O&E Paraplufonds. JAARREKENING januari 31 december 2014

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "O&E Paraplufonds. JAARREKENING 2014 1 januari 31 december 2014"

Transcriptie

1 O&E Paraplufonds JAARREKENING januari 31 december 2014

2 2 Inhoudsopgave I. DEFINITIES 4 II. VERSLAG VAN DE BEHEERDER OVER HET JAAR PROFIEL 6 2 MEERJARENOVERZICHT 10 3 BEHEERDERSVERSLAG Beleggingsomgeving 3.2 Rendementen in het jaar Vooruitzichten 3.4 Beheer van Strategies O&E FIXED INCOME STRATEGY O&E FIXED INCOME STRATEGY MULTI ASSET O&E GLOBAL EQUITY STRATEGY O&E HEDGE FUND STRATEGY O&E FIXED INCOME STRATEGY I (geëindigd per 28 mei 2014) In Control Statement 18 4 JAARCIJFERS 2014 O&E PARAPLUFONDS 19 1 O&E PARAPLUFONDS Balans per 31 december Winst- en verliesrekening over het jaar Kasstroomoverzicht per 31 december Toelichting op de jaarrekening Algemeen Grondslagen voor waardering van activa en passiva Risicobeheer en financiële instrumenten Toelichting op de balans per 31 december Toelichting op de winst- en verliesrekening over het jaar O&E FIXED INCOME STRATEGY Balans per 31 december Winst- en verliesrekening over het jaar Toelichting op de balans per 31 december Toelichting op de winst- en verliesrekening over het jaar O&E FIXED INCOME STRATEGY MULTI ASSET Balans per 31 december Winst- en verliesrekening over het jaar Toelichting op de balans per 31 december Toelichting op de winst- en verliesrekening over het jaar O&E GLOBAL EQUITY STRATEGY Balans per 31 december Winst- en verliesrekening over het jaar Toelichting op de balans per 31 december Toelichting op de winst- en verliesrekening over het jaar O&E HEDGE FUND STRATEGY Balans per 31 december Winst- en verliesrekening over het jaar Toelichting op de balans per 31 december Toelichting op de winst- en verliesrekening over het jaar Jaarrekening 2014 O&E Paraplufonds 2

3 3 6 O&E FIXED INCOME STRATEGY I (GEËINDIGD PER 28 MEI 2014) Balans per 31 december Winst- en verliesrekening over het jaar Toelichting op de balans per 31 december Toelichting op de winst- en verliesrekening over het jaar O&E COMMODITY STRATEGY (GEËINDIGD PER 22 JANUARI 2014) Balans per 31 december Winst- en verliesrekening over het jaar Toelichting op de balans per 31 december Toelichting op de winst- en verliesrekening over het jaar OVERIGE GEGEVENS 80 1 VOORSTEL RESULTAATBESTEMMING 80 2 GEBTENISSEN NA BALANSDATUM 80 3 CONTROLEVERKLARING VAN DE ONAFHANKELIJKE ACCOUNTANT 81 Jaarrekening 2014 O&E Paraplufonds 3

4 4 I. DEFINITIES Accountant: PricewaterhouseCoopers Accountants N.V. Thomas R. Malthusstraat JR, Amsterdam Administrateur 1 : KAS BANK N.V. (tot en met 31 mei 2014) Spuistraat 172, 1012 VT Amsterdam AFM: AIFMD: Asset Owner 2 : Beheerder: Beleggingsadministrateur 3 : Bewaarder 4 : BGfo: Depotbank: DNB: Fiscaal adviseur: Fonds: Stichting Autoriteit Financiële Markten Vijzelgracht 50, 1017 HS Amsterdam Richtlijn 2011/61/EU van het Europees Parlement en de Raad van 8 juni 2011 inzake Beheerders van Alternatieve Beleggingsinstellingen Bewaarder O&E Paraplufonds B.V. (tot 1 juni 2014 genaamd: Kas-Trust Bewaarder O&E Paraplufonds B.V.) Claude Debussylaan 24, 1082 MD Amsterdam Oyens & Van Eeghen Beheer B.V. Zuidplein 124, 1077 XV Amsterdam The Bank of New York Mellon SA/NV, Amsterdam branch (BNY Mellon) WTC Podium Office, B Toren, Strawinskylaan 337, 1077 XX Amsterdam The Bank of New York Mellon SA/NV, Amsterdam branch WTC Podium Office, B Toren, Strawinskylaan 337, 1077 XX Amsterdam Besluit Gedragstoezicht financiële ondernemingen Wft de partij die de activa van het Fonds bestaande uit financiële instrumenten in bewaarneming houdt, zijnde BNY Mellon De Nederlandsche Bank N.V. Westeinde 1, 1017 ZN Amsterdam Meijburg & Co, Belastingadviseurs Laan van Langerhuize 9, 1186 DS Amstelveen het vermogen onder de naam O&E ParapluFonds, waarin ter collectieve belegging effecten, gelden of andere goederen zijn of worden opgenomen, onderverdeeld in meerdere Strategies (subfondsen) teneinde de Participanten in de opbrengst daarvan te doen delen 1 Tot en met mei 2014 is Kas Bank N.V. administrateur van het Fonds en de Strategies geweest. Vervolgens zijn de taken van de administrateur verdeeld, de financiële administratie is overgenomen door Oyens & van Eeghen N.V., de beleggingenadministratie en de berekening van de NAV door de Beleggingsadministrateur, het bijhouden van het Participantenregister door SGG Financial Services B.V. 2 Als gevolg van de AIFMD is de functie van depositary geïntroduceerd. De Nederlandse vertaling daarvan is bewaarder. Deze term werd voorheen gebruikt voor de partij die de functie van juridisch eigenaar van het vermogen van het Fonds uitoefende. Deze partij wordt thans de Asset Owner genoemd. Het takenpakket van deze partij is door de invoering van de AIFMD gewijzigd en gedeeltelijk door de Bewaarder overgenomen. 3 Tot en met mei 2014 werd de beleggingenadministratie gevoerd door de administrateur Kas Bank N.V., vanaf begin juni 2014 wordt deze taak vervuld door The Bank of New York Mellon SA/NV. Jaarrekening 2014 O&E Paraplufonds 4

