Manifest Er waart een golf van idealisme door Nederland

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Manifest Er waart een golf van idealisme door Nederland"

Transcriptie

1 Manifest Er waart een golf van idealisme door Nederland Door Denktank Prof. dr. Sigrid Hemels (EUR) Prof. dr. Gabriël van den Brink (UvT) Mr. Addie Stehouwer (Nationale Ombudsman) Prof. dr. Sylvester Eijffinger (UvT) Mr. Marnix van Rij (E&Y) Felix Rottenberg Prof. dr. Theo Camps (UvT) Ds. Paul van Oosten (Diaconie Amsterdam) Prof. mr. Arno Akkermans (VU) Prof. dr. Lucas Meijs (EUR) Redactie: prof. dr. Theo Schuyt (VU) en mr. Elly Mariani (VU) 24 april 2014 Dit Manifest wil uiting geven aan een hoopgevende ontwikkeling in Nederland. Het Particulier maatschappelijk initiatief, oorspronkelijk, autonoom, oer-nederlands, zoekt een vorm, lokaal, regionaal en landelijk. Een vorm die zichtbaar is, waar maatschappelijke initiatieven elkaar tegenkomen en van elkaar leren. Een baken van hoop en inspiratie. Een vorm die ook voor overheden en marktpartijen zichtbaar en herkenbaar is. Want er is reden tot bezorgdheid. Vrijwilligers worden gezien als onbetaalde arbeidsreserve voor een bezuinigende overheid. Filantropische fondsen op hun beurt worden geacht bij te dragen om gaten in overheidsbudgetten te dichten.

2 De denktank is een tijdelijk, onafhankelijk adviesorgaan. De leden participeren zonder last of ruggespraak. De totstandkoming van dit advies is door een incidentele bijdrage van een particulier fonds mogelijk gemaakt. Contact: Werkgroep Filantropische Studies Vrije Universiteit Faculteit der Sociale Wetenschappen De Boelelaan HV Amsterdam T E I ISBN: , Geven in Nederland, Amsterdam Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden overgenomen, vermenigvuldigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand, of openbaar gemaakt, in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch, door fotokopieën, opnamen, of enig andere manier, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de uitgever en vermelding van de auteur(s) van het rapport. 2

3 Inhoudsopgave Manifest Inleiding, probleemstelling en opzet Begripsomschrijving Missie en visie van particulier, maatschappelijk initiatief Analyse Hoe particulier, maatschappelijk initiatief in de verzorgingsstaat is gemarginaliseerd; een korte, historische schets Ontzield, verstatelijkt particulier initiatief Behoefte aan betekenis; eigen identiteit Oplossingen Van handelingsverlegenheid naar leven met variëteiten Onafhankelijkheidsacceptatie Wat te doen? Naar een Nederlandse Raad voor Maatschappelijk Initiatief? Bijlage 1 Aanbevolen (eigen) artikelen door leden van de denktank Bijlage 2 The Independent Sector: leading organization in de Verenigde Staten

4 4

5 Manifest 1. Er is in de participatiesamenleving meer tussen overheid en de individueel verantwoordelijke burger. 2. Er waart een golf van idealisme door Nederland; een golf van particuliere, maatschappelijke initiatieven. 3. Dit idealisme past in de Nederlandse traditie van particulier initiatief; het vrijwillig ter beschikking stellen van tijd, kennis en geld voor de goede zaak. 4. Dit particulier initiatief kent eigen organisatie- en governancevormen. 5. De individueel verantwoordelijke burger in de participatiesamenleving aanprijzen, miskent dit maatschappelijk betrokken middenveld. 6. De verantwoordelijkheid van particulier initiatief raakt aan de maatschappelijke verantwoordelijkheden van overheid en markt. 7. De Nederlandse democratie en de Nederlandse verzorgingsstaat berusten op drie pijlers: vrijheid (burgerrechten, een vrije markt), gelijkheid (voor wet en overheid) en broederschap (betrokkenheid bij elkaar en bij de maatschappij). 8. Particuliere, maatschappelijke initiatieven belichamen broederschap, betrokkenheid en directe democratie (dit te onderscheiden van politieke democratie). 9. Particulier initiatief wordt niet op de juiste wijze gekend en laat zich niet kennen. 10. De balans tussen overheid, markt en particulier initiatief is scheefgetrokken. 11. Een heroriëntatie van particulier initiatief is noodzakelijk om deze balans te herstellen. 12. Een stap is dat partijen elkaar kennen, ontmoeten en waar mogelijk elkaar versterken. 5

