Bestek 2009/CA/FIN 04

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Bestek 2009/CA/FIN 04"

Transcriptie

1 Bestek 2009/CA/FIN 04 Onderhandelingsprocedure met voorafgaande bekendmaking Kasbeheer Artesis Hogeschool Antwerpen

2 Inhoud 1. Algemene inlichtingen Opdrachtgevend bestuur Kenmerken van de opdracht Gunningswijze en aard van de opdracht Duur van de opdracht Voorwerp van de opdracht De overeenkomst Criteria voor de selectie Uitsluitingsgronden Technische selectiecriteria Financieel-economische selectiecriteria Onderaanneming Varianten Gunningscriteria Wijze van prijsbepaling Termijnen Offertes Indienen van de offertes Vermelding op de omslagen Het invullen van de offerte Samenstellende onderdelen van de offerte Controle en toezicht op de uitvoering Afspraken Taalgebruik Contactpersoon 8 2. Administratieve bepalingen Geldende wetgeving voor deze opdracht De algemene aannemingsvoorwaarden Afwijkingen of aanvullingen van de algemene aannemingsvoorwaarden 9 artesis Bestek 2009/CA/FIN 04 Kasbeheer p 2 / 23

3 Geldende algemene aannemingsvoorwaarden Prijsherzieningen Financiële bepalingen Middelen van optreden van de opdrachtgever Betwistingen en geschillen Prijs- en andere afspraken Borgtocht Technische bepalingen Taken van de opdrachtnemer Plichten van de opdrachtnemer Beschrijving van de uit te voeren taken en de gegevensoverdrachten De materiële uitvoering van de ontvangst- en de uitgavenverrichtingen Het verzorgen van eventuele gedecentraliseerde loketverrichtingen Het bijhouden van de rekeningen Het bijhouden van de rekening-courant van de opdrachtgever Het afhalen en brengen van liquide middelen Het verlenen van bankgaranties Het financieel beheer van de opdrachtgever Aanleveren overschrijvings- of stortingsformulieren Modaliteiten van de gegevensoverdracht met de opdrachtgever Aanvullende prestaties en diensten Offertebiljet Inventaris 22 artesis Bestek 2009/CA/FIN 04 Kasbeheer p 3 / 23

4 1. Algemene inlichtingen Artesis Hogeschool Antwerpen is een openbare instelling met rechtspersoonlijkheid, opgericht ingevolge het decreet op de hogescholen in de Vlaamse Gemeenschap van 13 juli Zij biedt via haar departementen aan meer dan studenten een waaier van opleidingen aan. Artesis Hogeschool Antwerpen wenst over te gaan tot het selecteren van een dienstverlener voor het kasbeheer van de liquide middelen. Hiertoe werd het onderhavige bestek opgesteld. In geval van betwistingen die niet van administratieve aard zijn, zullen uitsluitend de rechtbanken van het gerechtelijk arrondissement Antwerpen bevoegd zijn Opdrachtgevend bestuur De diensten worden uitgevoerd voor rekening van en met zetel: Artesis Hogeschool Antwerpen Keizerstraat Antwerpen Tel. : 03/ Fax: 03/ Verder de opdrachtgever genaamd. In dit bestek wordt onder Administratie Financiën verstaan: de financiële dienst van de Centrale Administratie Kenmerken van de opdracht Gunningswijze en aard van de opdracht Dit is een onderhandelingsopdracht met voorafgaande bekendmaking. Deze opdracht wordt beschouwd als een opdracht van diensten en valt onder de toepassing van de wet van 24 december 1993 en haar uitvoeringsbesluiten, zoals gewijzigd, betreffende de overheidsopdrachten en sommige opdrachten voor aanneming van werken, leveringen en diensten. Het volgen van deze procedure brengt geen verplichting mee om de opdracht toe te wijzen. De opdrachtgever heeft het recht om deze gunningsprocedure stop te zetten en herop te starten in toepassing van artikel 18 van de Wet van 24 december De bieder heeft geen recht op enige vergoeding indien de opdrachtgever gebruik maakt van het hierboven aangegeven recht. De begunstigde van de opdracht wordt hierna opdrachtnemer genoemd Duur van de opdracht De opdracht vangt aan vanaf de datum van de ondertekening van de kasbeheerovereenkomst en loopt over 4 jaar, waarbij de opdrachtgever de opdracht te allen tijde kan opzeggen mits het respecteren van een opzegtermijn van zes maanden. De opdrachtgever zal, indien hij van deze mogelijkheid gebruik maakt, hiervoor geen enkele schadevergoeding verschuldigd zijn, uit welke hoofde dan ook. Indien de opdrachtnemer tot 3 maal toe schriftelijk in gebreke wordt gesteld, in het bijzonder kan dit onder andere slaan op uitvoeringstermijnen, kwaliteit van de geleverde diensten, is deze overeenkomst door de opdrachtgever eenzijdig opzegbaar met een uitstapperiode van 1 maand. artesis Bestek 2009/CA/FIN 04 Kasbeheer p 4 / 23

5 Voorwerp van de opdracht Het kasbeheer van de liquide middelen van de Artesis Hogeschool Antwerpen zoals nader omschreven in punt 3 Technische bepalingen van dit bestek. De overeenkomst garandeert geen exclusiviteit De overeenkomst De opdracht is een overeenkomst voor een opdracht op grond van werkelijke uitgaven. Er zijn geen prijsverhogingen mogelijk Criteria voor de selectie Uitsluitingsgronden Van deelneming aan een opdracht kan te allen tijde een bieder worden uitgesloten als: 1. een bieder in staat van faillissement of vereffening is, of die zijn werkzaamheden heeft gestaakt of die een gerechtelijk akkoord heeft bekomen, of die in een overeenstemmende toestand verkeert als gevolg van een gelijkaardige procedure die bestaat in de nationale wetgevingen of reglementeringen; 2. een bieder aangifte heeft gedaan van zijn faillissement, voor wie een procedure van vereffening of van gerechtelijk akkoord aanhangig is of die het voorwerp is van een gelijkaardige procedure bestaande in de nationale wetgevingen of reglementeringen; 3. een bieder, bij vonnis dat in kracht van gewijsde is gegaan, veroordeeld is geweest voor een misdrijf dat zijn professionele integriteit aantast; 4. een bieder bij zijn beroepsuitoefening een ernstige fout heeft begaan, vastgesteld op elke grond die de opdrachtgever aannemelijk kunnen maken; 5. een bieder niet in orde is met de betaling van zijn belastingen in overeenstemming met de Belgische wetgeving of die van het land waarin hij gevestigd is; 6. een bieder zich in ernstige mate schuldig heeft gemaakt aan het afleggen van valse verklaringen bij het verstrekken van inlichtingen; 7. een bieder niet in orde is met zijn bijdragen aan de sociale zekerheid, in overeenstemming met de bepalingen van artikel 90 van het KB van 08/01/1996, 3 indien hij Belg is, en 4, indien hij buitenlander is. Artesis Hogeschool Antwerpen zal gebruik maken van de impliciete verklaring op eer, die inhoudt dat de inschrijvers door het louter indienen van een offerte verklaren dat ze zich niet in een van de hoger vermelde uitsluitingsgronden bevinden Technische selectiecriteria Om de technische bekwaamheid te beoordelen dient de bieder de volgende informatie te verstrekken: - een document over de bedrijfsstructuur in België waaruit blijkt dat de bieder minstens één kantoor heeft in elk van de volgende steden: Antwerpen, Lier, Mechelen en Turnhout. Bij ontstentenis van een kantoor in één of meerdere van de opgegeven locaties voegt de bieder een verklaring toe dat een gelijkwaardige service gegarandeerd wordt (bijlage 1); - referenties aangaande opdrachten voor de levering van gelijkaardige diensten gedurende de afgelopen 2 jaar (verwerkt in bijlage 2). artesis Bestek 2009/CA/FIN 04 Kasbeheer p 5 / 23

6 Financieel-economische selectiecriteria Om de financieel-economische bekwaamheid van de bieder te beoordelen dient de bieder bij zijn offerte te voegen: - een bewijs van inschrijving op de lijst van kredietinstellingen opgesteld door de CBFA (Commissie voor het Bank-, Financie- en Assurantiewezen) of een bewijs een kredietinstelling te zijn die gevestigd is in een lidstaat van de Europese Unie en overeenkomstig de toepasselijke reglementering toegelaten is om in België financiële diensten te leveren (bijlage 3); - de laatst goedgekeurde jaarrekening (bijlage 4) Onderaanneming De opdrachtnemer en enkel de opdrachtnemer is steeds en volledig aansprakelijk voor de uitvoering van de opdracht, dus ook voor eventuele opdrachten die in onderaanneming gegeven worden. De onderaanneming mag de goede uitvoering van de opdracht op geen enkel ogenblik en op geen enkele wijze in het gedrang brengen. De in onderaanneming gegeven delen van de opdracht worden volledig uitgevoerd in overeenstemming met de bepalingen van onderhavig bestek. Het in onderaanneming geven van één of meerdere delen van de opdracht kan geen aanleiding geven tot enige kostprijsverhoging voor de opdrachtgever. Het opdrachtgevend bestuur is enkel contractueel verbonden met de opdrachtnemer Varianten Elke inschrijver mag slechts één enkele offerte indienen. Varianten worden niet toegestaan Gunningscriteria De rangschikking van de offertes is gebaseerd op een beoordeling van de regelmatige met het bestek conforme offertes, rekening houdend met de volgende gunningscriteria: 1. Zichtrekening en kasfaciliteiten 50 ptn Het verschil tussen de meest voordelige referentierentevoeten en de marges hierop en de referentierentevoeten en de marges hierop geboden door de bieder (zie punt 3.3.7); 2. Transactiekosten 30 ptn Het verschil tussen de meest voordelige kosten van de verrichtingen en de kosten aangerekend door de bieder (zie punt ); 3. Valutering 15 ptn het verschil tussen de meest voordelige valutering van de verrichtingen en de valutering door de bieder (zie punt ); 4. Aanvullende prestaties, diensten en suggesties (zie punt 3.4) 5 ptn Wanneer offertes die het voordeligst worden geacht als gelijkwaardig worden beschouwd dan wordt aan deze inschrijvers een verbetering van hun offerte gevraagd Wijze van prijsbepaling Onderhavige opdracht is wat de prijsbepaling betreft een opdracht op grond van werkelijke uitgaven. artesis Bestek 2009/CA/FIN 04 Kasbeheer p 6 / 23

7 1.6. Termijnen - Zowel de kandidaatstelling als de offertes moeten ingediend worden tegen uiterlijk op vrijdag 16 oktober 2009 om 10 uur. - De offertes worden aanvaard voor zover de zitting van opening van de offertes niet voor geopend is verklaard. - De opening van de offertes, zonder prijsafroeping, is openbaar en zal plaatsvinden op Artesis Hogeschool Antwerpen, Centrale administratie, Keizerstraat 15, 2000 Antwerpen. - De bieders blijven gebonden aan hun offerte gedurende een termijn van 120 (honderdtwintig) kalenderdagen vanaf de dag van de opening van de offertes Offertes Indienen van de offertes De offertes moeten in tweevoud (één origineel en één kopie) en in aparte, definitief gesloten enveloppen worden ingediend. Elke offerte (d.w.z. het begeleidend schrijven, het offertebiljet, de inventaris en de bijlagen) met vermelding van de identificatie van het bestek: 2009/CA/FIN 04, van het opschrift origineel of kopie en van de datum van de opening van de offertes, moeten gericht worden aan: Artesis Hogeschool Antwerpen T.a.v. de heer Alain De Waele Keizerstraat Antwerpen De offertes kunnen worden afgegeven tegen ontvangstbewijs uiterlijk op datum en uur van de opening der offertes. Offertes die toekomen na opening van de zitting van opening van de offertes, komen niet in aanmerking. De inschrijver moet zijn offerte stellen op de bij dit bestek gevoegde formulieren voor het offertebiljet en de inventaris. Indien hij deze op andere documenten maakt dan op de voorziene formulieren moet de inschrijver op ieder van deze documenten verklaren dat het document conform het bij het bestek behorende model is Vermelding op de omslagen De offerte, die met de post verzonden wordt, bevindt zich in een 2 de omslag met het bovenvermelde adres en de vermelding NIET OPENEN en OFFERTE 2009/CA/FIN Het invullen van de offerte De bieder maakt zijn offerte op en wordt door de bieder of zijn gemachtigde gedateerd en gehandtekend (een parafering volstaat niet). Doorhalingen, overschrijvingen, aanvullingen of wijzigingen, zowel in de offerte als in de bijlagen die de essentiële voorwaarden van de opdracht zoals de prijzen, termijnen, technische specificaties kunnen beïnvloeden, moeten eveneens door de bieder of zijn gevolmachtigde ondertekend worden Samenstellende onderdelen van de offerte De onderdelen van de offerte zijn de volgende: artesis Bestek 2009/CA/FIN 04 Kasbeheer p 7 / 23

