Openbare basisschool De Barchschole Beukenlaan BB Barchem. Zorgplan

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "2013-2014 Openbare basisschool De Barchschole Beukenlaan 24 7244 BB Barchem. Zorgplan"

Transcriptie

1 Openbare basisschool De Barchschole Beukenlaan BB Barchem Zorgplan

2 Inhoudsopgave pagina Inleiding 3 Zorgverbreding op groepsniveau 4 Extra ondersteuning 4 Meerbegaafden 4 Rugzakje 5 Zorgverbreding op schoolniveau 6 Cyclus planmatig werken 6 Signaleren 7 Signaleren gericht op alle leerlingen 7 Coördineren 8 Begeleiden 8 Zorgtraject 8 De positie van ouders 8 Het samenwerkingsverband 8 Afspraken over het zorgtraject 9 Schema 1- onderwijs en zorgroute 9 Procedure voor onderzoek en plaatsing op een SBO 10 Procedure verwijzing naar het SO 11 Dossiervorming t.b.v. aanvragen Leerling gebonden financiering (LGF) 11 Besluit van de Commissie voor Indicatie 11 Permanente Commissie leerlingenzorg (PCL) 12 Speciaal Basisonderwijs 12 SBO De Diekmaat 12 Gegevens die de PCL nodig heeft 13 Vergaderdata 13 Informatie ouders 13 Plaatsingsmomenten voor het SBO 14 Bezwaar en beroep 14 Taakomschrijving leerkracht 15 Taakomschrijving IB-er 15 2

3 Inleiding In dit schoolzorgplan omschrijven we hoe wij de leerlingenzorg binnen onze school organiseren om zo optimaal mogelijk tegemoet te komen aan het geven van goed onderwijs. Onder goed onderwijs verstaan wij, dat er onderwijs wordt gegeven waarbij zoveel mogelijk wordt gekeken naar de behoeften van alle leerlingen en is er extra aandacht voor leerlingen die bijzondere zorg nodig hebben. Hiermee bedoelen we kinderen die zich niet zoals de gemiddelde leerling ontwikkelen. Het onderwijs wordt aangeboden volgens het leerstof/jaarklassensysteem waar rekening wordt gehouden met de verschillen tussen alle kinderen. De pijlers van adaptief onderwijs: relatie, competentie en autonomie liggen aan ons onderwijs ten grondslag. Er is afstemming binnen de school over de manier van lesgeven. In schooljaar hebben we een eerste aanzet gedaan om te gaan werken met groepsplannen in Parnassys. De juiste werkwijze met een goed groepsplan is echter nog niet gevonden; in het komende schooljaar gaan we opnieuw aan de slag. Als team zoeken we naar een goed ondersteunend werkbaar groepsplan waarbij we duidelijk zicht hebben op de doelen van alle kinderen. Totdat we een goed format en de juiste werkwijze hebben gevonden blijven we individuele hulpplannen maken voor de kinderen die D en E scores op de CITO toetsen behalen of op andere gebieden extra ondersteuning en begeleiding nodig hebben. In deze plannen staat beschreven welke kinderen wat nodig hebben om zo veel mogelijk aan de onderwijs- en ontwikkelingsbehoeften van het kind tegemoet te komen. De zorgstructuur is zodanig ingericht, dat alle leerlingen díe zorg kunnen krijgen, die ze nodig hebben zodat een ononderbroken ontwikkelingsproces kan worden doorlopen. Belangrijke elementen van onze zorgstructuur zijn : Een systeem van interne begeleiding Een leerlingvolgsysteem De 1-zorgroute Leerling-besprekingen in de vorm van IB gesprekken Leerling-dossiers en groepsdossiers Extra ondersteuning binnen en/of buiten de groep Een orthotheek Goede zorgvuldige overdracht van leerling-gegevens bij de groepsoverdracht Het maken van handelingsplannen voor de zomervakantie t.b.v. doorgaande zorg in de volgende groep (indien mogelijk) In dit zorgplan wordt nader omschreven hoe we onze zorgstructuur hebben georganiseerd. 3

4 Zorgverbreding op groepsniveau Het groepsniveau, waar de onderwijsleerprocessen zich afspelen, vormt het vertrekpunt bij de zorg voor leerlingen. Het onderwijs dient kwalitatief goed te zijn qua gebruik van materialen, aanwezige pedagogische en didactische vaardigheden en houding van de leerkrachten. Op groepsniveau vormt het diagnosticerend onderwijzen de kern van adaptief onderwijs. Waar bestaat diagnosticerend onderwijzen uit? Uit de beheersing en organisatie van de volgende activiteiten: Signaleren: opmerken van een afwijkende ontwikkeling hetzij vertraagd of versneld, d.m.v. observaties, vorderingen bijhouden, toetsen. Eventueel het opstellen van een hulpplan. Diagnosticeren: opsporen van oorzaken m.b.v. diagnostische toetsen. Met behulp van de analyse wordt het handelingsplan/hulpplan opgesteld. Verder wordt er naar oorzaken gezocht d.m.v. overleg met ouders, collega s, intern begeleider (IB gesprekken) en met zorgteam in een HGW gesprek. De leerling wordt besproken en indien nodig kunnen we ervoor kiezen om verder te onderzoeken, andere (externe) deskundigen in te schakelen, etc. Begeleiden: samen met andere teamleden zorgen voor een pedagogisch klimaat waarin kinderen zich veilig voelen en zich kunnen ontwikkelen. Opstellen en uitvoeren van hulpplannen. Evalueren van de resultaten en hiervan verslag doen in het dossier. Adaptief onderwijs wordt primair vormgegeven vanuit de pedagogische invalshoek, die gericht is op het bevorderen van en tegemoet komen aan de basisbehoeften van de kinderen: relatie, competentie en autonomie. Geloof en plezier hebben in eigen kunnen Ervaren dat mensen je waarderen om wie je bent en graag met je willen omgaan Ervaren dat je zelfstandig en onafhankelijk iets voor elkaar kunt krijgen. Belangrijk is hierbij, dat kinderen worden uitgedaagd tot leren m.b.v. opdrachten die prikkelen tot zelfwerkzaamheid. Extra ondersteuning Voorts dienen kinderen de ondersteuning te krijgen, waar ze behoefte aan hebben, op het juiste moment en in een vorm die aangepast is aan de manier waarop zij het beste informatie tot zich nemen. Er wordt rekening gehouden met de onderwijsbehoeften van de kinderen. Kinderen moeten ervaren, dat er vertrouwen is in hun goede wil, hun leergierigheid en hun inzet. Er wordt van de leerkracht verwacht dat hij/zij handelingsgericht werkt (HGW). De ondersteuning vindt zoveel mogelijk binnen de groep plaats. Indien nodig is er de mogelijkheid om m.b.v. een eventueel aanwezige RT-er extra ondersteuning (individueel of in groepjes) aan te bieden. Dit gaat altijd in overleg met de IB-er. De eindverantwoordelijkheid voor hulp aan leerlingen blijft altijd bij de groepsleerkracht liggen. De RT-er werkt altijd met een hulpplan; deze wordt opgesteld door de leerkracht. Meerbegaafde leerlingen Binnen de school begeleiden wij meerbegaafde leerlingen in de groep. Het doel is om leerlingen nog beter adaptief onderwijs te bieden en aan hun onderwijsbehoeften tegemoet te komen. De groep leerlingen waar het om gaat, zijn de kinderen die aan meerdere kenmerken voldoen: hoge intellectuele capaciteiten groot creatief vermogen 4

5 doorzettingsvermogen verbaal vaardig goed analytisch vermogen hoog leertempo grote algemene ontwikkeling Om deze leerlingen in kaart te brengen volgen wij een stappenplan meerbegaafdheid. We zijn bezig met het ontwikkelen van een beter aanbod voor de plusleerling. Daartoe is er een kernteam opgericht bestaande uit leerkrachten van onder- midden- en bovenbouwleerkrachten, de IB-er en de directeur. Vanuit het management van Poolster is er een projectgroep bezig geweest om bouwstenen aan te leveren waarin gezamenlijke afspraken voor de plusleerlingen voor het openbaar onderwijs worden beschreven. Rugzakje Soms is de zorg om een kind van dien aard dat ouders en/of school door externen onderzoek laten doen. Het vervolg kan zijn dat er sprake is van een belemmering of stoornis. In dat geval zijn de onderwijsbehoeften van het kind specifieker en gaan we proberen het kind binnen onze school zo goed mogelijk te ondersteunen en te begeleiden. Dit in samenwerking met ouders en evt. andere expertise. Wanneer er op een gegeven moment sprake is van handelingsverlegenheid, konden ouders en school een aanvraag doen voor leerling-gebonden financiering. (Daar er echter veel veranderingen plaatsvinden rondom Passend onderwijs zal de bekostiging in de toekomst via het Samenwerkingsverband lopen. Zodra er meer duidelijkheid is over de te nemen vervolgstappen zal hiervan melding worden gedaan in het zorgplan. Daarnaast zullen de betreffende ouders zo spoedig mogelijk op de hoogte worden gesteld van de te nemen maatregelen en de te volgen procedures.) Wet passend onderwijs en het rugzakje Met de invoering van de Wet passend onderwijs komt de Wet op de leerlinggebonden financiering te vervallen. Hiermee vervalt dus ook het rugzakje. Tot 1 augustus 2014 kunnen de ouders nog een indicatie voor een rugzakje aanvragen voor hun kind. Daarna is het afhankelijk van de afspraken in het samenwerkingsverband hoe de toewijzing van extra ondersteuning op school gaat plaatsvinden. Op dit moment is de procedure nog als volgt: Ouders moeten de aanvraag zelf regelen en school dient hen hierin te begeleiden en te ondersteunen. Het is erg belangrijk dat school helder kan maken wat zij binnen de 1-zorgroute (zie pagina 9) heeft gedaan voor dit kind, maar dat dit niet heeft geleid tot het gewenste resultaat. Wanneer na een aanvraag, waarin ook de betrokkenheid van externen zichtbaar moet zijn, het LGF wordt toegekend zal er een ambulant begeleider aan het kind worden gekoppeld die samen met school en ouders een zo optimaal mogelijke begeleiding nastreeft. Het LGF bestaat uit budget voor materialen en uit formatie. Op de Barchschole is de interne begeleider in overleg met de directeur degene die deze zorg coördineert. Dit gebeurt in samenspraak met de leerkracht, ouders en ambulante begeleider. Uit de rugzakformatie is, voor de kinderen die dit nodig hebben, een leerkracht aangesteld om de kinderen structureel te ondersteunen en de handelingsplannen uit te voeren. Dit in samenspraak met leerkrachten en ambulante begeleider. De leerling-gebonden financiering moet worden aangevraagd bij het Regionaal Expertise Centrum (REC) van de samenwerkende scholen voor speciaal onderwijs van het cluster waar de beperking van het kind onder valt. 5

