Algemeen reglement der verrichtingen

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Algemeen reglement der verrichtingen"

Transcriptie

1 Algemeen reglement der verrichtingen ABK cvba Frankrijklei Antwerpen Algreg NR 6-01 november 2012

2 Algemeen reglement der verrichtingen van ABK cvba Geregistreerd op het 10 e registratiekantoor te Antwerpen op 21/08/2012, deel 567, blad 77, vak 10. Dit Algemeen reglement der verrichtingen is geldig vanaf 01/11/2012 en vervangt alle voorgaande versies.

3 Inhoudsopgave HOOFDSTUK 1: ALGEMENE BEPALINGEN 4 1. Voorstelling ABK cvba 4 2. Verhouding tussen ABK en cliënt 4 3. Identificatie 5 4. Gegevensverwerking Privacy 6 5. Bankdiscretie 6 6. Titularissen en rekeninghouders 7 7. Eenheid van rekening 7 8. Handtekeningspecimen en volmachten 8 9. Communicatie Briefwisseling - Rekeninguittreksels Vorm en toestaan van opdrachten aan ABK Ontvangst, weigering en herroeping van opdrachten Uitvoeringstermijn en valutadatum Bewijs van uitvoering van de opdracht Aansprakelijkheden van ABK bij de uitvoering van opdrachten Overlijden - Nalatenschap Slapende tegoeden Bankoverstapdienst Beëindigen der zakenrelaties Verjaring Vergissingen en klachten Toepasselijke wetgeving en toekenning van bevoegdheid 18 HOOFDSTUK 2: BEPALINGEN BETREFFENDE DE REKENINGEN Algemeen Rentevoeten en valutering Kosten Zichtrekeningen Gereglementeerde spaardeposito s Termijnrekeningen en depositocertificaten Groeirekeningen Rubriekrekeningen Provisierekeningen Huurwaarborgrekeningen 23 2

4 HOOFDSTUK 3: ABK-KASBONS Definitie Rentevergoeding en terugbetaling Omzetting van een kasbon 23 HOOFDSTUK 4: ANDERE VERRICHTINGEN OP REKENING Bijzondere bepalingen betreffende cheques Bijzondere bepalingen betreffende betaalkaarten Bijzondere bepalingen betreffende grensoverschrijdende geldoverschrijvingen 25 HOOFDSTUK 5: VERRICHTINGEN VIA ABK-ONLINE 25 HOOFDSTUK 6: BEPALINGEN MET BETREKKING TOT HANDELSPAPIER 26 HOOFDSTUK 7: BEPALINGEN BETREFFENDE EFFECTENVERRICHTINGEN Beursorders algemeen Transacties als tussenpersoon Coupons en terugbetaalbare effecten 27 HOOFDSTUK 8: BEPALINGEN BETREFFENDE BEWAARGEVING 28 HOOFDSTUK 9: DEPOSITO- EN GARANTIESTELSEL 28 HOOFDSTUK 10: BEPALINGEN BETREFFENDE KREDIETOPENINGEN 29 3

5 Hoofdstuk 1: Algemene bepalingen 1. Voorstelling ABK cvba Art. 1 ABK cvba, hierna afgekort ABK, is een coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid met maatschappelijke zetel te Antwerpen, Frankrijklei 136 in België en is ingeschreven onder het RPR nummer Het BTW nummers is ABK heeft een bankvergunning en staat onder controle van de Nationale Bank van België (NBB en een NBB-inschrijvingsnummer als verzekeringstussenpersoon nl.: A. ABK biedt haar cliënten bankdiensten aan via haar hoofdzetel, agentschappen en gevolmachtigd agenten. Een lijst van deze is te verkrijgen op de hoofdzetel, dienst commerciële relaties, hetzij terug te vinden op de website van ABK. ABK kan ook optreden als tussenpersoon voor verzekeringen zoals hieronder vermeld. Nuttige contactgegevens: Telefoon: 03/ Fax: 03/ site: Art. 2 Geen enkel document dat een verbintenis of erkenning van ABK zou inhouden en meer bepaald met betrekking tot de ontvangst of de overhandiging van sommen of andere goederen, kan aan ABK worden opgeworpen dan wanneer het ondertekend is door de persoon of de personen die bevoegd zijn haar in dat geval te verbinden. De handtekeningsbevoegdheden van deze personen kunnen te allen tijde worden opgevraagd op de hoofdzetel van ABK. 2. Verhouding tussen ABK en cliënt Art. 3 De verhouding tussen ABK en haar cliënt wordt beheerst door onderhavig reglement vanaf het ogenblik dat de cliënt een relatie aanknoopt met de kredietinstelling. Onderhavig reglement is gestoeld op en geïnspireerd door de wettelijke bepalingen en de gedragscode van Febelfin, de Belgische Federatie van de financiële sector. Deze gedragscode bevat de regels die de banken en spaarbanken volgen in hun relatie met de particuliere cliënten. Dit reglement kan voor bepaalde betalingsdiensten worden aangevuld door bijzondere reglementen en/of overeenkomsten, die voor zover zij afwijken, voorrang genieten boven dit algemeen reglement. Al deze bepalingen maken een ondeelbaar geheel uit dat verbindend is voor de betrokken partijen. De tarievenbladen maken eveneens deel uit van de reglementen en zijn bindend voor de cliënt vanaf de kennisgeving tenzij anders overeengekomen. Art. 4 Dit reglement en alle andere van toepassing zijnde reglementen, voorwaarden, tarieven en overeenkomsten alsook de kennisgevingen en de communicatie met de cliënt in het algemeen zijn in de Nederlandse taal en zijn bindend voor alle betrokken partijen in de rechtsverhouding ABK en cliënt, ongeacht de door de cliënt gehanteerde taal. 4

6 Art. 5 Art. 6 De cliënt heeft te allen tijde het recht om een exemplaar van dit Algemeen reglement, alsook van de bijzondere reglementen, voorwaarden en overeenkomsten op te vragen en te ontvangen op een papieren drager. Het Algemeen reglement der verrichtingen en de bijzondere reglementen zijn tevens consulteerbaar op de website van ABK. De cliënt kan deze afdrukken dan wel elektronisch bewaren. De bepalingen van onderhavig reglement, de bijzondere reglementen alsmede de voorwaarden en modaliteiten van de door haar uitgevoerde verrichtingen en tarieven kunnen door ABK te allen tijde gewijzigd worden. De aankondiging van deze wijzigingen worden conform Art. 23 en volgende ter kennis gebracht aan de cliënt. De wijzigingen worden uiterlijk twee maanden vóór de datum van de beoogde inwerkingtreding aan de cliënt-rekeninghouder medegedeeld. Bij gebrek aan verzet vóór de voorgestelde datum van inwerkingtreding, wordt de cliënt geacht de wijzigingen aanvaard te hebben voor zijn eigen rekening alsook voor zijn volmachthouders, gemachtigden en gerechtigden. In geval van uitdrukkelijk akkoord van de cliënt hetzij bij gebrek aan tijdig verzet zijn de nieuwe reglementen en bepalingen vanaf de geplande inwerkingtreding van toepassing op de cliënt. De vorige reglementen en bepalingen komen hierdoor te vervallen. In het geval de cliënt de wijzigingen niet zou aanvaarden, heeft hij het recht om deze overeenkomst kosteloos te beëindigen vóór de datum waarop de voorgestelde wijzigingen van toepassing zijn. De eventueel op gezette tijden aangerekende kosten voor de betalingsdiensten zijn slechts naar evenredigheid verschuldigd en zullen worden terugbetaald. Het eventuele batig saldo van de betaalrekening zal zonder bijkomende kost worden overgemaakt aan de cliënt. Wijzigingen aan de tarievenbladen zijn door de publicatie op de ABK-website onmiddellijk van toepassing tenzij anders gestipuleerd. 3. Identificatie Art. 7 Art. 8 Voor de identificatie wordt onder cliënt verstaan alle rekeninghouders alsook de volmachthouders, gemachtigden, gerechtigden en vertegenwoordigers van de rekeninghouders. Door het aangaan van een cliëntenrelatie zijn alle bovengemelde partijen verbonden door dit en de overige reglementen en voorwaarden. Het cliëntacceptatiebeleid van ABK kan worden opgevraagd op de hoofdzetel van ABK. ABK kan voor de opening en het beheer van de rekeningen alsook voor de uitvoering van bepaalde betalingsdiensten de cliënten te allen tijden verzoeken alle gegevens mede te delen en documenten voor te leggen die al dan niet wettelijk verplicht zijn voor ondermeer de identificatie van haar cliënteel, haar vertegenwoordigers of gemachtigden alsook alle andere gegevens en documenten vragen die zij nuttig acht en ondermeer: voor natuurlijke personen: een geldige identiteitskaart of paspoort voor niet-ingezeten buitenlanders, volledige identiteit, bewijs van woonplaats, burgerlijke staat, juridische bekwaamheid en huwelijksvermogenstelsel of het bewijs van wettelijke samenwoonst; voor de rechtspersonen: de oprichtingsakte, de recentste gecoördineerde statuten, de publicatie in het Belgisch Staatsblad van de vertegenwoordigingsbevoegdheden van de rechtspersoon en van de benoemingen van haar zaakvoerders of bestuurders, de identiteit van de bestuurders, de zaakvoerders, de vennoten en de economisch rechthebbenden in het algemeen. De eventuele benoemingen of ontslagen van de bestuurders/zaakvoerders, de wijzigingen aan de statuten en aan de aandeelhoudersstructuur dienen onmiddellijk aan ABK schriftelijk te worden medegedeeld. 5

7 als het gaat om handelaren, ambachtslieden, handelsvennootschappen of burgerlijke vennootschappen: de inschrijving in het handels-, ambachts- of burgerlijk register en het ondernemingsnummer. voor feitelijke verenigingen: de reglementen waaruit het doel van de vereniging blijkt alsook de bevoegdheden van de vertegenwoordigers van de vereniging evenals de identiteit van de leden. voor onverdeeldheden: de identiteit van alle natuurlijke personen die er deel van uitmaken. voor minderjarigen en onbekwamen: hun identiteit evenals deze van de gebeurlijke voogd(en) en of vertegenwoordiger(s) alsook van de opener(s) van de rekening. Art. 9 Elke wijziging aan om het even welk gegeven opgesomd in Art. 8 dient onmiddellijk te worden medegedeeld aan ABK. Deze laatste kan geenszins aansprakelijk worden gesteld tengevolge van enige vertraging of tekortkoming hierin. Niettemin kan ABK zich beroepen op de inlichtingen die zij bekomen heeft via de officiële instanties. De kosten door ABK gemaakt om deze inlichtingen te bekomen, vallen ten laste van de cliënt. Art. 10 De cliënt is geheel aansprakelijk voor de gevolgen die kunnen voortvloeien uit het verstrekken aan ABK van onjuiste, onvolledige of niet authentieke inlichtingen of documenten. Ingeval haar in het buitenland opgestelde documenten worden overhandigd, is ABK niet aansprakelijk voor authenticiteit, geldigheid, vertaling of interpretatie daarvan. 4. Gegevensverwerking Privacy Art De cliënt verklaart er zich mee akkoord dat door ABK van deze documenten een afschrift op gelijk welke wijze - wordt genomen en bijgehouden. Art Elke natuurlijke persoon of rechtspersoon die verrichtingen toevertrouwt aan ABK gaat uit dien hoofde ermee akkoord dat alle inlichtingen over hem, vereist voor de goede uitvoering van zijn verrichtingen, in een of meer databanken, waarvan ABK de houder is, worden opgeslagen. Hij stelt ABK vrij van systematische mededeling aan hem van de aldus vastgelegde inlichtingen. Art De cliënt kan op elke moment zich gratis en op eenvoudig verzoek verzetten tegen het gebruik van zijn persoonsgegevens voor direct marketing. Art De cliënt heeft het recht kennis te krijgen van de persoonsgegevens en de verbetering aan te vragen van de hem betreffende gegevens door een schriftelijk verzoek, vergezeld van een fotokopij van zijn identiteitskaart, te richten aan de dienst identificatie van ABK cvba, Frankrijklei 136, 2000 ANTWERPEN. Art De cliënt heeft bovendien het recht om aanvullende inlichtingen te bekomen bij de Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer. Art De lokalen van de bank waartoe cliënten toegang hebben, worden beveiligd met camera. De gegevens die via deze weg worden verzameld, worden door de bank enkel verwerkt met het oog op de veiligheid. Deze gegevens zijn niet bestemd om overgemaakt te worden aan derden, behoudens gerechtelijke overheden. De cliënt stemt er mee in om tijdens zijn bezoek aan deze lokalen gefilmd te worden. 5. Bankdiscretie Art. 12 ABK zal in zijn relatie met de cliënt en met derden de nodige discretie bewaren nopens de gegevens van zijn cliënt alsook over zijn rekeningen, verrichtingen en de gegevens die ten vertrouwelijke titel werden medegedeeld. 6

