Onderzoeksprojecten ( van 29735)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Onderzoeksprojecten (13600-13650 van 29735)"

Transcriptie

1 Aug :38:14 Onderzoeksprojecten ( van 29735) ICT-mailserver training Abstract: not available Directie Onderzoeksaangelegendheden Dirk De Craemer Het gebruik van narratieve impressiemanagementtechnieken en gerelateerde economische gevolgen in een IPO context. Abstract: Dit onderzoek inventariseert en verklaart het gebruik van verbale impressiemanagement technieken door ondernemingen in een IPO prospectus en wat de mogelijke economische gevolgen hiervan zijn. Accountancy en financiering Walter Aerts Het potentieel van de armen mobiliseren in de informele sector van Democratische Republiek van Congo via actieonderzoek en educatie. Abstract: Dit project beoogt armoedebestrijding in de Democratische Republiek vancongo via het versterken van de productie en de manier van werken binnen de informele sector waarin de grote meerderheid van de Congolese bevolking actief is.hiertoe zal het project lokale onderzoekeers ondersteunen om praktijkgericht onderzoek uit te voeren omtrent de evolutie en de huidige stand van zaken van de informele sector. De resultaten van ditonderzoek zullen worden verwerkt in praktische handboeken en methodologische instrumenten die de versterking van deze sector kunnen ondersteunen. Tevens zullen de onderzoek outputs geïntegreerd worden in het onderwijscurriculum op universitair en hogeschool niveau en zullen zij praktisch worden toegepast tijdens trainingseminaries met actoren van de informele sector. OE LINES Hans Bruyninckx Dual PEM ChiralIR-2X : de eerste tweede generatie VCD spectrometer in Europa als basis voor het "Antwerp - Ghent - BioTools European Centre on Vibrational Optical Activity". Abstract: Onderzoeken van de leefbaarheid van een dienstverlenende onderneming die als doel heeft een Europees Excellentie centrum te worden voor het bepalen van de absolute configuratie van chirale verbindingen. Deze onderneming is een spin-off die de expertise en kennis van vibrationele optische activiteitsbepaling bestaande binnen UA en UGent bundelt en deze combineert met de commerciële expertise van BioTools. Cryospectroscopie Wouter Herrebout Massacustomisatie - een business model voor de toekomst Hogeschool Gent Abstract: Om zich in een globale economie beter te kunnen handhaven moeten de doelgroepbedrijven, die gelokaliseerd zijn midden in de Europese markt, een significante meerwaarde voor hun klanten creëren door hun producten of diensten maximaal te personaliseren naar de wensen van hun klanten. Om zich niet uit de markt te prijzen moeten zij dit echter kunnen doen aan minimale kosten.. Bedrijven lopen vaak vast op het voor hen ogenschijnlijk paradigma dat er vanuit de markt de tweeledige eis is naar personalisatie enerzijds (geassocieerd met hogere prijs) en naar lage prijs anderzijds (geassocieerd met massa- en eenheidsproductie). Het massacustomisatie (MC) businessmodel kan hierop een antwoord geven. MC is een business model dat erop gericht is de klant een gepersonaliseerd product/dienst aan te bieden die in een industriële setting gemaakt kan worden tegen een prijs die vergelijkbaar met deze van een massaproduct. In diverse sectoren zijn voorbeelden te vinden die het succes van massacustomisatie aantonen. Alhoewel MC zeker niet sectorgebonden is, vereist de implementatie meestal een sectorspecifieke aanpak. Massacustomisatie steunt heel sterk op nieuwe enabling technologieën, waarbinnen ICT en andere digitale technieken belangrijk zijn, maar de implementatie van dit business model reikt verder dan alleen het invoeren van nieuwe technologieën en vereist een holistische en multidisciplinaire aanpak. Om bedrijven uit 2 verschillende sectoren die duidelijk complementair zijn maar elkaar echt nodig hebben om MC mogelijk te maken, te ondersteunen bij MC-implementatie dienen Sirris, Centexbel en Flanders InShape samen dit TD project in. Deze indieners zijn samen met de Hogeschool Gent ook de uitvoerders. De doelgroepbedrijven omvatten textielbedrijven, confectiebedrijven en constructeurs van textielmachines en transportsystemen. Omdat massacustomisatie niet los kan gezien worden van andere aspecten van bedrijfsvoering is deze aanvraag opgenomen in een cluster van 4 cross-sectorale projecten in samenwerking met Flanders InShape, Centexbel, Clusta, Federplast, Optimo en Sirris. De 4 thema s zijn : portfoliobeheer, massa-customisatie, user-gedreven innovatie en markt-gedreven innovatie. Elk thema wordt aangebracht bij een specifieke doelgroep van bedrijven uit meerdere sectoren. De doelstellingen en het werkprogramma van de 4 projecten werden op elkaar afgestemd om zowel aanvullend te zijn als om overlap te vermijden. Departement Technologie Vakgroep Mode en Textiel Alexandra De Raeve AKT/mTOR/p70S6K1 signaaltransductieroute in humaan epitheliaal ovariumcarcinoom.

2 Abstract: De AKTjmTORjp70S6Kl signaaltransductieroute in humaan epitheliaal ovariumcarcinoom. Het ovariumcarcinoom is onder de gynaecologische maligniteiten degene met het hoogste mortaliteitsratio. Vaak omdat patienten worden gediagnosticeerd in een laattijdig stadium. De AKT/mTOR/p70S6Kl signaal transductieroute is in een meerderheid van ovariumtumoren hyperactief en een mogelijk doelwit voor gerichte therapie. Met translationeel onderzoek probeert dit project preklinische aanwijzingen te verzamelen om aan te tonen dat mtor inhibitie werkzaam zou zijn bij (bepaalde) patienten met ovariumcarcinoom. Met immunohistochemische kleuringen, western blot, RT PCR en cellijnexpimenten wordt de AKT/mTOR/p70S6Kl signaal transductieroute nagekeken. Een bijzonder aandachtspunt is de relatie van deze signaaltransuctieroute met VEGF-A aangedreven processen aangezien van VEGF-A reeds werd aangetoond dat het een belangrijke factor speelt bij het ovariumcarcinoom. Antwerps chirurgisch training, anatomie en onderzoekscentrum (ASTARC) Wiebren Tjalma Xuan Bich Trinh Bekwaamheid voor dierentransport Abstract: De Europese wetgeving 2005/1 stelt dat vervoerders en drijvers van dieren in een commerciële omgeving moeten beschikken over een bekwaamheidsattest. Dit project zal uitgaande van de wetenschappelijke kennis in dat domein, testen voor het behalen van een bekwaamheidsattest ontwikkelen envalideren. Dit is een opdracht van de FOD - Dienst Dierenwelzijn, en wordt gefinancierd door de sector zelf. Afdeling Dier-voeding-kwaliteit Rony Geers Interdisciplinaire haalbaarheidsanalyse van bacteriofaagtherapie Klinische Farmacologie & Farmacotherapie Rob Lavigne Isabelle Huys Gilbert Verbeken Simulatie en optimalisatie van industriële stoomkrakingsovens voor fossiele en hernieuwbare koolwaterstoffracties Abstract: Dit valorisatieproject heeft een dubbele doelstelling: enerzijds dienen er een aantal verbeteringen doorgevoerd te worden aan de softwareprogramma?s voor de simulatie van stoomkraakeenheden(gebruiksvriendelijkheid en snelheid) en anderzijds dient het toepassingsgebied van de software verder uitgebreid te worden om ook het kraken van zwaardere petroleumfracties (korte termijn) en fracties afkomstig van hernieuwbare grondstoffen (lange termijn) te simuleren. Vakgroep Chemische proceskunde en technische chemie Guy Marin Marie-Françoise Reyniers Kevin Van Geem Zorg voor ouderen met betrekking tot intimiteit en seksualiteit: Een klinisch-ethische studie met bijzondere aandacht voor geïnstitutionaliseerde ouderen met dementie. Abstract: ZORG VOOR OUDEREN MET BETREKKING TOT INTIMITEIT EN SEKSUALITEIT: EEN KLINISCH-ETHISCHE STUDIE MET BIJZONDERE AANDACHT VOOR GEÏNSTITUTIONALISEERDE OUDEREN MET DEMENTIEIntimiteit en seksualiteitbij ouderen in woonzorgcentra is en blijft een ethisch gevoelig onderwerp voor zorgverleners zoals verpleeg- en zorgkundigen, en familieleden. Ouderenseksualiteit als dusdanig heeft te kampen met heel wat stereotypes en vooroordelen. Zo leeft binnen onze samenleving de overtuiging dat het verlangen naar intimiteit, lichamelijk contact en seksualiteit omgekeerd evenredig is met iemands leeftijd. Het beeld van seksueel actieve zeventigers en tachtigers valt moeilijk te rijmen met wat men de mythe van de aseksuele oudere noemt. Dit is al helemaal het geval wanneer de ouderen in kwestie zorgbehoevend zijn en in een woonzorgcentrum verblijven. De seksuele verlangens en noden van ouderen die in een woonzorgcentrumverblijven worden dan ook vaak over het hoofd gezien, simpelweg genegeerd of als problema Interfac. Centr. Biomed. Ethiek & Recht Chris Gastmans Lieslot Mahieu Relatie tussen venture capital en portfolio companies Abstract: Op basis van een pan-europese longitudinale databank van 780 ondernemingen die venture capital financieting verkregen, wordt de impact van venture capital op hun portefeuilleondernemingen bestudeerd. Meer specifiek analyseren we de differentiële impact van heterogene financiers, i.e. internationale versus nationale financiers, en gesyndiceerde versus stand-alone deals. Vakgroep Accountancy en Bedrijfsfinanciering Sophie Manigart Flansea: Onderzoek en ontwikkeling van een golf energie converter concept geschikt voor een gemiddeld golfklimaat

