Voorbeelddossier. Voorlopige bewindvoering. Bewindvoering voorlopig bewind voorbeelddossier Vredegerechten arrondissement Oost-Vlaanderen

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Voorbeelddossier. Voorlopige bewindvoering. Bewindvoering voorlopig bewind voorbeelddossier Vredegerechten arrondissement Oost-Vlaanderen"

Transcriptie

1 Voorbeelddossier Voorlopige bewindvoering

2 Het is belangrijk om alles eens aandachtig te lezen. Ook al hebt u jaren ervaring, soms leest u nog iets nieuws. Voorwoord Op het vredegerecht 2de kanton Gent proberen we te streven naar een eenvormigheid in de jaarverslagen van de voorlopige bewindvoeringen. Daarom heeft de griffie een model voor een jaarverslag opgemaakt dat u kunt terug vinden op de website ( ). Om de mensen die nog nooit een jaarverslag hebben opgemaakt, of voor diegene die nog eens een opfrissing nodig hebben, hebben we ook een voorbeelddossier gemaakt. Dit voorbeelddossier bevat fictieve namen en fictieve gegevens, maar benadert de realiteit. Enige gelijkenissen met bestaande dossiers is dan ook louter toeval. Met dit voorbeelddossier willen we de voorlopige bewindvoerder wegwijs maken in het jaarverslag dat wordt gebruikt op het vredegerecht 2de kanton Gent. We hebben geprobeerd dit zo duidelijk mogelijk weer te geven. Indien er toch nog onduidelijkheden zijn - of u hebt vragen - kan u altijd terecht op de griffie waar men u graag verder zal helpen. Wanneer u uw jaarverslag neerlegt op de griffie, vergeet dan zeker ook uw bijlagen niet. Bij neerlegging zal er een eerste controle gebeuren om te verifiëren of alle documenten en bijlagen aanwezig zijn. Wanneer dit in orde is, zal een griffier de documenten ondertekenen voor ontvangst en toevoegen aan het dossier. In een tweede stadium worden de verslagen inhoudelijk gecontroleerd op hun juistheid. Indien er onregelmatigheden of onduidelijkheden ontdekt worden in een verslag, zal een medewerker van de griffie contact opnemen met de voorlopige bewindvoerder om verduidelijking te vragen of om bijkomende bewijzen neer te leggen. In sommige gevallen kan het gebeuren dat een voorlopige bewindvoerder wordt opgeroepen door de vrederechter. Deze kan dan vragen om uw exemplaar van het jaarverslag mee te brengen samen met alle bewijsstukken. Vergeet niet: voorlopige bewindvoering is een sociaal engagement.

3 Inleiding Bij elk deeltje van het jaarverslag vindt u een woordje uitleg. Soms wordt er ook een voorbeeld gegeven. Hieronder vindt u algemene informatie over het jaarverslag. De cursief in rood gedrukte tekst geeft iets meer uitleg over het in te vullen vak. De voorlopige bewindvoerder zal de goederen van de beschermde persoon als een goede huisvader beheren. Werk op regelmatige basis het jaarverslag bij! Stel dit niet uit. Na 3 maand kan het al eens zijn dat je niet meer weet waaraan je een bepaald bedrag hebt gespendeerd. Mocht het aantal pagina's ontoereikend zijn kan u bijkomende kopies maken. Het ingediende jaarverslag moet ondertekend en gedateerd zijn. Er mag maximaal euro op de zichtrekening staan. Elk bedrag boven deze euro moet worden overgeschreven op een spaarrekening. Het aantal zichtrekeningen wordt best beperkt tot 2 stuks. Eén voor de dagelijkse verrichtingen gebruikt door de voorlopige bewindvoerder en de tweede zichtrekening kan eventueel worden gebruikt voor het leefgeld van de beschermde persoon. Het is natuurlijk ook niet de bedoeling dat de zichtrekening van de beschermde persoon de euro overschrijdt. Voor grote uitgaven of aankopen, of indien men geld wil beleggen moet men een machtiging aanvragen aan de vrederechter. Onkosten gemaakt voor het opmaken van het jaarverslag mogen worden vergoed. Hiervoor moet wel een goedkeuring worden verkregen van de vrederechter. Wanneer na goedkeuring de betaling is gebeurd, en de kost wordt genoteerd in het jaarverslag; moet er een verwijzing gebeuren naar de machtiging. Naast de onkosten kan de voorlopige bewindvoerder ook een vergoeding krijgen a rato van 3% van het inkomen van de beschermde persoon. Welke bijlagen moeten worden toegevoegd aan het jaarverslag? Een kopie van de factuur van alle belangrijke grote uitgaven waarvoor een machtiging is aangevraagd, alsook van uitzonderlijke uitgaven. Wanneer de beschermde persoon niet in zijn eigendom woont, dus een woning/appartement huurt of in een instelling verblijft, een kopie van het huurcontract of een kopie van de factuur van de instelling. Wanneer de beschermde persoon in een instelling verblijft, kan de factuur maandelijks veranderen. Het is NIET nodig om van elke factuur een kopie te hebben, op de griffie weten we dat deze facturen schommelen naargelang de dagen in de maand of de dokterkosten,... Verder moeten we een kopie hebben van ALLE financiële rekeningen waarop beginsaldo's en eindsaldo's terug te vinden zijn. We moeten GEEN originelen hebben, en ook niet het boekje met alle uittreksels, deze moet u zelf bewaren! Enkel van het eerste en laatste rekeninguittreksel waarop het begin- en eindsaldo staat, moet de griffie een kopie hebben. We proberen de bijlagen te beperken daar de opslagcapaciteit van de griffie beperkt is. Wanneer er toch onduidelijkheden zouden zijn, kan de griffie ten allen tijde bijkomende informatie vragen aan de voorlopige bewindvoerder.

4 In het jaarverslag enkel uitgaven vermelden die worden betaald met het geld van de beschermde persoon. Bv.: de kinderen van de beschermde persoon kopen een TV voor de beschermde persoon, en de kinderen betalen deze TV. Deze aankoop komt dus niet in de kostenstaat want er is geen geldtransactie geweest van de rekening van de beschermde persoon. Werk zoveel mogelijk met domicilieringen. Wanneer er geld wordt afgehaald via een automaat of er wordt geld overgeschreven, steeds een mededeling gebruiken. Dit is voor u gemakkelijk om later te weten waarom u dit geld hebt afgehaald, en voor de griffie gemakkelijker om te controleren. Indien er bij een overschrijving gebruik wordt gemaakt van een gestructureerde mededeling, deze in het jaarverslag niet zomaar overnemen maar wel omschrijven waarover dit gaat. Vermeld op het jaarverslag het aantal pagina's dat de bijlage bevat. Indien u niets hebt in te vullen, gebruik dan niet NIHIL of 0. Laat het veld leeg. Indien de overzichten correct opgesteld zijn, zal het eindverschil van de kolommen IN en UIT, in plus of min, terug te vinden zijn op het laatste rekeninguittreksel van elke rekening. Dit met betrekking tot de beginstand van de rekening bij aanvang van de betrokken periode van bewindvoering. Stel voor elke rekening (lopende, spaar- en andere rekeningen) een afzonderlijk overzicht op (zie modellen verder). Mocht het aantal pagina s ontoereikend zijn kan u bijkomende kopies maken. Gelieve de pagina s en de bijlagen te (her)nummeren. Vermeld steeds het nummer van het rekeninguittreksel alsook de datum. Dit om eventueel later bij problemen gemakkelijker iets terug te vinden. Bij Omschrijving geeft u de aard van de transactie. Bv.: pensioenen, lonen, toelagen allerhande, terugbetalingen mutualiteit, huurinkomsten, intresten, kinderbijslagen, en schrijft u het bedrag in de kolom IN. Voor huurgelden, verblijfskosten in instelling, verzekeringspremies, onderhouds- en herstellingsfacturen, medische en paramedische kosten, honoraria, verplaatsingsonkosten, diverse andere kosten, vermeldt u het bedrag in de kolom UIT. Vergeet niet om eventuele overboekingen naar andere rekeningen te vermelden in de kolom UIT! Vermeld onderaan elke pagina het totaal van de kolommen IN en UIT. Vermeld vervolgens beide totalen bovenaan de volgende pagina. Vermeld op het einde van het verslag het algemeen totaal van de kolommen IN en UIT alsook het verschil tussen beide. Kopie van het rekeninguittreksel van de begin- en eindstand van elke rekening moet in bijlage gevoegd worden alsmede kopie van de stavingsstukken van alle inkomsten en uitgaven. Het verslag moet ten laatste 2 maanden na de einddatum van het verslag worden neergelegd op de griffie. De periode van een verslag start op datum van de verschijning in het Belgisch Staatsblad en eindigt een jaar later. De einddatum mag eventueel worden verlengd tot het einde van de maand. Vb: Op 21/05/10 verschijnt in het Belgisch Staatsblad dat er Meneer X aangesteld is als voorlopige bewindvoerder over Mevrouw Y. Het aanvangsverslag moet worden opgemaakt op 21/05/10. Het jaarverslag dat hierop volgt loopt van 21/05/10 tot 21/05/11. Dit mag eventueel worden verlengd tot 31/05/11. Het volgende jaarverslag start dan op 01/06/11 en loopt tot 31/05/12.

