Reglement Licenties Hippische Instructie en Officials

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Reglement Licenties Hippische Instructie en Officials"

Transcriptie

1 Reglement Licenties Hippische Instructie en Officials Inleiding De Koninklijke Nederlandse Hippische Sportfederatie (KNHS) hanteert een licentiesysteem voor instructeurs en officials in de paardensport. Het licentiesysteem is bedoeld als kwaliteitsimpuls voor het sportaanbod zoals dat bij de KNHS aangesloten verenigingen en aan bij de KNHS aangesloten paardensporters wordt aangeboden. Doel Het licentiesysteem heeft tot doel de kwaliteit van hippische instructeurs en officials te waarborgen en te verbeteren. Daarnaast biedt de KNHS door het hanteren van het licentiesysteem paardensporters en concoursorganisatoren een vindplaats voor kwalitatief goede instructeurs en officials en biedt het de licentiehouders (m.n. de instructeurs) een keurmerk waarmee zij kunnen aantonen over een bepaald diploma te beschikken, ervaring te hebben en bijscholingen te volgen. De licentiestructuur dient verschillende doelen: Bewaken kwaliteit van KNHS opgeleide instructeurs en officials en daarmee het vergroten van de kwaliteit van het sportaanbod; Paardensporters een vindplaats bieden voor kwalitatief goede instructeurs; Opgeleide instructeurs en officials een keurmerk bieden waarmee zij kunnen aantonen over een bepaald diploma te beschikken, ervaring te hebben en bijscholingen te volgen. Uitgangspunten voor het licentiesysteem De KNHS draagt een morele verantwoordelijkheid voor het welzijn en de veiligheid van haar verenigingsleden en paarden. Het licentiesysteem voor instructeurs en officials levert een bijdrage aan de kwalitatieve verhoging van het sporttechnisch aanbod en daarmee aan het welzijn en de veiligheid van paardensporters en paarden. De ORUN is als exameninstituut voorstander van een licentiesysteem voor instructeurs en officials. Het licentiebeleid zoals uitgevoerd door de KNHS is bedoeld als kwaliteitsmaatregel. Een licentie wordt afgegeven op basis van een instructeursbevoegdheid of officialkwalificatie verkregen via een technische opleiding van de KNHS (ORUN) of gelijkwaardige scholing. Een licentie is derhalve persoonsgebonden. Een licentie blijft eigendom van de KNHS en kan door de KNHS, indien daartoe aanleiding bestaat, tijdelijk of permanent worden ingetrokken. Artikel 1 Begrippen KNHS De Koninklijke Nederlandse Hippische Sportfederatie, zijnde de paardensportbond van Nederland en belangenbehartiger van de bij haar aangesloten verenigingen en paardensporters. ORUN De Stichting Opleiding Ruiterfederatie Nederland, zijnde het exameninstituut van de door de KNHS verzorgde opleidingen. Licentie Een persoonsgebonden, door de KNHS afgegeven registratie, die de bevoegdheid aangeeft van de houder van de licentie tot het geven van hippische instructie en/of begeleiding of het fungeren als official. Licentiehouder Het lid van de KNHS dat rechtsgeldig over een licentie beschikt. Pagina 1 van 11

2 Licentiepunten Punten die behaald kunnen worden door het volgen van door de KNHS daartoe aangewezen (bij)scholingsactiviteiten. Instructeur Een persoon, die in het bezit is van een door de KNHS afgegeven of door de KNHS erkend instructeurdiploma. Instructeurdiploma Een bewijsstuk van een opleidende organisatie voor het met goed gevolg doorlopen van een door de KNHS erkende opleiding tot instructeur paardensport. Een overzicht van deze opleidingen maakt onderdeel uit van dit licentiereglement. Official Een persoon die in het bezit is van een door de KNHS afgegeven officialkwalificatie. Officialkwalificatie Een door de KNHS afgegeven en door de KNHS beheerde bevoegdheid voor het uitoefenen van een officialfunctie. Artikel 2a Licenties instructeurs (HI-licenties) In het licentiesysteem worden verschillende niveau s onderscheiden, aansluitend bij de profielen uit de Kwalificatiestructuur Sport. Niveau 1 is niet vastgelegd in het licentiesysteem, omdat er geen opleiding tot instructeur paardensport is op dat niveau en de verwachting is dat deze er niet komt. De KNHS kent de volgende typen instructeurslicenties: HI-2 licentie: instructeur met een instructeurdiploma op niveau 2 HI-3 licentie: instructeur met een instructeurdiploma op niveau 3 HI-4 licentie: instructeur met een instructeurdiploma op niveau 4 HI-5 licentie: instructeur met een instructeurdiploma op niveau 5 In totaal worden 20 verschillende instructeurlicenties onderscheiden. De verschillende licenties worden verstrekt op basis van het door de aanvrager behaalde instructeurdiploma. Een overzicht van de verschillende licenties en de diploma s op basis waarvan de licenties verstrekt worden, is te vinden in bijlage 1 bij dit licentiereglement. Instructeurs die meerdere opleidingen in verschillende disciplines gevolgd hebben, kunnen meerdere licenties aanvragen. Hiervoor worden per periode slechts eenmaal licentiekosten in rekening gebracht. Instructeurs die meerdere opleidingen in dezelfde discipline gevolgd hebben, ontvangen de licentie die hoort bij het hoogst behaalde diploma. Artikel 2b Licenties officials (HO-licenties) In het licentiesysteem worden verschillende niveau s onderscheiden, aansluitend bij de profielen uit de Kwalificatiestructuur Arbitrage. Niveau 1 en 2 zijn niet vastgelegd in het licentiesysteem, omdat er geen opleidingen tot official paardensport zijn op deze niveaus en de verwachting is dat deze er niet komen. De KNHS kent de volgende typen officiallicenties: HO-3 licentie: official met een officialkwalificatie op niveau 3 HO-4 licentie: official met een officialkwalificatie op niveau 4 HO-5 licentie: official met een officialkwalificatie op niveau 5 In totaal worden 22 verschillende officiallicenties onderscheiden. De verschillende licenties worden verstrekt op basis van de door de KNHS geregistreerde Pagina 2 van 11

3 officialkwalificatie. Een overzicht van de verschillende licenties is te vinden in bijlage 2 bij dit licentiereglement. Artikel 3 Aan de licentie verbonden niveau 3.1 De houder van een HI-2 licentie wordt geschikt geacht voor het geven van instructie op basis van door anderen opgestelde lesschema s, ofwel onder supervisie van een instructeur paardensport op hoger niveau. 3.2 De houder van een HI-3 licentie wordt geschikt geacht voor het geven van instructie aan recreatieve paardensporters en paardensporters uitkomend in de basis-wedstrijdsport (breedtesport). 3.3 De houder van een HI-4 licentie wordt geschikt geacht voor het geven van instructie aan paardensporters uitkomende in de hoogste klassen van de basiswedstrijdsport. 3.4 De houder van een HI-5 licentie wordt geschikt geacht voor het geven van instructie aan paardensporters uitkomende in de nationale of internationale (sub)topsport. 3.5 De houder van een HO-3 licentie is bevoegd om te fungeren als official in de breedtesport. 3.6 De houder van een HO-4 licentie is bevoegd om te fungeren als official in de nationale sport. 3.7 De houder van een HO-5 licentie is bevoegd om te fungeren als official in de internationale sport. Artikel 4 Geldigheid licenties 4.1 Een licentie is alleen geldig indien de licentiehouder lid is van de KNHS. 4.2 Een licentie is geldig voor het kalenderjaar waarin de licentie is toegekend èn de twee volgende kalenderjaren. 4.3 Een HI-licentie wordt verlengd met een periode van twee kalenderjaren wanneer binnen de geldigheidstermijn het vereiste aantal licentiepunten is behaald, middels deelname aan voor het type licentie geschikt bevonden en daartoe door de KNHS aangewezen bijscholing(en). 4.4 Een HO-licentie wordt verlengd met een periode van twee kalenderjaren wanneer binnen de geldigheidstermijn het vereiste aantal licentiepunten is behaald, middels deelname aan voor het type licentie geschikt bevonden en daartoe door de KNHS aangewezen bijscholing(en) èn wanneer binnen de geldigheidstermijn het vereiste aantal functiepunten is behaald. 4.6 Een licentie is persoonsgebonden en niet overdraagbaar. Pagina 3 van 11

