BESTEK LEVERINGEN IMPLEMENTATIE ACTIVE DIRECTORY & EXCHANGE ALGEMENE OFFERTEAANVRAAG. Autonoom Gemeentebedrijf Geraardsbergen

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "BESTEK LEVERINGEN IMPLEMENTATIE ACTIVE DIRECTORY & EXCHANGE ALGEMENE OFFERTEAANVRAAG. Autonoom Gemeentebedrijf Geraardsbergen"

Transcriptie

1 BESTEK VOOR DE OVERHEIDSOPDRACHT VOOR LEVERINGEN MET ALS VOORWERP IMPLEMENTATIE ACTIVE DIRECTORY & EXCHANGE ALGEMENE OFFERTEAANVRAAG Opdrachtgevend bestuur Autonoom Gemeentebedrijf Geraardsbergen Ontwerper Autonoom Gemeentebedrijf Geraardsbergen, Jan De Smet Weverijstraat 20 te 9500 Geraardsbergen Blz. 1

2 Inhoudsopgave I. ADMINISTRATIEVE BEPALINGEN... 4 I.1 BESCHRIJVING VAN DE OPDRACHT... 4 I.2 IDENTITEIT VAN DE OPDRACHTGEVER... 5 I.3 WIJZE VAN GUNNEN... 5 I.4 PRIJSOPGAVE... 5 I.5 VORM EN INHOUD VAN DE OFFERTE... 6 I.6 INDIENEN VAN DE OFFERTE... 6 I.7 OPENING VAN DE OFFERTES... 7 I.8 GESTANDDOENINGSTERMIJN... 7 I.9 GUNNINGSCRITERIA... 8 I.10 VRIJE VARIANTEN... 8 I.11 KEUZE VAN OFFERTE... 8 II. CONTRACTUELE BEPALINGEN... 9 II.1 LEIDEND AMBTENAAR... 9 II.2 BORGTOCHT... 9 II.3 PRIJSHERZIENINGEN... 9 II.4 UITVOERINGSTERMIJN II.5 BETALINGSTERMIJN II.6 WAARBORGTERMIJN II.7 VOORLOPIGE OPLEVERING II.8 DEFINITIEVE OPLEVERING III. TECHNISCHE BEPALINGEN III.1 ALGEMEEN IV. SPECIFIEK: IV.1 SERVER INFRASTRUCTUUR IV.2 SAN INFRASTRUCTUUR NETWERK INFRASTRUCTUUR IV.3 CORE INFRASTRUCTUUR IV.4 INFRASTRUCTUUR IV.5 BACKUP INFRASTRUCTUUR BIJLAGE A : OFFERTEFORMULIER BIJLAGE B : INVENTARIS Blz. 2

3 Inlichtingen i.v.m. dit bestek kunnen verkregen worden bij: Naam: Budget- en aankoopbeheer / Centrale Aankoopdienst Adres: Kattestraat 27 te 9500 Geraardsbergen Contactpersoon: Mevrouw Daisy PLETINCKX Telefoon: 054/ Fax: 054/ Ontwerper Naam: Autonoom Gemeentebedrijf Geraardsbergen Adres: Weverijstraat 20 te 9500 Geraardsbergen Contactpersoon: De heer Jan De Smet Telefoon: 054/ Fax: 054/ Toepasselijke reglementering 1. Wet van 24 december 1993 (BS van ) betreffende de overheidsopdrachten en sommige opdrachten voor aanneming van werken, leveringen en diensten, en latere wijzigingen. 2. Koninklijk besluit van 8 januari 1996 (BS van ) betreffende de overheidsopdrachten voor aanneming van werken, leveringen en diensten en de concessies voor openbare werken, en latere wijzigingen. 3. Koninklijk besluit van 26 september 1996 (BS van ) tot bepaling van de algemene uitvoeringsregels van de overheidsopdrachten en van de concessies voor openbare werken, alsmede de bijlage bij dit koninklijk besluit betreffende de algemene aannemingsvoorwaarden, en latere wijzigingen. 4. Het Algemeen Reglement voor de Arbeidsbescherming (ARAB), Welzijnswet en Codex over het welzijn op het werk. Afwijkingen, aanvullingen en opmerkingen Artikel 116, 1ste lid van het koninklijk besluit van 8 januari 1996 De gestanddoeningstermijn wordt van 60 op 120 kalenderdagen gebracht. Blz. 3

4 I. Administratieve bepalingen Dit eerste deel heeft betrekking op de regeling tot gunning van een overheidsopdracht tot de opdrachtnemer is aangesteld. De bepalingen die vervat zijn in dit deel, hebben betrekking op de wet van 24 december 1993 en het KB van 8 januari 1996 en latere wijzigingen. I.1 Beschrijving van de opdracht Voorwerp van deze leveringen: Implementatie Active Directory & Exchange. Toelichting: Het project omvat: Definiëren van de oplossing (solution design) Levering, installatie en configuratie van de benodigde hardware en software (incl. licenties). Migratie van gebruikers, servers, pc s, data, naar de nieuwe omgeving in coëxistance met de oude omgeving. (non disruptive, no big bang approach) Documenteren van de geïmplementeerde oplossing (hadware, software, configuratie) Opleiding van 5 ict medewerkers mbt de geïntroduceerde oplossingen. Leverplaats: volgende locaties Hoofdsites: Sites: Kattestraat 27 te 9500 Geraardsbergen Weverijstraat 20 te 9500 Geraardsbergen Gasthuisstraat 28, 9500 Geraardsbergen Edingseweg 202,9500 Geraardsbergen Markt z/n, 9500 Geraardsbergen Abdijstraat 10, 9500 Geraardsbergen Kampstraat 13, 9500 Geraardsbergen Gaverstraat 17A, 9500 Geraardsbergen Bareelstraat 13, 9506 Geraardsbergen Driesstraat 54 A, 9500 Geraardsbergen Zakkaai 33, 9500 Geraardsbergen Guilleminlaan 4A, 9500 Geraardsbergen Groteweg 23, 9500 Geraardsbergen Felicien Cauwelstraat 39, 9500 Geraardsbergen Grimmingeplein, 9506 Geraardsbergen Grotestraat 20A, 9500 Geraardsbergen Zakkaai 29, 9500 Geraardsbergen Gasthuisstraat 2A, 9500 Geraardsbergen Blz. 4