8 Art. 13 De plicht tot beroepsdiscretie waartoe ABK is gehouden, geldt niet in de volgende gevallen: informatie aan de gerechtelijke overheden in burgerlijke zaken, in strafzaken, in fiscale zaken binnen de wettelijke bepalingen betreffende de opheffing van het bankgeheim of binnen de gebruikelijke afspraken ( level playing fields ) in de Belgische banksector; informatie aan de Cel voor Financiële Informatieverwerking; informatie in privaatrechtelijke aangelegenheden aan wettelijke vertegenwoordigers of beheerders van minderjarigen en/of meerderjarige onbekwamen, aan gehuwden en aan erfgenamen; uitwisseling van algemene handelsinformatie over een cliënt tussen kredietinstellingen; handelsinformatie door ABK aan derden verschaft op verzoek van de cliënt. Art. 14 De inlichtingen van om het even welke aard die door een cliënt aan ABK worden gevraagd en waarbij ABK heeft aanvaard om deze te leveren, worden gegeven zonder enige waarborg of aansprakelijkheid. De kosten hieraan verbonden worden ten laste gelegd van de aanvrager. De door ABK verstrekte inlichtingen zijn strikt confidentieel en voor de mededeling ervan door de cliënt aan derden kan ABK nooit aansprakelijk gesteld worden. In voorkomend geval kan de cliënt in vrijwaring worden geroepen. 6. Titularissen en rekeninghouders Art De natuurlijke personen en/of rechtspersonen op wiens naam de rekening wordt geopend, worden aanzien als eigenaar(s) van de rekening. Art Onder de hiernavermelde voorwaarden kunnen bij ABK rekeningen geopend worden op naam van meerdere rekeninghouders: deze rekeningen kunnen worden beheerd door elke houder afzonderlijk, tenzij alle rekeninghouders akkoord gaan met andere voorwaarden en beperkingen; de houders zijn hoofdelijk en ondeelbaar verplicht tot terugbetaling van de eventuele schulden en kosten ontstaan in verband met deze rekeningen; in geval van gelijktijdige tegenstrijdige opdrachten kan ABK weigeren deze opdrachten uit te voeren tot er tussen de rekeninghouders overeenstemming is bereikt. 7. Eenheid van rekening Art. 16 Behoudens bijzondere overeenkomst, vormen alle door ABK op naam van dezelfde titularis geopende rekeningen, ongeacht hun aard, modaliteiten of muntcode, slechts een boekhoudkundig onderdeel van een enige en ondeelbare rekening-courant. ABK kan bijgevolg, zonder enige andere verbintenis van harentwege dan een onmiddellijke berichtgeving hiervan aan de cliënt, de rekeningen versmelten of transfers tussen deze rekeningen verrichten, hetzij geheel, hetzij gedeeltelijk, van een debetsaldo naar een creditsaldo of omgekeerd zowel als van een debetsaldo naar een ander debetsaldo of van een creditsaldo naar een creditsaldo, waarbij het eindsaldo de positie van een partij in één rekening-courant bevat. 7

9 Art. 17 De rekeningen die een eigen individualiteit moeten bewaren krachtens wettelijke bepalingen of een speciaal akkoord tussen ABK en de titularis, worden niet opgenomen in de bovengenoemde enige rekening. Nopens deze afstand van eenheid van rekening dient een afzonderlijke overeenkomst opgesteld tussen ABK en de cliënt. 8. Handtekeningspecimen en volmachten Art. 18 Bij het openen van een rekening, van welke aard ook, dient een "model van handtekening" - kaart te worden ingevuld waarop de cliënt zijn handtekening aanbrengt die zal dienen als neergelegd model. ABK zal enkel dit model kennen. Zij is enkel gehouden, zonder hiertoe verplicht te zijn, tot de eenvoudige vergelijking met dat model en draagt geen enkele verantwoordelijkheid behalve in geval van zware fout vanwege de bevoegde personeelsleden. De rechtspersonen en de feitelijke verenigingen dienen in overeenstemming met hun vertegenwoordigingsbevoegdheden volmacht te geven aan één of meerdere natuurlijke personen, die al dan niet gezamenlijk deze jegens ABK verbinden. Deze volmachten bevatten de handtekeningspecimens van de wettelijke of statutaire vertegenwoordigers van de rechtspersoon of de feitelijke vereniging, alsook van de volmachthouders die deze volmacht aanvaarden. Art. 19 Art. 20 Art. 21 Art. 22 De titularis van een rekening mag volmacht geven aan een derde binnen de perken vastgesteld door de wet, de reglementen hetzij zijn statuten. Hij alleen is verantwoordelijk voor het gebruik dat de volmachthouder van de rekening zou maken. ABK houdt formulieren van onderhandse volmacht ter beschikking van haar cliënt teneinde hem toe te laten aan een derde een volmacht te geven om verrichtingen op zijn rekening uit te voeren en om andere handelingen met betrekking tot de door ABK verstrekte diensten te stellen. Zij behoudt zich het recht voor geen rekening te houden met volmachten die onder andere vormen zouden worden verleend. De cliënt kan de door hem verleende volmacht intrekken door afgifte aan de loketten van ABK van het door hem gedateerde en ondertekende formulier Herroeping volmacht of van een afschrift van een vonnis hetzij door een aangetekende brief of door middel van een gerechtsdeurwaardersexploot betekend aan ABK. ABK houdt zo vlug mogelijk rekening met de intrekking van de volmacht, doch haar aansprakelijkheid is slechts betrokken vanaf de derde werkdag volgend op de aanvaarding van het geschrift of van de betekening per gerechtsdeurwaardersexploot. ABK neemt geen enkele verantwoordelijkheid op zich met betrekking tot de gevolgen die zouden kunnen voortvloeien uit een onduidelijkheid of onvolledigheid van de volmachten of van de berichten tot intrekking van deze volmachten. 9. Communicatie Briefwisseling Rekeninguittreksels Art. 23 Art. 24 De communicatie en briefwisseling tussen de cliënt en ABK gebeurt in de Nederlandse taal. ABK behoudt zich het recht voor om aan de kennisgevingen, verzoeken, opdrachten van de cliënt, gegeven in een andere taal, geen gevolg te geven. De aangetekende brieven en betekeningen kunnen enkel rechtsgeldig gebeuren op de maatschappelijke zetel van ABK. Overige brieven, kennisgevingen, verzoeken en opdrachten kunnen gericht worden aan de hoofdzetel, de agentschappen en de gevolmachtigd agenten. Onverminderd andere bepalingen kan ABK eveneens gecontacteerd worden door middel van fax dan wel per . In voorkomend geval kan ABK vragen dat opdrachten gegeven op deze wijze, voorafgaand aan uitvoering, worden bevestigd door middel van de daartoe bestemde formulieren (cfr. Art. 30). 8

10 Art. 25 De voor de cliënt bestemde briefwisseling wordt verzonden naar het hiertoe schriftelijk aangeduid adres of, bij gebreke van een dergelijke speciale aanduiding, op de plaats die door de cliënt aan ABK als zijn woonplaats of maatschappelijke zetel wordt opgegeven. De briefwisseling wordt altijd op geldige wijze verzonden aan het laatst gekende adres of aan de alzo aangeduide woonplaats of maatschappelijke zetel. ABK behoudt zich het recht voor om ingeval van onbestelde documenten, een adreswijziging aan te vragen aan de officiële instanties. De kosten hiervoor worden ten laste gelegd van de cliënt. ABK is in geen geval verplicht om met een haar medegedeelde wijziging rekening te houden dan na de derde werkdag volgend op de aanvaarding van dit bericht. De cliënt verplicht er zich toe ABK zonder verwijl in te lichten over elke adreswijziging door middel van een geschrift door de cliënt ondertekend. ABK is niet aansprakelijk voor de eventuele schade wanneer de cliënt zijn adreswijziging niet of niet tijdig meedeelt. Art. 26 Art. 27 De briefwisseling met betrekking tot rekeningen op naam van meerdere personen wordt gezonden aan het door de rekeninghouders in gemeen akkoord dan wel door de bijzondere volmachthouders aangeduid adres. Bij gebreke aan aanduiding van dergelijk adres, wordt de briefwisseling geacht geldig verricht te zijn aan alle belanghebbenden wanneer zij aan één van hen werd gericht. De rekeninguittreksels onder gelijk welke vorm die de stand van de rekening en/of de bewegingen van de rekening weergeven, worden voor de cliënten die beschikken over ABKonline dagelijks in elektronische vorm ter beschikking gesteld. De cliënten die niet over ABKonline beschikken en de cliënten die hierom uitdrukkelijk verzoeken, ontvangen de rekeninguittreksels maandelijks per post zoals bepaald in de artikelen 25 en 26 van dit reglement, tenzij uitdrukkelijk anders werd overeengekomen. De cliënt die over een ABK-online-toegang beschikt, heeft de keuze om de rekeninguittreksels per post te laten overmaken dan wel deze rekeninguittreksels zelf af te drukken volgens de bestaande modaliteiten. Art. 28 Art. 29 ABK behoudt zich het recht voor om de cliënt op de hoogte te stellen van alle verrichtingen, kennisgevingen, wijzigingen aan de van toepassing zijnde reglementen alsook bepaalde briefwisseling te verzenden per post (al dan niet met aangetekend schrijven), per fax, , die de cliënt heeft opgegeven of gebruikt, hetzij door een ander elektronisch middel. Het bewijs van de verzending van de briefwisseling aan de cliënt is op voldoende wijze gebeurd door de overlegging van een kopie van deze briefwisseling door ABK, hetzij van de elektronische logging, waarbij de kopie een andere vorm dan het origineel kan aannemen wanneer zulks voortvloeit uit het gebruik van om het even welke techniek van informatica. 9

11 10. Vorm en toestaan van opdrachten aan ABK Art. 30 ABK stelt diverse formulieren en instrumenten ter beschikking van haar cliënten met het oog op het verwerken van de aan haar gegeven opdrachten. ABK heeft het recht om geen gevolg te geven aan niet-conforme formulieren of opdrachten. De cliënten zijn verplicht de ter beschikking gestelde formulieren en instrumenten zorgvuldig te bewaren. Zij zijn binnen de wettelijke beperkingen aansprakelijk voor alle mogelijke gevolgen voortvloeiend uit diefstal, verlies alsmede uit eventueel wederrechtelijk gebruik. In elk geval zullen de cliënten ABK onmiddellijk op de hoogte stellen conform Art. 23 en volgende wanneer zij het verlies, diefstal of onrechtmatig gebruik van een betaalinstrument vaststellen. In uitvoering van een bijzonder akkoord, kan ABK in sommige gevallen haar cliënten toestaan opdrachten vastgelegd op andere formulieren of een andere informatiedrager, af te geven. In dergelijke gevallen voert zij deze opdrachten uit onder de aansprakelijkheid van de opdrachtgever, die dit formulier of de informatiedrager heeft opgemaakt. Voor verrichtingen op afstand gelden bijzondere overeenkomsten. Art De uitvoering van de opdrachten geschiedt hoofdzakelijk op grond van de rekeningnummers. Hiertoe dient de cliënt op alle opdrachten het volledige rekeningnummer van zijn betaalrekening en van de begunstigde te vermelden samen met alle nodige en nuttige gegevens. Het rekeningnummer bij ABK bestaat uit het 16-delig IBAN model (BE ). Het BIC (Bank Identifier Code) voor ABK is ABERBE21 en dient telkens gebruikt te worden wanneer gevraagd. Voor het rekeningnummer van de begunstigde zal de cliënt de rekeningstructuur gebruiken zoals van toepassing op de rekening van de begunstigde. Art ABK behoudt zich het recht voor alle onvolledige, onnauwkeurige of de op niet-geëigende formulieren gegeven opdrachten of instructies te verwerpen of uit te stellen zonder uit dien hoofde enige verantwoordelijkheid op te lopen. Indien zij dergelijke opdrachten of instructies toch uitvoert, kan zij evenwel niet aansprakelijk worden gesteld voor vergissingen, vertragingen of kosten die zouden voortvloeien uit de onvolledigheid, de onnauwkeurigheid of ongeschiktheid van bovenvermelde opdrachten of instructies. Art De instemming van de cliënt met een betalingstransactie zal, voor wat betreft de schriftelijk gegeven opdrachten, blijken uit de handtekening van de rekeninghouder, zijn volmachthouder, zijn gemachtigde of zijn gerechtigde die voorkomt op de papieren drager die de opdracht bevat. Voor de andere betaalinstrumenten zal de instemming gegeven worden conform de voor deze betaalinstrumenten van toepassing zijnde bijzondere voorwaarden en regels. Bij gebreke aan een geldige instemming zal de betalingstransactie als niet toegestaan worden geacht. Art De instemming kan te allen tijde door de cliënt worden ingetrokken uiterlijk tot het tijdstip waarop deze instemming onherroepelijk wordt (zie hiervoor Art. 42). In geval de herroeping slaat op een reeks van opdrachten heeft dit voor gevolg dat de toekomstige betalingstransacties als niet-toegelaten worden aangemerkt. Art Voor een domiciliëring dient de cliënt betaler bovendien een volmacht te geven aan de begunstigde, de bank van de begunstigde, hetzij ABK. In het laatste geval zal ABK hem een exemplaar bezorgen. Art Voor wat betreft de domiciliëring ten gunste van een cliënt van ABK zal de begunstigde blijk dienen te geven dat hij beschikt over een volmacht van zijn schuldenaar. Alvorens het betalingsverzoek door ABK zal worden geïnitieerd, kan ABK aan de begunstigde vragen om een exemplaar van de volmacht zoals bedoeld hierboven, voor te leggen. Deze volmacht dient te voldoen aan alle wettelijke voorwaarden. 10

