,". i,"'- L. ljiurray, ENGELSCIIE SPRAAKKUNST. 4de Druk.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download ",". i,"'- L. ljiurray, ENGELSCIIE SPRAAKKUNST. 4de Druk."

Transcriptie

1 ,". i,"'- L. ljiurray, ENGELSCIIE SPRAAKKUNST. 4de Druk.

2

3 ENGELSCHE SPRAAKKUNST.

4

5 ENGELSCHE SPRAAKKUNST,- DOOR LINDLEY MURR.AJ; EE\VERXT VOLGENS DE LEERWIJZE VAN A.GRON; TEN DIENSTE DER SCHOLEN, EN DERGENEN, DIE DE ENGELSCHE TAAL, OP EENE SPOEDIGE WIJZE, GRONDIG WULEN LEEREN VIERDE OP NIEUW IIERZIENE EN VERBETERDE UITGAAF. 'IJl AMSTERDAM, BIS G. J. A. BEIJERINCK. HDCCCXXXVII.

6

7 VOORBERIGT VÓÓR DEN EERSTEN DRUK. Het gunstig onthaal, hetwelk de Spraakkunst van den Heer JUURRA Y in Engeland geniet, en het algemeen gebruik, dat men er dáár van maakt, zijn bewijzen 'van der::elver nuttigheid. Ik besloot daarom dit Werkje voor de IIollandsche Jeugd te bearbeiden; dan bemerkte weid ra, dat ih geene Mooie vertaling kon leveren. in rie eerst& plaats moesten er opstellen bij gemaakt worden, om de taalregels in praktijk te brengen, dewijl de togenwoorczi!je manier om vreemde talen te onderwijzen dit vereischt. Ten tweede moest er veel bijgevoegd wordèn; want er zijn een aantal dingen, die de Engelsclzen, als van ::elve, door het gebruik weten, en welke dj dus mem/al in hunne Spraakkunsten voorbijgaan; de::e, evenwel, moeten door dert vreemdeling aangeleerd worden: zoo als b. v. het gobruik der verscfuïlende 1;00r::elso[8 at,hter de werkwoorden, enz. - in /weverre het nil} gelukt is dit naar be/woren te doen, laat ik gaarne aan de beoordeeling

8 VI VOORBERIGT. van deskundigen over. Ook heli ik de volgorde, die MURRAY in de Syntaxis heeft, naar de geioone manier, waarvan zij afwijkt, veranderd. Wat Ttet ~Nederduit8ch aangaat, hetzelvo is 7UUlr de regels Dan de Heeren WEILAND en SIEGENBEEK, dewijl deze in do Scholen moeten onderwezen worden, ingerigt. Hartelijk wen ach ik, dat dit Werkje, ter liewr dering van het leeren der Engelsche taal, nuttig moge ~ijn.'

9 ENGELSCHE SPRAAKKUNST. De Engelsche Spraakkunst leert ons de Engelsche taal naauwkeurig spreken en schrijven. Men verdeelt de Sl'r~akk nnst in WOORDGRONDlNG (Elymolo,'Jie) en WOORDVOEGING (Syntaxis). De woordgronding }Iandelt over de verschillende soorten van woorden, CIl de veranderingen, waaraan zij onderworpen zijn; de woordvoeging handelt over het regie gehruik del' woorden, en de orde, waarin zij moeten geplaatst worden, om eenèn volzin uit tc maken. E l'~ R S TEA F D E ELI N G. OVER DE ETYMOLOGIE. EERSTE HOOFDDEEL. Algemeen overzigt der rededeelen. Men heeft in htt F.ngelsch negen soortcn van woor Jen, of l'cdcdcelen, als; LIDWOORDEN (Ar/icles), ZELFSTANDIGE NAAMWOORDEN (Suhslantives or.nouns), DIJVOEGELlJKE N.AAMWOORDEN (/ldjectives), VOORNAAM WOORDEN (P.l'onOUlls), WERKWOORDEN (J7erbs), D1J WOORDEN (Adverbs), VOORZETSELS (l'repositions), VOEG WOORDEN (ConjuncllOns) en TUSSCHENWERPSELS (lnleriections). 1

10 2 ENGELSCHE 1. Een Lidwoord wordt vóór een Zelfstandig naamwoord geplaatst, om deszelfs bcteekcnis nader te bepalen, als: A garden, een tuin; THE man, de man; AN eagle, een arend. 2. Een Zelfstandig naamwoord is de naam van eenig diu~, dat bc.\taat, of waarvan wij eenig denkbeeld hel)ben, al,: London, Londen; John, Jan; cap ita 1, Îloofdstad; vir/ue, deugd. 3. E('lI Bijvoegelijk naamwoord is een woord, dat bij ecu Zelfstandig naamwoord gevoegd wordt, om ccue hocdani~heid aan te duiden, als: a virtuoug man, "een deugdzaam man; an old woman, eene oude vrouw. 4. Een Voornaamwoord is een woord, dat in plaats van een Zelfstandig naamwoord gehruikt wordt, om dc menigvuldige herhaling van één en hetzelfde woord te vermijden, als: the man is lzappy; ne is benevolenl; HE ;s use/uz, de man is gelukkig; hij is weldadig; hij is!1uuig. Het woordje he staat hier voor fhe man.!s. Een VI,,' crk woord is een woord, dat het bestaan, het doen of het lijden van een en persoon of van cene zaak aanduidt, als: to be, zijn; to Tule, regeren; 10 sulfer, lijden. 6. Een Bijwoord is een woord, dat bij een Bijvoegelijk naam woord, bij een Werkwoord, en somtijds bij een ander Bijwoord gevoegd wordt, om hetzelve nader te bepalen, of om eenige omstandigheid aan te duiden, als: he reads WELL, hij leest goed; a TRULY good man, een waarlijk goed man; he lori/es VEIIY CORRECTLY, hij schrijft zeel' naauwkeurig. 7. De Voorzetsels duiden de betrekking aan, die de na.amwoorden op elkander hebben, als: he went F.ROM London TO York, hij ging van Londen naar York. 8. Een Voegwoord is een woord, dat gebruikt wordt, om de andere rededeelen, en ook de volzinnen, IUet elkander te verbinden, als: he AND I, hij

11 SPRAAKKU~ST. 3 en ik; Ilwy ure happy, DECA USE thoy are virtuous, zij zijn gelukkig, omdat zij deugdzaam zijn. 9. De Tusschenwcrpsels zijn woerden, die de aandoeningen en bewrgiogen der ziel aanduiden, als: Alas! Helaas! Alt! Oh! Acl.! Och! Deze korte uitleggio"g zal eenigzins het verschil tusschen de rcdedeclen duidelijk maken. Om ze evenwel "Iug te kuullen onderscheiden, zal de leerling wèl doen, zich yan tijd lot tijd in het analyseren te oefenen. Kortheidshalye kan hij dit doen door de woorden met getalmerken te teekenen ; 1 duidt het lidwoord aan; 2 het zelfstandig naamwoord; 3 liet bijvoegelijk naamwoord;.4 het voornaamwoord, enz. Analyse A regular and virtuous education is an Eene geregelde en deugdzame opvoeding is een 3 2 ijlestimable Messing. onwaardeerbare zegen A laboriolls man prolongs Een werkzaam man verlengt " 2 " 5 6 his time; he lives 1/Iore zijnen tijd; hij leeft meer 3 "7 6 in a Jew years, than others do in many. in eenige weinige jaren, dan anderen in vele. Niet alle taalkundigen verdeden de woorden op dezelfde wijs. Sommige tellen tien soorten, nemende het deelwoord als een bijzonder rededeel; andere aeht, door niet alleen het deelwoord uit te sluiten, maar ook het bijvoegelijke naamwourd tot de naamwoorden te rekenen. Ook zijn er, die er maar vier tellen. TWEEDE HOOFDDEEL. Over de Lidwoorden. Een lidwoord is een woordje, dat vóór een zelfstan- 1."

12 ENGELSCHE dig naamwool'll gezet wordt, om aan te duiden, hoe ver deszelfs beteekcnis zich uitstrekt. In het Engelsch zijn er maar twee lidwoorden: u (een), cn Ihe (de). - Het cerste heet onhepalend (indefinitc), het tweede bepalend (definite) lidwoord. A wordt an voor woorden, die met eene klillkletter of stomme h beginnen: (*) an ear, een oor; wordt de h uitgesproken, dan gelruikt men a, als: a hand, eene halld; a hear!, een IJart. Het oljlepalend lidwoord let men Lij het zelfstandige naamwoord, als dit in cenen algemeencll zin gchomen wordt; het bepalend lidwoord gebruikt men, als men bepaaldelijk over iets spreekt. Het verschillend gelrnik en gewigt der Iillwoorden i) ook blijkbaar uit de volgende voorbeelden: lhe SOlt of Cl king. de zoon eens konings; (l /ion of tlw hing, ('CU zoon des konings; the son of tlw liing, de zoon (les koniugs. Elk dezer spreekwijzen heeft eeue bijzoljdere beteckenis door het verschillend gebruik der lidwoorden. Het onhepalend lidwoord kan alleen bij zelfstandige liaarnwool'den in het enkelvoud gevoegd worden; het bepalend lidwoord kan men ook in het meervoud gehruiken. Hij de woordenfew en many maakt dit, betrekkelijk ", eenc liitzonderiug, dewijl het dan, 'lis onbepalend lidwoord, door een meervoud gevolgd wordt; bij voorheeld: (l graat many men, eene groote menigte Jnellschen ; ll few clllïdren, ecnige weinige kinderen. Het zelfstandig naamwoord wordt zonder lidwoord,;ebrllikt, W.1llneer het in ecn' geheel algcllwenen, ( ') De lani!e 11 j, hiervan uitgezonderd, als: (/ union, eene 'Jnecniging; Cl Itniyersity, cene universiteit; a IInity. cene ccrdlcirl; a IlSefal baok, cen nuttig boek. Voor one zet men (jok ft, niet {I!Z: liiany ft onc, meili~ een. De y is aan het hcp,in van een woord cel! medeklinker; men zeqt dus h. v. ",l'art!, en niet NJ '/arr'.