8 - het begeleidend schrijven, - het offertebiljet, - inventaris - de bijlagen 1 t.e.m. 4 (gedateerd en gehandtekend) Alle bijlagen worden gehandtekend en gedagtekend door de bieder. Zij dragen het nummer en de titel zoals hieronder aangegeven. Op de inhoudstabel worden de verplichte en de door de bieder toegevoegde bijlagen aangeduid. Wanneer een bijlage niet voorkomt wordt zij vervangen door een blanco blad met de vermelding Bijlage : NIHIL. Minimaal de hierna vermelde bijlagen zijn bij te voegen. Bijlage 1: Een document over de bedrijfsstructuur in België Hieruit moet blijken dat de bieder minstens één kantoor heeft in elk van de volgende steden: Antwerpen, Lier, Mechelen en Turnhout. Bij ontstentenis van een kantoor in één of meerdere van de opgegeven locaties voegt de bieder een verklaring toe dat een gelijkwaardige service gegarandeerd wordt. Bijlage 2: Referenties aangaande opdrachten voor de levering van gelijkaardige diensten gedurende de afgelopen 2 jaar. Bijlage 3: Een bewijs van inschrijving op de lijst van kredietinstellingen opgesteld door de CBFA of een bewijs een kredietinstelling te zijn die gevestigd is in een lidstaat van de Europese Unie en overeenkomstig de toepasselijke reglementering toegelaten is om in België financiële diensten te leveren. Bijlage 4: de laatst goedgekeurde jaarrekening Controle en toezicht op de uitvoering De controle en toezicht op deze opdracht wordt uitgevoerd door de Administratie Financiën van de opdrachtgever Afspraken Bij de dienstverlening zal de opdrachtnemer door de Administratie Financiën van de opdrachtgever worden bijgestaan. Alle afspraken zullen geëxpliciteerd worden bij het aanvangsbevel door middel van een kasbeheerovereenkomst Taalgebruik De offertes dienen in het Nederlands opgesteld te worden. De bieder verbindt er zich tevens toe voor alle betrekkingen met de opdrachtgever, in woord en geschrift, steeds het Nederlands te gebruiken. Louter technische documentatie of verklarende bijlagen mogen in het Duits, Engels of Frans toegevoegd worden Contactpersoon Onmiddellijk na gunning van de opdracht dient de opdrachtnemer een contactpersoon aan te duiden voor alles wat betrekking heeft op de uitvoering van de overeenkomst. Naam, adres en telefoonnummer van deze contactpersoon zullen onmiddellijk aan de opdrachtgever worden meegedeeld. De kost van deze functie mag niet doorgerekend worden aan Artesis Hogeschool Antwerpen. artesis Bestek 2009/CA/FIN 04 Kasbeheer p 8 / 23

9 2. Administratieve bepalingen 2.1. Geldende wetgeving voor deze opdracht - Wet van 24 december 1993 betreffende de overheidsopdrachten en sommige opdrachten voor aanneming van werken, leveringen en diensten, zoals gewijzigd. - KB van 8 januari 1996 betreffende de overheidsopdrachten voor aanneming van werken, leveringen en diensten en de concessies voor openbare werken, zoals gewijzigd. - KB van 26 september 1996 tot bepaling van de algemene uitvoeringsregels van de overheidsopdrachten en de concessies voor openbare werken, zoals gewijzigd. - Bijlage bij KB van 26 september 1996 houdende de Algemene Aannemingsvoorwaarden voor de overheidsopdrachten voor aanneming van werken, leveringen en diensten en voor de concessies voor openbare werken, zoals gewijzigd. - Decreet van 13 juli 1994 betreffende de hogescholen in de Vlaamse Gemeenschap, zoals gewijzigd. - Alle andere wetten, besluiten en reglementen die ter zake gelden, evenzo alle wijzigingen, errata en aanvullingen, die van kracht zijn de dag van de opening van de offertes De algemene aannemingsvoorwaarden Conform het KB van 26 september 1996 zijn de algemene aannemingsvoorwaarden volledig van toepassing tenzij hieronder anders bepaald Afwijkingen of aanvullingen van de algemene aannemingsvoorwaarden - toezicht op en controle van de opdracht: conform artikelen 2, 53 en 55 van de Algemene aannemingsvoorwaarden van datzelfde KB heeft de opdrachtgever het recht toezicht te houden op de uitvoering van de diensten door de opdrachtnemer. Op eenvoudige vraag van de opdrachtgever, is de opdrachtnemer verplicht in de kortst mogelijke tijd al de gevraagde inlichtingen te verstrekken; - continuïteit van de dienstverlening door de opdrachtnemer: conform artikel 16, 8 van de Algemene aannemingsvoorwaarden van datzelfde KB kan de opdrachtnemer geen beroep doen of de paragrafen 1 en 2 van datzelfde artikel om de uitvoeringstermijn te vertragen of de uitvoering van de opdracht te onderbreken; - bezwaren van de opdrachtnemer: ieder bezwaar van de opdrachtnemer dient ingediend te worden in overeenstemming met de bepalingen van artikelen 16 en 18 van de Algemene aannemingsvoorwaarden van datzelfde KB Geldende algemene aannemingsvoorwaarden Leidend ambtenaar Artesis Hogeschool Antwerpen T.a.v. Alain De Waele directeur financiën Keizerstraat Antwerpen Tel: 03 / Fax: 03 / artesis Bestek 2009/CA/FIN 04 Kasbeheer p 9 / 23

10 De bieder wordt ertoe gehouden alle briefwisseling betreffende deze opdracht met de leidende ambtenaar te voeren. Voor alle inlichtingen betreffende de technische bepalingen van onderhavig bestek kan contact genomen worden met Werner Van der Jeugt, hoofdboekhouder, of 03 / Voor alle inlichtingen betreffende de administratieve bepalingen van onderhavig bestek kan contact genomen worden met Thomas Desmedt, coördinator financiën, of 03 / Uitgesloten natuurlijke en rechtspersonen - van de kant van de opdrachtgever: onverminderd de toepassing van andere verbodsbepalingen die voortvloeien uit een wet, een decreet, een ordonnantie, een reglement of een statuut, is het iedere ambtenaar, openbare gezagsdrager, of ieder ander natuurlijke rechtspersoon belast met een openbare dienst verboden, op welke wijze dan ook, rechtstreeks of onrechtstreeks tussen te komen bij de gunning van en het toezicht op de uitvoering van een overheidsopdracht van zodra hij persoonlijk of via een tussenpersoon, belangen heeft in één van de bieders; - van de kant van de opdrachtnemer: conform artikel 10, 2 is het de opdrachtnemer verboden het geheel of een gedeelte van de opdracht toe te vertrouwen aan een opdrachtnemer die zich in één van de gevallen bevindt respectievelijk bedoeld in artikel 43 van het KB van 08/01/1996 (i.e. de uitsluitingsgronden) en artikel 21, 4 van de Algemene aannemingsvoorwaarden van het KB van 26/09/1996; conform datzelfde artikel 10, 2 is het de opdrachtnemer verboden om uitgesloten natuurlijke en rechtspersonen te laten deelnemen aan de leiding van of aan het toezicht op het geheel of een deel van de opdracht. Elke inbreuk van dit verbod kan aanleiding geven tot de toepassing van de maatregelen van ambtswege Prijsherzieningen Er zijn geen prijsverhogingen mogelijk Financiële bepalingen De bieder wordt geacht zowel in zijn eenheidsprijzen als in zijn globale prijzen alle kosten en heffingen, die op de diensten wegen te hebben inbegrepen, met uitzondering van de BTW. Ter verduidelijking van de bepalingen van artikel 100 van het K.B. van en art. 49 van de bijlage aan het K.B. van bevatten de prijzen van de offerte de kosten van het studiewerk in het kader van de opdracht, de administratie- en secretariaatskosten (fax, briefwisseling, telefoon, , e.d.), Middelen van optreden van de opdrachtgever De opdrachtnemer kan op verschillende wijzen in gebreke blijven: - de niet gehele voltooiing van de opdracht, - de trage vordering van de opdracht, - de niet-naleving van bevelen, - de niet-uitvoering volgens de bepalingen van onderhavig bestek of volgens de regels van het goede vakmanschap. artesis Bestek 2009/CA/FIN 04 Kasbeheer p 10 / 23

11 Dit in gebreke blijven wordt met een PV vastgesteld. Een afschrift wordt per aangetekende brief aan de opdrachtnemer overgemaakt. Deze laatste kan dan de tekortkomingen herstellen of zijn verweermiddelen binnen de 15 dagen, bij aangetekend schrijven, inroepen. Indien de opdrachtnemer niet reageert binnen deze termijn, wordt hij geacht de feiten te erkennen. Als er geen reactie ontvangen wordt of de verweermiddelen door de opdrachtgever als ontoereikend beoordeeld worden, heeft de opdrachtgever de volgende mogelijkheden: - de financiële straffen (hetzij met een éénmalig bedrag van 0,07% van het gunningsbedrag met een minimum van 27 EURO en een maximum van 270 EURO, hetzij met een straf van 0,02% van de oorspronkelijke aannemingssom per kalenderdag van niet-uitvoering met een minimum van 13 EURO en een maximum van 130 EURO per dag; deze bedragen kunnen niet door de opdrachtnemer teruggevorderd worden en mogen ook niet teruggegeven worden); - de boetes wegens laattijdige uitvoering (0,07 % per kalenderdag en een totaal maximum van 5% van de waarde van de diensten waarvan de levering met vertraging gebeurde, deze bedragen kunnen wel teruggevorderd of teruggegeven worden); - de maatregelen van ambtswege: worden bij aangetekende brief bekendgemaakt en verbieden de opdrachtnemer nog tussen te komen in de uitvoering van de opdracht: o de verbreking van de opdracht (artikel 21 van de Algemene aannemingsvoorwaarden van het KB van 26/09/1996), o het sluiten van een overeenkomst met derden voor rekening van de in gebreke gebleven opdrachtnemer; - de compensatie: het bedrag van de boeten en straffen, alsook het bedrag van de schade, onkosten of uitgaven als gevolg van de toepassing van de maatregelen van ambtswege of die er zullen uit voortvloeien worden in eerste instantie op de, door de opdrachtnemer om welke reden ook, opeisbare bedragen ingehouden; - de bijkomende sancties zoals de uitsluiting: de opdrachtgever zal de opdrachtnemer, na deze gehoord te hebben, voor een bepaalde periode van deelname aan volgende gunningsprocedures uitsluiten als de verweermiddelen als ontoereikend beoordeeld worden Betwistingen en geschillen Bij betwistingen en geschillen zijn de verweermiddelen van de opdrachtgever bepaald in de artikelen 20 en 75 van de Algemene Aannemingsvoorwaarden. De opdracht moet worden uitgewerkt, opgevat en uitgevoerd in overeenstemming met het Belgische recht. De partijen verbinden zich ertoe om hun verplichtingen te goeder trouw na te komen en om samen te werken met het oog op het welslagen van de opdracht. De geschillen betreffende de verplichtingen die voortvloeien uit de bepalingen die de opdracht regelen, moeten in gezamenlijk overleg worden geregeld: - De partijen moeten proberen de zaak in der minne te regelen, vooraleer zij hun toevlucht nemen tot andere middelen. Daartoe zal de meest gerede partij de andere partij per eenvoudig aangetekend schrijven de slechte uitvoering van het contract betekenen. Indien mogelijk zal er een oplossing bij deze kennisgeving worden gevoegd. De andere partij beschikt dan over een termijn van 15 dagen, te rekenen vanaf verzending van de aangetekende brief, om de ontvangst ervan te bevestigen en akkoord te gaan met de voorgestelde oplossing. - Bij gebrek aan een akkoord en alvorens een rechtszaak aan te spannen, zullen de partijen proberen om een compromis te vinden middels onderhandelingen die worden aangevat zodra is gebleken dat de zaak niet in de minne kan geregeld worden. De onderhandelingen zullen plaatsvinden op het adres vermeld in punt Leidend ambtenaar, in aanwezigheid van de personen die daartoe door beide partijen worden aangewezen. Behoudens andere afspraken zullen de onderhandelingen de duur artesis Bestek 2009/CA/FIN 04 Kasbeheer p 11 / 23

