ICT Architectuuroverzicht

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "ICT Architectuuroverzicht"

Transcriptie

1 ICT Architectuuroverzicht Invulling van een gezamenlijke ICT infrastructuur voor de gemeenten Bloemendaal en Heemstede. Juli 2014.

2 1 Management samenvatting Het belang van goede ICT voorzieningen is voor gemeenten groter dan ooit. De afhankelijkheid neemt toe en automatisering is niet meer weg te denken uit de hedendaagse bedrijfsvoering. Technologische ontwikkelingen volgen elkaar in rap tempo op en ontwikkelingen als Het Nieuwe Werken en Cloud Computing vragen meer van de ICT infrastructuur dan ooit tevoren. Hierdoor neemt de complexiteit van de ICT infrastructuur toe. En dat terwijl verwacht wordt dat de automatiseringskosten juist moeten dalen en de tevredenheid van de organisatie en haar gebruikers moet stijgen. De gemeenten Bloemendaal en Heemstede werken al geruime tijd op diverse terreinen samen. Om deze samenwerking te ondersteunen is besloten om een gezamenlijke ICT Infrastructuur op te zetten. De nieuwe ICT infrastructuur dient in te spelen op toekomstige technologische ontwikkelingen, kostenefficiënt te zijn en het volwassenheidsniveau van de automatisering te verhogen. Het streven is om de nieuwe technische omgeving in april 2015 in gebruik te nemen, samen met de oplevering van het gerenoveerde gemeentehuis in Bloemendaal. Om tot de nieuwe architectuur te komen is een projectgroep met medewerkers van beide gemeenten in het leven geroepen. In een periode van zes weken is, in goede harmonie, een technische ICT architectuur uitgedacht die gebaseerd is op een aantal architectuurprincipes. De belangrijkste principes zijn: De gebruiker centraal ICT middelen staan in dienst van de gebruiker. Medewerkers moeten ICT eenvoudig en intuïtief kunnen gebruiken, tijd en plaats onafhankelijk. Een goede prestatie van ICT middelen is geborgd terwijl het gebruikersgemak toeneemt. Continuïteit en beschikbaarheid Beide gemeenten zijn sterk afhankelijk van ICT voorzieningen. Het niet beschikbaar zijn van ICT is geen optie. In de nieuwe situatie borgen technische maatregelen de systeembeschikbaarheid. Daarnaast betekenen goede werkafspraken en procedures in de beheerorganisatie het verhogen van de continuïteit van de dienstverlening. Schaalbaarheid en flexibiliteit De nieuwe ICT Infrastructuur moet schaalbaar en flexibel zijn. De ICT infrastuur beweegt mee met groei en krimp, organisatorische wijzingen en technologische ontwikkelingen, zónder ingrijpende aanpassingen in de bestaande architectuur. Kwaliteit en volwassenheid Ondersteuning vanuit de ICT organisatie moet in de toekomst op een kwalitatief hoger niveau en met professionele dienstverlening plaatsvinden. Het maken van heldere afspraken, het klantgericht zijn en proactief beheer zijn hierbij de kernwaarden. Het niveau van volwassenheid van de beheerorganisatie wordt hoger. Beheersbaarheid Standaardisatie in de ICT infrastructuur en het terugdringen van complexiteit, betekent eenvoud in beheer. Door gebruik te maken van bewezen technologie en IT Automation oplossingen, ontstaat efficiënt en proactief beheer. Hierdoor is het mogelijk om garanties te geven ten aanzien van de prestatie, de continuïteit en de beveiliging van de gehele ICT keten. Technische ICT Architectuur v0.9 pagina 2 van 19

3 De nieuwe architectuur gebaseerd op de hiervoor beschreven architectuurprincipes bestaat uit een technische ICT infrastructuur. Deze is beschreven aan de hand van een gelaagd model waarin alle technologische componenten van de automatisering zijn geadresseerd. In afbeelding 1.1. is de architectuur op hoofdlijnen weergegeven. In de voor u liggende rapportage is de architectuur in detail uitgewerkt inclusief een invulling van de bijbehorende architectuurproducten. Presentatie https://bloemendaal-heemstede.nl Applicatie Gemeentelijke toepassingen Kantoorautomatisering SaaS Workspace Management Infrastructuur SBC/VDI CyoD PC Management Virtualisatielaag Datacenter I Datacenter II Datacenter & Platform Afbeelding 1.1. Architectuurschets op hoofdlijnen. Door nu de architectuurproducten aan te besteden in een Europese aanbesteding en over te gaan naar realisatie, borgen gemeente Bloemendaal en gemeente Heemstede de gewenste situatie. Een kostenefficiënte oplossing die voldoet aan de huidige eisen en wensen én geschikt is voor toekomstige ontwikkelingen vanuit de organisatie, het beheer en vanuit technologisch perspectief. Technische ICT Architectuur v0.9 pagina 3 van 19

4 DOCUMENTGEGEVENS Controlehistorie: Calculaties en inhoud gecontroleerd door Opmerking Spelling en lay-out gecontroleerd door Opmerking Versiehistorie: Versie Datum Auteur (s) Status document Maarten Groeneveld 1 ste conceptversie Maarten Groeneveld Commentaar Jeroen van der Hulst verwerkt Overeenkomst: Document Referentie Datum Opdrachtbevestiging GHM/14/off/001.svs Projectcode FI Distributielijst: Naam Functie Organisatie Verzenden Mevr. W. de Porto Hoofd Informatisering en Gemeente Heemstede / post Automatisering Dhr. G. Vijlbrief Hoofd systeembeheer Gemeente Bloemendaal / post Dhr. S. Vlamings Accountmanager De Ictivity Groep Dhr. M. Groeneveld ICT Architect De Ictivity Groep Technische ICT Architectuur v0.9 pagina 4 van 19

5 INHOUDSOPGAVE 1 MANAGEMENT SAMENVATTING INLEIDING ALGEMEEN OPDRACHTOMSCHRIJVING Samenstelling projectgroep AANPAK EN METHODIEK Uitgevoerde werkzaamheden LEESWIJZER DISCLAIMER UITGANGSPUNTEN ICT ARCHITECTUUR ALGEMEEN SPECIFIEK TECHNOLOGISCHE ONTWIKKELINGEN BREAKDOWN VAN DOEL NAAR RESULTAAT, DE ARCHITECTUURPRINCIPES Principe 1, Uniformiteit Principe 2, Standaardisatie Principe 3, Continuïteit Principe 4, Schaalbaarheid Principe 5, Beheersbaarheid Principe 6, Beveiliging en integratie Principe 7, Prestatie ICT ARCHITECTUUROVERZICHT CONCEPTBESCHRIJVING REFERENTIEARCHITECTUUR TOELICHTING ARCHITECTUUR Platform en datacenterservices Infrastructuur Applicaties Presentatie ARCHITECTUURPRODUCTEN EN STANDAARDEN INFRASTRUCTUUR ARCHITECTUUR MODEL INFRASTRUCTUUR PRODUCTSTANDAARDEN Datacenter & Platform Infrastructuur Applicatie Presentatie Technische ICT Architectuur v0.9 pagina 5 van 19

6 2 Inleiding 2.1 Algemeen De gemeenten Bloemendaal en Heemstede werken al geruime tijd op diverse terreinen samen. De uitganspunten bij deze samenwerking zijn; het verminderen van de kwetsbaarheid, het vergroten van kennis en efficiënter werken. De gemeenten breiden de bestaande samenwerking verder uit voor de bedrijfsondersteunende diensten. Om de verdergaande samenwerking goed te ondersteunen is besloten om een gezamenlijk ICT Infrastructuur op te zetten. Vanuit deze ICT Infrastructuur zijn voor de medewerkers van beide organisaties alle benodigde ICT functionaliteit en toepassingen centraal beschikbaar. Het streven is om de nieuwe ICT Infrastructuur in april 2015 op te leveren en in gebruik te nemen door beide gemeenten. Om vast te stellen hoe de nieuwe ICT Infrastructuur eruit komt te zien, is een architectuuroverzicht benodigd. Dit overzicht vormt een bouwtekening op hoofdlijnen en dient als fundament voor alle projecten die op een of andere wijze raakvlakken hebben met de technische ICT Infrastructuur. 2.2 Opdrachtomschrijving Om het architectuuroverzicht voor de nieuwe ICT Infrastructuur op te stellen, is een projectgroep opgericht met medewerkers van beide gemeenten. De Ictivity Groep heeft haar bijdrage geleverd met een ICT architect. Gezamenlijk is in zes weken tijd het traject doorlopen Samenstelling projectgroep Naam Functie Organisatie Wineke de Porto Hoofd Informatisering en Gemeente Heemstede Automatisering Gerrit Vijlbrief Hoofd Systeembeheer Gemeente Bloemendaal Sjef Vriesema Systeembeheer Gemeente Heemstede Eric Oldenzeel Systeembeheer Gemeente Heemstede Gerald Hofstra Systeembeheer Gemeente Bloemendaal Maarten Groeneveld ICT Architect De Ictivity Groep 2.3 Aanpak en methodiek Het traject heeft plaatsgevonden in de maanden april en mei van De sfeer hierbij was zeer prettig en had een open karakter, waarvoor alle dank aan de medewerkers van gemeente Bloemendaal en gemeente Heemstede. In een kort tijdsbestek is veel informatie uitgewisseld en zijn de uitgangspunten voor de blauwdruk ICT opgesteld. Vervolgens is gezamenlijk een concept opgesteld waarin invulling is gegeven aan alle afzonderlijke bouwblokken die samen de nieuwe ICT Infrastructuur vormen. De conclusies zijn uitgewerkt in de voor u liggende rapportage. Technische ICT Architectuur v0.9 pagina 6 van 19

