Informatie voor duurzaam inkopen van. Schuldhulpverlening. Datum: 20 mei 2010

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Informatie voor duurzaam inkopen van. Schuldhulpverlening. Datum: 20 mei 2010"

Transcriptie

1 Informatie voor duurzaam inkopen van Schuldhulpverlening Datum: 20 mei 2010

2 Colofon Dit document voor duurzaam inkopen is ontwikkeld door NL Milieu en Leefomgeving in opdracht van het Ministerie van VROM. Meer informatie tel , en

3 Inhoudsopgave 1 Inleiding Afbakening van de productgroep Beleid en markt Duurzaamheid en inkoop Duurzaamheidsaspecten Duurzaamheid in het inkoopproces Bronnen en relevante informatie

4 1 Inleiding Let op!: Dit document wordt niet geactualiseerd. Het document is gebaseerd op onderzoek uitgevoerd in de periode en kan verouderde informatie bevatten. Dit document bevat achtergrondinformatie voor het verduurzamen van een inkoop die valt binnen de productgroep Schuldhulpverlening. Benutting van deze informatie is niet vereist voor het streven naar een bepaald percentage duurzaam inkopen, die de (semi-) overheden zichzelf hebben opgelegd. Het ministerie van VROM heeft voor deze productgroep geen milieucriteria vastgesteld voor duurzaam inkopen.. De reden hiervoor is dat de duurzaamheidsimpact van deze productgroep gering is. Sociale criteria zijn wel van toepassing op deze productgroep. Informatie hierover is niet opgenomen in dit document. Daarvoor kunt u terecht op de website van VROM, Afbakening van de productgroep De productgroep Schuldhulpverlening omvat de dienstverlening door gemeenten, in het kader van hun verantwoordelijkheid voor het uitvoeren van Integrale Schuldhulpverlening. De dienstverlening bestaat uit het bieden van hulp aan personen (burgers van die gemeenten) met een problematische schuld. Preventieve schuldhulpverleningsmaatregelen zijn erg belangrijk om te voorkomen dat burgers problematische schulden opbouwen. Hiermee worden tevens de nadelige sociaal-economische effecten van schulden voorkomen. Schuldhulpverlening heeft een relatie met ander sociaal beleid, zoals het armoedebeleid (minima, daklozen); het verslavingsbeleid (bijvoorbeeld alcoholen drugsbeleid); en psychosociale dienstverlening (bijvoorbeeld rouwverwerking, hulp bij het verwerken van een scheiding, slachtofferhulp en hulp aan psychiatrische patiënten). Gemeenten worden geacht door middel van integrale schuldhulpverlening het voortouw te nemen in de bestrijding van de schuld- en armoedeproblematiek. Daarbij gaat het niet alleen om het wegnemen van het financiële probleem, maar ook de oorzaken daarvan. Alle burgers met een problematische schuld kunnen zich rechtstreeks of via intermediairs tot de gemeentelijke schuldhulpverleningsorganisatie wenden. Voor een deel handelen deze organisaties de hulpvragen af. Voor het overige werken ze samen met de zorginstellingen in een gemeente. Gemeenten voeren in het kader van Schuldhulpverlening de volgende activiteiten uit, of kunnen hier externe dienstverleners voor inhuren: Preventie (budgetlessen op scholen; voorlichting in wijken; budgetscreening, preventief budgetbeheer; hulp bij invullen formulieren; incassokosten verlagen; inkomensondersteunende voorzieningen); Zorg (budgethulp en -begeleiding; budgettraining; voorlichting; schuldenregeling; schuldhulpfonds); Nazorg. Onder deze productgroep valt niet: Schuldsaneringsdiensten in het kader van de WNSP (Wet Schuldsanering Natuurlijke Personen), omdat bij faillissement de Rechtbank opdrachtgever is, en niet de gemeente; Algemeen maatschappelijk werk. 2

5 CPV-codes Om het de aanbestedende dienst gemakkelijker te maken wordt een selectie van CPV-codes gegeven die van toepassing kunnen zijn op deze productgroep. Deze selectie is niet uitputtend of compleet. Het blijft de verantwoordelijkheid van de aanbestedende dienst om zelf de juiste set van CPV-codes te verzamelen, aansluitend bij de betreffende aanbesteding. De volgende CPV-codes zijn op deze productgroep van toepassing: Gezondheidszorg en maatschappelijk werk Maatschappelijke en aanverwante diensten Maatschappelijke diensten Maatschappelijke dienstverlening waarbij geen onderdak wordt verschaft Diensten voor begeleiding en adviesverlening Diensten voor begeleiding Diensten voor adviesverlening Sociale diensten. Gerelateerde onderwerpen De productgroep Schuldhulpverlening is onder andere gerelateerd aan de volgende onderwerpen en/of productgroepen: Externe Adviesdiensten; Uitzendkrachten; Arbeidsmarktbeleid; Inburgeringstrajecten. Kijk voor meer informatie over productgroep(en) op Dit document wordt niet geactualiseerd en kan dus andere namen bevatten dan de op de website genoemde productgroepen. 1.2 Beleid en markt Beleid Wet werk en bijstand (Wwb) Zelfredzaamheid en eigen verantwoordelijkheid van burgers is een centraal uitgangspunt van de Wet werk en bijstand (Wwb) die in 2002 werd ingevoerd. Deze wet is in het leven geroepen om werk boven inkomen te realiseren. Iedere Nederlander moet zelfstandig in zijn of haar bestaan kunnen voorzien, door middel van arbeid. Lukt dat niet, dan moet de overheid (de gemeente) hem of haar ondersteunen met het zoeken naar werk. Totdat werk gevonden is, komt iemand in aanmerking voor inkomensondersteuning in de vorm van een uitkering. Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) De gemeenten zijn met de invoering van de Wmo vanaf 1 januari 2007 verantwoordelijk voor ondersteuning van burgers die niet in staat zijn maatschappelijk te participeren, ook niet met hulp van anderen. De Wmo moet ervoor zorgen dat zoveel mogelijk inwoners meedoen en dat het gebruik van professionele maatschappelijke ondersteuning (gebruik van voorzieningen) afneemt. Of in ieder geval alleen toegankelijk is voor hen die het echt nodig hebben. Zelfredzaamheid is hiermee ook in het gemeentelijke participatiebeleid een centraal uitgangspunt. 3

6 Relatie Wmo en Wwb met schuldhulpverlening Het ligt voor de hand om schuldhulpverlening in het perspectief van de Wmo en de Wwb te plaatsen en onderling af te stemmen in de uitvoering; zowel vanuit het gezichtpunt van de cliënt, de gemeente als de ketenorganisaties. De Wmo en de Wwb hebben de zorgtaak van de overheid expliciet bij de gemeenten geplaatst. Hiermee hebben gemeenten een grote maatschappelijke verantwoordelijkheid als het gaat om realiseren van een situatie waarin zoveel mogelijk burgers participeren. Het gaat hierbij om maatschappelijke participatie en participatie in de vorm van arbeid of scholing. Een problematische schuld kan een belemmering zijn om te participeren in de zin van volwaardig deelnemen aan de samenleving. Schulden kunnen ervoor zorgen dat het niet mogelijk is om inkomen te genereren, kinderen een stabiele opvoeding te geven en maatschappelijk actief te zijn. Schuldhulpverlening: het minnelijk traject Een burger met problematische schulden moet zich eerst melden bij de gemeente. Die kan hem vervolgens doorsturen naar een schuldhulpverlener die in dienst is van de gemeente, of de gemeente kan hulpverlening voor hem inhuren, zoals de gemeentelijke kredietbank, maatschappelijke dienstverlening, een Project Schuldhulpverlening of hulpverlening via de afdeling Sociale Zaken van de gemeente. In het geval van andere problemen (bijvoorbeeld verslavingen) volgt soms ook een verwijzing naar de juiste instantie om hiermee om te leren gaan. Een ondernemer met problematische schulden kan in de meeste gevallen niet terecht bij de gemeente 1. In eerste instantie zal een schuldhulpverlener proberen een minnelijk akkoord te bereiken met de schuldeisers. Dat kan op twee manieren: 1. Schuldbemiddeling: de schuldhulpverlener bepaalt, in overleg met de schuldeisers, hoeveel de schuldenaar per maand kan aflossen en welke schulden als eerst afgelost moeten worden. 2. Schuldsanering: in geval van schuldsanering leent de schuldenaar in één keer een groot bedrag van de kredietbank waarmee alle schulden worden afgelost. Vanaf dat moment kan de schuldenaar gaan beginnen met aflossen bij de kredietbank. Een minnelijk traject betekent dat een daarvoor gekwalificeerde instelling probeert om aan de schuldeisers een aanbod te doen, gebaseerd op het inkomen van de schuldenaar, waarna de rest van de schuld wordt kwijtgescholden. Volgens de gedragscode die deze instellingen moeten hanteren, mag het minnelijk traject alléén doorgang vinden als alle schuldeisers het aanbod accepteren. Vaak mislukt daardoor het minnelijk traject. Voorwaarde om te worden toegelaten tot de schuldsaneringsregeling is dat in ieder geval een reëel aanbod is gedaan. Als het niet lukt om tot een minnelijk akkoord te komen is er de mogelijkheid voor de schuldenaar om een beroep te doen op de Wsnp (zie hieronder). Wet schuldsanering natuurlijke personen (Wsnp) De Wet schuldsanering natuurlijke personen of Wsnp is een in 1998 opgestelde Nederlandse wet, die burgers een extra mogelijkheid biedt op een schuldenvrije toekomst. Een van de belangrijkste voorwaarden voor schuldsanering is, dat het minnelijk traject (zie hierboven) heeft plaatsgevonden. De schuldhulpverlener of de schuldenaar zal zelf bij de rechtbank een aanvraag voor de toepassing van de Wsnp moeten doen. De woonplaats van de schuldenaar bepaalt bij welke rechtbank dit is. De rechter zal tijdens de zitting, waarbij de schuldenaar aanwezig moet zijn, bepalen of de Wsnp wordt toegekend. Als de Wsnp van toepassing is, is dit meestal gedurende drie jaar. Als de schuldenaar zich aan de strenge regels van de Wsnp houdt, is hij na afloop van die drie jaar schuldenvrij. 1 Ondernemers met schulden kunnen onder bepaalde voorwaarden in aanmerking komen voor de Bbz-regeling (Besluit bijstandverlening zelfstandigen). Zie voor toelichting: Hwww.bbz-regeling.nlH en Hwww.schulden.nlH. Informatie voor ondernemers met schulden is ook te vinden op Hwww.svf-ondernemers.nl/ H of Hwww.mkbservicedesk.nl/658/schulden.htmH. 4

