Financieel beheer GECORO

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Financieel beheer GECORO"

Transcriptie

1 Financieel beheer GECORO Nota t.a.v. Commissie 4 van 27/10/2011 Frans Visser, voorzitter Gecoro Reglementaire bepalingen De decretale fundering voor de financiële werking van de Gecoro berust op artikel van de Codex RO. 9. De gemeenteraad stelt de gemeentelijke commissie voor ruimtelijke ordening een permanent secretariaat en de nodige middelen ter beschikking. 10. De Vlaamse Regering stelt de nadere regels voor de samenstelling, de organisatie en werkwijze van de gemeentelijke commissie voor ruimtelijke ordening vast. Verder bepaalt Art dat De Vlaamse Regering een deontologische code vaststelt. Deze omvat het geheel van beginselen, gedragsregels en richtlijnen die de leden van de Vlaamse, provinciale en gemeentelijke commissies voor ruimtelijke ordening tot leidraad dienen bij de uitoefening van hun mandaat. Het uitvoeringsbesluit bepaalt het volgende: ART. 2. Aan de leden van de provinciale en gemeentelijke commissies voor ruimtelijke ordening worden presentiegelden, reis- en verblijfsvergoedingen toegekend. Het bedrag van die vergoedingen wordt vastgesteld door de provincieraad, respectievelijk de gemeenteraad. Deze presentiegelden, reis- en verblijfskosten komen ten laste van de werkingsmiddelen die de provincieraad, respectievelijk de gemeenteraad, overeenkomstig artikel 1.3.2, 9, respectievelijk artikel 1.3.3, 9, van de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening aan de commissie ter beschikking stelt. ART. 3. In acht genomen de wetgeving en de reglementering met betrekking tot de overheidsopdrachten en binnen de perken van de in artikel 2 vermelde werkingsmiddelen, verminderd met het bedrag nodig voor de presentiegelden, reis- en verblijfskosten, bedoeld in hetzelfde artikel, en op verzoek van de commissie, sluit de provincieraad of de bestendige deputatie, respectievelijk de gemeenteraad of het college van burgemeester en schepenen, de contracten met externe deskundigen voor het onderzoeken van bijzondere vraagstukken zoals bedoeld in artikel 1.3.2, 7, respectievelijk artikel 1.3.3, 7, van de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening. [De gemeentelijke commissie voor ruimtelijke ordening kan, voor het onderzoeken van bijzondere vraagstukken, een beroep doen op externe deskundigen en werkgroepen oprichten onder de voorwaarden, bepaald in het huishoudelijke reglement.] ART. 4. Het huishoudelijk reglement van de commissie kan nadere regels bevatten voor het beheer van de werkingsmiddelen van de commissie. De voorzitter brengt over het beheer van de werkingsmiddelen jaarlijks verslag uit aan de provincieraad, respectievelijk de gemeenteraad, en aan 1

