Marktverkenning Componenten DVM-systeem

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Marktverkenning Componenten DVM-systeem"

Transcriptie

1 Ministerie van erkeer en Waterstaat Directoraateneraa] Rijkswaterstaat Adviesdienst erkeer en ervoer Marktverkenning Componenten DMsysteem Een wereldwijde marktverkenning naar systeemdelen voor een duurzaam erkeersmanagement systeem 16 September 2002 versie 1.0 Directoraateneraal Rijkswaterstaat Adviesdienst erkeer en ervoer

2 Ministerie van erkeer en Waterstaat DirectOTaateneraal Rijkswaterstaat Adviesdienst erkeer en ervoer Marktverkenning Componenten DMsysteem Een wereldwijde marktverkenning naar systeemdelen voor een duurzaam erkeersmanagement systeem 16 september 2002 versie 1.0

3 Colofon Uitgegeven door: Ministerie van erkeer en Waterstaat Directoraateneraal Rijkswaterstaat Adviesdienst erkeer en ervoer Postbus BA Rotterdam Informatie: Telefoon: Fax: Uitgevoerd door: Onder begeleiding van: Service Desk A Dr. T.J. rant Ir. R. Moerman Dr.ir. B.D. etten P. Kik. Mol Ir. W.W. Polman Ing. E.R. van der Ster Opmaak: Datum: 16 september 2002 Marktverkenning Componenten DMsysteem

4 Inhoudsopgave Inhoudsopgave Samenvatting Summary Inleiding Achtergronden van de marktverkenning Doel van de marktverkenning Scope marktverkenning en status rapport ervolgstappen Doelgroep en leeswijzer evolgde aanpak Fasering Bepaling aandachtsgebieden Longlist Selectie van producten voor de shortlist Shortlist Eindrapportage Informatiebronnen Uitgangsdocumenten Internet Air Traffic Control beurs Petrotech 2002 lntertraffic2oo2 ITS America Bezochte eindgebruikers Leveranciers bezoeken Bezochte projecten Markt, matching en ACT Criteria voor productevaluatie Functionele eisen ietfunctionele eisen Product integratie ACT functionele landkaart Categorieën van producten Lagenmodel: van fysieke apparatuur naar business niveau Scope van de Applicatie Architectuur Lagenmodel in relatie tot ACT Product Categorieën Categorieën afgebeeld op ACT BL toolkits in MESlaag Inleiding emeenschappelijk eigenschappen Producten Selectie criteria Afbeelding op ACT Marktverkenning Componenten DMsysteem

5 Specifieke eigenschappen Conclusies Supervisory Control And Data Acquisition (SCADA) Inleiding emeenschappelijke eigenschappen Producten Selectie criteria Afbeelding op ACT Specifieke eigenschappen Bevindingen en Conclusie Device Drivers Inleiding Producten Selectie criteria Afbeelding op ACT Bevindingen en Conclusies Actuator Management Systemen Inleiding emeenschappelijke eigenschappen Selectie criteria Afbeelding op ACT Product specifieke eigenschappen Bevindingen en conclusies Toolkits voor de presentatielaag Inleiding emeenschappelijke eigenschappen Producten Selectie criteria Afbeelding op ACT Specifieke eigenschappen Conclusies Totaaloplossingen voor DM Inleiding emeenschappelijk eigenschappen Producten Selectie criteria Afbeelding op ACT Specifieke eigenschappen Conclusies AESSA Inleiding lobaal ontwerp Selectie criteria Afbeelding op ACT Product specifieke eigenschappen Aandachtspunten Stand van zaken ergelijkbare ontwikkelingen Bevindingen Algemene Bevindingen MES model BL Toolkits SCADA/PLC producten Dedicated device drivers MS Presentatie toolkits Marktverkenning Componenten DMsysteem

6 Totaaloplossingen 96 4 Ontwikkelingen in de markt Systeemontwikkeling door de markt Componenten versus producten an sensoren en actuatoren naar maatregelen Totaaloplossingen op komst Bevindingen en conclusies ebruikte standaarden voor koppeling en communicatie van systemen TCIP ational Transportation Communications for ITS Protocol UTMC Urban Traffic Management & Control MCS2 ational Motorway Communication System OCIT Open Communication Interface for Road Traffic Control Systems TLS Technische Lieferbedingungen für Streckenstationen LCR Langage de Commande Routier IERA Initiatiefgroep ERkeersregeltechnici ASTRI Data definities in XML extensible Markup Language CORBA naar het wegkantstation CORBA in DM systemen Bevindingen en conclusies Marktverkenning PLC/SCADA/DCS/Industriële computers Inleiding eldbussen Programmable Logic Controllers (PLC) Supervisory Control And Data Acquisition (SCADA) Distributed Control Systems (DCS) Industriële computers Conclusies Ervaringen in andere branches Rail Infrastructuur Rail voertuigen Luchtverkeersleiding Petrochemie Utilities Ruimtevaart Landmacht Marine Bevindingen en conclusies Bevindingen en conclusies Bevindingen, conclusies en aanbevelingen Bevindingen Zoekresultaten producten Architectuur Interface standaarden Extra CORBA en XML onderzoeksopdracht Extra PLC/SCADA/DCS/Industriële computers onderzoeksopdracht Projectaanpak Conclusies evonden Producten DM Systeem op basis van AESSA DM Systeem zonder AESSA Aanbevelingen Opgedane ervaringen m.b.t. marktverkenning 150 Marktverkenning Componenten DMsysteem

