EEN EUROPA DAT WERKT

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "EEN EUROPA DAT WERKT"

Transcriptie

1 EEN EUROPA DAT WERKT In 2014 hebben we de kans om de toekomst van Europa vorm te geven, op een cuciaal moment in de geschiedenis van ons continent. Tijdens deze verkiezing kan de keuze die u maakt Europa versterken of juist verzwakken. De Europese Liberalen zijn toegewijd aan het bouwen van een sterker Europa, ter verdediging van onze gezamenlijke waarden en belangen. Wij willen een Europa dat autoriteit heeft op het wereldtoneel. Wij willen een Europa dat de economie stimuleert en banen schept. Wij willen een Europa dat transparanter is en meer verantwoording aflegt. Een Europa dat de veiligheid van zijn burgers beschermt. Een Europa van tolerantie en gelijkwaardigheid, met sterke burgerrechten en vrijheden. Een Europa dat gebaseerd is op echte democratie en op de wil van de burgers. Een Europa dat de leiding neemt in de strijd tegen klimaatverandering. Een Europa dat werkt voor iedereen. Liberalen willen een Europa dat aanzet tot vertrouwen, niet tot angst. Een Europa dat welvaart en eenheid bevordert, geen verdeeldheid. Burgerlijke vrijheden en vrijheid zijn de fundamenten van een liberaal Europa en verklaren de aantrekkingskracht van het Europese model. Burgerlijke vrijheden vormen de basis van onze rijkdom en we moeten ze verdedigen wanneer ze bedreigd worden. We willen een

2 2 2 Europa dat individuele keuzes respecteert en stimuleert en zich houdt aan de belofte dat iedereen de kans heeft om zijn eigen leven te verbeteren. Onze prioriteit ligt bij een betere aanpak van de ernstige economische problemen waarmee we in heel Europa worden geconfronteerd. De recessie en de recordwerkloosheid, waaronder de jeugdwerkloosheid, bedreigen de toekomst van onze gemeenschappen, ook op de lange termijn. Een stabiel en welvarend Europa moet worden gebaseerd op een beter beleid. Wij geloven in een Europa dat verantwoording aan u aflegt en voor u werkt. De Europese Liberalen hebben een goede staat van dienst als het gaat om het bevorderen van een transparanter en effectiever Europa, dat meer verantwoording aflegt. Onze acties en beleid blijven gericht op uitwegen die ons uit de huidige crisis zullen leiden en die zullen zorgen voor groei op de lange termijn. Wij geloven in concurrentie, in het verwijderen van handelsbelemmeringen en in effectieve marktregulering. We zetten onze strijd voort tegen protectionisme en overheidsbemoeienis waar dat een ondergraving betekent van banengroei en een belemmering van welvaart, op regionaal, nationaal en EU-niveau. Het creëren van banen en kansen Liberaal beleid heeft bewezen tot banen te leiden en de levens van mensen te verbeteren. Met uw steun kunnen we nog meer doen. Wij geloven in de kracht en het succes van één Europese markt, die voor miljoenen banen gezorgd heeft. Onze prioriteit ligt bij het voltooien en uitbreiden van één Europese markt, vooral op dienstengebied, en het vinden en creëren van nieuwe mogelijkheden voor economische groei en betere innovatie, en het stimuleren van het concurrentievermogen van de EU. Het schrappen van overbodige nationale wet- en regelgeving, evenals het opheffen van grenscontroles en het garanderen van vrij verkeer van werknemers, heeft ervoor gezorgd dat bedrijven sterker en concurrerender zijn geworden. Desalniettemin kan en moet er nog veel meer worden gedaan om de Europese markt te voltooien en het zakendoen in Europa te vereenvoudigen. Wij zullen de Europese markt versterken op het gebied van energie, de digitale markt, financiële dienstverlening, transportsector en gezondheidszorg, waarbij we het vrije verkeer van diensten en werknemers verder zullen bevorderen. Wij zullen werken aan een vrijhandelsverdrag tussen de EU en de VS om de Europese economie jaarlijks met meer dan 100 miljard euro te stimuleren. We streven ook naar vrijhandelsakkoorden met andere belangrijke economische regio s.

3 3 Het midden-en kleinbedrijf (MKB) is de motor voor de Europese bloei. Wij zullen het creëren van meer banen bevorderen door betere toegang tot financiering, vereenvoudigde regels zodat investeringsfondsen nieuwe, innovatieve bedrijven in heel Europa makkelijker kunnen ondersteunen, en meer kansen voor jonge ondernemers. De EU moet de leiding nemen bij start-ups en nieuwe innovatieve technologiebedrijven. De digitale economie is essentieel voor het creëren van werk. Wij zullen werken aan een moderne economie die het leven eenvoudiger maakt door meer e-diensten, en die internethandel bevordert door sneller internet. Deze economie moet een open internet garanderen en strijden voor netneutraliteit en een echte interne markt op het gebied van telecommunicatie, inclusief het uitfaseren van roamingkosten in 2016, en van ongerechtvaardigde bel- en sms-kosten over de grens. Wij steunen het instellen van gunstige financiële en belastingkaders ter bevordering van het opzetten van nieuwe bedrijven. In Europa moeten we investeringen verwelkomen. Wij zijn van mening dat de grootste sociale en economische crisis waarmee Europa op dit moment wordt geconfronteerd, de werkloosheid is, vooral onder jongeren. Deze Europese verkiezingen moeten gaan over het herkennen en bepalen van kansen via werkgelegenheid, onderwijs en training en dit heeft de hoogste prioriteit voor de gekozen ALDE-leden van het Europees Parlement. Diploma s uit het leerlingwezen en universiteitsdiploma s moeten vrijelijk binnen de EU erkend worden. Leerwerktrajecten en grensoverschrijdende samenwerking tussen universiteit en onderneming moet worden versterkt. Wij steunen het concept van een vijfde vrijheid : het vrije verkeer van kennis - waaronder een grotere mobiliteit voor studenten, academici en onderzoekers - tussen lidstaten, om zo uitvindingen en ontdekkingen te bevorderen. De overgang naar duurzame ontwikkeling door middel van een grondstofefficiënte en koolstofarme economie, waarbij de nadruk meer ligt op duurzame energie, zal nieuwe banen creëren en ons minder afhankelijk maken van de invoer van energie. We zullen werken aan een functionerend emissiehandelssysteem om de CO2-uitstoot terug te dringen en we streven ernaar dat te versterken als stimulans voor innovatie en energiezuinige oplossingen. Een efficiënte en goed functionerende koolstofmarkt is een belangrijk middel om de uitstoot van broeikasgassen op een rendabele manier terug te dringen. Dit omvat ook de investering in een pan-europees elektriciteitsnet en het verder voortbouwen op hernieuwbare energiebronnen. Wij zullen een stabiel en lange termijn beleidskader steunen dat efficiëntie op het gebied van energie en energiebronnen bevordert. Dit houdt ook in dat de lidstaten en de Europese Unie samenwerken om

