Reglement der verrichtingen Februari 2015

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Reglement der verrichtingen Februari 2015"

Transcriptie

1 Reglement der verrichtingen Februari 2015 EMENT DER VERRICHTINGEN Naamloze vennootschap Nijverheidsstraat Brussel RPR Brussel

2

3 INHOUDSOPGAVE HOOFDSTUK I: ALGEMENE BEPALINGEN 5 Artikel 1: Inleiding en draagwijdte van het Reglement der Verrichtingen 5 Artikel 2: Wijzigingen 5 Artikel 3: Gedragscode 6 Artikel 4: Betwistingen en Klachten 6 Artikel 5: Verantwoordelijkheid van de Bank 7 Artikel 6: Toepasselijk recht en bevoegde rechtbanken 7 HOOFDSTUK II: BIJZONDERE BEPALINGEN BETREFFENDE DE CLIËNT 7 Artikel 7: Identificatie 7 Artikel 8: Documenten voor het openen van een rekening 8 Artikel 9: Minderjarigen 9 Artikel 10: Overlijden 9 Artikel 11: Correspondentie 10 Artikel 12: Bewaren van documenten - Archief - Bewijs 11 Artikel 13: Tarifering 11 Artikel 14: Bescherming van de persoonlijke levenssfeer 12 Artikel 15: Keuze van woonplaats 14 Artikel 16: Stopzetting van de relaties 14 Artikel 17: Aansprakelijkheid 14 HOOFDSTUK III: BIJZONDERE BEPALINGEN BETREFFENDE DE REKENINGEN BIJ DE BANK 15 AFDELING 1: ALGEMEEN 15 Artikel 18: Openen van een rekening 15 Artikel 19: Aard van de rekeningen 15 Artikel 20: Rekeninguittreksels 15 Artikel 21: Meerdere rekeninghouders 15 Artikel 22: Vruchtgebruik blote eigendom 16 Artikel 23: Volmachten 16 Artikel 24: Debitering van de rekeningen 16 1

4 Artikel 25: Waarborgen ten gunste van de Bank 16 Artikel 26: Rechtzetting van vergissingen 17 Artikel 27 : Slapende rekeningen 17 Artikel 28: Beschermingsregeling voor deposito s en financiële instrumenten 18 AFDELING 2: CONTANTENREKENINGEN 18 Artikel 29: Algemeen 18 Artikel 30: Credit- en debetrente 18 Artikel 31: Rekeningen in vreemde munt 19 Artikel 32: Termijnrekeningen 19 AFDELING 3: EFFECTENREKENINGEN 19 Artikel 33: Algemeen 19 Artikel 34: Class Actions en insolventieprocedures 20 Artikel 35: Bewaring van de effecten 20 Artikel 36: Vervangbaarheid en teruggave 21 Artikel 37: Verzet tegen effecten 22 Artikel 38: Beurskoersen 22 Artikel 39: Mededeling identiteit aan derden 22 HOOFDSTUK IV: BIJZONDERE BEPALINGEN BETREFFENDE DE VERRICHTINGEN OP REKENING 23 AFDELING 1: ALGEMEEN 23 Artikel 40: Wijze van overmaken van instructies 23 Artikel 41: Duidelijkheid van de orders 23 Artikel 42: Verrichtingen in vreemde munt 23 Artikel 43: Uitvoering van de opdrachten 23 Artikel 44 : Opschorting of weigering van uitvoering 24 AFDELING 2: BETALINGSDIENSTEN EN -MIDDELEN 24 Artikel 45: Algemeen 24 Artikel 46: Overschrijvingen 24 Artikel 47: Domiciliëringen 26 Artikel 48: Cheques 26 2

5 Artikel 49 : Doorlopende opdrachten 27 Artikel 50: Kredietkaarten en betaalkaarten 27 Artikel 51: Aansprakelijkheid van de Bank in verband met betalingsdiensten en middelen 27 Artikel 52: Valutadatum 28 Artikel 53: Klachten en rechtsmiddelen 28 AFDELING 3: VERRICHTINGEN MET BETREKKING TOT FINANCIELE INSTRUMENTEN 28 Artikel 54: Algemeen 28 Artikel 55: Inschrijvingen 29 Artikel 56: Beleggingsadvies en vermogensbeheer 29 Artikel 57: Verrichtingen met betrekking tot afgeleide financiële instrumenten 30 Artikel 58: Duur en geldigheid van de orders 30 Artikel 59: Gedeeltelijke uitvoering 30 Artikel 60: Rechten van de Bank 30 Artikel 61: Tarieven 31 Artikel 62: Mededelingen aan de controleautoriteit 31 Artikel 63: Vereffening van transacties 31 AFDELING 4: SAFES 31 Artikel 64: Huur van safes 31 AFDELING 5: AAN- EN VERKOOP VAN BUITENLANDSE BANKBILJETTEN, GOUDSTAVEN, MUNTEN EN PENNINGEN 32 Art. 65: Aan- en verkoop van buitenlandse bankbiljetten, goudstaven, munten en penningen 32 AFDELING 6: KREDIETEN 32 Art. 66: Kredieten 32 3