12 van 15 kalenderdagen, te rekenen vanaf de verzending van de eerste aangetekende brief, niet mogen overschrijden tenzij de betrokken partijen gezamenlijk anders overeenkomen. Indien in dit stadium van het geschil nog geen overeenstemming is bereikt, wordt het geschil in handen gegeven van de rechtbank te Antwerpen, die als enige bevoegd is Prijs- en andere afspraken Indien de opdrachtgever op eender welk ogenblik vaststelt dat de opdrachtnemer de bepalingen van artikel 11 van de wet van 24/12/1993 niet heeft geëerbiedigd, zal de opdrachtgever minstens één van de volgende maatregelen treffen: - de toepassing van de maatregelen van ambtswege, - de uitsluiting van de opdrachtnemer voor een bepaalde duur van de opdrachten van de opdrachtgever Borgtocht Conform artikel 5 1 van de Algemene aannemingsvoorwaarden van het KB van 26/09/1996 is er geen borgtocht vereist voor deze opdracht. artesis Bestek 2009/CA/FIN 04 Kasbeheer p 12 / 23

13 3. Technische bepalingen 3.1. Taken van de opdrachtnemer De opdrachtnemer voert volgende taken uit: - het doen van de materiële verrichtingen van de ontvangsten en de uitgaven; - het verzorgen van eventueel noodzakelijke gedecentraliseerde loketverrichtingen; - het bijhouden van de diverse individuele rekeningen op naam van de opdrachtgever; - het bijhouden van de rekening-courant van de opdrachtgever; - het verzorgen van geldtransporten; - het verlenen van bankgaranties; - het ter beschikking stellen van voorschotten tot 1,25 miljoen EURO; - het jaarlijks aanleveren van overschrijvings- of stortingsformulieren. Alle ontvangsten- en uitgavenverrichtingen zullen worden uitgevoerd via rekeningen, geopend bij de opdrachtnemer in samenspraak met de Administratie Financiën. Het toestaan van eventuele uitzonderingen op deze regeling is uitsluitend de bevoegdheid van de Administratie Financiën Plichten van de opdrachtnemer De gegevens waarvan de opdrachtnemer kennis krijgt in het kader van de uitvoering van de opdracht blijven te allen tijde eigendom van de opdrachtgever. De opdrachtnemer verbindt er zich toe de vertrouwelijkheid te bewaren van de informatie waarvan hij kennis krijgt tijdens de toewijzing of de uitvoering van de opdracht, alsook van de staten en de bescheiden die het resultaat zijn van de verwerking van die informatie. Geen van deze gegevens of inlichtingen zullen worden meegedeeld aan een derde partij zonder de uitdrukkelijke toestemming van de opdrachtgever. De vertrouwelijkheidsclausule geldt tevens voor een periode van vijf jaar na de afloop van de kasbeheerovereenkomst. De opdrachtnemer waarborgt het respect van de vertrouwelijkheid van de gegevens door het eigen personeel. De gegevens nodig voor de uitvoering deelt hij uitsluitend mee aan die leden van het personeel die direct betrokken zijn bij de uitvoering van de opdracht. Behoudens de uitdrukkelijke toelating van de opdrachtgever zal de opdrachtnemer noch van deze gegevens, noch van de informatie voortvloeiend uit het beheer van de rekeningen mogen gebruik maken, tenzij voor de uitvoering van de taken die het voorwerp van dit bestek uitmaken. De opdrachtnemer zal de nodige voorzieningen treffen om de opdracht uiterlijk 1 maand na de ondertekening van de kasbeheerovereenkomst geheel uitvoerbaar te maken Beschrijving van de uit te voeren taken en de gegevensoverdrachten De materiële uitvoering van de ontvangst- en de uitgavenverrichtingen Aard van de verrichtingen De opdrachtgever voorziet volgende verrichtingen: - digitale overschrijvingen per lijn; - overschrijvingen op papier; - domiciliëringen; - circulaire cheques; - buitenlandse overschrijvingen; artesis Bestek 2009/CA/FIN 04 Kasbeheer p 13 / 23

14 - ontvangsten; - bankkaarten; - kredietkaarten; - interne transfers tussen de rekeningen. De opdrachtnemer heeft hierbij geen enkele verantwoordelijkheid inzake de wettelijkheid en de regelmatigheid van de haar voorgelegde en uitgevoerde betaalopdrachten, voor zover deze regelmatig zijn ondertekend Valutering De opdrachtnemer geeft per opdrachttype aan: - de uitvoering van de verrichting (verrekening); - de valutering van de kasstroom op rekening van de opdrachtgever; - de valutering op de rekening van de begunstigde. Soort Uitvoeringsdatum Valutering opdrachtgever Valutering begunstigde Inkomende kasstromen Ontvangsten van derden binnen dezelfde bank Ontvangsten van derden vanuit andere banken Ontvangsten uit financiële verrichtingen Uitgaande kasstromen Wedden naar postchequerekening Wedden naar dezelfde bank Wedden naar andere banken Betalingen van bedrijfsvoorheffing en RSZ Betalingen uit financiële verrichtingen Betaling aan begunstigden binnen dezelfde bank Betalingen aan begunstigden bij andere banken in gewone verrekening Betalingen aan begunstigden bij andere banken in dringende verrekening Interne transfers Interne transfers binnen Artesis Hogeschool Antwerpen artesis Bestek 2009/CA/FIN 04 Kasbeheer p 14 / 23

15 Transactiekosten De opdrachtnemer geeft per type van opdracht de transactiekost per verrichting aan. Soort Kost in euro Digitale overschrijving per lijn Overschrijving op papier Domiciliëring Inkomende postassignatie Inkomende circulaire cheque Uitgaande circulaire cheque Inkomende internationale cheque Buitenlandse overschrijving op rekening Internet-banking Dagelijkse verzending rekeninguittreksels Wekelijkse verzending rekeninguittreksels Terbeschikkingstelling van bankkaart Terbeschikkingstelling van kredietkaart Interne transfers Centralisatie in één rekening-courant Afhalen en brengen van liquide middelen Bankgaranties Openen rekening Bijhouden rekening Afsluiten rekening Per jaar per jaar per jaar dagelijks wekelijks per garantie Het verzorgen van eventuele gedecentraliseerde loketverrichtingen Diverse hoofd- en bijzetels van de departementen van de opdrachtgever bevinden zich buiten de Antwerpse agglomeratie. Van de opdrachtnemer wordt derhalve verwacht dat hij zijn kantoornet beschikbaar stelt van deze departementen voor de materiële uitvoering van hun ontvangst- en uitgavenverrichtingen Het bijhouden van de rekeningen De organisatie van de rekeningenstructuur De organisatie van de rekeningenstructuur en haar werking worden vastgesteld in overleg tussen de Administratie Financiën en de opdrachtnemer. De opdrachtnemer verbindt er zich toe dat de Administratie Financiën te allen tijde een inzage- en controlemogelijkheid heeft op het rekeningenbestand zoals zich dat op dat ogenblik voordoet, met een overzicht van de gedane verrichtingen Het beheer van rekeningen Hieronder volgt een beschrijving van de procedure voor het openen van een rekening bij de opdrachtnemer. artesis Bestek 2009/CA/FIN 04 Kasbeheer p 15 / 23

16 De aanvraag voor de opening van een rekening wordt opgesteld door de Administratie Financiën. Bij de opening van de rekening worden de namen van de gevolmachtigden opgegeven. De directeur financiën van de Administratie Financiën ondertekent de aanvraag nadat het nummer en de naam van de rekening zijn vermeld en de modelhandtekeningen aangebracht zijn. Het opvragen van de modelhandtekeningen bij de opdrachtnemer kan uitsluitend na voorafgaandelijke schriftelijke toestemming van de Administratie Financiën. De departementen kunnen op de hen toegewezen rekeningen NIET in negatief gaan. De Administratie Financiën heeft altijd toegang tot de diverse rekeningen van de departementen en kan verrichtingen op deze rekeningen uit voeren. De aanvraag voor apparatuur, kaarten en welk materiaal dan ook dat bestemd is voor het plaatsen van een elektronische handtekening wordt gedaan door de directeur financiën van de Administratie Financiën. Ze mag niet rechtstreeks naar de opdrachtnemer gestuurd worden noch door de opdrachtnemer behandeld worden zonder het akkoord van de directeur financiën van de Administratie Financiën. Indien een bestaande rekening dient gewijzigd te worden zullen de nodige wijzigingen door de Administratie Financiën aangevraagd worden. Indien een bestaande rekening dient afgesloten te worden zal de aanvraag tot afsluiting door de Administratie Financiën ingediend worden. De Administratie Financiën verschaft aan de opdrachtnemer: - een lijst van de personen die bevoegd zijn om gegevens uit de door de opdrachtnemer ter beschikking gestelde informatiebanken op te vragen en te raadplegen; - de technische uitvoeringsmodaliteiten waaronder een gevolmachtigde alleen of samen met een andere gevolmachtigde betalingsopdrachten kan uitvoeren. De opdrachtnemer zal geen toegang verstrekken tot de gegevens in verband met de kasstromen en het kasbeheer van de opdrachtgever aan personen of organen die geen bevoegdheid dienaangaande gekregen hebben. Elke dergelijke vraag wordt aan de Administratie Financiën onmiddellijk en schriftelijk gesignaleerd Kosten Eventuele kosten voor het openen, sluiten en bijhouden van de rekeningen moeten uitdrukkelijk door de bieder worden vermeld. Dat geldt eveneens voor de kosten voor de terbeschikkingstelling van bank- en kredietkaarten en voor de eventuele kost per boeking (zowel in credit als in debet) Het bijhouden van de rekening-courant van de opdrachtgever Inhoud van de rekening-courant De rekening-courant van de opdrachtgever is de som van de dagelijkse standen van alle rekeningen van de opdrachtgever bij de opdrachtnemer d.w.z. de rekeningen van de departementen (zoals beschreven in punt ) en alle rekeningen van de Administratie Financiën Kosten De eventuele kosten voor de centralisatie van de rekeningen in één globale rekening-courant moeten uitdrukkelijk door de bieder worden vermeld. artesis Bestek 2009/CA/FIN 04 Kasbeheer p 16 / 23

