Wereldwijde Regels voor Zakelijk Gedrag

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Wereldwijde Regels voor Zakelijk Gedrag"

Transcriptie

1 Wereldwijde Regels voor Zakelijk Gedrag

2 Wereldwijde Regels voor Zakelijk Gedrag Welkom 3 Inleiding 4 Verantwoordelijkheid tegenover elkaar 6 Verantwoordelijkheid tegenover Ashland en haar Aandeelhouders 8 Verantwoordelijkheid tegenover de markt 12 Verantwoordelijkheid tegenover de gemeenschap en de overheid 16 Waar kunt u hulp krijgen of meldingen doen? 18 2 Ashland wereldwijde regels voor zakelijk gedrag

3 Welkom Terwijl we voortgang blijven maken, is er een fundamenteel aspect van Ashland dat nooit zal veranderen: we moeten steeds de hoogste normen voor zakelijke verantwoordelijkheden en ethiek handhaven. Boodschap van Jim O Brien, Chairman en CEO Het zijn spannende tijden bij Ashland. We zijn goed op weg naar ons doel om een groot, wereldbreed, in chemicaliën gespecialiseerd bedrijf te creëren. Tegelijkertijd zijn we verder blijven werken om onze processen en procedures wereldwijd efficiënter te maken en onnodige kosten uit onze bedrijfsvoering te halen. Terwijl we voortgang blijven maken, is er een fundamenteel aspect van Ashland dat nooit zal veranderen: we moeten steeds de hoogste normen voor zakelijke verantwoordelijkheden en ethiek handhaven. Deze intentie wordt weerspiegeld in de eerste zes woorden van onze Values Statement (Waardenverklaring), We handelen met integriteit en oprechtheid. Handelen met integriteit en oprechtheid is de belangrijkste verantwoordelijkheid van elke Ashland-werknemer waar ook ter wereld. Op de volgende bladzijden zult u situaties te lezen krijgen waarbij het essentieel is de juiste beslissing te nemen wanneer u geconfronteerd wordt met een ethische kwestie of met een vraag op het gebied van de naleving van wetten en normen. Sommige antwoorden zijn een kwestie van gezond verstand en bij andere zijn er meer ingewikkelde wettelijke verplichtingen aan de orde. Laat dit document uw gids zijn als u op een bepaald moment niet zeker weet hoe u moet handelen. Dank voor uw hulp om Ashland een gerespecteerde en ethische speler op de wereldmarkt te laten blijven. Het allerbeste toegewenst, P.S. U mag dit document gerust met anderen delen, binnen of buiten het bedrijf. Extra exemplaren zijn beschikbaar bij de juridische afdeling of kunnen gedownload worden van FirstHand of ashland.com. Ashland wereldwijde regels voor zakelijk gedrag 3

4 Inleiding Ashland Inc. heeft zich ten doel gesteld om zaken te doen in de hele wereld in overeenstemming met de hoogste wettelijke en ethische normen en principes. Het document Wereldwijde Regels voor Zakelijk Gedrag is de hoeksteen van dit beleid en bepaalt de normen voor ons handelen. U dient dit zowel naar de letter als de geest te volgen. Daar waar de letterlijke voorschriften niet specifiek zijn, moet worden gehandeld naar de geest ervan. Deze verantwoordelijkheid wordt gedeeld door alle werknemers, directeuren en functionarissen wereldwijd. Toepassing Als wereldwijd bedrijf zijn wij ons bewust van de uitdagingen van het zakendoen in de hele wereld. Vele wetten en regels vinden internationale toepassing, maar wij moeten ook rekening houden met de diverse lokale gebruiken en wetten van de landen waarin wij werken. Indien naleving in strijd lijkt te zijn met lokale wetten of regelgeving, dienen werknemers contact op te nemen met de juridische afdeling. Specifieke beleidslijnen en procedures dienen als aanvulling op en ondersteuning van deze Wereldwijde Regels voor Zakelijk Gedrag en regelen verantwoord zakelijk gedrag. Onze beleids- en verwante procedures zijn elektronisch beschikbaar via de Ashland Policies pagina op het intranet van het bedrijf. Voor elke uitzondering op de bepalingen in dit document of daarmee verbonden beleid, is de voorafgaande goedkeuring van de juridische afdeling vereist. Uitzonderingen kunnen alleen worden gemaakt in uitzonderlijke omstandigheden en mits dit niet in strijd is met toepasselijke wetgeving. Indien u vragen hebt of uitleg nodig hebt over dit document of over een specifieke wet of beleidslijn, gelieve dan contact op te nemen met de juridische afdeling. 4 Ashland wereldwijde regels voor zakelijk gedrag

5 Verantwoordelijkheid en verantwoordingsplicht We worden dagelijks geconfronteerd met uitdagingen en moeilijke beslissingen. Ieder van ons is verantwoordelijk om goede beslissingen te nemen en om ons bedrijf te helpen in ons streven om te handelen met integriteit en oprechtheid. Van ons allen wordt verwacht dat we de regels in dit document, onze beleidslijnen en procedures en de wet begrijpen en naleven, en dat we steeds hoge wettelijke en ethische normen hanteren bij het zakendoen. Overtredingen zijn uitdrukkelijk verboden en zijn altijd tegenstrijdig met de belangen van Ashland. Indien u een overtreding begaat, kan dit ernstige gevolgen hebben voor het bedrijf en voor u persoonlijk. Persoonlijke gevolgen zijn bijvoorbeeld disciplinaire maatregelen, ontslag en schadeclaims. Verder kunnen sommige overtredingen ook leiden tot strafrechtelijke vervolging van de werknemer, het bedrijf en/of functionarissen en directeuren van het bedrijf. Indien u informatie krijgt of redenen hebt om te veronderstellen dat ons bedrijf, een andere werknemer of een persoon die namens Ashland handelt een overtreding begaan heeft of begaat van de Wereldwijde Regels voor Zakelijk Gedrag, van het bedrijfsbeleid of van de wet, dan moet u dat onmiddellijk rapporteren via de hotline voor werknemers of aan de juridische afdeling. Specifieke wetten, voorschriften, beleidslijnen en procedures in uw land kunnen bijkomende voorwaarden of beperkingen bevatten voor het melden van overtredingen die opgevolgd moeten worden. U mag verdachte zaken in vertrouwen melden, zonder te hoeven vrezen voor vergeldingsmaatregelen. Wij zullen geen enkele vorm van represaille, intimidatie of vergelding tolereren tegen iemand die te goeder trouw een feitelijke of vermoedelijke inbreuk rapporteert. Voor meer informatie, zie Waar kunt u hulp krijgen of meldingen doen. Nalevingsprogramma De Wereldwijde Regels voor Zakelijk Gedrag is de grondslag van ons alomvattende, wereldwijde nalevingsprogramma dat het streven van Ashland naar naleving van wet- en regelgeving en hoge ethische normen benadrukt. Het programma vereist training en opleiding voor werknemers, uitvoering van nalevingscontroles en -audits en het aanzetten tot persoonlijke verantwoordelijkheid via communicatie en andere initiatieven om het bewustzijn te vergroten. Een comité bestaande uit senior business executives en resourcegroup-leiders van over de hele wereld houdt toezicht op het programma en geeft er richting aan. Responsible Care 1 proces Het Responsible Care proces maakt integraal deel uit van onze waarden en bedrijfsprincipes. We integreren activiteiten op het gebied van milieu, gezondheid, veiligheid en beveiliging en bewustzijn in onze planning en bedrijfspraktijken, terwijl verantwoordelijkheden op alle niveaus binnen de organisatie worden vastgelegd. Ashland streeft naar excellente wereldwijde prestaties op het gebied van milieu, gezondheid, veiligheid en beveiliging. Van elke werknemer wordt verwacht dat hij/ zij zich op een integere en eerlijke manier gedraagt, een veilige werkomgeving creërt en handhaaft, de menselijke gezondheid beschermt, de wet naleeft en de ecologische voetafdruk van Ashland beperkt. Goede beslissingen nemen Hoewel dit document de belangrijkste principes van ons handelen belicht, is het onmogelijk om elke ethische situatie afzonderlijk te beschrijven. Indien er een situatie ontstaat die niet in dit document beschreven staat, dienen wij allen naar eer en geweten te handelen om tot een juiste beslissing te komen of om raad te vragen. In die situaties moet u de volgende vier basisvragen in acht nemen voordat u handelt: Is het wettig? Is het in overeenstemming met het Ashland-beleid? Is het juist en rechtvaardig? Hoe zou het overkomen bij de buitenwereld? Wanneer u geconfronteerd wordt met moeilijke beslissingen, dienen de antwoorden op deze basisvragen steeds uw eerste leidraad te zijn. Ashland wereldwijde regels voor zakelijk gedrag 5