2 de overige leden van de commissie. Het verslag heeft betrekking op het afgelopen kalenderjaar en wordt uitgebracht vóór 1 april van het daaropvolgende jaar. De bestendige deputatie, respectievelijk het college van burgemeester en schepenen, kan de voorzitter ook om een tussentijds verslag verzoeken. Het tussentijds verslag wordt uitgebracht binnen één maand na het verzoek. De deontologische code vult een en ander aan met volgende bepalingen: Art. 12. In zoverre de commissie beschikt over werkingsmiddelen die bedoeld zijn om individueel gemaakte kosten van leden van de commissies voor ruimtelijke ordening te vergoeden, geven de leden alleen kosten aan die werkelijk zijn gemaakt in de uitoefening van hun mandaat. Zij geven geen kosten aan die reeds op een andere manier worden vergoed, bijvoorbeeld door hun werkgever of door de vereniging die hen voor de commissie heeft afgevaardigd. Art. 14. De leden van de commissies voor ruimtelijke ordening spannen zich in om kennis te vergaren over de ruimtelijke ordening en op de hoogte te blijven van evoluties in het vakgebied. Tenslotte bevat het huidige huishoudelijke reglement een artikel 11 over de werkingsmiddelen, die beheerd worden door de voorzitter en de secretaris. Leden die studiedagen, bijscholingen, lezingen willen volgen en hiervoor een onkostenvergoeding wensen, doen een schriftelijke aanvraag bij de voorzitter die in samenspraak met de secretaris al dan niet de aanvraag goedkeurt. Aanvragen gebeuren bij voorkeur op de vergadering zelf en voor de datum van de activiteit waar het lid een financiële tussenkomst voor vraagt. De financiële afspraken Gecoro Turnhout. Tot einde 2009 beschikte de Gecoro over een spaarpot (vanuit dotaties?) voor de betaling van variabele kosten en de toekenning van een onkostenvergoeding aan de leden. Op voorstel van de toenmalige voorzitter had de vorige Gecoro volgende praktische afspraken gemaakt: De standaard forfaitaire onkostenvergoeding wordt toegekend voor: A. Het bijwonen van de vergadering door een effectief lid of door de plaatsvervanger als die de vergadering bijwoont in plaats van de effectieve B. Het deelnemen aan de ad hoc commissievergaderingen die kunnen worden ingericht voor het uitschrijven van de (deel)adviezen over complexere dossiers zoals het ruimtelijk structuurplan C. Het deelnemen als Gecoro aan informatievergaderingen over belangrijke projecten inzake ruimtelijke ordening in Turnhout. Dergelijke deelname wordt beschouwd als een Gecoro vergadering op verplaatsing. D. De individuele deelname conform het huishoudelijke reglement aan studiedagen, kosten voor vorming, etc.. 2

3 Bij ontstentenis van een voorzitter en omdat die regeling ook nooit in vraag zijn gesteld, werden die afspraken gewoon voortgezet door de huidige Gecoro. Sinds 1 januari 2010 werden de onkostenvergoedingen vervangen door zitpenningen. Sindsdien worden de vergoedingen sub A t/m C gewoon uitgekeerd als zitpenningen conform de daartoe door de Gemeenteraad goedgekeurde regels. Voorbeelden: De zitting van 24 april 2010 over parkstad Turnhout was een gezamenlijke zitting van de vier GECORO s van de stadsregio. Niet een informatievergadering waar ook andere dan GECORO-leden uitgenodigd waren. Ze valt dus eigenlijk onder A, niet onder C. Er zijn toen ook aanwezigheidslijsten van de GECORO ter ondertekening voorgelegd. Zie verslag Gecoro 1/4/2010: H. Meeus nodigt zowel de GECORO als de raadsleden uit om aanwezig te zijn tijdens een volgende uitzonderlijke bijeenkomst van de GECORO (met omliggende gemeenten) op 26 april e.k. in Europeon, Campus Blairon. Het hoofditem van de vergadering zal gaan over de stand van zaken van het verbreden en verdiepen van het intergemeentelijk mobiliteitsplan. Architect L. Vanhout zal eerst kort toelichting geven bij zijn visie op mobiliteit in de stadsregio. Deze bijeenkomst geldt als GECORO-zitting en wordt vergoed. De vergaderingen van het stadsdebat mobiliteit, onder andere de eindzitting op 16 juni is wat anders. Daar konden Gecoro-leden deelnemen, de uitnodiging is ook daar verspreid, net als in de andere adviesraden. Dit valt wel onder C. (En is toen in overleg met de voorzitter ook voor zitpenning opgelijst). De kosten sub D konden en kunnen nog steeds gedekt worden door de beschikbare financiële reserve. Voorzien aanwending reserve De huidige Gecoro is eigenlijk pas operationeel sinds maart en zal dat wellicht blijven tot ongeveer een jaar na de aanstelling van de volgende Gemeenteraad, dus tot eind De meeste commissieleden zullen wellicht ook na 2013 op post blijven, zeker bij gelijkblijvende samenstelling inzake deelnemende maatschappelijke geledingen. Hierna volgt een (niet limitatieve) omlijsting van mogelijk werkingskosten voor onze commissie. Vorming Een meerderheid van de leden heeft al de wens geuit om te mogen deelnemen aan extern vormingsactiviteiten met het oog op het verwerven van de nodige expertise inzake de codex ruimtelijke ordening en de planningsprocessen waarbij de Gecoro betrokken partij is en zal blijven. Als we er van uit gaan dat alle actieve leden gedurende de twee volgende werkingsjaren minstens een halve dag vorming zullen genieten, impliceert dat een provisie van ongeveer 20 actieve leden x 150 EUR per vormingsactiviteit = EUR. 1 Goedkeuring door Bestendige Deputatie Provincie van beslissing Gemeenteraad van 24/1/2011 werd ons betekend op 4 maart

