Onderzoeksprojecten ( van 29735)

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Onderzoeksprojecten (13600-13650 van 29735)"

Transcriptie

1 Aug :38:14 Onderzoeksprojecten ( van 29735) ICT-mailserver training Abstract: not available Directie Onderzoeksaangelegendheden Dirk De Craemer Het gebruik van narratieve impressiemanagementtechnieken en gerelateerde economische gevolgen in een IPO context. Abstract: Dit onderzoek inventariseert en verklaart het gebruik van verbale impressiemanagement technieken door ondernemingen in een IPO prospectus en wat de mogelijke economische gevolgen hiervan zijn. Accountancy en financiering Walter Aerts Het potentieel van de armen mobiliseren in de informele sector van Democratische Republiek van Congo via actieonderzoek en educatie. Abstract: Dit project beoogt armoedebestrijding in de Democratische Republiek vancongo via het versterken van de productie en de manier van werken binnen de informele sector waarin de grote meerderheid van de Congolese bevolking actief is.hiertoe zal het project lokale onderzoekeers ondersteunen om praktijkgericht onderzoek uit te voeren omtrent de evolutie en de huidige stand van zaken van de informele sector. De resultaten van ditonderzoek zullen worden verwerkt in praktische handboeken en methodologische instrumenten die de versterking van deze sector kunnen ondersteunen. Tevens zullen de onderzoek outputs geïntegreerd worden in het onderwijscurriculum op universitair en hogeschool niveau en zullen zij praktisch worden toegepast tijdens trainingseminaries met actoren van de informele sector. OE LINES Hans Bruyninckx Dual PEM ChiralIR-2X : de eerste tweede generatie VCD spectrometer in Europa als basis voor het "Antwerp - Ghent - BioTools European Centre on Vibrational Optical Activity". Abstract: Onderzoeken van de leefbaarheid van een dienstverlenende onderneming die als doel heeft een Europees Excellentie centrum te worden voor het bepalen van de absolute configuratie van chirale verbindingen. Deze onderneming is een spin-off die de expertise en kennis van vibrationele optische activiteitsbepaling bestaande binnen UA en UGent bundelt en deze combineert met de commerciële expertise van BioTools. Cryospectroscopie Wouter Herrebout Massacustomisatie - een business model voor de toekomst Hogeschool Gent Abstract: Om zich in een globale economie beter te kunnen handhaven moeten de doelgroepbedrijven, die gelokaliseerd zijn midden in de Europese markt, een significante meerwaarde voor hun klanten creëren door hun producten of diensten maximaal te personaliseren naar de wensen van hun klanten. Om zich niet uit de markt te prijzen moeten zij dit echter kunnen doen aan minimale kosten.. Bedrijven lopen vaak vast op het voor hen ogenschijnlijk paradigma dat er vanuit de markt de tweeledige eis is naar personalisatie enerzijds (geassocieerd met hogere prijs) en naar lage prijs anderzijds (geassocieerd met massa- en eenheidsproductie). Het massacustomisatie (MC) businessmodel kan hierop een antwoord geven. MC is een business model dat erop gericht is de klant een gepersonaliseerd product/dienst aan te bieden die in een industriële setting gemaakt kan worden tegen een prijs die vergelijkbaar met deze van een massaproduct. In diverse sectoren zijn voorbeelden te vinden die het succes van massacustomisatie aantonen. Alhoewel MC zeker niet sectorgebonden is, vereist de implementatie meestal een sectorspecifieke aanpak. Massacustomisatie steunt heel sterk op nieuwe enabling technologieën, waarbinnen ICT en andere digitale technieken belangrijk zijn, maar de implementatie van dit business model reikt verder dan alleen het invoeren van nieuwe technologieën en vereist een holistische en multidisciplinaire aanpak. Om bedrijven uit 2 verschillende sectoren die duidelijk complementair zijn maar elkaar echt nodig hebben om MC mogelijk te maken, te ondersteunen bij MC-implementatie dienen Sirris, Centexbel en Flanders InShape samen dit TD project in. Deze indieners zijn samen met de Hogeschool Gent ook de uitvoerders. De doelgroepbedrijven omvatten textielbedrijven, confectiebedrijven en constructeurs van textielmachines en transportsystemen. Omdat massacustomisatie niet los kan gezien worden van andere aspecten van bedrijfsvoering is deze aanvraag opgenomen in een cluster van 4 cross-sectorale projecten in samenwerking met Flanders InShape, Centexbel, Clusta, Federplast, Optimo en Sirris. De 4 thema s zijn : portfoliobeheer, massa-customisatie, user-gedreven innovatie en markt-gedreven innovatie. Elk thema wordt aangebracht bij een specifieke doelgroep van bedrijven uit meerdere sectoren. De doelstellingen en het werkprogramma van de 4 projecten werden op elkaar afgestemd om zowel aanvullend te zijn als om overlap te vermijden. Departement Technologie Vakgroep Mode en Textiel Alexandra De Raeve AKT/mTOR/p70S6K1 signaaltransductieroute in humaan epitheliaal ovariumcarcinoom.

