INTERN HUURREGLEMENT

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "INTERN HUURREGLEMENT"

Transcriptie

1 Bouwmaatschappij De Mandel Intern huurreglement (versie 1.8) INTERN HUURREGLEMENT Versie 1.8 Verwijzend naar het Besluit van de Vlaamse Regering dd. 12 oktober 2007 tot reglementering van het sociale huurstelsel ter uitvoering van titel VII van de Vlaamse Wooncode, heeft de raad van bestuur van de sociale huisvestingsmaatschappij De Mandel cvba op 22 september 2015, haar goedkeuring gehecht aan het hiernavolgend intern huurreglement. Intern huurreglement De Mandel

2 Bouwmaatschappij De Mandel Intern huurreglement (versie 1.8) DEEL I ALGEMEEN... 1 DEEL II KANDIDAAT-HUURDERS... 2 INSCHRIJVINGSVOORWAARDEN... 2 Algemeen... 2 Zes voorwaarden... 2 II Meerderjarig zijn II Voldoen aan de inkomensvoorwaarden II Voldoen aan de eigendomsvoorwaarden II Voldoen aan de taalbereidheidsvoorwaarden... 4 II Voldoen aan de inburgeringsvoorwaarden... 5 II Ingeschreven zijn in het bevolkingsregister of vreemdelingenregister AANDUIDING REFERENTIEHUURDER... 5 GEZINSGROOTTE... 5 WOONWENSEN... 5 WIJZIGINGEN AAN DE AANVRAAG... 6 INZAGE IN INSCHRIJVINGSREGISTER... 7 VERDELEN VAN GEMEENSCHAPPELIJKE INSCHRIJVING... 7 ACTUALISATIE... 7 SCHRAPPING UIT HET INSCHRIJVINGSREGISTER... 7 TOELATINGSVOORWAARDEN... 8 Meerderjarig zijn... 8 Voldoen aan de inkomensvoorwaarden... 8 Voldoen aan de eigendomsvoorwaarden... 8 Voldoen aan de taalbereidheidsvoorwaarden... 9 Voldoen aan de inburgeringsvoorwaarden... 9 Ingeschreven zijn in het bevolkingsregister of vreemdelingenregister TOEWIJZINGEN... 9 Bevoegd beslissingsorgaan... 9 Opmaak voorstel van gemotiveerde beslissing Beslissing van het directiecomité TOEZICHT DOOR DE toezichthouder TOEWIJZINGSREGELS ALGEMEEN PRINCIPE TOELICHTING EN VERDUIDELIJKING RATIONELE BEZETTING VAN DE WONING Woningtype en -grootte Gezinsssamenstelling Fysieke toestand van de huurder VERPLICHTE VOORRANG OPTIONELE VOORRANG DE TOEWIJZING OMWILLE VAN RENOVATIE VAN DE SOCIALE HUURWONING WEIGEREN VAN TOEWIJZING VERSNELDE TOEWIJZING OF AFWIJKINGEN HET (INTER)GEMEENTELIJK TOEWIJZINGSREGLEMENT INTERGEMEENTELIJK TOEWIJZINGSREGLEMENT PROEFWONEN ANDERE TOEWIJZINGSREGELS Kandidaat-huurders willen voorlopig niet in aanmerking komen voor woning Toewijzing van garageboxen DEEL III HUURDERS WIE IS HUURDER? Algemeen I.huurder categorie a II.huurder categorie B III.huurder categorie C HUURWAARBORG BRANDVERZEKERING SPECIFIEKE INVULLING VERGOEDING VOOR ONDERBEZETTING VAN DE WONING PROEFPERIODE Intern huurreglement De Mandel

3 Bouwmaatschappij De Mandel Intern huurreglement (versie 1.8) EINDE VAN DE HUUROVEREENKOMST PRIORITAIRE MUTATIE Overbezetting Onderbezetting Onaangepastheid aan de fysieke mogelijkheden van de huurder DEEL IV VERHAAL BIJLAGE I LOKAAL TOEWIJZINGSREGLEMENT TORHOUT BIJLAGE II LOKAAL TOEWIJZINGSREGLEMENT MEULEBEKE BIJLAGE III LOKAAL TOEWIJZINGSREGLEMENT HOOGLEDE BIJLAGE IV LOKAAL TOEWIJZINGSREGLEMENT ROESELARE BIJLAGE V INTERGEMEENTELIJK TOEWIJZINGSREGLEMENT PROEFWONEN Intern huurreglement De Mandel

4 DEEL I ALGEMEEN Het intern huurreglement is openbaar en kan bijgevolg door iedereen worden opgevraagd. Het intern huurreglement geldt voor onbepaalde duur. Het is de bedoeling dat een evaluatie van het heersende intern huurreglement eventueel kan leiden tot bijsturing. 1

5 DEEL II KANDIDAAT-HUURDERS Vooreerst wordt er hierna een bondig en vereenvoudigd overzicht gegeven van de toewijzingsvoorwaarden en -regels zoals vermeld in het Besluit van de Vlaamse Regering dd. 12 oktober 2007 tot reglementering van het sociale huurstelsel ter uitvoering van titel VII van de Vlaamse Wooncode (hierna genoemd : kaderbesluit sociale huur ). Het overzicht zoals hierna weergegeven, is louter en alleen voor het informatieve doel van de kandidaat-huurder, zonder dat in de feitelijke bewoordingen ervan rechtsgrond kan worden gevonden; noch ten voordele, noch ten nadele. Bij deze verwijst De Mandel dan ook formeel naar de integrale tekst van kaderbesluit sociale huur. INSCHRIJVINGSVOORWAARDEN ALGEMEEN Om in aanmerking te kunnen komen voor een sociale huurwoning, moet een kandidaat-huurder eerst opgenomen worden in het inschrijvingsregister (wachtlijst). Hiervoor moet de kandidaat-huurder voldoen aan een aantal voorwaarden, die in de meeste gevallen, gestaafd moeten worden met bepaalde documenten. Soms moet de kandidaat-huurder zelf zorgen voor die documenten, soms kan De Mandel die opvragen bij de bevoegde overheden en instellingen. Door zich in te schrijven geeft de kandidaat-huurder de toestemming aan De Mandel om die bewijsstukken op te vragen. ZES VOORWAARDEN Het Besluit van de Vlaamse Regering dd. 12 oktober 2007 tot reglementering van het sociale huurstelsel ter uitvoering van titel VII van de Vlaamse Wooncode bepaalt 6 voorwaarden, te voldoen door de kandidaat-huurder, om ingeschreven te kunnen worden voor een sociale huurwoning (artikel 3 1 kaderbesluit sociale huur): II Meerderjarig zijn. De kandidaat-huurder moet minstens 18 jaar zijn op het ogenblik van de inschrijving. In het kader van een ontvoogd minderjarige of begeleid zelfstandig wonen van een minderjarige, kan De Mandel hiervan afwijken. II Voldoen aan de inkomensvoorwaarden. Het netto-belastbaar inkomen van de kandidaat-huurder (samen met de eventuele inkomens van zijn gezinsleden) mag bepaalde maximumgrenzen niet overstijgen. Deze inkomensgrenzen zijn wettelijk bepaald. Het inkomen dat in aanmerking wordt genomen, is het inkomen van het "referentiejaar" (het derde jaar dat voorafgaat aan de inschrijving). Het inkomen is gedefinieerd in artikel 1, 15 van het kaderbesluit sociale huur en wordt telkens geïndexeerd volgens de gezondheidsindex van de maand juni van het jaar dat voorafgaat aan de toepassing. Op de strikte inkomensgrenzen zijn een aantal uitzonderingen mogelijk : a) Voor personen of gezinnen met schulden, die ofwel toegelaten zijn tot een collectieve schuldenregeling, ofwel in budgetbeheer of budgetbegeleiding zijn, gebruikt De Mandel het actueel besteedbaar inkomen. b) Had de kandidaat-huurder geen inkomen tijdens het referentiejaar, dan wordt het inkomen genomen van het eerstvolgende jaar waarin wel een inkomen genoten werd. 2

6 c) Indien het inkomen van het referentiejaar te hoog was, maar de kandidaat kan aantonen dat zijn huidig inkomen beneden het maximum gedaald is, kan hij ingeschreven worden. d) Personen die kunnen aantonen dat hun huwelijk onherstelbaar ontwricht is of die kunnen aantonen dat er stappen ondernomen werden om de wettelijke samenwoonst te beëindigen worden bij inschrijving beschouwd als alleenstaanden. Er wordt dan geen rekening gehouden met het gezinsinkomen, maar wel met het eigen inkomen van de kandidaat-huurder alleen. Let wel: bij toelating en toetreding tot een woning, moet de persoon een vordering tot echtscheiding kunnen voorleggen, gegronde redenen kunnen aanvoeren voor het niet instellen van een vordering tot echtscheiding of vermoeden van afwezigheid vastgesteld zijn (artikel 112 BW). II Voldoen aan de eigendomsvoorwaarden. De kandidaat heeft, samen met zijn gezinsleden, geen woning of geen perceel dat bestemd is voor woningbouw volledig in volle eigendom of volledig in vruchtgebruik in binnen- of buitenland. Men kan wel worden ingeschreven met eigendom wanneer het gaat om een woning gelegen in het Vlaams Gewest: a) Als de kandidaat-huurder aan het scheiden is of de wettelijke samenwoning met zijn partner gaat beëindigen. Zij worden bij inschrijving beschouwd als alleenstaanden. De Mandel zal er dan geen rekening mee houden dat er eventueel een gemeenschappelijke eigendom is. Let wel : tegen dat een toewijzing zal gebeuren, moet er een vordering tot echtscheiding kunnen voorgelegd worden, gegronde redenen aangevoerd worden voor het niet instellen van een vordering tot echtscheiding (art 112 BW) of vermoeden van afwezigheid vastgesteld zijn. b) Als de woning binnen de grenzen van een vastgesteld onteigeningsplan ligt en door de kandidaat-huurder bewoond wordt. c) Als de woning (maximaal 2 maanden voor de inschrijving) onbewoonbaar of ongeschikt verklaard is en waarvan de ontruiming noodzakelijk is.* d) Als de woning bewoond wordt door een persoon met een handicap die ingeschreven is voor een ADL-woning. * e) Als de woning in een ruimtelijke bestemmingszone ligt waar wonen niet toegelaten is. f) Als de woning moet ontruimd worden met toepassing van artikel 18, 2, tweede lid, artikel 26, 60, 3, en artikel 90, 1, vierde lid, van de Vlaamse Wooncode. * g) Als de kandidaat-huurder over de woning, die hij bewoont, het beheer heeft verloren ten gevolge van een faillietverklaring met toepassing van artikel 16 van de Faillissementswet van 8 augustus 1997.* h) Als de woning onaangepast is en bewoond wordt door de kandidaat-huurder en/of een gezinslid met een fysieke handicap.* Het onderzoek naar deze onaangepastheid kan de verhuurder zelf doen, waarbij alle mogelijke middelen mogen worden aangewend om dit aan te tonen. De verhuurder kan hiervoor private verhuurders contacteren of de private woning bezoeken of medische attesten in aanmerking nemen. Specifieke richtlijnen hoe het onderzoek dient te gebeuren zijn niet voorhanden. Alle middelen mogen aangewend worden om de onaangepastheid nader te onderzoeken en het dossier doorslaggevend te maken. De verhuurder dient wel consequent te zijn in het erkennen van onaangepastheid. Dit betekent dat wanneer de verhuurder het voor 1 kandidaat-huurder in een bepaalde case op een bepaalde manier toepast, de verhuurder een gelijkaardige situatie in de toekomst ook zo dient te behandelen. Voor de onaangepastheid op basis van rationele bezetting wordt er een technisch verslag van de wooninspecteur gehanteerd. Richtlijnen De Mandel (beslissing DC 20/5/2014): - De begeleider en/of de pre-kandidaat zelf zorgt voor voldoende bewijsmateriaal, met name: documenten met duidelijke omschrijving van de medische beperkingen, uitgaande van een geneesheer; naast voldoende foto's die een duidelijk beeld geven waarom de woning onaangepast is; desgevallend ook een plan met indeling van de woning bij voorkeur met afmetingen (van oa. gangen, deuropeningen en trappen). 3