13 S P R A A K KUN ST. 5 {jf in den uitgcstrcktstcll zin geil omen wordt; Lij v.!j.: Peiferdion will nevcr Le attained by man. De volmaaktheid zal nimmer door den menscll bereik t wordeli, dat is : Geenc volmaaktheid, helzij in deugd, in wijsheid, enz. zal immer dool' cenig menseh, wie hij zij, hcreikt kullnen wordcn. Voorts wordt ook het lidwoord weggelaten "óór zelfstandige naamwoorden, die de verschillende deugden, ondeuydtn, lwr!stogten, hoedanigheden, kunsten, melalen, kruiden, enz. beteekcnen; hij v.h.: Prudenee is commendaóle, de voorzigtigheid is prij>sejijk. FalsellOod is odiou.y, de valschheid is vel'foeijelijk. An.qer ougld fo be avoided, men moet de gramschap mijden. Gold is preciolts, liet goud is kostbaar. DERDE HOOFDDEEL. 1. Over de zelfstandige naamwoorden in hel ulgemecn. De zelfstandige naamwoorden zijn: eigen (proper), of gemeen (common). De eigennamen duiden afzonderlijke personen of zaken aan; het zijn de namen dcr personen, steden, dorpen, rivieren, zeeën, enz., als: l/villiam, Willem; Flus/zing, Vlissingen; the Thames, de Teems; the Battic, de Oostzee. De gcmcene zelf;tandige naamwoorden dniden personen of zaken aan, waarvan men er vele van dezelfde soort heeft, als: house, llllis; baker, bakker; ',ing, koning. Bij de zelfstandige liaamwoorden moet men aeh t geven op bet gcslacht (thc bender),!tet getal (the Jlumber), en de naamvallen (the cases). 2. Over de 1/l'81aclden. Het geslacljt is een ondcr',cht;id tll,scbcll de naam-

14 6 ENGELSCHE woorden, met betrekking tot de sekse. El' zijll drie geslachten: het mannelijhe (the masculine), het vrouwel~jhe (the feminine) en /zet onzijdige (the neuter). Van het mannelijk geslacht zijn alle namen van schepselen, die de mallnelijke sekse aanduiden, als: a man, een man; a bull, een stier; a slallion, een hengst. Van het vrouwelijk geslacbt zijn dezulke, die de vrouwelijke sekse aanduiden, als: a woman, eene vrouw; a queen, eene koningin; Ct hen, cene hen. Het onzijdig geslacht duidt voorwerpen aan, die noch mannelijk, noch vrouwelijk z~in: - l,iertoe behooren dau de levenlooze dingen, als:.table, tafei, coach, koets. - Hiervan zijn evenwel uitgezonderd de vier volgende woorden: lhe sun, de zon; t/ze moon, de maan; Ihe chltrch, de kerk; the ship, het schip; het eerste wordt als mannelijk, eli de drie overige als yrouwelijk gebruikt. J\Ien zegt daarom ook van de zoo he, en van de drie andere site. In het Engelsch heeft men drie manieren, om het geslacht aan te duiden, als: a. door verschillende woorden; b. door het verschil in den uitganfl; c. door een tweede zelfstandig naamwoord, of een b~ïvoe.'lelijk naamwoord, of een voornaamwoord bij het zelfi'tandige naamwoord te voegen. a. Door verschillende woorden, als: A bour, een beer. A boy, een jongen. Brother, broeder. Buck, ree. Bull, stier. Butlock, jonge.tier. Coek, baál:. Dog, reu. Drake, waard. Earl, graaf. Futher, vader: Friar'. monnik. Gander, gent. A sow, eene zog. A girl, een meisje. Sister, zuster. Doe, ree. Cow, koe. lieifer, jonge koe. Hen, hen. Biteh, teef. Duek. eend. C01tnt~ss, gravin. ]Watker, moeder. Nun, Ilon. Goase, gans.

15 SPRAAKKUNST. 7 Hart, Jlert. ROB) hinde, rec. Husband, echtgenoot. Wlje, echtgenoote. KiJ/g) koning. Queen, koningin. Lad) knaap. Lass) meisje. Lord) heer. Lady. dame. ij!an, man. Troman, vroll\~. lfl iue1', hommer..spawilpr, kuiler. Nep/lew, neef. Nieee, nicht. Rum, ram. Ewe) ooi. 8illger) zanger. S01lgslress, zangerc., Slo Den, een morsig man. Stut, slons. Son) zoon. Daughter, dochter. Stag, hert. Hiud, hinde. Stalt;on, hengst. Mare, merrie. Unele, OGm. Au;,t, tante) moei. TYizard, toovenaar. Witeh, tooverheks, b. Door verschil in den zdtgang. Abbot) abt. Actor, tooneelspeler. Administrator) bestuurder. Adulterer, eclltbreker. Ambassador. afgezant. Arbiter, scheidsman. Baron) baron. B1"idRgroom, bruidegom. Benefactor, weldoener. Caterer. spijsverzorger. ChaJltf,., zauger. Conductor) geleider. Count., graaf. Deaeon, armverzorger. Duke, hertog. Elector, keurvorst. ElIlpel'or, keizer. Enchantel', toovenaar. Exceutor, uitvoerder. Gavernor, leermeester. Heir) erfgenaam. liero, held. liunler, jager. liom, waard. Abbess, abdis. Actress, tooneelspeelslcl. Administratrix, bestuurster. Adu/tress, echtbreeksler. Ambassadress. vrouw eens afgezanls. Arbitress, scheidsvrouw. Barolless, barotiues. Bride, bruid. Benefactress. weldoenster. Cateress, spijsbezorgsler. Chll/ltress, zangster. Conduetress. geleidster. CouRtess, gravin. Deaconess J armverzoq;slcr. Dlltchoss, herlogin. Electress, kellrvorstin. Empress, keizerin. Enchant,ess, loovcnaarsler. Exeeutrü, uil\'oersler. Govel'Jless, lecrillee~te!'es. Hcitess, erfgenanlc. Heroine, heldin. H untress jageres. Rostesa, waardill.

16 8 ENGELSCHE Jew, Jood. Jewcss, Jouin. Landgrave, landgraaf. Landgravine, landgravin. Lion, leeuw. LiÛ/lcss, leeuwin. Marquis, markgraaf.,uarchio/less, markgravin. Master, mrester. IJlistress, meesteres. Patron, beschermer. Patrones. J beschermster. Poet, dichter. Poetess, dichteres. Pricst, priester. Pri"stess, priesterill. 1 J rince, vorst. jjrincess, vol'stin. Prior, kloostervoogd. Prioress, klaoslel'voogdes, Prophet, profeet. Pruphetess, profetes. Protector, beschermer. Pr~tectrcss, beschermster. Shepherd, he reler. Shepherdess, heruerin. Songster, zanger. Songstress, zangster. Sorcerel', toovenaar. Sorceress, toovenaarstcr. Sultan, sultan. Tiger, tijger. Traitor, verrader. Tutol', voogd. Viscount, burg:graaf. W'idower, wedllwenaar. Sultaness! sultane Sultuna I. Tigress, tijgerin. Traitrcss, verraadster. Tutoress, voogdes. Viscoltntess, hurg:gravin. Widow, weuuwe. c. Door bijvoeging van een ander woord. A cock-sparrow, ecnc man- A hen-sparrow, eene vvijfjesnetjes-mosch. moseh. A man-serval<t, een knecht. A maid-sb1'vant, eene meid. A he-goat, een bok. A she-goat, eene geit. A he-bear, een beer. A she- beat, ee'ne beerin. A rnale-child, een jongen. A femate-child, een meisje. Sommige woorden worden voor beide geslachten gebruikt, als: parent, cltild, cousin, friend, scllolar. Om het maunelijke aau te duiden, zet men er M voor; cu om het vrouwelijke te kennen te geven site, als: site ij- 1ll!J cousin, zij is mijne nicht; ske is mil friend, het is mijuc vnelldin; silo is a scl/olar, zij is eelle geleerde, enz:. S. Over de getallen. Het getal duidt aan, of men vau éénc zakcll spreekt. of van meer

17 SPRAAK KUN ST. 9 Dc zelfstandigc naamwoordcn hcbhen twee get,l11cll : IlCt enkelvoud (sin~ular) cn het meervoud (plu ral ). Het cnkell'ljud dnidt aal!, dat men van een' enkel' }}CrSOOIl of eclle enkele zaak sprcekt: a man, CCII man, a c/utir, cen stoel. Het meervoud duidt aju, dat men van twee of meer ]ICrSOUen of zilken spreekt: ehairs, stoelen; hings, 1.0ningcll. Sommige naamwoorden worden, wegens hunne beteekenis, alleen in het cnkclvond gebruikt, als: 1/Jlwllt, tarw; pitch, pik; gold, goud; slotlt, luiheid; pride, hoogmoed. Andere worden alleen in het meervoud gebruikt, CIl hebben het werkwoord in het mcervond bij zich, als: belloms, hlaasbalg; scissars, scllaar; lungs, long, ricllos, rijkiolll; victuals, levensmiddelen; tongs, tang; 6 nztjfers, snuitcr; pineers, nijptang; annals, jaarboeken; rovonuos, inkomsten; breeches, broek; drawer,\', onderbroek; spoctacles, bril; mannors, ljlorals, zeden; pain.\', moeitc; alms, aalmoes; lilatheuwtics, Wiskunde; Polities, Staatkunde; 1I1etaphysic8, Bovennatllurkunde; Opties, Gezigtkunde; en meer dergelijke hcllamin~cu. Er zijn er ook, die door de getallen niet veranderen, als : deer, hert of herten; sheep, schaap, schapen; swine, varken, varkens, cnz. Het meervoud wordt gemeenlijk gevormd door bijvoeging eener s, als: dove, duif; doves, dniven; face, gezigt; faces, gezigtell. Maar wanneer het zelfstandige naamwoord op cene x, eh, slt, s of ss uitgaat, voegt men er es hij, om het meervoud te makcn, als: box, doos, boxes, doozcll ; - ehw'elt, kerk; churches, kerken; - kiss, zocn; 7.:is8es, zocnen; - laslt, zweepslag; las1les, zweepslagcn. - Wallncer eh als ceue k wordt uitgesl}ro ken, voert men Cl' aileeli eellc I! hij, alo: 1/lOllal'{'h)

