INHOUD DE RIJKSDIENST: BALANCEREN TUSSEN EEN STEEDS BETERE DIENSTVERLENING AAN DE GEZINNEN EN DE TEVREDENHEID OP HET WERK VAN DE MEDEWERKERS...

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "INHOUD DE RIJKSDIENST: BALANCEREN TUSSEN EEN STEEDS BETERE DIENSTVERLENING AAN DE GEZINNEN EN DE TEVREDENHEID OP HET WERK VAN DE MEDEWERKERS..."

Transcriptie

1 JAARVERSLAG 2004

2

3 INHOUD DE RIJKSDIENST: BALANCEREN TUSSEN EEN STEEDS BETERE DIENSTVERLENING AAN DE GEZINNEN EN DE TEVREDENHEID OP HET WERK VAN DE MEDEWERKERS Na drie jaar onder de regeling van de bestuursovereenkomst: een eerste positief verslag voor de Rijksdienst... maar...13 De human resources: nog steeds beperkte kredieten maar talrijke acties om de tevredenheid op het werk te verhogen en het potentieel te optimaliseren Twee pijlers voor een steeds betere dienstverlening aan de gezinnen: het optimaliseren van de werkprocessen en het informeren en opleiden van de medewerkers : een sleuteljaar voor het beheer van de elektronische gegevensfluxen...14 Juridische oplossingen voor een billijke en niet-discriminatoire toekenning van de kinderbijslag...15 Het CIV: onmisbaar voor de ontwikkeling van een moderne dienst met een efficiënte dienstverlening aan de gezinnen...15 Het FCUD: na regen komt zonneschijn...16 HET BEHEERSORGAAN DE PLAATS VAN DE RIJKSDIENST EN DE KINDERBIJSLAGFONDSEN IN DE SOCIALEZEKERHEIDSREGELING VOOR WERKNEMERS HUMAN RESOURCES EN VORMING Een te krappe personeelsenveloppe met alle gevolgen van dien...23 Het HR Masterplan geconcretiseerd Meer levenskwaliteit voor de medewerkers Motivatie Cultuur en waarden (fierheid, betrokkenheid, vertrouwen, wederkerigheid en integriteit) Leadership Communicatie Kennis , een (vervolg)verhaal van loopbanen en competenties...25 De medewerkers van de RKW behaalden in 2004 de volgende resultaten... 26

4 WETTEN, REGLEMENTEN EN GESCHILLEN Kort Nader bekeken...31 De programmawet van 9 juli De bestuursovereenkomst van de Rijksdienst met een jaar verlengd...31 De wettelijke samenwoning: een nieuwe grondslag voor het recht op kinderbijslag...32 Technische correctiemaatregel in de samenloopregeling...32 De programmawet van 27 december Uitbreiding van de voorwaarden waaronder sommige rechten op kinderbijslag worden toegekend...33 Vormelijke aanpassingen...35 Technische, organisatorische of financiële maatregelen...35 De reglementaire besluiten...36 Sociale toeslagen en de inkomensvoorwaarden Indexering Andere reglementeringen met gevolgen voor het recht op kinderbijslag...37 Geen beslag of overdracht van gezinsbijslag meer na creditering op een zichtrekening Schorsing van de wachttijd Regelgeving met een internationale dimensie...38 Toetreding van tien nieuwe lidstaten tot de EU - Uitbreiding van Verordening 1408/ Geschillen de gerechtelijke dimensie...39 Gerechtelijke procedures: een belangrijke kwaliteitstoets Het gezin in het verweer - de verdediging in rechte De RKW, als bewaker van de financiële middelen - de gerechtelijke invordering...40 Collectieve schuldenregeling De rechtspraak t.a.v. de kinderbijslagfondsen...40 Vooruitblik DE REGELING IN CIJFERS: STATISTIEKEN, ANALYSES, TENDENSEN Wat cijfers zeggen en voorspellen...45 Vele hoofdrolspelers...45

5 Ieder krijgt wat hem toekomt...46 Naargelang de rang van het kind een verschillend bedrag Verdeling van de kinderbijslag volgens rang van het kind Samen met de leeftijd stijgen ook de kosten Verdeling van de rechtgevende kinderen per leeftijdsgroep Kinderbijslag voor iedereen naargelang de gezinssituatie Verdeling van de rechtgevende kinderen per schaal De kinderen getroffen door een aandoening Verdeling van de rechtgevende kinderen getroffen door een aandoening volgens het systeem waaronder ze vallen Een duwtje in de rug als het gezin groter wordt...49 Het kraamgeld De adoptiepremies Uit het oog maar niet uit het hart: de geplaatste kinderen...50 Verdeling van de geplaatste kinderen Niemand aan de kant laten: gewaarborgde gezinsbijslag...50 Verdeling van de bijslagtrekkende gezinnen en de rechtgevende kinderen in het stelsel van de gewaarborgde gezinsbijslag De burger informeren over zijn rechten...51 Onze kennis verdiepen door studies...51 HET GELD VAN DE REGELING Het globaal beheer...55 Opdrachtenrekeningen De uitgaven...55 De inkomsten...58 Beheersrekeningen De beheerskosten...58 De beheersopbrengsten...59 Het resultaat van het globaal beheer Het reservefonds...59 Beschikbare en niet-beschikbare reserves Middelen geïnvesteerd in gebouwen en andere uitrustingen... 59

6 Prestaties voor rekening van derden...60 Het Fonds voor Collectieve Uitrustingen en Diensten...61 De opdrachteninkomsten De opdrachtenuitgaven De beheerskosten Het vermogen van het Fonds DE WERKEN AAN DE RING ZIJN BIJNA VOLTOOID De Ring!?...65 Een performant GPS-systeem helpt...65 Enkele extra rijvakken voor het toegenomen informatieverkeer Verkeersinformatie vrij beschikbaar...66 Samen op weg...66 DE BETALING VAN KINDERBIJSLAG DOOR HET DEPARTEMENT GEZINNEN De kwaliteit: boekt nog vooruitgang ondanks een moeilijke context...69 De behandeling van nieuwe aanvragen De juiste en stipte betaling van de kinderbijslag De antwoorden aan de sociaal verzekerde Gegevens verstrekt uit eigen beweging De terugvordering van onverschuldigde betalingen Nieuwe opdrachten: een constante evolutie...70 Op de loer voor de fluxen...70 Hoeveel gezinnen?...71 Welke gezinnen?...72 Gezinnen per categorie van recht op 31 december Bijslagtrekkende gezinnen per schaal op 31 december Schalen 42bis en 50ter (absolute cijfers)... 73