6 Verantwoordelijkheid tegenover elkaar Wij geloven in een waardige en respectvolle omgang met mensen binnen en buiten het bedrijf. Als werknemers wordt van ons verwacht dat we ons te allen tijde verantwoordelijk voelen voor de naleving van hoge professionele normen, waarbij onderling respect de basis vormt van alle professionele relaties. Respect voor anderen Alle sollicitanten en werknemers worden beoordeeld naar hun kwalificaties, getoonde vaardigheden en successen ongeacht hun leeftijd, invaliditeit, geslacht, nationaliteit, ras, huidskleur, godsdienst, seksuele geaardheid, veteranenstatus, lidmaatschap van een vakbond of andere wettelijk beschermde persoonlijke kenmerken. We streven ernaar om een professionele en veilige werkomgeving vrij van geweld, intimidatie, discriminatie en pesterij te handhaven. Diversiteit We streven ernaar om een gevarieerd personeelsbestand met verschillende achtergronden, ervaringen en perspectieven op te bouwen. Aangezien de markten waarop we concurreren steeds diverser worden, moeten we over een gevarieerd personeelsbestand beschikken en de talenten en ideeën van alle werknemers ten volle benutten. Het bedrijf zal daarom talentvolle mensen aannemen, ontwikkelen en behouden, alsook de diversiteit van hun bijdragen respecteren en waarderen. Pesterijen en intimidatie Pesten bestaat uit ongewenst gedrag, verbaal, nonverbaal of fysiek, dat is gebaseerd op leeftijd, invaliditeit, geslacht, nationaliteit, ras, huidskleur, godsdienst, seksuele geaardheid, veteranenstatus of het horen bij een andere beschermde groep. Pesten en intimidatie kunnen ook ongewenste seksuele toenaderingen, verzoeken om seksuele gunsten en ander ongewenst verbaal of fysiek gedrag van seksuele aard omvatten. Ashland tolereert geen pesterijen en intimidatie van haar werknemers door collega s, supervisors of andere individuen waarmee werknemers zakelijk in contact komen. Werknemers worden aangemoedigd om elkaar te helpen door kenbaar te maken wanneer ze zich door het gedrag van een ander individu niet op hun gemak voelen en er wordt verwacht dat ze onmiddellijk elk gedrag melden dat volgens hen niet strookt met onze beleidslijnen i.v.m. pesterijen en intimidatie. Milieu, gezondheid, veiligheid en beveiliging Als onderdeel van onze toewijding aan het Responsible Care proces en een voortdurende verbetering van onze prestaties, streven we naar een veilige werkplek. Daarom moet elk van ons deel uitmaken van een bedrijfscultuur waarin negatieve voorvallen betreffende milieu, gezondheid, veiligheid en beveiliging worden voorkomen. 6 Ashland wereldwijde regels voor zakelijk gedrag

7 Een van onze kernwaarden is het geloof in een werkomgeving waar geen ongevallen voorkomen. Een ongevalvrije werkomgeving ontstaat niet zomaar; het is het positieve resultaat van een cultuur die actief zoekt naar veiligheidsnormen van wereldklasse. Een van onze kernwaarden is het geloof in een werkomgeving waar geen ongevallen voorkomen. Een ongevalvrije werkomgeving ontstaat niet zomaar; het is het positieve resultaat van een cultuur die actief zoekt naar veiligheidsnormen van wereldklasse. Onze werknemers nemen hun verantwoordelijkheid voor hun acties op het gebied van veiligheid, omdat ze ertoe gedreven worden om weloverwogen beslissingen te nemen. Succes hangt af van echte toewijding, basis bedrijfsprincipes, goed gecommuniceerde visies en vooral, een bedrijfssfeer waar alle werknemers zorgen voor elkaar. Veiligheid wordt proactief benaderd. Positieve veiligheidsattitudes zowel als mogelijke risico s en gevaren worden geïdentificeerd. Het coachen of gecoacht worden op het gebied van veiligheid wordt aanvaard zonder vrees voor vergelding. Als er zich toch een incident voordoet, is de nazorg ervan heel belangrijk voor het bepalen van de oorzaak zodat er preventieve maatregelen genomen kunnen worden met het oog op het minimaliseren van vergelijkbare incidenten in de toekomst. In deze omgeving wordt een bedrijf zonder ongevallen de norm en is het het product van een cultuur en van een waardesysteem. Daarom dient op elke bedrijfslocatie het proces gericht op een ongevalvrije cultuur geïmplementeerd te worden. Iedereen is verantwoordelijk voor het naleven van de regels en praktijken die te maken hebben met gezondheid en veiligheid op het werk. Dit omvat onmiddellijke melding van incidenten, verwondingen en onveilige praktijken of omstandigheden, alsook het ondernemen van gepaste en tijdige acties om gekende onveilige omstandigheden te corrigeren. Alcohol- en drugmisbruik Met het oog op de gezondheid en veiligheid van alle werknemers, en de kwaliteit en produktiviteit die klanten en aandeelhouders van ons verwachten, mag geen enkele werknemer bij werkaanvang onder invloed zijn van enige stof waardoor hij of zij het werk niet op een veilige en efficiënte manier kan verrichten. Het ongeoorloofde gebruik, bezit of de distributie van drugs of alcohol terwijl men zaken doet voor Ashland of zich op een Ashlandwerkplek of -vestiging bevindt, is verboden. Werknemers die problemen hebben met drug- of alcoholgebruik, worden verzocht hulp te zoeken bij de Medische Afdeling of bij de Afdeling Personeelszaken. Werknemers in de Verenigde Staten of Canada kunnen ook contact opnemen met de Hulpdienst voor Werknemers. Gegevens over hulp bij drugs- en/of alcoholgebruik, de Hulpdienst voor Werknemers of de Medische Afdeling, worden vertrouwelijk behandeld, tenzij deze krachtens het Ashland-beleid of de toepasselijke wetgeving moeten worden vrijgegeven of wanneer het leven of de veiligheid van anderen moet worden beschermd. Door aanmelding voor een behandeling zal een werknemer niet vrijgesteld worden van de gevolgen van zijn of haar overtreding van dit beleid. Veiligheid en beveiliging Voor onze veiligheid en beveiliging wordt het bezit van vuurwapens en andere wapens in geen enkele Ashlandvestiging, -gebouw of -werkplek of tijdens zakelijke transacties voor Ashland getolereerd, tenzij voorafgaand schriftelijke goedkeuring is verleend door de General Counsel. Bovendien is geweld of zelfs dreiging met geweld strikt verboden op de werkvloer. Als u zich bedreigd voelt of het risico loopt om bedreigend of gewelddadig gedrag te vertonen, neem dan onmiddellijk contact op met de hotline voor werknemers. Waar dit wettelijk is toegestaan, kunnen de voertuigen en persoonlijke bezittingen (zoals handtassen, brooddozen, bagage, pakketten en computers) van werknemers en andere personen die op de werkvloer komen, onderworpen worden aan inspectie en Ashland behoudt zich ook het recht voor om alle werkplekken van personeel (zoals bureaus, archiefkasten, mappen en kastjes) te inspecteren. Bovendien kan Ashland een volledig achtergrondonderzoek instellen naar elke potentiële werknemer voor of tijdens de aanstelling en kan ook een drugtest vereisen als voorwaarde voor de aanstelling of voortzetting van de aanstelling. Wij zijn er ons van bewust dat de wetten van sommige landen achtergrondonderzoeken, drugtests en inspectie van persoonlijke spullen beperken of verbieden. Wij zullen ons steeds houden aan deze wetten. Ashland wereldwijde regels voor zakelijk gedrag 7

8 Verantwoordelijkheid tegenover Ashland en haar Aandeelhouders. Bedrijfsgegevens en communicatie Werknemers die rapporten, dossiers of andere informatie aanmaken of bijhouden, zijn verantwoordelijk voor de integriteit en nauwkeurigheid van deze informatie. Twijfelachtige informatie of rapporten dienen aan de betreffende supervisor of manager gemeld te worden. Niemand mag het laten gebeuren dat hij of zij deel gaat uitmaken van een keten van onjuiste informatie. Alle mededelingen in rapporten en documenten die Ashland indient bij of voorlegt aan de Beurs van New York of de U.S. Securities and Exchange Commission en/ of andere openbare mededelingen moeten op volledige, eerlijke, nauwkeurige, tijdige en begrijpelijke wijze en in overeenstemming met het informatiebeleid van Ashland worden gedaan. Werknemers moeten aantekeningen, voic s en s altijd zo opstellen dat de informatie wordt gegeven op een manier die feitelijk nauwkeurig is en geen schade kan toebrengen aan onze reputatie indien deze informatie in een krant, op televisie of in een rechtbank openbaar wordt gemaakt. Gegevens moeten worden bijgehouden zoals vermeld in het beleid documentatiebeheer van Ashland. Informatie in reactie op een onderzoek, vermoed onderzoek of wettig verzoek mag nooit worden gewijzigd of vernietigd en moet worden bijgehouden zoals voorgeschreven door de juridische afdeling. Het kan zijn dat dergelijke documenten langer dan normaal moeten worden bewaard. Financiële integriteit We streven ernaar om waarde voor de aandeelhouders te creëren door uitstekende financiële resultaten te halen. Met het oog op deze doelstelling moeten wij altijd eerlijke, nauwkeurige en complete financiële informatie verschaffen, strikte boekhoudkundige principes volgen en gepaste interne controles houden en processen hebben om te verzekeren dat de boekhouding en de financiële gegevens in overeenstemming zijn met de wet. Iedereen moet ervoor zorgen dat er geen foutieve of opzettelijk misleidende informatie in de boekhouding van het bedrijf terecht komt. Opzettelijke verkeerde klassering van transacties inzake rekeningen, afdelingen of boekhoudkundige periodes schenden de wet en onze beleidslijnen. Alle bedrijfsgegevens moeten de transacties op eerlijke wijze weergeven, ondersteund worden door accurate documentatie met voldoende details en in overeenstemming zijn met financiële beleid, boekhoudkundige procedures en interne controles. 8 Ashland wereldwijde regels voor zakelijk gedrag