7 6.1 Karakterisering van het project ebruik van internet ebruik van Telefonische followup Reacties van bedrijven op questionnaires Beursbezoeken Bedrijfsbezoeken en presentaties Projectdossier Praktische zaken Conclusie 156 Referenties 157 Afkortingen 160 Bijlage A Bijlage B Bijlage C Bijlage D Bijlage E Lijst van aangeschreven leveranciers Longlist van producten Shortlist productbeschrijvingen Questionnaires Functionele en nietfunctionele eisen Marktverkenning Componenten DMsysteem

8 Samenvatting Door een AIBI team is een wereldwijde marktverkenning uitgevoerd. Het doel van de marktverkenning is: Inzicht krijgen in de beschikbaarheid op de markt en de mate van toepasbaarheid van Commercial Off The Shelf (COTS) producten voor generieke delen van een duurzaam dynamisch verkeersmanagement (DM) systeem. Het resultaat van de marktverkenning is: Er zijn producten gevonden, die binnen de Architectuur voor erkeersbeheersing (AB) geplaatst kunnen worden en die tevens voldoen aan de gestelde functionele en niet functionele eisen van de Applicatie Architectuur (ABAA). Er zijn echter geen COTS producten gevonden in de vorm van componenten, die voldoen aan het Applicatie Componenten Topologie (ACT) ontwerp. De markt van producten ten behoeve van locale autonome regelingen in combinatie met een centraal management systeem wordt gedomineerd door respectievelijk Programmable Logic Controller (PLC) en Supervisory Control And Data Acquisition (SCADA) producten. De toepassing van een SCADA pakket als uniforme intermediair tussen systemen in de verkeerscentrales en de apparatuur aan de wegkant vormt derhalve mogelijk een goede eerste stap in de toepassing van COTS producten. Het gebruik van PLC's als wegkantplatform sluit hier vervolgens naadloos op aan. oor de verbinding tussen het wegkantplatform en de sensoren en actuatoren is de Profibus veldbus een geschikte open standaard, die reeds door leveranciers ondersteund wordt. Een DM systeem op basis van de reeds in ontwikkeling zijnde gebruikersinterface "AESSA" kan gerealiseerd worden met COTS producten uit de productcategorie SCADA/PLC, voor het inwinnen en distribueren van sensor informatie en het aansturen van actuatoren. Een DM systeem zonder "AESSA" kan gerealiseerd worden met COTS producten uit de productcategorie SCADA/PLC, aangevuld met een bedieningsinterface. De marktverkenning resulteerde in ondermeer de volgende aanbevelingen: 1. Implementeer de Applicatie Architectuur uit de Architectuur voor erkeersbeheersing op basis van (AB conforme) marktproducten en niet op basis van componenten met de omvang zoals deze is gedefinieerd in de Applicatie Componenten Topologie. 2. Om de volgende generatie verkeersmanagementsystemen conform AB met COTS producten van verschillende leveranciers te kunnen ontwikkelen Marktverkenning Componenten DMsysteem

9 is conformiteit met een internationale standaard voor koppeling van systemen gewenst. De categorie van SCADA en PLC producten is de enige categorie uit de shortlist met COTS producten op basis van zo'n standaard. Het aantal SCADA en PLC producten is echter vele malen groter dan het aantal producten dat in dit project is geëvalueerd, en een aanbeveling voor één specifiek product is dan ook niet opportuun. 3. ezien de geringe ervaring op het gebied van SCADA/PLC standaarden bij verkeersmanagement systemen is het uitvoeren van een kleinschalige praktijkproef aan te bevelen. 4. oor de ederlandse ITS systemen moeten standaarden worden opgesteld, bij voorkeur afgeleid van een of meer bestaande standaarden in een samenwerkingsverband tussen verkeersindustrie en overheid De overige aanbevelingen hebben betrekking op praktische architectuur aspecten van AB en KARE, en het omgaan met XML en CORBA. Het uitgangspunt voor de marktverkenning bestaat naast de Architectuur voor erkeersbeheersing voornamelijk uit de resultaten van het Applicatie Componenten Topologie project. Daar dit beide in feite slechts architectuur ontwerpen zijn en de beschrijving van het operationele concept en de specificaties van het te realiseren DM systeem ontbreken, is in het kader van het project een beknopte lijst van eisen opgesteld. Deze eisen hebben gefungeerd als evaluatie criteria voor de gevonden producten. De voornaamste onderzoekslijn van het MATCH project is uitgevoerd op basis van de volgende fasering: Bepaling aandachtsgebieden, resulterend in beschrijvingen van context, sensor en actuator management en applicatie control; Longlist fase, waarin een questionnaire is verstuurd naar 300 potentiële leveranciers, hetgeen resulteerde in 140 ontvangen product questionnaires; Selectie van producten voor de shortlist, waarbij de producten werden getoetst aan een aantal basiscriteria, resulterend in een shortlist van 35 producten; Shortlist fase, waarin nadere informatie is verzameld over shortlïst producten, welke informatie vervolgens is geëvalueerd; Eindrapportage fase, waarin de resultaten zijn gepubliceerd nadat er bevindingen, conclusies en aanbevelingen aan zijn toegevoerd. aast de marktverkenning op basis van questionnaires met het doel om COTS producten te identificeren, zijn vier neven onderzoeken uitgevoerd: Een inventarisatie van systemen die reeds worden toegepast door bedrijven met een vergelijkbare problematiek van geografisch gedistribueerde besturing en bewaking; Een onderzoek naar trends op het gebied van verkeers management standaarden, waarbij de standaarden welke in de gevonden producten werden toegepast als uitgangspunt genomen zijn; Een onderzoek naar aspecten van het gebruik van CORBA (Common Object Request Broker Architecture) en XML (extended Markup Language) in een Dynamisch erkeers Management systeem; Een verkennend onderzoek naar de beschikbare technologie op het gebied van SCADA en PLC. an de laatste twee onderzoeken zijn separate rapporten opgeleverd an de door het projectteam opgedane ervaringen op het gebied van marktonderzoek is verslag gedaan in een separaat hoofdstuk. Marktverkenning Componenten DMsysteem

