ICT beleids- en uitvoeringsplan

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "ICT beleids- en uitvoeringsplan"

Transcriptie

1 ICT beleids- en uitvoeringsplan Informatievoorziening en Automatisering ICT beleid 1.4 [ definitief] gemeente Boxtel

2 Documentbeheer Afdeling Concern en Dienstverlening / Team Organisatie Opdrachtgever Management Team Versie 2.0 Redactie document Coördinator I en A [Toon Toebast] Bestandsnaam H:\Beleid\Boxtel ICT-beleid Datum 22 augustus 2012 Status Definitief ICT beleid 1.4 [ definitief] - gemeente Boxtel 2

3 Inhoudsopgave pagina Voorwoord 5 1. Samenvatting 7 2. Inleiding 13 - Missie - Visie - Doelstellingen 3. Aansluiting ICT op de werkprocessen [business alignment] 17 - Relatie primaire proces en ICT - Digitale duurzaamheid 4. Applicatie architectuur 21 - Architectuur van functionaliteit - Toepassingen - Informatiemanagement en Managementinformatie - Standaardisatie - Innovatie 5. Technische [computer]infrastructuur 25 - Koppelingen [interfaces] - Beveiliging 6. Organisatie en dienstverlening 29 - Proces- en projectmatig werken - Samenwerking - Interne dienstverlening I en A 7. Prioriteiten 33 - Aanbevelingen 8. Financiën 35 - Exploitatie - Investeringen Bijlagen 39 ICT beleid 1.4 [ definitief] - gemeente Boxtel 3

4 ICT beleid 1.4 [ definitief] - gemeente Boxtel 4

5 Voorwoord De mogelijkheden welke ICT kan bieden zijn schier oneindig geworden. Gebruikers en ook onze interne en externe klanten weten dat ook en stellen hun verwachtingspatroon daarop af. Onze ICT mensen (beleid en beheer) dienen hier rekening mee te houden, maar worden aan de andere kant ook geconfronteerd met grenzen: * In de middelensfeer (financieel/personeelsmatig en vervolgens daardoor ook technisch). *T Wat kan de organisatie verwerken? Het gaat over veeleisende nieuwe ontwikkelingen, welke ook op de diverse werkvloeren veel investeringen vragen; medewerkers op die werkvloeren moeten hun primaire werkzaamheden blijven verrichten, maar daarnaast ook de mogelijkheid geboden krijgen om mee te groeien met de ICT ontwikkelingen en daar een maximum aan rendement uit kunnen halen. De kunst is om steeds een goede balans te hebben of te vinden. Een andere complicerende factor is het gegeven dat de toekomst met zoveel ongewisheid is omgeven. Een horizon is moeilijk te onderscheiden. Dat maakt het sturen moeilijk. Waarom is dat het geval? Met de volgende punten wordt dat verhelderd: * De technische hardware ontwikkelingen gaan snel. Wat over bijvoorbeeld 4 jaar mogelijk en beschikbaar is - en wat er dus dan van onze ICT omgeving wordt verlangd - laat zich moeilijk raden; * Datzelfde geldt voor de ontwikkelingen op het gebied van de software [toepassingen]; * De basisregistraties zijn de eerste stappen van de rijksoverheid op het gebied van landelijke standaards met betrekking tot ICT. Zoals het zich laat aanzien zullen er vervolgstappen gezet worden; * De noodzaak tot intergemeentelijke samenwerking laat zich steeds nadrukkelijker voelen; mogelijk dat ICT een specifiek samenwerkingsterrein gaat worden; zelfs als het op dit terrein niet zover gaat komen: samenwerking zal sowieso ingrijpende gevolgen voor de ICT huishouding hebben; * De reeds voorgenomen decentralisatie van rijkstaken moet via ICT mogelijk gemaakt worden; het is de vraag of er nog meer van dergelijke rijksoperaties zijn te verwachten. Ondanks bovenstaande moet toch een koers worden bepaald. Vanwege de bovengeschetste vragen en ontwikkelingen is dit geen gemakkelijke opgaaf. Géén koers uitzetten is natuurlijk geen optie. In ons voordeel is dat onze ICT hoofdstructuren zeer recent werden vervangen; dit betekent dat we (niet echt pijnloos) een state of the art platform hebben geschapen, wat de ruimte in zich heeft om opgewaardeerd te worden met toekomstige uitbreidingen in hardware en software. Dat geeft in elk geval de zekerheid dat er de komende 4 à 5 jaar in die hoofdstructuur geen noemenswaardige extra investeringen gedaan hoeven worden. Als rode draad door deze nota zal blijken dat de verschuiving van fysieke dienstverlening naar digitale dienstverlening de inrichting van onze ICT omgeving steeds meer zal bepalen. Dit document is voor meerdere doelgroepen geschreven n.l. * Het management * Het college van burgemeester en wethouders * De gemeenteraad Soms gaat de diepgang verder dan voor een specifieke doelgroep gewenst is. We gaan er van uit dat ieder met zijn eigen bril de inhoud kan gebruiken. Bovenstaande is de achtergrond waartegen de navolgende inhoud van dit plan moet worden geplaatst. ICT beleid 1.4 [ definitief] - gemeente Boxtel 5

6 ICT beleid 1.4 [ definitief] - gemeente Boxtel 6

7 1. Samenvatting A. ICT doelen gemeente Boxtel Boxtel wil met de dienstverlening naar burgers en bedrijven aansluiten bij de maatschappelijke verwachtingen en daarbij zoveel mogelijk gebruik maken van de mogelijkheden die ICT daarbij biedt. Uitgangspunt is dat alle contactkanalen met klanten eenduidige informatie naar de burgers geven. De volgende klantcontacten worden daarbij onderscheiden: a. Persoonlijk via afspraken op locatie of in de gemeentelijke gebouwen b. Schriftelijk via brieven en/of formulieren; c. Telefonisch d. Digitaal via onze website op internet De digitale informatie zal de basis vormen voor alle contacten met klanten waardoor eenduidigheid van dienstverlening verder uitgebouwd kan worden. Om dit te realiseren dienen onze processen in een procesmatig bestemmingsplan opgenomen te worden waardoor sturing naar dit doel inzichtelijk en overzichtelijk wordt. In onderstaande figuur is de relatie in dit bestemmingsplan in beeld gebracht. Dit schema wordt gebruikt om de sturing van de verdere invulling visueel te ondersteunen. Front Office Mid Office Back Office Sociale Zaken Burgers Bedrijven Andere overheid Balie Telefoon Post Internet Zaken magazijn Broker Gegevens magazijn Generieke Applicaties CMS DMS CRM WFMS Burger Zaken Belastingen Bouw Zaken Vergunningen Geo-informatie Milieu Kantoor Automatisering Gegevensdistributiesysteem BR Personen BR Gebouwen BR Adressen.. GIS MIS Mail Web Formulieren Authenticatie Betalen Landelijke Voorzieningen Basisregistraties, WKPB, Omgevingsvergunning, Digitaal Klanten Dossier etc.. Figuur 1. Bestemmingsplan ICT toepassingen ICT beleid 1.4 [ definitief] - gemeente Boxtel 7

8 Om deze visie handen en voeten te geven zijn de volgende concrete doelen geformuleerd: a. Om de dienstverlening verder te digitaliseren zal het Mid Office [MO] aangeschaft en geïmplementeerd worden om daarmee de dienstverlening via de website optimaal te ondersteunen; b. Het ingerichte Mid Office is ook de basis voor een goed geolied Klant Contact Centrum [KCC]. De dienstverlening en werkwijze via de website is inhoudelijk gelijk aan de fysieke contacten via balies en telefonische contacten; c. Door regionale en landelijke samenwerking zullen sneller doelen bereikt worden omdat niet iedereen zelf het wiel hoeft uit te vinden; d. In 2015 zullen de basisregistraties personen [GBA] en Adressen en gebouwen [BAG] gebruikt worden en gekoppeld zijn aan de afnemende systemen; e. Vanaf 2012 worden binnen onze interne organisatie alle grotere ICT projecten projectmatig aangestuurd; f. In 2015 is de ICT organisatie zodanig ingericht dat de verschuiving van fysieke klantcontacten naar digitale dienstverlening volledig ondersteund wordt; g. In 2015 zal ICT voorbereid zijn op de ondersteuning van de nieuwe taken die de gemeente moet uitvoeren op het gebied van jeugdzorg en werken naar vermogen. h. In het kader van duurzaamheid wordt bevorderd om minder papier te gebruiken. De aan te schaffen hulpmiddelen zullen daar expliciet op beoordeeld worden. Op dit moment zijn al voorzieningen beschikbaar om digitaal te vergaderen zoals interactieve white boards. Dit soort hulpmiddelen zal verder uitgebreid worden. Daaronder valt ook het gebruik van tablet computers en smart phones. B. Te zetten stappen Omdat de vraag naar ICT functionaliteit schier oneindig is kan gesteld worden dat we als gemeente Boxtel lang niet alles kunnen verwezenlijken. Zie bijlage C van het beleids- en uitvoeringsplan voor de werkvoorraad. Om meer resultaten te bereiken is samenwerking een optie. Dit zal serieus bekeken moeten worden. Als we zelfstandig blijven opereren in met name ICT projecten zal de helft realiseerbaar blijken. Als we slim samenwerken zal een groter deel van de eisen- en wensenlijst gerealiseerd kunnen worden. Het benodigd specialisme op ICT gebied wordt steeds belangrijker. De samenwerkingsvraag zal steeds weer herhaald worden. Waar wordt de regie gevoerd over deze ontwikkeling? Daarvoor zijn veel scenario s denkbaar. Het gebied is te omvangrijk om dat in één slag te verwezenlijken. Dus zullen de volgende vragen beantwoord moeten worden: a. Wat kunnen we zelf b. Wat doen we regionaal c. Wat kunnen we van KING verwachten Zie voor de overige stappen onder D. Planning. C. Hoe organiseer je dat? Om de verwachtingen op het gebied van ICT duidelijker en inzichtelijker te maken zijn afspraken over de rolverdeling van groot belang. ICT is het alibi voor alles wat zich afspeelt in de organisatie. Dat wil niet zeggen dat alles bij systeembeheer en de I en A coördinator op het bordje gelegd kan worden. In het ICT veld zijn vele spelers actief, zowel intern als extern. Het is daarom van belang dat het taakveld inzichtelijker gemaakt wordt en dat daar ook naar gehandeld wordt. Macro wordt uitgegaan van de volgende taakgebieden: Projectmatige taken Procesbeheer in de afdeling [functioneel] ICT beheer [technisch] Figuur 2. Taakvelden ICT ICT beleid 1.4 [ definitief] - gemeente Boxtel 8