4 4 energie-efficiëntie te verbeteren, energieopwekking koolstofvrij te maken, technologie voor het afvangen en opslaan van CO2 te ontwikkelen, recycling, hergebruik en zuinigheid in het gebruik van natuurlijke bronnen te stimuleren en subsidies die het milieu schade toebrengen, zoals die voor de productie en het gebruik van fossiele brandstoffen, geleidelijk stop te zetten. We zullen de verschuiving van de EU-steun van structuur- en cohesiefondsen naar onderzoek en investeringen in toekomstgerichte sectoren zoals de hernieuwbare energie sector ondersteunen. Bij het creëren van deze nieuwe banen zorgen we ook voor duurzaamheid op milieu- en ecologisch gebied voor toekomstige generaties. Nieuwe prioriteiten stellen We moeten de hele begrotingsprocedure heroverwegen Wij geloven in een groter, strategisch doel om te bepalen hoe we ons geld het best kunnen uitgeven. We vragen om een uitvoerige hervorming van het financiële systeem van de Unie, zowel wat betreft de inkomsten als de uitgaven, waarbij wordt gegarandeerd dat geen enkel land een disproportionele bijdrage levert. In begrotingsbesluiten zou overwogen moeten worden hoe men het aantal banen zoveel mogelijk kan laten toenemen en hoe het leven van mensen en het welzijn van onze gemeenschappen het best verbeterd kunnen worden. De begroting moet gericht zijn op groei. We moeten ons richten op innovatie, onderzoek en ontwikkeling en beter onderwijs ondersteunen. Liberalen hechten eraan uw geld beter te besteden door verdere bezuinigingen op administratieve begrotingen en gaan voorop in de strijd voor één vestigingsplaats voor het Europees Parlement. Het oorspronkelijke doel van het verbeteren van de levens van mensen wordt overschaduwd door bureaucratische boekhouding. Verkwistende subsidies moeten worden afgeschaft. We werken naar een echte en fundamentele verschuiving in de volgende EU-begroting toe, zodat u daar beter van wordt. EU-geld moet worden besteed aan het creëren van banen en niet aan het subsidiëren van inkomen. We willen de EU-regels beperken en vereenvoudigen zodat ze makkelijker toegepast kunnen worden waardoor fouten en verkwisting vermeden worden. Lidstaten moeten verklaringen overleggen waarin staat dat EU-geld niet alleen volgens de regels is besteed maar dat het ook toegevoegde waarde oplevert.

5 5 EU-structuurfondsen moeten gericht zijn op het creëren van banen, vooral voor jongeren, en op betere innovatie. EU-fondsen moeten ook gericht zijn op onderzoek, wat een toegevoegde waarde heeft en tools biedt aan onderzoekers, promovendi en universiteiten. De toegang tot fondsen die zijn bedoeld zijn om het leven van de mensen te verbeteren moet een tijdslimiet hebben, waarbij de rechten verloren gaan als de doelen niet binnen een bepaalde tijd zijn behaald. We werken aan een duurzame economie die de natuurlijke omgeving respecteert. Meer dan 40 miljard euro wordt jaarlijks besteed aan landbouwsubsidies. Landbouwsubsidies in andere landen verstoren het evenwichtige speelveld voor Europese boeren. Wij willen een internationale vermindering van steun en een verdere modernisering van het Gemeenschappelijk Landbouw Beleid op het gebied van efficiëntie en marktgerichtheid. Als Liberalen steunen we een voortdurende hervorming van het Europees landbouwbeleid. Toch willen we benadrukken dat de algemene regels die staatshulp verbieden aan nationale bedrijfstakken, bedrijven en producten ook zouden moeten gelden voor het Gemeenschappelijk Landbouwbeleid, waarmee hernationalisering van landbouwsubsidies wordt voorkomen. We streven naar een transparante en minder bureaucratische implementatie van het GLB. EU-geld moet worden besteed aan het creëren van banen en het handhaven van voedselveiligheid in alle lidstaten. Wij steunen een landbouwbeleid dat een evenwicht vormt tussen de drie pijlers van duurzaamheid: op economisch, milieu en sociaal gebied. Dit helpt boeren meer te produceren met minder. We zullen er voor zorgen dat boerenfamilies en mensen op het platteland die het landschap in stand houden en milieuvriendelijk toerisme stimuleren daarvoor door het GLB eerlijk beloond worden. Wij zullen de EU-steun van landbouwsubsidies verschuiven naar moderne en milieuvriendelijke landbouwtechnieken om de voedselproductie en duurzame veehouderij op peil te houden en de plaatselijke gemeenschappen te helpen. Wij zullen investeringen in onderzoek, moderne technologieën en hun vertaling naar de praktijk in alle sectoren van landbouw, visserij en plattelandsontwikkeling ondersteunen. De Europese Liberalen hebben de hervormingen in het gemeenschappelijk visserijbeleid geleid, vooral om een einde te maken aan de verspilling en om de besluitvorming te decentraliseren. Herstel stabiele financiën

6 6 Net zoals van Europese burgers wordt verwacht dat ze hun huishoudboekje op orde hebben en niet boven hun stand leven, moeten wij zorgen voor gezonde overheidsfinanciën. Wij willen een Unie waarin de criteria van het Stabiliteitspact worden nageleefd door zowel de Unie als de lidstaten. De muntunie kan alleen blijven bestaan als solidariteit wordt gepaard aan een solide fiscale verantwoordelijkheid. Deze solidariteit is afhankelijk van fiscale discipline die morele vraagstukken vermijdt en economische prikkels voor gezonde overheidsfinanciën niet beperkt. Het is niet voldoende om in te stemmen met deze uitgangspunten. We blijven pogingen ondernemen om degenen aansprakelijk te stellen die de regels in de wind slaan. We werken aan een snelle implementatie van een bankenunie in de Eurozone met een gemeenschappelijke wettelijke basis voor supervisie en besluiten voor banken. We stellen een gemeenschappelijk mechanisme in om insolvente banken geleidelijk af te bouwen om kosten voor de belastingbetaler te vermijden. We maken betere controlemechanismes en er komen meer automatische sancties als de stabiliteit en het groeipact worden verbroken. We willen dat zowel landen binnen als buiten de Eurozone volledig betrokken blijven bij de besluitvorming van de Unie als het gaat om economische kwesties van gezamenlijk belang, omdat de economische toekomst van beide groepen onverbrekelijk met elkaar verbonden zijn. Hoewel we het principe van belastingconcurrentie aanhangen, zijn we ervan overtuigd dat we meer moeten doen om belastingontwijking en -ontduiking te bestrijden. Sterker in de wereld en veiliger thuis Hoewel sommigen onze verschillen willen benadrukken en uitbuiten, geloven wij dat wij juist door onze gedeelde waarden en eenheid in staat zijn om onze gezamenlijke belangen in de wereld en onze individuele rechten thuis te verdedigen. Onze kracht helpt ons bij het creëren van banen en het verbeteren van de levens van mensen zowel binnen Europa als buiten onze grenzen. Wij zullen mensenrechten bevorderen en de kwetsbaren beschermen, zowel binnen de EU als buiten onze grenzen. Voor Liberalen blijft EU-uitbreiding een essentieel instrument voor een gemeenschappelijk buitenlands- en veiligheidsbeleid. Wij zullen de EU-samenwerking verbeteren en het EU-beleid versterken op het gebied van justitie en binnenlandse zaken, vooral om georganiseerde misdaad te bestrijden.

7 7 We verwelkomen het nieuwe Gemeenschappelijk Europees Asielstelsel, maar we bevorderen het werken aan het creëren van legale en veilige routes voor asielzoekers naar de EU via hervestiging en visa op humanitaire gronden, om zo de markt voor mensenhandelaren te elimineren en tragische doden in de Middellandse Zee te voorkomen. We werken ook aan een Europa dat open staat voor talent en ideeën van mensen die in staat zijn een bijdrage te leveren aan de banengroei en de welvaart aan de ene kant, en aan de andere kant zien we toe op een systeem dat illegale migratie voorkomt. We streven naar een gemeenschappelijk beleid op het gebied van cyberveiligheid, dat het vermogen van onze lidstaten zal vergroten om onze privacy en onze economie te beschermen. Onze mogelijkheid om de rechtsstaat en individuele vrijheid effectief in het buitenland uit te dragen hangt af van onze mogelijkheid om dezelfde rechten in ons eigen gebied te garanderen. We blijven strijden voor volledige bescherming van alle mensenrechten en we blijven strijden tegen elke vorm van discriminatie. We werken aan de creatie van een mechanisme dat schendingen van fundamentele rechten en burgerlijke vrijheden in de EU volgt en sancties afdwingt, op basis van objectieve criteria, vrij van politieke bemoeienis. Europa zou de wereld moeten leiden op het gebied van datageheimhouding. Toegang tot de privégegevens van Europese burgers zouden altijd onderworpen moeten zijn aan de juiste rechtelijke procedures. In een geglobaliseerde wereld kan geen enkel EU-land de bedreigingen en uitdagingen waarmee we op dit moment te maken hebben in zijn eentje aanpakken. EU-burgers verwachten dat de EU en de lidstaten samen optreden en een effectieve rol spelen in mondiale zaken. De wereld wordt steeds complexer en instabieler. Europa zal meer moeten vertrouwen op zijn eigen militaire- en veiligheidsbronnen. Een betere samenwerking en het delen van deze capaciteit is nodig om ze beter te kunnen inzetten. Dit zou zorgen voor een snellere reactie op internationale crises, zoals de strijd tegen piraterij heeft aangetoond. We werken aan een veel nauwere samenwerking tussen de EU en de NAVO. We blijven democratische en economische hervormingen in buurlanden steunen. Gezondere democratieën aan onze grenzen zorgen voor een veiligere Europese Unie. Wij ondersteunen de nieuwe nadruk op mensenrechten in het buitenlands beleid van de EU in hoge mate.