9 We zijn allemaal verantwoordelijk om onze normen inzake financiële integriteit hoog te houden. Van de werknemers wordt verwacht dat ze hun volle medewerking verlenen aan interne en externe auditors en dat ze in geen geval informatie vervalsen of verbergen. Bescherming van vertrouwelijke informatie. Het beschermen van vertrouwelijke informatie is de verplichting van elke werknemer en die blijft ook gelden als een werknemer het bedrijf verlaat. Werknemers moeten bijvoorbeeld vermijden om vertrouwelijke informatie te bespreken op openbare plaatsen of met iemand die niet op de hoogte dient te zijn van die informatie. Alle computers, en in het bijzonder laptops, moeten beveiligd worden en gebruikt worden volgens onze beleidslijnen. We eisen vertrouwelijkheidsovereenkomsten met partijen die toegang krijgen tot vertrouwelijke informatie. Vragen omtrent de vertrouwelijkheid van informatie of de noodzaak voor een vertrouwelijkheidsovereenkomst moeten worden voorgelegd aan de juridische afdeling. Bovendien mogen eigendommen (zoals programma s en software) en informatie (zoals klantenlijsten, prijslijsten, contracten of documenten) van anderen enkel en alleen gebruikt worden volgens de bepalingen van onze licentie of andere overeenkomst i.v.m. het gebruik van de eigendom of informatie. Het ongeoorloofd kopiëren van software, geluidsbanden, boeken en ander wettelijk beschermd werk is een overtreding van de wet die eveneens potentiële financiële gevolgen heeft. Daarnaast mogen we nooit proberen werknemers van andere bedrijven ertoe over te halen hun eigen geheimhoudingsplicht te schenden. Vertrouwelijke informatie omvat onder andere technische informatie, bedrijfsplannen, status van activiteiten en niet-openbare financiële gegevens. Het omvat verder ook niet-openbare informatie die nuttig zou kunnen zijn voor concurrenten of schadelijk voor Ashland indien openbaar gemaakt (zoals uitvindingen, handelsgeheimen, formules, klantenlijsten en wettelijk advies). Privacy We zullen alle wetten respecteren die de privacy en vertrouwelijkheid van persoonlijke gegevens beschermen. Zulke informatie zal alleen worden gebruikt of vrijgegeven voor zover toegestaan door een betrokken persoon of voor zover toegestaan of vereist door de toepasselijke wetgeving. Ashland wereldwijde regels voor zakelijk gedrag 9

10 Bescherming van bedrijfsmiddelen We hebben allemaal de verantwoordelijkheid om redelijke voorzorgsmaatregelen te treffen zodat de bedrijfsmiddelen van Ashland worden beschermd en op een gepaste en efficiënte manier worden gebruikt. Dit omvat het nemen van gepaste maatregelen om de bedrijfsmiddelen te beschermen tegen verlies, schade, misbruik, diefstal, verduistering of vernietiging. Onze bedrijfsmiddelen zijn bedoeld voor gebruik bij wettige zakelijke transacties. Elke handeling die wordt beschouwd als diefstal, fraude, verduistering, vernietiging of misbruik van bedrijfsmiddelen, is verboden. Verantwoording afleggen aan aandeelhouders, analisten, de media en andere belanghebbenden Ashland heeft verplichtingen om materiële informatie op nauwkeurige en volledige wijze mee te delen aan het publiek. Om te verzekeren dat wij onze verplichtingen nakomen, dienen werknemers die niet specifiek werden opgeleid in het geven van antwoorden, elk verzoek om informatie over Ashland door de media, effectenanalisten, aandeelhouders of andere derde partijen door te verwijzen naar de Afdeling Communicatie- en Bedrijfszaken of de hotline voor werknemers. Niet-openbare informatie en handel in effecten Tijdens de normale gang van zaken kunnen werknemers toegang hebben tot relevante informatie die van invloed kan zijn op de waarde van onze aandelen, opties of andere effecten, of die van een ander bedrijf. Het handelen op basis van deze relevante informatie voor persoonlijk voordeel of het verstrekken van deze informatie aan derden voordat deze openbaar gemaakt is, is een overtreding van de wet en het beleid van Ashland. Tot deze relevante informatie behoort niet alleen informatie over bedrijfswinst en mogelijke veranderingen in dividenden, maar ook zaken zoals aandelensplitsingen, aanbiedingen van nieuwe aandelen of obligaties, belangrijke acquisities of afsplitsingen of belangrijke wijzigingen in het management, de bedrijfsstructuur of het beleid. We mogen niet handelen in Ashland-effecten terwijl we beschikken over relevante informatie, of deze informatie verstrekken aan derden met inbegrip van familieleden, vrienden, collega s of effectenmakelaars totdat deze informatie openbaar is gemaakt en het publiek de tijd had om te reageren. Als u eraan twijfelt of informatie relevant is of openbaar is gemaakt, mag u niet handelen in aandelen of effecten. Neem contact op met de juridische afdeling als u vragen hebt over handel in dergelijke situaties. 10 Ashland wereldwijde regels voor zakelijk gedrag

11 Belangenvermenging Onze aandeelhouders verwachten dat zakelijke beslissingen in het beste belang van het bedrijf en de aandeelhouders worden genomen. De schijn van een conflict kan vaak evenveel schade berokkenen als een werkelijk conflict. Werknemers moeten handelen op basis van een gezonde, zakelijke beoordeling en niet met het oog op een persoonlijk belang of voordeel, en mogen niet: voor zichzelf kansen benutten die door gebruik van bedrijfsmiddelen of informatie of hun functie worden ontdekt; bedrijfsmiddelen of informatie of hun positie voor persoonlijk voordeel gebruiken; of met Ashland concurreren. Voor zover de toepasselijke wetgeving niet anders bepaalt, is Ashland de eigenaar van de resultaten van het werk dat voor haar is gedaan, inclusief (onder andere) uitvindingen, octrooien of auteursrechten die een werknemer ontwikkelt tijdens het dienstverband bij Ashland. Openbaarmaking Zoals het geval is in vele situaties, is openbaarmaking de beste manier om te voorkomen dat een belangenconflict uitmondt in een nodeloos pijnlijke of schadelijke situatie, waarin mogelijk feiten verkeerd geïnterpreteerd worden door anderen, inclusief andere werknemers, klanten, leveranciers en het publiek. Voor vragen over en openbaarmakingen van deze situaties moet contact worden opgenomen met de juridische afdeling of de hotline voor werknemers. Familieleden Belangenconflicten of -vermengingen kunnen ontstaan wanneer we zaken doen of concurreren met organisaties die een Ashland-werknemer tewerkstellen of die volledig of gedeeltelijk eigendom zijn van een Ashlandwerknemer of een familielid van een Ashland-werknemer. Werknemers dienen dergelijke relaties te melden aan de juridische afdeling om op deze manier de beste handelwijze te bepalen. Om de schijn van voortrekken of belangenconflicten te vermijden, zullen werknemers niet worden aangenomen of overgeplaatst worden naar posities waar ze ofwel onder toezicht van een naast familielid staan ofwel zelf het toezicht zullen hebben over een naast familielid. Tewerkstelling buiten het bedrijf Werknemers mogen niet werken voor of betalingen ontvangen voor geleverde diensten aan een bedrijf dat zaken doet of tracht te doen met Ashland of met Ashland concurreert. Persoonlijke Investeringen Het bezit van aandelen in een beursgenoteerd bedrijf is gewoonlijk geen belangenconflict. Er kan echter een belangenconflict ontstaan indien u of een lid van de naaste familie een aanzienlijk belang heeft in een bedrijf dat zaken doet of tracht te doen met, of concurreert met Ashland. Een gering belang in een beursgenoteerd bedrijf als onderdeel van een beleggingsportefeuille of via een investeringsfonds of trust zou normaal gezien geen belangenconflict moeten vormen, mits het niet de verantwoordelijkheden van de werknemer jegens Ashland beïnvloedt. Ashland wereldwijde regels voor zakelijk gedrag 11

12 Verantwoordelijkheid tegenover de markt Wij zijn afhankelijk van sterke relaties met onze klanten, leveranciers en andere zakenpartners. We wensen uitsluitend zaken te doen met personen en bedrijven die de wet naleven en tonen dat zij voldoen aan hoge normen van ethisch zakelijk gedrag. Van werknemers wordt verwacht dat zij eventuele juridische of ethische problemen vaststellen en melden (bijv. problemen op het gebied van milieu, gezondheid, veiligheid, beveiliging, corrupte betalingen of praktijken of overtredingen tegen de mededingswetgeving) betreffende derden of klanten die een risico kunnen vormen voor het bedrijf. Dergelijke problemen zullen onmiddellijk en op gepaste wijze worden aangepakt. Marketingpraktijken Ashland zal op agressieve en eerlijke wijze concurreren en haar produkten, diensten of prijzen niet onjuist voorstellen. We zullen geen onjuiste of misleidende uitspraken doen over onze produkten, prijzen of diensten of over de produkten, prijzen of diensten van onze concurrenten. Inkooppraktijken Alle inkoopbeslissingen zullen gebaseerd zijn op de beste waarde voor het bedrijf en in overeenstemming zijn met de zakelijke normen en doelstellingen van Ashland. Belangrijke onderdelen van de inkoop behelzen de controle op de juridische en financiële status van de leverancier, naleving van onze beleidslijnen betreffende belangenconflicten, het doen van concurrerende offertes, het overwegen van partnerovereenkomsten en op incentives gebaseerde contracten en kwaliteitscontrole. Product stewardship Wij leveren kwaliteitsprodukten en -diensten die toegevoegde waarde hebben voor onze klanten en die op een veilige manier gebruikt en verwerkt kunnen worden. We streven ernaar de produkten die we verkopen te verbeteren door het risico dat gepaard gaat met het gebruik of de consumptie ervan te beperken, zonder waardeverlies voor de klant. Het bedrijf zet processen op om te voldoen aan landsspecifieke regelgeving inzake onze produkten. 12 Ashland wereldwijde regels voor zakelijk gedrag

