whitepaper De ontplooiingsperiode: Een nieuw ICT tijdperk

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "whitepaper De ontplooiingsperiode: Een nieuw ICT tijdperk"

Transcriptie

1 whitepaper De ontplooiingsperiode: een nieuw ICT tijdperk Technologie en infrastructuur komen tot volwassenheid en gaan effectief bijdragen aan positieve ontwikkelingen van de maatschappij De ontplooiingsperiode: Een nieuw ICT tijdperk

2 ICT aan vooravond van nieuw tijdperk 51% omzet recurring Staan we aan de vooravond van een nieuw tijdperk? Een tijdperk waarin ICT tot volwassenheid komt? En waarin ICT daadwerkelijk en grootschalig gaat zorgen voor welzijn en welvaart? Ja, zelfs nog meer voorspoed gaat brengen voor grote lagen van de bevolking? Er zijn tekenen die daar op wijzen. Na enkele decennia van onstuimige en vooral ook chaotische groei in de leidende technologie en infrastructuur van onze huidige moderne wereld, de Informatie en Communicatie Technologie, zitten we nu in een periode van economische malaise. En dat klopt precies met de theorie van de vooraanstaande professor en econome Carlota Perez. Zij bestudeerde de afwisselende perioden van technologisch-economische conjunctuurgolven in de afgelopen eeuwen en zij herkende patronen die in al die cycli terugkwamen. Total Specific Solutions -één van de grootste ICT-bedrijven in Nederland, gespecialiseerd in software voor verticale markten- ziet in de theorie van Carlota Perez de aankondiging van een nieuw ICT-tijdperk. Van een periode waarin ICT een containerbegrip was, wordt ICT steeds specialistischer en complexer. Anders gezegd; de technologie is er op dit moment wel min of meer, maar het gaat nu om de toepassing en wel om toepassingen die mensen, de maatschappij en de business werkelijk dienen. 2 De ontplooiingsperiode: Een nieuw ICT tijdperk

3 Het patroon binnen technologischeeconomische conjunctuurgolven (figuur 1) Ontwikkelingsperiode (installation), waarin een nieuwe leidende technologie en infrastructuur op chaotische wijze tot bloei komen en tot een bubbel uitgroeien; Omslagpunt (turning point), nadat de bubbel geklapt is; Ontplooiingsperiode (deployment), waarin de technologie en infrastructuur tot volwassenheid komen en effectief gaan bijdragen aan positieve ontwikkelingen van de maatschappij. figuur 1 naar een model van Carlota Perez big bang installation turning point deployment next big bang creative deconstruction creative construction degree of diffusion of new technology potential learning the new unlearning the old a great market experiment led by financial capital ending in a stock market crash major technology bubble turning point led by productional capital applying the paradigm to innovate across all spectors and to spread the social benefits more widely until maturity and exhaustion deployment turning point deployment time years turning we point are here a time of uncertainty institutional recomposition and role shift years deployment De ontplooiingsperiode: Een nieuw ICT tijdperk 3

4 Voorbeeld Elektronisch Patiënten Dossier Een goed voorbeeld om de patronen die professor Perez beschrijft te illustreren is het Elektronisch Patiënten Dossier. Technologisch is het al jaren mogelijk om een systeem te ontwikkelen waarin informatie centraal wordt opgeslagen, dat informatie kan verrijken door verschillende soorten informatie aan elkaar te verbinden en waar door middel van beveiligingstoepassingen keuzes gemaakt kunnen worden wie informatie aan het dossier mag toevoegen en/of wie de informatie mag lezen. De technologische mogelijkheden creëren echter een politieke-, sociale- en maatschappelijke discussie over deze technologische mogelijkheden en in hoeverre wij ze gewenst achten, maar ook in hoeverre onze wetgeving er op is ingericht. Wij bevinden ons nu midden in deze periode die professor Perez het omslagpunt noemt. Pas wanneer bijvoorbeeld de wetgeving is aangepast kan in de ontplooiingsperiode optimaal gebruik worden gemaakt van alle voordelen die de technologie kan bieden. Bij de ontwikkeling van sociale media zien we dat de samenleving vaak sneller de technologische mogelijkheden omarmt dan bijvoorbeeld de politiek. Nu is medische informatie iets anders dan informatie over de sportvereniging, maar het geeft de mindset aan waarnaar onze samenleving zich toe beweegt. Het goede nieuws: er volgt nog een fase 3 Overal voor iedereen Het moge duidelijk zijn dat we ons thans in fase 2, het omslagpunt, bevinden. Het goede nieuws is dat er nog een fase 3 volgt: de ontplooingsperiode. Daar komt bij dat er ook tekenen zijn die erop wijzen dat ICT nu tot volwassenheid komt en werkelijk gaat bijdragen aan een stabiele ontplooiing van de maatschappij. Het speculatieve karakter van de ICT, zoals ten tijde van de dotcom- bubble, is goeddeels verdwenen. Er is een brede beweging gaande naar ICT die in principe overal en voor iedereen bereikbaar is. Cloudcomputing en virtualisatie zorgen ervoor dat we heel anders gaan werken en dat werk en vrije tijd in elkaar gaan vloeien. Infinite computing maakt het mogelijk dat computerkracht alom aanwezig zal zijn: altijd en overal waar we maar ondersteuning wensen, tegen een fractie van de kosten. Analyses van Big Data zorgen ervoor dat we altijd de computerondersteuning krijgen die we op dát moment kunnen gebruiken. Human Interface Control maakt dat we op volkomen natuurlijke wijze met computers en door computers aangestuurde machines kunnen werken. Computerondersteuning wordt gedemocratiseerd, voor iedereen toegankelijk en beschikbaar, leidend tot een maatschappij die gekenmerkt wordt door voorspoed. De volwassenwording van ICT en de daarbij behorende ontplooiing van de maatschappij zorgt ook voor de realisatie van de nationale ambitie om een kenniseconomie te worden. Het gaat immers niet meer om de technologie, maar om de toepassing. Het is de toe passing die het mogelijk maakt dat innovatie gestimuleerd wordt en tot stand kan komen. Of dit nu komt doordat biotechnologie chips zodanig klein zijn geworden dat onderzoek wat eerst niet mogelijk was nu wel mogelijk is geworden of doordat de technologie in smartphones en tablets het mogelijk heeft gemaakt dat wij op een andere manier kunnen en zijn gaan werken. ICT-ondernemers en ICT-leveranciers met visie zijn druk bezig zich op deze komende Ontplooiingsperiode voor te bereiden en daarop te anticiperen. 4 De ontplooiingsperiode: Een nieuw ICT tijdperk

5 De vijfde cyclus Volgens professor Carlota Perez bevinden we ons thans middenin de vijfde cyclus (figuur 2) sinds de start van de moderne Westerse econo mie. Achteraf kan de introductie van de micro processor in 1971 als voorteken van de nieuwe cyclus worden beschouwd. Bij IBM, waar men ook mainframecomputers ging maken, dacht men dat de wereld aan een handvol computers wel genoeg had. Voor de echte start van de vijfde cyclus moeten we echter naar de jaren tachtig van de vorige eeuw. Toen kwamen de eerste personal computers op de markt, compleet met bestu ringssysteem en toepassingssoftware. Voor het eerst konden ook mensen zonder ICT-achtergrond met een computer aan de slag gaan. Ook al was de prijs per eenheid aanvankelijk hoog, er werden al gauw tien tallen miljoenen PC s verkocht. In de jaren negentig kreeg de vijfde cyclus een nieuwe boost doordat het Internet voor het publiek toegankelijk werd. Het Internet is dé infrastructuur van deze tijd geworden, qua positie te vergelijken met de kanalen, spoorwegen, autosnelwegen en vliegvelden van vorige cycli. Inmiddels is een leven zonder Internet al bijna niet meer voorstelbaar en het maatschappelijke belang van Internet neemt alleen maar toe. Bubbels In de jaren negentig gaat het echter mis met de ont wikkeling van de ICT; op klassieke wijze. ICT (inclusief Internet) wordt een hype en wordt object van speculeren. Vroeger werden er aandelen verkocht door ondernemingen die zeiden kanalen te gaan graven en spoorlijnen aan te leggen. Niemand vroeg zich af of die kanalen en spoorwegen wel nodig waren en vaak kwamen die er ook helemaal niet. In onze tijd was het de dotcom-bubble : men investeerde en belegde bij torenhoge prijzen, zonder dat er winst werd gemaakt, zonder dat iemand zich afvroeg of er aan de vele start-ups wel behoefte was. De Nieuwe Economie heette dat, weet u nog? Rond de millenniumwisseling klapte de dotcombubble. Van De Nieuwe Economie hebben we sindsdien niets meer gehoord. In de financiële wereld is men nog een poosje doorgegaan met het creëren van bubbels, omdat daar zo lekker aan te verdienen was. Sinds 2008 is ook dat goeddeels afgelopen. De gevolgen zijn bekend (figuur 3). Bubble Golden Age figuur 2 naar een model van Carlota Perez installation turning point deployment industrial revolution Canal mania Great British leap age of steam, coal, iron & railways Railway mania The Victorian Boom age of steel & heavy engineering London funded global market infrastructure build-up Belle Époque (Europe) Progressive Era (USA) age of automobile, oil & mass production The Roaring twenties Post-war golden age age of it & telecom Telecom mania, Internet emerging markets & NASDAQ Sustainable global knowledge society Golden age? De ontplooiingsperiode: Een nieuw ICT tijdperk 5