9 Voor projectmatige [ICT] taken is winst te behalen door dat samen te doen met collega gemeenten. Het invoeren van de BAG voor een gemeente van inwoners kost bijna net zoveel geld en tijd als voor een gemeente van inwoners. De grootste uitdaging bij samenwerking van kleinere gemeenten is om af te spreken dat we het werkproces op dezelfde manier zullen inrichten. Dus de begeleiding van het veranderproces heeft niet zozeer met het ICT systeem te maken maar meer [of bijna alles] met de manier van werken. Daar ligt de komende jaren de belangrijkste uitdaging. Op dit moment wordt veel projectmatige capaciteit weggesnoept bij technisch beheer. Dat lijkt op roofbouw. De taken in het blok Procesbeheer zullen vaak binnen de afdeling plaatsvinden. Daarbij spelen de functioneel beheerders een belangrijke rol. Deze zijn gepositioneerd in de lijnafdeling. Voor het technisch beheer kan samenwerking grote voordelen opleveren omdat bepaalde werkzaamheden niet per gemeente worden uitgevoerd maar één maal voor meerdere gemeenten. Dat geldt met name voor de change management- en projectmatige taken. Daar zijn voordelen mee te behalen. De tijdsbesteding is op basis van de urenverdeling in 2011 als volgt: Incident- en problem management/ondersteuning gebruikers 21 % Monitoring/Configuratie management/continuïteit 6 % Change management 12 % Projectmatige taken 30 % Overig [verlof/ziek/studie, ouderschapsverlof, etc] 31 % De taken voor ondersteuning van gebruikers vergen evenredige tijdsbesteding naar rato van het aantal gebruikers. Dus als je meer gebruikers hebt dan heb je meer capaciteit nodig. Daarbij geldt ook dat de afbakening van functioneel beheer en technisch beheer scherp gesteld moet worden. Veel vragen voor functioneel beheer op het gebied van kantoorautomatisering worden bij technisch beheer neergelegd. Dat gaat ten koste van de tijd die nodig is voor monitoring en preventieve acties. Daarnaast is het ook van belang op alle gebieden te streven naar een MINIMUM pakket van noodzakelijke systemen en functionaliteiten. In deze maatschappij hebben we de neiging alles te moeten hebben en kunnen. Er moeten fundamentele keuzes gedaan worden. Wat doen we wel en wat niet? Sturing Los van de samenwerkingsvraag ligt de verantwoording van de sturing van ICT zaken bij het managementteam [MT] ook al worden zaken uitbesteed. Dat betekent dat de rolverdeling intern afgestemd moet worden op de behoeften. In bovenstaand schema [figuur2] is het ICT taakgebied globaal geschetst. Bij iedere [nieuwe] ICT vraag moet aangegeven worden waar die wordt neergelegd. Het MT zal de regiefunctie van ICT aangelegenheden delegeren, maar houd het stuur wel vast. Dat kan op de volgende wijze. De regiefunctie op I en A gebied in de eigen organisatie wordt geborgd in de programmaraad of ICT stuurgroep. Gerelateerd aan de groei naar volwassenheid op ICT gebied is in het bedrijfsleven en andere overheidslagen de regiefunctie ingevuld door de Chief Information Officer [CIO] of Informatiemanager. Dit is een structurele taak. De informatiemanager bewaakt de rolverdeling binnen en buiten de organisatie en heeft het totaaloverzicht over de uit te voeren projecten. Overige randvoorwaarden Gerelateerd aan de omvangrijke lijst met projecten [bijlage C] zal de kwantiteit van de personeelsinzet daarmee gelijke tred moeten houden. Ook aan kwaliteit dienen de nodige eisen gesteld te worden. Denk daarbij aan het projectmatig werken. Als er op dat gebied geen deskundigheid in de organisatie is kun je die inhuren. Maar gezien de structurele aard en het volume van projecten kun je overwegen om daar zelf deskundigheid voor in te vullen. Opleiden is een van de motivatiefactoren waardoor medewerkers [gebruikers van toepassingsprogrammatuur] beter en makkelijker hun functie kunnen uitvoeren. Daarnaast is training voor de I en A medewerkers noodzakelijk. Daarvoor dienen in de begroting jaarlijks substantiële middelen gereserveerd te worden. ICT beleid 1.4 [ definitief] - gemeente Boxtel 9

10 D. Planning [marsroute] Om bovenstaande zaken te realiseren zijn de volgende hoofdactiviteiten gepland: a. Onderzoeken van en commiteren aan samenwerkingsprojecten. Gereed eind 2012; b. Instellen van de programmaraad en ICT stuurgroep binnen de gemeente Boxtel in Q3 2012; c. Opzetten van het Gemeentelijk Urgentie Programma [GUP] in Q3 2012; d. De programmaraad [informatiespecialisten] zal vervolgens jaarlijks de korte- en middellange termijnplanning door de ICT stuurgroep [MT] laten vaststellen. Daarbij wordt ook duidelijk aangegeven of projecten intern of extern in samenwerkingsverbanden worden uitgevoerd. In het ICT beleids- en uitvoeringsplan zijn in bijlage C alle op dit moment bekende en noodzakelijke acties en projecten opgesomd. Per project zal de aanpak en haalbaarheid uitgewerkt worden door het opstellen van een Business Case. Afhankelijk van de beslissing over de Business Case zullen deze projecten in het Gemeentelijk Urgentie Programma [GUP] opgenomen worden. E. Financiën Onze apparatuuromgeving is met de laatste vervangingsslag volledig op orde en voldoet aan de state of the art. Op programmatuurgebied zijn een aantal investeringen achtergebleven. Met name de syteemprogrammatuur [MS/Windows XP en Server 2003]. Ook de kantoorautomatisering [MS/Office 2003 en Outlook 2003] zijn aan de noodzakelijke vervanging toe. De overige toepassingen lopen aardig in de pas. Echter er staat ook weer een majeure upgrade van Oracle en Cognos voor de deur. Doordat steeds meer processen ondersteund worden door geautomatiseerde processen zal niet bezuinigd kunnen worden op ICT investeringen. De kosten voor ICT zullen dan ook harder stijgen t.o.v. de overige uitgaven. Investeringen die besparingen opleveren verdienen vaak de voorkeur. Maar ICT investeringen leveren vaak ook kwaliteitsverbeteringen op die niet altijd in geld uit te drukken zijn. En de besparingen worden niet bij ICT gerealiseerd maar in de verbetering van de processen in de lijnorganisatie. In de uit te voeren projecten zal daar explicieter aandacht aan besteed dienen te worden. Door de snelle ontwikkelingen worden grote investeringen steeds vaker maatschappelijk afgedwongen. Bij ieder project dient in de business case een kosten/batenanalyse uitgevoerd te worden waarin duidelijk wordt aangegeven wat de meerwaarde is van de voorgestelde investering. ICT beleid 1.4 [ definitief] - gemeente Boxtel 10

11 Om de financiering van de ICT flexibel op te zetten om snel te kunnen anticiperen op gewenste ontwikkelingen wordt aanbevolen om een voorziening voor investeringen op te voeren en daarbij een bandbreedte te hanteren op basis van de kostenontwikkeling van de laatste jaren op ICT gebied. Door samenwerking kan de komende jaren meer gedaan worden voor hetzelfde geld. Dus we hebben dan minder meerkosten. Figuur 3. Verloop ICT-kosten F. Te besluiten Voor de uitvoering van dit ICT beleidsplan dient besloten te worden om onderstaande aanbevelingen te volgen: * Zorg dat er een totaalprogramma wordt opgesteld waarin de samenhang van alle projecten die uitgevoerd moeten worden gemonitored en gemanaged worden; * Benoem voor alle substantiële projecten [te besteden mensuren > 100 uur en/of investeringsbedrag > ,-] een projectleider/eigenaar; * Kies er voor om projectmatig te werken vanuit een business case en een plannings- en voortgangsmethodiek. Hou het wel simpel; * Omdat ICT investeringen over de jaren nogal fluctueren is het te overwegen om ICT afschrijvingen op te nemen in ICT exploitatiekosten of hier een voorziening voor te treffen die jaarlijks wordt gevoed. Op die manier kunnen de totale kosten in het meerjarenperspectief beter geëgaliseerd worden; * Uitgangspunt is dat investeringen in toepassingen financierbaar zijn en bijdragen aan een betere dienstverlening naar onze klanten; * Veranker de regiefunctie voor ICT gerelateerde zaken op MT niveau. Zoals dat nu bij de rijksoverheid is georganiseerd zal het ook binnen gemeenteland steeds meer gaan gebeuren; * De overheid heeft de neiging om alle wensen te honoreren. Misschien moeten we ons vaker afvragen welk MINIMUMpakket we echt nodig hebben om een taak naar behoren uit te voeren? * Onderzoeken samenwerkingsmogelijkheden; * Opzetten jaarplannen per medewerker; * Opstellen technisch programma van eisen; * Voor de financiering uit te gaan van de historische ontwikkeling zoals in bovenstaande grafiek is weergegeven. ICT beleid 1.4 [ definitief] - gemeente Boxtel 11

12 ICT beleid 1.4 [ definitief] - gemeente Boxtel 12

13 2. Inleiding Het ICT beleid is mede gebaseerd op de bestuurlijke beleidsuitgangspunten die voor de gemeente Boxtel gelden. Deze zijn vastgelegd in de nota Boxtel 2020, duurzaam en dynamisch centrum in het Groene Woud. Dit beleid wordt als bekend verondersteld en is onlosmakelijk verbonden met deze beleidsnotitie. Met name paragraaf 7 Modern bestuur en organisatie heeft veel raakvlakken met ICT. Het ICT beleid vormt een onderdeel van het totale gemeentebeleid en past binnen de doelstellingen van de gemeente. Deze nota heeft een aantal doelstellingen: a. Een totaaloverzicht geven; b. Het is de verbindende schakel tussen eerder opgestelde rapporten zowel landelijk als binnen de gemeente Boxtel; c. Aanwezige witte vlekken/aspecten worden verder ingevuld; d. Een aantal keuzes worden hier aan de orde gesteld; e. Last but not least is dit de verbindende schakel tussen de missie en visie uit Opmaat. Figuur 4. Relatie strategienota s Deze nota is een geactualiseerde bundeling van een aantal documenten die de afgelopen periode in relatie tot het ICT gebied verschenen zijn. In hoofdlijnen worden in dit document de volgende aspecten uitgewerkt: * Wat is voor de gemeente Boxtel goed om op ICT gebied te doen. De vraag die daarbij gesteld wordt is: Wat zijn de ambities van Boxtel en hoe kan ICT daar aan bijdragen? * De verdere afstemming van de informatie architectuur met de Gemeentelijke Model Architectuur [GEMMA] en de Technische (computer)infrastructuur en hoe de kaders worden vastgesteld waarbinnen een en ander gerealiseerd moet worden. ICT beleid 1.4 [ definitief] - gemeente Boxtel 13

