Voorbeelddossier. Voorlopige bewindvoering. Bewindvoering voorlopig bewind voorbeelddossier Vredegerechten arrondissement Oost-Vlaanderen

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Voorbeelddossier. Voorlopige bewindvoering. Bewindvoering voorlopig bewind voorbeelddossier Vredegerechten arrondissement Oost-Vlaanderen"

Transcriptie

1 Voorbeelddossier Voorlopige bewindvoering

2 Het is belangrijk om alles eens aandachtig te lezen. Ook al hebt u jaren ervaring, soms leest u nog iets nieuws. Voorwoord Op het vredegerecht 2de kanton Gent proberen we te streven naar een eenvormigheid in de jaarverslagen van de voorlopige bewindvoeringen. Daarom heeft de griffie een model voor een jaarverslag opgemaakt dat u kunt terug vinden op de website ( ). Om de mensen die nog nooit een jaarverslag hebben opgemaakt, of voor diegene die nog eens een opfrissing nodig hebben, hebben we ook een voorbeelddossier gemaakt. Dit voorbeelddossier bevat fictieve namen en fictieve gegevens, maar benadert de realiteit. Enige gelijkenissen met bestaande dossiers is dan ook louter toeval. Met dit voorbeelddossier willen we de voorlopige bewindvoerder wegwijs maken in het jaarverslag dat wordt gebruikt op het vredegerecht 2de kanton Gent. We hebben geprobeerd dit zo duidelijk mogelijk weer te geven. Indien er toch nog onduidelijkheden zijn - of u hebt vragen - kan u altijd terecht op de griffie waar men u graag verder zal helpen. Wanneer u uw jaarverslag neerlegt op de griffie, vergeet dan zeker ook uw bijlagen niet. Bij neerlegging zal er een eerste controle gebeuren om te verifiëren of alle documenten en bijlagen aanwezig zijn. Wanneer dit in orde is, zal een griffier de documenten ondertekenen voor ontvangst en toevoegen aan het dossier. In een tweede stadium worden de verslagen inhoudelijk gecontroleerd op hun juistheid. Indien er onregelmatigheden of onduidelijkheden ontdekt worden in een verslag, zal een medewerker van de griffie contact opnemen met de voorlopige bewindvoerder om verduidelijking te vragen of om bijkomende bewijzen neer te leggen. In sommige gevallen kan het gebeuren dat een voorlopige bewindvoerder wordt opgeroepen door de vrederechter. Deze kan dan vragen om uw exemplaar van het jaarverslag mee te brengen samen met alle bewijsstukken. Vergeet niet: voorlopige bewindvoering is een sociaal engagement.

3 Inleiding Bij elk deeltje van het jaarverslag vindt u een woordje uitleg. Soms wordt er ook een voorbeeld gegeven. Hieronder vindt u algemene informatie over het jaarverslag. De cursief in rood gedrukte tekst geeft iets meer uitleg over het in te vullen vak. De voorlopige bewindvoerder zal de goederen van de beschermde persoon als een goede huisvader beheren. Werk op regelmatige basis het jaarverslag bij! Stel dit niet uit. Na 3 maand kan het al eens zijn dat je niet meer weet waaraan je een bepaald bedrag hebt gespendeerd. Mocht het aantal pagina's ontoereikend zijn kan u bijkomende kopies maken. Het ingediende jaarverslag moet ondertekend en gedateerd zijn. Er mag maximaal euro op de zichtrekening staan. Elk bedrag boven deze euro moet worden overgeschreven op een spaarrekening. Het aantal zichtrekeningen wordt best beperkt tot 2 stuks. Eén voor de dagelijkse verrichtingen gebruikt door de voorlopige bewindvoerder en de tweede zichtrekening kan eventueel worden gebruikt voor het leefgeld van de beschermde persoon. Het is natuurlijk ook niet de bedoeling dat de zichtrekening van de beschermde persoon de euro overschrijdt. Voor grote uitgaven of aankopen, of indien men geld wil beleggen moet men een machtiging aanvragen aan de vrederechter. Onkosten gemaakt voor het opmaken van het jaarverslag mogen worden vergoed. Hiervoor moet wel een goedkeuring worden verkregen van de vrederechter. Wanneer na goedkeuring de betaling is gebeurd, en de kost wordt genoteerd in het jaarverslag; moet er een verwijzing gebeuren naar de machtiging. Naast de onkosten kan de voorlopige bewindvoerder ook een vergoeding krijgen a rato van 3% van het inkomen van de beschermde persoon. Welke bijlagen moeten worden toegevoegd aan het jaarverslag? Een kopie van de factuur van alle belangrijke grote uitgaven waarvoor een machtiging is aangevraagd, alsook van uitzonderlijke uitgaven. Wanneer de beschermde persoon niet in zijn eigendom woont, dus een woning/appartement huurt of in een instelling verblijft, een kopie van het huurcontract of een kopie van de factuur van de instelling. Wanneer de beschermde persoon in een instelling verblijft, kan de factuur maandelijks veranderen. Het is NIET nodig om van elke factuur een kopie te hebben, op de griffie weten we dat deze facturen schommelen naargelang de dagen in de maand of de dokterkosten,... Verder moeten we een kopie hebben van ALLE financiële rekeningen waarop beginsaldo's en eindsaldo's terug te vinden zijn. We moeten GEEN originelen hebben, en ook niet het boekje met alle uittreksels, deze moet u zelf bewaren! Enkel van het eerste en laatste rekeninguittreksel waarop het begin- en eindsaldo staat, moet de griffie een kopie hebben. We proberen de bijlagen te beperken daar de opslagcapaciteit van de griffie beperkt is. Wanneer er toch onduidelijkheden zouden zijn, kan de griffie ten allen tijde bijkomende informatie vragen aan de voorlopige bewindvoerder.

