Globaal Plan voor Nucleaire Veiligheid

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Globaal Plan voor Nucleaire Veiligheid 2006-2010"

Transcriptie

1 Globaal Plan voor Nucleaire Veiligheid

2 Nucleaire Veiligheid Onze prioriteit Nucleaire veiligheid is steeds een zeer belangrijke bezorgdheid van Electrabel geweest. De evolutie van de internationale standaarden en van het Europese energielandschap maken het vandaag nodig te herinneren aan het belang en de prioriteit die we hieraan toekennen: nucleaire veiligheid heeft altijd en overal voorrang. In het kader van een gemeenschappelijke aanpak voor de ganse nucleaire Productie van onze onderneming grijpen we deze gelegenheid aan om onze strategie en onze belangrijkste doelstellingen voor de komende jaren nader te bepalen. Het Globaal Plan voor Nucleaire Veiligheid , dat we u in dit document voorstellen, bepaalt de gemeenschappelijke doelstellingen in dit domein voor de komende vijf jaar. Deze beogen vooral een continue verbetering van onze prestaties, in overeenstemming met de beleidsverklaring 1 zoals beschreven in onze Interne Code voor Nucleaire Veiligheid. Deze doelstellingen verwerken we in de jaarlijkse actieplannen van onze centrales en van de externe organisaties die activiteiten uitoefenen met een impact op de nucleaire veiligheid. Naast het strikt respecteren van de reglementeringen die van toepassing zijn beschouw ik het bereiken van deze doelstellingen als een noodzakelijke voorwaarde om de continue verbetering van de nucleaire veiligheid van onze installaties te verzekeren en, bijgevolg, om een erkend operator te blijven in de ogen van de overheid, de bevolking en van de internationale gemeenschap. Met dit Globaal Plan drukt Electrabel formeel de wens uit mee te evolueren met de omgeving en wil ze haar veiligheidsaanpak bestendigen. Ik verwacht dus dat u dit plan nauwgezet volgt en, daar waar mogelijk, de synergieën en de samenwerking tussen alle betrokken partijen ondersteunt en versterkt. Ik weet dat ik op u kan rekenen en ik verzeker u dat de Algemene directie zich inzet om dit plan te laten slagen. Jean-Pierre Hansen Gedelegeerd bestuurder September (Zie p. 12) 2 Electrabel - Globaal Plan voor Nucleaire Veiligheid

3 Ons plan in een globaal perspectief Een stap naar continue verbetering In haar benadering van de nucleaire veiligheid streeft Electrabel naar uitmuntendheid en wil ze als nucleaire exploitant een voorbeeld zijn op wereldvlak. Wij brengen deze aanpak in de praktijk door middel van onze strategie die op twee grote pijlers steunt: De continue verbetering van onze prestaties op het vlak van de nucleaire veiligheid. Deze aanpak omvat voornamelijk de planning, de supervisie en de controle van de veiligheidsgebonden activiteiten. De bevordering van een sterke veiligheidscultuur, door de ontwikkeling en versterking van het veiligheidsgedrag, zowel van het individu als van de teams. De continue verbetering wordt in de nucleaire veiligheid geïntegreerd op basis van de cyclus van Deming (planning, uitvoering, verificatie en aanpassing). vijf jaar. Doelstellingen die ons dichter bij de uitmuntendheid zullen brengen. Het referentiedocument voor nucleaire veiligheid omvat op zijn beurt alle steeds hogere veiligheidsstandaarden die binnen Electrabel van toepassing zijn. Het wordt gebruikt als instrument voor verificatie. De integratie van de continue verbetering en de naleving van de standaarden van het referentiedocument voor nucleaire veiligheid geven ons de verzekering dat we in het domein van de nucleaire veiligheid niet achteruitgaan. Act Electrabel Referentiedocument Globaal Plan Check 2006 Do Uitmuntendheid 2010 Het Globaal Plan past duidelijk in deze strategie. Het bepaalt de belangrijkste veiligheidsdoelstellingen voor de volgende Minimale veiligheidsvereisten De continue verbetering geïntegreerd in de nucleaire veiligheid Nucleaire Veiligheid (Associatie Vinçotte Nucleair) De nucleaire veiligheid van een nucleaire installatie is het geheel van maatregelen die vanaf de ontwerpfase, tijdens de bouw en de uitbating, en tot de ontmanteling genomen worden, teneinde de bescherming van de werknemers, de bevolking en het milieu tegen ioniserende straling te verzekeren. Ook worden technische maatregelen getroffen voor het optimaal beheer van het vaste en vloeibare radioactieve afval. Veiligheidscultuur ( Safety Culture, n 75-INSAG-4, International Atomic Energy Agency, 1991, Vienna) De veiligheidscultuur is het geheel van de eigenschappen en attitudes die er binnen de organisaties en bij individuen voor zorgen dat elk aspect met betrekking tot de veiligheid van een kerncentrale op een bevoorrechte wijze de nodige aandacht krijgt. Electrabel - Globaal Plan voor Nucleaire Veiligheid

4 Concrete uitdagingen Een andere belangrijke rol van het Globaal Plan is het vooruitlopen op de uitdagingen waarmee Electrabel in de volgende jaren in het domein van de veiligheid zal worden geconfronteerd, en het bepalen van de juiste doelstellingen om deze uitdagingen op een serene manier aan te pakken. Enkele belangrijke uitdagingen zijn: Nieuwe organisatie van de Productie In 2006 heeft de nucleaire Productie haar organisatie verduidelijkt met het oog op een doeltreffende uitvoering van onze strategie. Het komt er nu op aan de implementatie van deze nieuwe organisatie voort te zetten en haar de nodige middelen te verschaffen. Operational Safety Review Team (OSART) In 2007 zal het OSART-team van het Internationaal Agentschap voor Atoomenergie (IAEA) een diepgaande veiligheidsevaluatie uitvoeren van de installaties en de procedures van kerncentrale Tihange. Niet alleen centrale Tihange zelf maar de volledige organisatie van de nucleaire Productie van Electrabel zal worden geëvalueerd. We willen benadrukken dat de OSARTaudit geen doel op zich is, maar een kans die we aangrijpen om vooruitgang te boeken op onze weg naar uitmuntendheid. In 2008 komt er opnieuw een IAEA inspectieteam om de vooruitgang met betrekking tot de aanbevelingen van het OSARTteam te evalueren. Human Resources De kerncentrales worden al sinds de jaren 70 uitgebaat met een stabiele groep personeelsleden, die in de volgende jaren moeten worden vervangen. We zullen vanaf nu dus verdere stappen moeten ondernemen om tijdig bekwame technici en ingenieurs te voorzien. West European Nuclear Regulators Association (WENRA) WENRA verenigt alle veiligheidsautoriteiten van de landen van de Europese Unie. Een van haar doelstellingen is de ontwikkeling van een gemeenschappelijke benadering van de reglementering op het vlak van de nucleaire veiligheid, meer bepaald in de Unie. De beslissingen van WENRA zullen een grote weerslag hebben op de Belgische reglementering die van toepassing is op de kerncentrales. We moeten er ons dus op voorbereiden en zorgen dat onze installaties aan de nieuwe vereisten voldoen. Toekomstige projecten Als dochter van SUEZ draagt Electrabel, samen met de Centrale Directie belast met de Nucleaire Activiteiten van de Groep, bij tot de ontwikkeling en de invoering van toekomstige projecten in het domein van nucleaire energie. 4 Electrabel - Globaal Plan voor Nucleaire Veiligheid

5 Globaal Plan voor Nucleaire Veiligheid Structuur van het plan De doelstellingen van het Globaal Plan voor Nucleaire Veiligheid zijn in negen thema's ingedeeld: 1. Management, Organisatie en Administratie 2. Opleiding en Kwalificatie 3. Bedrijfsvoering 4. Onderhoud 5. Engineering Support 6. Ervaringsbeheer 7. Stralingsbescherming 8. Scheikunde 9. Voorbereid zijn en Reageren op Noodsituaties Electrabel - Globaal Plan voor Nucleaire Veiligheid