17 Het afhalen en brengen van liquide middelen Inhoud De departementen en de Administratie Financiën realiseren regelmatig uitgaven en inkomsten in baar geld. Zij hebben bijgevolg regelmatig nood aan geldleveringen of geldophalingen: gemiddeld éénmaal per 2 week en tot ca euro Kosten De kosten voor het verzorgen van deze dienst moet uitdrukkelijk door de bieder worden vermeld Het verlenen van bankgaranties Inhoud Aan de opdrachtgever kan een kredietopening voor bankgaranties toegekend worden op het niveau van de Administratie Financiën, enkel op vraag van deze laatste en met de goedkeuring en garantie van de Administratie Financiën. Deze kredietopening kan alleen benut worden voor het verstrekken van bankgaranties Kosten De eventuele kosten voor het verlenen van deze bankgaranties (te dragen door de gebruiker van de faciliteit) moeten uitdrukkelijk door de bieder vermeld worden Het financieel beheer van de opdrachtgever De rekening-courant van de departementen Er is geen interestafrekening tussen de opdrachtnemer en de departementen. De interestafrekening gebeurt tussen de opdrachtnemer en de Administratie Financiën via de centrale zichtrekening De globale rekening-courant van de Administratie Financiën: kasfaciliteiten en financiële voorwaarden De centrale zichtrekening kan in negatief gaan voor het totaal aan beschikbare gelden dat zich op de departementale rekeningen bevindt zonder dat hiervoor debetinteresten worden aangerekend. De opdrachtnemer moet een permanente kasfaciliteit van maximum 1,25 miljoen euro ter beschikking stellen van de Administratie Financiën in de globale rekening-courant. De eventuele kosten voor het verstrekken van de kasfaciliteiten op de globale rekening-courant moeten uitdrukkelijk door de bieder vermeld worden. De interestberekening op de rekening-courant gebeurt dagelijks. De interestafrekening zelf gebeurt met valuta op de eerste kalenderdag van de maand die volgt. De opdrachtnemer vermeldt welke interestvergoeding (in termen van marges t.o.v. de referentievoet) en interestformule op het creditsaldo, respectievelijk op het debetsaldo per valutadag van de rekeningcourant wordt toegepast. Dezelfde referentierentevoet wordt gehanteerd voor de berekening van de interestvergoeding op de debet- en creditsaldi. Eventuele verwijzingen naar referentierentevoeten moeten door de Administratie Financiën opvolgbaar en controleerbaar zijn (NBB, Reuters, Bloomberg,...). In het geval die referentierentevoet zou wegvallen, zal ze vervangen worden door een andere equivalente referentierentevoet, op voorstel van de opdrachtnemer en na goedkeuring van de Administratie Financiën. Er worden geen drempels, noch franchises in aanmerking genomen voor de berekening van de interesten. artesis Bestek 2009/CA/FIN 04 Kasbeheer p 17 / 23

18 Waarderingstabel Met het oog op de evaluatie van de offerte m.b.t. tot de punten dient de opdrachtnemer de gevraagde gegevens in de volgende tabelvorm voor te stellen: Soort Referentierentevoet Marge Dagbasis Formule Zichtrekening credit Zichtrekening debet Kasfaciliteit De referentierentevoet met een maximale looptijd van 1 maand dient erkend te zijn op de Belgische gelden kapitaalmarkten Aanleveren overschrijvings- of stortingsformulieren De opdrachtnemer staat in voor het jaarlijks leveren van maximaal overschrijvings- of stortingsformulieren die de facturen, debetnota s van de opdrachtgever vergezellen, al dan niet aangepast aan SEPA Modaliteiten van de gegevensoverdracht met de opdrachtgever De wederzijdse gegevensoverdracht zal zowel op papier als geautomatiseerd (ISABEL, internet-banking) gebeuren tussen de opdrachtnemer en de Administratie Financiën van de opdrachtgever. Het aantal personen dat gebruik zullen maken van de geautomatiseerde gegevensoverdracht zal later bepaald worden door de Administratie Financiën Aanvullende prestaties en diensten Bij elke aanvullende dienst, prestatie of suggestie verstrekt de bieder een beschrijving (incl. de kosten), als bijlage, bij zijn offerte om de opdrachtgever toe te laten de kwaliteit ervan te evalueren. De eventuele kosten voor het verlenen van deze aanvullende prestaties en diensten moeten uitdrukkelijk door de bieder vermeld worden. artesis Bestek 2009/CA/FIN 04 Kasbeheer p 18 / 23

19 4. Offertebiljet Artesis Hogeschool Antwerpen Centrale Administratie Keizerstraat 15, B Antwerpen tel. : Fax: Opdracht: 2009/CA/FIN 04 Doorhalingen, overschrijvingen, aanvullingen of wijzigingen, zowel in de offerte als in de bijlagen, die de essentiële voorwaarden van de opdracht zoals prijzen, termijnen, technische specificaties,... kunnen beïnvloeden, moeten op straffe van nietigheid van de offerte gehandtekend zijn (parafering volstaat niet) door de persoon die de offerte ondertekent. Ofwel 1, 2, De ondergetekende (naam en voornaam) Hoedanigheid en beroep Nationaliteit Postnummer en gemeente Straat en nummer Telefoonnummer adres Land Fax GSM Ofwel 3, 4, De vennootschap (naam) Rechtsvorm Maatschappelijke zetel Straat en nummer Telefoonnummer adres Vertegenwoordigd door Hoedanigheid Nationaliteit Postnummer en gemeente Straat en nummer Nationaliteit Land Fax GSM Land De ondergetekende verbindt zich op zijn (haar) of op de roerende en onroerende goederen van de vennootschap tot de uitvoering, overeenkomstig de bepalingen en de voorwaarden van het bestek, van de opdracht beschreven in dit bestek. 1 Schrappen wat niet past 2 Gelieve in het begeleidend schrijven de nodige adressen op te geven 3 De volgende gegevens dienen door elke gemachtigde ingevuld te worden 4 Elke gemachtigde voegt bij zijn (haar) offerte een gewaarmerkt afschrift van de authentieke of onderhandse akte waaruit zijn (haar) bevoegdheid blijkt. Hij (zij) kan zich beperken tot een kopie van de desbetreffende bijlage aan het Belgisch Staatsblad waarin zijn (haar) bevoegdheden zijn bekendgemaakt. artesis Bestek 2009/CA/FIN 04 Kasbeheer p 19 / 23

20 De ondergetekende erkent hiermede kennis genomen te hebben van het volledige bestek en verklaart: 1. Algemene inlichtingen RSZ-nr. BTW-nr 2. Inlichtingen betreffende onderaannemers De onderaannemers van vreemde nationaliteit hebben hun woonplaats in (naam, adres en nationaliteit): Het bedrag van de werken die zullen opgedragen worden aan de onderaannemers: 1 onderdanen van een EU-lidstaat beloopt (per land): 2 onderdanen van een ander land beloopt (per land): 3. Inlichtingen betreffende het personeel Het personeel heeft de volgende nationaliteit: 4. Betalingen De opdrachtgever zal zich geldig kwijten van de uit het voorliggende bestek ontstane schuld door storting van het bedrag aan geldige schuldvorderingen op het artesis Bestek 2009/CA/FIN 04 Kasbeheer p 20 / 23

bestek nummer: blad nummer 1/5

bestek nummer: blad nummer 1/5 bestek nummer: 2011 021 01 blad nummer 1/5 OPDRACHTGEVER: OPDRACHT: WZC DE LINDE Lindestraat 16, 9790 Wortegem-Petegem UITBREIDEN BESTAAND WOON- EN ZORGCENTRUM Lindestraat 16, 9790 Wortegem-Petegem PERCEEL

Nadere informatie

BIJLAGE A : OFFERTEFORMULIER

BIJLAGE A : OFFERTEFORMULIER BIJLAGE A : OFFERTEFORMULIER PRIJSOFFERTE VOOR DE OPDRACHT MET ALS VOORWERP RENOVATIE/UITBREIDING VAN EEN TEHUIS VOOR NIET-WERKENDEN/NURSING Belangrijk : dit formulier dient volledig te worden ingevuld

Nadere informatie

Document met betrekking tot de selectiecriteria voor opdracht DE/288/2008. " Vervanging van het actief netwerk "

Document met betrekking tot de selectiecriteria voor opdracht DE/288/2008.  Vervanging van het actief netwerk Document met betrekking tot de selectiecriteria voor opdracht DE/288/2008 " Vervanging van het actief netwerk " ARTIKEL 1. Toegangsrecht - uitsluitingsgronden Geen enkele opdracht zal toegewezen worden

Nadere informatie

OPDRACHTGEVEND BESTUUR : VZW Katholiek Basisonderwijs H. Hart Winterslag-Genk Margarethalaan Genk

OPDRACHTGEVEND BESTUUR : VZW Katholiek Basisonderwijs H. Hart Winterslag-Genk Margarethalaan Genk STAD : Genk OPDRACHTGEVEND BESTUUR : VZW Katholiek Basisonderwijs H. Hart Winterslag-Genk Margarethalaan 70 3600 Genk BENAMING VAN DE OPDRACHT : GT-160490-66 Infrastructuurwerken Omgevingswerken Kleuterschool

Nadere informatie

BIJLAGE A: OFFERTEFORMULIER PRIJSOFFERTE VOOR DE OPDRACHT MET ALS VOORWERP BUSVERVOER VOOR KLASUITLENINGEN, SCHOOLVOORSTELLINGEN EN SCHOOLZWEMMEN

BIJLAGE A: OFFERTEFORMULIER PRIJSOFFERTE VOOR DE OPDRACHT MET ALS VOORWERP BUSVERVOER VOOR KLASUITLENINGEN, SCHOOLVOORSTELLINGEN EN SCHOOLZWEMMEN BIJLAGE A: OFFERTEFORMULIER PRIJSOFFERTE VOOR DE OPDRACHT MET ALS VOORWERP BUSVERVOER VOOR KLASUITLENINGEN, SCHOOLVOORSTELLINGEN EN SCHOOLZWEMMEN Ondergetekende (naam en voornaam) : Hoedanigheid of beroep

Nadere informatie

OPEN OFFERTEAANVRAAG BESTEKNUMMER DRG 11

OPEN OFFERTEAANVRAAG BESTEKNUMMER DRG 11 1 OPEN FERTEAANVRAAG BESTEKNUMMER DRG 11 UITVOERING VAN WERKEN : BOUWEN VAN EEN DOORGANGSGEBOUW VOLGENS DE BREEAM-METHODIEK FERTEFORMULIER AANBESTEDENDE OVERHEID POM OOST-VLAANDEREN 2 OPDRACHTGEVER : POM

Nadere informatie

: Groenonderhoud in bedrijventerrein Gullegem-Moorsele; uitbreiding noordwest INSCHRIJVINGSBILJET

: Groenonderhoud in bedrijventerrein Gullegem-Moorsele; uitbreiding noordwest INSCHRIJVINGSBILJET 1 Opdrachtgever Aard van de opdracht : Intercommunale LEIEDAL : Groenonderhoud in bedrijventerrein Gullegem-Moorsele; uitbreiding noordwest Bestek nr. : H3 GM 54 40 INSCHRIJVINGSBILJET - De ondergetekende

Nadere informatie

OPDRACHTGEVEND BESTUUR : GO! onderwijs van de Vlaamse Gemeenschap Scholengroep Antwerpen 1 Thonetlaan 106A te 2050 Antwerpen

OPDRACHTGEVEND BESTUUR : GO! onderwijs van de Vlaamse Gemeenschap Scholengroep Antwerpen 1 Thonetlaan 106A te 2050 Antwerpen GEMEENTE : Antwerpen OPDRACHTGEVEND BESTUUR : GO! onderwijs van de Vlaamse Gemeenschap Scholengroep Antwerpen Thonetlaan 06A te 050 Antwerpen BENAMING VAN DE OPDRACHT : Vernieuwen van sanitair speelplaats

Nadere informatie

Driesstraat Bornem OFFERTEFORMULIER

Driesstraat Bornem OFFERTEFORMULIER BESTEK NUMMER: 0888-1 IN OPDRACHT VAN: VOORWERP OPDRACHT: GEBOUW / LIGGING: PERCEEL: vzw Katholieke Scholen Groot-Bornem Driesstraat 10 2880 Bornem Verantwoordelijke inrichtende macht : dhr Frans De Laet

Nadere informatie

p r o v i n c i e Limburg

p r o v i n c i e Limburg p r o v i n c i e Limburg D i r e c t i e Omgeving D i e n s t Wegen en Routestructuren Belangrijk aandachtspunt om te vermijden dat offertes reeds voor de openingszitting zouden geopend worden! Indien

Nadere informatie

INTERNAAT MARIAVREUGDE BORGLOON RENOVATIE VAN 22 KAMERS EN GANG

INTERNAAT MARIAVREUGDE BORGLOON RENOVATIE VAN 22 KAMERS EN GANG BV/PDT/juli 2013 INTERNAAT MARIAVREUGDE BORGLOON RENOVATIE VAN 22 KAMERS EN GANG OFFERTEFORMULIER VOOR AANNEMINGEN VAN WERKEN BESTEK NUMMER: 2016-1 IN OPDRACHT VAN: INTERNAAT MARIAVREUGDE BORGLOON Nieuwland

Nadere informatie

OFFERTEFORMULIER. AANLEG VAN HET VICTORIA REGIAPARK IN GENTBRUGGE/GENT Besteknummer GD 09/2016. open aanbesteding

OFFERTEFORMULIER. AANLEG VAN HET VICTORIA REGIAPARK IN GENTBRUGGE/GENT Besteknummer GD 09/2016. open aanbesteding AANLEG VAN HET VICTORIA REGIAPARK IN GENTBRUGGE/GENT Besteknummer GD 09/2016 open aanbesteding OFFERTEFORMULIER Belangrijk: dit offerteformulier dient volledig te worden ingevuld.. Het totaalbedrag (excl.