13 Concurrenten Het verwerven van informatie over concurrenten, de produkten van concurrenten, klanten en leveranciers gebeurt op ethische en wettelijk geoorloofde wijze. Diefstal of onrechtmatige toeëigening van bedrijfsinformatie van derden is verboden, met inbegrip van het verwerven of het willen verwerven van informatie van een huidige of voormalige werknemer van de concurrent. Concurrentie Ashland streeft naar volledige naleving van de antitrustwetten van de Verenigde Staten, de mededingingswetgeving van de Europese Unie, en gelijksoortige wetten van de andere landen waar we zaken doen. Het valt buiten het kader van dit document om deze wetten in detail te bespreken. Elke werknemer die vragen of problemen heeft betreffende potentiële mededingingsrechtelijke gevolgen van een gesprek, beslissing of actie, heeft de verantwoordelijkheid om advies in te winnen bij de juridische afdeling. Over het algemeen verbiedt mededingingswetgeving werknemers om: te communiceren met concurrenten over prijzen en verkoopvoorwaarden, offertes, productieniveaus of toewijzing van produkten, diensten, verkoop, klanten, leveranciers of grondgebieden; de wederverkoopprijs van een product vast te leggen of de verkoop van produkten afhankelijk te maken van een overeenkomst om andere Ashland-produkten te kopen; of een product onder de kostprijs aan te bieden. Naast de mogelijke nadelige invloed op onze reputatie en aandelenkoers, kan een overtreding van de mededingingswetgeving ons opzadelen met zware geldelijke boetes en overige strafrechtelijke vervolging door autoriteiten en/of schadeclaims van concurrenten, klanten en andere benadeelde partijen. Anticorruptie Overal waar we zaken doen, moeten we voldoen aan de bepalingen van ons instemmingsbesluit bij de Amerikaanse Securities and Exchange Commission en alle anticorruptie-wetten, met inbegrip van de Amerikaanse Wet op Buitenlandse Corruptie (Foreign Corrupt Practices Act ofwel FCPA ). De FCPA verbiedt de betaling van geld, geschenken of andere waardevolle zaken om buitenlandse functionarissen te beïnvloeden. Net zoals bijna alle andere landen, verbieden de Verenigde Staten het omkopen van haar eigen overheidsfunctionarissen. De FCPA beschouwt ook het omkopen van buitenlandse overheidsfunctionarissen, een ruim gedefinieerde term, als misdrijf. Vele landen hebben in de laatste jaren een soortgelijke wetgeving aangenomen. Hoewel de FCPA kleinere stimulerende betalingen toestaat om normale regeringsacties te bespoedigen, dient de juridische afdeling geraadpleegd te worden alvorens dergelijke betalingen worden gedaan of daarvoor toestemming wordt verleend. Daarnaast dient, telkens wanneer men vermoedt dat een betaling mogelijk als ongepast kan worden beschouwd, contact met de juridische afdeling te worden opgenomen. Krachtens de FCPA moeten we ook boeken, dossiers en rekeningen bijhouden die een voldoende gedetailleerde, nauwkeurige en getrouwe weergave vormen van onze buitenlandse en binnenlandse transacties. Ter ondersteuning van haar werknemers houdt Ashland vast aan strenge beleidsregels en procedures om naleving van de FCPA te verzekeren. Problemen in verband met de FCPA kunnen ook ontstaan wanneer we adviseurs inhuren. Daarom moet iedereen die van plan is om een adviseur in te huren die diensten buiten de Verenigde Staten of Canada zal verlenen, onze procedures voor het in acht nemen van de nodige zorg en zorgzaamheid ( due diligence ) opvolgen en voorafgaande goedkeuring van de General Counsel of zijn/haar afgevaardigde verkrijgen. De nodige due diligence is ook vereist alvorens een agent of distributeur aan te nemen voor de verkoop van onze produkten buiten de Verenigde Staten en Canada. Ashland wereldwijde regels voor zakelijk gedrag 13

PostNL Business Principles

PostNL Business Principles 3 december 2014 PostNL N.V. PostNL Business Principles Raad van Bestuur Auteur Director Audit & Security Titel PostNL Business Principles Versie 1.1 Dit document is een vertaling van de Engelstalige versie.

Nadere informatie

ISS Klokkenluidersbeleid

ISS Klokkenluidersbeleid ISS Klokkenluidersbeleid Beleidsverklaring Volgens de Gedragsregels van ISS en de ISS waarden is de integriteit van ISS niet onderhandelbaar. Wij voeren onze taken uit in overeenstemming met de wet en

Nadere informatie

GEDRAGSCODE EN ETHISCHE CODE RICHTLIJN OVER HANDELSPRAKTIJKEN

GEDRAGSCODE EN ETHISCHE CODE RICHTLIJN OVER HANDELSPRAKTIJKEN GEDRAGSCODE EN ETHISCHE CODE RICHTLIJN OVER HANDELSPRAKTIJKEN RICHTLIJN OVER HANDELSPRAKTIJKEN Magna moet zijn verplichting om bij al onze transacties eerlijk en integer te handelen, nakomen. We moeten

Nadere informatie

Gedragscode. SCA Gedragscode

Gedragscode. SCA Gedragscode SCA Gedragscode 1 Gedragscode SCA Gedragscode SCA wil op sociaal- en milieutechnisch verantwoorde wijze omgaan met haar belanghebbenden en op basis van respect, verantwoordelijkheid en uitmuntendheid een

Nadere informatie

Intercool Gedragscode

Intercool Gedragscode Intercool Gedragscode Onze klanten hebben een keuze, en hoe wij presteren bepaalt of zij voor ons kiezen. We zijn ambitieus, we stellen hoge maar realistische doelen, we leveren resultaten en we luisteren

Nadere informatie

Ethische bedrijfsprincipes

Ethische bedrijfsprincipes Ethische bedrijfsprincipes Vepo Cheese b.v. Beneluxweg 1 2411NG Bodegraven Nederland 1 Ethische bedrijfsprincipes Inhoudsopgave Blz. Gedragsregels 3 1. Algemene bedrijfsprincipes 3 2. Naleving 3 3. Melden

Nadere informatie

De Code van Bedrijfsethiek voor Leveranciers van Smiths

De Code van Bedrijfsethiek voor Leveranciers van Smiths De Code van Bedrijfsethiek voor van Smiths Als een internationaal bedrijf werkt de Smiths Group overal ter wereld samen met klanten, aandeelhouders en leveranciers. Deze belanghebbenden, tezamen met de

Nadere informatie

Gedragscode Coöperatieve Zuivelfabriek Rouveen u.a.

Gedragscode Coöperatieve Zuivelfabriek Rouveen u.a. Gedragscode Coöperatieve Zuivelfabriek Rouveen u.a. 2017 Inhoudsopgave Gedragscode Waarom een gedragscode? 3 Voor wie geldt de gedragscode? 3 Openbaarheid gedragscode 3 Onze mensen, klanten en planeet

Nadere informatie

Zakelijke en ethische gedragscode

Zakelijke en ethische gedragscode Ingangsdatum: 28/2/08 Vervangt: 26/10/04 Goedgekeurd door: Raad van bestuur DOEL CODE Verzekeren dat de zakelijke activiteiten van de Mine Safety Appliances Company ( MSA ) stroken met de missie en het

Nadere informatie

ZAKENPARTNER GEDRAGSCODE

ZAKENPARTNER GEDRAGSCODE ZAKENPARTNER GEDRAGSCODE LORD Corporation ( LORD ) zet zich in voor zakendoen met integriteit en hoge ethische normen. Daarnaast verplichten wij onszelf tot de naleving van alle wetgeving en voorschriften

Nadere informatie

ALGEMENE BEDRIJFSPRINCIPES VAN ARCADIS

ALGEMENE BEDRIJFSPRINCIPES VAN ARCADIS Pagina 1 van 5 fã~öáåé=íüé=êéëìäí ALGEMENE BEDRIJFSPRINCIPES VAN ARCADIS 1 Inleiding Bij ARCADIS hebben we onze missie als volgt gedefinieerd: Onze diensten zijn gericht op verbetering van de kwaliteit

Nadere informatie

Het Wie, Wat en Hoe vanwelzorg in 2012

Het Wie, Wat en Hoe vanwelzorg in 2012 Het Wie, Wat en Hoe vanwelzorg in 2012 En hoe de puzzelstukjes Of hoe de puzzelstukjes precies in elkaar precies passen in elkaar passen Onze Visie Wie we willen zijn in 2012 1 1 Als marktleider in het

