ICT BELEIDSPLAN voor het BASISONDERWIJS

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "ICT BELEIDSPLAN voor het BASISONDERWIJS"

Transcriptie

1 ICT BELEIDSPLAN voor het BASISONDERWIJS Auteur : Eric Boden Versie : Datum : Goedgekeurd : Datum : pag. : 1/15

2 INHOUD 1. INLEIDING INTRODUCTIE BRONNEN EN VERWIJZINGEN ICT BELEID STRUCTUUR BOVENSCHOOLS ICT BELEIDSPLAN SCHOOL ICT BELEIDSPLAN BEHEERHANDBOEK EVALUATIE INFRASTRUCTUUR ALGEMEEN HARDWARE Werkstations Netwerkapparatuur Fileserver / server Printers en randapparatuur Smartboards SOFTWARE Standaard software Administratieve Software Onderwijs ondersteunende software WEBSITE BEHEER & ONDERSTEUNING ALGEMEEN HARDWARE Werkstations Netwerkapparatuur Fileserver / server Printers en randapparatuur SOFTWARE Standaard software Administratieve Software Onderwijs ondersteunende software WEBSITE BEGROTING EN ADMINISTRATIE BEGROTEN EN AFSCHRIJVEN INKOOPPROCES ORGANISATIE EN VERANTWOORDELIJKHEDEN BESTUUR/PORTEFEUILLE HOUDER ICT Verantwoordelijkheden DIRECTIE Verantwoordelijkheden ICT COÖRDINATOR Formatie en taakuren Verantwoordelijkheden OVERLEGSTRUCTUREN Directeuren Overleg WOOICT SCHOLING EN OPLEIDING DE ROL VAN VRIJWILLIGERS Datum : ICT beleidsplan basisschool v1.0.doc pag. : 2/15

3 1. INLEIDING 1.1 INTRODUCTIE In de afgelopen jaren zijn diverse plannen opgesteld en uitgerold met als doel het geven van richting aan het ICT beleid in en boven de scholen in het Openbaar Basisonderwijs <basisschool54>. Veel van deze plannen zijn in meer of mindere mate geïmplementeerd in de betreffende scholen. Dit heeft mede en vooral dankzij inzet van lokale betrokkenen (ICT Coördinatoren, Directeuren, leerkrachten en ouders en vrijwilligers) geleid tot een flinke sprong voorwaarts in de staat van de ICT op deze scholen. Inmiddels zijn de basisvoorzieningen op alle scholen op een zeer acceptabel niveau gebracht. De kwaliteit en kwantiteit van de voorzieningen is verbeterd door gerichte investeringen (computers, software) met uitbesteding van basisdiensten (backup, 2 e lijn support, etc.) aan professionele bedrijven waar dit gepast en betaalbaar was. Een sterke impuls in de verbeteringen is gekomen dankzij het delen van informatie tussen de scholen met een voorsprong en de scholen met een achterstand. De ICT coördinatoren hebben daarin een eerste pad gevonden op een vakgebied dat niet hun kerncompetentie was. Op sommige van de scholen wordt gewerkt aan verdere verbetering van de voorzieningen, het gebruik ervan en de inzet in het dagelijks onderwijs vanuit van een zeer hoogwaardig lokaal beleidsplan. Dit Bovenschools ICT beleidsplan is een vervolg op deze positieve ontwikkelingen. Het beschrijft alle relevante onderdelen van ICT beleid en uitvoering in het onderwijs en geeft op hoofdlijnen de eisen die het bestuur <BESTUUR ASEDLSE> stelt aan de staat van elk van deze onderdelen. Deze eisen samen vormen kortweg de meetlat waarlangs het bestuur de ICT op de scholen wil leggen op 31 december Dit Bovenschools ICT beleidsplan moet, na goedkeuring door het bestuur, op korte termijn worden opgevolgd door een School ICT Beleidsplan dat concreet is en waarvan de uitvoering gaat aansluiten op de gestelde eisen in dit plan. Het uitgangspunt is daarbij autonomie van de scholen (vrijheid van keuze) maar bevordering van gezamenlijke aanpak. Er wordt bijvoorbeeld geen gezamenlijke inkoop afgedwongen, maar wel wordt de directeuren gewezen op de enorme winst die te behalen is in het delen van kennis tussen de scholen in het algemeen en tussen de ICT coördinatoren in het bijzonder. Investeren in elkaar zal, met de juiste aanpak en attitude, grote voordelen opleveren. De ICT is en blijft een kennisintensieve tak van sport met grote impact op de dagelijkse inrichting van het onderwijs en de bedrijfsvoering daar omheen. Samenwerken loont! 1.2 BRONNEN EN VERWIJZINGEN [1] Datum : ICT beleidsplan basisschool v1.0.doc pag. : 3/15