7 Gewaarborgde gezinsbijslag en residuaire rechten...74 Administratieve terugvordering...74 NORMA: een stevige fundering om de eerste stenen te leggen...75 Het Kenniscentrum:... een stap vooruit...75 REGULATOR VAN HET STELSEL Monitoring van de kinderbijslagregeling...80 Het kadaster van de kinderbijslag De elektronische gegevensstromen Elektronisch personeelsbestand (RIP) De multifunctionele aangifte (DMFA) Het nationaal repertorium van de werkgevers (NRW) De administratieve vereenvoudiging De formulieren: een blijvend aandachtspunt Het toezicht op de kinderbijslagfondsen Als het wat moeilijker gaat De financiële controle Een nieuw boekhoudplan voor de vrije kinderbijslagfondsen De financiële controle van de kinderbijslagfondsen De administratieve controle Kort samengevat Van alle kinderbijslagfondsen samen een profiel opmaken Tijd voor een paar conclusies over de controle in Ervaring gevraagd de engagementen van de bestuursovereenkomst Een bereidwillig team ter beschikking van de gezinnen...88 De Frontdesk De Nationale Bemiddeling De Internationale Bemiddeling Het bestuur dichter bij de gezinnen...89

8 FONDS VOOR COLLECTIEVE UITRUSTINGEN EN DIENSTEN In 2004: nog altijd geen witte rook bij het FCUD...93 Wat enkel van ons afhangt, doen we goed...93 Wat heeft de toekomst voor ons in petto...94 WETENSCHAPPELIJKE ACTIVITEITEN Rijksdienst voor Kinderbijslag voor Werknemers...97 International Social Security Association (ISSA)...97 BIJLAGEN DEMOGRAFIE EN FINANCIËN: ENKELE PERTINENTE GEGEVENS Tabel 1 Verdeling van de bijslagtrekkende gezinnen volgens het kindertal en volgens de toegekende kinderbijslagschaal Tabel 2 Verdeling van de rechtgevende kinderen volgens de rang en volgens de toegekende kinderbijslagschaal Tabel 3 Verdeling van de rechtgevende kinderen volgens hun leeftijd en hun aanspraak op kinderbijslag Tabel 4 Aantal kraamuitkeringen Tabel 5 Aantal adoptiepremies Tabel 6 Gewaarborgde gezinsbijslag Tabel 7 Gewaarborgde gezinsbijslag: verdeling van de rechtgevenden per leeftijdsgroep Tabel 8 Gewaarborgde gezinsbijslag: kraamgeld Tabel 9 Kinderbijslag voor werknemers van kracht van tot en van tot Tabel 10 Gewaarborgde gezinsbijslag van kracht van tot en van tot HET GELD VAN DE REGELING Tabel 1 Resultaat van het globaal beheer voor het jaar sector gezinsbijslag Tabel 2 Resultaat van het reservefonds voor het jaar sector gezinsbijslag Tabel 3 Fonds voor Collectieve Uitrustingen en Diensten - Resultaat voor het jaar Tabel 4 Fonds voor Collectieve Uitrustingen en Diensten - Vermogenssituatie op 31 december Tabel 5 Bedragen betaald door de RKW voor rekening van derden voor het jaar Tabel 5 Bedragen betaald door de RKW voor rekening van derden voor het jaar 2004 (vervolg)

9 DE BETALING VAN DE GEZINSBIJSLAG DOOR DE RIJKSDIENST De repertoria van de Rijksdienst Tabel 1 Aangesloten werkgevers (situatie op 31 december 2004) Tabel 2 Regionale diensten (situatie op 31 december 2004) Tabel 3 Overheidsdiensten (situatie op 31 december 2004) Tabel 4 Residuaire rechten (situatie op 31 december 2004) Tabel 5 Gewaarborgde gezinsbijslag (situatie op 31 december 2004) Tabel 6 Internationale overeenkomsten (situatie op 31 december 2004) Tabel 7 Algemeen totaal (van de tabellen 2 tot 6) (situatie op 31 december 2004) Financiële en demografische gegevens De gezinsbijslag door de Rijksdienst betaald ten laste van de nationale verdeling Tabel 8 Demografische gegevens van de nationale verdeling Tabel 9 Financiële gegevens van de nationale verdeling over het jaar 2002 (EUR) Tabel 10 Financiële gegevens van de nationale verdeling over het jaar 2003 (EUR) Tabel 11 Financiële gegevens van de nationale verdeling over het jaar 2004 (EUR) Tabel 12 Residuaire rechten: demografische gegevens Tabel 13 Residuaire rechten: financiële gegevens Tabel 14 Gewaarborgde gezinsbijslag: demografische gegevens Tabel 15 Gewaarborgde gezinsbijslag: financiële gegevens Tabel 16 Gewaarborgde gezinsbijslag: evolutie aantal aanvragen, goedkeuringen, weigeringen Kinderbijslag en kraamgeld voor behartigenswaardige categorieën Tabel 17 Behartigenswaardige categorieën: financiële gegevens De gezinsbijslag door de Rijksdienst betaald voor rekening van derden Tabel 18 Algemene rentegevallen FOD Sociale Zekerheid: demografische gegevens Tabel 19 Algemene rentegevallen FOD Sociale Zekerheid: financiële gegevens Tabel 20 Rentegevallen van autonome overheidsbedrijven - rechthebbenden van sommige openbare instellingen: dem. geg Tabel 21 Rentegevallen van autonome overheidsbedrijven - rechthebbenden van sommige openbare instellingen: fin. geg Tabel 22 Tijdelijke leerkrachten: demografische gegevens alle gemeenschappen Tabel 23 Tijdelijke leerkrachten: financiële gegevens: Vlaamse Gemeenschap Tabel 24 Tijdelijke leerkrachten: financiële gegevens: Franse Gemeenschap Tabel 25 Tijdelijke leerkrachten: financiële gegevens: Duitstalige Gemeenschap

