ICT beleids- en uitvoeringsplan

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "ICT beleids- en uitvoeringsplan"

Transcriptie

1 ICT beleids- en uitvoeringsplan Informatievoorziening en Automatisering ICT beleid 1.4 [ definitief] gemeente Boxtel

2 Documentbeheer Afdeling Concern en Dienstverlening / Team Organisatie Opdrachtgever Management Team Versie 2.0 Redactie document Coördinator I en A [Toon Toebast] Bestandsnaam H:\Beleid\Boxtel ICT-beleid Datum 22 augustus 2012 Status Definitief ICT beleid 1.4 [ definitief] - gemeente Boxtel 2

3 Inhoudsopgave pagina Voorwoord 5 1. Samenvatting 7 2. Inleiding 13 - Missie - Visie - Doelstellingen 3. Aansluiting ICT op de werkprocessen [business alignment] 17 - Relatie primaire proces en ICT - Digitale duurzaamheid 4. Applicatie architectuur 21 - Architectuur van functionaliteit - Toepassingen - Informatiemanagement en Managementinformatie - Standaardisatie - Innovatie 5. Technische [computer]infrastructuur 25 - Koppelingen [interfaces] - Beveiliging 6. Organisatie en dienstverlening 29 - Proces- en projectmatig werken - Samenwerking - Interne dienstverlening I en A 7. Prioriteiten 33 - Aanbevelingen 8. Financiën 35 - Exploitatie - Investeringen Bijlagen 39 ICT beleid 1.4 [ definitief] - gemeente Boxtel 3

4 ICT beleid 1.4 [ definitief] - gemeente Boxtel 4

5 Voorwoord De mogelijkheden welke ICT kan bieden zijn schier oneindig geworden. Gebruikers en ook onze interne en externe klanten weten dat ook en stellen hun verwachtingspatroon daarop af. Onze ICT mensen (beleid en beheer) dienen hier rekening mee te houden, maar worden aan de andere kant ook geconfronteerd met grenzen: * In de middelensfeer (financieel/personeelsmatig en vervolgens daardoor ook technisch). *T Wat kan de organisatie verwerken? Het gaat over veeleisende nieuwe ontwikkelingen, welke ook op de diverse werkvloeren veel investeringen vragen; medewerkers op die werkvloeren moeten hun primaire werkzaamheden blijven verrichten, maar daarnaast ook de mogelijkheid geboden krijgen om mee te groeien met de ICT ontwikkelingen en daar een maximum aan rendement uit kunnen halen. De kunst is om steeds een goede balans te hebben of te vinden. Een andere complicerende factor is het gegeven dat de toekomst met zoveel ongewisheid is omgeven. Een horizon is moeilijk te onderscheiden. Dat maakt het sturen moeilijk. Waarom is dat het geval? Met de volgende punten wordt dat verhelderd: * De technische hardware ontwikkelingen gaan snel. Wat over bijvoorbeeld 4 jaar mogelijk en beschikbaar is - en wat er dus dan van onze ICT omgeving wordt verlangd - laat zich moeilijk raden; * Datzelfde geldt voor de ontwikkelingen op het gebied van de software [toepassingen]; * De basisregistraties zijn de eerste stappen van de rijksoverheid op het gebied van landelijke standaards met betrekking tot ICT. Zoals het zich laat aanzien zullen er vervolgstappen gezet worden; * De noodzaak tot intergemeentelijke samenwerking laat zich steeds nadrukkelijker voelen; mogelijk dat ICT een specifiek samenwerkingsterrein gaat worden; zelfs als het op dit terrein niet zover gaat komen: samenwerking zal sowieso ingrijpende gevolgen voor de ICT huishouding hebben; * De reeds voorgenomen decentralisatie van rijkstaken moet via ICT mogelijk gemaakt worden; het is de vraag of er nog meer van dergelijke rijksoperaties zijn te verwachten. Ondanks bovenstaande moet toch een koers worden bepaald. Vanwege de bovengeschetste vragen en ontwikkelingen is dit geen gemakkelijke opgaaf. Géén koers uitzetten is natuurlijk geen optie. In ons voordeel is dat onze ICT hoofdstructuren zeer recent werden vervangen; dit betekent dat we (niet echt pijnloos) een state of the art platform hebben geschapen, wat de ruimte in zich heeft om opgewaardeerd te worden met toekomstige uitbreidingen in hardware en software. Dat geeft in elk geval de zekerheid dat er de komende 4 à 5 jaar in die hoofdstructuur geen noemenswaardige extra investeringen gedaan hoeven worden. Als rode draad door deze nota zal blijken dat de verschuiving van fysieke dienstverlening naar digitale dienstverlening de inrichting van onze ICT omgeving steeds meer zal bepalen. Dit document is voor meerdere doelgroepen geschreven n.l. * Het management * Het college van burgemeester en wethouders * De gemeenteraad Soms gaat de diepgang verder dan voor een specifieke doelgroep gewenst is. We gaan er van uit dat ieder met zijn eigen bril de inhoud kan gebruiken. Bovenstaande is de achtergrond waartegen de navolgende inhoud van dit plan moet worden geplaatst. ICT beleid 1.4 [ definitief] - gemeente Boxtel 5

6 ICT beleid 1.4 [ definitief] - gemeente Boxtel 6

7 1. Samenvatting A. ICT doelen gemeente Boxtel Boxtel wil met de dienstverlening naar burgers en bedrijven aansluiten bij de maatschappelijke verwachtingen en daarbij zoveel mogelijk gebruik maken van de mogelijkheden die ICT daarbij biedt. Uitgangspunt is dat alle contactkanalen met klanten eenduidige informatie naar de burgers geven. De volgende klantcontacten worden daarbij onderscheiden: a. Persoonlijk via afspraken op locatie of in de gemeentelijke gebouwen b. Schriftelijk via brieven en/of formulieren; c. Telefonisch d. Digitaal via onze website op internet De digitale informatie zal de basis vormen voor alle contacten met klanten waardoor eenduidigheid van dienstverlening verder uitgebouwd kan worden. Om dit te realiseren dienen onze processen in een procesmatig bestemmingsplan opgenomen te worden waardoor sturing naar dit doel inzichtelijk en overzichtelijk wordt. In onderstaande figuur is de relatie in dit bestemmingsplan in beeld gebracht. Dit schema wordt gebruikt om de sturing van de verdere invulling visueel te ondersteunen. Front Office Mid Office Back Office Sociale Zaken Burgers Bedrijven Andere overheid Balie Telefoon Post Internet Zaken magazijn Broker Gegevens magazijn Generieke Applicaties CMS DMS CRM WFMS Burger Zaken Belastingen Bouw Zaken Vergunningen Geo-informatie Milieu Kantoor Automatisering Gegevensdistributiesysteem BR Personen BR Gebouwen BR Adressen.. GIS MIS Mail Web Formulieren Authenticatie Betalen Landelijke Voorzieningen Basisregistraties, WKPB, Omgevingsvergunning, Digitaal Klanten Dossier etc.. Figuur 1. Bestemmingsplan ICT toepassingen ICT beleid 1.4 [ definitief] - gemeente Boxtel 7