12 Art De verdere modaliteiten van de domiciliëring maken deel uit van een bijzondere overeenkomst tussen de schuldenaar/betaler en zijn medecontractant/tegenpartij. Art Een domiciliëring alsook de volmacht kunnen door elke betrokken partij worden opgezegd door een geldige kennisgeving aan de medecontractant/tegenpartij. Een door de cliënt-betaler gegeven opzegging van domiciliëring, die ter kennis gebracht wordt van ABK, is rechtsgeldig. Art. 34 Art. 35 Art. 36 Art. 37 Art. 38 De cliënt en ABK kunnen, ongeacht van welk betaalinstrument gebruik wordt gemaakt, uitgavenlimieten bedingen. Deze limieten zijn opgenomen in de bijzondere reglementen met betrekking tot deze betaalinstrumenten dan wel in een bijzondere overeenkomst. ABK kan zich het recht voorbehouden om een betaalinstrument te blokkeren om objectief gerechtvaardigde redenen die verband houden met de veiligheid van het betaalinstrument, het vermoeden van niet-toegestaan of bedrieglijk gebruik of het aanzienlijk toegenomen risico dat de betaler niet in staat is zijn betalingsplicht na te komen. ABK informeert daartoe onverwijld de cliënt en de gebruiker van het betaalinstrument, tenzij om objectief gerechtvaardigde veiligheidsredenen of een wettelijk verbod. De cliënt die zich rekenschap geeft van ofwel een niet-toegestane betalingstransactie, ofwel een niet correct uitgevoerde betalingstransactie, welke aanleiding geeft tot een vordering, verkrijgt alleen rechtzetting van ABK indien hij haar onverwijld en uiterlijk dertien maanden na de valutadatum van de debitering of creditering, door middel van een aangetekende brief kennis geeft van de bewuste transactie. In geval van een niet toegestane betalingstransactie zal ABK, behoudens in geval van bedrog van de cliënt, deze laatste onmiddellijk doch enkel vergoeden door de rekening te herstellen in de vorige toestand. In het geval de cliënt ontkent een opdracht te hebben gegeven voor een betalingstransactie of aanvoert dat een betalingstransactie niet correct is uitgevoerd, zal ABK het bewijs leveren dat de betalingstransactie geauthentiseerd is, juist geregistreerd en geboekt is en niet door een technische storing of enig ander falen is beïnvloed. ABK dient een toegestane, door of via een begunstigde geïnitieerde betalingstransactie die reeds is uitgevoerd, terug te betalen aan de cliënt, ingeval op het tijdstip waarop de transactie werd toegestaan, het precieze bedrag van de betalingstransactie niet gespecificeerd werd en enkel voor zover het bedrag van de transactie zijn uitgavenpatroon, de voorwaarden van de van toepassing zijnde reglementen en relevante aspecten van de zaak overtreft. De cliënt verstrekt ABK op haar verzoek de feitelijke elementen omtrent die voorwaarden. De terugbetaling bestaat uit het volledige bedrag van de uitgevoerde betalingstransactie. ABK zal evenwel niet overgaan tot terugbetaling ingeval de cliënt zijn instemming met de uitvoering van de betalingstransactie of een reeks betalingstransacties rechtstreeks aan ABK heeft gericht en er voorafgaande informatie betreffende de toekomstige betalingstransactie gedurende ten minste vier weken vóór de vervaldag door ABK of door de begunstigde aan de cliënt was verstrekt of ter beschikking gesteld. Art. 39 De cliënt beschikt over een periode van acht weken na de datum waarop de geldmiddelen zijn gedebiteerd, om de in Art. 38 bedoelde terugbetaling van een toegestane, door of via een begunstigde geïnitieerde betalingstransactie te verzoeken. Dit verzoek dient te gebeuren door middel van een aangetekend schrijven. Binnen de tien werkdagen na ontvangst van dit verzoek om terugbetaling, betaalt ABK enkel het volledige bedrag van de betalingstransactie terug of motiveert zij haar weigering. ABK zal evenwel de terugbetaling niet weigeren indien, in de gevallen voorzien in Art. 38, het bedrag van de betaling het betalingspatroon van de cliënt overtreft. Indien de cliënt de aangevoerde motivering niet aanvaardt, kan hij deze zaak aanhangig maken bij de diensten vermeld in Art

13 11. Ontvangst, weigering en herroeping van opdrachten Art Het tijdstip van ontvangst van de betalingsopdracht is het tijdstip waarop ABK de betalingsopdracht van de cliënt-betaler hetzij van de begunstigde ontvangt, door afgifte van de betalingsopdracht. Het bewijs van ontvangst van de opdracht door ABK, wordt enkel geleverd door een gedateerd kwijtschrift ondertekend door ABK, hetzij door het aanbrengen van een ABK-datumstempel, welke evenwel geen bewijs vormen van uitvoering van de opdracht. Voor bijzondere betaalinstrumenten kan een ander bewijs van ontvangst voorzien worden. Art Opdrachten ontvangen na 12 uur hetzij op een dag die geen werkdag is, worden evenwel geacht ontvangen te zijn op de eerstvolgende werkdag. Art ABK aanvaardt ook opdrachten die zijn cliënt initieert voor uitvoering hetzij op een specifieke datum, hetzij aan het einde van een bepaalde termijn. In deze gevallen wordt het tijdstip van ontvangst geacht op de overeengekomen dag te vallen. Indien de overeengekomen dag geen werkdag is voor ABK, wordt de ontvangen betalingsopdracht geacht op de eerstvolgende werkdag te zijn ontvangen. Art In geval van onvoldoende provisie op de betaalrekening van de cliënt-betaler die de opdracht initieert, wordt in afwijking van het voorgaande overeengekomen dat de dag van ontvangst samenvalt met de dag waarop er voldoende provisie is op de betaalrekening. Art Vier werkdagen na de afgifte van de opdracht zoals bedoeld in Art. 40 1, hetzij na de overeengekomen datum of de bepaalde termijn van uitvoering zal de betalingsopdracht als niet ontvangen worden aanzien en geweigerd worden conform de volgende bepalingen. Ingeval van afgifte van de opdracht op een agentschap zal deze termijn met een werkdag worden verlengd. Art. 41 ABK kan weigeren om een betalingsopdracht uit te voeren. De cliënt die de betalingsopdracht initieert wordt in kennis gesteld van deze weigering en voor zover er geen wettelijke beperkingen gelden - samen met de redenen daarvoor evenals de procedure voor de correctie van eventuele feitelijke onjuistheden die tot de weigering hebben geleid. De kennisgeving van deze weigering gebeurt naar keuze van ABK per brief, fax of hetzij telefonisch of door middel van het betaalinstrument zelf. De kennisgeving gebeurt ten laatste op het einde van de eerstvolgende werkdag na het tijdstip van ontvangst. Voor de op papier geïnitieerde transacties wordt deze termijn met een bijkomende werkdag verlengd. Ingeval de weigering gebeurt op grond van onvoldoende provisie op de betaalrekening, zal, in afwijking van het voorgaande, de kennisgeving gebeuren de werkdag na de termijn van vier werkdagen zoals bedoeld in het vorige artikel. Bij een objectieve weigering kan ABK voor deze kennisgeving kosten aanrekenen. Voor zover alle voorwaarden zijn vervuld, zal ABK de toegestane betalingsopdracht weigeren indien artikel 12 van de wet van 11 januari 1993 tot voorkoming van het gebruik van het financiële stelsel voor het witwassen van geld en de financiering van terrorisme of andere toepasselijke wetgeving de uitvoering verbiedt. De betalingsopdracht waarvan de uitvoering is geweigerd, wordt geacht niet ontvangen te zijn. 12

14 Art. 42 De cliënt kan een betalingsopdracht niet herroepen zodra ABK die opdracht van de betaler ontvangen heeft. Wanneer de betalingstransactie door of via de begunstigde is geïnitieerd, kan de cliënt-betaler de betalingsopdracht niet herroepen nadat hij de betalingsopdracht of zijn instemming met de uitvoering van de betalingstransactie aan de begunstigde heeft verstrekt. In het geval van een domiciliëring en onverminderd de rechten inzake terugbetaling kan de betaler de betalingsopdracht evenwel herroepen, ten laatste aan het einde van de werkdag die voorafgaat aan de overeengekomen dag waarop de betaalrekening wordt gedebiteerd. In de gevallen voorzien in Art. 40 3, (opdrachten met uitgestelde uitvoering) kan de cliënt een betalingsopdracht herroepen tot uiterlijk het einde van de werkdag die aan de overeengekomen dag voorafgaat. Aan herroepingen van de cliënt na de in de voorgaande leden bedoelde termijnen, dient ABK geen gevolg te geven. 12. Uitvoeringstermijn en valutadatum Art. 43 De navermelde uitvoeringstermijnen zijn enkel van toepassing op betalingstransacties in euro en transacties met slechts één valutawissel tussen euro en een valuta van een Europese lidstaat, die de euro niet als munt heeft, mits de vereiste valutawissel wordt uitgevoerd in de betrokken lidstaat waar de euro niet de munteenheid is en, bij grensoverschrijdende betalingstransacties, de overmaking in euro geschiedt. Voor de andere betalingsopdrachten geldt een uitvoerings- of weigeringstermijn van vier werkdagen na het tijdstip van ontvangst. Art ABK als bank van de betaler zorgt er voor dat de rekening van de bank van de begunstigde uiterlijk aan het einde van de eerstvolgende werkdag na het tijdstip van ontvangst zoals bedoeld in Art en volgende wordt gecrediteerd. Deze termijn kan voor betalingstransacties die op papier worden geïnitieerd met een bijkomende werkdag worden verlengd. Voor de uitvoering van elektronisch geïnitieerde binnenlandse betalingstransacties tussen twee rekeningen binnen ABK, wordt de termijn bedoeld in het vorige lid, herleid tot het einde van dezelfde werkdag van het moment van de ontvangst. Art De valutadatum van de debitering van de rekening van de cliënt valt niet vroeger dan het tijdstip waarop het bedrag van de betalingstransactie van die rekening is gedebiteerd. Art. 45 ABK als bank van de begunstigde valuteert het bedrag van de transactie zodra zij het geld ontvangen heeft van de bank van de betaler en stelt onmiddellijk daarna het bedrag ter beschikking van de cliënt. Bij deponering van contanten in euro, valuteert ABK onmiddellijk na ontvangst, zoals bedoeld in Art en volgende, en stelt de gelden tegelijkertijd ter beschikking. Art. 46 Voor de domiciliëringen ter inning geldt het principe dat de afwikkeling kan plaatsvinden op de overeengekomen vervaldatum, die tevens als valutadatum geldt. 13. Bewijs van uitvoering van de opdracht Art. 47 Als bewijs van uitvoering volstaat de vermelding van de verrichting op het rekeninguittreksel dat op de dag van de uitvoeringsdatum via ABK-online afgeleverd of per post verzonden wordt. Verder beschikt ABK over alle mogelijke bewijsmiddelen ter staving van zijn rechten en de uitvoering van zijn opdrachten. 13