7 2.3.1 Uitgevoerde werkzaamheden Om invulling te geven aan het traject zijn onderstaande werkzaamheden uitgevoerd: Kick-off en voorbereiding opdracht: o In overleg met de opdrachtgever is informatie uitgewisseld en zijn de werkwijze en randvoorwaarden afgestemd. Vaststellen functionele uitgangspunten blauwdruk ICT: o Samen met de klankbordgroep, met leden uit beide gemeenten, zijn de functionele uitgangspunten geïnventariseerd en vastgelegd. De uitgangspunten zijn vertaald naar architectuurprincipes. Vastleggen technische uitgangspunten blauwdruk ICT: o Samen met de projectgroep zijn de technische uitgangspunten vastgesteld. Tijdens twee workshops zijn de ontwikkelingen op ICT Infrastructuurgebied doorgenomen en is een eerste oplossingsrichting vastgesteld. Documentatie: o De conclusies zijn samengevat in de voor u liggende conceptrapportage. Na afstemming met de projectgroep wordt de rapportage verder aangevuld en definitief gemaakt. 2.4 Leeswijzer Dit document start met een management samenvatting en daarna een inleidend hoofdstuk met daarin algemene informatie betreffende dit document. In hoofdstuk drie zijn de geïnventariseerde uitgangspunten en architectuurprincipes samengevat. In hoofdstuk vier is vervolgens de blauwdruk ICT beschreven en in het daarop volgende hoofdstuk verder uitgewerkt in bouwblokken. 2.5 Disclaimer De inhoud van dit document is gebaseerd op de informatie van De Ictivity Groep, de praktische ervaring met de beschreven architectuur en de informatie gedestilleerd uit de diverse inventarisaties. Voor de toepassing van deze informatie dient te allen tijde verder onderzoek en/of specificatie plaats te vinden. Technische ICT Architectuur v0.9 pagina 7 van 19

8 3 Uitgangspunten ICT architectuur Op basis van twee workshops en gesprekken met medewerkers uit de klankbordgroep, én met de technische medewerkers van beide gemeenten zijn de functionele en technische uitgangspunten voor de nieuwe ICT Infrastructuur vastgesteld. Deze zijn onderverdeeld in algemene, gemeente specifieke en technologische uitgangspunten. 3.1 Algemeen De navolgende uitgangspunten zijn algemeen van aard en gedeeltelijk afkomstig uit het beleid van beide gemeenten. KCC Het Klant Contact Centrum van gemeenten als frontoffice voor de hele overheid. In 2015 zijn gemeenten de ingang voor alle burgers, bedrijven en instellingen voor nagenoeg alle vragen aan de overheid. Dit betekent dat de dienstverlening in de toekomst zal worden uitgebreid en ondersteund moet worden met alle mogelijke ICT toepassingen op dit gebied. Decentralisatie van taken Gemeenten worden in 2015 verantwoordelijk voor jeugdzorg, werk en inkomen en zorg aan langdurig zieken en ouderen. Een deel van deze taken nemen gemeenten over van de rijksoverheid. Gemeenten worden hierbij geholpen in de operationalisering en samenwerking. Evident is dat dat ICT hier een belangrijke rol in speelt. Op zijn minst dienen de ICT voorzieningen flexibel te zijn en zich aan te kunnen aanpassen aan de veranderende dienstverlening. Door nu al flexibiliteit in te bouwen in de fundering van de ICT voorzieningen en te werken met standaard bouwblokken ontstaat een flexibele ICT Infrastructuur die mee kan bewegen op toekomstige ontwikkelingen. Beveiliging Overheidsorganisaties werken steeds nauwer met elkaar samen en wisselen onderling steeds meer gegevens uit. Veel overheidsorganisaties maakten tot nu toe eigen keuzes voor het uitwisselen van gegevens. ICT-systemen van overheidsorganisaties kunnen daardoor niet zonder meer gegevens met elkaar uitwisselen. Het koppelen van systemen met basisgegevens en platformen wordt steeds belangrijker. Het uitwissen van gegevens moet op een eenduidige wijze, maar vooral op een veilige manier plaatsvinden. Het Nieuwe Werken Het flexibele werkplekconcept. Dit betekent dat medewerkers onafhankelijk van de werkplek moeten kunnen werken. Zij moeten over informatie kunnen beschikken op elk moment. Dit definieert de eis dat de werkplek los moet komen te staan van de fysieke kantoorwerkplek. Dit stelt nieuwe eisen aan de informatiebeveiliging. B(C)YOD. Het ontsluiten van ICT voorzieningen is mogelijk op willekeurige gebruikersapparatuur. Een apparaat kan hierbij door een medewerker zelf zijn geselecteerd of aangeschaft. Beleid is noodzakelijk om dit te formaliseren. De ICT fundering is hiervoor geschikt. De ontwikkeling gaat hand in hand met de nieuwe eisen ten aanzien van informatiebeveiliging. Technische ICT Architectuur v0.9 pagina 8 van 19

9 3.2 Specifiek Samenwerking De uitgangspunten voor de samenwerking zijn het verhogen van de kwaliteit van de bedrijfsprocessen en het behalen van besparingen door schaalvoordelen. De beide gemeenten profiteren van de samenwerking in kwalitatieve zin en, op termijn, in financiële zin. Tegelijkertijd behouden beide gemeenten hun eigen identiteit. Personeel blijft in principe in dienst van één van de twee gemeenten. De inrichting van de nieuwe beheerorganisatie moet nog vorm krijgen. Harmonisatie De nieuwe ICT infrastructuur is gebaseerd op samenwerking. Om de voordelen in de samenwerking te behalen is harmonisatie benodigd. In de praktijk betekent dit een rationalisatieslag binnen het applicatielandschap van beide gemeenten. De nieuwe ICT infrastructuur vormt de fundering voor het applicatielandschap. De fundering is schaalbaar en flexibel zodat deze zich aan kan passen aan het tempo waarbij de informatievoorziening wordt geconsolideerd. 3.3 Technologische ontwikkelingen Cloud IT Automation Corporate AppStore Nu de functionele uitgangspunten zijn opgesomd, treft u in de navolgende paragrafen de doorvertaling naar de architectuurprincipes. De architectuurprincipes liggen vervolgens ten grondslag aan het architectuuroverzicht zoals uitgewerkt in hoofdstuk vier. Technische ICT Architectuur v0.9 pagina 9 van 19

10 3.4 Breakdown van doel naar resultaat, de architectuurprincipes Om te komen tot de uiteindelijke uitgangspunten is een klankbordgroep samengesteld met vertegenwoordigers uit beide gemeenten. Tijdens een aantal bijeenkomsten zijn de uitgangspunten gepresenteerd en doorgesproken. De opbrengst van deze bijeenkomsten is vertaald naar zeven architectuurprincipes Principe 1, Uniformiteit Principe Verklaring Rationeel Implicatie Uniforme toegang tot ICT middelen Medewerkers van gemeente Bloemendaal en Heemstede hebben vanaf elke werkplek op elke locatie op dezelfde wijze toegang tot de applicaties die ze nodig hebben voor de uitvoer van hun taken. Door de samenwerking tussen beide gemeenten kunnen medewerkers op verschillende locaties werkzaam zijn. Het mag dan niet uitmaken of een medewerker in dienst is bij Bloemendaal of Heemstede. Het uitvoeren van taken voor de eigen gemeente of de andere gemeente moet mogelijk zijn, ongeacht de werkplek of de locatie. Centralisatie door het toepassen een centraal werkplekconcept en standaardisatie aanbrengen in de achterliggende ICT infrastructuur. Dit betekent ook een harmonisatieslag in de informatievoorziening en het applicatielandschap Principe 2, Standaardisatie Principe Verklaring Rationeel Implicatie Standaardisatie in ICT werkplekken Voor de uitvoer van dagelijkse taken zijn drie typen werkplekapparatuur vastgesteld: 1. Standaard werkplek (PC/Thin Client) 2. Special werkplek (zwaarder type PC/Randapparatuur) 3. CyoD werkplek (keuze uit een beperkt aantal tablets/overige) Door standaardisatie aan te brengen in werkplekapparatuur ontstaat grip op het beheer. Hierdoor verbetert de kwaliteit van de ICT dienstverlening en de gebruikerservaring ten aanzien van ICT middelen. Medewerkers krijgen een goed ondersteund apparaat met goede ondersteuning wat de kwaliteit Principe 3, Continuïteit Belangrijke kenmerken die op dit niveau al spelen zijn de Recovery Point Objective (RPO) en de Recovery Time Objective (RTO). Deze waarden geven aan hoeveel tijd verstreken mag zijn sinds de laatste volledig herstelbare back-up en de tijd die het mag duren voordat relevante informatiesystemen hersteld zijn. In beide begrippen zit behoorlijke diepgang die buiten het bereik van het onderzoek vallen. Het uitgangspunt is gesteld om de eisen en wensen ten aanzien van systeembeschikbaarheid gelijk te houden aan de huidige situatie bij beide gemeenten en de wettelijke eisen vanuit de overheid. De voorwaarde die hierbij hoort is dat de nieuwe ICT infrastructuur aanpasbaar is aan nieuwe toekomstige eisen, zonder dat er ingrijpende wijzigingen in de architectuur benodigd zijn. Technische ICT Architectuur v0.9 pagina 10 van 19