5 VREDEGERECHT TWEEDE KANTON GENT JAARLIJKS VERSLAG OF EINDVERSLAG INZAKE VOORLOPIG BEWIND (Art. 488 bis, c, 3 B.W.) Periode van 01 / 06 / 2009 tot 31 / 05 / 2010 Dit is de periode van wanneer tot wanneer het jaarverslag loopt. Dit moet aaneensluitend zijn met de vorige verslagen! Het kan dus niet zijn dat er een dag of een maand verdwijnt tussen 2 verslagen. De periode moet niet samenvallen met een kalenderjaar en gaat in bij het verschijnen in het Belgisch Staatsblad. Het beste eindigt u met uw verslag op het einde van een maand. Naam van de beschermde persoon: Naam VOORBEELD Voornaam MARIE Gedomicilieerd te LANGE WEG Gent Verblijvende te RUSTHUIS IK LEEF BROEKSTRAAT GENT Geboortedatum 01 april 1920 Het domicilie-adres is het adres dat is vermeld op de indentiteitskaart.. Indien de beschermde persoon in een instelling blijft, of op een ander adres dan vermeld staat op de indentiteitskaart, wordt dit vermeld bij verblijvende te. Dan wordt de briefwisseling naar dit adres verzonden. Indien domicilie en verblijfplaats dezelfde zijn, moet men dit slecht één keer vermelden. Naam van voorlopig bewindvoerder: Naam EXEMPLE Voornaam LEO (SCHOONZOON) Gedomicilieerd te KORTE WEG GENT Verblijvende te IDEM Telefoon 09/ GSM 0475/ Fax De voorlopige bewindvoerder zal als een goede huisvader de goederen van de beschermde persoon beheren. Ook als de voorlopige bewindvoerder elders woont (bv. een appartement aan zee). De contactgegevens zijn hier belangrijk om de voorlopige bewindvoerder tijdens de kantooruren te kunnen bereiken. Vandaar dat een GSM-nummer en adres zeker nuttig kunnen zijn. Naam van de vertrouwenspersoon: Naam VOORBEELD Voornaam ROOS (DOCHTER) Gedomicilieerd te BLAUWE WEG GENT De vertrouwenspersoon is meestal iemand in de familie, maar mag ook een goede kennis of vriend zijn. Die persoon volgt de beschermde persoon mee op en de beschermde persoon kan er terecht voor eventuele problemen die zouden optreden. Daar de voorlopige bewindvoerder de financiële kant van de beschermde persoon behartigt, zal de vertrouwenspersoon meer de familiale en sociale aspecten van de relatie voor zijn/haar rekening nemen. En zal hij/zij optreden als contactpersoon van de voorlopige bewindvoerder. De briefwisseling wordt altijd opgestuurd naar het domicilieadres.

6 I. ALGEMENE TOESTAND VAN DE BESCHERMDE PERSOON Beschrijving van de materiële levensvoorwaarden, de leefsituatie alsook de contacten met de beschermde persoon en in voorkomend geval met de vertrouwenspersoon. 1. Algemeen Mevrouw VOORBEELD Marie is bedlegerig en heeft dementie. Gezien haar hoge leeftijd heeft ze nog maar weinig familie. Begin september is ze uit haar bed gevallen en heeft haar heup gebroken. Hieraan is ze geopereerd en goed hersteld. Helaas gaat haar gezondheid nu zienderogen achteruit.... Hier is het de bedoeling om de algemene leefsituatie van de beschermde persoon te omschrijven. Belangrijke veranderingen in het leven (bv overlijden familie, komt het bed niet meer uit, heeft een zware operatie gehad, het zicht gaat achteruit,...) 2. Data waarop de voorlopig bewindvoerder in de loop van het jaar contact heeft gehad met de beschermde persoon (ter plaatse is geweest) en/of de vertrouwenspersoon. Samen met mijn vrouw ga ik wekelijks langs in het rusthuis. Tevens hebben mijn schoonzus en vrouw dagelijks telefonisch contact met ons moeder. Als voorlopig bewindvoerder heb ik ook halfjaarlijks een gesprek met de begeleiders en sociale dienst van het rusthuis. Hier komen onderwerpen aanbod zoals daar zijn de fysieke en mentale gezondheid van mijn schoonmoeder Het is niet de bedoeling om hier elke datum dat de voorlopige bewindvoerder op bezoek gaat bij de beschermde persoon te noteren. Het mag hier zeer ruim worden genoteerd. Bv: elke 14 dagen gaat de voorlopige bewindvoerder op bezoek, elke dag belt tante Nicole haar rond 12u om te horen hoe het gaat, elk maand wordt de beschermde persoon opgehaald voor een familie uitstap/bezoek,... Deze frequentie hangt natuurlijk ook af van de gezondheidstoestand van de beschermde persoon. Wanneer het hier gaat om een dement bedlegerige persoon, is het evident dat de uitstappen beperkter kunnen zijn. Wanneer het gaat over een bejaard persoon, die mobiel en sociaal is, zal het contact allicht niet beperkt zijn tot 2 keer per jaar. Wanneer de voorlopige bewindvoerder familie is van de beschermde persoon wordt er verwacht dat er sociaal meer contact is dan wanneer de voorlopige bewindvoerder een advocaat is. Maar ook bij de advocaat moet er een minimum aan sociaal contact zijn tussen de voorlopige bewindvoerder en beschermde persoon alsook met de vertrouwenspersoon.

7 II. FINANCIEEL OVERZICHT REKENINGEN 1. LOPENDE REKENINGEN Zichtrekening 1 Nummer Saldo vorig jaar (A) 1.167,92 Saldo huidig jaar (B) 1.947,97 Verschil (B A) + 780,05 De bovenstaande bedragen moeten terug te vinden zijn op de bijgevoegde kopijen van de rekeninguittreksels. Tevens moeten het verschil tussen A en B overeenstemmen met het verschil dat men bekomt bij het overzicht van de zichtrekeningen (zie later bij overzicht rekeningen). Zichtrekening 2 Nummer Saldo vorig jaar (A) 909,49 Saldo huidig jaar (B) 0,00 Verschil (B A) -909,49 De bovenstaande rekening werd in de loop van het jaar afgesloten, vandaar dat het saldo op nul staat. In een volgend jaarverslag moet deze niet meer vermeld worden. Eventueel kon deze rekening behouden worden om het leefgeld van de beschermde persoon te storten en waar de beschermde persoon dan kan mee werken. Wanneer de beschermde persoon in een rusthuis of instelling woont, wordt het leefgeld ook al eens via de instelling verdeeld en moet er geen rekening zijn voor de beschermde persoon. De zichtrekeningen moeten beperkt worden tot maximum twee stuks. Dit om overzicht te bewaren en om onnodige bankkosten te beperken. Met een maximum bedrag van SPAARREKENINGEN Spaarrekening 1 Nummer Saldo vorig jaar (A) ,96 Saldo huidig jaar (B) ,41 Verschil (B A) ,45 Spaarrekening 2 Saldo vorig jaar (A) Saldo huidig jaar (B) Verschil (B A) Nummer 3. WAARDEPAPIEREN Effectenrekening 1 Nummer Saldo vorig jaar (A) Saldo huidig jaar (B) Verschil (B A) 0 Effectenrekening 2 Saldo vorig jaar (A) Saldo huidig jaar (B) Verschil (B A) Nummer 4. BAAR GELD Saldo vorig jaar (A) 278,50 Saldo huidig jaar (B) 150,00 Verschil (B A) -128,50 OPMERKING: U moet steeds een kopie bijvoegen van de rekeninguittreksels die de begin- en eindstand van de rekening aangeven. Het gaat hier over kopieën, niet de originele documenten, die moeten bewaard worden door de voorlopige bewindvoerder.

8 III. OVERZICHT VAN DE STAND VAN HET BEHEERDE VERMOGEN Periode van 01 / 06 / 2009 tot 31 / 05 / 2010 A. ACTIEF (JAAROVERZICHT) 1. INKOMSTEN Gelieve kopie bij te voegen van stavingsstukken. Inkomstverstrekkers Bedrag Loon / Werkloosheidsuitkering Pensioen 2.094,43 Gezinstoelage Kinderbijslag 1.587,12 Tegemoetkoming aan personen met een handicap Sociale toelagen Intresten uit belegde kapitalen 4.250,00 Huuropbrengsten Inkomsten uit andere bronnen Teruggave mutualiteit Wezenbijslag 5.104,58 Totaal ,13 Van de meest voorkomende inkomsten een kopie toevoegen aan het jaarverslag. Wanneer er een eenmalige grote inkomst wordt verworven (bv erfenis), ook graag een stavingsstuk. Kleine inkomsten zoals mutualiteit, intresten,... moeten vermeld worden maar niet gestaafd worden Wanneer u het totaal van inkomsten ( ,13) vergelijkt met het totaal uit het bankoverzicht ( ,70), merkt u dat er een verschil is van 897,57. Dit is te verklaren omdat er in het bankoverzicht een overboeking is gebeurd tussen rekeningen voor het bedrag van 897,57 en dit is geen inkomen! 2. ONROERENDE GOEDEREN Vermelden of de panden bezet zijn of verhuurd Omschrijving Toestand Huis Staat momenteel leeg / verhuurd aan persoon... / Appartement Loods Garage Grond Eventuele opmerkingen: Het huis staat momenteel leeg en zal verkocht worden in de nabije toekomst. Marie is niet meer in de mogelijkheid om nog zelfstandig en alleen te wonen. In de loop van de maand september zal er een machtiging worden gevraagd aan de vrederechter voor deze verkoop. Bij de opmerkingen kunnen bijzonderheden worden vermeld zoals in bovenstaand voorbeeld. Ook kan men hier vermelden indien het huis verhuurd wordt, of hoe de relatie met de huurders verloopt. Wanneer er later problemen zouden optreden, kan de vrederechter hierdoor een beter beeld krijgen van de situatie.