5 I.2 Identiteit van de opdrachtgever Autonoom Gemeentebedrijf Geraardsbergen Weverijstraat Geraardsbergen I.3 Wijze van gunnen De opdracht wordt gegund bij wijze van de algemene offerteaanvraag. I.4 Prijsopgave De opdracht wordt beschouwd als een opdracht tegen globale prijs. De opdracht tegen een globale prijs is een opdracht waarvoor een forfaitaire prijs het geheel van de prestaties dekt of die uitsluitend forfaitaire posten omvat. Blz. 5

6 I.5 Vorm en inhoud van de offerte De inschrijver maakt zijn offerte op in het Nederlands en vult de samenvattende opmetingsstaat of de inventaris in op het eventueel bij het bestek behorende formulier. Indien hij deze op andere documenten maakt dan op het voorziene formulier, dan draagt hij de volle verantwoordelijkheid voor de volledige overeenstemming van de door hem aangewende documenten met het formulier. Alle documenten opgesteld of vervolledigd door de inschrijver of zijn gevolmachtigde zijn gedateerd en door hem ondertekend. Doorhalingen, overschrijvingen, aanvullingen of wijzigingen, zowel in de offerte als in de bijlagen, die de essentiële voorwaarden van de opdracht zoals prijzen, termijnen, technische specificaties kunnen beïnvloeden, moeten eveneens door de inschrijver of zijn gemachtigde ondertekend worden. De prijs van de offerte moet opgegeven worden in EURO. Eventuele kortingen moeten steeds in de eenheidsprijs verrekend zijn en worden niet afzonderlijk vermeld. Het offerteformulier moet vergezeld zijn van volgende stukken: Juridische situatie van de inschrijver - vereiste bewijsstukken (uitsluitingscriteria) * In toepassing van het koninklijk besluit van 20 juli 2005 dient de Belgische inschrijver zijn rsz- en btw-attest niet bij zijn offerte te voegen. De aanbestedende overheid zal deze informatie zelf opvragen. Economische en financiële draagkracht van de inschrijver - vereiste bewijsstukken (selectiecriteria) * Passende bankverklaring waaruit een gezonde financiële toestand blijkt. Technische bekwaamheid van de inschrijver - vereiste bewijsstukken (selectiecriteria) * Een lijst van de voornaamste gelijkaardige diensten uitgevoerd tijdens de laatste drie jaar. * Opgave van de al dan niet tot de onderneming van de dienstverlener behorende technici of technische diensten, in het bijzonder van die welke belast zijn met de kwaliteitscontrole. I.6 Indienen van de offerte De offertes moeten elektronisch worden overgemaakt via de e-tendering applicatie. De met elektronische middelen opgestelde offertes moeten in overeenstemming met artikel 81 quater, 1 van het KB van 8 januari 1996 worden opgesteld. De offertes mogen alleen verstuurd worden via de e-tendering internetsite https://eten.publicprocurement.be/ die de naleving waarborgt van de voorwaarden van artikel 81 quater van het Koninklijk Besluit van 8 januari Er dient opgemerkt te worden dat het versturen van een offerte per niet aan deze voorwaarden voldoet. Daarom wordt het niet toegestaan op deze wijze offerte in te dienen. Elke inschrijver mag slechts één offerte indienen per opdracht. Varianten zijn niet toegelaten. Door het eenvoudig indienen van een offerte vervallen de verkoopsvoorwaarden van de inschrijver zelf en worden ze vervangen door de wettelijke voorschriften en de bepalingen van dit bestek. De offertes moeten worden opgemaakt in PDF, Word of Excel. Verschillende documenten mogen samen in één ZIP-file ingediend worden. De inventaris en het offerteformulier moeten wel afzonderlijk ingediend worden. Blz. 6

7 De inventaris moet in Excel opgemaakt en ingediend worden, enkel het aangeleverde bestand mag gebruikt worden. De maximale grootte per document is 80 MB. Een te groot document kan u opsplitsen in verschillende deeldocumenten. Het geheel van alle documenten mag evenwel niet groter zijn dan 350 MB. De aanbestedende overheid raadt aan om de offerte met een e-id in te dienen. Indien u niet via e-id werkt, dan kan u via Certipost een e-certificaat aanschaffen. De persoon die de offerte elektronisch ondertekent moet hiervoor gemachtigd zijn in de statuten of moet een volmacht hebben. De eventuele volmacht moet wel elektronisch ondertekend zijn door de persoon die gemachtigd is om deze volmacht te geven. De offertes die via elektronische middelen worden overgemaakt, moeten worden overgemaakt via de e-tendering internetsite https://eten.publicprocurement.be die de naleving waarborgt van de voorwaarden van artikel 81 quater, 1 van het KB van 8 januari 1996 betreffende de overheidsopdrachten. De offerte moet bij de aanbestedende overheid toekomen vóór de uiterste ontvangstdatum van de offertes. Om te verhelpen aan sommige problemen die zich kunnen voordoen bij de overlegging, de ontvangst of de opening van met elektronische middelen ingediende offertes geeft de aanbestedende overheid aan de inschrijver de toestemming om zowel een offerte, overgelegd met elektronische middelen, in te dienen als een veiligheidskopie, opgesteld met elektronische middelen of op papier. Deze veiligheidskopie wordt in een definitief gesloten envelop gestoken waarop duidelijk veiligheidskopie wordt vermeld en wordt binnen de opgelegde ontvangsttermijn ingediend. Deze kopie mag enkel worden geopend ingeval van een tekortkoming bij de overlegging, de ontvangst of de opening van de met elektronische middelen overgelegde offerte. Ze vervangt in dat geval definitief het met elektronische middelen overgelegd stuk. De veiligheidskopie is voor het overige onderworpen aan de op de offertes toepasselijke regels van dit bestek en het Koninklijk Besluit van 8 januari Meer informatie kan worden bekomen op de website of via de e-procurement helpdesk op het nummer (+32) De offerte kan niet ingediend worden op papier Iedere offerte moet bij de voorzitter van de zitting voor de opening van de offertes toekomen alvorens hij de zitting opent. I.7 Opening van de offertes De opening van de elektronische offertes gebeurt in openbare zitting. Plaats: OCMW Geraardsbergen, Kattestraat 27 te 9500 Geraardsbergen (zaal Bolero) Datum: Zie aankondiging van opdracht. I.8 Gestanddoeningstermijn De termijn gedurende dewelke de inschrijver door zijn offerte gebonden blijft, bedraagt 120 kalenderdagen, ingaande de dag na de zitting voor de opening van de offertes. Blz. 7

