VOORPARAGRAAF SOCIAAL STATUUT Dit Sociaal Statuut betreft een actualisering van het Sociaal Statuut van

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "VOORPARAGRAAF SOCIAAL STATUUT 2015 2017. Dit Sociaal Statuut betreft een actualisering van het Sociaal Statuut van 2012-2014."

Transcriptie

1 VOORPARAGRAAF SOCIAAL STATUUT Dit Sociaal Statuut betreft een actualisering van het Sociaal Statuut van De belangrijkste wijzigingen zijn de volgende: 1. De medewerkers bij de Raad voor Rechtsbijstand die vanaf 1 oktober 2015 de status van boventallig hebben gekregen, kunnen gebruik maken van het vernieuwde Sociaal Statuut Artikel 1.5 begripsbepalingen, lid 8 bedrijfsvestigingen. Amsterdam en Den Haag worden als 1 bedrijfsvestiging aangemerkt, aangezien het werkproces toevoegen van niet High trust aanvragen en het vaststellen op deze bedrijfsvestigingen volledig geïntegreerd is onder leiding van één management. Het woord regiokantoor wordt vervangen door bedrijfsvestiging. 3. Tekstuele wijzigingen in artikel 1.2, 1.5 en rechtsgeldige vertegenwoordiging FNV. 4. Transitievergoeding. Voordat de periode van boventalligheid ingaat wordt de beoogd boventallige medewerker door de Raad voor Rechtsbijstand in de gelegenheid gesteld een keuze te maken tussen het sociaal statuut (en indien van toepassing de wachtgeldregeling uit de Cao Rechtsbijstand) of de wettelijke transitievergoeding. De transitievergoeding zal uitsluitend verschuldigd zijn wanneer de werknemer schriftelijk verklaart dat hij afstand doet van zijn recht op voorzieningen op grond van lopende afspraken. Onder voorzieningen vallen alle afspraken die geen vergoedingen zijn, zoals het sociaal statuut, een (mogelijke) wachtgeldregeling en een boventalligheidperiode. Maakt de werknemer geen keuze dan heeft de werknemer recht op de vergoedingen/voorzieningen uit het Sociaal Statuut en vervalt het recht op een transitievergoeding. Een aparte memo met informatie over de transitievergoeding wordt verstrekt bij de aanzegging van boventalligheid.

2 SOCIAAL STATUUT De ondergetekenden, De Raad voor Rechtsbijstand, hierna te noemen de Raad, ten deze rechtsgeldig vertegenwoordigd door J. Wijkstra, directeur Bedrijfsvoering, enerzijds en Vereniging FNV, ten deze rechtsgeldig vertegenwoordigd door I. van der Weiden. komen als volgt overeen: Hoofdstuk I Algemeen Artikel 1.1 Werkingssfeer Dit Sociaal Statuut is van toepassing op iedere organisatiewijziging met personele gevolgen binnen de organisatie partij ter ener zijde van dit Sociaal Statuut, de Raad voor Rechtsbijstand. Dit Sociaal Statuut is (dientengevolge) niet van toepassing op iedere organisatiewijziging met personele gevolgen binnen Het Juridisch Loket. De actualisering van het Sociaal Statuut is een gevolg van de afspraken over de concentratie van werkzaamheden, de bezuinigingen vanuit de overheid op de apparaatkosten en concreet neergelegd in de subsidie- en managementafspraken die met het Ministerie zijn / worden gemaakt alsmede de effectuering van Deze ontwikkelingen en gevolgen worden neergelegd in het / de reorganisatieplan(nen) waarop de OR zijn instemming verleent. Behoudens het bepaalde in artikel 4 lid 9 is dit Sociaal Statuut alleen van toepassing op werknemers met een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd. Artikel 1.2 Looptijd Dit Sociaal Statuut heeft betrekking op de reorganisatie zoals omschreven in artikel 1.1. en heeft een maximale werkingsduur tot 1 januari Uiterlijk drie maanden voor afloop van dit statuut zullen partijen de werking ervan evalueren en overleggen over het al dan niet ongewijzigd voortzetten van het Statuut. De werkingsduur wordt steeds met één jaar geacht te zijn verlengd tenzij partijen anders overeenkomen. Artikel 1.3 Wijziging Indien tijdens de werkingsduur wijzigingen in wetgeving of overige regelgeving hiertoe aanleiding geven, zullen partijen in overleg treden over een eventuele wijziging van dit Sociaal Statuut. Artikel 1.4 Karakter CAO Dit Sociaal Statuut is als CAO aangemeld bij het Ministerie van Sociale Zaken & Werkgelegenheid. Sociaal Statuut versie

3 Artikel 1.5 Begripsbepalingen In dit Sociaal Statuut wordt verstaan onder: 1. werkgever: de Raad voor Rechtsbijstand; 2. werknemer: degene die met de werkgever een arbeidsovereenkomst in de zin van artikel 7:610 van het Burgerlijk Wetboek is aangegaan; 3. boventallige: de werknemer die boventallig is verklaard en de boventalligheidstatus heeft gekregen; 4. diensttijd: de tijd die de boventallige ononderbroken krachtens een of meer arbeidsovereenkomsten werkzaam is geweest bij werkgever of diens rechtsvoorgangers; 5. bruto maandsalaris: het tussen werkgever en boventallige overeengekomen bruto maandloon, inclusief de vakantietoeslag en de eindejaarsuitkering, maar exclusief vergoedingen; 6. uitwisselbare functies: functies die naar aard, inhoud, functieniveau, beloning en omstandigheden wederkerig vergelijkbaar en gelijkwaardig zijn. Voor de overige begrippen wordt, voor zover van toepassing, aangesloten bij de definities van artikel 1 CAO Rechtsbijstand; 7. passende arbeidsplaats: een arbeidsplaats bij de werkgever die naar het oordeel van de werkgever voor wat betreft inhoud, benodigde kennis en vaardigheden, beloning en positie in de organisatie, voldoende verwant is aan de functie die de boventallige/werknemer voor de organisatiewijziging vervulde; 8. bedrijfsvestigingen: dit betreft de kantoren van de Raad voor Rechtsbijstand, te weten kantoor Amsterdam/Den Haag, Arnhem, Leeuwarden, s-hertogenbosch en het centraal kantoor te Utrecht. Artikel 1.6 Cumulatie aanspraken Indien een boventallige een aanspraak heeft uit hoofde van dit Sociaal Statuut, alsmede een soortgelijke aanspraak heeft uit andere hoofde, prevaleert laatstgenoemde aanspraak, tenzij de aanspraak uit hoofde van dit Sociaal Statuut gunstiger is voor de werknemer. Artikel 1.7 Voorkoming onbillijkheid en onredelijkheid 1. In gevallen waarin dit Sociaal Statuut leidt tot een onbillijke c.q. onredelijke situatie voor de boventallige, kan de werkgever in voor de boventallige gunstige zin van het hierin bepaalde afwijken. In die gevallen waarin het Sociaal Statuut niet voorziet, zal werkgever handelen in de geest van het Sociaal Statuut. 2. Indien tussen werkgever en boventallige verschil van mening bestaat over de getroffen regeling als bedoeld in lid 1, of over het ontbreken van een dergelijke regeling, kan dit verschil door de boventallige worden voorgelegd aan de bezwarencommissie (zie artikel 8.1 van dit Statuut). Artikel 1.8 Ondersteuning door werkgever In het geval van aangezegd ontslag, zal de werkgever ondersteuning bieden om de arbeidskansen van boventalligen te vergroten, zoals door het aanbieden van loopbaan- en outplacementtrajecten, bijscholing en hen informeren over vacatures vanuit het RBB netwerk en aanverwante organisaties. Zie ook 4.1 en 4.4. Artikel 1.9 Medezeggenschap 1. De werkgever zal het reorganisatieplan, met personele gevolgen, voorleggen aan de Ondernemingsraad, dat ten minste omvat: een concreet stappenplan met tijdsfasering voor de effectuering van de reorganisatie; Sociaal Statuut versie

4 een organisatieschema na effectuering van de reorganisatie; een vergelijkend formatieoverzicht van formatie voor en de formatie na de effectuering van de voorgenomen reorganisatie waarin tenminste is opgenomen het aantal functies per functiesoort en de bijbehorende salarisschalen volgens de CAO; een overzicht van eventuele personele knelpunten op grond van de verschillen tussen de oude en nieuwe situatie in voornoemd overzicht; een uitvoeringsplan voor de vervulling van de formatieplaatsen met inachtneming van het gestelde in dit Sociaal Statuut. 2. a. Indien en voor zover op (onderdelen van) het in lid 1 bedoelde plan het bepaalde in artikel 25, lid 1 van de WOR niet van toepassing is, zal de werkgever het reorganisatieplan met personele gevolgen ter bespreking voorleggen aan de ondernemingsraad. b. Het commentaar moet op een zodanig tijdstip worden gevraagd dat het van wezenlijke invloed kan zijn op de definitieve vaststelling van het plan. c. Binnen 14 dagen nadat het commentaar is uitgebracht wordt daaromtrent tenminste éénmaal overleg gevoerd in een overlegvergadering, waaraan wordt deelgenomen door de bestuurder in de zin van de WOR en de ondernemingsraad. d. Nadat het overleg als genoemd sub c is gevoerd, stelt de werkgever het plan definitief vast en brengt dit ter kennis van de ondernemingsraad. Hoofdstuk II Boventalligheid Artikel 2.1 Regels bij vaststelling boventalligheid 1. Indien sprake is van het vervallen van functies binnen een bedrijfsvestiging, vindt vaststelling van boventalligheid plaats op grond van het afspiegelingsbeginsel overeenkomstig het Ontslagbesluit en uitgewerkt in de (huidige) Beleidsregels van het UWV WERKbedrijf. Toepassing van het afspiegelingsbeginsel houdt in dat per categorie uitwisselbare functies binnen een bedrijfsvestiging werknemers met het kortste dienstverband als eerste voor ontslag in aanmerking worden gebracht, waarbij het aantal werknemers dat per leeftijdscategorie in aanmerking wordt gebracht, zoveel mogelijk overeenkomt met de onderlinge verhouding van het aantal werknemers in elk van de leeftijdsgroepen binnen de betreffende categorie uitwisselbare functies. Hierbij worden de volgende leeftijdsgroepen gehanteerd: 15-24, 25-34, 35-44, 45-54, 55 en ouder. Iedere bedrijfsvestiging, te weten Amsterdam/Den Haag, Arnhem, Leeuwarden, s-hertogenbosch en het centraal kantoor te Utrecht wordt aangemerkt als afzonderlijke bedrijfsvestiging. 2. Indien een functie zodanig wijzigt, dat niet langer sprake is van een uitwisselbare functie, worden de betrokken werknemers boventallig verklaard en vervolgens in de gelegenheid gesteld op de nieuwe functie te solliciteren (zie ook art. 5.1). Artikel 2.2 Mededeling boventalligheidstatus Indien de werkgever de boventalligheid heeft vastgesteld, zal de werkgever de betreffende werknemer zo spoedig mogelijk, maar minimaal 1 maand voorafgaand aan de boventalligheidperiode, mondeling meedelen en schriftelijk bevestigen dat hij de boventalligheidstatus krijgt, alsook op welk moment de boventalligheidstatus/boventalligheidperiode een aanvang neemt, alsmede wordt meegedeeld en schriftelijk bevestigd dat de werkgever een inhoudelijke Sociaal Statuut versie