7 Achtergrond Wsnp De rechter spreekt een faillissement uit als voldoende vaststaat dat een persoon niet meer in staat is zijn schulden te betalen (het kan gaan om een natuurlijk persoon of een rechtspersoon). Een rechtspersoon (bijvoorbeeld een BV) houdt over het algemeen op te bestaan, dus de schuldeisers kunnen daar geen verhaal meer halen. Voor een natuurlijk persoon ligt dit uiteraard anders. Tenzij hij bijvoorbeeld een akkoord kan sluiten, blijft hij in principe levenslang met zijn schulden zitten en deze situatie wordt onwenselijk geacht. De wet schuldsanering natuurlijke personen tracht een oplossing te bieden door middel van een schuldsaneringsregeling. Gedragscodes Schuldhulpverlening Er zijn drie gedragscodes van de Vereniging voor Schuldhulpverlening en Sociaal Bankieren (NVVK; De Gedragscode Schuldregeling bestaat sinds 1979 en wordt breed geaccepteerd als de basis voor schuldregelingen in Nederland. De meest recente versie is in februari 2004 vastgesteld door de extra Algemene Ledenvergadering. De Gedragscode regelt onder meer het 120-dagen-model en het financieel beheer. De gedragscode is bindend voor alle NVVK leden en beschrijft de te volgen werkwijze voor alle stappen in het proces van schuldregeling. Onderdelen zijn onder meer: Definities en doelgroep; Verplichtingen van schuldregelende instelling; Wijze van beoordeling aanvraag tot schuldregeling; Te volgen stappen in proces van schuldregeling; Regeling voor betaling schuldeisers; Melding en registratie bij Bureau Krediet Registratie; Klachtenregeling. De Gedragscode Budgetbeheer is in november 2004 ingevoerd door de Algemene Ledenvergadering. Het ledenoverzicht van NVVK toont wie volgens de Gedragscode werkt. De Gedragscode Sociale Kredietverlening is in de Algemene Ledenvergadering d.d. 31 mei 2007 vastgesteld. Het ledenoverzicht van NVVK toont wie volgens de Gedragscode werkt. Kwaliteitsnormen Schuldhulpverlening Er zijn vanaf 2008 twee verschillende vormen van kwaliteitsnormen voor de schuldhulpverlening: HKZ: Het eerste keurmerk is het HKZ-schema (2002). Het HKZ-schema Maatschappelijke dienstverlening (ISO 2000) is in 2008 herzien en heeft schuldhulpverlening erbij opgenomen. HKZ is een kwaliteitsmanagementsysteem en verplicht een organisatie te werken volgens vastgestelde kwaliteitsnormen op organisatieniveau. HKZ is gebaseerd op de internationale ISOnormen. In het HKZ-schema Maatschappelijke dienstverlening vormt schuldhulpverlening één van de onderdelen van maatschappelijke dienstverlening. Vaak wordt schuldhulpverlening in combinatie met bijvoorbeeld maatschappelijk werk aangeboden aan cliënten met schulden. NEN: De NEN norm 8048 is een kwaliteitsnorm voor schuldhulpverlening ( Het normenkader en het certificatiesysteem voor NEN 8048 is in december 2008 gereed gekomen en ingericht. Omdat het een nieuwe norm betreft, zijn er nog geen schuldhulpverleningsorganisaties of schuldhulpverleners gecertificeerd. 5

8 Achtergrond NEN-norm Schuldhulpverlening De maatschappelijke kosten van schulden zijn vaak hoog: armoede, sociale uitsluiting, huisuitzetting, onverzekerdheid, afsluiting gas/licht. Bij kwalitatief goede schuldhulpverlening is alleen plaats voor bonafide partijen die zowel het vertrouwen verdienen van de schuldenaar als van de schuldeiser. In die context ondersteunt het kabinet het traject van vrijwillige certificering voor schuldhulpverleners. In februari 2007 hebben belanghebbende partijen uit de schuldhulpverleningssector besloten om deze zelfregulering vorm te geven door middel van de instrumenten normalisatie en certificatie. Dit initiatief werd ondersteund door het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. NEN 8048 is opgesteld door de normcommissie Schuldhulpverlening. Hierin hebben de volgende partijen geparticipeerd: Algemene Nederlandse Vereniging voor Schuldenproblematiek (ANVS) Coöperatieve Vereniging SVF Nederland MOgroep Welzijn & Maatschappelijke Dienstverlening (MOgroep W&MD) Nederlandse Vereniging van Banken (NVB) Nederlandse Vereniging voor Volkskrediet (NVVK) PLANgroep B.V. Raad voor Rechtsbijstand Stichting Modus Vivendi Talenter Training BV Vereniging voor leidinggevenden bij gemeentelijke organisaties op het terrein van Werk, Inkomen en Zorg (Divosa) Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) De NEN-norm voor Schuldhulpverlening bestaat uit een viertal deelnormen: Deel 1, NEN :2008 Eisen aan schuldhulpverleningsorganisaties Deel 2, NEN :2008 Certificatieschema voor schuldhulpverleningsorganisaties Deel 3, NEN :2008 Eisen aan schuldhulpverleners; Deel 4, NEN :2008 Certificatieschema voor schuldhulpverleners Organisaties en personen kunnen zich laten certificeren met behulp van de eisen die in NEN en NEN zijn vastgelegd. De certificatie wordt uitgevoerd door certificatieinstellingen (CI's) die door de Raad voor Accreditatie zijn geaccrediteerd. De Raad voor Accreditatie houdt toezicht op de onpartijdigheid en deskundigheid van de certificatie-instelling. De HKZ- en NEN-schema s zijn op elkaar afgestemd. Organisaties kunnen kiezen voor één van de schema s, of kunnen beiden gebruiken. De branche gaat ervan uit dat bonafide organisaties beide of één van de keurmerken zullen doorvoeren. Dat staat voor kwaliteit die voor iedereen duidelijk is. Voorbeelden van opleidingen en cursussen voor de schuldhulpverlener SHV Basisopleiding Budgetbegeleiding; Basisopleiding Schulhulpverlening (post MBO); Opleiding Schuldhulpverlener (post HBO); Cursus Schuldhulpverlening. 6

