AFM: branchebrede controles bij tussenpersonen AFM: Dienstverleningsdocument per 1 juli Belastingdienst: successierecht bij turbotestament

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "AFM: branchebrede controles bij tussenpersonen AFM: Dienstverleningsdocument per 1 juli Belastingdienst: successierecht bij turbotestament"

Transcriptie

1 AFM: self assessment 2008 AFM: branchebrede controles bij tussenpersonen AFM: Dienstverleningsdocument per 1 juli Belastingdienst: successierecht bij turbotestament Belastingdienst: Helpdesk Intermediairs Den Haag: Sociale verzekeringen per 1 juli 2009 Den Haag: Bgfo II uitgesteld Den Haag: Wijziging Wft Wft: Nieuwe dispensatieregeling Wft diploma s NHG: veranderingen ZorgFlitsen SchadeFlitsen LevenFlitsen HypotheekFlitsen CommunicatieFlitsen Redactie voor financiële professionals AFM: self assessment 2008 De AFM is tevreden over het self assessment voor financieel dienstverleners Slechts 3% heeft het self assessment niet ingevuld (2006: 7%). Zij kunnen tegenmaatregelen verwachten. In de terugkoppeling kreeg de helft 1 tot 3 verbeterpunten en ruim 40% kreeg 4 of meer verbeterpunten om door te voeren. 6% van de dienstverleners kreeg helemaal geen verbeterpunten. Uitkomsten: hypotheekadvies: het overgrote deel van de bemiddelaars neemt de belangrijke klantgegevens mee in een hypotheekadvies, maar er is nog een slag te maken; impactvolle producten: ruim de helft van de bemiddelaars zegt dat hun feitelijk leidinggevende(n) vóór het uitbrengen van het advies over impactvolle producten alle advieswerkzaamheden van de medewerkers controleren op volledigheid en juistheid (2006: 26%);. hypotheken en consumptief krediet: de deskundigheid schiet bij menig bemiddelaar tekort en veel feitelijk leidinggevenden missen de vereiste diploma s. consumptief krediet: bij het adviseren in consumptief krediet geeft 20% van de bemiddelaars aan het helemaal van de geldverschaffer af te laten hangen of de klant zijn krediet krijgt terwijl dit de verantwoordelijkheid van de bemiddelaar is; impactvolle producten: 5% van de bemiddelaars informeert de klant niet over de overwegingen voor het advies bij een impactvol product, 28% van de bemiddelaars informeert de klant hierover alleen mondeling, terwijl een schriftelijke verantwoording de voorkeur geniet.

2 AFM: branchebrede controles bij tussenpersonen Sinds kort bezoekt de AFM bemiddelaars in financiële producten om te controleren of zij de regels naleven op het gebied van vakbekwaamheid en provisietransparantie. Met die dienstverleners bespreekt en controleert de AFM ook het self assessment. De controles richten zich op een brede dwarsdoorsnede van tussenpersonen en maken deel uit van toezichtacties gericht op verbetering van de kwaliteit in de branche. Eerst is de Randstad aan de beurt, later volgen andere delen van Nederland. AFM: Dienstverleningsdocument per 1 juli Volgens de aanpassing van het BGFO van 1 januari 2009 moeten financieel dienstverleners per 1 juli 2009 een dienstverleningsdocument (dvd) hanteren. Dat dvd waarin de indicatieve beloning staat geldt alleen bij adviezen over complexe producten en hypotheken en moet vooraf overlegd worden. Sinds 1 april 2009 moeten financieel dienstverleners hun klanten bij het advies vertellen wat hun exacte beloning is. Vanaf 1 juli moeten zij ook de indicatieve beloning vooraf aan de advieswerkzaamheden melden via het dvd. Het dvd heeft als doel de klant inzicht te verschaffen in: de aard en de reikwijdte van de dienstverlening de verschillende vormen/wijzen (provisie/ fee) van de beloning de hoogte van deze beloning In de dvd moet per productsoort de beloning worden gespecificeerd. Het gaat hier om de bandbreedte waarbinnen de minimale en maximale provisiehoogte valt. Wie op feebasis werkt, geeft het uurtarief aan en een indicatie van het aantal uren dat met de dienstverlening is gemoeid. Het dvd is een informatiedocument en kan gecombineerd worden met de dienstenwijzer. Deze moet dan uitgebreid worden met een passage over de hoogte van de beloning. Wie kiest voor een aparte dvd, moet zowel de dienstenwijzer als de dvd uitreiken aan klanten die advies vragen over complexe producten en hypothecair krediet. Voor schadeklanten volstaat dan de dienstenwijzer. Op de website van de AFM staat een leidraad met tips en aanwijzingen voor de invulling van het dvd. Belastingdienst: successierecht bij turbotestament Het zogenaamde turbotestament leidt niet tot de beoogde belastingbesparing. Dat heeft de Hoge Raad geoordeeld. Een turbotestament is een soort vruchtgebruiktestament waarbij de kinderen van de erflater de erfgenamen zijn en de echtgenoot het vruchtgebruik van de nalatenschap krijgt. Die nalatenschap bestaat dan uit het aandeel van de erflater in de huwelijksgoederengemeenschap. De kinderen betalen minder successierecht dan zij zouden betalen bij verkrijging van de volle eigendom, omdat op de verkregen (blote) eigendom een vruchtgebruik drukt waardoor de waarde lager is. Als later de langstlevende echtgenoot overlijdt, eindigt diens vruchtgebruik, maar hoeven de kinderen geen successierecht te betalen over de aangroei van hun blote eigendom tot volle eigendom die daaruit volgt. Bij dat overlijden moeten zij wel successierecht betalen over de volle waarde van de nalatenschap van de langstlevende echtgenoot (de helft van de huwelijksgoederengemeenschap). Bij een turbotestament wordt de langstlevende echtgenoot verplicht om ook zijn eigen helft van de huwelijksgoederengemeenschap aan de nalatenschap toe te voegen. Hij krijgt dan vruchtgebruik van het geheel, dus van beide helften. Deze testamentvorm is erop gericht dat de kinderen bij het eerste overlijden successierecht betalen over de (blote) eigendom van het aandeel van beide ouders en bij het tweede overlijden geen successierecht hoeven te betalen.

