Eindrapport. Haalbaarheidsstudie Duurzame Koeling van Datacenters m.b.v. het Drinkwaternet en KWO. Agentschap NL NL Energie en Klimaat

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Eindrapport. Haalbaarheidsstudie Duurzame Koeling van Datacenters m.b.v. het Drinkwaternet en KWO. Agentschap NL NL Energie en Klimaat"

Transcriptie

1 Agentschap NL NL Energie en Klimaat Team Keten Efficiency Netwerk Bedrijven T.a.v. drs. F. van de Pas Postbus RE UTRECHT ICTroom Company BV Postbus AD Amsterdam Tokyostraat RB Lijnden ING KvK BTW NL B03 T +31 (0) F +31 (0) I Eindrapport Haalbaarheidsstudie Duurzame Koeling van Datacenters m.b.v. het Drinkwaternet en KWO Plaats : Lijnden Datum : 5 maart 2012 Projectnummer : Versie : V2.0 DC Consultant(s) : Eric Taen, Wim Elfert Accountmanager : Bert-Jan Woudenberg Engineering & Consultancy ICTroom Company B.V. Offerte

2 Inhoudsopgave 1 Gegevens Contactgegevens Project betrokkenen Document beheer De door ICTroom verzorgde haalbaarheidsstudie Aanleiding De haalbaarheidsstudie Vraagstelling Uitgangspunten Randvoorwaarden voor het gebruik van drinkwater als bron voor koeling... 8 Waternet... 8 VROM inspectie De technische afbakening van het haalbaarheidsonderzoek Onderzoekcriteria De systeembeschrijving Uitwerking onderzoek Rekenmodel voor een datacenter met een continue koellast van 1 MW Principeschema gecombineerde installatie Werkingsprincipe van de gecombineerde installatie Rekenmodel van het Drink Water Koel Systeem De uitkomsten van het rekenmodel De uitleg van de waardes in de grafieken De uitleg van de waardes in de grafieken Drinkwaterleidingdebiet P, koude, dc KWO Temperatuur drinkwater P, TSA, dw P, TSA, KWO Buitentemperatuur T, dw, Algemene opmerkingen over de uurlijkse berekening De grafische weergaves bij een koellast van 1 MW Alternatief 1: een datacenter met 2 MW koellast Rekenmodel voor een datacenter met een continue koellast van 2 MW Eisen Engineering & Consultancy ICTroom Company B.V. Pagina 2

3 8 Alternatief 2: een datacenter met 500 kw koellast Rekenmodel voor een datacenter met een continue koellast van 500 kw Eisen Het stapsgewijs opvoeren van de koellast naar 1 MW Stapsgewijs opvoeren van het koelvermogen van 250 naar kw Condities, metingen en berekeningen Koudeverlies tijdens het transport naar het datacenter Effect van opwarming drinkwater stroomafwaarts Aanpak en uitgangspunten Resultaten Discussie Investeringskosten Analyses en bevindingen Engineering & Consultancy ICTroom Company B.V. Pagina 3

4 1 Gegevens 1.1 Contactgegevens Opdrachtgever Opdrachtnemer Agentschap NL - NL Energie en Klimaat ICTroom Company BV Postbus 8242, 3502 RE Utrecht Postbus 9185, 1006 AD Amsterdam Croeselaan 15, 3521 BJ Utrecht Tokyostraat 27-29, 1175 RB Lijnden T (0) F (0) Project betrokkenen Naam Functie Bedrijf drs. Frerik van de Pas Adviseur Keten Efficieny Netwerk Bedrijven Agentschap NL Strategic Consultant ICTroom Company B.V Sen. Datacenter Engineer ICTroom Company B.V. ir. Stefan Mol Marketing coordinator Waternet Jan Willem Tellegen Managing Director Consortium Green IT jwt.greenitamsterdam.nl ir. Eric Taen Wim Elfert Engineering & Consultancy ICTroom Company B.V. Pagina 4

5 1.3 Document beheer Versie Datum Status Door V december 2011 Tussenrapportage Haalbaarheidsstudie V2.0 5 maart 2012 Eindrapport Haalbaarheidsstudie W. Elfert E. Taen W. Elfert E. Taen Engineering & Consultancy ICTroom Company B.V. Pagina 5

6 2 De door ICTroom verzorgde haalbaarheidsstudie 2.1 Aanleiding Door de explosieve groei van het aantal datacenters, de daarbinnen onder te brengen apparatuur en de daarmee gepaard gaande vraag naar energie voor het klimatiseren van deze apparatuur, is de vraag naar energie en de daarmee gepaard gaande uitstoot van CO2 in directe relatie tot deze centers in permanent stijgende lijn. In dat kader heeft ICTroom de opdracht gekregen om specifiek op datacenters gericht functioneel haalbaarheidsonderzoek te doen, naar de mogelijkheden tot het gebruik van de koude welke aanwezig is in het drinkwaterleidingnet, voor de koeling van centers. Deze haalbaarheidsstudie behelst een verkennende bedrijfseconomische, warmtetechnische en een indicatief cijfermatig onderbouwd onderzoek naar het gebruik van het (hoofd)waterleidingnet in combinatie met KWO (Koude- en Warmte Opslagsysteem) voor het duurzaam koelen van datacenters. ICTroom heeft hieraan, vanuit haar veeljarige expertise op het terrein van het ontwerpen, bouwen, installeren, beheren en financieren van energiezuinige datacenters, vanzelfsprekend gehoor gegeven. 2.2 De haalbaarheidsstudie In onze haalbaarheidsstudie is specifiek ingegaan op de vraag of koeling met behulp van het drinkwaternet gedurende het hele jaar zodanige bedrijfszekerheid garandeert, dat back-up (koel)systemen achterwege kunnen blijven. Omdat het drinkwaternet met name in de zomer te maken heeft met maximaal toelaatbare temperaturen, wordt mede gebruik gemaakt van de opslag van koude uit dit net, met behulp van een KWO installatie. Daarnaast is onderzocht hoe de koeling op basis van het drinkwaternet zich verhoudt tot een koeloplossing gebaseerd op indirecte vrije koeling. Tevens is onderzoek gedaan naar de minimale, maximale en optimale schaalgrootte voor het realiseren van de beoogde objecten en installaties, waarbij het samengaan van de vereiste technologische en planologische infrastructuren tot een bedrijfseconomisch acceptabel rendement dient te leiden. Daarbij is specifiek gerekend aan de bouwtechnische omvang van het datacenter, de ICT vermogens van de daarbinnen onder te brengen apparatuur, de (door)groeifaciliteiten, de omvang van de KWO installatie en het optimaal gebruik van duurzame en/of vrije koeling. Onderdeel van deze haalbaarheidsstudie vormen: De beschrijving van de uitgangspunten en randvoorwaarden voor dit onderzoek. De beschrijving van de systeemprincipes van het drinkwaterkoelsysteem (DWKS). Het dimensioneren van de systeemonderdelen van de KWO en de voor deze installatie vereiste pompen. De vereiste voorstudies en berekeningen inzake de thermische balans in de bodem (de KWO installatie). Het temperatuurverloop van het drinkwater, stroomafwaarts van het DWKS. De invloed van het koudeverlies over het koudetransport leidingwerk tussen het datacenter en het DWKS. Engineering & Consultancy ICTroom Company B.V. Pagina 6