9 3. ROERENDE GOEDEREN Omschrijving Bedrag op einddatum van de periode 1. Speciën 150,00 2. Zichtrekening(en) Nr ,97 Nr ,00 Nr. 3. Spaarrekening(en) Nr ,41 Nr. Nr. 4. Effectenrekening(en) Nr ,00 Nr. Nr. 5. Andere 6. Algemeen totaal ,38 Op de zichtrekening maximum Eventuele opmerkingen: Voor alle rekeningen en andere financiële waardepapieren (kasbons, aandelen,...) moet er een kopie bij het jaarverslag worden toegevoegd. GEEN officiële documenten, WEL een kopie! De officiële documenten moeten worden bijgehouden door de voorlopige bewindvoerder. 4. ANDERE ROERENDE GOEDEREN De auto van Marie werd verkocht op 16 maart 2009 (zie vorig jaarverslag) Hier kan men informatie noteren wat men in de vorige delen niet heeft kunnen vermelden.

10 B. PASSIEF (JAAROVERZICHT) 1. UITGAVEN Gelieve kopie bij te voegen van stavingsstukken. Omschrijving Bedrag Instelling 7.705,57 Huisvesting / huurgelden Onderhoudskosten / herstellingen Medische en paramedische kosten Medicatie 87,00 Bijdragen mutualiteit Lichaamsverzorging Kleding 210,00 Uitstappen / verlof 250,00 Lidgelden Zakgeld ( = 12 * 270,85 ) 3.250,20 School Verzekeringen Beheersloon vorig jaar ( 3 % ) Vervoerskosten Geschenken Giften (mits machtiging) Bankkosten ( 32, ,92) 44,05 Totaal ,82 Deze lijst is facultatief, en kan worden aangevuld indien nodig. Dit mag algemeen worden beschouwd! Bv dokters, kinesist, orthopedist,... moeten niet worden opgesplitst maar komen onder één rubriek: dokters. Het gaat hier niet om de exacte wetenschap, maar eerder om een globaal overzicht te hebben. Hiermee wordt bedoeld dat je niet alles tot op de cent juist moet hebben, maar er ook weer niet 50 mag naast zitten. Dit overzicht heeft vooral tot nut om zelf eens te kijken of alle uitgaven met elkaar in evenredigheid staan. Wanneer er op het einde van het jaar meer uitgaven zijn dan inkomsten, en uit bovenstaand overzicht zou blijken dat er jaarlijks om uitstapjes worden gedaan, kan men naar het volgende jaar hier misschien op bezuinigen. Ook in dit voorbeeld is er een verschil van 1630,67 tussen het totaal van je uitgaven hier en je totaal van uitgaven in je overzicht (zie later). Dit verschil is te verklaren omdat er een overboeking is gebeurd tussen rekeningen ( 1618,75) en de bankkosten die zijn betaald op de spaarrekening ( 18,93 7,01 = 11,92). 2. SCHULDEN Schuldeisers Ontleend bedrag Openstaand bedrag Geen openstaande schulden! Totaal Als er schuldeisers (banken of derden) zijn een kopie van de overeenkomst toevoegen aan het jaarverslag. Eventuele opmerkingen: Datum Handtekening van de voorlopig bewindvoerder

11 OVERZICHT INKOMSTEN EN UITGAVEN (art. 488 bis, c, 3, 3 ) A. ZICHTREKENINGEN ZICHTREKENING Nummer Datum Omschrijving IN UIT Bankuittreksel Maand: juni /06 Kinderbijslag 132,26 10/06 Zakgeld 270,85 12/06 Pensioenen 161,11 29/06 Verblijfkosten 04/09 417,80 29/06 Uitstap familie 150,00 Maand: juli /07 Wezenbijslag NMBS 419,86 10/07 kinderbijslag 132,26 10/07 zakgeld 270,85 14/07 pen 161,11 31/07 Wezenbijslag NMBS 401,36 Maand: augustus /08 kinderbijslag 132,26 10/08 zakgeld 270,85 14/08 pensioenen 161,11 17/08 Verblijfkosten 05/09 417,80 26/08 Verblijfkosten 06/09 394,03 28/08 Aankoop kledij /08 apotheker 87 Maand: september /09 Wezenbijslag NMBS 401,36 10/09 Kinderbijslag 132,26 10/09 zakgeld 270,85 14/09 pensioenen 161,11 28/09 Verblijfkosten 07/09 499,55 Maand: oktober /10 Wezenbijslag NMBS 401,36 09/10 kinderbijslag 132,26 10/10 zakgeld 270,85 14/10 pensioenen 161,11 30/10 Wezenbijslag 401,36 Totalen (eventueel over te dragen op volgende pagina) 3 492, ,43 (1) Handtekening (1) De totaal bedragen worden overgedragen naar de volgende pagina en worden daar verder verrekend om tot een totaal overzicht te komen.

12 ZICHTREKENING ZICHTREKENING Nummer Overdracht vorige pagina 3 492, ,43 (1) Datum Omschrijving IN UIT Bankuittreksel Maand: november /11 kinderbijslag 132,26 10/11 zakgeld 270,85 10/11 Verblijfkosten 08/09 189,01 13/11 pensioenen 161,11 Maand: december /12 Wezenbijslag 401,36 08/12 Verblijfkosten 09/09 420,18 10/12 kinderbijslag 132,26 10/12 zakgeld 270,85 14/12 pensioenen 161,11 31/12 wezenbijslag 401,36 Maand: januari /01 Verblijfkosten 10/09 420,18 04/01 Uitstap familie 100,00 08/01 kinderbijslag 132,26 08/01 bankkosten 21,83 08/01 Bankkosten 3,22 11/01 zakgeld 270,85 14/01 pensioenen 161,11 Maand: februari /02 Wezenbijslag 401,36 05/02 bankkosten 1,77 06/02 Inkomsten uit beleggingen 4.250,00 (a) 08/02 Verblijfkosten 05/08 518,82 08/02 Verblijfkosten 11/09 420,18 10/02 kinderbijslag 132,26 10/02 zakgeld 270,85 12/02 pensioenen 161,11 22/02 Verblijfkosten 12/09 459,86 27/02 Overboeking naar spaarrekening 1.618,75 Totalen (eventueel over te dragen op volgende pagina) , ,63 (2) Handtekening (2) Ook hier worden de totalen weer overgedragen naar het volgende blad. (a) inkomsten uit effectenrekening

13 ZICHTREKENING ZICHTREKENING Nummer Overdracht vorige pagina , ,63 (2) Datum Omschrijving IN UIT Bankuittreksel Maand: maart /03 Wezenbijslag 401,36 01/03 Verblijfkosten 06/08 521,36 01/03 Verblijfkosten 07/08 471,30 01/03 Verblijfkosten 08/08 456,04 01/03 Verblijfkosten 10/08 417,80 01/03 Verblijfkosten 09/08 410,02 09/03 bankkosten 1,77 10/03 kinderbijslag 132,26 10/03 Zakgeld 270,85 12/03 pensioenen 161,11 29/03 Verblijfkosten 01/10 423,88 Maand: april /04 wezenbijslag 401,36 09/04 kinderbijslag 132,26 09/04 bankkosten 1,18 10/04 zakgeld 270,85 14/04 pensioenen 161,11 30/04 wezenbijslag 401,36 Maand: mei /05 Verblijfkosten 02/10 423,88 07/05 Overboek van zichtrekening 897, /05 bankkosten 2,36 10/05 Kinderbijslag 132,26 10/05 zakgeld 270,85 12/05 pensioenen 322,22 17/05 Wezenbijslag 671,12 25/05 Verblijfkosten 03/10 423,88 Totalen IN en UIT , ,65 Verschil tussen IN en UIT 780,05 Stand zichtrekening aanvang periode 1 167,92 Stand zichtrekening einde periode 1 947,97 Verschil tussen beide 780,05 (3) (5) (6) (4) Wanneer alle verrichtingen in het overzicht zijn opgenomen, wordt er een totaal gemaakt van alle inkomsten en van alle uitgaven. Het verschil tussen deze twee bedragen (3) moet gelijk zijn aan het verschil tussen de begintoestand en de eindtoestand van de rekeninguittreksels (4). Wanneer dit niet zo is, is er een fout opgetreden in het opmaken van het overzicht (een bedrag dubbel geboekt, of een bedrag niet geboekt), OF is begin- of eindsaldo van de rekening verkeerd. (5) en (6) deze bedragen zijn terug te vinden op de kopijen van de rekeninguittreksels (zie achteraan het jaarverslag).