8 8 We willen de invloed van de EU op internationale zaken vergroten door een extra Europese zetel in de Veiligheidsraad van de VN en andere organisaties, en samen te werken met de lidstaten in de Eurozone als één eenheid in de IMF. Wij vinden dat de EU zijn civiele crisismanagementcapaciteit verder moet versterken en zijn ervaring moet inzetten om stabiliteit, de rechtsstaat en de beginselen van behoorlijk bestuur te garanderen. Voor een effectief en transparant Europa Door de financiële crisis heeft de EU het Verdrag van Lissabon verruimd. Binnen de levensduur van het volgende Europese Parlement steunen we het bijeenroepen van een Conventie om de Unie verder in een democratische richting te ontwikkelen. Door het verbeteren van de verantwoordingsplicht voor Europese politici denken we dat we effectievere en efficiëntere resultaten voor u kunnen behalen. De EU en haar instellingen moeten transparanter worden en minder bureaucratisch. We blijven ons inzetten om de EU-regels te vereenvoudigen en ze minder belastend te maken. Wij bepleiten dat besluiten worden genomen op het lokale en regionale, nationale of EU-niveau waarmee de burger het meest en het snelst gediend is. Door het Verdrag van Lissabon zijn de nationale parlementen meer betrokken bij beleidsonderhandelingen. Om de subsidiariteitbeginselen nog meer te versterken, stelt ALDE een jaarlijkse subsidiariteitscheck voor, waarbij het Europese Parlement het werkprogramma van de Commissie beoordeelt om te verzekeren dat de subsidiariteits- en proportionaliteitsbeginselen worden nageleefd. Wij willen de Europese Commissie efficiënter maken door de werkmethodes bij het College grondig te hervormen, en door portefeuillegebieden te beperken. Wij steunen de gestage herstructurering van bepaalde delen van de EU-organisatie, zoals het Comité van de Regio s, om te garanderen dat alle partijen een aanzienlijke bijdrage leveren aan het besluitvormingsproces en aan een transparante, soepele en efficiënte werking van de Unie. Wij willen de optie behouden om structuren af te schaffen die niet aan deze criteria voldoen, zoals het Economisch en Sociaal Comité. Wij willen graag een audit van alle bestaande EU-agentschappen. De agentschappen die geen aanzienlijke toegevoegde waarde leveren, zullen moeten worden opgeheven. Wij erkennen dat gedifferentieerde integratie geen bedreiging vormt voor de samenhang binnen de EU zolang verdere integratie open blijft voor andere landen, die zich mogen aansluiten als en wanneer ze daarvoor kiezen. Het Europees Parlement zou maar één vestigingsplaats moeten hebben.

9 9 Wij ondersteunen een versterking van de democratische aard van de Europese Unie, met een grotere betrokkenheid van de Europese en nationale parlementen als het gaat om besluitvorming, en met meer transparantie in de onderhandelingen en het stemmen binnen de Raad. De Europese Unie moet sterker, eenvoudiger en democratischer worden. Om dit te bereiken vragen wij u om uw stem.

10

Wie zijn wij? Waar staan wij voor? Onze mensen

Wie zijn wij? Waar staan wij voor? Onze mensen Prioriteiten 2014-2019 Wie zijn wij? Wij zijn de grootste politieke familie in Europa, gedreven door een centrumrechtse politieke visie. Wij vormen de Fractie van de Europese Volkspartij (christendemocraten)

Nadere informatie

WAAR WIJ VOOR STAAN. Socialisten & Democraten in het Europees Parlement. Fractie van de Progressieve Alliantie van

WAAR WIJ VOOR STAAN. Socialisten & Democraten in het Europees Parlement. Fractie van de Progressieve Alliantie van WAAR WIJ VOOR STAAN. Fractie van de Progressieve Alliantie van Socialisten & Democraten in het Europees Parlement Strijden voor sociale rechtvaardigheid, het stimuleren van werkgelegenheid en groei, hervorming

Nadere informatie

Manifest voor de Rechten van het kind

Manifest voor de Rechten van het kind Manifest voor de Rechten van het kind Kinderen vormen de helft van de bevolking in ontwikkelde landen. Ongeveer 100 miljoen kinderen leven in de Europese Unie Het leven van kinderen in de hele wereld wordt

Nadere informatie

Werkvel opdracht 9 (Onderhandelingsspel: hoe neem je samen moeilijke besluiten?)

Werkvel opdracht 9 (Onderhandelingsspel: hoe neem je samen moeilijke besluiten?) Werkvel opdracht 9 (Onderhandelingsspel: hoe neem je samen moeilijke besluiten?) Toelichting op de opdracht Tijdens deze opdracht gaan jullie in kleine groepjes in onderhandeling met elkaar over een pakket

Nadere informatie

EUROPESE SOCIAAL-DEMOCRATEN: VOORSTANDER VAN DE EUROPESE GRONDWET

EUROPESE SOCIAAL-DEMOCRATEN: VOORSTANDER VAN DE EUROPESE GRONDWET EUROPESE SOCIAAL-DEMOCRATEN: VOORSTANDER VAN DE EUROPESE GRONDWET EUROPESE SOCIAAL-DEMOCRATEN: VOORSTANDER VAN DE EUROPESE GRONDWET Richard Corbett, lid van het EP De Europese grondwet is een grote verbetering

Nadere informatie

Een nieuwe sociale Europese interne markt

Een nieuwe sociale Europese interne markt Een nieuwe sociale Europese interne markt Prof. mr. dr. E.R. Manunza Hanze Inkoopseminar 2013 On Moral Sentiments, people, profit & procurement Het thema van vandaag Solidariteit in ruime zin Bemoeilijken

Nadere informatie

Cultura Creative (RF) / Alamy Stock Photo

Cultura Creative (RF) / Alamy Stock Photo Cultura Creative (RF) / Alamy Stock Photo DE EUROPESE STRUCTUUR- EN INVESTERINGSFONDSEN (ESI-FONDSEN) EN HET EUROPEES FONDS VOOR STRATEGISCHE INVESTERINGEN (EFSI) HET VERZEKEREN VAN COÖRDINATIE, SYNERGIEËN

Nadere informatie

Moeilijke besluiten voor de Europese Raad

Moeilijke besluiten voor de Europese Raad Moeilijke besluiten voor de Europese Raad Korte omschrijving: Leerlingen gaan aan de slag met actuele Europese dilemma s. Er zijn vijf dilemma s. U kunt zelf kiezen welke dilemma s u aan de orde stelt.

