EEN EUROPA DAT WERKT

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "EEN EUROPA DAT WERKT"

Transcriptie

1 EEN EUROPA DAT WERKT In 2014 hebben we de kans om de toekomst van Europa vorm te geven, op een cuciaal moment in de geschiedenis van ons continent. Tijdens deze verkiezing kan de keuze die u maakt Europa versterken of juist verzwakken. De Europese Liberalen zijn toegewijd aan het bouwen van een sterker Europa, ter verdediging van onze gezamenlijke waarden en belangen. Wij willen een Europa dat autoriteit heeft op het wereldtoneel. Wij willen een Europa dat de economie stimuleert en banen schept. Wij willen een Europa dat transparanter is en meer verantwoording aflegt. Een Europa dat de veiligheid van zijn burgers beschermt. Een Europa van tolerantie en gelijkwaardigheid, met sterke burgerrechten en vrijheden. Een Europa dat gebaseerd is op echte democratie en op de wil van de burgers. Een Europa dat de leiding neemt in de strijd tegen klimaatverandering. Een Europa dat werkt voor iedereen. Liberalen willen een Europa dat aanzet tot vertrouwen, niet tot angst. Een Europa dat welvaart en eenheid bevordert, geen verdeeldheid. Burgerlijke vrijheden en vrijheid zijn de fundamenten van een liberaal Europa en verklaren de aantrekkingskracht van het Europese model. Burgerlijke vrijheden vormen de basis van onze rijkdom en we moeten ze verdedigen wanneer ze bedreigd worden. We willen een

2 2 2 Europa dat individuele keuzes respecteert en stimuleert en zich houdt aan de belofte dat iedereen de kans heeft om zijn eigen leven te verbeteren. Onze prioriteit ligt bij een betere aanpak van de ernstige economische problemen waarmee we in heel Europa worden geconfronteerd. De recessie en de recordwerkloosheid, waaronder de jeugdwerkloosheid, bedreigen de toekomst van onze gemeenschappen, ook op de lange termijn. Een stabiel en welvarend Europa moet worden gebaseerd op een beter beleid. Wij geloven in een Europa dat verantwoording aan u aflegt en voor u werkt. De Europese Liberalen hebben een goede staat van dienst als het gaat om het bevorderen van een transparanter en effectiever Europa, dat meer verantwoording aflegt. Onze acties en beleid blijven gericht op uitwegen die ons uit de huidige crisis zullen leiden en die zullen zorgen voor groei op de lange termijn. Wij geloven in concurrentie, in het verwijderen van handelsbelemmeringen en in effectieve marktregulering. We zetten onze strijd voort tegen protectionisme en overheidsbemoeienis waar dat een ondergraving betekent van banengroei en een belemmering van welvaart, op regionaal, nationaal en EU-niveau. Het creëren van banen en kansen Liberaal beleid heeft bewezen tot banen te leiden en de levens van mensen te verbeteren. Met uw steun kunnen we nog meer doen. Wij geloven in de kracht en het succes van één Europese markt, die voor miljoenen banen gezorgd heeft. Onze prioriteit ligt bij het voltooien en uitbreiden van één Europese markt, vooral op dienstengebied, en het vinden en creëren van nieuwe mogelijkheden voor economische groei en betere innovatie, en het stimuleren van het concurrentievermogen van de EU. Het schrappen van overbodige nationale wet- en regelgeving, evenals het opheffen van grenscontroles en het garanderen van vrij verkeer van werknemers, heeft ervoor gezorgd dat bedrijven sterker en concurrerender zijn geworden. Desalniettemin kan en moet er nog veel meer worden gedaan om de Europese markt te voltooien en het zakendoen in Europa te vereenvoudigen. Wij zullen de Europese markt versterken op het gebied van energie, de digitale markt, financiële dienstverlening, transportsector en gezondheidszorg, waarbij we het vrije verkeer van diensten en werknemers verder zullen bevorderen. Wij zullen werken aan een vrijhandelsverdrag tussen de EU en de VS om de Europese economie jaarlijks met meer dan 100 miljard euro te stimuleren. We streven ook naar vrijhandelsakkoorden met andere belangrijke economische regio s.