2 Abstract: De AKTjmTORjp70S6Kl signaaltransductieroute in humaan epitheliaal ovariumcarcinoom. Het ovariumcarcinoom is onder de gynaecologische maligniteiten degene met het hoogste mortaliteitsratio. Vaak omdat patienten worden gediagnosticeerd in een laattijdig stadium. De AKT/mTOR/p70S6Kl signaal transductieroute is in een meerderheid van ovariumtumoren hyperactief en een mogelijk doelwit voor gerichte therapie. Met translationeel onderzoek probeert dit project preklinische aanwijzingen te verzamelen om aan te tonen dat mtor inhibitie werkzaam zou zijn bij (bepaalde) patienten met ovariumcarcinoom. Met immunohistochemische kleuringen, western blot, RT PCR en cellijnexpimenten wordt de AKT/mTOR/p70S6Kl signaal transductieroute nagekeken. Een bijzonder aandachtspunt is de relatie van deze signaaltransuctieroute met VEGF-A aangedreven processen aangezien van VEGF-A reeds werd aangetoond dat het een belangrijke factor speelt bij het ovariumcarcinoom. Antwerps chirurgisch training, anatomie en onderzoekscentrum (ASTARC) Wiebren Tjalma Xuan Bich Trinh Bekwaamheid voor dierentransport Abstract: De Europese wetgeving 2005/1 stelt dat vervoerders en drijvers van dieren in een commerciële omgeving moeten beschikken over een bekwaamheidsattest. Dit project zal uitgaande van de wetenschappelijke kennis in dat domein, testen voor het behalen van een bekwaamheidsattest ontwikkelen envalideren. Dit is een opdracht van de FOD - Dienst Dierenwelzijn, en wordt gefinancierd door de sector zelf. Afdeling Dier-voeding-kwaliteit Rony Geers Interdisciplinaire haalbaarheidsanalyse van bacteriofaagtherapie Klinische Farmacologie & Farmacotherapie Rob Lavigne Isabelle Huys Gilbert Verbeken Simulatie en optimalisatie van industriële stoomkrakingsovens voor fossiele en hernieuwbare koolwaterstoffracties Abstract: Dit valorisatieproject heeft een dubbele doelstelling: enerzijds dienen er een aantal verbeteringen doorgevoerd te worden aan de softwareprogramma?s voor de simulatie van stoomkraakeenheden(gebruiksvriendelijkheid en snelheid) en anderzijds dient het toepassingsgebied van de software verder uitgebreid te worden om ook het kraken van zwaardere petroleumfracties (korte termijn) en fracties afkomstig van hernieuwbare grondstoffen (lange termijn) te simuleren. Vakgroep Chemische proceskunde en technische chemie Guy Marin Marie-Françoise Reyniers Kevin Van Geem Zorg voor ouderen met betrekking tot intimiteit en seksualiteit: Een klinisch-ethische studie met bijzondere aandacht voor geïnstitutionaliseerde ouderen met dementie. Abstract: ZORG VOOR OUDEREN MET BETREKKING TOT INTIMITEIT EN SEKSUALITEIT: EEN KLINISCH-ETHISCHE STUDIE MET BIJZONDERE AANDACHT VOOR GEÏNSTITUTIONALISEERDE OUDEREN MET DEMENTIEIntimiteit en seksualiteitbij ouderen in woonzorgcentra is en blijft een ethisch gevoelig onderwerp voor zorgverleners zoals verpleeg- en zorgkundigen, en familieleden. Ouderenseksualiteit als dusdanig heeft te kampen met heel wat stereotypes en vooroordelen. Zo leeft binnen onze samenleving de overtuiging dat het verlangen naar intimiteit, lichamelijk contact en seksualiteit omgekeerd evenredig is met iemands leeftijd. Het beeld van seksueel actieve zeventigers en tachtigers valt moeilijk te rijmen met wat men de mythe van de aseksuele oudere noemt. Dit is al helemaal het geval wanneer de ouderen in kwestie zorgbehoevend zijn en in een woonzorgcentrum verblijven. De seksuele verlangens en noden van ouderen die in een woonzorgcentrumverblijven worden dan ook vaak over het hoofd gezien, simpelweg genegeerd of als problema Interfac. Centr. Biomed. Ethiek & Recht Chris Gastmans Lieslot Mahieu Relatie tussen venture capital en portfolio companies Abstract: Op basis van een pan-europese longitudinale databank van 780 ondernemingen die venture capital financieting verkregen, wordt de impact van venture capital op hun portefeuilleondernemingen bestudeerd. Meer specifiek analyseren we de differentiële impact van heterogene financiers, i.e. internationale versus nationale financiers, en gesyndiceerde versus stand-alone deals. Vakgroep Accountancy en Bedrijfsfinanciering Sophie Manigart Flansea: Onderzoek en ontwikkeling van een golf energie converter concept geschikt voor een gemiddeld golfklimaat

3 Abstract: Het consortium beoogt met dit Project om een 'real life lab' concept van een golfenergie-convertor (gebaseerd op een singlepoint absorber boei) uit te werken op ware grootte en te testen op zee. Het concept moet robuust inzetbaar zijn in gematigde golfklimaten en resulteren in een elektriciteitskost die competitief is met andere offshore hernieuwbare energiebronnen. Vakgroep Elektrische energie, systemen en automatisering Marc Vantorre Joris Degrieck Julien De Rouck Lieven Vandevelde Studie van innovatieve technologieën voor het verhogen van het comfort, de betrouwbaarheid en de standaardisatie van de Handi-Move gebruikersinterface. Abstract: Dit project kadert in een onderzoeksopdracht tussen enerzijds UA en anderzijds Handi-Move. UA levert aan Handi-Move de onderzoeksresultaten genoemd in de titel van het project onder de voorwaarden zoals vastgelegd in voorliggend contract. Visielab Dirk Van Dyck Bacteriën bij ziekte van Crohn Translationeel Cel- en Weefselonderzoek Gert De Hertogh Bart Lemmens Liggend (be)leven: Architectuur ontwerpen voor een heilzame ziekenhuisomgeving. Abstract: Ondanks heel wat inspanningen vanuit de zorgsector blijft een ziekenhuisopname voor de meeste mensen een allesbehalve aangename ervaring. Ook het zorggebouw speelt en rol bij deze beleving. Bovendien wordt deze specifieke ziekenhuisomgeving vaak ervaren vanuit een, voor de ontwerper, a-typisch gebruikersperspectief, nl. liggend.deze vaststellingenresulteren in een tweeledige doelstelling. Enerzijds worden de ruimtelijke aspecten, die het welbevinden van patiënten in een ziekenhuisomgeving beïnvloeden, geïdentificeerd en gedocumenteerd. Een verbeterde kennis rond ruimtebeleving vanuit een liggend perspectief staat hierbij centraal. Anderzijds worden de resultaten van het eerste luik vertaald naar eenwetenschappelijk gevalideerde, praktisch bruikbare ontwerpmethodiek voor architecten. Met dit onderzoek wordt aan architecten de middelen gegeven om zorggebouwen te ontwerpen die optimaal inspelen op de behoeften van patiënten en andere gebruikers. Departement Architectuur Chantal Van Audenhove Ann Heylighen Margo Annemans Ontwikkeling van interatomaire potentialen voor ternaire FE-gebaseerde legeringen toepasbaar in de studie van stralingseffecten, op basis van dicheidsfunctionaaltheorie en consistent met het thermodynamisch gedrag Abstract: Beschrijving op atomaire schaal van Fe-gebaseerde ternaire legeringen zoals FeCrNi, FeCuC, FeNiMn, FeCrW en FeCrMo. Studie binnen dichtheidsfunctionaaltheorie van energieën op atomaire schaal: interactie van puntdefecten met opgeloste atomen. Ontwikkeling van interatomaire potentialen consistent met DFT berekeningen en met het faze-diagram. Vakgroep Fysica en Sterrenkunde Dimitri Van Neck Resistentie tegen antibiotica en het voorschrijven bij Europese kinderen (ARPEC). Abstract: De algemene doelstelling van het project is het verbeteren van de kwaliteit bij het voorschrijven van antibiotica voor kinderen in Europa en het reduceren van de prevalentie van antimicrobiële resistentie van bacteriële infecties bij kinderen. Instituut voor Vaccin-en Infectieziekten (VAXINFECTIO) Herman Goossens SOPPOM: solution based processing of photovoltaic modules - IBO CIGStack Abstract: Om een alternatief te vormen voor traditionele elektriciteitsproductie moeten fotovoltaische cellen goedkoper worden. Dit kan door de efficiëntie te verhogen en de kosten voor het productieproces te verlagen. Het SOPPOM programma vertaalt deze vereisten in de ontwikkeling van non-vacuüm processen in oplossing voor CIGS gebaseerde fotovoltaïsche cellen en de verbetering van de conversie efficiëntie van de organische fotovoltaïsche cellen. Vakgroep Organische chemie (WE) José Martins Onderzoek naar de gevolgen van de afwijziging van een verzoek tot juridische tweedelijnsbijstand op de oplossing van het geschil.