6 Anticipating Solutions 51% omzet recurring Total Specific Solutions is een softwareonderneming die naar de komende Ontplooiingsperiode kijkt vanuit haar visie op Anticipating Solutions. Deze visie staat niet alleen voor hoe Total Specific Solutions naar haar eigen organisatie kijkt, maar vooral ook hoe zij de markt beschouwt en haar klanten ondersteunt. Uitganspunt is dat de orga ni satie ingericht en voorbereid is op de mogelijkheden die technologie biedt. Dit alles vanuit het principe dat nu en in de Ontplooiingsperiode business gelijk staat aan ICT. De samenleving bevindt zich in een fase waarin de verhoudingen uit het industriële tijdperk (aanbodgedreven) worden losgelaten en we naar een vraaggestuurde (diensten)economie toegaan, op basis van mogelijkheden die de digitale revolutie biedt. Consumenten worden mondiger en zijn kritisch op geleverde diensten en producten. Bedrijven en organisaties moeten telkens weer aan hogere verwachtingen tegemoet komen. Deze dynamiek stelt organisaties voor grote uitdagingen. Echter, het biedt bovenal kansen tot het definiëren van nieuwe opgaven, plannen Van ontwik keling naar ontplooiing en business modellen. Total Specific Solutions is daarom snel en wendbaar om haar klanten in dit turbulente speelveld succesvol te laten zijn. Door dicht tegen de markt aan te opereren kan worden vooruitgekeken om de juiste signalen in verticale markten op te pikken. Door te anticiperen ontwikkelt Total Specific Solutions voor klanten nieuwe oplossingen. Zij laat zich bij het creëren van oplossingen niet (alleen) leiden of beperken door de ICT-mogelijkheden, maar neemt de wensen en behoeften uit de verticale markt -de eindgebruiker- als vertrekpunt. Anders gezegd: Total Specific Solutions ontwikkelt oplossingen met de klant van de klant voor ogen, om daarmee te anticiperen op de marktvraag. Dit ondersteunt de gewenste vernieuwing maximaal. De professionals van Total Specific Solutions tonen daarmee aan dat samenhang tussen business en ICT de drijvende kracht is achter een goed functionerende samenleving. Professor Perez analyseerde de cycli van tech nologisch-economische conjunctuurgolven welke kenmerkend zijn voor de moderne Westerse eco nomie, die in de tweede helft van de 18de eeuw begon. Deze cycli, ook wel bekend als de Kondratieff-golven, duren elk circa 60 jaar. Startpunt van een nieuwe cyclus is steeds de opkomst van een nieuwe technologie en een nieuwe infrastructuur. In vroegere jaren waren dat onder meer trekschuit / kanalen, en stoommachine / spoorwegen. In onze tijd is de combinatie van ICT en Internet de drijvende kracht in de huidige (vijfde) cyclus. Grofweg zijn we nu halverwege die vijfde cyclus (figuur 2). Carlota Perez (Venezuela, 1939) is verbonden aan de Universiteit van Tallin (Estland) en de University of Sussex (Verenigd Koninkrijk). Eerder doceerde zij aan de University of Cambridge (Verenigd Koninkrijk). Haar boek Technological Revolutions and Financial Capital: The Dynamics of Bubbles and Golden Ages, dat in 2002 verscheen, heeft onder economen veel respect afgedwongen. Lees meer over haar werk via 6 De ontplooiingsperiode: Een nieuw ICT tijdperk

7 Na de malaise Na iedere malaise volgt er een periode die relatief veel voorspoed brengt, zo leert de theorie van professor Perez. Dit is de Ontplooiingsperiode, die gekenmerkt wordt door een stabiele groei. Het speculatieve karakter is verdwenen. Beleggers en investeerders zoeken bedrijven die producten en diensten voortbrengen waaraan daadwerkelijk behoefte is en die de potentie hebben om winst te maken. Nieuwe producten en diensten komen op zeer grote schaal beschikbaar en verhogen de kwaliteit van leven. Welke producten en diensten dat zullen zijn, valt nu nog niet goed te voorspellen. Wel zijn er diverse ontwikkelingen nu al gaande die ongetwijfeld grote invloed gaan uitoefenen op de Ontplooiingsperiode. Deze ontwikkelingen, van virtualisatie tot infinite computing), brengen belangwekkende veranderingen met zich mee voor mens en maatschappij, maar ook voor ICT-afdelingen en ICT-leveranciers. Dat is wat anders dan de ICT in de jaren 80 en 90 deed: gebruik maken van nieuwe technologie voor de verhoging van efficiency en productiviteit rond bestaande processen. Snellere data-entry, verwerking en soms standaardisatie van gegevens uitwisseling als voorbeelden. Het wordt de uitdaging om nieuwe ideeën snel te kunnen realiseren met toepassingen die toegespitst zijn op een bepaald proces en daarmee enorm relevant worden voor een bepaalde groep gebruikers. Denk aan de mogelijkheden van smartphones en tabletcomputers. Een mobiel is geen desktop en dus moet de interactie binnen het proces opnieuw ontworpen worden. Mensen gebruiken de beschikbare nieuwe technologie om nieuwe dingen op nieuwe manieren te doen. Daar zullen de echte innovaties vandaan komen en die ontwikkeling kan heel snel gaan. Zo zijn er sinds de introductie van de iphone, slechts vijf jaar geleden, al meer dan apps ontwikkeld. figuur 3 naar een model van Carlota Perez percent of total initial public offerings 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% Major Technology Bubble Major Finance Innovation Bubble 0% Finance IPOs Information & communications technology IPOs De ontplooiingsperiode: Een nieuw ICT tijdperk 7

8 virtualisatie gaat verder dan plaatsonafhankelijk werken Invloeden op mens en maatschappij Virtualisatie, aangevuld met cloudcomputing, ver andert onze manier van werken. Voor veel medewerkers van kantoororganisaties is het niet meer nodig dat zij zich dagelijks stipt om half negen op kantoor mel den. Zij kunnen net zo goed thuis of onderweg aan de slag gaan. Veel oudere (leidinggevende) werknemers zijn daar niet bijzonder van gecharmeerd, maar zij zul len wel moeten bijdraaien wil men in de nabije toekomst nog succesvol zijn op de arbeidsmarkt. Er dienen zich nu generaties aan die min of meer met smartphones en tablets zijn grootgebracht. Dat zijn generaties die niets met instituties als vaste werkplek en vaste werktijden van doen hebben. Het Nieuwe Werken, zoals het plaats- en tijdonafhankelijk werken vaak wordt genoemd, gaat van invloed zijn op verkeersstromen, op de zakelijke onroerendgoedmarkt, maar ook op het indelen van gezinstaken en het verdelen van tijd over werken en recreëren. Maar, de virtualisatie gaat veel verder dan alleen plaats onafhankelijk kunnen werken. Werkstructuren binnen organisaties gaan er ook door veranderen. Denk bijvoorbeeld aan een ambtenaar die een bouwplaats komt controleren. Met een tablet computer is hij in staat om alle informatie over bouwvergunningen, bouwbesluiten en dergelijke bij de hand te hebben en tegelijkertijd om collega s te informeren over zaken die extra controle behoeven figuur 5 costs of processing power (MIPS) (USD) Of een ziekenhuisarts, die met een tabletcomputer in de hand bij een ziekenhuisbed minder afhankelijk is van de overdracht van informatie in vergaderingen en bij besprekingen met verplegend personeel. Deze arts kan tevens alle actuele wetenschappelijke informatie beschikbaar hebben. Dit laatste is van belang, omdat kennis zich zodanig snelt ontwikkelt dat een arts vier jaar moet studeren om de kennisontwikkeling van één jaar bij te houden figuur 4 costs for 1 gigabyte (USD) 1000 Dankzij cloudcomputing kunnen we altijd overal wer ken en gebruik maken van programma s die onmiddellijk beschikbaar zijn, tegen een fractie van de kosten. Waar die programma s vandaan komen, wie ze onderhoudt en beheert zijn allemaal vragen die niet ter zake doen. De rekenkracht is er met dezelfde vanzelfsprekendheid als dat er nu water uit de kraan komt (Figuur 4 & 5) ,3 0, De ontplooiingsperiode: Een nieuw ICT tijdperk

