WAT VERANDERT ER IN HET SECUNDAIR ONDERWIJS?

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "WAT VERANDERT ER IN HET SECUNDAIR ONDERWIJS?"

Transcriptie

1 Veel praktijkvoorbeelden binnenin WAT VERANDERT ER IN HET SECUNDAIR ONDERWIJS? Brochure voor leraren

2 ELITEONDERWIJS VOOR IEDEREEN TIJDLIJN EENHEIDSSTRUCTUUR DE SCHOOL STAAT NIET ALLEEN ACCENT OP TALENT VLAAMS REGEER- AKKOORD PROEFTUINEN COMMISSIE-MONARD VLAAMS REGEER- AKKOORD ORIËNTATIENOTA MENSEN DOEN SCHITTEREN MASTERPLAN HERVORMING SECUNDAIR ONDERWIJS STAPSGEWIJZE INVOERING CONCRETE MAATREGELEN V.U.: Luc Jansegers Agentschap voor Onderwijscommunicatie Koning Albert II-laan 15, 1210 Brussel Redactie/eindredactie: Alexandra De Laet en Schrijf.be Vormgeving: echtgoed.be Depotnummer: D/2013/3241/288

3 Beste leraar Vlaanderen is trots op zijn onderwijs. Terecht. Maar sterk onderwijs is het ook aan zichzelf verplicht om verbeterpunten te benoemen en aan te pakken. Daarvoor is dit voorjaar de koers uitgestippeld. De Vlaamse regering heeft het masterplan voor de hervorming van het secundair onderwijs op 4 juni 2013 goedgekeurd. Daarbij gaat het niet zomaar om een nieuwe structuur. We gaan naar een secundair onderwijs dat de sterktes van onze onderwijstradities koppelt met aanpassingen aan onze veranderende samenleving en arbeidsmarkt. Het gaat er vooral om alle kinderen alle kansen te geven en ons onderwijs op topniveau te houden. De hervorming komt niet met een big bang. De maatregelen worden stap voor stap uitgevoerd. Sommige maatregelen al in 2014, andere later. Over ongeveer 12 jaar zal de hervorming helemaal rond zijn. Lees alles over de verschillende maatregelen in het masterplan in deze brochure: Uitrol in schooljaar en Uitrol vanaf schooljaar Ook jij speelt een belangrijke rol bij deze hervorming. Want als leraar ben jij een van de mensen die het op het terrein elke dag waarmaken voor al die jongeren in onze klassen. Aarzel dus niet om het ons te laten weten als je vragen, opmerkingen of voorstellen hebt. En wil je meer weten of zelf het masterplan lezen? Kijk dan zeker ook eens op LERAARS LEERLINGEN 956 SCHOLEN Waarom hervormen? Internationaal onderzoek toont aan dat zowel onze beste leerlingen als de grote middenmoot significant minder sterk beginnen te presteren, onder meer voor leesvaardigheid en wiskunde. 1 op de 8 jongeren haalt geen diploma secundair onderwijs. Een juiste studiekeuze blijft moeilijk, onder meer door (te) vroeg (moeten) kiezen en de vele studierichtingen. Sociale afkomst bepaalt nog te veel de school- en studiekeuze, de slaagkansen en studieresultaten, ondanks de vele inspanningen en investeringen. Het secundair onderwijs moet mee evolueren met de samenleving. Denk maar aan technologie en wetenschap, economie en financiën, vreemde talen, creativiteit, burgerzin... Veel jongeren zijn te weinig gemotiveerd of schoolmoe. Voor veel leerlingen is de overgang van de basisschool naar het secundair onderwijs te bruusk.

4 DE KWALITEIT GAAT OMHOOG, VOOR IEDEREEN De hervorming zorgt voor een stevige verankering van de algemene vorming voor álle leerlingen. Per graad komen er ambitieuze sets van kennis, vaardigheden en attitudes die alle leerlingen moeten behalen: de sleutelcompetenties. De hervorming zal dus zeker het niveau van ons onderwijs niet naar beneden halen. Integendeel: de lat gaat omhoog. Tegelijk is er extra aandacht voor leerlingen die het moeilijk hebben met het Nederlands: de basisschool kan hen een taalbad opleggen. WAT VERANDERT HET MASTERPLAN? Taalscreening bij de overgang van de derde kleuterklas naar het lager onderwijs en bij de overgang van het zesde leerjaar naar het secundair onderwijs. Basisscholen kunnen een verplicht taalbad Nederlands tot 1 jaar opleggen aan leerlingen. Secundaire scholen kunnen tot 3 uur extra Nederlands opleggen buiten het curriculum. Meer aandacht voor techniek, wetenschappen, economische en financiële kennis, moderne vreemde talen, sociale en burgerschapscompetenties, creativiteit en ondernemingszin, sociaal-emotionele ontwikkeling en relationele vaardigheden. Alle eindtermen worden competentiegericht geformuleerd. Taalverwerving gebeurt niet alleen bij taalvakken, maar scholen kunnen over bepaalde onderwerpen ook les geven in de vreemde taal (Content and Language Integrated Learning of CLIL). Werkplekleren krijgt een essentiële plaats, minstens in alle arbeidsmarktgerichte studierichtingen in de derde graad. Er gebeurt een audit van de CLB s. De resultaten van deze audit vormen de basis voor een hervorming van de leerlingenbegeleiding GEEN VAKOVERSCHRIJDENDE EINDTERMEN MEER Het artificiële onderscheid tussen vakgebonden en vakoverschrijdende eindtermen verdwijnt. Alle competenties die leerlingen moeten behalen, worden vastgehaakt aan vakken. Zo kunnen de eindtermen rond burgerschapsvorming worden opgenomen in de lessen Nederlands en geschiedenis. Het zijn de leerplanmakers die beslissen welke competenties in welke vakken of vakkenclusters behaald moeten worden. Zo wordt ook duidelijk welke leraar verantwoordelijk is voor de realisatie ervan. Gedaan dus met de vakoverschrijdende eindtermen en de planlast die daarbij hoort. Uitrol in schooljaar en Uitrol vanaf schooljaar