6 Er zijn vier clusters, te weten: Cluster 1: voor kinderen met visuele handicaps of meervoudig gehandicapte kinderen met deze handicap Cluster 2: voor kinderen met communicatieve handicaps (gehoor-, taal-en/of spraakproblemen) of meervoudig gehandicapte kinderen met één van deze handicaps Cluster 3: voor kinderen met verstandelijke en/of lichamelijke handicap of kinderen met een motorische beperking Cluster 4: voor zeer moeilijk opvoedbare kinderen, langdurig zieke kinderen anders dan met een lichamelijke handicap en voor kinderen met psychiatrische of gedragsstoornissen Meer informatie: Zorgverbreding op schoolniveau Op schoolniveau dienen met name de procedures en afspraken rondom de vormen en middelen voor leerlingenzorg (planmatig handelen) goed geregeld te zijn. Veel afspraken zijn vastgelegd in het schoolplan of in de vorm van een protocol. Alle vastgelegde afspraken en rapportages zijn voor alle leerkrachten terug te vinden op het intranet bij de mappen leerkrachten en leerlingenzorg per groep, (b.v. groepsgegevens, het leerlingvolg-formulier, gesprekken, HGPD, leesdossier, LVS,etc. ) Daarnaast hebben we een leerlingvolgsysteem in Parnassys waar steeds meer informatie over de (leer-) ontwikkeling van de leerling te vinden is. Daarnaast heeft de interne begeleiding beschikking over een eigen administratie waarin allerlei zaken betreffende de leerlingenzorg staan gerangschikt. Interne begeleiding is de kern van zorgverbreding op schoolniveau. De taak van de intern begeleider bestaat uit het coördineren van alle zaken rond de zorgverbreding. Daarnaast heeft de IB-er een innoverende taak op het gebied van onderwijsontwikkelingen Cyclus planmatig werken per stap Elke interventie groot of klein krijgt een planmatig karakter als de volgende natuurlijke fasen worden doorlopen: 1. waarnemen wat er aan de hand is 2. begrijpen hoe de situatie in elkaar steekt 3. plannen van de interventie(s) of acties 4. realiseren van de geplande interventie(s) 5. evalueren van de resultaten (= 1. waarnemen) In schema ziet dat er als volgt uit: 6

7 4 Fasen in cyclisch planmatig werken 4. Realiseren: uitvoeren interventies 1. Waarnemen: signaleren + info verzamelen (observeren, toetsen, onderzoeken) 5. Evalueren (= 1. resultaten waarnemen) 3. Plannen: opstellen en voorbereiden interventies 2. Begrijpen: alle info analyseren -) benoemen onderwijsbehoeften 6 Het goed volgen en evalueren van het geboden onderwijs zorgt ervoor dat duidelijk wordt of de leerlingen: De gestelde doelen halen, Profiteren van het onderwijs en daarnaast de extra hulp, De instructie en/of hulp van leerkracht en curriculum effectief zijn. De taak van de intern begeleider is onder meer het ondersteunen van de groepsleerkrachten bij de bovenstaande werkwijze. Signaleren Signaleren op schoolniveau vindt plaats op twee manieren. Gericht op alle leerlingen(klassenniveau) en gericht op individuele leerlingen. Signaleren gericht op alle leerlingen Voor alle 4 jarigen die op school komen vullen ouders een intakeformulier in dat inzicht geeft in de beginsituatie van het kind op de basisschool Alle leerlingen worden gevolgd in een leerlingvolgsysteem (LOVS) Het instrument om de leervaardigheden van alle leerlingen in beeld te krijgen is het CITO leerlingvolgsysteem en en Parnassys. Het leerlingvolgsysteem is een periodieke peiling van onderwijsresultaten, waardoor het onderwijsprogramma kan worden geëvalueerd en individuele leerlingen kunnen worden gesignaleerd. De groepsleerkracht neemt zoveel mogelijk de toetsen af. Bij de analyse van de signaleringsgegevens kan de intern begeleider ondersteuning bieden. Naast signalering d.m.v. gestandaardiseerde toetsen wordt gebruik gemaakt van methodegebonden toetsen. In groep 1 en 2 wordt naast de Cito toetsen Rekenen en Taal voor kleuters, gebruik gemaakt van het leerlingvolgsysteem van Pravoo voor kleuters en de screening uit het protocol leesproblemen en dyslexie. De toetsen geven de ontwikkeling van de leerlingen op cognitief gebied aan. Om de sociaalemotionele ontwikkeling van kinderen te kunnen volgen hanteren we het LVS van SCOL. Twee keer per jaar wordt dit digitaal ingevuld door de leerkracht. Dit geldt voor de leerkrachten van groep 3 t/m 8. Vanaf groep 6 vullen ook de leerlingen de Leerlingen-scol in. 7

8 Coördineren De coördinatie van de zorg ligt in handen van de IB-er. Coördineren op schoolniveau houdt onder meer in dat er een aantal besprekingen gepland moeten staan. Cyclisch worden de groepsbesprekingen gevoerd. Hier worden de leerlingen door de leerkracht met de IB-er besproken. Deze gesprekken staan gepland. Collegiale consultatie (COCO) - gesprekken staan ook gepland of vinden plaatst op verzoek van de leerkracht. Twee keer per jaar, na de afname van de CITO toetsen, worden de toetsgegevens besproken en geanalyseerd door leerkrachten, IB-er en directeur. Tijdens deze besprekingen worden de opbrengsten bekeken en wordt maatregelen genomen of bijgesteld. Ook evaluatie op schoolniveau vindt dan plaats. Aan het einde van het schooljaar worden resultaten van leerlingen besproken door de leerkracht van het huidige schooljaar en de leerkracht van volgend schooljaar (overdracht). Deze overdracht vindt plaats m.b.v. een overdrachtsformulier waarin de kenmerken van het kind, de onderwijsbehoeften en de maatregelen in de klas worden genoteerd. Begeleiden Begeleiding op schoolniveau wordt uitgevoerd door de intern begeleider. Ook zicht hebben en houden op de stand van zaken rond zorgverbreding op schoolniveau is een belangrijk onderdeel van interne begeleiding. IB staat als vast onderdeel op de agenda van de teamvergaderingen. Tevens is de IB-er opgeleid tot SVIB-er (schoolvideo interactie begeleiding), remedial teacher en gedragsspecialist. Dit kan van meerwaarde zijn in het ondersteunen van leerkrachten bij hun onderwijstaak. SVIB kan zowel worden ingezet rondom de leerlingenzorg als bij vragen rondom scholing en onderwijsvernieuwingen. Zorgtraject Het is van groot belang dat er duidelijkheid is over de gemaakte afspraken binnen het zorgtraject. Afstemming binnen school op alle niveaus is de basis van een goed zorgsysteem. Wij streven er naar om dit samen uit te dragen en helder te communiceren over dit traject. Ook verwachten wij van ouders dat zij meedenken. Het streven is het welzijn van de kinderen en daar is samenwerking voor nodig. Ook binnen het samenwerkingsverband is er afstemming bereikt. Op de website van WSNS Berkeldal staan alle afspraken binnen dit verband duidelijk omschreven. De positie van ouders Leerlingen met leer- en/of gedragsproblemen krijgen zoveel mogelijk aangepaste begeleiding binnen onze school. Wanneer nodig worden de onderwijsbehoeften in kaart gebracht zodat er adequaat kan worden aangesloten bij wat het kind nodig heeft. Zoals eerder beschreven, fungeren toetsen, observatiemiddelen en observaties van de leerkracht als filter. Ouders spelen hierbij ook een belangrijke rol. Ook zij kunnen signaleren en kenbaar maken dat hun kind een probleem heeft. Ouders en school zijn immers samen verantwoordelijk voor een goede ontwikkeling van het kind. Wanneer er sprake is van extra zorg wordt dit te allen tijden met ouders gecommuniceerd. Wij zien ouders als partner als het gaat om de zorg van hun kind. Zowel van leerkrachten als ouders wordt verwacht, dat zij open communiceren in direct contact en dat zij zich pro-actief opstellen. Al vanaf stap 1 worden ouders meegenomen in het traject. Zie schema onderwijsen zorgroute. Het samenwerkingsverband Onze school maakt deel uit van het Samenwerkingsverband Berkeldal Het Samenwerkingsverband WSNS Berkeldal bestaat uit 10 schoolbesturen, onder deze schoolbesturen ressorteren 41 basisscholen en 1 speciale school voor basisonderwijs. De scholen zijn gelegen in de gemeenten Berkelland, Lochem en 2 scholen in de Hof van Twente waarin 42 basisscholen en 1 school voor speciaal basisonderwijs De Diekmaat in Neede samenwerken om te 8

9 zorgen dat er een passend ondersteuningsaanbod is voor ieder kind met speciale ondersteuningsbehoeften en speciale onderwijsbehoeften. Er wordt jaarlijks een zorgplan opgesteld waarin het continuüm van zorgvoorzieningen wordt beschreven. Hierin zijn ook toekomstige activiteiten opgenomen en wordt het afgelopen schooljaar geëvalueerd. Alle vragen omtrent externe hulp kunnen via één loket (ZAT) worden gesteld. Er is een netwerk van verschillende hulpverleners. Te weten: SEO team (begeleiding sociaal-emotionele ontwikkeling), dyslexie-experts, orthopedagogen IJsselgroep, deskundigen van de REC s (cluster 1,2,3, en 4), maatschappelijk werk, GGD, BJZ, Zozijn, MEE, Lindenhout, GGnet, RIAGG, Psychologische of psychiatrische hulp, onderwijsondersteuning, leerplichtambtenaar, lokaal jeugdnetwerk, Raad voor Kinderbescherming. In het draaiboek Handelingsgericht op weg naar passend onderwijs is alle informatie te vinden. Dit regionale zorgplan is tevens een document om verantwoording af te leggen aan de overheid (inspectie). Het zorgplan wordt dan ook jaarlijks vastgesteld door het bevoegd gezag en direct na vaststelling toegezonden aan inspectie. Ook kan er sprake zijn van samenwerking met particuliere externen of externen die van buiten ons samenwerkingsverband komen. Vaak komen deze professionals via of met ouders de school binnen en wordt met leerkracht en IB-er de samenwerking afgestemd. Afspraken over het zorgtraject Er zijn 6 stappen binnen ons zorgtraject; deze stappen worden uitgebreid beschreven in de werkwijzer 1-onderwijs- en zorgroute van WSNS Berkeldal. Voor meer informatie zie: Het onderstaande schema geeft duidelijk aan welke stappen dit zijn en welke acties er worden ondernomen. Schema. 1-onderwijs- en zorgroute in 6 stappen Betekenis voor leerkrachten en school BASISPAKKET: ZORG ÓP EN DOOR DE SCHOOL Stap 1 leerkracht in de groep observeert, signaleert en diagnosticeert en werkt handelingsgericht Stap 2 leerkracht overlegt met collega(s) leerlingbespreking / intercollegiale consultatie Stap 3 leerkracht overlegt met IB-er, HGW formulier invullen - wat of wie is er nodig binnen de school? - wat of wie is er nodig buiten de school? PLUSPAKKETTEN: 9 SCHOOLNABIJ: ÓP SCHOOL AANGEVULD MET EXTERNE ZORG Stap 4 IB-er (en lk) heeft consultatief overleg/schakelt externe expertise in (op school of thuis): 4A. collegiale consulent (of schoolbegeleider), SMW en/of jeugdverpleegkundige (zorgteam) 4B. aanvraag ab-er WSNS, orthopedagoog, PABer van REC, leerplicht en of anderen (inter)actie naar ouders Leerkracht in gesprek met ouders over de ontwikkeling van hun zoon of dochter Leerkracht in gesprek met ouders, delen zorgen, uitwisselen ervaringen, afstemmen aanpak Leerkracht informeert ouders over HGW en wisselt ervaringen uit (expertise ouders gebruiken). HGW formulier over gezin en vrije tijd laten invullen Ouders als partner-inzorg betrekken bij gesprek + toestemming regelen (zie de formulieren bij stap 4 ) 9

