Bijlage 1 Project Management Document

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Bijlage 1 Project Management Document"

Transcriptie

1 1

2 Inhoud Bijlage 1: Project Management Document... 3 Bijlage 2: Gebruikte definities Bijlage 3: Gebruikte afkortingen Bijlage 4: Literatuurstudie Bijlage 5: Topiclijst Bijlage 6: Proefinterview Bijlage 7: Labels van het interview Bijlage 8: Transcripten interviews Bijlage 9: Gecodeerde interviews Bijlage 10: Resultaten interviews Bijlage 11: Huidige aanwezige technologie Huis van Morgen Bijlage 12: Informatie voor docenten

3 Bijlage 1 Project Management Document 3

4 Project Management Document Onderwijs voor de zorg van morgen voor het Kellebeek College en het Vitalis College Versie: 1 Startdatum: Einddatum: Opsteldatum: Akkoord Kellebeek College Marianne van Hulsbergen: Akkoord Hogeschool Henri Hurkmans: Akkoord Vitalis College Mijke van As: Akkoord student Loni Schuurmans: 4

5 0. Uitvoeringsgegevens Bedrijfsgegevens: Kellebeek College Oostelijke Havendijk 4704 AD Roosendaal Tel: Vitalis College Terheijdenseweg 414, 4826 AB Breda Tel: Bedrijfsbegeleiding: Onderwijsinstelling: Hogeschoolbegeleiding: Student: Marianne van Hulsbergen Tel: Avans Hogeschool Cobbenhagenlaan 13 Postbus BB Tilburg Tel: 0031[13] Fax: 0031[13] Henri Hurkmans Tel: 0031[13] Loni Schuurmans Merelhof VA Made Tel: Studentnummer:

6 Inhoud 0. Uitvoeringsgegevens Situatiebeschrijving Bedrijf Product, dienst, assortiment Probleemstelling voor het project Afbakening project Doelstellingen Relevante documenten Werkzaamheden Eisen ten aanzien van de kwaliteit Kwaliteitsbewaking Planning Kosten Organisatie & informatie Bibliografie

7 1. Situatiebeschrijving In dit hoofdstuk wordt de situatie geschetst waarbinnen dit project uitgevoerd zal worden. De instellingen, hun diensten, de probleemstelling en de afbakening zullen hierin beschreven worden. 1.1 Bedrijf Deze opdracht wordt uitgevoerd in opdracht van twee scholen: het Kellebeek en het Vitalis College. Beide scholen bieden verschillende mbo-opleidingen aan, waaronder in ieder geval opleidingen binnen de zorg. Beide scholen zijn onderdeel van ROC (regionaal opleidingscentrum) West-Brabant. Kellebeek College Het Kellebeek College heeft als slogan: Find your destination. Het doel van het Kellebeek is studenten op weg naar hun bestemming in de maatschappij te helpen. Dat begint voor hen al bij het bezoeken van de open dagen, meeloopdagen en de aanmelding bij Kellebeek. De gehele studieloopbaan blijven ze polsen of de studenten op hun plek zitten en of zij bezig zijn met wat ze graag willen. Ook heeft het Kellebeek een bestemmingsgarantie tot vijf jaar na het verlaten van de opleiding Studenten kunnen in die vijf jaar terugkomen om te bekijken of het Kellebeek nog iets kan betekenen voor hen. Belangrijk in het Kellebeek is dat uitgegaan wordt van de bestemming die de student zelf formuleert. Waar de student heen wil in zijn leven is de rode lijn door het onderwijs. Het Vitalis College Het Vitalis College heeft drie locaties in Breda die praktijkgericht onderwijs aanbieden. Naast theoretische kennis doen studenten praktijkervaring op tijdens stages of diverse maatschappelijke projecten of uitwisselingen in binnen- of buitenland. De missie van het Vitalis college is: Het is onze ambitie om medewerkers, studenten en de maatschappij met elkaar in verbinding te brengen en ze te laten zoeken naar de meerwaarde die ze kunnen hebben voor elkaar. Resultaat? Zowel de student, de medewerker als de maatschappij groeien. Het is voor het Vitalis belangrijk dat studenten een meerwaarde kunnen bieden aan de maatschappij. (Vitalis College) De mbo-sector, waar les in wordt gegeven op deze scholen, wordt momenteel onder handen genomen door de Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW), Jet Bussemaker. Zij heeft investeringsaanvragen goedgekeurd om mbo-instellingen te verbeteren. Haar wens is scholen en het bedrijfsleven te stimuleren samen met de regio te investeren in goed onderwijs. In dit onderwijs moeten modernere materialen en technieken opgenomen worden zodat studenten beter voorbereid zijn op de beroepspraktijk waar zij in terecht zullen komen. (Rijksoverheid, 2014) Daarnaast is de urennorm vanaf het schooljaar aangepast naar 1040 klokuren per jaar. Dit zorgt voor intensivering van het onderwijs. De insteek is dat studenten veertig weken in een jaar veertig klokuren met de opleiding bezig is. Dit komt neer op 1600 uur per jaar. Hiervan moeten minimaal 1000 uren besteed worden aan onderwijs op school en beroepspraktijkvorming. (MBO15, 2013) Beide scholen zijn, zoals eerder genoemd onderdeel van ROC West-Brabant. In de regiovisie van ROC West-Brabant beschreven dat een intensievere samenwerking van het onderwijs en de arbeidsmarkt gewenst wordt. De studenten die afgestudeerd zijn moeten goed aansluiten op het werkveld en daarom is in het onderwijs een samenwerking met de arbeidsmarkt belangrijk. (ROC West-Brabant, 2014) 7