9 Marktschets De gemeente voert de regie voor Integrale Schuldhulpverlening en is verantwoordelijk voor de organisatie daarvan. De eindverantwoordelijkheid per gemeente ligt bij de directeuren van de sociale diensten, die zich hebben verenigd in Divosa. De gemeente kan in principe alle onderdelen van schuldhulpverlening (het zogeheten basispakket) zelf uitvoeren, en daarvoor een speciale afdeling opzetten. Voor de uitvoering maken gemeenten in de praktijk vaak gebruik van de diensten van derden, namelijk kredietbanken, andere schuldregelende instanties (ook commerciële partijen) en het Algemeen Maatschappelijk Werk. Ook andere organisaties, zoals de Reclassering, Geestelijke Gezondheidszorg en Verslavingszorg zijn betrokken bij schuldhulpverlening, met name bij de gedragsverandering van specifieke doelgroepen (preventie en nazorg). Voor een volledige lijst met relevante organisaties, zie Omvang markt Voor de productgroepen Inburgeringstrajecten, Schuldhulpverlening en Algemeen Maatschappelijk Werk werd in 2007 voor 138 miljoen euro door gemeenten ingekocht. Dit is circa 0,7% van het totale inkoopbudget van Nederlandse gemeenten. De Vereniging voor schuldhulpverlening en sociaal bankieren (NVVK) telt ongeveer 75 leden, waarvan circa 40 kredietbanken. Voor een overzicht van de leden van de NVVK, zie Daarnaast bieden zo n 50 maatschappelijk dienstverleners ook (onderdelen van) schuldhulpverlening. Variërend van voorlichting, budgetbegeleiding, budgetbeheer en budgetcoaching. Een aantal van deze dienstverleners is lid van de NVVK. Zie Inkoop van schuldhulpverleningdiensten vindt meestal plaats in de vorm van een Europese aanbesteding, en valt onder de werking van het Besluit aanbestedingsregels voor overheidsopdrachten (Bao). Schuldhulpverlening kan aangemerkt worden als een zogeheten 2Bdienst B-dienst = het verrichten van werkzaamheden als bedoeld in bijlage 2, onderdeel B van het Bao (Besluit aanbestedingsregels voor overheidsopdrachten), omvat onder meer de categorie Gezondheidszorg en maatschappelijke dienstverlening. Bron: 7

10 2 Duurzaamheid en inkoop In dit hoofdstuk vindt u de inhoudelijke afwegingen voor duurzaamheid bij de productgroep Schuldhulpverlening en algemene informatie om duurzaamheid in het inkoopproces mee te nemen. 2.1 Duurzaamheidsaspecten In hoeverre diensten verduurzaamd kunnen worden hangt af van de mate waarin de duurzaamheidimpact specifiek bepaald en beïnvloed kan worden. De meest relevante duurzaamheidsthema s 3 voor diensten zijn: mobiliteit (klimaatverandering & luchtkwaliteit) energiegebruik kantoren (klimaatverandering) sociale aspecten van de dienstverlening De duurzaamheidsimpact van diensten is sterk afhankelijk van het soort dienst dat wordt geleverd. Vaak is er geen relatie tussen de aard van de geleverde dienst en duurzaamheid. Bij schuldhulpverlening is dat echter wel het geval: de ingehuurde dienst draagt in dit geval direct bij aan de duurzaamheid van de samenleving, door bestrijding van armoede en andere sociaaleconomische neveneffecten van problematische schulden. Op deze toegevoegde duurzaamheidswaarde wordt hier verder niet ingegaan. In dit tip document concentreren we ons vooral op het beperken van de negatieve (milieugerelateerde) neveneffecten van de dienstverlening.deze hebben betrekking op: milieumanagement en/of duurzaamheidsverslag; zakelijke kilometers zoveel mogelijk beperken (vervoersplan); klimaatcompensatie en papiergebruik. Milieuaspecten De milieu-impact van externe diensten wordt grotendeels bepaald door de bedrijfsvoering van de organisatie zelf. Daarnaast vindt er zakelijke mobiliteit plaats. De bijdrage van mobiliteit aan de Nederlandse CO 2 -uitstoot groeit en de bijdrage van zakelijke dienstverleners hieraan in Nederland is substantieel. De milieueffecten van diensten hebben met name betrekking op de bijdrage aan klimaatverandering als gevolg van mobiliteit en energiegebruik in de gebouwde omgeving. De milieu-impact van de bedrijfsvoering van adviesdiensten varieert afhankelijk van bedrijfsomvang, type dienstverlening, type en omvang van kantoren en aantal en omvang van vervoersbewegingen. De rechtstreekse impact van (hulpverlenings)diensten op het milieu is relatief gezien beperkt, zeker ten opzichte van andere sectoren als industrie, logistiek en bouw. Kern van de activiteiten is de inzet van dienstverleners of adviseurs. Daarbij is sprake van vervoersbewegingen door vooral de cliënt, en in mindere mate ook door de dienstverlener. Mobiliteit Een belangrijke milieu-impact van diensten wordt veroorzaakt door mobiliteit. Mobiliteit heeft twee belangrijke milieueffecten: lokale luchtverontreiniging en klimaatverandering. Voor beide aspecten geldt dat het verkleinen van de vervoersafstand, het gebruik van alternatieve vervoersmiddelen (zoals zuinige voertuigen of openbaar vervoer) én zuiniger rijgedrag ( een lagere milieubelasting oplevert. Het niet gebruiken van motorvoertuigen is vanzelfsprekend de schoonste mobiliteitsoplossing. 3 NB: De term duurzaam wordt binnen de schuldhulpverleningssector ook vaak gebruikt om aan te duiden dat het doel is om de cliënt naar een beheersbare vermogenspositie toe te leiden en te zorgen dat deze niet terugkeert in de problematische schuldensituatie. Dit gebruik van de term duurzaam wordt in dit document niet bedoeld. 8

11 Aangezien er bij het inhuren van diensten -conform Europese aanbestedingsregels- geen invloed kan worden uitgeoefend op het soort transportmiddel dat wordt gebruikt door de adviseurs, is het niet mogelijk om voertuiggerelateerde criteria op te stellen ten aanzien van de vermindering van luchtverontreiniging of klimaatverandering. Met betrekking tot het tegengaan van klimaatverandering geldt dat de prioriteit moet worden gelegd bij het reduceren van de CO 2 - emissies (minder vervoerskilometers, alternatieve of zuinige vervoersmiddelen, zuiniger rijgedrag). De resterende CO 2 -emissies kunnen vervolgens gecompenseerd worden door middel van klimaatcompensatie. 2.2 Duurzaamheid in het inkoopproces Duurzaamheid begint met het inventariseren van de behoefte van de (interne) klant. Vervolgens speelt duurzaamheid in elke inkoopfase een rol van meer of mindere betekenis. Meer informatie over hoe duurzaamheid in het inkoopproces kan worden meegenomen is te vinden in de handleiding duurzaam inkopen Duurzame aspecten die in het inkoopproces bij de productgroep Schuldhulpverlening kunnen worden meegenomen zijn: De contacten tussen opdrachtgever (gemeente) en dienstverlener vinden grotendeels schriftelijk, elektronisch of telefonisch plaats. Mobiliteit Aan dienstverleners kan gevraagd worden om een vervoersplan voor de eigen organisatie te overleggen. In dit vervoersplan staat beschreven welke maatregelen de inschrijver neemt of heeft genomen om de milieubelasting (energieverbruik, uitstoot van CO2, NOx, fijn stof, geluidbelasting) van transport terug te dringen. Voorbeelden van maatregelen in een vervoersplan zijn: maatregelen gericht op het verminderen van het aantal vervoersbewegingen; stimuleren van alternatieven voor de auto zoals gebruik van fiets, openbaar- en collectief vervoer, carpool en vanpool; maatregelen gericht op een schoner en zuiniger rijgedrag, bijvoorbeeld door het aanbieden van een cursus het nieuwe rijden ; andere maatregelen gericht op het verminderen van de milieubelasting, bijvoorbeeld aanpassingen in het wagenpark. Voor de mobiliteit die plaatsvindt door de adviseur of dienstverlener in het kader van de opdracht: Dienstverleners kunnen gestimuleerd worden om volledige of gedeeltelijke klimaatcompensatie toe te passen op transportkilometers die ten behoeve van de opdracht worden gemaakt. 2.3 Bronnen en relevante informatie Integrale Schuldhulpverlening Handreiking voor Gemeenten en Uitvoerende Instanties. Landelijke Platform Integrale Schuldhulpverlening & Stichting Stimulansz, 2004: Integrale Schuldhulpverlening en participatiebeleid Basisingrediënten voor afstemming met de Wwb en de Wbo. MVVK, MO Groep & Divosa, 2007: Wet Schuldsanering / Jaarverslag Wsnp 2007: Informatie voor burgers over schuldhulpverlening: NEN norm voor schuldhulpverlening: Vereniging voor schuldhulpverlening en sociaal bankieren, ook voor gedragscode Schuldregeling (alleen voor NVVK leden): 9

12 Branchevereniging van ondernemers in maatschappelijke hulp- en dienstverlening. Maatschappelijke Ondernemersgroep: Offerteaanvraag voor Europese aanbesteding Schuldhulpverlening, Gemeenten Leidschendam-Voorburg en Wassenaar, Documentnummer 2008/19444; Gemeente Haarlemmermeer, Bestek Aanbesteding Schuldhulpverlening, 3 maart 2008; Bestek Schuldhulpverlening als onderdeel van een reïntegratietraject in het kader van de Wet werk en bijstand (WWB), onderhandse aanbesteding gemeente Hulst en gemeente Terneuzen, juni 2006; Vierjarenbeleidsplan Aanpak Schuldhulpverlening , gemeente Delft, voorjaar 207; 10

Informatie voor duurzaam inkopen van. Arbeidsmarktbeleid. Datum: 20 mei 2010

Informatie voor duurzaam inkopen van. Arbeidsmarktbeleid. Datum: 20 mei 2010 Informatie voor duurzaam inkopen van Arbeidsmarktbeleid Datum: 20 mei 2010 Colofon Dit document voor duurzaam inkopen is ontwikkeld door NL Milieu en Leefomgeving in opdracht van het Ministerie van VROM.

