Bijlage 1 Project Management Document

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Bijlage 1 Project Management Document"

Transcriptie

1 1

2 Inhoud Bijlage 1: Project Management Document... 3 Bijlage 2: Gebruikte definities Bijlage 3: Gebruikte afkortingen Bijlage 4: Literatuurstudie Bijlage 5: Topiclijst Bijlage 6: Proefinterview Bijlage 7: Labels van het interview Bijlage 8: Transcripten interviews Bijlage 9: Gecodeerde interviews Bijlage 10: Resultaten interviews Bijlage 11: Huidige aanwezige technologie Huis van Morgen Bijlage 12: Informatie voor docenten

3 Bijlage 1 Project Management Document 3

4 Project Management Document Onderwijs voor de zorg van morgen voor het Kellebeek College en het Vitalis College Versie: 1 Startdatum: Einddatum: Opsteldatum: Akkoord Kellebeek College Marianne van Hulsbergen: Akkoord Hogeschool Henri Hurkmans: Akkoord Vitalis College Mijke van As: Akkoord student Loni Schuurmans: 4

5 0. Uitvoeringsgegevens Bedrijfsgegevens: Kellebeek College Oostelijke Havendijk 4704 AD Roosendaal Tel: Vitalis College Terheijdenseweg 414, 4826 AB Breda Tel: Bedrijfsbegeleiding: Onderwijsinstelling: Hogeschoolbegeleiding: Student: Marianne van Hulsbergen Tel: Avans Hogeschool Cobbenhagenlaan 13 Postbus BB Tilburg Tel: 0031[13] Fax: 0031[13] Henri Hurkmans Tel: 0031[13] Loni Schuurmans Merelhof VA Made Tel: Studentnummer:

6 Inhoud 0. Uitvoeringsgegevens Situatiebeschrijving Bedrijf Product, dienst, assortiment Probleemstelling voor het project Afbakening project Doelstellingen Relevante documenten Werkzaamheden Eisen ten aanzien van de kwaliteit Kwaliteitsbewaking Planning Kosten Organisatie & informatie Bibliografie

7 1. Situatiebeschrijving In dit hoofdstuk wordt de situatie geschetst waarbinnen dit project uitgevoerd zal worden. De instellingen, hun diensten, de probleemstelling en de afbakening zullen hierin beschreven worden. 1.1 Bedrijf Deze opdracht wordt uitgevoerd in opdracht van twee scholen: het Kellebeek en het Vitalis College. Beide scholen bieden verschillende mbo-opleidingen aan, waaronder in ieder geval opleidingen binnen de zorg. Beide scholen zijn onderdeel van ROC (regionaal opleidingscentrum) West-Brabant. Kellebeek College Het Kellebeek College heeft als slogan: Find your destination. Het doel van het Kellebeek is studenten op weg naar hun bestemming in de maatschappij te helpen. Dat begint voor hen al bij het bezoeken van de open dagen, meeloopdagen en de aanmelding bij Kellebeek. De gehele studieloopbaan blijven ze polsen of de studenten op hun plek zitten en of zij bezig zijn met wat ze graag willen. Ook heeft het Kellebeek een bestemmingsgarantie tot vijf jaar na het verlaten van de opleiding Studenten kunnen in die vijf jaar terugkomen om te bekijken of het Kellebeek nog iets kan betekenen voor hen. Belangrijk in het Kellebeek is dat uitgegaan wordt van de bestemming die de student zelf formuleert. Waar de student heen wil in zijn leven is de rode lijn door het onderwijs. Het Vitalis College Het Vitalis College heeft drie locaties in Breda die praktijkgericht onderwijs aanbieden. Naast theoretische kennis doen studenten praktijkervaring op tijdens stages of diverse maatschappelijke projecten of uitwisselingen in binnen- of buitenland. De missie van het Vitalis college is: Het is onze ambitie om medewerkers, studenten en de maatschappij met elkaar in verbinding te brengen en ze te laten zoeken naar de meerwaarde die ze kunnen hebben voor elkaar. Resultaat? Zowel de student, de medewerker als de maatschappij groeien. Het is voor het Vitalis belangrijk dat studenten een meerwaarde kunnen bieden aan de maatschappij. (Vitalis College) De mbo-sector, waar les in wordt gegeven op deze scholen, wordt momenteel onder handen genomen door de Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW), Jet Bussemaker. Zij heeft investeringsaanvragen goedgekeurd om mbo-instellingen te verbeteren. Haar wens is scholen en het bedrijfsleven te stimuleren samen met de regio te investeren in goed onderwijs. In dit onderwijs moeten modernere materialen en technieken opgenomen worden zodat studenten beter voorbereid zijn op de beroepspraktijk waar zij in terecht zullen komen. (Rijksoverheid, 2014) Daarnaast is de urennorm vanaf het schooljaar aangepast naar 1040 klokuren per jaar. Dit zorgt voor intensivering van het onderwijs. De insteek is dat studenten veertig weken in een jaar veertig klokuren met de opleiding bezig is. Dit komt neer op 1600 uur per jaar. Hiervan moeten minimaal 1000 uren besteed worden aan onderwijs op school en beroepspraktijkvorming. (MBO15, 2013) Beide scholen zijn, zoals eerder genoemd onderdeel van ROC West-Brabant. In de regiovisie van ROC West-Brabant beschreven dat een intensievere samenwerking van het onderwijs en de arbeidsmarkt gewenst wordt. De studenten die afgestudeerd zijn moeten goed aansluiten op het werkveld en daarom is in het onderwijs een samenwerking met de arbeidsmarkt belangrijk. (ROC West-Brabant, 2014) 7

8 1.2 Product, dienst, assortiment Het Kellebeek College biedt mbo-opleidingen aan op verschillende niveaus binnen de opleidingen verpleging & verzorging, uiterlijke verzorging, assisterende gezondheidszorg en gezondheidstechniek, pedagogische medewerker en onderwijsassistent en medewerker Maatschappelijke zorg. (Kellebeek College). Op het Kellebeek college is ook het Huis van Morgen gevestigd. Dit is een ruimte waarin verschillende zorgtechnologieën zijn verwerkt. Dit huis is opgestart om zorginnovaties zichtbaar te maken aan een breed publiek. Het Vitalis College biedt onderwijs aan op verschillende niveaus binnen de sectoren mode, uiterlijke verzorging, veiligheid en zorg & welzijn. 1.3 Probleemstelling voor het project Op het Kellebeek College is aangegeven dat gezien wordt dat studenten in de zorg voor een ander soort werkveld komen te staan. De aard van de zorg die studenten moeten leveren verandert en studenten komen dus voor ander soort situaties te staan. Het ontwikkelen van de technologie blijft vooruit gaan en dit wordt steeds vaker gezien wordt in het toekomstige beroepenveld van de studenten. In het werkveld worden bijvoorbeeld ipads gebruikt, domoticasystemen of valsensoren. Studenten worden hiermee geconfronteerd zonder hierover les te hebben gehad. Momenteel geeft het Kellebeek nog minimaal les in deze richting. Wel is in hun onderwijsdoelstelling opgenomen dat zij graag studenten zo vroeg mogelijk in hun opleiding willen laten kennismaken met de toepassingen van nieuwe technologie en methoden. (Zorgboulevard Roosendaal, 2014) Op het Vitalis College is aangegeven dat in de beroepspraktijk (waar de studenten ook stages lopen) gezien wordt dat steeds meer wordt nagedacht over technologische toepassingen. Nog niet overal zijn deze innovaties al ver doorgevoerd, maar in veel gevallen zit dit er wel aan te komen. Het gebruik van technologie zal van studenten andere kwaliteiten vragen en stelt andere eisen aan de studenten die in de beroepspraktijk terecht zullen komen. Het wordt daarom belangrijk gevonden dat studenten opgeleid worden hiermee om te gaan. Momenteel geeft het Vitalis een dagdeel les over domotica in heel de opleiding. Zij geven aan dat er momenteel weinig kennis is over zorgtechnologie. Gezien de veranderingen in de zorg vinden zij het belangrijk dat deze kennis wordt uitgebreid. Het Vitalis College en het Kellebeek College zijn zich dus bewust van de veranderingen in de zorg en de groei van technologische mogelijkheden. Zij vinden het belangrijk dat hun studenten leren met deze veranderende situatie om te gaan. Ook moeten zij meegaan in de richtlijnen die de overheid stelt aan het onderwijs. Momenteel weten zij niet goed hoe de zorgopleidingen meer met technologie verbonden kunnen worden en hoe dit structureel in het curriculum opgenomen kan worden. Concreet hebben zij vier vragen waar zij antwoord op willen voordat zij lessen kunnen schrijven voor dit onderwerp: - Wat moeten studenten weten over zorgtechnologie? - Welke competenties of werkprocessen zijn daarvoor nodig? - Zou dit onderwerp één losse periode gegeven moeten worden of moet dit verweven worden met de andere lessen? - Waar kunnen docenten relevante informatie verkrijgen over de onderdelen waar studenten vanaf moeten weten? 8

