Ref. doc : Z-J1a Doc. van 18 mei 2005 Afdruk of pdf : 18 mei Kredieten: kaskrediet en voorschotten op vaste termijn (straight loans)

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Ref. doc : Z-J1a-05-10 Doc. van 18 mei 2005 Afdruk of pdf : 18 mei 2005. 1. Kredieten: kaskrediet en voorschotten op vaste termijn (straight loans)"

Transcriptie

1 Aan P.P.G.- EN MOSO-LEDEN Nota 10 Ref. doc : Z-J1a Doc. van 18 mei 2005 Afdruk of pdf : 18 mei 2005 AANBOD ETHIAS BANK MOSO breidt de samenwerking met Ethias verder uit en heeft met Ethias Bank een aantal bankproducten uitgewerkt die tegemoet komen aan de noden van sociale ondernemingen op het vlak van kredietverlening. We werkten rond dit aanbod omdat we geregeld signalen ontvangen van kredietproblemen bij leden als gevolg van uitblijvende subsidies. Hieronder vindt u een omschrijving van wat die bancaire producten juist inhouden. Dit aanbod is volledig vrijblijvend. Net zoals dit het geval is bij het verzekeringsaanbod MOSO-Ethias heeft ook hier MOSO noch enig financieel noch enig commercieel belang. De rol van MOSO blijft beperkt tot het bemiddelen bij dit aanbod. p. 1/2 1. Kredieten: kaskrediet en voorschotten op vaste termijn (straight loans) Het aanbod bevat kaskredieten en voorschotten op vaste termijn. In beide gevallen staat Ethias Bank de kredietnemer een kredietopening toe op basis van te ontvangen subsidies vanwege het Vlaams Fonds. Via een ondertekende inpandgeving wordt telkens overeengekomen dat het Vlaams Fonds het kredietbedrag rechtstreeks aan Ethias terugstort. De formule voorschotten op vaste termijn ( straight loan ) wordt door Ethias voor MOSO-leden uitgewerkt als goedkoper, maar minder soepel alternatief voor het kaskrediet. Kaskrediet (of voorschotten in rekening-courant) heeft als voordelen dat het al start vanaf , dat het met lage bedragen kan worden opgenomen en dat het een soepele terugbetaling toelaat. Het heeft echter een hoger prijskaartje: +/- 5,2 % intrest; d.i. de gebruikelijke intrestvoet van 6,7 % (op te vragen via &L ang=n) waarop Ethias 1,5 % korting verleent en geen extra kosten voor aanrekent. Bij een straight loan is het totale kredietbedrag gedurende een jaar beschikbaar. Bij opname dient de looptijd van het krediet bekend gemaakt te worden welke minimaal 2 weken en maximaal 6 maanden kan bedragen. De rentevoet wordt berekend op basis van de Euribor in van de duurtijd van de opname (rentevoet op te vragen via: &L ang=n). Iedere opname in van het totale toegestane krediet dient minimaal te bedragen; neemt men een lager bedrag op dan worden automatisch de voorwaarden van een kaskrediet toegepast. Het te lenen bedrag mag maximaal gelijk zijn aan het bij het Vlaams Fonds te vorderen subsidiebedrag, maar dient minimaal dus te bedragen (cf. minimale opnameschijf). Vervroegde terugbetaling wordt niet toegestaan. Verlenging van de krediettermijn is wel mogelijk hetzij door opnieuw de formule van de straight loan toe te passen, hetzij via overgang naar een kaskrediet (onder voorbehoud dat het nog op te nemen bedrag niet hoger ligt dan het beschikbare bedrag op het kaskrediet 1 ). MOSO is een initiatief van 1 Een concreet voorbeeld: Een instelling heeft een kaskrediet van en een straight loan van toegekend gekregen. Er wordt via de straight loan een bedrag van opgenomen. Bij vervaldag kan dit \\Server3\Pub\Documenten\2005-MOSO\Z-J1a-Leden\Z-J1a Aanbod Ethias Bank.doc