11 Principe Verklaring Rationeel Implicatie Continuïteit en beschikbaarheid Bij een calamiteit is systeemuitval beperkt tot maximaal één werkdag en dataverlies tot maximaal één werkdag. Daarnaast zijn vaste onderhoudsmomenten die tijdig worden gecommuniceerd. Voor de bedrijfsvoering zijn goede ICT voorzieningen onontbeerlijk. Daarom is het belangrijk om met afdoende maatregelen de gevolgen van uitval van deze systemen te beperken. De gestelde termijn van maximaal één dag uitval is in overeenstemming met vergelijkbare gemeenten én voldoet aan de wettelijke verplichtingen. Het verder terugdringen van deze termijn is financieel niet verantwoord. De benodigde investering voor back-up en uitwijkmaatregelen over twee datacenters. Buiten de techniek dient ook de nieuwe beheerorganisatie aangepast te worden op de continuïteitseisen. Dit impliceert het maken van afspraken en het aanpassen van werkprocessen. De huidige dagelijkse ICT ondersteuning is van 08:00 16:30 uur Principe 4, Schaalbaarheid Principe Verklaring Rationeel Implicatie Schaalbaarheid en flexibiliteit De nieuwe ICT Infrastructuur moet schaalbaar en flexibel zijn, zonder dat aanpassingen in de architectuur benodigd zijn. De ICT infrastuur moet kunnen meebewegen met groei en krimp, organisatorische wijzingen en technologische ontwikkelingen. Toekomstige nieuwe taken, werkwijzen of samenwerkingsverbanden moeten eenvoudig kunnen worden ondersteund. Standaardisatie en het werken met bouwblokken (gevalideerde ontwerpen) zorgen voor een modulaire ICT infrastructuur die eenvoudig is aan te passen zonder concessies te doen aan het initiële ontwerp Principe 5, Beheersbaarheid Principe Verklaring Rationeel Implicatie Eenvoud in beheer De kosten van het beheer van een ICT-infrastructuur, gemeten over een aantal jaren, zijn een substantieel onderdeel van de totale ICT-kosten (TCO). Door het beperken van complexiteit wordt de ICT-infrastructuur overzichtelijker en beter beheersbaar. Beheer kan meer proactief plaatsvinden i.p.v. reactief. De ICT infrastructuur wordt zo eenvoudig en efficiënt als mogelijk gehouden, zonder concessies te doen aan andere uitgangspunten. Door het inzetten van bewezen technologie worden risico s beperkt, neemt de kans op succes toe en worden hoge (ontwikkel) kosten vermeden. Eenvoud in beheer is het uitgangspunt. Bij investeringsbeslissingen is beheersbaarheid van de oplossing een belangrijk criterium. Dit impliceert dat de technisch meest geschikte oplossing niet altijd de meest geschikte oplossing is. Technische ICT Architectuur v0.9 pagina 11 van 19

12 3.4.6 Principe 6, Beveiliging en integratie Principe Verklaring Rationeel Implicatie Beveiliging op niveau Burgers en bedrijven moeten kunnen vertrouwen op de dienstverlening van de gemeente als de meest nabije overheid. Nu meer en meer dienstverlening en processen langs digitale weg plaatsvinden, en ICT daarmee wezenlijk onderdeel is van de vitale infrastructuur, is informatiebeveiliging van steeds groter belang. De ICT infrastructuur voldoet aan gemeentelijke richtlijnen ten aanzien van informatiebeveiliging (IBD / BIG) voor zover de technologie betreft. Daarnaast voldoet de ICT infrastructuur aan de richtlijnen vanuit de GEMMA informatiearchitectuur en onderdelen uit het inup Implementeren richtlijnen en nieuwe maatregelen ten aanzien van de ICT infrastructuur integreren in het informatiebeveiligingsbeleid van beide gemeenten. Toegang tot informatie is adequaat beveiligd en beveiliging is gebaseerd op de laatste generatie Firewalls en two factor authenticatie Principe 7, Prestatie Principe Verklaring Rationeel Implicatie Prestatie De nieuwe ICT Infrastructuur biedt minimaal dezelfde kwaliteit of meer als de huidige infrastructuur aan de eindgebruikers en de beheerders. Waarbij kwaliteit wordt gezien als snelheid, betrouwbaarheid & eenvoud in gebruik. Vanuit eindgebruikersperspectief telt maar één ding: een goed presterende en moderne ICT werkplek die is toegerust op het efficiënt uitvoeren van taken ter ondersteuning van de bedrijfsvoering. Een goede dimensionering is een vereiste. Het uitvoeren van baseline metingen en het opstellen van key performance indicatoren (KPI) voorafgaand aan de implementatiefase. Nu de architectuurprincipes duidelijk zijn, treft u in hoofdstuk vier het architectuuroverzicht. Technische ICT Architectuur v0.9 pagina 12 van 19

13 4 ICT Architectuuroverzicht Het ICT architectuuroverzicht geeft inzicht in de manier waarop de technische ICT infrastructuur is opgebouwd. Het overzicht vormt een bouwtekening op hoofdlijnen en dient als fundament voor alle toekomstige projecten die op een of andere wijze raakvlakken hebben met de ICT infrastructuur. Praktisch gezien bevat de technische ICT Architectuur conceptuele keuzes die de projectgroep van gemeente Bloemendaal en gemeente Heemstede hebben gemaakt ten aanzien van de te gebruiken hardware en software binnen de ICT omgeving. De gemaakte keuzes zijn hierbij gebaseerd op de in hoofdstuk twee beschreven architectuurprincipes. 4.1 Conceptbeschrijving De nieuwe gedeelde ICT Infrastructuur is gebaseerd op marktstandaarden om stabiliteit en continuïteit te borgen in techniek. Door gebruik te maken van bewezen technologie beperkt men risico s ten tijde van implementatie en in de operatie. Door het automatiseren van veel voorkomende handelingen en het automatiseren van beheertaken ontstaat efficiency in het dagelijkse beheer en krijgt men grip op het proces. Samen met het structureren van de beheertaken in een nieuwe beheerorganisatie betekent dit dat de volwassenheid van de ICT organisatie omhoog gaat en de kwaliteit van de dienstverlening toeneemt. Waar mogelijk wordt gebruik gemaakt van bestaande hardware en software zodat er sprake is van een bedrijfseconomisch verantwoorde investering die past bij de huidige bedrijfsvoering van beide gemeenten. Vanuit het perspectief van Cloudcomputing bevinden de beide gemeenten zich in de transitie van het On Premise datacenter naar het Private Cloudmodel. Hierbij brengt men eerst de ICT infrastructuur op orde door te standaardiseren en processen te automatiseren. In de toekomst kunnen ICT infrastructuur componenten bij externe leveranciers worden afgenomen die aansluiten bij het niveau van de eigen datacenters. De stap naar het Public Cloudmodel is nu nog een brug te ver, gezien de volwassenheid van de techniek maar ook van de organisatie. 4.2 Referentiearchitectuur De technische ICT architectuur is beschreven aan de hand van een 4-lagen referentiemodel. Per laag zijn de gemaakte keuzes beschreven. In hoofdstuk vijf zijn de lagen vervolgens verder uitgewerkt en gedetailleerd beschreven. Het referentiemodel bestaat uit de volgende lagen: 1. Platform en datacenterservices; 2. Infrastructuurservices; 3. Applicatieservices; 4. Presentatie services. In afbeelding 4.2. is de technische ICT architectuur schematisch weergegeven. In paragraaf 4.3 treft u een beschrijving van de vier lagen uit het referentiemodel. Technische ICT Architectuur v0.9 pagina 13 van 19

14 DC Bloemendaal DC Heemstede Apps Virtual Machines Active Directory Private Cloud Apps Virtual Machines Hypervisor replicatie Management Hypervisor Hypervisor Storage replicatie SAN SAN Back-up On-site vswitch vswitch Netwerk replicatie Core Core FE Firewall FE Firewall BE Firewall Proxy Router Cluster BE Firewall Proxy DMZ DMZ Externe toegang Internet WAN GEMnet WiFi netwerk Locaties Back-up Off-site Technische Architectuur De Ictivity Groep Juli 2014 Versie 1.0 Externe partijen CYOD Guest ICT Werkplek Afbeelding 4.2. Referentiearchitectuur gemeente Bloemendaal en gemeente Heemstede. Technische ICT Architectuur v0.9 pagina 14 van 19

15 4.3 Toelichting architectuur Platform en datacenterservices Deze laag beschrijft de aspecten die van belang zijn bij het huisvesten en aansluiten van de ICT hardware en het platform waarop de infrastructuurservices draaien. Het platform bestaat uit de onderdelen servers, storage en netwerkcomponenten samen ook wel core infrastructure genoemd. Om systeembeschikbaarheid te borgen zijn replicatie en uitwijkmaatregelen ingebouwd. Door systemen te verspreiden over twee eigen datacenters voorziet men in de mogelijkheid om ICT functionaliteit snel weer beschikbaar te hebben in het geval van een calamiteit of een verstoring. Aangezien gemeente Bloemendaal en gemeente Heemstede goede faciliteiten hebben ten aanzien van serverruimtes en uitwijkmogelijkheden, is er voor gekozen om één centrale ICT Infrastructuur op te bouwen, verspreid over de datacenters binnen de twee gemeentehuizen. Hiermee is voorzien in een geografische spreiding, gebruik makend van bestaande voorzieningen. Tussen de twee gemeentehuizen is een (dark fiber) lijnverbinding beschikbaar met een uitwijkverbinding op basis van DSL. Replicatie tussen beide locaties gebeurt op server, netwerk en storageniveau. Een derde locatie doet dienst als back-uplocatie voor de opslag van data voor langere termijn. De invulling van de platformcomponenten gebeurt op basis van bewezen technologie en het gebruik van standaard `bouwblokken` en gevalideerde designs. Hierdoor is men verzekerd van de juiste prestatie ten aanzien van de ICT Infrastructuur en is deze modulair aanpasbaar, zónder concessies te doen aan de gekozen architectuur. In hoofdstuk vijf zijn de productkeuzes ten aanzien van het platform beschreven Infrastructuur De infrastructuur laag beschrijft de core services voor beide gemeenten. Core services zijn o.a. Microsoft Active Directory services, file en print services, network services (DHCP, DNZ, enz.). Het belangrijkste uitgangspunt binnen de infrastructuurlaag is standaardisatie en eenvoud in beheer. Door de infrastructuurcomponenten te baseren op bewezen technologie en standaarden, voorkomt men risico s en ontstaat efficiënt beheer en grip op de omgeving. Een nieuwe virtuele infrastructuur wordt opgebouwd op basis van het VMware vsphere platform. Binnen de virtualisatielaag implementeert men de core services. De core services wordt opnieuw opgebouwd voor gebruik door beide gemeenten. Een Microsoft Active Directory, een gezamenlijke mailomgeving en bestand- en printerservices worden opnieuw ontworpen en geïmplementeerd in de nieuwe situatie. Serverrollen die in eerste instantie niet worden geconsolideerd, kunnen naar het nieuwe platform worden gemigreerd en op een later tijdstip worden samengevoegd. Ook bestaande applicatieservers kunnen na de applicatierationalisering op een later moment worden geconsolideerd binnen het nieuwe platform Applicaties Gemeentelijke applicaties moeten met een goede prestatie continu beschikbaar zijn voor alle medewerkers van beide gemeenten. Dit zijn niet alleen de applicaties die vanuit het datacenter worden aangeboden, maar ook de applicaties die vanuit een externe leverancier vanuit de Cloud worden aangeboden. Voor de medewerkers moet het transparant zijn in gebruik. Basisapplicaties (zoals Microsoft Office) worden binnen het golden image geïnstalleerd. Applicaties worden waar mogelijk door gebruik making van Microsoft App-V gevirtualiseerd. Vanuit een Workspace Management oplossing stelt men vervolgens de gemeentelijke applicaties (opstarticonen) beschikbaar in de Front-end desktopomgeving. Dit betreft een diversiteit van Weblinks, virtuele applicaties en netwerk snelkoppelingen. Technische ICT Architectuur v0.9 pagina 15 van 19

