ALGEMENE VOORWAARDEN OPTIMA BANK N.V.

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "ALGEMENE VOORWAARDEN OPTIMA BANK N.V."

Transcriptie

1 ALGEMENE VOORWAARDEN OPTIMA BANK N.V. Van kracht vanaf 01/04/2013 Optima Bank NV, Keizer Karelstraat 75, 9000 Gent RPR Gent Algemene Voorwaarden Optima Bank - versie 01/04/2013 1

2 ALGEMENE VOORWAARDEN van kracht vanaf 01/04/2013 INHOUDSTAFEL A. ALGEMENE VOORWAARDEN Hoofdstuk 1 - ALGEMENE BEPALINGEN SECTIE 1 DE ALGEMENE VOORWAARDEN EN HUN AANPASSINGEN Artikel 1 Toepassingsgebied Artikel 2 Wijziging van de Algemene Voorwaarden Artikel 3 Terminologie SECTIE 2 IDENTIFICATIE EN STATUS Artikel 4 Gegevens met betrekking tot de Bank Artikel 5 Contractuele vrijheid Artikel 6 Communicatietalen Artikel 7 Identiteit, rechts- en handelingsbekwaamheid, juridische vertegenwoordiging Artikel 8 Inlichtingen van de Cliënt Artikel 9 Specimen van handtekening Artikel 10 Minderjarigen Artikel 11 Meerdere rekeninghouders SECTIE 3 ALGEMENE BEPALINGEN Artikel 12 Correspondentie Artikel 13 Overlijden Artikel 14 Tarieven, prijzen, rentevoeten en wisselkoersen Artikel 15 Commissies en kosten Artikel 16 Bewaring van de documenten Artikel 17 Bewijslast voor de Bank Artikel 18 Verjaring Artikel 19 Klachten Artikel 20 Rechtzetting van vergissingen Artikel 21 Aansprakelijkheid van de Bank Artikel 22 Financiële inlichtingen en adviezen Artikel 23 Eenheid van rekening en zekerheden Artikel 24 Vertrouwelijkheid Artikel 25 Persoonlijke levenssfeer Artikel 26 Toepasbaar recht en toewijzing van rechtsbevoegdheid Artikel 27 Duur en beëindiging van de relaties SECTIE 4 VOLMACHTEN Artikel 28 Volmachten: principes Artikel 29 Herroeping van een volmacht Artikel 30 Andere wijzen waarop de volmacht eindigt Artikel 31 Aansprakelijkheid Hoofdstuk 2 DE REKENINGEN SECTIE 1 ALGEMENE BEPALINGEN Artikel 32 Producten Artikel 33 Rekeninguittreksels Artikel 34 Valutadatum Artikel 35 Interestberekening SECTIE 2 ZICHTREKENINGEN Algemene Voorwaarden Optima Bank - versie 01/04/2013 2

3 Artikel 36 Voorwerp van de zichtrekening Artikel 37 Credit- en debetinteresten Artikel 38 Creditsaldo SECTIE 3 TERMIJNDEPOSITO S Artikel 39 Voorwaarden Artikel 40 Minimumbedrag SECTIE 4 SPAARREKENINGEN Artikel 41 Voorwerp van de spaarrekening Artikel 42 Interesten en premies SECTIE 5 ACCUMULATIEREKENINGEN Artikel 43 Voorwerp van de accumulatierekening Artikel 44 Minimumbedrag Artikel 45 Interesten en premies SECTIE 6 BESCHERMING VAN DE DEPOSITO S Artikel 46 Bescherming van de deposito s en van de financiële instrumenten Hoofdstuk 3 DIENSTEN VERBONDEN AAN REKENINGEN SECTIE 1 VERRICHTINGEN OP REKENING Artikel 47 Soorten verrichtingen Artikel 48 Geweigerde verrichtingen Artikel 49 Tussenkomst van derden Artikel 50 Creditering onder voorbehoud Artikel 51 Kwijtingen en ontvangstbewijzen SECTIE 2 BETALINGSOPDRACHTEN Artikel 52 Vorm van de betalingsopdrachten Artikel 53 Moment van ontvangst van de betalingsopdrachten Artikel 54 Uitvoering van de betalingsopdrachten Artikel 55 Wijziging of intrekking van de betalingsopdrachten Artikel 56 Betalingsopdracht ten voordele van afgesloten of onbestaande rekeningen Artikel 57 Schade - interesten SECTIE 3 BETAALVERRICHTINGEN Artikel 58 Definitie Artikel 59 Soorten betaalverrichtingen Artikel 60 Domiciliëring Artikel 61 Goedkeuring van de betaalverrichtingen Artikel 62 Uitvoeringstermijn van een betaalverrichting Artikel 63 Betwisting van een niet-toegestane of onjuist uitgevoerde betaalverrichting Artikel 64 Terugbetaling van verrichtingen geïnitieerd door of via de Begunstigde Artikel 65 Aansprakelijkheid in het kader van de uitvoering van betaalverrichtingen SECTIE 4 BANKKAARTEN EN KREDIETKAARTEN Artikel 66 Bankkaart Artikel 67 Kredietkaart SECTIE 5 HANDELSPAPIEREN Artikel 68 Cheques Artikel 69 Andere waardepapieren dan cheques Incassoverrichtingen Hoofdstuk 4 DIENSTEN IN VERBAND MET EFFECTEN Algemene Voorwaarden Optima Bank - versie 01/04/2013 3

4 SECTIE 1 BEWARING VAN EFFECTEN Artikel 70 Voorwerp Artikel 71 Effectenrekening «open bewaring» Artikel 72 Gedeponeerde effecten en onregelmatigheden Artikel 73 Dematerialisatie Artikel 74 Bewaring Artikel 75 Bewaarloon kosten Artikel 76 Administratief beheer van de effecten Artikel 77 Rapportering Artikel 78 Rekeningoverzicht SECTIE 2 BELEGGINGSDIENSTEN Artikel 79 Voorwerp Artikel 80 Categorieën van beleggers Artikel 81 Gedragsregels Artikel 82 Transacties in financiële instrumenten Artikel 83 Klachten B. BIJZONDERE VOORWAARDEN VOOR SPECIFIEKE PRODUCTEN EN DIENSTEN Hoofdstuk 1 - BIJZONDERE VOORWAARDEN VOOR WEB BANKING Artikel 1 Voorwerp Artikel 2 Toepassingsgebied Artikel 3 Duur, opschorting en einde van het abonnement Web Banking Artikel 4 Wijzigingen Artikel 5 Gebruik van Web Banking Artikel 6 Gebruikslimieten Artikel 7 Beveiliging van Web Banking Artikel 8 Identificatieprocedure Artikel 9 Bewijs Artikel 10 Verbintenissen en aansprakelijkheid van de Cliënt Artikel 11 Verbintenissen en aansprakelijkheid van de Bank Artikel 12 Rekeninguittreksels Artikel 13 Kosten en tarieven Artikel 14 Intellectuele eigendomsrechten Artikel 15 Hyperlinks Hoofdstuk 2 - BIJZONDERE VOORWAARDEN VOOR BANKKAARTEN Artikel 1 Terminologie Artikel 2 Toepassingsgebied Artikel 3 Wijzigingen Artikel 4 Toekenning van de kaart en aanverwante diensten Artikel 5 Diensten van de kaart Artikel 6 Gebruik van de diensten van de kaart Artikel 7 Gebruikslimieten Artikel 8 Jaarlijkse bijdrage Artikel 9 Overzicht van de verrichtingen Artikel 10 Toegang en beveiliging Artikel 11 Behandeling van de transacties Artikel 12 Goedkeuring en intrekking van de transacties Artikel 13 Uitvoeringstermijn Artikel 14 Terugbetaling van de toegelaten verrichtingen Algemene Voorwaarden Optima Bank - versie 01/04/2013 4

5 Artikel 15 Terugbetaling van de niet toegelaten of slecht uitgevoerde verrichtingen Artikel 16 Verplichtingen van de Cliënt en van de kaarthouder Artikel 17 Veiligheidsmaatregelen Artikel 18 Verlies of diefstal Artikel 19 Aansprakelijkheid in geval van verlies of diefstal Artikel 20 Verplichtingen van de Bank Artikel 21 Aansprakelijkheid van de Bank Artikel 22 Intern overzicht Artikel 23 Blokkering en opzegging van de kaart Artikel 24 Hernieuwing Hoofdstuk 3 - BIJZONDERE VOORWAARDEN VOOR KREDIETKAARTEN Artikel 1 Terminologie Artikel 2 Toepassingsgebied Artikel 3 Wijzigingen Artikel 4 Toekenning van de kaart en aanverwante diensten Artikel 5 Diensten en gebruiksmodaliteiten van de kaart Artikel 6 Gebruikslimieten Artikel 7 Jaarlijkse bijdrage Artikel 8 Overzicht van de uitgaven Artikel 9 Toegang en beveiliging Artikel 10 Behandeling van de transacties Artikel 11 Goedkeuring en intrekking van de transacties Artikel 12 Terugbetaling van de toegelaten verrichtingen Artikel 13 Terugbetaling van de niet toegelaten of slecht uitgevoerde verrichtingen Artikel 14 Verplichtingen van de Cliënt en van de kaarthouder Artikel 15 Veiligheidsmaatregelen Artikel 16 Verlies of diefstal Artikel 17 Aansprakelijkheid in geval van verlies of diefstal Artikel 18 Verplichtingen van de Bank Artikel 19 Aansprakelijkheid van de Bank Artikel 20 Intern overzicht Artikel 21 Blokkering, annulatie en opzegging van de kaart Artikel 22 Hernieuwing Algemene Voorwaarden Optima Bank - versie 01/04/2013 5