3 Abstract: Het consortium beoogt met dit Project om een 'real life lab' concept van een golfenergie-convertor (gebaseerd op een singlepoint absorber boei) uit te werken op ware grootte en te testen op zee. Het concept moet robuust inzetbaar zijn in gematigde golfklimaten en resulteren in een elektriciteitskost die competitief is met andere offshore hernieuwbare energiebronnen. Vakgroep Elektrische energie, systemen en automatisering Marc Vantorre Joris Degrieck Julien De Rouck Lieven Vandevelde Studie van innovatieve technologieën voor het verhogen van het comfort, de betrouwbaarheid en de standaardisatie van de Handi-Move gebruikersinterface. Abstract: Dit project kadert in een onderzoeksopdracht tussen enerzijds UA en anderzijds Handi-Move. UA levert aan Handi-Move de onderzoeksresultaten genoemd in de titel van het project onder de voorwaarden zoals vastgelegd in voorliggend contract. Visielab Dirk Van Dyck Bacteriën bij ziekte van Crohn Translationeel Cel- en Weefselonderzoek Gert De Hertogh Bart Lemmens Liggend (be)leven: Architectuur ontwerpen voor een heilzame ziekenhuisomgeving. Abstract: Ondanks heel wat inspanningen vanuit de zorgsector blijft een ziekenhuisopname voor de meeste mensen een allesbehalve aangename ervaring. Ook het zorggebouw speelt en rol bij deze beleving. Bovendien wordt deze specifieke ziekenhuisomgeving vaak ervaren vanuit een, voor de ontwerper, a-typisch gebruikersperspectief, nl. liggend.deze vaststellingenresulteren in een tweeledige doelstelling. Enerzijds worden de ruimtelijke aspecten, die het welbevinden van patiënten in een ziekenhuisomgeving beïnvloeden, geïdentificeerd en gedocumenteerd. Een verbeterde kennis rond ruimtebeleving vanuit een liggend perspectief staat hierbij centraal. Anderzijds worden de resultaten van het eerste luik vertaald naar eenwetenschappelijk gevalideerde, praktisch bruikbare ontwerpmethodiek voor architecten. Met dit onderzoek wordt aan architecten de middelen gegeven om zorggebouwen te ontwerpen die optimaal inspelen op de behoeften van patiënten en andere gebruikers. Departement Architectuur Chantal Van Audenhove Ann Heylighen Margo Annemans Ontwikkeling van interatomaire potentialen voor ternaire FE-gebaseerde legeringen toepasbaar in de studie van stralingseffecten, op basis van dicheidsfunctionaaltheorie en consistent met het thermodynamisch gedrag Abstract: Beschrijving op atomaire schaal van Fe-gebaseerde ternaire legeringen zoals FeCrNi, FeCuC, FeNiMn, FeCrW en FeCrMo. Studie binnen dichtheidsfunctionaaltheorie van energieën op atomaire schaal: interactie van puntdefecten met opgeloste atomen. Ontwikkeling van interatomaire potentialen consistent met DFT berekeningen en met het faze-diagram. Vakgroep Fysica en Sterrenkunde Dimitri Van Neck Resistentie tegen antibiotica en het voorschrijven bij Europese kinderen (ARPEC). Abstract: De algemene doelstelling van het project is het verbeteren van de kwaliteit bij het voorschrijven van antibiotica voor kinderen in Europa en het reduceren van de prevalentie van antimicrobiële resistentie van bacteriële infecties bij kinderen. Instituut voor Vaccin-en Infectieziekten (VAXINFECTIO) Herman Goossens SOPPOM: solution based processing of photovoltaic modules - IBO CIGStack Abstract: Om een alternatief te vormen voor traditionele elektriciteitsproductie moeten fotovoltaische cellen goedkoper worden. Dit kan door de efficiëntie te verhogen en de kosten voor het productieproces te verlagen. Het SOPPOM programma vertaalt deze vereisten in de ontwikkeling van non-vacuüm processen in oplossing voor CIGS gebaseerde fotovoltaïsche cellen en de verbetering van de conversie efficiëntie van de organische fotovoltaïsche cellen. Vakgroep Organische chemie (WE) José Martins Onderzoek naar de gevolgen van de afwijziging van een verzoek tot juridische tweedelijnsbijstand op de oplossing van het geschil.

4 Abstract: Onderzoek naar de gevolgen van de afwijziging van een verzoek tot juridische tweedelijnsbijstand op de oplossing van het geschil, bij wijze van een telefonische enquête op basis van een vragenlijst die een combinatie vormt van open en gesloten vragen, voorgesteld aan 100 personen die bij wijze van steekproef worden getrokken uit de personen wiens vraag om rechtsbijstand in werd afgewezen. Overheid en Recht Bernard Hubeau De ontwikkeling van een professionaliseringstraject voor leraren lager onderwijs om onderzoeksgericht onderwijs binnen wereldoriëntatie en wiskunde toe te passen Hogeschool Gent Abstract: In inquiry-basededucation zijn exploratie en onderzoek, een meer zelfstandige aanpak van nieuweproblemen, creativiteit en reflectie sleutelbegrippen. Ze zijn absoluut noodzakelijk voor de wetenschappelijke en algemene ontwikkeling van kinderen en om ze aan te zetten tot wetenschappelijke en technische studies, wat noodzakelijk is om Vlaanderen te laten uitgroeien tot een toonaangevende en innovatieve regio. Bovendien stelt het verslag[2] van de Conferentie na de peiling Wereldoriëntatie domein natuur: Heel wat leraren zouden ook te weinig kansen geven om te experimenteren, om vragen te leren stellen bij fenomenen, om ervaringsgericht en aanschouwelijk te leren. Leraren die dat wel doen, zouden soms te weinig aandacht schenken aan wat men noemt verankeren van de waarneming of de ervaring. Het onderzoeksteam wil daarom een professionaliseringstraject ontwikkelen op maat van de leraar lager onderwijs, met specifieke aandacht voor de onderbouw, om onderzoeksgericht onderwijs (inquiry-basededucation) binnen wereldoriëntatie en wiskunde toe te passen. Het onderzoek stelt de volgende onderzoeksvraag centraal: Aan welke karakteristieken moet een professionaliseringstraject voor de leraar lager onderwijs voldoen zodat deze leraren binnen leergebied wereldoriëntatie en wiskunde de onderzoekende houding van kinderen blijvend kunnen stimuleren? Het traject zal ontwikkeld worden in nauwe samenwerking met het werkveld volgens de principes van educational design research. Departement Lerarenopleiding Ledeganck Vakgroep Wiskunde/Wereldoriëntatie Lieveke Maeseele oplossing gebaseerde verwerking van fotovoltaïsche modules Abstract: Dunne films (1 µm) van koper-indium-selenide (CIGS) worden door SoPPoM partners gefabriceerd op basis van nanodeeltjes van CIGS of bestanddelen daarvan. Deze lagen worden dan verder afgewerkt tot volledige zonnecellen, deels in samenwerking met externe groepen. De taak van ELIS-UGent is het elektrisch karakteriseren van deze lagen, structuren en cellen, en de interpretatie daarvan gebaseerd op de in ELIS ontwikkelde software SCAPS. Vakgroep Vaste-stofwetenschappen Christophe Detavernier Klemtoon op de overeenkomsten tussen de menselijke en de dierlijke geest. Pleidooi tegen de overintellectualisering van de menselijke geest. Abstract: Het onderzoeksvoorstel in de "philosophy of mind", psychologie en cognitieve wetenschappen focust op mentale staten die objecten voorstellen als eetbaar, beklimbaar, bereikbaar, etc., m.a.w. als toelatend om doelgerichte acties uit te voeren. Vier stellingen komen hierbij aan bod. Ten eerste, spelen deze mentale staten een zeer belangrijke rol in het mentale leven, omdat een mentale staat van deze aard nodig is telkens een intentionele actie wordt uitgevoerd. Ten tweede, zijn deze mentale staten in feite perceptuele staten. Een belangrijke vraag in de filosofie van de perceptie is welke eigenschappen in de perceptie aan objecten worden toegeschreven. Vorm, grootte en kleur zijn voor de hand liggende eigenschappen, maar de kandidaat stelt dat objecten worden gepercipieerd als een eigenschap hebbende die minder duidelijk perceptueel is, m.n. de eigenschap van het toelaten tot een actie. Vandaar de benaming actie-georiënteerde perceptuele staten. Ten derde, dieren en kleine kinderen kunnen in actie-georiënteerde perceptuele staten verkeren, zelfs als zij niet in staat zijn tot sommige meer complexe mentale staten zoals gedachten of geloof. Deze mentale staten zijn dus basiselementen zowel evolutionair als in de individuele ontwikkeling. Ten vierde, ook op verklarend vlak zijn deze mentale staten elementair, in de zin dat de wijze waarop zij de wereld representeren op een relatief eenvoudige manier kan worden verklaard die niet van toepassing is op meer complexe mentale staten. Er is geen monolithische verklaring voor de werking van de menselijke geest: verschillende verklaringsschema's zijn van toepassing voor de verschillende mentale staten. De onderliggende motivering voor de focus van het onderzoek op deze actie-georiënteerde perceptuele staten is om de overeenkomsten te beklemtonen tussen de menselijke en de dierlijke geest. Een groot deel van wat in de menselijke geest gebeurt is zeer gelijkend aan de eenvoudige mentale processen bij dieren. De complexe linguïstische en intellectuele vaardigheden van de menselijke geest zouden kunnen worden omschreven als "de kers op de taart". Centrum voor Filosofische Psychologie Bence Nanay Wie sponsort de klimaatverandering? Een onderzoek naar de beeldvorming en receptie van de klimaatverandering in de nieuwsmedia. Abstract: Het onderzoeksproject omvat een grondige mediasociologische analyse van de beeldvorming van klimaatverandering in de media en bij het publiek. De centrale onderzoeksvraag is of en in welke mate nieuwsmedia bijdragen tot een beeldvorming van klimaatverandering als een debat over politieke keuzes tussen alternatieve (technologische) toekomsten, of integendeel, als een kwestie van technocratische besluitvorming of marktwerking. In een eerste onderdeel is het objectief het maken van een crossmediale en crossnationale vergelijking van de mate waarin nieuwsmedia als (i) de openbare en commerciële omroep, (ii) een reeks nieuwe en alternatieve media, en (iii) enkele binnenlandse en buitenlandse kwaliteitskranten, verschillen in hun beeldvorming van klimaatverandering. In een tweede onderdeel verschuift de focus naar het publiek door de rol van deze beeldvorming te onderzoeken bij de beeldvorming van verschillende deelpublieken aan de hand van een receptieonderzoek.

