WERKWIJZER INHOUDSOPGAVE. 1. Welkom bij SVP Diensten. 2. Beleidsverklaring. 3. Belangrijke zaken

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "WERKWIJZER INHOUDSOPGAVE. 1. Welkom bij SVP Diensten. 2. Beleidsverklaring. 3. Belangrijke zaken"

Transcriptie

1 1

2 INHOUDSOPGAVE 1. Welkom bij SVP Diensten 2. Beleidsverklaring 3. Belangrijke zaken 3.1 CAO 3.2 Salaris 3.3 Legitimatiebewijs/identificatieplicht 3.4 Snipper- en vakantiedagen 3.5 Werkkleding en materiaal 3.6 Schade 3.7 Scholing en opleiding 4. Veiligheid, Gezondheid, Welzijn en Milieu 5. Ziek en dan de spelregels 6. Huisregels 7. Tenslotte 2

3 1 Welkom bij SVP Diensten SVP Diensten B.V. (kortweg SVP) is een dynamische schoonmaakorganisatie, met vele jaren ervaring in de branche. SVP is opgericht in 2005 door Dimitri van Vliet en André Ponsen. Zij vormen ook de huidige directie. Dimitri van Vliet is eindverantwoordelijk voor het uitvoertechnische deel van het bedrijf en André Ponsen is verantwoordelijk voor het organisatorische en commerciële deel van SVP. De drie letters SVP zijn op twee manieren te vertalen. Allereerst speelt de franse afkorting s.v.p. een belangrijke rol, namelijk: sil vous plaît. Ruim vertaald betekent dit het ter dienste staan voor de opdrachtgever. Ten tweede kun je er het volgende uit afleiden. Schoonmaakorganisatie van Vliet Ponsen. De oprichting van SVP is ontstaan uit de verzelfstandiging van de contractuele schoonmaakomzet ten opzichte van de specialistische, éénmalige, omzet binnen het specialistische schoonmaakbedrijf DACC. De verzelfstandiging van de contractuele omzet in een nieuw bedrijf is een bewuste keus geweest. Omdat DACC de identiteit van een specialistisch schoonmaakbedrijf wilde behouden en omdat SVP juist met het dagelijkse schoonmaakwerk herkenbaar wil zijn. Onze onderscheidende visie op schoonmaken en schoonhouden hebben wij kunnen ontwikkelen door onze heldere kijk op de wijze waarop objecten schoongemaakt en schoongehouden dienen te worden. Onze visie is gebaseerd op het loslaten van de traditionele wijze van schoonmaken. Wij werken met een beheersbaar schoonmaakproces. De opdrachtgever betaalt nog steeds een vast bedrag per periode, maar alleen voor de dagelijkse en wekelijkse werkzaamheden. Indien toepasbaar voeren wij het periodieke schoonmaakonderhoud apart uit op basis van de, vooraf met de opdrachtgever, afgesproken frequenties en kostencalculatie. In het kort is onze visie op een succesvolle dienstverlening en dito samenwerking gebaseerd op: Wederzijds vertrouwen Duidelijke afspraken Kennisoverdracht Open en gestructureerde communicatie Een visie gericht op de toekomst Veilig en milieuvriendelijk ondernemen 3

4 2 Beleidsverklaring Deze VGM beleidsverklaring is opgesteld door de SVP Diensten B.V. te Rotterdam. Eén van de doelstellingen van ons bedrijf is het waarborgen van de veiligheid en gezondheid van onze werknemers en derden, alsmede het milieu. Ons beleid is er dan ook op gericht persoonlijk letsel, materiële- en milieuschade zoveel mogelijk te voorkomen. Dit gebeurt aan de hand van een inventarisatie en evaluatie van de in ons bedrijf voorkomende risico s. Ons streven hierbij is het geheel voorkomen van ongevallen en een zo laag mogelijk ziekteverzuim. Indien veranderende wetten en normen, veranderingen op het gebied van techniek, gezondheid of milieu daartoe aanleiding geven, zullen wij ons beleid op het gebied van Veiligheid, Gezondheid en Milieu aanscherpen. Aanpassing zal tevens plaats vinden indien interne ontwikkelingen daartoe aanleiding geven. Door middel van deze verklaring wordt het personeel op de hoogte gebracht van de intenties, die de directie ten aanzien van Veiligheid, Gezondheid en Milieu heeft. Instructie, overleg en toezicht op genoemde gebieden worden als prioriteiten in onze bedrijfsvoering gezien. Door terugkoppeling van de opgedane ervaringen streven wij naar voortdurende verbetering van ons VGM beleid. Dit beleid wordt door ons bedrijf verspreid door André Ponsen, VGM-coördinator. Rotterdam, maart 2005 De directie 4

5 3 Belangrijke zaken 3.1 CAO In de collectieve arbeidsovereenkomst kan niet alles worden vastgelegd. Daarom heeft u naast de CAO in het schoonmaak- en glazenwassersbedrijf met SVP een individuele arbeidsovereenkomst. In deze arbeidsovereenkomst staan o.a. de volgende zaken: de datum van indiensttreding; de periode waarvoor de arbeidsovereenkomst wordt afgesloten; het aantal uur dat u gaat werken; de (duur) van de proeftijd; de werktijden; de CAO-loongroep; in welke regio u de werkzaamheden gaat verrichten; het afgesproken uurloon/salaris; allerlei rechten en plichten. 3.2 Salaris Indien wij in het bezit zijn van alle juiste gegevens en ondertekende formulieren kunt u te werk worden gesteld en kunnen wij na het einde van de vierwekelijkse periode uw salaris in orde maken. Dit houdt in dat wij per vier weken het loon overmaken op het door u opgegeven bank- of gironummer. Na iedere periode ontvangt u ook het loonstrookje. Op deze loonstrook vindt u enkele belangrijke zaken, zoals: het basisuurloon; eventuele toeslagen; het loon in de betreffend periode (bruto/netto); het totaal aan inhoudingen; eventuele mededeling over de uitbetaling. 5

6 3.3 Legitimatiebewijs / identificatieplicht Bij indiensttreding ontvangt u in de toekomst binnen een maand een identiteitspasje van SVP. Dit pasje geeft aan dat u in dienst bent van SVP en het is dus vanzelfsprekend dat u dit tijdens het werk bij u draagt of aan de beveiliging van het pand afgeeft als u daar werkt. Hiermee kunt u aantonen dat u voor SVP werkzaamheden verricht in het pand van de opdrachtgever. Naast het identiteitspasje van SVP bent u per 1 juni 1994 conform de Wet op de Identificatieplicht ook verplicht zich te kunnen legitimeren. Deze wet regelt wanneer u welke identificatiebewijzen moet kunnen tonen. Zo ook bij de indiensttreding bij SVP. Werknemers met de Nederlandse nationaliteit kunnen hiervoor hun paspoort of identiteitskaart (het origineel) tonen. Werknemers met de nationaliteit van een lidstaat van de EU kunnen hiervoor hun paspoort of identiteitsbewijs (het origineel) tonen en hun verblijfskaart. Werknemers met een andere nationaliteit die in Nederland verblijven hebben een eigen identiteitsbewijs: het vreemdelingendocument. Dit document geeft aan hoe lang u in Nederland mag verblijven en of u arbeid mag verrichten. Als uw vreemdelingendocument is verlopen, bent u zelf verantwoordelijk voor het tijdig vervangen van dit document. Kortom: als werknemer bent u verplicht uzelf op de werkplek te kunnen identificeren. 3.4 Snipper- en vakantiedagen U heeft per vakantiejaar recht op het aantal vakantiedagen, die genoemd zijn in de CAO. Als u niet gedurende het gehele voorafgaande jaar onafgebroken bij SVP Diensten B.V. in dienst bent geweest, dan heeft u recht op een evenredig deel van dit aantal. In de regel heeft u recht op een vakantie van drie aaneengesloten weken (15 werkdagen). In uitzonderlijke gevallen kan hiervan worden afgeweken. Bent u voornemens langer dan drie weken op vakantie te gaan, neem dan tijdig contact op met uw direct leidinggevende. In geval als u op een school of bedrijf werkzaam bent met vaste vakanties moet u ook uw vakantie in deze periode opnemen. Alleen bij grote uitzondering kan hiervan, met toestemming van uw direct leidinggevende, worden afgeweken. Wanneer u een snipperdag wilt opnemen, dient u dit minimaal drie dagen van tevoren aan te vragen bij uw direct leidinggevende. Uw direct leidinggevende heeft dan nog tijd om voor vervanging te zorgen. Aan het eind van het jaar mag u in totaal maximaal tien vakantie- of snipperdagen meenemen naar het nieuwe jaar. Zorg er dus voor dat u uw vakantie- of snipperdagen op tijd opneemt. U heeft ze nodig en u heeft er recht op. 6