10 Tabel 26 Vaste leerkrachten: betaalde gevallen: demografische gegevens: Vlaamse Gemeenschap Tabel 27 Vaste leerkrachten: betaalde gevallen: demografische gegevens: Franse Gemeenschap Tabel 28 Vaste leerkrachten: betaalde gevallen: demografische gegevens: Duitstalige Gemeenschap Tabel 29 Vaste leerkrachten: financiële gegevens: Vlaamse Gemeenschap Tabel 30 Vaste leerkrachten: financiële gegevens: Franse Gemeenschap Tabel 31 Vaste leerkrachten: financiële gegevens: Duitstalige Gemeenschap Tabel 32 Rentegevallen ten laste van de FOD Financiën: demografische gegevens Tabel 33 Rentegevallen ten laste van de FOD Financiën: financiële gegevens Tabel 34 Bijzondere rentegevallen FOD Sociale Zekerheid: demografische gegevens Tabel 35 Bijzondere rentegevallen FOD Sociale Zekerheid: financiële gegevens Internationale overeenkomsten Uitgevoerde bijslagen (bijslagtrekkenden in het buitenland) Tabel 36 Uitgevoerde bijslagen: rechthebbenden - Nationale Verdeling Tabel 37 Uitgevoerde bijslagen: kinderen - Nationale Verdeling Tabel 38 Uitgevoerde bijslagen: bedragen - Nationale Verdeling Tabel 39 Uitgevoerde bijslagen: bedragen (samengevat per budget) Bijslagen betaald aan bijslagtrekkenden in België Tabel 40 Bijslagen betaald in België: Nationale Verdeling Tabel 41 Bijslagen betaald in België voor derden Tabel 42 Bijslagen betaald in België: vroeger reservefonds Tabel 43 Totaal bijslagen betaald in België Bijzondere categorieën van bijslagen betaald in België Tabel 44 Kraamgeld voor grensarbeiders onderworpen aan de Luxemburgse wetgeving Tabel 45 Kraamgeld voor grensarbeiders onderworpen aan de Franse wetgeving Tabel 46 Grensarbeiders in Frankrijk Tabel 47 Grensarbeiders in Nederland Tabel 48 Grensarbeiders (K.B. van 13/03/2001 ; M.B. van 15/03/2001)

11 VOORSTELLEN VAN HET BEHEERSCOMITE Voorstel nr Voorstel nr Voorstel nr Voorstel nr Voorstel nr Voorstel nr Voorstel nr Voorstel nr Voorstel nr ADVIEZEN VAN HET BEHEERSCOMITE Advies nr LIJST DER INSTELLINGEN BELAST MET DE TOEPASSING VAN DE GECOÖRDINEERDE WETTEN BETREFFENDE DE KINDERBIJSLAG VOOR WERKNEMERS LEXICON

12

13 DE RIJKSDIENST: BALANCEREN TUSSEN EEN STEEDS BETERE DIENSTVERLENING AAN DE GEZINNEN EN DE TEVREDENHEID OP HET WERK VAN DE MEDEWERKERS NA DRIE JAAR ONDER DE REGELING VAN DE BESTUURSOVEREENKOMST: EEN EERSTE POSITIEF VERSLAG VOOR DE RIJKSDIENST... MAAR De eerste bestuursovereenkomst van de Rijksdienst, die een nieuwe relatie creëert tussen de instelling en de voogdijoverheid, was oorspronkelijk voorzien voor een periode van drie jaar. In 2004 werd de overeenkomst evenwel verlengd met 1 jaar. Die maatregel, die ook van toepassing is op de 9 nieuwe OISZ waarvan de bestuursovereenkomsten ingingen op 1 januari 2002, heeft de opstelling, onderhandeling en ondertekening van de tweede bestuursovereenkomst van de Rijksdienst uitgesteld. Ondertussen is een verslag van de Algemene Directie Sociaal Beleid over de uitvoering van de tien eerste overeenkomsten voorgelegd aan de Ministerraad, die er akte van nam op 3 december Het globale beeld van de Rijksdienst in dat verslag is voortreffelijk. De Rijksdienst formuleert zijn opdrachten en verbintenissen, evenals zijn activiteiten- en opvolgingsverslagen helder en duidelijk gestructureerd. Maar hij heeft vooral, voor de betrokken periode, bijna al zijn verbintenissen gerealiseerd, nl. 96 op 100. Er blijven er evenwel vier, met name de oprichting van een interne auditcel, die niet gerealiseerd konden worden wegens het personeelstekort door de eenzijdige begrotingsmaatregelen die de Rijksdienst opgelegd kreeg. DE HUMAN RESOURCES: NOG STEEDS BEPERKTE KREDIETEN MAAR TALRIJKE ACTIES OM DE TEVREDENHEID OP HET WERK TE VERHOGEN EN HET POTENTIEEL TE OPTIMALISEREN. Het tekort aan personeelskredieten hinderde de Rijksdienst niet om voort te gaan met de realisatie van zijn project HR Masterplan, dat het levenslicht zag in Integendeel, vanuit de zorg om de beschikbare human resources zo efficiënt mogelijk te beheren, heeft de Rijksdienst zijn acties om hen te stimuleren, verdubbeld. Een eerste tevredenheidsenquête vond plaats in maart 2004 en gaf aanleiding tot verschillende maatregelen ter bevordering van het evenwicht tussen beroeps- en privéleven. Vijf waarden zijn onlosmakelijk verbonden met de cultuur van de Rijksdienst: fierheid, betrokkenheid, vertrouwen, wederkerigheid en integriteit werden gehuldigd. Om die waarden te verspreiden en het gevoel van betrokkenheid bij de organisatie te versterken, werden die waarden in een handvest gegoten en gecommuniceerd aan het voltallige personeel via bedrijfstheatervoorstellingen. Dit jaar ging er ook veel aandacht uit naar leadership, essentieel om een organisatie naar nieuwe hoogten te leiden. Er werden nieuwe beheersorganen opgericht en elk lid van de Directieraad werd nog meer betrokken bij het beheer van de instelling. De loopbaanhervorming van de federale ambtenaren werd voortgezet voor de medewerkers van niveau B en C. Zij namen talrijk deel aan de competentiemetingen. De medewerkers van niveau 1, dat op 1 december niveau A werd, werden tijdens informatiesessies binnen de Rijksdienst ingelicht over de principes van hun nieuwe loopbaan. Er werd ook een beschrijving gemaakt van hun functies. Die beschrijving is een belangrijke stap die zal toelaten elke medewerker toe te wijzen aan de vakrichting die het meest strookt met zijn activiteiten. 13

