BESTEK LEVERINGEN IMPLEMENTATIE ACTIVE DIRECTORY & EXCHANGE ALGEMENE OFFERTEAANVRAAG. Autonoom Gemeentebedrijf Geraardsbergen

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "BESTEK LEVERINGEN IMPLEMENTATIE ACTIVE DIRECTORY & EXCHANGE ALGEMENE OFFERTEAANVRAAG. Autonoom Gemeentebedrijf Geraardsbergen"

Transcriptie

1 BESTEK VOOR DE OVERHEIDSOPDRACHT VOOR LEVERINGEN MET ALS VOORWERP IMPLEMENTATIE ACTIVE DIRECTORY & EXCHANGE ALGEMENE OFFERTEAANVRAAG Opdrachtgevend bestuur Autonoom Gemeentebedrijf Geraardsbergen Ontwerper Autonoom Gemeentebedrijf Geraardsbergen, Jan De Smet Weverijstraat 20 te 9500 Geraardsbergen Blz. 1

2 Inhoudsopgave I. ADMINISTRATIEVE BEPALINGEN... 4 I.1 BESCHRIJVING VAN DE OPDRACHT... 4 I.2 IDENTITEIT VAN DE OPDRACHTGEVER... 5 I.3 WIJZE VAN GUNNEN... 5 I.4 PRIJSOPGAVE... 5 I.5 VORM EN INHOUD VAN DE OFFERTE... 6 I.6 INDIENEN VAN DE OFFERTE... 6 I.7 OPENING VAN DE OFFERTES... 7 I.8 GESTANDDOENINGSTERMIJN... 7 I.9 GUNNINGSCRITERIA... 8 I.10 VRIJE VARIANTEN... 8 I.11 KEUZE VAN OFFERTE... 8 II. CONTRACTUELE BEPALINGEN... 9 II.1 LEIDEND AMBTENAAR... 9 II.2 BORGTOCHT... 9 II.3 PRIJSHERZIENINGEN... 9 II.4 UITVOERINGSTERMIJN II.5 BETALINGSTERMIJN II.6 WAARBORGTERMIJN II.7 VOORLOPIGE OPLEVERING II.8 DEFINITIEVE OPLEVERING III. TECHNISCHE BEPALINGEN III.1 ALGEMEEN IV. SPECIFIEK: IV.1 SERVER INFRASTRUCTUUR IV.2 SAN INFRASTRUCTUUR NETWERK INFRASTRUCTUUR IV.3 CORE INFRASTRUCTUUR IV.4 INFRASTRUCTUUR IV.5 BACKUP INFRASTRUCTUUR BIJLAGE A : OFFERTEFORMULIER BIJLAGE B : INVENTARIS Blz. 2

3 Inlichtingen i.v.m. dit bestek kunnen verkregen worden bij: Naam: Budget- en aankoopbeheer / Centrale Aankoopdienst Adres: Kattestraat 27 te 9500 Geraardsbergen Contactpersoon: Mevrouw Daisy PLETINCKX Telefoon: 054/ Fax: 054/ Ontwerper Naam: Autonoom Gemeentebedrijf Geraardsbergen Adres: Weverijstraat 20 te 9500 Geraardsbergen Contactpersoon: De heer Jan De Smet Telefoon: 054/ Fax: 054/ Toepasselijke reglementering 1. Wet van 24 december 1993 (BS van ) betreffende de overheidsopdrachten en sommige opdrachten voor aanneming van werken, leveringen en diensten, en latere wijzigingen. 2. Koninklijk besluit van 8 januari 1996 (BS van ) betreffende de overheidsopdrachten voor aanneming van werken, leveringen en diensten en de concessies voor openbare werken, en latere wijzigingen. 3. Koninklijk besluit van 26 september 1996 (BS van ) tot bepaling van de algemene uitvoeringsregels van de overheidsopdrachten en van de concessies voor openbare werken, alsmede de bijlage bij dit koninklijk besluit betreffende de algemene aannemingsvoorwaarden, en latere wijzigingen. 4. Het Algemeen Reglement voor de Arbeidsbescherming (ARAB), Welzijnswet en Codex over het welzijn op het werk. Afwijkingen, aanvullingen en opmerkingen Artikel 116, 1ste lid van het koninklijk besluit van 8 januari 1996 De gestanddoeningstermijn wordt van 60 op 120 kalenderdagen gebracht. Blz. 3

4 I. Administratieve bepalingen Dit eerste deel heeft betrekking op de regeling tot gunning van een overheidsopdracht tot de opdrachtnemer is aangesteld. De bepalingen die vervat zijn in dit deel, hebben betrekking op de wet van 24 december 1993 en het KB van 8 januari 1996 en latere wijzigingen. I.1 Beschrijving van de opdracht Voorwerp van deze leveringen: Implementatie Active Directory & Exchange. Toelichting: Het project omvat: Definiëren van de oplossing (solution design) Levering, installatie en configuratie van de benodigde hardware en software (incl. licenties). Migratie van gebruikers, servers, pc s, data, naar de nieuwe omgeving in coëxistance met de oude omgeving. (non disruptive, no big bang approach) Documenteren van de geïmplementeerde oplossing (hadware, software, configuratie) Opleiding van 5 ict medewerkers mbt de geïntroduceerde oplossingen. Leverplaats: volgende locaties Hoofdsites: Sites: Kattestraat 27 te 9500 Geraardsbergen Weverijstraat 20 te 9500 Geraardsbergen Gasthuisstraat 28, 9500 Geraardsbergen Edingseweg 202,9500 Geraardsbergen Markt z/n, 9500 Geraardsbergen Abdijstraat 10, 9500 Geraardsbergen Kampstraat 13, 9500 Geraardsbergen Gaverstraat 17A, 9500 Geraardsbergen Bareelstraat 13, 9506 Geraardsbergen Driesstraat 54 A, 9500 Geraardsbergen Zakkaai 33, 9500 Geraardsbergen Guilleminlaan 4A, 9500 Geraardsbergen Groteweg 23, 9500 Geraardsbergen Felicien Cauwelstraat 39, 9500 Geraardsbergen Grimmingeplein, 9506 Geraardsbergen Grotestraat 20A, 9500 Geraardsbergen Zakkaai 29, 9500 Geraardsbergen Gasthuisstraat 2A, 9500 Geraardsbergen Blz. 4

5 I.2 Identiteit van de opdrachtgever Autonoom Gemeentebedrijf Geraardsbergen Weverijstraat Geraardsbergen I.3 Wijze van gunnen De opdracht wordt gegund bij wijze van de algemene offerteaanvraag. I.4 Prijsopgave De opdracht wordt beschouwd als een opdracht tegen globale prijs. De opdracht tegen een globale prijs is een opdracht waarvoor een forfaitaire prijs het geheel van de prestaties dekt of die uitsluitend forfaitaire posten omvat. Blz. 5

6 I.5 Vorm en inhoud van de offerte De inschrijver maakt zijn offerte op in het Nederlands en vult de samenvattende opmetingsstaat of de inventaris in op het eventueel bij het bestek behorende formulier. Indien hij deze op andere documenten maakt dan op het voorziene formulier, dan draagt hij de volle verantwoordelijkheid voor de volledige overeenstemming van de door hem aangewende documenten met het formulier. Alle documenten opgesteld of vervolledigd door de inschrijver of zijn gevolmachtigde zijn gedateerd en door hem ondertekend. Doorhalingen, overschrijvingen, aanvullingen of wijzigingen, zowel in de offerte als in de bijlagen, die de essentiële voorwaarden van de opdracht zoals prijzen, termijnen, technische specificaties kunnen beïnvloeden, moeten eveneens door de inschrijver of zijn gemachtigde ondertekend worden. De prijs van de offerte moet opgegeven worden in EURO. Eventuele kortingen moeten steeds in de eenheidsprijs verrekend zijn en worden niet afzonderlijk vermeld. Het offerteformulier moet vergezeld zijn van volgende stukken: Juridische situatie van de inschrijver - vereiste bewijsstukken (uitsluitingscriteria) * In toepassing van het koninklijk besluit van 20 juli 2005 dient de Belgische inschrijver zijn rsz- en btw-attest niet bij zijn offerte te voegen. De aanbestedende overheid zal deze informatie zelf opvragen. Economische en financiële draagkracht van de inschrijver - vereiste bewijsstukken (selectiecriteria) * Passende bankverklaring waaruit een gezonde financiële toestand blijkt. Technische bekwaamheid van de inschrijver - vereiste bewijsstukken (selectiecriteria) * Een lijst van de voornaamste gelijkaardige diensten uitgevoerd tijdens de laatste drie jaar. * Opgave van de al dan niet tot de onderneming van de dienstverlener behorende technici of technische diensten, in het bijzonder van die welke belast zijn met de kwaliteitscontrole. I.6 Indienen van de offerte De offertes moeten elektronisch worden overgemaakt via de e-tendering applicatie. De met elektronische middelen opgestelde offertes moeten in overeenstemming met artikel 81 quater, 1 van het KB van 8 januari 1996 worden opgesteld. De offertes mogen alleen verstuurd worden via de e-tendering internetsite https://eten.publicprocurement.be/ die de naleving waarborgt van de voorwaarden van artikel 81 quater van het Koninklijk Besluit van 8 januari Er dient opgemerkt te worden dat het versturen van een offerte per niet aan deze voorwaarden voldoet. Daarom wordt het niet toegestaan op deze wijze offerte in te dienen. Elke inschrijver mag slechts één offerte indienen per opdracht. Varianten zijn niet toegelaten. Door het eenvoudig indienen van een offerte vervallen de verkoopsvoorwaarden van de inschrijver zelf en worden ze vervangen door de wettelijke voorschriften en de bepalingen van dit bestek. De offertes moeten worden opgemaakt in PDF, Word of Excel. Verschillende documenten mogen samen in één ZIP-file ingediend worden. De inventaris en het offerteformulier moeten wel afzonderlijk ingediend worden. Blz. 6

7 De inventaris moet in Excel opgemaakt en ingediend worden, enkel het aangeleverde bestand mag gebruikt worden. De maximale grootte per document is 80 MB. Een te groot document kan u opsplitsen in verschillende deeldocumenten. Het geheel van alle documenten mag evenwel niet groter zijn dan 350 MB. De aanbestedende overheid raadt aan om de offerte met een e-id in te dienen. Indien u niet via e-id werkt, dan kan u via Certipost een e-certificaat aanschaffen. De persoon die de offerte elektronisch ondertekent moet hiervoor gemachtigd zijn in de statuten of moet een volmacht hebben. De eventuele volmacht moet wel elektronisch ondertekend zijn door de persoon die gemachtigd is om deze volmacht te geven. De offertes die via elektronische middelen worden overgemaakt, moeten worden overgemaakt via de e-tendering internetsite https://eten.publicprocurement.be die de naleving waarborgt van de voorwaarden van artikel 81 quater, 1 van het KB van 8 januari 1996 betreffende de overheidsopdrachten. De offerte moet bij de aanbestedende overheid toekomen vóór de uiterste ontvangstdatum van de offertes. Om te verhelpen aan sommige problemen die zich kunnen voordoen bij de overlegging, de ontvangst of de opening van met elektronische middelen ingediende offertes geeft de aanbestedende overheid aan de inschrijver de toestemming om zowel een offerte, overgelegd met elektronische middelen, in te dienen als een veiligheidskopie, opgesteld met elektronische middelen of op papier. Deze veiligheidskopie wordt in een definitief gesloten envelop gestoken waarop duidelijk veiligheidskopie wordt vermeld en wordt binnen de opgelegde ontvangsttermijn ingediend. Deze kopie mag enkel worden geopend ingeval van een tekortkoming bij de overlegging, de ontvangst of de opening van de met elektronische middelen overgelegde offerte. Ze vervangt in dat geval definitief het met elektronische middelen overgelegd stuk. De veiligheidskopie is voor het overige onderworpen aan de op de offertes toepasselijke regels van dit bestek en het Koninklijk Besluit van 8 januari Meer informatie kan worden bekomen op de website of via de e-procurement helpdesk op het nummer (+32) De offerte kan niet ingediend worden op papier Iedere offerte moet bij de voorzitter van de zitting voor de opening van de offertes toekomen alvorens hij de zitting opent. I.7 Opening van de offertes De opening van de elektronische offertes gebeurt in openbare zitting. Plaats: OCMW Geraardsbergen, Kattestraat 27 te 9500 Geraardsbergen (zaal Bolero) Datum: Zie aankondiging van opdracht. I.8 Gestanddoeningstermijn De termijn gedurende dewelke de inschrijver door zijn offerte gebonden blijft, bedraagt 120 kalenderdagen, ingaande de dag na de zitting voor de opening van de offertes. Blz. 7