8 Om deze visie handen en voeten te geven zijn de volgende concrete doelen geformuleerd: a. Om de dienstverlening verder te digitaliseren zal het Mid Office [MO] aangeschaft en geïmplementeerd worden om daarmee de dienstverlening via de website optimaal te ondersteunen; b. Het ingerichte Mid Office is ook de basis voor een goed geolied Klant Contact Centrum [KCC]. De dienstverlening en werkwijze via de website is inhoudelijk gelijk aan de fysieke contacten via balies en telefonische contacten; c. Door regionale en landelijke samenwerking zullen sneller doelen bereikt worden omdat niet iedereen zelf het wiel hoeft uit te vinden; d. In 2015 zullen de basisregistraties personen [GBA] en Adressen en gebouwen [BAG] gebruikt worden en gekoppeld zijn aan de afnemende systemen; e. Vanaf 2012 worden binnen onze interne organisatie alle grotere ICT projecten projectmatig aangestuurd; f. In 2015 is de ICT organisatie zodanig ingericht dat de verschuiving van fysieke klantcontacten naar digitale dienstverlening volledig ondersteund wordt; g. In 2015 zal ICT voorbereid zijn op de ondersteuning van de nieuwe taken die de gemeente moet uitvoeren op het gebied van jeugdzorg en werken naar vermogen. h. In het kader van duurzaamheid wordt bevorderd om minder papier te gebruiken. De aan te schaffen hulpmiddelen zullen daar expliciet op beoordeeld worden. Op dit moment zijn al voorzieningen beschikbaar om digitaal te vergaderen zoals interactieve white boards. Dit soort hulpmiddelen zal verder uitgebreid worden. Daaronder valt ook het gebruik van tablet computers en smart phones. B. Te zetten stappen Omdat de vraag naar ICT functionaliteit schier oneindig is kan gesteld worden dat we als gemeente Boxtel lang niet alles kunnen verwezenlijken. Zie bijlage C van het beleids- en uitvoeringsplan voor de werkvoorraad. Om meer resultaten te bereiken is samenwerking een optie. Dit zal serieus bekeken moeten worden. Als we zelfstandig blijven opereren in met name ICT projecten zal de helft realiseerbaar blijken. Als we slim samenwerken zal een groter deel van de eisen- en wensenlijst gerealiseerd kunnen worden. Het benodigd specialisme op ICT gebied wordt steeds belangrijker. De samenwerkingsvraag zal steeds weer herhaald worden. Waar wordt de regie gevoerd over deze ontwikkeling? Daarvoor zijn veel scenario s denkbaar. Het gebied is te omvangrijk om dat in één slag te verwezenlijken. Dus zullen de volgende vragen beantwoord moeten worden: a. Wat kunnen we zelf b. Wat doen we regionaal c. Wat kunnen we van KING verwachten Zie voor de overige stappen onder D. Planning. C. Hoe organiseer je dat? Om de verwachtingen op het gebied van ICT duidelijker en inzichtelijker te maken zijn afspraken over de rolverdeling van groot belang. ICT is het alibi voor alles wat zich afspeelt in de organisatie. Dat wil niet zeggen dat alles bij systeembeheer en de I en A coördinator op het bordje gelegd kan worden. In het ICT veld zijn vele spelers actief, zowel intern als extern. Het is daarom van belang dat het taakveld inzichtelijker gemaakt wordt en dat daar ook naar gehandeld wordt. Macro wordt uitgegaan van de volgende taakgebieden: Projectmatige taken Procesbeheer in de afdeling [functioneel] ICT beheer [technisch] Figuur 2. Taakvelden ICT ICT beleid 1.4 [ definitief] - gemeente Boxtel 8

9 Voor projectmatige [ICT] taken is winst te behalen door dat samen te doen met collega gemeenten. Het invoeren van de BAG voor een gemeente van inwoners kost bijna net zoveel geld en tijd als voor een gemeente van inwoners. De grootste uitdaging bij samenwerking van kleinere gemeenten is om af te spreken dat we het werkproces op dezelfde manier zullen inrichten. Dus de begeleiding van het veranderproces heeft niet zozeer met het ICT systeem te maken maar meer [of bijna alles] met de manier van werken. Daar ligt de komende jaren de belangrijkste uitdaging. Op dit moment wordt veel projectmatige capaciteit weggesnoept bij technisch beheer. Dat lijkt op roofbouw. De taken in het blok Procesbeheer zullen vaak binnen de afdeling plaatsvinden. Daarbij spelen de functioneel beheerders een belangrijke rol. Deze zijn gepositioneerd in de lijnafdeling. Voor het technisch beheer kan samenwerking grote voordelen opleveren omdat bepaalde werkzaamheden niet per gemeente worden uitgevoerd maar één maal voor meerdere gemeenten. Dat geldt met name voor de change management- en projectmatige taken. Daar zijn voordelen mee te behalen. De tijdsbesteding is op basis van de urenverdeling in 2011 als volgt: Incident- en problem management/ondersteuning gebruikers 21 % Monitoring/Configuratie management/continuïteit 6 % Change management 12 % Projectmatige taken 30 % Overig [verlof/ziek/studie, ouderschapsverlof, etc] 31 % De taken voor ondersteuning van gebruikers vergen evenredige tijdsbesteding naar rato van het aantal gebruikers. Dus als je meer gebruikers hebt dan heb je meer capaciteit nodig. Daarbij geldt ook dat de afbakening van functioneel beheer en technisch beheer scherp gesteld moet worden. Veel vragen voor functioneel beheer op het gebied van kantoorautomatisering worden bij technisch beheer neergelegd. Dat gaat ten koste van de tijd die nodig is voor monitoring en preventieve acties. Daarnaast is het ook van belang op alle gebieden te streven naar een MINIMUM pakket van noodzakelijke systemen en functionaliteiten. In deze maatschappij hebben we de neiging alles te moeten hebben en kunnen. Er moeten fundamentele keuzes gedaan worden. Wat doen we wel en wat niet? Sturing Los van de samenwerkingsvraag ligt de verantwoording van de sturing van ICT zaken bij het managementteam [MT] ook al worden zaken uitbesteed. Dat betekent dat de rolverdeling intern afgestemd moet worden op de behoeften. In bovenstaand schema [figuur2] is het ICT taakgebied globaal geschetst. Bij iedere [nieuwe] ICT vraag moet aangegeven worden waar die wordt neergelegd. Het MT zal de regiefunctie van ICT aangelegenheden delegeren, maar houd het stuur wel vast. Dat kan op de volgende wijze. De regiefunctie op I en A gebied in de eigen organisatie wordt geborgd in de programmaraad of ICT stuurgroep. Gerelateerd aan de groei naar volwassenheid op ICT gebied is in het bedrijfsleven en andere overheidslagen de regiefunctie ingevuld door de Chief Information Officer [CIO] of Informatiemanager. Dit is een structurele taak. De informatiemanager bewaakt de rolverdeling binnen en buiten de organisatie en heeft het totaaloverzicht over de uit te voeren projecten. Overige randvoorwaarden Gerelateerd aan de omvangrijke lijst met projecten [bijlage C] zal de kwantiteit van de personeelsinzet daarmee gelijke tred moeten houden. Ook aan kwaliteit dienen de nodige eisen gesteld te worden. Denk daarbij aan het projectmatig werken. Als er op dat gebied geen deskundigheid in de organisatie is kun je die inhuren. Maar gezien de structurele aard en het volume van projecten kun je overwegen om daar zelf deskundigheid voor in te vullen. Opleiden is een van de motivatiefactoren waardoor medewerkers [gebruikers van toepassingsprogrammatuur] beter en makkelijker hun functie kunnen uitvoeren. Daarnaast is training voor de I en A medewerkers noodzakelijk. Daarvoor dienen in de begroting jaarlijks substantiële middelen gereserveerd te worden. ICT beleid 1.4 [ definitief] - gemeente Boxtel 9