10 Summary An AIBI team has conducted a worldwide market survey. The aim of the market survey was: To obtain insight into the availability and applicability of Commercial Off The Shelf (COTS) products for implementing the generic parts of a modernised dynamic roadtraffic management (DM) system in the etherlands. The results of the market survey were as follows: Products have been found which conform both to the Ministry's architecture for traffic management "Architectuur voor erkeersbeheersing" (AB) in Dutch and to the functional and nonfunctional requirements of the AB Application Architecture (AB AA). However, no products have been found that comply with the subsequent ABAA componentbased design known by its Dutch title as "Applicatie Componenten Topologie" (ACT). The market for products providing local control combined with central supervisory control is dominated by Programmable Logic Controller (PLC) and Supervisory Control And Data Acquisition (SCADA) systems. The application of a SCADA package as a uniform layer between systems in traffic control centers and in roadside equipment would be a good initial step towards the application of COTS products. The use of PLCs as roadside outstations would fit seamlessly into this concept. The Profibus field bus would be suited to connecting the roadside outstations to the physical sensors and actuators, since it is an open standard already supported by the market. A DM system based on the nearlycompleted user interface "AESSA" could be realized by COTS products from the SCADA/PLC category, to gather and distribute sensor data and to send control instructions to the actuators. A DM system without "AESSA" could be realized by COTS products from the SCADA/PLC category, supplemented by a user interface. The market survey resulted in the following recommendations: 1. The ABAA should be implemented on the basis of (ABconform) market products, rather than on the basis of components with the granularity assumed in the ACT project. 2. A COTSbased, ABcompliant, nextgeneration traffic management system should be developed so as to conform to an international interfacing standard. Amongst the shortlisted COTS products only the SCADA/PLC category is based on such a standard. However, the number of SCADA and PLC products on the market is much larger than the Marktverkenning Componenten DMsysteem 10

11 number of products evaluated in this project. Therefore, it is not opportune to make a recommendation for any one specific product. 3. A smallscale pilot project using a SCADA/PLC system should be performed in order to gain experience in the area of traffic management standards. 4. Interfacing standards for Dutch ITS systems should be established in collaboration between government and the traffic industry, preferably by derivation from one or more existing standards. Other conclusions and recommendations have to do with the practical architectural aspects of AB and KARE, and with the use of XML and CORBA. The starting point for the market survey was the AB architecture, together with the ACT project results. As these are essentially architectural designs, the survey team lacked a description of the operational concept and the DM system specification. For the purposes of this project it was necessary to compile a concise list of requirements. These requirements have served as the evaluation criteria for the surveyed products. The main research activities of MATCH followed this approach: Determination of the areas of interest, resulting in descriptions of the context for sensor and actuator management and for application control; Longlist stage, in which a questionnaire was sent to 300 potential suppliers, eliciting the completion and submission of 140 product questionnaires; Selection of products for the shortlist, in which the products were assessed against the evaluation criteria, resulting in a shortlist of 35 products; Shortlist stage, in which more detailed information was obtained and assessed about the shortlisted products; Final report stage, in which the results were documented, together with the survey findings, conclusions and recommendations. Supplementary to the questionnairebased market survey of COTS products, four additional research activities were carried out: Research into systems in other, nonits branches with geographicallydistributed management and control of operations; Research into trends in the area of traffic management standards. The starting point was the set of standards used in the shortlisted products. Research into aspects concerning the use of CORBA (Common Object Request Broker Architecture) and XML (extended Markup Language) in a DM system; Research into available technology in the area of SCADA and PLC. The latter two activities were set up as separate projects that delivered their own reports. In a separate chapter the project team reported on their experiences in conducting a market survey. Marktverkenning Componenten DMsysteem 11

12 1 Inleiding 1.1 Achtergronden van de marktverkenning In de achterliggende decennia is voor het ederlandse HoofdWegenet een veelheid aan afzonderlijk ontwikkelde, vaak Rijkswaterstaat specifieke, verkeersbeheersingssystemen opgeleverd. Deze zijn deels verouderd en ongeschikt om verder uit te bouwen met nieuwe functies. De belangrijkste knelpunten die zich voordoen zijn: onvoldoende mogelijkheden voor duurzame implementatie van nieuwe verkeersmaatregelen, lange doorlooptijden bij aanpassingen, geen mogelijkheden voor netwerkbreed dynamisch verkeersmanagement en hoge exploitatiekosten. Om aan deze uitdagingen het hoofd te bieden is door de Rijkswaterstaat de Architectuur voor erkeersbeheersing (AB) ontwikkeld. Figuur 1: Het ABarchitectuurraamwerk Een onderdeel daarvan, de AB erkeerskundige Architectuur [AB_A], wordt inmiddels al op diverse plaatsen in het land toegepast. Deze toepassingen worden echter nog niet ondersteund door informatie en/of regelsystemen. De behoefte aan deze systemen (applicaties) en de daarvoor benodigde technische infrastructuur is groeiende. SAIERA (Standaard Applicaties voor erkeersinformatie En Regel Algoritmes) is het systeem dat invulling gaat geven aan de Applicatie Architectuur. De realisatie en ontwikkeling van SAIERA betreft het gehele traject van uitwerken van de AB Applicatie Architectuur [AB_AA] tot en met het realiseren van de applicaties. SAIERA verzorgt het management van gedistribueerde systemen ten behoeve van Dynamisch erkeersmanagement, binnen een netwerk. Marktverkenning Componenten DMsysteem 12