15 14. Aansprakelijkheden van ABK bij de uitvoering van opdrachten Art. 48 Een betalingsopdracht uitgevoerd in overeenstemming met het verstrekte rekeningnummer, wordt geacht correct te zijn uitgevoerd wat betreft de volgens het rekeningnummer gespecificeerde begunstigde. ABK is enkel aansprakelijk voor de uitvoering van betalingstransacties overeenkomstig dit medegedeelde rekeningnummer en niet voor de discrepantie met de bijkomende verstrekte informatie. ABK zal evenwel alle redelijke inspanningen leveren om de met de betalingstransactie gemoeide geldmiddelen terug te krijgen. De kosten die daaraan verbonden zijn, vallen ten laste van de cliënt. Indien het rekeningnummer dat door de cliënt dan wel de begunstigde is verstrekt, onjuist is, kan ABK niet aansprakelijk worden gesteld voor de niet-uitvoering of gebrekkige uitvoering van de betalingstransactie. Art Wanneer een betalingsopdracht door de cliënt-betaler wordt geïnitieerd, is ABK jegens de betaler aansprakelijk voor de juiste uitvoering van de betalingstransactie. In voorkomend geval zal ABK de rekening van zijn cliënt-betaler herstellen alsof er geen gebrekkige betalingstransactie heeft plaats gevonden. Op vraag van zijn cliënt-betaler zal ABK de betalingstransactie traceren en de cliënt-betaler op de hoogte stellen van de resultaten. Art In afwijking van Art is de bank van de begunstigde aansprakelijk jegens de begunstigde wanneer kan bewezen worden dat de bank van de begunstigde het bedrag van de betalingstransactie heeft ontvangen overeenkomstig Art In voorkomend geval stelt de bank van de begunstigde onmiddellijk het bedrag van de betalingstransactie ter beschikking van de begunstigde en crediteert zij, voor zover van toepassing, de betaalrekening van de begunstigde met het overeenkomstige bedrag. Art Wanneer een betalingsopdracht door of via de begunstigde wordt geïnitieerd, is de bank van de begunstigde aansprakelijk jegens de begunstigde voor de juiste en tijdige verzending van de betalingsopdracht aan de bank van de betaler. Wanneer ABK aansprakelijk is uit hoofde van het vorige lid, geeft zij de betrokken betalingsopdracht onmiddellijk door aan de bank van de betaler. ABK is verder aansprakelijk jegens zijn begunstigde voor het tijdig crediteren van zijn rekening zoals voorzien in Art. 45 en zorgt er voor dat het bedrag van de betalingstransactie onmiddellijk ter beschikking van zijn cliënt-begunstigde wordt gesteld zodra de rekening van ABK met het overeenkomstige bedrag is gecrediteerd. Op vraag van zijn cliënt-begunstigde zal ABK de betalingstransactie traceren en de cliëntbegunstigde op de hoogte stellen van de resultaten. Art Bij een niet-uitgevoerde of gebrekkig uitgevoerde betalingstransactie waarvoor de bank van de begunstigde niet aansprakelijk is uit hoofde van Art. 50 1, is de bank van de betaler aansprakelijk jegens de betaler evenwel met uitzondering voor de weigering van de bank van de betaler om reden van het geval voorzien in Art. 41, 5 de lid. In voorkomend geval betaalt de bank van de betaler hem onverwijld het bedrag van de nietuitgevoerde of gebrekkig uitgevoerde betalingstransactie terug en herstelt zij onverwijld de betaalrekening die met dat bedrag was gedebiteerd, in de toestand zoals die geweest zou zijn mocht de gebrekkig uitgevoerde betalingstransactie niet hebben plaatsgevonden. Art. 51 ABK zal de gebeurlijke kosten waarvoor zij verantwoordelijk is en de intresten die zouden worden aangerekend aan haar cliënt wegens de niet-uitvoering of gebrekkige uitvoering vergoeden. De cliënt, natuurlijke persoon die handelt voor doeleinden vreemd aan zijn bedrijfs- of beroepswerkzaamheden, heeft ook recht op aanvullende vergoedingen voor eventueel verdere financiële gevolgen naast die waarin deze afdeling voorziet. 14

16 Art. 52 Art. 53 Art. 54 De aansprakelijkheid van ABK is niet gevat in geval van overmacht, noch wanneer ABK uit hoofde van nationale of Europese gemeenschapswetgeving andere wettelijke verplichtingen heeft. Behoudens de gevallen waarin zij uitdrukkelijk van elke aansprakelijkheid wordt bevrijd, is ABK verder slechts aansprakelijk voor grove fouten van contractuele of buitencontractuele aard. ABK kan niet aansprakelijk gesteld worden voor de niet-uitvoering van bepaalde opdrachten ingevolge de naleving van de wet van 11 januari 1993 tot voorkoming van het gebruik van het financiële stelsel voor het witwassen van geld en de financiering van terrorisme of andere toepasselijke wetgeving, hetzij gerechtelijke bevelen die de uitvoering van de opdracht verbieden. Zo zal ABK niet aansprakelijk zijn voor de niet-uitvoering van bepaalde opdrachten in geval de cliënt, zijn volmachthouder, vertegenwoordiger of gemachtigde, ondanks het verzoek van ABK, zich niet geïdentificeerd heeft conform de bestaande wetgeving. Art. 55 ABK zal niet aansprakelijk zijn voor de uitvoering van ontvangen opdrachten, noch voor de gevolgen van deze uitvoering, indien de betaalrekening op het tijdstip van uitvoering onvoldoende provisie zou bevatten voor de uitvoering van de opdracht. 15. Overlijden - Nalatenschap Art. 56 Art. 57 Bij overlijden van een cliënt of de echtgeno(o)te, ongeacht het huwelijksstelsel, moet ABK onverwijld schriftelijk worden verwittigd door de erfgena(a)m(en), mederekeninghouder(s) of belanghebbende(n). Bij gebreke hieraan neemt ABK geen enkele verantwoordelijkheid ondermeer voor de verrichtingen die door mederekeninghouders, volmachthouders of andere gemachtigden van de overledene of de echtgeno(o)t(e) werden uitgevoerd na het overlijden. Vanaf de kennisname van het overlijden, zelfs op een andere wijze dan vermeld hierboven, is ABK gehouden elke verrichting, waaronder de permanente opdrachten en domiciliëringen, die betrekking heeft op de in haar boeken op naam van de overledene of zijn (haar) echtgeno(o)t(e) ingeschreven tegoeden conform de wettelijke bepalingen op te schorten. De betaalinstrumenten op deze rekeningen worden geblokkeerd. Alle volmachten op de rekening van de overledene komen te vervallen. Ingevolge het overlijden van de cliënt kunnen de tegoeden enerzijds en de schulden van de overledene anderzijds door ABK gecompenseerd worden. In geval van aanvaarding van de nalatenschap zijn de erfgenamen jegens ABK hoofdelijk en ondeelbaar verbonden voor de nog bestaande schulden. Art. 58 ABK kan de tegoeden van de overledene en de echtgeno(o)t(e) slechts vrijgeven nadat zij de fiscale verplichten heeft vervuld. Voor wat betreft deze wettelijke meldingsplicht ingeval van overlijden van een rijksinwoner wordt, conform de bankreglementering, uitgegaan van het tijdstip bepaald op nul uur van de dag van het overlijden. Van die regel kan niet worden afgeweken ongeacht de omstandigheden. Art Voor de vrijgave van de tegoeden en alle andere betalingen van de rekeningen (mede) op naam van de overledene of diens echtgeno(o)t(e), dient aan ABK een door de notaris of bevoegde ontvanger van registratie opgestelde akte of attest van erfopvolging, hetzij een ander door de wet aanvaard document waaruit de erfopvolging blijkt, te worden voorgelegd, alsook alle door ABK nodig geachte documenten waaronder de identificatiestukken van de erfgenamen, zoals bedoeld in Art. 7 van dit reglement, samen met het schriftelijk akkoord van alle personen die geroepen worden de tegoeden van de erfenis te verkrijgen. ABK zal bij de vrijgave rekening dienen te houden met de wettelijke voorwaarden en beperkingen ondermeer voor wat betreft de in het buitenland verblijvende erfgenamen. 15

17 ABK gaat deze documenten grondig na, doch neemt geen enkele verantwoordelijkheid op met betrekking tot de authenticiteit, vertaling, interpretatie of juistheid van de daarin vermelde gegevens, vooral wanneer het in het buitenland opgestelde documenten betreft. De erfgenamen zijn hoofdelijk en ondeelbaar aansprakelijk voor de op basis van deze niet conforme stukken gedane beschikkingen. Art De tegoeden vallend onder de nalatenschap kunnen zonder voorlegging van de bovengemelde documenten overgemaakt worden aan de gemandateerde notaris mits deze de volle verantwoordelijkheid op zich neemt en ABK vrijwaart voor elke aanspraak van ongeacht welke partij. Art. 60 In afwijking van Art mag ABK - zonder voorlegging van het attest of akte waarvan hierboven sprake - van de gemeenschappelijke of onverdeelde zicht- of spaarrekeningen waarvan de overledene, de langstlevende echtgeno(o)t(e) of wettelijk samenwonende houder of medehouder is, aan de langstlevende op diens verzoek een bedrag ter beschikking stellen dat noch de helft van de beschikbare creditsaldi, noch 5.000,00 EUR overschrijdt. De ter beschikking gestelde bedragen worden bij de vereffening van het gemeenschappelijk vermogen van de onverdeeldheid of de nalatenschap in rekening gebracht. De langstlevende of wettelijk samenwonende die een bedrag ontvangen heeft dat hoger is dan de helft of 5.000,00 EUR, verliest ter waarde van de som die boven dit bedrag is afgehaald, enig aandeel in het gemeenschappelijk vermogen, de onverdeeldheid of de nalatenschap. Zij verliezen bovendien de bevoegdheid om de nalatenschap te verwerpen of te aanvaarden onder voorrecht van boedelbeschrijving. Al verwerpen zij de nalatenschap, toch blijven zij zuiver erfgenaam. Art. 61 Art. 62 Art. 63 ABK deelt aan de erfopvolgers enkel inlichtingen mede omtrent de tegoeden van de overledene voor zover haar professionele discretieplichten zulks toelaten of voor zover zij hiertoe wettelijk verplicht is en behoudt zich het recht voor het verstrekken van de inlichtingen afhankelijk te stellen van de terugbetaling van haar opsporingskosten. Behoudens andersluidende instructies van alle rechthebbenden van de overledene, zendt ABK de briefwisseling met betrekking tot de tegoeden die zij op naam van de overledene in bezit heeft, onder gesloten omslag op naam van de nalatenschap, aan het laatste adres dat haar werd opgegeven. Zij mag in elk geval eveneens de briefwisseling zenden aan één van de rechthebbenden, aan de notaris of aan ieder ander persoon belast met de behartiging van de belangen van de rechtverkrijgenden. ABK behoudt zich het recht voor een vergoeding te eisen in verhouding met de door haar bij het openvallen van de nalatenschap verrichte taken, of wegens de overmaking van de tegoeden die zij bezit voor rekening van de nalatenschap. Alle rechthebbenden zijn hoofdelijk gehouden jegens ABK voor de betaling van deze vergoeding. 16. Slapende tegoeden Art. 64 ABK zal in het kader van de wetgeving op de slapende rekeningen alle nodige en nuttige inspanningen leveren om zijn cliënt op de hoogte te stellen van het bestaan van slapende tegoeden. Zij zal daarbij de cliënt uitnodigen om contact op te nemen met haar medewerkers, dan wel verzoeken om de rekening opnieuw te gebruiken. Bij het opsporen van haar cliënt zal ABK alle mogelijke middelen mogen aanwenden om de cliënt te contacteren, waaronder het raadplegen van het rijksregister en de kruispuntbank van de Sociale Zekerheid via de wettelijk ter beschikkinggestelde kanalen (VZW Identifin). De kosten van deze inspanningen en opzoekingen vallen ten laste van de cliënt. Bij gebrek aan tussenkomst van de cliënt hetzij wanneer de cliënt niet zou kunnen worden teruggevonden, zullen, conform de wet, na verloop van een termijn van 5 jaar sinds de laatste tussenkomst van de cliënt te verlengen met een opzoekperiode van maximaal één jaar, de rekeningen worden afgesloten en de slapende tegoeden verplicht worden overgemaakt aan de Deposito- en Consignatiekas. Deze laatste zal de gelden voor rekening van de cliënt verder beheren conform de geldende wetgeving. 16

18 Na deze overmaking kan ABK niet meer aansprakelijk gesteld worden voor de bewaring van de tegoeden. Tenzij er nog rekeningen zouden bestaan in hoofde van de cliënt, die ingevolge wettelijke bepalingen niet mogen worden afgesloten en overgedragen aan de Deposito- en Consignatiekas, zal na de afsluiting en overdracht de cliëntenrelatie van rechtswege een einde nemen. 17. Bankoverstapdienst Art. 65 ABK biedt aan zijn particuliere cliënt de mogelijkheid om voor wat betreft zijn zichtrekening eenvoudig, snel en kosteloos van bank over te stappen. De rekeningen worden automatisch afgesloten, de domiciliëringen en betalingsopdrachten worden eenvoudig overgenomen, de lopende kaarten op de zichtrekening worden opgezegd en het eventuele protonsaldo wordt verrekend. Voor de toepassing van deze dienst worden de formulieren en het reglement van Febelfin gebruikt en gevolgd. De formulieren alsook het reglement zijn te verkrijgen aan de loketten van ABK en op de website van Febelfin. 18. Beëindigen der zakenrelaties Art. 66 De aangegane bankrelatie tussen de cliënt en ABK is van onbepaalde duur. Behoudens kortere opzeggingstermijnen voorzien in afzonderlijke overeenkomsten tussen partijen hebben ABK en de cliënt elk afzonderlijk het recht een einde te maken aan de bankrelatie hetzij een einde te stellen aan alle of bepaalde overeenkomsten tussen hun beiden en dit bij aangetekend schrijven en mits inachtname van een opzegtermijn van 8 kalenderdagen in hoofde van de cliënt en twee maanden in hoofde van ABK. ABK behoudt zich het recht voor om tijdens de opzegtermijn de nog ontvangen verrichtingen al dan niet uit te voeren. Ingeval van een vertrouwensbreuk met de cliënt mag ABK op ieder moment en zonder haar beslissing te moeten rechtvaardigen, weigeren om met de cliënt nog nieuwe verrichtingen te sluiten. Door de opzegging worden alle schulden van de cliënt onmiddellijk opeisbaar. De verschuldigde bedragen worden geboekt op debet van de rekening. Het eventueel tegoed wordt ter beschikking gehouden van de cliënt zonder enig recht op rentevergoeding. De eventuele voorafgaandelijk aangerekende kosten voor de betalingsdiensten zullen slechts naar evenredigheid verschuldigd zijn. Art. 67 Als een rekening op verzoek van de houder(s) of op initiatief van ABK afbetaald wordt, moeten alle documenten en betaalinstrumenten met betrekking tot de rekening waarover de houder(s) en/of gevolmachtigde(n) nog beschikt (beschikken) onmiddellijk bij ABK worden ingeleverd. De rekeninghouder blijft aansprakelijk voor de verrichtingen uitgevoerd na de vereffening van de rekening alsook voor de gevolgen van misbruik van de niet ingeleverde documenten en betaalinstrumenten. Medehouders dragen op hoofdelijke en ondeelbare wijze dezelfde aansprakelijkheid. Art. 68 Tenzij andere wettelijke bepalingen kan ABK niet verplicht worden om de gegevens met betrekking tot de identiteit van de cliënt en de verrichtingen op de rekeningen langer dan 5 jaar na het beëindigen van de zakenrelatie met de cliënt bij te houden en hierover inlichtingen te verschaffen aan de betrokkenen. 17