18 10 ENG ELSCHE monarch; 1Il0narchs, monarchen; distich, tweeregelig "ers; distichs, tweeregelige verzen, V cic woorden, die met ecllc 0 eindigen, hebben es in het meervoud: lu'i'o, held; heroes, heldcn; - 7legro, neger; negroes, negers; - cargo, lading; (}(li:r;oes, ladingen; - wo, wee; woes, wceën; VUlCU1IO, vulkaall; vulcanoes, vulk'l.l1en, enz. Diebcne, welkc op f uitgaan, hebbcn ves in het meervoud: loaf, brood; loaves, broodcn; - knife, mes; lwives, messen; - wlje, huisvrouw; wives, huisvrouwen; - half, half; halves, halven ; --r calf, kalf; calves, kalveren; uitgezonderd de woorden op oof, iof en rf, als: griif, reliif, reproof, dwarj, enl. Thiif, dief, maakt echter weder thieves. - Die, welke opff uitgaan, hebben altijd s, uitgenomen staff, stok of staf, waarvan het meervoud is staves. Naamwoorden, die op y uitgaan, hehben ies in het meervoud: beauty, schoouheid; beauties, sciloonheden; - chorry, kers; cherries, kersen; - fiy, vlieg, fiies,vliegen. lhaar wanneer de y voorafgegaan wordt van eene andere klinklctter, dan heeft het woord maar ééne s, als: hey, slcntel; lwys, ~leutels; - delay, uitstel; delllys, uitstellen; - attorney, procureur; attorneys, procureurs; - boy, jongen; {,o!fs, jongens. Het woord man, en al die op man uitgaan, veranderen a in het meervoud in e, als: man, man; men, mannen; - woman, vrouw; women, vrouwen; - a herds17lan, een veehoeder; herdsmen, "echocjers; cler.'1y17lan, geestelijke; clergymen, enz. De volgende woordeli zijn onregelmat.ig in de V01' ming van ilet meervoud: cltlld, kind; children, kinderen; - brother, broeder; hrethrm, broederen, in eene redevoering voorkomendc; -' 0;1', os; oxen, ossen; - die, dobbelsteen; dicf!, dobl.jelstcetjclj ; - goose, gans; geese, ganzen; - lou3e, luis; tlee,

19 SPRAA KKUNST. II luizen; - mou.ye, muis; mice, muîzen; tuotft, tand j teeth, tanden; - foot, voet; feet, voeten; _ penn!/, stuiver; pence, stuivers. Het woord new.\' (ljicllws) wordt bijna algemeen, door de heste schrijvers) als tot het cnkelvoud behoorende, gerekend. JlIeam; (mijde!) wordt tin tot het meervouu én tot het enkelvoud ~:cj'ekelld. Vüorts bn men hier \log bijvoegen, dat de woorden van het Latijll afkomstig en op us uitgaande, dezen uitgallg in i veranderen, als: radius, meervoud radii; Horatius, meerv. fforatif; genius, meerv. genu: wordt dit laatste woord echter niet '\1 oor gelei- of beschermgeest gebruikt, maar voor ecu' mali van buitengewonen aanleg gebezigd, dan is bet weder regel mamatig geniuscs. Woorden van het Grieksch herkomstig en op on uitgaande, veranderen dit on in a; als: automaton J m. automata; plzaenomenoll, m. phaenomella. 4. Over de naamvallen. De zelfstandige n;jamwoorden ondergaan in het En ~elsch geenc veranderingen in hunne uitgangen, en hebben daarom, eigenlijk [:ezegd, geene llaamnllen. Hunne verscljillende betrekkingen worden door de voorzetsels aangeduid. V clen, evenwel, willen, iu navolging der Latijnen, zes naamvallen stellcn, terwijl anderen dit weder geheel strijdig noemen met den aard der taal. - De eersten verhuigen dan de woorden op de volgende wijze: Nominative. the tabta, de tafel. Genitive. of t/ze table, der tafel, van de tafel. Dative. to tile tabla, der. of, aan de tafel. Accusalive. t/w taue, de lafel. Vocalivc. 0 tabie, () fafel. AbJdlive. Fom tjw t"btl') van de tafel. WanJJeer ncnwcl pcl'sdpcii of zakeli ab werkende'

20 12. ENGELSCHE voorkomen, ze{;t men, dat zij in den eersten naam val of Nominalive staan; dit kan men in het Eng('lsch zoowcl als itl andere talen ze{;{;en, en heeft,niets tegenstrijdigs. Om erne bezitting of een' eigendom aan te tooncn, voegt men vcelal eene 's hij het naamwoord: dit is ecne buiging, en kan ten volle Grmitive gcnoemd worden. De andere naamyallen latcn zich niet zoo spoedig bepleiten. - Daar men evenwel aan dcze ~es benamingen gewoon is, zullen wij ze gemakshalve, in de Syntaxis, waar men dezelve niet wel vermijden kan, blijven hehouden, zonder verder uit tc }lluizen, in hoe verre men bet stelsel der naamvallen in het Engels eh aan te nemen, of te verwerpen hebhe. Om ce ne enkele bezitting van personen a:m te d.uiden, als hunne namen door geel! bijvoegelijk naamwoord voorafgegaan worden, is men meestal {;ewoon, in den tweeden naamval de 's te gehruiken, als: t!ze king'~' power, de magt des konings; the friend's pen, de pel! van den vriend. Men zegt echter: Ihe aqe of Lewis, the X/Vth, de eeuw van Lodcwijk XIV, omdat men niet zoude kunllen zeggen, dat de eeuw ccue bezitting van Lodewijk XIV is. Schoon men mogelijk somtijds ecllige weinige uitzonderingcn op dezen regel moge vinden, zoo als in de Dichtkuude, enz., zal de leerling zelden fouten begaan, als hij dezell regel volgt. Wanneer het meervoud vall een woord op s eindigt, zet men alleen het afsnijdingsteeken C), en men laat de s weg; b. v.: my "rotltel's' houses, de huizen mijner broeders; tlle drapers' compa71y, het lakcnkoopcrsgild. Somtijds ook wanneer het enkelvolld op J'S ui/gaat, als: for ri!jhteousness' sake; for goorlness' sake, enz. Dtze bijvoeging van 's kan nimmer gcochieden hij de Lijvoegclijke naamwoorden, die als zelfstandig gebruikt worden. Men zegt dus uiet: the wic'.~ed's actions, de daden der goddeloozell, lilaar t/w IlCti071S of the 1JJü,kerl, Wanneer twee, of mcer tweede liaalll vallen op elkander volgcn, wordt de '8 herhaald. h. v.: m!! ja I/u''!'',

21 SPRAAKKUNST. 13 friend's house, het huis van den vriend mijns vaders. Wanneer evenwel de woorden door and verbondenzijn, voegt men de 's alleen bij het laatste: Lewis. Jo/tn and lvilliam's harses, de paarden van Lodewijk, Jan en Willem. Zoo ook, wanneer de naam van den persoon door den naam van deszelfs heroep of hoedanigheid gevolgd wordt, als: ll:laster Dumber, tlte ir01l7nonger's ware IlOuti'e, het pakhuis van den Heer Dumh l', deu ijzerkooper. - Zoo ook, tbe king of Prussia's court, het hof van den koning van Pruissen. Ook gebruikt men de 's in de volgende en soortgelijke spreekwijzen: I comefrollz 1lZy cousin's, ik kom van mijnen lieef; I havc been at my sis/er's, ik ben hij mijne zuster geweest; I have dined at my bratlwr's, ik hel. bij mijnen broeder gegeten. Somtijds gebrnikt men ook wel de 's in zinnen, wa~rin reeds de Geni/ive dool' of aangeduid is, als: a sóldier of ti/{! king's (sozdiers), een soldaat des konings; a baak qf m!! bro/her's (hooks), een boek mijns broeders. Opstellen over de Lidwoorden en Zelfstandige Naamwoorden. No, 1. Het huis 1 en de sial 2 van den oom 3. De paarden 4 en de koets!) van den vader. De kerken 6 en paleizen 7 Hn de hoofdslad 8. De sloelen 9, armstoelen 10, spiegels 11, tafela 12 en tapijten 13 van de ka- 1 IlOlIse. 2 stabje. 3 IllIcie. I! horse.. 5 coach. 6 c1.urch. 7 palacc. 8 capita). 9 chair. 10 al'm-chair. 11 JookinggJass-. 12 tablc. 13 carpcl.

22 14 ENGELSCHE mors I.\-. De broeders 1)), noven 16, nichten 17 en 1Jrien,zen 18 van den buurman 19. De pen 20, het (Ol hoph 21, de lpi 22, de inktkoker 2~ en het pennemes ~11. val! den meester 21). De lessenaar 26 van Jan. 111 chambel'. 15 hrolher. 16 collsîn (ZOOlt van oom of taj/te); nephew (ZOOI! van b"oedcr of zlister). 17 collsin (dochter van oom of 'tanie) ; niece (dochter?>an broeder of zuster). 18 frieml. 19 neighbour. 20 pen. 21 hook. 22 slale. 23 inkhorn. 2iI pcnknife. 25 master. 26 desk. De boomen 1 en vruchten 2 van den tuin g der tante 4. De!;nechten )) en meiden 6 van den grootvader 7. De schrijfboeken 8 en spraakkunsten 9 van de leerlingen 10. De.fongens 11 en meisjes 12 van de sclzool13. De boeren U en boerinnen 1!5 van het dorp 16. De snuiter, tang, schaar en blaasbalg (tl van de keukenmeid 17. De doozen van de naaister. De osseu en kalveren van den slagter. De ladingen van de schepen. De messen van den koetsier. De rand 18 van de tafel. De hamer 19 van den timmerman. 1 tree. 2 fruit. 31J<1rden. % aunt. 5 man-servant. 6 maid-servant. 7 grand-falhcr. 8 wl'ilingbook. 9 grammar. 10 pupil. 1I boy. 12 gir\. 13 school. IiI countryman. 15 counlryvvoman. 16 village. 17 cookmaid. 18 edge. 19 hammer. CO) In het Engelseh moet het lidwoord hier niet herhaald worden. Deze aanmerking geldt ook, in dezelfde gevallen. voor de volgerde opstellen. Ct) Zie deze woorden bi. 8, bij de getallen der n::arnwool'den.