4 We voorzien verder om alle leden te voorzien van een basispakket literatuur ten bedragen van ongeveer 50 EUR x 34 = EUR. Tenslotte bestaat het voornemen om in 2012 en 2013 telkens één studiereis te ondernemen naar geslaagde voorbeelden van stadsontwikkeling. Deze worden voorlopig begroot op EUR x 2 = EUR. Documentatie De commissie wenst ook de uitbouw van een intern informatiesysteem waardoor alle beschikbare documenten, plannen, verslagen via een intranet toepassing ter beschikking gesteld worden van de commissieleden. Hoewel de praktische uitvoering daarvan binnen de eigen stadsdiensten gesitueerd kan worden, vergt dit wellicht een zekere intern te verrekenen kost, die we voorlopig provisioneren op een EUR. Afgezien van sommige deskundigen, beschikken de meeste leden niet over de aangepast informatica uitrusting om te behandelen plannen op een voldoende hoge resolutie af te drukken, zodat er een behoefte bestaat om die documentatie in hard copie, formaat A3 en gekleurd ter beschikking te stellen. Deze recurrente kost begroten we per jaar op 5 x 34 x 10 EUR = EURO, dus tot eind 2013 is dit EUR Aanwending en overdracht reserve De hoger geschetste werkingskosten kunnen dus als volgt begroot worden: per jaar vorming 3.000, ,00 literatuur 1.700,00 nvt studiereis 3.000, ,00 intranet 2.500,00 nvt afdruk plans 3.400, ,00 onvoorzien 5% 680,00 340,00 totaal , ,00 Zoals zal blijken uit het hiernavolgende financiële overzicht voldoen de bestaande reserves en de jaarlijkse toelage ruimschoots om de geschetste potentiële uitgaven te dekken. Het gaat uiteraard over een schatting en in de praktijk kan en zal blijken dat niet alle geplande uitgaven zullen worden gedaan. In de hypothese dat in de nog resterende werkingsjaren 2012 en 2013 ongeveer 2/3 de (± EUR) effectief zal aangewend worden, blijft een over te dragen reserve van ongeveer EUR. Bij gelijkblijvend uitgavenpatroon (2/3 x x 6 jaar) volstaat die overgedragen som dan om de werking van de volgende Gecoro te verzekeren. 4

5 Overzicht financiële verslaggeving In onderstaande tabellen wordt een overzicht geven van de financiële informatie sedert 1 januari Lopende uitgaven (zichtrekening). AARD INKOMSTEN UITGAVEN SALDO REKENING 1 Saldo op 31/12/ , ,26 2 Interesten 0, ,17 3 Bankkosten 15, ,45 4 Vergaderkosten 237, ,15 5 Overboeking van spaarrekening 5.000, ,15 6 Betaling 19 leden 3.450, ,15 7 Saldo op 31/12/ ,15 8 Toelage stad 1.240, ,15 9 Bankkosten 82, ,76 10 Vergaderkosten 376, ,96 11 Saldo op 31/12/ ,96 12 Toelage stad 1.240, ,96 13 Bankkosten 18, ,84 14 Vergaderkosten 273, ,34 15 praktijkboek "Publieke ruimte" 640, ,34 16 Saldo op 26/10/ ,34 17 provisie afdruk RSP Turnhout 2.500, ,34 19 provisie vergaderkost 45, ,76 20 onvoorzien 40, ,00 totaal per jaar recurrent kosten totaal 7.680, ,06 bank recurrent 156,99 52,33 vergaderingen recurrent 933,18 311,06 werking, vorming, etc recurrent 3.140, ,67 onkostenvergoedingen 2009 eenmalig 3.450,00 nvt 5