4 Artikel 5 Vervallen en opnieuw verkrijgen van de licentie 5.1 De licentie vervalt indien geen verlenging op de in artikel 4 genoemde wijze wordt toegepast. 5.2 Na het vervallen van een licentie kan deze opnieuw worden verkregen, indien Binnen twee jaar na het vervallen van de licentie het vereiste aantal licentiepunten is behaald, middels deelname aan voor het type licentie geschikt bevonden en daartoe door de KNHS aangewezen bijscholing(en). Voorbeeld: indien in 2011 de licentie is aangevraagd, dan is deze geldig tot en met 31 december Het is vervolgens mogelijk om de licentie opnieuw te verkrijgen door voor 31 december 2014 het vereiste aantal licentiepunten te halen, middels deelname aan voor het type licentie geschikt bevonden en daartoe door de KNHS aangewezen bijscholing(en). Men opnieuw slaagt voor het examen. Voor een HO-licentie geldt de aanvullende eis dat na een onderbreking van de periode waarin men een licentie heeft, een licentieperiode dient te volgen waarin de licentiehouder voldoende functie- en licentiepunten haalt. Indien hieraan niet wordt voldaan en de licentie voor een tweede achtereenvolgende periode vervalt, kan de licentie uitsluitend opnieuw worden verkregen door te slagen voor het examen. 5.3 Het opnieuw verkrijgen van de licentie op gronden zoals beschreven in artikel 5.2, geldt alleen voor die licentie waarvoor de bijscholing is gevolgd of het examen opnieuw is gedaan. Artikel 6a Aanvraag van de eerste licentie (instructeurs) Vanaf 2011 wordt aan instructeurs die een ORUN-instructeurdiploma behalen automatisch een HI-licentie toegekend. De kosten hiervoor zijn opgenomen in het examengeld. Anderen dienen, om in aanmerking te komen voor een eerste licentie Hippische Instructeur: Te beschikken over een geldig instructeurdiploma van ten hoogste twee jaar oud. Òf Te beschikken over een actieve instructeurkwalificatie van de KNHS. Dat houdt in dat de instructeur gedurende de laatste bijscholingsronde van de KNHS ofwel aanwezig is geweest, ofwel een bericht van verhindering heeft gestuurd. Òf Te beschikken over een geldig instructeurdiploma en gedurende de afgelopen twee jaar een voor het type licentie geschikt bevonden en daartoe door de KNHS aangewezen bijscholing(en) gevolgd hebben. De bewijslast hiervoor ligt bij de aanvrager van de licentie. Een aanvraagformulier in te dienen met kopieën van diploma( s). De kosten voor de licentie te hebben voldaan. Deze kosten bedragen 20 euro per licentieperiode van twee jaar. Artikel 6b Toekennen van de eerste licentie (officials) Vanaf 2011 wordt aan iedere official met een actieve officialkwalificatie automatisch een HO-licentie toegekend. Hier zijn geen kosten aan verbonden. Artikel 7 Licentiepunten 7.1 Licentiepunten worden toegekend: aan bijscholingen als genoemd in artikel 7.3 aan bijscholingen door derden als genoemd in artikel 7.4 aan scholing in een andere discipline dan waarin men al een licentie heeft indien men een reanimatie-, BHV- of EHBO-diploma behaalt of verlengt (met een maximum van één reanimatie, BHV- of EHBO-diploma per licentieperiode) Pagina 4 van 11

5 7.2 Na het verlopen van de geldigheid kan de licentie verlengd worden voor een nieuwe periode van twee jaar. Om de licentie te kunnen verlengen dienen in de periode voorafgaande aan het verstrijken van de licentie voldoende licentiepunten te zijn behaald. De licentiepunten kunnen worden behaald door deel te nemen aan door de KNHS georganiseerde of geaccordeerde bijscholingen of door het volgen van modules. 7.3 Van iedere door de KNHS en FEI georganiseerde bijscholing wordt aangegeven voor welke licentie door het deelnemen aan de bijscholing licentiepunten te behalen zijn. Tevens zal bij de aankondiging van iedere scholingsactiviteit worden aangegeven hoeveel licentiepunten er met de opleiding of bijscholing te verdienen zijn. 7.4 Behalve bij de door de KNHS en FEI georganiseerde bijscholingen, kunnen ook bij andere scholingsactiviteiten licentiepunten worden behaald. Hiertoe stelt de KNHS een lijst samen van door de KNHS geaccordeerde bijscholingsactiviteiten. Deze lijst wordt tenminste twee keer per jaar geactualiseerd. Voor bijscholingen die niet op deze lijst vermeld worden, worden geen licentiepunten toegekend. 7.5 Licentiehouders hebben voorrang bij toelating tot door de KNHS georganiseerde bijscholingsactiviteiten, mits zij zich binnen de daarvoor vastgestelde termijn hebben aangemeld. Zij ontvangen korting op de deelnamekosten van een aantal door de KNHS georganiseerde bijscholingen. 7.6 De KNHS draagt zorg voor een actueel overzicht van licentiepunten per licentiehouder. Artikel 8 Functiepunten De KNHS registreert van houders van de meeste HO-licentie hoe vaak zij fungeren als official op officiële, door de KNHS goedgekeurde en in de KNHS-wedstrijdkalender opgenomen wedstrijden of op wedstrijden georganiseerd onder auspiciën van de FEI. Voor een aantal officialfuncties is geautomatiseerde registratie (nog) niet mogelijk. Het betreft de volgende functies: Jurylid Afdelingsdressuur, Jurylid Kür op muziek, Jurylid Aangepast Sporten, Jurylid Stijlbeoordeling Eventing, Parcoursbouwer Mennen Vaardigheid (geldt alleen voor het jaar 2011), Hoofd Hinderniswaarnemers, I&R controleur, jureren tijdens eventingwedstrijden en finalerubrieken. Houders van deze licenties zijn verplicht zelf bij te houden tijdens welke wedstrijden zij gefungeerd hebben. Aan het einde van iedere licentieperiode zal door de KNHS voor deze functies steekproefsgewijs worden gecontroleerd of de official voldoende functiepunten heeft behaald. Voor iedere wedstrijd of wedstrijddag waarop de official in functie was, ontvangt hij één of meerdere functiepunten volgens het schema in bijlage 2. Artikel 9 Verlengen van de licentie 9.1 Een licentie wordt automatisch verlengd met een periode van twee kalenderjaren indien aan de volgende voorwaarden wordt voldaan: De licentiehouder is lid van de KNHS; De licentiehouder beschikt over voldoende licentiepunten die verlenging rechtvaardigen en die behaald dienen te zijn in de periode na afgifte van de afgelopen licentie; De houder van een HO-licentie beschikt over voldoende functiepunten die verlenging rechtvaardigen en die behaald dienen te zijn in de periode na afgifte van de afgelopen licentie; Pagina 5 van 11

6 De houder van een HI-licentie heeft de kosten voor het verlengen van de licentie voldaan. Deze kosten bedragen 20 euro per licentieperiode van twee jaar en worden gefactureerd in november van het jaar waarin de licentie afloopt. 9.2 Voor de verlenging van een licentie dienen per licentieperiode van twee jaar minimaal 3 licentiepunten te zijn behaald. Houders van meerdere licenties dienen voor iedere licentie tenminste 3 licentiepunten te halen. Een uitzondering wordt gemaakt voor houders van een licentie I&R controleur (HO licentie nr. 24). Voor deze licentie hoeven geen licentiepunten te worden behaald. 9.3 Voor de verlenging van een HO-licentie dient per licentieperiode van twee jaar minimaal tien functiepunten te zijn behaald. Houders van meerdere licenties dienen voor iedere licentie tenminste 10 functiepunten te halen. 9.4 Vanwege het geringe aantal georganiseerde wedstrijden in een bepaalde categorie of discipline, kan de KNHS besluiten om minder dan 10 functiepunten te verlangen voor verlenging van een bepaalde HO-licentie. Dit geldt alleen voor licentiehouders die niet beschikken over een andere HO-licentie. Voor de licentieperiode geldt deze dispensatie voor de volgende HOlicenties: HO-3 Jury Stijlbeoordeling Eventing (licentienummer 6): minimaal 4 functiepunten per periode HO-3 Jurylid Endurance (licentienummer 7): minimaal 4 functiepunten per periode HO-3 Jurylid Mendurance (licentienr. 8): minimaal 2 functiepunten per periode HO-3 en HO-4 Jurylid Voltige (licentienummers 9): minimaal 4 functiepunten per periode HO-3 en HO-4 Jurylid Aangespannen Sport (licentienummers 10, 11, 12): minimaal 4 functiepunten per periode HO-3 Hoofd Hindernis Waarnemer (licentienummer 23): minimaal 4 functiepunten per periode Jaarlijks zal door de KNHS bepaald worden of en voor welke HOlicenties een lager aantal functiepunten voor de nieuwe licentieperiode van toepassing is. 9.5 Indien binnen de looptijd van de licentie onvoldoende licentiepunten en/of functiepunten zijn behaald voor één of meerdere van de aan de licentiehouder toegekende licenties, vervalt de betreffende licentie. 9.6 Bij verlenging van de licentie vervallen alle tot dan toe behaalde licentiepunten en functiepunten. Licentiepunten en functiepunten kunnen dus niet worden meegenomen naar een volgende periode. 9.7 De behaalde licentiepunten en functiepunten worden geregistreerd door de KNHS. Licentiehouders zijn echter zelf verantwoordelijk voor het bijhouden van hun licentie- en functiepuntenadministratie. De bewijslast voor het gevolgd hebben van een bijscholing en/of het gefungeerd hebben als official, ligt te allen tijde bij de licentiehouder. Pagina 6 van 11

