AFM: branchebrede controles bij tussenpersonen AFM: Dienstverleningsdocument per 1 juli Belastingdienst: successierecht bij turbotestament

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "AFM: branchebrede controles bij tussenpersonen AFM: Dienstverleningsdocument per 1 juli Belastingdienst: successierecht bij turbotestament"

Transcriptie

1 AFM: self assessment 2008 AFM: branchebrede controles bij tussenpersonen AFM: Dienstverleningsdocument per 1 juli Belastingdienst: successierecht bij turbotestament Belastingdienst: Helpdesk Intermediairs Den Haag: Sociale verzekeringen per 1 juli 2009 Den Haag: Bgfo II uitgesteld Den Haag: Wijziging Wft Wft: Nieuwe dispensatieregeling Wft diploma s NHG: veranderingen ZorgFlitsen SchadeFlitsen LevenFlitsen HypotheekFlitsen CommunicatieFlitsen Redactie voor financiële professionals AFM: self assessment 2008 De AFM is tevreden over het self assessment voor financieel dienstverleners Slechts 3% heeft het self assessment niet ingevuld (2006: 7%). Zij kunnen tegenmaatregelen verwachten. In de terugkoppeling kreeg de helft 1 tot 3 verbeterpunten en ruim 40% kreeg 4 of meer verbeterpunten om door te voeren. 6% van de dienstverleners kreeg helemaal geen verbeterpunten. Uitkomsten: hypotheekadvies: het overgrote deel van de bemiddelaars neemt de belangrijke klantgegevens mee in een hypotheekadvies, maar er is nog een slag te maken; impactvolle producten: ruim de helft van de bemiddelaars zegt dat hun feitelijk leidinggevende(n) vóór het uitbrengen van het advies over impactvolle producten alle advieswerkzaamheden van de medewerkers controleren op volledigheid en juistheid (2006: 26%);. hypotheken en consumptief krediet: de deskundigheid schiet bij menig bemiddelaar tekort en veel feitelijk leidinggevenden missen de vereiste diploma s. consumptief krediet: bij het adviseren in consumptief krediet geeft 20% van de bemiddelaars aan het helemaal van de geldverschaffer af te laten hangen of de klant zijn krediet krijgt terwijl dit de verantwoordelijkheid van de bemiddelaar is; impactvolle producten: 5% van de bemiddelaars informeert de klant niet over de overwegingen voor het advies bij een impactvol product, 28% van de bemiddelaars informeert de klant hierover alleen mondeling, terwijl een schriftelijke verantwoording de voorkeur geniet.

2 AFM: branchebrede controles bij tussenpersonen Sinds kort bezoekt de AFM bemiddelaars in financiële producten om te controleren of zij de regels naleven op het gebied van vakbekwaamheid en provisietransparantie. Met die dienstverleners bespreekt en controleert de AFM ook het self assessment. De controles richten zich op een brede dwarsdoorsnede van tussenpersonen en maken deel uit van toezichtacties gericht op verbetering van de kwaliteit in de branche. Eerst is de Randstad aan de beurt, later volgen andere delen van Nederland. AFM: Dienstverleningsdocument per 1 juli Volgens de aanpassing van het BGFO van 1 januari 2009 moeten financieel dienstverleners per 1 juli 2009 een dienstverleningsdocument (dvd) hanteren. Dat dvd waarin de indicatieve beloning staat geldt alleen bij adviezen over complexe producten en hypotheken en moet vooraf overlegd worden. Sinds 1 april 2009 moeten financieel dienstverleners hun klanten bij het advies vertellen wat hun exacte beloning is. Vanaf 1 juli moeten zij ook de indicatieve beloning vooraf aan de advieswerkzaamheden melden via het dvd. Het dvd heeft als doel de klant inzicht te verschaffen in: de aard en de reikwijdte van de dienstverlening de verschillende vormen/wijzen (provisie/ fee) van de beloning de hoogte van deze beloning In de dvd moet per productsoort de beloning worden gespecificeerd. Het gaat hier om de bandbreedte waarbinnen de minimale en maximale provisiehoogte valt. Wie op feebasis werkt, geeft het uurtarief aan en een indicatie van het aantal uren dat met de dienstverlening is gemoeid. Het dvd is een informatiedocument en kan gecombineerd worden met de dienstenwijzer. Deze moet dan uitgebreid worden met een passage over de hoogte van de beloning. Wie kiest voor een aparte dvd, moet zowel de dienstenwijzer als de dvd uitreiken aan klanten die advies vragen over complexe producten en hypothecair krediet. Voor schadeklanten volstaat dan de dienstenwijzer. Op de website van de AFM staat een leidraad met tips en aanwijzingen voor de invulling van het dvd. Belastingdienst: successierecht bij turbotestament Het zogenaamde turbotestament leidt niet tot de beoogde belastingbesparing. Dat heeft de Hoge Raad geoordeeld. Een turbotestament is een soort vruchtgebruiktestament waarbij de kinderen van de erflater de erfgenamen zijn en de echtgenoot het vruchtgebruik van de nalatenschap krijgt. Die nalatenschap bestaat dan uit het aandeel van de erflater in de huwelijksgoederengemeenschap. De kinderen betalen minder successierecht dan zij zouden betalen bij verkrijging van de volle eigendom, omdat op de verkregen (blote) eigendom een vruchtgebruik drukt waardoor de waarde lager is. Als later de langstlevende echtgenoot overlijdt, eindigt diens vruchtgebruik, maar hoeven de kinderen geen successierecht te betalen over de aangroei van hun blote eigendom tot volle eigendom die daaruit volgt. Bij dat overlijden moeten zij wel successierecht betalen over de volle waarde van de nalatenschap van de langstlevende echtgenoot (de helft van de huwelijksgoederengemeenschap). Bij een turbotestament wordt de langstlevende echtgenoot verplicht om ook zijn eigen helft van de huwelijksgoederengemeenschap aan de nalatenschap toe te voegen. Hij krijgt dan vruchtgebruik van het geheel, dus van beide helften. Deze testamentvorm is erop gericht dat de kinderen bij het eerste overlijden successierecht betalen over de (blote) eigendom van het aandeel van beide ouders en bij het tweede overlijden geen successierecht hoeven te betalen.

3 De Belastingdienst vindt dat de kinderen na het tweede overlijden wél successierecht moeten betalen over de helft van de huwelijksgoederengemeenschap van de langstlevende echtgenoot. Volgens de Belastingdienst heeft de langstlevende echtgenoot zelf een vruchtgebruik op die helft gevestigd en voor dat geval bepaalt artikel 10 van de Successiewet bij wijze van fictie dat die helft tot de nalatenschap van de langstlevende echtgenoot behoort en dus bij de kinderen kan worden belast. Hierin geeft de Hoge Raad de Belastingdienst gelijk. Belastingdienst: Helpdesk Intermediairs Belastingconsulenten en intermediairs kunnen voortaan terecht bij de Helpdesk Intermediairs van de Belastingdienst. Bij deze Helpdesk beantwoorden speciaal getrainde medewerkers vragen over de status en de voortgang van de dossiers van de cliënten, algemene fiscale vragen of vragen over fiscale middelen. De gemiddelde wachttijd is minder dan 5 seconden en eventuele terugbelverzoeken voor de regiokantoren worden met voorrang behandeld. De Helpdesk Intermediairs is bereikbaar met een speciale toegangscode via de BelastingTelefoon. Den Haag: Sociale verzekeringen per 1 juli 2009 Uitkeringen als de AOW, ANW, WW, WIA, WAO en Wajong gaan per 1 juli 2009 omhoog omdat het wettelijk minimumloon stijgt van 1381,20 naar 1398,60 bruto per maand. AOW ers krijgen naast een kleine stijging ook een tegemoetkoming van 36,45 per maand. De WW, WIAen WAO uitkeringen gaan met 1,26% omhoog. Den Haag: Bgfo II uitgesteld Minister Bos van Financiën heeft de invoering van de tweede tranche van Bgfo regels uitgesteld en de reikwijdte vergroot naar betalingsbeschermers en uitvaartverzekeringen. De kostentransparantie en een bonusverbod gaan niet in per 1 juli 2009, maar per 1 januari Het uitstel heeft geen invloed op de ingangsdatum van het dvd. Den Haag: Wijziging Wft Het kabinet komt met een wetsvoorstel tot wijziging van de Wft. Het gaat hierbij om de nadere invulling en uitbreiding van de verplichte vrijstellingsmelding bij aanbiedingen van financiële producten die niet onder toezicht staan. In die gevallen moet bij de aanbieding worden vermeld dat er geen toezicht is. Deze verplichting gaat nu ook gelden voor sommige aanbiedingen van effecten (zoals aandelen en obligaties), bijvoorbeeld als het gaat om beleggingen van minimaal of aanbiedingen aan minder dan 100 personen. Ook gaan er specifieke vormvoorschriften voor een vrijstellingsmelding gelden. In het wetsvoorstel wordt ook een vrijwillig toezichtregime voor beleggingsinstellingen geïntroduceerd. Als beleggingsinstellingen hun deelnemingsrechten uitsluitend aanbieden aan bepaalde professionele beleggers ( gekwalificeerde beleggers ), dan geldt er geen vergunningplicht. Het komt voor dat buitenlandse institutionele beleggers alleen mogen investeren in beleggingsinstellingen die onder toezicht staan. Het nieuwe regime maakt het mogelijk dat beleggingsinstellingen vrijwillig onder toezicht komen te staan, ook al richten zij zich alleen op gekwalificeerde beleggers. Op die manier staan zij ook open voor de bedoelde buitenlandse institutionele beleggers. De geplande datum van inwerkingtreding van de wet is 1 januari 2010.