14 In deze notitie wordt de ICT koers voor een aantal jaren vastgelegd. Dit document dient vervolgens als basis voor de jaarplannen van Informatievoorziening en Automatisering. De jaarplannen worden jaarlijks parallel aan de budgetcyclus opgesteld en geëvalueerd. Deze algemene strategie zal in 2015 geëvalueerd worden aan de hand van de actualiteit. Over de jaarplannen wordt frequent gerapporteerd via de managementrapportages, eveneens volgens de planning van de budgetcyclus. Slagvaardigheid en ICT hebben een relatie. Verouderde ICT-structuren kunnen de flexibiliteit van de organisatie bemoeilijken, of zelfs tenietdoen. Omgekeerd: een slimme inzet van ICT kan de slagvaardigheid ondersteunen en kan ook aanmerkelijk goedkoper uitvallen. 2.1 De missie op het gebied van ICT Het opstellen en realiseren van een samenhangend Informatie- en automatiseringsbeleid en het adviseren daarover aan het MT en het bestuur. Het pro-actief ondersteunen en ontwikkelen van de behoeftes van onze interne klanten op het gebied van ICT, waardoor de gemeente Boxtel als geheel aan de hedendaagse eisen van dienstverlening kan voldoen. Het bieden van ICT faciliteiten ter ondersteuning van de uitvoering van de processen van de gemeente Boxtel waarbij de technische infrastructuur zodanig is ingericht dat betrouwbaarheid, tijdigheid, beschikbaarheid, continuïteit en veiligheid van het geautomatiseerde deel van informatiesystemen gewaarborgd zijn om zodoende bij te dragen aan klantvriendelijke processen. Een van de kerntaken van I en A is het ondersteunen van het bestuur en de afdelingen bij het ontwikkelen van beleid voor Informatievoorziening en -planning. Daarvan afgeleid wordt het jaarplan I en A opgesteld. De I en A - dienstverlening omvat naast de genoemde beleidsadvisering het beheer van informatiesystemen en de computerinfrastructuur. Wij volgen daarbij in grote lijnen de (interne) ontwikkelingen die de afdelingen ondergaan en proberen deze ontwikkelingen zo goed en tijdig mogelijk te herkennen. Wij waken ervoor om enerzijds te gaan behoren tot early adaptors en anderzijds tot de laggards ; het is de gouden middenweg die ons drijft. Daarbij worden de externe ontwikkelingen van het Kwaliteits Instituut Nederlandse Gemeenten [KING] en het Nationaal Urgentie Programma [NUP] nauwlettend gevolgd en getoetst op bruikbare producten. 2.2 De visie op het gebied van ICT Bijna alle processen binnen de gemeente Boxtel hebben ICT componenten in zich. De afhankelijkheid van ICT is dermate groot dat ICT professioneel en kwalitatief excellent georganiseerd moet worden. Als ICT niet functioneert staat de motor voor een groot deel stil. ICT wordt in die zin naast personeel, financiën en organisatie ook de vierde productiefactor genoemd. De ondersteuning voor de gemeente Boxtel wordt bereikt door kwalitatieve inzet van ICT deskundigen, zowel intern als van externe leveranciers. Binnen de gemeente Boxtel wordt de technische kennis en deskundigheid op ICT gebied door I en A geleverd. Dat is met name generieke kennis. In de afdelingen vindt het inhoudelijk functioneel beheer van applicaties [toepassingen] plaats. De ondersteuning van de medewerker dient leidraad te zijn voor de invulling van een goede en betrouwbare ICT. De basisadministraties worden de kernapplicaties waar gegevens over burgers en bedrijven terug te vinden zijn en met geautomatiseerde systemen worden uitgewisseld. Boxtel heeft als ambitie op het gebied van ICT de best proven practice te volgen. Informatiesystemen moeten bijdragen aan de efficiency- en kwaliteitsverbetering van de processen. Er is daarnaast ook ruimte voor vernieuwingen. Voor de technische computerinfrastructuur is het niet handig als iedere afdeling [of gemeente] zelf zijn technische ICT - behoeften moet verzorgen. Dit geldt zeker voor specialistische kennis waarvoor gezamenlijk optreden strategische en financiële voordelen biedt. Hieruit komt een behoefte aan ICT - dienstverlening voort, waaraan I en A haar bestaansrecht ontleent. Voor afdelingsoverstijgende ICT wordt ICT geacht het voortouw te nemen. Gemeente inhoudelijke toepassingen zullen altijd in nauwe samenwerking met afdelingen gemanaged worden. Ten aanzien van externe ontwikkelingen zorgt ICT ervoor dat de architectuur van applicaties en ICT beleid 1.4 [ definitief] - gemeente Boxtel 14

15 [computer]infrastructuur zodanig is dat daar snel op ingespeeld kan worden. Binnen de kaders van de technische computerfaciliteiten worden afdelingen in de gemeente Boxtel geacht hun ondersteuning op het gebied van informatie- en communicatietechnologie [ICT] zelf te managen. Afdelinggerichte informatiesystemen kunnen het beste door de afdelingen gekozen worden omdat zij geacht worden te kunnen beoordelen wat men qua functionaliteit nodig heeft. Dit moet niet leiden tot eilandautomatisering. Nieuwe programma s moeten altijd binnen de gekozen architectuur passen. 2.3 Doelen van de gemeente Boxtel op ICT gebied De belangrijkste doelen voor de komende periode zijn: a. Om de dienstverlening verder te digitaliseren zal het Mid Office [MO] aangeschaft en geïmplementeerd worden om daarmee de dienstverlening via de website optimaal te ondersteunen; b. Het ingerichte Mid Office is ook de basis voor een goed geolied Klant Contact Centrum [KCC]. De dienstverlening en werkwijze via de website is inhoudelijk gelijk aan de fysieke contacten via balies en telefonische contacten; c. Door regionale- en landelijke samenwerking zullen sneller doelen bereikt worden omdat niet iedereen zelf het wiel hoeft uit te vinden; d. In 2015 zullen de basisregistraties personen [GBA] en Adressen en gebouwen [BAG] gebruikt worden en gekoppeld zijn aan de afnemende systemen; e. Vanaf 2012 worden binnen onze interen organisatie alle grotere ICT projecten projectmatig aangestuurd; f. In 2015 is de ICT organisatie zodanig ingericht dat de verschuiving van fysieke klantcontacten naar digitale dienstverlening volledig ondersteund wordt; g. In 2015 zal ICT voorbereid zijn op de ondersteuning van de nieuwe taken die de gemeente moet uitvoeren op het gebied van jeugdzorg en werken naar vermogen. h. In het kader van duurzaamheid wordt bevorderd om minder papier te gebruiken. De aan te schaffen hulpmiddelen zullen daar expliciet op beoordeeld worden. Op dit moment zijn al voorzieningen beschikbaar om digitaal te vergaderen zoals interactieve white boards. Dit soort hulpmiddelen zal verder uitgebreid. Daaronder valt ook het gebruik van tablet computers. Figuur 5. De informatiegolf in onze informatiemaatschappij rolt maar door ICT beleid 1.4 [ definitief] - gemeente Boxtel 15

16 2.4 Van doel naar realisatie Om bovengenoemde doelen te realiseren moet aan een aantal voorwaarden voldaan worden. In hoofdstuk 3 wordt eerst vanuit de processen gekeken wat er nodig is, of dat aanwezig is en zo niet hoe dat wel ingevuld moet en kan worden. Om taken uit te voeren zijn geautomatiseerde toepassingen [applicaties] nodig, welke passen binnen de filosofie van basisadministraties en het nog te selecteren mid office concept. In hoofdstuk 4 wordt de architectuur verdiept naar de functionele architectuur. Dit alles kan niet functioneren zonder een technisch fundament. In hoofdstuk 5 worden enkele aanvullende zaken aan de orde gesteld die van belang zijn voor de technische [computer]infrastructuur. De organisatievorm die de realisatie van ICT doelstellingen ondersteunt wordt in hoofdstuk 6 toegelicht. In hoofdstuk 7 wordt een en ander vertaald naar prioriteiten en worden enkele financiële consequenties toegelicht. ICT beleid 1.4 [ definitief] - gemeente Boxtel 16

17 3. Aansluiting van ICT bij de inrichting van de werkprocessen Boxtel heeft als belangrijkste doel burgers en bedrijven te faciliteren op het gebied van dienstverlening op velerlei terreinen. ICT moe bijdragen aan die hoofddoelstelling. Burgers en bedrijven verwachten in deze tijd dat producten zoveel mogelijk digitaal worden aangeboden. Dit zal een continue verschuiving teweeg brengen van fysieke dienstverlening naar digitale dienstverlening via onze website. ICT is een middel om de processen te ondersteunen. Het ICT domein bestaat enerzijds uit techniek [computerinfrastructuur] en anderzijds uit toepassingsprogrammatuur; de applicaties. In de voorliggende nota zal de techniek wat minder aan bod komen. Uitgangspunt is dat het fundament, de computerinfrastructuur, betrouwbaar en nagenoeg 100% beschikbaar is. Dat zegt overigens nog weinig over de beschikbaarheid van de applicaties zelf. Daar spelen zaken een rol zoals de kwaliteit van de applicatie en het serviceniveau van leverancier van de applicatie. Dit wordt verder uitgediept in hoofdstuk 4. De volgende slag is dan het voor het licht houden van de bestaande toepassingen en hun samenhang. Bij de functionele afstemming en integratie speelt een aantal onderwerpen een belangrijke rol. Deze worden hier verder toegelicht Werkprocessen en document management systeem [DMS] In de aansturing van werkprocessen is er sprake van: Verticale applicaties: applicaties voor werkprocessen binnen een bepaald vakgebied zoals de uitvoering van de WWB, Burgerzakenproducten, WOZ. Horizontale applicaties : voor werkprocessen die breed inzetbaar zijn en door de gehele organisatie gebruikt (kunnen) worden zoals voor de betaling van een rekening, subsidieaanvragen, algemene postregistratie en - afwikkeling. De verticale applicaties worden steeds meer onderdeel van de keten waardoor de aansturing via workflowachtige toepassingen steeds ingewikkelder wordt. Denk daarbij bv. ook aan het Overheids Loket On line [OLO] voor de wet algemene bepalingen omgevingsrecht [WABO] en de relatie daarbij met het waterschap, de provincie, de brandweer, etc. Naast digitalisering van het werkproces wordt steeds meer ingezet op digitale dienstverlening. Dat is een majeur veranderproces. Aan de ene kant worden er generieke werkprocessen ingericht die op meerdere producten toepasbaar zijn, de zgn. horizontale werkprocessen. Aan de andere kant hebben we de verticale vakapplicaties, b.v. bouwvergunningen, sociale dienst applicaties, financieel systeem etc. waar de procesafhandeling geïntegreerd is in de toepassing. Wij staan voor de grote uitdaging om die verschillend ingerichte processen af te stemmen op een uniforme digitale dienstverlening via de website. Het gevolg hiervan is dat er heel veel systemen gekoppeld moeten worden om zo de onderlinge samenhang steeds verder uit te kunnen nutten. ICT beleid 1.4 [ definitief] - gemeente Boxtel 17