2 - Aanbod Ethias Bank - Enkele algemene bepalingen: Om voor een kaskrediet of een straight loan in aanmerking te komen, is men niet verplicht bij Ethias te bankieren. Men dient enkel bij Ethias over een lopende rekening te beschikken. PC-banking is niet mogelijk. Transacties kunnen wel telefonisch of per fax geregeld worden. Maandelijks wordt er 0,50 portokosten aangerekend voor de verzending van de rekeninguittreksels. Er zijn geen dossierkosten, ook niet als er een aanvraag gebeurt die achteraf niet opgenomen wordt. Om de kredietnemer de mogelijkheid te bieden, indien de nood zich voordoet, soepel te kunnen overgaan van een straight loan naar een kaskrediet, wordt de aanvraag van een straight loan steeds gekoppeld aan de aanvraag van een kaskrediet. Wenst men echter van het kaskrediet geen gebruik te maken, dan worden hiervoor geen kosten aangerekend. Wie geïnteresseerd is om een kaskrediet- of straight loan-verbintenis met Ethias aan te gaan, kan zijn dossier zelf voorbereiden middels het Excelbestand in bijlage (eveneens downloadbaar via Op basis van de ingebrachte gegevens wordt een modelovereenkomst gegenereerd en wordt een checklist gemaakt van toe te voegen documenten. Indien u effectief een kredietaanvraag wil indienen, dan dient u naast het invullen van bovenvermeld Excel-bestand, nog drie openingsdocumenten (zie bijlagen) toe te voegen: 1. aanvraag opening cliëntenrelatie, 2. handtekeningen en volmachten, 3. overeenkomst fax/mail/telefoon. Zodra dit pakket van aanvraagdocumenten bij Ethias toekomt, wordt de aanvraag onderzocht en wordt u op korte termijn geïnformeerd over het resultaat. 2. Beleggingen: koppelen van termijnrekeningen MOSO onderzocht of hogere tarieven konden bekomen worden voor spaar- of termijnrekeningen, bv. door de koppeling van rekeningen van de geïnteresseerde MOSOleden. Op dit moment blijkt dat technisch nog niet mogelijk voor Ethias. Deze mogelijkheid wordt echter nog verder onderzocht. Bij Ethias Bank starten de termijnrekeningen pas vanaf Ethias heeft wel een accumulatierekening voor lagere bedragen maar met lagere interesten. Indien gewenst kan Ethias geïnteresseerden advies geven i.f.v. het bedrag dat zij wensen te beleggen, maar dan zal Ethias niet altijd met de beste interest voor de dag komen. Hoe dan ook worden de voorwaarden telkens per klant/belegging vastgesteld. Wordt zo mogelijk vervolgd. 3. Interesse? Vragen? Voor verdere informatie, kunt u best rechtstreeks contact opnemen met Mieke Hofman van Ethias Bank (tel.: 011/ mail: of haar collega Kris Rutten (tel.: 011/ mail: Deze bancaire diensten zullen tevens kort toegelicht worden op de (gratis) informatienamiddagen betreffende het MOSO Ethias verzekeringsaanbod (zie nota Z-J1a-05-06). Françoise De Gomme Secretariaatsmedewerkster Jos Sterckx Directeur p. 2/2 saldo niet omgezet worden naar kaskrediet aangezien dit beperkt is tot Er wordt m.a.w. geen rekening gehouden met het globaal plafond van Ref. doc : P.P.G.- EN MOSO-LEDEN/05/10

3 AANVRAAG OPENING CLIËNTENRELATIE Rechtspersonen Datum IDENTITEIT De ondergetekende maatschappij verzoekt Ethias Bank,, te 1210 Brussel, een cliëntenrelatie aan te gaan onder toepassing van haar Algemene Voorwaarden. Tengevolge deze aanvraag en op basis van dit referentiedocument, zal de cliënt, op eenvoudige schriftelijke aanvraag, rekeningen kunnen openen op dezelfde en met dezelfde machtigingen en handtekeningbevoegdheden als bepaald in het document Toegestane handtekeningen en volmachten - Rechtspersonen, hierbij in bijlage. Maatschappelijke benaming:.. Adres: nr. busnr.. Opgericht te op ingevolge akte gepubliceerd in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van onder het nummer Ingeschreven in het handelsregister onder het nummer.. VERTEGENWOORDIGD DOOR A recto verso kopie van het ID-bewijs bij te voegen (*) B recto verso kopie van het ID-bewijs bij te voegen(*) Naam Adres handelend in hoedanigheid van PRODUCTEN 1 Zichtrekening 2 Accumulatierekening,, 3 Andere: Andere: JUISTE BENAMING VAN DE REKENINGEN VERZENDING REKENINGUITTREKSELS verzending naar bovenvermeld adres ter attentie van: ander adres: kopie aan: De ondergetekende(n) verklaart(verklaren) de Algemene Voorwaarden van Ethias Bank te hebben gelezen en ze te aanvaarden. HANDTEKENING(EN) VERTEGENWOORDIGER(S) MAATSCHAPPIJ A B HANDTEKENING VERTEGENWOORDIGER BANK De vertegenwoordiger van de Bank verklaart de handtekening(en) te hebben gecontroleerd aan de hand van de kopie van het identiteitsbewijs. Volgende documenten dienen te worden voorgelegd bij opening van een rekening op van een maatschappij: 1 een exemplaar van de statuten, of eventueel een exemplaar van de oprichtingsakte, waarin de machten van de leden van de Raad van bestuur werden bepaald, alsook een recto verso kopie van het identiteitsbewijs (*) van de personen die de maatschappij kunnen verbinden; 2 eventueel een voor eensluidend verklaard afschrift van de beslissingen van de Raad van Bestuur, die bepalen welke personen de maatschappij geldig kunnen verbinden en die de van hun volmachten bepalen; 3 een in tweevoud opgestelde lijst van de toegelaten handtekeningen; (*)Gelieve eveneens een adresbewijs te bezorgen indien het identiteitsbewijs het adres niet vermeldt. BAN RL