4 Wft: Nieuwe dispensatieregeling Wft diploma s Diploma s van vóór 1 oktober 2007 kunnen onder voorwaarden vrijstelling opleveren voor Wftdeeldiploma s. Het CDFD heeft daarvoor per 1 juni 2009 een nieuwe dispensatieregeling gepubliceerd. Vrijstelling op grond van branchediploma s: Het examen Wft Volmacht Schade, resp. Wft Volmacht Leven bestaat uit een aantal deelexamens (tentamens/toetsen). Naast de bestaande vrijstelling op grond van de A deelexamens Brand, Varia, Transport en Leven is nu ook een vrijstelling opgenomen op grond van de gelijknamige Branche examens. Voor vrijstelling is wel vereist dat het gehele branchediploma Brand, Varia, Transport of Leven is behaald vóór 1 oktober Vereist voor vrijstelling: bijhouden van PE: Het exameninstituut dat een Wft diploma afgeeft nadat voor een of meer deelexamens dispensatie is verleend, moet vooraf nagaan of alle PEverplichtingen zijn nagekomen. Met andere woorden: op het moment dat dispensatie voor een deelexamen wordt verleend, hoeft het PE certificaat bij dat examenonderdeel nog niet te zijn behaald, maar voordat het diploma wordt afgegeven moet dat PE certificaat wel zijn behaald. Begrip relevante werkervaring toegelicht: De dispensatie kan worden verkregen op basis van oude diploma s en certificaten. Als deze diploma s/certificaten zijn behaald tussen en mag het exameninstituut de dispensatie altijd verlenen. Als het diploma is behaald vóór geldt een aanvullende eis van ten minste 3 jaar relevante werkervaring tussen en Of aan deze eis is voldaan, wordt beslist door het CDFD. NHG: veranderingen NHG heeft een aantal veranderingen doorgevoerd. 1. De NHG gaat per 1 juli 2009 van naar De verhoging blijft van kracht tot 1 januari Het kabinet verwacht dat door de verhoging van de NHG banken eerder bereid zullen zijn een lening te verstrekken, omdat het rijk garant staat voor de eventuele restschuld. Meer mensen zouden daardoor een (ander) huis kunnen gaan kopen. 2. NHG biedt huishoudens met betalingsproblemen de mogelijkheid om een betalingspauze van de hypotheek mee te financieren. Huishoudens die hun woning hebben gefinancierd met NHG en die als gevolg van werkloosheid hun hypotheeklasten niet meer volledig kunnen betalen, mogen hun betalingsachterstand laten oplopen tot een bedrag van maximaal 9% van de lening. Het WEW zal voor deze betalingsachterstanden borg staan. Voorwaarde voor de toepassing van deze Woonlastenfaciliteit is dat deze huishoudens op basis van het actuele inkomen naar draagkracht blijven betalen. De Woonlastenfaciliteit kan ook worden toegepast bij betalingsproblemen als gevolg van echtscheiding, arbeidsongeschiktheid en het overlijden van de partner. 3. Het WEW staat onder voorwaarden toe dat te koop staande woningen die zijn gefinancierd met NHG tijdelijk worden verhuurd. De gemeente moet hiervoor wel toestemming geven en ook de geldgever moet ermee instemmen. 4. Bij de verstrekking van NHG voor nieuwbouwwoningen geldt per 1 juli 2009 als extra voorwaarde dat er een insolventieverzekering is. Deze geeft de woningkoper de zekerheid dat de woning adequaat wordt gerealiseerd, ook bij een eventueel faillissement van de aannemer.

5 ZorgFlitsen Klink wil eigen risico niet verhogen Minister Klink van VWS zegt dat het eigen risico in de zorgverzekering volgend jaar niet extra stijgt. Hij reageert daarmee op berichten dat hij het eigen risico van 155 fors zou verhogen. Klink wil eerst kijken naar andere besparingen, zoals op de specialistensalarissen en de uitgaven voor medicijnen. Ziekenhuis en verzekeraar mogen fuseren Volgens de commissie Verticale Integratie komen kwaliteit, bereikbaarheid en betaalbaarheid van de zorg niet in het geding door fusies tussen verzekeraars en ziekenhuizen. De commissie ziet dan ook geen bezwaren tegen dergelijke fusies. Vooral de Tweede Kamer is sceptisch over dergelijke fusies omdat de keuzevrijheid van de patiënt hierdoor in het geding zou kunnen komen. De commissie ziet dat niet zo. Minister Klink komt snel met een kabinetsstandpunt over de kwestie. Stijging zorguitgaven 2008 De zorguitgaven zijn in 2008 met 6,2% gestegen naar 79 miljard euro. De uitgaven aan ziekenhuiszorg en specialistenpraktijken stegen met 7,1%, die aan via apotheken verstrekte geneesmiddelen stegen met 1,4%. Duurder werden ook de loonkosten van de zorginstellingen en het basispakket a.g.v. de uitbreiding van de tandheelkundige zorg, geneesmiddelen, kraamzorg en ambulancevervoer. Het aandeel van de zorguitgaven in het BBP is gestegen tot 13,3%. Hardere aanpak onverzekerden Minister Klink van VWS wil het aantal van onverzekerden (2008) omlaag brengen door hen een zorgverzekering op te leggen en de zorgpremie in te houden op het salaris of de uitkering. Onverzekerden krijgen eerst een waarschuwingsbrief, waarna ze zich binnen 3 maanden moeten verzekeren. Doen ze dat niet, dan krijgen ze een boete van 300 en opnieuw 3 maanden inschrijftijd. Na nog zo n boete en periode wordt een verzekeraar toegewezen en wordt de premie ingehouden. SchadeFlitsen Grote verschillen doorlopende reisverzekeringen MoneyMagazine.nl vergeleek het basispakket van 11 doorlopende reisverzekeringen van 9 aanbieders op zowel premie als dekking. Hema blijkt de goedkoopste aanbieder te zijn. Het verschil tussen de goedkoopste en duurste aanbieder bedraagt voor een alleenstaande bijna 44 en voor een gezin 114. Het duurst voor de alleenstaande is Unigarant, een gezin is het duurst uit bij ING. De duurdere aanbieders hebben over het algemeen een uitgebreider basispakket dan de goedkopere. Ook in de basisdekking zijn er verschillen. Zo zit het onderdeel geld bij slechts 3 van de 9 aanbieders in het basispakket en het onderdeel wintersport bij slechts 2 verzekeraars, waaronder dat van de Hema. ABN Amro biedt standaard werelddekking, terwijl dit bij de overige aanbieders apart is bij te verzekeren. Ongevallen die leiden tot blijvende invaliditeit of overlijden zijn bij 4 van de 9 verzekeraars standaard gedekt. Onvoorziene of buitengewone kosten zitten bij alle aanbieders standaard in het basispakket. Dat geldt ook voor het onderdeel bagage. Politiekeurmerk passeert half miljoen Ongeveer woningen in Nederland hebben een Politiekeurmerk Veilig Wonen certificaat. Jaarlijks komen daar zo n woningen bij. Volgens het Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid (CCV) is het risico op inbraak in een woning met het keurmerk gemiddeld 78% lager dan bij woningen zonder het keurmerk. Stijging autopremie met 10%? Volgens Independer zijn premies voor autoverzekeringen dit jaar gemiddeld 10% duurder dan vorig jaar. Independer hanteert hierbij een eigen premie index. In mei 2008 lagen de premies het laagst. Het CVS en het CBS constateren het afgelopen jaar lagere premiestijgingen. AOV houders steeds ouder Ondernemers sluiten op steeds hogere leeftijd een AOV af, zo blijkt uit cijfers van het CVS. De gemiddelde leeftijd van mensen met een AOV is gestegen van 41 naar 42 jaar, terwijl het aandeel jonge verzekerden daalt. 79% van de verzekerden heeft zich zowel voor rubriek A als voor rubriek B