16 4.3.4 Presentatie De front-end is gebaseerd op basis van het server-based-computing concept en ingericht met Microsoft Remote Desktop Services en het Citrix XenApp platform. De Citrix servers kunnen op VMware ESXi hostservers worden geplaats, binnen een apart werkplekcluster. De werkplekservers zijn uitgevoerd met snelle schijven voor een goede prestatie van de werkplekomgeving. Citrix Provisioning Services zorgt ervoor dat alle Citrix servers identiek zijn en omdat ze van hetzelfde diskimage gebruik maken (vdisk). Dit zorgt er tevens voor dat Citrix servers na een herstart altijd uitgaan van een schone, voorspelbare staat. De benodigde management serverrollen voor de Citrix front-end plaatst men in de backend infrastructuur. De medewerkers van beide gemeenten hebben de beschikking over een aantal werkplektypen. De meest voorkomende ICT werkplek is een Thin Client. Dit apparaat is beschikbaar voor alle medewerkers ongeacht van welke gemeente. De toegang is uniform en pas na het aanmelden routeert het systeem de betreffende medewerker naar de ICT toepassingen waar hij of zij recht op heeft. Voor een beperkt aantal medewerkers is een PC/Workstation aanwezig. Hiermee kunnen zwaardere taken worden uitgevoerd zoals CAD/CAM tekeningen. Naast de vaste ICT werkplekken kunnen medewerkers kiezen uit een mobiel device zoals een Tablet. Applicaties en gebruikersdata volgen de gebruiker naar het op dat moment meest passende apparaat. Hiervoor kan gebruik worden gemaakt van de oplossing van Citrix ShareFile en Citrix XenMobile. Nu de technische ICT architectuur per laag op hoofdlijnen is beschreven, is het tijd om invulling te geven aan alle afzonderlijke infrastructuur componenten. Het overzicht hiervan vindt u in het volgende hoofdstuk, hoofdstuk vijf. Technische ICT Architectuur v0.9 pagina 16 van 19

17 5 Architectuurproducten en standaarden 5.1 Infrastructuur Architectuur model De technische ICT architectuur is ingedeeld op basis van bouwblokken en gegroepeerd in de vier architectuurlagen uit het vorige hoofdstuk. Per bouwblok is in de architectuur een keuze beschreven voor apparatuur en/of programmatuur die in principe altijd wordt toegepast tenzij er dwingende redenen zijn om een alternatief product te kiezen. Door nu invulling te geven aan de productstandaarden uit het architectuurmodel ontstaat de uiteindelijke ICT Architectuur voor de gemeenten Bloemendaal en Heemstede. 5.2 Infrastructuur Productstandaarden In de navolgende paragrafen is invulling gegeven aan de afzonderlijke bouwblokken. De bouwblokken zijn weergegeven per architectuurlaag uit het referentiemodel Datacenter & Platform Building Block Productstandaard Server Hardware HP Blade servers C7000 Blade chassis HP Virtual Connect FlexFabric 10GB OS Microsoft Server 2008R2 / 2012R2 Red Hat Enterprise Linux Ubuntu Open Enterprise Server Virtualisation VMware vsphere Enterprise Plus (Back-end) VMware vsphere ESXi (Front-end) Presentation Citrix platform Directory Microsoft Windows 2012 Active Directory Print en Scan MFP Print & Scan Database Oracle Microsoft SQL Microsoft Access Progress Roadmap -> PostgreSQL File CIFS from storage Exchange 2010 Roadmap -> Open Source oplossing (Zarafa /Zimbra Building Block Storage Archiving Backup en Restore Central Shared Storage Central Local Storage Disaster Recovery Storage Networking Productstandaard n.v.t. Roadmap -> Veeam (of vergelijkbaar) NetApp Unified Storage (2X hoofdlocatie, 1X back-up locatie) A-synchroon replicatieschema over twee datacenters SSD/Flash voor Citrix frontend hostservers Roadmap -> Veeam (of vergelijkbaar) IP based Cisco 3700 series 10GB Technische ICT Architectuur v0.9 pagina 17 van 19

18 Building Block Productstandaard Networking LAN Core: Cisco 3750 series Stack configuratie Access: Cisco 2900 en 3500 series WAN KPN Epacity Gemnet Roadmap -> IP VPN koppeling locaties Roadmap -> Failover configuratie naar back-up locatie WLAN Cisco wlan 2500 controller AP 1600 series Firewall Cisco ASA NextGen Firewall Software based vergelijkbaar met TMG voor reverse Proxy Name Nader te bepalen IP Nader te bepalen Load Balancing n.v.t Infrastructuur Building Block Security Anti-Spam IDS/IPS Anti Virus Certificate Services Remote Access Reverse Proxy Orchestration Application Deployment System Deployment Configuration Retrieval Monitoring Alerting Logging IAM Productstandaard Microsoft Exchange Anti-Spam Edge Transport Cisco ASA NextGen Firewall McAfee antivirus epolicy orchestrator SBC/VMware/Clients Microsoft Server 2012R2 Citrix Netscaler Citrix Netscaler Software based vergelijkbaar met TMG voor reverse Proxy Microsoft Active Directory Roadmap -> Automation oplossing Microsoft Windows Active Directory Microsoft App-V Roadmap -> Workspace Management oplossing Vanuit image Microsoft Deployment Toolkit Citrix PVS Roadmap -> Automation oplossing Roadmap -> Topdesk Service Management Roadmap -> Nagios Monitoring Topdesk n.v.t n.v.t n.v.t Applicatie Building Block Application Application Engine Portal Services Document Management Enterprise Search Service Bus Productstandaard Oracle WebLogic Microsoft.Net Microsoft Server 2008R2:IIS Apache Jboss WebDav owncloud Roadmap -> Corporate AppStore Version Mozart n.v.t. CiVision Gegevens Makelaar Roadmap -> Enterprise Service Bus Technische ICT Architectuur v0.9 pagina 18 van 19

19 5.2.4 Presentatie Building Block User User Workspace User Device Input Device Output Device Personal Portable Storage Instant Messaging Video Conferencing Voice Productstandaard Microsoft Windows Server 2008R2/ Citrix XenApp 7.5 (SBC) Microsoft Windows 7 (PC) Microsoft Office 2010 Workspace Management PC Workstation device Thin Client Citrix HDX compatible device Choose your own device MFP Scan to Me Standaard USB toepassingen (Camera en overige toebehoren) MFP Follow Me Print Encrypted USB stick Roadmap -> Mitel Roadmap -> Mitel Mitel Technische ICT Architectuur v0.9 pagina 19 van 19

Werkplekvisie. Hans van Zonneveld Senior Consultant Winvision

Werkplekvisie. Hans van Zonneveld Senior Consultant Winvision Werkplekvisie Hans van Zonneveld Senior Consultant Winvision De essentie De gebruiker centraal Verschillende doelgroepen Verschillende toepassingen Verschillende locaties Het beschikbaar

Nadere informatie

Werken zonder zorgen met uw ICT bij u op locatie

Werken zonder zorgen met uw ICT bij u op locatie Werken zonder zorgen met uw ICT bij u op locatie Naast de mogelijkheden om uw programmatuur en gegevens bij Drie-O via Evy 2.0 in de cloud te hosten hebt u ook de mogelijkheid om uw ICT omgeving bij u

Nadere informatie

End to End Virtualisation

End to End Virtualisation End to End Virtualisation Virtualisatie in een Citrix wereld Edwin van den Broek Valid ICT Uiteindelijk willen we allemaal hetzelfde De DSM visie Applicaties transparant aan gebruikers aanbieden, ongeacht

Nadere informatie

Cloud werkplek anno 2014. Cloud werkplek anno 2014

Cloud werkplek anno 2014. Cloud werkplek anno 2014 Introductie Peter Klix Infrastructuurarchitect Specialisatie networking en desktop concepts Peter.klix@eic.nl Cloud desktop Introductie Desktop concepten door de jaren Infrastructuur Cloud concepten Focus

Nadere informatie

DE PRIVATE CLOUD. Johan Bos & Erik de Meijer

DE PRIVATE CLOUD. Johan Bos & Erik de Meijer DE PRIVATE CLOUD Johan Bos & Erik de Meijer Agenda Wat is Cloud? Waarom Private Cloud? Wanneer Private Cloud? Een stappenplan Vragen Quiz Ga naar www.kahoot.it of download de app Gefeliciteerd! 2017 EXACT

Nadere informatie

Van Small Business Server naar Cloud Small Business Services. Uw vertrouwde Small Business Server in de cloud

Van Small Business Server naar Cloud Small Business Services. Uw vertrouwde Small Business Server in de cloud Van Small Business Server naar Cloud Small Business Services Uw vertrouwde Small Business Server in de cloud Oud scenario - Small Business Server 2011 Waarom afscheid nemen? Alweer 6(!) jaar oud Kans op

Nadere informatie

IT beheer: zelf doen is geen optie meer. Ed Holtzer Jurian Burgers

IT beheer: zelf doen is geen optie meer. Ed Holtzer Jurian Burgers IT beheer: zelf doen is geen optie meer Ed Holtzer Jurian Burgers Het leven is te kort om zelf iets te doen wat men tegen betaling ook door anderen kan laten verrichten. William Somerset Maugham Engels

Nadere informatie

Werkplek anno 2013. De werkplek; maak jij de juiste keuze?