8 I.9 Gunningscriteria Volgende criteria zijn van toepassing bij de gunning van de opdracht: Nr. Beschrijving Gewicht 1 Prijs 30 Regel van drie; Score offerte = (prijs laagste offerte / prijs offerte) * gewicht van het criterium prijs 2 Vooropgestelde oplossing 40 De vooropgestelde oplossing zal beoordeeld worden door de vooropgestelde oplossing te toetsen aan de vooropgestelde hardware en software bepalingen, de bijgeleverde design tekeningen, detail van design en architectuur. 3 Projectplan 30 Het projectplan zal beoordeeld worden op basis van de opdeling in fases, het aantal gedetailleerde subniveaus van de projectplanning en het aftoetsen van het projectplan met de meegegeven migratiewensen uit de meegegeven bepalingen. Aan elk criterium werd een gewicht toegekend. Op basis van de afweging van al deze criteria rekening houdende met het gewicht dat er aan werd toegekend, zal de opdracht gegund worden aan de volgens deze afweging voordeligste inschrijver. I.10 Vrije varianten Er zijn geen vrije, verplichte of facultatieve varianten toegestaan. I.11 Keuze van offerte Het bestuur kiest de economisch meest voordelige regelmatige (rekening houdend met de gunningscriteria) offerte. Door de indiening van zijn offerte aanvaardt de inschrijver al de clausules van het bestek en verzaakt hij aan alle andere voorwaarden, zoals zijn eigen verkoopsvoorwaarden, zelfs wanneer deze op een of andere bijlage van zijn offerte voorkomen. Elk voorbehoud of het niet nakomen van verbintenissen inzake één van deze clausules of beschikkingen leidt tot de substantiële onregelmatigheid van zijn offerte. Blz. 8

9 II. Contractuele bepalingen Dit tweede deel regelt de procedure die betrekking heeft op de uitvoering van de opdracht. Voorzover er niet van afgeweken wordt, is het Koninklijk besluit van 26 september 1996 en latere wijzigingen tot bepaling van de algemene uitvoeringsregels van de overheidsopdrachten en van de concessies voor openbare werken van toepassing, alsmede de bepalingen van de bijlage bij dit Koninklijk besluit betreffende de algemene aannemingsvoorwaarden, en latere wijzigingen. II.1 Leidend ambtenaar De leiding over de uitvoering van de leveringen zal gebeuren door de leidend ambtenaar: Naam: mevrouw Daisy PLETINCKX Adres: Budget- en aankoopbeheer / Centrale Aankoopdienst, Kattestraat 27 te 9500 Geraardsbergen Telefoon: 054/ Fax: 054/ Het toezicht op de uitvoering van de leveringen zal gebeuren door: Naam: de heer Jan De Smet Adres: Autonoom Gemeentebedrijf Geraardsbergen, Weverijstraat 20 te 9500 Geraardsbergen Telefoon: 054/ Fax: 054/ II.2 Borgtocht Volgende borgtocht wordt gevraagd: 5 % van het oorspronkelijk bedrag van de opdracht (excl. btw), afgerond naar het hogere tiental. De borgtocht wordt volledig vrijgegeven na de voorlopige oplevering (tenzij er redenen zijn om de vrijgave van de borgtocht per gedeelte te regelen). De borgtocht moet gesteld worden binnen 30 kalenderdagen volgend op de dag van de sluiting van de opdracht bij aangetekend schrijven. Het bewijs van borgstelling moet verstuurd worden aan het adres van de aanbestedende overheid. Ingeval van verzuim van borgstelling kan gehandeld worden overeenkomstig de mogelijkheden vermeld in artikel van de algemene aannemingsvoorwaarden. De leverancier stuurt het verzoek tot vrijgave van de borgtocht naar de aanbestedende overheid. II.3 Prijsherzieningen Op deze overheidsopdracht is geen prijsherziening van toepassing. Blz. 9

10 II.4 Uitvoeringstermijn Wordt vastgelegd op 4 tot 6 weken voor de hardeware én 1 maand voor de installatie, configuratie en migratie samen II.5 Betalingstermijn De betalingen moeten plaatsvinden binnen een termijn van 50 kalenderdagen vanaf de datum waarop de keuringsformaliteiten werden beëindigd, voor zover de aanbestedende overheid tegelijk over de regelmatig opgestelde factuur beschikt, alsook over de andere, eventueel vereiste documenten. Deze factuur geldt als schuldvordering. Wanneer de oplevering in verschillende keren plaatsvindt, gaat de betalingstermijn in vanaf de dag waarop de formaliteiten voor de laatste keuring van elk van de gedeeltelijke leveringen werden beëindigd. II.6 Waarborgtermijn De waarborgtermijn voor deze leveringen bedraagt 12 kalendermaanden De waarborgtermijn begint vanaf de dag van de voorlopige oplevering op de leverplaats. II.7 Voorlopige oplevering Binnen de 15 kalenderdagen na het nazicht van de leveringen, wordt naargelang het geval een proces-verbaal opgesteld van voorlopige oplevering of van weigering van oplevering. II.8 Definitieve oplevering De definitieve oplevering heeft plaats bij het verstrijken van de waarborgtermijn; ze gebeurt stilzwijgend wanneer de leveringen gedurende die termijn geen aanleiding tot klachten hebben gegeven. Wanneer de leveringen tijdens de waarborgtermijn aanleiding hebben gegeven tot klachten, wordt er binnen de 15 kalenderdagen voorafgaand aan het verstrijken van de waarborgtermijn een procesverbaal van definitieve oplevering of van weigering van oplevering opgesteld. Blz. 10