7 - De onaangepastheid moet van die aard zijn dat ze niet door een eenvoudige ingreep weg te werken is (vb hellend vlak aanbrengen, douche plaatsen ipv bad...)of niet het resultaat is van gebrek aan onderhoud. - Als er onduidelijkheid blijft bestaan, zal De Mandel de hulp inroepen van de lokale woonwinkel om de woning ter plaatse te bekijken - Als in uitzonderlijke gevallen niet tot een goed geargumenteerde beslissing kan gekomen worden en op voorwaarde dat de begeleider en/of de pre-kandidaat zelf voldoende inspanningen heeft geleverd om de aanvraag tot inschrijving te argumenteren, zal de eigen dienst Verhuring een huisbezoek afleggen. - Indien de begeleider en/of de pre kandidaat geen of onvoldoende inspanningen levert om de aanvraag tot inschrijving te argumenteren binnen een termijn van drie maanden, wordt het inschrijvingsdossier teruggestuurd. - De dienst Verhuring zal maandelijks een lijst voorleggen aan de leden van het directiecomité met de dossiers van de pre-kandidaten met advies om al dan niet te erkennen dat de woning onaangepast is. Het directiecomité heeft beslissingsbevoegdheid. - Bij erkenning van de onaangepastheid wordt de pre- kandidaat ingeschreven met als referentiedatum de datum van de beslissing door het directiecomité, mits uiteraard aan alle andere inschrijvingsvoorwaarden werd voldaan - De dienst Verhuring moet aan de kandidaat duidelijk melden dat het erkennen van zijn beperking en de onaangepastheid van de woning enkel tot gevolg heeft dat hij ondanks de woning in eigendom, toch kandidaat huurder kan worden, met dezelfde wachttijden en rangorde zoals elk ander kandidaat. De pre kandidaat kan enkel ingeschreven worden voor woningen die aan de handicap/beperking aangepast zijn. (*) In deze gevallen moet de woning binnen het jaar na de toewijzing van een sociale woning vervreemd worden. II Voldoen aan de taalbereidheidsvoorwaarden De kandidaat-huurder en iedereen die ouder is dan 18 jaar en gezin vormt met de kandidaat-huurder moet aantonen dat hij Nederlands heeft geleerd of bereid is om het te leren. Concreet, de persoon die zich wenst in te schrijven, voldoet aan de inschrijvingsvoorwaarde als één van de volgende feiten blijkt uit de raadpleging van de Kruispuntbank Inburgering of ingevolge een verklaring van het Huis van Nederlands: 1. De persoon behaalt het vereiste niveau van het Nederlands. 2. De persoon heeft deelgenomen aan een cursus Nederlands tweede taal en was minstens 80% aanwezig. 3. De persoon neemt deel aan een cursus Nederlands tweede taal en hij was tot op het ogenblik van de inschrijving minstens 80% aanwezig of kan nog minstens 80% aanwezig zijn. 4. Er is door het Huis van het Nederlands een intake afgenomen. 5. Er is een inburgeringscontract afgesloten of de persoon heeft een attest van inburgering. 6. De persoon heeft een attest van EVC. 7. De persoon heeft een vrijstelling van het vereiste niveau van het Nederlands op basis van een toelatingsproef van een centrum voor basiseducatie, een centrum voor volwassenenonderwijs of van het Huis van het Nederlands. 8. Er is een verklaring van uitgeleerdheid door een centrum voor basiseducatie afgelegd. Het Huis van het Nederlands kan aan de verhuurder of zijn gemachtigde de bevoegdheid verlenen om in zijn naam vast te stellen of de persoon voldoet aan het vereiste niveau van het Nederlands. Als het manifest duidelijk is voor de verhuurder dat de persoon voldoet aan het vereiste niveau van het Nederlands, is de taalbereidheidsvoorwaarde vervuld. Voor de juridische correctheid dient deze voorwaarde steeds bewezen te worden via een (officieel) stavingstuk. 4

8 Wanneer er echter redelijke twijfel bestaat over het niveau van het Nederlands van de kandidaathuurder, wordt deze doorverwezen naar het bevoegde huis van het Nederlands dat moet vaststellen of deze persoon voldoet aan het vereiste niveau van het Nederlands. Een persoon van wie de gezondheidstoestand deelname of verdere deeelname aan een cursus Nederlands tweede taal blijvend onmogelijk maakt, wordt een vrijstelling toegestaan als hij een medisch attest voorlegt. II Voldoen aan de inburgeringsvoorwaarden Verplichte inburgeraars moeten bereid zijn een inburgeringstraject te volgen. Om vast te stellen of een persoon die zich kandidaat wil stellen, een verplichte inburgeraar is, gaat De Mandel via de Kruispuntbank Inburgering na of die persoon over één van de attesten of stukken vermeld in artikel 4 1, 2 e lid van het kaderbesluit sociale huur beschikt. II Ingeschreven zijn in het bevolkingsregister of vreemdelingenregister. De kandidaat-huurder en zijn gezinsleden moeten ingeschreven zijn in het bevolkingsregister of vreemdelingenregister. De inschrijving in het wachtregister is hierbij niet voldoende. Ook indien een kandidaat-huurder van ambtswege uit het bevolkings- of vreemdelingenregister geschrapt is, zal De Mandel de kandidaat-huurder niet inschrijven. Indien de kandidaat-huurder ingeschreven is onder een referentieadres kan hij toch ingeschreven worden. Dit kan op het adres van het OCMW zijn, maar ook bij een natuurlijk persoon. AANDUIDING REFERENTIEHUURDER Bij inschrijving duidt het gezin de toekomstige referentiehuurder aan. Deze aanduiding is definitief. De referentiehuurder speelt een belangrijke rol om vast te stellen wie rechten kan doen gelden op de woning, hoe de uitzonderingen op het inkomen worden bepaald en wie eventueel het oorspronkelijke inschrijvingsnummer behoudt indien het gezin besluit om apart te gaan kandideren. GEZINSGROOTTE De kandidaat-huurder moet aan De Mandel laten weten wie de woning gaat bewonen. Met uitzondering van de inwonende minderjarigen moeten alle gezinsleden aan de inschrijvingsvoorwaarden voldoen. Om de grootte van de toekomstige huurwoning te bepalen, houdt De Mandel ook rekening met de kinderen die niet permanent in de woning zullen verblijven, zoals kinderen met bezoek- of omgangsrecht, tenzij de kandidaat-huurder aan De Mandel uitdrukkelijk vraagt om dit niet te doen. Als een kandidaat-huurder een gezinshereniging heeft aangevraagd of wil aanvragen, moet hij dit bij de inschrijving vooraf meedelen. De Mandel zal dan ook vragen naar de gegevens van de leden van het gezin die nu nog in het buitenland verblijven. De Mandel gaat er van uit dat de gezinshereniging zal plaatsgevonden hebben vóór de toewijzing van de woning en zal de kandidaat-huurder daarom inschrijven voor een woning die aangepast is aan de gezinsgrootte na de gezinshereniging. Wanneer op het moment van de toewijzing de gezinshereniging nog niet is gebeurd, wordt een woning toegewezen op basis van de huidige gezinssamenstelling. WOONWENSEN Een kandidaat-huurder kan het type en de ligging van de woningen aangeven waarvoor hij zich wil laten inschrijven. De kandidaat-huurder kan ook de maximale huurprijs en huurlasten opgeven die hij wenst te betalen (artikel 10 van het kaderbesluit sociale huur). 5

9 De Mandel zal de door de kandidaat-huurder geformuleerde woonwensen vermelden op het inschrijvingsbewijs dat de kandidaat-huurder later zal ontvangen (artikel 11 van het kaderbesluit sociale huur). De kandidaat-huurders krijgen bij hun aanvraagdocumenten, alsook bij de documenten naar aanleiding van de tweejaarlijkse actualisatie van de registers der kandidaat-huurders, een detailfiche voor alle woninggroepen waarvoor zij een aanvraag wensen te doen. Volgende items zijn opgenomen in een detailfiche: referentiecode van de wijk ligging van de woningen (straatnamen) type woning aantal slaapkamers Op die manier kan de kandidaat-huurder duidelijk aangeven waar en welk type woning hij wenst te huren, en nagaan indien dit mogelijk is met de huidige gezinssamenstelling. Indien de kandidaat-huurder zijn kandidatuur wenst te doen voor het huren van een sociale woning in verschillende gemeenten van het werkgebied van De Mandel, kan hij een fiche invullen waarop het verhuurbaar patrimonium van die verschillende gemeenten vermeld zijn. De detailfiche moet steeds worden gedateerd en ondertekend door de kandidaat-huurders. De Mandel zal de kandidaat-huurders dan enkel inschrijven voor de wijken die zij aangevraagd hebben. Indien een woning vrijkomt, waarvoor zij zich niet ingeschreven hebben, zullen deze kandidaat-huurders hiervoor ook niet in aanmerking komen. Indien de kandidaat-huurder deze detailfiche niet bezorgt, zal de kandidaat-huurder ingeschreven worden. In dit geval gaat De Mandel ervan uit dat de kandidaat voor alle woningen in aanmerking komt. WIJZIGINGEN AAN DE AANVRAAG De situatie van de kandidaat-huurder kan veranderen. Sommige gegevens kan De Mandel zelf opzoeken, andere niet. Daarom verwacht De Mandel dat je elke adreswijziging en elke wijziging aan de gezinstoestand binnen de maand meedeelt. De kandidaat-huurder heeft het recht om zijn woonwensen te veranderen. Dit heeft als gevolg dat de volgorde voor toewijzing zal veranderen, zowel voor de kandidaat-huurder zelf als voor de andere kandidaat-huurders. Wijzigingen aan de detailfiche van de aanvraag kunnen slechts schriftelijk gebeuren op een detailfiche. De kandidaat-huurders dienen hiervoor een nieuwe detailfiche in te vullen, die gedateerd wordt en ondertekend wordt. Een mondelinge, telefonische, of een andere aanvraag tot wijziging dan een gedateerde en ondertekende nieuwe detailfiche zal niet aanvaard worden. Voor elke gekozen wijk (woninggroep) wordt een datum van keuze bijgehouden. De data van keuze kunnen onderling verschillen (Ministerieel besluit van 2008 tot bepaling van nadere regels voor het vaststellen van, de wijze van bijhouden, de inhoud en het actualiseren van het inschrijvingsregister voor kandidaat-huurders) : De kandidaat-huurder kan een uitbreiding van de aanvraag doen waarbij hij andere keuzegebieden kiest dan bij zijn oorspronkelijke inschrijving. Bij een wijziging van de keuzegebieden wordt de datum van de keuzewijziging ingevuld bij de nieuw gekozen woninggroep. De inschrijvingsdatum voor de uitbreiding van de aanvraag wordt dus een latere datum dan de oorspronkelijke inschrijving. Wanneer de uitbreiding van de aanvraag om een nieuwe woninggroep (nieuw project) gaat waar er nog geen andere woningen aangeboden werden, wordt de oorspronkelijke inschrijvingsdatum als keuzedatum ingevuld. De kandidaat-huurders hadden in het verleden immers nog geen mogelijkheid om voor dit nieuwe keuzegebied in te schrijven. 6

10 Wanneer het om een nieuwe woninggroep gaat die in een bestaand keuzegebied gelegen is, wordt de oudste keuzedatum in dit keuzegebied ingevuld. Bij elke actualisatie kan de kandidaat-huurder het woningtype, de ligging, en de maximale huurprijs van de woningen die hij wil kiezen, wijzigen. Deze wijziging gebeurt zonder dat dit een invloed heeft op zijn inschrijvingsnummer en inschrijvingsdatum. Indien de kandidaat-huurder voldoende gegronde redenen (bijv. sterk gewijzigde gezinssituatie tegenover de oorspronkelijke inschrijving) aangeeft om de voorkeuren van zijn aanvraag te wijzigen, zal De Mandel de nieuwe keuzes inschrijven met behoud van de oorspronkelijke inschrijvingsdatum INZAGE IN INSCHRIJVINGSREGISTER Naast het inschrijvingsregister houdt De Mandel ook een openbaar inschrijvingsregister bij. Dit register bevat geen persoonsgebonden gegevens. Er zijn dus geen namen in vermeld, wel inschrijvingsnummers. Overeenkomstig artikel 7 van het kaderbesluit sociale huur van 12 oktober 2007 ligt dit ter inzage van de kandidaat-huurder elke maandag van uur tot uur. VERDELEN VAN GEMEENSCHAPPELIJKE INSCHRIJVING Gehuwden of samenwonenden dienen meestal een gemeenschappelijke aanvraag in om een sociale huurwoning te betrekken. Wie zich samen inschrijft, krijgt ook samen één inschrijvingsnummer. Indien personen die eerst een gemeenschappelijke inschrijving gedaan hebben, na verloop van tijd beslissen om toch niet meer samen kandidaat-huurder te zijn, zijn er twee mogelijkheden: In het geval dat een van de twee partners niet langer kandidaat-huurder is, dan wordt de huuraanvraag overgezet op diegene die overblijft en kan deze het inschrijvingsnummer behouden. De melding dat een van de twee partners niet langer kandidaat-huurder is, waardoor de huuraanvraag over mag gaan op de andere partner, moet uiteraard schriftelijk gebeuren door de betrokken partner die zijn rechten afstaat. Een mondelinge of telefonische melding van de betrokken persoon alsook een schriftelijke melding van de begunstigde partner alleen zal niet aanvaard worden. Indien de twee partners (of eventuele andere personen) elk nog kandidaat-huurder willen blijven, behoudt de referentiehuurder het oorspronkelijke inschrijvingsnummer. De wettelijke of feitelijke partner van de referentiehuurder wordt opnieuw ingeschreven met als inschrijvingsdatum de datum waarop deze persoon zich mee als kandidaat- huurder heeft opgegeven. Het inschrijvingsnummer is dan het nummer dat gevormd is door de datum waarop hij/zij ingeschreven is in het inschrijvingsgregister en het volgnummer dat aansluit bij het volgnummer van de laatste in schrijving van de dag waarop hij/zij is ingeschreven. Alle andere personen worden opnieuw ingeschreven met als inschrijvingsdatum de datum waarop men geschrapt werd uit het inschrijvingsregister. ACTUALISATIE De inschrijvingsregisters worden minstens in elk oneven jaar geactualiseerd. Daarbij wordt nagegaan of minstens de kandidaat-huurders die het tweede kalenderjaar ervoor al waren ingeschreven, nog voldoen aan de inkomensvoorwaarden, behalve als die controle al in het kalenderjaar ervoor werd uitgevoerd (artikel 8 van het kaderbesluit sociale huur). SCHRAPPING UIT HET INSCHRIJVINGSREGISTER De Mandel kan een kandidaat-huurder uit het inschrijvingsregister schrappen (artikel 12 kaderbesluit sociale huur). Een schrapping zal gebeuren als: 7