4 In het jaarverslag enkel uitgaven vermelden die worden betaald met het geld van de beschermde persoon. Bv.: de kinderen van de beschermde persoon kopen een TV voor de beschermde persoon, en de kinderen betalen deze TV. Deze aankoop komt dus niet in de kostenstaat want er is geen geldtransactie geweest van de rekening van de beschermde persoon. Werk zoveel mogelijk met domicilieringen. Wanneer er geld wordt afgehaald via een automaat of er wordt geld overgeschreven, steeds een mededeling gebruiken. Dit is voor u gemakkelijk om later te weten waarom u dit geld hebt afgehaald, en voor de griffie gemakkelijker om te controleren. Indien er bij een overschrijving gebruik wordt gemaakt van een gestructureerde mededeling, deze in het jaarverslag niet zomaar overnemen maar wel omschrijven waarover dit gaat. Vermeld op het jaarverslag het aantal pagina's dat de bijlage bevat. Indien u niets hebt in te vullen, gebruik dan niet NIHIL of 0. Laat het veld leeg. Indien de overzichten correct opgesteld zijn, zal het eindverschil van de kolommen IN en UIT, in plus of min, terug te vinden zijn op het laatste rekeninguittreksel van elke rekening. Dit met betrekking tot de beginstand van de rekening bij aanvang van de betrokken periode van bewindvoering. Stel voor elke rekening (lopende, spaar- en andere rekeningen) een afzonderlijk overzicht op (zie modellen verder). Mocht het aantal pagina s ontoereikend zijn kan u bijkomende kopies maken. Gelieve de pagina s en de bijlagen te (her)nummeren. Vermeld steeds het nummer van het rekeninguittreksel alsook de datum. Dit om eventueel later bij problemen gemakkelijker iets terug te vinden. Bij Omschrijving geeft u de aard van de transactie. Bv.: pensioenen, lonen, toelagen allerhande, terugbetalingen mutualiteit, huurinkomsten, intresten, kinderbijslagen, en schrijft u het bedrag in de kolom IN. Voor huurgelden, verblijfskosten in instelling, verzekeringspremies, onderhouds- en herstellingsfacturen, medische en paramedische kosten, honoraria, verplaatsingsonkosten, diverse andere kosten, vermeldt u het bedrag in de kolom UIT. Vergeet niet om eventuele overboekingen naar andere rekeningen te vermelden in de kolom UIT! Vermeld onderaan elke pagina het totaal van de kolommen IN en UIT. Vermeld vervolgens beide totalen bovenaan de volgende pagina. Vermeld op het einde van het verslag het algemeen totaal van de kolommen IN en UIT alsook het verschil tussen beide. Kopie van het rekeninguittreksel van de begin- en eindstand van elke rekening moet in bijlage gevoegd worden alsmede kopie van de stavingsstukken van alle inkomsten en uitgaven. Het verslag moet ten laatste 2 maanden na de einddatum van het verslag worden neergelegd op de griffie. De periode van een verslag start op datum van de verschijning in het Belgisch Staatsblad en eindigt een jaar later. De einddatum mag eventueel worden verlengd tot het einde van de maand. Vb: Op 21/05/10 verschijnt in het Belgisch Staatsblad dat er Meneer X aangesteld is als voorlopige bewindvoerder over Mevrouw Y. Het aanvangsverslag moet worden opgemaakt op 21/05/10. Het jaarverslag dat hierop volgt loopt van 21/05/10 tot 21/05/11. Dit mag eventueel worden verlengd tot 31/05/11. Het volgende jaarverslag start dan op 01/06/11 en loopt tot 31/05/12.

5 VREDEGERECHT TWEEDE KANTON GENT JAARLIJKS VERSLAG OF EINDVERSLAG INZAKE VOORLOPIG BEWIND (Art. 488 bis, c, 3 B.W.) Periode van 01 / 06 / 2009 tot 31 / 05 / 2010 Dit is de periode van wanneer tot wanneer het jaarverslag loopt. Dit moet aaneensluitend zijn met de vorige verslagen! Het kan dus niet zijn dat er een dag of een maand verdwijnt tussen 2 verslagen. De periode moet niet samenvallen met een kalenderjaar en gaat in bij het verschijnen in het Belgisch Staatsblad. Het beste eindigt u met uw verslag op het einde van een maand. Naam van de beschermde persoon: Naam VOORBEELD Voornaam MARIE Gedomicilieerd te LANGE WEG Gent Verblijvende te RUSTHUIS IK LEEF BROEKSTRAAT GENT Geboortedatum 01 april 1920 Het domicilie-adres is het adres dat is vermeld op de indentiteitskaart.. Indien de beschermde persoon in een instelling blijft, of op een ander adres dan vermeld staat op de indentiteitskaart, wordt dit vermeld bij verblijvende te. Dan wordt de briefwisseling naar dit adres verzonden. Indien domicilie en verblijfplaats dezelfde zijn, moet men dit slecht één keer vermelden. Naam van voorlopig bewindvoerder: Naam EXEMPLE Voornaam LEO (SCHOONZOON) Gedomicilieerd te KORTE WEG GENT Verblijvende te IDEM Telefoon 09/ GSM 0475/ Fax De voorlopige bewindvoerder zal als een goede huisvader de goederen van de beschermde persoon beheren. Ook als de voorlopige bewindvoerder elders woont (bv. een appartement aan zee). De contactgegevens zijn hier belangrijk om de voorlopige bewindvoerder tijdens de kantooruren te kunnen bereiken. Vandaar dat een GSM-nummer en adres zeker nuttig kunnen zijn. Naam van de vertrouwenspersoon: Naam VOORBEELD Voornaam ROOS (DOCHTER) Gedomicilieerd te BLAUWE WEG GENT De vertrouwenspersoon is meestal iemand in de familie, maar mag ook een goede kennis of vriend zijn. Die persoon volgt de beschermde persoon mee op en de beschermde persoon kan er terecht voor eventuele problemen die zouden optreden. Daar de voorlopige bewindvoerder de financiële kant van de beschermde persoon behartigt, zal de vertrouwenspersoon meer de familiale en sociale aspecten van de relatie voor zijn/haar rekening nemen. En zal hij/zij optreden als contactpersoon van de voorlopige bewindvoerder. De briefwisseling wordt altijd opgestuurd naar het domicilieadres.