6 1. Doelstellingen Management, Organisatie en Administratie In het domein van management, organisatie en administratie willen wij de komende vijf jaar: 1. Het nieuwe managementsysteem voor nucleaire veiligheid, gebaseerd op de continue verbetering van de nucleaire veiligheid en op de versterking van veiligheidscultuur concreet toepassen. 2. Op alle niveaus van de organisatie een efficiënt leadership verzekeren, dat bijdraagt tot de realisatie van de veiligheidsdoelstellingen. Dat gebeurt met name via: de duidelijke omschrijving en communicatie van de verwachtingen van de directie; de actieve aanwezigheid van de leidinggevenden op het terrein om deze verwachtingen te ondersteunen en zich van hun toepassing te vergewissen. 3. Onszelf regelmatig in vraag stellen door ons aan externe evaluaties en vergelijkende analyses met andere nucleaire producenten of met internationale richtlijnen te onderwerpen. Dit impliceert onder andere het gebruik van een coherent geheel van veiligheidsindicatoren waarmee we permanent onze veiligheidsprestaties kunnen meten en sturen. 4. Een constructieve en gestructureerde dialoog met de veiligheidsautoriteiten handhaven. 5. De ongecontroleerde accumulatie van achterstand in de behandeling van veiligheidsdossiers voorkomen. 6. Ons aanwervingproces versterken zodat onze menselijke middelen regelmatig aan onze veiligheidsdoelstellingen en opdrachten kunnen worden aangepast. 7. Standaarden van een hoog niveau ontwikkelen en toepassen voor het onderhoud van gebouwen en de properheid van onze installaties. 8. De interne communicatiewegen verduidelijken en formaliseren op alle niveaus van de organisatie. 9. De door internationale standaarden aanbevolen technieken voor het verminderen van menselijke fouten toepassen. 6 Electrabel - Globaal Plan voor Nucleaire Veiligheid

7 2. Doelstellingen Opleiding en Kwalificatie In het domein van opleiding en kwalificatie van het personeel willen wij de komende vijf jaar: 1. Een nieuwe basisopleiding in nucleaire veiligheid ontwikkelen voor de eigen medewerkers en de medewerkers van onze contractanten. 2. Specifieke modules ontwikkelen met het oog op de versterking van de veiligheidscultuur, met name inzake de "vragende houding", de STAR 2 -benadering, de ODM 3 en de observatie van de taken. 3. De kwaliteit van ons opleidingsproces doen vooruitgaan door de "systematische benadering" aan te nemen die de internationale leidinggevende organisaties voorstaan. 3. Doelstellingen Bedrijfsvoering In het domein van bedrijfsvoering willen wij de komende vijf jaar onze eisen versterken en de nadruk leggen op: de standaarden in de controlezaal; de aandacht van de operatoren in de controlezaal; de kwaliteit van het merken van de uitrustingen; de stiptheid bij consignatie- en deconsignatiepraktijken; de drie veiligheidsfuncties: afkoeling van de kern, controle van de reactiviteit en containment; de brandpreventie, detectie en bestrijding alsook het beheer van de brandbelasting. 2 Stop Think Act Review 3 Operational Decision Making (Operationele beslissingsneming) Electrabel - Globaal Plan voor Nucleaire Veiligheid

8 4. Doelstellingen Onderhoud In het domein van onderhoud willen wij de komende vijf jaar onze eisen versterken en de nadruk leggen op: het optimaliseren van onze onderhoudsplanningen voor de veiligheidsuitrustingen, onder andere door rekening te houden met hun veroudering; het beheersen van de uitvoering van de taken, verzorgd door de onderhoudsdiensten en de externe contractanten; het bannen van vreemde voorwerpen in de systemen en de veiligheidsuitrustingen, zogenaamd FME 4 -beleid. 4 Foreign Material Exclusion 5. Doelstellingen Engineering Support In het domein van technisch bijstand willen wij de komende vijf jaar: 1. Meer stiptheid bij de uitvoering van de processen inzake beheer van wijzigingen. 2. In het kader van de volgende tienjaarlijkse revisies, anticiperen op de studies zodat de veiligheidsoverheden kunnen beschikken over de elementen om een vergunning af te leveren voor de voortzetting van de exploitatie op het ogenblik van de verjaringsdatum. 3. De veiligheid-kwaliteitsvereisten voor de support en engineeringsactiviteiten van onze contractanten en partners versterken en ons van de naleving van deze vereisten vergewissen. Dit in de eerste plaats voor onze partners Tractebel Engineering en Laborelec. 4. Op het vlak van risico evaluatie het gebruik van probabilistische veiligheidsstudies (PSA 5 ) inpassen in onze strategie. 5 PSA: Probabilistic Safety Analysis 8 Electrabel - Globaal Plan voor Nucleaire Veiligheid

9 6. Doelstellingen Ervaringsbeheer In het domein van ervaringsbeheer willen wij de komende vijf jaar het gebruik van interne en externe feedback (REX) versterken om de continue verbetering te ontwikkelen via: een grondige analyse van de schierongevallen ; de analyse van de grondoorzaken van schierongevallen of ongevallen en het doeltreffend oplossen van disfuncties; georganiseerde ervaringsuitwisseling tussen de twee nucleaire sites; aandachtige opvolging van de grote trends inzake nucleaire veiligheid op internationaal vlak. 7. Doelstellingen Stralingsbescherming In het domein van stralingsbescherming willen wij de komende vijf jaar: 1. Onze ALARA 6 -aanpak verbeteren om op internationaal niveau een plaats te behalen en te behouden bij de beste uitbaters op het vlak van collectieve en individuele dosissen. 2. Iedere interne contaminatie vermijden. 6 ALARA (As Low As Reasonably Achievable) is een internationaal begrip. Het bestaat erin de blootstelling van personen aan het risico van ioniserende straling te beperken tot een zo laag als redelijkerwijs mogelijk niveau rekening houdend met de economische en sociale factoren. Electrabel - Globaal Plan voor Nucleaire Veiligheid

10 8. Doelstellingen Scheikunde In het domein van scheikunde willen wij de komende vijf jaar onze standaarden aanpassen aan de internationale praktijken op het vlak van bescherming tegen de veiligheidsrisico's die worden veroorzaakt door chemische producten, met name bij de opslag ervan. 9. Doelstellingen Voorbereid zijn en Reageren op Noodsituaties In het domein van voorbereid zijn en reageren op noodsituaties willen wij de komende vijf jaar een globale aanpak ontwikkelen en toepassen op het vlak van: het definiëren van een Corporate Noodplan dat het beheer van noodsituaties organiseert en in het bijzonder de aspecten met betrekking tot de crisiscommunicatie; het houden van periodieke oefeningen samen met alle betrokkenen; externe bijstand in geval van incidenten of ongevallen; de doeltreffendheid van systemen en procedures voor de bescherming van de installaties tegen uitwendige agressies. Verantwoordelijke uitgever: Pierre Doumont Directeur Gezondheid-Veiligheid/Nucleaire Veiligheid Regentlaan Brussel 10 Electrabel - Globaal Plan voor Nucleaire Veiligheid