5 IN DE PRAKTIJK Onze aanpak betekent niet méér werken. Wel anders en samen werken. DIFFERENTIATIE VOLGENS TALENTEN Zij doen het al: LEONARDO LYCEUM, ANTWERPEN Als stadsschool telt het Leonardo Lyceum zo n zestig nationaliteiten onder zijn leerlingen. Ze hebben dus allemaal een andere achtergrond, verduidelijkt directeur Nathalie Peeters. Daarom zetten wij ook sterk in op differentiatie per leerling. We doen onder meer aan e-learning. De leerlingen gaan dan zelfstandig aan de slag: sommigen maken wiskunde-oefeningen ter remediëring, anderen schaven ondertussen hun Frans bij en nog anderen verdiepen zich in biologie. Ze krijgen daarbij wel steun van een vakleerkracht. Na de lessen, die al stoppen om tien na drie, kunnen ze als ze willen of als een leerkracht het aanraadt cluburen volgen. Bijvoorbeeld extra Nederlands of huistaakbegeleiding, drama, sport of muziek. Zo verrijken we hen ook met niet-schoolse zaken, waarvoor thuis soms geen ruimte is. Alles begint hier vanuit de leerling. Hij moet het zelf doen, maar wij coachen hem. Daarin steken onze leerkrachten veel energie. Toch betekent die aanpak niet per se méér werken. Wel anders en samen werken. Een open klasoverschrijdende werkwijze waarin materialen, lokalen en tips gedeeld worden. Onze leerkrachten en leerlingen groeiden in het systeem. En de positieve ervaringen onze leerlingen studeren af met goede resultaten en kunnen hun plan trekken zorgen ervoor dat iedereen zich er graag voor inzet.

6 VLOTTE OVERSTAP VAN LAGER NAAR SECUNDAIR ONDERWIJS Gisteren de grootste, vandaag weer de kleinste. En bovendien van de ene dag op de andere geconfronteerd met een heel andere manier van lesgeven. Dat ervaren alle leerlingen nu bij de start van het secundair onderwijs. Een meer geleidelijke overgang van basis- naar secundair onderwijs kan problemen helpen voorkomen. WAT VERANDERT HET MASTERPLAN? Elke leerling krijgt een persoonlijk leerlingendossier (zie kader), vanaf de kleuterklas tot en met het secundair onderwijs. Scholen kunnen bijzondere leermeesters inzetten voor techniek en wetenschappen, Frans en muzische vorming net zoals voor lichamelijke opvoeding. We onderzoeken of de integratie in wereldoriëntatie de beste manier is om leerlingen vertrouwd te maken met wetenschappen, techniek, geschiedenis en aardrijkskunde. Getuigschriften basisonderwijs moeten meer dezelfde lading dekken. Daarom worden ze gekoppeld aan eindtermgerelateerde leerplandoelstellingen. De netgebonden proeven worden op elkaar afgestemd en gevalideerd als ijkpunt voor het uitreiken van het getuigschrift basisonderwijs. PERSOONLIJK DOSSIER GROEIT MEE Een persoonlijk leerlingendossier zal elke leerling volgen in zijn/haar volledige schoolloopbaan, ook van de ene school naar een andere. Hierin komen alle relevante gegevens voor de schoolloopbaan aan bod. Het online systeem maakt het mogelijk ouders en leerlingen nauw te betrekken door hen lees- en schrijfrechten te geven. Zo wordt het leerlingendossier een echt instrument voor (keuze)begeleiding. Voor leraren die op meerdere plaatsen lesgeven, heeft dit bovendien het voordeel dat ze voor alle leerlingen met hetzelfde systeem kunnen werken. De uitwerking gebeurt in overleg met de privacycommissie. VRAAG: Techniek, Frans en cultuur/ kunst aanbieden in het vijfde en zesde leerjaar is een goed idee. Maar moeten vakleerkrachten dat doen? ANTWOORD: Het moet niet, het mag. Leerlingen raken zo vertrouwd met het concept van de vakleraar. Bovendien zegt driekwart van de leraren in het basisonderwijs zich niet in staat te voelen om leerlingen een uitdagend aanbod te geven op vlak van techniek. Zij kunnen daarvoor dus rekenen op een collega. En wie zich wil specialiseren, kan dat. In sommige bassischolen werkt het lerarenteam trouwens al op die manier. 7