6 I. ALGEMENE TOESTAND VAN DE BESCHERMDE PERSOON Beschrijving van de materiële levensvoorwaarden, de leefsituatie alsook de contacten met de beschermde persoon en in voorkomend geval met de vertrouwenspersoon. 1. Algemeen Mevrouw VOORBEELD Marie is bedlegerig en heeft dementie. Gezien haar hoge leeftijd heeft ze nog maar weinig familie. Begin september is ze uit haar bed gevallen en heeft haar heup gebroken. Hieraan is ze geopereerd en goed hersteld. Helaas gaat haar gezondheid nu zienderogen achteruit.... Hier is het de bedoeling om de algemene leefsituatie van de beschermde persoon te omschrijven. Belangrijke veranderingen in het leven (bv overlijden familie, komt het bed niet meer uit, heeft een zware operatie gehad, het zicht gaat achteruit,...) 2. Data waarop de voorlopig bewindvoerder in de loop van het jaar contact heeft gehad met de beschermde persoon (ter plaatse is geweest) en/of de vertrouwenspersoon. Samen met mijn vrouw ga ik wekelijks langs in het rusthuis. Tevens hebben mijn schoonzus en vrouw dagelijks telefonisch contact met ons moeder. Als voorlopig bewindvoerder heb ik ook halfjaarlijks een gesprek met de begeleiders en sociale dienst van het rusthuis. Hier komen onderwerpen aanbod zoals daar zijn de fysieke en mentale gezondheid van mijn schoonmoeder Het is niet de bedoeling om hier elke datum dat de voorlopige bewindvoerder op bezoek gaat bij de beschermde persoon te noteren. Het mag hier zeer ruim worden genoteerd. Bv: elke 14 dagen gaat de voorlopige bewindvoerder op bezoek, elke dag belt tante Nicole haar rond 12u om te horen hoe het gaat, elk maand wordt de beschermde persoon opgehaald voor een familie uitstap/bezoek,... Deze frequentie hangt natuurlijk ook af van de gezondheidstoestand van de beschermde persoon. Wanneer het hier gaat om een dement bedlegerige persoon, is het evident dat de uitstappen beperkter kunnen zijn. Wanneer het gaat over een bejaard persoon, die mobiel en sociaal is, zal het contact allicht niet beperkt zijn tot 2 keer per jaar. Wanneer de voorlopige bewindvoerder familie is van de beschermde persoon wordt er verwacht dat er sociaal meer contact is dan wanneer de voorlopige bewindvoerder een advocaat is. Maar ook bij de advocaat moet er een minimum aan sociaal contact zijn tussen de voorlopige bewindvoerder en beschermde persoon alsook met de vertrouwenspersoon.

7 II. FINANCIEEL OVERZICHT REKENINGEN 1. LOPENDE REKENINGEN Zichtrekening 1 Nummer Saldo vorig jaar (A) 1.167,92 Saldo huidig jaar (B) 1.947,97 Verschil (B A) + 780,05 De bovenstaande bedragen moeten terug te vinden zijn op de bijgevoegde kopijen van de rekeninguittreksels. Tevens moeten het verschil tussen A en B overeenstemmen met het verschil dat men bekomt bij het overzicht van de zichtrekeningen (zie later bij overzicht rekeningen). Zichtrekening 2 Nummer Saldo vorig jaar (A) 909,49 Saldo huidig jaar (B) 0,00 Verschil (B A) -909,49 De bovenstaande rekening werd in de loop van het jaar afgesloten, vandaar dat het saldo op nul staat. In een volgend jaarverslag moet deze niet meer vermeld worden. Eventueel kon deze rekening behouden worden om het leefgeld van de beschermde persoon te storten en waar de beschermde persoon dan kan mee werken. Wanneer de beschermde persoon in een rusthuis of instelling woont, wordt het leefgeld ook al eens via de instelling verdeeld en moet er geen rekening zijn voor de beschermde persoon. De zichtrekeningen moeten beperkt worden tot maximum twee stuks. Dit om overzicht te bewaren en om onnodige bankkosten te beperken. Met een maximum bedrag van SPAARREKENINGEN Spaarrekening 1 Nummer Saldo vorig jaar (A) ,96 Saldo huidig jaar (B) ,41 Verschil (B A) ,45 Spaarrekening 2 Saldo vorig jaar (A) Saldo huidig jaar (B) Verschil (B A) Nummer 3. WAARDEPAPIEREN Effectenrekening 1 Nummer Saldo vorig jaar (A) Saldo huidig jaar (B) Verschil (B A) 0 Effectenrekening 2 Saldo vorig jaar (A) Saldo huidig jaar (B) Verschil (B A) Nummer 4. BAAR GELD Saldo vorig jaar (A) 278,50 Saldo huidig jaar (B) 150,00 Verschil (B A) -128,50 OPMERKING: U moet steeds een kopie bijvoegen van de rekeninguittreksels die de begin- en eindstand van de rekening aangeven. Het gaat hier over kopieën, niet de originele documenten, die moeten bewaard worden door de voorlopige bewindvoerder.

