whitepaper De ontplooiingsperiode: Een nieuw ICT tijdperk

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "whitepaper De ontplooiingsperiode: Een nieuw ICT tijdperk"

Transcriptie

1 whitepaper De ontplooiingsperiode: een nieuw ICT tijdperk Technologie en infrastructuur komen tot volwassenheid en gaan effectief bijdragen aan positieve ontwikkelingen van de maatschappij De ontplooiingsperiode: Een nieuw ICT tijdperk

2 ICT aan vooravond van nieuw tijdperk 51% omzet recurring Staan we aan de vooravond van een nieuw tijdperk? Een tijdperk waarin ICT tot volwassenheid komt? En waarin ICT daadwerkelijk en grootschalig gaat zorgen voor welzijn en welvaart? Ja, zelfs nog meer voorspoed gaat brengen voor grote lagen van de bevolking? Er zijn tekenen die daar op wijzen. Na enkele decennia van onstuimige en vooral ook chaotische groei in de leidende technologie en infrastructuur van onze huidige moderne wereld, de Informatie en Communicatie Technologie, zitten we nu in een periode van economische malaise. En dat klopt precies met de theorie van de vooraanstaande professor en econome Carlota Perez. Zij bestudeerde de afwisselende perioden van technologisch-economische conjunctuurgolven in de afgelopen eeuwen en zij herkende patronen die in al die cycli terugkwamen. Total Specific Solutions -één van de grootste ICT-bedrijven in Nederland, gespecialiseerd in software voor verticale markten- ziet in de theorie van Carlota Perez de aankondiging van een nieuw ICT-tijdperk. Van een periode waarin ICT een containerbegrip was, wordt ICT steeds specialistischer en complexer. Anders gezegd; de technologie is er op dit moment wel min of meer, maar het gaat nu om de toepassing en wel om toepassingen die mensen, de maatschappij en de business werkelijk dienen. 2 De ontplooiingsperiode: Een nieuw ICT tijdperk

3 Het patroon binnen technologischeeconomische conjunctuurgolven (figuur 1) Ontwikkelingsperiode (installation), waarin een nieuwe leidende technologie en infrastructuur op chaotische wijze tot bloei komen en tot een bubbel uitgroeien; Omslagpunt (turning point), nadat de bubbel geklapt is; Ontplooiingsperiode (deployment), waarin de technologie en infrastructuur tot volwassenheid komen en effectief gaan bijdragen aan positieve ontwikkelingen van de maatschappij. figuur 1 naar een model van Carlota Perez big bang installation turning point deployment next big bang creative deconstruction creative construction degree of diffusion of new technology potential learning the new unlearning the old a great market experiment led by financial capital ending in a stock market crash major technology bubble turning point led by productional capital applying the paradigm to innovate across all spectors and to spread the social benefits more widely until maturity and exhaustion deployment turning point deployment time years turning we point are here a time of uncertainty institutional recomposition and role shift years deployment De ontplooiingsperiode: Een nieuw ICT tijdperk 3

4 Voorbeeld Elektronisch Patiënten Dossier Een goed voorbeeld om de patronen die professor Perez beschrijft te illustreren is het Elektronisch Patiënten Dossier. Technologisch is het al jaren mogelijk om een systeem te ontwikkelen waarin informatie centraal wordt opgeslagen, dat informatie kan verrijken door verschillende soorten informatie aan elkaar te verbinden en waar door middel van beveiligingstoepassingen keuzes gemaakt kunnen worden wie informatie aan het dossier mag toevoegen en/of wie de informatie mag lezen. De technologische mogelijkheden creëren echter een politieke-, sociale- en maatschappelijke discussie over deze technologische mogelijkheden en in hoeverre wij ze gewenst achten, maar ook in hoeverre onze wetgeving er op is ingericht. Wij bevinden ons nu midden in deze periode die professor Perez het omslagpunt noemt. Pas wanneer bijvoorbeeld de wetgeving is aangepast kan in de ontplooiingsperiode optimaal gebruik worden gemaakt van alle voordelen die de technologie kan bieden. Bij de ontwikkeling van sociale media zien we dat de samenleving vaak sneller de technologische mogelijkheden omarmt dan bijvoorbeeld de politiek. Nu is medische informatie iets anders dan informatie over de sportvereniging, maar het geeft de mindset aan waarnaar onze samenleving zich toe beweegt. Het goede nieuws: er volgt nog een fase 3 Overal voor iedereen Het moge duidelijk zijn dat we ons thans in fase 2, het omslagpunt, bevinden. Het goede nieuws is dat er nog een fase 3 volgt: de ontplooingsperiode. Daar komt bij dat er ook tekenen zijn die erop wijzen dat ICT nu tot volwassenheid komt en werkelijk gaat bijdragen aan een stabiele ontplooiing van de maatschappij. Het speculatieve karakter van de ICT, zoals ten tijde van de dotcom- bubble, is goeddeels verdwenen. Er is een brede beweging gaande naar ICT die in principe overal en voor iedereen bereikbaar is. Cloudcomputing en virtualisatie zorgen ervoor dat we heel anders gaan werken en dat werk en vrije tijd in elkaar gaan vloeien. Infinite computing maakt het mogelijk dat computerkracht alom aanwezig zal zijn: altijd en overal waar we maar ondersteuning wensen, tegen een fractie van de kosten. Analyses van Big Data zorgen ervoor dat we altijd de computerondersteuning krijgen die we op dát moment kunnen gebruiken. Human Interface Control maakt dat we op volkomen natuurlijke wijze met computers en door computers aangestuurde machines kunnen werken. Computerondersteuning wordt gedemocratiseerd, voor iedereen toegankelijk en beschikbaar, leidend tot een maatschappij die gekenmerkt wordt door voorspoed. De volwassenwording van ICT en de daarbij behorende ontplooiing van de maatschappij zorgt ook voor de realisatie van de nationale ambitie om een kenniseconomie te worden. Het gaat immers niet meer om de technologie, maar om de toepassing. Het is de toe passing die het mogelijk maakt dat innovatie gestimuleerd wordt en tot stand kan komen. Of dit nu komt doordat biotechnologie chips zodanig klein zijn geworden dat onderzoek wat eerst niet mogelijk was nu wel mogelijk is geworden of doordat de technologie in smartphones en tablets het mogelijk heeft gemaakt dat wij op een andere manier kunnen en zijn gaan werken. ICT-ondernemers en ICT-leveranciers met visie zijn druk bezig zich op deze komende Ontplooiingsperiode voor te bereiden en daarop te anticiperen. 4 De ontplooiingsperiode: Een nieuw ICT tijdperk