14 ZICHTREKENING ZICHTREKENING Nummer Datum Omschrijving IN UIT Bankuittreksel Maand: juni /06 Bankkosten: opzoekkosten 2,00 Maand: september /09 Bankkosten : Portkosten 0,59 Maand: december /12 Bankkosten: beheerskosten 15,75 Maand: maart /03 Bankkosten: portkosten 0,59 Maand: mei /05 Bankkosten: beheerskosten (terugstorting) 7,01 07/05 Overboeking naar andere zichtrekening ,57 Totalen IN en UIT 7,01 916,50 Verschil tussen IN en UIT 909,49 Stand zichtrekening aanvang periode 909,49 Stand zichtrekening einde periode 0 Verschil tussen beide - 909,49 Daar deze rekening niet meer wordt gebruikt - noch door voorlopig bewindvoerder, noch door de beschermde persoon - en er enkel bankkosten uit voortvloeien, wordt deze rekening afgesloten. Eventueel kan deze rekening behouden worden voor de beschermde persoon om zijn leefgeld op te storten. Men dient hier dan wel rekening te houden met de bankkosten en er dienen duidelijke afspraken gemaakt te worden tussen de voorlopige bewindvoerder en de beschermde persoon.

15 B. SPAARREKENINGEN SPAARREKENING Nummer Datum Omschrijving IN UIT Bankuittreksel Maand: januari /01 Creditinteresten 1.123,70 Maand: februari /02 Overboeking van zichtrekening ,75 Totalen IN en UIT 2 742,45 0 Verschil tussen IN en UIT 2 742,45 Stand zichtrekening aanvang periode ,96 Stand zichtrekening einde periode ,41 Verschil tussen beide 2 742,45 Handtekening Het saldo van op de zichtrekening werd overschreden en de voorlopige bewindvoerder heeft het teveel op de spaarrekening gestort.

16 C. EFFECTENREKENINGEN EFFECTENREKENING Nummer Datum Omschrijving IN UIT Bankuittreksel Totalen IN en UIT Verschil tussen IN en UIT 0 Stand zichtrekening aanvang periode Stand zichtrekening einde periode Verschil tussen beide 0 Handtekening Op deze effectenrekening worden geen verrichtingen gedaan. De interesten die voortkomen uit deze effecten worden gestort op de zichtrekening , in de maand februari (06/02 inkomsten uit beleggingen ). Om deze reden moeten er dus geen verrichtingen gebeuren, MAAR dit blad moet wel bij het jaarverslag blijven zodat de griffie weet dat deze rekening bestaat.

Vredegerechten arrondissement Oost-Vlaanderen

Vredegerechten arrondissement Oost-Vlaanderen Vredegerechten arrondissement Oost-Vlaanderen JAARLIJKS VERSLAG OF EINDVERSLAG INZAKE VOORLOPIG BEWIND* (Art. 488 bis, c, 3 B.W.) Aan de vrederechter van het Kanton. Periode van tot Naam van de beschermde

Nadere informatie

VREDEGERECHT TWEEDE KANTON GENT JAARLIJKS VERSLAG OF EINDVERSLAG INZAKE VOOGDIJ*

VREDEGERECHT TWEEDE KANTON GENT JAARLIJKS VERSLAG OF EINDVERSLAG INZAKE VOOGDIJ* VREDEGERECHT TWEEDE KANTON GENT JAARLIJKS VERSLAG OF EINDVERSLAG INZAKE VOOGDIJ* Periode van tot Naam van de minderjarige: Naam Voornaam Gedomicilieerd te Verblijvende te Geboortedatum Naam van voogd:

Nadere informatie

Vredegerechten arrondissement Limburg

Vredegerechten arrondissement Limburg Vredegerechten arrondissement Limburg JAARVERSLAG VOOGDIJ (beheersjaar 201-20 (of einde voogdij) Periode van tot Naam van de minderjarige: Naam Voornaam Gedomicilieerd te Verblijvende te Geboortedatum

Nadere informatie

Vredegerechten arrondissement Oost-Vlaanderen

Vredegerechten arrondissement Oost-Vlaanderen Vredegerechten arrondissement Oost-Vlaanderen JAARLIJKS VERSLAG OF EINDVERSLAG INZAKE VERTEGENWOORDIGING OF BIJSTAND Datum aanstelling:... Rolnummer:... Aan de vrederechter van het Kanton... Periode van

Nadere informatie

Vredegerechten Arrondissement Oost-Vlaanderen

Vredegerechten Arrondissement Oost-Vlaanderen Vredegerechten Arrondissement Oost-Vlaanderen BEGINVERSLAG OUDERS BEWIND over de persoon (art. 499/6, 1 ste lid B.W.) en/of over de goederen (art. 499/6, 2 de lid B.W.) Kanton.. Datum aanwijzing:... Rolnummer:...

Nadere informatie

ART. 499/14, 2, B.W. Naam, benaming (bewindvoerder) : Voornaam :.. Adres :.

ART. 499/14, 2, B.W. Naam, benaming (bewindvoerder) : Voornaam :.. Adres :. VERTEGENWOORDIGING UITOEFENING VAN HET BEWIND OVER DE GOEDEREN PERIODIEK VERSLAG VAN 01 januari 2. (of datum aanstelling bewindvoerder) 31 december 2.. Bewindvoerder(s) over de goederen : ART. 499/14,

Nadere informatie

ART. 499/14, 2, B.W. Naam, benaming (bewindvoerder) : Voornaam :.. Woon- of verblijfplaats, maatschappelijke zetel :

ART. 499/14, 2, B.W. Naam, benaming (bewindvoerder) : Voornaam :.. Woon- of verblijfplaats, maatschappelijke zetel : VERTEGENWOORDIGING UITOEFENING VAN HET BEWIND OVER DE PERSOON EN DE GOEDEREN PERIODIEK VERSLAG VAN 01 januari 20.. (of datum aanstelling bewindvoerder) 31 december 20.. ART. 499/14, 2, B.W. Bewindvoerder(s)

Nadere informatie

Handleiding bewindvoering

Handleiding bewindvoering Vredegerecht Kanton Torhout Elisabethlaan 29 8820 Torhout Kabinet van de vrederechter Handleiding bewindvoering Geachte bewindvoerder, U aanvaardde de taak van bewindvoerder, hetgeen verantwoordelijkheden

Nadere informatie

Mter. Toon VANCOILLIE Mter. Karen VERHOLLEMAN

Mter. Toon VANCOILLIE Mter. Karen VERHOLLEMAN Mter. Toon VANCOILLIE Mter. Karen VERHOLLEMAN 3 beschermingsstatuten: Verlengde minderjarigheid ouderlijk gezag of voogdij Voorlopig bewindvoering Gerechtelijke onbekwaamverklaringen! Enkel vermogensbeheer

Nadere informatie

ART. 499/6, TWEEDE LID, B.W.

ART. 499/6, TWEEDE LID, B.W. BIJLAGE 4 bij het koninklijk besluit van 31 augustus 2014 tot vaststelling van de inhoud en de vorm van modellen van verslagen, van vereenvoudigde boekhouding en van verzoekschrift ter uitvoering van de

Nadere informatie

VERTEGENWOORDIGING UITOEFENING VAN HET BEWIND OVER DE GOEDEREN EERSTE VERSLAG Art. 499/6, 2 DE lid, B.W.

VERTEGENWOORDIGING UITOEFENING VAN HET BEWIND OVER DE GOEDEREN EERSTE VERSLAG Art. 499/6, 2 DE lid, B.W. VERTEGENWOORDIGING UITOEFENING VAN HET BEWIND OVER DE GOEDEREN EERSTE VERSLAG Art. 499/6, 2 DE lid, B.W. Bewindvoerder(s) over de goederen Voornaam: Aard van de betrekking (familiale of andere) met de

Nadere informatie

Vertegenwoordiging Bij vertegenwoordiging zal de bewindvoerder - al dan niet in overleg zelf de beslissingen nemen voor de beschermde persoon.

Vertegenwoordiging Bij vertegenwoordiging zal de bewindvoerder - al dan niet in overleg zelf de beslissingen nemen voor de beschermde persoon. Beschermmaatregelen 1. Het begrip bewind rechterlijke beschermingsmaatregel voor elke meerderjarige onbekwame persoon wegens zijn gezondheidstoestand - al dan niet tijdelijk - niet in staat om geheel of

Nadere informatie

VERTEGENWOORDIGING UITOEFENING VAN HET BEWIND OVER DE GOEDEREN PERIODIEK VERSLAG Art. 499/14 2, B.W.

VERTEGENWOORDIGING UITOEFENING VAN HET BEWIND OVER DE GOEDEREN PERIODIEK VERSLAG Art. 499/14 2, B.W. VERTEGENWOORDIGING UITOEFENING VAN HET BEWIND OVER DE GOEDEREN PERIODIEK VERSLAG Art. 499/14 2, B.W. Bewindvoerder(s) over de goederen Naam, benaming:... Voornaam:... Woon- of verblijfplaats, maatschappelijke

Nadere informatie

VOORNAAM: GEBOORTEPLAATS EN DATUM:. RIJKSREGISTERNUMMER:. BEROEP:. ADRES:. TELEFOON:

VOORNAAM: GEBOORTEPLAATS EN DATUM:. RIJKSREGISTERNUMMER:. BEROEP:. ADRES:. TELEFOON: VERZOEKSCHRIFT TOT RECHTERLIJKE BESCHERMING in toepassing van de wet van 17 maart 2013 inzake onbekwaamheid en tot instelling van een nieuwe beschermingsmaatregel die strookt met de menselijke waardigheid.

Nadere informatie

VERZOEKSCHRIFT. Rechtspleging inzake bescherming van de goederen van onbekwame personen Art. 488bis B.W.