6 6

7 1. Inleiding, probleemstelling en opzet Dit Manifest is opgesteld om uiting te geven aan een grote bezorgdheid dat aan particulier initiatief in Nederland geen recht wordt gedaan. De vele vrijwilligers worden gezien als onbetaalde arbeidsreserve voor een bezuinigende overheid. Filantropische fondsen op hun beurt worden geacht bij te dragen om gaten in overheidsbudgetten te dichten. Dit Manifest wil echter ook uiting geven aan een hoopgevende ontwikkeling in Nederland: alom zijn er particuliere maatschappelijke initiatieven. Vanaf 1993 is in Nederland een sector filantropie in opkomst. 1 Geldwervende fondsen en vermogensfondsen treden vanaf dat moment meer op de voorgrond. Nieuwe fondsen nemen snel in aantal toe. Van den Ende, Cruijff en Krajicek geven in Nederland een gezicht aan deze ontwikkeling. Lokale gemeenschapsfondsen doen hun intrede; particuliere zorgarrangementen ontstaan naast vele andere burgerinitiatieven. Fondsen op naam floreren, maatschappelijk verantwoord ondernemen wordt door bedrijven algemeen gepraktiseerd, voedselbanken verspreiden zich in snel tempo over het land, vrijwilligerswerk en vrijwilligersorganisaties, vertegenwoordigd door de Vereniging Nederlandse Organisaties Vrijwilligerswerk (NOV), zijn onmisbaar voor het functioneren van de maatschappij. Particulier initiatief is springlevend. Maatschappelijk onmisbaar, maar als sector nog weinig zichtbaar voor de politiek, onbekend voor ambtelijke beleidsmakers en gebrekkig communicatief met het brede publiek. Dit betekent dat dit particulier initiatief zichzelf nog onvoldoende georganiseerd heeft, geen duidelijke constituency heeft die is gebaseerd op een visie en een missie. Dit werd bijvoorbeeld duidelijk bij de totstandkoming van het Belastingplan 2012 (inhoudende de Geefwet), dat uiteindelijk de uitkomst bevatte van politieke en maatschappelijke lobbyactiviteiten, met name toegespitst op fiscale regelingen over cultuur. De in de Troonrede 2013 gepropageerde participatiesamenleving maakt andermaal duidelijk dat het kabinet voorbijgaat aan het feit dat er tussen overheid en de individueel verantwoordelijke burger meer bestaat, namelijk particulier, maatschappelijk initiatief. Negen wetenschappers uit verschillende disciplines en vier maatschappelijke experts hebben als Denktank een poging ondernomen de situatie te duiden waarin het particulier initiatief op dit moment verkeert, een analyse te maken en oplossingen te bieden. Doelstelling Het doel van dit Manifest uit wetenschappelijke hoek, is om vanuit een onafhankelijke positie steun te verlenen aan de maatschappelijke (branche)organisaties van het particulier initiatief en tevens een bijdrage te leveren aan de politieke en beleidsdiscussies over de Nederlandse verzorgingsstaat van de toekomst. 1 Schuyt, Th. (2001). De Filantropische Sector en Philanthropic Studies in Nederland. Wetenschappelijke belangstelling voor een maatschappelijke sector in wording. Houten/Diegem: Bohn Stafleu Van Loghum. Oratie VU Amsterdam. 7

8 Tegelijkertijd beoogt het Manifest ook een bijdrage te leveren aan het zelfbewustzijn van de vele particuliere initiatieven en daarmee uiting te geven aan bezieling, perspectief en idealen, kortom, een baken van hoop te zijn. Probleemstelling Gezien het bovenstaande houdt de Denktank zich bezig met het beantwoorden van de volgende vragen: 1. Hoe kan de ontstane situatie van particulier maatschappelijk initiatief worden verklaard? 2. Hoe ziet de visie en missie van particulier maatschappelijk initiatief eruit? 3. Wat zijn oplossingen voor de ontstane situatie? Opzet Het voorwerk voor de tekst is gedaan door interviews te houden met de leden van de Denktank. Aan het eind van elk interview is gevraagd om een artikel (van eigen hand of anderszins) aan te leveren dat het best de eigen ideeën weerspiegelt. Deze artikelen zijn in Bijlage 1 opgenomen. Afsluitend is met zes leden van de Denktank eenmaal gezamenlijk vergaderd. 8

9 2. Begripsomschrijving Filantropie is een ander woord voor particulier maatschappelijk initiatief dat zijn eigen tijd investeert of portemonnee meebrengt. Uit betrokkenheid en voor het algemeen nut. Filantropie staat voor vrijwillige bijdragen aan de maatschappij: particulieren steunen KWF Kankerbestrijding en de Koninklijke Nederlandse Reddingsmaatschappij (KNRM) met donaties en nalatenschappen, fondsen investeren in de Nederlandse kenniseconomie, bedrijven sponsoren culturele instellingen en NOC-NSF, en sportverenigingen draaien op vrijwilligers. Nederland is het land van het particulier initiatief. Ondernemerschap, handelsgeest werd en wordt verbonden met maatschappelijke betrokkenheid. De koopman en de dominee is een bekende typering van deze Hollandse attitude. Filantropie kwam in het verleden tot uiting in het oprichten van ouderenhofjes, in armenzorg en opvang van weduwen en wezen. Geen land ter wereld kent zoveel ouderenhofjes als Nederland, en het Maagdenhuis staat in het centrum van Amsterdam. Aan het eind van de 20e eeuw is een nieuw, modern soort filantropie ontstaan. Mede gevoed door een toegenomen welvaart, maar ook het resultaat van een groeiend gevoel van eigen verantwoordelijkheid voor het welzijn van de (wereld)samenleving en gestimuleerd door veranderend overheidsbeleid. De moderne filantropie is niet langer liefdadigheid, maar bestrijkt het brede terrein van algemeen nut, zoals natuur, cultuurbehoud of de kenniseconomie. Een kernachtige definitie van filantropie is die van Bob Payton (1988): voluntary action for the public good. 2 Hij is een van de grondleggers van het Center on Philanthropy aan de universiteit van Indianapolis, in de Verenigde Staten. Het onderzoek Geven in Nederland gebruikt een uitgebreidere definitie dan die van Payton: Filantropie staat voor bijdragen in de vorm van geld, goederen en tijd (expertise), vrijwillig ter beschikking gesteld door individuen en organisaties (fondsen, kerken, bedrijven, goededoelenloterijen), waarmee primair algemeen nuttige doelen worden gesteund. 3 Moderne filantropie staat voor de handeling, de bijdrage. In Nederland gebeurt dat in de regel aan organisaties: men geeft aan een goededoelenorganisatie. Filantropie heeft twee verschijningsvormen: als sector filantropie en als inkomstenbron voor non-profitinstellingen. De sector filantropie: ten eerste zijn er de filantropische instellingen, zoals de Nierstichting, het Prins Bernhard Cultuurfonds, het VSB Fonds, de Van den Ende Foundation en het Wereld Natuurfonds. Een aantal brancheorganisaties van een aantal filantropische instellingen vooral de grotere heeft zich verenigd binnen de sector filantropie. De sector filantropie is een subsector van de Nederlandse non-profitsector. Hij onderscheidt zich echter van andere non-profitinstellingen op het punt van de zelf verkregen financiële middelen (om deze vervolgens door te geven aan algemeen nuttige doelen). 2 Payton. R.L. (1988). Philanthropy: Voluntary Action for the Public Good. New York: Macmillan. 3 Schuyt, Th., B. Gouwenberg en R. Bekkers (red.) (2013). Geven in Nederland Den Haag: Reed Elsevier. 9