5 Media, beleid en cultuur (MPC) Pieter Maeseele Zorgtrajecten en beleving van de zorgverlening bij niet-westerse allochtone kankerpatiënten. Een kwalitatieve analyse Abstract: 1. Het in kaart brengen van de zorgtrajecten en de beleving van de verkregen zorg van niet-westerse allochtone kankerpatiënten. Het bestuderen van a. de zorgtrajecten; b. het belevingsproces van de verkregen zorg en de verwachtingen van de patiënten omtrent goede zorgverlening; c. de invloed van de zorg op het verwerkingsproces van de kankerdiagnose. 2. Het bestuderen van determinanten van zorg: specifiek de invloed van cultuur, taal, verblijfsduur, religie,? Vakgroep Huisartsgeneeskunde en eerstelijnsgezondheidszorg Myriam Deveugele Succesvolle differentiatie van pluripotente stamcellen tot volledig functionele hepatocyten door de epigenetische wegen in kaart te brengen. Abstract: De lever, een essentieel orgaan, is vatbaar voor verschillende ziektes en, extreme leverschade resulteert in leverfalen. Door het tekort aan donororganen, die gebruikt worden voor behandelingen tegen leverfalen, worden functionele hepatocyten van een andere maar hernieuwbare bron namelijk embryonale stamcellen (ESC) door ons gegenereerd. De cel opbrengst enzuiverheid, alsook de finale functionele maturiteit van hepatocyte-achtige cellen afkomstig van stamcellen is echter nog niet optimaal. De leverontwikkeling gebeurt normaal door opeenvolgende discrete veranderingen ontketend door extracellulaire gebeurtenissen die veranderingen in de chromatinestructuur coördineren (histon- en DNAmodificaties). Deze epigenetische veranderingen onderdrukken pluripotente genen en activeren stapsgewijs de ontwikkelingsgenen tijden hepatocytdifferentiatie. Zeer weinigis recent gekend over epigenetische modificaties tijdens hepatocytdifferentiatie. Dientengevolge, concentreer ik mij in deze studie op gen Stamcelbiologie en Embryologie Catherine Verfaillie Jolien Vanhove ACTMOST: Toegang tot Expertise Micro-optica, diensten en technologieën Vrije Universiteit Brussel Abstract: ACTMOST is een Europees centrum die uit de EU gefinancierde 'Network of Excellence in Micro-optica NEMO' ontstaan is en die als host fungeert bij een volledige micro-optica supply chain, en die in staat is om professionele hulp te bieden, maar ook ontwerp en haalbaarheidsstudies en prototype componenten opstelt, evenals praktische training in een verscheidenheid van disciplines in de micro-optica aanbiedt. Toegepaste Natuurkunde en Fotonica HUGO THIENPONT IWT/090930/LBO. Witloof Afdeling MeBioS Bart Nicolai Structurele studies van complexen van kleine heatshock eiwitten. Abstract: Small heat shock proteïnen (shsps) maken deel uit van een eiwitfamilie die een cruciale rol spelen in de cel. De shsps binden gedeeltelijk gedenatureerde eiwitten en voorkomen zo de vorming van intracellulaireeiwitaggregaten. Bij de mens worden hoge concentraties van shsps aangetroffen in verscheidene weefsels. Gestoorde shsp-functie of verlies ervanis geassocieerd met uiteenlopende ziektebeelden waaronder cataract, myopathieën en neurodegeneratieve ziekten. Bovendien beschermen hoge concentraties shpss kankercellen tegen chemotherapie. Om te begrijpen hoe dezeeiwitten hun functie uitoefenen, is een gedetailleerde kennis vereist over hun 3D structuur, zowel in vrije als in gebonden vorm aan een substraat. In dit projcet zullen de structuren van twee humane shsps bestudeerd worden, HSPB6 en HSPB8 door X-stralen kristallografie, SAXS (Small Angle X-ray crystallography) en andere biofysische methoden. Vorige studiesmet geïsoleerde humane shsps hebben uitgewezen dat deze eiwitten zeer moei Biokristallografie Sergei Strelkov Stephen Weeks WeTCOat. Abstract: Dit project kadert in een onderzoeksopdracht tussen enerzijds UA en anderzijds SIM. UA levert aan SIM de onderzoeksresultaten genoemd in de titel van het project onder de voorwaarden zoals vastgelegd in voorliggend contract. Elektronenmicroscopie voor materiaalonderzoek (EMAT) Joke Hadermann Full greenhouse gas balance of a short rotation coppice (SRC) plantation of poplar (GHG-POPFULL).

6 Abstract: Het belangrijkste objectief van dit mobiliteitsproject is de opmaak van de volledige broeikasgasbalans van een korte-omloop hakhoutcultuur (KOH) met populier (Populus). Deze doelstelling leidt tot het uiteindelijke doel, nl. de potentie van KOH-culturen te evalueren om CO2-concentraties in Europa te reduceren en zo klimaatveranderingen tegen te gaan. Atmosferische CO2-concentraties zullen ongetwijfeld verder blijven stijgen van de actuele waarde van 370 ppm naar waarden tussen 490 ppm (meest gunstige scenario) en 1260 ppm (minst gunstige scenario) op het einde van deze eeuw. We willen de mogelijkheden onderzoeken van KOH-gewassen om CO2 uit de atmosfeer te sekwestreren en verschillende broeikasgassen te mitigeren (CH4, N2O, O3). Vermits populier ook erg gevoelig is aan verhoogde troposferische ozonconcentraties, zullen we ook ozonfluxen opvolgen en kwantificeren. Planten- en vegetatie-ecologie (PLECO) Reinhart Ceulemans Donatella Zona Business Intelligence Platform voor klantenidentificatie Universiteit Hasselt Abstract: Het eindresultaat van dit onderzoeksproject is het proof-of-concept prototype,dat het resultaat is van een reeds eerder uitgevoerde KMOinnovatiestudie-type 6 rond het Pay & Save-concept, uit te werken tot een volwaardig marktrijp prototype dat de pilootklanten toelaat om proefprojecten te starten waarmee zowel de functionaliteit als de stabiliteit van het platform aangetoond worden. Het Pay & Save-concept is in wezen een identificatie-beheers-systeem dat gebruik maakt van bestaande betaal- en/of bankkaarten als facilitator voor betere spaarsystemen en klantenbinding. Het identificeert dus de kaarteigenaar en stelt vervolgens deze informatie ter beschikking aan derden, zoals handelaren, die bv. een loyaliteitssysteem aanbieden en naar een vereenvoudiging van en kostenbesparing op het beheer van bestaande en nieuwe loyaliteitssystemen streven. Expertisecentrum voor Digitale Media Expertisecentrum voor Digitale Media Eddy FLERACKERS Edith CLOES Ontrafelen van het moleculaire netwerk rondom de zuurstof sensor proteïnes Moleculaire Oncogenese en Angiogenese Hans Prenen Massimiliano Mazzone Sofie Deschoemaeker Socio- evolutionaire theorie voor microorganismen. Centr. Microbiële en Plantengenetica Tom Wenseleers Luc De Meester Jan Michiels Kevin Verstrepen Perfluormetingen. Abstract: Dit project kadert in een dienstverleningsopdracht tussen enerzijds UA en anderzijds UGent. UA levert aan UGent de onderzoeksresultaten genoemd in de titel van het project onder de voorwaarden zoals vastgelegd in voorliggend contract. Systemisch Fysiologisch en Ecotoxicologisch Onderzoek (SPHERE) Lieven Bervoets Gezondheidseffecten van nanopartikels gebruikt in verven en coatings Abstract: Calibri;mso-ansi-language:NL-BE;mso-fareast-language:NL-BE">InleidingDe afgelopen jaren is de verf en coating industrie op zoek naar een nieuwe generatie van verven. Het gebruik van nanopartikels heeft geleid tot de ontwikkeling van verven met verbeterde antimicrobiële, brandwerende en zelfreinigende eigenschappen. Dankzij deze gunstige effecten is de verf en coating industrie één van de grootste afnemers van nanopartikels en verwacht wordt dat het gebruik ervannog verder zal toenemen in de nabije toekomst. Bij het aanbrengen en slijtage van een coating kan blootstelling aan nanopartikels niet worden uitgesloten en moeten we aandacht besteden aan de mogelijke negatieve gezondheidseffecten. Omdat nanopartikels nieuwe eigenschappen en een ongewone bioactiviteit bezitten, kunnen hun biologische effecten verschillen ten opzichte van grotere (niet-nano) partikels.doelstellingencalibri;mso-ansi-language:nl-be;mso-fareast-language:nl-be">de doelstellingen van dit onderzoeksproject waren om:ms Arb_verzek_g Peter Hoet Stijn Smulders TSLP en OX40L als targets voor therapeutisch interventie van allergisch astma Abstract: Thymic Stromal Lymphopoietin (TSLP), afkomstig van epitheel cellen isntrueert dendritische cellen, via de expressie van OX40L, Th2 polarisatie te induceren. TSLP en OX40L zijn daarom veel belovende targets voor de ontwikkeling van nieuwe therapieen voor allergisch asthma. Deze studie onderzoekt het potenteel van interventie in de TSLP en OX40L as voor de preventie en behandeling van allergisch astma in een