4 Abstract: Onderzoek naar de gevolgen van de afwijziging van een verzoek tot juridische tweedelijnsbijstand op de oplossing van het geschil, bij wijze van een telefonische enquête op basis van een vragenlijst die een combinatie vormt van open en gesloten vragen, voorgesteld aan 100 personen die bij wijze van steekproef worden getrokken uit de personen wiens vraag om rechtsbijstand in werd afgewezen. Overheid en Recht Bernard Hubeau De ontwikkeling van een professionaliseringstraject voor leraren lager onderwijs om onderzoeksgericht onderwijs binnen wereldoriëntatie en wiskunde toe te passen Hogeschool Gent Abstract: In inquiry-basededucation zijn exploratie en onderzoek, een meer zelfstandige aanpak van nieuweproblemen, creativiteit en reflectie sleutelbegrippen. Ze zijn absoluut noodzakelijk voor de wetenschappelijke en algemene ontwikkeling van kinderen en om ze aan te zetten tot wetenschappelijke en technische studies, wat noodzakelijk is om Vlaanderen te laten uitgroeien tot een toonaangevende en innovatieve regio. Bovendien stelt het verslag[2] van de Conferentie na de peiling Wereldoriëntatie domein natuur: Heel wat leraren zouden ook te weinig kansen geven om te experimenteren, om vragen te leren stellen bij fenomenen, om ervaringsgericht en aanschouwelijk te leren. Leraren die dat wel doen, zouden soms te weinig aandacht schenken aan wat men noemt verankeren van de waarneming of de ervaring. Het onderzoeksteam wil daarom een professionaliseringstraject ontwikkelen op maat van de leraar lager onderwijs, met specifieke aandacht voor de onderbouw, om onderzoeksgericht onderwijs (inquiry-basededucation) binnen wereldoriëntatie en wiskunde toe te passen. Het onderzoek stelt de volgende onderzoeksvraag centraal: Aan welke karakteristieken moet een professionaliseringstraject voor de leraar lager onderwijs voldoen zodat deze leraren binnen leergebied wereldoriëntatie en wiskunde de onderzoekende houding van kinderen blijvend kunnen stimuleren? Het traject zal ontwikkeld worden in nauwe samenwerking met het werkveld volgens de principes van educational design research. Departement Lerarenopleiding Ledeganck Vakgroep Wiskunde/Wereldoriëntatie Lieveke Maeseele oplossing gebaseerde verwerking van fotovoltaïsche modules Abstract: Dunne films (1 µm) van koper-indium-selenide (CIGS) worden door SoPPoM partners gefabriceerd op basis van nanodeeltjes van CIGS of bestanddelen daarvan. Deze lagen worden dan verder afgewerkt tot volledige zonnecellen, deels in samenwerking met externe groepen. De taak van ELIS-UGent is het elektrisch karakteriseren van deze lagen, structuren en cellen, en de interpretatie daarvan gebaseerd op de in ELIS ontwikkelde software SCAPS. Vakgroep Vaste-stofwetenschappen Christophe Detavernier Klemtoon op de overeenkomsten tussen de menselijke en de dierlijke geest. Pleidooi tegen de overintellectualisering van de menselijke geest. Abstract: Het onderzoeksvoorstel in de "philosophy of mind", psychologie en cognitieve wetenschappen focust op mentale staten die objecten voorstellen als eetbaar, beklimbaar, bereikbaar, etc., m.a.w. als toelatend om doelgerichte acties uit te voeren. Vier stellingen komen hierbij aan bod. Ten eerste, spelen deze mentale staten een zeer belangrijke rol in het mentale leven, omdat een mentale staat van deze aard nodig is telkens een intentionele actie wordt uitgevoerd. Ten tweede, zijn deze mentale staten in feite perceptuele staten. Een belangrijke vraag in de filosofie van de perceptie is welke eigenschappen in de perceptie aan objecten worden toegeschreven. Vorm, grootte en kleur zijn voor de hand liggende eigenschappen, maar de kandidaat stelt dat objecten worden gepercipieerd als een eigenschap hebbende die minder duidelijk perceptueel is, m.n. de eigenschap van het toelaten tot een actie. Vandaar de benaming actie-georiënteerde perceptuele staten. Ten derde, dieren en kleine kinderen kunnen in actie-georiënteerde perceptuele staten verkeren, zelfs als zij niet in staat zijn tot sommige meer complexe mentale staten zoals gedachten of geloof. Deze mentale staten zijn dus basiselementen zowel evolutionair als in de individuele ontwikkeling. Ten vierde, ook op verklarend vlak zijn deze mentale staten elementair, in de zin dat de wijze waarop zij de wereld representeren op een relatief eenvoudige manier kan worden verklaard die niet van toepassing is op meer complexe mentale staten. Er is geen monolithische verklaring voor de werking van de menselijke geest: verschillende verklaringsschema's zijn van toepassing voor de verschillende mentale staten. De onderliggende motivering voor de focus van het onderzoek op deze actie-georiënteerde perceptuele staten is om de overeenkomsten te beklemtonen tussen de menselijke en de dierlijke geest. Een groot deel van wat in de menselijke geest gebeurt is zeer gelijkend aan de eenvoudige mentale processen bij dieren. De complexe linguïstische en intellectuele vaardigheden van de menselijke geest zouden kunnen worden omschreven als "de kers op de taart". Centrum voor Filosofische Psychologie Bence Nanay Wie sponsort de klimaatverandering? Een onderzoek naar de beeldvorming en receptie van de klimaatverandering in de nieuwsmedia. Abstract: Het onderzoeksproject omvat een grondige mediasociologische analyse van de beeldvorming van klimaatverandering in de media en bij het publiek. De centrale onderzoeksvraag is of en in welke mate nieuwsmedia bijdragen tot een beeldvorming van klimaatverandering als een debat over politieke keuzes tussen alternatieve (technologische) toekomsten, of integendeel, als een kwestie van technocratische besluitvorming of marktwerking. In een eerste onderdeel is het objectief het maken van een crossmediale en crossnationale vergelijking van de mate waarin nieuwsmedia als (i) de openbare en commerciële omroep, (ii) een reeks nieuwe en alternatieve media, en (iii) enkele binnenlandse en buitenlandse kwaliteitskranten, verschillen in hun beeldvorming van klimaatverandering. In een tweede onderdeel verschuift de focus naar het publiek door de rol van deze beeldvorming te onderzoeken bij de beeldvorming van verschillende deelpublieken aan de hand van een receptieonderzoek.