5 ontslagprocedure zal starten teneinde de arbeidsovereenkomst - na verloop van de boventalligheidperiode - te beëindigen. Artikel 2.3 Duur en aanvang boventalligheidperiode en verlengde boventalligheidperiode 1. De duur van de (eerste) boventalligheidperiode bedraagt zes maanden, na aanvang van de boventalligheidstatus zoals genoemd in de schriftelijke mededeling op grond van artikel De werkgever kan een verlengde boventalligheidperiode toepassen als de boventallige aantoonbaar voldoende activiteiten verricht om een nieuwe baan te vinden. Dit betekent dat de boventalligheidperiode tweemaal met drie maanden kan worden verlengd. 3. De boventalligheidperiode kan worden verkort indien blijkt dat de inspanningen tot herplaatsen of outplacement niet tot het gewenste resultaat zullen leiden ten gevolge van een verwijtbaar gebrek aan medewerking van de zijde van de boventallige. Hiermee vervalt dan ook de aanspraak op het sociaal statuut. De inspanningen worden getoetst aan de hand van gemaakte afspraken tussen werkgever en de boventallige en de criteria die het UWV hanteert om in aanmerking te komen voor een werkloosheidsuitkering op grond van de Werkloosheidswet. 4. De werkgever start de inhoudelijke ontslagprocedure tijdig, dat wil zeggen gedurende de boventalligheidperiode, zodat de datum van ontslag c.q. datum van beëindiging van de arbeidsovereenkomst samenvalt met de datum waarop de (verlengde) boventalligheidperiode eindigt, dan wel zo spoedig mogelijk daarna. Hoofdstuk III Vertrekstimuleringsregeling Artikel 3.1 Vertrekstimuleringsregeling 1. De boventallige die aanspraak maakt op wachtgeld op grond van de CAO Rechtsbijstand dan wel de boventallige die gebruik maakt van de regeling afkoop wachtgeld zoals genoemd in hoofdstuk VI kan geen gebruik maken van de vertrekstimuleringsregeling. 2. Indien de boventallige afstand doet van alle rechten en voorzieningen uit hoofde van dit Sociaal Statuut, kan de boventallige gebruik maken van de vertrekstimuleringsregeling. 3. De boventallige dient de werkgever zo spoedig mogelijk, maar uiterlijk vóór aanvang van de boventalligheidperiode, schriftelijk te informeren over zijn keuze om aanspraak te maken op de vertrekstimuleringsregeling gelijk aan een bedrag ad 6 bruto maandsalarissen ineens. 4. De boventallige kan de werkgever tijdens de boventalligheidperiode schriftelijk informeren over zijn keuze om aanspraak te maken op de vertrekstimuleringsregeling. In dat geval is de hoogte van de vertrekstimuleringsregeling gelijk aan het brutosalaris over het resterende deel van de eerste boventalligheidperiode (zie artikel 3.2). 5. Nadat de boventallige schriftelijk kenbaar heeft gemaakt afstand te doen van alle rechten en voorzieningen uit hoofde van het Sociaal Statuut teneinde aanspraak te kunnen maken op de vertrekstimuleringsregeling, wordt de arbeidsovereenkomst met wederzijds goedvinden beëindigd (eventueel gevolgd door een pro forma ontbinding), waarbij de voorwaarden voor beëindiging van de arbeidsovereenkomst worden vastgelegd in een door beide partijen te ondertekenen vaststellingsovereenkomst. De boventallige zal niet gehouden worden aan de voor hem geldende opzegtermijn. Sociaal Statuut versie

6 6. De boventallige wiens eerste boventalligheidperiode op grond van artikel 2.3 lid 2 is verlengd, kan geen gebruik (meer) maken van de vertrekstimuleringsregeling. Artikel 3.2 Hoogte van de vertrekstimuleringsregeling 1. De boventallige die vóór aanvang van de eerste boventalligheidperiode aangeeft afstand te doen van alle rechten en voorzieningen uit hoofde van het Sociaal Statuut teneinde aanspraak te maken op de vertrekstimuleringsregeling, en de vaststellingsovereenkomst op grond waarvan de arbeidsovereenkomst met wederzijds goedvinden eindigt, heeft ondertekend, ontvangt een bedrag ad 6 bruto maandsalarissen ineens, vermeerderd met vakantiegeld en eindejaarsuitkering. 2. De boventallige die tijdens de eerste boventalligheidperiode aangeeft afstand te doen van alle rechten en voorzieningen uit hoofde van het Sociaal Statuut teneinde aanspraak te maken op de vertrekstimuleringsregeling, en de vaststellingsovereenkomst op grond waarvan de arbeidsovereenkomst met wederzijds goedvinden eindigt, heeft ondertekend, ontvangt een (bruto)bedrag ineens gelijk aan het brutosalaris over het resterende deel van de eerste boventalligheidperiode (het brutosalaris vanaf datum einde arbeidsovereenkomst met wederzijds goedvinden tot datum einde eerste boventalligheidperiode). Hoofdstuk IV Faciliteiten gericht op nieuwe werkkring Artikel 4.1 Ondersteuning door werkgever De werkgever zal de werknemer die de status van boventallige heeft gedurende de boventalligheidperiode ondersteunen bij het vinden van een passende functie buiten de Raad voor Rechtsbijstand. De werkgever zal daar waar mogelijk - afspraken maken met aanpalende sectoren t.b.v. doorstroom van de boventallige naar deze sectoren. De werkgever zal zich tevens inspannen om de boventallige de status van herplaatsingskandidaat Rijk te geven. Artikel 4.2 Inspanningsverplichting boventallige De boventallige zal activiteiten ondernemen om zo snel mogelijk een nieuwe baan te vinden. Activiteiten zijn onder andere solliciteren, inschrijven bij uitzendbureaus, scholing om arbeidskansen te vergroten, traject bij outplacement- / loopbaanbureau, Hiervoor dient de boventallige maandelijks een rapportage van activiteiten te overleggen aan de werkgever. Toetsing wordt gedaan aan de hand van gemaakte afspraken tussen de boventallige en de werkgever en de criteria die het UWV hanteert om in aanmerking te komen voor een werkloosheidsuitkering op grond van de Werkloosheidswet. Voor deze criteria wordt verwezen naar de website van het UWV. Artikel 4.3 Tijd beschikbaar voor arbeidsmarktoriëntatie De werkgever zal er voor zorg dragen dat gedurende de boventalligheidperiode aan de boventallige tijdens werktijd voldoende tijd ter beschikking wordt gesteld om zich te oriënteren op de arbeidsmarkt, onverminderd het bepaalde in artikel 4.4. Artikel 4.4 Outplacement / loopbaanbegeleiding 1. De werkgever biedt de boventallige een bureau voor loopbaanbegeleiding en / of outplacement aan dat betrokkene kan ondersteunen bij het vinden van ander werk. 2. Dit bureau zal onder andere van de volgende instrumenten gebruik maken: a. sollicitatietrainingen (schrijven van sollicitatiebrieven, opstellen C.V., voeren sollicitatiegesprekken), Sociaal Statuut versie

7 b. gebruik maken van afspraken door de werkgever gemaakt met aanpalende sectoren t.b.v doorstroom van de boventallige naar deze sectoren. c. de werkgever/het bureau voorziet zo nodig in de voor doorstroming noodzakelijke om- en bijscholing waarbij het uitgangspunt is dat de boventallige binnen een algemeen gebruikelijke periode de voor de functie vereiste kwalificatie kan bereiken. 3. De werkgever stelt een budget ter beschikking van maximaal ,- inclusief BTW, per boventallige voor het loopbaan- / outplacementtraject inclusief eventuele om- of bijscholing. De boventallige kan geen aanspraak maken op uitkering van het outplacement- of loopbaanbudget in geld. Kosten voor opleidingen of ontwikkeltrajecten die 1 jaar voorafgaand aan de aanvang van de boventalligheidstatus/boventalligheidperiode zijn gevolgd, worden afgetrokken van dit bedrag. 4. Indien de boventallige geen gebruik maakt van het onder lid 1 genoemde bureau, zal hij / zij dit binnen twee weken onderbouwd motiveren aan de werkgever. Betrokkene komt in dit geval met een eigen voorstel. Werkgever bepaalt of dit voldoet aan de inspanningsverplichting van de boventallige. Artikel 4.5 Faciliteiten bij sollicitatie 1. Aan de boventallige wordt desgevraagd buitengewoon verlof met behoud van salaris verleend voor sollicitatie(s). 2. Tenzij de potentiële nieuwe werkgever de reiskosten vergoedt, heeft de boventallige aanspraak op vergoeding van de met betrekking tot de sollicitatie gemaakte reiskosten van de werkgever. Onder reiskosten wordt ten deze verstaan de kosten van het binnen Nederland reizen per openbare middelen van vervoer tegen het laagste klasse tarief of indien met eigen vervoer wordt gereisd 0,19 per kilometer. 3. Desgevraagd dient de boventallige een (schriftelijke) oproep voor het sollicitatiegesprek aan de werkgever te overleggen. Artikel 4.6 Vrijstelling van werkzaamheden 1. Op verzoek van de boventallige kan de werkgever, indien omstandigheden dit naar het oordeel van de werkgever toelaten, de boventallige gedurende de boventalligheidperiode (gedeeltelijk) vrijstellen van het verrichten van werkzaamheden voor de werkgever. 2. Gedurende de periode dat de boventallige is vrijgesteld van het verrichten van werkzaamheden worden de in deze periode opgebouwde verlofrechten (vakantieverlof, seniorenverlof, compensatie-uren) geacht te zijn genoten. De tot deze periode opgebouwde verlofrechten blijven gehandhaafd. 3. Tijdens de periode van vrijstelling van werkzaamheden behoudt de boventallige zijn arbeidsvoorwaarden, met uitzondering van werkgerelateerde kostenvergoedingen, zoals vaste onkosten- en reiskostenvergoedingen. De werkgever zal de kosten van de boventallige verband houdend met een lopend trajectkaart openbaarvervoer vergoeden, onder aftrek van de restitutie waarop de boventallige aanspraak kan maken. 4. Het is de boventallige niet toegestaan om, zonder toestemming van de werkgever, tijdens de periode van vrijstelling tegen betaling activiteiten c.q. werkzaamheden, in de meest brede zin van het woord, voor derden of als zelfstandige te gaan verrichten. Eventuele verworven inkomsten tijdens deze periode uit arbeid of eigen bedrijf in de zin van resultaat (belaste winst uit onderneming), worden in mindering gebracht op het salaris, tenzij de boventallige kan aantonen dat hij van de werkgever schriftelijke toestemming heeft ontvangen voor het verrichten van deze (neven)arbeid overeenkomstig Sociaal Statuut versie