6 Evolutie reserve (spaarboekje) AARD INKOMSTEN UITGAVEN SALDO REKENING 1 Saldo op 31/12/ , ,01 2 Interesten 698, ,56 3 Financiële kosten 107, ,66 4 Overboeking naar zichtrekening 5.000, ,66 5 Saldo op 31/12/ ,66 6 Interesten 636, ,90 7 Financiële kosten 97, ,10 8 Saldo op 31/12/ ,10 9 Interesten 371, ,75 10 Financiële kosten 57, ,23 11 Saldo op 26/10/ ,23 6

CULTUREEL- ERFGOEDDECREET

CULTUREEL- ERFGOEDDECREET HANDLEIDING bij het CULTUREEL- ERFGOEDDECREET WERKINGSSUBSIDIES VOOR COLLECTIEBEHERENDE CULTUREEL-ERFGOEDORGANISATIES: MUSEA EN CULTURELE ARCHIEFINSTELLINGEN < verwijder het hiernavolgende sectie-einde

Nadere informatie

HANDLEIDING BETREFFENDE DE PREZONES MET RECHTSPERSOONLIJKHEID

HANDLEIDING BETREFFENDE DE PREZONES MET RECHTSPERSOONLIJKHEID Brussel, Algemene Directie Civiele Veiligheid Juridische dienst HANDLEIDING BETREFFENDE DE PREZONES MET RECHTSPERSOONLIJKHEID Een stap tussen OPZ en hulpverleningszones Doelpubliek Aan de Dames en Heren

Nadere informatie

Maatschappelijk doel en werkingsmiddelen

Maatschappelijk doel en werkingsmiddelen VERENIGING VAN VLAAMSE STEDEN EN GEMEENTEN Statuten I. Naam en maatschappelijke zetel Artikel 1 De Vereniging heet : de Vereniging van Vlaamse Steden en Gemeenten, afgekort V.V.S.G. Artikel 2 De maatschappelijke

Nadere informatie

Omzendbrief BB 2013/01

Omzendbrief BB 2013/01 Omzendbrief BB 2013/01 Vlaams Ministerie van Bestuurszaken Agentschap voor Binnenlands Bestuur Afdeling Lokale en Provinciale Besturen Financiën en Personeel Boudewijnlaan 30 bus 70 1000 Brussel Tel. 02

Nadere informatie

Zitting van de gemeenteraad van maandag 28 april 2014

Zitting van de gemeenteraad van maandag 28 april 2014 Zitting van de gemeenteraad van maandag 28 april 2014 Aanwezigen : De Pooter Sonja - voorzitter Hofmans Lode - burgemeester Muyshondt Tine, Verhaegen Jef, Bossaerts Fernand, Vermeesch Roel, Goris Hilde,

Nadere informatie

Gelet op het gemeentedecreet, meer bepaald de artikelen 42, 43 en 182;

Gelet op het gemeentedecreet, meer bepaald de artikelen 42, 43 en 182; ZITTING VAN 25 februari 2014 Tegenwoordig: R. De Caluwé, burgemeester-voorzitter; P. De Bock M. Fruytier T. Walbrecht - S. Poppe, schepenen; E. Coppens F. Dierinck C. Francis - K. Mertens I. Mertens J.