Nadere informatie

De Politieke Ledenraad van de PvdA op 14 november 2015 bijeen te Amersfoort,

De Politieke Ledenraad van de PvdA op 14 november 2015 bijeen te Amersfoort, Korten op EU subsidies Solidariteit éen van de belangrijkste principes is in de sociaaldemocratie, In Europa grote verdeeldheid heerst aangaande het opvangen en herverdelen van vluchtelingen; Enkele landen

Nadere informatie

Europa en de. Peter van Dalen. Europarlementariër voor de ChristenUnie

Europa en de. Peter van Dalen. Europarlementariër voor de ChristenUnie Europa en de Peter van Dalen Europarlementariër voor de ChristenUnie Inhoud 1: De ChristenUnie in het EP 2: Europa en de regio s 3: Europa en de Drechtsteden 2 Deel 1: de ChristenUnie in het EP 3 De 3

Nadere informatie

Eerste Kamer der Staten-Generaal 1

Eerste Kamer der Staten-Generaal 1 Eerste Kamer der Staten-Generaal 1 Vergaderjaar 2013-2014 22 112Nieuwe Commissievoorstellen en initiatieven van de lidstaten van de Europese Unie 33 785 EU-voorstel: Commissiemededeling over de werkzaamheden

Nadere informatie

Duurzaamheid in Amersfoort: kansen en inspiratie Het Amersfoorts Afwegingskader Duurzaamheid

Duurzaamheid in Amersfoort: kansen en inspiratie Het Amersfoorts Afwegingskader Duurzaamheid Duurzaamheid in : kansen en inspiratie Het s Afwegingskader Duurzaamheid s Afwegingskader Duurzaamheid s Afwegingskader Duurzaamheid Leefomgeving Dit project draagt bij aan een gezond woon- en werkklimaat

Nadere informatie

EU subsidies voor KRW opgaven

EU subsidies voor KRW opgaven EU subsidies voor KRW opgaven Themabijeenkomst op 26 november 2015 Govert Kamperman en Wimjan van der Heijden Waar staan we bij stil Kerndoelstellingen Europa Europa 2020-strategie EU subsidies, waar begint

Nadere informatie

Verkiezingen Tweede Kamer 2012

Verkiezingen Tweede Kamer 2012 Verkiezingen Tweede Kamer 2012 Nederlandse politieke partijen langs de Europese meetlat Financiën dr. Edwin van Rooyen Update: 6-9-2012 Tussen de politieke partijen in Nederland bestaat aanzienlijke verdeeldheid

Nadere informatie

DE VERDRAGEN VAN MAASTRICHT EN VAN AMSTERDAM

DE VERDRAGEN VAN MAASTRICHT EN VAN AMSTERDAM DE VERDRAGEN VAN MAASTRICHT EN VAN AMSTERDAM Het Verdrag van Maastricht heeft de voorgaande Europese verdragen gewijzigd en een Europese Unie gecreëerd die rust op drie pijlers: de Europese Gemeenschappen,

Nadere informatie

AMNESTY INTERNATIONAL 11-STAPPENPLAN VOOR DE VLUCHTELINGENCRISIS IN EUROPA

AMNESTY INTERNATIONAL 11-STAPPENPLAN VOOR DE VLUCHTELINGENCRISIS IN EUROPA AMNESTY INTERNATIONAL 11-STAPPENPLAN VOOR DE VLUCHTELINGENCRISIS IN EUROPA EEN UNIE VAN BESCHERMING. STAPPENPLAN VOOR DE BESCHERMING VAN VLUCHTELINGEN IN EUROPA. In de eerste acht maanden van 2015, bereikten

Nadere informatie

Nederlandse politieke partijen langs de Europese meetlat

Nederlandse politieke partijen langs de Europese meetlat De verkiezingsprogramma s 2010 vergeleken: Nederlandse politieke partijen langs de Europese meetlat Edwin van Rooyen 1 Wat willen de Nederlandse politieke partijen met de Europese Unie? Welke ambitie hebben

Nadere informatie

De nieuwe energie-efficiëntierichtlijn - Uitdagingen & oplossingen -

De nieuwe energie-efficiëntierichtlijn - Uitdagingen & oplossingen - De nieuwe energie-efficiëntierichtlijn l - Uitdagingen & oplossingen - DG Energie 22 juni 2011 ENERGIEVOORZIENING NOG AFHANKELIJKER VAN IMPORT Te verwachten scenario gebaseerd op cijfers in 2009 in % OLIE

Nadere informatie

Opdrachtblad A: De Raad van Ministers Opdrachtblad B: De prioriteiten van het Nederlands voorzitterschap

Opdrachtblad A: De Raad van Ministers Opdrachtblad B: De prioriteiten van het Nederlands voorzitterschap VERDIEPING: DE PRIORITEITEN VAN NEDERLAND KORTE OMSCHRIJVING WERKVORM Nederland heeft drie prioriteiten voor het voorzitterschap opgesteld: een innovatieve EU, een EU die zich beperkt tot hoofdzaken en

Nadere informatie

Algemene beschouwing

Algemene beschouwing Algemene beschouwing Arbeidsmigratiebeleid begint bij Nederlands arbeidsmarktbeleid Voor de Nederlandse economie en dus voor bedrijven en werknemers is het van belang om de juiste mensen op de juiste arbeidsplek

Nadere informatie

Wie zijn wij? Waar staan wij voor? Onze mensen

Wie zijn wij? Waar staan wij voor? Onze mensen Resultaten 2009-2014 Wie zijn wij? Wij zijn de grootste politieke familie in Europa, gedreven door een centrumrechtse politieke visie. Wij vormen de Fractie van de Europese Volkspartij (christendemocraten)

Nadere informatie

Brussel, 27 februari 2007 (01.03) (OR. fr) RAAD VAN DE EUROPESE UNIE 6855/07 SOC 78

Brussel, 27 februari 2007 (01.03) (OR. fr) RAAD VAN DE EUROPESE UNIE 6855/07 SOC 78 RAAD VAN DE EUROPESE UNIE Brussel, 27 februari 2007 (01.03) (OR. fr) 6855/07 SOC 78 INGEKOMEN DOCUMENT van: de heer Jordi AYET PUIGARNAU, directeur, namens de secretarisgeneraal van de Europese Commissie

Nadere informatie

Nederland. EUROBAROMETER 74 De publieke opinie in de Europese Unie. Najaar 2010. Nationaal Rapport

Nederland. EUROBAROMETER 74 De publieke opinie in de Europese Unie. Najaar 2010. Nationaal Rapport Standard Eurobarometer EUROBAROMETER 74 De publieke opinie in de Europese Unie Najaar 2010 Nationaal Rapport Nederland Representation of the European Commission to Netherlands Inhoud Inleiding Context

Nadere informatie

AMNESTY INTERNATIONAL 11-STAPPENPLAN VOOR DE BESCHERMING VAN VLUCHTELINGEN IN EUROPA

AMNESTY INTERNATIONAL 11-STAPPENPLAN VOOR DE BESCHERMING VAN VLUCHTELINGEN IN EUROPA AMNESTY INTERNATIONAL 11-STAPPENPLAN VOOR DE BESCHERMING VAN VLUCHTELINGEN IN EUROPA EEN UNIE VAN BESCHERMING. STAPPENPLAN VOOR DE BESCHERMING VAN VLUCHTELINGEN IN EUROPA. In 2015, bereikten meer dan 1

Nadere informatie

Wij leggen rekenschap af over:

Wij leggen rekenschap af over: VRAGEN Het afleggen van rekenschap. ANTWOORDEN TOELICHTING / VOORBEELDEN VRAAG 1. Onze organisatie legt rekenschap af over onze effecten op de maatschappij, de economie en het milieu. Welke activiteiten

Nadere informatie

PARITAIRE PARLEMENTAIRE VERGADERING ACS- EU

PARITAIRE PARLEMENTAIRE VERGADERING ACS- EU PARITAIRE PARLEMENTAIRE VERGADERING ACS- EU Commissie politieke zaken 5.3.2009 AP/100.506/AM1-24 AMENDEMENTEN 1-24 Ontwerpverslag (AP/100.460) Co-rapporteurs: Ruth Magau (Zuid-Afrika) en Filip Kaczmarek

Nadere informatie

Samenvatting van de partnerschapsovereenkomst voor Nederland, 2014-2020

Samenvatting van de partnerschapsovereenkomst voor Nederland, 2014-2020 EUROPESE COMMISSIE Samenvatting van de partnerschapsovereenkomst voor Nederland, 2014-2020 Algemene informatie De partnerschapsovereenkomst (PO) van Nederland is het overkoepelende strategische document