11 de kandidaat-huurder de aangeboden woning heeft aanvaard de kandidaat-huurder niet meer voldoet aan de inkomensvoorwaarden op het moment van de actualisatie de kandidaat-huurder bij een aanbod van een woning niet voldoet aan de toelatingsvoorwaarden voor zover de aanvaarding van het aanbod aanleiding zou hebben gegeven tot de toewijzing van de woning de kandidaat-huurder bij de inschrijving met opzet verkeerde of onvolledige gegevens heeft opgegeven de kandidaat-huurder hier schriftelijk om verzoekt bij de tweede weigering of bij de tweede keer dat een kandidaat-huurder niet reageert als een woning hem wordt aangeboden die overeenkomt met zijn woonwensen, op voorwaarde dat tussen de eerste weigering of het uitblijven van een reactie en het volgende aanbod van een andere woning een periode is verlopen van ten minste drie maanden. De kandidaat-huurder moet dan wel minstens 15 kalenderdagen vanaf de postdatum van de brief waarin De Mandel het aanbod deed, de tijd gehad hebben om te reageren. De Mandel zal de kandidaat-huurder bij het tweede aanbod van een woning uitdrukkelijk meedelen dat de kandidaat-huurder al een eerste keer geweigerd heeft en dat zijn kandidatuur zal geschrapt worden bij een tweede weigering of nietreageren. de brief die De Mandel stuurt voor de actualisering van het inschrijvingsregister of voor het aanbieden van een woning onbestelbaar terugkeert. Dit kan alleen maar als de brief M.b.t. de actualisering van het register of bij het aanbod van een woning verstuurd werd naar het laatst bekende adres in het rijksregister tenzij de kandidaat-huurder uitdrukkelijk gevraagd heeft om de briefwisseling naar een ander adres te verzenden. De kandidaat-huurder niet of niet tijdig reageert op de brief en de herinneringsbrief die hem toegestuurd wordt naar aanleiding van de actualisatie van het inschrijvingsregister. De kandidaat moet dan wel minimaal een maand (te rekenen vanaf de postdatum van de brief) de tijd krijgen om te reageren en 15 kalenderdagen (vanaf de postdatum van de brief die De Mandel hem schreef). Als een kandidaat-huurder geschrapt wordt uit het inschrijvingsregister en nog steeds of opnieuw voldoet aan de inschrijvingsvoorwaarden, heeft hij altijd het recht om zich opnieuw in te schrijven. De oude aanvraag met het oude inschrijvingsnummer (en de oude inschrijvingsdatum) kan dan echter niet behouden blijven of opnieuw opgehaald worden. Bij een herinschrijving krijgt een kandidaathuurder een nieuw inschrijvingsnummer (en een nieuwe inschrijvingsdatum). Als een kandidaat-huurder meent dat hij onterecht geschrapt werd, kan hij overeenkomstig artikel 30 van het kaderbesluit sociale huur verhaal indienen bij de toezichthouder. TOELATINGSVOORWAARDEN Het kaderbesluit sociale huur bepaalt 6 voorwaarden, te voldoen door de kandidaat-huurder, om toegelaten te kunnen worden tot een beschikbare sociale woning (artikel 14 1 kaderbesluit sociale huur). MEERDERJARIG ZIJN VOLDOEN AAN DE INKOMENSVOORWAARDEN (zie Hoofdstuk II.1.2 punt 2) hier boven) De kandidaat-huurder moet blijven voldoen aan de inkomensvoorwaarden, net als bij de inschrijving. Ook bij de toelating gaat De Mandel na wat het inkomen van het referentiejaar was. VOLDOEN AAN DE EIGENDOMSVOORWAARDEN (zie Hoofdstuk II.1.2 punt 3) hier boven). De kandidaat-huurder mag geen woning in volle eigendom of in volledige vruchtgebruik bezitten. 8

12 Uitzonderingen op deze algemene regel: zie inschrijvingsvoorwaarden II Let op : Bij de inschrijving werd een uitzondering gemaakt voor de woningzoekende die aan het scheiden is of de wettelijke samenwoning gaat beëindigen. Bij de aftoetsing van de toelatingsvoorwaarden wordt in volgende gevallen geen rekening gehouden met de echtgenoot van de kandidaat-huurder : Als er een vordering tot echtscheiding is ingesteld; Als er gegronde redenen worden aangevoerd voor het niet instellen van een vordering tot echtscheiding; Als er een vermoeden van afwezigheid als vermeld in artikel 112 van het Burgerlijk Wetboek is vastgesteld Overgangsbepaling De onaangepaste woning van de kandidaat-huurder die vóór 23 december 2013 is ingeschreven en die op het moment van de inschrijving minstens 55 jaar oud was en die een onaangepaste woning bewoont, wordt niet meegerekend voor de aftoetsing van de eigendomsvoorwaarde. De kandidaathuurder moet binnen een jaar na de toewijzing van een sociale huurwoning de woning vervreemden. Als de huurder daarvoor gegronde redenen kan aanvoeren, kan hij de verhuurder verzoeken om de termijn van een jaar te verlengen. VOLDOEN AAN DE TAALBEREIDHEIDSVOORWAARDEN (art. 16 van het kaderbesluit sociale huur). Als een woning vrijkomt, zal De Mandel opnieuw nagaan of de kandidaat-huurders aan wie de woning kan worden toegewezen, nog steeds voldoen aan de voorwaarde van taalbereidheid. Dit geldt voor iedereen die bij inschrijving geen attest of diploma heeft voorgelegd waaruit blijkt dat hij het vooropgestelde niveau Nederlands al behaald heeft. VOLDOEN AAN DE INBURGERINGSVOORWAARDEN (art. 15 van het kaderbesluit sociale huur). Hetzelfde geldt voor de inburgeringbereidheid : bij een mogelijke toewijzing wordt opnieuw nagegaan of de mogelijke kandidaten nog steeds voldoen aan de voorwaarde van inburgeringbereidheid. Dit geldt voor verplichte inburgeraars die bij inschrijving nog geen inburgeringattest hebben voorgelegd. INGESCHREVEN ZIJN IN HET BEVOLKINGSREGISTER OF VREEMDELINGENREGISTER. De kandidaat-huurder en zijn gezinsleden moeten ingeschreven zijn in het bevolkingsregister of vreemdelingenregister. De inschrijving in het wachtregister is hierbij niet voldoende. Ook indien een kandidaat-huurder van ambtswege uit het bevolkings- of vreemdelingenregister geschrapt is, zal De Mandel de kandidaat-huurder niet toelaten. TOEWIJZINGEN BEVOEGD BESLISSINGSORGAAN Artikel 13 van het kaderbesluit sociale huur bepaalt dat de toewijzing van een sociale woongelegenheid gebeurt door de raad van bestuur of door het door haar aangestelde beslissingsorgaan.. Bij beslissing van 28 januari 2014 heeft de raad van bestuur van De Mandel cv het huishoudelijk reglement goedgekeurd waarbij de bevoegdheid over de toewijzingen van huurwoningen gedelegeerd werd aan het directiecomité met dien verstande dat het directiecomité periodiek aan de raad van bestuur verslag uitbrengt over de wijze waarop hij van zijn bevoegdheid heeft gebruikgemaakt. 9

13 OPMAAK VOORSTEL VAN GEMOTIVEERDE BESLISSING De dienst verhuring en verkoop van De Mandel zorgt voor de voorbereiding van de toewijzing van een vrijgekomen sociale woning. Deze dienst maakt een voorstel tot gemotiveerde beslissing op per afzonderlijke toewijzing na ontvangst van de huuropzeg. Dit voorstel van gemotiveerde beslissing bevat : de datum van de opzegging van de huurovereenkomst de ligging en het type van de woning het aantal kandidaat-huurders die in de deellijsten zijn ingeschreven voor het in huur nemen van de vrijgekomen woning het al dan niet voorkomen op de deellijst van voldoende kandidaat-huurders die voldoen aan de prioriteit voor inwoners van de hoofdgemeente de opsomming van de kandidaat-huurders die opgenomen zijn in deze deellijst maar wiens gezinsgrootte niet voldoet om deze woning met een rationele bezetting te verhuren mededeling of de woning al dan niet voorbehouden is voor bijzondere doelgroepen mededeling als er al dan niet prioriteit moet gegeven worden omwille van wettelijke bepalingen (onbewoonbaarheid, mutatie, beroep, ) mededeling dat er al dan niet kandidaat-huurders van deze lijst voorkomen op de lijst van debiteuren van De Mandel wegens huurachterstal of onbetaalde facturen indien zij reeds vroeger een woning van De Mandel zouden hebben gehuurd mededeling dat er dat er al dan niet afwijkingen worden gevraagd voor de toewijzing van deze woning de 5-20 meest gunstig geschikte kandidaat-huurders aan wie voorgesteld wordt om toe te wijzen. BESLISSING VAN HET DIRECTIECOMITÉ Dit voorstel van gemotiveerde beslissing wordt voorgelegd aan de eerstvolgende vergadering van het directiecomité. Nadat het directiecomité op basis van dit voorstel- een beslissing neemt over de toewijzing, ondertekenen alle aanwezige leden voor akkoord het document, waardoor dit voorstel van beslissing een effectieve beslissing wordt. TOEZICHT DOOR DE TOEZICHTHOUDER De toezichthouder kan, overeenkomstig artikel 47 1 van de Vlaamse Wooncode, bij de uitoefening van zijn toezicht op De Mandel, elke beslissing opschorten die hij in strijd acht met de wetten, decreten, statuten of het algemeen belang. Die opschorting volgt binnen twee werkdagen, vanaf de dag waarop hij kennis had van de beslissing. Die beslissing wordt opnieuw uitvoerbaar als de toezichthouder binnen twintig dagen vanaf de dag van de vergadering waarop de beslissing werd genomen niet de vernietiging van de beslissing heeft uitgesproken. Ingeval er geen schorsing is uitgesproken, beschikt de toezichthouder over 4 werkdagen om tot een vernietiging over te gaan. De Mandel kan tegen de vernietiging binnen dertig dagen beroep aantekenen bij de Vlaamse Regering. De Vlaamse Regering moet een uitspraak doen over het beroep binnen dertig dagen vanaf de betekening van het beroep. De vernietiging is definitief als binnen dertig dagen geen beroep is ingesteld, bij een negatieve uitspraak over het beroep of bij gebrek aan een uitspraak binnen de gestelde termijn. Als een beslissing overeenkomstig de bepalingen van het tweede lid definitief werd vernietigd, kan de toezichthouder de aangelegenheid bepalen waarover het beheersorgaan van de sociale huisvestingsmaatschappij een beslissing moet nemen en hem ter goedkeuring moet voorleggen, en kan hij de termijn bepalen waarbinnen het beheersorgaan die beslissing moet nemen. Als binnen de gestelde termijn geen beslissing werd genomen, of als de toezichthouder de genomen beslissing niet goedkeurt, dan kan hij, na kennisgeving aan de Vlaamse Regering, de plaats innemen van het beheersorgaan. 10

14 TOEWIJZINGSREGELS ALGEMEEN PRINCIPE De artikelen 18, 19 en 20 van het kaderbesluit sociale huur leggen toewijzingsregels voor sociale woongelegenheden vast. De Mandel moet bij de toewijzingen achtereenvolgens rekening houden met : - De rationele bezetting van de woning - De praktische uitwerking hiervoor is te lezen onder hoofdstuk II De verplichte voorrangsregels (artikel 19 van het kaderbesluit sociale huur); - De optionele voorrangsregels (artikel 20 van het kaderbesluit sociale huur) - De chronologische volgorde van de inschrijvingen; - Voorrangsregels in het kader van bijzondere lokale toewijzingsreglementen (artikel 25 en volgende) TOELICHTING EN VERDUIDELIJKING RATIONELE BEZETTING VAN DE WONING De rationele bezetting van een woongelegenheid wordt op basis van: woningtype en -grootte; - de gezinssamenstelling - de fysieke toestand van de gezinsleden; - specifieke omkadering voor woningcomplexen of delen van een complex WONINGTYPE EN -GROOTTE Er zijn twee factoren die de bezettingsgraad van een woning bepalen in functie van het woningtypre en de woninggrootte. Dat zijn : - de woningoppervlakte van een woning (zie hoofdstuk 15 Oppervlakte en prijsnormen ) van de C 2008 van de Vlaamse Maatschappij voor Sociaal Wonen) - de typologie van de woning in functie het aantal slaapkamers en de grootte ervan. Overeenkomstig Hoofdstuk 15 Oppervlakte en prijsnormen van deel 1 Plan en ontwerpcriteria van de C 2008 van de Vlaamse Maatschappij voor Sociaal Wonen, zal De Mandel aan elke verhuurde woning een typesoort toekennen. Deze typesoort vermeldt het aantal slaapkamers en het maximaal aantal personen dat volgens de oppervlaktenormen van de VMSW in die woning kan wonen. (Bijvoorbeeld een typesoort 2/3 is een woning met twee slaapkamers bedoeld voor de huisvesting van maximaal 3 personen). Als algemene regel geldt : een slaapkamer is geschikt voor twee personen indien de afmeting groter is dan 11 m², een slaapkamer is geschikt voor één persoon indien de afmeting kleiner is dan 11 m². GEZINSSSAMENSTELLING Bij de inschrijving van de kandidaat-huurder(s) wordt meegedeeld welke types van woning aan hun gezinssituatie aangepast zijn. Als een kandidaat-huurder toch voor een grotere woning wil ingeschreven worden, zal dat op zijn vraag gebeuren maar met de mededeling dat hij enkel in aanmerking kan komen bij uitputting van de kandidaten met aangepaste bezetting. Indien geen geschikte kandidaat-huurders meer voorhanden zijn die beantwoorden aan de vooropgezette rationele bezettingsgraad, wordt vervolgens uitgekeken naar een andere groep kandidaat-huurders die ook zou kunnen geschikt zijn. Overeenkomstig artikel 18 van het kaderbesluit sociale huur wordt bij het beoordelen van de rationele bezetting ook rekening gehouden met kinderen die geplaatst zijn en/of bij wie de kandidaat-huurder een bezoekrecht heeft of co-ouderschap uitoefent en die derhalve niet permanent in de woning zullen verblijven. De kandidaat- huurder kan schriftelijk verzaken aan de toepassing van dit recht. Hij kan de verzaking van dit recht op elk ogenblik herroepen. Bij de toewijzing zal De Mandel geen rekening meer houden met kinderen die niet permanent in de woning verblijven, zodra deze 25 jaar oud geworden zijn. 11