9 Naar aanleiding van de probleemstelling volgt de volgende hoofdvraag: Met welke informatie kan zorgtechnologie structureel in de opleidingen verzorgende IG en verpleegkundige van het Vitalis College en het Kellebeek College opgenomen worden? 1.4 Afbakening project In verband met de beschikbare tijd voor dit project kunnen niet alle onderwerpen gelinkt aan het verbeteren van het zorgonderwijs meegenomen worden binnen dit onderzoek. Om deze reden is de volgende afbakening gemaakt: - Zoals genoemd biedt het Kellebeek College opleidingen in de sectoren verpleging en verzorging, uiterlijke verzorging, assisterende gezondheidszorg, pedagogisch medewerker & onderwijsassistent en maatschappelijke zorg. Het Vitalis college verzorgt opleidingen in de sectoren zorg en welzijn, uiterlijke verzorging, mode en veiligheid. Binnen dit onderzoek zal alleen gekeken worden naar de opleidingen verzorgende op niveau 3 en verpleegkundige op niveau 4. Van deze opleidingen bestaan zowel een BOL als de BBL-variant, deze zullen beide bekeken worden. - De gegevens van het project worden gepresenteerd in de vorm van een adviesrapport. In dit rapport zullen geen lessen of lesmaterialen opgenomen zijn. Het advies wordt zo opgesteld, dat de personen die binnen deze opleidingen verantwoordelijk zijn voor het schrijven van lesmateriaal, voldoende informatie hebben om lessen op te stellen. - In de literatuur bestaan verschillende definities van technologie en daarmee ook van zorgtechnologie. De definitie die tijdens dit project aangehouden wordt is afgeleid van de definitie die de World Health Organisation in 2007 heeft opgesteld. Deze luidt: Zorgtechnologie is de toepassing van kennis en vaardigheden in de vorm van apparaten, procedures of systemen ontwikkeld om een gezondheidsprobleem op te lossen en/of de kwaliteit van leven te verbeteren. (World Health Organization, 2007) - Tot slot moet het advies passen binnen de richtlijnen van het Kwalificatie Dossier vanaf 2015 opgesteld door Calibris. Dit zijn de richtlijnen vanuit de overheid waar de scholen zich aan moeten houden bij het schrijven van lesmateriaal. 9

10 2. Doelstellingen De hoofddoelstelling van dit project luidt: Op 15 januari 2015 wordt een adviesrapport opgeleverd waarin beschreven wordt hoe de onderwijsinstellingen het Kellebeek en het Vitalis college zorgtechnologie structureel in het curriculum van de opleidingen verzorgende IG en verpleegkundige kunnen opnemen zodat toekomstige zorgprofessionals dit kunnen toepassen in de praktijk. In dit advies wordt de informatie beschreven waarmee de personen die binnen deze opleidingen verantwoordelijk zijn voor het schrijven van lesmateriaal, lessen zorgtechnologie vorm kunnen geven. Subdoelstellingen Naast de hoofddoelstelling zijn subdoelstellingen opgesteld zodat de hoofddoelstelling behaald kan worden. Deze luiden als volgt. Subdoelstelling 1: Op 7 november 2014 is bepaald wat de studenten moeten leren over zorgtechnologie Mijlpaal 1: Op 26 september 2014 zijn criteria opgesteld voor de te interviewen personen Mijlpaal 2: Op 31 oktober 2014 zijn alle interviews afgenomen. Mijlpaal 3: Op 7 november 2014 is aan de hand van de interviews een programma van eisen opgesteld. Subdoelstelling 2: Op 21 november 2014 is bekeken hoe zorgtechnologie binnen het curriculum van de opleidingen verzorgende IG en verpleegkundige past. Mijlpaal 1: Op 14 november 2014 zijn de richtlijnen opgesteld waar rekening mee gehouden dient te worden. Mijlpaal 2: Op 21 november 2014 zijn de visies van betrokkenen in kaart gebracht. Mijlpaal 3: Op 21 november 2014 is besloten op welke manier zorgtechnologie binnen het curriculum past. Subdoelstelling 3: Op 5 december 2014 is in kaart gebracht hoe het Huis van Morgen ingezet kan worden voor het leren van vaardigheden. Mijlpaal 1: Op 28 november 2014 is in kaart gebracht welke zorgtechnologieën het Huis van Morgen kan bieden voor het leren van vaardigheden. Mijlpaal 2: Op 5 december 2014 is bekeken hoe deze zorgtechnologieën gebruikt kunnen worden voor onderwijsdoeleinden. Subdoelstelling 4: Op 26 december 2014 is de benodigde theoretische kennis over zorgtechnologie opgesteld. Mijlpaal 1: Op 26 december 2014 is literatuur over benodigde theoretische vaardigheden opgesteld. Mijlpaal 2: Op 26 december 2014 is literatuur over benodigde vaardigheden opgesteld. Mijlpaal 3: Op 26 december 2014 is de literatuur die voor docenten relevant is gebundeld. Subdoelstelling 5: Op 15 januari 2015 is het adviesrapport opgeleverd. Mijlpaal 1: Op 8 januari 2015 is een conceptrapport opgesteld. Mijlpaal 2: Op 15 januari 2015 is het definitieve adviesrapport opgesteld. 10

11 3. Relevante documenten Morcus, D. (2014). Zorgtechnologie in de schoolbanken. Tilburg: Avans Hogeschool Tilburg. In dit stageverslag wordt aanbevolen welke theoretische kennis toegevoegd moet worden aan het curriculum van de zorgopleidingen van ROC Tilburg. 11

12 4. Werkzaamheden In dit hoofdstuk worden de werkzaamheden per subdoel besproken. Door deze werkzaamheden uit te voeren worden de mijlpalen en uiteindelijk de subdoelen behaald. Subdoelstelling 1: Op 7 november 2014 is bepaald wat de studenten moeten leren over zorgtechnologie Activiteiten: - Criteria opstellen voor zorginstellingen en experts die geraadpleegd kunnen worden; - Zorginstellingen en experts benaderen voor interviews; - Interviews opstellen; - Interviews uitvoeren; - Interviews uitwerken; - Een programma van eisen opstellen over welke theoretische kennis over zorgtechnologie nodig is; - Een programma van eisen opstellen over welke vaardigheden binnen dit vakgebied nodig zijn. Subdoelstelling 2: Op 21 november 2014 is bekeken hoe zorgtechnologie binnen het curriculum van de opleidingen verzorgende IG en verpleegkundige past. Activiteiten: - In kaart brengen welke richtlijnen het kwalificatiedossier stelt aan deze opleidingen; - Gesprekken houden met betrokkenen over hun visie op de juiste plaats binnen het curriculum; - Beslissen hoe de inhoud van het onderwerp zorgtechnologie binnen het curriculum van de opleidingen past. Subdoelstelling 3: Op 5 december 2014 is in kaart gebracht hoe het Huis van Morgen ingezet kan worden voor het leren van vaardigheden. Activiteiten: - In kaart brengen welke zorgtechnologieën momenteel aanwezig zijn in het Huis van Morgen; - In kaart brengen hoe toekomstige zorgtechnologieën in het Huis van Morgen worden opgenomen; - Het programma van eisen vergelijken met de huidige en toekomstige zorgtechnologieën van het Huis van Morgen; - Deze gegevens omzetten in materiaal dat bruikbaar is voor onderwijsdoeleinden. Subdoelstelling 4: Op 26 december 2014 is de benodigde theoretische kennis over zorgtechnologie opgesteld. Activiteiten: - Bepalen welke theoretische kennis nodig is aan de hand van het programma van eisen; - Literatuurstudie naar benodigde theoretische kennis doen; - Theoretische kennis ter ondersteuning van de vaardigheden uit het Huis van Morgen opstellen; - Theoretische kennis over de overige benodigde onderwerpen opstellen; - Theoretische kennis voor docenten bundelen. 12

13 Subdoelstelling 5: Op 15 januari 2015 is het adviesrapport opgeleverd. Activiteiten: - Conceptrapport opstellen aan de hand van alle bovenstaande informatie; - Feedback verwerken; - Definitief adviesrapport opstellen. 13

14 5. Eisen ten aanzien van de kwaliteit Onderstaande eisen stellen voorwaarden aan de kwaliteit van het eindrapport. Aan deze eisen zal het adviesrapport moeten voldoen. Externe voorwaarden - De uitkomst van het project moet passen binnen de visies van het Kellebeek en het Vitalis College. - Het product moet voldoen aan de richtlijnen van het kwalificatiedossier vanaf Functionele eisen - Het adviesrapport is in goed begrijpbaar Nederlands opgesteld. - De literatuurlijst is opgesteld volgens de APA-stijl. - Door middel van het adviesrapport moet het advies uitgevoerd kunnen worden; het advies moet dus realistisch, toepasbaar en goed afgestemd op de doelgroep zijn. Bedrijfseigen beperkingen - Het project moet uitgevoerd kunnen worden met de middelen die de student en de onderwijsinstellingen tot hun beschikking hebben. Risicoanalyse De volgende situaties kunnen het project vertragen of mogelijk beëindigen: - Ziekte van projectleider of opdrachtgevers. - De deadline van een (tussen)product wordt niet behaald. Als de situatie zich voordoet dat het project vertraagd wordt, zal de laatste doelstelling niet of minder uitgebreid uitgevoerd worden. 14

15 6. Kwaliteitsbewaking Om tot een goed resultaat te komen moeten de processen tot het uiteindelijke product soepel verlopen. Foute beslissingen of achterstanden moeten worden voorkomen. Een juiste kwaliteitsbewaking is daarom essentieel. De kwaliteitsbewaking van dit project wordt in dit hoofdstuk beschreven. De uitvoerende student zal er op toezien dat alle werkzaamheden binnen de geplande tijd en binnen het geplande budget uitgevoerd worden. Deze controle wordt uitgevoerd tijdens de afspraken met de praktijkbegeleider en de hogeschoolbegeleiding. De begeleiding kan waar nodig ingrijpen en bijsturen. Deze controle vindt onder andere plaats door de mijlpalen. Van elk mijlpaalproduct wordt de opdrachtgever op de hoogte gesteld. Deze kan dan controleren of dit product aan de eisen voldoet. Begeleiding wordt uitgevoerd door Marianne van Hulsbergen, begeleider vanuit de primaire stage-instelling, Mijke van As, begeleider vanuit de secundaire stage-instelling en Henri Hurkmans, begeleider vanuit de hogeschool. 15

16 7. Planning Onderstaand schema geeft de planning voor dit project weer. In deze planning zijn de doelstellingen dikgedrukt opgenomen, de mijlpalen schuingedrukt en de werkzaamheden puntsgewijs. In het schema wordt de tijd die gedaan wordt over de doelstellingen lichtblauw weergeven, de werkzaamheden donkerblauw en de mijlpalen met een rode streep. 16