7 3.5 Werkkleding en/of materiaal Het gebruik van door SVP Diensten B.V. verstrekte werkkleding en/of materiaal is verplicht. U houdt op deze wijze niet alleen uw eigen kleding netjes maar u bent ook herkenbaar als een medewerker van SVP Diensten B.V. De werkkleding wordt u gratis ter beschikking gesteld. U tekent voor ontvangst en u zorgt zelf voor het onderhoud. Materiaal en middelen dient u volgens voorschrift te gebruiken en bergt u na het werk weer netjes in de werkkast op. Bij verlies of (on)herstelbare schade meldt u dit bij uw direct leidinggevende. Na beëindiging van het dienstverband dient u de uitgereikte werkkleding en/of materialen weer in te leveren. Een schadebedrag kan in rekening worden gebracht bij het niet inleveren dan wel het inleveren met gebreken van het ter hand gestelde. Dit bedrag zal dan op de laatste loonuitbetaling in mindering worden gebracht. 3.6 Schade Het kan gebeuren dat er tijdens het werk iets kapot gaat. Dat kan iedereen wel eens overkomen. Wat het ook is, het is belangrijk dat u dit direct meldt aan uw direct leidinggevende, zodat de schade meteen geregeld kan worden. U dient een schadegeval ook te allen tijde in het logboek te melden. 3.7 Scholing en opleiding Als u bij SVP Diensten B.V. in dienst treedt, ontvangt u doorgaans direct de instructie bij introductie conform de SVS-methode. Hiermee weet u direct wat wij van u verwachten ten aanzien van schoonmaaktechnieken en methoden. Naast deze (verplichte) instructie bij introductie bieden wij u ook nog de mogelijkheid om u verder te ontwikkelen op uw vakgebied. Dit doen wij veelal met behulp van de opleidingsmogelijkheden bij de Stichting Vakopleiding Schoonmaakbranche (SVS). Indien u van deze mogelijkheid gebruik wilt maken, neemt u dan contact op met uw direct leidinggevende. 7

8 4 Veiligheid, Gezondheid, Welzijn en Milieu VCA staat voor Veiligheids, Gezondheid en Milieu Checklist Aannemers. Dat wil zeggen dat een VCA* gecertificeerd bedrijf een goed gestructureerd veiligheidsbeheerssysteem heeft. Dit certificaat wordt vaak door grote opdrachtgevers gevraagd, omdat het certificaat aantoont dat het desbetreffende bedrijf maatregelen heeft genomen om veilig te werken. Het voordeel van het certificaat is dat wij hierdoor verplicht zijn alles met betrekking op milieu, veiligheid en gezondheid te registreren. Hierdoor krijgen wij een goed inzicht in hoe we ervoor staan op dit gebied en waar wij verbeteringen moeten doorvoeren. Wanneer men bij SVP Diensten B.V. in dienst treedt krijgt men, indien van toepassing persoonlijke beschermingsmiddelen (PBM s). Het is de bedoeling dat op de werklocatie altijd de uitgereikte PBM s worden gedragen. Voor de helm geldt dat hij gedragen moet worden wanneer het op de werkplek wordt geëist. Nieuwe bedrijfskleding wordt door de werkgever verstrekt. Er wordt per medewerker zo nodig, afhankelijk van het specialistische schoonmaakwerk, specifieke bedrijfskleding ingekocht. Bij het uitreiken van de beschermingsmiddelen krijgt u uitleg over de werking ervan en wordt er geregistreerd dat u deze beschermingsmiddelen heeft ontvangen. Verder tekent u éénmalig een formulier waarin staat dat u de beschikking heeft over de beschreven beschermingsmiddelen. Verder staat er beschreven dat u op de hoogte bent van de manier waarop de beschermingsmiddelen gebruikt moeten worden en wanneer de beschermingmiddelen gebruikt moeten worden. Bij SVP Diensten B.V. staat veiligheid hoog in het vaandel. Om de werklocatie zo veilig mogelijk te houden rekenen wij op de medewerking van het personeel. 8

9 5 Ziekteverzuimreglement Als je wegens ziekte niet kunt werken, houd je dan aan de volgende regels: 5.1 Op tijd ziekmelden - Meld je voor aanvang van de werktijd, echter uiterlijk om uur 's ochtends telefonisch ziek bij het kantoor van SVP Diensten B.V., telefoon en bij uw rayonmanager. - Wanneer je daar zelf niet toe in staat bent, laat je iemand anders bellen. - Als je in de loop van de dag ziek wordt en pas later hoeft te beginnen, bijvoorbeeld bij een middag- of avonddienst, dan meld je je zo snel mogelijk ziek. - Als je tijdens werktijd ziek wordt, meld je dit voordat je naar huis gaat bij het kantoor van SVP Diensten B.V. - Let op: in verband met het recht op doorbetaling of een uitkering van de Ziektewet is het belangrijk dat je je op de eerste ziektedag ziekmeldt. Een voorbeeld: je staat ingeroosterd op donderdag, vrijdag en zaterdag. Op maandag word je ziek. Dan geef je uiterlijk dinsdag om uur 's ochtends door dat je ziek bent. 5.2 Informatie geven Bij de ziekmelding word je gevraagd de volgende informatie te verstrekken: - Sinds wanneer je ziek bent (eerste ziektedag); - * Of je de huisarts al hebt geraadpleegd of wanneer je dat gaat doen; - * Welke gezondheidsklachten je hebt; - * Of er mogelijk een verband is tussen de arbeidsongeschiktheid en de arbeidsomstandigheden; - Wanneer je denkt weer hersteld te zijn; - Op welk adres je tijdens de ziekte verblijft en onder welk telefoonnummer je bereikbaar bent; - Of er werkzaamheden zijn die je wel kunt uitvoeren; - Of er zakelijke afspraken met klanten, leveranciers, collega's en dergelijke zijn die moeten worden overgenomen of worden uitgesteld. Bij de ziekmelding kunnen afspraken worden gemaakt over de controle en over dag en tijdstip waarop wij wekelijks contact met je zullen hebben. Voor de vragen waar het teken (*) voor staat geldt het privacyrecht. Je hoeft daar dus geen informatie aan ons (werkgever of collega's) over te verstrekken. Aan de arbodienst moet je deze informatie wel verstrekken. Zonder jouw toestemming geeft de arbodienst geen vertrouwelijke informatie aan ons door. Persoonlijke en vertrouwelijke informatie die je aan ons verstrekt, behandelen wij natuurlijk ook met gepaste vertrouwelijkheid en discretie. Tijdens de verdere ziekteperiode geldt: - Je bent verplicht om een wijziging van het verpleegadres onmiddellijk aan ons door te geven. Wij berichten de arbodienst hierover. - Ook vragen we je telefonisch te melden wanneer je voor controle naar de arbodienst gaat. We willen ook dat je laat weten welke adviezen je gekregen hebt met betrekking tot een mogelijke werkhervatting. 9

10 5.3 Controle - Tijdens ziekte moet je tijdens werktijd bereikbaar zijn voor een controlebezoek door de werkgever en de arbodienst ArboNed. Daarom is het nodig dat je hen in de gelegenheid stelt om je thuis of op het verpleegadres te bezoeken. Is er - terwijl je thuis bent - iets bijzonders aan de hand (bijvoorbeeld de bel is defect of er is niemand thuis die de deur open kan doen), tref dan maatregelen waardoor werkgever of arbodienst toch toegang tot de woning kunnen krijgen. - De controle kan ook telefonisch worden uitgevoerd. Daarom moet je thuis of op het verpleegadres telefonisch bereikbaar zijn op het nummer dat je tijdens je ziekmelding hebt doorgegeven. - Je moet thuis (of op het verpleegadres) blijven totdat het eerste contact met de arbodienst heeft plaatsgevonden. Daarna mag je buitenshuis gaan, maar moet je de eerste zes weken thuis zijn op de volgende tijdstippen: - 's morgens tot uur - 's middags van tot uur Wanneer je gedurende deze tijdstippen niet thuis kan zijn wegens bezoek aan een huisarts of een andere medisch specialist, dan dien je dit van te voren te melden bij de casemanager/direct leidinggevende. Op verzoek van hem/haar dien je schriftelijk bewijs te kunnen overhandigen van het bezoek aan de huisarts/ medisch specialist (volledigheidshalve, niet over de inhoud van het bezoek, maar alleen over het feit dat de werknemer een bezoek heeft gebracht aan de huisarts/specialist). Na 6 weken worden nieuwe afspraken gemaakt over je bereikbaarheid thuis. Dit gebeurt in het plan van aanpak (zie onder punt 9). - Tijdens de controle door de arbodienst word je verzocht informatie te verstrekken over de aard en de oorzaken van de klachten, de inschakeling van de huisarts en de medische behandeling. Ook word je gevraagd of er een verband is tussen je ziekte en de werkomstandigheden. - Tijdens het controlebezoek kan je gevraagd worden om een schriftelijke verklaring in te vullen. 5.4 Begeleiding door de werkgever - Je werkgever zal regelmatig contact met je opnemen en informeren naar je situatie. Je wordt dan ook op de hoogte gebracht van eventuele belangrijke zaken die in het bedrijf spelen. - Wij maken van elk gesprek een kort schriftelijk verslag. Hiervan ontvang je een kopie. - Na 6 weken, of zoveel eerder indien nodig, zullen nieuwe afspraken worden gemaakt over regelmaat en tijdstip van de begeleidingsgesprekken. Dit gebeurt in het plan van aanpak (zie onder punt 9). 5.5 Controle en begeleiding door de arbodienst Door de arbodienst en/of werkgever kun je opgeroepen worden voor het spreekuur bij de arbodienst. - Je bent verplicht om op dit spreekuur te verschijnen. Ook indien je van plan bent de volgende dag weer aan het werk te gaan. - Als je inmiddels weer aan het werk bent, hoef je niet naar het spreekuur te komen. Wel moet je de afspraak telefonisch afzeggen bij de arbodienst (uiterlijk 24 uur van tevoren). - Als je verhinderd bent (bijvoorbeeld omdat je bedlegerig bent), moet je dat direct zelf melden en een nieuwe afspraak maken met de arbodienst. - Je reiskosten worden vergoed op basis van het openbaar vervoer tweede klasse, tenzij deze kosten normaal gesproken ook gemaakt worden voor woon-werkverkeer. - Je kan ook zelf een afspraak bij de arbodienst maken, een zogenoemd arbospreekuur. Dit is verstandig als je uitval ziet aankomen of je je werkomstandigheden wil bespreken met een arbodeskundige. 10