15 Een kandidaat-huurder mag een grotere woning aanvragen in functie van een geplande gezinshereniging (zie hoofdstuk II.2). Wanneer de gezinshereniging nog niet is gebeurd op het moment van een toewijzing van een (grotere) woning (die hij gevraagd heeft in functie van die toekomstige gezinshereniging), zal de kandidaat-huurder geen recht hebben op de toewijzing van die grotere woning. Hij krijgt dan een woning toegewezen die aan zijn huidige gezinssamenstelling en fysieke toestand aangepast is (zie Hoofdstuk II.12. punt 4). Toepassing (naar gelang de typesoort van de woning) : In de eerste plaats wordt een vrijgekomen woning met een bepaald aantal slaapkamers toegewezen aan een gezin, met de onderstaande samenstelling (categorie A), zoals hieronder aangegeven : A Woning met 4 slaapkamers 2 ouders en 4 kinderen 2 ouders en 3 kinderen 2 ouders en 2 kinderen 1-oudergezin met 4 kinderen 1-oudergezin met 3 kinderen Woning met 3 slaapkamers 2 ouders en 4 kinderen 2 ouders en 3 kinderen 2 ouders en 2 kinderen 2 ouders en 1 kind 1-oudergezin met 4 kinderen 1-oudergezin met 3 kinderen 1-oudergezin met 2 kinderen 1-oudergezin met 1 kind Andere familieverwantschappen (min. 3 en max. 5 personen) andere (min. 3 en max. 5 personen) Woning met 2 slaapkamers 1 (groot)ouder en 1 kind 1 (groot)ouder en 2 kinderen 2 (groot)ouders en 1 kind 2 (groot)ouders en 2 kinderen alleenstaanden 2 volwassenen Woning met 1 slaapkamer alleenstaanden 2 volwassenen Pas wanneer er onvoldoende kandidaat-huurders met dit soort gezinssamenstelling een dergelijke woning hebben aangevraagd zal een vrijgekomen woning met dat bepaald aantal slaapkamers toegewezen worden aan een gezin, met een andere gezinssamenstelling (categorie B), zoals hieronder aangegeven : B 4 slaapkamers 3 slaapkamers 2 slaapkamers 1 slaapkamer 2 ouders met 1 kind 2 volwassenen 1-oudergezin met 2 kinderen In derde instantie, bij gebrek aan kandidaat-huurders met een gezinssamenstelling van categorie A of categorie B overeenkomst het aantal slaapkamers, zal een vrijgekomen woning met dat bepaald aantal slaapkamers toegewezen worden aan een gezin, met een gezinssamenstelling (categorie C), zoals hieronder aangegeven : C 4 slaapkamers 3 slaapkamers 2 volwassenen alleenstaanden 1-oudergezin met 1 kind 12

16 FYSIEKE TOESTAND VAN DE HUURDER De fysieke toestand van de huurder kan ertoe leiden dat een woning specifiek aangepast of toegankelijk moet zijn. Als er dergelijke aangepaste of specifieke toegankelijke woningen zijn, is het ook aangewezen dat deze ook rationeel bezet worden. De Mandel vult de rationele bezetting van de beschikbare aangepaste woningen als volgt in met toepassing van de wettelijk voorziene voorrangsregel voor gehandicapten: woningen, waarbij de gelijkvloerse verdieping (inclusief een badkamer en slaapkamer) aangepast is voor rolstoelgebruikers of rolstoeltoegankelijk is, zullen met prioriteit toegewezen worden aan kandidaat-huurders die motorisch gehandicapt zijn en permanent of periodiek dienen gebruik te maken van een rolstoel; woningen of appartementen zullen met prioriteit toegewezen worden aan kandidaat-huurders met een moeilijkheid inzake motoriek indien ze voldoen aan volgende minimale voorwaarden : - er zijn geen niveauverschillen in de woning (met uitzondering van een eventuele berging en tweede slaapkamer op een andere verdieping) - er is een keuken, badkamer en een slaapkamer op het niveau van de leefruimte en de inkom - de deurbreedtes naar alle slaap- en leefruimtes alsook naar de badkamer zijn minstens 93 cm breed (1 meter dagmaat) VERPLICHTE VOORRANG Volgens de bepalingen van art. 19 KSH zal de verhuurder achtereenvolgens verplicht voorrang verlenen aan: 1 de kandidaat-huurder of een van zijn gezinsleden met een fysieke handicap of beperking, uitsluitend als de beschikbare woning door de daarop gerichte investeringen specifiek is aangepast aan de huisvesting van personen met die fysieke handicap of beperking of de kandidaat-huurder die ingeschreven is voor een sociale assistentiewoning, als de beschikbare woning een sociale assistentiewoning is; 1 bis de kandidaat-huurder die huurder is van een sociale huurwoning van de verhuurder die niet voldoet aan de woningbezettingsnormen, vermeld in artikel 5, 1, derde lid, van de Vlaamse Wooncode; 1 ter de kandidaat-huurder die huurder is van een sociale huurwoning van de verhuurder en die met toepassing van artikel 92, 3, eerste lid, 12, van de Vlaamse Wooncode verplicht is te verhuizen naar een andere sociale huurwoning; 1 quater de kandidaat-huurder met toepassing van artikel 30, vierde lid KSH; 2 de kandidaat-huurder die nog geen huurder is van een sociale huurwoning, en die overeenkomstig artikel 18, 2, tweede lid, artikel 26, 60, 3 en artikel 90, 1, vierde lid, van de Vlaamse Wooncode, moet worden gehuisvest; 3 de kandidaat-huurder die huurder is van een sociale huurwoning die niet voldoet aan de rationele bezetting, en die wil verhuizen naar een sociale huurwoning van dezelfde verhuurder die aan de rationele bezetting voldoet, als de huurder zijn verplichtingen als kandidaat-huurder, vermeld in artikel 10, vijfde en zesde lid KSH, is nagekomen; 4 de kandidaat-huurder, vermeld in artikel 18, vierde lid KSH; 5 de kandidaat-huurder die in de gemeente waar de toe te wijzen woning gelegen is, zijn hoofdverblijfplaats had in een onroerend of roerend goed als vermeld in artikel 20, 1, tweede lid, van 13

17 de Vlaamse Wooncode, op de datum waarop dat overeenkomstig artikel 20, 2, eerste lid, van de Vlaamse Wooncode in een proces-verbaal werd vastgesteld; 6 de kandidaat-huurder die in de gemeente waar de toe te wijzen woning gelegen is, zijn hoofdverblijfplaats had in een woning op de datum waarop die: a) onbewoonbaar werd verklaard overeenkomstig artikel 135 van de Nieuwe Gemeentewet, en waarvan de ontruiming noodzakelijk was; b) met toepassing van artikel 15 of 16bis van de Vlaamse Wooncode ongeschikt of onbewoonbaar verklaard is of het voorwerp was van een conformiteitsonderzoek als vermeld in artikel 3 van het besluit van de Vlaamse Regering van 12 juli 2013 betreffende de kwaliteits- en veiligheidsnormen voor woningen, voor zover die woning op het technisch verslag ofwel minstens drie gebreken van categorie III onder de hoofdrubrieken "Omhulsel" of "Binnenstructuur" ofwel minstens drie gebreken van categorie IV en 60 strafpunten gescoord heeft; 7 de kandidaat-huurder die zijn hoofdverblijfplaats had in een woning op de datum waarop die woning deel uitmaakt van een vastgesteld onteigeningsplan; 8 de kandidaat-huurder die een ontvoogde minderjarige persoon is. Als de kandidaat-huurder op het moment van zijn kandidaatstelling al huurder is van de verhuurder, hoeft hij niet te voldoen aan de inkomensvoorwaarde, vermeld in artikel 3, 1, eerste lid, 2 KSH. Een woning, onroerend goed of kamer kan slechts eenmaal aanleiding geven tot de voorrang, vermeld in het eerste lid, 5, 6 en 7. Om in aanmerking te komen voor deze voorrang, vermeld in het eerste lid, 5, 6 en 7, moet de kandidaat-huurder de woning, het onroerend goed of de kamer sedert ten minste zes maanden bewoond hebben. Bovendien wordt de voorrang, vermeld in het eerste lid, 5 en 6, alleen verleend als de kandidaat-huurder zich ten laatste twee maanden na de vaststelling in een proces-verbaal of de datum van onbewoonbaar- of ongeschiktverklaring heeft ingeschreven in het register, vermeld in artikel 7. De voorrang, vermeld in het eerste lid, 7, wordt alleen verleend als de kandidaat-huurder zich ten laatste twee maanden na de kennisneming van de akte van onteigening of de datum van de akte van eigendomsoverdracht in het geval van een minnelijke aankoop, heeft ingeschreven in het register, vermeld in artikel 7. Een kandidaat-huurder die aan de voorwaarden van een voorrang als vermeld in het eerste lid, 3, beantwoordt, kan na de tweede ongegronde weigering van een aanbod tot toewijzing van een woning die beantwoordt aan zijn keuze met betrekking tot het type, de ligging en de maximale huurprijs, geen aanspraak meer maken op die voorrangsregel. Een kandidaat-huurder die aan de voorwaarden van een voorrang als vermeld in het eerste lid, 5 of 6 beantwoordt, kan na zijn weigering van een aanbod tot toewijzing van een woning die beantwoordt aan zijn keuze met betrekking tot het type, de ligging en de maximale huurprijs, geen aanspraak meer maken op die voorrangsregel. Ingevolge goedkeuring door de Vlaams Minister van Wonen zijn volgende lokale toewijzingsreglementen van kracht: - vanaf 29 april 2013 voor de stad Torhout - vanaf 13 juni 2014 voor de gemeente Meulebeke - vanaf 10 december 2014 voor de gemeente Hooglede - vanaf 18 augustus 2015 voor de stad Roeselare De toewijzingsreglementen worden als bijlage aan het intern huurreglement gevoegd. 14