3 De Belastingdienst vindt dat de kinderen na het tweede overlijden wél successierecht moeten betalen over de helft van de huwelijksgoederengemeenschap van de langstlevende echtgenoot. Volgens de Belastingdienst heeft de langstlevende echtgenoot zelf een vruchtgebruik op die helft gevestigd en voor dat geval bepaalt artikel 10 van de Successiewet bij wijze van fictie dat die helft tot de nalatenschap van de langstlevende echtgenoot behoort en dus bij de kinderen kan worden belast. Hierin geeft de Hoge Raad de Belastingdienst gelijk. Belastingdienst: Helpdesk Intermediairs Belastingconsulenten en intermediairs kunnen voortaan terecht bij de Helpdesk Intermediairs van de Belastingdienst. Bij deze Helpdesk beantwoorden speciaal getrainde medewerkers vragen over de status en de voortgang van de dossiers van de cliënten, algemene fiscale vragen of vragen over fiscale middelen. De gemiddelde wachttijd is minder dan 5 seconden en eventuele terugbelverzoeken voor de regiokantoren worden met voorrang behandeld. De Helpdesk Intermediairs is bereikbaar met een speciale toegangscode via de BelastingTelefoon. Den Haag: Sociale verzekeringen per 1 juli 2009 Uitkeringen als de AOW, ANW, WW, WIA, WAO en Wajong gaan per 1 juli 2009 omhoog omdat het wettelijk minimumloon stijgt van 1381,20 naar 1398,60 bruto per maand. AOW ers krijgen naast een kleine stijging ook een tegemoetkoming van 36,45 per maand. De WW, WIAen WAO uitkeringen gaan met 1,26% omhoog. Den Haag: Bgfo II uitgesteld Minister Bos van Financiën heeft de invoering van de tweede tranche van Bgfo regels uitgesteld en de reikwijdte vergroot naar betalingsbeschermers en uitvaartverzekeringen. De kostentransparantie en een bonusverbod gaan niet in per 1 juli 2009, maar per 1 januari Het uitstel heeft geen invloed op de ingangsdatum van het dvd. Den Haag: Wijziging Wft Het kabinet komt met een wetsvoorstel tot wijziging van de Wft. Het gaat hierbij om de nadere invulling en uitbreiding van de verplichte vrijstellingsmelding bij aanbiedingen van financiële producten die niet onder toezicht staan. In die gevallen moet bij de aanbieding worden vermeld dat er geen toezicht is. Deze verplichting gaat nu ook gelden voor sommige aanbiedingen van effecten (zoals aandelen en obligaties), bijvoorbeeld als het gaat om beleggingen van minimaal of aanbiedingen aan minder dan 100 personen. Ook gaan er specifieke vormvoorschriften voor een vrijstellingsmelding gelden. In het wetsvoorstel wordt ook een vrijwillig toezichtregime voor beleggingsinstellingen geïntroduceerd. Als beleggingsinstellingen hun deelnemingsrechten uitsluitend aanbieden aan bepaalde professionele beleggers ( gekwalificeerde beleggers ), dan geldt er geen vergunningplicht. Het komt voor dat buitenlandse institutionele beleggers alleen mogen investeren in beleggingsinstellingen die onder toezicht staan. Het nieuwe regime maakt het mogelijk dat beleggingsinstellingen vrijwillig onder toezicht komen te staan, ook al richten zij zich alleen op gekwalificeerde beleggers. Op die manier staan zij ook open voor de bedoelde buitenlandse institutionele beleggers. De geplande datum van inwerkingtreding van de wet is 1 januari 2010.