6 verzekerd. Zo n 18% had zich vorig jaar niet verzekerd voor rubriek A en slechts 3% had geen dekking voor rubriek B. Meer oude auto s gestolen In 2008 werden 596 auto s van 21 jaar en ouder gestolen tegen 237 in Dat meldde de Stichting Aanpak Voertuigcriminaliteit. De oudere auto s worden minder vaak teruggevonden (47,1%) dan moderne wagens (55,9%). Dieven azen vooral op de Volkswagen Golf, Opel Kadett en Opel Corsa Ruim miljard euro aan autoschades in 2008 Nederlandse automobilisten claimden in 2008 voor ruim 1 miljard aan schades (2007: 940 miljoen). Sinds 2007 stijgt de schadelast met 40 miljoen in 2007 en met ruim 60 miljoen in Volgens Focwa laten mensen eerder schade herstellen, was er veel hagelschade en stegen de prijzen van onderdelen. Het gemiddelde schadebedrag per auto steeg van (2007) tot (2008). LevenFlitsen Gebrekkige informatieverstrekking pensioenen De Ombudsman Pensioenen, Piet Keizer, heeft het afgelopen jaar 738 klachten behandeld tegen 662 in Gebrekkige informatie is de belangrijkste bron van klachten, aldus Keizer in het jaarverslag. Keizer doet ook een aantal concrete aanbevelingen. Zo vraagt hij pensioenuitvoerders eerder rente te betalen over te laat betaalde bedragen, ook al is de late betaling niet aan hen te wijten. Ook dringt hij aan op een soepele opstelling bij te late aanvragen voor een premievrije voortzetting van pensioenopbouw bij arbeidsongeschiktheid. De Ombudsman is kritisch over de efficiencyslag die veel pensioenfondsen maken en over de overdracht van administratie en dossiers tussen uitvoeringsorganisaties onderling. DNB overweegt verder ingrijpen pensioenfondsen Als de financiële markten niet verbeteren, is volgens DNB verder ingrijpen bij de pensioenfondsen nodig. De meeste pensioenfondsen hebben premieverhogingen aangekondigd, maar kennelijk is dat voor een aantal niet voldoende. Toch is de financiële positie van Nederlandse pensioenfondsen de laatste tijd sterk verbeterd, aldus Mercer. De dekkingsgraad van de meeste fondsen ligt weer rond de 100, hoewel verreweg de meeste fondsen nog onder de minimale dekkingsgraad van 105 zitten. Pensioenfondsen moeten herstelplannen toelichten Tientallen pensioenfondsen moeten DNB opheldering geven over hun herstelplan. Daarbij gaat het vooral om het rekenen met een te lage looninflatie. DNB schrijft voor dat er in de prognoses wordt gerekend met een looninflatie van minimaal 3%. Ruim de helft van de 650 pensioenfondsen moesten op 1 april een herstelplan inleveren vanwege een te lage dekkingsgraad. Pensioenfondsen moeten nog beter informeren De AFM vindt dat pensioenfondsen hun deelnemers in 2008 beter informeren dan in 2007, maar dat er nog verbeteringen nodig zijn. Vooral de tijdige verstrekking van het UPO (in 2009 uiterlijk in het 3 de kwartaal) is een aandachtspunt: één op de tien fondsen blijft in gebreke bij het verzenden van het UPO. Verkoop ORV stabiel De omzet in losse overlijdensrisicoverzekeringen toont ook dit jaar een stabiel verloop, aldus het CVS. Volgens het CVS zijn de ORV s vooral populair bij mensen die extra zekerheid willen bieden aan hun nabestaanden. Zij zouden bovendien een grote voorkeur hebben voor periodieke premiebetaling. Het aantal nieuwe ORV polissen met een periodieke betaling liet de laatste maanden van vorig jaar een stijging zien. Eenderde onbekend met partnerpensioen Volgens Pensioenkijker weet 35% van de Nederlanders tussen de 21 en 65 jaar niet wat partnerpensioen is. Ruim de helft verwacht dat na zijn of haar overlijden de partner een inkomen zal hebben van meer dan 61% van het huidige gezinsinkomen. In werkelijkheid zal bij een modaal inkomen het partnerpensioen vaak hooguit 35% van het inkomen bedragen dat de overledene daarvoor verdiende. Op staat een brochure over partnerpensioen.

7 HypotheekFlitsen Verkooptijd woningen bijna 14 maanden Het aantal bestaande woningen dat te koop staat is sinds januari 2009 met 14% toegenomen tot ruim De verkooptijd is nu 13,6 maanden. Dat meldt Woningmarktcijfers.nl. Independer geeft hypotheekadviseurs rapportcijfers Independer nodigt sitebezoekers uit om tussenpersonen een rapportcijfer te geven over de kwaliteit van de hypotheekadviezen. Een vragenlijst en een persoonlijke terugkoppeling vormen de basis van het oordeel. Independer schrijft het principe van hoor en wederhoor te zullen toepassen. De AFM juicht het initiatief in beginsel toe. AFM wil regels hypotheken aanscherpen In reactie op een enquête onder hypotheekadviseurs kondigt de AFM scherpere regels voor hypotheekverstrekking aan. Uit de enquête bleek dat ruim de helft van de hypotheekadviseurs de gedragscode van overkreditering overschrijden. Volgens de AFM kan hierdoor sprake zijn van overkreditering. De Consumentenbond is tegen een aanscherping van de gedragscode zolang niet is aangetoond dat de huidige norm tot problemen leidt. Consumenten dreigen anders onnodig beperkt te worden in hun financieringsmogelijkheden bij hun woningaankoop. De Nederlandse Vereniging van Banken benadrukt dat de gedragscode de mogelijkheid biedt van een gemotiveerde afwijking. WOZ waarde blijft gelijk De toegekende WOZ waarde van huizen zal volgend jaar gemiddeld gelijk blijven aan die van dit jaar. Dat concludeert de Waarderingskamer op basis van voorlopige cijfers van Nederlandse gemeenten. Het is voor het eerst sinds 1995 dat de WOZ waarde niet stijgt. Huizenprijzen dalen verder De prijzen van verkochte bestaande woningen waren in april 2009 gemiddeld 2,2% lager dan in april Dit is de 3 de maand op rij dat de prijzen van lager waren dan een jaar eerder. Dat blijkt uit cijfers van het CBS. Het aantal transacties was voor de 6 de maand op rij fors lager dan een jaar eerder: ruim tegenover bijna in april Hypotheekomzet daalt met 36% De hypotheekomzet in Nederland lag in het 1 ste kwartaal van dit jaar 36% lager dan in dezelfde periode 2008 en kwam uit op 14,2 miljard euro. Het aantal afgesloten hypotheken daalde eveneens met 36%. Dat blijkt uit gegevens van IG & H. Het marktaandeel van buitenlandse partijen en prijsvechters liep verder terug naar 5,2%, dat van banken steeg tot bijna 57% en dat van verzekeraars groeide naar 13,3%. DNB meldde dat de hypotheekverstrekking is teruggelopen van 6 miljard in februari 2008 naar 3,8 miljard in februari dit jaar. CommunicatieFlitsen Spamverbod per 1 oktober Het spamverbod voor bedrijven (rechtspersonen) gaat per 1 oktober in en niet per1 juli zoals eerst de bedoeling was. Vanaf 1 oktober is er dan een algeheel spamverbod in Nederland. OPTA ziet toe op het naleven ervan. Financiële bijsluiter blijft onduidelijk Volgens een onderzoek door For All Finance onder 200 marketing en communicatieprofessionals dragen financiële bijsluiters niet bij tot de begrijpelijkheid van producten. Voor de consument blijft het moeilijk inzicht te krijgen in de financiële producten, vooral door de juridische teksten in de folders of bijsluiters. Die zijn vaak onnodig ingewikkeld en te uitgebreid. Redactie voor financiële professionals De inhoud van deze Kennisbrief is samengesteld door de redactie van FTP Communicatie die dagelijks het vaknieuws verzorgt voor verzekeraars en intermediairorganisaties. Persberichten kunt u sturen naar Wilt u meer informatie over onze nieuwsservice, neem dan contact op met FTP Communicatie, telefoonnummer ,

Vijf veranderingen per 1 januari 2013

Vijf veranderingen per 1 januari 2013 Advies over financiële producten? December 2012 Vijf veranderingen per 1 januari 2013 U overweegt een financieel product aan te schaffen en daarover advies in te winnen? Dan gaan er bij de advisering van

Nadere informatie

Let op! In dit document beschrijven we wat we normaal gesproken doen en wat de gemiddelde prijs is van deze

Let op! In dit document beschrijven we wat we normaal gesproken doen en wat de gemiddelde prijs is van deze Dienstverleningsdocument Hypotheekvraag In dit document staat wat wij voor u kunnen doen. En hoeveel dat kost. Andere financiële dienstverleners hebben ook zo n document. Zo kunt u ons vergelijken met

Nadere informatie

Registratie AFM Ons kantoor is geregistreerd bij de Autoriteit Financiële Markten onder nummer 12011036.