7 gehumaniseerd muismodel. Vakgroep Inwendige ziekten Bart Lambrecht Talentportfolio - LOP (lokaal overlegplatform Aarschot). Abstract: Werken aan gelijke onderwijskansen impliceert dat je oog hebt voor noden van alle kinderen, in het bijzonder van kansarme kinderen. In de praktijk wordt dit vaak ingevuld vanuit een deficitmodel: tekorten worden vroegtijdig opgespoord om vervolgens via gericht ondersteuning weg te werken. De effectiviteit van deze aanpak op langere termijn blijkt echter niet zo gunstig voor de doelgroepleerlingen, o.a. in de cijfers van ongekwalificeerde uitstroom (Van Landeghem Van Damme, 2009). Met het talentmodel willen we een alternatief formuleren dat uitgaat van de sterke kanten en krachten in kinderen (positieve oriëntatie) en zo ook focust op motivatie en het ontwikkelen van een groeigericht zelfbeeld (cfr. Dweck C.). In dit project staat de uitwerking van een talentportfolio centraal waarin kinderen gestimuleerd worden om zelf op zoek te gaan naar wat hen boeit, aanspreekt, uitdaagt... naar hun (verder te ontwikkelen) talenten. Het kader hiervoor is gebaseerd om de competenties uit het Procesg OE Onderwijskunde Ferdinand Laevers Dielectric relaxations in H-bonding, supramolecular polymers Abstract: Supramolecular (reversible) polymers formed by self association of bi- or tri-functional monomers based on quadruple hydrogen bonds exhibit viscoelastic properties being characteristic for molecular mass macromolecules. This project focuses on the molecular and cooperative dynamics of polymers containing quadruple hydrogen bonding units (2-ureido-4[1H]-pyrimidinone = UPy) by means of broadband dielectric spectroscopy (DRS). Various polymer architectures will be studied, ranging from fully self-assembled linear or X-linked supramolecular polymers via UPy-bonded macromonomers to partially reversibly X-linked networks. The project will be realized in close collaboration with the group of Prof. Sijbesma at the TU Eindhoven (The Netherlands). Afd. Fysica v Zachte Materie & Biofysica Michael Wübbenhorst ICT-symphony 2 Abstract: niet beschikbaar Directie Onderzoeksaangelegendheden Dirk De Craemer Moleculaire mechanismen verantwoordelijk voor macrofaag diversiteit in de tumor Moleculaire Oncogenese en Angiogenese Massimiliano Mazzone Mathias Wenes SOPPOM - Solution based processing of photovoltaic modules Abstract: Om een alternatief te vormen voor traditionele elektriciteitsproductie moeten fotovoltaische cellen goedkoper worden. Dit kan door de efficiëntie te verhogen en de kosten voor het productieproces te verlagen. Het SOPPOM programma vertaalt deze vereisten in de ontwikkeling van non-vacuüm processen in oplossing voor CIGS gebaseerde fotovoltaïsche cellen en de verbetering van de conversie efficiëntie van de organische fotovoltaïsche cellen. Vakgroep Organische chemie (WE) José Martins Skeletspierdysfunctie in COPD, effect van (in-)activiteit Abstract: Chronisch Obstructief Longlijden (COPD) is een invaliderende ziekte metbelangrijke extrapulmonale effecten, die zich reeds vroegtijdig in het ziekteproces ontwikkelen. De ziekte gaat zeer frequent gepaard met een belangrijke mate van inactiviteit, die een directe of indirecte negatieveinvloed heeft op deze effecten en geassocieerd is aan mortaliteit. In het eerste onderdeel van dit doctoraatsproject wordt er nagegaan hoe fysieke inactiviteit verloopt tijdens het ziekteproces. Dit proces verloopt in vier fasen, waarbij de kans op exacerbaties toeneemt naarmate de ernst van de ziekte vordert. Deze periodes van toegenomen symptomen vereisenmeestal een hospitalisatie en gaan gepaard met spierzwakte en blijvendeinactiviteit na opname. Teneinde hieraan tegemoet te komen, zal een activiteitenplan opgezet worden ter stimulatie van het fysieke activiteitsniveau van deze recent gehospitaliseerde patiënten met COPD. De laatste onderzoeksvraag die gesteld zal worden, is of een additie van Vitamine Cardiovasc. en Respiratoire Revalidatie Thierry Troosters Wim Janssens Miek Hornikx

8 Consultatie van andere artsen bij euthanasieverzoeken en andere beslissingen aan het levenseinde van patiënten. Vrije Universiteit Brussel Abstract: Dit is een verzoek voor een MATCHINGFONDS bij een goedgekeurd en lopend onderzoeksproject van IWT (MELC project 'Monitoring the quality of end-of-life care in Flanders'). Gevraagde middelen dienen tot financiering van een 4de jaar doctoraatsbeurs voor de onderzoeker drs. Yanna Van Wesemael. Betrokkene trad in het 2e projectjaar in dienst ter vervanging van drs. Kathleen Van Hulle, waardoor haar maar drie jaar restte voor de uitvoer van het onderzoek en voorbereiding van haar proefschrift. Aangezien alle materiële kosten voor de dataverzamelingen gedekt zijn door de IWT-middelen, worden enkel personeelskosten aangevraagd voor het vierde jaar als doctoraatsbursaal voor het vervolledigen van de overig artikels en het proefschrift. Eenbelangrijk deel van haar studie is reeds uitgevoerd of wordt momenteel uitgevoerd: 1) Bevraging via postenquête over de activiteiten van alle LEIFartsen (N=132) (i.e. artsen die consult bieden aan behandelende artsen over o.m. euthanasie). een deel van de resultaten werd verwerkt in een artikel voor een internationaal tijdschrift; 2 andere artikels aan de hand van deze dataverzameling zijn in voorbereiding. 2) Voorjaar 2009 wordt door de onderzoeker een grootschalige survey bij Belgische artsen (N=3000) uitgevoerd over hun houdingen en ervaringen omtrent euthanasieverzoeken, medische beslissingen, en consultatie van collega artsen bij euthanasie. alle voorbereidingen, incl. positief van het ethisch comité UZ, voor deze studie zijn gedaan en de data zullen klaar zijn voor analyses in het najaar van Medische Sociologie LUC DELIENS Effiënte encodering en transcodering van hoge-definitie H.264/AVC-videostromen (type 3) Abstract: Dit onderzoeksmandaat onderzoekt hoe de performantie van algoritmes voor videocodering kan verhoogd worden om tegemoet te komen aan de hoge computationele vereisten van de huidige (en toekomstige) generatie videocodecs en?formaten. Zowel het encoderen als de adaptatie (transcodering) van videostromen komen in dit project aan bod. De focus zal telkens liggen op hoge-definitievideo en de H.264/AVC-standaard. Vakgroep Elektronica en informatiesystemen Rik Van de Walle MycoHunt - Rapid Biosensor for the Detection of Mycotoxin in Wheat Hogeschool Gent Abstract: Abstract nog niet beschikbaar Departement Biowetenschappen en Landschapsarchitectuur Vakgroep Levensmiddelenwetenschappen en Technologie Freya Martens Mia Eeckhout Internationaal congres: The Contribution of Non-Western Legal Systems to international Human Rights Law. Vrije Universiteit Brussel Abstract: De conferentie analyseert hoe niet-westerse juridische systemen bijdragen tot het universeel mensenrechtensysteem Internationaal en Europees recht STEFAAN SMIS. Afdeling Informatica Gerda Janssens Dimitar Shterionov Industriële controlesystemen voor optische telescopen Abstract: De Mercator telescoop is een 1.2 m optische telescoop, geïnstalleerd opde internationale sterrenwacht van La Palma (Canarische eilanden, Spanje) en beheerd door het Instituut voor Sterrenkunde van de KULeuven. Het controlesysteem werd in de jaren '90 ontwikkeld door de Universiteit vangenève op basis van transputertechnologie, maar is dringend aan vervanging toe. Een aantal bijzondere vereisten zorgen ervoor dat er bij de huidige generatie telescopen nog steeds geen duidelijke standaard benadering bestaat voor de automatisering, waardoor telkens zeer specifieke oplossingen uitgewerkt worden, vaak op basis van VME technologie. Bij de Mercator telescoop werd de afgelopen twee jaar de basis gelegd voor een nieuw controlesysteem waarbij de hogere niveau taken uitgevoerd worden door Python software op een gedistribueerd Linux systeem, en de lagere niveautaken door een combinatie van het oude transputersysteem en recente Python software. Een studie toont echter aan dat het mogelijk moet zijn Afdeling ESAT - ELECTA Geert Deconinck Hans Van Winckel Wim Pessemier Philippe Saey Mitigatie van de chemische degradatie van magnesia-chromiet refractair in contact met een PbO houdende slak Abstract: Integriteit van de reactorwand is een essentieel aspect van metaalproductie, het bepaalt in grote mate de efficiëntie en haalbaarheid van pyrometallurgische productieprocessen. De reactorwanden zijn vervaardigd uit vuurvaste stenen, keramische materialen gebruikt omwillevan hun resistentie tegen hoge temperaturen en hun gunstige mechanische eigenschappen bij de werkingstemperatuur van de oven. Nietteminfalen deze

9 stenen na verloop van tijd als gevolg van een combinatievan thermische, mechanische en chemische belastingen, waardoor een tijdsintensieve en dure vervanging van de wand moet worden doorgevoerd. Een vermindering van de slijtagesnelheid zou leiden tot minder stilstand en dus een kostenefficiënter productieproces. Het doel van dit werk is om te bepalen of in-situ vorming van fasen gebruikt kan worden om de slijtage van vuurvaste stenen door PbO-SiO2 gebaseerde slakken te beperken. De twee belangrijkste chemische degradatiemechanismen van poreuze magnesia-chromiet stenen in conta Duurzaam Materialenbeheer Bart Blanpain Peter Jones Annelies Malfliet Lennart Scheunis Ontwerp en werking van een airborne wind energie systeem en glijdende horizon schatter experimenten Abstract: Ik zal onderzoek doen naar controle van verankerde vliegtuigen. Een nieuwe technologie maakt gebruik van verankerde vliegtuigen om windenergie op te wekken. Het doel is aan te tonen dat controle van dergelijke vliegtuigen mogelijk is op een small-scale opstelling. Afdeling PMA Jan Swevers Moritz Diehl Kurt Geebelen

Monitoring quality of End-of-Life Care in Flanders

Monitoring quality of End-of-Life Care in Flanders SBO-praktijkseminarie IWT-SBO de MELC studie Monitoring quality of End-of-Life Care in Flanders door Prof dr Luc Deliens (VUB) Medisch socioloog HL Publieke Gezondheid en Palliatieve Zorg Coördinator MELC

Nadere informatie

Cover Page. The handle holds various files of this Leiden University dissertation.

Cover Page. The handle  holds various files of this Leiden University dissertation. Cover Page The handle http://hdl.handle.net/1887/29740 holds various files of this Leiden University dissertation. Author: Booij, Suzanne José Title: Wishes for the end of life in Huntington's Disease.

