Kernprocedure Amstelland. Kernprocedure HANDLEIDING SCHOLEN Amstelland

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Kernprocedure Amstelland. Kernprocedure 2014-2015. HANDLEIDING SCHOLEN Amstelland"

Transcriptie

1 Kernprocedure Amstelland Kernprocedure HANDLEIDING SCHOLEN Amstelland

2 Inhoud 1 Kernprocedure Voor welke leerlingen gelden de afspraken van de kernprocedure 3 2 Doelstelling kernprocedure 4 3 Afspraken kernprocedure, aansluiting ELKK Het basisschooladvies Onderwijskundige informatie en Centrale toetsing Eindtoets als second opinion Over-aanmelding Loting Tijdpad kernprocedure Verschillen tussen KP Amsterdam en KP Amstelland Meldpunt niet-geplaatste kinderen Monitor vraag en aanbod voortgezet onderwijs Website 15 Bijlagen (op de uit te nemen binnenbladzijde) Tijdpad kernprocedure Kwaliteitscriteria basisschooladvies Kernprocedure Amstelland pagina 2

3 1 Kernprocedure De kernprocedure is een set van afspraken die de schoolbesturen van het voortgezet onderwijs in de regio Amstelland samen met schoolbesturen van het basisonderwijs hebben gemaakt. Deze afspraken gaan over het proces van de overstap van leerlingen van een school voor primair onderwijs naar een school voor regulier voortgezet onderwijs. Scholen in de genoemde regio hebben met elkaar afgesproken dat zij zich zullen houden aan de afspraken van de kernprocedure. Deze informatie is ontleend aan het statuut en kerndocument kernprocedure -VO Amstelland Afspraken worden jaarlijks door de aangesloten schoolbesturen in de regiegroep geactualiseerd en vastgesteld. Aan alle leerlingen van groep 8 zal in november een Schoolkeuzegids voortgezet onderwijs 2015 worden uitgereikt. 1.1 Voor welke leerlingen gelden de afspraken van de kernprocedure? De kernprocedure is van toepassing op de instroom in het regulier voortgezet onderwijs in de regio Amstelland. Dat wil zeggen de instroom in één van de volgende opleidingen in het reguliere voortgezet onderwijs: Praktijkonderwijs (PRO) één van de leerwegen van het VMBO, met of zonder leerwegondersteunend onderwijs (Lwoo) HAVO VWO (inclusief gymnasium) De afspraken van de kernprocedure gelden voor alle leerlingen die een basisschooladvies hebben voor één van deze onderwijssoorten. Daarnaast moet de leerling voldoen aan de volgende voorwaarden: de leerling meldt zich aan op een school in de regio voor regulier voortgezet onderwijs die de onderwijssoort aanbiedt van het basisschooladvies, èn de leerling houdt zich aan het tijdstraject van de kernprocedure en de leerling mag zich maar op één VO school aanmelden Het voorgaande betekent dat het bij de kernprocedure gaat om leerlingen van het basisonderwijs, het speciaal basisonderwijs of het speciaal onderwijs. De afspraken van de kernprocedure wat betreft de aanmeldingsprocedure gelden ook voor leerlingen van basisscholen die niet bestuurlijk deelnemen aan de kernprocedure van de regio Amstelland. Voor leerlingen met een toelaatbaarheidsverklaring voor het speciaal onderwijs maar die overstappen naar de brugklas van een school voor regulier voortgezet onderwijs geldt hetzelfde als voor de andere leerlingen: De afspraken van de kernprocedure gelden voor hen als zij zich aanmelden op een school voor regulier voortgezet onderwijs die de onderwijssoort aanbiedt van het basisschooladvies. Steeds meer scholen voor Voortgezet Onderwijs bieden binnen de opleidingen bijzondere trajecten aan zoals bijvoorbeeld TTO (tweetalig onderwijs), technasium, theaterklas, sportklas, paardenklas, kookklas etc. De scholen voeren daarin een eigen toelatingsbeleid. Het komt er op neer dat de kernprocedure zich wel uitstrekt tot bijvoorbeeld de toelating tot het VWO van een school, maar niet tot de selectie voor een ander traject op die school dat binnen die opleiding valt. Wel strekt het tot aanbeveling dat de aangesloten VO scholen ook hierin een helder en eerlijk proces van specifieke selectie toepassen met als kenmerk een kwalitatief hoogwaardige behandeling. Kernprocedure Amstelland pagina 3

4 2 Doelstelling kernprocedure De kernprocedure wil het proces van de overgang van de school voor primair onderwijs naar het voortgezet onderwijs van de individuele leerling zo goed mogelijk laten verlopen. Het basisschooladvies, de schoolkeuze, de aanmelding en de inschrijving van de leerling op een school voor voortgezet onderwijs staan hierbij centraal. De kernprocedure richt zich op vier onderdelen: 1 Zo goed mogelijke advisering van de basisschool Het 1 e doel is een zo goed mogelijke advisering van de basisschool voor een onderwijsvorm in het voortgezet onderwijs voor elke betrokken scholier. Dit advies staat centraal in de overstapprocedure. Een leerling dient terecht te komen op het onderwijstype dat het beste aansluit op zijn/haar mogelijkheden en wensen. Daarbij dient hij/zij zich thuis te voelen op de betreffende school. Het streven is dat de leerling zonder vertragingen het diploma van het geadviseerde onderwijstype haalt. De bedoeling is dat de scholier niet wordt overvraagd maar ook niet wordt ondervraagd wat betreft zijn/haar capaciteiten en inzet en met zoveel mogelijk plezier werkt. Een aanvullend criterium is dat het geadviseerde onderwijstype aansluit op verdere opleidings- en beroepswensen van de betreffende leerling. 2 Kwalitatief hoogwaardige behandeling door de VO school Het 2 e doel is dat de VO school alle aanmeldingen zorgvuldig in behandeling neemt. Dit kan alleen als de VO school weet dat iedere aanmelding ook een werkelijke aanmelding is. Om die reden is in de kernprocedure afgesproken dat iedere leerling zich maar op één school kan aanmelden. 3 Helder en eerlijk proces van schoolkeuze, aanmelding en toelating Het 3 e doel is dat de kernprocedure het proces van schoolkeuze, aanmelding en toelating helder en zo eerlijk mogelijk laat verlopen. Voor ouders/verzorgers en leerlingen wil dat zeggen dat zij hierover duidelijke informatie krijgen en de overstap van primair naar voortgezet onderwijs begrijpelijk en soepel verloopt. Voor de scholen en andere betrokken organisaties betekent de kernprocedure dat zij weten welke procedures afgesproken zijn en dat zij zich hier ook aan houden. Men weet wat van iedere betrokkene verwacht mag worden en waar de andere partijen op hun beurt op kunnen rekenen. 4 Verzameling van gegevens rond het schoolkeuzeproces Ten 4 e dient de kernprocedure aan verschillende partijen gegevens te verschaffen rond het schoolkeuzeproces: Aan scholen voor primair onderwijs, zodat zij hun advisering kunnen evalueren, bijstellen en verantwoorden; Aan scholen voor voortgezet onderwijs, zodat zij hun toelating kunnen evalueren, bijstellen en verantwoorden; Aan de gezamenlijke bestuurlijke partijen om regionaal beleid te formuleren, te evalueren en waar nodig bij te stellen. Vragen kunnen (bij voorkeur via de mail) worden gesteld bij de aan de kernprocedure verbonden VO-scholen. Kernprocedure Amstelland pagina 4

5 3 Afspraken kernprocedure, aansluiting ELKK Een aantal jaren geleden sloot de kernprocedure Amstelland zich aan bij het Elektronisch Loket Amsterdam (ELKK) met als doelstelling op termijn de procedure van de overgang van naar VO en de overdracht van gegevens efficiënter te doen verlopen. Informatievoorziening - Om het systeem te leren kennen wordt er voor medewerkers uit het die nog niet met ELKK hebben gewerkt in november een bijeenkomst gehouden, waarop kennis kan worden gemaakt met het Elektronisch Loket. (zie tijdpad en uitnodiging/aanmelding per ) - Zo nodig zult u digitale nieuwsbrieven gaan ontvangen. Omdat informatie via niet altijd de bestemming bereikt, vanwege veranderende adressen en volle postbussen, hierbij het verzoek om tijdig wijzigingen aan het secretariaat kp door te geven. In onze regio maken we gebruik van een systeem dat in eerste instantie voor Amsterdam is gebouwd. Soms zijn inhoudelijke en procedurele verschillen gekoppeld aan het digitale systeem. De verschillen tussen de werkwijze van Amsterdam en onze regio zijn dit jaar groter dan vorig jaar. Deze handleiding geeft uitsluitsel over de specifieke afspraken die alleen gelden voor onze regio. Daarbij wijkt het gebruik van ELKK in deze regio soms af van het gebruik door de Amsterdamse scholen. Aangeraden wordt de handleiding ELKK voor onze regio (Amstelland) naast deze handleiding te gebruiken. De doorgestreepte regels gelden niet voor onze regio, maar betreffen de oude Amsterdamse situatie. In het Elektronisch Loket treft u informatie voor onze regio aan onder een aparte knop. Op dit moment wordt er gewerkt aan een opvolging van het programma ELKK door een nieuwe applicatie waarin meer maatwerk mogelijk is. Vanwege hoge kosten zijn aanpassingen in het huidige programma niet haalbaar. Aan het eind van hoofdstuk 3 treft u een samenvatting aan van de verschillen tussen de procedure in Amsterdam en in de regio Amstelland. Het is belangrijk om kennis te nemen van deze nuances tussen de beide procedures, vooral voor die scholen die leerlingen aanleveren in Amsterdam en in deze regio. Bij de overstap naar het voortgezet onderwijs spelen de volgende zaken een belangrijke rol: Het basisschooladvies (1 e gegeven) Oki-doc Amstelland en bijlage Amstelland alsmede een ingevulde docentenvragenlijst (DVL) Bijlage met een samenvatting van relevante gegevens uit het leerlingvolgsysteem (LVS): tabellen en grafieken van groep met betrekking tot rekenen/wiskunde, technisch lezen, begrijpend lezen, spelling. Voor een goede niveaubepaling is het belangrijk om op deze domeinen alle toetsen uit groep 8 af te nemen. Relevante aanvullende onderwijskundige informatie NB: In geval van een advies beroepsgerichte leerweg (basis, kader, gemengde leerweg, evt. met lwoo) en het advies praktijkonderwijs is het noodzakelijk eventuele leerachterstanden vast te stellen en een capaciteitenonderzoek uit te voeren. Hiervoor worden de leerlingen opgeroepen voor een centrale toetsing in februari/maart Bij advies LWOO of Pro dit niet aanvinken in ELKK omdat er dan extra bladzijden moeten worden ingevuld met informatie waarin al wordt voorzien door de centrale toetsing. Het basisschooladvies is leidend criterium voor het vervolgonderwijs Leidend criterium wil zeggen dat het basisschooladvies doorslaggevend is voor plaatsing van leerlingen in het VO. Het basisschooladvies wordt opgesteld aan de hand van een aantal afspraken (plaatsingswijzer). In 3.1 wordt uitgelegd hoe daar in de kernprocedure mee wordt omgegaan. De school voor voortgezet onderwijs beoordeelt het basisschooladvies in relatie tot de aanvullende onderwijskundige informatie en besluit op basis hiervan of de leerling wel of niet kan worden geplaatst. Voor leerlingen met een bijzondere ondersteuningsbehoefte bepaalt de school of zij kan voldoen aan die behoefte. In het kader van de zorgplicht heeft de VO-school de verantwoordelijkheid om leerlingen een onderwijsplaats aan te bieden, op de eigen school of op een andere onderwijsplek. Kernprocedure Amstelland pagina 5