10 D. Planning [marsroute] Om bovenstaande zaken te realiseren zijn de volgende hoofdactiviteiten gepland: a. Onderzoeken van en commiteren aan samenwerkingsprojecten. Gereed eind 2012; b. Instellen van de programmaraad en ICT stuurgroep binnen de gemeente Boxtel in Q3 2012; c. Opzetten van het Gemeentelijk Urgentie Programma [GUP] in Q3 2012; d. De programmaraad [informatiespecialisten] zal vervolgens jaarlijks de korte- en middellange termijnplanning door de ICT stuurgroep [MT] laten vaststellen. Daarbij wordt ook duidelijk aangegeven of projecten intern of extern in samenwerkingsverbanden worden uitgevoerd. In het ICT beleids- en uitvoeringsplan zijn in bijlage C alle op dit moment bekende en noodzakelijke acties en projecten opgesomd. Per project zal de aanpak en haalbaarheid uitgewerkt worden door het opstellen van een Business Case. Afhankelijk van de beslissing over de Business Case zullen deze projecten in het Gemeentelijk Urgentie Programma [GUP] opgenomen worden. E. Financiën Onze apparatuuromgeving is met de laatste vervangingsslag volledig op orde en voldoet aan de state of the art. Op programmatuurgebied zijn een aantal investeringen achtergebleven. Met name de syteemprogrammatuur [MS/Windows XP en Server 2003]. Ook de kantoorautomatisering [MS/Office 2003 en Outlook 2003] zijn aan de noodzakelijke vervanging toe. De overige toepassingen lopen aardig in de pas. Echter er staat ook weer een majeure upgrade van Oracle en Cognos voor de deur. Doordat steeds meer processen ondersteund worden door geautomatiseerde processen zal niet bezuinigd kunnen worden op ICT investeringen. De kosten voor ICT zullen dan ook harder stijgen t.o.v. de overige uitgaven. Investeringen die besparingen opleveren verdienen vaak de voorkeur. Maar ICT investeringen leveren vaak ook kwaliteitsverbeteringen op die niet altijd in geld uit te drukken zijn. En de besparingen worden niet bij ICT gerealiseerd maar in de verbetering van de processen in de lijnorganisatie. In de uit te voeren projecten zal daar explicieter aandacht aan besteed dienen te worden. Door de snelle ontwikkelingen worden grote investeringen steeds vaker maatschappelijk afgedwongen. Bij ieder project dient in de business case een kosten/batenanalyse uitgevoerd te worden waarin duidelijk wordt aangegeven wat de meerwaarde is van de voorgestelde investering. ICT beleid 1.4 [ definitief] - gemeente Boxtel 10

11 Om de financiering van de ICT flexibel op te zetten om snel te kunnen anticiperen op gewenste ontwikkelingen wordt aanbevolen om een voorziening voor investeringen op te voeren en daarbij een bandbreedte te hanteren op basis van de kostenontwikkeling van de laatste jaren op ICT gebied. Door samenwerking kan de komende jaren meer gedaan worden voor hetzelfde geld. Dus we hebben dan minder meerkosten. Figuur 3. Verloop ICT-kosten F. Te besluiten Voor de uitvoering van dit ICT beleidsplan dient besloten te worden om onderstaande aanbevelingen te volgen: * Zorg dat er een totaalprogramma wordt opgesteld waarin de samenhang van alle projecten die uitgevoerd moeten worden gemonitored en gemanaged worden; * Benoem voor alle substantiële projecten [te besteden mensuren > 100 uur en/of investeringsbedrag > ,-] een projectleider/eigenaar; * Kies er voor om projectmatig te werken vanuit een business case en een plannings- en voortgangsmethodiek. Hou het wel simpel; * Omdat ICT investeringen over de jaren nogal fluctueren is het te overwegen om ICT afschrijvingen op te nemen in ICT exploitatiekosten of hier een voorziening voor te treffen die jaarlijks wordt gevoed. Op die manier kunnen de totale kosten in het meerjarenperspectief beter geëgaliseerd worden; * Uitgangspunt is dat investeringen in toepassingen financierbaar zijn en bijdragen aan een betere dienstverlening naar onze klanten; * Veranker de regiefunctie voor ICT gerelateerde zaken op MT niveau. Zoals dat nu bij de rijksoverheid is georganiseerd zal het ook binnen gemeenteland steeds meer gaan gebeuren; * De overheid heeft de neiging om alle wensen te honoreren. Misschien moeten we ons vaker afvragen welk MINIMUMpakket we echt nodig hebben om een taak naar behoren uit te voeren? * Onderzoeken samenwerkingsmogelijkheden; * Opzetten jaarplannen per medewerker; * Opstellen technisch programma van eisen; * Voor de financiering uit te gaan van de historische ontwikkeling zoals in bovenstaande grafiek is weergegeven. ICT beleid 1.4 [ definitief] - gemeente Boxtel 11