4 Wft: Nieuwe dispensatieregeling Wft diploma s Diploma s van vóór 1 oktober 2007 kunnen onder voorwaarden vrijstelling opleveren voor Wftdeeldiploma s. Het CDFD heeft daarvoor per 1 juni 2009 een nieuwe dispensatieregeling gepubliceerd. Vrijstelling op grond van branchediploma s: Het examen Wft Volmacht Schade, resp. Wft Volmacht Leven bestaat uit een aantal deelexamens (tentamens/toetsen). Naast de bestaande vrijstelling op grond van de A deelexamens Brand, Varia, Transport en Leven is nu ook een vrijstelling opgenomen op grond van de gelijknamige Branche examens. Voor vrijstelling is wel vereist dat het gehele branchediploma Brand, Varia, Transport of Leven is behaald vóór 1 oktober Vereist voor vrijstelling: bijhouden van PE: Het exameninstituut dat een Wft diploma afgeeft nadat voor een of meer deelexamens dispensatie is verleend, moet vooraf nagaan of alle PEverplichtingen zijn nagekomen. Met andere woorden: op het moment dat dispensatie voor een deelexamen wordt verleend, hoeft het PE certificaat bij dat examenonderdeel nog niet te zijn behaald, maar voordat het diploma wordt afgegeven moet dat PE certificaat wel zijn behaald. Begrip relevante werkervaring toegelicht: De dispensatie kan worden verkregen op basis van oude diploma s en certificaten. Als deze diploma s/certificaten zijn behaald tussen en mag het exameninstituut de dispensatie altijd verlenen. Als het diploma is behaald vóór geldt een aanvullende eis van ten minste 3 jaar relevante werkervaring tussen en Of aan deze eis is voldaan, wordt beslist door het CDFD. NHG: veranderingen NHG heeft een aantal veranderingen doorgevoerd. 1. De NHG gaat per 1 juli 2009 van naar De verhoging blijft van kracht tot 1 januari Het kabinet verwacht dat door de verhoging van de NHG banken eerder bereid zullen zijn een lening te verstrekken, omdat het rijk garant staat voor de eventuele restschuld. Meer mensen zouden daardoor een (ander) huis kunnen gaan kopen. 2. NHG biedt huishoudens met betalingsproblemen de mogelijkheid om een betalingspauze van de hypotheek mee te financieren. Huishoudens die hun woning hebben gefinancierd met NHG en die als gevolg van werkloosheid hun hypotheeklasten niet meer volledig kunnen betalen, mogen hun betalingsachterstand laten oplopen tot een bedrag van maximaal 9% van de lening. Het WEW zal voor deze betalingsachterstanden borg staan. Voorwaarde voor de toepassing van deze Woonlastenfaciliteit is dat deze huishoudens op basis van het actuele inkomen naar draagkracht blijven betalen. De Woonlastenfaciliteit kan ook worden toegepast bij betalingsproblemen als gevolg van echtscheiding, arbeidsongeschiktheid en het overlijden van de partner. 3. Het WEW staat onder voorwaarden toe dat te koop staande woningen die zijn gefinancierd met NHG tijdelijk worden verhuurd. De gemeente moet hiervoor wel toestemming geven en ook de geldgever moet ermee instemmen. 4. Bij de verstrekking van NHG voor nieuwbouwwoningen geldt per 1 juli 2009 als extra voorwaarde dat er een insolventieverzekering is. Deze geeft de woningkoper de zekerheid dat de woning adequaat wordt gerealiseerd, ook bij een eventueel faillissement van de aannemer.