8 artikel 5.3 van de CAO Rechtsbijstand. De boventallige zal eventuele inkomsten uit arbeid maandelijks, schriftelijk aan de werkgever opgeven. Artikel 4.7 Buitengewoon verlof zonder behoud van salaris 1. Aan de boventallige die een dienstverband wenst aan te gaan met een andere werkgever, kan desgevraagd gedurende de boventalligheidperiode buitengewoon verlof zonder behoud van salaris worden verleend voor een periode van maximaal twee maanden, met het doel gedurende deze periode bij de nieuwe werkgever een proeftijd door te brengen. De start van de proeftijd dient binnen de boventalligheidperiode te vallen. 2. Indien de in lid 1 bedoelde boventallige weer bij de werkgever terugkeert, draagt deze er zorg voor dat over de periode van buitengewoon verlof voor de boventallige op de gebruikelijke wijze pensioenopbouw bij het PGGM plaatsvindt. Artikel 4.8 Salarisgarantie 1. De boventallige die voor het einde van de boventalligheidperiode een functie bij een andere werkgever aanvaardt waaraan een lager salarisniveau is verbonden dan aan de eerder vervulde functie bij de werkgever, behoudt op voet van het gestelde in de navolgende leden en voor de duur van in totaal maximaal 24 maanden na aanvang van de boventalligheidstatus/boventalligheidperiode aanspraak op respectievelijk 100%, 90% en 80% van het bruto maandsalaris en de uitloop van de salarisschaal die op het moment van de functieverandering op hem van toepassing is. De boventallige zal niet worden gehouden aan de voor hem geldende opzegtermijn Indien de boventallige gedurende de boventalligheidperiode een functie bij een andere werkgever aanvaardt, wordt het salaris bij de andere werkgever vanaf de datum arbeidsovereenkomst bij de andere werkgever tot de datum gelegen 12 maanden na aanvang van de boventalligheidstatus/boventalligheidperiode aangevuld tot 100% van het bruto maandsalaris en de uitloop van de salarisschaal die op het moment van de functieverandering op hem van toepassing is. - Vervolgens wordt in de maanden 13 tot en met 18 vanaf de datum van boventalligheid het salaris bij de andere werkgever aangevuld tot 90% van het bruto maandsalaris en de uitloop van de salarisschaal die op het moment van de functieverandering op hem van toepassing is. - Ten slotte wordt in de maanden 19 tot en met 24 vanaf de datum van boventalligheid het salaris bij de andere werkgever aangevuld tot 80% van het bruto maandsalaris en de uitloop van de salarisschaal die op het moment van de functieverandering op hem van toepassing is. 3. De in lid 1 bedoelde aanspraak wordt berekend over ten hoogste de arbeidsurenomvang van het dienstverband bij de werkgever in de volle maand voorafgaande aan de functieverandering. Indien de arbeidsovereenkomst tussen de nieuwe werkgever en de boventallige op verzoek van de boventallige op enig tijdstip een minder aantal uren omvat dan het in de vorige volzin bedoelde dienstverband, wordt de aanspraak naar rato van dit mindere aantal uren berekend. Indien de arbeidsovereenkomst tussen de nieuwe werkgever en de boventallige een minder aantal uren omvat dan het dienstverband bij de werkgever, wordt de aanspraak naar rato van dit mindere aantal uren berekend en toegekend, tenzij de boventallige voor het verschil in arbeidsuren beschikbaar is voor werkzaamheden en voldoet aan de aan hem gestelde (sollicitatie)verplichtingen. 4. Het bruto maandsalaris als bedoeld in lid 1, wordt aangepast aan de algemene loonontwikkeling van de CAO Rechtsbijstand. Sociaal Statuut versie

9 5. De in lid 1 van dit artikel bedoelde garantieaanspraak komt te vervallen c.q. is niet van toepassing: a. indien de salariëring, verbonden aan de door de boventallige in lid 1 aanvaarde andere, nieuwe functie, bij de nieuwe werkgever de garantieaanspraak overschrijdt, anders dan ten gevolge van uitbreiding van de overeengekomen arbeidsduur; b. indien de werkgever op een later tijdstip aan de boventallige een passende arbeidsplaats aanbiedt, waarvan het salarisniveau gelijk is aan dat van de voorheen uitgeoefende functie, waaraan de garantieaanspraak wordt ontleend; c. indien de boventallige gebruik maakt van c.q. aanspraak maakt op de vertrekstimuleringsregeling (Hoofdstuk III) dan wel de regeling afkoop wachtgeld (Hoofdstuk VI) dan wel wachtgeld op grond van de CAO Rechtsbijstand. Artikel 4.9 Faciliteiten bij outplacement voor werknemers met een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd Werknemers met een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd van wie de overeenkomst niet wordt verlengd of tussentijds wordt beëindigd als gevolg een organisatiewijziging als bedoeld in artikel 1.1, maken aanspraak op loopbaan- en / of outplacementfaciliteiten, mits de duur van de (achtereenvolgende) overeenkomst(en) tenminste 12 maanden heeft bedragen. De kosten van de outplacementfaciliteiten zullen (maximaal) één bruto maandsalaris bedragen. De werknemer kan geen aanspraak maken op uitkering van loopbaan- /outplacementbudget in geld. Declaraties dienen ingediend te worden uiterlijk 3 maanden na beëindiging van de arbeidsovereenkomst. Werknemers die al een andere baan hebben of concreet uitzicht hebben op een andere baan, komen niet in aanmerking voor deze faciliteit. Hoofdstuk V Aanbod passende arbeidsplaats en interne vacatures Artikel 5.1 Passende arbeidsplaats 1. Zie voor definitie artikel Een arbeidsplaats wordt als niet passend aangemerkt indien deze is ingedeeld in een functiegroep die meer dan één functiegroep lager of hoger is dan de huidige functiegroep. Een arbeidsplaats wordt als niet passend aangemerkt indien de enkele reisafstand woon-werkverkeer met het openbaar vervoer langer is dan anderhalf uur (berekening conform Artikel 5.2 Aanbod passende arbeidsplaats en scholing 1. Wanneer aan een boventallige een passende arbeidsplaats wordt aangeboden, worden de consequenties zoals neergelegd in artikel 5.3 met hem besproken en wordt het aanbod schriftelijk bevestigd onder bijvoeging van de vacatureomschrijving. Na ontvangst van de schriftelijke bevestiging mag de boventallige gedurende twee weken het aanbod in beraad nemen. 2. De werkgever voorziet zo nodig in de voor de vervulling van een andere functie noodzakelijke om-, her- en bijscholing. Uitgangspunt hierbij is dat de boventallige binnen 6 maanden voor de functie vereiste kwalificatie kan bereiken. Artikel 5.3 Weigering passende arbeidsplaats en bezwaar tegen aanbod passende arbeidsplaats 1. Indien de boventallige een aanbod voor een passende arbeidsplaats weigert, zonder dat daarvoor naar het oordeel van de werkgever een redelijke grond aanwezig is, zal de werkgever een inhoudelijke ontslagprocedure starten en kan Sociaal Statuut versie

10 de boventallige in dat geval geen aanspraak meer maken op de voorzieningen van dit Sociaal Statuut alsmede kan de boventallige, indien van toepassing, conform artikel 2 lid 2 Uitvoeringsbesluit Wachtgeldregeling (bijlage 2 CAO Rechtsbijstand) ook geen aanspraak maken op wachtgeld op grond van de CAO Rechtsbijstand. 2. Indien een boventallige bezwaar wil aantekenen bij de bezwarencommissie tegen een aanbod van een passende arbeidsplaats, dient hij dit bezwaar binnen twee weken na ontvangst van de schriftelijke bevestiging van het aanbod aan de bezwarencommissie te richten (Hoofdstuk VIII). De bezwarencommissie toetst: a. of sprake is van een passende arbeidsplaats als bedoeld in artikel 5.2, en b. of sprake is van zwaarwegende omstandigheden op grond waarvan van de boventallige niet gevergd kan worden dat hij het aanbod aanvaardt. 3. Wanneer de bezwarencommissie het bezwaar van de boventallige gegrond acht, wordt het aanbod door de werkgever ingetrokken. In dat geval wordt een eventueel gestarte ontslagprocedure wegens het weigeren van een passende arbeidsplaats gestaakt en kan de boventallige (weer) aanspraak maken op de voorzieningen van dit Sociaal Statuut en, indien van toepassing, na beëindiging van de arbeidsovereenkomst, op wachtgeld op grond van de CAO Rechtsbijstand. 4. Wanneer de bezwarencommissie het bezwaar van de boventallige ongegrond acht, maar de boventallige het aanbod blijft weigeren, zal de werkgever de ontslagprocedure voorzetten. De boventallige kan (ook) in dit geval geen aanspraak meer maken op de voorzieningen van dit Sociaal Statuut en kan, indien van toepassing, conform artikel 2 lid 2 Uitvoeringsbesluit Wachtgeldregeling (bijlage 2 CAO Rechtsbijstand) ook geen aanspraak maken op wachtgeld op grond van de CAO Rechtsbijstand. 5. Wanneer de bezwarencommissie het bezwaar van de boventallige ongegrond acht en de boventallige accepteert het aanbod alsnog, dan stopt de werkgever de ontslagprocedure en ontleent de betrokkene alle rechten passend bij de desbetreffende arbeidsplaats. Artikel 5.4 Vervulling vacatures 1. Indien binnen de Raad voor Rechtsbijstand vacatures ontstaan, zullen deze aan alle boventalligen bekend worden gemaakt en zal er beoordeeld worden of er sprake is van a. Uitwisselbaarheid van de functie b. Passendheid c. geschiktheid 2. Boventalligen genieten bij gebleken geschiktheid ter beoordeling van de werkgever - voorrang bij de invulling van vacatures. 3. Indien een vacature voor meerdere boventalligen als geschikt wordt beoordeeld, genieten boventalligen binnen de desbetreffende bedrijfsvestiging waar de vacature bestaat, voorrang op boventalligen van buiten die bedrijfsvestiging. Dit laatste geldt niet indien de vacature (mede) verband houdt met het vervallen van functies bij andere bedrijfsvestigingen. In dat geval genieten ook boventalligen van de andere bedrijfsvestigingen voorrang. 4. Indien met inachtneming van de voorrangsregels van lid 2 en 3 meerdere kandidaten voor een vacature in aanmerking komen en sprake is van gelijke geschiktheid, krijgt de boventallige met het langste dienstverband voorrang; bij een gelijke duur van het dienstverband, krijgt een oudere boventallige voorrang boven een jongere. Sociaal Statuut versie