11 III. Technische bepalingen III.1 Algemeen Het stadsbestuur en het OCMW wil overgaan tot een upgrade en uitbreidingsproject voor Active Directory en de MS-Exchange omgeving. Het project omvat: Definiëren van de oplossing (solution design) Levering, installatie en configuratie van de benodigde hardware en software (incl. licenties). Migratie van gebruikers, servers, pc s, data, naar de nieuwe omgeving in coëxistance met de oude omgeving. (non disruptive, no big bang approach) Documenteren van de geïmplementeerde oplossing (hadware, software, configuratie) Opleiding van 5 ict medewerkers mbt de geïntroduceerde oplossingen. In OCMW Geraardsbergen dient o.a. te gebeuren : Upgrade van bestaande ocmw Microsoft Active Directory 2003 naar de laatste versie Upgrade, consolidatie en virtualisatie van 2 Exchange 2003 servers van het ocmw naar één exchange 2010 server Migratie/koppeling van ong. 150 pc s van het OCMW verspreid over verschillende locaties in Geraardsbergen naar de nieuwe AD en exchange omgeving. Backup infrastructuur en software voorzien Implementatie van nieuw te voorziene hardware en software voor consolidatie en virtualisatie van bestaande fysieke servers en een aantal VMWare servers naar een nieuwe virtualisatie omgeving en SAN platform. Implementatie van Lync server en configuratie op pc s van de gebruikers. In Stad Geraardsbergen dient o.a. te gebeuren: Uitbreiding van de geüpgrade ocmw active directory en exchange omgeving naar de stad toe Implementatie van Microsoft Active Directory server. Implementatie van Microsoft Exchange server. Backup infrastructuur en software voorzien voor stad AD en Exchange server. De ocmw en stad AD en exchange servers dienen in een single forest/single domain topology te staan. De servers en pc s van de stad dienen aan het AD domain gekoppeld te worden. De lokale thunderbird mail en kalenders dienen gemigreerd te worden van de lokale pc s naar de centrale stad exchange server. Op de stad pc s dient overgeschakeld te worden naar de Microsoft outlook client. De stad pc s dienen gemigreerd te worden van vast ip adres naar dhcp. Wins, dns en dhcp dienen op de AD server geïntegreerd te worden. Upgraden van pc s, waar nodig, naar windows 7 en office 2010 pro. De domain namen ocmwgeraardsbergen.be en geraardsbergen.be dienen naast elkaar te blijven bestaan op deze exchange omgeving. Migratie/koppeling van ong. 150 pc s van de stad verspreid over verschillende locaties in Geraardsbergen naar de nieuwe AD en exchange omgeving. Blz. 11

12 Implementatie van nieuw te voorziene hardware en software voor consolidatie en virtualisatie van bestaande fysieke servers en een aantal VMWare servers naar een nieuwe virtualisatie omgeving en SAN platform. Implementatie van Lync server en configuratie op pc s de gebruikers. Alle Microsoft-licenties dienen aangeboden te worden in de formule GOLP, of beter/gelijkwaardig. IV. Specifiek: IV.1 Server infrastructuur Huidig: In computerlokaal van de stad: In computerlokaal van het ocmw: Sommige fysische servers maken gebruik van VMWare om de systeemelementen te virtualiseren en aan te bieden aan virtuele servers. De data bestanden van deze virtuele servers worden op de lokale harde schijven van de fysische servers opgeslagen en worden niet gerepliceerd naar een andere locatie. Het fysische serverpark moet volledig vernieuwd worden met identieke en toepassing specifieke server hardware dat over voldoende capaciteit beschikt om de geconsolideerde infrastructuren en de verdere groei hiervan te kunnen dragen. Door het feit dat alle systemen geconsolideerd worden op een centrale server infrastructuur in beide computerlokalen, is het van cruciaal belang dat de onderliggende infrastructuur te allen tijde blijft functioneren. Systeemelementen zoals geheugen, netwerkkaarten en processoren moeten redundant zijn. Er mag geen gebruik gemaakt worden van lokale harde schijven voor het opslaan van virtuele productie machines en hun data. Virtuele servers Alle servers dienen geconsolideerd te worden op een toepassing specifieke virtuele infrastructuur die actuele infrastructuurdiensten aanbiedt zoals:. Distributed Resource Scheduling. Advanced Memory Management (memory ballooning; over commitment). Dynamic Resource Allocation Blz. 12

13 . Virtual Machine High-Availability. Virtual Machine Live Migration services. Storage Abstraction Layer. Distributed Network Abstraction Layer Vereiste server hardware. 2 x 1U servers per site. 2 x Intel processors (4 of 6 cores) per server. min. 128GB ECC geheugen per server. 2 x 100GB SAS HDD per server. 4 x 1GB ethernet poorten per server. On-board hypervisor, indien mogelijk IV.2 SAN infrastructuur Momenteel wordt voor beide IT omgevingen alle data op de lokale harde schijven van de servers bewaard en is er geen centrale storage ter beschikking. Verschillende fileservers zijn in gebruik voor het opslaan van de gemeenschappelijke bestanden. Deze bestanden worden niet naar andere servers gerepliceerd. Beide IT omgevingen, ocmw en stad, moeten elk over een Storage Area Network beschikken om alle data te kunnen centraliseren en te kunnen beveiligen. Deze zal ook dienen als fundering voor de virtuele infrastructuur en haar functionaliteiten (VM live migration, HA, etc ) Alle componenten zoals storage processors, SAN switchen en power supplies moeten ontdubbelt worden. Voor beide omgevingen kan er gebruik gemaakt worden een SAN infrastructuur dat gebaseerd is op het Ethernet medium. Men zal de storage array ook gebruiken als Network Attached Storage om alle file servers te consolideren naar virtuele filers. De storage array moet aan volgende vereisten voldoen:. Block level protocols (iscsi). File level protocols (NFS, CIFS). Mogelijkheid om te repliceren tussen 2 arrays. Geïntegreerde Antivirus functionaliteit. Redundante storage processors. SAS, NL-SAS harde schijven. Intuïtieve GUI. RAID 10, 5 & 6. 1/10 Gbit interfaces. Integratie met Active Directory. 5 Terabyte aan bruikbare schijfruimte De SAN switchen moeten aan volgende vereisten voldoen:. 24 Gigabit ethernet. Support voor jumbo frames. Goede integratie met storage array. Redundant power supplies Blz. 13