12 ICT beleid 1.4 [ definitief] - gemeente Boxtel 12

13 2. Inleiding Het ICT beleid is mede gebaseerd op de bestuurlijke beleidsuitgangspunten die voor de gemeente Boxtel gelden. Deze zijn vastgelegd in de nota Boxtel 2020, duurzaam en dynamisch centrum in het Groene Woud. Dit beleid wordt als bekend verondersteld en is onlosmakelijk verbonden met deze beleidsnotitie. Met name paragraaf 7 Modern bestuur en organisatie heeft veel raakvlakken met ICT. Het ICT beleid vormt een onderdeel van het totale gemeentebeleid en past binnen de doelstellingen van de gemeente. Deze nota heeft een aantal doelstellingen: a. Een totaaloverzicht geven; b. Het is de verbindende schakel tussen eerder opgestelde rapporten zowel landelijk als binnen de gemeente Boxtel; c. Aanwezige witte vlekken/aspecten worden verder ingevuld; d. Een aantal keuzes worden hier aan de orde gesteld; e. Last but not least is dit de verbindende schakel tussen de missie en visie uit Opmaat. Figuur 4. Relatie strategienota s Deze nota is een geactualiseerde bundeling van een aantal documenten die de afgelopen periode in relatie tot het ICT gebied verschenen zijn. In hoofdlijnen worden in dit document de volgende aspecten uitgewerkt: * Wat is voor de gemeente Boxtel goed om op ICT gebied te doen. De vraag die daarbij gesteld wordt is: Wat zijn de ambities van Boxtel en hoe kan ICT daar aan bijdragen? * De verdere afstemming van de informatie architectuur met de Gemeentelijke Model Architectuur [GEMMA] en de Technische (computer)infrastructuur en hoe de kaders worden vastgesteld waarbinnen een en ander gerealiseerd moet worden. ICT beleid 1.4 [ definitief] - gemeente Boxtel 13

14 In deze notitie wordt de ICT koers voor een aantal jaren vastgelegd. Dit document dient vervolgens als basis voor de jaarplannen van Informatievoorziening en Automatisering. De jaarplannen worden jaarlijks parallel aan de budgetcyclus opgesteld en geëvalueerd. Deze algemene strategie zal in 2015 geëvalueerd worden aan de hand van de actualiteit. Over de jaarplannen wordt frequent gerapporteerd via de managementrapportages, eveneens volgens de planning van de budgetcyclus. Slagvaardigheid en ICT hebben een relatie. Verouderde ICT-structuren kunnen de flexibiliteit van de organisatie bemoeilijken, of zelfs tenietdoen. Omgekeerd: een slimme inzet van ICT kan de slagvaardigheid ondersteunen en kan ook aanmerkelijk goedkoper uitvallen. 2.1 De missie op het gebied van ICT Het opstellen en realiseren van een samenhangend Informatie- en automatiseringsbeleid en het adviseren daarover aan het MT en het bestuur. Het pro-actief ondersteunen en ontwikkelen van de behoeftes van onze interne klanten op het gebied van ICT, waardoor de gemeente Boxtel als geheel aan de hedendaagse eisen van dienstverlening kan voldoen. Het bieden van ICT faciliteiten ter ondersteuning van de uitvoering van de processen van de gemeente Boxtel waarbij de technische infrastructuur zodanig is ingericht dat betrouwbaarheid, tijdigheid, beschikbaarheid, continuïteit en veiligheid van het geautomatiseerde deel van informatiesystemen gewaarborgd zijn om zodoende bij te dragen aan klantvriendelijke processen. Een van de kerntaken van I en A is het ondersteunen van het bestuur en de afdelingen bij het ontwikkelen van beleid voor Informatievoorziening en -planning. Daarvan afgeleid wordt het jaarplan I en A opgesteld. De I en A - dienstverlening omvat naast de genoemde beleidsadvisering het beheer van informatiesystemen en de computerinfrastructuur. Wij volgen daarbij in grote lijnen de (interne) ontwikkelingen die de afdelingen ondergaan en proberen deze ontwikkelingen zo goed en tijdig mogelijk te herkennen. Wij waken ervoor om enerzijds te gaan behoren tot early adaptors en anderzijds tot de laggards ; het is de gouden middenweg die ons drijft. Daarbij worden de externe ontwikkelingen van het Kwaliteits Instituut Nederlandse Gemeenten [KING] en het Nationaal Urgentie Programma [NUP] nauwlettend gevolgd en getoetst op bruikbare producten. 2.2 De visie op het gebied van ICT Bijna alle processen binnen de gemeente Boxtel hebben ICT componenten in zich. De afhankelijkheid van ICT is dermate groot dat ICT professioneel en kwalitatief excellent georganiseerd moet worden. Als ICT niet functioneert staat de motor voor een groot deel stil. ICT wordt in die zin naast personeel, financiën en organisatie ook de vierde productiefactor genoemd. De ondersteuning voor de gemeente Boxtel wordt bereikt door kwalitatieve inzet van ICT deskundigen, zowel intern als van externe leveranciers. Binnen de gemeente Boxtel wordt de technische kennis en deskundigheid op ICT gebied door I en A geleverd. Dat is met name generieke kennis. In de afdelingen vindt het inhoudelijk functioneel beheer van applicaties [toepassingen] plaats. De ondersteuning van de medewerker dient leidraad te zijn voor de invulling van een goede en betrouwbare ICT. De basisadministraties worden de kernapplicaties waar gegevens over burgers en bedrijven terug te vinden zijn en met geautomatiseerde systemen worden uitgewisseld. Boxtel heeft als ambitie op het gebied van ICT de best proven practice te volgen. Informatiesystemen moeten bijdragen aan de efficiency- en kwaliteitsverbetering van de processen. Er is daarnaast ook ruimte voor vernieuwingen. Voor de technische computerinfrastructuur is het niet handig als iedere afdeling [of gemeente] zelf zijn technische ICT - behoeften moet verzorgen. Dit geldt zeker voor specialistische kennis waarvoor gezamenlijk optreden strategische en financiële voordelen biedt. Hieruit komt een behoefte aan ICT - dienstverlening voort, waaraan I en A haar bestaansrecht ontleent. Voor afdelingsoverstijgende ICT wordt ICT geacht het voortouw te nemen. Gemeente inhoudelijke toepassingen zullen altijd in nauwe samenwerking met afdelingen gemanaged worden. Ten aanzien van externe ontwikkelingen zorgt ICT ervoor dat de architectuur van applicaties en ICT beleid 1.4 [ definitief] - gemeente Boxtel 14