Nadere informatie

BAWI/U200800686 Lbr. 08/091

BAWI/U200800686 Lbr. 08/091 Brief aan de leden T.a.v. het college en de raad informatiecentrum tel. (070) 373 3738022 betreft Ledenraadpleging certicifering schuldhulpverlening uw kenmerk ons kenmerk BAWI/U200800686 Lbr. 08/091 bijlage(n)

Nadere informatie

Informatie voor duurzaam inkopen van. Hulp in het Huishouden. Datum: 20 mei 2010

Informatie voor duurzaam inkopen van. Hulp in het Huishouden. Datum: 20 mei 2010 Informatie voor duurzaam inkopen van Hulp in het Huishouden Datum: 20 mei 2010 Colofon Dit document voor duurzaam inkopen is ontwikkeld door NL Milieu en Leefomgeving in opdracht van het Ministerie van

Nadere informatie

Schulddienstverlening

Schulddienstverlening Schulddienstverlening Afdeling Inkomensondersteuning Eenheid Sociale Zaken en Werkgelegenheid Gemeente Zwolle Januari 2013 Regina Koudijs Inhoud presentatie Algemeen Doelgroep Hoofddoel schulddienstverlening

Nadere informatie

Notitie Schulddienstverlening

Notitie Schulddienstverlening Notitie Schulddienstverlening 2017-2020 1 Inhoud 1. Inleiding... 3 1.1 Terminologie... 3 2. Pilot Ketensamenwerking Armoedebestrijding... 4 3. Wet gemeentelijke Schuldhulpverlening (Wgs)... 4 3.1 doelstellingen...

Nadere informatie

SCHULDHULPVERLENING september 2013 1

SCHULDHULPVERLENING september 2013 1 SCHULDHULPVERLENING september 2013 1 2 Inhoudsopgave Als schulden een probleem worden... 4 Hoe vraag ik schuldhulpverlening aan? 5 Wanneer kom ik in aanmerking voor schuldhulpverlening? 5 Waaruit bestaat

Nadere informatie

U wilt uw schulden wegwerken

U wilt uw schulden wegwerken U wilt uw schulden wegwerken Wij helpen u daarbij gemeente Heumen gemeente Heumen Hebt u schulden en komt u er niet meer uit? Dan is het de hoogste tijd dat u in actie komt! Niemand kan uw geldproblemen

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Schulden, hoe kom ik ervan af? Ik kan de rekeningen niet meer betalen. Wat nu? Wat kan ik zelf doen aan mijn schulden?

Inhoudsopgave. Schulden, hoe kom ik ervan af? Ik kan de rekeningen niet meer betalen. Wat nu? Wat kan ik zelf doen aan mijn schulden? met schulden Inhoudsopgave 3 Schulden, hoe kom ik ervan af? 4 5 6 7 8 10 11 12 13 14 Ik kan de rekeningen niet meer betalen. Wat nu? Wat kan ik zelf doen aan mijn schulden? Bij wie kan ik terecht voor

Nadere informatie

Raadsnota. Raadsvergadering d.d.: 25 juni 2012 Agenda nr: Onderwerp: Wet gemeentelijke schuldhulpverlening. Aan de gemeenteraad,

Raadsnota. Raadsvergadering d.d.: 25 juni 2012 Agenda nr: Onderwerp: Wet gemeentelijke schuldhulpverlening. Aan de gemeenteraad, Raadsnota Raadsvergadering d.d.: 25 juni 2012 Agenda nr: Onderwerp: Wet gemeentelijke schuldhulpverlening Aan de gemeenteraad, 1. Doel, Samenvatting en Advies van het raadsvoorstel Met ingang van 1 juli

Nadere informatie

2513AA22XA. De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 1 A 2513 AA S GRAVENHAGE

2513AA22XA. De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 1 A 2513 AA S GRAVENHAGE > Retouradres Postbus 90801 2509 LV Den Haag De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 1 A 2513 AA S GRAVENHAGE 2513AA22XA Postbus 90801 2509 LV Den Haag Parnassusplein 5 T 070 333

Nadere informatie

Werknemers met schulden

Werknemers met schulden Steeds meer mensen hebben problematische schulden. Ook in uw bedrijf werken misschien mensen met schulden. In deze folder vindt u informatie over de ondersteuning die de gemeente Capelle aan den IJssel

Nadere informatie

Beleidsregels schuldhulpverlening gemeente Velsen 2013

Beleidsregels schuldhulpverlening gemeente Velsen 2013 Beleidsregels schuldhulpverlening gemeente Velsen 2013 Artikel 1 Begripsbepalingen In deze beleidsregels wordt verstaan onder: a. college: college van burgemeester en wethouders van Velsen; b. inwoner:

Nadere informatie

Informatie voor duurzaam inkopen van. Bankdiensten en Verzekeringen

Informatie voor duurzaam inkopen van. Bankdiensten en Verzekeringen Informatie voor duurzaam inkopen van Bankdiensten en Verzekeringen Datum: 20 mei 2010 Colofon Dit document voor duurzaam inkopen is ontwikkeld door NL Milieu en Leefomgeving in opdracht van het Ministerie

Nadere informatie

Een schuldregeling KREDIETBANK

Een schuldregeling KREDIETBANK SOZAWE Een schuldregeling KREDIETBANK De Groningse Kredietbank (GKB), onderdeel van de Een schuldregeling: hulp bij problematische schulden dienst Sociale Zaken en Werk van de gemeente Het kan gebeuren

Nadere informatie

1 Achtergronden van problematische schulden 15

1 Achtergronden van problematische schulden 15 Inhoud Studiewijzer 11 1 Achtergronden van problematische schulden 15 1.1 Schulden en de huidige samenleving 16 1.2 Trends en tendensen in de samenleving 22 1.3 Disfunctionerende (overheids)instanties

Nadere informatie

Deel I Visie op geld en schulden 25

Deel I Visie op geld en schulden 25 Voorwoord 17 Inleiding 21 Deel I Visie op geld en schulden 25 Inleiding 27 1 Geld 31 1.1 Inleiding 31 1.2 Geld als sociaal verschijnsel 31 1.3 Geld als economisch verschijnsel 33 1.4 De geschiedenis van

Nadere informatie

De Groningse Kredietbank

De Groningse Kredietbank De Groningse Kredietbank SOZAWE Belangrijke adressen Groningse Kredietbank Eendrachtskade Zuidzijde 2 Postbus 415 9700 AK Groningen Openingstijden: maandag t/m vrijdag van 09.00 17.00 uur inloopspreekuur

Nadere informatie

SCHULDHULPVERLENING april

SCHULDHULPVERLENING april SCHULDHULPVERLENING april 2016 1 2 INHOUDSOPGAVE ALS SCHULDEN EEN PROBLEEM WORDEN... 4 HOE VRAAG IK SCHULDHULPVERLENING AAN? 5 WANNEER KOM IK IN AANMERKING VOOR SCHULDHULPVERLENING? 5 WAARUIT BESTAAT SCHULDHULPVERLENING?