14 Netwerk infrastructuur Local Area Network Beide omgevingen beschikken over een 100 Mbit switched LAN dat onderverdeeld is in verschillende VLANs. Op het AC (Administratief Centrum stad) netwerk zorgt mail.geraardsbergen.be voor de Inter- VLAN routing en zijn alle servers in het serverlokaal verbonden met een Gigabit switch. Op het AC netwerk en de stads-buitendiensten hebben alle desktop PC s een vast IP adres en wordt er momenteel geen gebruik gemaakt van DHCP diensten. Daarentegen werkt de OCMW omgeving volledig met DHCP voor het PC netwerk. Alle buitendiensten die behoren tot het AC netwerk maken deel uit van een VLAN broadcast domain. Beide omgevingen (inclusief buitendiensten) dienen gebruik te maken van DHCP voor de client PC s. Iedere locatie krijgt hierbij een apart VLAN met bijhorende DHCP scope toegekend waarbij de inter- VLAN routing via de firewall van de hoofdkantoren gebeurt. Alle servers moeten onderling via een Gigabit switch verbonden zijn en hebben een nieuw VLAN nodig dat zal dienen voor het heartbeat privé netwerk van de virtuele server infrastructuur. Wide Area Network Het AC beschikt over een Telenet business internet verbinding en het OCMW beschikt over een Belgacom Explore internet verbinding. Alle sites zijn onderling verbonden via een draadloos netwerk met stertopologie. De bestaande inter-site connecties bieden voldoende capaciteit aan voor de toekomstige Active Directory en Exchange infrastructuur (AD replicatie, client/server) van het AC en het OCMW en de WAN internet verbindingen zijn eveneens voldoende voor de inkomende & uitgaande /vpn trafiek. Indien later wordt gekozen om data te repliceren tussen de 2 storage arrays of Exchange servers en/of interne applicaties te publiceren voor internet gebruikers, zullen de verbindingen opgewaardeerd worden. Desktop infrastructuur Beide omgevingen beschikken over een 150-tal desktop computers met Windows XP/7 als besturingssysteem en MS Office. Alle desktop computers van het OCMW beschikken over Office 2007 en maken gebruik van Outlook als gebruikersapplicatie. De desktop computers van de AC ITomgeving beschikken over Office 2000/2003/2010 en maken gebruik van Thunderbird als applicatie. De desktop computers van het OCMW bevinden zich in het ocmwgeraardsbergen.be Active Directory domein en gebruiken de hierdoor aangeboden infrastructuurdiensten zoals WINS, DNS, DHCP, NetLogon, Group Policies. De PC s van de AC IT-omgeving bevinden zich niet in een Active Directory domein en beschikken dus niet over AD infrastructuurdiensten. Verschillende gemeenschappelijke mappen die zich op de file servers bevinden worden via loginscripts (OCMW) of local-startup (AC) aan de client PC s aangeboden. Er wordt geen gebruik gemaakt van een software deployment server voor het installeren van software, hotfixes & patchen. Aangezien er gekozen werd om voor beide IT omgevingen Exchange server 2013 te gebruiken moeten alle client PC s deel uitmaken van een Active Directory domein om gebruik te kunnen maken van de core infrastructuurdiensten en beschikken over Outlook 2007/2010 als applicatie. De lokale startup scripts die worden gebruikt voor de client PC s van de AC IT-omgeving moeten indien nodig aangepast worden naar loginscripts. Om het beheer van het PC-park te vergemakkelijken kan er in de nieuwe infrastructuur gebruik gemaakt worden van Windows Update Services en Group Policies om software, hotfixes & patchen te installeren. Blz. 14

15 IV.3 Core Infrastructuur Active Directory Het OCMW beschikt over een Active Directory infrastructuur bestaande uit 1 Domain Controller. Deze server biedt LDAP, Kerberos, FSMO, Group Policy, DHCP, DNS en WINS infrastructuurdiensten aan en wordt gebruikt voor de authenticatie en het toegangsbeheer van alle gebruikers en het opslaan van de Exchange 2003 configuratie van de OCMW IT-omgeving. Aangezien er configuratieproblemen zijn op het vlak van Group Policies worden deze momenteel niet gebruikt. Dit heeft geen enkele invloed op de werking van andere aangeboden Active Directory infrastructuurdiensten. De AC omgeving beschikt momenteel nog niet over een Active Directory infrastructuur en aanverwante diensten. DNS wordt aangeboden via BIND en de authenticatie gebeurd via lokale gebruikers. Voor externe applicaties (CEVI/CIPAL) werden er twee geïsoleerde Active Directory forests aangemaakt. Nu er voor beide IT omgevingen een nieuwe fysische en virtuele server infrastructuur zal opgezet worden kan er hiervan gebruikt gemaakt worden om parallel een nieuwe Active Directory infrastructuur op te zetten en gradueel te migreren naar de nieuwe omgeving. Hierdoor zal het migratieproces flexibeler zijn en kan men vermijden dat er eventuele configuratieproblemen meegenomen worden naar de 2 nieuwe IT omgevingen. Om de continuïteit van de Active Directory diensten te garanderen moeten er minstens twee Domain Controllers zijn, 1 in elke site (AC/OCMW) is voldoende. Dankzij de dual-site / 1 Forest topologie kan er ook gekozen worden om de aanverwante Active Directory functionaliteiten te splitsen of te ontdubbelen en zo de continuïteit van deze diensten te garanderen. (DNS, FSMO, DHCP) Voor de buitendiensten kan er al dan niet gekozen worden om lokaal een Read-Only Domain Controller te installeren en te vermijden dat deze sites niet meer gebruik kunnen maken van hun lokale infrastructuur indien de WAN-link tijdelijk onbeschikbaar is. Vermits de buitendiensten bestaan uit een beperkt aantal desktop PC s kan er gekozen worden om deze te laten authenticeren via de Domain Controllers van het AC/OCMW. De externe applicaties die momenteel gebruik maken van een eigen AD forest kunnen na de migratie gebruik maken van de centrale AD infrastructuur. De WAN-link tussen de beide IT omgevingen beschikt over genoeg bandbreedte voor de replicatie tussen beide domain controllers. DNS/WINS/DHCP De Active Directory infrastructuur van het OCMW beschikt over een AD-integrated DNS zone, DHCP scopes en WINS diensten. De onderliggende configuratie & databases bevinden zich op de Domain Controller en worden niet gerepliceerd naar andere servers. De toekomstige AD infrastructuur zal meerdere Domain Controllers bevatten dus zullen deze onderling hun DNS-zones repliceren. Aangezien de nieuwe server infrastructuur gebruik zal maken van de laatste Windows Server versie als besturingssysteem kan men kiezen uit twee availibility modes voor de DHCP diensten zijnde Hot Standby (active/passive) of Load Balance (active/active). Er dient rekening gehouden te worden met Wins implementatie indien deze functionaliteit voor een specifieke third-party applicatie nodig is. IV.4 infrastructuur De OCMW omgeving beschikt over een Exchange infrastructuur bestaande uit 2 Exchange servers en 1 smarthost server die ook fungeert als antispam server (GFI). Beide servers worden gebruikt als mailbox servers en forwarden alle mail trafiek naar de smarthost. Server srv-cw wordt ook gebruikt als backup server, file server, antivirus server en web server. De MX DNS records voor ocmwgeraardsbergen.be verwijzen naar het publieke IP adres van de Belgacom Explore WANlink. Interne gebruikers maken gebruik van MS Outlook als client. Externe gebruikers hebben momenteel geen toegang tot webmail. Blz. 15