5 ZorgFlitsen Klink wil eigen risico niet verhogen Minister Klink van VWS zegt dat het eigen risico in de zorgverzekering volgend jaar niet extra stijgt. Hij reageert daarmee op berichten dat hij het eigen risico van 155 fors zou verhogen. Klink wil eerst kijken naar andere besparingen, zoals op de specialistensalarissen en de uitgaven voor medicijnen. Ziekenhuis en verzekeraar mogen fuseren Volgens de commissie Verticale Integratie komen kwaliteit, bereikbaarheid en betaalbaarheid van de zorg niet in het geding door fusies tussen verzekeraars en ziekenhuizen. De commissie ziet dan ook geen bezwaren tegen dergelijke fusies. Vooral de Tweede Kamer is sceptisch over dergelijke fusies omdat de keuzevrijheid van de patiënt hierdoor in het geding zou kunnen komen. De commissie ziet dat niet zo. Minister Klink komt snel met een kabinetsstandpunt over de kwestie. Stijging zorguitgaven 2008 De zorguitgaven zijn in 2008 met 6,2% gestegen naar 79 miljard euro. De uitgaven aan ziekenhuiszorg en specialistenpraktijken stegen met 7,1%, die aan via apotheken verstrekte geneesmiddelen stegen met 1,4%. Duurder werden ook de loonkosten van de zorginstellingen en het basispakket a.g.v. de uitbreiding van de tandheelkundige zorg, geneesmiddelen, kraamzorg en ambulancevervoer. Het aandeel van de zorguitgaven in het BBP is gestegen tot 13,3%. Hardere aanpak onverzekerden Minister Klink van VWS wil het aantal van onverzekerden (2008) omlaag brengen door hen een zorgverzekering op te leggen en de zorgpremie in te houden op het salaris of de uitkering. Onverzekerden krijgen eerst een waarschuwingsbrief, waarna ze zich binnen 3 maanden moeten verzekeren. Doen ze dat niet, dan krijgen ze een boete van 300 en opnieuw 3 maanden inschrijftijd. Na nog zo n boete en periode wordt een verzekeraar toegewezen en wordt de premie ingehouden. SchadeFlitsen Grote verschillen doorlopende reisverzekeringen MoneyMagazine.nl vergeleek het basispakket van 11 doorlopende reisverzekeringen van 9 aanbieders op zowel premie als dekking. Hema blijkt de goedkoopste aanbieder te zijn. Het verschil tussen de goedkoopste en duurste aanbieder bedraagt voor een alleenstaande bijna 44 en voor een gezin 114. Het duurst voor de alleenstaande is Unigarant, een gezin is het duurst uit bij ING. De duurdere aanbieders hebben over het algemeen een uitgebreider basispakket dan de goedkopere. Ook in de basisdekking zijn er verschillen. Zo zit het onderdeel geld bij slechts 3 van de 9 aanbieders in het basispakket en het onderdeel wintersport bij slechts 2 verzekeraars, waaronder dat van de Hema. ABN Amro biedt standaard werelddekking, terwijl dit bij de overige aanbieders apart is bij te verzekeren. Ongevallen die leiden tot blijvende invaliditeit of overlijden zijn bij 4 van de 9 verzekeraars standaard gedekt. Onvoorziene of buitengewone kosten zitten bij alle aanbieders standaard in het basispakket. Dat geldt ook voor het onderdeel bagage. Politiekeurmerk passeert half miljoen Ongeveer woningen in Nederland hebben een Politiekeurmerk Veilig Wonen certificaat. Jaarlijks komen daar zo n woningen bij. Volgens het Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid (CCV) is het risico op inbraak in een woning met het keurmerk gemiddeld 78% lager dan bij woningen zonder het keurmerk. Stijging autopremie met 10%? Volgens Independer zijn premies voor autoverzekeringen dit jaar gemiddeld 10% duurder dan vorig jaar. Independer hanteert hierbij een eigen premie index. In mei 2008 lagen de premies het laagst. Het CVS en het CBS constateren het afgelopen jaar lagere premiestijgingen. AOV houders steeds ouder Ondernemers sluiten op steeds hogere leeftijd een AOV af, zo blijkt uit cijfers van het CVS. De gemiddelde leeftijd van mensen met een AOV is gestegen van 41 naar 42 jaar, terwijl het aandeel jonge verzekerden daalt. 79% van de verzekerden heeft zich zowel voor rubriek A als voor rubriek B