11 5.6 Vakantie of verblijf in het buitenland - Als je tijdens je vakantie ziek wordt, moet je dit zo snel mogelijk (dus telefonisch, telegrafisch, per fax of ) aan de werkgever doorgeven onder vermelding van het vakantieadres. Na terugkeer moet je een medische verklaring (tijdens de ziekte opgesteld door een arts) overleggen aan de arbodienst. In deze medische verklaring moet de duur, de aard en behandeling van de arbeidsongeschiktheid vermeld zijn. Op basis van deze verklaring adviseert de arbodienst aan de werkgever over teruggave van vakantiedagen. - Als je gedurende de ziekteperiode met vakantie wilt gaan, dan heb je daar een 'verklaring van geen bezwaar'van de arbodienst voor nodig. Samen met die verklaring dien je vervolgens een verzoek in bij de werkgever om op vakantie te mogen. Wij beslissen daarna of we de vakantie toekennen. Toestemming wordt gegeven als de arbodienst meent dat de vakantie geen belemmering oplevert voor de genezing. 5.7 Meewerken aan genezing en herstel Je moet tijdens de periode van ziekte meewerken aan je genezing en herstel. - Je moet je houden aan de voorschriften van de arts(en). - Je moet je zo gedragen dat de genezing niet belemmerd of vertraagd wordt. - Je stelt je binnen redelijke termijn onder behandeling van je huisarts. De voorschriften van je huisarts moet je opvolgen, tenzij met de arbodienst andere afspraken worden gemaakt die tot sneller herstel kunnen leiden. 5.8 (Tijdelijk) ander werk: passende/gangbare arbeid Wanneer je door ziekte (gedeeltelijk) ongeschikt bent voor het werk dat je normaal doet, maar je wel geschikt bent om andere werkzaamheden uit te voeren, kan de werkgever je (tijdelijk) ander werk aanbieden: - Als dit passende/gangbare arbeid is, ben je verplicht om dit te accepteren. - Als passende arbeid niet binnen het bedrijf beschikbaar is, gaan wij (conform de wettelijke bepalingen) op zoek naar passende/gangbare arbeid buiten het bedrijf. - Wij kunnen dit in overleg met je bespreken. Wij vragen de arbodienst om advies over het voorstel. Redelijke voorstellen ben je verplicht om te accepteren. - Heeft de arbodienst verklaard dat je wel of niet in staat bent om je eigen werk of andere passende arbeid geheel of gedeeltelijk te hervatten, maar ben je het er niet mee eens, dan moet je je bezwaar direct aan de arbodienst meedelen. Ook moet je je bezwaar direct aan ons meedelen. Als de werkgever en de arbodienst het bezwaar niet delen, kun je een second opinion aanvragen bij het UWV (zie punt 15). 11

12 5.9 Plan van aanpak - Bij langer durend ziekteverzuim zal de arbodienst onderzoeken wat er aan gedaan kan worden om weer zo snel mogelijk aan het werk te gaan: geheel of gedeeltelijk, voor het eigen werk of ander werk. Deze probleemanalyse wordt uiterlijk in de 6e week van ziekte opgesteld. Je bent verplicht daaraan je medewerking te verlenen. Je ontvangt een kopie van deze probleemanalyse en het advies van de arbodienst. - Bij het opmaken van de probleemanalyse ontvang je informatie van de arbodienst over de wettelijke rechten en plichten in het kader van ziekteverzuim en reïntegratie. Daarnaast verstrekt de arbodienst informatie over de klachtenprocedure van de arbodienst. - Op basis van de probleemanalyse moet een plan van aanpak worden gemaakt, tenzij de probleemanalyse uitwijst dat er geen reïntegratiemogelijkheden zijn. Uiterlijk in de 8e week van ziekte word je door ons uitgenodigd voor een gesprek, waarin de inhoud van het plan van aanpak wordt besproken. - In het plan van aanpak wordt vastgelegd: o Wat de doelstelling is van het reïntegratietraject (terugkeer naar je eigen functie, een andere functie in het bedrijf of uitplaatsing naar een ander bedrijf). o Welke maatregelen worden getroffen om herstel en werkhervatting te bevorderen. o Hoe vaak en op welke manier werkgever en werknemer contact hebben (minimaal eens in de 6 weken begeleidingsgesprekken). o Hoe vaak en op welke manier werknemer en arbodienst contact hebben (minimaal eens in de 6 weken). o Wie de uitvoering van het plan van aanpak coördineert en de vaste contactpersoon is voor de werknemer (ofwel: wie is de 'casemanager'). Daarnaast worden schrifelijke afspraken gemaakt over: o Op welke tijdstippen je bereikbaar moet zijn voor werkgever en arbodienst. o De informatie die je ontvangt om bij het werk betrokken te blijven (bijvoorbeeld verslagen van werkoverleg of bedrijfsmededelingen) en de manier waarop dit gebeurt. - Het definitieve plan van aanpak wordt door werkgever en werknemer ondertekend. De werknemer ontvangt een kopie van het ondertekende plan van aanpak. - Als op een later tijdstip de gezondheidssituatie van de werknemer wijzigt, zal op initiatief van de arbodienst het plan van aanpak worden herzien. Je wordt dan opnieuw uitgenodigd voor een gesprek, waarin de aanpassingen in het plan van aanpak worden besproken. Ook deze herziene versie wordt door werkgever en werknemer ondertekend. De werknemer ontvangt een kopie van het herziene plan. - Als je het niet eens bent met bepaalde onderdelen of afspraken in het plan van aanpak, moet je dit mondeling en schriftelijk mededelen. Ook kan je de arbodienst nogmaals vragen om een oordeel over het plan van aanpak. Vervolgens maak je een afspraak met ons om het plan van aanpak opnieuw te bespreken. Als dan nog geen overeenstemming wordt bereikt, kan een second opinion worden aangevraagd bij het UWV (zie punt 15). 12

13 5.10 Verzuimdossier Wij houden voor iedere zieke werknemer een dossier bij met daarin alle documenten die relevant zijn in het kader van het ziekteverzuim. - Minimaal worden hierin opgenomen: de probleemanalyse, het plan van aanpak, niet-medische rapportages van de arbodienst en de schriftelijk vastgelegde afspraken uit het overleg tussen werkgever en werknemer. - Het verzuimdossier wordt vertrouwelijk behandeld en bewaard, conform de Wet bescherming persoonsgegevens. - Je hebt te allen tijde het recht om het verzuimdossier in te zien, na een afspraak te hebben gemaakt met werkgever. - Je hebt het recht om ons te vragen onjuiste gegevens uit het dossier te verwijderen. - Je hebt recht op kopieën van documenten die in het verzuimdossier zijn opgenomen. - Medische informatie mag je te allen tijde inzien, na een afspraak te hebben gemaakt met de arbodienst Geheel of gedeeltelijk herstel Zodra je weer in staat bent om geheel of gedeeltelijk aan het werk te gaan: - Hoef je niet af te wachten op toestemming van de bedrijfsarts of de behandelend arts. - Meld je dit direct bij je werkgever. Weet je niet zeker of je weer in staat bent om aan het werk te gaan, dan vraag je advies aan de arbodienst. Bel de arbodienst voor een afspraak. Bij een negatief advies van de arbodienst volgen wij het standpunt van de arbodienst. Je hoeft dan nog niet aan het werk Reïntegratieverslag en WAO-aanvraag - Uiterlijk de 19e maand van ziekte wordt je opgeroepen voor een gesprek met de arbodienst. Op basis van dit gesprek stelt de arbodienst een zogenaamd actueel oordeel op. Je ontvangt van de arbodienst een kopie van dit actueel oordeel. - Uiterlijk in de 19e maand van ziekte gana we met jou in overleg over het reïntegratieverslag, dat gemaakt moet worden voor je WAO-aanvraag. Op basis van dit gesprek en de informatie uit het verzuimdossier stellen wij dit reïntegratieverslag op. - Uiterlijk in de 20e maand ontvang je het reïntegratieverslag en de medische informatie van de arbodienst. - Als je het niet eens bent met onderdelen in het reïntegratieverslag en opmerkingen hebt over de reïntegratieinspanningen van de arbodienst en/of van de werkgever, kun je je eigen oordeel formuleren als onderdeel van het reïntegratieverslag Frequent verzuim Na een 4e (vierde) ziekmelding binnen één jaar vindt er een gesprek plaats met werkgever. 13

14 5.14 Verplichting naleving reglement Het is belangrijk dat je de voorschriften uit dit verzuimreglement opvolgt. Hou je je niet aan dit reglement, dan hebben wij het recht om sancties op te leggen. Deze sancties kunnen bestaan uit: - het gedeeltelijk of geheel stopzetten van de loonbetaling. - in ernstige gevallen, waaronder het weigeren mee te werken aan herstel of werkhervatting, kan je worden ontslagen c.q. op non-actief worden gezet zonder behoud van loon. Voordat sancties worden toegepast, vragen wij advies aan de arbodienst. Let op: UWV kan daarnaast (achteraf) nog sancties opleggen, als je niet voldoende hebt meegewerkt aan je herstel of werkhervatting. Dan bestaat de mogelijkheid dat je een WAO-uitkering (geheel of gedeeltelijk) wordt geweigerd Bezwaren: second opinion en uiteindelijk kantonrechter Als je het niet eens bent met uitspraken van de arbodienst of acties en voorstellen van de werkgever of de casemanager, dan ben je verplicht om dit direct te bespreken met de arbodienst. Ook kun je gebruik maken van de klachtenprocedure van de arbodienst of het betrokken reïntegratiebedrijf. Vervolgens kun je een 'second opinion' (deskundigenoordeel) aanvragen bij UWV Cadans. De kosten hiervan (50 Euro) zijn voor eigen rekening. Een second opinion is een advies. Blijven werkgever en werknemer het vervolgens nog steeds met elkaar oneens, dan kan een procedure bij de kantonrechter worden gestart Overleg tussen werkgever en arbodienst We voeren (regelmatig) overleg met de arbodienst over het ziekteverzuim in ons bedrijf. Daarbij bespreken we ook welke algemene maatregelen we kunnen nemen om het verzuim te beperken. We vragen je problemen of situaties die te maken hebben met het verzuim in ons bedrijf, aan te kaarten in de gesprekken met de arbodienst of in het werkoverleg. We zijn dan beter in staat om de juiste acties te ondernemen. 14