18 Figuur 6. Aansturing werkprocessen met workflowsystemen 3.2. Burger Service Nummer [BSN] en bedrijfs identificatie nummer [BIN] De identificatie van burgers en bedrijven gebeurt binnen Boxtel op verschillende manieren. In de basisadministraties zullen het BSN en het BIN steeds meer gebruikt worden om gegevens uit te wisselen. Er dient dus rekening mee gehouden te worden dat onze applicaties kunnen communiceren via BSN en BIN van de kamer van koophandel [KvK]! 3.3. Ketenprocessen Als de gemeente de spin in het web wordt voor de digitale overheid dan betekent het dat er steeds meer koppelingen met veel verschillende instanties opgezet worden. Denk daarbij bv. op het terrein van de jeugdzorg en op het vlak van maatschappelijke ontwikkeling. Voor ICT wil dat zeggen dat die doelstelling met elektronische communicatie naar onze partners optimaal ondersteund moet worden. Voor de invulling zijn verschillende opties mogelijk. Veel van die keteninformatie is afhankelijk van de vraag of de toepassingen van de partners in de betreffende keten op elkaar afgestemd zijn. Dit is in elk geval een vereiste voor optimale dienstverlening. ICT beleid 1.4 [ definitief] - gemeente Boxtel 18

19 3.4. Archivering en publicatie digitale documenten De gemeente is een informatieverwerkend bedrijf. Daarvoor worden veel documenten geproduceerd. Die worden door zeer veel afzonderlijke geautomatiseerde systemen verwerkt en bewerkt. Uiteindelijk ontstaan vele formele documenten die vaak voor langere tijd bewaard moeten worden. Het is gewenst om op macro niveau een visie te hebben waar die documenten ergens bewaard worden en in welke hoofdstructuur die dan thuishoren. In onderstaand plaatje is een globale algemene indeling geschetst. Deze indeling kan vervolgens bij de applicatiearchitectuur [volgende hoofdstuk] als uitgangspunt/referentie genomen worden. I N T R A - N E T I N T E R - N E T Website Intern Openbaar Extern Openbaar Intern besloten Extern besloten Figuur 7. Macro indeling digitaal archief Bovenstaande globale indeling houdt in dat al onze informatie in 4 hoofdgroepen is in te delen nl in interne documenten voor onze dagelijkse interne bedrijfsvoering nodig en informatie die bestemd is voor onze klanten. Beide groepen kunnen weer opgedeeld worden in een openbaar gedeelte en een besloten, vertrouwelijk gedeelte. Tot op heden wordt het gros van alle formele documenten in het analoge archief opgeslagen. In de nieuwe tijd zijn er steeds meer digitale documenten die geordend, beheerd en voor een groot deel op termijn vernietigd moeten worden. Het Document Management Systeem [DMS] is het digitale archief van de toekomst. Het DMS is voorzien van een Records management applicatie [RMA] waarin informatie uit allerlei applicaties veilig bewaard en toegankelijk gehouden kan worden. Om het DMS deze functie te kunnen laten vervullen ligt er wel een noodzaak om informatie die tijdens de digitale afwikkeling ontstaat in de vakapplicaties, m.b.v. een koppeling op te laten slaan in het DMS. Vanuit dit DMS kunnen vervolgens al of niet openbaar gepubliceerd worden op een van de in figuur 4 aangegeven plekken. Verordeningen, nieuwsbrieven, bekendmakingen, formulieren, etc. behoren tot het externe openbare domein. In het besloten deel staan gegevens over b.v. bezwarenprocedures, bevolkingsgegevens, etc. Voor interne openbare stukken kun je denken aan handboeken, werkinstructies, notulen werkoverleg etc. Voor vertrouwelijke documenten kun je denken aan bv. salarisgegevens, functioneringsverslagen, etc. Openbare gegevens kunnen tegenwoordig direct ontsloten worden via de website of via Intranet als het gaat om interne zaken. In onderstaand plaatje is de relatie tussen de verschillende omgevingen uitgewerkt. Daarmee wordt een verbinding gelegd met het volgende hoofdstuk waar de applicatiearchitectuur verder wordt toegelicht. ICT beleid 1.4 [ definitief] - gemeente Boxtel 19

20 Content Management Systeem [CMS] Vakapplicaties [Key2.., Document Management Syteem [DMS] Corsa Intranet Internet M-directory P-directory Figuur 8. Relatie digitaal archief [DMS] t.o.v. website en vakapplicaties 3.5. Digitale duurzaamheid In de Archiefwet is vastgelegd hoe lang dossiers, afhankelijk van de inhoud, bewaard moeten blijven. Voor papieren dossiers is dat relatief gemakkelijk te organiseren, zij het dat het enorm veel archiefruimte vergt. Nu steeds meer zaken alleen maar digitaal worden opgeslagen, is het zaak oplossingen te implementeren voor het beheren (lees: bewaren, toegankelijk maken en vernietigen) van informatie. In het kader van de RUD s wordt dit zeer actueel. Met het oog op een eigentijdse dienstverlening is het zaak om veelgebruikte analoge bestanden te digitaliseren Om tijd- en plaatsonafhankelijk diensten te kunnen verlenen is digitale informatievoorziening onontbeerlijk! Zo stellen we bestuurders en medewerkers in staat om vanaf ieder denkbare werkplek informatie gelijktijdig te raadplegen, bewerken en/of verstrekken. Omdat opslagmethodes steeds veranderen is het noodzakelijk om gedigitaliseerde informatie toekomstvast op te slaan en tijdig om te zetten naar nieuwe bestandsformaten. Ter informatie: media [tapes, diskettes, etc] van 10 jaar geleden zijn al niet meer te reproduceren. Er zal dus een structurele oplossing bedacht moeten worden. In het Document Management Systeem [DMS] wordt informatie opgeslagen volgens een landelijk vastgesteld toekomstvast bestandsformaat. Bovendien wordt in het Documentair structuurplan (DSP) bijgehouden m.b.v. welke applicaties dossiers in de vele processen tot stand komen en in welke bestandsformaten documenten worden opgeleverd. Om de digitale duurzaamheid van onze documenten te waarborden dient de informatie uit al onze applicaties veilig in het DMS opgeslagen te worden. Dit kan uitsluitend gerealiseerd worden als we zorgen voor goed werkende koppelingen. Tot op heden is dit slechts voor een klein aantal applicaties geregeld Conclusie De hoofdtaak van Informatievoorziening en Automatisering is het bieden van ICT faciliteiten ter ondersteuning van de processen van de gemeente Boxtel op een zodanige manier dat het collectief dagelijks gebruik kan maken van ICT middelen zonder onderbreking en verstoringen. Onze klanten, burgers/bedrijven/instellingen, verwachten van ons dat de dienstverlening - waar dat kan digitaal wordt geleverd of in ieder geval digitaal goed wordt ondersteund. Voor het raadplegen van in de nabije toekomst digitale documenten zal het Document Management Systeem [Corsa] het hart vormen van het digitale archief. Om dit te bereiken dienen alle applicaties voor hun document opslag gekoppeld te worden aan het DMS. ICT beleid 1.4 [ definitief] - gemeente Boxtel 20

Commissienotitie. Onderwerp ICT beleids en uitvoeringsplan. Status Informerend. Voorstel Kennis te nemen van de nota ICT beleids- en uitvoeringsplan

Commissienotitie. Onderwerp ICT beleids en uitvoeringsplan. Status Informerend. Voorstel Kennis te nemen van de nota ICT beleids- en uitvoeringsplan Onderwerp ICT beleids en uitvoeringsplan Status Informerend Voorstel Kennis te nemen van de nota ICT beleids- en uitvoeringsplan Inleiding In 2011 is u toegezegd een ICT-beleidsplan op te stellen. Dit

Nadere informatie

Realisatie Programma e-dienstverlening 2e fase

Realisatie Programma e-dienstverlening 2e fase Realisatie Programma e-dienstverlening 2e fase Inleiding In de periode 2008-2009 is een Realisatieplan Dienstverlening ontwikkeld om de informatievoorziening van de gemeente Oegstgeest te verbeteren en

Nadere informatie

Meerjarenplan ICT

Meerjarenplan ICT Meerjarenplan ICT 2008-2012 ICT meerjarenplan Vooraf. Informatie ICT informeel in het voorjaar 2008 Besluitvorming ICT formeel bij de begroting Dienstverleningsvisie eind 2008 (richtinggevend) Programmaplan

Nadere informatie

Praktisch Implementeren van EA bij Gemeenten

Praktisch Implementeren van EA bij Gemeenten Praktisch Implementeren van EA bij Gemeenten Edwin de Vries 3 juni 2008 Praktisch Implementeren van Enterprise Architectuur bij Gemeenten Waarom Architectuur bij Gemeenten? Praktische aanpak Invulling

Nadere informatie

Zaakgericht samenwerken. Visie en Koers

Zaakgericht samenwerken. Visie en Koers Zaakgericht samenwerken Visie en Koers 2009032816 We staan voor diverse ambities en knelpunten Burgers 7x24 inzicht in status aanvragen Efficiënter werken Borgen rechtmatigheid Inzicht bij medewerkers