6

7 HOOFDSTUK I: ALGEMENE BEPALINGEN Artikel 1: Inleiding en draagwijdte van het Reglement der Verrichtingen 1.1. Bank Degroof (hierna genoemd de Bank ) is een naamloze vennootschap met maatschappelijke zetel te 1040 Brussel, Nijverheidsstraat 44. Zij staat onder het toezicht van de Autoriteit voor Financiële Diensten en Markten ( FSMA ), Congresstraat 12 14, 1000 Brussel, en de Nationale Bank van België, de Berlaimontlaan 14, 1000 Brussel, en is er ingeschreven op de lijst van de kredietinstellingen naar Belgisch recht. Zij is tevens, in haar hoedanigheid van verzekeringsmakelaar, ingeschreven op de lijst van verzekeringstussenpersonen die door de FSMA wordt gehouden, onder het nummer A De relaties tussen de Bank en haar cliënten, natuurlijke personen en rechtspersonen, (hierna de Cliënt genoemd), worden geregeld door onderhavig Reglement der Verrichtingen (hierna het Reglement genoemd). Dit Reglement wordt aangevuld met de bankgebruiken, de diverse brochures en reglementen in het kader van de Europese Richtlijn betreffende de Markten voor Financiële Instrumenten ( MiFID ), de tarievenbrochure en de eventuele bijzondere reglementen eigen aan een specifieke dienst of product. Het kan worden aangevuld met eventuele bijzondere overeenkomsten afgesloten met de Cliënt. De specifieke overeenkomsten, alsook de dwingende wettelijke bepalingen, hebben voorrang op onderhavig Reglement De communicatie tussen de Cliënt en de Bank kan gebeuren in het Nederlands of in het Frans, naar keuze van de Cliënt. Bepaalde informatie betreffende een specifiek product of dienst kan evenwel in een andere taal dan de voorkeurtaal van de Cliënt ter beschikking worden gesteld indien dit een taal is die gebruikelijk is in de financiële sector. Artikel 2: Wijzigingen De Bank behoudt zich het recht voor het Reglement te allen tijde te wijzigen. De wijzigingen worden door middel van affiches, een geschreven bericht, inlichtingen aan het loket of elke andere gepaste methode ter kennis gebracht van de Cliënt. Behoudens specifieke overeenkomst of andersluidende dwingende wettelijke bepalingen, treden ze dertig kalenderdagen na de kennisgeving aan de Cliënt in werking. De Cliënt wordt geacht de wijzigingen te hebben aanvaard indien hij de Bank niet voor de datum van inwerkingtreding ervan in kennis heeft gesteld dat hij niet instemt met de voorgestelde wijzigingen. In dit geval heeft de Cliënt het recht de relatie met de Bank onmiddellijk en kosteloos op te zeggen voor de datum waarop de voorgestelde wijzigingen van toepassing worden, onder voorbehoud van specifieke overeenkomsten met de Bank. Artikel 13 van het Reglement geldt voor de wijzigingen betreffende de tarieven van de Bank. 5

8 Artikel 3: Gedragscode De Bank heeft de Gedragscode van de Belgische Vereniging van Banken en Beursvennootschappen onderschreven. Deze legt een aantal principes vast die van toepassing zijn op de relatie van de Bank met de Cliënt natuurlijk persoon handelend buiten het kader van elke professionele activiteit. Deze Code is op verzoek verkrijgbaar bij de Bank. Artikel 4: Betwistingen en Klachten 4.1. Elke betwisting over een verrichting die aan de Bank toevertrouwd werd, over de inhoud van de aan de Cliënt gerichte briefwisseling, met inbegrip van rekeninguittreksels en eventuele bijlagen, moet zo vlug mogelijk en, onder voorbehoud van hetgeen hierna is bepaald, uiterlijk binnen de dertig kalenderdagen na de uitvoering van de verrichting of van de terbeschikkingstelling van de hiervoor vermelde briefwisseling, of, indien een verrichting niet is uitgevoerd, vanaf de dag waarop ze had moeten worden uitgevoerd, per brief, per fax of per worden gericht aan het hieronder vermelde adres. Betwistingen of klachten in verband met de uitvoering van orders in financiële instrumenten zijn evenwel slechts ontvankelijk indien ze worden meegedeeld binnen de twee bankwerkdagen na ontvangst van het bericht van uitvoering of, in geval van niet uitvoering, vanaf het ogenblik waarop de ontvangst van het bericht van uitvoering had moeten gebeuren. Betwistingen of klachten in verband met betalingstransacties zijn evenwel ontvankelijk binnen de in artikel 51 vermelde termijn Alle klachten moeten door de Cliënt gericht worden aan de Bank op het volgend adres : Bank Degroof nv Dienst Inspectie Nijverheidsstraat Brussel Fax: 02/ De Bank zendt een ontvangstbevestiging binnen de vijf bankwerkdagen en doet het mogelijke om binnen de maand na ontvangst van een volledig dossier een gegrond antwoord te formuleren. De Cliënt natuurlijk persoon die optreedt in het kader van zijn privé-belangen kan, indien het antwoord van de Bank geen genoegdoening biedt, zich wenden tot Ombudsfin, Belliardstraat 15 17, bus 8 te 1040 Brussel, per post of per Deze dienst brengt een niet-bindend advies uit. De Cliënt kan van deze mogelijkheid enkel gebruik maken nadat hij eerst een klacht bij de Bank heeft ingediend. Hetzelfde geldt, doch enkel wat betreft problemen in het kader van door de Bank verstrekte kredieten, voor de Cliënt natuurlijk persoon die optreedt in het kader van zijn professionele belangen, alsook voor ondernemingen. Voor klachten betreffende de diensten die de Bank heeft verleend in haar hoedanigheid van verzekeringstussenpersoon kan de Cliënt terecht bij de Ombudsman van de Verzekeringen, de Meeûssquare 35, 1000 Brussel, per post of per binnen de grenzen van diens bevoegdheden. 6