7 VERBREDE EERSTE GRAAD VOOR BETERE ORIËNTATIE De eerste graad wordt een echte oriënterende graad. Zonder voorafname op keuzes die de leerlingen in de tweede graad zullen maken. Leerlingen leren er hun interesses beter ontdekken en ontwikkelen. Elk met de gepaste prikkels: uitdagend of ondersteunend. En met leerlingen die op hun plek zitten, is ook het lesgeven aangenamer. De eerste graad krijgt een bredere instroom en een breder inhoudelijk lessenpakket. Alle leerlingen met een getuigschrift basisonderwijs komen in de oriënterende eerste graad terecht. Voor andere leerlingen is er een schakeltraject. In het eerste jaar krijgen alle leerlingen een brede basisvorming. Daarnaast is er een keuzegedeelte dat leerlingen een duwtje in de rug kan geven, of hen extra uitdagen. Ook in het tweede jaar krijgen leerlingen nog een groot gemeenschappelijk aanbod. Daarnaast kiezen ze uit een (kleiner) aantal basisopties. Getuigschrift basisonderwijs behaald? ja nee ORIËNTERENDE EERSTE GRAAD SCHAKELTRAJECT 27u basisvorming 5u differentiatie 27u basisvorming 5u differentiatie 1ste jaar 1ste jaar 25u basisvorming 7u basisopties differentiatie 20u basisvorming 12u beroepenveld differentiatie 2de jaar 2de jaar 20u basisvorming 12u beroepenveld differentiatie 3de jaar mogelijk in schakelproject 8

8 WAT VERANDERT HET MASTERPLAN? De B-stroom in de eerste graad wordt hervormd tot een schakeltraject. Daarin is een derde jaar mogelijk. Enkel wie geen getuigschrift basisonderwijs heeft, kan nog doorstromen naar een schakeltraject (de huidige B-stroom). Wetenschap en techniek behoren tot de basisdoelstellingen. Nieuwe leerplannen maken een onderscheid tussen basisdoelstellingen voor iedereen en uitbreidingsdoelstellingen, maar beide worden ambitieus geformuleerd. Differentiatie kan zowel om te verdiepen als om te remediëren én moet leerlingen keuzevaardiger maken. Differentiatie is mogelijk met techniek, wiskunde, wetenschappen, kunst, economie, Nederlands, moderne levende talen en klassieke talen. Dat is de inhoudelijke verbreding van de eerste graad. De klassenraad kan de mogelijke keuzepakketten voor een leerling wel beperken. VRAAG: Ik geef les in het buitengewoon secundair onderwijs (BuSO). Hoe zit het met deze onderwijstak in de geplande hervorming? ANTWOORD: Het BuSO maakt geen deel uit van deze hervorming. Voor hervormingen in het buitengewoon onderwijs ligt een ontwerp van decreet klaar met belangrijke en noodzakelijke maatregelen voor leerlingen met specifieke onderwijsbehoeften. De regering onderhandelt hierover nog met het onderwijsveld. Scholen moeten niet alle keuzemogelijkheden aanbieden, maar ze moeten wel zowel uitdagende als remediërende pakketten aanbieden. Scholen kiezen zelf en per vak of ze heterogene of homogene klassen vormen. Leerlingen die dat willen, kunnen al vanaf 13 jaar een keuze maken. Wie het nog niet weet, kan wachten tot 14 jaar. Op 14 jaar doorstromen naar de B-stroom blijft mogelijk. Uitrol in schooljaar en Uitrol vanaf schooljaar

9 MATRIXSTRUCTUUR IN TWEEDE EN DERDE GRAAD Een eenvoudiger en transparanter onderwijslandschap: daar gaan we naartoe. Nu telt ons secundair onderwijs liefst 300 studierichtingen: dat worden er minder. Bovendien verdwijnt de opdeling in aso/ bso/kso/tso. Jongeren (en ouders en scholen) krijgen meer zicht op de mogelijkheden en kunnen zonder vooroordelen de studierichting kiezen die bij hen past. Doel en domein gecombineerd Leerlingen kiezen in eerste instantie hun studierichting op basis van hun interesses. Die hebben ze ten volle kunnen ontdekken in de eerste graad. Zo kunnen ze in de tweede graad een positieve keuze maken. Elke studierichting verzekert een goede aansluiting op het hoger onderwijs en/of de arbeidsmarkt. Alle studierichtingen krijgen een plaats in de nieuwe matrixstructuur voor de tweede en derde graad. De matrix combineert de finaliteit van een studierichting (horizontaal) met één van de vijf thematische domeinen (verticaal). DOORSTROOM (verder studeren) DUBBEL DOEL (werken of studeren) ARBEIDSMARKTGERICHT (gaan werken) Wetenschap en Techniek Taal en Cultuur Welzijn en Maatschappij Kunst en Creatie Economie en Organisatie 11