Nadere informatie

De impact van de basisregistraties op de informatievoorziening van gemeenten

De impact van de basisregistraties op de informatievoorziening van gemeenten De impact van de basisregistraties op de informatievoorziening van gemeenten Op weg naar de Gemeentelijke Service Bus Danny Greefhorst Gemeenten worden geconfronteerd met allerlei ontwikkelingen die van

Nadere informatie

Notitie Programma Digitaal Werken

Notitie Programma Digitaal Werken Notitie Programma Digitaal Werken Onderwerp Programma Digitaal Werken: aanschaf en implementatie Zaaksysteem Suite en Suite voor Vergunningen, Toezicht & Handhaving. Huidige situatie Amstelveen werkt met

Nadere informatie

Informatie van nu, beschikbaar in de toekomst. Het Rotterdamse E-depot

Informatie van nu, beschikbaar in de toekomst. Het Rotterdamse E-depot Informatie van nu, beschikbaar in de toekomst Het Rotterdamse E-depot Stand van zaken Het Stadsarchief Rotterdam heeft twee opdrachten: Als informatiebeheerder van Rotterdam, klaarstaan voor de digitale

Nadere informatie

Projectenoverzicht Informatievoorziening en ICT

Projectenoverzicht Informatievoorziening en ICT MEMO Aan : College van B&W, Commissie Middelen Van : Christien Sepers en Jeroen van der Hulst Datum : 2 april 2009 Onderwerp : Voortgangsrapportage ICT-projecten april 2009 Ons kenmerk : 2009008153 Projectenoverzicht

Nadere informatie

VAN AMBITIE NAAR UITVOERING - INRICHTING EN BESTURING I&A DELFLAND. 31 augustus 2013

VAN AMBITIE NAAR UITVOERING - INRICHTING EN BESTURING I&A DELFLAND. 31 augustus 2013 VAN AMBITIE NAAR UITVOERING - INRICHTING EN BESTURING I&A DELFLAND 31 augustus 2013 CONTEXT Delfland wordt de komende jaren geconfronteerd met een groeiende interne en externe vraag naar (innovatieve)

Nadere informatie

De complete oplossing voor uw kadastrale informatievoorziening.

De complete oplossing voor uw kadastrale informatievoorziening. De complete oplossing voor uw kadastrale informatievoorziening. Foto: Mugmedia Het Kadaster gaat de levering van kadastrale informatie ingrijpend vernieuwen. Het huidige proces van verwerken van kadastrale

Nadere informatie

Business case Digikoppeling

Business case Digikoppeling Business case Digikoppeling Versie 1.0 Datum 02/06/2014 Status Definitief Van toepassing op Digikoppeling versies: 1.0, 1.1, 2.0, 3.0 Colofon Logius Servicecentrum: Postbus 96810 2509 JE Den Haag t. 0900

Nadere informatie

MEMO. JvdH. Projectenoverzicht Informatievoorziening en ICT Bloemendaal nieuw (jan 2009)

MEMO. JvdH. Projectenoverzicht Informatievoorziening en ICT Bloemendaal nieuw (jan 2009) JvdH MEMO Aan : College van B&W, Commissie Middelen c.c. : Van : Jeroen van der Hulst Datum : 13 januari 2009 Verzenddatum : 13 januari 2009 Onderwerp : Voortgangsrapportage ICT-projecten jan 2009 Ons

Nadere informatie

Kwaliteitsbewaking en testen in ICT beheerorganisaties

Kwaliteitsbewaking en testen in ICT beheerorganisaties DKTP Informatie Technologie Veembroederhof 1 1019 HD Amsterdam Telefoon 020 427 52 21 Kwaliteitsbewaking en testen in ICT beheerorganisaties Voor de meeste projectgroepen die software ontwikkelen vormt

Nadere informatie

De kracht van Middelgroot. Klik hier voor praktijkvoorbeelden

De kracht van Middelgroot. Klik hier voor praktijkvoorbeelden De kracht van Middelgroot Klik hier voor praktijkvoorbeelden De kracht van het programma e-dienstverlening Wat is: Het programma e-dienstverlening? In de gemeente Waalwijk wordt gewerkt met een elektronisch

Nadere informatie

Digitaal Loket: kansen of kosten

Digitaal Loket: kansen of kosten Digitaal Loket: kansen of kosten 27 oktober 2011 www.gentleware.nl janjaap.vanweringh@gentleware.nl 06-12.1234.15 1 Onderwerpen Wat is een digitaal loket? Waarom een digitaal loket? Stappenplan Do s en

Nadere informatie

KlantVenster. Klantgericht werken met KlantVenster LAAT ICT VOOR U WERKEN! Een veelzijdig platform ter ondersteuning van uw bedrijfsdoelstellingen

KlantVenster. Klantgericht werken met KlantVenster LAAT ICT VOOR U WERKEN! Een veelzijdig platform ter ondersteuning van uw bedrijfsdoelstellingen KlantVenster Klantgericht werken met KlantVenster Een veelzijdig platform ter ondersteuning van uw bedrijfsdoelstellingen Een modulair opgebouwde oplossing, die de basis vormt voor online dienstverlening

Nadere informatie

3 e voorgangsrapportage ICT uitvoeringsprogramma Inleiding. 2 Rapportagestructuur. 3 Stand van zaken per thema

3 e voorgangsrapportage ICT uitvoeringsprogramma Inleiding. 2 Rapportagestructuur. 3 Stand van zaken per thema 3 e voorgangsrapportage ICT uitvoeringsprogramma 2014 2018 1 Inleiding In september 2014 heeft de gemeenteraad het Strategisch Informatiebeleid 2014-2018 vastgesteld, inclusief het bijbehorende Uitvoeringsplan

Nadere informatie

Cloud services: aantrekkelijk, maar implementeer zorgvuldig

Cloud services: aantrekkelijk, maar implementeer zorgvuldig Cloud services: aantrekkelijk, maar implementeer zorgvuldig Auteur: Miranda van Elswijk en Jan-Willem van Elk Dit artikel is verschenen in COS, mei 2011 Cloud services worden steeds meer gebruikelijk.

Nadere informatie

Visie op Digitaal Zaakgericht werken

Visie op Digitaal Zaakgericht werken Visie op Digitaal Zaakgericht werken Aanleiding om digitaal zaakgericht te gaan werken Digitaal Zaakgericht werken is een belangrijke ontwikkeling die al geruime tijd speelt binnen de overheid, en bij

Nadere informatie

nemen van een e-depot

nemen van een e-depot Stappenplan bij het in gebruik nemen van een e-depot CONCEPT VOOR FEEDBACK Bijlage bij Handreiking voor het in gebruik nemen van een e-depot door decentrale overheden 23 juli 2015 Inleiding Dit stappenplan

Nadere informatie

KING Leveranciersdag 2 maart 2012 Arnoud Quanjer, Jeffrey Gortmaker, KING. Architectuur Bodemplaat Basisgemeente

KING Leveranciersdag 2 maart 2012 Arnoud Quanjer, Jeffrey Gortmaker, KING. Architectuur Bodemplaat Basisgemeente KING Leveranciersdag 2 maart 2012 Arnoud Quanjer, Jeffrey Gortmaker, KING Architectuur Bodemplaat Basisgemeente Basisgemeente geeft samenwerking inhoud, vorm en richting Convergeren op proces en inhoud

Nadere informatie

Raadsvoorstel 15 december 2011 AB11.01003 RV2011.108

Raadsvoorstel 15 december 2011 AB11.01003 RV2011.108 Raadsvergadering d.d. Casenummer Raadsvoorstelnummer Raadsvoorstel 15 december 2011 AB11.01003 RV2011.108 Gemeente Bussum Instemmen met de Verantwoording van het Programma Elektronische Dienstverlening

Nadere informatie

Adviesnota voor de raad. Marijke ten Hoeve

Adviesnota voor de raad. Marijke ten Hoeve Adviesnota voor de raad Onderwerp Informatiebeleidsplan 2014 Datum collegebesluit dinsdag 20 augustus 2013 Datum raadsvergadering donderdag 26 september 2013 Agendapunt Portefeuillehouder Nummer postregistratie

Nadere informatie

Rijkspas: veiligheid en flexibiliteit. ID-ware, C. Borgmann, MSc Heerhugowaard 24 november 2011

Rijkspas: veiligheid en flexibiliteit. ID-ware, C. Borgmann, MSc Heerhugowaard 24 november 2011 Rijkspas: veiligheid en flexibiliteit ID-ware, C. Borgmann, MSc Heerhugowaard 24 november 2011 24-11-2011 Profile Consultancy Services State of the art software solutions Project implementation Life-cycle

Nadere informatie

Visie op informatiebeheer. Gemeente Lichtstad

Visie op informatiebeheer. Gemeente Lichtstad Visie op informatiebeheer Gemeente Lichtstad Agenda 1. Opening 2. Aanleiding 3. Voorstelronde 4. Eén gedeeld beeld: Welke ontwikkelingen (extern & intern) Wat voor problematiek roept dat op? Wat is een

Nadere informatie

Dienstverlening en e-overheid

Dienstverlening en e-overheid Dienstverlening en e-overheid commissie Middelen/AB 9 april 2009 1 Inhoud Wat is de aanleiding voor deze presentatie? Wat is Dienstverlening en e-overheid? Welke wetten en regels zijn van belang? Hoe heeft

Nadere informatie

Informatieplan hoofdlijnen -

Informatieplan hoofdlijnen - Informatieplan 2016 2019 - hoofdlijnen - Informatieplan Gemeente Leusden 2016-2018 2016-2019 Inleiding Het Informatieplan sluit aan op het collegeprogramma en de doelstellingen van de organisatie; heeft

Nadere informatie

De andere overheid werkt samen! Bodemplatform Fryslân 22 oktober Almar Wimer Siebenga ISZF. Achtergrond. Zuidwest Fryslân

De andere overheid werkt samen! Bodemplatform Fryslân 22 oktober Almar Wimer Siebenga ISZF. Achtergrond. Zuidwest Fryslân De andere overheid werkt samen! Bodemplatform Fryslân 22 oktober 2009 Almar Wimer Siebenga ISZF Achtergrond Zuidwest Fryslân De ISZF-deelnemers 7 gemeenten Littenseradiel Harlingen Wûnseradiel Bolsward

Nadere informatie

Inleiding. Vervanging huidige telefooncentrale. Commissie Bestuur en Financiën. 11 december 2001 Nr. 2001-17.866, CDB Nummer 64/2001

Inleiding. Vervanging huidige telefooncentrale. Commissie Bestuur en Financiën. 11 december 2001 Nr. 2001-17.866, CDB Nummer 64/2001 Commissie Bestuur en Financiën 11 december 2001 Nr. 2001-17.866, CDB Nummer 64/2001 Voordracht van Gedeputeerde Staten aan Provinciale Staten van Groningen inzake de aanschaf en financiering van een nieuwe

Nadere informatie

Allévo. Op weg naar de ultieme BYOD organisatie met informatie op maat!

