,". i,"'- L. ljiurray, ENGELSCIIE SPRAAKKUNST. 4de Druk.

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download ",". i,"'- L. ljiurray, ENGELSCIIE SPRAAKKUNST. 4de Druk."

Transcriptie

1 ,". i,"'- L. ljiurray, ENGELSCIIE SPRAAKKUNST. 4de Druk.

2

3 ENGELSCHE SPRAAKKUNST.

4

5 ENGELSCHE SPRAAKKUNST,- DOOR LINDLEY MURR.AJ; EE\VERXT VOLGENS DE LEERWIJZE VAN A.GRON; TEN DIENSTE DER SCHOLEN, EN DERGENEN, DIE DE ENGELSCHE TAAL, OP EENE SPOEDIGE WIJZE, GRONDIG WULEN LEEREN VIERDE OP NIEUW IIERZIENE EN VERBETERDE UITGAAF. 'IJl AMSTERDAM, BIS G. J. A. BEIJERINCK. HDCCCXXXVII.

6

7 VOORBERIGT VÓÓR DEN EERSTEN DRUK. Het gunstig onthaal, hetwelk de Spraakkunst van den Heer JUURRA Y in Engeland geniet, en het algemeen gebruik, dat men er dáár van maakt, zijn bewijzen 'van der::elver nuttigheid. Ik besloot daarom dit Werkje voor de IIollandsche Jeugd te bearbeiden; dan bemerkte weid ra, dat ih geene Mooie vertaling kon leveren. in rie eerst& plaats moesten er opstellen bij gemaakt worden, om de taalregels in praktijk te brengen, dewijl de togenwoorczi!je manier om vreemde talen te onderwijzen dit vereischt. Ten tweede moest er veel bijgevoegd wordèn; want er zijn een aantal dingen, die de Engelsclzen, als van ::elve, door het gebruik weten, en welke dj dus mem/al in hunne Spraakkunsten voorbijgaan; de::e, evenwel, moeten door dert vreemdeling aangeleerd worden: zoo als b. v. het gobruik der verscfuïlende 1;00r::elso[8 at,hter de werkwoorden, enz. - in /weverre het nil} gelukt is dit naar be/woren te doen, laat ik gaarne aan de beoordeeling

8 VI VOORBERIGT. van deskundigen over. Ook heli ik de volgorde, die MURRAY in de Syntaxis heeft, naar de geioone manier, waarvan zij afwijkt, veranderd. Wat Ttet ~Nederduit8ch aangaat, hetzelvo is 7UUlr de regels Dan de Heeren WEILAND en SIEGENBEEK, dewijl deze in do Scholen moeten onderwezen worden, ingerigt. Hartelijk wen ach ik, dat dit Werkje, ter liewr dering van het leeren der Engelsche taal, nuttig moge ~ijn.'

9 ENGELSCHE SPRAAKKUNST. De Engelsche Spraakkunst leert ons de Engelsche taal naauwkeurig spreken en schrijven. Men verdeelt de Sl'r~akk nnst in WOORDGRONDlNG (Elymolo,'Jie) en WOORDVOEGING (Syntaxis). De woordgronding }Iandelt over de verschillende soorten van woorden, CIl de veranderingen, waaraan zij onderworpen zijn; de woordvoeging handelt over het regie gehruik del' woorden, en de orde, waarin zij moeten geplaatst worden, om eenèn volzin uit tc maken. E l'~ R S TEA F D E ELI N G. OVER DE ETYMOLOGIE. EERSTE HOOFDDEEL. Algemeen overzigt der rededeelen. Men heeft in htt F.ngelsch negen soortcn van woor Jen, of l'cdcdcelen, als; LIDWOORDEN (Ar/icles), ZELFSTANDIGE NAAMWOORDEN (Suhslantives or.nouns), DIJVOEGELlJKE N.AAMWOORDEN (/ldjectives), VOORNAAM WOORDEN (P.l'onOUlls), WERKWOORDEN (J7erbs), D1J WOORDEN (Adverbs), VOORZETSELS (l'repositions), VOEG WOORDEN (ConjuncllOns) en TUSSCHENWERPSELS (lnleriections). 1

10 2 ENGELSCHE 1. Een Lidwoord wordt vóór een Zelfstandig naamwoord geplaatst, om deszelfs bcteekcnis nader te bepalen, als: A garden, een tuin; THE man, de man; AN eagle, een arend. 2. Een Zelfstandig naamwoord is de naam van eenig diu~, dat bc.\taat, of waarvan wij eenig denkbeeld hel)ben, al,: London, Londen; John, Jan; cap ita 1, Îloofdstad; vir/ue, deugd. 3. E('lI Bijvoegelijk naamwoord is een woord, dat bij ecu Zelfstandig naamwoord gevoegd wordt, om ccue hocdani~heid aan te duiden, als: a virtuoug man, "een deugdzaam man; an old woman, eene oude vrouw. 4. Een Voornaamwoord is een woord, dat in plaats van een Zelfstandig naamwoord gehruikt wordt, om dc menigvuldige herhaling van één en hetzelfde woord te vermijden, als: the man is lzappy; ne is benevolenl; HE ;s use/uz, de man is gelukkig; hij is weldadig; hij is!1uuig. Het woordje he staat hier voor fhe man.!s. Een VI,,' crk woord is een woord, dat het bestaan, het doen of het lijden van een en persoon of van cene zaak aanduidt, als: to be, zijn; to Tule, regeren; 10 sulfer, lijden. 6. Een Bijwoord is een woord, dat bij een Bijvoegelijk naam woord, bij een Werkwoord, en somtijds bij een ander Bijwoord gevoegd wordt, om hetzelve nader te bepalen, of om eenige omstandigheid aan te duiden, als: he reads WELL, hij leest goed; a TRULY good man, een waarlijk goed man; he lori/es VEIIY CORRECTLY, hij schrijft zeel' naauwkeurig. 7. De Voorzetsels duiden de betrekking aan, die de na.amwoorden op elkander hebben, als: he went F.ROM London TO York, hij ging van Londen naar York. 8. Een Voegwoord is een woord, dat gebruikt wordt, om de andere rededeelen, en ook de volzinnen, IUet elkander te verbinden, als: he AND I, hij