3 3 Het midden-en kleinbedrijf (MKB) is de motor voor de Europese bloei. Wij zullen het creëren van meer banen bevorderen door betere toegang tot financiering, vereenvoudigde regels zodat investeringsfondsen nieuwe, innovatieve bedrijven in heel Europa makkelijker kunnen ondersteunen, en meer kansen voor jonge ondernemers. De EU moet de leiding nemen bij start-ups en nieuwe innovatieve technologiebedrijven. De digitale economie is essentieel voor het creëren van werk. Wij zullen werken aan een moderne economie die het leven eenvoudiger maakt door meer e-diensten, en die internethandel bevordert door sneller internet. Deze economie moet een open internet garanderen en strijden voor netneutraliteit en een echte interne markt op het gebied van telecommunicatie, inclusief het uitfaseren van roamingkosten in 2016, en van ongerechtvaardigde bel- en sms-kosten over de grens. Wij steunen het instellen van gunstige financiële en belastingkaders ter bevordering van het opzetten van nieuwe bedrijven. In Europa moeten we investeringen verwelkomen. Wij zijn van mening dat de grootste sociale en economische crisis waarmee Europa op dit moment wordt geconfronteerd, de werkloosheid is, vooral onder jongeren. Deze Europese verkiezingen moeten gaan over het herkennen en bepalen van kansen via werkgelegenheid, onderwijs en training en dit heeft de hoogste prioriteit voor de gekozen ALDE-leden van het Europees Parlement. Diploma s uit het leerlingwezen en universiteitsdiploma s moeten vrijelijk binnen de EU erkend worden. Leerwerktrajecten en grensoverschrijdende samenwerking tussen universiteit en onderneming moet worden versterkt. Wij steunen het concept van een vijfde vrijheid : het vrije verkeer van kennis - waaronder een grotere mobiliteit voor studenten, academici en onderzoekers - tussen lidstaten, om zo uitvindingen en ontdekkingen te bevorderen. De overgang naar duurzame ontwikkeling door middel van een grondstofefficiënte en koolstofarme economie, waarbij de nadruk meer ligt op duurzame energie, zal nieuwe banen creëren en ons minder afhankelijk maken van de invoer van energie. We zullen werken aan een functionerend emissiehandelssysteem om de CO2-uitstoot terug te dringen en we streven ernaar dat te versterken als stimulans voor innovatie en energiezuinige oplossingen. Een efficiënte en goed functionerende koolstofmarkt is een belangrijk middel om de uitstoot van broeikasgassen op een rendabele manier terug te dringen. Dit omvat ook de investering in een pan-europees elektriciteitsnet en het verder voortbouwen op hernieuwbare energiebronnen. Wij zullen een stabiel en lange termijn beleidskader steunen dat efficiëntie op het gebied van energie en energiebronnen bevordert. Dit houdt ook in dat de lidstaten en de Europese Unie samenwerken om

4 4 energie-efficiëntie te verbeteren, energieopwekking koolstofvrij te maken, technologie voor het afvangen en opslaan van CO2 te ontwikkelen, recycling, hergebruik en zuinigheid in het gebruik van natuurlijke bronnen te stimuleren en subsidies die het milieu schade toebrengen, zoals die voor de productie en het gebruik van fossiele brandstoffen, geleidelijk stop te zetten. We zullen de verschuiving van de EU-steun van structuur- en cohesiefondsen naar onderzoek en investeringen in toekomstgerichte sectoren zoals de hernieuwbare energie sector ondersteunen. Bij het creëren van deze nieuwe banen zorgen we ook voor duurzaamheid op milieu- en ecologisch gebied voor toekomstige generaties. Nieuwe prioriteiten stellen We moeten de hele begrotingsprocedure heroverwegen Wij geloven in een groter, strategisch doel om te bepalen hoe we ons geld het best kunnen uitgeven. We vragen om een uitvoerige hervorming van het financiële systeem van de Unie, zowel wat betreft de inkomsten als de uitgaven, waarbij wordt gegarandeerd dat geen enkel land een disproportionele bijdrage levert. In begrotingsbesluiten zou overwogen moeten worden hoe men het aantal banen zoveel mogelijk kan laten toenemen en hoe het leven van mensen en het welzijn van onze gemeenschappen het best verbeterd kunnen worden. De begroting moet gericht zijn op groei. We moeten ons richten op innovatie, onderzoek en ontwikkeling en beter onderwijs ondersteunen. Liberalen hechten eraan uw geld beter te besteden door verdere bezuinigingen op administratieve begrotingen en gaan voorop in de strijd voor één vestigingsplaats voor het Europees Parlement. Het oorspronkelijke doel van het verbeteren van de levens van mensen wordt overschaduwd door bureaucratische boekhouding. Verkwistende subsidies moeten worden afgeschaft. We werken naar een echte en fundamentele verschuiving in de volgende EU-begroting toe, zodat u daar beter van wordt. EU-geld moet worden besteed aan het creëren van banen en niet aan het subsidiëren van inkomen. We willen de EU-regels beperken en vereenvoudigen zodat ze makkelijker toegepast kunnen worden waardoor fouten en verkwisting vermeden worden. Lidstaten moeten verklaringen overleggen waarin staat dat EU-geld niet alleen volgens de regels is besteed maar dat het ook toegevoegde waarde oplevert.