9 Artikel 5 : Verantwoordelijkheid van de Bank Behoudens hetgeen is bepaald in artikel 51 betreffende de aansprakelijkheid bij betalingstransacties, is de Bank, bij het uitvoeren van haar professionele activiteiten, alleen aansprakelijk indien zij zich schuldig maakt aan een zware fout of bedrog met uitsluiting van lichte fouten. De Bank wijst alle aansprakelijkheid af voor schade die rechtstreeks of onrechtstreeks voortvloeit uit een geval van overmacht of tengevolge van fouten begaan door derden, met inbegrip van personen waarop de Bank bij de uitvoering van haar opdracht een beroep heeft gedaan, voor zover in dit laatste geval de Bank de nodige zorg heeft besteed bij de keuze van deze onderaannemers. Onverminderd het voorafgaande, kan de verantwoordelijkheid van de Bank ten opzichte van de Cliënt in geen geval aanleiding geven tot schadeloosstelling van indirecte schade. Artikel 6: Toepasselijk recht en bevoegde rechtbanken Het Belgisch recht is van toepassing op de relaties tussen de Bank en de Cliënt. In geval van betwisting zijn uitsluitend de hoven en rechtbanken van Brussel bevoegd. HOOFDSTUK II: BIJZONDERE BEPALINGEN BETREFFENDE DE CLIËNT Artikel 7: Identificatie 7.1. Bij het aanknopen van een relatie met de Bank dient de Cliënt alle inlichtingen te geven betreffende zijn identiteit, zijn juridisch of fiscaal statuut, zijn handelingsbekwaamheid, zijn vertegenwoordiging, zijn wettelijke woonplaats of maatschappelijke zetel, alsook alle bewijsstukken af te leveren die de Bank nuttig of noodzakelijk acht. Hij dient de Bank alle inlichtingen en bewijsstukken te overhandigen betreffende de identiteit en de machten van de personen die in het kader van zijn relaties met de Bank voor zijn rekening handelen en meer bepaald van zijn mandatarissen en wettelijke vertegenwoordigers. Wanneer de Cliënt niet de economisch rechthebbende is van de rekening in zijn naam of van een verrichting uitgevoerd op een rekening in zijn naam, dan heeft de Bank steeds het recht om de Cliënt alle inlichtingen te vragen betreffende de economisch rechthebbende van de betrokken rekening en/of verrichting. De Cliënt en alle andere betrokken personen verbinden zich ertoe de Bank onmiddellijk en schriftelijk in kennis te stellen van elke wijziging in de identificatiegegevens die krachtens bovenstaande alinea s aan de Bank meegedeeld werden. De Cliënt dient de Bank alle inlichtingen en documenten te verschaffen die deze nuttig of noodzakelijk acht voor het bijwerken van de eerder aan de Bank meegedeelde identificatiegegevens. Wanneer hij een relatie aanknoopt met de Bank, dient de Cliënt de finaliteit van de gevraagde opening van rekening te verduidelijken, alsook het soort verrichting dat hij door de Bank wil laten uitvoeren. De Bank heeft het recht de uitvoering te weigeren van verrichtingen die niet conform de finaliteit van de rekening zijn zoals de Cliënt die beschreven heeft. Onverminderd de voorgaande alinea s heeft de Bank het recht om, alvorens enige verrichting voor rekening van de Cliënt uit te voeren, alle inlichtingen te vragen die zij nuttig acht en meer bepaald deze die vereist zijn door de wetgeving betreffende de voorkoming van het gebruik van het financiële stelsel voor het witwassen van geld en de financiering van het terrorisme, zoals de 7

10 oorsprong en de herkomst van de overeenstemmende gelden en de redenen van de verrichting. De Bank heeft het recht om het openen of het aanhouden van een rekening en ook het uitvoeren van enig order van de Cliënt ondergeschikt te maken aan de voorafgaande mededeling van de inlichtingen en bewijsstukken die onderhavig artikel voorschrijft De Bank heeft het statuut van Foreign Financial Institution (FFI) zoals voorzien door de Amerikaanse Foreign Account Tax Compliance Act (FATCA) die in België van toepassing is in het kader van een Intergovernmental Agreement (IGA) gesloten tussen België en de Verenigde Staten. In dit kader is de Bank verplicht bepaalde verplichtingen na te leven overeenkomstig de Belgische wetgeving die de IGA tussen België en de Verenigde Staten omzet. Deze verplichtingen bestaan ondermeer in het identifiëren van de Cliënt, natuurlijke persoon of rechtspersoon, van wie de Bank het recht heeft de voorlegging en/of de vervollediging en ondertekening te vragen van elk document dat vereist is in het kader van de FATCA reglementering. Indien een Cliënt het statuut heeft van Non-participating Foreign Financial Institution (NPFFI) is de Bank ertoe gehouden een bronheffing toe te passen op bepaalde betalingen van Amerikaanse oorsprong. Indien de Cliënt door de Bank wordt geïdentificeerd als US Person zal worden overgegaan tot een uitwisseling van informatie. Deze informatie betreft, onder andere, bepaalde gegevens betreffende US Persons zoals gedefinieerd onder FATCA, met inbegrip van de titularis van de rekening, zijn adres, zijn fiscaal identificatienummer, het saldo op de rekening de laatste dag van het kalenderjaar of van een andere referteperiode, het rekeningnummer en de jaarlijkse inkomsten. Indien de Cliënt weigert of nalaat de informatie te verschaffen die door de FATCA-reglementering wordt vereist en/of weigert of nalaat de vereiste documenten te vervolledigen en te ondertekenen, behoudt de Bank zich het recht voor om een einde te stellen aan de contractuele relatie met de Cliënt. De Cliënt zal bovendien de Bank vergoeden voor alle schade voorvloeiend uit zijn verzuim in geval van het niet naleven van de verplichtingen omschreven in deze alinea, alsook van de verplichtingen voortvloeiend uit de Belgische wetgeving tot omzetting van de IGA tussen België en de Verenigde Staten Onverminderd artikel 33 laatste alinea is elke Cliënt die, omwille van een wijziging van zijn persoonlijke situatie, moet worden beschouwd als US Resident overeenkomstig de Amerikaanse Securities Act gehouden de Bank daarvan onverwijld schriftelijk op de hoogte brengen. Worden onder andere beschouwd als US Resident de natuurlijke personen met een verblijfplaats of een woonplaats in de Verenigde Staten, de rechtspersonen met maatschappelijke zetel of bijkantoor in de Verenigde Staten of de rechtspersonen opgericht naar Amerikaans recht. Artikel 8: Documenten voor het openen van een rekening Bij het aanknopen van een contractuele relatie met de Bank zal de Bank de Cliënt de documenten overhandigen voor het openen van een rekening. Door de documenten voor het openen van een rekening te ondertekenen, erkent de Cliënt ondermeer dat hij kennis heeft genomen van het Reglement der Verrichtingen en verbindt hij zich ertoe de bepalingen ervan na te leven. 8