10 Daarnaast komt filantropie voor als een bron van inkomsten voor non-profitinstellingen. In het Global Civil Society-researchproject zijn wereldwijd de non-profitsectoren in 34 landen onderzocht. Deze sectoren kennen de volgende inkomstenbronnen: 4 charges/fees (eigen inkomsten uit de markt); government funding (overheidsfinanciering); philanthropy (vrijwillige bijdragen; filantropie). In de tabel staan gegevens van enkele Europese landen: 5 Europa Eigen inkomsten Overheidsfinanciering Filantropie VK 45% 47% 9% Frankrijk 35% 58% 8% Duitsland 32% 64% 3% Nederland 39% 59% 2% België 19% 77% 5% Binnen Europa staat Nederland met 2% filantropische bijdragen op de laatste plaats. De nog grotendeels door de overheid gefinancierde Nederlandse non-profitsector wordt zich bewust van filantropie als inkomstenbron en stelt in rap tempo fondsenwervers aan. Zo doen bijvoorbeeld universiteiten, ziekenhuizen en culturele instellingen steeds vaker en intensiever aan fondsenwerving. En zij doen een beroep op vrijwilligers. Naast overheidsfinanciering en eigen marktinkomsten blijkt filantropie voor non-profitinstellingen steeds vaker een noodzakelijke optie. Nederlanders geven derhalve tijd en geld aan organisaties in de sector filantropie en steeds meer aan non-profitorganisaties. 4 Salamon, L.M., S.W. Sokolowski and Associates (2004). Global Civil Society. Dimensions of the Nonprofit Sector. Bloomfield: Kumarian Press; Burger, A. en P. Dekker (red.) (2001). Noch markt, noch staat. De Nederlandse non-profitsector in vergelijkend perspectief. Den Haag: Sociaal en Cultureel Planbureau. 5 Salamon 2004:

11 3. Missie en visie van particulier, maatschappelijk initiatief De philos anthropos is de persoon die handelt uit liefde voor de mensheid. In algemene betekenis, For the Love of Mankind. 6 De missie van particulier maatschappelijk initiatief is bijdragen aan de kwaliteit van samenleven en samenleving. Sociaal, maatschappelijk, cultureel, ecologisch en economisch. Particulier initiatief draagt op eigen initiatief bij aan essentiële maatschappelijke functies, algemeen nuttige functies. De visie van particulier initiatief is afhankelijk van de maatschappelijke context waarin dit particulier initiatief opereert. Voor Nederland is de visie van particulier, maatschappelijk initiatief dat zijn inzet de pluriformiteit in de samenleving en daarmee de democratie bewaart en bevordert. Deze visie op de rol van particulier maatschappelijk initiatief wordt in de context van de Verenigde Staten door Payton en Moody als volgt verwoord. Zij zien voor filantropie een fundamentele rol weggelegd, die in democratieën belangrijk is: We have argued that philanthropy plays an essential role in defining, advocating and achieving the public good. (...) Both government and philanthropy provide public goods. Sometimes they do so in partnership government money is a primary source of funding for non-profit organizations and other times philanthropy steps in to provide public goods... when both the market and government fail to do so (...) Democracy needs philanthropy because democracy is not simply a political phenomenon 7 Het belang van pluriformiteit; een hernieuwde balans tussen overheid en zelfstandig particulier initiatief een hernieuwd maatschappelijk middenveld wordt in de context van de Verenigde Staten ook door Peter Berger en Richard Neuhaus bepleit. Zij menen dat de moderne verzorgingsstaat niet ontmanteld moet worden, maar dat alternatieve mechanismen nodig zijn. Zij schreven op basis van onderzoek in opdracht van het Enterprise Institute in Washington de publicatie To empower people, the role of mediating structures in public policy. Zij definiëren deze tussenstructuren als volgt: those institutions standing between the individual in his private life and the large institutions of public life. (...) Such institutions have a private face, giving private life a measure of stability, and have a public face, transferring meaning and value to the megastructures 8 6 Wiepking, P. (2008). For the Love of Mankind. A sociological Study on Charitable Giving. Ph.D dissertation. VU University Amsterdam, Faculty of Social Sciences. 7 R.L. Payton en M.P. Moody (2008). Understanding Philanthropy. Its Meaning and Mission. Bloomington en Indianapolis: Indiana University Press, pp Berger, P.L. and R.J. Neuhaus (1977). To empower people, the role of mediating structures in public policy. Washington DC: American Enterprise Institute, p