11 Electrabel - Plan Global de Sûreté Nucléaire

12 Beleidsverklaring inzake Nucleaire Veiligheid De Beleidsverklaring inzake Nucleaire Veiligheid zoals die wordt bepaald en ondersteund door de Gedelegeerd bestuurder van Electrabel en de Directeur-generaal Productie en Aankopen luidt als volgt: Wij hechten het allergrootste belang aan de bescherming van alle medewerkers die betrokken zijn bij de exploitatie van onze kerncentrales, de bevolking en het milieu. Daarom steunen wij actief een krachtig beleid voor nucleaire veiligheid, dat optreedt bij alle fases van het exploitatieproces van onze centrales. Samen met onze partners en contractanten ijveren wij voor de praktische toepassing van dit veiligheidsbeleid dat gebaseerd is op de volgende principes: Veiligheid = de eerste prioriteit Wij laten veiligheid primeren op de productie in alle omstandigheden. Wij maken dat veiligheid overal aanwezig is in alle operationele processen. Wij anticiperen op de wetten en reglementen inzake nucleaire veiligheid, passen ze toe en leven ze nauwkeurig na. Wij ontwikkelen en bevorderen een veiligheidscultuur van een hoog niveau. Veiligheid = continu verbeteringsproces Wij bepalen doelstellingen en bijbehorende actieplannen om de nucleaire veiligheid op continue wijze te verbeteren. Wij evalueren permanent het veiligheidsniveau van onze activiteiten en vergelijken ze met de beste praktijken en internationale normen. Wij betrekken al onze medewerkers bij deze aanpak voor een continue verbetering en letten erop dat ze er actief aan meewerken. Strenge controles Wij voeren een constructieve dialoog met de overheden en veiligheidsinstellingen, en ook met de andere betrokken partijen. Wij meten voortdurend de doeltreffendheid van de toepassing van ons veiligheidsbeleid. Wij laten regelmatig externe audits en internationale vergelijkingen uitvoeren. Philippe Van Troeye Directeur-generaal Productie en Aankopen Jean-Pierre Hansen Gedelegeerd bestuurder Verantwoordelijke uitgever : Pierre Doumont, Regentlaan 8, BE-1000 Brussel Electrabel Regentlaan 8 B-1000 BRUSSEL BELGIË

Globaal Preventieplan Verbeteren van het Welzijn op het werk in een veranderende omgeving

Globaal Preventieplan Verbeteren van het Welzijn op het werk in een veranderende omgeving Globaal Preventieplan 2015 2020 Verbeteren van het Welzijn op het werk in een veranderende omgeving De inzet van ons preventiebeleid: Onze veiligheidsattitude moet een weerspiegeling worden van ons professionalisme

Nadere informatie

De veiligheid van de kerncentrale van Doel en de rol van het FANC

De veiligheid van de kerncentrale van Doel en de rol van het FANC De veiligheid van de kerncentrale van Doel en de rol van het FANC 14 oktober 2015 Jan Bens Directeur-generaal FANC 1. Over het FANC Overzicht 2. De kerncentrale van Doel 2.1. Doel 1/2: Long Term Operation

Nadere informatie

REKENHOF. Consolideren en motiveren om vooruitgang te boeken

REKENHOF. Consolideren en motiveren om vooruitgang te boeken REKENHOF Consolideren en motiveren om vooruitgang te boeken STRATEGISCH PLAN 2010-2014 2 Inleiding Dit document stelt de resultaten voor van de strategische planning van het Rekenhof voor de periode 2010-2014.

Nadere informatie

Electrabel s Nucleair Veiligheidsplan 2016-2020

Electrabel s Nucleair Veiligheidsplan 2016-2020 Electrabel s Nucleair Veiligheidsplan 2016-2020 Beleidsverklaring Nucleaire Veiligheid Wij hechten het allergrootste belang aan de bescherming van alle medewerkers die betrokken zijn bij de exploitatie

Nadere informatie

Page 1 / 7. Belgisch veiligheidsbeleid voor de burgerluchtvaart

Page 1 / 7. Belgisch veiligheidsbeleid voor de burgerluchtvaart Page 1 / 7 Belgisch veiligheidsbeleid voor de burgerluchtvaart 08/10/2012 Page 2 / 7 BESLUIT VAN DE DIRECTEUR-GENERAAL Ons kenmerk : Brussel de LA/DG/2012-535 Rev. 03 08/10/2012 Betreft: Belgisch veiligheidsbeleid

Nadere informatie

Strategienota Long Term Operation van de Belgische onderzoeksreactoren

Strategienota Long Term Operation van de Belgische onderzoeksreactoren Strategienota Long Term Operation van de Belgische onderzoeksreactoren 1/7 Inhoudstafel 1. Inleiding en doel van de strategienota... 2 2. Definities... 2 3. Toepassingsgebied... 3 4. Internationale Praktijken...

Nadere informatie

Werken vanuit principes voor het beheer van radioactief afval

Werken vanuit principes voor het beheer van radioactief afval Werken vanuit principes voor het beheer van radioactief afval DOELSTELLING EN PRINCIPIËLE AANPAK De algemene doelstelling van radioactief afvalbeheer is zorg te dragen voor het radioactief afval op een

Nadere informatie

De veiligheid in en rondom de kerncentrale van Tihange

De veiligheid in en rondom de kerncentrale van Tihange De veiligheid in en rondom de kerncentrale van Tihange Informatiebijeenkomst Provincie Limburg (NL) 20 mei 2015 Nele Scheerlinck Ir. Simon Coenen Dr. Lodewijk Van Bladel Overzicht 1. Over het FANC 2. De

Nadere informatie

Vinçotte. KUNT U uw reputatie. veilig en duurzaam. Bouwen aan reputatie. YoUr reputation is Mine.

Vinçotte. KUNT U uw reputatie. veilig en duurzaam. Bouwen aan reputatie. YoUr reputation is Mine. Vinçotte MILIEU en veiligheid KUNT U uw reputatie versterken door veilig en duurzaam te werken? Bouwen aan reputatie YoUr reputation is Mine. Kunt u uw winst doen stijgen door uw risico s te laten dalen?

Nadere informatie

OHSAS certificaat voor het waarborgen van veiligheid

OHSAS certificaat voor het waarborgen van veiligheid OHSAS 18001-certificaat voor het waarborgen van veiligheid > continue verbetering > voordelen > internationaal erkende norm > eigen verantwoordelijkheid > compleet arbo- en veiligheidsmanagementsysteem

Nadere informatie

4.2 Inzichten in de behoeften en verwachtingen van de belanghebbenden. 4.3 Het toepassingsgebied van het milieumanagementsystee m vaststellen

4.2 Inzichten in de behoeften en verwachtingen van de belanghebbenden. 4.3 Het toepassingsgebied van het milieumanagementsystee m vaststellen 4 Context van de organisatie 4 Milieumanagementsysteemeisen 4.1 Inzicht in de organisatie en haar context 4.2 Inzichten in de behoeften en verwachtingen van de belanghebbenden 4.3 Het toepassingsgebied

Nadere informatie

VERANTWOORDELIJKHEDEN BIJ UITVOERING VAN WELZIJNSWET EN IN HET BIJZONDER VAN DE HIERARCHISCHE LIJN

VERANTWOORDELIJKHEDEN BIJ UITVOERING VAN WELZIJNSWET EN IN HET BIJZONDER VAN DE HIERARCHISCHE LIJN VERANTWOORDELIJKHEDEN BIJ UITVOERING VAN WELZIJNSWET EN IN HET BIJZONDER VAN DE HIERARCHISCHE LIJN Werk brengt risico s met zich mee. Het productieproces, het transport, de werkorganisatie, de omgeving

Nadere informatie

Ongeveer 7% van de nationale elektriciteitsproductie komt van EPZ, de helft vanuit de kerncentrale, de andere helft vanuit de kolencentrale.

Ongeveer 7% van de nationale elektriciteitsproductie komt van EPZ, de helft vanuit de kerncentrale, de andere helft vanuit de kolencentrale. van Raad van Bestuur Essent N.V. aan Aandeelhouders van Essent N.V. datum 28 januari 2009 notitie Essent/RWE/Borssele/EPZ 1. Inleiding In deze notitie wil Essent, ten behoeve van haar aandeelhouders, inzicht

Nadere informatie

Aanbeveling van de Dienst Veiligheid en Interoperabiliteit van de Spoorwegen (DVIS)

Aanbeveling van de Dienst Veiligheid en Interoperabiliteit van de Spoorwegen (DVIS) Aanbeveling van de Dienst Veiligheid en Interoperabiliteit van de Spoorwegen (DVIS) Aan de spoorwegondernemingen werkzaam in België, met het oog op het toepassen van goede praktijken tot het verbeteren

Nadere informatie

Uitbating van het nucleair park in België Hoorzitting / Parlementaire Sub-Commissie Nucleaire Veiligheid 21 september 2015

Uitbating van het nucleair park in België Hoorzitting / Parlementaire Sub-Commissie Nucleaire Veiligheid 21 september 2015 Uitbating van het nucleair park in België Hoorzitting / Parlementaire Sub-Commissie Nucleaire Veiligheid 21 september 2015 Wim DE CLERCQ Chief Nuclear Officer 2 nucleaire sites, 7 reactoren 5 919 MW 4