Nadere informatie

Deel één Ȃ communicatie over het levenseinde in Europa: een vergelijkend onderzoek.

Deel één Ȃ communicatie over het levenseinde in Europa: een vergelijkend onderzoek. Samenvatting 204 De ethische grondslag om patiënten te betrekken bij beslissingen over de medische behandelingen aan hun levenseinde wordt in Europa in toenemende mate erkend, net als de voordelen van

Nadere informatie

Cover Page. The handle http://hdl.handle.net/1887/21978 holds various files of this Leiden University dissertation.

Cover Page. The handle http://hdl.handle.net/1887/21978 holds various files of this Leiden University dissertation. Cover Page The handle http://hdl.handle.net/1887/21978 holds various files of this Leiden University dissertation. Author: Goeij, Moniek Cornelia Maria de Title: Disease progression in pre-dialysis patients:

Nadere informatie

BIONISCHE TECHNOLOGIE. Tom Daniëls Business Development Manager West & South Europe. Welkom

BIONISCHE TECHNOLOGIE. Tom Daniëls Business Development Manager West & South Europe. Welkom BIONISCHE TECHNOLOGIE Tom Daniëls Business Development Manager West & South Europe Welkom INTRODUCTIE Wat is Bionische Technologie Toepassingen Voordelen Toekomst BIONICA Toepassing van biologische principes

Nadere informatie

Uitdagingen Agro-voedingsindustrie Vlaanderen = topregio Kwaliteit = cruciaal Uitdagingen Schaalvergroting Automatisering Variabiliteit grondstoffen

Uitdagingen Agro-voedingsindustrie Vlaanderen = topregio Kwaliteit = cruciaal Uitdagingen Schaalvergroting Automatisering Variabiliteit grondstoffen Uitdagingen Agro-voedingsindustrie Vlaanderen = topregio Kwaliteit = cruciaal Uitdagingen Schaalvergroting Automatisering Variabiliteit grondstoffen Uitdagingen De vraag: Analysesystemen die in factory

Nadere informatie

RICHES Renewal, Innovation and Change: Heritage and European Society

RICHES Renewal, Innovation and Change: Heritage and European Society This project has received funding from the European Union s Seventh Framework Programme for research, technological development and demonstration under grant agreement no 612789 RICHES Renewal, Innovation

Nadere informatie

Postacademische opleiding. Offshore windenergie Permanente vorming

Postacademische opleiding. Offshore windenergie Permanente vorming Postacademische opleiding Offshore windenergie 2016-2017 Permanente vorming Tegen 2020 wil België 13% van haar energie uit hernieuwbare energiebronnen halen. Windenergie speelt daarin een cruciale rol.

Nadere informatie

Onderzoeksprojecten ( van 29734)

Onderzoeksprojecten ( van 29734) www.researchportal.be - 14 nov 2017 17:41:42 Onderzoeksprojecten (16100-16150 van 29734) MycoHunt: een snelle biosensor voor de detectie van deoxynivalenol in tarwe stof Abstract: - De correlatie tussen

Nadere informatie

Examenprogramma scheikunde havo

Examenprogramma scheikunde havo Examenprogramma scheikunde havo Het eindexamen Het eindexamen bestaat uit het centraal examen en het schoolexamen. Het examenprogramma bestaat uit de volgende domeinen: Domein A Vaardigheden Domein B Kennis

Nadere informatie

Bijlage V. Bij het advies van de Commissie NLQF EQF. Tabel vergelijking NLQF-niveaus 5 t/m 8 en Dublin descriptoren.

Bijlage V. Bij het advies van de Commissie NLQF EQF. Tabel vergelijking NLQF-niveaus 5 t/m 8 en Dublin descriptoren. Bijlage V Bij het advies van de Commissie NLQF EQF Tabel vergelijking NLQF-niveaus 5 t/m 8 en. Tabel ter vergelijking NLQF niveaus 5 t/m 8 en Dublindescriptoren NLQF Niveau 5 Context Een onbekende, wisselende

Nadere informatie

Omvorming naar de masteropleidingen

Omvorming naar de masteropleidingen Omvorming naar de masteropleidingen Herindiening van Masteropleiding Informatica - 120 studiepunten Juni 2004 I. Indiener 1. Faculteit / Gemeenschappelijke Raad - Onderwijscommissie WETENSCHAPPEN - Onderwijscommissie

Nadere informatie

SONAR - 24 april 2008 Maken jongeren in Vlaanderen de overgang van school naar werk met succes? E. Omey & W. Van Trier

SONAR - 24 april 2008 Maken jongeren in Vlaanderen de overgang van school naar werk met succes? E. Omey & W. Van Trier Maken jongeren in Vlaanderen de overgang van school naar werk met succes? Resultaten van het SONAR onderzoeksprogramma 24 april 2008 SONAR ( 1998) Studiegroep van Onderwijs naar Arbeidsmarkt Interuniversitair

Nadere informatie

Immuunreactie tegen virussen

Immuunreactie tegen virussen Samenvatting Gedurende de laatste eeuwen hebben wereldwijde uitbraken van virussen zoals pokken, influenza en HIV vele levens gekost. Echter, vooral in de westerse wereld zijn de hoge sterftecijfers en

Nadere informatie

PREFABCONCEPT-porTAAL voor een verhoogde toepassing van prefabricatieconcepten in de reguliere Vlaamse bouwpraktijk afstemming tussen

PREFABCONCEPT-porTAAL voor een verhoogde toepassing van prefabricatieconcepten in de reguliere Vlaamse bouwpraktijk afstemming tussen Voorstel Universiteit Hasselt, faculteit Architectuur & Kunst, voor een VLAIO-TETRA-project PREFABCONCEPT-porTAAL voor een verhoogde toepassing van prefabricatieconcepten in de reguliere Vlaamse bouwpraktijk

Nadere informatie

STEM. Visietekst van het GO! onderwijs van de. 28 november Vlaamse Gemeenschap

STEM. Visietekst van het GO! onderwijs van de. 28 november Vlaamse Gemeenschap STEM Visietekst van het GO! 28 november 2016 onderwijs van de Vlaamse Gemeenschap 2 Samenvatting In de beleidsnota 2014-2019 stelt Vlaams minister van Onderwijs de ambitie om leerlingen warmer te maken

Nadere informatie

Verstandelijke Beperking en Psychiatrie; praktijk richtlijnen

Verstandelijke Beperking en Psychiatrie; praktijk richtlijnen Verstandelijke Beperking en Psychiatrie; praktijk richtlijnen Congres Focus op Onderzoek, 22 juni 2015 Gerda de Kuijper, AVG/senior senior onderzoeker CVBP/UMCG Dederieke Festen AVG/senior onderzoeker

Nadere informatie

Samenvat ting en Conclusies

Samenvat ting en Conclusies Samenvat ting en Conclusies Samenvatting en Conclusies 125 SAMENVAT TING EN CONCLUSIES In dit proefschrift werd de invloed van viscerale obesitas en daarmee samenhangende metabole ontregelingen, en het

Nadere informatie

Zorg om talent: van inzicht naar implementatie

Zorg om talent: van inzicht naar implementatie Zorg om talent: van inzicht naar implementatie Johan Hellings voorzitter Zorgvernieuwingsplatform ViA Ronde Tafel, Brussel, 18 februari 2013 Flanders Care Bredere kader = Gekaderd in doorbraak warme samenleving

Nadere informatie

Samenvatting. Nederlandse samenvatting

Samenvatting. Nederlandse samenvatting Page 143 Samenvatting Onder normale omstandigheden inhaleert een volwassen menselijke long zo n 11.000 liter lucht per dag. Naast deze normale lucht worden er ook potentieel toxische stoffen en micro-organismen,

Nadere informatie

Stand van het Onderzoek naar Dementie en Alzheimer

Stand van het Onderzoek naar Dementie en Alzheimer Stand van het Onderzoek naar Dementie en Alzheimer Christine Van Broeckhoven Neurodegeneratieve Hersenziekten Groep, Department Moleculaire Genetica, VIB, Laboratorium voor Neurogenetica, Instituut Born-Bunge,

Nadere informatie

Samenvatting. Samenvatting

Samenvatting. Samenvatting Samenvatting De wereldpopulatie verbruikt steeds meer energie. Momenteel wordt deze energie vooral geleverd door fossiele brandstoffen. Een groot nadeel van fossiele brandstoffen is dat hun aanwezigheid

Nadere informatie

Onderzoek naar. levenskwaliteit. bij colorectale (ex-)kankerpatiënten. Basisrapport. Met financiële steun van

Onderzoek naar. levenskwaliteit. bij colorectale (ex-)kankerpatiënten. Basisrapport. Met financiële steun van Onderzoek naar levenskwaliteit bij colorectale (ex-)kankerpatiënten Basisrapport Met financiële steun van Onderzoek naar levenskwaliteit bij colorectale (ex-)kankerpatiënten Basisrapport Auteurs: De Gendt

Nadere informatie

9. Nederlandse Samenvatting

9. Nederlandse Samenvatting 9. Nederlandse Samenvatting Cellen in ons lichaam zitten niet alleen. Iedere cel is omgeven door andere cellen en een fiber netwerk genaamd de extracellulaire matrix (ECM). Dit netwerk geeft structuur

Nadere informatie

Praten over palliatieve zorg in een oncologische context in Vlaanderen

Praten over palliatieve zorg in een oncologische context in Vlaanderen Praten over palliatieve zorg in een oncologische context in Vlaanderen Melissa Horlait, PhD CHI-Congres 11 december 2017 Mechelen Palliatieve zorg Palliatieve zorg Vroege palliatieve zorg Overlijden Model

Nadere informatie

Niet-technische samenvatting Algemene gegevens. 2 Categorie van het project

Niet-technische samenvatting Algemene gegevens. 2 Categorie van het project Niet-technische samenvatting 2015246 1 Algemene gegevens 1.1 Titel van het project Het ontrafelen van de rol die darmflora speelt in het ontstaan van hart- en vaatziekten 1.2 Looptijd van het project 1.3