13 In het kader van SAIERA is in 2001 door de Adviesdienst erkeer en ervoer van de Rijkswaterstaat gewerkt aan het ACTproject (Applicatie Componenten Topologie). In dit project zijn de componenten 1 van SAIERA gedefinieerd en hun onderlinge samenhang. Daarmee zijn de eerste specificaties van het te bouwen SAIERA systeem opgeleverd, zie [OCD_ACT], [SSS_ACT] en [SSDD_ACT]. Samen met de verkeerskundige logica van de te realiseren maatregelen, is dit de basis voor de bouwfase van het SAIERAsysteem. Het beschikbaar krijgen van de componenten van SAIERA kan door middel van het starten van een maatwerk ontwikkelingstraject. Een andere mogelijkheid is het kopen van de componenten of delen daarvan op de markt. In verband met het gebruikmaken van beproefde technologie, extensivering van IT systeemkennis en kostenbeheersing lijkt dit een aantrekkelijke optie. Binnen SAIERA geldt dit met name voor de "command en control" functies en de generieke functies bij het managen van sensoren en actuatoren. 1.2 Doel van de marktverkenning Het doel van de marktverkenning is: Inzicht krijgen in de beschikbaarheid op de markt en de mate van toepasbaarheid van COTS 7 producten voor generieke delen van een duurzaam dynamisch verkeersmanagement systeem. Mede op basis van dit inzicht zal Rijkswaterstaat een keuze maken uit de alternatieven voor het systeemontwerp. Het marktverkenningsonderzoek dient binnen dit kader een advies te leveren voor het eventueel toepassen van COTS producten, met inzage in de alternatieve mogelijkheden en de consequenties. In hoofdstuk 3 is een paragraaf aan AESSA gewijd, maar onderzoek naar overige niet commerciële producten valt buiten de scope van het project., evenals een mogelijk onderzoek naar de haalbaarheid van ACT. 1.3 Scope marktverkenning en status rapport De marktverkenning betreft een oriëntatie op de beschikbaarheid en bruikbaarheid van COTS producten. Daarbij gaat het met name om softwareproducten binnen de Applicatie Architectuur. De technische infrastructuur waarop de software draait valt buiten de scope van de verkenning. Hiernaar is alleen gekeken in het geval een marktproduct hierin geen scheiding heeft aangebracht. De COTS producten zijn beoordeeld op hun huidige potenties. Plannen van de leverancier en nog lopende ontwikkelingen ten aanzien van het product zijn buiten beschouwing gelaten. Bij de marktverkenning zijn eisen en wensen gehanteerd zoals geformuleerd in ABAA en ACT. Dit zijn voor een groot deel globale functionele eisen. Op basis daarvan kon geen strikte productselectie worden toegepast. oor deze verkenning was het ook niet wenselijk, om producten met potenties in de 1 Component Een van tevoren gebouwd softwareonderdeel, met een goed gedefinieerde interface en goed gedefinieerd gedrag, dat kan worden gebruikt én hergebruikt in verschillende applicaties. Zie ook: H Commercial Off The Shelf producten; daarbij gaat het om duurzame producten of systeemdelen die op de markt beschikbaar zijn. Marktverkenning Componenten DMsysteem 13

14 beschouwing mee te nemen. Hoewel gedurende het onderzoek wel een schifting van producten op basis van globale eisen ten aanzien van bruikbaarheid heeft plaats gevonden, is er in het kader van dit onderzoek geen sprake van een officiële productselectie. adat Rijkswaterstaat met deze onderzoeksresultaten inzicht heeft gekregen in de mogelijkheden van COTS producten, zal mogelijk aan de markt verzocht worden om (ontwerp)altematieven op basis van nog op te stellen producteisen en selectiecriteria. 1.4 ervolgstappen Het is inmiddels waarschijnlijk dat AESSA toegepast gaat worden als gebruikersinterface voor SAIERA. Omdat hierover bij de start van de marktverkenning maar ook tijdens de uitvoering nog geen formeel besluit is genomen, zijn COTS producten voor de besturing van SAIERA gewoon meegenomen in de beschouwing. Daarnaast is bij de aanbeveling zowel een variant met AESSA als een variant zonder AESSA opgenomen. 1.5 Doelgroep en leeswijzer Dit rapport betreft het verslag van de marktverkenning naar COTSproducten voor generieke delen van het Dynamisch erkeersmanagement (DM) systeem van Rijkswaterstaat. Het rapport is bedoeld voor degenen binnen Rijkswaterstaat die verantwoordelijk zijn voor het voorbereiden van de besluitvorming en het maken van ontwerpkeuzes voor het SAIERA systeem. Het rapport is als volgt opgebouwd: Hoofdstuk 2 geeft inzicht in de gevolgde aanpak en de informatiebronnen die geraadpleegd zijn. Hoofdstuk 3 geeft een overzicht van de gevonden COTS producten die redelijk goed aansluiten bij de gewenste functionaliteit volgens de Architectuur voor erkeersbeheersing (AB) en de Applicatie Componenten Topologie (ACT). Per productcategorie zijn de belangrijkste bevindingen en conclusies weergegeven in relatie tot het doel van de marktverkenning. In hoofdstuk 4 is een beeld geschetst hoe de architectuur van DMsystemen door de markt is opgezet en welke standaarden toegepast worden. Ook zijn ervaringen in andere branches in dit hoofdstuk opgenomen. Hoofdstuk 5 geeft, aansluitend op de meer gedetailleerde bevindingen en conclusies in de eerdere hoofdstukken, algemene bevindingen, conclusies en aanbevelingen voor het gebruikmaken van COTS producten voor DM toepassingen. Als laatste zijn de opgedane leerervaringen tijdens de marktverkenning weergegeven in hoofdstuk 6. Marktverkenning Componenten DMsysteem 14