4 2. ICT BELEID 2.1 STRUCTUUR Het ICT beleid van de scholen binnen <BESTUUR ASEDLSE> wordt vastgelegd in een structuur met 3 hoofd documenten. De documenten, hun doel en hun doelgroepen kunnen als volgt worden weergegeven: 2.2 BOVENSCHOOLS ICT BELEIDSPLAN Zoals aangegeven beschrijft het Bovenschools ICT Beleidsplan de eisen die <BESTUUR ASEDLSE> stelt aan alle relevante onderdelen van ICT beleid en uitvoering voor de scholen. Het is richtinggevend voor de overige 2 documenten. In dit plan is niet vastgelegd op welke wijze en met welke methoden het onderwijs ondersteund dient te worden met ICT. Dat is een zaak van de scholen zelf en staat beschreven in het School ICT Beleidsplan. Dit document is opgesteld als een referentie werk met de eisen aan Infrastructuur, Beheer en Ondersteuning, Begroting en Administratie en Organisatie en Verantwoordelijkheden. Bij de samenstelling van dit plan is uitgegaan van een basiskennis van ICT bij de lezer. 2.3 SCHOOL ICT BELEIDSPLAN Het School ICT Beleidsplan beschrijft de visie van de school op de inzet van ICT binnen het onderwijs en de wijze waarop hieraan uitvoering wordt gegeven. Het bevat een plan voor de voortdurende verbeterende inzet van ICT en de gebruikte of aan te schaffen lesmethoden en/of educatieve software. In de visie wordt de link gelegd tussen de (hulp)middelen en de feitelijke doelstellingen van de leermethoden. De begrootte kosten in de plannen zijn in overeenstemming met de begroting van de school voor het overeenstemmende tijdvak. In het School ICT Beleidsplan wordt aangegeven hoe de leerlingen de basisvaardigheden zullen worden aangeleerd met betrekking tot het gebruik van de computer, het internet and alle bijbehorende hulpmiddelen. Er wordt per groep in aangegeven welke vaardigheden de kinderen minimaal moeten beheersen aan het einde van het schooljaar. Datum : ICT beleidsplan basisschool v1.0.doc pag. : 4/15

5 In het plan wordt ook aangegeven hoe de ICT zal worden ingezet als educatief middel, i.c. hoe en met welke middelen leerlingen individueel kunnen werken aan extra taken gerelateerd aan de onderwijsmethode. Dus zonder direct toezicht van de leerkracht. Daarnaast wordt in het plan aangegeven hoe en wanneer de scholing van leerkrachten plaatsvindt, welke minimale vaardigheden worden geëist en hoe deze worden getoetst. De directeur is verantwoordelijk voor de inhoud en actualiteit van het School ICT Beleidsplan. De ICT coördinator is verantwoordelijk voor het vormgeven van de toepassing van ICT binnen de school, het voorbereiden van het School ICT Beleidsplan en het vormgeven aan de ondersteuning van de school conform het beleidsplan. Zie ook onder Organisatie en verantwoordelijkheden 2.4 BEHEERHANDBOEK Elke school heeft een Beheerhandboek waarin alle processen, procedures, configuraties, contracten, licenties, contactpersonen, telefoonnummers en dergelijke staan. Ook alle in dit plan benoemde protocollen (backup, computergebruik, onderhoud, etc.) zijn beschreven in het handboek. Het beheerhandboek is een standaardwerk in elke school en wordt onderhouden door de ICT coördinator. Dit boek is de basis om werkzaamheden uitwisselbaar te krijgen en te houden tussen de scholen, zodat er kan worden bijgesprongen in geval van nood, door andere coördinatoren of externe partijen. Het Beheerhandboek wordt onderhouden door de ICT coördinator. 2.5 EVALUATIE Eenmaal per jaar vindt een evaluatie plaats van de uitvoering van het ICT beleid, geïnitieerd vanuit het bestuur. Daarbij worden School ICT Beleidsplan en Beheerhandboek getoetst aan de richtlijnen in dit Bovenschools ICT Beleidsplan. Tevens wordt het Bovenschools ICT Beleidsplan geactualiseerd, naar aanleiding van nieuwe inzichten en ontwikkelingen. Zoals aangegeven in de Introductie van dit document zal de eerste toetsing van de uitvoering van het ICT beleid op de scholen plaatsvinden in December Datum : ICT beleidsplan basisschool v1.0.doc pag. : 5/15

6 3. INFRASTRUCTUUR 3.1 ALGEMEEN Onder de infrastructuur van de ICT verstaan we alle faciliteiten die feitelijk ter beschikking staan onder de noemer hardware, software of netwerken op de scholen. Voor al deze faciliteiten worden de minimale eisen voor de scholen binnen <BESTUUR ASEDLSE> weergegeven. 3.2 HARDWARE WERKSTATIONS Er zijn voldoende werkstations (desktop PC s, tower PC s, laptops) beschikbaar die binnen de afschrijvingstermijn functioneren. Voldoende betekent 1 werkstation per 8 leerlingen. Elk van de werkstations is aangesloten op het lokale netwerk of LAN en heeft toegang tot het WWW. Elk klaslokaal heeft minimaal 2 op het netwerk aangesloten PC s, waarop leerlingen op een ergonomisch verantwoorde wijze (stoelen, tafel) gebruik kunnen maken van de faciliteiten. De werkstations voldoen aan de vastgelegde standaard configuratie (handboek) ten tijde van de aanschaf. Er zijn minimaal 3 werkstations beschikbaar met een CD/DVD brander. Er is minimaal 1 laptop beschikbaar voor ambulant gebruik NETWERKAPPARATUUR Er is een aparte patchkast waar de apparatuur onder de juiste temperatuur-omstandigheden kan draaien. De specificaties van alle componenten in het netwerk zijn vastgelegd in het Beheerhandboek, inclusief een tekening van de verbindingen tussen de componenten. De netwerk apparatuur draait onder een van de industry-standard besturingssytemen: Novell, Windows of een OpenSource oplossing. Elk klaslokaal heeft minimaal 2 outlets die een verbinding met het netwerk mogelijk maken FILESERVER / SERVER Er is een centrale werkende fileserver (voor het centraal opslaan van documenten), die bereikbaar is voor alle leerkrachten via hun individuele login en wachtwoord. Elke leerkracht / medewerker heeft een individuele subdirectory die is afgeschermd voor de anderen. Er is een centrale server waarop de programmatuur draait die beschikbaar stelt voor alle medewerkers. Mogelijk is deze dezelfde als de fileserver PRINTERS EN RANDAPPARATUUR Er zijn minimaal 3 printers aanwezig waarvan er minimaal 2 bereikbaar zijn vanuit het netwerk (LAN). Er is een scanner aanwezig. Er is een beamer aanwezig voor het projecteren van computerschermen. Datum : ICT beleidsplan basisschool v1.0.doc pag. : 6/15

