Bestek 2009/CA/FIN 04

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Bestek 2009/CA/FIN 04"

Transcriptie

1 Bestek 2009/CA/FIN 04 Onderhandelingsprocedure met voorafgaande bekendmaking Kasbeheer Artesis Hogeschool Antwerpen

2 Inhoud 1. Algemene inlichtingen Opdrachtgevend bestuur Kenmerken van de opdracht Gunningswijze en aard van de opdracht Duur van de opdracht Voorwerp van de opdracht De overeenkomst Criteria voor de selectie Uitsluitingsgronden Technische selectiecriteria Financieel-economische selectiecriteria Onderaanneming Varianten Gunningscriteria Wijze van prijsbepaling Termijnen Offertes Indienen van de offertes Vermelding op de omslagen Het invullen van de offerte Samenstellende onderdelen van de offerte Controle en toezicht op de uitvoering Afspraken Taalgebruik Contactpersoon 8 2. Administratieve bepalingen Geldende wetgeving voor deze opdracht De algemene aannemingsvoorwaarden Afwijkingen of aanvullingen van de algemene aannemingsvoorwaarden 9 artesis Bestek 2009/CA/FIN 04 Kasbeheer p 2 / 23

3 Geldende algemene aannemingsvoorwaarden Prijsherzieningen Financiële bepalingen Middelen van optreden van de opdrachtgever Betwistingen en geschillen Prijs- en andere afspraken Borgtocht Technische bepalingen Taken van de opdrachtnemer Plichten van de opdrachtnemer Beschrijving van de uit te voeren taken en de gegevensoverdrachten De materiële uitvoering van de ontvangst- en de uitgavenverrichtingen Het verzorgen van eventuele gedecentraliseerde loketverrichtingen Het bijhouden van de rekeningen Het bijhouden van de rekening-courant van de opdrachtgever Het afhalen en brengen van liquide middelen Het verlenen van bankgaranties Het financieel beheer van de opdrachtgever Aanleveren overschrijvings- of stortingsformulieren Modaliteiten van de gegevensoverdracht met de opdrachtgever Aanvullende prestaties en diensten Offertebiljet Inventaris 22 artesis Bestek 2009/CA/FIN 04 Kasbeheer p 3 / 23

4 1. Algemene inlichtingen Artesis Hogeschool Antwerpen is een openbare instelling met rechtspersoonlijkheid, opgericht ingevolge het decreet op de hogescholen in de Vlaamse Gemeenschap van 13 juli Zij biedt via haar departementen aan meer dan studenten een waaier van opleidingen aan. Artesis Hogeschool Antwerpen wenst over te gaan tot het selecteren van een dienstverlener voor het kasbeheer van de liquide middelen. Hiertoe werd het onderhavige bestek opgesteld. In geval van betwistingen die niet van administratieve aard zijn, zullen uitsluitend de rechtbanken van het gerechtelijk arrondissement Antwerpen bevoegd zijn Opdrachtgevend bestuur De diensten worden uitgevoerd voor rekening van en met zetel: Artesis Hogeschool Antwerpen Keizerstraat Antwerpen Tel. : 03/ Fax: 03/ Verder de opdrachtgever genaamd. In dit bestek wordt onder Administratie Financiën verstaan: de financiële dienst van de Centrale Administratie Kenmerken van de opdracht Gunningswijze en aard van de opdracht Dit is een onderhandelingsopdracht met voorafgaande bekendmaking. Deze opdracht wordt beschouwd als een opdracht van diensten en valt onder de toepassing van de wet van 24 december 1993 en haar uitvoeringsbesluiten, zoals gewijzigd, betreffende de overheidsopdrachten en sommige opdrachten voor aanneming van werken, leveringen en diensten. Het volgen van deze procedure brengt geen verplichting mee om de opdracht toe te wijzen. De opdrachtgever heeft het recht om deze gunningsprocedure stop te zetten en herop te starten in toepassing van artikel 18 van de Wet van 24 december De bieder heeft geen recht op enige vergoeding indien de opdrachtgever gebruik maakt van het hierboven aangegeven recht. De begunstigde van de opdracht wordt hierna opdrachtnemer genoemd Duur van de opdracht De opdracht vangt aan vanaf de datum van de ondertekening van de kasbeheerovereenkomst en loopt over 4 jaar, waarbij de opdrachtgever de opdracht te allen tijde kan opzeggen mits het respecteren van een opzegtermijn van zes maanden. De opdrachtgever zal, indien hij van deze mogelijkheid gebruik maakt, hiervoor geen enkele schadevergoeding verschuldigd zijn, uit welke hoofde dan ook. Indien de opdrachtnemer tot 3 maal toe schriftelijk in gebreke wordt gesteld, in het bijzonder kan dit onder andere slaan op uitvoeringstermijnen, kwaliteit van de geleverde diensten, is deze overeenkomst door de opdrachtgever eenzijdig opzegbaar met een uitstapperiode van 1 maand. artesis Bestek 2009/CA/FIN 04 Kasbeheer p 4 / 23

5 Voorwerp van de opdracht Het kasbeheer van de liquide middelen van de Artesis Hogeschool Antwerpen zoals nader omschreven in punt 3 Technische bepalingen van dit bestek. De overeenkomst garandeert geen exclusiviteit De overeenkomst De opdracht is een overeenkomst voor een opdracht op grond van werkelijke uitgaven. Er zijn geen prijsverhogingen mogelijk Criteria voor de selectie Uitsluitingsgronden Van deelneming aan een opdracht kan te allen tijde een bieder worden uitgesloten als: 1. een bieder in staat van faillissement of vereffening is, of die zijn werkzaamheden heeft gestaakt of die een gerechtelijk akkoord heeft bekomen, of die in een overeenstemmende toestand verkeert als gevolg van een gelijkaardige procedure die bestaat in de nationale wetgevingen of reglementeringen; 2. een bieder aangifte heeft gedaan van zijn faillissement, voor wie een procedure van vereffening of van gerechtelijk akkoord aanhangig is of die het voorwerp is van een gelijkaardige procedure bestaande in de nationale wetgevingen of reglementeringen; 3. een bieder, bij vonnis dat in kracht van gewijsde is gegaan, veroordeeld is geweest voor een misdrijf dat zijn professionele integriteit aantast; 4. een bieder bij zijn beroepsuitoefening een ernstige fout heeft begaan, vastgesteld op elke grond die de opdrachtgever aannemelijk kunnen maken; 5. een bieder niet in orde is met de betaling van zijn belastingen in overeenstemming met de Belgische wetgeving of die van het land waarin hij gevestigd is; 6. een bieder zich in ernstige mate schuldig heeft gemaakt aan het afleggen van valse verklaringen bij het verstrekken van inlichtingen; 7. een bieder niet in orde is met zijn bijdragen aan de sociale zekerheid, in overeenstemming met de bepalingen van artikel 90 van het KB van 08/01/1996, 3 indien hij Belg is, en 4, indien hij buitenlander is. Artesis Hogeschool Antwerpen zal gebruik maken van de impliciete verklaring op eer, die inhoudt dat de inschrijvers door het louter indienen van een offerte verklaren dat ze zich niet in een van de hoger vermelde uitsluitingsgronden bevinden Technische selectiecriteria Om de technische bekwaamheid te beoordelen dient de bieder de volgende informatie te verstrekken: - een document over de bedrijfsstructuur in België waaruit blijkt dat de bieder minstens één kantoor heeft in elk van de volgende steden: Antwerpen, Lier, Mechelen en Turnhout. Bij ontstentenis van een kantoor in één of meerdere van de opgegeven locaties voegt de bieder een verklaring toe dat een gelijkwaardige service gegarandeerd wordt (bijlage 1); - referenties aangaande opdrachten voor de levering van gelijkaardige diensten gedurende de afgelopen 2 jaar (verwerkt in bijlage 2). artesis Bestek 2009/CA/FIN 04 Kasbeheer p 5 / 23