5 5 EU-structuurfondsen moeten gericht zijn op het creëren van banen, vooral voor jongeren, en op betere innovatie. EU-fondsen moeten ook gericht zijn op onderzoek, wat een toegevoegde waarde heeft en tools biedt aan onderzoekers, promovendi en universiteiten. De toegang tot fondsen die zijn bedoeld zijn om het leven van de mensen te verbeteren moet een tijdslimiet hebben, waarbij de rechten verloren gaan als de doelen niet binnen een bepaalde tijd zijn behaald. We werken aan een duurzame economie die de natuurlijke omgeving respecteert. Meer dan 40 miljard euro wordt jaarlijks besteed aan landbouwsubsidies. Landbouwsubsidies in andere landen verstoren het evenwichtige speelveld voor Europese boeren. Wij willen een internationale vermindering van steun en een verdere modernisering van het Gemeenschappelijk Landbouw Beleid op het gebied van efficiëntie en marktgerichtheid. Als Liberalen steunen we een voortdurende hervorming van het Europees landbouwbeleid. Toch willen we benadrukken dat de algemene regels die staatshulp verbieden aan nationale bedrijfstakken, bedrijven en producten ook zouden moeten gelden voor het Gemeenschappelijk Landbouwbeleid, waarmee hernationalisering van landbouwsubsidies wordt voorkomen. We streven naar een transparante en minder bureaucratische implementatie van het GLB. EU-geld moet worden besteed aan het creëren van banen en het handhaven van voedselveiligheid in alle lidstaten. Wij steunen een landbouwbeleid dat een evenwicht vormt tussen de drie pijlers van duurzaamheid: op economisch, milieu en sociaal gebied. Dit helpt boeren meer te produceren met minder. We zullen er voor zorgen dat boerenfamilies en mensen op het platteland die het landschap in stand houden en milieuvriendelijk toerisme stimuleren daarvoor door het GLB eerlijk beloond worden. Wij zullen de EU-steun van landbouwsubsidies verschuiven naar moderne en milieuvriendelijke landbouwtechnieken om de voedselproductie en duurzame veehouderij op peil te houden en de plaatselijke gemeenschappen te helpen. Wij zullen investeringen in onderzoek, moderne technologieën en hun vertaling naar de praktijk in alle sectoren van landbouw, visserij en plattelandsontwikkeling ondersteunen. De Europese Liberalen hebben de hervormingen in het gemeenschappelijk visserijbeleid geleid, vooral om een einde te maken aan de verspilling en om de besluitvorming te decentraliseren. Herstel stabiele financiën