15 2 evolgde aanpak In dit hoofdstuk wordt de gevolgde aanpak beschreven en welke informatiebronnen geraadpleegd zijn. In sectie 2.1 wordt uiteengezet welke fasering toegepast is. ewerkt is van grof naar fijn. Aanvankelijk is door het verzamelen van diverse lijsten van leveranciers een basis aangelegd welke na diverse selecties uitgemond is in een shortlist van potentiële producten. In sectie 2.2 worden de belangrijkste geraadpleegde informatiebronnen beschreven, zowel uit de DM wereld als ook uit andere sectoren. In dit hoofdstuk wordt geen evaluatie van de gevolgde aanpak beschreven, deze is opgenomen in hoofdstuk Fasering Het MATCH project is behoudens de normale projectvoorbereiding en afsluiting, uitgevoerd op basis van de volgende fasering: Bepaling aandachtsgebieden; Longlist; Selectie van producten voor de shortlist; Shortlist; Eindrapportage Bepaling aandachtsgebieden In de fase 'bepaling aandachtsgebieden' zijn de volgende oriënterende activiteiten uitgevoerd: Inlezen in geselecteerde AB, ACT en AESSA documentatie; Afstemmen van werkwijze en planning met MEDUSA en onderling tussen MATCH subprojecten; Ontvangen van briefings over AB, ACT en AESSA; Opstellen van beschrijvingen van context, sensor management, actuator management en applicaton control, zowel in het ederlands als in het Engels Longlist In de 'longlist' fase is de nadruk gelegd op het verzamelen en evalueren van informatie over leveranciers van potentiële producten. Streefdoel was zoveel mogelijk potentiële leveranciers van DM systemen te ontdekken. In de 'longlist' fase zijn de volgende activiteiten uitgevoerd: Begonnen is met het opstellen van een lijst van potentiële leveranciers (zie Bijlage 1), op basis van lijsten van andere projecten (waaronder MEDUSA en AESSA), aangevuld met informatie van Internet en eigen ervaringen van de consultants. Marktverkenning Componenten DMsysteem 15

16 ervolgens is een longlist questionnaire template (Bijlage D3) opgesteld, die samen met een begeleidend schrijven (Bijlage D1) en een beschrijving van de projectcontext, sensor management, actuator management en application control (Bijlage D2) per is verstuurd aan de bedrijven op de lijst van potentiële leveranciers. Om ervoor te zorgen, dat de s de benodigde aandacht zouden krijgen en zouden terechtkomen bij de juiste persoon is op de mailing een telefonisch contact gevolgd, waarbij tevens eventuele vragen van de kant van de geadresseerden beantwoord werden. Ingevulde longlist questionnaires die retour ontvangen werden en product informatie die daarbij ingesloten was, is geadministreerd en gearchiveerd. Hier is vervolgens eventuele additionele informatie van websites aan toegevoegd. Informatie omtrent potentiële leveranciers die gereageerd hadden en een enkeling die dat nog niet gedaan had, is ingewonnen door middel van bezoeken op beurzen (PetroTech 2002, InterTraffic 2002, en ITS America 2002); De resultaten van de longlist fase zijn vervolgens aan het (IBI) management gepresenteerd. an de circa 315 potentiële leveranciers hebben we binnen twee en een halve maand 76 reacties (24%) ontvangen 3. Er waren 47 reacties met ingevulde questionnaire(s) resulterend in een totaal van 140 producten Selectie van producten voor de shortlist a de long list fase zijn volgende algemene criteria gehanteerd voor het selecteren van producten voor de shortlist fase. Streefdoel was om hiermee het aantal producten terug te brengen tot ongeveer 20. a selectie zijn er 35 producten van 24 leveranciers geselecteerd voor de 'shortlist' fase. Deze producten zijn vervolgens in productcategorieën ingedeeld. Bij de selectie van producten voor de 'shortlist' fase zijn de volgende criteria gehanteerd: Er is voldoende informatie verkregen van een product, middels een volledig ingevulde bedrijfs en product questionnaire. Een product moet commercieel leverbaar zijn, of binnen afzienbare tijd leverbaar worden. Een product moet functionaliteit uit ACT bieden. Producten met alleen functionaliteit voor bijvoorbeeld BOSS of TIA worden niet beschouwd. Een product moet een duidelijke modulaire structuur hebben, of bestaan uit 1 of meer componenten. Op dit moment is nog niet relevant of die modulen ook als losse producten leverbaar zijn. Producten voor verkeersbeheersing worden allen beschouwd indien ze inzetbaar zijn voor beheersing van het hoofdwegennet. Management op regionaal en stedelijk niveau, alsmede verkeerslichtregeling of parkeersystemen, zijn niet beschouwd Shortlist In de shortlist fase is de nadruk gelegd op het verzamelen en evalueren van informatie over geselecteerde producten. In de 'shortlist' fase zijn de volgende activiteiten uitgevoerd: ' Ervaring uit de marketing wereld leert dat 510% een goede response is Marktverkenning Componenten DMsysteem 16