12 Volgens deze sociologen kunnen mediating structures een belangrijke rol spelen. Zij kiezen daarmee positie tegen een neoliberaal standpunt dat de nadruk legt op individuele verantwoordelijkheid, maar ook tegen een statelijk standpunt dat maatschappelijke vraagstukken zaak voor de overheid zijn. Berger en Neuhaus presenteren mediating structures als fundamentele sociale categorie, essentieel voor een democratische maatschappij: Without institutionally reliable processes of mediation, the political order becomes detached from the values and realities of individual life. Deprived of its moral foundations, the political order is delegitimized. When that happens, the political order must be secured by coercion rather than by consent. And when that happens democracy disappears 9 Trommel spreekt van gulzig bestuur : Het afgelopen decennium is in de wereld van politiek, beleid en bestuur een opmerkelijke ontwikkeling op gang gekomen. Terwijl in brede kring het geloof in maatschappelijke maakbaarheid achterhaald is verklaard, zien we een bestuur dat zich steeds indringender met de leefwereld van burgers bemoeit: achter de voordeur, in de wijken, op de arbeidsmarkt, in de vrije tijd. Bijzonder daarbij is ook dat maatschappelijke organisaties, marktpartijen en ook burgers zelf medeverantwoordelijk worden gemaakt voor de uitvoering van alsmaar meer bestuurstaken. Dit alles vormt aanleiding om van gulzig bestuur te spreken, ofwel bestuur dat erop gericht is burgers en organisaties tot grotere trouw en toewijding aan de publieke zaak te bewegen. De centrale stelling luidt dat gulzig bestuur een pathologische reactie vormt op een drievoudig moderniseringstrauma. Het verzorgingsstaatideaal vervliegt, het overheidsgezag erodeert, en het zelfordenende vermogen van de samenleving lekt weg. Gulzig bestuur duidt op een angstige poging dit tij te keren en maatschappelijke orde te realiseren waar deze juist steeds problematischer wordt. 10 Voor de Europese verzorgingsstaten wijst Schuyt naar de Franse Revolutie om de rol van filantropie te verduidelijken. 11 Overheid, markt en filantropie zijn drie allocatiemechanismen voor het bereiken van algemeen nuttige doelen. Vreemd genoeg is gebleken dat een monopolie van een van deze mechanismen niet tot een leefbare samenleving leidt. Een monopolistisch overheidsregime vaak omschreven als communistisch of socialistisch leidt tot bureaucratie en tot ontmoediging van persoonlijke verantwoordelijkheid. De markt daarentegen vergroot die persoonlijke verantwoordelijkheid en vrijheid, maar als monopolistisch allocatiemechanisme leidt het tot onacceptabele bestaansonzekerheid en wijdverbreide armoede. Als filantropie zou overheersen, wordt de persoonlijke betrokkenheid vooropgesteld, maar dit mechanisme kan leiden tot willekeur en ongelijkheid. Een oplossing voor de toekomst ligt misschien in een samenspel van deze drie 9 o.c., p Trommel, W. (2009). Gulzig bestuur. Oratie, 17 september 2009, VU. Meppel: Uitgeverij Boom. 11 Schuyt, Th. (2012). Filantropie in Europese Verzorgingsstaten; een uitdagende belofte. In: Openbaar Bestuur 22, 5, pp

13 mechanismen, waarin de overheid een sterke basis van voorzieningen garandeert en de markt en de filantropische sector ruimte creëren voor dynamiek en pluriformiteit. Een dergelijke opzet sluit enerzijds aan bij de geschiedenis van Europese democratieën doordat het de principes van de Franse Revolutie doet herleven: vrijheid (markt), gelijkheid (overheid) en broederschap (filantropie). Deze opzet past anderzijds bij de overgang van Europese verzorgingsstaten naar een civil society waarin meer aandacht wordt besteed aan de bijdragen en verantwoordelijkheden van individuele burgers, maatschappelijke organisaties en het bedrijfsleven. De driedeling in maatschappelijke allocatiemechanismen en de voorgestane balans daartussen komt ook naar voren in fundamenteel interdisciplinair wetenschappelijk onderzoek naar coördinatiemechanismen in organisatie- en samenlevingsvormen. Dit onderzoek heeft het volgende basismodel van menselijke acties en coördinatie ontwikkeld: 12 In order to explain the coordination of actions, there is a multitude of approaches in the social sciences whose systematization, however, which can be briefly described as follows: Mode of Coordination Type of Transaction Reasons for Compliance Hierarchy power relation fear Market exchange interest Norms and Values conformity and approval commitment Solidarity personal relationship sympathy trust With these four sets of concepts, different types of motivations of human behavior as well as typical social prerequisites are described. These concepts explain the emergence of chains of action in an ideal way: however, what we usually find in reality is a mixture of elements which can only be recognized as such through a sharp distinction of the ideal type Het model is zowel op micro-, meso- als macroniveau van toepassing; het derde en vierde type worden vaak samengevoegd. 13 Hegner, F (1986). Solidarity and hierarchy: institutional arrangements for the coordination of actions. In: F.X. Kaufmann, G. Majone, and V. Ostrom (eds.). Guidance, Control en Evaluation in the Public Sector. The Bielefeld Interdisciplinary Project, De Gruyter, Berlijn/New York; Kaufmann, F.X. (1987). Prevention and Intervention in the analytical Perspective of Guidance. In: Kl. Hurrelman, F.X. Kaufmann and F. Lösel (eds.), Social Intervention: Potential and Constraints. De Gruyter, Berlijn/New York, pp