Nadere informatie

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten Generaal Binnenhof 1a 2513 AA 's-gravenhage W&B/B&K/03/74179

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten Generaal Binnenhof 1a 2513 AA 's-gravenhage W&B/B&K/03/74179 Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid Directie Werk en Bijstand Afdeling Beleidsinnovatie en Ketenprocessen Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten Generaal Binnenhof 1a 2513 AA 's-gravenhage

Nadere informatie

Bijlage 1: Bijzondere bijstand

Bijlage 1: Bijzondere bijstand 07.0001914 Bijlage 1: Bijzondere bijstand Individuele bijzondere bijstand Niet iedereen zal een duidelijk beeld hebben van wat bijzondere bijstand precies inhoudt. Daarom wordt hierbij een korte omschrijving

Nadere informatie

memo de gemeenteraad M.J.C. Suijker (wethouder) datum 29 november 2011

memo de gemeenteraad M.J.C. Suijker (wethouder) datum 29 november 2011 memo aan onderwerp de gemeenteraad Schuldhulpverlening van M.J.C. Suijker (wethouder) datum 29 november 2011 memo Hierbij bericht ik u, namens het college van burgemeester en wethouders, over de stand

Nadere informatie

Schuldhulpverlening voor uw werknemers

Schuldhulpverlening voor uw werknemers Schuldhulpverlening voor uw werknemers Werknemers met schulden Veel werkgevers hebben wel eens te maken met werknemers met problematische schulden. Dit kan (financiële) gevolgen hebben voor u als werkgever.

Nadere informatie

Schuldhulp- verlening

Schuldhulp- verlening Schuldhulpverlening De gemeente Nederweert kan u helpen een problematische schuldsituatie op te lossen of in de toekomst te voorkomen. Dit noemen we ook wel schuldhulpverlening. We zijn verantwoordelijk

Nadere informatie

ZELFREDZAAMHEID in Amsterdam

ZELFREDZAAMHEID in Amsterdam PROBLEMATISCHE SCHULDEN EN ZELFREDZAAMHEID in Amsterdam oktober 2013 Steeds meer mensen hebben schulden en de schulden die zij hebben zijn groter dan voorheen. In 2012 melden 11% meer mensen zich bij kredietbanken

Nadere informatie

Armoedebeleid. Welkom bij deze presentatie!

Armoedebeleid. Welkom bij deze presentatie! Armoedebeleid Welkom bij deze presentatie! Algemeen Armoede is een complex fenomeen waarin de dimensies van inkomen, gezondheid, opleiding, zelfredzaamheid en mogelijkheden tot participatie een belangrijke

Nadere informatie

Post-bachelorcursus Beschermingsbewindvoerder en beheer Aanvullende leesstof les 7

Post-bachelorcursus Beschermingsbewindvoerder en beheer Aanvullende leesstof les 7 Problematische Financiële problemen ontstaan veelal niet vanzelf. Bij problematische spelen niet alleen de financiële problemen een rol, maar het heeft ook te maken met psychosociale problemen. De psychosociale

Nadere informatie

De Wsnp-regeling. Wet. schuldsanering natuurlijke personen. IMK Intermediair, uw kennis van zaken

De Wsnp-regeling. Wet. schuldsanering natuurlijke personen. IMK Intermediair, uw kennis van zaken De Wsnp-regeling Wet schuldsanering natuurlijke personen IMK Intermediair, uw kennis van zaken Wet schuldsanering natuurlijke personen Deze folder is een uitgave van IMK Intermediair. Zij dient ter verstrekking

Nadere informatie

De Tweede Kamer der Statengeneraal t.a.v. Vaste commissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG. cc.

De Tweede Kamer der Statengeneraal t.a.v. Vaste commissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG. cc. De Tweede Kamer der Statengeneraal t.a.v. Vaste commissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG cc. Minister Verhagen Den Haag, 3 februari 2012 Ref.nr: 46.2012/JdK-dv Betreft:

Nadere informatie

Wat kan de kredietbank voor u betekenen?

Wat kan de kredietbank voor u betekenen? Wat kan de kredietbank voor u betekenen? Wat kan de Kredietbank West-Brabant voor u betekenen? De Kredietbank West-Brabant, onderdeel van de directie Sociale Zaken en Werkgelegenheid van de Gemeente Breda,

Nadere informatie

Bijlage 3 Producten 1 2 MAART 2015 1788622

Bijlage 3 Producten 1 2 MAART 2015 1788622 Gescand archih datum _ Bijlage 3 Producten 1 2 MAART 2015 1788622 De gemeente en haar partners bieden verschillende producten aan op het gebied van schuldhulpverlening: Preventie en vroegsignalering Schuldbemiddeling

Nadere informatie

Beleidsregels Integrale Schuldhulpverlening

Beleidsregels Integrale Schuldhulpverlening Beleidsregels Integrale Schuldhulpverlening Artikel 1. Begripsbepalingen In deze regeling wordt verstaan onder: college:college van burgemeester en wethouders van de gemeente Staphorst waarmee de GKB een

Nadere informatie

Aanvullende notitie op het Beleidsplan schuldhulpverlening gemeente Menterwolde

Aanvullende notitie op het Beleidsplan schuldhulpverlening gemeente Menterwolde Aanvullende notitie op het Beleidsplan schuldhulpverlening gemeente Menterwolde Inleiding Met de invoering van de Wet gemeentelijke schuldhulpverlening zijn de minnelijke schuldsanering en de wettelijke

Nadere informatie

Jaarverslag. schulddienstverlening 2013. Een goede start

Jaarverslag. schulddienstverlening 2013. Een goede start Jaarverslag schulddienstverlening 2013 Een goede start 1. Aanleiding In 2012 heeft u het beleidsplan schulddienstverlening: De kanteling van schuldhulpverlening naar schulddienstverlening vastgesteld.

Nadere informatie

Onderwerp Voortgangsrapportage nota 'Aanpak schuldhulpverlening 2007-2010'

Onderwerp Voortgangsrapportage nota 'Aanpak schuldhulpverlening 2007-2010' Publiekszaken Werk Inkomen en Zorg, Beleids- en Projectontwikkeling Aan College van B&W Afschrift aan Nota Datum 18 november Ons kenmerk 906000 Opsteller Anna Hooijenga Bijlage Onderwerp Voortgangsrapportage

Nadere informatie

De Groningse Kredietbank KREDIETBANK

De Groningse Kredietbank KREDIETBANK SOZAWE De Groningse Kredietbank KREDIETBANK De Groningse Kredietbank (GKB), onderdeel van de dienst Sociale Zaken en Werk van de gemeente Groningen, is een sociale bank. U kunt bij de GKB een lening afsluiten,

Nadere informatie

Beleidsregels Schuldhulpverlening gemeente Renkum 2012 e.v.

Beleidsregels Schuldhulpverlening gemeente Renkum 2012 e.v. Beleidsregels Schuldhulpverlening gemeente Renkum 2012 e.v. Artikel 1. Begripsbepalingen In deze beleidsregels wordt verstaan onder: a. college: het college van burgemeester en wethouders van de gemeente

Nadere informatie

Het college heeft besloten tot vaststelling van de regeling schuldhulpverlening 2017 en verder.

Het college heeft besloten tot vaststelling van de regeling schuldhulpverlening 2017 en verder. Samenvatting Het college heeft besloten tot vaststelling van de regeling schuldhulpverlening 2017 en verder. Daarnaast is besloten tot het verlenen van mandaat aan de Kredietbank Limburg voor het indienen

Nadere informatie

Datum 10 december 2014 Betreft Kamervragen van de leden Yïcel (PvdA) en Schouten (CU) over onoplosbare schulden

Datum 10 december 2014 Betreft Kamervragen van de leden Yïcel (PvdA) en Schouten (CU) over onoplosbare schulden > Retouradres Postbus 90801 2509 LV Den Haag De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 1 A 2513 AA S GRAVENHAGE 2513AA22XA Postbus 90801 2509 LV Den Haag Anna van Hannoverstraat 4

Nadere informatie

Informatie voor duurzaam inkopen van. Studie en Opleiding. Datum: 20 mei 2010

Informatie voor duurzaam inkopen van. Studie en Opleiding. Datum: 20 mei 2010 Informatie voor duurzaam inkopen van Studie en Opleiding Datum: 20 mei 2010 Colofon Dit document voor duurzaam inkopen is ontwikkeld door NL Milieu en Leefomgeving in opdracht van het Ministerie van VROM.