6 A. ALGEMENE VOORWAARDEN Hoofdstuk 1 - ALGEMENE BEPALINGEN SECTIE 1 DE ALGEMENE VOORWAARDEN EN HUN AANPASSINGEN Artikel 1 Toepassingsgebied De relaties tussen Optima Bank (hierna de Bank ) en haar cliënten (hierna de Cliënten ) worden beheerst door de onderhavige Algemene Voorwaarden (hierna de Algemene Voorwaarden ). Er kan evenwel steeds van deze Algemene Voorwaarden worden afgeweken door middel van Bijzondere Voorwaarden (verder aangeduid als de Bijzondere Voorwaarden ) en/of bijzondere overeenkomsten die voorrang hebben op onderhavige Algemene Voorwaarden. Indien een probleem niet kan worden opgelost op basis van de onderhavige Algemene Voorwaarden, de Bijzondere Voorwaarden en/of de bijzondere overeenkomsten, wordt een beroep gedaan op de algemeen aanvaarde gebruiken in de internationale of Belgische banksector. Onderhavige Algemene Voorwaarden zijn van toepassing voor alle Cliënten van de Bank, natuurlijke personen (particulieren, handelaars of vrije beroepen) en rechtspersonen. Indien een bepaling van deze Algemene Voorwaarden tegenstrijdig zou zijn met een wettelijke of reglementaire bepaling die een zekere categorie personen beschermt, dan zal deze bepaling beschouwd worden als niet van toepassing op deze categorie. Een afwijking op de bepalingen van de onderhavige Algemene Voorwaarden, zelfs al werd ze herhaaldelijk door de Bank gedoogd of toegelaten, kan door de Cliënt niet beschouwd worden als een wijziging van de Algemene Voorwaarden met algemene draagwijdte in zijn/haar voordeel, noch als een verworven recht voor hem/haar. Afwijkingen van de Algemene Voorwaarden zijn alleen mogelijk door middel van een schriftelijke overeenkomst die naar de aangepaste bepalingen verwijst. Door een beroep te doen op de diensten van de Bank, aanvaardt de Cliënt de bepalingen van de Algemene Voorwaarden en, in voorkomend geval, de Bijzondere Voorwaarden en/of bijzondere overeenkomsten die toepasselijk zijn op sommige producten en specifieke diensten. De Cliënt ontvangt gratis, op papier of via een andere duurzame drager, een exemplaar van de Algemene Voorwaarden en van de eventuele Bijzondere Voorwaarden en de bijzondere overeenkomsten die van kracht zijn, bij het eerste contact met de Bank of op zijn/haar verzoek. De Algemene Voorwaarden en eventuele Bijzondere Voorwaarden en bijzondere overeenkomsten die van kracht zijn, zijn eveneens raadpleegbaar op de website van de Bank (www.optima.be) of via de dienst Web Banking. Deze Algemene Voorwaarden en de eventuele Bijzondere Voorwaarden en bijzondere overeenkomsten vormen een raamcontract tussen de Bank en de Cliënt. Dit raamcontract wordt aangegaan voor onbepaalde duur, onder voorbehoud van de wijzigingen in overeenstemming met Artikel 2. Artikel 2 Wijziging van de Algemene Voorwaarden De Bank behoudt zich het recht voor om op elk ogenblik de onderhavige Algemene Voorwaarden en/of de Bijzondere Voorwaarden te wijzigen, op voorwaarde dat de Cliënt daarvan schriftelijk of via een ander geschikt kanaal voorafgaandelijk wordt verwittigd. Algemene Voorwaarden Optima Bank - versie 01/04/2013 6

7 De Bank deelt de wijzigingen per brief mee aan de Cliënt, per , via de rekeninguittreksels, via mededelingen op de website van de Bank (www.optima.be) of via om het even welk geschikt kanaal. Behalve andersluidende wettelijke of reglementaire verplichtingen, zullen de wijzigingen in werking treden na een termijn van 2 maanden die begint te begint te lopen op de kalenderdag na de kennisgeving ervan door de Bank aan de Cliënt. De Cliënt die de voorgestelde wijziging weigert, beschikt binnen deze termijn van 2 maanden over de mogelijkheid om een einde te stellen aan de diensten van de Bank waarover hij/zij beschikt en aan de overeenkomst tussen hem/haar en de Bank. Aan het einde van deze termijn aanvaardt de Cliënt, door gebruik te maken van de diensten onderworpen aan de Algemene Voorwaarden en/of Bijzondere Voorwaarden, de wijziging van deze Algemene Voorwaarden. Artikel 3 Terminologie In de onderhavige Algemene Voorwaarden, die de relaties tussen Optima Bank en haar Cliënten regelen, wordt bedoeld met: Cliënt: persoon die met de Bank verbonden is door middel van een contract en die gebruik maakt van een betaaldienst (in de hoedanigheid van Betaler, Begunstigde of beide) of een andere dienst die door de Bank wordt aangeboden. Het kan zowel om natuurlijke personen als om rechtspersonen gaan. Betaler: persoon die rekeninghouder is van een betaalrekening bij de Bank en die de opdracht geeft om een betaling uit te voeren vanaf deze rekening (bijvoorbeeld een overschrijving). Begunstigde: persoon die beoogd wordt als uiteindelijke ontvanger van de gelden die het voorwerp uitmaken van een betaalverrichting. Consument: een natuurlijke persoon die handelt buiten zijn bedrijfs- of beroepswerkzaamheden. Duurzame drager: elk middel dat door de Cliënt gebruikt kan worden om gegevens op te slaan die voor hem/haar persoonlijk bestemd zijn, zodanig dat deze gegevens gemakkelijk toegankelijk zijn voor toekomstig gebruik gedurende een redelijke termijn. Een identieke reproductie van de bewaarde gegevens moet mogelijk zijn. Opdracht: een instructie van een Cliënt aan de Bank om een verrichting uit te voeren (waaronder ook betaalverrichtingen). Betalingsopdracht: een instructie van een Cliënt (Betaler of Begunstigde) aan de Bank om de uitvoering van een betaalverrichting te vragen. Betaalverrichting: door een Cliënt (Betaler of Begunstigde) ondernomen handeling bestaande uit het storten, overschrijven of opnemen van geld vanaf een betaalrekening, los van iedere onderliggende verbintenis tussen de Betaler en de Begunstigde. Betaalrekening: rekening op naam van één of meerdere Cliënten die gebruikt wordt voor de uitvoering van betaalverrichtingen (bijvoorbeeld een zichtrekening). Rekening: elk type rekening (waaronder ook een betaalrekening). Werkdag: dag waarop de Bank toegankelijk is voor de uitvoering van een betaalverrichting. Gebruikersidentificatie: letter-, cijfer- of symbolencombinatie die de Cliënt (Betaler of Begunstigde) moet invoeren om de andere partij (Betaler of Begunstigde) en/of om zijn betaalrekening met zekerheid te identificeren voor een betaalverrichting. Bankkaart: een debetkaart voorzien van de functies van Bancontact, Maestro en Proton. Kredietkaart: een bankkaart uitgegeven door het MasterCard netwerk die toelaat maandelijks de geregistreerde betalingen terug te betalen. Algemene Voorwaarden Optima Bank - versie 01/04/2013 7

8 Web Banking: geautomatiseerde dienst waarmee de Cliënt, die beschikt over een internetverbinding, inlichtingen kan verkrijgen over, en verrichtingen kan uitvoeren met, zijn bestaande rekeningen bij de Bank. SECTIE 2 IDENTIFICATIE EN STATUS Artikel 4 Gegevens met betrekking tot de Bank NV Optima Bank heeft haar maatschappelijke zetel te 9000 Gent, Keizer Karelstraat 75 en is ingeschreven in het rechtspersonenregister te Gent met het nummer Optima Bank is een door de Nationale Bank van België ( NBB 1000 Brussel, Berlaimontlaan 14, erkende kredietinstelling, die zowel bankdiensten als beleggings- en nevendiensten aanbiedt. Daarnaast biedt Optima Bank bepaalde verzekeringsdiensten aan, waarvoor zij bij de Autoriteit voor Financiële Diensten en Markten ( FSMA 1000 Brussel, Congresstraat 12-14, is ingeschreven onder het nummer A in de lijst van vergunde verzekeringstussenpersonen. Artikel 5 Contractuele vrijheid De relaties tussen de Bank en haar Cliënten zijn gebaseerd op wederzijds vertrouwen. De Bank kan niet gedwongen worden tot het sluiten van een contract, de afhandeling van een verrichting of de uitvoering van een opdracht, tenzij krachtens wettelijke of reglementaire bepalingen. Bij een eerste contact, betekent de creatie van een Cliëntnummer, een rekeningnummer of de uitvoering van bepaalde verrichtingen niet dat de relatie door de Bank automatisch en definitief aanvaard wordt. De Bank kan de geïnteresseerde in voorkomend geval informeren dat zij geen zakelijke relatie met hem of haar wenst aan te gaan. De Algemene Voorwaarden en/of de Bijzondere Voorwaarden zijn van toepassing op de verrichtingen die ondertussen uitgevoerd zouden zijn. In het bijzonder wijst de Bank erop dat zij gehouden is de Wet van 11 januari 1993 tot voorkoming van het gebruik van het financiële stelsel voor het witwassen van geld en de financiering van terrorisme (verder genoemd Antiwitwaswet ) na te leven. In dit licht kan de Bank eisen dat de nodige bewijsstukken worden voorgelegd ter staving van de oorsprong van bepaalde gelden en/of dat een ondertekende verklaring wordt afgeleverd aangaande de achterliggende redenen en oorspong van een bepaalde verrichting. Artikel 6 Communicatietalen De Bank zal met de Cliënt communiceren in de taal (Frans of Nederlands) die laatstgenoemde aanduidt bij de aanvang van zijn/haar relatie met de Bank, of eventueel later. De Algemene Voorwaarden, de Bijzondere Voorwaarden en/of bijzondere overeenkomsten, de tarieven en de door de Bank ter beschikking gestelde formulieren zijn in beide talen beschikbaar in de kantoren, op de website (www.optima.be) en via de dienst Web Banking. Bepaalde informatie kan in een andere taal dan de voorkeurtaal ter beschikking worden gesteld indien deze taal gebruikelijk is in de financiële markten of het internationale financiewezen. Artikel 7 Identiteit, rechts- en handelingsbekwaamheid, juridische vertegenwoordiging De Cliënt is verplicht aan de Bank alle inlichtingen en bewijsstukken te overhandigen die voor zijn/haar identificatie door de Bank als nuttig of noodzakelijk worden beschouwd, zoals: Algemene Voorwaarden Optima Bank - versie 01/04/2013 8

