UITGANGSPUNTEN VAN DE VERSLAGGEVING

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "UITGANGSPUNTEN VAN DE VERSLAGGEVING"

Transcriptie

1 Jaarverslag 2012

2 UITGANGSPUNTEN VAN DE VERSLAGGEVING EN ISO 9001 Auteur Directiesecretaris Vastgesteld RvB Goedgekeurd RvT foto voorkant Kees van de Veen Naam verslagleggende rechtspersoon Stichting FPC Dr. S. van Mesdag Bezoekadres Helperlinie 2, 9722 AZ GRONINGEN Postadres Postbus , 9700 RC GRONINGEN Telefoonnummer Faxnummer Nummer Kamer van Koophandel adres Internetpagina In het Jaarverslag 2012 van de Mesdag wordt verslag gedaan van de activiteiten over de periode 1 januari tot en met 31 december Als maatschappelijke organisatie vervult de Mesdag een belangrijke rol in de samenleving. Dat maakt dat we kritisch worden gevolgd door politiek, media en maatschappij. Wettelijk gezien bestaat de verplichting niet langer om een (maatschappelijk) jaarverslag op te stellen en te publiceren. Dat laat onverlet dat wij, juist als maatschappelijke organisatie, middels verslaglegging kiezen voor optimale transparantie en verantwoording. Wij zijn ons er immers van bewust dat adequate verslaglegging over het werk dat wij verrichten, de prestaties die we behalen en de meerwaarde die dat heeft voor de veiligheid in de samenleving en het individuele welzijn van onze patiënten, bijdraagt aan het verhogen van het draagvlak voor het tbs-systeem. Het vervallen van het voorgeschreven model voor het jaarverslag biedt ons de ruimte om meer te focussen op een bondig overzicht van de mate waarin onze doelstellingen uit het Jaarplan 2012 zijn behaald. Uiteraard lichten we dat op onderdelen toe. De Jaarrekening 2012 inclusief accountantsverklaring en de kwantitatieve gegevens zijn aangeleverd via de webenquête DigiMV. Deze vragenlijst is openbaar en te raadplegen via Eind voorjaar 2013 is de publieke versie van de jaarverslaglegging beschikbaar voor de medewerkers, patiënten, samenwerkingspartners en andere belangstellenden. Deze filmpjes treft u op onze website FPC Dr. S. van Mesdag jaarverslag 2012 pagina 2 van 38

3 VOORWOORD DIRECTIE EN RAAD VAN BESTUUR De directie en de Raad van Bestuur bieden u het Jaarverslag 2012 aan. We zijn trots op de behaalde resultaten en het is goed te zien dat de Mesdag prima in staat is door te gaan op de ingeslagen weg. We hebben laten zien ook het afgelopen jaar weer een speler van betekenis te zijn in de forensische zorg. Niet altijd even snel als gehoopt, maar passend bij de ontwikkelingsgerichte benadering en de taaie realiteit van alledag, hebben we wederom stappen gezet in het verfijnen van het primaire proces. Op de inhoud zijn de zorgpaden geharmoniseerd, zodat inbedding in het EPD plaats kan vinden. Op patiëntniveau wordt een helder (behandel)perspectief geschetst. In toenemende mate meten we met onze eigen ROM-IFBE voor iedere multidisciplinaire behandelbespreking het effect van onze zorgverlening. Op landelijk niveau hebben we fors bijgedragen aan de ontwikkeling van de HKT-R; het doorontwikkelde risicotaxatieinstrument. Dat zijn belangrijke mijlpalen voor 2012, die direct bijdragen aan een adequate behandeling van onze patiënten. Afgelopen jaar hebben we, net als in 2011 en zoals we dat ook in 2013 zullen doen, de vruchten geplukt van de basis die we reeds de jaren hiervoor hebben gelegd. Onze structuren van zorgverlening, bedrijfsvoering en hun wederzijdse afhankelijkheid, staan solide en maken dat we efficiënt doelmatig hebben kunnen werken. Inhoudelijk en financieel zijn we gezond. Op moment van schrijven, begin 2013, realiseren we ons dat het forensische landschap de komende jaren geheel gaat veranderen. De Mesdag heeft in 2012 opnieuw laten zien goed over weg te kunnen met patiënten die hoog beveiligde forensische zorg nodig hebben. We hebben onze omvang kunnen behouden, zelfs licht kunnen groeien, waardoor we in staat zijn gebleven gedifferentieerde doelgroepen van de juiste zorg te voorzien en de samenleving de gevraagde veiligheid te bieden. Mede uit ons in 2012 gehouden stakeholdersonderzoek, blijkt de tevredenheid van onze ketensamenwerkingspartners over de wijze waarop de Mesdag opereert. Die waardering beperkt zich niet tot de behandelinhoud in engere zin. Ook op gebied van beleidsvorming, zorginhoudelijk en bedrijfsmatig, worden we gezien en is men content over de kwaliteit van onze betrokkenheid. Dat alles maakt van 2012 een geslaagd jaar. Langs deze weg danken wij de medewerkers van de Mesdag voor hun inzet en behaalde resultaten. We zullen ons blijven inspannen om bij te dragen aan een robuust stelsel in het algemeen en een verfijnd zorgaanbod aan onze patiënten in het bijzonder. Harry Beintema Corstiaan Bruinsma Gerard Koorman Bert van der Hoek directie raad van bestuur FPC Dr. S. van Mesdag jaarverslag 2012 pagina 3 van 38

4 INHOUDSOPGAVE Uitgangspunten van de verslaggeving 2 Voorwoord directie en Raad van Bestuur 3 Hoofdstuk 1. Kerngegevens Kernactiviteiten en nadere typering Productie, personeel en opbrengsten (Keten)samenwerkingsrelaties 8 Hoofdstuk 2. Bestuur, toezicht en bedrijfsvoering Directie en raad van bestuur Raad van Toezicht Bedrijfsvoering en kansen / risico s 13 Hoofdstuk 3. Realisatie doelstellingen A Beknopte toelichting op onderdelen van de A Producten en eindresultaten Balans en resultatenrekening 24 Hoofdstuk 4. Toekomstparagraaf 25 Bijlage 1; prestatie-indicatoren Forensische Psychiatrie 26 Bijlage 2; Wetenschappelijk onderzoek 28 Bijlage 3; Publicaties 37 FPC Dr. S. van Mesdag jaarverslag 2012 pagina 4 van 38

5 1. KERNGEGEVENS 1.1 Kernactiviteiten en nadere typering FPC Dr. S. van Mesdag is een groot forensisch psychiatrisch centrum te Groningen. Overtuigd van nut en noodzaak van TBS, heeft zij de ambitie om vooraanstaand in dit veld te zijn en heeft zij daartoe de kwaliteiten en mogelijkheden. Door haar omvang en brede expertise kan FPC Dr. S. van Mesdag een op het individu georiënteerde en kleinschalig georganiseerde behandeling aanbieden; ook aan zeer moeilijke patiënten. Respect voor de patiënt met ernstige psychiatrische problemen is daarbij uitgangspunt. Centraal staat het streven de patiënt actief verantwoordelijkheid te laten nemen voor zijn daden en de betekenis daarvan voor het slachtoffer en voor zijn behandeling. Door intensieve samenwerking met andere instellingen binnen de zorgketen, het justitiële veld en opleidings- en onderzoeksinstellingen, bevordert de Mesdag de doorstroom en bundelt en ontwikkelt de Mesdag voortdurend kennis en ervaring. Hierdoor blijft de organisatie zich ontwikkelen naar een hoge professionele standaard. Vanuit een solide basis van veiligheid en resultaatgerichtheid vermindert zij het delictrisico aanzienlijk. Daarmee neemt de Mesdag haar maatschappelijke verantwoordelijkheid ten aanzien van zorg en bescherming, rechtshandhaving en veiligheid. Kerngegevens tbs-plaatsen Doel 2012 Realisatie 2012 Realisatie 2011 Bezettingsgraad gemiddeld over verslagjaar 100% 93,4% 98% Instroom, voldoen aan het aantal eerste opnames Doorstroom vervolgvoorziening Uitstroom per vertrekcategorie Aantal ontvluchtingen tbs-gestelden Aantal overige onttrekkingen tbs-gestelden <5 4 7 Waarvan: onttrekking vanaf terrein buiten de externe <4 0 4 beveiligingsring Waarvan: onttrekking tijdens toegestaan verblijf buiten <2 4 3 de kliniek Bijzonder voorval < Aantal gegronde klachten patiënten < Aantal geweldplegingen tussen patiënten <8 1 6 Waarvan: aantal fysieke geweldplegingen <6 1 6 Waarvan: aantal dreigingen met fysiek geweld <3 0 0 Geweldplegingen tegen personeel < Waarvan: aantal fysieke geweldplegingen <6 7 2 Waarvan: aantal dreigingen met fysiek geweld <5 1 5 Aantal recidive tijdens tbs Gemiddelde behandelduur PI-I (behandelduur in maanden) PI-II (verblijfsduur longstay in maanden) PI-II (verblijfsduur overig in maanden) n.t.b FPC Dr. S. van Mesdag jaarverslag 2012 pagina 5 van 38

6 Toelichting op de (bed)bezetting Met de Directie Forensische Zorg (DForZo) is een productieafspraak overeengekomen van 256 bedden in Wegens achterblijvende capaciteitsvraag, bleef de instroom lager dan gewenst. Op basis van de gecorrigeerde verzorgingsdagen is een totaal cumulatief gemiddelde productie voor 2012 gerealiseerd van 239,1 patiënten (93,4%). Deze genoemde productie is exclusief de gemiddelde bezetting op jaarbasis van 4,2 patiënten met forse gedragsproblematiek die geen tbs maatregel hebben. De Mesdag heeft 18 eerste opnames gerealiseerd in Daarnaast zijn 2 patiënten opgenomen na ruiling met een ander FPC, vond er 1 opname uit herselectie plaats, werd er 1 patiënt eenzijdig opgenomen na opheffen van de longstay-status en vonden er 3 eenzijdige opnames uit andere FPC s plaats. In meer of minder kortdurende mate zijn er in 2012 tien patiënten ter crisis uit GGZ-instellingen opgenomen. Het totaal aantal opnames dat de Mesdag daarmee onderhavige verslagjaar verricht heeft, komt daarmee op 35 opnames. Toelichting op het aantal onttrekkingen In formele zin hebben in 2012 vier patiënten zich onttrokken aan de behandeling. Dit betroffen patiënten met de onbegeleide verlofstatus. Eén van hen keerde later dan gepland terug zonder daar tijdig over te communiceren. De overige drie bevonden zich op een andere locatie dan was opgenomen in het verlofplan. Er zijn geen aanwijzingen dat zij alle vier in de korte periode van ongeoorloofde afwezigheid incidenten hebben veroorzaakt. Toelichting op het aantal Meldingen Bijzonder voorval Het Centrum heeft in 2012 acht keer bij DForZo melding gemaakt van een bijzonder voorval anders dan gemelde geweldplegingen en/of onttrekkingen. De redenen varieerden van schenden van de verlofvoorwaarden (cocaïne gebruik) tot pogingen tot suïcide. Toelichting op het aantal geweldplegingen Over 2012 is er ten aanzien van één patiënt een geweldpleging geconstateerd waarbij hij een medepatiënt fysiek aanviel. Er vonden acht geweldplegingen plaats door patiënten tegen een personeelslid. In 7 gevallen geval was er sprake van een fysiek contact, aangaande 1 casus betrof het (verregaande) bedreiging. De Mesdag is één van de drie FPC s in Nederland die Risico Interventie patiënten (RI patiënten) huisvest die extreem beheers- en/of vluchtgevaarlijk zijn. Ruim de helft van de fysieke incidenten vonden plaats op een afdeling voor Very Intensive Care (VIC) waar deze specifieke doelgroep wordt behandeld. Alle slachtoffers zijn opgevangen en de incidenten zijn geëvalueerd. Waar noodzakelijk is het uitvoerende beleid aangepast op de bevindingen van de evaluatie. In alle gevallen is er aangifte gedaan bij de politie. Toelichting op de gemiddelde behandelduur De gemiddelde behandelduur (PI-I) van de patiënten die vanuit intra- of transmurale capaciteit in 2012 zijn uitgestroomd, bedroeg 121 maanden. Deze berekening gaat op voor het cohort 2012 (22 patiënten) die zijn uitgestroomd met een nieuw Proefverlof (PV), Voorwaardelijke Beëindiging (VB) of FPC Dr. S. van Mesdag jaarverslag 2012 pagina 6 van 38