10 BOVENSCHOOLSE EN EXTERNE ZORG: WSNS / ZORG- EN ADVIESTEAM Stap 5 Inbrengen bij het ZAT VERVOLG: ONDERWIJS- EN ZORG OP MAAT Stap 6 - ondersteuning/aanpassingen in reguliere school (evt. met rugzak : indicatie LGF/PGB) - aangepaste onderwijsvorm buiten reguliere school, zoals SBO, clusterscholen - aangepaste voorzieningen voor jeugdzorg onder en na schooltijd - afstemming school behandeling jeugdhulp NB Evaluatie en monitoring van de resultaten van de acties is vast onderdeel van elke stap. Zie ook schema cyclisch werken per stap (Z-alg-12) Toestemming ouders regelen (zie formulier Z-5-12) Ouders kunnen aanwezig zijn. School steunt ouders bij keuze vervolg. Opties: - eigen school kind - Bao Bao - PCL/SBO* (Z-6-05 en Z-6-06)) - CVI/clusterschool* (voor info ouders Z-6-11) - CIZ * * aanvraag nodig Regie ivm evaluatie: (nieuwe) school heeft contact met ouders over resultaten en tevredenheid Procedure voor onderzoek en plaatsing op een SBO De HGW is de onderliggende oplossingsgerichte visie van waaruit de 1-zorgroute is opgebouwd. Binnen alle zes stappen binnen deze zorgroute geldt: het bieden van passend onderwijs binnen een goed pedagogisch klimaat door handelingsgericht te werken in de groep, uitgaande van de drie basisbehoeften van kinderen (relatie, competentie en autonomie: adaptief onderwijs). Het wordt ook wel het HGW-traject genoemd, met als startpunt de leerkracht binnen de groep die zich zorgen maakt over een kind. Het goed volgen én evalueren van het geboden onderwijs binnen het basispakket van de school (stappen 1-2-3) zorgt ervoor dat duidelijk wordt of: - De leerlingen de gestelde doelen halen - De leerlingen profiteren van het onderwijs en van de extra hulp - De instructie en/of hulp van de leerkracht en het curriculum effectief zijn Blijkt dat het kind meer zorg nodig heeft dan wat de school kan bieden binnen het basispakket, dan kan de school een beroep doen op ondersteuning door deskundigen (stappen binnen de 1- zorgroute), zoals bijvoorbeeld geboden door het samenwerkingsverband WSNS Berkeldal (pluspakketten). Aldus biedt de 1-zorgroute een sluitend vangnet om alle kinderen met specifieke onderwijsbehoeften in meer of mindere mate- goed te ondersteunen. De stappen binnen de 1-zorgroute volgen elkaar logisch op en zijn cyclisch. STAP 6: OP MAAT AANBOD VOOR DE LEERLING (pluspakket Vervolgonderwijs en Zorg op maat ) 10

11 Acties Door wie Intern begeleider / leerkracht én ouders regelen de toeleiding naar indicering voor: - aangepaste ondersteuning binnen reguliere onderwijs (huidige of nieuwe school) eventueel met rugzak (LGF via CvI of PGB via CIZ) - aangepaste onderwijsvorm buiten het reguliere onderwijs, zoals Speciaal Basis Onderwijs (via ZAT/ PCL) of Speciaal Onderwijs (clusterscholen via CvI) - aangepaste voorzieningen voor zorg na en onder schooltijd (Onderwijsen zorgarrangementen) - monitoren van de acties rondom de leerling dmv het doorlopen van stappen 1, 2, 3 en 4 De (externe) zorgaanbieder: - biedt extra ouderondersteuning (bijvoorbeeld MEE of Lindenhout) Interne begeleider én ouders In stap 6 vragen de school, samen met de ouders, een beschikking of indicatie aan. Hiervoor zijn vooralsnog twee mogelijkheden: het Speciaal Basis Onderwijs (SBO) of het Speciaal onderwijs (SO). Ook is het mogelijk de indicatie Speciaal Onderwijs om te zetten in het zogeheten rugzakje, waarmee de expertise en extra begeleiding op de eigen basisschool ingezet wordt. Daarnaast kan in stap 6 maar natuurlijk ook al eerder - de doorstap gemaakt worden naar de jeugdhulpverlening. Procedure verwijzing naar SBO Plaatsing op het Speciaal Basis Onderwijs (SBO) kan alleen met een beschikking van de Permanente Commissie Leerlingenzorg (PCL) van het Samenwerkingsverband. De ouders vragen zelf deze beschikking aan De procedure voor het aanvragen van de beschikking staat uitgebreid beschreven bij stap 6 van de Werkwijzer. Voor ouders is een folder ter beschikking, waarin de procedure ook uitgebreid staat beschreven. Procedure verwijzing naar het Speciaal Onderwijs (SO) Voor kinderen met een handicap of stoornis is het reguliere aanbod op school vaak niet voldoende. Zij hebben extra ondersteuning nodig om onderwijs te kunnen volgen. Om te beoordelen welke kinderen deze extra ondersteuning echt nodig hebben (zie ook Z-6-09). De rugzak ingezet) is er per Regionaal Expertise Centrum (REC) een onafhankelijke commissie die dit voor elk kind beoordeelt. De ouders kunnen bij deze commissie een verzoek indienen voor leerling-gebonden financiering (het zogeheten rugzakje ). Deze Commissies voor Indicatiestelling (CVI) zoals ze officieel heten, beoordelen op grond van landelijke criteria of een kind in aanmerking komt voor deze leerling-gebonden financiering. De aanvraag moet altijd door de ouders zelf worden gedaan! De school ondersteunt de ouders bij de aanvraag van LGF en voorziet hen van de juiste documenten waaruit de zogeheten `handelingsverlegenheid` van de school blijkt. De school moet dus aantonen wat zij zelf reeds in de stappen van de 1-zorgroute heeft gedaan, en wat de resultaten cq. het gebrek hieraan - zijn. (Vanaf 1 augustus 2014 zal bovenstaande procedure gewijzigd worden) Dossiervorming ten behoeve van het aanvragen van leerling gebonden financiering De school kan bij het Zorg Advies Team; het zogenoemde ZAT-loket, ondersteuning aanvragen voor de juiste documentkeuze en formulering van het specifieke onderwijskundig rapport. Bijvoorbeeld in de vorm van een cluster PAB-er (een Pré- Ambulante Begeleider). Deze PAB-er kan de school helpen bij de juiste samenstelling van het dossier. De ouders sturen uiteindelijk het geheel op ter beoordeling door het CVI van het betreffende cluster, die vervolgens het complete (medische) dossier beoordeelt. De aanvraag van de LGF rugzak gaat altijd via de CVI s van de REC s. Besluit van de Commissie voor Indicatie (CVI) Optie 1. De commissie beslist dat het kind in aanmerking komt voor leerling-gebonden financiering. Met de indicatie in de hand maken ouders vervolgens zélf de keuze: hun kind gaat onderwijs op het Speciaal 11

12 Onderwijs (REC-school) volgen of b. het kind gaat met een rugzakje naar een reguliere school. Met het rugzakgeld koopt de school bij de REC-school ondersteuning-op-maat voor dit kind met zijn specifieke onderwijsbehoeften. Dit kan in de vorm van schoolgerichte steun, opdat die de goede opvang van het kind kan regelen, ofwel kindgericht, opdat het onder schooltijd op de eigen school extra ondersteuning krijgt op verschillende momenten in de week. Optie 2. De commissie beslist dat een kind niet voor leerling-gebonden financiering in aanmerking komt. De consequentie hiervan is dat het kind op de eigen school blijft zonder extra middelen. De school kan de begeleidingsvragen van dit kind voorleggen aan het ZAT. Wellicht is ondersteuning-op-maat nodig in de vorm van een AB-er vanuit WSNS of is het kind beter op zijn plek op een SBO-school. De ouders kunnen tegen de beslissing van het CvI bezwaar aantekenen. Permanente Commissie Leerlingenzorg (PCL) De Wet op het Primair Onderwijs regelt ook dat er in elk samenwerkingsverband een Permanente Commissie Leerlingenzorg (PCL) ingesteld is. De commissie bestaat uit minimaal 3 deskundigen op het gebied van het (speciaal) basisonderwijs en van leer- en gedragsproblemen bij kinderen. De commissie heeft de wettelijke taak om te beoordelen of plaatsing van het kind op een speciale basisschool (van het samenwerkingsverband) noodzakelijk is. Het is een onafhankelijk commissie die in opdracht van het samenwerkingsverband toetst of een kind aan de criteria voor toelating tot het SBO voldoet. De criteria zijn door het samenwerkingsverband vastgesteld en kunnen daardoor ook verschillen per samenwerkingsverband en dus per SBO-school. De PCL in ons samenwerkingsverband is een onafhankelijke commissie. Zij zitten er vanuit hun deskundigheid als orthopedagoog en/ of onderwijskundige. Speciaal Basisonderwijs Het SBO is een speciale basisschool waar kinderen basisonderwijs krijgen aangeboden, met meer mogelijkheden voor specifieke ondersteuning en begeleiding. Deze extra begeleiding en ondersteuning kan deze school bieden, omdat er wordt gewerkt met kleine groepen. De groepsgrootte op het SBO is gemiddeld 15 leerlingen. Natuurlijk is dat niet het enige verschil. Er zijn ook meer speciaal geschoolde personeelsleden op deze school. Voor de inzet van deze mensen heeft het SBO extra middelen beschikbaar. Het SBO is bedoeld voor leerlingen met specifieke onderwijsbehoeften waaraan het reguliere onderwijs niet (meer) tegemoet kan komen. De officiële aanmelding loopt via de PCL. In onze regio hebben we te maken met SBO De Diekmaat in Neede. Een deel van de middelen krijgt het SBO rechtstreeks van het ministerie en een ander deel komt van het samenwerkingsverband. De aangesloten scholen (besturen) van het samenwerkingsverband kunnen gezamenlijk specifieke opdrachten aan de SBO school geven, zoals bijvoorbeeld het specialiseren in gedragsproblematiek. Op het SBO staat de sociaal emotionele ontwikkeling van een kind centraal: er wordt gewerkt aan het opbouwen van het zelfvertrouwen van het kind. In de eerste plaats door het creëren van een veilige omgeving, waarin ieder kind zich optimaal kan ontwikkelen met zijn/haar specifieke behoeften. Verder sluit het leeraanbod natuurlijk goed aan bij de mogelijkheden van het kind. SBO De Diekmaat in Neede De Diekmaat in Neede is de Speciale Basisschool binnen de regio van WSNS Berkeldal. Bij dit samenwerkingsverband zijn 38 basisscholen aangesloten. Bij de directeur kan men terecht voor specifieke vragen of om bijvoorbeeld een afspraak te maken voor een rondleiding in de school. Adres: Wheemerstraat 10, Neede. Tel.:

13 Gegevens die de Permanente Commissie Leerlingenzorg (PCL) nodig heeft De school moet van te voren een aantal gegevens aanleveren. Dit dossier bestaat in ieder geval uit de volgende gegevens: Aanmeldformulier voor ouders (ondertekend!) Onderwijskundig rapport HGW -formulier Recente didactische gegevens (niet ouder dan 3 maanden) Checklist voor toelating tot speciaal basisonderwijs Beschrijving van de onderwijsbehoeften (tenzij dit in HGW -formulier is verwerkt) Aanvullende relevante informatie, zoals bijv. diagnostische gegevens, handelingsplannen Verslag van de intakebespreking in het zorgteam Zorgbesluit van het Zorg- en Adviesteam (ZAT) Toestemmingsverklaring van ouders Bij binnenkomst worden de dossiers op volledigheid gecontroleerd door WSNS. Bij onvolledigheid worden de school en/of de ouders hierover benaderd. Alleen volledige dossiers worden ingeschreven en gearchiveerd. WSNS stuurt de dossiers door naar de leden van de PCL. De dossiers gaan na behandeling in de PCL door naar het SBO of -wanneer er geen beschikking wordt afgegeven- terug naar de school. Volgens het reglement is de PCL gehouden binnen 8 weken op een verzoek voor beschikking voor het speciaal basisonderwijs te reageren. Deze termijn mag eenmalig met 8 weken worden verlengd. Bij de bepaling van de wachttijd wordt uitgegaan van het moment dat het dossier bij de administratie van de PCL binnenkomt. Het dossier moet dan compleet zijn. Bij onvolledige dossiers wordt allereerst verzocht het dossier aan te vullen met de ontbrekende informatie. Vergaderdata PCL De PCL komt gemiddeld 5 keer per jaar bijeen. De data worden vermeld op de website van SWV Berkeldal. De dossiers moeten twee weken vóór de vergadering binnen zijn gekomen Informatie ouders Een aanvraag bij de PCL is een uitkomst vanuit de HGW -gesprekken op school waarbij uiteraard ook de ouders waren betrokken. De ouders hebben inzage gehad in het dossier voordat dit naar de PCL is verzonden. De ouders kunnen hun eigen visie op het aanvraagformulier kwijt. Dit formulier is voor de PCL zeer belangrijke informatie en weegt zwaar bij de besluitvorming. Wanneer de PCL een besluit genomen heeft worden de ouders schriftelijk op de hoogte gesteld. Een afschrift daarvan gaat naar de school. Naast deze schriftelijk informatie kan er ook een mondelinge toelichting zijn van de PCL. Dit gebeurt echter alleen als de uitkomst sterk afwijkt van de verwachtingen die er zijn. Soms komt het voor dat de PCL besluit geen beschikking af te geven, bijvoorbeeld omdat men de onderwijsbehoeften van het kind te specifiek vindt voor het SBO. Er wordt dan in een gesprek nadere toelichting gegeven en geadviseerd om naar één van de cluster scholen voor speciaal onderwijs te gaan. Hiervoor moeten ouders dan LGF (Leerling Gebonden Financiering) aanvragen. In dat geval kan bij de basisschool verdere informatie en ondersteuning worden gevraagd voor het nemen van de vervolgstappen. Hierbij speelt het ZAT een ondersteunende en adviserende rol. 13

14 Plaatsingsmomenten voor het SBO Wettelijk zijn er 3 momenten waarop een kind op het SBO geplaatst kan worden. Direct na de zomervakantie. Direct na de kerstvakantie. Per 1 april. Alleen in uitzonderlijke gevallen en bij verhuizing kan in overleg met de PCL van deze momenten afgeweken worden. Bezwaar en beroep Indien de ouders een beschikking hebben ontvangen van de PCL waar zij het niet mee eens zijn kunnen zij binnen 6 weken tegen deze beschikking bezwaar aantekenen bij de PCL. De PCL stelt vervolgens vast of er zwaarwegende redenen zijn om de beschikking te herzien. In dat geval vindt herziening plaats. Indien geen herziening plaatsvindt, is de PCL verplicht u te horen en advies te vragen aan de Regionale Verwijzingscommissie. (RVC) Binnen vier weken moet de PCL bericht krijgen van de RVC (in sommige gevallen kan deze termijn herhaald worden). De PCL moet u binnen zes weken op de hoogte stellen van het besluit van de RVC. Bent u het hier niet mee eens dan kunt u nog in beroep gaan bij de rechter. 14

15 Taakomschrijving leerkracht De leerkracht is verantwoordelijk voor het stimuleren en begeleiden van de didactische en sociaal-emotionele ontwikkeling van alle leerlingen in zijn groep en gaat er van uit dat leerlingen verschillende onderwijsbehoeften hebben. De taak van de leerkracht is om zo goed mogelijk aan deze behoeften tegemoet te komen De leerkracht is bekend met het interne zorgsysteem van de school en handelt hiernaar De leerkracht bereidt het van te voren geplande IB gesprek voor d.m.v. het invullen van het leidraad IB gesprek De leerkracht meldt zorgleerlingen aan bij de intern begeleider voor nader overleg De leerkracht is zelf verantwoordelijk voor het afnemen, invoeren en interpreteren van de toetsgegevens De leerkracht signaleert, observeert en interpreteert de toetsgegevens, indien gewenst, samen met de intern begeleider en stelt zelf een groeps-of individueel handelingsplan op De toetsresultaten, zowel methodegebonden als niet methodegebonden toetsen, worden desgewenst met de IB-er besproken De leerkracht legt schriftelijk verslag van de vorderingen van de leerlingen vast De leerkracht is verantwoordelijk voor de inzichtelijke overdracht binnen eigen groep richting vervangers (compensatie verlof, ziekte, vervanger IB gesprek) De leerling-gegevens, handelingsplannen (en groepsplannen) worden zoveel mogelijk digitaal bijgehouden. De leerkracht slaat deze gegevens op in het digitale leerlingendossier (ParnasSys) De leerkracht werkt m.b.v. de gemaakte protocollen. Deze zijn te vinden op de computer. De leerkracht onderhoudt regelmatig contact met ouders van zorgleerlingen De leerkracht nodigt ouders van zgn. zorgleerlingen op het eerste oudergesprek uit De leerkracht en/of IB-er maakt verslag van de gevoerde gesprekken (met ouders, externe, HGW gesprekken). Alle oudergesprekken worden digitaal vastgelegd, de overige gegevens worden opgeslagen in het digitale leerlingendossier De leerkracht draagt bij aan innovaties en ontwikkelingen binnen de school De leerkracht dient op de hoogte te blijven van recente ontwikkelingen op het gebied van zorg en / of leerling problematiek Collegiale consultatie; elkaar ondersteunen/bevragen als hier behoefte aan is Taakomschrijving IB-er De taken van de intern begeleider zijn onder te brengen in drie gebieden: Coördinerende taken Bewaakt het gebruik van het leerlingvolgsysteem Organiseert onderzoek en hulp Bewaakt procedures en afspraken die binnen school zijn vastgelegd Plant activiteiten m.b.t. de leerlingenzorg Overlegt regelmatig met de directeur Beheert de dossiers Bespreekt toetsgegevens en/of groepsoverzichten Coördineert aanmelding en verwijzing van leerlingen voor interne zorg Coördineert aanmelding en verwijzing van leerlingen voor externe zorg Werkt samen met het ZAT en evt. andere scholen binnen ons SWV (WSNS Berkeldal) Woont IB kwaliteitskringen bij; onderhoudt contacten met andere intern begeleiders uit het netwerk Lochem Informeert collega s over ontwikkelingen in het samenwerkingsverband (WSNS) Coördineert de HGW gesprekken (evt. met de orthopedagoog) Coördineert het Zorgteam overleg binnen de HGW (met School Maatschappelijk Werk, Jeugdverpleegkundige en orthopedagoog) Doet vanuit de HGW een aanzet tot het aanvragen LGF en zet de zorg in gang. 15

16 Coördineert gesprekken met andere externen Onderhoudt van contacten met externe instanties Begeleidende taken Collegiale consultatie; geeft hulp en advies aan collega s m.b.t. zorgleerlingen Bespreekt toetsresultaten met de leerkracht. Zowel de methodegebonden als de niet methode gebonden toetsen worden besproken Biedt leerkrachten, indien gewenst, hulp bij het maken van een groepsplan of groeps- /individueel plan Ondersteunt leerkrachten op verzoek bij het zoeken van ondersteunend materiaal Observeert op verzoek klassensituaties of coacht op verzoek leerkrachten Geeft hulp en advies op het gebied van klassenmanagement en zelfstandig werken Informeert leerkrachten en directie over ontwikkelingen op het gebied van de leerlingenzorg Voert gesprekken met ouders van zorgleerlingen samen met de leerkracht Helpt in de begeleiding van rugzakleerlingen Innoverende taken Draagt kennis over in inhoudelijke vergaderingen Analyseert de zorgverbreding; werkt didactische leerlijnen n.a.v. toetsresultaten en gegevens afkomstig uit groeps-en leerlingbesprekingen, plannen/ ideeën uit en koppelt dit terug naar het team Evalueert de zorgverbreding Motiveert leerkrachten Volgt scholing met het doel de kwaliteit zo optimaal mogelijk te houden en dit over te brengen aan het team Neemt initiatieven in innovatieve veranderingen m.b.t. het didactisch en sociaal-emotioneel functioneren van de leerlingen binnen de school 16

ZORGPLAN 2011-2012. Meester G. Propschool Openbare basisschool in Lochem. Groenewegje 1-3 7241 HB Lochem 0573252430

ZORGPLAN 2011-2012. Meester G. Propschool Openbare basisschool in Lochem. Groenewegje 1-3 7241 HB Lochem 0573252430 ZORGPLAN 2011-2012 Meester G. Propschool Openbare basisschool in Lochem Groenewegje 1-3 7241 HB Lochem 0573252430 Zorgplan OBS meester G. Propschool 2011-2012 Inhoudsopgave pagina Inleiding 2 Zorgverbreding