16 De AC omgeving gebruikt sendmail en Zarafa mail als servers waarbij alle gerelateerde diensten worden aangeboden door één Debian Linux server. Deze server wordt momenteel ook gebruikt als firewall/router/proxy. De inkomende en uitgaande trafiek gaat via de S-BOX server naar een externe smarthost, deze smarthost zorgt ook als antispam filter. De MX DNS records voor het geraardsbergen.be domein verwijzen naar deze externe smarthost. Interne gebruikers van het AC maken gebruik van Thunderbird als client waarbij alle s lokaal op de PC s bewaard worden. De nieuwe Active Directory infrastructuur zal als basis dienen voor de op te zetten Exchange 2013 organisatie waarbij iedere omgeving over een eigen Exchange server zal beschikken. Zoals nu het geval is zullen de mailboxen en gerelateerde SMTP adressen per omgeving gescheiden zijn. s die verstuurd worden tussen interne gebruikers van het OCMW, AC en de buitendiensten zullen intern doorgestuurd worden via de Exchange servers. Free/busy data zal eveneneens globaal toegankelijk zijn voor dezelfde gebruikers(calendars, Out Of office, ). De bestaande third-party antispam/antimalware applicaties of services (GFI, externe providers) zijn in principe niet meer nodig aangezien de laatste Exchange server versies over deze functionaliteiten beschikken. Indien gepast kan er ook gebruik gemaakt worden van DAG (Database Availability Groups) functionaliteiten om de mailbox databases en logs te repliceren tussen beide Exchange servers. Hiermee kan 1 server de mail services van de andere overnemen wanneer deze tijdelijk buiten dienst is. Dankzij de ActiveSync, RPC/HTTPS en Autodiscover services zullen externe en mobiele gebruikers via verschillende client toepassingen (MS Outlook, WebApp en mobiele applicaties) te allen tijde toegang hebben tot hun mailbox en gerelateerde functionaliteiten zonder VPN connectie. Tevens zal een Lync server dienen ge-implementeerd te worden voor de benodigde unified communication services. IV.5 Backup infrastructuur De backup infrastructuur voor de IT-omgeving van het OCMW bestaat uit 1 fysische server met Windows Server 2003 als besturingssysteem en een SCSI-attached tape library (Dell PowerVault). Als backup software wordt er Symantec Backup Exec gebruikt. Van de meeste productie servers wordt er hierdoor dagelijks een differentiële backup en wekelijks een full backup genomen. Dit zijn filesystemlevel + system state backups en er worden geen agents gebruikt voor Exchange of SQL server. De backup infrastructuur van de AC omgeving bestaat uit een fysische server met CentOS als besturingssysteem waarbij alle data op lokale schijven wordt bewaard. Hierop zijn verschillende batch jobs geconfigureerd die van verschillende servers de meest critische data copieren naar deze server. Beide omgevingen moeten over een backup infrastructuur beschikken dat bestaat uit een fysische server die gebruik maakt van een tape library zodat de opgeslagen data offsite bewaard kan worden. Van elke productie server zou er dagelijks een incrementele of differentiële + wekelijkse full system backup moeten bestaan. Voor beide omgevingen kan er gebruik gemaakt worden van dezelfde backup software. Op het OCMW beschikt men momenteel over Symantec Backup Exec dat over de nodige agents beschikt (AVVI, Exchange, NDMP, SQL) om granulaire -en application consistent backups te kunnen maken van de toekomstige servers en applicaties. Blz. 16

BIJZONDER BESTEK LEVERINGEN KOFFIE 2015-2018 OPEN OFFERTEAANVRAAG. OCMW Brugge

BIJZONDER BESTEK LEVERINGEN KOFFIE 2015-2018 OPEN OFFERTEAANVRAAG. OCMW Brugge BIJZONDER BESTEK VOOR DE OVERHEIDSOPDRACHT VOOR LEVERINGEN MET ALS VOORWERP KOFFIE 2015-2018 OPEN OFFERTEAANVRAAG Opdrachtgevend bestuur OCMW Brugge Ontwerper Secretariaat, Inge De Smet Ruddershove 4 te

Nadere informatie

BESTEK DIENSTEN EXPLOITATIE & ADMINISTRATIE WINDOWS SERVERPARK OPEN OFFERTEAANVRAAG. FOD Binnenlandse Zaken

BESTEK DIENSTEN EXPLOITATIE & ADMINISTRATIE WINDOWS SERVERPARK OPEN OFFERTEAANVRAAG. FOD Binnenlandse Zaken BESTEK VOOR DE OVERHEIDSOPDRACHT VOOR DIENSTEN MET ALS VOORWERP EXPLOITATIE & ADMINISTRATIE WINDOWS SERVERPARK OPEN OFFERTEAANVRAAG Opdrachtgevend bestuur FOD Binnenlandse Zaken Ontwerper FOD Binnenlandse

Nadere informatie

BESTEK LEVERINGEN RAAMOVEREENKOMST VOOR ANKOOP VAN KOFFIE EN TOEBEHOREN OPEN OFFERTEAANVRAAG. SAK vzw

BESTEK LEVERINGEN RAAMOVEREENKOMST VOOR ANKOOP VAN KOFFIE EN TOEBEHOREN OPEN OFFERTEAANVRAAG. SAK vzw BESTEK VOOR DE OVERHEIDSOPDRACHT VOOR LEVERINGEN MET ALS VOORWERP RAAMOVEREENKOMST VOOR ANKOOP VAN KOFFIE EN TOEBEHOREN OPEN OFFERTEAANVRAAG Opdrachtgevend bestuur SAK vzw Ontwer Dienst Administratie,

Nadere informatie

Overheidsopdracht Bestek betreffende de hosting, het onderhoud en de volledige monitoring van haar infrastructuur.