8 III. OVERZICHT VAN DE STAND VAN HET BEHEERDE VERMOGEN Periode van 01 / 06 / 2009 tot 31 / 05 / 2010 A. ACTIEF (JAAROVERZICHT) 1. INKOMSTEN Gelieve kopie bij te voegen van stavingsstukken. Inkomstverstrekkers Bedrag Loon / Werkloosheidsuitkering Pensioen 2.094,43 Gezinstoelage Kinderbijslag 1.587,12 Tegemoetkoming aan personen met een handicap Sociale toelagen Intresten uit belegde kapitalen 4.250,00 Huuropbrengsten Inkomsten uit andere bronnen Teruggave mutualiteit Wezenbijslag 5.104,58 Totaal ,13 Van de meest voorkomende inkomsten een kopie toevoegen aan het jaarverslag. Wanneer er een eenmalige grote inkomst wordt verworven (bv erfenis), ook graag een stavingsstuk. Kleine inkomsten zoals mutualiteit, intresten,... moeten vermeld worden maar niet gestaafd worden Wanneer u het totaal van inkomsten ( ,13) vergelijkt met het totaal uit het bankoverzicht ( ,70), merkt u dat er een verschil is van 897,57. Dit is te verklaren omdat er in het bankoverzicht een overboeking is gebeurd tussen rekeningen voor het bedrag van 897,57 en dit is geen inkomen! 2. ONROERENDE GOEDEREN Vermelden of de panden bezet zijn of verhuurd Omschrijving Toestand Huis Staat momenteel leeg / verhuurd aan persoon... / Appartement Loods Garage Grond Eventuele opmerkingen: Het huis staat momenteel leeg en zal verkocht worden in de nabije toekomst. Marie is niet meer in de mogelijkheid om nog zelfstandig en alleen te wonen. In de loop van de maand september zal er een machtiging worden gevraagd aan de vrederechter voor deze verkoop. Bij de opmerkingen kunnen bijzonderheden worden vermeld zoals in bovenstaand voorbeeld. Ook kan men hier vermelden indien het huis verhuurd wordt, of hoe de relatie met de huurders verloopt. Wanneer er later problemen zouden optreden, kan de vrederechter hierdoor een beter beeld krijgen van de situatie.

9 3. ROERENDE GOEDEREN Omschrijving Bedrag op einddatum van de periode 1. Speciën 150,00 2. Zichtrekening(en) Nr ,97 Nr ,00 Nr. 3. Spaarrekening(en) Nr ,41 Nr. Nr. 4. Effectenrekening(en) Nr ,00 Nr. Nr. 5. Andere 6. Algemeen totaal ,38 Op de zichtrekening maximum Eventuele opmerkingen: Voor alle rekeningen en andere financiële waardepapieren (kasbons, aandelen,...) moet er een kopie bij het jaarverslag worden toegevoegd. GEEN officiële documenten, WEL een kopie! De officiële documenten moeten worden bijgehouden door de voorlopige bewindvoerder. 4. ANDERE ROERENDE GOEDEREN De auto van Marie werd verkocht op 16 maart 2009 (zie vorig jaarverslag) Hier kan men informatie noteren wat men in de vorige delen niet heeft kunnen vermelden.

10 B. PASSIEF (JAAROVERZICHT) 1. UITGAVEN Gelieve kopie bij te voegen van stavingsstukken. Omschrijving Bedrag Instelling 7.705,57 Huisvesting / huurgelden Onderhoudskosten / herstellingen Medische en paramedische kosten Medicatie 87,00 Bijdragen mutualiteit Lichaamsverzorging Kleding 210,00 Uitstappen / verlof 250,00 Lidgelden Zakgeld ( = 12 * 270,85 ) 3.250,20 School Verzekeringen Beheersloon vorig jaar ( 3 % ) Vervoerskosten Geschenken Giften (mits machtiging) Bankkosten ( 32, ,92) 44,05 Totaal ,82 Deze lijst is facultatief, en kan worden aangevuld indien nodig. Dit mag algemeen worden beschouwd! Bv dokters, kinesist, orthopedist,... moeten niet worden opgesplitst maar komen onder één rubriek: dokters. Het gaat hier niet om de exacte wetenschap, maar eerder om een globaal overzicht te hebben. Hiermee wordt bedoeld dat je niet alles tot op de cent juist moet hebben, maar er ook weer niet 50 mag naast zitten. Dit overzicht heeft vooral tot nut om zelf eens te kijken of alle uitgaven met elkaar in evenredigheid staan. Wanneer er op het einde van het jaar meer uitgaven zijn dan inkomsten, en uit bovenstaand overzicht zou blijken dat er jaarlijks om uitstapjes worden gedaan, kan men naar het volgende jaar hier misschien op bezuinigen. Ook in dit voorbeeld is er een verschil van 1630,67 tussen het totaal van je uitgaven hier en je totaal van uitgaven in je overzicht (zie later). Dit verschil is te verklaren omdat er een overboeking is gebeurd tussen rekeningen ( 1618,75) en de bankkosten die zijn betaald op de spaarrekening ( 18,93 7,01 = 11,92). 2. SCHULDEN Schuldeisers Ontleend bedrag Openstaand bedrag Geen openstaande schulden! Totaal Als er schuldeisers (banken of derden) zijn een kopie van de overeenkomst toevoegen aan het jaarverslag. Eventuele opmerkingen: Datum Handtekening van de voorlopig bewindvoerder