14 14 TWEE PIJLERS VOOR EEN STEEDS BETERE DIENSTVERLENING AAN DE GEZINNEN: HET OPTIMALISEREN VAN DE WERKPROCESSEN EN HET INFORMEREN EN OPLEIDEN VAN DE MEDEWERKERS Het Departement Gezinnen staat voortdurend voor uitdagingen: het steeds groter aantal betalingsdossiers behandelen, de verbintenissen aangegaan in de bestuursovereenkomst realiseren en zo het kwaliteitsniveau blijven verbeteren. Die taak, die bemoeilijkt wordt door het blijvende personeelstekort, kon nogmaals tot een goed einde worden gebracht dankzij de persoonlijke inspanningen van alle medewerkers. In 2004 steeg het aantal gezinnen bediend door de Rijksdienst met 3167 eenheden, voornamelijk in de werknemersregeling en in de sector van de internationale overeenkomsten. De Rijksdienst betaalde meer dan 770 miljoen EUR aan gezinnen. Om de reële werklast te meten, moet men echter ook rekening houden met het enorme verloop van de gezinnen, met nieuwe aanvragen in Het Departement Gezinnen beheert dus in totaal dossiers. De cijferdoelstellingen bepaald voor dit departement in de bestuursovereenkomst werden opnieuw ruimschoots gehaald. De Rijksdienst verzekert de gezinnen zo meer efficiënte betalingen, of het nu gaat om de verwerkingstermijn van nieuwe aanvragen of om de juistheid en stiptheid van de betalingen zelf. Hij staat bovendien garant voor een snel antwoord op de vragen van de sociaal verzekerden en informeert hen op eigen initiatief over hun potentiële rechten. De Rijksdienst beheert elk jaar meer betalingsdossiers, met name omdat steeds meer autonome overheidsbedrijven en werkgevers uit de openbare sector de betaling van de gezinsbijslag voor hun personeelsleden aan de Rijksdienst toevertrouwen. Het project NORMA, dat werd opgestart in 2003, zal het mogelijk maken de dossiers te behandelen op basis van eenheidsprocedures en de dossierbeheerders optimaal bij te staan, met het verbeteren van de dienstverlening aan de gezinnen als finale doelstelling. Dit jaar werd de beschrijving van de verschillende fasen van de procedure om zich uit te spreken over het recht op kinderbijslag voltooid, wat een belangrijke stap vormt in de realisatie van het project. In 2004 heeft de Rijksdienst ook opleidingsen informatie-instrumenten ontwikkeld en ter beschikking gesteld van zijn personeel. Die instrumenten zullen geïntegreerd worden in het toekomstige Kenniscentrum, een van de objectieven van het Masterplan, dat het welzijn op het werk en de tevredenheid en de motivatie van de medewerkers wil versterken. 2004: EEN SLEUTELJAAR VOOR HET BEHEER VAN DE ELEKTRONISCHE GEGEVENSFLUXEN Na een observatie- en evaluatieperiode van de nieuw ingevoerde procedures, verving het Kadaster van de Kinderbijslag definitief de vroegere repertoria op 1 juli Het Kadaster omvat alle actoren van de regeling en stelt de elektronische fluxen ter beschikking van de dossierbeheerders. De eerste zes maanden na de invoering van het Kadaster hebben aangetoond dat het beantwoordt aan de specifieke noden van de sector en efficiënt zijn rol vervult in het dagelijkse dossierbeheer en als communicatieplatform voor gekwalificeerde informatie uit de overige sectoren van de sociale zekerheid. Na een eerder moeilijke start, werd het nieuwe systeem van elektronische kwartaalaangiften van werkgevers, DMFA, systematisch en automatisch geïmplementeerd in oktober De Rijksdienst heeft daartoe de gegevens afkomstig van de RSZ moeten structureren en de werkprocedures moeten aanpassen. De elektronische verwerking van essentiële informatie voor de betaling van de kinderbijslag biedt markante voordelen: het beheer wordt vereenvoudigd en gestandaardiseerd, de verkregen informatie is gekwalificeerd van aard en de vragen om informatie aan de werkgevers of de sociaal verzekerden worden tot een minimum beperkt. Om de kwaliteit van de gegevens te