Registratie AFM Ons kantoor is geregistreerd bij de Autoriteit Financiële Markten onder nummer 12011036. DIENSTENWIJZER Informatie over onze dienstverlening op grond van de Wet financieel toezicht zijn wij verplicht u voorafgaand aan de totstandkoming van een financiële overeenkomst onderstaande informatie

Nadere informatie

DIENSTENWIJZER versie 2015.11

DIENSTENWIJZER versie 2015.11 DIENSTENWIJZER versie 2015.11 Dit document wordt u aangeboden door Van Ekeren financieel advies BV. Wij willen ons graag aan u voorstellen en u informeren over onze werkwijze. Als u besluit van onze dienstverlening

Nadere informatie

MODEL ALL FINANCE BV. Checklist Administratieve Organisatie en Interne Controle AO/IC

MODEL ALL FINANCE BV. Checklist Administratieve Organisatie en Interne Controle AO/IC MODEL ALL FINANCE BV Checklist Administratieve Organisatie en Interne Controle AO/IC WET OP HET FINANCIEEL TOEZICHT Versie 1: 8 maart 2012 1 INHOUDSOPGAVE Checklist administratieve organisatie en interne

Nadere informatie

Dienstverleningsdocument Mathé Kuijpers assurantiën en hypotheken b.v.

Dienstverleningsdocument Mathé Kuijpers assurantiën en hypotheken b.v. Introductie U overweegt een beroep te doen op de dienstverlening van ons kantoor. In deze brief leggen wij u graag uit hoe wij werken en hoe wij beloond worden. Kerngegevens De kerngegevens van ons kantoor

Nadere informatie

Bleukens Advies DIENSTVERLENINGSDOCUMENT. U treft hier het dienstverleningsdocument aan van Bleukens Advies Versie 2010-01

Bleukens Advies DIENSTVERLENINGSDOCUMENT. U treft hier het dienstverleningsdocument aan van Bleukens Advies Versie 2010-01 Bleukens Advies DIENSTVERLENINGSDOCUMENT U treft hier het dienstverleningsdocument aan van Bleukens Advies Versie 2010-01 Dienstverleningsdocument Bleukens Advies versie 2010-01 Pagina 1 van 7 U overweegt

Nadere informatie

Dienstenwijzer. Alles over onze financiële dienstverlening

Dienstenwijzer. Alles over onze financiële dienstverlening Dienstenwijzer Alles over onze financiële dienstverlening Wie zijn wij A1 Hypotheken is een onafhankelijk landelijk werkende financiële dienstverlener, gespecialiseerd in hypotheken, verzekeringen, kredieten,

Nadere informatie

UWGELDONLINE DIENSTVERLENINGSDOCUMENT

UWGELDONLINE DIENSTVERLENINGSDOCUMENT UWGELDONLINE DIENSTVERLENINGSDOCUMENT - VERSIE DECEMBER 2011 - Introductie U overweegt een beroep te doen op de dienstverlening van ons kantoor. In deze brief leggen wij u graag uit hoe wij werken en hoe

Nadere informatie

Dienstenwijzer. B. Wie zijn wij? A. Inleiding. C. Onze diensten. Geachte cliënt,

Dienstenwijzer. B. Wie zijn wij? A. Inleiding. C. Onze diensten. Geachte cliënt, Dienstenwijzer A. Inleiding Geachte cliënt, In het kader van de Wet op het financieel toezicht (Wft) beschikken wij over een vergunning, onder nummer 12002255, voor het in Nederland verlenen van de financiële

Nadere informatie

Dienstverleningsdocument

Dienstverleningsdocument Hypotheken Verzekeringen Pensioenen Financieel Advies Dienstverleningsdocument Van Huit Financiële Diensten Kantoor : Eindhovensingel 72, 6844 CN ARNHEM Postadres : Eindhovensingel 72, 6844 CN ARNHEM Telefoon

Nadere informatie

DIENSTVERLENINGSDOCUMENT

DIENSTVERLENINGSDOCUMENT DIENSTVERLENINGSDOCUMENT Introductie U overweegt een beroep te doen op de dienstverlening van ons kantoor. In deze brief leggen wij u graag uit hoe wij werken en hoe wij beloond worden. Kerngegevens De

Nadere informatie

Bleukens Verzekeringen

Bleukens Verzekeringen Bleukens Verzekeringen DIENSTVERLENINGSDOCUMENT U treft hier het dienstverleningsdocument aan van Bleukens Verzekeringen Versie 2010-01 Dienstverleningsdocument Bleukens Verzekeringen versie 2010-01 Pagina

Nadere informatie

Informatie Dienstverlening

Informatie Dienstverlening Informatie Dienstverlening Voor cliënten van Geva Assurantien BV Deel 1 Dienstverleningsdocument Deel 2 Dienstenwijzer Algemene informatie De financiële bedrijfstak hecht veel waarde aan goede voorlichting

Nadere informatie

WFT Vakbekwaamheid. PE perikelen en overige deskundigheids eisen. Geert Hendrikx College Deskundigheid Financiële Dienstverlening

WFT Vakbekwaamheid. PE perikelen en overige deskundigheids eisen. Geert Hendrikx College Deskundigheid Financiële Dienstverlening WFT Vakbekwaamheid PE perikelen en overige deskundigheids eisen Geert Hendrikx College Deskundigheid Financiële Dienstverlening 1 Borging van deskundigheid onder de Programma: WFT Introductie Wetgeving

Nadere informatie

DIENSTENWIJZER BLEUKENS ADVIES

DIENSTENWIJZER BLEUKENS ADVIES DIENSTENWIJZER BLEUKENS ADVIES U heeft voor Bleukens Advies gekozen of overweegt voor Bleukens Advies te kiezen als uw tussenpersoon voor uw verzekeringen en / of andere financiële diensten. Met uw keuze

Nadere informatie

Dienstverleningsdocument

Dienstverleningsdocument Dienstverleningsdocument Van Haarlem Uw Financieel Adviseur. Strandmeer 1 3994 ZR Houten Telefoon 030-6590800 Fax 084-2273005 KvK Utrecht 30219708 Internet www.uwfinancieeladviseur.nl E-mail vanhaarlem@uwfinancieeladviseur.nl

Nadere informatie

UWPLUS DIENSTENWIJZER

UWPLUS DIENSTENWIJZER UWPLUS DIENSTENWIJZER UWPLUS DIENSTENWIJZER OVER ONZE DIENSTVERLENING Op grond van de Wet Financieel Toezicht zijn wij verplicht u voorafgaand aan de totstandkoming van een overeenkomst onderstaande informatie

Nadere informatie

Kennismaking met de dienstverlening van Hokke Vogelaar & Den Haan

Kennismaking met de dienstverlening van Hokke Vogelaar & Den Haan Dienstenwijzer Kennismaking met de dienstverlening van Hokke Vogelaar & Den Haan Hokke Vogelaar & Den Haan Maseratilaan 6 3261 NA Oud-Beijerland Website: www.hokkevogelaardenhaan.nl Telefoon: 0186-640082

Nadere informatie

Informatie Dienstverlening Voor cliënten van Duys Financiële Diensten

Informatie Dienstverlening Voor cliënten van Duys Financiële Diensten Informatie Dienstverlening Voor cliënten van Duys Financiële Diensten 20-04-2012 Duys Financiële Diensten Wim Duys Deel 1 Dienstverleningsdocument Versie 2010.06.001 Deel 2 Dienstenwijzer Versie 2012.04.001

Nadere informatie

Dienstverleningsdocument Van der Krabben Pensioenen Hypotheken Verzekeringen BV

Dienstverleningsdocument Van der Krabben Pensioenen Hypotheken Verzekeringen BV Dienstverleningsdocument Van der Krabben Pensioenen Hypotheken Verzekeringen BV Ons kantoor heeft zich gespecialiseerd in financiële diensten. Graag willen wij u laten zien hoe onze werkwijze is. In onze

Nadere informatie

Dienstenwijzer / dienstverleningsdocument

Dienstenwijzer / dienstverleningsdocument Dienstenwijzer / dienstverleningsdocument Deze dienstenwijzer wordt u aangeboden door: Kempenburg Intermediair b.v. Besterdring 81 5014 HH TILBURG 013-5770395 info@kempenburg.nl www.kempenburg.nl Voordat

Nadere informatie

Kerngegevens ONZE DIENSTVERLENING

Kerngegevens ONZE DIENSTVERLENING ONZE DIENSTVERLENING Inleiding Wij willen ons graag aan u voorstellen en u informeren over wie wij zijn en hoe onze werkwijze is. In dit document geven wij u een beschrijving van onze diensten, de wijze

Nadere informatie

Wij willen ons graag aan u voorstellen en u informeren over onze werkwijze.