Nadere informatie

7 Passend onderwijs. 7.1 Algemeen. 7.2 Interne begeleiding. Schoolgids 2012-2013

7 Passend onderwijs. 7.1 Algemeen. 7.2 Interne begeleiding. Schoolgids 2012-2013 7 Passend onderwijs 7.1 Algemeen Kinderen zijn nieuwsgierig en willen graag leren. Deze eigenschap hoort bij het kind zijn. Alle kinderen verdienen aandacht en zorg, maar zeker ook diegenen die moeite

Nadere informatie

Interne zorgstructuur

Interne zorgstructuur Interne zorgstructuur Zorgniveau 1: Adaptief onderwijs Doel: Preventie van problemen door tegemoet te komen aan de basisbehoeften van kinderen: relatie, competentie en autonomie. In deze fase staat het

Nadere informatie

Niveaus van zorg in 6 stappen

Niveaus van zorg in 6 stappen Niveaus van zorg in 6 stappen Acties op school (inter)actie naar ouders Ondersteuning op school Stap 1 Leerkracht werkt handelingsgericht in de groep Stap 2 Leerkracht overlegt met collega-leerkrachten

Nadere informatie

5 oktober 2010 ZORGTRAJECT DE POELJEUGD

5 oktober 2010 ZORGTRAJECT DE POELJEUGD Schema 1 zorgroute: Er zijn 3 niveau s te onderscheiden: Zorg op groepsniveau, zorg op schoolniveau en bovenschoolse zorg. In het bovenstaande model zijn deze als volgt weergegeven: De rode cirkel (linksbovenin

Nadere informatie

ZORG OP MAAT OMDAT IEDER KIND TELT

ZORG OP MAAT OMDAT IEDER KIND TELT Telefoon 0317-350815 ZORG OP MAAT OMDAT IEDER KIND TELT DON BOSCOSCHOOL RENKUM Versie april 2011 ZORGSYSTEEM DON BOSCOSCHOOL RENKUM Iedere school heeft de plicht voor alle kinderen zorg op maat te bieden.

Nadere informatie

ZORGPLAN 5 NIVEAUS VAN ZORG

ZORGPLAN 5 NIVEAUS VAN ZORG ZORGPLAN 5 NIVEAUS VAN ZORG 1 NIVEAU 1: ALGEMENE PREVENTIEVE ZORG IN DE GROEP De leerkracht geeft kwalitatief goed onderwijs aan een groep leerlingen en realiseert een positief werkklimaat. De algemene

Nadere informatie

Zorgverbreding. Rekenen/wiskunde. Basisschool Jahesuja Jantine, Heleen, Suzanna, Jacobine

Zorgverbreding. Rekenen/wiskunde. Basisschool Jahesuja Jantine, Heleen, Suzanna, Jacobine Zorgverbreding Rekenen/wiskunde Basisschool Jahesuja Jantine, Heleen, Suzanna, Jacobine ZORG OP MAAT Rekening houden met de mogelijkheden van ieder kind. hoge eisen pedagogische en didactische vaardigheden

Nadere informatie

Horizontaal rooster Op Bij de Bron wordt met een horizontaal

Horizontaal rooster Op Bij de Bron wordt met een horizontaal 4.4 De leerlingenzorg Kinderen hebben een natuurlijke behoefte om zich te ontwikkelen. Ieder kind is nieuwsgierig en in principe leergierig. Om de ontwikkelingen en leervorderingen van een kind te volgen,

Nadere informatie

PROTOCOLLEN. leerlingenzorg

PROTOCOLLEN. leerlingenzorg pag.: 1 versie: 3 Doel Het doel van dit protocol is ouders te informeren over de werkwijze op onze school t.a.v.. Tevens is het een werkvoorschrift voor het personeel bij de omgang met zorgleerlingen.

Nadere informatie

Stroomdiagram zorg. Versie september 2008

Stroomdiagram zorg. Versie september 2008 Stroomdiagram zorg Versie september 2008 1 Fase 1: Reguliere zorg in de groep Start 2. Lkr differentieert: * aanpassing leerstof (weektaak) * instructie (afpelmodel) * leertijd (zelfstandig werken) 1.

Nadere informatie

Zorgstructuur de Hasselbraam

Zorgstructuur de Hasselbraam Zorgstructuur de Hasselbraam Aanpak Er worden 5 niveaus van zorg onderscheiden. Per zorgniveau brengen we in kaart: Inhoud Verantwoordelijkheid: wie is waar verantwoordelijk voor Communicatie: wie praat

Nadere informatie

Juli 2009. Functie-informatie:

Juli 2009. Functie-informatie: Juli 2009 Functie-informatie: Functienaam: Intern Begeleider Salarisschaal: schaal 9 Indelingsniveau: 9IVb Werkterrein: Onderwijsproces - Onderwijsbegeleiding Activiteiten: Beleid- en bedrijfsvoeringondersteunende

Nadere informatie

Intern Begeleider (schaal 9)

Intern Begeleider (schaal 9) Intern Begeleider (schaal 9) 1. Functie-informatie: Functienaam: Intern Begeleider Salarisschaal: schaal 9 Indelingsniveau: 9IVb Werkterrein: Onderwijsproces - Onderwijsbegeleiding Activiteiten: Beleid-

Nadere informatie

Schoolondersteuningsplan. Alan Turingschool

Schoolondersteuningsplan. Alan Turingschool Schoolondersteuningsplan Alan Turingschool Inhoudsopgave Visie op onderwijs en ondersteuning... 4 De positie van ouders... 6 Ondersteuning op schoolniveau... 7 Handelingsgericht werken op schoolniveau...

Nadere informatie

Beleid leerlinggebonden financiering

Beleid leerlinggebonden financiering Beleid leerlinggebonden financiering 1. Schoolvisie De uitgangspunten van onze school staan beschreven in ons Schoolplan en zijn in verkorte vorm opgenomen in onze Schoolgids. De daarin opgenomen punten

Nadere informatie

Overgangsprotocollen Van groep 1 naar groep 2 en van groep 2 naar groep 3

Overgangsprotocollen Van groep 1 naar groep 2 en van groep 2 naar groep 3 Overgangsprotocollen Van groep 1 naar groep 2 en van groep 2 naar groep 3 Februari 2011 1 Overgangsprotocollen Van groep 1 naar groep 2 en van groep 2 naar groep 3. Hoofdstuk 1 Inleiding p. 3 Hoofdstuk

Nadere informatie

toegelaten wordt. Uiteraard zal er in overleg met de ouders altijd naar een oplossing worden gezocht.

toegelaten wordt. Uiteraard zal er in overleg met de ouders altijd naar een oplossing worden gezocht. De zorg voor onze leerlingen Zorgbreedte Op de Koningin Emmaschool streven we ernaar om alle kinderen zo goed mogelijk te begeleiden. Naast de normale zorg die de leerkrachten aan de kinderen besteden,

Nadere informatie

1-zorgroute voorschoolse voorzieningen. Plein Midden Twente

1-zorgroute voorschoolse voorzieningen. Plein Midden Twente 1-zorgroute voorschoolse voorzieningen Plein Midden Twente Voorwoord De 1-zorgroute in de praktijk; 6 stappen Binnen alle zes stappen binnen de zorgroute geldt: het bieden van een goed pedagogisch klimaat

Nadere informatie

Taken van interne begeleiders in de samenwerking

Taken van interne begeleiders in de samenwerking Taken van interne begeleiders in de samenwerking Hoewel dé intern begeleider niet bestaat, heeft de Landelijke Beroepsgroep voor Intern Begeleiders (LBib) toch geprobeerd wat overzicht te brengen in de

Nadere informatie

Openbare Daltonschool Overschie Postbus AC Rotterdam. Zorgplan

Openbare Daltonschool Overschie Postbus AC Rotterdam. Zorgplan Openbare Daltonschool Overschie Postbus 10111 3004 AC Rotterdam Zorgplan 1 Inhoudsopgave Zorgplan Hoofdstuk Blz 1 Typering van ons onderwijssysteem 3 1.1 De interne begeleiding 3 1.2 De werkzaamheden van

Nadere informatie

Protocol Leerlingenzorg

Protocol Leerlingenzorg Protocol Leerlingenzorg O.b.s. Commissaris Gaarlandt Rembrandtstraat 2 7948 AW Nijeveen Tel.: 0522 491618 E-mail: info@obscommissarisgaarlandt.nl Website: www.obscommissarisgaarlandt.nl Protocol Leerlingenzorg

Nadere informatie

De inrichting van de organisatie, een overzicht van de betrokkenen en een overzicht van de zorgniveaus. De cyclus handelings gericht werken

De inrichting van de organisatie, een overzicht van de betrokkenen en een overzicht van de zorgniveaus. De cyclus handelings gericht werken Zorg op de Overlaet Voor u ligt het zorgplan van de Overlaet. In dit document maken we inzichtelijk dat we planmatig omgaan met zorg. Het document is als volgt opgesteld: Onderdeel 1: Onderdeel 2: Onderdeel

Nadere informatie

Overzicht voorbereiden / verwerken plaatsing (zie ook bijlage)

Overzicht voorbereiden / verwerken plaatsing (zie ook bijlage) De intakefase Vóór plaatsing. Kinderen met specifieke onderwijsbehoeften zijn alleen toelaatbaar tot sbo de Blinker indien het SWV PO 31.04 een toelaatbaarheidsverklaring heeft afgegeven. De procedure

Nadere informatie

De Zorgstructuur van de Wiekslag. Schooljaar

De Zorgstructuur van de Wiekslag. Schooljaar De Zorgstructuur de Wiekslag Schooljaar 2013-2014 1 Zorgschema. Werken met het zorgmodel binnen de Wiekslag naast basisschema WSNS IJssel/Berkel Uitgangspunten: Er wordt handelingsgericht gewerkt wat o.a.

Nadere informatie

Ondersteuning van leerlingen op. CBS De Rank

Ondersteuning van leerlingen op. CBS De Rank Ondersteuning van leerlingen op CBS De Rank Inhoud 1. Inleiding... 2 2. Onze uitgangspunten en ambitie... 2 3. De organisatie van de zorg op De Rank... 2 4. Wanneer spreken we van leerlingen die ondersteuning

Nadere informatie

NB. Dit beleid is ook van toepassing op leerlingen met een persoonsgebonden budget van de GGD.

NB. Dit beleid is ook van toepassing op leerlingen met een persoonsgebonden budget van de GGD. Aannamebeleid van leerlingen met een handicap op de scholen van SKOSO Kenm.: AZ/Beleid/001 Betreft: Beleid aanname gehandicapte leerlingen SKOSO Versie: 07-07-2003. 1. Referentie. - Wet Leerlinggebonden

Nadere informatie

Inhoud DOELSTELLING... 2 PREVENTIE... 2 SIGNALEREN... 3 DIAGNOSTICEREN... 4 DIAGNOSTISCHE TOETSEN GROEPEN 2 T/M 8... 4 VERDERE WERKWIJZE...