17 8. Kosten Het aantal uur dat in het totaal aan het project besteed zal worden is van te voren vastgesteld. Er moeten 840 studie-uren in het project gestoken worden. Deze uren zullen op verschillende locaties ingevuld worden: op het Kellebeek College, het Vitalis College en wanneer nodig thuis. Deze uren zullen verspreid over 20 weken aan de stageopdracht besteed worden. Verder zijn voor dit project in principe geen kosten in de vorm van geld beschikbaar gesteld. 17

18 9. Organisatie & informatie Voor een goed projectverloop is een goede organisatie nodig. In dit hoofdstuk wordt de organisatie van dit project behandeld. De betrokken partijen en de communicatie hiertussen zullen hier beschreven worden. Uitvoering project Dit project wordt uitgevoerd door één student, Loni Schuurmans. Dit houdt in dat zij alle taken en verantwoordelijkheden die nodig zijn voor een goede uitvoering van dit project op zich neemt. Daarnaast wordt één keer in de twee weken bekeken of begeleiding vanuit school nodig is. Henri Hurkmans zal hierin opgedane informatie verkrijgen en zo nodig bijsturen. Betrokken partijen Bij dit project zijn een aantal instanties betrokken. Allereerst het Kellebeek College, de primaire opdrachtgever van dit project. Deze school zit gevestigd in Roosendaal, waar Marianne van Hulsbergen de contactpersoon van is. Daarnaast is het Vitalis College de tweede opdrachtgever voor dit project. Deze school is gevestigd in Breda, waar Mijke van As contactpersoon is. Tot slot is het Care Innovation Center een belangrijke partij in deze opdracht. De innovaties uit het Huis van Morgen (opgestart door het CIC) zullen in het onderwijs verwerkt worden. Met deze partij wordt contact gehouden via Chantal van Spaendonck. Communicatie tussen deze partijen Van alle partijen zijn de adressen en telefoonnummers bekend, dus wanneer contact op locatie niet mogelijk is zullen deze manieren van communiceren gebruikt worden. In ieder geval elke week wordt contact opgenomen met beide scholen over de huidige stand van zaken omtrent het project. De tussenproducten van het project worden met alle betrokken partijen gedeeld. 18

19 Bibliografie Kellebeek College. (sd). Opgehaald van Kellebeek College: MBO15. (2013). Infoblad onderwijstijd. MBO15. Rijksoverheid. (2014, September 1). 42 miljoen euro naar innovatiever beroepsonderwijs. Opgehaald van Rijkoverheid: ROC West-Brabant. (2014). Regiovisie West-Brabant. Roosendaal: ROC West-Brabant. Vitalis College. (sd). Opgehaald van Vitalis College: World Health Organization. (2007). Health technologies. World Health Organization. Zorgboulevard Roosendaal. (2014). Zorgboulevard Roosendaal: Plan van aanpak ten behoeve van het oprichten en ontwikkelen van de zorg- en welzijnsboulevard Roosendaal. Roosendaal. 19

20 20

21 Bijlage 2 Gebruikte definities 21

22 Onderstaande definities zijn gebruikt in het rapport Complexiteit van zorg De mate waarin verpleegkundigen en verzorgenden in hun werkzaamheden te maken hebben met routines of juist onvoorspelbaarheid. (Nivel, 2007) Domotica Domotica is een systeem dat is aangebracht in de eigen woning of in de kamer van een verpleeghuis, verzorgingshuis, instelling voor gehandicaptenzorg of kleinschalige woongroepen, bestaande uit een combinatie van verschillende, met elkaar communicerende technische componenten. (Kenniscentrum wonen en zorg, 2012) ehealth ehealth is het gebruik van nieuwe informatie- en communicatietechnologieën, en met name internettechnologie, om gezondheid en gezondheidszorg te ondersteunen of te verbeteren. (Krijgsman & Klein Wolterink, 2012) Elektronisch patiënten dossier: Het elektronisch patiëntendossier (EPD) is een software toepassing waarin medische patiënten gegevens in digitale vorm bewaard en beschikbaar gemaakt worden. Het doel van een EPD is meestal het huidige of toekomstige zorgproces rondom een patiënt te ondersteunen. De meeste EPD-systemen bevatten de patiëntengegevens afkomstig van één enkele organisatie (of organisatiedeel), bijvoorbeeld een ziekenhuis of een huisartsenpraktijk. Sommige EPD's bevatten de patiëntengegevens afkomstig uit een regio of een land. (Mies, 2009) Medische technologie Elk instrument, toestel of apparaat, elke stof of elk ander artikel dat of die alleen of in combinatie wordt gebruikt, met inbegrip van de software die voor de goede werking ervan benodigd is, en dat of die door de fabrikant bestemd is om bij de mens voor de volgende doeleinden te worden aangewend: - diagnose, preventie, bewaking, behandeling of verlichting van ziekten, - diagnose, bewaking, behandeling, verlichting of compensatie van verwondingen of een handicap, - onderzoek naar of vervanging of wijziging van de anatomie of van een fysiologisch proces, - beheersing van de bevruchting, waarbij de belangrijkste beoogde werking in of aan het menselijk lichaam niet met farmacologische of immunologische middelen of door metabolisme wordt bereikt, maar wel door dergelijke middelen kan worden ondersteund. (Vries, Drongelen, Koudijs-Siebel, Pot, & Geertsma, 2014) Weerstand Een negatieve gedragsintentie van een medewerker ten aanzien van de invoering van veranderingen in de structuur, cultuur of werkwijze van een organisatie of afdeling, resulterend in een inspanning van de kant van de medewerker om het veranderingsproces te hinderen dan wel te vertragen (Westelaken & Peters, 2011) Zelfmanagement Het individuele vermogen om goed om te gaan met symptomen, behandeling, lichamelijke en sociale consequenties van de chronische aandoening en de bijbehorende aanpassingen in leefstijl. Zelfmanagement is effectief wanneer mensen in staat zijn zelf hun gezondheidstoestand te monitoren en de cognitieve, gedragsmatige en emotionele reacties te vertonen die bijdragen aan een bevredigende kwaliteit van leven. (Baardman, Booys, Heldoorn, & Meulmeester, 2009) Zorgtechnologie Zorgtechnologie is de toepassing van kennis en vaardigheden in de vorm van apparaten, procedures of systemen ontwikkeld om een gezondheidsprobleem op te lossen en/of de kwaliteit van leven te verbeteren. (World Health Organization, 2007) 22

23 Bibliografie Document van website Nivel. (2007, April). Factsheet Panel Verpleegkundigen en Verzorgenden, april Opgehaald van Nivel: panels.pdf Rapporten Baardman, J., Booys, M. d., Heldoorn, M., & Meulmeester, M. (2009). Zelfmanagement 2.0. Utrecht: Nationale Patiënten Consumenten Federatie. Krijgsman, J., & Klein Wolterink, G. (2012). Whitepaper ordening in de wereld van ehealth. Nictiz. Mies, R. (2009). Het invoeren van een elektronisch patiëntendossier. Roosendaal: Open Universiteit Nederland. Vries, C. d., Drongelen, A. v., Koudijs-Siebel, A., Pot, J., & Geertsma, R. (2014). Risicovolle medische technologie en specifieke eisen aan bekwaamheid. Rijkinstituut voor Volksgezondheid en Milieu. Westelaken, M. v., & Peters, V. (2011). Participatief veranderen. Nijmegen: Samenspraak. World Health Organization. (2007). Health technologies. World Health Organization. Website Kenniscentrum wonen en zorg. (2012, November 22). ICT in de zorg: waarover hebben we het? Opgehaald van Kenniscentrum wonen en zorg: waarover_hebben_we_het 23

24 Bijlage 3 Gebruikte afkortingen 24

25 Onderstaande afkortingen zijn gebruikt in het rapport. ADL = Algemene Dagelijkse Levensverrichtingen BBL = Beroeps Opleidende Leerweg BOL = Beroeps Begeleidende Leerweg ECD = Elektronisch Cliënten Dossier EPD = Elektronisch Patiënten Dossier GGZ = Geestelijke Gezondheidszorg GHZ = Gehandicaptenzorg GPS = Global Positioning System HBO/hbo = Hoger Beroepsonderwijs ICT = Informatie en Communicatie Technologie IG = Individuele Geneeskunde MBO/mbo = Middelbaar Beroepsonderwijs MMZ = Medewerker Maatschappelijke Zorg KZ = Kraamzorg PMD = Project Management Document PHR = Personal Health Record PvE = Programma van Eisen RFID = Radio Frequency Identification RIVM = Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu ROC = Regionaal Opleidingscentrum VVT = Verpleeg- en Verzorgingstehuizen en Thuiszorg ZK = Ziekenhuis 25

26 Bijlage 4 Literatuurstudie 26

27 Literatuurstudie Een tweede onderbouwing voor het bepalen wat studenten moeten leren over zorgtechnologie komt voort uit deze literatuurstudie. Het doel van deze literatuurstudie is om te bekijken wat in de literatuur geschreven wordt over factoren die een rol spelen bij het succesvol gebruik maken van zorgtechnologie. Hierin wordt ook de rol van de zorgverlener bekeken. Op deze manier wordt getracht een beeld te schetsen over wat zorgverleners wel of juist niet moeten doen om het gebruik van technologie in de zorg mogelijk te maken. Deze factoren kunnen meegenomen worden in het onderwijs. In de literatuur is op zoek gegaan naar antwoord op de volgende vragen: 1. Wat zijn de mogelijkheden op het gebied van technologie in de zorg? 2. Welke factoren belemmeren het gebruik van technologie in de zorg? 3. Welke factoren stimuleren het gebruik van technologie in de zorg? 4. Welke rol kan een zorgverlener aannemen om het gebruik van technologie in de zorg te stimuleren? Bij het zoeken naar literatuur is gebruik gemaakt van verschillende databanken: en Deze databanken zijn allen gericht op literatuur binnen de gezondheidszorg en/of het onderwijs en daarom is gekozen van deze databanken gebruik te maken. In deze databanken zijn de volgende zoektermen gebruikt (of combinaties van): - Zorgtechnologie; - ehealth; - Domotica; - Zorg op afstand; - Medische technologie; - Robotica; - Veranderende zorg; - Technologie in de zorg; - Veranderingen in het onderwijs; - Implementatie technologie in de zorg. Daarbij is rekening gehouden met het verschijningsjaar van de literatuur. Literatuur ouder dan tien jaar is niet meegenomen in dit literatuuronderzoek omdat de kans groot is dat het om verouderde literatuur gaat. In deze bijlage zullen per deelvraag de resultaten besproken worden. 27