Wij willen ons graag aan u voorstellen en u informeren over onze werkwijze. Dienstenwijzer Geachte cliënt, Wij willen ons graag aan u voorstellen en u informeren over onze werkwijze. Als u besluit van onze dienstverlening gebruik te maken, weet u waar u aan toe bent en wat wij

Nadere informatie

PA en ander geneuzel. EFP Noord Leeuwarden, 23 september 2014. Richard Meinders SVC Compliance @richardmeinders

PA en ander geneuzel. EFP Noord Leeuwarden, 23 september 2014. Richard Meinders SVC Compliance @richardmeinders PA en ander geneuzel EFP Noord Leeuwarden, 23 september 2014 Richard Meinders SVC Compliance @richardmeinders 2 Agenda Even voorstellen Permanent actueel PE plus AOV advies Dienstverlening op maat 3 Even

Nadere informatie

UWGELDONLINE DIENSTVERLENINGSDOCUMENT

UWGELDONLINE DIENSTVERLENINGSDOCUMENT UWGELDONLINE DIENSTVERLENINGSDOCUMENT - VERSIE NOVEMBER 2010 - Introductie U overweegt een beroep te doen op de dienstverlening van ons kantoor. In deze brief leggen wij u graag uit hoe wij werken en hoe

Nadere informatie

R Van : VEH Datum : april 2010

R Van : VEH Datum : april 2010 R Resultaten: Van : VEH Datum : april 2010 Dienstverleningsdocument Inleiding Vanaf 1 juli 2009 dienen tussenpersonen een dienstverleningsdocument aan de klant te verstrekken. Dit document dient voorafgaand

Nadere informatie

DIENSTVERLENINGSDOCUMENT

DIENSTVERLENINGSDOCUMENT DIENSTVERLENINGSDOCUMENT Geldersch Pakhuys Bedrijfsassurantiën, Pensioenen en Hypotheken www.gelderschpakhuys.nl versie mei 2012 1 Dienstverleningsdocument Geldersch Pakhuys Bedrijfsassurantiën hecht aan

Nadere informatie

DIENSTVERLENINGSDOCUMENT inclusief dienstenwijzer versie 1.0, 26 april 2013

DIENSTVERLENINGSDOCUMENT inclusief dienstenwijzer versie 1.0, 26 april 2013 DIENSTVERLENINGSDOCUMENT inclusief dienstenwijzer versie 1.0, 26 april 2013 Met dit Dienstverleningsdocument (DVD) maken wij u wegwijs bij Dierks Financieel Advies. Naast algemene informatie over ons kantoor

Nadere informatie

Dienstenwijzer Dienstverleningsdocument

Dienstenwijzer Dienstverleningsdocument Dienstenwijzer Dienstverleningsdocument Fidé Hypotheken & Verzekeringen Kuukven 17 5991 NK Baarlo info@fide.nu 06-10314515 Geachteklant, Wij willen ons graag voor stellen en u informeren over onze werkwijze.

Nadere informatie

Reijn&partners. Het vermogen om te groeien. Uw Dienstverleningsdocument

Reijn&partners. Het vermogen om te groeien. Uw Dienstverleningsdocument Uw Dienstverleningsdocument U overweegt een beroep te doen op de dienstverlening van Reijn&partners. In dit document leggen wij u graag uit wie we zijn, hoe wij werken en hoe wij beloond worden. Wie zijn

Nadere informatie

Ons dienstverleningsdocument (DVD)

Ons dienstverleningsdocument (DVD) Informatie over onze dienstverlening Wij zijn een financieel dienstverlener. Wij adviseren, bemiddelen en bieden nazorg op het gebied van financiële producten. Daarbij staat altijd úw belang voorop: wij

Nadere informatie

Dienstverleningsdocument (DVD)

Dienstverleningsdocument (DVD) Dienstverleningsdocument (DVD) Postbus 179 AFM 12020125 9470 AD Zuidlaren KvK 01165328 Bank 47.69.93.024 T 050 85 38 417 F 050 23 04 045 www.shassurantie.nl info@shassurantie.nl Geachte relatie, Dit document

Nadere informatie

Dienstenwijzer/Dienstverleningsdocument

Dienstenwijzer/Dienstverleningsdocument Informatie over onze dienstverlening Op grond van de Wet Financieel Toezicht zijn wij verplicht u vooraf aan de totstandkoming van een financiële overeenkomst onderstaande informatie te verstrekken. In

Nadere informatie

DÉ FINANCIËLE WERELD B.V.

DÉ FINANCIËLE WERELD B.V. DIENSTVERLENINGSDOCUMENT DÉ FINANCIËLE WERELD B.V. (MEI 2015 ) Onze gegevens: Dé Financiële Wereld B.V, Oudegracht 249, 1811 CG Alkmaar Telefoon : (072) 511 2000 E-mail : info@definancielewereld.nl Website

Nadere informatie

Dienstverleningsdocument (DVD)

Dienstverleningsdocument (DVD) Well Insured B.V. 2593 AG Den Haag T. 070 362 74 37 F. 070 362 84 32 Dienstverleningsdocument (DVD) Ons kantoor hecht aan een goede voorlichting op het gebied van financiële dienstverlening. Conform de

Nadere informatie

DIENSTVERLENINGSDOCUMENT

DIENSTVERLENINGSDOCUMENT DIENSTVERLENINGSDOCUMENT Introductie U overweegt een beroep te doen op de dienstverlening van ons kantoor. In deze brief leggen wij u graag uit hoe wij werken en hoe wij beloond worden. Kerngegevens De

Nadere informatie

DIENSTVERLENINGSDOCUMENT BONGERS & LEMMERS VERZEKERINGEN BV

DIENSTVERLENINGSDOCUMENT BONGERS & LEMMERS VERZEKERINGEN BV DIENSTVERLENINGSDOCUMENT BONGERS & LEMMERS VERZEKERINGEN BV Introductie U overweegt een beroep te doen op de dienstverlening van ons kantoor. In deze brief leggen wij u graag uit hoe wij werken en hoe

Nadere informatie

Dienstenwijzer Jouke Sjaardema Verzekeringen

Dienstenwijzer Jouke Sjaardema Verzekeringen Dienstenwijzer Jouke Sjaardema Verzekeringen Dit document wordt u aangeboden door Jouke Sjaardema Verzekeringen, Nieuwe Beestenmarkt 28, 2312 CH Leiden. Wij willen ons graag aan u voorstellen en u informeren

Nadere informatie

DIENSTVERLENINGSDOCUMENT

DIENSTVERLENINGSDOCUMENT DIENSTVERLENINGSDOCUMENT Geldersch Pakhuys Bedrijfsassurantiën, Pensioenen en Hypotheken www.gelderschpakhuys.nl versie januari 2013 1 Dienstverleningsdocument Geldersch Pakhuys Bedrijfsassurantiën hecht

Nadere informatie

Advieswijzer Driessen Assurantiën

Advieswijzer Driessen Assurantiën Advieswijzer Driessen Assurantiën Inleiding De verzekeringsbedrijfstak hecht grote waarde aan goede voorlichting op het gebied van verzekeringen. Daarom is in de Wet Financieel Toezicht (Wft) deze voorlichting

Nadere informatie

Dienstenwijzer Univé bewijst u graag een dienst!

Dienstenwijzer Univé bewijst u graag een dienst! Dienstenwijzer Univé bewijst u graag een dienst! Univé Noord-Nederland wil u informeren over wederzijdse verplichtingen, verwachtingen en de voorwaarden van uw verzekering. In deze dienstenwijzer leest

Nadere informatie

Let op! In dit document beschrijven we wat we normaal gesproken doen en wat de gemiddelde prijs is van deze diensten. Deze

Let op! In dit document beschrijven we wat we normaal gesproken doen en wat de gemiddelde prijs is van deze diensten. Deze Dienstverleningsdocument Hypotheekvraag In dit document staat wat wij voor u kunnen doen. En hoeveel dat kost. Andere financiële dienstverleners hebben ook zo n document. Zo kunt u ons vergelijken met

Nadere informatie

Valkman & Berendsen Assurantiën Dienstenwijzer algemeen

Valkman & Berendsen Assurantiën Dienstenwijzer algemeen Valkman & Berendsen Assurantiën Dienstenwijzer algemeen Ons kantoor is gespecialiseerd in financiële diensten. In onze werkwijze staat u als klant centraal. Uw persoonlijke situatie en uw persoonlijke

Nadere informatie

U overweegt een beroep te doen op de dienstverlening van ons kantoor. In deze brief leggen wij u graag uit hoe wij werken en hoe wij beloond worden.