Allévo. Op weg naar de ultieme BYOD organisatie met informatie op maat! Op weg naar de ultieme BYOD organisatie met informatie op maat! In 2012 heeft Allévo met behulp van Involvit haar twee websites én het intranet vervangen. Daarnaast heeft Allévo ook de eerste verkennende

Nadere informatie

Vaals, juni 2013 Versie 1.2. PLAN VAN AANPAK Informatievoorziening & Automatisering De route voor de toekomst 2013-2015

Vaals, juni 2013 Versie 1.2. PLAN VAN AANPAK Informatievoorziening & Automatisering De route voor de toekomst 2013-2015 Vaals, juni 2013 Versie 1.2 PLAN VAN AANPAK Informatievoorziening & Automatisering De route voor de toekomst 2013-2015 Inhoudsopgave Hoofdstuk 1 Plan van aanpak 1.1 Inleiding 3 Hoofdstuk 2 Actiepunten

Nadere informatie

Ligt uw uitdaging in het aansluiten op de voorzieningen en de distributie van basisgegevens?

Ligt uw uitdaging in het aansluiten op de voorzieningen en de distributie van basisgegevens? INTEGRATIE PLATFORM Ligt uw uitdaging in het aansluiten op de voorzieningen en de distributie van basisgegevens? Met het Neuron Integratie Platform kunt u uw informatievoorziening op betrouwbare en efficiënte

Nadere informatie

: : 22 september. : dhr. C.L. Jonkers :

: : 22 september. : dhr. C.L. Jonkers : RAADSVOORSTEL ter besluitvorming in de raad Datum Forum vergadering Datum Raadsvergadering Portefeuillehouder Verantwoordelijk MT-lid : : 22 september : dhr. C.L. Jonkers : Zaaknummer : 65564 Onderwerp:

Nadere informatie

Samenwerking vanuit het perspectief van de Shared Service Organisatie

Samenwerking vanuit het perspectief van de Shared Service Organisatie Samenwerking vanuit het perspectief van de Shared Service Organisatie 10 juni 2010 A.W. Siebenga MBA Directeur van ICT Samenwerking Zuidwest Fryslân De andere overheid werkt samen! ICT shared services

Nadere informatie

ICT Beheermodel informatiesystemen Drechtsteden Baseline inrichting ICT beheermodel Drechtsteden

ICT Beheermodel informatiesystemen Drechtsteden Baseline inrichting ICT beheermodel Drechtsteden Drechtsteden Technische Architectuur (DTA) ICT Beheermodel informatiesystemen Drechtsteden Baseline inrichting ICT beheermodel Drechtsteden Status : Definitief 1.0 Redactie : DTA Datum : 29-08-2007 1 Versiebeheer

Nadere informatie

SERVICECODE AMSTERDAM

SERVICECODE AMSTERDAM SERVICECODE AMSTERDAM Inleiding Stadsdeel Zuidoost heeft de ambitie om tot de top drie van stadsdelen met de beste publieke dienstverlening van Amsterdam te horen. Aan deze ambitie wil het stadsdeel vorm

Nadere informatie

De levendige stad De stad en haar sociaal domein De stad ruimtelijk en economisch Verbindend bestuur en dienstverlening De stad financieel

De levendige stad De stad en haar sociaal domein De stad ruimtelijk en economisch Verbindend bestuur en dienstverlening De stad financieel In dienst van de stad De levendige stad De stad en haar sociaal domein De stad ruimtelijk en economisch Verbindend bestuur en dienstverlening De stad financieel Maatschappij Aantrekkelijke en bruisende

Nadere informatie

Volgens goed gebruik worden de activiteiten en aandachtspunten binnen de vereniging ingericht op een planmatige aanpak vertaald in dit jaarplan.

Volgens goed gebruik worden de activiteiten en aandachtspunten binnen de vereniging ingericht op een planmatige aanpak vertaald in dit jaarplan. JAARPLAN 2014 Inleiding Volgens goed gebruik worden de activiteiten en aandachtspunten binnen de vereniging ingericht op een planmatige aanpak vertaald in dit jaarplan. De vereniging heeft vertrouwen in

Nadere informatie

Notitie aan de Raad inzake investeringen ICT t.b.v. KCC in het kader van de begroting 2013.

Notitie aan de Raad inzake investeringen ICT t.b.v. KCC in het kader van de begroting 2013. Bijlage 2. Notitie aan de Raad inzake investeringen ICT t.b.v. KCC in het kader van de begroting 2013. Aanleiding In de perspectiefnota 2012 (Bijlage 6: onvoorzien, onuitstelbaar en onvermijdbaar) is voorgesteld

Nadere informatie

ICT helpt de gemeente presteren. Jeroen van der Hulst, Programmamanager Informatisering

ICT helpt de gemeente presteren. Jeroen van der Hulst, Programmamanager Informatisering beter ICT helpt de gemeente presteren Jeroen van der Hulst, Programmamanager Informatisering Moet mee! - 90% huishoudens heeft snel internet - 10,4 miljoen smartphones -9 miljoen mobieltjes -2013: 4 miljard

Nadere informatie

Taakcluster Operationeel support

Taakcluster Operationeel support Ideeën en plannen kunnen nog zo mooi zijn, uiteindelijk, aan het eind van de dag, telt alleen wat werkelijk is gedaan. Hoofdstuk 5 Taakcluster Operationeel support V1.1 / 01 september 2015 Hoofdstuk 5...

Nadere informatie

Raadsvergadering van 6 september 2012 Agendanummer: 10.2

Raadsvergadering van 6 september 2012 Agendanummer: 10.2 RAADSVOORSTEL Verseon kenmerk: 357013 Raadsvergadering van 6 september 2012 Agendanummer: 10.2 Onderwerp: Vormgeven van een Klant Contact Centrum Verantwoordelijk portefeuillehouder: dhr. F.P. Fakkers

Nadere informatie

BeheerVisie ondersteunt StUF-ZKN 3.10

BeheerVisie ondersteunt StUF-ZKN 3.10 Nieuwsbrief BeheerVisie Nieuwsbrief BeheerVisie 2015, Editie 2 Nieuws BeheerVisie ondersteunt StUF-ZKN 3.10 BeheerVisie geeft advies MeldDesk App Message Router MeldDesk Gebruikers Forum Nieuwe MeldDesk

Nadere informatie

COLLEGEBESLUITEN D.D. 06-01-2015 Nr. Onderwerp Samenvatting / toelichting Besluit A01 Beëindiging programma elektronische dienstverlening (EDV)

COLLEGEBESLUITEN D.D. 06-01-2015 Nr. Onderwerp Samenvatting / toelichting Besluit A01 Beëindiging programma elektronische dienstverlening (EDV) A01 Beëindiging programma elektronische dienstverlening (EDV) Het Programma EDV is nu actief van 2009 2014. De basis voor dit programma waren indertijd wettelijke verplichtingen en het implementeren van

Nadere informatie

Dienstverlening, bedrijfsvoering en informatievoorziening. in relatie tot zaakgericht werken

Dienstverlening, bedrijfsvoering en informatievoorziening. in relatie tot zaakgericht werken Dienstverlening, bedrijfsvoering en informatievoorziening in relatie tot zaakgericht werken Maart 2013 Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 2 LEESWIJZER... 3 1. Perspectief: dienstverlening... 4 1.1. Inleiding...

Nadere informatie

Eén digitale overheid: betere service, meer gemak

Eén digitale overheid: betere service, meer gemak Eén digitale overheid: betere service, meer gemak Rob Evelo Programmamanager i-nup Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties Visie op dienstverlening: samen doen Overheden werken vanuit

Nadere informatie

Raadsbesluit. Onderwerp: Nota Privacybeleid haarlem BBV nr: 2016/ Inleiding

Raadsbesluit. Onderwerp: Nota Privacybeleid haarlem BBV nr: 2016/ Inleiding Raadsbesluit Onderwerp: Nota Privacybeleid haarlem BBV nr: 2016/574466 1. Inleiding Aanleiding Privacy is een onderwerp dat de laatste jaren veel in de belangstelling staat. Data zijn hot en worden het

Nadere informatie

Verbinden. Bestuurlijke Samenvatting

Verbinden. Bestuurlijke Samenvatting Verbinden Bestuurlijke Samenvatting Verbinding Burgers en bedrijven verwachten dat de overheid er voor hen is in plaats van andersom. Ze willen samenhangende en begrijpelijke communicatie van de overheid

Nadere informatie

Digikoppeling adapter

Digikoppeling adapter Digikoppeling adapter Versie 1.0 Datum 02/06/2014 Status Definitief Van toepassing op Digikoppeling versies: 1.0, 1.1, 2.0, 3.0 Colofon Logius Servicecentrum: Postbus 96810 2509 JE Den Haag t. 0900 555

Nadere informatie

Vliegwiel voor verbinden en versnellen van gezamenlijke gemeentelijke uitvoering

Vliegwiel voor verbinden en versnellen van gezamenlijke gemeentelijke uitvoering Samen Organiseren Vliegwiel voor verbinden en versnellen van gezamenlijke gemeentelijke uitvoering Samen Organiseren: waar staat het voor? Samen organiseren is een nieuwe werkwijze, vormgegeven vanuit

Nadere informatie

Raadsvoorstel. Aan de raad van de gemeente Strijen. VERGADERING GEMEENTERAAD d.d. 27 maart 2012 Agendapunt17

Raadsvoorstel. Aan de raad van de gemeente Strijen. VERGADERING GEMEENTERAAD d.d. 27 maart 2012 Agendapunt17 Raadsvoorstel VERGADERING GEMEENTERAAD d.d. 27 maart 2012 Agendapunt17 Aan de raad van de gemeente Strijen Onderwerp: Notitie stand van zaken (e-)dienstverlening inclusief diverse nota's. Strijen, 15maart

Nadere informatie

Dienstverlening

Dienstverlening Dienstverlening 2010 2015 13-04-2010 Agenda Ontwikkelingen en de opgaven voor 2010-2015 (5 beloften aan de burger) De stand van zaken in Dordrecht Regionale samenwerking De opgaven voor 2010-2014 Dienstverlening

Nadere informatie

CHRONOLOGISCH OVERZICHT VAN DE VOORTGANG VAN HET PROGRAMMA MODERNISERING GBA

CHRONOLOGISCH OVERZICHT VAN DE VOORTGANG VAN HET PROGRAMMA MODERNISERING GBA BIJLAGE CHRONOLOGISCH OVERZICHT VAN DE VOORTGANG VAN HET PROGRAMMA MODERNISERING GBA De documenten waarnaar wordt verwezen zijn opgesteld met inachtneming van de kabinetsrichtlijnen voor grote ICT-projecten.