Nadere informatie

Veiligheid topprioriteit! Kennismaking met de kerncentrale van Doel Jan Trangez, Site Manager

Veiligheid topprioriteit! Kennismaking met de kerncentrale van Doel Jan Trangez, Site Manager Veiligheid topprioriteit! Kennismaking met de kerncentrale van Doel Jan Trangez, Site Manager INHOUD 1 Onze kerncijfers 2 Onze veiligheidsstrategie 3 Onze performantie 4 Ons BEST-project (BElgian Stress

Nadere informatie

Handreiking continu verbeteren van de nucleaire veiligheid

Handreiking continu verbeteren van de nucleaire veiligheid Handreiking continu verbeteren van de nucleaire veiligheid 6 juli 2015 Inhoud Inleiding 3 1 Aanleiding en doel 6 2 Begrippenkader 7 3 Handreikingen 7 3.1 Handreiking 1: Evalueer 10-jaarlijks de veiligheid

Nadere informatie

Werken vanuit principes. Beheer van radioactief afval. Doelstelling en principiële aanpak. Een geïntegreerd en duurzaam beheer van radioactief afval

Werken vanuit principes. Beheer van radioactief afval. Doelstelling en principiële aanpak. Een geïntegreerd en duurzaam beheer van radioactief afval NIRAS werkt al geruime tijd aan een oplossing voor het langetermijnbeheer van radioactief afval van de categorieën B en C (hoogactief en langlevend afval). In 2009 zal dit ingepast worden in het kader

Nadere informatie

Vraag 1 Kent u het bericht Ontploffing en brand bij Belgische kerncentrale Doel vlakbij Woensdrecht? 1

Vraag 1 Kent u het bericht Ontploffing en brand bij Belgische kerncentrale Doel vlakbij Woensdrecht? 1 > Retouradres Postbus 20906 2500 EX Den Haag De voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 4 2513 AA DEN HAAG Plesmanweg 1-6 2597 JG Den Haag Postbus 20901 2500 EX Den Haag T 070-456

Nadere informatie

IN ZES STAPPEN MVO IMPLEMENTEREN IN UW KWALITEITSSYSTEEM

IN ZES STAPPEN MVO IMPLEMENTEREN IN UW KWALITEITSSYSTEEM IN ZES STAPPEN MVO IMPLEMENTEREN IN UW KWALITEITSSYSTEEM De tijd dat MVO was voorbehouden aan idealisten ligt achter ons. Inmiddels wordt erkend dat MVO geen hype is, maar van strategisch belang voor ieder

Nadere informatie

RICHTLIJN 2009/71/EURATOM VAN DE RAAD

RICHTLIJN 2009/71/EURATOM VAN DE RAAD L 172/18 Publicatieblad van de Europese Unie 2.7.2009 RICHTLIJNEN RICHTLIJN 2009/71/EURATOM VAN DE RAAD van 25 juni 2009 tot vaststelling van een communautair kader voor de nucleaire veiligheid van kerninstallaties

Nadere informatie

Handboek Energiemanagementsysteem

Handboek Energiemanagementsysteem Croon Elektrotechniek B.V. Facilitaire Diensten Hoofdkantoor Rotterdam Schiemond 20-22 3024 EE Rotterdam Postbus 6073 3002 AB Rotterdam Telefoon +31 10-448 33 44 www.croon.nl Handboek Energiemanagementsysteem

Nadere informatie

BEKNOPTE SAMENVATTING VAN DE TWEEDE TIENJAARLIJKSE HERZIENING VAN DOEL 3 EN WAB

BEKNOPTE SAMENVATTING VAN DE TWEEDE TIENJAARLIJKSE HERZIENING VAN DOEL 3 EN WAB BEKNOPTE SAMENVATTING VAN DE TWEEDE TIENJAARLIJKSE HERZIENING VAN DOEL 3 EN WAB 10/2012 DE KERNCENTRALE VAN DOEL 3 EN HET WAB-GEBOUW 1 INDEX 1. LIJST VAN DE GEBRUIKTE AFKORTINGEN... 3 2. CONTEXT... 3 3.

Nadere informatie

Energiemanagement Actieplan

Energiemanagement Actieplan 1 van 8 Energiemanagement Actieplan Datum 18 04 2013 Rapportnr Opgesteld door Gedistribueerd aan A. van de Wetering & H. Buuts 1x Directie 1x KAM Coördinator 1x Handboek CO₂ Prestatieladder 1 2 van 8 INHOUDSOPGAVE

Nadere informatie

Europese peer review van het Nationaal Rapport stresstest kerncentrale Borssele

Europese peer review van het Nationaal Rapport stresstest kerncentrale Borssele > Retouradres Postbus 20101 2500 EC Den Haag De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 4 2513 AA s-gravenhage Directoraat-generaal voor Bezoekadres Bezuidenhoutseweg 30 2594 AV Den

Nadere informatie

Ingekapselde of nietingekapselde. bronnen. bronnen Installatie kl. II 8 uur 8 uur 8 uur 8 uur Installatie kl. III 8 uur 8 uur - -

Ingekapselde of nietingekapselde. bronnen. bronnen Installatie kl. II 8 uur 8 uur 8 uur 8 uur Installatie kl. III 8 uur 8 uur - - Besluit van het Federaal Agentschap voor Nucleaire Controle van XXX 2018 betreffende de opleidingsprogramma's van de verantwoordelijken voor de stralingsbescherming Gelet op het koninklijk besluit van

Nadere informatie

De effectieve directie

De effectieve directie Studiedag - Journée d études De interne audit en het auditcomité Walgraeve M. Hoofd interne audit NVSM 17.10.2008 Verslag over: De effectieve directie - Financiële, operationele en strategische risico

Nadere informatie

Handboek EnergieManagementSysteem

Handboek EnergieManagementSysteem Handboek EnergieManagementSysteem Bedrijfsgegevens: Naam ALFEN bv Adres Hefbrugweg 28 Plaats 1332AP Almere Tel 036 549 3400 website www.alfen.com KvK nr. 3903 7364 Pagina 1 van 6 INHOUDSOPGAVE 1. INLEIDING...

Nadere informatie

Energiemanagementplan Carbon Footprint

Energiemanagementplan Carbon Footprint Energiemanagementplan Carbon Footprint Rapportnummer : Energiemanagementplan (2011.001) Versie : 1.0 Datum vrijgave : 14 juli 2011 Klaver Infratechniek B.V. Pagina 1 van 10 Energiemanagementplan (2011.001)

Nadere informatie

Charter van de ombudsdienst

Charter van de ombudsdienst Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen Ombudsdienst AC-Kruidtuin - Food Safety Center Kruidtuinlaan 55 B-1000 Brussel Tel. 02/211 82 11 www.favv.be Charter van de ombudsdienst 1. Doelstelling

Nadere informatie

De veiligheid van de kerncentrale Borssele Samenvatting en conclusies

De veiligheid van de kerncentrale Borssele Samenvatting en conclusies De veiligheid van de kerncentrale Borssele Samenvatting en conclusies De bevindingen van de Commissie Benchmark zijn opgenomen in het Engelstalige rapport. Deze Nederlandse versie van de samenvatting is

Nadere informatie

Verslag Klankbordraad: Opleiding Nucleaire Veiligheidscultuur

Verslag Klankbordraad: Opleiding Nucleaire Veiligheidscultuur Verslag Klankbordraad: Opleiding Nucleaire Veiligheidscultuur Verslag: Vergadering Klankbordraad Datum: 31 januari 2008 Dienst: Externe Communicatie Kerncentrale Doel Aanwezig: André Verté, Paul Van Craenenbroeck,

Nadere informatie

INTERN REGLEMENT VAN HET AUDITCOMITÉ

INTERN REGLEMENT VAN HET AUDITCOMITÉ BIJLAGE 2. INTERN REGLEMENT VAN HET AUDITCOMITÉ Dit intern reglement maakt integraal deel uit van het Corporate Governance Charter van de Vennootschap. Deze bijlage is een aanvulling op de toepasselijke

Nadere informatie

Hoezo dé nieuwe ISO-normen?