Nadere informatie

GEDELEGEERDE VERORDENING (EU) Nr. /.. VAN DE COMMISSIE. van

GEDELEGEERDE VERORDENING (EU) Nr. /.. VAN DE COMMISSIE. van EUROPESE COMMISSIE Brussel, 11.3.2014 C(2014) 1410 final GEDELEGEERDE VERORDENING (EU) Nr. /.. VAN DE COMMISSIE van 11.3.2014 tot aanvulling van Verordening (EU) nr. 1301/2013 van het Europees Parlement

Nadere informatie

Verkiezingsprogramma D66 Maastricht 2014-2018. Samen Sterker

Verkiezingsprogramma D66 Maastricht 2014-2018. Samen Sterker Samen Sterker Internationalisering > wegnemen barrières grensoverschrijdend vervoer > werken waar je wilt > meer innovatie over de grenzen heen Internationalisering Maastricht is de meest internationale

Nadere informatie

Code VINCI Leveranciers Global Performance Commitment

Code VINCI Leveranciers Global Performance Commitment Code VINCI Leveranciers Global Performance Commitment Contents P. 2 Introductie P. 2 VINCI s commitments P. 4 Leveranciers commitments P. 6 Implementatie 1 15 april 2012 Introductie Deze Code «Global Performance

Nadere informatie

Brief van Commissievoorzitter Barroso aan de voorzitter van het Europees Parlement, de heer Martin Schulz

Brief van Commissievoorzitter Barroso aan de voorzitter van het Europees Parlement, de heer Martin Schulz EUROPESE COMMISSIE MEMO Brussel, 11 september 2013 Brief van Commissievoorzitter Barroso aan de voorzitter van het Europees Parlement, de heer Martin Schulz Geachte voorzitter, In de State of the Union

Nadere informatie

Quiz: Welk standpunt hoort bij welke partij?

Quiz: Welk standpunt hoort bij welke partij? Quiz: Welk standpunt hoort bij welke partij? Korte omschrijving werkvorm In deze quiz testen uw leerlingen hun kennis over de standpunten van enkele partijen over belangrijke Europese kwesties. Ze verbinden

Nadere informatie

Docentenvel Opdracht 10 (het paspoortenspel)

Docentenvel Opdracht 10 (het paspoortenspel) Docentenvel Opdracht 10 (het paspoortenspel) Als voorbereiding op de opdracht kunt u onderstaande tekst lezen. Wat heb jij aan Europa Europa een ver van je bed show? Nee hoor. Je eten, je kleding, de prijs

Nadere informatie

Eindexamen vwo maatschappijwetenschappen 2013-I

Eindexamen vwo maatschappijwetenschappen 2013-I Opgave De eurocrisis Bij deze opgave horen de teksten 9 en. Inleiding De situatie rond de gemeenschappelijke munt, de euro, is tien jaar na de introductie verre van stabiel (mei 2012). In tekst 9 beschrijft

Nadere informatie

NL In verscheidenheid verenigd NL 9.9.2013 B7-0377/2. Amendement. Judith Sargentini namens de Verts/ALE-Fractie

NL In verscheidenheid verenigd NL 9.9.2013 B7-0377/2. Amendement. Judith Sargentini namens de Verts/ALE-Fractie 9.9.2013 B7-0377/2 2 Overweging C C. overwegende dat de veiligheid van de Europese burgers cruciaal is; overwegende dat de interne en externe aspecten van veiligheid even belangrijk zijn; C. overwegende

Nadere informatie

Seminar. Toekomstig beheer van de Structuurfondsen: welke verdeling van de verantwoordelijkheden? Brussel 3 en 4 maart 2003

Seminar. Toekomstig beheer van de Structuurfondsen: welke verdeling van de verantwoordelijkheden? Brussel 3 en 4 maart 2003 EUROPESE COMMISSIE DIRECTORAAT-GENERAAL REGIONAAL BELEID Concipiëring, impact, coördinatie en evaluatie Seminar Toekomstig beheer van de Structuurfondsen: welke verdeling van de verantwoordelijkheden?

Nadere informatie

Tweede Europese Forum over de cohesie Georganiseerd door de Europese Commissie

Tweede Europese Forum over de cohesie Georganiseerd door de Europese Commissie Mr Roger VAN BOXTEL, Minister of City Management and Integration, Netherlands Tweede Europese Forum over de cohesie Georganiseerd door de Europese Commissie 21-22 mei 2001 Enkel gesproken tekst geldt Tweede

Nadere informatie

Factsheet 1 WAAROM EEN INVESTERINGSPLAN VOOR DE EU?

Factsheet 1 WAAROM EEN INVESTERINGSPLAN VOOR DE EU? Factsheet 1 WAAROM EEN INVESTERINGSPLAN VOOR DE EU? Als gevolg van de wereldwijde economische en financiële crisis heeft de EU met een laag investeringsniveau te kampen. Alleen met gezamenlijke gecoördineerde

Nadere informatie

Werkvel opdracht 8 (De Europese Unie en klimaatverandering)

Werkvel opdracht 8 (De Europese Unie en klimaatverandering) Werkvel opdracht 8 (De Europese Unie en klimaatverandering) Toelichting op de opdracht Jullie krijgen tijdens deze opdracht iets te horen over de Europese Unie, wat is het, wat hebben we eraan, etc. Ook

Nadere informatie

Europese subsidies voor de Sociale Economie

Europese subsidies voor de Sociale Economie Europese subsidies voor de Sociale Economie Kader en functioneren van Europese subsidies Hoe werken EU subsidies? 1 EU BELEIDSKADER BEPALEND VOOR DE INHOUD SUBSIDIEPROGRAMMA S (1) Europa 2020 doelstellingen

Nadere informatie

Access and Return in the EU 11 April 2014

Access and Return in the EU 11 April 2014 Access and Return in the EU 11 April 2014 ECRL, Tineke Strik Centre for Migration Law Utrecht, 15 oktober 2015 Vluchtelingencrisis of bestuurscrisis? Tineke Strik Radboud Universiteit, Raad van Europa,

Nadere informatie

Inhoud van de associatieovereenkomst EU-Oekraïne

Inhoud van de associatieovereenkomst EU-Oekraïne Inhoud van de associatieovereenkomst EU-Oekraïne Op 6 april 2016 wordt in Nederland een raadgevend referendum gehouden. Dit gaat over de associatieovereenkomst die de Europese Unie (EU) en haar lidstaten

Nadere informatie

EERBIEDIGING VAN DE GRONDRECHTEN IN DE UNIE

EERBIEDIGING VAN DE GRONDRECHTEN IN DE UNIE EERBIEDIGING VAN DE GRONDRECHTEN IN DE UNIE De rechtsgrondslag voor de grondrechten op EU-niveau is lange tijd voornamelijk gelegen geweest in de verwijzing in de Verdragen naar het Europees Verdrag tot

Nadere informatie

Overzicht van de conclusies inzake het partnerschap tussen de Franse Republiek en het Koninkrijk der Nederlanden

Overzicht van de conclusies inzake het partnerschap tussen de Franse Republiek en het Koninkrijk der Nederlanden Overzicht van de conclusies inzake het partnerschap tussen de Franse Republiek en het Koninkrijk der Nederlanden GEMEENSCHAPPELIJKE VERKLARING Parijs, 3 juni 2015 De president van de Franse Republiek,

Nadere informatie

DE EUROPESE UNIE. Economische fundamenten

DE EUROPESE UNIE. Economische fundamenten DE EUROPESE UNIE Economische fundamenten FRANK NAERT SARAH VANDEN BUSSCHE HANS GEEROMS Vierde herwerkte editie intersentia Antwerpen - Oxford INHOUD WOORD VOORAF LIJST VAN AFKORTINGEN v xvii DEEL 1. HISTORISCH

