Overzicht alle amendementen en moties bij programmabegroting oktober Amend. Financiële recapitulatie

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Overzicht alle amendementen en moties bij programmabegroting 2015 30 oktober 2014. Amend. Financiële recapitulatie"

Transcriptie

1 Overzicht alle amendementen en moties bij programmabegroting oktober 2014 Motie/ Onderwerp Amend. Financiële recapitulatie Stemming FR - M1 Versneld afschrijven maatschappelijk nut CU versneld afschrijven op investeringen met maatschappelijk nut wel mogelijk is; dit nu ten laste komt van de algemene reserve; dit verplicht tot reserveringen in de komende jaren; dit nu ruimte in de exploitatie geeft, maar een last meebrengt voor de toekomst. het versneld afschrijven op maatschappelijk nut niet toe te passen; afschrijvingen te blijven reserveren voor toekomstige herinvesteringen. Programma 1 Mienskip P1 - A1 P1 - A2 Bezuinigingen zwembad Wettervlecke te Surhuisterveen CDA / CU Wijziging/aanvulling: De voorgenomen bezuiniging op zwembad de Wettervlecke te schrappen en het college in 2016 samen met het zwembadbestuur om tafel gaat zitten om nieuwe afspraken te maken over de subsidierelatie. Toelichting: De voorgestelde bezuinigingen in tegenspraak zijn met eerdere berichtgeving vanuit de gemeente richting de Wettervlecke waardoor van een betrouwbare overheid geen sprake kan zijn. Wij als gemeente Achtkarspelen gaan voor een actief en aantrekkelijk sportvoorzieningenniveau waarbij de Wettervlecke een zeer prominente rol inneemt op zowel het recreatieve vlak alsook op het gebied van leszwemmen. Inventarisatie museumbezoek CU / CDA Wijziging/aanvulling: Pagina 22: incidentele uitgaven: Wijzigen post: Inventarisatie museumbezoek euro toevoegen aan de algemene reserve euro beschikbaar te houden voor afstudeeropdracht/profielwerkstuk leerlingen Lauwers College. Toelichting: Gegevens zijn merendeels bekend. Amendement verworpen Amendement verworpen

2 P1 - M1 P1 - M2 P1 - M3 P1 - M4 Verplaatsing tenniscomplex Harkema PvdA / GBA / FNP er nu lang genoeg gesproken is over verplaatsing van het tenniscomplex te Harkema naar sportterrein de Bosk te Harkema; inmiddels de benodigde subsidiegelden van het ISV ( met een eindtermijn) zijn toegekend; de benodigde grond voor de verplaatsing is aangekocht; besluitvorming en uitvoering van de verplaatsing van de tennisbanen geen verder uitstel duldt. nog in 2014 met voorstellen te komen tot verplaatsing van het tenniscomplex te Harkema. Viering 680 jaar Achtkarspelen PvdA / GBA Achtkarspelen onlangs zijn 675 jaar oude jubileum heeft gevierd; de viering van het 680 jaar oude jubileum daarmee geforceerd aandoet, er moet gevierd worden om het vieren; bundeling van culturele festiviteiten rondom KH 2018 gewenst is. de viering van 680 jaar Achtkarspelen aan zich voorbij te laten gaan en vooral in te zetten op de culturele festiviteiten rondom KH Keunstgersfjild Twizel FNP / PvdA / GBA Oerweagjende dat: it fjild yn Twizel no al wer net te bespyljen falt; de ferienings al jierren wachtsje en sa net fierder kinne; it ûndernimmende doarp projekt ek net fierder kin. Te berikken doel: In keunstgersfjild foar fuotbal en kuorbal op it sportkompleks yn Twizel yn 2016 te realisearjen. Fersiket it kolleezje: it keunstgersfjild yn 2016 oan te lizzen en by net yntiids ferkeapjen fan it kuorbalfjild mei alternative foarfinansieringsútstellen (OFA, grûnbedriuw, Algemiene tsjinst) rjochting de ried te kommen. Dorpsraden - CDA de gemeente de betrokkenheid (en invloed) van de Mienskip bij hun eigen dorp wil vergroten en daarbij ook de voorzieningen in de dorpen wil behouden. Voor: PvdA, GBA, FNP, VVD (13) Tegen: CDA, CU (7) Motie aangenomen Voor: PvdA, CU, CDA, VVD, GBA (14) Tegen: FNP (6) Motie aangenomen Voor: GBA, VVD, FNP, PvdA (13) Tegen: CU, CDA (7) Motie aangenomen

3 Van mening dat: een actief dorpsradenbeleid hier een grote rol in kan spelen. Hierbij kun je denken aan een groep vertegenwoordigers van (dorpsbelangen), sport-, cultuur- en ondernemersverenigingen, kortom een afspiegeling van het dorpsleven. Wij willen aan de dorpsraad jaarlijks een bedrag beschikbaar stellen, om naar eigen inzicht in de leefomgeving te investeren. Als het nodig is met ambtelijke ondersteuning. Verzoekt het college: komend jaar te onderzoeken of er bij de verschillende dorpen genoeg draagkracht is voor het initiëren van een dorpsraad zodat op die manier de inwoners meer worden betrokken bij het leefbaar houden van het eigen dorp. Programma 2 Onderwijs en Jeugdbeleid P2 - A1 P2 - A2 Basisonderwijs in ieder dorp - CDA Het college zich in het coalitieakkoord tot doel heeft gesteld in ieder dorp minimaal een basisschool en het liefst een samenwerkingsschool te realiseren. Wijziging/aanvulling: De tekst onder dit wordt bereikt door als volgt aan te vullen: Daar waar schoolbesturen besluiten tot samenwerking om basisonderwijs in een dorp in stand te houden zal de gemeente indien gewenst ambtelijke ondersteuning bieden aan de schoolbesturen om dit voor te bereiden; alle medewerking verlenen om de daarvoor noodzakelijke huisvesting zo spoedig mogelijk te realiseren; mede investeren in de noodzakelijke verbouw/nieuwbouw. Toelichting: Geconstateerd kan worden dat er tussen de schoolbesturen van het primair onderwijs sprake is van een goed ontwikkeld samenwerkingsklimaat. Ook de samenwerking met de gemeente is goed. In het coalitieakkoord is een van de doelstellingen om op ieder dorp minimaal een basisschool, bij voorkeur een samenwerkingsschool, in stand te houden. Schoolbesturen voor primair onderwijs zijn met ingang van 2015 verantwoordelijk voor het onderhoud van hun gebouwen. Zij zijn niet verantwoordelijk voor nieuwbouw en uitbreiding. Daarnaast moeten zij hun beleid toetsen aan hun financiële mogelijkheden. Geconstateerd moet worden dat het door het college gestelde doel niet in acties is vertaald. Viertal schoollocaties voortgezet onderwijs CDA de gemeente Achtkarspelen een viertal schoollocaties kent waar voortgezet onderwijs wordt aangeboden; op al deze locaties de gemeente, het Centrum voor Jeugd en Gezin, de politie, de verslavingszorg en andere instanties samenwerken met de scholen aan het programma Gamma. Amendement met algemene stemmen Amendement met algemene stemmen

4 P2 - M1 P2 - M2 P2 - M3 Wijziging/aanvulling: De volgende tekst: De drie middelbare scholen in de gemeente (OSG Singelland in Surhuisterveen, ROC Friesland College en het Lauwers College in Buitenpost) nemen Te vervangen door: De vier scholen voor voortgezet onderwijs in de gemeente (OSG Singelland in Surhuisterveen, het Lauwers College in Buitenpost en Surhuisterveen en het Nordwin College in Buitenpost) nemen Onderhoud en renovatie schoolgebouwen - CDA de gemeente Achtkarspelen hecht aan goed onderwijs in daarvoor goed toegeruste schoolgebouwen; schoolbesturen voor primair onderwijs met de decentralisatie van de onderwijshuisvesting geconfronteerd kunnen worden met niet-begrote kosten. Vraagt het college: a. in te staan voor het tegemoet komen in de kosten voor onderhoud onderwijshuisvesting, daar waar gebleken is dat er sprake is van achterstand per 1 januari 2015; b. samen met de schoolbesturen zorg te dragen voor de noodzakelijke renovatie. Kindcentra CU het college integrale kindcentra wil ontwikkelen; in alle dorpen reeds scholen en kinderopvangmogelijkheden aanwezig zijn; er geen intenties bekend zijn dat scholen en kinderopvangorganisaties hierom vragen. gebruik te blijven maken van bestaande voorzieningen; de gelden te reserveren voor knelpunten in de kleine dorpen. Onderwijsgelden - CU het college voorstelt om uit de voorziening toe te voegen aan de algemene reserve; het vreemd is dat geld voor onderhoud niet voor dat doel wordt gebruikt; de scholen dit geld nodig hebben om in de toekomst kwalitatief goed onderwijs te kunnen bieden. met het onderwijs in overleg te gaan om met dit geld knelpunten in de kwaliteit van het onderwijs op te lossen.