Hoezo dé nieuwe ISO-normen? De nieuwe ISO-normen Dick Hortensius Senior consultant Managementsystemen NEN Milieu & Maatschappij dick.hortensius@nen.nl 1 Hoezo dé nieuwe ISO-normen? 2 1 De cijfers voor Nederland (eind 2013) Norm Aantal

Nadere informatie

INTERNE AUDIT: ALGEMENE PRINCIPES VOOR DE ORGANISATIE EN DE UITVOERING

INTERNE AUDIT: ALGEMENE PRINCIPES VOOR DE ORGANISATIE EN DE UITVOERING BELAC 3-03 Rev 5-2017 INTERNE AUDIT: ALGEMENE PRINCIPES VOOR DE ORGANISATIE EN DE UITVOERING De versies van documenten van het managementsysteem van BELAC die beschikbaar zijn op de website van BELAC (www.belac.fgov.be)

Nadere informatie

Introductie OHSAS 18001

Introductie OHSAS 18001 Introductie OHSAS 18001 OHSAS 18001 -in het kort OHSAS 18001 is een norm voor een managementsysteem die de veiligheid en gezondheid in en rondom de organisatie waarborgt. OHSAS staat voor Occupational

Nadere informatie

Federale Overheidsdienst Binnenlandse Zaken Algemene Directie Crisiscentrum Geïntegreerde permanentie

Federale Overheidsdienst Binnenlandse Zaken Algemene Directie Crisiscentrum Geïntegreerde permanentie Federale Overheidsdienst Binnenlandse Zaken Algemene Directie Crisiscentrum Geïntegreerde permanentie Mevrouw en Mijnheer de Burgemeester via de Provinciegouverneurs, de Hoge Ambtenaar van de Brusselse

Nadere informatie

Technische Briefing. Overzicht Nucleair Park. 11 januari 2016

Technische Briefing. Overzicht Nucleair Park. 11 januari 2016 Technische Briefing Overzicht Nucleair Park 11 januari 2016 Overzicht van het nucleair park Doel 1 15 februari 2015: volgens de wet van 2003 wordt de elektriciteitsproductie na 40 jaar uitbating stop gezet

Nadere informatie

Autoriteit Nucleaire Veiligheid en Stralingsbescherming Continu veiliger

Autoriteit Nucleaire Veiligheid en Stralingsbescherming Continu veiliger Autoriteit Nucleaire Veiligheid en Stralingsbescherming Continu veiliger Continu veiliger De Autoriteit Nucleaire Veiligheid en Stralingsbescherming (ANVS) ziet er op toe dat de nucleaire veiligheid en

Nadere informatie

RAAD VA DE EUROPESE U IE. Brussel, 26 mei 2009 (04.06) (OR. en) 17290/7/08 REV 7. Interinstitutioneel dossier: 2008/0231 (C S) ATO 130

RAAD VA DE EUROPESE U IE. Brussel, 26 mei 2009 (04.06) (OR. en) 17290/7/08 REV 7. Interinstitutioneel dossier: 2008/0231 (C S) ATO 130 RAAD VA DE EUROPESE U IE Brussel, 26 mei 2009 (04.06) (OR. en) Interinstitutioneel dossier: 2008/0231 (C S) 17290/7/08 REV 7 ATO 130 OTA van: het secretariaat-generaal van de Raad aan: de delegaties nr.

Nadere informatie

VERKLARING OMTRENT MENSENRECHTENBELEID VAN UNILEVER

VERKLARING OMTRENT MENSENRECHTENBELEID VAN UNILEVER VERKLARING OMTRENT MENSENRECHTENBELEID VAN UNILEVER Wij zijn ervan overtuigd dat bedrijven alleen succesvol kunnen zijn in maatschappijen waarin mensenrechten beschermd en gerespecteerd worden. Wij erkennen

Nadere informatie

De type-functies en de bijbehorende competenties

De type-functies en de bijbehorende competenties IRISteam De type-functies en de bijbehorende competenties Le Service Ressources Humaines De type-functies 1. De competenties voor de functies van klasse 0... 3 Logistiek Assistent_Toc374542571 2. De competenties

Nadere informatie

EEN BLIK OP VEILIGHEID. De OSART-missie in de kerncentrale van Doel 8 tot 25 maart 2010

EEN BLIK OP VEILIGHEID. De OSART-missie in de kerncentrale van Doel 8 tot 25 maart 2010 EEN BLIK OP VEILIGHEID De OSART-missie in de kerncentrale van Doel 8 tot 25 maart 2010 1 EEN BLIK OP VEILIGHEID De OSART-missie in de kerncentrale van Doel 8 tot 25 maart 2010 INHOUD Edito............................................................................

Nadere informatie

INTERN REGLEMENT VAN HET AUDITCOMITÉ

INTERN REGLEMENT VAN HET AUDITCOMITÉ BIJLAGE 2 BIJ HET CORPORATE GOVERNANCE CHARTER INTERN REGLEMENT VAN HET AUDITCOMITÉ OPGESTELD DOOR DE RAAD VAN BESTUUR INHOUDSOPGAVE Algemeen... 3 1. Samenstelling... 3 2. Verantwoordelijkheden... 3 3.

Nadere informatie

managing people meeting aspirations Natuurlijke groei

managing people meeting aspirations Natuurlijke groei managing people meeting aspirations Natuurlijke groei geloof Wij hebben een gemeenschappelijke visie pagina - managing people, meeting aspirations Vandaag verhoogt CPM de prestaties op elk niveau van uw

Nadere informatie

De 3 reactoren in Tihange

De 3 reactoren in Tihange De 3 reactoren in Tihange Informatiebijeenkomst voor raadsleden van de gemeenten in Zuid-Limburg 20 mei 2015 Johan HOLLEVOET Directeur kerncentraletihange Productie Electrabel: een gediversifieerd park

Nadere informatie

Strategienota. Long term operation van Belgische Kerncentrales: Doel 1/2 en Tihange 1

Strategienota. Long term operation van Belgische Kerncentrales: Doel 1/2 en Tihange 1 Nota nr. 008-194, herz.2 1/10 Strategienota Long term operation van Belgische Kerncentrales: Doel 1/2 en Tihange 1 datum Auteurs verificatie goedkeuring september 2009 FANC: BT, FVW FANC: AW, MSC FANC:

Nadere informatie

HANDBOEK ENERGIE- EN CO 2 - MANAGEMENTSYSTEEM EN16001 ISO 14064

HANDBOEK ENERGIE- EN CO 2 - MANAGEMENTSYSTEEM EN16001 ISO 14064 HANDBOEK ENERGIE- EN CO 2 - MANAGEMENTSYSTEEM EN16001 ISO 14064 VAN AANNEMINGSBEDRIJF GEBR. DE KONING B.V. Naam Functie Datum Paraaf Opstelling: A.P. Kleiberg KAM-coördinator 12-03-2010 Autorisatie: M.

Nadere informatie

Kennismaking met de kerncentrale van Doel Veiligheid, topprioriteit! Jan Trangez, Site Manager

Kennismaking met de kerncentrale van Doel Veiligheid, topprioriteit! Jan Trangez, Site Manager Kennismaking met de kerncentrale van Doel Veiligheid, topprioriteit! Jan Trangez, Site Manager Is de kerncentrale van Doel veilig? 3/23/2016 Kennismaking met de kerncentrale van Doel 2 Wat zegt de pers(ceptie)?