10 WAT VERANDERT HET MASTERPLAN? Er komen misschien nieuwe, maar in elk geval minder en inhoudelijk geactualiseerde studierichtingen. Elke studierichting sluit goed aan bij het hoger onderwijs en/of de arbeidsmarkt. Ouders en leerlingen weten duidelijk wat de mogelijkheden zijn na het secundair onderwijs. Elke studierichting bevat vanaf de tweede graad naast een pakket basisvorming en een differentiatiepakket ook een specifiek gedeelte voor die studierichting. In de tweede graad kunnen leerlingen nog altijd veranderen van studierichting. In de derde graad zijn er meer studierichtingen dan in de tweede graad. In de puur arbeidsmarktgerichte studierichtingen staat werkplekleren centraal. Puur arbeidsmarktgerichte studierichtingen leveren wel een diploma secundair onderwijs op, maar geen rechtstreekse toegang tot het hoger onderwijs. VRAAG: Zal de hiërarchie tussen onderwijsvormen wel verdwijnen? ANTWOORD: Nu kiezen kinderen en ouders vaak eerst uit status voor aso, tso of bso en dan pas beslissen ze over de studierichting. In het nieuwe systeem start de keuze vanuit de interesse van de leerling. Vervolgens kiest hij of hij zich wil voorbereiden op de arbeidsmarkt of op verdere studies. De volgorde van keuze is anders en daardoor valt de hiërarchie weg die veel mensen in hun hoofd hebben. Bovendien zullen de leerlingen meer met elkaar in contact komen in de scholen en zullen ze minder vaak van school moeten veranderen als ze van richting veranderen. Een extra voorbereidend jaar zorgt voor de aansluiting tussen puur arbeidsmarktgerichte opleidingen en het hoger onderwijs. Zodra de matrix de kwaliteitstoets heeft doorstaan, wordt hij operationeel en verdwijnen aso, bso, kso en tso. De matrix zal uiterlijk 2016 klaar zijn. Onderwijsverstrekkers, socio-economische partners en alle andere belanghebbenden evalueren dan de volledigheid, de inhoudelijke consistentie en de haalbaarheid. Dat is de kwaliteitstoets. Het onderwijs reflecteert dus zelf over de invulling van de matrix: de (politieke) beslissing om de matrix in te voeren, is al genomen. Er is trouwens veel draagvlak voor deze hervorming: de onderwijskoepels zijn vragende partij, net als actoren op de arbeidsmarkt en het hoger onderwijs. Uitrol in schooljaar en Uitrol vanaf schooljaar

11 Hoe ziet de school er straks uit? Scholen kiezen zelf hoe ze de nieuwe indeling toepassen. Er kunnen domeinscholen, campusscholen, arbeidsmarktgerichte scholen en doorstroomscholen zijn. Die doorstroomscholen zullen overigens niet alleen leerlingen van het huidige aso opleiden, maar ook leerlingen die een andere studie kiezen waarmee ze kunnen gaan voortstuderen. Er zullen ook domeinscholen zijn: die brengen jongeren met dezelfde interesse bij elkaar. Zij vinden er een palet aan studierichtingen die voorbereiden op verdere studies en/of op een job. Wetenschap en Techniek Taal en Cultuur Welzijn en Maatschappij Kunst en Creatie Economie en Organisatie DOORSTROOM (verder studeren) DUBBEL DOEL (werken of studeren) ARBEIDSMARKTGERICHT (gaan werken) Op domeinscholen groeien jongeren samen op en dat is goed voor de samenleving. Een paar jaar later zullen die jongeren als afgestudeerde volwassenen immers met elkaar samenwerken. Maar ook voor leraars heeft een domeinschool heel wat voordelen. Leraars krijgen beter zicht op het volledige studieaanbod in een domein. En er is meer expertise aanwezig. Die is bovendien meer uiteenlopend, want omvat zowel abstracte kennis als praktijk. Daarom zal de overheid domeinscholen aanmoedigen met incentives. Wetenschap en Techniek Taal en Cultuur Welzijn en Maatschappij Kunst en Creatie Economie en Organisatie DOORSTROOM (verder studeren) DUBBEL DOEL (werken of studeren) ARBEIDSMARKTGERICHT (gaan werken) Ook op campusscholen leren jongeren die meteen willen gaan werken en jongeren die willen gaan voortstuderen, elkaar kennen. In tegenstelling tot domeinscholen bieden campusscholen echter niet alle keuzes binnen één domein aan, maar wel verschillende studies uit meerdere domeinen. VRAAG: Gaan alle leerlingen nu samen in de klas zitten? ANTWOORD: Dat kan, maar het hoeft niet. Scholen kunnen in de eerste graad zelf kiezen hoe ze de leerlingen per vak willen groeperen. Ze kunnen de leerlingen willekeurig door elkaar plaatsen. Ze kunnen ook niveaugroepen vormen voor bepaalde vakken. Of ze kunnen vaste klassen behouden. Vanaf de tweede graad organiseren scholen zich volgens studiedomeinen: Wetenschap en Techniek, Taal en Cultuur, Welzijn en Maatschappij, Kunst en Creatie, Economie en Organisatie. Verschillende studierichtingen worden in elk domein aangeboden, van theoretische naar praktische richtingen en omgekeerd. Leerlingen kunnen binnen hetzelfde domein vlot van de ene naar de andere richting schakelen. 15

