Visitatiedata: 20 en 21 februari 2008

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Visitatiedata: 20 en 21 februari 2008"

Transcriptie

1 Pabo Almere, Samenwerkingsverband van Hogeschool van Amsterdam en IPABO Amsterdam/Alkmaar Opleiding: Opleiding tot leraar basisonderwijs, bachelor Croho: Varianten: voltijd/deeltijd Visitatiedata: 20 en 21 februari 2008 Netherlands Quality Agency (NQA) Utrecht, juni 2008

2 2/59 NQA - visitatie Hogeschool van Amsterdam/Hogeschool IPABO, Pabo Almere (vt/dt)

3 Inhoud Inhoud 3 Deel A: Onderwerpen Voorwoord Inleiding Werkwijze Oordeelsvorming Oordelen per facet en onderwerp 11 Deel B: Facetten 13 Onderwerp 1 Doelstelling van de opleiding 15 Onderwerp 2 Programma 18 Onderwerp 3 Inzet van personeel 29 Onderwerp 4 Voorzieningen 31 Onderwerp 5 Interne kwaliteitszorg 34 Onderwerp 6 Resultaten 38 Deel C: Bijlagen 43 Bijlage 1: Onafhankelijkheidsverklaring panelleden 44 Bijlage 2: Deskundigheden panelleden 51 Bijlage 3: Bezoekprogramma 55 Bijlage 4: Overzichtslijst van door de opleiding ter inzage gelegd materiaal 56 Bijlage 5: Domeinspecifieke referentiekader en opleidingscompetenties 59 NQA - visitatie Hogeschool van Amsterdam/Hogeschool IPABO, Pabo Almere (vt/dt) 3/59

4 4/59 NQA - visitatie Hogeschool van Amsterdam/Hogeschool IPABO, Pabo Almere (vt/dt)

5 Deel A: Onderwerpen NQA - visitatie Hogeschool van Amsterdam/Hogeschool IPABO, Pabo Almere (vt/dt) 5/59

6 6/59 NQA - visitatie Hogeschool van Amsterdam/Hogeschool IPABO, Pabo Almere (vt/dt)

7 1.1 Voorwoord Dit rapport is het verslag van het panel dat in opdracht van NQA de opleiding tot leraar basisonderwijs in Almere van Hogeschool van Amsterdam (HvA) en Hogeschool IPABO Amsterdam/Alkmaar (IPABO) heeft onderzocht. Het beschrijft de werkwijze, de bevindingen en de conclusies. Het onderzoek heeft plaatsgevonden in het kader van de accreditatie van hogere beroepsopleidingen. Het onderzoek is begonnen in december 2007, toen het zelfevaluatierapport bij NQA is aangeleverd. Als onderdeel van het onderzoek heeft het panel de opleiding gevisiteerd op 20 en 21 februari Het panel bestond uit: De heer dr. J.H.A.M. Onstenk (voorzitter, domeinpanellid); Mevrouw C.H.H.M. Dautzenberg (domeinpanellid); De heer D. de Vries (studentpanellid); De heer drs. ing. A.G.M. Horrevorts (NQA-auditor); Mevrouw ing. I.J.M. de Jong (NQA-auditor). Dit panel voldoet aan de eisen zoals gesteld in het document Protocol ter beoordeling van de werkwijze van visiterende en beoordelende instanties van de NVAO (oktober 2007). Het panel beschikt over relevante werkvelddeskundigheid en over vakdeskundigheid. Onder vakdeskundigheid wordt verstaan het vertrouwd zijn met de meest recente ontwikkelingen en vertrouwd met lesgeven en beoordeling en toetsing minstens op het niveau/oriëntatie van de te beoordelen opleiding. Daarnaast beschikt het panel over onderwijsdeskundigheid, studentgebonden deskundigheid en visitatiedeskundigheid (zie bijlage 2). Naar aanleiding van het verzoek van de Staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap aan de NVAO in november 2007 (brief AP/OKP/2007/46148) en de reactie van de NVAO daarop (brief NVAO/ /FV) is bijzondere aandacht besteed aan de kwaliteit van de panels voor de visitaties van de PABO-opleidingen. In verband daarmee heeft voorafgaand aan de visitaties overleg plaatsgevonden met de NVAO over de samenstelling van de panels voor deze visitaties. Tijdens dat overleg zijn de samenstelling van de panels en de kwaliteit van de panelleden besproken. Het rapport bestaat uit drie delen: Deel A: een hoofdrapport, het Onderwerprapport, waarin de oordelen van het panel over de basiskwaliteit van de opleiding op onderwerpniveau worden uitgesproken met daarbij de overwegingen waarop die oordelen zijn gebaseerd. Het gaat hier om oordelen in de gradatie positief/negatief. Tevens wordt hier het eindoordeel geformuleerd. Deel B: een Facetrapport waarin op facetniveau door het panel oordelen en argumenten ter onderbouwing van dat oordeel worden gegeven. De oordelen gaan uit van de vierpuntsschaal (onvoldoende, voldoende, goed en excellent) conform het voorschrift van de NVAO. Uitzondering hierop is facet 2.6, als gevolg van aanvullende instructies van de NVAO wordt hier het oordeel voldaan of niet voldaan gegeven. Dit Facetrapport vormt de basis van het Onderwerprapport. Deel C: hierin zijn alle relevante bijlagen opgenomen. NQA - visitatie Hogeschool van Amsterdam/Hogeschool IPABO, Pabo Almere (vt/dt) 7/59

8 1.2 Inleiding Rond de eeuwwisseling kreeg Almere behoefte aan een eigen Pabo: de groei van de stad leidde tot een toenemend aantal basisscholen en grotere vraag naar leerkrachten. De Hogeschool van Amsterdam (HvA) en de IPABO Amsterdam/Alkmaar hebben daarop besloten een nieuwe pabo te starten in Almere. In de samenwerking is besloten dat alle personeelsleden van pabo Almere bij de HvA worden aangesteld. In 2001 is Pabo Almere gestart met een voltijd hbo-bacheloropleiding; in 2002 is daar een deeltijdopleiding bijgekomen. Daarnaast heeft de opleiding van enkele cohorten zij-instromers opgeleid. In is de opleiding gestart met een lichting verkorte deeltijd voor studenten met een afgeronde hbo- of wo-opleiding. Op 1 oktober 2007 heeft de opleiding 544 studenten, waarvan 315 in de voltijdvariant zitten en 229 in de deeltijdvariant. Binnen de deeltijdvariant studeren er 42 in verkorte deeltijd. De opleiding heeft 41 medewerkers (23.4 fte docenten en 7 fte ondersteunend en beheerpersoneel). 1.3 Werkwijze De beoordeling van de opleiding door het panel verliep volgens de werkwijze zoals die is neergelegd in het Beoordelingsprotocol van NQA. Deze werkwijze wordt hieronder beschreven. Het onderzoek vond plaats op basis van het domeinspecifieke referentiekader dat voor de opleiding geldt (zie facet 1.1). NQA onderscheidt drie fasen in het visiteren: de voorbereidingsfase, het eigenlijke bezoek door het panel en de rapportagefase. Hieronder volgt een korte toelichting per fase. De voorbereidingsfase Allereerst heeft een NQA-auditor het zelfevaluatierapport gecontroleerd op kwaliteit en compleetheid (de validatie) en daarmee op bruikbaarheid voor de visitatie. Vervolgens bereidden de panelleden zich in de periode januari/februari 2008 inhoudelijk voor op het bezoek in februari Zij bestudeerden het zelfevaluatierapport (en bijlagen), formuleerden in een beoordelingsformat hun voorlopige oordelen op basis van argumenten en zij formuleerden vraagpunten. Zij gaven hun bevindingen door aan de NQA-auditor. Op basis van een overzicht van voorlopige oordelen inventariseerde de NQA-auditor tenslotte kernpunten en prioriteiten voor materialenonderzoek en gesprekken. Tijdens een voorbereidende vergadering is het bezoek door het panel voorbereid. De opleiding heeft in haar zelfevaluatierapport kenbaar gemaakt voor welk domeinspecifiek referentiekader zij kiest. De NQA-auditor heeft met de domeindeskundigen in het panel bekeken of sprake is van adequate domeinspecifieke doelstellingen, of dat nadere aanvulling dan wel nadere specificatie nodig is. In het facetrapport is aangegeven op welke landelijke beroeps- en opleidingsprofielen het domeinspecifieke kader (en het opleidingsprogramma) is gebaseerd. 8/59 NQA - visitatie Hogeschool van Amsterdam/Hogeschool IPABO, Pabo Almere (vt/dt)

9 Het bezoek door het panel NQA heeft een bezoekprogramma ontwikkeld voor de (dag-)indeling van het bezoek door het panel dat is aangepast aan de specifieke situatie van de opleiding (bijlage 3). Er vonden gesprekken plaats met het opleidingsmanagement, docenten, studenten, afgestudeerden en met werkveldvertegenwoordigers. Aan het begin en tijdens het bezoek heeft het panel ter inzage gevraagd materiaal bestudeerd. Tussen de gesprekken door heeft het panel ruimte ingelast om de bevindingen uit te wisselen en te komen tot gezamenlijke en meer definitieve (tussen-)oordelen. De bevindingen zijn door de panelleden beargumenteerd. Aan het einde van het bezoek heeft de voorzitter een mondelinge terugkoppeling gegeven van enkele indrukken en ervaringen van het panel, zonder expliciete oordelen uit te spreken. Specifieke werkwijze PABO-visitaties 2008 Naar aanleiding van het verzoek van de Staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap aan de NVAO in november 2007 is de visitatie uitgebreid met een extra bezoekdag. Tijdens deze extra dag is dieper ingegaan op het hbo-niveau, door middel van intensieve bestudering en bespreking van door studenten gemaakte werkstukken, toetsen, portfolio s et cetera. Bovendien zijn er extra afstudeerproducten bestudeerd. Er zijn extra gesprekken gevoerd met (derde- en vierdejaars) studenten, docenten en externe begeleiders/beoordelaars. Tevens is er een extra gesprek gevoerd met docenten en externe begeleiders/beoordelaars over het gerealiseerde afstudeerniveau (zie bijlage 3: bezoekprogramma). Bij de bestudering van het studiemateriaal en tijdens de gevoerde gesprekken op beide dagen is bijzondere aandacht besteed aan de verhouding tussen de vakinhoud (kennisbasis) en de meer algemene didactiek. Tenslotte heeft het panel, zoals gebruikelijk, aandacht besteed aan de docent-studentratio, het aantal contacturen, het aantal door studenten bestede uren, het opleidingsniveau van de docenten en aan de verbeteringen sinds de vorige visitatie. De fase van rapporteren Door NQA is, op basis van de bevindingen van het panel, een tweeledige rapportage opgesteld, bestaande uit een facetrapport en een onderwerprapport, waarin de kwaliteit van de opleiding is beoordeeld. Met dit rapport kan de opleiding accreditatie aanvragen bij de NVAO. De opleiding heeft in april 2008 een concept van het Facetrapport (deel B) voor een controle op feitelijke onjuistheden ontvangen. Naar aanleiding daarvan zijn enkele wijzigingen aangebracht. In het Onderwerprapport (deel A) wordt door NQA een oordeel op de onderwerpen en op de opleiding als geheel gegeven. Dit rapport is in mei 2008 voor een controle op feitelijke onjuistheden aan de opleiding voorgelegd. Het definitieve rapport is door het panel vastgesteld in juni Het visitatierapport is uiteindelijk in juni 2008 ter beschikking gesteld aan de opleiding, die het samen met de accreditatieaanvraag kan indienen bij de NVAO. NQA - visitatie Hogeschool van Amsterdam/Hogeschool IPABO, Pabo Almere (vt/dt) 9/59

10 1.4 Oordeelsvorming In dit hoofdstuk wordt per onderwerp een oordeel uitgesproken op basis van weging van de facetten die van dat onderwerp deel uitmaken. Bij deze weging spelen de beslisregels zoals die door de NQA in het Beoordelingsprotocol zijn geformuleerd en nader uitgewerkt in de notitie Handreiking voor oordeelsvorming een belangrijke rol. Tevens is bij de beoordeling rekening gehouden met accenten die de opleiding eventueel legt, het domeinspecifieke kader en een vergelijking met andere relevante opleidingen op een aantal aspecten. Het eindoordeel is voorzien van een aanvullende tekst als sprake is van: weging van de oordelen op facetniveau; benchmarking; generieke bevindingen die het facetniveau overschrijden; bepaalde accenten respectievelijk best practices. In de oordelen per onderwerp wordt steeds een herhaling gegeven van de oordelen op de facetten gevolgd door een weging die leidt tot het eindoordeel. De (uitgebreide) argumentatie is te vinden in het facetrapport. Daar waar een argumentatie/beoordeling voor de deeltijd afwijkt van de voltijd, is dit expliciet vermeld. Indien niet vermeld, gelden voor de deeltijdopleiding dezelfde argumentatie/oordelen als voor de voltijdopleiding, aangezien de deeltijdopleiding inhoudelijk voornamelijk is gebaseerd op dezelfde module-inhouden als de voltijdopleiding. Volgorde en onderwijsmethodieken kunnen daarbij verschillen. 10/59 NQA - visitatie Hogeschool van Amsterdam/Hogeschool IPABO, Pabo Almere (vt/dt)