Overheidsopdracht Bestek betreffende de hosting, het onderhoud en de volledige monitoring van haar infrastructuur. Datum Pagina 1 Overheidsopdracht Bestek betreffende de hosting, het onderhoud en de volledige monitoring van haar infrastructuur. WIJZE VAN GUNNING: OPEN OFFERTEAANVRAAG ADMINISTRATIEVE EN TECHNISCHE BEPALINGEN

Nadere informatie

Bestek nummer GAC/2014/2775

Bestek nummer GAC/2014/2775 Gemeenschappelijke aankoopcentrale Stad Antwerpen OCMW Antwerpen Francis Wellesplein 1 B 2018 Antwerpen Bestek nummer GAC/2014/2775 Voor het toewijzen van een overheidsopdracht voor de aanneming van diensten

Nadere informatie

Ministerie van Financiën. Dienst Informatica BESTEK WEBHOSTING VAN DE INTERNETSITES VAN HET MINISTERIE VAN FINANCIEN

Ministerie van Financiën. Dienst Informatica BESTEK WEBHOSTING VAN DE INTERNETSITES VAN HET MINISTERIE VAN FINANCIEN Ministerie van Financiën Dienst Informatica BESTEK WEBHOSTING VAN DE INTERNETSITES VAN HET MINISTERIE VAN FINANCIEN 1 1. Deel 1 : Administratieve en contractuele bepalingen 1.1 Identificatie van de opdracht

Nadere informatie

BIJZONDER BESTEK NR. 2103/222416/4A ALGEMENE OFFERTEAANVRAAG

BIJZONDER BESTEK NR. 2103/222416/4A ALGEMENE OFFERTEAANVRAAG Complexnummer 222416 155 Directie BRUSSEL Jourdanstraat 95 (bus 2) 1060 Brussel BIJZONDER BESTEK NR. 2103/222416/4A ALGEMENE OFFERTEAANVRAAG Betreft : 1210 Brussel - City Atrium (FOD Mobiliteit en Vervoer)

Nadere informatie

Project «Onderhoud DWH Risicobeheer»

Project «Onderhoud DWH Risicobeheer» FOD Financiën Stafdienst ICT Algemene offerteaanvraag met bekendmaking Bestek Regels en voorwaarden betreffende de indiening van offertes voor de uitvoering van het Onderhoud van programmatuur van datawarehouse

Nadere informatie

BIJZONDER BESTEK. Datum van de zitting voor de opening van de offertes: 19 september 2011 om 10 u.

BIJZONDER BESTEK. Datum van de zitting voor de opening van de offertes: 19 september 2011 om 10 u. BIJZONDER BESTEK Consultancy op de volgende domeinen : risk, audit, compliance, information & communication technology, security, privacy forencics &security en juridische aspecten Datum van de zitting

Nadere informatie

Ontwerp van een portaalsite ter ondersteuning van crisiscommunicatie bij hoogwatersituatie

Ontwerp van een portaalsite ter ondersteuning van crisiscommunicatie bij hoogwatersituatie departement Mobiliteit en Openbare Werken Ontwerp van een portaalsite ter ondersteuning van crisiscommunicatie bij hoogwatersituatie ALGEMENE OFFERTEAANVRAAG Openingszitting offertes Woensdag 21 september

Nadere informatie

Bestek nummer G000004

Bestek nummer G000004 Digipolis - opdrachthoudende vereniging Generaal Armstrongweg 1 B 2020 Antwerpen Tel.++32 3 338 76 11 Fax ++32 3 338 79 00 http://www.digipolis.be ask_aankoop@digipolis.be Bestek nummer G000004 Voor het

Nadere informatie

BIJZONDER BESTEK BTC/CTB BXL 1464 VAN 22/07/2013

BIJZONDER BESTEK BTC/CTB BXL 1464 VAN 22/07/2013 BIJZONDER BESTEK BTC/CTB BXL 1464 VAN 22/07/2013 OPDRACHT VOOR AANNEMING VAN DIENSTEN "PRINCE2-OPLEIDING VOOR HET BTC- PERSONEEL" 151 HRM INHOUDSOPGAVE INHOUDSOPGAVE 1 ALGEMENE BEPALINGEN... 4 1.1 AANBESTEDENDE

Nadere informatie

BIJZONDER BESTEK IT-Bijstand voor het CIBG Sluiten van een raamovereenkomst

BIJZONDER BESTEK IT-Bijstand voor het CIBG Sluiten van een raamovereenkomst 2009 BIJZONDER BESTEK IT-Bijstand voor het CIBG Sluiten van een raamovereenkomst 1 Afdeling 1: administratief gedeelte... 10 1.1. Doel en wijze van gunning van de opdracht... 10 1.2. Aanbestedende overheid

Nadere informatie

bestek concessie van diensten DGFB/JN/13.52

bestek concessie van diensten DGFB/JN/13.52 bestek concessie van diensten DGFB/JN/13.52 CONCESSIE VAN DIENSTEN nr. DGFB/JN/13.52 Uitbating van een campusshop op de campus Schoonmeersen Plaats van uitvoering: Campus Schoonmeersen, gebouw D, Valentin

Nadere informatie

Koninklijk Belgisch Instituut voor Natuurwetenschappen

Koninklijk Belgisch Instituut voor Natuurwetenschappen 261 Directie Brussel Jourdanstraat 95 (bus 2) Avenue de la Toison d Or 1060 Bruxelles Tel. : 02 541 61 05 Fax : 02 541 62 77 BIJZONDER BESTEK NR. 2014/220194/289A OPEN AANBESTEDING betreft: 1000 Brussel

Nadere informatie

BIJZONDER BESTEK van LEVERINGEN

BIJZONDER BESTEK van LEVERINGEN DIRECTIE GEBOUWEN EN FACILITAIR BEHEER Kortrijksesteenweg 14 9000 Gent BIJZONDER BESTEK van LEVERINGEN ALGEMENE OFFERTEAANVRAAG NR. DGFB/JN/12.29/HOGESCHOOL GENT Boekenverkoop op verschillende campussen