Werkplek anno 2013. De werkplek; maak jij de juiste keuze? Werkplek anno 2013 Welkom Agenda Bas van Dijk & Peter Klix (EIC) Pauze HP Converged infrastructuur Johan Benning Presales consultant HP Diner Wie is wie Bas van Dijk Infrastructuurarchitect Specialisatie

Nadere informatie

Ubuntu Release Party welkom @ XTG 11/23/12 1

Ubuntu Release Party welkom @ XTG 11/23/12 1 Ubuntu Release Party welkom @ XTG 11/23/12 1 Welkom! Xpert in virtualization technology Kenniscentrum op gebied van virtualisatie: VMware, Citrix, Linux Microsoft... LPI Approved Training Partner Guru

Nadere informatie

Virtual Desktop Infrastructure Een alternatief SBC concept? Jacco Bezemer

Virtual Desktop Infrastructure Een alternatief SBC concept? Jacco Bezemer Virtual Desktop Infrastructure Een alternatief SBC concept? Jacco Bezemer Wat ga ik behandelen? Wat is VDI? Voordelen van SBC? VDI versus SBC De voor- en nadelen van VDI De techniek De componenten Use-cases

Nadere informatie

Microsoft; applicaties; ontwikkelaar; developer; apps; cloud; app; azure; cloud computing; DevOps; microsoft azure

Microsoft; applicaties; ontwikkelaar; developer; apps; cloud; app; azure; cloud computing; DevOps; microsoft azure Asset 1 van 7 Over het bouwen van cloudoplossingen Gepubliceerd op 24 february 2015 Praktische handleiding voor ontwikkelaars die aan de slag willen met het maken van applicaties voor de cloud. Zij vinden

Nadere informatie

Oplossingen overzicht voor Traderouter > 02/11/2010

Oplossingen overzicht voor Traderouter > 02/11/2010 Oplossingen overzicht voor Traderouter > 02/11/2010 Netconnex is opgericht in 2004 (Gezeteld in Belgie maar het hoofd datacenter gelegen in Nederland [omgeving Amsterdam]). Zeer gestaag groeiende onderneming

Nadere informatie

Cloud Services Uw routekaart naar heldere IT oplossingen

Cloud Services Uw routekaart naar heldere IT oplossingen Cloud Services Uw routekaart naar heldere IT oplossingen Uw IT schaalbaar, altijd vernieuwend en effectief beschikbaar > Het volledige gemak van de Cloud voor uw IT oplossingen > Goede schaalbaarheid en

Nadere informatie

Welkom bij IT-Workz. Etten-Leur, 16 november 2010. Altijd en overal werken en leren. Applicatie en Desktop Delivery met Quest vworkspace

Welkom bij IT-Workz. Etten-Leur, 16 november 2010. Altijd en overal werken en leren. Applicatie en Desktop Delivery met Quest vworkspace Welkom bij IT-Workz Altijd en overal werken en leren Applicatie en Desktop Delivery met Quest vworkspace Etten-Leur, 16 november 2010 IT-Workz is de verzelfstandigde Dienst ICT van het ROC West-Brabant.

Nadere informatie

AVANCE Application Management

AVANCE Application Management AVANCE Application Management AVANCE Application Management is een 100% dochteronderneming van AVANCE ICT Groep Nederland en is gespecialiseerd in het virtualiseren en (re)packagen van applicaties. Door

Nadere informatie

25 11 2009 Spreker Olaf van Oord. Gebruikersvereniging Transport ICT

25 11 2009 Spreker Olaf van Oord. Gebruikersvereniging Transport ICT 25 11 2009 Spreker Olaf van Oord Gebruikersvereniging Transport ICT virtualisatie van systemen en back-up procedures 2 AGENDA Wie is PROXSYS? Welke vormen van virtualisatie? Server virtualisatie Online

Nadere informatie

Naar de cloud: drie praktische scenario s. Zet een applicatiegerichte cloudinfrastructuur op. whitepaper

Naar de cloud: drie praktische scenario s. Zet een applicatiegerichte cloudinfrastructuur op. whitepaper Naar de cloud: drie praktische scenario s Zet een applicatiegerichte cloudinfrastructuur op whitepaper Naar de cloud: drie praktische scenario s Veel bedrijven maken of overwegen een transitie naar de

Nadere informatie

Hoge beschikbaarheid bij Lips Textielservices Johan Westerduin, Transfer Solutions

Hoge beschikbaarheid bij Lips Textielservices Johan Westerduin, Transfer Solutions Hoge beschikbaarheid bij Lips Textielservices Johan Westerduin, Transfer Solutions 22 April, 2010 Woerden, Nederland Introductie Transfer Solutions Transfer Solutions is een gespecialiseerde

Nadere informatie

1 Dienstbeschrijving Datacenter in a BOX

1 Dienstbeschrijving Datacenter in a BOX 1 Dienstbeschrijving Datacenter in a BOX Lancom Automatisering heeft jarenlang ervaring opgedaan in het ontwerpen, implementeren en beheren van ICT infrastructuren bij het MKB (+). Met deze informatie

Nadere informatie

Cloud Computing. Bart van Dijk

Cloud Computing. Bart van Dijk Cloud Computing Bart van Dijk (b.van.dijk@hccnet.nl) Cloud Computing Wat is Cloud Computing, en waarom Geschiedenis Cloud Computing Techologie Service modellen Voor en nadelen Cloud Computing voor consumenten

Nadere informatie

ALLES WAT U MOET WETEN OVER. HUPRA s CLOUDWERKPLEK. Werken waar en wanneer u maar wilt!

ALLES WAT U MOET WETEN OVER. HUPRA s CLOUDWERKPLEK. Werken waar en wanneer u maar wilt! ALLES WAT U MOET WETEN OVER HUPRA s CLOUDWERKPLEK Werken waar en wanneer u maar wilt! U WILT... Onbezorgd kunnen werken. Waar en wanneer dan ook; Thuis verder werken waar u op de zaak was gebleven; Bij

Nadere informatie

Filr. Sebastiaan Veld Anthony Priestman. 10 april 2013. Overview en business case

Filr. Sebastiaan Veld Anthony Priestman. 10 april 2013. Overview en business case Filr Overview en business case 10 april 2013 Sebastiaan Veld Anthony Priestman Introductie Even voorstellen: Sebastiaan Veld s.veld@interexperts.nl Anthony Priestman apriestman@novell.com 10 april 2013

Nadere informatie

Toekomstige ICT infrastructuur en migratieplanning RID Oost Utrecht

Toekomstige ICT infrastructuur en migratieplanning RID Oost Utrecht Toekomstige ICT infrastructuur en migratieplanning RID Oost Utrecht 21 september 2011 Inleiding Zeven organisaties (Baarn, Bunnik, De Bilt, Soest, Utrechtse Heuvelrug, Wijk bij Duurstede en de RSD Kromme

Nadere informatie

Regionale Consolidatie van IT in Waasland Wat levert dit op?

Regionale Consolidatie van IT in Waasland Wat levert dit op? Regionale Consolidatie van IT in Waasland Wat levert dit op? Yves Vanderbeken Chief Technologist HB-Plus VLAVIRGEM wordt werkelijkheid in Regio Waasland! Focus Doel: Ontzorgen van IT Hoe: ontzorgen door

Nadere informatie

m.b.v. digitale certificaten en PKI Versie: mei 2002 Beknopte Dienstbeschrijving beveiligen van VPN s

m.b.v. digitale certificaten en PKI Versie: mei 2002 Beknopte Dienstbeschrijving beveiligen van VPN s Beknopte dienstbeschrijving Beveiligen van VPN's m.b.v. digitale certificaten en PKI Document: Versie: mei 2002 Beknopte Dienstbeschrijving beveiligen van VPN s Inhoudsopgave 1. Inleiding 2 2. Snel te

Nadere informatie

Desktop Delivery: een zakelijke afweging

Desktop Delivery: een zakelijke afweging Desktop Delivery: een zakelijke afweging Client - Server, SBC, virtuele desktops, virtuele applicaties of een virtueel besturingssysteem? Er zijn genoeg mogelijkheden om desktop functionaliteit aan de

Nadere informatie

Referentie-architectuur voor de infrastructuur. Toine Schijvenaars, ArchiXL

Referentie-architectuur voor de infrastructuur. Toine Schijvenaars, ArchiXL Referentie-architectuur voor de infrastructuur Toine Schijvenaars, ArchiXL 1 Agenda Voorstellen Wat is een referentie-architectuur ArchiXL referentie-architectuur Verschillende varianten infrastructuurarchitectuur

Nadere informatie

Factsheet Backup on demand

Factsheet Backup on demand Factsheet Backup on demand Backup on Demand Uw data altijd veilig Data zijn waardevol voor uw organisatie. U wilt ze dan ook, mocht er iets gebeuren, goed onder handbereik hebben. Aan de andere kant groeit

Nadere informatie

PGGM. Inkomensverzorger voor de sector zorg en welzijn. Hans de Harde Sr. ICT Architect Fysieke Infrastructuur

PGGM. Inkomensverzorger voor de sector zorg en welzijn. Hans de Harde Sr. ICT Architect Fysieke Infrastructuur PGGM Inkomensverzorger voor de sector zorg en welzijn Hans de Harde Sr. ICT Architect Fysieke Infrastructuur Wat doet PGGM Uitvoeringsorganisatie collectieve pensioenregelingen voor de sector zorg en welzijn