7 Onvoorwaardelijk Ontslag (OO), gerekend vanaf de eerste dag van opname in een behandelkliniek (hetzij de Mesdag, hetzij een ander FPC). De Mesdag benadrukt dat de bovengenoemde behandelduur ook de patiënten betreft die al jarenlang tbs hadden voordat zij vanuit een ander FPC bij de Mesdag zijn geplaatst. Tevens omvat deze berekening ook het transmurale verlof, waarbij de patiënt reeds buiten de kliniek verblijft in een minder intensief beveiligde setting. Dergelijke vorm van verlof is om veiligheids- en controleredenen ( verlengde-arm-constructie ) uiterst gewenst. Een goede indicator zou gecorrigeerd moeten worden op het transmuraal verlof, zodat de focus meer komt te liggen op de mate van intramurale behandelduur als graadmeter voor kwaliteit van zorg. Kerngegeven Aantal/bedrag 2012 Aantal/bedrag 2011 Patiënten Aantal patiënten in zorg op 31 december Capaciteit Aantal beschikbare tbs-bedden op 31 december Productie Gemiddelde bedbezetting geheel verslagjaar Gemiddelde productiepercentage Aantal verzorgingsdagen 239,10 93,4% ,57 98,0% De gemiddelde verblijfsduur van alle patiënten die op peildatum langer dan 6 jaar tbs hadden (PI-II, longstay) bedraagt 118 maanden; de gemiddelde verblijfsduur van patiënten die korter dan 6 jaar in behandeling waren (PI-II, overig) bedraagt 34 maanden. Aantal in verslagjaar geopende DBBC s Aantal in verslagjaar gesloten DBBC s Personeel Het voortschrijdende gemiddelde van de verblijfsduur van alle patiënten is met een lichte daling over 2012 (69 maanden) nagenoeg gelijk aan voorgaande jaren (2011: 70 maanden, 2010: 72 maanden). Aantal personeelsleden in loondienst op 31 december Aantal FTE personeelsleden in loondienst op 31 dec. Bedrijfsopbrengsten Productie, personeel en opbrengsten In de tabel hiernaast zijn enkele belangrijke kerngegevens inzake productie, personeel en opbrengsten weergegeven. Totaal bedrijfsopbrengsten in verslagjaar Waarvan subsidies Waarvan overige bedrijfsopbrengsten , , , , , ,- FPC Dr. S. van Mesdag jaarverslag 2012 pagina 7 van 38

8 1.3 (Keten)samenwerkingsrelaties Onderstaand een indeling van organisaties waarmee FPC Dr. S. van Mesdag een specifieke relatie is aangegaan, bijvoorbeeld in de vorm van een overeenkomst, convenant of andere afspraken. De wetgever, verantwoordelijk tenuitvoerlegger, toezichthouder en financier De doelstellingen en resultaten van de organisatie worden afgestemd op de Directie Forensische Zorg (DForZo) van de Dienst Justitiële Inrichtingen/Ministerie van Veiligheid en Justitie. Deze relatie wordt hoofdzakelijk onderhouden door de directie, Raad van Bestuur en de afdeling Business Control. De zorgketenpartners Al dan niet onder de regie van GGZ Nederland werken alle FPC s samen in het kader van beleidsvorming. De Mesdag is vertegenwoordigd en actief in het Forensisch Netwerk (FN). De directie van de Mesdag leverde in 2012 de vicevoorzitter van het Onderlinge Directeuren Overleg (ODO) en voerde het voorzitterschap en secretariaat van het Landelijk Beraad Hoogst Inhoudelijk Verantwoordelijken (LBHIV). Met diverse instellingen voor forensische zorg is ervaring gedeeld ten aanzien van het werken met signaleringsplannen, risicotaxatie, FSNA en ROM. Sinds 2008 werkt de Mesdag nauw samen met de zorggroep Forint voor forensische en intensieve geestelijke gezondheidszorg van Lentis. Forint bestaat uit de organisatie eenheden Intensieve Zorg Zuidlaren (IZZ, inclusief geïntegreerde FPA en een voorziening voor Forensische Zorg aan Gedetineerden) en de Ambulante Forensische Psychiatrie Noord Nederland Groningen (AFPN). De samenwerking kreeg het afgelopen jaar vorm door o.a. gezamenlijk te werken aan de (door)ontwikkeling van de zorgprogramma s, de instrumenten voor routine outcome monitoring (ROM) en het goed inregelen van allerlei administratieve processen (DBBC AO/IC, IFZO). Door in toenemende mate elkaar te treffen op inhoud, vindt borging van de forensische kwaliteit en uiteindelijke doorgeleiding van patiënten in de interne keten soepeler plaats. Gaandeweg 2012 is het initiatief tot samenwerking met Verslavingszorg Noord Nederland (VNN) geïntensiveerd. De forensische polikliniek en forensische reclasseringsafdeling van VNN, de forensische polikliniek van de Ambulante Forensische Psychiatrie Noord Nederland Groningen (AFPN/ Forint) en de Mesdag realiseren zich dat vergaande samenwerking dé manier is om de forensische ambulante kwaliteit te behouden voor Groningen en omgeving. In de loop van 2013 wordt naar verwachting het convenant ondertekend. Met de daaruit voortvloeiende implementatie-opdrachten, wordt richting gegeven aan het gezamenlijk ontwikkelen en bieden van een ontschot, samenhangend programmatisch ketenaanbod van forensische zorg, wat leidt tot verbeterde doorstroom van patiënten met een strafrechtelijke titel in de keten, onder eenduidige behandelregie. We omvatten daarmee het gehele spectrum, van toeleiding tot nazorg. Daarbij maken we verbeterd gebruik van de expliciet te onderscheiden deskundigheden van betrokken partijen, waardoor we kwaliteitsverbetering realiseren. Als geschakelde organisaties zijn we toekomstbestendig. FPC Dr. S. van Mesdag jaarverslag 2012 pagina 8 van 38

9 In 2012 is het samenwerkingsconvenant met het Veiligheidshuis Groningen ondertekend. Het afgelopen jaar vond plezierige samenwerking plaats met diverse woningbouwcoöperaties en de reclasseringsorganisaties inzake het uitstromen van patiënten in de maatschappij. Patiënten van de Mesdag met een transmurale verlofstatus zijn ondergebracht in voorzieningen van integrale ggz-organisaties zoals Lentis, GGZ Noord Holland Noord, Yulius, Altrecht, GGZ Westelijk Noord Brabant, Exodus Groningen, Exodus Drenthe, ParnassiaBavo Groep, GGZ Friesland en GGNet. Onderhavig verslagjaar heeft de Mesdag in het kader van de orde en veiligheid crisisopvang verleend voor organisaties GGZ Friesland, Trajectum Hoeve Boschoord, GGZ Altrecht en Lentis alsmede voor FPC de Pompekliniek. Samenwerking op het gebied van opleiding en scholing is gerealiseerd met Stenden University (lectoraat Social Work & Arts Therapies), universiteiten van Groningen en Tilburg (gastcollege s), Hanzehogeschool Groningen (leergang HBO forensische psychiatrie) en Hogeschool Windesheim Zwolle (management development). De bedrijfsmatige samenwerkingspartners Het leidinggevende kader van de Mesdag en de aanpalende Lentis-onderdelen werkt samen op enkele ondersteunende domeinen zoals huisvesting, HRM en inkoop. Tezamen met Lentis, GGZ Noord Holland Noord en GGz Centraal vormt de Mesdag het samenwerkingsverband Phebe, gericht op efficiënte en effectieve personeels- en salarisadministratie. Middels de Gebruikersvereniging User (EPD) werkt de Mesdag samen met de overige leden. De onderzoek- en opleidingssamenwerkingspartners Partners in onderzoek van de tweede lijn zijn forensische collega-instellingen, de vakgroepen psychiatrie, psychologie, sociologie en verplegingswetenschappen van de universiteiten van Groningen, Utrecht, Tilburg en Leuven (België), het Rob Giel Onderzoekscentrum te Groningen en Lentis, alsook gespecialiseerde centra zoals het dr. Leo Kannerhuis voor autismebehandeling. Met het Expertisecentrum Forensische Psychiatrie (EFP) is meegewerkt aan de doorontwikkeling van de landelijke forensische zorgprogramma s en de landelijke databank risicotaxatie. 2. BESTUUR, TOEZICHT EN BEDRIJFSVOERING 2.1 Directie en raad van bestuur Gegeven de praktische noodzaak, maar ook de besturingsfilosofie van de Mesdag, wordt het instrument van mandaat benut om de verantwoordelijkheid voor de operationele besluitvorming en de directievoering inclusief het zorgbeleid en risicomanagement van het forensisch psychiatrisch centrum van de stichting bij de directie te kunnen leggen. Daarmee worden belangrijke beheersbevoegdheden door de Raad van Bestuur overgedragen aan de directie, vastgelegd in het directiereglement. FPC Dr. S. van Mesdag jaarverslag 2012 pagina 9 van 38

10 De Raad van Bestuur is eindverantwoordelijk voor en belast met het besturen van de stichting, hetgeen onder meer inhoudt dat hij verantwoordelijk is voor de realisatie van de doelstellingen van de stichting, de strategie, het beleid en de daaruit voortvloeiende resultaatontwikkeling. De voorzitter van de Raad van Bestuur bekleedt de functie van hoofd van de inrichting in de zin van de Beginselenwet Verpleging Terbeschikking gestelden en het Wetboek van Strafvordering. De Raad van Bestuur overlegt periodiek met de directie van de Mesdag over beleidsvoornemens en voortgang op de beoogde doelstellingen. De leden van de Raad van Bestuur vormen tevens de Raad van Bestuur van Lentis, instelling voor geestelijke gezondheidszorg. De bezoldiging van de leden van de Raad van Bestuur is conform de richtlijnen van de Nederlandse Vereniging van Ziekenhuisdirecteuren (NVZD). In aanvulling is de Code Beloning bestuurders in de Zorg (BBZ) van toepassing. Bij de toepassing van deze code dienen de rechtspersonen Mesdag en Lentis allereerst samen worden gezien, waarbij aandacht is voor de complexiteit, impact, grootte van het geheel etc. Vervolgens vindt een verdeling plaats van beloning tussen beide rechtspersonen. Meer informatie m.b.t. de keuzes hiertoe, is opgenomen in de jaarverslaggeving van Lentis. Conform de Wet openbaarmaking uit publieke middelen gefinancierde topinkomens (Wopt) is de bezoldiging van de leden Raad van Bestuur terug te vinden in de Jaarrekening en in de DigiMV. Naam Bestuursfunctie Aandachtsgebieden Nevenfuncties Drs. H.J. van der Hoek Drs. C.L. Bruinsma Voorzitter Lid 2.2 Raad van Toezicht Voorwoord Financiën Personeel ICT Marketing Strategie Patiëntenzorg Verkoop Innovatie - Voorzitter Raad van Bestuur Lentis - Lid Raad van Commissarissen Centramed - Lid Bestuur Stichting TopGGz - Lid Raad van Toezicht Stichting Ambulancezorg Groningen - Lid Raad van Commissarissen Woonborg - Lid Bestuur NVZD - Lid Raad van Bestuur Lentis - Vice-voorzitter Bestuur GGZ Nederland - Vice-voorzitter Stichting Benchmark GGZ - Lid Regionaal Tuchtcollege Groningen - Lid Raad van Toezicht Stichting DBConderhoud Met genoegen stellen de leden van de Raad van Toezicht vast dat de Mesdag zijn zaken op orde heeft. Ook afgelopen jaar is het gelukt om goed te blijven zorgen voor de patiënten en om de organisatie zo in te richten dat dit ook kan. Bovendien blijft de organisatie voortdurend streven naar verbetering. Dit blijkt FPC Dr. S. van Mesdag jaarverslag 2012 pagina 10 van 38