11 SPRAAKKU~ST. 3 en ik; Ilwy ure happy, DECA USE thoy are virtuous, zij zijn gelukkig, omdat zij deugdzaam zijn. 9. De Tusschenwcrpsels zijn woerden, die de aandoeningen en bewrgiogen der ziel aanduiden, als: Alas! Helaas! Alt! Oh! Acl.! Och! Deze korte uitleggio"g zal eenigzins het verschil tusschen de rcdedeclen duidelijk maken. Om ze evenwel "Iug te kuullen onderscheiden, zal de leerling wèl doen, zich yan tijd lot tijd in het analyseren te oefenen. Kortheidshalye kan hij dit doen door de woorden met getalmerken te teekenen ; 1 duidt het lidwoord aan; 2 het zelfstandig naamwoord; 3 liet bijvoegelijk naamwoord;.4 het voornaamwoord, enz. Analyse A regular and virtuous education is an Eene geregelde en deugdzame opvoeding is een 3 2 ijlestimable Messing. onwaardeerbare zegen A laboriolls man prolongs Een werkzaam man verlengt " 2 " 5 6 his time; he lives 1/Iore zijnen tijd; hij leeft meer 3 "7 6 in a Jew years, than others do in many. in eenige weinige jaren, dan anderen in vele. Niet alle taalkundigen verdeden de woorden op dezelfde wijs. Sommige tellen tien soorten, nemende het deelwoord als een bijzonder rededeel; andere aeht, door niet alleen het deelwoord uit te sluiten, maar ook het bijvoegelijke naamwourd tot de naamwoorden te rekenen. Ook zijn er, die er maar vier tellen. TWEEDE HOOFDDEEL. Over de Lidwoorden. Een lidwoord is een woordje, dat vóór een zelfstan- 1."

12 ENGELSCHE dig naamwool'll gezet wordt, om aan te duiden, hoe ver deszelfs beteekcnis zich uitstrekt. In het Engelsch zijn er maar twee lidwoorden: u (een), cn Ihe (de). - Het cerste heet onhepalend (indefinitc), het tweede bepalend (definite) lidwoord. A wordt an voor woorden, die met eene klillkletter of stomme h beginnen: (*) an ear, een oor; wordt de h uitgesproken, dan gelruikt men a, als: a hand, eene halld; a hear!, een IJart. Het oljlepalend lidwoord let men Lij het zelfstandige naamwoord, als dit in cenen algemeencll zin gchomen wordt; het bepalend lidwoord gebruikt men, als men bepaaldelijk over iets spreekt. Het verschillend gelrnik en gewigt der Iillwoorden i) ook blijkbaar uit de volgende voorbeelden: lhe SOlt of Cl king. de zoon eens konings; (l /ion of tlw hing, ('CU zoon des konings; the son of tlw liing, de zoon (les koniugs. Elk dezer spreekwijzen heeft eeue bijzoljdere beteckenis door het verschillend gebruik der lidwoorden. Het onhepalend lidwoord kan alleen bij zelfstandige liaarnwool'den in het enkelvoud gevoegd worden; het bepalend lidwoord kan men ook in het meervoud gehruiken. Hij de woordenfew en many maakt dit, betrekkelijk ", eenc liitzonderiug, dewijl het dan, 'lis onbepalend lidwoord, door een meervoud gevolgd wordt; bij voorheeld: (l graat many men, eene groote menigte Jnellschen ; ll few clllïdren, ecnige weinige kinderen. Het zelfstandig naamwoord wordt zonder lidwoord,;ebrllikt, W.1llneer het in ecn' geheel algcllwenen, ( ') De lani!e 11 j, hiervan uitgezonderd, als: (/ union, eene 'Jnecniging; Cl Itniyersity, cene universiteit; a IInity. cene ccrdlcirl; a IlSefal baok, cen nuttig boek. Voor one zet men (jok ft, niet {I!Z: liiany ft onc, meili~ een. De y is aan het hcp,in van een woord cel! medeklinker; men zeqt dus h. v. ",l'art!, en niet NJ '/arr'.

13 S P R A A K KUN ST. 5 {jf in den uitgcstrcktstcll zin geil omen wordt; Lij v.!j.: Peiferdion will nevcr Le attained by man. De volmaaktheid zal nimmer door den menscll bereik t wordeli, dat is : Geenc volmaaktheid, helzij in deugd, in wijsheid, enz. zal immer dool' cenig menseh, wie hij zij, hcreikt kullnen wordcn. Voorts wordt ook het lidwoord weggelaten "óór zelfstandige naamwoorden, die de verschillende deugden, ondeuydtn, lwr!stogten, hoedanigheden, kunsten, melalen, kruiden, enz. beteekcnen; hij v.h.: Prudenee is commendaóle, de voorzigtigheid is prij>sejijk. FalsellOod is odiou.y, de valschheid is vel'foeijelijk. An.qer ougld fo be avoided, men moet de gramschap mijden. Gold is preciolts, liet goud is kostbaar. DERDE HOOFDDEEL. 1. Over de zelfstandige naamwoorden in hel ulgemecn. De zelfstandige naamwoorden zijn: eigen (proper), of gemeen (common). De eigennamen duiden afzonderlijke personen of zaken aan; het zijn de namen dcr personen, steden, dorpen, rivieren, zeeën, enz., als: l/villiam, Willem; Flus/zing, Vlissingen; the Thames, de Teems; the Battic, de Oostzee. De gcmcene zelf;tandige naamwoorden dniden personen of zaken aan, waarvan men er vele van dezelfde soort heeft, als: house, llllis; baker, bakker; ',ing, koning. Bij de zelfstandige liaamwoorden moet men aeh t geven op bet gcslacht (thc bender),!tet getal (the Jlumber), en de naamvallen (the cases). 2. Over de 1/l'81aclden. Het geslacljt is een ondcr',cht;id tll,scbcll de naam-

14 6 ENGELSCHE woorden, met betrekking tot de sekse. El' zijll drie geslachten: het mannelijhe (the masculine), het vrouwel~jhe (the feminine) en /zet onzijdige (the neuter). Van het mannelijk geslacht zijn alle namen van schepselen, die de mallnelijke sekse aanduiden, als: a man, een man; a bull, een stier; a slallion, een hengst. Van het vrouwelijk geslacbt zijn dezulke, die de vrouwelijke sekse aanduiden, als: a woman, eene vrouw; a queen, eene koningin; Ct hen, cene hen. Het onzijdig geslacht duidt voorwerpen aan, die noch mannelijk, noch vrouwelijk z~in: - l,iertoe behooren dau de levenlooze dingen, als:.table, tafei, coach, koets. - Hiervan zijn evenwel uitgezonderd de vier volgende woorden: lhe sun, de zon; t/ze moon, de maan; Ihe chltrch, de kerk; the ship, het schip; het eerste wordt als mannelijk, eli de drie overige als yrouwelijk gebruikt. J\Ien zegt daarom ook van de zoo he, en van de drie andere site. In het Engelsch heeft men drie manieren, om het geslacht aan te duiden, als: a. door verschillende woorden; b. door het verschil in den uitganfl; c. door een tweede zelfstandig naamwoord, of een b~ïvoe.'lelijk naamwoord, of een voornaamwoord bij het zelfi'tandige naamwoord te voegen. a. Door verschillende woorden, als: A bour, een beer. A boy, een jongen. Brother, broeder. Buck, ree. Bull, stier. Butlock, jonge.tier. Coek, baál:. Dog, reu. Drake, waard. Earl, graaf. Futher, vader: Friar'. monnik. Gander, gent. A sow, eene zog. A girl, een meisje. Sister, zuster. Doe, ree. Cow, koe. lieifer, jonge koe. Hen, hen. Biteh, teef. Duek. eend. C01tnt~ss, gravin. ]Watker, moeder. Nun, Ilon. Goase, gans.