Nadere informatie

Bijlagen: 1. beleidsplan schuldhulpverlening

Bijlagen: 1. beleidsplan schuldhulpverlening *BI.0170008* NOTA VOOR DE RAAD Datum: 23 januari 2017 Nummer raadsnota: BI.0170008 Onderwerp: beleidsplan schuldhulpverlening 2017-2020 Portefeuillehouder: Vissers Bijlagen: 1. beleidsplan schuldhulpverlening

Nadere informatie

Naam en telefoon. Sille Dohmen 5772 Afdeling. Portefeuillehouder

Naam en telefoon. Sille Dohmen 5772 Afdeling. Portefeuillehouder Onderwerp Nieuw beleidskader Schuldhulpverlening Datum 23 februari 2016 Naam en telefoon Sille Dohmen 5772 Afdeling SMM Portefeuillehouder Kees van Geffen Schuldhulpverlening: het ondersteunen bij het

Nadere informatie

Schuldeisers kunnen kiezen

Schuldeisers kunnen kiezen Schuldeisers kunnen kiezen Welke stappen kunnen schuldeisers zetten om vorderingen te innen? Raad voor Rechtsbijstand s-hertogenbosch Bureau Wsnp (0900) 202 66 20 ( 0,10 p/m) wsnpinfo@rvr.org schuldeisers

Nadere informatie

De beleidsregels treden in werking, de dag na publicatie, 21 februari 2013.

De beleidsregels treden in werking, de dag na publicatie, 21 februari 2013. Gemeenteblad Nijmegen Jaartal / nummer 2013 / 038 Naam Beleidsregels schuldhulpverlening 2013 Publicatiedatum 20 februari 2013 Opmerkingen - Besluit van Burgemeester en Wethouders d.d. 19 februari 2013,

Nadere informatie

STARTNOTITIE Vervolgonderzoek aantal huishoudens met (risico op) problematische schulden Versie 23 mei 2005

STARTNOTITIE Vervolgonderzoek aantal huishoudens met (risico op) problematische schulden Versie 23 mei 2005 STARTNOTITIE Vervolgonderzoek aantal huishoudens met (risico op) problematische schulden Versie 23 mei 2005 Aanleiding Op 24 september 2004 heeft het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid het

Nadere informatie

Schulden overwinnen... onderneem het. Blijft u uw financiële problemen de baas? schulden overwinnen... onderneem het

Schulden overwinnen... onderneem het. Blijft u uw financiële problemen de baas? schulden overwinnen... onderneem het Schulden overwinnen... onderneem het Blijft u uw financiële problemen de baas? Raad voor Rechtsbijstand s-hertogenbosch Bureau Wsnp (0900) 202 66 20 ( 0,10 p/m) wsnpinfo@rvr.org 2 U bent ondernemer geworden

Nadere informatie

Van schuld naar schone lei

Van schuld naar schone lei Van schuld naar schone lei In Nederland hebben ruim 200.000 huishoudens te kampen met problematische schulden. Behoort u ook daartoe? Heeft u schulden die u niet kunt afbetalen? Bijvoorbeeld omdat uw inkomen

Nadere informatie

schulddienstverlening gemeente Brielle

schulddienstverlening gemeente Brielle schulddienstverlening gemeente Brielle De budgetcoach De budgetcoach kan u handige tips geven om uw inkomsten en uitgaven weer met elkaar in evenwicht te brengen. De budget adviesgesprekken zijn gratis

Nadere informatie

Beleidsplan integrale schuldhulpverlening 2012 2015

Beleidsplan integrale schuldhulpverlening 2012 2015 Beleidsplan integrale schuldhulpverlening 2012 2015 2 Inhoudsopgave 1 Inleiding... 4 2 Visie en uitgangspunten... 5 2.1 Visie 5 2.2 Uitgangspunten 5 2.3 Rolverdeling 6 3 Doelstellingen, resultaat en doorlooptijden...

Nadere informatie

De Groningse Kredietbank

De Groningse Kredietbank SOZAWE Beschermingsbewind Leningen Schuldregeling Budgetbeheer? Cursus De Groningse Kredietbank DE GRONINGSE KREDIETBANK (GKB), ONDERDEEL VAN DE DIENST SOCIALE ZAKEN EN WERK VAN DE GEMEENTE GRONINGEN,

Nadere informatie

Het college van de gemeente Geldermalsen;

Het college van de gemeente Geldermalsen; Het college van de gemeente Geldermalsen; gelet op de Wet gemeentelijke schuldhulpverlening, het raadsbesluit van 27 juni 2017 waarbij het Beleidsplan Schuldhulpverlening is vastgesteld en artikel 4:81

Nadere informatie

UIT DE SCHULDEN Wegwijs in de schuldhulpverlening

UIT DE SCHULDEN Wegwijs in de schuldhulpverlening UIT DE SCHULDEN Wegwijs in de schuldhulpverlening I wegwijs in de schuldhulpverlening I Ten geleide Dit is een publicatie van de Gemeente Roermond, sector Burgers en Samenleving, afdeling Sociale Zaken.

Nadere informatie

december Totaal behandeld

december Totaal behandeld Schuldhulpverlening In 2015 is besloten om met ingang van 2015 geen afzonderlijk jaarverslag over schuldhulpverlening op te stellen, maar de resultaten in een bijlage op te nemen bij de Marap. In 2015

Nadere informatie

Schulden in de leefwereld en de systeemwereld. Therese Steur Rotterdamse Sociale Alliantie

Schulden in de leefwereld en de systeemwereld. Therese Steur Rotterdamse Sociale Alliantie Schulden in de leefwereld en de systeemwereld Therese Steur Rotterdamse Sociale Alliantie Doorverwijzingen naar Rotterdamse Sociale Alliantie Kritische burgers die signalen opvangen van bewoners bedreigd

Nadere informatie

B E R A A D S G R O E P

B E R A A D S G R O E P Introductie Deze Beraadsgroep kent 19 deelnemers. Saskia Westerink en Jardy ten Kleij zullen informatie geven over de schuldhulpverlening in Almere. Jardy ten Kleij is de projectleider van PLANgroep Almere.

Nadere informatie

Foto: ANP/ Lex van Lieshout

Foto: ANP/ Lex van Lieshout Hulp bij schulden Foto: ANP/ Lex van Lieshout Hulp bij schulden In Nederland hebben veel huishoudens te kampen met problematische schulden. Behoort ook ú daartoe en vindt u het vervelend om hulp te vragen

Nadere informatie

Purmerend, 3. Voor welke doelgroep willen we schuldhulpverlening aanbieden?

Purmerend, 3. Voor welke doelgroep willen we schuldhulpverlening aanbieden? Agendanummer: 1109 Registratienummer: 602120 Purmerend, Aan de gemeenteraad van Purmerend, Inleiding en probleemstelling: Inleiding De beleidsinzet en de wijze van uitvoering van schuldhulpverlening moeten

Nadere informatie

Als u als (ex-)ondernemer. problematische schulden heeft. Informatie over de Wsnp voor (ex-)ondernemers

Als u als (ex-)ondernemer. problematische schulden heeft. Informatie over de Wsnp voor (ex-)ondernemers Als u als (ex-)ondernemer problematische schulden heeft Informatie over de Wsnp voor (ex-)ondernemers Inhoudsopgave Problematische schulden herkenbaar? 3 Wat is de Wsnp? 4 Hoe komt u in de Wsnp? 6 Wat

Nadere informatie

Programma 11 Sociale Zaken en Werkgelegenheid. 11.1 Wat hebben we bereikt? 11.1.1 Arbeidsmarktbeleid

Programma 11 Sociale Zaken en Werkgelegenheid. 11.1 Wat hebben we bereikt? 11.1.1 Arbeidsmarktbeleid Programma 11 Sociale Zaken en Werkgelegenheid Figuur 11 Aan het werk met Spijkenisse werkt! 11.1 Wat hebben we bereikt? 11.1.1 Arbeidsmarktbeleid Daling van het Wwb-klantenbestand (Wwb-uitkeringen, inkomensvoorzieningen

Nadere informatie

Raadsvergadering : 28 maart 2011 Agendanr. 15

Raadsvergadering : 28 maart 2011 Agendanr. 15 Raadsvergadering : 28 maart 2011 Agendanr. 15 Voorstelnr. : R 6828 Onderwerp : beleidsnotitie Schuldhulpverlening Stadskanaal, 11 maart 2011 Beslispunten Instemmen met de visie, uitgangspunten en doelen,

Nadere informatie

Beleidsplan schuldhulpverlening Een passend verhaal

Beleidsplan schuldhulpverlening Een passend verhaal Beleidsplan schuldhulpverlening 2017 2020 Een passend verhaal 1 1 Inleiding 1.1 Aanleiding voor het beleidsplan Sinds de inwerkingtreding van de Wgs op 1 juli 2012 is de zorgplicht van gemeenten op het

Nadere informatie

Beleidsplan Schuldhulpverlening Venray

Beleidsplan Schuldhulpverlening Venray Beleidsplan Schuldhulpverlening Venray 2012-2015 Februari 2012 1 Inhoudsopgave Aanleiding p. 3 Visie p. 3 Doelen p. 3 Wat willen we bereiken en hoe willen we dit bereiken p. 3 Financiële dekking en risico

Nadere informatie

INHOUDSOPGAVE 1. LEESWIJZER SAMENVATTING DOELSTELLINGEN EN KWALITEITSBORGING DE WET GEMEENTELIJKE SCHULDHULPVERLENING...