5 Programma 3 Zorg P3 - M1 Adheezje moasje Sionsberg FNP / PvdA / GBA (zie bijlage) Oerweagjende dat: wy kennis naam hawwe fan de moasje fan de gemeenten DDFK ynsake de Sionsberg ; wy it mei de ynhâld folslein iens binne; it noardlik diel fan Achtkarspelen ek foar in grut part oriïntearre is op de Sionsberg ; de Sionsberg tige wichtich is foar de wurkgelegenheid yn dizze regio; wy yn ús program 3 ek sizze: 'omringd troch goede soarch moatte ynwenners fan Achtkarspelen lokkich opgroeie kinne, libje, wenje en wurkje.' Fersiket it kolleezje: om út namme fan it kolleezje en de rie fan Achtkarspelen, adheezje te betsjûgjen oan bygeande moasje fan de gemeenten Dongeradiel, Dantumadiel, Ferwerderadiel en Kollumerlân; in ôfskrift hjirfan nei Nij Smellinghe, de Sionsberg, Soarchfersekerders en de DDFK gemeenten te stjoeren. Motie met algemene stemmen P3 - M2 Themadag 'gezond koken en eten' PvdA / FNP de gemeente Achtkarspelen gezondheid en geluk van haar inwoners wil bevorderen; gezond koken en eten nauw samenhangt met gezondheid en in deze tijd van overaanbod aan gemakseten steeds meer op de achtergrond raakt; in het gezegde je bent wat je eet zoveel gezegd wordt over gezondheid; 'de gezonde school' een uitstekend iets is om het bewustzijn en de gewoonte van gezond eten bij kinderen te stimuleren; er in de regio meerdere organisaties voor eerlijke- natuurlijke streekproducten zijn. In samenwerking met andere organisaties, zoals: - welzijnsinstellingen; - scholen; - verzorgingstehuizen; - dorpenteams; - organisaties voor streekproducten; een jaarlijkse themadag 'gezond koken en eten' (voor jong en oud) te organiseren. Motie ingetrokken

6 Programma 4 Werk & Inkomen P4 - M1 P4 - M2 P4 - M3 Werkgelegenheid PvdA / GBA / FNP wij ons zorgen maken over de hoge (jeugd)werkloosheid; blijvende (jeugd)werkloosheid toe leidt naar de WWB; de werkgelegenheid landelijk weer iets aantrekt; ook de gemeente 8K ervoor moet zorgen dat er banen komen bij bedrijven en uitzendbureaus; de streefwaarden zoals genoemd in de begroting (11.5%, 11.4%, 11.4%, 11.4%) te weinig ambitieus zijn. in 2015 met voorstellen te komen die leiden naar meer werkgelegenheid; daarbij een ambitieniveau te hanteren van 11.4% in 2015, 11% in 2016, 10.6% in 2017 en 10.2% in Caparis / participatiebudget CU kosten die gemoeid zijn met het toeleiden van mensen naar werk uit het participatiebudget moeten worden betaald; het college voornemens is om de tekorten van Caparis niet meer te dekken uit het participatiebudget; de extra bijdrage uit de algemene reserve wordt gehaald. hiervoor niet de algemene reserve te gebruiken, maar hiervoor voorlopig het participatiebudget te gebruiken. Caparis / MOA CU het college voornemens is om een onderneming op te starten die een bijdrage moet leveren aan de leefbaarheid van onze dorpen; het college nog geen duidelijkheid kan geven over de financiële gevolgen voor onze gemeente van de instroomstop bij Caparis; vanaf 2015 al mensen elders moeten worden geplaatst; er voldoende rapporten aanwezig zijn die de randvoorwaarden beschrijven voor een levensvatbare onderneming. voor 1 januari 2015 met een duidelijk plan te komen voor het op realistische wijze uittreden uit Caparis voordat middelen ter beschikking worden gesteld. Motie met algemene stemmen

7 P4 - M4 P4 - M5 P4 - M6 Meer compactheid van organisaties in het sociale domein PvdA / GBA het jaarverslag 2013 van de Nationale Ombudsman de titel 'Mijn onbegrijpelijke Overheid' droeg om daarmee te wijzen op de soms moeizame relatie tussen burgers en overheid; Achtkarspelen voor compactheid van beleid in het sociale domein staat middels het piramidemodel en de slogan 1 gezin, 1 plan, 1 coach; er een (te) groot aantal gemeentelijke organisaties actief is in het sociale domein zoals vrijwilligersbank, KEaRN, Raderwerk, Caparis, vrijwilligerscentrale, Dyn Ynset, Minsken meitsje in doarp, enz.; deze grote diversiteit van organisaties leidt tot versnippering, niet efficiënt kan zijn en leidt tot 'Mijn onbegrijpelijke overheid'. in 2015 met voorstellen te komen voor meer eenheid en compactheid van organisaties die werkzaam zijn in het sociale domein. Risseltaten re-yntegraasje projekten FNP /PvdA / GBA Oerweagjende dat net elkenien wer oan it wurk komt; dêrfoar re-yntegraasje projekten op set binne; troch it Ryk jilden foar dizze projekten beskikber steld binne; de ried gjin sicht hat op de risseltaten en kosten fan dizze projekten. Fersiket it kolleezje: ynsichtelik te meitsjen wat dizze projekten de lêste trije jierren oan reguliere wurkplakken oplevere ha en wat hjirfoar de kosten west binne. Re-yntegraasjeplakken op themapark de Spitkeet FNP / PvdA / GBA Oerweagjende dat der by maatskiplike ynstellingen, sa as bygelyks de Krûdhof, in re-yntegraasje projekt rint. Der fan útgeande dat: oare maatskiplike ynstellingen - sa as bygelyks themapark de Spitkeet - ek foar dizze projekten yn oanmerking komme kinne. Ropt it kolleezje op : om yn oerlis mei it bestjoer fan de stichting 'themapark de Spitkeet' te sjen nei de mooglikheden foar reyntegraasjeplakken op it themapark de Spitkeet. Motie ingetrokken Motie met algemene stemmen Motie met algemene stemmen

8 P4 - M7 P4 - M8 Project MOA CDA de te realiseren Maatschappelijke Onderneming Achtkarspelen (MOA) een sympathiek plan is; de kosten hoog zijn; samen met Tytsjerksteradiel een hoger rendement te behalen valt; W&I ook samen is met Tytsjerksteradiel. Alleen kun je sneller, samen kom je verder; 25000,- minder zwaar op de begroting drukt dan 50000,-; de beoogde ambtelijke uren ook samen gedragen kunnen worden met Tytsjerksteradiel. het realiseren van MOA samen met Tytsjerksteradiel uit te voeren. Bedrijfsresultaat Caparis CU het college niet langer wil bijdragen in de tekorten van Caparis; het bedrijfsresultaat gebruikt moet worden voor het dekken van het tekort op het subsidieresultaat. zich in te zetten voor het terug laten vloeien van de winsten van de NV Caparis naar de gemeenten. Motie ingetrokken Programma 5 Leefomgeving P5 - M1 P5 - M2 Tariefsysteem afval Lutkepost - CU het brengen van afval naar Lutkepost gratis wordt gemaakt; te verwachten is dat dit een aanzuigende werking heeft op inwoners van andere gemeenten; dit duurzaam gebruik van goederen niet stimuleert; de opbrengst nodig is om de afvalstoffenheffing te verlagen. het tariefsysteem voor het brengen van afval naar Lutkepost in stand te laten. BuitenBeter app CDA (zie bijlage) de gemeente steeds minder geld kan besteden aan een noflike leefomgeving; de gemeente de mienskip steeds meer wil betrekken bij het op orde houden van hun omgeving en dus een belangrijke rol toebedeelt; wij onze burgers graag betrekken bij onderhoud en inrichting openbare ruimte; de gemeente niet veel middelen heeft om te plussen in de uitvoering; Motie met algemene stemmen

9 het college op een makkelijke manier geholpen kan worden om zijn servicegraad te verhogen; de snelle communicatiemiddelen van de huidige maatschappij optimaal ingezet kunnen worden om alle leeftijdscategorieën te betrekken bij het onderhoud en inrichten van hun leefomgeving. Is van mening dat: met duizenden ogen meer, het college geholpen wordt de gemeente schoon, heel en veilig te houden; het de burger makkelijker en laagdrempelig gemaakt moet worden om verbeteringen of klachten te kunnen melden; er positieve ervaringen zijn bij andere gemeenten op gebied van digitaal melden; er nog te weinig gebruikt gemaakt wordt van de moderne mogelijkheden tot digitaal melden; invoering van deze (zie bijlage) of soortgelijke app tevens kan leiden tot een forse kostenbesparing; door deze geringe inspanningen een hogere servicegraad en burgerparticipatie behaald wordt; door deze nieuwe manier van werken handen vrij gemaakt kunnen worden voor andere diensten binnen het apparaat ten goede van de servicegraad; slimmer werken geen extra personeel behoeft en deze app het college helpt handen vrij te spelen. Vraagt het college: een inspanning te leveren om voor het komende voorjaar te onderzoeken hoe en wanneer een app. BuitenBeter geïmplementeerd kan worden in de gemeentelijke systemen; de kosten ter besluitvorming aan de raad voor te leggen. Programma 6 Ontwikkeling P6 - A1 Duurzaamheidslening CDA Wijziging/aanvulling: Het voorgenomen besluit om de duurzaamheidslening stop te zetten te schrappen en door te gaan met deze lening. Toelichting: De duurzaamheidslening heeft meerdere positieve effecten op de samenleving in de gemeente Achtkarspelen. In vergelijking met landelijke regelingen is de gemeentelijke duurzaamheidslening af te sluiten onder meer gunstige voorwaarden waardoor je als gemeente nog een extra stimulans biedt. Ook de voorgenomen ambitie om in de top 10 van meest duurzame gemeenten in Friesland te komen vormt een argument om de duurzaamheidslening te behouden. Positieve effecten van deze lening zijn onder andere: Amendement gewijzigd in een motie (P6-M7) - Besparing van energie (doelstelling van dit college) - Vermindering van uitstoot van de CO2 - Stimulerend effect op de lokale economie - Verbetering van de bestaande particuliere woningen binnen de gemeente (doelstelling van dit college)