9 Voor natuurlijke personen: identiteit, wettelijke woonplaats, gegevens over de rechts- en handelingsbekwaamheid, burgerlijke stand, huwelijksstelsel, enz.; Voor rechtspersonen: naam, rechtsvorm, maatschappelijke zetel, ondernemingsnummer, lijst van bevoegde personen om de rechtspersoon te vertegenwoordigen, enz. De Cliënt is verantwoordelijk voor alle schade veroorzaakt door onjuiste of onvolledige inlichtingen en/of documenten, evenals voor het niet naleven van zijn/haar spontane informatieplicht. De Bank eigent zich het recht toe om de rekeningen te blokkeren, de volmachten te annuleren, de uitvoering van betalingsopdrachten op te schorten of de verlening van bank-, beleggings-, neven- of verzekeringsdiensten te weigeren of op te schorten tot zij in het bezit is van de inlichtingen of bewijsstukken die zij noodzakelijk acht. De Bank behoudt zich in dit kader het recht voor om de voorlegging te eisen van officiële documenten. De Bank wijst alle verantwoordelijkheid af in verband met de echtheid, de juistheid, de geldigheid of de interpretatie van de inlichtingen en/of documenten die haar worden overhandigd door de Cliënten. De Cliënt aanvaardt dat de Bank de verplichtingen die de wet en de controle-instanties haar opleggen in verband met de identificatie van haar Cliënten, vervult en hij/zij erkent dat overeenkomstig deze wetgeving de Bank het recht heeft een kopie te nemen (op papier of op een elektronische drager) en te bewaren van de stukken en documenten overhandigd door de Cliënt. De Cliënt geeft toestemming aan de Bank om op enig ogenblik te controleren of te laten controleren of de gegevens en de stukken die hij/zij heeft meegedeeld juist en authentiek zijn. De Cliënt geeft uitdrukkelijk toestemming aan de Bank om zijn/haar inlichtingen en/of documenten in de bestanden van de Bank op te slaan. Als de Bank meent dat de Cliënt niet voor eigen rekening handelt, mag zij eisen dat de Cliënt de identiteit meedeelt van de persoon voor wie hij/zij handelt. Die identificatieplicht geldt onder meer voor wettelijke vertegenwoordigers en volmachthebbers. De Bank kan eveneens eisen dat alle noodzakelijke en nuttige inlichtingen en/of documenten worden voorgelegd waaruit de hoedanigheid en de omvang van de vertegenwoordigingsbevoegdheid blijkt. De Cliënt meldt onmiddellijk en schriftelijk aan de Bank elke wijziging van de door hem/haar verstrekte gegevens en documenten in verband met zijn/haar persoonlijke toestand en/of vertegenwoordigingsbevoegdheden. De Cliënt van vreemde nationaliteit is gehouden de Bank in te lichten over elke wijziging in zijn/haar nationale wetgeving die een invloed zou kunnen hebben op zijn/haar relaties met derden. De meldingen van de Cliënt dienen uitgevoerd te worden door middel van een door de Cliënt ondertekend schrijven, in voorkomend geval, vergezeld van de nodige bewijsstukken. De Bank houdt zo snel mogelijk rekening met deze wijzigingen, en ten laatste op de derde werkdag volgend op de ontvangst van de melding van de Cliënt. De Bank is niet verplicht en kan niet geacht worden rekening te houden met wijzigingen die op enige manier openbaar zouden zijn gemaakt zonder haar schriftelijk door de Cliënt te zijn meegedeeld. Bij gebrek aan dergelijke melding of in geval van laattijdigheid, wijst de Bank elke aansprakelijkheid dienaangaande af. Artikel 8 Inlichtingen van de Cliënt De Bank heeft het recht te vertrouwen op alle informatie verstrekt door de Cliënt en van hem/haar bijkomende informatie te vragen. Indien de Cliënt weigert deze aanvullende inlichtingen te verschaffen, belet dit de Bank om in het beste belang van de Cliënt te handelen. Algemene Voorwaarden Optima Bank - versie 01/04/2013 9

10 Artikel 9 Specimen van handtekening Bij de aanvang van de zakelijke relatie met de Bank is de Cliënt verplicht een specimen neer te leggen van zijn/haar handtekening en, in voorkomend geval, van dat van zijn/haar volmachthebber(s). Voor onbevoegden is het specimen van de handtekeningen van hun wettelijke vertegenwoordigers vereist. Voor wat betreft rechtspersonen, dient het specimen van de handtekeningen van de natuurlijke personen die ten aanzien van de Bank een volmacht krijgen om de rechtspersoon te vertegenwoordigen te worden neergelegd. De Cliënt waakt er bovendien over dat de Bank steeds beschikt over een geactualiseerd specimen. Onder voorbehoud van de Bijzondere Voorwaarden en/of bijzondere overeenkomsten, vergelijkt de Bank de handtekening aangebracht op bepaalde opdrachten van de Cliënt met het specimen van de handtekening dat door de Cliënt werd neergelegd. De Bank is slechts aansprakelijk in geval van bewezen bedrog of zware fout vanwege haarzelf of haar aangestelden/lasthebbers bij het controleren van de authenticiteit van de betrokken handtekening in vergelijking met het neergelegde specimen. Artikel 10 Minderjarigen Behoudens uitdrukkelijk schriftelijk tegenbericht van de Cliënt, veronderstelt de Bank dat beide ouders het recht hebben het vermogen van hun minderjarig(e) kind(eren) te beheren. Dit betekent voor de Bank dat de handelingen van één van de ouders automatisch geacht worden ook de goedkeuring van de andere ouder te hebben, ongeacht of de ouders wel of niet samenleven. De Bank behoudt zich evenwel het recht voor altijd de toestemming van beide ouders en/of een voorafgaande machtiging van de vrederechter te eisen. Indien één van de ouders, op grond van de wet of een gerechtelijke beslissing, enig beheerder wordt van het vermogen van zijn minderjarig(e) kind(eren), is deze verplicht de Bank hiervan onmiddellijk schriftelijk te verwittigen en een kopie van de betreffende gerechtelijke beslissing of van enig ander bewijsstuk aan de Bank over te maken. Zolang die mededelingsplicht niet wordt vervuld, zal de Bank kunnen veronderstellen dat de optredende ouder handelt met de instemming van de andere ouder en zal zij niet aansprakelijk kunnen gesteld worden voor handelingen uitgevoerd door de ouder die niet gemachtigd was om de goederen van zijn minderjarig(e) kind(eren) te beheren. Artikel 11 Meerdere rekeninghouders De rekeningen kunnen geopend worden op naam van meerdere personen. De rekeningen en tegoeden op naam van meerdere personen, in welke hoedanigheid dan ook, worden beheerd op basis van hun gezamenlijke handtekeningen, onder voorbehoud van eventuele schriftelijke volmachten aan elkaar. In geval van afsluiting van dergelijke rekeningen, worden de tegoeden verondersteld te behoren tot elk van de mederekeninghouders in gelijke delen. De mederekeninghouders zijn solidair en ondeelbaar gebonden ten aanzien van de Bank tot alle verplichtingen voortvloeiend uit hun gemeenschappelijke rekeningen of tegoeden, ook wanneer deze zijn ontstaan door toedoen van een derde-volmachtdrager. Algemene Voorwaarden Optima Bank - versie 01/04/