VERZOEKSCHRIFT. Rechtspleging inzake bescherming van de goederen van onbekwame personen Art. 488bis B.W. Algemene rol:... Vrij van rolrecht ingevolge Art. 29/1-1 & 162/18 W.Reg. Gezien voor neerlegging ter griffie op /./200. De Griffier. VERZOEKSCHRIFT Rechtspleging inzake bescherming van de goederen van

Nadere informatie

VERZOEKSCHRIFT TOT RECHTERLIJKE BESCHERMING - Artikel 488/2 B.W.(verkwisters) Ger.W.

VERZOEKSCHRIFT TOT RECHTERLIJKE BESCHERMING - Artikel 488/2 B.W.(verkwisters) Ger.W. VERZOEKSCHRIFT TOT RECHTERLIJKE BESCHERMING - Artikel 488/2 B.W.(verkwisters) - 1240 Ger.W. 1. Aan de vrederechter van het kanton. 2. Verzoekende partij 1 : Naam en voornaam:... Geboorteplaats en datum:...

Nadere informatie

Bewind. 1. Het begrip bewind

Bewind. 1. Het begrip bewind Bewind De bedoeling van deze tekst is een kort overzicht te geven van enkele belangrijke elementen aan diegenen die een bewindvoering willen vragen en hen op bondige wijze wegwijs te maken in de daarvoor

Nadere informatie

AFSPRAKENNOTA COLLECTIEVE SCHULDENREGELING

AFSPRAKENNOTA COLLECTIEVE SCHULDENREGELING AFSPRAKENNOTA COLLECTIEVE SCHULDENREGELING Duidelijke informatie, wederzijdse communicatie en goede afspraken zijn van groot belang voor een vlot verloop van de collectieve schuldenregeling. Deze afsprakennota

Nadere informatie

VERZOEKSCHRIFT TOT RECHTERLIJKE BESCHERMING

VERZOEKSCHRIFT TOT RECHTERLIJKE BESCHERMING VERZOEKSCHRIFT TOT RECHTERLIJKE BESCHERMING Artikel 1240 Ger.W. 1. Aan de vrederechter van het kanton. 2. Verzoekende partij: Naam en voornaam:... Geboorteplaats en datum:... Beroep:... Woonplaats:...

Nadere informatie

VERZOEKSCHRIFT TOT RECHTERLIJKE BESCHERMING - Artikel 1240 Ger.W. 1

VERZOEKSCHRIFT TOT RECHTERLIJKE BESCHERMING - Artikel 1240 Ger.W. 1 VERZOEKSCHRIFT TOT RECHTERLIJKE BESCHERMING - Artikel 1240 Ger.W. 1 1. Aan de vrederechter van het kanton. 2. Verzoekende partij: Naam en voornaam:... Geboorteplaats en datum:... Beroep:... Woonplaats:...

Nadere informatie

Tarificatie bewind. De vergoeding van de professionele (voorlopig) bewindvoerder

Tarificatie bewind. De vergoeding van de professionele (voorlopig) bewindvoerder Tarificatie bewind De vergoeding van de professionele (voorlopig) bewindvoerder De vergoedingsregeling voor bewindvoerders kwam tot stand na overleg met de vrederechters in Oost- Vlaanderen en de balies.

Nadere informatie

Vredegerechten arrondissement Limburg V. BEWINDVOERING

Vredegerechten arrondissement Limburg V. BEWINDVOERING Vredegerechten arrondissement Limburg V. BEWINDVOERING V. Bewindvoering (wet 17 maart 2013) 1. Het begrip bewind Dit is een rechterlijke beschermingsmaatregel voor elke meerderjarige onbekwame persoon

Nadere informatie

VERZOEKSCHRIFT INZAKE COLLECTIEVE SCHULDBEMIDDELING Art. 1675/4 Ger.W.

VERZOEKSCHRIFT INZAKE COLLECTIEVE SCHULDBEMIDDELING Art. 1675/4 Ger.W. VERZOEKSCHRIFT INZAKE COLLECTIEVE SCHULDBEMIDDELING Art. 1675/4 Ger.W. Aan de Voorzitter bij de Arbeidsrechtbank Gent, afdeling ****** Ten verzoeke van: 1. Eerste verzoeker: Geboorteplaats: Burgerlijke

Nadere informatie

INHOUDSTAFEL. Voorwoord 5 Inhoudstafel 7 Korte inleiding 12

INHOUDSTAFEL. Voorwoord 5 Inhoudstafel 7 Korte inleiding 12 INHOUDSTAFEL Voorwoord 5 Inhoudstafel 7 Korte inleiding 12 1. Waarom een wet voor meerderjarige onbekwamen? 15 2. Wat verstaat men onder onbekwamen? 20 2.1. Enkel voor meerderjarigen 21 2.2. De meerderjarige

Nadere informatie

Juridische bescherming van de goederen en de persoon. Martine De Moor Kenniscentrum persoonsgerichte bewindvoering Ieper/22 november 2017

Juridische bescherming van de goederen en de persoon. Martine De Moor Kenniscentrum persoonsgerichte bewindvoering Ieper/22 november 2017 Juridische bescherming van de goederen en de persoon Martine De Moor Kenniscentrum persoonsgerichte bewindvoering Ieper/22 november 2017 Waarom beschermen? Meerderjarig persoon Wegens gezondheidstoestand

Nadere informatie

Aanvraag bijzondere bijstand

Aanvraag bijzondere bijstand Aanvraag bijzondere bijstand Meer informatie Kijk op www.rotterdam.nl/sozawe of bel 14 010. U kunt uw vraag ook mailen naar info@rotterdam.nl Lever dit formulier in bij Uw Werkplein of de afdeling waar

Nadere informatie

AANVRAAG VOOR HET OPENEN VAN EEN REKENING IN NAAKTE EIGENDOM

AANVRAAG VOOR HET OPENEN VAN EEN REKENING IN NAAKTE EIGENDOM AANVRAAG VOOR HET OPENEN VAN EEN REKENING IN NAAKTE EIGENDOM ONLINE SPAREN EN BELEGGEN FORTUNEO.BE TER VEREENVOUDIGING VAN HET OPENEN VAN UW REKENING : 1. Zorg ervoor dat uw aanvraag correct ingevuld,

Nadere informatie

Aanvraag van een tegemoetkoming in de huurprijs van een woning

Aanvraag van een tegemoetkoming in de huurprijs van een woning Aanvraag van een tegemoetkoming in de huurprijs van een woning Wonen Antwerpen Lange Kievitstraat 111-113 bus 54, 2018 ANTWERPEN AANVRAAGFORM HUUR ANT 20121207 Bezoektijd: alleen na telefonische afspraak

Nadere informatie

Reglement: Betalingsverbintenis verblijfkosten geplaatste bejaarde

Reglement: Betalingsverbintenis verblijfkosten geplaatste bejaarde Reglement: Betalingsverbintenis verblijfkosten geplaatste bejaarde 08.12.2009 Welzijn pagina 1 van 7 Reglement betalingsverbintenis verblijfskosten. Dit reglement heeft als doel om duidelijkheid te scheppen

Nadere informatie

Aanvraagformulier bijzondere bijstand

Aanvraagformulier bijzondere bijstand Aanvraagformulier bijzondere bijstand Waarom dit formulier? Met dit formulier vraagt u een vergoeding aan als u bijzondere kosten heeft die u niet zelf kunt betalen en ook niet vergoed krijgt. Ruimte voor

Nadere informatie

Aanvraag activiteitensubsidie gezondheidspromotie

Aanvraag activiteitensubsidie gezondheidspromotie Aanvraag activiteitensubsidie gezondheidspromotie Indien mogelijk vragen we u om het formulier digitaal in te vullen. Dit aanvraagformulier hoort bij het subsidiereglement voor gezondheidspromotie. Dit

Nadere informatie

Rekening en verantwoording

Rekening en verantwoording Rekening en verantwoording Periode tot en met BM/CB nummer betrokkene Geboortedatum Adres Postcode, woonplaats Aantal bijlagen 1. Samenvatting (Vul eerst de punten 2 t/m 5 in) Totaal netto inkomen (A)

Nadere informatie

Coöperatieve aandelen van Crelanco C.V.B.A. op naam van een minderjarige

Coöperatieve aandelen van Crelanco C.V.B.A. op naam van een minderjarige Coöperatieve aandelen van Crelanco C.V.B.A. op naam van een minderjarige Inleiding De verkoop van roerende goederen van een minderjarige wordt in het Burgerlijk Wetboek geregeld door verschillende wetsbepalingen

Nadere informatie

Voorbereiding van mijn aanvraag, Te bewaren

Voorbereiding van mijn aanvraag, Te bewaren FOD SOCIALE ZEKERHEID Directie-generaal Personen met een handicap 1712 Voorbereiding van mijn aanvraag, Te bewaren Verklaring voor het verkrijgen van een tegemoetkoming voor hulp aan bejaarden (THAB) Deze

Nadere informatie

Richtlijnen bij het gebruik van het Vief-kasboek 4.0

Richtlijnen bij het gebruik van het Vief-kasboek 4.0 Richtlijnen bij het gebruik van het Vief-kasboek 4.0 Dit kasboek is kant en klaar voor gebruik, je hoeft niet veel (of niets) van Excel te kennen om er onmiddellijk mee aan de slag te kunnen. In dit document