8 I.9 Gunningscriteria Volgende criteria zijn van toepassing bij de gunning van de opdracht: Nr. Beschrijving Gewicht 1 Prijs 30 Regel van drie; Score offerte = (prijs laagste offerte / prijs offerte) * gewicht van het criterium prijs 2 Vooropgestelde oplossing 40 De vooropgestelde oplossing zal beoordeeld worden door de vooropgestelde oplossing te toetsen aan de vooropgestelde hardware en software bepalingen, de bijgeleverde design tekeningen, detail van design en architectuur. 3 Projectplan 30 Het projectplan zal beoordeeld worden op basis van de opdeling in fases, het aantal gedetailleerde subniveaus van de projectplanning en het aftoetsen van het projectplan met de meegegeven migratiewensen uit de meegegeven bepalingen. Aan elk criterium werd een gewicht toegekend. Op basis van de afweging van al deze criteria rekening houdende met het gewicht dat er aan werd toegekend, zal de opdracht gegund worden aan de volgens deze afweging voordeligste inschrijver. I.10 Vrije varianten Er zijn geen vrije, verplichte of facultatieve varianten toegestaan. I.11 Keuze van offerte Het bestuur kiest de economisch meest voordelige regelmatige (rekening houdend met de gunningscriteria) offerte. Door de indiening van zijn offerte aanvaardt de inschrijver al de clausules van het bestek en verzaakt hij aan alle andere voorwaarden, zoals zijn eigen verkoopsvoorwaarden, zelfs wanneer deze op een of andere bijlage van zijn offerte voorkomen. Elk voorbehoud of het niet nakomen van verbintenissen inzake één van deze clausules of beschikkingen leidt tot de substantiële onregelmatigheid van zijn offerte. Blz. 8

9 II. Contractuele bepalingen Dit tweede deel regelt de procedure die betrekking heeft op de uitvoering van de opdracht. Voorzover er niet van afgeweken wordt, is het Koninklijk besluit van 26 september 1996 en latere wijzigingen tot bepaling van de algemene uitvoeringsregels van de overheidsopdrachten en van de concessies voor openbare werken van toepassing, alsmede de bepalingen van de bijlage bij dit Koninklijk besluit betreffende de algemene aannemingsvoorwaarden, en latere wijzigingen. II.1 Leidend ambtenaar De leiding over de uitvoering van de leveringen zal gebeuren door de leidend ambtenaar: Naam: mevrouw Daisy PLETINCKX Adres: Budget- en aankoopbeheer / Centrale Aankoopdienst, Kattestraat 27 te 9500 Geraardsbergen Telefoon: 054/ Fax: 054/ Het toezicht op de uitvoering van de leveringen zal gebeuren door: Naam: de heer Jan De Smet Adres: Autonoom Gemeentebedrijf Geraardsbergen, Weverijstraat 20 te 9500 Geraardsbergen Telefoon: 054/ Fax: 054/ II.2 Borgtocht Volgende borgtocht wordt gevraagd: 5 % van het oorspronkelijk bedrag van de opdracht (excl. btw), afgerond naar het hogere tiental. De borgtocht wordt volledig vrijgegeven na de voorlopige oplevering (tenzij er redenen zijn om de vrijgave van de borgtocht per gedeelte te regelen). De borgtocht moet gesteld worden binnen 30 kalenderdagen volgend op de dag van de sluiting van de opdracht bij aangetekend schrijven. Het bewijs van borgstelling moet verstuurd worden aan het adres van de aanbestedende overheid. Ingeval van verzuim van borgstelling kan gehandeld worden overeenkomstig de mogelijkheden vermeld in artikel van de algemene aannemingsvoorwaarden. De leverancier stuurt het verzoek tot vrijgave van de borgtocht naar de aanbestedende overheid. II.3 Prijsherzieningen Op deze overheidsopdracht is geen prijsherziening van toepassing. Blz. 9

10 II.4 Uitvoeringstermijn Wordt vastgelegd op 4 tot 6 weken voor de hardeware én 1 maand voor de installatie, configuratie en migratie samen II.5 Betalingstermijn De betalingen moeten plaatsvinden binnen een termijn van 50 kalenderdagen vanaf de datum waarop de keuringsformaliteiten werden beëindigd, voor zover de aanbestedende overheid tegelijk over de regelmatig opgestelde factuur beschikt, alsook over de andere, eventueel vereiste documenten. Deze factuur geldt als schuldvordering. Wanneer de oplevering in verschillende keren plaatsvindt, gaat de betalingstermijn in vanaf de dag waarop de formaliteiten voor de laatste keuring van elk van de gedeeltelijke leveringen werden beëindigd. II.6 Waarborgtermijn De waarborgtermijn voor deze leveringen bedraagt 12 kalendermaanden De waarborgtermijn begint vanaf de dag van de voorlopige oplevering op de leverplaats. II.7 Voorlopige oplevering Binnen de 15 kalenderdagen na het nazicht van de leveringen, wordt naargelang het geval een proces-verbaal opgesteld van voorlopige oplevering of van weigering van oplevering. II.8 Definitieve oplevering De definitieve oplevering heeft plaats bij het verstrijken van de waarborgtermijn; ze gebeurt stilzwijgend wanneer de leveringen gedurende die termijn geen aanleiding tot klachten hebben gegeven. Wanneer de leveringen tijdens de waarborgtermijn aanleiding hebben gegeven tot klachten, wordt er binnen de 15 kalenderdagen voorafgaand aan het verstrijken van de waarborgtermijn een procesverbaal van definitieve oplevering of van weigering van oplevering opgesteld. Blz. 10

11 III. Technische bepalingen III.1 Algemeen Het stadsbestuur en het OCMW wil overgaan tot een upgrade en uitbreidingsproject voor Active Directory en de MS-Exchange omgeving. Het project omvat: Definiëren van de oplossing (solution design) Levering, installatie en configuratie van de benodigde hardware en software (incl. licenties). Migratie van gebruikers, servers, pc s, data, naar de nieuwe omgeving in coëxistance met de oude omgeving. (non disruptive, no big bang approach) Documenteren van de geïmplementeerde oplossing (hadware, software, configuratie) Opleiding van 5 ict medewerkers mbt de geïntroduceerde oplossingen. In OCMW Geraardsbergen dient o.a. te gebeuren : Upgrade van bestaande ocmw Microsoft Active Directory 2003 naar de laatste versie Upgrade, consolidatie en virtualisatie van 2 Exchange 2003 servers van het ocmw naar één exchange 2010 server Migratie/koppeling van ong. 150 pc s van het OCMW verspreid over verschillende locaties in Geraardsbergen naar de nieuwe AD en exchange omgeving. Backup infrastructuur en software voorzien Implementatie van nieuw te voorziene hardware en software voor consolidatie en virtualisatie van bestaande fysieke servers en een aantal VMWare servers naar een nieuwe virtualisatie omgeving en SAN platform. Implementatie van Lync server en configuratie op pc s van de gebruikers. In Stad Geraardsbergen dient o.a. te gebeuren: Uitbreiding van de geüpgrade ocmw active directory en exchange omgeving naar de stad toe Implementatie van Microsoft Active Directory server. Implementatie van Microsoft Exchange server. Backup infrastructuur en software voorzien voor stad AD en Exchange server. De ocmw en stad AD en exchange servers dienen in een single forest/single domain topology te staan. De servers en pc s van de stad dienen aan het AD domain gekoppeld te worden. De lokale thunderbird mail en kalenders dienen gemigreerd te worden van de lokale pc s naar de centrale stad exchange server. Op de stad pc s dient overgeschakeld te worden naar de Microsoft outlook client. De stad pc s dienen gemigreerd te worden van vast ip adres naar dhcp. Wins, dns en dhcp dienen op de AD server geïntegreerd te worden. Upgraden van pc s, waar nodig, naar windows 7 en office 2010 pro. De domain namen ocmwgeraardsbergen.be en geraardsbergen.be dienen naast elkaar te blijven bestaan op deze exchange omgeving. Migratie/koppeling van ong. 150 pc s van de stad verspreid over verschillende locaties in Geraardsbergen naar de nieuwe AD en exchange omgeving. Blz. 11

12 Implementatie van nieuw te voorziene hardware en software voor consolidatie en virtualisatie van bestaande fysieke servers en een aantal VMWare servers naar een nieuwe virtualisatie omgeving en SAN platform. Implementatie van Lync server en configuratie op pc s de gebruikers. Alle Microsoft-licenties dienen aangeboden te worden in de formule GOLP, of beter/gelijkwaardig. IV. Specifiek: IV.1 Server infrastructuur Huidig: In computerlokaal van de stad: In computerlokaal van het ocmw: Sommige fysische servers maken gebruik van VMWare om de systeemelementen te virtualiseren en aan te bieden aan virtuele servers. De data bestanden van deze virtuele servers worden op de lokale harde schijven van de fysische servers opgeslagen en worden niet gerepliceerd naar een andere locatie. Het fysische serverpark moet volledig vernieuwd worden met identieke en toepassing specifieke server hardware dat over voldoende capaciteit beschikt om de geconsolideerde infrastructuren en de verdere groei hiervan te kunnen dragen. Door het feit dat alle systemen geconsolideerd worden op een centrale server infrastructuur in beide computerlokalen, is het van cruciaal belang dat de onderliggende infrastructuur te allen tijde blijft functioneren. Systeemelementen zoals geheugen, netwerkkaarten en processoren moeten redundant zijn. Er mag geen gebruik gemaakt worden van lokale harde schijven voor het opslaan van virtuele productie machines en hun data. Virtuele servers Alle servers dienen geconsolideerd te worden op een toepassing specifieke virtuele infrastructuur die actuele infrastructuurdiensten aanbiedt zoals:. Distributed Resource Scheduling. Advanced Memory Management (memory ballooning; over commitment). Dynamic Resource Allocation Blz. 12