11 Hoofdstuk VI Wachtgeld Artikel 6.1 Mogelijkheid tot afkoop wachtgeld 1. De boventallige die voldoet aan de vereisten zoals neergelegd in artikel 6 lid 4 van de CAO Rechtsbijstand kan aanspraak maken op wachtgeld volgens de bepalingen in de uitvoeringsregeling Wachtgeld (bijlage II CAO Rechtsbijstand). 2. Aan de boventallige aan wie geen passende arbeidsplaats in de zin van artikel 5.2 kan worden aangeboden, wordt, indien hij aanspraak kan maken op wachtgeld op grond van de CAO Rechtsbijstand, de mogelijkheid geboden zijn recht op wachtgeld af te kopen. 3. De boventallige die gebruik wil maken van de mogelijkheid tot afkoop van wachtgeld, dient de werkgever zo spoedig mogelijk, maar uiterlijk 2 maanden nadat de boventalligheid schriftelijk aan de boventallige kenbaar is gemaakt, te informeren. 4. Indien een boventallige kenbaar heeft gemaakt gebruik te willen maken van de mogelijkheid tot afkoop, stellen werkgever en de boventallige in overleg de datum einde arbeidsovereenkomst vast. Uitgangspunt is de eerst mogelijke beëindigingsdatum, rekening houdend met de geldende fictieve opzegtermijn. De afspraken omtrent de afkoop van wachtgeld en het ontslag worden schriftelijk vastgelegd. Werkgever wijst de boventallige op de mogelijke consequenties van de afspraken voor zijn WW-uitkering. Artikel 6.2 Hoogte van de afkoopsom De aanspraken op wachtgeld kunnen door de boventallige worden afgekocht tegen een maximum van 30% van de nominale waarde van de totale opgebouwde wachtgeldrechten, met dien verstande dat bij de berekening van de aanspraak op wachtgeld ervan wordt uitgegaan dat: a. de betrokkene recht heeft op een uitkering op grond van de WW of andere sociale verzekeringswet(ten) ongeacht of hij hierop daadwerkelijk aanspraak maakt; b. het recht op wachtgeld eindigt bij het bereiken van de leeftijd van 62 jaar. Artikel 6.3 Geen aanspraak op wachtgeld 1. De boventallige die gebruik maakt van de mogelijkheid tot afkoop van wachtgeld ziet daarmee nadrukkelijk af van iedere (verdere) aanspraak op wachtgeld op grond van de CAO Rechtsbijstand en doet tevens afstand van alle rechten en voorzieningen uit hoofde van het Sociaal Statuut. 2. Aanvullend op artikel 10 van de uitvoeringsregeling wachtgeld, bijlage II van de CAO Rechtsbijstand eindigt het recht op wachtgeld geheel of ten dele wanneer de rechthebbende onvoldoende activiteiten onderneemt zoals genoemd in artikel 4.2 van dit Sociaal Statuut. Het onder dit lid bepaalde heeft een werkingsduur gerelateerd aan de duur van het wachtgeld waarop de rechthebbende oorspronkelijk recht zou hebben gehad overeenkomstig artikel 4 van de uitvoeringsregeling wachtgeld, bijlage II van de CAO Rechtsbijstand. Hoofdstuk VII Overige financiële regelingen bij beëindiging arbeidsovereenkomst Artikel 7.1 Behoud jubileumuitkering conform artikel 44 CAO Rechtsbijstand Aan de boventallige met wie, anders dan wegens het weigeren van een passende arbeidsplaats, de arbeidsovereenkomst wordt beëindigd en die binnen 12 maanden na de ontslagdatum recht zou hebben op een jubileumuitkering conform de CAO Rechtsbijstand, wordt deze uitkering uitbetaald. Sociaal Statuut versie

12 Artikel 7.2 Kwijtschelding van terugbetalingsverplichting verhuiskosten, studiekosten, ouderschapsverlof, leaseregeling en terugbetaling van leningen. De werkgever zal de boventallige met wie, anders dan wegens het weigeren van een passende arbeidsplaats, de arbeidsovereenkomst wordt beëindigd, niet houden aan gemaakte afspraken met betrekking tot eventuele terugbetalingsverplichtingen op basis van de verhuiskostenregeling, de studiekostenregeling, de ouderschapsverlofregeling of de leaseregeling zoals die bij de werkgever toegepast worden. Afrekening van eventuele leningen, voorschotten en andere financiële verplichtingen worden wel verrekend. Met de betrokken boventallige zal zo nodig een individuele regeling worden getroffen. Hoofdstuk VIII Bezwarenprocedure Artikel 8.1 Bezwarenprocedure 1. Partijen bij deze overeenkomst stellen een bezwarencommissie samen, bestaande uit drie personen. De commissie zal direct na ondertekening van dit plan ingericht worden. 2. De samenstelling van de bezwarencommissie geschiedt als volgt: - een lid wordt benoemd door het bestuur van de werkgever; - een lid wordt benoemd door ABVAKABO FNV; - een onafhankelijk voorzitter wordt benoemd door de twee eerder benoemde leden gezamenlijk, bijvoorkeur iemand uit de Rechterlijke Macht. - Het secretariaat van de commissie wordt gevoerd door de werkgever. 3. De boventallige/werknemer kan zich binnen 2 weken na ontvangst van een besluit op grond van dit Sociaal Statuut door of namens de werkgever genomen schriftelijk wenden tot de bezwarencommissie met bezwaren inzake de individuele toepassing van dit Sociaal Statuut. 4. Na ontvangstbevestiging van het bezwaar door het secretariaat van de Bezwarencommissie dient de werkgever binnen een termijn van 3 weken een verweerschrift in te dienen. Indien dit niet mogelijk blijkt te zijn, kan in geval van zwaarwegende redenen éénmaal een verlenging van dezelfde termijn worden toegestaan. Indien de werkgever ook dan geen verweerschrift heeft ingediend, wordt hij gewaarschuwd en krijgt de werkgever de gelegenheid om binnen één week alsnog aan zijn verplichting te voldoen, waarna het bezwaar door de bezwarencommissie in behandeling wordt genomen. 5. De bezwarencommissie bepaalt of de behandeling mondeling of schriftelijk geschiedt. 6. De behandeling van het geschil vindt in beginsel plaats binnen zes weken na indiening van het bezwaarschrift. 7. Bij een mondelinge behandeling worden de boventallige/werknemer en de werkgever in elkaars tegenwoordigheid gehoord, waarbij zij zich kunnen doen bijstaan door een raadsman. 8. De mondelinge behandeling geschiedt niet in het openbaar, tenzij de bezwarencommissie anders besluit, gehoord hebbende de boventallige/werknemer en de werkgever. 9. De beraadslagingen van de bezwarencommissie geschieden in een voltallige vergadering die niet openbaar is. 10. De bezwarencommissie doet een uitspraak over het al dan niet gegrond zijn van het door de boventallige/werknemer ingediende bezwaar. Sociaal Statuut versie

13 11. De uitspraak wordt zo spoedig mogelijk - doch uiterlijk binnen vier weken na de beraadslagingen - met redenen omkleed schriftelijk aan de boventallige/werknemer en de werkgever meegedeeld. 12. De werkgever is verplicht, indien het bezwaar van de boventallige/werknemer gegrond is verklaard, met inachtneming van die uitspraak zo spoedig mogelijk een nieuw besluit te treffen. 13. Werkgever en boventallige/werknemer zijn verplicht alle gevraagde medewerking aan de bezwarencommissie te verlenen. 14. Indien de boventallige/werknemer door de bezwaarcommissie in het gelijk wordt gesteld, zullen de kosten van rechtsbijstand van een ingeschakelde raadsman in redelijkheid worden vergoed. 15. Boventallige/werknemer wordt gewezen op de gang naar de rechter. Hoofdstuk IX Slotbepaling Artikel 9.2 Informatieverstrekking De werkgever zal aan iedere boventallige een exemplaar van het Sociaal Statuut verstrekken. Tevens zal het Sociaal Statuut voor iedere werknemer via intranet te raadplegen zijn. Aldus overeengekomen, in tweevoud opgemaakt en ondertekend, datum: plaats: datum: plaats: J. Wijkstra I. van der Weiden Raad voor Rechtsbijstand FNV Sociaal Statuut versie

CONCEPT SOCIAAL PLAN (onderhandelaar akkoord )

CONCEPT SOCIAAL PLAN (onderhandelaar akkoord ) CONCEPT SOCIAAL PLAN (onderhandelaar akkoord 1-12-2008) De ondergetekenden, 1. Stichting Cordaad, gevestigd te Utrecht 2. Stichting Tussenvoorziening, gevestigd te Utrecht enerzijds en de Vereniging ABVAKABO

Nadere informatie

SOCIAAL PLAN STEDELIJK JONGERENWERK UTRECHT (onderhandelaarakkoord)

SOCIAAL PLAN STEDELIJK JONGERENWERK UTRECHT (onderhandelaarakkoord) SOCIAAL PLAN STEDELIJK JONGERENWERK UTRECHT (onderhandelaarakkoord) De ondergetekenden, 1. Portes, gevestigd te Utrecht; 2. Cumulus, gevestigd te Utrecht; 3. Doenja, gevestigd te Utrecht; 4. Stichting

Nadere informatie

SOCIAAL PLAN overname Tinkelbel door SKON 10 december 2008. De ondergetekenden,

SOCIAAL PLAN overname Tinkelbel door SKON 10 december 2008. De ondergetekenden, SOCIAAL PLAN overname Tinkelbel door SKON 10 december 2008 De ondergetekenden, 1. Tinkelbel vof(waaronder Tinkelbel, Parasol en Sonnenbel) gevestigd te Den Haag 2. Skon kinderopvang (skon) gevestigd te

Nadere informatie

Werkgever; de rechtspersoonlijkheid bezittende privaatrechtelijke organisatie als bedoeld in artikel 1.3 van de CAO WMD

Werkgever; de rechtspersoonlijkheid bezittende privaatrechtelijke organisatie als bedoeld in artikel 1.3 van de CAO WMD Concept Sociaal plan onderhandelaarakkoord De ondergetekenden, Mozaiek welzijnsdiensten, gevestigd te Tiel enerzijds en de Vereniging ABVAKABO FNV gevestigd te Zoetermeer, CNV Publieke Zaak, gevestigd

Nadere informatie

ABVAKABO FNV. Algemeen directeur XXXX

ABVAKABO FNV. Algemeen directeur XXXX Preambule De ondergetekenden, Stichting xxxxx enerzijds en de Vereniging ABVAKABO FNV gevestigd te Zoetermeer, anderzijds, verklaren hiermee het Sociaal Plan xxxx te zijn overeengekomen, welke de personele

Nadere informatie

In de Stichting blijft minimaal tot 1 januari 2007 ruimte voor 0,86 fte in de functiegroep Informatiespecialist.

In de Stichting blijft minimaal tot 1 januari 2007 ruimte voor 0,86 fte in de functiegroep Informatiespecialist. VI. Sociaal Plan VI.0 Pre-ambule Voor de uitvoering van de werkzaamheden zijn per 1 oktober 2005 16,7 FTE s in dienst (bijlage 3). Voor een doorstart vanaf januari 2006, met een te realiseren omzet van

Nadere informatie

FUSIE CONVENANT ADDENDUM BIJ DOORLOPEND SOCIAAL PLAN ORGANISATIEONTWIKKELING KWINTES. Inzake fusie Kwintes en Stichting Iks

FUSIE CONVENANT ADDENDUM BIJ DOORLOPEND SOCIAAL PLAN ORGANISATIEONTWIKKELING KWINTES. Inzake fusie Kwintes en Stichting Iks FUSIE CONVENANT ADDENDUM BIJ DOORLOPEND SOCIAAL PLAN ORGANISATIEONTWIKKELING KWINTES Inzake fusie Kwintes en Stichting Iks Fusie convenant 1 van 7 INLEIDING Het fusie convenant bestaat uit: - het doorlopend

Nadere informatie

Harmonisatie Peuterspeelzalen, Landelijk Sociaal Plan

Harmonisatie Peuterspeelzalen, Landelijk Sociaal Plan Harmonisatie Peuterspeelzalen, Landelijk Sociaal Plan Ex art. 1.3.7 CAO W&MD en ex art. 1.4.8 CAO Kinderopvang Sociaal plan d.d. 23 juni 2011 De ondergetekenden, MOgroep Welzijn & Maatschappelijke Dienstverlening,

Nadere informatie

CONCEPT SOCIAAL PLAN (onderhandelaarakkoord)

CONCEPT SOCIAAL PLAN (onderhandelaarakkoord) CONCEPT SOCIAAL PLAN (onderhandelaarakkoord) De ondergetekenden, Stichting Centrum Vaartserijn, gevestigd te Utrecht enerzijds en de Vereniging Abvakabo FNV gevestigd te Zoetermeer en CNV Publieke Zaak,

Nadere informatie

SOCIAAL PLAN. enerzijds en. namens. de Vereniging ABVAKABO / FNV, de heer P. Weijland. CNV Publieke Zaak, de heer F. Doedens.