5 Media, beleid en cultuur (MPC) Pieter Maeseele Zorgtrajecten en beleving van de zorgverlening bij niet-westerse allochtone kankerpatiënten. Een kwalitatieve analyse Abstract: 1. Het in kaart brengen van de zorgtrajecten en de beleving van de verkregen zorg van niet-westerse allochtone kankerpatiënten. Het bestuderen van a. de zorgtrajecten; b. het belevingsproces van de verkregen zorg en de verwachtingen van de patiënten omtrent goede zorgverlening; c. de invloed van de zorg op het verwerkingsproces van de kankerdiagnose. 2. Het bestuderen van determinanten van zorg: specifiek de invloed van cultuur, taal, verblijfsduur, religie,? Vakgroep Huisartsgeneeskunde en eerstelijnsgezondheidszorg Myriam Deveugele Succesvolle differentiatie van pluripotente stamcellen tot volledig functionele hepatocyten door de epigenetische wegen in kaart te brengen. Abstract: De lever, een essentieel orgaan, is vatbaar voor verschillende ziektes en, extreme leverschade resulteert in leverfalen. Door het tekort aan donororganen, die gebruikt worden voor behandelingen tegen leverfalen, worden functionele hepatocyten van een andere maar hernieuwbare bron namelijk embryonale stamcellen (ESC) door ons gegenereerd. De cel opbrengst enzuiverheid, alsook de finale functionele maturiteit van hepatocyte-achtige cellen afkomstig van stamcellen is echter nog niet optimaal. De leverontwikkeling gebeurt normaal door opeenvolgende discrete veranderingen ontketend door extracellulaire gebeurtenissen die veranderingen in de chromatinestructuur coördineren (histon- en DNAmodificaties). Deze epigenetische veranderingen onderdrukken pluripotente genen en activeren stapsgewijs de ontwikkelingsgenen tijden hepatocytdifferentiatie. Zeer weinigis recent gekend over epigenetische modificaties tijdens hepatocytdifferentiatie. Dientengevolge, concentreer ik mij in deze studie op gen Stamcelbiologie en Embryologie Catherine Verfaillie Jolien Vanhove ACTMOST: Toegang tot Expertise Micro-optica, diensten en technologieën Vrije Universiteit Brussel Abstract: ACTMOST is een Europees centrum die uit de EU gefinancierde 'Network of Excellence in Micro-optica NEMO' ontstaan is en die als host fungeert bij een volledige micro-optica supply chain, en die in staat is om professionele hulp te bieden, maar ook ontwerp en haalbaarheidsstudies en prototype componenten opstelt, evenals praktische training in een verscheidenheid van disciplines in de micro-optica aanbiedt. Toegepaste Natuurkunde en Fotonica HUGO THIENPONT IWT/090930/LBO. Witloof Afdeling MeBioS Bart Nicolai Structurele studies van complexen van kleine heatshock eiwitten. Abstract: Small heat shock proteïnen (shsps) maken deel uit van een eiwitfamilie die een cruciale rol spelen in de cel. De shsps binden gedeeltelijk gedenatureerde eiwitten en voorkomen zo de vorming van intracellulaireeiwitaggregaten. Bij de mens worden hoge concentraties van shsps aangetroffen in verscheidene weefsels. Gestoorde shsp-functie of verlies ervanis geassocieerd met uiteenlopende ziektebeelden waaronder cataract, myopathieën en neurodegeneratieve ziekten. Bovendien beschermen hoge concentraties shpss kankercellen tegen chemotherapie. Om te begrijpen hoe dezeeiwitten hun functie uitoefenen, is een gedetailleerde kennis vereist over hun 3D structuur, zowel in vrije als in gebonden vorm aan een substraat. In dit projcet zullen de structuren van twee humane shsps bestudeerd worden, HSPB6 en HSPB8 door X-stralen kristallografie, SAXS (Small Angle X-ray crystallography) en andere biofysische methoden. Vorige studiesmet geïsoleerde humane shsps hebben uitgewezen dat deze eiwitten zeer moei Biokristallografie Sergei Strelkov Stephen Weeks WeTCOat. Abstract: Dit project kadert in een onderzoeksopdracht tussen enerzijds UA en anderzijds SIM. UA levert aan SIM de onderzoeksresultaten genoemd in de titel van het project onder de voorwaarden zoals vastgelegd in voorliggend contract. Elektronenmicroscopie voor materiaalonderzoek (EMAT) Joke Hadermann Full greenhouse gas balance of a short rotation coppice (SRC) plantation of poplar (GHG-POPFULL).