11 OVERZICHT INKOMSTEN EN UITGAVEN (art. 488 bis, c, 3, 3 ) A. ZICHTREKENINGEN ZICHTREKENING Nummer Datum Omschrijving IN UIT Bankuittreksel Maand: juni /06 Kinderbijslag 132,26 10/06 Zakgeld 270,85 12/06 Pensioenen 161,11 29/06 Verblijfkosten 04/09 417,80 29/06 Uitstap familie 150,00 Maand: juli /07 Wezenbijslag NMBS 419,86 10/07 kinderbijslag 132,26 10/07 zakgeld 270,85 14/07 pen 161,11 31/07 Wezenbijslag NMBS 401,36 Maand: augustus /08 kinderbijslag 132,26 10/08 zakgeld 270,85 14/08 pensioenen 161,11 17/08 Verblijfkosten 05/09 417,80 26/08 Verblijfkosten 06/09 394,03 28/08 Aankoop kledij /08 apotheker 87 Maand: september /09 Wezenbijslag NMBS 401,36 10/09 Kinderbijslag 132,26 10/09 zakgeld 270,85 14/09 pensioenen 161,11 28/09 Verblijfkosten 07/09 499,55 Maand: oktober /10 Wezenbijslag NMBS 401,36 09/10 kinderbijslag 132,26 10/10 zakgeld 270,85 14/10 pensioenen 161,11 30/10 Wezenbijslag 401,36 Totalen (eventueel over te dragen op volgende pagina) 3 492, ,43 (1) Handtekening (1) De totaal bedragen worden overgedragen naar de volgende pagina en worden daar verder verrekend om tot een totaal overzicht te komen.

12 ZICHTREKENING ZICHTREKENING Nummer Overdracht vorige pagina 3 492, ,43 (1) Datum Omschrijving IN UIT Bankuittreksel Maand: november /11 kinderbijslag 132,26 10/11 zakgeld 270,85 10/11 Verblijfkosten 08/09 189,01 13/11 pensioenen 161,11 Maand: december /12 Wezenbijslag 401,36 08/12 Verblijfkosten 09/09 420,18 10/12 kinderbijslag 132,26 10/12 zakgeld 270,85 14/12 pensioenen 161,11 31/12 wezenbijslag 401,36 Maand: januari /01 Verblijfkosten 10/09 420,18 04/01 Uitstap familie 100,00 08/01 kinderbijslag 132,26 08/01 bankkosten 21,83 08/01 Bankkosten 3,22 11/01 zakgeld 270,85 14/01 pensioenen 161,11 Maand: februari /02 Wezenbijslag 401,36 05/02 bankkosten 1,77 06/02 Inkomsten uit beleggingen 4.250,00 (a) 08/02 Verblijfkosten 05/08 518,82 08/02 Verblijfkosten 11/09 420,18 10/02 kinderbijslag 132,26 10/02 zakgeld 270,85 12/02 pensioenen 161,11 22/02 Verblijfkosten 12/09 459,86 27/02 Overboeking naar spaarrekening 1.618,75 Totalen (eventueel over te dragen op volgende pagina) , ,63 (2) Handtekening (2) Ook hier worden de totalen weer overgedragen naar het volgende blad. (a) inkomsten uit effectenrekening

13 ZICHTREKENING ZICHTREKENING Nummer Overdracht vorige pagina , ,63 (2) Datum Omschrijving IN UIT Bankuittreksel Maand: maart /03 Wezenbijslag 401,36 01/03 Verblijfkosten 06/08 521,36 01/03 Verblijfkosten 07/08 471,30 01/03 Verblijfkosten 08/08 456,04 01/03 Verblijfkosten 10/08 417,80 01/03 Verblijfkosten 09/08 410,02 09/03 bankkosten 1,77 10/03 kinderbijslag 132,26 10/03 Zakgeld 270,85 12/03 pensioenen 161,11 29/03 Verblijfkosten 01/10 423,88 Maand: april /04 wezenbijslag 401,36 09/04 kinderbijslag 132,26 09/04 bankkosten 1,18 10/04 zakgeld 270,85 14/04 pensioenen 161,11 30/04 wezenbijslag 401,36 Maand: mei /05 Verblijfkosten 02/10 423,88 07/05 Overboek van zichtrekening 897, /05 bankkosten 2,36 10/05 Kinderbijslag 132,26 10/05 zakgeld 270,85 12/05 pensioenen 322,22 17/05 Wezenbijslag 671,12 25/05 Verblijfkosten 03/10 423,88 Totalen IN en UIT , ,65 Verschil tussen IN en UIT 780,05 Stand zichtrekening aanvang periode 1 167,92 Stand zichtrekening einde periode 1 947,97 Verschil tussen beide 780,05 (3) (5) (6) (4) Wanneer alle verrichtingen in het overzicht zijn opgenomen, wordt er een totaal gemaakt van alle inkomsten en van alle uitgaven. Het verschil tussen deze twee bedragen (3) moet gelijk zijn aan het verschil tussen de begintoestand en de eindtoestand van de rekeninguittreksels (4). Wanneer dit niet zo is, is er een fout opgetreden in het opmaken van het overzicht (een bedrag dubbel geboekt, of een bedrag niet geboekt), OF is begin- of eindsaldo van de rekening verkeerd. (5) en (6) deze bedragen zijn terug te vinden op de kopijen van de rekeninguittreksels (zie achteraan het jaarverslag).