Nadere informatie

Gedragscode. Inhoudsopgave RESPECT VOOR COLLEGA'S, HANDELSPARTNERS EN DE GEMEENSCHAP... 4

Gedragscode. Inhoudsopgave RESPECT VOOR COLLEGA'S, HANDELSPARTNERS EN DE GEMEENSCHAP... 4 Inhoudsopgave INLEIDING... 3 DOEL VAN DE MANUCHAR GEDRAGSCODE... 3 TOEPASSINGSGEBIED... 3 TOEZICHT OP DE NALEVING... 3 GEDRAGSCODE... 4 RESPECT VOOR COLLEGA'S, HANDELSPARTNERS EN DE GEMEENSCHAP... 4 NALEVING

Nadere informatie

CleanLease International Business principles: onze normen en waarden

CleanLease International Business principles: onze normen en waarden Versie definitief Datum, 21 december 2011 CleanLease International Business principles: onze normen en waarden Inhoud 1 Inleiding CleanLease normen en waarden 2 Normen en waarden: medewerkers 3 Normen

Nadere informatie

Beleid tegen mensenhandel en slavernij

Beleid tegen mensenhandel en slavernij Beleid tegen mensenhandel en slavernij Inhoud Doel Bereik Beleidsverklaring onderzoek en naleving auditbeleid Verwante documenten en processen 2 B e l e i d t e g e n m e n s e n h a n d e l en s l a v

Nadere informatie

Zakelijke gedragscode. The Binding Site Group Limited. Maart 2017

Zakelijke gedragscode. The Binding Site Group Limited. Maart 2017 Zakelijke gedragscode The Binding Site Group Limited Maart 2017 Deze Zakelijke Gedragscode is van toepassing op iedereen bij The Binding Site Group Limited, met inbegrip van de wereldwijde dochterondernemingen

Nadere informatie

WERELDWIJD ANTICORRUPTIEBELEID VAN DUN & BRADSTREET

WERELDWIJD ANTICORRUPTIEBELEID VAN DUN & BRADSTREET WERELDWIJD ANTICORRUPTIEBELEID VAN DUN & BRADSTREET JUNI 2015 ANTICORRUPTIEBELEID DOEL Dun & Bradstreet streeft naar de hoogste ethische normen. Wij geloven in het op een eerlijke en oprechte manier zakendoen

Nadere informatie

ALGEMEEN ANTICORRUPTIEBELEID VAN PPG

ALGEMEEN ANTICORRUPTIEBELEID VAN PPG Als medewerker van PPG wordt van u verwacht dat u het Algemene anticorruptiebeleid van PPG leest en naleeft. Als u vragen of bedenkingen over het Beleid of uw nalevingsverplichtingen hebt, kunt u contact

Nadere informatie

Het Wie, Wat en Hoe van Welzorg

Het Wie, Wat en Hoe van Welzorg Het Wie, Wat en Hoe van Welzorg En op welke wijze wij onze klanten verder willen brengen. Inhoud Onze Visie 4 Onze Missie 6 Onze kernwaarden 8 Onze gedragscode 10 Algemeen 11 Naleving van de wet 11 Medewerkers

Nadere informatie

Freeport-McMoRan Gedragscode Leveranciers. Augustus 2014

Freeport-McMoRan Gedragscode Leveranciers. Augustus 2014 Freeport-McMoRan Gedragscode Leveranciers Augustus 2014 Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 2 Gedragscode leveranciers... 3 Inleiding... 3 Mensenrechten en arbeid... 3 Veiligheid en gezondheid... 4 Drugs- en

Nadere informatie

Deze vertaling van het Engelstalige document is gemakshalve voor u bedoeld. De originele tekst in het Engels is in alle gevallen van toepassing op uw

Deze vertaling van het Engelstalige document is gemakshalve voor u bedoeld. De originele tekst in het Engels is in alle gevallen van toepassing op uw Deze vertaling van het Engelstalige document is gemakshalve voor u bedoeld. De originele tekst in het Engels is in alle gevallen van toepassing op uw rechten en verplichtingen. U kunt het originele document

Nadere informatie

Klokkenluidersbeleid. Klokkenluidersbeleid

Klokkenluidersbeleid. Klokkenluidersbeleid Klokkenluidersbeleid Pagina 1 van 6 Inleiding en documentcontrole Dit document is bedoeld om informatie te verstrekken met betrekking tot het beleid, de procedures, normen of richtsnoeren van G4S Group

Nadere informatie

Gedragscode. Inleiding

Gedragscode. Inleiding Gedragscode Inleiding Deze gedragscode is van toepassing op alle werknemers (inclusief de directeurs) die voor een of meer van de entiteiten werken die tot de VastNed Groep behoren (VastNed Retail N.V.,

Nadere informatie

Nutreco Gedragscode. Inleiding. Wout Dekker, CEO Oktober 2011

Nutreco Gedragscode. Inleiding. Wout Dekker, CEO Oktober 2011 Nutreco Gedragscode Inleiding Nutreco is een transparante onderneming. Wij verwachten een open en integere houding van iedereen die voor Nutreco werkt en dat iedereen zijn zakelijke activiteiten verricht

Nadere informatie

GEDRAGSCODE EN ETHISCHE CODE RICHTLIJN OVER GESCHENKEN EN AMUSEMENT

GEDRAGSCODE EN ETHISCHE CODE RICHTLIJN OVER GESCHENKEN EN AMUSEMENT GEDRAGSCODE EN ETHISCHE CODE RICHTLIJN OVER GESCHENKEN EN AMUSEMENT RICHTLIJN OVER GESCHENKEN EN AMUSEMENT Het aanbieden of ontvangen van relatiegeschenken en amusement is vaak een geschikte manier voor

Nadere informatie

RESMED INC ZAKELIJKE GEDRAGS- EN ETHISCHE CODE

RESMED INC ZAKELIJKE GEDRAGS- EN ETHISCHE CODE RESMED INC ZAKELIJKE GEDRAGS- EN ETHISCHE CODE ResMed Inc - Zakelijke gedrags- en ethische code Pagina 2 van 11 Laatst bijgewerkt op 13 mei 2005 BRIEF VAN DE ALGEMEEN DIRECTEUR 1 oktober 2004 Geachte ResMed-werknemer,

Nadere informatie

Gedragscode. Gezond verstand, Gezond geweten

Gedragscode. Gezond verstand, Gezond geweten Gedragscode Gezond verstand, Gezond geweten 1 Respect en professioneel gedrag Gelijke behandeling voor iedereen Ieder mens is uniek. Binnen ons bedrijf werken wij op een respectvolle manier met elkaar

Nadere informatie

Gedragscode. Bedrijfswaarden en gedragsregels. Ingangsdatum 15 November 2013. Uitgifte datum. Versie Naam Titel

Gedragscode. Bedrijfswaarden en gedragsregels. Ingangsdatum 15 November 2013. Uitgifte datum. Versie Naam Titel Gedragscode Bedrijfswaarden en gedragsregels Policy Eigenaar Director GRC Policy Goedkeurder Board of Management Ingangsdatum 15 November 2013 Uitgifte datum Versie Naam Titel 15-Nov-2013 1.0 Fokko Kool

Nadere informatie

Gedragscode, versie 1.0 Ontwerp en productie Top Two Boxes WPM Groep 2008. Gedragscode

Gedragscode, versie 1.0 Ontwerp en productie Top Two Boxes WPM Groep 2008. Gedragscode , versie 1.0 Ontwerp en productie Top Two Boxes WPM Groep 2008 WPM Groep Voorwoord Wij, professionals van WPM Groep, zijn verantwoordelijk voor ons werk waarin klanttevredenheid centraal staat. Met elkaar

Nadere informatie

NSG Group Gedragscode voor leveranciers

NSG Group Gedragscode voor leveranciers Inleiding NSG Group Gedragscode voor leveranciers Het doel van NSG Group is om op professioneel, juridisch en ethisch vlak de hoogst mogelijke wereldwijde reputatie te genieten voor de manier waarop wij

Nadere informatie

PostNL Business Principles

PostNL Business Principles 1 januari 2017 PostNL N.V. PostNL Business Principles Raad van Bestuur Auteur Directeur Audit & Security Titel PostNL Business Principles Versie 2.0 De PostNL Business Principles zijn officieel uitgegeven

Nadere informatie

Gedragscode VolkerWessels

Gedragscode VolkerWessels Gedragscode Gedragscode VolkerWessels 3 Inleiding door de Raad van Bestuur VolkerWessels werkt op basis van het economisch principe. Om als bedrijf continuïteit te waarborgen en om aan onze verantwoordelijkheden

Nadere informatie

Indorama Ventures Public Company Limited

Indorama Ventures Public Company Limited Indorama Ventures Public Company Limited Gedragscode werknemers (goedgekeurd door de raad van bestuur vergadering nr.1/2009 op 29 september 2009) Herziening 1 (goedgekeurd door de raad van bestuur vergadering

Nadere informatie

GEDRAGSCODE September 2013

GEDRAGSCODE September 2013 GEDRAGSCODE Wij hebben een duidelijke en eenvoudige set waarden - bij alles wat we doen streven we ernaar moedig, fantasierijk en fatsoenlijk te zijn. Werken volgens deze waarden betekent niet alleen dat