15 [computer]infrastructuur zodanig is dat daar snel op ingespeeld kan worden. Binnen de kaders van de technische computerfaciliteiten worden afdelingen in de gemeente Boxtel geacht hun ondersteuning op het gebied van informatie- en communicatietechnologie [ICT] zelf te managen. Afdelinggerichte informatiesystemen kunnen het beste door de afdelingen gekozen worden omdat zij geacht worden te kunnen beoordelen wat men qua functionaliteit nodig heeft. Dit moet niet leiden tot eilandautomatisering. Nieuwe programma s moeten altijd binnen de gekozen architectuur passen. 2.3 Doelen van de gemeente Boxtel op ICT gebied De belangrijkste doelen voor de komende periode zijn: a. Om de dienstverlening verder te digitaliseren zal het Mid Office [MO] aangeschaft en geïmplementeerd worden om daarmee de dienstverlening via de website optimaal te ondersteunen; b. Het ingerichte Mid Office is ook de basis voor een goed geolied Klant Contact Centrum [KCC]. De dienstverlening en werkwijze via de website is inhoudelijk gelijk aan de fysieke contacten via balies en telefonische contacten; c. Door regionale- en landelijke samenwerking zullen sneller doelen bereikt worden omdat niet iedereen zelf het wiel hoeft uit te vinden; d. In 2015 zullen de basisregistraties personen [GBA] en Adressen en gebouwen [BAG] gebruikt worden en gekoppeld zijn aan de afnemende systemen; e. Vanaf 2012 worden binnen onze interen organisatie alle grotere ICT projecten projectmatig aangestuurd; f. In 2015 is de ICT organisatie zodanig ingericht dat de verschuiving van fysieke klantcontacten naar digitale dienstverlening volledig ondersteund wordt; g. In 2015 zal ICT voorbereid zijn op de ondersteuning van de nieuwe taken die de gemeente moet uitvoeren op het gebied van jeugdzorg en werken naar vermogen. h. In het kader van duurzaamheid wordt bevorderd om minder papier te gebruiken. De aan te schaffen hulpmiddelen zullen daar expliciet op beoordeeld worden. Op dit moment zijn al voorzieningen beschikbaar om digitaal te vergaderen zoals interactieve white boards. Dit soort hulpmiddelen zal verder uitgebreid. Daaronder valt ook het gebruik van tablet computers. Figuur 5. De informatiegolf in onze informatiemaatschappij rolt maar door ICT beleid 1.4 [ definitief] - gemeente Boxtel 15

16 2.4 Van doel naar realisatie Om bovengenoemde doelen te realiseren moet aan een aantal voorwaarden voldaan worden. In hoofdstuk 3 wordt eerst vanuit de processen gekeken wat er nodig is, of dat aanwezig is en zo niet hoe dat wel ingevuld moet en kan worden. Om taken uit te voeren zijn geautomatiseerde toepassingen [applicaties] nodig, welke passen binnen de filosofie van basisadministraties en het nog te selecteren mid office concept. In hoofdstuk 4 wordt de architectuur verdiept naar de functionele architectuur. Dit alles kan niet functioneren zonder een technisch fundament. In hoofdstuk 5 worden enkele aanvullende zaken aan de orde gesteld die van belang zijn voor de technische [computer]infrastructuur. De organisatievorm die de realisatie van ICT doelstellingen ondersteunt wordt in hoofdstuk 6 toegelicht. In hoofdstuk 7 wordt een en ander vertaald naar prioriteiten en worden enkele financiële consequenties toegelicht. ICT beleid 1.4 [ definitief] - gemeente Boxtel 16

17 3. Aansluiting van ICT bij de inrichting van de werkprocessen Boxtel heeft als belangrijkste doel burgers en bedrijven te faciliteren op het gebied van dienstverlening op velerlei terreinen. ICT moe bijdragen aan die hoofddoelstelling. Burgers en bedrijven verwachten in deze tijd dat producten zoveel mogelijk digitaal worden aangeboden. Dit zal een continue verschuiving teweeg brengen van fysieke dienstverlening naar digitale dienstverlening via onze website. ICT is een middel om de processen te ondersteunen. Het ICT domein bestaat enerzijds uit techniek [computerinfrastructuur] en anderzijds uit toepassingsprogrammatuur; de applicaties. In de voorliggende nota zal de techniek wat minder aan bod komen. Uitgangspunt is dat het fundament, de computerinfrastructuur, betrouwbaar en nagenoeg 100% beschikbaar is. Dat zegt overigens nog weinig over de beschikbaarheid van de applicaties zelf. Daar spelen zaken een rol zoals de kwaliteit van de applicatie en het serviceniveau van leverancier van de applicatie. Dit wordt verder uitgediept in hoofdstuk 4. De volgende slag is dan het voor het licht houden van de bestaande toepassingen en hun samenhang. Bij de functionele afstemming en integratie speelt een aantal onderwerpen een belangrijke rol. Deze worden hier verder toegelicht Werkprocessen en document management systeem [DMS] In de aansturing van werkprocessen is er sprake van: Verticale applicaties: applicaties voor werkprocessen binnen een bepaald vakgebied zoals de uitvoering van de WWB, Burgerzakenproducten, WOZ. Horizontale applicaties : voor werkprocessen die breed inzetbaar zijn en door de gehele organisatie gebruikt (kunnen) worden zoals voor de betaling van een rekening, subsidieaanvragen, algemene postregistratie en - afwikkeling. De verticale applicaties worden steeds meer onderdeel van de keten waardoor de aansturing via workflowachtige toepassingen steeds ingewikkelder wordt. Denk daarbij bv. ook aan het Overheids Loket On line [OLO] voor de wet algemene bepalingen omgevingsrecht [WABO] en de relatie daarbij met het waterschap, de provincie, de brandweer, etc. Naast digitalisering van het werkproces wordt steeds meer ingezet op digitale dienstverlening. Dat is een majeur veranderproces. Aan de ene kant worden er generieke werkprocessen ingericht die op meerdere producten toepasbaar zijn, de zgn. horizontale werkprocessen. Aan de andere kant hebben we de verticale vakapplicaties, b.v. bouwvergunningen, sociale dienst applicaties, financieel systeem etc. waar de procesafhandeling geïntegreerd is in de toepassing. Wij staan voor de grote uitdaging om die verschillend ingerichte processen af te stemmen op een uniforme digitale dienstverlening via de website. Het gevolg hiervan is dat er heel veel systemen gekoppeld moeten worden om zo de onderlinge samenhang steeds verder uit te kunnen nutten. ICT beleid 1.4 [ definitief] - gemeente Boxtel 17

18 Figuur 6. Aansturing werkprocessen met workflowsystemen 3.2. Burger Service Nummer [BSN] en bedrijfs identificatie nummer [BIN] De identificatie van burgers en bedrijven gebeurt binnen Boxtel op verschillende manieren. In de basisadministraties zullen het BSN en het BIN steeds meer gebruikt worden om gegevens uit te wisselen. Er dient dus rekening mee gehouden te worden dat onze applicaties kunnen communiceren via BSN en BIN van de kamer van koophandel [KvK]! 3.3. Ketenprocessen Als de gemeente de spin in het web wordt voor de digitale overheid dan betekent het dat er steeds meer koppelingen met veel verschillende instanties opgezet worden. Denk daarbij bv. op het terrein van de jeugdzorg en op het vlak van maatschappelijke ontwikkeling. Voor ICT wil dat zeggen dat die doelstelling met elektronische communicatie naar onze partners optimaal ondersteund moet worden. Voor de invulling zijn verschillende opties mogelijk. Veel van die keteninformatie is afhankelijk van de vraag of de toepassingen van de partners in de betreffende keten op elkaar afgestemd zijn. Dit is in elk geval een vereiste voor optimale dienstverlening. ICT beleid 1.4 [ definitief] - gemeente Boxtel 18