8 1.2 Product, dienst, assortiment Het Kellebeek College biedt mbo-opleidingen aan op verschillende niveaus binnen de opleidingen verpleging & verzorging, uiterlijke verzorging, assisterende gezondheidszorg en gezondheidstechniek, pedagogische medewerker en onderwijsassistent en medewerker Maatschappelijke zorg. (Kellebeek College). Op het Kellebeek college is ook het Huis van Morgen gevestigd. Dit is een ruimte waarin verschillende zorgtechnologieën zijn verwerkt. Dit huis is opgestart om zorginnovaties zichtbaar te maken aan een breed publiek. Het Vitalis College biedt onderwijs aan op verschillende niveaus binnen de sectoren mode, uiterlijke verzorging, veiligheid en zorg & welzijn. 1.3 Probleemstelling voor het project Op het Kellebeek College is aangegeven dat gezien wordt dat studenten in de zorg voor een ander soort werkveld komen te staan. De aard van de zorg die studenten moeten leveren verandert en studenten komen dus voor ander soort situaties te staan. Het ontwikkelen van de technologie blijft vooruit gaan en dit wordt steeds vaker gezien wordt in het toekomstige beroepenveld van de studenten. In het werkveld worden bijvoorbeeld ipads gebruikt, domoticasystemen of valsensoren. Studenten worden hiermee geconfronteerd zonder hierover les te hebben gehad. Momenteel geeft het Kellebeek nog minimaal les in deze richting. Wel is in hun onderwijsdoelstelling opgenomen dat zij graag studenten zo vroeg mogelijk in hun opleiding willen laten kennismaken met de toepassingen van nieuwe technologie en methoden. (Zorgboulevard Roosendaal, 2014) Op het Vitalis College is aangegeven dat in de beroepspraktijk (waar de studenten ook stages lopen) gezien wordt dat steeds meer wordt nagedacht over technologische toepassingen. Nog niet overal zijn deze innovaties al ver doorgevoerd, maar in veel gevallen zit dit er wel aan te komen. Het gebruik van technologie zal van studenten andere kwaliteiten vragen en stelt andere eisen aan de studenten die in de beroepspraktijk terecht zullen komen. Het wordt daarom belangrijk gevonden dat studenten opgeleid worden hiermee om te gaan. Momenteel geeft het Vitalis een dagdeel les over domotica in heel de opleiding. Zij geven aan dat er momenteel weinig kennis is over zorgtechnologie. Gezien de veranderingen in de zorg vinden zij het belangrijk dat deze kennis wordt uitgebreid. Het Vitalis College en het Kellebeek College zijn zich dus bewust van de veranderingen in de zorg en de groei van technologische mogelijkheden. Zij vinden het belangrijk dat hun studenten leren met deze veranderende situatie om te gaan. Ook moeten zij meegaan in de richtlijnen die de overheid stelt aan het onderwijs. Momenteel weten zij niet goed hoe de zorgopleidingen meer met technologie verbonden kunnen worden en hoe dit structureel in het curriculum opgenomen kan worden. Concreet hebben zij vier vragen waar zij antwoord op willen voordat zij lessen kunnen schrijven voor dit onderwerp: - Wat moeten studenten weten over zorgtechnologie? - Welke competenties of werkprocessen zijn daarvoor nodig? - Zou dit onderwerp één losse periode gegeven moeten worden of moet dit verweven worden met de andere lessen? - Waar kunnen docenten relevante informatie verkrijgen over de onderdelen waar studenten vanaf moeten weten? 8

9 Naar aanleiding van de probleemstelling volgt de volgende hoofdvraag: Met welke informatie kan zorgtechnologie structureel in de opleidingen verzorgende IG en verpleegkundige van het Vitalis College en het Kellebeek College opgenomen worden? 1.4 Afbakening project In verband met de beschikbare tijd voor dit project kunnen niet alle onderwerpen gelinkt aan het verbeteren van het zorgonderwijs meegenomen worden binnen dit onderzoek. Om deze reden is de volgende afbakening gemaakt: - Zoals genoemd biedt het Kellebeek College opleidingen in de sectoren verpleging en verzorging, uiterlijke verzorging, assisterende gezondheidszorg, pedagogisch medewerker & onderwijsassistent en maatschappelijke zorg. Het Vitalis college verzorgt opleidingen in de sectoren zorg en welzijn, uiterlijke verzorging, mode en veiligheid. Binnen dit onderzoek zal alleen gekeken worden naar de opleidingen verzorgende op niveau 3 en verpleegkundige op niveau 4. Van deze opleidingen bestaan zowel een BOL als de BBL-variant, deze zullen beide bekeken worden. - De gegevens van het project worden gepresenteerd in de vorm van een adviesrapport. In dit rapport zullen geen lessen of lesmaterialen opgenomen zijn. Het advies wordt zo opgesteld, dat de personen die binnen deze opleidingen verantwoordelijk zijn voor het schrijven van lesmateriaal, voldoende informatie hebben om lessen op te stellen. - In de literatuur bestaan verschillende definities van technologie en daarmee ook van zorgtechnologie. De definitie die tijdens dit project aangehouden wordt is afgeleid van de definitie die de World Health Organisation in 2007 heeft opgesteld. Deze luidt: Zorgtechnologie is de toepassing van kennis en vaardigheden in de vorm van apparaten, procedures of systemen ontwikkeld om een gezondheidsprobleem op te lossen en/of de kwaliteit van leven te verbeteren. (World Health Organization, 2007) - Tot slot moet het advies passen binnen de richtlijnen van het Kwalificatie Dossier vanaf 2015 opgesteld door Calibris. Dit zijn de richtlijnen vanuit de overheid waar de scholen zich aan moeten houden bij het schrijven van lesmateriaal. 9