Nadere informatie

FEDERALE OVERHEIDSDIENST VOLKSGEZONDHEID, VEILIGHEID VAN DE VOEDSELKETEN EN LEEFMILIEU

FEDERALE OVERHEIDSDIENST VOLKSGEZONDHEID, VEILIGHEID VAN DE VOEDSELKETEN EN LEEFMILIEU FEDERALE OVERHEIDSDIENST VOLKSGEZONDHEID, VEILIGHEID VAN DE VOEDSELKETEN EN LEEFMILIEU KONINKLIJK BESLUIT VAN 25 APRIL 2014 TOT DEFINIËRING VAN DE FUNCTIE, DE OPDRACHTEN EN HET COMPETENTIEPROFIEL VAN DE

Nadere informatie

VISIETEKST INTEGRALE KWALITEITSZORG (IKZ)

VISIETEKST INTEGRALE KWALITEITSZORG (IKZ) VISIETEKST INTEGRALE KWALITEITSZORG (IKZ) Binnen onze vzw Jeugdzorg Sint-Vincentius zien we kwaliteit als een dynamisch en evolutief gegeven (cfr. Prose-model). Wij willen in eerste instantie een kwaliteitsvolle

Nadere informatie

Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling "Sociale Zekerheid"

Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling Sociale Zekerheid Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling "Sociale Zekerheid" SCSZG/16/162 BERAADSLAGING NR. 16/074 VAN 6 SEPTEMBER 2016 BETREFFENDE DE MEDEDELING VAN PERSOONSGEGEVENS DOOR

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Inleiding... 9

Inhoudsopgave. Inleiding... 9 Inhoudsopgave Inleiding... 9 Hoofdstuk 1: Wat is geïntegreerd management?... 13 1.1. Wat is het doel van geïntegreerd management?... 13 1.2. Kwaliteit: wat betekent ISO 9001?... 14 1.3. Andere normen:

Nadere informatie

Rol van de preventieadviseur bij onderhoud. 07 oktober 2010 Provinciaal Comité Vlaams Brabant ir Werner Vancayseele, QSE manager

Rol van de preventieadviseur bij onderhoud. 07 oktober 2010 Provinciaal Comité Vlaams Brabant ir Werner Vancayseele, QSE manager Rol van de preventieadviseur bij onderhoud 07 oktober 2010 Provinciaal Comité Vlaams Brabant ir Werner Vancayseele, QSE manager Voorstelling SPIE Belgium: activiteiten en markten Integrator van multitechnische

Nadere informatie

Inhoudstafel. Ioniserende straling, wat is dat?

Inhoudstafel. Ioniserende straling, wat is dat? Samen beschermen Inhoudstafel 1 Onze missie 2 Onze waarden 3 Onze voornaamste prioriteiten 4-7 De kern van ons werk 8 Onze interne structuur Ioniserende straling, wat is dat? Al wat tastbaar is, bestaat

Nadere informatie

LTO RAPPORT LONG TERM OPERATION. Kerncentrale Doel 1&2

LTO RAPPORT LONG TERM OPERATION. Kerncentrale Doel 1&2 LTO RAPPORT LONG TERM OPERATION Kerncentrale Doel 1&2 LTO Rapport (versie 1.0) Inhoud Inhoud... 2 Voorwoord... 3 0 Samenvatting... 5 0.1 Context... 5 0.2 Methodologie... 7 0.3 Conclusies uit de studie...

Nadere informatie

Copyright by Katoen Natie en by Dicky voor de illustraties. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt door middel van

Copyright by Katoen Natie en by Dicky voor de illustraties. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt door middel van The Safety Bible Copyright by Katoen Natie en by Dicky voor de illustraties. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt door middel van druk, fotokopie, microfilm of op welke

Nadere informatie

Summary report van de ENSREG peer review van Nationale Actieplannen

Summary report van de ENSREG peer review van Nationale Actieplannen Summary report van de ENSREG peer review van Nationale Actieplannen Brussel 22-26 April 2013 Nederlandse samenvatting Summary report van de ENSREG peer review van de Nationale actieplannen Brussel, 22-26

Nadere informatie

Sense of Urgency Procesveiligheid. Lessen uit verleden IR. THEO OLIJVE, MANAGING DIRECTOR ODFJELL TERMINAL (ROTTERDAM) B.V.

Sense of Urgency Procesveiligheid. Lessen uit verleden IR. THEO OLIJVE, MANAGING DIRECTOR ODFJELL TERMINAL (ROTTERDAM) B.V. Sense of Urgency Procesveiligheid Lessen uit verleden IR. THEO OLIJVE, MANAGING DIRECTOR ODFJELL TERMINAL (ROTTERDAM) B.V. 1 ENKELE LESSEN UIT VERLEDEN 1974 Flixborough Chemical Plant 1984 Bhopal incident

Nadere informatie

Veilig. Verantwoord. Verder uitbaten LONG TERM OPERATION. Technisch Rapport Doel 1&2. LTO-Rapport (versie 2.0) 30 juni 2012

Veilig. Verantwoord. Verder uitbaten LONG TERM OPERATION. Technisch Rapport Doel 1&2. LTO-Rapport (versie 2.0) 30 juni 2012 LONG TERM OPERATION Technisch Rapport Doel 1&2 Verantwoord Veilig Verder uitbaten v.u. Electrabel nv, Regentlaan 8, 1000 Brussel (België) LTO-Rapport v2.0 2 Inhoud Voorwoord... 3 0 Samenvatting... 4 0.1

Nadere informatie

11653/3/15 REV 3 ass/pau/hh 1 DG E 2B

11653/3/15 REV 3 ass/pau/hh 1 DG E 2B Raad van de Europese Unie Brussel, 12 november 2015 (OR. en) 11653/3/15 REV 3 ATO 41 SAN 264 PROCIV 53 NOTA van: aan: Betreft: het voorzitterschap de delegaties Niet-locatiegebonden paraatheid voor en

Nadere informatie

Audit Vlaanderen & de Leidraad Organisatiebeheersing

Audit Vlaanderen & de Leidraad Organisatiebeheersing Wat u zeker moet weten over Audit Vlaanderen & de Leidraad Organisatiebeheersing VOOR LOKALE BESTUREN AUDIT VLAANDEREN www.auditvlaanderen.be 1 Inhoud AUDIT VLAANDEREN 5 INTERNE CONTROLE OF ORGANISATIEBEHEERSING?

Nadere informatie

Checklist voor controle (audit) NEN 4000

Checklist voor controle (audit) NEN 4000 Rigaweg 26, 9723 TH Groningen T: (050) 54 45 112 // F: (050) 54 45 110 E: info@precare.nl // www.precare.nl Checklist voor controle (audit) NEN 4000 Nalooplijst hoofdstuk 4 Elementen in de beheersing van

Nadere informatie

De nieuwe ISO norm 2015 Wat nu?!

De nieuwe ISO norm 2015 Wat nu?! De nieuwe ISO norm 2015 Wat nu?! Stichting QualityMasters Nieuwland Parc 157 3351 LJ Papendrecht 078-3030060 info@qualitymasters.com www.qualitymasters.com 02-2015 Inhoud Inleiding pagina 3 Van Oud naar

Nadere informatie

Energiemanagement Actieplan

Energiemanagement Actieplan 1 van 8 Energiemanagement Actieplan Datum Rapportnr Opgesteld door Gedistribueerd aan A. van de Wetering & H. Buuts 1x Directie 1x KAM Coördinator 1x Handboek CO₂ Prestatieladder 1 2 van 8 INHOUDSOPGAVE

Nadere informatie

HOOFDSTUK 1. INLEIDING Introductie Naar een visie op kwaliteits-, veiligheids- en milieumanagement...

HOOFDSTUK 1. INLEIDING Introductie Naar een visie op kwaliteits-, veiligheids- en milieumanagement... Inhoud INHOUD VOORWOORD... 13 HOOFDSTUK 1. INLEIDING... 15 1.1. Introductie... 15 1.1.1. Naar een visie op kwaliteits-, veiligheids- en milieumanagement... 15 1.1.1.1. Het uitgangspunt van beheersing...