19 3.4. Archivering en publicatie digitale documenten De gemeente is een informatieverwerkend bedrijf. Daarvoor worden veel documenten geproduceerd. Die worden door zeer veel afzonderlijke geautomatiseerde systemen verwerkt en bewerkt. Uiteindelijk ontstaan vele formele documenten die vaak voor langere tijd bewaard moeten worden. Het is gewenst om op macro niveau een visie te hebben waar die documenten ergens bewaard worden en in welke hoofdstructuur die dan thuishoren. In onderstaand plaatje is een globale algemene indeling geschetst. Deze indeling kan vervolgens bij de applicatiearchitectuur [volgende hoofdstuk] als uitgangspunt/referentie genomen worden. I N T R A - N E T I N T E R - N E T Website Intern Openbaar Extern Openbaar Intern besloten Extern besloten Figuur 7. Macro indeling digitaal archief Bovenstaande globale indeling houdt in dat al onze informatie in 4 hoofdgroepen is in te delen nl in interne documenten voor onze dagelijkse interne bedrijfsvoering nodig en informatie die bestemd is voor onze klanten. Beide groepen kunnen weer opgedeeld worden in een openbaar gedeelte en een besloten, vertrouwelijk gedeelte. Tot op heden wordt het gros van alle formele documenten in het analoge archief opgeslagen. In de nieuwe tijd zijn er steeds meer digitale documenten die geordend, beheerd en voor een groot deel op termijn vernietigd moeten worden. Het Document Management Systeem [DMS] is het digitale archief van de toekomst. Het DMS is voorzien van een Records management applicatie [RMA] waarin informatie uit allerlei applicaties veilig bewaard en toegankelijk gehouden kan worden. Om het DMS deze functie te kunnen laten vervullen ligt er wel een noodzaak om informatie die tijdens de digitale afwikkeling ontstaat in de vakapplicaties, m.b.v. een koppeling op te laten slaan in het DMS. Vanuit dit DMS kunnen vervolgens al of niet openbaar gepubliceerd worden op een van de in figuur 4 aangegeven plekken. Verordeningen, nieuwsbrieven, bekendmakingen, formulieren, etc. behoren tot het externe openbare domein. In het besloten deel staan gegevens over b.v. bezwarenprocedures, bevolkingsgegevens, etc. Voor interne openbare stukken kun je denken aan handboeken, werkinstructies, notulen werkoverleg etc. Voor vertrouwelijke documenten kun je denken aan bv. salarisgegevens, functioneringsverslagen, etc. Openbare gegevens kunnen tegenwoordig direct ontsloten worden via de website of via Intranet als het gaat om interne zaken. In onderstaand plaatje is de relatie tussen de verschillende omgevingen uitgewerkt. Daarmee wordt een verbinding gelegd met het volgende hoofdstuk waar de applicatiearchitectuur verder wordt toegelicht. ICT beleid 1.4 [ definitief] - gemeente Boxtel 19

20 Content Management Systeem [CMS] Vakapplicaties [Key2.., Document Management Syteem [DMS] Corsa Intranet Internet M-directory P-directory Figuur 8. Relatie digitaal archief [DMS] t.o.v. website en vakapplicaties 3.5. Digitale duurzaamheid In de Archiefwet is vastgelegd hoe lang dossiers, afhankelijk van de inhoud, bewaard moeten blijven. Voor papieren dossiers is dat relatief gemakkelijk te organiseren, zij het dat het enorm veel archiefruimte vergt. Nu steeds meer zaken alleen maar digitaal worden opgeslagen, is het zaak oplossingen te implementeren voor het beheren (lees: bewaren, toegankelijk maken en vernietigen) van informatie. In het kader van de RUD s wordt dit zeer actueel. Met het oog op een eigentijdse dienstverlening is het zaak om veelgebruikte analoge bestanden te digitaliseren Om tijd- en plaatsonafhankelijk diensten te kunnen verlenen is digitale informatievoorziening onontbeerlijk! Zo stellen we bestuurders en medewerkers in staat om vanaf ieder denkbare werkplek informatie gelijktijdig te raadplegen, bewerken en/of verstrekken. Omdat opslagmethodes steeds veranderen is het noodzakelijk om gedigitaliseerde informatie toekomstvast op te slaan en tijdig om te zetten naar nieuwe bestandsformaten. Ter informatie: media [tapes, diskettes, etc] van 10 jaar geleden zijn al niet meer te reproduceren. Er zal dus een structurele oplossing bedacht moeten worden. In het Document Management Systeem [DMS] wordt informatie opgeslagen volgens een landelijk vastgesteld toekomstvast bestandsformaat. Bovendien wordt in het Documentair structuurplan (DSP) bijgehouden m.b.v. welke applicaties dossiers in de vele processen tot stand komen en in welke bestandsformaten documenten worden opgeleverd. Om de digitale duurzaamheid van onze documenten te waarborden dient de informatie uit al onze applicaties veilig in het DMS opgeslagen te worden. Dit kan uitsluitend gerealiseerd worden als we zorgen voor goed werkende koppelingen. Tot op heden is dit slechts voor een klein aantal applicaties geregeld Conclusie De hoofdtaak van Informatievoorziening en Automatisering is het bieden van ICT faciliteiten ter ondersteuning van de processen van de gemeente Boxtel op een zodanige manier dat het collectief dagelijks gebruik kan maken van ICT middelen zonder onderbreking en verstoringen. Onze klanten, burgers/bedrijven/instellingen, verwachten van ons dat de dienstverlening - waar dat kan digitaal wordt geleverd of in ieder geval digitaal goed wordt ondersteund. Voor het raadplegen van in de nabije toekomst digitale documenten zal het Document Management Systeem [Corsa] het hart vormen van het digitale archief. Om dit te bereiken dienen alle applicaties voor hun document opslag gekoppeld te worden aan het DMS. ICT beleid 1.4 [ definitief] - gemeente Boxtel 20

Digitaal Evenwicht. Balans tussen functionaliteit en kosten. Auteur: Gert-Jan Ossevoort Datum: 10 januari 2013 Versie: 1.1c

Digitaal Evenwicht. Balans tussen functionaliteit en kosten. Auteur: Gert-Jan Ossevoort Datum: 10 januari 2013 Versie: 1.1c Digitaal Evenwicht Balans tussen functionaliteit en kosten Auteur: Gert-Jan Ossevoort Datum: 10 januari 2013 Versie: 1.1c DSPDF_492B_31313132353936323931.DOC 2 Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 3 1 Managementsamenvatting...