28 Mogelijkheden op het gebied van zorgtechnologie In deze paragraaf zal worden ingegaan op de mogelijkheden die reeds bestaan op het gebied van technologie in de zorg. Er zal breed worden ingegaan op de mogelijkheden zonder hierbij aanbieders of details te noemen. Hoewel zoveel mogelijk bekende technologieën in deze paragraaf zijn opgenomen wordt niet gegarandeerd dat dit overzicht volledig is. In de literatuur bestaan verschillende definities van technologie en daarmee ook van zorgtechnologie. De definitie die tijdens dit project aangehouden wordt is afgeleid van de definitie die de World Health Organisation in 2007 heeft opgesteld. Deze luidt: Zorgtechnologie is de toepassing van kennis en vaardigheden in de vorm van apparaten, medicijnen, procedures of systemen ontwikkeld om een gezondheidsprobleem op te lossen en/of de kwaliteit van leven te verbeteren. (World Health Organization, 2007) Om inzicht te krijgen in de mogelijkheden van zorgtechnologie is een literatuurstudie uitgevoerd naar de mogelijkheden van zorgtechnologie. ehealth Van het begrip ehealth bestaan verschillende omschrijvingen. In het kader van dit project wordt de definitie opgesteld door auteurs van Nictiz 1 gehanteerd. Deze luidt: ehealth is het gebruik van nieuwe informatie- en communicatietechnologieën, en met name internettechnologie, om gezondheid en gezondheidszorg te ondersteunen of te verbeteren. (Krijgsman & Klein Wolterink, 2012) Hoewel dit een brede definitie is, laat het zich kenmerken door het gebruik van internet. Een variant op het begrip ehealth is mhealth, dit staat voor mobile health. Dit is hetzelfde als ehealth maar hierbij wordt gebruik gemaakt van een verplaatsbaar (mobiel) apparaat, bijvoorbeeld een telefoon of ipad. Veel vormen van ehealth zijn ook in deze vorm beschikbaar. In 2013 is door twee onderzoeksinstituten (Nivel 2 en Nictiz) een landelijke ehealth-monitor gestart. Het doel hiervan is inzicht te geven in de beschikbaarheid en het gebruik en ehealth in de zorg (Nivel, 2013). In het onderzoeksrapport van 2013 wordt beschreven voor welke doeleinden ehealth ingezet wordt. De verschillende doelen zijn: - Het bevorderen van zelfmanagement; - Het vergroten van doelmatigheid en betaalbaarheid van de zorg; - Het vergroten van continuïteit van zorg; - Het vergroten van patiëntveiligheid; - Het verbeteren van de kwaliteit van zorg; - Het vergroten van de toegankelijkheid van zorg. (Krijgsman, et al., 2013) Om een ordening aan te brengen in de onderdelen van ehealth wordt de indeling van de genoemde ehealth-monitor aangehouden. Hierin worden categorieën in ehealth aangebracht aan de hand van hun functie. Mogelijke categorieën zijn: 1. Het zoeken of bijhouden van gezondheidsinformatie 2. Communicatie tussen zorgverlener en zorgvrager 3. Dossiervoering door zorgverleners 1 Nictiz is een onderzoeksinstituut dat streeft naar betere zorg door betere informatie. Het aandachtsveld van de organisatie is het ondersteunen van het zorgveld bij het benutten van ICT om de kwaliteit van en efficiëntie binnen de zorg te verbeteren (Nictiz). 2 Nivel staat voor het Nederlands instituut voor onderzoek van de gezondheidszorg. Zij voeren onderzoek uit naar verschillenden onderwerpen binnen de Nederlandse gezondheidszorg, vaak met een link naar het gebruik van zorgtechnologie. 28

Onderwijs voor de zorg van morgen

Onderwijs voor de zorg van morgen Onderwijs voor de zorg van morgen Het toevoegen van zorgtechnologie aan de curricula voor verzorgende IG en verpleegkunde L.D.J. Schuurmans Avans Hogeschool Tilburg Afstudeeradres: Kellebeek College &

Nadere informatie

Kennis en ervaringen met e-health van mensen met een chronische longziekte

Kennis en ervaringen met e-health van mensen met een chronische longziekte Deze factsheet is een uitgave van het NIVEL. De gegevens mogen met bronvermelding (Kennis en ervaringen met e-health van mensen met een chronische longziekte, J. Hofstede & M. Heijmans, NIVEL, november

Nadere informatie

TECHNOLOGIE IN DE ZORG

TECHNOLOGIE IN DE ZORG TECHNOLOGIE IN DE ZORG MET DE MAATWERKMODULES VAN ZORGTECHNIEK LIMBURG ZIJN UW OPLEIDINGEN IN ÉÉN KLAP UP-TO-DATE KENNISMAKING ZORGTECHNOLOGIE ZORG OP AFSTAND ONDERSTEUNENDE TECHNOLOGIEËN EN HULPMIDDELEN

Nadere informatie

E-HEALTH: DE IMPACT. Baanbrekende ontwikkelingen. Wat verandert er in de zorg?

E-HEALTH: DE IMPACT. Baanbrekende ontwikkelingen. Wat verandert er in de zorg? E-HEALTH: DE IMPACT Baanbrekende ontwikkelingen Wat verandert er in de zorg? TEUN JONKER Manager E-Health en domotica Zorginformaticus WAT KOMT ER AAN BOD? Wat is E-Health? En wat levert het op? Overzicht

Nadere informatie

Domotica. (de oudste vorm van ehealth, maar ook nog o zo jong )

Domotica. (de oudste vorm van ehealth, maar ook nog o zo jong ) 1 Domotica (de oudste vorm van ehealth, maar ook nog o zo jong ) 2 Even voorstellen. Teun Jonker. - Achtergrond in techniek en verpleegkunde en management - Nu zorginformaticus en manager ehealth en domotica

Nadere informatie

ehealth en sensortechnologie Johan van der Leeuw Senior adviseur zorgtechnologie Vilans, Kenniscentrum Langdurende Zorg

ehealth en sensortechnologie Johan van der Leeuw Senior adviseur zorgtechnologie Vilans, Kenniscentrum Langdurende Zorg ehealth en sensortechnologie Johan van der Leeuw Senior adviseur zorgtechnologie Vilans, Kenniscentrum Langdurende Zorg Ouderen met dementie Nu 250.000 Verwachte groei naar 400.000 450.000 Ziektebeeld

Nadere informatie

Stichting Leerstation Zorg

Stichting Leerstation Zorg Leerstation Zorg Stichting Leerstation Zorg Stichting Leerstation Zorg zet zich in voor de ontwikkeling en de kwaliteitsborging van digitaal leermateriaal voor zorg en onderwijs. Deze inspanningen hebben

Nadere informatie

ICT in het onderwijs / ICT-innovaties in de zorg in het onderwijs

ICT in het onderwijs / ICT-innovaties in de zorg in het onderwijs ICT in het onderwijs / ICT-innovaties in de zorg in het onderwijs Doel van deze bijeenkomst Belang van ICT in het onderwijs en van het integreren van ICT-innovaties in de zorg in het onderwijs duidelijk

Nadere informatie

Zorgvrager doet mee? Onderzoek!

Zorgvrager doet mee? Onderzoek! Zorgvrager doet mee? Onderzoek! Verbeteren van de patiëntveiligheid door digitale patiënten participatie? Hersenletsel na een CVA, netwerk in beroering 20 maart 2013 Rolien de Jong MSc Programma 1. Context

Nadere informatie

Frans de Bree en Joric Witlox Hengelo, 4 december 2008

Frans de Bree en Joric Witlox Hengelo, 4 december 2008 Frans de Bree en Joric Witlox Hengelo, 4 december 2008 16:00 Inleiding 16:15 Wat is risicobeheersing 16:35 Brandveiligheid 17:30 Versterking inwendige mens 18:15 rapport IGZ: Med. hulpmiddelen 18:45 quick

Nadere informatie

Keuzedeel mbo. Zorg en technologie. gekoppeld aan één of meerdere kwalificaties mbo. Code K0137

Keuzedeel mbo. Zorg en technologie. gekoppeld aan één of meerdere kwalificaties mbo. Code K0137 Keuzedeel mbo Zorg en technologie gekoppeld aan één of meerdere kwalificaties mbo Code K0137 Penvoerder: Sectorkamer zorg, welzijn en sport Gevalideerd door: Sectorkamer Zorg, welzijn en sport Op: 26-11-2015

Nadere informatie

Toezicht op ICT in de Zorg. 5 juni 2013

Toezicht op ICT in de Zorg. 5 juni 2013 . Toezicht op ICT in de Zorg 5 juni 2013 WAAROVER GAAT HET VANDAAG? http://www.bmg.eur.nl/onderzoek/videos/jan_klein_veiligheid_in_de_zorg/ Kan de patiënt rekenen op veilige zorg met inzet van veilige

Nadere informatie

De probleemstelling voor het onderzoek is als volgt geformuleerd:

De probleemstelling voor het onderzoek is als volgt geformuleerd: Samenvatting De opkomst van Health 2.0 en e-health zorgt ervoor dat de patiënt verandert naar zorgconsument. Health 2.0 zorgt voor een grote mate van patiënt-empowerment; zorgconsumenten nemen zelf de

Nadere informatie

Introductie Methoden Bevindingen

Introductie Methoden Bevindingen 2 Introductie De introductie van e-health in de gezondheidszorg neemt een vlucht, maar de baten worden onvoldoende benut. In de politieke en maatschappelijke discussie over de houdbaarheid van de gezondheidszorg

Nadere informatie

Gewoon een veilig gevoel.