23 SPHAAKKUNST. 15 De tanden 1 van het kind. De mui::en 2 in de lwuhen 13. De dohbelsteenen.4 van de spelers 0. De lessenaar.;, (l van den twznlerman 7. De baliker 8, brouwer 9, metselaar 10 en verteer 11 van Let dorp. De hoogleeraars 12 van de Aliade1l1ie 13. De 8tudenten ].4 va n de J"tad 10. De óoeherkoopers l(i van Pllr{js 17. PVillems 18 sclwel'messen Hl. De vrienden 20 van Pietel' 21, van Jan 22, van J(ol'nelis 23, van Floris 24 en van Paulus 25. Breng deze 26 geschen. ken 27 aan Olivier 28, aan 1I1llttlllj,," 29 en aan.jakob tooth. 2lnollse. 3 kitchen. /,\ (lie. 5 pla)'er. 6 desk. 7 carpenter. 8 baker. 9 brewer. 10 mason. 11 painter. 12 professor. 13 Academy. 14 student. 15 city. N bookseller. 17 Paris. 18 William. 19 razor. 20 friend. 21 Peter. 22 John. 23 Cornelius. 24 Florence. 25 Pau!. 26 bring these. 27 present. 230liver. 29 luatthew. 30 Jacob. De straten 1 der stad. Het stadhuis :2 van Haarlem. De hoogeschool 3 van Leiden. De markten.4 van Amsterdam. De waag 5 van Alkmaar. De beweging 6 der aarde 7. De ketting 8 van het horlogie 9. De rege- 1 si reet. 2 townhouse. 3 univcrsity. /,\ milfkel. 5 weighing-holl8c. N molion. 7 earth. 8 chain. 9 watch.

24 16 ENGELSCHE "ing 10 der stad. De maanden 11 vi!n het jaar 12. De dagen 13 der week U. De uren Ui van den dag. De visschen 16 en vogelen 17. De rivieren 18 van nuitschland 19. De hergen 20 van Zwitserland 21 en Italië 2'2. 10 government. 1l mouth. 12 "ear. 13 jay. Hl. week. 15 hour. 16 fish. 17 fovvl. 18 river. 19 Germany. 20 mountains. 21 Svvitserland. 22 Italy. N. 5. De provz'ncz';:n 1 van Rusland 2. Het grondgehied 3 van Pruz"ssen 4. De lwningen l) van Zwerlen 6, 1\Tooru;e.gen 7 en DenemarÀ."en H. De koningin van Eeijpl'en 9. De hroonprill.~ Ia van Holland. De 2'olkplantingen 11 van Azië 12, Afrika 13 en Amerika 14. De l'jjken IlS varl Europa 16. De ::eehal'ons17 van Schotland 18 en Ierland 19. De kooplieden 20 in Turk(ië 21. De inwoners 22 van Klein-AziiJ 23 en van China province. 2 Russia. 3 terl'itory. " Prussia. 5 king. 6 Sweuen. 7 Norway. 8 Denmark. 9 Bavaria. 10 prince-royai. II colony. 12 Asia. 13 Africa. u America. 15 empire. 16 Europe. 17 sea-port. 18 Scolland. 19 Ireland. 20 merchant. 21 Turkcy. 22 inhabitants. 23 Asia-minor. 2" China. ~o G. De ('envol/rlig/wil! 1 der kildcrcll eil de oplettenrl- 1,implicÎty.

25 SPRAAKKUNST. 17 llf!id 2 van den meester. De 'Zinàelijklwid 3 der vrouwen cn de stijfhoofdigheid.&. der mannen. Het geduld I) van de ondenc(jzers 6 en de vorderingen 7 der leerlingen 8. De bescb1'i,j1jing 9 van het koningrl'jh 10. De gehoorzaamheid 11 der onderdanen 12. De kostscholen 1~ der steden in Holland. De standvastigheid 14 cu eensgezindheid Hl "\~all de iml"oners 16 der dorpen 17. De ijdelheid 18 eu dwaasheid 19 van dit volk 20. De eigenaars 21 van de bibliotheek attention. 13 hoarding-sçhooj. 3 neatness. 14 constancy. ohstinacy. 15 unanimily. 5 patience. 16 inhabitants. 6 teacher. 17 village. 7 progress. 18 vanitv. 8 pupij. 19 folly: 9 description. 20 peopje. 10 kingdolll. 21 OV\"Ilel'. 11 obedil'ljce. 22 librarv. 12 subject. 1\0. ï. De veldheeren 1 plaatsen 'Zich 2 aan liet hoofd:l des legers.&.. De toet I) is de feil 6 van }Jet volk. De burger 7 is onderu:orpen 8 aan de wet. De broederschap 9 is de band ] 0 der maatsclzappi,j 11. Het bekrachtigcn 1'2 \'an de wct hangt af Hl van het volk. De ncahheden U van den ouderdom 15 zijn de gevolgen 16 van de ongeregeldheden 17 der jeugd 18. De 1 gl'neral. 2 place Illemsclves. 3 at Ihc head. army. 5law. 6 will. 7 citizen. 8 submitted. 9 fraternity. 10 bond. 11 society. 12 ralificalion. 13 dcpends. lil infil'mity. 15 old agc. 16 con.c'jlicllce. t7 dcballchery. ts YOllll1. ', '!.

26 18 ENGELSCHE leerlill\;cn verwerpen 19 dikwerf '20 de herispingen :!!l en vermaningen '2'2 des meesters. vvijhewonrleren '23 de st,wrlvastigheirl 24 eu den moed 2ä van de /Zelden 26 des legers. De dapperheid 27, ondervinding '28 en voorzigfiflheid 29 van de legerlloofden, die voor de vrijheid 30 van het gemeeneóe,yt 31 streden rpjec!. 200ftcntimes. 21 rpproof. 22 adnlonition. 23 aumirc. 24 COllstancy. 25 courage. 26 hero. 27 valour. 28 experience. 29 prudence. 30liberty. 31 commonwealth. 32 fought for. 1' Een 7"('gler 1 moet (*) de heschermer'2 der onschuld 33 zijn. Wij prij=èn 4 de naarstigheid ti V'lll de leerlitl!!t'n uwer 6,eho"l; 1Ilitl/r 7 wij haten 8 de nulatigh~irl 9 en O'lyehoor='lfImh~irl 10 yall deze 11. De deuy" 1'2 is dc bron 13 latl de rilst 14 der ziellä. Het leven 16 des mc!,schctl is hort 17 en on:elier 18. De JJlfltigl&pid I!) is de SCh:lt '20 der wuzen 21. De liefdltdigheid '22 is dc moeder der dehgden. De vleljerij '23 is het vergif 24 der vriendschap '2l). Des I jllllge. 2 prolector. 3 illnoccnce. 4 commend. 5 application. 6 of your. 7 bilt. 8 despise; bate. ~ liegligencc. 10 Jisobcdience. 11 of lh e.c. 12 virilie. 13 soliree. C") Moet zijn,.1i~"t In lranquillily. 15 ~oul. 16 Iife. 17 short. 18 ullcertain. 19 sobriely. 20 treasure. 21 wise. 22 charity. 23 Ilaltery. 2q poison. 25 friendship.

27 SPRAAKKUNST. 19 godsvrucht 26 is de ziel van de godsdienst ~7. De on ~I'otelldheid 28 is de moeder der hewondering 29, der ducaling SO, des hijgeloofa 31 cu der vooringenomenheid piety. 27 religion. 28 i:;llorance. 29 admiration. No ~ri'or. 31 su]lcrstition. 32 prejudice. De bezolding 1 der zonde:.2 is de dood:ll. De begeer!e 4 is het gehed 1) des harten 6. De gezondheid 7 der ziel is niet zekerder 8 dali de gezondheid Jc~ ligc/wams 9. De dengd is de do~lzter 10 des hemels 11. Het geduld 1'2 is de 1JI'iendin 13 der ongeluhkigen 14. De oprcgtheirl Ui is de moeder der It'aurheid 16. De vricndcll der waarheid zijll zelden 17 de.'iuns/elingen 18 des geluks Hl. De tijd dcs tegenspoed.;' :20 is bet,vai::oen 21 van de üeugd. Het geweten 22 is de,y!em 23 der zi~l, en de driften 24 zijn de stem val! het ligchaarn. De ::on 2)), maan 26 en sterren 27 zijn hemelsdw ligelulmen \Vages. 2 sin 3 are death. 4 desire. 5 prayer. 6!Jeart. 7 health. 8 more certain. 9lJody. 10 <lalighier. 11 heaven. 12 patience. 13 frien<l. 1~ unforlunalc. 15 sincerify. 16 'ruth. 17 seldom. 18 favollrile. 19 fortuoe. 20 a(hersitv. 21 season. " 1.2 collsciencp. 23 v(lict,. 24 passion. 25 ~i.lij n. 2ï sial'. 28 hca,-cnly bo,l\' 2 *

Het verschil met de zinnetjes uit les1 is dat deze zinnen ontkennende zinnen zijn.

Het verschil met de zinnetjes uit les1 is dat deze zinnen ontkennende zinnen zijn. ENGLISH, WE WILL DO BETTER! LESSON TWO Beste leerling! Fijn dat je aan deze tweede les begonnen bent! We hebben het nog even over de planning van het huiswerk. Leerlingen hanteren meestal de volgende regel:

Nadere informatie

THE LANGUAGE SURVIVAL GUIDE

THE LANGUAGE SURVIVAL GUIDE DUTCH THE LANGUAGE SURVIVAL GUIDE 4 0 0 W O R D S T O G E T S T A R T E D I N A N Y L A N G U A G E BY THE FOREIGN LANGUAGE COLLECTIVE Verbs Werkwoorden To be zijn I ik ben You jij bent He/She/It hij/zij/het

Nadere informatie

Grammatica uitleg voor de toets van Hoofdstuk 1

Grammatica uitleg voor de toets van Hoofdstuk 1 Grammatica uitleg voor de toets van Hoofdstuk 1 Vraagzinnen: Je kunt in het Engels vraagzinnen maken door vaak het werkwoord vooraan de zin te zetten. Bijv. She is nice. Bijv. I am late. Bijv. They are

Nadere informatie

Bijwoorden: meer informatie geven over een werkwoord, een bijvoeglijk naamwoord een hele zin of een ander bijwoord - uitleg

Bijwoorden: meer informatie geven over een werkwoord, een bijvoeglijk naamwoord een hele zin of een ander bijwoord - uitleg Je ziet hier een plaatje van een man die aan het lopen is. Over de manier van lopen kun je aanvullende informatie geven. The man is walking fast. The man is walking slowly. De man loopt snel. De man loopt

Nadere informatie

Win a meet and greet with Adam Young from the band Owl City!