6 Financieel-economische selectiecriteria Om de financieel-economische bekwaamheid van de bieder te beoordelen dient de bieder bij zijn offerte te voegen: - een bewijs van inschrijving op de lijst van kredietinstellingen opgesteld door de CBFA (Commissie voor het Bank-, Financie- en Assurantiewezen) of een bewijs een kredietinstelling te zijn die gevestigd is in een lidstaat van de Europese Unie en overeenkomstig de toepasselijke reglementering toegelaten is om in België financiële diensten te leveren (bijlage 3); - de laatst goedgekeurde jaarrekening (bijlage 4) Onderaanneming De opdrachtnemer en enkel de opdrachtnemer is steeds en volledig aansprakelijk voor de uitvoering van de opdracht, dus ook voor eventuele opdrachten die in onderaanneming gegeven worden. De onderaanneming mag de goede uitvoering van de opdracht op geen enkel ogenblik en op geen enkele wijze in het gedrang brengen. De in onderaanneming gegeven delen van de opdracht worden volledig uitgevoerd in overeenstemming met de bepalingen van onderhavig bestek. Het in onderaanneming geven van één of meerdere delen van de opdracht kan geen aanleiding geven tot enige kostprijsverhoging voor de opdrachtgever. Het opdrachtgevend bestuur is enkel contractueel verbonden met de opdrachtnemer Varianten Elke inschrijver mag slechts één enkele offerte indienen. Varianten worden niet toegestaan Gunningscriteria De rangschikking van de offertes is gebaseerd op een beoordeling van de regelmatige met het bestek conforme offertes, rekening houdend met de volgende gunningscriteria: 1. Zichtrekening en kasfaciliteiten 50 ptn Het verschil tussen de meest voordelige referentierentevoeten en de marges hierop en de referentierentevoeten en de marges hierop geboden door de bieder (zie punt 3.3.7); 2. Transactiekosten 30 ptn Het verschil tussen de meest voordelige kosten van de verrichtingen en de kosten aangerekend door de bieder (zie punt ); 3. Valutering 15 ptn het verschil tussen de meest voordelige valutering van de verrichtingen en de valutering door de bieder (zie punt ); 4. Aanvullende prestaties, diensten en suggesties (zie punt 3.4) 5 ptn Wanneer offertes die het voordeligst worden geacht als gelijkwaardig worden beschouwd dan wordt aan deze inschrijvers een verbetering van hun offerte gevraagd Wijze van prijsbepaling Onderhavige opdracht is wat de prijsbepaling betreft een opdracht op grond van werkelijke uitgaven. artesis Bestek 2009/CA/FIN 04 Kasbeheer p 6 / 23

7 1.6. Termijnen - Zowel de kandidaatstelling als de offertes moeten ingediend worden tegen uiterlijk op vrijdag 16 oktober 2009 om 10 uur. - De offertes worden aanvaard voor zover de zitting van opening van de offertes niet voor geopend is verklaard. - De opening van de offertes, zonder prijsafroeping, is openbaar en zal plaatsvinden op Artesis Hogeschool Antwerpen, Centrale administratie, Keizerstraat 15, 2000 Antwerpen. - De bieders blijven gebonden aan hun offerte gedurende een termijn van 120 (honderdtwintig) kalenderdagen vanaf de dag van de opening van de offertes Offertes Indienen van de offertes De offertes moeten in tweevoud (één origineel en één kopie) en in aparte, definitief gesloten enveloppen worden ingediend. Elke offerte (d.w.z. het begeleidend schrijven, het offertebiljet, de inventaris en de bijlagen) met vermelding van de identificatie van het bestek: 2009/CA/FIN 04, van het opschrift origineel of kopie en van de datum van de opening van de offertes, moeten gericht worden aan: Artesis Hogeschool Antwerpen T.a.v. de heer Alain De Waele Keizerstraat Antwerpen De offertes kunnen worden afgegeven tegen ontvangstbewijs uiterlijk op datum en uur van de opening der offertes. Offertes die toekomen na opening van de zitting van opening van de offertes, komen niet in aanmerking. De inschrijver moet zijn offerte stellen op de bij dit bestek gevoegde formulieren voor het offertebiljet en de inventaris. Indien hij deze op andere documenten maakt dan op de voorziene formulieren moet de inschrijver op ieder van deze documenten verklaren dat het document conform het bij het bestek behorende model is Vermelding op de omslagen De offerte, die met de post verzonden wordt, bevindt zich in een 2 de omslag met het bovenvermelde adres en de vermelding NIET OPENEN en OFFERTE 2009/CA/FIN Het invullen van de offerte De bieder maakt zijn offerte op en wordt door de bieder of zijn gemachtigde gedateerd en gehandtekend (een parafering volstaat niet). Doorhalingen, overschrijvingen, aanvullingen of wijzigingen, zowel in de offerte als in de bijlagen die de essentiële voorwaarden van de opdracht zoals de prijzen, termijnen, technische specificaties kunnen beïnvloeden, moeten eveneens door de bieder of zijn gevolmachtigde ondertekend worden Samenstellende onderdelen van de offerte De onderdelen van de offerte zijn de volgende: artesis Bestek 2009/CA/FIN 04 Kasbeheer p 7 / 23