6 6 Net zoals van Europese burgers wordt verwacht dat ze hun huishoudboekje op orde hebben en niet boven hun stand leven, moeten wij zorgen voor gezonde overheidsfinanciën. Wij willen een Unie waarin de criteria van het Stabiliteitspact worden nageleefd door zowel de Unie als de lidstaten. De muntunie kan alleen blijven bestaan als solidariteit wordt gepaard aan een solide fiscale verantwoordelijkheid. Deze solidariteit is afhankelijk van fiscale discipline die morele vraagstukken vermijdt en economische prikkels voor gezonde overheidsfinanciën niet beperkt. Het is niet voldoende om in te stemmen met deze uitgangspunten. We blijven pogingen ondernemen om degenen aansprakelijk te stellen die de regels in de wind slaan. We werken aan een snelle implementatie van een bankenunie in de Eurozone met een gemeenschappelijke wettelijke basis voor supervisie en besluiten voor banken. We stellen een gemeenschappelijk mechanisme in om insolvente banken geleidelijk af te bouwen om kosten voor de belastingbetaler te vermijden. We maken betere controlemechanismes en er komen meer automatische sancties als de stabiliteit en het groeipact worden verbroken. We willen dat zowel landen binnen als buiten de Eurozone volledig betrokken blijven bij de besluitvorming van de Unie als het gaat om economische kwesties van gezamenlijk belang, omdat de economische toekomst van beide groepen onverbrekelijk met elkaar verbonden zijn. Hoewel we het principe van belastingconcurrentie aanhangen, zijn we ervan overtuigd dat we meer moeten doen om belastingontwijking en -ontduiking te bestrijden. Sterker in de wereld en veiliger thuis Hoewel sommigen onze verschillen willen benadrukken en uitbuiten, geloven wij dat wij juist door onze gedeelde waarden en eenheid in staat zijn om onze gezamenlijke belangen in de wereld en onze individuele rechten thuis te verdedigen. Onze kracht helpt ons bij het creëren van banen en het verbeteren van de levens van mensen zowel binnen Europa als buiten onze grenzen. Wij zullen mensenrechten bevorderen en de kwetsbaren beschermen, zowel binnen de EU als buiten onze grenzen. Voor Liberalen blijft EU-uitbreiding een essentieel instrument voor een gemeenschappelijk buitenlands- en veiligheidsbeleid. Wij zullen de EU-samenwerking verbeteren en het EU-beleid versterken op het gebied van justitie en binnenlandse zaken, vooral om georganiseerde misdaad te bestrijden.

7 7 We verwelkomen het nieuwe Gemeenschappelijk Europees Asielstelsel, maar we bevorderen het werken aan het creëren van legale en veilige routes voor asielzoekers naar de EU via hervestiging en visa op humanitaire gronden, om zo de markt voor mensenhandelaren te elimineren en tragische doden in de Middellandse Zee te voorkomen. We werken ook aan een Europa dat open staat voor talent en ideeën van mensen die in staat zijn een bijdrage te leveren aan de banengroei en de welvaart aan de ene kant, en aan de andere kant zien we toe op een systeem dat illegale migratie voorkomt. We streven naar een gemeenschappelijk beleid op het gebied van cyberveiligheid, dat het vermogen van onze lidstaten zal vergroten om onze privacy en onze economie te beschermen. Onze mogelijkheid om de rechtsstaat en individuele vrijheid effectief in het buitenland uit te dragen hangt af van onze mogelijkheid om dezelfde rechten in ons eigen gebied te garanderen. We blijven strijden voor volledige bescherming van alle mensenrechten en we blijven strijden tegen elke vorm van discriminatie. We werken aan de creatie van een mechanisme dat schendingen van fundamentele rechten en burgerlijke vrijheden in de EU volgt en sancties afdwingt, op basis van objectieve criteria, vrij van politieke bemoeienis. Europa zou de wereld moeten leiden op het gebied van datageheimhouding. Toegang tot de privégegevens van Europese burgers zouden altijd onderworpen moeten zijn aan de juiste rechtelijke procedures. In een geglobaliseerde wereld kan geen enkel EU-land de bedreigingen en uitdagingen waarmee we op dit moment te maken hebben in zijn eentje aanpakken. EU-burgers verwachten dat de EU en de lidstaten samen optreden en een effectieve rol spelen in mondiale zaken. De wereld wordt steeds complexer en instabieler. Europa zal meer moeten vertrouwen op zijn eigen militaire- en veiligheidsbronnen. Een betere samenwerking en het delen van deze capaciteit is nodig om ze beter te kunnen inzetten. Dit zou zorgen voor een snellere reactie op internationale crises, zoals de strijd tegen piraterij heeft aangetoond. We werken aan een veel nauwere samenwerking tussen de EU en de NAVO. We blijven democratische en economische hervormingen in buurlanden steunen. Gezondere democratieën aan onze grenzen zorgen voor een veiligere Europese Unie. Wij ondersteunen de nieuwe nadruk op mensenrechten in het buitenlands beleid van de EU in hoge mate.