15 SPRAAKKUNST. 7 Hart, Jlert. ROB) hinde, rec. Husband, echtgenoot. Wlje, echtgenoote. KiJ/g) koning. Queen, koningin. Lad) knaap. Lass) meisje. Lord) heer. Lady. dame. ij!an, man. Troman, vroll\~. lfl iue1', hommer..spawilpr, kuiler. Nep/lew, neef. Nieee, nicht. Rum, ram. Ewe) ooi. 8illger) zanger. S01lgslress, zangerc., Slo Den, een morsig man. Stut, slons. Son) zoon. Daughter, dochter. Stag, hert. Hiud, hinde. Stalt;on, hengst. Mare, merrie. Unele, OGm. Au;,t, tante) moei. TYizard, toovenaar. Witeh, tooverheks, b. Door verschil in den zdtgang. Abbot) abt. Actor, tooneelspeler. Administrator) bestuurder. Adulterer, eclltbreker. Ambassador. afgezant. Arbiter, scheidsman. Baron) baron. B1"idRgroom, bruidegom. Benefactor, weldoener. Caterer. spijsverzorger. ChaJltf,., zauger. Conductor) geleider. Count., graaf. Deaeon, armverzorger. Duke, hertog. Elector, keurvorst. ElIlpel'or, keizer. Enchantel', toovenaar. Exceutor, uitvoerder. Gavernor, leermeester. Heir) erfgenaam. liero, held. liunler, jager. liom, waard. Abbess, abdis. Actress, tooneelspeelslcl. Administratrix, bestuurster. Adu/tress, echtbreeksler. Ambassadress. vrouw eens afgezanls. Arbitress, scheidsvrouw. Barolless, barotiues. Bride, bruid. Benefactress. weldoenster. Cateress, spijsbezorgsler. Chll/ltress, zangster. Conduetress. geleidster. CouRtess, gravin. Deaconess J armverzoq;slcr. Dlltchoss, herlogin. Electress, kellrvorstin. Empress, keizerin. Enchant,ess, loovcnaarsler. Exeeutrü, uil\'oersler. Govel'Jless, lecrillee~te!'es. Hcitess, erfgenanlc. Heroine, heldin. H untress jageres. Rostesa, waardill.

16 8 ENGELSCHE Jew, Jood. Jewcss, Jouin. Landgrave, landgraaf. Landgravine, landgravin. Lion, leeuw. LiÛ/lcss, leeuwin. Marquis, markgraaf.,uarchio/less, markgravin. Master, mrester. IJlistress, meesteres. Patron, beschermer. Patrones. J beschermster. Poet, dichter. Poetess, dichteres. Pricst, priester. Pri"stess, priesterill. 1 J rince, vorst. jjrincess, vol'stin. Prior, kloostervoogd. Prioress, klaoslel'voogdes, Prophet, profeet. Pruphetess, profetes. Protector, beschermer. Pr~tectrcss, beschermster. Shepherd, he reler. Shepherdess, heruerin. Songster, zanger. Songstress, zangster. Sorcerel', toovenaar. Sorceress, toovenaarstcr. Sultan, sultan. Tiger, tijger. Traitor, verrader. Tutol', voogd. Viscount, burg:graaf. W'idower, wedllwenaar. Sultaness! sultane Sultuna I. Tigress, tijgerin. Traitrcss, verraadster. Tutoress, voogdes. Viscoltntess, hurg:gravin. Widow, weuuwe. c. Door bijvoeging van een ander woord. A cock-sparrow, ecnc man- A hen-sparrow, eene vvijfjesnetjes-mosch. moseh. A man-serval<t, een knecht. A maid-sb1'vant, eene meid. A he-goat, een bok. A she-goat, eene geit. A he-bear, een beer. A she- beat, ee'ne beerin. A rnale-child, een jongen. A femate-child, een meisje. Sommige woorden worden voor beide geslachten gebruikt, als: parent, cltild, cousin, friend, scllolar. Om het maunelijke aau te duiden, zet men er M voor; cu om het vrouwelijke te kennen te geven site, als: site ij- 1ll!J cousin, zij is mijne nicht; ske is mil friend, het is mijuc vnelldin; silo is a scl/olar, zij is eelle geleerde, enz:. S. Over de getallen. Het getal duidt aan, of men vau éénc zakcll spreekt. of van meer

17 SPRAAK KUN ST. 9 Dc zelfstandigc naamwoordcn hcbhen twee get,l11cll : IlCt enkelvoud (sin~ular) cn het meervoud (plu ral ). Het cnkell'ljud dnidt aal!, dat men van een' enkel' }}CrSOOIl of eclle enkele zaak sprcekt: a man, CCII man, a c/utir, cen stoel. Het meervoud duidt aju, dat men van twee of meer ]ICrSOUen of zilken spreekt: ehairs, stoelen; hings, 1.0ningcll. Sommige naamwoorden worden, wegens hunne beteekenis, alleen in het cnkclvond gebruikt, als: 1/Jlwllt, tarw; pitch, pik; gold, goud; slotlt, luiheid; pride, hoogmoed. Andere worden alleen in het meervoud gebruikt, CIl hebben het werkwoord in het mcervond bij zich, als: belloms, hlaasbalg; scissars, scllaar; lungs, long, ricllos, rijkiolll; victuals, levensmiddelen; tongs, tang; 6 nztjfers, snuitcr; pineers, nijptang; annals, jaarboeken; rovonuos, inkomsten; breeches, broek; drawer,\', onderbroek; spoctacles, bril; mannors, ljlorals, zeden; pain.\', moeitc; alms, aalmoes; lilatheuwtics, Wiskunde; Polities, Staatkunde; 1I1etaphysic8, Bovennatllurkunde; Opties, Gezigtkunde; en meer dergelijke hcllamin~cu. Er zijn er ook, die door de getallen niet veranderen, als : deer, hert of herten; sheep, schaap, schapen; swine, varken, varkens, cnz. Het meervoud wordt gemeenlijk gevormd door bijvoeging eener s, als: dove, duif; doves, dniven; face, gezigt; faces, gezigtell. Maar wanneer het zelfstandige naamwoord op cene x, eh, slt, s of ss uitgaat, voegt men er es hij, om het meervoud te makcn, als: box, doos, boxes, doozcll ; - ehw'elt, kerk; churches, kerken; - kiss, zocn; 7.:is8es, zocnen; - laslt, zweepslag; las1les, zweepslagcn. - Wallncer eh als ceue k wordt uitgesl}ro ken, voert men Cl' aileeli eellc I! hij, alo: 1/lOllal'{'h)