12 EN NA DE SCHOOLBANKEN? Elke leerling moet aan het einde van de rit minstens de sleutelcompetenties bezitten om goed te functioneren in de samenleving. Hij of zij moet ook goed voorbereid zijn op de arbeidsmarkt of op verdere studies. En vooral: uitblinken in zijn of haar mogelijkheden. WAT VERANDERT HET MASTERPLAN? In elke onderwijszone komt er een onderwijsforum voor overleg tussen onderwijs en arbeidsmarkt. Er komt overleg met het hoger onderwijs om de eindtermen van secundair onderwijs dat voorbereidt op voortstuderen, beter af te stemmen op de startcompetenties van het hoger onderwijs. Vijfjaarlijks een screening van het arbeidsmarktgerichte studieaanbod. De rationalisering van het studieaanbod begint in de gebieden koeling en warmte, voeding en handel. Daarop zijn al screenings uitgevoerd. Programmatieregels zorgen ervoor dat het arbeidsmarktgerichte studieaanbod zo goed mogelijk is afgestemd op de arbeidsmarkt. Denkers en doeners en liefst de twee samen, met een passie voor wetenschap en technologie. Dat is waarnaar onze bedrijven op zoek gaan. Ook op privévlak raak je zo veel verder met technologische kennis en inzicht. Laten we daarom onze jongeren zo vroeg mogelijk, vanaf het lager onderwijs, helpen hun technologische talenten te ontdekken. Zo kunnen we hen in het secundair onderwijs op een gedifferentieerde manier naar uitdagende opleidingen begeleiden, hen coachen en opvolgen. De manier waarop de lessen worden gegeven, is hierbij essentieel: het zijn immers de leraren die onze studenten zichzelf kunnen laten overstijgen en doen uitblinken. Wilson De Pril directeur-generaal Agoria Vlaanderen De plannen voor de hervorming van het secundair onderwijs hechten terecht veel belang aan het bevorderen van de keuzevaardigheid van de leerlingen. Een correcte inschatting van de mogelijkheden en een versterkte motivatie zullen de kansen op succes in het hoger onderwijs verhogen. De bewuste keuze om in de matrix een duidelijke plaats te geven aan technologie op doorstroomniveau is positief. Daarnaast moet er ruimte blijven voor een vorming die ruim is en die leerlingen voorbereidt op het aanpakken van de grote problemen in de samenleving problemen die altijd interdisciplinair zijn. Ludo Melis voormalig vicerector onderwijsbeleid KU Leuven Foto KU Leuven - Rob Stevens Uitrol in schooljaar en Uitrol vanaf schooljaar

13 BETERE ONDERSTEUNING VOOR LERAARS EN MEER MOGELIJKHEDEN Sterk secundair onderwijs wordt gemaakt in sterke scholen, door sterke leraren die een team vormen. Om leraars beter te ondersteunen en scholen meer mogelijkheden te bieden, kunnen ze op bestuurlijk vlak samenwerken in grotere groepen. Scholen die dat doen, worden daarvoor beloond. Er is ook aandacht voor de lerarenopleiding. WAT VERANDERT HET MASTERPLAN? Scholen worden niet groter voor de leerlingen, maar kunnen voor een slagkrachtig bestuur samenwerken in scholengroepen die gemiddeld leerlingen opleiden. Deze bestuurlijke schaalvergroting zorgt voor grotere werkgevers in het onderwijs, met een geprofessionaliseerd bestuur. Het biedt scholen meer kansen voor het personeelsbeleid, zorgbeleid, schoolloopbaanbegeleiding en brede schoolconcept en beginnende leraren meer werkzekerheid. Scholengroepen mogen regio- of niveau-overschrijdend georganiseerd worden en tellen minstens leerlingen. Netoverschrijdende samenwerking kan, tenzij voor scholen uit het gemeenschapsonderwijs en vrij onderwijs om de vrije schoolkeuze nergens in het gedrag te brengen. Scholen die zich op die manier versterken, krijgen extra mogelijkheden. Bijvoorbeeld een eigen budget voor het vervangen van een afwezige leraar in hun scholengroep, in plaats van telkens een aanvraag te moeten doen via het ministerie. Professionalisering maakt integraal deel uit van de onderwijsopdracht. Er is ook ondersteuning voor schoolbestuur en directeurs. Een aantal nascholingsthema s krijgt prioriteit. Dit schooljaar zijn dat differentiatie, HR-beleid en werkplekleren. Er worden nieuwe afspraken gemaakt over de werking van de pedagogische begeleidingsdiensten, op basis van een lopende evaluatie. De Vlaamse regering wil een loopbaanpact afsluiten met de leerkrachten en hun vertegenwoordigers. Daarin zal er veel aandacht zijn voor jonge leraars en voor het aantrekken van nieuwe leraren uit andere sectoren. Er komt een niet-bindende intakeproef voor de lerarenopleiding. De lerarenopleiding wordt verder kwalitatief uitgebouwd, op basis van de gebeurde evaluatie. Daarnaast werkt het hoger onderwijs aan educatieve masters. VRAAG: Klopt het dat iemand die start als leerkracht in september 2014 tot 20 jaar geldelijke anciënniteit als zij-instromer in rekening kan brengen? Maar leerkrachten die al jaren in dienst zijn niet? ANTWOORD: Zij-instroom zal inderdaad worden bevorderd door de erkenning van de verworven competenties. Nieuwe personeelsleden zullen tot 20 jaar geldelijke anciënniteit kunnen meenemen bij hun overstap naar het onderwijs, en dat ten vroegste vanaf 1 september Over de maatregelen wordt nog overlegd met vakbonden en schoolbesturen. Uitrol in schooljaar en Uitrol vanaf schooljaar