7 2.3 Vraagstelling De kernvraag welke in ons onderzoek diepgaand in behandeling is genomen en is uitgewerkt luidt: Zijn hedendaagse, of nu te ontwikkelen datacenters geschikt, of geschikt te maken, om geheel over te stappen op het gebruik van KWO, door gebruik te maken van (winter)koude uit het drinkwaternet. 2.4 Uitgangspunten Binnen het kader van dit haalbaarheidsonderzoek zijn de volgende uitgangspunten gehanteerd: Een datacenter, gesitueerd in de directe nabijheid van een woonwijk of een kantoorlocatie. Het te projecteren datacenter dient binnen een straal van 300 meter van het (hoofd)waterleidingnet te liggen. De terugverdientijd van de investering in de installatie is gesteld op maximaal 30 jaar. Er dient optimaal gebruik te worden gemaakt van KWO. Het (optioneel) opwekken van de vereiste duurzame energie in de vorm van een windmolen of een biomassa centrale in de (directe) nabijheid van het te projecteren datacenter. Leidingwatertemperatuur: vanaf ca. 4 graden Celsius; bodemtemperatuur: 12 graden Celsius en opgemengd leidingwater mag niet warmer worden dan 22 graden Celsius. Engineering & Consultancy ICTroom Company B.V. Pagina 7

8 2.5 Randvoorwaarden voor het gebruik van drinkwater als bron voor koeling Uit het Uit het onderzoek Plantage De Sniep te Diemen Regeneratie WKO en koelen van drinkwater van Waternet zijn de volgende randvoorwaarden voor de toepassing van drinkwater als bron voor koeling overgenomen als uitgangspunt voor ons onderzoek. Waternet Pakket van eisen - Ongestoorde levering van drinkwater: 24/7. - Toegepast materiaal dat in contact komt met drinkwater moet voorzien zijn van een KIWA-ATA of gelijkwaardig keurmerk; - Geen bediening van afsluiters in de drinkwater stroom door derden; - De drinkwaterleidingen moeten aangelegd worden volgens de hygiëne code drinkwater; - Maximale druk ter plaatse van hoofdleiding (circa 280 kpa) en geen drukstoten/schommelingen; - De minimumtemperatuur van het afgekoelde drinkwater, al dan niet gemengd met nietafgekoeld water, is 10 C; 1 - Buiten het "seizoen" mag er geen stilstaand drinkwater optreden in de installatie voor warmteoverdracht; 2 - Beperkte toename van weerstand in het distributienet. Pakket van wensen - Zo weinig mogelijk fluctuatie van de drinkwatertemperatuur, in verband met klantcomfort; - Monitoring van het temperatuur effect (temperatuur, S.I., etc.); - Warmteoverdracht / afkoelen van drinkwater in de lente of herfst bij warm weer; - Beperkte bedieningshandelingen in verband met onderhoud. VROM inspectie Aan VROM inspectie is een reactie gevraagd op het plan voor warmtewinning uit drinkwater. 3 In een overleg hierover stelde Dhr. Wetsteyn van VROM inspectie dat het garanderen van waterkwaliteit en leveringszekerheid voorop staan. De verantwoordelijkheid hiervoor ligt bij Waternet. Er zijn vier aandachtspunten benoemd: A. Mate van afkoeling drinkwater (Temperatuurverschil) B. Waterkwaliteit C. Veiligheid en leveringszekerheid D. Beheersplannen. 1 Wanneer drinkwater uit grondwater wordt geproduceerd, resulteert dat gewoonlijk in een af-pomp drinkwatertemperatuur van circa graden Celsius. 2 Warmteoverdracht zal niet continu / het jaar rond plaats vinden, maar gedurende een bepaalde periode in de warme maanden. Met seizoen wordt de periode bedoelt dat de installatie voor warmteoverdracht in bedrijf is. 3 Overleg met Frans Wetsteyn van VROM inspectie, 17 augustus 2010, Weesperkarspel. Engineering & Consultancy ICTroom Company B.V. Pagina 8