18 10 ENG ELSCHE monarch; 1Il0narchs, monarchen; distich, tweeregelig "ers; distichs, tweeregelige verzen, V cic woorden, die met ecllc 0 eindigen, hebben es in het meervoud: lu'i'o, held; heroes, heldcn; - 7legro, neger; negroes, negers; - cargo, lading; (}(li:r;oes, ladingen; - wo, wee; woes, wceën; VUlCU1IO, vulkaall; vulcanoes, vulk'l.l1en, enz. Diebcne, welkc op f uitgaan, hebbcn ves in het meervoud: loaf, brood; loaves, broodcn; - knife, mes; lwives, messen; - wlje, huisvrouw; wives, huisvrouwen; - half, half; halves, halven ; --r calf, kalf; calves, kalveren; uitgezonderd de woorden op oof, iof en rf, als: griif, reliif, reproof, dwarj, enl. Thiif, dief, maakt echter weder thieves. - Die, welke opff uitgaan, hebben altijd s, uitgenomen staff, stok of staf, waarvan het meervoud is staves. Naamwoorden, die op y uitgaan, hehben ies in het meervoud: beauty, schoouheid; beauties, sciloonheden; - chorry, kers; cherries, kersen; - fiy, vlieg, fiies,vliegen. lhaar wanneer de y voorafgegaan wordt van eene andere klinklctter, dan heeft het woord maar ééne s, als: hey, slcntel; lwys, ~leutels; - delay, uitstel; delllys, uitstellen; - attorney, procureur; attorneys, procureurs; - boy, jongen; {,o!fs, jongens. Het woord man, en al die op man uitgaan, veranderen a in het meervoud in e, als: man, man; men, mannen; - woman, vrouw; women, vrouwen; - a herds17lan, een veehoeder; herdsmen, "echocjers; cler.'1y17lan, geestelijke; clergymen, enz. De volgende woordeli zijn onregelmat.ig in de V01' ming van ilet meervoud: cltlld, kind; children, kinderen; - brother, broeder; hrethrm, broederen, in eene redevoering voorkomendc; -' 0;1', os; oxen, ossen; - die, dobbelsteen; dicf!, dobl.jelstcetjclj ; - goose, gans; geese, ganzen; - lou3e, luis; tlee,

19 SPRAA KKUNST. II luizen; - mou.ye, muis; mice, muîzen; tuotft, tand j teeth, tanden; - foot, voet; feet, voeten; _ penn!/, stuiver; pence, stuivers. Het woord new.\' (ljicllws) wordt bijna algemeen, door de heste schrijvers) als tot het cnkelvoud behoorende, gerekend. JlIeam; (mijde!) wordt tin tot het meervouu én tot het enkelvoud ~:cj'ekelld. Vüorts bn men hier \log bijvoegen, dat de woorden van het Latijll afkomstig en op us uitgaande, dezen uitgallg in i veranderen, als: radius, meervoud radii; Horatius, meerv. fforatif; genius, meerv. genu: wordt dit laatste woord echter niet '\1 oor gelei- of beschermgeest gebruikt, maar voor ecu' mali van buitengewonen aanleg gebezigd, dan is bet weder regel mamatig geniuscs. Woorden van het Grieksch herkomstig en op on uitgaande, veranderen dit on in a; als: automaton J m. automata; plzaenomenoll, m. phaenomella. 4. Over de naamvallen. De zelfstandige n;jamwoorden ondergaan in het En ~elsch geenc veranderingen in hunne uitgangen, en hebben daarom, eigenlijk [:ezegd, geene llaamnllen. Hunne verscljillende betrekkingen worden door de voorzetsels aangeduid. V clen, evenwel, willen, iu navolging der Latijnen, zes naamvallen stellcn, terwijl anderen dit weder geheel strijdig noemen met den aard der taal. - De eersten verhuigen dan de woorden op de volgende wijze: Nominative. the tabta, de tafel. Genitive. of t/ze table, der tafel, van de tafel. Dative. to tile tabla, der. of, aan de tafel. Accusalive. t/w taue, de lafel. Vocalivc. 0 tabie, () fafel. AbJdlive. Fom tjw t"btl') van de tafel. WanJJeer ncnwcl pcl'sdpcii of zakeli ab werkende'

20 12. ENGELSCHE voorkomen, ze{;t men, dat zij in den eersten naam val of Nominalive staan; dit kan men in het Eng('lsch zoowcl als itl andere talen ze{;{;en, en heeft,niets tegenstrijdigs. Om erne bezitting of een' eigendom aan te tooncn, voegt men vcelal eene 's hij het naamwoord: dit is ecne buiging, en kan ten volle Grmitive gcnoemd worden. De andere naamyallen latcn zich niet zoo spoedig bepleiten. - Daar men evenwel aan dcze ~es benamingen gewoon is, zullen wij ze gemakshalve, in de Syntaxis, waar men dezelve niet wel vermijden kan, blijven hehouden, zonder verder uit tc }lluizen, in hoe verre men bet stelsel der naamvallen in het Engels eh aan te nemen, of te verwerpen hebhe. Om ce ne enkele bezitting van personen a:m te d.uiden, als hunne namen door geel! bijvoegelijk naamwoord voorafgegaan worden, is men meestal {;ewoon, in den tweeden naamval de 's te gehruiken, als: t!ze king'~' power, de magt des konings; the friend's pen, de pel! van den vriend. Men zegt echter: Ihe aqe of Lewis, the X/Vth, de eeuw van Lodcwijk XIV, omdat men niet zoude kunllen zeggen, dat de eeuw ccue bezitting van Lodewijk XIV is. Schoon men mogelijk somtijds ecllige weinige uitzonderingcn op dezen regel moge vinden, zoo als in de Dichtkuude, enz., zal de leerling zelden fouten begaan, als hij dezell regel volgt. Wanneer het meervoud vall een woord op s eindigt, zet men alleen het afsnijdingsteeken C), en men laat de s weg; b. v.: my "rotltel's' houses, de huizen mijner broeders; tlle drapers' compa71y, het lakcnkoopcrsgild. Somtijds ook wanneer het enkelvolld op J'S ui/gaat, als: for ri!jhteousness' sake; for goorlness' sake, enz. Dtze bijvoeging van 's kan nimmer gcochieden hij de Lijvoegclijke naamwoorden, die als zelfstandig gebruikt worden. Men zegt dus uiet: the wic'.~ed's actions, de daden der goddeloozell, lilaar t/w IlCti071S of the 1JJü,kerl, Wanneer twee, of mcer tweede liaalll vallen op elkander volgcn, wordt de '8 herhaald. h. v.: m!! ja I/u''!'',