7 3.2.5 SMARTBOARDS Scholen kunnen individueel besluiten om smartboards (interactieve schoolborden / whiteboards) in te zetten welke worden bekostigd uit het ICT budget. 3.3 SOFTWARE STANDAARD SOFTWARE Alle werkstations zijn voorzien van standaard software, zoals vastgelegd in het Beheerhandboek; minimale software eisen: MS Windows XP of nieuwer, MS Office (Word, Outlook, Excel). Alle werkstations zijn voorzien van up to date virus scanners, anti-spyware en firewall software ter bescherming tegen ongewenste programma s vanuit het internet. Elke medewerker heeft een persoonlijk account en adres op de domeinnaam van de school; bijvoorbeeld: Elke medewerker heeft toegang tot een Webmail toepassing waarmee gebruik van het account mogelijk is vanaf een willekeurige plek binnen of buiten de school, waar internet toegang beschikbaar is. Zodoende kunnen leerkrachten ook thuis hun school ontvangen en verzenden. Leerlingen hebben toegang tot het internet via een standaard filterfaciliteit ter voorkoming van bezoek aan ongeoorloofde websites etc. Er is een computerprotocol beschikbaar voor de leerlingen waarin staat wat zij wel en wat zij zeker niet mogen doen met de beschikbare middelen; denk aan het omgaan met de PC, toegang tot internet, gebruik van Chatservices als MSN, downloaden van software, gebruik van wachtwoorden, afsluiten van de PC, gebruik van de printers, etcetera ADMINISTRATIEVE SOFTWARE De volgende administratieve systemen zijn beschikbaar voor onderwijzende en/of ondersteunende medewerkers: ESIS A en B Leerlingvolgsysteem Verder in te vullen vanuit bestuur <BESTUUR ASEDLSE> ONDERWIJS ONDERSTEUNENDE SOFTWARE De inzet van onderwijs ondersteunende software in alle mogelijke vormen is een zaak van het lokale beleid van de directie van de school. De uitgangspunten en richtlijnen en plannen voor invoering en uitbreiding worden daarom beschreven in het School ICT Beleidsplan. Alle educatieve software draait vanuit het netwerk en dus niet lokaal op de werkstations. 3.4 WEBSITE Elke school heeft een website met een representatieve domeinnaam. De website bevat te allen tijde up to date informatie, die in lijn is met het beleid van de school en de gewenste uitstraling naar de buitenwereld. De look and feel van de website is afgestemd op de huisstijl in andere communicatiemiddelen. Alle inhoud (content) die kan worden beïnvloed (creatie, verandering) van buitenaf (zoals nieuwsgroepen) vallen onder een verantwoordelijke redacteur binnen de school en worden streng getoetst voor publicatie. Van alle content die regulier wijzigt, zoals nieuwsbrieven, is altijd de laatste versie beschikbaar op de website. Datum : ICT beleidsplan basisschool v1.0.doc pag. : 7/15

8 De website is gericht op zowel bestaande leerlingen, ouders en medewerkers als op potentiële leerlingen, hun ouders en kandidaat medewerkers (een wervende uitstraling). De website is eenvoudig van structuur (HTML) en kan door een breed publiek onderhouden worden. Bij de opbouw van een nieuwe structuur wordt een validatie gevraagd aan de ICT portefeuillehouder in het bestuur, die de beoogde technische structuur zal (laten) toetsen op onderhoudbaarheid. De voorkeur gaat uit naar een website waarbij de vormgeving vastligt en de inhoud met eenvoudige hulpmiddelen te wijzigen is ( Content Management Systeem ). Dit voorkomt afhankelijkheid van derden bij het wekelijks actualiseren van de content. Alle websites van de scholen binnen <BESTUUR ASEDLSE> zijn bereikbaar via een link van de centrale portal van het bestuur <BESTUUR ASEDLSE>. Deze portal wordt onderhouden door het bestuur. Op deze portal zijn dezelfde eisen van toepassing als op de genoemde eisen aan de websites van de scholen hierboven. Datum : ICT beleidsplan basisschool v1.0.doc pag. : 8/15