15 verbeteren, heeft de Rijksdienst gevraagd om een verhoogde kwaliteitscontrole en om het geven van informatie aan de werkgevers. Voor de kinderbijslagfondsen voerde de Rijksdienst voorlopige beheersmaatregelen in om bepaalde onregelmatigheden te verhelpen. Om de verbintenis die hij aanging in zijn overeenkomst te realiseren, heeft de Rijksdienst daarnaast een nieuw boekhoudplan opgesteld voor de kinderbijslagfondsen, van toepassing vanaf 1 januari Dat boekhoudplan is een onmisbaar instrument om de financiële gegevens op het niveau van de regeling te consolideren. Rekening houdend met de wijzigingen aangebracht aan de wet op de vzw s, maakt het de financiële fluxen van de fondsen transparanter, draagt het bij tot de standaardisering en de kwaliteit van hun financiële verslagen, vergemakkelijkt het de consolidatie van de rekeningen (zowel wat betreft de kinderbijslagtransacties als wat betreft de beheerskosten) en zorgt het voor een geïntegreerde verwerking van de verkregen financiële gegevens. JURIDISCHE OPLOSSINGEN VOOR EEN BILLIJKE EN NIET-DISCRIMINATOIRE TOEKENNING VAN DE KINDERBIJSLAG Overeenkomstig een voorstel van het Beheerscomité, werd het statuut van de wettelijke samenwonenden aangepast, zodat ze op het vlak van kinderbijslag voortaan gelijk behandeld worden als koppels die gehuwd zijn of een feitelijk gezin vormen. Er werden nieuwe rechten op kinderbijslag gecreëerd, waaronder dat voor de jongeren die een beroepsopleiding volgen. De toekenningsvoorwaarden van andere, bestaande rechten op kinderbijslag werden versoepeld. Dat is bijvoorbeeld het geval bij het recht voor wezen. Wat betreft de toekenning van sociale toeslagen voor langdurig werklozen, invaliden en gepensioneerden, werden verschillende verbeteringen en vereenvoudigingen aangebracht voor het in aanmerking nemen van de beroepsof vervangingsinkomsten, de plafonds die niet overschreden mogen worden en de betrokken gezinssituaties. De inkomensgrenzen voor jongeren met een leerovereenkomst, studenten en jonge werkzoekenden werden bovendien gekoppeld aan de index der consumptieprijzen, zodat ze beter afgestemd zijn op de kosten van het levensonderhoud. De wetgever heeft ook een voorstel goedgekeurd van het Beheerscomité van de Rijksdienst dat een speciale code wil toekennen aan bepaalde sociale uitkeringen in geval van storting op een zichtrekening. Die wet beschermt de gezinsbijslag beduidend beter tegen beslag of overdracht als de bedragen op dergelijke rekening gestort worden. HET CIV: ONMISBAAR VOOR DE ONTWIKKELING VAN EEN MODERNE DIENST MET EEN EFFICIËNTE DIENSTVERLENING AAN DE GEZINNEN Om de tussenkomst van de burger zoveel mogelijk te beperken bij de uitoefening van zijn rechten en het werk van de dossierbeheerders zoveel mogelijk te automatiseren, verbetert de Rijksdienst elk jaar zijn informaticaprogramma s. In 2004 werd de opslagcapaciteit van de informaticastructuur opgedreven om de fluxen van de kwartaalaangiften van de werkgevers (DMFA) geautomatiseerd te kunnen verwerken. Ook het project Itinera werd verder ontwikkeld. Het ondersteunt de werkprocedures op informaticagebied. Die werkprocedures werden overigens herzien in het kader van het NORMA-project. Door de werkprocedures te automatiseren, verlicht de werklast van de dossierbeheerders en zou, op termijn, een beter beheer van de kennis, een automatische berekening van de gezinsbijslag en een maximale voorlichting van de sociaal verzekerde mogelijk moeten zijn. De sociaal verzekerde kan sinds dit jaar zelf het bedrag van de kinderbijslag berekenen waar hij recht op heeft. Dat kan hij op de website van de Rijksdienst die daarvoor een bijzonder gebruiksvriendelijke rekenmachine heeft ontworpen. De website is geconcipieerd rond de vragen die het meest gesteld worden en de thema s die het meest aangesneden worden door de gezinnen. De site biedt de surfer een schat aan 15

16 aangepaste informatie, of het nu gaat om een leek of om een beroeps uit de sector. HET FCUD: NA REGEN KOMT ZONNESCHIJN Het FCUD kwam al zijn verbintenissen uit de bestuursovereenkomst volkomen na en verbeterde nog de kwaliteit van zijn dienstverlening. Op 16 juni 2004 oordeelde het Arbitragehof dat als het FCUD zijn tussenkomst in de opvangkosten van kinderen die recht geven op kinderbijslag stort aan de gezinnen, het handelt binnen het kader van zijn federale bevoegdheid. Dit jaar konden wij evenwel nog niet bepalen hoe we het huidige systeem van toekenning aan promotoren van opvangprojecten kunnen heroriënteren zodat het overeenstemt met de criteria van het Arbitragehof. Het Beheerscomité nam daarnaast maatregelen op het vlak van de werkingskosten en de loonlast om het structurele deficit van het Fonds te beperken. De financiële situatie van het Fonds is inderdaad weinig rooskleurig, vooral wegens de nietgecompenseerde opwaardering van de lonen van sommige personeelsleden in opvangprojecten als gevolg van de Copernicushervorming. De Programmawet van 27 december 2004, die 15 miljoen euro voorziet voor 2005, voorspelt echter een positieve evolutie van de situatie... 16

17 HET BEHEERSORGAAN De h. Werner ABELSHAUSEN Mevr. Bernadette ADNET Mevr. Erica BOLZONELLO De h. Michel DELFORGE Mevr. Esther DEMAN De h. Luk DE VOS Mevr. Greta D HONDT Samenstelling van het Beheerscomité op 31 december 2004 VOORZITSTER Mevr. Bea CANTILLON LEDEN Mevr. Anne-Marie DRIESKENS De h. Christian FRANZEN De h. Karel GHESQUIERE Mevr. Jocelyne GILOT 1 Mevr. Kristien JESPERS De h. Jef MAES De h. Romain MAES REGERINGSCOMMISSARIS De h. Marc GOOSSENS REGERINGSCOMMISSARIS VAN BEGROTING De h. Eddy VAN DER MEERSCH ADMINISTRATEUR-GENERAAL De h. Johan VERSTRAETEN SECRETARIS De h. Bart LACHAERT COLLEGE VAN REVISOREN De h. Baudouin THEUNISSEN Mevr. Dominique PLASMAN 2 Mevr. Dominique REUNIS De h. Gonzales STUBBE 3 De h. Daniel VAN DAELE De h. Guy VANKRUNKELSVEN Mevr. Ann VAN LAER 4 Mevr. Celien VANMOERKERKE 5 1 Benoemd ter vervanging van mevr. Anny BRAUERS vanaf 4 maart Benoemd ter vervanging van mevr. Isabelle SIMONIS vanaf 24 juni Benoemd ter vervanging van de h. Alain ROGGEMAN vanaf 4 maart Benoemd ter vervanging van mevr. Maddie GEERTS vanaf 14 juli Benoemd ter vervanging van de h. Thierry AERTS vanaf 4 november

18

19 DE PLAATS VAN DE RIJKSDIENST EN DE KINDERBIJSLAGFONDSEN IN DE SOCIALEZEKERHEIDSREGELING VOOR WERKNEMERS 19

20

21 HUMAN RESOURCES EN VORMING Markant gegeven: Het HR Masterplan en de nieuwe loopbanen belangen alle medewerkers aan, en rijpen verder met de logische groeipijnen, maar ook met vruchtbare resultaten...