9 A. Mate van afkoeling (temperatuurverschil) De maximum temperatuur van drinkwater (25 C) is vastgelegd. Er is momenteel geen regelgeving omtrent de mate van afkoeling van drinkwater. Hydreco (zie bijlage 1) realiseert momenteel een project waarbij warmte uit ruw (grond-) water wordt gewonnen en heeft hiervoor aan VROM inspectie gevraagd of een halve graad afkoeling van ruw water is toegestaan. Dit is door VROM inspectie gehonoreerd. Er zijn geen argumenten in de regelgeving tegen de gewenste temperatuurverlaging van drinkwater tot 10 C door Waternet. Dhr. Wetsteyn zal dit nog navragen. B. Waterkwaliteit - Contaminatie van drinkwater voorkomen: veiligheidsmaatregelen in het ontwerp en tijdens exploitatie (beheersplannen). - Opstellen van een plan voor monitoring van waterkwaliteitparameters: temperatuur, microbiologie,. Opstellen van een plan en uitvoeren van monitoring in samenwerking met het Waterlaboratorium. - De warmtewisselaar moet voldoen aan de eisen van KIWA-ATA. Nagaan in hoeverre de benodigde warmtewisselaar gevoelig is voor biofilmvorming, mede met het oog op wisselende debieten en tijdelijke stilstand. Zo nodig maatregelen nemen ter voorkoming / monitoring van biofilmvorming in de warmtewisselaar. - Wens: voorkomen van snelle temperatuurwisselingen in de hoofddistributieleiding. C. Veiligheid en leveringszekerheid Met het oog op leveringszekerheid en drinkwaterveiligheid moet de integriteit van de drinkwaterinstallatie gewaarborgd zijn. Hiervoor volstaan de eisen zoals die zijn gesteld in het programma BeNeWater. In dit kader wordt Eneco gezien als derde, zoals ook andere derde partijen toegang kunnen krijgen tot, of werkzaamheden uitvoeren aan drinkwaterinstallaties. Als de installatie voor warmteoverdracht uit drinkwater in de technische ruimte van Eneco komt te staan, dan gelden voor deze gehele technische ruimte de eisen die vanuit BeNeWater worden gesteld aan een ruimte waarin een drinkwaterinstallatie staat opgesteld. D. Beheersplannen Er zullen beheersplannen opgesteld moeten worden voor: - Calamiteiten of storing aan Waternet-zijde; - Calamiteiten of storing aan Eneco-zijde; - In- en uitbedrijfname van de installatie voor warmteoverdracht. Engineering & Consultancy ICTroom Company B.V. Pagina 9

10 2.6 De technische afbakening van het haalbaarheidsonderzoek Een koude transfersysteem dat koude uit de drinkwatertransportleiding wint. Een lange termijn energieopslag in de vorm van een KWO systeem. Een koude transportleiding met een gelimiteerde lengte tussen het koude innamepunt en de koelinstallatie van het datacenter. Een aansluiting op het openbare energienet (of locaal opgewekte duurzame energie) ten behoeve van de voeding van de koelinstallatie. De eisen welke vanuit de richtlijnen voor drinkwatervoorzieningen aan de installatie worden gesteld. De operationele condities, waaronder het temperatuurverloop in de drinkwatertransportleiding, gemeten over een jaar. De schaalgrote van de koudewinconfiguratie, bepaald door het beschikbare transportdebiet en de voorgeschreven boven- en ondergrens van de drinkwatertemperatuur. Onderhouds- en beheerkosten en de levensduur van de installatie. 2.7 Onderzoekcriteria Het op hoofdlijnen bepalen van de vereiste installatietechnische configuratie, welke voldoet aan de eisen welke worden gesteld aan een drinkwatervoorziening. De bepaling van het koelvermogen van het systeem en de jaarlijks hoeveelheid winbare koude, waarbij is gekeken naar: De te verwachten / vereiste toe- en afvoertemperatuur. Het jaarlijkse temperatuurverloop in de drinkwaterstransportleiding. Het temperatuurverlies in het Terug Stroom Apparaat (TSA). De voorgeschreven boven- en ondergrens van de drinkwatertemperatuur. Het beschikbare waterdebiet. De te hanteren uitgangspunten voor drinkwatersystemen (waaronder de materiaalkeuze). Engineering & Consultancy ICTroom Company B.V. Pagina 10

11 3 De systeembeschrijving Het drinkwaterkoelsysteem (DWKS) haalt kortgezegd koude uit de drinkwaterleiding en gebruikt deze koude voor de koeling van het datacenter. Het koelwater mag maximaal 22 o C zijn om voldoende koeling te genereren voor het datacenter. Uit het onderzoek Temperatuurmetingen Diemen-Noord van Waternet komt naar voren dat gedurende de zomer de temperatuur van het drinkwater boven de maximale koeltemperatuur komt. Om toch koeling te kunnen leveren aan het datacenter gedurende deze warmere periodes wordt een koude- en warmteopslag systeem (KWO) toegepast. In de warmere periodes wordt dus koude uit het KWO systeem gebruikt. Het KWO systeem zal gedurende de koudere periodes geladen worden, wanneer er een overschot aan koude in het drinkwater aanwezig is. De drinkwaterleiding is dus ook de koude bron voor het laden van het KWO systeem. Het DWKS bestaat daarom uit verschillende systeemonderdelen: 1. Koudenet incl. pompen om koude te transporteren van de drinkwaterleiding naar het datacenter 2. Warmtewisselaar oftewel terugstroomapparaat (TSA) om koude tussen het drinkwaternet en koudenet over te dragen 3. Warmte- en koudeopslag systeem, incl. TSA, die in de warmere periodes het datacenter van koude voorziet 4. Buffervat ter garantie van een bepaalde bedrijfsduur van de (bron)pompen. Het buffervat wordt met name ingezet om de levensduur van de pompen niet te verminderen door te vaak aan- en uitschakelen. Om aan de randvoorwaarden voor de toepassing van drinkwater als bron voor koeling te voldoen is er uitgegaan van een dubbelwandige warmtewisselaar, pompen voor drinkwater en leidingen geschikt voor het transport van drinkwater. Bovendien is er een post veiligheidsvoorzieningen opgenomen voor extra kosten. Engineering & Consultancy ICTroom Company B.V. Pagina 11