5 De vijfde cyclus Volgens professor Carlota Perez bevinden we ons thans middenin de vijfde cyclus (figuur 2) sinds de start van de moderne Westerse econo mie. Achteraf kan de introductie van de micro processor in 1971 als voorteken van de nieuwe cyclus worden beschouwd. Bij IBM, waar men ook mainframecomputers ging maken, dacht men dat de wereld aan een handvol computers wel genoeg had. Voor de echte start van de vijfde cyclus moeten we echter naar de jaren tachtig van de vorige eeuw. Toen kwamen de eerste personal computers op de markt, compleet met bestu ringssysteem en toepassingssoftware. Voor het eerst konden ook mensen zonder ICT-achtergrond met een computer aan de slag gaan. Ook al was de prijs per eenheid aanvankelijk hoog, er werden al gauw tien tallen miljoenen PC s verkocht. In de jaren negentig kreeg de vijfde cyclus een nieuwe boost doordat het Internet voor het publiek toegankelijk werd. Het Internet is dé infrastructuur van deze tijd geworden, qua positie te vergelijken met de kanalen, spoorwegen, autosnelwegen en vliegvelden van vorige cycli. Inmiddels is een leven zonder Internet al bijna niet meer voorstelbaar en het maatschappelijke belang van Internet neemt alleen maar toe. Bubbels In de jaren negentig gaat het echter mis met de ont wikkeling van de ICT; op klassieke wijze. ICT (inclusief Internet) wordt een hype en wordt object van speculeren. Vroeger werden er aandelen verkocht door ondernemingen die zeiden kanalen te gaan graven en spoorlijnen aan te leggen. Niemand vroeg zich af of die kanalen en spoorwegen wel nodig waren en vaak kwamen die er ook helemaal niet. In onze tijd was het de dotcom-bubble : men investeerde en belegde bij torenhoge prijzen, zonder dat er winst werd gemaakt, zonder dat iemand zich afvroeg of er aan de vele start-ups wel behoefte was. De Nieuwe Economie heette dat, weet u nog? Rond de millenniumwisseling klapte de dotcombubble. Van De Nieuwe Economie hebben we sindsdien niets meer gehoord. In de financiële wereld is men nog een poosje doorgegaan met het creëren van bubbels, omdat daar zo lekker aan te verdienen was. Sinds 2008 is ook dat goeddeels afgelopen. De gevolgen zijn bekend (figuur 3). Bubble Golden Age figuur 2 naar een model van Carlota Perez installation turning point deployment industrial revolution Canal mania Great British leap age of steam, coal, iron & railways Railway mania The Victorian Boom age of steel & heavy engineering London funded global market infrastructure build-up Belle Époque (Europe) Progressive Era (USA) age of automobile, oil & mass production The Roaring twenties Post-war golden age age of it & telecom Telecom mania, Internet emerging markets & NASDAQ Sustainable global knowledge society Golden age? De ontplooiingsperiode: Een nieuw ICT tijdperk 5