11 De Cliënt en zijn eventuele mandatarissen of wettelijke vertegenwoordiger(s), alsook, ingeval van een vennootschap of rechtspersoon, haar vertegenwoordiger krachtens de statuten of een benoemingsbesluit, dienen een specimen van hun handtekening neer te leggen bij de Bank. De Bank aanvaardt geen aansprakelijkheid voor de echtheid en geldigheid van de handtekeningen op de orders van de Cliënten, tenzij zij zich schuldig maakt aan een zware fout of bedrog. Artikel 9: Minderjarigen De ouders van minderjarige kinderen worden door de Bank geacht beiden het beheersrecht over de goederen van deze kinderen uit te oefenen behoudens schriftelijk tegenbericht. De Bank dient niet na te gaan of de ene ouder handelt met de instemming van de andere ouder. De tegoeden op een rekening op naam van een minderjarig kind worden geacht toe te behoren aan het minderjarige kind-rekeninghouder. De wettelijke bepalingen betreffende het beheersrecht van de goederen van een minderjarig kind moeten worden nageleefd. De personen die gemachtigd zijn om deze rekeningen te beheren moeten dat doen in het uitsluitend belang van het minderjarig kind en, wanneer de wetgeving het vereist, de goedkeuring van de Vrederechter vragen. Zonder hier echter verplicht toe te zijn, mag de Bank de uitvoering van een verrichting voor rekening van een minderjarig kind ondergeschikt maken aan de voorafgaande toestemming van de Vrederechter wanneer zij meent dat dit vormvoorschrift vervuld moet zijn. Artikel 10: Overlijden De Bank moet schriftelijk in kennis worden gesteld van het overlijden van een Cliënt of van zijn of haar echtgeno(o)t(e). Deze verplichting rust zowel op de rechthebbenden, mandatarissen als cotitularissen van de rekening. De Bank kan niet verantwoordelijk worden gesteld voor debetverrichtingen die gebeuren na de datum van een overlijden waarvan zij niet schriftelijk in kennis werd gesteld. Wanneer de Bank kennis heeft genomen van het overlijden, gaat zij over tot het blokkeren van de rekening(en) en van de koffer(s) geopend op naam van de overledene en/of diens echtgenote, al dan niet samen met derden, en vervult zij de wettelijke verplichtingen ter zake. De Bank heeft het recht de deblokkering van de rekening ondergeschikt te maken aan het voorleggen van een akte van bekendheid, attest van erfopvolging of erfrechtverklaring, waarbij de erfopvolging wordt vastgesteld en, wanneer een van de erfgenamen, legatarissen of begiftigden buiten de Europese Economische Ruimte woont, van een attest dat de borgstelling voor de betaling van de successierechten bevestigt, alsook van elk ander document dat zij nodig acht. Bovendien wordt de vrijgave van de tegoeden op de rekening(en) ondergeschikt gemaakt aan de wettelijke vereisten inzake het al dan niet bestaan van fiscale of sociale schulden in hoofde van de overledene of een van zijn erfgenamen, legatarissen of begunstigden van een contractuele erfstelling. Desalniettemin kan de Bank betalingen verrichten, doch enkel binnen de grenzen door de wet bepaald, aan de langstlevende echtgeno(o)t(e) van de Cliënt of aan de persoon met wie deze wettelijk samenwoonde. 9

12 Behoudens tegenbericht van de rechthebbenden stuurt de Bank de correspondentie betreffende de tegoeden op naam van een overledene, aan het laatste door hem opgegeven adres onder de naam van de nalatenschap van deze laatste. Zij mag deze correspondentie echter ook sturen aan één van de rechthebbenden, aan de notaris of aan een persoon die de belangen van de rechthebbenden behartigt. De Bank behoudt zich het recht voor een vergoeding te eisen voor de verplichtingen waaraan zij voldaan heeft wegens het openvallen van de nalatenschap en/of de overdracht van de tegoeden van de overledene. De erfgenamen en de rechthebbenden van een overleden cliënt zijn hoofdelijk en ondeelbaar verbonden om alle verbintenissen van de Cliënt ten opzichte van de Bank na te leven. De Bank verstrekt slechts inlichtingen over de tegoeden van de overledene voor zover haar verplichtingen tot beroepsgeheim haar dat niet verbieden. Artikel 11: Correspondentie De Cliënt deelt de Bank het adres mee waarnaar de correspondentie verstuurd moet worden. Bij gebreke hieraan en onverminderd de volgende alinea s zal de correspondentie naar de woonplaats of de maatschappelijke zetel van de Cliënt worden verzonden. Binnen de grenzen door de wet bepaald kan bepaalde correspondentie naar het door de Cliënt opgegeven adres worden verstuurd. De verstuurd door de Bank wordt geacht te zijn ontvangen op de datum van verzending aan het bovenvermeld adres. Het adres en adres waarvan hierboven sprake kan te allen tijde op schriftelijk verzoek van de Cliënt worden gewijzigd. Tevens kan de correspondentie binnen de wettelijke beperkingen overgemaakt worden via volgens de modaliteiten bepaald in het reglement van deze dienst en voor zover de Cliënt deze dienst heeft onderschreven. De correspondentie die voor verschillende personen bestemd is, wordt naar het in onderling overleg opgegeven adres verstuurd. Zoniet wordt ze aan de persoon verstuurd die de Bank aanwijst. Elk bericht dat aan voormelde persoon verstuurd is, wordt ten opzichte van alle anderen geacht geldig te zijn verstuurd. Op verzoek van de Cliënt kan de Bank zijn correspondentie voor hem aan het loket bewaren. In dat geval verbindt hij zich ertoe zijn correspondentie minstens eenmaal per semester af te halen. De Bank heeft trouwens steeds het recht alle correspondentie die ze op verzoek van de Cliënt bewaart, naar de Cliënt te versturen, met name wanneer de wet haar ertoe verplicht of als de situatie dit lijkt te rechtvaardigen. De correspondentie die de Bank op verzoek van de Cliënt bewaart, wordt geacht op de datum van de terbeschikkingstelling aan de loketten van de Bank naar behoren aan hem te zijn opgestuurd. De Bank is niet verantwoordelijk voor de gevolgen die kunnen voortvloeien uit het aan de loketten bewaren van de correspondentie, en meer bepaald de gevolgen verbonden aan een laattijdig of niet afhalen. De Cliënt dient de Bank zo spoedig mogelijk in kennis te stellen van elke onjuistheid die hij vaststelt in de correspondentie die de Bank hem richt. De inlichtingen in de aan de Cliënt verstuurde correspondentie zijn geacht juist te zijn en kunnen bijgevolg niet meer worden betwist bij gebrek aan een schriftelijke klacht aan de Bank binnen de in artikel 4 bepaalde termijn, onverminderd 10