12 4 Uitwerking onderzoek Het drinkwaterkoelsysteem (DWKS) werkt als koudeopwekker voor een te koelen object. Koude wordt onttrokken aan een drinkwatertoevoerleiding via een TSA met dubbele scheidingswand. Een deel van de koude wordt gedurende het jaar opgeslagen in een ondergrondse koude en warmteopslagsysteem KWO via een TSA. Het systeem is gedimensioneerd om continu kw koude te leveren door middel van water met een temperatuurtraject van graden Celsius. In dit rapport is opgenomen: De uitgangspunten. De beschrijving van het systeemprincipe. De dimensionering van de KWO en de pompen. De thermische balans in de bodem. Het maximaal haalbaar continu koelvermogen van deze drinkwaterleiding; De ontwikkeling van temperatuurverloop van het drinkwater stroomafwaarts van het DWKS; De invloed van koudeverlies over het koudetransportleidingwerk tussen het drinkwaterkoelsysteem en het datacenter en vice versa. Engineering & Consultancy ICTroom Company B.V. Pagina 12

13 4.1 Rekenmodel voor een datacenter met een continue koellast van 1 MW Het door ons verzorgde haalbaarheidsonderzoek richt zich niet specifiek op één datacenters of op één specifieke omgeving. Echter om waardes te kunnen bepalen en vergelijkingen te kunnen maken hebben wij een NDC (Norm Data Center) gedefinieerd met een continue koellast van 1 MW(th). Norm Data Center NDC Datacenter koelvraag continu : kw(th) koelvermogen Watertemperatuur naar datacenter : 22 C Watertemperatuur vanuit datacenter : 30 C Waterdebiet datacenter : 108 m 3 /h Uittredetemperatuur van het koelwater uit de drinkwaterleiding : tussen de 3 C en 22 C Intredetemperatuur van het koelwater in de drinkwaterleiding : maximaal 22 C Debiet van het drinkwater : variërend tussen 170 en 615 m 3 /h* Drinkwater intrede temperatuur : tussen 3 en 22 C KWO temperatuur warme bron : 18 C KWO temperatuur koude bron : 10 C KWO waterdebiet : maximaal 100 m 3 /h TSA drinkwater : kw Debiet drinkwaterpomp in bypass : maximaal 150 m 3 /h Debiet pomp aan systeemzijde : maximaal 150 m 3 /h Buffervat : 2,5% van het KWO bronpompdebiet gedurende 1 uur * Bron: Rapportage Temperatuurmetingen Diemen-Noord (Waternet, 14 februari 2011) Engineering & Consultancy ICTroom Company B.V. Pagina 13

14 4.2 Principeschema gecombineerde installatie TT2 dwks,2 M TT1 dc, Buffer vat dwks,1 dc,1 FT1 30 TT3 dwks,0 dc,0 TT7 TSA bronpompen FT3 TT8 FT2 TT5 TSA TT4 pomp2 drinkwaterpomp TT6 dw,0 4.3 Werkingsprincipe van de gecombineerde installatie 1. Het drinkwaterkoelsysteem (DWKS) werkt als koudeopwekker voor het datacenter. 2. Koude wordt hierbij onttrokken aan een drinkwatertoevoerleiding via een warmtewisselaar (TSA) met dubbele scheidingswand. 3. Deze TSA zal in een bypass van de drinkwaterleiding geplaatst worden. 4. Een deel van de koude wordt gedurende het jaar opgeslagen in een ondergrondse koude en warmteopslagsysteem KWO via een TSA. 5. Het systeem is gedimensioneerd om continu 1000 kw koude te leveren aan het datacenter door middel van water met een temperatuurtraject van 30 o C-22 o C. 6. Een regeling zorgt dat de koeling primaire door het drinkwater geleverd wordt. 7. Als de drinkwatertemperatuur koud genoeg is wordt zowel het datacenter als het KWO systeem gekoeld door het drinkwater. 8. Als het drinkwater te warm wordt dan wordt koude geleverd vanuit het KWO systeem. 9. De bronpompen en KWO systeempompen worden geregeld om de maximale injectietemperatuur voor de warme bron TT7 van 25 C te bewaken. 10. De drinkwaterpomp en pomp2 worden geregeld om de maximumtemperatuur van het drinkwater TT4 van 22 C te bewaken. Engineering & Consultancy ICTroom Company B.V. Pagina 14

15 4.4 Rekenmodel van het Drink Water Koel Systeem Om te bepalen of er voldoende koelvermogen en koelenergie in de drinkwaterleiding aanwezig is gedurende het volledige jaar, is er een berekening op uurbasis gemaakt, voor de schatting van de debieten en vermogens in het systeem gedurende een jaar. Deze berekening van de koelpotentie m.b.t. de drinkwaterleiding is gekoppeld aan een constante vermogensvraag van 1 MW(th), zoals vereist voor het Norm Data Center. 4.5 De uitkomsten van het rekenmodel Het rekenmodel berekent gedurende elk uur van het jaar op volgorde de volgende gegevens: - Het drinkwaterleidingdebiet - Het drinkwaterbypass pompdebiet - De temperatuur van het drinkwater (op basis van documentatie) - De temperatuur water vanaf datacenter - De setpointtemperatuur van het water naar het datacenter - Het debiet van het datacenter koelwater - De koudevraag van het datacenter - De setpoint van de maximale temperatuur van het drinkwater bij uittrede uit de TSA - Het beschikbaar koelvermogen van het drinkwater - Het aandeel van koelvraag vanuit datacenter, te dekken door het drinkwater Indien van toepassing: koelen van het datacenter met drinkwater o Benodigd systeemwater debiet door het drinkwater van de TSA en resulterend systeemwater uittredetemperatuur (door iteratie). o Koude onttrokken uit drinkwater en resulterende temperatuur drinkwater uittrede TSA Indien van toepassing: koelen van het datacenter met KWO o Resterende koelvraag nog niet gedekt door koelen met drinkwater o Benodigd debiet KWO systeem (op basis van temperatuur 12 C) o Benodigd debiet bronpompen (intrede KWO max 25 C) o Resulterende temperatuur water retour naar datacenter Engineering & Consultancy ICTroom Company B.V. Pagina 15