8 8 We willen de invloed van de EU op internationale zaken vergroten door een extra Europese zetel in de Veiligheidsraad van de VN en andere organisaties, en samen te werken met de lidstaten in de Eurozone als één eenheid in de IMF. Wij vinden dat de EU zijn civiele crisismanagementcapaciteit verder moet versterken en zijn ervaring moet inzetten om stabiliteit, de rechtsstaat en de beginselen van behoorlijk bestuur te garanderen. Voor een effectief en transparant Europa Door de financiële crisis heeft de EU het Verdrag van Lissabon verruimd. Binnen de levensduur van het volgende Europese Parlement steunen we het bijeenroepen van een Conventie om de Unie verder in een democratische richting te ontwikkelen. Door het verbeteren van de verantwoordingsplicht voor Europese politici denken we dat we effectievere en efficiëntere resultaten voor u kunnen behalen. De EU en haar instellingen moeten transparanter worden en minder bureaucratisch. We blijven ons inzetten om de EU-regels te vereenvoudigen en ze minder belastend te maken. Wij bepleiten dat besluiten worden genomen op het lokale en regionale, nationale of EU-niveau waarmee de burger het meest en het snelst gediend is. Door het Verdrag van Lissabon zijn de nationale parlementen meer betrokken bij beleidsonderhandelingen. Om de subsidiariteitbeginselen nog meer te versterken, stelt ALDE een jaarlijkse subsidiariteitscheck voor, waarbij het Europese Parlement het werkprogramma van de Commissie beoordeelt om te verzekeren dat de subsidiariteits- en proportionaliteitsbeginselen worden nageleefd. Wij willen de Europese Commissie efficiënter maken door de werkmethodes bij het College grondig te hervormen, en door portefeuillegebieden te beperken. Wij steunen de gestage herstructurering van bepaalde delen van de EU-organisatie, zoals het Comité van de Regio s, om te garanderen dat alle partijen een aanzienlijke bijdrage leveren aan het besluitvormingsproces en aan een transparante, soepele en efficiënte werking van de Unie. Wij willen de optie behouden om structuren af te schaffen die niet aan deze criteria voldoen, zoals het Economisch en Sociaal Comité. Wij willen graag een audit van alle bestaande EU-agentschappen. De agentschappen die geen aanzienlijke toegevoegde waarde leveren, zullen moeten worden opgeheven. Wij erkennen dat gedifferentieerde integratie geen bedreiging vormt voor de samenhang binnen de EU zolang verdere integratie open blijft voor andere landen, die zich mogen aansluiten als en wanneer ze daarvoor kiezen. Het Europees Parlement zou maar één vestigingsplaats moeten hebben.

9 9 Wij ondersteunen een versterking van de democratische aard van de Europese Unie, met een grotere betrokkenheid van de Europese en nationale parlementen als het gaat om besluitvorming, en met meer transparantie in de onderhandelingen en het stemmen binnen de Raad. De Europese Unie moet sterker, eenvoudiger en democratischer worden. Om dit te bereiken vragen wij u om uw stem.

10

EUROPESE RAAD Brussel, 27 juni 2014 (OR. en) Hierbij gaan voor de delegaties de conclusies van de Europese Raad (26/27 juni 2014).

EUROPESE RAAD Brussel, 27 juni 2014 (OR. en) Hierbij gaan voor de delegaties de conclusies van de Europese Raad (26/27 juni 2014). EUROPESE RAAD Brussel, 27 juni 2014 (OR. en) EUCO 79/14 CO EUR 4 COC 2 BEGEEIDEDE OTA van: het secretariaat-generaal van de Raad aan: de delegaties Betreft: EUROPESE RAAD 26/27 JUI 2014 COCUSIES Hierbij

Nadere informatie

Verkiezingsprogramma D66 voor de Tweede Kamer 2012 / 2017. En nu vooruit D66

Verkiezingsprogramma D66 voor de Tweede Kamer 2012 / 2017. En nu vooruit D66 En nu vooruit D66 En nu vooruit D66 Inhoudsopgave Inhoudsopgave 04 Inleiding 28 Gezondheid 50 Vrijheid door recht 06 Nieuwe welvaart 08 Nieuwe groei 10 De kansen van een groene, duurzame economie 11 Oneindige