9 4. BEHEER & ONDERSTEUNING 4.1 ALGEMEEN Onder beheer van de ICT verstaan we het werkend houden van alle componenten in de infrastructuur en hun samenhang. Het betreft onder andere activiteiten voor installatie en upgrade van software, het monitoren van diskgebruik, backup van gegevens en het voorkomen van verstoringen in de infrastructuur. Zoals aangegeven worden alle processen rondom beheer beschreven in het Beheerhandboek. 4.2 HARDWARE WERKSTATIONS Alle werkstations vallen onder het standaard onderhouds- of beheerprotocol (welke leveranciers onder welk contract of welke vrijwilligers in welke rollen) zoals beschreven in het Beheerhandboek. Alle werkstations worden zoveel mogelijk op afstand beheerd (via externe partij of vrijwilligers). De eerstelijns ondersteuning wordt verzorgt door de ICT coördinator en een (backup) leerkracht. Zij kunnen beiden contact opnemen met een derde partij (contract met bedrijf of vrijwilliger). Het streven is dat binnen vierentwintig uur na de storingsmelding een werkstation weer inzetbaar is NETWERKAPPARATUUR Alle componenten vallen onder het standaard onderhouds- of beheerprotocol (welke leveranciers onder welk contract of welke vrijwilligers in welke rollen) zoals beschreven in het Beheerhandboek. De Netwerk-besturingssystemen zijn te allen tijde up to date met laatste software updates voor besturing en beveiliging FILESERVER / SERVER De fileserver/mailserver valt onder het standaard onderhouds- of beheerprotocol (welke leveranciers onder welk contract of welke vrijwilligers in welke rollen) zoals beschreven in het Beheerhandboek. De besturingssystemen voor fileserver en zijn te allen tijde up to date met laatste software updates voor besturing, virussen en beveiliging. De backup van alle relevante systemen gebeurt conform het protocol in het Beheerhandboek PRINTERS EN RANDAPPARATUUR Minimaal 1 printer valt onder een onderhouds- en beheercontract. 4.3 SOFTWARE STANDAARD SOFTWARE Alle software valt onder onderhoudscontract en is te allen tijde up to date met patches en service packs. Het updaten geschiedt zoveel mogelijk geautomatiseerd. De eerstelijns ondersteuning wordt verzorgt door de ICT coördinator en een (backup) leerkracht. Zij kunnen beiden contact opnemen met een derde partij (contract met bedrijf of vrijwilliger) voor tweedelijns ondersteuning (specialisten). Datum : ICT beleidsplan basisschool v1.0.doc pag. : 9/15

10 4.3.2 ADMINISTRATIEVE SOFTWARE Alle software valt onder standaard onderhoudscontracten. Alle administratieve systemen maken gebruik van de centrale opslagmogelijkheden op de servers. Alle gegevens en dataverkeer worden onderworpen aan de firewall en de virusscanner. Alleen de servers waarop alle centrale bestanden zijn geplaatst vallen onder het back-up protocol ONDERWIJS ONDERSTEUNENDE SOFTWARE Alle software valt onder standaard onderhoudscontracten. 4.4 WEBSITE De hosting van de website is uitbesteed aan een Service Provider (ISP) die garant staat voor de beschikbaarheid en bereikbaarheid van de website. Het onderhoud van de website is contractueel vastgelegd met een derde partij, of, in geval van vrijwilligers een uitgebreid onderhoudsprotocol is beschreven in het Beheerhandboek. Datum : ICT beleidsplan basisschool v1.0.doc pag. : 10/15

11 5. BEGROTING EN ADMINISTRATIE 5.1 BEGROTEN EN AFSCHRIJVEN Jaarlijks wordt op grond van het aantal leerlingen per 1 oktober het budget materiële instandhouding vastgesteld voor het daarop volgende (kalender)jaar.. Deze materiele instandhouding is een lumpsumbedrag dat vanuit historie nog steeds werkt met normatieve uitgaven. Voor ICT is een bedrag beschikbaar van XXXX per school en XX,xx per leerling (status 2007). Totdat beleid het budget bepaald zal binnen de begrotingen uit worden gegaan van voorgaande normering. NB: Afwijking van budget als gevolg van beleid kan zowel positief als negatief zijn ten opzichte van de norm. Vanuit deze lumpsum dienen de volgende zaken gerealiseerd te worden: Aanschaffingen die worden geactiveerd op de balans, ofwel die als investeringen in de begroting komen. Alle aankopen van ICT-apparatuur groter dan 500,- worden gezien als investeringen en worden geactiveerd op de balans. Voor deze aanschaffingen wordt in de begroting exact aangegeven wat vervanging (instandhouding) is en wat uitbreiding is. Aanschaffingen die direct ten laste van de exploitatie komen in het jaar van aanschaf: het gaat om kleine hardware zaken van minder dan 500,-, software en licenties.. Afschrijvingen van eerdere investeringen;voor de afschrijvingstermijnen van de diverse aanschaffingen wordt verwezen naar de opsomming in de jaarrekening. Voorbeelden: o voor PC s en laptops wordt een periode van 5 jaar gehanteerd o voor beeldschermen 4 jaar en o bekabeling (netwerk) 10 jaar. Onderhoud, kosten voor bij externe bedrijven waar het onderhoud of beheer is uitbesteed Aanschaffingen en onderhoud aan het ICT Meubilair; deze is optioneel. Indien niet vallend binnen het ICT budget zou dit nog kunnen vallen onder meubilair. ICT kent een aparte kostenplaats voor alle ICT-toepassingen. Alle structurele inkomsten en uitgaven lopen via deze kostenplaats. Dit betreft ook de salariskosten voor het ICT-personeel dat uit de lumpsum wordt toegewezen. De investeringen, afschrijvingen die worden vermeld in het School ICT Beleidsplan dienen overeen te komen met de betreffende jaarbegroting voor de school. Alle componenten van de ICT infrastructuur worden geadministreerd; in het Beheerhandboek is te allen tijde zichtbaar welke componenten (werkstations, servers, etc) actief zijn in de infrastructuur, onder welke contract ze vallen en wat de resterende afschrijvingstermijn is. 5.2 INKOOPPROCES Het inkoopproces is beschreven met taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden in het Beheerhandboek. Alle relevante richtlijnen uit het Bovenschools ICT Beleidsplan zijn daarin meegenomen. Offertes voor meerjarige contracten worden voorgelegd aan het bestuur en getoetst aan bovenschoolse beleidsdoelstellingen Na het tekenen van het contract wordt een afschrift gearchiveerd in het beheer-handboek. Inkoop vind slechts plaats op basis van de geplande bestedingen in de begroting. Datum : ICT beleidsplan basisschool v1.0.doc pag. : 11/15