11 1.5 Oordelen per facet en onderwerp Totaaloverzicht van oordelen op facet- en onderwerpniveau Onderwerp/Facet Opleiding tot leraar basisonderwijs Voltijd Deeltijd Onderwerp 1 Doelstelling van de opleiding 1.1 Domeinspecifieke eisen Goed Goed 1.2 Niveau bachelor Goed Goed 1.3 Oriëntatie HBO bachelor Goed Goed Totaaloordeel Positief Positief Onderwerp 2 Programma 2.1 Eisen HBO Goed Goed 2.2 Relatie doelstellingen en inhoud programma Goed Goed 2.3 Samenhang in opleidingsprogramma Goed Goed 2.4 Studielast Goed Goed 2.5 Instroom Goed Goed 2.6 Duur Voldaan Voldaan 2.7 Afstemming tussen vormgeving en inhoud Goed Goed 2.8 Beoordeling en toetsing Goed Goed Totaaloordeel Positief Positief Onderwerp 3 Inzet van personeel 3.1 Eisen HBO Goed Goed 3.2 Kwantiteit personeel Goed Goed 3.3 Kwaliteit personeel Goed Goed Totaaloordeel Positief Positief Onderwerp 4 Voorzieningen 4.1 Materiële voorzieningen Voldoende Voldoende 4.2 Studiebegeleiding Voldoende Voldoende Totaaloordeel Positief Positief Onderwerp 5 Interne kwaliteitszorg 5.1 Evaluatie resultaten Goed Goed 5.2 Maatregelen tot verbetering Goed Goed 5.3 Betrekken van medewerkers, studenten, alumni Goed Goed en het beroepenveld Totaaloordeel Positief Positief Onderwerp 6 Resultaten 6.1 Gerealiseerde niveau Goed Goed 6.2 Onderwijsrendement Voldoende Voldoende Totaaloordeel Positief Positief NQA - visitatie Hogeschool van Amsterdam/Hogeschool IPABO, Pabo Almere (vt/dt) 11/59

12 Doelstellingen opleiding Alle facetten bij dit onderwerp zijn voor beide varianten met goed beoordeeld. Het oordeel op het onderwerp is voor de opleiding tot leraar basisonderwijs Almere voor beide varianten derhalve positief. Programma De facetten 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 2.5, 2.7 en 2.8 zijn voor beide varianten met goed beoordeeld. Aan facet 2.6 is door beide varianten voldaan. Het oordeel op het onderwerp is voor de opleiding tot leraar basisonderwijs Almere voor beide varianten derhalve positief. Inzet van personeel Alle facetten bij dit onderwerp zijn voor beide varianten met goed beoordeeld. Het oordeel op het onderwerp is voor de opleiding tot leraar basisonderwijs Almere derhalve positief. Voorzieningen Alle facetten bij dit onderwerp zijn voor beide varianten met voldoende beoordeeld. Het oordeel op het onderwerp is voor de opleiding tot leraar basisonderwijs Almere voor beide varianten derhalve positief. Interne kwaliteitszorg Alle facetten bij dit onderwerp zijn voor beide varianten met goed beoordeeld. Het oordeel op het onderwerp is voor de opleiding tot leraar basisonderwijs Almere voor beide varianten derhalve positief. Resultaten Facet 6.1 is voor beide varianten met goed beoordeeld. Facet 6.2 is voor beide varianten met voldoende beoordeeld. Het oordeel op het onderwerp is voor de opleiding tot leraar basisonderwijs Almere voor beide varianten derhalve positief. Totaaloordeel Op grond van voorgaand schema en de inhoudelijke onderbouwing daarvan blijkt dat de opleiding op de zes onderwerpen positief scoort. De conclusie is dat het totaaloordeel over de opleiding POSITIEF is. 12/59 NQA - visitatie Hogeschool van Amsterdam/Hogeschool IPABO, Pabo Almere (vt/dt)

13 Deel B: Facetten NQA - visitatie Hogeschool van Amsterdam/Hogeschool IPABO, Pabo Almere (vt/dt) 13/59

14 14/59 NQA - visitatie Hogeschool van Amsterdam/Hogeschool IPABO, Pabo Almere (vt/dt)

15 Onderwerp 1 Doelstelling van de opleiding Facet 1.1 Domeinspecifieke eisen Goed Criteria - De eindkwalificaties van de opleiding sluiten aan bij de eisen die door (buitenlandse) vakgenoten en de beroepspraktijk gesteld worden aan een opleiding in het betreffende domein (vakgebied/discipline en/of beroepspraktijk). Het oordeel wordt als volgt beargumenteerd: De competenties van de leerkracht, zoals geformuleerd door de Stichting Beroepskwaliteit Leraren, vormen de basis voor de bekwaamheidseisen die zijn vastgelegd in de Wet Beroepen in het onderwijs (Wet BIO). De opleiding hanteert deze bekwaamheidseisen als uitgangspunt voor de doelstellingen. Het gaat om de volgende zeven domeincompetenties: 1. Interpersoonlijk competent 2. Pedagogisch competent 3. Vakinhoudelijk en didactisch competent 4. Organisatorisch competent 5. Competent in samenwerken met collega's 6. Competent in samenwerken met de omgeving 7. Competent in reflectie en ontwikkeling. Landelijk zijn de hogescholen overeengekomen dat alle bacheloropleidingen tot leraar basisonderwijs werken met twee gemeenschappelijke uitstroomprofielen: profilering jonge kind en profilering oudere kind. Binnen elk profiel wordt ingezoomd op een van de specifieke leeftijdsgroepen, zowel vanuit ontwikkelingspsychologie, pedagogiek en didactiek als vanuit de specifieke vak- of leergebieden. De opleiding heeft een Veldadviesraad (VAR) die bestaat uit negen leden met een relevante en actuele achtergrond, zo blijkt uit de cv s die het panel heeft ingezien. Zij hebben een actieve rol bij de ontwikkeling van de opleiding. Uit notulen blijkt dat de VAR zich positief heeft uitgesproken over de competenties van de opleiding. In samenspraak met het werkveld heeft de opleiding een eigen visie Profilering Pabo Almere (2006) op het beroepsprofiel geformuleerd, waarin de individuele ontwikkeling van het kind centraal staat. De opleiding wil leerkrachten opleiden die zich onderscheiden op vier kenmerken: Verbindt zich met kinderen, Onderzoekt, Ontwerpt onderwijs en Reflecteert en evalueert (VOOR). De opleiding werkt momenteel aan een eigen vertaling van deze kenmerken in de SBL-competenties. Het panel is positief over de keuzes die de opleiding heeft gemaakt bij de eigen profilering. De opleiding participeert in verschillende netwerken en is aangesloten bij beroeps- en branchespecifieke organisaties, als VELON en het landelijk pabo-overleg. In het Europese project Comenius heeft Pabo Almere in mei 2007 op Malta een workshop verzorgd bij de conferentie Teacher education for responding to student diversity. NQA - visitatie Hogeschool van Amsterdam/Hogeschool IPABO, Pabo Almere (vt/dt) 15/59

16 Elke drie maanden vindt er overleg plaats met alle schoolbesturen in het primair onderwijs. De opleiding leidt, in overleg met de schoolbesturen, op voor de volgende denominaties: katholiek, protestants-christelijk en islamitisch. Verder is er ook overleg over de invulling van de differentiaties Daltononderwijs, Jenaplanonderwijs en cultuureducatie. Facet 1.2 Niveau bachelor Goed Criteria - De eindkwalificaties van de opleiding sluiten aan bij algemene, internationaal geaccepteerde beschrijvingen van de kwalificaties van een bachelor. Het oordeel wordt als volgt beargumenteerd: De opleiding hanteert de Dublin Descriptoren en de hbo-kernkwalificaties als maatstaf voor het hbo-bachelorniveau. De opleiding heeft in een relatiematrix in het zelfevaluatierapport weergegeven hoe de Dublin Descriptoren zich verhouden tot de landelijke kwaliteitseisen en de eigen inkleuring daarvan. In het zelfevaluatierapport geeft de opleiding per Dublin Descriptor weer waar het om gaat, hoe studenten dit leren en hoe het wordt beoordeeld. Per Dublin Descriptor zijn op drie niveaus (hoofdfasebekwaam, LIO-bekwaam en startbekwaam) indicatoren beschreven waaruit blijkt dat studenten aan de eisen voldoen. De opleiding heeft op detailniveau alle Dublin Descriptoren gekoppeld aan de competenties. Uit de matrix blijkt dat alle Dublin Descriptoren in alle competenties verweven zijn. Een aantal voorbeelden: Kennis en inzicht is met name terug te vinden in de pedagogische competentie en de vakinhoudelijke en didactische competentie. Communicatie komt vooral voor in de inter-persoonlijke competentie, competent in samenwerken met een team en met de omgeving. Oordeelsvorming komt vooral voor in de pedagogische en vakinhoudelijke/didactische competentie. Leervaardigheden komen vooral voor in competent in het werken aan de eigen beroepsidentiteit. Toepassen van kennis en inzicht zit met name in de organisatorische competentie. Het panel stelt vast dat de opleiding de koppeling met de eindkwalificaties en Dublin descriptoren adequaat heeft vastgelegd. Facet 1.3 Oriëntatie HBO bachelor Goed Criteria - De eindkwalificaties zijn mede ontleend aan de door (of in samenspraak met) het relevante beroepenveld opgestelde beroepsprofielen en/of beroepscompetenties. - De eindkwalificaties weerspiegelen het niveau van beginnend beroepsbeoefenaar in een specifiek beroep of samenhangend spectrum van beroepen waarvoor een hbo-opleiding vereist is of dienstig is. 16/59 NQA - visitatie Hogeschool van Amsterdam/Hogeschool IPABO, Pabo Almere (vt/dt)

17 Het oordeel wordt als volgt beargumenteerd: Uit facet 1.1 blijkt dat de competenties van de opleiding landelijk zijn vastgesteld en dat de opleiding in overleg met de VAR werkt aan de inkleuring van de competenties voor de Pabo Almere volgens de VOOR-methodiek. Uit facet 1.2 blijkt dat de eindkwalificaties het niveau van een hbo-opleiding weerspiegelen door de koppeling met de Dublin descriptoren. De opleiding leidt studenten op tot leraar in het basisonderwijs. In de opleiding kunnen studenten kiezen voor de volgende denominaties: katholiek, protestants-christelijk en islamitisch. De opleiding onderhoudt op verschillende manieren contacten met het beroepenveld. Zo is er een VAR die gesprekspartner is bij het toetsen van nieuwe plannen. De negen leden (directeuren van basisscholen en mentoren) komen gemiddeld vier keer per jaar bij elkaar, zo blijkt uit notulen. Daarnaast vindt er geregeld overleg plaats met educatieve instanties en diensten in de regio. Zo beheert de Pabo Almere samen met de regionale schoolbegeleidingsdienst een bibliotheek/mediatheek met educatieve materialen. De verschillende vakdomeinen van de opleiding hebben contacten met externe diensten en aanbieders, bijvoorbeeld het Centrum voor Natuur en Milieueducatie, Stichting Gewoon Anders en de dienst Kunst Linie. Deze instellingen formuleren opdrachten voor studenten, verzorgen gastcolleges en excursies. De opleiding borgt de contacten met het werkveld op diverse niveaus. Beleidsmatig en organisatorisch door het Bestuurlijk Overleg en de Veldadviesraad. Inhoudelijk en uitvoerend doordat alle opleidingsdocenten ook een rol als regiodocent vervullen. De regiodocent fungeert als relatiebeheerder tussen de opleiding en het werkveld. Hij heeft vaste scholen binnen zijn regio en bouwt op die manier een duurzame relatie op. Hij bezoekt de student in jaar 1 en 2 zeker vier keer per jaar in de praktijk. De opleiding doet daarnaast het aanbod aan de stage/ of opleidingsschool dat elke regiodocent elk studiejaar: vier keer in twee verschillende klassen de student bezoekt, vier keer een gesprek met de mentor, twee keer een gesprek met directeur of stagecoördinator, een keer een presentatie verzorgen in het schoolteam, een keer een evaluatiegesprek houden binnen de school en vier keer als coach een gesprek voeren met de student. Uit het gesprek met het panel blijkt dat de vertegenwoordigers van het werkveld tevreden zijn over het intensieve contact met de opleiding. Het panel is onder de indruk van de wijze waarop de opleiding de contacten met het werkveld onderhoudt. NQA - visitatie Hogeschool van Amsterdam/Hogeschool IPABO, Pabo Almere (vt/dt) 17/59