11 onder meer uit positieve uitkomsten van inspectiebezoeken en audits in het kader van de ISO certificatie. Ook bedrijfsmatig is de Mesdag in control wordt op financieel goede wijze afgesloten. De vele in- en externe ontwikkelingen worden nauwgezet gevolgd en hierop wordt passend geanticipeerd. Uiteraard blijven de uitdagingen groot. DForZo moet bezuinigen en dat zal niet zonder gevolgen zijn. Het is daarom een plezierige gedachte dat de financiële basis van de Mesdag het afgelopen jaar verder is verstevigd. Landelijk neemt de behoefte aan tbs plaatsen af. Dat zet de opbrengsten in de toekomst mogelijk onder druk. Wij zullen er daarom op toezien dat de Raad van Bestuur en directie deze capaciteitsontwikkelingen ook in de toekomst nauwgezet blijven volgen en dat zij hierop tijdig en passend inspelen. Hetzelfde geldt voor de financieringssystematiek van de DBBC. In 2013 wordt maximaal 5% van de aan DForZo geleverde zorg afgerekend op grond van gefactureerde DBBC s. Dit leidt tot een onderhanden werk positie aan het eind van het jaar. Wij zien tot onze tevredenheid dat de DBBC financiering in de Mesdag goed is ingeregeld en dat de effecten ervan goed in kaart zijn gebracht en dat deze bovendien nauwlettend worden gevolgd. In het sociaal plan van de verzelfstandiging van het FPC van Mesdag ( ) zijn afspraken gemaakt over het Functioneel Leeftijds Ontslag (FLO). Destijds heeft DForZo onderkend dat aan deze regeling financiële verplichtingen kleven. DForZo heeft daarvoor een bedrag ter compensatie aangeboden aan de Mesdag. Dit zou een voldoende vergoeding zijn voor het te verwachten risico. Bovendien was de inschatting dat de regeling op korte termijn na de verzelfstandiging zou worden beëindigd; tot op heden is dit niet zo. Ook is het financiële risico hoger gebleken dan voorzien. De FLO en het daaruit voortvloeiende risico krijgt daarom veel aandacht. De Mesdag erkent dit risico en treft passende maatregelen. Door deze onvoorziene omstandigheden buiten de eigen invloedssfeer wordt de Mesdag geconfronteerd met een aanzienlijk financieel risico. Tot onze teleurstelling heeft DForZo ons verzoek om compensatie afgewezen. Met belangstelling hebben wij kennis genomen van het advies 'Stoornis en Delict forensische en verplichte geestelijke gezondheidszorg vormen een keten' van de Raad voor de Volksgezondheid en Zorg (RVZ). Dit advies geeft een antwoord op de vraag van het Ministerie van VWS en het Ministerie van Veiligheid en Justitie wat er nodig is voor een succesvolle invoering van de Wet forensische zorg (Wfz) en de Wet verplichte GGZ (WvGGZ). Wij kunnen ons vinden in het uitgangspunt van de RVZ om de patiënt als vertrekpunt te nemen en toe te werken naar één stelsel waarin de gehele zorgketen is geoptimaliseerd zonder financieringsschotten die deze optimale zorgketen in de weg kunnen staan. Geert Sanders Voorzitter Raad van Toezicht De Mesdag hanteert de Zorgbrede Governance Code (2010) en het beginsel van pas toe of leg uit. Verder zijn de statuten, de verzelfstandigingovereenkomst en het hierop gebaseerde reglement richtsnoer voor het FPC Dr. S. van Mesdag jaarverslag 2012 pagina 11 van 38

12 handelen van de Raad van Toezicht. In het reglement zijn de taken en verantwoordelijkheden van (de leden van) de Raad van Toezicht beschreven. Ook zijn hierin bepalingen opgenomen over de onafhankelijkheid van de toezichthouders. De Raad van Toezicht werkt met een vastgesteld profiel Raad van Toezicht. De Raad kent daardoor een samenstelling met daarin vertegenwoordigd de noodzakelijke kennis en expertise van de uiteenlopende disciplines. Ieder lid Raad van Toezicht voldoet aan het profiel lid Raad van Toezicht en vertegenwoordigt een van de aandachtsgebieden. De leden van de Raad van Toezicht functioneren onafhankelijk en zonder last en ruggespraak. De zittingsduur is 4 jaar met een mogelijke verlenging met nog eens vier jaar. Voor de leden is een rooster van aftreden opgesteld. Binnen het verzelfstandigingsproces in de jaren voor 2008 zijn er echter eisen door de Minister van Veiligheid en Justitie neergelegd die de mate van zijn invloed hebben geregeld in het licht van de uitvoering van een bijzondere publiekrechtelijke taak door een private instelling en de (politieke) verantwoordelijkheid van de Minister. De verschillen met de code welke op basis van de geschiedenis als overheidsinstelling en de bijzondere relatie met de Minister statutair zijn vastgelegd, zijn goed verklaarbaar en uitlegbaar via de principes van pas toe of leg uit van de governance. De verschillen spitsen zich met name toe op de positie van de Raad van Toezicht. Deze is conform de code met uitzondering van de bevoegdheden van de Minister: - De bevoegdheden van de Raad van Toezicht zijn op een aantal punten ingeperkt (vaststellen Reglement Raad van Toezicht en Raad van Bestuur, beloning); Naam - Benoeming van leden Raad van Toezicht (Minister heeft voor één lid bindende voordracht); - Invloed van de Minister op beslissingen van de Raad van Bestuur (naast goedkeuring van Raad van Toezicht is voor bepaalde handelingen ook goedkeuring van de Minister nodig); - Minister kan het Hoofd van de Inrichting een aanwijzing geven en De heer prof. dr. G.J.E.M. Sanders heeft invloed op benoemingsbeleid Raad van Bestuur. Aandachtsgebied/ profiel Voorzitter / Wetenschap Zittingstermijn (2 e ) Rooster van aftreden Nevenfuncties Juli Voorzitter SER Noord- Nederland - Hoogleraar Institutional Advancement aan Nyenrode Business Universiteit - Bestuurslid Zorg Innovatie Forum - Voorzitter Raad van Toezicht Water Laboratorium Noord (WLN) - Bestuurslid Platform Defensie- Bedrijfsleven Noord- Nederland (VNO- NCW) - Voorzitter Raad van Toezicht Lentis Aantal bezochte vergaderingen 4 FPC Dr. S. van Mesdag jaarverslag 2012 pagina 12 van 38

13 De heer H.W. van de Weijer De heer Dr. P.C. Lerk De heer Drs. L.P. Middel Mevrouw A.H. Bronsvoort Vicevoorzitter / Lid Financiën Lid / Gezondheidszorg Lid / Openbaar Bestuur Lid op voordracht Ministerie van Justitie (2 e ) (1 e ) (1 e ) (1 e ) Juli Lid RvT Ambulancezorg Groningen - Bestuurslid STAK Van der Wiel Holding B.V. - Lid RvC Vos Groep B.V. - Lid RvC Noordelijke Grondbezit B.V. - Lid RvC FC Groningen Beheer B.V. - Lid kwaliteitsvisitatie commissie NVZA - Lid opleidingsvisitatie commissie NVZA (SRC) - Bestuurslid Stichting Stedenband Meppel- Most; aandachtsgebied zorg - Lid RvT Lentis - Lid RvT Hanzehogeschool Groningen - Voorzitter Coöperatieve Stichting Sint Jan te Kloosterburen - Voorzitter RvT RBO- Groningen - Lid RvT Lentis Sept herbenoembaar - Voorzitter vertrouwens commissie Hockey vereniging Assen Vastgesteld in 2012: Benoeming van de heer Lerk tot lid van de Raad van Toezicht. Daarmee eindigt het lidmaatschap van de heer Van Leijenhorst. Benoeming van de heer Middel tot lid van de Raad van Toezicht en tevens als lid van de Auditcommissie. Daarmee eindigt het lidmaatschap van de heer Krijne. Rooster van aftreden. Goedgekeurd in 2012: Jaardocument 2011, bestaande uit jaarrekening 2011 en jaarverslag Aankoop van een schakelstation. Begroting 2013 Jaarplan 2013 Onkostenvergoeding i.v.m. BTW-plicht toezichthouders. De Raad van Toezicht besluit dat de normbedragen worden opgehoogd met 21% conform het NVTZ-advies ter compensatie van de BTW-verhoging. 2.3 Bedrijfsvoering en kansen / risico s Risico s maken een onderdeel uit van de bedrijfsvoering van iedere organisatie en incidenten zijn nooit volledig uit te sluiten. De Mesdag streeft er naar de bedrijfsrisico s zo goed mogelijk te beheersen en is zich bewust van de impact van incidenten op haar bedrijfsvoering. Er wordt echter steeds gekeken naar de balans tussen effectieve risicobeheersing en het behouden van ruimte voor flexibiliteit en positieve nieuwe ontwikkelingen, ergo het benutten van kansen. Echter ook ten opzichte van de innovaties en ontwikkelrichtingen is er immer een focus op efficiëntie en effectiviteit. In lijn met deze goed ingebedde zienswijze, streven we continu naar het realiseren FPC Dr. S. van Mesdag jaarverslag 2012 pagina 13 van 38

14 van dezelfde of betere resultaten met minder middelen. De interne Planning & Control-cyclus is het belangrijkste instrument in het beheersen van de bedrijfsvoering. In 2012 is elke vier maanden de voortgang op de doelstellingen besproken en waar nodig bijgestuurd in de managementgesprekscyclus tussen directie en het afdelingsmanagement. de leegstandregeling van DForZo. Gezien de beschikbare huisvestingscapaciteit van de panden van de Mesdag, zijn wij in staat een rol van betekenis te spelen in de invulling van de gedachte om forensische zorg te concentreren, zoals beschreven in het Masterplan DJI Daarmee blijven we rendabel en kunnen we de kwaliteit van de zorg waarborgen. De Mesdag heeft haar proces van registratie, validatie en facturatie van Diagnose Behandel en Beveiligings Combinaties (DBBC s) binnen de kaders van de regeling AO/IC DB(B)C Forensische Zorg op orde. We zijn het eerste FPC dat in 2012 succesvol kon factureren. Evenals voorgaande jaren, is er veelvuldig met DForZo gesproken over o.a. de kaders van de financiering, of het nu de bevoorschottingssystematiek betreft, het gegeven dat de Mesdag als enige FPC blijvend geconfronteerd wordt met een grote kostenpot inzake de regeling Substantieel Bezwarende Functies (SBF, voorheen: Functioneel Leeftijdsontslag - FLO) en daar voorzieningen voor moet plegen, de gemaximeerde bestemmingsreserve onder de Verpleegovereenkomst, of de consequenties van de invoering van de Normatieve Huisvestings Component (NHC) in de forensische zorg. Structureel en positief-kritisch denken we mee in oplossingsrichtingen om de bedrijfsvoerings- en liquiditeitsrisico s te beheersen. Deze beheersmaatregelen hebben er onder andere geresulteerd in een toename van het liquiditeitsratio boven de 100%; namelijk 108,4%. Het solvabiliteitsratio op is 6,5%. 3. REALISATIE DOELSTELLINGEN A3 De Mesdag heeft voor 2012 in haar jaarplan de doelstellingen volgens de A3- systematiek uitgewerkt, met het INK-model als ordeningsprincipe. Met verschillende kleurstelling geven we op de volgende pagina aan in hoeverre de doelstellingen het afgelopen jaar zijn gerealiseerd: Groen: gerealiseerd; Geel: gedeeltelijk gerealiseerd, nog lopende zaken; Rood: weinig tot geen vorderingen en daarmee doelstelling niet behaald. Evenals vorige verslagjaren was er in 2012 sprake van een (landelijke) stagnatie van de capaciteitsbehoefte. Derhalve hebben we geen 100% productie kunnen behalen. In dit kader heeft de Mesdag gebruik gemaakt van FPC Dr. S. van Mesdag jaarverslag 2012 pagina 14 van 38