SOCIAAL PLAN. enerzijds en. namens. de Vereniging ABVAKABO / FNV, de heer P. Weijland. CNV Publieke Zaak, de heer F. Doedens. SOCIAAL PLAN In het kader van de overdracht van de activiteiten van Rijn-Side, onderdeel van de Stichting Passade te Arnhem naar de Stichting Pactum jeugdzorg & educatie te Arnhem per........ De ondergetekenden,

Nadere informatie

Addendum behorende bij het Sociaal Plan ten behoeve van de fusie en reorganisatie van de stichting Libertas Leiden en betrekking hebbend op de

Addendum behorende bij het Sociaal Plan ten behoeve van de fusie en reorganisatie van de stichting Libertas Leiden en betrekking hebbend op de Addendum behorende bij het Sociaal Plan ten behoeve van de fusie en reorganisatie van de stichting Libertas Leiden en betrekking hebbend op de medewerkers die vallen onder de CAO VVT. 1. Overeenkomst Ondergetekenden:

Nadere informatie

Werknemer: degene met wie werkgever een arbeidsovereenkomst is aangegaan en op wie een van de CAO s van AkzoNobel in Nederland van toepassing is

Werknemer: degene met wie werkgever een arbeidsovereenkomst is aangegaan en op wie een van de CAO s van AkzoNobel in Nederland van toepassing is Sociaal Plan AkzoNobel in Nederland 2014-2016 AkzoNobel en vakorganisaties streven naar het behouden van werkgelegenheid bij reorganisaties. Voor die situaties waar behoud van werkgelegenheid onverhoopt

Nadere informatie

4. Fusie De bepalingen van dit sociaal plan laten onverlet de verplichtingen ex artikel 15 lid 1 van de CAO.

4. Fusie De bepalingen van dit sociaal plan laten onverlet de verplichtingen ex artikel 15 lid 1 van de CAO. SOCIAAL PLAN De ondergetekenden, 1. Stichting Maatschappelijke Ondersteuning Fryslân (SMO Fryslân) te Leeuwarden 2. Opvang en Ondersteuning (O&O) te Leek, bestaande uit: stichting Blijenhof te Bergum stichting

Nadere informatie

Landelijk Sociaal Plan Harmonisatie Peuterspeelzalen

Landelijk Sociaal Plan Harmonisatie Peuterspeelzalen Onderhandelaarsakkoord d.d. 23 maart 2011 Landelijk Sociaal Plan Harmonisatie Peuterspeelzalen Sociaal plan d.d. 29 april 2011 De ondergetekenden, MOgroep Welzijn & Maatschappelijke Dienstverlening, MOgroep

Nadere informatie

Sociaal plan HOOFDSTUK I: ALGEMENE BEPALINGEN

Sociaal plan HOOFDSTUK I: ALGEMENE BEPALINGEN Sociaal plan De ondergetekd, Allio kinderopvang B.V., gevestigd te Zwolle Zorgcombinatie Noorderboog, gevestigd te Meppel erzijds de Veriging ABVAKABO FNV gevestigd te Zoetermeer, de Veriging CNV Publieke

Nadere informatie

SOCIAAL PLAN. enerzijds en. ABVAKABO FNV gevestigd te Zoetermeer. CNV Publieke Zaak gevestigd te Den Haag. anderzijds,

SOCIAAL PLAN. enerzijds en. ABVAKABO FNV gevestigd te Zoetermeer. CNV Publieke Zaak gevestigd te Den Haag. anderzijds, SOCIAAL PLAN De ondergetekenden, 1. Stichting Wijkwerk Leeuwarden te Leeuwarden (SWL) 2. Stichting Welzijn OuderenLeeuwarden te Leeuwarden (SWOL) 3. Stichting Startpunt voor Inburgering in de Nederlandse

Nadere informatie

CONCEPT SOCIAAL PLAN SMO HELMOND

CONCEPT SOCIAAL PLAN SMO HELMOND CONCEPT SOCIAAL PLAN SMO HELMOND De ondergetekenden, SMO Helmond enerzijds en de Vereniging ABVAKABO FNV, gevestigd te Zoetermeer anderzijds, komen volgend sociaal plan overeen: HOOFDSTUK I: ALGEMENE BEPALINGEN

Nadere informatie

SOCIAAL PLAN HOOFDSTUK I: ALGEMENE BEPALINGEN

SOCIAAL PLAN HOOFDSTUK I: ALGEMENE BEPALINGEN SOCIAAL PLAN De ondergetekenden, 1. Portes, gevestigd te Utrecht enerzijds en de Vereniging ABVAKABO FNV gevestigd te Zoetermeer en anderzijds, komen volgend sociaal plan overeen. HOOFDSTUK I: ALGEMENE

Nadere informatie

CONCEPT. Sociaal Plan Overdracht Algemeen Maatschappelijk Werk Zuidwest-Drenthe

CONCEPT. Sociaal Plan Overdracht Algemeen Maatschappelijk Werk Zuidwest-Drenthe CONCEPT Sociaal Plan Overdracht Algemeen Maatschappelijk Werk Zuidwest-Drenthe Ondergetekenden Partijen de werkgever tot 1 januari 2007: - Stichting Icare, gevestigd te Meppel de werkgevers vanaf 1 januari

Nadere informatie

CONCEPT SOCIAAL PLAN (onderhandelaar akkoord)

CONCEPT SOCIAAL PLAN (onderhandelaar akkoord) CONCEPT SOCIAAL PLAN (onderhandelaar akkoord) De ondergetekenden, 1. Stichting Mantelzorg Almere (SMA), gevestigd te Almere; 2. Stichting Vrijwilligers Centrale Almere (VCA), gevestigd te Almere 3. Stichting

Nadere informatie

SOCIAAL PLAN HOOFDSTUK I: ALGEMENE BEPALINGEN

SOCIAAL PLAN HOOFDSTUK I: ALGEMENE BEPALINGEN SOCIAAL PLAN De ondergetekenden, 1. Stichting Vieja-Utrecht, gevestigd te Utrecht, 2. Stichting Hera, gevestigd te Arnhem, 3. Stichting (nieuwe organisatie), gevestigd te Ede enerzijds en de Vereniging

Nadere informatie

3. - De ABVAKABO FNV gevestigd te Zoetermeer - De CNV Publieke Zaak gevestigd te s Gravenhage

3. - De ABVAKABO FNV gevestigd te Zoetermeer - De CNV Publieke Zaak gevestigd te s Gravenhage 4.4. Het Sociaalplan De betrokken partijen. De ondergetekenden: 1. - Stichting Welzijn Meppel - Stichting Welzijn Westerveld 2. enerzijds en 3. - De ABVAKABO FNV gevestigd te Zoetermeer - De CNV Publieke

Nadere informatie

Cao Openbare Bibliotheken Gewijzigde artikelen per 1 januari 2017

Cao Openbare Bibliotheken Gewijzigde artikelen per 1 januari 2017 Centraal Overleg Arbeidsvoorwaarden Openbare Bibliotheken Cao Openbare Bibliotheken 2015-2019 - Gewijzigde artikelen per 1 januari 2017 Hoofdstuk I Algemene bepalingen Artikel 4 (Aard van de arbeidsovereenkomst)

Nadere informatie

CONCEPT SOCIAAL PLAN - Stichting Boog

CONCEPT SOCIAAL PLAN - Stichting Boog Inleiding/aanleiding CONCEPT SOCIAAL PLAN - Stichting Boog De Gemeente Den Haag heeft bezuinigingen aangekondigd die ingaan per 1 januari 2013 en die tot gevolg hebben dat Stichting Boog een reorganisatie

Nadere informatie

SOCIAAL PLAN. De ondergetekenden, 1. Stichting De Zuidwester, gevestigd te Etten-Leur. enerzijds en

SOCIAAL PLAN. De ondergetekenden, 1. Stichting De Zuidwester, gevestigd te Etten-Leur. enerzijds en SOCIAAL PLAN De ondergetekenden, 1. Stichting De Zuidwester, gevestigd te Etten-Leur enerzijds en de Vereniging ABVAKABO FNV, gevestigd te Zoetermeer, CNV Publieke Zaak, gevestigd te den Haag en De Unie

Nadere informatie

Sociaal Plan. Stichting Vluchtelingenwerk en Inburgering Regio Deventer

Sociaal Plan. Stichting Vluchtelingenwerk en Inburgering Regio Deventer Sociaal Plan Stichting Vluchtelingenwerk en Inburgering Regio Deventer Van toepassing op krimp van de sectie Inburgering met een looptijd tot 1 april 2007 Datum: 13 december 2006 Inleiding Hierbij treft

Nadere informatie

SOCIAAL PLAN VERSIE 1.2 SOCIAAL PLAN. ten behoeve van interne reorganisaties. Stichting Maatschappelijke Opvang Verdihuis Oss

SOCIAAL PLAN VERSIE 1.2 SOCIAAL PLAN. ten behoeve van interne reorganisaties. Stichting Maatschappelijke Opvang Verdihuis Oss SOCIAAL PLAN VERSIE 2 SOCIAAL PLAN ten behoeve van interne reorganisaties Stichting Maatschappelijke Opvang Verdihuis Oss SOCIAAL PLAN VERSIE 2 DE ONDERGETEKENDEN: Werkgever: SMO Verdihuis namens deze

Nadere informatie

HOOFDSTUK I: ALGEMENE BEPALINGEN. 1. Werkingssfeer en doel. voortvloeiende reorganisatie.