6 Anticipating Solutions 51% omzet recurring Total Specific Solutions is een softwareonderneming die naar de komende Ontplooiingsperiode kijkt vanuit haar visie op Anticipating Solutions. Deze visie staat niet alleen voor hoe Total Specific Solutions naar haar eigen organisatie kijkt, maar vooral ook hoe zij de markt beschouwt en haar klanten ondersteunt. Uitganspunt is dat de orga ni satie ingericht en voorbereid is op de mogelijkheden die technologie biedt. Dit alles vanuit het principe dat nu en in de Ontplooiingsperiode business gelijk staat aan ICT. De samenleving bevindt zich in een fase waarin de verhoudingen uit het industriële tijdperk (aanbodgedreven) worden losgelaten en we naar een vraaggestuurde (diensten)economie toegaan, op basis van mogelijkheden die de digitale revolutie biedt. Consumenten worden mondiger en zijn kritisch op geleverde diensten en producten. Bedrijven en organisaties moeten telkens weer aan hogere verwachtingen tegemoet komen. Deze dynamiek stelt organisaties voor grote uitdagingen. Echter, het biedt bovenal kansen tot het definiëren van nieuwe opgaven, plannen Van ontwik keling naar ontplooiing en business modellen. Total Specific Solutions is daarom snel en wendbaar om haar klanten in dit turbulente speelveld succesvol te laten zijn. Door dicht tegen de markt aan te opereren kan worden vooruitgekeken om de juiste signalen in verticale markten op te pikken. Door te anticiperen ontwikkelt Total Specific Solutions voor klanten nieuwe oplossingen. Zij laat zich bij het creëren van oplossingen niet (alleen) leiden of beperken door de ICT-mogelijkheden, maar neemt de wensen en behoeften uit de verticale markt -de eindgebruiker- als vertrekpunt. Anders gezegd: Total Specific Solutions ontwikkelt oplossingen met de klant van de klant voor ogen, om daarmee te anticiperen op de marktvraag. Dit ondersteunt de gewenste vernieuwing maximaal. De professionals van Total Specific Solutions tonen daarmee aan dat samenhang tussen business en ICT de drijvende kracht is achter een goed functionerende samenleving. Professor Perez analyseerde de cycli van tech nologisch-economische conjunctuurgolven welke kenmerkend zijn voor de moderne Westerse eco nomie, die in de tweede helft van de 18de eeuw begon. Deze cycli, ook wel bekend als de Kondratieff-golven, duren elk circa 60 jaar. Startpunt van een nieuwe cyclus is steeds de opkomst van een nieuwe technologie en een nieuwe infrastructuur. In vroegere jaren waren dat onder meer trekschuit / kanalen, en stoommachine / spoorwegen. In onze tijd is de combinatie van ICT en Internet de drijvende kracht in de huidige (vijfde) cyclus. Grofweg zijn we nu halverwege die vijfde cyclus (figuur 2). Carlota Perez (Venezuela, 1939) is verbonden aan de Universiteit van Tallin (Estland) en de University of Sussex (Verenigd Koninkrijk). Eerder doceerde zij aan de University of Cambridge (Verenigd Koninkrijk). Haar boek Technological Revolutions and Financial Capital: The Dynamics of Bubbles and Golden Ages, dat in 2002 verscheen, heeft onder economen veel respect afgedwongen. Lees meer over haar werk via 6 De ontplooiingsperiode: Een nieuw ICT tijdperk

7 Na de malaise Na iedere malaise volgt er een periode die relatief veel voorspoed brengt, zo leert de theorie van professor Perez. Dit is de Ontplooiingsperiode, die gekenmerkt wordt door een stabiele groei. Het speculatieve karakter is verdwenen. Beleggers en investeerders zoeken bedrijven die producten en diensten voortbrengen waaraan daadwerkelijk behoefte is en die de potentie hebben om winst te maken. Nieuwe producten en diensten komen op zeer grote schaal beschikbaar en verhogen de kwaliteit van leven. Welke producten en diensten dat zullen zijn, valt nu nog niet goed te voorspellen. Wel zijn er diverse ontwikkelingen nu al gaande die ongetwijfeld grote invloed gaan uitoefenen op de Ontplooiingsperiode. Deze ontwikkelingen, van virtualisatie tot infinite computing), brengen belangwekkende veranderingen met zich mee voor mens en maatschappij, maar ook voor ICT-afdelingen en ICT-leveranciers. Dat is wat anders dan de ICT in de jaren 80 en 90 deed: gebruik maken van nieuwe technologie voor de verhoging van efficiency en productiviteit rond bestaande processen. Snellere data-entry, verwerking en soms standaardisatie van gegevens uitwisseling als voorbeelden. Het wordt de uitdaging om nieuwe ideeën snel te kunnen realiseren met toepassingen die toegespitst zijn op een bepaald proces en daarmee enorm relevant worden voor een bepaalde groep gebruikers. Denk aan de mogelijkheden van smartphones en tabletcomputers. Een mobiel is geen desktop en dus moet de interactie binnen het proces opnieuw ontworpen worden. Mensen gebruiken de beschikbare nieuwe technologie om nieuwe dingen op nieuwe manieren te doen. Daar zullen de echte innovaties vandaan komen en die ontwikkeling kan heel snel gaan. Zo zijn er sinds de introductie van de iphone, slechts vijf jaar geleden, al meer dan apps ontwikkeld. figuur 3 naar een model van Carlota Perez percent of total initial public offerings 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% Major Technology Bubble Major Finance Innovation Bubble 0% Finance IPOs Information & communications technology IPOs De ontplooiingsperiode: Een nieuw ICT tijdperk 7