Nadere informatie

ICT in het Sociaal Domein

ICT in het Sociaal Domein ICT in het Sociaal Domein Eerst transitieproof en dan verder Rolf Meursing Directeur Odinfo Agenda 1. Inleiding 2. Odinfo voorstellen Video decentralisaties 3. 3D s in het nieuws 4. Status per 1 januari

Nadere informatie

Notitie: Business case de plaatsing van de Bloemendaalse servers. Concept: 25 april 2012 Bedrijfsbureau : Jan van de Straat Corsanummer:

Notitie: Business case de plaatsing van de Bloemendaalse servers. Concept: 25 april 2012 Bedrijfsbureau : Jan van de Straat Corsanummer: Notitie: Business case de plaatsing van de Bloemendaalse servers. Concept: 25 april 2012 Bedrijfsbureau : Jan van de Straat Corsanummer: 2012059072 Achtergronden: De achterliggende gedachte van deze notitie

Nadere informatie

Raadsstuk. Onderwerp: Kredietaanvraag I Project Digitalisering Reg.nummer: M&S/ICT 2009 / 207223

Raadsstuk. Onderwerp: Kredietaanvraag I Project Digitalisering Reg.nummer: M&S/ICT 2009 / 207223 Raadsstuk Onderwerp: Kredietaanvraag I Project Digitalisering Reg.nummer: M&S/ICT 2009 / 207223 1. Inleiding Rijk, provincies, gemeenten en waterschappen hebben in 2006 afspraken gemaakt over een uitvoeringsagenda

Nadere informatie

Raadsmededeling - Openbaar

Raadsmededeling - Openbaar Raadsmededeling - Openbaar Nummer : 122/2011 Datum : 18 juli 2011 B&W datum : 18 juli 2011 Portefeuillehouder : G. Berghoef Onderwerp : Modernisering gemeentelijke basisadministratie, verwerving burgerzaken

Nadere informatie

Shopt IT CCSP goes on!

Shopt IT CCSP goes on! Shopt IT CCSP goes on! Uw CRM OSLO compliant 30 april 2015 10.40 11.30 uur V-ICT-OR Vlaamse ICT Organisatie CCSP agenda 10.40 CCSP - Johan van der Waal 10.55 Aalter - Els De Wulf 11.10 Samenvatting 11.20

Nadere informatie

RAAD GEMEENTEBESTUUR VAN VEENDAM 25 februari Nummer: 2013R0006 Sector: Interne Dienstverlening. Veendam, 22 januari 2013

RAAD GEMEENTEBESTUUR VAN VEENDAM 25 februari Nummer: 2013R0006 Sector: Interne Dienstverlening. Veendam, 22 januari 2013 Nummer: 2013R0006 Sector: Interne Dienstverlening RAAD GEMEENTEBESTUUR VAN VEENDAM 25 februari 2013 Veendam, 22 januari 2013 Onderwerp: Invoering Digitaal Vergaderen Voorstel 1. het digitaal vergaderen

Nadere informatie

BISL Business Information Services Library. Een introductie. Algemene informatie voor medewerkers van SYSQA B.V.

BISL Business Information Services Library. Een introductie. Algemene informatie voor medewerkers van SYSQA B.V. BISL Business Information Services Library Een introductie Algemene informatie voor medewerkers van SYSQA B.V. Organisatie SYSQA B.V. Pagina 2 van 9 Inhoudsopgave 1 INLEIDING... 3 1.1 ALGEMEEN... 3 1.2

Nadere informatie

Conclusie Architectuur Elektronische Overheid. 2007 Niet kantelen,maar koppelen!

Conclusie Architectuur Elektronische Overheid. 2007 Niet kantelen,maar koppelen! Conclusie Architectuur Elektronische Overheid 2007 Niet kantelen,maar koppelen! ? Roep naar meer Informatie!! JJH Front-office `c Transactieplatform MID-office Backoffice applicaties Klant Contact Centrum

Nadere informatie

Application Services. Alles onder één dak: functioneel applicatiebeheer, applicatieontwikkeling en testdiensten

Application Services. Alles onder één dak: functioneel applicatiebeheer, applicatieontwikkeling en testdiensten Application Services Alles onder één dak: functioneel applicatiebeheer, applicatieontwikkeling en testdiensten Application Services van KPN Afdelingen smelten samen, markten verschuiven, klanten willen

Nadere informatie

19 e gebruikersdag dg DIALOG BOR. 17 november 2010. Ron Bloksma Dzenita Murguzovic NORA & GEMMA. Wat heb ik er aan?

19 e gebruikersdag dg DIALOG BOR. 17 november 2010. Ron Bloksma Dzenita Murguzovic NORA & GEMMA. Wat heb ik er aan? 19 e gebruikersdag dg DIALOG BOR 17 november 2010 Ron Bloksma Dzenita Murguzovic NORA & GEMMA Wat heb ik er aan? 1 NORA Gemma architectuur RSGB Waar gaat dat allemaal over? Doel: Duidelijkheid creëren

Nadere informatie

Overleven in een digitale wereld

Overleven in een digitale wereld P a g i n a 1 Projecten in de spotlight Overleven in een digitale wereld Gemeente Venlo heeft zich een stevige ambitie opgelegd. Niet alleen moet het imago van Venlo verbeterd worden, met de Floriade 2012

Nadere informatie

Dienstverlening Procesmanagement. Informatiemanagement. 18 september 2014

Dienstverlening Procesmanagement. Informatiemanagement. 18 september 2014 Dienstverlening Procesmanagement Informatiemanagement 18 september 2014 Veel vragen gesteld en beantwoord, zoals: Wat draagt informatiemanagement bij aan dienstverlening? Visie dienstverlening en digitaal

Nadere informatie

Masterclass. Proces & Informatiemanagement

Masterclass. Proces & Informatiemanagement Masterclass Proces & Informatiemanagement Expertisegebied DATA MANAGEMENT PROCES MANAGEMENT INFORMATIE MANAGEMENT ICT-MANAGEMENT 2 Beschrijving In de huidige kennis- en netwerkeconomie wordt het verschil

Nadere informatie

Raadsvoorstel agendapunt

Raadsvoorstel agendapunt Raadsvoorstel agendapunt Aan de raad van de gemeente IJsselstein Zaaknummer : 65537 Datum : 8 juli 2014 Programma : bestuur Blad : 1 van 6 Cluster : Bestuur Portefeuillehouder: dhr. H.C.V. Veldhuijsen

Nadere informatie

De toegangspoort naar de e-overheid

De toegangspoort naar de e-overheid De toegangspoort naar de e-overheid Gemeente Amersfoort en elektronische dienstverlening 25 mei 2009 Marieke van Donge en Joost Klein Velderman Programma voor vanavond Aanleiding programma e-overheid Bestuurlijke

Nadere informatie

Dimpact en GovUnited vergeleken

Dimpact en GovUnited vergeleken Dimpact en GovUnited vergeleken.. en de invulling van zaakgewijs werken Bob Coret 22 september 2011 Digital Groep Specialist op het gebied van dienstverlening en digitaal werken. 2 punt op de horizon 3

Nadere informatie

STRATEGISCH BELEID EFFICIËNT EN ZICHTBAAR NAAR EEN CENTRUM VOOR REVALIDATIE

STRATEGISCH BELEID EFFICIËNT EN ZICHTBAAR NAAR EEN CENTRUM VOOR REVALIDATIE STRATEGISCH BELEID 2013 2014 NAAR EEN EFFICIËNT EN ZICHTBAAR CENTRUM VOOR REVALIDATIE UMCG Centrum voor Revalidatie Strategisch beleidsplan 2013-2014 Vastgesteld op 1 november 2012 Vooraf Met het strategisch

Nadere informatie

White Paper. Basisregistratie Personen (BRP), mogelijkheden

White Paper. Basisregistratie Personen (BRP), mogelijkheden Basisregistratie Personen (BRP), mogelijkheden en kansen door samenwerking van gemeenten Samen voor ons eigen. Inleiding Gemeenten kunnen bijna niet meer zonder elkaar. Bezuinigingen, efficiency en steeds

Nadere informatie

Aan uw raad is het volgende toegezegd: Toezeggingen college van B&W in Commissies en Raad (september 2015) TCM 09 21 mei 2015

Aan uw raad is het volgende toegezegd: Toezeggingen college van B&W in Commissies en Raad (september 2015) TCM 09 21 mei 2015 Bedrijfsvoering De gemeenteraad van Bloemendaal Datum : 19 augustus 2015 Uw kenmerk : Ons kenmerk : 2015056815 Behandeld door : J. van der Hulst Doorkiesnummer : 023-522 5592 Onderwerp : Rapportage informatiebeveiliging

Nadere informatie

Rapportage Pizzasessie Functioneel-beheer.com Specialisten Managers Adviseurs Algemeen functioneel beheer applicatiebeheer informatiemanagement

Rapportage Pizzasessie Functioneel-beheer.com Specialisten Managers Adviseurs Algemeen functioneel beheer applicatiebeheer informatiemanagement Rapportage Pizzasessie Functioneel-beheer.com Alle deelnemers hebben hun functienaam opgegeven. De volgende functienamen zijn gemeld: Specialisten o Functioneel beheerder (9x) o Functioneel applicatiebeheerder

Nadere informatie

Kwaliteitsinstituut Nederlandse Gemeenten & Logius & Gebruikersverenigingen / Samenwerkingsverbanden & Leveranciers

Kwaliteitsinstituut Nederlandse Gemeenten & Logius & Gebruikersverenigingen / Samenwerkingsverbanden & Leveranciers ADDENDUM: betreffende het implementeren en gebruiken van de standaard Zaak en Document services incl. MijnOverheid / Lopende Zaken. (Addendum op de SAMENWERKINGSOVEREENKOMST KWALITEITSINSTITUUT NEDERLANDSE

Nadere informatie

Whitepaper. www.facto.nl. De regiepiramide ontsluierd

Whitepaper. www.facto.nl. De regiepiramide ontsluierd De regiepiramide ontsluierd Inleiding Regie is een veelgebruikte term voor een vorm van organiseren in het facilitaire werkveld. Toch is het lang niet altijd duidelijk wat er precies onder moet worden

Nadere informatie

In deze handreiking is aangegeven hoe om te gaan met de archivering van digitale ruimtelijke plannen.