6 In de kernprocedure zijn afspraken gemaakt over het tijdstraject waarbinnen de verschillende onderdelen van de overstap worden uitgevoerd: er is een periode vastgesteld voor oriëntatie, een periode voor aanmelding en een periode voor behandeling van de aanmelding. Alle scholen en alle ouders moeten zich houden aan deze data. 3.1 Het basisschooladvies (naar model Friese Plaatsingswijzer) Het Primair en Voortgezet Onderwijs in Amstelland hebben samen besloten om de advisering door de basisschool naar het vervolgonderwijs te baseren op de meerjarige ontwikkeling van de leerling, zoals die zichtbaar wordt in het leerlingvolgsysteem van de school. Het leerlingvolgsysteem Bij de Plaatsingswijzer staan de gegevens uit het leerlingvolgsysteem vanaf groep 6 t/m M8 centraal. Er wordt gekeken naar de ontwikkeling van de leerling bij begrijpend lezen rekenen en wiskunde technisch lezen spelling De eerste twee onderdelen tellen hierbij het zwaarst. Profielen Per onderwijsniveau zijn er vier profielen waarop een leerling kan worden aangemeld. Dit heeft ermee te maken, dat een leerling niet altijd voldoet aan de eisen, die nodig zijn voor het betreffende onderwijsniveau. De profielen staan hieronder omschreven. Voor sommige profielen is het nodig, dat de basisschool extra informatie aanlevert. De Toelatingscommissie van de school voor Voortgezet Onderwijs beslist over de plaatsing, na overleg met de basisschool. 1. Het Basisprofiel is het vereiste niveau voor het betreffende onderwijsniveau. 2. Het Plusprofiel is het profiel voor leerlingen die m.b.t. het betreffende onderwijsniveau wat over lijken te hebben en misschien in de toekomst kunnen opstromen naar een hoger niveau. Zij komen, naast een enkelvoudig advies in aanmerking voor een plaatsingsadvies dat de basisschool aan de ouders verstrekt. 3. Het Uitlegprofiel is het profiel voor leerlingen die niet geheel voldoen aan de eisen voor het betreffende onderwijsniveau. Zo kan er zich een situatie hebben voorgedaan in het (school)leven van de leerling, waardoor het presteren op school tijdelijk negatief is beïnvloed. Door middel van een schriftelijke onderbouwing geeft de basisschool aan op grond waarvan men van mening is, dat de leerling toch een plek zou moeten krijgen binnen het betreffende onderwijsniveau. Deze onderbouwing wordt toegevoegd aan het OKI-doc. 4. Het Ondersteuningsprofiel is het profiel voor leerlingen die, op basis van het leerlingvolgsysteem, niet aan de eisen voor het betreffende onderwijsniveau lijken te voldoen, maar waarvoor de verklaring gevonden wordt in een gediagnosticeerde leerstoornis (bijv. dyslexie) of een diagnose op sociaalemotioneel gebied (bijv. pdd-nos). Ook hierbij geldt, dat de basisschool een schriftelijke onderbouwing aanlevert in het OKI.doc. De eisen per onderwijsniveau (meest bepalend zijn de resultaten op de domeinen begrijpend lezen en rekenen wiskunde). Plaatsingswijzer VWO De leerling heeft in groep 6 t/m 8 op de toetsen die deel uitmaken van het leerlingvolgsysteem over het geheel genomen resultaten behaald op I/A-niveau. Plaatsingswijzer HAVO De leerling heeft in groep 6 t/m 8 op de toetsen die deel uitmaken van het leerlingvolgsysteem over het geheel genomen resultaten behaald op II of A en B-niveau. Kernprocedure Amstelland pagina 6

7 Plaatsingswijzer VMBO-TL/MAVO/VMBO-GL De leerling heeft in groep 6 t/m 8 op de toetsen die deel uitmaken van het leerlingvolgsysteem over het geheel genomen resultaten behaald op III/C-niveau en heeft daarnaast ook B-scores. Plaatsingswijzer VMBO-KL De leerling heeft in groep 6 t/m 8 op de toetsen die deel uitmaken van het leerlingvolgsysteem over het geheel genomen resultaten behaald op lv-niveau/hoog D- en lager C-niveau. Plaatsingswijzer VMBO-BL De leerling heeft in groep 6 t/m 8 op de toetsen die deel uitmaken van het leerlingvolgsysteem over het geheel genomen resultaten behaald in schaal IV/V en voor begrijpend lezen D/E-scores. Praktijkonderwijs De leerling heeft in groep 6 t/m 8 op de toetsen die deel uitmaken van het leerlingvolgsysteem over het geheel genomen resultaten behaald op V/E-niveau. De IQ score ligt in de range vanaf 55 tot 81. Op twee van de vier domeinen (technisch lezen, begrijpend lezen, spelling en inzichtelijk rekenen) is sprake van een achterstand van 3 jaar of meer, waaronder in elk geval begrijpend lezen en/of inzichtelijk rekenen. Een leerling kan zich alleen aanmelden op een school die het soort onderwijs aanbiedt dat in het basisschooladvies staat. De basisschool kan de volgende enkelvoudige basisschooladviezen voor het voortgezet onderwijs geven: PRO - Praktijkonderwijs VMBO - Basis beroepsgerichte leerweg met Lwoo VMBO - Basis beroepsgerichte leerweg VMBO - Kader beroepsgerichte leerweg met Lwoo VMBO - Kader beroepsgerichte leerweg VMBO - Theoretische leerweg met Lwoo / VMBO - Gemengde leerweg met Lwoo* VMBO - Theoretische leerweg / VMBO / Gemengde leerweg* HAVO VWO * Wellantcollege de Groenstrook biedt de gemengde leerweg aan vanaf leerjaar 1. De Gemengde leerweg is qua niveau hetzelfde als de Theoretische leerweg. Plaatsingsadviezen (in geval van plusprofiel) Op het formulier plaatsingsadviezen dat alle basisscholen ontvangen als bijlage bij het aanmeldingsformulier uit ELKK kan het enkelvoudige advies worden verbijzonderd door een plaatsingsadvies te geven voor een gecombineerde brugklas. Een plaatsingsadvies dient alleen te worden afgegeven om gemotiveerde en getalenteerde leerlingen een kans te geven in een samengestelde brugklas door te groeien. Dit zijn de mogelijkheden: VMBO - Kader / Theoretische leerweg met Lwoo VMBO - Kader / Theoretische leerweg VMBO - T / HAVO HAVO / VWO Als de basisschool dit plaatsingsadvies afgeeft, zal het VO hier op dezelfde wijze mee omgaan zoals voorheen bij de kansadviezen. Attentie: - In ELKK staat ook nog het advies VMBO-B+K (met Lwoo): Dit advies geldt alleen voor de Amsterdamse scholen! - Een advies gemengde leerweg betreft hetzelfde niveau als het advies Theoretische leerweg Praktijkonderwijs is er voor leerlingen met een leerachterstand groter dan 50% op tenminste 2 van de 4 domeinen, waarvan tenminste 1 van deze domeinen begrijpend lezen of inzichtelijk rekenen is. De IQ score ligt in de range vanaf 55 tot 81. Leerwegondersteunend onderwijs (Lwoo) is geen apart onderwijs, maar een extra voorziening binnen het VMBO. Het is bedoeld voor leerlingen die wel een VMBO-diploma kunnen halen maar die Kernprocedure Amstelland pagina 7

8 Tijdpad Kernprocedure Amstelland WEEK 2014 WAT WIE WIE 34 1 e schooldag 18 augustus (Noord) 36 1 e schooldag 1 september (Midden) VO VO 39 uiterlijk 26 september Aanleveren eigen schoolbladzijde t.b.v. de Schoolkeuzegids 2015 aan het secretariaat kp VO Door aan secretariaat kp aan te leveren aantal leerlingen groep 8 t.b.v. verspreiding schoolkeuzegids oktober Voorlichtingsmateriaal (Handleiding) Kernprocedure naar en VO Secretariaat kp t/m t/m di 4 november uur uur STUDIEMIDDAG overgang naar VO gekoppeld aan een aantal inhoudelijke onderwerpen. Locatie : Praktijkschool Uithoorn Regio Noord : HERFSTVAKANTIE Regio Midden : HERFSTVAKANTIE VO VO VO 45 Op woensdagmiddag 5 november zitting adviescommissie voor basisschooladvies november Secretariaat kp vraagt voorlopige adviezen op bij bao november/december Controleren en zonodig aanvullen / wijzigen leerlingen groep 8 in ELKK november - december ELKK: Opstellen basisschooladvies en doorspreken met ouders voor leerlingen voor beroepsgerichte leerweg (basis, kader, gemengd, Lwoo) en PRO waarbij leerachterstanden, capaciteiten en zo nodig sociaal emotioneel onderzoek volgens de RVC criteria moeten worden aangeleverd. Deze leerlingen worden later door het vmbo uitgenodigd voor een Centrale Toetsing in februari/maart 2015 om de RVC gegevens te complementeren. (zie week 3) november Schoolkeuzegids VO 2015: uitdelen aan KP leerlingen groep 8 Het secretariaat kp verspreidt de schoolkeuzegids en plaatst deze op de website: VO / derden t/m KERSTVAKANTIE VO november tot uiterlijk ma 16 februari 2015 ELKK: Opstellen basisschooladvies met het OKI-doc voor alle leerlingen *) en bespreken met ouders en leerlingen. Zo mogelijk voor 16 febr het basisschooladvies meedelen aan ouders *) Attentie : zie actie in week 10 : uiterlijk 6 maart het OKI-doc MET alle bijlagen naar VO sturen en in ELKK vrijgeven!!! 3-8 do 15 jan t/m wo 18 feb Oriëntatieperiode: open dagen VO scholen. Opvragen voorlopig basisschooladvies. VO 3 vanaf 12 januari 2015 februari/maart Toetsdagen vmbo -> ELKK: Leerlingen Lwoo/PRO en leerlingen VMBO: Leerlingen die voor indicatie worden aangemeld bij de RVC (Lwoo en Pro) en leerlingen met advies beroepsgerichte leerweg (basis, kader, gemengd, Lwoo) en Pro kunnen vanaf 12 januari worden ingeschreven bij het voortgezet onderwijs. Deze leerlingen worden door de Groenstrook, Panta Rhei en Thamen uitgenodigd voor de centrale toetsing *) Genoemde leerlingen dienen zich z.s.m. vanaf 12 januari aan te melden bij het VMBO of praktijkonderwijs, met de uitdraai van het ELKK aanmeldingsformulier en bijlage formulier plaatsingsadvies (vanwege de RVC aanvraag) *) Toetsdagen: Thamen: do 19 februari en do 19 maart - De Groenstrook: di 17 februari, di 24 maart en onder voorbehoud wo 13 mei 2015 Panta Rhei : diverse data, uitnodiging volgt t/m 20 feb ELKK: printen en uitreiken aanmeldingsformulieren leerlingen VMBO-TL /HAVO en VWO en bijlage formulier plaatsingsadvies VO t/m Regio Midden en Noord : VOORJAARSVAKANTIE VO

9 10 ma 2 maart t/m vrij 6 maart Aanmelding 1 e ronde Alle leerlingen die zich in deze periode aanmelden op een VO-school worden behandeld alsof zij gelijktijdig zijn aangemeld. Eerder aangeleverde formulieren worden door het VO geweigerd. De toelatingscriteria zijn voor alle scholen gelijk, de plaatsingscriteria kunnen verschillen (in de schoolkeuzegids VO staan deze vermeld.). Alle leerlingen met een advies VMBO-beroepsgericht of (G)TL worden door Thamen, de Groenstrook en Panta Rhei (afhankelijk van de school) uitgenodigd deel te nemen aan een centrale aanvullende toetsing in februari/maart -> zie week 3 10 uiterlijk 6 maart ELKK: Laatste mogelijkheid om OKI-doc INCLUSIEF de 3 genoemde bijlagen vrij te geven voor VO *): 1. OKI-doc AM 2. LVS (tabellen en grafieken (van groep 6-7-8) van het leerlingvolgsysteem als bijlage meesturen ) 3. DVL (docentenvragenlijst) *) Attentie : OKI-doc met bijlagen vrijgeven voor VO gaat via aanklikken in ELKK VO vrij 3 t/m ma 6 april Goede Vrijdag en Pasen VO 15 wo 8 april Loting VO 1 e ronde bij teveel plaatsbare leerlingen VO VMBO 15 do 9 april do 9 april Brieven naar ouders Eind behandeling 1 e ronde Lijst met nog beschikbare aantal plaatsen voor 2 e ronde mailen naar het secretariaat KP Het secretariaat kp informeert de scholen (via ) en plaatst de lijst op de website VO Secretariaat KP 15 Uiterlijk do 9 april ELKK: VO registratie plaatsingsbesluit (zodat besluit ziet) VO 15 do 9 april VO scholen: 9.00 uur overleg afsluiting 1 e ronde (vanaf vmbo-t) VO 16 di 14 t/m do 16 april Aanmelding 2 e ronde De toelatingscriteria zijn voor alle scholen gelijk. In deze ronde gelden uniforme plaatsingscriteria voor het hele VO Di 14 april: Voorlichtingsavond 2 e ronde (onder voorbehoud) 17 di 21 april Eind behandeling 2 e ronde, uiterste datum loting Brieven naar ouders over plaatsing van hun kind Inventarisatie beschikbare plekken door secretariaat KP 17 di 21 april uiterlijk vrij 24 april ELKK: VO registratie plaatsingsbesluit (zodat besluit ziet) VO 17 21, 22 en 23 april Cito eindtoets. Indien het resultaat van de eindtoets een hogere plaatsing dan het basisschooladvies aangeeft is het verplicht haar advies te heroverwegen. 17 Vrijdag 24 april ELKK: controleren of alle leerlingen zijn geplaatst Check status kernprocedure / derden VO 18 di 28 april Melden niet geplaatste leerlingen bij secretariaat KP en bij Leerplicht. Projectleider coördineert op verzoek van het plaatsen van de laatste leerlingen en zet bij zorgleerlingen zonodig het regioloket VO AM. De basisschool blijft ervoor verantwoordelijk om samen met de ouders een geschikte school te zoeken voor haar leerlingen. Vr 8 mei 9.00 uur (onder voorbehoud) voortgezet onderwijs overleg bij niet-plaatsingen PCL-VO VO 19 2 t/m 15 mei (Variabel) MEIVAKANTIE VO t/m 15 mei Uitslag Cito eindtoets. Indien het resultaat van de eindtoets een hogere plaatsing dan het basisschooladvies aangeeft, is het verplicht haar advies te heroverwegen. Zie voor meer informatie elders in de handleiding t/m t/m AFSLUITING ELKK: Printen in- en uitschrijvingsbewijzen voor eigen administratie Printen OKI-doc s leerlingen (OKI-doc s zijn volgend schooljaar nog 2 weken beschikbaar) Regio Noord : ZOMERVAKANTIE Regio Midden : ZOMERVAKANTIE VO VO VO