Nadere informatie

Interreg V 2 zeeën Vlaanderen Nederland Grensoverschrijdend samenwerken voor groei

Interreg V 2 zeeën Vlaanderen Nederland Grensoverschrijdend samenwerken voor groei Interreg V 2 zeeën Vlaanderen Nederland 2014 2020 Grensoverschrijdend samenwerken voor groei Algemene informatie - Officiële lancering: 20 en 21 november in Rijsel; - 256 miljoen euro EFRO steun; - Samenwerkingsprojecten

Nadere informatie

Investeren in klimaatactie, investeren in LIFE

Investeren in klimaatactie, investeren in LIFE istock Investeren in klimaatactie, investeren in LIFE Overzicht van het nieuwe LIFE-subprogramma Klimaatactie 2014-2020 Klimaat Wat is het nieuwe LIFE-subprogramma Klimaatactie? De Europese staatshoofden

Nadere informatie

*** ONTWERPAANBEVELING

*** ONTWERPAANBEVELING EUROPEES PARLEMENT 2009-2014 Commissie burgerlijke vrijheden, justitie en binnenlandse zaken 23.5.2013 2012/0271(E) *** ONTWERPAANBEVELING over het ontwerp van besluit van de Raad betreffende de sluiting

Nadere informatie

GENDERGELIJKHEID SOLIDARITEIT ACTIE. De werkzaamheden van GUE/NGL in de Commissie rechten van de vrouw en gendergelijkheid van het Europees Parlement

GENDERGELIJKHEID SOLIDARITEIT ACTIE. De werkzaamheden van GUE/NGL in de Commissie rechten van de vrouw en gendergelijkheid van het Europees Parlement GENDERGELIJKHEID SOLIDARITEIT ACTIE De werkzaamheden van GUE/NGL in de Commissie rechten van de vrouw en gendergelijkheid van het Europees Parlement Gendergelijkheid, solidariteit, actie Voor politieke

Nadere informatie

Kijktip: Nieuwsuur in de Klas

Kijktip: Nieuwsuur in de Klas Kijktip: Nieuwsuur in de Klas Korte omschrijving werkvorm De leerlingen beantwoorden vragen over de Europese politiek aan de hand van korte clips van Nieuwsuur in de Klas. Leerdoel De leerlingen leren

Nadere informatie

Het Verdrag van Amsterdam in werking. Prof. mr. R. Barents

Het Verdrag van Amsterdam in werking. Prof. mr. R. Barents Het Verdrag van Amsterdam in werking Prof. mr. R. Barents Kluwer - Deventer - 1999 DEEL1. HET VERDRAG VAN AMSTERDAM Hoofdstuk 1. Van Maastricht naar Amsterdam 3 1. Inleiding 3 2. De Europese verdragen

Nadere informatie

Beleggen in de toekomst. de kansen van beleggen in klimaat en milieu

Beleggen in de toekomst. de kansen van beleggen in klimaat en milieu Beleggen in de toekomst de kansen van beleggen in klimaat en milieu Angst voor de gevolgen? Stijging van de zeespiegel Hollandse Delta, 6 miljoen Randstedelingen op de vlucht. Bedreiging van het Eco-systeem

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2011 2012 21 501-30 Raad voor Concurrentievermogen Nr. 278 BRIEF VAN DE MINISTER VAN ECONOMISCHE ZAKEN, LANDBOUW EN INNOVATIE Aan de Voorzitter van de Tweede

Nadere informatie

EUROPEES PARLEMENT. Zittingsdocument 11.1.2006 B6-0038/2006 ONTWERPRESOLUTIE. naar aanleiding van vraag voor mondeling antwoord B6-0345/2005

EUROPEES PARLEMENT. Zittingsdocument 11.1.2006 B6-0038/2006 ONTWERPRESOLUTIE. naar aanleiding van vraag voor mondeling antwoord B6-0345/2005 EUROPEES PARLEMENT 2004 Zittingsdocument 2009 11.1.2006 B6-0038/2006 ONTWERPRESOLUTIE naar aanleiding van vraag voor mondeling antwoord B6-0345/2005 ingediend overeenkomstig artikel 108, lid 5 van het

Nadere informatie

Wat doen wij voor u?

Wat doen wij voor u? Wat doen wij voor u? NL Wat doen wij voor u? Europa is de afgelopen jaren getroffen door een internationale economische en financiële crisis van ongekende omvang. Sociale zekerheid, gezondheidszorg, pensioenen

Nadere informatie

EUROPEES PARLEMENT. Commissie industrie, externe handel, onderzoek en energie. van de Commissie industrie, externe handel, onderzoek en energie

EUROPEES PARLEMENT. Commissie industrie, externe handel, onderzoek en energie. van de Commissie industrie, externe handel, onderzoek en energie EUROPEES PARLEMENT 1999 2004 Commissie industrie, externe handel, onderzoek en energie 10 april 2001 VOORLOPIGE VERSIE 2000/2243(COS) ONTWERPADVIES van de Commissie industrie, externe handel, onderzoek

Nadere informatie

Luc Van den Brande Laten we samen aan Europa bouwen

Luc Van den Brande Laten we samen aan Europa bouwen Luc Van den Brande Laten we samen aan Europa bouwen Inhoud Mijn overtuigingen 2 Mijn prioriteiten 3 Bakens voor morgen 8 Laten we samen aan Europa bouwen 1 Mijn overtuigingen Mijn overtuigingen Een Europa,

Nadere informatie

Europese EFRO-subsidies voor innovatie en CO 2 -reductie

Europese EFRO-subsidies voor innovatie en CO 2 -reductie Europese EFRO-subsidies voor innovatie en CO 2 -reductie Europese EFRO-subsidies voor innovatie en CO 2 -reductie Via het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling (EFRO) stimuleert Europa de regionale

Nadere informatie

gezien de mededeling van de Commissie (COM(2002) 431 C5-0573/2002),

gezien de mededeling van de Commissie (COM(2002) 431 C5-0573/2002), P5_TA(2003)0486 Belasting van personenauto s in de Europese Unie Resolutie van het Europees Parlement over de mededeling van de Commissie inzake belasting van personenauto s in de Europese Unie (COM(2002)

Nadere informatie

samen sterker Samenvatting verkiezingsprogramma Samen sterker - kansen voor iedereen

samen sterker Samenvatting verkiezingsprogramma Samen sterker - kansen voor iedereen samen sterker Samenvatting verkiezingsprogramma Samen sterker - kansen voor iedereen Voorwoord Alexander Pechtold 1 Het gaat goed met Nederland. In ons land wonen de gelukkigste, gezondste en best opgeleide

Nadere informatie

Personen met een handicap hebben gelijke rechten

Personen met een handicap hebben gelijke rechten Personen met een handicap hebben gelijke rechten De Europese strategie voor personen met een handicap 2010-2020 Europese Commissie Gelijke rechten, gelijke kansen Europese toegevoegde waarde Circa 80 miljoen

Nadere informatie

COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN MEDEDELING VAN DE COMMISSIE. Financieel pakket voor de toetredingsonderhandelingen met Bulgarije en Roemenië

COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN MEDEDELING VAN DE COMMISSIE. Financieel pakket voor de toetredingsonderhandelingen met Bulgarije en Roemenië COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN Brussel, 10.2.2004 SEC(2004) 160 definitief MEDEDELING VAN DE COMMISSIE Financieel pakket voor de toetredingsonderhandelingen met Bulgarije en Roemenië NL NL MEDEDELING

Nadere informatie

Onverwachte en moeilijk beheersbare instroom van personen uit Midden- en Oost-Europa in steden van de Benelux en aangrenzende regio s

Onverwachte en moeilijk beheersbare instroom van personen uit Midden- en Oost-Europa in steden van de Benelux en aangrenzende regio s Onverwachte en moeilijk beheersbare instroom van personen uit Midden- en Oost-Europa in steden van de Benelux en aangrenzende regio s Memorandum of Understanding De Ministers, bevoegd voor het stedelijk