16 Indien van toepassing: koude laden met KWO o Koelvermogen gevraagd door KWO o Debiet KWO systeem, debiet over drinkwater TSA en resulterende drinkwater TSA ingang en uitgangtemperatuur in combinatie met koeling datacenter (benadering van deze variabelen met behulp van twee iteraties) o Correctie op het waterdebiet over de drinkwater TSA om een restverschil tussen de warmtestroom over de drinkwater TSA en de som van de warmtestromen KWO en datacenter dat uit voorgaande iteraties ontstaat te corrigeren. Hierdoor wordt een fout van maximaal ongeveer +1,5% geïntroduceerd in het berekende koelvermogen voor het datacenter, waardoor dit vermogen iets hoger uitkomt dan in werkelijkheid. Dit is in de grafiek te zien als kleine fluctuatie van het geleverde koelvermogen aan het datacenter tijdens koude laden van de KWO. De energiebalans van het gehele systeem wordt gehandhaafd. - Berekening van de verschillende vermogens, waterdebieten, temperaturen en de koude inhoud van de KWO in de tijd, ten behoeve van de grafieken en uitvoer van de berekening De berekeningen resulteren in de grafieken zoals weergegeven in hoofdstuk 6. Hier staan de grafische weergaves van de doorrekening op uurbasis van het basissysteem, voor het continu koelen van het Norm Data Center van 1 MW op C over verschillende tijdperiodes. In deze grafieken worden krommes weergegeven met de ontwikkeling in de tijd van verschillende relevante grootheden. Deze worden toegelicht in de volgende paragrafen. Engineering & Consultancy ICTroom Company B.V. Pagina 16

17 5 De uitleg van de waardes in de grafieken 5.1 De uitleg van de waardes in de grafieken Drinkwaterleidingdebiet Het drinkwaterdebiet varieert in de tijd conform de opgave in de documentatie voor het dagverloop, en volgens dit patroon dagelijks doorgetrokken in het hele jaar. Het debiet is weergegeven met een dunne paarse lijn op linker as. P, koude, dc De zwarte, dikke lijn geeft het verloop van het vermogen weer in kw thermisch dat wordt onttrokken aan de koelwaterstroom van het datacenter. Een positieve waarde betekent dat warmte van de koelwaterstroom wordt opgenomen in het systeem. Deze warmte wordt vervolgens ofwel richting het KWO systeem afgegeven, ofwel richting het drinkwater. In de grafiek is zichtbaar dat het koelvermogen op het koelwater van het datacenter constant is, conform de invoer voor deze berekening. KWO De dikke, groene lijn geeft de koude-inhoud van het KWO systeem weer in MWh thermisch. Als er netto koude in het KWO systeem is opgeslagen is de lijn negatief, en andersom. Te zien is dat deze lijn een helling vormt, daarna een tijd lang horizontaal, en vervolgens geleidelijk terugloopt naar boven. Hieruit blijkt respectievelijk het aan/uit karakter van het koudelaadproces zodra de drinkwatertemperatuur lager dan 6 C wordt, de periode dat de KWO niet meer geladen wordt, maar er nog voldoende koude kan worden onttrokken aan de drinkwaterleiding om te koelen, en geleidelijk het invoegen van de KWO wanneer de drinkwatertemperatuur te hoog wordt om het datacenter (volledig) mee te koelen. Omdat de lijn aan het eind van de grafiek lager eindigt dat de uitgangspositie is er sprak van een koudeoverschot in de KWO. Dat betekent dat het systeem voldoende koude kan laden om de thermische balans te behouden. Het netto koudeoverschot kan in opvolgende jaren zonder meer worden goed gemaakt door minder koude op te slaan. Een eventueel netto koudetekort betekent echter dat er wellicht extra koelvermogen (koeltoren) moet worden toegevoegd. Door de omvang van de bronpompen van het KWO systeem groter te kiezen in combinatie met een grotere drinkwaterpomp kan binnen zekere grenzen de koudelaadcapaciteit van het systeem worden afgestemd op de vraag. Temperatuur drinkwater De temperatuur van het drinkwater na het drinkwaterkoudestation is een functie van het drinkwaterdebiet en het vermogen dat vanuit het station wordt overgedragen op het deel van het drinkwater dat door de drinkwaterbypasspomp over de warmtewisselaar wordt gevoerd. Het vermogen dat wordt overgedragen op het drinkwater wordt geregeld op de temperatuur van het bypasswater na de warmtewisselaar. De regeling zorgt dat het drinkwater nergens in het systeem warmer wordt dan 22 C +- 1 C. Het wordt aangenomen dat die temperatuurgrens een goed uitgangspunt is om te voorkomen dat het drinkwater te warm wordt. P, TSA, dw De bruine, dikke lijn geeft het berekende thermische vermogen over de drinkwaterwarmtewisselaar weer. Positief betekent dat warmte wordt geleverd aan het drinkwater. Deze lijn is op enig moment gelijk aan de som van de warmte die wordt afgegeven door de KWO en de warmte die wordt afgegeven door het koelwater van het datacenter. Te zien is dat de lijn maximaal is in de winterperiode wanneer zowel de KWO aan het koude laden is, en het datacenter gekoeld wordt door drinkwater. Naarmate de drinkwatertemperatuur oploopt tot maximaal 22 C is te zien dat deze lijn naar nul gaat. Wanneer de drinkwatertemperatuur 22 C is, is er geen warmteoverdracht naar het drinkwater meer mogelijk om te voorkomen dat het drinkwater warmer wordt dan 22 C. Engineering & Consultancy ICTroom Company B.V. Pagina 17