12 Voor de definitieve inkoop van hardware (werkstations) vind altijd een nieuwe inventarisatie plaats van de eisen en wensen en wordt de standaardconfiguratie voor werkstations up to date gebracht conform de wensen. Ten behoeve van de inkoop van onderwijsondersteunende/educatieve software wordt door de ICT coördinator 1 keer per jaar een demonstratie georganiseerd van nieuwe methoden en ontwikkelingen in bestaande methoden (uitnodigen externe partijen). In het ICT Coördinatoren overleg wordt zoveel mogelijk kennis uitgewisseld over de plannen tot inkoop en waar mogelijk tot gezamenlijke inkoop besloten. Alleen op deze manier kan er sterk bespaard worden op operationele kosten. Bij de inkoop voor vernieuwing of instandhouding van de infrastructuur wordt gestimuleerd om samen te werken met scholen binnen of buiten <BESTUUR ASEDLSE> (bijvoorbeeld verschillende denominaties in hetzelfde gebouw) om een structurele kosten vermindering te bereiken. Ook het verwerven van sponsorgelden van derden (bedrijfsleven) of gesponsorde apparatuur wordt sterk aanbevolen. Datum : ICT beleidsplan basisschool v1.0.doc pag. : 12/15

13 6. ORGANISATIE EN VERANTWOORDELIJKHEDEN 6.1 BESTUUR/PORTEFEUILLE HOUDER ICT VERANTWOORDELIJKHEDEN De portefeuillehouder ICT: geeft de verwachtingen van het van het bestuur weer in het Bovenschools ICT Beleidsplan kan de richtlijnen bepalen voor de besteding van ICT gelden, bijvoorbeeld i.v.m. gezamenlijke uitbreiding van infrastructurele zaken toetst de School ICT Beleidsplannen aan het bovenschools ICT beleid accordeert meerjaren contracten met externe partijen 6.2 DIRECTIE VERANTWOORDELIJKHEDEN De directeur is verantwoordelijk voor het School ICT Beleidsplan de aansluiting van de financiële paragraaf in het plan met de begroting van de school, inclusief afschrijvingen de uitgaven uit het ICT budget, in lijn met het plan en binnen eventueel gestelde richtlijnen van het bestuur de toekenning van formatie en taakuren van ICT scholing en nascholing van het team van leerkrachten en ondersteunende medewerkers tot het niveau dat is vastgesteld in het School ICT Beleidsplan het geven van een voorbeeldfunctie in het gebruik van ICT in de bedrijfsvoering; bijvoorbeeld gebruik van en MS Office ter voorbereiding van overleg; gebruik van powerpoint in presentaties, etcetera. het ondersteunen van de ICT coördinator bij het stimuleren van het gebruik van ICT door leerkrachten in de lessen; het zoveel mogelijk uniformeren (op hetzelfde niveau brengen) van inzet en gebruik van middelen in de lessen bij verschillende leerkrachten goedkeuren van de gebruikersprotocollen en eventueel afhandelen van obstructie. Eén van de directeuren binnen de scholen van het <BESTUUR ASEDLSE> heeft als aandachtsgebied ICT op School en voert daartoe enkele bijzondere taken uit die kort worden weergegeven bij Overlegstructuren. 6.3 ICT COÖRDINATOR FORMATIE EN TAAKUREN Afhankelijk van de omvang van de school, de huidige stand van de ICT en de plannen voor het betreffende jaar wordt voor de ICT Coördinator minimaal 1 dag per 2 weken vrijgemaakt voor ambulante uren. Hierop kan worden afgeweken indien de staat van ICT dat toelaat (meer of minder) op de school VERANTWOORDELIJKHEDEN De ICT coördinator is verantwoordelijk voor het: voorbereiden en uitwerken van het School ICT Beleidsplan adviseren van de directie bij ICT gerelateerde beslissingen vormgeven van de toepassing van ICT binnen de school voeren van een up to date standaard Beheerhandboek Datum : ICT beleidsplan basisschool v1.0.doc pag. : 13/15