Nadere informatie

Eurogroep. 1. Economische situatie in de eurozone

Eurogroep. 1. Economische situatie in de eurozone Eurogroep 1. Economische situatie in de eurozone Toelichting: De Eurogroep zal van gedachten wisselen over de economische situatie in de eurozone. De groei van de economie lijkt verder aan te trekken terwijl

Nadere informatie

PAKKET ENERGIE-UNIE BIJLAGE STAPPENPLAN VOOR DE ENERGIE-UNIE. bij de

PAKKET ENERGIE-UNIE BIJLAGE STAPPENPLAN VOOR DE ENERGIE-UNIE. bij de EUROPESE COMMISSIE Brussel, 25.2.2015 COM(2015) 80 final ANNEX 1 PAKKET ENERGIE-UNIE BIJLAGE STAPPENPLAN VOOR DE ENERGIE-UNIE bij de MEDEDELING VAN DE COMMISSIE AAN HET EUROPEES PARLEMENT, DE RAAD, HET

Nadere informatie

gedragscode voor leveranciers van Quintiles

gedragscode voor leveranciers van Quintiles gedragscode voor leveranciers van Quintiles 2 Quintiles maakt zich sterk voor duurzame zakelijke praktijken. Op basis van internationaal erkende normen, is deze gedragscode voor leveranciers ( Code ) gericht

Nadere informatie

EUROPEES PARLEMENT. Recht en Criminaliteit in cyberspace

EUROPEES PARLEMENT. Recht en Criminaliteit in cyberspace EUROPEES PARLEMENT TIJDELIJKE COMMISSIE ECHELON-INTERCEPTIESYSTEEM SECRETARIAAT MEDEDELING TEN BEHOEVE VAN DE LEDEN De leden treffen als aanhangsel een document aan met de titel Recht en Criminaliteit

Nadere informatie

Sterker, Slimmer, Schoner

Sterker, Slimmer, Schoner Sterker, Slimmer, Schoner D66 visie op duurzaamheid en groei C100 01-11-2014 Stientje van Veldhoven Groene genen Van Mierlo Terlouw Club van Rome Richtingwijzer: streef naar een duurzame en harmonieuze

Nadere informatie

4. Het voorzitterschap verzoekt de Raad derhalve de ontwerp-conclusies in bijlage dezes aan te nemen.

4. Het voorzitterschap verzoekt de Raad derhalve de ontwerp-conclusies in bijlage dezes aan te nemen. RAAD VAN DE EUROPESE UNIE Brussel, 17 maart 2008 7150/1/08 REV 1 (de,nl,da,el,pt,sv,cs,et,lt,mt,sl) AGRI 62 AGRISTR 8 AGRIORG 21 VERSLAG van: het Speciaal Comité landbouw d.d.: 10 maart 2008 aan: de Raad

Nadere informatie

12494/1/07 REV 1 yen/il/lv 1 DG H 2B

12494/1/07 REV 1 yen/il/lv 1 DG H 2B RAAD VAN DE EUROPESE UNIE Brussel, september 2007 (2.09) (OR. en) 2494//07 REV COPEN 23 NOTA van: het voorzitterschap aan: het Comité van artikel 36/het COREPER/de Raad nr. vorig doc.: 257/07 COPEN 7 Betreft:

Nadere informatie

Het Burgemeestersconvenant voor Klimaat & Energie

Het Burgemeestersconvenant voor Klimaat & Energie Het Burgemeestersconvenant voor Klimaat & Energie NL Een unieke bottomupbeweging Het Burgemeestersconvenant voor Klimaat en Energie brengt lokale en regionale autoriteiten samen, die zich er vrijwillig

Nadere informatie

Door de Europese Raad te volgen aanpak tot en met 2014

Door de Europese Raad te volgen aanpak tot en met 2014 EUROPESE RAAD DE VOORZITTER NL Brussel, 29 juni 2012 (OR. en) EUCO 133/12 PRESSE 318 PR PCE 115 Door de Europese Raad te volgen aanpak tot en met 2014 In de afgelopen twee en een half jaar heeft de Europese

Nadere informatie

Verkiezingen Tweede Kamer 2012

Verkiezingen Tweede Kamer 2012 Verkiezingen Tweede Kamer 2012 Nederlandse politieke partijen langs de Europese meetlat Europese Unie dr. Edwin van Rooyen 10-9-2012 PvdA, VVD en SP zijn voorstander van het vergroten van de controle op

Nadere informatie

De begroting van de Europese Unie

De begroting van de Europese Unie Europees Economisch en Sociaal Comité De begroting van de Europese Unie Een adequate begroting voor de uitvoering van de taken van de EU NL Het EESC roept op tot een goede besteding van het geld van de

Nadere informatie

AMENDEMENTEN NL In verscheidenheid verenigd NL 2012/2103(INI) Ontwerpadvies Lena Kolarska-Bobińska (PE496.

AMENDEMENTEN NL In verscheidenheid verenigd NL 2012/2103(INI) Ontwerpadvies Lena Kolarska-Bobińska (PE496. EUROPEES PARLEMENT 2009-2014 Commissie regionale ontwikkeling 17.10.2012 2012/2103(INI) AMENDEMENTEN 1-21 Lena Kolarska-Bobińska (PE496.464v01-00) inzake het Stappenplan Energie 2050 - een toekomst met

Nadere informatie

Europa in crisis. George Gelauff. Rijksacademie voor Financiën, Economie en Bedrijfsvoering

Europa in crisis. George Gelauff. Rijksacademie voor Financiën, Economie en Bedrijfsvoering Europa in crisis George Gelauff Rijksacademie voor Financiën, Economie en Bedrijfsvoering Opzet Baten en kosten van Europa Banken en overheden Muntunie en schulden Conclusie 2 Europa in crisis Europa veruit

Nadere informatie

Wat doen wij voor u?

Wat doen wij voor u? Wat doen wij voor u? NL Wat doen wij voor u? Europa is de afgelopen jaren getroffen door een internationale economische en financiële crisis van ongekende omvang. Sociale zekerheid, gezondheidszorg, pensioenen

Nadere informatie

NL In verscheidenheid verenigd NL A7-0176/9. Amendement. Morten Messerschmidt namens de EFD-Fractie

NL In verscheidenheid verenigd NL A7-0176/9. Amendement. Morten Messerschmidt namens de EFD-Fractie 1.6.2011 A7-0176/9 9 Overweging E E. Het Verdrag van Lissabon heeft het mandaat van de leden van het Europees Parlement gewijzigd, door ze rechtstreekse vertegenwoordigers van de burgers van de Unie te

Nadere informatie

De Drievoudige Bottom Line, een noodzakelijke economische innovatie

De Drievoudige Bottom Line, een noodzakelijke economische innovatie De Drievoudige Bottom Line, een noodzakelijke economische innovatie Feike Sijbesma, CEO Royal DSM In de loop der tijd is het effect van bedrijven op de maatschappij enorm veranderd. Vijftig tot honderd

Nadere informatie

EUROPESE COMMISSIE DIRECTORAAT-GENERAAL LANDBOUW EN PLATTELANDSONTWIKKELING. INTERPRETATIENOTA Nr. 2015-01

EUROPESE COMMISSIE DIRECTORAAT-GENERAAL LANDBOUW EN PLATTELANDSONTWIKKELING. INTERPRETATIENOTA Nr. 2015-01 EUROPESE COMMISSIE DIRECTORAAT-GENERAAL LANDBOUW EN PLATTELANDSONTWIKKELING Directoraat I. Landbouwwetgeving en procedures I.1. Landbouwwetgeving; vereenvoudiging Datum van verspreiding 8.7.2015 INTERPRETATIENOTA

Nadere informatie

COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN WERKDOCUMENT VAN DE DIENSTEN VAN DE COMMISSIE. Begeleidend Document. bij het Voorstel voor een

COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN WERKDOCUMENT VAN DE DIENSTEN VAN DE COMMISSIE. Begeleidend Document. bij het Voorstel voor een COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN Brussel, 17.10.2008 SEC(2008) 2616 WERKDOCUMENT VAN DE DIENSTEN VAN DE COMMISSIE Begeleidend Document bij het Voorstel voor een VERORDENING VAN HET EUROPEES PARLEMENT

Nadere informatie

Toekomst Gemeenschappelijk Landbouwbeleid. Herman Snijders Programmadirectie GLB, Ministerie van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie (EL&I)

Toekomst Gemeenschappelijk Landbouwbeleid. Herman Snijders Programmadirectie GLB, Ministerie van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie (EL&I) Toekomst Gemeenschappelijk Landbouwbeleid Herman Snijders Programmadirectie GLB, Ministerie van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie (EL&I) Ontstaan Jaren vijftig: Voedselzekerheid Deviezen sparen

Nadere informatie

De Europese Unie is niet alleen een munt of een markt, maar ook een Unie die gebouwd is op gemeenschappelijke waarden.