18 OPTIONELE VOORRANG De Mandel zal, na toepassing van de verplichte voorrangsregels voorrang geven aan de kandidaathuurder die in de periode van zes jaar voor de toewijzing minstens drie jaar inwoner is of geweest is van de gemeente waar de toe te wijzen woning gelegen is. Ingevolge goedkeuring door de Vlaams Minister van Wonen zijn volgende lokale toewijzingsreglementen van kracht: - vanaf 29 april 2013 voor de stad Torhout - vanaf 13 juni 2014 voor de gemeente Meulebeke - vanaf 10 december 2014 voor de gemeente Hooglede - vanaf 18 augustus 2015 voor de stad Roeselare De toewijzingsreglementen worden als bijlage aan het intern huurreglement gevoegd. DE TOEWIJZING OMWILLE VAN RENOVATIE VAN DE SOCIALE HUURWONING Als De Mandel renovatie- of aanpassingswerkzaamheden aan de sociale woning noodzakelijk acht, moet de zittende huurder herhuisvest worden. De herhuisvesting kan van tijdelijke of definitieve aard zijn. Op het einde van de werkzaamheden kunnen de huurder en verhuurder overeenkomen dat de huurder in de woning die oorspronkelijk bestemd was voor de tijdelijke huisvesting, blijft wonen. De huurder hoeft bij de herhuisvesting niet te voldoen aan de inkomensvoorwaarde. De tijdelijke herhuisvesting kan in een woning van De Mandel of in een woning van een andere sociale verhuurder of in een private huurwoning of bij derden. Na de beëindiging van de renovatie- of aanpassingswerkzaamheden is de huurder verplicht om terug te keren naar de sociale woning als hij die rationeel kan bezetten. Indien de huurder weigert terug te keren, kan De Mandel de huurovereenkomst opzeggen. Als hij de woning niet langer rationeel kan bezetten, verhuist de huurder naar een andere woning van De Mandel. Er wordt een nieuwe huurovereenkomst gesloten met een nieuwe huurprijs voor die woning. In de nieuwe huurovereenkomst worden de huurderscategoriën overgenomen die vastgesteld waren in de vorige huurovereenkomst. Twee ongegronde weigeringen van een aanbod hebben de beëindiging van de huurovereenkomst tot gevolg. Op het einde van de werkzaamheden kunnen huurder en De Mandel overeenkomen dat de huurder in de sociale woning die oorspronkelijk bestemd was voor de tijdelijke huisvesting, blijft wonen. Dit kan alleen als de huurder de woning rationeel bezet. Er wordt een nieuwe huurovereenkomst gesloten met een nieuwe huurprijs voor die woning. In de nieuwe huurovereenkomst worden de huurderscategoriën overgenomen die vastgesteld waren in de vorige huurovereenkomst. WEIGEREN VAN TOEWIJZING Het kaderbesluit sociale huur voorziet ook dat De Mandel een toewijzing kan weigeren (artikel 22 sociale huur). Deze weigering van toewijzing gebeurt voor de kandidaat-huurder die reeds huurder is of geweest is van een sociale verhuurder maar bij wie : hetzij ernstige of blijvende tekortkomingen met betrekking tot zijn verplichtingen zijn vastgesteld ; hetzij in uitzonderlijke gevallen als aangetoond wordt dat de toewijzing van de kandidaat-huurder een ernstige bedreiging vormt voor de fysische of psychische integriteit van de bewoners hetzij wanbetaling is vastgesteld ; en wel voorzover de schulden bij deze verhuurder op het ogenblik van de toewijzing niet werden afgelost behoudens in die uitzonderingen die specifiek in het kaderbesluit sociale huur zijn omschreven. 15

19 De raad van bestuur heeft in 2000 beslist dat vertrokken huurders die nog een schuld hebben tegenover De Mandel, geen sociale woning krijgen toegewezen vooraleer de betrokken personen deze bedragen betaald hebben, zelfs al betwisten zij deze bedragen op dit moment Als de kandidaat huurder in budgetbegeleiding of budgetbeheer is bij een OCMW of een andere door de Vlaamse Gemeenschap erkende instelling voor schuldbemiddeling, kan de toewijzing slechts geweigerd worden, als op het ogenblik van de toewijzing minder dan 75% van de schulden zijn afgelost. De toewijzing kan niet worden geweigerd indien door de kandidaat-huurder een minnelijke of gerechtelijke aanzuiveringsregeling overeenkomstig de wet van 5 juli 1998 betreffende de collectieve schuldenregeling, werd aangegaan. Uitzonderlijk kan De Mandel de toewijzing van een woning weigeren aan een kandidaat-huurder voor zover wordt aangetoond dat de kandidaat-huurder in de afgelopen drie jaar klaarblijkelijk zwaarwichtige feiten heeft gepleegd waarvan aangenomen wordt dat deze een rechtstreekse en ernstige bedreiging vormen voor de leefbaarheid. Een kandidaat-huurder die een eerste toewijzing van een aangepaste woning weigert, komt na 3 maanden opnieuw in aanmerking voor een volgende toewijzing. De kandidaat-huurder kan zelf een langere wachtperiode aanvragen. VERSNELDE TOEWIJZING OF AFWIJKINGEN Art.24 1 KBSH De Mandel kan aan een kandidaat-huurder versneld een woning toewijzen door af te wijken van de toewijzingsregels, vermeld in artikel 18 tot en met 21. De beslissing om versneld een woning toe te wijzen, moet gebaseerd zijn op bijzondere omstandigheden van sociale aard. De wachttijd voordat een woning kan worden toegewezen aan een kandidaat-huurder duurt vaak meer dan 4 jaar. Dit betekent dat het woonprobleem van een kandidaat-huurder dikwijls niet binnen een aanvaardbare termijn kan worden opgelost. Hierdoor krijgt De Mandel regelmatig te maken met dringende probleemdossiers, waarvoor men een prioritaire behandeling vraagt. Aangezien de meeste kandidaat-huurders vooral hun eigen woonnood wensen opgelost te krijgen, en ze hierdoor logischerwijze hun situatie als een prioritair probleemdossier willen opgelost krijgen, verbindt De Mandel een aantal voorwaarden aan het onderzoek of de bespreking van afwijkingen. Eén probleem (vb. te weinig inkomen om huidige woonkost te betalen) is onvoldoende voor een afwijking, aangezien doorgaans heel veel wachtenden ook met dit probleem te maken hebben. Om objectiever te kunnen oordelen over acute multi-probleemsituaties is daarom een sociaal onderzoek noodzakelijk. Dat sociaal onderzoek moet voldoende objectief gebeuren, en is dan bij voorkeur ook niet afkomstig van een maatschappelijke dienst van een organisatie die de betrokken kandidaat-huurder reeds langer of ook voor andere redenen begeleidt. Art KBSH a. Het OCMW van een gemeente kan ten behoeve van een dakloze aan De Mandel vragen om een versnelde toewijzing van een woning in diezelfde gemeente toe te staan b. Een erkende dienst voor begeleid zelfstandig wonen kan ten behoeve van een persoon inzake bijzondere jeugdbijstand, zelfstandig woont of gaat wonen met begeleiding van een erkende dienst, een versnelde toewijzing van een woning vragen c. een CAW kan ten behoeve van - een jongere die zelfstandig woont of gaat wonen met begeleiding door dat centrum op voorwaarde dat de jongere niet ouder is dan 21 jaar en niet valt onder de toepassing van het decreet van 7 maart 2008 inzake bijzondere jeugdbijstand - een dakloze d. een erkend intitiatief beschut wonen, een project psychiatrische zorg in de thuissituatie of een ambulant intensief behandelteam kan ten behoeve van een persoon met een geestelijk 16

TOELICHTING BIJ DE INSCHRIJVING, TE LEZEN EN TE BEWAREN DOOR DE KANDIDAAT-HUURDER

TOELICHTING BIJ DE INSCHRIJVING, TE LEZEN EN TE BEWAREN DOOR DE KANDIDAAT-HUURDER TOELICHTING BIJ DE INSCHRIJVING, TE LEZEN EN TE BEWAREN DOOR DE KANDIDAAT-HUURDER 1. REGELS EN WETTEN OCMW Tremelo past het Kaderbesluit Sociale Huur toe. Dit is het Besluit van 12 oktober 2007 van de

Nadere informatie

INTERN HUURREGLEMENT VAN HET OCMW MENEN

INTERN HUURREGLEMENT VAN HET OCMW MENEN INTERN HUURREGLEMENT VAN HET OCMW MENEN Het intern huurreglement verwijst naar het kaderbesluit sociale huur BVR dd. 12 oktober 2007 (verder vernoemd het kaderbesluit) en de gerelateerde wetgeving omzendbrieven

Nadere informatie

Intern huurreglement

Intern huurreglement Intern huurreglement OCMW Holsbeek Dreef 1 3220 Holsbeek Het intern huurreglement van OCMW Holsbeek, is gebaseerd op de bepalingen van het Kaderbesluit Sociale Huur d.d. 12/10/2007 van de Vlaamse regering,

Nadere informatie

INLICHTINGEN VOOR KANDIDAAT-HUURDERS VAN EEN SOCIALE WONING : HET HUREN VAN EEN SOCIALE WONING / SOCIAAL APPARTEMENT VOORWAARDEN EN REGELS

INLICHTINGEN VOOR KANDIDAAT-HUURDERS VAN EEN SOCIALE WONING : HET HUREN VAN EEN SOCIALE WONING / SOCIAAL APPARTEMENT VOORWAARDEN EN REGELS Meetjeslandse Bouwmaatschappij voor Volkswoningen Stationsstraat 58 9900 Eeklo Tel. 09/376 90 40 Fax 09/376 90 41 E-mail: verhuring@mbv.woonnet.be Website: www.mbv-sociaalwonen.be INLICHTINGEN VOOR KANDIDAAT-HUURDERS

Nadere informatie

Intern Huurreglement OCMW LENNIK Kroonstraat 27 1750 Lennik

Intern Huurreglement OCMW LENNIK Kroonstraat 27 1750 Lennik Intern Huurreglement OCMW LENNIK Kroonstraat 27 1750 Lennik Artikel 1: algemeen Dit reglement is van toepassing op de 5 appartementen, gelegen Kroonstraat 27 te 1750 Lennik, die verhuurd worden door het

Nadere informatie

INFOBROCHURE BIJ HET AANVRAGEN VAN EEN SOCIALE WONING

INFOBROCHURE BIJ HET AANVRAGEN VAN EEN SOCIALE WONING INFOBROCHURE BIJ HET AANVRAGEN VAN EEN SOCIALE WONING VOORWOORD Beste, U bent op zoek naar betaalbaar wonen in de Vlaamse Ardennen? Het werkingsgebied van de SHM Vlaamse Ardennen omvatten volgende gemeenten:

Nadere informatie

INFOBROCHURE BIJ HET AANVRAGEN VAN EEN SOCIALE WONING

INFOBROCHURE BIJ HET AANVRAGEN VAN EEN SOCIALE WONING INFOBROCHURE BIJ HET AANVRAGEN VAN EEN SOCIALE WONING VOORWOORD Beste, U bent op zoek naar betaalbaar wonen in de Vlaamse Ardennen? Het werkingsgebied van de SHM Vlaamse Ardennen omvatten volgende gemeenten:

Nadere informatie

INTERN HUURREGLEMENT

INTERN HUURREGLEMENT C.V.B.A. Tieltse Bouwmaatschappij INTERN HUURREGLEMENT RvB van 10/04/2014 Onderstaand intern huurreglement werd goedgekeurd door de Raad van Bestuur op 10/04/2014. In uitvoering van het Besluit van 12/10/2007

Nadere informatie

INTERN HUURREGLEMENT

INTERN HUURREGLEMENT INTERN HUURREGLEMENT Verwijzend naar het Besluit van de Vlaamse Regering dd. 12 oktober 2007 tot reglementering van het sociale huurstelsel ter uitvoering van titel VII van de Vlaamse Wooncode, heeft de

Nadere informatie

TOELICHTING BIJ DE INSCHRIJVING

TOELICHTING BIJ DE INSCHRIJVING Geachte mevrouw Geachte heer Deze bundel is de start van uw dossier om ingeschreven te worden als kandidaat-huurder van SVK Het Scharnier. U krijgt uw definitief inschrijvingsnummer op de wachtlijst pas

Nadere informatie

TOELICHTINGSBROCHURE BIJ HET AANVRAGEN VAN EEN SOCIALE WONING

TOELICHTINGSBROCHURE BIJ HET AANVRAGEN VAN EEN SOCIALE WONING Voor vragen over deze materie kan u uiteraard steeds terecht bij een medewerker van de Merelbeekse Sociale Woningen. *** TOELICHTINGSBROCHURE BIJ HET AANVRAGEN VAN EEN SOCIALE WONING INSCHRIJVING Optionele

Nadere informatie

ALGEMENE INFORMATIE VOOR DE KANDIDAAT-HUURDER

ALGEMENE INFORMATIE VOOR DE KANDIDAAT-HUURDER ALGEMENE INFORMATIE VOOR DE KANDIDAAT-HUURDER 1. Hoe kan ik mij inschrijven als kandidaat-huurder? 1.1. Kom ik in aanmerking voor een sociale huurwoning? Niet iedereen kan zich zomaar als kandidaat-huurder

Nadere informatie

INTERN HUURREGLEMENT. van de. Gewestelijke Maatschappij voor Woningbouw cvba Acacialaan 49W Zele

INTERN HUURREGLEMENT. van de. Gewestelijke Maatschappij voor Woningbouw cvba Acacialaan 49W Zele INTERN HUURREGLEMENT van de Gewestelijke Maatschappij voor Woningbouw cvba Acacialaan 49W13 9240 Zele In uitvoering van het besluit van de Vlaamse Regering van 12 oktober 2007 tot reglementering van het

Nadere informatie

Hasseltse Huisvestingsmaatschappij Gouverneur Roppesingel 53 3500 Hasselt

Hasseltse Huisvestingsmaatschappij Gouverneur Roppesingel 53 3500 Hasselt Hasseltse Huisvestingsmaatschappij Gouverneur Roppesingel 53 3500 Hasselt Tel. 011/28 83 10 keuzetoets 4 email: info@hhm.woonnet.be website: www.hasseltsehuisvestingsmaatschappij.be Openingsuren: maandag-,

Nadere informatie

Gewestelijke Maatschappij voor Huisvesting

Gewestelijke Maatschappij voor Huisvesting 1 INTERN HUURREGLEMENT van de Gewestelijke Maatschappij voor Huisvesting In uitvoering van het besluit van de Vlaamse Regering van 12 oktober 2007 tot reglementering van het sociale huurstelsel ter uitvoering

Nadere informatie

TOELICHTING BIJ DE AANVRAAG TOT HET HUREN VAN EEN SOCIALE WOONGELEGENHEID

TOELICHTING BIJ DE AANVRAAG TOT HET HUREN VAN EEN SOCIALE WOONGELEGENHEID Cvba Woonzo Hasseltsesteenweg 28 bus 1 3700 Tongeren Telefoon 012/44.02.00 Fax 012/26.37.66 E-mail info@woonzo.be Openingsuren : Inschrijvingen : alle werkdagen van 08.30 u tot 12.00 u elke maandag en