Nadere informatie

Advies van. de Commissie Vervlechting. Code Goed Bestuur & CBF-Keur

Advies van. de Commissie Vervlechting. Code Goed Bestuur & CBF-Keur Advies van de Commissie Vervlechting Code Goed Bestuur & CBF-Keur Juni 2007 1 2 Inhoudsopgave DEEL A I. Inleiding II. Kern van het advies III. Dilemma s IV. Veranderingen in het reglement a. Verantwoordingsmodel

Nadere informatie

PRAKTISCHE HANDLEIDING VOOR HET COMITE VOOR PREVENTIE EN BESCHERMING OP HET WERK

PRAKTISCHE HANDLEIDING VOOR HET COMITE VOOR PREVENTIE EN BESCHERMING OP HET WERK PRAKTISCHE HANDLEIDING VOOR HET COMITE VOOR PREVENTIE EN BESCHERMING OP HET WERK Sociale verkiezingen 2008 FEDERALE OVERHEIDSDIENST WERKGELEGENHEID, ARBEID EN SOCIAAL OVERLEG Het Hoofdbestuur van de FOD

Nadere informatie

Gemeenschappelijke regeling

Gemeenschappelijke regeling Gemeenschappelijke regeling Grondbank RZG Zuidplas Bestuurlijke werkgroep Driehoek RZG-Zuidplas 1 2 GEMEENSCHAPPELIJKE REGELING grondbank RZG ZUIDPLAS Introductie In deze brochure vindt u de tekst van

Nadere informatie

HANDLEIDING VOOR PENNINGMEESTERS VAN AFDELINGEN EN WERKGROEPEN

HANDLEIDING VOOR PENNINGMEESTERS VAN AFDELINGEN EN WERKGROEPEN VERENIGING VOOR MILIEUEDUCATIE PROVINCIE ANTWERPEN NATUURGIDSEN PROVINCIE ANTWERPEN HANDLEIDING VOOR PENNINGMEESTERS VAN AFDELINGEN EN WERKGROEPEN Secretariaat VMPA vzw Meir 44a 2000 Antwerpen Tel. 0475/66.87.51

Nadere informatie

Stad Kortrijk Zitting gemeenteraad van 08/03/2010

Stad Kortrijk Zitting gemeenteraad van 08/03/2010 Stad Kortrijk Zitting gemeenteraad van 08/03/2010 Agenda: 1 2 3 4 5 6 7 8 Politieraad. Vervangen raadslid. Commissie 1 Betaalbaarstelling aan het Rode Kruis van de investeringstoelage voor de aanschaf

Nadere informatie

TOELICHTING BIJ DE AGENDA VAN DE GEMEENTERAAD VAN 26 FEBRUARI 2013.

TOELICHTING BIJ DE AGENDA VAN DE GEMEENTERAAD VAN 26 FEBRUARI 2013. TOELICHTING BIJ DE AGENDA VAN DE GEMEENTERAAD VAN 26 FEBRUARI 2013. AGENDA. OPENBARE ZITTING. DAGORDE. 1. Installatie nieuw gemeenteraadslid ter vervanging van verhinderd gemeenteraadslid. 2. Budget 2013

Nadere informatie

Vraag nr. Datum Vraagsteller Onderwerp Pagina. Jan Laeremans. Jan Laeremans. Jan Laeremans. Jan Laeremans. Ludo Monballiu. Annita Vandebroeck

Vraag nr. Datum Vraagsteller Onderwerp Pagina. Jan Laeremans. Jan Laeremans. Jan Laeremans. Jan Laeremans. Ludo Monballiu. Annita Vandebroeck INHOUDSOPGAVE Bulletin vragen en antwoorden juli 2012 Vraag nr. Datum Vraagsteller Onderwerp Pagina 12/23 27.03.2012 Jan Laeremans Directie interne administratie en personeelsbeleid - i.v.m. een lijst

Nadere informatie

Participatie op school:

Participatie op school: v l a a m s e c o n f e d e r a t i e v a n o u d e r s e n o u d e r v e r e n i g i n g e n Participatie op school: de ouderraad Brochure van de Vlaamse Confederatie van Ouders en Ouderverenigingen [