HOOFDSTUK I: ALGEMENE BEPALINGEN. 1. Werkingssfeer en doel. voortvloeiende reorganisatie. SOCIAAL PLAN De ondergetekenden, 1. Stichting Kinderopvang Dronten, gevestigd te Dronten 2. Stichting Peuterspeelzaal Dronten, gevestigd te Dronten. enerzijds en de FNV gevestigd te Utrecht en CNV, gevestigd

Nadere informatie

SOCIAAL PLAN. de Vereniging Abvakabo FNV gevestigd te Zoetermeer, anderzijds,

SOCIAAL PLAN. de Vereniging Abvakabo FNV gevestigd te Zoetermeer, anderzijds, SOCIAAL PLAN De ondergetekenden, 1. Buat, Platform voor Molukkers, gevestigd te Utrecht 2. IOC, Inspraakorgaan Chinezen, gevestigd te Utrecht 3. IOT, Inspraakorgaan Turken, gevestigd te Utrecht 4. Lize,

Nadere informatie

SOCIAAL PLAN Zorgcentrum Horizon

SOCIAAL PLAN Zorgcentrum Horizon SOCIAAL PLAN Zorgcentrum Horizon Hoofdstuk 1 ALGEMENE BEPALINGEN 1.1 Inleiding Zorgcentrum Horizon zal met ingang van 1 januari 2015 de werkwijze in de facilitaire dienst, met name de keuken ingrijpend

Nadere informatie

Sociaal plan Trias Jeugdhulp (definitief, 1 mei 2007) Preambule

Sociaal plan Trias Jeugdhulp (definitief, 1 mei 2007) Preambule Preambule Voor u ligt het Sociaal Plan 2007 van Trias Jeugdhulp. De directe aanleiding voor het opstellen van dit Sociaal Plan is de behoefte van de Raad van Bestuur van Trias Jeugdhulp, de Ondernemingsraad

Nadere informatie

CONCEPT SOCIAAL PLAN Werkingssfeer Begripsbepalingen werkgever werknemer salaris plaats van tewerkstelling ondernemingsraad

CONCEPT SOCIAAL PLAN Werkingssfeer Begripsbepalingen werkgever werknemer salaris plaats van tewerkstelling ondernemingsraad CONCEPT SOCIAAL PLAN De ondergetekenden, 1. Stichting Timon, gevestigd te Zeist 2. Stichting Teen Challenge Vlaardingen, gevestigd te Vlaardingen enerzijds en de Vereniging ABVAKABO FNV gevestigd te Zoetermeer,

Nadere informatie

Sociale regeling in het kader van de Reorganisatie van Schouwburg Almere. December 2011. Sociale regeling. Versie 3 d.d. december 2011 Pagina 1 van 8

Sociale regeling in het kader van de Reorganisatie van Schouwburg Almere. December 2011. Sociale regeling. Versie 3 d.d. december 2011 Pagina 1 van 8 Sociale regeling in het kader van de Reorganisatie van Schouwburg Almere. December 2011 Sociale regeling. Versie 3 d.d. december 2011 Pagina 1 van 8 Sociale regeling in het kader van de Reorganisatie van

Nadere informatie

Sociaal plan. Stichting SGJ Christelijke Jeugdzorg. Stichting Gereformeerde Jeugdbescherming. van. Maart 2011

Sociaal plan. Stichting SGJ Christelijke Jeugdzorg. Stichting Gereformeerde Jeugdbescherming. van. Maart 2011 Sociaal plan van Stichting SGJ Christelijke Jeugdzorg en Stichting Gereformeerde Jeugdbescherming Maart 2011 Sociaal Plan Preambule 1. Voorliggend Sociaal Plan is een nieuwe toepassing van de sociale statuten

Nadere informatie

13. Organisatie- en personeelsformatieplan

13. Organisatie- en personeelsformatieplan SOCIAAL PLAN overname Brummi (Hieronder wordt verstaan Pamada B.V., Berenboog B.V., Twinkel B.V., Het Berenhuis B.V., Boli B.V. en BSO Okidoki B.V.) 2 4 juli 2008 De ondergetekenden, 1. Brummi (waaronder

Nadere informatie

FNV Bouw, gevestigd te Woerden, te dezen rechtsgeldig vertegenwoordigd door de heer C. van der Veer;

FNV Bouw, gevestigd te Woerden, te dezen rechtsgeldig vertegenwoordigd door de heer C. van der Veer; Afvloeiingsregeling Bald BV Partijen: Bald BV, gevestigd te Dongen, te dezen rechtsgeldig vertegenwoordigd door haar statutair directeur, de heer L.F. Postma, verder te noemen de werkgever; en FNV Bouw,

Nadere informatie

SOCIAAL PLAN 1 juli januari De ondergetekenden, Versa Welzijn, gevestigd te Hilversum enerzijds en

SOCIAAL PLAN 1 juli januari De ondergetekenden, Versa Welzijn, gevestigd te Hilversum enerzijds en SOCIAAL PLAN 1 juli 2017-1 januari 2018 De ondergetekenden, Versa Welzijn, gevestigd te Hilversum enerzijds en de Vereniging FNV gevestigd te Amsterdam, en CNV Connectief, gevestigd te Utrecht, anderzijds,

Nadere informatie

SOCIAAL PLAN STICHTING MEE ZHN

SOCIAAL PLAN STICHTING MEE ZHN Concept d.d. 26-03-2012 SOCIAAL PLAN STICHTING MEE ZHN In het kader van reorganisatie door bedrijfseconomische omstandigheden en het verlies van werkgelegenheid Het Sociaal Plan regelt de personele gevolgen

Nadere informatie

SOCIAAL PLAN. SWAFacet BV KERN BV. ten behoeve van de fusie van. Versie d.d. 23 oktober 2007

SOCIAAL PLAN. SWAFacet BV KERN BV. ten behoeve van de fusie van. Versie d.d. 23 oktober 2007 SOCIAAL PLAN ten behoeve van de fusie van SWAFacet BV en KERN BV Versie d.d. 23 oktober 2007 INLEIDING Per 1 januari 2008 gaan SWAFacet BV en Kern BV samen verder onder de naam SWAFacet BV. Met het samengaan

Nadere informatie

Sociaal Plan. Gezondheidscentrum Asielzoekers B.V. 2013-2014

Sociaal Plan. Gezondheidscentrum Asielzoekers B.V. 2013-2014 Sociaal Plan Gezondheidscentrum Asielzoekers B.V. 2013-2014 Inhoudsopgave Blz. Woord vooraf 3 1. Inleiding 4 1.1 Definities en algemene bepalingen 4 1.2 Voorkoming onbillijkheid 6 2. Herplaatsing 7 2.1

Nadere informatie

Sociaal Plan Stichting Baanderij en Werkstad B.V. en Wedeka Bedrijven. Sociaal Plan. Ten behoeve van

Sociaal Plan Stichting Baanderij en Werkstad B.V. en Wedeka Bedrijven. Sociaal Plan. Ten behoeve van Stichting Baanderij en Wedeka Bedrijven Sociaal Plan Ten behoeve van Stichting Baanderij, statutair gevestigd te Stadskanaal en Wedeka Bedrijven, statutair gevestigd te Stadskanaal Stadskanaal, 30 september

Nadere informatie

SOCIAAL STATUUT MEDEWERKERS CENTRUM VOOR MUZIEK EN DANS WAALWIJK - HEUSDEN

SOCIAAL STATUUT MEDEWERKERS CENTRUM VOOR MUZIEK EN DANS WAALWIJK - HEUSDEN SOCIAAL STATUUT MEDEWERKERS CENTRUM VOOR MUZIEK EN DANS WAALWIJK - HEUSDEN Het Algemeen Bestuur van de Gemeenschappelijke Regeling Centrum voor Muziek en Dans ; overwegende dat besloten is tot opheffing

Nadere informatie

H o o f d k a n t o o r

H o o f d k a n t o o r H o o f d k a n t o o r Tweede Akkoord afwijkingen Sociaal Plan Maatvoering voor Maatwerk Partijen: - te Utrecht En - AbvaKabo FNV te Zoetermeer - CNV Publieke Zaak te Den Haag - De Unie te Culemborg -

Nadere informatie

SOCIAAL PLAN 24 februari september 2014

SOCIAAL PLAN 24 februari september 2014 SOCIAAL PLAN 24 februari 2014 30 september 2014 Sociaal plan Goes 2014 V 0.4 1 1. Werkingssfeer en doelstelling 4 2. Werkingsduur 5 3. Definities 6 4.1 Hardheidsclausule 7 4.2 Speciale afspraken 7 5. Begeleidingscommissie

Nadere informatie

1. Op de werknemer met een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd die wordt ontslagen wegens:

1. Op de werknemer met een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd die wordt ontslagen wegens: Hoofdstuk 14 Activeringsregeling (per 1 juli 2015) en pensioen A Activeringsregeling Artikel 1 Werkingssfeer 1. Op de werknemer met een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd die wordt ontslagen wegens:

Nadere informatie

Concept Sociaal plan (versie 14-12)

Concept Sociaal plan (versie 14-12) Concept Sociaal plan (versie 14-12) De ondergetekenden, 1. Tolk- en Vertaalcentrum Nederland (TVCN), gevestigd te Utrecht 2. Manpower Services bv, gevestigd te Amsterdam enerzijds en de Vereniging ABVAKABO

Nadere informatie

SOCIAAL PLAN. Bouwbedrijf De Keij B.V. Rotterdam

SOCIAAL PLAN. Bouwbedrijf De Keij B.V. Rotterdam SOCIAAL PLAN Bouwbedrijf De Keij B.V. Rotterdam INHOUDSOPGAVE Hoofdstuk 1 Hoofdstuk 2 Hoofdstuk 3 Hoofdstuk 4 Hoofdstuk 5 Hoofdstuk 6 Hoofdstuk 7 Hoofdstuk 8 Hoofdstuk 9 Hoofdstuk 10 Hoofdstuk 11 Algemeen

Nadere informatie

1. de sportorganisatie/school/vereniging..., gevestigd te... overeenkomstig artikel... van haar statuten vertegenwoordigd door:

1. de sportorganisatie/school/vereniging..., gevestigd te... overeenkomstig artikel... van haar statuten vertegenwoordigd door: Arbeidsovereenkomst. De ondergetekenden 1. de sportorganisatie/school/vereniging......, gevestigd te... overeenkomstig artikel... van haar statuten vertegenwoordigd door: Naam:...... Functie:... Naam:......

Nadere informatie

Addendum Calibris. bij Sociaal Plan WKBB 2014-2015

Addendum Calibris. bij Sociaal Plan WKBB 2014-2015 Addendum Calibris bij Sociaal Plan WKBB 2014-2015 Inhoud 1 Inleiding en aanleiding addendum... 3 2 Aanvullingen op Sociaal Plan d.d. 27 november 2014... 4 3 Overige aanvullingen faciliteiten... 7 kenniscentrum

Nadere informatie

Concept Sociaal Plan

Concept Sociaal Plan 0 Concept Sociaal Plan Ten behoeve van STAMM CMO Drenthe, statutair gevestigd te Assen CSP-8 25 09 2009 / PA 1 van 22 DE ONDERGETEKENDEN: De werkgever: STAMM CMO Drenthe, hierna te noemen werkgever enerzijds,

Nadere informatie

Sociaal Plan DELTA Biovalue Nederland BV Augustus 2010

Sociaal Plan DELTA Biovalue Nederland BV Augustus 2010 Sociaal Plan DELTA Biovalue Nederland BV Augustus 2010 Sociaal Plan DELTABiovalue Nederland BV versie 5 augustus 2010 Pagina 1 1. Inleiding In het kader van het besluit van de directie van DELTA NV, eigenaar

Nadere informatie

DOORLOPEND SOCIAAL PLAN ORGANISATIEONTWIKKELING

DOORLOPEND SOCIAAL PLAN ORGANISATIEONTWIKKELING DOORLOPEND SOCIAAL PLAN ORGANISATIEONTWIKKELING De ondergetekenden, Stichting Leger des Heils Welzijns- en Gezondheidszorg (LdH W&G), gevestigd te Amsterdam en kantoorhoudende te Almere enerzijds en de

Nadere informatie

Regeling Sociaal Plan 2010 / 1 van 10

Regeling Sociaal Plan 2010 / 1 van 10 (aangepast Artikel) Reorganisatie en/of fusie; Regeling Sociaal Plan Artikel 49 1 De werkgever vraagt over een voornemen tot reorganisatie, en/of fusie dan wel afsplitsing aan de OR tijdig tevoren advies,

Nadere informatie

CONCEPT SOCIAAL PLAN Stichting De Speelhoek-SKON (vertrouwelijk) De ondergetekenden, Inhoudsopgave:

CONCEPT SOCIAAL PLAN Stichting De Speelhoek-SKON (vertrouwelijk) De ondergetekenden, Inhoudsopgave: CONCEPT SOCIAAL PLAN Stichting De Speelhoek-SKON (vertrouwelijk) 16 maart 2007 De ondergetekenden, 1. Stichting De Speelhoek 2. SKON Kinderopvang (SKON) te Utrecht enerzijds en 3. De Vereniging De Unie

Nadere informatie

Medewerkers op afdelingen en/of functies waarin wordt verwacht dat (veel) boventalligheid zal ontstaan.