18 Onderwerp 2 Programma Facet 2.1 Eisen HBO Goed Criteria - Kennisontwikkeling door studenten vindt plaats via vakliteratuur, aan de beroepspraktijk ontleend studiemateriaal en via interactie met de beroepspraktijk en/of (toegepast) onderzoek. - Het programma heeft aantoonbare verbanden met actuele ontwikkelingen in het vakgebied/de discipline. - Het programma waarborgt de ontwikkeling van beroepsvaardigheden en heeft aantoonbare verbanden met de actuele beroepspraktijk. Het oordeel wordt als volgt beargumenteerd: Het programma van de opleiding kent drie uitgangspunten: - De praktijk is leidend. Studenten ontwikkelen hun kennis zowel in de praktijk van het basisonderwijs als tijdens het onderwijs op de pabo. Stages beslaan ongeveer een derde van de opleidingstijd. - De vakdomeinen bepalen de inhoud. De inhoud van colleges wordt sterk bepaald door inhoudelijke eisen die vakdomeinen stellen, maar de inhoud sluit ook aan op vragen die van studenten komen. Het panel heeft lesmateriaal bestudeerd en stelt vast dat de kennisbasis die geboden wordt voor rekenen, taal en pedagogiek adequaat is. Vanwege de omvang van het af te dekken terrein bij specifieke vakgebieden als aardrijkskunde, geschiedenis, maatschappijleer, levensbeschouwing en geestelijke stromingen, educatievormen als verkeer, natuuren milieu- en ontwikkelingseducatie, biologie, natuurkunde, verzorging en techniek kiest Pabo Almere bij het brede domein Mens en Wereld voor een exemplarische wijze van werken. De keuze is gemaakt om meer de diepte in te kunnen gaan en om studenten de vaardigheden te laten ontwikkelen zelf snel en efficiënt de vakkennis op een bepaald terrein op niveau te krijgen. Studenten gaven in het gesprek met het panel aan dat ze nieuwe stof inderdaad snel tot zich kunnen nemen, bijvoorbeeld bij het lesgeven tijdens de stage. Een gevolg van de door Pabo Almere gemaakte keuze is, dat de vakkennis van bijvoorbeeld aardrijkskunde of geschiedenis minder direct herkenbaar in het programma is te zien. Wel is die terug te vinden in periodehandleidingen en de lesstof. Een deel van de vakkennis wordt exemplarisch aangeboden in het onderwijs, een ander deel verwerven studenten door zelfstudie. Met diagnostische toetsen kunnen studenten de tekorten in vakkennis op verschillende gebieden bepalen en aanvullen. De alumni die aangaven in het gesprek met het panel dat zij een kennisbasis op dit gebied missen, hebben niet het nieuwe aangepaste programma gevolgd. - Beroepsvaardigheden zijn dagelijkse praktijk. De ontwikkeling van beroepsvaardigheden komt op verschillende manieren in het programma aan de orde: door uitwisseling van praktijkervaringen van studenten in tutor-uren en werkcolleges, feedback van mentoren, tutoren, vakdocenten, regiodocenten en 18/59 NQA - visitatie Hogeschool van Amsterdam/Hogeschool IPABO, Pabo Almere (vt/dt)

19 medestudenten. Door begeleiding en coaching, intervisie en videointeractiebegeleiding. De opleiding heeft een literatuurlijst waarin voor elk jaar verplichte en aanbevolen literatuur is opgenomen. De lijst wordt elk jaar geactualiseerd. De vakdocenten uit de domeinen en de opleidingscommissie spelen daarbij een belangrijke rol. De voorzitter van de examencommissie stelt de literatuurlijst vast. De literatuurlijst bevat vooralsnog geen Engelstalige- of internationale vakliteratuur. Het panel heeft de literatuurlijst bestudeerd en stelt vast dat er relevante en actuele literatuur in is opgenomen. De opleiding houdt zicht op actuele ontwikkelingen in het beroep door onder andere elk jaar themadagen en -weken voor voltijd- en deeltijdstudenten rond actuele onderwerpen te organiseren. Voorbeelden van themadagen zijn meervoudige intelligentie, jongens in het basisonderwijs, kind en media, Einsteingeneratie (verbinden met de belevingswereld van de generatie) en de multiculturele samenleving. Verschillende vakdomeinen organiseren elk jaar voor het eerste leerjaar voltijd themaweken, zoals de reken-, taal-, veldwerk- en pedagogiekweek en voor het tweede leerjaar de theaterweek. Bij deeltijd worden deze programma s geconcentreerd op twee avonden. Deze themaweken maken geen deel uit van het programma van de verkorte deeltijd. Maar het staat de verkorte deeltijd studenten wel vrij deel te nemen aan de themadagen en -weken. Ze maken hier ook gebruik van (bijv. pedagogiekweek). Het panel heeft het lesmateriaal bestudeerd en stelt vast dat voor een groot deel actuele thema s in het onderwijs aan de orde komen. Voor actuele thema s als ICT en interculturele communicatie in het onderwijs zijn geen aparte programma s of modules. Deze thema s heeft de opleiding veelal geïntegreerd in het reguliere onderwijs bij diverse vakdomeinen. De opleiding versterkt het contact met werkveldvertegenwoordigers door de speciale site op het intranet. De site biedt informatie en vraagt het werkveld zelf ideeën en voorstellen aan te leveren voor presentaties of (afstudeer-)onderzoeken. Naast de site onderhoudt de regiodocent contact met directeuren, stagecoördinatoren en mentoren. Hij geeft voorlichting in het schoolteam als daar behoefte aan is en evalueert jaarlijks de samenwerking. Uit het gesprek met vertegenwoordigers uit het werkveld heeft het panel vernomen dat het werkveld een grote rol speelt in de opleiding. Actualiteit wordt op deze manier als vanzelf geborgd in de opleiding. Stages beslaan een derde van het curriculum. Bij voltijd en deeltijd beslaat de stage tenminste veertig praktijkdagen, in de verkorte deeltijd zijn dat er tenminste zestig. In de propedeuse loopt de student een semester stage in de onderbouw en een semester in de bovenbouw van dezelfde school. In de hoofdfase van voltijd en deeltijd is de stage in het tweede jaar hetzelfde opgezet als in het eerste jaar, alleen kan er nu ook gekozen worden voor speciaal onderwijs. In het derde jaar specialiseren studenten zich in het jonge of oudere kind, waarbij studenten alleen stage lopen in de bouw van hun specialisatie. Ook kunnen studenten kiezen voor een denominatie (bijvoorbeeld katholiek) of voor een differentiatie (bijvoorbeeld daltononderwijs). Het eerste semester van het derde jaar kent bij voltijd en deeltijd tenminste 30 praktijkdagen. In het tweede semester hangt de omvang van de stage samen met de gekozen minor, waarbij standaard twee dagen stage/praktijk per week zijn opgenomen. NQA - visitatie Hogeschool van Amsterdam/Hogeschool IPABO, Pabo Almere (vt/dt) 19/59

20 In het vierde jaar krijgen studenten in de LIO-stage verantwoordelijkheid voor een groep leerlingen en kiezen ze voor een blok-lio in het tweede semester of een lint-lio gedurende het gehele studiejaar. In beide opties beslaat de praktijk in het afstudeerjaar tenminste 90 dagen. Stagescholen hebben verschillende visies als het gaat om het opleiden van pabostudenten. Een aantal scholen kiest er voor om alleen leverancier van stageplaatsen te zijn, terwijl anderen het gericht opleiden van pabo-studenten als meerwaarde zien en hierin ook investeren door coaches op te leiden. De pabo stimuleert de intensievere vorm van samenwerken en vangt deze allemaal onder de noemer van Opleiden in de school. Deze visie op en invulling van Opleiden in de school realiseert Pabo Almere tot nu toe binnen de bestaande kaders van bijvoorbeeld organisatie, studentbegeleiding, toetsing en beoordeling en kwaliteitszorg. Daarmee wijkt deze eigen visie af van de definitie die de Inspectie en de NVAO voor Opleiden in de School hanteren en zijn de daarbij behorende criteria niet van toepassing. Afhankelijk van de richting van toekomstige ontwikkelingen bij de verschillende uitwerkingen van Opleiden in de School, zal Pabo Almere nagaan of tezijnertijd nieuwe kaders geformuleerd moeten worden in lijn met die van Inspectie en NVAO. Studenten leren vanaf het begin van de opleiding onderzoeken, van begeleid naar zelfstandig. De opleiding heeft bij aanvang van studiejaar een doorlopende onderzoekslijn in alle jaren van het curriculum van de major geïmplementeerd. Ook tijdens de minoren doen studenten onderzoek. Zo werken zij met geselecteerde scholen aan onderwijsvernieuwing door onderzoek uit te voeren en ideeën en ontwikkelingen in de praktijk te toetsen. Het panel heeft de eerste resultaten van de versterkte onderzoekslijn in de opleiding gezien en is hier enthousiast over. Facet 2.2 Relatie doelstellingen en inhoud programma Goed Criteria - Het programma is een adequate concretisering van de eindkwalificaties, qua niveau, oriëntatie en domeinspecifieke eisen. - De eindkwalificaties van de doelstellingen zijn adequaat vertaald in leerdoelen van (onderdelen van) het programma. - De inhoud van het programma biedt studenten de mogelijkheden om de geformuleerde eindkwalificaties te bereiken. Het oordeel wordt als volgt beargumenteerd: De opleiding heeft er niet voor gekozen zelf leerdoelen af te leiden uit de competenties, wel worden voor alle competenties criterialijsten opgesteld. De student formuleert eigen leerdoelen en leervragen. De opleiding adviseert de student daarbij. Het programma biedt daarvoor genoeg ruimte middels tutorgroepen en contacten met docenten. De tutor borgt dat elke student aan alle competenties werkt. Daarnaast moet de student in het portfolio bewijs opnemen waaruit blijkt dat aan de competenties is gewerkt en de student een bepaald niveau heeft behaald. Het panel stelt op basis van gesprekken met de 20/59 NQA - visitatie Hogeschool van Amsterdam/Hogeschool IPABO, Pabo Almere (vt/dt)

21 studenten en tutoren en inzage in de portfolio s vast dat de tutor goed in de gaten heeft waar studenten staan en waar ze zich nog moeten ontwikkelen. In termen van de taxonomie van Bloom benoemt de opleiding het niveau met: kennis en inzicht. Het niveau van de toepassing komt vooral aan de orde in de praktijk, waar kennis van het vakgebied gekoppeld wordt aan vakdidactiek. De opleiding wil dat studenten het niveau bereiken van synthese van vakkennis, vakdidactiek en pedagogie. Dit is niet haalbaar voor alle vakken van de opleiding, bijvoorbeeld niet voor muziek en logopedie. De opleiding heeft aangegeven op welke wijze de Dublin descriptoren in het programma aan de orde komen (vergelijk ook facet 1.2). De Dublin Descriptoren komen in het programma op verschillende wijze aan bod. Zo is Kennis en inzicht vooral terug te vinden in hoor- / werkcolleges, begeleiding onderweg en practica. Toepassen van kennis en inzicht gebeurt bij uitstek in de praktijk en ook bij prestaties. Oordeelsvorming komt naar voren bij het ontwerpen en onderzoeken van onderwijs, maar ook weer tijdens de prestaties. Communiceren heeft allereerst betrekking op de praktijk (verbinden met kinderen) en verder op de professionele communicatie met medestudenten, docenten en ouders (mondeling en schriftelijk). Leervaardigheden zijn vooral onderwerp en doel van de reflectieoefeningen in de tutorgroep, tijdens verzilveringgesprekken en bij het werken aan het portfolio. De invulling van het eigen leertraject van de student op basis van de vastgestelde SBLcompetenties staat centraal. De opleiding biedt een ondersteunende structuur om het bachelorniveau te bereiken (propedeuse, hoofdfase- en startbekwaamheidsniveau). Voor deze drie niveaus zijn beoordelingscriteria opgesteld voor de onderdelen: (schrijf)prestaties, onderzoek en assessments. Prestaties die voldoen aan de criteria neemt de student op in het bewijsportfolio. Het panel stelt vast dat de criteria relevant zijn voor het stadium van de studie waarin studenten zich bevinden. De opleiding heeft in het zelfevaluatierapport een overzicht opgenomen van de opbouw in lesstof over verschillende studiejaren gekoppeld aan de SBL-competenties. Het panel stelt vast dat er een duidelijke opbouw in moeilijkheidsgraad in de opleiding zit. In het eerste jaar werken studenten vooral aan de eigen kennis, in het tweede jaar verdiepen ze zich, in het derde jaar volgt de specialisatie en in het vierde jaar gaan de studenten zelfstandig aan de slag. Het overzicht is voor Pedagogiek, Taal en Rekenen dekkend. Bij Mens en Wereld en Kunstzinnige Oriëntatie lijkt dat minder het geval, maar de opleiding werkt hierbij vanuit een exemplarische visie waardoor de dekking minder goed zichtbaar is in het overzicht. Het panel stelt wel vast dat ook deze onderwijseenheden in het programma zijn opgenomen. Het panel heeft de uitwerking van het programma bestudeerd en stelt vast dat de eindkwalificaties terug te vinden zijn in het programma. Het panel heeft een consequente doorvoering van VOOR in het bestudeerde materiaal aangetroffen. In het eerste semester van het derde jaar volgen studenten hun keuze voor een van de twee landelijk voorgeschreven uitstroomprofielen: jonge kind of oudere kind. De inrichting van het onderwijsprogramma en de praktijk wordt daarop afgestemd. Studenten kunnen ook kiezen uit verschillende differentiaties. Studenten kunnen kiezen voor een denominatie (katholiek, protestants-christelijk of islamitisch) en voor cultuureducatie, Jenaplanonderwijs, daltononderwijs en ICT in het basisonderwijs. NQA - visitatie Hogeschool van Amsterdam/Hogeschool IPABO, Pabo Almere (vt/dt) 21/59