11 SECTIE 3 ALGEMENE BEPALINGEN Artikel 12 Correspondentie De Cliënt dient zijn/haar wettelijk adres mee te delen, evenals het adres waar hij/zij zijn/haar correspondentie wenst te ontvangen (in geval dit niet zou overeenstemmen met zijn/haar wettelijk adres). Elke adresverandering dient schriftelijk meegedeeld te worden aan de Bank. De Bank houdt zo snel mogelijk rekening met deze verandering en ten laatste op de derde werkdag volgend op de ontvangst van de adresverandering. Alle correspondentie wordt verondersteld geldig te zijn verzonden naar de Cliënt wanneer deze verzonden werd naar het adres dat als laatste door de Cliënt aan de Bank werd gemeld. De Bank heeft geen enkele verplichting om correspondentie te bewaren die eventueel niet kon worden afgeleverd. Indien de rekening geopend is op naam van meerdere personen of indien een transactie werd uitgevoerd voor rekening van meerdere personen, wordt de correspondentie, behoudens andersluidend akkoord van de bank, geldig overgemaakt aan één van de personen van wie de naam verschijnt op de omschrijving van de rekening en/of transactie. De Bank bewaart een kopie van de briefwisseling verstuurd naar de Cliënt teneinde het bewijs te kunnen leveren van de verzending en de inhoud. Deze kopie kan qua vorm verschillen van het origineel indien het werd geregistreerd op een elektronische drager. De kopie geldt als rechtsgeldig bewijs van verzending en van de inhoud. De Cliënt dient zijn/haar correspondentie te richten naar de exploitatiezetel van de Bank (Keizer Karelstraat 75, 9000 Gent) of elektronisch naar het adres Alle documenten en waardepapieren, van om het even welke aard, die aan de Bank worden gericht of door de Bank worden verzonden, zijn op kosten en risico van de Cliënt. De Bank en de Cliënt doen uitdrukkelijk afstand van het recht om de geldigheid van per verstuurde informatie te betwisten vechten louter op grond van de verzendingsvorm. De Bank en de Cliënt komen uitdrukkelijk overeen dat berichten een geldige communicatievorm zijn en in rechte het bewijs kunnen vormen van het daarin vervatte bericht. Artikel 13 Overlijden In geval van overlijden van een Cliënt of diens echtgeno(o)t(e), indien zij gehuwd zijn onder het wettelijk stelsel of in algehele gemeenschap van goederen, moeten de erfgenamen of rechthebbenden, de overlevende echtgeno(o)t(e), de mederekeninghouder(s) of volmachthebber(s) van de rekening, de Bank binnen de kortste termijn schriftelijk verwittigen. De Bank houdt zo snel mogelijk rekening met dit overlijden en ten laatste op de derde werkdag volgend op de ontvangst van de melding van het overlijden. Bij gebrek aan dergelijke melding of in het geval van laattijdige ontvangst van het bericht, is de Bank in geen enkel geval aansprakelijk indien er na het overlijden nog wordt beschikt (door bijvoorbeeld mederekeninghouders of volmachthebbers) over sommige tegoeden van de overledene of diens echtgeno(o)t(e). Het overlijden blokkeert alle rekeningen of andere tegoeden op naam van de overledene of waarvan hij mederekeninghouder is, alsmede die op naam van zijn echtgeno(o)t(e). De Bank kan evenwel nog steeds op deze rekeningen de bedragen crediteren die op de rekening binnenkomen. De Bank kan de geblokkeerde tegoeden van de overledene of diens echtgeno(o)t(e) slechts vrijmaken na het vervullen van de opgelegde fiscale verplichtingen. Voor de uitbetaling van de tegoeden en de teruggave van de waarden, kan de Bank zich baseren op de voorlegging van de officiële stukken die de erfenisoverdracht en de wettige erfgenamen en/of rechthebbenden, aan wie Algemene Voorwaarden Optima Bank - versie 01/04/

12 de fondsen dienen overgemaakt te worden, afdoende identificeren (bijv. een attest of akte van erfopvolging). De Bank kan eveneens, zonder hiertoe verplicht te zijn, het unaniem akkoord van de erfgenamen en/of rechthebbenden vragen voor de uitbetaling van de tegoeden en de teruggave van de waarden. Niettemin kan de Bank, conform artikel 1240ter van het Burgerlijk Wetboek, een bedrag ter beschikking stellen van de overlevende echtgeno(o)t(e) of de wettelijk samenwonende, op diens schriftelijke aanvraag. Dit bedrag dient op een gemeenschappelijke of onverdeelde zicht- of spaarrekening te staan waarvan de overledene of de overlevende echtgeno(o)t(e) rekeninghouder of mederekeninghouder is, of waarvan de wettelijke samenwonende mederekeninghouder is. Het bedrag dat door de Bank ter beschikking gesteld wordt mag niet groter zijn dan de helft van de beschikbare creditsaldi en maximaal 5000 euro. Dit is voor de Bank een bevrijdende betaling, zonder dat er een attest van erfopvolging (opgesteld door de ontvanger van een bevoegd successiekantoor) of een akte van erfopvolging (door een notaris opgesteld) vereist is en zelfs als de overlevende echtgeno(o)t(e) of wettelijk samenwonende geen rechten bezit op het saldo van de gedebiteerde rekening. De ter beschikking gestelde bedragen worden in rekening gebracht bij de vereffening van het gemeenschappelijke vermogen, de onverdeeldheid of de nalatenschap. De overlevende echtgeno(o)t(e) of wettelijk samenwonende die een bedrag heeft afgehaald dat groter is dan de helft van de beschikbare creditsaldi of hoger dan 5000 euro, verliest enig aandeel van het gemeenschappelijke vermogen, de onverdeeldheid of de nalatenschap, voor het afgehaalde bedrag bovenop het toegelaten maximumbedrag. In dit geval verliest de overlevende echtgeno(o)t(e) of wettelijk samenwonende eveneens de mogelijkheid om de erfenis te verwerpen of haar te aanvaarden onder voorbehoud van boedelbeschrijving. Hij/zij blijft zuivere erfgenaam, ook al verwerpt hij/zij de nalatenschap. De erfgenamen en/of rechthebbenden van een overleden Cliënt zijn solidair en ondeelbaar aansprakelijk voor de vorderingen van de Bank op de overledene (wegens bijvoorbeeld debetstanden, debetintresten, enz.). De Bank moet geen enkele informatie verstrekken aan de erfgenamen en/of rechthebbenden van een overleden Cliënt betreffende het verloop van de rekening vóór de datum van het overlijden van de rekeninghouder. De Bank aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid betreffende de echtheid, geldigheid of interpretatie van de voorgelegde stukken, behalve bij bewezen bedrog of zware fout. De correspondentie inzake de nalatenschap wordt, behoudens andersluidend akkoord, verondersteld geldig te zijn verzonden wanneer ze verzonden wordt naar het adres dat als laatste werd gemeld door de overledene of één van de erfgenamen en/of rechthebbenden aan de Bank. Artikel 14 Tarieven, prijzen, rentevoeten en wisselkoersen De tarieven, prijzen, rentevoeten en wisselkoersen van kracht voor de producten en diensten aangeboden door de Bank, worden aan de Cliënt meegedeeld en ter beschikking gesteld in de kantoren van de Bank. Deze tarieven kunnen eveneens worden geraadpleegd op de website van de Bank (www.optima.be) of via de dienst Web Banking. Een afwijking op de in de tarieflijst vermelde tarieven, prijzen, rentevoeten en wisselkoersen is slechts verworven voor de Cliënt, indien zij werd schriftelijk door de Bank wordt bevestigd. De Bank heeft het recht de tarieven, prijzen, rentevoeten en wisselkoersen aan te passen of nieuwe tarieven, prijzen, rentevoeten en wisselkoersen in te voeren. In dit geval worden de betrokken wijzigingen behalve indien anders voorzien in onderstaande paragraaf bekendgemaakt door middel van een brief, per , via de rekeninguittreksels, via een mededeling op de website van de Bank (www.optima.be) of via om het even welk ander geschikt kanaal. Behalve andersluidende wettelijke of reglementaire verplichtingen, zijn de wijzigingen in voege volgens één van de volgende modaliteiten: Algemene Voorwaarden Optima Bank - versie 01/04/

13 1. De Cliënt is een consument en het betreft een wijziging van de rentevoeten en/of wisselkoersen op een betaalrekening: - ofwel op de datum vastgesteld door de Bank, als de rentevoet en/of de wisselkoers gebaseerd is op een referentierentevoet of een referentiewisselkoers. De Cliënt wordt van deze wijziging niet voorafgaand ingelicht, doch wel zo spoedig mogelijk achteraf voor zover de wijziging van de rentevoet en/of de wisselkoers in het nadeel van de Cliënt is. Dit kan voor de Cliënt geen aanleiding zijn om de relatie met de Bank onmiddellijk en zonder kosten te beëindigen; - ofwel binnen een termijn van 2 maanden die begint te begint te lopen op de kalenderdag na de mededeling door de Bank aan de Cliënt, als de rentevoet niet gebaseerd is op een referentierentevoet of als de wisselkoers niet gebaseerd is op een referentiewisselkoers. Als de Cliënt niet akkoord gaat met de voorgestelde wijzigingen kan hij/zij tijdens deze termijn de relatie met de Bank zonder kosten beëindigen. Bij gebrek aan schriftelijke reactie vanwege de Cliënt binnen dezelfde termijn, wordt aangenomen dat de Cliënt de wijzigingen aanvaard heeft. 2. De Cliënt is een consument en de wijziging betreft rentevoeten op een rekening die geen betaalrekening is: - op de datum vastgesteld door de Bank. De Cliënt wordt van deze wijziging niet voorafgaand ingelicht bij het bestaan van een geldige reden, doch wel zo spoedig mogelijk achteraf. Als de Cliënt niet akkoord gaat met de wijzigingen, beschikt deze over een termijn van 2 maanden om de relatie met de Bank onmiddellijk en zonder kosten te beëindigen. Bij gebrek aan schriftelijke reactie vanwege de Cliënt binnen deze termijn, wordt aangenomen dat de Cliënt de wijzigingen aanvaard heeft. 3. De Cliënt is een consument en de wijziging betreft andere kosten dan rentevoeten en/of wisselkoersen: - binnen een termijn van 2 maanden die begint te begint te lopen op de kalenderdag na de mededeling door de Bank aan de Cliënt. Als de Cliënt niet akkoord gaat met de voorgestelde wijzigingen beschikt deze over deze termijn om de relatie met de Bank onmiddellijk en zonder kosten te beëindigen. Bij gebrek aan schriftelijke reactie vanwege de Cliënt binnen deze termijn, wordt aangenomen dat de Cliënt de wijzigingen aanvaard heeft. 4. De Cliënt is geen consument: - op de datum vastgesteld door de Bank. De Cliënt wordt van deze wijziging niet voorafgaand ingelicht, doch wel zo spoedig mogelijk achteraf. Als de Cliënt niet akkoord gaat met de wijzigingen, beschikt deze over een termijn van 2 maanden om de relatie met de Bank onmiddellijk en zonder kosten te beëindigen. Bij gebrek aan schriftelijke reactie vanwege de Cliënt binnen deze termijn, wordt aangenomen dat de Cliënt de wijzigingen aanvaard heeft. Artikel 15 Commissies en kosten Zijn ten laste van de Cliënt: de in de banksector gebruikelijke commissies, provisies en kosten; de zegel- en registratierechten, de heffingen en andere opeisbare belastingen van welke aard ook omwille van of ter gelegenheid van een transactie met de Bank of waarvoor de Bank als tussenpersoon optreedt; de belastingen op de inkomsten (bijvoorbeeld, indien de Cliënt belastingplichtig is voor de roerende voorheffing op de toegekende interesten) die de Bank betaalt als debiteur of als tussenpersoon. Indien de Cliënt beschikt over meerdere spaarrekeningen waarvan de samengetelde interesten hoger zijn dan de schijf die vrij is van belastingen, is de Cliënt Algemene Voorwaarden Optima Bank - versie 01/04/