7 9.8 De KNHS heeft de bevoegdheid om een licentie niet te verstrekken dan wel niet te verlengen. Het besluit hiertoe dient schriftelijk en met redenen omkleed aan de betrokkene te worden meegedeeld. Artikel 10 Intrekken van een licentie De KNHS behoudt zich het recht voor een licentiehouder zijn of haar licentie te ontnemen indien: De licentiehouder door gedrag, handelen of uitlatingen handelt in strijd met de statuten en reglementen van de KNHS. De licentiehouder de licentie door een ander laat benutten. De licentiehouder fraudeert met de aanwezigheidsregistratie bij bijscholingen. De licentiehouder fraudeert met de registratie van het fungeren als official. Artikel 11 Bezwaar en beroep Tegen besluiten genomen op basis van dit licentiereglement kan bezwaar gemaakt worden bij de Geschillencommissie van de KNHS. Artikel 12 Slotbepaling In alle gevallen waarin dit reglement niet voorziet beslist het Federatiebestuur van de KNHS. Pagina 7 van 11

8 Bijlage 1 Licenties Hippische Instructie Nr Licentie Hippische Instructie Diploma Diplomering 1 HI-2 Instructiemedewerker ORUN Kandidaat-Basisinstructeur 1992 en 1993 Paardrijden ORUN Basisinstructeur ORUN Ponyclubleider Voor HI-2 Instructiemedewerker Voltige 3 HI-2 Instructiemedewerker Mennen 4 HI-3 Assistent Instructeur Paardrijden ORUN Instructeur 2 Voltige ORUN Aspirant Voltigeleider Voor 2007 ORUN Basisinstructeur Mennen ORUN Instructeur 2 (met en zonder rijden) ORUN Kandidaat-Instructeur ORUN Commandant (A) Voor HI-3 Assistent Instructeur Mennen ORUN Instructeur 2 Mennen Meninstructeur 1 e fase HI-3 Instructeur Allround ORUN Instructeur Allround Vanaf 2013 ORUN Assistent Instructeur Voor 1992 Instructeur Paardensport III (AOC s) Manager Paardensport IV (AOC s) NHB Deurne Pikeur / Zelfstandig beroepsbeoefenaar / Vakbekwaam medewerker Paardensport Voor HI-3 Instructeur Dressuur ORUN Instructeur 3 Dressuur ORUN 2 e fase Dressuur HI-3 Instructeur Springen ORUN Instructeur 3 Allround ORUN 2 e fase Allround HI-3 Instructeur Mennen ORUN Instructeur 3 Mennen Vanaf 2007 ORUN 2 e fase Mennen ORUN Assistent Instructeur Mennen Voor 1992 Pagina 8 van 11

9 10 HI-3 Instructeur Voltige ORUN Instructeur 3 Voltige Vanaf 2007 ORUN Voltigeleider Voor HI-3 Instructeur Eventing KNHS module Eventing 2011 en HI-3 Instructeur Paardrijden Gehandicapten ORUN Instructeur Paardrijden Gehandicapten 15 HI-4 Trainer Dressuur ORUN Trainer Dressuur Vanaf 2013 ORUN Instructeur 4 Dressuur ORUN 3 e fase Dressuur HI-4 Trainer Springen ORUN Trainer Springen Vanaf 2014 ORUN Instructeur 4 Allround ORUN 3 e fase Allround HI-4 Trainer Allround ORUN Instructeur Voor 1992 ORUN Verenigingsinstructeur Voor 1992 Instructeur Paardensport IV (AOC s) NHB Deurne (Assistent) Instructeur bedrijfsleider / Kaderfunctionaris / Gespecialiseerd Beroepsbeoefenaar Voor HI-4 Trainer Mennen ORUN Trainer Mennen Vanaf 2015 ORUN Instructeur 4 Mennen ORUN 3 e fase Mennen ORUN Meninstructeur Voor HI-4 Trainer Voltige ORUN Trainer Voltige Vanaf 2015 ORUN Instructeur 4 Voltige Pagina 9 van 11

10 Bijlage 2. Licenties Hippische Officials Nr Licentie Hippische Officials Kwalificatie Functiepunten per wedstrijd(dag) Juryleden 1 HO Jurylid Dressuur t/m Klasse L t/m Klasse M t/m Klasse Z t/m Klasse ZZ-licht t/m Klasse LT t/m Klasse ZT Afdelingsdressuur Kür op muziek Aangepast Sporten Bitloos Rijden 2 HO Jurylid Springen t/m Klasse ZZ t/m Cat. 1 3 HO Jurylid Mennen Dressuur Alle klassen 4 HO-3 Jurylid Mennen Vaardigheid (Mini) Marathon Vaardigheid Marathon Mini Marathon 5 HO-4 Jurylid Mennen SWM klasse 4 2 per wedstrijd 6 HO-3 Jurylid Stijlbeoordeling Alle klassen Eventing 7 HO-3 Jurylid Endurance Alle klassen 8 HO-3 Jurylid Mendurance Alle klassen 9 HO Jurylid Voltige t/m klasse C 10 HO Jurylid Aangespannen Sport Friezen t/m klasse A Regionaal Nationaal Pagina 10 van 11

11 11 HO Jurylid Aangespannen Sport Hackneys 12 HO Jurylid Aangespannen Sport Tuigpaarden Parcoursbouwers Regionaal Nationaal Regionaal Nationaal 13 HO Parcoursbouwer Springen t/m 1.35 m. 1 per wedstrijd t/m 1.50 m. 1 per wedstrijd 14 HO Parcoursbouwer Eventing Cross t/m klasse M 10 per wedstrijd 15 HO Parcoursbouwer Mennen Vaardigheid Mini Marathon t/m klasse Z Vaardigheid Mini Marathon 10 per wedstrijd 1 per wedstrijd 1 per wedstrijd 16 HO Parcoursbouwer Mennen SWM t/m klasse 3 10 per wedstrijd Klasse 4 10 per wedstrijd Federatievertegenwoordigers 17 HO Federatievertegenwoordiger Cat. 2/3 1 per wedstrijd t/m Cat. 1 SWM 1 per wedstrijd 1 per wedstrijd Technisch afgevaardigden 18 HO-4 Technisch Afgevaardigde Eventing 19 HO-4 Technisch Afgevaardigde Mennen 20 HO-4 Technisch Afgevaardigde (M)Endurance Overige officials 5 per wedstrijd 5 per wedstrijd 5 per wedstrijd 21 HO-4 Hoofd Hinderniswaarnemers 22 HO-4 I & R controleur Pagina 11 van 11

Reglement Licenties Hippische Instructie en Officials per

Reglement Licenties Hippische Instructie en Officials per Reglement Licenties Hippische Instructie en Officials per 1-1-2017 De Koninklijke Nederlandse Hippische Sportfederatie (KNHS) hanteert een licentiesysteem voor instructeurs en officials in de paardensport.

Nadere informatie

Licentiereglement trainers

Licentiereglement trainers Licentiereglement trainers Inleiding Badminton Nederland hanteert een licentiesysteem voor trainers. Het licentiesysteem heeft tot doel het waarborgen en verbeteren van de kwaliteit van het sporttechnisch

Nadere informatie

Wielersportbond NTFU. Licentiebeleid NTFU. Voor niveau 3 instructeurs. [Geef tekst op]

Wielersportbond NTFU. Licentiebeleid NTFU. Voor niveau 3 instructeurs. [Geef tekst op] Wielersportbond [Geef tekst op] NTFU Licentiebeleid NTFU Voor niveau 3 instructeurs *Licentiebeleid NTFU* Doel van het licentiebeleid 1. Vergroten van de kwaliteit van instructeurs 2. Vergroten van de

Nadere informatie

Wijzigingen 2015 (Vet en onderstreept is nieuw, doorgehaalde tekst komt te vervallen)

Wijzigingen 2015 (Vet en onderstreept is nieuw, doorgehaalde tekst komt te vervallen) Wijzigingen 2015 (Vet en onderstreept is nieuw, doorgehaalde tekst komt te vervallen) Inleiding Om de sport zo goed en eerlijk mogelijk te laten verlopen hebben we met elkaar spelregels opgesteld. De KNHS

Nadere informatie

Het Licentiesysteem van de Atletiekunie

Het Licentiesysteem van de Atletiekunie Het Licentiesysteem van de Atletiekunie Inleiding In 2001 heeft de Atletiekunie, in samenwerking met Hardlooptrainers Nederland (de vroegere ALV), een licentiesysteem ontwikkeld. Vanaf 2002 is het mogelijk