19 19. Verjaring Art. 69 Alle vorderingen van welke aard ook tegen ABK, verjaren na verloop van vijf jaar, te rekenen vanaf de datum van de verrichting. 20. Vergissingen en klachten Art. 70 Ten gevolge van elke boeking op de rekening ontvangt de cliënt een uittreksel van de rekening. Behoudens schriftelijke opmerkingen ingediend op de maatschappelijke zetel binnen de 10 dagen na de datum van verzending van het uittreksel, mag ABK beschouwen dat de daarin vermelde verrichtingen werden goedgekeurd. ABK en/of de commissaris kunnen op elk moment en minstens eenmaal per jaar een akkoordbevinding van de rekening toesturen aan de cliënt en dit zelfs in tegenspraak met de uitdrukkelijke en schriftelijke vraag van de cliënt om geen briefwisseling te ontvangen. Indien binnen de 15 dagen, vanaf de verzending van deze akkoordbevinding, geen bezwaar wordt aangetekend, wordt het daarop vermelde saldo als juist bevonden. Wanneer niet minstens eenmaal per jaar een akkoordbevinding ontvangen wordt, dient ABK hiervan onmiddellijk op de hoogte gesteld te worden. Art. 71 De door ABK per vergissing verrichte boekingen kunnen steeds ambtshalve en zonder voorafgaand bericht aan de cliënt, worden rechtgezet. Deze boekingen gebeuren met de juiste valuta zodat de cliënt hierdoor geen schade kan lijden. Het spreekt vanzelf dat een eventueel debetsaldo, ontstaan door deze rechtzetting, aanleiding zal geven tot aanrekening van geldende debetintrest en dat de melding ingevolge de wet van zal toegepast worden. Art. 72 Ingeval van eventuele geschillen kan de cliënt zich richten tot de bemiddelingsdienst van ABK. Dit kan per brief aan de bemiddelingsdienst, Frankrijklei 136 te 2000 Antwerpen hetzij via Indien dit antwoord geen oplossing biedt voor de cliënt, beschikt de cliënt over de mogelijkheid dit probleem voor te leggen aan de Bemiddelingsdienst Banken - Krediet Beleggingen Belliardstraat 15-17, Bus 8 te 1040 Brussel, hetzij aan de Algemene Directie Controle en Bemiddeling bij de FOD Economie, KMO, Middenstand & Energie WTC III Simon Bolivarlaan 30 te 1000 Brussel 21. Toepasselijke wetgeving en toekenning van bevoegdheid Art. 73 Art. 74 Alle rechten en verplichtingen van de cliënten tegenover ABK worden beheerst door dit reglement en de bijzondere reglementen. Zaken die niet geregeld zijn door deze overeenkomsten alsook de betwistingen nopens deze reglementen worden beheerst door de Belgische wetgeving, behoudens uitdrukkelijk tegenbeding. Ingeval van dagvaarding zijn uitsluitend de rechtbanken van Antwerpen bevoegd, zonder evenwel afbreuk te doen aan het recht van ABK om een vordering in te stellen voor iedere andere bevoegde rechtbank. 18

20 Hoofdstuk 2: Bepalingen betreffende de rekeningen 1. Algemeen Art. 75 ABK opent voor haar cliënten, natuurlijke personen en rechtspersonen: zichtrekeningen gereglementeerde spaardeposito s termijnrekeningen en depositocertificaten groeirekeningen rubriekrekeningen provisierekeningen huurwaarborgrekeningen. Deze rekeningen worden in euro uitgedrukt. Art. 76 Art. 77 Art. 78 Met uitzondering van de zichtrekening kunnen de rekeningen geen debetsaldo vertonen. ABK behoudt zich het recht voor om de geheel of gedeeltelijk ongedekte opdrachten al dan niet uit te voeren. Indien ingevolge de uitvoering van deze opdracht de rekening een debetsaldo zal vertonen, zal aan de cliënt debetintrest aangerekend worden. De rekening wordt geopend aan de loketten van de kantoren of gevolmachtigd agenten ABK aan de hand van het document genaamd "Aanvraag tot opening van een rekening" en een "Model van handtekening"-kaart. Op elke rekening geopend bij ABK mag worden gestort in contanten, door overschrijving van een andere rekening of door afgifte ter inning van cheques, wissels, coupons of effecten. Bij de opening van de rekening dient minimum een bedrag van 25,00 EUR gestort te worden. Voor sommige rekeningen kan een hoger bedrag geëist worden. Deze uitzonderingen worden vermeld op de tarievenbladen en/of kunnen bekomen worden aan de loketten of op onze website. 2. Rentevoeten en valutering Art De rentevoeten toegekend aan elke soort rekening worden aan de cliënten meegedeeld in overeenstemming met de geldende wetgeving via de pers, per brief, door een folder of door aanplakking in de lokalen van ABK, hetzij via een rekeninguittreksel of de ABK-website. Die rentevoeten kunnen, op welk ogenblik ook, worden gewijzigd door ABK. De mededeling van een wijziging aan rentevoet en/of valutering zal aan de cliënt gebeuren conform het KB 23 maart 1995 betreffende de prijsaanduiding van homogene financiële diensten. Ingeval de cliënt niet akkoord is met de medegedeelde wijziging, kan hij de overeenkomst of rekening opzeggen en dit conform de voorwaarden opgenomen in Art. 66 en volgende. Art De rente wordt berekend op basis van het handelsjaar van 360 dagen en op 30 dagen per maand, behalve voor de gereglementeerde spaardeposito s waar de rente berekend wordt op basis van 365/366 dagen en het werkelijk aantal dagen per maand. Art Voor alle rekeningen, behoudens voor de gereglementeerde spaardeposito s, wordt de valutering van Art. 43 en volgende toegepast. Voor het incasso van cheques wordt dag van ontvangst zoals bedoeld in Art werkdag gerekend. 19

WERKING EN REGLEMENT VAN DE DIENST DYNAPHONE

WERKING EN REGLEMENT VAN DE DIENST DYNAPHONE WERKING EN REGLEMENT VAN DE DIENST DYNAPHONE 1. Algemeenheden Dit document dateert van 1 april 2010 en vervangt het vorige document houdende de werking en het reglement van de dienst Dynaphone. Het treedt

Nadere informatie

Hartelijk dank voor uw aanvraag van een Colruyt-kaart op naam van uw organisatie.

Hartelijk dank voor uw aanvraag van een Colruyt-kaart op naam van uw organisatie. Beste klant, Hartelijk dank voor uw aanvraag van een Colruyt-kaart op naam van uw organisatie. Om uw Colruyt-kaart zo snel mogelijk te kunnen bezorgen heb ik nog enkele gegevens nodig. Gelieve daarvoor

Nadere informatie

Algemeen reglement der verrichtingen

Algemeen reglement der verrichtingen Algemeen reglement der verrichtingen ABK cvba Ledeganckkaai 7 2000 ANTWERPEN T. 03 233 89 35 abk@abk.be www.abk.be Algreg NR 8 01/01/2014 Algemeen reglement der verrichtingen van ABK bank cvba Geregistreerd

Nadere informatie

Voorwaarden FBTO Spaarrekening Begripsomschrijvingen Artikel 1 In deze voorwaarden wordt verstaan onder: a. de Bank FBTO is een handelsnaam van

Voorwaarden FBTO Spaarrekening Begripsomschrijvingen Artikel 1 In deze voorwaarden wordt verstaan onder: a. de Bank FBTO is een handelsnaam van Voorwaarden FBTO Spaarrekening Begripsomschrijvingen Artikel 1 In deze voorwaarden wordt verstaan onder: a. de Bank FBTO is een handelsnaam van Achmea Bank N.V., statutair gevestigd te s- Gravenhage, KvK

Nadere informatie

Algemeen reglement der verrichtingen

Algemeen reglement der verrichtingen Algemeen reglement der verrichtingen ABK cvba Ledeganckkaai 7 2000 ANTWERPEN T. 03 233 89 35 abk@abk.be www.abk.be Algreg NR 9 01/01/2015 Algemeen reglement der verrichtingen van ABK bank cvba Geregistreerd

Nadere informatie

IBAN: BE08 3631 0166 3013 - BIC: BBRU BE BB - BTW: BE 844.231.976

IBAN: BE08 3631 0166 3013 - BIC: BBRU BE BB - BTW: BE 844.231.976 1 Disclaimer en algemene voorwaarden SAMMAN Fonds vzw, Excelsiorlaan, 4B, 1930 Zaventem met ondernemingsnummer 0841.212.605 SAMMAN VSO, Excelsiorlaan, 4B, 1930 Zaventem met ondernemingsnummer 0844.231.976

Nadere informatie

Bijzondere voorwaarden geldend tussen Rabobank.be en particulier cliënteel

Bijzondere voorwaarden geldend tussen Rabobank.be en particulier cliënteel Bijzondere voorwaarden geldend tussen Rabobank.be en particulier cliënteel 1 BIJZONDERE VOORWAARDEN VOOR SPECIFIEKE PRODUCTEN OF DIENSTEN... 2 1.1 TERMINOLOGIE... 2 Art. 1. Terminologie... 2 1.2 REKENINGEN...

Nadere informatie

OVEREENKOMST VOOR DERDENREKENING GERECHTSDEURWAARDERS SPECIMEN

OVEREENKOMST VOOR DERDENREKENING GERECHTSDEURWAARDERS SPECIMEN OVEREENKOMST VOOR DERDENREKENING GERECHTSDEURWAARDERS Tussen : En : De NATIONALE KAMER VAN GERECHTSDEURWAARDERS VAN BELGIE Henri Jasparlaan 93 1060 Brussel Vertegenwoordigd door haar Voorzitter, dhr Marcel

Nadere informatie

2.Aankopen, beschikbaarheid, productinformatie en minimum leeftijd

2.Aankopen, beschikbaarheid, productinformatie en minimum leeftijd Algemene verkoopsvoorwaarden Webshop 1.Algemeen 1.1. Behoudens uitdrukkelijke en schriftelijke andersluidende overeenkomst, worden alle overeenkomsten, offerten, aanbiedingen, bestellingen, en alle daaruit

Nadere informatie

SAMENWERKINGSOVEREENKOMST

SAMENWERKINGSOVEREENKOMST SAMENWERKINGSOVEREENKOMST Gesloten tussen: Knooppunt vzw, Met maatschappelijke zetel te 2140 Borgerhout, Te Boelaerlei 37, KBO 0818.484.416 Hier rechtsgeldig vertegenwoordigd door [naam], [functie] Hierna:

Nadere informatie

Triodos Bank. Dit zijn onze Algemene Voorwaarden Triodos Internetbankieren voor zakelijk gebruik

Triodos Bank. Dit zijn onze Algemene Voorwaarden Triodos Internetbankieren voor zakelijk gebruik Triodos Bank. Dit zijn onze Algemene Voorwaarden Triodos Internetbankieren voor zakelijk gebruik Vragen? Heeft u vragen over deze voorwaarden, neemt u dan contact op met de mensen van Triodos Bank via

Nadere informatie

Aanvraagformulier openen Rabo Business Account voor vennootschappen of VZW

Aanvraagformulier openen Rabo Business Account voor vennootschappen of VZW Aanvraagformulier openen Rabo Business Account voor vennootschappen of VZW 1. Identificatie vennootschap: Sociale benaming: Vennootschapsvorm: Handelsbenaming: Aard van de activiteit: Ondernemingsnummer:

Nadere informatie

algemene verkoopsvoorwaarden

algemene verkoopsvoorwaarden algemene verkoopsvoorwaarden 1. 2. Onderhavige voorwaarden zijn van toepassing op alle rechtshandelingen en rechtsverhoudingen tussen MASTERmail en de opdrachtgever tenzij uitdrukkelijk en schriftelijk

Nadere informatie

Handelsagentuurovereenkomst

Handelsagentuurovereenkomst Handelsagentuurovereenkomst Tussen de ondergetekenden De vennootschap met maatschappelijke zetel te..., met ondernemingsnummer..., hierbij vertegenwoordigd door... in de functie van... ), hierna principaal