8 - het begeleidend schrijven, - het offertebiljet, - inventaris - de bijlagen 1 t.e.m. 4 (gedateerd en gehandtekend) Alle bijlagen worden gehandtekend en gedagtekend door de bieder. Zij dragen het nummer en de titel zoals hieronder aangegeven. Op de inhoudstabel worden de verplichte en de door de bieder toegevoegde bijlagen aangeduid. Wanneer een bijlage niet voorkomt wordt zij vervangen door een blanco blad met de vermelding Bijlage : NIHIL. Minimaal de hierna vermelde bijlagen zijn bij te voegen. Bijlage 1: Een document over de bedrijfsstructuur in België Hieruit moet blijken dat de bieder minstens één kantoor heeft in elk van de volgende steden: Antwerpen, Lier, Mechelen en Turnhout. Bij ontstentenis van een kantoor in één of meerdere van de opgegeven locaties voegt de bieder een verklaring toe dat een gelijkwaardige service gegarandeerd wordt. Bijlage 2: Referenties aangaande opdrachten voor de levering van gelijkaardige diensten gedurende de afgelopen 2 jaar. Bijlage 3: Een bewijs van inschrijving op de lijst van kredietinstellingen opgesteld door de CBFA of een bewijs een kredietinstelling te zijn die gevestigd is in een lidstaat van de Europese Unie en overeenkomstig de toepasselijke reglementering toegelaten is om in België financiële diensten te leveren. Bijlage 4: de laatst goedgekeurde jaarrekening Controle en toezicht op de uitvoering De controle en toezicht op deze opdracht wordt uitgevoerd door de Administratie Financiën van de opdrachtgever Afspraken Bij de dienstverlening zal de opdrachtnemer door de Administratie Financiën van de opdrachtgever worden bijgestaan. Alle afspraken zullen geëxpliciteerd worden bij het aanvangsbevel door middel van een kasbeheerovereenkomst Taalgebruik De offertes dienen in het Nederlands opgesteld te worden. De bieder verbindt er zich tevens toe voor alle betrekkingen met de opdrachtgever, in woord en geschrift, steeds het Nederlands te gebruiken. Louter technische documentatie of verklarende bijlagen mogen in het Duits, Engels of Frans toegevoegd worden Contactpersoon Onmiddellijk na gunning van de opdracht dient de opdrachtnemer een contactpersoon aan te duiden voor alles wat betrekking heeft op de uitvoering van de overeenkomst. Naam, adres en telefoonnummer van deze contactpersoon zullen onmiddellijk aan de opdrachtgever worden meegedeeld. De kost van deze functie mag niet doorgerekend worden aan Artesis Hogeschool Antwerpen. artesis Bestek 2009/CA/FIN 04 Kasbeheer p 8 / 23

9 2. Administratieve bepalingen 2.1. Geldende wetgeving voor deze opdracht - Wet van 24 december 1993 betreffende de overheidsopdrachten en sommige opdrachten voor aanneming van werken, leveringen en diensten, zoals gewijzigd. - KB van 8 januari 1996 betreffende de overheidsopdrachten voor aanneming van werken, leveringen en diensten en de concessies voor openbare werken, zoals gewijzigd. - KB van 26 september 1996 tot bepaling van de algemene uitvoeringsregels van de overheidsopdrachten en de concessies voor openbare werken, zoals gewijzigd. - Bijlage bij KB van 26 september 1996 houdende de Algemene Aannemingsvoorwaarden voor de overheidsopdrachten voor aanneming van werken, leveringen en diensten en voor de concessies voor openbare werken, zoals gewijzigd. - Decreet van 13 juli 1994 betreffende de hogescholen in de Vlaamse Gemeenschap, zoals gewijzigd. - Alle andere wetten, besluiten en reglementen die ter zake gelden, evenzo alle wijzigingen, errata en aanvullingen, die van kracht zijn de dag van de opening van de offertes De algemene aannemingsvoorwaarden Conform het KB van 26 september 1996 zijn de algemene aannemingsvoorwaarden volledig van toepassing tenzij hieronder anders bepaald Afwijkingen of aanvullingen van de algemene aannemingsvoorwaarden - toezicht op en controle van de opdracht: conform artikelen 2, 53 en 55 van de Algemene aannemingsvoorwaarden van datzelfde KB heeft de opdrachtgever het recht toezicht te houden op de uitvoering van de diensten door de opdrachtnemer. Op eenvoudige vraag van de opdrachtgever, is de opdrachtnemer verplicht in de kortst mogelijke tijd al de gevraagde inlichtingen te verstrekken; - continuïteit van de dienstverlening door de opdrachtnemer: conform artikel 16, 8 van de Algemene aannemingsvoorwaarden van datzelfde KB kan de opdrachtnemer geen beroep doen of de paragrafen 1 en 2 van datzelfde artikel om de uitvoeringstermijn te vertragen of de uitvoering van de opdracht te onderbreken; - bezwaren van de opdrachtnemer: ieder bezwaar van de opdrachtnemer dient ingediend te worden in overeenstemming met de bepalingen van artikelen 16 en 18 van de Algemene aannemingsvoorwaarden van datzelfde KB Geldende algemene aannemingsvoorwaarden Leidend ambtenaar Artesis Hogeschool Antwerpen T.a.v. Alain De Waele directeur financiën Keizerstraat Antwerpen Tel: 03 / Fax: 03 / artesis Bestek 2009/CA/FIN 04 Kasbeheer p 9 / 23

10 De bieder wordt ertoe gehouden alle briefwisseling betreffende deze opdracht met de leidende ambtenaar te voeren. Voor alle inlichtingen betreffende de technische bepalingen van onderhavig bestek kan contact genomen worden met Werner Van der Jeugt, hoofdboekhouder, of 03 / Voor alle inlichtingen betreffende de administratieve bepalingen van onderhavig bestek kan contact genomen worden met Thomas Desmedt, coördinator financiën, of 03 / Uitgesloten natuurlijke en rechtspersonen - van de kant van de opdrachtgever: onverminderd de toepassing van andere verbodsbepalingen die voortvloeien uit een wet, een decreet, een ordonnantie, een reglement of een statuut, is het iedere ambtenaar, openbare gezagsdrager, of ieder ander natuurlijke rechtspersoon belast met een openbare dienst verboden, op welke wijze dan ook, rechtstreeks of onrechtstreeks tussen te komen bij de gunning van en het toezicht op de uitvoering van een overheidsopdracht van zodra hij persoonlijk of via een tussenpersoon, belangen heeft in één van de bieders; - van de kant van de opdrachtnemer: conform artikel 10, 2 is het de opdrachtnemer verboden het geheel of een gedeelte van de opdracht toe te vertrouwen aan een opdrachtnemer die zich in één van de gevallen bevindt respectievelijk bedoeld in artikel 43 van het KB van 08/01/1996 (i.e. de uitsluitingsgronden) en artikel 21, 4 van de Algemene aannemingsvoorwaarden van het KB van 26/09/1996; conform datzelfde artikel 10, 2 is het de opdrachtnemer verboden om uitgesloten natuurlijke en rechtspersonen te laten deelnemen aan de leiding van of aan het toezicht op het geheel of een deel van de opdracht. Elke inbreuk van dit verbod kan aanleiding geven tot de toepassing van de maatregelen van ambtswege Prijsherzieningen Er zijn geen prijsverhogingen mogelijk Financiële bepalingen De bieder wordt geacht zowel in zijn eenheidsprijzen als in zijn globale prijzen alle kosten en heffingen, die op de diensten wegen te hebben inbegrepen, met uitzondering van de BTW. Ter verduidelijking van de bepalingen van artikel 100 van het K.B. van en art. 49 van de bijlage aan het K.B. van bevatten de prijzen van de offerte de kosten van het studiewerk in het kader van de opdracht, de administratie- en secretariaatskosten (fax, briefwisseling, telefoon, , e.d.), Middelen van optreden van de opdrachtgever De opdrachtnemer kan op verschillende wijzen in gebreke blijven: - de niet gehele voltooiing van de opdracht, - de trage vordering van de opdracht, - de niet-naleving van bevelen, - de niet-uitvoering volgens de bepalingen van onderhavig bestek of volgens de regels van het goede vakmanschap. artesis Bestek 2009/CA/FIN 04 Kasbeheer p 10 / 23