10 P6 - M1 P6 - M2 P6 - M3 Behoud gemeentelijke monument Hamsherne 18 te Drogeham PvdA / GBA / FNP (zie bijlage) genoemd gemeentelijke monument (14 punten) ernstig in verval is geraakt; genoemd gemeentelijk monument met daarvoor bestaande subsidies en sociale regelingen wellicht herbouwd kan worden op de vlakbij gelegen Spitkeet te Harkema; dit project kan dienen als leerlingenproject voor jonge bouwvakkers o.l.v. leermeesters; zowel de voorzitter van de Spitkeet als ook de voorzitter van de Stichting Oud Achtkarspelen positief staan t.o.v. dit project. de Spitkeet en de St. Oud Achtkarspelen te faciliteren, te ondersteunen en te helpen om herbouw van genoemde boerderij mogelijk te maken. Starterswoningen Buitenpost PvdA / GBA het voor mensen met een laag inkomen moeilijk is als starter een nieuwbouwwoning te verwerven; de gemeente Achtkarspelen eraan hecht ook deze groep te bedienen; een starterswoningproject te Surhuisterveen al succesvol door Achtkarspelen is ontwikkeld en afgerond; een soortgelijk project te Buitenpost ook succesvol kan zijn; een starterswoningproject de werkgelegenheid in de bouw stimuleert; de mogelijkheid tot uitgifte van grond in erfpacht het slagen van het project bevordert. tot het onderzoeken van een starterswoningproject te Buitenpost en medio 2015 of zoveel eerder als mogelijk de raad ter zake te informeren. Ontwikkeling voormalige pleats 'De Witte' in Twizelermieden tot natuurgebied (voorheen boerderij L. de Winter) PvdA genoemd gebied volgens Staatsbosbeheer een kerngebied is in de Twizelermieden; genoemd gebied een van de laagst liggende gronden is en van groot belang in behoud natuurwaarden, essentieel is in herstellen van kwelwaterkwaliteit en tegengaan van regenwater instroom van hogere omliggende terreinen in betreffende gebied; dit project kan dienen als natuur- en toeristische versterking van Achtkarspelen; Gedeputeerde Staten hier nog over moeten beslissen. bij Gedeputeerde Staten er op aan te dringen dat dit terrein (aangekocht door de provincie ter ontwikkeling van natuurgebied) ontwikkeld wordt in een terrein met de beste natuurwaarden zoals ook door Staatsbosbeheer wordt voorgestaan en zoals nu bij de provincie bekend staat als plan B, met de mogelijkheid hier natuur-toeristische activiteiten op te zetten. Voor: GBA, VVD, FNP, CDA, PvdA (17) Tegen: CU (3) Motie aangenomen Motie met algemene stemmen Voor: PvdA (3) Tegen: FNP, GBA, VVD, CDA en CU (17)

11 P6 - M4 P6 - M5 P6 - M6 Grootschalig zonnepanelen plaatsen PvdA Achtkarspelen stappen wil zetten met het produceren van duurzame energie; Achtkarspelen beschikt over ruimten waar grootschalig zonnepanelen geplaatst kunnen worden zoals sporthallen, MFC's, industriegrond te Quakkenburg Harkema enz.; te Ballum Ameland plannen klaarliggen om op het vliegveld aldaar 5 ha. Grond te bebouwen met zonnepanelen en van die kennis gebruik kan worden gemaakt; het OFA-fonds openstaat voor financiering van zonneweides. in de nota duurzaamheid invulling te geven aan een grootschalige zonneweide op de locatie Quakkenburg te Harkema en/of elders in Achtkarspelen. Sloop pand De Dellen 27 te Surhuisterveen PvdA Achtkarspelen ook qua bebouwing een aantrekkelijke gemeente wil zijn; verpaupering dus continue aandacht behoeft; het pand De Dellen 27 te Surhuisterveen al vele jaren het winkelcentrum te Surhuisterveen op grove wijze ontsiert; alle initiatieven vanuit de gemeenteraad om aan deze afschuwelijke vertoning een einde te maken tot op heden niet tot zichtbaar resultaat heeft geleid; de volksgezondheid niet is gebaat bij het in stand houden van dit soort zwaar verpauperde panden. nog in 2015 met voorstellen te komen tot afbraak van het pand De Dellen 27 te Surhuisterveen. Recreatie, toerisme en economie (vaarplan) VVD / FNP / GBA er raadsbreed een motie is aangenomen m.b.t. ontwikkeling van recreatie, toerisme en economie (vaarplan) met daarin het verzoek binnen drie maanden met een stappenplan te komen; de raad, vanwege de ogenschijnlijke onzichtbaarheid van Achtkarspelen, aangedrongen heeft op een sterkere lobby bij het Friese provinciehuis; n.a.v. een eerdere motie van 7 november 2013 heeft er, betreffende het vaarplan, weliswaar een gesprek plaatsgevonden met de ondernemer van de zandwinning maar is over een vervolg actie ons niets bekend; kortom: er vooralsnog op geen enkele wijze enige voortgang of wat dies meer zij, kenbaar gemaakt; er een plan is welke reeds in april 2003 aangeboden is aan zowel de gemeente Achtkarspelen als aan een gedeputeerde van provincie Fryslân. Verzoekt het college: de daad bij het woord te voegen en concrete toezeggingen te doen m.b.t. het maken van een afspraak met ondernemers; Motie ingetrokken Voor: PvdA (3) Tegen: FNP, GBA, VVD, CDA en CU (17) Voor: GBA, VVD, FNP, CDA, PvdA (17) Tegen: CU (3) Motie aangenomen

12 op korte termijn op constructieve wijze op zoek te gaan naar aanvullende financiële middelen; het vaarplan voortvarend op te pakken en de raad te informeren voor 31 maart P6 - M7 Duurzaamheidslening CDA met betrekking tot het voorgenomen besluit om de duurzaamheidslening stop te zetten, te onderzoeken en te kijken of het haalbaar is om deze lening alsnog op te nemen in de duurzaamheidsnota. Toelichting: De duurzaamheidslening heeft meerdere positieve effecten op de samenleving in de gemeente Achtkarspelen. In vergelijking met landelijke regelingen is de gemeentelijke duurzaamheidslening af te sluiten onder meer gunstige voorwaarden waardoor je als gemeente nog een extra stimulans biedt. Ook de voorgenomen ambitie om in de top 10 van meest duurzame gemeenten in Friesland te komen vormt een argument om de duurzaamheidslening te behouden. Positieve effecten van deze lening zijn onder andere: Voor CDA, CU, FNP, VVD en GBA (17) Tegen: PvdA (3) Motie aangenomen - Besparing van energie (doelstelling van dit college) - Vermindering van uitstoot van de CO2 - Stimulerend effect op de lokale economie - Verbetering van de bestaande particuliere woningen binnen de gemeente (doelstelling van dit college) Programma 7 Veiligheid Programma 8 Dienstverlening P8 - A1 Telefoontjes KCC in Fries CU niet alle burgers de Friese taal kunnen/willen spreken; de behoefte om een andere taal te gebruiken gerespecteerd moet worden. Wijziging: Pagina 80: Voor de komende jaren 99% voor telefoontjes in het KCC in het Fries te handhaven. Amendement ingetrokken

13 Paragrafen Par - M1 Paragraaf A: Lokale lasten - CU het college het aantal huishoudens in armoede wil verlagen; het college het aantal mensen met schulden terug wil dringen; de verhoging van riool- en afvalstoffenheffing vooral een last is voor mensen met een minimuminkomen. de totale lokale lasten met niet meer dan de inflatie te laten stijgen. Tegen: FNP, GBA, VVD, PvdA (13) Tarievenboek TB - M1 Perceptie kosten FNP / PvdA / GBA Oerweagjende dat de perceptie kosten belêstingen (kosten heffing en ynfoardering belêstingen) foar de ôffal heffing en de rioel heffing optelt oer de en dêrmei ús nochal heech foarkomt; der noch de perceptie kosten foar de OZB by komme; der wis noch mear fan dit soarte kosten binnen ús organisaasje te finen binne. Motie met algemene stemmen ropt it kolleezje op : om te ûndersykjen foar de folgjende begruttingsrie as der op dizze spesifike kosten net besunige wurde kin, bygelyks troch dit wurk út te besteedzjen oan tredden (bygelyks Hefpunt, as tegearre mei oare gemeenten).

14 Bijlage bij motie P3-M1

15 Bijlage bij motie P5-M2

16 Bijlage bij motie P6-M1

De voorzitter opent de vergadering om uur en heet iedereen van harte welkom.

De voorzitter opent de vergadering om uur en heet iedereen van harte welkom. Besluitenlijst van de openbare vergadering van de raad van de gemeente Achtkarspelen op donderdag 30 oktober 2014, aanvang 19.30 uur in de raadzaal van het gemeentehuis te Buitenpost. Aanwezig: (20) Raadsleden

Nadere informatie

Motie Onderwerp Stemming

Motie Onderwerp Stemming Programma 1 Samenleving Motie Onderwerp Stemming P1-M1 P1-M2 P1-M3 Accommodatiebeleid - CDA er tegengestelde zaken staan op blz. 10 ten opzichte van blz. 20 inzake multifunctionele accommodaties een pro-actieve

Nadere informatie

Overzicht moties bij programmabegroting 2014 - raad 7 november 2013. Programma 1 - Samenleving. Motie Fractie Onderwerp Stemming

Overzicht moties bij programmabegroting 2014 - raad 7 november 2013. Programma 1 - Samenleving. Motie Fractie Onderwerp Stemming Overzicht moties bij programmabegroting 2014 - raad 7 november 2013 Programma 1 - Samenleving P1-M1 CDA / Consultatiebureaus (motie) Er wederom door het college voorgesteld wordt om de consultatiebureaus

Nadere informatie

Schriftelijke vragen van de CDA-fractie aan het college van B&W. Datum: 16 juni 2015. Geacht college,

Schriftelijke vragen van de CDA-fractie aan het college van B&W. Datum: 16 juni 2015. Geacht college, Schriftelijke vragen van de CDA-fractie aan het college van B&W Datum: 16 juni 2015 Betreft: duurzaamheidslening Geacht college, Op 30 oktober 2014 is tijdens de programmabegroting 2015 een motie van het

Nadere informatie

Vraag Antwoord Scores. Aan het juiste antwoord op een meerkeuzevraag wordt 1 scorepunt toegekend.