In deze handreiking is aangegeven hoe om te gaan met de archivering van digitale ruimtelijke plannen. HANDREIKING Onderwerp Archiveren digitale ruimtelijke plannen Aan Gebruikers RO Standaarden Van Geonovum, Monique van Scherpenzeel Datum 3 februari 2010 Status publiek In deze handreiking is aangegeven

Nadere informatie

Informatie en Organisatie. Specialisten in dienstverlening, bedrijfsvoering en informatiemanagement bij lokale overheden

Informatie en Organisatie. Specialisten in dienstverlening, bedrijfsvoering en informatiemanagement bij lokale overheden Informatie en Organisatie Specialisten in dienstverlening, bedrijfsvoering en informatiemanagement bij lokale overheden Herindeling Goeree-Overflakkee Uitdagingen Maar 1 jaar om alles te realiseren Politieke

Nadere informatie

Eerste uitwerking strategisch thema 'Betrouwbare digitale informatie is de basis'

Eerste uitwerking strategisch thema 'Betrouwbare digitale informatie is de basis' Eerste uitwerking strategisch thema 'Betrouwbare digitale informatie is de basis' versie 30 augustus 2013 De beschikbaarheid van betrouwbare digitale overheidsinformatie is de basis voor het goed kunnen

Nadere informatie

Functieprofiel: Manager Functiecode: 0202

Functieprofiel: Manager Functiecode: 0202 Functieprofiel: Manager Functiecode: 0202 Doel Zorgdragen voor de vorming van beleid voor de eigen functionele discipline, alsmede zorgdragen voor de organisatorische en personele aansturing van een of

Nadere informatie

BIJLAGE 4 Selectiecriteria met een gewogen karakter Perceel Switching

BIJLAGE 4 Selectiecriteria met een gewogen karakter Perceel Switching Europese aanbesteding Netwerkinfrastructuur Hardware, service en ondersteuning BIJLAGE 4 Selectiecriteria met een gewogen karakter Perceel Switching Niet openbare procedure Selectiecriteria met een gewogen

Nadere informatie

Zou het niet iedeaal zijn

Zou het niet iedeaal zijn Zou het niet iedeaal zijn ...als op de eerste werkdag van een nieuwe medewerker alles klaarstaat?! Er zal geen discussie over bestaan. Het zou ideaal zijn wanneer alle voorzieningen op de eerste werkdag

Nadere informatie

Naam en telefoon. Portefeuillehouder

Naam en telefoon. Portefeuillehouder Onderwerp ICT samenwerking gemeenten Landerd, Oss en Uden Datum 17 maart 2015 Naam en telefoon F. van de Leur Afdeling BICT Portefeuillehouder W. Buijs-Glaudemans Wat adviseer je te besluiten? (=concept-besluit)

Nadere informatie

Voorstel technische aansluiting CORV

Voorstel technische aansluiting CORV Voorstel technische aansluiting CORV Aan: Van: Onderwerp: AO Jeugd Werkgroep informatiemanagement 3D Holland Rijnland Aansluiting CORV Inleiding In het nieuwe jeugdstelsel moeten gemeenten en justitiële

Nadere informatie

6 TIPS DIE HET PRESTEREN VAN UW WERKOMGEVING VERBETEREN

6 TIPS DIE HET PRESTEREN VAN UW WERKOMGEVING VERBETEREN 6 TIPS DIE HET PRESTEREN VAN UW WERKOMGEVING VERBETEREN INLEIDING Het Nieuwe Werken is in de afgelopen jaren op vele plekken geïntroduceerd om slimmer om te gaan met de beschikbare middelen binnen organisaties

Nadere informatie

RAAD GEMEENTEBESTUUR VAN VEENDAM

RAAD GEMEENTEBESTUUR VAN VEENDAM RAAD GEMEENTEBESTUUR VAN VEENDAM Nummer: Sector: Interne Dienstverlening Veendam, 22 januari 2013 Onderwerp: Invoering Digitaal Vergaderen Voorstel 1. Instemmen met de invoering van ipad Tablet computers

Nadere informatie

Vergadering d.d.: 10/19 juni /3 juli 2008. Onderwerp: Implementatie BAG in de gemeente Woensdrecht

Vergadering d.d.: 10/19 juni /3 juli 2008. Onderwerp: Implementatie BAG in de gemeente Woensdrecht RAADSVOORSTEL Vergadering d.d.: 10/19 juni /3 juli 2008 agendanummer: Onderwerp: Implementatie BAG in de gemeente Woensdrecht Portefeuillehouder: M. P. Groffen datum: 26 mei 2008 Samengevat voorstel 1.

Nadere informatie

Betreft: Verzoek tot Offerte AmersfoortBreed Cultuureducatie / Website Scholen in de Kunst Datum: 10 oktober 2011

Betreft: Verzoek tot Offerte AmersfoortBreed Cultuureducatie / Website Scholen in de Kunst Datum: 10 oktober 2011 Betreft: Verzoek tot Offerte AmersfoortBreed Cultuureducatie / Website Scholen in de Kunst Datum: 10 oktober 2011 Geachte heer, mevrouw, Gemeente Amersfoort is in 2010 gestart met het project AmersfoortBreed.

Nadere informatie

Gemeente Amsterdam digitaliseert dienstverlening

Gemeente Amsterdam digitaliseert dienstverlening Gemeente Amsterdam digitaliseert dienstverlening De overheid zet zwaar in op e-government, bijvoorbeeld door verbetering van de digitale dienstverlening aan de burger. De gemeente Amsterdam pakt deze vernieuwingsslag

Nadere informatie

Voorbeeldrapportage Individuele gemeente en benchmark met vergelijkbare gemeenten

Voorbeeldrapportage Individuele gemeente en benchmark met vergelijkbare gemeenten Voorbeeldrapportage Individuele gemeente en benchmark met vergelijkbare gemeenten Dit document is een voorbeeldrapport vanuit Benchlearning.org. Het betreft een individuele gemeentelijke rapportage van

Nadere informatie

Aan: de gemeenteraad Vergadering: 17-02-2014

Aan: de gemeenteraad Vergadering: 17-02-2014 Aan: de gemeenteraad Vergadering: 17-02-2014 Onderwerp: Project papierloos werken in de gemeenteraad Agendapunt: STATUS RAADSVOORSTEL Wij vragen uw Raad om in te stemmen met de voorstellen voor de verdeling

Nadere informatie

Plan van Aanpak Klant Contact Centrum januari 2013

Plan van Aanpak Klant Contact Centrum januari 2013 Plan van Aanpak Klant Contact Centrum 2013 15 januari 2013 1 Inhoudsopgave 1. Inleiding... 3 2. Routekaart Dienstverlening... 3 3. Mijlpalen 2012... 4 4. Niet gerealiseerde activiteiten fase 2 (2012)...

Nadere informatie

VOORWOORD. 1 Code voor informatiebeveiliging, Nederlands Normalisatie Instituut, Delft, 2007 : NEN-ISO.IEC 27002.

VOORWOORD. 1 Code voor informatiebeveiliging, Nederlands Normalisatie Instituut, Delft, 2007 : NEN-ISO.IEC 27002. Gesloten openheid Beleid informatiebeveiliging gemeente Leeuwarden 2014-2015 VOORWOORD In januari 2003 is het eerste informatiebeveiligingsbeleid vastgesteld voor de gemeente Leeuwarden in de nota Gesloten

Nadere informatie

Shared Services in ontwikkeling binnen de Rijksoverheid

Shared Services in ontwikkeling binnen de Rijksoverheid Overheid & Sourcing Drs. Ing. Bob van Graft MCM, CGEIT, C CISO Wnd. Directeur SSC ICT Haaglanden Shared Services in ontwikkeling binnen de Rijksoverheid Digitalization of the Enterprise Bron: Gartner ITxpo

Nadere informatie

Agendapunt 7f van de vergadering van het Algemeen Bestuur van 18 december 2015.

Agendapunt 7f van de vergadering van het Algemeen Bestuur van 18 december 2015. Ter info (AB) Afdeling: Team: Bedrijfsbureau Beh.door: Bos, M.G. Port.houder: DB, Agendapunt 7f van de vergadering van het Algemeen Bestuur van 18 december 2015. Memo Informatiebeveiliging Inleiding Met

Nadere informatie

Programma Digitaal Werken. Introductie Programma Digitaal Werken (procesgericht werken) Arvid Janssen

Programma Digitaal Werken. Introductie Programma Digitaal Werken (procesgericht werken) Arvid Janssen Programma Digitaal Werken Introductie Programma Digitaal Werken (procesgericht werken) Arvid Janssen Hybride wereld Programma Digitaal Werken 2 Waar vind ik de juiste informatie? Centraal probleem Persoonlijke

Nadere informatie

Werken zonder zorgen met uw ICT bij u op locatie

Werken zonder zorgen met uw ICT bij u op locatie Werken zonder zorgen met uw ICT bij u op locatie Naast de mogelijkheden om uw programmatuur en gegevens bij Drie-O via Evy 2.0 in de cloud te hosten hebt u ook de mogelijkheid om uw ICT omgeving bij u

Nadere informatie

Raadsvoorstel agendapunt

Raadsvoorstel agendapunt Raadsvoorstel agendapunt Aan de raad van de gemeente IJsselstein Raadsstuknummer : 2011/21892 Datum : 16 augustus 2011 Programma : Bestuur en Organisatie Blad : 1 van 6 Cluster : Bestuur Portefeuillehouder:

Nadere informatie

Werken onder architectuur in Alphen

Werken onder architectuur in Alphen Werken onder architectuur in Alphen Dominique Omes, Alphen aan den Rijn Marnix van Welie, M&I/Partners VIAG congres, 1 december 2009 Agenda Wat is een architectuur Waarom een architectuur Terugblik in

Nadere informatie

Draaiboek Invoering Basisregistratie Personen l Afnemers

Draaiboek Invoering Basisregistratie Personen l Afnemers Draaiboek Invoering Basisregistratie Personen l Afnemers Van Oriëntatie naar Gebruik van de BRP Inleiding & toelichting op de vijf hoofdstappen Publicatiedatum: oktober 2014 Ten geleide Voor u ligt de

Nadere informatie