11 Dit in gebreke blijven wordt met een PV vastgesteld. Een afschrift wordt per aangetekende brief aan de opdrachtnemer overgemaakt. Deze laatste kan dan de tekortkomingen herstellen of zijn verweermiddelen binnen de 15 dagen, bij aangetekend schrijven, inroepen. Indien de opdrachtnemer niet reageert binnen deze termijn, wordt hij geacht de feiten te erkennen. Als er geen reactie ontvangen wordt of de verweermiddelen door de opdrachtgever als ontoereikend beoordeeld worden, heeft de opdrachtgever de volgende mogelijkheden: - de financiële straffen (hetzij met een éénmalig bedrag van 0,07% van het gunningsbedrag met een minimum van 27 EURO en een maximum van 270 EURO, hetzij met een straf van 0,02% van de oorspronkelijke aannemingssom per kalenderdag van niet-uitvoering met een minimum van 13 EURO en een maximum van 130 EURO per dag; deze bedragen kunnen niet door de opdrachtnemer teruggevorderd worden en mogen ook niet teruggegeven worden); - de boetes wegens laattijdige uitvoering (0,07 % per kalenderdag en een totaal maximum van 5% van de waarde van de diensten waarvan de levering met vertraging gebeurde, deze bedragen kunnen wel teruggevorderd of teruggegeven worden); - de maatregelen van ambtswege: worden bij aangetekende brief bekendgemaakt en verbieden de opdrachtnemer nog tussen te komen in de uitvoering van de opdracht: o de verbreking van de opdracht (artikel 21 van de Algemene aannemingsvoorwaarden van het KB van 26/09/1996), o het sluiten van een overeenkomst met derden voor rekening van de in gebreke gebleven opdrachtnemer; - de compensatie: het bedrag van de boeten en straffen, alsook het bedrag van de schade, onkosten of uitgaven als gevolg van de toepassing van de maatregelen van ambtswege of die er zullen uit voortvloeien worden in eerste instantie op de, door de opdrachtnemer om welke reden ook, opeisbare bedragen ingehouden; - de bijkomende sancties zoals de uitsluiting: de opdrachtgever zal de opdrachtnemer, na deze gehoord te hebben, voor een bepaalde periode van deelname aan volgende gunningsprocedures uitsluiten als de verweermiddelen als ontoereikend beoordeeld worden Betwistingen en geschillen Bij betwistingen en geschillen zijn de verweermiddelen van de opdrachtgever bepaald in de artikelen 20 en 75 van de Algemene Aannemingsvoorwaarden. De opdracht moet worden uitgewerkt, opgevat en uitgevoerd in overeenstemming met het Belgische recht. De partijen verbinden zich ertoe om hun verplichtingen te goeder trouw na te komen en om samen te werken met het oog op het welslagen van de opdracht. De geschillen betreffende de verplichtingen die voortvloeien uit de bepalingen die de opdracht regelen, moeten in gezamenlijk overleg worden geregeld: - De partijen moeten proberen de zaak in der minne te regelen, vooraleer zij hun toevlucht nemen tot andere middelen. Daartoe zal de meest gerede partij de andere partij per eenvoudig aangetekend schrijven de slechte uitvoering van het contract betekenen. Indien mogelijk zal er een oplossing bij deze kennisgeving worden gevoegd. De andere partij beschikt dan over een termijn van 15 dagen, te rekenen vanaf verzending van de aangetekende brief, om de ontvangst ervan te bevestigen en akkoord te gaan met de voorgestelde oplossing. - Bij gebrek aan een akkoord en alvorens een rechtszaak aan te spannen, zullen de partijen proberen om een compromis te vinden middels onderhandelingen die worden aangevat zodra is gebleken dat de zaak niet in de minne kan geregeld worden. De onderhandelingen zullen plaatsvinden op het adres vermeld in punt Leidend ambtenaar, in aanwezigheid van de personen die daartoe door beide partijen worden aangewezen. Behoudens andere afspraken zullen de onderhandelingen de duur artesis Bestek 2009/CA/FIN 04 Kasbeheer p 11 / 23

12 van 15 kalenderdagen, te rekenen vanaf de verzending van de eerste aangetekende brief, niet mogen overschrijden tenzij de betrokken partijen gezamenlijk anders overeenkomen. Indien in dit stadium van het geschil nog geen overeenstemming is bereikt, wordt het geschil in handen gegeven van de rechtbank te Antwerpen, die als enige bevoegd is Prijs- en andere afspraken Indien de opdrachtgever op eender welk ogenblik vaststelt dat de opdrachtnemer de bepalingen van artikel 11 van de wet van 24/12/1993 niet heeft geëerbiedigd, zal de opdrachtgever minstens één van de volgende maatregelen treffen: - de toepassing van de maatregelen van ambtswege, - de uitsluiting van de opdrachtnemer voor een bepaalde duur van de opdrachten van de opdrachtgever Borgtocht Conform artikel 5 1 van de Algemene aannemingsvoorwaarden van het KB van 26/09/1996 is er geen borgtocht vereist voor deze opdracht. artesis Bestek 2009/CA/FIN 04 Kasbeheer p 12 / 23

13 3. Technische bepalingen 3.1. Taken van de opdrachtnemer De opdrachtnemer voert volgende taken uit: - het doen van de materiële verrichtingen van de ontvangsten en de uitgaven; - het verzorgen van eventueel noodzakelijke gedecentraliseerde loketverrichtingen; - het bijhouden van de diverse individuele rekeningen op naam van de opdrachtgever; - het bijhouden van de rekening-courant van de opdrachtgever; - het verzorgen van geldtransporten; - het verlenen van bankgaranties; - het ter beschikking stellen van voorschotten tot 1,25 miljoen EURO; - het jaarlijks aanleveren van overschrijvings- of stortingsformulieren. Alle ontvangsten- en uitgavenverrichtingen zullen worden uitgevoerd via rekeningen, geopend bij de opdrachtnemer in samenspraak met de Administratie Financiën. Het toestaan van eventuele uitzonderingen op deze regeling is uitsluitend de bevoegdheid van de Administratie Financiën Plichten van de opdrachtnemer De gegevens waarvan de opdrachtnemer kennis krijgt in het kader van de uitvoering van de opdracht blijven te allen tijde eigendom van de opdrachtgever. De opdrachtnemer verbindt er zich toe de vertrouwelijkheid te bewaren van de informatie waarvan hij kennis krijgt tijdens de toewijzing of de uitvoering van de opdracht, alsook van de staten en de bescheiden die het resultaat zijn van de verwerking van die informatie. Geen van deze gegevens of inlichtingen zullen worden meegedeeld aan een derde partij zonder de uitdrukkelijke toestemming van de opdrachtgever. De vertrouwelijkheidsclausule geldt tevens voor een periode van vijf jaar na de afloop van de kasbeheerovereenkomst. De opdrachtnemer waarborgt het respect van de vertrouwelijkheid van de gegevens door het eigen personeel. De gegevens nodig voor de uitvoering deelt hij uitsluitend mee aan die leden van het personeel die direct betrokken zijn bij de uitvoering van de opdracht. Behoudens de uitdrukkelijke toelating van de opdrachtgever zal de opdrachtnemer noch van deze gegevens, noch van de informatie voortvloeiend uit het beheer van de rekeningen mogen gebruik maken, tenzij voor de uitvoering van de taken die het voorwerp van dit bestek uitmaken. De opdrachtnemer zal de nodige voorzieningen treffen om de opdracht uiterlijk 1 maand na de ondertekening van de kasbeheerovereenkomst geheel uitvoerbaar te maken Beschrijving van de uit te voeren taken en de gegevensoverdrachten De materiële uitvoering van de ontvangst- en de uitgavenverrichtingen Aard van de verrichtingen De opdrachtgever voorziet volgende verrichtingen: - digitale overschrijvingen per lijn; - overschrijvingen op papier; - domiciliëringen; - circulaire cheques; - buitenlandse overschrijvingen; artesis Bestek 2009/CA/FIN 04 Kasbeheer p 13 / 23