18 P, TSA, KWO De dikke grijsblauwe lijn geeft het berekende vermogen over de warmtewisselaar van het KWO systeem weer. Positief betekent dat warmte wordt geleverd aan het KWO systeem. In de grafiek is te zien dat het KWO systeem koude opneemt gedurende de periode van koude laden in de winter, en dat er warmte wordt opgenomen gedurende de periode in de winter dat de drinkwatertemperatuur op begint te lopen. Het KWO systeem levert alle benodigde koude die niet door de drinkwatertsa kan worden geleverd aan het datacenter. Buitentemperatuur De dunne oranje lijn geeft de buitentemperatuur weer. De buitentemperatuur is opgenomen ter informatie maar wordt in de berekening nergens voor gebruikt. Het rekenmodel kan echter nog worden uitgebreid om bijvoorbeeld ook warmteverlies in transportleidingen op het buffervat mee te nemen. In dat geval zal de buitenluchttemperatuur in combinatie met eventueel windsnelheid en zoninstraling kunnen worden meegenomen in de berekening. T, dw, 2 Deze lijn toont de drinkwatertemperatuur in de waterleiding gemeten stroomafwaarts op korte afstand van het drinkwaterkoelstation. Er wordt uitgegaan van volledige menging van het bypasswater en het drinkwater in de hoofdleiding. Een belangrijke controle van de berekening is de vaststelling dat deze temperatuur niet hoger dan de gewenste 22 C wordt. Algemene opmerkingen over de uurlijkse berekening In deze uurlijkse berekening (en alle volgende in dit rapport ook) is voorgeschreven dat het KWO systeem bij een voldoende lage drinkwatertemperatuur altijd maximaal koude laadt. In de praktijk zal dit kunnen worden afgestemd op de verwachtte koudevraag van het datacenter. Bijvoorbeeld: er kan maximaal geladen worden totdat evenveel koude is geladen als in het vorige jaar is geleverd vanuit de KWO, plus of minus het eventuele koudetekort of overschot van het vorige jaar. Op die manier wordt de thermische balans elk jaar gecorrigeerd. Voor deze toepassing is het niet nodig dat de KWO reeds geladen is met koude voordat het systeem onder volle belasting gebruikt kan worden voor het koelen van het datacenter. De natuurlijke bodemwatemperatuur van 8 a 11 C is namelijk al ruim koud genoeg om de koelvraag te dekken onder de bestudeerde condities. Het laden van koude in de bodem is dus puur nodig om de thermische balans te bewaken (wettelijke plicht). Formeel moet de thermische balans over een 5 jarige periode worden gehandhaafd. Met het voorgestelde systeem kan de thermische balans waarschijnlijk elk jaar goed gemaakt worden, met uitzondering van de eerder besproken variant met een kw datacenter en een lange serie van extreem warme winters. Onder dat soort extreme omstandigheden zou het mogelijk kunnen zijn dat er additionele voorzieningen moeten worden getroffen voor het laden van koude ter handhaving van de thermische balans. Engineering & Consultancy ICTroom Company B.V. Pagina 18

19 6 De grafische weergaves bij een koellast van 1 MW Grafische weergave van tijdgerelateerde resultaten en berekeningen, over verschillende tijdperiodes, t.b.v. een datacenter met een continue koellast van 1 MW (het Norm Data Center). Drinkwater + KWO als koudebron jaarsimulatie 1MW datacenter kw(th) of MWh(th) of m³/h Temperatuur C drinkwaterleidingdebiet m³/h P,TSA,dw kw(th) P,koude,dc kw(th) P,TSA,KWO kw(th) KWO MWh(th) Buitentemperatuur C Temperatuur drinkwater C T,dw,2 C Engineering & Consultancy ICTroom Company B.V. Pagina 19

20 Vervolg 1: de grafische weergave van tijdgerelateerde resultaten en berekeningen, over verschillende tijdperiodes, t.b.v. een datacenter met een continue koellast van 1 MW. Drinkwater + KWO als koudebron 1MW datacenter 2e helft van december kw(th) of MWh(th) of m³/h Temperatuur C drinkwaterleidingdebiet m³/h P,TSA,dw kw(th) P,koude,dc kw(th) P,TSA,KWO kw(th) KWO MWh(th) Buitentemperatuur C Temperatuur drinkwater C T,dw,2 C Engineering & Consultancy ICTroom Company B.V. Pagina 20

Energievisie bedrijventerrein t Zevenhuis te Hoorn

Energievisie bedrijventerrein t Zevenhuis te Hoorn Energievisie bedrijventerrein t Zevenhuis te Hoorn Datum: 8 februari 2012 Projectnummer: 12124 Status: Definitief Opdrachtgever: Milieudienst Westfriesland Nieuwe Steen 2 B401 1625 HV HOORN Postbus 2095

Nadere informatie

Energieagenda vraagt om nieuw bodembeleid

Energieagenda vraagt om nieuw bodembeleid Energieagenda vraagt om nieuw bodembeleid Duurzame glastuinbouw met Warmte/Koude Opslag, WKK en Zeer Lage Temperatuur Verwarming Dit rapport werd in opdracht van InnovatieNetwerk en Stichting Innovatie

Nadere informatie

De stooklijn onder het mes

De stooklijn onder het mes De stooklijn onder het mes Optimalisering van installaties in de gezondheidszorg >> Als het gaat om energie en klimaat Inleiding en inhoud Deze brochure geeft u inzicht in actuele kennis en ervaringen