Nadere informatie

LICENTIEREGLEMENT van de Nederlandse Klim- en Bergsport Vereniging

LICENTIEREGLEMENT van de Nederlandse Klim- en Bergsport Vereniging LICENTIEREGLEMENT van de Nederlandse Klim- en Bergsport Vereniging Artikel 1 Begrippen Aantekening Nadere aanduiding van het niveau waarop de licentiehouder zijn sporttechnische functie binnen zijn licentie

Nadere informatie

REGLEMENT TRAINERS EN COACHES

REGLEMENT TRAINERS EN COACHES REGLEMENT TRAINERS EN COACHES BEGRIPSBEPALINGEN Bondsbestuur : het bestuur van de Nederlandse Basketball Bond (NBB) Vereniging : organisatie-eenheid als bedoeld in artikel 3.2 van de statuten van de NBB

Nadere informatie

Wedstrijdtarievenlijst

Wedstrijdtarievenlijst Wedstrijdtarievenlijst Ingaande per 1 april 2014 tot 1 april 2015 / prijzenschaal Wedstrijden cat. 1 Verplichting tot prijzenschaal. Prijzen 1:4 met een minimum van 5 prijzen per rubriek Springen Z/ZZ

Nadere informatie

OFFICIAL OPLEIDINGEN

OFFICIAL OPLEIDINGEN OFFICIAL OPLEIDINGEN OFFICIAL OPLEIDING JURYLEDEN PARCOURBOUWERS OVERIGE OFFICIALS EN FUNCTIONARISSEN Official opleidingen Voor alle wedstrijdvormen zijn officials nodig. Lijkt het jou leuk om official

Nadere informatie

PROF OF NIET, WE DELEN DEZELFDE PASSIE! Bijscholingsbeleid Kader. Onderscheiden op basis van kwaliteit

PROF OF NIET, WE DELEN DEZELFDE PASSIE! Bijscholingsbeleid Kader. Onderscheiden op basis van kwaliteit PROF OF NIET, WE DELEN DEZELFDE PASSIE! Bijscholingsbeleid Kader Onderscheiden op basis van kwaliteit Versie 2.4 10 juni 2016 1. Bijscholingsbeleid kader wielersport 1.1. Aanleiding Een leven lang leren

Nadere informatie

Wedstrijdtarievenlijst

Wedstrijdtarievenlijst Wedstrijdtarievenlijst Ingaande per 1 april 2015 tot 1 april 2016 / prijzenschaal Wedstrijden cat. 1 Verplichting tot prijzenschaal. Prijzen 1:4 met een minimum van 5 prijzen per rubriek Springen Z/ZZ

Nadere informatie

IICH GRONINGEN Zuidbroek

IICH GRONINGEN Zuidbroek ZUIDBROEK 20-12-2015-9-1-2016 VP0068842 Status: Goedgekeurd Datum goedgekeurd: 25-10-2015 Indoor Pony & Paard Categorie 1 Openstelling: Onbeperkt opengesteld Selectiewedstrijd: Nee Stichting Ruitersport

Nadere informatie

Welkom Algemene Ledenvergadering KNHS Mendistricten Najaar 2015

Welkom Algemene Ledenvergadering KNHS Mendistricten Najaar 2015 Welkom Algemene Ledenvergadering KNHS Mendistricten Najaar 2015 Highlights KNHS 1. Menbewijsboek herschreven 2. Officialopleidingen 2016 3. Opening Officialbijscholingen 2016 Rabo Jeugdrubrieken 4. Mijnknhs

Nadere informatie

KNHS-kampioenschappen t/m Z2 dressuur en ZZ springen. Ingaand per 1 april 2010 en geldig tot en met 1 oktober 2010

KNHS-kampioenschappen t/m Z2 dressuur en ZZ springen. Ingaand per 1 april 2010 en geldig tot en met 1 oktober 2010 Koninklijke Nederlandse Hippische Sportfederatie Reglement KNHS-kampioenschappen t/m Z2 dressuur en ZZ springen Ingaand per 1 april 2010 en geldig tot en met 1 oktober 2010 Het bestuur van de KNHS stelt

Nadere informatie

Aangepaste Paardensport

Aangepaste Paardensport Koninklijke Nederlandse Hippische Sportfederatie Aangepaste Paardensport Prima in te passen! Mogelijkheden voor paardensporters met een beperking Inhoudsopgave Onderwerp pagina Inleiding 5 1. Voor wie

Nadere informatie

Privacyreglement Verwerking Persoons- en Paardgegevens KNHS

Privacyreglement Verwerking Persoons- en Paardgegevens KNHS Artikel 1: Begripsbepalingen In dit reglement worden de navolgende begripsbepalingen gebruikt. 1.1. Registratie: de afdeling Ledenservice van de. 1.2. Houder: het Federatiebestuur. 1.3. Beheerder: de manager

Nadere informatie

Aanvragen startpassen (in 2016)

Aanvragen startpassen (in 2016) Met ingang van 1 januari 2016 kunnen ruiters die via een FNRS-manege lid zijn van de KNHS een startpas aanvragen. Hiermee biedt u uw ruiters de mogelijkheid om deel te nemen aan de KNHS-wedstrijdsport

Nadere informatie

Reglement Permanente Educatie NRVT

Reglement Permanente Educatie NRVT Reglement Permanente Educatie NRVT Vastgesteld 15 december 2016 Postbus 42530 3006 DA Rotterdam 010-212 46 85 info@nrvt.nl www.nrvt.nl 2/6 Gelet op het fundamentele beginsel van vakbekwaamheid, zoals neergelegd

Nadere informatie

Welkom Algemene Ledenvergadering KNHS Regio Zuid-Holland Najaar 2015

Welkom Algemene Ledenvergadering KNHS Regio Zuid-Holland Najaar 2015 Welkom Algemene Ledenvergadering KNHS Regio Zuid-Holland Najaar 2015 Samen de paardensport laten groeien VERDELING KNHS LEDEN IN NEDERLAND 19% 4% 3% 5% 2% 8% 8% 15% PAARDENSPORTERS 13% 21% 2% 7% 15% 5%

Nadere informatie

Voorblad Vraagprogramma

Voorblad Vraagprogramma Koninklijke Nederlandse Hippische Sportfederatie Voorblad Vraagprogramma Wedstrijdnummer: Wedstrijdplaats: KNHS Regio: Wedstrijddatum: Accommodatiegegevens: Naam accommodatie: Adres: Postcode + plaats:

Nadere informatie

Hoofdstuk 5: Beroep 5 Artikel 24 Indienen beroepschrift 5 Artikel 25 Kosten beroep 5 Artikel 26 Schorsende werking 5

Hoofdstuk 5: Beroep 5 Artikel 24 Indienen beroepschrift 5 Artikel 25 Kosten beroep 5 Artikel 26 Schorsende werking 5 Licentiereglement Inhoudsopgave Begripsbepalingen 2 Hoofdstuk 1: Soorten licenties 2 Artikel 1 Licentie A 2 Artikel 2 Licentie B 2 Artikel 3 Licentie C 3 Artikel 4 Licentie S 3 Artikel 5 Licentie R 3 Hoofdstuk

Nadere informatie

FNRS proeven \ Diplomarijden. FNRS proeven \ Promotiepunten

FNRS proeven \ Diplomarijden. FNRS proeven \ Promotiepunten FNRS proeven \ Diplomarijden Algemeen Diplomarijden is speciaal door de FNRS ontwikkeld om ook ruiters zonder eigen paard of pony proeven te laten rijden. De proeven mogen dus op verschillende paarden

Nadere informatie

Algemeen Wedstrijdreglement 2015

Algemeen Wedstrijdreglement 2015 Algemeen Wedstrijdreglement 2015 Versie 2011, met wijzigingen 2012, 2013, 2014 en 2015 verwerkt Ingangsdatum 1 april 2015 Koninklijke Nederlandse Hippische Sportfederatie De Beek 125, 3852 PL Ermelo Postbus

Nadere informatie

Koninklijke Nederlandse Hippische Sportfederatie Reglement Kampioenschappen Dressuur vanaf klasse ZZ-licht Ingaand per 1 april 2011 en geldig tot en met 31 maart 2012 Reglement voor deelname aan KNHS-

Nadere informatie

KNHS ZEELAND AMBITIE, FOCUS, PRAKTIJK, BEWAKEN EN COMMUNICATIE VAN 2014-2017

KNHS ZEELAND AMBITIE, FOCUS, PRAKTIJK, BEWAKEN EN COMMUNICATIE VAN 2014-2017 KNHS ZEELAND AMBITIE, FOCUS, PRAKTIJK, BEWAKEN EN COMMUNICATIE VAN 2014-2017 Thuis in Zeeland Aktieve, brede paardensport beoefening De KNHS heeft op nationaal niveau 2 jaar gewerkt aan haar herstructurering

Nadere informatie

SKM-reglement Permanente Educatie (PE) voor de MfNregistermediator. 1 Januari 2014

SKM-reglement Permanente Educatie (PE) voor de MfNregistermediator. 1 Januari 2014 SKM-reglement Permanente Educatie (PE) voor de MfNregistermediator 1 Januari 2014 INHOUDSOPGAVE Inleiding pag. 2 Art. 1 Begrippen pag. 2 Art. 2 Doelstellingen pag. 2 Art. 3 Datum van inwerkingtreding pag.