10 2. Doelstellingen De hoofddoelstelling van dit project luidt: Op 15 januari 2015 wordt een adviesrapport opgeleverd waarin beschreven wordt hoe de onderwijsinstellingen het Kellebeek en het Vitalis college zorgtechnologie structureel in het curriculum van de opleidingen verzorgende IG en verpleegkundige kunnen opnemen zodat toekomstige zorgprofessionals dit kunnen toepassen in de praktijk. In dit advies wordt de informatie beschreven waarmee de personen die binnen deze opleidingen verantwoordelijk zijn voor het schrijven van lesmateriaal, lessen zorgtechnologie vorm kunnen geven. Subdoelstellingen Naast de hoofddoelstelling zijn subdoelstellingen opgesteld zodat de hoofddoelstelling behaald kan worden. Deze luiden als volgt. Subdoelstelling 1: Op 7 november 2014 is bepaald wat de studenten moeten leren over zorgtechnologie Mijlpaal 1: Op 26 september 2014 zijn criteria opgesteld voor de te interviewen personen Mijlpaal 2: Op 31 oktober 2014 zijn alle interviews afgenomen. Mijlpaal 3: Op 7 november 2014 is aan de hand van de interviews een programma van eisen opgesteld. Subdoelstelling 2: Op 21 november 2014 is bekeken hoe zorgtechnologie binnen het curriculum van de opleidingen verzorgende IG en verpleegkundige past. Mijlpaal 1: Op 14 november 2014 zijn de richtlijnen opgesteld waar rekening mee gehouden dient te worden. Mijlpaal 2: Op 21 november 2014 zijn de visies van betrokkenen in kaart gebracht. Mijlpaal 3: Op 21 november 2014 is besloten op welke manier zorgtechnologie binnen het curriculum past. Subdoelstelling 3: Op 5 december 2014 is in kaart gebracht hoe het Huis van Morgen ingezet kan worden voor het leren van vaardigheden. Mijlpaal 1: Op 28 november 2014 is in kaart gebracht welke zorgtechnologieën het Huis van Morgen kan bieden voor het leren van vaardigheden. Mijlpaal 2: Op 5 december 2014 is bekeken hoe deze zorgtechnologieën gebruikt kunnen worden voor onderwijsdoeleinden. Subdoelstelling 4: Op 26 december 2014 is de benodigde theoretische kennis over zorgtechnologie opgesteld. Mijlpaal 1: Op 26 december 2014 is literatuur over benodigde theoretische vaardigheden opgesteld. Mijlpaal 2: Op 26 december 2014 is literatuur over benodigde vaardigheden opgesteld. Mijlpaal 3: Op 26 december 2014 is de literatuur die voor docenten relevant is gebundeld. Subdoelstelling 5: Op 15 januari 2015 is het adviesrapport opgeleverd. Mijlpaal 1: Op 8 januari 2015 is een conceptrapport opgesteld. Mijlpaal 2: Op 15 januari 2015 is het definitieve adviesrapport opgesteld. 10

11 3. Relevante documenten Morcus, D. (2014). Zorgtechnologie in de schoolbanken. Tilburg: Avans Hogeschool Tilburg. In dit stageverslag wordt aanbevolen welke theoretische kennis toegevoegd moet worden aan het curriculum van de zorgopleidingen van ROC Tilburg. 11

12 4. Werkzaamheden In dit hoofdstuk worden de werkzaamheden per subdoel besproken. Door deze werkzaamheden uit te voeren worden de mijlpalen en uiteindelijk de subdoelen behaald. Subdoelstelling 1: Op 7 november 2014 is bepaald wat de studenten moeten leren over zorgtechnologie Activiteiten: - Criteria opstellen voor zorginstellingen en experts die geraadpleegd kunnen worden; - Zorginstellingen en experts benaderen voor interviews; - Interviews opstellen; - Interviews uitvoeren; - Interviews uitwerken; - Een programma van eisen opstellen over welke theoretische kennis over zorgtechnologie nodig is; - Een programma van eisen opstellen over welke vaardigheden binnen dit vakgebied nodig zijn. Subdoelstelling 2: Op 21 november 2014 is bekeken hoe zorgtechnologie binnen het curriculum van de opleidingen verzorgende IG en verpleegkundige past. Activiteiten: - In kaart brengen welke richtlijnen het kwalificatiedossier stelt aan deze opleidingen; - Gesprekken houden met betrokkenen over hun visie op de juiste plaats binnen het curriculum; - Beslissen hoe de inhoud van het onderwerp zorgtechnologie binnen het curriculum van de opleidingen past. Subdoelstelling 3: Op 5 december 2014 is in kaart gebracht hoe het Huis van Morgen ingezet kan worden voor het leren van vaardigheden. Activiteiten: - In kaart brengen welke zorgtechnologieën momenteel aanwezig zijn in het Huis van Morgen; - In kaart brengen hoe toekomstige zorgtechnologieën in het Huis van Morgen worden opgenomen; - Het programma van eisen vergelijken met de huidige en toekomstige zorgtechnologieën van het Huis van Morgen; - Deze gegevens omzetten in materiaal dat bruikbaar is voor onderwijsdoeleinden. Subdoelstelling 4: Op 26 december 2014 is de benodigde theoretische kennis over zorgtechnologie opgesteld. Activiteiten: - Bepalen welke theoretische kennis nodig is aan de hand van het programma van eisen; - Literatuurstudie naar benodigde theoretische kennis doen; - Theoretische kennis ter ondersteuning van de vaardigheden uit het Huis van Morgen opstellen; - Theoretische kennis over de overige benodigde onderwerpen opstellen; - Theoretische kennis voor docenten bundelen. 12

13 Subdoelstelling 5: Op 15 januari 2015 is het adviesrapport opgeleverd. Activiteiten: - Conceptrapport opstellen aan de hand van alle bovenstaande informatie; - Feedback verwerken; - Definitief adviesrapport opstellen. 13