17 Om de producten voor de shortlist te kunnen selecteren, moesten eerst functionele, nietfunctionele, en ACTgerelateerde eisen (zie paragraaf 3.1 en Bijlage E) opgesteld worden. Hier zijn vervolgens twee shortlist questionnaires van afgeleid (Bijlage D4 en D5); De ontvangen shortlist questionnaires werden gearchiveerd, waarbij eventuele onduidelijkheden werden opgelost, door middel van telefonisch of overleg met of bezoek aan/van potentiële leverancier; De producten in iedere categorie werden geanalyseerd, waarbij gemeenschappelijke en specifieke eigenschappen werden geïdentificeerd, op basis waarvan voor iedere categorie conclusies werden getrokken. In de shortlistfase zijn twee extra onderzoeksopdrachten opgesteld en uitgevoerd, met als onderwerpen: Corba en XML, alsmede SCADA en PLC respectievelijk door TO TPD in Delft en ICT Solutions in Deventer. an de rapportages van beide onderzoeksopdrachten is een samenvatting opgenomen in dit rapport (Zie hoofdstuk en 4.3) Eindrapportage In de 'eindrapportage' fase zijn de volgende activiteiten uitgevoerd: Het opstellen, door projectteamleden reviewen en verbeteren van het eindrapport in meerdere cycli, waarna het rapport in concept werd uitgebracht. Het conceptrapport is vervolgens gereviewd door medewerkers van de verschillende diensten van Rijkswaterstaat Het eindrapport is definitief gemaakt na het verwerken van externe review resultaten. 2.2 Informatiebronnen Uitgangsdocumenten De volgende documenten zijn als uitgangspunt gehanteerd: De AB documenten: Applicatie Architectuur [AB_AA], Informatie Architectuur, [ABJA] en Technische Infrastructuur voor erkeersbeheersing [AB_TIA]. De ACT documenten: System/Subsystem Specification (SSS) ACT [SSS_ACT], System/Subsystem Design Description (SSDD) ACT [SSDD_ACT]. De componentbeschrijvingen uit de SSDD van ACT zijn gebruikt als beschrijving van de te zoeken componenten (producten). Op basis van de ACT is een indeling gemaakt in de volgende onderdelen: Application Control, bestaande uit: o Presentatielaag, o Sessie, user en taakbeheer; o Business Logic, de verkeerskundige delen zoals regelscenario's en maatregelen; o Alarmhandling; Sensor management, de sensoren en het beheer ervan; Actuator management, de actuatoren en het beheer ervan. Marktverkenning Componenten DMsysteem 17

Onderzoek Open Source Ondersteuning SGA. Onderzoek Open Source Ondersteuning Service Gerichte Architectuur

Onderzoek Open Source Ondersteuning SGA. Onderzoek Open Source Ondersteuning Service Gerichte Architectuur Onderzoek Open Source Ondersteuning SGA Onderzoek Open Source Ondersteuning Service Gerichte Architectuur Opdrachtgever : Bestuursdienst Gemeente Rotterdam Projectleider : Folkert-Jan de Groot ( 06 51

Nadere informatie

Afstudeerverslag. De generieke bezwaarprocedure en de rol van het klantcontactcentrum in de overheidsarchitectuur Centric Melodies

Afstudeerverslag. De generieke bezwaarprocedure en de rol van het klantcontactcentrum in de overheidsarchitectuur Centric Melodies Afstudeerverslag De generieke bezwaarprocedure en de rol van het klantcontactcentrum in de overheidsarchitectuur Centric Auteur : Remko Gribling Studentnummer : 0753704 E-mail : rs.gribling@planet.nl Datum

Nadere informatie

Het succesvol implementeren van een standaard softwaresysteem

Het succesvol implementeren van een standaard softwaresysteem Het succesvol implementeren van een standaard softwaresysteem Bachelorthesis J.N. Zwikstra - 265948 Economie & Bedrijfseconomie Erasmus Universiteit Rotterdam Begeleider: prof. dr. G.J. van der Pijl Meelezer:

Nadere informatie

Digitalisering in strafrechtketens: Ervaringen in Denemarken, Engeland, Oostenrijk en Estland vanuit een supply chain perspectief

Digitalisering in strafrechtketens: Ervaringen in Denemarken, Engeland, Oostenrijk en Estland vanuit een supply chain perspectief 14032-OPERA Digitalisering in strafrechtketens: Ervaringen in Denemarken, Engeland, Oostenrijk en Estland vanuit een supply chain perspectief Carolien de Blok Aline Seepma Inge Roukema Dirk Pieter van

Nadere informatie

Principes voor Workspace Management Services

Principes voor Workspace Management Services Scriptie IT Audit VU 2006-2007 Principes voor Workspace Management Services opgesteld door Scriptie team 714 Versie 1.1 AUTEURS : H.J. Hopman; J.M.A. Conquet DATUM : 24 Mei 2007 Principes voor Workspace

Nadere informatie

D2: Kwaliteitsraamwerk voor standaarden

D2: Kwaliteitsraamwerk voor standaarden Nederlandse Organisatie voor toegepast-natuurwetenschappelijk onderzoek / Netherlands Organisation for Applied Scientific Research Colosseum 27 7521 PV Enschede TNO-rapport www.tno.nl T +31 53 483 52 00

Nadere informatie

Change Management. Tijd voor een verandering? Gemaakt door: Nabeel Malik & Ralph Veraart. Tijd voor een verandering?