8 virtualisatie gaat verder dan plaatsonafhankelijk werken Invloeden op mens en maatschappij Virtualisatie, aangevuld met cloudcomputing, ver andert onze manier van werken. Voor veel medewerkers van kantoororganisaties is het niet meer nodig dat zij zich dagelijks stipt om half negen op kantoor mel den. Zij kunnen net zo goed thuis of onderweg aan de slag gaan. Veel oudere (leidinggevende) werknemers zijn daar niet bijzonder van gecharmeerd, maar zij zul len wel moeten bijdraaien wil men in de nabije toekomst nog succesvol zijn op de arbeidsmarkt. Er dienen zich nu generaties aan die min of meer met smartphones en tablets zijn grootgebracht. Dat zijn generaties die niets met instituties als vaste werkplek en vaste werktijden van doen hebben. Het Nieuwe Werken, zoals het plaats- en tijdonafhankelijk werken vaak wordt genoemd, gaat van invloed zijn op verkeersstromen, op de zakelijke onroerendgoedmarkt, maar ook op het indelen van gezinstaken en het verdelen van tijd over werken en recreëren. Maar, de virtualisatie gaat veel verder dan alleen plaats onafhankelijk kunnen werken. Werkstructuren binnen organisaties gaan er ook door veranderen. Denk bijvoorbeeld aan een ambtenaar die een bouwplaats komt controleren. Met een tablet computer is hij in staat om alle informatie over bouwvergunningen, bouwbesluiten en dergelijke bij de hand te hebben en tegelijkertijd om collega s te informeren over zaken die extra controle behoeven figuur 5 costs of processing power (MIPS) (USD) Of een ziekenhuisarts, die met een tabletcomputer in de hand bij een ziekenhuisbed minder afhankelijk is van de overdracht van informatie in vergaderingen en bij besprekingen met verplegend personeel. Deze arts kan tevens alle actuele wetenschappelijke informatie beschikbaar hebben. Dit laatste is van belang, omdat kennis zich zodanig snelt ontwikkelt dat een arts vier jaar moet studeren om de kennisontwikkeling van één jaar bij te houden figuur 4 costs for 1 gigabyte (USD) 1000 Dankzij cloudcomputing kunnen we altijd overal wer ken en gebruik maken van programma s die onmiddellijk beschikbaar zijn, tegen een fractie van de kosten. Waar die programma s vandaan komen, wie ze onderhoudt en beheert zijn allemaal vragen die niet ter zake doen. De rekenkracht is er met dezelfde vanzelfsprekendheid als dat er nu water uit de kraan komt (Figuur 4 & 5) ,3 0, De ontplooiingsperiode: Een nieuw ICT tijdperk

9 Er gaat vraag komen naar applicaties waar we nu nog geen weet van hebben Time to market verbeteren Virtualisatie en cloudcomputing werken drempelverlagend. Computeren wordt voor de eind gebruiker steeds eenvoudiger en wordt bovendien steeds goedkoper in een wereld waarin alles duurder wordt, zoals grond- en hulpstoffen. Hoe breder het bereik van ICT wordt, des te diverser wordt de vraag naar toepassingsprogrammatuur. Wie nu een briefje wil typen, koopt een pakket als Office dat honderdduizend toepassingen kent die je voor dat briefje niet nodig hebt. Bij cloud com pu ting haalt de eindgebruiker precies dat beetje soft ware op dat hij voor dat ene briefje nodig heeft. Compleet met zijn favoriete instellingen ten aanzien van lettertype, lettergrootte en de regelafstand. Organisaties die voor heen bijvoorbeeld 1.000,- betaalden voor de computerproceskracht om één probleem op te laten lossen, kunnen datzelfde vraagstuk nu door computers laten oplossen voor 1,-. De kosten worden dus niet alleen minder, maar ook de tijd waarin vraagstukken worden opge lost, waardoor ondernemingen hun time to market en dus hun flexibiliteit drastisch kunnen verbeteren. Deze verandering wordt ook wel infinite computing genoemd. Infinite computing maakt het door de tech nische en economische vooruitgang ook mogelijk om vraagstukken aan te pakken die we voorheen lieten liggen. Er gaat in de gedemocratiseerde ICT-wereld vraag komen naar applicaties waar we nu nog geen weet van hebben. Zoals er in de mobiele wereld in korte tijd ontelbare apps op de markt zijn verschenen, zo komen er ook talloze, maar zeer toegespitste applicaties voor kantoorwerk. Uiteindelijk zullen de nu nog verschillende werelden samensmelten. Dit laatste komt goed van pas bij human interface control (hic). ICT wordt pas echt dienstbaar aan de mens als die mens zich niet al te veel inspanningen hoeft te getroosten om van de diensten van de computer(netwerken) gebruik te maken. Het draait hier om ergonomie, geautomatiseerde functionaliteit, aan sturing via stem, intuïtiviteit, naadloze integratie van soft- en hardware; kortom, het gaat om de uiter - ste doorgevoerde bedieningseenvoud. Een zeer com plex gebied, waarop infinite computing door zijn snelheid goed inzetbaar is. De toepassingen van hic zullen het huidige gebruik van computers veranderen. Denk aan bijvoorbeeld stembesturing van de smartphone. Echter, hic zal ook nieuwe toepassingsmogelijkheden creëren, zoals toepassingen in de zorg waarin bij fysiotherapie gebruik wordt gemaakt van hic om een patiënt te laten zien of hij oefeningen wel of niet goed uitvoert. trends Belangrijke ICT-ontwikkelingen Ontwikkelingen in de ICT die volgens Total Specific Solutions de Ontplooiingsperiode gaan kenmerken: Virtualisatie Waarbij servers en desktop PC s uit de kantooromgeving worden losgeweekt. Besturingssystemen, applicaties, persoonlijke instellingen en bestanden worden over servers verdeeld en komen voor de gebruiker overal en altijd beschikbaar, ongeacht met welk apparaat hij/zij werkt (terminal, notebook, tablet, smartphone etc.). Cloudcomputing Waarbij platforms en programma s beschikbaar zijn zonder dat de gebruiker in hard- of software investeert, of zorgen heeft over beheer en onderhoud. Data en programma s kunnen overal zijn opgeslagen en zijn via Internet toegankelijk. Infinite computing Waarbij meerdere computers (dat kunnen er duizenden zijn) gezamenlijk en simultaan aan een bepaald vraagstuk werken. Big data analyses Voor het detecteren van zinvolle (strategische) informatie uit de enorme, voornamelijk ongestructureerde databerg, die in al die datacenters op heel de wereld is opgeslagen. Human interface control Voor het op ti maliseren van de samenwerking tussen mens en machine, zodat computers altijd, overal, snel en gemakkelijk ondersteuning kunnen bieden bij menselijke activiteiten. De ontplooiingsperiode: Een nieuw ICT tijdperk 9