4 HANDTEKENINGEN EN VOLMACHTEN Rechtspersonen (1/...) Datum: BETREFFENDE REKENINGEN 1 Zichtrekening 2 Accumulatierekening 3 Andere: Andere: VOLMACHT De maatschappij.... vertegenwoordigd door A recto verso kopie van het ID-bewijs toe te voegen(*) B recto verso kopie van het ID-bewijs toe te voegen(*) Naam Adres handelend in hoedanigheid van, nr., nr. geeft volmacht aan de hieronder vermelde personen, en dit binnen de aangeduide beperkingen om: 1 iedere afname te doen van de zichtrekening 2 alle betalingsopdrachten te tekenen 3 alle cheques, ontvangstbewijzen of effecten allerlei te ondertekenen, te endosseren en voor voldaan te ondertekenen 4 alle wisselverrichtingen uit te voeren en in het algemeen alle verrichtingen uit te voeren met betrekking tot het dagelijkse beheer van de geopende rekeningen in onze bestanden 5 alle verrichtingen met betrekking tot effecten te ondertekenen. De huidige volmachten zijn geldig tot op de datum van herroeping, betekend aan Ethias Bank per aangetekend schrijven. Opgemaakt te op Voor geldigverklaring van onderstaande handtekeningen: A handtekening vertegenwoordiger B handtekening vertegenwoordiger (*) Gelieve een adresbewijs te bezorgen indien het identiteitsbewijs het adres niet vermeldt. Nr. IDENTITEIT HANDTEKENINGBEVOEGDHEID 1 2 FOR RL

5 HANDTEKENINGEN EN VOLMACHTEN Rechtspersonen (.../...) Nr. IDENTITEIT HANDTEKENINGBEVOEGDHEID FOR RL

6 OVEREENKOMST FAX / MAIL / TELEFOON Rechtspersonen (1/2) Datum: PRODUCTEN 1 Zichtrekening 2 Accumulatierekening 3 Andere: Andere: Sicav: ja, benaming: nee OVEREENKOMST m.b.t. het gebruik van fax, mail en telefoon door de client, in het kader van zijn relaties met Ethias Bank (1/2) TUSSEN: Maatschappelijke benaming Verblijf of maatschappelijke zetel (schrappen wat niet past) Telefoon fax hier vertegenwoordigd door A recto verso kopie identiteitsbewijs bijvoegen(*) B recto verso kopie identiteitsbewijs bijvoegen(*) Naam,, Adres handelend in hoedanigheid van (*) Gelieve ons een adresbewijs te bezorgen indien uw adres niet vermeld staat op uw identiteitsbewijs. EN hierna de cliënt genoemd, Ethias Bank, met maatschappelijke zetel te 1210 Brussel,, ingeschreven in het handelsregister van Brussel onder het nummer , hier vertegenwoordigd door: Fax Contact Center: Fax Thesaurie: Aangezien de cliënt bepaalde berichten wenst te sturen naar de Bank via: hierna de Bank genoemd. fax mail telefoon (enkel voor transfers tussen rekeningen bij Ethias Bank) (aankruisen wat van toepassing is) Aangezien de Bank bereid is hierin toe te stemmen onder hierna vermelde voorwaarden: BAN RL (1/2)