Change Management. Tijd voor een verandering? Gemaakt door: Nabeel Malik & Ralph Veraart. Tijd voor een verandering? Change Management Tijd voor een verandering? Gemaakt door: Nabeel Malik & Ralph Veraart Tijd voor een verandering? Pagina 1 van 79 Tijd voor een verandering? Pagina 2 van 79 Voorwoord Na het goede verloop

Nadere informatie

Leerbaarheid van SAP interfaces

Leerbaarheid van SAP interfaces Leerbaarheid van SAP interfaces Naam Koen Heijnen Studentnummer 850483532 Datum presentatie 24-05-2011 1 B89317 Leerbaarheid van SAP interfaces BPMIT Open Universiteit Nederland Eindhoven, 12 mei 2011

Nadere informatie

Governance en IT-projecten

Governance en IT-projecten Vrije Universiteit Amsterdam IT Audit opleiding Governance en IT-projecten Normatief kader voor het opzetten, uitvoeren en monitoren van IT-projecten Naam: drs. J. (Jasper) de Vries Adres: Barwerd 12 9746

Nadere informatie

Internationaliseringsplannen van hogeronderwijsinstellingen: een vergelijkende studie

Internationaliseringsplannen van hogeronderwijsinstellingen: een vergelijkende studie Adinda van Gaalen Rosa Becker Renate Gielesen Sjoerd Roodenburg Internationaliseringsplannen van hogeronderwijsinstellingen: een vergelijkende studie 2 Internationaliseringsplannen van hogeronderwijsinstellingen:

Nadere informatie

Technisch bestek voor aanbesteding Cell Broadcast burgeralarmering

Technisch bestek voor aanbesteding Cell Broadcast burgeralarmering Technisch bestek voor aanbesteding Cell Broadcast burgeralarmering FINAL VERSION Projectnummer: 2007.079 Datum: Utrecht, 16 maart 2008 Contactpersoon: Dr. ir. ing. Rudi Bekkers Tel. 030-2150594 Auteurs:

Nadere informatie

Sturen met inzicht De drive van iedere organisatie

Sturen met inzicht De drive van iedere organisatie Sturen met inzicht De drive van iedere organisatie Datum Bedrijf Divisie Team Auteur 8 juni 2011, Utrecht Caesar Groep Caesar Experts Business Intelligence Jordi Frijters Titelpagina De student Auteur

Nadere informatie

Kostenmonitor Kilometerprijs

Kostenmonitor Kilometerprijs abcdefgh Personenvervoer Kostenmonitor Kilometerprijs Uitgebracht door de projectorganisatie Anders Betalen voor Mobiliteit 15 september 2006 abcdefgh Personenvervoer Kostenmonitor Kilometerprijs Uitgebracht

Nadere informatie

Risico s van een gevirtualiseerde IT-omgeving De databaseserver als centraal audit object

Risico s van een gevirtualiseerde IT-omgeving De databaseserver als centraal audit object Risico s van een gevirtualiseerde IT-omgeving De databaseserver als centraal audit object Door A. Possen en P. Ulrich Vrije Universiteit Amsterdam Faculteit der Economische Wetenschappen en Bedrijfskunde

Nadere informatie

Aan de slag met open standaarden - een handreiking voor overheidsorganisaties

Aan de slag met open standaarden - een handreiking voor overheidsorganisaties Aan de slag met open standaarden - een handreiking voor overheidsorganisaties ir. L.M. Punter, dr. ir. J.P.C. Verhoosel, ir. E.J.A. Folmer dr. ir. P.H.W.M. Oude Luttighuis Datum 18 augustus 2010 Colofon

Nadere informatie

STRUCTURERENVANEEN IT-BEHEERORGANISATIE MET ITIL, ONTWIKKELEN VAN EEN SERVICE LEVEL RAPPORTAGE SYSTEEM MET BEHULP VAN SOM

STRUCTURERENVANEEN IT-BEHEERORGANISATIE MET ITIL, ONTWIKKELEN VAN EEN SERVICE LEVEL RAPPORTAGE SYSTEEM MET BEHULP VAN SOM TeS-ED 6ss Technische UniversiteittvEindhoven Faculty ofelectrical Engineering Section ofdigital Information Systems (ICSIEB) Master's Thesis: STRUCTURERENVANEEN IT-BEHEERORGANISATIE MET ITIL, ONTWIKKELEN

Nadere informatie

Virtualisatie en IT-auditing. Scriptie ter afronding van de postgraduate IT-audit opleiding aan de VU Definitieve versie

Virtualisatie en IT-auditing. Scriptie ter afronding van de postgraduate IT-audit opleiding aan de VU Definitieve versie Virtualisatie en IT-auditing Scriptie ter afronding van de postgraduate IT-audit opleiding aan de VU Definitieve versie Auteur: M.J.Montero Teamnummer: 722 VU begeleider (extern): dr. Rene Matthijsse Bedrijfscoach

Nadere informatie

Verslag afstudeerstage

Verslag afstudeerstage Verslag afstudeerstage White Label Hosting Jeroen Peters December 2008 Student Mens & Informatica Stenden Hogeschool Voorwoord Dit verslag heb ik geschreven in het kader van mijn afstudeerstage bij de