9 Er gaat vraag komen naar applicaties waar we nu nog geen weet van hebben Time to market verbeteren Virtualisatie en cloudcomputing werken drempelverlagend. Computeren wordt voor de eind gebruiker steeds eenvoudiger en wordt bovendien steeds goedkoper in een wereld waarin alles duurder wordt, zoals grond- en hulpstoffen. Hoe breder het bereik van ICT wordt, des te diverser wordt de vraag naar toepassingsprogrammatuur. Wie nu een briefje wil typen, koopt een pakket als Office dat honderdduizend toepassingen kent die je voor dat briefje niet nodig hebt. Bij cloud com pu ting haalt de eindgebruiker precies dat beetje soft ware op dat hij voor dat ene briefje nodig heeft. Compleet met zijn favoriete instellingen ten aanzien van lettertype, lettergrootte en de regelafstand. Organisaties die voor heen bijvoorbeeld 1.000,- betaalden voor de computerproceskracht om één probleem op te laten lossen, kunnen datzelfde vraagstuk nu door computers laten oplossen voor 1,-. De kosten worden dus niet alleen minder, maar ook de tijd waarin vraagstukken worden opge lost, waardoor ondernemingen hun time to market en dus hun flexibiliteit drastisch kunnen verbeteren. Deze verandering wordt ook wel infinite computing genoemd. Infinite computing maakt het door de tech nische en economische vooruitgang ook mogelijk om vraagstukken aan te pakken die we voorheen lieten liggen. Er gaat in de gedemocratiseerde ICT-wereld vraag komen naar applicaties waar we nu nog geen weet van hebben. Zoals er in de mobiele wereld in korte tijd ontelbare apps op de markt zijn verschenen, zo komen er ook talloze, maar zeer toegespitste applicaties voor kantoorwerk. Uiteindelijk zullen de nu nog verschillende werelden samensmelten. Dit laatste komt goed van pas bij human interface control (hic). ICT wordt pas echt dienstbaar aan de mens als die mens zich niet al te veel inspanningen hoeft te getroosten om van de diensten van de computer(netwerken) gebruik te maken. Het draait hier om ergonomie, geautomatiseerde functionaliteit, aan sturing via stem, intuïtiviteit, naadloze integratie van soft- en hardware; kortom, het gaat om de uiter - ste doorgevoerde bedieningseenvoud. Een zeer com plex gebied, waarop infinite computing door zijn snelheid goed inzetbaar is. De toepassingen van hic zullen het huidige gebruik van computers veranderen. Denk aan bijvoorbeeld stembesturing van de smartphone. Echter, hic zal ook nieuwe toepassingsmogelijkheden creëren, zoals toepassingen in de zorg waarin bij fysiotherapie gebruik wordt gemaakt van hic om een patiënt te laten zien of hij oefeningen wel of niet goed uitvoert. trends Belangrijke ICT-ontwikkelingen Ontwikkelingen in de ICT die volgens Total Specific Solutions de Ontplooiingsperiode gaan kenmerken: Virtualisatie Waarbij servers en desktop PC s uit de kantooromgeving worden losgeweekt. Besturingssystemen, applicaties, persoonlijke instellingen en bestanden worden over servers verdeeld en komen voor de gebruiker overal en altijd beschikbaar, ongeacht met welk apparaat hij/zij werkt (terminal, notebook, tablet, smartphone etc.). Cloudcomputing Waarbij platforms en programma s beschikbaar zijn zonder dat de gebruiker in hard- of software investeert, of zorgen heeft over beheer en onderhoud. Data en programma s kunnen overal zijn opgeslagen en zijn via Internet toegankelijk. Infinite computing Waarbij meerdere computers (dat kunnen er duizenden zijn) gezamenlijk en simultaan aan een bepaald vraagstuk werken. Big data analyses Voor het detecteren van zinvolle (strategische) informatie uit de enorme, voornamelijk ongestructureerde databerg, die in al die datacenters op heel de wereld is opgeslagen. Human interface control Voor het op ti maliseren van de samenwerking tussen mens en machine, zodat computers altijd, overal, snel en gemakkelijk ondersteuning kunnen bieden bij menselijke activiteiten. De ontplooiingsperiode: Een nieuw ICT tijdperk 9

10 Grofweg 90% van alle data is ongestructureerd Tot slot gaat ICT in de Ontplooiingsperiode mens en maatschappij bijstaan bij het nemen van beslissingen en het sturen van activiteiten. Dit kan door big data te analyseren. Tot dusverre neemt de hoeveelheid data in ICT-systemen wereldwijd jaarlijks toe met de som van de hoeveelheid data die in alle voorgaande jaren werd vergaard. Grofweg 90% van al die data is ongestructureerd. Binnen organisaties worden er allerlei technieken ingezet, zoals Business Intelligence, om van ongestructureerde data heldere en bruikbare informatie te maken. Op die manier kan bijvoorbeeld een bank tot het besluit komen geen geld meer te lenen aan kamerbewoners, want Business Intelligence heeft berekend dat 82% van de kamerbewoners de lening niet of te laat terugbetaalt. Een andere tak van sport binnen organisaties is datamining, waar juist naar de uitzonderingen, de ongerijmdheden wordt uitgekeken. En dan blijkt bijvoorbeeld dat als de kamerbewoner een dame is van boven de vijftig, werkzaam in het onderwijs of een kerkelijke organisatie, er juist wèl geld te verdienen valt voor de bank. Welnu, big data analyses lijken nog het meest op datamining, echter de zoektocht naar de uitzonderingen is nu niet beperkt tot een organisatie, maar vindt in principe op wereldwijde schaal plaats. Zo kunnen kansen en bedreigingen, trends en tegendraadse ontwikkelingen eerder worden herkend om passende maatregelen te treffen. Andere rol voor interne ICT-leveranciers De rol van ICT-leveranciers binnen een bedrijf of instelling, zeg maar de ICT-afdeling, wordt in de Ontplooiingsperiode minder prominent. Het is niet meer de ICT-afdeling die bepaalt hoe er gewerkt zal worden. Het zijn de managers van finance en marketing, van productie en logistiek die gaan bepalen welke functionaliteit op welke momenten beschikbaar moet zijn. Er zal zeker nog ergens een platform zijn waarop wordt uitgerekend hoeveel geld er binnenkomt en hoeveel eruit gaat. Maar de manier waarop er geld komt en gaat zoekt men zelf wel uit. De ICT-afdeling wordt niet alleen minder invloedrijk, maar krijgt ook minder beheertaken. Waar cloudcomputing de norm wordt, kan veel onderhoudswerk naar de datacenters worden overgeheveld. Andere klassieke taken, zoals softwaredistributie, kunnen en zullen worden geautomatiseerd, inclusief de administratieve taken rond licenties en afrekening. Op die manier blijft er voor de ICT-staf tijd over voor innovatief werk. Dankzij infinite computing kunnen zij onnoeme lijk veel sneller met noviteiten en gewenste verbeteringen komen dan tot dusverre het geval is. Dat wil zeggen dat er een verschuiving gaat plaatsvinden van louter kostenpost naar potentiële bron van toegevoegde waarde. maar ook voor externe ICT-leveranciers Met de terugval na de Ontwikkelingsperiode verdwijnen ook de speculatieve trekjes uit de professionele ICT-branche. Korte termijn succesjes maken plaats voor focus op langetermijn toegevoegde waarde. Producten en diensten zijn gericht op duurzame ontwikkeling; niet op hypes. In het verlengde hiervan moeten leveranciers zich gaan richten op wat hun klant werkelijk nodig heeft en dat kan iets anders zijn dan wat de klant vraagt. Anders gezegd: een klant vraagt een oplossing voor een probleem en niet een ICT-product. En bij voorkeur anticiperen de leveranciers op wat gebruikers binnen afzienbare tijd nodig zullen hebben. Dat is ook hoe Total Specific Solutions naar de markt en haar klanten kijkt. Technologisch wordt ICT ongetwijfeld nog veel gecom pliceerder dan het nu al is. Het faciliteren van individuele medewerkers is nu eenmaal ingewikkelder dan het uitrollen van een standaardnetwerk. Daarnaast komen er nieuwe uitdagingen, zoals het doorgronden van big data en beveiligingsthema s, die mobiel werken met zich meebrengt. Om die uitdagingen goed aan te kunnen gaan zullen ICTleveranciers zich meer gaan specialiseren en meer gaan samenwerken. Van leveranciers zal meer empathie worden verlangd ten aanzien van de manier van werken ( Het Nieuwe Werken ), die sterk afwijkt van de huidige en die gemeengoed wordt. Dit laatste geldt zeker voor de aanstormende generaties, die aan hun carrières gaan beginnen. Het Nieuwe Werken wordt de standaard en de ICT-leveranciers zullen daar door specialisaties gericht op functies en branches nauwgezet op moeten inspelen. 10 De ontplooiingsperiode: Een nieuw ICT tijdperk