6 Abstract: Het belangrijkste objectief van dit mobiliteitsproject is de opmaak van de volledige broeikasgasbalans van een korte-omloop hakhoutcultuur (KOH) met populier (Populus). Deze doelstelling leidt tot het uiteindelijke doel, nl. de potentie van KOH-culturen te evalueren om CO2-concentraties in Europa te reduceren en zo klimaatveranderingen tegen te gaan. Atmosferische CO2-concentraties zullen ongetwijfeld verder blijven stijgen van de actuele waarde van 370 ppm naar waarden tussen 490 ppm (meest gunstige scenario) en 1260 ppm (minst gunstige scenario) op het einde van deze eeuw. We willen de mogelijkheden onderzoeken van KOH-gewassen om CO2 uit de atmosfeer te sekwestreren en verschillende broeikasgassen te mitigeren (CH4, N2O, O3). Vermits populier ook erg gevoelig is aan verhoogde troposferische ozonconcentraties, zullen we ook ozonfluxen opvolgen en kwantificeren. Planten- en vegetatie-ecologie (PLECO) Reinhart Ceulemans Donatella Zona Business Intelligence Platform voor klantenidentificatie Universiteit Hasselt Abstract: Het eindresultaat van dit onderzoeksproject is het proof-of-concept prototype,dat het resultaat is van een reeds eerder uitgevoerde KMOinnovatiestudie-type 6 rond het Pay & Save-concept, uit te werken tot een volwaardig marktrijp prototype dat de pilootklanten toelaat om proefprojecten te starten waarmee zowel de functionaliteit als de stabiliteit van het platform aangetoond worden. Het Pay & Save-concept is in wezen een identificatie-beheers-systeem dat gebruik maakt van bestaande betaal- en/of bankkaarten als facilitator voor betere spaarsystemen en klantenbinding. Het identificeert dus de kaarteigenaar en stelt vervolgens deze informatie ter beschikking aan derden, zoals handelaren, die bv. een loyaliteitssysteem aanbieden en naar een vereenvoudiging van en kostenbesparing op het beheer van bestaande en nieuwe loyaliteitssystemen streven. Expertisecentrum voor Digitale Media Expertisecentrum voor Digitale Media Eddy FLERACKERS Edith CLOES Ontrafelen van het moleculaire netwerk rondom de zuurstof sensor proteïnes Moleculaire Oncogenese en Angiogenese Hans Prenen Massimiliano Mazzone Sofie Deschoemaeker Socio- evolutionaire theorie voor microorganismen. Centr. Microbiële en Plantengenetica Tom Wenseleers Luc De Meester Jan Michiels Kevin Verstrepen Perfluormetingen. Abstract: Dit project kadert in een dienstverleningsopdracht tussen enerzijds UA en anderzijds UGent. UA levert aan UGent de onderzoeksresultaten genoemd in de titel van het project onder de voorwaarden zoals vastgelegd in voorliggend contract. Systemisch Fysiologisch en Ecotoxicologisch Onderzoek (SPHERE) Lieven Bervoets Gezondheidseffecten van nanopartikels gebruikt in verven en coatings Abstract: Calibri;mso-ansi-language:NL-BE;mso-fareast-language:NL-BE">InleidingDe afgelopen jaren is de verf en coating industrie op zoek naar een nieuwe generatie van verven. Het gebruik van nanopartikels heeft geleid tot de ontwikkeling van verven met verbeterde antimicrobiële, brandwerende en zelfreinigende eigenschappen. Dankzij deze gunstige effecten is de verf en coating industrie één van de grootste afnemers van nanopartikels en verwacht wordt dat het gebruik ervannog verder zal toenemen in de nabije toekomst. Bij het aanbrengen en slijtage van een coating kan blootstelling aan nanopartikels niet worden uitgesloten en moeten we aandacht besteden aan de mogelijke negatieve gezondheidseffecten. Omdat nanopartikels nieuwe eigenschappen en een ongewone bioactiviteit bezitten, kunnen hun biologische effecten verschillen ten opzichte van grotere (niet-nano) partikels.doelstellingencalibri;mso-ansi-language:nl-be;mso-fareast-language:nl-be">de doelstellingen van dit onderzoeksproject waren om:ms Arb_verzek_g Peter Hoet Stijn Smulders TSLP en OX40L als targets voor therapeutisch interventie van allergisch astma Abstract: Thymic Stromal Lymphopoietin (TSLP), afkomstig van epitheel cellen isntrueert dendritische cellen, via de expressie van OX40L, Th2 polarisatie te induceren. TSLP en OX40L zijn daarom veel belovende targets voor de ontwikkeling van nieuwe therapieen voor allergisch asthma. Deze studie onderzoekt het potenteel van interventie in de TSLP en OX40L as voor de preventie en behandeling van allergisch astma in een

7 gehumaniseerd muismodel. Vakgroep Inwendige ziekten Bart Lambrecht Talentportfolio - LOP (lokaal overlegplatform Aarschot). Abstract: Werken aan gelijke onderwijskansen impliceert dat je oog hebt voor noden van alle kinderen, in het bijzonder van kansarme kinderen. In de praktijk wordt dit vaak ingevuld vanuit een deficitmodel: tekorten worden vroegtijdig opgespoord om vervolgens via gericht ondersteuning weg te werken. De effectiviteit van deze aanpak op langere termijn blijkt echter niet zo gunstig voor de doelgroepleerlingen, o.a. in de cijfers van ongekwalificeerde uitstroom (Van Landeghem Van Damme, 2009). Met het talentmodel willen we een alternatief formuleren dat uitgaat van de sterke kanten en krachten in kinderen (positieve oriëntatie) en zo ook focust op motivatie en het ontwikkelen van een groeigericht zelfbeeld (cfr. Dweck C.). In dit project staat de uitwerking van een talentportfolio centraal waarin kinderen gestimuleerd worden om zelf op zoek te gaan naar wat hen boeit, aanspreekt, uitdaagt... naar hun (verder te ontwikkelen) talenten. Het kader hiervoor is gebaseerd om de competenties uit het Procesg OE Onderwijskunde Ferdinand Laevers Dielectric relaxations in H-bonding, supramolecular polymers Abstract: Supramolecular (reversible) polymers formed by self association of bi- or tri-functional monomers based on quadruple hydrogen bonds exhibit viscoelastic properties being characteristic for molecular mass macromolecules. This project focuses on the molecular and cooperative dynamics of polymers containing quadruple hydrogen bonding units (2-ureido-4[1H]-pyrimidinone = UPy) by means of broadband dielectric spectroscopy (DRS). Various polymer architectures will be studied, ranging from fully self-assembled linear or X-linked supramolecular polymers via UPy-bonded macromonomers to partially reversibly X-linked networks. The project will be realized in close collaboration with the group of Prof. Sijbesma at the TU Eindhoven (The Netherlands). Afd. Fysica v Zachte Materie & Biofysica Michael Wübbenhorst ICT-symphony 2 Abstract: niet beschikbaar Directie Onderzoeksaangelegendheden Dirk De Craemer Moleculaire mechanismen verantwoordelijk voor macrofaag diversiteit in de tumor Moleculaire Oncogenese en Angiogenese Massimiliano Mazzone Mathias Wenes SOPPOM - Solution based processing of photovoltaic modules Abstract: Om een alternatief te vormen voor traditionele elektriciteitsproductie moeten fotovoltaische cellen goedkoper worden. Dit kan door de efficiëntie te verhogen en de kosten voor het productieproces te verlagen. Het SOPPOM programma vertaalt deze vereisten in de ontwikkeling van non-vacuüm processen in oplossing voor CIGS gebaseerde fotovoltaïsche cellen en de verbetering van de conversie efficiëntie van de organische fotovoltaïsche cellen. Vakgroep Organische chemie (WE) José Martins Skeletspierdysfunctie in COPD, effect van (in-)activiteit Abstract: Chronisch Obstructief Longlijden (COPD) is een invaliderende ziekte metbelangrijke extrapulmonale effecten, die zich reeds vroegtijdig in het ziekteproces ontwikkelen. De ziekte gaat zeer frequent gepaard met een belangrijke mate van inactiviteit, die een directe of indirecte negatieveinvloed heeft op deze effecten en geassocieerd is aan mortaliteit. In het eerste onderdeel van dit doctoraatsproject wordt er nagegaan hoe fysieke inactiviteit verloopt tijdens het ziekteproces. Dit proces verloopt in vier fasen, waarbij de kans op exacerbaties toeneemt naarmate de ernst van de ziekte vordert. Deze periodes van toegenomen symptomen vereisenmeestal een hospitalisatie en gaan gepaard met spierzwakte en blijvendeinactiviteit na opname. Teneinde hieraan tegemoet te komen, zal een activiteitenplan opgezet worden ter stimulatie van het fysieke activiteitsniveau van deze recent gehospitaliseerde patiënten met COPD. De laatste onderzoeksvraag die gesteld zal worden, is of een additie van Vitamine Cardiovasc. en Respiratoire Revalidatie Thierry Troosters Wim Janssens Miek Hornikx