Nadere informatie

De mooiste sport van Nederland...Voor paardensporters én bestuurders

De mooiste sport van Nederland...Voor paardensporters én bestuurders De mooiste sport van Nederland...Voor paardensporters én bestuurders Werving en Benoeming Forumleden Dressuur Springen Eventing Verkiezing Portefeuillehouder Recreatie Ledental Brabant Verenigingsleden

Nadere informatie

Algemeen Wedstrijdreglement

Algemeen Wedstrijdreglement Koninklijke Nederlandse Hippische Sportfederatie Algemeen Wedstrijdreglement Versie 2011 met wijzigingen 2012 verwerkt. Ingangsdatum 1 april 2012 Koninklijke Nederlandse Hippische Sportfederatie De Beek

Nadere informatie

REGLEMENT. Voor het afnemen van EXAMEN BEVOEGDHEIDSVERLENGING LPG-TECHNICUS

REGLEMENT. Voor het afnemen van EXAMEN BEVOEGDHEIDSVERLENGING LPG-TECHNICUS REGLEMENT Voor het afnemen van EXAMEN Goedgekeurd door de Algemeen Directeur van de Dienst Wegverkeer (RDW) bij brief d.d. 17 december 2013 kenmerk: JBZ 2013 / 11931 datum inwerkingtreding: 01 januari

Nadere informatie

UITVOERINGSBEPALINGEN NRPS KEURINGEN Nederlands Rijpaarden- en Ponystamboek

UITVOERINGSBEPALINGEN NRPS KEURINGEN Nederlands Rijpaarden- en Ponystamboek UITVOERINGSBEPALINGEN NRPS KEURINGEN Nederlands Rijpaarden- en Ponystamboek Artikel 1-Algemeen 1. De Uitvoeringsbepalingen zijn onderdeel van het Keurings- en Predicatenreglement. 2. In de Uitvoeringsbepalingen

Nadere informatie

Vraagprogramma 55 e Internationaal Indoor Concours Hippique Groningen

Vraagprogramma 55 e Internationaal Indoor Concours Hippique Groningen Vraagprogramma 55 e Internationaal Indoor Concours Hippique Groningen Wedstrijdplaats: Zuidbroek Wedstrijddatum: 17 t/m 30 december 2016 en 2 t/m 7 januari 2017 Bijzonderheden: Het officiële door de KNHS

Nadere informatie

Official opleidingen KNHS OPLEIDINGEN. Inhoudsopgave. KNHS Opleidingen OFFICIAL OPLEIDINGEN 2. Jurylid - Dressuur 2. Jurylid - Endurance 9

Official opleidingen KNHS OPLEIDINGEN. Inhoudsopgave. KNHS Opleidingen OFFICIAL OPLEIDINGEN 2. Jurylid - Dressuur 2. Jurylid - Endurance 9 2 Official opleidingen KNHS OPLEIDINGEN Endurance 9 Eventing 9 Springen 10 Voltige 11 Mennen 13 Official opleidingen pagina 2 Official opleidingen 2 Endurance 9 Eventing 9 Springen 10 Voltige 11 Voor alle

Nadere informatie

Reglement Permanente Educatie (PE) Leden Actuaris AG en Leden Actuarieel Analist AG. Geldend vanaf 1 januari 2013

Reglement Permanente Educatie (PE) Leden Actuaris AG en Leden Actuarieel Analist AG. Geldend vanaf 1 januari 2013 Reglement Permanente Educatie (PE) Leden Actuaris AG en Leden Actuarieel Analist AG Geldend vanaf 1 januari 2013 Hoofdindeling: Beroepsreglementering Categorie: Gedragsregels Opgesteld door: Bureau AG

Nadere informatie

Samen de paardensport laten groeien

Samen de paardensport laten groeien Samen de paardensport laten groeien MAATSCHAPPELIJKE TRENDS & PAARDENSPORT 1. Sinds 1975 omvang van vrije tijd met 3 uur/week gekrompen vrije tijdsbesteding steeds belangrijker 2. Behoefte aan zelfontplooiing

Nadere informatie

KONINKLIJKE NEDERLANDSE LAWN TENNIS BOND LICENTIEREGLEMENT. (Aldus vastgesteld in de vergadering van het Bondsbestuur van 7 september 2016)

KONINKLIJKE NEDERLANDSE LAWN TENNIS BOND LICENTIEREGLEMENT. (Aldus vastgesteld in de vergadering van het Bondsbestuur van 7 september 2016) Licentiereglement 1 KONINKLIJKE NEDERLANDSE LAWN TENNIS BOND LICENTIEREGLEMENT (Aldus vastgesteld in de vergadering van het Bondsbestuur van 7 september 2016) Koninklijke Nederlandse Lawn Tennis Bond Postbus

Nadere informatie

Begripsomschrijving REGLEMENT VOOR PERMANENTE EDUCATIE. Artikel 1. In dit Reglement wordt verstaan onder:

Begripsomschrijving REGLEMENT VOOR PERMANENTE EDUCATIE. Artikel 1. In dit Reglement wordt verstaan onder: REGLEMENT VOOR PERMANENTE EDUCATIE Begripsomschrijving Artikel 1 In dit Reglement wordt verstaan onder: Stichting De Stichting Register Financieel Echtscheidingsadviseurs Bestuur Het bestuur van de Stichting

Nadere informatie

SUBSIDIEREGLEMENT SPORTVERENIGINGEN - WORTEGEM-PETEGEM. Om als sportvereniging gesubsidieerd te worden gelden onderstaande subsidiëringvoorwaarden:

SUBSIDIEREGLEMENT SPORTVERENIGINGEN - WORTEGEM-PETEGEM. Om als sportvereniging gesubsidieerd te worden gelden onderstaande subsidiëringvoorwaarden: SUBSIDIEREGLEMENT SPORTVERENIGINGEN - WORTEGEM-PETEGEM Om als sportvereniging gesubsidieerd te worden gelden onderstaande subsidiëringvoorwaarden: ALGEMENE VOORWAARDEN Art.1. Art.2. Art.3. Art.4. Binnen

Nadere informatie

Reglement voor de Permanente Educatie van in het NFFI ingeschreven deskundigen 23 oktober 2015

Reglement voor de Permanente Educatie van in het NFFI ingeschreven deskundigen 23 oktober 2015 Secretariaat: Klokkegat 26 6741 EL LUNTEREN info@nffi.nl www.nffi.nl 1. Inleiding Reglement voor de Permanente Educatie van in het NFFI ingeschreven deskundigen 23 oktober 2015 De in het register van de

Nadere informatie

Veelgestelde vragen Dichterbij de Paardensporter April 2014

Veelgestelde vragen Dichterbij de Paardensporter April 2014 1. Wat houdt het project Dichterbij de Paardensporter in? Wij willen als paardensportbond toegankelijker zijn voor onze leden. Door het reduceren van een flink aantal commissies en het instellen van discipline

Nadere informatie

VERGOEDINGEN ERKENDE OFFICIALS 2015

VERGOEDINGEN ERKENDE OFFICIALS 2015 VERGOEDINGEN ERKENDE OFFICIALS 2015 Sinds 2014 krijgen de erkende officials die actief zijn op een VLP-wedstrijd een onkostenvergoeding door de Vlaamse Liga Paardensport. Er bestaat een convenant met FOD

Nadere informatie

Reglement Permanente Educatie

Reglement Permanente Educatie Reglement Permanente Educatie Nog nader vast te stellen en te bekrachtigen Postbus 42530 3006 DA Rotterdam 010-212 46 85 info@nrvt.nl www.nrvt.nl 2/4 Gelet op het fundamentele beginsel van vakbekwaamheid,

Nadere informatie

Reglement Open Nederlandse Harmonie Kampioenschappen. a. Organisatie De doelgroep Blaasmuziek van de landelijke muziekorganisatie KNMO.