14 - ontvangsten; - bankkaarten; - kredietkaarten; - interne transfers tussen de rekeningen. De opdrachtnemer heeft hierbij geen enkele verantwoordelijkheid inzake de wettelijkheid en de regelmatigheid van de haar voorgelegde en uitgevoerde betaalopdrachten, voor zover deze regelmatig zijn ondertekend Valutering De opdrachtnemer geeft per opdrachttype aan: - de uitvoering van de verrichting (verrekening); - de valutering van de kasstroom op rekening van de opdrachtgever; - de valutering op de rekening van de begunstigde. Soort Uitvoeringsdatum Valutering opdrachtgever Valutering begunstigde Inkomende kasstromen Ontvangsten van derden binnen dezelfde bank Ontvangsten van derden vanuit andere banken Ontvangsten uit financiële verrichtingen Uitgaande kasstromen Wedden naar postchequerekening Wedden naar dezelfde bank Wedden naar andere banken Betalingen van bedrijfsvoorheffing en RSZ Betalingen uit financiële verrichtingen Betaling aan begunstigden binnen dezelfde bank Betalingen aan begunstigden bij andere banken in gewone verrekening Betalingen aan begunstigden bij andere banken in dringende verrekening Interne transfers Interne transfers binnen Artesis Hogeschool Antwerpen artesis Bestek 2009/CA/FIN 04 Kasbeheer p 14 / 23

15 Transactiekosten De opdrachtnemer geeft per type van opdracht de transactiekost per verrichting aan. Soort Kost in euro Digitale overschrijving per lijn Overschrijving op papier Domiciliëring Inkomende postassignatie Inkomende circulaire cheque Uitgaande circulaire cheque Inkomende internationale cheque Buitenlandse overschrijving op rekening Internet-banking Dagelijkse verzending rekeninguittreksels Wekelijkse verzending rekeninguittreksels Terbeschikkingstelling van bankkaart Terbeschikkingstelling van kredietkaart Interne transfers Centralisatie in één rekening-courant Afhalen en brengen van liquide middelen Bankgaranties Openen rekening Bijhouden rekening Afsluiten rekening Per jaar per jaar per jaar dagelijks wekelijks per garantie Het verzorgen van eventuele gedecentraliseerde loketverrichtingen Diverse hoofd- en bijzetels van de departementen van de opdrachtgever bevinden zich buiten de Antwerpse agglomeratie. Van de opdrachtnemer wordt derhalve verwacht dat hij zijn kantoornet beschikbaar stelt van deze departementen voor de materiële uitvoering van hun ontvangst- en uitgavenverrichtingen Het bijhouden van de rekeningen De organisatie van de rekeningenstructuur De organisatie van de rekeningenstructuur en haar werking worden vastgesteld in overleg tussen de Administratie Financiën en de opdrachtnemer. De opdrachtnemer verbindt er zich toe dat de Administratie Financiën te allen tijde een inzage- en controlemogelijkheid heeft op het rekeningenbestand zoals zich dat op dat ogenblik voordoet, met een overzicht van de gedane verrichtingen Het beheer van rekeningen Hieronder volgt een beschrijving van de procedure voor het openen van een rekening bij de opdrachtnemer. artesis Bestek 2009/CA/FIN 04 Kasbeheer p 15 / 23

16 De aanvraag voor de opening van een rekening wordt opgesteld door de Administratie Financiën. Bij de opening van de rekening worden de namen van de gevolmachtigden opgegeven. De directeur financiën van de Administratie Financiën ondertekent de aanvraag nadat het nummer en de naam van de rekening zijn vermeld en de modelhandtekeningen aangebracht zijn. Het opvragen van de modelhandtekeningen bij de opdrachtnemer kan uitsluitend na voorafgaandelijke schriftelijke toestemming van de Administratie Financiën. De departementen kunnen op de hen toegewezen rekeningen NIET in negatief gaan. De Administratie Financiën heeft altijd toegang tot de diverse rekeningen van de departementen en kan verrichtingen op deze rekeningen uit voeren. De aanvraag voor apparatuur, kaarten en welk materiaal dan ook dat bestemd is voor het plaatsen van een elektronische handtekening wordt gedaan door de directeur financiën van de Administratie Financiën. Ze mag niet rechtstreeks naar de opdrachtnemer gestuurd worden noch door de opdrachtnemer behandeld worden zonder het akkoord van de directeur financiën van de Administratie Financiën. Indien een bestaande rekening dient gewijzigd te worden zullen de nodige wijzigingen door de Administratie Financiën aangevraagd worden. Indien een bestaande rekening dient afgesloten te worden zal de aanvraag tot afsluiting door de Administratie Financiën ingediend worden. De Administratie Financiën verschaft aan de opdrachtnemer: - een lijst van de personen die bevoegd zijn om gegevens uit de door de opdrachtnemer ter beschikking gestelde informatiebanken op te vragen en te raadplegen; - de technische uitvoeringsmodaliteiten waaronder een gevolmachtigde alleen of samen met een andere gevolmachtigde betalingsopdrachten kan uitvoeren. De opdrachtnemer zal geen toegang verstrekken tot de gegevens in verband met de kasstromen en het kasbeheer van de opdrachtgever aan personen of organen die geen bevoegdheid dienaangaande gekregen hebben. Elke dergelijke vraag wordt aan de Administratie Financiën onmiddellijk en schriftelijk gesignaleerd Kosten Eventuele kosten voor het openen, sluiten en bijhouden van de rekeningen moeten uitdrukkelijk door de bieder worden vermeld. Dat geldt eveneens voor de kosten voor de terbeschikkingstelling van bank- en kredietkaarten en voor de eventuele kost per boeking (zowel in credit als in debet) Het bijhouden van de rekening-courant van de opdrachtgever Inhoud van de rekening-courant De rekening-courant van de opdrachtgever is de som van de dagelijkse standen van alle rekeningen van de opdrachtgever bij de opdrachtnemer d.w.z. de rekeningen van de departementen (zoals beschreven in punt ) en alle rekeningen van de Administratie Financiën Kosten De eventuele kosten voor de centralisatie van de rekeningen in één globale rekening-courant moeten uitdrukkelijk door de bieder worden vermeld. artesis Bestek 2009/CA/FIN 04 Kasbeheer p 16 / 23