Nadere informatie

GEDRAGSCODE ( Code of conduct )

GEDRAGSCODE ( Code of conduct ) GEDRAGSCODE ( Code of conduct ) KALB Accountants & Adviseurs Wie zijn wij en waar staan wij voor? Mensen die integriteit, respect en teamwerk laten zien Energieke en enthousiaste mensen die plezier in

Nadere informatie

Gedrags- en integriteitscode

Gedrags- en integriteitscode Gedrags- en integriteitscode Gedrags- en integriteitscode Voorwoord WPM Groep is een sterk en vooraanstaand bedrijf in de vastgoedmarkt in Nederland. Wij onderscheiden ons door hoog gekwalificeerde medewerkers

Nadere informatie

Gedrag om trots op te zijn

Gedrag om trots op te zijn Gedrag om trots op te zijn Oversluizen Thermal Engineering B.V. geeft aandacht aan de belangen van haar klanten, medewerkers, zakenpartners en onze omgeving. Door dit uitgangspunt altijd voor ogen te houden

Nadere informatie

DACHSER Gedragscode. 1. Inleiding

DACHSER Gedragscode. 1. Inleiding DACHSER Gedragscode 1. Inleiding De basis voor alle activiteiten bij Dachser is het naleven van juridisch bindende regelgeving op nationaal en internationaal niveau, evenals alle verplichtingen die wij

Nadere informatie

Gedragscode. Infinitas Learning Group Compliance Management System. Be safe with Compliance!

Gedragscode. Infinitas Learning Group Compliance Management System. Be safe with Compliance! Gedragscode Infinitas Learning Group Compliance Management System Be safe with Compliance! INHOUD VAN GEDRAGSCODE VAN INFINITAS LEARNING 1. Eerlijke concurrentie... 3 2. Corruptiebestrijding... 3 3. Respect

Nadere informatie

Leveranciersgedragscode

Leveranciersgedragscode Leveranciersgedragscode 1. Achtergrond en uitgangspunten Het Ronald McDonald Kinderfonds vangt gezinnen op van ernstig zieke kinderen. In onze bedrijfsvoering streven wij naar optimaal en verantwoord rendement

Nadere informatie

Gedragscode. www.polygongroup.com/nl

Gedragscode. www.polygongroup.com/nl Gedragscode Always By Your Side. www.polygongroup.com/nl Our Responsibility Introductie op de Gedragscode van Polygon In onze Gedragscode worden de belangrijkste principes beschreven die Polygon nastreeft

Nadere informatie

Wereldwijd Klokkenluidersbeleid. ABN AMRO Bank N.V.

Wereldwijd Klokkenluidersbeleid. ABN AMRO Bank N.V. Wereldwijd Klokkenluidersbeleid ABN AMRO Bank N.V. Inhoudsopgave 1 Inleiding 3 1.1 Achtergrond 3 1.2 Onregelmatigheden van algemene, operationele en financiële aard 4 1.3 Lokale wet prevaleert 5 1.4 Persoonlijke

Nadere informatie

GEDRAGSCODE COOP HOLDING BV

GEDRAGSCODE COOP HOLDING BV GEDRAGSCODE COOP HOLDING BV Deze Gedragscode is vastgesteld door de Directie van Coop Holding B.V. en goedgekeurd door de Raad van Commissarissen van Coop Holding B.V. op 19 april 2006. De bepalingen van

Nadere informatie

GEZOND VERSTAND GEZOND GEWETEN. Gedragscode

GEZOND VERSTAND GEZOND GEWETEN. Gedragscode GEZOND VERSTAND GEZOND GEWETEN Gedragscode 1 Respect en professioneel gedrag Gelijke behandeling voor iedereen Ieder mens is uniek. Binnen ons bedrijf werken wij op een respectvolle manier met elkaar en

Nadere informatie

en dit zijn onze principes

en dit zijn onze principes en dit zijn onze principes Inhoud Dit zijn onze principes Dit zijn onze principes We doen het samen We werken duurzaam We tonen respect We hebben aandacht Verder wegwijs 03 08 10 12 14 18 Alle bedrijven

Nadere informatie

GEDRAGSCODE INVERKO N.V. December 2014

GEDRAGSCODE INVERKO N.V. December 2014 GEDRAGSCODE INVERKO N.V. December 2014 1 Gedragscode Inverko N.V. Inhoudsopgave 1. Inleiding 2. Doelstellingen 3. Stakeholders 4. Naleving van wet- en regelgeving 5. Werkklimaat 6. Integer handelen van

Nadere informatie

gedragscode voor leveranciers van Quintiles

gedragscode voor leveranciers van Quintiles gedragscode voor leveranciers van Quintiles 2 Quintiles maakt zich sterk voor duurzame zakelijke praktijken. Op basis van internationaal erkende normen, is deze gedragscode voor leveranciers ( Code ) gericht

Nadere informatie

Principes voor gedrag door de onderneming

Principes voor gedrag door de onderneming Uitgegeven september 2005 Gereviseerd april 2012 Gereviseerd oktober 2017 Principes voor gedrag door de onderneming Epson vervult haar sociale verantwoordelijkheid door te handelen in lijn met de onderstaande

Nadere informatie

De Gunnebo gedragscode

De Gunnebo gedragscode De Gunnebo gedragscode 2 Woord vooraf van de CEO Het is de visie van Gunnebo om wereldwijd toonaangevend leverancier te worden van een veiligere toekomst. Om deze visie te realiseren, moeten wij wereldwijd

Nadere informatie

Beleid inzake bestrijding van omkoping

Beleid inzake bestrijding van omkoping Beleid inzake bestrijding van omkoping Inleiding RPC Group Plc (de Company ) voert een nultolerantiebeleid inzake omkoping en corruptie in haar zakelijke transacties over de gehele wereld, zowel in de

Nadere informatie

GedraGscode InteGrIteIt en ethisch GedraG

GedraGscode InteGrIteIt en ethisch GedraG Gedragscode Integriteit en ethisch gedrag GedraGscode Beste collega s, Integriteit en ethisch gedrag zijn sinds jaar en dag een belangrijk onderdeel van de sika cultuur. al in de eerste versie van de sika

Nadere informatie

Beleid ter bestrijding van omkoping en corruptie

Beleid ter bestrijding van omkoping en corruptie Datum: 04-02- 2015 Rev: 1 Vrijgave:EQS Officer Pagina: 1 van 9 Beleid ter bestrijding van omkoping en corruptie Bij H.Essers geldt een nultolerantie voor omkoping en corruptie. Wij streven naar een eerlijk

Nadere informatie

Hengelo, april 2013. 02 Gedragscode Twence

Hengelo, april 2013. 02 Gedragscode Twence Gedragscode Twence Twence in Hengelo is een (inter)nationale speler op de markt van grondstoffen en duurzame energie met hoogwaardige verwerking van afvalstromen en biomassa. Met innovatieve technieken

Nadere informatie

Het juiste doen Ahold Gedragscode. Het juiste doen

Het juiste doen Ahold Gedragscode. Het juiste doen Ahold Gedragscode Het juiste doen Ahold Gedragscode 2 Inhoud 1. Houd je aan de wet 4 Overal waar we zaken doen houden we ons aan de geldende wet- en regelgeving. 2. Respecteer elkaar 6 We respecteren de

Nadere informatie

Manuchar Group Gedragscode

Manuchar Group Gedragscode Manuchar Group Gedragscode Datum op maak: 15th of Juni, 2016. Inhoudstafel Inleiding 3 Doel van de Manuchar Gedragscode 3 Toepassingsgebied 3 Toezicht op de naleving 3 Respect voor collega s, handelspartners

Nadere informatie

ONDERNEMINGSCODE PROCUMULATOR Juli 2014

ONDERNEMINGSCODE PROCUMULATOR Juli 2014 ONDERNEMINGSCODE PROCUMULATOR Juli 2014 Ondernemingscode Procumulator B.V. - juli 2014 1 INHOUD 1. Doel van de Ondernemingscode... 3 2. Integriteit... 3 3. Zaken doen... 5 4. Bedrijfsmiddelen en informatie...