Nadere informatie

Koninklijk besluit van 27 maart 1998 betreffende de externe diensten voor preventie en bescherming op het werk (B.S. 31.3.1998)

Koninklijk besluit van 27 maart 1998 betreffende de externe diensten voor preventie en bescherming op het werk (B.S. 31.3.1998) Koninklijk besluit van 27 maart 1998 betreffende de externe diensten voor preventie en bescherming op het werk (B.S. 31.3.1998) Gewijzigd bij: (1) koninklijk besluit van 20 februari 2002 tot wijziging

Nadere informatie

Beleidsprioriteiten 2013-2014

Beleidsprioriteiten 2013-2014 stuk ingediend op 2228 (2013-2014) Nr. 1 21 oktober 2013 (2013-2014) Beleidsbrief Binnenlands Bestuur Beleidsprioriteiten 2013-2014 ingediend door de heer Geert Bourgeois, viceminister-president van de

Nadere informatie

Commissiereglement NBA

Commissiereglement NBA Commissiereglement NBA 1. Grondslag 1.1 Dit reglement kent als grondslag artikel 11, eerste lid, van de Wet op het accountantsberoep. Daarin is bepaald dat het bestuur de NBA bestuurt. 2. Overwegingen

Nadere informatie

Samenwerkingsovereenkomst Contracttekst Vlaams Gewest - Gemeenten

Samenwerkingsovereenkomst Contracttekst Vlaams Gewest - Gemeenten Contracttekst Vlaams Gewest - Gemeenten Samenwerkingsovereenkomst. 'Milieu als opstap naar duurzame ontwikkeling.' Uitvoeringsfase 2005-2007 Inhoudsopgave. 1 Hoofdstuk 1:Definities 1 2 Hoofdstuk 2: Duur

Nadere informatie

Huishoudelijk Reglement van de "Nationale-Nederlanden Personeelsvereniging" per 1-1-2011. Versie 1.0 dd 2-9-2010

Huishoudelijk Reglement van de Nationale-Nederlanden Personeelsvereniging per 1-1-2011. Versie 1.0 dd 2-9-2010 Huishoudelijk Reglement van de "Nationale-Nederlanden Personeelsvereniging" per 1-1-2011. Versie 1.0 dd 2-9-2010 1 Gewoon lidmaatschap. Artikel 1. Zij die als gewoon lid tot de vereniging willen toetreden

Nadere informatie

Pensionering om gezondheidsredenen in de overheidssector. Regeling van het statutair personeel

Pensionering om gezondheidsredenen in de overheidssector. Regeling van het statutair personeel REKENHOF Pensionering om gezondheidsredenen in de overheidssector Regeling van het statutair personeel Verslag van het Rekenhof aan de Kamer van Volksvertegenwoordigers Brussel, december 2009 REKENHOF

Nadere informatie

jaarverslag van de stichting, bevat in ieder geval de informatie waarnaar wordt verwezen in de artikelen 3.4, 4.3, 8 en 13.2.

jaarverslag van de stichting, bevat in ieder geval de informatie waarnaar wordt verwezen in de artikelen 3.4, 4.3, 8 en 13.2. Dit reglement ( reglement ) is vastgesteld door de raad van toezicht (de raad van toezicht ) van Stichting Internet Domeinregistratie Nederland (de stichting ). 1.1 Dit reglement dient ter aanvulling op

Nadere informatie

Huishoudelijk Reglement Land Cruiser Club

Huishoudelijk Reglement Land Cruiser Club Huishoudelijk Reglement Land Cruiser Club 1 Begripsbepaling In dit reglement wordt verstaan onder: 1. De vereniging of Land Cruiser Club: de vereniging Land Cruiser Club Nederland, gevestigd te Culemborg,