Nadere informatie

Daenshuis Uitbreiding en verbouwing van een WGC Offerteformulier Blz.: O. 1 van 6. Sinte Annalaan 41 bus Aalst

Daenshuis Uitbreiding en verbouwing van een WGC Offerteformulier Blz.: O. 1 van 6. Sinte Annalaan 41 bus Aalst Daenshuis Uitbreiding en verbouwing van een WGC Offerteformulier Blz.: O. 1 van 6 BESTEK NUMMER: IN OPDRACHT VAN: GEBOUW / LIGGING: WERK / PERCEEL: 1407 Bouw en afwerking Wijkgezondheidscentrum Daenshuis

Nadere informatie

Document met betrekking tot de selectiecriteria voor opdracht DE/287/2008. "Dagelijkse schoonmaak van een kantoorgebouw"

Document met betrekking tot de selectiecriteria voor opdracht DE/287/2008. Dagelijkse schoonmaak van een kantoorgebouw Document met betrekking tot de selectiecriteria voor opdracht DE/287/2008 "Dagelijkse schoonmaak van een kantoorgebouw" ARTIKEL 1. Toegangsrecht - uitsluitingsgronden Geen enkele opdracht zal toegewezen

Nadere informatie

KATHOLIEKE BASISSCHOOL VAN ZEMST VZW

KATHOLIEKE BASISSCHOOL VAN ZEMST VZW KATHOLIEKE BASISSCHOOL VAN ZEMST VZW Project Verbouwing en vernieuwing van sanitaire installaties met inbegrip van installaties voor regenwaterrecuperatie. Kadaster Zemst 1e afdeling, sectie B, nummer

Nadere informatie

AGION V.O. 11712.1.2 Bestek nr. 0915 RENOVATIE BUITENSCHRIJNWERK OFFERTEFORMULIER

AGION V.O. 11712.1.2 Bestek nr. 0915 RENOVATIE BUITENSCHRIJNWERK OFFERTEFORMULIER BESTEK NUMMER: 0915 IN OPDRACHT VAN: GEBOUW / LIGGING: WERK: Katholiek Onderwijs Gent-Zuid Lange Violettestraat 29 9000 GENT tel: 09/ 225 47 44 fax: 09/ 223 49 38 Onze-Lieve-Vrouwcollege Langestraat 66

Nadere informatie

GESCHIKTMAKINGSWERKEN

GESCHIKTMAKINGSWERKEN Opdrachtgever: VZW KATHOLIEK SECUNDAIR ONDERWIJS REGIO TESSENDERLO Stationsstraat 125 3980 Tessenderlo Project: SCHOOLCOMPLEX PIUS X COLLEGE Stationsstraat 125 3980 Tessenderlo GESCHIKTMAKINGSWERKEN PERCEEL

Nadere informatie

RENOVATIE PLATTE DAKEN

RENOVATIE PLATTE DAKEN INSCHRIJVINGSFORMULIER aanbesteding 14/06/2011 BESTEK NUMMER: 260411 IN OPDRACHT VAN: GEBOUW / LIGGING: WERK: VRIJE BASISSCHOLEN DE WIJNGAARD VZW SINT ANNA 41 8500 KORTRIJK Tel 056 35 40 96 ST. VINCENTIUS

Nadere informatie

OCMW POPERINGE. Deel 11 : Los Meubilair Algemene Offerteaanvraag.

OCMW POPERINGE. Deel 11 : Los Meubilair Algemene Offerteaanvraag. OCMW POPERINGE BOUWEN SOCIAAL HUIS Deel 11 : Los Meubilair Algemene Offerteaanvraag. INSCHRIJVINGSBILJET / OFFERTE De ondergetekende: (naam en voornamen) Hoedanigheid of beroep:.. Nationaliteit:. Woonplaats

Nadere informatie

OPDRACHTGEVEND BESTUUR. Gemeente Lint Koning Albertstraat Lint. BRANDVEILIG MAKEN ontmoetingscentrum De Witte Merel FASE 4

OPDRACHTGEVEND BESTUUR. Gemeente Lint Koning Albertstraat Lint. BRANDVEILIG MAKEN ontmoetingscentrum De Witte Merel FASE 4 OPDRACHTGEVEND BESTUUR Gemeente Lint Koning Albertstraat 41 2547 Lint BRANDVEILIG MAKEN ontmoetingscentrum De Witte Merel FASE 4 INSCHRIJVINGSBILJET. Gebruikte eenheid in het inschrijvingsbiljet: EURO.

Nadere informatie

Lot 2 dakrenovatie gebouw 3 werkplaats bouw, werkplaats logistiek en gebouw 15 schoolrestaurant

Lot 2 dakrenovatie gebouw 3 werkplaats bouw, werkplaats logistiek en gebouw 15 schoolrestaurant B A R T V A N D E K E R C K H O V E A R C H I T E C T E N V E N N O O T S C H A P Lot 2 dakrenovatie gebouw 3 werkplaats bouw, werkplaats logistiek en gebouw 15 schoolrestaurant Offerteformulier voor aanneming

Nadere informatie

BIJLAGE: OFFERTEFORMULIER

BIJLAGE: OFFERTEFORMULIER BIJLAGE: OFFERTEFORMULIER PRIJSOFFERTE VOOR DE OPDRACHT MET ALS VOORWERP PERCEEL 1: ALGEMENE RENOVATIEWERKEN Openbare aanbesteding Belangrijk: dit offerteformulier dient volledig te worden ingevuld en

Nadere informatie

GESCHIKTMAKINGSWERKEN

GESCHIKTMAKINGSWERKEN Opdrachtgever: VZW KATHOLIEK SECUNDAIR ONDERWIJS REGIO TESSENDERLO Stationsstraat 125 3980 Tessenderlo Project: SCHOOLCOMPLEX PIUS X COLLEGE Stationsstraat 125 3980 Tessenderlo GESCHIKTMAKINGSWERKEN PERCEEL

Nadere informatie

Project : VTS-site Collegestraat en O.L.V. plein 9100 Sint-Niklaas Bijzonder bestek nr. : Perceel nr. : Bouwrijp maken en strippen van het gebouw

Project : VTS-site Collegestraat en O.L.V. plein 9100 Sint-Niklaas Bijzonder bestek nr. : Perceel nr. : Bouwrijp maken en strippen van het gebouw OFFERTEFORMULIER. Project : VTS-site Collegestraat en O.L.V. plein 9100 Sint-Niklaas Bijzonder bestek nr. : Perceel nr. : Bouwrijp maken en strippen van het gebouw Bouwheer INTERWAAS Lamstraat 113 9100

Nadere informatie

Autonoom Gemeentebedrijf STADSPLANNING ANTWERPEN Herinrichting Hollebeekvallei te Hoboken/Wilrijk

Autonoom Gemeentebedrijf STADSPLANNING ANTWERPEN Herinrichting Hollebeekvallei te Hoboken/Wilrijk DEEL E. FERTEFORMULIER Autonoom Gemeentebedrijf STADSPLANNING ANTWERPEN Herinrichting Hollebeekvallei te Hoboken/Wilrijk Bestek: AGSTAN/OD/SP/HB/BE02 Programma Openbaar domein/strategische Projecten (natuurlijke

Nadere informatie

OFFERTEFORMULIER. Leveren en plaatse afstandsbewaking op technische infrastructuur waterlopen 2 de categorie

OFFERTEFORMULIER. Leveren en plaatse afstandsbewaking op technische infrastructuur waterlopen 2 de categorie PROVINCIE ANTWERPEN OFFERTEFORMULIER Leveren en plaatse afstandsbewaking op technische infrastructuur waterlopen 2 de categorie Gebruikte eenheid in het inschrijvingsbiljet: EURO De ondergetekende : (Naam

Nadere informatie

Hogeschool Antwerpen Keizerstraat 15 2000 Antwerpen Tel.: 03/213 93 15 Fax: 03/213 93 11

Hogeschool Antwerpen Keizerstraat 15 2000 Antwerpen Tel.: 03/213 93 15 Fax: 03/213 93 11 Hogeschool Antwerpen Keizerstraat 15 2000 Antwerpen Tel.: 03/213 93 15 Fax: 03/213 93 11 Bestek HA/2007/ICT/001 Algemene Offerteaanvraag Ondersteunende ICT diensten Bestek HA/2007/ICT/001 1 / 18 INHOUDSTABEL

Nadere informatie

BIEDINGSFORMULIER. Twee of meer personen die samen bieden, zijn solidair verbonden.

BIEDINGSFORMULIER. Twee of meer personen die samen bieden, zijn solidair verbonden. BIEDINGSFORMULIER Artikel 1. Voorwerp De stad biedt openbaar aan, onder vorm van biedingen onder gesloten omslag, het recht tot exploitatie van de volgende 7 standplaatsen voor de verkoop van consumptie-ijs:

Nadere informatie

Selectiedocument met het oog op de oproep tot kandidaatstelling inzake bestek CD000345

Selectiedocument met het oog op de oproep tot kandidaatstelling inzake bestek CD000345 Digipolis - opdrachthoudende vereniging Generaal Armstrongweg 1 B 2020 Antwerpen Tel.++32 3 338 76 11 Fax ++32 3 338 79 00 http://www.digipolis.be - aankoop@digipolis.be Selectiedocument met het oog op

Nadere informatie

Plaatsen van vuilroosters, zandvang en aanpassing constructie op de onbevaarbare waterlopen van 2 de categorie in de Provincie Antwerpen

Plaatsen van vuilroosters, zandvang en aanpassing constructie op de onbevaarbare waterlopen van 2 de categorie in de Provincie Antwerpen PROVINCIE ANTWERPEN OFFERTEFORMULIER Plaatsen van vuilroosters, zandvang en aanpassing constructie op de onbevaarbare waterlopen van 2 de categorie in de Provincie Antwerpen Gebruikte eenheid in het inschrijvingsbiljet:

Nadere informatie

OFFERTEFORMULIER Perceel 1

OFFERTEFORMULIER Perceel 1 BESTEK HOUDENDE DE VOORWAARDEN VOOR HET AANSTELLEN VAN EEN NOTARIS MET BETREKKING TOT DE DIENSTEN VAN JURIDISCHE AARD TEN BEHOEVE VAN DE STAD GENT Open offerteaanvraag met bekendmaking OFFERTEFORMULIER

Nadere informatie

Bevragingsleidraad voor de toewijzing van de concessie 'uitbating en toezicht op de Oostkampse wekelijkse markt op donderdagvoormiddag

Bevragingsleidraad voor de toewijzing van de concessie 'uitbating en toezicht op de Oostkampse wekelijkse markt op donderdagvoormiddag Bevragingsleidraad voor de toewijzing van de concessie 'uitbating en toezicht op de Oostkampse wekelijkse markt op donderdagvoormiddag Oproep tot voorstellen Indienen tegen uiterlijk 8 MEI 2013 Om 11 uur