22 In het tweede semester van het derde jaar kiezen studenten een minor (30 EC s). Zij kunnen kiezen uit vier minoren: Onderwijs Anders, Lesgeven en begeleiden in het v(mb)o, Lesgeven en begeleiden op ROC en volwasseneneducatie en Internationalisering en daarnaast uit het aanbod van de Hogeschool van Amsterdam. Uit evaluaties blijkt dat studenten behoefte hebben aan een groter aanbod van minoren. Er is vooral behoefte aan minoren die zich direct op het basisonderwijs richten, bijvoorbeeld zorg, kleuteronderwijs of een vakdomein. De opleiding beraadt zich nog over uitbreiding van het aantal minoren. Met name vertegenwoordigers van het werkveld benadrukken in het gesprek met het panel dat een minor kleuteronderwijs wenselijk is. Facet 2.3 Samenhang in opleidingsprogramma Goed Criteria - Studenten volgen een inhoudelijk samenhangend opleidingsprogramma. Het oordeel wordt als volgt beargumenteerd: De opleiding heeft doorlopende leerlijnen die in alle fasen van de opleiding terugkeren: - Praktijklijn: leren in de praktijk van het basisonderwijs. - Prestatielijn: prestaties worden door studenten in groepen uitgevoerd en in de tutorgroepen besproken. De prestaties hebben beoordelingscriteria voor propedeuse, hoofdfase en afstudeerfase. Een prestatie is een complexe opdracht over een inhoudelijk thema dat de student veelal zelf kan kiezen. Het betreft een onderwerp of vraagstuk waarmee de student in zijn praktijk van het basisonderwijs geconfronteerd wordt en dat zijn interesse opwekt of motivatie tot bestudering vergroot. Elke prestatie kent een praktijk- en een theorie- component. Studenten verantwoorden zich bij de presentatie van hun prestatie en bij de kennisdeling over de inhoud, de relatie met theorie en literatuur, de relatie met de praktijk en toepasbaarheid in die praktijk en over het leer- en samenwerkingsproces en de reflectie erop. Een prestatie heeft gedurende de hele opleiding een omvang van drie credits, alleen de eerste twee prestaties die studenten uitvoeren in het eerste jaar zijn twee credits. - Schrijflijn: schrijfprestaties/opdrachten in alle fasen van de opleiding. Bij een schrijfprestatie voeren studenten een literatuurstudie uit en oefenen zij in het zakelijk en doelgericht schrijven. - Onderzoekslijn: onderzoek is in alle fasen van de opleiding ingevoerd in een doorgaande lijn en wordt verder doorontwikkeld (vergelijk facet 2.1). - Reflectielijn: reflectie vindt plaats in het tutoraat in alle fasen van de opleiding. - Inhoudelijke domeinlijn: uitlijning van vakinhouden door vakdomeinen in alle fasen van de opleiding. - Portfolio en assessmentlijn: In deze leerlijn is de opbouw naar drie beoordelende assessments in alle fasen van de opleiding leidend. Daarbij is een passend bewijsportfolio verplicht. 22/59 NQA - visitatie Hogeschool van Amsterdam/Hogeschool IPABO, Pabo Almere (vt/dt)

23 Pedagogiek is leidend bij de invulling en afstemming van het onderwijs in elke periode. Bij de start van elk blok verzorgt de vakgroep pedagogiek een kaderstellend hoorcollege. De pedagogische invalshoek is de rode draad in het blok. Het panel beoordeelt dit positief. Met dit startcollege bevordert de opleiding de onderliggende samenhang tussen theorie en praktijk. De samenhang in het programma wordt bevorderd doordat elke periode of semester een centraal thema heeft. Enkele voorbeelden van deze thema s zijn: Lesgeven, Kinderen, Rijke leeromgeving, Didactiek van actief leren en Geïntegreerd onderwijs. De student stelt zelf een werkconcept op waarmee hij grip krijgt op de te volgen leerroute en samenhang creëert in de eigen opleiding. De SBL-competenties en de domeinen zijn hierbij het uitgangspunt. Uit studenttevredenheidsonderzoeken blijkt dat studenten tevreden zijn over de samenhang in de opleiding. Ook in het gesprek met het panel geven studenten aan goede samenhang te ervaren in de opleiding. Facet 2.4 Studielast Goed Criteria - Het programma is studeerbaar doordat factoren, die betrekking hebben op dat programma en die de studievoortgang belemmeren zoveel mogelijk worden weggenomen. Het oordeel wordt als volgt beargumenteerd: Het onderwijs is in elk jaar verdeeld over vier periodes of twee semesters. Waarbij per periode een studielast van 15 EC behaald moet worden. De voltijdopleiding kent elke periode zes tot zeven onderwijsweken en een praktijkweek. De laatste twee weken zijn voor periodetoetsen, reflectie en afronding. De deeltijdopleiding kent een vergelijkbare opbouw, maar heeft drie afrondingsweken. De verkorte deeltijd is opgebouwd uit vier semesters die (verkort) de opbouw volgen van de voltijdopleiding: propedeuse, het reguliere tweede jaar, de specialisatie uit jaar drie en het afstuderen uit jaar vier. Aan het begin van het studiejaar verschijnen de studiegids en de praktijkgids. De opbouw en verdeling van elk jaar is uitgewerkt in leerplanschema s met studiepuntenverdeling. Tevens is aan het begin van het studiejaar voor iedere groep studenten bekend op welke dagen ze geacht worden beschikbaar te zijn voor opleiding en praktijk. Elke groep heeft een roostervrije dag in de week. Studenten krijgen binnen vier weken na een tentamen de toetsresultaten. Ze worden aangeleverd en verwerkt in VOLG+. Elke student krijgt na afloop van de periode binnen vier weken een overzicht van de behaalde studieresultaten. Het panel heeft in de gesprekken geen opmerkingen over struikelvakken vanuit de studenten vernomen. NQA - visitatie Hogeschool van Amsterdam/Hogeschool IPABO, Pabo Almere (vt/dt) 23/59

24 Eigen vaardigheid rekenen/wiskunde en Nederlands zijn al jaren struikelvakken. Ze zijn als specifieke eis opgenomen in het Bindend Afwijzend Studieadvies (BAS). Door invoering van de landelijke toetsing van rekenen/wiskunde in en Nederlands in is niet het niveau dat de opleiding eist verzwaard, maar wel de tijd om dat niveau te bereiken. Die is namelijk ingekort van twee naar één studiejaar. De opleiding heeft schematisch weergegeven hoeveel contacturen er per jaar per variant gegeven worden. De lesuren zijn meegenomen zoals ze in het rooster gepland zijn. De lessen van 45 minuten gelden als 1 uur, een praktijkdag van de student op de basisschool geldt als volledige werkdag van 8 uur. Voor directe begeleiding van docenten in de wandelgangen en per is 1 uur per week gerekend. Voor voltijd in geldt: jaar 1: 23.4 contacturen per week jaar 2: 23.2 contacturen per week jaar 3: 25.1 contacturen per week jaar 4: 22.3 contacturen per week Voor deeltijd in geldt: jaar 1: 15.5 contacturen per week jaar 2: 15.5 contacturen per week jaar 3: 19.5 contacturen per week jaar 4: 20.5 contacturen per week Uit een onderzoek uit 2006 blijkt dat zowel voltijd- als deeltijd studenten toen gemiddeld ongeveer 32 uur per week aan hun studie hebben besteed. In de deeltijdopleiding wordt meer dan in de voltijd een beroep gedaan op zelfstudie. Studenten zijn over het algemeen redelijk tevreden over de studeerbaarheid van de opleiding, blijkt uit tevredenheidsonderzoeken. In het gesprek met het panel geven studenten aan dat de studielast soms veel is, maar dat de studie (indien goed gepland) wel te doen is in de tijd die er voor staat. Facet 2.5 Instroom Goed Criteria - Het programma sluit qua vorm en inhoud aan bij de kwalificaties van de instromende studenten: vwo, havo, middenkaderopleiding of specialistenopleiding (WEB) of daarmee vergelijkbare kwalificaties, blijkend uit toelatingsonderzoek. Het oordeel wordt als volgt beargumenteerd: De opleiding hanteert de wettelijk vastgestelde toelatingseisen. Studenten moeten beschikken over een diploma havo, vwo of mbo niveau 4. Studenten die deze vooropleiding niet hebben en ouder zijn dan 21 jaar kunnen een 21+-toets afleggen. In dit toelatingsonderzoek moeten zij Nederlands (begrijpend lezen, spelling en schriftelijk formuleren) en rekenen met een voldoende op havo-5 niveau afsluiten. In geval van twijfel over de motivatie van de student volgt een intakegesprek om achtergrond, motivatie en attitude van de student te toetsen. 24/59 NQA - visitatie Hogeschool van Amsterdam/Hogeschool IPABO, Pabo Almere (vt/dt)

25 Bij de voltijdopleiding zijn de meeste instromers afkomstig van havo of mbo. Bij deeltijd zorgt de categorie 'overig' (21+, buitenlands diploma, hbo-propedeuse, hbo/wo-diploma) voor het grootste aandeel. Studenten die met een afgeronde hbo- of wo-opleiding in de deeltijd instromen, starten het eerste jaar met een oriëntatie op het beroep, leggen eigen vaardigheidstoetsen Nederlands en rekenen af, werken aan hun portfolio en bereiden zich voor op het propedeuseassessment. Als zij het assessment niet halen volgen zij het reguliere deeltijdtraject. Als zij het assessment wel halen bestaat de mogelijkheid in het tweede semester een op maat samengesteld programma te volgen. Het te doorlopen curriculum verschilt per student. In een tijdsbestek van in totaal twee jaar kunnen ze een eigen leerroute doorlopen, waarbij hun ontwikkeling en voortgang op dezelfde wijze worden getoetst als bij reguliere studenten. In drie beoordelende assessments voor propedeuse, hoofdfase en als afsluiting startbekwaamheid tonen ze aan over alle benodigde competenties te beschikken. Docenten van de opleiding werken in verschillende vakdomeinen samen met ROC Flevoland aan inhoudelijke afstemming. Het vak rekenen maakt inmiddels deel uit van de opleiding voor onderwijsassistenten en er worden werkmiddagen georganiseerd voor onderwijsassistenten. De onderwijsassistenten (niveau 4) kunnen instromen in het tweede jaar, mits zij voldoen aan het ingangsassessment en de toetsen eigen vaardigheid met een voldoende hebben afgesloten. Ongeacht de vooropleiding beginnen studenten de opleiding allemaal op dezelfde manier. Door diagnostische toetsen, ondersteunende colleges en het bestuderen van literatuur kunnen ze achterstanden inlopen of zich verder bekwamen. In de eerste periode van het studiejaar oriënteren studenten zich op de praktijk, de opleiding en de competenties van een leerkracht basisonderwijs. De opleiding spreekt expliciet de verwachting uit dat studenten eventuele hiaten zelf inlopen in de loop van de eerste twee jaar. Er worden door de opleiding deficiëntieprogramma s aangeboden. Er bestaat een versnellingsprocedure voor studenten die meer willen en aantoonbaar kwaliteit leveren. Studenten kunnen de studie een half jaar tot een heel jaar eerder afronden. De opleiding waardeert daarbij eerder verworven kennis en vaardigheden niet op voorhand, zodat deze ook niet automatisch tot vrijstellingen leiden. Als vervolgens blijkt dat studenten over het vereiste niveau beschikken kunnen ze sneller door de studie gaan. De opleiding werkt niet met EVC en kent geen EVC-procedure. Uit het gesprek met studenten blijkt, dat studenten met een mbo-achtergrond meer moeite hebben met de overgang naar de pabo. Studenten geven daarbij ook aan dat de opleiding hen goed begeleidt en dat ze kunnen bijspijkeren als dat nodig is. Facet 2.6 Duur Voldaan Criteria - De opleiding voldoet aan formele eisen met betrekking tot de omvang van het curriculum: hbo-bachelor: 240 studiepunten. NQA - visitatie Hogeschool van Amsterdam/Hogeschool IPABO, Pabo Almere (vt/dt) 25/59