Nadere informatie

Identificatie van de inschrijver

Identificatie van de inschrijver OFFERTEFORMULIER PORTFOLIO MANAGEMENT TOOL Dit biljet is verplicht te gebruiken bij de inschrijving OPENING: dinsdag 2 juni 2015 om 14.30 uur Voorwerp van de opdracht PORTFOLIO MANAGEMENT TOOL Identificatie

Nadere informatie

AANBESTEDENDE OVERHEID: Provincie Antwerpen

AANBESTEDENDE OVERHEID: Provincie Antwerpen Bestek AANBESTEDENDE OVERHEID: Provincie Antwerpen Koningin Elisabethlei 22 2018 Antwerpen GUNNINGSWIJZE: Onderhandelingsprocedure met voorafgaande bekendmaking SOORT OPDRACHT: Overheidsopdracht voor aanneming

Nadere informatie

Service Level Agreement

Service Level Agreement Service Level Agreement v2.1 ExactHost dedicated/cloud hosting ExactHost Nederland B.V. Zichtenburglaan 16 2544 EB Den Haag Nederland Tel: +31(0)70 388 77 11 Fax: +31(0)70 388 22 23 www.exacthost.nl info@exacthost.nl

Nadere informatie

A X S GUARD À LA CARTE

A X S GUARD À LA CARTE A X S GUARD À LA CARTE 1 Inhoud 1 Inhoud...2 2 3 Copyrights en gebruiksvoorwaarden...3 Over dit document...3 4 Wat is axs GUARD?...4 5 Wat is de à la Carte Configurator?...4 6 7 Wat zijn axs GUARD performance

Nadere informatie

Service Level Agreement v2.2

Service Level Agreement v2.2 Service Level Agreement v2.2 Combell dedicated hosting COMBELL GROUP NV Skaldenstraat 121 B-9042 Gent Tel: +32(0)9 218 79 79 Fax: +32(0)9 270 30 60 www.combell.com info@combell.com KBC: 737-0036589-60

Nadere informatie

I.1.2.1.2 8 NL "Men dient rekening te houden met het feit dat de huidige antivirusclient McAfee is"

I.1.2.1.2 8 NL Men dient rekening te houden met het feit dat de huidige antivirusclient McAfee is I 5 NL Hoeveel IP adressen zijn in gebruik binnen MIN FIN? 90000, telefonie inbegrepen I.1.1 6 NL Welke maintenance windows zijn er voorzien voor de migratie? Het maintenance window voor de verschillende

Nadere informatie

Onderzoek naar een professionele ICT infrastructuur. Andree Toonk Leendert van Doesburg

Onderzoek naar een professionele ICT infrastructuur. Andree Toonk Leendert van Doesburg Onderzoek naar een professionele ICT infrastructuur Andree Toonk Leendert van Doesburg 2 februari 2004 Samenvatting In de huidige maatschappij worden ICT diensten steeds belangrijker. Een trend is dat

Nadere informatie

2. RECHTHEBBENDE OP DE SOFTWARE

2. RECHTHEBBENDE OP DE SOFTWARE Klantnummer: Contractnummer: Softwareovereenkomst CompuFit Tussen: CompuFit bvba, met zijn exploitatiezetel te Elisabethlaan 441, 8400 Oostende met ondernemingsnummer 0456.954.231, hierna genoemd CompuFit

Nadere informatie

Dit document beschrijft de Service Level Agreement voor de levering van de dienst Dedicated Servers van HostYou en vervangt alle voorgaande versies.

Dit document beschrijft de Service Level Agreement voor de levering van de dienst Dedicated Servers van HostYou en vervangt alle voorgaande versies. HostYou Service Level Agreement Dedicated Servers versie 1.3, 15/04/2011 Inhoudsopgave 1. Inleiding... 3 2. Datacenter... 3 2.1. Gegarandeerde stroomvoorziening door UPS en diesel generator... 3 2.2. Betrouwbare

Nadere informatie

Boek.be. Voorstel Dedicated Hosting. Expert in flexible hosting. Simon Bourgeois Versie: 1.0 Datum: 22 januari 2010

Boek.be. Voorstel Dedicated Hosting. Expert in flexible hosting. Simon Bourgeois Versie: 1.0 Datum: 22 januari 2010 Expert in flexible hosting Boek.be Voorstel Dedicated Hosting Simon Bourgeois Versie: 1.0 Datum: 22 januari 2010 Hostbasket nv/sa Antwerpse Steenweg 19 9080 Lochristi Belgium T +32 9 326 90 90 F +32 9

Nadere informatie

Test. Acceptatie. John Goeree Studentnummer: 20020985. Naam: Plaats en datum: Nieuw Buinen, 10-01-2007 Versie: v1.0

Test. Acceptatie. John Goeree Studentnummer: 20020985. Naam: Plaats en datum: Nieuw Buinen, 10-01-2007 Versie: v1.0 Test & Acceptatie Naam: John Goeree Studentnummer: 20020985 Opdrachtgever: Haagse Hogeschool Plaats en datum: Nieuw Buinen, 10-01-2007 Versie: v1.0 1 Referaat Afstudeerder: Onderwerp: John Goeree Test

Nadere informatie

Request For Proposal. SAP Hosting en Beheer. Datum: 14 oktober 2011 Versie: 1.0 definitieve versie. Auteur: Rick de Zoete

Request For Proposal. SAP Hosting en Beheer. Datum: 14 oktober 2011 Versie: 1.0 definitieve versie. Auteur: Rick de Zoete Request For Proposal SAP Hosting en Beheer Datum: 14 oktober 2011 Versie: 1.0 definitieve versie Auteur: Rick de Zoete 1 P a g e A a n b e s t e d i n g S A P H o s t i n g e n B e h e e r Table of Contents

Nadere informatie

Technical White Paper

Technical White Paper Technical White Paper VMware vcloud Director Opgesteld door: Andy Janssens 3SNB Inhoudsopgave 1 Cloud Computing, wat is het en wat houdt het in?... 4 1.1 Wat is Cloud Computing?... 4 1.2 Welke Cloud Computing

Nadere informatie

AVW Algemene voorwaarden 2Mpact

AVW Algemene voorwaarden 2Mpact AVW Algemene voorwaarden 2Mpact v5.0 (2013) --- 1/7 AVW Algemene voorwaarden 2Mpact Copyright 2Mpact nv, Kortrijksesteenweg 1007, 9000 Gent, BELGIE, tel. 09 233 48 66, fax 09 233 51 19, e-mail: info@2mpact.be

Nadere informatie