10 Bijlage Kwaliteitscriteria basisschooladvies Kernprocedure Opstellen advies Tijdpad advies Verantwoordelijkheid Advies op basis van Communicatie Wettelijk 2 e gegeven Het advies wordt opgesteld door minimaal 2 betrokkenen, bij voorkeur de leerkracht groep 8 en de intern begeleider. De basisscholen geven hun advies aan de ouders voor aanvang van de oriëntatieperiode (zie tijdpad) De directie is verantwoordelijk voor het advies. De leerkracht onderbouwt het advies op basis van de resultaten en het sociaal emotioneel functioneren in groep 8, opgeslagen in het LVS en dus te traceren. Advisering vindt plaats volgens de profielen / indicatoren uit de Friese Plaatsingswijzer zie hoofdstuk 3.1). Werkhouding, motivatie en zelfstandigheid spelen een grote rol bij het samenstellen van het advies. Er kunnen methode afhankelijke en methode onafhankelijke toetsresultaten en observaties worden gebruikt. De intern begeleider brengt de prestaties en het functioneren van de leerling gedurende de gehele schoolperiode van de leerling in beeld, vastgelegd in het LVS van de school. Bij het tot stand komen van het advies worden de profielen onderbouw VO in de afweging betrokken. Beiden komen tot een uniform advies. Het enkelvoudig basisschooladvies wordt met de ouders gecommuniceerd en vastgelegd op het aanmeldingsformulier VO. De wens van de ouders wordt vermeld in het onderwijskundig rapport. Ouders ontvangen van de basisschool een formulier met plaatsingsadvies bij het adviesgesprek als er sprake is van een plusprofiel. De Eindtoets basisonderwijs functioneert als het wettelijk 2 e gegeven (zie 3.3 handleiding).

11 hierbij extra ondersteuning nodig hebben. De leerachterstand bedraagt 25% tot 50% op tenminste 2 van de 4 domeinen, waarvan tenminste 1 van deze domeinen begrijpend lezen of inzichtelijk rekenen is. De IQ score ligt in de range vanaf 75 tot 91. Bij een IQ score vanaf 91 dient er een aantoonbare sociaal emotionele problematiek te zijn. scholen moeten een enkelvoudig advies aan het VO geven als definitief instroom advies. Ze hebben echter onder voorwaarden als hierna aangegeven de mogelijkheid van een plaatsingsadvies (plusprofiel). Dit om gemotiveerde leerlingen een kans te geven in een heterogeen samengestelde brugklas door te groeien. Het moet echter ook een uitzondering blijven vanwege het oneigenlijk gebruik dat het plaatsingsadvies zou kunnen bevorderen (bijvoorbeeld het onder druk van ouders afgeven van een plaatsingsadvies terwijl het niveau / ontwikkeling van de leerling een plaatsingsadvies niet rechtvaardigt). Een plaatsingsadvies VMBO-T/havo geeft geen recht op toegang tot een HAVO klas, een plaatsingsadvies HAVO/VWO geeft geen recht op toegang tot een VWO klas. Een VO school kan zelf aanvullende criteria stellen voor plaatsing in heterogeen samengestelde brugklas als het niveau van het onderwijsaanbod in die klas op een hoger niveau ligt. Daarnaast wordt uiteraard ook gekeken naar het enkelvoudig advies en andere leerlinggegevens. Deze criteria staan in de Schoolkeuzegids VO. Op de website van het SWV ( treft u leerlingenprofielen onderbouw VO aan. Deze geven een indruk van profielen van leerlingen in relatie tot de opleidingen. 3.2 Onderwijskundige informatie en Centrale Toetsing Bij de leerlingen met een beroepsgericht advies / advies gemengde leerweg en/of het advies leerwegondersteuning / praktijkonderwijs dient specifieke onderwijskundige informatie te worden aangeleverd om te beoordelen of ze in aanmerking komen voor extra zorgbekostiging. Basisscholen hoeven deze informatie niet zelf aan te leveren. Een enkele school voor Speciaal Basisonderwijs levert deze informatie zelf aan via ELKK. Voor alle scholen geldt: indien deze informatie niet tijdig en volledig in ELKK wordt aangeleverd zal het VO de leerling automatisch oproepen voor de centrale toetsing. Bij deze leerlingen wordt een leerachterstandentest en een capaciteitenonderzoek afgenomen. De VO school beoordeelt de toetsgegevens en besluit of zij voor de betreffende leerling een RVCbeschikking zal aanvragen. Zo ja, dan legt zij deze toetsgegevens voor aan de regionale verwijzingscommissie (RVC) waarna een beschikking leerwegondersteuning kan worden afgegeven of een plaatsing in het praktijkonderwijs kan worden gerealiseerd. De gegevens van de centrale toetsing mogen volgens het toetsbesluit niet gebruikt worden om het basisschooladvies bij te stellen maar dienen alleen om een beschikking leerwegondersteuning of praktijkonderwijs aan te vragen. Regionale Verwijzingscommissie (RVC, tot ) Deze onafhankelijke commissie beoordeelt aan de hand van landelijke normen of de betreffende leerling in aanmerking komt voor praktijkonderwijs of leerwegondersteunend onderwijs. Voor praktijkonderwijs geldt een aantoonbare leerachterstand van meer dan 3 jaar (50%), voor Lwoo geldt een aantoonbare leerachterstand van meer dan 1,5 jaar (25%). Komt de leerling volgens de RVC in aanmerking voor praktijkonderwijs of leerwegondersteunend onderwijs, dan krijgt de VO school het benodigde extra geld van de overheid om de leerling dit onderwijs aan te bieden. Dit betekent dat de VO school de leerling kan plaatsen. Plaatsingsbesluit Lwoo-leerlingen In de kernprocedure is afgesproken, dat als een VO school een RVC-beschikking aanvraagt voor een leerling met een advies voor Lwoo, dit betekent dat de VO school deze leerling plaatst, ook als de RVC een negatieve beschikking afgeeft. 3.3 Eindtoets als second opinion (zie ook: Dit schooljaar zal voor het eerst de verplichte Eindtoets basisonderwijs worden afgenomen. De functie van het resultaat van de eindtoets bij de verwijzing naar het voortgezet onderwijs wordt met de Wet eindtoetsing en dit Toetsbesluit die van een second opinion. Het advies bij het eindtoetsresultaat Kernprocedure Amstelland pagina 8

12 kan bovendien aanleiding zijn voor een heroverweging van het schooladvies. Want wanneer het resultaat op de eindtoets leidt tot een hoger advies dan bij het schooladvies, dan moet de basisschool het schooladvies heroverwegen. Leerlingen kunnen dus door op de toets boven verwachting te presteren het voordeel van de twijfel krijgen. De heroverweging kan leiden tot een wijziging van het schooladvies maar de schooldirectie, die het schooladvies vaststelt, kan ook beslissen dat wordt afgeweken van het resultaat van de eindtoets. Overigens wordt het schooladvies alleen heroverwogen als de leerling de toets beter maakt dan verwacht, niet als de leerling de toets slechter maakt dan verwacht. In dat laatste geval blijft het schooladvies leidend. Het resultaat dat een leerling op de centrale eindtoets of andere eindtoets behaalt, leidt tot een toetsadvies over het vervolgonderwijs, dat dus kan afwijken van het schooladvies dat door de basisschool zelf al is opgesteld. Het toetsadvies wordt met dit besluit exclusief het verplichte, objectieve, tweede gegeven dat wordt opgenomen in het onderwijskundig rapport van de basisschool. Eindtoets gelijk of lager dan schooladvies Toelating onveranderd Eindtoets hoger dan schooladvies Contact - en VO-school 1. Leerling blijft op toegelaten onderwijstype 2. Leerling stroomt op binnen de school 3. Leerling kiest voor andere school Vanaf de inwerkingtreding van de Wet eindtoetsing en dit besluit is het niet meer toegestaan voor scholen voor voortgezet onderwijs om van de betreffende basisschool andere toets of testgegevens van de leerling te vragen voordat tot toelating wordt besloten. De overige bestaande middelen om de geschiktheid van leerlingen vast te stellen, zoals een toelatingsexamen of een psychologisch onderzoek, worden uit het Inrichtingsbesluit WVO geschrapt. Ook intelligentietesten kunnen daarom niet meer worden gebruikt als het verplichte tweede gegeven. Wel wordt de mogelijkheid opgenomen om een onderzoek naar de geschiktheid af te nemen bij leerlingen voor wie geen schooladvies is opgesteld of die geen eindtoets hebben afgelegd. Dat kunnen bijvoorbeeld leerlingen zijn die zich vanuit het buitenland of vanuit particulier onderwijs aanmelden bij een school voor voortgezet onderwijs. Ook kan het voorkomen dat een leerling geen eindtoets heeft afgelegd op grond van artikel 9b, vierde lid, van de W of artikel 18b, vierde lid, van de WEC. Omdat voor deze leerlingen het schooladvies of een objectief tweede gegeven ontbreekt, kan de schooldirectie van de school voor VO een onderzoek doen naar de kennis en vaardigheden van de leerling. Een tweede mogelijkheid voor de schooldirectie van een VO-school om onderzoek te doen naar de geschiktheid van kandidaat-leerlingen, wordt opgenomen in het gewijzigde tweede lid van artikel 4 van het Inrichtingsbesluit WVO (zie artikel 13, onderdeel B van het Toetsbesluit ). Daarin wordt geregeld dat scholen met een bijzondere inrichting waarvoor ook bijzondere kennis of vaardigheden van de kandidaatleerling vereist zijn, deze kennis of vaardigheden kunnen testen. Dat gebeurt uitsluitend in aanvulling op het schooladvies en resultaat van de eindtoets. Met dit besluit wordt het Inrichtingsbesluit WVO zo aangepast dat het tweede gegeven ook geldt voor de leerlingen die op basis van het schooladvies voor één van de leerwegen in het voorbereidend beroepsonderwijs (vmbo basisberoepsgerichte leerweg, vmbo kaderberoepsgerichte leerweg of vmbo gemengde leerweg) in aanmerking komen. Zij nemen immers ook deel aan de eindtoets. Kernprocedure Amstelland pagina 9