7 OVEREENKOMST FAX / MAIL / TELEFOON Rechtspersonen (2/2) Avenue de l Astronomie 19 B-1210 Bruxelles OVEREENKOMST m.b.t. het gebruik van fax, mail en telefoon door de client, in het kader van zijn relaties met Ethias Bank (2/2) 1 De Bank en de cliënt komen overeen dat de verrichtingen doorgegeven via de hierboven aangekruiste wijze zullen zijn toegestaan, rekening houdend met de bevoegdheden en volmachten doorgegeven aan de Bank d.m.v. het document Toegestane handtekeningen en volmachten - Rechtspersonen m.b.t. de bankproducten. 2 De Bank en de cliënt komen uitdrukkelijk overeen om af te wijken van artikel 1341 van het Burgerlijk Wetboek en besluiten hiermee om aan de door de Bank ontvangen faxberichten of s dezelfde bewijskracht toe te kennen als aan deze van geschreven opdrachten; dit geldt eveneens voor bedragen hoger dan 375,00 EUR. De Bank en de cliënt komen derhalve overeen dat elk document, zoals het via fax of wordt ontvangen door de Bank, zal worden beschouwd als een geldige opdracht vanwege de cliënt. Elke telefonische opdracht vanwege de cliënt, enkel mogelijk voor transfers tussen rekeningen bij Ethias Bank, zal worden gevalideerd d.m.v. een van de Bank aan de cliënt. Zonder tegenbericht van de cliënt op dezelfde dag, zal de verrichting als geldig worden beschouwd en door de cliënt aanvaard. Elke opdracht voor een bedrag hoger dan ,00 EUR naar een andere instelling zal door de Bank worden geverifieerd d.m.v. een Call Back procedure. Het Contact Center zal de volgende persoon contacteren teneinde de verrichting te bevestigen: - De heer/mevrouw. - Functie. - Telefoon Ingeval van afwezigheid: - De heer/mevrouw. - Functie. - Telefoon 3 De cliënt erkent geldig gebonden te zijn door de weergave van de handtekening op het document van de afzender, zoals het is ontvangen per mail of door het faxtoestel van de Bank. De cliënt zal zelf de schadelijke gevolgen dragen van fraude of vergissing die kunnen worden veroorzaakt door berichten die de Bank per fax of mail heeft ontvangen, behoudens een door de cliënt bewezen vergissing of fraude uitgaande van de Bank of van haar personeel. 4 De Algemene Voorwaarden van Ethias Bank zijn integraal van kracht voor zover er niet van wordt afgeweken door deze overeenkomst. De cliënt verklaart in te stemmen met dit reglement en verklaart over een exemplaar te beschikken. 5 Deze overeenkomst is geldig vanaf de dag van de ondertekening tot en met de tiende bankwerkdag volgend op de officiële kennisgeving van de opzeg door de cliënt of de Bank door middel van een aangetekende brief. De poststempel geldt als bewijs van de dag van verzending. Opgemaakt te op - - in zoveel exemplaren als er partijen zijn; elke partij verklaart in het bezit te zijn van een exemplaar. DE BANK DE CLIËNT De vertegenwoordiger van de Bank verklaart de handtekening(en) van de cliënt te hebben gecontroleerd aan de hand van de kopie(ën) van het (de) identiteitsbewij(s)(zen). A handtekening vertegenwoordiger B handtekening vertegenwoordiger BAN RL (2/2)

algemene bankvoorwaarden

algemene bankvoorwaarden algemene bankvoorwaarden Uitgave geregistreerd te Brussel, 6 de kantoor, op 31 oktober 2013, boek 302, blad 92, vak 16. Deze Algemene Bankvoorwaarden vervangen de Algemene Bankvoorwaarden die op 3 februari

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN VAN DE ING-KREDIETEN ONDERWORPEN AAN DE WETGEVING OP HET CONSUMENTENKREDIET (versie april 2015)

ALGEMENE VOORWAARDEN VAN DE ING-KREDIETEN ONDERWORPEN AAN DE WETGEVING OP HET CONSUMENTENKREDIET (versie april 2015) Deze algemene voorwaarden van de ING-kredieten onderworpen aan de wetgeving op het consumentenkrediet (hierna de "Algemene voorwaarden" genoemd) hebben tot doel een beschrijving te geven van de dienstverlening

Nadere informatie

Inleiding. Inleiding. Artikel 1. Doelstellingen van de algemene voorwaarden.