10 Grofweg 90% van alle data is ongestructureerd Tot slot gaat ICT in de Ontplooiingsperiode mens en maatschappij bijstaan bij het nemen van beslissingen en het sturen van activiteiten. Dit kan door big data te analyseren. Tot dusverre neemt de hoeveelheid data in ICT-systemen wereldwijd jaarlijks toe met de som van de hoeveelheid data die in alle voorgaande jaren werd vergaard. Grofweg 90% van al die data is ongestructureerd. Binnen organisaties worden er allerlei technieken ingezet, zoals Business Intelligence, om van ongestructureerde data heldere en bruikbare informatie te maken. Op die manier kan bijvoorbeeld een bank tot het besluit komen geen geld meer te lenen aan kamerbewoners, want Business Intelligence heeft berekend dat 82% van de kamerbewoners de lening niet of te laat terugbetaalt. Een andere tak van sport binnen organisaties is datamining, waar juist naar de uitzonderingen, de ongerijmdheden wordt uitgekeken. En dan blijkt bijvoorbeeld dat als de kamerbewoner een dame is van boven de vijftig, werkzaam in het onderwijs of een kerkelijke organisatie, er juist wèl geld te verdienen valt voor de bank. Welnu, big data analyses lijken nog het meest op datamining, echter de zoektocht naar de uitzonderingen is nu niet beperkt tot een organisatie, maar vindt in principe op wereldwijde schaal plaats. Zo kunnen kansen en bedreigingen, trends en tegendraadse ontwikkelingen eerder worden herkend om passende maatregelen te treffen. Andere rol voor interne ICT-leveranciers De rol van ICT-leveranciers binnen een bedrijf of instelling, zeg maar de ICT-afdeling, wordt in de Ontplooiingsperiode minder prominent. Het is niet meer de ICT-afdeling die bepaalt hoe er gewerkt zal worden. Het zijn de managers van finance en marketing, van productie en logistiek die gaan bepalen welke functionaliteit op welke momenten beschikbaar moet zijn. Er zal zeker nog ergens een platform zijn waarop wordt uitgerekend hoeveel geld er binnenkomt en hoeveel eruit gaat. Maar de manier waarop er geld komt en gaat zoekt men zelf wel uit. De ICT-afdeling wordt niet alleen minder invloedrijk, maar krijgt ook minder beheertaken. Waar cloudcomputing de norm wordt, kan veel onderhoudswerk naar de datacenters worden overgeheveld. Andere klassieke taken, zoals softwaredistributie, kunnen en zullen worden geautomatiseerd, inclusief de administratieve taken rond licenties en afrekening. Op die manier blijft er voor de ICT-staf tijd over voor innovatief werk. Dankzij infinite computing kunnen zij onnoeme lijk veel sneller met noviteiten en gewenste verbeteringen komen dan tot dusverre het geval is. Dat wil zeggen dat er een verschuiving gaat plaatsvinden van louter kostenpost naar potentiële bron van toegevoegde waarde. maar ook voor externe ICT-leveranciers Met de terugval na de Ontwikkelingsperiode verdwijnen ook de speculatieve trekjes uit de professionele ICT-branche. Korte termijn succesjes maken plaats voor focus op langetermijn toegevoegde waarde. Producten en diensten zijn gericht op duurzame ontwikkeling; niet op hypes. In het verlengde hiervan moeten leveranciers zich gaan richten op wat hun klant werkelijk nodig heeft en dat kan iets anders zijn dan wat de klant vraagt. Anders gezegd: een klant vraagt een oplossing voor een probleem en niet een ICT-product. En bij voorkeur anticiperen de leveranciers op wat gebruikers binnen afzienbare tijd nodig zullen hebben. Dat is ook hoe Total Specific Solutions naar de markt en haar klanten kijkt. Technologisch wordt ICT ongetwijfeld nog veel gecom pliceerder dan het nu al is. Het faciliteren van individuele medewerkers is nu eenmaal ingewikkelder dan het uitrollen van een standaardnetwerk. Daarnaast komen er nieuwe uitdagingen, zoals het doorgronden van big data en beveiligingsthema s, die mobiel werken met zich meebrengt. Om die uitdagingen goed aan te kunnen gaan zullen ICTleveranciers zich meer gaan specialiseren en meer gaan samenwerken. Van leveranciers zal meer empathie worden verlangd ten aanzien van de manier van werken ( Het Nieuwe Werken ), die sterk afwijkt van de huidige en die gemeengoed wordt. Dit laatste geldt zeker voor de aanstormende generaties, die aan hun carrières gaan beginnen. Het Nieuwe Werken wordt de standaard en de ICT-leveranciers zullen daar door specialisaties gericht op functies en branches nauwgezet op moeten inspelen. 10 De ontplooiingsperiode: Een nieuw ICT tijdperk