Inhoud DOELSTELLING... 2 PREVENTIE... 2 SIGNALEREN... 3 DIAGNOSTICEREN... 4 DIAGNOSTISCHE TOETSEN GROEPEN 2 T/M 8... 4 VERDERE WERKWIJZE... Inhoud DOELSTELLING... 2 PREVENTIE... 2 SIGNALEREN... 3 DIAGNOSTICEREN... 4 DIAGNOSTISCHE TOETSEN GROEPEN 2 T/M 8... 4 VERDERE WERKWIJZE... 4 INTERNE BEGELEIDING (IB)... 5 REMEDIAL TEACHING (RT)... 5 EXTERNE

Nadere informatie

Doorstromen, vertragen en versnellen.

Doorstromen, vertragen en versnellen. Doorstromen, vertragen en versnellen. Openbare Basisschool t Koppel Nieuw-Weerdinge Vastgesteld op: 7 maart 2011 Evalueren op: schooljaar 2011-2012 Protocol doorstromen, vertragen en versnellen obs t Koppel

Nadere informatie

De vijf stappen van de meldcode worden ook beschreven op de website van ZorgOog-jeugd en gezin Achterhoek: www.zorgoogachterhoek.nl.

De vijf stappen van de meldcode worden ook beschreven op de website van ZorgOog-jeugd en gezin Achterhoek: www.zorgoogachterhoek.nl. Verplichte meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling De wet Verplichte meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling treedt 1 juli 2013 in werking. De meldcode is bedoeld om professionals sneller

Nadere informatie

Protocol Toelaatbaarheid Rugzakleerling

Protocol Toelaatbaarheid Rugzakleerling Protocol Toelaatbaarheid Rugzakleerling Stichting Openbaar Onderwijs Kampen PROTOCOL TOELAATBAARHEID RUGZAK LEERLING Leerling gebonden - financiering In het kader van de Wet op het Expertisecentra (WEC)

Nadere informatie

C:\Users\admin\AppData\Local\Microsoft\Windows\Temporary Internet Files\Content.Outlook\DY4SI3QT\Zorgstructuur de Reuzepas.doc

C:\Users\admin\AppData\Local\Microsoft\Windows\Temporary Internet Files\Content.Outlook\DY4SI3QT\Zorgstructuur de Reuzepas.doc De zorgstructuur op de Reuzepas Het team van de Reuzepas heeft voor zichzelf de volgende missie geformuleerd: De Reuzepas biedt onderwijs, dat kinderen in een sociale, veilige en uitdagende leeromgeving

Nadere informatie

De zorgstructuur van het Samenwerkingsverband in beeld Basis is het beleidstuk Het zorgsysteem in het basisonderwijs SWV H-M-S

De zorgstructuur van het Samenwerkingsverband in beeld Basis is het beleidstuk Het zorgsysteem in het basisonderwijs SWV H-M-S De zorgstructuur van het Samenwerkingsverband in beeld Basis is het beleidstuk Het zorgsysteem in het basisonderwijs SWV H-M-S Zorgniveau Toeleiding op basis van indicatoren door consultatiebureau medewerker

Nadere informatie

Zorgplan 2013-2014. Zorgplan Versie: 1.0. OBS de Krullevaar Sperwerstraat 53 6971 VW Brummen

Zorgplan 2013-2014. Zorgplan Versie: 1.0. OBS de Krullevaar Sperwerstraat 53 6971 VW Brummen Zorgplan 2013-2014 Zorgplan Versie: 1.0 OBS de Krullevaar Sperwerstraat 53 6971 VW Brummen Inhoud 1. Algemeen gedeelte... 2 1.1 Doel... 2 1.2 Missie visie van de school... 2 2. Leerlingenzorg... 3 2.2

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Visie 3. Kernwaarden. 4. Zorgstructuur. 5. Zorgniveau 1 6. Zorgniveau Zorgniveau 3 9. Zorgniveau Zorgniveau 5.

Inhoudsopgave. Visie 3. Kernwaarden. 4. Zorgstructuur. 5. Zorgniveau 1 6. Zorgniveau Zorgniveau 3 9. Zorgniveau Zorgniveau 5. Zorgstructuur 1 Inhoudsopgave Visie 3 Kernwaarden. 4 Zorgstructuur. 5 Zorgniveau 1 6 Zorgniveau 2... 7 Zorgniveau 3 9 Zorgniveau 4 11 Zorgniveau 5. 13 Bijlagen.. 15 2 Visie De visie van de Fonkelsteen:

Nadere informatie

TRIPLE T. Rapportage Passend onderwijs (uitwerking onderdeel Triple T)

TRIPLE T. Rapportage Passend onderwijs (uitwerking onderdeel Triple T) TRIPLE T Rapportage Passend onderwijs (uitwerking onderdeel Triple T) Passend onderwijs Een ontwikkeling die parallel loopt aan de transitie Jeugdzorg en die met name vanwege de sterk inhoudelijke samenhang

Nadere informatie

Figuur 1: Leerlingen in basisonderwijs (2010-2011)

Figuur 1: Leerlingen in basisonderwijs (2010-2011) Passend onderwijs U heeft er vast al wel over gehoord: passend onderwijs. Maar wat is het nu precies en wat betekent dat voor onze school? Waarom gingen op 6 maart 2012 50.000 mensen uit het onderwijs

Nadere informatie

zorgmakelaar. AB wordt geboden door Dienstencentrum. Dienstencentrum legt contact met de school. Arrangementen AB medischlichamelijk

zorgmakelaar. AB wordt geboden door Dienstencentrum. Dienstencentrum legt contact met de school. Arrangementen AB medischlichamelijk WERKWIJZE AANVRAGEN ARRANGEMENT ALGEMENE INFORMATIE In onderstaand overzicht wordt aangegeven op welke gebieden er een arrangement kan worden aangevraagd, welke rol het Loket heeft en hoe de communicatie

Nadere informatie

Beleidsplan. Ieder kind telt. Werken volgens de 1-zorgroute

Beleidsplan. Ieder kind telt. Werken volgens de 1-zorgroute Beleidsplan Ieder kind telt Werken volgens de 1-zorgroute November 2012 Voorwoord 3 Schematisch overzicht van de 1-zorgroute 4 Handelingsgericht werken op groepsniveau 5 Waarnemen 5 1. Groepsoverzicht

Nadere informatie

Strategische kernen Passend Onderwijs. Sander, groep 8. Belangrijke overgangsmomenten in de ontwikkeling van kinderen

Strategische kernen Passend Onderwijs. Sander, groep 8. Belangrijke overgangsmomenten in de ontwikkeling van kinderen Leerlingen met een opvallende ontwikkeling Hoe ga je om met leerlingen met speciale onderwijsbehoeften? Cruciaal in de zorgstructuur is de kwaliteit van instructie. Maar inspelen op onderwijsbehoeften

Nadere informatie

Regeling rugzakleerlingen in het Passend Onderwijs

Regeling rugzakleerlingen in het Passend Onderwijs Onderwijsondersteuningsroute: Instroom van leerlingen met rugzak (concept versie 5 september 2013; ontwikkeld door de Werkgroep Passend Onderwijs Toewijzing Onderwijsondersteuning van Koers VO). - De onderwijsondersteuningsroute

Nadere informatie

Zorgplan van de Larense Montessorischool

Zorgplan van de Larense Montessorischool Zorgplan van de Larense Montessorischool Vooraf Het zorgplan van de Larense Montessorischool beschrijft de zorgstructuur van de school. Het doel is ervoor te zorgen dat problemen van leerlingen zo vroeg

Nadere informatie

6. Ondersteuning voor de leerlingen

6. Ondersteuning voor de leerlingen 6. Ondersteuning voor de leerlingen 6.1 Passend onderwijs SWV Unita Op 1 augustus 2014 gaat de wet Passend Onderwijs van kracht. Deze wet regelt de samenwerking tussen het regulier en het speciaal basisonderwijs

Nadere informatie

zorgplan Jenaplanbasisschool Elckerlyc

zorgplan Jenaplanbasisschool Elckerlyc zorgplan Jenaplanbasisschool Elckerlyc 1 Zorgplan Jenaplan Basisschool Elckerlyc Inhoudsopgave Hoofdstuk I Hoofdstuk 2 Hoofdstuk 3 Hoofdstuk 4 Hoofdstuk 5 Inleiding Zorgniveaus Leerling en groepsbespreking

Nadere informatie

Leerling-zorg op onze school

Leerling-zorg op onze school Leerling-zorg op onze school Inhoud 1. Inleiding blz. 3 1.1 Onze visie op zorg 1.2 Doelstelling van de zorg 1.3 Zorgbreedte 2. Wanneer is een leerling een zorgleerling? 4 3. leerlingen met specifieke onderwijsbehoeften:

Nadere informatie

Aannamebeleid Emile Weslyschool Maastricht

Aannamebeleid Emile Weslyschool Maastricht Aannamebeleid Emile Weslyschool Maastricht In werking vanaf 1 augustus 2014 Samen aan de slag voor de beste onderwijsplek voor uw kind! Aannamebeleid EWS, J.D. Pagina 1 Inleiding Vanaf 1 augustus 2014

Nadere informatie

Teksten voor de nieuwe website van REC Zeeland t.a.v. INFORMATIE T.B.V. HET ONDERWIJS/ONDERWIJS(DES)KUNDIGEN.

Teksten voor de nieuwe website van REC Zeeland t.a.v. INFORMATIE T.B.V. HET ONDERWIJS/ONDERWIJS(DES)KUNDIGEN. Teksten voor de nieuwe website van REC Zeeland t.a.v. INFORMATIE T.B.V. HET ONDERWIJS/ONDERWIJS(DES)KUNDIGEN. Informatie m.b.t. indicatiestelling t.b.v. het onderwijs/onderwijs(des)kundigen In alle gevallen

Nadere informatie

Protocol aanname- en inschrijving RK BS de Veldhof

Protocol aanname- en inschrijving RK BS de Veldhof Protocol aanname- en inschrijving RK BS de Veldhof BS de Veldhof 1 Inhoudsopgave 1. Algemeen 2. Inschrijving 2.1 0 4 jaar 2.2 Kinderen van 4 jaar en ouder 2.3 Inschrijving van kinderen met speciale onderwijsbehoeften.