Nadere informatie

Gedragscode inzake bankoverstapdienst

Gedragscode inzake bankoverstapdienst switching - selfregulation - NL.docx version 2.0 Patrick Wynant 22/10/2010 Gedragscode inzake bankoverstapdienst Het European Banking Industry Committee (EBIC) heeft op vraag van de Europese Commissie

Nadere informatie

ABLYNX NV. (de Vennootschap of Ablynx )

ABLYNX NV. (de Vennootschap of Ablynx ) ABLYNX NV Naamloze Vennootschap die een openbaar beroep heeft gedaan op het spaarwezen Maatschappelijke zetel: Technologiepark 21, 9052 Zwijnaarde Ondernemingsnummer: 0475.295.446 (RPR Gent) (de Vennootschap

Nadere informatie

Extracten van het wetboek van vennootschappen

Extracten van het wetboek van vennootschappen Extracten van het wetboek van vennootschappen Art. 533bis. [ 1 1. De oproepingen tot de algemene vergadering van een vennootschap waarvan de aandelen zijn toegelaten tot de verhandeling op een markt als

Nadere informatie

SPAARREKENING MET DERDENBEDING

SPAARREKENING MET DERDENBEDING CENTRALE KREDIETVERLENING NV Uw vertrouwensspaarbank sedert 1956 Spaarbank van Belgische oorsprong Kredietinstelling erkend door NBB Deelnemer aan het Belgisch depositogarantiestelsel SPAARREKENING MET

Nadere informatie

OPROEPING TOT DE BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING DIE ZAL WORDEN GEHOUDEN OP 12 AUGUSTUS 2014

OPROEPING TOT DE BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING DIE ZAL WORDEN GEHOUDEN OP 12 AUGUSTUS 2014 TiGenix Naamloze vennootschap die een openbaar beroep doet of heeft gedaan op het spaarwezen Romeinse straat 12 bus 2 3001 Leuven BTW BE 0471.340.123 RPR Leuven OPROEPING TOT DE BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING

Nadere informatie

Disclaimer. Indien u vragen heeft dan verzoeken wij u om ons een mail te sturen aan client.ed@ge.com. www.geartesiabank.nl

Disclaimer. Indien u vragen heeft dan verzoeken wij u om ons een mail te sturen aan client.ed@ge.com. www.geartesiabank.nl Disclaimer Begin 2013 heeft GE Artesia Bank een strategische evaluatie van haar activiteiten uitgevoerd. Naar aanleiding hiervan hebben wij besloten onze activiteiten te herstructureren. Tot onze grote

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN. I. Algemeen. Art. 1 Toepassingsgebied. Art. 2 Definities. Art. 3 Website. Art. 4 Sluiten van de overeenkomst

ALGEMENE VOORWAARDEN. I. Algemeen. Art. 1 Toepassingsgebied. Art. 2 Definities. Art. 3 Website. Art. 4 Sluiten van de overeenkomst ALGEMENE VOORWAARDEN I. Algemeen Art. 1 Toepassingsgebied Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten waarin Brochus producten verkoopt of op een andere wijze een leveringsverplichting

Nadere informatie

Overeenkomst tussen advocaat en cliënt 1

Overeenkomst tussen advocaat en cliënt 1 Overeenkomst tussen advocaat en cliënt 1 Tussen : Meester Dimitri Vantomme, advocaat met kantoor te 8500 Kortrijk, Beheerstraat 32. hierna te noemen de advocaat (of het advocatenkantoor), en hierna te

Nadere informatie

ING Business Account Reglement. Versie 08/2014

ING Business Account Reglement. Versie 08/2014 I. Voorwerp en kader van dit Reglement ING Business Account Reglement Versie 08/2014 Het Reglement van de ING Business Account (hierna het "Reglement" genoemd) legt de relaties vast tussen ING België nv

Nadere informatie

CKV-SPAARREKENING MET DERDENBEDING

CKV-SPAARREKENING MET DERDENBEDING CENTRALE KREDIETVERLENING NV Uw vertrouwensspaarbank sedert 1956 CENTRALE KREDIETVERLENING NV (CKV) SPAARBANK VAN BELGISCHE OORSPRONG MANNEBEEKSTRAAT 33 8790 WAREGEM info@ckv.be BE0400.040.965 Kredietinstelling

Nadere informatie

Voorwaarden voor Incasso-acceptanten

Voorwaarden voor Incasso-acceptanten Voorwaarden voor Incasso-acceptanten 1 Definities Bank Debiteur Herroeping Incassant Incasso Incasso-zakelijk Incassobatch Incasso-opdracht Machtiging Overeenkomst Overstapservice Rekening SEPA-gebied

Nadere informatie

MODALITEITEN EN REGLEMENT ABK-TELBANKING ON LINE

MODALITEITEN EN REGLEMENT ABK-TELBANKING ON LINE ANTWERPS BEROEPSKREDIET coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Frankrijklei 136 2000 ANTWERPEN MODALITEITEN EN REGLEMENT ABK-TELBANKING ON LINE Definities Artikel 1 ABK-TELBANKING ON

Nadere informatie

LEASINVEST REAL ESTATE

LEASINVEST REAL ESTATE 1 LEASINVEST REAL ESTATE Commanditaire vennootschap op aandelen Openbare vastgoedbevak naar Belgisch recht die een publiek beroep op het spaarwezen heeft gedaan Maatschappelijke zetel: Lenniksebaan 451,

Nadere informatie

Voorwaarden Credit Europe Ondernemersrekening en Credit Europe Ondernemersdeposito

Voorwaarden Credit Europe Ondernemersrekening en Credit Europe Ondernemersdeposito Definities Voorwaarden: Bank : Credit Europe Bank N.V. Rekening : Credit Europe Ondernemersrekening dan wel de die door Rekeninghouder bij de Bank wordt aangehouden overeenkomstig de Credit Europe Ondernemersrekening

Nadere informatie

Online Spaarrekening: precontractuele informatie

Online Spaarrekening: precontractuele informatie Online Spaarrekening: precontractuele informatie Informatie in verband met Fortis Bank De Online Spaarrekening is een product van Fortis Bank nv, Warandeberg 3, 1000 Brussel (RPR 0403 199 702, BTW BE 403

Nadere informatie

Verklarende nota BELANGRIJK :

Verklarende nota BELANGRIJK : WIJZIGINGSFORMULIEREN (AFSLUITING, DECUMUL, VERBETERING VAN DE GEGEVENS, SCHRAPPING) VOOR EEN REEDS AAN HET CENTRAAL AANSPREEKPUNT (CAP) MEDEGEDEELDE REKENING Verklarende nota Deze verklarende nota geeft

Nadere informatie

FORMULIER TOT MEDEDELING VAN REKENINGEN IN HET BUITENLAND AAN HET CENTRAAL AANSPREEKPUNT. Verklarende nota

FORMULIER TOT MEDEDELING VAN REKENINGEN IN HET BUITENLAND AAN HET CENTRAAL AANSPREEKPUNT. Verklarende nota FORMULIER TOT MEDEDELING VAN REKENINGEN IN HET BUITENLAND AAN HET CENTRAAL AANSPREEKPUNT Verklarende nota Het «Centraal aanspreekpunt» (CAP) is een geïnformatiseerde -databank die door de Nationale Bank

Nadere informatie

NV CENTRALE KREDIETVERLENING

NV CENTRALE KREDIETVERLENING Formulier: Identificatieformulier rechtspersoon, lasthebber(s) en uiteindelijke begunstigde(n) In te vullen en te ondertekenen door de vertegenwoordigers 1. Identificatie van de rechtspersoon (RP) Maatschappelijke

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Administratiekantoor Van Bavel m.i.v. 01-01-2017 Artikel 1. Toepasselijkheid. De voorwaarden zijn van toepassing op iedere overeenkomst gesloten tussen Administratiekantoor Van Bavel

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN VISAKAAR T- 1/6

ALGEMENE VOORWAARDEN VISAKAAR T- 1/6 ABK Bank coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Ledeganckkaai 7 2000 ANTWERPEN ALGEMENE VOORWAARDEN VISAKAART Voorafgaande bepalingen Art. 1 Onderhavige voorwaarden regelen de bijzondere

Nadere informatie

MODALITEITEN EN REGLEMENT ABK-ON LINE

MODALITEITEN EN REGLEMENT ABK-ON LINE ABK Bank coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Ledeganckkaai 7 2000 ANTWERPEN MODALITEITEN EN REGLEMENT ABK-ON LINE Definities Artikel 1 ABK-ONLINE: ABK: DE CLIËNT: DE REKENINGHOUDER:

Nadere informatie

OPROEPING TOT DE BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING DIE ZAL WORDEN GEHOUDEN OP 1 JUNI 2017

OPROEPING TOT DE BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING DIE ZAL WORDEN GEHOUDEN OP 1 JUNI 2017 TiGenix Naamloze vennootschap die een openbaar beroep doet of heeft gedaan op het spaarwezen Romeinse straat 12 bus 2 3001 Leuven BTW BE 0471.340.123 RPR Leuven OPROEPING TOT DE BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING

Nadere informatie

ALGEMENE GEBRUIKSVOORWAARDEN VIVABOX THE CARD. Versie van kracht op 15/10/2015

ALGEMENE GEBRUIKSVOORWAARDEN VIVABOX THE CARD. Versie van kracht op 15/10/2015 ALGEMENE GEBRUIKSVOORWAARDEN VIVABOX THE CARD Versie van kracht op 15/10/2015 1 DEFINITIES Kaart : Betekent de cadeaukaart uitgegeven door Imagor N.V. en voorgesteld door Sodexo Pass Belgium, van het merk

Nadere informatie

OPENING VAN GELDREKENING(EN) met daaraan gekoppeld een effectenrekening natuurlijke personen

OPENING VAN GELDREKENING(EN) met daaraan gekoppeld een effectenrekening natuurlijke personen OPENING VAN GELDREKENING(EN) met daaraan gekoppeld een effectenrekening natuurlijke personen CLIËNTENOVEREENKOMST TUSSEN a) KBC Securities NV, met maatschappelijke zetel te 1080 Brussel, Havenlaan 12,

Nadere informatie

KLANTEN- OVEREENKOMST BELEGGINGSCLUB

KLANTEN- OVEREENKOMST BELEGGINGSCLUB KLANTEN- OVEREENKOMST BELEGGINGSCLUB KLANTENOVEREENKOMST TUSSEN a) KBC Securities NV, met maatschappelijke zetel te 1080 Brussel, Havenlaan 12, ingeschreven in het register voor rechtspersonen onder het

Nadere informatie

Aanvraag voor wijzigingen van een feitelijke vereniging

Aanvraag voor wijzigingen van een feitelijke vereniging Informatie & Advies: T +32(0)2 548 28 51 info@triodos.be Relatienummer: 0200 Relationship Manager : Aanvraag voor wijzigingen van een feitelijke vereniging U kunt dit formulier op uw computer invullen.

Nadere informatie

REGLEMENT INTERNETSPAARREKENING

REGLEMENT INTERNETSPAARREKENING REGLEMENT INTERNETSPAARREKENING DEFINITIES In dit reglement wordt verstaan onder: Abonnement: Overeenkomst tussen de Bank en de Rekeninghouder om een Argenta Internetbank en/of -spaarrekening aan te gaan

Nadere informatie

Fortis Bank staat onder het toezicht van de Commissie voor het Bank-, Financie- en Assurantiewezen, Congresstraat 12-14, 1000 Brussel.

Fortis Bank staat onder het toezicht van de Commissie voor het Bank-, Financie- en Assurantiewezen, Congresstraat 12-14, 1000 Brussel. Online Spaarrekening: precontractuele informatie Informatie in verband met Fortis Bank De Online Spaarrekening is een product van Fortis Bank nv, Warandeberg 3, 1000 Brussel (RPR 0403 199 702, BTW BE 403

Nadere informatie

Reglement van de Betalingsdiensten

Reglement van de Betalingsdiensten Naamloze vennootschap Kredietgever Erkenningsnummer: 937 Verzekeringsmakelaar Fsma nr.: 011671A Burgstraat 170-9000 Gent Tel.: 09 224 73 11 Fax: 09 223 34 72 BTW BE 0400.028.394 RPR Gent www.europabank.be

Nadere informatie

Triodos Bank. Dit zijn onze Bepalingen inzake de Europese Incasso-overeenkomst (per 1 september 2013)

Triodos Bank. Dit zijn onze Bepalingen inzake de Europese Incasso-overeenkomst (per 1 september 2013) Triodos Bank. Dit zijn onze Bepalingen inzake de Europese Incasso-overeenkomst (per 1 september 2013) Vragen? Heeft u vragen over deze bepalingen, neemt u dan contact op met de mensen van Triodos Bank

Nadere informatie

Opening van geldrekening(en)

Opening van geldrekening(en) Opening van geldrekening(en) met daaraan gekoppeld een effectenrekening natuurlijke personen Een onderneming van de KBC-groep Klantenovereenkomst TUSSEN a) KBC Securities NV, met maatschappelijke zetel

Nadere informatie

UITVOERINGSVOORWAARDEN VAN ONZE PRESTATIES

UITVOERINGSVOORWAARDEN VAN ONZE PRESTATIES UITVOERINGSVOORWAARDEN VAN ONZE PRESTATIES 1. Omschrijvingen Companywriters : De Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid, waarvan de vennootschapszetel gevestigd is te 4600 Wezet (Visé) (België),

Nadere informatie

BIJZONDERE VOORWAARDEN BETREFFENDE DE KASFACILITEIT I - Van kracht op 23 maart 2015

BIJZONDERE VOORWAARDEN BETREFFENDE DE KASFACILITEIT I - Van kracht op 23 maart 2015 BIJZONDERE VOORWAARDEN BETREFFENDE DE KASFACILITEIT I - Artikel 1 Terminologie De Bank : bpost bank N.V. Markiesstraat 1 bus 2-1000 Brussel, BTW BE 0456.038.471, RPR Brussel, handelend als kredietgever.