15 6 Huisregels 6.1 Werktijden Tijdens of na het offerte traject wordt er met de opdrachtgever ook gesproken over werktijden. Hier worden altijd bewust keuzes in gemaakt. Het is dan ook van het grootste belang dat u zich aan de werktijden houdt zoals ze bij uw tewerkstelling met u worden afgesproken. In veel gevallen staan ze in uw arbeidsovereenkomst genoemd. Indien dit niet het geval is of als er tussentijds wijzigingen zijn, dan gebeurt dit te allen tijde in overleg met uw direct leidinggevende. Indien de gestelde werktijden voor u een probleem vormen, neem dan altijd contact op met uw direct leidinggevende. Ga zelf nooit in onderhandeling met de opdrachtgever. 6.2 Pauzes Het is niet toegestaan om naar eigen inzicht pauzes in te plannen tijdens de werkzaamheden. Als uw werkduur het toelaat, gebeurt dit altijd in overleg met uw direct leidinggevende. Zo weet iedereen waar hij/zij aan toe is en kunnen we bij misverstanden vanuit de opdrachtgever duidelijk communiceren hoe het geregeld is. 6.3 Roken en alcohol Tijdens het werk is het roken of nuttigen van alcoholische dranken en andere verdovende middelen ten strengste verboden. Roken is alleen toegestaan tijdens pauzes en in daarvoor bestemde ruimten. 6.4 Werkkleding SVP Diensten B.V. hecht heel veel waarde aan verzorging en uitstraling. Bedrijfskleding heeft hierin een zeer grote bijdrage. Tijdens het werk draagt u dus werkkleding door SVP Diensten B.V. ter beschikking gesteld. De kleding blijft eigendom van SVP Diensten B.V. U dient zelf ervoor te zorgen dat de kleding representatief blijft (wassen). Als de werkkleding onverhoopt beschadigt raakt dan dient u dit te allen tijde bij uw direct leidinggevende te melden. Gooi beschadigde kleding nooit weg, maar lever deze in voor nieuwe. 15

16 6.5 Telefoneren en internet Het voeren van privé telefoongesprekken tijdens het werk kan alleen in geval van uiterste noodzaak worden toegestaan. Het gebruik van telefoons op afdelingen is ten strengste verboden. Om misverstanden te voorkomen dient u zich bij de receptie van het bedrijf waar u werkzaam bent te melden en aldaar een buitenlijn aan te vragen. Het gebruik van uw eigen mobiele telefoon tijdens het werk is ook niet toegestaan, mits tijdens de pauze in een daarvoor bestemde ruimte. Indien u op uw afdeling of werkplek toegang heeft tot internet en/of is het niet toegestaan om anders dan in het belang van uw functie hiervan gebruik te maken. 6.6 Hygiëne Er wordt van iedere medewerker verwacht dat hij of zij voldoende aandacht besteed aan persoonlijke hygiëne. U bent het visitekaartje van SVP Diensten B.V. Naast een goede persoonlijke hygiëne is het zichtbaar dragen van tatoeages en piercings niet toegestaan. Wij vertellen u graag wat van u verwacht wordt indien u twijfels heeft bij uw voorkomen. 6.7 Gevonden voorwerpen Gevonden voorwerpen dient u te allen tijde af te geven aan uw direct leidinggevende, receptie of contactpersoon van het bedrijf waar u werkzaam bent. Het is in geen enkel geval toegestaan om gevonden voorwerpen uit het pand mee te nemen. Dit wordt in behandeling genomen als een diefstal. 6.8 Diefstal Het is niet toegestaan eigendommen van de opdrachtgever mee te nemen, ze te gebruiken buiten het object, zonder dat er toestemming is verkregen van de directie. Ook goederen waarvan men denkt dat ze waardeloos zijn dienen binnen het bedrijf te blijven. Diefstal betekent altijd aangifte en ontslag op staande voet! 16

17 6.9 Materiaal en middelen U dient met beleid om te springen met eigendommen van een ander. Juist gebruik en beheer (onderhouden na gebruik) zorgt voor een lange levensduur of een juiste werking van het product en werkt kostenbesparend. Lees altijd eerst de etiketten op de fles voordat u het product gebruikt. Met name de dosering dient u in goede acht te nemen Veiligheid Wees alert op vreemde situaties in en om het bedrijf. Waarschuw uw direct leidinggevende, receptie of contactpersoon bij onveilige of verdachte situaties. Stelt u zich ook altijd op de hoogte van de huisregels in het pand waar u werkzaam bent voor SVP Diensten B.V Bezoek voor medewerkers Tijdens werktijden wordt bezoek van vrienden of familie niet getolereerd. Indien u wordt afgehaald dient deze persoon buiten het gebouw te wachten Klachten Indien een medewerk(st)er van de opdrachtgever aan u klachten uit, waarschuw dan uw direct leidinggevende. 17

18 7 Tenslotte Met deze werkwijzer hebben wij geprobeerd u een idee te geven wat wij naast het schoonmaakproces van u verwachten en wat u van ons mag verwachten. Als er zaken zijn die niet in de werkwijzer aan bod zijn gekomen of niet duidelijk zijn, aarzel dan niet om dit met uw direct leidinggevende op te nemen. Ook kunt u contact opnemen met kantoor bereikbaar onder

Ziekteverzuimreglement Inhoud

Ziekteverzuimreglement Inhoud Ziekteverzuimreglement Inhoud 1. Tijdig ziekmelden... 2 2. Verstrekken van informatie... 2 3. Controle... 3 4. Begeleiding door de werkgever... 3 5. Controle en begeleiding door de arbodienst... 3 6. Vakantie

Nadere informatie

Model ziekteverzuimreglement Als je wegens ziekte niet kunt werken, houd je dan aan de volgende regels:

Model ziekteverzuimreglement Als je wegens ziekte niet kunt werken, houd je dan aan de volgende regels: Model ziekteverzuimreglement Als je wegens ziekte niet kunt werken, houd je dan aan de volgende regels: 1. Op tijd ziekmelden Meld je voor aanvang van de werktijd, echter uiterlijk om uur s ochtends telefonisch

Nadere informatie

BIJLAGE BIJ ARTIKEL 8: VERZUIMPROTOCOL BIJ ZIEKTEVERZUIM

BIJLAGE BIJ ARTIKEL 8: VERZUIMPROTOCOL BIJ ZIEKTEVERZUIM 4 BIJLAGE BIJ ARTIKEL 8: VERZUIMPROTOCOL BIJ ZIEKTEVERZUIM Als u wegens ziekte niet kunt werken, houdt u zich dan aan de volgende regels. 1. Verplichting naleving reglement Het is belangrijk dat u de voorschriften

Nadere informatie

Verzuimprotocol Stichting Verenigde Nederlandse Apotheken

Verzuimprotocol Stichting Verenigde Nederlandse Apotheken Wanneer u wegens ziekte niet kunt werken, houdt u zich dan aan de volgende regels. 1. Op tijd ziekmelden Meldt u zich voor aanvang van de werktijd, echter uiterlijk om 09.00 uur s ochtends telefonisch

Nadere informatie

ZIEKTEVERZUIMREGLEMENT

ZIEKTEVERZUIMREGLEMENT ZIEKTEVERZUIMREGLEMENT Arsenaal Payroll Services BV óf Arsenaal Personeelsdiensten BV (verder te noemen: Arsenaal) is uw juridisch werkgever. Dat betekent, dat wij u ook begeleiden tijdens het ziekteverzuim,

Nadere informatie

ZIEKTEVERZUIMREGLEMENT

ZIEKTEVERZUIMREGLEMENT ZIEKTEVERZUIMREGLEMENT Arsenaal Personeelsdiensten B.V. is uw juridisch werkgever. Dat betekent, dat wij u ook begeleiden tijdens het ziekteverzuim, gedurende de looptijd van uw contract en waar nodig

Nadere informatie

Ziekteverzuimreglement Payroll Talent

Ziekteverzuimreglement Payroll Talent Ziekteverzuimreglement Payroll Talent 1. Ziek melden U dient zich bij arbeidsongeschiktheid tussen 8.00 en 9.30 uur persoonlijk ziek te melden bij de afdeling Ziekteverzuim van Payroll Talent via telefoonnummer:

Nadere informatie

De volgende partijen zijn betrokken bij de uitvoering van het ziekteverzuimbeleid.