15 1. LEIDERSCHAP Leidinggevenden hanteren de richtlijnen uit het interne Visiedocument Leidinggeven als kader voor hun functioneren en worden getoetst aan het leiderschapsprofiel vastgesteld eind 2011 Doorontwikkeling management structuur o.b.v. realisatie Helperdiep Sturen op doorontwikkelen organisatorische herstructurering op basis Meerjaren Beleidsplan : - realisatie van de horizontale verantwoordings- en overlegstructuur - vervolgstap positionering Zorgprogrammaleiders Forintbreed - vervolgstap positionering BC ers - Vervolgstap in positionering 1 ste Geneeskundige, Directeur Behandelzaken meer op afstand operationeel primaire proces Sturing op flexibiliteit in personeelsplanning in een krapper wordende arbeidsmarkt op basis van strategisch HRMbeleid (focus op BIGgeregistreerde behandelaren) en formatie is gerelateerd aan productie Leidinggevenden sturen op ongeschreven fatsoensnormen in de interne communicatie 3. MANAGEMENT VAN MEDEWERKERS Realisatie 90% gesprekscyclus Sturen op verzuimbeperking ( 90% verzuimgesprekken, verzuim 4%, frequentie 1,2) Invulling geven aan de (doorontwikkeling van de) leiderschapsprofielen Competentiemanagement: verbeterd zicht op mogelijkheden medewerkers door toepassing Reflector 360 en Big Five Personality t.b.v. ontwikkelplannen Organiseren van flexibiliteit (vermogen om op andere werkplekken te werken) en mobiliteit (in- en externe job-rotation) en daarmee anticiperen op veranderende vraagstelling doelgroepen Interne veiligheidsbeleid ingebed in processen rondom inwerken nieuwe medewerkers en borging in gesprekscyclus Verdere uitrol Phebe: Self Service + keuze voor 3 de module Beleid t.b.v. indammen SBF-uitstroom (FLO) geïmplementeerd 2. STRATEGIE & BELEID Uitvoeren Meerjaren Beleidsplan : - Vormgeven ketensamenwerking verankerd in geactualiseerde zorgprogramma s Blijvende inspanning om 10%-regeling bestemmingsreserve te elimineren Opstellen mjbp ; bezinning op zowel interne als externe (strategische) positionering op basis van de ontwikkelingen in het forensische veld incl. kaders WFZ en WVGGz en te formuleren beleidslijnen o.b.v. vrijvallen van de tenders / capaciteit Op beleidsniveau gemeenschappelijk met collega FPC s het communicatiebeleid uitdragen, rekening houdend met eigen identiteit Doorontwikkeling strategisch HRM-beleid, gericht op mobiliteit, flexibiliteit en het verhogen van het kennisniveau Doorontwikkeling interne veiligheidsbeleid met aandacht voor de externe kaders 4. MANAGEMENT VAN MIDDELEN Verdere implementatie USER: - Registratie declarabele tijd 80% - autorisatie en 100% facturatie DBBC s - EPD operationeel Groei Eigen Vermogen 1% van de opbrengsten Realiseren voorspelbare, gezonde liquiditeitspositie Uitvoering Huisvestingsplan incl. verbouw separeerunits en kookvoorzieningen/unitposten Afronding optimalisatie brandveiligheid Vervolgstap optimalisatie perimeterbeveiliging Continue monitoring SBF-ontwikkeling en dotatie voorzieningen Investering plegen o.b.v. uitrol Informatiebeleid 5. MANAGEMENT VAN PROCESSEN 85% verweerschriften in beklag- en beroepszaken zijn afgewerkt binnen de geldende doorlooptijd Implementatie van het algemeen deel van de zorgprogramma s zoals beschreven eind 2011 Doorontwikkeling van het specifieke gedeelte (zorgpaden) per programma incl. SGLVG+ Optimaliseren van de doorlooptijden verlofaanvragen waar vanuit risicomanagement dit mogelijk is Operationalisatie work flow primaire proces: - De zorgprogrammering is bedrijfskundig (middelen en logistiek) vertaald - Behandelcyclus conform zorgpaden - Basis van het primaire proces in ingebed in het faciliterende EPD - Bij 90% van de MDB s vindt effectmeting van de behandeling plaats (ROM) middels IFBE (Patiënt Volg Systeem) Systematische controle op contrabande met specifieke rol DGB binnen kaders van Veilig Behandelen Implementatie geplande maatregelen meerjaren Informatiebeleidsplan incl. informatiebeveiliging Implementatie energie-efficiencyplan Verfijning DBBC-systematiek d.m.v. procesoptimalisatie Toename sturingsmogelijkheden leidinggevenden door ontsluiting financiële en personeelsgegevens en het verfijnen van de managemenrapportages inclusief rapportage over prestatie-indicatoren FZ Borgen AO/IC overige opbrengsten (niet- DBBC) Behouden ISO-certificaat Op geleide landelijke ontwikkelingen, recidivegegevens JustID betrekken bij risicomanagement binnen de behandelcyclus Onderzoeken of en in hoeverre ICTtoepassingen (o.a. ehealth) kunnen worden (door)ontwikkeld ten gunste van het behandelproces 8. WAARDERING MEDEWERKERS N.a.v. WerkVermogensMonitor 2010: iedere medewerker heeft zicht op ontwikkelingen in top 10 van te stimuleren en te elimineren processen Aantal gegronde klachten medewerkers 1 Verhoogde zelfstandigheid personele zaken door toepassing Raet Self Service / Phebe Medewerkers geven in gespekscyclus 2012 aan dat zij begin 2013 in relatie tot begin 2012 overwegend gelijk of meer: - betrokken zijn bij taak (functie), team en organisatie - productief en doelmatig zijn - professioneel / zakelijk zijn - positieve ervaring hebben in de omgang met hun leidinggevende / collega s 6. WAARDERING PATIËNTEN 85% van de patiënten geeft eind 2012 aan inzicht te hebben in de logistieke planning van zijn behandeling Uitbreiding patiëntenwerkplekken Dagbesteding i.s.m. Civiel en Gebouwen & Techniek Separeerblok bouwtechnisch aangepast aan huidige normen en wensen 7. WAARDERING (KETEN)SAMENWERKINGSPARTNERS Productbeschrijving crisisfunctie GGZ-EVBG gereed Uitvoeren Stakeholdersonderzoek versterking van de positie binnen de gebruikersvereniging en het netwerk rondom USER 9. WAARDERING MAATSCHAPPIJ Pi s voor kwaliteit van de forensische zorg via portal Zichtbare Zorg Jaarverantwoording 2011 via DigiMV Duurzaam ondernemen: - Afname energiekosten t.o.v conform Energie Efficiency Plan - Afname papierverbruik t.o.v FPC Dr. S. van Mesdag jaarverslag 2012 pagina 15 van 38

16 3.2 Beknopte toelichting op onderdelen uit de A3 Leiderschap We hebben ons ten doel gesteld onze verwachtingen ten aanzien van leidinggeven te expliciteren in een visienota. Gaandeweg 2012 is er voor gekozen om bottum-up deze nota te realiseren, waarbij middels zogenaamde kantine bijeenkomsten met medewerkers is gediscussieerd over o.a. vakmanschap, professionele autonomie, het nemen van verantwoordelijkheid, project- en procesmatig werken en de kerncompetenties resultaatgerichtheid, aanpassingvermogen en omgevingsbewustzijn. Deze sessies zijn door een externe gastheer geleid, soms met medewerking van prominente deskundigen zoals Jacqueline Jansen en Matthieu Weggeman (2013). Het animo voor deelname onder alle personeelsleden was erg hoog. De sessies lopen door tot in 2013, waarna de ingrediënten voor de visienota zullen worden gedocumenteerd. De Zorgprogrammaleiders hebben in 2012 een vervolgstap gemaakt in het verwerven van een leidende positie binnen het samenwerkingsverband Forint. Daarmee namen zij verantwoording voor de toepassing van de zorgprogramma s in de interne keten en daarmee over de grenzen van de rechtspersonen. Op deze wijze is afstemming gerealiseerd tussen de programma s van de Mesdag met de programma s van Lentis/AFPN en IZZ. Door de vraaggerichte zorg zodanig op elkaar af te stemmen, ontstaat continuïteit van zorgverlening. Middels een efficiënte behandelondersteuning, logistiek en het aanbieden in samenhang van specifieke modules, levert dit verbeterde zorg op voor de patiënt, zowel uitgedrukt in de verkorting van de totale doorlooptijd als in het kwalitatieve effect van de behandeling. Het terugdringen van recidive dan wel het beperken van overlastgevend gedrag is hierbij het doel. Qua hiërarchisch management is het besluit genomen het 3 de echelons afdelingsmanagement steviger en meer kwalitatief te positioneren. Dat legitimeerde een afname in de omvang van het aantal Algemeen Managers. Begin 2013 is deze transitie afgerond, waarbij een evenwichtige verdeling van formatie en clustering van units aan de orde is. Deze beweging geeft verdere sturingsruimte aan de 4 de echelons leidinggevenden (Behandel Coördinatoren en Unit Coördinatoren). Strategie en beleid Op basis van de doelstellingen uit het Meerjaren Beleidsplan , is zoals eerder beschreven op zowel beleidsmatig als op operationeel niveau de ketensamenwerking programmatisch verder vormgegeven. Een hernieuwd meerjarenkader is bewust niet opgesteld, omdat eerst de richting van het Masterplan DJI en de meerjarenafspraken tussen DForZo en GGZ Nederland zijn afgewacht. Gaandeweg 2013 zal dit verder opgepakt gaan worden. FPC Dr. S. van Mesdag jaarverslag 2012 pagina 16 van 38

17 In 2012 is verder handen en voeten gegeven aan de mobiliteit en dus ook flexibiliteit van medewerkers. De aangekondigde bezuinigingen noopten ons om in de aanloop naar de begroting 2013 tijdelijke arbeidscontracten niet zondermeer te verlengen. Met de bestaande formatie zijn de werkzaamheden opgevangen, al dan niet nadat eerst enkele processen geoptimaliseerd werden zodat dergelijke taken ook door minder medewerkers vervult konden worden. In de overgang van 2012 naar 2013 hebben we verdere stappen gezet in het concentreren van patiënten en medewerkers, waardoor schaalvoordeel ontstaat. Verdere (organisatorische) verfijning tussen sociotherapie en Dagbesteding zal in 2013 gecontinueerd worden. In 2012 is een aanzet gegeven om ons interne veiligheidsbeleid verder te operationaliseren, waarbij rekening wordt gehouden met de externe kaders zonder onze identiteit als behandelinstelling teniet te doen. Zo wordt er meer gestructureerd gecontroleerd op contrabande, is het beleid Gedwongen Herstellen (dwang en drang) geïmplementeerd en is een start gemaakt met het project om te komen tot een hernieuwde ethische gedragscode. Management van Medewerkers Binnen het Human Resource Management staat de inzetbaarheid van medewerkers centraal: de mate waarin een medewerker professioneel zelfstandig in staat is zijn of haar functie uit te oefenen. De verbeterplannen uit de WerkVermogensMonitor (WVM) zijn in 2012 dan ook doorgezet. Zo is door een werkgroep handen en voeten gegeven aan actiepunten die voortkomen uit de opgestelde top-10 lijsten met betrekking tot zowel de meest stimulerende als meest demotiverende zaken. Het doel is te komen tot preventie van allerhande uitval dan wel potentiële mismatch tussen medewerker en functie. In 2013 zal een herhalingsmeting WVM worden uitgevoerd. Daarnaast is het van belang dat de functies tijdig ingevuld zijn met dergelijk vakbekwame medewerkers. Om de mate van inzetbaarheid te vergroten, is het afgelopen jaar gewerkt aan het verder flexibiliseren van het personeelsbestand. Er is gestart met gebruikmaking van de tools Reflector 360 (360 -feedback omtrent zichtbaarheid van gedrag) en de Reflector Big Five Personality (zitten de talenten ook in de persoon), waardoor verbeterd zicht is verworven op de vakvolwassenheid en het functioneren van medewerkers. Dat is ons behulpzaam geweest bij het inzetten van medewerkers op andere werkplekken, passend bij hun mogelijkheden, zodat we met minder mensen hetzelfde werk konden blijven doen. Ten aanzien van de behandelstaf is de psychiater-formatie in 2012 versterkt; de behandelstaf is het gehele jaar getalsmatig meer dan voldoende op orde. De opleidingsplaatsen voor GZ-psycholoog, klinisch psycholoog, psychiater en verpleegkundig specialist waren continu benut. In 2012 zijn net als in 2011 alle BIG-registraties van behandelaren gecontroleerd. FPC Dr. S. van Mesdag jaarverslag 2012 pagina 17 van 38

18 Evenals in voorgaande jaren, is de professionaliteit van de medewerkers in 2012 middels scholingsprogramma s, supervisie, intervisie en overige vormen van deskundigheidsbevordering op peil gehouden. Dit valt binnen de visie dat de Mesdag een organisatie is die zich continue ontwikkelt. Een collectief programma ten behoeve van gezamenlijke ontwikkeling en een individueel programma ten behoeve individuele ontwikkeling is in het Opleidingsplan. Het Opleidingsplan 2012 is grotendeels uitgevoerd. Mede middels direct en frequent contact in de driehoek tussen medewerker, leidinggevende en bedrijfsarts, is de organisatie goed in staat geweest te sturen op verzuim: preventie, ziekteverzuimbegeleiding, frequent verzuim, inzetbaarheid (reïntegratie/mobiliteit) en de kosten van verzuim. Deze geprotocolleerde aandacht wordt actief onderhouden (o.a. verzuimtrainingen management, evaluaties in Sociaal Medisch Team) en heeft in 2012 geleid tot een stabilisatie van het verzuimcijfer: 4,1%. De doelstelling (norm = 4%) is nagenoeg behaald. De gerealiseerde verzuimfrequentie van gemiddeld 1,3 is ook nagenoeg conform de beoogde doelstelling (1,2). Management van middelen De Mesdag is zich bewust van haar maatschappelijke verantwoordelijkheid om op een juiste wijze met haar middelen om te gaan. Evenals voorgaande jaar maken de externe (financiële) ontwikkelingen dat we in 2012 scherp zijn blijven kijken naar waar we meer kunnen doen met hetzelfde dan wel hetzelfde kunnen blijven doen met minder, zonder de inhoudelijke kwaliteitsen veiligheidsdoelstellingen uit het oog te verliezen. We zijn kapitaalkrachtiger geworden door het eigen vermogen verder op te bouwen met meer dan de beoogde doelstelling van 1% van het totale budget. De overgang van een subsidierelatie naar een in- en verkooprelatie vereist een actieve blik op de wijze waarop we op een gezonde manier onze inspanningen en verrichtingen betaald krijgen. In 2012 zijn we veelvuldig en succesvol met DForZo in gesprek geweest om de effecten van de cumulatie aan maatregelen in de financiering van de forensische zorg zo goed mogelijk in te dammen. Hoewel de voorfinanciering in 2012 is teruggebracht naar 50% van de begrote jaarfinanciering, is de liquiditeit op geen enkele moment in gevaar geweest. Als eerste forensisch instituut in Nederland is de Mesdag er in geslaagd geheel volgens planning de facturatie van DBBC s te realiseren om de tweede helft van de financiering tijdig veilig te stellen. Uitvoering van het Huisvestingsplan is in 2012 doorgezet. De perimeterbeveiliging is gerenoveerd. Kosten van begeleiding voor aanpassing van deuren en puien in de verkeergang zijn geschat op ,-. Gemaakte kosten voor brandveiligheid, t/m 31 december 2012, zijn als volgt samen te vatten: Bouwportier 6.962,00 510,00 Inhuur beveiliging 7.886, ,00 Totaal , ,00 Wegens vertraging bij de RGD schuift aanpassing van de hoofddraagconstructie door naar Als dat project is afgerond, voldoen we volledig aan de brandveiligheidseisen van DJI. FPC Dr. S. van Mesdag jaarverslag 2012 pagina 18 van 38