Vraag Antwoord Scores. Aan het juiste antwoord op een meerkeuzevraag wordt 1 scorepunt toegekend. Aan het juiste antwoord op een meerkeuzevraag wordt 1 scorepunt toegekend. Tekst 1 Is elk wittenskiplik ûndersyk wol wittenskiplik? 1 A 2 maximumscore 1 Omdat dat ûndersyk net foldocht oan (Piersma syn)

Nadere informatie

Op 30 oktober 2014 heeft uw raad onderstaande motie aangenomen betreffende Risseltaten re-yntegraasje projecten; Programma 4 Werk & Inkomen, P4-M5.

Op 30 oktober 2014 heeft uw raad onderstaande motie aangenomen betreffende Risseltaten re-yntegraasje projecten; Programma 4 Werk & Inkomen, P4-M5. Aan de leden van de gemeenteraad Dossiernummer : n.v.t. Stuknummer : n.v.t. Behandeld door : mw. R.G. Schievink Email : gemeente@achtkarspelen.nl Uw brief/mail van Uw kenmerk Bijlage Verzenddatum 30 oktober

Nadere informatie

Uw brief/mail van Uw kenmerk Bijlage Verzenddatum 16 juni 2015-6 juli 2015

Uw brief/mail van Uw kenmerk Bijlage Verzenddatum 16 juni 2015-6 juli 2015 De heer J. Spoelstra Lytse Wei 20 9289 LB DROGEHAM Dossiernummer : n.v.t. Stuknummer : n.v.t. Behandeld door : mw. R.M.A. van Sonsbeek Email : gemeente@achtkarspelen.nl Uw brief/mail van Uw kenmerk Bijlage

Nadere informatie

Riedsútstel. Underwerp Duurzaamheidsbeleid 2014-2018

Riedsútstel. Underwerp Duurzaamheidsbeleid 2014-2018 Riedsútstel Ried : 22 januari 2015 Status : Opiniërend/Besluitvormend Eardere behandeling : Informerend d.d. 6 november 2014 Agindapunt : 10 Portefúljehâlder : M. van der Veen Amtner : mw. R.M.A. van Sonsbeek

Nadere informatie

MEMO. Van : het college. Aan : de raad. Datum : datum. Betreft : Motie Doorvaart Achtkarspelen

MEMO. Van : het college. Aan : de raad. Datum : datum. Betreft : Motie Doorvaart Achtkarspelen MEMO Van : het college Aan : de raad Datum : datum Betreft : Motie Doorvaart Achtkarspelen Inleiding Met deze memo worden onderstaande moties afgewikkeld: P5-M1 - Ontwikkeling van recreatie, toerisme en

Nadere informatie

Riedsútstel. Lijst Ingekomen : 19 juni 2015

Riedsútstel. Lijst Ingekomen : 19 juni 2015 Riedsútstel Lijst Ingekomen : 19 juni 2015 stukken (LIS) Agindapunt : Status : Informerend/Informatiestuk Program : Programma 6 - Ontwikkeling Portefúljehâlder : M. van der Veen Amtner : mw. W.J. Camfferman

Nadere informatie

Kaders windenergie Súdwest Fryslân

Kaders windenergie Súdwest Fryslân - E i g e n W i n d - Nieuwsb!ef 9 Redactie: Dorpsweg 7, 8753JC Cornwerd. 0515233867 Kattebelletje: Notysje 24 mei 2012 Kaders windenergie Súdwest Fryslân Cornwerd, 18 februari 2014. Open brief aan alle

Nadere informatie

Trijetalich ûnderwiis súksesfol

Trijetalich ûnderwiis súksesfol De Trijetalige Skoalle 1 Trijetalich ûnderwiis súksesfol Acht jier lang hawwe sân skoallen yn Fryslân meidien oan it projekt Trijetalige Skoalle. De resultaten wienen sa goed dat de projektskoallen graach

Nadere informatie

Riedsútstel (initiatiefvoorstel)

Riedsútstel (initiatiefvoorstel) Riedsútstel (initiatiefvoorstel) Ynformaasjekarrûsel : 5 februari 2015 Agindapunt : 1 Status : Informerend/Vergaderstuk Ferfolch : Opiniërend/Besluitvormend d.d. 12 februari 2015 (agendapunt 8) Portefúljehâlder

Nadere informatie

Overzicht van amendementen en moties, betrekking. hebbende op de raadsvergadering van 9 juli 2015 PERSPECTIEFNOTA 2016-2019. Korte omschrijving

Overzicht van amendementen en moties, betrekking. hebbende op de raadsvergadering van 9 juli 2015 PERSPECTIEFNOTA 2016-2019. Korte omschrijving 01 SGP/ Meijer Amend. De auto is geen melkkoe 1; tariefsverhoging parkeerheffing De voorgenomen verhoging van de parkeertarieven in Ede Centrum niet door te voeren en de daarbij geprognosticeerde opbrengst

Nadere informatie

Onderzoeksopzet overeenkomst Achtkarspelen met de GGD en de uitvoering van de overeenkomst inzake consultatiebureaus

Onderzoeksopzet overeenkomst Achtkarspelen met de GGD en de uitvoering van de overeenkomst inzake consultatiebureaus Onderzoeksopzet overeenkomst Achtkarspelen met de GGD en de uitvoering van de overeenkomst inzake consultatiebureaus Rekenkamercommissie Noordoost Fryslân wil onderzoek gaan doen naar de overeenkomst van

Nadere informatie

Raads- Fractie(s) Agendapunt Inhoud motie Opmerkingen Verwerking motie vergadering 6 maart 2014 CDA. Unaniem PvdA orde van de dag inzake

Raads- Fractie(s) Agendapunt Inhoud motie Opmerkingen Verwerking motie vergadering 6 maart 2014 CDA. Unaniem PvdA orde van de dag inzake lijst raadsperiode 2010 maart 2014 (aangenomen moties) Bijgewerkt op 25 november 2015 Raads- vergadering 6 maart 2014 CDA 4a. vreemd aan de Overwegende dat: Unaniem PvdA orde van de dag inzake aangenomen

Nadere informatie

VERSLAG VERGADERING RAADSCOMMISSIE op donderdag 27 november 2014, in het gemeentehuis.

VERSLAG VERGADERING RAADSCOMMISSIE op donderdag 27 november 2014, in het gemeentehuis. VERSLAG VERGADERING RAADSCOMMISSIE op donderdag 27 november 2014, in het gemeentehuis. AANWEZIG: mevrouw J. Cuperus (PvdA) de heer K. de Jager (CU) mevrouw F. Grijpstra (CDA) de heer C.C. Fransooijs (CDA)

Nadere informatie

Politieke bijdrage fractie PvdA begroting 2012. Voorzitter,

Politieke bijdrage fractie PvdA begroting 2012. Voorzitter, Politieke bijdrage fractie PvdA begroting 2012 Voorzitter, In uw inleidende tekst geeft u aan dat zich niet wil laten gijzelen door het rijksbeleid en de daarbij behorende bezuinigingen. U wilt nu duidelijkheid

Nadere informatie

Zelfstandig Oudewater pakt door!

Zelfstandig Oudewater pakt door! Zelfstandig Oudewater pakt door! Coalitieprogramma 2016-2018 Onze stad is al meer dan 750 jaar een stad om trots op te zijn. We zijn trots op onze dorpskernen, ons buitengebied, onze monumenten en onze

Nadere informatie

Bericht van verhindering is binnengekomen van de heer T. Brinkman (FNP). De heer M. Talma (CDA) komt iets later.

Bericht van verhindering is binnengekomen van de heer T. Brinkman (FNP). De heer M. Talma (CDA) komt iets later. Concept besluitenlijst van de openbare vergadering van de raad van de gemeente Achtkarspelen op donderdag 3 november 2011, aanvang 14.00 uur in de raadzaal van het gemeentehuis te Buitenpost. Aanwezig:

Nadere informatie

Onderwijshuisvestingsbeleid gemeente Utrecht. Onderzoeksplan

Onderwijshuisvestingsbeleid gemeente Utrecht. Onderzoeksplan Onderwijshuisvestingsbeleid gemeente Utrecht Onderzoeksplan Rekenkamer Utrecht 16 februari 2009 1 Inleiding Vanuit de raadsfracties van het CDA en de VVD kwam in 2008 de suggestie aan de Rekenkamer om

Nadere informatie

Aanpak om te komen tot accommodatiebeleid

Aanpak om te komen tot accommodatiebeleid Aanpak om te komen tot accommodatiebeleid De ultieme doelstelling voor Achtkarspelen is dat alle inwoners gelukkig zijn en in veilige en gezonde omstandigheden leven, wonen, opgroeien, leren en werken.