6 verzekerd. Zo n 18% had zich vorig jaar niet verzekerd voor rubriek A en slechts 3% had geen dekking voor rubriek B. Meer oude auto s gestolen In 2008 werden 596 auto s van 21 jaar en ouder gestolen tegen 237 in Dat meldde de Stichting Aanpak Voertuigcriminaliteit. De oudere auto s worden minder vaak teruggevonden (47,1%) dan moderne wagens (55,9%). Dieven azen vooral op de Volkswagen Golf, Opel Kadett en Opel Corsa Ruim miljard euro aan autoschades in 2008 Nederlandse automobilisten claimden in 2008 voor ruim 1 miljard aan schades (2007: 940 miljoen). Sinds 2007 stijgt de schadelast met 40 miljoen in 2007 en met ruim 60 miljoen in Volgens Focwa laten mensen eerder schade herstellen, was er veel hagelschade en stegen de prijzen van onderdelen. Het gemiddelde schadebedrag per auto steeg van (2007) tot (2008). LevenFlitsen Gebrekkige informatieverstrekking pensioenen De Ombudsman Pensioenen, Piet Keizer, heeft het afgelopen jaar 738 klachten behandeld tegen 662 in Gebrekkige informatie is de belangrijkste bron van klachten, aldus Keizer in het jaarverslag. Keizer doet ook een aantal concrete aanbevelingen. Zo vraagt hij pensioenuitvoerders eerder rente te betalen over te laat betaalde bedragen, ook al is de late betaling niet aan hen te wijten. Ook dringt hij aan op een soepele opstelling bij te late aanvragen voor een premievrije voortzetting van pensioenopbouw bij arbeidsongeschiktheid. De Ombudsman is kritisch over de efficiencyslag die veel pensioenfondsen maken en over de overdracht van administratie en dossiers tussen uitvoeringsorganisaties onderling. DNB overweegt verder ingrijpen pensioenfondsen Als de financiële markten niet verbeteren, is volgens DNB verder ingrijpen bij de pensioenfondsen nodig. De meeste pensioenfondsen hebben premieverhogingen aangekondigd, maar kennelijk is dat voor een aantal niet voldoende. Toch is de financiële positie van Nederlandse pensioenfondsen de laatste tijd sterk verbeterd, aldus Mercer. De dekkingsgraad van de meeste fondsen ligt weer rond de 100, hoewel verreweg de meeste fondsen nog onder de minimale dekkingsgraad van 105 zitten. Pensioenfondsen moeten herstelplannen toelichten Tientallen pensioenfondsen moeten DNB opheldering geven over hun herstelplan. Daarbij gaat het vooral om het rekenen met een te lage looninflatie. DNB schrijft voor dat er in de prognoses wordt gerekend met een looninflatie van minimaal 3%. Ruim de helft van de 650 pensioenfondsen moesten op 1 april een herstelplan inleveren vanwege een te lage dekkingsgraad. Pensioenfondsen moeten nog beter informeren De AFM vindt dat pensioenfondsen hun deelnemers in 2008 beter informeren dan in 2007, maar dat er nog verbeteringen nodig zijn. Vooral de tijdige verstrekking van het UPO (in 2009 uiterlijk in het 3 de kwartaal) is een aandachtspunt: één op de tien fondsen blijft in gebreke bij het verzenden van het UPO. Verkoop ORV stabiel De omzet in losse overlijdensrisicoverzekeringen toont ook dit jaar een stabiel verloop, aldus het CVS. Volgens het CVS zijn de ORV s vooral populair bij mensen die extra zekerheid willen bieden aan hun nabestaanden. Zij zouden bovendien een grote voorkeur hebben voor periodieke premiebetaling. Het aantal nieuwe ORV polissen met een periodieke betaling liet de laatste maanden van vorig jaar een stijging zien. Eenderde onbekend met partnerpensioen Volgens Pensioenkijker weet 35% van de Nederlanders tussen de 21 en 65 jaar niet wat partnerpensioen is. Ruim de helft verwacht dat na zijn of haar overlijden de partner een inkomen zal hebben van meer dan 61% van het huidige gezinsinkomen. In werkelijkheid zal bij een modaal inkomen het partnerpensioen vaak hooguit 35% van het inkomen bedragen dat de overledene daarvoor verdiende. Op staat een brochure over partnerpensioen.

7 HypotheekFlitsen Verkooptijd woningen bijna 14 maanden Het aantal bestaande woningen dat te koop staat is sinds januari 2009 met 14% toegenomen tot ruim De verkooptijd is nu 13,6 maanden. Dat meldt Woningmarktcijfers.nl. Independer geeft hypotheekadviseurs rapportcijfers Independer nodigt sitebezoekers uit om tussenpersonen een rapportcijfer te geven over de kwaliteit van de hypotheekadviezen. Een vragenlijst en een persoonlijke terugkoppeling vormen de basis van het oordeel. Independer schrijft het principe van hoor en wederhoor te zullen toepassen. De AFM juicht het initiatief in beginsel toe. AFM wil regels hypotheken aanscherpen In reactie op een enquête onder hypotheekadviseurs kondigt de AFM scherpere regels voor hypotheekverstrekking aan. Uit de enquête bleek dat ruim de helft van de hypotheekadviseurs de gedragscode van overkreditering overschrijden. Volgens de AFM kan hierdoor sprake zijn van overkreditering. De Consumentenbond is tegen een aanscherping van de gedragscode zolang niet is aangetoond dat de huidige norm tot problemen leidt. Consumenten dreigen anders onnodig beperkt te worden in hun financieringsmogelijkheden bij hun woningaankoop. De Nederlandse Vereniging van Banken benadrukt dat de gedragscode de mogelijkheid biedt van een gemotiveerde afwijking. WOZ waarde blijft gelijk De toegekende WOZ waarde van huizen zal volgend jaar gemiddeld gelijk blijven aan die van dit jaar. Dat concludeert de Waarderingskamer op basis van voorlopige cijfers van Nederlandse gemeenten. Het is voor het eerst sinds 1995 dat de WOZ waarde niet stijgt. Huizenprijzen dalen verder De prijzen van verkochte bestaande woningen waren in april 2009 gemiddeld 2,2% lager dan in april Dit is de 3 de maand op rij dat de prijzen van lager waren dan een jaar eerder. Dat blijkt uit cijfers van het CBS. Het aantal transacties was voor de 6 de maand op rij fors lager dan een jaar eerder: ruim tegenover bijna in april Hypotheekomzet daalt met 36% De hypotheekomzet in Nederland lag in het 1 ste kwartaal van dit jaar 36% lager dan in dezelfde periode 2008 en kwam uit op 14,2 miljard euro. Het aantal afgesloten hypotheken daalde eveneens met 36%. Dat blijkt uit gegevens van IG & H. Het marktaandeel van buitenlandse partijen en prijsvechters liep verder terug naar 5,2%, dat van banken steeg tot bijna 57% en dat van verzekeraars groeide naar 13,3%. DNB meldde dat de hypotheekverstrekking is teruggelopen van 6 miljard in februari 2008 naar 3,8 miljard in februari dit jaar. CommunicatieFlitsen Spamverbod per 1 oktober Het spamverbod voor bedrijven (rechtspersonen) gaat per 1 oktober in en niet per1 juli zoals eerst de bedoeling was. Vanaf 1 oktober is er dan een algeheel spamverbod in Nederland. OPTA ziet toe op het naleven ervan. Financiële bijsluiter blijft onduidelijk Volgens een onderzoek door For All Finance onder 200 marketing en communicatieprofessionals dragen financiële bijsluiters niet bij tot de begrijpelijkheid van producten. Voor de consument blijft het moeilijk inzicht te krijgen in de financiële producten, vooral door de juridische teksten in de folders of bijsluiters. Die zijn vaak onnodig ingewikkeld en te uitgebreid. Redactie voor financiële professionals De inhoud van deze Kennisbrief is samengesteld door de redactie van FTP Communicatie die dagelijks het vaknieuws verzorgt voor verzekeraars en intermediairorganisaties. Persberichten kunt u sturen naar Wilt u meer informatie over onze nieuwsservice, neem dan contact op met FTP Communicatie, telefoonnummer ,