Nadere informatie

cvba Eigen Woning Intern huurreglement versie raad van bestuur dd. 7/12/16

cvba Eigen Woning Intern huurreglement versie raad van bestuur dd. 7/12/16 cvba Eigen Woning Intern huurreglement versie raad van bestuur dd. 7/12/16 Het besluit van de Vlaamse regering van 12 oktober 2007 tot reglementering van het sociale huurstelsel ter uitvoering van titel

Nadere informatie

Toelichting bij het indienen van een aanvraag voor een sociale woning

Toelichting bij het indienen van een aanvraag voor een sociale woning Toelichting bij het indienen van een aanvraag voor een sociale woning 1. INSCHRIJVINGSVOORWAARDEN Niet iedereen kan zich als kandidaat-huurder laten inschrijven. Om in aanmerking te komen voor een sociale

Nadere informatie

BIJLAGE I VAN HET OVERDRACHTENBESLUIT VAN 29/9/2006 TOEWIJZINGSREGLEMENT SOCIALE KOOPWONINGEN

BIJLAGE I VAN HET OVERDRACHTENBESLUIT VAN 29/9/2006 TOEWIJZINGSREGLEMENT SOCIALE KOOPWONINGEN BIJLAGE I VAN HET OVERDRACHTENBESLUIT VAN 29/9/2006 TOEWIJZINGSREGLEMENT SOCIALE KOOPWONINGEN Artikel 1. Een kandidaat-koper kan een sociale koopwoning van de VMSW of een sociale huisvestingsmaatschappij

Nadere informatie

Sociale woning huren - Info. Omschrijving. Voorwaarden. Inkomensvoorwaarde. Eigendomsvoorwaarde

Sociale woning huren - Info. Omschrijving. Voorwaarden. Inkomensvoorwaarde. Eigendomsvoorwaarde Sociale woning huren - Info Omschrijving U kan een studio, woning of appartement huren, aangeboden door een SHM in Vlaanderen. De keuzemogelijkheden hangen af van uw gezinssamenstelling en/of uw fysieke

Nadere informatie

INTERN HUURREGLEMENT. van de DEINSE SOCIALE BOUWMAATSCHAPPIJ CVBA

INTERN HUURREGLEMENT. van de DEINSE SOCIALE BOUWMAATSCHAPPIJ CVBA INTERN HUURREGLEMENT van de DEINSE SOCIALE BOUWMAATSCHAPPIJ CVBA In uitvoering van het besluit van de Vlaamse Regering van 12 oktober 2007 tot reglementering van het sociale huurstelsel ter uitvoering

Nadere informatie

TOELICHTINGSBROCHURE BIJ HET AANVRAGEN VAN EEN SOCIALE WONING

TOELICHTINGSBROCHURE BIJ HET AANVRAGEN VAN EEN SOCIALE WONING TOELICHTINGSBROCHURE BIJ HET AANVRAGEN VAN EEN SOCIALE WONING INSCHRIJVING Inschrijven bij de Merelbeekse Sociale Woningen kan elke werkdag van 9u tot 11u30. U kan het inschrijvingsformulier vooraf telefonisch

Nadere informatie

Gladiolenstraat 10, 2250 Olen 014/ / INFORMATIE BIJ INSCHRIJVING. Deze informatie mag ik bijhouden.

Gladiolenstraat 10, 2250 Olen 014/ / INFORMATIE BIJ INSCHRIJVING. Deze informatie mag ik bijhouden. Gladiolenstraat 10, 2250 Olen 014/22 43 08 014/22 03 84 INFORMATIE BIJ INSCHRIJVING Deze informatie mag ik bijhouden. INHOUD: 1. Regels en wetten 2. Inschrijvingsvoorwaarden 3. Toelatingsvoorwaarden 4.

Nadere informatie

TOELICHTINGSBROCHURE BIJ HET AANVRAGEN VAN EEN SOCIALE WONING

TOELICHTINGSBROCHURE BIJ HET AANVRAGEN VAN EEN SOCIALE WONING Deinse Sociale Bouwmaatschappij cvba so Stationsstraat 29 9800 Deinze Tel.: 09/386 37 01 Fax: 09/380 16 41 Email: info@deinse-sociale-bouwmij.woonnet.be TOELICHTINGSBROCHURE BIJ HET AANVRAGEN VAN EEN SOCIALE

Nadere informatie

INFORMATIE BIJ INSCHRIJVING

INFORMATIE BIJ INSCHRIJVING Augustijnenlaan 28/6 2200 Herentals tel. 014/85.98.00 E-mail: info@eigen-haard.be website: www.eigen-haard.be INHOUD: INFORMATIE BIJ INSCHRIJVING Deze informatie mag ik bijhouden. 1. Regels en wetten 2.

Nadere informatie

TOEWIJZINGSREGLEMENT SOCIALE KOOPWONINGEN (28/11/2014)

TOEWIJZINGSREGLEMENT SOCIALE KOOPWONINGEN (28/11/2014) TOEWIJZINGSREGLEMENT SOCIALE KOOPWONINGEN (28/11/2014) Artikel 1. Een kandidaat-koper kan een sociale koopwoning van de VMSW of een sociale huisvestingsmaatschappij aankopen als hij voldoet aan de voorwaarden,

Nadere informatie

De Molse BouwMaatschappij voor de Huisvesting nv

De Molse BouwMaatschappij voor de Huisvesting nv De Molse BouwMaatschappij voor de Huisvesting nv Bosveld 152, 2400 Mol Tel: 014/31 50 70 Fax: 014/31 56 40 E- mail: info@mbm.woonnet.be INFORMATIE BIJ INSCHRIJVING Deze informatie mag ik bijhouden INHOUD:

Nadere informatie

INTERN HUURREGLEMENT. Voorwoord. 1. Inschrijvings-en toelatingsvoorwaarden. 1.1 Inschijvingsvoorwaarden (art.3 1 van het besluit)

INTERN HUURREGLEMENT. Voorwoord. 1. Inschrijvings-en toelatingsvoorwaarden. 1.1 Inschijvingsvoorwaarden (art.3 1 van het besluit) INTERN HUURREGLEMENT Voorwoord. De raad van bestuur van NV Vitare heeft op 25 april 2014 dit intern huurreglement goedgekeurd. Het intern huurreglement houdt rekening met en verwijst naar: het kaderbesluit

Nadere informatie

De Molse BouwMaatschappij voor de Huisvesting nv

De Molse BouwMaatschappij voor de Huisvesting nv De Molse BouwMaatschappij voor de Huisvesting nv Bosveld 152, 2400 Mol Tel: 014/31 50 70 Fax: 014/31 56 40 E- mail: info@mbm.woonnet.be INFORMATIE BIJ INSCHRIJVING Deze informatie mag ik bijhouden INHOUD:

Nadere informatie

Kantonnale Bouwmaatschappij van Beringen voor Huisvesting cvba

Kantonnale Bouwmaatschappij van Beringen voor Huisvesting cvba Kantonnale Bouwmaatschappij van Beringen voor Huisvesting cvba Violetstraat 15 3580 BERINGEN Openingsuren: maandag: 9 12 u. en 14 16 u. woensdag: 9 12 u. vrijdag: 9 12 u. Kandidaat-huurders: tel. 011 24

Nadere informatie

INTERN HUURREGLEMENT

INTERN HUURREGLEMENT INTERN HUURREGLEMENT van de SOCIALE HUISVESTINGSMAATSCHAPPIJ In uitvoering van het besluit van de Vlaamse Regering van 12 oktober 2007 tot reglementering van het sociale huurstelsel ter uitvoering van

Nadere informatie

TOELICHTINGSBROCHURE BIJ HET AANVRAGEN VAN EEN SOCIALE WONING. Versie 01/01/2014

TOELICHTINGSBROCHURE BIJ HET AANVRAGEN VAN EEN SOCIALE WONING. Versie 01/01/2014 TOELICHTINGSBROCHURE BIJ HET AANVRAGEN VAN EEN SOCIALE WONING Versie 01/01/2014 1 INSCHRIJVING Inschrijven bij de sociale huisvestingsmaatschappijen werkzaam in Dendermonde kan op volgende manieren: Elke

Nadere informatie

INTERN HUURREGLEMENT. van de SOCIALE HUISVESTINGSMAATSCHAPPIJ DENDERSTREEK

INTERN HUURREGLEMENT. van de SOCIALE HUISVESTINGSMAATSCHAPPIJ DENDERSTREEK INTERN HUURREGLEMENT van de SOCIALE HUISVESTINGSMAATSCHAPPIJ DENDERSTREEK In uitvoering van het Besluit van de Vlaamse Regering van 12 oktober 2007 tot reglementering van het sociale huurstelsel ter uitvoering

Nadere informatie

Kantonnale Bouwmaatschappij van Beringen voor Huisvesting cvba

Kantonnale Bouwmaatschappij van Beringen voor Huisvesting cvba Kantonnale Bouwmaatschappij van Beringen voor Huisvesting cvba Violetstraat 15 3580 BERINGEN Openingsuren: maandag: 9 12 u. en 14 16 u. woensdag: 9 12 u. vrijdag: 9 12 u. Kandidaat-huurders: tel. 011 24

Nadere informatie

4 OKTOBER Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van diverse bepalingen betreffende het woonbeleid

4 OKTOBER Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van diverse bepalingen betreffende het woonbeleid NL FR einde Publicatie : 2013-12-13 VLAAMSE OVERHEID 4 OKTOBER 2013. - Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van diverse bepalingen betreffende het woonbeleid De Vlaamse Regering, Gelet op het

Nadere informatie

INTERN HUURREGLEMENT cv Ons Dak Maastrichtersteenweg 31 3680 Maaseik

INTERN HUURREGLEMENT cv Ons Dak Maastrichtersteenweg 31 3680 Maaseik INTERN HUURREGLEMENT cv Ons Dak Maastrichtersteenweg 31 3680 Maaseik De raad van bestuur van de CV Ons Dak heeft op 05 oktober 2015 dit intern huurreglement goedgekeurd. Het intern huurreglement houdt

Nadere informatie

TOELICHTINGSBROCHURE BIJ HET AANVRAGEN VAN EEN SOCIALE WONING

TOELICHTINGSBROCHURE BIJ HET AANVRAGEN VAN EEN SOCIALE WONING Gewestelijke Maatschappij voor Volkswoningen Zwanenhoekstraat 10, Sint-Gillis-Waas Telefoon: 03/770.60.63 / Fax: 03/707.14.11 Email: info@volkswoningen-sint-gillis-ws.woonnet.be TOELICHTINGSBROCHURE BIJ

Nadere informatie

4 OKTOBER Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van diverse bepalingen betreffende het woonbeleid

4 OKTOBER Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van diverse bepalingen betreffende het woonbeleid Welkom Laatste inhoud Nieuwe opzoeking NL FR einde Publicatie : 2013-12-13 VLAAMSE OVERHEID 4 OKTOBER 2013. - Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van diverse bepalingen betreffende het woonbeleid

Nadere informatie

De Molse BouwMaatschappij voor de Huisvesting nv

De Molse BouwMaatschappij voor de Huisvesting nv De Molse BouwMaatschappij voor de Huisvesting nv Bosveld 152, 2400 Mol Tel: 014/31 50 70 Fax: 014/31 56 40 E-mail: info@mbm.woonnet.be INHOUD: INFORMATIE BIJ INSCHRIJVING Deze informatie mag ik bijhouden.

Nadere informatie

INTERN HUURREGLEMENT

INTERN HUURREGLEMENT INTERN HUURREGLEMENT INHOUD: 1. Algemeen 2. Rationele bezetting 3. Toewijzingssysteem 4. Weigering van toewijzing 5. Redenen tot schrapping 6. Wijziging kandidaat-huurders 7. Waarborgregeling 8. Huurlasten

Nadere informatie

INTERN HUURREGLEMENT

INTERN HUURREGLEMENT INTERN HUURREGLEMENT goedgekeurd op Raad van Bestuur 29-04-2008 aangepast goedgekeurd op Raad van Bestuur 02-12-2008, 20-10-2009, 02-09-2010, 06-12-2011, 21-02-2012, 03-04-2012, 11-02-2014, 31-03- 2014,

Nadere informatie

Appartementen Amelbergastraat 2, Zandhoven

Appartementen Amelbergastraat 2, Zandhoven Appartementen Amelbergastraat 2, Zandhoven Contactpersoon: Inge Geerinckx Intern Huurreglement In toepassing van het Besluit van de Vlaamse Regering van 12 oktober 2007 (gewijzigd bij BVR 14 maart 2008)

Nadere informatie

INTERN HUURREGLEMENT

INTERN HUURREGLEMENT INTERN HUURREGLEMENT goedgekeurd op Raad van Bestuur 29-04-2008 aangepast goedgekeurd op Raad van Bestuur 02-12-2008, 20-10-2009, 02-09-2010, 06-12-2011, 21-02-2012, 03-04-2012, 11-02-2014, 31-03- 2014

Nadere informatie

CVBA Geelse Huisvesting (GH)

CVBA Geelse Huisvesting (GH) CVBA Geelse Huisvesting (GH) Kameinestraat 3, 2440 Geel Tel: 014/58 01 55 Fax: 014/58 11 18 E-mail: info@geelsehuisvesting.be www.geelsehuisvesting.be Openingsuren: Ma: van 14.00 uur tot 19.00 uur Di:

Nadere informatie

VR DOC.1537/2BIS

VR DOC.1537/2BIS VR 2016 2312 DOC.1537/2BIS Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van diverse bepalingen van het besluit van de Vlaamse Regering van 12 oktober 2007 tot reglementering van het sociale huurstelstel

Nadere informatie

INTERN HUURREGLEMENT c.v. De Mandelbeek (SHM 321) versie 1.8

INTERN HUURREGLEMENT c.v. De Mandelbeek (SHM 321) versie 1.8 INTERN HUURREGLEMENT c.v. De Mandelbeek (SHM 321) versie 1.8 In uitvoering van het Besluit dd.12.10.2007 + aanpassing van het Besluit dd. 30.09.2011 van de Vlaamse Regering tot reglementering van het sociale

Nadere informatie

INTERN HUURREGLEMENT OCMW LENDELEDE VERSIE 19.03.2015

INTERN HUURREGLEMENT OCMW LENDELEDE VERSIE 19.03.2015 INTERN HUURREGLEMENT OCMW LENDELEDE VERSIE 19.03.2015 Inhoud Deel I: Algemeen 3 I.1 Wettelijke basis van het intern huurreglement... 3 I.2 Toepassingsgebied... 3 Deel II: Inschrijving 3 II.1 Inschrijvingsvoorwaarden

Nadere informatie

Sociale huisvesting in Vlaanderen*.