13 . Virtual Machine High-Availability. Virtual Machine Live Migration services. Storage Abstraction Layer. Distributed Network Abstraction Layer Vereiste server hardware. 2 x 1U servers per site. 2 x Intel processors (4 of 6 cores) per server. min. 128GB ECC geheugen per server. 2 x 100GB SAS HDD per server. 4 x 1GB ethernet poorten per server. On-board hypervisor, indien mogelijk IV.2 SAN infrastructuur Momenteel wordt voor beide IT omgevingen alle data op de lokale harde schijven van de servers bewaard en is er geen centrale storage ter beschikking. Verschillende fileservers zijn in gebruik voor het opslaan van de gemeenschappelijke bestanden. Deze bestanden worden niet naar andere servers gerepliceerd. Beide IT omgevingen, ocmw en stad, moeten elk over een Storage Area Network beschikken om alle data te kunnen centraliseren en te kunnen beveiligen. Deze zal ook dienen als fundering voor de virtuele infrastructuur en haar functionaliteiten (VM live migration, HA, etc ) Alle componenten zoals storage processors, SAN switchen en power supplies moeten ontdubbelt worden. Voor beide omgevingen kan er gebruik gemaakt worden een SAN infrastructuur dat gebaseerd is op het Ethernet medium. Men zal de storage array ook gebruiken als Network Attached Storage om alle file servers te consolideren naar virtuele filers. De storage array moet aan volgende vereisten voldoen:. Block level protocols (iscsi). File level protocols (NFS, CIFS). Mogelijkheid om te repliceren tussen 2 arrays. Geïntegreerde Antivirus functionaliteit. Redundante storage processors. SAS, NL-SAS harde schijven. Intuïtieve GUI. RAID 10, 5 & 6. 1/10 Gbit interfaces. Integratie met Active Directory. 5 Terabyte aan bruikbare schijfruimte De SAN switchen moeten aan volgende vereisten voldoen:. 24 Gigabit ethernet. Support voor jumbo frames. Goede integratie met storage array. Redundant power supplies Blz. 13

14 Netwerk infrastructuur Local Area Network Beide omgevingen beschikken over een 100 Mbit switched LAN dat onderverdeeld is in verschillende VLANs. Op het AC (Administratief Centrum stad) netwerk zorgt mail.geraardsbergen.be voor de Inter- VLAN routing en zijn alle servers in het serverlokaal verbonden met een Gigabit switch. Op het AC netwerk en de stads-buitendiensten hebben alle desktop PC s een vast IP adres en wordt er momenteel geen gebruik gemaakt van DHCP diensten. Daarentegen werkt de OCMW omgeving volledig met DHCP voor het PC netwerk. Alle buitendiensten die behoren tot het AC netwerk maken deel uit van een VLAN broadcast domain. Beide omgevingen (inclusief buitendiensten) dienen gebruik te maken van DHCP voor de client PC s. Iedere locatie krijgt hierbij een apart VLAN met bijhorende DHCP scope toegekend waarbij de inter- VLAN routing via de firewall van de hoofdkantoren gebeurt. Alle servers moeten onderling via een Gigabit switch verbonden zijn en hebben een nieuw VLAN nodig dat zal dienen voor het heartbeat privé netwerk van de virtuele server infrastructuur. Wide Area Network Het AC beschikt over een Telenet business internet verbinding en het OCMW beschikt over een Belgacom Explore internet verbinding. Alle sites zijn onderling verbonden via een draadloos netwerk met stertopologie. De bestaande inter-site connecties bieden voldoende capaciteit aan voor de toekomstige Active Directory en Exchange infrastructuur (AD replicatie, client/server) van het AC en het OCMW en de WAN internet verbindingen zijn eveneens voldoende voor de inkomende & uitgaande /vpn trafiek. Indien later wordt gekozen om data te repliceren tussen de 2 storage arrays of Exchange servers en/of interne applicaties te publiceren voor internet gebruikers, zullen de verbindingen opgewaardeerd worden. Desktop infrastructuur Beide omgevingen beschikken over een 150-tal desktop computers met Windows XP/7 als besturingssysteem en MS Office. Alle desktop computers van het OCMW beschikken over Office 2007 en maken gebruik van Outlook als gebruikersapplicatie. De desktop computers van de AC ITomgeving beschikken over Office 2000/2003/2010 en maken gebruik van Thunderbird als applicatie. De desktop computers van het OCMW bevinden zich in het ocmwgeraardsbergen.be Active Directory domein en gebruiken de hierdoor aangeboden infrastructuurdiensten zoals WINS, DNS, DHCP, NetLogon, Group Policies. De PC s van de AC IT-omgeving bevinden zich niet in een Active Directory domein en beschikken dus niet over AD infrastructuurdiensten. Verschillende gemeenschappelijke mappen die zich op de file servers bevinden worden via loginscripts (OCMW) of local-startup (AC) aan de client PC s aangeboden. Er wordt geen gebruik gemaakt van een software deployment server voor het installeren van software, hotfixes & patchen. Aangezien er gekozen werd om voor beide IT omgevingen Exchange server 2013 te gebruiken moeten alle client PC s deel uitmaken van een Active Directory domein om gebruik te kunnen maken van de core infrastructuurdiensten en beschikken over Outlook 2007/2010 als applicatie. De lokale startup scripts die worden gebruikt voor de client PC s van de AC IT-omgeving moeten indien nodig aangepast worden naar loginscripts. Om het beheer van het PC-park te vergemakkelijken kan er in de nieuwe infrastructuur gebruik gemaakt worden van Windows Update Services en Group Policies om software, hotfixes & patchen te installeren. Blz. 14

15 IV.3 Core Infrastructuur Active Directory Het OCMW beschikt over een Active Directory infrastructuur bestaande uit 1 Domain Controller. Deze server biedt LDAP, Kerberos, FSMO, Group Policy, DHCP, DNS en WINS infrastructuurdiensten aan en wordt gebruikt voor de authenticatie en het toegangsbeheer van alle gebruikers en het opslaan van de Exchange 2003 configuratie van de OCMW IT-omgeving. Aangezien er configuratieproblemen zijn op het vlak van Group Policies worden deze momenteel niet gebruikt. Dit heeft geen enkele invloed op de werking van andere aangeboden Active Directory infrastructuurdiensten. De AC omgeving beschikt momenteel nog niet over een Active Directory infrastructuur en aanverwante diensten. DNS wordt aangeboden via BIND en de authenticatie gebeurd via lokale gebruikers. Voor externe applicaties (CEVI/CIPAL) werden er twee geïsoleerde Active Directory forests aangemaakt. Nu er voor beide IT omgevingen een nieuwe fysische en virtuele server infrastructuur zal opgezet worden kan er hiervan gebruikt gemaakt worden om parallel een nieuwe Active Directory infrastructuur op te zetten en gradueel te migreren naar de nieuwe omgeving. Hierdoor zal het migratieproces flexibeler zijn en kan men vermijden dat er eventuele configuratieproblemen meegenomen worden naar de 2 nieuwe IT omgevingen. Om de continuïteit van de Active Directory diensten te garanderen moeten er minstens twee Domain Controllers zijn, 1 in elke site (AC/OCMW) is voldoende. Dankzij de dual-site / 1 Forest topologie kan er ook gekozen worden om de aanverwante Active Directory functionaliteiten te splitsen of te ontdubbelen en zo de continuïteit van deze diensten te garanderen. (DNS, FSMO, DHCP) Voor de buitendiensten kan er al dan niet gekozen worden om lokaal een Read-Only Domain Controller te installeren en te vermijden dat deze sites niet meer gebruik kunnen maken van hun lokale infrastructuur indien de WAN-link tijdelijk onbeschikbaar is. Vermits de buitendiensten bestaan uit een beperkt aantal desktop PC s kan er gekozen worden om deze te laten authenticeren via de Domain Controllers van het AC/OCMW. De externe applicaties die momenteel gebruik maken van een eigen AD forest kunnen na de migratie gebruik maken van de centrale AD infrastructuur. De WAN-link tussen de beide IT omgevingen beschikt over genoeg bandbreedte voor de replicatie tussen beide domain controllers. DNS/WINS/DHCP De Active Directory infrastructuur van het OCMW beschikt over een AD-integrated DNS zone, DHCP scopes en WINS diensten. De onderliggende configuratie & databases bevinden zich op de Domain Controller en worden niet gerepliceerd naar andere servers. De toekomstige AD infrastructuur zal meerdere Domain Controllers bevatten dus zullen deze onderling hun DNS-zones repliceren. Aangezien de nieuwe server infrastructuur gebruik zal maken van de laatste Windows Server versie als besturingssysteem kan men kiezen uit twee availibility modes voor de DHCP diensten zijnde Hot Standby (active/passive) of Load Balance (active/active). Er dient rekening gehouden te worden met Wins implementatie indien deze functionaliteit voor een specifieke third-party applicatie nodig is. IV.4 infrastructuur De OCMW omgeving beschikt over een Exchange infrastructuur bestaande uit 2 Exchange servers en 1 smarthost server die ook fungeert als antispam server (GFI). Beide servers worden gebruikt als mailbox servers en forwarden alle mail trafiek naar de smarthost. Server srv-cw wordt ook gebruikt als backup server, file server, antivirus server en web server. De MX DNS records voor ocmwgeraardsbergen.be verwijzen naar het publieke IP adres van de Belgacom Explore WANlink. Interne gebruikers maken gebruik van MS Outlook als client. Externe gebruikers hebben momenteel geen toegang tot webmail. Blz. 15

16 De AC omgeving gebruikt sendmail en Zarafa mail als servers waarbij alle gerelateerde diensten worden aangeboden door één Debian Linux server. Deze server wordt momenteel ook gebruikt als firewall/router/proxy. De inkomende en uitgaande trafiek gaat via de S-BOX server naar een externe smarthost, deze smarthost zorgt ook als antispam filter. De MX DNS records voor het geraardsbergen.be domein verwijzen naar deze externe smarthost. Interne gebruikers van het AC maken gebruik van Thunderbird als client waarbij alle s lokaal op de PC s bewaard worden. De nieuwe Active Directory infrastructuur zal als basis dienen voor de op te zetten Exchange 2013 organisatie waarbij iedere omgeving over een eigen Exchange server zal beschikken. Zoals nu het geval is zullen de mailboxen en gerelateerde SMTP adressen per omgeving gescheiden zijn. s die verstuurd worden tussen interne gebruikers van het OCMW, AC en de buitendiensten zullen intern doorgestuurd worden via de Exchange servers. Free/busy data zal eveneneens globaal toegankelijk zijn voor dezelfde gebruikers(calendars, Out Of office, ). De bestaande third-party antispam/antimalware applicaties of services (GFI, externe providers) zijn in principe niet meer nodig aangezien de laatste Exchange server versies over deze functionaliteiten beschikken. Indien gepast kan er ook gebruik gemaakt worden van DAG (Database Availability Groups) functionaliteiten om de mailbox databases en logs te repliceren tussen beide Exchange servers. Hiermee kan 1 server de mail services van de andere overnemen wanneer deze tijdelijk buiten dienst is. Dankzij de ActiveSync, RPC/HTTPS en Autodiscover services zullen externe en mobiele gebruikers via verschillende client toepassingen (MS Outlook, WebApp en mobiele applicaties) te allen tijde toegang hebben tot hun mailbox en gerelateerde functionaliteiten zonder VPN connectie. Tevens zal een Lync server dienen ge-implementeerd te worden voor de benodigde unified communication services. IV.5 Backup infrastructuur De backup infrastructuur voor de IT-omgeving van het OCMW bestaat uit 1 fysische server met Windows Server 2003 als besturingssysteem en een SCSI-attached tape library (Dell PowerVault). Als backup software wordt er Symantec Backup Exec gebruikt. Van de meeste productie servers wordt er hierdoor dagelijks een differentiële backup en wekelijks een full backup genomen. Dit zijn filesystemlevel + system state backups en er worden geen agents gebruikt voor Exchange of SQL server. De backup infrastructuur van de AC omgeving bestaat uit een fysische server met CentOS als besturingssysteem waarbij alle data op lokale schijven wordt bewaard. Hierop zijn verschillende batch jobs geconfigureerd die van verschillende servers de meest critische data copieren naar deze server. Beide omgevingen moeten over een backup infrastructuur beschikken dat bestaat uit een fysische server die gebruik maakt van een tape library zodat de opgeslagen data offsite bewaard kan worden. Van elke productie server zou er dagelijks een incrementele of differentiële + wekelijkse full system backup moeten bestaan. Voor beide omgevingen kan er gebruik gemaakt worden van dezelfde backup software. Op het OCMW beschikt men momenteel over Symantec Backup Exec dat over de nodige agents beschikt (AVVI, Exchange, NDMP, SQL) om granulaire -en application consistent backups te kunnen maken van de toekomstige servers en applicaties. Blz. 16