11 ... You re... either big, 51% specialised omzet recurring or history Total Specific Solutions heeft bij haar oprichting voorzien dat het volwassen worden van de ICT-markt twee stromingen met zich meebrengt: een ICT-leverancier gaat òf globaliseren òf specialiseren. Gartner zet deze visie steviger neer met de uitspraak: You re either big, specialised or history. Total Specific Solutions heeft er voor gekozen om die twee stromingen samen te brengen. Dat wil zeggen door in de kern te kiezen voor specialisatie, en tegelijkertijd daar groot in te zijn. Dat betekent dat Total Specific Solutions tot op heden bestaat uit acht zeer gespecialiseerde bedrijven die zich richten op specifieke markten. Tegelijkertijd zijn deze gespecialiseerde bedrijven door hun samenwerking onder de Total Specific Solutions vlag dermate omvangrijk dat zij allerlei synergie en samenwerkingsvoordelen behalen. Op deze wijze kan kennis die is opgedaan in de financiële markt toch bestudeerd worden op toepasbaarheid in bijvoorbeeld de overheidsmarkt. Total Specific Solutions heeft in haar keuze voor specia - lisatie besloten zich te richten op verticale markten. Dat betekent specifieke marktsectoren als de gezondheidszorg, de overheid, de financiële- en de automotive leasemarkt. Een echte specialist moet zich focussen op een marktsector om de complexi teit en dieptekennis van die sector te doorgronden. Een dergelijke specialist is niet zomaar een leveran cier, maar een anticipating solutions partner. De ontplooiingsperiode: Een nieuw ICT tijdperk 11

12 Ontplooiingsperiode biedt kansen voor alerte organisaties De naderende Ontplooiingsperiode van de huidige vijfde economische cyclus biedt bedrijven en instellingen mogelijk - heden om zelf ook krachtig tot ontplooiing te komen. In de nieuwe fase zijn business en ICT onderling volkomen verweven. Technologie is dienend aan business en maakt andere werk vormen en een andere inrichting van organisaties mogelijk. Met meer effectiviteit en effi ciency als resultaat, maar ook andere werkverhoudingen, een betere balans tussen werk en vrije tijd, meer inspiratie, plezier en tevredenheid. Voorwaarden om succesvol te zijn in de Ontplooi ings periode zijn een heldere kijk op business en ICT en diepgaande kennis van specifieke marktsectoren. Total Specific Solutions biedt gebundelde expertise aan be drijven en instellingen in uiteenlopende marktsectoren, die zich optimaal willen voorbereiden op de Ontplooiingsperiode. Total Specific Solutions (TSS) B.V. Papendorpseweg BJ Utrecht 12 De ontplooiingsperiode: Een nieuw ICT tijdperk T F E totalspecificsolutions.nl

De informatiemaatschappij in transitie Aloys van Balen en Tommy Heijnis

De informatiemaatschappij in transitie Aloys van Balen en Tommy Heijnis 146 De informatiemaatschappij in transitie Aloys van Balen en Tommy Heijnis Aloys van Balen is managing director van GEA en management consultant. Hij is specialist in strategische advisering op het gebied

Nadere informatie

IT Trends en Innovatie Survey Wat wordt de next big thing?

IT Trends en Innovatie Survey Wat wordt de next big thing? IT Trends en Innovatie Survey Wat wordt de next big thing? Inhoud Voorwoord 4 Trends, innovatie en de CIO agenda 5 Samenhang tussen trends, denken vanuit megatrends 8 Resultaten voor cluster Cloud en

Nadere informatie

Voor leiders die willen bijblijven

Voor leiders die willen bijblijven Voor leiders die willen bijblijven Een bundel artikelen van Leaders Online, over leiderschap in een dynamische wereld. 2012-2013 Welkom Dit is een bundel van artikelen van Leaders Online. Deze artikelen

Nadere informatie

#trendingtopics. De werkplek anno nu One size fits nobody. Data gets an attitude Zo blijft u tóch in de lead. De transformatie van de ICTafdeling

#trendingtopics. De werkplek anno nu One size fits nobody. Data gets an attitude Zo blijft u tóch in de lead. De transformatie van de ICTafdeling #trendingtopics Magazine inspire voor klanten van KPN Consulting Oktober 2014 De werkplek anno nu One size fits nobody Data gets an attitude Zo blijft u tóch in de lead De transformatie van de ICTafdeling

Nadere informatie

ICTen. innovatie. dinsdag 16 december 2014. Volop kansen in de Digital Delta bij de zee. We moeten op een positieve manier alert zijn