13 De toelatingsprocedure voor het praktijkonderwijs blijft met de wijzigingen onveranderd. Leerlingen die uit het basisonderwijs naar het praktijkonderwijs gaan, zullen in beginsel wel een eindtoets afleggen, maar het resultaat heeft geen functie van tweede objectieve gegeven bij de indicatiestelling die noodzakelijk is voor toelating tot het praktijkonderwijs. In de Wet eindtoetsing is bepaald dat de schooldirectie van een basisschool kan besluiten dat sommige leerlingen geen eindtoets hoeven te maken. Het gaat hier om zeer moeilijk lerende kinderen, meervoudig gehandicapte kinderen (voor wie zeer moeilijk lerend zijn een van de handicaps is) en leerlingen die 4 jaar of minder in Nederland zijn en om die reden het Nederlands nog niet voldoende beheersen. Deze groep leerlingen moet worden onderscheiden van de hiervoor genoemde groep leerlingen die om andere redenen geen eindtoets hebben afgelegd, en voor wie de schooldirectie van de VO-school een geschiktheidsonderzoek kan doen. Voor de kleine groep leerlingen die op grond van de uitzonderingsmogelijkheden in de wet geen eindtoets maken, ligt het voor de hand om het schooladvies als enige gegeven te gebruiken bij de toelating tot het voortgezet onderwijs. Overigens zal een groot deel van deze leerlingen uitstromen naar scholen voor voortgezet speciaal onderwijs en daarom een toelaatbaarheidsverklaring (TLV) hebben. 3.4 Over-aanmelding Voorrangsregels De scholen voor voortgezet onderwijs mogen in het geval van over-aanmelding voorrangsregels toepassen. Deze voorrangsregels mogen niet in strijd zijn met de afspraken binnen de kernprocedure en zij moeten opgenomen zijn in de schoolkeuzegids voortgezet onderwijs 2015 (zie ook website). Vóórdat zij worden opgenomen in de schoolkeuzegids worden de voorrangsregels ter goedkeuring voorgelegd aan de regiegroep kernprocedure. Hier wordt afgewogen of de door de VO school voorgestelde voorrangsregels niet strijdig zijn met de uitgangspunten van de kernprocedure, met name waar het de afstemming tussen vraag en aanbod collectieve plaatsingsverplichting betreft. Hierbij kan gedacht worden aan bijvoorbeeld: - broertjes / zusjes - leerlingen van verwante vormen van onderwijs (bijvoorbeeld Montessori onderwijs) - levensbeschouwing - postcode regio VO scholen geven vooraf aan welke voorrangsregels worden toegepast. Deze staan vermeld in de schoolkeuzegids. 3.5 Loting De school voor voortgezet onderwijs gaat loten, als zij na behandeling van alle aangemelde leerlingen niet genoeg plaatsen heeft om alle toelaatbare leerlingen te kunnen plaatsen. De loting moet controleerbaar zijn, dat wil zeggen dat de procedure van loting vooraf bekend is en de lvs-scores en basisschooladviezen van de ingelote en de uitgelote leerlingen achteraf door het bestuursoverleg -VO opvraagbaar zijn. Gezien de korte duur van de 2 e aanmeldingsronde is het voor de 2 e VO-school waar leerlingen zich aanmelden niet altijd mogelijk om alle basisscholen van deze leerlingen te bezoeken voor de zogenaamde warme overdracht, zoals dat in de 1 e ronde gebeurt. Daarom hebben en VO scholen onderling afgesproken dat de informatie uit deze overdracht van de 1 e naar de 2 e VO-school kan worden doorgegeven. De kernprocedure strekt zich uitdrukkelijk niet uit tot de selectie van bijzondere trajecten die scholen voor voortgezet onderwijs aanbieden binnen de in deze handleiding opgenomen adviezen voor de regio Amstelland. Kernprocedure Amstelland pagina 10

14 Zorgplicht: onder Passend Onderwijs is de zorgplicht van kracht. Ook leerlingen met een ondersteuningsbehoefte kunnen in een lotingsprocedure uitgeloot worden. Pas als de leerling is ingeloot geldt de regelgeving rond de zorgplicht (zie voor meer informatie stroomschema s op website Passend Onderwijs). Plaatsingsvoorrang Alleen leerlingen woonachtig in het gebied van de kernprocedure Amstelland en die zich in de 1 e ronde aanmelden bij een VO school in die regio en die worden uitgeloot in de 1 e ronde hebben bij aanmelding in de 2 e ronde plaatsingsvoorrang in dit gebied. Dit kan bij plaatsgebrek inhouden dat een leerling zich in een andere plaats moet aanmelden dan de plaats van voorkeur. Leerlingen die zich in de 2 e ronde eerst elders hebben aangemeld, hebben geen plaatsingsvoorrang. 3.6 Tijdpad van de kernprocedure In de kernprocedure zijn afspraken gemaakt over het tijdstraject waarbinnen de verschillende onderdelen van de overstap worden uitgevoerd. In de bijlage (zie uit te nemen binnenblad) is het totale tijdpad nog als schema toegevoegd. In dit tijdpad zijn ook handelingen met betrekking tot ELKK opgenomen. Deze wijken met name wat betreft de beroepsgerichte / gemengde leerweg adviezen en praktijkonderwijs (PRO) en leerwegondersteuning (Lwoo) af van het traject voor de Amsterdamse scholen. Het is van belang hier goed kennis van te nemen. Lees ook de handleiding ELKK Amstelland (downloaden in ELKK onder knop Amstelland ) Eind oktober en begin november (zie tijdpad) In de regio wordt op 4 november 2014 een voorlichtingsmiddag voor leerkrachten gehouden over de overgang van naar VO gekoppeld aan een aantal inhoudelijke onderwerpen. Deze middag vindt plaats van uur tot uur, de locatie wordt later bekend gemaakt November / december 2014: Invoeren leerling gegevens in ELKK De meeste leerlingen worden door DMO (via BRON) ingevoerd in het systeem. Als leerlingen ontbreken moeten scholen zelf de leerling gegevens van de schoolverlaters invoeren in ELKK via toevoegen ontbrekende leerlingen. Per leerling kost dit ongeveer 1 minuut tijd: Vanaf midden november 2014 tot 16 februari 2015: Opstellen basisschooladvies en OKI-doc (niet aanvinken en invullen tegel : zie warme overdracht op blz 14.) Kernprocedure Amstelland pagina 11

15 Opstellen basisschooladvies en start invullen OKI-doc voor alle leerlingen in ELKK en bespreken met ouders en leerlingen (een leerling kan zich niet aanmelden bij VO als het advies niet is ingevuld in ELKK). Zo mogelijk voor 31 januari 2015 het basisschooladvies meedelen aan ouders. Basisscholen kunnen bij twijfel over het af te geven schooladvies zich wenden tot een commissie waarin op afroep vertegenwoordigers van PRO, VMBO en HAVO/VWO een schaduwadvies kunnen geven. De basisschool kan de uitkomst in haar advisering meenemen. A. Leerlingen met een beroepsgericht / gemengde leerweg advies en /of leerwegondersteuning of praktijkonderwijs Voor deze groep leerlingen geldt hierna een ander tijdpad. Zij dienen zich bij voorkeur zo spoedig mogelijk vanaf 12 januari 2015 aan te melden bij VMBO De Groenstrook, SG Thamen of Panta Rhei. Daartoe wordt het aanmeldingsformulier in ELKK uitgedraaid. Andere scholen voor voortgezet onderwijs accepteren pas vanaf 2 maart 2015 het aanmeldingsformulier. Voor de groep leerlingen met bovengenoemd advies dient de volgende informatie te worden aangeleverd: Ingevuld enkelvoudig basisschooladvies Indien van toepassing bijlage plaatsingsadvies (bij plusprofiel plaatsingswijzer) Als het advies Lwoo of PRO wordt afgegeven dit alleen aanvinken in ELKK als de school zelf alle RVC gegevens aanlevert (bijvoorbeeld SBO school). De andere leerlingen worden opgeroepen voor een centrale toetsing vanaf februari Het VO zorgt voor vulling van bladzijde 4 Ingevuld OKI-doc Ingevuld worden bladzijden 1, 2, 3 en 5 (uitzondering, zie hierboven). Bladzijde 5 wordt als bijlage toegevoegd aan OKI-doc Ingevulde docentenvragenlijst (DVL) Als bijlage toevoegen, uitdraai leerlingvolgsysteem: tabellen en grafieken (van groep 6-7 en uitdrukkelijk ook groep 8 van de domeinen technisch en begrijpend lezen, spelling en rekenen/wiskunde) Als leerlingen zich met het aanmeldings- en eventueel plaatsingsformulier aanmelden bij de school voor voortgezet onderwijs graag een uitdraai van het LVS meenemen. De school kan dan zo nodig vroegtijdig een warme overdracht afspreken. De gezamenlijke praktijkscholen en VMBO+Lwoo scholen zorgen ervoor dat deze leerlingen een voor hen geschikte plaats op één van deze scholen krijgen aangeboden. Het Regioloket kan door besturen van scholen worden gevraagd om bij fricties rond de plaatsing van zorgleerlingen te coördineren. B. Leerlingen met een advies VMBO Theoretische / Gemengde leerweg, HAVO of VWO Deze groep leerlingen valt onder het tijdpad dat hieronder staat vermeld met de aanmeldings- en behandelingsperioden. Voor de groep leerlingen met bovengenoemd advies dient de volgende informatie te worden aangeleverd: Ingevuld basisschooladvies Indien van toepassing bijlage plaatsingsadvies (bij plusprofiel plaatsingswijzer) Ingevuld OKI-doc Ingevuld worden bladzijden 1, 2,3 en 5. Bladzijde 5 wordt als bijlage toegevoegd aan OKI-doc Ingevulde docentenvragenlijst (DVL) Als bijlage toevoegen, uitdraai leerlingvolgsysteem, bij voorkeur samenvatting van relevante gegevens met grafieken Oriëntatieperiode: 15 januari t/m 18 februari 2015 In deze periode organiseren alle scholen voor voortgezet onderwijs informatiedagen of informatieavonden. In deze periode kunnen de leerlingen zich nog niet aanmelden op een VO school. Kernprocedure Amstelland pagina 12

16 3.6.5 Cito eindtoets op 21, 22, en 23 april 2015 De uitslag van de Cito wordt verwacht tussen 11 en 15 mei. Deze uitslag moet door het apart ingevoerd worden in het daarvoor bestemde veld in ELKK en wordt dan automatisch opgenomen in OKI-doc. Indien van toepassing heroverweegt het basisonderwijs verplicht het al gegeven schooladvies Van februari 2015: Printen en uitreiken aanmeldingsformulier De leerlingen met advies VMBO-TL, Havo en VWO krijgen uiterlijk op 20 februari het aanmeldingsformulier met het enkelvoudig advies uitgereikt en indien van toepassing het plaatsingsadvies Eerste en tweede aanmeldingsronde Aansluitend aan de oriëntatieperiode begint de aanmeldingsperiode. In deze periode melden de leerlingen zich aan op een school door afgifte van het op naam gestelde aanmeldingsformulier. Er is een 1 e en 2 e aanmeldingsronde. 1 e Aanmeldingsronde: maandag 2 t/m vrijdag 6 maart 2015 Alle leerlingen die zich in de 1 e ronde aanmelden, worden behandeld alsof zij gelijktijdig zijn aangemeld. Na sluiting van de aanmeldingsperiode nemen de scholen voor voortgezet onderwijs alle aanmeldingen in behandeling. Aan het eind van de behandelingsperiode krijgen alle scholen en ouders van VO bericht over de plaatsing van de aangemelde leerlingen. (Plaatsingsbrieven van vmbo leerlingen komen mogelijk later i.v.m het RVC traject) Bij over-aanmelding wordt geloot. Het VO registreert het plaatsingsbesluit in ELKK. 2 e Aanmeldingsronde: dinsdag 14 t/m donderdag 16 april 2015 De leerlingen die in de 1e ronde zijn uitgeloot of zijn afgewezen, kunnen zich in de 2 e ronde opnieuw aanmelden op een school voor voortgezet onderwijs die nog plaats heeft. Via het secretariaat KP wordt deze informatie opgevraagd en via verspreid onder de scholen voor VO en. De aanmelding gaat weer via het aanmeldingformulier uit ELKK dat door het opnieuw moet worden uitgeprint. Aan het eind van de behandelingsperiode krijgen alle scholen en ouders van VO bericht over de plaatsing van de aangemelde leerlingen. Bij over-aanmelding wordt geloot. Het VO registreert het plaatsingsbesluit in ELKK Behandelperiode Aansluitend aan elke aanmeldingsronde begint de behandelperiode. In deze periode nemen de VO scholen alle aangemelde leerlingen in behandeling. De behandeling door het VO vindt plaats aan de hand van het basisschooladvies in relatie tot de richtlijnen van de afgesproken plaatsingswijzer. Ook de behandeling kent een eerste en een tweede ronde: 1e Behandelingsronde: t/m donderdag 9 april 2015 In deze periode behandelen de VO scholen alle leerlingen die zich in de 1 e ronde hebben aangemeld. Deze leerlingen worden behandeld alsof zij zich gelijktijdig hebben aangemeld en dus niet op volgorde van binnenkomst van de aanmelding. Als een leerling wordt afgewezen of uitgeloot deelt het VO dit mee aan ouders en registreert het plaatsingsbesluit in ELKK. 2 e Behandelingsronde: t/m dinsdag 21 april 2015 De uitgelote of afgewezen leerlingen die zich in deze periode aanmelden worden behandeld alsof zij gelijktijdig zijn aangemeld. In deze ronde gelden geen voorrangsregels meer met uitzondering voor de leerlingen die vallen onder de voorrangsregeling (zie 3.5). Zij ontvangen zo mogelijk voor de meivakantie van de school voor voortgezet onderwijs bericht over plaatsing of het in behandeling nemen voor eventuele plaatsing. Als een leerling wordt afgewezen of uitgeloot deelt het VO dit mee aan ouders en registreert het plaatsingsbesluit in ELKK. Kernprocedure Amstelland pagina 13