19 We zijn gestart met de verbouw van enkele units, waarbij per twee units één gemeenschappelijk kantoor wordt gecentraliseerd. We beogen hiermee het overzicht en daarmee de veiligheid te verhogen evenals efficiënt om te gaan met personele middelen. Tevens biedt het de gelegenheid om de kookvoorzieningen voor patiënten te moderniseren. De separeervoorzieningen zijn aangepast aan de eisen van deze tijd. Management van processen De Mesdag geeft vorm aan de implementatie van evidence based medicine en best practice door de beschrijving van de verschillende onderdelen van ons totaalaanbod aan zorg in ons Entreeprogramma en de zorgprogramma s: - Patiënten met persoonlijkheidsstoornissen - Patiënten met psychotische kwetsbaarheid - Patiënten met Autisme Spectrum Stoornissen - Patiënten met seksueel grensoverschrijdend gedrag Eerder is reeds beschreven dat in 2012 afstemming met de overige Forint onderdelen is gegroeid. Voor de Mesdag zijn de algemene beschrijvende delen van de zorgprogramma s in concept bijgesteld en zullen worden vastgesteld begin Onderliggend is het afgelopen jaar per programma het meer specifieke deel geactualiseerd en waar nodig aangevuld. Dit betekent dat de zorgpaden zijn geherdefinieerd: een standaardcombinatie en (waar mogelijk) volgorde van behandelmodules voor op inhoud gedifferentieerde patiëntengroepen binnen een zorgprogramma, waardoor het behandelverloop van een patiënt op meso-niveau voor een langere periode inzichtelijk is. De modules zijn genormeerd. Deze lijn trekken we door naar 2013, wanneer we de modules ook op middelen gaan zetten en gaan koppelen aan een planninghorizon zodat een er een sturingsmechanisme ontstaat waardoor het aanbod planmatig kan worden afgestemd op de zorgvraag, de kosten kunnen worden beheerst en de (externe) verantwoording / interne controle efficiënt en betrouwbaar kan worden uitgevoerd. In 2012 zijn we doorgegaan op de ingeslagen weg van Routine Outcome Monitoring (ROM) door primair op individueel behandelniveau de voortgang op diverse items te meten. De uitkomsten zijn de basis voor aanpassingen van de behandelinspanningen. Middels het door de Mesdag ontwikkelde en gevalideerde Instrument voor Forensische Behandel Evaluatie (IFBE) worden de vaardigheden en dynamische factoren van de betreffende patiënten op overzichtelijke en gestructureerde wijze in kaart gebracht. Multidisciplinair ingevulde vragenlijsten worden daarbij door de stafafdeling Onderzoek verwerkt tot een kort overzicht van het niveau van vaardigheden en FPC Dr. S. van Mesdag jaarverslag 2012 pagina 19 van 38

20 dynamische risicofactoren van de patiënt (het onderscheidende forensische niveau dat de IFBE in zich draagt), de veranderingen hierin en de overeenstemming tussen de beoordelaars. Op deze wijze is duidelijk zichtbaar welke vaardigheden hij al wel gebruikt en welke hij nog niet bezit (en misschien nog training in nodig heeft). Ten behoeve van de 458 Multi Disciplinaire Behandelbesprekingen (MDB s) in 2012, zijn er voor 452 MDB s ten minste 1 lijst geretourneerd leidend tot 353 volledige rapporten (77% ROM score). Doordat het IFBE veranderingen op wetenschappelijk wijze kan aantonen en gebruik maakt van items die voor de forensische psychiatrische behandeling relevant zijn, is dit een goed instrument om de forensische behandeling te evalueren. Dit wordt ondersteund door het advies van de Expertgroep ROM FZ van GGZ Nederland, die de IFBE aanbeveelt als één van de vier klinische ROM-instrumenten die landelijk bruikbaar zijn. De IFBE is in 2012 ook geïmplementeerd binnen Lentis / Forint. Na een stroeve aanloop, is eind 2012 door een aanvullend opgerichte werkgroep gewerkt aan de operationalisatie van het primaire proces zodat dit ingebed kan worden in het EPD. De live-gang is nu voorzien voor medio 2013, met de uiteindelijke conversie van het huidige digitale dossier naar het EPD in User. De afgelopen jaren is enige spanning ervaren tussen de processen van de Mesdag en het HKZ-normenkader. De HKZ-normen zijn primair toegeschreven naar de behandelfunctie, terwijl juist het Ministerie van Veiligheid en Justitie en de samenleving van ons vragen de beveiligingprocessen goed te borgen. Daarnaast heeft de Mesdag zich ontwikkeld naar een meer bedrijfsmatige organisatie waar ondernemerschap een belangrijkere plaats inneemt. Ondernemerschap vraagt om resultaatsturing met ruimte om processen en systemen zelf in te richten, in plaats van voorgeschreven regels te moeten volgen. In 2010 is daarom de overstap gemaakt naar ISO-certificering; de ISOnorm biedt deze ruimte. In januari 2012 vond de controle audit plaats. Er zijn geen deviaties of non-conformiteiten vastgesteld. Wel waren er enkele aanbevelingen zoals het verbeterd aandacht hebben voor het documentbeheer binnen de ondersteunende diensten. Het ISO-certificaat toont aan dat het kwaliteitsmanagement-systeem (KMS) van de Mesdag aan de gestelde eisen voldoet. De auditoren waren positief over onze organisatie en vonden dat we onze processen voldoende op orde hadden. Ze noemden als extra positieve punten de precisie van het Centraal PlanningsBureau en de manier waarop hier heel veel processen met elkaar verbonden worden, het hoge kennisniveau, de grote betrokkenheid en het enthousiasme van alle medewerkers, de uitwisseling van kennis met andere instellingen binnen het forensische veld en met de GGZ en de interne scholingsmogelijkheden, met specifiek de herhalingscursus medicatiedeling. Eind 2011 is het meerjaren Informatiebeleidsplan vastgesteld. De geprioriteerde doelstellingen voor 2012 zijn van actie voorzien. Beoogd is om medio 2012 over te stappen op een efficiënter en doelmatiger pakket voor kantoorautomatisering. Op basis van een extern advies is de feitelijke transitie tijdelijk stopgezet, zodat gewerkt kan worden aan borging van aanvullende (informatie)veiligheidsvereisten. FPC Dr. S. van Mesdag jaarverslag 2012 pagina 20 van 38

UITGANGSPUNTEN VAN DE VERSLAGGEVING

UITGANGSPUNTEN VAN DE VERSLAGGEVING UITGANGSPUNTEN VAN DE VERSLAGGEVING Auteur EN ISO 9001 directiesecretaris Vastgesteld RvB 22-04-2013 Goedgekeurd RvT 22-04-2013 foto voorkant Naam verslagleggende rechtspersoon Bezoekadres Postadres Kees

Nadere informatie

UITGANGSPUNTEN VAN DE VERSLAGGEVING

UITGANGSPUNTEN VAN DE VERSLAGGEVING Jaarverslag 2013 UITGANGSPUNTEN VAN DE VERSLAGGEVING EN ISO 9001 Auteur Directiesecretaris Vastgesteld RvB 12-05-2014 Goedgekeurd RvT 12-05-2014 Naam verslagleggende rechtspersoon Stichting FPC Dr. S.

Nadere informatie

stabiel in een gedraaid perspectief

stabiel in een gedraaid perspectief stabiel in een gedraaid perspectief Jaarverslag 2011 LEESWIJZER Het jaardocument 2011 wordt voorafgegaan door een voorwoord van de directie en de Raad van Bestuur. De Raad van Toezicht heeft een eigen

Nadere informatie

VOORZITTER RAAD VAN TOEZICHT COSIS NOVO & PROMENS CARE

VOORZITTER RAAD VAN TOEZICHT COSIS NOVO & PROMENS CARE PROFIEL @ VOORZITTER RAAD VAN TOEZICHT COSIS NOVO & PROMENS CARE voor meer informatie over de functie: dhr. mr. E.G. Martinus, Bestuurssecretaris, telefoon (088) 878 98 03 of 06 207 441 66 ORGANISATIE

Nadere informatie

Externe brochure : toelichting

Externe brochure : toelichting Externe brochure : toelichting Doel: profilering Veldzicht Doelgroep: stakeholders Veldzicht Optionele uitwerking: boekje centrum voor transculturele psychiatrie VAARDIG EN VEILIG VERDER HELPEN In Veldzicht

Nadere informatie

Functieprofiel: Manager Functiecode: 0202

Functieprofiel: Manager Functiecode: 0202 Functieprofiel: Manager Functiecode: 0202 Doel Zorgdragen voor de vorming van beleid voor de eigen functionele discipline, alsmede zorgdragen voor de organisatorische en personele aansturing van een of

Nadere informatie

Profielschets Raad van Commissarissen

Profielschets Raad van Commissarissen Profielschets Raad van Commissarissen Vastgesteld door de Raad van Commissarissen op 18 maart 2009 en laatstelijk gewijzigd in 2014. 1. Doel profielschets 1.1 Het doel van deze profielschets is om uitgangspunten

Nadere informatie

Kwaliteitszorg met behulp van het INK-model.

Kwaliteitszorg met behulp van het INK-model. Kwaliteitszorg met behulp van het INK-model. 1. Wat is het INK-model? Het INK-model is afgeleid van de European Foundation for Quality Management (EFQM). Het EFQM stelt zich ten doel Europese bedrijven

Nadere informatie

DIRECTIESTATUUT VAN WONINGSTICHTING BARNEVELD TE BARNEVELD

DIRECTIESTATUUT VAN WONINGSTICHTING BARNEVELD TE BARNEVELD DIRECTIESTATUUT VAN WONINGSTICHTING BARNEVELD TE BARNEVELD Het bestuur Artikel 1 Conform artikel 5 lid 1 van de statuten wordt het bestuur van de stichting gevormd door de directeur. De directeur is belast

Nadere informatie

Dit reglement is opgesteld en vastgesteld ingevolge artikel 5.5. van de statuten van Stichting Vocallis.

Dit reglement is opgesteld en vastgesteld ingevolge artikel 5.5. van de statuten van Stichting Vocallis. BESTUURSREGLEMENT Vastgesteld door het bestuur op 6 mei 2015. Hoofdstuk I. Algemeen. Artikel 1. Begrippen en terminologie. Dit reglement is opgesteld en vastgesteld ingevolge artikel 5.5. van de statuten

Nadere informatie

PATIËNTEN STROMEN DOOR TRANSFORE. Tinie Hendriks Sanne Geul Yvonne Bouman

PATIËNTEN STROMEN DOOR TRANSFORE. Tinie Hendriks Sanne Geul Yvonne Bouman PATIËNTEN STROMEN DOOR TRANSFORE Tinie Hendriks Sanne Geul Yvonne Bouman OPBOUW PRESENTATIE 1 Wat is Transfore 2 Forensisch Circuit Oost Nederland (FCON) 3 Patientenstromen Transfore 4 Conclusies TRANSFORE:

Nadere informatie

Governancestructuur WonenBreburg. januari 2012, geactualiseerd augustus 2015

Governancestructuur WonenBreburg. januari 2012, geactualiseerd augustus 2015 Governancestructuur WonenBreburg januari 2012, geactualiseerd augustus 2015 1 Inhoud 1. Inleiding 3 2. Bestuur 3 2.1 Taak en werkwijze 3 2.2 Rechtspositie en bezoldiging bestuur 4 2.3 Tegenstrijdige belangen

Nadere informatie

KWALITEITSONTWIKKELING GGZ

KWALITEITSONTWIKKELING GGZ KWALITEITSONTWIKKELING GGZ Kwalitatief goede zorg tegen aanvaardbare kosten Door Sebastiaan Baan Korte uitleg animatie: https://youtu.be/dl6n5hix2d Y 2 NETWERK KWALITEITSONTWIKKELING GGZ Landelijk Platform

Nadere informatie

Nieuwsbrief forensische zorg

Nieuwsbrief forensische zorg Nieuwsbrief forensische zorg Nummer 3, 26 september 2014 Inhoud Algemeen Overleg TBS d.d. 10 september 2014 Publicatie gids PI forensische psychiatrie 2015 Overdracht uitvoering plaatsingstaak van NIFP

Nadere informatie

Instruerend Bestuur Quickscan en checklist

Instruerend Bestuur Quickscan en checklist Instruerend Bestuur Quickscan en checklist Stade Advies BV Kwaliteit van samenleven Quickscan Instruerend Bestuur (0 = onbekend; 1 = slecht; 2 = onvoldoende; 3 = voldoende; 4 = goed; 5 = uitstekend) 1.