13 bijzondere overeenkomsten die in een kortere termijn voorzien en onverminderd de termijn bepaald in artikel 51 in verband met betalingsdiensten. Als de Bank de correspondentie bewaart in uitvoering van een verzoek van de Cliënt, dan stemt het begin van deze termijn overeen met de datum waarop de betreffende correspondentie ter beschikking van de Cliënt is gesteld aan de loketten van de Bank, ongeacht de datum waarop de correspondentie effectief werd opgehaald. Artikel 12: Bewaren van documenten - Archief - Bewijs Alle documenten en stukken die betrekking hebben op de verrichtingen uitgevoerd door de Bank, in de ruimste betekenis van die begrippen, worden door de Bank bewaard gedurende de door de wet voorgeschreven termijn. De Bank heeft het recht om deze documenten en stukken als origineel of als kopie te bewaren binnen de beperkingen en voorwaarden bepaald door de wet inzake bewijs door middel van kopie. De Bank mag op elke wettelijke wijze het bewijs leveren van de bijzondere verplichtingen van een Cliënt, inclusief door het voorleggen van kopieën (zoals een fotokopie, microfilm of een gegevensdrager) van documenten en stukken. In afwijking van artikel 1341 van het Burgerlijk Wetboek kan het bewijs ook worden geleverd door het opnemen van telefoongesprekken met de Cliënt zoals voorzien in artikel 14 van onderhavig Reglement. Artikel 13: Tarifering De tarieven die voor de verrichtingen van de Bank gelden (hierna het Tarief ), zijn die welke door middel van affiches, inlichtingen aan het loket van de Bank, een geschreven bericht aan de Cliënt of elk ander communicatiemiddel dat de wet toestaat, ter kennis van de Cliënt worden gebracht, behoudens andersluidend beding. Alle inlichtingen betreffende verrichtingen die niet in het Tarief vermeld staan, kunnen aan de loketten van de Bank worden verkregen. De Cliënt verbindt zich ertoe kennis te nemen van het Tarief alvorens enige verrichting met de Bank uit te voeren. Onder voorbehoud van dwingende wettelijke bepalingen kan de Bank de tarieven die ze hanteert te allen tijde herzien en aanpassen. Elke wijziging in de tarieven wordt via de communicatiemiddelen bedoeld in de eerste alinea voorafgaandelijk ter kennis van de Cliënt gebracht. De Cliënt beschikt over een termijn van één maand om naar aanleiding van het gewijzigd tarief, de betreffende dienst op te zeggen. Zoniet wordt hij geacht in te stemmen met de door de Bank meegedeelde wijzigingen. In afwijking van het voorgaande kan de Bank de rentevoeten eenzijdig wijzigen zonder voorafgaande kennisgeving en met onmiddellijke ingang, mede rekening houdend met de marktgegevens en onder voorbehoud van hetgeen is bepaald in specifieke wetgeving terzake. Indien de Cliënt niet wenst in te stemmen met deze wijziging, kan hij de overeenkomst met de Bank onverwijld beëindigen. De kosten betreffende de verrichtingen die de Bank uitvoert, zijn ten laste van de Cliënt. Ze worden rechtstreeks van de rekening van de Cliënt gedebiteerd. 11

14 Artikel 14: Bescherming van de persoonlijke levenssfeer De persoonsgegevens in de zin van de wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van de persoonsgegevens die de Cliënt aan de Bank heeft meegedeeld bij het aanknopen van de relatie of die de Bank verkregen heeft tijdens latere contacten met de Cliënt of bij de uitvoering van de diensten die de Bank met de Cliënt overeengekomen is, worden door de Bank verwerkt, onder naleving van de bepalingen van voormelde wet van 8 december De Bank is de verantwoordelijke voor de verwerking van de gegevens in de zin van voormelde wet. Deze gegevens worden verwerkt met het oog op het administratief en boekhoudkundig beheer van alle diensten waarop de Cliënt een beroep doet of kan doen, waaronder het beheer van rekeningen, betalingsverkeer, deposito s, kredietverstrekking, verhuur van safes, verrichtingen met betrekking tot financiële instrumenten, vermogensbeheer en beleggingsadvies, distributie van verzekeringscontracten, enzovoort. De Bank kan de gegevens ook verwerken voor commerciële doeleinden, ondermeer met het oog op direct marketing. De adressen van de Cliënt kunnen gebruikt worden voor commerciële doeleinden tenzij de Cliënt zich daartegen heeft verzet. Ten slotte kan de Bank de gegevens verwerken in het kader van het beheer van allerlei risico s, geschillen, veiligheid en fraudebestrijding, met inbegrip van witwasbestrijding. Onder de voorwaarden bepaald door voormelde wet van 8 december 1992 kan de Cliënt kennis nemen van de gegevens die op hem betrekking hebben en er de kosteloze verbetering van vragen door een schriftelijk verzoek te sturen aan de Bank, aan het adres vermeld in artikel 1 van dit Reglement. Hij mag zich kosteloos en op verzoek verzetten tegen de verwerking van de hem betreffende gegevens met het oog op direct marketing. De Bank neemt de nodige maatregelen, meer bepaald van organisatorische en technische aard, om de geheimhouding van de gegevens en de veiligheid van hun verwerking te waarborgen. De Bank deelt de gegevens niet mee aan derden zonder de toestemming van de Cliënt, behoudens wettelijke verplichting en onverminderd artikel 39. De persoonsgegevens kunnen evenwel worden doorgegeven aan andere vennootschappen die deel uitmaken van de groep Degroof of aan derden die administratieve ondersteuning aanbieden of waarvan de tussenkomst noodzakelijk of gewenst is voor de realisatie van de doelstellingen van de verwerking De Bank is tevens gehouden bepaalde gegevens over te maken aan het Centraal Aanspreekpunt (CAP) bij de Nationale Bank van België, de Berlaimontlaan 14 te 1000 Brussel, betreffende cliënten die bij de Bank een rekening of een van volgende overeenkomsten, andere dan onlosmakelijk gebonden met een rekening, hebben aangegaan : hypothecaire kredietovereenkomst, lening op afbetaling, kredietopening, overeenkomsten inzake beleggingsdiensten en/of activiteiten, geldtransfers, kredietovereenkomsten aan een onderneming. 12