De volgende partijen zijn betrokken bij de uitvoering van het ziekteverzuimbeleid. Verzuimprotocol Inleiding De Arbowet verplicht de werkgever tot het voeren van een ziekteverzuimbeleid. Dit protocol maakt deel uit van het verzuimbeleid. Het verzuimprotocol is bestemd voor alle werkgevers

Nadere informatie

1. Ziekmelding. 2. Bereikbaarheid

1. Ziekmelding. 2. Bereikbaarheid 1. Ziekmelding De eerste dag dat u ziek bent, moet u zich telefonisch ziekmelden bij uw direct leidinggevende op uw feitelijke werkplek én bij Stiptwerk. Op werkdagen zijn wij bereikbaar van 08.30 uur

Nadere informatie

Week 1 t/m 26 100% Week 27 t/m 52 90% Week 53 t/m 78 80% Week 79 t/m 104 70%

Week 1 t/m 26 100% Week 27 t/m 52 90% Week 53 t/m 78 80% Week 79 t/m 104 70% 1. Ziekmelding De eerste dag dat u ziek bent, moet u zich telefonisch ziekmelden bij uw direct leidinggevende op uw feitelijke werkplek én bij Payned payrolling. Op werkdagen zijn wij bereikbaar van 08.30

Nadere informatie

Verzuimverlof aanvragen

Verzuimverlof aanvragen In dit protocol staan de door [naam organisatie] verplicht gestelde voorschriften en procedures als je door ziekte arbeidsongeschikt bent en je eigen werk niet kunt doen. 1. Verzuimverlof aanvragen Verzuimverlof

Nadere informatie

Verzuimprotocol: ziekteverlof aanvragen

Verzuimprotocol: ziekteverlof aanvragen Bij verzuim ligt het accent op wat je nog wel kan. Ziek is ziek, maar betekent niet automatisch dat je niet kunt werken. Ziekteverzuim is minder vrijblijvend en vraagt van werkgever en medewerker meer

Nadere informatie

Verzuimprotocol Mei 2010 1

Verzuimprotocol Mei 2010 1 Verzuimprotocol Mei 2010 1 1 Ziekmelding Bij ziekte moet de medewerker zich op de eerste ziektedag (of uiterlijk op de eerste werkdag) voor 9.30 uur telefonisch ziekmelden bij zijn direct leidinggevende.

Nadere informatie

Model voor verzuimprotocol

Model voor verzuimprotocol Model voor verzuimprotocol Toelichting In een verzuimprotocol leggen werkgever en werknemer de spelregels vast die gelden voor de interactie tussen de zieke werknemer en de werkgever. Deze spelregels zijn

Nadere informatie

Model verzuimprotocol

Model verzuimprotocol Model verzuimprotocol 1 Toelichting op Model verzuimprotocol In een verzuimprotocol leggen werkgever en werknemer de spelregels vast die gelden voor de interactie tussen de zieke werknemer en de werkgever.

Nadere informatie

Dubbel U - Verzuimreglement

Dubbel U - Verzuimreglement Dubbel U - Verzuimreglement Inleiding In dit verzuimprotocol zijn de regels vastgelegd die gelden voor werknemers van Dubbel U die de werkzaamheden niet kunnen verrichten in verband met ziekte (hierna

Nadere informatie

verzuimreglement juli 2014

verzuimreglement juli 2014 verzuimreglement juli 2014 verzuimreglement randstad health@work U bent uitzendkracht van (een van de onderdelen van) Randstad en u bent ziek waardoor u niet kunt werken. Het kan ook zijn dat u een arbeidsovereenkomst

Nadere informatie

Huisreglement. Friese Jongens Huisreglement

Huisreglement. Friese Jongens Huisreglement Huisreglement Friese Jongens Huisreglement Vierde druk, Leeuwarden, 2016 Voorwoord Aan de nieuwe medewerker, Allereerst van harte welkom als nieuwe medewerker bij Friese Jongens. Diverse opdrachtgevers

Nadere informatie

Verzuimprotocol Adopsa Payroll

Verzuimprotocol Adopsa Payroll Verzuimprotocol Adopsa Payroll 1. Ziekmelding De medewerker meldt zich op de eerste dag van ziekte telefonisch vóór 10.00 uur ziek bij zowel Adopsa Payroll als bij zijn opdrachtgever. Wanneer een medewerker

Nadere informatie

Verzuimprotocol LINDE COLLEGE

Verzuimprotocol LINDE COLLEGE Verzuimprotocol LINDE COLLEGE 1 1 Ziekmelding 1. Bij ziekte moet de medewerker zich op de eerste ziektedag vóór 08.00 uur telefonisch ziekmelden bij de balie. Als de medewerker zelf niet in staat is zich

Nadere informatie

Verzuimprotocol Centrum Arbeid en Mobiliteit B.V.

Verzuimprotocol Centrum Arbeid en Mobiliteit B.V. Verzuimprotocol Centrum Arbeid en Mobiliteit B.V. 1. Ziekmelding De medewerker meldt zich op de eerste dag van ziekte telefonisch vóór 10.00 uur ziek bij zowel Centrum Arbeid en Mobiliteit B.V. (CAM) als

Nadere informatie

VERZUIMREGLEMENT VOOR WERKNEMER

VERZUIMREGLEMENT VOOR WERKNEMER VERZUIMREGLEMENT VOOR WERKNEMER Datum: Handtekening werknemer voor ontvangst: 1 Inhoud VERZUIM & ARBEIDSONGESCHIKTHEID... 3 Wat verstaan we onder ziekteverzuim... 3 Wet Verbetering Poortwachter met rechten

Nadere informatie

Tegenover het recht op ziekengeld staan ook een aantal (op wet- en regelgeving gebaseerde) verplichtingen.

Tegenover het recht op ziekengeld staan ook een aantal (op wet- en regelgeving gebaseerde) verplichtingen. Verzuimprotocol Medewerkers Pay for People U bent werknemer van Pay for People en bent ziek waardoor u niet kunt werken. Het kan ook zijn dat u een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met Pay for People

Nadere informatie

V.4 HET VERZUIMPROTOCOL. 1. De ziekmelding

V.4 HET VERZUIMPROTOCOL. 1. De ziekmelding V.4 HET VERZUIMPROTOCOL 1. De ziekmelding Ziekmelding door de werknemer op de eerste ziektedag bij de direct leidinggevende dan wel zo spoedig mogelijk na de ziekmelding contact tussen leidinggevende en

Nadere informatie

Model verzuimprotocol

Model verzuimprotocol Model verzuimprotocol 1 Ziekmelding Bij ziekte moet de werknemer zich op de eerste ziektedag telefonisch ziekmelden bij zijn direct leidinggevende. Wordt een werknemer tijdens werktijd

Nadere informatie

BIJLAGE 7 GEDRAGSREGELS BIJ ARBEIDSONGESCHIKTHEID

BIJLAGE 7 GEDRAGSREGELS BIJ ARBEIDSONGESCHIKTHEID BIJLAGE 7 GEDRAGSREGELS BIJ ARBEIDSONGESCHIKTHEID Ingevolge de Wet Uitbreiding Loondoorbetalingsverplichting bij Ziekte (WULBZ) behoudt de werknemer voor een tijdvak van tweeënvijftig weken recht op 70%

Nadere informatie

Luba Payroll / 2014. Verzuimprotocol

Luba Payroll / 2014. Verzuimprotocol Luba Payroll / 2014 Verzuimprotocol Inleiding In jouw payrollbevestiging staat aangegeven of je aangemeld wordt bij de arbodienst van jouw opdrachtgever of van Luba Payroll. Word je bij de arbodienst van

Nadere informatie

Dubbel U B.V. Verzuimprotocol. Ziek, wat nu?

Dubbel U B.V. Verzuimprotocol. Ziek, wat nu? Dubbel U B.V. Verzuimprotocol Ziek, wat nu? Januari 2010 1 Inhoudsopgave Inleiding 2 Ziekmelding 3 Ziekmelding vanuit het buitenland 3 Melding richting De Arbobutler 3 Eigen Verklaring 3 Wekelijks contact

Nadere informatie

ZIEKTEVERZUIMREGLEMENT

ZIEKTEVERZUIMREGLEMENT ZIEKTEVERZUIMREGLEMENT Inleiding Dit is het ziekteverzuimreglement van de Nederlandse werkmaatschappijen behorend tot het concern van USG People N.V. die zich bezighouden met uitzenden en arbeidsbemiddeling.

Nadere informatie

VERZUIMREGLEMENT (VE R S I E 2. 2 )

VERZUIMREGLEMENT (VE R S I E 2. 2 ) VERZUIMREGLEMENT (VE R S I E 2. 2 ) 1 Begripsbepalingen Medewerker: personeelslid van stichting PCPO Capelle-Krimpen Werkgever: Stichting PCPO Capelle-Krimpen Directeur: eindverantwoordelijke van de school.

Nadere informatie

Ziekteverzuimreglement

Ziekteverzuimreglement Ziekteverzuimreglement Uitzendkrachten bij toepassing uitzendbeding Pagina 1 van 8 Ziekteverzuimreglement Uitzendkrachten bij toepassing uitzendbeding Met ingang van 1 juli 2012 is het Ziekteverzuimreglement

Nadere informatie

Ik ben ziek Wat nu? Informatie over ziekteverzuim en reïntegratie

Ik ben ziek Wat nu? Informatie over ziekteverzuim en reïntegratie Ik ben ziek Wat nu? Informatie over ziekteverzuim en reïntegratie Vooraf In deze brochure lees je wat je bij ziekteverzuim moet doen. Verzuimen is een vervelende situatie, die niemand wil, maar iedereen

Nadere informatie

verzuimbrochure Ziek melden voor 10.00 uur bij de administratie Tel: 023-5319348

verzuimbrochure Ziek melden voor 10.00 uur bij de administratie Tel: 023-5319348 verzuimbrochure Ziek melden voor 10.00 uur bij de administratie Tel: 023-5319348 Hersteld melden zo spoedig mogelijk, ook op roostervrije dagen, bij de administratie 21 februari 2012 1 Verzuimbeleid Hart

Nadere informatie

Verzuimprotocol Marnic uitzendbureau BV

Verzuimprotocol Marnic uitzendbureau BV Verzuimprotocol Marnic uitzendbureau BV Waar mensen werken, worden ook mensen arbeidsongeschikt. Om het ziekteverzuim zo goed mogelijk in de hand te kunnen houden, hanteert Marnic uitzendbureau BV (Marnic)

Nadere informatie

Handboek. verzuimreglement WWW.WORXX.NL

Handboek. verzuimreglement WWW.WORXX.NL Handboek Dit handboek omvat instructies omtrent verzuim. Lees het aandachtig door zodat je op de hoogte bent van de regels. WWW.WORXX.NL verzuimreglement ii Inhoud verzuimreglement 2 Ziekmelding..............................