Nadere informatie

Correctievoorschrift VWO

Correctievoorschrift VWO Correctievoorschrift VWO 2007 tijdvak 1 Fries Het correctievoorschrift bestaat uit: 1 Regels voor de beoordeling 2 Algemene regels 3 Vakspecifieke regels 4 Beoordelingsmodel 5 Inzenden scores 6 Bronvermeldingen

Nadere informatie

Beslutelist gearkomste fan D.S. 12 juny 2012. 2. a. Aktiviteitenkalinder wike 24, 2012.

Beslutelist gearkomste fan D.S. 12 juny 2012. 2. a. Aktiviteitenkalinder wike 24, 2012. Beslutelist 1. Aktualiteiten en tema s. 2. a. Aktiviteitenkalinder wike 24, 2012. b. Beslutelist fan gearkomste DS fan 5 juny 2012 wurdt ûnferoare fêststeld. BESPREKPUNTEN Complexe Infra Projecten (Poepjes)

Nadere informatie

Vraag Antwoord Scores. Aan het juiste antwoord op een meerkeuzevraag wordt 1 scorepunt toegekend. Tekst 1 De wolf hat neat te sykjen yn Nederlân

Vraag Antwoord Scores. Aan het juiste antwoord op een meerkeuzevraag wordt 1 scorepunt toegekend. Tekst 1 De wolf hat neat te sykjen yn Nederlân Aan het juiste antwoord op een meerkeuzevraag wordt 1 scorepunt toegekend. Tekst 1 De wolf hat neat te sykjen yn Nederlân 1 B 2 C 3 maximumscore 1 Jagers kinne minder reeën, kninen en hazzen sjitte. Wolven

Nadere informatie

De Gemeenteraad van Wijchen

De Gemeenteraad van Wijchen De Gemeenteraad van Wijchen Besluitenlijst van de openbare raadsvergadering van de gemeenteraad van Wijchen gehouden op 6 juli 2017 1. 17 7 6345 Behandeling jaarrekening 2016 Door de fracties worden onderstaande

Nadere informatie

GEMEENTE GOIRLE Griffie. Besluitenlijst raadsvergadering begroting d.d. 8 november 2011. 1. Vaststelling begrotingsstukken 2012 De raad besluit tot:

GEMEENTE GOIRLE Griffie. Besluitenlijst raadsvergadering begroting d.d. 8 november 2011. 1. Vaststelling begrotingsstukken 2012 De raad besluit tot: Besluitenlijst raadsvergadering begroting d.d. 8 november 2011 Agendapunt Onderwerp 1. Vaststelling begrotingsstukken 2012 De raad besluit tot: I. tot vaststelling van de geamendeerde Programmabegroting

Nadere informatie

Riedsútstel. Underwerp Onderzoeken mogelijkheden brenglocaties oud papier

Riedsútstel. Underwerp Onderzoeken mogelijkheden brenglocaties oud papier Riedsútstel Ried : 6 maart 2014 Status : Opiniërend/Besluitvormend Eardere behandeling : Informerend d.d. 20 februari 2014 Agindapunt : 10 Portefúljehâlder : K.H. Antuma Amtner : mw. M. Spoelstra Taheakke

Nadere informatie

Cursussen Fries 2016-2017

Cursussen Fries 2016-2017 afuk.frl Wolkom by de Afûk! Bent u in Friesland komen wonen en wilt u de taal graag kunnen verstaan? Of wilt u voor uw werk graag Fries kunnen spreken? Bent u Friestalig en wilt u het Fries graag leren

Nadere informatie

Op 31 januari 2017 heeft uw raad een aantal moties aangenomen. Met deze brief berichten wij u over de wijze waarop de afhandeling plaats zal vinden.

Op 31 januari 2017 heeft uw raad een aantal moties aangenomen. Met deze brief berichten wij u over de wijze waarop de afhandeling plaats zal vinden. De gemeenteraad van 's-hertogenbosch Uw brief van : Ref. : J. Pawiroredjo Uw kenmerk : - Tel. : (073) 615 5675 Ons kenmerk : BAZ/BO Fax : Datum : 22 februari 2017 E-mail : j.pawiroredjo@s-hertogenbosch.nl

Nadere informatie

JA: WONEN VOOR IEDEREEN! WENJEN FOAR ELKENIEN PVDA FRYSLÂN WONINGPLAN

JA: WONEN VOOR IEDEREEN! WENJEN FOAR ELKENIEN PVDA FRYSLÂN WONINGPLAN JA: WONEN VOOR IEDEREEN! WENJEN FOAR ELKENIEN PVDA FRYSLÂN WONINGPLAN Foto: Jeroen Mul/Flickr, Creative Commons JA: STEVIG INZETTEN OP BETAALBAAR EN GOED WONEN VOOR IEDEREEN! De afgelopen jaren is er dankzij

Nadere informatie

2. Vaststelling besluitenlijst en lijst van te paraferen stukken en de vertrouwelijke lijst van te paraferen stukken van 12 mei 2015.

2. Vaststelling besluitenlijst en lijst van te paraferen stukken en de vertrouwelijke lijst van te paraferen stukken van 12 mei 2015. Agenda Periode: april 2014 april 2018 Nummer: 50 Datum en tijd: Plaats: Aanwezig: dinsdag 19 mei 2015, 09.00 uur Gemeentehuis Damwâld, Benw-kamer vergadering van burgemeester en wethouders burgemeester

Nadere informatie

OPEN. 21 punten voor Nijkerk in

OPEN. 21 punten voor Nijkerk in OPEN 21 punten voor Nijkerk in 2014-2018 We staan open voor vernieuwing en verandering van top-down handelen naar open staan voor verbinden met andere overheden, instellingen en bedrijven van denken in

Nadere informatie

Uitnodiging. Konferinsje opbringstfêst wurkjen en toetsen by it fak Frysk. Conferentie opbrengstgericht werken en toetsen bij het vak Fries

Uitnodiging. Konferinsje opbringstfêst wurkjen en toetsen by it fak Frysk. Conferentie opbrengstgericht werken en toetsen bij het vak Fries Uitnodiging Konferinsje opbringstfêst wurkjen en toetsen by it fak Frysk Conferentie opbrengstgericht werken en toetsen bij het vak Fries donderdag 14 februari 2013 tongersdei 14 febrewaris 2013 Om het

Nadere informatie

VOORSTEL AAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN DE GEMEENTE ROERMOND

VOORSTEL AAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN DE GEMEENTE ROERMOND , 8 a ^ gemeente Roermond VOORSTEL AAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN DE GEMEENTE ROERMOND datum indiening: 19 december 2013 datum/agendapunt B&Wvergadering: 070114/201 afdeling: Kabinet en Communicatie

Nadere informatie

Agendapunt: 6.2/17042013 Documentor.: RV12.0825 Raad d.d. I. Aan de gemeenteraad. Roden, 10 april 2013. Bask*

Agendapunt: 6.2/17042013 Documentor.: RV12.0825 Raad d.d. I. Aan de gemeenteraad. Roden, 10 april 2013. Bask* Aan de gemeenteraad Roden, 10 april 2013 G E M E E N T E t N O O R D E N V E L D Agendapunt: 6.2/17042013 Documentor.: RV12.0825 Raad d.d. I Bask* Onderwerp Experiment "Met de post Peize naar de brandweer

Nadere informatie

De raad van de gemeente IJsselstein in vergadering bijeen dd. 1 september 2016 Onderwerp:

De raad van de gemeente IJsselstein in vergadering bijeen dd. 1 september 2016 Onderwerp: aangenomen / verworpen / ingetrokken In te vullen door de griffier AMENDEMENT NR Voor het amendement stemmen. Tegen het amendement stemmen. AMENDEMENT De raad van de gemeente IJsselstein in vergadering

Nadere informatie

Foech ried/kolleezje: De vaststelling van verordeningen als bedoeld in artikel 8 en artikel 35 IOAW dient door de gemeenteraad te gebeuren.

Foech ried/kolleezje: De vaststelling van verordeningen als bedoeld in artikel 8 en artikel 35 IOAW dient door de gemeenteraad te gebeuren. Riedsútstel Ried : 14 februari 2013 Status : Besluitvormend Agindapunt : 6 Eardere behandeling : Informerend: 10 januari 2013 Opiniërend: 24 januari 2013 Portefúljehâlder : K. Antuma Amtner : Mw. R. Schievink-de

Nadere informatie

Stelling 1: Energie is geld voor Fryslân

Stelling 1: Energie is geld voor Fryslân Gebruik de lokale, Friese kracht voor meer duurzame energie en werkgelegenheid Vijf stellingen voor een duurzamer Fryslân Steeds meer Friezen kiezen er voor om zelf duurzame energie op te wekken, thuis

Nadere informatie

Initiatiefvoorstel aan gemeenteraad

Initiatiefvoorstel aan gemeenteraad Initiatiefvoorstel aan gemeenteraad n.v.t. W.F. Mulckhuijse (SP), R. Pet (GroenLinks), K.G. van Rijn (PvdA), K. Jongejan (VVD) In te vullen door Raadsgriffie Portefeuillehouder nvt nvt RV-nummer: RV-68/2008

Nadere informatie

moties/amendementen 2014 Motieboek 2014

moties/amendementen 2014 Motieboek 2014 Motieboek 2014 1 MOTIEBOEK 2014... 1 19 FEBRUARI 2014... 3 140219 MOTIE PUBLIEKE VERANTWOORDING BIJ REGIONALISERING INGEDIEND DOOR HELE RAAD... 3 Aangenomen... 3 140219 MOTIE MIENSKIPSSOARCH VVD, D66,