Reglement Open Nederlandse Harmonie Kampioenschappen. a. Organisatie De doelgroep Blaasmuziek van de landelijke muziekorganisatie KNMO. Reglement Open Nederlandse Harmonie Kampioenschappen Begripsbepalingen In dit reglement wordt verstaan onder: a. Organisatie De doelgroep Blaasmuziek van de landelijke muziekorganisatie KNMO. b. ONHK De

Nadere informatie

Welkom Algemene Ledenvergadering KNHS Regio Zuid-Holland Voorjaar 2016

Welkom Algemene Ledenvergadering KNHS Regio Zuid-Holland Voorjaar 2016 Welkom Algemene Ledenvergadering KNHS Regio Zuid-Holland Voorjaar 2016 Agenda 1. Opening 2. Ingekomen stukken en/ of mededelingen 3. Presentatie KNHS 4. Notulen Najaarsvergadering 2015 5. Jaarverslag 2015

Nadere informatie

Informatie over de Hippische opleidingen van Groenhorst Barneveld:

Informatie over de Hippische opleidingen van Groenhorst Barneveld: Informatie over de Hippische opleidingen van Groenhorst Barneveld: Algemeen Groenhorst Barneveld biedt nagenoeg alle in Nederland bestaande opleidingen in de paardenhouderij aan. Deze opleidingen worden

Nadere informatie

Procedure inzake intrekking en schorsing keurmerk Stichting Keurmerk Letselschade

Procedure inzake intrekking en schorsing keurmerk Stichting Keurmerk Letselschade Procedure inzake intrekking en schorsing keurmerk Stichting Keurmerk Letselschade 1. Definities... 1 2. Intrekking van het keurmerk op verzoek van keurmerkhouder... 2 3. Schorsing en intrekking van het

Nadere informatie

Een ALGEMEEN REGLEMENT van de Rijvereniging en Ponyclub "De Commandeurs"

Een ALGEMEEN REGLEMENT van de Rijvereniging en Ponyclub De Commandeurs Een ALGEMEEN REGLEMENT van de Rijvereniging en Ponyclub "De Commandeurs" d.d. maart 2005 Artikel 1 - Algemene bepalingen 1. De Rijvereniging en Ponyclub "De Commandeurs" is gevestigd aan de Tolweg 21,

Nadere informatie

Door het e-academy Bureau, onderdeel van Thuiswinkel e-academy, vastgesteld en in werking getreden op 23 september 2015.

Door het e-academy Bureau, onderdeel van Thuiswinkel e-academy, vastgesteld en in werking getreden op 23 september 2015. Door het e-academy Bureau, onderdeel van Thuiswinkel e-academy, vastgesteld en in werking getreden op. Definities Artikel 1 1. Onder Permanente Educatie (hierna: PE) wordt in dit reglement verstaan het

Nadere informatie

SCVM REGLEMENT HERCERTIFICATIE MAKELAAR

SCVM REGLEMENT HERCERTIFICATIE MAKELAAR Bijlage 5 "SCVM Reglement hercertificatie (behorende bij Certificatieschema SCVM makelaar onroerende zaken ) SCVM REGLEMENT HERCERTIFICATIE MAKELAAR SCVM Reglement Hercertificatie 01 (Datum) (Datum) (17-12-2015)

Nadere informatie

Competitiebepalingen. KNHS-BMC Centaur Cup 2011/2012 1. ALGEMEEN

Competitiebepalingen. KNHS-BMC Centaur Cup 2011/2012 1. ALGEMEEN Koninklijke Nederlandse Hippische Sportfederatie Competitiebepalingen KNHS-BMC Centaur Cup 2011/2012 1. ALGEMEEN 1. De KNHS-BMC Centaur Cup heeft als belangrijkste doel het stimuleren van het Aangepast

Nadere informatie

Reglement Permanente Educatie (PE) voor de Actuaris AG. Ingaande per 1 januari 2010

Reglement Permanente Educatie (PE) voor de Actuaris AG. Ingaande per 1 januari 2010 Reglement Permanente Educatie (PE) voor de Actuaris AG Ingaande per 1 januari 2010 Hoofdindeling: Beroepsregelementering Categorie: Gedragsregels Opgesteld door: Bureau AG Vastgesteld door: Algemene Ledenvergadering

Nadere informatie

KNHS Selectieprocedure Outdoor Dressuur Kampioenschappen 2015 - ZZ-Zwaar en Lichte Tour

KNHS Selectieprocedure Outdoor Dressuur Kampioenschappen 2015 - ZZ-Zwaar en Lichte Tour Selectiewedstrijden De selectiewedstrijden voor het KNHS Outdoor kampioenschap dressuur in de klasse ZZ-Zwaar en Lichte Tour vinden plaats op de volgende data: 1 e selectiewedstrijd: 3 mei 2015 in Almelo,

Nadere informatie

LANDELIJKE RIJVERENIGING EN PONYCLUB AMETHYST Noorderweg 116a 1456 NL Wijdewormer HUISHOUDELIJK REGLEMENT

LANDELIJKE RIJVERENIGING EN PONYCLUB AMETHYST Noorderweg 116a 1456 NL Wijdewormer HUISHOUDELIJK REGLEMENT LANDELIJKE RIJVERENIGING EN PONYCLUB AMETHYST Noorderweg 116a 1456 NL Wijdewormer HUISHOUDELIJK REGLEMENT INLEIDING Onze vereniging maakt deel uit van een samenwerkingsverband die tot doel heeft om op

Nadere informatie

R501.00 REGLEMENT VOOR CERTIFICATIE VAN VAKBEKWAAMHEID VAN PERSONEN

R501.00 REGLEMENT VOOR CERTIFICATIE VAN VAKBEKWAAMHEID VAN PERSONEN Pagina 1 van 8 R501.00 R501.00 REGLEMENT VOOR CERTIFICATIE VAN VAN PERSONEN 1. ALGEMEEN - Het NIL kan, onder door het NIL vastgestelde voorwaarden, aan personen een certificaat van Vakbekwaamheid toekennen.

Nadere informatie

Reglement voor de Permanente Educatie van in het LRGD ingeschreven deskundigen 7 december 2015

Reglement voor de Permanente Educatie van in het LRGD ingeschreven deskundigen 7 december 2015 Postbus 52080 2505 CB s-gravenhage T: 085 2733 777 E: bestuur@lrgd.nl www.lrgd.nl Reglement voor de Permanente Educatie van in het LRGD ingeschreven deskundigen 7 december 2015 1. Inleiding De in het register

Nadere informatie

Reglement impulssubsidie sportverenigingen

Reglement impulssubsidie sportverenigingen Reglement impulssubsidie sportverenigingen Het reglement betreffende de subsidiering van sportverenigingen met jeugdwerking in het kader van de impulssubsidie 2009-2013 van de Vlaamse overheid wordt als

Nadere informatie

Certificatieprocedure Voor

Certificatieprocedure Voor Certificatieprocedure Voor DNV-Gecertificeerd Register-Makelaar/Taxateur o.z, DNV-Gecertificeerd Register-Makelaar/Taxateur Agrarisch Vastgoed DNV-Gecertificeerd Register-Makelaar/Taxateur Bedrijfsmatig

Nadere informatie

BELGISCHE AANPASSINGEN 2015 Aan het FEI-reglement Uitgave 2015 Gereviseerd in februari 2015

BELGISCHE AANPASSINGEN 2015 Aan het FEI-reglement Uitgave 2015 Gereviseerd in februari 2015 1 BELGISCHE AANPASSINGEN Aan het FEI-reglement Uitgave Gereviseerd in februari 2 Als basis voor het Belgisch Reglement geldt het FEI-reglement, dat van kracht is sinds 1 februari, alsook de latere aanpassingen

Nadere informatie

Competitiebepalingen KNHS Para Dressuur Trophy 2013/2014

Competitiebepalingen KNHS Para Dressuur Trophy 2013/2014 1. ALGEMEEN 1. De KNHS Para Dressuur Trophy, is mogelijk gemaakt door de Rabobank Foundation. Deze competitie heeft als belangrijkste doel het stimuleren van het Aangepast Sporten zowel in de breedtesport

Nadere informatie

PAARD&OPLEIDINGEN INSTRUCTEURSOPLEIDING & OFFICIAL OPLEIDING

PAARD&OPLEIDINGEN INSTRUCTEURSOPLEIDING & OFFICIAL OPLEIDING PAARD&OPLEIDINGEN INSTRUCTEURSOPLEIDING & OFFICIAL OPLEIDING INSTRUCTEURSOPLEIDING 2 VOOROPLEIDING (ASPIRANT INSTRUCTEUR) INSTRUCTEUR BASISSPORT / INSTRUCTEUR WEDSTRIJDSPORT / TRAINER VRIJSTELLINGEN /

Nadere informatie

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814.

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 2300 2 februari 2015 Besluit permanente educatie Wbtv Gelet op: artikel 8 van de Wet beëdigde tolken en vertalers (Stb.

Nadere informatie

Deze vragenlijst is opgebouwd uit enkele vragenblokken. Ieder blok begint met een korte uitleg over de achtergrond van de vragen.