14 geven van eerste lijns ondersteuning aan eindgebruikers binnen de school verhelpen eenvoudige storingen, uitvoeren eenvoudige reparaties bijhouden van ontwikkelingen op het gebied van ICT en onderwijs stimuleren van leerkrachten om ICT in hun lessen in te zetten stimuleren van gebruikers om ICT-toepassingen te gebruiken stimuleren van management/ondersteunend personeel voor het inzetten van ICT deelnemen aan commissies, stuurgroepen en andere overlegorganen of samenwerkingsverbanden binnen en buiten de <BESTUUR ASEDLSE> scholen plannen en bewaken van de uitvoering van beleid budgetteren en bewaken van begrotingen regelmatig actualiseren van wensen en eisen aan de infrastructuur doen van voorstellen voor de aanschaf van hard- en software installatie en onderhoud van apparatuur en programmatuur aansturen van alle relevante externe partijen coördineren van reguliere en ad hoc activiteiten tussen school en externe partijen opstellen van een passend trainingsplan voor alle medewerkers, passend binnen de beleidsdoelstelligen, inclusief speciale activiteiten voor kennisdeling adviseren en organiseren van trainingen en voorlichtingsbijeenkomsten mede opstellen van gebruikersprotocollen en controle op naleving hiervan. ter zake doende informatie verspreiden, bijvoorbeeld leerkrachten bekend maken met nieuwe trainingmodules op kennisnet voor leerlingen of leerkrachten. uitvoeren van de relevante activiteiten op gebied van beveiling en gebruikersbeheer (logins, wachtwoorden etc). 6.4 OVERLEGSTRUCTUREN DIRECTEUREN OVERLEG In het MOB overleg wordt 4 maal per jaar het ICT beleid en de uitvoering daarvan op de agenda gezet, met als doel het rapporteren van de voortgang van de plannen en mogelijke knelpunten daarin. Het doel hiervan is om regulier aandacht te creëren bij de directies voor het ICT beleid en het stimuleren van vooruitgang in de planvorming en uitvoering. Een afschrift van de notulen rondom dit agendapunt wordt aan het bestuur gekopieerd WOOICT Eenmaal per kwartaal komen de ICT Coördinatoren bij elkaar in de Werkgroep Openbaar Onderwijs ICT <basisschool54> (WOOICT). Deze werkgroep wordt voorgezeten door een van de directeuren de scholen, namelijk degene met als aandachtsgebied ICT. In dit overleg worden ervaringen uitgewisseld tussen de scholen, en worden activiteiten opgestart om de deskundigheid van de ICT Coördinatoren te bevorderen. De werkgroepvergaderingen worden genotuleerd. Een afschrift van de notulen wordt aan het bestuur gekopieerd. 6.5 SCHOLING EN OPLEIDING In het School ICT Beleidsplan wordt aangegeven hoe en wanneer de scholing van leerkrachten plaatsvindt, welke minimale vaardigheden worden geeist en hoe deze worden getoetst. Deze vaardigheden zullen ruim voldoende moeten zijn om de leerlingen te kunnen ondersteunen in hun leertraject m.b.t. de ICT middelen. Datum : ICT beleidsplan basisschool v1.0.doc pag. : 14/15

15 De leerkrachten dienen getraind te zijn in het gebruik van de PC (opstarten, inloggen, bestandsbeheer), Microsoft Office (Word, Outlook, Excell, Powerpoint), (inclusief Webmail), Internet (browser, kennisportalen, zoekmachines, downloading), gebruik van kennisnet, etcetera. De ICT coördinator verricht 2 maal per jaar een inventarisatie van de trainingbehoefte en organiseert de trainingen, binnen de lijnen van het beleid en budget. De ICT coördinator wordt geacht geschoold te worden conform de richtlijnen voor opleiding op kennisnet. 6.6 DE ROL VAN VRIJWILLIGERS Op vele scholen is een groot deel van het beheer of van de vernieuwing van de ICT in handen van vrijwilligers. Vaak zijn dit ouders of oud-ouders van leerlingen van de betreffende school. In het School ICT Beleidsplan staat expliciet beschreven wat de rol is van elke vrijwilliger met een substantiële taak in het ICT beheer op de school. Er staat aangegeven wat de (informeel) overeengekomen periode is voor de ondersteuning en (meest belangrijk) er staat aangegeven welke backup voor de taken is geregeld tijdens/na de afgesproken periode. Voor de overdracht van activiteiten na de overeengekomen periode is een overdrachtsprotocol opgenomen, met eventuele kosten van overdracht (bijvoorbeeld ingeval het vrijwilligerswerk wordt overgezet naar een commercieel contract met een bedrijf). Datum : ICT beleidsplan basisschool v1.0.doc pag. : 15/15

Programma van Eisen ICT-dienstverlening

Programma van Eisen ICT-dienstverlening Programma van en ICT-dienstverlening Colofon In opdracht van : Jeep Jonker Contactpersoon : Robert Graalman Auteurs : RENN4; Robert Graalman, Frank Bloupot en Koos Vierhoven EV; Gert van Milligen File

Nadere informatie

Aan de slag met open standaarden - een handreiking voor overheidsorganisaties

Aan de slag met open standaarden - een handreiking voor overheidsorganisaties Aan de slag met open standaarden - een handreiking voor overheidsorganisaties ir. L.M. Punter, dr. ir. J.P.C. Verhoosel, ir. E.J.A. Folmer dr. ir. P.H.W.M. Oude Luttighuis Datum 18 augustus 2010 Colofon

Nadere informatie

M. Goossens, K. v.d. Heuvel, C. Potuijt, B. v. Hell

M. Goossens, K. v.d. Heuvel, C. Potuijt, B. v. Hell VOORSTEL AAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS Van: H. Harskamp Tel.nr. : 8862 Geraadpleegd consulent Datum: 3 februari 2014 Team: ICT Financieel: Tekenstukken: Ja n: 3 Afschrift aan: N.a.v. (evt. briefnrs.):

Nadere informatie

Plan van aanpak technische infrastructuur en applicaties

Plan van aanpak technische infrastructuur en applicaties Plan van aanpak technische infrastructuur en applicaties 1 juni 2011 Versie 1.0 1 Inleiding 1.1 Context Begin 2011 is gebleken dat de stand van zaken m.b.t. de infrastructuur en de organisatie van de ICT

Nadere informatie

Hoe? Zo! Bring Your Own Device (BYOD)

Hoe? Zo! Bring Your Own Device (BYOD) Hoe? Zo! Inhoudsopgave 1 Inleiding 3 2 Wat is BYOD? 4 3 Hoe kun je BYOD zinvol inzetten? 7 4 Wat zijn de consequenties van de invoering van BYOD? 10 5 Hoe werkt BYOD voor medewerkers? 14 6 Hoe kan ik BYOD

Nadere informatie

Eindrapportage. Project LedenRegistratie Protestantse Kerk (LRP)

Eindrapportage. Project LedenRegistratie Protestantse Kerk (LRP) Eindrapportage Project LedenRegistratie Protestantse Kerk (LRP) Generale Synode November 2011 AZ 11-28 20 oktober 2011 Uitgebracht door: Bestuur van de Dienstenorganisatie Protestantse Kerk Pagina 3 van

Nadere informatie

Beleidsnotitie Informatiebeveiliging

Beleidsnotitie Informatiebeveiliging Beleidsnotitie Informatiebeveiliging Radboud Universiteit Nijmegen 2013-2016 Versie: 1.2 Inhoudsopgave 1. Inleiding... 3 2. Doel en uitgangspunten... 3 3. Reikwijdte en doelgroep... 4 4. Beveiligingsorganisatie...