14 14

15 4. Analyse 4.1 Hoe particulier, maatschappelijk initiatief in de verzorgingsstaat is gemarginaliseerd; een korte, historische schets Het particulier initiatief speelde tot begin jaren zeventig in de vorige eeuw een belangrijke rol om maatschappelijke doelen te bereiken. Als landelijke koepel kende Nederland voor maatschappelijke doelen de Nationale Raad voor het Maatschappelijk Welzijn (NRMW). Deze functioneerde op landelijk niveau als coördinatiepunt van burgerlijk en kerkelijk particulier initiatief en de overheid. Op provinciaal niveau en in grotere steden functioneerden vanaf 1965 Raden voor Overleg en Advies (POA s en ROA s). Het Memorandum voorbereiding wetgeving maatschappelijk en cultureel welzijn dat in 1970 verscheen, wilde deze structuur wettelijk vastleggen. Men wilde de welzijnsactiviteiten wettelijk regelen, die alle tot het beleidsterrein van het toenmalige ministerie van CRM behoorden. Belangrijke punten waren: beleidsvoering, wettelijke regeling en decentralisatie. De beleidsvoorbereiding moest volgens het Memorandum een zaak worden van overheid, particulier initiatief en bevolking gezamenlijk. Over de beleidsvoorbereiding werd als volgt gedacht: particuliere instellingen moesten zich voor zover dit niet het geval was bundelen in zogenoemde functionele raden (functioneel wilde zeggen: per werksoort ) en deze functionele raden sloten zich aan bij een Raad voor Overleg en Advies (een ROA), waarin het verzamelde particulier initiatief in overleg trad met de overheid en bevolking. In 1972 verscheen het proefschrift van Bram Peper: Vorming van welzijnsbeleid. 14 Zijn promotieonderzoek verrichtte hij onder begeleiding van de socioloog prof. dr. J.A.A. van Doorn (met prof. dr. C. Lammers schrijver van het sociologische standaardwerk Moderne sociologie ). Aan hem ontleende Peper het begrip institutionalisering om het verschijnsel particulier initiatief en de organisatie van bevolkingsparticipatie in het brede welzijnsbeleid te analyseren. Hij onderzocht doelstelling, maatschappelijke steun en middelen van particulier initiatief en concludeerde dat er sprake was van anticiperende institutionalisering. Peper bepleitte een alternatief, te weten: autonome institutionalisering, oftewel politieke invloedvergroting. Als latere beleidsadviseur van het toenmalig toonaangevende ministerie van CRM (later VWS) en voorzitter van de Knelpuntennota (1974) werd zijn beleidsmodel voorbeeld voor het hele overheidsbeleid. De hiervoor genoemde coördinatiepunten voor particulier initiatief (ROA s) zijn na het verschijnen van de Knelpuntennota verdwenen. De overheid ging het welzijnswerk en de cultuursector (maar ook onderwijs en de zorg) volledig financieren. Dit proces van statelijke financiering van particuliere non-profitinstellingen stoelde op het politieke uitgangspunt wie betaalt, bepaalt. Voor deze volledige financiering werd de mal gebruikt van het bestaande, verzuilde, particulier initiatief. Als de overheid protestants-christelijke scholen begunstigde, moesten katholieke en openbare scholen hetzelfde ontvangen. Door het evenredigheidsprincipe werd deze wijze van overheidsfinanciering van particulier initiatief een vermenigvuldigingsfactor. Daardoor kreeg Nederland de grootste non-profitsector van 14 Peper, B. (1972). Vorming van welzijnsbeleid. Meppel: Uitgeverij Boom. 15

16 de wereld. 15 Maar wel een met een uniek karakter: een sector van staatsparticulier initiatief. 16 Op deze manier ontstonden in Nederland twee soorten particulier initiatief: het staatsparticulier initiatief en het zelfstandige particulier initiatief (de huidige sector filantropie), dat functioneert op basis van eigen financiële middelen. Dit proces van verstatelijking leidde ertoe dat ook de landelijke overleg- en beleidsvoorbereidingscontacten tussen overheid en sector filantropie ophielden te bestaan. De zelfstandige instellingen, het traditionele particulier initiatief voor goede doelen kon zich door dit overheidsbeleid slechts aan de rand van de maatschappij nestelen. Onbekend maakte langzamerhand onbemind. 4.2 Ontzield, verstatelijkt particulier initiatief De oorspronkelijke zuilen zijn verstatelijkt en daarmee is de ziel eruit verdwenen; betaald, ontzield en gevuld met staatsrationaliteit. De belofte van de kerk er wordt voor u gezorgd is door de overheid overgenomen. Gabriël van den Brink heeft tussen 2008 en 2012 empirisch onderzoek gedaan naar hoe het in Nederland staat met idealen. 17 Van den Brink: Verzuiling was in Nederland onze eigen Tocqueville. De laatste 20 jaar is er héél veel over de markt en heel veel over de overheid gesproken. Daartussen was er niks; dat is institutioneel weggevallen. Ons onderzoek richtte zich op hoe het staat met idealisme in Nederland. Wij zijn op zoek gegaan naar waardedefinities. 49% van de bevolking noemt sociale waarden als de belangrijkste; een betere samenleving. Van die 49% noemt 25% vitale waarden, zoals een nieuw type spiritualiteit, natuur- en dierbescherming. Maar 12% van de Nederlandse bevolking noemt inkomen als de belangrijkste waarde. Er is een golf van idealisme die om een vorm vraagt. De oude vormen voldoen niet meer; de civil society moet opnieuw worden uitgevonden. Noch de overheid, noch de markt kan dit, en het kan niet van bovenaf gestuurd worden. Wat betreft het maatschappelijk initiatief en zijn toekomst zie ik drie ontwikkelingen: 1. Mensen nemen hun idealen veel serieuzer dan twintig jaar geleden. Tijdens de verzuiling geschiedde de beleving van idealen in de kerk, terwijl door de week hard werd gewerkt. Het sacrale was afgescheiden. Nu zijn idealen niet langer opgesloten, maar relevant geworden in het werkzame leven, in het bedrijf. Secularisatie betekent niet dat het idealisme minder is geworden, maar méér. 2. Een tweede ontwikkeling is de herwaardering van ondernemerschap in de jaren tachtig: er wordt positief gedacht over een ondernemende houding, moeite doen, vasthouden, ook winst maken mag weer. 3. Een derde is verbondenheid; dat zit in ons allemaal. Totaal nieuwe verbindingswijzen dienen zich aan. 15 Salamon, L. M. et al. (eds.) (2004). Global Civil Society: Dimensions of the Nonprofit Sector (Vol. 2). Baltimore: Johns Hopkins University, p Waal, S. de (2000). Nieuwe strategieën voor het publieke domein. Alphen a/d Rijn: Samsom. 17 Van den Brink, G. (red.) (2012). De Lage Landen en het Hogere. De Betekenis van Geestelijke Beginselen in het Moderne Bestaan. Amsterdam: Amsterdam University Press. 16