22

23 HUMAN RESOURCES EN VORMING 1 EEN TE KRAPPE PERSONEELSENVELOPPE MET ALLE GEVOLGEN VAN DIEN De bestuursovereenkomst geeft aan de instelling een grotere beheersautonomie en meer vrijheid bij de aanwending van de financiële middelen die hem ter beschikking worden gesteld. Daartegenover staat een grotere verantwoordelijkheid: de verplichting om meetbare doelstellingen te realiseren, zowel op het vlak van doeltreffendheid als van kwaliteit. Vanaf 2002, het eerste jaar van de bestuursovereenkomst, bleken de personeelskredieten toegekend aan de Rijksdienst helaas te krap voor een echt personeelsbeleid. Sinds dat jaar worden de personeelskredieten jaarlijks lineair bepaald door de Ministerraad, door de toepassing van een dubbele coëfficiënt op de kredieten van het voorgaande jaar: de index en het groeipercentage weerhouden door de regering in het stabiliteitspact ontsnapte niet aan die regel. In het kader van de loopbaanhervorming, kunnen de ambtenaren van niveau B en niveau C voortaan niet alleen op basis van hun anciënniteit groeien in hun loopbaan maar ook door de verwerving van kennis, knowhow en vaardigheden, die toelaten hun functie naar behoren uit te oefenen. Zij kunnen aantonen dat zij over die competenties beschikken door deel te nemen aan competentiemetingen (tests). Als zij daarvoor slagen, krijgen zij een jaarlijkse toelage. Die toelages werden een eerste keer betaald in september 2004, maar de bijkomende kredieten die de Rijksdienst daarvoor kreeg waren ontoereikend. De regering voegde bij de kredieten bekomen via de opgelegde berekening, slechts de helft van de bijkomende geschatte kost voor de toekenning van de competentietoelages aan de ambtenaren van niveau B en niveau C die slaagden voor de competentiemetingen, of EUR. Er werd trouwens geen bijkomend budget voorzien om de kost te dekken van de hervorming van het management in de overheidsinstellingen, zoals vertaald op het niveau van de openbare instellingen voor sociale zekerheid. Met de personeelskredieten voor 2004, nl EUR, konden zo slechts 779 (voltijdse) eenheden gedekt worden, hetzij 65 eenheden minder dan de minimale personeelsformatie die in 1999 en erkend werd als absoluut noodzakelijk om de opdrachten 1 Het vast personeelskader van 31 augustus 1999 omvat 836 eenheden, waarbij nog 8 eenheden komen op grond van het koninklijk besluit van 13 maart 2001 (regelgeving voor grensarbeiders) van toen uit te voeren. Welnu, sinds het afsluiten van de bestuursovereenkomst werden aan de Rijksdienst, wiens knowhow, expertise en kwaliteitsvolle dienstverlening aan de gezinnen voortdurend erkend worden, nieuwe opdrachten toevertrouwd (met name de betaling van de kinderbijslag aan het vastbenoemde personeel van de overheidsdiensten die erom vragen of 721 nieuwe rechthebbenden en aan de contractuele personeelsleden van de autonome overheidsbedrijven en de Nationale Loterij nl nieuwe rechthebbenden), zonder dat daar extra middelen tegenover stonden. De combinatie van die twee elementen, een aanzienlijke toename van de opdrachten en de extreem rigide manier om de kredieten te bepalen - die de Rijksdienst overigens net als de andere openbare instellingen van sociale zekerheid ondergaat maakten de personeelssituatie bijzonder precair. In 2004 werd de Rijksdienst, net als de voorgaande jaren, gedwongen zijn human resources zo efficiënt en zo effectief mogelijk in te zetten en een voorrangsorde te bepalen in de uitvoering van zijn opdrachten door zich te richten op de meest cruciale verbintenissen uit de bestuursovereenkomst. Hij wou dit nijpende 23

Verantwoordelijke uitgever François Florizoone Leidende ambtenaar. Contactpersoon Vincent Heylen webmaster@rszppo.fgov.be

Verantwoordelijke uitgever François Florizoone Leidende ambtenaar. Contactpersoon Vincent Heylen webmaster@rszppo.fgov.be Inhoud Verantwoordelijke uitgever François Florizoone Leidende ambtenaar Contactpersoon Vincent Heylen webmaster@rszppo.fgov.be RSZPPO Jozef II-straat 47 1000 Brussel Tel 02 239 12 11 Fax 02 239 13 80

Nadere informatie

jaarverslag To be continued...

jaarverslag To be continued... jaarverslag 2012 To be continued... Jaarverslag 2 012 Fonds voor de BEROEPSZIEKTEN Verantwoordelijke uitgever: Jan Uytterhoeven, Sterrenkundelaan 1 1210 Brussel Redactie en vormgeving: Alexander Van de

Nadere informatie

DOSSIER I 10/10/2014 UPDATE I 19 AUG 2014. De Zesde Staatshervorming: De regionalisering van de Arbeidsmarkt

DOSSIER I 10/10/2014 UPDATE I 19 AUG 2014. De Zesde Staatshervorming: De regionalisering van de Arbeidsmarkt DOSSIER I 10/10/2014 UPDATE I 19 AUG 2014 De Zesde Staatshervorming: De regionalisering van de Arbeidsmarkt VOORWOORD Dit dossier wil een aantal aspecten van de 6de staatshervorming toelichten, in het

Nadere informatie

Alles wat je altijd al wilde weten over de sociale zekerheid

Alles wat je altijd al wilde weten over de sociale zekerheid Federale Overheidsdienst Sociale Zekerheid Alles wat je altijd al wilde weten over de sociale zekerheid Juli 2008 1 Alles wat je altijd al wilde weten over de sociale zekerheid 2 Woord vooraf Sociale zekerheid.