17 3.6.9 Loting bij over-aanmelding Heeft de VO school na behandeling van alle aanmeldingen, niet genoeg plek om alle plaatsbare leerlingen te kunnen plaatsen, dan gaat zij loten onder alle plaatsbare leerlingen. Loting 1 e ronde: woensdag 8 april 2015 Aan het eind van de 1e behandelperiode of eerder is duidelijk welke leerlingen plaatsbaar zijn. In geval van plaatstekort wordt onder deze leerlingen door VO uiterlijk geloot op 8 april. Loting 2e ronde: uiterlijk dinsdag 21 april 2015 Ook in de 2 e ronde kan het zijn dat er geloot moet worden, namelijk als zich t/m 16 april meer leerlingen hebben aangemeld dan er plaatsen beschikbaar zijn. In dat geval dient er over plaatsing of in behandelname geloot te worden onder de hele groep direct plaatsbare leerlingen èn de in behandeling te nemen leerlingen Plaatsingsbesluit Na behandeling van de aanmeldingen sturen de VO scholen bericht over plaatsing (toelating, uitloting of afwijzing) naar de ouders van de leerlingen die zich hebben aangemeld. Wanneer de VO scholen de plaatsingsbesluiten versturen hangt af van de datum van aanmelding van de leerlingen: - aangemeld in de 1 e ronde : plaatsingsbesluit uiterlijk donderdag 9 april 2015 (ook in ELKK) - aangemeld in de 2 e ronde : plaatsingsbesluit uiterlijk vrijdag 24 april 2015 (ook in ELKK) Iedere school voor VO houdt rekening met leerlingen die na de 2 e aanmeldingsronde nog niet zijn geplaatst. De toelating wordt in onderling overleg tussen de VO scholen geregeld. 3.7 Verschillen tussen KP Amsterdam en KP Amstelland In het kort worden hieronder verschillen opgenoemd tussen de beide procedures: Tijdpad Het voortgezet onderwijs in Amsterdam hanteert in 2015 een nieuwe methodiek genaamd matching. Leerlingen geven in volgorde van voorkeur meerdere scholen voor VO op. Een systeem bepaalt waar de leerling uiteindelijk geplaatst wordt. Leerlingen ontvangen in de 1 e week van juni pas duidelijkheid op welke school zij worden toegelaten, terwijl de scholen voor VO in Amstelland uiterlijk 24 april duidelijkheid verschaffen. Het switchen tussen beide procedures gedurende de behandeling lijkt hiermee niet mogelijk. Het is raadzaam ouders duidelijk te maken dat zij zich bij voorkeur richten op één van de procedures. Adviezen (bladzijde 7) Hier wordt een lijst met adviezen vermeld. Alleen deze adviezen zijn van toepassing op Amstelland. In deze regio worden alleen enkelvoudige adviezen gehanteerd op het aanmeldingsformulier. In ELKK wordt ook nog het advies VMBO-B+K gegeven, eventueel met Lwoo. Dit advies kan niet worden gebruikt bij aanmelding op SG Thamen en Wellantcollege vmbo de Groenstrook, maar wel in Amsterdam. Leerlingen met een beroepsgericht /gemengde leerweg advies en/of leerwegondersteuning / praktijkonderwijs (bladzijde 12) Het tijdpad verloopt in Amstelland anders dan in Amsterdam vanwege de centrale toetsing die SG Thamen, Wellant College vmbo de Groenstrook en Panta Rhei vanaf februari 2015 organiseren voor leerlingen met bovengenoemd advies. Dit heeft ook gevolgen voor het invullen van OKI-doc (alleen blz. 1 en 2, daarnaast blz. 5 als Word bijlage bij OKI-doc.). Voor alle leerlingen wordt de docentenvragenlijst ingevuld (DVL). LVS gegevens als bijlage meesturen. Bij advies Lwoo of PRO dit niet aanvinken in ELKK als niet zelf alle gegevens voor de RVC aanlevert. Deze leerlingen worden door het VO Centraal getoetst. Kernprocedure Amstelland pagina 14

18 Leerlingen met een advies VMBO Theoretische leerweg, HAVO of VWO (bladzijde 12) Ingevuld basisschooladvies, indien van toepassing bijlage plaatsingsadvies ( plusprofiel ). Ingevuld OKI-doc Ingevuld worden bladzijde 1,2,3 en 5. Bladzijde 5 wordt als bijlage toegevoegd aan het OKI-doc Ingevulde docentenvragenlijst (DVL) Bijlage met een samenvatting van relevante gegevens uit het leerlingvolgsysteem (LVS): (tabellen en grafieken van groep 6-7-8) Warme overdracht Bij aanmelding van leerlingen in de regio Amstelland hoeft in ELKK in tegenstelling tot in Amsterdam geen tegeltje te worden aangevinkt. Er vindt geen tafeltjesmiddag plaats. De VO en scholen hebben eigen afspraken over de warme overdracht. 3.8 Meldpunt niet-geplaatste kinderen De deelnemende schoolbesturen aan de kernprocedure hebben afgesproken dat zij er gezamenlijk voor zorgen dat alle kinderen van de onder hun bestuur staande basisscholen die overstappen naar een school voor voortgezet onderwijs in de regio Amstelland, ook daadwerkelijk een plek conform hun basisschooladvies krijgen aangeboden indien zij zich in de eerste ronde aanmelden bij de kernprocedure in de regio Amstelland. 3.9 Monitor vraag en aanbod voortgezet onderwijs Zoals eerder vermeld is in de kernprocedure met de gezamenlijke scholen voor voortgezet onderwijs afgesproken dat zij zullen zorgen voor passend onderwijs voor iedere leerling. Voor de goede orde moet het duidelijk zijn dat met de kernprocedure niet wordt geregeld en niet kan worden geregeld dat iedere leerling op de school van zijn of haar keuze kan instromen. Wel zal het VO in de regio waar nodig overleg voeren over wijziging van aanbod of uitbreiding van capaciteit. De wens van ouders en kinderen en het bereiken van kwalitatief gewild aanbod ook op brede scholengemeenschappen, zal bij dit overleg een rol spelen. De aansluiting van vraag en aanbod in het voortgezet onderwijs wordt door de regiegroep kernprocedure gemonitord Website Op een enkel specifiek punt is soms nog niet exact afgesproken hoe dat dient te worden uitgevoerd. De website van het samenwerkingsverband ( geeft meer informatie. Voor specifieke informatie over ELKK kunt u terecht op de website Daarbij dient wel in acht te worden genomen dat onze procedure in detail kan afwijken van die van Amsterdam. In het Elektronisch Loket treft u de handleiding ELKK voor onze regio Amstelland aan. Kernprocedure Amstelland pagina 15

19

20

HANDLEIDING SCHOLEN Amstelland. Kernprocedure Amstelland. Kernprocedure 2015-2016. Afspraken over de overstap van leerlingen

HANDLEIDING SCHOLEN Amstelland. Kernprocedure Amstelland. Kernprocedure 2015-2016. Afspraken over de overstap van leerlingen Kernprocedure Amstelland Kernprocedure 2015-2016 Afspraken over de overstap van leerlingen van primair onderwijs naar regulier voortgezet onderwijs HANDLEIDING SCHOLEN Amstelland Inhoud 1 Kernprocedure

Nadere informatie

Kernprocedure 2004-2005. afspraken tussen schoolbesturen en gemeente Amsterdam over de overstap van basisonderwijs naar voortgezet onderwijs

Kernprocedure 2004-2005. afspraken tussen schoolbesturen en gemeente Amsterdam over de overstap van basisonderwijs naar voortgezet onderwijs Kernprocedure 2004-2005 afspraken tussen schoolbesturen en gemeente Amsterdam over de overstap van basisonderwijs naar voortgezet onderwijs Bezoekadres Weesperstraat 101 1018 VN Amsterdam Postbus 1840

Nadere informatie

Afspraken over de overstap van leerlingen van primair onderwijs naar regulier voortgezet onderwijs Kernprocedure Amstelland

Afspraken over de overstap van leerlingen van primair onderwijs naar regulier voortgezet onderwijs Kernprocedure Amstelland Handleiding 2016-2017 Afspraken over de overstap van leerlingen van primair onderwijs naar regulier voortgezet onderwijs Kernprocedure Amstelland Inhoud 1 Kernprocedure 2016-2017 3 1.1 Voor welke leerlingen

Nadere informatie

HANDLEIDING SCHOLEN Amstelland. Kernprocedure Afspraken over de overstap van leerlingen

HANDLEIDING SCHOLEN Amstelland. Kernprocedure Afspraken over de overstap van leerlingen Kernprocedure 2013-2014 Afspraken over de overstap van leerlingen van primair onderwijs naar regulier voortgezet onderwijs HANDLEIDING SCHOLEN Amstelland Inhoud 1 Kernprocedure 2013-2014 3 1.1 Voor welke

Nadere informatie

Overstap van basisonderwijs naar voortgezet onderwijs. Rotterdamse plaatsingswijzer Schooljaar 2014-2015

Overstap van basisonderwijs naar voortgezet onderwijs. Rotterdamse plaatsingswijzer Schooljaar 2014-2015 Overstap van basisonderwijs naar voortgezet onderwijs Rotterdamse plaatsingswijzer Schooljaar 2014-2015 Fokor Vereniging samenwerkende schoolbesturen voor primair en voorgezet onderwijs. (Gemeente Rotterdam)

Nadere informatie

Agenda. Opening. Schooladvies. Kernprocedure. Rondvraag

Agenda. Opening. Schooladvies. Kernprocedure. Rondvraag Agenda Opening Schooladvies Kernprocedure Rondvraag Totstandkoming schooladvies Werkhouding /zelfdiscipline /verantwoordelijkheidsbesef; Huiswerk/planning weektaak; Algemene interesse/ontwikkeling; Motivatie/doorzettingsvermogen;

Nadere informatie

Toelatingsprocedure 2016 2017 PO en VO Velsen

Toelatingsprocedure 2016 2017 PO en VO Velsen Toelatingsprocedure 2016 2017 PO en VO Velsen Inhoud 1. Toelatingsprocedure PO - VO Velsen 1.1 Verantwoording 1.2 De leerlingen waar de afspraken voor gelden 1.3 Overeenstemming binnen de regio 2. Van

Nadere informatie

Toelatingsprocedure 2015-2016 PO en VO Velsen

Toelatingsprocedure 2015-2016 PO en VO Velsen Toelatingsprocedure 2015-2016 PO en VO Velsen Vastgesteld op 12 november 2014 Inhoud 1. Toelatingsprocedure PO - VO Velsen 1.1 Verantwoording 1.2 De leerlingen waar de afspraken voor gelden 1.3 Overeenstemming

Nadere informatie

2003-2004. Handleiding Kernprocedure. schoolbesturen voortgezet onderwijs. schoolbesturen basisonderwijs. gemeente Amsterdam

2003-2004. Handleiding Kernprocedure. schoolbesturen voortgezet onderwijs. schoolbesturen basisonderwijs. gemeente Amsterdam Handleiding Kernprocedure 2003-2004 schoolbesturen voortgezet onderwijs schoolbesturen basisonderwijs gemeente Amsterdam Gemeente Amsterdam Dienst Maatschappelijke Ontwikkeling Colofon Samengesteld door

Nadere informatie

CTC Procedure voor aanmelding en toelating voor het schooljaar 2014-2015

CTC Procedure voor aanmelding en toelating voor het schooljaar 2014-2015 CTC Procedure voor aanmelding en toelating voor het schooljaar 2014-2015 1. Er kan slechts bij één school worden ingeschreven. Aanmelding geschiedt rechtstreeks bij de scholen voor voortgezet onderwijs.

Nadere informatie

Overstap van basisonderwijs naar voortgezet onderwijs. Rotterdamse plaatsingswijzer Schooljaar 2015-2016

Overstap van basisonderwijs naar voortgezet onderwijs. Rotterdamse plaatsingswijzer Schooljaar 2015-2016 Overstap van basisonderwijs naar voortgezet onderwijs Rotterdamse plaatsingswijzer Schooljaar 2015-2016 Fokor Vereniging samenwerkende schoolbesturen voor primair en voorgezet onderwijs. (Gemeente Rotterdam)

Nadere informatie

Informatieavond Voortgezet onderwijs. O.b.s. De Westwijzer Woensdag 11 januari uur

Informatieavond Voortgezet onderwijs. O.b.s. De Westwijzer Woensdag 11 januari uur Informatieavond Voortgezet onderwijs O.b.s. De Westwijzer Woensdag 11 januari 2017 20.00 21.30 uur Voorstellen Naam: Elbert Huijts Wellantcollege de Groenstrook in Aalsmeer Coördinator onderwijsondersteuning

Nadere informatie

Verplichte heroverweging basisschooladvies bij hogere eindtoetsscore

Verplichte heroverweging basisschooladvies bij hogere eindtoetsscore De overgang van de basisschool naar de middelbare school is een belangrijk moment in de schoolloopbaan van leerlingen. Daarom is er terecht veel aandacht voor: bij ons als school, bij ouders en leerlingen.