Nadere informatie

Overeenkomst bij opname in het woon- en zorgcentrum De Ceder

Overeenkomst bij opname in het woon- en zorgcentrum De Ceder OCMW HARELBEKE Woon- en zorgcentrum De Ceder a/d Leie Woon- en zorgcentrum De Ceder a/d Gavers Vrijdomkaai 31 Dennenlaan 55 8530 Harelbeke 8530 Harelbeke 056/735 200 056/735 391 CE nr. 358 VZB 2235 CE

Nadere informatie

Reglement borgstelling OCMW Galmaarden versie 27.11.2013 1

Reglement borgstelling OCMW Galmaarden versie 27.11.2013 1 Reglement borgstelling OCMW Galmaarden versie 27.11.2013 1 Inleiding: Wat is borgstelling? p. 3 De aanvraag p. 3 Onderhoudsplicht p. 3 Beëindiging borgstelling p. 3 Wat mag in geen geval aangerekend worden

Nadere informatie

Vredegerechten arrondissement Limburg VERZOEKSCHRIFT HUUR

Vredegerechten arrondissement Limburg VERZOEKSCHRIFT HUUR Vredegerechten arrondissement Limburg VERZOEKSCHRIFT HUUR Aan de vrederechter van het kanton (het kanton waar gehuurde pand is gelegen het juiste kanton aanduiden) Geeft te kennen: Naam: Naam: Voornaam:

Nadere informatie

Handleiding administratie bewindvoering

Handleiding administratie bewindvoering Handleiding administratie bewindvoering Inhoud: Inleiding... 1 Algemene aanwijzingen... 2 Financieel overzicht... 3 Budget... 6 Soorten... 7 Kas... 8 Betaalrekening... 9 Spaarrekening(en)... 9 Jaarafsluiting...

Nadere informatie

Bijlagen bij de aangifte personenbelasting inkomsten 2010

Bijlagen bij de aangifte personenbelasting inkomsten 2010 Bijlagen bij de aangifte personenbelasting inkomsten 2010 Aan: CONSIUS Accountants & Belastingconsulenten BVBA Gen. Slingeneyerlaan 87-2100 Deurne info@consius.be Tel: 03/325.49.87 Fax: 03/326.12.94 Van:

Nadere informatie

Aanvraagformulier voor financiële steun

Aanvraagformulier voor financiële steun 1) Regels en algemene criteria Aanvraagformulier voor financiële steun De aanvraag kan pas ingediend worden nadat alle andere mogelijke officiële of privé-instanties gecontacteerd werden (mutualiteit,

Nadere informatie

Relatie met uw uitbetalers

Relatie met uw uitbetalers Hoe vlot verhuizen van bank? Het staat iedereen vrij zijn of haar relaties bij een bepaalde bank stop te zetten en voor een andere bank te kiezen. Zowel uw huidige bank als uw nieuwe bank zullen alles

Nadere informatie

Naam :... Voornaam :... Rijksregisternummer :... Burgerlijke staat :... sinds :... Woonplaats :

Naam :... Voornaam :... Rijksregisternummer :... Burgerlijke staat :... sinds :... Woonplaats : INLICHTINGENFORMULIER A DAT AANGETEKEND MOET WORDEN TERUGGESTUURD NAAR HET SOCIAAL VERZEKERINGSFONDS IN HET KADER VAN EEN AANVRAAG VOOR VRIJSTELLING VAN SOCIALE BIJDRAGEN ALS ZELFSTANDIGE Gelieve een antwoord

Nadere informatie

Bemiddelingsfiche: Kennis en ervaring, financiële situatie, horizon en doelstelling

Bemiddelingsfiche: Kennis en ervaring, financiële situatie, horizon en doelstelling MIIFID BELEGGINGSPROFIEL VERZEKERINGEN TAK 21-23-26 BVBA Kantoor Decapmaker - Oostlaan 18-8970 Poperinge Tel: 057/33 65 35 Fax: 057/ 33 87 47 Ondernemingsnummer: 0426.185.831 info@decapmaker.be www.decapmaker.be

Nadere informatie

Bijzondere bijstand. 1 Persoonlijke gegevens. 2 Partnergegevens. 3 Wat vraagt u aan (2015)

Bijzondere bijstand. 1 Persoonlijke gegevens. 2 Partnergegevens. 3 Wat vraagt u aan (2015) In te vullen door gemeente Datum Registratienr Procesnr Paraaf Bijzondere bijstand Dit formulier opsturen naar: Gemeente Heerlen Afdeling WS 39010-BRI-1 Postbus 1 6400 AA Heerlen 14 045 +31(0)45 560 50

Nadere informatie

Tegemoetkoming meerkosten WMO - uitgebreid

Tegemoetkoming meerkosten WMO - uitgebreid In te vullen door gemeente Datum Registratienr Procesnr Paraaf Tegemoetkoming meerkosten WMO - uitgebreid Dit formulier opsturen naar: Gemeente Heerlen Afdeling WS 39121-BI-1 Postbus 1 6400 AA Heerlen

Nadere informatie

INTAKEFORMULIER. Aanmelding voor : Beschermingsbewind Financieel Beheer

INTAKEFORMULIER. Aanmelding voor : Beschermingsbewind Financieel Beheer INTAKEFORMULIER Aanmelding voor : Beschermingsbewind Financieel Beheer Naam & voornamen Geslacht Man Vrouw Geboortedatum Sofi-nummer Adres Postcode/woonplaats Telefoonnummer Mobiele telefoon Emailadres

Nadere informatie

Gelieve de volledige lijst te doorlopen en fiches toe te voegen waar nodig

Gelieve de volledige lijst te doorlopen en fiches toe te voegen waar nodig Checklist aangifte personenbelasting aanslagjaar 2015 - inkomstenjaar 2014 Gelieve de volledige lijst te doorlopen en fiches toe te voegen waar nodig DEEL 1 Bijlagen: I ingevulde checklist aangifte personenbelasting

Nadere informatie

Richtlijnen bij het gebruik van het Vief-kasboek

Richtlijnen bij het gebruik van het Vief-kasboek Richtlijnen bij het gebruik van het Vief-kasboek Dit kasboek is kant en klaar voor gebruik, je hoeft niet veel (of niets) van Excel te kennen om er onmiddellijk mee aan de slag te kunnen. In dit document

Nadere informatie

Aanvraag bijzondere bijstand

Aanvraag bijzondere bijstand Aanvraag bijzondere bijstand jonger dan 65 jaar afdeling (in te vullen door SoZaWe) Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SoZaWe) legt uw gegevens vast, raadpleegt ze, maar kan ze ook aan andere instanties

Nadere informatie

Aanvraag bijzondere bijstand

Aanvraag bijzondere bijstand Aanvraag bijzondere bijstand Meer informatie Kijk op www.rotterdam.nl/sozawe U kunt uw vraag ook mailen naar info@rotterdam.nl Stuur dit formulier naar Uw Werkplein of de afdeling waar u contact mee heeft.

Nadere informatie

Intakeformulier Huub Hoogeveen

Intakeformulier Huub Hoogeveen Intakeformulier Huub Hoogeveen Aanmelding voor : Beschermingsbewind Inkomstenbeheer Naam & voornamen Geboortedatum Sofi-nummer M/V Adres Postcode/woonplaats Telefoonnummer Mobiele telefoon Emailadres Gegevens

Nadere informatie

Intakeformulier bewind, mentor en/of curatele versie 1.2

Intakeformulier bewind, mentor en/of curatele versie 1.2 Intake formulier Vaneveld Bewindvoering TOELICHTING BIJ HET INTAKEFORMULIER Lees alvorens u het formulier invult aandachtig deze toelichting. Een aanmelding bij Vaneveld bewindvoering wordt alleen dan

Nadere informatie

ORTHO - AGOGISCH CENTRUM DE BEWEGING BROEDERS VAN LIEFDE

ORTHO - AGOGISCH CENTRUM DE BEWEGING BROEDERS VAN LIEFDE ORTHO - AGOGISCH CENTRUM DE BEWEGING BROEDERS VAN LIEFDE Brielstraat 46 9860 Gijzenzele Tel 09 210 01 90 Fax 09 210 01 99 IBAN BE31 4469 6250 3155 BIC KREDBEBB E-mail de.beweging@fracarita.org Site www.debeweging.be

Nadere informatie

Aanvraag bijzondere bijstand

Aanvraag bijzondere bijstand Aanvraag bijzondere bijstand Meer informatie Kijk op www.rotterdam.nl/sozawe of bel 14 010. U kunt uw vraag ook mailen naar info@rotterdam.nl Lever dit formulier in bij Uw Werkplein of de afdeling waar

Nadere informatie

Turnhoutsebaan 57 te 3294 Diest NN 0424.784.378 013/35.16.00 info@martinevancamp.be

Turnhoutsebaan 57 te 3294 Diest NN 0424.784.378 013/35.16.00 info@martinevancamp.be Turnhoutsebaan 57 te 3294 Diest NN 0424.784.378 013/35.16.00 info@martinevancamp.be PROTOCOL TEHUIS WERKENDEN, TEHUIS NIET-WERKENDEN Protocol van verblijf (hierna genoemd de overeenkomst) afgesloten tussen:

Nadere informatie

1. Netto inkomen per maand (indien van toepassing) Uitkering (bijv. WWB, WW, WAO, Wajong, AOW, tegemoetkoming minimabeleid)

1. Netto inkomen per maand (indien van toepassing) Uitkering (bijv. WWB, WW, WAO, Wajong, AOW, tegemoetkoming minimabeleid) Boedelbeschrijving Datum aanvang bewind/ curatele BM/CB nummer Naam betrokkene Geboortedatum Adres Postcode en woonplaats Aantal bijlagen 1. Netto inkomen per maand (indien van toepassing) Post Totaal

Nadere informatie

Aanvraag bijzondere bijstand

Aanvraag bijzondere bijstand Rotterdam.nl Telefoon 14 010 Aanvraag bijzondere bijstand In te vullen door de gemeente teamcode e-mailadres (team) naam medewerker telefoonnummer Inleveren formulieren Werkpleinen Herenwaard 21, 3078

Nadere informatie

Handleiding Jaarrekening - 1 -

Handleiding Jaarrekening - 1 - - 1 - Handleiding 1 Investeringsfiches...3 1.1 Investeringsfiche aanmaken = planning... 3 1.2 Boeken op investeringsrekeningen = uitvoering... 5 1.3 Investeringsfiches afdrukken... 6 2...8 2.1 Voorbereidingen

Nadere informatie

Verblijfsadres (indien verschillend):. Wettelijk vertegenwoordigd door (naam):...