Gewoon een veilig gevoel. Gewoon een veilig gevoel. Kwaliteit van leven, comfort, zelfredzaamheid en gevoel van vrijheid voor gebruikers. Dat is wat wij als Telezorg nastreven met het ComServer platform. ComServer De scheiding

Nadere informatie

Apparatuurontwikkeling voor, in en met de. kliniek

Apparatuurontwikkeling voor, in en met de. kliniek Apparatuurontwikkeling voor, in en met de ZIE 2013 7 maart 2013 Delft Alex Vernooij Jan Jaap Baalbergen Leids Universitair Medisch Centrum kliniek Ontwikkeling apparatuur voor het LUMC Apparatuur voor

Nadere informatie

Van koffietafel naar Tablet

Van koffietafel naar Tablet Van koffietafel naar Tablet Zelfregie en netwerkversterking 2.0 Maurice Magnée & Sara Mansour Lectoraat Levensloopbegeleiding bij Autisme Kenniscentrum HAN SOCIAAL Inhoud workshop Wat is ehealth? Huidige

Nadere informatie

Toekomstbestendige beroepen in de verpleging en verzorging

Toekomstbestendige beroepen in de verpleging en verzorging Toekomstbestendige beroepen in de verpleging en verzorging Beroepsprofiel verzorgende IG altijd dichtbij werkt voor DE ZORG www.nu91.nl Landelijk Overleg Opleidingen Verpleegkunde Een nieuw beroepsprofiel:

Nadere informatie

Veilige toepassing medische software en ICT

Veilige toepassing medische software en ICT Veilige toepassing medische software en ICT Elserieke Gerritsen Boersen Klinisch Informaticus i.o. 11 juni 2015 ICT ontwikkelingen in het zorgproces Wat kan er mis gaan? Verkeerde interpretatie onduidelijke

Nadere informatie

Instituut Broers. Plan van Aanpak. Zubin Mathoera & Tomas Berends. Zubin Mathoera Tomas Berends Maarten van Mensvoort Tim van Berkel

Instituut Broers. Plan van Aanpak. Zubin Mathoera & Tomas Berends. Zubin Mathoera Tomas Berends Maarten van Mensvoort Tim van Berkel Instituut Broers Plan van Aanpak Zubin Mathoera & Tomas Berends Zubin Mathoera Tomas Berends Maarten van Mensvoort Tim van Berkel 00-00-0000 VOORWOORD Dit plan van aanpak hebben wij volgens het boek van

Nadere informatie

6-TSO-IW-c Domotica 1

6-TSO-IW-c Domotica 1 6-TSO-IW-c Domotica 1 Domotica In het dagelijkse leven moderniseert alles, inclusief de woningen. De elektriciteit en elektronica in een huis zijn er enorm op vooruit gegaan. Waar men vroeger nog schakelaars

Nadere informatie

Toepassing van zorg op afstand in Nederland

Toepassing van zorg op afstand in Nederland Toepassing van zorg op afstand in Nederland Toepassing van zorg op afstand in Nederland Irene van Duijvendijk MSc Adviseur Zorg ICT & Innovatie Nictiz 12 april 2015 Even voorstellen. Verpleegkundige Gezondheidswetenschapper

Nadere informatie

voor kleinschalig wonen in de ouderenzorg gebaseerd

voor kleinschalig wonen in de ouderenzorg gebaseerd Onderwijs voor kleinschalig wonen in de ouderenzorg Gebaseerd op Verzorgende-IG (niveau 3) en Medewerker Maatschappelijke (niveau 3) van 2011-2012 Een belangrijke ontwikkeling in de ouderenzorg is kleinschalig

Nadere informatie

Project Veiligheid door Permanentie 07-2011 06-2013

Project Veiligheid door Permanentie 07-2011 06-2013 Project Veiligheid door Permanentie 07-2011 06-2013 Overzicht Project Veiligheid door Permanentie Inleiding: Partners en financiële ondersteuning Uitgangspunt Doelstellingen Doelgroep Regio Wat is Veiligheid

Nadere informatie

intelligent software for monitoring centres

intelligent software for monitoring centres intelligent software for monitoring centres Waarom UMO? Binnen Europa en daarbuiten hebben landen te maken met de vergrijzing. Daardoor stijgt de zorgvraag in het komende decennium sterk. Hoe wordt die

Nadere informatie

Blauwdruk ZorgPad Nieuwe leeroplossing 2016

Blauwdruk ZorgPad Nieuwe leeroplossing 2016 Blauwdruk ZorgPad Nieuwe leeroplossing 2016 MBO Verzorgende (IG) Versie 1.4 Noordhoff Health Het Spoor 8-14 3994 AK HOUTEN 088-522 68 66 zorgpadmbo@noordhoff.nl Noordhoff Health, aantoonbaar beter. www.noordhoff-health.nl

Nadere informatie

Zelfzorg & zelfdiagnose. Dianne Prinsen Programmaleider ehealth& zelfmanagement

Zelfzorg & zelfdiagnose. Dianne Prinsen Programmaleider ehealth& zelfmanagement 1 Zelfzorg & zelfdiagnose Dianne Prinsen Programmaleider ehealth& zelfmanagement 2 3 Zorgt Zelfdiagnose en Zelfzorg voor eigen regie van de patiënt? Zelfzorg & zelfdiagnose kan tot (meer) eigen regie leiden

Nadere informatie

Veranderdocument Kwalificatiedossier Verzorgende-IG 2011-2012 ten opzichte van dossier Verzorgende-IG 2010-2011

Veranderdocument Kwalificatiedossier Verzorgende-IG 2011-2012 ten opzichte van dossier Verzorgende-IG 2010-2011 Veranderdocument Kwalificatiedossier Verzorgende-IG 2011-2012 ten opzichte van dossier Verzorgende-IG 2010-2011 Deel A - Tekst is gewijzigd, meer op de ontvanger gericht. Foto s zijn verwijderd; vertegenwoordigen

Nadere informatie

BBL-OPLEIDINGEN ZORG & WELZIJN KRAMERSGILDEPLEIN ARNHEM ROC A12

BBL-OPLEIDINGEN ZORG & WELZIJN KRAMERSGILDEPLEIN ARNHEM ROC A12 BBL-OPLEIDINGEN ZORG & WELZIJN KRAMERSGILDEPLEIN ARNHEM ROC A12 Kleinschalig BBL-onderwijs INHOUDS OPGAVE 2 3 4 5 6 8 10 12 13 Welkom bij ROC A12 Professionalisering in de praktijk BBL, de uitleg Subsidie

Nadere informatie

ehealth en sensortechnologie

ehealth en sensortechnologie ehealth en sensortechnologie Serious stuff or just hot stuff? Waar ligt de toegevoegde waarde voor de installateur? Eric Hamers, 9 april 2015 INHOUD - Introductie Actiaal - Inleiding ehealth, mhealth,

Nadere informatie

ehealth = Health Investeringen uit het verleden belemmeren de toekomst? Chris Flim VU PICA Kenniscentrum Patiëntenlogistiek 21 03 2011

ehealth = Health Investeringen uit het verleden belemmeren de toekomst? Chris Flim VU PICA Kenniscentrum Patiëntenlogistiek 21 03 2011 ehealth = Health Investeringen uit het verleden belemmeren de toekomst? Chris Flim 1 ehealth is mensenwerk Bedrijfskundige informatica 10 jaar in Telecom & Media bij KPN (Call Centers, doelgroepmarketing,

Nadere informatie

ehealth in de langdurige zorg Hans Ossebaard & Angelie van der Aalst 29 oktober 2015

ehealth in de langdurige zorg Hans Ossebaard & Angelie van der Aalst 29 oktober 2015 ehealth in de langdurige zorg Hans Ossebaard & Angelie van der Aalst 29 oktober 2015 Zorginstituut Nederland 2 Werkterrein: publieke zorgverzekering Zorgverzekeringswet (Zvw) Wet langdurige zorg (Wlz)

Nadere informatie

Zorgtechnologie in de schoolbanken

Zorgtechnologie in de schoolbanken 2014 Zorgtechnologie in de schoolbanken D. Morcus Onderwijsgroep Tilburg 13-01-2014 1 De toekomst van zorgopleidingen van het ROC Tilburg D. Morcus, 2048925 Tilburg, 2014 Opleiding: gezondheidszorg technologie,

Nadere informatie

Ambient Intelligence in de zorg Matthijs Oosterbos Gezondheidszorg Technologie

Ambient Intelligence in de zorg Matthijs Oosterbos Gezondheidszorg Technologie Januari 12 Ambient Intelligence in de zorg Matthijs Oosterbos Gezondheidszorg Technologie Avans Hogeschool Tilburg Prof. Cobbenhagenlaan 13 5037 DA Tilburg Inhoudsopgave Hoofdstuk 1: Inleiding... 1 Hoofdstuk

Nadere informatie

ehealth & interoperabiliteit

ehealth & interoperabiliteit ehealth & interoperabiliteit Doortje Boshuizen Adviseur 24 juni 2010 Congres Domotica & ehealth Wat is ehealth? Het begrip 1) ehealth is een overkoepelende term voor gebruik van internet, mobiele en ambient

Nadere informatie

Hoofdstuk 2 ehealth, een overzicht

Hoofdstuk 2 ehealth, een overzicht Hoofdstuk 2 ehealth, een overzicht Samenvatting ehealth, Zorg2.0, Zorg op afstand, zorgtechnologie, beeldschermzorg, allemaal benamingen die passeren in de literatuur over ICT-toepassingen in de gezondheidszorg.