Win a meet and greet with Adam Young from the band Owl City! 1 Meet and greet read Lees de tekst. Wat is de prijs die je kunt winnen? early too late on time vroeg te laat op tijd Win a meet and greet with Adam Young from the band Owl City! Do you have a special

Nadere informatie

Buy Me FILE 5 BUY ME BK 2

Buy Me FILE 5 BUY ME BK 2 Buy Me FILE BUY ME BK Can you resist all those incredible products that all seem to be screaming: Buy Me! Every day we see them on TV during the commercial break: the best products in the world. How would

Nadere informatie

> hele werkwoord > werkwoord +s, als het onderwerp he, she of it is. bevestigend vragend ontkennend

> hele werkwoord > werkwoord +s, als het onderwerp he, she of it is. bevestigend vragend ontkennend PRESENT SIMPLE TENSE ( onvoltooid tegenwoordige tijd ) Hoe? > hele werkwoord > werkwoord +s, als het onderwerp he, she of it is!! als een werkwoord eindigt op een s-klank ( s,ch x) werkw. + es!! als een

Nadere informatie

3 I always love to do the shopping. A Yes I do! B No! I hate supermarkets. C Sometimes. When my mother lets me buy chocolate.

3 I always love to do the shopping. A Yes I do! B No! I hate supermarkets. C Sometimes. When my mother lets me buy chocolate. 1 Test yourself read a Lees de vragen van de test. Waar gaat deze test over? Flash info 1 In the morning I always make my bed. A Yes. B No. C Sometimes, when I feel like it. 2 When I see an old lady with

Nadere informatie

studeerkamer open haard bad douche https://www.homeswapinternational.com/greatbritain-cheltenham garage car exchange / use of car study

studeerkamer open haard bad douche https://www.homeswapinternational.com/greatbritain-cheltenham garage car exchange / use of car study Madness 1 Home swap Flash info read Bekijk de website en lees de tekst. Wat is het Nederlandse woord voor home swap? studeerkamer open haard bad douche https://www.homeswapinternational.com/greatbritain-cheltenham

Nadere informatie

Aan het einde van de unit kennen de leerlingen woorden in de woordvelden: kleding uiterlijk emoties landen

Aan het einde van de unit kennen de leerlingen woorden in de woordvelden: kleding uiterlijk emoties landen 1 Doelstellingen unit 1 Het thema van deze unit is describing people (mensen beschrijven). De leerlingen leren mensen te beschrijven aan de hand van hun kleding en uiterlijk. vragen en vertellen hoe iemand

Nadere informatie

Teksten van de liederen die gospelkoor Inspiration tijdens deze Openluchtdienst zingt.

Teksten van de liederen die gospelkoor Inspiration tijdens deze Openluchtdienst zingt. Don t you worry There s an eternity behind us And many days are yet to come, This world will turn around without us Yes all the work will still be done. Look at ever thing God has made See the birds above

Nadere informatie

News: Tours this season!

News: Tours this season! 1 Do you remember? Lees de zinnen en vul de juiste woorden in. Kies uit: like listen presenter too loud great show number next crowd singer. Let op: je houdt twee woorden over. Welcome back to the best

Nadere informatie

J A P U O I Z S E O G K G J V S Z H T J U Z V I O E U A L I G I T K U I H U U K O Z A E I Z J L O G P B E L V H P

J A P U O I Z S E O G K G J V S Z H T J U Z V I O E U A L I G I T K U I H U U K O Z A E I Z J L O G P B E L V H P 1 80 Cijfers(45) Beschikbare letters: A B E G H I J K L O S T U V J A U O I Z S E O G K G J V S Z H T J U Z V I O E U A L I V K I B G T H G I T K U O H B I I H U U K O Z A E I Z J L O G G J B A Z E S H

Nadere informatie

- werkwoord + ed ( bij regelmatige werkwoorden ) - bij onregelmatige werkwoorden de 2 e rij ( deze moet je dus uit je hoofd leren )

- werkwoord + ed ( bij regelmatige werkwoorden ) - bij onregelmatige werkwoorden de 2 e rij ( deze moet je dus uit je hoofd leren ) PAST SIMPLE TENSE ( onvoltooid verleden tijd ) Hoe? vervoeging - werkwoord + ed ( bij regelmatige werkwoorden ) - bij onregelmatige werkwoorden de 2 e rij ( deze moet je dus uit je hoofd leren ) van bijv,

Nadere informatie

Het Engels kent vier woorden om personen/zaken aan te wijzen: this / that / these / those (zie hoofdstuk 9).

Het Engels kent vier woorden om personen/zaken aan te wijzen: this / that / these / those (zie hoofdstuk 9). OPZOEKGRAMMATICA In deze Opzoekgrammatica komt een aantal grammaticale woorden en uitdrukkingen aan bod in alfabetische volgorde. Voorbeelden worden zowel in het Nederlands als in het Engels gegeven. In

Nadere informatie

Interactive Grammar leert de belangrijkste regels van de Engelste spelling en grammatica aan.

Interactive Grammar leert de belangrijkste regels van de Engelste spelling en grammatica aan. Interactive Grammar Interactive Grammar leert de belangrijkste regels van de Engelste spelling en grammatica aan. Doelgroep Interactive Grammar Het programma is bedoeld voor leerlingen in de brugklas van

Nadere informatie

Toetsonderdeel R T1 T2 I Totaal aantal items Totaal aantal punten. Totaal percentage (%)

Toetsonderdeel R T1 T2 I Totaal aantal items Totaal aantal punten. Totaal percentage (%) Toetsonderdeel R T1 T2 I Totaal aantal items Totaal aantal punten A Vocabulary 2 6 8 8 B Vocabulary 2 4 2 8 8 C Grammar 2 5 1 8 8 D Grammar 1 8 1 10 10 E Grammar 3 7 10 10 F Grammar 1 7 8 8 G Grammar 7

Nadere informatie

1. will + hele werkwoord (Future Simple) 2. shall + hele werkwoord 3. to be (am/is/are) going to + hele werkwoord

1. will + hele werkwoord (Future Simple) 2. shall + hele werkwoord 3. to be (am/is/are) going to + hele werkwoord FUTURE TENSE ( TOEKOMENDE TIJD ) Hoe? 1. will + hele werkwoord (Future Simple) 2. shall + hele werkwoord 3. to be (am/is/are) going to + hele werkwoord Wanneer? Ad 1. Als iets in de toekomst zal gebeuren

Nadere informatie

Grammatica overzicht Theme 5+6

Grammatica overzicht Theme 5+6 Past simple vs. Present perfect simple Past simple: Ww + ed OF 2 e rijtje van onregelmatige ww. I walked I went Ontkenningen past simple: Did not + hele ww He did not walk. Present perfect: Have/has +

Nadere informatie

Grammar Book 1KGT. Name: Class:

Grammar Book 1KGT. Name: Class: Grammar Book 1KGT Name: Class: Persoonlijke voornaamwoorden (1)... 2 Persoonlijke voornaamwoorden (2)... 2 Bezittelijke voornaamwoorden... 2 Het werkwoord zijn (be)... 2 Het werkwoord kunnen (can)... 2

Nadere informatie

Zien en zingen. Een bundel oude kinderliedjes

Zien en zingen. Een bundel oude kinderliedjes Zien en zingen. Een bundel oude kinderliedjes Hugo de Groot bron. Met illustraties van Corina. A.J.G. Strengholt, Amsterdam 1945 Zie voor verantwoording: http://www.dbnl.org/tekst/groo172zien01_01/colofon.php

Nadere informatie

Buy Me! FILE 5 BUY ME KGT 2

Buy Me! FILE 5 BUY ME KGT 2 Buy Me! FILE 5 BUY ME KGT 2 Every day we see them during the commercial break: the best products in the world. Whether they are a pair of sneakers, new mascara or the latest smartphone, they all seem to

Nadere informatie

20 twenty. test. This is a list of things that you can find in a house. Circle the things that you can find in the tree house in the text.

20 twenty. test. This is a list of things that you can find in a house. Circle the things that you can find in the tree house in the text. 9006625806_boek.indd 1 31/08/16 15:26 1 6 test This is a list of things that you can find in a house. Circle the things that you can find in the tree house in the text. living room kitchen bedroom toilet

Nadere informatie

Win a meet and greet with Adam Young from the band Owl City!

Win a meet and greet with Adam Young from the band Owl City! 1 Meet and greet read Lees de tekst Wat is de prijs die je kunt winnen? Flash info early too late on time vroeg te laat op tijd Win a meet and greet with Adam Young from the band Owl City! Do you have

Nadere informatie

Understanding and being understood begins with speaking Dutch

Understanding and being understood begins with speaking Dutch Understanding and being understood begins with speaking Dutch Begrijpen en begrepen worden begint met het spreken van de Nederlandse taal The Dutch language links us all Wat leest u in deze folder? 1.

Nadere informatie

Dutch survival kit. Vragen hoe het gaat en reactie Asking how it s going and reaction. Met elkaar kennismaken Getting to know each other

Dutch survival kit. Vragen hoe het gaat en reactie Asking how it s going and reaction. Met elkaar kennismaken Getting to know each other Dutch survival kit This Dutch survival kit contains phrases that can be helpful when living and working in the Netherlands. There is an overview of useful sentences and phrases in Dutch with an English

Nadere informatie

Auteur: Mirjam Wind, docent en coördinator NT2, Educatie Video s: Gabe Dijkstra en Rick Biemolt, studenten Alfa-college, MultiMedia en Design

Auteur: Mirjam Wind, docent en coördinator NT2, Educatie Video s: Gabe Dijkstra en Rick Biemolt, studenten Alfa-college, MultiMedia en Design Woord voor Woord is een programma mondelinge vaardigheden NT2 voor analfabete beginners. Het omvat 12 lessen. De ontwikkeling van het programma en de daarbij behorende video s is mogelijk gemaakt door

Nadere informatie

Comics FILE 4 COMICS BK 2

Comics FILE 4 COMICS BK 2 Comics FILE 4 COMICS BK 2 The funny characters in comic books or animation films can put smiles on people s faces all over the world. Wouldn t it be great to create your own funny character that will give

Nadere informatie

Choices elementary GRAMMAR

Choices elementary GRAMMAR Choices elementary GRAMMAR Module 1 present simple p.15 Vorm Hele werkwoord (zonder to) Derde persoon (he/she/it) + (e)s I eat pizza. The cat eats fish. Mom washes my dirty clothes. Module 1 present simple

Nadere informatie

garage Preferred period: 4 weeks, May 2012 Preferred destination: France

garage Preferred period: 4 weeks, May 2012 Preferred destination: France Madness 1 Home swap Flash info read Bekijk de website en lees de tekst. Wat is het Nederlandse woord voor home swap? studeerkamer open haard bad douche http://www.homeswapinternational.com/greatbritain-cheltenham

Nadere informatie

Dr. P.J. van der Voort BACKBONE GRAMMAR. Basisgrammatica Engels. Walvaboek

Dr. P.J. van der Voort BACKBONE GRAMMAR. Basisgrammatica Engels. Walvaboek Dr. P.J. van der Voort BACKBONE GRAMMAR Basisgrammatica Engels Walvaboek VOORWOORD Het belang van grammatica Wat is taal? Taal is een communicatiemiddel waarmee je kunt lezen, luisteren, spreken en schrijven.