14 5. Eisen ten aanzien van de kwaliteit Onderstaande eisen stellen voorwaarden aan de kwaliteit van het eindrapport. Aan deze eisen zal het adviesrapport moeten voldoen. Externe voorwaarden - De uitkomst van het project moet passen binnen de visies van het Kellebeek en het Vitalis College. - Het product moet voldoen aan de richtlijnen van het kwalificatiedossier vanaf Functionele eisen - Het adviesrapport is in goed begrijpbaar Nederlands opgesteld. - De literatuurlijst is opgesteld volgens de APA-stijl. - Door middel van het adviesrapport moet het advies uitgevoerd kunnen worden; het advies moet dus realistisch, toepasbaar en goed afgestemd op de doelgroep zijn. Bedrijfseigen beperkingen - Het project moet uitgevoerd kunnen worden met de middelen die de student en de onderwijsinstellingen tot hun beschikking hebben. Risicoanalyse De volgende situaties kunnen het project vertragen of mogelijk beëindigen: - Ziekte van projectleider of opdrachtgevers. - De deadline van een (tussen)product wordt niet behaald. Als de situatie zich voordoet dat het project vertraagd wordt, zal de laatste doelstelling niet of minder uitgebreid uitgevoerd worden. 14

15 6. Kwaliteitsbewaking Om tot een goed resultaat te komen moeten de processen tot het uiteindelijke product soepel verlopen. Foute beslissingen of achterstanden moeten worden voorkomen. Een juiste kwaliteitsbewaking is daarom essentieel. De kwaliteitsbewaking van dit project wordt in dit hoofdstuk beschreven. De uitvoerende student zal er op toezien dat alle werkzaamheden binnen de geplande tijd en binnen het geplande budget uitgevoerd worden. Deze controle wordt uitgevoerd tijdens de afspraken met de praktijkbegeleider en de hogeschoolbegeleiding. De begeleiding kan waar nodig ingrijpen en bijsturen. Deze controle vindt onder andere plaats door de mijlpalen. Van elk mijlpaalproduct wordt de opdrachtgever op de hoogte gesteld. Deze kan dan controleren of dit product aan de eisen voldoet. Begeleiding wordt uitgevoerd door Marianne van Hulsbergen, begeleider vanuit de primaire stage-instelling, Mijke van As, begeleider vanuit de secundaire stage-instelling en Henri Hurkmans, begeleider vanuit de hogeschool. 15

16 7. Planning Onderstaand schema geeft de planning voor dit project weer. In deze planning zijn de doelstellingen dikgedrukt opgenomen, de mijlpalen schuingedrukt en de werkzaamheden puntsgewijs. In het schema wordt de tijd die gedaan wordt over de doelstellingen lichtblauw weergeven, de werkzaamheden donkerblauw en de mijlpalen met een rode streep. 16

17 8. Kosten Het aantal uur dat in het totaal aan het project besteed zal worden is van te voren vastgesteld. Er moeten 840 studie-uren in het project gestoken worden. Deze uren zullen op verschillende locaties ingevuld worden: op het Kellebeek College, het Vitalis College en wanneer nodig thuis. Deze uren zullen verspreid over 20 weken aan de stageopdracht besteed worden. Verder zijn voor dit project in principe geen kosten in de vorm van geld beschikbaar gesteld. 17

18 9. Organisatie & informatie Voor een goed projectverloop is een goede organisatie nodig. In dit hoofdstuk wordt de organisatie van dit project behandeld. De betrokken partijen en de communicatie hiertussen zullen hier beschreven worden. Uitvoering project Dit project wordt uitgevoerd door één student, Loni Schuurmans. Dit houdt in dat zij alle taken en verantwoordelijkheden die nodig zijn voor een goede uitvoering van dit project op zich neemt. Daarnaast wordt één keer in de twee weken bekeken of begeleiding vanuit school nodig is. Henri Hurkmans zal hierin opgedane informatie verkrijgen en zo nodig bijsturen. Betrokken partijen Bij dit project zijn een aantal instanties betrokken. Allereerst het Kellebeek College, de primaire opdrachtgever van dit project. Deze school zit gevestigd in Roosendaal, waar Marianne van Hulsbergen de contactpersoon van is. Daarnaast is het Vitalis College de tweede opdrachtgever voor dit project. Deze school is gevestigd in Breda, waar Mijke van As contactpersoon is. Tot slot is het Care Innovation Center een belangrijke partij in deze opdracht. De innovaties uit het Huis van Morgen (opgestart door het CIC) zullen in het onderwijs verwerkt worden. Met deze partij wordt contact gehouden via Chantal van Spaendonck. Communicatie tussen deze partijen Van alle partijen zijn de adressen en telefoonnummers bekend, dus wanneer contact op locatie niet mogelijk is zullen deze manieren van communiceren gebruikt worden. In ieder geval elke week wordt contact opgenomen met beide scholen over de huidige stand van zaken omtrent het project. De tussenproducten van het project worden met alle betrokken partijen gedeeld. 18

19 Bibliografie Kellebeek College. (sd). Opgehaald van Kellebeek College: MBO15. (2013). Infoblad onderwijstijd. MBO15. Rijksoverheid. (2014, September 1). 42 miljoen euro naar innovatiever beroepsonderwijs. Opgehaald van Rijkoverheid: ROC West-Brabant. (2014). Regiovisie West-Brabant. Roosendaal: ROC West-Brabant. Vitalis College. (sd). Opgehaald van Vitalis College: World Health Organization. (2007). Health technologies. World Health Organization. Zorgboulevard Roosendaal. (2014). Zorgboulevard Roosendaal: Plan van aanpak ten behoeve van het oprichten en ontwikkelen van de zorg- en welzijnsboulevard Roosendaal. Roosendaal. 19