Nadere informatie

Het persoonlijk gezondheidsdossier. Geef mij mijn medische gegevens!

Het persoonlijk gezondheidsdossier. Geef mij mijn medische gegevens! Het persoonlijk gezondheidsdossier Geef mij mijn medische gegevens! 2 Nederlandse Patiënten Consumenten Federatie 3 Een persoonlijk gezondheidsdossier voor iedereen die dit wil Cijfers 68% Nederlanders

Nadere informatie

> HELPENDE ZORG & WELZIJN > VERZORGENDE > MBO-VERPLEEGKUNDIGE

> HELPENDE ZORG & WELZIJN > VERZORGENDE > MBO-VERPLEEGKUNDIGE > gereformeerd mbo Zwolle 2015-2016 Heb jij: talent voor organiseren, een flexibele instelling en hart voor mensen? Kom dan bij ons studeren! Gezondheidszorg > HELPENDE ZORG & WELZIJN > VERZORGENDE > MBO-VERPLEEGKUNDIGE

Nadere informatie

Veranderdocument Kwalificatiedossier Mbo-Verpleegkundige 2011-2012 ten opzichte van VP 2010-2011

Veranderdocument Kwalificatiedossier Mbo-Verpleegkundige 2011-2012 ten opzichte van VP 2010-2011 Veranderdocument Kwalificatiedossier Mbo-Verpleegkundige 2011-2012 ten opzichte van VP 2010-2011 Deel A - Tekst is gewijzigd, meer op de ontvanger gericht. Foto s zijn verwijderd; vertegenwoordigen niet

Nadere informatie

GEÏNTEGREERDE THUISZORG

GEÏNTEGREERDE THUISZORG GEÏNTEGREERDE THUISZORG GEÏNTEGREERDE THUISZORG Instituut voor Zorgprofessionals biedt de cursus Geïntegreerde Thuiszorg aan. In de cursus staat het opzetten en onderhouden van een samenwerking tussen

Nadere informatie

Dementie. zorg voor veiligheid, gezondheid en comfort. Carewel, waarom niet? Meer weten? Carewel Producten BV

Dementie. zorg voor veiligheid, gezondheid en comfort. Carewel, waarom niet? Meer weten? Carewel Producten BV Carewel, waarom niet? Met onze producten willen wij een bijdrage leveren aan meer zelfstandigheid en onafhankelijkheid van mensen die omgaan met beperkingen, zoals dementie, en langer mogelijke zelfstandig

Nadere informatie

Logistiek management in de gezondheidszorg

Logistiek management in de gezondheidszorg Katholieke Universiteit Leuven Faculteit Geneeskunde Departement Maatschappelijke Gezondheidszorg Centrum voor Ziekenhuis- en Verplegingswetenschap Master in management en beleid van de gezondheidszorg

Nadere informatie

Hoofdstuk 2 ehealth, een overzicht

Hoofdstuk 2 ehealth, een overzicht Hoofdstuk 2 ehealth, een overzicht Samenvatting ehealth heeft verschillende verschijningsvormen: Online informatie Social media Zelftesten Online Communicatie (inclusief videocommunicatie) Sensortechnologie

Nadere informatie

Zorg kan ook anders. Met kennis en respect. Met kennis en respect

Zorg kan ook anders. Met kennis en respect. Met kennis en respect Zorg kan ook anders Van Dorp zorg en welzijn biedt diverse zorggerelateerde oplossingen voor de intra- en extramurale markt. Onze producten zorgen voor efficiëntere zorg en tevreden medewerkers. Wij ontwikkelen

Nadere informatie

Datum 14 december 2015 Betreft Oproep tot gegevenslevering Stagefonds 2015-2016. Geachte voorzitter van het College,

Datum 14 december 2015 Betreft Oproep tot gegevenslevering Stagefonds 2015-2016. Geachte voorzitter van het College, > Retouradres Postbus 20350 2500 EJ Den Haag Secretaris generaal Dir. Macro-Economische Vraagstukken en Arbeidsmarkt (MEVA) Team FIO Bezoekadres Parnassusplein 5 2511 VX Den Haag T 070 340 79 11 F 070

Nadere informatie

Zelfmanagement en ehealth. Karin Oost Senior Communicatieadviseur Nictiz Trendition 8 december

Zelfmanagement en ehealth. Karin Oost Senior Communicatieadviseur Nictiz Trendition 8 december Zelfmanagement en ehealth Karin Oost Senior Communicatieadviseur Nictiz Trendition 8 december Stelling Alle zorgverleners krijgen vroeg of laat te maken met patiënten die zelf hun gezondheid (willen) managen.

Nadere informatie

Ervaringen en ontwikkelingen van domotica in de zorgsector

Ervaringen en ontwikkelingen van domotica in de zorgsector Ervaringen en ontwikkelingen van domotica in de zorgsector Aanvang presentatie 11.00 uur Corien van Berlo Stichting Smart Homes Nationaal Kenniscentrum Domotica & Slim Wonen Wie is Smart Homes? Opbouwen

Nadere informatie

Kennisbundels in relatie tot kwalificatiedossiers

Kennisbundels in relatie tot kwalificatiedossiers Vergelijkingsdocument Kennisbundels in relatie tot kwalificatiedossiers Zorg en welzijn l KENNISCENTRUM VOOR LEREN IN DE PRAKTIJK IN ZORG, WELZIJN EN SPORT 1 Inhoud Kennisbundels in relatie tot kwalificatiedossiers...

Nadere informatie

State of the art zorgdomotica

State of the art zorgdomotica State of the art zorgdomotica Zorgdomotica: 3 generaties Extramuraal: voor zelfstandig wonenden www.ictageing.eu Eerste generatie: personenalarmering Tweede generatie: personenalarmeringplus en/of videocommunicatie

Nadere informatie

Hoe kies ik een zelfzorgtool die bij mij past?

Hoe kies ik een zelfzorgtool die bij mij past? Hoe kies ik een zelfzorgtool die bij mij past? Een bijdrage van de werkgroep tooling, gebaseerd op de kennis, ervaring en feedback opgedaan tijdens de werkzaamheden van september 2013 t/m december 2014,

Nadere informatie

ehealth binnen de thuiszorg van Noorderbreedte

ehealth binnen de thuiszorg van Noorderbreedte ehealth binnen de thuiszorg van Noorderbreedte De ontwikkeling van de ehealth-koffer Naam : Seline Kok en Marijke Kuipers School : Noordelijke Hogeschool Leeuwarden Opleiding : HBO-Verpleegkunde voltijd

Nadere informatie

Inhoud. Voorwoord 7. Over de auteurs g 9. Redactionele verantwoording 11. 1 Plannen van activiteiten 13. 2 Werken in een groep 45

Inhoud. Voorwoord 7. Over de auteurs g 9. Redactionele verantwoording 11. 1 Plannen van activiteiten 13. 2 Werken in een groep 45 Inhoud Voorwoord 7 Over de auteurs g 9 Redactionele verantwoording 11 1 Plannen van activiteiten 13 2 Werken in een groep 45 3 Werken met kinderen 60 4 Activiteiten begeleiden bij (psychogeriatrische)

Nadere informatie

BBL-OPLEIDINGEN ZORG & WELZIJN. Kleinschalig BBL-onderwijs Kramersgildeplein Arnhem. Astrum College is onderdeel van ROC A12

BBL-OPLEIDINGEN ZORG & WELZIJN. Kleinschalig BBL-onderwijs Kramersgildeplein Arnhem. Astrum College is onderdeel van ROC A12 BBL-OPLEIDINGEN ZORG & WELZIJN Kleinschalig BBL-onderwijs Kramersgildeplein Arnhem Astrum College is onderdeel van ROC A12 Inhoud Welkom bij het Astrum College 3 Professionalisering in de praktijk 4 BBL,

Nadere informatie

ehealthkoffer Gemeente Smallingerland December, 2014 Dichic Dishiki Bukasa Michaline Albertoe 19, december 2014 Groningen

ehealthkoffer Gemeente Smallingerland December, 2014 Dichic Dishiki Bukasa Michaline Albertoe 19, december 2014 Groningen ehealthkoffer Gemeente Smallingerland December, 2014 Dichic Dishiki Bukasa Michaline Albertoe 19, december 2014 Groningen 1 Inhoud Samenvatting... 3 Voorwoord... 4 Hoofdstuk 1 Inleiding... 5 Aanleiding...

Nadere informatie

TRANSITIE LANGDURIGE ZORG VERGT INVESTERING IN SAMENWERKING

TRANSITIE LANGDURIGE ZORG VERGT INVESTERING IN SAMENWERKING ZORGVERZEKERAARS NEDERLAND - ZN DIALOOG NR 6-9 OKTOBER 2014 1 TRANSITIE LANGDURIGE ZORG VERGT INVESTERING IN SAMENWERKING Hoe geef je in het licht van de transitie langdurige zorg optimaal vorm aan de

Nadere informatie

2-10-2013. ehealth & Sociale media: op naar fysiotherapie2.0 4 oktober 2013, Saskia Timmer

2-10-2013. ehealth & Sociale media: op naar fysiotherapie2.0 4 oktober 2013, Saskia Timmer ehealth & Sociale media: op naar fysiotherapie2.0 4 oktober 2013, Saskia Timmer Ik 2 1 Introductie Passie voor de zorg van Morgen ehealth & Sociale media in de praktijk 3 Agenda 1. Introductie 2. Inleiding:

Nadere informatie

ehealth in mijn praktijk?! Datum 28 januari 2014, S.Timmer

ehealth in mijn praktijk?! Datum 28 januari 2014, S.Timmer ehealth in mijn praktijk?! Datum 28 januari 2014, S.Timmer 1 Introductie Saskia Timmer Changinghealthcare Academy (online) opleiden voor (e)health #ehealth #Socialemedia #CHCacademy 2 Kijkje in de digitale

Nadere informatie

Visie Ehealth Longfonds

Visie Ehealth Longfonds Visie Ehealth Longfonds Dit document beschrijft de visie en standpuntbepaling van het Longfonds in relatie tot E-health. En is de basis voor de ontwikkelde checklist voor toetsing van E-health initiatieven

Nadere informatie

Technologie en de toekomst van de zorg. Luc de Witte Maastricht University Zuyd University of Applied Sciences

Technologie en de toekomst van de zorg. Luc de Witte Maastricht University Zuyd University of Applied Sciences Technologie en de toekomst van de zorg Luc de Witte Maastricht University Zuyd University of Applied Sciences Deze presentatie De zorg is in transformatie; innoveren moet Technologie gaat hierbij een grote

Nadere informatie

Mhealth-strategie. Bekijk het van de andere kant!