Nadere informatie

Visie van De Ictivity Groep op het Virtuele Desktop Infrastructuur (VDI) concept (onderdeel van De Ictivity Groep werkplekconcepten)

Visie van De Ictivity Groep op het Virtuele Desktop Infrastructuur (VDI) concept (onderdeel van De Ictivity Groep werkplekconcepten) Visie van De Ictivity Groep op het Virtuele Desktop Infrastructuur (VDI) concept (onderdeel van De Ictivity Groep werkplekconcepten) Whitepaper Het Werkplek Concept VDI juli 2013 Pagina 1 van 5 INHOUD

Nadere informatie

Moderne vormen van samenwerken Maarten Groeneveld

Moderne vormen van samenwerken Maarten Groeneveld Moderne vormen van samenwerken Maarten Groeneveld Samenwerken Het moderne kantoor met Office 365 Maarten Groeneveld ICT Adviseur - ICT Architectuur - Sourcing - Business & IT Alignment 1. Introductie Visie

Nadere informatie

Hoe kunt u profiteren van de cloud? Whitepaper

Hoe kunt u profiteren van de cloud? Whitepaper Hoe kunt u profiteren van de cloud? Whitepaper Auteur: Roy Scholten Datum: woensdag 16 september, 2015 Versie: 1.1 Hoe u kunt profiteren van de Cloud Met de komst van moderne technieken en de opmars van

Nadere informatie

owncloud centraliseren, synchroniseren & delen van bestanden

owncloud centraliseren, synchroniseren & delen van bestanden owncloud centraliseren, synchroniseren & delen van bestanden official Solution Partner of owncloud Jouw bestanden in de cloud Thuiswerken, mobiel werken en flexwerken neemt binnen organisaties steeds grotere

Nadere informatie

Release (p)review. Microsoft releases 2012

Release (p)review. Microsoft releases 2012 Microsoft releases 2012 Release (p)review Nspyre Herculesplein 24 3584 AA Utrecht T 088-827 50 00 F 088-827 50 99 www.nspyre.nl System Center 2012 is een verzameling van krachtige beheerproducten waarmee

Nadere informatie

1 Client/Server. 2 Geschiedenis. 3 Toekomst

1 Client/Server. 2 Geschiedenis. 3 Toekomst Deel 1 Inleiding 1 Client/Server 2 Geschiedenis 3 Toekomst Het client-server model is een model voor de samenwerking tussen twee of meer programma's, die zich op verschillende computers kunnen bevinden.

Nadere informatie

Backup bestaat niet meer

Backup bestaat niet meer Backup bestaat niet meer Reno van der Looij Account Manager De Ictivity Groep Dennis Zuiderwijk Channel Manager Benelux Seagate Cloud systems & Solutions Backup bestaat niet meer! Backup bestaat niet meer

Nadere informatie

Technische architectuur Beschrijving

Technische architectuur Beschrijving A gemeente Eindhoven Technische architectuur Beschrijving Specificatiecriteria Versie 1.1 A. van Loenen Technisch Beleidsadviseur B&E 21-Sep-2011 avl/fd11027578 Colofon Uitgave Gemeente Eindhoven Realisatie

Nadere informatie

Profiel Senna Peterse

Profiel Senna Peterse Profiel Senna Peterse ICT Helpdesk & Support medewerker Call-Dispatch 1 e en 2 e Lijns Helpdesk Remote Support Uitrol- medewerkster Enthousiaste en sociale klantgerichte collega en teamplayer Kwaliteitsgericht,

Nadere informatie

ICT in het Stadskantoor van Utrecht. Chris van den Haselkamp Clustermanager Vernieuwing

ICT in het Stadskantoor van Utrecht. Chris van den Haselkamp Clustermanager Vernieuwing ICT in het Stadskantoor van Utrecht Chris van den Haselkamp Clustermanager Vernieuwing Programma 1. Introductie gemeente Utrecht 2. Besluitvorming Stadskantoor 3. Uitgangspunten ICT-Vernieuwing 4. U-Cloud

Nadere informatie

Enabling Enterprise Mobility. Chantal Smelik csmelik@microsoft.com

Enabling Enterprise Mobility. Chantal Smelik csmelik@microsoft.com Enabling Enterprise Mobility Chantal Smelik csmelik@microsoft.com Nieuwe werkplek & digitaal toetsen Hanzehogeschool Groningen Agenda 1. Introductie Chantal Smelik Microsoft Maaike van Mourik project

Nadere informatie

Agenda 26-4-2009. Wat zijn de gevolgen van Cloud en Gridcomputing voor de gebruikersorganisatie en de beheersfunctie.

Agenda 26-4-2009. Wat zijn de gevolgen van Cloud en Gridcomputing voor de gebruikersorganisatie en de beheersfunctie. Wat zijn de gevolgen van Cloud en Gridcomputing voor de gebruikersorganisatie en de beheersfunctie. John Lieberwerth Agenda Even voorstellen Cloud Computing De tien Plagen Gebruikersorganisatie en ICT

Nadere informatie

Private Cloud: Virtuele servers op basis van Windows Azure Pack

Private Cloud: Virtuele servers op basis van Windows Azure Pack Private Cloud: Virtuele servers op basis van Windows Azure Pack Virtuele servers op basis van Windows Azure Pack De Private Cloud oplossing van 2tCloud is gebaseerd op de geavanceerde Windows Azure Pack

Nadere informatie

CROSS SELL PROGRAMMA

CROSS SELL PROGRAMMA CROSS SELL PROGRAMMA Het belang van totaaloplossingen Door de sterke groei van aanbieders van Office 365 is het belangrijk dat u zich als ITpartner onderscheidt ten opzichte van uw concurrenten. Bijvoorbeeld

Nadere informatie

Garandeer de continuïteit van uw dienstverlening

Garandeer de continuïteit van uw dienstverlening Whitepaper Garandeer de continuïteit van uw dienstverlening Hoe voorkomt u downtime? Hoe vermindert u de impact als het toch optreedt? Hoe bent u zo snel mogelijk weer online? INHOUD» Technische mogelijkheden»

Nadere informatie

Bijlage 11 Programma van Eisen

Bijlage 11 Programma van Eisen Bijlage 11 Programma van Eisen Het betreft hier minimale eisen, waarbij geldt dat: Het niet voldoen aan een eis leidt onherroepelijk tot leidt tot het ongeldig verklaren en terzijde leggen van de Inschrijving

Nadere informatie

Meerdere clouds samensmeden tot één grote, hybride omgeving

Meerdere clouds samensmeden tot één grote, hybride omgeving Cloud of Clouds Meerdere clouds samensmeden tot één grote, hybride omgeving whitepaper CUSTOM 1 Bedrijven maken steeds vaker gebruik van meerdere clouddiensten, omdat ze aan iedereen in de organisatie

Nadere informatie

Optimaliseer uw infrastructuur met virtualisatie en SAN

Optimaliseer uw infrastructuur met virtualisatie en SAN Optimaliseer uw infrastructuur met virtualisatie en SAN Matthias Vanthorre (Cevi) Agenda Uitdagingen Server virtualisatie Storage virtualisatie HA / DR / BC HA/DR: een stap verder Meerdere sites Netwerk

Nadere informatie

Creëer de ideale werkplek voor iedere klant

Creëer de ideale werkplek voor iedere klant Creëer de ideale werkplek voor iedere klant Office 365 is nog maar het begin. Uiteindelijk wil uw klant een volledige werkplek in de cloud. Samen maken we dat mogelijk. Het belang van totaaloplossingen

Nadere informatie

CREËER UW EIGEN ONLINE WERKPLEK MET WORKSPACE 365

CREËER UW EIGEN ONLINE WERKPLEK MET WORKSPACE 365 CREËER UW EIGEN ONLINE WERKPLEK MET WORKSPACE 365 Workspace 365 Creëer uw eigen online werkplek Tegenwoordig werken veel medewerkers via verschillende devices. Hierdoor is er steeds meer behoefte aan een

Nadere informatie

CROSS SELL PROGRAMMA

CROSS SELL PROGRAMMA CROSS SELL PROGRAMMA Het belang van totaaloplossingen Door de sterke groei van aanbieders van Office 365 is het belangrijk dat u zich als ITpartner onderscheidt ten opzichte van uw concurrenten. Bijvoorbeeld

Nadere informatie

Alles in de cloud: bent u er al klaar voor? Whitepaper OGD ict-diensten. Alles in de cloud: bent u er al klaar voor? Whitepaper OGD ict-diensten

Alles in de cloud: bent u er al klaar voor? Whitepaper OGD ict-diensten. Alles in de cloud: bent u er al klaar voor? Whitepaper OGD ict-diensten Alles in de cloud: bent u er al klaar voor? Whitepaper OGD ict-diensten Alles in de cloud: bent u er al klaar voor? Whitepaper OGD ict-diensten 1 Cloudcomputing is populair, en niet zonder reden. Clouddiensten

Nadere informatie

Microsoft Office 365 voor bedrijven. Remcoh legt uit

Microsoft Office 365 voor bedrijven. Remcoh legt uit Microsoft Office 365 voor bedrijven Remcoh legt uit Beter samenwerken, ook onderweg Starten met Office 365 is starten met het nieuwe werken. Met Office 365 heeft u namelijk de mogelijkheid om altijd en

Nadere informatie

Droom of werkelijkheid? Integratie VMware NSX en F5 zorgt voor effectieve uitrol van applicaties.

Droom of werkelijkheid? Integratie VMware NSX en F5 zorgt voor effectieve uitrol van applicaties. Droom of werkelijkheid? Integratie VMware NSX en F5 zorgt voor effectieve uitrol van applicaties. Ralph Wanders Datacenter Solutions Manager IT SECURITY IS TOPSPORT! Datacenter solutions componenten Orchestrate

Nadere informatie

Wilt u volledige controle over uw ICT platform? Dat kan!