Nadere informatie

Ons resten geloof, hoop en liefde, deze drie, maar de grootste daarvan is de liefde. 1 Korinthe 13 vers 13

Ons resten geloof, hoop en liefde, deze drie, maar de grootste daarvan is de liefde. 1 Korinthe 13 vers 13 Kerstviering: Geloof, hoop en liefde 1. Samenzang : Ps alm 116: 1, 11 God heb ik lief, want die ge trouwe Heer Hoort m ijne stem, mijn s m ekingen, m ijn klagen Hij neigt Zijn oor, k roep tot Hem, al m

Nadere informatie

TEKENLIJST SPIJKERSCHRIFT

TEKENLIJST SPIJKERSCHRIFT TEKENLIJST SPIJKERSCHRIFT Dit is een vereenvoudigde lijst met spijkerschrifttekens uit Mesopotamië. Deze lijst maakt het mogelijk de tijdens de workshop Graven om te Weten bestudeerde tablet te vertalen.

Nadere informatie

Main language Dit is de basiswoordenschat. Deze woorden moeten de leerlingen zowel passief als actief kennen.

Main language Dit is de basiswoordenschat. Deze woorden moeten de leerlingen zowel passief als actief kennen. Lesbrief Les 2.1: My family Main language Dit is de basiswoordenschat. Deze woorden moeten de leerlingen zowel passief als actief kennen. Nouns: brother, sister, cousin, mother, father, aunt, uncle, grandmother,

Nadere informatie

present perfect simple.

present perfect simple. ENGLISH, WE WILL DO BETTER! LESSON SIX Beste leerling. Toch nog één keer een tip voor het leren van Engelse woordjes en zinnetjes. Voor het studeren geldt iets heel bijzonders: bij studeren is 3 X 1 meer

Nadere informatie

Jeugddienst zondagmorgen 15 januari 2017 Thema: ik wens jou

Jeugddienst zondagmorgen 15 januari 2017 Thema: ik wens jou Jeugddienst zondagmorgen 15 januari 2017 Thema: ik wens jou Zingen: Opw: 573 Heer, U bent welkom, welkom, U bent welkom, grote koning. Wij heffen onze handen op naar de God van alle eeuwen. Heer, U bent

Nadere informatie

Z I N S O N T L E D I N G

Z I N S O N T L E D I N G - 1 - Z I N S O N T L E D I N G Waarom is zinsontleding zo belangrijk? Elke scholier op de middelbare school maar ook de kinderen op de lagere school, komen veelvuldig met zinsontleding in aanraking, eigenlijk

Nadere informatie

Zinsontleden en woordbenoemen groep 7/8

Zinsontleden en woordbenoemen groep 7/8 Zinsontleden en woordbenoemen groep 7/8 Naam: 1 Inhoudsopgave: 3 - Onderwerp 4 - Persoonsvorm 5 - Gezegde 6 - Lijdend voorwerp 7 - Meewerkend voorwerp 8 - Werkwoorden 8 - Zelfstandig naamwoorden 9 - Bijvoeglijk

Nadere informatie

H O E D U U R I S L I M B U R G?

H O E D U U R I S L I M B U R G? H O E D U U R I S L I M B U R G? N AD E R E I N F O R M A T I E S T A T E N C O M M I S S I E S OV E R O N D E R AN D E R E A F V A L S T O F F E N H E F F I N G E N I N L I M B U R G 1 6 a u g u s t u

Nadere informatie

married getrouwd divorced gescheiden wife vrouw, echtgenote child ev / children mv kind / kinderen signature handtekening

married getrouwd divorced gescheiden wife vrouw, echtgenote child ev / children mv kind / kinderen signature handtekening Persoonlijke gegevens Dag 1 Woordenschat form formulier parents ouders place of birth geboorteplaats date of birth geboortedatum marital status burgerlijke staat married getrouwd divorced gescheiden wife

Nadere informatie

Ons eerste boek. plaatjes en bijschriften voor 't jonge volkje dat lezen leert. W.F. Oostveen

Ons eerste boek. plaatjes en bijschriften voor 't jonge volkje dat lezen leert. W.F. Oostveen Ons eerste boek plaatjes en bijschriften voor 't jonge volkje dat lezen leert W.F. Oostveen bron. A.W. Sijthoff, Leiden 1880-1890 Zie voor verantwoording: http://www.dbnl.org/tekst/oost080onse01_01/colofon.php

Nadere informatie

Als je zo'n zinnetje moet leren dan weet je best al wat woorden van dit zinnetje.

Als je zo'n zinnetje moet leren dan weet je best al wat woorden van dit zinnetje. ENGLISH, WE WILL DO BETTER! LESSON FIVE Beste leerling! Fijn dat je er nog steeds aan werkt om je kennis van de Engelse taal te verbeteren! Daar zul je straks in de brugklas veel voordeel van hebben! HOE

Nadere informatie

Who s that? Luister naar het verhaaltje. Kruis het juiste antwoord aan.

Who s that? Luister naar het verhaaltje. Kruis het juiste antwoord aan. two Wo s tat? Test Luister naar et veraaltje. Kruis et juiste antwoord aan. Wat zegt Racel? a I m Britis. b I m Iris. Wat zegt Mitcell? a I m from Sweden. b I m from America. Jerry is... a Mitcell s friend.

Nadere informatie

Handleiding The very hungry caterpillar. Eric Carle

Handleiding The very hungry caterpillar. Eric Carle Handleiding The very hungry caterpillar Eric Carle In the light of the moon a little egg lay on a leaf. One Sunday morning the warm sun came up and pop! - out of the egg came a tiny and very hungry caterpillar.

Nadere informatie

The secret key. Worksheet. flash info. Lees de tekst en kruis het juiste antwoord aan. Deze tekst hoort bij

The secret key. Worksheet. flash info. Lees de tekst en kruis het juiste antwoord aan. Deze tekst hoort bij 1 The secret key read Lees de tekst en kruis het juiste antwoord aan. Deze tekst hoort bij informatie over buslijnen een game een reclame flash info inside outside cross the road binnen(in) buiten steek

Nadere informatie

Bepaling toezichtvorm gemeente Stein

Bepaling toezichtvorm gemeente Stein Bepaling toezichtvorm 2008-2011 gemeente Stein F i n a n c i e e l v e r d i e p i n g s o n d e r z o e k P r o v i n c i e L i m b u r g, juni 2 0 0 8 V e r d i e p i n g s o n d e r z o e k S t e i

Nadere informatie

VOORZETSELS. EXERCISE 1 Bestudeer de bovenstaande voorzetsels en zinnen goed!

VOORZETSELS. EXERCISE 1 Bestudeer de bovenstaande voorzetsels en zinnen goed! ENGLISH, WE WILL DO BETTER! LESSON EIGHT VOORZETSELS at three o'clock = om drie uur around three o'clock = rond drie uur by three o'clock = tegen drie uur before Saturday = voor zaterdag for a week = voor

Nadere informatie

Woordsoorten. Nederlands. Aanwijzend voornaamwoord. Onderschikkend voegwoord. Persoonlijk voornaamwoord. Betrekkelijk voornaamwoord

Woordsoorten. Nederlands. Aanwijzend voornaamwoord. Onderschikkend voegwoord. Persoonlijk voornaamwoord. Betrekkelijk voornaamwoord Woordsoorten Nederlands Aanwijzend voornaamwoord Betrekkelijk voornaamwoord Bezittelijk voornaamwoord Bijvoeglijk gebruikt werkwoord Bijvoeglijk naamwoord Bijwoord Bijzin Hoofdzin Hulpwerkwoord Koppelwerkwoord

Nadere informatie

1. In welk deel van de wereld ligt Nederland? 2. Wat betekent Nederland?

1. In welk deel van de wereld ligt Nederland? 2. Wat betekent Nederland? First part of the Inburgering examination - the KNS-test Of course, the questions in this exam you will hear in Dutch and you have to answer in Dutch. Solutions and English version on last page 1. In welk

Nadere informatie

In the classroom. Who is it? Worksheet

In the classroom. Who is it? Worksheet In the classroom 1 Lees wat de meester doet als hij s morgens op school komt. Lees ook wat een leerling doet. Wie van de twee doet het meest voordat de les begint? First, I go to my desk and take out my

Nadere informatie

instapkaarten taal verkennen

instapkaarten taal verkennen instapkaarten inhoud instapkaarten Taal verkennen thema 1 les 2 1 thema 1 les 4 2 thema 1 les 7 3 thema 1 les 9 4 thema 2 les 2 5 thema 2 les 4 6 thema 2 les 7 7 thema 2 les 9 8 thema 3 les 2 9 thema 3

Nadere informatie

You probably know animals can have best friends too. But what do you think about these special friendships?