INHOUDSOPGAVE 1. LEESWIJZER SAMENVATTING DOELSTELLINGEN EN KWALITEITSBORGING DE WET GEMEENTELIJKE SCHULDHULPVERLENING... INHOUDSOPGAVE 1. LEESWIJZER... 2 2. SAMENVATTING... 2 3. DOELSTELLINGEN EN KWALITEITSBORGING... 4 4. DE WET GEMEENTELIJKE SCHULDHULPVERLENING... 4 4.1 Integrale aanpak... 4 4.2 Termijnen... 4 4.3 Doelen

Nadere informatie

Als u als (ex-)ondernemer. problematische schulden heeft. Informatie over de Wsnp voor (ex-)ondernemers

Als u als (ex-)ondernemer. problematische schulden heeft. Informatie over de Wsnp voor (ex-)ondernemers Als u als (ex-)ondernemer problematische schulden heeft Informatie over de Wsnp voor (ex-)ondernemers Inhoudsopgave Problematische schulden herkenbaar? 3 Wat is de Wsnp? 4 Hoe komt u in de Wsnp? 6 Wat

Nadere informatie

Schulden oplossen met de Wsnp

Schulden oplossen met de Wsnp Schulden oplossen met de Wsnp Informatie over schuldsanering bij problematische schulden Inhoudsopgave Problematische schulden herkenbaar? 3 Wat is de Wsnp? 4 Hoe komt u in de Wsnp? 5 Wat doet de bewindvoerder?

Nadere informatie

Bijlage 1. Startnotitie wettelijk kader minnelijke schuldhulpverlening

Bijlage 1. Startnotitie wettelijk kader minnelijke schuldhulpverlening Bijlage 1 Startnotitie wettelijk kader minnelijke schuldhulpverlening 1. Inleiding Een belangrijk uitgangspunt van kabinetsbeleid is het voorkomen en wegnemen van drempels die participatie in gevaar brengen

Nadere informatie

De Raad voor Rechtsbijstand geeft met betrekking tot de Wsnp nog enkele andere folders uit, namelijk:

De Raad voor Rechtsbijstand geeft met betrekking tot de Wsnp nog enkele andere folders uit, namelijk: De Raad voor Rechtsbijstand geeft met betrekking tot de Wsnp nog enkele andere folders uit, namelijk: Werken aan een schuldenvrije toekomst (Deze folder geeft informatie aan schuldenaren over de mogelijkheden

Nadere informatie

Datum 4 juni 2010 Betreft Schuldhulpverlening; stand van zaken toezeggingen AO 17 december 2009

Datum 4 juni 2010 Betreft Schuldhulpverlening; stand van zaken toezeggingen AO 17 december 2009 > Retouradres Postbus 90801 2509 LV Den Haag De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 1 A 2513 AA S GRAVENHAGE 2513AA22XA Postbus 90801 2509 LV Den Haag Anna van Hannoverstraat 4

Nadere informatie

Raads informatiebrief (Sociaal-Economische pijler)

Raads informatiebrief (Sociaal-Economische pijler) gemeente Eindhoven Raadsnummer 04.R94O.OOI Inboeknummer o4toooyss Classificatienummer 43I.6oy Dossiernurnmer sp juli aoo4 Raads informatiebrief (Sociaal-Economische pijler) Betreft evaluatie en ontwikkelingen

Nadere informatie

ONS KENMERK DOORK1ESNUMMER 010-2465221

ONS KENMERK DOORK1ESNUMMER 010-2465221 gemeente Schiedam t.a.v. Leden van de Gemeenteraad Burgemeester en wethouders Postbus 1501 3100 EA Schiedam Stadskantoor Stadserf 1 3112 DZ Schiedam T 010 246 55 55 F 010 473 59 78 W www.schiedam.nl UW

Nadere informatie

BELEIDSPLAN SCHULDHULPVERLENING 2013-2016

BELEIDSPLAN SCHULDHULPVERLENING 2013-2016 BELEIDSPLAN SCHULDHULPVERLENING 2013-2016 Inhoudsopgave Inleiding 3. Samenvatting 4. Hoofdstuk 1 Visie op schuldhulpverlening 5. 1.1 Visie 5. 1.2 Doelgroep en toelatingsbeleid 5. 1.3 Integraal 6. 1.4 Eigen

Nadere informatie

Beleidsplan schuldhulpverlening 2013 2016

Beleidsplan schuldhulpverlening 2013 2016 Beleidsplan schuldhulpverlening 2013 2016 1. Inleiding...2 1.1 Korte geschiedenis van schuldhulpverlening landelijk en lokaal...2 1.2 Maatschappelijke ontwikkelingen binnen de gemeente...2 1.3 De komst

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2009 2010 24 515 Preventie en bestrijding van stille armoede en sociale uitsluiting Nr. 190 BRIEF VAN DE MINISTER VAN SOCIALE ZAKEN EN WERKGELEGENHEID Aan

Nadere informatie

Dit elektronisch gemeenteblad is een officiële uitgave van het college van de gemeente Reusel-De Mierden.

Dit elektronisch gemeenteblad is een officiële uitgave van het college van de gemeente Reusel-De Mierden. Dit elektronisch gemeenteblad is een officiële uitgave van het college van de gemeente Reusel-De Mierden www.reuseldemierden.nl/bekendmakingen Nummer : 2016-048 Datum : 29 juli 2016 Burgemeester en wethouders

Nadere informatie

2513AA22XA. De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 1 A 2513 AA S GRAVENHAGE

2513AA22XA. De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 1 A 2513 AA S GRAVENHAGE > Retouradres Postbus 90801 2509 LV Den Haag De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 1 A 2513 AA S GRAVENHAGE 2513AA22XA Postbus 90801 2509 LV Den Haag Anna van Hannoverstraat 4

Nadere informatie

SEZO.SCHULDHULPVERLENING

SEZO.SCHULDHULPVERLENING SEZO.SCHULDHULPVERLENING Overzicht in financiën Aflossen van schulden Zelfstandig verder Schuldhulpverlening SEZO is de aanbieder van Maatschappelijke Dienstverlening in Amsterdam Nieuw-West. Inwoners

Nadere informatie

Congres Sociale zekerheid in beweging

Congres Sociale zekerheid in beweging Kluwerschulinck.nl Congres Sociale zekerheid in beweging De werkwijze en succesvolle aanpak van de Kredietbank Groningen 2 1 Groningse Kredietbank (GKB) Onderdeel van de dienst Sociale Zaken en Werk van

Nadere informatie

Jaartal / nummer 2014 / 045. Naam Beleidsregels schuldhulpverlening Publicatiedatum 17 april Opmerkingen

Jaartal / nummer 2014 / 045. Naam Beleidsregels schuldhulpverlening Publicatiedatum 17 april Opmerkingen Gemeenteblad Nijmegen Jaartal / nummer 2014 / 045 Naam Beleidsregels schuldhulpverlening 2014 Publicatiedatum 17 april 2014 Opmerkingen - Vaststelling van de beleidsregels bij besluit van burgemeester

Nadere informatie

Van schuld naar schone lei; evaluatie Wet Schuldsanering natuurlijke personen

Van schuld naar schone lei; evaluatie Wet Schuldsanering natuurlijke personen Van schuld naar schone lei; evaluatie Wet Schuldsanering natuurlijke personen N. Jungmann, E. Niemeijer, M.J. ter Voert Onderzoek en beleid, nr. 190 Samenvatting Achtergrond Sinds 1 december 1998 is de

Nadere informatie

RAADSVOORSTEL EN ONTWERPBESLUIT

RAADSVOORSTEL EN ONTWERPBESLUIT v RAADSVOORSTEL EN ONTWERPBESLUIT Agendanummer 1109 Registratienummer raad 602120 Behorend bij het B&W-advies met registratienummer 602121 Moet in elk geval behandeld zijn in de raadsvergadering van de

Nadere informatie

Ontwikkelprogramma armoede gemeente Leeuwarden 2014

Ontwikkelprogramma armoede gemeente Leeuwarden 2014 Ontwikkelprogramma armoede gemeente Leeuwarden 2014 Inleiding Uit onze gemeentelijke armoedemonitor 1 blijkt dat Leeuwarden een stad is met een relatief groot armoedeprobleem. Een probleem dat nog steeds

Nadere informatie

JAARVERSLAG Uw partner in schuldhulpverlening. Gemeente Nederweert

JAARVERSLAG Uw partner in schuldhulpverlening. Gemeente Nederweert JAARVERSLAG 2013 Uw partner in schuldhulpverlening Gemeente Nederweert Inhoudsopgave Inleiding 3 1. Aanmeldingen & inzet dienstverlening 4 1.1 Aanmeldingen en aantal dossiers 4 1.2 Dienstverlening PLANgroep

Nadere informatie

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 1a 2513 AA s-gravenhage. 1. Inleiding

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 1a 2513 AA s-gravenhage. 1. Inleiding Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 1a 2513 AA s-gravenhage Postbus 90801 2509 LV Den Haag Anna van Hannoverstraat 4 Telefoon

Nadere informatie

Schulddienstverlening. (SDV) Hoe werkt dat?