Nadere informatie

1. MANAGEMENTSAMENVATTING 1 2. STAAT DE BURGER BIJ U CENTRAAL 2 3. E-OVERHEID, DE WEG NAAR OPTIMALE DIENSTVERLENING 4

1. MANAGEMENTSAMENVATTING 1 2. STAAT DE BURGER BIJ U CENTRAAL 2 3. E-OVERHEID, DE WEG NAAR OPTIMALE DIENSTVERLENING 4 Inhoudsopgave 1. MANAGEMENTSAMENVATTING 1 2. STAAT DE BURGER BIJ U CENTRAAL 2 3. E-OVERHEID, DE WEG NAAR OPTIMALE DIENSTVERLENING 4 4. BOUWSTENEN VAN DE E-OVERHEID 7 5. NORA ARCHITECTPRINCIPES 9 6. HET

Nadere informatie

Gemeentelijk informatieplan 2014

Gemeentelijk informatieplan 2014 Gemeentelijk informatieplan 2014 Versie 1.0 Inhoud Inhoud... 2 1. Inleiding... 3 2. Context... 4 2.1 Wat kan... 4 2.2 Wat moet... 4 2.3 Wat willen we... 5 3. Missie en leidende principes... 6 3.1 Missie...

Nadere informatie

Provinciale EnTerprise Referentie Architectuur versie 0.9

Provinciale EnTerprise Referentie Architectuur versie 0.9 Provinciale EnTerprise Referentie Architectuur versie 0.9 Colofon PETRA: Provinciale EnTerprise Referentie Architectuur Principes, methoden, modellen en standaarden voor inrichting van het provinciaal

Nadere informatie

Ministerie van Infrastructuur en Milieu IenM Enterprise Architectuur

Ministerie van Infrastructuur en Milieu IenM Enterprise Architectuur Document D-7 Ministerie van Infrastructuur en Milieu IenM Enterprise Architectuur Versie 0.2 Datum 15 juli 2014 Status Definitief Colofon Versie 0.2 Contactpersoon Paul Leunissen M 06-5250 6691 Paul.Leunissen@minienm.nl

Nadere informatie

SLIm SAmeNWerKeN AAN ICT. Applicatiesanering en contract management: De basis op orde

SLIm SAmeNWerKeN AAN ICT. Applicatiesanering en contract management: De basis op orde SLIm SAmeNWerKeN AAN ICT Applicatiesanering en contract management: De basis op orde Slim Samenwerken aan ICT Applicatiesanering en contractmanagement: De basis op orde Colofon Samenstelling Uitgebracht

Nadere informatie

Visie op Klantcontacten, Zaken en Integraal Midoffice

Visie op Klantcontacten, Zaken en Integraal Midoffice Visie op Klantcontacten, Zaken en Integraal Midoffice Inhoudsopgave 1. INLEIDING 2 2. VISIE OP ANTWOORD EN DIENSTVERLENING 4 3. VISIE OP ZAAKGERICHT WERKEN 6 4. VISIE OP ORGANISATORISCHE ASPECTEN 8 5.

Nadere informatie

High Level Architectuur Basisgemeente

High Level Architectuur Basisgemeente High Level Architectuur Basisgemeente 1 Dit document is tot stand gekomen in nauwe samenwerking met: Lex de Wolff Ferry Brasz Simone Rodenburg Kees Brouwer Wil Janssen Jaap Dekker Apeldoorn Breda Enschede

Nadere informatie

SLIM SAMENWERKEN AAN ICT. Governance en besturing: Sturen op ICT samenwerking

SLIM SAMENWERKEN AAN ICT. Governance en besturing: Sturen op ICT samenwerking SLIM SAMENWERKEN AAN ICT Governance en besturing: Sturen op ICT samenwerking Slim Samenwerken aan ICT Governance en besturing: Sturen op ICT samenwerking Colofon Samenstelling Uitgebracht in opdracht

Nadere informatie

Definitiestudierapport Handhaving Vergunningverlening Internet Klantcontact

Definitiestudierapport Handhaving Vergunningverlening Internet Klantcontact Definitiestudierapport Handhaving Vergunningverlening Internet Klantcontact Versie 1.0 27 februari 2009 1 Definitiestudierapport Handhaving Vergunningverlening ........................................................................................

Nadere informatie

BAVP 2013-2017. Aanvalsprogramma Informatievoorziening Politie

BAVP 2013-2017. Aanvalsprogramma Informatievoorziening Politie BAVP 2013-2017 Aanvalsprogramma Informatievoorziening Politie Auteur: CIO Politie Status: DEFINITIEF 2013-12-11 Rubricering: Politie Intern (Groen) Documentinformatie Versiegeschiedenis Versie Versie datum

Nadere informatie

STUURGROEP BIJLAGE 5D. Impactanalyse Binnengemeentelijk Gebruik - Keten BAG-GBA-WOZ-WABO

STUURGROEP BIJLAGE 5D. Impactanalyse Binnengemeentelijk Gebruik - Keten BAG-GBA-WOZ-WABO STUURGROEP BIJLAGE 5D Impactanalyse Binnengemeentelijk Gebruik - Keten BAG-GBA-WOZ-WABO Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 2 1. Inleiding... 3 1.1. Aanleiding en doelstelling... 3 1.2. Doel en kaders impactanalyse...

Nadere informatie

Advies. ICT-Samenwerkingsverband. Noord en Midden Limburg. Juni 2012. Definitief

Advies. ICT-Samenwerkingsverband. Noord en Midden Limburg. Juni 2012. Definitief Advies ICT-Samenwerkingsverband Noord en Midden Limburg Juni 2012 1 Voorwoord Voor u ligt een advies met betrekking tot het oprichten van het ICT-samenwerkingsverband Noord en Midden Limburg voor in eerste

Nadere informatie

Onderzoek Functionaliteit e-depot Decentrale Overheden. Versie 1.0

Onderzoek Functionaliteit e-depot Decentrale Overheden. Versie 1.0 Onderzoek Functionaliteit e-depot Decentrale Overheden Versie 1.0 Auteur KING Versie 1.0 Datum maandag 2 februari 2015 2 Inhoud Managementsamenvatting 4 1 Inleiding 6 1.1 Aanleiding 6 1.2 Achtergrond ontwikkeling

Nadere informatie

Aan de slag met open standaarden - een handreiking voor overheidsorganisaties

Aan de slag met open standaarden - een handreiking voor overheidsorganisaties Aan de slag met open standaarden - een handreiking voor overheidsorganisaties ir. L.M. Punter, dr. ir. J.P.C. Verhoosel, ir. E.J.A. Folmer dr. ir. P.H.W.M. Oude Luttighuis Datum 18 augustus 2010 Colofon