11 ... You re... either big, 51% specialised omzet recurring or history Total Specific Solutions heeft bij haar oprichting voorzien dat het volwassen worden van de ICT-markt twee stromingen met zich meebrengt: een ICT-leverancier gaat òf globaliseren òf specialiseren. Gartner zet deze visie steviger neer met de uitspraak: You re either big, specialised or history. Total Specific Solutions heeft er voor gekozen om die twee stromingen samen te brengen. Dat wil zeggen door in de kern te kiezen voor specialisatie, en tegelijkertijd daar groot in te zijn. Dat betekent dat Total Specific Solutions tot op heden bestaat uit acht zeer gespecialiseerde bedrijven die zich richten op specifieke markten. Tegelijkertijd zijn deze gespecialiseerde bedrijven door hun samenwerking onder de Total Specific Solutions vlag dermate omvangrijk dat zij allerlei synergie en samenwerkingsvoordelen behalen. Op deze wijze kan kennis die is opgedaan in de financiële markt toch bestudeerd worden op toepasbaarheid in bijvoorbeeld de overheidsmarkt. Total Specific Solutions heeft in haar keuze voor specia - lisatie besloten zich te richten op verticale markten. Dat betekent specifieke marktsectoren als de gezondheidszorg, de overheid, de financiële- en de automotive leasemarkt. Een echte specialist moet zich focussen op een marktsector om de complexi teit en dieptekennis van die sector te doorgronden. Een dergelijke specialist is niet zomaar een leveran cier, maar een anticipating solutions partner. De ontplooiingsperiode: Een nieuw ICT tijdperk 11

12 Ontplooiingsperiode biedt kansen voor alerte organisaties De naderende Ontplooiingsperiode van de huidige vijfde economische cyclus biedt bedrijven en instellingen mogelijk - heden om zelf ook krachtig tot ontplooiing te komen. In de nieuwe fase zijn business en ICT onderling volkomen verweven. Technologie is dienend aan business en maakt andere werk vormen en een andere inrichting van organisaties mogelijk. Met meer effectiviteit en effi ciency als resultaat, maar ook andere werkverhoudingen, een betere balans tussen werk en vrije tijd, meer inspiratie, plezier en tevredenheid. Voorwaarden om succesvol te zijn in de Ontplooi ings periode zijn een heldere kijk op business en ICT en diepgaande kennis van specifieke marktsectoren. Total Specific Solutions biedt gebundelde expertise aan be drijven en instellingen in uiteenlopende marktsectoren, die zich optimaal willen voorbereiden op de Ontplooiingsperiode. Total Specific Solutions (TSS) B.V. Papendorpseweg BJ Utrecht 12 De ontplooiingsperiode: Een nieuw ICT tijdperk T F E totalspecificsolutions.nl

De cloud die gebouwd is voor uw onderneming.

De cloud die gebouwd is voor uw onderneming. De cloud die gebouwd is voor uw onderneming. Dit is de Microsoft Cloud. Elke onderneming is uniek. Van gezondheidszorg tot de detailhandel, van fabricage tot financiële dienstverlening: geen twee ondernemingen

Nadere informatie

Altijd en overal in de cloud. Al uw data en applicaties vanaf elk device bereikbaar voor uw medewerkers

Altijd en overal in de cloud. Al uw data en applicaties vanaf elk device bereikbaar voor uw medewerkers Altijd en overal in de cloud Al uw data en applicaties vanaf elk device bereikbaar voor uw medewerkers Zorgeloos in de cloud De wereld verandert voortdurend en ook ons werkmodel bevindt zich in een fase

Nadere informatie

Wat is de cloud? Cloud computing Cloud

Wat is de cloud? Cloud computing Cloud The Cloud Agenda Wat is de cloud? Ontwikkelingen en trends in de markt Bedrijfsstrategie Voordelen en vraagtekens Werken in de cloud: Hoe? Veiligheid & privacy Toepasbaarheid in breder verband Demo Borrel

Nadere informatie

Victor-Jan Leurs ceo

Victor-Jan Leurs ceo Victor-Jan Leurs ceo Wie is Caase? ontstaan uit Computer SOS (1988) 4 vestigingen, 80 medewerkers The Cloud Integrator in Benelux Partner Van Microsoft & IBM Belangrijkste Benelux partner van Google Wat

Nadere informatie

BeCloud. Belgacom. Cloud. Services.

BeCloud. Belgacom. Cloud. Services. Cloud Computing Steven Dewinter Steven.Dewinter@belgacom.be February 13 th, 2012 Cloud computing is niet nieuw. Het is een evolutie, geen revolutie! Personal Computer, Tekstverwerker, Rekenblad, MS DOS,..

Nadere informatie

Big Data: wat is het en waarom is het belangrijk?

Big Data: wat is het en waarom is het belangrijk? Big Data: wat is het en waarom is het belangrijk? 01000111101001110111001100110110011001 Hoeveelheid 10x Toename van de hoeveelheid data elke vijf jaar Big Data Snelheid 4.3 Aantal verbonden apparaten

Nadere informatie

De alles-in-1 Zorgapp

De alles-in-1 Zorgapp De alles-in-1 Zorgapp Tevreden cliënten en medewerkers Impact van zorgapps op de zorgverlening Meerwaarde van zorgapps in het zorgproces De rol van de zorgverlener verandert in rap tempo door nieuwe technologie

Nadere informatie

SaaS en cloud computing: in de mist of in de wolken? Karin Zwiggelaar, partner 20 september 2010

SaaS en cloud computing: in de mist of in de wolken? Karin Zwiggelaar, partner 20 september 2010 SaaS en cloud computing: in de mist of in de wolken? Karin Zwiggelaar, partner 20 september 2010 We staan aan de vooravond van de volgende Internetrevolutie De klassieke werkwijze van organisaties zal

Nadere informatie

Everything as a Service

Everything as a Service Everything as a Service Een bespiegeling over de toekomst van IT Dick van Gaalen Program Manager Business Technology HP Nederland Technology for better business outcomes 2007 Hewlett-Packard Development

Nadere informatie

Het nieuwe werken nu ook voor zware grafische gebruikers

Het nieuwe werken nu ook voor zware grafische gebruikers ook voor zware grafische Flexibel werken met de Virtual Engineering Workplace van Dell en SLTN Inter Access Uit de Nationale Enquête Over Het Nieuwe Werken van 2015 blijkt dat ruim de helft van de Nederlandse

Nadere informatie

De gemeente van de toekomst: werken waar en wanneer je wilt

De gemeente van de toekomst: werken waar en wanneer je wilt De gemeente van de toekomst: werken waar en wanneer je wilt De digitale overheid verovert steeds meer terrein. Want burgers en bedrijven regelen hun overheidszaken steeds meer online. Dit vraagt om een

Nadere informatie

NDERE KIJK OP ICT CONSULTANCY

NDERE KIJK OP ICT CONSULTANCY DE a NDERE KIJK OP ICT CONSULTANCY Innervate is al ruim 13 jaar succesvol in het adviseren van vele organisaties op het gebied van ICT vraagstukken. Naast onze dienstverlening op het gebied van ICT Beleid

Nadere informatie

Totaal oplossing voor loopbaanbegeleiding. coacher

Totaal oplossing voor loopbaanbegeleiding. coacher Totaal oplossing voor loopbaanbegeleiding coacher Loopbaancoach als regisseur U wilt als loopbaanbureau minder administratieve handelingen, de kansen van uw kandidaten vergroten en meer klanten werven.

Nadere informatie

HOE EENVOUDIG IS HET OM GEBRUIK TE MAKEN VAN CLOUD COMPUTING?