ICTen. innovatie. dinsdag 16 december 2014. Volop kansen in de Digital Delta bij de zee. We moeten op een positieve manier alert zijn ICTen innovatie DIT IS EEN UITGAVE VAN CUSTOM PUBLISHING dinsdag 16 december 2014 Concurrentiekracht Volop kansen in de Digital Delta bij de zee Kans of uitdaging? We moeten op een positieve manier alert

Nadere informatie

Deze bijlage valt onder de verantwoordelijkheid van de redactie van Reflex Uitgeverij Digitaal Leven en Werken

Deze bijlage valt onder de verantwoordelijkheid van de redactie van Reflex Uitgeverij Digitaal Leven en Werken Deze bijlage valt onder de verantwoordelijkheid van de redactie van Reflex Uitgeverij Digitaal Leven en Werken Digitaal werken, flexibel leven pagina 4 Werken in de wolken pagina 9 Hoe duurzaam kan ICT

Nadere informatie

DIT IS EEN UITGAVE VERSPREID MET HET FINANCIEELE DAGBLAD. DE REDACTIE VAN HET FINANCIEELE DAGBLAD HEEFT GEEN BETROKKENHEID BIJ DEZE PRODUCTIE.

DIT IS EEN UITGAVE VERSPREID MET HET FINANCIEELE DAGBLAD. DE REDACTIE VAN HET FINANCIEELE DAGBLAD HEEFT GEEN BETROKKENHEID BIJ DEZE PRODUCTIE. DIT IS EEN UITGAVE VERSPREID MET HET FINANCIEELE DAGBLAD. DE REDACTIE VAN HET FINANCIEELE DAGBLAD HEEFT GEEN BETROKKENHEID BIJ DEZE PRODUCTIE. BoardroomIT INFORMATIETECHNOLOGIE OP TOPNIVEAU Internet:www.cioday.nl

Nadere informatie

Wat trendwatchers zeggen over 2014 en wat dit betekent voor uw CRM strategie

Wat trendwatchers zeggen over 2014 en wat dit betekent voor uw CRM strategie Wat trendwatchers zeggen over 2014 en wat dit betekent voor uw CRM strategie In het begin van een nieuw jaar wordt vaak aandacht besteed aan ontwikkelingen en trends die hun stempel gaan drukken op 2014.

Nadere informatie

Trends in cloudcomputing voor de publieke sector

Trends in cloudcomputing voor de publieke sector Public the way we see it Trends in cloudcomputing voor de publieke sector In alle openheid naar een compacte overheid Auteurs: Zsolt Szabo, Pieter Hörchner, Balt Leenman, Con Sadee, Jeroen Tops Utrecht,

Nadere informatie

Jaargang 3, nr. 5 / 2012 En verder

Jaargang 3, nr. 5 / 2012 En verder he t va kbl a d ov er cloud compu t ing w w w.cloudworks.nu Jaargang 3, nr. 5 / 2012 En verder Hosting-bedrijf helpt applicaties naar cloud migreren EMCworld Gebrek aan inzicht in netwerk veroorzaakt forse

Nadere informatie

HET NIEUWE WERKEN, van dromen... naar doen! Hedwigh Verbruggen-Letty Marian Thunnissen

HET NIEUWE WERKEN, van dromen... naar doen! Hedwigh Verbruggen-Letty Marian Thunnissen HET NIEUWE WERKEN, van dromen... naar doen! Hedwigh Verbruggen-Letty Marian Thunnissen Een dank je wel vooraf Graag willen we iedereen bedanken die een bijdrage heeft geleverd aan het event Het Nieuwe

Nadere informatie

Collaboration for Business. Whitepaper. Van enkelvoudig samenwerken naar een volledig geïntegreerd sociaal business model.

Collaboration for Business. Whitepaper. Van enkelvoudig samenwerken naar een volledig geïntegreerd sociaal business model. Whitepaper Collaboration for Business Van enkelvoudig samenwerken naar een volledig geïntegreerd sociaal business model. T +31 418 57 07 00, F +31 418 57 07 50 1. Introductie Steeds meer organisaties komen

Nadere informatie

groeistuipen van Cloud Computing

groeistuipen van Cloud Computing groeistuipen van Cloud Computing strategische keuzes voor ICT-bedrijven in een vraaggestuurde markt groeistuipen van Cloud Computing strategische keuzes voor ICT-bedrijven in een vraaggestuurde markt inhoud

Nadere informatie

Cloud computing in het onderwijs

Cloud computing in het onderwijs SURFnet Kennisnet Innovatieprogramma SURFnet bv Postbus 19035 3501 DA Utrecht Telefoon 030 2 305 305 Fax 030 2 305 329 admin@surfnet.nl www.surfnet.nl Stichting Kennisnet Postbus 778 2700 AT Zoetermeer

Nadere informatie

Lambert Caljouw, Vopak integreert clouddiensten. Impact van de cloud op de IT-afdeling. ServiceNow servicemanagement uit de cloud

Lambert Caljouw, Vopak integreert clouddiensten. Impact van de cloud op de IT-afdeling. ServiceNow servicemanagement uit de cloud augustus 2012 jaargang 5 technologie beheer security 4 Cloud Computing Lambert Caljouw, Vopak integreert clouddiensten Impact van de cloud op de IT-afdeling ServiceNow servicemanagement uit de cloud Return

Nadere informatie

#trendingtopics. Geen bits & bytes, maar mensen

#trendingtopics. Geen bits & bytes, maar mensen #trendingtopics Magazine inspire voor klanten van KPN Consulting Juni 2014 Geen bits & bytes, maar mensen 10 Het Nieuwe Samenwerken Zo werkt HNW wél 18 Business Simulations Veranderen is mensenwerk 22

Nadere informatie

De public cloud: Het einde van de traditionele hosting providers?