Nadere informatie

Informatiebeveiliging. Beleid en Basisregels. Universiteit Utrecht

Informatiebeveiliging. Beleid en Basisregels. Universiteit Utrecht Informatiebeveiliging Beleid en Basisregels Universiteit Utrecht Versie beheer Versie Datum Korte beschrijving aanpassing 1.0 01-11-2005 Eerste versie vast te stellen door CvB op 15-11-2005 Copyright 2005,

Nadere informatie

ONDERNEMINGSPLAN 2.0 WIJeindhoven Van, voor en door!

ONDERNEMINGSPLAN 2.0 WIJeindhoven Van, voor en door! ONDERNEMINGSPLAN 2.0 WIJeindhoven Van, voor en door! Eindhoven, 4 januari 2015 Versie: 2.1 INHOUDSOPGAVE Managementsamenvatting 2 1. Inleiding 4 1.1 Context en proces 4 1.2 Stand van zaken 5 1.3 Missie,

Nadere informatie

Advies. ICT-Samenwerkingsverband. Noord en Midden Limburg. Juni 2012. Definitief

Advies. ICT-Samenwerkingsverband. Noord en Midden Limburg. Juni 2012. Definitief Advies ICT-Samenwerkingsverband Noord en Midden Limburg Juni 2012 1 Voorwoord Voor u ligt een advies met betrekking tot het oprichten van het ICT-samenwerkingsverband Noord en Midden Limburg voor in eerste

Nadere informatie

Jaarverslag 2013. EBS De Olijfboom. Datum : maart 2014 Auteur : Renate de Jong, directeur en Arjan Jongkind penningmeester bestuur

Jaarverslag 2013. EBS De Olijfboom. Datum : maart 2014 Auteur : Renate de Jong, directeur en Arjan Jongkind penningmeester bestuur Koningin Wilhelminalaan 16 7415 KS Deventer www.ebsdeolijfboom.nl T: 0570-820225 Jaarverslag 2013 EBS De Olijfboom Datum : maart 2014 Auteur : Renate de Jong, directeur en Arjan Jongkind penningmeester

Nadere informatie

EINDRAPPORTAGE. Ondersteuning van het geriatrisch Multi Disciplinair Overleg (MDO) met informatie- en communicatie technologie; een pilotstudie

EINDRAPPORTAGE. Ondersteuning van het geriatrisch Multi Disciplinair Overleg (MDO) met informatie- en communicatie technologie; een pilotstudie EINDRAPPORTAGE Ondersteuning van het geriatrisch Multi Disciplinair Overleg (MDO) met informatie- en communicatie technologie; een pilotstudie Auteurs Dr. Marieke Spreeuwenberg Drs. Yan Ping Man Ir. Ger

Nadere informatie

Richtsnoer Veilige digitale toetsafname

Richtsnoer Veilige digitale toetsafname Richtsnoer Veilige digitale toetsafname Utrecht, 12 september 2013 Versienummer: 1.0 Kenmerk: (van versie 1.0) 19.735 Inhoudsopgave 1. Inleiding 3 Aanleiding 3 Scope van dit document 3 Het gebruik van

Nadere informatie

02 Verslag AO Jeugd 8 september 2009 9.25-9.35 Het conceptverslag is ter vaststelling bijgevoegd.

02 Verslag AO Jeugd 8 september 2009 9.25-9.35 Het conceptverslag is ter vaststelling bijgevoegd. Vergadering: Ambtelijk Overleg Jeugd Datum: 13 oktober 2009 9.15 12.15 uur Locatie: Raadzaal Voorhout Raadhuisplein 1, 2215 MA Voorhout Onderwerp: Agenda AO Jeugd Holland Rijnland en Rijnstreek 01 Opening

Nadere informatie

Faculteit der Maatschappijwetenschappen

Faculteit der Maatschappijwetenschappen ANTON DE KOM UNIVERSITEIT VAN SURINAME Faculteit der Maatschappijwetenschappen De opzet van de Interne Controle Unit voor de districten middels "Wide Area Network" (WAN) binnen het "Decentralization and

Nadere informatie

Projectmanagement: NarrowCasting

Projectmanagement: NarrowCasting Moduleopdracht Projectmanagement: NarrowCasting M.P.C. Celie 390424 28-02-2012 Hogeschool NCOI HBO Bachelor Bedrijfskunde Module Projectmanagement Docent: Ans Oude Geerdink Inleiding Bij het Marinebedrijf

Nadere informatie

In 10 stappen een succesvol sociaal intranet op basis van SharePoint in het onderwijs

In 10 stappen een succesvol sociaal intranet op basis van SharePoint in het onderwijs White Paper In 10 stappen een succesvol sociaal intranet op basis van SharePoint in het onderwijs Een sociaal intranet op basis van SharePoint moet goed worden voorbereid. Uiteindelijk zullen er een groot