26 Het oordeel wordt als volgt beargumenteerd: Zowel de voltijd als de deeltijdopleiding voldoen aan de formele eis van 240 EC s voor de omvang van een hbo-bacheloropleiding. Het onderwijs is verdeeld over vier jaren van elk 60 EC s, 60 EC s voor de propedeuse en 180 EC s voor de hoofdfase. In de hoofdfase wordt 30 EC s besteed aan een minor. Facet 2.7 Afstemming tussen vormgeving en inhoud Goed Criteria - Het didactisch concept is in lijn met de doelstellingen. - De werkvormen sluiten aan bij het didactisch concept. Het oordeel wordt als volgt beargumenteerd: Het didactisch concept van de opleiding vloeit voort uit de sociaalconstructivistische visie op onderwijs en is vastgelegd in Pijlers van competentiegericht leren, HvA. Leren wordt beschouwd als een proces waarin studenten persoonlijke kwaliteiten ontwikkelen, een kennisbasis opbouwen en kennis en inzichten op eigen wijze toepassen in de praktijk. Naarmate de studie vordert in de opleiding neemt de verantwoordelijkheid van de student voor het leerproces toe. De opleiding wil de student eigenaar maken van het leerproces. Het panel heeft materiaal van studenten bekeken en studenten gesproken en stelt vast dat studenten voor een groot deel hun eigen leerproces sturen, binnen de gestelde kaders. De opleiding hanteert de pijlers van competentiegericht leren van de HvA: kernvraagstukken uit beroep of wetenschap zijn vertrekpunt voor leeractiviteiten, studenten leren zelfstandig te leren, de opleiding faciliteert en begeleidt, studenten leren in geïntegreerde leer- en werkomgevingen, reflectieve en onderzoeksmatige activiteiten zijn onderdeel van het curriculum. De opleiding hanteert verschillende werkvormen: praktijk, prestaties, onderzoeken, hoorcolleges, werkcolleges, practica, tutorbijeenkomsten, themaweken en themadagen, schoolbezoeken, zelfstudie en reflectie. De opleiding heeft geconstateerd dat vooral voltijdstudenten soms moeite hebben met het leggen van een link tussen de praktijk en de colleges op de opleiding. Dat heeft geleid tot een vermindering van het collegebezoek. Uit gesprekken die de opleiding daarover met studenten heeft gevoerd, blijkt dat docenten een deel van de studenten overschat als het gaat om het zelfstandig leggen van een relatie tussen theorie en praktijk. Het panel heeft studenten gesproken en stelt vast dat de opleiding actie heeft ondernomen. Studenten geven aan dat de colleges (en het startcollege aan het begin van elk blok, zie facet 2.3) inspirerend en nuttig zijn. Collegestof maakt onderdeel uit van de toetsen. Uit tevredenheidsonderzoeken en het gesprek met het panel blijkt dat studenten van beide varianten tevreden zijn over de werkvormen die de opleiding toepast. 26/59 NQA - visitatie Hogeschool van Amsterdam/Hogeschool IPABO, Pabo Almere (vt/dt)

27 Facet 2.8 Beoordeling en toetsing Goed Criteria - Door de beoordelingen, toetsingen en examens wordt adequaat getoetst of de studenten de leerdoelen van (onderdelen van) het programma hebben gerealiseerd. Het oordeel wordt als volgt beargumenteerd: De directeur en het managementteam zijn verantwoordelijk voor de kwaliteit van toetsing en beoordeling. In de OER zijn alle relevante regelingen en eisen rondom toetsing en examinering opgenomen. De directie heeft een examencommissie, toetscommissie, en afstudeercommissie aangewezen en de taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden ervan vastgesteld. Tussen de drie commissies vindt geregeld overleg plaats. De examencommissie bestaat uit drie docenten en neemt een onafhankelijke positie in ten opzichte van de directie. De commissie moet lacunes in toets- en afstudeerbeleid constateren en signaleert problemen in de uitvoeringspraktijk. De opleiding heeft een toetscommissie ingesteld voor de ontwikkeling en implementatie van het toetsbeleid en de verbetering van de toetspraktijk. De commissie bestaat uit docenten uit alle basisteams en een onderwijskundig adviseur. De commissie houdt zich bezig met het evalueren van het toetsbeleid, signaleert problemen, werkt het toetsbeleid uit, onderhoudt contact met de examen- en afstudeercommissie en rapporteert eens per zes weken aan de directeur. De afstudeercommissie bestaat uit twee opleidingsassessoren en twee externe veldassessoren. De afstudeercommissie is verantwoordelijk voor de uitvoering van het startbekwaamheidsassessment. De opleiding heeft in de Notitie Toetsbeleid, 2007 vastgelegd hoe de opleiding toetst of een student de criteria van het programma heeft gerealiseerd. In de notitie wordt het toetsprogramma, de toetsvormen, de positie van de toetscommissie en de kwaliteitsborging beschreven. Het panel is positief over de wijze waarop de opleiding het toetsbeleid heeft ingericht. Het toetsprogramma bestaat uit integrale competentietoetsen en programmagebonden toetsen. De integrale competentietoetsen zijn verdeeld in ontwikkelingsgerichte verzilveringen (gesprek over competentieontwikkeling en studievoortgang) en normatieve assessments. In de assessments worden competenties integraal getoetst. Het assessment bestaat uit een veldassessment, portfoliobeoordeling, en het criteriumgericht interview. Programmagebonden toetsen horen bij de diverse programmalijnen van de opleiding: praktijk, prestaties en leren in vakdomeinen. De periodetoets in de eerste twee jaar toetst de kennisbasis van Nederlands, rekenen/wiskunde en pedagogiek. Met periodeopdrachten toetst de opleiding de domeinkennis bij Mens en Wereld, respectievelijk de practica van Kunstzinnige oriëntatie in de eerste twee jaar van de opleiding. De periodeopdrachten hebben over het algemeen betrekking op vakdidactische toepassingen. Bij alle opdrachten wordt nagegaan of de vakkennis adequaat wordt toegepast, of de vakkennis wordt NQA - visitatie Hogeschool van Amsterdam/Hogeschool IPABO, Pabo Almere (vt/dt) 27/59

Accreditatiekader bestaande opleidingen hoger onderwijs [hbo-bachelor]: uitwerking voor Associate degree-programma s tijdens de pilotfase

Accreditatiekader bestaande opleidingen hoger onderwijs [hbo-bachelor]: uitwerking voor Associate degree-programma s tijdens de pilotfase Accreditatiekader bestaande opleidingen hoger onderwijs [hbo-bachelor]: uitwerking voor Associate degree-programma s tijdens de pilotfase 11 februari 2008 Inhoud 1 Inleiding 3 2 Accreditatiekader, toegespitst

Nadere informatie

Visitatiedata: 14 en 15 februari 2008 en 26 september 2008

Visitatiedata: 14 en 15 februari 2008 en 26 september 2008 PABO van Hogeschool van Amsterdam Onderwijs en Opvoeding, Amsterdam Opleiding: Opleiding tot Leraar Basisonderwijs hbo-bachelor Croho: 34808 Varianten: voltijd/deeltijd Visitatiedata: 14 en 15 februari

Nadere informatie

Hogeschool van Arnhem en Nijmegen

Hogeschool van Arnhem en Nijmegen Hogeschool van Arnhem en Nijmegen Opleiding: Lerarenopleidingen Algemene Vakken; hbo-bachelor, Croho-nummers z.o.z. Locatie: Nijmegen Varianten: voltijd/deeltijd Visitatiedata: 20, 21, en 22 april 2009

Nadere informatie

AVANS Hogeschool, Breda

AVANS Hogeschool, Breda AVANS Hogeschool, Breda Opleiding: Opleiding tot Leraar Basisonderwijs; hbo-bachelor Croho: 34808 Varianten: voltijd/deeltijd Visitatiedata: 7 en 8 oktober 2008 Netherlands Quality Agency (NQA) Utrecht,

Nadere informatie

Hogeschool van Arnhem en Nijmegen

Hogeschool van Arnhem en Nijmegen Hogeschool van Arnhem en Nijmegen Opleiding: Elektrotechniek, hbo-bachelor; Croho: 34267 Varianten: voltijd/deeltijd Visitatiedatum: 27 mei 2008 Netherlands Quality Agency (NQA) Utrecht, september 2008

Nadere informatie

Hogeschool van Arnhem en Nijmegen

Hogeschool van Arnhem en Nijmegen Hogeschool van Arnhem en Nijmegen Opleiding: Pabo Arnhem; hbo-bachelor Croho: 34808 Varianten: voltijd/deeltijd Visitatiedata: 21 en 23 mei 2008 Netherlands Quality Agency (NQA) Utrecht, september 2008

Nadere informatie

INHOUDSOPGAVE... 2 1. ALGEMEEN... 4 1.1 Aard van dit document... 4 1.2 Informatie en communicatie... 4 1.3 Inwerkingtreding en duur... 4 1.

INHOUDSOPGAVE... 2 1. ALGEMEEN... 4 1.1 Aard van dit document... 4 1.2 Informatie en communicatie... 4 1.3 Inwerkingtreding en duur... 4 1. 1 INHOUDSOPGAVE... 2 1. ALGEMEEN... 4 1.1 Aard van dit document... 4 1.2 Informatie en communicatie... 4 1.3 Inwerkingtreding en duur... 4 1.4 Onderwijs- en examenregeling... 4 2. TOELATING TOT DE OPLEIDING...

Nadere informatie

Informatie werkplekleren

Informatie werkplekleren Informatie werkplekleren Pabo Venlo 2014-2015 Inhoudsopgave Inleiding Blz. 3 Stagedagen Blz. 4 Stageweken Blz. 4 Jaaroverzicht 2014-2015 Blz. 5 Opleidingsprogramma Blz. 6 Propedeusefase Hoofdfase Afstudeerfase

Nadere informatie

Noordelijke Hogeschool Leeuwarden

Noordelijke Hogeschool Leeuwarden Noordelijke Hogeschool Leeuwarden Opleidingen: Lerarenopleidingen Algemene Vakken; hbo-bachelor Locatie: Leeuwarden, Groningen Varianten: voltijd/deeltijd Visitatiedata: 8, 9 en 10 september 2009 Netherlands

Nadere informatie

Hogeschool van Arnhem en Nijmegen Opleiding: Financial Services Management HBO bachelor, locatie Arnhem Croho: 34414 Varianten: voltijd & deeltijd

Hogeschool van Arnhem en Nijmegen Opleiding: Financial Services Management HBO bachelor, locatie Arnhem Croho: 34414 Varianten: voltijd & deeltijd Hogeschool van Arnhem en Nijmegen Opleiding: Financial Services Management HBO bachelor, locatie Arnhem Croho: 34414 Varianten: voltijd & deeltijd Visitatiedatum: 25 juni 2007 Netherlands Quality Agency

Nadere informatie

PEER REVIEWS. Managementgroep Interactum September 2014

PEER REVIEWS. Managementgroep Interactum September 2014 PEER REVIEWS Managementgroep Interactum September 2014 Met peer review wordt een systeem bedoeld waarbij de betreffende opleidingen structureel gebruik maken van elkaars deskundigheid en elkaars critical

Nadere informatie

Besluit strekkende tot het verlenen van accreditatie aan de opleiding hbo-bachelor Bewegingstechnologie van De Haagse Hogeschool

Besluit strekkende tot het verlenen van accreditatie aan de opleiding hbo-bachelor Bewegingstechnologie van De Haagse Hogeschool NAO nederlands- vlaamse accreditatieorganisatie Besluit Besluit strekkende tot het verlenen van accreditatie aan de opleiding hbo-bachelor Bewegingstechnologie van De Haagse Hogeschool Datum: 1 oktober

Nadere informatie

Hogeschool van Arnhem en Nijmegen

Hogeschool van Arnhem en Nijmegen Hogeschool van Arnhem en Nijmegen Opleiding: Opleiding tot leraar Basisonderwijs, hbo-bachelor Locatie: Groenewoud Nijmegen Croho: 43808 Varianten: voltijd/deeltijd Visitatiedatum: 14 en 15 mei 2008 Netherlands