Schulddienstverlening. (SDV) Hoe werkt dat? Schulddienstverlening (SDV) Hoe werkt dat? Schulddienstverlening Bestaat uit een front-, mid- en backoffice Is onderdeel van de sector Z&I Gestationeerd in Mercado vloerveld 3b Balie SDV zit in het Stadskantoor

Nadere informatie

Beleidsplan schuldhulpverlening Een passend verhaal

Beleidsplan schuldhulpverlening Een passend verhaal GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van gemeente Leudal. Nr. 183289 23 december 2016 Beleidsplan schuldhulpverlening 2017 2020 Een passend verhaal 1 Inleiding 1.1 Aanleiding voor het beleidsplan Sinds de inwerkingtreding

Nadere informatie

Beleidsplan integrale schuldhulpverlening. Barendrecht, Albrandswaard en Ridderkerk

Beleidsplan integrale schuldhulpverlening. Barendrecht, Albrandswaard en Ridderkerk Beleidsplan integrale schuldhulpverlening Barendrecht, Albrandswaard en Ridderkerk Inhoudsopgave 1. Inleiding en achtergrond 3 1.1 Schuldhulpverlening 3 1.2 Algemeen beleidskader 3 1.3.Opbouw beleidsplan

Nadere informatie

Beleidsregels Schuldhulpverlening

Beleidsregels Schuldhulpverlening Beleidsregels Schuldhulpverlening Het college van burgemeester en wethouders van Kaag en Braassem; - gezien het voorstel van 11 december 2012; - gelet op artikel 147 lid 3 van de Gemeentewet; besluit vast

Nadere informatie

Openbaar advies voor beslissing B en W

Openbaar advies voor beslissing B en W Openbaar advies voor beslissing B en W Sector Welzijn Afdeling Sociale zaken en werkgelegenheid registratienummer: 2000005437 Naam: Marcel Stoutjesdijk, toestelnummer: 928 paraaf chef/hoofd sector paraaf

Nadere informatie

PRAKTIJKGERICHTE SCHULDHULPVERLENING

PRAKTIJKGERICHTE SCHULDHULPVERLENING PRAKTIJKGERICHTE SCHULDHULPVERLENING DÉ OPLEIDING DIE DE THEORIE DIRECT TOEPASBAAR MAAKT IN DE PRAKTIJK EN DE PRAKTIJK RUIMSCHOOTS AAN BOD LAAT KOMEN IN DE THEORIE. GiB training en advies heeft de opleiding

Nadere informatie

Scan nummer 1 van 2 - Scanpagina 1 van 5

Scan nummer 1 van 2 - Scanpagina 1 van 5 J,,$ Openbaar advies B en W afdeling sociale zaken en werkgelegenheid MMOGLLJID eerste stad aan de waterweg registratienummer 2009-1358 opsteller advies Yvonne Pieete telefoonnummer 01QJùb1516 q.,.. a

Nadere informatie

De gemeente Haarlem, krachtens volmacht vertegenwoordigd door de heer E.H.L. Dorscheidt, hierna te noemen: Opdrachtnemer de gemeente Haarlem,

De gemeente Haarlem, krachtens volmacht vertegenwoordigd door de heer E.H.L. Dorscheidt, hierna te noemen: Opdrachtnemer de gemeente Haarlem, Dienstverleningsovereenkomst Schulddienstverlening tussen de gemeente Bloemendaal, Haarlemmerliede en Spaarnwoude en Heemstede enerzijds en de gemeente Haarlem anderzijds Partijen: De gemeente Haarlem,

Nadere informatie

Beleidsregel toelating tot de schuldhulpverlening

Beleidsregel toelating tot de schuldhulpverlening Beleidsregel toelating tot de schuldhulpverlening Artikel 1. Begripsbepalingen 1. In deze beleidsregel wordt verstaan onder: a. aflossingscapaciteit: het bedrag dat de schuldenaar dient af te dragen voor

Nadere informatie

BELEIDSPLAN GEMEENTELIJKE SCHULDHULPVERLENING ONDERBANKEN 2012-2015.

BELEIDSPLAN GEMEENTELIJKE SCHULDHULPVERLENING ONDERBANKEN 2012-2015. BELEIDSPLAN GEMEENTELIJKE SCHULDHULPVERLENING ONDERBANKEN 2012-2015. 1. Aanleiding. De Wet gemeentelijke schuldhulpverlening (Wgs) treedt per 1 juli 2012 in werking, met uitzondering van artikel 5 en 11.

Nadere informatie

behandeld door Mevr. J.A. Beerens e-mail sbeerens@waalwijk.nl

behandeld door Mevr. J.A. Beerens e-mail sbeerens@waalwijk.nl SGP-fractie Zuidhollandsedijk 44 5161 HL SPRANG-CAPELLE ons kenmerk Z14-011266 uw schrijven behandeld door Mevr. J.A. Beerens e-mail sbeerens@waalwijk.nl uw kenmerk telefoonnummer 0416 683593 verzonden

Nadere informatie

Samenvatting... 3 Inleiding... 5

Samenvatting... 3 Inleiding... 5 Beleidsplan schuldhulpverlening 2012-2014 Inhoudsopgave Samenvatting... 3 Inleiding... 5 Hoofdstuk 1 De Wet gemeentelijke schuldhulpverlening... 7 1.1 Achtergrond van de wet... 7 1.2 Beleidsplan Schuldhulpverlening...

Nadere informatie

Beleidsregel toelating tot de schuldhulpverlening 2017

Beleidsregel toelating tot de schuldhulpverlening 2017 Beleidsregel toelating tot de schuldhulpverlening 2017 Artikel 1. Begripsbepalingen 1. In deze beleidsregel wordt verstaan onder: a. aflossingscapaciteit: het bedrag dat de schuldenaar dient af te dragen

Nadere informatie

De bewindvoerder. Het verschil tussen bewindvoering Wsnp en beschermingsbewind

De bewindvoerder. Het verschil tussen bewindvoering Wsnp en beschermingsbewind De bewindvoerder Het verschil tussen bewindvoering Wsnp en beschermingsbewind Bewindvoering algemeen In de schuldhulpverlening wordt vaak gesproken over bewindvoering. Maar wat houdt dit in? En soms wordt

Nadere informatie

BELEIDSNOTITIE "SCHULDHULPVERLENING IN DE GEMEENTE DEN HELDER SAMEN DOEN"

BELEIDSNOTITIE SCHULDHULPVERLENING IN DE GEMEENTE DEN HELDER SAMEN DOEN Stuknummer: bl07.00408 BELEIDSNOTITIE "SCHULDHULPVERLENING IN DE GEMEENTE DEN HELDER IS SAMEN DOEN" Inhoudsopgave 2 Hoofdstuk 1 Inleiding 4 1.1. Conferentie schuldhulpverlening 4 1.2. Probleemstelling

Nadere informatie

Plan Schuldhulpverlening Gemeente Waalwijk

Plan Schuldhulpverlening Gemeente Waalwijk Plan Schuldhulpverlening Gemeente Waalwijk 2012 2015-0 - Inleiding Het hebben van (problematische) schulden vormt een belemmering voor participatie. Het oplossen of voorkomen van schulden is daarom van

Nadere informatie

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 1a 2513 AA s-gravenhage B&GA/IW/03/50119. 1. Inleiding

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 1a 2513 AA s-gravenhage B&GA/IW/03/50119. 1. Inleiding Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 1a 2513 AA s-gravenhage Postbus 90801 2509 LV Den Haag Anna van Hannoverstraat 4 Telefoon

Nadere informatie

Plan Schuldhulpverlening Gemeente Waalwijk

Plan Schuldhulpverlening Gemeente Waalwijk GEWIJZIGD Plan Schuldhulpverlening Gemeente Waalwijk 2012 2015-0 - Inleiding Het hebben van (problematische) schulden vormt een belemmering voor participatie. Het oplossen of voorkomen van schulden is

Nadere informatie