14 ZICHTREKENING ZICHTREKENING Nummer Datum Omschrijving IN UIT Bankuittreksel Maand: juni /06 Bankkosten: opzoekkosten 2,00 Maand: september /09 Bankkosten : Portkosten 0,59 Maand: december /12 Bankkosten: beheerskosten 15,75 Maand: maart /03 Bankkosten: portkosten 0,59 Maand: mei /05 Bankkosten: beheerskosten (terugstorting) 7,01 07/05 Overboeking naar andere zichtrekening ,57 Totalen IN en UIT 7,01 916,50 Verschil tussen IN en UIT 909,49 Stand zichtrekening aanvang periode 909,49 Stand zichtrekening einde periode 0 Verschil tussen beide - 909,49 Daar deze rekening niet meer wordt gebruikt - noch door voorlopig bewindvoerder, noch door de beschermde persoon - en er enkel bankkosten uit voortvloeien, wordt deze rekening afgesloten. Eventueel kan deze rekening behouden worden voor de beschermde persoon om zijn leefgeld op te storten. Men dient hier dan wel rekening te houden met de bankkosten en er dienen duidelijke afspraken gemaakt te worden tussen de voorlopige bewindvoerder en de beschermde persoon.

15 B. SPAARREKENINGEN SPAARREKENING Nummer Datum Omschrijving IN UIT Bankuittreksel Maand: januari /01 Creditinteresten 1.123,70 Maand: februari /02 Overboeking van zichtrekening ,75 Totalen IN en UIT 2 742,45 0 Verschil tussen IN en UIT 2 742,45 Stand zichtrekening aanvang periode ,96 Stand zichtrekening einde periode ,41 Verschil tussen beide 2 742,45 Handtekening Het saldo van op de zichtrekening werd overschreden en de voorlopige bewindvoerder heeft het teveel op de spaarrekening gestort.

16 C. EFFECTENREKENINGEN EFFECTENREKENING Nummer Datum Omschrijving IN UIT Bankuittreksel Totalen IN en UIT Verschil tussen IN en UIT 0 Stand zichtrekening aanvang periode Stand zichtrekening einde periode Verschil tussen beide 0 Handtekening Op deze effectenrekening worden geen verrichtingen gedaan. De interesten die voortkomen uit deze effecten worden gestort op de zichtrekening , in de maand februari (06/02 inkomsten uit beleggingen ). Om deze reden moeten er dus geen verrichtingen gebeuren, MAAR dit blad moet wel bij het jaarverslag blijven zodat de griffie weet dat deze rekening bestaat.

HANDLEIDING VOOR PENNINGMEESTERS VAN AFDELINGEN EN WERKGROEPEN

HANDLEIDING VOOR PENNINGMEESTERS VAN AFDELINGEN EN WERKGROEPEN VERENIGING VOOR MILIEUEDUCATIE PROVINCIE ANTWERPEN NATUURGIDSEN PROVINCIE ANTWERPEN HANDLEIDING VOOR PENNINGMEESTERS VAN AFDELINGEN EN WERKGROEPEN Secretariaat VMPA vzw Meir 44a 2000 Antwerpen Tel. 0475/66.87.51

Nadere informatie

Hoofdstuk V - Boekhoudkundige verplichtingen

Hoofdstuk V - Boekhoudkundige verplichtingen Hoofdstuk V - Boekhoudkundige verplichtingen 1. Algemene bepalingen De boekhoudkundige verplichtingen van een vzw zijn in eerste instantie afhankelijk van de grootte van een vzw. We onderscheiden om te

Nadere informatie

DE TEGEMOETKOMING VOOR HULP AAN BEJAARDEN VERSIE: 2014-07-29

DE TEGEMOETKOMING VOOR HULP AAN BEJAARDEN VERSIE: 2014-07-29 DE TEGEMOETKOMING VOOR HULP AAN BEJAARDEN VERSIE: 2014-07-29 Inhoudstafel WAAROM DEZE BROCHURE? TEGEMOETKOMING VOOR HULP AAN BEJAARDEN 1/ Wat is de tegemoetkoming voor hulp aan bejaarden? 2/ Kan ik een

Nadere informatie

PlatformVG. Rechtsbescherming. Voor mensen met een. verstandelijke beperking

PlatformVG. Rechtsbescherming. Voor mensen met een. verstandelijke beperking Rechtsbescherming Voor mensen met een verstandelijke beperking PlatformVG Koepelorganisatie voor lettertype: collectieve Charlotte Sans Book Plain belangenbehartiging Kleuren: P 295 en P 136 van mensen

Nadere informatie

Wat moet u doen na het overlijden van een dierbare? goed geïnformeerd

Wat moet u doen na het overlijden van een dierbare? goed geïnformeerd Wat moet u doen na het overlijden van een dierbare? goed geïnformeerd Inhoud Inleiding 3 Overlijden van een naaste 4 Verplichtingen van de bank 6 Het pensioen van de overledene 9 De regeling van de nalatenschap