Nadere informatie

Water als bron van duurzame energie. Inspiratieatlas van mogelijkheden

Water als bron van duurzame energie. Inspiratieatlas van mogelijkheden Water als bron van duurzame energie Inspiratieatlas van mogelijkheden Deltares augustus 2008 2 Water als bron van duurzame energie Inhoud Inhoud 3 Voorwoord 5 Opgewekt uit water 7 1. Beschrijving van technieken

Nadere informatie

Energiebesparing door best beschikbare technieken voor koeling van serverruimtes

Energiebesparing door best beschikbare technieken voor koeling van serverruimtes Energiebesparing door best beschikbare technieken voor koeling van serverruimtes Rapport CE Delft, oktober 2014 Opgesteld door: M.R. (Maarten) Afman A.H. (Anouk) van Grinsven A. (Ab) de Buck Energiebesparing

Nadere informatie

Energie-eiland, de haalbaarheid van drie verschillende opties van energieopslag voor Nederland

Energie-eiland, de haalbaarheid van drie verschillende opties van energieopslag voor Nederland Energie-eiland, de haalbaarheid van drie verschillende opties van energieopslag voor Nederland W.W. de Boer (KEMA) F.J. Verheij (KEMA) N. Moldovan (KEMA) W. van der Veen (KEMA) F. Groeman (KEMA) M. Schrijner

Nadere informatie

Haalbaarheidsonderzoek Milieukeur Datacenterkoeling

Haalbaarheidsonderzoek Milieukeur Datacenterkoeling Haalbaarheidsonderzoek Milieukeur Datacenterkoeling EINDRAPPORT CREM-project nr. 10.E45 Marcel van Westerhoven (uitvoering) Drs. Victor de Lange (projectleiding) Amsterdam, 23 juni 2010 CREM BV Spuistraat

Nadere informatie

Duurzame Energie bedrijfsbezoeken

Duurzame Energie bedrijfsbezoeken Duurzame Energie bedrijfsbezoeken 2009 J.H. Gielen, maart 2010 C point Horst Hoofdstukken 1. Opdracht, aanmelding en planning... 2 1.1 Opdracht... 2 1.2 Aanmeldingen en extra werving... 2 1.3 Selectie...

Nadere informatie

De wereld verandert Stappenplan Duurzame Energie Achter de Meter (DEAM) in opdracht van

De wereld verandert Stappenplan Duurzame Energie Achter de Meter (DEAM) in opdracht van De wereld verandert Stappenplan Duurzame Energie Achter de Meter (DEAM) in opdracht van 18 juni 2003 Wegwijzer (klik op de gekleurde teksten) Inleiding Als projectontwikkelaar wilt U op een locatie gaan

Nadere informatie

Broodbakkerijen en brooden banketbakkerijen

Broodbakkerijen en brooden banketbakkerijen I n f o M i l > D u u r z a m e O n t w i k k e l i n g > E n e r g i e Broodbakkerijen en brooden banketbakkerijen Ten behoeve van energie in de milieuvergunning In opdracht van Inhoud 1. Inleiding 5

Nadere informatie

De performance van de drie demo-kassen op het Innovatie en Demo Centrum

De performance van de drie demo-kassen op het Innovatie en Demo Centrum De performance van de drie demo-kassen op het Innovatie en Demo Centrum H.F. de Zwart SunergieKas ZonWindKas FlowdeckKas Rapport GTB-1030 2010 Wageningen, Wageningen UR Glastuinbouw Alle rechten voorbehouden.

Nadere informatie

FAQ Warmtepomp met Warmte- Koude Opslag (WKO)

FAQ Warmtepomp met Warmte- Koude Opslag (WKO) FAQ Warmtepomp met Warmte- Koude Opslag (WKO) 17 februari 2010 Door: Projectgroep DEPW In samenwerking met: Werkgroep Energie van Meerstad de Haas & Partners AM Energy Auteurs: Frans de Haas (de Haas &

Nadere informatie

Technisch bestek voor aanbesteding Cell Broadcast burgeralarmering

Technisch bestek voor aanbesteding Cell Broadcast burgeralarmering Technisch bestek voor aanbesteding Cell Broadcast burgeralarmering FINAL VERSION Projectnummer: 2007.079 Datum: Utrecht, 16 maart 2008 Contactpersoon: Dr. ir. ing. Rudi Bekkers Tel. 030-2150594 Auteurs:

Nadere informatie

Energiebesparing in de Industrie

Energiebesparing in de Industrie Kenniscentrum Design en Technologie Energiebesparing in de Industrie Vademecum energiebesparingsmaatregelen in bestaande bedrijven Kom verder. Saxion. saxion.nl/energiebesparing Het project Energie Prestatie

Nadere informatie

SKB-project WKO waar voor je geld! - De Praktijk -

SKB-project WKO waar voor je geld! - De Praktijk - SKB-project WKO waar voor je geld! SKB-project WKO waar voor je geld! Januari 2014 Hoofdauteurs OD NZKG/ Marlies Lambregts en Patrick Teunissen Co-auteurs IF Technology/ Marc Koenders en DWA/ Hans Buitenhuis

Nadere informatie

rapport ENERGO-project

rapport ENERGO-project rapport ENERGO-project PZEM rijkswaterstaat BIBLIOTHEEK BOUWDIENST RUKSVVATERSTAAT m l J a. ^ M * BIBLIOTHEEK Bouwdienst Rijkswaxcrstaat Po&uVue 20.000 3502 LA Utfccht Voorstudie Proefproject ENERGO Een

Nadere informatie

Effecten van de afschaffing van NO x - emissiehandel

Effecten van de afschaffing van NO x - emissiehandel ECN Beleidsstudies ECN-N--12-015 7 september 2012 Notitie Effecten van de afschaffing van NO x - emissiehandel Aan : Eva Thompson, Ministerie van Infrastructuur en Milieu Kopie aan : Arjan Plomp, Eppe

Nadere informatie

Het Nuon Warmtepompsysteem. Comfortabel, modern, milieuvriendelijk. Bewaar deze informatiemap bij de meterset. Storing?