20 20

21 Bijlage 2 Gebruikte definities 21

22 Onderstaande definities zijn gebruikt in het rapport Complexiteit van zorg De mate waarin verpleegkundigen en verzorgenden in hun werkzaamheden te maken hebben met routines of juist onvoorspelbaarheid. (Nivel, 2007) Domotica Domotica is een systeem dat is aangebracht in de eigen woning of in de kamer van een verpleeghuis, verzorgingshuis, instelling voor gehandicaptenzorg of kleinschalige woongroepen, bestaande uit een combinatie van verschillende, met elkaar communicerende technische componenten. (Kenniscentrum wonen en zorg, 2012) ehealth ehealth is het gebruik van nieuwe informatie- en communicatietechnologieën, en met name internettechnologie, om gezondheid en gezondheidszorg te ondersteunen of te verbeteren. (Krijgsman & Klein Wolterink, 2012) Elektronisch patiënten dossier: Het elektronisch patiëntendossier (EPD) is een software toepassing waarin medische patiënten gegevens in digitale vorm bewaard en beschikbaar gemaakt worden. Het doel van een EPD is meestal het huidige of toekomstige zorgproces rondom een patiënt te ondersteunen. De meeste EPD-systemen bevatten de patiëntengegevens afkomstig van één enkele organisatie (of organisatiedeel), bijvoorbeeld een ziekenhuis of een huisartsenpraktijk. Sommige EPD's bevatten de patiëntengegevens afkomstig uit een regio of een land. (Mies, 2009) Medische technologie Elk instrument, toestel of apparaat, elke stof of elk ander artikel dat of die alleen of in combinatie wordt gebruikt, met inbegrip van de software die voor de goede werking ervan benodigd is, en dat of die door de fabrikant bestemd is om bij de mens voor de volgende doeleinden te worden aangewend: - diagnose, preventie, bewaking, behandeling of verlichting van ziekten, - diagnose, bewaking, behandeling, verlichting of compensatie van verwondingen of een handicap, - onderzoek naar of vervanging of wijziging van de anatomie of van een fysiologisch proces, - beheersing van de bevruchting, waarbij de belangrijkste beoogde werking in of aan het menselijk lichaam niet met farmacologische of immunologische middelen of door metabolisme wordt bereikt, maar wel door dergelijke middelen kan worden ondersteund. (Vries, Drongelen, Koudijs-Siebel, Pot, & Geertsma, 2014) Weerstand Een negatieve gedragsintentie van een medewerker ten aanzien van de invoering van veranderingen in de structuur, cultuur of werkwijze van een organisatie of afdeling, resulterend in een inspanning van de kant van de medewerker om het veranderingsproces te hinderen dan wel te vertragen (Westelaken & Peters, 2011) Zelfmanagement Het individuele vermogen om goed om te gaan met symptomen, behandeling, lichamelijke en sociale consequenties van de chronische aandoening en de bijbehorende aanpassingen in leefstijl. Zelfmanagement is effectief wanneer mensen in staat zijn zelf hun gezondheidstoestand te monitoren en de cognitieve, gedragsmatige en emotionele reacties te vertonen die bijdragen aan een bevredigende kwaliteit van leven. (Baardman, Booys, Heldoorn, & Meulmeester, 2009) Zorgtechnologie Zorgtechnologie is de toepassing van kennis en vaardigheden in de vorm van apparaten, procedures of systemen ontwikkeld om een gezondheidsprobleem op te lossen en/of de kwaliteit van leven te verbeteren. (World Health Organization, 2007) 22

23 Bibliografie Document van website Nivel. (2007, April). Factsheet Panel Verpleegkundigen en Verzorgenden, april Opgehaald van Nivel: panels.pdf Rapporten Baardman, J., Booys, M. d., Heldoorn, M., & Meulmeester, M. (2009). Zelfmanagement 2.0. Utrecht: Nationale Patiënten Consumenten Federatie. Krijgsman, J., & Klein Wolterink, G. (2012). Whitepaper ordening in de wereld van ehealth. Nictiz. Mies, R. (2009). Het invoeren van een elektronisch patiëntendossier. Roosendaal: Open Universiteit Nederland. Vries, C. d., Drongelen, A. v., Koudijs-Siebel, A., Pot, J., & Geertsma, R. (2014). Risicovolle medische technologie en specifieke eisen aan bekwaamheid. Rijkinstituut voor Volksgezondheid en Milieu. Westelaken, M. v., & Peters, V. (2011). Participatief veranderen. Nijmegen: Samenspraak. World Health Organization. (2007). Health technologies. World Health Organization. Website Kenniscentrum wonen en zorg. (2012, November 22). ICT in de zorg: waarover hebben we het? Opgehaald van Kenniscentrum wonen en zorg: waarover_hebben_we_het 23

24 Bijlage 3 Gebruikte afkortingen 24

25 Onderstaande afkortingen zijn gebruikt in het rapport. ADL = Algemene Dagelijkse Levensverrichtingen BBL = Beroeps Opleidende Leerweg BOL = Beroeps Begeleidende Leerweg ECD = Elektronisch Cliënten Dossier EPD = Elektronisch Patiënten Dossier GGZ = Geestelijke Gezondheidszorg GHZ = Gehandicaptenzorg GPS = Global Positioning System HBO/hbo = Hoger Beroepsonderwijs ICT = Informatie en Communicatie Technologie IG = Individuele Geneeskunde MBO/mbo = Middelbaar Beroepsonderwijs MMZ = Medewerker Maatschappelijke Zorg KZ = Kraamzorg PMD = Project Management Document PHR = Personal Health Record PvE = Programma van Eisen RFID = Radio Frequency Identification RIVM = Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu ROC = Regionaal Opleidingscentrum VVT = Verpleeg- en Verzorgingstehuizen en Thuiszorg ZK = Ziekenhuis 25