Nadere informatie

DE INKOMENSVERVANGENDE TEGEMOETKOMING EN DE INTEGRATIETEGEMOETKOMING

DE INKOMENSVERVANGENDE TEGEMOETKOMING EN DE INTEGRATIETEGEMOETKOMING DE INKOMENSVERVANGENDE TEGEMOETKOMING EN DE INTEGRATIETEGEMOETKOMING JULI 2014 Inhoud WAAROM DEZE BROCHURE?... 4 DE TEGEMOETKOMINGEN... 5 De inkomensvervangende tegemoetkoming 5 Wat? 5 Kan ik een inkomensvervangende

Nadere informatie

Richtlijnen voor de bewindvoerder

Richtlijnen voor de bewindvoerder Richtlijnen voor de bewindvoerder Inhoud: 1. Definities 2. Algemene inleiding 3. Aanvang bewind 4. Omvang bewind 5. Gevolgen van het bewind 6. Taak van de bewindvoerder 7. Twee of meer bewindvoerders 8.

Nadere informatie

Krediet kost geld. Gids over banken, krediet en de kosten daarvan

Krediet kost geld. Gids over banken, krediet en de kosten daarvan Krediet kost geld Gids over banken, krediet en de kosten daarvan Wat vindt u in deze gids? Banken en kredietverlening zijn niet meer weg te denken uit het leven van de consument. Banken spannen zich sterk

Nadere informatie

PSUBL. gravita. Handleiding PSU Boekhouden Light. Inleiding tot eenvoudig boekhouden. Versie: 1.12 22 oktober 2007. Versie: 22 oktober 2007

PSUBL. gravita. Handleiding PSU Boekhouden Light. Inleiding tot eenvoudig boekhouden. Versie: 1.12 22 oktober 2007. Versie: 22 oktober 2007 gravita Hoofdkade 95, 9503 HD Stadskanaal Tel. & fax: 0599-614815 E-mail: info@gravita.nl / www.gravita.nl Inschrijfnummer KvK: 02083322 Postbank 4491228 Fiscaalnummer 1345.68.266.B01 PSUBL Handleiding

Nadere informatie

Kleine VZW s en hun boekhoudkundige verplichtingen

Kleine VZW s en hun boekhoudkundige verplichtingen Kleine VZW s en hun boekhoudkundige verplichtingen De wet van 27 juni 1921, zoals gewijzigd door de wet van 2 mei 2002 legt de VZW s een verplichte boekhouding op. 1. WAT IS EEN KLEINE VZW? Een kleine

Nadere informatie

Hoe kan Assist het ledenbeheer, de algemene administratie én de boekhouding van mijn zwemclub vergemakkelijken? 2/06/13 Slide 1

Hoe kan Assist het ledenbeheer, de algemene administratie én de boekhouding van mijn zwemclub vergemakkelijken? 2/06/13 Slide 1 Hoe kan Assist het ledenbeheer, de algemene administratie én de boekhouding van mijn zwemclub vergemakkelijken? 2/06/13 Slide 1 In deze presentatie.! Wat is Assist en wat zijn de voordelen?! Hoe ga ik

Nadere informatie

Beschermingsbewind Budgetbegeleiding Budgetbeheer Betalingsregeling

Beschermingsbewind Budgetbegeleiding Budgetbeheer Betalingsregeling Beschermingsbewind Budgetbegeleiding Budgetbeheer Betalingsregeling *Brochure voor cliënten 1 Inhoud Voorwoord 3 1. Wat is beschermingsbewind 4 2. De personen bij beschermingsbewind 4 2.1. de onderbewindgestelde

Nadere informatie

Productwijzer. I. Wat kunt u doen met uw ontslagvergoeding? Vermogen opbouwen met de Gouden Handdruk Opbouwrekening Sparen & Beleggen

Productwijzer. I. Wat kunt u doen met uw ontslagvergoeding? Vermogen opbouwen met de Gouden Handdruk Opbouwrekening Sparen & Beleggen Productwijzer Vermogen opbouwen met de Sparen & Beleggen Wat kunt u lezen in deze productwijzer? Bent u of wordt u ontslagen? Dan kan het zijn dat uw werkgever u een vergoeding geeft, omdat u door het

Nadere informatie

CIJFERS LEZEN EN KRITISCH INTERPRETEREN

CIJFERS LEZEN EN KRITISCH INTERPRETEREN CIJFERS LEZEN EN KRITISCH INTERPRETEREN Voorwoord Wat je nu in handen houdt is een naslagwerk voor zij die de sessies "Cijfers lezen en kritisch interpreteren" gevolgd hebben. Deze cursus richt zich op

Nadere informatie

Beschermingsbewind, curatorschap en financieel beheer

Beschermingsbewind, curatorschap en financieel beheer Beschermingsbewind, curatorschap en financieel beheer 2013.1 Over Sofiad Brede en veelzijdige dienstverlening Sofiad Bewind B.V. is een voorzetting van de bewindvoerderspraktijk van Sofiad. Momenteel bestaat

Nadere informatie

De huurwet. de editie - MAART 2013

De huurwet. de editie - MAART 2013 De huurwet 14 de editie - MAART 2013 o Voorwoord Vele burgers huren een woning. Met de eigenaar van de woning wordt dan een huurovereenkomst gesloten. In die overeenkomst staan de rechten en plichten van