Nadere informatie

Opbrengstgericht besturen en leidinggeven is samen te vatten als: het stellen van doelen en het

Opbrengstgericht besturen en leidinggeven is samen te vatten als: het stellen van doelen en het De strategische beleidscyclus en beleidsagenda van De Veenplas Opbrengstgericht systeemleiderschap! Aanpak t.b.v. de jaren 2012 2016 Vastgesteld juli 2013 Inleiding De Veenplas ziet zichzelf als een lerende

Nadere informatie

Ronde tafel Nucleaire Geneeskunde Brussel, 27 november 2009

Ronde tafel Nucleaire Geneeskunde Brussel, 27 november 2009 Ronde tafel Nucleaire Geneeskunde Brussel, 27 november 2009 Herziening van de regelgeving omtrent de geneeskundige toepassingen van ioniserende stralingen : FANC aanpak vanuit samenwerking Patrick Smeesters

Nadere informatie

Bijlage 2: Overzicht activiteiten ter versterking communicatie en informatievoorziening in de grensregio s

Bijlage 2: Overzicht activiteiten ter versterking communicatie en informatievoorziening in de grensregio s Bijlage 2: Overzicht activiteiten ter versterking communicatie en informatievoorziening in de grensregio s Introductie Hieronder zijn de verschillende activiteiten beschreven die door de ANVS worden ondernomen

Nadere informatie

De doelstellingen van directie en personeel worden expliciet omschreven in een beleidsplan en worden jaarlijks beoordeeld door de directie.

De doelstellingen van directie en personeel worden expliciet omschreven in een beleidsplan en worden jaarlijks beoordeeld door de directie. FUNCTIE: Directeur POC AFKORTING: DIR AFDELING: Management 1. DOELSTELLINGEN INSTELLING De doelstellingen staan omschreven in het beleidsplan POC. Vermits de directie de eindverantwoordelijkheid heeft

Nadere informatie

ENERGIEMANAGEMENT ACTIEPLAN. 3 oktober 2013

ENERGIEMANAGEMENT ACTIEPLAN. 3 oktober 2013 ENERGIEMANAGEMENT ACTIEPLAN code: B1308 3 oktober 2013 datum: 3 oktober 2013 referentie: lak code: B1308 blad: 3/8 Inhoudsopgave 1. Inleiding 4 2. Onderdelen van het energiemanagement actieplan 5 2.1

Nadere informatie

BUSINESS CONTINUITEIT

BUSINESS CONTINUITEIT BUSINESS CONTINUITEIT BUSINESS CONTINUITY MANAGEMENT Tine Bernaerts, Consultant risk management, Amelior Business Continuity Management volgens ISO 22301: Societal Security Business Continuity Management

Nadere informatie

STUDIEDAG De wereld verandert bent u er klaar voor? Bereid u voor op Continu Verbeteren

STUDIEDAG De wereld verandert bent u er klaar voor? Bereid u voor op Continu Verbeteren STUDIEDAG De wereld verandert bent u er klaar voor? Bereid u voor op Continu Verbeteren Bereid u voor op Continu Verbeteren VERANDERING effect op PROCESSEN Verandering...steeds sneller en dat geldt ook

Nadere informatie

Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen-Charter Buro Project.

Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen-Charter Buro Project. Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen-Charter Buro Project. De visie en missie van Buro Project over MVO Buro Project streeft via haar MVO-charter een strategie voorop te stellen waarbij iedere stakeholder

Nadere informatie

Decreet van 17 oktober 2003 (BS 10 november 2003) betreffende de kwaliteit van de gezondheids- en welzijnsvoorzieningen 1

Decreet van 17 oktober 2003 (BS 10 november 2003) betreffende de kwaliteit van de gezondheids- en welzijnsvoorzieningen 1 1 Decreet van 17 oktober 2003 (BS 10 november 2003) betreffende de kwaliteit van de gezondheids- en welzijnsvoorzieningen 1 Hoofdstuk 1. Algemene bepalingen Artikel 1. Dit decreet regelt een gemeenschapsaangelegenheid.

Nadere informatie

Rutges vernieuwt onderhoud en renovatie

Rutges vernieuwt onderhoud en renovatie 130508 Nummer OHSAS-K83614/01 Vervangt - Uitgegeven 2014-07-01 Eerste uitgave 2014-07-01 Geldig tot 2017-07-01 Arbomanagementsysteemcertificaat BS OHSAS 18001 Kiwa heeft vastgesteld dat het door Rutges

Nadere informatie

PEER REVIEW RAPPORT Stresstest van de Europese kerncentrales

PEER REVIEW RAPPORT Stresstest van de Europese kerncentrales PEER REVIEW RAPPORT Stresstest van de Europese kerncentrales Managementsamenvatting Algemene context Naar aanleiding van de ernstige ongevallen die op 11 maart 2011 bij de Fukushima Dai-ichi kerncentrale

Nadere informatie

SENSIBILISERING M.B.T. VERANTWOORDELIJKHEDEN EN AANSPRAKELIJKHEDEN WAT ZOU ER ALLEMAAL KUNNEN VERKEERD (AF)LOPEN?

SENSIBILISERING M.B.T. VERANTWOORDELIJKHEDEN EN AANSPRAKELIJKHEDEN WAT ZOU ER ALLEMAAL KUNNEN VERKEERD (AF)LOPEN? SENSIBILISERING M.B.T. VERANTWOORDELIJKHEDEN EN AANSPRAKELIJKHEDEN WAT ZOU ER ALLEMAAL KUNNEN VERKEERD (AF)LOPEN? Franky De Witte, Senior consultant veiligheid. Officiële versie 30 september 2010 INLEIDING

Nadere informatie

Codex over het welzijn op het werk. Boek I.- Algemene beginselen. Titel 2. Algemene beginselen betreffende het welzijnsbeleid

Codex over het welzijn op het werk. Boek I.- Algemene beginselen. Titel 2. Algemene beginselen betreffende het welzijnsbeleid Codex over het welzijn op het werk Boek I.- Algemene beginselen Titel 2. Algemene beginselen betreffende het welzijnsbeleid Omzetting in Belgisch recht van de Europese richtlijn 89/391/EEG van de Raad

Nadere informatie

Handboek EnergieManagementSysteem

Handboek EnergieManagementSysteem Legal Entity Department Handboek EnergieManagementSysteem Bedrijfsgegevens : Naam International Paint (Nederland) bv Adres Kleidijk 88 Plaats 3160 AB Rhoon Tel 010-5033566 INHOUDSOPGAVE 1. INLEIDING...

Nadere informatie

Code VINCI Leveranciers Global Performance Commitment

Code VINCI Leveranciers Global Performance Commitment Code VINCI Leveranciers Global Performance Commitment Contents P. 2 Introductie P. 2 VINCI s commitments P. 4 Leveranciers commitments P. 6 Implementatie 1 15 april 2012 Introductie Deze Code «Global Performance

Nadere informatie

Zelfevaluatie. 1. Inleiding: er was eens Zelfevaluatie. 2. Zelfevaluatie gekaderd in de regelgeving. 3. Zelfevaluatie gekaderd in de ROK

Zelfevaluatie. 1. Inleiding: er was eens Zelfevaluatie. 2. Zelfevaluatie gekaderd in de regelgeving. 3. Zelfevaluatie gekaderd in de ROK 2. gekaderd in de regelgeving 3. gekaderd in de ROK 4. Het -instrument 2. gekaderd in de regelgeving 3. gekaderd in de ROK 4. Het -instrument 1 Er was eens Inspiratiedag: Buitenschoolse Opvang - 20/03/14

Nadere informatie

Taken van de veiligheidsinstantie DVIS 27/02/2012

Taken van de veiligheidsinstantie DVIS 27/02/2012 27/02/2012 2 Afgifte, vernieuwing, wijziging en intrekking van de veiligheidscertificaten voor spoorwegondernemingen Deel A : voor de spoorwegonderneming die haar allereerste activiteit in België opstart.

Nadere informatie

ISO 9000:2000 en ISO 9001:2000. Een introductie. Algemene informatie voor medewerkers van: SYSQA B.V.

ISO 9000:2000 en ISO 9001:2000. Een introductie. Algemene informatie voor medewerkers van: SYSQA B.V. ISO 9000:2000 en ISO 9001:2000 Een introductie Algemene informatie voor medewerkers van: SYSQA B.V. Organisatie SYSQA B.V. Pagina 2 van 11 Inhoudsopgave 1 INLEIDING... 3 1.1 ALGEMEEN... 3 1.2 VERSIEBEHEER...