Nadere informatie

Advies van de Commissie Code Goed Bestuur voor

Advies van de Commissie Code Goed Bestuur voor Advies van de Commissie Code Goed Bestuur voor Advies voor een code voor de leden van de VFI juni 2005 colofon Commissie Code Goed Bestuur voor Goede Doelen In opdracht van de VFI, brancheorganisatie van

Nadere informatie

2.2. Overeenkomst. Contractnummer: 2014.xxx. Betreffende onderhoud en/of ondersteuning gebruik software en/of opslag van data en/of hosting en/of SaaS

2.2. Overeenkomst. Contractnummer: 2014.xxx. Betreffende onderhoud en/of ondersteuning gebruik software en/of opslag van data en/of hosting en/of SaaS V 2.2 Overeenkomst Contractnummer: 2014.xxx Betreffende onderhoud en/of ondersteuning gebruik software en/of opslag van data en/of hosting en/of SaaS Passie voor GEO! Auteursrecht Deze publicatie is een

Nadere informatie

Handboek Portfoliomanagement Rijk voor projecten met een grote ICT-component vanaf 5 miljoen

Handboek Portfoliomanagement Rijk voor projecten met een grote ICT-component vanaf 5 miljoen Directoraat-Generaal Wonen, Bouwen en Integratie Handboek Portfoliomanagement Rijk voor projecten met een grote ICT-component vanaf 5 miljoen Versie 3.01 Datum 2 december 2013 Status Definitief Titel Handboek

Nadere informatie

We adviseren u om deze schoolgids goed te bewaren, omdat alle belangrijke zaken en telefoonnummers erin vermeld staan.

We adviseren u om deze schoolgids goed te bewaren, omdat alle belangrijke zaken en telefoonnummers erin vermeld staan. Voorwoord: Voor u ligt de schoolgids van basisschool de Buit voor het schooljaar 2014-2015. De Buit maakt onderdeel uit van de Brede School Sion Buiten. Samen met kinderopvang Eigenwijs verzorgen we dagelijks

Nadere informatie

Invoering ipad. En andere tablets. De opstap naar digitaal werken, procesgericht werken en Het Nieuwe Werken

Invoering ipad. En andere tablets. De opstap naar digitaal werken, procesgericht werken en Het Nieuwe Werken Invoering ipad En andere tablets De opstap naar digitaal werken, procesgericht werken en Het Nieuwe Werken Alle succes en faal factoren op een rijtje Met concept Plan van Aanpak invoering ipad Met uitgewerkte

Nadere informatie

Geachte leden van de Raad van Toezicht en leden van de medezeggenschapsraad,

Geachte leden van de Raad van Toezicht en leden van de medezeggenschapsraad, Begroting 2014 Vastgesteld door de Raad van Toezicht en het bestuur d.d. 12-12-2013, met een positief advies van de Versie 2.0 medezeggenschapsraad d.d. 03-12-2013. 18-11-2013 2 Hoogezand, 18 november

Nadere informatie

Oplegvel Collegebesluit

Oplegvel Collegebesluit Onderwerp Mobiliteit 2013-2018 Oplegvel Collegebesluit Portefeuille C. Mooij Auteur Dhr J van Duijnhoven/ Mevr. GA Zeilstra Telefoon 0235114488 E-mail: gzeilstra@haarlem.nl MenS/HRM Reg.nr. 2013/8697 Nota

Nadere informatie

Bijlage 1. Wettelijk kader passend onderwijs

Bijlage 1. Wettelijk kader passend onderwijs Bijlage 1 Wettelijk kader passend onderwijs Inhoudsopgave 1. Inleiding... 4 2. Het wettelijke kader... 5 2.1 Zorgplicht... 5 Aanmelding... 5 Toelating en verwijdering... 6 Onderwijszorgprofiel... 6 Ontwikkelingsperspectief...

Nadere informatie

Beveiliging van persoonsgegevens

Beveiliging van persoonsgegevens R e g i s t r a t i e k a m e r G.W. van Blarkom drs. J.J. Borking VOORWOORD Beveiliging van Achtergrondstudies en Verkenningen 23 G.W. van Blarkom drs. J.J. Borking Beveiliging van Achtergrondstudies

Nadere informatie

Kansen voor cultuureducatie Visies van schoolbesturen in het primair onderwijs in Zuid-Holland op cultuureducatie

Kansen voor cultuureducatie Visies van schoolbesturen in het primair onderwijs in Zuid-Holland op cultuureducatie Kansen voor cultuureducatie Visies van schoolbesturen in het primair onderwijs in Zuid-Holland op cultuureducatie oktober 2012 - M.G.A. Ligtvoet-Janssen, W. van der Heide, J.W.K. Bams, J.P. de Wit Tympaan

Nadere informatie

VERWERVINGSSTRATEGIE ON2013

VERWERVINGSSTRATEGIE ON2013 VERWERVINGSSTRATEGIE ON2013 Versie 1.0e Datum 24 mei 2013 Status Definitief Inhoud Inhoud... 2 Managementsamenvatting... 4 1 Inleiding... 6 1.1 Aanleiding... 6 1.2 Strategie en verwerving... 6 1.3 ON2013

Nadere informatie

Inhoudsopgave Schoolplan 2011-2015

Inhoudsopgave Schoolplan 2011-2015 Inhoudsopgave Schoolplan 2011-2015 VISIE EN MISSIE...8 Identiteit...8 Mission statement... 8 Plaats van de school in de samenleving... 8 Christelijk onderwijs... 9 CODE GOED BESTUUR...10 Bestuursprofiel...10

Nadere informatie