Nadere informatie

De boekhouding. Oorsprong

De boekhouding. Oorsprong 1 De boekhouding Boekhouding is het systematisch vastleggen van financiële feiten van een persoon, een bedrijf of een (overheids)instelling. Iemand die in deze discipline werkzaam is, wordt een boekhouder

Nadere informatie

Vermijd kopzorgen... Voor een gezond en doorzichtig financieel beheer van verenigingen

Vermijd kopzorgen... Voor een gezond en doorzichtig financieel beheer van verenigingen Vermijd kopzorgen... Voor een gezond en doorzichtig financieel beheer van verenigingen Waarom deze brochure... en voor wie? De doelstelling Het verhogen van de slagkracht van het verenigingsleven staat

Nadere informatie

EEN WEGWIJZER BIJ OVERLIJDEN VAN JE ECHTGENOOT

EEN WEGWIJZER BIJ OVERLIJDEN VAN JE ECHTGENOOT EEN WEGWIJZER BIJ OVERLIJDEN VAN JE ECHTGENOOT 2, Remylaan 4b, 3018 Wijgmaal, 016/24 39 99 Het overlijden van je partner kan je voor heel wat verwachte en onverwachte problemen stellen. Deze informatiebrochure

Nadere informatie

Nalatenschap: alles wat u moet weten

Nalatenschap: alles wat u moet weten Nalatenschap: alles wat u moet weten 1 Inleiding Als één van onze dierbaren overlijdt, bevindt ieder van ons zich in een kwetsbare positie. Zeker op emotioneel vlak. Bovendien worden we geconfronteerd

Nadere informatie

Leerlingenfacturatie in Count-e

Leerlingenfacturatie in Count-e 1 Inleiding... 2 2 Leerling als klant in de boekhouding... 3 2.1 Overhalen leerlingen vanuit Wis@d naar Count-e... 3 Voor je start bepalen welke leerlingen je nodig hebt?... 3 Leerlingen ophalen vanuit

Nadere informatie

VZW, hoe begin je eraan? Een praktische handleiding voor sportclubs

VZW, hoe begin je eraan? Een praktische handleiding voor sportclubs VZW, hoe begin je eraan? Een praktische handleiding voor sportclubs Teksten conform met de nieuwe vzw-wet Joachim Beddegenoots Bedrijfsjurist Adviseur Procura VZW 1 INHOUDSTAFEL Inleiding... 3 Hoofdstuk

Nadere informatie

September 2014. Jongeren & geld. De financiële situatie en hulpbehoefte van 12- tot en met 24-jarigen. Anna van der Schors Minou van der Werf

September 2014. Jongeren & geld. De financiële situatie en hulpbehoefte van 12- tot en met 24-jarigen. Anna van der Schors Minou van der Werf September 2014 Jongeren & geld De financiële situatie en hulpbehoefte van 12- tot en met 24-jarigen Anna van der Schors Minou van der Werf SAMENVATTING EN CONCLUSIE... 5 De financiële situatie en de beleving

Nadere informatie

Februari 2013. Het consumentenkrediet

Februari 2013. Het consumentenkrediet Februari 2013 Het consumentenkrediet INHOUDSTAFEL 2 Voorwoord Deze brochure bevat toelichtingen bij de Belgische regelgeving over het consumentenkrediet. Ze kan echter niet als een vervanging van de wettekst

Nadere informatie

Samen verder Wat moeten wij nog extra regelen?

Samen verder Wat moeten wij nog extra regelen? Samen verder Wat moeten wij nog extra regelen? Alles over wat u samen kunt afspreken bij huwelijk, geregistreerd partnerschap of ongehuwd samenwonen. Wat vindt u in dit boekje? In dit boekje leest u wat

Nadere informatie

KADER EN RANDVOORWAARDEN:

KADER EN RANDVOORWAARDEN: SVK DE POORT VZW DAMASTWEVERSSTRAAT 3 8500 KORTRIJK INTERN HUURREGLEMENT DEEL 1 : VAN INSCHRIJVEN TOT TOEWIJZEN KADER EN RANDVOORWAARDEN: Het intern huurreglement is openbaar en kan dus door iedereen worden

Nadere informatie

De vrederechter. De rechter die het dichtst bij de burger staat

De vrederechter. De rechter die het dichtst bij de burger staat De vrederechter De rechter die het dichtst bij de burger staat Wat is een vrederechter, waarvoor is hij bevoegd en wat is een griffie? Wat is een verzoening? Wat moeten de partijen doen wanneer het tot

Nadere informatie

Ontslag, en nu? Wat u moet weten als u ontslag krijgt

Ontslag, en nu? Wat u moet weten als u ontslag krijgt Ontslag, en nu? Wat u moet weten als u ontslag krijgt Werken aan perspectief Werken is belangrijk, voor uzelf en voor de maatschappij. UWV helpt u om werk te vinden en te houden. Is werken niet mogelijk,

Nadere informatie

Voorwaarden Delta Lloyd Budget Hypotheek Per 1 juli 2013

Voorwaarden Delta Lloyd Budget Hypotheek Per 1 juli 2013 Voorwaarden Delta Lloyd Budget Hypotheek Per 1 juli 2013 G 03.2.34-0713 Inhoudsopgave Inhoudsopgave Inleiding 1. Leningvoorwaarden Budget Hypotheek 5 1. Waarvoor zijn deze voorwaarden? 6 2. Hoe werkt de

Nadere informatie