Medewerkers op afdelingen en/of functies waarin wordt verwacht dat (veel) boventalligheid zal ontstaan. Onderhandelingsresultaat Sociaal Plan KAS BANK (16-1-19) Uitgangspunten - Van-werk-naar-werk-begeleiding is essentieel. Handhaven van het vermogen om zelf inkomen te verdienen dient boven vergoedingen

Nadere informatie

VERTROUWELIJK. Sociaal Plan. Reorganisatie Bureau Jeugdzorg Drenthe

VERTROUWELIJK. Sociaal Plan. Reorganisatie Bureau Jeugdzorg Drenthe 4 e CONCEPT VERSIE D.D. 29 september 2005 VERTROUWELIJK Sociaal Plan Reorganisatie Bureau Jeugdzorg Drenthe 2005 2007 Assen, 29 september 2005 Sociaal Plan Bureau Jeugdzorg Drenthe 2005-2007 1 Inhoudsopgave

Nadere informatie

REGLEMENT SENIORENREGELING GROOTHANDEL IN BLOEMBOLLEN 2019

REGLEMENT SENIORENREGELING GROOTHANDEL IN BLOEMBOLLEN 2019 REGLEMENT SENIORENREGELING GROOTHANDEL IN BLOEMBOLLEN 2019 Artikel 1 a Toepassing Dit reglement is van toepassing op de Groothandel in Bloembollen zoals bedoeld in artikel 1 sub C. lid 2 cao Colland en

Nadere informatie

Nieuwsbrief juli 2014 Wet Werk en Zekerheid

Nieuwsbrief juli 2014 Wet Werk en Zekerheid Nieuwsbrief juli 2014 Wet Werk en Zekerheid De Eerste Kamer heeft het wetsvoorstel met veranderingen in het arbeidsrecht aangenomen. Aanvankelijk zou een deel van de wijzigingen ingaan op 1 juli 2014,

Nadere informatie

19. REGLEMENT SENIORENREGELING GROOTHANDEL IN BLOEMBOLLEN 2019

19. REGLEMENT SENIORENREGELING GROOTHANDEL IN BLOEMBOLLEN 2019 19. REGLEMENT SENIORENREGELING GROOTHANDEL IN BLOEMBOLLEN 2019 Artikel 1 a Toepassing Dit reglement is van toepassing op de Groothandel in Bloembollen zoals bedoeld in artikel 1 sub C. lid 2 cao Colland.

Nadere informatie

Reglement Seniorenregeling Dierhouderij 2018

Reglement Seniorenregeling Dierhouderij 2018 Reglement Seniorenregeling Dierhouderij 2018 Artikel 1 a Toepassing Dit reglement is van toepassing op de Dierhouderij zoals bedoeld in artikel 1 sub C. lid 8 cao Colland en geldt uitsluitend voor aanmeldingen

Nadere informatie

Sociaal Plan. Koninklijk Instituut voor de Tropen

Sociaal Plan. Koninklijk Instituut voor de Tropen Sociaal Plan Koninklijk Instituut voor de Tropen 0 Inhoud Artikel 1 WERKINGSSFEER EN WERKINGSDUUR... 3 Werkingssfeer... 3 Werkingsduur... 3 Bovenwettelijke uitkeringsregeling bij werkloosheid... 3 Wijziging...

Nadere informatie

Sociaal Overdrachts Protocol. Overeenkomst tussen

Sociaal Overdrachts Protocol. Overeenkomst tussen Sociaal Overdrachts Protocol Overeenkomst tussen Werkgevers Stichting Medische Diagnostiek, gevestigd aan de Spaarnepoort 3, 2134 TM Hoofddorp, (hierna aangeduid als Medial ), in dezen rechtsgeldig vertegenwoordigd

Nadere informatie

(DEELTIJD)ONTSLAG CAO KUNSTEDUCATIE INFORMATIE OVER DE VAN TOEPASSING ZIJNDE REGELINGEN UIT DE CAO KUNSTEDUCATIE

(DEELTIJD)ONTSLAG CAO KUNSTEDUCATIE INFORMATIE OVER DE VAN TOEPASSING ZIJNDE REGELINGEN UIT DE CAO KUNSTEDUCATIE (DEELTIJD)ONTSLAG CAO KUNSTEDUCATIE INFORMATIE OVER DE VAN TOEPASSING ZIJNDE REGELINGEN UIT DE CAO KUNSTEDUCATIE Hierna komen achtereenvolgens aan de orde: Suppletieregeling (van toepassing bij autonome

Nadere informatie

Nieuw Arbeidsrecht Hoe zit het nu en hoe gaat het worden?

Nieuw Arbeidsrecht Hoe zit het nu en hoe gaat het worden? Nieuw Arbeidsrecht Hoe zit het nu en hoe gaat het worden? Op 18 februari 2014 is de Wet Werk en Zekerheid aangenomen. Op internet zijn veel plukjes informatie te vinden. Hieronder volgt een overzicht van

Nadere informatie

Sociaal Plan Nidos 1 september 2008 1 september 2011

Sociaal Plan Nidos 1 september 2008 1 september 2011 1 september 2008 1 september 2011 ... 1 Considerans... 4 Hoofdstuk 1 Algemene Bepalingen... 5 Artikel 1 Definities... 5 Artikel 2 Werkingssfeer... 6 Artikel 3 Looptijd... 6 Artikel 4 Cumulatie aanspraken...

Nadere informatie

Sociaal Plan Hersenen/Psychiatrie

Sociaal Plan Hersenen/Psychiatrie Sociaal Plan Hersenen/Psychiatrie De Raad van Bestuur van het UMC Utrecht en de werknemersorganisaties, Overwegende: - dat de Raad van Bestuur wordt geconfronteerd met budgettaire bezuinigingen door landelijke

Nadere informatie

Sociaal Plan. De ondergetekenden, Namens de Stichting Peuterspeelzalen Boxtel gevestigd te Boxtel. Albert Habraken, voorzitter

Sociaal Plan. De ondergetekenden, Namens de Stichting Peuterspeelzalen Boxtel gevestigd te Boxtel. Albert Habraken, voorzitter Sociaal Plan Stichting Peuterspeelzalen Boxtel en Kindercentrum Kindertuin vormen per 1 januari 2011 de nieuwe organisatie Kindercentrum Kindertuin Peuterspeelzaal b.v. De ondergetekenden, Namens de Stichting

Nadere informatie

MOBILITEIT BEVORDERENDE MAATREGELEN; VRIJWILLIG Bijlage 3

MOBILITEIT BEVORDERENDE MAATREGELEN; VRIJWILLIG Bijlage 3 MOBILITEIT BEVORDERENDE MAATREGELEN; VRIJWILLIG Bijlage 3 Inleiding Schakelring heeft nu en de komende jaren te maken met fundamentele ontwikkelingen in welzijn en zorg, die continue aanpassingen en vernieuwingen

Nadere informatie

Sociaal Convenant 1. Werkingssfeer 2. Begripsbepalingen Werkgever: Werknemer: Standplaats: Ondernemingsraad CAO:

Sociaal Convenant 1. Werkingssfeer 2. Begripsbepalingen Werkgever: Werknemer: Standplaats: Ondernemingsraad CAO: Sociaal Convenant De ondergetekenden Bureau Jeugdzorg Noord-Brabant enerzijds en de Vereniging ABVAKABO FNV gevestigd te Zoetermeer en CNV Publieke Zaak gevestigd te Zoetermeer anderzijds, komen volgend

Nadere informatie

Whitepaper. Wet Werk en Zekerheid

Whitepaper. Wet Werk en Zekerheid Whitepaper Wet Werk en Zekerheid Flexwerk: wijzigingen per 1 januari 2015 In een arbeidsovereenkomst voor de duur van 6 maanden of korter is geen proeftijd meer toegestaan. In een arbeidsovereenkomst voor

Nadere informatie

SOCIAAL PLAN Stichting Surplus Zorg. concept

SOCIAAL PLAN Stichting Surplus Zorg. concept SOCIAAL PLAN Stichting Surplus Zorg concept 16 januari 2014 Inleiding De Stichting Surplus Zorg (verder te noemen: de werkgever) vindt het belangrijk om organisatiewijzigingen op een adequate en zorgvuldige

Nadere informatie

ANWB B.V., gevestigd te Den Haag, te dezen rechtsgeldig vertegenwoordigd door de heer O. Bouman enerzijds, hierna te noemen ANWB,

ANWB B.V., gevestigd te Den Haag, te dezen rechtsgeldig vertegenwoordigd door de heer O. Bouman enerzijds, hierna te noemen ANWB, 1 Principeakkoord Sociaal Plan ANWB 2016-2017 De ondergetekenden: ANWB B.V., gevestigd te Den Haag, te dezen rechtsgeldig vertegenwoordigd door de heer O. Bouman enerzijds, hierna te noemen ANWB, en FNV,

Nadere informatie

Addendum GGZ WNB. Looptijd: datum ondertekening tot en met 1 januari 2020 DE ONDERGETEKENDE: Werkgever: GGZ WNB, gevestigd te Halsteren.

Addendum GGZ WNB. Looptijd: datum ondertekening tot en met 1 januari 2020 DE ONDERGETEKENDE: Werkgever: GGZ WNB, gevestigd te Halsteren. Addendum GGZ WNB Looptijd: datum ondertekening tot en met 1 januari 2020 DE ONDERGETEKENDE: Werkgever: GGZ WNB, gevestigd te Halsteren. Werknemersorganisaties: FNV- Zorg & Welzijn, gevestigd te Utrecht

Nadere informatie

Ondergetekenden: De werkgever: Stichting Werkprojecten Groep gevestigd te Groningen, ten deze rechtsgeldig vertegenwoordigd door de heer P.