Nadere informatie

Zorgpaden: een oplossing voor het verbeteren van cliëntendoorstroom in de GGZ

Zorgpaden: een oplossing voor het verbeteren van cliëntendoorstroom in de GGZ Dag van de zorglogistiek Zorgpaden: een oplossing voor het verbeteren van cliëntendoorstroom in de GGZ Maarssen, 13 december 2012 René Voesenek en Harm Quax Inhoud Voorstellen Uitdagingen voor de GGZ Stip

Nadere informatie

4. Bij voorkeur zal de raad van toezicht van Stichting P60 bij de werving van nieuwe toezichthouders buiten het eigen netwerk zoeken.

4. Bij voorkeur zal de raad van toezicht van Stichting P60 bij de werving van nieuwe toezichthouders buiten het eigen netwerk zoeken. REGLEMENT RAAD VAN TOEZICHT Opgesteld door de voorzitter op 25.03.2013 Vastgesteld door de raad van toezicht op: 27.05.2013 te Amstelveen HOOFDSTUK I. ALGEMEEN Artikel 1. Begrippen en terminologie Dit

Nadere informatie

Jaarplan 2012. Vastgesteld, 20 januari 2012, versie 05

Jaarplan 2012. Vastgesteld, 20 januari 2012, versie 05 Jaarplan 2012 Vastgesteld, 20 januari 2012, versie 05 FPC Dr. S. van Mesdag Postbus 30002 9700 RC GRONINGEN Bezoekadres: Helperlinie 2 9722 AZ GRONINGEN T 050 5221 221 F 050 5261 474 E info@fpcvanmesdag.nl

Nadere informatie

Samenvatting Beleidsplan Kwaliteit 2015-2017

Samenvatting Beleidsplan Kwaliteit 2015-2017 Samenvatting Beleidsplan Kwaliteit 2015-2017 Inleiding De Nederlandse Vereniging voor Urologie (NVU) heeft als doel kwaliteitsverbetering te bewerkstelligen bij iedere uroloog ten gunste van iedere patiënt.

Nadere informatie

Prestatie-indicatoren forensische psychiatrie verslagjaar 2013

Prestatie-indicatoren forensische psychiatrie verslagjaar 2013 Prestatie-indicatoren forensische psychiatrie verslagjaar 2013 Versie 1.0 Status: Vastgesteld Pagina 1 van 18 Colofon Afzendgegevens Directie Forensische Zorg Turfmarkt 147 2511 DP Postbus 30132 Den Haag

Nadere informatie

De zorg is onze passie, verbeteren ons vak. Productive Ward

De zorg is onze passie, verbeteren ons vak. Productive Ward Productive Ward Verbeter de kwaliteit, veiligheid en doelmatigheid van uw zorg door reductie van verspilling Brochure Productive Ward CBO 2012 CBO, Postbus 20064, 3502 LB UTRECHT Alle rechten voorbehouden.

Nadere informatie

Beleidsplan Suïcidepreventie

Beleidsplan Suïcidepreventie Beleidsplan Suïcidepreventie 2015-2017 Auteur: R. Heukels Functie: Voorzitter beleidscommissie Suïcidepreventie Datum: 1 November 2016 GGZ Drenthe Beleid Status: Vastgesteld Vastgesteld door: Directie

Nadere informatie

Jaarplan 2011 ketenproject. Samenwerking VG en GGZ in Groningen en Friesland

Jaarplan 2011 ketenproject. Samenwerking VG en GGZ in Groningen en Friesland Jaarplan 2011 ketenproject Samenwerking VG en GGZ in Groningen en Friesland A. Doelgroep en thema van de ketensamenwerking De Swaai, centrum voor verstandelijke beperking en psychiatrie, een samenwerkingsverband

Nadere informatie

Op weg naar beter. Een continu veranderproces. Machiel Polak psychiater/ Raad van Bestuur de Kijvelanden en FPC 2 Landen

Op weg naar beter. Een continu veranderproces. Machiel Polak psychiater/ Raad van Bestuur de Kijvelanden en FPC 2 Landen Op weg naar beter Een continu veranderproces Machiel Polak psychiater/ Raad van Bestuur de Kijvelanden en FPC 2 Landen 7 juni 2012 EFP jubileumcongres The future of forensic care: solutions worth sharing

Nadere informatie

Prestatie-indicatoren forensische psychiatrie. Eindrapportage

Prestatie-indicatoren forensische psychiatrie. Eindrapportage Prestatie-indicatoren forensische psychiatrie Eindrapportage verslagjaar 2012 1 Inhoud Inleiding... 3 Doelstelling... 3 Eindrapportage... 3 Leeswijzer... 4 Informatie indicator... 4 Grafiek met uitkomsten...

Nadere informatie

Zelfevaluatie Raad van Toezicht RvT

Zelfevaluatie Raad van Toezicht RvT werkveld datum Instemming/advies GMR Vaststelling RvT Vastgesteld CvB Organisatie 28-11-2012 n.v.t. 28-11-2012 n.v.t. Zelfevaluatie Raad van Toezicht RvT Inhoudsopgave 1. Procedure zelfevaluatie Raad van

Nadere informatie

VOORWOORD. Vanaf deze plek spreken wij onze waardering uit naar alle medewerkers en samenwerkingspartners die daar aan hebben bijgedragen!

VOORWOORD. Vanaf deze plek spreken wij onze waardering uit naar alle medewerkers en samenwerkingspartners die daar aan hebben bijgedragen! Jaarverslag 2014 VOORWOORD Het afgelopen jaar hebben de medewerkers van FPC Dr. S. van Mesdag in samenwerking met ketenpartners en niet in de laatste plaats samen met de patiënten zelf, hard gewerkt aan

Nadere informatie

De Raad van Toezicht voert tenminste jaarlijks met de Raad van Bestuur een functionering en beoordelingsgesprek. (in de maand september)

De Raad van Toezicht voert tenminste jaarlijks met de Raad van Bestuur een functionering en beoordelingsgesprek. (in de maand september) TAKEN EN BEVOEGDHEDEN RAAD VAN TOEZICHT ALERIMUS 1. Taak en werkwijze: De Raad van Toezicht heeft tot taak toezicht te houden op het besturen door de Raad van Bestuur en op de algemene gang van zaken in

Nadere informatie

Reglement raad van toezicht Vastgesteld door de raad van toezicht op: 14 juni 2011

Reglement raad van toezicht Vastgesteld door de raad van toezicht op: 14 juni 2011 Reglement raad van toezicht Vastgesteld door de raad van toezicht op: 14 juni 2011 HOOFDSTUK I. ALGEMEEN Artikel 1. Begrippen en terminologie Dit Reglement is opgesteld ingevolge artikel 14 en 15 van de

Nadere informatie

Inspirerend Management. in de zorg. Een modulaire aanpak gericht op de ontwikkeling van nieuw leiderschap

Inspirerend Management. in de zorg. Een modulaire aanpak gericht op de ontwikkeling van nieuw leiderschap Inspirerend Management Development in de zorg Een modulaire aanpak gericht op de ontwikkeling van nieuw leiderschap Behoefte aan effectief leiderschap Vergroting van de invloed van de politiek en zorgverzekeraars

Nadere informatie

Klaar om te wenden. Jaarbericht 2013

Klaar om te wenden. Jaarbericht 2013 Klaar om te wenden Jaarbericht 2013 De zeilterm klaar om te wenden wordt gebruikt om een overstag aan te kondigen, zodat de bemanning voorbereidingen kan treffen. Bij een overstag draait de voorsteven

Nadere informatie

Doelstelling en functie van een regionale regiegroep Basis GGZ in de regio Oss- Uden- Veghel

Doelstelling en functie van een regionale regiegroep Basis GGZ in de regio Oss- Uden- Veghel 1 2 Doelstelling en functie van een regionale regiegroep Basis GGZ in de regio Oss- Uden- Veghel Inleiding Het doel van de invoering van de Basis GGZ is dat passende behandeling op de juiste niveau plaats

Nadere informatie

BESTUURSREGLEMENT. Voor [naam betreffende stichting/vennootschap]

BESTUURSREGLEMENT. Voor [naam betreffende stichting/vennootschap] BESTUURSREGLEMENT Voor [naam betreffende stichting/vennootschap] 1 Inleiding 1.1 Dit bestuursreglement is een reglement in de zin van art. [...] van de statuten van [naam betreffende stichting/vennootschap]

Nadere informatie

GOVERNANCE CODE WONINGCORPORATIES

GOVERNANCE CODE WONINGCORPORATIES GOVERNANCE CODE WONINGCORPORATIES November 2006 1 GOVERNANCE CODE WONINGCORPORATIES PRINCIPES I. Naleving en handhaving van de code Het bestuur 1 en de raad van commissarissen zijn verantwoordelijk voor

Nadere informatie

Beleidsdocument 2012-2016

Beleidsdocument 2012-2016 Beleidsdocument 2012-2016 uw zorg, onze zorg Inhoudsopgave 1. Voorwoord...3 2. Zorggroep de Bevelanden...4 3. Waar staat Zorggroep de Bevelanden voor (Missie, Visie en Doelstellingen)...4 4. Uitwerking:

Nadere informatie

Werkveld Datum Instemming/Advies GMR Vastgesteld R v T

Werkveld Datum Instemming/Advies GMR Vastgesteld R v T Werkveld Datum Instemming/Advies GMR Vastgesteld R v T Organisatie Januari 2012 nvt 18 Januari 2012 Zelfevaluatie Raad van Toezicht Organisatie/Zelfevaluatie Inhoudsopgave 1. PROCEDURE ZELFEVALUATIE RAAD

Nadere informatie

Incidentonderzoek FPC de Kijvelanden. Plan van aanpak incidentonderzoek

Incidentonderzoek FPC de Kijvelanden. Plan van aanpak incidentonderzoek Incidentonderzoek FPC de Kijvelanden Plan van aanpak incidentonderzoek 1 Aanleiding 3 2 Onderzoeksvragen 4 3 Onderzoeksmethode 6 4 Afstemming met andere onderzoeken naar het incident 8 Bijlage I Afkortingen

Nadere informatie

BIJLAGE E: PROCEDURE ZELFEVALUATIE RAAD VAN TOEZICHT

BIJLAGE E: PROCEDURE ZELFEVALUATIE RAAD VAN TOEZICHT BIJLAGE E: PROCEDURE ZELFEVALUATIE RAAD VAN TOEZICHT In de zelfevaluatie Raad van Toezicht worden de volgende onderwerpen besproken, met behulp van een vragenlijst: De mate waarin de Raad van Toezicht

Nadere informatie

Inkoop Forensische Zorg 2013. Informatiebijeenkomst

Inkoop Forensische Zorg 2013. Informatiebijeenkomst Inkoop Forensische Zorg 2013 Informatiebijeenkomst 6 september 2012 Inhoud presentatie 1. Korte schets FZ 2013 2. Offertetraject 3. Rol Nza 4. Belang van IFZO 5. Financiering/bekostiging 6. Gestelde vragen

Nadere informatie

Profielschets Twee leden Raad van Commissarissen Argos Zorggroep

Profielschets Twee leden Raad van Commissarissen Argos Zorggroep Profielschets Twee leden Raad van Commissarissen Argos Zorggroep 1. Over Argos Zorggroep Argos Zorggroep biedt deskundige zorg, behandeling en gezelligheid aan ouderen. Dit doen zij in één van de huizen

Nadere informatie

Jaarverslag MCC Hardenberg 2012

Jaarverslag MCC Hardenberg 2012 Jaarverslag MCC Hardenberg 2012 Voorwoord Geachte relatie, Voor u ligt het jaarverslag van het Medisch Coördinerend Centrum Hardenberg (MCCH) 2012, een jaar waarin meer rust en stabiliteit was binnen het

Nadere informatie

Leeftijdbewust personeelsbeleid Ingrediënten voor een plan van aanpak

Leeftijdbewust personeelsbeleid Ingrediënten voor een plan van aanpak Leeftijdbewust personeelsbeleid Ingrediënten voor een plan van aanpak Inhoud Inleiding 3 Stap 1 De noodzaak vaststellen 4 Stap 2 De business case 5 Stap 3 Probleemverdieping 6 Stap 4 Actieplan 8 Stap 5