Nadere informatie

Niet doorschuiven maar aanpakken

Niet doorschuiven maar aanpakken Niet doorschuiven maar aanpakken Verkiezingsprogramma VVD 2012-2017 Tweede Kamerverkiezingen 12 september 2012 Niet doorschuiven maar aanpakken Verkiezingsprogramma VVD 2012-2017 Tweede Kamerverkiezingen

Nadere informatie

DE EUROPESE UNIE IN HET KORT. Europa in 12 lessen. door Pascal Fontaine. Europese Unie

DE EUROPESE UNIE IN HET KORT. Europa in 12 lessen. door Pascal Fontaine. Europese Unie DE EUROPESE UNIE IN HET KORT Europa in 12 lessen door Pascal Fontaine Europese Unie DE EUROPESE UNIE IN HET KORT Deze publicatie maakt deel uit van een reeks brochures waarin wordt uitgelegd wat de EU

Nadere informatie

Het Europa dat we willen

Het Europa dat we willen Het Europa dat we willen De stem van kinderen en jongeren in de drie gemeenschappen van België in aanloop naar de Europese verkiezingen van 25 mei 2014 door de drie jeugdraden in België. Het Europa dat

Nadere informatie

Hoe werkt de Europese Unie?

Hoe werkt de Europese Unie? De Europese Unie in het kort Hoe werkt de Europese Unie? Uw wegwijzer voor de EU-instellingen Europese Unie DE EUROPESE UNIE IN HET KORT Deze publicatie is onderdeel van een reeks waarin in duidelijke

Nadere informatie

Migratie en asiel. Bouwen aan een open en veilig Europa DE EUROPESE UNIE IN HET KORT

Migratie en asiel. Bouwen aan een open en veilig Europa DE EUROPESE UNIE IN HET KORT DE EUROPESE UNIE IN HET KORT Migratie en asiel Bouwen aan een open en veilig Europa Al sinds lang zoeken migranten hun toevlucht in Europa. Dat biedt mogelijkheden voor de Europese Unie (EU), maar brengt

Nadere informatie

Een ander Europa is mogelijk

Een ander Europa is mogelijk Een ander Europa is mogelijk Ideeën voor een nieuw Europa Willem Bos F 2,- Vooraf Na de referenda over de Europese Grondwet in Frankrijk en Nederland, op respectievelijk 29 mei en 1 juni 2005, werd door

Nadere informatie

265 ORGANISATIES IN 96 LANDEN

265 ORGANISATIES IN 96 LANDEN 1 NIET ALLE ONDERNEMINGEN ZIJN COÖPERATIES. MAAR ALLE COÖPERATIES ZIJN WEL DEGELIJK ONDERNEMINGEN. De coöperatieve onderneming bestaat in alle maten en vormen en is actief in de meest uiteenlopende domeinen.

Nadere informatie

NEDERLAND STERKER & SOCIALER

NEDERLAND STERKER & SOCIALER NEDERLAND STERKER & SOCIALER Verkiezingsprogramma Tweede Kamerverkiezingen 2012 NEDERLAND STERKER & SOCIALER Verkiezingsprogramma Tweede Kamerverkiezingen 2012 Colofon Samenstelling programmacommissie:

Nadere informatie

VAN WAARDE SOCIAAL-DEMOCRATIE VOOR DE 21STE EEUW

VAN WAARDE SOCIAAL-DEMOCRATIE VOOR DE 21STE EEUW Resolutie VAN WAARDE SOCIAAL-DEMOCRATIE VOOR DE 21STE EEUW INHOUDSOPGAVE Preambule 5 1. Geactualiseerde opvattingen over economie, staat en gemeenschap 9 1.1 Rijnland 2.0: maak de omslag van welvaartseconomie

Nadere informatie

Wat moed. Dat moet. Krachten verbinden

Wat moed. Dat moet. Krachten verbinden Wat moed. Dat moet. Krachten verbinden Coalitieakkoord 2014 2018 CDA GB/VVD [Geef een citaat uit het document of de samenvatting van een interessant punt op. Het tekstvak kan overal in het document worden

Nadere informatie

De toekomst vormen we samen Coalitieakkoord 2014-2018

De toekomst vormen we samen Coalitieakkoord 2014-2018 De toekomst vormen we samen Coalitieakkoord 2014-2018 Gemeente Nieuwegein INHOUDSOPGAVE 1. Inleiding 1 2. Samenwerkingsagenda 3 3. Sociale agenda 5 4. Economische agenda 8 5. Samenlevingsagenda 11 6.