8 Consultatie van andere artsen bij euthanasieverzoeken en andere beslissingen aan het levenseinde van patiënten. Vrije Universiteit Brussel Abstract: Dit is een verzoek voor een MATCHINGFONDS bij een goedgekeurd en lopend onderzoeksproject van IWT (MELC project 'Monitoring the quality of end-of-life care in Flanders'). Gevraagde middelen dienen tot financiering van een 4de jaar doctoraatsbeurs voor de onderzoeker drs. Yanna Van Wesemael. Betrokkene trad in het 2e projectjaar in dienst ter vervanging van drs. Kathleen Van Hulle, waardoor haar maar drie jaar restte voor de uitvoer van het onderzoek en voorbereiding van haar proefschrift. Aangezien alle materiële kosten voor de dataverzamelingen gedekt zijn door de IWT-middelen, worden enkel personeelskosten aangevraagd voor het vierde jaar als doctoraatsbursaal voor het vervolledigen van de overig artikels en het proefschrift. Eenbelangrijk deel van haar studie is reeds uitgevoerd of wordt momenteel uitgevoerd: 1) Bevraging via postenquête over de activiteiten van alle LEIFartsen (N=132) (i.e. artsen die consult bieden aan behandelende artsen over o.m. euthanasie). een deel van de resultaten werd verwerkt in een artikel voor een internationaal tijdschrift; 2 andere artikels aan de hand van deze dataverzameling zijn in voorbereiding. 2) Voorjaar 2009 wordt door de onderzoeker een grootschalige survey bij Belgische artsen (N=3000) uitgevoerd over hun houdingen en ervaringen omtrent euthanasieverzoeken, medische beslissingen, en consultatie van collega artsen bij euthanasie. alle voorbereidingen, incl. positief van het ethisch comité UZ, voor deze studie zijn gedaan en de data zullen klaar zijn voor analyses in het najaar van Medische Sociologie LUC DELIENS Effiënte encodering en transcodering van hoge-definitie H.264/AVC-videostromen (type 3) Abstract: Dit onderzoeksmandaat onderzoekt hoe de performantie van algoritmes voor videocodering kan verhoogd worden om tegemoet te komen aan de hoge computationele vereisten van de huidige (en toekomstige) generatie videocodecs en?formaten. Zowel het encoderen als de adaptatie (transcodering) van videostromen komen in dit project aan bod. De focus zal telkens liggen op hoge-definitievideo en de H.264/AVC-standaard. Vakgroep Elektronica en informatiesystemen Rik Van de Walle MycoHunt - Rapid Biosensor for the Detection of Mycotoxin in Wheat Hogeschool Gent Abstract: Abstract nog niet beschikbaar Departement Biowetenschappen en Landschapsarchitectuur Vakgroep Levensmiddelenwetenschappen en Technologie Freya Martens Mia Eeckhout Internationaal congres: The Contribution of Non-Western Legal Systems to international Human Rights Law. Vrije Universiteit Brussel Abstract: De conferentie analyseert hoe niet-westerse juridische systemen bijdragen tot het universeel mensenrechtensysteem Internationaal en Europees recht STEFAAN SMIS. Afdeling Informatica Gerda Janssens Dimitar Shterionov Industriële controlesystemen voor optische telescopen Abstract: De Mercator telescoop is een 1.2 m optische telescoop, geïnstalleerd opde internationale sterrenwacht van La Palma (Canarische eilanden, Spanje) en beheerd door het Instituut voor Sterrenkunde van de KULeuven. Het controlesysteem werd in de jaren '90 ontwikkeld door de Universiteit vangenève op basis van transputertechnologie, maar is dringend aan vervanging toe. Een aantal bijzondere vereisten zorgen ervoor dat er bij de huidige generatie telescopen nog steeds geen duidelijke standaard benadering bestaat voor de automatisering, waardoor telkens zeer specifieke oplossingen uitgewerkt worden, vaak op basis van VME technologie. Bij de Mercator telescoop werd de afgelopen twee jaar de basis gelegd voor een nieuw controlesysteem waarbij de hogere niveau taken uitgevoerd worden door Python software op een gedistribueerd Linux systeem, en de lagere niveautaken door een combinatie van het oude transputersysteem en recente Python software. Een studie toont echter aan dat het mogelijk moet zijn Afdeling ESAT - ELECTA Geert Deconinck Hans Van Winckel Wim Pessemier Philippe Saey Mitigatie van de chemische degradatie van magnesia-chromiet refractair in contact met een PbO houdende slak Abstract: Integriteit van de reactorwand is een essentieel aspect van metaalproductie, het bepaalt in grote mate de efficiëntie en haalbaarheid van pyrometallurgische productieprocessen. De reactorwanden zijn vervaardigd uit vuurvaste stenen, keramische materialen gebruikt omwillevan hun resistentie tegen hoge temperaturen en hun gunstige mechanische eigenschappen bij de werkingstemperatuur van de oven. Nietteminfalen deze

9 stenen na verloop van tijd als gevolg van een combinatievan thermische, mechanische en chemische belastingen, waardoor een tijdsintensieve en dure vervanging van de wand moet worden doorgevoerd. Een vermindering van de slijtagesnelheid zou leiden tot minder stilstand en dus een kostenefficiënter productieproces. Het doel van dit werk is om te bepalen of in-situ vorming van fasen gebruikt kan worden om de slijtage van vuurvaste stenen door PbO-SiO2 gebaseerde slakken te beperken. De twee belangrijkste chemische degradatiemechanismen van poreuze magnesia-chromiet stenen in conta Duurzaam Materialenbeheer Bart Blanpain Peter Jones Annelies Malfliet Lennart Scheunis Ontwerp en werking van een airborne wind energie systeem en glijdende horizon schatter experimenten Abstract: Ik zal onderzoek doen naar controle van verankerde vliegtuigen. Een nieuwe technologie maakt gebruik van verankerde vliegtuigen om windenergie op te wekken. Het doel is aan te tonen dat controle van dergelijke vliegtuigen mogelijk is op een small-scale opstelling. Afdeling PMA Jan Swevers Moritz Diehl Kurt Geebelen

BIJDRAGE VAN DE CREATIEVE INDUSTRIEËN TOT EEN INNOVATIEF VLAANDEREN

BIJDRAGE VAN DE CREATIEVE INDUSTRIEËN TOT EEN INNOVATIEF VLAANDEREN BIJDRAGE VAN DE CREATIEVE INDUSTRIEËN TOT EEN INNOVATIEF VLAANDEREN Sofie Jacobs, Marlies Demol, Walter van Andel en Annick Schramme MAART 2013 KENNISPARTNER AMBIDEXTROUS INNOVATION BEHAVIOUR IN SERVICE

Nadere informatie

Van school naar werk.