15 Deze gegevens zijn de volgende : a) Voor de Cliënt natuurlijk persoon : identificatienummer van het Rijksregister van de natuurlijke personen of, bij ontstentenis, naam, eerste officiële voornaam, geboortedatum, geboorteplaats, of bij ontstentenis hiervan, het geboorteland ; b) Voor de Cliënt rechtspersoon die over een inschrijvingsnummer bij de Kruispuntbank der Ondernemingen beschikt : inschrijvingsnummer bij de Kruispuntbank der Ondernemingen ; c) Voor de andere cliënten : volledige benaming, eventuele rechtsvorm en land van vestiging. De Bank draagt de gegevens uiterlijk op 31 maart van elk jaar over. Bij elke gegevensoverdracht naar het CAP deelt de Bank volgende gegevens mee : de afsluitingsdatum van het kalenderjaar waarop de meegedeelde gegevens betrekking hebben, de lijst van de rekeningen waarvan de Cliënt houder of medehouder is geweest gedurende het afgelopen kalenderjaar, alsook bepaalde contracten die met de Cliënt liepen gedurende het kalenderjaar. De gegevens bezorgd door de NBB aan de belastingadministratie mogen enkel worden gebruikt om hetzij het bedrag van de belastbare inkomsten van de Cliënt vast te stellen, hetzij de vermogenssituatie van de Cliënt te bepalen met het oog op het invorderen van de belasting en de voorheffingen. Deze gegevens worden bewaard gedurende acht jaar te rekenen : (i) wat betreft de persoonsgegevens, vanaf de afsluiting van het laatste kalenderjaar met betrekking tot hetwelk deze gegevens aan het CAP werden medegedeeld, en (ii) wat betreft de rekening- en contractgegevens, vanaf de afsluiting van het kalenderjaar met betrekking tot hetwelk de rekeningen waarvan het IBAN-nummer of het laatste contract waarvan de soort aan de CAP is meegedeeld afgesloten of beëindigd is. De Cliënt kan inzage krijgen in de gegevens die op zijn naam door het CAP zijn geregistreerd door een schriftelijke, gedagtekende en ondertekende aanvraag aan de hoofdzetel van de Nationale Bank van België te richten. De Cliënt kan tevens aan de Bank kosteloos de rechtzetting of verwijdering vragen van onjuiste gegevens die op zijn naam in het CAP zijn geregistreerd. De Cliënt voegt bij zijn aanvraag een fotokopie recto verso van zijn identiteitskaart, of, indien het een rechtspersoon betreft, van de identiteitskaart van de gevolmachtigde, samen met het bewijs van de volmacht Overeenkomstig de Europese Spaarrichtlijn 2003/48/EG, zoals omgezet in het Belgisch recht bij wet van 17 mei 2004, is de Bank gehouden om informatie uit te wisselen over de rentebetalingen aan spaarders en beleggers die in andere EU-lidstaten woonachtig zijn. Daartoe moet de Bank, onder de voorwaarden van de Spaarrichtlijn, de informatie over die rentebetalingen overmaken, via de Belgische fiscale administratie, aan de overheid van de woonstaat van deze beleggers De telefoongesprekken en andere elektronische communicatie betreffende orders in financiële instrumenten of verrichtingen op rekening kunnen worden geregistreerd met het oog op de bewijsvoering van deze orders of verrichtingen, het beheer van de contractuele relaties, het voorkomen van misbruiken en fraude of de kwaliteitscontrole van de dienst. De aldus geregistreerde gegevens kunnen bewaard worden tot aan het einde van de termijn waarbinnen de betreffende verrichtingen in rechte kunnen worden betwist. 13

algemene bankvoorwaarden

algemene bankvoorwaarden algemene bankvoorwaarden Uitgave geregistreerd te Brussel, 6 de kantoor, op 31 oktober 2013, boek 302, blad 92, vak 16. Deze Algemene Bankvoorwaarden vervangen de Algemene Bankvoorwaarden die op 3 februari

Nadere informatie

ALGEMENE BANKVOORWAARDEN

ALGEMENE BANKVOORWAARDEN ALGEMENE BANKVOORWAARDEN 30/06/2014 Inhoud Hoofdstuk 1 Basisbepalingen 4 Artikel 1 Toepassingsgebied 4 Artikel 2 Identiteit, rechtsbekwaamheid, bevoegdheden 4 Artikel 3 Correspondentie/Communicatie 4 Artikel

Nadere informatie

Inleiding. Inleiding. Artikel 1. Doelstellingen van de algemene voorwaarden.