26 Bijlage 4 Literatuurstudie 26

27 Literatuurstudie Een tweede onderbouwing voor het bepalen wat studenten moeten leren over zorgtechnologie komt voort uit deze literatuurstudie. Het doel van deze literatuurstudie is om te bekijken wat in de literatuur geschreven wordt over factoren die een rol spelen bij het succesvol gebruik maken van zorgtechnologie. Hierin wordt ook de rol van de zorgverlener bekeken. Op deze manier wordt getracht een beeld te schetsen over wat zorgverleners wel of juist niet moeten doen om het gebruik van technologie in de zorg mogelijk te maken. Deze factoren kunnen meegenomen worden in het onderwijs. In de literatuur is op zoek gegaan naar antwoord op de volgende vragen: 1. Wat zijn de mogelijkheden op het gebied van technologie in de zorg? 2. Welke factoren belemmeren het gebruik van technologie in de zorg? 3. Welke factoren stimuleren het gebruik van technologie in de zorg? 4. Welke rol kan een zorgverlener aannemen om het gebruik van technologie in de zorg te stimuleren? Bij het zoeken naar literatuur is gebruik gemaakt van verschillende databanken: en Deze databanken zijn allen gericht op literatuur binnen de gezondheidszorg en/of het onderwijs en daarom is gekozen van deze databanken gebruik te maken. In deze databanken zijn de volgende zoektermen gebruikt (of combinaties van): - Zorgtechnologie; - ehealth; - Domotica; - Zorg op afstand; - Medische technologie; - Robotica; - Veranderende zorg; - Technologie in de zorg; - Veranderingen in het onderwijs; - Implementatie technologie in de zorg. Daarbij is rekening gehouden met het verschijningsjaar van de literatuur. Literatuur ouder dan tien jaar is niet meegenomen in dit literatuuronderzoek omdat de kans groot is dat het om verouderde literatuur gaat. In deze bijlage zullen per deelvraag de resultaten besproken worden. 27

28 Mogelijkheden op het gebied van zorgtechnologie In deze paragraaf zal worden ingegaan op de mogelijkheden die reeds bestaan op het gebied van technologie in de zorg. Er zal breed worden ingegaan op de mogelijkheden zonder hierbij aanbieders of details te noemen. Hoewel zoveel mogelijk bekende technologieën in deze paragraaf zijn opgenomen wordt niet gegarandeerd dat dit overzicht volledig is. In de literatuur bestaan verschillende definities van technologie en daarmee ook van zorgtechnologie. De definitie die tijdens dit project aangehouden wordt is afgeleid van de definitie die de World Health Organisation in 2007 heeft opgesteld. Deze luidt: Zorgtechnologie is de toepassing van kennis en vaardigheden in de vorm van apparaten, medicijnen, procedures of systemen ontwikkeld om een gezondheidsprobleem op te lossen en/of de kwaliteit van leven te verbeteren. (World Health Organization, 2007) Om inzicht te krijgen in de mogelijkheden van zorgtechnologie is een literatuurstudie uitgevoerd naar de mogelijkheden van zorgtechnologie. ehealth Van het begrip ehealth bestaan verschillende omschrijvingen. In het kader van dit project wordt de definitie opgesteld door auteurs van Nictiz 1 gehanteerd. Deze luidt: ehealth is het gebruik van nieuwe informatie- en communicatietechnologieën, en met name internettechnologie, om gezondheid en gezondheidszorg te ondersteunen of te verbeteren. (Krijgsman & Klein Wolterink, 2012) Hoewel dit een brede definitie is, laat het zich kenmerken door het gebruik van internet. Een variant op het begrip ehealth is mhealth, dit staat voor mobile health. Dit is hetzelfde als ehealth maar hierbij wordt gebruik gemaakt van een verplaatsbaar (mobiel) apparaat, bijvoorbeeld een telefoon of ipad. Veel vormen van ehealth zijn ook in deze vorm beschikbaar. In 2013 is door twee onderzoeksinstituten (Nivel 2 en Nictiz) een landelijke ehealth-monitor gestart. Het doel hiervan is inzicht te geven in de beschikbaarheid en het gebruik en ehealth in de zorg (Nivel, 2013). In het onderzoeksrapport van 2013 wordt beschreven voor welke doeleinden ehealth ingezet wordt. De verschillende doelen zijn: - Het bevorderen van zelfmanagement; - Het vergroten van doelmatigheid en betaalbaarheid van de zorg; - Het vergroten van continuïteit van zorg; - Het vergroten van patiëntveiligheid; - Het verbeteren van de kwaliteit van zorg; - Het vergroten van de toegankelijkheid van zorg. (Krijgsman, et al., 2013) Om een ordening aan te brengen in de onderdelen van ehealth wordt de indeling van de genoemde ehealth-monitor aangehouden. Hierin worden categorieën in ehealth aangebracht aan de hand van hun functie. Mogelijke categorieën zijn: 1. Het zoeken of bijhouden van gezondheidsinformatie 2. Communicatie tussen zorgverlener en zorgvrager 3. Dossiervoering door zorgverleners 1 Nictiz is een onderzoeksinstituut dat streeft naar betere zorg door betere informatie. Het aandachtsveld van de organisatie is het ondersteunen van het zorgveld bij het benutten van ICT om de kwaliteit van en efficiëntie binnen de zorg te verbeteren (Nictiz). 2 Nivel staat voor het Nederlands instituut voor onderzoek van de gezondheidszorg. Zij voeren onderzoek uit naar verschillenden onderwerpen binnen de Nederlandse gezondheidszorg, vaak met een link naar het gebruik van zorgtechnologie. 28

Technologie in de zorg thuis

Technologie in de zorg thuis Nivel_OverzStudie_Technologie_omslagstudie 10-09-13 11:37 Page 1 > + + < > < > < > = = < > = = < > < > < Nederlands instituut voor onderzoek van de gezondheidszorg Postadres > + + < Postbus 1568, 3500

Nadere informatie

omotica n de angdurige Domotica in de langdurige zorg - Inventarisatie van technieken en risico s

omotica n de angdurige Domotica in de langdurige zorg - Inventarisatie van technieken en risico s omotica n de Domotica in de langdurige zorg - Inventarisatie angdurige van technieken en risico s Handreiking voor risicobeheersing door zorgaanbieders Domotica in de langdurige zorg - Inventarisatie van

Nadere informatie

ehealth, verder dan je denkt

ehealth, verder dan je denkt ehealth, verder dan je denkt ehealth/cover ehealth-monitor 2013 ehealth, verder dan je denkt ehealth-monitor 2013 Auteurs: Johan Krijgsman Jolanda de Bie Arina Burghouts Judith de Jong Geert-Jan Cath