De public cloud: Het einde van de traditionele hosting providers? De public cloud: Het einde van de traditionele hosting providers? Auteur: Reinout Dotinga Quality Assured Services B.V. Thorbeckestraat 53 2613 BV DELFT KvK 60679905 INHOUDSOPGAVE: 1. INLEIDING 3 2. VOOR

Nadere informatie

INFORMATIEBEVEILIGING

INFORMATIEBEVEILIGING INFORMATIEBEVEILIGING EN HET NIEUWE WERKEN Afstudeerscriptie IT audit opleiding Postgraduate opleiding Vrije Universiteit Amsterdam April 2011 Adriaan van Nieuwmegen Gerlof Miedema 1 VOORWOORD Er is een

Nadere informatie

Een onafhankelijke special van Reflex Uitgeverij Cloud Computing

Een onafhankelijke special van Reflex Uitgeverij Cloud Computing Een onafhankelijke special van Reflex Uitgeverij Cloud Computing Een ontmoeting met de cloud Pagina 4 Trends in IT Pagina 6 Informatie achter slot en grendel Pagina 12 Glasvezel: hogesnelheidslijn voor

Nadere informatie

manag IT Cloudangst Cloud voor en na 400.000 organisaties gingen u voor, welke strijd heeft u nog te gaan? 8 redenen om alles bij het oude te laten

manag IT Cloudangst Cloud voor en na 400.000 organisaties gingen u voor, welke strijd heeft u nog te gaan? 8 redenen om alles bij het oude te laten nummer 3, augustus 2013 manag IT Cloud voor en na 400.000 organisaties gingen u voor, welke strijd heeft u nog te gaan? In vijf stappen helemaal in de wolken Zes tips en valkuilen voor een veilige toegang

Nadere informatie

Van het oude werken De dingen Die voorbijgaan HET NIEUWE WERKEN BIJ HET RIJK. Drs. Marloes Pomp Dr. Anthon Klapwijk Gerbrand Haverkamp Anita Smit Msc

Van het oude werken De dingen Die voorbijgaan HET NIEUWE WERKEN BIJ HET RIJK. Drs. Marloes Pomp Dr. Anthon Klapwijk Gerbrand Haverkamp Anita Smit Msc Van het oude werken De dingen Die voorbijgaan HET NIEUWE WERKEN BIJ HET RIJK Drs. Marloes Pomp Dr. Anthon Klapwijk Gerbrand Haverkamp Anita Smit Msc Hoofdstuk 1 Inleiding 3 Hoofdstuk 2 De Hub 24 Hoofdstuk

Nadere informatie

eerst de burger van eerste overheid naar Over maatschappelijke initiatieven die de lokale overheid uitdagen

eerst de burger van eerste overheid naar Over maatschappelijke initiatieven die de lokale overheid uitdagen van eerste overheid naar eerst de burger Over maatschappelijke initiatieven die de lokale overheid uitdagen Jaarbericht 2013 Denktank Vereniging van Nederlandse Gemeenten van eerste overheid naar eerst

Nadere informatie

Inspiratie voor de toekomst van de arbeidsmarkt

Inspiratie voor de toekomst van de arbeidsmarkt Inspiratie voor de toekomst van de arbeidsmarkt Het wiki-werken Inspiratie voor de toekomst van de arbeidsmarkt 3 Het wiki-werken Het wiki-werken Inspiratie voor de toekomst van de arbeidsmarkt Welkom

Nadere informatie

Cloud Computing De industrialisatie van ICT: computerkracht als utility

Cloud Computing De industrialisatie van ICT: computerkracht als utility Management White Paper Cloud Computing De industrialisatie van ICT: computerkracht als utility In samenwerking met: 2010 EMC Nederland, Nieuwegein Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag

Nadere informatie

Elektronische publieke dienstverlening in de toekomst

Elektronische publieke dienstverlening in de toekomst Elektronische publieke dienstverlening in de toekomst opinies over de strategische doelstellingen en perspectieven achter elektronische overheidsdienstverlening Scientific Report Series Enschede, Januari

Nadere informatie

Wat betekent consumerization voor organisaties?

Wat betekent consumerization voor organisaties? Wat betekent consumerization voor organisaties? 16 KEYNOTES 01 WAT BETEKENT CONSUMERIZ ATION VOOR ORGANISATIES? Het moment waarop de manier van omgaan met ict is veranderd, laat zich moeilijk precies vastpinnen

Nadere informatie

CRM meer dan techniek

CRM meer dan techniek JAARGANG 8 NO.4-2008 INHOUD CRM meer dan techniek 1 Inleiding ontwikkelingen hype toepassingen klantentrouw bedrijfsstrategie inzetbaar 2 Hoe werkt CRM? klanten behouden cyclus kostenvoordeel valkuilen

Nadere informatie