Nadere informatie

INTERVEST OFFICES & WAREHOUSES

INTERVEST OFFICES & WAREHOUSES VOLMACHT Ondergetekende, 1. Rechtspersoon: Maatschappelijke benaming en rechtsvorm: Maatschappelijke zetel: Geldig vertegenwoordigd door: Wonende te: of 2. Natuurlijke persoon: Familienaam: Voornaam: Woonplaats:

Nadere informatie

Productvoorwaarden. MoneYou

Productvoorwaarden. MoneYou Productvoorwaarden MoneYou INHOUDSOPGAVE 1 ALGEMEEN 3 2 SOORTEN MONEYOU REKENINGEN 3 3 REKENINGAFSCHRIFTEN 5 4 DEBETSALDI 5 5 CONTACT MONEYOU 6 1 ALGEMEEN a. Elke Klant kan bij de Bank één of meerdere

Nadere informatie

Bankzaken. 10 Andere organisaties en instellingen. 1 Wat gebeurt er met de bankzaken van de 1 overledene? Was de overledene cliënt bij KBC Bank?

Bankzaken. 10 Andere organisaties en instellingen. 1 Wat gebeurt er met de bankzaken van de 1 overledene? Was de overledene cliënt bij KBC Bank? 10 Andere organisaties en instellingen Als de abonnementen bij de telefoon-, gas- en elektriciteitsmaatschappij en de waterleidingmaatschappij op naam van de overledene stonden, breng die instellingen

Nadere informatie

1. Welke formaliteiten moet men vervullen om persoonlijk te kunnen deelnemen aan de algemene vergadering?

1. Welke formaliteiten moet men vervullen om persoonlijk te kunnen deelnemen aan de algemene vergadering? Geachte aandeelhouders, Deze nota is bedoeld om U te begeleiden bij de toepassing en de naleving van de formaliteiten om toegelaten te worden op de bijzondere algemene vergadering van de Aannemingsmaatschappij

Nadere informatie

SCHULDSALDOVERZEKERING TIJDELIJKE VERZEKERING OVERLIJDEN Rechtspersoon (IPT, BLV) Onderschrijvingsformulier

SCHULDSALDOVERZEKERING TIJDELIJKE VERZEKERING OVERLIJDEN Rechtspersoon (IPT, BLV) Onderschrijvingsformulier SCHULDSALDOVERZEKERING TIJDELIJKE VERZEKERING OVERLIJDEN Rechtspersoon (IPT, BLV) Onderschrijvingsformulier Tussenpersoon: Naam: Nr agent CRELAN Bank Nr producent CRELAN INSURANCE: E-mail: FSMA-nr: Opmaakdatum:

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN A.G. VAN GEFFEN TRANSPORTBEDRIJF B.V. TANKPAS

ALGEMENE VOORWAARDEN A.G. VAN GEFFEN TRANSPORTBEDRIJF B.V. TANKPAS ALGEMENE VOORWAARDEN A.G. VAN GEFFEN TRANSPORTBEDRIJF B.V. TANKPAS Artikel - 1. Toepasselijkheid 1.1. Deze algemene voorwaarden (algemene tankpas voorwaarden) zijn van toepassing op het gebruik van de

Nadere informatie

Wedstrijdreglement 30 jaar IKEA Hognoul

Wedstrijdreglement 30 jaar IKEA Hognoul Wedstrijdreglement 30 jaar IKEA Hognoul ARTIKEL 1: Organisator Dit wedstrijdreglement is van toepassing op de wedstrijd georganiseerd ter gelegenheid van 30 jaar IKEA Hognoul ( de Wedstrijd ) door IKEA

Nadere informatie

FORMULIER TOT MEDEDELING VAN REKENINGEN IN HET BUITENLAND AAN HET CENTRAAL AANSPREEKPUNT. Verklarende nota

FORMULIER TOT MEDEDELING VAN REKENINGEN IN HET BUITENLAND AAN HET CENTRAAL AANSPREEKPUNT. Verklarende nota FORMULIER TOT MEDEDELING VAN REKENINGEN IN HET BUITENLAND AAN HET CENTRAAL AANSPREEKPUNT Verklarende nota Het «Centraal aanspreekpunt» (CAP) is een geïnformatiseerde databank die door de Nationale Bank

Nadere informatie

OPROEPING TOT DE BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS

OPROEPING TOT DE BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS VGP NV Spinnerijstraat 12 9240 Zele Ondernemingsnummer 0887.216.042 (RPR Gent, afdeling Dendermonde) BTW BE 0887.216.042 www. vgpparks.eu (de Vennootschap ) OPROEPING TOT DE BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING

Nadere informatie

CENTRALE KREDIETVERLENING NV. Uw vertrouwensspaarbank sedert 1956 CENTRALE KREDIETVERLENING NV (CKV) SPAARBANK VAN BELGISCHE OORSPRONG

CENTRALE KREDIETVERLENING NV. Uw vertrouwensspaarbank sedert 1956 CENTRALE KREDIETVERLENING NV (CKV) SPAARBANK VAN BELGISCHE OORSPRONG CENTRALE KREDIETVERLENING NV Uw vertrouwensspaarbank sedert 1956 CENTRALE KREDIETVERLENING NV (CKV) SPAARBANK VAN BELGISCHE OORSPRONG MANNEBEEKSTRAAT 33 8790 WAREGEM info@ckv.be BE0400.040.965 Kredietinstelling

Nadere informatie

OPROEPING JAARLIJKSE ALGEMENE VERGADERING VAN QRF COMM.VA OP 17 MEI 2016

OPROEPING JAARLIJKSE ALGEMENE VERGADERING VAN QRF COMM.VA OP 17 MEI 2016 OPROEPING JAARLIJKSE ALGEMENE VERGADERING VAN QRF COMM.VA OP 17 MEI 2016 Geachte Aandeelhouder, Betreft : Gewone algemene vergadering van 17 mei 2016 om 14 uur De Statutaire Zaakvoerder heeft het genoegen

Nadere informatie

dit artikel bedoelde gegevens van de betrokken Deelnemer opgenomen in het openbare deel van het Register in plaats van de gegevens van de Aanvrager.

dit artikel bedoelde gegevens van de betrokken Deelnemer opgenomen in het openbare deel van het Register in plaats van de gegevens van de Aanvrager. Het reglement In dit Reglement gebruikte begrippen hebben de hieronder aangegeven betekenis: "Stichting": De Stichting Internet Domeinregistratie Nederland; "Register": Het elektronisch domeinnamenregister;

Nadere informatie

FORMULIER 29 augustus 2014 vóór opening van de markten Onder embargo tot 08u00

FORMULIER 29 augustus 2014 vóór opening van de markten Onder embargo tot 08u00 FORMULIER 29 augustus 2014 vóór opening van de markten Onder embargo tot 08u00 AEDIFICA Naamloze vennootschap Openbare vastgoedbevak naar Belgisch recht Maatschappelijke zetel: Louizalaan 331-333, 1050

Nadere informatie

FORMULIER AFGIFTE VAN AANDELEN EN INSCHRIJVING IN AANDEELHOUDERSREGISTER

FORMULIER AFGIFTE VAN AANDELEN EN INSCHRIJVING IN AANDEELHOUDERSREGISTER FORMULIER AFGIFTE VAN AANDELEN EN INSCHRIJVING IN AANDEELHOUDERSREGISTER AMONIS BEVEK NV BELEGGINGSVENNOOTSCHAP MET VERANDERLIJK KAPITAAL NAAR BELGISCH AMONIS BEVEK NV is een beleggingsvennootschap met

Nadere informatie

HOOFDSTUK I - DEFINITIES... 3

HOOFDSTUK I - DEFINITIES... 3 Inhoudstafel HOOFDSTUK I - DEFINITIES... 3 HOOFDSTUK II VOORWERP VAN DE VERZEKERING... 3 1. Voorwerp van het contract... 3 2. Inwerkingtreding van het contract... 3 3. Grondslagen van het contract... 3

Nadere informatie

Wedstrijdreglement Record Bank Mobile 2017 Wedstrijd georganiseerd door Record Bank

Wedstrijdreglement Record Bank Mobile 2017 Wedstrijd georganiseerd door Record Bank Wedstrijdreglement Record Bank Mobile 2017 Wedstrijd georganiseerd door Record Bank 1. Organisatie De wedstrijd Record Bank Mobile 2017 (hierna wedstrijd genoemd) wordt georganiseerd door Record Bank nv

Nadere informatie

AANVRAAG VOOR HET OPENEN VAN EEN REKENING IN NAAKTE EIGENDOM

AANVRAAG VOOR HET OPENEN VAN EEN REKENING IN NAAKTE EIGENDOM AANVRAAG VOOR HET OPENEN VAN EEN REKENING IN NAAKTE EIGENDOM ONLINE SPAREN EN BELEGGEN FORTUNEO.BE TER VEREENVOUDIGING VAN HET OPENEN VAN UW REKENING : 1. Zorg ervoor dat uw aanvraag correct ingevuld,

Nadere informatie

Algemene voorwaarden advertentieopdrachten Voka Kamer van Koophandel Antwerpen- Waasland.

Algemene voorwaarden advertentieopdrachten Voka Kamer van Koophandel Antwerpen- Waasland. Algemene voorwaarden Algemene voorwaarden advertentieopdrachten Voka Kamer van Koophandel Antwerpen- Waasland. Hiernavolgende bepalingen beheersen de uitvoering van advertentieopdrachten bij Voka Kamer

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN PROPTIMIZE NEDERLAND B.V. (versie oktober 2012)

ALGEMENE VOORWAARDEN PROPTIMIZE NEDERLAND B.V. (versie oktober 2012) ALGEMENE VOORWAARDEN PROPTIMIZE NEDERLAND B.V. (versie oktober 2012) 1. Definities 1.1 In deze Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder: Opdracht : a) De overeenkomst waarbij Opdrachtnemer hetzij alleen

Nadere informatie

BNP PARIBAS FORTIS @ ISABEL ALGEMENE VOORWAARDEN

BNP PARIBAS FORTIS @ ISABEL ALGEMENE VOORWAARDEN BNP PARIBAS FORTIS @ ISABEL ALGEMENE VOORWAARDEN Artikel 1. Algemene bepalingen 1.1. Doel van de algemene voorwaarden Deze algemene voorwaarden hebben tot doel de rechten en plichten te bepalen van de

Nadere informatie

ZETES INDUSTRIES. Naamloze Vennootschap. Straatsburgstraat 3, 1130 Brussel. Ondernemingsnummer Register van de rechtspersonen (Brussel)

ZETES INDUSTRIES. Naamloze Vennootschap. Straatsburgstraat 3, 1130 Brussel. Ondernemingsnummer Register van de rechtspersonen (Brussel) ZETES INDUSTRIES Naamloze Vennootschap Straatsburgstraat 3, 1130 Brussel Ondernemingsnummer 0425.609.373 Register van de rechtspersonen (Brussel) GEWONE ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS OPROEPING

Nadere informatie

MANDAAT. verklaart zich akkoord mandaat te verlenen aan LTD3, voor het factureren en indienen van de rekeningen "derde betalende".

MANDAAT. verklaart zich akkoord mandaat te verlenen aan LTD3, voor het factureren en indienen van de rekeningen derde betalende. MANDAAT Ondergetekende STEMPEL PLAATSEN verklaart zich akkoord mandaat te verlenen aan LTD3, voor het factureren en indienen van de rekeningen "derde betalende". Het innen van de gelden gebeurt via de

Nadere informatie

Algemene voorwaarden van Volleberg Accountants, gevestigd te Beek

Algemene voorwaarden van Volleberg Accountants, gevestigd te Beek Algemene voorwaarden van Volleberg Accountants, gevestigd te Beek 1. Begripsbepalingen In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder: Opdrachtgever: De natuurlijke of rechtspersoon die aan opdrachtnemer

Nadere informatie

Privacyreglement EVC Dienstencentrum

Privacyreglement EVC Dienstencentrum PRIVACYREGLEMENT Privacyreglement EVC Dienstencentrum De directie van het EVC Dienstencentrum: Overwegende dat het in verband met een goede bedrijfsvoering wenselijk is een regeling te treffen omtrent

Nadere informatie

Aanvraagformulier openen Rabo Business Account voor een feitelijke vereniging

Aanvraagformulier openen Rabo Business Account voor een feitelijke vereniging Aanvraagformulier openen abo Business Account voor een feitelijke vereniging Gegevens van de feitelijke vereniging: Sociale benaming: Oprichtingsdatum: Doel van de vereniging: BTW-nummer: ]]]]]]]]] ]]]]]]]]]

Nadere informatie

Voorwaarden Centraal Beheer Achmea Internet Bankieren

Voorwaarden Centraal Beheer Achmea Internet Bankieren Voorwaarden Centraal Beheer Achmea Internet Bankieren Definities Artikel 1 In deze Voorwaarden wordt verstaan onder: a. Voorwaarden: Voorwaarden Centraal Beheer Achmea Internet Bankieren als in deze omschreven

Nadere informatie

Eckert & Ziegler BEBIG NV Industriezone C, 7180 Seneffe BTW 457.288.682 (Charleroi) Rechtspersonenregister 0457.288.682 www.bebig.