Nadere informatie

Raadscommissievoorstel

Raadscommissievoorstel Raadscommissievoorstel Status: Voorbereidend besluitvormend Agendapunt: 7 Onderwerp: Meerjarenprogramma Duurzaamheid 2014-2015 Datum: 12 november 2013 Portefeuillehouder: dhr. N.L. Agricola Decosnummer:

Nadere informatie

Nieuw perspectief voor Westerveld

Nieuw perspectief voor Westerveld Nieuw perspectief voor Westerveld Verkiezingsprogramma voor de gemeenteraad 2014 2018 1 STERK Westerveld is een nieuwe lokale politieke kiesvereniging in de gemeente Westerveld De politieke missie van

Nadere informatie

Riedsútstel. Underwerp Grootschalige toepassing van zonnepanelen

Riedsútstel. Underwerp Grootschalige toepassing van zonnepanelen Riedsútstel Ynformaasjekarrûsel : 3 april 2014 Status : Informerend / Informatiestuk Agindapunt : 5 Portefúljehâlder : J. Lammers Amtner : mw. R.M.A. van Sonsbeek Taheakke : - Op besjen : - Underwerp Grootschalige

Nadere informatie

GEMEENTE LEEUWARDERADEEL. Notitie Bestuurlijke toekomst gemeente Leeuwarderadeel Met Leeuwarden naar 2018

GEMEENTE LEEUWARDERADEEL. Notitie Bestuurlijke toekomst gemeente Leeuwarderadeel Met Leeuwarden naar 2018 GEMEENTE LEEUWARDERADEEL Notitie Bestuurlijke toekomst gemeente Leeuwarderadeel Met Leeuwarden naar 2018 Versie 1.0 28/02/2013 Inleiding: In de gemeenteraadsvergadering van 14 februari 2013 heeft de gemeenteraad

Nadere informatie

EERLIJK DELEN, KRACHTEN BUNDELEN EN NIEMAND AAN DE KANT IN VENLO

EERLIJK DELEN, KRACHTEN BUNDELEN EN NIEMAND AAN DE KANT IN VENLO EERLIJK DELEN, KRACHTEN BUNDELEN EN NIEMAND AAN DE KANT IN VENLO 29 juni 2011 1 / 5 Kadernota 2012-2015 PvdA Venlo 29 juni 2011 Eerlijk delen, krachten bundelen en niemand aan de kant in Venlo. Bezuinigen

Nadere informatie

Verzet tegen het verminderen van het aantal volksvertegenwoordigers

Verzet tegen het verminderen van het aantal volksvertegenwoordigers Nummer:,. X 201200336 Ontvangstdatum: 2 MRT tytsjerksteradiel r s n b g e Het bestuur van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten Postbus 30435 2500 GK DEN HAAG Burgum, 29 februari 2012 VERZONDEN 1.03,12

Nadere informatie

Voor kennisgeving aannemen. Voor kennisgeving aannemen. Voor kennisgeving aannemen. Voor kennisgeving aannemen. Foar kundskip oannimme

Voor kennisgeving aannemen. Voor kennisgeving aannemen. Voor kennisgeving aannemen. Voor kennisgeving aannemen. Foar kundskip oannimme Ingekomen stukken week 13 2010 Advies Griffie Gemeente Ooststellingwerf over burgerinitiatief REC afschrift brief aan ministerie BZK over financieel toezicht (Kan betrokken worden bij behandeling jaarrekening

Nadere informatie

B&W-Aanbiedingsformulier

B&W-Aanbiedingsformulier 1 B&W.nr.: 08.0205, d.d. 18 maart 2008 B&W-Aanbiedingsformulier Onderwerp Haalbaarheidsonderzoek kunstijsbaan Leiden. BESLUITEN 1 Kennis te nemen van het Haalbaarheidsonderzoek kunstijsbaan Leiden, Grontmij/Marktplan,

Nadere informatie

Investeren in Helmonders BEGROTING 2007

Investeren in Helmonders BEGROTING 2007 Investeren in Helmonders BEGROTING 2007 Begroting 2007 De begroting 2007 is een goede start van deze bestuursperiode. De PvdA ondersteunt het extra geld ad euro 4,3 miljoen in onderwijs, welzijn en werkgelegenheid.

Nadere informatie

Verzoekt het college: te onderzoeken of vrijstelling van OZB voor Algemene Nut Beogende Instellingen (ANBI) kan worden opgenomen in de verordening.

Verzoekt het college: te onderzoeken of vrijstelling van OZB voor Algemene Nut Beogende Instellingen (ANBI) kan worden opgenomen in de verordening. Datum: 16 juni 2015 Onderwerp: uitvoering motie ANBI Bijlage 1: de motie Bijlage 2: het raadsvoorstel Bijlage 3: antwoorden op de gestelde vragen nav informatie carrousel Inleiding; De gemeenteraad heeft

Nadere informatie

Raadsvergadering 6 / 8 november november 2012 AMENDEMENTEN AANVAARD VERWORPEN INGETROKKEN

Raadsvergadering 6 / 8 november november 2012 AMENDEMENTEN AANVAARD VERWORPEN INGETROKKEN Raadsvergadering 6 / 8 november 2012 13 november 2012 AMENDEMENTEN AANVAARD 1 ste Onderwerp indiener A120098/1 PvdA Begroot budget inhuur externen A120098/2 PvdA Budget Rekenkamercommissie A120098/5 D66

Nadere informatie

Concept besluitenlijst van de vergadering van Provinciale Staten op 26-05-2010. de commissaris van de Koningin, de heer J.A.

Concept besluitenlijst van de vergadering van Provinciale Staten op 26-05-2010. de commissaris van de Koningin, de heer J.A. Concept besluitenlijst van de vergadering van Provinciale Staten op 26-05-2010 Aanvang: 10.00 uur. Voorzitter: Griffier: de commissaris van de Koningin, de heer J.A. Jorritsma, de heer O. Bijlsma. Afwezig:

Nadere informatie

M.b.t. agendapunt 12, Groot Bijstervelt, wordt gebruik gemaakt van het inspreekrecht door:

M.b.t. agendapunt 12, Groot Bijstervelt, wordt gebruik gemaakt van het inspreekrecht door: Agenda Gemeenteraad Vervolg besluitvormende raadsvergadering van 21 april 2015 Uitnodiging voor de vergadering op woensdag 22 april 2015 20:00-23:00 uur, locatie Raadszaal Voorzitter : Ruud Severijns 12

Nadere informatie

Oan Provinsjale Steaten

Oan Provinsjale Steaten Oan Provinsjale Steaten Gearkomste : Wurklistnûmer : Beliedsprogramma : Sociaal Beleid en Zorg Ôfdieling : Kultuer & Mienskip Behanneljend amtner : Y. Visser Tastel : 5244 Registraasjenûmer : 1124275 Primêr

Nadere informatie

Initiatiefvoorstel Integraal Preventief beleid: 'Voorkomen is beter dan genezen'

Initiatiefvoorstel Integraal Preventief beleid: 'Voorkomen is beter dan genezen' Raadsvergadering: 04 juli 2017 Registratienummer: Naam: Willem Loupattij (VVD) Datum: 19 juni 2017 Fractie: VVD Telefoonnummer: 06-39569138 Initiatiefvoorstel aan de Raad Onderwerp Hoofdopgave Portefeuillehouder

Nadere informatie

Besluitenlijst RAADSVERGADERING

Besluitenlijst RAADSVERGADERING Besluitenlijst RAADSVERGADERING Besluitenlijst openbare vergadering van de raad van de gemeente Brummen op donderdag 26 maart 2015 om 20.40 uur in het gemeentehuis van Brummen AGENDA BESLUIT 1. Opening

Nadere informatie

Samen Sterk Voor Uw Belang

Samen Sterk Voor Uw Belang Samen Sterk Voor Uw Belang Verkiezingsprogramma GemeenteBelangen 2014 2018 Speerpunten www.gemeentebelangen-aalten.nl Samen sterk voor uw belang Verkiezingsprogramma 2014 2018 GemeenteBelangen werkt actief

Nadere informatie

2. Vaststelling agenda De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld.

2. Vaststelling agenda De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld. * Besluitenlijst raadsvergadering van 30 juni 2016. De heer K. van Harten (fractie van de ChristenUnie) is afwezig. Nr. ONDERWERP BESLISSING/TOEZEGGINGEN 1. Opening De voorzitter opent de vergadering.

Nadere informatie

Krediet ten behoeve van realisatie plein (openbaar gebied) op locatie Grotestraat 2 (Coberco) in Markelo

Krediet ten behoeve van realisatie plein (openbaar gebied) op locatie Grotestraat 2 (Coberco) in Markelo Aan de raad, Onderwerp: Krediet ten behoeve van realisatie plein (openbaar gebied) op locatie Grotestraat 2 (Coberco) in Markelo Voorstel: - In te stemmen met de aankoop van de locatie Grotestraat 2 -

Nadere informatie

Informatieve notitie betreffende de economische paragraaf van Ondernemers Vereniging Someren Informatieve notitie

Informatieve notitie betreffende de economische paragraaf van Ondernemers Vereniging Someren Informatieve notitie Raadsnotitie Onderwerp: Soort: Opsteller: Portefeuillehouder: Zaaknummer: Documentnummer: Agenda nr. (bijlage bij agendapunt Kadernota) Informatieve notitie betreffende de economische paragraaf van Ondernemers

Nadere informatie

AMENDEMENT van de fracties van GroenLinks en de PvdA,

AMENDEMENT van de fracties van GroenLinks en de PvdA, van de fracties van en de, Onderwerp: bezuinigingen op de griffie en de rekenkamercommissie De griffie de enige ambtelijke ondersteuning is die de gemeenteraad in Veenendaal heeft De Rekenkamercommissie

Nadere informatie

konsept Beslutelist gearkomste fan D.S. 21 oktober 2014 Ofwêzich: deputearre Kramer, deputearre frou Poepjes

konsept Beslutelist gearkomste fan D.S. 21 oktober 2014 Ofwêzich: deputearre Kramer, deputearre frou Poepjes konsept Datum DS-gearkomste 28-10-2014 Punt fan e wurklist 2b Geheim nee Tot Beslutelist Ofwêzich: deputearre Kramer, deputearre frou Poepjes 1. a. Aktualiteiten en tema s b. Planning PS-stukken t.b.v.