Nadere informatie

Verzuimprotocol MARNIC UITZENDBUREAU. Openingstijden: Maandag t/m vrijdag 8.30 t/m uur.

Verzuimprotocol MARNIC UITZENDBUREAU. Openingstijden: Maandag t/m vrijdag 8.30 t/m uur. Verzuimprotocol MARNIC UITZENDBUREAU Openingstijden: Maandag t/m vrijdag 8.30 t/m 17.30 uur www.marnic-uitzendbureau.nl Versie juli 2017 1 Verzuimprotocol Marnic uitzendbureau BV Waar mensen werken, worden

Nadere informatie

Dit protocol geldt voor een periode tot en met 4 weken na afloop van de arbeidsovereenkomst.

Dit protocol geldt voor een periode tot en met 4 weken na afloop van de arbeidsovereenkomst. Verzuimprotocol Werkgever en werknemer zijn volgens de Wet Verbetering Poortwachter (WVP) samen verantwoordelijk voor een zo spoedig mogelijke werkhervatting in geval van arbeidsongeschiktheid door ziekte.

Nadere informatie

Protocol Ziekteverzuim

Protocol Ziekteverzuim Protocol Ziekteverzuim Dit protocol beschrijft de gedragsregels die bij de Hogeschool der Kunsten Den Haag gelden ten aanzien van ziekte en arbeidsongeschiktheid. De gedragsregels zijn in overeenstemming

Nadere informatie

VERZU IMPROT OCOL Ziekmeldingen Formulier Registratie ziekmeldinggesprek. Contact tijdens ziekte

VERZU IMPROT OCOL Ziekmeldingen  Formulier Registratie ziekmeldinggesprek. Contact tijdens ziekte VERZUIMPROTOCOL Ziekmeldingen De medewerker moet zich voor 9.00 uur telefonisch ziekmelden bij zijn / haar direct leidinggevende. Indien de direct leidinggevende niet aanwezig is, moet de ziekmelding doorgegeven

Nadere informatie

Werken via Attract Uitzendbureau, hoe werkt dat? PERSONEELSGIDS

Werken via Attract Uitzendbureau, hoe werkt dat? PERSONEELSGIDS PERSONEELSGIDS 1. INTRODUCTIE Gefeliciteerd met je nieuwe baan via Attract Uitzendbureau! Werken als uitzendkracht heeft zo zijn voordelen. Je kunt ervaring op doen bij verschillende bedrijven, bijverdienen

Nadere informatie

Stichting Stedelijk Voortgezet Onderwijs Zoetermeer

Stichting Stedelijk Voortgezet Onderwijs Zoetermeer Stichting Stedelijk Voortgezet Onderwijs Zoetermeer Verzuimprotocol Afdeling P&O 1. Verzuimmelding Picasso Lyceum Bij verzuim meldt de medewerker zich op de eerste verzuimdag (maandag t/m vrijdag) voor

Nadere informatie

Model verzuimprotocol Informatie voor werkgevers en werknemers

Model verzuimprotocol Informatie voor werkgevers en werknemers Model verzuimprotocol Informatie voor werkgevers en werknemers 1 Ziekmelding Bij ziekte moet de werknemer zich op de eerste ziektedag telefonisch ziekmelden bij zijn direct leidinggevende.

Nadere informatie

VERZUIMPROTOCOL STICHTING SPORTSERVICE NOORD-BRABANT. (versie 1.3 d.d. 01-01-2009)

VERZUIMPROTOCOL STICHTING SPORTSERVICE NOORD-BRABANT. (versie 1.3 d.d. 01-01-2009) VERZUIMPROTOCOL STICHTING SPORTSERVICE NOORD-BRABANT (versie 1.3 d.d. 01-01-2009) VERZUIMPROTOCOL STICHTING SPORTSERVICE NOORD-BRABANT Inleiding Stichting Sportservice Noord-Brabant heeft als formeel werkgever

Nadere informatie

2. Eerste dag Medewerker en leidinggevende

2. Eerste dag Medewerker en leidinggevende Eerste dag: Verantwoordelijkheid 1 Ziekmelding Medewerker De meldt zich vóór 9.00 uur ziek bij zijn leidinggevende. Als leidinggevende niet aanwezig is meldt zich bij diens vervanger. Medewerker houdt

Nadere informatie

Ziekteverzuimreglement

Ziekteverzuimreglement Ziekteverzuimreglement Uitzendkrachten bij toepassing uitzendbeding Pagina 1 van 7 Ziekteverzuimreglement Uitzendkrachten bij toepassing uitzendbeding Met ingang van 1 januari 2016 is het Ziekteverzuimreglement

Nadere informatie

Ziekmelding en Verzuimprotocol.

Ziekmelding en Verzuimprotocol. Ziekmelding en Verzuimprotocol. Het verzuimbeleid van VDVI is er op gericht om medewerkers zo snel mogelijk in het arbeidsproces terug te laten keren, waarbij met bijvoorbeeld aangepast werk gestreefd

Nadere informatie

Ontslag en ziekte M R M I J N T J E J A N S E N

Ontslag en ziekte M R M I J N T J E J A N S E N Ontslag en ziekte M R M I J N T J E J A N S E N Onderwerpen Einde arbeidsovereenkomst Controle bij ziekte Verplichtingen van de werknemer Sancties Ziekte bij arbeidsconflicten Ziekte en ontslag Mogelijke

Nadere informatie

VeReFi model Verzuimprotocol

VeReFi model Verzuimprotocol VeReFi model Verzuimprotocol Als een werknemer zich ziek meldt, is het belangrijk om zo snel mogelijk vast te stellen hoe ernstig de situatie is. Gaat het om kortdurend of langer verzuim, zijn er aanpassingen

Nadere informatie

AMC leidraad: wat te doen bij ziekte. Uitgangspunten

AMC leidraad: wat te doen bij ziekte. Uitgangspunten AMC leidraad: wat te doen bij ziekte Wanneer u door ziekte niet kunt werken dan krijgt u te maken met het verzuimbeleid van het AMC. In de meeste gevallen kunt u prima afspraken maken met uw leidinggevende

Nadere informatie

Hoe werkt het? Mocht je na het lezen van dit boekje toch nog vragen hebben, staan onze medewerkers op de vestiging natuurlijk graag voor je klaar.

Hoe werkt het? Mocht je na het lezen van dit boekje toch nog vragen hebben, staan onze medewerkers op de vestiging natuurlijk graag voor je klaar. WERKWIJZER Hoe werkt het? Welkom bij Flexion Uitzendbureau. In dit boekje behandelen we de meest gestelde vragen die voorkomen wanneer je voor het eerst via ons aan het werk gaat. Mocht je na het lezen

Nadere informatie

ZIEKTEVERZUIMREGLEMENT

ZIEKTEVERZUIMREGLEMENT ZIEKTEVERZUIMREGLEMENT Toepassingsgebied Dit is het ziekteverzuimreglement van de Nederlandse werkmaatschappijen behorend tot het concern van USG People N.V. die zich bezighouden met het ter beschikking

Nadere informatie

Verzuimbegeleiding. in één oogopslag. Verzuimprotocol. Verzuimtijdlijn. Goed om te weten

Verzuimbegeleiding. in één oogopslag. Verzuimprotocol. Verzuimtijdlijn. Goed om te weten < 2 3 4 5 7 9 0 2 > < VORIGE PAGINA VOLGENDE PAGINA > Protocol verzuimbegeleiding Voor de leidinggevende Jij en je medewerker zijn samen verantwoordelijk voor reintegratie. De eerste weken zijn het belangrijkst

Nadere informatie

Ziek, verzuim, reïntegratie

Ziek, verzuim, reïntegratie Ziek, verzuim, reïntegratie Stappenplan voor de zieke medewerker, de leidinggevende, HR en de bedrijfsarts Tijdsverloop in ZIEKMELDING 1 e kalenderdag meldt zich voor 10.00 uur telefonisch of per e-mail

Nadere informatie

Afdeling Interne Dienstverlening/Unit Personele Administratie van de Dienst Organisatie en Ondersteuning

Afdeling Interne Dienstverlening/Unit Personele Administratie van de Dienst Organisatie en Ondersteuning GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van gemeente Heerenveen. Nr. 4351 29 januari 2014 Verzuimprocol gemeente Heerenveen Hoofdstuk 1. Inleiding Op grond van de CAR/UWO, artikel 7:9, lid 5 stelt het college een

Nadere informatie

Z I E K T E V E R Z U I M P R O T O C O L

Z I E K T E V E R Z U I M P R O T O C O L REGELS BIJ ZIEKTE. Z I E K T E V E R Z U I M P R O T O C O L Inleiding Verzuimen is geen pretje. Niet voor de werknemer en niet voor de werkgever. Wij gaan er dan ook vanuit dat wie vanwege ziekte moet

Nadere informatie

TIJDPAD RE-INTEGRATIEMODEL

TIJDPAD RE-INTEGRATIEMODEL TIJDPAD RE-INTEGRATIEMODEL Eerste ziektedag De leidinggevende geeft de ziekmelding door aan de PSA (personeels- en salarisadministratie) en de PSA registreert de ziekmelding in Sapiens. Meldt zich op de