Van school naar werk. Van school naar werk. Samen werken aan een veilige en gezonde loopbaan Visies en ideeën voor een preventiecultuur bij jongeren Inhoud Inleiding... 4 Assuralia en de jongeren... 5 Deel I : Jongeren en

Nadere informatie

De patiënt als consument Noden en wensen van chronisch zieke patiënten

De patiënt als consument Noden en wensen van chronisch zieke patiënten De patiënt als consument Noden en wensen van chronisch zieke patiënten Psychiatrisch Ziekenhuis St. Jan de Deo, Gent in samenwerking met het Vlaams Patiëntenplatform vzw Opdracht van het Federaal Ministerie

Nadere informatie

Digitalisering in strafrechtketens: Ervaringen in Denemarken, Engeland, Oostenrijk en Estland vanuit een supply chain perspectief

Digitalisering in strafrechtketens: Ervaringen in Denemarken, Engeland, Oostenrijk en Estland vanuit een supply chain perspectief 14032-OPERA Digitalisering in strafrechtketens: Ervaringen in Denemarken, Engeland, Oostenrijk en Estland vanuit een supply chain perspectief Carolien de Blok Aline Seepma Inge Roukema Dirk Pieter van

Nadere informatie

Technologie in de zorg thuis

Technologie in de zorg thuis Nivel_OverzStudie_Technologie_omslagstudie 10-09-13 11:37 Page 1 > + + < > < > < > = = < > = = < > < > < Nederlands instituut voor onderzoek van de gezondheidszorg Postadres > + + < Postbus 1568, 3500

Nadere informatie

ICT wel en wee actief ouder worden in Vlaanderen

ICT wel en wee actief ouder worden in Vlaanderen ICT wel en wee actief ouder worden in Vlaanderen Studie in opdracht van IST Instituut Samenleving en technologie 2012 door het Instituut Samenleving & Technologie (IST), Vlaams Parlement, 1011 Brussel

Nadere informatie

RAPPORT: Behoeftenbevraging gemeenschappelijke ICT-dienstverlening 2015. Classificatie: Publiek

RAPPORT: Behoeftenbevraging gemeenschappelijke ICT-dienstverlening 2015. Classificatie: Publiek RAPPORT: Behoeftenbevraging gemeenschappelijke ICT-dienstverlening 2015 Classificatie: Publiek Inhoudsopgave 1. Doelstelling... 3 2. Opzet en aanpak... 3 3. Doelgroep en antwoorden... 5 4. Overkoepelende

Nadere informatie

MASTER THESIS. Coördinatie van alliantieportfolio s in het Midden en Kleinbedrijf. De rol van sociale netwerken

MASTER THESIS. Coördinatie van alliantieportfolio s in het Midden en Kleinbedrijf. De rol van sociale netwerken MASTER THESIS Coördinatie van alliantieportfolio s in het Midden en Kleinbedrijf De rol van sociale netwerken Jeroen Haak Capelle a d IJssel Scriptiebegeleiding door Dr Raymond van Wijk Meelezer Ir Maarten

Nadere informatie

Ontwikkel paden voor Predictive maintenance in service business

Ontwikkel paden voor Predictive maintenance in service business Ontwikkel paden voor Predictive maintenance in service business Colofon Auteurs: Paul van Kempen en Rob van Eijk Organisatie: Adversitement In opdracht van: Brabantse Ontwikkelings Maatschappij In samenwerking

Nadere informatie

Optimalisatie van de salescyclus in een business-to-business omgeving Case: Easynet Belgium

Optimalisatie van de salescyclus in een business-to-business omgeving Case: Easynet Belgium Hogeschool Gent Departement Bedrijfsmanagement Mercator Henleykaai 84 9000 Gent Optimalisatie van de salescyclus in een business-to-business omgeving Case: Easynet Belgium Naam: Ben Vander Vennet Studierichting:

Nadere informatie

Arbeids. rehabilitatie. werk. schrift3

Arbeids. rehabilitatie. werk. schrift3 Arbeids rehabilitatie schrift3 werk Eind 2009 ondertekenden de ziekenfondsen, VDAB en GTB een intentieverklaring voor een betere samenwerking. Het doel was en is duidelijk: ook mensen die een ziekteproces

Nadere informatie

Gezondheidsbevordering

Gezondheidsbevordering Work. Adapted for all. Move Europe. Gezondheidsbevordering op het werk voor werknemers met een chronische ziekte: Een gids voor goede praktijken Europees Netwerk voor Gezondheidspromotie op het Werk (ENWHP)

Nadere informatie

Vastgoed en IT: op zoek naar meer synergie.

Vastgoed en IT: op zoek naar meer synergie. Vastgoed en IT: op zoek naar meer synergie. Een onderzoek naar de mogelijkheden voor vastgoedbeleggers om meer rendement te halen uit IT. Voldoen de huidige systemen en welke best practices uit de financiële

Nadere informatie

1. Ontstaan en doelstellingen... 4. 2. Uitdagingen voor de gezondheidszorg... 4. 3. Zorgvernieuwingsplatform... 5. 4. dienstverlening...

1. Ontstaan en doelstellingen... 4. 2. Uitdagingen voor de gezondheidszorg... 4. 3. Zorgvernieuwingsplatform... 5. 4. dienstverlening... Overzicht Flanders Care legislatuur 2009-2014 INHOUD 1. Ontstaan en doelstellingen... 4 2. Uitdagingen voor de gezondheidszorg... 4 3. Zorgvernieuwingsplatform... 5 4. dienstverlening... 6 Innovatiecentrum...

Nadere informatie

Het Goede Evenwicht. Difference KPMG THE. Op zoek naar harmonie tussen zakendoen, ethiek en klantgerichtheid. Magazine / november 2014

Het Goede Evenwicht. Difference KPMG THE. Op zoek naar harmonie tussen zakendoen, ethiek en klantgerichtheid. Magazine / november 2014 THE KPMG Difference Magazine / november 2014 Euronext : naar een hoger niveau dankzij transparante beurshandel Het Goede Evenwicht Op zoek naar harmonie tussen zakendoen, ethiek en klantgerichtheid Herman

Nadere informatie

2008-2009 MAGDA. KHK Liesbet Lommelen Guido Cuyvers MAGDA [MANTELZORGERS GEPRANGD TUSSEN DOORZETTEN EN AFHAKEN] [ ]

2008-2009 MAGDA. KHK Liesbet Lommelen Guido Cuyvers MAGDA [MANTELZORGERS GEPRANGD TUSSEN DOORZETTEN EN AFHAKEN] [ ] 2008-2009 MAGDA KHK Liesbet Lommelen Guido Cuyvers MAGDA [MANTELZORGERS GEPRANGD TUSSEN DOORZETTEN EN AFHAKEN] [ ] 2 Ik heb van de week gelezen van de Bond zonder Naam en dat was: Liever stout en moedig

Nadere informatie

Ondernemingsplan 2013. Vlaamse Overheid Agentschap Flanders Investment & Trade. Februari 2013