Nadere informatie

December 2015. Betreft: de overgang van primair naar voortgezet onderwijs. Geachte ouders/verzorgers,

December 2015. Betreft: de overgang van primair naar voortgezet onderwijs. Geachte ouders/verzorgers, December 2015 Betreft: de overgang van primair naar voortgezet onderwijs Geachte ouders/verzorgers, Met onderstaande algemene brief willen we u laten weten wat er in het verwijzingstraject van de basisschool

Nadere informatie

Plaatsingswijzer. Versie 2 051114 mjp 1

Plaatsingswijzer. Versie 2 051114 mjp 1 Plaatsingswijzer De plaatsingswijzer is een instrument dat een school voor voortgezet onderwijs in de regio hanteert om te komen tot een plaatsingsbesluit. Dit instrument wordt in 2015 voor het eerst experimenteel

Nadere informatie

Toelatingsprocedure vanaf augustus 2014 Zuid-Kennemerland

Toelatingsprocedure vanaf augustus 2014 Zuid-Kennemerland Toelatingsprocedure vanaf augustus 2014 Zuid-Kennemerland Regionaal Bestuurlijk Overleg (vastgesteld op 1 juli 2014) 1 Inhoud 1. Toelatingsprocedure PO - VO Zuid-Kennemerland 1.0 Inleiding 1.1 Voor welke

Nadere informatie

BOVO jaaroverzicht regio Haaglanden , V2

BOVO jaaroverzicht regio Haaglanden , V2 augustus ma 21 Start schooljaar augustus ma 28-8 t/m Inrichten POVO OT vr 22-9 Importeren basisschoolverlaters en invoeren gebruikers. september vr 1 Start aanmeldings- en behandelperiode leerlingen VSO

Nadere informatie

Veel gestelde vragen over de overgang van basis naar voortgezet onderwijs (POVO) 13 maart 2015

Veel gestelde vragen over de overgang van basis naar voortgezet onderwijs (POVO) 13 maart 2015 Veel gestelde vragen over de overgang van basis naar voortgezet onderwijs (POVO) 13 maart 2015 De overstap van de basisschool naar een school voor voortgezet onderwijs is voor veel ouders en kinderen een

Nadere informatie

Tijdpad CONCEPT Kernprocedure I - PO/VO 2013-2014 2014

Tijdpad CONCEPT Kernprocedure I - PO/VO 2013-2014 2014 PO Pagina 1 Tijdpad CONCEPT Kernprocedure I - PO/VO 2013- VO 1e schooldag Nog niet-geplaatste leerlingen vorig schooljaar: volledige dossiers opsturen naar: PCL-VO t.a.v. J. Bijleveld, Buiksloterweg 85,

Nadere informatie

EINDADVISERING LEERLINGEN GROEP 8 SCHOOLJAAR

EINDADVISERING LEERLINGEN GROEP 8 SCHOOLJAAR EINDADVISERING LEERLINGEN GROEP 8 SCHOOLJAAR 2017-2018 Volgens de wet centrale eindtoets Primair Onderwijs is het basisschooladvies leidend bij de toelating van basisschoolverlaters tot het vo. De po-school

Nadere informatie

EINDADVISERING LEERLINGEN GROEP 8

EINDADVISERING LEERLINGEN GROEP 8 In dit document wordt de opbouw van de advisering op Maria Montessori onderbouwd en met behulp van het stappenplan het tijdpad uitgezet en de taken verdeeld. Het document sluit af met een actuele versie

Nadere informatie

Procedure schooladvies VO Basisschool St. Dionysius

Procedure schooladvies VO Basisschool St. Dionysius Procedure schooladvies VO Basisschool St. Dionysius 2016-2017 Inhoudsopgave - Procedure schooladvies VO basisschool St. Dionysius 1. Doel van de procedure... 2 2. Hoe komt het schooladvies tot stand?...

Nadere informatie

17 EK - OBS DE KLEINE KEIZER EINDADVISERING LEERLINGEN GROEP 8 SCHOOLJAAR

17 EK - OBS DE KLEINE KEIZER EINDADVISERING LEERLINGEN GROEP 8 SCHOOLJAAR 17 EK - OBS DE KLEINE KEIZER EINDADVISERING LEERLINGEN GROEP 8 SCHOOLJAAR 2016-2017 In het schooljaar 2014-2015 werd de wet centrale eindtoets Primair Onderwijs ingevoerd. Volgens deze wet is het basisschooladvies

Nadere informatie

Bovo procedure O.B.S. Prinses Catharina Amalia schooljaar

Bovo procedure O.B.S. Prinses Catharina Amalia schooljaar Bovo procedure O.B.S. Prinses Catharina Amalia schooljaar 2016-2017 In de bovenbouw begint de voorbereiding op het voortgezet onderwijs (VO). Vanaf groep 6 worden de leerlingen nauw gevolgd als er achterstanden

Nadere informatie

EINDADVISERING LEERLINGEN GROEP 8 SCHOOLJAAR

EINDADVISERING LEERLINGEN GROEP 8 SCHOOLJAAR EINDADVISERING LEERLINGEN GROEP 8 SCHOOLJAAR 2016 2017 In het schooljaar 2014 2015 werd de wet centrale eindtoets Primair Onderwijs ingevoerd. Volgens deze wet is het basisschooladvies leidend bij de toelating

Nadere informatie

Voor leerlingen die extra aandacht nodig hebben LWOO leerweg ondersteunend onderwijs PRO praktijkonderwijs Kenmerken: kleinere groepen, werken in eigen tempo, bij LWOO zelfde vmbo-programma als in het

Nadere informatie

Naar de brugklas. Informatie voor ouders over de overgang van het basisonderwijs naar het voortgezet onderwijs in Amsterdam, schooljaar 2014-2015.

Naar de brugklas. Informatie voor ouders over de overgang van het basisonderwijs naar het voortgezet onderwijs in Amsterdam, schooljaar 2014-2015. Naar de brugklas Informatie voor ouders over de overgang van het basisonderwijs naar het voortgezet onderwijs in Amsterdam, schooljaar 2014-2015. Inleiding In het schooljaar 2014-2015 gaat uw kind van

Nadere informatie

CBS De Akker Protocol Schoolkeuze Voortgezet Onderwijs groep 8

CBS De Akker Protocol Schoolkeuze Voortgezet Onderwijs groep 8 CBS De Akker Protocol Schoolkeuze Voortgezet Onderwijs groep 8 Datum eerste versie 03-12-2011 Datum laatste versie 04-06-2015 Documenteigenaar Team CBS De Akker Datum volgende toetsing Schooljaar 2015-2016

Nadere informatie

De Plaatsingswijzer. Leeuwarden, 16 september 2010.

De Plaatsingswijzer. Leeuwarden, 16 september 2010. Leeuwarden, 16 september 2010. De Plaatsingswijzer Inleiding Het Primair en Voortgezet Onderwijs in Leeuwarden e.o. hebben samen een systematiek ontwikkeld om de advisering door de basisschool naar het

Nadere informatie

Povo. Ouderbrochure POVO. Uitleg voor ouders over de overstap van de basisschool naar het voortgezet onderwijs 2013-2014

Povo. Ouderbrochure POVO. Uitleg voor ouders over de overstap van de basisschool naar het voortgezet onderwijs 2013-2014 Povo Ouderbrochure POVO Uitleg voor ouders over de overstap van de basisschool naar het voortgezet onderwijs 2013-2014 Inhoudsopgave Hoofdstuk 1: Advisering en schoolkeuze 1 Hoofdstuk 2: De verschillende

Nadere informatie

Wordt er nog gewerkt met de groene kaart (inschrijfkaart van de gemeente) voor leerlingen die in de gemeente Rotterdam wonen?

Wordt er nog gewerkt met de groene kaart (inschrijfkaart van de gemeente) voor leerlingen die in de gemeente Rotterdam wonen? Q&A Plaatsingswijzer Versie 16.02.15 ALGEMEEN Excel-bestand Plaatsingswijzer in omloop Momenteel wordt reclame gemaakt voor een Excel-programma Plaatsingswijzer. Verwezen wordt naar de Rotterdamse Plaatsingswijzer

Nadere informatie

De overstap naar voortgezet (speciaal) onderwijs in 2016

De overstap naar voortgezet (speciaal) onderwijs in 2016 De overstap naar voortgezet (speciaal) onderwijs in 2016 Informatie voor ouders/verzorgers met kinderen op het primair onderwijs of speciaal (basis-)onderwijs Als uw zoon/dochter komend schooljaar naar

Nadere informatie

Procedure schooladvies

Procedure schooladvies Procedure schooladvies Doel van de procedure: Leerkrachten, ouders en leerlingen hebben zorgvuldige en uitgebreide informatie over het traject dat gevolgd wordt op basisschool Ondersteboven om tot een

Nadere informatie

ADVIES, CITO-TOETS EN HOE VERDER?? Een aantal spannende maanden tegemoet

ADVIES, CITO-TOETS EN HOE VERDER?? Een aantal spannende maanden tegemoet ADVIES, CITO-TOETS EN HOE VERDER?? Een aantal spannende maanden tegemoet Wat is de voorbereiding? Vanaf eind november starten we met het oefenen van Cito-toetsen -niet te serieus -wijzen op strategieën

Nadere informatie

Definitieve tijdpad regionale BOVO B

Definitieve tijdpad regionale BOVO B Definitieve tijdpad regionale BOVO B procedure 2008-200 2009 LET OP: Er zijn in dit tijdpad bepaalde data aangepast t.o.v. vorig schooljaar. Neem de belangrijke e data op in uw agenda. 01-09 1 e schooldag.

Nadere informatie

INSCHRIJVINGSBELEID VOOR SCHOOLJAAR 2015/2016

INSCHRIJVINGSBELEID VOOR SCHOOLJAAR 2015/2016 INSCHRIJVINGSBELEID VOOR SCHOOLJAAR 2015/2016 In dit document is het inschrijvingsbeleid voor het Arte College voor schooljaar 2015/2016 beschreven. De inhoud van dit document is tot stand gekomen in overleg

Nadere informatie

Toelatingsprocedure vanaf augustus 2017 Zuid-Kennemerland

Toelatingsprocedure vanaf augustus 2017 Zuid-Kennemerland Toelatingsprocedure vanaf augustus 2017 Zuid-Kennemerland VO-scholen in Bloemendaal, Haarlem, Heemstede en Zandvoort Regionaal Bestuurlijk Overleg (vastgesteld 2017) 1 Inhoud 1. Toelatingsprocedure PO

Nadere informatie

Toelatingsprocedure Aanmelden voor het eerste leerjaar voor het schooljaar Wat heeft u nodig bij een aanmeldingsgesprek:

Toelatingsprocedure Aanmelden voor het eerste leerjaar voor het schooljaar Wat heeft u nodig bij een aanmeldingsgesprek: Een goede overstap van de basisschool naar het voortgezet onderwijs is erg belangrijk. Als dat goed gaat, dan is de kans groter dat de verdere schoolcarrière van uw kind ook succesvol verloopt. Om deze

Nadere informatie

Welkom. op de algemene voorlichtingsavond over het Voortgezet Onderwijs maandag 4 november 2013. Wilt u alstublieft uw mobiele telefoon uitzetten?