Inleiding. Inleiding. Artikel 1. Doelstellingen van de algemene voorwaarden. Bijlage aan het koninklijk besluit van 14 april 2013 tot wijziging van het koninklijk besluit van 12 januari 1970 houdende reglementering van de postdienst. BIJLAGE 2 Algemene voorwaarden toepasselijk

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN VAN FINANCIËLE INSTRUMENTEN

ALGEMENE VOORWAARDEN VAN FINANCIËLE INSTRUMENTEN ALGEMENE VOORWAARDEN OVERZICHT VAN DE BELANGRIJKSTE KENMERKEN EN RISICO S VAN FINANCIËLE INSTRUMENTEN Keytrade Keytrade Bank Bank Luxembourg S.A. - S.A. Financiele - www.keytradebank.lu Conditions Instrumenten

Nadere informatie

GEBRUIKSVOORWAARDEN VAN DE BETALINGSDIENST TUNZ.COM

GEBRUIKSVOORWAARDEN VAN DE BETALINGSDIENST TUNZ.COM 1. Definities GEBRUIKSVOORWAARDEN VAN DE BETALINGSDIENST TUNZ.COM In toepassing van deze gebruiksvoorwaarden, hebben de volgende woorden, wanneer zij met een hoofdletter worden gebruikt, en behalve indien

Nadere informatie

REGLEMENT ZICHTREKENINGEN Bijlage 1 bij het Algemeen Reglement van de Verrichtingen.

REGLEMENT ZICHTREKENINGEN Bijlage 1 bij het Algemeen Reglement van de Verrichtingen. REGLEMENT ZICHTREKENINGEN Bijlage 1 bij het Algemeen Reglement van de Verrichtingen. Dit reglement regelt de rechten en verplichtingen van de klant en de Bank wat betreft het gebruik door een klant van

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN VAN DE ING-KREDIETEN ONDERWORPEN AAN DE WETGEVING OP HET CONSUMENTENKREDIET (versie april 2015)

ALGEMENE VOORWAARDEN VAN DE ING-KREDIETEN ONDERWORPEN AAN DE WETGEVING OP HET CONSUMENTENKREDIET (versie april 2015) Deze algemene voorwaarden van de ING-kredieten onderworpen aan de wetgeving op het consumentenkrediet (hierna de "Algemene voorwaarden" genoemd) hebben tot doel een beschrijving te geven van de dienstverlening

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR KREDIETOPENINGEN AAN DE ONDERNEMINGEN*

ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR KREDIETOPENINGEN AAN DE ONDERNEMINGEN* ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR KREDIETOPENINGEN AAN DE ONDERNEMINGEN* * De in cursief opgenomen bepalingen gelden enkel voor zover de kredietnemer en/of desgevallend de derde-garant natuurlijke personen zijn.

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR TOEGANG EN GEBRUIK VAN RECORD@HOME

ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR TOEGANG EN GEBRUIK VAN RECORD@HOME Record@Home /V07/02/2013 van Record Bank nv en zijn van toepassing vanaf 12 mei 2014. 1. Inleiding 1.1 Deze algemene voorwaarden regelen de verplichtingen, aansprakelijkheden en bijzondere rechten die

Nadere informatie

NATIONALE BANK VAN BELGIE

NATIONALE BANK VAN BELGIE 1 NATIONALE BANK VAN BELGIE Naamloze vennootschap REGLEMENT VAN DE REKENINGEN-COURANT 01-08-2014 2 INHOUD 1. TOEPASSINGSGEBIED VAN HET REGLEMENT - OPENING VAN EEN REKENING- COURANT... 3 2. KREDIETEN OPGENOMEN

Nadere informatie

I. Begripsbepalingen en beschrijving van de diensten KBC: Bank: Verzekeraar: KBC-Online for Business: Contractant:

I. Begripsbepalingen en beschrijving van de diensten KBC: Bank: Verzekeraar: KBC-Online for Business: Contractant: Reglement KBC-Online for Business voor natuurlijke personen die niet beroepsmatig handelen en via de KBC-Online for Business van de contractant hun privé-rekeningen beheren Dit reglement regelt de contractuele

Nadere informatie

1.2. HIËRARCHIE VAN DE DOCUMENTEN. Algemene Voorwaarden (4.0) Pagina 1 van 11

1.2. HIËRARCHIE VAN DE DOCUMENTEN. Algemene Voorwaarden (4.0) Pagina 1 van 11 1. ALGEMENE INFORMATIE Dit document bepaalt de algemene voorwaarden die van toepassing zijn op de levering van Producten en/of Diensten door Belgacom nv, naamloze vennootschap van publiek recht, met hoofdzetel

Nadere informatie

Productkenmerken en voorwaarden Rabo RegenboogRekening

Productkenmerken en voorwaarden Rabo RegenboogRekening Productkenmerken en voorwaarden Rabo RegenboogRekening Productkenmerken Rabo RegenboogRekening Algemene voorwaarden Rabo RegenboogRekening 2013 Algemene Bankvoorwaarden Productkenmerken Rabo RegenboogRekening

Nadere informatie

Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden Algemene voorwaarden Verplichte stellingen Als gevolg van steeds verdergaande automatisering kan LYNX u via IB een stabiel, veilig en snel handelsplatform aanbieden met een zeer voordelige prijsstructuur.

Nadere informatie

TINC Commanditaire Vennootschap op Aandelen

TINC Commanditaire Vennootschap op Aandelen TINC Commanditaire Vennootschap op Aandelen TITEL I: RECHTSVORM - NAAM - ZETEL - DOEL - DUUR Artikel 1. Rechtsvorm - Naam De vennootschap heeft de vorm van een commanditaire vennootschap op aandelen (hierna

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden ABN AMRO Bank N.V.