Nadere informatie

Perspectief voor een sociaal én ondernemend land: uit de crisis, met goed werk, op weg naar 2020 Visie

Perspectief voor een sociaal én ondernemend land: uit de crisis, met goed werk, op weg naar 2020 Visie Perspectief voor een sociaal én ondernemend land: uit de crisis, met goed werk, op weg naar 2020 Verantwoordelijkheid nemen én dragen, kansen creëren én benutten 1. Visie Herstel van vertrouwen Economisch

Nadere informatie

Werken met krimp. Dimphy Smeets. Publicatie nr. 5 van het Wetenschappelijk Bureau voor de Vakbeweging

Werken met krimp. Dimphy Smeets. Publicatie nr. 5 van het Wetenschappelijk Bureau voor de Vakbeweging Werken met krimp Dimphy Smeets Publicatie nr. 5 van het Wetenschappelijk Bureau voor de Vakbeweging Amsterdam De Burcht / Wetenschappelijk Bureau voor de Vakbeweging November 2014 Wetenschappelijk Bureau

Nadere informatie

Een nieuw verdrag, een nieuwe rol voor lokale en regionale overheden

Een nieuw verdrag, een nieuwe rol voor lokale en regionale overheden Een nieuw verdrag, een nieuwe rol voor lokale en regionale overheden De EU-assemblee van regionale en lokale afgevaardigden 1 De veranderende rol van het Comité van de Regio s We zijn de ambassadeurs van

Nadere informatie

Werken aan toekomst, een aanvullend beleidsakkoord bij samen werken, samen leven.

Werken aan toekomst, een aanvullend beleidsakkoord bij samen werken, samen leven. Werken aan toekomst, een aanvullend beleidsakkoord bij samen werken, samen leven. De mondiale economische crisis stelt de Nederlandse samenleving voor een grote opgave. De gevolgen zijn groot en acuut.

Nadere informatie

Raad van de Europese Unie Brussel, 21 november 2014 (OR. en)

Raad van de Europese Unie Brussel, 21 november 2014 (OR. en) Raad van de Europese Unie Brussel, 21 november 2014 (OR. en) 15613/14 NOTA van: aan: het secretariaat-generaal van de Raad JEUN 108 EDUC 327 SOC 791 JUR 854 het Comité van permanente vertegenwoordigers/de

Nadere informatie

Kansrijk! De groeiagenda voor ondernemerschap in het mkb

Kansrijk! De groeiagenda voor ondernemerschap in het mkb Kansrijk! De groeiagenda voor ondernemerschap in het mkb Colofon Colofon Kansrijk! De groeiagenda voor ondernemerschap in het mkb is een uitgave van MKB-Nederland en VNO-NCW Postbus 93002 2509 AA Den Haag

Nadere informatie

Europa Docentenbijlage bij het jongerenmagazine. Europese Unie

Europa Docentenbijlage bij het jongerenmagazine. Europese Unie Europa Docentenbijlage bij het jongerenmagazine Europese Unie De symbolen in de hokjes hebben de volgende betekenis:! Informatie? Oplossing * Aanbevelingen Deze docentenbijlage en het jongerenmagazine

Nadere informatie

EUROPESE UNIE GECONSOLIDEERDE VERDRAGEN HANDVEST VAN DE GRONDRECHTEN

EUROPESE UNIE GECONSOLIDEERDE VERDRAGEN HANDVEST VAN DE GRONDRECHTEN EUROPESE UNIE GECONSOLIDEERDE VERDRAGEN HANDVEST VAN DE GRONDRECHTEN MAART 2010 30.3.2010 Publicatieblad van de Europese Unie C 83/1 V E U GECONSOLIDEERDE VERSIE V W E U VAN HET VERDRAG BETREFFENDE DE