Nadere informatie

1. Vaststelling agenda Op verzoek van de IPV-fractie wordt de motie Containerruil als agendapunt 13 aan de agenda toegevoegd.

1. Vaststelling agenda Op verzoek van de IPV-fractie wordt de motie Containerruil als agendapunt 13 aan de agenda toegevoegd. RAADSVERGADERING Besluitenlijst van de openbare vergadering van de raad van de gemeente Brummen op donderdag 28 januari 2010 om 20.00 uur in het gemeentehuis van Brummen AGENDA 0. Opening en mededelingen

Nadere informatie

Geschiedenis. Locatie. Verkenning starterswoningen Buitenpost locatie Van den Brug

Geschiedenis. Locatie. Verkenning starterswoningen Buitenpost locatie Van den Brug Verkenning starterswoningen Buitenpost locatie Van den Brug Inleiding In dit document wordt een verkenning gemaakt voor de herontwikkeling van de vrijgekomen locatie van garagebedrijf Autoland Van den

Nadere informatie

Dorpsvisie. In noflik en leefber Wâlterswâld 2011-2021. Dorpsbelang Wâlterswâld. Wenje, wurkje en ferdivedearje, no en yn de takomst

Dorpsvisie. In noflik en leefber Wâlterswâld 2011-2021. Dorpsbelang Wâlterswâld. Wenje, wurkje en ferdivedearje, no en yn de takomst 2011-2021 Dorpsbelang Wâlterswâld Dorpsvisie In noflik en leefber Wâlterswâld Wenje, wurkje en ferdivedearje, no en yn de takomst Foaropwurd As bestjoer fan Doarpsbelang Wâlterswâld binne we ûnderdiel

Nadere informatie

Raadsvoorstel 26 juni 2014 AB14.00447 RV2014.030

Raadsvoorstel 26 juni 2014 AB14.00447 RV2014.030 Raadsvergadering d.d. Casenummer Raadsvoorstelnummer Raadsvoorstel 26 juni 2014 AB14.00447 RV2014.030 Gemeente Bussum Vaststellen Perspectiefnota 2015 Brinklaan 35 Postbus 6000 1400 HA Bussum Aan de gemeenteraad.

Nadere informatie

\^/ETTERSKIP FRYSLÂN

\^/ETTERSKIP FRYSLÂN {ltt'" \^/ETTERSKIP FRYSLÂN Bugel Hajema Adviseurs T.a.v. de heer P.W. Rienstra Balthasar Bekkerwei 76 8914 BE LEEUWARDEN Leeuwarden, 1 5 november 201 1 Bijlage(n): 2 Ons kenmerk: WFNI l 15813 Tel: 058-292

Nadere informatie

Aan de gemeenteraad Gemeente Steenwijkerland Vendelweg XE Steenwijk Steenwijk, 16 juni 2009 Nummer voorstel: 2009/81

Aan de gemeenteraad Gemeente Steenwijkerland Vendelweg XE Steenwijk Steenwijk, 16 juni 2009 Nummer voorstel: 2009/81 Voorstel aan de raad Aan de gemeenteraad Gemeente Steenwijkerland Vendelweg 1 8331 XE Steenwijk Steenwijk, 16 juni 2009 Nummer voorstel: 2009/81 Voor raadsvergadering d.d.: 30-06-2009 Agendapunt: 16 Onderwerp:

Nadere informatie

Alternatieve begroting 2014

Alternatieve begroting 2014 Alternatieve begroting 2014 GroenLinks Rotterdam kiest ervoor om in economisch lastige tijden te blijven investeren in de stad. Dat doen we door meer geld uit te trekken voor bijvoorbeeld onderwijs, het

Nadere informatie

Periode april 2006 april 2010 AGENDA. van de vergadering van burgemeester en wethouders te houden op 3 februari 2009 9.00 UUR. Nr.

Periode april 2006 april 2010 AGENDA. van de vergadering van burgemeester en wethouders te houden op 3 februari 2009 9.00 UUR. Nr. Periode april 2006 april 2010 AGENDA van de vergadering van burgemeester en wethouders te houden op 3 februari 2009 9.00 UUR 1. Opening. Nr. 124 2. Vaststelling besluitenlijst van 27 januari 2009, de lijst

Nadere informatie

Gemeentefinanciën 403. Middelen. Gemeentefinanciën Personeel Belastingen Stadsdelen Amsterdam in cijfers 2014

Gemeentefinanciën 403. Middelen. Gemeentefinanciën Personeel Belastingen Stadsdelen Amsterdam in cijfers 2014 Gemeentefinanciën 403 Middelen.1.2.3.4 Gemeentefinanciën Personeel Belastingen Stadsdelen Amsterdam in cijfers 2014 404 Middelen Werk, inkomen en participatie De begroting van Amsterdam voor 20 is bijna

Nadere informatie

Voorzitter, Namens de fractie CDA. Frans Derksen. Betreft: Raadsvergadering 25 juni 2015

Voorzitter, Namens de fractie CDA. Frans Derksen. Betreft: Raadsvergadering 25 juni 2015 Betreft: Raadsvergadering 25 juni 2015 ID/194 Raadsvoorstel jaarrekening 2014 Woordvoerder: Frans Derksen Voorzitter, Wij sluiten het jaar af met een overschot van bijna 610.000 euro die wij toevoegen

Nadere informatie

Adviesnota Bestuur datum: 2 april 2015

Adviesnota Bestuur datum: 2 april 2015 Dienst Sociale Zaken en Werkgelegenheid Noardwest Fryslân Adviesnota Bestuur datum: 2 april 2015 Adviesnota voor: (kopieer en plak voor regel van toepassing) Algemeen Bestuur (AB) Dagelijks Bestuur (DB)

Nadere informatie

PEILING. TITEL Funglijbaan sportcomplex Hogekwartier

PEILING. TITEL Funglijbaan sportcomplex Hogekwartier PEILING Van : Burgemeester en Wethouders Reg.nr. : 4922934 Aan : Gemeenteraad Datum : 10 maart 2015 Portefeuillehouder : Wethouder J.C. Buijtelaar TITEL Funglijbaan sportcomplex Hogekwartier PEILPUNT Wij

Nadere informatie

Vertrouwen in de toekomst, Samen Verder

Vertrouwen in de toekomst, Samen Verder Vertrouwen in de toekomst, Samen Verder Verkiezingsprogramma Samen Verder Raadsperiode 2014-2018 Waar staat Samen Verder voor?! Daadkrachtig Bestuur Samen Verder staat voor een daadkrachtig bestuur van

Nadere informatie

Ofwêzich : frou B.H. Wijbenga-Kleinschmidt en de hear S.L. Papma.

Ofwêzich : frou B.H. Wijbenga-Kleinschmidt en de hear S.L. Papma. OANTEKENS fan de iepenbiere gearkomste fan de ried fan de gemeente Ferwerderadiel, hâlden op tongersdei 20 septimber 2012 om 20.00 oere yn it gemeentehûs yn Ferwert. Oanwêzich : de riedsleden: frou L.J.

Nadere informatie

KRANT VOORLEESDAG BASISONDERWIJS VRIJDAG 9 OKTOBER. Beste leerkracht van de bovenbouw,

KRANT VOORLEESDAG BASISONDERWIJS VRIJDAG 9 OKTOBER. Beste leerkracht van de bovenbouw, KRANT VOORLEESDAG BASISONDERWIJS VRIJDAG 9 OKTOBER 2015 Beste leerkracht van de bovenbouw, De landelijke Dag van de Duurzaamheid vindt dit jaar plaats op vrijdag 9 oktober 2015. Door heel Nederland vinden,

Nadere informatie

Besluitenlijst. Nummer : 2016/034 Onderwerp : Besluitenlijst raadsvergadering van 25 mei 2016

Besluitenlijst. Nummer : 2016/034 Onderwerp : Besluitenlijst raadsvergadering van 25 mei 2016 Raadsvergadering : 29 juni 2016 Agendapunt : 2a Nummer : 2016/034 Onderwerp : Besluitenlijst raadsvergadering van 25 mei 2016 Aanwezig: Voorzitter De heer F. Veenstra Griffie Mevr. H.A. van Dijk Beekman,

Nadere informatie

Besluitenlijst Provinciale Staten

Besluitenlijst Provinciale Staten Besluitenlijst Provinciale Staten Middelburg: 16 juli 2015 Nummer: 15009898 Besluitenlijst van de openbare vergadering van de provinciale staten van Zeeland, gehouden op 3 juli 2015 van 9.35 tot 17.39

Nadere informatie

1. Vaststelling agenda De agenda wordt conform voorstel vastgesteld. 2. Ingekomen en verzonden stukken Er wordt gehandeld als aangegeven.