You probably know animals can have best friends too. But what do you think about these special friendships? 1 Animal friends read Lees de tekst. Waar gaat deze tekst over? Animal friends You probably know animals can have best friends too. But what do you think about these special friendships? Look at this mouse

Nadere informatie

10. Bijbel, Lucas 15. Vertaling L. ten Kate. Vertaling NBG/BBG, Haarlem/Brussel 1951.

10. Bijbel, Lucas 15. Vertaling L. ten Kate. Vertaling NBG/BBG, Haarlem/Brussel 1951. 10. Bijbel, Lucas 15. Vertaling L. ten Kate. Vertaling NBG/BBG, Haarlem/Brussel 1951. 5. Bijbel, Lucas 15. Vertaling L. ten Kate. Vertaling NBG/BBG, Haarlem/Brussel 1951. Lucas 15 Vertaling L. ten Kate

Nadere informatie

For us a child is born today Nowell, Nowell, Nowell, Nowell, Nowell,

For us a child is born today Nowell, Nowell, Nowell, Nowell, Nowell, For us a child is born today Nowell, Nowell, Nowell, Nowell, Nowell, SANTA CLAUS IS COMING TO TOWN He, pas nu goed op, En huil niet zo dom, Pruilen is een flop, Ik zeg je waarom Hij maakt nu een lijst,

Nadere informatie

English is everywhere. hi morning mouse cool help desk hello computers mail school game. Lees de tekst. Omcirkel de Engelse woorden.

English is everywhere. hi morning mouse cool help desk hello computers mail school game. Lees de tekst. Omcirkel de Engelse woorden. one English is everywhere Test Luister naar wat Daniel vertelt. Welke Engelse woorden hoor je? Kruis ze aan. hi morning mouse cool help desk hello computers mail school game Lees de tekst. Omcirkel de

Nadere informatie

Things to do before you re 11 3/4

Things to do before you re 11 3/4 Counting Crows 1 Things to do before you re 11 3/4 Lees de tekst en beantwoord de vragen. - Maak deze zin af: De schrijver van de tekst vindt dat kinderen - Welke dingen heb jij wel eens gedaan? Kruis

Nadere informatie

L i mb u r g s e L a n d m a r k s

L i mb u r g s e L a n d m a r k s L i mb u r g s e L a n d m a r k s P r o g r a m m a I n v e s t e r e n i n S t ed e n e n D o r p e n, l i j n 2 ; D e L i m b u r g s e I d e n t i t e i t v e r s i e 1. 0 D o c u m e n t h i s t o

Nadere informatie

Stel je voor dat je de woorden bijvoorbeeld van het Engels naar het Nederlands moet leren.

Stel je voor dat je de woorden bijvoorbeeld van het Engels naar het Nederlands moet leren. ENGLISH, WE WILL DO BETTER! LESSON THREE Beste leerling! Fijn dat je aan ook deze les gaat beginnen! Als je straks naar de brugklas van het voortgezet onderwijs gaat, zul je veel woordjes moeten leren.

Nadere informatie

Wat is een zelfstandig naamwoord?

Wat is een zelfstandig naamwoord? Wat is een zelfstandig naamwoord? 1. Inleiding Zelfstandig naamwoorden zijn woorden die 'een zelfstandigheid' aanduiden: een persoon of dier: vrouw, oom, hond een eigennaam: Sara, Apple een ding: fiets,

Nadere informatie

DE VOLTOOID TEGENWOORDIGE TOEKOMENDE TIJD

DE VOLTOOID TEGENWOORDIGE TOEKOMENDE TIJD 1 Grammatica les 11 THE FUTURE PERFECT TENSE DE VOLTOOID TEGENWOORDIGE TOEKOMENDE TIJD 11.1 FUTURE PERFECT The Future Perfect oftewel de Voltooid Tegenwoordig Toekomende Tijd bestaat uit "will" of "shall"

Nadere informatie

LES 3 Ik leer Nederlands. TESTEN TEST 1

LES 3 Ik leer Nederlands. TESTEN TEST 1 12/11/14 1 LES 3 Ik leer Nederlands. TESTEN TEST 1 1. (lezen) Ik.... een lange tekst. 2 Hij.... een moeilijk boek. 3. Zij.... een gemakkelijk tekstje. 4..... jullie veel? Ja, wij.... graag kinderboeken.

Nadere informatie

B1 Woordkennis: Spelling

B1 Woordkennis: Spelling B1 Woordkennis: Spelling Bestuderen Inleiding Op B1 niveau gaan we wat meer aandacht schenken aan spelling. Je mag niet meer zoveel fouten maken als op A1 en A2 niveau. We bespreken een aantal belangrijke

Nadere informatie

- werkwoord + ed ( bij regelmatige werkwoorden ) - bij onregelmatige werkwoorden de 2 e rij ( deze moet je dus uit je hoofd leren )

- werkwoord + ed ( bij regelmatige werkwoorden ) - bij onregelmatige werkwoorden de 2 e rij ( deze moet je dus uit je hoofd leren ) PAST SIMPLE TENSE ( onvoltooid verleden tijd ) Hoe? vervoeging - werkwoord + ed ( bij regelmatige werkwoorden ) - bij onregelmatige werkwoorden de 2 e rij ( deze moet je dus uit je hoofd leren ) van bijv,

Nadere informatie

Welkom en mededelingen door de ouderling van dienst. Aansteken van de twee kaarsen bij de opengeslagen Bijbel

Welkom en mededelingen door de ouderling van dienst. Aansteken van de twee kaarsen bij de opengeslagen Bijbel ZAL HET JOU EEN ZORG ZIJN? DIACONALE ZONDAG 24 SEPTEMBER 2017 PROTESTANTSE GEMEENTE WASSENAAR Klokluiden Orgelspel VOORBEREIDING Welkom en mededelingen door de ouderling van dienst Aansteken van de twee

Nadere informatie

Handouts - lesson 4 - #dutchgrammar - 9 april the verb. het werkwoord. regular verb conjugation

Handouts - lesson 4 - #dutchgrammar - 9 april the verb. het werkwoord. regular verb conjugation #dutchgrammar for beginners - lesson 4 1 the verb het werkwoord 2 to watch ik kijk jij kijkt u kijkt hij kijkt zij kijkt het kijkt wij jullie zij 3 most verbs end with: -en first person singular: without

Nadere informatie

Group 2a 1. How many children do you have in your class?

Group 2a 1. How many children do you have in your class? Drop Out Center Questions March 12&13 Group 2a 1. How many children do you have in your class? Ik heet Vinayagamoorthy, ik ben 13 jaar oud en ik zit in groep 6 hier. Ik zit op een openbare school met alleen

Nadere informatie

Mooie Engelse zinnen vormen, hoe doe je dit?

Mooie Engelse zinnen vormen, hoe doe je dit? Engelse zinnen Mooie Engelse zinnen vormen, hoe doe je dit? Schrijven in het Engels begint met het vormen van een zin. Op deze pagina bespreken we eerst de 4 soorten Engelse zinnen, nadien komt de zinsstructuur

Nadere informatie

instapkaarten taal verkennen

instapkaarten taal verkennen instapkaarten inhoud instapkaarten Taal verkennen thema 1 les 2 1 thema 1 les 4 2 thema 1 les 7 3 thema 1 les 9 4 thema 2 les 2 5 thema 2 les 4 6 thema 2 les 7 7 thema 2 les 9 8 thema 3 les 2 9 thema 3

Nadere informatie

Les 5 Werkwoorden 22 Les 6 De persoonsvorm van het werkwoord 24 Les 7 De, het, een 26 Les 8 Het meervoud (op -en, -s of - s) 28 Herhalingstoets 2 30

Les 5 Werkwoorden 22 Les 6 De persoonsvorm van het werkwoord 24 Les 7 De, het, een 26 Les 8 Het meervoud (op -en, -s of - s) 28 Herhalingstoets 2 30 Inhoud Deel 1 Grammaticale vormen Les 1 Letter, woord, zin, getal, cijfer 12 Les 2 Zinnen 14 Les 3 Persoonlijke voornaamwoorden (1) 16 Les 4 Hij / het / je / we / ze 18 Herhalingstoets 1 20 Les 5 Werkwoorden

Nadere informatie

Is Jezus de Enige Weg? Is het christendom de enig ware religie?

Is Jezus de Enige Weg? Is het christendom de enig ware religie? Is Jezus de Enige Weg? Is het christendom de enig ware religie? Johannes 14:6 Jezus zeide tot hem: Ik ben de weg en de waarheid en het leven; niemand komt tot de Vader dan door Mij. Genesis 20:1-12 1 Abraham

Nadere informatie

Help Mij, Jezus R. Brinkman, Stg. BTO Yarah/EBG Noordhoorn 2015

Help Mij, Jezus R. Brinkman, Stg. BTO Yarah/EBG Noordhoorn 2015 Help Mij, Jezus R. Brinkman, Stg. BTO Yarah/EBG Noordhoorn 2015 Eén van de weinige liedjes met een prachtige, diepe, geestelijke betekenis die ooit in de Top40 heeft gestaan in Nederland is van de componist

Nadere informatie

Mag ik jou een vraag stellen?

Mag ik jou een vraag stellen? Mag ik jou een vraag stellen? Mag ik jou, die dit leest, een zeer belangrijke vraag stellen? Stel dat je vandaag zou sterven, doordat er iets verschrikkelijks gebeurt, bijvoorbeeld een auto ongeluk of

Nadere informatie

MEMORY WOORDEN 1.1. TaalCompleet A1 Memory Woorden 1 1

MEMORY WOORDEN 1.1. TaalCompleet A1 Memory Woorden 1 1 MEMORY WOORDEN 1.1 TaalCompleet A1 Memory Woorden 1 1 ik jij hij zij wij jullie zij de baby het kind ja nee de naam TaalCompleet A1 Memory Woorden 1 2 MEMORY WOORDEN 1.2 TaalCompleet A1 Memory Woorden

Nadere informatie

Festival. Questions. Worksheet. Flash info. Bekijk de poster. Het is een aankondiging voor een muziekfestival. Welke bands die komen vind jij leuk?

Festival. Questions. Worksheet. Flash info. Bekijk de poster. Het is een aankondiging voor een muziekfestival. Welke bands die komen vind jij leuk? 1 Festival Bekijk de poster. Het is een aankondiging voor een muziekfestival. Welke bands die komen vind jij leuk? for the first time reach voor de eerste keer bereiken 2 Questions Lees de tekst. Beantwoord

Nadere informatie

Ik schrijf op wat ik hoor.