Wilt u volledige controle over uw ICT platform? Dat kan! Wilt u volledige controle over uw ICT platform? Dat kan! Een probleem met uw ICT omgeving is kostbaar en pijnlijk. De managed services van VBVB zijn ontworpen voor organisaties die 100% controle willen

Nadere informatie

Factsheet Enterprise Mobility

Factsheet Enterprise Mobility Factsheet Enterprise Mobility www.vxcompany.com Informatie willen we overal, altijd en op elk device beschikbaar hebben. Privé, maar zeker ook zakelijk. Met het gebruik van mobile devices zoals smartphones

Nadere informatie

Ons bedrijf in 1,5 minuut. Bekijk ons bedrijf en onze unieke aanpak in een 1,5 minuut durende animatie door links op de afbeelding te klikken

Ons bedrijf in 1,5 minuut. Bekijk ons bedrijf en onze unieke aanpak in een 1,5 minuut durende animatie door links op de afbeelding te klikken Dienstbeschrijving Diensten Lancom Ons bedrijf in 1,5 minuut Bekijk ons bedrijf en onze unieke aanpak in een 1,5 minuut durende animatie door links op de afbeelding te klikken Welke Cloud? Typen Cloud

Nadere informatie

Managed CPE (Customer Premise Equipment)

Managed CPE (Customer Premise Equipment) Dienstbeschrijving CLOUD CONNECTED DIENSTVERLENING Managed CPE (Customer Premise Equipment) Classificatie: Extern Inhoudsopgave 1 Inleiding... 3 2 Voordelen Managed CPE... 4 3 Managed CPE oplossing...

Nadere informatie

SYSTEEMEISEN UNIT4 MULTIVERS EXTENDED SPE

SYSTEEMEISEN UNIT4 MULTIVERS EXTENDED SPE SYSTEEMEISEN UNIT4 MULTIVERS EXTENDED SPE Systeemeisen by UNIT4 2013 UNIT4 Multivers Extended SPE De nieuwe versie van UNIT4 Multivers Extended SPE is een Service Pack georiënteerde versie die technisch

Nadere informatie

ImtechCloud, het platform voor een Hybride cloud

ImtechCloud, het platform voor een Hybride cloud ImtechCloud, het platform voor een Hybride cloud Erik Scholten Solution Architect Agenda Introductie Waarom cloud-oplossingen en wat zijn de uitdagingen? Wat is ImtechCloud? Toepassingen van Hybride Cloud

Nadere informatie

HA in de praktijk. Database en Server Consolidatie

HA in de praktijk. Database en Server Consolidatie HA in de praktijk Database en Server Consolidatie SPREKER : E-MAIL : DATUM : Johan Westerduin, Peter Vermaat jwesterduin@transfer-solutions.com, pvermaat@transfer-solutions.com 14 oktober 2010 WWW.TRANSFER-SOLUTIONS.COM

Nadere informatie

Whitepaper. Cloudarchitectuur Meer grip op cloud computing door inzet referentiearchitectuur. Auteur: Klaas Heek, Solutions Architect

Whitepaper. Cloudarchitectuur Meer grip op cloud computing door inzet referentiearchitectuur. Auteur: Klaas Heek, Solutions Architect Whitepaper Cloudarchitectuur Meer grip op cloud computing door inzet referentiearchitectuur Auteur: Klaas Heek, Solutions Architect Inhoudsopgave Inleiding 3 1 De hype overstijgen 3 2 De referentiearchitectuur

Nadere informatie

Kernwaarden versus principes. Johan Hobelman Nieuwegein, november 2011

Kernwaarden versus principes. Johan Hobelman Nieuwegein, november 2011 Kernwaarden versus principes Johan Hobelman Nieuwegein, november 2011 Enkele definities van architectuurprincipes: Fundamentele organisatiespecifieke keuzes Richtinggevende afspraken Regels en richtlijnen

Nadere informatie

Automatische online en lokale backup en recovery van bedrijfsdata

Automatische online en lokale backup en recovery van bedrijfsdata Automatische online en lokale backup en recovery van bedrijfsdata Omdat u moet kunnen vertrouwen op uw backup... BACKUPAGENT, DE VOORDELEN OP EEN RIJ - Veilige backups zonder omkijken, alle bedrijfskritische

Nadere informatie

IT2BUILD Online Backup. Betrouwbaar, veilig en betaalbaar

IT2BUILD Online Backup. Betrouwbaar, veilig en betaalbaar IT2BUILD Online Backup Betrouwbaar, veilig en betaalbaar Veilig en Betrouwbaar De Backup diensten van IT2Build zijn veilig en betrouwbaar. Alle data wordt opgeslagen in een optimaal beveilgd datacenter.

Nadere informatie

Sim as a Service. Veilig en betrouwbaar beheer op afstand van systemen via M2M datacommunicatie

Sim as a Service. Veilig en betrouwbaar beheer op afstand van systemen via M2M datacommunicatie Sim as a Service Veilig en betrouwbaar beheer op afstand van systemen via M2M datacommunicatie RAM Mobile Data Sim as a Service Veilig en betrouwbaar beheer op afstand van systemen via M2M datacommunicatie

Nadere informatie

Cloudscan We nemen de tijd om uw organisatie goed in kaart te brengen en de Cloud op uw organisatie aan te passen.

Cloudscan We nemen de tijd om uw organisatie goed in kaart te brengen en de Cloud op uw organisatie aan te passen. Veel ondernemers vragen zich af wat de Cloud nu precies is en wat het voor hun onderneming kan betekenen. CAB holland geeft u duidelijkheid. Cloud kan een antwoord zijn op drie IT vraagstukken: 1. U wilt

Nadere informatie

Bedrijfszekerheid. Altijd in bedrijf ACHTER ELK SUCCES SCHUILT EEN GOED COMPUTERPLAN

Bedrijfszekerheid. Altijd in bedrijf ACHTER ELK SUCCES SCHUILT EEN GOED COMPUTERPLAN Bedrijfszekerheid Altijd in bedrijf ACHTER ELK SUCCES SCHUILT EEN GOED COMPUTERPLAN Altijd in bedrijf Onderwerpen Liveplan remote beheer Firmtel Telefonie Liveplan server backup LivePlan Remote Beheer

Nadere informatie

Functionele beschrijving: scannen naar van Brug software.

Functionele beschrijving: scannen naar van Brug software. Functionele beschrijving: scannen naar van Brug software. Algemeen Met de KYOCERA scannen naar van Brug Software beschikt u over een efficiënte oplossing om uw documenten te scannen naar het Notarieel

Nadere informatie

DYNAMIC INFRASTRUCTURE Helping build a smarter planet

DYNAMIC INFRASTRUCTURE Helping build a smarter planet Ronald.geuze@nl.ibm.com, Ronald.vanteeffelen@nl.ibm.com Consolidatie en Virtualisatie van Intel en UNIX platformen de praktijk 18/03/2009 DYNAMIC INFRASTRUCTURE Helping build a smarter planet 2009 IBM

Nadere informatie

Factsheet Outsourcing

Factsheet Outsourcing Factsheet Outsourcing www.vxcompany.com U wilt er zeker van zijn dat de IT-infrastructuur van uw organisatie in goede handen is, zodat u uw aandacht volledig kunt richten op de core business. Wij beheren

Nadere informatie

Agenda. Wat kost het MIS Waarom JorSoft. Over JorSoft. Diensten Het MIS. Vervolgstappen IT infrastructuur

Agenda. Wat kost het MIS Waarom JorSoft. Over JorSoft. Diensten Het MIS. Vervolgstappen IT infrastructuur 13-01-2017 Agenda Over JorSoft Wat kost het MIS Waarom JorSoft Diensten Het MIS Vervolgstappen IT infrastructuur JorSoft JorSoft is een zelfstandige, financieel onafhankelijke onderneming Sterke financiele

Nadere informatie

Hoe migreer je naar de Cloud. Wilbert van Beek Directeur

Hoe migreer je naar de Cloud. Wilbert van Beek Directeur Hoe migreer je naar de Cloud Wilbert van Beek Directeur OVER ICTIVITY Opgericht in 1998 120 medewerkers Onafhankelijk van de verkoop van producten Dienstverlening op het gebied van ICT infrastructuren

Nadere informatie

Blauwdruk Hoog Beschikbaar. Theo Hoeks Merijn van de Schoot

Blauwdruk Hoog Beschikbaar. Theo Hoeks Merijn van de Schoot Blauwdruk Hoog Beschikbaar Theo Hoeks Merijn van de Schoot Project Blauwdruk Verhuizing datacenter Opsplitsen core (Dekkend) Wifi netwerk Greenfield backend infrastructuur Office 365 Windows 8.1 ICT Infrastructuur

Nadere informatie

ICT-uitbestedingsdiensten en Software as a Service:

ICT-uitbestedingsdiensten en Software as a Service: ICT-uitbestedingsdiensten en Software as a Service: Betrouwbaardere ICT, minder zorgen! Maak kennis met Multrix Wilt u op maat gesneden ICT-diensten die volledig aan de wensen en behoeften van uw organisatie

Nadere informatie

Technische Eisen Applicaties

Technische Eisen Applicaties Technische Eisen Applicaties Inleiding In dit document specificeert Automatisering Utrecht de technische eisen waaraan een applicatie moet voldoen om te kunnen werken op de ICT infrastructuur van de gemeente

Nadere informatie

De virtualisatie Grand Prix

De virtualisatie Grand Prix De virtualisatie Grand Prix met Microsoft en VMware Viktor van den Berg Consultant Peter Jong Consultant Voorstellen sprekers Viktor van den Berg Infrastructuur Consultant VCP, VCAP-DCV, VCAP-CID Peter

Nadere informatie

Cloud, cloud, cloud. Wolfgang Ververgaert Wiljan Oomen

Cloud, cloud, cloud. Wolfgang Ververgaert Wiljan Oomen Cloud, cloud, cloud Wolfgang Ververgaert Wiljan Oomen 1 Wat kunt u verwachten? Definitie van Cloud computing Welke modellen van Cloud Computing zijn er? Welke varianten zijn er dan? Waarom naar een Cloud