17 Maatschappelijk particulier initiatief is vanwege het ondernemerschap niet institutionaliseerbaar. Het loopt via verbeelding en beelden. Het begint bij burgers. Dan pas komen in latere fasen besturen en politiek. Wij kunnen het niet van bovenaf sturen. Daarnaast is het vermogen én de bereidheid om zelf iets te organiseren ongelijk verdeeld. Er zijn groepen voor wie dit niet werkt. De klassieke verzorgingsstaat zal voor lagere klassen nodig blijven. 18 Volgens Sylvester Eijffinger is Nederland op dit punt de beschaving voorbij. De middengroepen en de hogere klassen redden zich wel. De last komt bij groepen die zich niet kunnen wapenen. Het verval van de economie is de economie van het verval geworden. De grondleggers van de economische wetenschap waren moraalfilosofen, met een integrale visie op economie én maatschappij. Sinds Pareto is economie wiskunde geworden en van de maatschappij losgezongen Behoefte aan betekenis; eigen identiteit Arno Akkermans: Particulier initiatief heeft te maken met hoe natuurlijke personen de maatschappij ervaren. Fiscale aftrek zou aandacht moeten schenken aan de (sociale) psychologie: het gaat bij particulier initiatief om de beleving van rechtvaardigheid en betrokkenheid. Juist die betrokkenheid heeft niet alleen maatschappelijke betekenis, maar ook en vooral voor de personen zelf. De overheid is instrumenteel, de markt is bekend. Particulier initiatief betreft identificatie en betrokkenheid. In alle wetenschappen zie je de laatste jaren verbreding van het mensbeeld. Zie de klassieke economie die plaats heeft moeten maken voor behavioral economics. Wij zijn allen jarenlang blootgesteld aan de doctrine van self-interest. We zijn gebrainwasht : als ik mijn eigenbelang nastreef, voel ik mij beter. Terwijl sociaal psychologen op basis van empirisch onderzoek tot de conclusie komen dat mensen betekenis willen geven, dat dit voor hen als menselijke drijfveer belangrijker is dan self-interest. Ook in de medische wetenschap wordt de traditionele dichotomie lichaam-geest nu vervangen door het biopsychosociale model. In het recht zie je hetzelfde bij conflictoplossingenstrategieën. Er komt ruimte voor bredere visies. Niet alleen focus op het geschil, maar op de achterliggende belangen. In de oude vorm wordt de menselijke kant vergeten, de betekeniskant is weg. Zie het onderzoek onder slachtoffers, bijvoorbeeld bij mensen die een kind door een ongeval hebben verloren. Empirisch onderzoek wijst uit dat die slachtoffers zich vooral druk maken dat het niet nog een keer kan gebeuren, dat het gevaarlijke verkeersplein veranderd moet worden. Bij fouten in het ziekenhuis zie je dit ook terug: de betrokkenheid dat voorkomen wordt dat missers nogmaals worden gemaakt. Elk individu verwoordt het op zijn eigen manier; het gemeenschappelijke zit erin dat mensen betekenis willen geven. Particulier initiatief en de overheid: privaat recht en publiekrecht. Het is geregeld dat via de parlementaire democratie het kader wordt geschapen voor privaatrecht en zelfregulering, 18 Interview met Van den Brink, in Tilburg, 26 augustus Interview met Eijffinger in Tilburg, 26 augustus

De participatiesamenleving een utopie?

De participatiesamenleving een utopie? De participatiesamenleving een utopie? Een onderzoek naar de grenzen van zelfzorg door de civil society Scriptie bij de master Arbeid, zorg en welzijn: Beleid en interventie Algemene Sociale Wetenschappen,

Nadere informatie

12/2012. Rob. Loslaten in vertrouwen. Loslaten in vertrouwen. Naar een nieuwe verhouding tussen overheid, markt én samenleving.

12/2012. Rob. Loslaten in vertrouwen. Loslaten in vertrouwen. Naar een nieuwe verhouding tussen overheid, markt én samenleving. 12/2012 Loslaten in vertrouwen Rob Raad Ropenbaar voor het bestuur Loslaten in vertrouwen Naar een nieuwe verhouding tussen overheid, markt én samenleving December 2012 Rob Profiel De Raad voor het openbaar

Nadere informatie

Wetenschapswinkel. Naar een dorpscoöperatie in Nieuw-Dordrecht. Albert Aalvanger MSc. rapport 299

Wetenschapswinkel. Naar een dorpscoöperatie in Nieuw-Dordrecht. Albert Aalvanger MSc. rapport 299 Wetenschapswinkel Naar een dorpscoöperatie in Nieuw-Dordrecht Albert Aalvanger MSc. rapport 299 september 2013 Wetenschapswinkel Naar een dorpscoöperatie in Nieuw-Dordrecht Albert Aalvanger MSc. rapport

Nadere informatie

Aan het buitenland gehecht

Aan het buitenland gehecht WETENSCHAPPELIJKE RAAD VOOR HET REGERINGSBELEID Aan het buitenland gehecht over verankering en strategie van nederlands buitenlandbeleid AMSTERDAM UNIVERSITY PRESS Aan het buitenland gehecht De Wetenschappelijke

Nadere informatie

Het CJG, de oplossing voor de jeugdzorg? De invloed van vertrouwen en samenwerking op de organisaties binnen het Centrum voor Jeugd en Gezin.