Nadere informatie

10. Uitdagingen voor de toekomst van de EU. Belgisch-Italiaans pedofilienetwerk opgerold door Europol

10. Uitdagingen voor de toekomst van de EU. Belgisch-Italiaans pedofilienetwerk opgerold door Europol 10. Uitdagingen voor de toekomst van de EU Inleiding Braziliaanse boeren dienen klacht in tegen Europees suikerbeleid In vijftig jaar tijd evolueerde de Europese Unie tot de grootste economie en één van

Nadere informatie

Coalitieakkoord van D66, GroenLinks, VVD en SP

Coalitieakkoord van D66, GroenLinks, VVD en SP Utrecht, 25 april 2014 Coalitieakkoord van D66, GroenLinks, VVD en SP Inhoudsopgave Inleiding 3 Hoofdstuk 1 Samenwerken 030 5 Hoofdstuk 2 Werken aan werk 8 Hoofdstuk 3 Onderwijs 13 Hoofdstuk 4 Mobiliteit

Nadere informatie

Scherp aan de wind! Adviesraad voor het Wetenschaps- en Technologiebeleid. Handvat voor een Europese strategie voor Nederlandse (top)sectoren.

Scherp aan de wind! Adviesraad voor het Wetenschaps- en Technologiebeleid. Handvat voor een Europese strategie voor Nederlandse (top)sectoren. Scherp aan de wind! Handvat voor een Europese strategie voor Nederlandse (top)sectoren advies 77 Adviesraad voor het Wetenschaps- en Technologiebeleid De Adviesraad voor het Wetenschaps- en Technologiebeleid

Nadere informatie

Vis, als duurzaam kapitaal. De Nederlandse visie op het nieuwe Europese visserijbeleid

Vis, als duurzaam kapitaal. De Nederlandse visie op het nieuwe Europese visserijbeleid Vis, als duurzaam kapitaal De Nederlandse visie op het nieuwe Europese visserijbeleid Inhoud 1. Vis, als duurzaam kapitaal 4 Balans na dertig jaar visserijbeleid 6 Horizon 2020 6 2. De balans na twee

Nadere informatie

een gruwelverhaal over belastingparadijzen pak ons dan als je kan

een gruwelverhaal over belastingparadijzen pak ons dan als je kan een gruwelverhaal over belastingparadijzen pak ons dan als je kan Waarom een internationaal netwerk voor belastingrechtvaardigheid? Ontstaan en doelstellingen van het Tax Justice Network Het internationale

Nadere informatie

Ons Geld. Naar een nieuw geldsysteem. Frans Doorman Stichting Ons Geld 1

Ons Geld. Naar een nieuw geldsysteem. Frans Doorman Stichting Ons Geld 1 Ons Geld Naar een nieuw geldsysteem Frans Doorman Stichting Ons Geld 1 Inhoudsopgave SAMENVATTING...3 1. GEBREK AAN GELD...5 2. WAT IS GELD?...7 3. WAT HEBBEN WE VAN GELD GEMAAKT?...8 4. HOE WORDT GELD

Nadere informatie

Initiatiefnota Regionale Verschillen Omgaan met krimp - Samenvatting

Initiatiefnota Regionale Verschillen Omgaan met krimp - Samenvatting Initiatiefnota Regionale Verschillen Omgaan met krimp - Samenvatting De PvdA wil meer aandacht voor de zogenaamde krimpregio s. Dit zijn gebieden die te maken hebben met leegloop. Bijvoorbeeld wanneer

Nadere informatie

Vol Vertrouwen. Wie geen vertrouwen in anderen stelt, zal ook nimmer het vertrouwen van anderen winnen. Collegeakkoord provincie Groningen 2015-2019

Vol Vertrouwen. Wie geen vertrouwen in anderen stelt, zal ook nimmer het vertrouwen van anderen winnen. Collegeakkoord provincie Groningen 2015-2019 Vol Vertrouwen Wie geen vertrouwen in anderen stelt, zal ook nimmer het vertrouwen van anderen winnen Collegeakkoord provincie Groningen 2015-2019 SP, CDA, D66, ChristenUnie en GroenLinks Groningen, 23

Nadere informatie