Eckert & Ziegler BEBIG NV Industriezone C, 7180 Seneffe BTW 457.288.682 (Charleroi) Rechtspersonenregister 0457.288.682 www.bebig. Eckert & Ziegler BEBIG NV Industriezone C, 7180 Seneffe BTW 457.288.682 (Charleroi) Rechtspersonenregister 0457.288.682 www.bebig.eu (de "Vennootschap") AANKONDIGING VAN DE JAARLIJKSE ALGEMENE VERGADERING

Nadere informatie

Ondernemingsnummer 0458.623.918 (RPR Antwerpen) BTW: BE 0458.623.918

Ondernemingsnummer 0458.623.918 (RPR Antwerpen) BTW: BE 0458.623.918 Naamloze Vennootschap Openbare Vastgoedbeleggingsvennootschap met vast kapitaal naar Belgisch recht of openbare Vastgoedbevak naar Belgisch recht Uitbreidingstraat 18 2600 Berchem Ondernemingsnummer 0458.623.918

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Green Claim B.V.

Algemene Voorwaarden Green Claim B.V. Algemene Voorwaarden Green Claim B.V. Definities 1. In deze algemene voorwaarden worden de volgende definities gehanteerd: Green Claim: de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Green Claim

Nadere informatie

Algemene voorwaarden PLUS Schuldhulp

Algemene voorwaarden PLUS Schuldhulp Algemene voorwaarden PLUS Schuldhulp Artikel 1. Begripsbepaling 1.1 Opdrachtnemer: PLUS Schuldhulp gevestigd te Venlo-Tegelen. Kamer van Koophandel nummer: 65310004, BTW nummer: NL8560.60.288B01 1.2 Klant:

Nadere informatie

REGLEMENT: Spaaractie Lotus Speculoospasta op Zomerkamp

REGLEMENT: Spaaractie Lotus Speculoospasta op Zomerkamp REGLEMENT: Spaaractie Lotus Speculoospasta op Zomerkamp ARTIKEL 1 Lotus Bakeries België NV (hierna Lotus) waarvan de maatschappelijke zetel gevestigd is te 9971 Lembeke, Gentstraat 52, ingeschreven in

Nadere informatie

1 Retail Estates / GVV Formulier voor de uitoefening van het recht van uittreding Vertrouwelijk

1 Retail Estates / GVV Formulier voor de uitoefening van het recht van uittreding Vertrouwelijk 1 Naamloze Vennootschap Openbare vastgoedbevak naar Belgisch recht Maatschappelijke zetel te Industrielaan 6, 1740 Ternat (België) Ondernemingsnummer: 0434.797.847 (RPR Brussel) FORMULIER VOOR DE UITOEFENING

Nadere informatie

BIJZONDERE VOORWAARDEN BETREFFENDE DE ACCESSCARD

BIJZONDERE VOORWAARDEN BETREFFENDE DE ACCESSCARD BIJZONDERE VOORWAARDEN BETREFFENDE DE ACCESSCARD Artikel 1. ALGEMEEN Deze voorwaarden zijn van toepassing op het gebruik van de AccessCard. Voor alles wat er niet uitdrukkelijk in is bepaald, zijn de Algemene

Nadere informatie

Algemene voorwaarden zakelijke dienstverlening

Algemene voorwaarden zakelijke dienstverlening Algemene voorwaarden zakelijke dienstverlening Biercontract.nl Graaf Wichmanlaan 62 1405 HC Bussum Handelsregisternummer: 57084033 BTW nummer 167606657B02 1. Definities 1. In deze algemene voorwaarden

Nadere informatie

U NI Z O E - C O M M E R C E L A B E L

U NI Z O E - C O M M E R C E L A B E L R EGLEMENT U NI Z O E - C O M M E R C E L A B E L Teneinde handelaars te stimuleren een veilige en klantvriendelijke webwinkel te ontwikkelen, heeft UNIZO het e-commerce label ontwikkeld (het UNIZO e-commerce

Nadere informatie

naamloze vennootschap Paepsem Business Park, Boulevard Paepsem 20 B-1070 Brussel, België BTW BE 0876.488.436 (Brussel)

naamloze vennootschap Paepsem Business Park, Boulevard Paepsem 20 B-1070 Brussel, België BTW BE 0876.488.436 (Brussel) naamloze vennootschap Paepsem Business Park, Boulevard Paepsem 20 B-1070 Brussel, België BTW BE 0876.488.436 (Brussel) VOLMACHT gewone en buitengewone algemene vergadering van aandeelhouders die zal worden

Nadere informatie

REGLEMENT PHONESERVICE Bijlage 6 bij het Algemeen Reglement van de Verrichtingen.

REGLEMENT PHONESERVICE Bijlage 6 bij het Algemeen Reglement van de Verrichtingen. REGLEMENT PHONESERVICE Bijlage 6 bij het Algemeen Reglement van de Verrichtingen. Dit reglement regelt de rechten en verplichtingen van de klant en de bank wat betreft de toegang tot en het gebruik van

Nadere informatie

Wedstrijdreglement: Najaarsactie 2016 Logeren in Vlaanderen Vakantieland

Wedstrijdreglement: Najaarsactie 2016 Logeren in Vlaanderen Vakantieland Wedstrijdreglement: Najaarsactie 2016 Logeren in Vlaanderen Vakantieland Artikel 1 Algemeen 1.1 Dit wedstrijdreglement (hierna: Reglement ) regelt de wedstrijd Logeren in Vlaanderen Vakantieland (hierna:

Nadere informatie

Stichting Administratiekantoor Renpart Vastgoed BEGRIPSBEPALINGEN Artikel 1 Artikel 2

Stichting Administratiekantoor Renpart Vastgoed BEGRIPSBEPALINGEN Artikel 1 Artikel 2 20150354 1 Doorlopende tekst van de administratievoorwaarden van de stichting: Stichting Administratiekantoor Renpart Vastgoed, statutair gevestigd te Den Haag, zoals deze luiden na wijziging bij akte,

Nadere informatie

VOLMACHT. Federale Overheidsdienst FINANCIEN. Sector BTW

VOLMACHT. Federale Overheidsdienst FINANCIEN. Sector BTW Federale Overheidsdienst FINANCIEN Sector BTW OM UW BTW-TERUGGAAF VAN HET CREDITSALDO VAN UW REKENING-COURANT TE ONTVANGEN DIENT DIT FORMULIER, BEHOORLIJK INGEVULD, TE WORDEN AFGEGEVEN AAN DE POST OF AAN

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN ADVISERING VAN NL PENSIOEN OP HET TERREIN VAN PENSIOENEN EN EMPLOYEE BENEFITS

ALGEMENE VOORWAARDEN ADVISERING VAN NL PENSIOEN OP HET TERREIN VAN PENSIOENEN EN EMPLOYEE BENEFITS ALGEMENE VOORWAARDEN ADVISERING VAN NL PENSIOEN OP HET TERREIN VAN PENSIOENEN EN EMPLOYEE BENEFITS 1. ALGEMEEN. 1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op overeenkomsten waarbij door NL Pensioen,

Nadere informatie

Rente Rekening. Rekening

Rente Rekening. Rekening REGLEMENT Rente Rekening Delta Lloyd Bank NV ARTIKEL 1 DEFINITIES 1 In de Overeenkomst wordt verstaan onder: a Bank Delta Lloyd Bank N.V., tevens handelend onder de naam OHRA Bank, gevestigd en kantoor

Nadere informatie

Wedstrijdreglement "Fiets ZENITH"

Wedstrijdreglement Fiets ZENITH Wedstrijdreglement "Fiets ZENITH" Artikel 1: Organisator AG Insurance nv, met maatschappelijke zetel te 1000 Brussel, Emile Jacqmainlaan 53, RPR Brussel - BTW BE 0404.494.849, organiseert de wedstrijd

Nadere informatie

De in deze algemene voorwaarden gehanteerde begrippen worden gebruikt in de navolgende betekenis:

De in deze algemene voorwaarden gehanteerde begrippen worden gebruikt in de navolgende betekenis: Artikel 1 Definitie De in deze algemene voorwaarden gehanteerde begrippen worden gebruikt in de navolgende betekenis: 1. Onder Opdrachtgever wordt verstaan de rechtspersoon of natuurlijk persoon die met

Nadere informatie

Gedragscode inzake bankoverstapdienst

Gedragscode inzake bankoverstapdienst switching - selfregulation - NL.doc x v ersion 1.0 Patrick Wynant 30/10/2009 Gedragscode inzake bankoverstapdienst Het European Banking Industry Committee (EBIC) heeft op vraag van de Europese Commissie

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN ADVISERING JOHN VAN VLIET FINANCIEEL ADVIES OP HET TERREIN VAN VERZEKERINGEN, PENSIOENEN EN ANDERE EMPLOYEE BENEFITS

ALGEMENE VOORWAARDEN ADVISERING JOHN VAN VLIET FINANCIEEL ADVIES OP HET TERREIN VAN VERZEKERINGEN, PENSIOENEN EN ANDERE EMPLOYEE BENEFITS ALGEMENE VOORWAARDEN ADVISERING JOHN VAN VLIET FINANCIEEL ADVIES OP HET TERREIN VAN VERZEKERINGEN, PENSIOENEN EN ANDERE EMPLOYEE BENEFITS 1. ALGEMEEN. 1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing

Nadere informatie

Stichting Administratiekantoor Convectron Natural Fusion

Stichting Administratiekantoor Convectron Natural Fusion Stichting Administratiekantoor Convectron Natural Fusion Administratievoorwaarden van de Stichting Administratiekantoor Convectron Natural Fusion, gevestigd te Rotterdam, volgens de notariële akte van

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN

ALGEMENE VOORWAARDEN ALGEMENE VOORWAARDEN ADVISERING FINANCIEEL ADVIESBUREAU KARIN BLOTT OP HET TERREIN VAN HYPOTHEKEN / VERZEKERINGEN / OVERIG FINANCIEEL ADVIES. 1. ALGEMEEN. 1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing

Nadere informatie

Bijzondere voorwaarden geldend tussen Rabobank.be en cliënteel rechtspersonen

Bijzondere voorwaarden geldend tussen Rabobank.be en cliënteel rechtspersonen Bijzondere voorwaarden geldend tussen Rabobank.be en cliënteel rechtspersonen 1 BIJZONDERE VOORWAARDEN VOOR SPECIFIEKE PRODUCTEN OF DIENSTEN... 2 1.1 TERMINOLOGIE... 2 Art. 1. Terminologie... 2 1.3 REKENINGEN...

Nadere informatie

ING Business Account Reglement

ING Business Account Reglement I. Voorwerp en kader van dit Reglement ING Business Account Reglement 01/08/2015 Het Reglement van de ING Business Account (hierna het "Reglement" genoemd) legt de relaties vast tussen ING België nv (hierna

Nadere informatie

2.2 Assurantie Service Jan van Veen behoudt zich het recht voor opdrachten zonder opgave van redenen te weigeren.

2.2 Assurantie Service Jan van Veen behoudt zich het recht voor opdrachten zonder opgave van redenen te weigeren. ALGEMENE VOORWAARDEN ADVISERING Assurantie Service Jan van Veen OP HET TERREIN VAN Individuele Arbeidsongeschiktheidsverzekering, Uitvaartverzekering, Overlijdensrisicoverzekering, (Direct Ingaande) Lijfrenteverzekering

Nadere informatie

b. opdrachtgever: de natuurlijke of rechtspersoon met wie de uitvaartverzorger c.q. beheerder een overeenkomst sluit.

b. opdrachtgever: de natuurlijke of rechtspersoon met wie de uitvaartverzorger c.q. beheerder een overeenkomst sluit. Algemene Voorwaarden van Gerrie van den Hoef Uitvaartverzorging Broekhuizerweg 5 5866 BA Swolgen en Afscheidshuis t Pastoersweike Bosweg 5 5866 AC Swolgen Telefoon 06-19082814 E-mail info@gerrievandenhoef.nl

Nadere informatie

Reglement van de Actie "Verwen uw dieren!"

Reglement van de Actie Verwen uw dieren! Reglement van de Actie "Verwen uw dieren!" 1. Definities 1.1. Tom&Co: de organisator van de Actie is de naamloze vennootschap Aniserco nv, ingeschreven in de Kruispuntenbank Ondernemingen onder het nummer

Nadere informatie