Nadere informatie

Klokkenluidersregeling

Klokkenluidersregeling Klokkenluidersregeling 1. DOEL Brunel streeft ernaar aan al haar zakelijke activiteiten op eerlijke en ethische wijze uitvoering te geven. We hechten daarbij groot belang aan open communicatie en verwachten

Nadere informatie

Global Policy. Responsible Party: Director, Global Compliance & Ethics Programs. Conflict Of Interest. Title: Next Review Date:

Global Policy. Responsible Party: Director, Global Compliance & Ethics Programs. Conflict Of Interest. Title: Next Review Date: oktober 2018 Issue oktober 2016 Page: 1 of 5 I. DOEL Als medewerkers en leden van de raad van commissarissen van Modine zijn wij jegens Modine Manufacturing Company en dochterondernemingen (gezamenlijk

Nadere informatie

Klokkenluidersregeling

Klokkenluidersregeling Klokkenluidersregeling Gedragsregels in verband met een Vermoeden van een misstand Policy Eigenaar Director GRC Policy Goedkeurder Board of Management Ingangsdatum 15 November 2013 Uitgifte datum Versie

Nadere informatie

Onze Nyrstar verantwoordelijkheid Vormingsprogramma Gedragscode Vragen of problemen? Neem contact op met de Compliance Offi cer

Onze Nyrstar verantwoordelijkheid Vormingsprogramma Gedragscode Vragen of problemen? Neem contact op met de Compliance Offi cer Gedragscode De Nyrstar Way Veiligheid voor alles We voorkomen schade aan onze mensen, ons milieu, de wereld om ons heen, onze Nyrstar strategie en onze installaties waar we mee werken Open en eerlijk zijn

Nadere informatie

ANTICORRUPTIEBELEID MOBISTAR-groep

ANTICORRUPTIEBELEID MOBISTAR-groep ANTICORRUPTIEBELEID MOBISTAR-groep Datum: 26.06.2013 Versie: v 1.0 Goedgekeurd door: Compliance Officer 1 1. Doel Dit Beleid werd opgesteld met als doel onze verantwoordelijkheden, alsook die van iedereen

Nadere informatie

Gedragsprincipes. Gedragsprincipes April

Gedragsprincipes. Gedragsprincipes April Gedragsprincipes Gedragsprincipes April 2016 1 Gedragsprincipes April 2016 3 Inhoud Juridisch en ethisch verantwoord zaken doen Naleving van de wet en van het beleid van Givaudan... 6 Omkoping en corruptie...

Nadere informatie

ELDORADO GOLD CORPORATION DOCHTERONDERNEMINGEN EN AANGESLOTEN ONDERNEMINGEN ZAKELIJKE EN ETHISCHE GEDRAGSCODE

ELDORADO GOLD CORPORATION DOCHTERONDERNEMINGEN EN AANGESLOTEN ONDERNEMINGEN ZAKELIJKE EN ETHISCHE GEDRAGSCODE ELDORADO GOLD CORPORATION DOCHTERONDERNEMINGEN EN AANGESLOTEN ONDERNEMINGEN ZAKELIJKE EN ETHISCHE GEDRAGSCODE Eldorado Gold Corporation (het bedrijf ) en haar dochterondernemingen en aangesloten ondernemingen

Nadere informatie

GEDRAGSCODE VOOR LEVERANCIERS

GEDRAGSCODE VOOR LEVERANCIERS GEDRAGSCODE VOOR LEVERANCIERS Weatherford heeft een reputatie opgebouwd als een bedrijf dat staat op ethische handelspraktijken en een hoge graad van integriteit nastreeft in al zijn zakelijke transacties.

Nadere informatie

ZEG JA TEGEN DE BESCHERMING VAN KINDEREN!

ZEG JA TEGEN DE BESCHERMING VAN KINDEREN! Bijlage 4: Child Protection Policy Plan International ZEG JA TEGEN DE BESCHERMING VAN KINDEREN! WAAROM EEN KINDERBESCHERMINGSBELEID? Plan België streeft ernaar een wereld mee uit te bouwen waarin alle

Nadere informatie

Vragen en antwoorden

Vragen en antwoorden Vragen en antwoorden 1) Wat is de reikwijdte van de Ethics Open Talk-site van L ORÉAL? Afhankelijk van de vervulling van de voorwaarden zoals vermeld bij vraag 2 hieronder kun je op de Ethics Open Talk-site

Nadere informatie

DATUM: 17 MAART 2014, VERSIE: 2.0 LEVERANCIERSVERKLARING

DATUM: 17 MAART 2014, VERSIE: 2.0 LEVERANCIERSVERKLARING DATUM: 17 MAART 2014, VERSIE: 2.0 LEVERANCIERSVERKLARING 1 / 5 Geachte leverancier, Sapa is een gediversifieerd industrieconcern dat wereldwijd actief is. Sapa s waarden en onze cultuur van duurzame ontwikkeling

Nadere informatie

De belangrijkste bedrijfsprincipes zijn:

De belangrijkste bedrijfsprincipes zijn: Ethisch Beleid 1. Inleiding Wanneer in dit beleid SIG wordt genoemd, refereert dit eveneens naar ATC en ATCI. SIG plc heeft een aantal basisprincipes en -waarden waar het veel waarde aan hecht. Het vertrouwen

Nadere informatie

ANTI-CORRUPTEBELEID. Internationaal Compliancebeleid. Maart Freeport-McMoRan Inc.

ANTI-CORRUPTEBELEID. Internationaal Compliancebeleid. Maart Freeport-McMoRan Inc. ANTI-CORRUPTEBELEID Internationaal Compliancebeleid Maart 2017 Freeport-McMoRan Inc. INTRODUCTIE Doel Het doel van dit Anti-corruptiebeleid (het "Beleid") is om naleving te verzekeren door Freeport- McMoRan

Nadere informatie

GEDRAGSCODE EEN BOODSCHAP VAN ONZE CEO

GEDRAGSCODE EEN BOODSCHAP VAN ONZE CEO GEDRAGSCODE EEN BOODSCHAP VAN ONZE CEO Beste collega's, Er zijn maar weinig dingen zo belangrijk als uw reputatie. Dat geldt zowel voor bedrijven als voor individuen. De ethische reputatie van Logitech

Nadere informatie

Het door Regal toegekende leveranciersnummer (indien van toepassing):

Het door Regal toegekende leveranciersnummer (indien van toepassing): Aanwijzingen: DEZE DUE DILIGENCE-VRAGENLIJST MET VERKLARING DIENT TE WORDEN INGEVULD EN ONDERTEKEND DOOR EEN GEVOLMACHTIGD VERTEGENWOORDIGER VAN DE EXTERNE PARTIJ. ALLE GEVRAAGDE INFORMATIE MOET WORDEN

Nadere informatie

Procedurerichtlij nen voor informanten

Procedurerichtlij nen voor informanten Procedurerichtlij nen voor informanten De bijgevoegde procedurerichtlijnen voor informanten die door elke bestuurder, directeur en werknemer van BARNES Group Holland B.V., zakendoend met de naam KENT,

Nadere informatie

GEDRAGSCODE Voor iedereen die werkzaam is bij een van de bedrijfsonderdelen van Transdev Nederland

GEDRAGSCODE Voor iedereen die werkzaam is bij een van de bedrijfsonderdelen van Transdev Nederland AMBULANCE GEDRAGSCODE Voor iedereen die werkzaam is bij een van de bedrijfsonderdelen van Transdev Nederland INLEIDING INHOUDSOPGAVE Een werkklimaat waarin iedereen zich prettig en veilig voelt. Waar we

Nadere informatie

Bedrijfscode PMeijer. Augustus 2014

Bedrijfscode PMeijer. Augustus 2014 Bedrijfscode PMeijer Augustus 2014 PMeijer / Molenwerf 32 / 1911 DB / Uitgeest Postbus / 1920 AA / Akersloot / 0251 27 82 78 info@pmeijer.nl / pmeijer.nl Bedrijfscode Het hanteren van een bedrijfscode

Nadere informatie

BELEID INZAKE GESCHENKEN, AMUSEMENT EN PRIJZEN

BELEID INZAKE GESCHENKEN, AMUSEMENT EN PRIJZEN BELEID INZAKE GESCHENKEN, AMUSEMENT EN PRIJZEN Geven van geschenken/aanbieden van amusement 1. Aan klanten, leveranciers, zakenpartners en externe belanghebbenden. Het geven van geschenken moet in overeenstemming

Nadere informatie

Code van zakelijk gedrag en bedrijfsethiek

Code van zakelijk gedrag en bedrijfsethiek Code van zakelijk gedrag en bedrijfsethiek De raad van bestuur (het "bestuur") van Kelly Services, Inc. ("de onderneming") heeft de volgende code van zakelijk gedrag en bedrijfsethiek (de "code") aangenomen

Nadere informatie

Internationale zakelijke integriteit voor externe partijen in de gezondheidszorg

Internationale zakelijke integriteit voor externe partijen in de gezondheidszorg Internationale zakelijke integriteit voor externe partijen in de gezondheidszorg Uw verplichting om te voldoen aan alle wetten en alle beleidslijnen van Johnson & Johnson De bedrijven van Johnson & Johnson

Nadere informatie

CLARCOR Inc. SAFE HARBOR PRIVACYVERKLARING EXTERN LAATSTE REVISIE APRIL 2014

CLARCOR Inc. SAFE HARBOR PRIVACYVERKLARING EXTERN LAATSTE REVISIE APRIL 2014 CLARCOR Inc. SAFE HARBOR PRIVACYVERKLARING EXTERN LAATSTE REVISIE APRIL 2014 INLEIDING CLARCOR Inc. en alle filialen (hierna te noemen de "Onderneming") respecteren individuele privacyrechten en streven

Nadere informatie

GEZOND VERSTAND GEZOND GEWETEN. Gedragscode

GEZOND VERSTAND GEZOND GEWETEN. Gedragscode GEZOND VERSTAND GEZOND GEWETEN Gedragscode versie 05 januari 2015 1 Respect en professioneel gedrag Gelijke behandeling voor iedereen Ieder mens is uniek. Binnen ons bedrijf werken wij op een respectvolle

Nadere informatie

Regeling Klokkenluiden

Regeling Klokkenluiden Regeling Klokkenluiden Doelgroep Deze regeling is van toepassing op alle medewerkers van Van Lanschot. Gepubliceerd door Compliance Vervangt Beleid d.d. 1 april 2015 Instemming verleend door De ondernemingsraad