Nadere informatie

VOORBEELD VERZUIMPROTOCOL VOOR ARCHITECTENBUREAUS

VOORBEELD VERZUIMPROTOCOL VOOR ARCHITECTENBUREAUS VOORBEELD VERZUIMPROTOCOL VOOR ARCHITECTENBUREAUS Versie: januari 2007 Toelichting Het voorbeeld verzuimprotocol voor architectenbureaus is ontwikkeld in opdracht van de partijen betrokken bij het Arboconvenant

Nadere informatie

Verzuimprotocol. 1. Inleiding. 2. Visie op verzuim

Verzuimprotocol. 1. Inleiding. 2. Visie op verzuim Verzuimprotocol 1. Inleiding Pieter van Foreest streeft naar een gezond personeelsbeleid, waarbij vitale medewerkers, goede werkomstandigheden, een optimale bezetting en medewerkers die met plezier werken

Nadere informatie

Wijzigingen tov de vorige versie: 1. Het adres van de arbodienst is verplaatst naar Protocol arbodeskundigen (PT Ac01)

Wijzigingen tov de vorige versie: 1. Het adres van de arbodienst is verplaatst naar Protocol arbodeskundigen (PT Ac01) 01-02-12 Verzuimvoorschrift blz. 1 van 7 Opgesteld: Goedgekeurd: Geautoriseerd: FUNCTIE Senior HR Advisor Operationeel Directeur QESH manager DATUM Wijzigingen tov de vorige versie: 1. Het adres van de

Nadere informatie

Verzuim? Verzuim voorkomen, Verzuimbeleid en Verzuimprotocol

Verzuim? Verzuim voorkomen, Verzuimbeleid en Verzuimprotocol Goede arbeidsomstandigheden en duidelijke afspraken over het verzuimbeleid binnen uw onderneming kunnen u helpen verzuim te voorkomen. Zorg voor goede arbeidsomstandigheden U kunt de arbeidsomstandigheden

Nadere informatie

Ondernemend in personeel. Werkwijzer. voor Branch personeelsmedewerkers. uitzenden l detacheren l werving & selectie l payroll services. www.accord.

Ondernemend in personeel. Werkwijzer. voor Branch personeelsmedewerkers. uitzenden l detacheren l werving & selectie l payroll services. www.accord. Ondernemend in personeel Werkwijzer voor Branch personeelsmedewerkers uitzenden l detacheren l werving & selectie l payroll services Inhoudsopgave 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 Welkom bij Accord

Nadere informatie

SPELREGELS BIJ VERZUIM

SPELREGELS BIJ VERZUIM SPELREGELS BIJ VERZUIM Waarom deze folder? Het is bekend dat een hoog verzuim voor de schoolorganisatie negatieve effecten geeft zoals: verstoring van de continuïteit van het onderwijs, wisselingen voor

Nadere informatie

Ik heb een zieke werknemer. Wat nu? Informatie voor werkgevers over reïntegratie en Ziektewet

Ik heb een zieke werknemer. Wat nu? Informatie voor werkgevers over reïntegratie en Ziektewet Ik heb een zieke werknemer. Wat nu? Informatie voor werkgevers over reïntegratie en Ziektewet Werk boven uitkering UWV verstrekt tijdelijk inkomen in het kader van wettelijke regelingen als de WW en de

Nadere informatie

Goed werkgeverschap doe je met elkaar!

Goed werkgeverschap doe je met elkaar! Ziekteverzuimreglement Goed werkgeverschap doe je met elkaar! Inhoudsopgave: 1. REGELING BIJ ZIEKTE... 3 1.1. Ziek- en hersteldmeldingen... 3 1.2. Uitkering bij ziekte... 3 BIJLAGEN... 4 1. Controlevoorschriften

Nadere informatie

VERZUIMKAART. Dag 1 Aanvraag verzuimverlof

VERZUIMKAART. Dag 1 Aanvraag verzuimverlof Dag 1 Aanvraag verzuimverlof Vraagt vóór aanvang van de werkdag persoonlijk verzuimverlof aan bij de direct leidinggevende Medewerkers productie en kantoorpersoneel melden zich voor aanvang werktijd bij

Nadere informatie

Periode Protocol Actie

Periode Protocol Actie 34 Verzuimprotocol Periode Protocol Actie Dag 1 Na 1 e dag ZIEKMELDING De werknemer meldt zich zo snel mogelijk op de eerste dag van ziekte bij zijn of haar leidinggevende ziek. De leidinggevende zorgt

Nadere informatie

Ziekteverzuimprotocol Pietje Puk BV

Ziekteverzuimprotocol Pietje Puk BV Ziekteverzuimprotocol Pietje Puk BV 1 Inleiding Voor de ziekteverzuimbegeleiding maken wij gebruik van een arboverpleegkundige. Per 16-12-2009 is onze arbeidsorganisatie contractueel verbonden aan een

Nadere informatie

Ik ben ziek Wat nu? Informatiebrochure voor werknemers November 2007

Ik ben ziek Wat nu? Informatiebrochure voor werknemers November 2007 Ik ben ziek Wat nu? Informatiebrochure voor werknemers November 2007 Inhoudsopgave Inleiding... 3 De Wet Verbetering Poortwachter (WVP).. 4 Contact met de arbodienst 4 Opstellen Plan van Aanpak 5 Uitvoeren

Nadere informatie

Voorbeeld-reïntegratieprotocol

Voorbeeld-reïntegratieprotocol Dit TNO rapport is gemaakt in opdracht van Sectorfondsen Zorg en Welzijn 1 Voorbeeld-reïntegratieprotocol Beknopte reïntegratieprotocol (m.n. voor kleinere instellingen) TNO rapport 17944/35419.bru/wyn

Nadere informatie

Aanbiedingsformulier. B&W.nr , d.d. 17 augustus Onderwerp Verzuimprotocol Gemeente Leiden maart 2010

Aanbiedingsformulier. B&W.nr , d.d. 17 augustus Onderwerp Verzuimprotocol Gemeente Leiden maart 2010 B&W.nr. 10.0830, d.d. 17 augustus 2010 Aanbiedingsformulier Onderwerp Verzuimprotocol Gemeente Leiden maart 2010 BESLUITEN Behoudens advies van de commissie 1. Het als bijlage 1 toegevoegde Verzuimprotocol

Nadere informatie

Verzuim- en re-integratieprotocol AURO

Verzuim- en re-integratieprotocol AURO Verzuim- en re-integratieprotocol AURO vastgesteld 15 september 2015 1 Inhoudsopgave 1. Inleiding 2. Begrippenlijst 3. Rechten en plichten 4. Ik ben ziek en nu? 5. Rolverdeling 6. Procesverloop 7. Ziek

Nadere informatie

Friese Jongens Huisreglement. Tweede druk, Leeuwarden, 2013

Friese Jongens Huisreglement. Tweede druk, Leeuwarden, 2013 Huisreglement Friese Jongens Huisreglement Tweede druk, Leeuwarden, 2013 2 Voorwoord Aan de nieuwe medewerker, Allereerst van harte welkom als nieuwe medewerker bij Friese Jongens, onderdeel van BK Service

Nadere informatie

Deskundigenoordeel van UWV

Deskundigenoordeel van UWV uwv.nl werk.nl Deskundigenoordeel van UWV Informatie voor werkgever en werknemer Wilt u meer weten? Kijk voor meer informatie op uwv.nl. Als u daarna nog vragen heeft, bel dan met: UWV Telefoon Werknemers

Nadere informatie

Goed werkgeverschap doe je met elkaar!

Goed werkgeverschap doe je met elkaar! Ziekteverzuimreglement Goed werkgeverschap doe je met elkaar! Inhoudsopgave: 1. REGELING BIJ ZIEKTE... 3 1.1. Ziek- en hersteldmeldingen... 3 1.2. Uitkering bij ziekte... 3 BIJLAGEN... 4 1. Controlevoorschriften

Nadere informatie

Regels bij verzuim Tenzij anders afgesproken met de schoolleiding, neemt u de eerste 8 weken wekelijks contact op om te informeren over het verloop

Regels bij verzuim Tenzij anders afgesproken met de schoolleiding, neemt u de eerste 8 weken wekelijks contact op om te informeren over het verloop Verzuimprotocol Verzuim voorkomen Voorkomen is beter dan genezen. Het is inmiddels bekend dat onderwijzend personeel over het algemeen een grote psychische werkdruk ervaart in het werk. Ook de andere medewerkers

Nadere informatie

Inhoud: 1. Inleiding 2. Verzuimprotocol werknemers 3. Sanctieregeling. 1. Inleiding

Inhoud: 1. Inleiding 2. Verzuimprotocol werknemers 3. Sanctieregeling. 1. Inleiding VERZUIM PROTOCOL Inhoud: 1. Inleiding 2. Verzuimprotocol werknemers 3. Sanctieregeling 1. Inleiding Ons doel is om het ziekteverzuim binnen Tijssens Electrotechniek B.V. zo veel mogelijk te beperken. In

Nadere informatie

Ik heb een zieke werknemer. Wat nu? Informatie voor werkgevers over reïntegratie en Ziektewet

Ik heb een zieke werknemer. Wat nu? Informatie voor werkgevers over reïntegratie en Ziektewet Ik heb een zieke werknemer. Wat nu? Informatie voor werkgevers over reïntegratie en Ziektewet Inhoud Als u een zieke werknemer heeft 4 Reïntegratie: zo snel mogelijk beginnen 5 Zodra uw werknemer ziek

Nadere informatie

Als werkgever en werknemer hulp nodig hebben bij de reïntegratie Een deskundigenoordeel van UWV

Als werkgever en werknemer hulp nodig hebben bij de reïntegratie Een deskundigenoordeel van UWV Als werkgever en werknemer hulp nodig hebben bij de reïntegratie Een deskundigenoordeel van UWV Werk boven uitkering UWV verstrekt tijdelijk inkomen in het kader van wettelijke regelingen als de WW en

Nadere informatie

Welkom bij Accord Payroll Services 3. Goed voorbereid aan het werk 4. Vakantiegeld, vakantiedagen & kort verzuim 7

Welkom bij Accord Payroll Services 3. Goed voorbereid aan het werk 4. Vakantiegeld, vakantiedagen & kort verzuim 7 www.accord.nl Inhoudsopgave 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 Welkom bij Accord Payroll Services 3 Inschrijfprocedure 3 Goed voorbereid aan het werk 4 Uitleg fasensysteem 4 De ABU CAO 5 Urendeclaraties

Nadere informatie

Wet Verbetering Poortwachter

Wet Verbetering Poortwachter Wet Verbetering Poortwachter Snel en effectief ingrijpen bij verzuim Om het aantal werknemers dat langdurig ziek is terug te dringen, is de Wet Verbetering Poortwachter ingesteld. Het uitgangspunt hierbij

Nadere informatie

UW WERKNEMER IS ARBEIDSONGESCHIKT?