Nadere informatie

Procesbeschrijving ondersteuning op niveau 1,2,3 en 4. I : Algemeen

Procesbeschrijving ondersteuning op niveau 1,2,3 en 4. I : Algemeen I : Algemeen Richtinggevend kader De visie van het samenwerkingsverband: kijken naar kansen en mogelijkheden in plaats van naar belemmeringen; Het proces van extra ondersteuning en verwijzen binnen onze

Nadere informatie

BIJLAGE A BIJ BELEIDSPLAN voor het toelaten en verwijderen van leerlingen d.d. november 2003. Checklijst gericht op de mogelijke instroom

BIJLAGE A BIJ BELEIDSPLAN voor het toelaten en verwijderen van leerlingen d.d. november 2003. Checklijst gericht op de mogelijke instroom BIJLAGE A BIJ BELEIDSPLAN voor het toelaten en verwijderen van leerlingen d.d. november 2003 Checklijst gericht op de mogelijke instroom van LGF- of rugzakleerlingen (WEC = wet op de expertise centra)

Nadere informatie

Passend onderwijs. Een uitdaging

Passend onderwijs. Een uitdaging Passend onderwijs Een uitdaging 0. Voorwoord Binnen het onderwijs bestaan er verschillende voorzieningen voor leerlingen die extra zorg en aandacht nodig hebben vanwege leer- of ontwikkelingsproblemen,

Nadere informatie

SBO 3 BOOR ZORGPLAN 2013-2014

SBO 3 BOOR ZORGPLAN 2013-2014 SBO 3 BOOR ZORGPLAN 2013-2014 1 Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 2 Inleiding... 3 Visie op zorg... 4 Opbrengstgericht werken en passend onderwijs... 5 De structuur van de zorg... 9 Ontwikkelingsperspectief...

Nadere informatie

Inleiding Ondanks alle zorg van de leerkracht voor zijn/haar groep, zal het altijd zo zijn dat bepaalde leerlingen het leerproces om een of andere reden geheel of gedeeltelijk niet meer kunnen volgen.

Nadere informatie

Stappenplan en zorgvisie De Vuurvlinder

Stappenplan en zorgvisie De Vuurvlinder Stappenplan en zorgvisie De Vuurvlinder Zorgprofiel en stappenplan tot plaatsing van zorgleerling van kbs de Vuurvlinder, Veenendaal. Zorgprofiel van de school: Onze school heeft de oprechte intentie in

Nadere informatie

Kaderplan Trajectbegeleiding Duin en Kruidbergmavo

Kaderplan Trajectbegeleiding Duin en Kruidbergmavo Kaderplan Trajectbegeleiding Duin en Kruidbergmavo 1. Doel van de trajectgroep-achtige voorziening voor eigen school. Ondersteuning en uitbreiding huidige zorgteam, vooruitlopend op de wet passend onderwijs

Nadere informatie

Ondersteuning van uw kind Ouderversie school-ondersteuningsplan

Ondersteuning van uw kind Ouderversie school-ondersteuningsplan Ondersteuning van uw kind 2016-2017 Ouderversie school-ondersteuningsplan 1 Het school ondersteuningsprofiel Het ondersteuningsprofiel is geschreven voor ouders zodat ouders weten welke ondersteuning een

Nadere informatie

Arjan Clijsen, Noëlle Pameijer & Ad Kappen

Arjan Clijsen, Noëlle Pameijer & Ad Kappen Met handelingsgericht werken opbrengstgericht aan de slag 1. Inleiding Arjan Clijsen, Noëlle Pameijer & Ad Kappen Wat is de samenhang tussen handelingsgericht werken (HGW) en opbrengstgericht werken (OGW)?

Nadere informatie

Handelingsgerichte ontwikkelingsperspectieven in het basisonderwijs. 24 maart 2010

Handelingsgerichte ontwikkelingsperspectieven in het basisonderwijs. 24 maart 2010 Handelingsgerichte ontwikkelingsperspectieven in het basisonderwijs 24 maart 2010 Programma Wat is een ontwikkelingsperspectief (OPP) Voor wie een OPP? Waarom van een OPP? Wanneer een OPP opstellen? Hoe

Nadere informatie

Verklarende woordenlijst en lijst met afkortingen

Verklarende woordenlijst en lijst met afkortingen Verklarende woordenlijst en lijst met afkortingen Adaptief onderwijs Onderwijs dat zich aanpast aan de ontwikkelingsmogelijkheden en behoeften van elk (individueel) kind. Arrangement Extra onderwijsondersteuning

Nadere informatie

Wat weet de leerkracht van uw kind?

Wat weet de leerkracht van uw kind? Wat weet de leerkracht van uw kind? Uitleg termen / afkortingen IB-er Balans heeft 4 IB-ers. Dit zijn de mensen die de zorg rondom leerlingen coördineren en de RT-ers aansturen. Zij ondersteunen de leerkrachten

Nadere informatie

ZORGPLAN. Christelijk Lyceum Delft VMBO

ZORGPLAN. Christelijk Lyceum Delft VMBO ZORGPLAN Christelijk Lyceum Delft VMBO 1 Missie en visie van de school Het CLD wil zijn leerlingen een veilige omgeving bieden, waarin zij kunnen opgroeien tot verantwoordelijke en vrije mensen. Wij beschouwen

Nadere informatie

SCHOOL ONDERSTEUNINGS PROFIEL

SCHOOL ONDERSTEUNINGS PROFIEL VRAGENLIJST (DEEL 2) UITERSTE INLEVERDATUM 21-3-2014 Met het Schoolondersteuningsprofiel worden de volgende onderdelen in beeld gebracht (zie kader): Specifieke kennis en kunde Aantoonbare specifieke deskundigheid

Nadere informatie

Zorgplan van de Larense Montessorischool

Zorgplan van de Larense Montessorischool Zorgplan van de Larense Montessorischool Vooraf Het zorgplan van de Larense Montessorischool beschrijft de zorgstructuur van de school. Het doel is ervoor te zorgen dat problemen van leerlingen zo vroeg

Nadere informatie

zorgplan Zorg op maat op obs de Julianaschool

zorgplan Zorg op maat op obs de Julianaschool Zorgplan zorgplan Zorg op maat op Dorpsstraat 32 7218 AH ALMEN T 0575 43 16 22 E info@julianaschoolalmen.nl I www.julianaschoolalmen.nl 2010-2011 Inhoud 1 Inleiding 3 2. Leerlingenzorg op groepsniveau

Nadere informatie

2015-2016. Samenvatting Ondersteuningsprofiel Passend Onderwijs. Nassauschool Groningen

2015-2016. Samenvatting Ondersteuningsprofiel Passend Onderwijs. Nassauschool Groningen 2015-2016 Samenvatting Ondersteuningsprofiel Passend Onderwijs Inhoudsopgave 1. Visie op Passend Onderwijs. 2 2. Ambitieniveau Nassauschool.. 2 3. Het toelatingsbeleid van de Nassauschool 4 4. Ondersteuning

Nadere informatie

ALGEMENE INFORMATIEBROCHURE

ALGEMENE INFORMATIEBROCHURE ALGEMENE INFORMATIEBROCHURE Educonnect informatiebrochure Pagina 1 Inhoudsopgave algemene informatiebrochure Educonnect Educonnect - pagina 3. De SCSOG Het aanbod van Educonnect De kern van Educonnect

Nadere informatie

Samen voor kinderen 20-2-2014. Agenda. Ondersteuningsplan SWV PO 30 07. Wat betekent Passend Onderwijs voor mij? 1. Passend Onderwijs algemeen

Samen voor kinderen 20-2-2014. Agenda. Ondersteuningsplan SWV PO 30 07. Wat betekent Passend Onderwijs voor mij? 1. Passend Onderwijs algemeen Wat betekent Passend Onderwijs voor mij? Samen op weg... Agenda 1. Passend Onderwijs algemeen Ouders School 2. Onderwijs in Best 3. Onderwijs op deze school Kind 4. Gedeelde verantwoordelijkheid Passend

Nadere informatie

Passend onderwijs Bergen,Gennep en Mook Informatie voor alle ouders

Passend onderwijs Bergen,Gennep en Mook Informatie voor alle ouders Passend onderwijs Bergen,Gennep en Mook Informatie voor alle ouders Inhoudsopgave: Inleiding Hoofdstuk 1 Passend onderwijs in een notendop Hoofdstuk 2 Het ondersteuningsprofiel Hoofdstuk 3 Aanmelden Hoofdstuk

Nadere informatie

ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET VIERJAARLIJKS BEZOEK OP BASISSCHOOL ROALD DAHL

ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET VIERJAARLIJKS BEZOEK OP BASISSCHOOL ROALD DAHL RAPPORT ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET VIERJAARLIJKS BEZOEK OP BASISSCHOOL ROALD DAHL Plaats : Sint-Michielsgestel BRIN-nummer : 04TH Onderzoeksnummer : 119077 Datum schoolbezoek : 9 Rapport vastgesteld

Nadere informatie

Hoe volgt en begeleidt Montessori-Zuid de leerlingen?

Hoe volgt en begeleidt Montessori-Zuid de leerlingen? Hoe volgt en begeleidt Montessori-Zuid de leerlingen? Opbrengstgericht onderwijs, een verzamelnaam voor het doelgericht werken aan het optimaliseren van leerlingprestaties. systeem van effectieve schoolontwikkeling

Nadere informatie

Team passend onderwijs wat is het, hoe werkt het?

Team passend onderwijs wat is het, hoe werkt het? Team passend onderwijs wat is het, hoe werkt het? werkgroep bundelen van expertise, 25 mei 2012 Aanleiding voor een team passend onderwijs Passend onderwijs betekent dat iedere leerling het onderwijs en

Nadere informatie

Masterclass Handelingsgericht Werken voor IB ers en rekenspecialisten

Masterclass Handelingsgericht Werken voor IB ers en rekenspecialisten Masterclass Handelingsgericht Werken voor IB ers en rekenspecialisten 15 september 2010 9.00 16.00 Berber Klein Henk Logtenberg & Liesbeth van Well Agenda (1) 1. Introductie 1.1: Voorstellen 1.2: Warming

Nadere informatie

Met de rugzak naar school

Met de rugzak naar school leerlinggebonden F I N A N C I E R I N G Publicatie van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen Productie directie Voorlichting, Leo Wijnhoven Vormgeving Maarten Balyon, grafische vormgeving,

Nadere informatie

Criteria voor de toelaatbaarheidsverklaring speciaal basisonderwijs en speciaal onderwijs cluster 3 en 4 1

Criteria voor de toelaatbaarheidsverklaring speciaal basisonderwijs en speciaal onderwijs cluster 3 en 4 1 Criteria voor de toelaatbaarheidsverklaring speciaal basisonderwijs en speciaal onderwijs cluster 3 en 4 1 Inleiding De scholen in een samenwerkingsverband stellen minstens eenmaal in de vier jaar een

Nadere informatie

PROTOCOLLEN. Stappenplan t.a.v. doubleren Bij de besluitvorming over een doublure worden de volgende stappen genomen:

PROTOCOLLEN. Stappenplan t.a.v. doubleren Bij de besluitvorming over een doublure worden de volgende stappen genomen: Doel van dit protocol Kan een kind overgaan naar een volgende groep of blijft het zitten? Met dit protocol willen we ouders informeren hoe wij als school omgaan met de beslissing om een leerling al dan

Nadere informatie

Toelatingsbeleid in het kader van de zorgverbreding.

Toelatingsbeleid in het kader van de zorgverbreding. Toelatingsbeleid in het kader van de zorgverbreding. 1. Inleiding Het bevoegd gezag van een basisschool beslist over de toelating van een leerling en heeft daarvoor de directeur van de school gemandateerd.