Verblijfsadres (indien verschillend):. Wettelijk vertegenwoordigd door (naam):... PROTOCOL LOGEREN EN KORTOPVANG Protocol van verblijf (hierna genoemd de overeenkomst) afgesloten tussen: VZW Martine Van Camp, Turnhoutsebaan 57 te 3294 Diest, vertegenwoordigd door Erik Peirelinck, directeur,

Nadere informatie

Aanvraag bijzondere bijstand / zorgkosten

Aanvraag bijzondere bijstand / zorgkosten Aanvraag bijzondere bijstand / zorgkosten Waarom dit formulier? Met dit formulier vraagt u een vergoeding aan als u bijzondere zorgkosten heeft die u niet kunt betalen en ook niet vergoed krijgt. Ruimte

Nadere informatie

Bewindvoering in een notendop

Bewindvoering in een notendop Bewindvoering in een notendop De bewindvoeringen worden geregeld door de Wet van 17 maart 2013 tot hervorming van de regelingen inzake onbekwaamheid en tot instelling van een nieuwe beschermingsstatus

Nadere informatie

Aanslagjaar Inkomsten 2015

Aanslagjaar Inkomsten 2015 Aanslagjaar 2017 - Inkomsten 2015 Teneinde uw aangifte zo voordelig mogelijk in te vullen, vragen wij u volgende vragenlijst aandachtig te lezen en VOLLEDIG in te vullen. Ontbrekende elementen kunnen de

Nadere informatie

VRIJSTELLING VAN SOCIALE BIJDRAGEN VAN DE ZELFSTANDIGE

VRIJSTELLING VAN SOCIALE BIJDRAGEN VAN DE ZELFSTANDIGE VRIJSTELLING VAN SOCIALE BIJDRAGEN VAN DE ZELFSTANDIGE INLICHTINGENFORMULIER A1 dat AANGETEKEND moet teruggestuurd worden naar het sociaal verzekeringsfonds in het kader van een aanvraag voor vrijstelling

Nadere informatie

Aanmeldingsformulier

Aanmeldingsformulier Registratienummer (in te vullen door ) 1. UW PERSOONLIJKE GEGEVENS Geboortenaam Voornamen (voluit) BSN / Sofinummer Nationaliteit Soort identiteitsbewijs¹ Nummer identiteitsbewijs Burgerlijke staat Alleenstaand

Nadere informatie

Aanvraagformulier individuele bijzondere bijstand verplicht eigen risico

Aanvraagformulier individuele bijzondere bijstand verplicht eigen risico Aanvraagformulier individuele bijzondere bijstand verplicht eigen risico Wanneer komt een inwoner van de gemeente Raalte in aanmerking voor deze regeling? U kunt een compensatie van 200,00 ontvangen in

Nadere informatie

U heeft (ook) meerderjarige kinderen in huis

U heeft (ook) meerderjarige kinderen in huis 1. Reden aanvraag Inlichtingenformulier bij Aanvraag bijstand (WWB) voor levensonderhoud/bijzondere bijstand Waarvoor vraagt u bijstand aan? 2. Persoonlijke gegevens Naam Adres Postcode + Woonplaats Burgerservicenummer

Nadere informatie

Financiële richtlijnen activiteitssubsidie

Financiële richtlijnen activiteitssubsidie Financiële richtlijnen activiteitssubsidie Het invullen de aanvraag Op het aanvraagformulier voor een activiteitssubsidie vindt u een financieel plan. Hierop vult u de verwachte uitgaven de activiteit

Nadere informatie

Groep S - KinderBijslag V.Z.W.

Groep S - KinderBijslag V.Z.W. Groep S - KinderBijslag V.Z.W. Kinderbijslagfonds voor werknemers Behandeld door : Fax: P.C.R.: 000-0094382-01 ONZE REFERENTIES:... (te vermelden in alle briefwisseling a.u.b.) Groep S - Fonsnylaan (4de

Nadere informatie

Vzw Kinderopvang Leuven Professor Roger Van Overstraetenplein 1 3000 Leuven. Huishoudelijk reglement 2013-2014

Vzw Kinderopvang Leuven Professor Roger Van Overstraetenplein 1 3000 Leuven. Huishoudelijk reglement 2013-2014 Vzw Kinderopvang Leuven Professor Roger Van Overstraetenplein 1 3000 Leuven 016 27 26 39 BINNENSCHOOLSE KINDEROPVANG Huishoudelijk reglement 2013-2014 Inhoud 1. Voorwoord... 3 2. Algemeen... 4 2.1 Administratieve

Nadere informatie

Aanvraag- en inlichtingenformulier Langdurigheidstoeslag (LDT) 2014

Aanvraag- en inlichtingenformulier Langdurigheidstoeslag (LDT) 2014 Maatschappelijke Zaken Aanvraag- en inlichtingenformulier Langdurigheidstoeslag (LDT) 2014 Leest u eerst de voorwaarden. Als u denkt dat u in aanmerking komt voor deze toeslag vul dan dit formulier in

Nadere informatie

Hoe vul ik een schadeaangifte in?

Hoe vul ik een schadeaangifte in? Hoe vul ik een schadeaangifte in? Inhoud Wat te doen bij een schadegeval?... 2 Algemene richtlijnen... 2 Aangifte doen bij KLJ Nationaal... 2 Richtlijnen van KBC-verzekeringen... 2 Enkele belangrijke tips...

Nadere informatie

Bezorg deze aanvraag aan de dienst stedenbouw & woonbeleid.

Bezorg deze aanvraag aan de dienst stedenbouw & woonbeleid. Aanvraag van een verwervingspremie Gemeente Tervuren t.a.v. het college van burgemeester en schepenen Brusselsesteenweg 13 3080 TERVUREN Referentienummer- Ontvangstdatum van de aanvraag Bezorg deze aanvraag

Nadere informatie

Inlichtingenformulier A1

Inlichtingenformulier A1 Vrijstelling van de sociale bijdragen van de zelfstandig Inlichtingenformulier A1 Moet aangetekend teruggestuurd worden naar het sociaal verzekeringsfonds Gelieve een antwoord te geven op elke vraag/rubriek.

Nadere informatie

Artikel 1240 van het Gerechtelijk Wetboek

Artikel 1240 van het Gerechtelijk Wetboek BIJLAGE 7 bij het koninklijk besluit van 31 augustus 2014 tot vaststelling van de inhoud en de vorm van modellen van verslagen, van vereenvoudigde boekhouding en van verzoekschrift ter uitvoering van de

Nadere informatie

Handleiding administratie bewindvoering

Handleiding administratie bewindvoering Handleiding administratie bewindvoering Inhoud: Algemeen... 2 Financieel overzicht... 2 Kas... 4 Betaalrekening... 5 Spaarrekening(en)... 7 Jaarafsluiting... 8 v20100507 1 Algemeen Alleen de witte cellen

Nadere informatie

VERZOEKSCHRIFT TOT RECHTERLIJKE BESCHERMING VAN EEN ONBEKWAME

VERZOEKSCHRIFT TOT RECHTERLIJKE BESCHERMING VAN EEN ONBEKWAME VERZOEKSCHRIFT TOT RECHTERLIJKE BESCHERMING VAN EEN ONBEKWAME Artikel 1240 van het Gerechtelijk Wetboek Aan de vrederechter van het kanton.. persoon duurzaam verblijft) (kanton van de plaats waar de te

Nadere informatie

Infofiche over het systeem WERKKAPITAAL. Informatie over wat je moet weten over het systeem werkkapitaal

Infofiche over het systeem WERKKAPITAAL. Informatie over wat je moet weten over het systeem werkkapitaal Infofiche over het systeem WERKKAPITAAL Informatie over wat je moet weten over het systeem werkkapitaal Onafhankelijk Leven vzw - 7/11/2013 Inhoudsopgave Inhoud Inhoudsopgave... 2 1. Inleiding... 3 2.

Nadere informatie

Voorblad aanvraag- en inlichtingenformulier bijzondere bijstand Voor klanten zonder een bijstandsuitkering of een lopende draagkrachtperiode

Voorblad aanvraag- en inlichtingenformulier bijzondere bijstand Voor klanten zonder een bijstandsuitkering of een lopende draagkrachtperiode Voorblad aanvraag- en inlichtingenformulier bijzondere bijstand Voor klanten zonder een bijstandsuitkering of een lopende draagkrachtperiode Wanneer komt u mogelijk in aanmerking voor bijzondere bijstand?