Nadere informatie

Profielschets voorzitter Raad van Toezicht

Profielschets voorzitter Raad van Toezicht Profielschets voorzitter Raad van Toezicht Ieder lid van de Raad van Toezicht beschikt over specifieke deskundigheid die noodzakelijk is voor de vervulling van zijn specifieke taak, binnen de Raad van

Nadere informatie

Directoraat-Generaal Preventie, Jeugd en Sancties

Directoraat-Generaal Preventie, Jeugd en Sancties Ministerie van Justitie j1 Directoraat-Generaal Preventie, Jeugd en Sancties Directie Sanctie- en Preventiebeleid Postadres: Postbus 20301, 2500 EH Den Haag Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Nadere informatie

Informatieprotocol. Datum: 27 april 2010 Raad van toezicht Raad van bestuur

Informatieprotocol. Datum: 27 april 2010 Raad van toezicht Raad van bestuur Informatieprotocol Datum: 27 april 2010 Aan: Raad van toezicht Van: Raad van bestuur Kenmerk: II-1.1/10.78.1n 1. Inleiding De RvT en de RvB van de St. Anna Zorggroep achten het van belang dat de RvT tijdig

Nadere informatie

a. Hebben de professionals die rondom een cliënt samenwerken hetzelfde doel voor (eigen werkgebied overstijgend)?

a. Hebben de professionals die rondom een cliënt samenwerken hetzelfde doel voor (eigen werkgebied overstijgend)? Toetsingskader Verantwoorde zorg voor delictplegers met ernstige psychische en/of psychiatrische klachten (Cliëntniveau / Uitvoerend niveau); concept, 23 maart 2010 Aspect 1: Doelconvergentie De mate waarin

Nadere informatie

Profiel. Vanboeijen. Twee leden raad van toezicht

Profiel. Vanboeijen. Twee leden raad van toezicht Profiel Vanboeijen Twee leden raad van toezicht 1 Vanboeijen Twee leden raad van toezicht Organisatie Vanboeijen biedt overwegend in Drenthe zorg en ondersteuning aan ruim 700 kinderen, jongeren, volwassenen

Nadere informatie

Functieprofiel Raad van Toezicht

Functieprofiel Raad van Toezicht Functieprofiel Raad van Toezicht Opgesteld: november 2014 Vastgesteld: 25 november 2014 Functieprofiel Raad van Toezicht SALTO 1 Functieprofiel Raad van Toezicht SALTO Organisatieschets In 2001 zijn de

Nadere informatie

REGLEMENT AUDITCOMMISSIE RAAD VAN COMMISSARISSEN KWH Water B.V.

REGLEMENT AUDITCOMMISSIE RAAD VAN COMMISSARISSEN KWH Water B.V. REGLEMENT AUDITCOMMISSIE RAAD VAN COMMISSARISSEN KWH Water B.V. Vastgesteld door de Raad van Commissarissen op 11 december 2014 INLEIDING Dit reglement is opgesteld ingevolge artikel 12 lid 5 en 12 van

Nadere informatie

Uitvoeringsregels Forensische Zorg DBBC s 2013

Uitvoeringsregels Forensische Zorg DBBC s 2013 Uitvoeringsregels Forensische Zorg DBBC s 2013 Versie 1.0 Datum 19 februari 2013 Status Vastgesteld Colofon Afzendgegevens Directie Forensische Zorg Stafbureau Schedeldoekshaven 101 2511 EM Den Haag Postbus

Nadere informatie

- Gezamenlijke visie - Algemeen of specifiek - Doelstelling vastgelegd - Doel SMART geformuleerd

- Gezamenlijke visie - Algemeen of specifiek - Doelstelling vastgelegd - Doel SMART geformuleerd Toetsingskader Verantwoorde zorg voor delictplegers met ernstige psychische en/of psychiatrische klachten (Netwerkniveau / Managementniveau); concept, 23 maart 2010 Aspect 1: Doelconvergentie De mate waarin

Nadere informatie

Reglement Raad van Toezicht. Stichting Hogeschool Leiden CONCEPT 140331 ALGEMEEN

Reglement Raad van Toezicht. Stichting Hogeschool Leiden CONCEPT 140331 ALGEMEEN Reglement Raad van Toezicht Stichting Hogeschool Leiden ALGEMEEN Artikel 1. Algemene bepalingen 1. Dit reglement is het Huishoudelijk Reglement van de Raad van Toezicht, bedoeld in artikel 15 van de Statuten

Nadere informatie

REGLEMENT AUDITCOMMISSIE TELEGRAAF MEDIA GROEP N.V.

REGLEMENT AUDITCOMMISSIE TELEGRAAF MEDIA GROEP N.V. REGLEMENT AUDITCOMMISSIE TELEGRAAF MEDIA GROEP N.V. Dit Reglement is goedgekeurd door de Raad van Commissarissen van Telegraaf Media Groep N.V. op 17 september 2013. 1. Inleiding De Auditcommissie is een

Nadere informatie

Reglement Auditcommissie Raad van Commissarissen MN

Reglement Auditcommissie Raad van Commissarissen MN Reglement Auditcommissie Raad van Commissarissen MN Dit reglement is op grond van artikel 8.3 het reglement van de Raad van Commissarissen vastgesteld door middel van een besluit van de Raad van Commissarissen

Nadere informatie

Prestatie-indicatoren forensische psychiatrie. Eindrapportage

Prestatie-indicatoren forensische psychiatrie. Eindrapportage Prestatie-indicatoren forensische psychiatrie Eindrapportage Verslagjaar 2013 1 2 Inhoud 1. Inleiding... 4 1.1 Doelstelling... 4 1.2 Eindrapportage... 4 1.3 Aanlevering data verslagjaar 2013... 5 1.4 Welke

Nadere informatie

Beleidskader agenda van onze gewenste ontwikkelingen Samen Onderwijs Maken = Leerzaam

Beleidskader agenda van onze gewenste ontwikkelingen Samen Onderwijs Maken = Leerzaam Beleidskader 2017 agenda van onze gewenste ontwikkelingen Samen Onderwijs Maken = Leerzaam College van Bestuur, vastgesteld 06-12-2016 Inleiding We hebben inmiddels het tweede jaar van ons meerjarenbeleidsplan

Nadere informatie

Profiel leden Stichtingsbestuur, Algemeen

Profiel leden Stichtingsbestuur, Algemeen MEMO Aan: Van: Voorzitter Stichtingsbestuur Legal Affairs Datum: 28 maart 2014 Onderwerp: Profielschetsen SB, Concept 3 Voor de invulling van de toezichthoudende functie van het Stichtingsbestuur van TiU

Nadere informatie

Implementatieplan Indicatoren ambulancezorg

Implementatieplan Indicatoren ambulancezorg Implementatieplan Indicatoren ambulancezorg definitieve versie maart 2015 1 1. Inleiding In oktober 2014 heeft het bestuur van Ambulancezorg Nederland de indicatorenset ambulancezorg vastgesteld. Hiermee

Nadere informatie

E-health modules voor de SGGZ. Alle cliënten online met Karify

E-health modules voor de SGGZ. Alle cliënten online met Karify E-health modules voor de SGGZ Alle cliënten online met Karify Nieuwe eisen aan de zorg De zorg in Nederland verandert in een hoog tempo. Bestuurders, politici en verzekeraars stellen nieuwe eisen op het

Nadere informatie

Unitmanager EAD. Resultaatgebieden: 1. Organisatie 2. Maatschappelijke omgeving 3. Bedrijfsvoering 4. Leiderschap 5. Planning en control

Unitmanager EAD. Resultaatgebieden: 1. Organisatie 2. Maatschappelijke omgeving 3. Bedrijfsvoering 4. Leiderschap 5. Planning en control Unitmanager EAD Organisatiecontext Het Baken wil een werkomgeving bieden die plezierig, inspirerend en lerend is. Wij zien onze medewerkers als mensen met talenten, competenties, passie en ambities, die

Nadere informatie

Datum 10 juni 2015 Onderwerp Antwoorden Kamervragen over tbs ers die langer op de kamer zitten wegens bezuinigingen bij de Pompekliniek

Datum 10 juni 2015 Onderwerp Antwoorden Kamervragen over tbs ers die langer op de kamer zitten wegens bezuinigingen bij de Pompekliniek 1 > Retouradres Postbus 20301 2500 EH Den Haag Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG Turfmarkt 147 2511 DP Den Haag Postbus 20301 2500 EH Den Haag www.rijksoverheid.nl/venj

Nadere informatie

Reglement Raad van Toezicht Thuiszorg Maatschappij

Reglement Raad van Toezicht Thuiszorg Maatschappij Artikel 1 Inleiding 1. Dit reglement is opgesteld ter aanvulling van de statuten van de coöperatieve vereniging ThuisZorg Maatschappij en is gebaseerd op de Governance Code Zorg en Welzijn 2010 2. Dit

Nadere informatie

het bevorderen van de kwaliteit van DVN, door realisering van de doelen van DVN, juiste besteding van middelen en efficiënte bedrijfsvoering;

het bevorderen van de kwaliteit van DVN, door realisering van de doelen van DVN, juiste besteding van middelen en efficiënte bedrijfsvoering; Code Goed Bestuur DVN vastgesteld in de Ledenraad van 6 oktober 2012 Vooraf DVN heeft een aantal kernwaarden vastgelegd rondom de houding, gedragingen en cultuur van de vereniging DVN. Deze zijn uitgewerkt

Nadere informatie

Artikel 7 Opdracht Stichting Onderwijs Primair heeft de opdracht uitgewerkt naar vijf kernwaarden:

Artikel 7 Opdracht Stichting Onderwijs Primair heeft de opdracht uitgewerkt naar vijf kernwaarden: Concretisering Code Goed Bestuur voor Onderwijs Primair Inleiding De leden van de PO-Raad hebben in 2010 de Code Goed Bestuur vastgesteld als leidraad voor goed bestuur in het primair onderwijs. Het bestuur

Nadere informatie

Datum 30 juni 2016 Onderwerp Inzet en verlenging van de maatregel van terbeschikkingstelling met verpleging van overheidswege

Datum 30 juni 2016 Onderwerp Inzet en verlenging van de maatregel van terbeschikkingstelling met verpleging van overheidswege 1 > Retouradres Postbus 20301 2500 EH Den Haag Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG Turfmarkt 147 2511 DP Den Haag Postbus 20301 2500 EH Den Haag www.rijksoverheid.nl/venj

Nadere informatie

Profielschets Lid Raad van Toezicht op bindende voordracht van de Centrale Cliëntenraad bij Stichting tantelouise-vivensis

Profielschets Lid Raad van Toezicht op bindende voordracht van de Centrale Cliëntenraad bij Stichting tantelouise-vivensis Profielschets Lid Raad van Toezicht op bindende voordracht van de Centrale Cliëntenraad bij Stichting tantelouise-vivensis TIRIONS CONSULTANCY BV ANJA TIRIONS MHA 11 JANUARI 2016 DEFINITIEVE VERSIE Algemeen

Nadere informatie

Strategisch document Ambulancezorg Nederland

Strategisch document Ambulancezorg Nederland Strategisch document Ambulancezorg Nederland 1 Inleiding: relevante ontwikkelingen 2 Missie en visie AZN 3 Kernfuncties: profiel en kerntaken AZN 4 Strategische agenda AZN vastgesteld: woensdag 23 mei

Nadere informatie

Profiel Raad van Toezicht. Stichting de Woonmensen/ KWZA

Profiel Raad van Toezicht. Stichting de Woonmensen/ KWZA Profiel Raad van Toezicht Stichting de Woonmensen/ KWZA KP 14 november 2012 1 Inleiding Uitgangspunt voor de bezetting van de Raad van Toezicht is, dat deze bestaat uit generalisten die gezamenlijk een

Nadere informatie

REGLEMENT RAAD VAN TOEZICHT STICHTING THEATER DAKOTA

REGLEMENT RAAD VAN TOEZICHT STICHTING THEATER DAKOTA REGLEMENT RAAD VAN TOEZICHT STICHTING THEATER DAKOTA Cultural Governance in Theater Dakota Vastgesteld door het bestuur van de Stichting Cultuuranker Escamp op: 26 november 2012 HOOFDSTUK I. ALGEMEEN Artikel

Nadere informatie

Stichting MeeleefGezin. Jaarverslag 2012

Stichting MeeleefGezin. Jaarverslag 2012 Jaarverslag Utrecht, 3 juli 2013 Inhoudsopgave Bestuursverslag 3 Jaarrekening Balans per 31 december 6 Staat van baten en lasten 7 Toelichting 8 Overige gegevens 12 2 Bestuursverslag Algemeen De stichting

Nadere informatie

Bestuurlijk akkoord GGZ en gemeenten

Bestuurlijk akkoord GGZ en gemeenten Bestuurlijk akkoord GGZ en gemeenten Veronique Esman Directeur Curatieve Zorg Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport 21 november 2013 Inhoud 1. Akkoorden curatieve zorg 1. Akkoorden curatieve