21 SPRAAKKUNST. 13 friend's house, het huis van den vriend mijns vaders. Wanneer evenwel de woorden door and verbondenzijn, voegt men de 's alleen bij het laatste: Lewis. Jo/tn and lvilliam's harses, de paarden van Lodewijk, Jan en Willem. Zoo ook, wanneer de naam van den persoon door den naam van deszelfs heroep of hoedanigheid gevolgd wordt, als: ll:laster Dumber, tlte ir01l7nonger's ware IlOuti'e, het pakhuis van den Heer Dumh l', deu ijzerkooper. - Zoo ook, tbe king of Prussia's court, het hof van den koning van Pruissen. Ook gebruikt men de 's in de volgende en soortgelijke spreekwijzen: I comefrollz 1lZy cousin's, ik kom van mijnen lieef; I havc been at my sis/er's, ik ben hij mijne zuster geweest; I have dined at my bratlwr's, ik hel. bij mijnen broeder gegeten. Somtijds gebrnikt men ook wel de 's in zinnen, wa~rin reeds de Geni/ive dool' of aangeduid is, als: a sóldier of ti/{! king's (sozdiers), een soldaat des konings; a baak qf m!! bro/her's (hooks), een boek mijns broeders. Opstellen over de Lidwoorden en Zelfstandige Naamwoorden. No, 1. Het huis 1 en de sial 2 van den oom 3. De paarden 4 en de koets!) van den vader. De kerken 6 en paleizen 7 Hn de hoofdslad 8. De sloelen 9, armstoelen 10, spiegels 11, tafela 12 en tapijten 13 van de ka- 1 IlOlIse. 2 stabje. 3 IllIcie. I! horse.. 5 coach. 6 c1.urch. 7 palacc. 8 capita). 9 chair. 10 al'm-chair. 11 JookinggJass-. 12 tablc. 13 carpcl.

22 14 ENGELSCHE mors I.\-. De broeders 1)), noven 16, nichten 17 en 1Jrien,zen 18 van den buurman 19. De pen 20, het (Ol hoph 21, de lpi 22, de inktkoker 2~ en het pennemes ~11. val! den meester 21). De lessenaar 26 van Jan. 111 chambel'. 15 hrolher. 16 collsîn (ZOOlt van oom of taj/te); nephew (ZOOI! van b"oedcr of zlister). 17 collsin (dochter van oom of 'tanie) ; niece (dochter?>an broeder of zuster). 18 frieml. 19 neighbour. 20 pen. 21 hook. 22 slale. 23 inkhorn. 2iI pcnknife. 25 master. 26 desk. De boomen 1 en vruchten 2 van den tuin g der tante 4. De!;nechten )) en meiden 6 van den grootvader 7. De schrijfboeken 8 en spraakkunsten 9 van de leerlingen 10. De.fongens 11 en meisjes 12 van de sclzool13. De boeren U en boerinnen 1!5 van het dorp 16. De snuiter, tang, schaar en blaasbalg (tl van de keukenmeid 17. De doozen van de naaister. De osseu en kalveren van den slagter. De ladingen van de schepen. De messen van den koetsier. De rand 18 van de tafel. De hamer 19 van den timmerman. 1 tree. 2 fruit. 31J<1rden. % aunt. 5 man-servant. 6 maid-servant. 7 grand-falhcr. 8 wl'ilingbook. 9 grammar. 10 pupil. 1I boy. 12 gir\. 13 school. IiI countryman. 15 counlryvvoman. 16 village. 17 cookmaid. 18 edge. 19 hammer. CO) In het Engelseh moet het lidwoord hier niet herhaald worden. Deze aanmerking geldt ook, in dezelfde gevallen. voor de volgerde opstellen. Ct) Zie deze woorden bi. 8, bij de getallen der n::arnwool'den.

23 SPHAAKKUNST. 15 De tanden 1 van het kind. De mui::en 2 in de lwuhen 13. De dohbelsteenen.4 van de spelers 0. De lessenaar.;, (l van den twznlerman 7. De baliker 8, brouwer 9, metselaar 10 en verteer 11 van Let dorp. De hoogleeraars 12 van de Aliade1l1ie 13. De 8tudenten ].4 va n de J"tad 10. De óoeherkoopers l(i van Pllr{js 17. PVillems 18 sclwel'messen Hl. De vrienden 20 van Pietel' 21, van Jan 22, van J(ol'nelis 23, van Floris 24 en van Paulus 25. Breng deze 26 geschen. ken 27 aan Olivier 28, aan 1I1llttlllj,," 29 en aan.jakob tooth. 2lnollse. 3 kitchen. /,\ (lie. 5 pla)'er. 6 desk. 7 carpenter. 8 baker. 9 brewer. 10 mason. 11 painter. 12 professor. 13 Academy. 14 student. 15 city. N bookseller. 17 Paris. 18 William. 19 razor. 20 friend. 21 Peter. 22 John. 23 Cornelius. 24 Florence. 25 Pau!. 26 bring these. 27 present. 230liver. 29 luatthew. 30 Jacob. De straten 1 der stad. Het stadhuis :2 van Haarlem. De hoogeschool 3 van Leiden. De markten.4 van Amsterdam. De waag 5 van Alkmaar. De beweging 6 der aarde 7. De ketting 8 van het horlogie 9. De rege- 1 si reet. 2 townhouse. 3 univcrsity. /,\ milfkel. 5 weighing-holl8c. N molion. 7 earth. 8 chain. 9 watch.

24 16 ENGELSCHE "ing 10 der stad. De maanden 11 vi!n het jaar 12. De dagen 13 der week U. De uren Ui van den dag. De visschen 16 en vogelen 17. De rivieren 18 van nuitschland 19. De hergen 20 van Zwitserland 21 en Italië 2'2. 10 government. 1l mouth. 12 "ear. 13 jay. Hl. week. 15 hour. 16 fish. 17 fovvl. 18 river. 19 Germany. 20 mountains. 21 Svvitserland. 22 Italy. N. 5. De provz'ncz';:n 1 van Rusland 2. Het grondgehied 3 van Pruz"ssen 4. De lwningen l) van Zwerlen 6, 1\Tooru;e.gen 7 en DenemarÀ."en H. De koningin van Eeijpl'en 9. De hroonprill.~ Ia van Holland. De 2'olkplantingen 11 van Azië 12, Afrika 13 en Amerika 14. De l'jjken IlS varl Europa 16. De ::eehal'ons17 van Schotland 18 en Ierland 19. De kooplieden 20 in Turk(ië 21. De inwoners 22 van Klein-AziiJ 23 en van China province. 2 Russia. 3 terl'itory. " Prussia. 5 king. 6 Sweuen. 7 Norway. 8 Denmark. 9 Bavaria. 10 prince-royai. II colony. 12 Asia. 13 Africa. u America. 15 empire. 16 Europe. 17 sea-port. 18 Scolland. 19 Ireland. 20 merchant. 21 Turkcy. 22 inhabitants. 23 Asia-minor. 2" China. ~o G. De ('envol/rlig/wil! 1 der kildcrcll eil de oplettenrl- 1,implicÎty.