Nadere informatie

BIEDINGSFORMULIER. Artikel 1. Voorwerp. Artikel 2. Geldigheid biedingen

BIEDINGSFORMULIER. Artikel 1. Voorwerp. Artikel 2. Geldigheid biedingen BIEDINGSFORMULIER Artikel 1. Voorwerp De stad biedt openbaar aan, onder de vorm van gesloten digitale biedingen, het recht tot uitbating van het maandelijks marktevenement Woensdagse Brocantemarkt op de

Nadere informatie

Bijzonder Bestek nr Raamovereenkomst voor de signalisatie voor blinden en slechtzienden in verschillende stations van het net

Bijzonder Bestek nr Raamovereenkomst voor de signalisatie voor blinden en slechtzienden in verschillende stations van het net BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST Mobiel Brussel (B.U.V.) Directie Infrastructuur van het Openbaar Vervoer C.C.N. Vooruitgangstraat,80 (bus 1) 1030 BRUSSEL 1 Bijzonder Bestek nr. 1348 Raamovereenkomst voor

Nadere informatie

OFFERTEBILJET. * Projectnr. AG Vespa: AGVESPA/OD/EIL/CN/BE01. * Projectnr. Rio-Link: RI3A235. * Naam van het project: Cadix Noord

OFFERTEBILJET. * Projectnr. AG Vespa: AGVESPA/OD/EIL/CN/BE01. * Projectnr. Rio-Link: RI3A235. * Naam van het project: Cadix Noord OFFERTEBILJET * Projectnr. AG Vespa: AGVESPA/OD/EIL/CN/BE0 * Projectnr. Rio-Link: RI3A235 * Naam van het project: Cadix Noord A. IDENTITEIT EN VERBINDING. Natuurlijke persoon: - De ondergetekende... (naam

Nadere informatie

MAATSCHAPPIJ VOOR INTERCOMMUNAAL VERVOER TE BRUSSEL

MAATSCHAPPIJ VOOR INTERCOMMUNAAL VERVOER TE BRUSSEL MAATSCHAPPIJ VOOR INTERCOMMUNAAL VERVOER TE BRUSSEL M.I.V.B. Speciale Studiedienst Koningsstraat 76 1000 BRUSSEL 1 Bijzonder Bestek nr. MIVB/SSD/1400 RAAMOVEREENKOMST VOOR VERSTERKING VAN PERRONNEUZEN

Nadere informatie

FORMULIER KANDIDATUUR KWALIFICATIE AANNEMER : LEVEREN &

FORMULIER KANDIDATUUR KWALIFICATIE AANNEMER : LEVEREN & FORMULIER KANDIDATUUR KWALIFICATIE AANNEMER : LEVEREN & PLAATSEN RAMEN/DEUREN jtjxj1iwle 1 Inleiding Infrax heeft een formulier samengesteld dat de kandidaat-aannemer dient in te vullen om een ontvankelijk

Nadere informatie

DEEL III: OFFERTEFORMULIER. : Diverse gebouwen van de Vlaamse Overheid in Vlaanderen en in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest

DEEL III: OFFERTEFORMULIER. : Diverse gebouwen van de Vlaamse Overheid in Vlaanderen en in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest DEEL III: OFFERTEFORMULIER VLAAMSE OVERHEID Agentschap voor Facilitair Management Afdeling Bouwprojecten Boudewijngebouw Boudewijnlaan 30 - bus 60 1000 BRUSSEL Domein Werk Besteknummer : Diverse gebouwen

Nadere informatie

BESTEK N 17/01 VOOR EEN OPDRACHT VOOR DIENSTEN MET ALS VOORWERP

BESTEK N 17/01 VOOR EEN OPDRACHT VOOR DIENSTEN MET ALS VOORWERP BESTEK N 17/01 VOOR EEN OPDRACHT VOOR DIENSTEN MET ALS VOORWERP Het aanstellen van een leverancier voor de installatie van een waterbehandelingssysteem Offerteaanvraag BIV 1 INHOUD INHOUD...2 I. VOORAFGAANDELIJK...3

Nadere informatie

Directie Infrastructuur van het Openbaar Vervoer C.C.N. Vooruitgangstraat,80 (bus 1) 1035 BRUSSEL 1. Bijzonder Bestek nr. 1438

Directie Infrastructuur van het Openbaar Vervoer C.C.N. Vooruitgangstraat,80 (bus 1) 1035 BRUSSEL 1. Bijzonder Bestek nr. 1438 Directie Infrastructuur van het Openbaar Vervoer C.C.N. Vooruitgangstraat,80 (bus 1) 1035 BRUSSEL 1 Bijzonder Bestek nr. 1438 Net RAAMOVEREENKOMST VOOR ONDERHOUDSWERKEN VAN SIGNALISATIE VOOR BLINDEN EN

Nadere informatie

DEEL IV: OFFERTEFORMULIER

DEEL IV: OFFERTEFORMULIER 34 DEEL IV: OFFERTEFORMULIER VLAAMSE OVERHEID Agentschap voor Facilitair Management Afdeling Klanten & Ondersteuning Boudewijnlaan 30 bus 60 1000 BRUSSEL Bestek 2014/AFM/OA/28686 Open aanbesteding voor

Nadere informatie

AGION V.O. 9660.3 Bestek nr. 0640-02. Tweebruggenstraat 55 9000 GENT OFFERTEFORMULIER

AGION V.O. 9660.3 Bestek nr. 0640-02. Tweebruggenstraat 55 9000 GENT OFFERTEFORMULIER BESTEK NUMMER: 0640-02 IN OPDRACHT VAN: GEBOUW / LIGGING: WERK / PERCEEL: Katholiek Onderwijs Gent-Zuid Lange Violettestraat 29 9000 GENT tel: 09/ 225 47 44 fax: 09/ 223 49 38 Onze-Lieve-Vrouwe-Instituut

Nadere informatie

DEEL III: OFFERTEFORMULIER

DEEL III: OFFERTEFORMULIER 44 DEEL III: OFFERTEFORMULIER VLAAMSE OVERHEID Agentschap voor Facilitair Management Afdeling Bouwprojecten Boudewijngebouw Boudewijnlaan 30 - bus 60 1000 BRUSSEL OFFERTEFORMULIER Domein Adres Werk Besteknummer

Nadere informatie

DEEL III: OFFERTEFORMULIER

DEEL III: OFFERTEFORMULIER 18 DEEL III: OFFERTEFORMULIER VLAAMSE OVERHEID Agentschap voor Facilitair Management Afdeling Studie en Advies Boudewijngebouw Boudewijnlaan 30 - bus 60 1000 BRUSSEL OFFERTEFORMULIER Domein Adres Werk

Nadere informatie

INSCHRIJVINGSBILJET. * Naam van het project: Opvang 2DWA-riolering Tomme + aansluiting op bestaande riolering in Ottenburg

INSCHRIJVINGSBILJET. * Naam van het project: Opvang 2DWA-riolering Tomme + aansluiting op bestaande riolering in Ottenburg INSCHRIJVINGSBILJET * Projectnr./lot:.595 * Naam van het project: Opvang DWA-riolering Tomme + aansluiting op bestaande riolering in Ottenburg * Aanbestedingsdatum: XX-XX-XXXX A. IDENTITEIT EN VERBINDING.

Nadere informatie

SELECTIELEIDRAAD VERZEKERINGEN VLAAMS WONINGFONDS

SELECTIELEIDRAAD VERZEKERINGEN VLAAMS WONINGFONDS Aon Risk Solutions / Aon Public Sector SELECTIELEIDRAAD VERZEKERINGEN VLAAMS WONINGFONDS Onderhandelingsprocedure met Bekendmaking Afsluiten van volgende verzekeringscontracten: Verzekeringen Personen,

Nadere informatie

BIJZONDER BESTEK VOOR DE OVERHEIDSOPDRACHT VOOR DIENSTEN MET ALS VOORWERP

BIJZONDER BESTEK VOOR DE OVERHEIDSOPDRACHT VOOR DIENSTEN MET ALS VOORWERP BIJZONDER BESTEK VOOR DE OVERHEIDSOPDRACHT VOOR DIENSTEN MET ALS VOORWERP OPROEP TOT KANDIDAATSTELLING TER OPMAAK VAN EEN LIJST VAN GEGADIGDEN TEN BEHOEVE VAN DIVERSE HERSTELLING- EN ONDERHOUDSWERKEN EN

Nadere informatie

DEEL III: OFFERTEFORMULIER

DEEL III: OFFERTEFORMULIER 38 DEEL III: OFFERTEFORMULIER VLAAMSE OVERHEID Agentschap Facilitair Bedrijf Afdeling Aankoopcentrale en Overheidsopdrachten Boudewijngebouw Boudewijnlaan 30 - bus 35 1000 BRUSSEL Dienst Domein Adres Besteknummer

Nadere informatie

Procedure toewijzing concessie café OC Kasterlee en dienstverlening aan OC Kasterlee

Procedure toewijzing concessie café OC Kasterlee en dienstverlening aan OC Kasterlee Procedure toewijzing concessie café OC Kasterlee en dienstverlening aan OC Kasterlee 1. Voorwerp Dit document regelt de procedure voor de toewijzing van de concessie van het café met zomerterras en de

Nadere informatie

Agentschap Wegen en Verkeer Afdeling Expertise Verkeer en Telematica. Bestek 1M3D8N/15/06

Agentschap Wegen en Verkeer Afdeling Expertise Verkeer en Telematica. Bestek 1M3D8N/15/06 Bijlage 1: offerteformulier Agentschap Wegen en erkeer Afdeling Expertise erkeer en Telematica Dossiernr : MDN/62 Bestek 1M3D8N/15/06 Omschrijving opdracht: Tellen van het vervoer van gevaarlijke stoffen

Nadere informatie

STAD ANTWERPEN biedt openbaar aan, onder vorm van biedingen onder gesloten omslag,

STAD ANTWERPEN biedt openbaar aan, onder vorm van biedingen onder gesloten omslag, BIEDINGSFORMULIER Artikel 1. Voorwerp STAD ANTWERPEN biedt openbaar aan, onder vorm van biedingen onder gesloten omslag, het tijdelijk recht tot exploitatie van de multifunctionele ruimte van het Red Star

Nadere informatie

De Vennootschap (Handelsnaam of benaming, rechtsvorm, nationaliteit, zetel) :

De Vennootschap (Handelsnaam of benaming, rechtsvorm, nationaliteit, zetel) : Provincie Stad Aanbestedende overheid Benaming van de opdracht Limburg Sint-Truiden Wegen en Verkeer Limburg Aanpassing N3 Rotonde Stayen OFFERTEFORMULIER De ondergetekende (Naam en voornaam) : Hoedanigheid

Nadere informatie

Open offerteaanvraag voor het aankopen van bestelwagens voor de Vlaamse overheid

Open offerteaanvraag voor het aankopen van bestelwagens voor de Vlaamse overheid 151 DEEL IV: OFFERTEFORMULIER VLAAMSE OVERHEID Agentschap Facilitair Bedrijf Afdeling Centrale Facilitaire Diensten Boudewijnlaan 30 bus 60 1000 BRUSSEL Bestek nr. 2014/HFB/OO/29354 Open offerteaanvraag

Nadere informatie

De Vlaamse Waterweg NV

De Vlaamse Waterweg NV De Vlaamse Waterweg NV Vereenvoudigde onderhandelingsprocedure met voorafgaande bekendmaking voor aanneming van werken Bestek nr. AAO D ALG 17-37 Offerteformulier Raamovereenkomst: Onderhoudswerken en

Nadere informatie

Bijlage 1. Inschrijvingsmodel. Voorwerp van de inschrijving: Identificatie van de inschrijver: 1. Vennootschap:

Bijlage 1. Inschrijvingsmodel. Voorwerp van de inschrijving: Identificatie van de inschrijver: 1. Vennootschap: Bijlage 1 Inschrijvingsmodel Voorwerp van de inschrijving: Identificatie van de inschrijver: 1. Vennootschap: -Firma of naam: -Rechtsvorm: -Nationaliteit: 2. Maatschappelijke zetel: -Straat: nr. bus -Plaats:

Nadere informatie

DEEL V: OFFERTEFORMULIER

DEEL V: OFFERTEFORMULIER DEEL V: OFFERTEFORMULIER VLAAMSE OVERHEID Agentschap Facilitair Bedrijf Afdeling Aankoopcentrale en Overheidsopdrachten Boudewijnlaan 30 bus 60 1000 BRUSSEL Bestek 2015/HFB/OO/32018 Open offerteaanvraag

Nadere informatie

offerteformulier Overheidsopdrachten voor aanneming van werken, leveringen en diensten

offerteformulier Overheidsopdrachten voor aanneming van werken, leveringen en diensten offerteformulier Overheidsopdrachten voor aanneming van werken, leveringen en diensten openbare aanbesteding Opdracht: Aanstellen van een aannemer voor de werken renovatie administratieve lokalen en kleutersanitair

Nadere informatie

VZW VRIJE BASISSCHOLEN VAN DE ZUSTERS VAN BERLAAR MARKT 13

VZW VRIJE BASISSCHOLEN VAN DE ZUSTERS VAN BERLAAR MARKT 13 BUITENSCHRIJNWERK TURNZAAL SOLLEVELDEN 2 2590 BERLAAR Lot 20.1 VERNIEUWEN BUITENSCHRIJNWERK TURNZAAL MEI 2016 VZW VRIJE BASISSCHOLEN VAN DE ZUSTERS VAN BERLAAR MARKT 13 2590 BERLAAR THV Scholenbouw : ELD

Nadere informatie

Bestek nr. : INF Dossier nr. : WA 2012/0538/02 OFFERTEFORMULIER

Bestek nr. : INF Dossier nr. : WA 2012/0538/02 OFFERTEFORMULIER Aanbestedende overheid: Sociale Huisvestingsmaatschappij Vooruitzien cvba Burgemeester Geyskensstraat 1 3580 Beringen Opdracht: Verkavelingsproject aan Kleuterweg, Heusden-Zolder Bestek nr. : INF2016-0038

Nadere informatie

De Vlaamse Waterweg NV

De Vlaamse Waterweg NV De Vlaamse Waterweg NV Vereenvoudigde onderhandelingsprocedure met voorafgaande bekendmaking voor aanneming van werken Bestek nr. AAO D ALG 17-37 Offerteformulier Raamovereenkomst: Onderhoudswerken en

Nadere informatie

BIJZONDER BESTEK NR. 1431

BIJZONDER BESTEK NR. 1431 MAATSCHAPPIJ VOOR HET INTERCOMMUNAAL VERVOER TE BRUSSEL MIVB KONINGSTRAAT 76 1000 BRUSSEL (1) BIJZONDER BESTEK NR. 1431 Aanpassing van het bovengrondse net Kleine reparaties aan de halten en beddingen

Nadere informatie

algemene verkoopsvoorwaarden

algemene verkoopsvoorwaarden algemene verkoopsvoorwaarden 1. 2. Onderhavige voorwaarden zijn van toepassing op alle rechtshandelingen en rechtsverhoudingen tussen MASTERmail en de opdrachtgever tenzij uitdrukkelijk en schriftelijk

Nadere informatie

INSCHRIJVINGSFORMULIER

INSCHRIJVINGSFORMULIER Bijlage 1: Inschrijvingsformulier INSCHRIJVINGSFORMULIER Benaming van de opdracht: Raamcontract Landmeterspool Opdrachtgevend bestuur: AG VESPA Wijze van gunning: vereenvoudigde onderhandelingsprocedure

Nadere informatie

VERKOOPSVOORWAARDEN WONING VINKENLAAN 13, 9100 SINT-NIKLAAS

VERKOOPSVOORWAARDEN WONING VINKENLAAN 13, 9100 SINT-NIKLAAS Bestek verkoop dienst patrimonium en landbouw contactpersoon: Ellen Heyrman, deskundige patrimonium. e-mail: ellen.heyrman@sint-niklaas.be tel. 03 778 32 63, fax 03 766 08 82 STAD SINT-NIKLAAS VERKOOPSVOORWAARDEN

Nadere informatie

BESCHRIJVEND DOCUMENT. 43E/LOG/overname laurieren/vw-ms ), AFWIJKINGEN VAN DE ALGEMENE UITVOERINGSREGELS

BESCHRIJVEND DOCUMENT. 43E/LOG/overname laurieren/vw-ms ), AFWIJKINGEN VAN DE ALGEMENE UITVOERINGSREGELS Stadsbestuur Sint-Niklaas Grote Markt 1 9100 Sint-Niklaas Dienst logistiek Tel. 03 778 35 51 veerle.weyers@sint-niklaas.be BESCHRIJVEND DOCUMENT 2014-43E/LOG/overname laurieren/vw-ms overname van laurieren

Nadere informatie

ONDERHANDELINGSPROCEDURE ZONDER BEKENDMAKING OPDRACHT TOT EVALUATIE VAN DE ALGEMEEN DIRECTEUR VAN DE POM OOST-VLAANDEREN

ONDERHANDELINGSPROCEDURE ZONDER BEKENDMAKING OPDRACHT TOT EVALUATIE VAN DE ALGEMEEN DIRECTEUR VAN DE POM OOST-VLAANDEREN ONDERHANDELINGSPROCEDURE ZONDER BEKENDMAKING OPDRACHT TOT EVALUATIE VAN DE ALGEMEEN DIRECTEUR VAN DE POM OOST-VLAANDEREN ALGEMENE ADMINISTRATIEVE BEPALINGEN EN VOORWAARDEN VAN EEN OVERHEIDSOPDRACHT VAN

Nadere informatie

2016 Commerciële Directie Assetmanagement & logistiek

2016 Commerciële Directie Assetmanagement & logistiek SELECTIENOTA 20160034 Oproep tot kandidaatstelling: Raamovereenkomst met één deelnemer voor het leveren van volumetrische koudwatermeters DN20 PN10 bestemd voor drinkwater via beperkte offerteaanvraag.

Nadere informatie

VRAGENLIJST BIJ DE KANDIDATUURSTELLING EAN12AD091 TRANSPORT DC

VRAGENLIJST BIJ DE KANDIDATUURSTELLING EAN12AD091 TRANSPORT DC VRAGENLIJST BIJ DE KANDIDATUURSTELLING EAN12AD091 TRANSPORT DC Gelieve alle gegevens in drukletters in te vullen. III.2) VOORWAARDEN VOOR DEELNEMING III.2.1) Persoonlijke situatie van ondernemers, waaronder

Nadere informatie

Leidraad voor de concessie voor de exploitatie van de horecazaak Den Lavaar in Centrum Duurzaam Bouwen

Leidraad voor de concessie voor de exploitatie van de horecazaak Den Lavaar in Centrum Duurzaam Bouwen Leidraad voor de concessie voor de exploitatie van de horecazaak Den Lavaar in Centrum Duurzaam Bouwen 1. BIEDINGSVOORWAARDEN Artikel 1 - Voorwerp Centrum Duurzaam Bouwen vzw biedt via marktraadpleging

Nadere informatie

BIEDINGSFORMULIER. Artikel 1. Voorwerp. Artikel 2. Geldigheid biedingen

BIEDINGSFORMULIER. Artikel 1. Voorwerp. Artikel 2. Geldigheid biedingen BIEDINGSFORMULIER Artikel 1. Voorwerp De stad biedt openbaar aan, onder de vorm van gesloten digitale biedingen, het recht tot uitbating van een zomerbar in het gebouw Platform in park Spoor Noord. Artikel

Nadere informatie

CDA001932. Domeinextensie.antwerpen. Free text in Bulletin der Aanbestedingen

CDA001932. Domeinextensie.antwerpen. Free text in Bulletin der Aanbestedingen CDA001932 Domeinextensie.antwerpen Free text in Bulletin der Aanbestedingen 1) Voorwerp van het project Het project heeft als voorwerp de toekenning door Digipolis van een concessie van openbare dienst

Nadere informatie

LEVERING VAN HANDELSGOEDEREN : VRIJETIJDS KINDER-, DAMES- EN HERENSCHOENEN

LEVERING VAN HANDELSGOEDEREN : VRIJETIJDS KINDER-, DAMES- EN HERENSCHOENEN Bijzonder bestek LEVERING VAN HANDELSGOEDEREN : VRIJETIJDS KINDER-, DAMES- EN HERENSCHOENEN ten behoeve van het Provinciaal Recreatiedomein Zilvermeer te Mol Aanbestedende overheid: Provinciaal Recreatiedomein

Nadere informatie

BIJZONDER BESTEK DIENSTEN PSYCHO-THERAPEUTISCHE BEGLEIDING VOOR DE EUROPESE SCHOOL MOL NEGOTIATED PROCEDURE. Europese School Europawijk Mol

BIJZONDER BESTEK DIENSTEN PSYCHO-THERAPEUTISCHE BEGLEIDING VOOR DE EUROPESE SCHOOL MOL NEGOTIATED PROCEDURE. Europese School Europawijk Mol BIJZONDER BESTEK VOOR DE OVERHEIDSOPDRACHT VOOR DIENSTEN MET ALS VOORWERP PSYCHO-THERAPEUTISCHE BEGLEIDING VOOR DE EUROPESE SCHOOL MOL NEGOTIATED PROCEDURE Opdrachtgevend bestuur Europese School Europawijk

Nadere informatie

INSCHRIJVINGSFORMULIER _IF

INSCHRIJVINGSFORMULIER _IF INSCHRIJVINGSFORMULIER 110023_IF Vlaamse Maatschappij voor Watervoorziening CVBA/ De Watergroep Raamovereenkomst 2016 voor het aanleggen van riolen over beperkte afstand en het uitvoeren van huisaansluitingen

Nadere informatie

OPENBARE AANBESTEDING

OPENBARE AANBESTEDING INSCHRIJVINGSFORMULIER BOUWEN OPVANGTEHUIS VOOR VROUWEN OPDRACHTGEVER : CAW Ctraal West Vlaander Nijverheidsstraat 11, 8800 Roeselare UITVOERING DER WERKEN : Brugseweg 67a - 8900 Ieper OPENBARE AANBESTEDING

Nadere informatie

AANVRAAG TOT DEELNEMING

AANVRAAG TOT DEELNEMING MET REFERENTIE 2016-017 BIJLAGE 1. AANVRAAG TOT DEELNAME AANVRAAG TOT DEELNEMING Dit formulier dient volledig te worden ingevuld en rechtsgeldig ondertekend door de inschrijver. A. ALGEMENE VERBINTENIS

Nadere informatie

België-Antwerpen: Bouwwerkzaamheden 2017/S Aankondiging van een opdracht. Werken

België-Antwerpen: Bouwwerkzaamheden 2017/S Aankondiging van een opdracht. Werken 1 / 5 Deze aankondiging op de TED-website: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:149623-2017:text:nl:html België-Antwerpen: Bouwwerkzaamheden 2017/S 077-149623 Aankondiging van een opdracht Werken Richtlijn

Nadere informatie

Bijlage aan aankondiging van opdracht NICC /2011/DIR/A8 Selectiecriteria

Bijlage aan aankondiging van opdracht NICC /2011/DIR/A8 Selectiecriteria Bijlage aan aankondiging van opdracht NICC /2011/DIR/A8 Selectiecriteria Onderhandelingsprocedure met voorafgaande bekendmaking voor een adviesopracht inzake de uitwerking van een algemeen kader mbt het

Nadere informatie

BIJZONDER BESTEK NR. 337

BIJZONDER BESTEK NR. 337 OPENBAAR CENTRUM VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN SINT-GILLIS BIJZONDER BESTEK NR. 337 AFWIJKINGEN Zie A, I, 5. VOORWERP VAN DE OPDRACHT. De opdracht heeft betrekking op de levering en indienststelling

Nadere informatie

INSCHRIJVINGSFORMULIER

INSCHRIJVINGSFORMULIER INSCHRIJVINGSFORMULIER Vlaamse Maatschappij voor Watervoorziening CVBA/ De Watergroep Het leveren van een onderhoudsplan voor CAD software, voor de periode 01/01/2017-31/12/2019 RC1600314 1. Algemene verbintenis

Nadere informatie

OFFERTEFORMULIER. OFWEL (1) De Vennootschap (handelsnaam of benaming, rechtsvorm, nationaliteit, zetel):.