Ik schrijf op wat ik hoor. Categorie 1a Woorden met a Groep 3 Ik schrijf op wat ik hoor. kam Categorie 1a Woorden met a Groep 3 tak kar hal gas Categorie 1b Woorden met aa Groep 3 Ik schrijf op wat ik hoor. raam Categorie 1b Woorden

Nadere informatie

Litter in your town. Questions. Worksheet. Flash info

Litter in your town. Questions. Worksheet. Flash info 1 Litter in your town read Lees de tekst. Bij wie ligt het minste zwerfafval op straat? Kruis aan. Amy Zoe Richard litter problem awful zwerfafval probleem vies afvalbak afschuwelijk Is litter messing

Nadere informatie

Extra. Comparisons. Comparisons FILE 5 BUY ME BK 2

Extra. Comparisons. Comparisons FILE 5 BUY ME BK 2 I Extra 1 Comparisons Read Comparisons and choose the correct answer. 1 This is the bad / worst school day I ve ever had. 2 Much / Many people went on holiday today. 3 There is not many / much sugar left

Nadere informatie

Op weg met Jezus. eerste communieproject. Hoofdstuk 5 Bidden. H. Theobaldusparochie, Overloon

Op weg met Jezus. eerste communieproject. Hoofdstuk 5 Bidden. H. Theobaldusparochie, Overloon Op weg met Jezus eerste communieproject H. Theobaldusparochie, Overloon Hoofdstuk 5 Bidden Eerste communieproject "Op weg met Jezus" hoofdstuk 5 blz. 1 Joris is vader aan het helpen in de tuin. Ze zijn

Nadere informatie

En nu weer Engels! EXERCISE 1: Leer de volgende onregelmatige werkwoorden:

En nu weer Engels! EXERCISE 1: Leer de volgende onregelmatige werkwoorden: ENGLISH, WE WILL DO BETTER! LESSON FOUR Beste leerling! Nog één keer wil aandacht schenken aan de huiswerkplanning. Ik wil je aandacht vragen voor het zinnetje uit les 1: Doe nooit twee talen achter elkaar!

Nadere informatie

The 10 funniest apologies

The 10 funniest apologies 1 The 10 funniest apologies read Lees de lijst met tien beste, grappigste, gekste smoesjes. Wanneer kun je deze smoesjes gebruiken? I m really sorry I m late, but... 1 the bus driver got lost! 2 my bike

Nadere informatie

PRESENT CONTINUOUS ( duurvorm in de tegenwoordige tijd )

PRESENT CONTINUOUS ( duurvorm in de tegenwoordige tijd ) PRESENT CONTINUOUS ( duurvorm in de tegenwoordige tijd ) Hoe? Vervoeging Vorm van het werkwoord to be + werkwoord + ing Je kiest de vorm van to be die bij het onderwerp past Achter het werkwoord plaats

Nadere informatie

Tipboekje. Herman Jozefschool. Groep 8

Tipboekje. Herman Jozefschool. Groep 8 Tipboekje Herman Jozefschool Groep 8 Inhoudsopgave Tips: Woordsoorten Werkwoorden, Lidwoorden,Zelfstandige naamwoorden en eigen namen Bijvoeglijke naamwoorden,voorzetsels,vragende voornaamwoorden Bezittelijke

Nadere informatie

Wat is een zelfstandig naamwoord?

Wat is een zelfstandig naamwoord? Wat is een zelfstandig naamwoord? 1. Inleiding Een zelfstandig naamwoord geeft aan: een persoon of dier: vrouw, oom, hond een eigennaam: Sara, Apple een ding: fiets, berg een gebeurtenis: feest, botsing

Nadere informatie

Psalmen 36:7 8. uw gericht is een geweldige watervloed. Mens en dier verlost Gij, HERE.

Psalmen 36:7 8. uw gericht is een geweldige watervloed. Mens en dier verlost Gij, HERE. Psalmen 36:7 8 7 uw gerech*gheid is als de bergen Gods, uw gericht is een geweldige watervloed. Mens en dier verlost Gij, HERE. 8 Hoe kostelijk is uw goeder*erenheid, o God; daarom schuilen de mensenkinderen

Nadere informatie

Empowerment project. Driejarig project van Rotaryclub Rhenen-Veenendaal

Empowerment project. Driejarig project van Rotaryclub Rhenen-Veenendaal Empowerment project Awasi Kenya Driejarig project van Rotaryclub Rhenen-Veenendaal Empowerment*van* kinderen*in*kenia De#afgelopen#drie#jaren# hebben#we#met#steun#van#de# Rotaryclub##Rhenen: Veenendaal#een#

Nadere informatie

E U O Y W A B N M S P W I H B O W B M N P Z M B E N B P J Y

E U O Y W A B N M S P W I H B O W B M N P Z M B E N B P J Y 1 100 Cijfers(32) Beschikbare letters: A B E H I J L M N O P S U W Y B Z Y U N S M H E U O Y W A B H W M J N M S P W I H B O O W B M N P Z M B E N B P J Y S Z N W E J B W Y S M P J B U W B A H O N P Y

Nadere informatie

Houdt u er alstublieft rekening mee dat het 5 werkdagen kan duren voordat uw taalniveau beoordeeld is.

Houdt u er alstublieft rekening mee dat het 5 werkdagen kan duren voordat uw taalniveau beoordeeld is. - Instructie Deze toets heeft als doel uw taalniveau te bepalen. Om een realistisch beeld te krijgen van uw niveau,vragen we u niet langer dan één uur te besteden aan de toets. De toets bestaat uit twee

Nadere informatie

6 Stefanus gevangengenomen

6 Stefanus gevangengenomen 6 Stefanus gevangengenomen 8. En Stefanus, vol geloof en kracht, deed wonderen en grote tekenen onder het volk. 9. En enigen van hen die behoorden tot de zogenoemde synagoge van de Libertijnen, van de

Nadere informatie

Het liedje van Jessie J gaat over wat je kunt kopen. Lees het informatiebord van het winkelcentrum. Hoe heet dit winkelcentrum?

Het liedje van Jessie J gaat over wat je kunt kopen. Lees het informatiebord van het winkelcentrum. Hoe heet dit winkelcentrum? 1 Shopping mall Het liedje van Jessie J gaat over wat je kunt kopen. Lees het informatiebord van het winkelcentrum. Hoe heet dit winkelcentrum? The Tower - Shopping mall 1 Bookshop Blackwell s Waterstones

Nadere informatie

Heb je een naam die niet wil rijmen Als Inge, Rutger of Thijmen Gebruik het dan niet aan het einde van de zin Maar gebruik het gewoon aan het begin

Heb je een naam die niet wil rijmen Als Inge, Rutger of Thijmen Gebruik het dan niet aan het einde van de zin Maar gebruik het gewoon aan het begin Het Grote Rijm lied Een gedicht hoort bij Sinterklaas Net als pepernoten, marsepein en speculaas Zinnen aan elkaar te lijmen Door het laatste woord te laten rijmen Dus als ik zeg het is wit, groot en rond

Nadere informatie

Een nieuw lied, op de wonderlijke lotgevallen van een Haarlemsch weesmeisje in de Oost-Indiën.

Een nieuw lied, op de wonderlijke lotgevallen van een Haarlemsch weesmeisje in de Oost-Indiën. Een nieuw lied, op de wonderlijke lotgevallen van een Haarlemsch weesmeisje in de Oost-Indiën bron. T. C. Hoffers, Rotterdam 1826-1837 Zie voor verantwoording: http://www.dbnl.org/tekst/_nie118nieu01_01/colofon.php

Nadere informatie

Animal friends. Animal friends

Animal friends. Animal friends 1 Animal friends read Lees de tekst. Waar gaat deze tekst over? Animal friends Momi the African elephant and Otto the Labrador both live at the Greenwood Animal Park in California. They are very good friends

Nadere informatie

Deze tekst gaat over Engelse en Amerikaanse feesten. Ken je deze feesten?

Deze tekst gaat over Engelse en Amerikaanse feesten. Ken je deze feesten? 1 Let s celebrate! read Deze tekst gaat over Engelse en Amerikaanse feesten. Ken je deze feesten? Let s celebrate! Guy Fawkes Night People in Britain celebrate Guy Fawkes Night. It s on the 5th of November.

Nadere informatie

zelfstandig naamwoord

zelfstandig naamwoord zelfstandig naamwoord Het zelfstandig naamwoord is een woord voor een mens, dier of ding. de man de kat de fiets lidwoord Het lidwoord hoort bij het zelfstandig naamwoord. de het een samenstelling Een

Nadere informatie

Malala Ken je Malala? Wat weet je al van haar?

Malala Ken je Malala? Wat weet je al van haar? 1 Malala Ken je Malala? Wat weet je al van haar? About Malala Malala Yousafzai comes from Pakistan. She was born on the 12th of July in 1997. When she was 14 years old she started a blog on the Internet.

Nadere informatie

De herdertjes lagen bij nachte

De herdertjes lagen bij nachte De herdertjes lagen bij nachte De herdertjes lagen bij nachte Zij lagen bij nacht in het veld Zij hielden vol trouwe de wachte Zij hadden hun schaapjes geteld. Daar hoorden zij engelen zingen Hun liederen

Nadere informatie

Stars FILE 7 STARS BK 2

Stars FILE 7 STARS BK 2 Stars FILE 7 STARS BK 2 Of course you have seen X-Factor, The Voice or Got Talent on TV or via the Internet. What is your favourite act? Do you like the dancing performances or would you rather listen

Nadere informatie

Benschop, December 6, Dear Brother,

Benschop, December 6, Dear Brother, Van Doorne, Willem Benschop, Utrecht - Grand Haven, Michigan W. van Doorne to Marinus van Doorne Dear Brother, Benschop, December 6, 1878 We received your letter of June 8th in good health and also your

Nadere informatie

- 1 - Christus. Maar ook een apostel en dat betekent: een gezondene van Jezus Christus. Goddelijke natuur 2 Petrus 1

- 1 - Christus. Maar ook een apostel en dat betekent: een gezondene van Jezus Christus. Goddelijke natuur 2 Petrus 1 - 1 - Goddelijke natuur 2 Petrus 1 We slaan de bijbel open bij 2 Petrus 1 en we gaan onze aandacht richten op de eerste elf verzen daarvan. Het is opmerkelijk dat Petrus in zijn brieven het niet heeft

Nadere informatie

T I P S I N V U L L I N G E N H O O G T E T E G E N P R E S T A T I E S B O M +

T I P S I N V U L L I N G E N H O O G T E T E G E N P R E S T A T I E S B O M + T I P S I N V U L L I N G E N H O O G T E T E G E N P R E S T A T I E S B O M + A a n l e i d i n g I n d e St a t e nc o m m i s si e v o or R ui m t e e n G r o e n ( n u g e n o em d d e St at e n c

Nadere informatie