FTP Kennisbrief 22 Mei 2010

FTP Kennisbrief 22 Mei 2010 FTP Kennisbrief 22 Mei 2010 AFM: Maatregelen in 2009 AFM: Centrale thema s 2010 AFM: Controle op DVD AFM: Pas op voor grondaanbieders! Den Haag: Duaal WGA stelsel blijft voorlopig Den Haag: Geen ondergrens

Nadere informatie

Een betaalbare hypotheek: nu en straks

Een betaalbare hypotheek: nu en straks Een betaalbare hypotheek: nu en straks Informatie voor starters op de woningmarkt Contactorgaan Hypothecair Financiers (CHF) Nationaal Instituut voor Budgetvoorlichting (Nibud) 2013 Inhoudsopgave [Heading

Nadere informatie

Leidraad zorgvuldig adviseren over vermogensopbouw. De klant centraal bij financieel dienstverleners

Leidraad zorgvuldig adviseren over vermogensopbouw. De klant centraal bij financieel dienstverleners Leidraad zorgvuldig adviseren over vermogensopbouw De klant centraal bij financieel dienstverleners Autoriteit Financiële Markten De AFM bevordert eerlijke en transparante financiële markten. Wij zijn

Nadere informatie

Wilmink & Muijs Master Financieel Planner

Wilmink & Muijs Master Financieel Planner Wilmink & Muijs Master Financieel Planner E E N A N D E R E K I J K O P G E L D Z A K E N HARTELIJK WELKOM BIJ WILMINK & MUIJS! Geachte cliënt, U bent van plan de zorg voor bepaalde voorzieningen toe te

Nadere informatie

RAB Dienstverleningsdocument/Dienstenwijzer/A.V.

RAB Dienstverleningsdocument/Dienstenwijzer/A.V. Algemeen Introductie Vanaf 1 juli 2009 moeten adviseurs en bemiddelaars aan hun klanten een dienstverleningsdocument overhandigen bij complexe producten en hypotheken. Het dienstverleningsdocument is een

Nadere informatie

Uitkomsten Onderzoek Serviceabonnementen. Mei 2014

Uitkomsten Onderzoek Serviceabonnementen. Mei 2014 Uitkomsten Onderzoek Serviceabonnementen Mei 2014 Autoriteit Financiële Markten De AFM bevordert eerlijke en transparante financiële markten. Wij zijn de onafhankelijke gedragstoezichthouder op de markten

Nadere informatie

Bijlage: Toelichtingen en tips. 1a - Heeft de adviseur u van tevoren uitgelegd welke stappen u allemaal moet doorlopen om een hypotheek

Bijlage: Toelichtingen en tips. 1a - Heeft de adviseur u van tevoren uitgelegd welke stappen u allemaal moet doorlopen om een hypotheek Bijlage: Toelichtingen en tips Toelichting Tip 1 - Verloop en tijdsduur 1a - Heeft de adviseur u van tevoren uitgelegd welke stappen u allemaal moet doorlopen om een hypotheek af te sluiten? Het afsluiten