14 IN DE PRAKTIJK WERKPLEKLEREN BIJ ARCELORMITTAL Zij doen het al: KONINKLIJK ATHENEUM, ZELZATE Eigenlijk wilden we ons lab voor elektriciteit een make-over geven, bekent technisch adviseur-coördinator (TAC) Koen Verkimpe. Maar tijdens de voorbereiding botsten we op een beter idee: de leerlingen van het vijfde en zesde jaar Elektrische Installatietechnieken (TSO), in het kader van het project Techno+, naar de echte werkvloer en het echte laboratorium van ArcelorMittal sturen. Eén dag per week doet onze derde graad nu aan werkplekleren. Het vijfde jaar draait mee in de dagploeg, het zesde neemt de vroege shift voor zijn rekening - meteen een realistisch werkritme. Samen met ArcelorMittal meten we de leerprogressie. De leerling kiest de leerplandoelstelling(en) die hij wil bereiken en Arcelor- Mittal doet via e-testing een nulmeting: waar staat de leerling op dat moment? In januari en juni checken we de vooruitgang. Het is een totaalproject: het werkplekleren start met een sollicitatie bij ArcelorMittal. Die oefenen de leerlingen vooraf in met de hulp en steun van de VDAB. Daarna gaan ze op medisch onderzoek, krijgen ze een locker en werkoutfit en volgen ze een veiligheidsopleiding. Op de werkvloer doen ze meer dan alleen praktische kennis op. Ze integreren echt in het bedrijfsleven en ervaren hoe het er straks na de schooltijd aan toe gaat. Vroeger konden alleen de zesdejaars die ervaring opdoen tijdens een korte stage. Nu ontdekken ook de vijfdejaars al welke richting ze uit kunnen én willen. Dat motiveert hen. Het vijfde draait mee in de dagploeg. Het zesde in de vroege shift.

Volgende personen waren betrokken bij de totstandkoming van voorliggende platformtekst:

Volgende personen waren betrokken bij de totstandkoming van voorliggende platformtekst: PLATFORMTEKST opgemaakt door de werkgroepgroep Onderwijs en Integratie in het kader van de Staten Generaal Inburgering en Integratie (29 november 2010) Volgende personen waren betrokken bij de totstandkoming

Nadere informatie

STICORDI: een nieuwe generatie

STICORDI: een nieuwe generatie STICORDI: een nieuwe generatie Hoe omgaan met STICORDI-maatregelen in de klas en op school? pedagogische begeleidingsdienst Emile Jacqmainlaan 20 1000 Brussel Vooraf Anne (14) heeft de diagnose dyslexie.

Nadere informatie

Klaar voor redelijke aanpassingen

Klaar voor redelijke aanpassingen Klaar voor redelijke aanpassingen Een leidraad Mieke Meirsschaut, Frank Monsecour en Marijke Wilssens Wat zijn redelijke aanpassingen? www.arteveldehogeschool.be » 2 Inhoudstafel 1. Leeswijzer: lees je

Nadere informatie

Hoe een taalbeleid het beleidsvoerend vermogen van je school kan verhogen

Hoe een taalbeleid het beleidsvoerend vermogen van je school kan verhogen IMPULS, 43e JG., NR. 2, OKTOBER-DECEMBER 2012, 88-98 Hoe een taalbeleid het beleidsvoerend vermogen van je school kan verhogen Martien Berben 88 Samen taalgrenzen verleggen: dat is de ambitieuze titel

Nadere informatie

Talentontwikkeling op de havo

Talentontwikkeling op de havo Talentontwikkeling op de havo Verhalen uit de praktijk regionale talentnetwerken Talentontwikkeling op de havo Verhalen uit de praktijk Talentontwikkeling op de havo Inhoudsopgave 1. Over deze publicatie

Nadere informatie

Eindrapport Project Word Wijs! Gsiw de Stap - Studieadviespunt Gent oktober 2012 - september 2014. Eindrapport 2 projectjaren Word Wijs!

Eindrapport Project Word Wijs! Gsiw de Stap - Studieadviespunt Gent oktober 2012 - september 2014. Eindrapport 2 projectjaren Word Wijs! Eindrapport Project Word Wijs! Gsiw de Stap - Studieadviespunt Gent oktober 2012 - september 2014 Eindrapport 2 projectjaren Word Wijs! 2012-2014 Word Wijs! Eindrapport WW! 2012-2014... 1 1. Jongeren aan

Nadere informatie

Geïntegreerd eindrapport Actie-onderzoek 16- tot 18- jarige nieuwkomers uit derdelanden

Geïntegreerd eindrapport Actie-onderzoek 16- tot 18- jarige nieuwkomers uit derdelanden Met steun van het Europees Integratiefonds Geïntegreerd eindrapport Actie-onderzoek 16- tot 18- jarige nieuwkomers uit derdelanden Coördinator: Reinhilde Pulinx (SDL, UGent) Onderzoekers: Helene Marie-Lou