Ondergetekenden: De werkgever: Stichting Werkprojecten Groep gevestigd te Groningen, ten deze rechtsgeldig vertegenwoordigd door de heer P. Sociaal Plan Ondergetekenden: De werkgever: Stichting Werkprojecten Groep gevestigd te Groningen, ten deze rechtsgeldig vertegenwoordigd door de heer P. Rutgers; De vakbonden: De Vereniging AbvaKabo FNV,

Nadere informatie

VERSTREKKINGENREGLEMENT REGELING MINDER WERKEN VOOR OUDERE WERKNEMERS IN DE SECTOR OPEN TEELTEN 2018

VERSTREKKINGENREGLEMENT REGELING MINDER WERKEN VOOR OUDERE WERKNEMERS IN DE SECTOR OPEN TEELTEN 2018 VERSTREKKINGENREGLEMENT REGELING MINDER WERKEN VOOR OUDERE WERKNEMERS IN DE SECTOR OPEN TEELTEN 2018 Artikel 1 a Toepassing Dit reglement is van toepassing op de Open Teelten zoals bedoeld in artikel 1

Nadere informatie

Het ontslagrecht per 1 juli 2015

Het ontslagrecht per 1 juli 2015 Het ontslagrecht per 1 juli 2015 Noordam Advocatuur mr. dr. A.J. Noordam Het Europese en Nederlandse arbeidsrecht biedt in grote mate bescherming aan de werknemer. Met name het ontslag van werknemers is

Nadere informatie

SOCIAAL PLAN. voor de reorganisatie van afdeling Basisberaad van Zorgbelang Zuid-Holland Mei 2012

SOCIAAL PLAN. voor de reorganisatie van afdeling Basisberaad van Zorgbelang Zuid-Holland Mei 2012 SOCIAAL PLAN voor de reorganisatie van afdeling Basisberaad van Zorgbelang Zuid-Holland Mei 2012 Inhoud Preambule 3 Inleiding 3 Artikel 1: begripsbepalingen 3 Artikel 2: werkingssfeer en geldigheidsduur

Nadere informatie

Sociaal Statuut. Stichting Vertizontaal Stichting Welzijn Etten-Leur Stichting Merites Stichting de Markenlanden sector Welzijn

Sociaal Statuut. Stichting Vertizontaal Stichting Welzijn Etten-Leur Stichting Merites Stichting de Markenlanden sector Welzijn Sociaal Statuut Stichting Vertizontaal Stichting Welzijn Etten-Leur Stichting Merites Stichting de Markenlanden sector Welzijn Social statuut Surplus-Welzijn Versie d.d. 28 juni 2007 Inleiding: Pre-ambule

Nadere informatie

2 Algemene bepalingen

2 Algemene bepalingen Onderhandelaarsakkoord De ondergetekenden, Stichting Ambulante Fiom, gevestigd te s-hertogenbosch enerzijds en de Vereniging ABVAKABO FNV, gevestigd te Zoetermeer anderzijds, komen volgend sociaal plan

Nadere informatie

Verstrekkingenreglement regeling minder werken voor oudere werknemers in de sector Glastuinbouw 2015

Verstrekkingenreglement regeling minder werken voor oudere werknemers in de sector Glastuinbouw 2015 Verstrekkingenreglement regeling minder werken voor oudere werknemers in de sector Glastuinbouw 2015 Artikel 1 Toepassing Dit reglement is van toepassing op aanmeldingen die na 1 april 2015 zijn ontvangen

Nadere informatie

Van werk naar werk-aanpak en voorzieningen bij werkloosheid

Van werk naar werk-aanpak en voorzieningen bij werkloosheid Hoofdstuk 10d Van werk naar werk-aanpak en voorzieningen bij werkloosheid Paragraaf 1 Werkingssfeer en begripsbepalingen Artikel 10d:1 Werkingssfeer Dit hoofdstuk is van toepassing op de ambtenaar die

Nadere informatie

SOCIAAL PLAN. Hoofdstuk 1: Algemene bepalingen. Voorwoord;

SOCIAAL PLAN. Hoofdstuk 1: Algemene bepalingen. Voorwoord; Voorwoord; Per 1 juli 2006 zal er een fusie plaats vinden tussen Stichting NetWerk Almelo, Stichting Welzijn Ouderen Almelo, Stichting Verbetering Onderwijskansen Almelo en Stichting SCOOP. Binnen Stichting

Nadere informatie

CONCEPT SOCIAAL PLAN. De ondergetekenden,

CONCEPT SOCIAAL PLAN. De ondergetekenden, CONCEPT SOCIAAL PLAN De ondergetekenden, 1 de Stichting Leo Stichting Groep, gevestigd te Apeldoorn, 2 de Stichting Leo Stichting Beheer, gevestigd te Apeldoorn, 3 de Stichting Bredervoort LSG, gevestigd

Nadere informatie

Overeenkomst. Algemene bepalingen

Overeenkomst. Algemene bepalingen Overeenkomst Ondergetekenden, 1. Stichting ZuidOostZorg, gevestigd in de gemeente Smallingerland 2. Stichting Woon-ZorgVoorzieningen Opsterland, gevestigd in de gemeente Opsterland zowel gezamenlijk als

Nadere informatie

Wet Werk en Zekerheid

Wet Werk en Zekerheid Wet Werk en Zekerheid Wijzigingen per 1 januari 2015 De plannen om het arbeidsrecht te hervormen gaan nu concrete vormen aannemen. De Eerste en Tweede Kamer hebben ingestemd met het wetsvoorstel Wet Werk

Nadere informatie

HOOFDSTUK 10d VAN WERK NAAR WERK-AANPAK EN VOORZIENINGEN BIJ WERKLOOSHEID

HOOFDSTUK 10d VAN WERK NAAR WERK-AANPAK EN VOORZIENINGEN BIJ WERKLOOSHEID HOOFDSTUK 10d VAN WERK NAAR WERK-AANPAK EN VOORZIENINGEN BIJ WERKLOOSHEID Inhoudsopgave Onderwerp Artikel ========= ===== HOOFDSTUK 10d 1 Werkingssfeer en begripsbepalingen * Werkingssfeer 10d:1 * Begripsbepalingen

Nadere informatie

Sociaal Plan Nederlandse Orkesten. Ledenbijeenkomst over Onderhandelingsresultaat 31 mei 2012 te Utrecht

Sociaal Plan Nederlandse Orkesten. Ledenbijeenkomst over Onderhandelingsresultaat 31 mei 2012 te Utrecht Sociaal Plan Nederlandse Orkesten Ledenbijeenkomst over Onderhandelingsresultaat 31 mei 2012 te Utrecht Procedure Sociaal Plan Orkesten Overleg over diverse concept versies: - delegatie vakbonden - delegatie

Nadere informatie

CONCEPT SOCIAAL PLAN 3

CONCEPT SOCIAAL PLAN 3 CONCEPT SOCIAAL PLAN 3 De ondergetekenden, De Stichting Kinderopvang Hoogeveen (SKH) te Hoogeveen enerzijds en de Vereniging ABVAKABO FNV gevestigd te Zoetermeer, de Vereniging CNV Publieke Zaak, gevestigd

Nadere informatie

GGD Nederland, optredende namens alle stichtingen Medische Opvang Asielzoekers, ten deze rechtsgeldig vertegenwoordigd.

GGD Nederland, optredende namens alle stichtingen Medische Opvang Asielzoekers, ten deze rechtsgeldig vertegenwoordigd. SOCIAAL PLAN MOA 2003 De ondergetekenden, GGD Nederland, optredende namens alle stichtingen Medische Opvang Asielzoekers, ten deze rechtsgeldig vertegenwoordigd. enerzijds en anderzijds, door drs. R.J.

Nadere informatie

3F UITTREKSEL. Samen Sterker Verder

3F UITTREKSEL. Samen Sterker Verder 3F UITTREKSEL van het Sociaal Plan FNV in Beweging 1 maart 2013 1 oktober 2018 en art. 6 uit het Sociaal Plan tussen FNV Personeel en FNV KIEM van 18 maart 2016 i.v.m. art. 2:334f lid 2 sub g BW Samen

Nadere informatie

Verstrekkingenreglement regeling minder werken voor oudere werknemers in Land- en tuinbouwwerktuigen Exploiterende Ondernemingen 2008

Verstrekkingenreglement regeling minder werken voor oudere werknemers in Land- en tuinbouwwerktuigen Exploiterende Ondernemingen 2008 Verstrekkingenreglement regeling minder werken voor oudere werknemers in Land- en tuinbouwwerktuigen Exploiterende Ondernemingen 2008 Dit reglement is van toepassing op aanmeldingen die op en na 1 januari

Nadere informatie

ARBEIDSOVEREENKOMST MET UITGESTELDE PRESTATIEPLICHT VOOR BEPAALDE TIJD (NUL UREN)

ARBEIDSOVEREENKOMST MET UITGESTELDE PRESTATIEPLICHT VOOR BEPAALDE TIJD (NUL UREN) ARBEIDSOVEREENKOMST MET UITGESTELDE PRESTATIEPLICHT VOOR BEPAALDE TIJD (NUL UREN) DE ONDERGETEKENDEN: De heer/mevrouw.., geboren op 201, wonende aan de. te.., hierna werkgever, Of: De besloten vennootschap

Nadere informatie

44813029 Thuiszorg Rotterdam / Reorganisatie Concept d.d. 2 mei 2013 Versie 2

44813029 Thuiszorg Rotterdam / Reorganisatie Concept d.d. 2 mei 2013 Versie 2 44813029 Thuiszorg Rotterdam / Reorganisatie Concept d.d. 2 mei 2013 Versie 2 SOCIAAL PLAN TEN BEHOEVE VAN DE PERSONELE GEVOLGEN BINNEN STICHTING THUISZORG ROTTERDAM ALS GEVOLG VAN DE UITVOERING VAN HET

Nadere informatie

Jeugdzorg 2014-2016. Zie artikel 3.10 van de cao.

Jeugdzorg 2014-2016. Zie artikel 3.10 van de cao. Bijlage 6 Zie artikel 3.10 van de cao. Wachtgeldregelingen Voor de leesbaarheid hanteren we in deze bijlage de termen werknemer en werkgever. Met werknemer wordt de persoon bedoeld die op grond van artikel

Nadere informatie

VASTSTELLINGSOVEREENKOMST

VASTSTELLINGSOVEREENKOMST VASTSTELLINGSOVEREENKOMST De ondergetekenden: 1. WERKGEVER, gevestigd en kantoorhoudende te [ADRES], hierbij rechtsgeldig vertegenwoordigd door [VERTEGENWOORDIGER], hierna te noemen: "werkgever"; en 2.

Nadere informatie

15 april 2014. Sociaal Plan 1 april 2014-1 april 2015

15 april 2014. Sociaal Plan 1 april 2014-1 april 2015 15 april 2014 Sociaal Plan 1 april 2014-1 april 2015 INHOUDSOPGAVE 1. Algemeen 1.1. Begripsbepalingen 1.2. Werkingssfeer 1.3. Looptijd 1.4. Overleg 2. Procedure 2.1. Vaststelling en mededeling van boventalligheid

Nadere informatie

Zundertse Regelgeving

Zundertse Regelgeving *ZD17036648* Zundertse Regelgeving Zaaknummer: Z16-001446 Documentnummer: ZD17036648 Rubriek: Personeel en organisatie Naam regeling: Regeling generatiepact gemeente Zundert 2017-2018 Citeertitel: Regeling

Nadere informatie

Sociaal Plan RELX Groep

Sociaal Plan RELX Groep Sociaal Plan RELX Groep Inleiding Als onderdeel van een internationaal opererend, in multimedia gespecialiseerd concern, worden de Nederlandse RELX ondernemingen (verder in deze inleiding afgekort tot

Nadere informatie

Artikel 9 Herplaatsing

Artikel 9 Herplaatsing Artikel 9 Herplaatsing 1. Bij de beoordeling of binnen de onderneming van de werkgever een passende functie beschikbaar is voor een werknemer die voor ontslag in aanmerking komt, worden arbeidsplaatsen

Nadere informatie

(concept) Sociaal Plan Zorgbelang Drenthe 1 december december 2010

(concept) Sociaal Plan Zorgbelang Drenthe 1 december december 2010 (concept) Sociaal Plan Zorgbelang Drenthe 1 december 2009 31 december 2010 Zorgbelang Drenthe Postbus 278 9400 AG Assen telefoon 0592-243844 e-mail info@zorgbelang-drenthe.nl website www.zorgbelang-drenthe.nl

Nadere informatie