BIJLAGE A : OFFERTEFORMULIER

BIJLAGE A : OFFERTEFORMULIER BIJLAGE A : OFFERTEFORMULIER PRIJSOFFERTE VOOR DE OPDRACHT MET ALS VOORWERP RENOVATIE/UITBREIDING VAN EEN TEHUIS VOOR NIET-WERKENDEN/NURSING Belangrijk : dit formulier dient volledig te worden ingevuld

Nadere informatie

BIJLAGE: OFFERTEFORMULIER

BIJLAGE: OFFERTEFORMULIER BIJLAGE: OFFERTEFORMULIER PRIJSOFFERTE VOOR DE OPDRACHT MET ALS VOORWERP PERCEEL 1: ALGEMENE RENOVATIEWERKEN Openbare aanbesteding Belangrijk: dit offerteformulier dient volledig te worden ingevuld en

Nadere informatie

BIJLAGE A: OFFERTEFORMULIER PRIJSOFFERTE VOOR DE OPDRACHT MET ALS VOORWERP BUSVERVOER VOOR KLASUITLENINGEN, SCHOOLVOORSTELLINGEN EN SCHOOLZWEMMEN

BIJLAGE A: OFFERTEFORMULIER PRIJSOFFERTE VOOR DE OPDRACHT MET ALS VOORWERP BUSVERVOER VOOR KLASUITLENINGEN, SCHOOLVOORSTELLINGEN EN SCHOOLZWEMMEN BIJLAGE A: OFFERTEFORMULIER PRIJSOFFERTE VOOR DE OPDRACHT MET ALS VOORWERP BUSVERVOER VOOR KLASUITLENINGEN, SCHOOLVOORSTELLINGEN EN SCHOOLZWEMMEN Ondergetekende (naam en voornaam) : Hoedanigheid of beroep

Nadere informatie

BIJZONDER BESTEK WERKEN NAZARETH BS "SCHOOL VAN MORGEN" - NIEUWBOUWUITBREIDING 6 KLASSEN OPEN AANBESTEDING. GO! onderwijs van de Vlaamse Gemeenschap

BIJZONDER BESTEK WERKEN NAZARETH BS SCHOOL VAN MORGEN - NIEUWBOUWUITBREIDING 6 KLASSEN OPEN AANBESTEDING. GO! onderwijs van de Vlaamse Gemeenschap BIJZONDER BESTEK VOOR DE OVERHEIDSOPDRACHT VOOR WERKEN MET ALS VOORWERP NAZARETH BS "SCHOOL VAN MORGEN" - NIEUWBOUWUITBREIDING 6 KLASSEN OPEN AANBESTEDING Opdrachtgevend bestuur GO! onderwijs van de Vlaamse

Nadere informatie

bestek nummer: blad nummer 1/5

bestek nummer: blad nummer 1/5 bestek nummer: 2011 021 01 blad nummer 1/5 OPDRACHTGEVER: OPDRACHT: WZC DE LINDE Lindestraat 16, 9790 Wortegem-Petegem UITBREIDEN BESTAAND WOON- EN ZORGCENTRUM Lindestraat 16, 9790 Wortegem-Petegem PERCEEL

Nadere informatie

BIJZONDER BESTEK WERKEN OOSTENDE SYNTRA WEST - NIEUWBOUW HOTELSCHOOL OPEN AANBESTEDING. GO! onderwijs van de Vlaamse Gemeenschap

BIJZONDER BESTEK WERKEN OOSTENDE SYNTRA WEST - NIEUWBOUW HOTELSCHOOL OPEN AANBESTEDING. GO! onderwijs van de Vlaamse Gemeenschap BIJZONDER BESTEK VOOR DE OVERHEIDSOPDRACHT VOOR WERKEN MET ALS VOORWERP OOSTENDE SYNTRA WEST - NIEUWBOUW HOTELSCHOOL OPEN AANBESTEDING Opdrachtgevend bestuur GO! onderwijs van de Vlaamse Gemeenschap Ontwerper

Nadere informatie

Algemene administratieve bepalingen en voorwaarden van een overheidsopdracht van LEVERINGEN

Algemene administratieve bepalingen en voorwaarden van een overheidsopdracht van LEVERINGEN , financiën ~ 050/288 333 - @, 050/208 228 1/6 BESTEK ONDERHANDELINGSPROCEDURE ZONDER BEKENDMAKING Algemene administratieve bepalingen en voorwaarden van een overheidsopdracht van LEVERINGEN Technische

Nadere informatie

Identificatie van de inschrijver

Identificatie van de inschrijver OFFERTEFORMULIER PORTFOLIO MANAGEMENT TOOL Dit biljet is verplicht te gebruiken bij de inschrijving OPENING: dinsdag 2 juni 2015 om 14.30 uur Voorwerp van de opdracht PORTFOLIO MANAGEMENT TOOL Identificatie

Nadere informatie

BESTEK N 17/01 VOOR EEN OPDRACHT VOOR DIENSTEN MET ALS VOORWERP

BESTEK N 17/01 VOOR EEN OPDRACHT VOOR DIENSTEN MET ALS VOORWERP BESTEK N 17/01 VOOR EEN OPDRACHT VOOR DIENSTEN MET ALS VOORWERP Het aanstellen van een leverancier voor de installatie van een waterbehandelingssysteem Offerteaanvraag BIV 1 INHOUD INHOUD...2 I. VOORAFGAANDELIJK...3

Nadere informatie

Bevragingsleidraad voor de toewijzing van de concessie 'uitbating en toezicht op de Oostkampse wekelijkse markt op donderdagvoormiddag

Bevragingsleidraad voor de toewijzing van de concessie 'uitbating en toezicht op de Oostkampse wekelijkse markt op donderdagvoormiddag Bevragingsleidraad voor de toewijzing van de concessie 'uitbating en toezicht op de Oostkampse wekelijkse markt op donderdagvoormiddag Oproep tot voorstellen Indienen tegen uiterlijk 8 MEI 2013 Om 11 uur

Nadere informatie

OCMW HERENTALS PROVINCIE ANTWERPEN Ref.: 2016/005 BIJLAGE A: OFFERTEFORMULIER

OCMW HERENTALS PROVINCIE ANTWERPEN Ref.: 2016/005 BIJLAGE A: OFFERTEFORMULIER BIJLAGE A: OFFERTEFORMULIER PRIJSOFFERTE VOOR DE OPDRACHT MET ALS VOORWERP BRUIKLEEN EN OMNIUMONDERHOUD VOOR KOFFIEAUTOMATEN EN LEVEREN VAN VRIESDROOGKOFFIE EN TOEBEHOREN Vereenvoudigde onderhandelingsprocedure

Nadere informatie

OFFERTEFORMULIER Deel 1 (voor invultabel zie Deel 2)

OFFERTEFORMULIER Deel 1 (voor invultabel zie Deel 2) OFFERTEFORMULIER Deel 1 (voor invultabel zie Deel 2) PRIJSOFFERTE VOOR DE OPDRACHT MET ALS VOORWERP Leveren van 100% groene elektriciteit aan afnamepunten behorende tot het provinciaal patrimonium, paraprovinciale

Nadere informatie

OFFERTEFORMULIER. AANLEG VAN HET VICTORIA REGIAPARK IN GENTBRUGGE/GENT Besteknummer GD 09/2016. open aanbesteding

OFFERTEFORMULIER. AANLEG VAN HET VICTORIA REGIAPARK IN GENTBRUGGE/GENT Besteknummer GD 09/2016. open aanbesteding AANLEG VAN HET VICTORIA REGIAPARK IN GENTBRUGGE/GENT Besteknummer GD 09/2016 open aanbesteding OFFERTEFORMULIER Belangrijk: dit offerteformulier dient volledig te worden ingevuld.. Het totaalbedrag (excl.

Nadere informatie

BIJZONDER BESTEK VOOR DE OVERHEIDSOPDRACHT VOOR DIENSTEN MET ALS VOORWERP

BIJZONDER BESTEK VOOR DE OVERHEIDSOPDRACHT VOOR DIENSTEN MET ALS VOORWERP BIJZONDER BESTEK VOOR DE OVERHEIDSOPDRACHT VOOR DIENSTEN MET ALS VOORWERP OPROEP TOT KANDIDAATSTELLING TER OPMAAK VAN EEN LIJST VAN GEGADIGDEN TEN BEHOEVE VAN DIVERSE HERSTELLING- EN ONDERHOUDSWERKEN EN

Nadere informatie

BIJZONDER BESTEK VOOR DE OVERHEIDSOPDRACHT VOOR WERKEN SENIORENFLATGEBOUW. Vervangen Ramen, buitendeuren en glas OPEN OFFERTEVRAAG

BIJZONDER BESTEK VOOR DE OVERHEIDSOPDRACHT VOOR WERKEN SENIORENFLATGEBOUW. Vervangen Ramen, buitendeuren en glas OPEN OFFERTEVRAAG BIJZONDER BESTEK VOOR DE OVERHEIDSOPDRACHT VOOR WERKEN SENIORENFLATGEBOUW MET 2 PERCELEN Vervangen Ramen, buitendeuren en glas En Vervangen glasdallen OPEN OFFERTEVRAAG Opdrachtgevend bestuur OCMW Sint-Martens-Latem

Nadere informatie

BIJZONDER BESTEK VOOR DE OVERHEIDSOPDRACHT VOOR DIENSTEN MET ALS VOORWERP AANMAKEN VAN ELEKTRONISCHE MAALTIJDCHEQUES OPENBARE AANBESTEDING

BIJZONDER BESTEK VOOR DE OVERHEIDSOPDRACHT VOOR DIENSTEN MET ALS VOORWERP AANMAKEN VAN ELEKTRONISCHE MAALTIJDCHEQUES OPENBARE AANBESTEDING BIJZONDER BESTEK VOOR DE OVERHEIDSOPDRACHT VOOR DIENSTEN MET ALS VOORWERP AANMAKEN VAN ELEKTRONISCHE MAALTIJDCHEQUES OPENBARE AANBESTEDING Opdrachtgevend bestuur Gemeente Diepenbeek Ontwerper dienst overheidsopdrachten,

Nadere informatie

NATUURMANAGEMENT: SOCIALE VAARDIGHEDEN

NATUURMANAGEMENT: SOCIALE VAARDIGHEDEN Procedure: Vereenvoudigde onderhandelingsprocedure met bekendmaking Bestek nummer: inverde-2014-10 NATUURMANAGEMENT: SOCIALE VAARDIGHEDEN Uiterste indieningsdatum offertes: op 28 mei 2014 om 11.00 uur