Nadere informatie

Geïntegreerd eindrapport Actie-onderzoek 16- tot 18- jarige nieuwkomers uit derdelanden

Geïntegreerd eindrapport Actie-onderzoek 16- tot 18- jarige nieuwkomers uit derdelanden Met steun van het Europees Integratiefonds Geïntegreerd eindrapport Actie-onderzoek 16- tot 18- jarige nieuwkomers uit derdelanden Coördinator: Reinhilde Pulinx (SDL, UGent) Onderzoekers: Helene Marie-Lou

Nadere informatie

KHLim Katholieke Hogeschool Limburg vzw Departement Sociaal-agogisch werk

KHLim Katholieke Hogeschool Limburg vzw Departement Sociaal-agogisch werk KHLim Katholieke Hogeschool Limburg vzw Departement Sociaal-agogisch werk Campus OLB, Oude Luikerbaan 79, 3500 Hasselt tel.: 011 28 82 70 fax: 011 28 82 69 www.khlim.be/saw B a c h e l o r n a b a c h

Nadere informatie

Meer dan het gewone. CVO op weg naar 2020. Vereniging voor Christelijk Voortgezet Onderwijs te Rotterdam en omgeving

Meer dan het gewone. CVO op weg naar 2020. Vereniging voor Christelijk Voortgezet Onderwijs te Rotterdam en omgeving Meer dan het gewone CVO op weg naar 2020 Vereniging voor Christelijk Voortgezet Onderwijs te Rotterdam en omgeving Meer dan het gewone CVO op weg naar 2020 CVO Rotterdam en omgeving Rotterdam, oktober

Nadere informatie

Een goede basis. Advies van de Commissie Kennisbasis Pabo

Een goede basis. Advies van de Commissie Kennisbasis Pabo Een goede basis Advies van de Commissie Kennisbasis Pabo 1 2 Inhoudsopgave Voorwoord 4 Deel A Adviezen 5 1 Opdracht 6 2 Aanpak 8 3 Probleemstelling 9 4 Oplossingsrichting 11 5 Herziening van de kennisbases

Nadere informatie

Excellentie en differentiatie

Excellentie en differentiatie Excellentie en differentiatie Met praktijkvoorbeelden van vo-scholen uit het netwerk van het Junior College Utrecht Dr. Ton van der Valk Met dank aan: Judith Schenzel, voor haar bijdrage aan de research

Nadere informatie

Cohort 2011 Lioonderzoek Ellen van Kooten - Spreeuw

Cohort 2011 Lioonderzoek Ellen van Kooten - Spreeuw Titel Inleverdatum Cohort 2011 Lioonderzoek Ellen van Kooten - Spreeuw Mon 30 Mar 2015 08:23:22 PM CEST 13% 7% Bron: Hogeschool van Amsterdam - DMR 2 (Domein Maatschappij en Recht) (01/22/2015) 5% Bron:

Nadere informatie

Een beleid voor meer kwaliteit in het onderwijs kan bedreigend zijn voor diezelfde onderwijskwaliteit.

Een beleid voor meer kwaliteit in het onderwijs kan bedreigend zijn voor diezelfde onderwijskwaliteit. Een beleid voor meer kwaliteit in het onderwijs kan bedreigend zijn voor diezelfde onderwijskwaliteit. Kwaliteit in het onderwijs is zowel een bekommernis van de leerkracht, de school als de overheid.

Nadere informatie

langer gemotiveerd en productief aan de slag

langer gemotiveerd en productief aan de slag langer gemotiveerd en productief aan de slag langer gemotiveerd en productief aan de slag praktische tools voor een duurzaam HR-beleid een product ontwikkeld door in samenwerking met met de steun van

Nadere informatie

VRAGEN KWANTITATIEF ONDERZOEK

VRAGEN KWANTITATIEF ONDERZOEK De beginnende leraar in het (buitengewoon) basisonderwijs, (buitengewoon) secundair onderwijs, volwassenenonderwijs, basiseducatie en deeltijds kunstonderwijs VRAGEN KWANTITATIEF ONDERZOEK Directie en

Nadere informatie

Werk. Werkt! werk. schrift5

Werk. Werkt! werk. schrift5 Werk Werkt! schrift5 werk Voorwoord Werk Werkt! is geschreven vanuit een recovery-visie. Recovery is veel meer dan medische genezing. Het is een persoonlijk en uniek proces, gestuurd door de klant. Drie

Nadere informatie

Hoe gaan we om met onze best presterende leerlingen?

Hoe gaan we om met onze best presterende leerlingen? Hoe gaan we om met onze best presterende leerlingen? DE HUIDIGE PRAKTIJK IN HET PRIMAIR EN VOORTGEZET ONDERWIJS, MET VOORBEELDEN EN VRAGEN TER INSPIRATIE Inhoud 3 Aandacht voor best presterende leerling

Nadere informatie

Noorda, voorzitter van de VSNU, aankijkt tegen Eerst de Klas, en hoe scholen en bedrijven het programma ervaren.

Noorda, voorzitter van de VSNU, aankijkt tegen Eerst de Klas, en hoe scholen en bedrijven het programma ervaren. Width shield: 20 mm Overlap: 0,05 mm Dit is een uitgave van Eerst de Klas December 2010 EERST DE klas Verderop in deze krant: 2 3 Stimulans voor onderwijs. Terugblik op het eerste jaar met Els Pelzer.