U overweegt een beroep te doen op de dienstverlening van ons kantoor. In deze brief leggen wij u graag uit hoe wij werken en hoe wij beloond worden. Servicecertificaat Introductie U overweegt een beroep te doen op de dienstverlening van ons kantoor. In deze brief leggen wij u graag uit hoe wij werken en hoe wij beloond worden. Ons doel is het advies

Nadere informatie

DIENSTENWIJZER. Wie zijn wij?

DIENSTENWIJZER. Wie zijn wij? DIENSTENWIJZER U overweegt een beroep te doen op de dienstverlening van ons kantoor. In deze Dienstenwijzer vindt u informatie over ons kantoor, onze dienstverlening, onze werkwijze en de beloning die

Nadere informatie

DIENSTVERLENINGSDOCUMENT & DIENSTENWIJZER Wet op het financieel toezicht -februari 2010-

DIENSTVERLENINGSDOCUMENT & DIENSTENWIJZER Wet op het financieel toezicht -februari 2010- DIENSTVERLENINGSDOCUMENT & DIENSTENWIJZER Wet op het financieel toezicht -februari 2010- Deel 1 Dienstverleningsdocument Drijver Advies Introductie U overweegt een beroep te doen op de dienstverlening

Nadere informatie

Mocht u menen dat wij niet adequaat op uw klacht hebben gereageerd, dan kunt u zich wenden tot dit klachteninstituut: KiFid 070-333 89 99

Mocht u menen dat wij niet adequaat op uw klacht hebben gereageerd, dan kunt u zich wenden tot dit klachteninstituut: KiFid 070-333 89 99 Dienstenwijzer Wet op het financieel toezicht december 2014 De Regt assurantiën v.o.f., handelend onder de namen De Regt adviesgroep, De Regt assurantiën, De Regt adviseurs, De Regt pensioenadviseurs,

Nadere informatie

Dienstverleningsdocument (dvd)

Dienstverleningsdocument (dvd) Dienstverleningsdocument (dvd) Hulsebosch Assurantiën b.v. Stokdijkkade 13 2671 GW Naaldwijk T 0174-624111 F 0174-620744 E hulsebosch@hulsebosch.nl I www.hulsebosch.nl Hulsebosch Assurantiën hecht aan

Nadere informatie

Dienstverleningsdocument Kantoor Peters

Dienstverleningsdocument Kantoor Peters WIE ZIJN WIJ Ons kantoor is gespecialiseerd in financiële diensten. Graag willen wij u laten zien wat onze werkwijze is. In onze werkwijze staat u als klant centraal. Uw persoonlijke situatie en uw persoonlijke

Nadere informatie

DIENSTENWIJZER / DIENSTVERLENINGSDOCUMENT

DIENSTENWIJZER / DIENSTVERLENINGSDOCUMENT DIENSTENWIJZER / DIENSTVERLENINGSDOCUMENT Deze dienstenwijzer wordt u aangeboden door: MeerHuis financiële dienstverlening Robberstraat 1 4201 AK GORINCHEM Voordat u besluit om van onze dienstverlening

Nadere informatie

Voor het geven van advies, het bemiddelen in en het begeleiden van verzekeringen en financiële producten maken wij kosten.

Voor het geven van advies, het bemiddelen in en het begeleiden van verzekeringen en financiële producten maken wij kosten. DE DIENSTVERLENING VAN ADVAS ADVIESGROEP U overweegt een beroep te doen op de dienstverlening van Advas Adviesgroep Eindhoven In deze brief leggen wij u graag uit hoe wij werken en hoe wij beloond worden

Nadere informatie

DIENSTVERLENINGSDOCUMENT PARTICULIERE RELATIES

DIENSTVERLENINGSDOCUMENT PARTICULIERE RELATIES DIENSTVERLENINGSDOCUMENT PARTICULIERE RELATIES Statutaire naam : Muller Dame Assurantiën B.V. Handelsnaam kantoor : Muller Dame Assurantiën B.V. Kantooradres : Kijckerweg 105 Postcode en vestigingsplaats

Nadere informatie

Dienstenwijzer. Wij informeren u over het volgende:

Dienstenwijzer. Wij informeren u over het volgende: Dienstenwijzer Ons kantoor heeft zich gespecialiseerd in financiële diensten. Graag willen wij u laten zien hoe onze werkwijze is. Daarin staat u als klant centraal. In deze dienstenwijzer treft u een

Nadere informatie

Dit document wordt u aangeboden door Acturance Financiële Diensten, Kamille 29, 8607 DE te Sneek.

Dit document wordt u aangeboden door Acturance Financiële Diensten, Kamille 29, 8607 DE te Sneek. DIENSTENWIJZER / DIENSTVERLENINGSDOCUMENT Dit document wordt u aangeboden door Acturance Financiële Diensten, Kamille 29, 8607 DE te Sneek. Wij willen ons graag aan u voorstellen en u informeren over onze

Nadere informatie

De woningmarkt blijft in beweging, net als onze dienstverlening

De woningmarkt blijft in beweging, net als onze dienstverlening De woningmarkt blijft in beweging, net als onze dienstverlening Onderwerpen 28 april 2016 Nieuwe Steen 3 1625 HV HOORN 0229-234 334 info@bvw.nl www.bvw.nl Ouders kunnen kinderen helpen met de koopwoning

Nadere informatie

Hyporatio kan u van dienst zijn op het gebied van hypotheken, levensverzekering(en), schadeverzekeringen en consumptief krediet.

Hyporatio kan u van dienst zijn op het gebied van hypotheken, levensverzekering(en), schadeverzekeringen en consumptief krediet. Deze Dienstenwijzer wordt u aangeboden door: Hyporatio Burg. van Grunsvenplein 12 6411 AT Heerlen. Wij willen ons graag aan u voorstellen en u informeren over onze werkwijze. Als u besluit van onze dienstverlening

Nadere informatie

Inschrijving Kamer van Koophandel (KvK) In het handelsregister van de Kamer van Koophandel staan wij geregistreerd onder nummer 06086213.

Inschrijving Kamer van Koophandel (KvK) In het handelsregister van de Kamer van Koophandel staan wij geregistreerd onder nummer 06086213. Wie zijn wij? Premarce Advies B.V. is opgericht in 1998 door Marcel Exterkate. Hiervoor was Marcel in loondienst als adviseur bij Delta Loyd Verzekeringen. In 2004 is Esther Hasselerharm het kantoor komen

Nadere informatie

Dienstverleningsdocument

Dienstverleningsdocument Dienstverleningsdocument Inleiding Vaes Finance is een onafhankelijke bemiddelaar op het gebied van hypotheken, verzekeringen en pensioenen. Wij dienen uitsluitend en alleen de belangen van onze klanten

Nadere informatie

In deze paragraaf treft u de belangrijkste gegevens aan van onze onderneming:

In deze paragraaf treft u de belangrijkste gegevens aan van onze onderneming: Caesar adviseurs DIENSTENWIJZER December 2012 Inleiding Op de activiteiten van onze onderneming is de Wet op het Financieel Toezicht van toepassing. Eén van de eisen die uit deze wet volgt is dat wij u

Nadere informatie

Dienstenwijzer Dijkshoornseweg 211, 2614 KC Delft, Tel. 015-215.81.81 Fax. 015-215.91.81 www.friskes.nl info@friskes.nl

Dienstenwijzer Dijkshoornseweg 211, 2614 KC Delft, Tel. 015-215.81.81 Fax. 015-215.91.81 www.friskes.nl info@friskes.nl Dienstenwijzer Dijkshoornseweg 211, 2614 KC Delft, Tel. 015-215.81.81 Fax. 015-215.91.81 www.friskes.nl info@friskes.nl Inleiding Geachte relatie, De overheid hecht aan een goede voorlichting op het gebied

Nadere informatie

Dienstverleningsdocument

Dienstverleningsdocument Dienstverleningsdocument Naast algemene informatie over vindt u in dit Dienstverleningsdocument uitgebreide informatie over onze dienstverlening, de beloning die wij daarvoor ontvangen en onze klachtenregeling.

Nadere informatie

DIENSTVERLENINGSDOCUMENT

DIENSTVERLENINGSDOCUMENT DIENSTVERLENINGSDOCUMENT Introductie U overweegt een beroep te doen op de dienstverlening van ons kantoor. In dit document leggen wij u graag uit hoe wij werken en hoe wij beloond worden. Kerngegevens

Nadere informatie

Wij zijn verplicht u deze informatie te geven voordat u een complex product aanschaft.