Nadere informatie

Een automatiseringsproject,

Een automatiseringsproject, Een automatiseringsproject, een kwestie van alleen een systeem plaatsen? Organisatie Projectmanagement Procesmanagement Waarom de organisatie, projectmanagement en procesmanagement een belangrijke rol

Nadere informatie

Eindrapportage. Project LedenRegistratie Protestantse Kerk (LRP)

Eindrapportage. Project LedenRegistratie Protestantse Kerk (LRP) Eindrapportage Project LedenRegistratie Protestantse Kerk (LRP) Generale Synode November 2011 AZ 11-28 20 oktober 2011 Uitgebracht door: Bestuur van de Dienstenorganisatie Protestantse Kerk Pagina 3 van

Nadere informatie

ONDERZOEKSRAPPORT INSTITUTIONS EN BIM

ONDERZOEKSRAPPORT INSTITUTIONS EN BIM Working Paper #13 ONDERZOEKSRAPPORT INSTITUTIONS EN BIM Sander Verstegen COPYRIGHT 2011 VISICO Center, University of Twente visico@utwente.nl 2011 Universiteit Twente Sander Verstegen s0197246 [ONDERZOEKSRAPPORT

Nadere informatie

LoopbaanApp Rijk. Haalbaarheidsonderzoek. In opdracht van: Versie 1.0

LoopbaanApp Rijk. Haalbaarheidsonderzoek. In opdracht van: Versie 1.0 LoopbaanApp Rijk Haalbaarheidsonderzoek In opdracht van: Versie 1.0 Status definitief Datum 27 juni 2013 Management samenvatting In opdracht van het ministerie van BZK heeft ICTU een haalbaarheidsonderzoek

Nadere informatie

OPEN STANDAARDEN EN OPEN SOURCE. Onderzoek ter ondersteuning van gewenste beleidsintensivering

OPEN STANDAARDEN EN OPEN SOURCE. Onderzoek ter ondersteuning van gewenste beleidsintensivering OPEN STANDAARDEN EN OPEN SOURCE Onderzoek ter ondersteuning van gewenste beleidsintensivering OPEN STANDAARDEN EN OPEN SOURCE Onderzoek ter ondersteuning van gewenste beleidsintensivering René van den

Nadere informatie

Operational Excellence vereist excellente procesondersteuning. De eisen aan bedrijfsvoeringsystemen worden steeds hoger. Eindredactie: Jaap de Mare

Operational Excellence vereist excellente procesondersteuning. De eisen aan bedrijfsvoeringsystemen worden steeds hoger. Eindredactie: Jaap de Mare Operational Excellence vereist excellente procesondersteuning De eisen aan bedrijfsvoeringsystemen worden steeds hoger Eindredactie: Jaap de Mare Bronnen De inhoud van dit boek is grotendeels gebaseerd

Nadere informatie

- Software as a Service Risico s en maatregelen bij SaaS leveranciers

- Software as a Service Risico s en maatregelen bij SaaS leveranciers - Software as a Service Risico s en maatregelen bij SaaS leveranciers Afstudeerscriptie Postgraduate IT Audit opleiding Vrije Universiteit Amsterdam Scriptienummer: 1017 Datum: 23-09-2010 Auteurs: Anouk

Nadere informatie

Technische Universiteit tg) Eindhoven

Technische Universiteit tg) Eindhoven Technische Universiteit tg) Eindhoven Faculteit Elektrotechniek Vakgroep Informatie- en Communicatiesystemen Afstudeerverslag: De PC-based switch Ontwerp en Realisatie A.M.A. Wouters Begeleiders: Afstudeerhoogleraar:

Nadere informatie

Digikoppeling Architectuur

Digikoppeling Architectuur Digikoppeling Architectuur Versie 1.2 Datum 2 april 2010 Status Definitief Colofon Projectnaam Versienummer Organisatie Digikoppeling Definitief Servicecentrum Logius Postbus 96810 2509 JE Den Haag T 0900

Nadere informatie

Software Distributie. Universiteit van Amsterdam Systeem en Netwerk Beheer Large Installation Administration. 3 april 2006

Software Distributie. Universiteit van Amsterdam Systeem en Netwerk Beheer Large Installation Administration. 3 april 2006 Universiteit van Amsterdam Systeem en Netwerk Beheer Large Installation Administration 3 april 2006 René Jorissen rjorissen@os3.nl Mark Meijerink mark@os3.nl 1 Samenvatting Samenvatting Om tijd en geld

Nadere informatie

Evaluatie pilot eradiologie. Hans Mekenkamp. Projectleider. Versie: 1.0. Datum: 15-03-2011

Evaluatie pilot eradiologie. Hans Mekenkamp. Projectleider. Versie: 1.0. Datum: 15-03-2011 Dit document is door EZDA gerealiseerd in samenwerking met de deelnemende ziekenhuizen in de pilot digitale beelduitwisseling eradiologie in Amsterdam. Nictiz heeft deze pilot medegefinancierd. Omdat dit

Nadere informatie

Vrije Universiteit Amsterdam Post-Graduate IT-audit opleiding. Identity & Access Management

Vrije Universiteit Amsterdam Post-Graduate IT-audit opleiding. Identity & Access Management Vrije Universiteit Amsterdam Post-Graduate IT-audit opleiding Identity & Access Management Scriptie ter afronding van de IT-audit opleiding aan de VU Auteur: ing. R.J.H (Robert-Jan) Broer Vlietstraat 2

Nadere informatie