Nadere informatie

Lerarenagenda 2013-2020: de leraar maakt het verschil

Lerarenagenda 2013-2020: de leraar maakt het verschil Lerarenagenda 2013-2020: de leraar maakt het verschil Inhoud Wat zijn de uitdagingen voor leraren en lerarenopleidingen tot 2020? 4 De lerarenagenda 6 1. Hogere kennis- en geschiktheidseisen aan aankomende

Nadere informatie

Op een dag ben je leraar

Op een dag ben je leraar Op een dag ben je leraar Zoektocht naar professionele identiteit van leraren Hanna de Koning Hella Kroon Op een dag ben je leraar Zoektocht naar professionele identiteit van leraren Hanna de Koning en

Nadere informatie

Ontwikkelingsperspectief in het basisonderwijs

Ontwikkelingsperspectief in het basisonderwijs Ontwikkelingsperspectief in het basisonderwijs Ontwikkelingsperspectief in het basisonderwijs Inhoudsopgave Voorwoord: Alle leerlingen perspectief op ontwikkeling 4 Deel A _ Basis Ontwikkelingsperspectief:

Nadere informatie

Omgaan met verschillen op het snijvlak van pedagogisch en didactisch handelen

Omgaan met verschillen op het snijvlak van pedagogisch en didactisch handelen Omgaan met verschillen op het snijvlak van pedagogisch en didactisch handelen Een verkenning Klaas Hiemstra Jacqueline Schoones Otto de Loor Monica Robijns APS is een toonaangevend onderwijsadviesbureau

Nadere informatie

DE OPVANG VAN ANDERSTALIGE NIEUWKOMERS IN DE REGULIERE KLAS EN DE ONTHAALKLAS LAGER ONDERWIJS

DE OPVANG VAN ANDERSTALIGE NIEUWKOMERS IN DE REGULIERE KLAS EN DE ONTHAALKLAS LAGER ONDERWIJS DE OPVANG VAN ANDERSTALIGE NIEUWKOMERS IN DE REGULIERE KLAS EN DE ONTHAALKLAS LAGER ONDERWIJS Praktische informatie en aandachtspunten bij het werken aan taalvaardigheid Werkgroep Anderstalige Nieuwkomers

Nadere informatie

Werken aan de onderzoekscompetentie in het aso Hoe (goed) zijn we al bezig?

Werken aan de onderzoekscompetentie in het aso Hoe (goed) zijn we al bezig? Aartsbisdom Mechelen-Brussel Vicariaat Onderwijs Diocesane Pedagogische Begeleiding Secundair Onderwijs Werken aan de onderzoekscompetentie in het aso Hoe (goed) zijn we al bezig? DPB Mechelen-Brussel

Nadere informatie

HOE KRIJG JIJ PUNTEN? WAT LEERLINGEN DENKEN OVER HET EVALUATIEBELEID IN HET SECUNDAIR ONDERWIJS

HOE KRIJG JIJ PUNTEN? WAT LEERLINGEN DENKEN OVER HET EVALUATIEBELEID IN HET SECUNDAIR ONDERWIJS HOE KRIJG JIJ PUNTEN? WAT LEERLINGEN DENKEN OVER HET EVALUATIEBELEID IN HET SECUNDAIR ONDERWIJS HET ONDERZOEKSRAPPORT VAN DE VLAAMSE SCHOLIERENKOEPEL > HOE KRIJG JIJ PUNTEN? : HET ONDERZOEKSRAPPORT Onderzoek

Nadere informatie

De staat van het onderwijs

De staat van het onderwijs De staat van het onderwijs Hoofdlijnen uit het Onderwijsverslag 2013/2014 De staat van het onderwijs Hoofdlijnen uit het Onderwijsverslag 2013/2014 inspectie van het onderwijs april 2015 inspectie van

Nadere informatie

Iedereen gelijke kansen op school? dat denken zij ervan

Iedereen gelijke kansen op school? dat denken zij ervan Iedereen gelijke kansen op school? dat denken zij ervan samen voor Het kinderen perspectief van maatschappelijk kwetsbare kinderen en jongeren in het onderwijsdebat samen voor kinderen samen voor kinderen

Nadere informatie

Over leerloopbanen en loopbaanleren. Loopbaancompetenties in het (v)mbo

Over leerloopbanen en loopbaanleren. Loopbaancompetenties in het (v)mbo Over leerloopbanen en loopbaanleren Loopbaancompetenties in het (v)mbo F. Meijers, M. Kuijpers & J. Bakker Februari 2006 Dit onderzoek wordt gesubsidieerd door: Samenwerkende brancheorganisaties beroepsonderwijs

Nadere informatie

Hoe? Zo! Bring Your Own Device (BYOD)

Hoe? Zo! Bring Your Own Device (BYOD) Hoe? Zo! Inhoudsopgave 1 Inleiding 3 2 Wat is BYOD? 4 3 Hoe kun je BYOD zinvol inzetten? 7 4 Wat zijn de consequenties van de invoering van BYOD? 10 5 Hoe werkt BYOD voor medewerkers? 14 6 Hoe kan ik BYOD

Nadere informatie