Nadere informatie

GESLOTEN RIJKSCLOUD. Functionele Doelarchitectuur

GESLOTEN RIJKSCLOUD. Functionele Doelarchitectuur GESLOTEN RIJKSCLOUD Functionele Doelarchitectuur Status Definitief, vastgesteld in ICCIO Versie 1.0 Datum 27 juni 2013 Samenvatting Aanleiding Cloud computing is, kortgezegd, het met een computer, tablet

Nadere informatie

Wat te doen met een digitaal bestand. Onderzoek naar duurzame toegankelijkheid van digitale informatie bij overheden in Noord-Nederland

Wat te doen met een digitaal bestand. Onderzoek naar duurzame toegankelijkheid van digitale informatie bij overheden in Noord-Nederland Wat te doen met een digitaal bestand Onderzoek naar duurzame toegankelijkheid van digitale informatie bij overheden in Noord-Nederland Assen, Groningen, Leeuwarden, november 2013 Afbeelding voorpagina

Nadere informatie

E-mailmanagement. Wie denkt aan e-mailmanagement, mailt met BMConsultants. Jackie van de Loo BMConsultants Chris Bellekom Informatiebureau Bellekom

E-mailmanagement. Wie denkt aan e-mailmanagement, mailt met BMConsultants. Jackie van de Loo BMConsultants Chris Bellekom Informatiebureau Bellekom E-mailmanagement Wie denkt aan e-mailmanagement, mailt met BMConsultants Jackie van de Loo BMConsultants Chris Bellekom Informatiebureau Bellekom Inhoudsopgave Voorwoord 1 1. Introductie 2 1.1 Doel en

Nadere informatie

Hoe? Zo! Documentmanagement Waar is dat dossier gebleven?

Hoe? Zo! Documentmanagement Waar is dat dossier gebleven? Hoe? Zo! Waar is dat dossier gebleven? Inhoudsopgave 1 Inleiding 3 2 Wat is documentmanagement? 4 3 Waarom is documentmanagement belangrijk voor mij? 8 4 Hoe kun je documentmanagement inrichten? 13 5 Hoe

Nadere informatie

Actieplan Open overheid

Actieplan Open overheid Directoraat-Generaal Wonen, Bouwen en Integratie Actieplan Open overheid Datum September 2013 Status Definitief Pagina 2 van 40 1 Inleiding: Open overheid begint niet bij nul... 5 1.1 Actuele voorbeelden...

Nadere informatie

VERKENNING INFORMATIE- VOORZIENING SOCIAAL DOMEIN

VERKENNING INFORMATIE- VOORZIENING SOCIAAL DOMEIN VERKENNING INFORMATIE- VOORZIENING SOCIAAL DOMEIN Programma van eisen ten aanzien van de informatievoorziening Applicatiearchitectuur VISD is een programma van de VNG dat wordt uitgevoerd in samenwerking

Nadere informatie

INFORMATIEBEVEILIGING

INFORMATIEBEVEILIGING INFORMATIEBEVEILIGING EN HET NIEUWE WERKEN Afstudeerscriptie IT audit opleiding Postgraduate opleiding Vrije Universiteit Amsterdam April 2011 Adriaan van Nieuwmegen Gerlof Miedema 1 VOORWOORD Er is een

Nadere informatie

Bouwstenen voor een Moderne Dienstverlening

Bouwstenen voor een Moderne Dienstverlening _ Bouwstenen voor een Moderne Dienstverlening Klaar voor de Gemeente als hét Overheidsloket? Opdrachtgever M. Mujires, CIO Drechtsteden Auteur J. Maassen, Programmamanager IP&A Datum 18 november 2009-1/21

Nadere informatie

SLIM SAMENWERKEN AAN ICT Cloud computing en shared service centra

SLIM SAMENWERKEN AAN ICT Cloud computing en shared service centra SLIM SAMENWERKEN AAN ICT Cloud computing en shared service centra Slim Samenwerken aan ICT Cloud computing en shared service centra Colofon Samenstelling Uitgebracht in opdracht van het Kwaliteitsinstituut

Nadere informatie

Hoe? Zo! Bring Your Own Device (BYOD)

Hoe? Zo! Bring Your Own Device (BYOD) Hoe? Zo! Inhoudsopgave 1 Inleiding 3 2 Wat is BYOD? 4 3 Hoe kun je BYOD zinvol inzetten? 7 4 Wat zijn de consequenties van de invoering van BYOD? 10 5 Hoe werkt BYOD voor medewerkers? 14 6 Hoe kan ik BYOD

Nadere informatie

Informatiediensten en ICT-services speciaal voor gemeenten

Informatiediensten en ICT-services speciaal voor gemeenten Begrotingswijzer 2011 2012 Informatiediensten en ICT-services speciaal voor gemeenten Verbindt de overheid 1 Ontwikkelingen e-overheid 4 Basisregistraties Basisregistratie Gebouwen (BAG) 8 GBA als basisregistratie

Nadere informatie

Op weg naar werken met BIM

Op weg naar werken met BIM Op weg naar werken met BIM Versie 2.1, april 2012 Auteurs: Kenmerk: Ir. H.J. Fikkers, Van de Bunt Adviseurs Ing. L.R. Nieuwenhuizen, CUR Bouw & Infra Drs. J.P.J. Nijssen, Nijssen Management & Advies Ir.

Nadere informatie

INFORMATIEBELEIDSPLAN NOORD-HOLLANDS ARCHIEF. 2008 tot en met 2010

INFORMATIEBELEIDSPLAN NOORD-HOLLANDS ARCHIEF. 2008 tot en met 2010 INFORMATIEBELEIDSPLAN NOORD-HOLLANDS ARCHIEF 2008 tot en met 2010 Auteur: Marianne Weits Versie 1.4 26 mei 2008 INHOUDSOPGAVE Voorwoord... 3 Conclusies en aanbevelingen... 4 Leeswijzer... 5 1. Inleiding...

Nadere informatie

foutmelding in beeld onderzoek naar ICT-projecten in Rotterdam Rekenkamer Rotterdam

foutmelding in beeld onderzoek naar ICT-projecten in Rotterdam Rekenkamer Rotterdam foutmelding in beeld onderzoek naar ICT-projecten in Rotterdam Rekenkamer Rotterdam Voorwoord Grootschalige ICT projecten in een complexe politiek bestuurlijke omgeving zijn vaak een geheide garantie

Nadere informatie

Toetsingskader voor business intelligence systemen

Toetsingskader voor business intelligence systemen Toetsingskader voor business intelligence systemen - IT auditor versus BI omgevingen - postgraduate IT-opleiding Vrije Universiteit Amsterdam Gaston Stassen Niels Kappert Assen, maart 2009 Colofon Toetsingskader

Nadere informatie