14 verplicht zijn/haar fiscale verplichtingen te eerbiedigen door onder andere een correcte belastingsaangifte op te stellen en de verschuldigde belastingen te betalen; de kosten gemaakt voor rekening van de Cliënt of in zijn/haar belang, die voortvloeien uit de tegoeden van de Cliënt, uit transacties met de Bank of waarvoor de Bank als tussenpersoon optreedt, zoals de verzendingskosten of kosten voor het ter beschikking stellen van de correspondentie en de rekeninguittreksels van de Cliënt, de aanvraag van bewijsstukken of duplicaten, kosten van bewaring, enz.; de kosten gemaakt door de Bank ten gevolge van de uitvoering van de wet, in het bijzonder de fiscale wetgeving, in verband met de maatregelen getroffen door de bevoegde overheden ten aanzien van de tegoeden van de Cliënt of ten gevolge van inbeslagnemingen, een verzet of de vorderingen van een derde tegen de genoemde tegoeden of gelijk welke andere maatregel genomen door de Bank voor het behoud, de vernieuwing of de uitvoering van haar rechten tegenover de Cliënt. De verschillende commissies, provisies, vergoedingen, kosten en belastingen ten voordele van de Bank en/of haar correspondenten, met betrekking tot transacties of opdrachten van de Cliënt of betaald voor zijn/haar rekening, blijven verschuldigd, zelfs indien de betreffende transactie of opdracht wordt geannuleerd, herroepen of niet uitgevoerd. Voor de betaling van bovengenoemde commissies, provisies, vergoedingen, kosten en belastingen, kan de Bank van rechtswege de rekening van de Cliënt debiteren. Indien deze boeking een debetsaldo met zich meebrengt op de rekening, verbindt de Cliënt er zich toe dit debetsaldo onmiddellijk aan te zuiveren, zonder dat de Bank de Cliënt hiervoor voorafgaandelijk in gebreke dient te stellen. Artikel 16 Bewaring van de documenten De Bank is niet verplicht om haar boekhouding de rechtvaardigingsstukken en andere documenten of gegevens te bewaren gedurende een periode langer dan of onder een andere vorm dan voorgeschreven door de wet. In geval van opvragingen van documenten of informatie, van welke aard ook, heeft de Bank het recht de kosten daarvan door te rekenen aan de aanvrager. Artikel 17 Bewijslast voor de Bank Welke ook de aard of waarde van de te rechtvaardigen juridische handelingen zij, de Bank kan te allen tijde ten opzichte van elke persoon, zowel in burgerlijke als in commerciële zaken, het bewijs van deze handelingen leveren door verzending, kopie of reproductie van het originele document. Zonder bewijs van het tegengestelde aangebracht door de Cliënt, heeft de kopie of de reproductie van het originele document dezelfde bewijskracht als het origineel, ongeacht de modaliteit van opstelling (carbonpapier, fotokopie, microfilm of eender welk ander procédé). Ten opzichte van de Cliënten die elektronische dragers gebruiken (zoals telefoon, , internet,...) kan het voornoemde bewijs geleverd worden via deze dragers. Artikel 18 Verjaring Elke vordering tegen de Bank, tegen om het even welke dienst (met inbegrip van de kredieten), verjaart na een termijn van vijf jaar, tenzij er kortere wettelijke of conventionele verjaringstermijnen bestaan. In de gevallen waarin de ontvankelijkheid van de vordering het tijdig indienen door de Cliënt van een schriftelijke klacht impliceert, begint de termijn van vijf jaar te lopen vanaf de datum van deze tijdig en schriftelijk ingediende klacht. In de andere gevallen begint de termijn te lopen vanaf de datum van het feit dat tot de eis aanleiding geeft. Algemene Voorwaarden Optima Bank - versie 01/04/

15 Artikel 19 Klachten Interne middelen Alle klachten of opmerkingen in verband met de uitvoering van een transactie of een door de Bank verleende dienst moeten schriftelijk worden gestuurd naar de Dienst Klachtenbeheer van de Bank (Keizer Karelstraat 75, 9000 Gent, fax: , of De Cliënt dient daarnaast schriftelijk melding te maken van alle onregelmatigheden of fouten die hij/zij zou hebben vastgesteld in de documenten die hij/zij van de Bank ontvangen heeft, zoals de rekeninguittreksels. De cliënt is in dit kader gehouden om ten minste om de 30 kalenderdagen kennis te nemen van de aan hem/haar gerichte briefwisseling, berichten en rekeningafschriften, ongeacht de wijze waarop ze hem/haar ter beschikking werden gesteld. De Cliënt-consument die een niet-toegestane of verkeerd uitgevoerde betaalverrichting opmerkt, die aanleiding geeft tot een vordering, zal deze betaalverrichting slechts zien rechtgezet worden door de Bank als hij/zij hiervan onverwijld melding maakt aan de Bank én ten laatste binnen dertien maanden na de valutadatum van de debitering of creditering. Voor andere cliënten geldt een termijn van drie maanden. Een betwisting omtrent een order met betrekking tot financiële instrumenten moet ofwel binnen 5 werkdagen na ontvangst van het bericht van uitvoering ofwel, bij niet-uitvoering, binnen 5 werkdagen nadat ontvangst van het bericht van uitvoering had moeten gebeuren aan de Bank worden gemeld. Elke andere betwisting van de Cliënt omtrent de aan hem/haar gerichte briefwisseling, berichten en rekeningafschriften moet binnen de 3 maanden na de terbeschikkingstelling ervan aan de Bank worden meegedeeld. Bij gebrek aan een schriftelijke reactie binnen voormelde termijnen, wordt de inhoud van de betrokken documenten als volledig aanvaard beschouwd en wordt de Cliënt geacht afstand te hebben gedaan van elk recht op betwisting Buitengerechtelijke middelen Ingeval een Cliënt natuurlijke persoon, handelend voor privé-doeleinden, in het kader van bancaire diensten of als zelfstandige/onderneming in het kader van een kredietverlening niet tevreden zou zijn over de wijze waarop de Bank zijn/haar klacht beantwoord heeft, kan hij/zij zich wenden tot de Ombudsman in financiële geschillen, Belliardstraat, 15-17, Postbus 8 in 1040 Brussel (tel , fax , De Cliënt kan met zijn/haar klachten eveneens terecht bij de FOD Economie, KMO, Middenstand en Energie, Algemene Directie Controle en Bemiddeling, Front Office NG III Koning Albert II-laan 16, 3e verdieping, in 1000 Brussel (tel , fax: , Voor een klacht betreffende diensten door de Bank verleend als verzekeringstussenpersoon, kan de Cliënt terecht bij de Ombudsman van de Verzekeringen, de Meeûsplein 35 in 1000 Brussel (tel , fax: , Als één van de partijen de voorgestelde regeling van het geschil verwerpt, kan zij nog altijd een beroep doen op de bevoegde rechtbank. Algemene Voorwaarden Optima Bank - versie 01/04/

16 Artikel 20 Rechtzetting van vergissingen In geval van een vergissing van de Bank bij de boeking van een transactie, kan de Bank deze vergissing ambtshalve en binnen een redelijke termijn na de vaststelling ervan rechtzetten, zonder dat de Cliënt hiertoe de opdracht geeft. Indien de rechtzetting leidt tot een debetsaldo ten laste van de Cliënt, zullen de gebruikelijke regels terzake worden toegepast, namelijk de aanrekening, van rechtswege en zonder ingebrekestelling, van de debetinteresten ten laste van de Cliënt. De Cliënt geeft zijn/haar uitdrukkelijk akkoord aan de Bank om zijn/haar rekening te debiteren voor elk niet-verschuldigd bedrag dat werd gecrediteerd op zijn/haar rekening ten gevolge van een foute, onregelmatige, valse of vervalste opdracht. Artikel 21 Aansprakelijkheid van de Bank Behoudens andersluidende wettelijke of contractuele bepaling, is de Bank slechts aansprakelijk voor de directe schade veroorzaakt door bedrog of zware fout van haarzelf of haar aangestelden/lasthebbers in de uitoefening van haar beroepsactiviteiten. Zij kan niet verplicht worden indirecte schade, die voorkomt uit een tekortkoming van de Bank, te vergoeden. Wordt onder andere als indirecte schade beschouwd: verlies van inkomsten, verhoging van de algemene onkosten, verlies van winsten, schade aan de reputatie van Cliënten, verstoring van de planning, enz. De Bank is niet aansprakelijk voor directe of indirecte schade ten gevolge van overmacht of ingevolge bepalingen en maatregelen genomen door Belgische, Europese of niet-europese overheden. Bijgevolg is zij bijvoorbeeld niet aansprakelijk voor de schade veroorzaakt door gewelddadige of gewapende conflicten, terrorisme, werkonderbrekingen in de ondernemingen waarvan zij de diensten gebruikt, totale of gedeeltelijke storingen van de geautomatiseerde systemen van de Bank of van derden op wie de Bank beroep doet voor haar diensten, storingen in het telecommunicatienet, lock-outs, blokkades, boycots, overstromingen, branden en/of andere natuurrampen. Artikel 22 Financiële inlichtingen en adviezen De financiële, commerciële, technische en andere informatie verstrekt aan de Cliënt, zowel op objectieve als op subjectieve basis, is uitsluitend bestemd voor de Cliënt en strikt vertrouwelijk. Zij mag in geen geval aan derden worden meegedeeld door de Cliënt. Deze verstrekte inlichtingen en adviezen houden voor de Cliënt geen enkele verplichting in om opdrachten te geven of in te tekenen op bancaire, financiële of verzekeringsproducten of -diensten. Indien de Cliënt op basis van deze inlichtingen en/of adviezen toch intekent op bepaalde producten of diensten, draagt de Bank geen verantwoordelijkheid voor de prestaties van deze bancaire, financiële of verzekeringsproducten of -diensten, tenzij de Bank of haar aangestelden/lasthebbers terzake bedrog of zware fout kan worden verweten. De Cliënt blijft alleen en volledig verantwoordelijk voor het vrije gebruik van de door de Bank verstrekte inlichtingen en adviezen en voor de gevolgen van zijn/haar beslissingen. Artikel 23 Eenheid van rekening en zekerheden Eenheid van rekening Alle rekeningen (met inbegrip van termijnrekeningen, spaarrekeningen en zichtrekeningen), geopend op naam van de Cliënt in de boeken van de Bank, vormen de rubrieken van één enkele en ondeelbare rekening waarvan de credit- en debetsaldi elkaar voortdurend compenseren. Het gaat om alle rekeningen, ongeacht of zij in euro of in vreemde munten zijn uitgedrukt, ongeacht of Algemene Voorwaarden Optima Bank - versie 01/04/