Nadere informatie

HUUROVEREENKOMST VOLGENS HET GEMEEN RECHT

HUUROVEREENKOMST VOLGENS HET GEMEEN RECHT HUUROVEREENKOMST VOLGENS HET GEMEEN RECHT Tussen: gsm:.. rijksregisternummer... hierna "verhuurder" genoemd, en: gsm:.. rijksregisternummer... gsm:.. rijksregisternummer... hierna "huurder(s)" genoemd,

Nadere informatie

Aanvraagformulier (RMI / Maatschappelijke Hulp)

Aanvraagformulier (RMI / Maatschappelijke Hulp) Aanvraagformulier (RMI / Maatschappelijke Hulp) Dossier-verantwoordelijke : Datum van aanvraag : A) Identificatie Naam : Taal : Frans / Nederlands Voornaam : Tel. : Geboortedatum en geboorteplaats : Nationaliteit:

Nadere informatie

Toelichting bij het jaaroverzicht van dividenden en interesten

Toelichting bij het jaaroverzicht van dividenden en interesten Toelichting bij het jaaroverzicht van dividenden en interesten U ontvangt/ontving in de loop van de maand april/mei van KBC een jaaroverzicht van dividenden en interesten, eventueel samen met de eigenlijke

Nadere informatie

Aanvraagformulier individuele bijzondere bijstand verplicht eigen risico

Aanvraagformulier individuele bijzondere bijstand verplicht eigen risico Aanvraagformulier individuele bijzondere bijstand verplicht eigen risico Wanneer komt een inwoner van de gemeente Raalte in aanmerking voor deze regeling? U kunt een compensatie van 200,00 ontvangen in

Nadere informatie

INFOMAP voor OVERGANG naar WERKKAPITAAL. Handleiding voor omschakeling naar het systeem werkkapitaal

INFOMAP voor OVERGANG naar WERKKAPITAAL. Handleiding voor omschakeling naar het systeem werkkapitaal INFOMAP voor OVERGANG naar WERKKAPITAAL Handleiding voor omschakeling naar het systeem werkkapitaal Onafhankelijk Leven vzw - 11/01/2013 Inhoudsopgave Inleiding 1. Wat is werkkapitaal? 2. Wat is nieuw

Nadere informatie

CHECKLIST INKOMSTENBELASTING

CHECKLIST INKOMSTENBELASTING e-mail: secretariaat@vandolder.nl Aanlevering van informatie Voor de tijdige en correcte verwerking van uw aangifte inkomstenbelasting vragen wij u de onderstaande gegevens in te vullen en de gevraagde

Nadere informatie

AANVRAAGFORMULIER MINIMAVOORZIENINGEN EN BIJZONDERE BIJSTAND

AANVRAAGFORMULIER MINIMAVOORZIENINGEN EN BIJZONDERE BIJSTAND AANVRAAGFRMULIER MINIMAVRZIENINGEN EN BIJZNDERE BIJSTAND Voor cliënten zonder lopende uitkering in het kader van de P-wet/IAW of IAZ of lopende periodieke bijzondere bijstand: - Bijzondere Bijstand - Activiteitenfonds

Nadere informatie

AANMELDINGS- EN INTAKEFORMULIER BESCHERMINGSBEWIND

AANMELDINGS- EN INTAKEFORMULIER BESCHERMINGSBEWIND AANMELDINGS- EN INTAKEFORMULIER BESCHERMINGSBEWIND Dit aanmeldformulier bestaat uit zeven stappen. Als u vragen heeft over het invullen van dit formulier, kunt u contact opnemen met Heine Beschermingsbewind

Nadere informatie

Tegemoetkoming meerkosten WMO 2017 (chronisch zieken)

Tegemoetkoming meerkosten WMO 2017 (chronisch zieken) In te vullen door gemeente Datum Registratienr Procesnr Paraaf Tegemoetkoming meerkosten WMO 2017 (chronisch zieken) Dit formulier opsturen naar: Gemeente Heerlen Afdeling WS Postbus 1 6400 AA Heerlen

Nadere informatie

Gegevens van de budgethouder en van het rekeningnummer bij een budget voor niet-rechtstreeks toegankelijke zorg en ondersteuning via de spoedprocedure

Gegevens van de budgethouder en van het rekeningnummer bij een budget voor niet-rechtstreeks toegankelijke zorg en ondersteuning via de spoedprocedure Gegevens van de budgethouder en van het rekeningnummer bij een budget voor niet-rechtstreeks toegankelijke zorg en ondersteuning via de spoedprocedure Vak voor de administratie datum ontvangst: Waarvoor

Nadere informatie

Bewindvoering, mentorschap en curatele

Bewindvoering, mentorschap en curatele Bewindvoering, mentorschap en curatele Tot de leeftijd van 18 jaar wordt bereikt zijn de ouders de wettelijke vertegenwoordigers van een persoon. Zodra men 18 jaar wordt is men zijn/haar eigen wettelijke

Nadere informatie

Intake formulier ProAdminCare Bewindvoering.

Intake formulier ProAdminCare Bewindvoering. Intake formulier ProAdminCare Bewindvoering. TOELICHTING BIJ HET INTAKEFORMULIER Lees alvorens u het formulier invult aandachtig deze toelichting. Een aanmelding bij ProAdminCare Bewindvoering wordt alleen

Nadere informatie

2. Wat krijg je bij de start van PAB gestort?

2. Wat krijg je bij de start van PAB gestort? Werkkapitaal 1 Inhoud 1. Inleiding...3 2. Wat krijg je bij de start van PAB gestort?...4 3. Restbudget volledig ontvangen, wat nu?...9 4. Overgang tussen 2 kalenderjaren... 11 5. Belangrijke weetjes over

Nadere informatie

REGELINGSAKTE EN FAMILIERECHTELIJKE OVEREENKOMST VOORAFGAAND AAN ECHTSCHEIDING DOOR ONDERLINGE TOESTEMMING

REGELINGSAKTE EN FAMILIERECHTELIJKE OVEREENKOMST VOORAFGAAND AAN ECHTSCHEIDING DOOR ONDERLINGE TOESTEMMING REGELINGSAKTE EN FAMILIERECHTELIJKE OVEREENKOMST VOORAFGAAND AAN ECHTSCHEIDING DOOR ONDERLINGE TOESTEMMING TUSSEN: Mevrouw X En Meneer Y EN IS OVEREENGEKOMEN WAT VOLGT: Partijen willen overgaan tot echtscheiding

Nadere informatie

Formulier 179.1.RW AANVRAAG OM VERMINDERING VAN DE ONROERENDE VOORHEFFING IN HET WAALSE GEWEST

Formulier 179.1.RW AANVRAAG OM VERMINDERING VAN DE ONROERENDE VOORHEFFING IN HET WAALSE GEWEST Formulier 179.1.RW AANVRAAG OM VERMINDERING VAN DE ONROERENDE VOORHEFFING IN HET WAALSE GEWEST VAK A. Algemene inlichtingen De onroerende voorheffing is een belasting die wordt berekend op basis van het

Nadere informatie

Aanvraag individuele inkomenstoeslag 2016 Werk en inkomen

Aanvraag individuele inkomenstoeslag 2016 Werk en inkomen Aanvraag individuele inkomenstoeslag 2016 Werk en inkomen Wat is een Individuele inkomenstoeslag? De individuele inkomenstoeslag is een geldbedrag dat u kunt ontvangen als u tenminste drie jaar van een

Nadere informatie

Aanmeldingsformulier. Persoonlijke gegevens

Aanmeldingsformulier. Persoonlijke gegevens Aanmeldingsformulier Persoonlijke gegevens Naam Voornamen Geboortedatum Geboorteplaats Geslacht Nationaliteit Burgerservicenummer Identiteitsdocument Nummer ID Geldig tot Telefoonnummer vast Telefoonnummer

Nadere informatie

Geregistreerd partnerschap Huwelijk met voorwaarden Huwelijk zonder voorwaarden

Geregistreerd partnerschap Huwelijk met voorwaarden Huwelijk zonder voorwaarden Aanmeldingsformulier Aanmelding voor : Bewindvoering (beschermingsbewind) Budgetbeheer Schuldhulpverlening (schuldenbewind) Curatele Budgetcoaching Mentorschap Naam & voornamen M/V Geboortedatum Burgerservicenummer

Nadere informatie

INHOUD VOORWOORD... 11

INHOUD VOORWOORD... 11 INHOUD VOORWOORD... 11 TEN GELEIDE juridisch vocabularium, altijd iets vreemds... 13 1. HISTORIEK EN DUIDING... 15 1.1. De bewindvoering als tweeluik met de wet inzake de bescherming van de persoon van

Nadere informatie

Inhoudelijk en financieel verslag van een experimenteel jeugdwerkinitiatief

Inhoudelijk en financieel verslag van een experimenteel jeugdwerkinitiatief Inhoudelijk en financieel verslag van een experimenteel jeugdwerkinitiatief Agentschap Sociaal-Cultureel Werk voor Jeugd en Volwassenen Afdeling Jeugd Arenbergstraat 9 1000 BRUSSEL Contactpersoon: Emily

Nadere informatie