HOE EENVOUDIG IS HET OM GEBRUIK TE MAKEN VAN CLOUD COMPUTING? Innervate: Januari 2011 WHITEPAPER CLOUD COMPUTING HOE EENVOUDIG IS HET OM GEBRUIK TE MAKEN VAN CLOUD COMPUTING? Lees hier in het kort hoe u zich het best kunt bewegen in de wereld van cloud computing

Nadere informatie

ICT Manager bij Pure Energie

ICT Manager bij Pure Energie 10 vragen aan: Martijn Tielkes ICT Manager bij Pure Energie Facts & Figures Pure Energie 2 vestigingen 50 werkplekken Sigmax als ICT partner sinds 2012 Sinds 2005 is Martijn Tielkes als ICT Manager verantwoordelijk

Nadere informatie

Word een mobiele onderneming

Word een mobiele onderneming OFFICE DOCUMENT&ICT SOLUTIONS Mobiliteit Word een mobiele onderneming Volgens onderzoeksbureau Gartner bedroeg het aantal smartphones wereldwijd vorig jaar zo n 6,7 miljard. En dit jaar zal dat alleen

Nadere informatie

Case. VolkerWessels Telecom FLOWFABRIC OPTIMISATION ENGINEERS

Case. VolkerWessels Telecom FLOWFABRIC OPTIMISATION ENGINEERS Case VolkerWessels Telecom FLOWFABRIC OPTIMISATION ENGINEERS FlowFabric geeft startsein voor innovatie bij VolkerWessels Telecom VolkerWessels Telecom, specialist in telecominfrastructuur, weet als geen

Nadere informatie

Werkplekvisie. Hans van Zonneveld Senior Consultant Winvision

Werkplekvisie. Hans van Zonneveld Senior Consultant Winvision Werkplekvisie Hans van Zonneveld Senior Consultant Winvision De essentie De gebruiker centraal Verschillende doelgroepen Verschillende toepassingen Verschillende locaties Het beschikbaar

Nadere informatie

Hét complete Uitzendbureau in de Cloud. matcher

Hét complete Uitzendbureau in de Cloud. matcher Hét complete Uitzendbureau in de Cloud matcher Een processysteem in plaats van een administratiesysteem Meer dan twee keer zoveel tijd besteden aan sales en zo uw omzet verhogen. e-matcher maakt het mogelijk.

Nadere informatie

Maak kennis met. donderdag 19 november 2015

Maak kennis met. donderdag 19 november 2015 Maak kennis met wie is GeeFirm GeeFirm Ervaring en referenties in allerlei sectoren Synmotive Internet Overal Cloud - Telecom - Web - IT 24 x 7 support 100% web based office onderdeel van AllSolutions

Nadere informatie

vragen aan: Martijn Tielkes ICT Manager bij Pure Energie

vragen aan: Martijn Tielkes ICT Manager bij Pure Energie 10 vragen aan: Martijn Tielkes ICT Manager bij Pure Energie Facts & Figures Pure Energie 2 vestigingen 50 werkplekken Sigmax als ICT partner sinds 2012 Sinds 2005 is Martijn Tielkes als ICT Manager verantwoordelijk

Nadere informatie

Geef uw onderneming vleugels. Met de soepele werkprocessen

Geef uw onderneming vleugels. Met de soepele werkprocessen Geef uw onderneming vleugels Met de soepele werkprocessen van Dutchict Cloud Online functionaliteiten Managed Cloud Online functio U wilt uw documenten overal kunnen beheren en delen. Maar applicaties

Nadere informatie

Microsoft Dynamics CRM & Integrated Innovation

Microsoft Dynamics CRM & Integrated Innovation Microsoft Dynamics CRM & Integrated Innovation 22 mei 2008 Qurius Page 1 Agenda Uitdagingen People Ready Business Integrated Innovation Case: FNV Bondgenoten Qurius en samenvatting Qurius Page 2 Uitdagingen

Nadere informatie

De Exact MKB Cloud Barometer: Kansen in de Cloud voor het MKB. Peter Vermeulen Pb7 Research i.o.v. Exact

De Exact MKB Cloud Barometer: Kansen in de Cloud voor het MKB. Peter Vermeulen Pb7 Research i.o.v. Exact De Exact MKB Cloud Barometer: Kansen in de Cloud voor het MKB Peter Vermeulen Pb7 Research i.o.v. Exact Veldwerk Doel van de Exact MKB Cloud Barometer Hoeveel waarde haalt het MKB uit de cloud? Hoe kunnen

Nadere informatie

Business Model Innovation Guide

Business Model Innovation Guide Business Model Innovation Guide Over waarom business model innovatie cruciaal is en hoe je dat aanpakt Uitgave: April 2016 Auteur: Eefje Jonker-van Dun Strategy Designer & Managing Director Business Models

Nadere informatie

Hoe belangrijk is het verschil tussen public en private cloud in de praktijk?

Hoe belangrijk is het verschil tussen public en private cloud in de praktijk? 1 Hoe belangrijk is het verschil tussen public en private cloud in de praktijk? De verschillende soorten cloud INHOUD Inleiding Public cloud Private cloud Community cloud Hybrid cloud In de praktijk Conclussie

Nadere informatie

Leiderschap in Turbulente Tijden

Leiderschap in Turbulente Tijden De Mindset van de Business Leader Leiderschap in Turbulente Tijden Onderzoek onder 175 strategische leiders Maart 2012 Inleiding.. 3 Respondenten 4 De toekomst 5 De managementagenda 7 Leiderschap en Ondernemerschap

Nadere informatie

Bent u bewust van & gereed voor de veranderingen en ontwikkelingen in uw omgeving

Bent u bewust van & gereed voor de veranderingen en ontwikkelingen in uw omgeving Bent u bewust van & gereed voor de veranderingen en ontwikkelingen in uw omgeving Omgevingsanalyse cruciaal voor duurzaam leveren van kwaliteit in een snel veranderende omgeving RK-Intelligence - Ruud

Nadere informatie

Smart Factory: Voordelen communicatieve infrastructuur

Smart Factory: Voordelen communicatieve infrastructuur Smart Factory: Voordelen communicatieve infrastructuur Wereldwijde veranderingen vereisen nieuwe manieren van denken en doen op het gebied van wereldwijde megatrends Demografische veranderingen Globale

Nadere informatie

Masterclass Value of Information. Waarde creëren voor de business

Masterclass Value of Information. Waarde creëren voor de business Masterclass Value of Information Waarde creëren voor de business Informatie en informatietechnologie maken het verschil bij de ontwikkeling van nieuwe business ideeën. Met informatie kunnen nieuwe innovatieve

Nadere informatie

De kracht van een sociale organisatie

De kracht van een sociale organisatie De kracht van een sociale organisatie De toegevoegde waarde van zakelijke sociale oplossingen Maarten Verstraeten. www.netvlies.nl Prinsenkade 7 T 076 530 25 25 E mverstraeten@netvlies.nl 4811 VB Breda

Nadere informatie

Haal het beste uit uw gegevens met geïntegreerde Business Intelligence

Haal het beste uit uw gegevens met geïntegreerde Business Intelligence Exact Insights powered by QlikView Haal het beste uit uw gegevens met geïntegreerde Business Intelligence Met Exact Insights zet u grote hoeveelheden data moeiteloos om in organisatiebrede KPI s en trends.

Nadere informatie

Een nieuw tijdperk in het beheer van ruimtes. Building Intelligence

Een nieuw tijdperk in het beheer van ruimtes. Building Intelligence Een nieuw tijdperk in het beheer van ruimtes Building Intelligence Wat is BrightBooking? BrightBooking is een online platform, waarmee u zeer eenvoudig een beschikbare en passende ruimte zoekt en reserveert.