Het Nuon Warmtepompsysteem. Comfortabel, modern, milieuvriendelijk. Bewaar deze informatiemap bij de meterset. Storing? Het Nuon Warmtepompsysteem. Comfortabel, modern, milieuvriendelijk. Bewaar deze informatiemap bij de meterset. Storing? Bel 0800 0513 Welkom in uw nieuwe woning. Welkom in uw nieuwe woning. Uw woning

Nadere informatie

Meten van het binnenklimaat. Waarom, waar?

Meten van het binnenklimaat. Waarom, waar? Meten van het binnenklimaat. Waarom, waar? Uitvergroting van een Molierdiagram waarin de klimaatgegevens van de verschillende seizoenen worden gepresenteerd. Inhoud 2 - Inleiding 3 - Hoe komt het binnenklimaat

Nadere informatie

Beleidsplan openbare verlichting 2008 2012

Beleidsplan openbare verlichting 2008 2012 Beleidsplan openbare verlichting 2008 2012 uitgave februari 2008 Inhoud Voorwoord...3 Samenvatting...4 Leeswijzer...5 1 Algemeen...6 1.1 Visie op verlichten...6 1.2 Wet- en regelgeving en richtlijnen...7

Nadere informatie

Onderzoek naar mogelijkheden van collectieve risicodeling binnen beschikbare premieregelingen

Onderzoek naar mogelijkheden van collectieve risicodeling binnen beschikbare premieregelingen Onderzoek naar mogelijkheden van collectieve risicodeling binnen beschikbare premieregelingen KATOCO 25 november 2014 Onderzoek naar mogelijkheden van collectieve risicodeling binnen beschikbare premieregelingen

Nadere informatie

Op weg naar minimum energie woningen met EPC 0: 2012-09

Op weg naar minimum energie woningen met EPC 0: 2012-09 Op weg naar minimum energie woningen met EPC 0: 2012-09 Foto voorblad CO2-neutrale vrijstaande praktijkwoning te Almere december 2010 Architect: Han van Zwieten BNA te Amersfoort Het Columbuskwartier in

Nadere informatie

Adviesrapportage: Effectieve energieterugwinning in het aardappelverwerkingsproces.

Adviesrapportage: Effectieve energieterugwinning in het aardappelverwerkingsproces. Adviesrapportage: Effectieve energieterugwinning in het aardappelverwerkingsproces. Naam: Datum: 26-okt- 2011 Ben Kettler Bob van Heijningen David Ursem Pascal Wagemaker Rolf Oosterveer Tom Phillips Opleiding:

Nadere informatie

Technologische beschrijving en screening van het ander thermisch aanbod

Technologische beschrijving en screening van het ander thermisch aanbod Technologische beschrijving en screening van het ander thermisch aanbod Auteur(s): Salenbien Robbe, Koen Allaerts, Johan Desmedt Datum: 22/10/2012 Deze studie werd uitgevoerd in het kader van het IWT-VIS

Nadere informatie

Warmte uit hout Een handreiking voor initiatiefnemers van bio-energie installaties

Warmte uit hout Een handreiking voor initiatiefnemers van bio-energie installaties Warmte uit hout Een handreiking voor initiatiefnemers van bio-energie installaties Verantwoording Deze handreiking is geschreven als onderdeel van het werkprogramma van de Sector Natuur, Bos, Landschap

Nadere informatie

Energie uit golven langs oevers en dijken

Energie uit golven langs oevers en dijken Energie uit golven langs oevers en dijken WINN Verkenning energie en golfdemping M. van der Wal M. de Jong O.M. Weiler 1200339-005 Deltares, 2010 Titel Energie uit golven langs oevers en dijken Opdrachtgever

Nadere informatie

Vluchten op rolletjes

Vluchten op rolletjes Vluchten op rolletjes een verkenning naar de mogelijkheden van roltrappen in vluchtroutes als gelijkwaardige oplossing Rijswijk, Mei 2007 Status: vastgesteld in LNB van de NVBR, 3 mei 2007 opdrachtgever:

Nadere informatie

Rapport Monitoring Leveringszekerheid 2013-2029

Rapport Monitoring Leveringszekerheid 2013-2029 33 Rapport Monitoring Leveringszekerheid 2013-2029 TenneT TSO B.V. CAS 2014-083 juli 2014 Inhoud 1. Inleiding 3 2. Conclusie en Advies 4 2.1 Conclusie 4 2.2 Advies 5 3. Ontwikkelingen aan vraag en aanbodzijde

Nadere informatie

1-1-2 onder de loep ALS ELKE SECONDE TELT. Een onderzoek naar de opbouw en organisatie van het alarmnummer en de storingen in 2012

1-1-2 onder de loep ALS ELKE SECONDE TELT. Een onderzoek naar de opbouw en organisatie van het alarmnummer en de storingen in 2012 1-1-2 onder de loep Een onderzoek naar de opbouw en organisatie van het alarmnummer en de storingen in 2012 ALS ELKE SECONDE TELT 1-1-2 onder de loep Een onderzoek naar de opbouw en organisatie van het

Nadere informatie

White paper. Komt een WKO bij de dokter. Onderzoek WKO Dokter naar oorzaken slecht functionerende WKO s

White paper. Komt een WKO bij de dokter. Onderzoek WKO Dokter naar oorzaken slecht functionerende WKO s White paper Komt een WKO bij de dokter Onderzoek WKO Dokter naar oorzaken slecht functionerende WKO s Inhoud Samenvatting 3 Aanleiding 3 Overzicht klimaatsysteem met WKO 3 Basisprincipes ontwerp WKO 4

Nadere informatie