Nadere informatie

Procedure toewijzing concessie café OC Kasterlee en dienstverlening aan OC Kasterlee

Procedure toewijzing concessie café OC Kasterlee en dienstverlening aan OC Kasterlee Procedure toewijzing concessie café OC Kasterlee en dienstverlening aan OC Kasterlee 1. Voorwerp Dit document regelt de procedure voor de toewijzing van de concessie van het café met zomerterras en de

Nadere informatie

p r o v i n c i e Limburg

p r o v i n c i e Limburg p r o v i n c i e Limburg D i r e c t i e Omgeving D i e n s t Wegen en Routestructuren Belangrijk aandachtspunt om te vermijden dat offertes reeds voor de openingszitting zouden geopend worden! Indien

Nadere informatie

DEEL IV: OFFERTEFORMULIER

DEEL IV: OFFERTEFORMULIER 34 DEEL IV: OFFERTEFORMULIER VLAAMSE OVERHEID Agentschap voor Facilitair Management Afdeling Klanten & Ondersteuning Boudewijnlaan 30 bus 60 1000 BRUSSEL Bestek 2014/AFM/OA/28686 Open aanbesteding voor

Nadere informatie

OPEN OFFERTEAANVRAAG BESTEKNUMMER DRG 11

OPEN OFFERTEAANVRAAG BESTEKNUMMER DRG 11 1 OPEN FERTEAANVRAAG BESTEKNUMMER DRG 11 UITVOERING VAN WERKEN : BOUWEN VAN EEN DOORGANGSGEBOUW VOLGENS DE BREEAM-METHODIEK FERTEFORMULIER AANBESTEDENDE OVERHEID POM OOST-VLAANDEREN 2 OPDRACHTGEVER : POM

Nadere informatie

Agentschap Wegen en Verkeer Afdeling Expertise Verkeer en Telematica. Bestek 1M3D8N/15/06

Agentschap Wegen en Verkeer Afdeling Expertise Verkeer en Telematica. Bestek 1M3D8N/15/06 Bijlage 1: offerteformulier Agentschap Wegen en erkeer Afdeling Expertise erkeer en Telematica Dossiernr : MDN/62 Bestek 1M3D8N/15/06 Omschrijving opdracht: Tellen van het vervoer van gevaarlijke stoffen

Nadere informatie

OPDRACHTGEVEND BESTUUR : VZW Katholiek Basisonderwijs H. Hart Winterslag-Genk Margarethalaan Genk

OPDRACHTGEVEND BESTUUR : VZW Katholiek Basisonderwijs H. Hart Winterslag-Genk Margarethalaan Genk STAD : Genk OPDRACHTGEVEND BESTUUR : VZW Katholiek Basisonderwijs H. Hart Winterslag-Genk Margarethalaan 70 3600 Genk BENAMING VAN DE OPDRACHT : GT-160490-66 Infrastructuurwerken Omgevingswerken Kleuterschool

Nadere informatie

Voorwerp van de opdracht. Identificatie van de inschrijver. Verbintenistermijn OFFERTEFORMULIER MASS-MRG-2015. Open offertevraag

Voorwerp van de opdracht. Identificatie van de inschrijver. Verbintenistermijn OFFERTEFORMULIER MASS-MRG-2015. Open offertevraag OFFERTEFORMULIER MASS-MRG-205 Dit biljet is verplicht te gebruiken bij de inschrijving Open offertevraag OPENING: dinsdag 6 juni 205 om 4.30 uur Voorwerp van de opdracht AANKOOP EN INDIENSTSTELLIN VAN

Nadere informatie

LEVERING VAN HANDELSGOEDEREN : VRIJETIJDS KINDER-, DAMES- EN HERENSCHOENEN

LEVERING VAN HANDELSGOEDEREN : VRIJETIJDS KINDER-, DAMES- EN HERENSCHOENEN Bijzonder bestek LEVERING VAN HANDELSGOEDEREN : VRIJETIJDS KINDER-, DAMES- EN HERENSCHOENEN ten behoeve van het Provinciaal Recreatiedomein Zilvermeer te Mol Aanbestedende overheid: Provinciaal Recreatiedomein

Nadere informatie

INTERNAAT MARIAVREUGDE BORGLOON RENOVATIE VAN 22 KAMERS EN GANG

INTERNAAT MARIAVREUGDE BORGLOON RENOVATIE VAN 22 KAMERS EN GANG BV/PDT/juli 2013 INTERNAAT MARIAVREUGDE BORGLOON RENOVATIE VAN 22 KAMERS EN GANG OFFERTEFORMULIER VOOR AANNEMINGEN VAN WERKEN BESTEK NUMMER: 2016-1 IN OPDRACHT VAN: INTERNAAT MARIAVREUGDE BORGLOON Nieuwland

Nadere informatie

DEEL V: OFFERTEFORMULIER

DEEL V: OFFERTEFORMULIER DEEL V: OFFERTEFORMULIER VLAAMSE OVERHEID Agentschap Facilitair Bedrijf Afdeling Aankoopcentrale en Overheidsopdrachten Boudewijnlaan 30 bus 60 1000 BRUSSEL Bestek 2015/HFB/OO/32018 Open offerteaanvraag

Nadere informatie

Bestek. voor de overheidsopdracht MET ALS VOORWERP. Levering van camera's, webcastsysteem en schriftelijke verslaggeving. algemene offerte-aanvraag

Bestek. voor de overheidsopdracht MET ALS VOORWERP. Levering van camera's, webcastsysteem en schriftelijke verslaggeving. algemene offerte-aanvraag Bestek voor de overheidsopdracht MET ALS VOORWERP Levering van camera's, webcastsysteem en schriftelijke verslaggeving algemene offerte-aanvraag Opdrachtgevend bestuur: Provincie Oost-Vlaanderen Blz. 1

Nadere informatie

Open offerteaanvraag voor het aankopen van bestelwagens voor de Vlaamse overheid

Open offerteaanvraag voor het aankopen van bestelwagens voor de Vlaamse overheid 151 DEEL IV: OFFERTEFORMULIER VLAAMSE OVERHEID Agentschap Facilitair Bedrijf Afdeling Centrale Facilitaire Diensten Boudewijnlaan 30 bus 60 1000 BRUSSEL Bestek nr. 2014/HFB/OO/29354 Open offerteaanvraag

Nadere informatie

OFFERTEFORMULIER Perceel 1

OFFERTEFORMULIER Perceel 1 BESTEK HOUDENDE DE VOORWAARDEN VOOR HET AANSTELLEN VAN EEN NOTARIS MET BETREKKING TOT DE DIENSTEN VAN JURIDISCHE AARD TEN BEHOEVE VAN DE STAD GENT Open offerteaanvraag met bekendmaking OFFERTEFORMULIER

Nadere informatie

Driesstraat Bornem OFFERTEFORMULIER

Driesstraat Bornem OFFERTEFORMULIER BESTEK NUMMER: 0888-1 IN OPDRACHT VAN: VOORWERP OPDRACHT: GEBOUW / LIGGING: PERCEEL: vzw Katholieke Scholen Groot-Bornem Driesstraat 10 2880 Bornem Verantwoordelijke inrichtende macht : dhr Frans De Laet

Nadere informatie

BIJZONDER BESTEK WERKEN BOUWEN VAN EEN BELEVENISCENTRUM VOOR CYCLOCROSS - BALENBERG OPENBARE AANBESTEDING NV BALENBERG

BIJZONDER BESTEK WERKEN BOUWEN VAN EEN BELEVENISCENTRUM VOOR CYCLOCROSS - BALENBERG OPENBARE AANBESTEDING NV BALENBERG BIJZONDER BESTEK VOOR DE OVERHEIDSOPDRACHT VOOR WERKEN MET ALS VOORWERP BOUWEN VAN EEN BELEVENISCENTRUM VOOR CYCLOCROSS - BALENBERG OPENBARE AANBESTEDING Opdrachtgever NV BALENBERG Ontwerper Schellen architecten

Nadere informatie

BESTEK LEVERINGEN. Touchscreens met wandlift & software ONDERHANDELINGSPROCEDURE ZONDER BEKENDMAKING. Europese school Mol

BESTEK LEVERINGEN. Touchscreens met wandlift & software ONDERHANDELINGSPROCEDURE ZONDER BEKENDMAKING. Europese school Mol Ref.: TS.ESM BESTEK VOOR DE ONDERHANDELINGS PROCEDURE VOOR LEVERINGEN MET ALS VOORWERP Touchscreens met wandlift & software ONDERHANDELINGSPROCEDURE ZONDER BEKENDMAKING Opdrachtgevend bestuur Europese

Nadere informatie

Project : VTS-site Collegestraat en O.L.V. plein 9100 Sint-Niklaas Bijzonder bestek nr. : Perceel nr. : Bouwrijp maken en strippen van het gebouw

Project : VTS-site Collegestraat en O.L.V. plein 9100 Sint-Niklaas Bijzonder bestek nr. : Perceel nr. : Bouwrijp maken en strippen van het gebouw OFFERTEFORMULIER. Project : VTS-site Collegestraat en O.L.V. plein 9100 Sint-Niklaas Bijzonder bestek nr. : Perceel nr. : Bouwrijp maken en strippen van het gebouw Bouwheer INTERWAAS Lamstraat 113 9100

Nadere informatie

GESCHIKTMAKINGSWERKEN

GESCHIKTMAKINGSWERKEN Opdrachtgever: VZW KATHOLIEK SECUNDAIR ONDERWIJS REGIO TESSENDERLO Stationsstraat 125 3980 Tessenderlo Project: SCHOOLCOMPLEX PIUS X COLLEGE Stationsstraat 125 3980 Tessenderlo GESCHIKTMAKINGSWERKEN PERCEEL

Nadere informatie

Daenshuis Uitbreiding en verbouwing van een WGC Offerteformulier Blz.: O. 1 van 6. Sinte Annalaan 41 bus Aalst

Daenshuis Uitbreiding en verbouwing van een WGC Offerteformulier Blz.: O. 1 van 6. Sinte Annalaan 41 bus Aalst Daenshuis Uitbreiding en verbouwing van een WGC Offerteformulier Blz.: O. 1 van 6 BESTEK NUMMER: IN OPDRACHT VAN: GEBOUW / LIGGING: WERK / PERCEEL: 1407 Bouw en afwerking Wijkgezondheidscentrum Daenshuis

Nadere informatie

BIJZONDER BESTEK DIENSTEN DE VERTALING VAN NEDERLANDSTALIGE, FRANSTALIGE EN ENGELSTALIGE TEKSTEN - 2014A0535 OPEN OFFERTEAANVRAAG

BIJZONDER BESTEK DIENSTEN DE VERTALING VAN NEDERLANDSTALIGE, FRANSTALIGE EN ENGELSTALIGE TEKSTEN - 2014A0535 OPEN OFFERTEAANVRAAG BIJZONDER BESTEK VOOR DE OVERHEIDSOPDRACHT VOOR DIENSTEN MET ALS VOORWERP DE VERTALING VAN NEDERLANDSTALIGE, FRANSTALIGE EN ENGELSTALIGE TEKSTEN - 2014A0535 OPEN OFFERTEAANVRAAG Opdrachtgevend bestuur

Nadere informatie

GESCHIKTMAKINGSWERKEN

GESCHIKTMAKINGSWERKEN Opdrachtgever: VZW KATHOLIEK SECUNDAIR ONDERWIJS REGIO TESSENDERLO Stationsstraat 125 3980 Tessenderlo Project: SCHOOLCOMPLEX PIUS X COLLEGE Stationsstraat 125 3980 Tessenderlo GESCHIKTMAKINGSWERKEN PERCEEL