Inleiding. Inleiding. Artikel 1. Doelstellingen van de algemene voorwaarden. Bijlage aan het koninklijk besluit van 14 april 2013 tot wijziging van het koninklijk besluit van 12 januari 1970 houdende reglementering van de postdienst. BIJLAGE 2 Algemene voorwaarden toepasselijk

Nadere informatie

ProFolio Verzekeringsvoorstel. Editie B NL 2014 04

ProFolio Verzekeringsvoorstel. Editie B NL 2014 04 ProFolio Verzekeringsvoorstel Editie B NL 2014 04 2 44 Editie B NL 2014 04 ProFolio VERZEKERINGSVOORSTEL Voorstelformulier Nr.: Naam Bemiddelaar:..................................................... Bemiddelaar

Nadere informatie

ALGEMENE BANKVOORWAARDEN

ALGEMENE BANKVOORWAARDEN ALGEMENE BANKVOORWAARDEN 30/06/2014 Inhoud Hoofdstuk 1 Basisbepalingen 4 Artikel 1 Toepassingsgebied 4 Artikel 2 Identiteit, rechtsbekwaamheid, bevoegdheden 4 Artikel 3 Correspondentie/Communicatie 4 Artikel

Nadere informatie

PROSPECTUS. sociaal woonkrediet. toegestaan door. kredietmaatschappij erkend door de Vlaamse regering

PROSPECTUS. sociaal woonkrediet. toegestaan door. kredietmaatschappij erkend door de Vlaamse regering PROSPECTUS sociaal woonkrediet toegestaan door nv kredietmaatschappij erkend door de Vlaamse regering ingeschreven bij beslissing van de Commissie voor het Bank-, Financie- en Assurantiewezen van 16 november

Nadere informatie

PROSPECTUS. sociaal woonkrediet. toegestaan door. nv Landwaarts Sociaal Woonkrediet. kredietmaatschappij erkend door de Vlaamse regering

PROSPECTUS. sociaal woonkrediet. toegestaan door. nv Landwaarts Sociaal Woonkrediet. kredietmaatschappij erkend door de Vlaamse regering PROSPECTUS sociaal woonkrediet toegestaan door nv Landwaarts Sociaal Woonkrediet kredietmaatschappij erkend door de Vlaamse regering ingeschreven bij beslissing van de Commissie voor het Bank-, Financiën-

Nadere informatie

Februari 2013. Het consumentenkrediet

Februari 2013. Het consumentenkrediet Februari 2013 Het consumentenkrediet INHOUDSTAFEL 2 Voorwoord Deze brochure bevat toelichtingen bij de Belgische regelgeving over het consumentenkrediet. Ze kan echter niet als een vervanging van de wettekst

Nadere informatie

REGLEMENT BETREFFENDE DE TOEGANG TOT HET DISTRIBUTIENET VOOR ELEKTRICITEIT

REGLEMENT BETREFFENDE DE TOEGANG TOT HET DISTRIBUTIENET VOOR ELEKTRICITEIT REGLEMENT BETREFFENDE DE TOEGANG TOT HET DISTRIBUTIENET VOOR ELEKTRICITEIT Goedgekeurd door de Raad van Bestuur van AGEM op 18 oktober 2007 Artikel 1 Terminologie Voor de betekenis van de in dit Toegangsreglement

Nadere informatie

REGLEMENT ZICHTREKENINGEN Bijlage 1 bij het Algemeen Reglement van de Verrichtingen.

REGLEMENT ZICHTREKENINGEN Bijlage 1 bij het Algemeen Reglement van de Verrichtingen. REGLEMENT ZICHTREKENINGEN Bijlage 1 bij het Algemeen Reglement van de Verrichtingen. Dit reglement regelt de rechten en verplichtingen van de klant en de Bank wat betreft het gebruik door een klant van

Nadere informatie

Specifiek Reglement Online Banking

Specifiek Reglement Online Banking Deutsche Bank Specifiek Reglement Online Banking APRIL 2015 Deutsche Bank AG is een kredietinstelling naar Duits recht, waarvan de zetel is gevestigd te Taunusanlage 12, 60325 Frankfurt am Main, Duitsland.