Nadere informatie

Alles wat je altijd al wilde weten over de sociale zekerheid

Alles wat je altijd al wilde weten over de sociale zekerheid Federale Overheidsdienst Sociale Zekerheid Alles wat je altijd al wilde weten over de sociale zekerheid Juli 2010 Alles wat je altijd al wilde weten over de sociale zekerheid 2 Woord vooraf Sociale zekerheid.

Nadere informatie

Pensionering om gezondheidsredenen in de overheidssector. Regeling van het statutair personeel

Pensionering om gezondheidsredenen in de overheidssector. Regeling van het statutair personeel REKENHOF Pensionering om gezondheidsredenen in de overheidssector Regeling van het statutair personeel Verslag van het Rekenhof aan de Kamer van Volksvertegenwoordigers Brussel, december 2009 REKENHOF

Nadere informatie

Pensioenhervorming verdiept know-how van de PDOS. Jaarverslag 2012

Pensioenhervorming verdiept know-how van de PDOS. Jaarverslag 2012 Pensioenhervorming verdiept know-how Jaarverslag 2012 1 Johan Janssens, Administrateur-generaal Als er één thema in aanmerking komt als leidraad voor het jaarverslag 2012 dan is dat ongetwijfeld de voorbije.

Nadere informatie

Wet van 26 mei 2002 betreffende het recht op maatschappelijke integratie en koninklijk besluit van 11 juli 2002 houdende het algemeen reglement

Wet van 26 mei 2002 betreffende het recht op maatschappelijke integratie en koninklijk besluit van 11 juli 2002 houdende het algemeen reglement Wet van 26 mei 2002 betreffende het recht op maatschappelijke integratie en koninklijk besluit van 11 juli 2002 houdende het algemeen reglement (A.R.) betreffende het recht op maatschappelijke integratie

Nadere informatie

Voorwoord. voorwoord/pagina 2. Voorwoord. Capelo. Organisatie van de PDOS. De PDOS in cijfers. Ombudsdienst pensioenen. Bijlagen

Voorwoord. voorwoord/pagina 2. Voorwoord. Capelo. Organisatie van de PDOS. De PDOS in cijfers. Ombudsdienst pensioenen. Bijlagen JAARVERSLAG 2011 voorwoord/pagina 2 Johan Janssens, Administrateur-generaal Eén van de meest gebruikte woorden in dit jaarverslag is ongetwijfeld. Dit is uiteraard geen toeval. Geen enkel eigen project

Nadere informatie

Kinderbijslag zonder grenzen

Kinderbijslag zonder grenzen Kinderbijslag zonder grenzen 2 september 2011 In deze Accent Kinderbijslag voor vreemdelingen in België Belgische kinderbijslag in het buitenland - detachering - kraamgeld bij bevalling buiten EER - kinderen

Nadere informatie

Eindeloopbaan. Generatiepact

Eindeloopbaan. Generatiepact Bart Buysse Adviseur Eindeloopbaan Generatiepact De eindeloopbaanbesprekingen resulteerden in een generatiepact, met daarin een hele reeks maatregelen om meer jongeren tewerk te stellen, om de arbeidsmarktkansen

Nadere informatie

Jaarverslag. Rijksdienst voor Pensioenen ~ www.rvp.fgov.be

Jaarverslag. Rijksdienst voor Pensioenen ~ www.rvp.fgov.be Jaarverslag 20 11 Rijksdienst voor Pensioenen ~ www.rvp.fgov.be 4 ~ Jaarverslag 2011 Inhoudstafel Voorwoord 6 Inleiding 9 Statistieken 2011 11 Globaal overzicht van de uitkeringsgerechtigden en van de

Nadere informatie

Memorandum aan de nieuwe Vlaamse regering

Memorandum aan de nieuwe Vlaamse regering Memorandum aan de nieuwe Vlaamse regering ACLVB, Vlaamse Regionale Omdat niet alles kan verwacht worden van een nieuwe regering Omdat prioriteiten moeten gesteld worden Omdat het overhevelingsproces onze

Nadere informatie

Hulpkas voor Werkloosheidsuitkeringen

Hulpkas voor Werkloosheidsuitkeringen Hulpkas voor Werkloosheidsuitkeringen Jaarverslag 2010 2 Inleiding Jean-Marc Vandenbergh Administrateur-generaal 3 De afgelopen jaren bouwde de HVW hard verder om een instelling te worden waar iedereen

Nadere informatie

INHOUDSTAFEL. 1. Meer jongeren tewerkstellen... 3

INHOUDSTAFEL. 1. Meer jongeren tewerkstellen... 3 HET GENERATIEPACT INHOUDSTAFEL 1. Meer jongeren tewerkstellen... 3 2. Actief ouder worden... 5 2.1. Inleiding... 5 2.2. Nieuwe houding en praktijk... 5 2.3. Vorming en opleiding... 7 2.4. Herstructureringen

Nadere informatie

'De uitbouw van een openbaar ziekenhuisnetwerk in Brussel - Strategische en operationele doelstellingen.' Op weg naar een financiële gezondmaking?

'De uitbouw van een openbaar ziekenhuisnetwerk in Brussel - Strategische en operationele doelstellingen.' Op weg naar een financiële gezondmaking? Vrije Universiteit Brussel Faculteit van de Economische, Sociale en Politieke Wetenschappen en Managementschool Solvay 'De uitbouw van een openbaar ziekenhuisnetwerk in Brussel - Strategische en operationele

Nadere informatie

Beleidsprioriteiten 2013-2014

Beleidsprioriteiten 2013-2014 stuk ingediend op 2228 (2013-2014) Nr. 1 21 oktober 2013 (2013-2014) Beleidsbrief Binnenlands Bestuur Beleidsprioriteiten 2013-2014 ingediend door de heer Geert Bourgeois, viceminister-president van de

Nadere informatie

Ministerie van Financiën de Regeringscommissaris Naar een nieuwe fiscale cultuur Vereenvoudiging van de fiscale procedures en de strijd tegen de grote fiscale fraude Actieplan van de Regeringscommissaris