Sociale huisvesting in Vlaanderen*. Sociale huisvesting in Vlaanderen*. *Studies maken een onderscheid tussen Vlaanderen en Wallonië. Volkshaard cvba so Kleine Landeigendom Het Volk Centrale voor Huisvesting Ravensteinstraat 12 9000 Gent

Nadere informatie

INTERN HUURREGLEMENT

INTERN HUURREGLEMENT INTERN HUURREGLEMENT van de cvba Gewestelijke Vennootschap EIGEN DAK Felix Beernaertsplein 55/01 9230 Wetteren Tel. 09/365.43.10 Fax. 09/365.43.11 info@eigendak.be In uitvoering van het besluit van de

Nadere informatie

INTERN HUURREGLEMENT

INTERN HUURREGLEMENT INTERN HUURREGLEMENT goedgekeurd op Raad van Bestuur 29-04-2008 aangepast goedgekeurd op Raad van Bestuur 02-12-2008, 20-10-2009, 02-09-2010, 06-12-2011, 21-02-2012, 03-04-2012, 11-02-2014, 31-03- 2014,

Nadere informatie

Intern huurreglement

Intern huurreglement SOCIALE HUISVESTING regio LANDEN cvba-so Intern huurreglement Goedgekeurd door de Raad van bestuur op 16 juni 2012 Juni 2012 Hertog van Brabantlaan 61-3400 Landen tel 011/88 21 58 - info@shrlanden.be www.socialewoningenlanden.be

Nadere informatie

INTERN HUURREGLEMENT 2013 VERSIE 3.9

INTERN HUURREGLEMENT 2013 VERSIE 3.9 Campus Blairon 599 2300 Turnhout Tel: 014/40 11 04 Fax: 014/40 11 01 info@arkwonen.be Intern Huurreglement 2013 p.1 van 48 INTERN HUURREGLEMENT 2013 VERSIE 3.9 INHOUD 1 TOEWIJZINGSREGLEMENT HUURWONINGEN

Nadere informatie

Besluit van de Vlaamse Regering tot reglementering van het sociale huurstelsel ter uitvoering van titel VII van de Vlaamse Wooncode

Besluit van de Vlaamse Regering tot reglementering van het sociale huurstelsel ter uitvoering van titel VII van de Vlaamse Wooncode Besluit van de Vlaamse Regering tot reglementering van het sociale huurstelsel ter uitvoering van titel VII van de Vlaamse Wooncode Datum 12/10/2007 DOCUMENT De Vlaamse Regering, Gelet op de bijzondere

Nadere informatie

TOELICHTING BIJ UW INSCHRIJVING BIJ DEZE BROCHURE BEVAT BELANGRIJKE INFORMATIE DIE U MOET DOORNEMEN

TOELICHTING BIJ UW INSCHRIJVING BIJ DEZE BROCHURE BEVAT BELANGRIJKE INFORMATIE DIE U MOET DOORNEMEN TOELICHTING BIJ UW INSCHRIJVING BIJ DE GENTSE HAARD (DGH) DEZE BROCHURE BEVAT BELANGRIJKE INFORMATIE DIE U MOET DOORNEMEN Heeft u nog vragen, dan kan u elke werkdag bellen van 9u tot 12u en van 13u30 tot

Nadere informatie

INTERN HUURREGLEMENT

INTERN HUURREGLEMENT INTERN HUURREGLEMENT goedgekeurd op Raad van Bestuur 29-04-2008 aangepast goedgekeurd op Raad van Bestuur 02-12-2008, 20-10-2009, 02-09-2010, 06-12-2011, 21-02-2012, 03-04-2012, 11-02-2014, 31-03- 2014,

Nadere informatie

INTERN HUURREGLEMENT 2017 VERSIE 6.1

INTERN HUURREGLEMENT 2017 VERSIE 6.1 Campus Blairon 599 2300 TURNHOUT Tel: 014/40 11 04 Fax: 014/40 11 01 info@arkwonen.be Intern Huurreglement 2017 p.1 van 20 INTERN HUURREGLEMENT 2017 VERSIE 6.1 INHOUD 1 TOEWIJZINGSREGLEMENT HUURWONINGEN

Nadere informatie

TOEWIJZINGSREGLEMENT SOCIALE KAVELS

TOEWIJZINGSREGLEMENT SOCIALE KAVELS TOEWIJZINGSREGLEMENT SOCIALE KAVELS Artikel 1. Een kandidaat-koper kan een sociale kavel van de VMSW of een sociale huisvestingsmaatschappij aankopen als hij voldoet aan de voorwaarden, vermeld in artikel

Nadere informatie

INSCHRIJVINGSFORMULIER SOCIALE WONINGEN

INSCHRIJVINGSFORMULIER SOCIALE WONINGEN INSCHRIJVINGSFORMULIER SOCIALE WONINGEN Datum aanvraag 1 :.. Datum laatste contact :.. Datum eventuele intrekking van aanvraag :.. 1. GEGEVENS VAN DE AANVRAGER NAAM :.. VOORNAAM :.. STRAAT :.. POSTNR.

Nadere informatie

INFORMATIE BIJ INSCHRIJVING 2013 DEZE INFORMATIE IS VOOR MIJ.

INFORMATIE BIJ INSCHRIJVING 2013 DEZE INFORMATIE IS VOOR MIJ. Campus Blairon 599 2300 Turnhout Tel: 014/40 11 04 Fax: 014/40 11 01 info@arkwonen.be Informatie bij de inschrijving p.1 van 11 INFORMATIE BIJ INSCHRIJVING 2013 DEZE INFORMATIE IS VOOR MIJ. Informatie

Nadere informatie

TOEWIJZINGSREGLEMENT SOCIALE KOOPWONINGEN

TOEWIJZINGSREGLEMENT SOCIALE KOOPWONINGEN TOEWIJZINGSREGLEMENT SOCIALE KOOPWONINGEN Artikel 1. Een kandidaat-koper kan een sociale koopwoning van de VMSW of een sociale huisvestingsmaatschappij aankopen als hij voldoet aan de voorwaarden, vermeld

Nadere informatie

VR DOC.0265/2

VR DOC.0265/2 VR 2016 2503 DOC.0265/2 Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van diverse bepalingen van het besluit van de Vlaamse Regering van 12 oktober 2007 tot reglementering van het sociale huurstelstel

Nadere informatie

Dit vak is voorbehouden voor De Mandel cv en het SVK vzw, gelieve hier niets in te vullen.

Dit vak is voorbehouden voor De Mandel cv en het SVK vzw, gelieve hier niets in te vullen. INSCHRIJVINGSFORMULIER SOCIALE HUURWONING DE MANDEL CV EN SOCIAAL VERHUURKANTOOR REGIO ROESELARE VZW (Roeselare, Moorslede, Staden, Hooglede, Lichtervelde, Ardooie) Dit vak is voorbehouden voor De Mandel

Nadere informatie

INTERN HUURREGLEMENT

INTERN HUURREGLEMENT Augustijnenlaan 28/6-2200 Herentals Tel 014/85.98.00 Fax 014/23.27.39 e-mail: info@eigen-haard.be INTERN HUURREGLEMENT INHOUD 1. Toewijzingsreglement huurwoningen 1.1. Woonkeuze 1.2. Voorrangsregels ingevolge

Nadere informatie

Sociale Huisvestingsmaatschappijen. Sociale plattegrond: Wegwijs in Wonen 29 april 2014

Sociale Huisvestingsmaatschappijen. Sociale plattegrond: Wegwijs in Wonen 29 april 2014 Sociale Huisvestingsmaatschappijen Sociale plattegrond: Wegwijs in Wonen 29 april 2014 Activiteiten SHM Verhuren en beheren van woningen en appartementen Verkopen sociale woningen en kavels Leningen voor

Nadere informatie

cvba Zwijndrechtse Huisvestingsmaatschappij

cvba Zwijndrechtse Huisvestingsmaatschappij cvba Zwijndrechtse Huisvestingsmaatschappij TOELICHTINGSBROCHURE BIJ HET AANVRAGEN VAN EEN SOCIALE WONING cvba Zwijndrechtse Huisvestingsmaatschappij (ZHM) Struikheidelaan 2 2070 Zwijndrecht Tel.: 03 253

Nadere informatie

INTERN HUURREGLEMENT

INTERN HUURREGLEMENT Sociale huisvestingsmaatschappij cvba Nieuw Sint-Truiden Gorsemweg 53 3800 Sint-Truiden Tel 011/68.33.79 INTERN HUURREGLEMENT Gewijzigd en goedgekeurd door de raad van bestuur dd 22/03/2012 & 19/04/2012

Nadere informatie

Intern Huurreglement

Intern Huurreglement Intern Huurreglement Dit document werd goedgekeurd op de Raad van Bestuur 15 juni 2009 Kader Dit intern huurreglement van SVK Het Scharnier vzw, Dorpsstraat 9, 3660 Opglabbeek;werd opgesteld naar aanleiding

Nadere informatie

INTERN HUURREGLEMENT voor kandidaat-huurders

INTERN HUURREGLEMENT voor kandidaat-huurders INTERN HUURREGLEMENT voor kandidaat-huurders Verwijzend naar het Besluit van de Vlaamse Regering (BVR) dd 12 oktober 2007 (BS 07/12/2007) tot reglementering van het sociale huurstelsel ter uitvoering van

Nadere informatie

INFORMATIE BIJ INSCHRIJVING 2015 DEZE INFORMATIE IS VOOR MIJ.

INFORMATIE BIJ INSCHRIJVING 2015 DEZE INFORMATIE IS VOOR MIJ. Campus Blairon 599 2300 Turnhout Tel: 014/40 11 04 Fax: 014/40 11 01 info@arkwonen.be Informatie bij de inschrijving p.1 van 11 INFORMATIE BIJ INSCHRIJVING 2015 DEZE INFORMATIE IS VOOR MIJ. Informatie

Nadere informatie

TOELICHTING BIJ DE AANVRAAG TOT HET HUREN VAN EEN SOCIALE WONING

TOELICHTING BIJ DE AANVRAAG TOT HET HUREN VAN EEN SOCIALE WONING Cvba Woonzo Hasseltsesteenweg 28 bus 1 3700 Tongeren Tel 012/44.02.00 Fax 012/26.37.66 e-mail : info@woonzo.be Openingsuren : Inschrijvingen : alle werkdagen van 08.30 u tot 12.00 u elke maandag en dinsdag

Nadere informatie

INTERN HUURREGLEMENT. van de SOCIALE HUISVESTINGSMAATSCHAPPIJ VOLKSWELZIJN

INTERN HUURREGLEMENT. van de SOCIALE HUISVESTINGSMAATSCHAPPIJ VOLKSWELZIJN INTERN HUURREGLEMENT van de SOCIALE HUISVESTINGSMAATSCHAPPIJ VOLKSWELZIJN In uitvoering van het besluit van de Vlaamse Regering van 12 oktober 2007 tot reglementering van het sociale huurstelsel ter uitvoering

Nadere informatie

TOELICHTINGSBROCHURE BIJ HET AANVRAGEN VAN EEN SOCIALE WONING

TOELICHTINGSBROCHURE BIJ HET AANVRAGEN VAN EEN SOCIALE WONING Gewestelijke Maatschappij voor Volkswoningen Zwanenhoekstraat 10, Sint-Gillis-Waas Telefoon: 03/770.60.63 / Fax: 03/707.14.11 Email: info@volkswoningen-sint-gillis-ws.woonnet.be Website: www.gmvw.be TOELICHTINGSBROCHURE

Nadere informatie

I. Inschrijvings- en toelatingsvoorwaarden vervat in het sociaal huurbesluit

I. Inschrijvings- en toelatingsvoorwaarden vervat in het sociaal huurbesluit HASSELTSE HUISVESTINGSMAATSCHAPPIJ Coöperatieve vennootschap Gouverneur Roppesingel 53 3500 HASSELT erkend onder nr. 7050 Tel. 011/28.83.10 Keuzetoets 4 Fax 011/28.83.19 emailadres : info@hhm.woonnet.be

Nadere informatie

INTERN HUURREGLEMENT

INTERN HUURREGLEMENT INTERN HUURREGLEMENT 1.Voorwoord. Het Besluit van de Vlaamse regering van 12 oktober 2007 voorziet dat Vitare als sociale verhuurder moet beschikken over een intern huurreglement. Dit document is openbaar

Nadere informatie

Lokaal toewijzingsreglement voor de sociale huurwoningen op het grondgebied van de Stad Gent

Lokaal toewijzingsreglement voor de sociale huurwoningen op het grondgebied van de Stad Gent Lokaal toewijzingsreglement voor de sociale huurwoningen op het grondgebied van de Stad Gent Goedgekeurd in de gemeenteraad van 23 juni 2014 Gewijzigd in de gemeenteraad van 24 november 2014 Bekendgemaakt

Nadere informatie

INTERN HUURREGLEMENT SOCIALE WONINGEN OCMW Vastgesteld door de Raad voor Maatschappelijk Welzijn op 16 februari 2016

INTERN HUURREGLEMENT SOCIALE WONINGEN OCMW Vastgesteld door de Raad voor Maatschappelijk Welzijn op 16 februari 2016 Cel huisvesting gemeente - OCMW INTERN HUURREGLEMENT SOCIALE WONINGEN OCMW Vastgesteld door de Raad voor Maatschappelijk Welzijn op 16 februari 2016 Het OCMW treedt op als verhuurder van de sociale woningen.