17 Het afhalen en brengen van liquide middelen Inhoud De departementen en de Administratie Financiën realiseren regelmatig uitgaven en inkomsten in baar geld. Zij hebben bijgevolg regelmatig nood aan geldleveringen of geldophalingen: gemiddeld éénmaal per 2 week en tot ca euro Kosten De kosten voor het verzorgen van deze dienst moet uitdrukkelijk door de bieder worden vermeld Het verlenen van bankgaranties Inhoud Aan de opdrachtgever kan een kredietopening voor bankgaranties toegekend worden op het niveau van de Administratie Financiën, enkel op vraag van deze laatste en met de goedkeuring en garantie van de Administratie Financiën. Deze kredietopening kan alleen benut worden voor het verstrekken van bankgaranties Kosten De eventuele kosten voor het verlenen van deze bankgaranties (te dragen door de gebruiker van de faciliteit) moeten uitdrukkelijk door de bieder vermeld worden Het financieel beheer van de opdrachtgever De rekening-courant van de departementen Er is geen interestafrekening tussen de opdrachtnemer en de departementen. De interestafrekening gebeurt tussen de opdrachtnemer en de Administratie Financiën via de centrale zichtrekening De globale rekening-courant van de Administratie Financiën: kasfaciliteiten en financiële voorwaarden De centrale zichtrekening kan in negatief gaan voor het totaal aan beschikbare gelden dat zich op de departementale rekeningen bevindt zonder dat hiervoor debetinteresten worden aangerekend. De opdrachtnemer moet een permanente kasfaciliteit van maximum 1,25 miljoen euro ter beschikking stellen van de Administratie Financiën in de globale rekening-courant. De eventuele kosten voor het verstrekken van de kasfaciliteiten op de globale rekening-courant moeten uitdrukkelijk door de bieder vermeld worden. De interestberekening op de rekening-courant gebeurt dagelijks. De interestafrekening zelf gebeurt met valuta op de eerste kalenderdag van de maand die volgt. De opdrachtnemer vermeldt welke interestvergoeding (in termen van marges t.o.v. de referentievoet) en interestformule op het creditsaldo, respectievelijk op het debetsaldo per valutadag van de rekeningcourant wordt toegepast. Dezelfde referentierentevoet wordt gehanteerd voor de berekening van de interestvergoeding op de debet- en creditsaldi. Eventuele verwijzingen naar referentierentevoeten moeten door de Administratie Financiën opvolgbaar en controleerbaar zijn (NBB, Reuters, Bloomberg,...). In het geval die referentierentevoet zou wegvallen, zal ze vervangen worden door een andere equivalente referentierentevoet, op voorstel van de opdrachtnemer en na goedkeuring van de Administratie Financiën. Er worden geen drempels, noch franchises in aanmerking genomen voor de berekening van de interesten. artesis Bestek 2009/CA/FIN 04 Kasbeheer p 17 / 23

18 Waarderingstabel Met het oog op de evaluatie van de offerte m.b.t. tot de punten dient de opdrachtnemer de gevraagde gegevens in de volgende tabelvorm voor te stellen: Soort Referentierentevoet Marge Dagbasis Formule Zichtrekening credit Zichtrekening debet Kasfaciliteit De referentierentevoet met een maximale looptijd van 1 maand dient erkend te zijn op de Belgische gelden kapitaalmarkten Aanleveren overschrijvings- of stortingsformulieren De opdrachtnemer staat in voor het jaarlijks leveren van maximaal overschrijvings- of stortingsformulieren die de facturen, debetnota s van de opdrachtgever vergezellen, al dan niet aangepast aan SEPA Modaliteiten van de gegevensoverdracht met de opdrachtgever De wederzijdse gegevensoverdracht zal zowel op papier als geautomatiseerd (ISABEL, internet-banking) gebeuren tussen de opdrachtnemer en de Administratie Financiën van de opdrachtgever. Het aantal personen dat gebruik zullen maken van de geautomatiseerde gegevensoverdracht zal later bepaald worden door de Administratie Financiën Aanvullende prestaties en diensten Bij elke aanvullende dienst, prestatie of suggestie verstrekt de bieder een beschrijving (incl. de kosten), als bijlage, bij zijn offerte om de opdrachtgever toe te laten de kwaliteit ervan te evalueren. De eventuele kosten voor het verlenen van deze aanvullende prestaties en diensten moeten uitdrukkelijk door de bieder vermeld worden. artesis Bestek 2009/CA/FIN 04 Kasbeheer p 18 / 23

19 4. Offertebiljet Artesis Hogeschool Antwerpen Centrale Administratie Keizerstraat 15, B Antwerpen tel. : Fax: Opdracht: 2009/CA/FIN 04 Doorhalingen, overschrijvingen, aanvullingen of wijzigingen, zowel in de offerte als in de bijlagen, die de essentiële voorwaarden van de opdracht zoals prijzen, termijnen, technische specificaties,... kunnen beïnvloeden, moeten op straffe van nietigheid van de offerte gehandtekend zijn (parafering volstaat niet) door de persoon die de offerte ondertekent. Ofwel 1, 2, De ondergetekende (naam en voornaam) Hoedanigheid en beroep Nationaliteit Postnummer en gemeente Straat en nummer Telefoonnummer adres Land Fax GSM Ofwel 3, 4, De vennootschap (naam) Rechtsvorm Maatschappelijke zetel Straat en nummer Telefoonnummer adres Vertegenwoordigd door Hoedanigheid Nationaliteit Postnummer en gemeente Straat en nummer Nationaliteit Land Fax GSM Land De ondergetekende verbindt zich op zijn (haar) of op de roerende en onroerende goederen van de vennootschap tot de uitvoering, overeenkomstig de bepalingen en de voorwaarden van het bestek, van de opdracht beschreven in dit bestek. 1 Schrappen wat niet past 2 Gelieve in het begeleidend schrijven de nodige adressen op te geven 3 De volgende gegevens dienen door elke gemachtigde ingevuld te worden 4 Elke gemachtigde voegt bij zijn (haar) offerte een gewaarmerkt afschrift van de authentieke of onderhandse akte waaruit zijn (haar) bevoegdheid blijkt. Hij (zij) kan zich beperken tot een kopie van de desbetreffende bijlage aan het Belgisch Staatsblad waarin zijn (haar) bevoegdheden zijn bekendgemaakt. artesis Bestek 2009/CA/FIN 04 Kasbeheer p 19 / 23

20 De ondergetekende erkent hiermede kennis genomen te hebben van het volledige bestek en verklaart: 1. Algemene inlichtingen RSZ-nr. BTW-nr 2. Inlichtingen betreffende onderaannemers De onderaannemers van vreemde nationaliteit hebben hun woonplaats in (naam, adres en nationaliteit): Het bedrag van de werken die zullen opgedragen worden aan de onderaannemers: 1 onderdanen van een EU-lidstaat beloopt (per land): 2 onderdanen van een ander land beloopt (per land): 3. Inlichtingen betreffende het personeel Het personeel heeft de volgende nationaliteit: 4. Betalingen De opdrachtgever zal zich geldig kwijten van de uit het voorliggende bestek ontstane schuld door storting van het bedrag aan geldige schuldvorderingen op het artesis Bestek 2009/CA/FIN 04 Kasbeheer p 20 / 23

Bestek nummer G000004

Bestek nummer G000004 Digipolis - opdrachthoudende vereniging Generaal Armstrongweg 1 B 2020 Antwerpen Tel.++32 3 338 76 11 Fax ++32 3 338 79 00 http://www.digipolis.be ask_aankoop@digipolis.be Bestek nummer G000004 Voor het

Nadere informatie

Ministerie van Financiën. Dienst Informatica BESTEK WEBHOSTING VAN DE INTERNETSITES VAN HET MINISTERIE VAN FINANCIEN

Ministerie van Financiën. Dienst Informatica BESTEK WEBHOSTING VAN DE INTERNETSITES VAN HET MINISTERIE VAN FINANCIEN Ministerie van Financiën Dienst Informatica BESTEK WEBHOSTING VAN DE INTERNETSITES VAN HET MINISTERIE VAN FINANCIEN 1 1. Deel 1 : Administratieve en contractuele bepalingen 1.1 Identificatie van de opdracht

Nadere informatie

BIJZONDER BESTEK. Datum van de zitting voor de opening van de offertes: 19 september 2011 om 10 u.