Nadere informatie

KATHOLIEKE BASISSCHOOL VAN ZEMST VZW

KATHOLIEKE BASISSCHOOL VAN ZEMST VZW KATHOLIEKE BASISSCHOOL VAN ZEMST VZW Project Verbouwing en vernieuwing van sanitaire installaties met inbegrip van installaties voor regenwaterrecuperatie. Kadaster Zemst 1e afdeling, sectie B, nummer

Nadere informatie

RENOVATIE PLATTE DAKEN

RENOVATIE PLATTE DAKEN INSCHRIJVINGSFORMULIER aanbesteding 14/06/2011 BESTEK NUMMER: 260411 IN OPDRACHT VAN: GEBOUW / LIGGING: WERK: VRIJE BASISSCHOLEN DE WIJNGAARD VZW SINT ANNA 41 8500 KORTRIJK Tel 056 35 40 96 ST. VINCENTIUS

Nadere informatie

HENRI SERRUYS ZIEKENHUIS AV KAÏROSTRAAT 84 8400 OOSTENDE

HENRI SERRUYS ZIEKENHUIS AV KAÏROSTRAAT 84 8400 OOSTENDE ALGEMENE ADMINISTRATIEVE BEPALINGEN EN VOORWAARDEN VAN EEN OVERHEIDSOPDRACHT VAN LEVERINGEN OPDRACHTGEVEND BESTUUR: HENRI SERRUYS ZIEKENHUIS AV BENAMING VAN DE LEVERING INSTALLATIE EN INTEGRATIE VAN BACK-UP

Nadere informatie

BIJZONDER BESTEK DIENSTEN

BIJZONDER BESTEK DIENSTEN BIJZONDER BESTEK VOOR DE OVERHEIDSOPDRACHT VOOR DIENSTEN MET ALS VOORWERP INITIATIEF BUITENSCHOOLSE KINDEROPVANG: BUSVERVOER VOOR DE PERIODE 1 SEPTEMBER 2015 TOT 30 JUNI 2016 MET MOGELIJKHEID TOT STILZWIJGENDE

Nadere informatie

AGION V.O. 11712.1.2 Bestek nr. 0915 RENOVATIE BUITENSCHRIJNWERK OFFERTEFORMULIER

AGION V.O. 11712.1.2 Bestek nr. 0915 RENOVATIE BUITENSCHRIJNWERK OFFERTEFORMULIER BESTEK NUMMER: 0915 IN OPDRACHT VAN: GEBOUW / LIGGING: WERK: Katholiek Onderwijs Gent-Zuid Lange Violettestraat 29 9000 GENT tel: 09/ 225 47 44 fax: 09/ 223 49 38 Onze-Lieve-Vrouwcollege Langestraat 66

Nadere informatie

BIJZONDER BESTEK DIENSTEN BEGRAFENISSEN TEN LASTE VAN HET OCMW BRUGGE VEREENVOUDIGDE ONDERHANDELINGSPROCEDURE MET BEKENDMAKING.

BIJZONDER BESTEK DIENSTEN BEGRAFENISSEN TEN LASTE VAN HET OCMW BRUGGE VEREENVOUDIGDE ONDERHANDELINGSPROCEDURE MET BEKENDMAKING. BIJZONDER BESTEK VOOR DE OVERHEIDSOPDRACHT VOOR DIENSTEN MET ALS VOORWERP BEGRAFENISSEN TEN LASTE VAN HET OCMW BRUGGE VEREENVOUDIGDE ONDERHANDELINGSPROCEDURE MET BEKENDMAKING Opdrachtgevend bestuur OCMW

Nadere informatie

BIJZONDER BESTEK DIENSTEN PSYCHO-THERAPEUTISCHE BEGLEIDING VOOR DE EUROPESE SCHOOL MOL NEGOTIATED PROCEDURE. Europese School Europawijk Mol

BIJZONDER BESTEK DIENSTEN PSYCHO-THERAPEUTISCHE BEGLEIDING VOOR DE EUROPESE SCHOOL MOL NEGOTIATED PROCEDURE. Europese School Europawijk Mol BIJZONDER BESTEK VOOR DE OVERHEIDSOPDRACHT VOOR DIENSTEN MET ALS VOORWERP PSYCHO-THERAPEUTISCHE BEGLEIDING VOOR DE EUROPESE SCHOOL MOL NEGOTIATED PROCEDURE Opdrachtgevend bestuur Europese School Europawijk

Nadere informatie

De Vlaamse Waterweg NV

De Vlaamse Waterweg NV De Vlaamse Waterweg NV Vereenvoudigde onderhandelingsprocedure met voorafgaande bekendmaking voor aanneming van werken Bestek nr. AAO D ALG 17-37 Offerteformulier Raamovereenkomst: Onderhoudswerken en

Nadere informatie

Lot 2 dakrenovatie gebouw 3 werkplaats bouw, werkplaats logistiek en gebouw 15 schoolrestaurant

Lot 2 dakrenovatie gebouw 3 werkplaats bouw, werkplaats logistiek en gebouw 15 schoolrestaurant B A R T V A N D E K E R C K H O V E A R C H I T E C T E N V E N N O O T S C H A P Lot 2 dakrenovatie gebouw 3 werkplaats bouw, werkplaats logistiek en gebouw 15 schoolrestaurant Offerteformulier voor aanneming

Nadere informatie

OFFERTEFORMULIER. Leveren en plaatse afstandsbewaking op technische infrastructuur waterlopen 2 de categorie

OFFERTEFORMULIER. Leveren en plaatse afstandsbewaking op technische infrastructuur waterlopen 2 de categorie PROVINCIE ANTWERPEN OFFERTEFORMULIER Leveren en plaatse afstandsbewaking op technische infrastructuur waterlopen 2 de categorie Gebruikte eenheid in het inschrijvingsbiljet: EURO De ondergetekende : (Naam

Nadere informatie

DEEL III: OFFERTEFORMULIER

DEEL III: OFFERTEFORMULIER 38 DEEL III: OFFERTEFORMULIER VLAAMSE OVERHEID Agentschap Facilitair Bedrijf Afdeling Aankoopcentrale en Overheidsopdrachten Boudewijngebouw Boudewijnlaan 30 - bus 35 1000 BRUSSEL Dienst Domein Adres Besteknummer

Nadere informatie

BIJZONDER BESTEK 14/HE-116/14-17 DIENSTEN STADSMARKETING EN COMMUNICATIE. DRUKKEN EN VERSPREIDEN VAN HET MAANDELIJKS STADSMAGAZINE

BIJZONDER BESTEK 14/HE-116/14-17 DIENSTEN STADSMARKETING EN COMMUNICATIE. DRUKKEN EN VERSPREIDEN VAN HET MAANDELIJKS STADSMAGAZINE BIJZONDER BESTEK 14/HE-116/14-17 VOOR DE OVERHEIDSOPDRACHT VOOR DIENSTEN MET ALS VOORWERP STADSMARKETING EN COMMUNICATIE. DRUKKEN EN VERSPREIDEN VAN HET MAANDELIJKS STADSMAGAZINE OPEN OFFERTEAANVRAAG met

Nadere informatie

DEEL III: OFFERTEFORMULIER. : Diverse gebouwen van de Vlaamse Overheid in Vlaanderen en in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest

DEEL III: OFFERTEFORMULIER. : Diverse gebouwen van de Vlaamse Overheid in Vlaanderen en in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest DEEL III: OFFERTEFORMULIER VLAAMSE OVERHEID Agentschap voor Facilitair Management Afdeling Bouwprojecten Boudewijngebouw Boudewijnlaan 30 - bus 60 1000 BRUSSEL Domein Werk Besteknummer : Diverse gebouwen

Nadere informatie

OPDRACHTGEVEND BESTUUR : GO! onderwijs van de Vlaamse Gemeenschap Scholengroep Antwerpen 1 Thonetlaan 106A te 2050 Antwerpen

OPDRACHTGEVEND BESTUUR : GO! onderwijs van de Vlaamse Gemeenschap Scholengroep Antwerpen 1 Thonetlaan 106A te 2050 Antwerpen GEMEENTE : Antwerpen OPDRACHTGEVEND BESTUUR : GO! onderwijs van de Vlaamse Gemeenschap Scholengroep Antwerpen Thonetlaan 06A te 050 Antwerpen BENAMING VAN DE OPDRACHT : Vernieuwen van sanitair speelplaats

Nadere informatie

De Vennootschap (Handelsnaam of benaming, rechtsvorm, nationaliteit, zetel) :

De Vennootschap (Handelsnaam of benaming, rechtsvorm, nationaliteit, zetel) : Provincie Stad Aanbestedende overheid Benaming van de opdracht Limburg Sint-Truiden Wegen en Verkeer Limburg Aanpassing N3 Rotonde Stayen OFFERTEFORMULIER De ondergetekende (Naam en voornaam) : Hoedanigheid

Nadere informatie

Algemene offerteaanvraag Nr. 2012-001

Algemene offerteaanvraag Nr. 2012-001 Algemene offerteaanvraag Nr. 2012-001 Voor het afsluiten van een raamcontract voor het installeren en beheren van een nieuwe serverinfrastructuur en migratie van de bestaande servers en clients naar de

Nadere informatie

Bijzonder bestek van diensten FBO/INV/2013.01/AB

Bijzonder bestek van diensten FBO/INV/2013.01/AB Bijzonder bestek van diensten FBO/INV/2013.01/AB Algemene offerteaanvraag nr. FBO/INV/2013.01/AB Studiereis New York 2014 Administratieve inlichtingen i.v.m. dit bestek kunnen verkregen worden bij: Campus

Nadere informatie

Bijlage 1. Inschrijvingsmodel. Voorwerp van de inschrijving: Identificatie van de inschrijver: 1. Vennootschap:

Bijlage 1. Inschrijvingsmodel. Voorwerp van de inschrijving: Identificatie van de inschrijver: 1. Vennootschap: Bijlage 1 Inschrijvingsmodel Voorwerp van de inschrijving: Identificatie van de inschrijver: 1. Vennootschap: -Firma of naam: -Rechtsvorm: -Nationaliteit: 2. Maatschappelijke zetel: -Straat: nr. bus -Plaats:

Nadere informatie

BIJZONDER BESTEK DIENSTEN

BIJZONDER BESTEK DIENSTEN BIJZONDER BESTEK VOOR DE OVERHEIDSOPDRACHT VOOR DIENSTEN MET ALS VOORWERP GENK EN HASSELT: HAALBAARHEIDSSTUDIE VOOR DE MOGELIJKE IMPLEMENTATIE VAN EEN FIETSDEELSYSTEEM (PERCEEL 1) EN OPMAAK VAN EEN BESTEK

Nadere informatie

Plaatsen van vuilroosters, zandvang en aanpassing constructie op de onbevaarbare waterlopen van 2 de categorie in de Provincie Antwerpen

Plaatsen van vuilroosters, zandvang en aanpassing constructie op de onbevaarbare waterlopen van 2 de categorie in de Provincie Antwerpen PROVINCIE ANTWERPEN OFFERTEFORMULIER Plaatsen van vuilroosters, zandvang en aanpassing constructie op de onbevaarbare waterlopen van 2 de categorie in de Provincie Antwerpen Gebruikte eenheid in het inschrijvingsbiljet:

Nadere informatie

BESTEK VOOR DE OVERHEIDSOPDRACHT VOOR DIENSTEN

BESTEK VOOR DE OVERHEIDSOPDRACHT VOOR DIENSTEN BESTEK VOOR DE OVERHEIDSOPDRACHT VOOR DIENSTEN MET ALS VOORWERP RAAMOVEREENKOMST VOOR HET LEVEREN VAN DIENSTEN AAN DE VLAAMSE ICT ORGANISATIE VOOR EEN PERIODE VAN ÉÉN JAAR OPEN OFFERTEAANVRAAG Opdrachtgevende

Nadere informatie

offerteformulier Overheidsopdrachten voor aanneming van werken, leveringen en diensten

offerteformulier Overheidsopdrachten voor aanneming van werken, leveringen en diensten offerteformulier Overheidsopdrachten voor aanneming van werken, leveringen en diensten openbare aanbesteding Opdracht: Aanstellen van een aannemer voor de werken renovatie administratieve lokalen en kleutersanitair

Nadere informatie

Directie Infrastructuur van het Openbaar Vervoer C.C.N. Vooruitgangstraat,80 (bus 1) 1035 BRUSSEL 1. Bijzonder Bestek nr. 1438

Directie Infrastructuur van het Openbaar Vervoer C.C.N. Vooruitgangstraat,80 (bus 1) 1035 BRUSSEL 1. Bijzonder Bestek nr. 1438 Directie Infrastructuur van het Openbaar Vervoer C.C.N. Vooruitgangstraat,80 (bus 1) 1035 BRUSSEL 1 Bijzonder Bestek nr. 1438 Net RAAMOVEREENKOMST VOOR ONDERHOUDSWERKEN VAN SIGNALISATIE VOOR BLINDEN EN

Nadere informatie

HENRI SERRUYS ZIEKENHUIS AV KAÏROSTRAAT 84 8400 OOSTENDE

HENRI SERRUYS ZIEKENHUIS AV KAÏROSTRAAT 84 8400 OOSTENDE ALGEMENE ADMINISTRATIEVE BEPALINGEN EN VOORWAARDEN VAN EEN OVERHEIDSOPDRACHT VAN LEVERINGEN OPDRACHTGEVEND BESTUUR: HENRI SERRUYS ZIEKENHUIS AV BENAMING VAN DE LEVERING LEVERING EN INSTALLATIE VAN 2 SAN

Nadere informatie

GEMEENTE SINT-AGATHA-BERCHEM Ref.: OW 2015/3 BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST BESTEK VOOR DE OVERHEIDSOPDRACHT VOOR DIENSTEN MET ALS VOORWERP

GEMEENTE SINT-AGATHA-BERCHEM Ref.: OW 2015/3 BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST BESTEK VOOR DE OVERHEIDSOPDRACHT VOOR DIENSTEN MET ALS VOORWERP BESTEK VOOR DE OVERHEIDSOPDRACHT VOOR DIENSTEN MET ALS VOORWERP GESPECIALISEERDE ARBEIDSKRACHTEN VOOR BEPLANTINGSONDERHOUD - PROGRAMMA 2015/2016/2017 Deel I : Opdracht voorbehouden aan sociale inschakelingsondernemingen

Nadere informatie

BESTEK N 14/001 VOOR EEN OPDRACHT VOOR DIENSTEN MET ALS VOORWERP

BESTEK N 14/001 VOOR EEN OPDRACHT VOOR DIENSTEN MET ALS VOORWERP BESTEK N 14/001 VOOR EEN OPDRACHT VOOR DIENSTEN MET ALS VOORWERP Het aanstellen van een partner voor een telefonische juridische helpdesk voor vastgoedmakelaars (eerstelijnsbijstand) Offerteaanvraag BIV

Nadere informatie

OFFERTEFORMULIER. OFWEL (1) De Vennootschap (handelsnaam of benaming, rechtsvorm, nationaliteit, zetel):.

OFFERTEFORMULIER. OFWEL (1) De Vennootschap (handelsnaam of benaming, rechtsvorm, nationaliteit, zetel):. Bouwheer : VZW Daarkom, Prinsenstraat, 8 te 1000 Brussel Opdracht : Herinrichting van La Gaité tot een Vlaams Marokkaans Culturenhuis Lot 5 : De uitvoering van de werken : liften Tekstmodel van offerteformulier

Nadere informatie

Autonoom Gemeentebedrijf STADSPLANNING ANTWERPEN Herinrichting Hollebeekvallei te Hoboken/Wilrijk

Autonoom Gemeentebedrijf STADSPLANNING ANTWERPEN Herinrichting Hollebeekvallei te Hoboken/Wilrijk DEEL E. FERTEFORMULIER Autonoom Gemeentebedrijf STADSPLANNING ANTWERPEN Herinrichting Hollebeekvallei te Hoboken/Wilrijk Bestek: AGSTAN/OD/SP/HB/BE02 Programma Openbaar domein/strategische Projecten (natuurlijke

Nadere informatie

DEEL III: OFFERTEFORMULIER

DEEL III: OFFERTEFORMULIER 18 DEEL III: OFFERTEFORMULIER VLAAMSE OVERHEID Agentschap voor Facilitair Management Afdeling Studie en Advies Boudewijngebouw Boudewijnlaan 30 - bus 60 1000 BRUSSEL OFFERTEFORMULIER Domein Adres Werk

Nadere informatie

DEEL III: OFFERTEFORMULIER

DEEL III: OFFERTEFORMULIER 44 DEEL III: OFFERTEFORMULIER VLAAMSE OVERHEID Agentschap voor Facilitair Management Afdeling Bouwprojecten Boudewijngebouw Boudewijnlaan 30 - bus 60 1000 BRUSSEL OFFERTEFORMULIER Domein Adres Werk Besteknummer

Nadere informatie

AGION V.O. 9660.3 Bestek nr. 0640-02. Tweebruggenstraat 55 9000 GENT OFFERTEFORMULIER

AGION V.O. 9660.3 Bestek nr. 0640-02. Tweebruggenstraat 55 9000 GENT OFFERTEFORMULIER BESTEK NUMMER: 0640-02 IN OPDRACHT VAN: GEBOUW / LIGGING: WERK / PERCEEL: Katholiek Onderwijs Gent-Zuid Lange Violettestraat 29 9000 GENT tel: 09/ 225 47 44 fax: 09/ 223 49 38 Onze-Lieve-Vrouwe-Instituut

Nadere informatie

PRODUCTIE VAN EEN 360 VIRTUAL REALITY FILM INCLUSIEF HEADSET EN CREATIE INFOSTAND

PRODUCTIE VAN EEN 360 VIRTUAL REALITY FILM INCLUSIEF HEADSET EN CREATIE INFOSTAND Procedure: vereenvoudigde onderhandelingsprocedure met bekendmaking Bestek nummer: inverde-2015-023 PRODUCTIE VAN EEN 360 VIRTUAL REALITY FILM INCLUSIEF HEADSET EN CREATIE INFOSTAND Uiterste indieningsdatum

Nadere informatie

OCMW POPERINGE. Deel 11 : Los Meubilair Algemene Offerteaanvraag.

OCMW POPERINGE. Deel 11 : Los Meubilair Algemene Offerteaanvraag. OCMW POPERINGE BOUWEN SOCIAAL HUIS Deel 11 : Los Meubilair Algemene Offerteaanvraag. INSCHRIJVINGSBILJET / OFFERTE De ondergetekende: (naam en voornamen) Hoedanigheid of beroep:.. Nationaliteit:. Woonplaats

Nadere informatie

Provinciebestuur Vlaams-Brabant Dienst Informatica Provincieplein LEUVEN SELECTIEBESTEK. INF/SYS/Raamcontract Hardware 2016/Selectie

Provinciebestuur Vlaams-Brabant Dienst Informatica Provincieplein LEUVEN SELECTIEBESTEK. INF/SYS/Raamcontract Hardware 2016/Selectie Provinciebestuur Vlaams-Brabant Dienst Informatica Provincieplein 1 3010 LEUVEN SELECTIEBESTEK Referentie: INF/SYS/Raamcontract Hardware 2016/Selectie Opdracht: Raamovereenkomst in verband met levering,

Nadere informatie

MAATSCHAPPIJ VOOR INTERCOMMUNAAL VERVOER TE BRUSSEL

MAATSCHAPPIJ VOOR INTERCOMMUNAAL VERVOER TE BRUSSEL MAATSCHAPPIJ VOOR INTERCOMMUNAAL VERVOER TE BRUSSEL M.I.V.B. Speciale Studiedienst Koningsstraat 76 1000 BRUSSEL 1 Bijzonder Bestek nr. MIVB/SSD/1400 RAAMOVEREENKOMST VOOR VERSTERKING VAN PERRONNEUZEN

Nadere informatie

HUREN VAN PLANTEN VOOR EVENEMENTEN

HUREN VAN PLANTEN VOOR EVENEMENTEN Procedure: vereenvoudigde onderhandelingsprocedure met bekendmaking Bestek nummer: INVERDE-2015-002 RAAMOVEREENKOMST HUREN VAN PLANTEN VOOR EVENEMENTEN Uiterste indieningsdatum offertes: op dinsdag 17

Nadere informatie

Bijzonder Bestek nr Raamovereenkomst voor de signalisatie voor blinden en slechtzienden in verschillende stations van het net

Bijzonder Bestek nr Raamovereenkomst voor de signalisatie voor blinden en slechtzienden in verschillende stations van het net BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST Mobiel Brussel (B.U.V.) Directie Infrastructuur van het Openbaar Vervoer C.C.N. Vooruitgangstraat,80 (bus 1) 1030 BRUSSEL 1 Bijzonder Bestek nr. 1348 Raamovereenkomst voor

Nadere informatie

2016/HFB/OO/ Leveren van groentenfruit. aardappelproducten. Opening 21/12/2016 9u45

2016/HFB/OO/ Leveren van groentenfruit. aardappelproducten. Opening 21/12/2016 9u45 2016/HFB/OO/33001 Leveren van groentenfruit en aardappelproducten Opening 21/12/2016 9u45 DISCLAIMER : de huidige slides zijn enkel een samenvatting van de voornaamste clausules van het bestek met referentie

Nadere informatie

BIJZONDER BESTEK NR. 1431

BIJZONDER BESTEK NR. 1431 MAATSCHAPPIJ VOOR HET INTERCOMMUNAAL VERVOER TE BRUSSEL MIVB KONINGSTRAAT 76 1000 BRUSSEL (1) BIJZONDER BESTEK NR. 1431 Aanpassing van het bovengrondse net Kleine reparaties aan de halten en beddingen

Nadere informatie

Bijzonder bestek van diensten FBO/INV/2015.07/AB

Bijzonder bestek van diensten FBO/INV/2015.07/AB Bijzonder bestek van diensten FBO/INV/2015.07/AB Open offerteaanvraag nr. FBO/OVH/2015.07/AB Reis Washington - New York 2016 1/17 Administratieve inlichtingen i.v.m. dit bestek kunnen verkregen worden

Nadere informatie

BIJZONDER BESTEK DIENSTEN. Kandidaatstelling voor de aanstelling van een dienstverlener voor het bereiden en leveren van schoolmaaltijden

BIJZONDER BESTEK DIENSTEN. Kandidaatstelling voor de aanstelling van een dienstverlener voor het bereiden en leveren van schoolmaaltijden BIJZONDER BESTEK VOOR DE OVERHEIDSOPDRACHT VOOR DIENSTEN MET ALS VOORWERP Kandidaatstelling voor de aanstelling van een dienstverlener voor het bereiden en leveren van schoolmaaltijden Onderhandelingsprocedure

Nadere informatie

BIJZONDER BESTEK DIENSTEN INTERIMMANAGER VOOR DEPARTEMENT FINANCIËN GROEP MECHELEN VEREENVOUDIGDE ONDERHANDELINGSPROCEDURE MET BEKENDMAKING

BIJZONDER BESTEK DIENSTEN INTERIMMANAGER VOOR DEPARTEMENT FINANCIËN GROEP MECHELEN VEREENVOUDIGDE ONDERHANDELINGSPROCEDURE MET BEKENDMAKING BIJZONDER BESTEK VOOR DE OVERHEIDSOPDRACHT VOOR DIENSTEN MET ALS VOORWERP INTERIMMANAGER VOOR DEPARTEMENT FINANCIËN GROEP MECHELEN VEREENVOUDIGDE ONDERHANDELINGSPROCEDURE MET BEKENDMAKING Opdrachtgevend

Nadere informatie

OPDRACHTGEVEND BESTUUR. Gemeente Lint Koning Albertstraat Lint. BRANDVEILIG MAKEN ontmoetingscentrum De Witte Merel FASE 4

OPDRACHTGEVEND BESTUUR. Gemeente Lint Koning Albertstraat Lint. BRANDVEILIG MAKEN ontmoetingscentrum De Witte Merel FASE 4 OPDRACHTGEVEND BESTUUR Gemeente Lint Koning Albertstraat 41 2547 Lint BRANDVEILIG MAKEN ontmoetingscentrum De Witte Merel FASE 4 INSCHRIJVINGSBILJET. Gebruikte eenheid in het inschrijvingsbiljet: EURO.