Nadere informatie

HERSTELD HERVORMDE KERK. Ordinantie 16

HERSTELD HERVORMDE KERK. Ordinantie 16 HERSTELD HERVORMDE KERK Ordinantie 16 In tweede lezing vastgesteld door de generale synode op 15 en 16 juni 2012 16. Ordinantie voor de kerkelijke financiën en goederen I Het college van kerkvoogden Artikel

Nadere informatie

FICHE. Het autonoom gemeentebedrijf

FICHE. Het autonoom gemeentebedrijf FICHE Het autonoom gemeentebedrijf (na wijzigingsdecreet van 23 januari 2009 en op basis van Omzendbrief BB 2009/2 van 5 juni 2009) Deze tekst is grotendeels overgenomen en gebaseerd op de tekst Verzelfstandiging

Nadere informatie

nieuw boekhoudplan voor verenigingen van mede-eigenaars

nieuw boekhoudplan voor verenigingen van mede-eigenaars nieuw boekhoudplan voor verenigingen van mede-eigenaars Bulletin 63 CBN Commissie voor Boekhoudkundige Normen Voorwoord In augustus 2012 werd het boekhoudplan voor verenigingen van mede-eigenaars gepubliceerd

Nadere informatie

Inleiding. Cultuur, sport, jeugd en onderwijs - subsidiereglement Kunst maakt de stad

Inleiding. Cultuur, sport, jeugd en onderwijs - subsidiereglement Kunst maakt de stad Subsidiereglement Kunst maakt de stad - toelage voor bijdragen aan Antwerpse stedelijke prioriteiten door kunstenorganisaties die decretaal gesubsidieerd worden Inleiding Het stedelijk kunstbeleid - stimuleert

Nadere informatie

categorie/agendanr. stuknr. B. en W. 2008 RA08.0015 A 9 07/188 = låçéêïéêéw= Verordening rechtpositie wethouders, raads- en commissieleden c.a.

categorie/agendanr. stuknr. B. en W. 2008 RA08.0015 A 9 07/188 = låçéêïéêéw= Verordening rechtpositie wethouders, raads- en commissieleden c.a. o~~çëîççêëíéä= Jaar stuknr. Raad categorie/agendanr. stuknr. B. en W. 2008 RA08.0015 A 9 07/188 = låçéêïéêéw= Verordening rechtpositie wethouders, raads- en commissieleden c.a. Portefeuillehouder: C. Bijl

Nadere informatie

VZW, hoe begin je eraan? Een praktische handleiding voor sportclubs

VZW, hoe begin je eraan? Een praktische handleiding voor sportclubs VZW, hoe begin je eraan? Een praktische handleiding voor sportclubs Teksten conform met de nieuwe vzw-wet Joachim Beddegenoots Bedrijfsjurist Adviseur Procura VZW 1 INHOUDSTAFEL Inleiding... 3 Hoofdstuk

Nadere informatie

DE ERKENNING VAN EEN ISLAMITISCHE GELOOFSGEMEENSCHAP. Een handleiding. Update: september 2007 Dirk Beersmans

DE ERKENNING VAN EEN ISLAMITISCHE GELOOFSGEMEENSCHAP. Een handleiding. Update: september 2007 Dirk Beersmans VOORUITGANGSTRAAT 323 BUS 1 1030 BRUSSEL T 02/205 00 50 F 02/205 00 60 INFO@VMC.BE WWW.VMC.BE DE ERKENNING VAN EEN ISLAMITISCHE GELOOFSGEMEENSCHAP Een handleiding Update: september 2007 Dirk Beersmans

Nadere informatie

Reglement voor de erkenning en subsidiëring van verenigingen in verband met sociale voorzieningen en personen met een beperking

Reglement voor de erkenning en subsidiëring van verenigingen in verband met sociale voorzieningen en personen met een beperking Reglement voor de erkenning en subsidiëring van verenigingen in verband met sociale voorzieningen en personen met een beperking Goedgekeurd in de gemeenteraad van 23 februari 2015 Bekendgemaakt op 24 februari

Nadere informatie