Mhealth-strategie. Bekijk het van de andere kant! Mhealth-strategie Bekijk het van de andere kant! Wie zijn wij? Marco Boonstra, Senior Communicatieadviseur Sjoerd van Dekken Communicatieadviseur Inhoud Wat is mhealth? Eerste ervaringen met mhealth Implementatierisico

Nadere informatie

Implementatie van Ambient Intelligent Technology / slimme zorgtechnologie in Nederland

Implementatie van Ambient Intelligent Technology / slimme zorgtechnologie in Nederland Implementatie van Ambient Intelligent Technology / slimme zorgtechnologie in Nederland Johan van der Leeuw Senior adviseur Vilans Kenniscentrum voor de Langdurende Zorg Kenniscirkel Domotica voor Wonen

Nadere informatie

BrabantConnect. van Diensten op afstand naar User generated content in Intelligente woningen. Frans Stravers Commercieel Directeur Mextal

BrabantConnect. van Diensten op afstand naar User generated content in Intelligente woningen. Frans Stravers Commercieel Directeur Mextal BrabantConnect van Diensten op afstand naar User generated content in Intelligente woningen Frans Stravers Commercieel Directeur Mextal Opzet van de presentatie 1. Historie en filosofie van de ontwikkelingen

Nadere informatie

STAPPENPLAN BIJ HET MODEL STUURYSTEEM DECUBITUS (PROJECT DECUBITUSZORG IN DE DAGELIJKSE PRAKTIJK; DOOR STUREN STEEDS BETER)

STAPPENPLAN BIJ HET MODEL STUURYSTEEM DECUBITUS (PROJECT DECUBITUSZORG IN DE DAGELIJKSE PRAKTIJK; DOOR STUREN STEEDS BETER) STAPPENPLAN BIJ HET MODEL STUURYSTEEM DECUBITUS (PROJECT DECUBITUSZORG IN DE DAGELIJKSE PRAKTIJK; DOOR STUREN STEEDS BETER) Juni 2004 INLEIDING Voor u ligt een stappenplan dat gebaseerd is op de CBO-richtlijn

Nadere informatie

Rapportage BPV-plaatsen RBB 2011/2012

Rapportage BPV-plaatsen RBB 2011/2012 Rapportage BPV-plaatsen RBB Samenvatting In het schooljaar zijn in de regio ruim 2.100 BPV-plaatsen (BeroepsPraktijkVorming/stages) gematcht in de zorgsector door het RBB. Het gaat hier om de opleidingen

Nadere informatie

Invoering herziening kwalificatiestructuur 2016

Invoering herziening kwalificatiestructuur 2016 Invoering herziening kwalificatiestructuur 2016 Wat betekent het nieuwe kwalificatiedossier voor het onderwijs en voor de praktijk? Niveau 3 BOL en BBL VZ en VMZ Niveau 4 BOL en BBL VP Basis, profiel en

Nadere informatie

Ethische overwegingen en vraagstukken

Ethische overwegingen en vraagstukken Ethische overwegingen en vraagstukken Congres Domotica & E-Health 24 juni 2010 Claire Huijnen, Smart Homes Stichting Smart Homes, Nationaal Kenniscentrum Domotica & Slim Wonen Inhoud Domotica + Zorg +

Nadere informatie

AFKORTINGEN IN TABELLEN

AFKORTINGEN IN TABELLEN VERANTWOORDING Dit document bevat de tabellen waarop het volgende artikel gebaseerd is: Veer, A.J.E. de, Francke, A.L. Verpleegkundigen positief over bevorderen van zelfmanagement. TVZ: Tijdschrift voor

Nadere informatie

wetten.nl - Regeling - Subsidieregeling stageplaatsen zorg II - BWBR

wetten.nl - Regeling - Subsidieregeling stageplaatsen zorg II - BWBR pagina van 5 De wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden Subsidieregeling stageplaatsen zorg II [Regeling vervalt per 0-08-0.] Geldend van 3-08-06 t/m heden Regeling van de Minister van

Nadere informatie

E-health en het effect op opleiden. Mireille Jansen, manager Maasstad Academie, Maasstad ziekenhuis

E-health en het effect op opleiden. Mireille Jansen, manager Maasstad Academie, Maasstad ziekenhuis 1 E-health en het effect op opleiden. Mireille Jansen, manager Maasstad Academie, Maasstad ziekenhuis 2 Vraagstelling E-health is meer dan het toepassen van technologie. Goede implementatie is een organisatieverandering

Nadere informatie

9 juli 2014. Formulier Aanmelden. Connected Health Challenge

9 juli 2014. Formulier Aanmelden. Connected Health Challenge 9 juli 2014 Formulier Aanmelden Connected Health Challenge Aanvullende informatie aanmelden innovatie Dit formulier helpt je bij het aanmeldproces van de innovatie voor de Connected Health Challenge. Mocht

Nadere informatie

PROJECT E- HEALTH CAPRI

PROJECT E- HEALTH CAPRI PROJECT E- HEALTH CAPRI E-health: nieuwe mogelijkheden voor gezondheid en zorg Waar staan we? Management in de zorg Reed Business / Nyenrode 23 maart 2015 Liesbeth Meijnckens E- health voor Capri E- health

Nadere informatie

Project Initiatie Document Leerwerkbedrijf KOMPAS

Project Initiatie Document Leerwerkbedrijf KOMPAS De geaccrediteerde Stichting Kompas Nederland en ROC Leeuwenborgh Opleidingen hebben samen het initiatief genbomen om te komen tot een gemeenschappelijk leerwerkbedrijf concept. Dit leerwerkbedrijf wil

Nadere informatie

Implementatie van technologische vernieuwingen in de VVT. Nienke Nijhof

Implementatie van technologische vernieuwingen in de VVT. Nienke Nijhof Implementatie van technologische vernieuwingen in de VVT Nienke Nijhof Even voorstellen Quiz Wie is een robot? a) Allemaal (staan) b) Nummer twee en drie (zitten) Bestaat dit? a)ja (staan) b)nee (zitten)

Nadere informatie

5 % VERSTORING 26 BEZOEKEN 80% TIJD. 17 x MINDER CLIËNTEN IN PLAATS VAN PER NACHT EVENTS PER NACHT INTERVENTIES ALARMEN

5 % VERSTORING 26 BEZOEKEN 80% TIJD. 17 x MINDER CLIËNTEN IN PLAATS VAN PER NACHT EVENTS PER NACHT INTERVENTIES ALARMEN Door het slimme cameratoezicht van Zorgeloze Nachtzorg bieden wij de zorg die nodig is. Beter, sneller en efficiënter. 7 CLIËNTEN 7 cliënten gemonitord tijdens de pilot door Zorgeloze Nachtzorg. 26 BEZOEKEN

Nadere informatie

Vivago Care watch Voor thuis of in een instelling

Vivago Care watch Voor thuis of in een instelling Vivago Care watch Voor thuis of in een instelling Inleiding De Vivago Care watch meet verschillende gegevens van een persoon. Ten eerste meet het horloge micro- en macroactiviteit. Dit gaat dus om de kleinste

Nadere informatie

Online Hulp voor ouderen. CONGRES ONLINEHULP 28-11-2014 1

Online Hulp voor ouderen. CONGRES ONLINEHULP 28-11-2014 1 Online Hulp voor ouderen. JOOP BLOM, VOORZITTER COMMISSIE ZORG EN WELZIJN EN WONEN NVOG. LID COMMISSIE ZORG EN WELZIJN EN WONEN CSO. UTRECHT 28 NOVEMBER 2014. CONGRES ONLINEHULP 28-11-2014 1 Wat is e-health?

Nadere informatie

Veranderende zorg: Eenvisie op de zorgverlenervan de toekomst en de opleiding.

Veranderende zorg: Eenvisie op de zorgverlenervan de toekomst en de opleiding. Veranderende zorg: Eenvisie op de zorgverlenervan de toekomst en de opleiding. René Luigies zorginnovatiemakelaar Health Valley +31 611 366 339 +31 345 558 349 r.luigies@eusamed.eu rene.luigies @Lodewijkjes

Nadere informatie

Innovatieve oplossingen in de zorg

Innovatieve oplossingen in de zorg Innovatieve oplossingen in de zorg Zoekt u E-Health oplossingen die op korte termijn inzetbaar zijn binnen het primaire zorgproces? Of die uw medewerkers ontlasten in de dagelijks registratieverplichtingen?

Nadere informatie

DOMOTICA. Technologie bij geïntegreerde zorg

DOMOTICA. Technologie bij geïntegreerde zorg DOMOTICA Technologie bij geïntegreerde zorg Wil Rijnen 2 oktober 2014 Expo HealthCare 2014 Programma Wie is Smart Homes? Wat is Domotica? Waarom (nu) van belang? Geïntegreerde zorg De rol van technologie

Nadere informatie

Even voorstellen: Peter Eggens WELKOM

Even voorstellen: Peter Eggens WELKOM Even voorstellen: Peter Eggens WELKOM Domotica is geen technische invulling maar een veranderingstraject waar techniek zinvol wordt toegepast Avics; Sinds 2001, Vestiging Groningen en Apeldoorn, 50 werknemers

Nadere informatie

Wat is een persoonlijk gezondheidsdossier?