Nadere informatie

Hogeschool Utrecht, Instituut Archimedes

Hogeschool Utrecht, Instituut Archimedes Hogeschool Utrecht, Instituut Archimedes Opleiding: Lerarenopleidingen; hbo-bachelor Locatie: Utrecht Croho s: z.o.z. Varianten: voltijd/deeltijd Visitatiedata: 14, 15 en 16 september 2009 Netherlands

Nadere informatie

Hogeschool van Arnhem en Nijmegen

Hogeschool van Arnhem en Nijmegen Hogeschool van Arnhem en Nijmegen Opleiding: HBO-Rechten, bachelor Locaties: Arnhem en Nijmegen Croho: 39205 Varianten: voltijd/deeltijd Visitatiedatum: 8 april 2008 Netherlands Quality Agency (NQA) Utrecht,

Nadere informatie

Besluit. College van bestuur. Hogeschool van Amsterdam. Postbus 931 1000 AX AMSTERDAM

Besluit. College van bestuur. Hogeschool van Amsterdam. Postbus 931 1000 AX AMSTERDAM College van bestuur Hogeschool van Amsterdam Postbus 931 1000 AX AMSTERDAM Besluit Besluit strekkende tot positieve beoordeling van een aanvraag Toets nieuwe opleiding hbo-master Integraal Leiderschap

Nadere informatie

Fontys Hogescholen, locatie Eindhoven Opleiding: Fiscale Economie, hbo bachelor Croho: 34409 Varianten: voltijd/deeltijd

Fontys Hogescholen, locatie Eindhoven Opleiding: Fiscale Economie, hbo bachelor Croho: 34409 Varianten: voltijd/deeltijd Fontys Hogescholen, locatie Eindhoven Opleiding: Fiscale Economie, hbo bachelor Croho: 34409 Varianten: voltijd/deeltijd Visitatiedatum: 5 februari 2007 Netherlands Quality Agency (NQA) Utrecht, mei 2007

Nadere informatie

Fontys Hogescholen, Tilburg en Sittard

Fontys Hogescholen, Tilburg en Sittard Fontys Hogescholen, Tilburg en Sittard Opleiding: Leraar voortgezet onderwijs 1e graad Lichamelijke Opvoeding hbo-bachelor Croho: 35025 Varianten: voltijd/deeltijd Visitatiedatum: 2 april 2008 Netherlands

Nadere informatie

Fontys Hogescholen, Eindhoven

Fontys Hogescholen, Eindhoven Fontys Hogescholen, Eindhoven Opleiding: Management Economie en Recht; hbo-bachelor Croho: 34435 Varianten: voltijd/deeltijd Visitatiedatum: 16 april 2009 Netherlands Quality Agency (NQA) Utrecht, juli

Nadere informatie

Hbo tweedegraadslerarenopleiding

Hbo tweedegraadslerarenopleiding Hbo tweedegraadslerarenopleiding Verkort traject www.saxionnext.nl Inhoudsopgave Inleiding 3 Een bijzondere opleiding 4 Opbouw 5 Toelating en inschrijving 7 Beste student, Je hebt een afgeronde hbo- of

Nadere informatie

ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING Bijlage, Bachelor Opleiding Docent Muziek

ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING Bijlage, Bachelor Opleiding Docent Muziek ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING Bijlage, Bachelor Opleiding Docent Muziek Studiejaar 2013-2014 Algemeen 1. Deze bijlage bij het algemene gedeelte van de Onderwijs- en examenregeling van Codarts is van toepassing

Nadere informatie

Noordelijke Hogeschool Leeuwarden

Noordelijke Hogeschool Leeuwarden Noordelijke Hogeschool Leeuwarden Opleiding: Pedagogiek hbo-bachelor Locatie: Leeuwarden en Zwolle Croho: 35158 Varianten: voltijd/deeltijd Visitatiedatum: 9 juni 2009 Netherlands Quality Agency (NQA)

Nadere informatie

Hogeschool INHOLLAND, School of Agriculture and Technology

Hogeschool INHOLLAND, School of Agriculture and Technology Hogeschool INHOLLAND, School of Agriculture and Technology Opleiding: Luchtvaarttechnologie, bachelor Variant: voltijd Visitatiedata: 5 en 6 april 2005 NQA (Netherlands Quality Agency) Utrecht, augustus

Nadere informatie

Studentenstatuut (opleidingsspecifiek deel) 2014-2015

Studentenstatuut (opleidingsspecifiek deel) 2014-2015 Studentenstatuut (opleidingsspecifiek deel) 2014-2015 Master leraar Algemene Economie Croho: 45275 deeltijd 1 INHOUDSOPGAVE INHOUDSOPGAVE... 2 1. ALGEMEEN... 4 1.1 Aard van dit document... 4 1.2 Informatie

Nadere informatie

AVANS Hogeschool, Tilburg

AVANS Hogeschool, Tilburg AVANS Hogeschool, Tilburg Opleiding: Technische Bedrijfskunde; hbo-bachelor Croho: 34421 Varianten: voltijd/deeltijd Visitatiedatum: 9 oktober 2008 Netherlands Quality Agency (NQA) Utrecht, december 2008

Nadere informatie

Christelijke Hogeschool Windesheim

Christelijke Hogeschool Windesheim Christelijke Hogeschool Windesheim Opleiding: Management, Economie en Recht; hbo-bachelor, croho: 34435 Locatie: Zwolle Varianten: voltijd/deeltijd Visitatiedatum: 16 april 2009 Netherlands Quality Agency

Nadere informatie

Hanzehogeschool Groningen, Groningen

Hanzehogeschool Groningen, Groningen Hanzehogeschool Groningen, Groningen Opleiding: Elektrotechniek; hbo-bachelor Croho: 34267 Varianten: voltijd/deeltijd Visitatiedatum: 15 april 2008 Netherlands Quality Agency (NQA) Utrecht, juli 2008

Nadere informatie

Protestants-Christelijke Hogeschool Marnix Academie

Protestants-Christelijke Hogeschool Marnix Academie Protestants-Christelijke Hogeschool Marnix Academie Opleiding: Lerarenopleiding basisonderwijs, hbo-bachelor Croho: 34808 Varianten: voltijd/deeltijd Visitatiedata: 15 november 2007 en 12 september 2008

Nadere informatie

Onderwijs- en examenregeling Hoofdstuk 3 Opleidingsdeel LVO 2015-2016

Onderwijs- en examenregeling Hoofdstuk 3 Opleidingsdeel LVO 2015-2016 Onderwijs- en examenregeling Hoofdstuk 3 Opleidingsdeel LVO 2015-2016 Opleidingsdeel voor de bachelor lerarenopleidingen voortgezet onderwijs van Driestar hogeschool (onderdeel van Driestar educatief)

Nadere informatie

Certificering pabo-studenten voor Ontwikkelingsgericht Onderwijs Door: Bestuur OGO-Academie september 2014

Certificering pabo-studenten voor Ontwikkelingsgericht Onderwijs Door: Bestuur OGO-Academie september 2014 Certificering pabo-studenten voor Ontwikkelingsgericht Onderwijs Door: Bestuur OGO-Academie september 2014 Inleiding De certificering wordt door de OGO-Academie uitgevoerd. De pabo s zijn verantwoordelijk

Nadere informatie

Hogeschool van Arnhem en Nijmegen

Hogeschool van Arnhem en Nijmegen Hogeschool van Arnhem en Nijmegen Opleidingen: Informatica en Technische Informatica; hbo-bachelor Locaties: Arnhem en Nijmegen Croho: 34479 (I) en 34476 (TI) Varianten: voltijd/deeltijd Visitatiedatum:

Nadere informatie

Protocol PDG en educatieve minor

Protocol PDG en educatieve minor Protocol PDG en educatieve minor 28 april 2014 Inhoud Protocol voor beoordelingen door de NVAO van de kwaliteit van de afstudeerrichtingen algemeen vormend onderwijs en beroepsgericht onderwijs, het traject

Nadere informatie

Avans Hogeschool, s-hertogenbosch

Avans Hogeschool, s-hertogenbosch Avans Hogeschool, s-hertogenbosch Opleiding: Integrale veiligheid, hbo bachelor Croho: 39201 Varianten: voltijd en deeltijd Visitatiedatum: 12 juni 2007 Netherlands Quality Agency (NQA) Utrecht, oktober

Nadere informatie

Noordelijke Hogeschool Leeuwarden Opleiding: Commerciële Economie, hbo bachelor Croho: 34402 Varianten: voltijd, deeltijd

Noordelijke Hogeschool Leeuwarden Opleiding: Commerciële Economie, hbo bachelor Croho: 34402 Varianten: voltijd, deeltijd Noordelijke Hogeschool Leeuwarden Opleiding: Commerciële Economie, hbo bachelor Croho: 34402 Varianten: voltijd, deeltijd Visitatiedatum: 4 juli 2007 Netherlands Quality Agency (NQA) Utrecht, december

Nadere informatie

Hogeschool voor de Kunsten Utrecht

Hogeschool voor de Kunsten Utrecht Hogeschool voor de Kunsten Utrecht Opleiding: Docent Beeldende Kunst & Vormgeving, hbo-bachelor; Croho: 39100 Varianten: voltijd en deeltijd Visitatiedatum: 11 september 2007 Netherlands Quality Agency

Nadere informatie

Hogeschool Arnhem en Nijmegen

Hogeschool Arnhem en Nijmegen Hogeschool Arnhem en Nijmegen Opleiding: Management in Zorg, hbo-bachelor Locatie: Nijmegen Croho: 34538 Varianten: deeltijd Visitatiedatum: 26 juni 2007 Netherlands Quality Agency (NQA) Utrecht, december

Nadere informatie

Besluit. Aan het Bestuur van de Leidse Onderwijsinstellingen (LOI) Postbus CA LEIDERDORP

Besluit. Aan het Bestuur van de Leidse Onderwijsinstellingen (LOI) Postbus CA LEIDERDORP Aan het Bestuur van de Leidse Onderwijsinstellingen (LOI) Postbus 4200 2350 CA LEIDERDORP Besluit Besluit strekkende tot een positieve beoordeling van een aanvraag om accreditatie van de opleiding hbo-bachelor

Nadere informatie

Bijlage 2. Protocol toetsing Associatedegreeprogramma. 15 december 2009

Bijlage 2. Protocol toetsing Associatedegreeprogramma. 15 december 2009 Bi Bijlage 2 Protocol toetsing Associatedegreeprogramma door de NVAO 15 december 2009 Inhoud 1 Inleiding 3 2 Toets Associate-degreeprogramma in de hbo-bachelor 4 2.1 2.2 Criteria De status van de bacheloropleiding

Nadere informatie

Besluit strekkende tot een positieve beoordeling van een aanvraag om accreditatie van de opleiding hbo-bachelor Bouwkunde van de Haagse Hogeschool

Besluit strekkende tot een positieve beoordeling van een aanvraag om accreditatie van de opleiding hbo-bachelor Bouwkunde van de Haagse Hogeschool College van bestuur Haagse Hogeschool Postbus 13336 2501 EH DEN HAAG Besluit Besluit strekkende tot een positieve beoordeling van een aanvraag om accreditatie van de opleiding hbo-bachelor Bouwkunde van

Nadere informatie

Studentenstatuut (opleidingsspecifiek deel) 2015-2016

Studentenstatuut (opleidingsspecifiek deel) 2015-2016 Studentenstatuut (opleidingsspecifiek deel) 05-06 Master Pedagogiek CROHO-nummer 443 variant: deeltijd NHL Hogeschool Afdeling: Zorg en Welzijn Versie: Concept besproken met AO-M.Peda 8-4-5 / definitief

Nadere informatie

Besluit. College van bestuur. Hanzehogeschool Groningen. Postbus 30030 9700 RM GRONINGEN

Besluit. College van bestuur. Hanzehogeschool Groningen. Postbus 30030 9700 RM GRONINGEN College van bestuur Hanzehogeschool Groningen Postbus 30030 9700 RM GRONINGEN Besluit Besluit strekkende tot een positieve beoordeling van een aanvraag om accreditatie van de opleiding hbo-bachelor Facility

Nadere informatie

Noordelijke Hogeschool Leeuwarden

Noordelijke Hogeschool Leeuwarden Noordelijke Hogeschool Leeuwarden Opleiding: Opleiding tot leraar Basisonderwijs; hbo-bachelor Croho: 34808 Varianten: Voltijd Visitatiedata: 11 en 12 juni 2008 Netherlands Quality Agency (NQA) Utrecht,

Nadere informatie

Hogeschool INHOLLAND, Alkmaar. Visitatiedata: 16 en 17 maart 2005

Hogeschool INHOLLAND, Alkmaar. Visitatiedata: 16 en 17 maart 2005 Hogeschool INHOLLAND, Alkmaar Opleiding: Varianten: Werktuigbouwkunde voltijd en deeltijd Visitatiedata: 16 en 17 maart 2005 Netherlands Quality Agency (NQA) Utrecht, november 2005 2 NQA visitatie Hogeschool

Nadere informatie

Hogeschool Zeeland, Vlissingen

Hogeschool Zeeland, Vlissingen Hogeschool Zeeland, Vlissingen Opleiding: Personeel en Arbeid, hbo-bachelor; Croho: 34609 Varianten: voltijd, deeltijd Visitatiedatum: 9 januari 2008 Netherlands Quality Agency (NQA) Utrecht, april 2008

Nadere informatie

Hanzehogeschool Groningen, Groningen

Hanzehogeschool Groningen, Groningen Hanzehogeschool Groningen, Groningen Opleiding: Opleiding tot Leraar Basisonderwijs, hbo-bachelor; Croho: 34808 Variant: voltijd Visitatiedatum: 22 en 23 april 2008 Netherlands Quality Agency (NQA) Utrecht,

Nadere informatie

Studentenstatuut (opleidingsspecifiek deel) 2014-2015

Studentenstatuut (opleidingsspecifiek deel) 2014-2015 Studentenstatuut (opleidingsspecifiek deel) 014-015 Master Pedagogiek CROHO-nummer 44113 deeltijd 1 INHOUDSOPGAVE INHOUDSOPGAVE... 1. ALGEMEEN... 4 1.1 Aard van dit document... 4 1. Informatie en communicatie...