Nadere informatie

IHR TC29012015-RvB05022015 INTERN HUURREGLEMENT

IHR TC29012015-RvB05022015 INTERN HUURREGLEMENT INTERN HUURREGLEMENT Kikvorsstraat 113, 9000 GENT Lange Steenstraat 54, 9000 GENT Brusselsesteenweg 479, 9050 GENT Het Kaderbesluit Sociale Huur (KSH) legt de regels vast voor het toewijzen en verhuren

Nadere informatie

Intern huurreglement inzake verhuring van woningen in De Rijzillen in Heusden-Zolder Goedgekeurd op de raad van 30 juni 2014.

Intern huurreglement inzake verhuring van woningen in De Rijzillen in Heusden-Zolder Goedgekeurd op de raad van 30 juni 2014. OCMW-woningen Sint-Willibrordusplein 4-3550 Heusden-Zolder 011 45 61 50 ocmwwoningen@ocmwheusdenzolder.be Intern huurreglement inzake verhuring van woningen in De Rijzillen in Heusden-Zolder Goedgekeurd

Nadere informatie

INTERN HUURREGLEMENT

INTERN HUURREGLEMENT Seringenstraat 2 8400 OOSTENDE HUURDERSCOÖPERATIEVE, gesticht op 24 februari 1951 en erkend door de VMSW onder nummer 3351 Burgerlijke vennootschap, die de rechtsvorm van een coöperatieve vennootschap

Nadere informatie

INTERN HUURREGLEMENT. van de SOCIALE HUISVESTINGSMAATSCHAPPIJ. cvba WONEN

INTERN HUURREGLEMENT. van de SOCIALE HUISVESTINGSMAATSCHAPPIJ. cvba WONEN INTERN HUURREGLEMENT van de SOCIALE HUISVESTINGSMAATSCHAPPIJ cvba WONEN In uitvoering van het besluit van de Vlaamse Regering van 12 oktober 2007 tot reglementering van het sociale huurstelsel ter uitvoering

Nadere informatie

INTERN HUURREGLEMENT voor kandidaat-huurders

INTERN HUURREGLEMENT voor kandidaat-huurders INTERN HUURREGLEMENT voor kandidaat-huurders Verwijzend naar het Besluit van de Vlaamse Regering (BVR) dd 12 oktober 2007 (BS 07/12/2007) tot reglementering van het sociale huurstelsel ter uitvoering van

Nadere informatie

INTERN HUURREGLEMENT

INTERN HUURREGLEMENT INTERN HUURREGLEMENT Dit intern huurreglement werd goedgekeurd door de Raad van Bestuur van WoonWel in zitting van woensdag 12 maart 2014, in uitvoering van het Besluit van de Vlaamse Regering (BVR)van

Nadere informatie

INFORMATIE BIJ INSCHRIJVING 2012 DEZE INFORMATIE IS VOOR MIJ.

INFORMATIE BIJ INSCHRIJVING 2012 DEZE INFORMATIE IS VOOR MIJ. Campus Blairon 599 2300 Turnhout Tel: 014/40 11 04 Fax: 014/40 11 01 info@arkwonen.be Informatie bij de inschrijving p.1 van 12 INFORMATIE BIJ INSCHRIJVING 2012 DEZE INFORMATIE IS VOOR MIJ. Informatie

Nadere informatie

Intern Huurreglement

Intern Huurreglement Intern Huurreglement INFORMATIE EN DATUM Datum procedure 27.01.2011 Opgemaakt door Dienst Ivo Blancke Sociale dienst Zitting Dagelijks Bestuur 23.12.2010 Zitting Raad van Bestuur 27.01.2011 Eerste versie

Nadere informatie

Intern huurreglement

Intern huurreglement SOCIALE HUISVESTING regio LANDEN cvba-so Intern huurreglement versie december 2016 Hertog van Brabantlaan 61-3400 Landen tel 011/88 21 58 - info@shrlanden.be www.socialewoningenlanden.be Sociale Huisvesting

Nadere informatie

SOCIAAL WONEN arro LEUVEN - SWaL

SOCIAAL WONEN arro LEUVEN - SWaL Wijgmaalsesteenweg 18, 3020 HERENT Erkend door de Vlaamse Maatschappij voor Sociaal Wonen onder nr. 2360 INTERN HUURREGLEMENT Dit intern huurreglement is een openbaar document waarin de sociale huisvestingsmaatschappij

Nadere informatie

INSCHRIJVINGFORMULIER HUURWONING

INSCHRIJVINGFORMULIER HUURWONING VLAAMS WONINGFONDS cvba FSMA 016598A KBO 0421 111 543 RPR Brussel Ieperlaan 41-1000 Brussel Tel.: (02) 548 91 11 Sanering, verkoop en huurhulp Inschrijvingsnummer: Gezinsnummer :. INSCHRIJVINGFORMULIER

Nadere informatie

GEWIJZIGD BIJ: * BVR van 18 juli 2008, B.S., 13 november 2008 Vervangt het artikel 19, eerste lid, 2

GEWIJZIGD BIJ: * BVR van 18 juli 2008, B.S., 13 november 2008 Vervangt het artikel 19, eerste lid, 2 Besluit van de Vlaamse Regering van 12 oktober 2007 tot reglementering van het sociale huurstelsel ter uitvoering van titel VII van de Vlaamse Wooncode GEWIJZIGD BIJ: * BVR 14 maart 2008, B.S., 21 maart

Nadere informatie

INTERN HUURREGLEMENT

INTERN HUURREGLEMENT INTERN HUURREGLEMENT Verwijzend naar het kaderbesluit tot reglementering van het sociale huurstelsel van de Vlaamse Regering van 12 oktober 2007, het Optimalisatiebesluit van 14 maart 2008, het BVR van

Nadere informatie

Informatiefolder. Alles wat u moet weten over het aanvragen van een sociale huurwoning

Informatiefolder. Alles wat u moet weten over het aanvragen van een sociale huurwoning Informatiefolder Alles wat u moet weten over het aanvragen van een sociale huurwoning 1. INLEIDING Deze folder geeft u meer informatie bij uw aanvraag voor een sociale huurwoning. Het is belangrijk dat

Nadere informatie

Uitspraak nr. WB DE VLAAMSE MINISTER VAN BINNENLANDS BESTUUR, INBURGERING, WONEN, GELIJKE KANSEN EN ARMOEDEBESTRIJDING

Uitspraak nr. WB DE VLAAMSE MINISTER VAN BINNENLANDS BESTUUR, INBURGERING, WONEN, GELIJKE KANSEN EN ARMOEDEBESTRIJDING Ministerieel besluit betreffende de beroepsprocedure met toepassing van artikel 29bis, 5, van de Vlaamse Wooncode betreffende de beslissing van de sociale huisvestingsmaatschappij met betrekking tot de

Nadere informatie

INTERN HUURREGLEMENT DEEL 1 : KANDIDAAT-HUURDERS: VAN INSCHRIJVEN TOT TOEWIJZEN

INTERN HUURREGLEMENT DEEL 1 : KANDIDAAT-HUURDERS: VAN INSCHRIJVEN TOT TOEWIJZEN OCMW MEULEBEKE BONESTRAAT 24 8760 MEULEBEKE INTERN HUURREGLEMENT DEEL 1 : KANDIDAAT-HUURDERS: VAN INSCHRIJVEN TOT TOEWIJZEN KADER EN RANDVOORWAARDEN: Dit document is een deel van het intern huurreglement

Nadere informatie

HOOFDSTUK I. Definities ART. 1.

HOOFDSTUK I. Definities ART. 1. Besluit van de Vlaamse Regering van 12 oktober 2007 tot reglementering van het sociale huurstelsel ter uitvoering van titel VII van de Vlaamse Wooncode GEWIJZIGD BIJ: * BVR 14 maart 2008, BS 2008-03-17

Nadere informatie

INHOUD 1. INLEIDING EN SITUERING. 1.1 Wettelijk kader 1.2 Gemeentelijk initiatief 1.3 Definities 2. ALGEMEEN KADER INZAKE TOEWIJZING

INHOUD 1. INLEIDING EN SITUERING. 1.1 Wettelijk kader 1.2 Gemeentelijk initiatief 1.3 Definities 2. ALGEMEEN KADER INZAKE TOEWIJZING TOEWIJZINGSREGLEMENT SOCIALE HUURWONINGEN STAD LEUVEN INHOUD 1. INLEIDING EN SITUERING 1.1 Wettelijk kader 1.2 Gemeentelijk initiatief 1.3 Definities 2. ALGEMEEN KADER INZAKE TOEWIJZING 2.1 Decretale principe

Nadere informatie

INSCHRIJVINGFORMULIER HUURWONING

INSCHRIJVINGFORMULIER HUURWONING VLAAMS WONINGFONDS cvba FSMA 016598A KBO 0421 111 543 RPR Brussel Ieperlaan 41-1000 Brussel Tel.: (02) 548 91 11 Sanering, verkoop en huurhulp Inschrijvingsnummer: Gezinsnummer :. INSCHRIJVINGFORMULIER

Nadere informatie

INTERN HUURREGLEMENT

INTERN HUURREGLEMENT Hasseltse Huisvestingsmaatschappij Gouverneur Roppesingel 53 3500 Hasselt INTERN HUURREGLEMENT Verwijzend naar het kaderbesluit sociale huur BVR van 12 oktober 2007 (BS 07/12/2007) tot reglementering van

Nadere informatie

INTERN HUURREGLEMENT

INTERN HUURREGLEMENT C.V.B.A. Maatschappij voor de Huisvesting van het Kanton Heist-op-den-Berg Plantijnlaan 2-2220 Heist-op-den-Berg - tel 015/24 71 86 - fax 015/24 26 80 BE84 7885 4270 7359 - info@hkh.woonnet.be www.huisvestingheistputte.be

Nadere informatie

INTERN HUURREGLEMENT 1. INSCHRIJVING EN VOORRANG 1.1. INSCHRIJVINGSREGISTER EN KEUZE

INTERN HUURREGLEMENT 1. INSCHRIJVING EN VOORRANG 1.1. INSCHRIJVINGSREGISTER EN KEUZE INTERN HUURREGLEMENT Gelet op Afdeling IV De standaardvoorrangs- en toewijzingsregels en artikel 74 van het besluit van de Vlaamse Regering tot reglementering van het sociale huurstelsel ter uitvoering

Nadere informatie

INTERN HUURREGLEMENT DEEL 1 : KANDIDAAT-HUURDERS: VAN INSCHRIJVEN TOT TOEWIJZEN

INTERN HUURREGLEMENT DEEL 1 : KANDIDAAT-HUURDERS: VAN INSCHRIJVEN TOT TOEWIJZEN OCMW DENTERGEM WAPENPLAATS 23 8720 DENTERGEM INTERN HUURREGLEMENT DEEL 1 : KANDIDAAT-HUURDERS: VAN INSCHRIJVEN TOT TOEWIJZEN KADER EN RANDVOORWAARDEN: Dit document is een deel van het intern huurreglement

Nadere informatie

TOELICHTING BIJ DE AANVRAAG TOT HET HUREN VAN EEN SOCIALE WONING

TOELICHTING BIJ DE AANVRAAG TOT HET HUREN VAN EEN SOCIALE WONING Gorsemweg 53 3800 Sint-Truiden Tel 011/68.33.79 Fax 011/67.43.10 e-mail : info@nst.be website: www.nst.be Openingsuren : maandag, woensdag, donderdag en vrijdag vanaf 8.30 tot 11.30 uur dinsdag vanaf 14.30

Nadere informatie