UW WERKNEMER IS ARBEIDSONGESCHIKT? UW WERKNEMER IS ARBEIDSONGESCHIKT? DAG 1 8 52 89 98 JAAR 3 JAAR 15 DAG 6 2 68 91 10 JAAR 13 1 2 3 5 6 7 DAG 1 1 Als uw werknemer arbeidsongeschikt is, gaat u dat als werkgever al snel veel geld kosten.

Nadere informatie

ZIEKTEVERZUIMBELEIDSPLAN. voor de Stichting Katholiek Onderwijs Mergelland

ZIEKTEVERZUIMBELEIDSPLAN. voor de Stichting Katholiek Onderwijs Mergelland ZIEKTEVERZUIMBELEIDSPLAN voor de Stichting Katholiek Onderwijs Mergelland INHOUDSOPGAVE PAGINA 1. INLEIDING 1.1 Uitgangspunten 2 2. BELEID 3 2.1 Preventief beleid 3 2.1.1 Inzet medewerkers 3 2.1.2 Functioneringsgesprek

Nadere informatie

Verzuimprotocol. Ziek en wat nu

Verzuimprotocol. Ziek en wat nu Verzuimprotocol Ziek en wat nu Inleiding Wie ziek is, wil zo snel mogelijk weer beter worden. Maar als een werknemer ziek wordt heeft niet alleen hij, maar ook zijn werkgever er belang bij dat er sprake

Nadere informatie

Titel Ziekteverzuimprotocol. Doelgroep Medewerkers

Titel Ziekteverzuimprotocol. Doelgroep Medewerkers Titel Ziekteverzuimprotocol Doelgroep Medewerkers Doel In het ziekteverzuimprotocol zijn de voorschriften opgenomen waar de medewerker zich aan dient te houden vanaf het moment van de aanvraag van het

Nadere informatie

De nieuwe Arbowet. Urmond, 16 november 2017

De nieuwe Arbowet. Urmond, 16 november 2017 De nieuwe Arbowet Urmond, 16 november 2017 Wijziging Arbowet Ingangsdatum: 1 juli 2017 Doelstelling: Versterking positie preventiemedewerker Versterking/verduidelijking positie en rol van de bedrijfsarts

Nadere informatie

Verzuimprotocol Dibevo ZorgPortaal

Verzuimprotocol Dibevo ZorgPortaal Verzuimprotocol Dibevo ZorgPortaal Inhoud Inleiding... 2 Melding van ziekte... 3 Beoordeling door leidinggevende/werkgever... 3 De rol van de bedrijfsarts... 4 Verzuimbegeleiding is niet vrijblijvend...

Nadere informatie

Reglement Ziektewetuitkering (t.b.v. uitkeringsaanvrager)

Reglement Ziektewetuitkering (t.b.v. uitkeringsaanvrager) Reglement Ziektewetuitkering (t.b.v. uitkeringsaanvrager) Dit reglement is bestemd voor alle ex-medewerkers, wie een ziektewetuitkering bij Tzorg hebben aangevraagd. In dit reglement staan de regels en

Nadere informatie

Als werkgever en werknemer hulp nodig hebben bij de re-integratie Een deskundigenoordeel van UWV

Als werkgever en werknemer hulp nodig hebben bij de re-integratie Een deskundigenoordeel van UWV Als werkgever en werknemer hulp nodig hebben bij de re-integratie Een deskundigenoordeel van UWV UWV Juni 2006 Aan deze uitgave kunnen geen rechten worden ontleend. VOOR RE-INTEGRATIE EN TIJDELIJK INKOMEN

Nadere informatie

Voorbeeld Verzuimprotocol Ambulancezorg

Voorbeeld Verzuimprotocol Ambulancezorg Voorbeeld Verzuimprotocol Ambulancezorg Toelichting Het percentage verzuim als gevolg van ziekte/arbeidsongeschiktheid is in de sector ambulancezorg betrekkelijk laag. Medewerkers zijn betrokken bij hun

Nadere informatie

Algemene informatie voor gedetacheerden

Algemene informatie voor gedetacheerden Algemene informatie voor gedetacheerden Deze brochure bevat algemene informatie die van belang is tijdens uw contractperiode met FlexPay. Neem deze informatie goed door en bewaar het tijdens de gehele

Nadere informatie

WIJZIGINGENBLAD CAO VOOR DE SCHOENDETAILHANDEL 1 JULI 2002 T/M 30 JUNI 2003

WIJZIGINGENBLAD CAO VOOR DE SCHOENDETAILHANDEL 1 JULI 2002 T/M 30 JUNI 2003 WIJZIGINGENBLAD CAO VOOR DE SCHOENDETAILHANDEL 1 JULI 2002 T/M 30 JUNI 2003 Dit wijzigingenblad is van toepassing op de CAO Schoenendetailhandel die gold van 1 juli 2000 tot en met 30 juni 2002. Het vormt

Nadere informatie

Deskundigenoordeel van UWV. Informatie voor werkgever en werknemer

Deskundigenoordeel van UWV. Informatie voor werkgever en werknemer Deskundigenoordeel van UWV Informatie voor werkgever en werknemer Werken aan perspectief Werken is belangrijk, voor uzelf en voor de maatschappij. UWV helpt u om werk te vinden en te houden. Is werken

Nadere informatie

Ziek zijn en werken in de taxisector. 2 jaar doorbetaald Werken als het kan. En verder?

Ziek zijn en werken in de taxisector. 2 jaar doorbetaald Werken als het kan. En verder? Ziek zijn en werken in de taxisector 2 jaar doorbetaald Werken als het kan En verder? Ziek zijn en werken in de taxisector Arbeidsongeschiktheid betekent dat je niet of maar deels je normale functie uit

Nadere informatie

Ziekteverzuimprotocol

Ziekteverzuimprotocol Ziekteverzuimprotocol Inhoudsopgave Inleiding 3 Melding van ziekte 4 Beoordeling door leidinggevende/werkgever 4 De rol van de bedrijfsarts 6 Verzuimbegeleiding is niet vrijblijvend 6 Thuisblijven en contact

Nadere informatie

Uitgangspunt: re-integratie is een zaak van werkgever en werknemer samen en dient in overleg plaats te vinden

Uitgangspunt: re-integratie is een zaak van werkgever en werknemer samen en dient in overleg plaats te vinden RE-INTEGRATIE 1 e : Verplichtingen werkgever 2 e : Verplichtingen werknemer Uitgangspunt: re-integratie is een zaak van werkgever en werknemer samen en dient in overleg plaats te vinden 1 e : - bij contract

Nadere informatie

Reglement Ziektewet (t.b.v. uitkeringsaanvrager)

Reglement Ziektewet (t.b.v. uitkeringsaanvrager) Reglement Ziektewet (t.b.v. uitkeringsaanvrager) Dit reglement is bestemd voor alle belanghebbenden, wie een ziektewetuitkering bij CSU aanvragen. In dit reglement staan de regels en voorschriften waar

Nadere informatie

Wat wordt van u verwacht als werknemer?

Wat wordt van u verwacht als werknemer? Zo'n 12.000 mensen krijgen dementie voordat ze 65 jaar zijn. Deze mensen vaak nog aan het werk op het moment dat iemand de diagnose dementie krijgt. Dementie kan veel invloed hebben op het werk. Het ligt

Nadere informatie

Verzuimprotocol NHTV. Verzuimprotocol NHTV - versie 20140922 Pagina 1

Verzuimprotocol NHTV. Verzuimprotocol NHTV - versie 20140922 Pagina 1 Verzuimprotocol NHTV In dit ziekteverzuimprotocol staat de procedure beschreven voor de aanpak en werkwijze rond ziekteverzuimbegeleiding en re-integratie binnen NHTV. Het geeft inzicht in de verantwoordelijkheden

Nadere informatie

Wet Verbetering poortwachter (WvP) uitgewerkt

Wet Verbetering poortwachter (WvP) uitgewerkt - ALGEMENE INFORMATIE- Wet Verbetering poortwachter (WvP) in het kort Dag 1 - verzuimmelding bij uw arbodienst» U meldt het verzuim bij uw arbodienst» Het verzuimbegeleidingsproces start Week 6 - probleemanalyse»

Nadere informatie

Ik word ziek, en dan..

Ik word ziek, en dan.. Ik word ziek, en dan.. Verzuimregels in vogelvlucht Geestelijk gezond in Zeeland Wat zijn je rechten en plichten bij ziekte? Burgerlijk Wetboek & Wet Verbetering Poortwachter (WVP) Uitgangspunt is: loon

Nadere informatie