Nadere informatie

Handboek Online Dienstverlening

Handboek Online Dienstverlening Handboek Online Dienstverlening Ook op internet het belang van de klant centraal Autoriteit Financiële Markten De AFM bevordert eerlijke en transparante financiële markten. Wij zijn de onafhankelijke gedragstoezichthouder

Nadere informatie

Verantwoorde kredietverstrekking 2006

Verantwoorde kredietverstrekking 2006 Verantwoorde kredietverstrekking 2006 Datum: Aantal pagina s: 12 januari 2007 35 Pagina 2 van 35 INHOUDSOPGAVE Samenvatting...3 1.1 Aanleiding van het onderzoek...8 1.2 Doel van het onderzoek...8 1.3 Reikwijdte

Nadere informatie

Minigids. Zorg 2014 Nieuwe regelingen & vergoedingen ZORG- VERZEKERINGEN. 10 x besparen op zorgkosten Overstappen kan lonen

Minigids. Zorg 2014 Nieuwe regelingen & vergoedingen ZORG- VERZEKERINGEN. 10 x besparen op zorgkosten Overstappen kan lonen Minigids 10 november 2013 ZORG- VERZEKERINGEN Zorg 2014 Nieuwe regelingen & vergoedingen 10 x besparen op zorgkosten Overstappen kan lonen MEER INFO: WWW.CONSUMENTENBOND.NL/ZORG Gezondgids Wilt u bewust

Nadere informatie

Dienstverleningsdocument

Dienstverleningsdocument Dienstverleningsdocument Ons kantoor is gespecialiseerd in financiële dienstverlening. Graag willen wij u laten zien wat onze werkwijze is. In onze werkwijze staat u als klant centraal. Uw persoonlijke

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Meeks van Oijen en tevens dienstenwijzer.

Algemene voorwaarden Meeks van Oijen en tevens dienstenwijzer. Algemene voorwaarden Meeks van Oijen en tevens dienstenwijzer. Gevestigd: Wilhelminalaan 34, 6641 KN Beuningen Telefoon : 024-6773238 Fax : 024-6776773 Website : www.meeksvanoijen.nl E-mailadres : info@meeksvanoijen.nl

Nadere informatie

ZORGTIPS.NL. Kies de juiste zorgverzekering. Praktische tips & tricks bij het kiezen en overstappen van zorgverzekering

ZORGTIPS.NL. Kies de juiste zorgverzekering. Praktische tips & tricks bij het kiezen en overstappen van zorgverzekering ZORGTIPS.NL Kies de juiste zorgverzekering Praktische tips & tricks bij het kiezen en overstappen van zorgverzekering 2 Hoe kies je de juiste zorgverzekering voor 2015? Het einde van het jaar komt weer

Nadere informatie

Financieel Slim In 6 Stappen

Financieel Slim In 6 Stappen Financieel Slim In 6 Stappen 2011/2012 Leer alles over geld en verzekeringen in slechts 60 pagina s Bespaar honderden euro s op je financiële planning Gebruik dit boek bij elk adviesgesprek dat je hebt

Nadere informatie

Arbeidsongeschiktheidsverzekeringen voor zelfstandigen. AFM wijst verzekeraars op gebreken arbeidsongeschiktheidsverzekeringen

Arbeidsongeschiktheidsverzekeringen voor zelfstandigen. AFM wijst verzekeraars op gebreken arbeidsongeschiktheidsverzekeringen Arbeidsongeschiktheidsverzekeringen voor zelfstandigen AFM wijst verzekeraars op gebreken arbeidsongeschiktheidsverzekeringen Amsterdam, juni 2011 Autoriteit Financiële Markten De AFM bevordert eerlijke

Nadere informatie

Toezicht op herbeoordelingen door banken van rentederivaten bij het nietprofessionele

Toezicht op herbeoordelingen door banken van rentederivaten bij het nietprofessionele Rapportage rentederivatendienstverlening aan het MKB Toezicht op herbeoordelingen door banken van rentederivaten bij het nietprofessionele MKB Maart 2015 3333 Autoriteit Financiële Markten De AFM bevordert

Nadere informatie

Arbeidsongeschiktheidsverzekering

Arbeidsongeschiktheidsverzekering Klaverblad Verzekeringen Arbeidsongeschiktheidsverzekering Polisvoorwaarden nr. AO 14 sinds 1850 Afrikaweg 2 Postbus 3012, 2700 KV Zoetermeer Bedankt voor uw keuze voor Klaverblad Verzekeringen. Bij ons