OFFERTEFORMULIER. OFWEL (1) De Vennootschap (handelsnaam of benaming, rechtsvorm, nationaliteit, zetel):. Bouwheer : VZW Daarkom, Prinsenstraat, 8 te 1000 Brussel Opdracht : Herinrichting van La Gaité tot een Vlaams Marokkaans Culturenhuis Lot 5 : De uitvoering van de werken : liften Tekstmodel van offerteformulier

Nadere informatie

OFFERTEFORMULIER Deel 1 (voor invultabel zie Deel 2)

OFFERTEFORMULIER Deel 1 (voor invultabel zie Deel 2) OFFERTEFORMULIER Deel 1 (voor invultabel zie Deel 2) PRIJSOFFERTE VOOR DE OPDRACHT MET ALS VOORWERP Leveren van 100% groene elektriciteit aan afnamepunten behorende tot het provinciaal patrimonium, paraprovinciale

Nadere informatie

VRAGENLIJST BIJ DE KANDIDATUURSTELLING. EAN15AD181 Aankoop utilitaire voertuigen

VRAGENLIJST BIJ DE KANDIDATUURSTELLING. EAN15AD181 Aankoop utilitaire voertuigen VRAGENLIJST BIJ DE KANDIDATUURSTELLING EAN15AD181 Aankoop utilitaire voertuigen Gelieve alle gegevens in drukletters in te vullen. Het aankoopdossier bevat 14 percelen. De kandidaat-dienstverlener geeft

Nadere informatie

AG VESPA zoekt uitbater voor CAFETARIA RUGGEVELD

AG VESPA zoekt uitbater voor CAFETARIA RUGGEVELD AG VESPA zoekt uitbater voor CAFETARIA RUGGEVELD AG VESPA biedt, onder de vorm van een sportconcessieovereenkomst, de uitbating aan van de cafetaria gelegen op de sportsite Ruggeveld. Geïnteresseerde sportverenigingen,

Nadere informatie

OCMW HERENTALS PROVINCIE ANTWERPEN Ref.: 2016/005 BIJLAGE A: OFFERTEFORMULIER

OCMW HERENTALS PROVINCIE ANTWERPEN Ref.: 2016/005 BIJLAGE A: OFFERTEFORMULIER BIJLAGE A: OFFERTEFORMULIER PRIJSOFFERTE VOOR DE OPDRACHT MET ALS VOORWERP BRUIKLEEN EN OMNIUMONDERHOUD VOOR KOFFIEAUTOMATEN EN LEVEREN VAN VRIESDROOGKOFFIE EN TOEBEHOREN Vereenvoudigde onderhandelingsprocedure

Nadere informatie

VRAGENLIJST BIJ DE KANDIDATUURSTELLING. EAN15AD053-01 Bancaire lening 2015

VRAGENLIJST BIJ DE KANDIDATUURSTELLING. EAN15AD053-01 Bancaire lening 2015 VRAGENLIJST BIJ DE KANDIDATUURSTELLING EAN15AD053-01 Bancaire lening 2015 Gelieve alle gegevens in drukletters in te vullen. III.2) VOORWAARDEN VOOR DEELNEMING III.2.1) Persoonlijke situatie van ondernemers,

Nadere informatie

SELECTIELEIDRAAD VERZEKERINGEN

SELECTIELEIDRAAD VERZEKERINGEN Aon Risk Solutions / Aon Public Sector SELECTIELEIDRAAD VERZEKERINGEN Onderhandelingsprocedure met Bekendmaking Afsluiten van volgende verzekeringscontracten: Personenverzekeringen, Verzekeringen Materiële

Nadere informatie

A. ALGEMENE BEGINSELEN IN ZAKE OVERHEIDSOPDRACHTEN

A. ALGEMENE BEGINSELEN IN ZAKE OVERHEIDSOPDRACHTEN Hoofdstuk V GOEDEREN INLEIDING OVERHEIDSOPDRACHTEN BEHEER EN BESCHIKKING VAN GOEDEREN WERKEN AAN GEBOUWEN PREMIES EN SUBSIEDIES SCHENKINGEN, LEGATEN EN STICHTINGEN 2. OVERHEIDSOPDRACHTEN 504. De kerkfabriek

Nadere informatie

BEPERKTE WEDSTRIJDOFFERTEAANVRAAG ALGEMENE ADMINISTRATIEVE BEPALINGEN EN VOORWAARDEN VOOR EEN OVERHEIDSOPDRACHT VAN DIENSTEN EN LEVERINGEN

BEPERKTE WEDSTRIJDOFFERTEAANVRAAG ALGEMENE ADMINISTRATIEVE BEPALINGEN EN VOORWAARDEN VOOR EEN OVERHEIDSOPDRACHT VAN DIENSTEN EN LEVERINGEN HET REALISEREN, HET ONTWERPEN EN DE PRODUCTIE VAN EEN OF MEERDERE GESCHENKVERPAKKINGEN VOOR HET RELATIEGESCHENK VAN HET BELGISCHE EU-VOORZITTERSCHAP 2010 BEPERKTE WEDSTRIJDOFFERTEAANVRAAG ALGEMENE ADMINISTRATIEVE

Nadere informatie

België-Knokke-Heist: Terreinvoertuigen 2015/S Aankondiging van een opdracht. Leveringen

België-Knokke-Heist: Terreinvoertuigen 2015/S Aankondiging van een opdracht. Leveringen 1/5 Deze aankondiging op de TED-website: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:397278-2015:text:nl:html België-Knokke-Heist: Terreinvoertuigen 2015/S 218-397278 Aankondiging van een opdracht Leveringen

Nadere informatie

Voorwerp van de opdracht. Identificatie van de inschrijver. Verbintenistermijn OFFERTEFORMULIER MASS-MRG-2015. Open offertevraag

Voorwerp van de opdracht. Identificatie van de inschrijver. Verbintenistermijn OFFERTEFORMULIER MASS-MRG-2015. Open offertevraag OFFERTEFORMULIER MASS-MRG-205 Dit biljet is verplicht te gebruiken bij de inschrijving Open offertevraag OPENING: dinsdag 6 juni 205 om 4.30 uur Voorwerp van de opdracht AANKOOP EN INDIENSTSTELLIN VAN

Nadere informatie

België-Brussel: Back-up- of recoverysoftware 2015/S 154-283963. Aankondiging van een opdracht. Leveringen

België-Brussel: Back-up- of recoverysoftware 2015/S 154-283963. Aankondiging van een opdracht. Leveringen 1/5 Deze aankondiging op de TED-website: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:283963-2015:text:nl:html België-Brussel: Back-up- of recoverysoftware 2015/S 154-283963 Aankondiging van een opdracht Leveringen

Nadere informatie

BESTEK FAVV_DGLABO_CPM_2018

BESTEK FAVV_DGLABO_CPM_2018 OFFERTEFORMULIER FEDERAAL AGENTSCHAP VOOR DE VEILIGHEID VAN DE VOEDSELKETEN KRUIDTUINLAAN 55, 1000 BRUSSEL Contactpersoon: Yasmine Ghafir+32 (0)2 211 87 28, yasmine.ghafir@afsca.be BESTEK FAVV_DGLABO_CPM_2018

Nadere informatie

INSCHRIJVINGSFORMULIER RC _IF

INSCHRIJVINGSFORMULIER RC _IF INSCHRIJVINGSFORMULIER RC1600219_IF Vlaamse Maatschappij voor Watervoorziening CVBA/ De Watergroep Raamovereenkomst 2016 voor het uitvoeren van huishoudelijke aftakkingen in de sectoren Noord, West en

Nadere informatie

BESCHRIJVEND DOCUMENT. 43B/LOG/overname politiemobiel/vw-ms ), AFWIJKINGEN VAN DE ALGEMENE UITVOERINGSREGELS

BESCHRIJVEND DOCUMENT. 43B/LOG/overname politiemobiel/vw-ms ), AFWIJKINGEN VAN DE ALGEMENE UITVOERINGSREGELS Stadsbestuur Sint-Niklaas Grote Markt 1 9100 Sint-Niklaas Dienst logistiek Tel. 03 778 35 51 veerle.weyers@sint-niklaas.be BESCHRIJVEND DOCUMENT 2014-43B/LOG/overname politiemobiel/vw-ms overname van een

Nadere informatie

BIJZONDER BESTEK VOOR DE AANBESTEDINGEN VAN WERKEN BGHM / B 97 w ( Ed.15.05.1997 )

BIJZONDER BESTEK VOOR DE AANBESTEDINGEN VAN WERKEN BGHM / B 97 w ( Ed.15.05.1997 ) BB nr. 2700/2010/02/01 1 BRUSSELSE GEWESTELIJKE HUISVESTINGSMAATSCHAPPIJ BIJZONDER BESTEK VOOR DE AANBESTEDINGEN VAN WERKEN BGHM / B 97 w ( Ed.15.05.1997 ) DEEL EEN - A - Lijst van afwijkingen Lijst der

Nadere informatie

IBAN: BE08 3631 0166 3013 - BIC: BBRU BE BB - BTW: BE 844.231.976

IBAN: BE08 3631 0166 3013 - BIC: BBRU BE BB - BTW: BE 844.231.976 1 Disclaimer en algemene voorwaarden SAMMAN Fonds vzw, Excelsiorlaan, 4B, 1930 Zaventem met ondernemingsnummer 0841.212.605 SAMMAN VSO, Excelsiorlaan, 4B, 1930 Zaventem met ondernemingsnummer 0844.231.976

Nadere informatie

OFFERTEFORMULIER. Hoedanigheid of beroep: Nationaliteit: B. Voor een vennootschap (rechtspersoon) De vennootschap (handelsnaam of naam):

OFFERTEFORMULIER. Hoedanigheid of beroep: Nationaliteit: B. Voor een vennootschap (rechtspersoon) De vennootschap (handelsnaam of naam): BESTEK NUMMER: IN OPDRACHT VAN: GEBOUW / LIGGING: WERK / PERCEEL: 0841_A1.C1 Katholiek Onderwijs Gent-Zuid Lange Violettestraat 29 9000 GENT tel: 09/ 225 47 44 fax: 09/ 223 49 38 Nieuwen Bosch Internaat

Nadere informatie

Overheidsopdracht CDC Het ter beschikking stellen van een digitaal wegennetwerk van België die geolokalisatie en navigatie mogelijk maakt

Overheidsopdracht CDC Het ter beschikking stellen van een digitaal wegennetwerk van België die geolokalisatie en navigatie mogelijk maakt Nationaal Geografisch Instituut Instelling van openbaar nut Onder voogdijtoezicht van de Minister van Landsverdediging Overheidsopdracht CDC 13-05 Het ter beschikking stellen van een digitaal wegennetwerk

Nadere informatie

BESTEK TL 2012-20. A a n b e s t e d e n d e o v e r h e i d. G e m e e n t e Z e d e l g e m. B e n a m i n g v a n d e d i e n s t

BESTEK TL 2012-20. A a n b e s t e d e n d e o v e r h e i d. G e m e e n t e Z e d e l g e m. B e n a m i n g v a n d e d i e n s t , dienst financiën TL 2012-20 04/04/2012 1/6 BESTEK TL 2012-20 ONDERHANDELINGSPROCEDURE ZONDER BEKENDMAKING A l g e m e n e a d m i n i s t r a t i e v e b e p a l i n g e n e n v o o r w a a r d e n v

Nadere informatie