Nadere informatie

Hogeschool van Arnhem en Nijmegen Locatie: Arnhem Opleiding: Bedrijfseconomie, hbo bachelor; Croho: 34401 Varianten: voltijd en deeltijd

Hogeschool van Arnhem en Nijmegen Locatie: Arnhem Opleiding: Bedrijfseconomie, hbo bachelor; Croho: 34401 Varianten: voltijd en deeltijd Hogeschool van Arnhem en Nijmegen Locatie: Arnhem Opleiding: Bedrijfseconomie, hbo bachelor; Croho: 34401 Varianten: voltijd en deeltijd Visitatiedatum: 20 juni 2007 Netherlands Quality Agency (NQA) Utrecht,

Nadere informatie

Stenden Hogeschool. Visitatiedata: 2, 3 en 4 juni 2008

Stenden Hogeschool. Visitatiedata: 2, 3 en 4 juni 2008 Stenden Hogeschool Opleiding: Opleiding tot Leraar Basisonderwijs; hbo-bachelor Locaties: Leeuwarden, Groningen, Emmen Croho: 34808 Varianten: voltijd/deeltijd Visitatiedata: 2, 3 en 4 juni 2008 Netherlands

Nadere informatie

OPSTELLEN EINDKWALIFICATIES OPLEIDING

OPSTELLEN EINDKWALIFICATIES OPLEIDING OPSTELLEN EINDKWALIFICATIES OPLEIDING MARIANNE KOK/HERBERT WOLDBERG/HVA Toelichting bij opt opstelellen van eindkwalificaties van een opleiding bij de HvA 1 Het opleidingsprofiel: De beroepspraktijk draagt

Nadere informatie

Handreiking aanvraag Toets Nieuwe Opleiding Nederland

Handreiking aanvraag Toets Nieuwe Opleiding Nederland Handreiking aanvraag Toets Nieuwe Opleiding Nederland 17 december 2015 Inhoud 1 Inleiding 3 2 Wanneer een Toets Nieuwe Opleiding? 4 3 Werkwijze Toets Nieuwe Opleiding 5 4 Aanvraagdossier ten behoeve van

Nadere informatie

Hogeschool INHOLLAND, Rotterdam

Hogeschool INHOLLAND, Rotterdam Hogeschool INHOLLAND, Rotterdam Opleiding: Integrale Veiligheid, hbo-bachelor Croho: 39201 Varianten: voltijd/deeltijd/duaal Visitatiedatum: 3 juni 2008 Netherlands Quality Agency (NQA) Utrecht, december

Nadere informatie

Hogeschool van Arnhem en Nijmegen

Hogeschool van Arnhem en Nijmegen Hogeschool van Arnhem en Nijmegen Opleiding: Commerciële Economie, hbo-bachelor Croho: 34402 Varianten: voltijd/deeltijd/duaal Locaties: Arnhem en Nijmegen Visitatiedatum: 19 juni 2007 Netherlands Quality

Nadere informatie

Besluit. College van Bestuur van de Hanzehogeschool Groningen Postbus 30030 9700 RM GRONINGEN

Besluit. College van Bestuur van de Hanzehogeschool Groningen Postbus 30030 9700 RM GRONINGEN College van Bestuur van de Hanzehogeschool Groningen Postbus 30030 9700 RM GRONINGEN Besluit datum 19 januari 2005 onderwerp Definitief besluit accreditatie hbo-bachelor Bouwkunde ons kenmerk NVAO/20050113/CT

Nadere informatie

AVANS Hogeschool, Breda

AVANS Hogeschool, Breda AVANS Hogeschool, Breda Opleiding: Management, Economie en Recht; hbo-bachelor Croho: 34435 Varianten: voltijd/duaal Visitatiedatum: 24 september 2009 Netherlands Quality Agency (NQA) Utrecht, december

Nadere informatie

Hogeschool Utrecht, locatie Utrecht

Hogeschool Utrecht, locatie Utrecht Hogeschool Utrecht, locatie Utrecht Opleiding: hbo-master Dovenstudies/ Leraar Nederlandse Gebarentaal Croho: 44104 Variant: deeltijd Visitatiedatum: 18 december 2008 Netherlands Quality Agency (NQA) Utrecht,

Nadere informatie

Noordelijke Hogeschool Leeuwarden Opleiding: Bedrijfswiskunde; hbo-bachelor Locatie: Leeuwarden Croho: 35168 Varianten: voltijd/deeltijd

Noordelijke Hogeschool Leeuwarden Opleiding: Bedrijfswiskunde; hbo-bachelor Locatie: Leeuwarden Croho: 35168 Varianten: voltijd/deeltijd Noordelijke Hogeschool Leeuwarden Opleiding: Bedrijfswiskunde; hbo-bachelor Locatie: Leeuwarden Croho: 35168 Varianten: voltijd/deeltijd Visitatiedatum: 16 juni 2009 Netherlands Quality Agency (NQA) Utrecht

Nadere informatie

Hogeschool INHOLLAND Opleiding: Sociaal Juridische Dienstverlening, hbo bachelor; Varianten: voltijd/deeltijd/duaal Locaties: Rotterdam/Den Haag

Hogeschool INHOLLAND Opleiding: Sociaal Juridische Dienstverlening, hbo bachelor; Varianten: voltijd/deeltijd/duaal Locaties: Rotterdam/Den Haag Hogeschool INHOLLAND Opleiding: Sociaal Juridische Dienstverlening, hbo bachelor; Varianten: voltijd/deeltijd/duaal Locaties: Rotterdam/Den Haag Visitatiedatum: 31 oktober 2006 Netherlands Quality Agency

Nadere informatie

Katholieke Pabo Zwolle. Studeren met een functiebeperking

Katholieke Pabo Zwolle. Studeren met een functiebeperking Katholieke Pabo Zwolle Studeren met een functiebeperking Wil ik leraar basisonderwijs worden? 22-3-2016 2 Wat doet een leraar basisonderwijs? 1. Lessen voorbereiden 2. Lesgeven (groep 1 t/m 8) 3. Gemaakt

Nadere informatie

ONDERWIJS-EN EXAMENREGLEMENT 2013-2014 Post HBO opleiding jenaplanonderwijs

ONDERWIJS-EN EXAMENREGLEMENT 2013-2014 Post HBO opleiding jenaplanonderwijs ONDERWIJS-EN EXAMENREGLEMENT 2013-2014 Post HBO opleiding jenaplanonderwijs 1 Inleiding In het onderwijs- en examenreglement (OER) van de NJPV is geregeld: de samenstelling, werkwijze en bevoegdheden van

Nadere informatie

Hogeschool INHolland, Amsterdam

Hogeschool INHolland, Amsterdam Hogeschool INHolland, Amsterdam Opleiding: Pedagogiek; hbo-bachelor Croho: 35158 Varianten: voltijd, deeltijd Visitatiedatum: 28 mei 2009 Netherlands Quality Agency (NQA) Utrecht, september 2009 2/69 NQA

Nadere informatie

Iselinge Hogeschool, Doetinchem

Iselinge Hogeschool, Doetinchem Iselinge Hogeschool, Doetinchem Opleiding: Opleiding tot Leraar Basisonderwijs, hbo-bachelor; Croho: 34808 Varianten: voltijd, deeltijd en duaal Visitatiedata: 12 en 13 februari 2008 Netherlands Quality

Nadere informatie

Hogeschool INHOLLAND, Delft

Hogeschool INHOLLAND, Delft Hogeschool INHOLLAND, Delft Opleiding: Plattelandsvernieuwing, bachelor Variant: voltijd Visitatiedata: 20 en 21 april 2005 NQA (Netherlands Quality Agency) Utrecht, augustus 2005 2 NQA - visitatie Hogeschool

Nadere informatie

Fontys Hogeschool, Tilburg

Fontys Hogeschool, Tilburg Fontys Hogeschool, Tilburg Opleiding: Docent Drama, hbo bachelor; Croho: 34745 Variant: Voltijd Visitatiedatum: 10 april 2008 Netherlands Quality Agency (NQA) Utrecht, juni 2008 2/54 NQA - visitatie Fontys

Nadere informatie

AVANS Hogeschool, s-hertogenbosch

AVANS Hogeschool, s-hertogenbosch AVANS Hogeschool, s-hertogenbosch Opleiding: Varianten: Civiele Techniek voltijd en duaal Visitatiedata: 29 en 30 september 2004 NQA (Netherlands Quality Agency) 2 NQA visitatie Avans Hogeschool vestiging

Nadere informatie

Hogeschool INHOLLAND. Opleidingen: Voedingsmiddelentechnologie, bachelor Varianten: voltijd/duaal. Visitatiedata: 2 en 3 juni 2005

Hogeschool INHOLLAND. Opleidingen: Voedingsmiddelentechnologie, bachelor Varianten: voltijd/duaal. Visitatiedata: 2 en 3 juni 2005 Hogeschool INHOLLAND Opleidingen: Voedingsmiddelentechnologie, bachelor Varianten: voltijd/duaal Visitatiedata: 2 en 3 juni 2005 Netherlands Quality Agency (NQA) Utrecht, november 2005 2 NQA - visitatie

Nadere informatie

Hogeschool Rotterdam. Opleiding: Vrijetijdsmanagement, hbo bachelor Croho: 34438 Varianten: voltijd. Visitatiedatum: 4 juni 2007

Hogeschool Rotterdam. Opleiding: Vrijetijdsmanagement, hbo bachelor Croho: 34438 Varianten: voltijd. Visitatiedatum: 4 juni 2007 Hogeschool Rotterdam Opleiding: Vrijetijdsmanagement, hbo bachelor Croho: 34438 Varianten: voltijd Visitatiedatum: 4 juni 2007 Netherlands Quality Agency (NQA) Utrecht, november 2007 2/54 NQA - visitatie

Nadere informatie

Studentenstatuut (opleidingsspecifiek deel) 2014-2015. Leraar Basisonderwijs

Studentenstatuut (opleidingsspecifiek deel) 2014-2015. Leraar Basisonderwijs Studentenstatuut (opleidingsspecifiek deel) 2014-2015 Leraar Basisonderwijs CROHO-nummer:34808 Variant: voltijd 1 INHOUDSOPGAVE 1. ALGEMEEN... 4 1.1 Aard van dit document... 4 1.2 Informatie en communicatie...