Nadere informatie

AANVRAAG VOOR HET OPENEN VAN EEN REKENING

AANVRAAG VOOR HET OPENEN VAN EEN REKENING AANVRAAG VOOR HET OPENEN VAN EEN REKENING ONLINE SPAREN & BELEGGEN fortuneo.be DRAAG UW EFFECTEN OVER NAAR FORTUNEO BANK EN ONTVANG TOT g5.000* U betaalt bewaarrechten op de effecten die u aanhoudt bij

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR TOEGANG EN GEBRUIK VAN RECORD@HOME

ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR TOEGANG EN GEBRUIK VAN RECORD@HOME Record@Home /V07/02/2013 van Record Bank nv en zijn van toepassing vanaf 12 mei 2014. 1. Inleiding 1.1 Deze algemene voorwaarden regelen de verplichtingen, aansprakelijkheden en bijzondere rechten die

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN VAN FINANCIËLE INSTRUMENTEN

ALGEMENE VOORWAARDEN VAN FINANCIËLE INSTRUMENTEN ALGEMENE VOORWAARDEN OVERZICHT VAN DE BELANGRIJKSTE KENMERKEN EN RISICO S VAN FINANCIËLE INSTRUMENTEN Keytrade Keytrade Bank Bank Luxembourg S.A. - S.A. Financiele - www.keytradebank.lu Conditions Instrumenten

Nadere informatie

Krediet kost geld. Gids over banken, krediet en de kosten daarvan

Krediet kost geld. Gids over banken, krediet en de kosten daarvan Krediet kost geld Gids over banken, krediet en de kosten daarvan Wat vindt u in deze gids? Banken en kredietverlening zijn niet meer weg te denken uit het leven van de consument. Banken spannen zich sterk

Nadere informatie

Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden Algemene voorwaarden Verplichte stellingen Als gevolg van steeds verdergaande automatisering kan LYNX u via IB een stabiel, veilig en snel handelsplatform aanbieden met een zeer voordelige prijsstructuur.

Nadere informatie

VZW, hoe begin je eraan? Een praktische handleiding voor sportclubs

VZW, hoe begin je eraan? Een praktische handleiding voor sportclubs VZW, hoe begin je eraan? Een praktische handleiding voor sportclubs Teksten conform met de nieuwe vzw-wet Joachim Beddegenoots Bedrijfsjurist Adviseur Procura VZW 1 INHOUDSTAFEL Inleiding... 3 Hoofdstuk

Nadere informatie

Invest 26. Algemene Voorwaarden. Uw veiligheid, onze zorg. www.baloise.be 0096-B0961L0000.01-19012013

Invest 26. Algemene Voorwaarden. Uw veiligheid, onze zorg. www.baloise.be 0096-B0961L0000.01-19012013 Invest 26 Uw veiligheid, onze zorg. www.baloise.be 2 Invest 26 Inhoud 1. Inleiding 3 2. Definities en begrippen 3 3. Opbouw van de reserve 3 4. Aanvang, duur en territorialiteit van het contract 3 5. Opzeggingsrecht

Nadere informatie

Aanvraag voor het openen van een Triodos-rekening voor feitelijke verenigingen

Aanvraag voor het openen van een Triodos-rekening voor feitelijke verenigingen Informatie & Advies: T +32(0)2 548 28 51 info@triodos.be Relatienummer: 0200 Relationship Manager : Aanvraag voor het openen van een Triodos-rekening voor feitelijke verenigingen Een feitelijke vereniging

Nadere informatie

Klantenovereenkomst Maatschappen. Exemplaar terug te sturen aan BinckBank met de portvrije envelop

Klantenovereenkomst Maatschappen. Exemplaar terug te sturen aan BinckBank met de portvrije envelop Klantenovereenkomst Maatschappen Exemplaar terug te sturen aan BinckBank met de portvrije envelop Klantenovereenkomst Maatschappen Door een rekening te openen bij BinckBank zijn alle vennoten van de maatschap

Nadere informatie

algemene voorwaarden voor consumenten

algemene voorwaarden voor consumenten algemene voorwaarden voor consumenten Inhoudstafel A. Definities... 3 B. Mobiele Diensten... 4 B.1. Aansluitings- en activeringsprocedures... 4 B.2. Prestaties van BASE Company... 5 B.3. Rechten, verplichtingen