Nadere informatie

Toepassing van domotica in de zorg moet zorgvuldiger

Toepassing van domotica in de zorg moet zorgvuldiger Toepassing van domotica in de zorg moet zorgvuldiger Den Haag, oktober 2009 2 INSPECTIE VOOR DE GEZONDHEIDSZORG 3 RAPPORT Inhoudsopgave Voorwoord 5 Samenvatting 7 1 Inleiding 9 1.1 Aanleiding en belang

Nadere informatie

ADVIESRAPPORT VILANS. Communicatie in Context. Studenten: Roy Boerhof s4375653. Mark Dunnewind s4349660

ADVIESRAPPORT VILANS. Communicatie in Context. Studenten: Roy Boerhof s4375653. Mark Dunnewind s4349660 ADVIESRAPPORT VILANS Cursus: Communicatie in Context Studenten: Roy Boerhof s4375653 Maarten van Bun s4380649 Mark Dunnewind s4349660 Rick Haukes s4379527 Opdracht: Het ontwikkelen van een reviewinstrument

Nadere informatie

Stichting E-hulp.nl 020-6884981 Van Diemenstraat 92 1013 CN Amsterdam www.e-hulp.nl info@e-hulp.nl

Stichting E-hulp.nl 020-6884981 Van Diemenstraat 92 1013 CN Amsterdam www.e-hulp.nl info@e-hulp.nl Stichting E-hulp.nl 020-6884981 Van Diemenstraat 92 1013 CN Amsterdam www.e-hulp.nl info@e-hulp.nl Deze scriptie is aangemeld voor de Scriptieprijs Online Hulp 2012. Een overzicht van alle scripties over

Nadere informatie

Ouderenzorg in het middelbaar beroepsonderwijs. Een inventarisatie bij zorgopleidingen (niveau 2 en 3)

Ouderenzorg in het middelbaar beroepsonderwijs. Een inventarisatie bij zorgopleidingen (niveau 2 en 3) Ouderenzorg in het middelbaar beroepsonderwijs Een inventarisatie bij zorgopleidingen (niveau 2 en 3) J. Hamers E. van Rossum J. Peeters V. Rameckers N. Meijs Maastricht, Juli 2012 Inhoudsopgave 1. Inleiding

Nadere informatie

Communicatie in de zorg van scherm tot scherm. Praktijkvoorbeelden en aandachtspunten voor de implementatie van beeldcommunicatie.

Communicatie in de zorg van scherm tot scherm. Praktijkvoorbeelden en aandachtspunten voor de implementatie van beeldcommunicatie. Communicatie in de zorg van scherm tot scherm Praktijkvoorbeelden en aandachtspunten voor de implementatie van beeldcommunicatie. Colofon Auteur Foppe Rauwerda Johan Krijgsman Met dank aan Robert Blaas,

Nadere informatie

Het Chronic Care Model in Nederland

Het Chronic Care Model in Nederland Het Chronic Care Model in Nederland drs. M.E.M. Huijben Achtergrondstudie uitgebracht door de Raad voor de Volksgezondheid en Zorg bij het advies Bekwaam is bevoegd. Den Haag, 2011 Inhoudsopgave Samenvatting

Nadere informatie

Protocollaire Zorg. Curasoft: meer dan alleen ondersteuning?

Protocollaire Zorg. Curasoft: meer dan alleen ondersteuning? Protocollaire Zorg Curasoft: meer dan alleen ondersteuning? Dit onderzoek in het kader van de bachelor opdracht Gezondheidswetenschappen verbonden aan de Universiteit Twente zal protocollaire zorg belichten.

Nadere informatie

VOORTREKKERS IN V E R A N D E R I N G

VOORTREKKERS IN V E R A N D E R I N G VOORTREKKERS IN V E R A N D E R I N G Zorg en opleidingen partners in innovatie Advies van de Verkenningscommissie hbo gezondheidszorg I N H O U D S O P G A V E WOORD VOORAF HBO-ZORGPROFESSIONAL VAN DE

Nadere informatie

Naar nieuwe zorg en zorgberoepen: de contouren

Naar nieuwe zorg en zorgberoepen: de contouren Naar nieuwe zorg en zorgberoepen: de contouren Naar nieuwe zorg en zorgberoepen: de contouren Colofon Auteurs Dr. Marian Kaljouw en Dr. Katja van Vliet Onder redactie van De Commissie Innovatie Zorgberoepen

Nadere informatie

De maatschappij verandert. Verandert de zorg mee?

De maatschappij verandert. Verandert de zorg mee? De maatschappij verandert. Verandert de zorg mee? De maatschappij verandert. Verandert de zorg mee? 2 3 De samenleving verandert razendsnel. We zijn mondiger en verwachten meer dan ooit. Nieuwe, slimme

Nadere informatie

palliatieve zorg bij dementie een logische verbinding

palliatieve zorg bij dementie een logische verbinding Handreiking voor een goede samenwerking tussen palliatieve zorg en dementiezorg palliatieve zorg bij dementie een logische verbinding Colofon Vilans januari 2013 Onderdelen van deze uitgave mogen worden

Nadere informatie

Open Standaarden & Open Source Software in de zorg. Een verkennend onderzoek

Open Standaarden & Open Source Software in de zorg. Een verkennend onderzoek Open Standaarden & Open Source Software in de zorg Een verkennend onderzoek Oktober 2009 Auteurs : S. Seyffert H. Bakker R. Stegwee A. Blokhuis Datum: Oktober 2009 Inhoudsopgave MANAGEMENT SAMENVATTING...