Welkom. op de algemene voorlichtingsavond over het Voortgezet Onderwijs maandag 4 november 2013. Wilt u alstublieft uw mobiele telefoon uitzetten? Welkom op de algemene voorlichtingsavond over het Voortgezet Onderwijs maandag 4 november 2013 Wilt u alstublieft uw mobiele telefoon uitzetten? Grote veranderingen Meer leerkrachten Wisselen van lokaal

Nadere informatie

Hoofdstuk 2: De verschillende soorten onderwijsniveaus na de basisschool 3

Hoofdstuk 2: De verschillende soorten onderwijsniveaus na de basisschool 3 2012-2013 Inhoudsopgave Hoofdstuk 1: Advisering en schoolkeuze 1 Hoofdstuk 2: De verschillende soorten onderwijsniveaus na de basisschool 3 Hoofdstuk 3: Overzicht van alle Utrechtse scholen en hun onderwijsniveaus

Nadere informatie

Uitleg voor ouders over De Rotterdamse Plaatsingswijzer

Uitleg voor ouders over De Rotterdamse Plaatsingswijzer Dia 1 Uitleg voor ouders over De Rotterdamse Plaatsingswijzer Schooljaar 2016-2017 Dia 2 HET BASISSCHOOLADVIES: Niveau voor voortgezet onderwijs interesses, motivatie, talenten, mogelijkheden en toetsgegevens

Nadere informatie

CBS De Wegwijzer Protocol Schoolkeuze Voortgezet Onderwijs groep 8

CBS De Wegwijzer Protocol Schoolkeuze Voortgezet Onderwijs groep 8 CBS De Wegwijzer Protocol Schoolkeuze Voortgezet Onderwijs groep 8 Datum eerste versie n.v.t. Datum laatste versie 17-11-2014 Documenteigenaar Team CBS De Wegwijzer Datum volgende toetsing Schooljaar 2015-2016

Nadere informatie

Goed op weg naar het vo. De overstap van basisschoolverlaters in de BOVO regio Haaglanden

Goed op weg naar het vo. De overstap van basisschoolverlaters in de BOVO regio Haaglanden Goed op weg naar het vo De overstap van basisschoolverlaters in de BOVO regio Haaglanden BASISSCHOOL Voortgezet Onderwijs Inhoud Belangrijke informatie Het basisschooladvies Belangrijke wijzigingen in

Nadere informatie

POVO- procedure Afspraken over de overstap van leerlingen van primair onderwijs naar regulier voortgezet onderwijs

POVO- procedure Afspraken over de overstap van leerlingen van primair onderwijs naar regulier voortgezet onderwijs POVO- procedure 2015-2016 Afspraken over de overstap van leerlingen van primair onderwijs naar regulier voortgezet onderwijs bestemd voor ouders/verzorgers 1 Inhoud 1. POVO- procedure 2015-2016 2. Afspraken

Nadere informatie

Starterscursus po. BOVO procedure deel 2 Start

Starterscursus po. BOVO procedure deel 2 Start Starterscursus po BOVO procedure deel 2 Start 14 oktober 2015 Inhoud BOVO tijdpad jan-jul Onderwijstypen vo Aanmeldprocedure vo Toelating vo In contact met het vo Tijdpad 2015-2016 Speciale doelgroepen

Nadere informatie

BOVO Haaglanden Tijdpad VO op de Beets Hoe komt het advies tot stand? Adviesgesprek Cito eindtoets Tijdpad aanmelding Adviesformulier

BOVO Haaglanden Tijdpad VO op de Beets Hoe komt het advies tot stand? Adviesgesprek Cito eindtoets Tijdpad aanmelding Adviesformulier BOVO Haaglanden Tijdpad VO op de Beets Hoe komt het advies tot stand? Adviesgesprek Cito eindtoets Tijdpad aanmelding Adviesformulier Aanmeldingsprocedure Behandelperiode Rechten van ouders De brugklas

Nadere informatie

\hoe verder?? Wat is de voorbereiding? Een aantal spannende maanden tegemoet. Vanaf eind november starten we met het oefenen van Cito-toetsen

\hoe verder?? Wat is de voorbereiding? Een aantal spannende maanden tegemoet. Vanaf eind november starten we met het oefenen van Cito-toetsen Advies, CITO-toets toets en \hoe verder?? Een aantal spannende maanden tegemoet Wat is de voorbereiding? Vanaf eind november starten we met het oefenen van Cito-toetsen -niet te serieus -wijzen op leerstrategieën

Nadere informatie

Naar het voortgezet onderwijs! POVO procedure Utrecht 2015-2016

Naar het voortgezet onderwijs! POVO procedure Utrecht 2015-2016 Naar het voortgezet onderwijs! POVO procedure Utrecht 2015-2016 Inhoudsopgave 1. Wat is de POVO procedure? 2. Wat doet de basisschool? 2.1 De basisschool geeft een enkelvoudig, bindend advies 2.2 De basisschool

Nadere informatie

BOVO Haaglanden Tijdpad VO op de Beets Hoe komt het advies tot stand? Adviesgesprek Cito eindtoets Tijdpad aanmelding Adviesformulier

BOVO Haaglanden Tijdpad VO op de Beets Hoe komt het advies tot stand? Adviesgesprek Cito eindtoets Tijdpad aanmelding Adviesformulier BOVO Haaglanden Tijdpad VO op de Beets Hoe komt het advies tot stand? Adviesgesprek Cito eindtoets Tijdpad aanmelding Adviesformulier Aanmeldingsprocedure Behandelperiode Rechten van ouders De brugklas

Nadere informatie

Goed op weg naar het vo 2015-2016

Goed op weg naar het vo 2015-2016 Goed op weg naar het vo 2015-2016 Een goede overstap van basisonderwijs naar voortgezet onderwijs is erg belangrijk: motivatie & zelfvertrouwen plezier houden in leren opmaat voor vervolgopleiding/werken

Nadere informatie

Nieuwe afspraken over de overstap. 1. Basisschooladvies is leidend.! LVS-gegevens groep 6, 7 en 8 Werkhouding en gedrag Aanvullende gegevens

Nieuwe afspraken over de overstap. 1. Basisschooladvies is leidend.! LVS-gegevens groep 6, 7 en 8 Werkhouding en gedrag Aanvullende gegevens Na de basisschool Nieuwe afspraken over de overstap Naar welke opleiding kan mijn kind? Het basisschooladvies Het 2e toetsgegeven Welke opleidingen zijn er? Wat verwachten we van de ouders bij deze schoolkeuze?

Nadere informatie

Procesgang PO- VO Leidend in deze is de BOVO Procedure

Procesgang PO- VO Leidend in deze is de BOVO Procedure Procesgang PO- VO Leidend in deze is de BOVO Procedure De totstandkoming van het basisschooladvies Indicatie advies groep In het ontwikkelgesprek van februari wordt met de ouders besproken aan welke adviesrichting

Nadere informatie

De overstap naar voortgezet (speciaal) onderwijs in 2017

De overstap naar voortgezet (speciaal) onderwijs in 2017 De overstap naar voortgezet (speciaal) onderwijs in 2017 Informatie voor ouders/verzorgers met kinderen op het primair onderwijs of speciaal (basis-)onderwijs Als uw zoon/dochter komend schooljaar naar

Nadere informatie

Procesgang PO-VO. Leidend in deze is de BOVO procedure

Procesgang PO-VO. Leidend in deze is de BOVO procedure Procesgang PO-VO Leidend in deze is de BOVO procedure 1. De totstandkoming van het basisschooladvies; Indicatie advies groep 7; Op grond van ons leerlingvolgsysteem (met daarin de CITO toetsen) wordt in

Nadere informatie

Procesgang PO-VO. Leidend in deze is de BOVO procedure

Procesgang PO-VO. Leidend in deze is de BOVO procedure Procesgang PO-VO Leidend in deze is de BOVO procedure 1. De totstandkoming van het basisschooladvies; Indicatie advies groep 7; In januari wordt met de ouders besproken aan welke adviesrichting zij kunnen

Nadere informatie

Aanmelding en plaatsing brugklasleerlingen schooljaar 2015/2016

Aanmelding en plaatsing brugklasleerlingen schooljaar 2015/2016 Aanmelding en plaatsing brugklasleerlingen schooljaar 2015/2016 1 INHOUD Pagina 3 Pagina 4 Pagina 5 Pagina 6 Pagina 7 Pagina 8 Pagina 9 Pagina 10 Pagina 11 Pagina 12 Pagina 13 Pagina 14 Pagina 15 Pagina

Nadere informatie

Welkom op de informatieavond over het voortgezet onderwijs.

Welkom op de informatieavond over het voortgezet onderwijs. Welkom op de informatieavond over het voortgezet onderwijs. Inhoud 1. De Kernprocedure 2. Verschillende eindadviezen 3. Het traject van verwijzing 4. LVS gegevens 5. Plaatsingswijzer 6. Profielen 7. Cito-eindtoets

Nadere informatie

Procedure schooladvies

Procedure schooladvies Procedure schooladvies Doel van de procedure: Leerkrachten, ouders en leerlingen hebben zorgvuldige en uitgebreide informatie over het traject dat op basisschool Hulsberg gevolgd wordt om tot een goed

Nadere informatie

POVO- procedure 2012-2013 Afspraken over de overstap van leerlingen van primair onderwijs naar regulier voortgezet onderwijs

POVO- procedure 2012-2013 Afspraken over de overstap van leerlingen van primair onderwijs naar regulier voortgezet onderwijs POVO- procedure 2012-2013 Afspraken over de overstap van leerlingen van primair onderwijs naar regulier voortgezet onderwijs bestemd voor basisscholen 1 Inhoud 1. POVO- procedure 2012-2013 1.1. Inleiding

Nadere informatie

Van primair onderwijs (PO) naar voortgezet onderwijs (VO) schooljaar 2015-2016

Van primair onderwijs (PO) naar voortgezet onderwijs (VO) schooljaar 2015-2016 Van primair onderwijs (PO) naar voortgezet onderwijs (VO) schooljaar 2015-2016 De scholen in de regio Utrecht-Zuid hebben afspraken met elkaar gemaakt over de gang van zaken rond de aanmeldingen voor het

Nadere informatie

Toelatingsprocedure vanaf augustus 2016 Zuid-Kennemerland

Toelatingsprocedure vanaf augustus 2016 Zuid-Kennemerland Toelatingsprocedure vanaf augustus 2016 Zuid-Kennemerland Regionaal Bestuurlijk Overleg (vastgesteld op september 2016) 1 Inhoud 1. Toelatingsprocedure PO - VO Zuid-Kennemerland 1.0 Inleiding 1.1 Voor

Nadere informatie

Naar welke opleiding kan mijn kind?

Naar welke opleiding kan mijn kind? Na de basisschool Naar welke opleiding kan mijn kind? Het basisschooladvies Het 2e toetsgegeven De nieuwe school Het onderwijssysteem Wat verwachten we van de ouders bij deze schoolkeuze? Belangrijke data

Nadere informatie

Handreiking voor PO scholen betreffende invoering in het VO van

Handreiking voor PO scholen betreffende invoering in het VO van Handreiking voor PO scholen betreffende invoering in het VO van 1. leerrendementen ter vervanging van de LWOO regeling 2. de TLV PrO ter vervanging van de huidige beschikking PrO Aanmelding bij het VO

Nadere informatie

D 1.35 Beleidsnotitie Eindtoets en schooladvies VO. STATUS: Vaststelling DB Besluit College van Bestuur

D 1.35 Beleidsnotitie Eindtoets en schooladvies VO. STATUS: Vaststelling DB Besluit College van Bestuur D 1.35 Beleidsnotitie Eindtoets en schooladvies VO STATUS: Vaststelling DB Besluit College van Bestuur Evaluatie 10-04-2017 Versie: 1 10-04-2017 19-04-2017 Jaarlijks, 04-2018 5 blz. Samenvatting; In dit

Nadere informatie

Informatie-avond vo. - Welkom

Informatie-avond vo. - Welkom Informatie-avond vo - Welkom - Programma: Wat gaat er gebeuren? Als er gekozen is Wat doet het Spectrum? Wat doen de ouders? Wat doen de leerlingen? Structuur van het onderwijs VMBO HAVO en VWO Periodes

Nadere informatie

Protocol overstap PO VO, OBS De Drentse Hoek

Protocol overstap PO VO, OBS De Drentse Hoek Protocol overstap PO VO, OBS De Drentse Hoek In het schooljaar 2014-2015 werd de wet centrale eindtoets Primair Onderwijs ingevoerd. Volgens de wet is het basisschooladvies leidend bij de toelating van

Nadere informatie

Inhoudsopgave. 2.10. Capaciteiten en/of didactisch onderzoek. 2.11. Regionale Verwijzingscommissie (RVC) 1. Wat is de POVO-procedure?

Inhoudsopgave. 2.10. Capaciteiten en/of didactisch onderzoek. 2.11. Regionale Verwijzingscommissie (RVC) 1. Wat is de POVO-procedure? Inhoudsopgave 1. Wat is de POVO-procedure? 1.1. Inleiding POVO-procedure 1.2. Voor welke leerlingen? 2. Vastgestelde afspraken: PO 2.1. Werkwijze adviseren en aanmelden door primair onderwijs 2.2. Afspraken

Nadere informatie

Protocol. Verwijzing

Protocol. Verwijzing Protocol Verwijzing Inhoudsopgave Inleiding 3 Het volgen van de ontwikkeling 4 Verslaggeving van gegevens over leerlingen 4 Naar het voortgezet onderwijs 4 Vervroegd naar het voortgezet onderwijs 5 Stappenplan

Nadere informatie

Heeft u een zoon of dochter in groep 8? Dan is deze brochure voor u.