Nadere informatie

Bedrijfssystemen vervangen door Slim Software Nabouwen

Bedrijfssystemen vervangen door Slim Software Nabouwen Bedrijfssystemen vervangen door Slim Software Nabouwen Codeless White Paper Roland Worms, Directeur Wouter van der Ven, Lead Software Architect Inhoudsopgave 1. Introductie 2. Het IT dilemma. Als standaard

Nadere informatie

Missie en visie. BTG/TGG verbindt organisaties in hun gezamenlijke belangen in het domein van ICT en telecommunicatie

Missie en visie. BTG/TGG verbindt organisaties in hun gezamenlijke belangen in het domein van ICT en telecommunicatie BTG 2016 Missie en visie BTG/TGG verbindt organisaties in hun gezamenlijke belangen in het domein van ICT en telecommunicatie BTG/TGG organiseert hiertoe: Structurele lobby tussen overheid, leveranciers

Nadere informatie

DE PRIVATE CLOUD. Johan Bos & Erik de Meijer

DE PRIVATE CLOUD. Johan Bos & Erik de Meijer DE PRIVATE CLOUD Johan Bos & Erik de Meijer Agenda Wat is Cloud? Waarom Private Cloud? Wanneer Private Cloud? Een stappenplan Vragen Quiz Ga naar www.kahoot.it of download de app Gefeliciteerd! 2017 EXACT

Nadere informatie

zorgeloos werken in de cloud

zorgeloos werken in de cloud metacom cloud functionele mogelijkheden zorgeloos werken in de cloud vanmeijel.nl bouwen kan simpeler Metacom is één van de meest bedrijfskritische applicaties binnen uw organisatie. De beschikbaarheid,

Nadere informatie

Banken en verzekeraars zijn niet onderscheidend genoeg

Banken en verzekeraars zijn niet onderscheidend genoeg Banken en verzekeraars zijn niet onderscheidend genoeg Werk aan de winkel wat betreft openheid, onderscheidingsvermogen en communicatiekanalen from Accenture and Microsoft 1 Werk aan de winkel wat betreft

Nadere informatie

6 VRAGEN OM HET JUISTE BOEKHOUDPAKKET TE KIEZEN

6 VRAGEN OM HET JUISTE BOEKHOUDPAKKET TE KIEZEN 6 VRAGEN OM HET JUISTE BOEKHOUDPAKKET TE KIEZEN Reken op je cijfers voor meer succes www.exactonline.nl 2 EXACT ONLINE E-BOOK BOEKHOUDEN INHOUD 1 Eerste hulp bij het ondernemen 2 6 vragen om het juiste

Nadere informatie

OPKOMST VAN DE HYBRIDES: Europees onderzoek naar de voorkeuren van mobiele medewerkers

OPKOMST VAN DE HYBRIDES: Europees onderzoek naar de voorkeuren van mobiele medewerkers OPKOMST VAN DE S: Europees onderzoek naar de voorkeuren van mobiele medewerkers Hybrides bedreigen de Europese dominantie van zakelijke laptops Ondanks de voorspelling dat tablets een revolutie zouden

Nadere informatie

OPKOMST VAN DE HYBRIDES: Europees onderzoek naar de voorkeuren van mobiele medewerkers

OPKOMST VAN DE HYBRIDES: Europees onderzoek naar de voorkeuren van mobiele medewerkers OPKOMST VAN DE S: Europees onderzoek naar de voorkeuren van mobiele medewerkers Hybrides bedreigen de Europese dominantie van zakelijke laptops Ondanks de voorspelling dat tablets een revolutie zouden

Nadere informatie

Mobility....sleutel tot actueel voorraadbeheer en meer efficiency. Whitepaper

Mobility....sleutel tot actueel voorraadbeheer en meer efficiency. Whitepaper Mobility...sleutel tot actueel voorraadbeheer en meer efficiency Whitepaper UNIT4 Software B.V., 2013 Mobiel ondernemen: altijd en overal toegang tot bedrijfsgegevens Door nieuwe toetreders en afzetmarkten

Nadere informatie

Verder in Fusie & Overnames

Verder in Fusie & Overnames Verder in Fusie & Overnames (Mid size en familiebedrijven) Datum: december 2009 Plaats: Zeewolde Door: Triple Play Keynote speaker: Mr. Pieter J.H. Mensink MBA Verbonden door vertrouwen; groeien door samenhang

Nadere informatie

De toekomst van bereikbaarheid

De toekomst van bereikbaarheid De toekomst van bereikbaarheid www.detron.nl De toekomst van bereikbaarheid De wereld verandert. Technologische ontwikkelingen volgen elkaar snel op. Mensen werken steeds vaker samen in virtuele omgevingen

Nadere informatie

9200 DENDERMONDE WAUTERS Marcel PC Technieken / 03 Soorten computers

9200 DENDERMONDE WAUTERS Marcel PC Technieken / 03 Soorten computers Soorten computers 1 Classificatie volgens hiërarchie De technische term voor een computer zoals we die nu kennen is micro data processor, kortweg PC. De PC stond bij zijn ontstaan begin jaren 80 onderaan

Nadere informatie

1 Dienstbeschrijving Lancom Workspace 365

1 Dienstbeschrijving Lancom Workspace 365 1 Dienstbeschrijving Lancom Workspace 365 2 Inleiding Lancom biedt haar klanten reeds sinds 2007 de mogelijkheid om te gaan werken van uit een Cloud model waarbij de servers in een datacenter van Lancom

Nadere informatie

it diensten alles voor uw bedrijfscontinuïteit

it diensten alles voor uw bedrijfscontinuïteit it diensten alles voor uw bedrijfscontinuïteit Kantoor- en bedrijfsautomatisering it diensten alles voor uw bedrijfscontinuïteit vanboxtel is naast gerenommeerd automatiseerder van logistieke processen,

Nadere informatie

Canon s visie op digitale transformatie van organisaties. you can

Canon s visie op digitale transformatie van organisaties. you can Canon s visie op digitale transformatie van organisaties you can Digitale transformatie van organisaties Als we kijken naar de belangrijkste ontwikkelingen op het gebied van communicatie in de afgelopen

Nadere informatie

Geeft richting in de wereld

Geeft richting in de wereld Geeft richting in de wereld werled van IT I T- m a k e l a a r IT-makelaar Hardware Software Wireless Cloud Virtualisatie Mobility Werkplek Data center Hardware Software Wireless Cloud Virtualisatie Mobility

Nadere informatie

Besparingsvoorbeelden voor MKB met glasvezel. Rekenvoorbeeld 1

Besparingsvoorbeelden voor MKB met glasvezel. Rekenvoorbeeld 1 Besparingsvoorbeelden voor MKB met glasvezel Rekenvoorbeeld 1 Ieder bedrijf beschikt tegenwoordig over een e-mail server. E-mail op smart Phones en tablets wordt steeds populairder en belangrijker maar

Nadere informatie

Hoe ontwikkelen de semi automatische magazijnen zich in Europa?

Hoe ontwikkelen de semi automatische magazijnen zich in Europa? Hoe ontwikkelen de semi automatische magazijnen zich in Europa? Een achtergrond over hoe semi automatische magazijnen zich hebben ontwikkeld en waarom technologie, arbeidswetgeving, veranderende werktijden

Nadere informatie

De publieke professional van de toekomst. in gesprek met 10 jonge professionals

De publieke professional van de toekomst. in gesprek met 10 jonge professionals De van de toekomst in gesprek met 10 jonge professionals Benutten van talent Wij geloven dat het menselijk kapitaal van publieke organisaties beter kan worden benut. Het benutten van dit potentieel vraagt

Nadere informatie

Nieuwe dimensies in gebruikerservaring en design

Nieuwe dimensies in gebruikerservaring en design Nieuwe dimensies in gebruikerservaring en design Vanaf Planon Accelerator 6.0 en Planon Software Suite Release 2014 Een innovatieve specialist met dertig jaar ervaring in het IWMSdomein Een partner die

Nadere informatie

Allévo. Op weg naar de ultieme BYOD organisatie met informatie op maat!

Allévo. Op weg naar de ultieme BYOD organisatie met informatie op maat! Op weg naar de ultieme BYOD organisatie met informatie op maat! In 2012 heeft Allévo met behulp van Involvit haar twee websites én het intranet vervangen. Daarnaast heeft Allévo ook de eerste verkennende

Nadere informatie

Desktop Delivery: een zakelijke afweging

Desktop Delivery: een zakelijke afweging Desktop Delivery: een zakelijke afweging Client - Server, SBC, virtuele desktops, virtuele applicaties of een virtueel besturingssysteem? Er zijn genoeg mogelijkheden om desktop functionaliteit aan de

Nadere informatie

90 minutes of Fiber & Lunch

90 minutes of Fiber & Lunch 90 minutes of Fiber & Lunch Opening 12.00u 12.15u René van Holsteijn Platform Bedrijventerreinen Het Programma 12.00u 12.15u Opening 90 mins of Fiber & Lunch Opening door de voorzitter van het Platform

Nadere informatie

Bijzondere ICT voor bijzondere zorg

Bijzondere ICT voor bijzondere zorg Bijzondere ICT voor bijzondere zorg Agenda Over Profila Zorg Gezondheidszorg in beweging ICT requirements Profila Zorg Biedt cloud computing de oplossing? Migratie Effecten en besparingen Leerpunten Toekomst

Nadere informatie

Cloud VoIP: uw centrale volledig in de cloud. Krijg meer mogelijkheden met telefonie en bespaar op uw telefoonnota