25 SPRAAKKUNST. 17 llf!id 2 van den meester. De 'Zinàelijklwid 3 der vrouwen cn de stijfhoofdigheid.&. der mannen. Het geduld I) van de ondenc(jzers 6 en de vorderingen 7 der leerlingen 8. De bescb1'i,j1jing 9 van het koningrl'jh 10. De gehoorzaamheid 11 der onderdanen 12. De kostscholen 1~ der steden in Holland. De standvastigheid 14 cu eensgezindheid Hl "\~all de iml"oners 16 der dorpen 17. De ijdelheid 18 eu dwaasheid 19 van dit volk 20. De eigenaars 21 van de bibliotheek attention. 13 hoarding-sçhooj. 3 neatness. 14 constancy. ohstinacy. 15 unanimily. 5 patience. 16 inhabitants. 6 teacher. 17 village. 7 progress. 18 vanitv. 8 pupij. 19 folly: 9 description. 20 peopje. 10 kingdolll. 21 OV\"Ilel'. 11 obedil'ljce. 22 librarv. 12 subject. 1\0. ï. De veldheeren 1 plaatsen 'Zich 2 aan liet hoofd:l des legers.&.. De toet I) is de feil 6 van }Jet volk. De burger 7 is onderu:orpen 8 aan de wet. De broederschap 9 is de band ] 0 der maatsclzappi,j 11. Het bekrachtigcn 1'2 \'an de wct hangt af Hl van het volk. De ncahheden U van den ouderdom 15 zijn de gevolgen 16 van de ongeregeldheden 17 der jeugd 18. De 1 gl'neral. 2 place Illemsclves. 3 at Ihc head. army. 5law. 6 will. 7 citizen. 8 submitted. 9 fraternity. 10 bond. 11 society. 12 ralificalion. 13 dcpends. lil infil'mity. 15 old agc. 16 con.c'jlicllce. t7 dcballchery. ts YOllll1. ', '!.

26 18 ENGELSCHE leerlill\;cn verwerpen 19 dikwerf '20 de herispingen :!!l en vermaningen '2'2 des meesters. vvijhewonrleren '23 de st,wrlvastigheirl 24 eu den moed 2ä van de /Zelden 26 des legers. De dapperheid 27, ondervinding '28 en voorzigfiflheid 29 van de legerlloofden, die voor de vrijheid 30 van het gemeeneóe,yt 31 streden rpjec!. 200ftcntimes. 21 rpproof. 22 adnlonition. 23 aumirc. 24 COllstancy. 25 courage. 26 hero. 27 valour. 28 experience. 29 prudence. 30liberty. 31 commonwealth. 32 fought for. 1' Een 7"('gler 1 moet (*) de heschermer'2 der onschuld 33 zijn. Wij prij=èn 4 de naarstigheid ti V'lll de leerlitl!!t'n uwer 6,eho"l; 1Ilitl/r 7 wij haten 8 de nulatigh~irl 9 en O'lyehoor='lfImh~irl 10 yall deze 11. De deuy" 1'2 is dc bron 13 latl de rilst 14 der ziellä. Het leven 16 des mc!,schctl is hort 17 en on:elier 18. De JJlfltigl&pid I!) is de SCh:lt '20 der wuzen 21. De liefdltdigheid '22 is dc moeder der dehgden. De vleljerij '23 is het vergif 24 der vriendschap '2l). Des I jllllge. 2 prolector. 3 illnoccnce. 4 commend. 5 application. 6 of your. 7 bilt. 8 despise; bate. ~ liegligencc. 10 Jisobcdience. 11 of lh e.c. 12 virilie. 13 soliree. C") Moet zijn,.1i~"t In lranquillily. 15 ~oul. 16 Iife. 17 short. 18 ullcertain. 19 sobriely. 20 treasure. 21 wise. 22 charity. 23 Ilaltery. 2q poison. 25 friendship.

27 SPRAAKKUNST. 19 godsvrucht 26 is de ziel van de godsdienst ~7. De on ~I'otelldheid 28 is de moeder der hewondering 29, der ducaling SO, des hijgeloofa 31 cu der vooringenomenheid piety. 27 religion. 28 i:;llorance. 29 admiration. No ~ri'or. 31 su]lcrstition. 32 prejudice. De bezolding 1 der zonde:.2 is de dood:ll. De begeer!e 4 is het gehed 1) des harten 6. De gezondheid 7 der ziel is niet zekerder 8 dali de gezondheid Jc~ ligc/wams 9. De dengd is de do~lzter 10 des hemels 11. Het geduld 1'2 is de 1JI'iendin 13 der ongeluhkigen 14. De oprcgtheirl Ui is de moeder der It'aurheid 16. De vricndcll der waarheid zijll zelden 17 de.'iuns/elingen 18 des geluks Hl. De tijd dcs tegenspoed.;' :20 is bet,vai::oen 21 van de üeugd. Het geweten 22 is de,y!em 23 der zi~l, en de driften 24 zijn de stem val! het ligchaarn. De ::on 2)), maan 26 en sterren 27 zijn hemelsdw ligelulmen \Vages. 2 sin 3 are death. 4 desire. 5 prayer. 6!Jeart. 7 health. 8 more certain. 9lJody. 10 <lalighier. 11 heaven. 12 patience. 13 frien<l. 1~ unforlunalc. 15 sincerify. 16 'ruth. 17 seldom. 18 favollrile. 19 fortuoe. 20 a(hersitv. 21 season. " 1.2 collsciencp. 23 v(lict,. 24 passion. 25 ~i.lij n. 2ï sial'. 28 hca,-cnly bo,l\' 2 *

Woord vooraf 5. 2 Zinnen 29 1 Hoe maak je een zin? 29 2 Hoe maak je een vraag? 30

Woord vooraf 5. 2 Zinnen 29 1 Hoe maak je een zin? 29 2 Hoe maak je een vraag? 30 Inhoud Inhoud Woord vooraf 5 Hoofdstuk 1 7 Grammatica A1. Wat zijn de regels? 1 Woorden 8 1 Mensen en dingen 8 2 Zijn, Hebben en dingen doen 11 3 Woorden voor personen 21 4 Mensen en dingen beschrijven