Wij zijn verplicht u deze informatie te geven voordat u een complex product aanschaft. Informatie Dienstverlening Voor cliënten van Duys Financiële Diensten 01-03-2013 Duys Financiële Diensten Wim Duys Deel 1 Dienstverleningsdocument Versie 2013.03.01 Deel 2 Dienstenwijzer Versie 2013.03.01

Nadere informatie

Deze Dienstenwijzer wordt u aangeboden door: Pasman Hypotheekconsult Delistraat 13 7101BS Winterswijk

Deze Dienstenwijzer wordt u aangeboden door: Pasman Hypotheekconsult Delistraat 13 7101BS Winterswijk Deze Dienstenwijzer wordt u aangeboden door: Pasman Hypotheekconsult Delistraat 13 7101BS Winterswijk Wij willen ons graag aan u voorstellen en u informeren over onze werkwijze. Als u besluit van onze

Nadere informatie

Dienstenwijzer. Wie zijn wij? Onze bereikbaarheid en openingstijden. Waarvoor kunt u bij ons terecht?

Dienstenwijzer. Wie zijn wij? Onze bereikbaarheid en openingstijden. Waarvoor kunt u bij ons terecht? Dienstenwijzer Naast algemene informatie over vindt u in deze Dienstenwijzer uitgebreide informatie over ons kantoor, onze dienstverlening en onze klachtenregeling. Wie zijn wij? Bezoekadres Oliemolenstraat

Nadere informatie

DIENSTVERLENINGSDOCUMENT ASSURANTIEKANTOOR VAN BREE

DIENSTVERLENINGSDOCUMENT ASSURANTIEKANTOOR VAN BREE DIENSTVERLENINGSDOCUMENT ASSURANTIEKANTOOR VAN BREE Inleiding U oriënteert zich op de mogelijkheden van een hypothecaire geldlening en/of een levensverzekering. Ons kantoor kan u hierbij ondersteuning

Nadere informatie

Dienstverleningsdocument

Dienstverleningsdocument Dienstverleningsdocument H.P. Assurantien & Financieringen BV tel: 0113-216777 Voorstad18 fax: 0113-223861 4461 KN Goes website:www.hpassurantien.nl email:info@hpassurantien.nl Ons kantoor hecht aan een

Nadere informatie

Invest Finance Groep. Dienstverleningsdocument. gevestigd aan de M.P. Lindostraat 21-bis, 3532 XE te Utrecht. Tel. 030 267 1772. Fax.

Invest Finance Groep. Dienstverleningsdocument. gevestigd aan de M.P. Lindostraat 21-bis, 3532 XE te Utrecht. Tel. 030 267 1772. Fax. Dienstverleningsdocument Invest Finance Groep gevestigd aan de M.P. Lindostraat 21-bis, 3532 XE te Utrecht. Tel. 030 267 1772 Fax. 030 267 4565 www. www.investfinancegroep.nl @. info@investfinancegroep.nl

Nadere informatie

DIENSTENWIJZER/DIENSTVERLENINGSDOCUMENT

DIENSTENWIJZER/DIENSTVERLENINGSDOCUMENT DIENSTENWIJZER/DIENSTVERLENINGSDOCUMENT Op grond van de Wet financieel toezicht (Wft) zijn wij verplicht u voorafgaand aan de totstandkoming van een (financiële) overeenkomst/opdracht tot dienstverlening

Nadere informatie

Dienstenwijzer. Wie zijn wij? Onze bereikbaarheid en openingstijden. Waarvoor kunt u bij ons terecht?

Dienstenwijzer. Wie zijn wij? Onze bereikbaarheid en openingstijden. Waarvoor kunt u bij ons terecht? Dienstenwijzer Naast algemene informatie over Assurantiekantoor van Duijn vindt u in dit document uitgebreide informatie over onze dienstverlening, de beloning die wij daarvoor ontvangen en onze klachtenregeling.

Nadere informatie

DIENSTENWIJZER WET OP HET FINANCIEEL TOEZICHT (WFT)

DIENSTENWIJZER WET OP HET FINANCIEEL TOEZICHT (WFT) DIENSTENWIJZER WET OP HET FINANCIEEL TOEZICHT (WFT) Vogelaars Van den Bor Partners Paardeweide 6, 4824 EH Breda Postbus 8838, 4820 BC Breda Website: www.vogelaarsvandenborpartners.nl www.v-b-p.nl Telefoon:

Nadere informatie

Dienstenwijzer Visie Verzekeringen

Dienstenwijzer Visie Verzekeringen Dienstenwijzer Visie Verzekeringen Deze dienstenwijzer wordt u aangeboden door Visie Verzekeringen. In deze dienstenwijzer zetten wij uiteen waar Visie Verzekeringen voor staat en welke diensten zij verricht.

Nadere informatie

Deze Dienstenwijzer wordt u aangeboden door Siebelink Assurantiën B.V. Hazenlaan 1, 7004 BL te Doetinchem.

Deze Dienstenwijzer wordt u aangeboden door Siebelink Assurantiën B.V. Hazenlaan 1, 7004 BL te Doetinchem. Dienstenwijzer Siebelink Assurantiën B.V. Deze Dienstenwijzer wordt u aangeboden door Siebelink Assurantiën B.V. Hazenlaan 1, 7004 BL te Doetinchem. Wij willen ons graag aan u voorstellen en u informeren

Nadere informatie

Let op! In dit document beschrijven we wat we normaal gesproken doen en wat de gemiddelde prijs is van deze diensten. Deze

Let op! In dit document beschrijven we wat we normaal gesproken doen en wat de gemiddelde prijs is van deze diensten. Deze Dienstverleningsdocument Vermogen opbouwen In dit document staat wat wij voor u kunnen doen. En hoeveel dat kost. Andere financiële dienstverleners hebben ook zo n document. Zo kunt u ons vergelijken met

Nadere informatie

Even voorstellen. Frits de Vries. Hypothecair Planner/Erkend Hypotheekadviseur

Even voorstellen. Frits de Vries. Hypothecair Planner/Erkend Hypotheekadviseur Contactgegevens GeldXpert Heerenveen BV Breedpad 13 8442 AA HEERENVEEN Tel: 0513-610006 www.geldxpert.nl/heerenveen receptie@gxheerenveen.nl KvK: 01087338 Even voorstellen Menno de Vries Geboren 1969 Meer

Nadere informatie

Dienstenwijzer. Welkom bij Van der Doelen Assurantiën B.V.

Dienstenwijzer. Welkom bij Van der Doelen Assurantiën B.V. Dienstenwijzer Welkom bij Van der Doelen Assurantiën B.V. Voor u ligt de dienstenwijzer van Van der Doelen Assurantiën B.V. In deze dienstenwijzer maken wij u wegwijs binnen ons bedrijf. Zo vind u informatie

Nadere informatie

Dienstverleningsdocument

Dienstverleningsdocument Dienstverleningsdocument Ons kantoor is gespecialiseerd in financiële dienstverlening. Graag willen wij u laten zien wat onze werkwijze is. In onze werkwijze staat u als klant centraal. Uw persoonlijke

Nadere informatie

GIDI Advies/Diensten wijzer. Gedragscode Informatieverstrekking Dienstverlening Intermediair

GIDI Advies/Diensten wijzer. Gedragscode Informatieverstrekking Dienstverlening Intermediair GIDI Advies/Diensten wijzer Gedragscode Informatieverstrekking Dienstverlening Intermediair Huis en Lage Rente Bezoek/werkadres: Auke Vleerstraat 4 7521 PG Enschede Website: www.huisenlagerente.nl Telefoon:

Nadere informatie

Dienstenwijzer J. Terlouw Assurantiën

Dienstenwijzer J. Terlouw Assurantiën Dienstenwijzer J. Terlouw Assurantiën Wie zijn wij? Wij zijn adviseurs op het gebied van verzekeringen en andere financiële diensten. Wij doen dit op basis van provisie Op basis van de door u aan onze

Nadere informatie

Dienstverleningsdocument. Dienstverleningsdocument voor relaties van Postma Financieel Advies

Dienstverleningsdocument. Dienstverleningsdocument voor relaties van Postma Financieel Advies voor relaties van Postma Financieel Advies Geachte relatie, Het Dienstverleningsdocument (DVD) wordt u aangeboden door Postma Financieel Advies. Wij zijn adviseurs en bemiddelaars op het gebied van schadeverzekeringen,

Nadere informatie

Deze Dienstenwijzer wordt u aangeboden door Korsten Van Dieperbeek Groep B.V., Prof. Oppenheimstraat 16, 5463 ED VEGHEL.