Nadere informatie

Hoofdstuk 2 Beleid en doelstellingen / directieverantwoordelijkheid

Hoofdstuk 2 Beleid en doelstellingen / directieverantwoordelijkheid Hoofdstuk 2 Beleid en doelstellingen / directieverantwoordelijkheid 2.1 KAM beleidsverklaring De directie van Axent Groen BV onderschrijft het volgende KAM-beleid: Het beleid is er op gericht te willen

Nadere informatie

Uitbating van de internationale luchthavens met als doel lawaaihinder te voorkomen en te beperken Benchmarking. Synthese

Uitbating van de internationale luchthavens met als doel lawaaihinder te voorkomen en te beperken Benchmarking. Synthese Uitbating van de internationale luchthavens met als doel lawaaihinder te voorkomen en te beperken Benchmarking 1. 1.1 Context Synthese Brussels Airport is de grootste Belgische luchthaven en de 17 de Europese

Nadere informatie

De nieuwe ISO-normen: meer dan KAM-management alleen!

De nieuwe ISO-normen: meer dan KAM-management alleen! De nieuwe ISO-normen: meer dan KAM- alleen! Dick Hortensius Senior consultant Managementsystemen NEN Milieu & Maatschappij dick.hortensius@nen.nl 1 Wat kunt u verwachten? Ontwikkelingen systeemnormen Plug-in

Nadere informatie

De nieuwe Nederlandse Technische Afspraak 8620 NTA 8620. Mareille Konijn 4 juni 2015

De nieuwe Nederlandse Technische Afspraak 8620 NTA 8620. Mareille Konijn 4 juni 2015 De nieuwe Nederlandse Technische Afspraak 8620 NTA 8620 Mareille Konijn Voorstellen Mareille Konijn Lid van de NEN-werkgroep NTA8620 Senior HSE consultant Industry, Energy & Mining T: 088 348 21 95 M:

Nadere informatie

Zelfevaluatie. 1. Inleiding: er was eens Zelfevaluatie. 2. Zelfevaluatie gekaderd in de regelgeving. 3. Zelfevaluatie gekaderd in de ROK

Zelfevaluatie. 1. Inleiding: er was eens Zelfevaluatie. 2. Zelfevaluatie gekaderd in de regelgeving. 3. Zelfevaluatie gekaderd in de ROK 1. Inleiding: er was eens 2. gekaderd in de regelgeving 3. gekaderd in de ROK 4. Het -instrument 1. Inleiding: er was eens 2. gekaderd in de regelgeving 3. gekaderd in de ROK 4. Het -instrument 1 Er was

Nadere informatie

PROVIKMO DYNAMISCH RISICOBEHEERSINGSMODEL: HANDLEIDING

PROVIKMO DYNAMISCH RISICOBEHEERSINGSMODEL: HANDLEIDING PROVIKMO DYNAMISCH RISICOBEHEERSINGSMODEL: HANDLEIDING 1. Inleiding In de reglementering inzake welzijn op het werk staat de beheersing van risico s centraal. Zo dient elke werkgever op een systematische

Nadere informatie

Risicogebaseerd denken De PDCA-cyclus De procesbenadering... 50

Risicogebaseerd denken De PDCA-cyclus De procesbenadering... 50 INHOUD VOORWOORD... 13 HOOFDSTUK 1. INLEIDING... 15 1.1. Introductie... 15 1.1.1. Naar een visie op kwaliteitsmanagement... 15 1.1.1.1. Het uitgangspunt van beheersing... 16 1.1.1.2. Het uitgangspunt van

Nadere informatie

INEOS ChlorVinyls. Gedragsveiligheidsprincipes. Veiligheid voor iedereen, DOOR IEDEREEN

INEOS ChlorVinyls. Gedragsveiligheidsprincipes. Veiligheid voor iedereen, DOOR IEDEREEN INEOS ChlorVinyls 10 Gedragsveiligheidsprincipes 20 Veiligheidsprincipes 20 Veiligheidsprincipes 1. Elk ongeval kan voorkomen worden Je dient hierin ook te geloven, niet alleen meer een slogan Je moet

Nadere informatie

Aanbevelingen van de Dienst Veiligheid en Interoperabiliteit van de Spoorwegen (DVIS)

Aanbevelingen van de Dienst Veiligheid en Interoperabiliteit van de Spoorwegen (DVIS) Aanbevelingen van de Dienst Veiligheid en Interoperabiliteit van de Spoorwegen (DVIS) aan de spoorwegondernemingen en de infrastructuurbeheerder werkzaam in België, met het oog op het toepassen van goede

Nadere informatie

TITEL I OPRICHTING VAN EEN INTERN VERZELFSTANDIGD AGENTSCHAP "INTERNE AUDIT VAN DE VLAAMSE ADMINISTRATIE"

TITEL I OPRICHTING VAN EEN INTERN VERZELFSTANDIGD AGENTSCHAP INTERNE AUDIT VAN DE VLAAMSE ADMINISTRATIE Besluit van de Vlaamse Regering tot oprichting van het intern verzelfstandigd agentschap Interne Audit van de Vlaamse Administratie en tot omvorming van het auditcomité van de Vlaamse Gemeenschap tot het

Nadere informatie

Robuustheidsonderzoek Kerncentrale Borssele

Robuustheidsonderzoek Kerncentrale Borssele Robuustheidsonderzoek Kerncentrale Borssele Jan van Cappelle hoofd kerncentrale Borssele KIVI NIRIA/Kerntechniek symposium 18 november 2011 N.V. Elektriciteits-Produktiemaatschappij Zuid-Nederland Produceert

Nadere informatie

Autoriteit Nucleaire Veiligheid en Stralingsbescherming (ANVS) Continu veiliger

Autoriteit Nucleaire Veiligheid en Stralingsbescherming (ANVS) Continu veiliger Autoriteit Nucleaire Veiligheid en Stralingsbescherming (ANVS) Continu veiliger Continu veiliger De Autoriteit Nucleaire Veiligheid en Stralingsbescherming (ANVS) ziet er op toe dat de nucleaire veiligheid

Nadere informatie

Ronde tafel 28/09/2017: aanpassing reglementair kader medische blootstellingen. Kadering en basisprincipes van het project Medische blootstellingen

Ronde tafel 28/09/2017: aanpassing reglementair kader medische blootstellingen. Kadering en basisprincipes van het project Medische blootstellingen Ronde tafel 28/09/2017: aanpassing reglementair kader medische blootstellingen Kadering en basisprincipes van het project Medische blootstellingen Doelstelling Veiligheidscultuur m.b.t. stralingsbescherming

Nadere informatie

Gewijzigde doelstellingen in de leidraad interne controle/ organisatiebeheersing VLAAMSE OVERHEID. (inwerkingtreding: 1 januari 2015)

Gewijzigde doelstellingen in de leidraad interne controle/ organisatiebeheersing VLAAMSE OVERHEID. (inwerkingtreding: 1 januari 2015) Gewijzigde doelstellingen in de leidraad interne controle/ organisatiebeheersing VLAAMSE OVERHEID (inwerkingtreding: 1 januari 2015) 2 1. Doelstellingen, proces- & risicomanagement Subthema kwaliteitsbeleid

Nadere informatie

Van VCA naar OHSAS 18001:2007 naar ISO/CD 45001.2

Van VCA naar OHSAS 18001:2007 naar ISO/CD 45001.2 Van VCA naar OHSAS 18001:2007 naar ISO/CD 45001.2 Jacques Schouwenaars 13 oktober 2015 Onderwerpen Verschillen VCA en OHSAS 18001? ISO/CD 45001.2 Aandachtsgebieden tijdens certificatieaudits Voordelen

Nadere informatie

De essentie van de nieuwe ISO s. Dick Hortensius, NEN Milieu & Maatschappij

De essentie van de nieuwe ISO s. Dick Hortensius, NEN Milieu & Maatschappij De essentie van de nieuwe ISO s Dick Hortensius, NEN Milieu & Maatschappij 1 Waar ik het over ga hebben De uitdaging en de oplossing De HLS voor iedereen De HLS voor wie het wil Waar we staan en wat er

Nadere informatie