Nadere informatie

VIERVOUDIGE STAAT THOMAS BOSTON,

VIERVOUDIGE STAAT THOMAS BOSTON, 1 DE NATUUR VAN DE MENS IN ZIJN VIERVOUDIGE STAAT VAN DE EERSTE OPRECHTHEID; ALGEHELE BEDERF; BEGONNEN HERSTEL; EN VOLTROKKEN GELUKZALIGHEID OF ELLENDE. Vertoond in verscheidene Praktikale Redevoeringen

Nadere informatie

Nederland in den goeden ouden tijd

Nederland in den goeden ouden tijd Nederland in den goeden ouden tijd Zijnde het dagboek van hunne reis te voet, per trekschuit en per diligence van Jacob van Lennep en zijn vriend Dirk van Hogendorp door de Noord-Nederlandsche provintiën

Nadere informatie

Lu.stig --V-01kje :1.(> NIEUWE BL0EMEN DERDE DRUK. BR0r:D~RS HARISTEH PITTHEM. WEST-VLAAHDa::R~H

Lu.stig --V-01kje :1.(> NIEUWE BL0EMEN DERDE DRUK. BR0r:D~RS HARISTEH PITTHEM. WEST-VLAAHDa::R~H Lu.stig --V-01kje :1.(> NIEUWE BL0EMEN DERDE DRUK BR0r:D~RS HARISTEH PITTHEM WEST-VLAAHDa::R~H Laxistig. ~u.stig Nrcoliti "'V'"o1kje e :1.0 11 NIEUWE I gi 11 BL0EMEN eæ al DERDE DRUK BR0fDfRS t1arist~n

Nadere informatie

Sanne Brun. Julia Voermans Simeon Vonk. Pieta Vis Jasper Oostveen. Matthijs Klaver Chiho Yip Nini Zheng. Sanne Brun. kmkcommunicatie @gmail.

Sanne Brun. Julia Voermans Simeon Vonk. Pieta Vis Jasper Oostveen. Matthijs Klaver Chiho Yip Nini Zheng. Sanne Brun. kmkcommunicatie @gmail. met Lees i n d eze KM K al l es over: Chinese geluksgetallen Interview met de oprichter van CHINESEONLINE! " zo ben je een goede masterstudent" - Door Lisa van Baar Chiang Kai-shek in een Korreltje Zout

Nadere informatie

97. Het kunstwoord verbuigen ontleent zijnen oorsprong

97. Het kunstwoord verbuigen ontleent zijnen oorsprong 36 V l E R DE H 0 0 F D STU K. VERBUIGING. Wat verbuigen is. 96. De toevallige veranderingen, welke sommige rededeelen ondergaan, naar zekerc volgorde aan dezelve uitdrukken, noemen wij verbuigen. Met

Nadere informatie

WOORDKOMPAS Z pagina 1

WOORDKOMPAS Z pagina 1 WOORDKOMPAS Z pagina 1 de z(et) van Zacharias en van Zaandam het zaad/ de -en Ik wil lavendel in mijn tuin. Breng je uit Frankrijk een

Nadere informatie

HOE MEN BIDDEN MOET OVER DE GOEDE WERKEN. Toegevoegd: KORTE GEBEDEN DOOR MAARTEN LUTHER

HOE MEN BIDDEN MOET OVER DE GOEDE WERKEN. Toegevoegd: KORTE GEBEDEN DOOR MAARTEN LUTHER 1 HOE MEN BIDDEN MOET EN OVER DE GOEDE WERKEN Toegevoegd: KORTE GEBEDEN DOOR MAARTEN LUTHER Verschenen in: Stemmen uit Wittenberg Preken, artikelen, brieven enz. Van Dr. Maarten Luther en zijn tijdgenoten

Nadere informatie

DE NAVOLGING VAN CHRISTUS.

DE NAVOLGING VAN CHRISTUS. DE NAVOLGING VAN CHRISTUS. THOMAS A KEMPIS DE NAVOLGING VAN CHRISTUS UIT HET LATUN VERTAALD DOOR Dr. Is. VAN DI JK. HAARLEM - H. D. TJEENK WILLINK & ZOON -- 1909. Typ. Firma RU1JGROK & Co., Haarlem. VOORREDE.

Nadere informatie

Vayak hel lheq.y:w: En hij bracht samen - Vayak hel lheq.y:w: And he assembled Shemot/Exodus 35:1-38:20

Vayak hel lheq.y:w: En hij bracht samen - Vayak hel lheq.y:w: And he assembled Shemot/Exodus 35:1-38:20 Vayak hel lheq.y:w: And he assembled Shemot/Exodus 35:1-38:20 Pekudei ydewqp Numbered Shemot/Exodus 38:21-40:38 As the book of Shemot comes to an end, the construction of the Tabernacle and its vessels

Nadere informatie

Dante's Hel. Dante Alighieri

Dante's Hel. Dante Alighieri Dante Alighieri Table of Contents Dante's Hel...1 Dante Alighieri...2 INLEIDING...4 II...5 III...6 IV...7 V...8 EERSTE ZANG...11 TWEEDE ZANG...13 DERDE ZANG...16 VIERDE ZANG...18 VIJFDE ZANG...21 ZESDE

Nadere informatie

Kleine gedigten voor kinderen

Kleine gedigten voor kinderen Kleine gedigten voor kinderen Hieronymus van Alphen editie P.J. Buijnsters bron (ed. P.J. Buijnsters). Athenaeum - Polak & Van Gennep, Amsterdam 1998 Zie voor verantwoording: http://www.dbnl.org/tekst/alph002klei01_01/colofon.php

Nadere informatie

100 DE LIJDENBURGSCHE GOUDVELDEN.

100 DE LIJDENBURGSCHE GOUDVELDEN. 100 DE LIJDENBURGSCHE GOUDVELDEN. Ret goud vindt men hier in klompjes in het zand~ in de rotsen of in fijne aderen als stofgoud in den steen, waaruit het niet zonder machines kan worden verwijderd; deze

Nadere informatie

LERENDE HEN ONDERHOUDEN...

LERENDE HEN ONDERHOUDEN... LERENDE HEN ONDERHOUDEN... Dr. L. PRAAMSMA LERENDE HEN ONDERHOUDEN... HULPBOEK VOOR DE CATECHEET I ZONDAG 1-24 J. H. KOK N.V. KAMPEN 1959 INLEIDING Dit boek is ontstaan uit de aantekeningen van mijn

Nadere informatie

Ziet Hem, Hij komt! Israëls bekering tot verlevendiging van de Kerk. W. Westerbeke

Ziet Hem, Hij komt! Israëls bekering tot verlevendiging van de Kerk. W. Westerbeke Ziet Hem, Hij komt! Israëls bekering tot verlevendiging van de Kerk. W. Westerbeke INHOUD Verantwoording Inleiding Korte inhoud Uitlegging van profetie, geen speculaties Bijbelse toekoms tverwachting en

Nadere informatie

DIE GOD LEEFT NOG! Voor het eerst in 1740 verschenen met de titel. Door Jonathan Edwards. Uit het Engels vertaald door. W.