Cloud VoIP: uw centrale volledig in de cloud. Krijg meer mogelijkheden met telefonie en bespaar op uw telefoonnota Cloud VoIP: uw centrale volledig in de cloud Krijg meer mogelijkheden met telefonie en bespaar op uw telefoonnota Uw telefooncentrale in de cloud Steeds meer bedrijven en particulieren bellen via Internet

Nadere informatie

YOUR DESKTOP IS CHANGING

YOUR DESKTOP IS CHANGING www.ressoftware.com YOUR DESKTOP IS CHANGING Inhoud 03 Voorwoord 04 Consumerization of IT 06 Waarom dit boek? 08 Your Desktop Is Changing 10 Wat betekent User Environment Management voor IT managers? 12

Nadere informatie

Canon s visie op digitale transformatie van organisaties. you can

Canon s visie op digitale transformatie van organisaties. you can Canon s visie op digitale transformatie van organisaties you can Digitale transformatie van organisaties Als we kijken naar de belangrijkste ontwikkelingen op het gebied van communicatie in de afgelopen

Nadere informatie

100% flexibiliteit in communicatie

100% flexibiliteit in communicatie 100% flexibiliteit in communicatie Ongelimiteerde expertise en capaciteit in één projectorganisatie met vier gerenommeerde partners Group of companies Group of companies 100% flexibiliteit in communicatie

Nadere informatie

De toekomst van bereikbaarheid

De toekomst van bereikbaarheid WHITEPAPER TELECOM SOLUTIONS De toekomst van bereikbaarheid WWW.DETRON.NL De toekomst van bereikbaarheid De wereld verandert. Technologische ontwikkelingen volgen elkaar snel op. Mensen werken steeds vaker

Nadere informatie

VOOR EN NADELEN VAN DE CLOUD

VOOR EN NADELEN VAN DE CLOUD VOOR EN NADELEN VAN DE CLOUD VOOR EN NADELEN VAN DE CLOUD Cloud storage. Back-up in de cloud. Er zijn verschillende benamingen voor diensten die computergebruikers in staat stellen om hun documenten en

Nadere informatie

Wat. nou. cloud?! De zin én onzin! CSP

Wat. nou. cloud?! De zin én onzin! CSP Wat nou cloud?! De zin én onzin! CSP De zin en onzin van werken in de cloud De cloud, wat is dat nou precies? Is het een hype zoals je die vaker tegenkomt in ICT? Of biedt het echt kansen waar u als ondernemer

Nadere informatie

Factsheet CONTINUOUS VALUE DELIVERY Mirabeau

Factsheet CONTINUOUS VALUE DELIVERY Mirabeau Factsheet CONTINUOUS VALUE DELIVERY Mirabeau CONTINUOUS VALUE DELIVERY We zorgen ervoor dat u in elke volwassenheidsfase van uw digitale platform snel en continu waarde kunt toevoegen voor eindgebruikers.

Nadere informatie

Omarm de cloud. Een onderzoek naar de acceptatie van cloud computing onder Europese MKB s

Omarm de cloud. Een onderzoek naar de acceptatie van cloud computing onder Europese MKB s Omarm de cloud Een onderzoek naar de acceptatie van cloud computing onder Europese MKB s Introductie Cloud computing symboliseert een grote verschuiving in de manier waarop ITdiensten worden geleverd binnen

Nadere informatie

Visie op co-sourcing

Visie op co-sourcing Visie op co-sourcing Ed Holtzer Manager Managed Services Meerdere functies bij diverse IT- en adviesorganisaties. O.a. sales manager, (business) consultant, projectleider en programmamanager in profit

Nadere informatie

KPN ÉÉN Op weg naar ICT zonder zorgen

KPN ÉÉN Op weg naar ICT zonder zorgen KPN ÉÉN Op weg naar ICT zonder zorgen Op weg naar ICT zonder zorgen Onze maatschappij verandert razendsnel onder invloed van technologische ontwikkelingen. De scheiding tussen de fysieke en virtuele wereld

Nadere informatie

Paradigmashift in kantelperiode

Paradigmashift in kantelperiode Paradigmashift in kantelperiode Van aanbodgericht naar vraaggericht Van grootschalig naar kleinschalig Centraal naar Decentraal Van landelijk naar lokaal Van hiërarchisch naar zelforganiserend Van bureaucratisch

Nadere informatie

M IMPROVING YOUR BUSINESS MOBILITY Mobistar Juni 1 2012. Hoe kiest u de juiste gsm voor uw bedrijf? UW ONDERNEMING alle krachten gebundeld

M IMPROVING YOUR BUSINESS MOBILITY Mobistar Juni 1 2012. Hoe kiest u de juiste gsm voor uw bedrijf? UW ONDERNEMING alle krachten gebundeld M IMPROVING YOUR BUSINESS MOBILITY Mobistar Juni 1 2012 Hoe kiest u de juiste gsm voor uw bedrijf? UW ONDERNEMING alle krachten gebundeld 2 De mobiele trends: een wereld in verandering Groot of klein,

Nadere informatie

Groeikansen met (big) data. Workshop 26 november 2014

Groeikansen met (big) data. Workshop 26 november 2014 Groeikansen met (big) data Workshop 26 november 2014 Overal data 2 Overal data Verdergaande digitalisering 3,6 device per persoon 51% gebruikt tablet Bijna 90% dagelijks internet Internet of Things 3 Maar

Nadere informatie

De Nieuwe Generatie Dealer Management Oplossing. Ontworpen om u te helpen groeien.

De Nieuwe Generatie Dealer Management Oplossing. Ontworpen om u te helpen groeien. De Nieuwe Generatie Dealer Management Oplossing. Ontworpen om u te helpen groeien. De automobielbranche ondergaat wereldwijd enorme veranderingen. Bedrijven in de sector worden steeds meer geconfronteerd

Nadere informatie

Door toenemende automatisering en slimmere tools verdwijnt het werk voor de klassieke IT beheerder

Door toenemende automatisering en slimmere tools verdwijnt het werk voor de klassieke IT beheerder IT beheerder als bedreigde diersoort: Door toenemende automatisering en slimmere tools verdwijnt het werk voor de klassieke IT beheerder Auteur: Reinout Dotinga Quality Assured Services B.V. Thorbeckestraat

Nadere informatie

Factsheet KICKSTARTERS Mirabeau

Factsheet KICKSTARTERS Mirabeau Factsheet KICKSTARTERS Mirabeau KICKSTARTERS We lanceren binnen twee maanden een nieuw digitaal platform waarmee u in hoog tempo business value genereert. De digitale transformatie is in volle gang. Consumenten

Nadere informatie

WORLDWIDE MONITORING & CONTROL

WORLDWIDE MONITORING & CONTROL WORLDWIDE MONITORING & CONTROL HOE ZORGT U VOOR PROACTIEVE ONDERHOUD EN SERVICE? 2 KANSEN EN BEDREIGINGEN VAN DEZE TIJD Globalisering: Digitalisering: Customization: Automatisering: Technologieën: Internationaal

Nadere informatie

5 CLOUD MYTHES ONTKRACHT

5 CLOUD MYTHES ONTKRACHT 5 CLOUD MYTHES ONTKRACHT Na enkele jaren ervaring met de cloud, realiseren zowel gebruikers als leveranciers zich dat enkele van de vaakst gehoorde mythes over cloud computing eenvoudigweg... niet waar

Nadere informatie

De status van mobiel intranet

De status van mobiel intranet De status van mobiel intranet White paper Bilthoven, 26 april 2012 Sabel Online Lonneke Theelen E Lonneke@sabelonline.nl T (088) 227 22 00 W www.sabelonline.nl http://nl.linkedin.com/in/lonneketheelen

Nadere informatie

Omarm BYOD in je bedrijf. MFP: Spin in het bedrijfsweb - Privacynaïviteit is passé! - Verwachte groei aan ICT-bestedingen

Omarm BYOD in je bedrijf. MFP: Spin in het bedrijfsweb - Privacynaïviteit is passé! - Verwachte groei aan ICT-bestedingen Omarm BYOD in je bedrijf MFP: Spin in het bedrijfsweb - Privacynaïviteit is passé! - Verwachte groei aan ICT-bestedingen 38 OFFICEMAGAZINE.NL NUMMER 1-2014 SERVICE & SUPPORT DOCUMENT&ICT SOLUTIONS Omarm

Nadere informatie

Het speelveld van de Chief Commercial Officer

Het speelveld van de Chief Commercial Officer Het speelveld van de Chief Commercial Officer Omgaan met dilemma s Stephan Linnenbank 28 november 2008 Atos, Atos and fish symbol, Atos Origin and fish symbol, Atos Consulting, and the fish symbol itself

Nadere informatie

The Netherlands of

The Netherlands of The Netherlands of 2040 www.nl2040.nl 1 Tijden veranderen 2 Tijden veranderen 3 Nieuwe CPB scenario studie Vraag Waarmee verdienen we ons brood in 2040? Aanpak Scenario s, geven inzicht in onzekerheid

Nadere informatie

Het digitale werken. George Evers 7 juni

Het digitale werken. George Evers 7 juni Het digitale werken George Evers 7 juni 2016 george.evers@fnv.nl Inhoud presentatie Digitalisering: niet meer weg te denken De effecten Digitalisering bij gemeenten Rol kaderleden 2 Waarom digitaliseren?