Het CJG, de oplossing voor de jeugdzorg? De invloed van vertrouwen en samenwerking op de organisaties binnen het Centrum voor Jeugd en Gezin. Het CJG, de oplossing voor de jeugdzorg? De invloed van vertrouwen en samenwerking op de organisaties binnen het Centrum voor Jeugd en Gezin. Auteur: Eva Geesing 2 Het CJG, de oplossing voor de jeugdzorg?

Nadere informatie

RUIMTE VOOR GOED BESTUUR

RUIMTE VOOR GOED BESTUUR RUIMTE VOOR GOED BESTUUR TUSSEN PRESTATIE, PROCES EN PRINCIPE C. van Montfort WEBPUBLICATIE NR 2 Den Haag, december 2004 Dit essay is het resultaat van een opdracht die aan C. van Montfort is verstrekt

Nadere informatie

Rob. Vertrouwen op democratie. Februari 2010

Rob. Vertrouwen op democratie. Februari 2010 Rob Raad Ropenbaar voor het bestuur Vertrouwen op democratie Februari 2010 Rob Profiel De Raad voor het openbaar bestuur (Rob) is een adviesraad van de regering en het parlement. De Rob is ingesteld bij

Nadere informatie

Oude waarden in nieuwe tijden. Over de kracht van maatschappelijk werk in de 21 e eeuw. Drs. Margot Scholte

Oude waarden in nieuwe tijden. Over de kracht van maatschappelijk werk in de 21 e eeuw. Drs. Margot Scholte Oude waarden in nieuwe tijden Over de kracht van maatschappelijk werk in de 21 e eeuw Drs. Margot Scholte Oude waarden in nieuwe tijden Over de kracht van maatschappelijk werk in de 21 e eeuw Drs. Margot

Nadere informatie

Dat is onze zaak. Over eigenaarschap in het publieke domein. Albert Jan Kruiter & Willemijn van der Zwaard. raad voor maatschappelijke ontwikkeling

Dat is onze zaak. Over eigenaarschap in het publieke domein. Albert Jan Kruiter & Willemijn van der Zwaard. raad voor maatschappelijke ontwikkeling Dat is onze zaak Over eigenaarschap in het publieke domein Albert Jan Kruiter & Willemijn van der Zwaard raad voor maatschappelijke ontwikkeling dat is onze zaak Dat is onze zaak Over eigenaarschap in

Nadere informatie

Grijs is niet zwart wit ambities van 55+

Grijs is niet zwart wit ambities van 55+ Grijs is niet zwart wit ambities van 55+ vitality we add 2 Medical Delta Het Medical Delta consortium wordt gevormd door de academische instellingen en regionale overheden in Zuid-Holland. In samenwerking

Nadere informatie

in control verklaringen: gebakken lucht of een te koesteren fenomeen? prof. dr. leen paape ra ro cia

in control verklaringen: gebakken lucht of een te koesteren fenomeen? prof. dr. leen paape ra ro cia in control verklaringen: gebakken lucht of een te koesteren fenomeen? prof. dr. leen paape ra ro cia inaugurele rede In Control verklaringen: Gebakken lucht of een te koesteren fenomeen? Prof. Dr. Leen

Nadere informatie

Wetenschap op bestelling

Wetenschap op bestelling Wetenschap op bestelling Over de omgang tussen wetenschappelijk onderzoekers en hun opdrachtgevers KNAW-werkgroep opdrachtonderzoek Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen Amsterdam, september

Nadere informatie

Nieuwe tijden, nieuw bestuur

Nieuwe tijden, nieuw bestuur De Wmo in de improvisatiemaatschappij Hans Boutellier Maart 2014 Samenvatting De Wet maatschappelijke ondersteuning, zes jaar geleden ingevoerd, heeft grote consequenties voor de lokale overheid. Zij sluit

Nadere informatie

Swingen met lokale kracht

Swingen met lokale kracht Swingen met lokale kracht Swingen met lokale kracht Overheden en de netwerksamenleving Nico de Boer, Albertine van Diepen en Lucas Meijs Den Haag, juni 2013 raad voor maatschappelijke o n t w i k k e

Nadere informatie

Van inkomensondersteuning tot Wmo

Van inkomensondersteuning tot Wmo Van inkomensondersteuning tot Wmo Twintig jaar armoedebeleid in Nederland Trudi Nederland Monique Stavenuiter Hugo Swinnen Utrecht, april 2011 2 Inhoud 1 De noodzaak tot vernieuwing 5 2 Van bescherming

Nadere informatie

GOED BESTUUR VOOR DE WADDEN

GOED BESTUUR VOOR DE WADDEN GOED BESTUUR VOOR DE WADDEN EEN ESSAY OVER DE ORGANISATIE VAN DUURZAAMHEIDSBESLUITVORMING Theo (Th.A.J.) Toonen Jos (A.A.M.F.) Staatsen Leiden/ Oude Wetering/ Haarlem, februari 2004 Essay over de Bestuurlijke

Nadere informatie

We gooien het de inspraak in

We gooien het de inspraak in We gooien het de inspraak in Een onderzoek naar de uitgangspunten voor behoorlijke burgerparticipatie 17 september 2009 2009/180 Behoorlijk omgaan met schadeclaims We gooien het de inspraak in Een onderzoek

Nadere informatie

Lifelong learning in Nederland: wat is het en waarom?