De Europese Unie is niet alleen een munt of een markt, maar ook een Unie die gebouwd is op gemeenschappelijke waarden. Debat over Polen in het Europees Parlement Interventie van de heer Koenders - minister van Buitenlandse Zaken - Nederlands voorzitterschap Dank u meneer de voorzitter, De Europese Unie is niet alleen een

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Woord vooraf... 11

Inhoudsopgave. Woord vooraf... 11 Inhoudsopgave Woord vooraf... 11 Benelux... 13 1 Ontstaan en historische ontwikkeling... 13 2 Institutionele structuur en werking... 15 2.1 Benelux Secretariaat-Generaal... 16 2.1.1 Samenstelling... 16

Nadere informatie

Deze perskit bevat informatie over Ecofys, de geschiedenis van het bedrijf, de kenmerken, enkele feiten en cijfers en de belangrijkste activiteiten.

Deze perskit bevat informatie over Ecofys, de geschiedenis van het bedrijf, de kenmerken, enkele feiten en cijfers en de belangrijkste activiteiten. Ecofys Perskit Ecofys Experts in Energy Inleiding Ecofys is al meer dan 25 jaar een toonaangevend internationaal consultancybedrijf in energie en klimaatbeleid. De visie van Ecofys is "sustainable energy

Nadere informatie

MVO volgens : een ISO26000 zelfverklaring

MVO volgens : een ISO26000 zelfverklaring MVO volgens : een ISO26000 zelfverklaring 1 Waarom MVO? Moeten: Horen: Lonen: gedrag af MVO handelen wordt afgedwongen MVO handelen o.b.v. vrijwilligheid (morele motivatie) De markt beloont MVO en straft

Nadere informatie

AMENDEMENTEN 1-7. NL In verscheidenheid verenigd NL 2009/2166(INI) 11.12.2009. Ontwerpadvies Constanze Angela Krehl. PE430.

AMENDEMENTEN 1-7. NL In verscheidenheid verenigd NL 2009/2166(INI) 11.12.2009. Ontwerpadvies Constanze Angela Krehl. PE430. EUROPEES PARLEMENT 2009-2014 Commissie regionale ontwikkeling 11.12.2009 2009/2166(INI) AMENDEMENTEN 1-7 Constanze Angela Krehl (PE430.816v01-00) inzake de Europese Investeringsbank (EIB) - Jaarverslag

Nadere informatie

De verklaring van Bratislava

De verklaring van Bratislava Bratislava, 16 september 2016 De verklaring van Bratislava Wij komen vandaag in Bratislava bijeen op een kritiek moment voor ons Europese project. De top van Bratislava van 27 lidstaten was gewijd aan

Nadere informatie

Europese EFRO-subsidies voor innovatie en CO 2 -reductie

Europese EFRO-subsidies voor innovatie en CO 2 -reductie Europese EFRO-subsidies voor innovatie en CO 2 -reductie Europese EFRO-subsidies voor innovatie en CO 2 -reductie Via het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling (EFRO) stimuleert Europa de regionale

Nadere informatie

Gemeenschappelijke voorschriften voor een belasting op financiële transacties - Veelgestelde vragen (zie ook IP/11/1085)

Gemeenschappelijke voorschriften voor een belasting op financiële transacties - Veelgestelde vragen (zie ook IP/11/1085) MEMO/11/640 Brussel, 28 september 2011 Gemeenschappelijke voorschriften voor een belasting op financiële transacties - Veelgestelde vragen (zie ook IP/11/1085) 1. Algemene achtergrondinformatie Waarom

Nadere informatie

Van belang. Het verhaal van de Nederlandse Vereniging van Banken

Van belang. Het verhaal van de Nederlandse Vereniging van Banken Van belang Het verhaal van de Nederlandse Vereniging van Banken De som der delen De uitdagingen van de sector Door de NVB Van belang De nieuwe realiteit In Nederland zijn ruim tachtig Nederlandse en buitenlandse

Nadere informatie

Majesteit, Koninklijke Hoogheid, excellenties, dames en heren,

Majesteit, Koninklijke Hoogheid, excellenties, dames en heren, Toespraak van de minister-president, mr. dr. Jan Peter Balkenende, bijeenkomst ter ere van de 50 ste verjaardag van de Verdragen van Rome, Ridderzaal, Den Haag, 22 maart 2007 Majesteit, Koninklijke Hoogheid,

Nadere informatie

RAADGEVEND COMITÉ VOOR DE PENSIOENSECTOR

RAADGEVEND COMITÉ VOOR DE PENSIOENSECTOR RAADGEVEND COMITÉ VOOR DE PENSIOENSECTOR Het Raadgevend comité voor de pensioensector, dat werd opgericht krachtens het koninklijk besluit van 5 oktober 1994 houdende oprichting van een Raadgevend comité

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2014 2015 34 114 Goedkeuring van de op 27 juni 2014 te Brussel tot stand gekomen Associatieovereenkomst tussen de Europese Unie en de Europese Gemeenschap

Nadere informatie

Stand for Secularism and Human Rights!

Stand for Secularism and Human Rights! EU ELECTIONS 2014 Stand for Secularism and Human Rights! EHF Manifesto November 2013 E uropean elections in May 2014 will be crucial for humanists in Europe. The rise of radical populist parties, the persisting

Nadere informatie

Van koeien naar kennis D66

Van koeien naar kennis D66 Van koeien naar kennis D66 D66-agenda voor Europese innovatie Nieuwe Europese Groei D66 wil een Europa dat kiest voor duurzame economische groei. Een Europa dat klaar is om de uitdagingen van de toekomst

Nadere informatie

Europa wil slim, duurzaam en inclusief

Europa wil slim, duurzaam en inclusief Europa wil slim, duurzaam en inclusief Noord-Nederland bereidt zich intensief voor op de Europese programma s in de periode 2014 2020. Het SNN biedt u met dit bericht inzicht in voortgang en verwachtingen.

Nadere informatie

Referendum over de associatieovereenkomst EU-Oekraïne: waarover gaat het op 6 april 2016?

Referendum over de associatieovereenkomst EU-Oekraïne: waarover gaat het op 6 april 2016? Referendum over de associatieovereenkomst EU-Oekraïne: waarover gaat het op 6 april 2016? Op 6 april 2016 wordt in Nederland een raadgevend referendum gehouden. U kunt dan stemmen over de associatieovereenkomst

Nadere informatie

Topsectoren. Hoe & Waarom

Topsectoren. Hoe & Waarom Topsectoren Hoe & Waarom 1 Index Waarom de topsectorenaanpak? 3 Wat is het internationale belang? 4 Hoe werken de topsectoren samen? 5 Wat is de rol voor het MKB in de topsectoren? 6 Wat is de rol van

Nadere informatie

De troonrede

De troonrede Koningin Beatrix heeft 15 september, Prinsjesdag, de Troonrede uitgesproken in de Ridderzaal in Den Haag in een Verenigde Vergadering van de Eerste en Tweede Kamer. Leden van de Staten-Generaal, De huidige

Nadere informatie