Nadere informatie

Invloed van IT uitbesteding op bedrijfsvoering & IT aansluiting

Invloed van IT uitbesteding op bedrijfsvoering & IT aansluiting xvii Invloed van IT uitbesteding op bedrijfsvoering & IT aansluiting Samenvatting IT uitbesteding doet er niet toe vanuit het perspectief aansluiting tussen bedrijfsvoering en IT Dit proefschrift is het

Nadere informatie

Chapter 9. Nederlandse samenvatting

Chapter 9. Nederlandse samenvatting Chapter 9 Nederlandse samenvatting Nederlandse samenvatting Nederlandse samenvatting Geschat wordt dat ongeveer 20-30% van de bevolking drager is van Staphylococcus aureus (S. aureus), een Gram-positief

Nadere informatie

High-throughput technologieën versnellen de ontwikkeling van nieuwe formuleringen

High-throughput technologieën versnellen de ontwikkeling van nieuwe formuleringen High-throughput technologieën versnellen de ontwikkeling van nieuwe formuleringen Johan Paul FLAMAC, a division of SIM 1 Overzicht Inleiding Activiteiten van FLAMAC High-throughput formulatie onderzoek

Nadere informatie

ATLANTIS GAMES BV. Frank Zijlmans, Managing Director. Innovatie en cross sectorale samenwerking door City of Imagineers

ATLANTIS GAMES BV. Frank Zijlmans, Managing Director. Innovatie en cross sectorale samenwerking door City of Imagineers ATLANTIS GAMES BV Frank Zijlmans, Managing Director Innovatie en cross sectorale samenwerking door City of Imagineers ATLANTIS GAMES BV Spin off van de NHTV op het gebied van game development, onderdeel

Nadere informatie

Niet-technische samenvatting 2015245. 1 Algemene gegevens. 2 Categorie van het project

Niet-technische samenvatting 2015245. 1 Algemene gegevens. 2 Categorie van het project Niet-technische samenvatting 2015245 1 Algemene gegevens 1.1 Titel van het project De rol van Nucleaire Hormoon Receptoren in de regulatie van het glucose- en lipidemetabolisme en de ontwikkeling van type

Nadere informatie

Mechatronica 4.0 maakt zorgbedden slim

Mechatronica 4.0 maakt zorgbedden slim Mechatronica 4.0 maakt zorgbedden slim Abstract: Flanders Make en Sirris stellen tijdens de Open Bedrijvendag een demo-opstelling voor van een slim bed. De ontwikkeling van dit bed verloopt in samenwerking

Nadere informatie

Niet-technische samenvatting Algemene gegevens. 2 Categorie van het project. Voedselallergie, melk, preventie, behandeling

Niet-technische samenvatting Algemene gegevens. 2 Categorie van het project. Voedselallergie, melk, preventie, behandeling Niet-technische samenvatting 2016605 1 Algemene gegevens 1.1 Titel van het project Het identificeren en karakteriseren van nieuwe concepten voor koemelkallergische patienten. 1.2 Looptijd van het project

Nadere informatie

Evaluatie National Contact Point-werking van het Vlaams Contactpunt Kaderprogramma

Evaluatie National Contact Point-werking van het Vlaams Contactpunt Kaderprogramma Evaluatie National Contact Point-werking van het Vlaams Contactpunt Kaderprogramma Departement Economie, Wetenschap en Innovatie Afdeling Strategie en Coördinatie Koning Albert II-laan 35 bus 10 1030 Brussel

Nadere informatie

Biologie inhouden (PO-havo/vwo): Evolutie

Biologie inhouden (PO-havo/vwo): Evolutie Biologie inhouden (PO-havo/vwo): Evolutie kerndoelen primair onderwijs kerndoelen onderbouw havo bovenbouw exameneenheden vwo bovenbouw exameneenheden 34: De leerlingen leren zorg te dragen voor de lichamelijke

Nadere informatie

intelligent software for monitoring centres

intelligent software for monitoring centres intelligent software for monitoring centres Waarom UMO? Binnen Europa en daarbuiten hebben landen te maken met de vergrijzing. Daardoor stijgt de zorgvraag in het komende decennium sterk. Hoe wordt die

Nadere informatie

Helpt het hulpmiddel?

Helpt het hulpmiddel? Helpt het hulpmiddel? Het belang van meten Zuyd, Lectoraat Autonomie en Participatie Faculteit Gezondheidszorg Dr. Ruth Dalemans, Prof. Sandra Beurskens 08-10-13 Doelstellingen van deze presentatie Inzicht

Nadere informatie

managing people meeting aspirations Natuurlijke groei

managing people meeting aspirations Natuurlijke groei managing people meeting aspirations Natuurlijke groei geloof Wij hebben een gemeenschappelijke visie pagina - managing people, meeting aspirations Vandaag verhoogt CPM de prestaties op elk niveau van uw

Nadere informatie

Vijf kansrijke gebieden

Vijf kansrijke gebieden N AT I O N A A L PROGRAMMA LONGONDERZOEK Een Leven Lang Longen Vijf kansrijke gebieden 1 Miljoen Nederlanders heeft dagelijks last van een chronische longziekte. Dat kan zo niet langer! adembenemend...

Nadere informatie

Examenprogramma scheikunde vwo

Examenprogramma scheikunde vwo Examenprogramma scheikunde vwo Het eindexamen Het eindexamen bestaat uit het centraal examen en het schoolexamen. Het examenprogramma bestaat uit de volgende domeinen: Domein A Vaardigheden Domein B Stoffen

Nadere informatie

Biodiversiteit, ecosysteemfuncties, en ecosysteemdiensten

Biodiversiteit, ecosysteemfuncties, en ecosysteemdiensten Biodiversiteit, ecosysteemfuncties, en ecosysteemdiensten Luc De Meester Lab. Aquatische Ecologie en Evolutiebiologie KULeuven Laboratorium Aquatische Ecologie en Evolutiebiologie Biodiversiteit: : en

Nadere informatie

Keuzedeel mbo. Zorg en technologie. gekoppeld aan één of meerdere kwalificaties mbo. Code K0137

Keuzedeel mbo. Zorg en technologie. gekoppeld aan één of meerdere kwalificaties mbo. Code K0137 Keuzedeel mbo Zorg en technologie gekoppeld aan één of meerdere kwalificaties mbo Code K0137 Penvoerder: Sectorkamer zorg, welzijn en sport Gevalideerd door: Sectorkamer Zorg, welzijn en sport Op: 26-11-2015

Nadere informatie

Communiceren over wetenschap. Geert Vanpaemel KU Leuven

Communiceren over wetenschap. Geert Vanpaemel KU Leuven Communiceren over wetenschap Geert Vanpaemel KU Leuven 1. Inleiding 2. Algemene aanpak 3. Tips & Tricks Negatieve berichtgeving Naamgeving pesticiden, herbiciden, insecticiden, biociden Onvoorziene ecologische

Nadere informatie

Commissie milieubeheer, volksgezondheid en voedselveiligheid. van de Commissie milieubeheer, volksgezondheid en voedselveiligheid

Commissie milieubeheer, volksgezondheid en voedselveiligheid. van de Commissie milieubeheer, volksgezondheid en voedselveiligheid Europees Parlement 2014-2019 Commissie milieubeheer, volksgezondheid en voedselveiligheid 14.7.2016 2015/2103(I) ONTWERPADVIES van de Commissie milieubeheer, volksgezondheid en voedselveiligheid aan de

Nadere informatie

Tabel competentiereferentiesysteem

Tabel competentiereferentiesysteem Bijlage 3 bij het ministerieel besluit van tot wijziging van het ministerieel besluit van 28 december 2001 tot uitvoering van sommige bepalingen van het koninklijk besluit van 30 maart 2001 tot regeling

Nadere informatie

Gezondheidsvaardigheden in de Nederlandse volwassen bevolking Het doel van het eerste deel van dit proefschrift, was te onderzoeken in hoeverre

Gezondheidsvaardigheden in de Nederlandse volwassen bevolking Het doel van het eerste deel van dit proefschrift, was te onderzoeken in hoeverre Samenvatting Inleiding In Nederland wordt van burgers verwacht dat zij een zelfstandige en verantwoordelijke rol vervullen met betrekking tot hun gezondheid en zorg. Dit is het gevolg van verschillende

Nadere informatie

Multi-Omics Analyses of the Molecular Physiology and Biotechnology of Escherichia Coli and Synechocystis sp. PCC6803 O. Borirak

Multi-Omics Analyses of the Molecular Physiology and Biotechnology of Escherichia Coli and Synechocystis sp. PCC6803 O. Borirak Multi-Omics Analyses of the Molecular Physiology and Biotechnology of Escherichia Coli and Synechocystis sp. PCC6803 O. Borirak Samenvatting O. BORIRAK Het hoofddoel van het onderzoek beschreven in dit

Nadere informatie

STUDIE INZAKE DE ONTWIKKELING VAN EEN REGISTRATIE-INSTRUMENT VOOR PALLIATIEVE ZORG

STUDIE INZAKE DE ONTWIKKELING VAN EEN REGISTRATIE-INSTRUMENT VOOR PALLIATIEVE ZORG Directoraat-Generaal Organisatie Gezondheidszorgvoorzieningen Cel Chronische, Ouderen- en Palliatieve Zorg Victor Hortaplein 40, bus 10 1060 Brussel STUDIE INZAKE DE ONTWIKKELING VAN EEN REGISTRATIE-INSTRUMENT

Nadere informatie

Aansluiting op het actuele curriculum (2014)

Aansluiting op het actuele curriculum (2014) Aansluiting op het actuele curriculum (2014) De verschillende modules van GLOBE lenen zich uitstekend om de leerlingen de verschillende eindtermen en kerndoelen aan te leren zoals die zijn opgesteld door

Nadere informatie

Toelichting bij de nieuwe organisatiestructuur van het OLV Ziekenhuis

Toelichting bij de nieuwe organisatiestructuur van het OLV Ziekenhuis Toelichting bij de nieuwe organisatiestructuur van het OLV Ziekenhuis Missie en strategie van het OLV Ziekenhuis Het OLV Ziekenhuis wil een patiëntgericht, lokaal verankerd ziekenhuis zijn met een internationale

Nadere informatie

Master in de seksuologie

Master in de seksuologie Master in de seksuologie Faculteit Geneeskunde Kiezen voor de opleiding seksuologie De seksuologie is een erg jonge wetenschap amper iets meer dan een eeuw oud, waarvan de ontwikkeling lang heeft geleden

Nadere informatie

VLAAMSE WETENSCHAPPELIJKE VERENIGING VOOR JEUGDGEZONDHEIDSZORG VZW STANDAARD MONDGEZONDHEID DR ROOS LEROY WETENSCHAPPELIJK MEDEWERKER VWVJ

VLAAMSE WETENSCHAPPELIJKE VERENIGING VOOR JEUGDGEZONDHEIDSZORG VZW STANDAARD MONDGEZONDHEID DR ROOS LEROY WETENSCHAPPELIJK MEDEWERKER VWVJ VLAAMSE WETENSCHAPPELIJKE VERENIGING VOOR JEUGDGEZONDHEIDSZORG VZW STANDAARD MONDGEZONDHEID VOOR HET CLB DR ROOS LEROY WETENSCHAPPELIJK MEDEWERKER VWVJ PROF DR KAREL HOPPENBROUWERS VOORZITTER VWVJ WOORD

Nadere informatie

Cover Page. The handle holds various files of this Leiden University dissertation.