Heeft u een zoon of dochter in groep 8? Dan is deze brochure voor u. Heeft u een zoon of dochter in groep 8? Dan is deze brochure voor u. Uw kind gaat naar het Voortgezet Onderwijs en daar komt veel bij kijken. Per schooljaar 2013-2014 wordt er in de Regio Utrecht West

Nadere informatie

stap Mattanja Kats Ewald van Vliet, 4 oktober 2017

stap Mattanja Kats Ewald van Vliet, 4 oktober 2017 De nieuwe BOVOprocedure stap voor stap Mattanja Kats Ewald van Vliet, 4 oktober 2017 Inhoud Waarom een nieuwe procedure Eerste deel schooljaar Oriëntatie op het vo Aanmelden op het vo Toelaten op het vo

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Hoofdstuk 2: De verschillende soorten onderwijsniveaus na de basisschool 4

Inhoudsopgave. Hoofdstuk 2: De verschillende soorten onderwijsniveaus na de basisschool 4 Inhoudsopgave Hoofdstuk 1: Advisering en schoolkeuze 1 Hoofdstuk 2: De verschillende soorten onderwijsniveaus na de basisschool 4 Hoofdstuk 3: Overzicht van alle Utrechtse scholen en hun onderwijsniveaus

Nadere informatie

Ouderfolder POVO-procedure. Regio Utrecht West

Ouderfolder POVO-procedure. Regio Utrecht West Ouderfolder POVO-procedure Regio Utrecht West Beste ouder(s), verzorger(s), Uw kind zit in groep 8 en zal komend jaar de overstap maken naar de middelbare school. Dit is een grote stap, na al die jaren

Nadere informatie

Adviesformulier VO Bijlage Sociaal-emotionele ontwikkeling

Adviesformulier VO Bijlage Sociaal-emotionele ontwikkeling Gemeente Arnhem Adviesformulier VO Bijlage Sociaal-emotionele ontwikkeling t.b.v het schooladvies bij het verlaten van het primair onderwijs en t.b.v. LWOO/PrO-procedure. Toelichting De Wet Eindtoets en

Nadere informatie

Handreiking voor PO scholen betreffende invoering in het VO van

Handreiking voor PO scholen betreffende invoering in het VO van Handreiking voor PO scholen betreffende invoering in het VO van 1. leerrendementen ter vervanging van de LWOO regeling 2. de TLV PrO ter vervanging van de huidige beschikking PrO Aanmelding bij het VO

Nadere informatie

Naar het voortgezet onderwijs! POVO procedure Stichtse Vecht

Naar het voortgezet onderwijs! POVO procedure Stichtse Vecht Naar het voortgezet onderwijs! POVO procedure Stichtse Vecht 2015-2016 Inhoudsopgave 1. Wat is de POVO procedure? 2. 2.1 Wat doet de basisschool? De basisschool geeft een enkelvoudig, bindend advies De

Nadere informatie

Informatie voor ouders groep 8 over: Overgang van PO naar VO

Informatie voor ouders groep 8 over: Overgang van PO naar VO Informatie voor ouders groep 8 over: Overgang van PO naar VO De Overstap Let op! Informatie over de procedure aanmelding wordt tijdens de decemberavonden in het VO aan de ouders gegeven. Inrichting van

Nadere informatie

Aanmeldings- en. Toelatingsbeleid. Schooljaar

Aanmeldings- en. Toelatingsbeleid. Schooljaar Aanmeldings- en Toelatingsbeleid Leerjaar 1 Schooljaar 2015-2016 Helicon VMBO Nijmegen 1. Algemene toelatingsvoorwaarden In de regio Nijmegen is Helicon VMBO Nijmegen de enige categorale school voor VMBO

Nadere informatie

Voorlichtingsavond groep 8. De Reuzelaar

Voorlichtingsavond groep 8. De Reuzelaar Voorlichtingsavond groep 8 De Reuzelaar Plaatsingswijzer voortgezet onderwijs Het schooladvies Dit wordt opgesteld door de leerkrachten gr. 8 en eventueel besproken met de interne begeleider en de directeur.

Nadere informatie

Advieswijzer voor plaatsing in het voortgezet onderwijs 2015-2016

Advieswijzer voor plaatsing in het voortgezet onderwijs 2015-2016 Advieswijzer voor plaatsing in het voortgezet onderwijs 2015-2016 Inleiding Deze advieswijzer is opgesteld door de werkgroep POVO en kan door basisscholen gebruikt worden als hulpmiddel om het advies VO

Nadere informatie

OVERDRACHTSFORMULIER EN ADVIESKAART OVERSTAP PO-VO

OVERDRACHTSFORMULIER EN ADVIESKAART OVERSTAP PO-VO AANSLUITING PO-VO AFSLUITING EN START/ FEEDBACK OVERDRACHTSFORMULIER EN ADVIESKAART OVERSTAP PO-VO TOELICHTING De scholen van de Vereniging PCPO Barendrecht en Ridderkerk gebruiken voor het plaatsingsadvies

Nadere informatie

Van groep 8 naar een VO-school. De Amsterdamse Kernprocedure

Van groep 8 naar een VO-school. De Amsterdamse Kernprocedure Van groep 8 naar een VO-school De Amsterdamse Kernprocedure Januari 2016 De onderwerpen Het basisschooladvies Kiezen VO-scholen Opstellen van een voorkeurslijst Aanmelden bij een VO-school De centrale

Nadere informatie

Beleid uitstroom leerlingen groep 8

Beleid uitstroom leerlingen groep 8 Beleid uitstroom leerlingen groep 8 Oktober 2014 Marion Kersten Inhoud Inleiding... 3 Het adviseringstraject... 4 Bepalen (pre)-advies.... 5 Het kind... 5 De methodegebonden toetsen... 6 De methode-onafhankelijke

Nadere informatie

Starterscursus po. BOVO procedure deel 2 Op weg

Starterscursus po. BOVO procedure deel 2 Op weg Starterscursus po BOVO procedure deel 2 Op weg 14 oktober 2015 Inhoud BOVO tijdpad jan-jul Onderwijstypen vo Aanmeldprocedure vo Toelating vo Heroverweging n.a.v. eindtoets Tijdpad 2015-2016 Speciale doelgroepen

Nadere informatie

De nieuwe BOVOprocedure. stap voor stap. Ingrid Paardekooper Arno Peters. 4 oktober 2017

De nieuwe BOVOprocedure. stap voor stap. Ingrid Paardekooper Arno Peters. 4 oktober 2017 De nieuwe BOVOprocedure stap voor stap Ingrid Paardekooper Arno Peters 4 oktober 2017 Inhoud Waarom een nieuwe procedure? Basisschool eerst aan zet Oriëntatie op het vo Aanmelden op het vo Behandelen op

Nadere informatie

Procedure schoolverlaten

Procedure schoolverlaten Procedure schoolverlaten Overgang van het PO naar VO: Het advies van de basisschool is tegelijk het plaatsingsniveau van de leerling. Regelgeving: Het bevoegd gezag (VO) baseert zijn beslissing over de

Nadere informatie

Van groep 8 naar een VO-school. De Amsterdamse Kernprocedure

Van groep 8 naar een VO-school. De Amsterdamse Kernprocedure Van groep 8 naar een VO-school De Amsterdamse Kernprocedure Januari 2016 De onderwerpen Het basisschooladvies Kiezen VO-scholen Opstellen van een voorkeurslijst Aanmelden bij een VO-school De centrale

Nadere informatie

De wettelijke bezwaarprocedures bij aanmelding, toelating en plaatsing zijn van toepassing op de beschreven regelingen.

De wettelijke bezwaarprocedures bij aanmelding, toelating en plaatsing zijn van toepassing op de beschreven regelingen. Toelating van PO naar VO 1 voor de PO en VO scholen in de stad Groningen, Haren, Ten Boer en VO Tynaarlo/Zuidlaren e.o. Indeling van de notitie A. Algemene inleiding B. De toelatingsprocedure in stappen

Nadere informatie

Protocol. Overstap po-vo

Protocol. Overstap po-vo Protocol Overstap po-vo Totstandkoming van het basisschooladvies Stap 1. Afname Entreetoets Wanneer Groep 7 April/Mei Toelichting De Entreetoets wordt afgenomen. Deze toets geeft ons naast de reguliere

Nadere informatie

POVO-Procedure Stichtse Vecht Docentenhandleiding

POVO-Procedure Stichtse Vecht Docentenhandleiding POVO-Procedure Stichtse Vecht Docentenhandleiding 1.1. Afspraken advisering Over de wijze waarop het basisschooladvies tot stand komt zijn op initiatief van de schoolbesturen primair onderwijs in de POVO-procedure

Nadere informatie

Beleid Schooladvies. Irene Verbeet Directeur

Beleid Schooladvies. Irene Verbeet Directeur 2015-2019 Beleid Schooladvies Irene Verbeet Directeur Inhoudsopgave Inleiding... 2 Opstellen schooladvies... 2 Stappenplan... 2 Groep 7... 2 Groep 8... 3 De voorbereiding van de kinderen op de overgang

Nadere informatie

Groep 8 Het laatste jaar op de basisschool.. veel nieuwe zaken.. leren, leren.. en ook nog huiswerk..

Groep 8 Het laatste jaar op de basisschool.. veel nieuwe zaken.. leren, leren.. en ook nog huiswerk.. Groep 8 Het laatste jaar op de basisschool.. veel nieuwe zaken.. leren, leren.. en ook nog huiswerk.. Informatieavond VO groep 8 Donderdag 22 oktober 2015 Informatie over Hoe komt schooladvies VO tot stand?

Nadere informatie

WELKOM. informatieavond schooladvies De Achtbaan

WELKOM. informatieavond schooladvies De Achtbaan WELKOM informatieavond schooladvies De Achtbaan Voortgezet onderwijs Totstandkoming van het schooladvies VO scholen te bereiken op de fiets Carmel College (Anthonius College): tto, technasium, vwo en

Nadere informatie

VOORLICHTINGSAVOND VOORTGEZET ONDERWIJS

VOORLICHTINGSAVOND VOORTGEZET ONDERWIJS VOORLICHTINGSAVOND VOORTGEZET ONDERWIJS SBO De Regenboog 7 januari 2015 Inhoud van de avond Uitstroom leerlingen en een aantal verschillende scholen Pauze (15 minuten) Toetsing en aanmelden van onze leerlingen

Nadere informatie

Goed op weg naar het vo

Goed op weg naar het vo Goed op weg naar het vo 2016-2017 De overstap van basisschoolverlaters in de BOVO regio Haaglanden Inhoud Een belangrijke stap Het onderwijskundig rapport De eindtoets Passend onderwijs Schooltypen vo

Nadere informatie

Toelating tot het voortgezet onderwijs

Toelating tot het voortgezet onderwijs Toelating tot het voortgezet onderwijs Inhoud Inleiding 1 Het Toetsbesluit po en toelating tot het vo 1.1 Schooladvies is leidend 1.2 Score eindtoets tweede gegeven 1.3 Geen extra toetsen, tenzij 1.4 Schooladvies

Nadere informatie

POVO- procedure. procedure overgang primair onderwijs - voortgezet onderwijs

POVO- procedure. procedure overgang primair onderwijs - voortgezet onderwijs POVO- procedure procedure overgang primair onderwijs - voortgezet onderwijs P o v o 1 Inhoudsopgave 1. Wat is de POVO-procedure? 3 2. Wat doet de basisschool? 5 De basisschool geeft een bindend schooladvies

Nadere informatie

DE ROTTERDAMSE PLAATSINGSWIJZER IN HET KORT VOOR OUDERS SCHOOLJAAR

DE ROTTERDAMSE PLAATSINGSWIJZER IN HET KORT VOOR OUDERS SCHOOLJAAR DE ROTTERDAMSE PLAATSINGSWIJZER IN HET KORT VOOR OUDERS SCHOOLJAAR 2017-2018 Versie: 31 oktober 2017 1 INHOUDSOPGAVE INHOUDSOPGAVE... 2 HET BASISSCHOOLADVIES... 3 ORIËNTEREN OP SCHOLEN... 3 VOORKEURSLIJST...

Nadere informatie

Starterscursus po. BOVO procedure deel 1 start

Starterscursus po. BOVO procedure deel 1 start Starterscursus po BOVO procedure deel 1 start 9 september 2015 Inhoud BOVO Haaglanden BOVO tijdpad 2015-2016 Basisschooladvies Onderwijskundig rapport Ouders BOVO BOVO: Een initiatief van de schoolbesturen

Nadere informatie

Het basisschooladvies voor Voortgezet Onderwijs

Het basisschooladvies voor Voortgezet Onderwijs Het basisschooladvies voor Voortgezet Onderwijs Informatiebulletin zomer 2015 INLEIDING Elke leerling op het juiste niveau laten instromen in het voortgezet onderwijs. Dat is het doel van elke Meerkringschool

Nadere informatie

Uitleg voor ouders over De Rotterdamse Plaatsingswijzer

Uitleg voor ouders over De Rotterdamse Plaatsingswijzer Uitleg voor ouders over De Rotterdamse Plaatsingswijzer Schooljaar 2016-2017 HET BASISSCHOOLADVIES: Niveau voor voortgezet onderwijs interesses, motivatie, talenten, mogelijkheden en toetsgegevens Voorlopig

Nadere informatie