17 dezelfde dan wel verschillende rentevoorwaarden toepasselijk zijn en ongeacht het feit of voor de onderscheiden rekeningen afzonderlijke kaarten worden afgegeven. De eenheid van rekening strekt zich evenwel niet uit tot rekeningen die een hypothecaire krediet vertegenwoordigen, verschillende termijnen hebben of exclusief gewaarborgd zijn door een zekerheid. Van zodra de Bank een gewettigd belang heeft (vb. faillissement, beslag, verzet, beëindiging cliëntrelatie, enz.) kan zij de vereiste boekhoudkundige overdrachten uitvoeren om de onderscheiden credit- en debetsaldi van de rekeningen samen te voegen tot één saldo. Deze overdrachten worden uitgevoerd in euro na, indien nodig, omrekening van vreemde deviezen voor rekening van de Cliënt in euro (op basis van de wisselkoers van de dag) Compensatie De Bank kan op elk ogenblik, en zelfs na faillissement van de Cliënt of in een andere situatie van samenloop met andere schuldeisers, de tegoeden en schulden compenseren die wederzijds bestaan tussen haarzelf en de Cliënt. Deze compensatie kan uitgevoerd worden ongeacht de vorm en de aard van de schulden en vorderingen, ongeacht hun munteenheid of ongeacht het al dan niet opeisbare karakter van de wederzijdse schulden en vorderingen. Deze compensatie kan tevens gebeuren wanneer de Cliënt niet de enige titularis is van de vordering of niet de enige schuldenaar is (vb. Cliënt als mederekeninghouder). De berekening van deze compensatie wordt uitgevoerd in euro na, indien nodig, omrekening van de vreemde deviezen voor rekening van de Cliënt in euro (op basis van de wisselkoers van de dag) Retentie- en pandrecht Alle effecten, waardepapieren en tegoeden, aangehouden door de Bank voor rekening van de Cliënt, vormen van rechtswege een bevoorrechte en ondeelbare waarborg tot zekerheid van alle verplichtingen van de Cliënt tegenover de Bank. Indien de Cliënt in gebreke blijft in de uitvoering van zijn/haar verplichtingen tegenover de Bank, zal deze laatste het recht hebben om de vermelde effecten, waardepapieren en tegoeden in te houden of te verzilveren volgens de wettelijke procedures Overdracht van vorderingen Zonder afbreuk te doen aan de opstelling van andere zekerheden, draagt de Cliënt aan de Bank als waarborg voor de terugbetaling van alle sommen die hij/zij zou verschuldigd kunnen zijn voor om het even welke reden elke vordering op derden, waarvan de Cliënt uit welke hoofde ook titularis is of zal zijn, over (binnen de wettelijke grenzen). De Cliënt machtigt de Bank, na voorafgaande ingebrekestelling, om voor zijn/haar rekening de formaliteiten van uitvoering en tegenstelbaarheid aan derden waaronder de gecedeerde schuldenaar van de overgedragen schuldvordering te vervullen en de ontvangen sommen te gebruiken in het kader van de aanzuivering van de bedragen die de Cliënt nog verschuldigd is aan de Bank. De Cliënt verbindt er zich toe op het eerste verzoek van de Bank alle gegevens over de identiteit van zijn/haar debiteuren en alle documenten betreffende de betrokken schuldvorderingen te verschaffen. De Cliënt machtigt de Bank eveneens al deze inlichtingen en documenten op te vragen bij de schuldenaars van de overgedragen schuldvorderingen. Artikel 24 Vertrouwelijkheid Overeenkomstig de gebruiken binnen de banksector, kan de Bank aan derden geen informatie verstrekken betreffende de rekeningen en tegoeden van haar Cliënten, noch over de transacties uitgevoerd door dezen met de Bank, tenzij zij daartoe van haar Cliënten voorafgaandelijk de geschreven toelating kreeg of wanneer zij daartoe toegelaten wordt door Belgische of buitenlandse Algemene Voorwaarden Optima Bank - versie 01/04/

18 wettelijke of reglementaire bepalingen of wanneer deze mededeling wordt opgelegd door een gerechtelijke, administratieve of controleautoriteit, of indien een wettelijke belang het motiveert. In de zin van dit artikel, worden niet als derden beschouwd: de medewerkers van de Bank; de maatschappijen waarmee de Bank contractueel verbonden is of die behoren tot de Optima Groep evenals hun medewerkers. Voor de toepassing van onderhavig artikel en van artikel 25, wordt medewerker begrepen als: elke natuurlijke of rechtspersoon die tussenkomt in de relatie met de Cliënt of in de behandeling van zijn/haar gegevens, in uitvoering van eender welke overeenkomst afgesloten met de Bank of met een maatschappij waarmee de Bank contractueel verbonden is of die behoort tot de Optima Groep. Zijn in het bijzonder bedoeld: de bedienden, de gemachtigden, de commerciële agenten, de onderaannemers evenals de dienstverleners van externe diensten (outsourcing). Artikel 25 Persoonlijke levenssfeer Bij toepassing van de wettelijke bepalingen betreffende de bescherming van de persoonlijke levenssfeer, wordt de Cliënt ingelicht dat de verantwoordelijke van de behandeling Optima Bank NV is, waarvan de maatschappelijke zetel gevestigd is in de Keizer Karelstraat 75, 9000 Gent. De Cliënt bevestigt zijn/haar akkoord met de registratie en de behandeling van zijn/haar persoonlijke gegevens met als doel: het naleven van elke toepasselijke wettelijke of reglementaire bepaling, in het bijzonder inzake de Antiwitwaswet of inzake de preventie, onderzoek en opsporing van betaalfraude; het beheer van contractuele relaties; het geschillenbeheer; het voorkomen van misbruik en bedrog; de opstelling van statistieken en tests; de opleiding van het bankpersoneel; de kwaliteitscontrole van de dienstverlening; de commerciële prospectie en direct marketing voor bank- of financiële producten, of voor andere producten aangeboden door de Bank of door maatschappijen waarmee de Bank contractueel verbonden is of die behoren tot de Optima Groep. Met dit doel, en behoudens tegengestelde wettelijke bepaling, geeft de Cliënt de Bank de toelating om inlichtingen over hem/haar te verzamelen, hetzij tijdens een contact tussen de Cliënt en de Bank; hetzij bij maatschappijen waarmee de Bank contractueel verbonden is of die behoren tot de Optima Groep; hetzij wanneer deze informatie wordt meegedeeld door bevoegde derden (Belgisch Staatsblad,...); hetzij wanneer deze informatie vervat is in elektronische communicatie tussen de Cliënt en de Bank. De Cliënt geeft zijn/haar akkoord over de mededeling door de Bank van persoonlijke gegevens die hem/haar betreffen, enerzijds aan de maatschappijen waarmee de Bank contractueel verbonden is of die behoren tot de Optima Groep, en aan de onderaannemers of andere leveranciers van uitbestede diensten (outsourcing), die sommige gegevens voor de Bank behandelen in het kader van hun opdrachten; en anderzijds aan derden krachtens een Belgische of buitenlandse wettelijke verplichting of indien dit gemotiveerd wordt door een wettelijk belang. Deze overeenkomst is geldig wanneer de overdracht van de persoonlijke gegevens van de Cliënt naar bovengenoemde personen in België gebeurt, of naar een lidstaat van de Europese Unie of naar een niet-lidstaat van de Europese Unie die een geschikt beschermingsniveau biedt. Algemene Voorwaarden Optima Bank - versie 01/04/