Nadere informatie

PROFIEL VOOR DE RAAD VAN COMMISSARISSEN EN ZIJN LEDEN

PROFIEL VOOR DE RAAD VAN COMMISSARISSEN EN ZIJN LEDEN PROFIEL VOOR DE RAAD VAN COMMISSARISSEN EN ZIJN LEDEN PROFIEL VAN DE RAAD De RvC van Pré Wonen hecht grote waarde aan het werken conform de principes van good governance, waarbij de Governance code een

Nadere informatie

Reglement voor de Audit Commissie Woonstichting Vooruitgang

Reglement voor de Audit Commissie Woonstichting Vooruitgang Reglement voor de Audit Commissie Woonstichting Vooruitgang Pagina 1 van 5 Artikel 1 Vaststelling en reikwijdte reglement 1) Dit reglement is vastgesteld en goedgekeurd in de vergadering van de Raad van

Nadere informatie

Aanpak: Er op af aanpak vanuit zorgnetwerken. Beschrijving

Aanpak: Er op af aanpak vanuit zorgnetwerken. Beschrijving Aanpak: Er op af aanpak vanuit zorgnetwerken De gemeente heeft de vragenlijst betreffende deze aanpak ingevuld en relevante documentatie toegestuurd. Een beperktere vragenlijst over deze aanpak is ingevuld

Nadere informatie

Samen verder In het sociale domein

Samen verder In het sociale domein Samenvatting Masterplan Samen verder In het sociale domein What if I fall? Oh,but my darling,what if you fly? (gedicht van Erin Hanson) Samen Verder is het programma om de doorontwikkeling van het sociale

Nadere informatie

Aan: Zorgaanbieders DB(B)C Afzender: Projectorganisatie DB(B)C

Aan: Zorgaanbieders DB(B)C Afzender: Projectorganisatie DB(B)C Aan: Zorgaanbieders DB(B)C Afzender: Projectorganisatie DB(B)C Betreft: Wijzigingen Spelregels DB(B)C per 1 nuari 2011 Datum: 17 augustus 2010 1. Inleiding De Spelregels DB(B)C-registratie voor de forensische

Nadere informatie

Jaarplan 2013. 1, Jaarplan 2013/ vastgesteld RvB 18.12.12

Jaarplan 2013. 1, Jaarplan 2013/ vastgesteld RvB 18.12.12 Jaarplan 2013 Het jaarplan is een verdieping van de in de jaarplanbrief door de Raad van Bestuur aangegeven ontwikkelingen en analyses. Met ingang van het beleidsjaar 2012 vindt de uitwerking plaats volgens

Nadere informatie

VOORWOORD INHOUDSOPGAVE

VOORWOORD INHOUDSOPGAVE INHOUDSOPGAVE Voorwoord 2 A3 Jaarplan 3 1. Leiderschap 4 2. Strategie en beleid 4 3. Management van medewerkers 6 4. Management van middelen 7 5. Management van processen 8 6. Waardering door patiënten

Nadere informatie

Functieprofiel. VOORZITTER EN LID RAAD VAN TOEZICHT Fidarda - SKOD

Functieprofiel. VOORZITTER EN LID RAAD VAN TOEZICHT Fidarda - SKOD bezoekadres Stationsstraat 29 a 9401 KW Assen postadres Postbus 479 9400 AL Assen telefoon (0592) 30 84 58 fax (0592) 33 15 35 e-mail info@ypsylon.nl KvK Friesland 56.48.77.54 www.ypsylon.nl Functieprofiel

Nadere informatie

LUSTRUMPROGRAMMA OPLEIDING MONDZORGKUNDE UTRECHT:

LUSTRUMPROGRAMMA OPLEIDING MONDZORGKUNDE UTRECHT: Op weg naar een Kamer Mondzorg Josef Bruers LUSTRUMPROGRAMMA OPLEIDING MONDZORGKUNDE UTRECHT: Quality for the future 4 oktober 2013 Kamer Mondzorg Werktitel voor een initiatief om in Nederland te komen

Nadere informatie

Profielschets lid Raad van Toezicht SMO Traverse Tilburg

Profielschets lid Raad van Toezicht SMO Traverse Tilburg Profielschets lid Raad van Toezicht SMO Traverse Tilburg Oktober 2015 1 Traverse, thuis in opvang en begeleiding, missie Traverse is een Stichting voor maatschappelijke opvang in Midden-Brabant en organiseert

Nadere informatie

PROACTIEF TOEZICHT VOBO

PROACTIEF TOEZICHT VOBO PROACTIEF TOEZICHT VOBO Concept Door: Raad van Toezicht Voortgezet Onderwijs Best Oirschot PROACTIEF TOEZICHT VOBO 2 Inhoudsopgave Inleiding... 3 Toezichtvisie Vobo... 4 Doel van de Raad van Toezicht Vobo...

Nadere informatie

FUNCTIEPROFIEL. VOORZITTER RAAD VAN TOEZICHT EN LID RAAD VAN TOEZICHT (profiel bedrijfsvoering)

FUNCTIEPROFIEL. VOORZITTER RAAD VAN TOEZICHT EN LID RAAD VAN TOEZICHT (profiel bedrijfsvoering) FUNCTIEPROFIEL VOORZITTER RAAD VAN TOEZICHT EN LID RAAD VAN TOEZICHT (profiel bedrijfsvoering) April 2016 DE ORGANISATIE Stichting is een onafhankelijke Nederlandse stichting die zich wereldwijd richt

Nadere informatie

HOOFDSTUK 8 VERSLAG RAAD VAN TOEZICHT

HOOFDSTUK 8 VERSLAG RAAD VAN TOEZICHT HOOFDSTUK 8 VERSLAG RAAD VAN TOEZICHT INLEIDING Sinds 24 oktober 2011 is het Raad van Toezichtmodel bij de Meerwaarde operationeel. De dagelijkse leiding is vanaf die datum in handen van een eenhoofdig

Nadere informatie

Forensisch Psychiatrisch Toezicht; Evaluatie van de testfase van een vernieuwde vorm van toezicht op tbs-gestelden

Forensisch Psychiatrisch Toezicht; Evaluatie van de testfase van een vernieuwde vorm van toezicht op tbs-gestelden Samenvatting Forensisch Psychiatrisch Toezicht; Evaluatie van de testfase van een vernieuwde vorm van toezicht op tbs-gestelden Forensisch Psychiatrisch Toezicht In 2006 deed de commissie Visser, de tijdelijke

Nadere informatie

Reglement van de auditcommissie van Stadgenoot

Reglement van de auditcommissie van Stadgenoot Reglement van de auditcommissie van Stadgenoot Dit reglement is vastgesteld door de Raad van Commissarissen op 27 januari 2015. Artikel 1. Preambule a. Ter verduidelijking van en in aanvulling op statutair

Nadere informatie

Iedereen denkt bij informatieveiligheid dat het alleen over ICT en bedrijfsvoering gaat, maar het is veel meer dan dat. Ook bij provincies.

Iedereen denkt bij informatieveiligheid dat het alleen over ICT en bedrijfsvoering gaat, maar het is veel meer dan dat. Ook bij provincies. Iedereen denkt bij informatieveiligheid dat het alleen over ICT en bedrijfsvoering gaat, maar het is veel meer dan dat. Ook bij provincies. Gea van Craaikamp, algemeen directeur en provinciesecretaris

Nadere informatie

Gezondheidszorgvisie DJI DJI

Gezondheidszorgvisie DJI DJI Gezondheidszorgvisie DJI DJI 2 / G E Z O N D H E I D S Z O R G V I S I E D J I Inleiding In het rapport Van Dinter (1995) [1] en het rapport Zorg achter tralies (augustus 1999) [2], zijn indertijd diverse

Nadere informatie

REGLEMENT RAAD VAN TOEZICHT HOGESCHOOL LEIDEN

REGLEMENT RAAD VAN TOEZICHT HOGESCHOOL LEIDEN REGLEMENT RAAD VAN TOEZICHT HOGESCHOOL LEIDEN ALGEMEEN Artikel 1. Algemene bepalingen 1. Dit reglement is het huishoudelijk reglement van de Raad van Toezicht, bedoeld in artikel 15 van de statuten van

Nadere informatie

Inkoop Forensische Zorg 2015

Inkoop Forensische Zorg 2015 Inkoop Forensische Zorg 2015 11 september 2014 Inhoud 1. Kaders forensische zorg 2. Inkoopbeleid 3. Nieuw initiatief 4. Inkoopproces en planning 5. Indicatiestelling en plaatsing Vragen 2 1. Kaders Forensische

Nadere informatie

Organisatievisie. Cie Bestuur en Middelen, 26 november 2010

Organisatievisie. Cie Bestuur en Middelen, 26 november 2010 Organisatievisie Cie Bestuur en Middelen, 26 november 2010 Doel en inhoud DOEL: bepaling van de richting INHOUD: 1. Aanleiding 2. Consequenties voor de organisatie 3. De organisatie visie I. Arbeidscapaciteit

Nadere informatie

FACT IDRIS. Idris is een onderdeel van de Amarant Groep

FACT IDRIS. Idris is een onderdeel van de Amarant Groep FACT IDRIS Idris is een onderdeel van de Amarant Groep Iedereen is Behandeling en begeleiding voor cliënten met een LVB in combinatie met complexe problematiek Specialistische behandeling Kinderen, jeugdigen

Nadere informatie

HealthRatio Integrated Planning

HealthRatio Integrated Planning HealthRatio Integrated Planning HIP is de alles in één oplossing voor uw besturing: Begroten, plannen, prognosticeren en rapportage Financieel, Productie en Middelen (FTE, OK, Bedden) Geïntegreerde kostprijscalculatie

Nadere informatie

Reglement Raad van Bestuur

Reglement Raad van Bestuur Reglement Raad van Bestuur De Riethorst Stromenland, Raamsdonksveer, januari 2017 Inleiding Het reglement van de Raad van Bestuur is opgesteld op grond van de statuten van de Stichting De Riethorst Stromenland.

Nadere informatie

Ministerie van Veiligheid en Justitie 14 juni 2017

Ministerie van Veiligheid en Justitie 14 juni 2017 Ministerie van Veiligheid en Justitie 14 juni 2017 1 Waar gaan we het over hebben? Aanleiding & Doel Ontwikkelingen Veranderlijnen en agenda Omgevingsadvies, wasdah? Wat gaan we doen? 3 Waarom en -toe?

Nadere informatie

Aanpak: OGGz. Beschrijving

Aanpak: OGGz. Beschrijving Aanpak: OGGz De gemeente heeft de vragenlijst betreffende deze aanpak ingevuld en relevante documentatie toegestuurd. Een beperktere vragenlijst over deze aanpak is ingevuld door: OGGz Z.O. Drenthe GGD

Nadere informatie

Code Goed Bestuur in het Primair Onderwijs (versie 2012)

Code Goed Bestuur in het Primair Onderwijs (versie 2012) Code Goed Bestuur in het Primair Onderwijs (versie 2012) I. Algemene bepalingen Artikel 1 - Begripsbepalingen In deze code wordt verstaan onder: a) Wet: de Wet op het Primair Onderwijs dan wel de Wet op

Nadere informatie

REGLEMENT AUDIT, RISK & COMPLIANCE COMMISSIE PGGM N.V. 26 november 2013

REGLEMENT AUDIT, RISK & COMPLIANCE COMMISSIE PGGM N.V. 26 november 2013 REGLEMENT AUDIT, RISK & COMPLIANCE COMMISSIE PGGM N.V. 26 november 2013 Inhoudsopgave 1. Algemeen... 3 2. Taken en bevoegdheden... 3 3. Samenstelling... 6 4. De voorzitter... 7 5. De secretaris... 7 6.

Nadere informatie

Profiel. Manager Bibliotheken. 20 maart 2015. Opdrachtgever Stichting Bibliotheek Rotterdam

Profiel. Manager Bibliotheken. 20 maart 2015. Opdrachtgever Stichting Bibliotheek Rotterdam Profiel Manager Bibliotheken 20 maart 2015 Opdrachtgever Stichting Bibliotheek Rotterdam Voor meer informatie over de functie Manon Min, adviseur Leeuwendaal Telefoon (070) 414 27 00 Voor sollicitatie

Nadere informatie

Actieplan naar aanleiding van BDO-onderzoek. Raad van Commissarissen GVB Holding N.V. Woensdag 13 juni 2012

Actieplan naar aanleiding van BDO-onderzoek. Raad van Commissarissen GVB Holding N.V. Woensdag 13 juni 2012 Actieplan naar aanleiding van BDO-onderzoek Raad van Commissarissen GVB Holding N.V. Woensdag 13 juni 2012 Inhoudsopgave - Actieplan GVB Raad van Commissarissen GVB Holding N.V. n.a.v. BDO-rapportage 13

Nadere informatie