Deze vragenlijst is opgebouwd uit enkele vragenblokken. Ieder blok begint met een korte uitleg over de achtergrond van de vragen. Deze vragenlijst is opgebouwd uit enkele vragenblokken. Ieder blok begint met een korte uitleg over de achtergrond van de vragen. Mensportbeoefening Als eerste willen we graag weten op welke manier u met

Nadere informatie

Regiokampioenschap Zeeland Versie 21-1-2016

Regiokampioenschap Zeeland Versie 21-1-2016 KNHS-Regio: Zeeland www.knhszeeland.nl Dressuur Paarden/pony's B t/m ZZ licht Wedstrijdplaats: Nieuw- en Sint Joosland Wedstrijddatum: 29 t/m 31 januari 2016 Accommodatie: De Kroo Ruitersport Vereniging:

Nadere informatie

ONDERWIJS- EN EXAMENREGLEMENT DEFINITIES

ONDERWIJS- EN EXAMENREGLEMENT DEFINITIES ONDERWIJS- EN EXAMENREGLEMENT DEFINITIES ARTIKEL 1 Definities In dit reglement wordt verstaan onder: a) de opleiding: de beroepsopleiding voor bedrijfsjuristen; b) de examencommissie: de examencommissie

Nadere informatie

SCVM REGLEMENT HERCERTIFICATIE

SCVM REGLEMENT HERCERTIFICATIE Bijlage 5 "SCVM Reglement hercertificatie (behorende bij Certificatieschema SCVM makelaar/taxateur onroerende zaken ) SCVM REGLEMENT HERCERTIFICATIE INHOUDSOPGAVE 1 Doelstelling, Status en Procedure 2

Nadere informatie

Huishoudelijk reglement. Paardensport vereniging Van t Knoal

Huishoudelijk reglement. Paardensport vereniging Van t Knoal Huishoudelijk reglement. Paardensport vereniging Van t Knoal Algemeen reglement. Inhoudsopgave Artikel 1: Algemene bepalingen blz. 3 Artikel 2: Aanmelding en toelating tot het lidmaatschap blz. 3 Artikel

Nadere informatie

Impulssubsidiereglement jeugdsportverenigingen - Wortegem-Petegem

Impulssubsidiereglement jeugdsportverenigingen - Wortegem-Petegem Impulssubsidiereglement jeugdsportverenigingen - Wortegem-Petegem HOOFDSTUK 1: ALGEMENE BEPALINGEN Artikel 1 Alle door het Gemeentebestuur erkende sportverenigingen (d.m.v. het erkenningreglement) kunnen

Nadere informatie

Certificatieschema. Examinatorcertificatie Start Veilig. Opgesteld door Goedkeuring en Actuele versie. Document. Pagina code

Certificatieschema. Examinatorcertificatie Start Veilig. Opgesteld door Goedkeuring en Actuele versie. Document. Pagina code Certificatieschema Examinatorcertificatie Start Veilig SWB S2 18-05-2011 18-05-2011 18-05-2011 1 van 8 INHOUD 1. Inleiding 1.1. Algemeen 1.2. 'Start Veilig' 2. Definities 3. Examenprotocol 3.1. Doelstellingen

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT RIJVERENIGING NIENOORD. Inhoudsopgave. Artikel 1 : Algemene bepalingen

HUISHOUDELIJK REGLEMENT RIJVERENIGING NIENOORD. Inhoudsopgave. Artikel 1 : Algemene bepalingen HUISHOUDELIJK REGLEMENT RIJVERENIGING NIENOORD Inhoudsopgave Artikel 1 : Algemene bepalingen Artikel 2 : Aanmelding en toelating tot het lidmaatschap Artikel 3 : Categorieën van leden Artikel 4 : Categorieën

Nadere informatie

Regeling Kwalificerende opleidingen

Regeling Kwalificerende opleidingen Regeling Kwalificerende opleidingen Inleiding Gezien de arbeidsmarktsituatie bij woningcorporaties, heeft het FLOW-bestuur in afstemming met sociale partners besloten dat zij meer wil doen om werkgevers

Nadere informatie

KBI Accreditatiereglement voor de Centrale Opleidings- en Examencommissie

KBI Accreditatiereglement voor de Centrale Opleidings- en Examencommissie K ruisplein 25 3 014 D B Rot terdam Postbus 8 57 3000 AW Rotterdam T 010 20 6 65 5 0 F 010 213 03 8 4 info @ kbi.nl w w w. kbi.nl KBI Accreditatiereglement voor de Centrale Opleidings- en Examencommissie

Nadere informatie

Vakbekwaamheid van beroepsbestuurders voor personenvervoer

Vakbekwaamheid van beroepsbestuurders voor personenvervoer Vakbekwaamheid van beroepsbestuurders voor personenvervoer Betreft: Koninklijk besluit van 4 mei 2007 betreffende het rijbewijs, de vakbekwaamheid en de nascholing van bestuurders van voertuigen van de

Nadere informatie

Aanvragen Vrijstelling Vakbekwaamheid

Aanvragen Vrijstelling Vakbekwaamheid Aanvragen Vrijstelling Vakbekwaamheid Versie: 1.0 (definitief) Datum: 5 december 2012 Inhoud 1. Proces tot 19 januari 2013... 3 2. Proces na 19 januari 2013... 3 3. Omvang doelgroep / aantallen aanvragen...

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Sectorplan FCB

Algemene Voorwaarden Sectorplan FCB Algemene Voorwaarden Sectorplan FCB I II III IV V VI Algemeen Te vergoeden kosten en hoogte van de vergoeding Indiening van de aanvraag Behandeling van de aanvraag Afhandeling van de vergoeding Slotbepalingen

Nadere informatie

SKM-reglement Permanente Educatie (PE) voor de MfNregistermediator. 1 Januari 2014

SKM-reglement Permanente Educatie (PE) voor de MfNregistermediator. 1 Januari 2014 SKM-reglement Permanente Educatie (PE) voor de MfNregistermediator 1 Januari 2014 INHOUDSOPGAVE Inleiding pag. 2 Art. 1 Begrippen pag. 2 Art. 2 Doelstellingen pag. 2 Art. 3 Datum van inwerkingtreding pag.

Nadere informatie

Reglementen 2015. Open Nederlandse Fanfare Kampioenschappen

Reglementen 2015. Open Nederlandse Fanfare Kampioenschappen Reglementen 2015 Open Nederlandse Fanfare Kampioenschappen Begripsbepalingen In deze reglementen wordt verstaan onder: a. Stichting FFF de organisatie De Stichting Frysk Fanfare Festival b. ONFK De Open

Nadere informatie

REGLEMENT Tijdelijke stimuleringsregeling EVC Gehandicaptenzorg

REGLEMENT Tijdelijke stimuleringsregeling EVC Gehandicaptenzorg REGLEMENT Tijdelijke stimuleringsregeling EVC Gehandicaptenzorg I. Definities/begrippen In dit reglement wordt verstaan onder: VGN: Vereniging Gehandicaptenzorg Nederland. StAG: Stichting Arbeidsmarkt

Nadere informatie

Koninklijke Nederlandse Hippische Sportfederatie Regio NOORD-HOLLAND

Koninklijke Nederlandse Hippische Sportfederatie Regio NOORD-HOLLAND Koninklijke Nederlandse Hippische Sportfederatie Regio NOORD-HOLLAND Regelingen en richtlijnen Selectie- en Kampioenschappen Regio Noord-Holland wedstrijdjaren 2016 en 2017 1 Algemeen Dit document beschrijft

Nadere informatie

2. Dit reglement geldt voor alle aspirant-leden en gewone leden van de NOB.

2. Dit reglement geldt voor alle aspirant-leden en gewone leden van de NOB. Reglement Permanente Educatie Als bedoeld in artikel 6 lid 3 van de statuten van de Nederlandse Orde van Belastingadviseurs en vastgesteld door het bestuur van de Nederlandse Orde van Belastingadviseurs

Nadere informatie

Art. 1: Het subsidiereglement Beleidssubsidies voor sportverenigingen wordt als volgt vastgesteld:

Art. 1: Het subsidiereglement Beleidssubsidies voor sportverenigingen wordt als volgt vastgesteld: Reglement beleidssubsidie Art. 1: Het subsidiereglement Beleidssubsidies voor sportverenigingen wordt als volgt vastgesteld: HOOFDSTUK 1 ALGEMEEN Artikel 1: aard Binnen de perken door de gemeenteraad op

Nadere informatie

Directie Financiële Markten. 26 mei 2008 FM 2008-00913 M Stcrt. nr. 100. Erkenningsregeling permanente educatie Wft. De Minister van Financiën,

Directie Financiële Markten. 26 mei 2008 FM 2008-00913 M Stcrt. nr. 100. Erkenningsregeling permanente educatie Wft. De Minister van Financiën, Directie Financiële Markten Datum Uw brief (Kenmerk) Ons kenmerk 26 mei 2008 FM 2008-00913 M Stcrt. nr. 100 Onderwerp Erkenningsregeling permanente educatie Wft De Minister van Financiën, Gelet op artikel

Nadere informatie

REGLEMENT VOOR SUBSIDIERING VAN SPORTVERENIGINGEN voor de kwaliteitsvolle begeleiding van de leden