Nadere informatie

Verslag. over de personeelsplanning bij de Vlaamse overheid. van het Rekenhof. 37 (2009-2010) Nr. 1 29 oktober 2009 (2009-2010) stuk ingediend op

Verslag. over de personeelsplanning bij de Vlaamse overheid. van het Rekenhof. 37 (2009-2010) Nr. 1 29 oktober 2009 (2009-2010) stuk ingediend op stuk ingediend op 37 (2009-2010) Nr. 1 29 oktober 2009 (2009-2010) Verslag van het Rekenhof over de personeelsplanning bij de Vlaamse overheid verzendcode: REK R E K E N H O F Personeelsplanning bij de

Nadere informatie

Tegenover de interne verdelingen, Europa als horizon

Tegenover de interne verdelingen, Europa als horizon 2010 Tegenover de interne verdelingen, Europa als horizon Voorwoord:"samen staan we sterk" 4 Bruggen slaan: het Europese voorzitterschap als waardevolle samenwerking 13 Het sociale en het economische verzoenen

Nadere informatie

Ten geleide. 14 Etablissements de crédit

Ten geleide. 14 Etablissements de crédit Ten geleide 14 Etablissements de crédit De voorbije jaren werden gekenmerkt door ingrijpende veranderingen op de financiële markten en in de financiële wetgeving. Voor de ondernemingen, bemiddelaars en

Nadere informatie

Tijdschrift van de NUOD Nationale Unie van Openbare Diensten

Tijdschrift van de NUOD Nationale Unie van Openbare Diensten Afzender NUOD Viaductdam 98 2060 Antwerpen België-Belgique P.B. 2030 Antwerpen 3 BC 2152 P109294 F L A S H I N F O Tijdschrift van de NUOD Nationale Unie van Openbare Diensten www.nuod.be unsp-nuod@scarlet.be

Nadere informatie

HANDICAP EN ARBEID Deel II Beleidsontwikkelingen Januari 2013

HANDICAP EN ARBEID Deel II Beleidsontwikkelingen Januari 2013 HANDICAP EN ARBEID Deel II Beleidsontwikkelingen Januari 2013 Erik Samoy Departement Werk en Sociale Economie Inhoud 1. Het arbeidsmarktbeleid ten aanzien van mensen met een handicap... 5 2. Regulerende

Nadere informatie

BIJZONDER BESTEK. Datum van de zitting voor de opening van de offertes: 19 september 2011 om 10 u.

BIJZONDER BESTEK. Datum van de zitting voor de opening van de offertes: 19 september 2011 om 10 u. BIJZONDER BESTEK Consultancy op de volgende domeinen : risk, audit, compliance, information & communication technology, security, privacy forencics &security en juridische aspecten Datum van de zitting

Nadere informatie

nieuws nieuwsbrief EDITORIAAL

nieuws nieuwsbrief EDITORIAAL nieuws DRIEMAANDELIJKS JAARGANG 12 MAART - APRIL - MEI 2010 AFGIFTEKANTOOR GENT X - P2A8099 nieuwsbrief België-Belgique P.B. GENT 3/6221 Editoriaal 1 Vernieuwd toezicht op de financiële sector krijgt vorm

Nadere informatie

HET JUSTITIEPLAN EEN EFFICIËNTERE JUSTITIE VOOR MEER RECHTVAARDIGHEID

HET JUSTITIEPLAN EEN EFFICIËNTERE JUSTITIE VOOR MEER RECHTVAARDIGHEID HET JUSTITIEPLAN EEN EFFICIËNTERE JUSTITIE VOOR MEER RECHTVAARDIGHEID Koen Geens Minister van Justitie 1 No battle was ever won according to plan, but no battle was ever won without one. - Dwight D. Eisenhower

Nadere informatie

Voorstel voor een RICHTLIJN VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD. betreffende het gunnen van overheidsopdrachten. (Voor de EER relevante tekst)

Voorstel voor een RICHTLIJN VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD. betreffende het gunnen van overheidsopdrachten. (Voor de EER relevante tekst) EUROPESE COMMISSIE Brussel, 20.12.2011 COM(2011) 896 definitief 2011/0438 (COD) Voorstel voor een RICHTLIJN VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD betreffende het gunnen van overheidsopdrachten (Voor de

Nadere informatie

EXTRA EDITIE. In deze. Bezoek onze website: www.admb.be

EXTRA EDITIE. In deze. Bezoek onze website: www.admb.be In deze EXTRA EDITIE IPA 2007-2008 - Krijtlijnen voor het komende sectoroverleg PAGINA 02 Schijnzelfstandigen en schijnwerknemers PAGINA 04 De tewerkstellingsmaatregel herstructurering vernieuwd PAGINA

Nadere informatie

COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST NR. 25 VAN 15 OKTOBER 1975 BETREFFENDE DE GELIJKE BELONING VOOR MANNELIJKE EN VROUWELIJKE WERKNEMERS,

COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST NR. 25 VAN 15 OKTOBER 1975 BETREFFENDE DE GELIJKE BELONING VOOR MANNELIJKE EN VROUWELIJKE WERKNEMERS, COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST NR. 25 VAN 15 OKTOBER 1975 BETREFFENDE DE GELIJKE BELONING VOOR MANNELIJKE EN VROUWELIJKE WERKNEMERS, GEWIJZIGD DOOR DE COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMSTEN NR. 25 BIS VAN

Nadere informatie

Istock.com: Jason Lugo, prezioso, Brzi, LeggNet, ermess, diverroy, uchar, chris_tack, ArtmannwWitte, gioadventures, oonal, mattabe

Istock.com: Jason Lugo, prezioso, Brzi, LeggNet, ermess, diverroy, uchar, chris_tack, ArtmannwWitte, gioadventures, oonal, mattabe De vzw o Foto s: Istock.com: Jason Lugo, prezioso, Brzi, LeggNet, ermess, diverroy, uchar, chris_tack, ArtmannwWitte, gioadventures, oonal, mattabe 2 Voorwoord De Belgische grondwet voorziet in de vrijheid

Nadere informatie