Nadere informatie

imagine. change. Omdat WerkPlek voor u werkt Ricoh WerkPlek De beste zorg voor uw werkplek

imagine. change. Omdat WerkPlek voor u werkt Ricoh WerkPlek De beste zorg voor uw werkplek imagine. change. Omdat WerkPlek voor u werkt Ricoh WerkPlek De beste zorg voor uw werkplek Een complete werkplek inclusief hard- en software zonder zorgen? Laat WerkPlek voor u werken Thuis, op kantoor

Nadere informatie

Verras uw business-collega s met een IT-sixpack

Verras uw business-collega s met een IT-sixpack Hybride-cloudaanpak Verras uw business-collega s met een IT-sixpack De CIO staat steeds meer onder druk: enerzijds vragen uw businesscollega s een s nellere en meer flexibele dienstverlening, anderzijds

Nadere informatie

PRIVATE CLOUD. Ervaar het gemak van de private cloud: minder gedoe, meer waarde

PRIVATE CLOUD. Ervaar het gemak van de private cloud: minder gedoe, meer waarde Ervaar het gemak van de private cloud: minder gedoe, meer waarde IN HET KORT In de private cloud draaien uw Exact-oplossingen zoals u gewend bent, maar dan met optimale flexibiliteit, maximale prestaties

Nadere informatie

Linked Data & Innovatie. Linked Data 21 april 2016 Marcel Kuil

Linked Data & Innovatie. Linked Data 21 april 2016 Marcel Kuil Linked Data & Innovatie Linked Data 21 april 2016 Marcel Kuil 1. Innovatie 2. Big Data 3. API s & Open Banking 4. Linked Data 2 Kernactiviteiten trendrapport visie & strategie 3 thought leadership participatie

Nadere informatie

Incore Solutions Learning By Doing

Incore Solutions Learning By Doing Incore Solutions Learning By Doing Incore Solutions Gestart in November 2007 Consultants zijn ervaren met bedrijfsprocessen en met Business Intelligence Alle expertise onder 1 dak voor een succesvolle

Nadere informatie

Een beter imago begint bij jezelf

Een beter imago begint bij jezelf Een beter imago begint bij jezelf David Kok in gesprek met Thomas Marzano Gemeenten, ambtenaren, de politiek, de overheid als geheel: we kampen met een imagoprobleem. We doen ons werk (vaak) niet goed,

Nadere informatie

The Netherlands of 2040. www.nl2040.nl

The Netherlands of 2040. www.nl2040.nl The Netherlands of 2040 www.nl2040.nl 1 Tijden veranderen 2 Tijden veranderen 3 Nieuwe CPB scenario studie Vraag Waarmee verdienen we ons brood in 2040? Aanpak Scenario s, geven inzicht in onzekerheid

Nadere informatie

De kansen van online samenwerken

De kansen van online samenwerken De kansen van online samenwerken Independent Insurances Whitepaper 10/10 10-2015 De kansen van online samenwerken Independent Insurances Whitepaper 10/10 10-2015 INDEPENDENT INSURANCES Introductie De

Nadere informatie

Tech 2015: niet méér, maar slimmere technologie

Tech 2015: niet méér, maar slimmere technologie Tech 2015 Tech 2015: niet méér, maar slimmere technologie 21 december 2014 Bron:Nos.NL Tech 2015: niet méér, maar slimmere technologie 21 DEC 2014 BRON: NOS.NL GESCHREVEN DOOR: Rachid Finge Techredacteur

Nadere informatie

RACKBOOST Hosted Exchange. Mobiel, veilig en eenvoudig. hosting support consulting

RACKBOOST Hosted Exchange. Mobiel, veilig en eenvoudig. hosting support consulting RACKBOOST Hosted Exchange Mobiel, veilig en eenvoudig hosting support consulting RACKBOOST Hosted Exchange RACKBOOST, SINDS 1999 TOONAANGEVEND RACKBOOST is sinds 1999 een toonaangevende Belgische leverancier

Nadere informatie

Hoe kunt u profiteren van de cloud? Whitepaper

Hoe kunt u profiteren van de cloud? Whitepaper Hoe kunt u profiteren van de cloud? Whitepaper Auteur: Roy Scholten Datum: woensdag 16 september, 2015 Versie: 1.1 Hoe u kunt profiteren van de Cloud Met de komst van moderne technieken en de opmars van

Nadere informatie

Profiteer van veranderende technologieën

Profiteer van veranderende technologieën Profiteer van veranderende technologieën Lees hoe Managed Services Providers u kunnen helpen profiteren van de nieuwste ontwikkelingen Uitdagingen en kansen in veranderende technologieën Ontwikkelingen

Nadere informatie

Windows 7 juist nu! Frank Spuls v-fspuls@microsoft.com 11 november 2009

Windows 7 juist nu! Frank Spuls v-fspuls@microsoft.com 11 november 2009 juist nu! Frank Spuls v-fspuls@microsoft.com 11 november 2009 Inspelen op veranderingen Hoofdkantoor Werkenop afstand Mobiele en flexibele medewerkers Bijkantoren 2 Slide 3 Voornaamste conclusies Er is

Nadere informatie

Naar gezonde financiële verhoudingen en vertrouwen

Naar gezonde financiële verhoudingen en vertrouwen Naar gezonde financiële verhoudingen en vertrouwen Geen renteniersland maar een vermogende toekomst Arnoud W. A. Boot Universiteit van Amsterdam Utrecht, Grip op je vermogen, 24 april 2015 Zijn economen

Nadere informatie

De Digitale Transformatie en de impact op IT. Capgemini Edwin Leinse

De Digitale Transformatie en de impact op IT. Capgemini Edwin Leinse De Digitale Transformatie en de impact op IT Capgemini Edwin Leinse 40+ countries and 120+ nationalities (As of December 31, 2015) North America 16 034 Latin America 9 363 Europe 62 301 Middle-East & Africa

Nadere informatie

RESPONSIVE TO A CHANGING WORLD. Yolk Henny van Egmond Congres over het nieuwe werken 2014

RESPONSIVE TO A CHANGING WORLD. Yolk Henny van Egmond Congres over het nieuwe werken 2014 RESPONSIVE TO A CHANGING WORLD Yolk Henny van Egmond Congres over het nieuwe werken 2014 Ontwikkeling en groei van binnenuit We leven niet in een tijdperk van veranderingen, maar in een verandering van

Nadere informatie

TO CLOUD OR NOT TO CLOUD

TO CLOUD OR NOT TO CLOUD TO CLOUD OR NOT TO CLOUD DE VOOR- EN NADELEN VAN DIGITALE FACTUURVERWERKING IN DE CLOUD Organisatie Easy Systems B.V. Telefoon +31 (0)318 648 748 E-mail info@easysystems.nl Website www.easysystems.nl Auteur

Nadere informatie

Rapport Onderzoek Visie en ambitie van ICT professionals. In opdracht van:

Rapport Onderzoek Visie en ambitie van ICT professionals. In opdracht van: Rapport Onderzoek Visie en ambitie van ICT professionals In opdracht van: IDG Nederland Arianna Ardia Sr Marktonderzoeker/ Marketing & Sales analist Mei 2011 1 Inhoudsopgave 1. Samenvatting p. 2 2. Opzet

Nadere informatie

Professionele softwareontwikkeling PRODUCTIVITEIT EN KWALITEIT MET FOCUS OP DE GEHELE LEVENSDUUR VAN APPLICATIES

Professionele softwareontwikkeling PRODUCTIVITEIT EN KWALITEIT MET FOCUS OP DE GEHELE LEVENSDUUR VAN APPLICATIES Professionele softwareontwikkeling PRODUCTIVITEIT EN KWALITEIT MET FOCUS OP DE GEHELE LEVENSDUUR VAN APPLICATIES ONZE VISIE OP PROFESSIONEEL SOFTWARE ONTWIKKELEN Bij succesvolle softwareontwikkeling draait

Nadere informatie