Algemene Voorwaarden ABN AMRO Bank N.V. Algemene Voorwaarden ABN AMRO Bank N.V. Algemene Voorwaarden ABN AMRO Bank N.V. bestaande uit: I. Algemene Bankvoorwaarden II. Voorwaarden Cliëntrelatie I) ALGEMENE BANKVOORWAARDEN Deze algemene bankvoorwaarden

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN INZAKE HET GEBRUIK VAN ZOOMIT VOOR HET BESCHIKBAAR STELLEN VAN DOCUMENTEN. Versie Broker September 2012

ALGEMENE VOORWAARDEN INZAKE HET GEBRUIK VAN ZOOMIT VOOR HET BESCHIKBAAR STELLEN VAN DOCUMENTEN. Versie Broker September 2012 ALGEMENE VOORWAARDEN INZAKE HET GEBRUIK VAN ZOOMIT VOOR HET BESCHIKBAAR STELLEN VAN DOCUMENTEN ISABEL nv, met maatschappelijke zetel te 1000 Brussel, Keizerinlaan 13-15 en ingeschreven in het register

Nadere informatie

Voorwaarden van Izola Saver

Voorwaarden van Izola Saver Voorwaarden van Izola Saver 1. INLEIDING Deze voorwaarden gelden voor uw Izola Saverrekening, die een spaarrekening is, en uw Izola Saver+rekening, die een termijndepositorekening is. Ze moeten in samenhang

Nadere informatie

algemene voorwaarden voor consumenten

algemene voorwaarden voor consumenten algemene voorwaarden voor consumenten Inhoudstafel A. Definities... 3 B. Mobiele Diensten... 4 B.1. Aansluitings- en activeringsprocedures... 4 B.2. Prestaties van BASE Company... 5 B.3. Rechten, verplichtingen

Nadere informatie

ngg Voorwaarden Centraal Beheer Achmea Beleggingsrekening

ngg Voorwaarden Centraal Beheer Achmea Beleggingsrekening el ngg Voorwaarden Centraal Beheer Achmea Beleggingsrekening Voorwaarden Centraal Beheer Achmea Beleggingsrekening Artikel 1 Begripsomschrijvingen In deze voorwaarden wordt verstaan onder: a. Centraal

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN DSL, TELEFONIE en HOSTING.

ALGEMENE VOORWAARDEN DSL, TELEFONIE en HOSTING. 1 ALGEMENE VOORWAARDEN DSL, TELEFONIE en HOSTING. 1 Diensten. Deze Algemene voorwaarden voor onze klanten en ondernemingen regelen de rechtsverhouding tussen de aanbieder Flexility en de onderneming of

Nadere informatie

Algemene Bankvoorwaarden

Algemene Bankvoorwaarden r Algemene Bankvoorwaarden 1 Algemene Bankvoorwaarden Deze algemene voorwaarden zijn tot stand gekomen in overleg tussen de Nederlandse Vereniging van Banken en de Consumentenbond in het kader van de

Nadere informatie

SPAREN. Voorwaarden Lloyds Bank Sparen Geldig per 1 april 2014

SPAREN. Voorwaarden Lloyds Bank Sparen Geldig per 1 april 2014 SPAREN Voorwaarden Lloyds Bank Sparen Geldig per 1 april 2014 Algemene Bankvoorwaarden 2009 Geldig per 1 november 2009 Voorwaarden Lloyds Bank Sparen 1. Definities (1) In deze voorwaarden hebben de volgende

Nadere informatie

Deutsche Bank www.deutschebank.nl. Algemene Voorwaarden Zakelijke Betaaldiensten

Deutsche Bank www.deutschebank.nl. Algemene Voorwaarden Zakelijke Betaaldiensten Deutsche Bank www.deutschebank.nl Algemene Voorwaarden Zakelijke Betaaldiensten Algemene Voorwaarden Zakelijke Betaaldiensten 1. DEFINITIES 04 2. WERKINGSSFEER 06 3. CLIENTGEGEVENS 06 4. VERWERKING PERSOONSGEGEVENS

Nadere informatie

Wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens

Wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens Wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens Gecoördineerde versie, zoals laatst gewijzigd door de wet van 11 december 1998,

Nadere informatie

WETBOEK VAN ECONOMISCH RECHT. Boek III

WETBOEK VAN ECONOMISCH RECHT. Boek III WETBOEK VAN ECONOMISCH RECHT Boek III Inhoud BOEK III. - Vrijheid van vestiging, dienstverlening en algemene verplichtingen van de ondernemingen... 3 TITEL 1. - Vrijheid van vestiging en van dienstverlening...

Nadere informatie

SpreadWinx Intekenvoorstel Algemene voorwaarden Speciale voorwaarden Belastinginformatie

SpreadWinx Intekenvoorstel Algemene voorwaarden Speciale voorwaarden Belastinginformatie SpreadWinx Intekenvoorstel Algemene voorwaarden Speciale voorwaarden Belastinginformatie NL SpreadWinx Inhoud Algemene voorwaarden voor alle contracten uitgegeven door Private Estate Life... 3 Speciale

Nadere informatie

BIJZONDER BESTEK. Datum van de zitting voor de opening van de offertes: 19 september 2011 om 10 u.

BIJZONDER BESTEK. Datum van de zitting voor de opening van de offertes: 19 september 2011 om 10 u. BIJZONDER BESTEK Consultancy op de volgende domeinen : risk, audit, compliance, information & communication technology, security, privacy forencics &security en juridische aspecten Datum van de zitting

Nadere informatie

Vermogensbeheerder Services. Voorwaardenboekje

Vermogensbeheerder Services. Voorwaardenboekje Vermogensbeheerder Services Voorwaardenboekje 1 INHOUDSOPGAVE I BEPALINGEN CLIËNTOVEREENKOMST...3 II VOORWAARDEN EFFECTENDIENSTVERLENING VIA EEN BELEGGINGSONDERNEMING...7 III VOORWAARDEN VOOR BEWARING

Nadere informatie

b) het orderuitvoeringsbeleid. Hierin staat hoe wij de beleggingsopdrachten uitvoeren om voor u het best mogelijke resultaat te behalen.

b) het orderuitvoeringsbeleid. Hierin staat hoe wij de beleggingsopdrachten uitvoeren om voor u het best mogelijke resultaat te behalen. UW CONTRACT MET ONS VOOR ZELF BELEGGEN 1. U heeft zelf beleggen bij ons. Dat betekent dat u zelfstandig bij ons belegt. U doet dat door ons beleggingsopdrachten te geven. Wij voeren die beleggingsopdrachten

Nadere informatie