Wat is een persoonlijk gezondheidsdossier? Wat is een persoonlijk gezondheidsdossier? Mei 2015 Het PGD Kader 2020 biedt een raamwerk voor ontwikkeling en opschaling van persoonlijke gezondheidsdossiers (PGD s). Onderdeel hiervan is het creëren

Nadere informatie

Toepassing van domotica in de zorg moet zorgvuldiger. Marijke Prins projectleider

Toepassing van domotica in de zorg moet zorgvuldiger. Marijke Prins projectleider Toepassing van domotica in de zorg moet zorgvuldiger Marijke Prins projectleider Aanleiding onderzoek Technologie in de zorg in opkomst en gebruik wordt gepromoot Technologie in de zorg kent voordelen

Nadere informatie

Preventie Bevorderen van gezond gedrag

Preventie Bevorderen van gezond gedrag Preventie Preventie Bevorderen van gezond gedrag Marleen Mares Pepijn Roelofs Tweede druk Boom Lemma uitgevers Amsterdam 2015 Voorwoord In de Nederlandse Grondwet ligt vastgelegd dat de overheid verantwoordelijk

Nadere informatie

Whitepaper WAT IS HET VERBAND TUSSEN DOMOTICA, E-HEALTH EN TELEMEDICINE? januari 2013

Whitepaper WAT IS HET VERBAND TUSSEN DOMOTICA, E-HEALTH EN TELEMEDICINE? januari 2013 januari 2013 Whitepaper WAT IS HET VERBAND TUSSEN DOMOTICA, E-HEALTH EN TELEMEDICINE? Een verkenning van mogelijkheden voor zorginstellingen De ontwikkelingen in de zorgbranche gaan met een duizelingwekkend

Nadere informatie

Groei E-health met name te danken aan beeldbellen

Groei E-health met name te danken aan beeldbellen Groei E-health met name te danken aan beeldbellen Security en ICT niet of slecht geregeld In 40% van de zorginstellingen is een toenemend aantal personen te vinden dat beeldbellen toepast als onderdeel

Nadere informatie

Project Domotica Het samenstellen van domoticapakketten 2013-2014

Project Domotica Het samenstellen van domoticapakketten 2013-2014 Project Domotica Het samenstellen van domoticapakketten 20132014 1 Project Domotica Het samenstellen van domoticapakketten Onderzoek in opdracht van platform GEEF Eindrapport Verkorte Versie Amber Meek

Nadere informatie

Examenperiode. Klokuren school. Klokuren BPV. 240 uur 36 uur regulier 72 uur. Mensen met niet-aangeboren hersenletsel

Examenperiode. Klokuren school. Klokuren BPV. 240 uur 36 uur regulier 72 uur. Mensen met niet-aangeboren hersenletsel Aanbod keuzedelen schooljaar 2016-2017 Opleiding: verpleegkundige MBO Mensen met niet-aangeboren hersenletsel K0067 1) Inventariseren van de (nieuwe) mogelijkheden, wensen en behoeften van de NAH-cliënt;

Nadere informatie

Verzorgende IG BBL. TOELATING Wettelijke toelatingseisen DIT KUN JE DOEN NA JE STUDIE. thuiszorg.

Verzorgende IG BBL. TOELATING Wettelijke toelatingseisen DIT KUN JE DOEN NA JE STUDIE. thuiszorg. thuiszorg. Crebo Duur Niveau Leerweg 25491 3 jaar Niveau 3 BeroepsBegeleidende Leerweg (BBL) Start september, januari, maart, juni (start bij voldoende aanmeldingen) Locatie(s) Kronenburgsingel, Arnhem

Nadere informatie

Welkom bij GGz Breburg. Onderzoek, diagnostiek en behandeling Informatie voor cliënten

Welkom bij GGz Breburg. Onderzoek, diagnostiek en behandeling Informatie voor cliënten Welkom bij GGz Breburg Onderzoek, diagnostiek en behandeling Informatie voor cliënten 2 Inhoudsopgave 1. Aanmelding... 5 2. Onderzoek... 6 3. Hoe gaat uw behandeling verder?... 8 4. Waar kunnen familie

Nadere informatie

VERDIEPING IN DE BRANCHE KRAAMZORG VOOR VERZORGENDEN EN VERPLEEGKUNDIGEN. Start 1 maart 2016

VERDIEPING IN DE BRANCHE KRAAMZORG VOOR VERZORGENDEN EN VERPLEEGKUNDIGEN. Start 1 maart 2016 VERDIEPING IN DE BRANCHE KRAAMZORG VOOR VERZORGENDEN EN VERPLEEGKUNDIGEN Start 1 maart 2016 Inleiding Deze opleiding is bedoeld voor (kraam)verzorgenden* en verpleegkundigen die als kraamverzorgende willen

Nadere informatie

Servicedocument. Urenverantwoording opleiding Mbo-Verpleegkundige

Servicedocument. Urenverantwoording opleiding Mbo-Verpleegkundige Servicedocument Urenverantwoording opleiding Mbo-Verpleegkundige Plaats: Bunnik Datum: 13-10-2014 Calibris, 2014 kenniscentrum voor leren in de praktijk in zorg, welzijn en sport Postbus 131 3980 CC Bunnik

Nadere informatie

Body of Knowledge. Kwalificatiedossier Verpleegkundige mbo. Werkversie 0.1. 1/12 Verpleegkundige mbo v0.1

Body of Knowledge. Kwalificatiedossier Verpleegkundige mbo. Werkversie 0.1. 1/12 Verpleegkundige mbo v0.1 Body of Knowledge Kwalificatiedossier Verpleegkundige mbo Werkversie 0.1 1/12 Verpleegkundige mbo v0.1 Inhoud 1 Verpleegkundige MBO basis... 3 1.1 Menselijk functioneren... 3 1.2 Methodisch handelen...

Nadere informatie

Brainport Development, 2014. De kracht van samenwerking. PPS in de praktijk. Ton Pagen Programmamanager Zorgtechniek Limburg

Brainport Development, 2014. De kracht van samenwerking. PPS in de praktijk. Ton Pagen Programmamanager Zorgtechniek Limburg 1 PPS in de praktijk Ton Pagen Programmamanager Zorgtechniek Limburg 2 Centrum voor Innovatief Vakmanschap (2 e generatie CIV) - Gestart op 1 maart 2013 - Financiering: - Ministerie OCW (Platform Bèta

Nadere informatie

School voor. gezondheidszorg. Doktersassistent. Tandartsassistent. Verpleegkundige. Verzorgende-IG. Helpende Zorg & Welzijn

School voor. gezondheidszorg. Doktersassistent. Tandartsassistent. Verpleegkundige. Verzorgende-IG. Helpende Zorg & Welzijn School voor gezondheidszorg Doktersassistent Tandartsassistent Verpleegkundige Verzorgende-IG Helpende Zorg & Welzijn School voor gezondheidszorg Doktersassistent Tandartsassistent Verpleegkundige Verzorgende-IG

Nadere informatie

Consulten bij de huisarts en de POH-GGZ in verband met psychosociale problematiek. Een analyse van NIVEL Zorgregistraties gegevens van 2010-2014

Consulten bij de huisarts en de POH-GGZ in verband met psychosociale problematiek. Een analyse van NIVEL Zorgregistraties gegevens van 2010-2014 Dit factsheet is een uitgave van het NIVEL. De gegevens mogen met bronvermelding (Magnée, T., Beurs, D.P. de, Verhaak. P.F.M. Consulten bij de huisarts en de POH-GGZ in verband met psychosociale problematiek.

Nadere informatie

Hart voor je patiënt, goed in je vak, trots op je werk

Hart voor je patiënt, goed in je vak, trots op je werk Visie Verpleging & Verzorging VUmc 2015 Preventie Zorg plannen Pro-actief State-of-the-art zorg Samen Zorg uitvoeren Gezamenlijk verant wo or de lijk Screening & diagnostiek Efficiënt Zinvolle ontmoeting

Nadere informatie

Introductie. Introductie 3-10-2011. Kwetsbare ouderen kunnen langer zelfstandig thuis blijven wonen als op tijd ondersteuning geboden kan worden

Introductie. Introductie 3-10-2011. Kwetsbare ouderen kunnen langer zelfstandig thuis blijven wonen als op tijd ondersteuning geboden kan worden Introductie Leefstijlmonitoring als onderdeel van zorgverlening door een thuiszorgorganisatie: resultaten van een grootschalig implementatietraject Kwetsbare ouderen kunnen langer zelfstandig thuis blijven

Nadere informatie

Module Softwaresystemen (201300071) Toets Ontwerpen, 4 december 2013 8:45 12:15

Module Softwaresystemen (201300071) Toets Ontwerpen, 4 december 2013 8:45 12:15 Module Softwaresystemen (201300071) Toets Ontwerpen, 4 december 2013 8:45 12:15 Verschillende opgaven worden nagekeken door verschillende personen. Maak daarom iedere opgave op een apart vel. Het is toegestaan

Nadere informatie

Nynke Rademaker Docent verpleegkunde ROC van Twente 13e EPD congres 12 juni 2008. Samenwerken aan een Algemene uitgangspunten

Nynke Rademaker Docent verpleegkunde ROC van Twente 13e EPD congres 12 juni 2008. Samenwerken aan een Algemene uitgangspunten Nynke Rademaker Docent verpleegkunde ROC van Twente 13e EPD congres 12 juni 2008. Samenwerken aan een elektronisch Algemene uitgangspunten patiënten dossier. Opzet presentatie Aanleiding tot ontwikkeling

Nadere informatie