Ondernemingsplan 2013. Vlaamse Overheid Agentschap Flanders Investment & Trade. Februari 2013 Ondernemingsplan 2013 Vlaamse Overheid Agentschap Flanders Investment & Trade Februari 2013 Flanders Investment & Trade Jaarlijks Ondernemingsplan 2013 1 Colofon: Titel: Ondernemingsplan 2013 - Flanders

Nadere informatie

SERIOUS CONCEPTING JAKOB SUTMULLER I.S.M. RUDY VAN BELKOM

SERIOUS CONCEPTING JAKOB SUTMULLER I.S.M. RUDY VAN BELKOM SERIOUS CONCEPTING VALUE THROUGH VALUES JAKOB SUTMULLER I.S.M. RUDY VAN BELKOM INHOUDSOPGAVE VOORWOORD 6 HO 1 INTRO 8 Het vakgebied 9 Positionering 12 Inhoud van dit boek 14 HO 2 FOCUS 17 Focuspunten

Nadere informatie

STUDIEREEKS. VRWI Toekomstverkenningen 2025

STUDIEREEKS. VRWI Toekomstverkenningen 2025 STUDIEREEKS 26 VRWI Toekomstverkenningen 2025 STUDIEREEKS 26 VRWI TOEKOMSTVERKENNINGEN 2025 1 INHOUD STUDIEREEKS 26 VRWI Toekomstverkenningen 2025 STUDIEREEKS 26 VRWI TOEKOMSTVERKENNINGEN 2025 3 INHOUD

Nadere informatie

MHEALTH ALS SLEUTEL TOT KWALITEIT EN BETAALBAARHEID VAN ZORG. Whitepaper Voka Health Community mobile Health

MHEALTH ALS SLEUTEL TOT KWALITEIT EN BETAALBAARHEID VAN ZORG. Whitepaper Voka Health Community mobile Health MHEALTH ALS SLEUTEL TOT KWALITEIT EN BETAALBAARHEID VAN ZORG Whitepaper Voka Health Community mobile Health inhoudstafel inleiding p. 4 hoofdstuk 1: mhealth? Kenmerken en situering p. 8 hoofdstuk 2: Meerwaarde

Nadere informatie

KENNISMANAGEMENT. Intelligent omgaan met kennis. Drs. Rob van der Spek Dr. André Spijkervet

KENNISMANAGEMENT. Intelligent omgaan met kennis. Drs. Rob van der Spek Dr. André Spijkervet KENNISMANAGEMENT Intelligent omgaan met kennis Drs. Rob van der Spek Dr. André Spijkervet Foto voorzijde: Visie en flexibiliteit. Kennismanagement heeft tot doel de kennishuishouding in een organisatie

Nadere informatie

Gezond en wel ouder worden

Gezond en wel ouder worden Gezond en wel ouder worden Evidence-based richtlijnen voor gezondheidsbevordering Trudi Nederland Katja van Vliet Maart 2009 1 2 Inhoud Deel I Gezond ouder worden 5 1 Een Europees project 5 2 De gezondheid

Nadere informatie

De invloed van processtandaardisatie op bedrijfsmodellen van dienstverlenende organisaties

De invloed van processtandaardisatie op bedrijfsmodellen van dienstverlenende organisaties De invloed van processtandaardisatie op bedrijfsmodellen van dienstverlenende organisaties Scriptie begeleiding door: Begeleider: : Dr. Frank Wijen Meelezer : Prof. Dr. Ir. Eric van Heck 5 september 2012

Nadere informatie

WIE SPRINGT ER IN HET GAT VAN DE TERUGTREKKENDE OVERHEID?

WIE SPRINGT ER IN HET GAT VAN DE TERUGTREKKENDE OVERHEID? WIE SPRINGT ER IN HET GAT VAN DE TERUGTREKKENDE OVERHEID? Thesis MBA-Health, april 2014 Erasmus CMDZ Rotterdam Anja Winkelaar & Annet van Ginkel Begeleider Prof.dr. Aad de Roo INHOUDSOPGAVE Inhoudsopgave

Nadere informatie

Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling Doelstelling 2 VLAANDEREN 2007-2013 Regionaal Concurrentievermogen en Werkgelegenheid

Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling Doelstelling 2 VLAANDEREN 2007-2013 Regionaal Concurrentievermogen en Werkgelegenheid Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling Doelstelling 2 VLAANDEREN 2007-2013 Regionaal Concurrentievermogen en Werkgelegenheid I nspiratie die werkt! Inhoudsopgave 3 Voorwoord 4 Wat is het EFRO? 5 EFRO

Nadere informatie

Maatpakbegeleiding werkzoekenden naar ondernemerschap

Maatpakbegeleiding werkzoekenden naar ondernemerschap Maatpakbegeleiding werkzoekenden naar ondernemerschap Viona-oproep voor een studieopdracht, 12/12/2013 Op verzoek van: Vlaamse overheid Departement Werk en Sociale Economie Albert II-laan 35, bus 20 1030

Nadere informatie

Duurzaamheid duurt het langst

Duurzaamheid duurt het langst Duurzaamheid duurt het langst kkk Verkenningen, deel Eerder verschenen in deze reeks:. De toekomst van het wiskunde-onderzoek in Nederland 2. Bio-exact. Mondiale trends en nationale positie in biochemie

Nadere informatie

Zelfmanagement als Arbeidsbesparende Innovatie in de Zorg

Zelfmanagement als Arbeidsbesparende Innovatie in de Zorg TNO-rapport KvL/P&Z 2010.017 Zelfmanagement als Arbeidsbesparende Innovatie in de Zorg Preventie en Zorg Wassenaarseweg 56 Postbus 2215 2301 CE Leiden www.tno.nl T +31 71 518 18 18 F +31 71 518 19 01 info-zorg@tno.nl

Nadere informatie

Duurzame energie: innovatie is de sleutel. Stand van zaken Topsector Energie

Duurzame energie: innovatie is de sleutel. Stand van zaken Topsector Energie Duurzame energie: innovatie is de sleutel Stand van zaken Topsector Energie September 2013 Duurzame energie: innovatie is de sleutel Stand van zaken Topsector Energie september 2013 Duurzame energie:

Nadere informatie

Zorg voor. chronisch zieken. overzichtstudies >± ±< >+ +< > < >= =< > < >+ +< >± ±< >± ±< >+ +< > < >= =< > < >+ +< >± ±<

Zorg voor. chronisch zieken. overzichtstudies >± ±< >+ +< > < >= =< > < >+ +< >± ±< >± ±< >+ +< > < >= =< > < >+ +< >± ±< >± ±< >+ +< > < >= =< overzichtstudies > < Zorg voor >+ +< chronisch zieken >± ±< Organisatie van zorg, zelfmanagement, >x x< zelfredzaamheid en participatie >± ±< >+ +< > < >= =< > < >+ +< >± ±< >± ±

Nadere informatie