REGLEMENT VOOR SUBSIDIERING VAN SPORTVERENIGINGEN voor de kwaliteitsvolle begeleiding van de leden REGLEMENT VOOR SUBSIDIERING VAN SPORTVERENIGINGEN voor de kwaliteitsvolle begeleiding van de leden GR 14.10.2014 I. ALGEMENE VOORWAARDEN Artikel 1 Binnen de perken van de door de gemeenteraad op het budget

Nadere informatie

AANVRAAGFORMULIER VOOR SUBSIDIES SPORT

AANVRAAGFORMULIER VOOR SUBSIDIES SPORT AANVRAAGFORMULIER VOOR SUBSIDIES SPORT Goedgekeurd door de gemeenteraad 19 december 2013 Sportvereniging: Adres:. Contactpersoon: KWALITEITSCRITERIA (deel 1) A. Voor de trainers die jeugdreeksen begeleiden

Nadere informatie

I f n o f a o v a o v n o d n d M en e c n o c m o m m i m s i s s i s e i e V LP

I f n o f a o v a o v n o d n d M en e c n o c m o m m i m s i s s i s e i e V LP Infoavond Mencommissie VLP 2 februari 2011 Agenda Voorwoord (Mark Wentein) Situering VLP, organigram VLP (Lies Vlamynck) Licenties, verzekeringen, immatriculaties (Lies Vlamynck) Aanpassingen reglementen

Nadere informatie

Samen De Frieze paardensport. laten groeien Anton Binnenmars Directeur Sport

Samen De Frieze paardensport. laten groeien Anton Binnenmars Directeur Sport Samen De Frieze paardensport laten groeien Anton Binnenmars Directeur Sport pag. 1 Paardrijden. Uitdaging. Ontspanning. Passie. Plezier. Sporttrends van binnen naar buiten Van instrumentalism naar consumentism

Nadere informatie

VERGOEDINGEN ERKENDE OFFICIALS 2016

VERGOEDINGEN ERKENDE OFFICIALS 2016 VERGOEDINGEN ERKENDE OFFICIALS 2016 Sinds 2014 krijgen de erkende officials die actief zijn op een VLP-wedstrijd een onkostenvergoeding door de Vlaamse Liga Paardensport. Er bestaat een convenant met FOD

Nadere informatie

ALGEMENE BEPALINGEN BRABANTSE KAMPIOENSCHAPPEN 2007

ALGEMENE BEPALINGEN BRABANTSE KAMPIOENSCHAPPEN 2007 ALGEMENE BEPALINGEN BRABANTSE KAMPIOENSCHAPPEN 2007 Er wordt gereden onder de reglementen van de afdeling basiswedstrijdsport van de KNHS. De organisatie behoudt zich het recht voor de starttijden met

Nadere informatie

Reglement Diploma Wissel Service Lindenhaeghe. Eenvoudig uw diploma s omwisselen en uw nieuwe WFt-diploma s aanvragen

Reglement Diploma Wissel Service Lindenhaeghe. Eenvoudig uw diploma s omwisselen en uw nieuwe WFt-diploma s aanvragen Reglement Diploma Wissel Service Lindenhaeghe Eenvoudig uw diploma s omwisselen en uw nieuwe WFt-diploma s aanvragen Reglement Diploma Wissel Service Lindenhaeghe versie 3.0. 0 1-12- 2014 REGLEMENT DIPLOMA

Nadere informatie

Besluit erkennen onderwijsinstellingen. permanente educatie registeraccountants. Koninklijk Nederlands Instituut van Registeraccountants

Besluit erkennen onderwijsinstellingen. permanente educatie registeraccountants. Koninklijk Nederlands Instituut van Registeraccountants Besluit erkennen onderwijsinstellingen permanente educatie registeraccountants 4 december 2006 Koninklijk Nederlands Instituut van Registeraccountants Inleiding Op grond van artikel 10 van de Nadere voorschriften

Nadere informatie

REGLEMENT PERMANENTE EDUCATIE

REGLEMENT PERMANENTE EDUCATIE Oktober 2010 1 van 5 REGLEMENT PERMANENTE EDUCATIE van de stichting FPSB Nederland als geldend vanaf 01 januari 2010 voor het register MFP 1. Begrippen In dit reglement wordt verstaan onder: a. Bestuur

Nadere informatie

Regiokampioenschap Utrecht Versie 10 maart 2015

Regiokampioenschap Utrecht Versie 10 maart 2015 KNHS-Regio: Utrecht www.paardensportutrecht.nl Springen Paarden Z en ZZ Wedstrijdplaats: Utrecht Wedstrijddatum: 13 maart 2015 Accommodatie: Rabo Hippisch Centrum van De Voornruiters, Sportpark Rijnvliet

Nadere informatie

KNHS-Indoorkampioenschappen Versie

KNHS-Indoorkampioenschappen Versie 3 maart 2017 4 maart 2017 4 maart 2017 10 maart 2017 11 maart 2017 17 maart 2017 18 maart 2017 24 maart 2017 25 maart 2017 Dressuur paarden Dressuur paarden Dressuur pony s Dressuur paarden Dressuur pony

Nadere informatie

Datum inwerkingtreding: 1 januari 2015 (hiermee vervallen alle voorgaande versies van dit reglement)

Datum inwerkingtreding: 1 januari 2015 (hiermee vervallen alle voorgaande versies van dit reglement) REGLEMENT voor het afnemen van het examen LPG-TECHNICUS Goedgekeurd door de Algemeen Directeur van de Dienst Wegverkeer (RDW) bij brief d.d. 21 november kenmerk: JBZ 2014 / 12024 Datum inwerkingtreding:

Nadere informatie

Reglement. CIBV Register Vakbekwaamheid. Versie 1.0

Reglement. CIBV Register Vakbekwaamheid. Versie 1.0 Reglement CIBV Register Vakbekwaamheid Versie 1.0 Artikel 1. Eigenaar en houderschap Eigenaar en houder van het Register Vakbekwaamheid is het CIBV (Certificatie Instelling voor Beveiliging en Veiligheid)

Nadere informatie

Keurmerkregeling Pamas

Keurmerkregeling Pamas Pamas p/a NML Boompjes 40 3011 XB Rotterdam pamaskeurmerk.nl Keurmerk voor maritieme academische technische cursussen Keurmerkregeling Pamas 1 Doelstelling en werking 1.1 Doelstelling Pamas stelt zicht

Nadere informatie

Welkom op de opendag van Groenhorst Barneveld. Hippische opleidingen

Welkom op de opendag van Groenhorst Barneveld. Hippische opleidingen Welkom op de opendag van Groenhorst Barneveld Hippische opleidingen Groenhorst Barneveld Groenhorst Barneveld 2000 leerlingen Dierverzorging Hippische opleidingen 400 leerlingen Veehouderij Groen, Grond

Nadere informatie

Verlengingsregeling opneming in het Supervisorenbestand NVO Orthopedagoog-Generalist

Verlengingsregeling opneming in het Supervisorenbestand NVO Orthopedagoog-Generalist Verlengingsregeling opneming in het Supervisorenbestand NVO Orthopedagoog- Uitgangspunt van deze verlengingsregeling is het borgen van het niveau van de vakbekwaamheid en de deskundigheid op het terrein

Nadere informatie

Kwaliteitsregister Doktersassistent Dispensatie- en herintrederregeling

Kwaliteitsregister Doktersassistent Dispensatie- en herintrederregeling Kwaliteitsregister Doktersassistent Dispensatie- en herintrederregeling Inleiding Zorgverzekeraars zijn verplicht kwalitatief goede zorg in te kopen en werkgevers zijn verplicht er zorg voor te dragen

Nadere informatie

Examenreglement opleiding AA/RA-Belastingaccountant Inleidende bepalingen

Examenreglement opleiding AA/RA-Belastingaccountant Inleidende bepalingen Examenreglement opleiding AA/RA-Belastingaccountant Inleidende bepalingen Artikel 1 In dit reglement wordt verstaan onder; a. NBA: de Nederlandse Beroepsorganisatie van accountants; b. bestuur: het bestuur

Nadere informatie

Gemeentelijk erkennings- en subsidiereglement Bredense sportverenigingen.

Gemeentelijk erkennings- en subsidiereglement Bredense sportverenigingen. Artikel 1 Gemeentelijk erkennings- en subsidiereglement Bredense sportverenigingen. Dit reglement bepaalt de gemeentelijke erkenningsvoorwaarden voor sportverenigingen en de voorwaarden voor toekenning

Nadere informatie

Accreditatie procedure

Accreditatie procedure Accreditatie procedure De accreditatieaanvragen worden beoordeeld door de accreditatiecommissie BOKA. De accreditatieaanvraag wordt gecontroleerd en beoordeeld door de accreditatiecommissie volgens de

Nadere informatie