1. Vaststelling agenda De agenda wordt conform voorstel vastgesteld. 2. Ingekomen en verzonden stukken Er wordt gehandeld als aangegeven. RAADSVERGADERING Besluitenlijst van de openbare vergadering van de raad van de gemeente Brummen op donderdag 29 oktober 2009 om 20.00 uur in het gemeentehuis van Brummen AGENDA 0. Opening en mededelingen

Nadere informatie

BESLUITENLIJST. 4. Besluitenlijst van de vergadering van 16 juni 2016, inclusief Lijst toezeggingen De besluitenlijst is ongewijzigd vastgesteld.

BESLUITENLIJST. 4. Besluitenlijst van de vergadering van 16 juni 2016, inclusief Lijst toezeggingen De besluitenlijst is ongewijzigd vastgesteld. vormende raad (21525\...) BESLUITENLIJST Datum : donderdag 7 juli 2016 Tijd : aansluitend aan de Oordeelsvormende raad (23.40 uur) Plaats : raadzaal gemeentehuis Neerijnen Aanwezig Afwezig : de heer H.H.

Nadere informatie

Wat willen we bereiken? Wat gaan we daarvoor doen? Kosten

Wat willen we bereiken? Wat gaan we daarvoor doen? Kosten Algemene doelstelling Accommodatiebeleid Maatschappelijk Vastgoed In stand houden en ontwikkelen van maatschappelijk vastgoed die de sociale infrastructuur versterkt, gekoppeld aan een optimale spreiding

Nadere informatie

nr. Januari 2008 www.destapstien.nl

nr. Januari 2008 www.destapstien.nl Januari 2008 nr. 4 www.destapstien.nl Foarwurd Alle nijjierswinsken al lang wer achter de rêch, it skoaljier is twa wiken âld as ik dit skriuw. We sitte wer yn ús ritme, binne blij dat we by de waarme

Nadere informatie

Saldo Kadernota 2015-2018 3.390 V 65.853 V 110.658 V 51.475 V

Saldo Kadernota 2015-2018 3.390 V 65.853 V 110.658 V 51.475 V Verschillen met Kadernota 2015-2018 In onderstaande tabel worden de saldi van de Kadernota 2015-2018 en de Programmabegroting 2015-2018 met elkaar vergeleken. De belangrijkste verschillen worden nader

Nadere informatie

MIDDEN TUSSEN DE MENSEN SPORT EN RECREATIE MOBILITEIT EN BEREIKBAARHEID.

MIDDEN TUSSEN DE MENSEN SPORT EN RECREATIE MOBILITEIT EN BEREIKBAARHEID. MIDDEN TUSSEN DE MENSEN De uitgangspunten van het CDA Koggenland zijn helder: je wilt werken voor je brood, je ziet om naar elkaar en je laat de wereld knap achter voor je kinderen. Het CDA staat voor

Nadere informatie

GEMEENTERAADSPROGRAMMA 2014/2018

GEMEENTERAADSPROGRAMMA 2014/2018 GEMEENTERAADSPROGRAMMA 2014/2018 VRIJHEID//VOORUITGANG//DAADKRACHT Bruggenbouwers ALGEMEEN Nederland zit al enige tijd in economisch zwaar weer. Ook Reimerswaal merkt daarvan de gevolgen. Er komt minder

Nadere informatie

Gemeenteraadsfractie Rotterdam

Gemeenteraadsfractie Rotterdam Gemeenteraadsfractie Rotterdam Schriftelijke Vragen Voortvarend Funderingsherstel Aan het College van B&W van de Gemeente Rotterdam Coolsingel 40 3011 AD Rotterdam Rotterdam, 11 juli 2014 Geacht College,

Nadere informatie

Helmond, stad van het doen. Programmabegroting gemeente Helmond HELMOND

Helmond, stad van het doen. Programmabegroting gemeente Helmond HELMOND Helmond, stad van het doen Het Helmond dat we voor ogen hebben is aantrekkelijk om te wonen, te leven en te werken. Er is plaats voor iedereen, ook voor hen die minder makkelijk meedoen in een samenleving

Nadere informatie

Algemene Beschouwingen Programmabegroting 2014

Algemene Beschouwingen Programmabegroting 2014 Algemene Beschouwingen Programmabegroting 2014 Inleiding: Het zijn uitdagende tijden voor de lokale overheid of wel de gemeenten in Nederland. De economische recessie, die ons al vanaf 2008 bezig houdt,

Nadere informatie

B&W-vergadering d.d. 8 december 2015 Besluitenlijst van de agendastukken

B&W-vergadering d.d. 8 december 2015 Besluitenlijst van de agendastukken B&W-vergadering d.d. 8 december 2015 Besluitenlijst van de agendastukken Nr. Voorstel, advies en beslissing Afdoening 1. Besluitenlijst van de bespreekstukken van 1 december 2015. Secr. Vastgesteld. 2.

Nadere informatie

Presentatie voor de gemeenteraad van Haarlem. Jaarverslag en jaarrekening 2013

Presentatie voor de gemeenteraad van Haarlem. Jaarverslag en jaarrekening 2013 Presentatie voor de gemeenteraad van Haarlem Jaarverslag en jaarrekening 2013 Algemeen: P&C cyclus Algemeen: verantwoording Terugkijken Wat hebben we bereikt? Wat hebben we gedaan? Wat heeft het gekost?

Nadere informatie

Raadsvoorstel. Raadsvergadering d.d. : 26 februari Agendapunt : 7. : Integraal Huisvestingsplan (opiniërend) B&W besluit d.d.

Raadsvoorstel. Raadsvergadering d.d. : 26 februari Agendapunt : 7. : Integraal Huisvestingsplan (opiniërend) B&W besluit d.d. Raadsvoorstel Raadsvergadering d.d. : 26 februari 2013 Agendapunt : 7 Portefeuillehouder Onderwerp : dhr. H.E. Waalkens : Integraal Huisvestingsplan (opiniërend) B&W besluit d.d. : 29 januari 2013 Leens,

Nadere informatie

Kanteling en overheidsparticipatie

Kanteling en overheidsparticipatie Kanteling en overheidsparticipatie perspectief van de veranderde samenleving Vervolgstappen in een gemeentelijk ontwikkelproces Procesnotitie voor behandeling gemeenteraad Tytsjerksteradiel 26 maart 2015

Nadere informatie

DATUM ONS KENMERK BEHANDELD DOOR 22 januari 2015 1400334664 B.J. van Oosten - Bronsgeest

DATUM ONS KENMERK BEHANDELD DOOR 22 januari 2015 1400334664 B.J. van Oosten - Bronsgeest POSTADRES Postbus 20 7500 AA Enschede BEZOEKADRES Hengelosestraat 51 Aan de Gemeenteraad TELEFOON 14 0 53 DATUM ONS KENMERK BEHANDELD DOOR 22 januari 2015 1400334664 B.J. van Oosten - Bronsgeest UW BRIEF

Nadere informatie

Verslag behorende bij de raadsvergadering van de gemeente Skarsterlân, gehouden op woensdag 27 maart 2013 vanaf 20.00 uur in het gemeentehuis te Joure

Verslag behorende bij de raadsvergadering van de gemeente Skarsterlân, gehouden op woensdag 27 maart 2013 vanaf 20.00 uur in het gemeentehuis te Joure Verslag behorende bij de raadsvergadering van de gemeente Skarsterlân, gehouden op woensdag 27 maart 2013 vanaf 20.00 uur in het gemeentehuis te Joure Aanwezig: De raadsleden: de dames en heren L. Boelsma-Hoekstra

Nadere informatie

Steatekommisje Lân, Loft en Wetter

Steatekommisje Lân, Loft en Wetter Steatekommisje Lân, Loft en Wetter Datum gearkomste: 9 april 08 Wurklistpunt: 3 STEATEKOMMISJE LAN, LOFT EN WETTER 10 Ferslach fan de gearkomste op 5 maart 08 yn it Doarpshûs fan Seisbierrum. Oanwêzich:

Nadere informatie

Mijnheer de voorzitter, geacht college, geachte raadsleden, geachte aanwezigen.

Mijnheer de voorzitter, geacht college, geachte raadsleden, geachte aanwezigen. Algemene beschouwingen met betrekking tot de begroting 2015 van de gemeente Schinnen Mijnheer de voorzitter, geacht college, geachte raadsleden, geachte aanwezigen. Na de gemeenteraadsverkiezingen is de

Nadere informatie

INFORMATIEF OVERZICHT VAN DE BESLUITVORMING IN DE RAADSVERGADERING D.D. 17 juni Overzichtnr.: 05

INFORMATIEF OVERZICHT VAN DE BESLUITVORMING IN DE RAADSVERGADERING D.D. 17 juni Overzichtnr.: 05 INFORMATIEF OVERZICHT VAN DE BESLUITVORMING IN DE RAADSVERGADERING D.D. 17 juni 2015 Overzichtnr.: 05 Doel: het via Internet (gemeentelijke website) geven van informatie over het feitelijke verloop van

Nadere informatie

GEMEENTE SCHERPENZEEL. Raadsvoorstel. Onderwerp: Haalbaarheid vervangende nieuwbouw basisschool De Glashorst

GEMEENTE SCHERPENZEEL. Raadsvoorstel. Onderwerp: Haalbaarheid vervangende nieuwbouw basisschool De Glashorst GEMEENTE SCHERPENZEEL Raadsvoorstel Datum voorstel : 30 oktober 2014 Raadsvergadering : 18 december 2014 Agendapunt : Bijlage(n) : 6 Kenmerk : Portefeuille : wethouder H.J.C. Vreeswijk Behandeld door:

Nadere informatie