Nadere informatie

Hogeschool Zeeland, Vlissingen

Hogeschool Zeeland, Vlissingen Hogeschool Zeeland, Vlissingen Opleiding: Elektrotechniek, hbo-bachelor; Croho: 34267 Varianten: voltijd en deeltijd Visitatiedatum: 5 maart 2008 Netherlands Quality Agency (NQA) Utrecht, december 2008

Nadere informatie

Informatievergadering. Hervisitatie Specifieke lerarenopleiding

Informatievergadering. Hervisitatie Specifieke lerarenopleiding Informatievergadering Hervisitatie Specifieke lerarenopleiding Wie zijn we? Besluit Vlaamse Regering Visitatieprotocol Planning ZER en beoordelingskader Visitatieproces Visitatiecommissie 23/04/2014 2

Nadere informatie

Hogeschool Rotterdam. Maatschappelijk Werk en Dienstverlening, hbo-bachelor; Visitatiedatum: 10 oktober 2006

Hogeschool Rotterdam. Maatschappelijk Werk en Dienstverlening, hbo-bachelor; Visitatiedatum: 10 oktober 2006 Hogeschool Rotterdam Opleiding: Varianten: Maatschappelijk Werk en Dienstverlening, hbo-bachelor; voltijd/deeltijd Visitatiedatum: 10 oktober 2006 Netherlands Quality Agency (NQA) Utrecht, december 2006

Nadere informatie

2. Bevindingen met betrekking tot het VBI-rapport

2. Bevindingen met betrekking tot het VBI-rapport Hogeschool Dirksen B.V. De heer D. van der Mark, directeur Postbus 3090 6802 DB ARNHEM Besluit Besluit strekkende tot een positieve beoordeling van een aanvraag om accreditatie van de opleiding hbo-bachelor

Nadere informatie

Hogeschool van Arnhem en Nijmegen Locatie: Nijmegen Opleiding: Opleidingskunde, hbo bachelor Varianten: Voltijd en deeltijd

Hogeschool van Arnhem en Nijmegen Locatie: Nijmegen Opleiding: Opleidingskunde, hbo bachelor Varianten: Voltijd en deeltijd Hogeschool van Arnhem en Nijmegen Locatie: Nijmegen Opleiding: Opleidingskunde, hbo bachelor Varianten: Voltijd en deeltijd Visitatiedatum: 8 mei 2007 Netherlands Quality Agency (NQA) Utrecht, juli 2007

Nadere informatie

Fontys Hogescholen, Tilburg

Fontys Hogescholen, Tilburg Fontys Hogescholen, Tilburg Opleiding: Docent Muziek; hbo-bachelor Croho: 39112 Varianten: voltijd Visitatiedatum: 11 mei 2009 Netherlands Quality Agency (NQA) Utrecht, september 2009 2/55 NQA - visitatie

Nadere informatie

Christelijke Hogeschool Windesheim

Christelijke Hogeschool Windesheim Christelijke Hogeschool Windesheim Opleidingen: Accountancy en Bedrijfseconomie, hbo-bachelor; Varianten: Accountancy voltijd/deeltijd/duaal Bedrijfseconomie voltijd Visitatiedatum: 27 juni 2006 Netherlands

Nadere informatie

Fontys Hogeschool Tilburg

Fontys Hogeschool Tilburg Fontys Hogeschool Tilburg Opleidingen: Docent Beeldende Kunst en Vormgeving, voltijd & deeltijd, hbo-bachelor, croho 39100 Vormgeving Visuele Communicatie, voltijd, hbo-bachelor, croho 39111 Visitatiedata:

Nadere informatie

Hogeschool Journalistiek, Fontys Tilburg. Visitatiedata: 15 en 16 maart 2005

Hogeschool Journalistiek, Fontys Tilburg. Visitatiedata: 15 en 16 maart 2005 Hogeschool Journalistiek, Fontys Tilburg Opleiding: Journalistiek Visitatiedata: 15 en 16 maart 2005 Netherlands Quality Agency (NQA) Utrecht, september 2005 2 NQA - visitatie Fontys Hogeschool, Tilburg

Nadere informatie

Competenties en bekwaamheden van een Daltonleerkracht

Competenties en bekwaamheden van een Daltonleerkracht Naam: School: Daltoncursus voor leerkrachten Competenties en bekwaamheden van een Daltonleerkracht Inleiding: De verantwoordelijkheden van de leerkracht zijn samen te vatten door vier beroepsrollen te

Nadere informatie

HBO Bedrijfskunde Bachelor of Business Administration (BBA)

HBO Bedrijfskunde Bachelor of Business Administration (BBA) HBO Bedrijfskunde Bachelor of Business Administration (BBA) HBO Bedrijfskunde Academie Mercuur en AdviCo verzorgen in samenwerking met Hogeschool SDO de opleiding HBO Bachelor Bedrijfskunde. Het programma

Nadere informatie

Hogeschool Rotterdam. Opleiding: Lerarenopleidingen Algemene vakken; hbo-bachelor Locatie: Rotterdam Varianten: voltijd/deeltijd/duaal

Hogeschool Rotterdam. Opleiding: Lerarenopleidingen Algemene vakken; hbo-bachelor Locatie: Rotterdam Varianten: voltijd/deeltijd/duaal Hogeschool Rotterdam Opleiding: Lerarenopleidingen Algemene vakken; hbo-bachelor Locatie: Rotterdam Varianten: voltijd/deeltijd/duaal Visitatiedata: 30 september, 1 en 2 oktober 2009 Netherlands Quality

Nadere informatie

Hogeschool Zuyd, Sitard

Hogeschool Zuyd, Sitard Hogeschool Zuyd, Sitard Opleiding: MZD bachelor; deeltijd Croho: 34538 Opleiding: PBM, bachelor; voltijd Croho: 34125 Visitatiedatum: 14 juni 2007 Netherlands Quality Agency (NQA) Utrecht, oktober 2007

Nadere informatie

Hogeschool Zeeland. Opleiding: Management Economie en Recht hbo-bachelor Locatie: Vlissingen en Terneuzen Croho: 34435 Varianten: voltijd/deeltijd

Hogeschool Zeeland. Opleiding: Management Economie en Recht hbo-bachelor Locatie: Vlissingen en Terneuzen Croho: 34435 Varianten: voltijd/deeltijd Hogeschool Zeeland Opleiding: Management Economie en Recht hbo-bachelor Locatie: Vlissingen en Terneuzen Croho: 34435 Varianten: voltijd/deeltijd Visitatiedatum: 28 mei 2009 Netherlands Quality Agency

Nadere informatie

Hogeschool Rotterdam Opleiding: Culturele en Maatschappelijke Vorming, hbo-bachelor Varianten: voltijd/deeltijd/duaal

Hogeschool Rotterdam Opleiding: Culturele en Maatschappelijke Vorming, hbo-bachelor Varianten: voltijd/deeltijd/duaal Hogeschool Rotterdam Opleiding: Culturele en Maatschappelijke Vorming, hbo-bachelor Varianten: voltijd/deeltijd/duaal Visitatiedatum: 10 oktober 2006 Netherlands Quality Agency (NQA) Utrecht, december

Nadere informatie

Rapport Docent i360. Test Kandidaat

Rapport Docent i360. Test Kandidaat Rapport Docent i360 Naam Test Kandidaat Inhoudsopgave 1. Inleiding 2. Sterkte/zwakte-analyse 3. Feedback open vragen 4. Overzicht competenties 5. Persoonlijk ontwikkelingsplan Inleiding Voor u ligt het

Nadere informatie

Fontys Hogescholen, Eindhoven

Fontys Hogescholen, Eindhoven Fontys Hogescholen, Eindhoven Opleiding: Elektrotechniek; hbo-bachelor Croho: 34267 Varianten: voltijd/deeltijd Visitatiedatum: 28 mei 2008 Netherlands Quality Agency (NQA) Utrecht, november 2008 2/55

Nadere informatie

Hogeschool INHOLLAND, Alkmaar

Hogeschool INHOLLAND, Alkmaar Hogeschool INHOLLAND, Alkmaar Opleiding: Technische bedrijfskunde; hbo-bachelor Croho: 34421 Varianten: voltijd/deeltijd Visitatiedatum: 1 oktober 2008 Netherlands Quality Agency (NQA) Utrecht, december

Nadere informatie

Hogeschool Utrecht. Lerarenopleidingen; hbo-master. Visitatiedata: 15, 16 en 17 september 2009

Hogeschool Utrecht. Lerarenopleidingen; hbo-master. Visitatiedata: 15, 16 en 17 september 2009 Hogeschool Utrecht Opleiding: Locatie: Varianten: Lerarenopleidingen; hbo-master Utrecht deeltijd Visitatiedata: 15, 16 en 17 september 2009 Netherlands Quality Agency (NQA) Utrecht, december 2009 2/103

Nadere informatie

AVANS Hogeschool, Breda

AVANS Hogeschool, Breda AVANS Hogeschool, Breda Opleiding: Management, Economie & Recht HBO-bachelor Croho: 34435 Varianten: deeltijd Visitatiedatum: 26 maart 2009 Netherlands Quality Agency (NQA) Utrecht, september 2009 2/55

Nadere informatie

Christelijke Hogeschool Windesheim, Zwolle

Christelijke Hogeschool Windesheim, Zwolle Christelijke Hogeschool Windesheim, Zwolle 2 de Graads lerarenopleiding Duits Croho: 35193; Variant: voltijd 2 de Graads lerarenopleiding Frans Croho: 35196; Variant: voltijd 2 de Graads lerarenopleiding

Nadere informatie

Christelijke Hogeschool Nederland

Christelijke Hogeschool Nederland Christelijke Hogeschool Nederland Opleiding: Media en Entertainment Management hbo-bachelor, croho: 34952 Locatie: Leeuwarden Variant: Voltijd Visitatiedatum: 19 juni 2007 Netherlands Quality Agency (NQA)

Nadere informatie

Hogeschool HBO Nederland

Hogeschool HBO Nederland Hogeschool HBO Nederland Opleiding: Variant: Locaties: Management, Economie & Recht; voltijd hbo-bachelor; Amsterdam, Arnhem, Breda, Groningen, Rotterdam, Utrecht, Weert en Zwolle Visitatiedatum: 2 november

Nadere informatie

Hogeschool Rotterdam, Rotterdam

Hogeschool Rotterdam, Rotterdam Hogeschool Rotterdam, Rotterdam Opleiding: Communicatie, hbo bachelor Croho: 34405 Varianten: voltijd/deeltijd/duaal Visitatiedatum: 10 mei 2007 Netherlands Quality Agency (NQA) Utrecht, oktober 2007 2/63

Nadere informatie

Fontys Hogeschool, Venlo

Fontys Hogeschool, Venlo Fontys Hogeschool, Venlo Opleiding: International Business Economics, hbo-bachelor; Varianten: voltijd Visitatiedatum: 22 februari 2006 Netherlands Quality Agency (NQA) Utrecht, september 2006 2 NQA -

Nadere informatie

Noordelijke Hogeschool Leeuwarden

Noordelijke Hogeschool Leeuwarden Noordelijke Hogeschool Leeuwarden Opleiding: Communication & Multimedia Design, hbo-bachelor; Croho: 34092 Variant: Voltijd Visitatiedatum: 10 juli 2007 Netherlands Quality Agency (NQA) Utrecht, december

Nadere informatie

Hogeschool van Amsterdam

Hogeschool van Amsterdam Hogeschool van Amsterdam Opleiding: Hogere kaderopleiding pedagogiek Niveau: HBO Master Croho: 5206 Variant: deeltijd Visitatiedatum: 28 juni 2007 Netherlands Quality Agency (NQA) Utrecht, oktober 2007

Nadere informatie

A. Hieronder is voor zover van toepassing nadere facultaire invulling per artikel gegeven

A. Hieronder is voor zover van toepassing nadere facultaire invulling per artikel gegeven 10 SPECIFIEKE FACULTAIRE BEPALINGEN Faculteit Educatie A. Hieronder is voor zover van toepassing nadere facultaire invulling per artikel gegeven Artikel 32 Inschrijving voor cursussen 3A De student is

Nadere informatie

Concept. Algemene toelichting bij de Accreditatiekaders NOVA

Concept. Algemene toelichting bij de Accreditatiekaders NOVA Versie juli 2013 Concept Algemene toelichting bij de Accreditatiekaders NOVA Algemene toelichting bij de Accreditatiekaders April 2012 0 Inhoud Gebruikte begrippen en afkortingen... 2 Inleiding... 5 Opbouw

Nadere informatie

De onderwijs- en examenregeling

De onderwijs- en examenregeling De onderwijs- en examenregeling Algemeen In de onderwijs- en examenregeling (OER) wordt informatie gegeven over het onderwijs van een opleiding of een groep van opleidingen. Heeft de OER betrekking op

Nadere informatie

Rapport Docent i360. Angela Rondhuis

Rapport Docent i360. Angela Rondhuis Rapport Docent i360 Naam Angela Rondhuis Inhoudsopgave 1. Inleiding 2. Sterkte/zwakte-analyse 3. Feedback open vragen 4. Overzicht competenties 5. Persoonlijk ontwikkelingsplan Inleiding Voor u ligt het

Nadere informatie

Bachelor of Business Administration (MER opleiding)

Bachelor of Business Administration (MER opleiding) Bachelor of Business Administration (MER opleiding) voor decentrale overheden Het Onderwijs De Bachelor of Business Administration voor decentrale overheden (Management, Economie & Recht, MER) wordt aangeboden

Nadere informatie

Hogeschool Zuyd, Sittard

Hogeschool Zuyd, Sittard Hogeschool Zuyd, Sittard Opleiding: Small Business & Retail Management Niveau: hbo bachelor Croho: 34422 Varianten: voltijd/duaal Visitatiedatum: 26 en 27 september 2007 Netherlands Quality Agency (NQA)

Nadere informatie