Cover Page. The handle  holds various files of this Leiden University dissertation. Cover Page The handle http://hdl.handle.net/1887/38701 holds various files of this Leiden University dissertation. Author: Visschedijk, Johannes Hermanus Maria (Jan) Title: Fear of falling in older patients

Nadere informatie

TH-SCI Sales Capability Indicator. Best Peter Sales Representative

TH-SCI Sales Capability Indicator. Best Peter Sales Representative Best Peter Sales Representative TH-SCI Sales Capability Indicator Dit rapport werd gegenereerd op 03-09-2013 door White Alan van Brainwave Ltd.. De onderliggende data dateren van 24-07-2013. OVER DE SALES

Nadere informatie

Nederlandse samenvatting / Dutch summary

Nederlandse samenvatting / Dutch summary Eiwitbiomarkers voor klinische toepassingen in dikkedarmkanker Kanker van de dikke darm en de endeldarm (colorectaal carcinoom; CRC) vormt wereldwijd een belangrijk gezondheidsprobleem vanwege de hoge

Nadere informatie

Figuur overgenomen uit Value Based Healthcare prijsinschrijvingsdocumentatie van The Decision institute die hier ook opleidingen voor aanbieden.

Figuur overgenomen uit Value Based Healthcare prijsinschrijvingsdocumentatie van The Decision institute die hier ook opleidingen voor aanbieden. De waardebepaling van nieuwe producten en services in de zorg Het beantwoorden van de vraag of nieuwe producten en services in de zorg daadwerkelijk meerwaarde brengen is niet gemakkelijk. Er is een levendige

Nadere informatie

Living Labs. dr.ir. Elke den Ouden. Kennisevent Renovatie Hoofdgebouw TU/e Eindhoven, 27 september 2016

Living Labs. dr.ir. Elke den Ouden. Kennisevent Renovatie Hoofdgebouw TU/e Eindhoven, 27 september 2016 Living Labs Kennisevent Renovatie Hoofdgebouw TU/e Eindhoven, 27 september 2016 dr.ir. Elke den Ouden expertise in smart lighting & smart cities @ TU/e Where innovation starts TU/e Living Labs Een Living

Nadere informatie

Biologie inhouden (PO-havo/vwo): Instandhouding

Biologie inhouden (PO-havo/vwo): Instandhouding Biologie inhouden (PO-havo/vwo): Instandhouding kerndoelen primair onderwijs kerndoelen onderbouw havo bovenbouw exameneenheden vwo bovenbouw exameneenheden 34: De leerlingen leren zorg te dragen voor

Nadere informatie

Nederlandse samenvatting

Nederlandse samenvatting Nederlandse samenvatting 119 120 Samenvatting 121 Inleiding Vermoeidheid is een veel voorkomende klacht bij de ziekte sarcoïdose en is geassocieerd met een verminderde kwaliteit van leven. In de literatuur

Nadere informatie

Examenprogramma biologie havo

Examenprogramma biologie havo Bijlage 3 Examenprogramma biologie havo Het eindexamen Het eindexamen bestaat uit het centraal examen en het schoolexamen. Het examenprogramma bestaat uit de volgende domeinen: Domein A Vaardigheden Domein

Nadere informatie

NEDERLANDSE SAMENVATTING

NEDERLANDSE SAMENVATTING NEDERLANDSE SAMENVATTING 146 Klinische en immunologische aspecten van pretransplantatie bloedtransfusies Inleiding Bloedtransfusies worden in de meeste gevallen gegeven aan patiënten die een tekort hebben

Nadere informatie

Kun je met statistiek werkelijk alles bewijzen?

Kun je met statistiek werkelijk alles bewijzen? Kun je met statistiek werkelijk alles bewijzen? Geert Verbeke Biostatistisch Centrum, K.U.Leuven International Institute for Biostatistics and statistical Bioinformatics geert.verbeke@med.kuleuven.be http://perswww.kuleuven.be/geert

Nadere informatie

Geïntegreerd statistisch programma 2017 van het Interfederaal Instituut voor de Statistiek

Geïntegreerd statistisch programma 2017 van het Interfederaal Instituut voor de Statistiek Geïntegreerd statistisch programma 2017 van het Interfederaal Instituut voor de Statistiek 1. Inleiding Het samenwerkingsakkoord van 15 juli 2014 tussen de Federale Staat, het Vlaamse Gewest, het Waalse

Nadere informatie

Optimale zorg tegen lagere kosten. Het ziekenhuis van de toekomst

Optimale zorg tegen lagere kosten. Het ziekenhuis van de toekomst Optimale zorg tegen lagere kosten Het ziekenhuis van de toekomst 1 KIVI NIRIA Jaarcongres Onze visie en waarden Onze visie: Pioniersrol Siemens Energiezuinigheid Onze waarden: Innovatief Innovatief denken

Nadere informatie

EEN E-LEARNING PROGRAMMA VOOR

EEN E-LEARNING PROGRAMMA VOOR Departement Gezondheidszorg EEN E-LEARNING PROGRAMMA VOOR DELIRIUM Detroyer Elke Netwerksessie 4 december 2012 INLEIDING PROBLEEM DELIRIUM DELIRIUM: Bewustzijnstoornis met gedaalde aandacht, verandering

Nadere informatie

Pijler 1 - beslissingsondersteuning

Pijler 1 - beslissingsondersteuning praktischer 1 Pijler 1 - beslissingsondersteuning Beschrijving - Aanreiken van evidence-based informatie en richtlijnen; - Informeren van zorgverstrekkers; - Expertisebevordering; - Praktijkondersteuning;

Nadere informatie

Ontwikkelen van kwaliteitsindicatoren in de palliatieve zorg in Vlaanderen. Kathleen Leemans

Ontwikkelen van kwaliteitsindicatoren in de palliatieve zorg in Vlaanderen. Kathleen Leemans Ontwikkelen van kwaliteitsindicatoren in de palliatieve zorg in Vlaanderen Kathleen Leemans Ism. Federatie Palliatieve Zorg Vlaanderen Onderzoekers Kathleen Leemans, Onderzoeker Luc Deliens, Promotor Joachim

Nadere informatie

2 e Fontys Onderzoekscongres Onderzoek & Onderwijs :

2 e Fontys Onderzoekscongres Onderzoek & Onderwijs : 2 e Fontys Onderzoekscongres Onderzoek & Onderwijs : Onderzoek in de onderwijspraktijk van Fontys Wat doen we? Hoe gaat het? Wat levert het op? KEY NOTE: ANOUKE BAKX & JOS MONTULET Onderzoek binnen de

Nadere informatie

Farmacijfers 2016 België, een groeiende farmahub

Farmacijfers 2016 België, een groeiende farmahub Farmacijfers 2016 België, een groeiende farmahub 2016 in een oogopslag Groeiende en 1 2016 was opnieuw een bijzonder jaar voor de farmaceutische sector in België. Ons land versterkte haar positie als speler

Nadere informatie

Eindtermen voor de vervolgopleiding tot oncologie verpleegkundige

Eindtermen voor de vervolgopleiding tot oncologie verpleegkundige Eindtermen voor de vervolgopleiding tot oncologie verpleegkundige De beschrijving van de eindtermen voor de vervolgopleiding tot oncologie verpleegkundige is ontleend aan het deskundigheidsgebied van de

Nadere informatie

Nuon Helianthos. Een doorbraak in zonne-energie.

Nuon Helianthos. Een doorbraak in zonne-energie. Nuon Helianthos Een doorbraak in zonne-energie. 2 Nuon Helianthos Een doorbraak in zonne-energie. Nuon Helianthos 3 Een duurzame samenleving staat hoog op de politieke en maatschappelijke agenda. Een wezenlijke

Nadere informatie

Onderwijsonderzoek en onderwijspraktijk: samen apart

Onderwijsonderzoek en onderwijspraktijk: samen apart Onderwijsonderzoek en onderwijspraktijk: samen apart Studiedag Expertisenetwerk School of Education Brugge 21 oktober2010 Johan van Braak Johan.vanBraak@UGent.be Conclusies 1. Er is een kloof tussen onderwijsonderzoek

Nadere informatie

Competentie niveaus HHS TIS opleiding Werktuigbouwkunde

Competentie niveaus HHS TIS opleiding Werktuigbouwkunde Competentie niveaus HHS TIS opleiding Werktuigbouwkunde 1. BoE domeincompetentie Analyseren (minimaal niveau eind major W: 3) (toelichting: deze omschrijving komt uit de Bachelor of Engineering (BoE))

Nadere informatie

INNOVATION BY MAKING LEARNING BY DOING

INNOVATION BY MAKING LEARNING BY DOING INNOVATION BY MAKING LEARNING BY DOING 1 INNOVATION BY MAKING, LEARNING BY DOING Bij alles wat we doen, hanteren we deze twee principes. Innovation happens by making. The only way to learn innovation is