Nadere informatie

ANTI-CORRUPTIERICHTLIJNEN VAN DANAHER CORPORATION

ANTI-CORRUPTIERICHTLIJNEN VAN DANAHER CORPORATION ANTI-CORRUPTIERICHTLIJNEN VAN DANAHER CORPORATION I. DOELSTELLING Corruptie is in vrijwel alle landen ter wereld verboden. Danaher Corporation ( Danaher ) heeft zich verplicht om de wetgeving in alle landen

Nadere informatie

Gedragscode Bureau Financieel Toezicht

Gedragscode Bureau Financieel Toezicht Gedragscode Bureau Financieel Toezicht Welke uitgangspunten geven richting aan ons gedrag? INLEIDING Deze gedragscode beschrijft de waarden die richting geven aan het werken bij het Bureau Financieel Toezicht

Nadere informatie

Mecom Group plc ( Mecom ) Zakelijke gedragscode. (bijgewerkt 12 mei 2011)

Mecom Group plc ( Mecom ) Zakelijke gedragscode. (bijgewerkt 12 mei 2011) Mecom Group plc ( Mecom ) Zakelijke gedragscode (bijgewerkt 12 mei 2011) Mecom Group plc ( het bedrijf of Mecom ) streeft ernaar verantwoord zaken te doen. Onze reputatie als mediagroep is gebaseerd op

Nadere informatie

OpenLine Privacykennisgeving voor Europese Unie (EU)

OpenLine Privacykennisgeving voor Europese Unie (EU) OpenLine Privacykennisgeving voor Europese Unie (EU) Northrop Grumman Corporation en haar dochterondernemingen en gelieerde ondernemingen (hierna Northrop Grumman of Onderneming ) hebben een langdurige

Nadere informatie

Flyct Gedragscode. Introductie. Dit is onze Gedragscode. Dit zijn onze kernprincipes. Waarom onze Gedragscode belangrijk is

Flyct Gedragscode. Introductie. Dit is onze Gedragscode. Dit zijn onze kernprincipes. Waarom onze Gedragscode belangrijk is Flyct Gedragscode Introductie Dit is onze Gedragscode Uit onze Gedragscode blijkt waar wij voor staan en geeft aan wat wij wel en niet doen. De code omvat onze kernprincipes en wat ze in de praktijk betekenen.

Nadere informatie

Onze normen en waarden

Onze normen en waarden Gedragscode Onze normen en waarden De Basis van Ons Succes Uitgave IV Ons Bedrijf Vanaf het begin is het geloof in het juiste te doen, de leidraad geweest in de geschiedenis van MSD. George Merck benadrukte

Nadere informatie

Bericht van Peter Ulber 3 De ethische waarden van Panalpina 4 Prestatie Integriteit Professionaliteit Inleiding tot de Gedragscode 5 Wat wordt er van

Bericht van Peter Ulber 3 De ethische waarden van Panalpina 4 Prestatie Integriteit Professionaliteit Inleiding tot de Gedragscode 5 Wat wordt er van 06 2013 Bericht van Peter Ulber 3 De ethische waarden van Panalpina 4 Prestatie Integriteit Professionaliteit Inleiding tot de Gedragscode 5 Wat wordt er van iedereen verwacht? Wat wordt er van managers

Nadere informatie

Code of Conduct (Nederlandse versie)

Code of Conduct (Nederlandse versie) Code of Conduct (Nederlandse versie) Datum [12-01-2014] Eigenaar: Global Internal Audit Department John Snyder President & CEO Mike Janssen COO Stephan Baars CFO 2014 BCD Travel 1 Inhoudsopgave Code of

Nadere informatie

Algemene Informatie. Naam van beleid Gedragscode voor leveranciers aan NSG Group Goedgekeurd door Procurement Policy Steering Committee Datum van

Algemene Informatie. Naam van beleid Gedragscode voor leveranciers aan NSG Group Goedgekeurd door Procurement Policy Steering Committee Datum van Algemene Informatie Naam van beleid Gedragscode voor leveranciers aan NSG Group Goedgekeurd door Procurement Policy Steering Committee Datum van 17.06.2009 goedkeuring Doelpubliek Dit beleid geldt voor

Nadere informatie

Bedrijfsgedragscode. Document Informatie. Korte omschrijving: Bereik: Goedgekeurd door de Raad van Bestuur op 7 december 2010

Bedrijfsgedragscode. Document Informatie. Korte omschrijving: Bereik: Goedgekeurd door de Raad van Bestuur op 7 december 2010 Bedrijfsgedragscode Goedgekeurd door de Raad van Bestuur op 7 december 2010 Document Informatie Korte omschrijving: Deze bedrijfsgedragscode is bedoeld om de ethische en de wettelijke verplichtingen van

Nadere informatie

Sonova Groep Gedragscode

Sonova Groep Gedragscode Sonova Groep Gedragscode Een mededeling van de CEO Innovatie, engagement en verantwoordelijkheid zijn de kernwaarden en overtuigingen die we allen delen. Zij geven onze bedrijfscultuur weer en verbinden

Nadere informatie

Gedragscode Medewerkers Eumedion

Gedragscode Medewerkers Eumedion Gedragscode Medewerkers Eumedion Herzien op 19 december 2011 1. Definities Artikel 1 In deze Gedragscode wordt verstaan onder: Medewerkers: alle medewerkers van Eumedion, onafhankelijk van de duur waarvoor

Nadere informatie

Gedragscode VolkerWessels

Gedragscode VolkerWessels Gedragscode Gedragscode VolkerWessels 3 Voorwoord door de Raad van Bestuur VolkerWessels bouwt al 150 jaar met zorg aan projecten voor diverse opdrachtgevers. Onze nuchtere en verantwoordelijke aanpak

Nadere informatie

DATUM: 11 juni 2015 Werknemers. UITGEGEVEN DOOR: A.I. dupont TOEPASSING: ALLE LOCATIES GOEDGEKEURD: M.H. Mitchell REV.NR. 3

DATUM: 11 juni 2015 Werknemers. UITGEGEVEN DOOR: A.I. dupont TOEPASSING: ALLE LOCATIES GOEDGEKEURD: M.H. Mitchell REV.NR. 3 PROCEDURENR. CP-103 PAGINA: 1 van 6 ONDERWERP: Beleid Inzake Belangenverstrengeling - DATUM: 11 juni 2015 Werknemers UITGEGEVEN DOOR: A.I. dupont TOEPASSING: ALLE LOCATIES GOEDGEKEURD: M.H. Mitchell REV.NR.

Nadere informatie

BEGINSELVERKLARING INZAKE GEDRAGSREGELS Illinois Tool Works Inc.

BEGINSELVERKLARING INZAKE GEDRAGSREGELS Illinois Tool Works Inc. BEGINSELVERKLARING INZAKE GEDRAGSREGELS Illinois Tool Works Inc. Deze Gedragsregels gelden voor alle ITW medewerkers/-sters, bestuurders, bedrijven en dochterondernemingen over de hele wereld. Elke ITW

Nadere informatie

Protocollen ZeelandCare Gedragscode

Protocollen ZeelandCare Gedragscode Protocollen ZeelandCare Gedragscode Nummer Y 505 Versie 1 Datum 25-11-2015 Status goedgekeurd Eigenaar Directeur Pagina Pagina 1 van 6 Y 505 Protocol gedragscode Voor u ligt de gedragscode van ZeelandCare.

Nadere informatie

INHOUDSOPGAVE INTEGRITEITSCODE SPVOZN

INHOUDSOPGAVE INTEGRITEITSCODE SPVOZN Integriteitscode Stichting Primair en Voortgezet Onderwijs Zuid-Nederland Vastgesteld op 17 februari 2014 1 INHOUDSOPGAVE INTEGRITEITSCODE SPVOZN 1 Inleiding... 3 2 Wie vallen er onder de code?... 3 3

Nadere informatie

MVO gedragscode gavilar B.V.

MVO gedragscode gavilar B.V. PAGINA 1 MVO gedragscode B.V. Documentgegevens Bedrijf Adres Opgesteld Gecontroleerd Akkoord : B.V. : Kamerlingh Onnesweg 63, 3316 GK Dordrecht : R. ten Hove : QHSE-coördinator : P. Klijs : Operations

Nadere informatie

THE WARRANTY GROUP, INC. BELEID VOOR HET TE BERDE BRENGEN EN MELDEN VAN TWIJFELACHTIGE GEVALLEN

THE WARRANTY GROUP, INC. BELEID VOOR HET TE BERDE BRENGEN EN MELDEN VAN TWIJFELACHTIGE GEVALLEN THE WARRANTY GROUP, INC. BELEID VOOR HET TE BERDE BRENGEN EN MELDEN VAN TWIJFELACHTIGE GEVALLEN Goedgekeurd door de raad van bestuur: 18 oktober 2011 BELEID The Warranty Group, Inc. wil zorgen voor een

Nadere informatie

Indorama Ventures Public Company Limited Ondernemingsbestuur beleid

Indorama Ventures Public Company Limited Ondernemingsbestuur beleid Indorama Ventures Public Company Limited Ondernemingsbestuur beleid (Goedgekeurd door de raad van bestuur vergadering nr.1/2009 op 29 september 2009) Bericht van de voorzitter Indorama Ventures Public

Nadere informatie