19 De Cliënt aanvaardt dat onderaannemers en andere leveranciers van uitbestede diensten (outsourcing) van de Bank zijn/haar persoonlijke gegevens meedelen, aan elke bevoegde autoriteit, bij toepassing van een wettelijke verplichting. De maatschappijen waarmee de Bank contractueel verbonden is of die tot de Optima Groep behoren, kunnen de door de Bank doorgegeven persoonlijke gegevens gebruiken voor het voorkomen van misbruik en bedrog, voor commerciële prospectie en voor direct marketing. Op elk ogenblik kan de Cliënt zich verzetten, gratis en op eenvoudige aanvraag, tegen het gebruik van zijn/haar persoonlijke gegevens voor doeleinden van commerciële prospectie of direct marketing. De Cliënt kan tevens zijn/haar persoonlijke gegevens raadplegen, en de foute gegevens laten rechtzetten. Om zijn/haar rechten uit te voeren, richt de Cliënt een schriftelijke aanvraag, gedateerd en ondertekend, evenals een recto verso kopie van zijn/haar identiteitskaart aan de maatschappelijke zetel van de Bank (Keizer Karelstraat 75, 9000 Gent). Volgens de voorwaarden vastgesteld in onderhavig artikel, gaat de Bank eveneens over tot de registratie, behandeling en mededeling van de persoonlijke gegevens van natuurlijke personen die optreden bij een verrichting als vertegenwoordiger van een Cliënt (natuurlijke of rechtspersoon). Dit betreft in het bijzonder contactpersonen, volmachthebbers, wettelijke vertegenwoordigers en vertegenwoordigingsorganen van rechtspersonen. De Cliënt verbindt zich de bepalingen van onderhavig artikel ter kennis te brengen van alle betrokken personen en stelt zich garant voor hun aanvaarding van deze bepalingen. Artikel 26 Toepasbaar recht en toewijzing van rechtsbevoegdheid De relaties tussen de Bank en de Cliënt zijn onderworpen aan het Belgische recht, dat bijgevolg de geschillen beslecht die onderling zouden kunnen voorkomen in het kader van hun relatie. Voor deze geschillen zijn alleen de Belgische rechtbanken bevoegd. Artikel 27 Duur en beëindiging van de relaties Duur van de relatie Zoals voorzien in Artikel 1 van onderhavige Algemene Voorwaarden, is de zakelijke relatie tussen de Bank en haar Cliënten van onbepaalde duur Beëindiging met opzeggingstermijn De Cliënt kan op elk ogenblik, zonder kosten en zonder zijn/haar beslissing te moeten rechtvaardigen, een einde stellen aan zijn/haar relatie met de Bank door middel van een aangetekend schrijven mits een opzeggingstermijn van één maand, te rekenen vanaf de datum van verzending. Als bewijs van het aangetekend schrijven volstaat het om het door de post afgeleverde ontvangstbewijs voor te leggen. De Bank kan op elk moment, en zonder haar beslissing te moeten rechtvaardigen, een einde stellen aan haar relatie met de Cliënt door middel van een aangetekend schrijven mits een opzeggingstermijn van: - twee maanden, te rekenen vanaf de datum van verzending, als de Cliënt een consument is; - één maand, te rekenen vanaf de datum van verzending, in alle andere gevallen. Als bewijs van het aangetekend schrijven volstaat het om het door de post afgeleverde ontvangstbewijs voor te leggen. Algemene Voorwaarden Optima Bank - versie 01/04/

20 27.3. Beëindiging zonder opzeggingstermijn In geval van grove nalatigheid, zware fout, bedrog,,niet-naleving van wettelijke en/of reglementaire bepalingen door de andere partij of indien het vertrouwen in de andere partij ernstig is geschaad, kan de Bank of de Cliënt de relatie met de andere partij onmiddellijk verbreken, zonder in achtneming van enige opzeggingstermijn en zonder voorafgaande ingebrekestelling. De Bank behoudt zich eveneens het recht voor een einde te stellen aan de relatie met de Cliënt, met onmiddellijke ingang, zonder opzeggingstermijn of voorafgaande ingebrekestelling, in geval van: aanvraag tot uitstel van betaling door de Cliënt; faillissement of onder curatelenstelling van de Cliënt; onder bewindstelling van (een gedeelte van) het patrimonium van de Cliënt; overlijden van de Cliënt Slapende rekeningen De Bank behoudt zich het recht voor, volgens de voorwaarden en de modaliteiten vastgesteld door de geldende wettelijke bepalingen, de slapende rekeningen van de Cliënt af te sluiten indien er geen verrichtingen op die rekeningen geweest zijn gedurende een periode van vijf jaar en er evenmin contact is geweest tussen de Cliënt of diens vertegenwoordiger(s) en de Bank Teruggave Wanneer de Bank of de Cliënt een einde maakt aan de relatie met de andere partij, moet de Cliënt aan de Bank alle beheersinstrumenten terugbezorgen (overschrijvingsformulieren, cheques, bankkaart, kredietkaart,...), onafhankelijk van de persoon die deze in bezit heeft, binnen bovenstaande opzeggingstermijn (ingeval van toepassing van Artikel 27.2) of onmiddellijk (ingeval van toepassing van Artikel 27.3). De Cliënt is aansprakelijk voor het gebruik van deze instrumenten na de beëindiging van de relatie met de Bank Opeisbaarheid Bij het einde van de relatie zijn het eventuele debetsaldo van alle rekeningen en de andere verbintenissen van de Cliënt onmiddellijk opeisbaar door de Bank, zonder ingebrekestelling. Bovendien zal de Bank vanaf deze datum geen creditinteresten meer verlenen. De overeengekomen debetvoorwaarden of, bij gebreke hiervan, de standaard debetvoorwaarden en de eventuele verhogingsclausules blijven geldig na de beëindiging van de relatie op alles wat de Cliënt aan de Bank verschuldigd is. Alle kosten die de Bank dient te dragen voor de invordering van de schulden, de tegeldemaking van een zekerheidsstelling of de terugbetaling van een krediet zijn ten laste van de Cliënt. De bepalingen van de Algemene Voorwaarden en de eventuele Bijzondere Voorwaarden en/of bijzondere overeenkomsten blijven geldig tot beide partijen al hun wederzijdse verplichtingen zijn nagekomen Terbeschikkingstelling van het vermogen Indien de Cliënt, na terugbetaling van alle verschuldigde sommen aan de Bank en teruggave van alle beheersinstrumenten, over een creditsaldo beschikt, stelt de Bank dit saldo ter beschikking door overschrijving op de betaalrekening die hij/zij aan de Bank heeft meegedeeld Recuperatie van de kosten Als de Cliënt een consument is, krijgt de Cliënt terugbetaling van: - de regelmatig aangerekende kosten voor de uitvoering van betaaldiensten, indien deze op voorhand betaald werden: deze terugbetaling geschiedt pro rata vanaf de maand die volgt op de datum van beëindiging van de relatie met de Bank; Algemene Voorwaarden Optima Bank - versie 01/04/

algemene bankvoorwaarden

algemene bankvoorwaarden algemene bankvoorwaarden Uitgave geregistreerd te Brussel, 6 de kantoor, op 31 oktober 2013, boek 302, blad 92, vak 16. Deze Algemene Bankvoorwaarden vervangen de Algemene Bankvoorwaarden die op 3 februari

Nadere informatie

ALGEMENE BANKVOORWAARDEN

ALGEMENE BANKVOORWAARDEN ALGEMENE BANKVOORWAARDEN 30/06/2014 Inhoud Hoofdstuk 1 Basisbepalingen 4 Artikel 1 Toepassingsgebied 4 Artikel 2 Identiteit, rechtsbekwaamheid, bevoegdheden 4 Artikel 3 Correspondentie/Communicatie 4 Artikel

Nadere informatie

GEBRUIKSVOORWAARDEN VAN DE BETALINGSDIENST TUNZ.COM

GEBRUIKSVOORWAARDEN VAN DE BETALINGSDIENST TUNZ.COM 1. Definities GEBRUIKSVOORWAARDEN VAN DE BETALINGSDIENST TUNZ.COM In toepassing van deze gebruiksvoorwaarden, hebben de volgende woorden, wanneer zij met een hoofdletter worden gebruikt, en behalve indien

Nadere informatie

Inleiding. Inleiding. Artikel 1. Doelstellingen van de algemene voorwaarden.

Inleiding. Inleiding. Artikel 1. Doelstellingen van de algemene voorwaarden. Bijlage aan het koninklijk besluit van 14 april 2013 tot wijziging van het koninklijk besluit van 12 januari 1970 houdende reglementering van de postdienst. BIJLAGE 2 Algemene voorwaarden toepasselijk

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN VAN FINANCIËLE INSTRUMENTEN

ALGEMENE VOORWAARDEN VAN FINANCIËLE INSTRUMENTEN ALGEMENE VOORWAARDEN OVERZICHT VAN DE BELANGRIJKSTE KENMERKEN EN RISICO S VAN FINANCIËLE INSTRUMENTEN Keytrade Keytrade Bank Bank Luxembourg S.A. - S.A. Financiele - www.keytradebank.lu Conditions Instrumenten

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN VAN DE ING-KREDIETEN ONDERWORPEN AAN DE WETGEVING OP HET CONSUMENTENKREDIET (versie april 2015)

ALGEMENE VOORWAARDEN VAN DE ING-KREDIETEN ONDERWORPEN AAN DE WETGEVING OP HET CONSUMENTENKREDIET (versie april 2015) Deze algemene voorwaarden van de ING-kredieten onderworpen aan de wetgeving op het consumentenkrediet (hierna de "Algemene voorwaarden" genoemd) hebben tot doel een beschrijving te geven van de dienstverlening

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR KREDIETOPENINGEN AAN DE ONDERNEMINGEN*

ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR KREDIETOPENINGEN AAN DE ONDERNEMINGEN* ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR KREDIETOPENINGEN AAN DE ONDERNEMINGEN* * De in cursief opgenomen bepalingen gelden enkel voor zover de kredietnemer en/of desgevallend de derde-garant natuurlijke personen zijn.

Nadere informatie

REGLEMENT ZICHTREKENINGEN Bijlage 1 bij het Algemeen Reglement van de Verrichtingen.