Nadere informatie

Arbeidstoeleiding vanuit het pro en vso

Arbeidstoeleiding vanuit het pro en vso Arbeidstoeleiding vanuit het pro en vso Tussentijdse evaluatie Werkschool en vergelijking met Boris Een onderzoek in opdracht van het Ministerie van OCW Lot Coenen Suzanne de Visser Florieke Westhof Mirjam

Nadere informatie

INFORMATIEBEVEILIGING

INFORMATIEBEVEILIGING INFORMATIEBEVEILIGING EN HET NIEUWE WERKEN Afstudeerscriptie IT audit opleiding Postgraduate opleiding Vrije Universiteit Amsterdam April 2011 Adriaan van Nieuwmegen Gerlof Miedema 1 VOORWOORD Er is een

Nadere informatie

Onderzoek met mensen met een verstandelijke beperking

Onderzoek met mensen met een verstandelijke beperking Onderzoek met mensen met een verstandelijke beperking Hoe ver je gaat als interviewer, bakent de geïnterviewde af (Paul Jambers) Onderzoek met mensen met een verstandelijke beperking Handreikingen voor

Nadere informatie

Geïntegreerde zorg voor ouderen

Geïntegreerde zorg voor ouderen Geïntegreerde zorg voor ouderen Het oordeel van zorggebruikers en zorgverleners over twee voorbeeldmodellen Dr. Nasrin Tabibian Dr. Klaas Gorter Mei 2005 Inhoud Deel 1: Inleiding 1 Inleiding 7 1.1 Het

Nadere informatie

Hoe? Zo! Bring Your Own Device (BYOD)

Hoe? Zo! Bring Your Own Device (BYOD) Hoe? Zo! Inhoudsopgave 1 Inleiding 3 2 Wat is BYOD? 4 3 Hoe kun je BYOD zinvol inzetten? 7 4 Wat zijn de consequenties van de invoering van BYOD? 10 5 Hoe werkt BYOD voor medewerkers? 14 6 Hoe kan ik BYOD

Nadere informatie

Een overzicht van instrumenten voor het meten van zelfredzaamheid. Zo zelf- redzaam. Jennie Mast Evianne Wijenberg Mirella Minkman

Een overzicht van instrumenten voor het meten van zelfredzaamheid. Zo zelf- redzaam. Jennie Mast Evianne Wijenberg Mirella Minkman Een overzicht van instrumenten voor het meten van zelfredzaamheid Zo zelf- redzaam Jennie Mast Evianne Wijenberg Mirella Minkman Zo zelfredzaam Een overzicht van instrumenten voor het meten van zelfredzaamheid

Nadere informatie

Ouderen over ondersteuning en zorg

Ouderen over ondersteuning en zorg Ouderen over ondersteuning en zorg Kwaliteitscriteria voor ondersteuning en zorg vanuit ouderenperspectief met extra aandacht voor kwetsbare ouderen, waaronder migrantenouderen CSO Zorgbelang Nederland

Nadere informatie

UITWISSELING EN AANSLUITING TUSSEN ONDERWIJS EN WERKVELD

UITWISSELING EN AANSLUITING TUSSEN ONDERWIJS EN WERKVELD UITWISSELING EN AANSLUITING TUSSEN ONDERWIJS EN WERKVELD EEN ADVIESRAPPORT VOOR DE KNCV Suzanne Vrancken Masterstudent Research and Development in Science Education Universiteit Utrecht Begeleiding: Judith

Nadere informatie

Het succesvol implementeren van een standaard softwaresysteem

Het succesvol implementeren van een standaard softwaresysteem Het succesvol implementeren van een standaard softwaresysteem Bachelorthesis J.N. Zwikstra - 265948 Economie & Bedrijfseconomie Erasmus Universiteit Rotterdam Begeleider: prof. dr. G.J. van der Pijl Meelezer:

Nadere informatie

Auteur: Basil Waldmann Teamleider Zorgeenheid neurologie. Tel.: 020-4442220 E-mail: Basil.Waldmann@vumc.nl

Auteur: Basil Waldmann Teamleider Zorgeenheid neurologie. Tel.: 020-4442220 E-mail: Basil.Waldmann@vumc.nl BASIL WALDMANN Auteur: Basil Waldmann Teamleider Zorgeenheid neurologie Tel.: 020-4442220 E-mail: Basil.Waldmann@vumc.nl VU medisch centrum De Boelelaan 1117 1081 HV Amsterdam www.vumc.nl januari 2008

Nadere informatie

Actieplan Open overheid

Actieplan Open overheid Directoraat-Generaal Wonen, Bouwen en Integratie Actieplan Open overheid Datum September 2013 Status Definitief Pagina 2 van 40 1 Inleiding: Open overheid begint niet bij nul... 5 1.1 Actuele voorbeelden...

Nadere informatie

Co-creatie en mensgerichte innovatie in de ouderenzorg Voorbeelden uit de praktijk

Co-creatie en mensgerichte innovatie in de ouderenzorg Voorbeelden uit de praktijk Co-creatie en mensgerichte innovatie in de ouderenzorg Voorbeelden uit de praktijk WHITEPAPER Datum ID Nummer 25 januari 2013 12021 Auteur Johan Krijgsman Inleiding Om mensen te helpen langer zelfstandig

Nadere informatie

Elektronische leeromgevingen

Elektronische leeromgevingen Elektronische leeromgevingen 20 januari 2010 Over het gebruik in het middelbaar beroepsonderwijs Auteur Opdrachtgever Danny Streelder sambo~ict Inhoudsopgave INHOUDSOPGAVE...1 SAMENVATTING...3 1. INLEIDING...5

Nadere informatie

Programma Palliantie. Meer dan zorg. Programma Palliantie. Meer dan zorg

Programma Palliantie. Meer dan zorg. Programma Palliantie. Meer dan zorg Programma Palliantie. Meer dan zorg Programma Palliantie. Meer dan zorg Palliantie. Meer dan zorg ZonMw, Inhoud Samenvatting... 3 1. Inleiding... 5 1.1 Opdracht... 5 1.2 Totstandkoming van de tekst...

Nadere informatie

Handen en voeten aan beoordelen. handreiking invoering beoordelingssysteem in het hbo

Handen en voeten aan beoordelen. handreiking invoering beoordelingssysteem in het hbo Handen en voeten aan beoordelen handreiking invoering beoordelingssysteem in het hbo Inleiding In de cao voor het Hoger Beroepsonderwijs hebben cao partijen afspraken vastgelegd over de invoering van

Nadere informatie