BIJZONDER BESTEK. Datum van de zitting voor de opening van de offertes: 19 september 2011 om 10 u. BIJZONDER BESTEK Consultancy op de volgende domeinen : risk, audit, compliance, information & communication technology, security, privacy forencics &security en juridische aspecten Datum van de zitting

Nadere informatie

Project «Onderhoud DWH Risicobeheer»

Project «Onderhoud DWH Risicobeheer» FOD Financiën Stafdienst ICT Algemene offerteaanvraag met bekendmaking Bestek Regels en voorwaarden betreffende de indiening van offertes voor de uitvoering van het Onderhoud van programmatuur van datawarehouse

Nadere informatie

BIJZONDER BESTEK BTC/CTB BXL 1464 VAN 22/07/2013

BIJZONDER BESTEK BTC/CTB BXL 1464 VAN 22/07/2013 BIJZONDER BESTEK BTC/CTB BXL 1464 VAN 22/07/2013 OPDRACHT VOOR AANNEMING VAN DIENSTEN "PRINCE2-OPLEIDING VOOR HET BTC- PERSONEEL" 151 HRM INHOUDSOPGAVE INHOUDSOPGAVE 1 ALGEMENE BEPALINGEN... 4 1.1 AANBESTEDENDE

Nadere informatie

Bestek nummer GAC/2014/2775

Bestek nummer GAC/2014/2775 Gemeenschappelijke aankoopcentrale Stad Antwerpen OCMW Antwerpen Francis Wellesplein 1 B 2018 Antwerpen Bestek nummer GAC/2014/2775 Voor het toewijzen van een overheidsopdracht voor de aanneming van diensten

Nadere informatie

bestek concessie van diensten DGFB/JN/13.52

bestek concessie van diensten DGFB/JN/13.52 bestek concessie van diensten DGFB/JN/13.52 CONCESSIE VAN DIENSTEN nr. DGFB/JN/13.52 Uitbating van een campusshop op de campus Schoonmeersen Plaats van uitvoering: Campus Schoonmeersen, gebouw D, Valentin

Nadere informatie

BIJZONDER BESTEK IT-Bijstand voor het CIBG Sluiten van een raamovereenkomst

BIJZONDER BESTEK IT-Bijstand voor het CIBG Sluiten van een raamovereenkomst 2009 BIJZONDER BESTEK IT-Bijstand voor het CIBG Sluiten van een raamovereenkomst 1 Afdeling 1: administratief gedeelte... 10 1.1. Doel en wijze van gunning van de opdracht... 10 1.2. Aanbestedende overheid

Nadere informatie

Overheidsopdracht Bestek betreffende de hosting, het onderhoud en de volledige monitoring van haar infrastructuur.

Overheidsopdracht Bestek betreffende de hosting, het onderhoud en de volledige monitoring van haar infrastructuur. Datum Pagina 1 Overheidsopdracht Bestek betreffende de hosting, het onderhoud en de volledige monitoring van haar infrastructuur. WIJZE VAN GUNNING: OPEN OFFERTEAANVRAAG ADMINISTRATIEVE EN TECHNISCHE BEPALINGEN

Nadere informatie

Inleiding. Inleiding. Artikel 1. Doelstellingen van de algemene voorwaarden.

Inleiding. Inleiding. Artikel 1. Doelstellingen van de algemene voorwaarden. Bijlage aan het koninklijk besluit van 14 april 2013 tot wijziging van het koninklijk besluit van 12 januari 1970 houdende reglementering van de postdienst. BIJLAGE 2 Algemene voorwaarden toepasselijk

Nadere informatie

algemene bankvoorwaarden

algemene bankvoorwaarden algemene bankvoorwaarden Uitgave geregistreerd te Brussel, 6 de kantoor, op 31 oktober 2013, boek 302, blad 92, vak 16. Deze Algemene Bankvoorwaarden vervangen de Algemene Bankvoorwaarden die op 3 februari

Nadere informatie

Koninklijk Belgisch Instituut voor Natuurwetenschappen

Koninklijk Belgisch Instituut voor Natuurwetenschappen 261 Directie Brussel Jourdanstraat 95 (bus 2) Avenue de la Toison d Or 1060 Bruxelles Tel. : 02 541 61 05 Fax : 02 541 62 77 BIJZONDER BESTEK NR. 2014/220194/289A OPEN AANBESTEDING betreft: 1000 Brussel

Nadere informatie

BIJZONDER BESTEK NR. 2103/222416/4A ALGEMENE OFFERTEAANVRAAG

BIJZONDER BESTEK NR. 2103/222416/4A ALGEMENE OFFERTEAANVRAAG Complexnummer 222416 155 Directie BRUSSEL Jourdanstraat 95 (bus 2) 1060 Brussel BIJZONDER BESTEK NR. 2103/222416/4A ALGEMENE OFFERTEAANVRAAG Betreft : 1210 Brussel - City Atrium (FOD Mobiliteit en Vervoer)

Nadere informatie

BIJZONDER BESTEK LEVERINGEN KOFFIE 2015-2018 OPEN OFFERTEAANVRAAG. OCMW Brugge

BIJZONDER BESTEK LEVERINGEN KOFFIE 2015-2018 OPEN OFFERTEAANVRAAG. OCMW Brugge BIJZONDER BESTEK VOOR DE OVERHEIDSOPDRACHT VOOR LEVERINGEN MET ALS VOORWERP KOFFIE 2015-2018 OPEN OFFERTEAANVRAAG Opdrachtgevend bestuur OCMW Brugge Ontwerper Secretariaat, Inge De Smet Ruddershove 4 te

Nadere informatie

ALBERT II, Koning der Belgen, Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet. De Kamers hebben aangenomen en Wij bekrachtigen hetgeen volgt

ALBERT II, Koning der Belgen, Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet. De Kamers hebben aangenomen en Wij bekrachtigen hetgeen volgt ALBERT II, Koning der Belgen, Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet. De Kamers hebben aangenomen en Wij bekrachtigen hetgeen volgt : TITEL I. - Algemene bepalingen en definities Artikel

Nadere informatie

Ontwerp van een portaalsite ter ondersteuning van crisiscommunicatie bij hoogwatersituatie

Ontwerp van een portaalsite ter ondersteuning van crisiscommunicatie bij hoogwatersituatie departement Mobiliteit en Openbare Werken Ontwerp van een portaalsite ter ondersteuning van crisiscommunicatie bij hoogwatersituatie ALGEMENE OFFERTEAANVRAAG Openingszitting offertes Woensdag 21 september