Nadere informatie

Istock.com: Jason Lugo, prezioso, Brzi, LeggNet, ermess, diverroy, uchar, chris_tack, ArtmannwWitte, gioadventures, oonal, mattabe

Istock.com: Jason Lugo, prezioso, Brzi, LeggNet, ermess, diverroy, uchar, chris_tack, ArtmannwWitte, gioadventures, oonal, mattabe De vzw o Foto s: Istock.com: Jason Lugo, prezioso, Brzi, LeggNet, ermess, diverroy, uchar, chris_tack, ArtmannwWitte, gioadventures, oonal, mattabe 2 Voorwoord De Belgische grondwet voorziet in de vrijheid

Nadere informatie

GEBRUIKSVOORWAARDEN VAN DE BETALINGSDIENST TUNZ.COM

GEBRUIKSVOORWAARDEN VAN DE BETALINGSDIENST TUNZ.COM 1. Definities GEBRUIKSVOORWAARDEN VAN DE BETALINGSDIENST TUNZ.COM In toepassing van deze gebruiksvoorwaarden, hebben de volgende woorden, wanneer zij met een hoofdletter worden gebruikt, en behalve indien

Nadere informatie

Reglement Argenta Spaarbank NV

Reglement Argenta Spaarbank NV Reglement Argenta Spaarbank NV - Versie dd. 30062012 Pagina 1 van 15 Reglement Argenta Spaarbank NV Reglement Internetbankieren met digipass...3 1. Definities...3 2. Aanmelden...3 3. Gebruik van Internetbankieren...3

Nadere informatie

b) het orderuitvoeringsbeleid. Hierin staat hoe wij de beleggingsopdrachten uitvoeren om voor u het best mogelijke resultaat te behalen.

b) het orderuitvoeringsbeleid. Hierin staat hoe wij de beleggingsopdrachten uitvoeren om voor u het best mogelijke resultaat te behalen. UW CONTRACT MET ONS VOOR ZELF BELEGGEN 1. U heeft zelf beleggen bij ons. Dat betekent dat u zelfstandig bij ons belegt. U doet dat door ons beleggingsopdrachten te geven. Wij voeren die beleggingsopdrachten

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR KREDIETOPENINGEN AAN DE ONDERNEMINGEN*

ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR KREDIETOPENINGEN AAN DE ONDERNEMINGEN* ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR KREDIETOPENINGEN AAN DE ONDERNEMINGEN* * De in cursief opgenomen bepalingen gelden enkel voor zover de kredietnemer en/of desgevallend de derde-garant natuurlijke personen zijn.

Nadere informatie

HANDLEIDING VOOR PENNINGMEESTERS VAN AFDELINGEN EN WERKGROEPEN

HANDLEIDING VOOR PENNINGMEESTERS VAN AFDELINGEN EN WERKGROEPEN VERENIGING VOOR MILIEUEDUCATIE PROVINCIE ANTWERPEN NATUURGIDSEN PROVINCIE ANTWERPEN HANDLEIDING VOOR PENNINGMEESTERS VAN AFDELINGEN EN WERKGROEPEN Secretariaat VMPA vzw Meir 44a 2000 Antwerpen Tel. 0475/66.87.51

Nadere informatie

laat u niet overbluffen gids over schuldeisers, gerechtsdeurwaarders en incassobureaus

laat u niet overbluffen gids over schuldeisers, gerechtsdeurwaarders en incassobureaus laat u niet overbluffen gids over schuldeisers, gerechtsdeurwaarders en incassobureaus Wat vindt u in deze gids Wanneer mensen te maken hebben met schuldeisers, gerechtsdeurwaarders en incassobureaus blijven

Nadere informatie

Bestek nummer GAC/2014/2775

Bestek nummer GAC/2014/2775 Gemeenschappelijke aankoopcentrale Stad Antwerpen OCMW Antwerpen Francis Wellesplein 1 B 2018 Antwerpen Bestek nummer GAC/2014/2775 Voor het toewijzen van een overheidsopdracht voor de aanneming van diensten

Nadere informatie

Ondertekening. Handtekening rekeninghouder. Naam adviseur

Ondertekening. Handtekening rekeninghouder. Naam adviseur Verklaring Ondergetekende(n) verklaart/verklaren de Productvoorwaarden REAAL LijfrenteOpbouwRekening, de Algemene Bankvoorwaarden REAAL Bancaire Diensten en het Reglement Spaarrekeningen te hebben ontvangen,

Nadere informatie