REGLEMENT ZICHTREKENINGEN Bijlage 1 bij het Algemeen Reglement van de Verrichtingen. REGLEMENT ZICHTREKENINGEN Bijlage 1 bij het Algemeen Reglement van de Verrichtingen. Dit reglement regelt de rechten en verplichtingen van de klant en de Bank wat betreft het gebruik door een klant van

Nadere informatie

I. Begripsbepalingen en beschrijving van de diensten KBC: Bank: Verzekeraar: KBC-Online for Business: Contractant:

I. Begripsbepalingen en beschrijving van de diensten KBC: Bank: Verzekeraar: KBC-Online for Business: Contractant: Reglement KBC-Online for Business voor natuurlijke personen die niet beroepsmatig handelen en via de KBC-Online for Business van de contractant hun privé-rekeningen beheren Dit reglement regelt de contractuele

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR TOEGANG EN GEBRUIK VAN RECORD@HOME

ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR TOEGANG EN GEBRUIK VAN RECORD@HOME Record@Home /V07/02/2013 van Record Bank nv en zijn van toepassing vanaf 12 mei 2014. 1. Inleiding 1.1 Deze algemene voorwaarden regelen de verplichtingen, aansprakelijkheden en bijzondere rechten die

Nadere informatie

NATIONALE BANK VAN BELGIE

NATIONALE BANK VAN BELGIE 1 NATIONALE BANK VAN BELGIE Naamloze vennootschap REGLEMENT VAN DE REKENINGEN-COURANT 01-08-2014 2 INHOUD 1. TOEPASSINGSGEBIED VAN HET REGLEMENT - OPENING VAN EEN REKENING- COURANT... 3 2. KREDIETEN OPGENOMEN

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN INZAKE HET GEBRUIK VAN ZOOMIT VOOR HET BESCHIKBAAR STELLEN VAN DOCUMENTEN. Versie Broker September 2012

ALGEMENE VOORWAARDEN INZAKE HET GEBRUIK VAN ZOOMIT VOOR HET BESCHIKBAAR STELLEN VAN DOCUMENTEN. Versie Broker September 2012 ALGEMENE VOORWAARDEN INZAKE HET GEBRUIK VAN ZOOMIT VOOR HET BESCHIKBAAR STELLEN VAN DOCUMENTEN ISABEL nv, met maatschappelijke zetel te 1000 Brussel, Keizerinlaan 13-15 en ingeschreven in het register

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN DSL, TELEFONIE en HOSTING.

ALGEMENE VOORWAARDEN DSL, TELEFONIE en HOSTING. 1 ALGEMENE VOORWAARDEN DSL, TELEFONIE en HOSTING. 1 Diensten. Deze Algemene voorwaarden voor onze klanten en ondernemingen regelen de rechtsverhouding tussen de aanbieder Flexility en de onderneming of

Nadere informatie

Deutsche Bank www.deutschebank.nl. Algemene Voorwaarden Zakelijke Betaaldiensten

Deutsche Bank www.deutschebank.nl. Algemene Voorwaarden Zakelijke Betaaldiensten Deutsche Bank www.deutschebank.nl Algemene Voorwaarden Zakelijke Betaaldiensten Algemene Voorwaarden Zakelijke Betaaldiensten 1. DEFINITIES 04 2. WERKINGSSFEER 06 3. CLIENTGEGEVENS 06 4. VERWERKING PERSOONSGEGEVENS

Nadere informatie

Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden Algemene voorwaarden Verplichte stellingen Als gevolg van steeds verdergaande automatisering kan LYNX u via IB een stabiel, veilig en snel handelsplatform aanbieden met een zeer voordelige prijsstructuur.

Nadere informatie

1.2. HIËRARCHIE VAN DE DOCUMENTEN. Algemene Voorwaarden (4.0) Pagina 1 van 11

1.2. HIËRARCHIE VAN DE DOCUMENTEN. Algemene Voorwaarden (4.0) Pagina 1 van 11 1. ALGEMENE INFORMATIE Dit document bepaalt de algemene voorwaarden die van toepassing zijn op de levering van Producten en/of Diensten door Belgacom nv, naamloze vennootschap van publiek recht, met hoofdzetel

Nadere informatie

Productkenmerken en voorwaarden Rabo RegenboogRekening

Productkenmerken en voorwaarden Rabo RegenboogRekening Productkenmerken en voorwaarden Rabo RegenboogRekening Productkenmerken Rabo RegenboogRekening Algemene voorwaarden Rabo RegenboogRekening 2013 Algemene Bankvoorwaarden Productkenmerken Rabo RegenboogRekening

Nadere informatie

algemene voorwaarden voor consumenten

algemene voorwaarden voor consumenten algemene voorwaarden voor consumenten Inhoudstafel A. Definities... 3 B. Mobiele Diensten... 4 B.1. Aansluitings- en activeringsprocedures... 4 B.2. Prestaties van BASE Company... 5 B.3. Rechten, verplichtingen

Nadere informatie

Specifiek Reglement Online Banking

Specifiek Reglement Online Banking Deutsche Bank Specifiek Reglement Online Banking APRIL 2015 Deutsche Bank AG is een kredietinstelling naar Duits recht, waarvan de zetel is gevestigd te Taunusanlage 12, 60325 Frankfurt am Main, Duitsland.

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden ABN AMRO Bank N.V.

Algemene Voorwaarden ABN AMRO Bank N.V. Algemene Voorwaarden ABN AMRO Bank N.V. Algemene Voorwaarden ABN AMRO Bank N.V. bestaande uit: I. Algemene Bankvoorwaarden II. Voorwaarden Cliëntrelatie I) ALGEMENE BANKVOORWAARDEN Deze algemene bankvoorwaarden

Nadere informatie

Voorwaarden van Izola Saver

Voorwaarden van Izola Saver Voorwaarden van Izola Saver 1. INLEIDING Deze voorwaarden gelden voor uw Izola Saverrekening, die een spaarrekening is, en uw Izola Saver+rekening, die een termijndepositorekening is. Ze moeten in samenhang

Nadere informatie

Algemene Bankvoorwaarden

Algemene Bankvoorwaarden r Algemene Bankvoorwaarden 1 Algemene Bankvoorwaarden Deze algemene voorwaarden zijn tot stand gekomen in overleg tussen de Nederlandse Vereniging van Banken en de Consumentenbond in het kader van de

Nadere informatie

KADEROVEREENKOMST DIENSTEN SCHEDOM NV/SA

KADEROVEREENKOMST DIENSTEN SCHEDOM NV/SA KADEROVEREENKOMST DIENSTEN SCHEDOM NV/SA TUSSEN: De vennootschap naar Belgisch recht, SCHEDOM NV/SA, de de naamloze vennootschap schedom, met maatschappelijke zetel te 3401 Landen, Sint-Lambertusstraat

Nadere informatie

BIJZONDER BESTEK. Datum van de zitting voor de opening van de offertes: 19 september 2011 om 10 u.

BIJZONDER BESTEK. Datum van de zitting voor de opening van de offertes: 19 september 2011 om 10 u. BIJZONDER BESTEK Consultancy op de volgende domeinen : risk, audit, compliance, information & communication technology, security, privacy forencics &security en juridische aspecten Datum van de zitting

Nadere informatie

ngg Voorwaarden Centraal Beheer Achmea Beleggingsrekening

ngg Voorwaarden Centraal Beheer Achmea Beleggingsrekening el ngg Voorwaarden Centraal Beheer Achmea Beleggingsrekening Voorwaarden Centraal Beheer Achmea Beleggingsrekening Artikel 1 Begripsomschrijvingen In deze voorwaarden wordt verstaan onder: a. Centraal

Nadere informatie

Triodos Bank. Dit zijn onze Algemene Voorwaarden Triodos Internet Betaalrekening.

Triodos Bank. Dit zijn onze Algemene Voorwaarden Triodos Internet Betaalrekening. Triodos Bank. Dit zijn onze Algemene Voorwaarden Triodos Internet Betaalrekening. Vragen? Heeft u vragen over deze bepalingen, neemt u dan contact op met de mensen van Triodos Bank via telefoon 030 693

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN VIA FUTURA BVBA

ALGEMENE VOORWAARDEN VIA FUTURA BVBA ALGEMENE VOORWAARDEN VIA FUTURA BVBA Inhoudstafel Algemene voorwaarden VIA FUTURA bvba... 1 Inhoudstafel... 1 Art. 1 Toepasselijkheid... 2 Art. 2 Offerte, bestelling en overeenkomst... 2 Art. 3 Gebruiksvoorwaarden

Nadere informatie

KBC Bank NV, met maatschappelijke zetel te BE-1080 Brussel, Havenlaan 2, Inschrijvingsnummer CBFA 26 256, RPR 0462 920 226; BTW BE 462 920 226.

KBC Bank NV, met maatschappelijke zetel te BE-1080 Brussel, Havenlaan 2, Inschrijvingsnummer CBFA 26 256, RPR 0462 920 226; BTW BE 462 920 226. Reglement KBC-Online Dit reglement regelt de contractuele relatie inzake de dienst KBC-Online tussen enerzijds de contractant, en anderzijds KBC Bank NV en KBC Verzekeringen NV, hierna respectievelijk

Nadere informatie

S&E Consulting bvba De Dammenlaan 120 B-9200 Dendermonde

S&E Consulting bvba De Dammenlaan 120 B-9200 Dendermonde S&E Consulting bvba S&E Consulting bvba De Dammenlaan 120 B-9200 Dendermonde Tel.: +32 (0)52 21.45.08 Fax.: +32 (0)52 22.64.39 www.sne-consulting.be Algemene Voorwaarden 1. Toepassingsgebied a. Onderhavige

Nadere informatie

SpreadWinx Intekenvoorstel Algemene voorwaarden Speciale voorwaarden Belastinginformatie

SpreadWinx Intekenvoorstel Algemene voorwaarden Speciale voorwaarden Belastinginformatie SpreadWinx Intekenvoorstel Algemene voorwaarden Speciale voorwaarden Belastinginformatie NL SpreadWinx Inhoud Algemene voorwaarden voor alle contracten uitgegeven door Private Estate Life... 3 Speciale

Nadere informatie