Nadere informatie

BESTEK LEVERINGEN RAAMOVEREENKOMST VOOR ANKOOP VAN KOFFIE EN TOEBEHOREN OPEN OFFERTEAANVRAAG. SAK vzw

BESTEK LEVERINGEN RAAMOVEREENKOMST VOOR ANKOOP VAN KOFFIE EN TOEBEHOREN OPEN OFFERTEAANVRAAG. SAK vzw BESTEK VOOR DE OVERHEIDSOPDRACHT VOOR LEVERINGEN MET ALS VOORWERP RAAMOVEREENKOMST VOOR ANKOOP VAN KOFFIE EN TOEBEHOREN OPEN OFFERTEAANVRAAG Opdrachtgevend bestuur SAK vzw Ontwer Dienst Administratie,

Nadere informatie

ALGEMENE BANKVOORWAARDEN

ALGEMENE BANKVOORWAARDEN ALGEMENE BANKVOORWAARDEN 30/06/2014 Inhoud Hoofdstuk 1 Basisbepalingen 4 Artikel 1 Toepassingsgebied 4 Artikel 2 Identiteit, rechtsbekwaamheid, bevoegdheden 4 Artikel 3 Correspondentie/Communicatie 4 Artikel

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN DSL, TELEFONIE en HOSTING.

ALGEMENE VOORWAARDEN DSL, TELEFONIE en HOSTING. 1 ALGEMENE VOORWAARDEN DSL, TELEFONIE en HOSTING. 1 Diensten. Deze Algemene voorwaarden voor onze klanten en ondernemingen regelen de rechtsverhouding tussen de aanbieder Flexility en de onderneming of

Nadere informatie

GEBRUIKSVOORWAARDEN VAN DE BETALINGSDIENST TUNZ.COM

GEBRUIKSVOORWAARDEN VAN DE BETALINGSDIENST TUNZ.COM 1. Definities GEBRUIKSVOORWAARDEN VAN DE BETALINGSDIENST TUNZ.COM In toepassing van deze gebruiksvoorwaarden, hebben de volgende woorden, wanneer zij met een hoofdletter worden gebruikt, en behalve indien

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN VAN FINANCIËLE INSTRUMENTEN

ALGEMENE VOORWAARDEN VAN FINANCIËLE INSTRUMENTEN ALGEMENE VOORWAARDEN OVERZICHT VAN DE BELANGRIJKSTE KENMERKEN EN RISICO S VAN FINANCIËLE INSTRUMENTEN Keytrade Keytrade Bank Bank Luxembourg S.A. - S.A. Financiele - www.keytradebank.lu Conditions Instrumenten

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN VAN DE ING-KREDIETEN ONDERWORPEN AAN DE WETGEVING OP HET CONSUMENTENKREDIET (versie april 2015)

ALGEMENE VOORWAARDEN VAN DE ING-KREDIETEN ONDERWORPEN AAN DE WETGEVING OP HET CONSUMENTENKREDIET (versie april 2015) Deze algemene voorwaarden van de ING-kredieten onderworpen aan de wetgeving op het consumentenkrediet (hierna de "Algemene voorwaarden" genoemd) hebben tot doel een beschrijving te geven van de dienstverlening

Nadere informatie

BESTEK nr. MP-OO/FIDO/2015/7 AFWIJKINGEN VAN DE ALGEMENE UITVOERINGSREGELS.

BESTEK nr. MP-OO/FIDO/2015/7 AFWIJKINGEN VAN DE ALGEMENE UITVOERINGSREGELS. Onderhandelingsprocedures met bekendmaking/bladzijde 1/35 van het bestek Federaal Instituut voor duurzame ontwikkeling Hertogstraat 4, 1000 Brussel Contact: Hamida.Idrissi@IFDD.fed.be BESTEK nr. MP-OO/FIDO/2015/7

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN INZAKE HET GEBRUIK VAN ZOOMIT VOOR HET BESCHIKBAAR STELLEN VAN DOCUMENTEN. Versie Broker September 2012

ALGEMENE VOORWAARDEN INZAKE HET GEBRUIK VAN ZOOMIT VOOR HET BESCHIKBAAR STELLEN VAN DOCUMENTEN. Versie Broker September 2012 ALGEMENE VOORWAARDEN INZAKE HET GEBRUIK VAN ZOOMIT VOOR HET BESCHIKBAAR STELLEN VAN DOCUMENTEN ISABEL nv, met maatschappelijke zetel te 1000 Brussel, Keizerinlaan 13-15 en ingeschreven in het register

Nadere informatie

TINC Commanditaire Vennootschap op Aandelen

TINC Commanditaire Vennootschap op Aandelen TINC Commanditaire Vennootschap op Aandelen TITEL I: RECHTSVORM - NAAM - ZETEL - DOEL - DUUR Artikel 1. Rechtsvorm - Naam De vennootschap heeft de vorm van een commanditaire vennootschap op aandelen (hierna

Nadere informatie

AANBESTEDENDE OVERHEID: Provincie Antwerpen

AANBESTEDENDE OVERHEID: Provincie Antwerpen Bestek AANBESTEDENDE OVERHEID: Provincie Antwerpen Koningin Elisabethlei 22 2018 Antwerpen GUNNINGSWIJZE: Onderhandelingsprocedure met voorafgaande bekendmaking SOORT OPDRACHT: Overheidsopdracht voor aanneming

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN

ALGEMENE VOORWAARDEN ALGEMENE VOORWAARDEN 01. Contracterende partijen. 01.1: Deze overeenkomst wordt gesloten tussen Gekko enerzijds (hierna aangeduid als Gekko en al haar klanten anderzijds. (hierna aangeduid als de klant

Nadere informatie

REGLEMENT BETREFFENDE DE TOEGANG TOT HET DISTRIBUTIENET VOOR ELEKTRICITEIT

REGLEMENT BETREFFENDE DE TOEGANG TOT HET DISTRIBUTIENET VOOR ELEKTRICITEIT REGLEMENT BETREFFENDE DE TOEGANG TOT HET DISTRIBUTIENET VOOR ELEKTRICITEIT Goedgekeurd door de Raad van Bestuur van AGEM op 18 oktober 2007 Artikel 1 Terminologie Voor de betekenis van de in dit Toegangsreglement

Nadere informatie

1.2. HIËRARCHIE VAN DE DOCUMENTEN. Algemene Voorwaarden (4.0) Pagina 1 van 11

1.2. HIËRARCHIE VAN DE DOCUMENTEN. Algemene Voorwaarden (4.0) Pagina 1 van 11 1. ALGEMENE INFORMATIE Dit document bepaalt de algemene voorwaarden die van toepassing zijn op de levering van Producten en/of Diensten door Belgacom nv, naamloze vennootschap van publiek recht, met hoofdzetel

Nadere informatie

KADEROVEREENKOMST DIENSTEN SCHEDOM VOF

KADEROVEREENKOMST DIENSTEN SCHEDOM VOF KADEROVEREENKOMST DIENSTEN SCHEDOM VOF TUSSEN: De vennootschap naar Belgisch recht, SCHEDOM VOF, de vennootschap onder firma schedom, met maatschappelijke zetel te 3401 Landen, Sint-Lambertusstraat 87,

Nadere informatie