Nadere informatie

Meer informatie over de zorg voor kwaliteit kunt u lezen in het document ondersteuningsprofiel bs. St. Jozef Elsloo

Meer informatie over de zorg voor kwaliteit kunt u lezen in het document ondersteuningsprofiel bs. St. Jozef Elsloo Zorgverbreding Verbreding van de zorg betekent dat nog beter moet worden uitgezocht wat een kind wel en niet kan. Hoe kan ik als onderwijsgevende de stof zo aanbieden dat het kind het wel begrijpt? De

Nadere informatie

Doel Het verzamelen, noteren en bewaren van de belangrijke gegevens van de leerlingen op een eenduidige wijze om de doorgaande lijn te bewaken.

Doel Het verzamelen, noteren en bewaren van de belangrijke gegevens van de leerlingen op een eenduidige wijze om de doorgaande lijn te bewaken. Ontwikkelingslijn: Planningssysteem Ontwikkelingsveld 1: Leerlingenadministratie Eigenaren: Marian Brands en Lidy Meyer Doel Het verzamelen, noteren en bewaren van de belangrijke gegevens van de leerlingen

Nadere informatie

SCHOOL ONDERSTEUNINGS PROFIEL

SCHOOL ONDERSTEUNINGS PROFIEL Met het Schoolondersteuningsprofiel worden de volgende onderdelen in beeld gebracht (zie kader): Specifieke kennis en kunde Aantoonbare specifieke deskundigheid Extra ondersteuning ism externe partners

Nadere informatie

Procedure Aanvraag TLV

Procedure Aanvraag TLV Procedure plaatsing leerlingen Voortgezet Speciaal Onderwijs (VSO) / Aanvraag Toelaatbaarheidsverklaring (TLV) VSO Voor het afgeven van een TLV, zodat de leerling toelaatbaar is tot het VSO, kent het samenwerkingsverband

Nadere informatie

Passend onderwijs Voorblad 1: Foto Typ hier de titel

Passend onderwijs Voorblad 1: Foto Typ hier de titel Passend onderwijs Voorblad 1: Foto Typ hier de titel Opbouw presentatie Voorblad 2: Watermerk Typ hier de titel Voorblad 2: Watermerk Typ hier de titel Waarom passend onderwijs? Minder thuiszitters. Meer

Nadere informatie

Preventieve Ambulante Begeleiding

Preventieve Ambulante Begeleiding Preventieve Ambulante Begeleiding 1. Wat is Preventieve Ambulante Begeleiding Preventieve Ambulante Begeleiding is een kortdurende dienstverlening in de vorm van ondersteuning en advisering door een ambulant

Nadere informatie

Werkgroep: Doubleren en versnellen versie 19-03-2012

Werkgroep: Doubleren en versnellen versie 19-03-2012 Werkgroep: Doubleren en versnellen versie 19-03-2012 Inleiding: Binnen het SPOM is een projectgroep opgericht met als opdracht het opstellen van een adviserende notitie met daarin een besliswijzer voor

Nadere informatie

Samenwerkingsverbanden

Samenwerkingsverbanden Samenwerkingsverbanden SWV Primair onderwijs (Samenwerkende schoolbesturen primair onderwijs) SWV voortgezet onderwijs (Samenwerkende schoolbesturen voortgezet onderwijs Regionale Expertise Centra/Clusters

Nadere informatie

katholieke jenaplan basisschool de Zevensprong Aanmeldingsprocedure

katholieke jenaplan basisschool de Zevensprong Aanmeldingsprocedure Aanmeldingsprocedure Inleiding: De zevensprong heeft als doelstelling goed onderwijs te bieden in een veilige (leer)omgeving aan kinderen vanuit de Jenaplan principes. Daarbij wordt als vanzelfsprekend

Nadere informatie

Zorgplan. Divi Divi School. Prinsenlaan 3, Curaçao

Zorgplan. Divi Divi School. Prinsenlaan 3, Curaçao Zorgplan Divi Divi School Prinsenlaan 3, Curaçao Inhoudsopgave Inleiding blz. 02 Leeswijzer Onze visie op zorg blz. 03 Zorgleerling blz. 03 Taakomschrijving blz. 04 Taakomschrijving directie m.b.t. zorgverbreding

Nadere informatie

Doel Het verzamelen, noteren en bewaren van de belangrijke gegevens van de leerlingen op een eenduidige wijze om de doorgaande lijn te bewaken.

Doel Het verzamelen, noteren en bewaren van de belangrijke gegevens van de leerlingen op een eenduidige wijze om de doorgaande lijn te bewaken. Ontwikkelingslijn: Planningssysteem Ontwikkelingsveld 1: Leerlingenadministratie Eigenaren: Anja van Manen en Marian Brands Doel Het verzamelen, noteren en bewaren van de belangrijke gegevens van de leerlingen

Nadere informatie

Passend onderwijs Wat is passend onderwijs? Waarom wordt passend onderwijs ingevoerd?

Passend onderwijs Wat is passend onderwijs? Waarom wordt passend onderwijs ingevoerd? Passend onderwijs Wat is passend onderwijs? Elk kind heeft recht op goed onderwijs. Ook kinderen die extra ondersteuning nodig hebben. Het kabinet wil dat zoveel mogelijk kinderen naar een gewone school

Nadere informatie

Checklist bij 'Een doorgaande lijn PO - VO voor hoogbegaafde leerlingen'

Checklist bij 'Een doorgaande lijn PO - VO voor hoogbegaafde leerlingen' Checklist bij 'Een doorgaande lijn PO - VO voor hoogbegaafde leerlingen' 3.1 Het management Op managementniveau worden zeven standaarden onderscheiden, die elk een aantal indicatoren omvatten. Na het scoren

Nadere informatie

PCBS De Schalm Zorgplan PCOAZ

PCBS De Schalm Zorgplan PCOAZ PCBS De Schalm Zorgplan PCOAZ Zwijndrecht Alblasserdam 07-01-2011 Inhoud: 1. Handelingsgericht werken blz. 3 2. Groepsoverzicht blz. 5 3. Groepsplan blz. 5 4. Groepsbespreking blz.6 5. Leerlingbespreking

Nadere informatie

FUNCTIEBESCHRIJVING. Werkzaamheden

FUNCTIEBESCHRIJVING. Werkzaamheden Leraar basisonderwijs LA Functiewaardering: 33333 33333 33 33 Salarisschaal: LA Werkterrein: Onderwijsproces > Leraren Activiteiten: Beleids en bedrijfsvoeringsondersteunende werkzaamheden, overdragen

Nadere informatie

Afkorting en uitleg begrippen Passend Onderwijs. Kernbegrippen

Afkorting en uitleg begrippen Passend Onderwijs. Kernbegrippen Afkorting en uitleg begrippen Passend Onderwijs Kernbegrippen Passend Onderwijs (PaOn) Het zorgdragen voor een passend onderwijsaanbod aan zowel leerlingen die extra zorg nodig hebben als leerlingen die

Nadere informatie

De Zorgstructuur van de Wiekslag. Schooljaar

De Zorgstructuur van de Wiekslag. Schooljaar De Zorgstruct van de Wiekslag Schooljaar 2016-2017 1 Zorgschema. Werken met het zorgmodel binnen de Wiekslag. Uitgangspunten: Er wordt handelingsgericht gewerkt wat o.a. inhoudt dat er gedifferentieerde

Nadere informatie

Bijeenkomst 1 Maatwerktraject onderwijskundig begeleider

Bijeenkomst 1 Maatwerktraject onderwijskundig begeleider Bijeenkomst 1 Maatwerktraject onderwijskundig begeleider Opbrengst-en handelingsgericht werken Ad Kappen, Gerdie Deterd Oude Weme Programma 16.00 16.15 17.30 17.45 18.30 20.30 opening Marielle lezing ogw

Nadere informatie

Schoolondersteuningsprofiel

Schoolondersteuningsprofiel Schoolondersteuningsprofiel samenwerkingsverband primair onderwijs Inhoudsopgave Inleiding 3 1. 4 2. Missie en Visie 4 3. ondersteuning 5 4. Wat kan de 6 4.1 Regionale afspraken minimaal te bieden ondersteuning

Nadere informatie

Mijn kind gaat naar school en dan..? Welk zorgaanbod mag ik verwachten?

Mijn kind gaat naar school en dan..? Welk zorgaanbod mag ik verwachten? Mijn kind gaat naar school en dan..? Welk zorgaanbod mag ik verwachten? Kern van het onderwijs: team en ouders zijn belangrijke partners in de totale ontwikkeling van een kind. De groepsleerkracht verzorgt

Nadere informatie

e.o. I Leerkracht LB Intern Auteur M. van Ommeren 5616 RM Eindhoven 58VBA4382

e.o. I Leerkracht LB Intern Auteur M. van Ommeren 5616 RM Eindhoven 58VBA4382 e.o. Intern I Leerkracht LB Auteur M. van Ommeren 5616 RM Eindhoven 58VBA4382 Functienaam Organisatie Salarisschaal lndelingsniveau FUWASYS-advies Werkterrein Activiteiten Kenmerkscores Somscore Datum

Nadere informatie

Presentatie Zorgplan Aanpassingen volgen in 2014 met de invoering van passend onderwijs en de nieuwe indeling van WSNS.

Presentatie Zorgplan Aanpassingen volgen in 2014 met de invoering van passend onderwijs en de nieuwe indeling van WSNS. Presentatie Zorgplan 2013-2017 Aanpassingen volgen in 2014 met de invoering van passend onderwijs en de nieuwe indeling van WSNS. Inhoud presentatie Uitgangspunten Zorgniveaus / Stappenplan intern begeleider

Nadere informatie

ZORGPLAN 2010-2014. uitvoeringsplan 2012-2013. Samenwerkingsverband WSNS. Zuidwest Utrecht (21.02) Vaststelling. Datum: Voorzitter

ZORGPLAN 2010-2014. uitvoeringsplan 2012-2013. Samenwerkingsverband WSNS. Zuidwest Utrecht (21.02) Vaststelling. Datum: Voorzitter ZORGPLAN 2010-2014 uitvoeringsplan 2012-2013 Samenwerkingsverband WSNS Zuidwest Utrecht (21.02) Vaststelling Datum: Voorzitter INHOUD Inleiding Meerjarenbeleid 2010-2014 en tijdpad 1. Opdrachten passend

Nadere informatie

Stappenplan grensoverschrijdend gedrag 4 e Montessorischool de Pinksterbloem. Wat verstaan we onder grensoverschrijdend gedrag?

Stappenplan grensoverschrijdend gedrag 4 e Montessorischool de Pinksterbloem. Wat verstaan we onder grensoverschrijdend gedrag? Stappenplan grensoverschrijdend gedrag 4 e Montessorischool de Pinksterbloem Wat verstaan we onder grensoverschrijdend gedrag? Fysieke agressie of geweld: Het uitoefenen van elke vorm van feitelijk geweld

Nadere informatie