Nadere informatie

: Groenonderhoud in bedrijventerrein Gullegem-Moorsele; uitbreiding noordwest INSCHRIJVINGSBILJET

: Groenonderhoud in bedrijventerrein Gullegem-Moorsele; uitbreiding noordwest INSCHRIJVINGSBILJET 1 Opdrachtgever Aard van de opdracht : Intercommunale LEIEDAL : Groenonderhoud in bedrijventerrein Gullegem-Moorsele; uitbreiding noordwest Bestek nr. : H3 GM 54 40 INSCHRIJVINGSBILJET - De ondergetekende

Nadere informatie

Georges-Henri Park : Georges Henripark: hekken en poorten in siersmeedwerk.

Georges-Henri Park : Georges Henripark: hekken en poorten in siersmeedwerk. BESTEK ref / Georges-Henri Park : Georges Henripark: hekken en poorten in siersmeedwerk. Overheidsopdracht voor leveringen met het doel de levering van een omheining in siersmeedwerk met de toegangshekken

Nadere informatie

BESTEK VOOR DE LOONVERWERKING, LOONADMINISTRATIE EN JURIDISCHE ONDERSTEUNING OPEN AANBESTEDING. Opdrachtgevend bestuur BRANDWEERZONE KEMPEN.

BESTEK VOOR DE LOONVERWERKING, LOONADMINISTRATIE EN JURIDISCHE ONDERSTEUNING OPEN AANBESTEDING. Opdrachtgevend bestuur BRANDWEERZONE KEMPEN. BESTEK VOOR DE LOONVERWERKING, LOONADMINISTRATIE EN JURIDISCHE ONDERSTEUNING OPEN AANBESTEDING Opdrachtgevend bestuur BRANDWEERZONE KEMPEN Ontwerper Brandweerzone Kempen Veiligheidshuis Ter Stokt Stelenseweg

Nadere informatie

LEVEREN VAN BRANDSTOFFEN VOOR DIENSTVOERTUIGEN Bestek (LOG-06/2014)

LEVEREN VAN BRANDSTOFFEN VOOR DIENSTVOERTUIGEN Bestek (LOG-06/2014) POLITIEZONE REGIO TIELT ARDOOIE- LICHTERVELDE-PITTEM- RUISELEDE-TIELT-WINGENE LEVEREN VAN BRANDSTOFFEN VOOR DIENSTVOERTUIGEN Bestek (LOG-06/2014) OPEN OFFERTEVRAAG INHOUDSOPGAVE 1. DEEL I. ADMINISTRATIEVE

Nadere informatie

BESTEK LEVERINGEN AANKOOP VAN ÉÉN 8+1 PERSONENBUS ONDERHANDELINGSPROCEDURE ZONDER BEKENDMAKING. Europese school Mol

BESTEK LEVERINGEN AANKOOP VAN ÉÉN 8+1 PERSONENBUS ONDERHANDELINGSPROCEDURE ZONDER BEKENDMAKING. Europese school Mol BESTEK VOOR DE OVERHEIDSOPDRACHT VOOR LEVERINGEN MET ALS VOORWERP AANKOOP VAN ÉÉN 8+1 PERSONENBUS ONDERHANDELINGSPROCEDURE ZONDER BEKENDMAKING Opdrachtgevend bestuur Europese School Mol Ontwerper Europese

Nadere informatie

Bericht tot aankondiging DIENSTEN AANSTELLING VAN EEN UITZENDKANTOOR VOOR VERZORGENDEN EN POETSHULPEN

Bericht tot aankondiging DIENSTEN AANSTELLING VAN EEN UITZENDKANTOOR VOOR VERZORGENDEN EN POETSHULPEN Bericht tot aankondiging VOOR DE OVERHEIDSOPDRACHT VOOR DIENSTEN MET ALS VOORWERP AANSTELLING VAN EEN UITZENDKANTOOR VOOR VERZORGENDEN EN POETSHULPEN ONDERHANDELINGSPROCEDURE MET BEKENDMAKING: Selectieleidraad

Nadere informatie

Bestek nr. : INF Dossier nr. : WA 2012/0538/02 OFFERTEFORMULIER

Bestek nr. : INF Dossier nr. : WA 2012/0538/02 OFFERTEFORMULIER Aanbestedende overheid: Sociale Huisvestingsmaatschappij Vooruitzien cvba Burgemeester Geyskensstraat 1 3580 Beringen Opdracht: Verkavelingsproject aan Kleuterweg, Heusden-Zolder Bestek nr. : INF2016-0038

Nadere informatie

INSCHRIJVINGSFORMULIER

INSCHRIJVINGSFORMULIER INSCHRIJVINGSFORMULIER Vlaamse Maatschappij voor Watervoorziening CVBA/ De Watergroep Het leveren van een onderhoudsplan voor CAD software, voor de periode 01/01/2017-31/12/2019 RC1600314 1. Algemene verbintenis

Nadere informatie

De integratie van het OCMW in de gemeente technisch bekeken Shopt-IT 2015 Slide 1

De integratie van het OCMW in de gemeente technisch bekeken Shopt-IT 2015 Slide 1 We willen het in deze presentatie hebben over technische concepten die een optimale werking van onze nieuwe organisatie mogelijk maken. Tevens willen we jullie een mogelijk stappenplan voorstellen. Uiteraard

Nadere informatie

BESTEK TL 2012-20. A a n b e s t e d e n d e o v e r h e i d. G e m e e n t e Z e d e l g e m. B e n a m i n g v a n d e d i e n s t

BESTEK TL 2012-20. A a n b e s t e d e n d e o v e r h e i d. G e m e e n t e Z e d e l g e m. B e n a m i n g v a n d e d i e n s t , dienst financiën TL 2012-20 04/04/2012 1/6 BESTEK TL 2012-20 ONDERHANDELINGSPROCEDURE ZONDER BEKENDMAKING A l g e m e n e a d m i n i s t r a t i e v e b e p a l i n g e n e n v o o r w a a r d e n v

Nadere informatie

BIJLAGE 1 OFFERTEFORMULIER

BIJLAGE 1 OFFERTEFORMULIER Grasmarkt 61 B-1000 Brussel T +32 2 504 03 00 F +32 2 504 03 66 info@toerismevlaanderen.be www.toerismevlaanderen.be BIJLAGE 1 OFFERTEFORMULIER Raamovereenkomst voor diensten voor de vertegenwoordiging

Nadere informatie

BIJZONDER BESTEK NR. 337

BIJZONDER BESTEK NR. 337 OPENBAAR CENTRUM VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN SINT-GILLIS BIJZONDER BESTEK NR. 337 AFWIJKINGEN Zie A, I, 5. VOORWERP VAN DE OPDRACHT. De opdracht heeft betrekking op de levering en indienststelling

Nadere informatie

INSCHRIJVINGSFORMULIER _IF

INSCHRIJVINGSFORMULIER _IF INSCHRIJVINGSFORMULIER 110023_IF Vlaamse Maatschappij voor Watervoorziening CVBA/ De Watergroep Raamovereenkomst 2016 voor het aanleggen van riolen over beperkte afstand en het uitvoeren van huisaansluitingen

Nadere informatie

BESTEK 2 E HANDSVERKOOP VERKOOP DRAAIBANKEN CVO-LEERDORP - 4 STUKS FMAB-HB. openbare verkoop

BESTEK 2 E HANDSVERKOOP VERKOOP DRAAIBANKEN CVO-LEERDORP - 4 STUKS FMAB-HB. openbare verkoop BESTEK 2 E HANDSVERKOOP VERKOOP DRAAIBANKEN CVO-LEERDORP - 4 STUKS 2015-001-FMAB-HB openbare verkoop Aanbestedende overheid : Stad Gent Opening van de offertes : op maandag 9 maart om 10.00 uur Auteur

Nadere informatie

BESTEK NR. 2005/SV/FNW/004 OPENBARE AANBESTEDING

BESTEK NR. 2005/SV/FNW/004 OPENBARE AANBESTEDING BESTEK NR. 2005/SV/FNW/004 OPENBARE AANBESTEDING Aard van de opdracht: Levering Voorwerp van de opdracht: Aanmaak en levering palen Project: Aanbestedende overheid: Fietsnetwerken & fietsroutes Leiestreek

Nadere informatie

VZW VRIJE BASISSCHOLEN VAN DE ZUSTERS VAN BERLAAR MARKT 13

VZW VRIJE BASISSCHOLEN VAN DE ZUSTERS VAN BERLAAR MARKT 13 BUITENSCHRIJNWERK TURNZAAL SOLLEVELDEN 2 2590 BERLAAR Lot 20.1 VERNIEUWEN BUITENSCHRIJNWERK TURNZAAL MEI 2016 VZW VRIJE BASISSCHOLEN VAN DE ZUSTERS VAN BERLAAR MARKT 13 2590 BERLAAR THV Scholenbouw : ELD

Nadere informatie

BIJZONDER BESTEK DIENSTEN HELPDESK BELTRACE OPEN OFFERTEAANVRAAG. Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen (FAVV)

BIJZONDER BESTEK DIENSTEN HELPDESK BELTRACE OPEN OFFERTEAANVRAAG. Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen (FAVV) BIJZONDER BESTEK VOOR DE OVERHEIDSOPDRACHT VOOR DIENSTEN MET ALS VOORWERP HELPDESK BELTRACE OPEN OFFERTEAANVRAAG Opdrachtgevend bestuur Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen (FAVV)

Nadere informatie

Van Small Business Server naar Cloud Small Business Services. Uw vertrouwde Small Business Server in de cloud

Van Small Business Server naar Cloud Small Business Services. Uw vertrouwde Small Business Server in de cloud Van Small Business Server naar Cloud Small Business Services Uw vertrouwde Small Business Server in de cloud Oud scenario - Small Business Server 2011 Waarom afscheid nemen? Alweer 6(!) jaar oud Kans op

Nadere informatie