Deze Dienstenwijzer wordt u aangeboden door Korsten Van Dieperbeek Groep B.V., Prof. Oppenheimstraat 16, 5463 ED VEGHEL. DIENSTENWIJZER / DIENSTVERLENINGSDOCUMENT Deze Dienstenwijzer wordt u aangeboden door Korsten Van Dieperbeek Groep B.V., Prof. Oppenheimstraat 16, 5463 ED VEGHEL. Wij willen ons graag aan u voorstellen

Nadere informatie

OPMAAT De Bruin IJsselstein V.OF., Benschopperstraat 35, 3401 DG IJsselstein tel.: 0348-575010; fax 0842-283071; email: info@opmaatdebruin.

OPMAAT De Bruin IJsselstein V.OF., Benschopperstraat 35, 3401 DG IJsselstein tel.: 0348-575010; fax 0842-283071; email: info@opmaatdebruin. OPMAAT De Bruin IJsselstein V.OF., Benschopperstraat 35, 3401 DG IJsselstein tel.: 0348-575010; fax 0842-283071; email: info@opmaatdebruin.nl; website: www.opmaatdebruin.nl. Ons kantoor hecht aan een goede

Nadere informatie

Bochane Services Dienstenwijzer Biedt helderheid over de dienstverlening van Bochane Services B.V.

Bochane Services Dienstenwijzer Biedt helderheid over de dienstverlening van Bochane Services B.V. Bochane Services Dienstenwijzer Biedt helderheid over de dienstverlening van De verschillende bedrijfstakken van financiële dienstverlening en in het bijzonder hechten grote waarde aan goede voorlichting

Nadere informatie

U kunt ons op een aantal manieren bereiken voor vragen, advies, mutaties of meldingen:

U kunt ons op een aantal manieren bereiken voor vragen, advies, mutaties of meldingen: DIENSTENWIJZER BSR Assurantiën B.V. handelend onder de naam D+F Assurantiën KvK-nummer 24280824 Op grond van de Wet op het financieel toezicht zijn wij verplicht u, voorafgaand aan de totstandkoming van

Nadere informatie

DIENSTENWIJZER. PETER BROUWERS MAKELAARDIJ BV Vlethof 6 5237 PC 's-hertogenbosch Telefoon: 073-6425657 E-mailadres: info@peterbrouwersmakelaardij.

DIENSTENWIJZER. PETER BROUWERS MAKELAARDIJ BV Vlethof 6 5237 PC 's-hertogenbosch Telefoon: 073-6425657 E-mailadres: info@peterbrouwersmakelaardij. DIENSTENWIJZER PETER BROUWERS MAKELAARDIJ BV Vlethof 6 5237 PC 's-hertogenbosch Telefoon: 073-6425657 E-mailadres: info@peterbrouwersmakelaardij.nl A. Inleiding Geachte cliënt, 1. De verzekeringsbedrijfstak

Nadere informatie

Dienstverlening Document Helmhorst Financiële Coaching. Duidelijkheid en transparantie over dienstverlening

Dienstverlening Document Helmhorst Financiële Coaching. Duidelijkheid en transparantie over dienstverlening Dienstverlening Document Helmhorst Financiële Coaching Duidelijkheid en transparantie over dienstverlening Inleiding U oriënteert zich op de mogelijkheden van een hypothecaire geldlening, levenverzekering

Nadere informatie

Dienstenwijzer Briljant Advies B.V./Hypotheeksteun.nl. 1. In deze dienstenwijzer kunt u kennismaken met de diensten van Briljant Advies

Dienstenwijzer Briljant Advies B.V./Hypotheeksteun.nl. 1. In deze dienstenwijzer kunt u kennismaken met de diensten van Briljant Advies Dienstenwijzer Briljant Advies B.V./Hypotheeksteun.nl A. Inleiding Geachte cliënt, 1. In deze dienstenwijzer kunt u kennismaken met de diensten van Briljant Advies B.V. /Hypotheeksteun.nl. Naast de algemene

Nadere informatie

Dienstenwijzer. AFM vergunningnummer 12007654 Kifid: 300.004573 KvK: 06050455. A. Inleiding. Geachte cliënt,

Dienstenwijzer. AFM vergunningnummer 12007654 Kifid: 300.004573 KvK: 06050455. A. Inleiding. Geachte cliënt, Dienstenwijzer André Kevelham assurantie Stationsstraat 50 7622 LZ Borne Website: www.kevelham.nl Telefoon: 074-2667505 Fax: 074-2665485 E-mailadres: info@kevelham.nl AFM vergunningnummer 12007654 Kifid:

Nadere informatie

DIENSTVERLENINGSDOCUMENT & DIENSTENWIJZER

DIENSTVERLENINGSDOCUMENT & DIENSTENWIJZER DIENSTVERLENINGSDOCUMENT & DIENSTENWIJZER - VERSIE DD 06 NOVEMBER 2012 - Op alle diensten die door Midden Friesland Assurantiën worden geleverd zijn Algemene Leveringsvoorwaarden van toepassing. De tekst

Nadere informatie

Dienstverleningsdocument

Dienstverleningsdocument Dienstverleningsdocument Dit document Dit dienstverleningsdocument geeft een beschrijving van de diensten die wij voor u als consument kunnen verrichten. Het geeft bovendien informatie over de manier waarop

Nadere informatie

DIENSTENWIJZER ENDASS VERZEKERINGEN

DIENSTENWIJZER ENDASS VERZEKERINGEN DIENSTENWIJZER ENDASS VERZEKERINGEN Introductie U overweegt een beroep te doen op de dienstverlening van ons kantoor. In deze brief leggen wij u graag uit hoe wij werken en hoe wij beloond worden. Gegevens

Nadere informatie

Dienstverleningsdocument (dvd)

Dienstverleningsdocument (dvd) Dienstverleningsdocument (dvd) Handelsnaam kantoor : Landman Assurantiën b.v. Statutaire naam : Landman Assurnatiën b.v. Adres : Scheldestraat 12 Vestigingsplaats : 1823 WB Alkmaar Land : Nederland E-mail

Nadere informatie

Dienstenwijzer en Dienstverleningsdocument Your Financials Heerenveen

Dienstenwijzer en Dienstverleningsdocument Your Financials Heerenveen Dienstenwijzer en Dienstverleningsdocument Your Financials Heerenveen Your Financials Heerenveen Bezoekadres : Businesspark Friesland West 27A, 8447 SL Heerenveen Postadres : Businesspark Friesland West

Nadere informatie

Let op! In dit document beschrijven we wat we normaal gesproken doen en wat de gemiddelde prijs is van deze diensten. Deze

Let op! In dit document beschrijven we wat we normaal gesproken doen en wat de gemiddelde prijs is van deze diensten. Deze Dienstverleningsdocument Hypotheekvraag In dit document staat wat wij voor u kunnen doen. En hoeveel dat kost. Andere financiële dienstverleners hebben ook zo n document. Zo kunt u ons vergelijken met

Nadere informatie

DIENSTVERLENINGSDOCUMENT

DIENSTVERLENINGSDOCUMENT DIENSTVERLENINGSDOCUMENT Adviescentrum van de Graaf 2012 - versie 3 Adviescentrum van de Graaf Pagina 1 Inleiding Op onze dienstverlening is de Wet op het financieel toezicht van toepassing. Eén van de

Nadere informatie

Wie zijn wij? DVD 2013.1 Burgt en Partners bv Pagina 1 van 5

Wie zijn wij? DVD 2013.1 Burgt en Partners bv Pagina 1 van 5 Wie zijn wij? Burgt en Partners bv Veldmaarschalk Montgomeryweg 23 Postbus 153 3769 BG Soesterberg 3769 ZK Soesterberg Telefoonnummer: 0346 331534 Fax: 0346 331505 E-mail: info@burgtenpartners.nl Internetadres:

Nadere informatie

Dienstenwijzer. OWM Achterhoek Verzekeringen: Brandverzekeraar. Dienstverlening. OWM Achterhoek Verzekeringen: Ook adviseur en tussenpersoon.

Dienstenwijzer. OWM Achterhoek Verzekeringen: Brandverzekeraar. Dienstverlening. OWM Achterhoek Verzekeringen: Ook adviseur en tussenpersoon. Diensten wijzer Dienstenwijzer OWM Achterhoek Verzekeringen is een onderlinge brandverzekeraar, en tevens adviseur en bemiddelaar op het gebied van verzekeringen en hypotheken. Anders dan bij een commerciële

Nadere informatie

Dienstverleningsdocument

Dienstverleningsdocument Dienstverleningsdocument Bas Perik Consult Erkend Hypotheekadviseur Langestraat 64a 7491 AH Delden T: 074-3766060 F: 084-2230474 M: 06-18209342 info@geldmoment.nl www.basperikconsult.nl Ons kantoor hecht

Nadere informatie