DIE GOD LEEFT NOG! Voor het eerst in 1740 verschenen met de titel. Door Jonathan Edwards. Uit het Engels vertaald door. W. 1 DIE GOD LEEFT NOG! Voor het eerst in 1740 verschenen met de titel "Geloofwaardig historisch bericht van het heerlyke werk Godts, geopenbaart in de bekeeringe van veele honderden van Zielen te Northampton,

Nadere informatie

Tolstoi's leven. Pavel Ivanovich Biroekoff

Tolstoi's leven. Pavel Ivanovich Biroekoff Pavel Ivanovich Biroekoff Table of Contents Tolstoi's leven...1 Pavel Ivanovich Biroekoff...3 OPDRACHT...5 INLEIDING...7 Inleiding. Van Leo Tolstoi bij zijne herinneringen...13 EERSTE DEEL...16 EERSTE

Nadere informatie

De wonderlijke lotgevallen van Jan zonder Vrees

De wonderlijke lotgevallen van Jan zonder Vrees De wonderlijke lotgevallen van Jan zonder Vrees C. de Kinder bron. L. Opdebeek, Antwerpen z.j. [ca 1920] Zie voor verantwoording: http://www.dbnl.org/tekst/kind008wond01_01/colofon.htm 2005 dbnl 9 Het

Nadere informatie

De reis om de wereld in 80 dagen

De reis om de wereld in 80 dagen De reis om de wereld in 80 dagen Jules Verne Vertaald door: Gerard Keller bron (vert. Gerard Keller). Jacs. G. Robbers, Rotterdam 1885 (7de druk) Zie voor verantwoording: http://www.dbnl.org/tekst/vern002reis02_01/colofon.php

Nadere informatie

AUGUSTINUS BELIJDENISSEN. Augustinus Confessiones. Uit het Latijn vertaald door. Dr. A. SIZOO. Zesde herziene druk

AUGUSTINUS BELIJDENISSEN. Augustinus Confessiones. Uit het Latijn vertaald door. Dr. A. SIZOO. Zesde herziene druk 1 AUGUSTINUS BELIJDENISSEN Augustinus Confessiones Uit het Latijn vertaald door Dr. A. SIZOO Zesde herziene druk Uitgever: Naamloze Vennootschap W.D. Meinema, Delft STICHTING DE GIHONBRON MIDDELBURG 2011

Nadere informatie

DANTE'S GODDELIKE KOMEDIE

DANTE'S GODDELIKE KOMEDIE DANTE'S GODDELIKE KOMEDIE DANTE'S GODDELIKE KOMEDIE VERTAALD DOOR P. FR. C. KOPS, O.F.M. UITGEVERIJ DE TORENTRANS UTRECHT INLEIDING lle groten dezer wereld zijn in hun diepste wezen eenzamen geweest.

Nadere informatie

HEMEL EN HEL DE GODDELIJKE GERECHTIGHEID VOLGENS HET SPIRITISME. BEHELZENDE

HEMEL EN HEL DE GODDELIJKE GERECHTIGHEID VOLGENS HET SPIRITISME. BEHELZENDE HEMEL EN HEL OF DE GODDELIJKE GERECHTIGHEID VOLGENS HET SPIRITISME. BEHELZENDE HET VERGELIJKEND ONDERZOEK VAN DE VERSCHILLENDE LEERSTELSELS OVER DEN OVERGANG VAN HET LICHAME- LIJKE TOT HET GEESTENLEVEN

Nadere informatie

EEN CHRISTEN RIJP GEMAAKT VOOR DE HEMEL

EEN CHRISTEN RIJP GEMAAKT VOOR DE HEMEL 1 EEN CHRISTEN RIJP GEMAAKT VOOR DE HEMEL Door ANDREW GRAY 12 e bundel in de serie: Preken van A. Gray 2 INHOUD Preek 1 t/m 5: Hierover heb ik den Heere driemaal gebeden, opdat hij van mij zou wijken.

Nadere informatie

Theodorus van der Groe

Theodorus van der Groe 1 Verzameling van 16 Biddag predikatiën uitgesproken door De rechteerwaardigen, zeergeleerde en Godzalige heer Theodorus van der Groe in zijn eerwaardig leven Bedienaar des Goddelijke Woords in de Hervormde

Nadere informatie

O f gaan der Belgische Werkliedenpartij. Verschijnende alle dagen.

O f gaan der Belgische Werkliedenpartij. Verschijnende alle dagen. " *! 3T - ~ **, 58 prijs per nummer: voor België 3 centiemen, voor den Vreemde 5 centiemen Telefoon : Redactie 247 - Administratie 2845 Zaterdaf3 28 Februari 1914 Dmktter-Uitgeeleter Sam: Maatschappij

Nadere informatie

present perfect simple.

present perfect simple. ENGLISH, WE WILL DO BETTER! LESSON SIX Beste leerling. Toch nog één keer een tip voor het leren van Engelse woordjes en zinnetjes. Voor het studeren geldt iets heel bijzonders: bij studeren is 3 X 1 meer

Nadere informatie

HIJ REKENT MET GENADE

HIJ REKENT MET GENADE HIJ REKENT MET GENADE BERIJMING VAN DE HEIDELBERGSE CATECHISMUS JANVANDENBRINK HIJ REKENT MET GENADE BERIJMINGEN VAN DE HEIDELBERGSE CATECHISMUS OP MELODIEËN UIT HET PSALTER VAN GENÈVE WAARVAN TER KENNISMAKING

Nadere informatie

Handelingen hoofdstuk 13

Handelingen hoofdstuk 13 Handelingen hoofdstuk 13 Vertaling Bible Commentary van Andrew Wommack Wiebrig Calderhead, 2008 (Om in Word naar een eindnoot te springen: plaats de cursor bij de eindnootverwijzing, kies Beeld (menubalk)

Nadere informatie

4 Stravinsky You only have to listen

4 Stravinsky You only have to listen 2 Anarchistisch Maaike Meijer was op Eindhovense meisjeslyceum een rebel 7 Eureka Bert Gerards sleutelde 14 jaar aan wiskundig probleem 4 Stravinsky You only have to listen 5 Exchange UCM-student Corine

Nadere informatie

Heidelbergse Catechismus

Heidelbergse Catechismus 81 het eerste deel Heidelbergse Catechismus ZONDAG 1 Vraag 1: Wat is uw enige troost, zowel in leven als in sterven? Antwoord: Dat ik met lichaam en ziel, zowel in leven als in sterven, niet mijzelf toebehoor,

Nadere informatie