Nadere informatie

dienstenwijzer In het kader van de Wet op het financieel toezicht

dienstenwijzer In het kader van de Wet op het financieel toezicht In het kader van de Wet op het financieel toezicht dienstenwijzer De Wet op het financieel toezicht (Wft) schrijft voor dat financiële dienstverleners, voorafgaand aan de totstandkoming van een overeenkomst,

Nadere informatie

ALGEMENE HYPOTHEEKINFORMATIE

ALGEMENE HYPOTHEEKINFORMATIE ALGEMENE HYPOTHEEKINFORMATIE ADVIES MET HET LUYTEN ADVIESGROEP betrouwbaar beter Bredaseweg 65 Kantoorgebouw de Havik 4872 LA ETTEN-LEUR Tel. (076) 5021087 Fax (076) 5021604 Email info@luyten.nl Internet

Nadere informatie

In het Besluit Gedragstoezicht financiële ondernemingen Wft wordt na artikel 81a een artikel ingevoegd, luidende:

In het Besluit Gedragstoezicht financiële ondernemingen Wft wordt na artikel 81a een artikel ingevoegd, luidende: Besluit van. houdende regels met betrekking tot het aanzetten van cliënten met een beleggingsverzekering tot het maken van een weloverwogen keuze met betrekking tot die beleggingsverzekering Op de voordracht

Nadere informatie

Sinds de introductie van de Ombudsman Pensioenen (1 april

Sinds de introductie van de Ombudsman Pensioenen (1 april Ombudsman Pensioenen Jaarverslag 2009-2010 inleiding Sinds de introductie van de Ombudsman Pensioenen (1 april 1995) heeft zijn werkwijze geen ingrijpende veranderingen ondergaan. Het ziet er niet naar

Nadere informatie

De waarde van financieel advies. Onderzoek Adviesbureau Fred de Jong, uitgevoerd in opdracht van

De waarde van financieel advies. Onderzoek Adviesbureau Fred de Jong, uitgevoerd in opdracht van De waarde van financieel advies Onderzoek Adviesbureau Fred de Jong, uitgevoerd in opdracht van Nowadays people know the price of everything and the value of nothing. Oscar Wilde De waarde van financieel

Nadere informatie

Wegwijs bij De Hypotheekshop

Wegwijs bij De Hypotheekshop Wegwijs bij De Hypotheekshop In deze Wegwijs geeft De Hypotheekshop u een omschrijving van haar dienstverlening. We zetten voor u op een rij wie we zijn en wat u van ons kan en ook mág verwachten. Wie

Nadere informatie

Wel of geen vergunning aanvragen?

Wel of geen vergunning aanvragen? Wel of geen vergunning aanvragen? Aangescherpte vakbekwaamheidseisen voor pensioenadvisering door accountants 1 Inhoud Voorwoord 3 1. Inleiding 5 2. Regelgeving in het kort 6 3. Overgangsregeling specifiek

Nadere informatie

ASR Arbeidsongeschiktheidsverzekering Uitgebreid Algemene polisvoorwaarden

ASR Arbeidsongeschiktheidsverzekering Uitgebreid Algemene polisvoorwaarden Inhoud Hoofdstuk 1 Begripsomschrijvingen Artikel 1 Begrippenlijst Hoofdstuk 2 Te verzekeren risico Artikel 2 Wat is het doel van de verzekering? Artikel 3 Welke documenten horen bij de verzekering? Hoofdstuk

Nadere informatie

Mandema en Partners B.V.

Mandema en Partners B.V. Mandema en Partners B.V. Onze dienstverlening, dienstverleningsdocumenten en Algemene Voorwaarden WWW.MANDEMA.NL Relevante informatie voor u U treft hier een informatiepakket aan dat belangrijk is om te

Nadere informatie

Beleidsregel Informatieverstrekking

Beleidsregel Informatieverstrekking Beleidsregel Informatieverstrekking Waar let de AFM op bij het beoordelen van informatieverstrekking door financiële ondernemingen over financiële producten en diensten? Autoriteit Financiële Markten De

Nadere informatie

Polisvoorwaarden Schouten Verzuimverzekering Stop Loss Inhoudsopgave

Polisvoorwaarden Schouten Verzuimverzekering Stop Loss Inhoudsopgave Polisvoorwaarden Schouten Verzuimverzekering Stop Loss Inhoudsopgave 1 Begrippenlijst 2 Algemene Bepalingen 3 Duur en einde van de verzekering 4 Omschrijving van de dekking 5 Uitsluitingen 6 Wijzigingen

Nadere informatie

Voorwaarden. Beleggingsrekening fbto.nl

Voorwaarden. Beleggingsrekening fbto.nl Voorwaarden Beleggingsrekening Beleggingsrekening fbto.nl Voorwaarden FBTO Beleggingsrekening 1. Voorwaarden: goed om te lezen U bent: de rekeninghouder De Beleggingsrekening staat op uw naam. Wij zijn:

Nadere informatie