Lifelong learning in Nederland: wat is het en waarom? 17.1-3. Lifelong learning in Nederland: wat is het en waarom? Dr. T. van Dellen Handboek Effectief Opleiden 55/159 september 2011 17.1-3.01 17.1 EXTERNE RANDVOORWAARDEN/ VOLWASSENENONDERWIJS Inhoud 1 Inleiding

Nadere informatie

Wordt mijn stem gehoord? Afstudeerthesis E.R. (Eric) de Vos MA MBA Healthcare 2012-2014, Erasmus Universiteit Rotterdam

Wordt mijn stem gehoord? Afstudeerthesis E.R. (Eric) de Vos MA MBA Healthcare 2012-2014, Erasmus Universiteit Rotterdam Wordt mijn stem gehoord? Afstudeerthesis E.R. (Eric) de Vos MA MBA Healthcare 2012-2014, Erasmus Universiteit Rotterdam Centrale onderzoeksvraag Op welke wijze kan cliëntparticipatie een bijdrage leveren

Nadere informatie

NON PROFIT ORGANISATIES: Wat is er zo bijzonder aan? De maatschappelijke onderneming als rechtsvorm: een goed idee in een verkeerde jas?

NON PROFIT ORGANISATIES: Wat is er zo bijzonder aan? De maatschappelijke onderneming als rechtsvorm: een goed idee in een verkeerde jas? NON PROFIT ORGANISATIES: Wat is er zo bijzonder aan? De maatschappelijke onderneming als rechtsvorm: een goed idee in een verkeerde jas? De klassieke private non-profit organisatie Van oudsher bestaan

Nadere informatie

Particuliere initiatieven op het gebied van ontwikkelingssamenwerking - eindrapport geanonimiseerde versie -

Particuliere initiatieven op het gebied van ontwikkelingssamenwerking - eindrapport geanonimiseerde versie - Particuliere initiatieven op het gebied van ontwikkelingssamenwerking - eindrapport geanonimiseerde versie - Auteurs: Hinde Bouzoubaa & Madelief Brok Begeleider: Lau Schulpen CIDIN, Radboud Universiteit

Nadere informatie

10 jaar Grundtvig in Nederland

10 jaar Grundtvig in Nederland 10 jaar Grundtvig in Nederland Verworvenheden en perspectieven europees platform internationaliseren in onderwijs Inhoud Colofon 2011 Europees Platform - internationaliseren in onderwijs Kennemerplein

Nadere informatie

WETENSCHAPPELIJKE RAAD VOOR HET REGERINGSBELEID. rapporten aan de regering. ontwikkelingsbeleid en goed bestuur

WETENSCHAPPELIJKE RAAD VOOR HET REGERINGSBELEID. rapporten aan de regering. ontwikkelingsbeleid en goed bestuur WETENSCHAPPELIJKE RAAD VOOR HET REGERINGSBELEID rapporten aan de regering 58 ontwikkelingsbeleid en goed bestuur De Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid werd in voorlopige vorm ingesteld in

Nadere informatie

De energieke overheid

De energieke overheid De energieke overheid Visies op netwerkend samenwerken voor een groene en veerkrachtige economie De energieke overheid Greet Overbeek 1 en Irini Salverda 2 (red.) 1 LEI Wageningen UR 2 Alterra Wageningen

Nadere informatie

Help mij het zelf te doen

Help mij het zelf te doen Help mij het zelf te doen Een pleidooi voor methodisch werken aan actief burgerschap Auteur(s) Radboud Engbersen (Platform31), Peter Rensen (Movisie) Datum Utrecht / Den Haag, november 2014 Inhoud 1 Inleiding...

Nadere informatie

Autismespectrumstoornissen: een leven lang anders

Autismespectrumstoornissen: een leven lang anders Autismespectrumstoornissen: een leven lang anders Gezondheidsraad Health Council of the Netherlands Aan de minister voor Jeugd en Gezin Aan de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport Aan de staatssecretaris

Nadere informatie

Nederlandse code voor goed openbaar bestuur. Beginselen van deugdelijk overheidsbestuur

Nederlandse code voor goed openbaar bestuur. Beginselen van deugdelijk overheidsbestuur Nederlandse code voor goed openbaar bestuur Beginselen van deugdelijk overheidsbestuur 2 Nederlandse code voor goed openbaar bestuur Beginselen van deugdelijk overheidsbestuur 1 Uitgave Ministerie van

Nadere informatie

Werken aan de robotsamenleving Rinie van Est & Linda Kool (red.) RA THENAU INSTITUUT

Werken aan de robotsamenleving Rinie van Est & Linda Kool (red.) RA THENAU INSTITUUT Werken aan de robotsamenleving Visies en inzichten uit de wetenschap over de relatie technologie en werkgelegenheid Rinie van Est & Linda Kool (red.) Het Rathenau Instituut stimuleert de publieke en politieke

Nadere informatie

INHOUDSOPGAVE. Voorwoord 3. Inleiding 5

INHOUDSOPGAVE. Voorwoord 3. Inleiding 5 INHOUDSOPGAVE Voorwoord 3 Inleiding 5 Hoofdstuk 1: De historie van het sociaal pedagogisch werk 6-1.1 Inleiding 6-1.2 Van andragogie naar sociaal pedagogisch werk 6-1.3 Het ontstaan van het beroependomein

Nadere informatie