Nadere informatie

Examenprogramma biologie vwo

Examenprogramma biologie vwo Bijlage 4 Examenprogramma biologie vwo Het eindexamen Het eindexamen bestaat uit het centraal examen en het schoolexamen. Het examenprogramma bestaat uit de volgende domeinen: Domein A Vaardigheden Domein

Nadere informatie

NAAR EEN EUROPA VOOR ALLE LEEFTIJDEN

NAAR EEN EUROPA VOOR ALLE LEEFTIJDEN NL NAAR EEN EUROPA VOOR ALLE LEEFTIJDEN AGE- STANDPUNT IN HET KADER VAN HET 2007 - EUROPEES JAAR VAN GELIJKE KANSEN VOOR IEDEREEN The European Older People s Platform La Plate-forme européenne des Personnes

Nadere informatie

GEZONDHEIDSENQUETE 2013

GEZONDHEIDSENQUETE 2013 GEZONDHEIDSENQUETE 2013 RAPPORT 5: PREVENTIE Stefaan Demarest, Rana Charafeddine (ed.) Wetenschappelijk Instituut Volksgezondheid Operationele Directie Volksgezondheid en surveillance J. Wytsmanstraat

Nadere informatie

Competentieontwikkeling werkt!? De impact op inzetbaarheid en loopbaantevredenheid van medewerkers

Competentieontwikkeling werkt!? De impact op inzetbaarheid en loopbaantevredenheid van medewerkers Competentieontwikkeling werkt!? De impact op inzetbaarheid en loopbaantevredenheid van medewerkers Introductie Wat we (denken te) weten over competentieontwikkeling Middel tot het versterken van inzetbaarheid

Nadere informatie

Persbericht TEWATERLATING. FlanSea WAVE PIONEER Golfenergieconvertor

Persbericht TEWATERLATING. FlanSea WAVE PIONEER Golfenergieconvertor TEWATERLATING FlanSea WAVE PIONEER Golfenergieconvertor DINSDAG 23 APRIL 2013 VLIZ - Vlaams Intstituut voor de Zee WANDELAARKAAI 7, B-8400 OOSTENDE BELGIË Persbericht FlanSea WAVE PIONEER DE KRACHT VAN

Nadere informatie

Dutch Summary. Nederlandse Samenvatting

Dutch Summary. Nederlandse Samenvatting Dutch Summary Nederlandse Samenvatting Nederlandse samenvatting Voor het goed functioneren van een cel is het van groot belang dat de erfelijke informatie intact blijft. De integriteit van het DNA wordt

Nadere informatie

Van Samenhang naar Verbinding

Van Samenhang naar Verbinding Van Samenhang naar Verbinding Sogeti Page 2 VAN SAMENHANG NAAR VERBINDING Keuzes, keuzes, keuzes. Wie wordt niet horendol van alle technologische ontwikkelingen. Degene die het hoofd koel houdt is de winnaar.

Nadere informatie

Nederlandse samenvatting (dutch summary)

Nederlandse samenvatting (dutch summary) Nederlandse samenvatting (dutch summary) Private overstromingsmitigatie maatregelen in een omgeving met verander Ondanks de vele maatregelen die wereldwijd te beperken blijven overstromingen de meest voorkomende

Nadere informatie

Nederlandse samenvatting

Nederlandse samenvatting Nederlandse samenvatting Wereldwijd zijn meer dan 3 miljard mensen afhankelijk van biomassa brandstoffen zoals hout en houtskool om in hun dagelijkse energie behoefte te voorzien. Het gebruik van deze

Nadere informatie

Naar een optimale relatie tussen mens en werk

Naar een optimale relatie tussen mens en werk Naar een optimale relatie tussen mens en werk Wij optimaliseren de mens-werkrelatie In een veranderende omgeving kan uw bedrijf of organisatie niet achterblijven. Meer dan ooit wordt u uitgedaagd om de

Nadere informatie

Nederlandse Samenvatting

Nederlandse Samenvatting 11 Nederlandse Samenvatting Bij beslissingen over het al dan niet vergoeden van behandelingen wordt vaak gebruikt gemaakt van kosteneffectiviteitsanalyses, waarin de kosten worden afgezet tegen de baten.

Nadere informatie

Verstandelijke Beperking en Psychiatrie; praktijk richtlijnen

Verstandelijke Beperking en Psychiatrie; praktijk richtlijnen Verstandelijke Beperking en Psychiatrie; praktijk richtlijnen Congres Focus op Onderzoek, 22 juni 2015 Gerda de Kuijper, AVG/senior senior onderzoeker CVBP/UMCG Dederieke Festen AVG/senior onderzoeker

Nadere informatie

Postacademische opleiding. Offshore windenergie 2015-2016. Permanente vorming

Postacademische opleiding. Offshore windenergie 2015-2016. Permanente vorming Postacademische opleiding Offshore windenergie 2015-2016 Permanente vorming Tegen 2020 wil België 13% van haar energie uit hernieuwbare energiebronnen halen. Windenergie speelt daarin een cruciale rol.

Nadere informatie

Postacademische opleiding. Offshore windenergie 2015-2016. Permanente vorming

Postacademische opleiding. Offshore windenergie 2015-2016. Permanente vorming Postacademische opleiding Offshore windenergie 2015-2016 Permanente vorming Opleiding Deze opleiding biedt de mogelijkheid om je te verdiepen in de windenergie en kennis op te doen die specifiek is voor

Nadere informatie

Tabel 1. Ziektelast voor de 10 meest lastgevende ziektes, bij mannen en bij vrouwen, gemeten in het jaar 2000 DALY S (%) DALY S (%)

Tabel 1. Ziektelast voor de 10 meest lastgevende ziektes, bij mannen en bij vrouwen, gemeten in het jaar 2000 DALY S (%) DALY S (%) De bijdrage van de antroposofische eerstelijnszorg aan de vermindering van de Burden of disease in Nederland: een explorerende pilotstudy door Erik Baars In dit onderzoek werd de bijdrage van de antroposofische

Nadere informatie

VZP bij beginnende dementie. Myriam De Schynkel Dementiecoach

VZP bij beginnende dementie. Myriam De Schynkel Dementiecoach VZP bij beginnende dementie Myriam De Schynkel Dementiecoach Overzicht Context Wat kan je doen? Definitie VZP Timing VZP VZP in ziekenhuis: implementatie in verschillende trajecten: Diagnostiek, Cognufit,

Nadere informatie

De controller met ICT competenties

De controller met ICT competenties De controller met ICT competenties Whitepaper door Rob Berkhof Aangeboden door NIVE Opleidingen De controller met ICT competenties De huidige samenleving is nauwelijks meer voor te stellen zonder informatisering.

Nadere informatie

Gelijke Kansen en Diversiteit binnen het UZ Gent

Gelijke Kansen en Diversiteit binnen het UZ Gent Gelijke Kansen en Diversiteit binnen het UZ Gent 1. Missie - visie Gelijke Kansen en Diversiteit UZ Gent Het UZ Gent is een pluralistische instelling. De benadering van Gelijke Kansen en Diversiteit op

Nadere informatie

Cover Page. The handle holds various files of this Leiden University dissertation

Cover Page. The handle  holds various files of this Leiden University dissertation Cover Page The handle http://hdl.handle.net/1887/22286 holds various files of this Leiden University dissertation Author: Nezhinsky, A.E. Title: Pattern recognition in high-throughput zebrafish imaging

Nadere informatie

De stem van de patiënt in de ambulante chirurgie

De stem van de patiënt in de ambulante chirurgie De stem van de patiënt in de ambulante chirurgie Ilse Weeghmans Vlaams Patiëntenplatform vzw B.A.A.S. Congres 27 februari 2015 Neder-over-Heembeek Inhoud 1. Het Vlaams Patiëntenplatform vzw 2. Wat is een

Nadere informatie

waardoor een beroerte kan worden gezien als een chronische aandoening.

waardoor een beroerte kan worden gezien als een chronische aandoening. amenvatting Elk jaar krijgen in Nederland zo n 45.000 mensen een beroerte, ook wel CVA (Cerebro Vasculair Accident) genoemd. Ongeveer 60% van hen keert na opname in het ziekenhuis of revalidatiecentrum

Nadere informatie

CFD als tool voor de Fire Safety Engineer: case-study

CFD als tool voor de Fire Safety Engineer: case-study CFD als tool voor de Fire Safety Engineer: case-study ir. Xavier Deckers FESG Presentatie CFD in de bouw Actiflow seminar Presentatie FESG Wie zijn wij? Onafhankelijk studiebureau brandveiligheid, Gespecialiseerd

Nadere informatie

Ontwerponderzoek. Inleiding. Overzicht van het vakgebied. ir.arch. Isabelle M.M.J. Reymen 1

Ontwerponderzoek. Inleiding. Overzicht van het vakgebied. ir.arch. Isabelle M.M.J. Reymen 1 Reymen, I.M.M.J., "Ontwerponderzoek, in Hoofdstuk 6: Ontwerponderwijs- en onderzoek, in Vernieuwing in productontwikkeling, Strategie voor de toekomst, A.Korbijn. Stichting Toekomstbeeld der Techniek,

Nadere informatie

29/05/2013. ICF en indicering ICF

29/05/2013. ICF en indicering ICF en indicering 1 = International Classification of Functioning, disability and health World Health Organisation (2001) is complementair met ICD-10 Wat? Classificatie van gezondheids en gezondheidsgerelateerde

Nadere informatie

Transitie circulaire economie en stad in een ruimtelijke/stedenbouwkundige context

Transitie circulaire economie en stad in een ruimtelijke/stedenbouwkundige context Transitie circulaire economie en stad in een ruimtelijke/stedenbouwkundige context Een materialenbeleid als onderdeel van een beleid CE of beleid CE tout court moet ook een ruimtelijk beleid zijn (net

Nadere informatie

Deze vraagstelling is nader toegespitst op de volgende sub-vragen:

Deze vraagstelling is nader toegespitst op de volgende sub-vragen: Samenvatting Dit proefschrift gaat over ervaringen en leerprocessen in de ontwikkeling van de theorie en praktijk van Moreel Beraad als methode van ethiekondersteuning in de gezondheidszorg. Hoofdstuk

Nadere informatie