Nadere informatie

Uw IT, onze business

Uw IT, onze business Techniek gaat prima samen. Uw IT, onze business Hoogendoorn IT Services biedt vele mogelijkheden om de kantoorautomatisering van bedrijven te beheren, optimaal te laten functioneren of het bedrijf zelfs

Nadere informatie

Ictivity Een vreemde eend in de bijt

Ictivity Een vreemde eend in de bijt Ictivity Een vreemde eend in de bijt De virtuele wereld Alles is tegenwoordig virtueel. Virtueel hondje Tamagotchi, virtueel huisdiertje Virtuele huisvrouw Agenda Welke vijf soorten virtualisatie zijn

Nadere informatie

Creëer de ideale werkplek voor iedere klant

Creëer de ideale werkplek voor iedere klant Creëer de ideale werkplek voor iedere klant Office 365 is nog maar het begin. Uiteindelijk wil uw klant een volledige werkplek in de cloud. Samen maken we dat mogelijk. Het belang van totaaloplossingen

Nadere informatie

Telefoonnummer: +31 (0) 6 16 79 29 52 vincent.smits@meduma.nl Geboortedatum: 18 augustus 1982 Geboorteplaats: Geslacht:

Telefoonnummer: +31 (0) 6 16 79 29 52 vincent.smits@meduma.nl Geboortedatum: 18 augustus 1982 Geboorteplaats: Geslacht: Laatst gewijzigd op 10 september 2014 Laatst beschikbare versie is via de volgende URL te downloaden http://www.meduma.nl/cv PERSONALIA Naam : Smits Voornaam: Vincent Adres: Spica 17 Postcode: 2743 MG

Nadere informatie

Hoe zorgt u voor maximale uptime met minimale inspanning?

Hoe zorgt u voor maximale uptime met minimale inspanning? Hoe zorgt u voor maximale uptime met minimale inspanning? Qi ict Delftechpark 35-37 2628 XJ Delft T: +31 15 888 04 44 F: +31 15 888 04 45 E: info@qi.nl I: www.qi.nl De service-overeenkomsten van Qi ict

Nadere informatie

Innervate is DE adviespartner voor ICT strategie en ICT technologie vraagstukken.

Innervate is DE adviespartner voor ICT strategie en ICT technologie vraagstukken. Cloud computing Kennismaking Innervate is DE adviespartner voor ICT strategie en ICT technologie vraagstukken. Onze kennis, ervaring, methodieken en ons netwerk levert aantoonbare toegevoegde waarde en

Nadere informatie

Sake- Senior IT engineer Regio: Zeeland Geboortejaar: 1966 Rijbewijs: Ja

Sake- Senior IT engineer Regio: Zeeland Geboortejaar: 1966 Rijbewijs: Ja Sake- Senior IT engineer Regio: Zeeland Geboortejaar: 1966 Rijbewijs: Ja Persoonlijk profiel Ik ben een technisch georiënteerde, enthousiaste specialist met een zeer ruime werkervaring. In vele complexe

Nadere informatie

Werken waar en wanneer u maar wilt!

Werken waar en wanneer u maar wilt! Werken waar en wanneer u maar wilt! Als ondernemer wilt u: Onbezorgd kunnen werken. Waar en wanneer dan ook Thuis verder werken waar u op de zaak was gebleven Bij alle gegevens kunnen als u bij de klant

Nadere informatie

VDI WORKSPACE. 3D CAD virtualisatie & Next Gen. Grafische werkplek. PTC Userdag 2017

VDI WORKSPACE. 3D CAD virtualisatie & Next Gen. Grafische werkplek. PTC Userdag 2017 VDI WORKSPACE 3D CAD virtualisatie & Next Gen. Grafische werkplek PTC Userdag 2017 CSN Groep & Portfolio Cloud Ecosysteem VDI Workspace Business drivers VDI GPU Powered VDI Voordelen Referenties Onze aanpak

Nadere informatie

Maximale ontzorging in eigen regie POWERED BY

Maximale ontzorging in eigen regie POWERED BY Maximale ontzorging in eigen regie POWERED BY www.hixonline.nl De zorgsector is voortdurend in beweging. Zorgprocessen worden meer en meer geautomatiseerd en vrijwel alle gegevens van de patiënt worden

Nadere informatie

CURRICULUM VITAE. PERSONALIA: Naam : M. Geboortejaar : 1969 Burgerlijke staat : Ongehuwd FUNCTIE. : Infrastructuur Specialist

CURRICULUM VITAE. PERSONALIA: Naam : M. Geboortejaar : 1969 Burgerlijke staat : Ongehuwd FUNCTIE. : Infrastructuur Specialist CURRICULUM VITAE PERSONALIA: Naam : M. Woonplaats : Rotterdam Nationaliteit : Nederlandse Geboortejaar : 1969 Burgerlijke staat : Ongehuwd FUNCTIE : Infrastructuur Specialist PROFIEL: Onze medewerker heeft

Nadere informatie

CONTINUÏTEIT NA CALAMITEIT. Steven Adema Manuel Speksnijder

CONTINUÏTEIT NA CALAMITEIT. Steven Adema Manuel Speksnijder CONTINUÏTEIT NA CALAMITEIT Steven Adema Manuel Speksnijder WE HADDEN TOCH WEL EEN BACKUP GEMAAKT? RPO EN RTO Normale Operatie Calamiteit Restore Recovery Normale Operatie Recovery Point Objective (RPO)

Nadere informatie

Persoonlijke gegevens. Profiel. Competenties. : Dante Hak. Geboren : 20/09/1983. Nationaliteit : Nederlandse Rijbewijs. :

Persoonlijke gegevens. Profiel. Competenties. : Dante Hak. Geboren : 20/09/1983. Nationaliteit : Nederlandse Rijbewijs. : Persoonlijke gegevens Naam : Dante Hak Woonplaats : Oudkarspel Geboren : 20/09/1983 Geslacht : Man Nationaliteit : Nederlandse Rijbewijs : B Talen : Ned, Eng Email : Dantehak@gmail.com Website : Dantehak.nl

Nadere informatie

Inleiding. Aan de inhoud van dit document kunnen geen rechten worden verleend.

Inleiding. Aan de inhoud van dit document kunnen geen rechten worden verleend. Inleiding Dit document beschrijft in globale termen de ICT omgeving van OSGS en is bedoeld om inzicht te geven in de huidige situatie, zonder in technische details te treden. Dit document bevat de onderdelen

Nadere informatie

VMware View 4.5 een overview. Eline Klooster Technical Trainer e.klooster@xtg.nl

VMware View 4.5 een overview. Eline Klooster Technical Trainer e.klooster@xtg.nl VMware View 4.5 een overview Eline Klooster Technical Trainer e.klooster@xtg.nl Eline Klooster Xpert Training Group VMware Authorized Training Center Citrix Authorized Learning Center Microsoft CPLS Eigen

Nadere informatie

High Availability & Disaster Recovery

High Availability & Disaster Recovery Disaster Recovery Problematiek en denkpistes voor oplossingen Cevi Usernamiddag 8 december 2009 9 december 2009 Cevi bedrijfspresentatie High Availability & Disaster Recovery Een theoretische benadering

Nadere informatie

Efficiënt en veilig werken met cliëntgegevens. Zorg & ICT beurs 15 maart 2017

Efficiënt en veilig werken met cliëntgegevens. Zorg & ICT beurs 15 maart 2017 Efficiënt en veilig werken met cliëntgegevens Zorg & ICT beurs 15 maart 2017 De drie organisaties Adapcare: Levert ECD voor ouderen- en gehandicaptenzorg, RIBW s en jeugdzorg. g-company: Google Cloud Premier

Nadere informatie

Het nieuwe werken nu ook voor zware grafische gebruikers

Het nieuwe werken nu ook voor zware grafische gebruikers ook voor zware grafische Flexibel werken met de Virtual Engineering Workplace van Dell en SLTN Inter Access Uit de Nationale Enquête Over Het Nieuwe Werken van 2015 blijkt dat ruim de helft van de Nederlandse

Nadere informatie

Bring it Secure. Whitepaper

Bring it Secure. Whitepaper Whitepaper Imtech ICT Communication Solutions, Rivium Boulevard 41 2909 LK Capelle a/d IJssel T +31 88 988 96 00, info.cs@imtech.nl, www.imtech.nl/cs Imtech Vandaag de dag moet security een standaard

Nadere informatie

CAD IN THE CLOUD & AUGMENTED REALITY. Gebruik de (reken)kracht van het Datacenter

CAD IN THE CLOUD & AUGMENTED REALITY. Gebruik de (reken)kracht van het Datacenter CAD IN THE CLOUD & AUGMENTED REALITY Gebruik de (reken)kracht van het Datacenter EVEN VOORSTELLEN Michiel van Bergen van der Grijp Business developer CSN Groep Opgegroeid in Rotterdam 48 jaar Werktuigbouwkunde

Nadere informatie

Installed base Netwerk ROC Midden Nederland (April 2016)

Installed base Netwerk ROC Midden Nederland (April 2016) Installed base Netwerk ROC Midden Nederland (April 2016) Het netwerk van ROC Midden Nederland kan worden onderverdeeld in WAN, LAN en WLAN. Het netwerk is gebaseerd op marktconforme producten van Juniper

Nadere informatie

CMS Ronde Tafel. Cloud Continuity. Ir. Jurian Hermeler Principal Consultant

CMS Ronde Tafel. Cloud Continuity. Ir. Jurian Hermeler Principal Consultant CMS Ronde Tafel Cloud Continuity Ir. Jurian Hermeler Principal Consultant Introductie Quint Wellington Redwood Onafhankelijk Management Adviesbureau Opgericht in 1992 in Nederland Ruim 20 jaar ervaring

Nadere informatie