5 5 NAV: de intrinsieke waarde (de Net Asset Value ) van een Participatie of van een Strategy vastgesteld conform het Prospectus Netto-activa Netto-activa zoals gedefinieerd in RJ 615, in de voorgaande jaarrekeningen aangeduid als Fondsvermogen Oversight Entity: FM&I B.V. (in functie tot en met juni 2014) Monnikevenne 38, 1141 RL Monnickendam Op de naleving van de toepassingen zijnde regels en procedures werd tot ingang van de AIFMD toezicht gehouden door FM&I B.V., een van de Beheerder onafhankelijke partij Oyens & Van Eeghen: Participanten: Participantenregister: Participaties: Prospectus: Strategy: Transactiedag: Voorwaarden: Wft: Oyens & Van Eeghen N.V. Zuidplein 124, 1077 XV Amsterdam de economisch deelgerechtigden tot één of meer Strategies het door SGG Financial Services B.V. bijgehouden register waarin de Participaties worden geadministreerd de evenredige aanspraken van Participanten in één of meer Strategies het prospectus van het Fonds, inclusief de Strategy-prospectussen, zoals van tijd tot tijd gewijzigd een apart geadministreerd gedeelte van het vermogen van het Fonds (subfonds) (1) een Werkdag waarop uitgifte of inkoop van Participaties in een Strategy plaats kan vinden conform hetgeen bij Uitgifte en inkoop is bepaald in het betreffende Strategy prospectus (2) een Niet-reguliere Transactiedag de voorwaarden van beheer en bewaring zoals opgenomen in het O&E Paraplufonds prospectus en in de bijlage bij de overeenkomst van beheer en bewaring afgesloten tussen Bewaarder en Beheerder Wet op het financieel toezicht Het prospectus van het O&E Paraplufonds, de Essentiële Beleggersinformatie, de jaarrekeningen en halfjaarberichten van het O&E Paraplufonds van de afgelopen jaren staan op de website Jaarrekening 2014 O&E Paraplufonds 5

6 6 II. VERSLAG VAN DE BEHEERDER OVER HET JAAR Profiel Algemeen Oyens & Van Eeghen N.V. te Amsterdam heeft voor haar vermogensbeheer propositie gekozen voor een paraplufonds-structuur, waarin cliënten kunnen participeren. Het O&E Paraplufonds ( Fonds ) is voor onbepaalde tijd opgericht op 5 april 2012 en is gevestigd te Amsterdam. De Beheerder van het Fonds is Oyens & van Eeghen Beheer B.V. een 100% dochter van Oyens & van Eeghen N.V.. Het vestigingsadres van de Beheerder is Zuidplein 124 te Amsterdam. Vanwege deze structuur kunnen cliënten gebruik maken van kostenefficiëntie door pooling van o.a. oprichtingskosten, bewaarloon, transactie- en administratiekosten. Fonds voor gemene rekening Het O&E Paraplufonds is een fonds voor gemene rekening. Het is geen rechtspersoon, maar een overeenkomst tussen de Beheerder, de Asset Owner en elk van de Participanten. Op grond van die overeenkomst worden door de Beheerder voor rekening en risico van de Participanten gelden belegd in vermogenswaarden die op naam van de Asset Owner voor de Participanten worden bewaard. De Participanten in een Strategy zijn naar rato van het aantal door hen gehouden Participaties gerechtigd tot het vermogen van die Strategy. De overeenkomst tussen de Beheerder, de Asset Owner en elk van de Participanten vormt geen maatschap, vennootschap onder firma of commanditaire vennootschap en creëert ook anderszins geen overeenkomst tussen de Participanten onderling. De verplichting van een Participant om te betalen voor uit te geven Participaties is uitsluitend een verbintenis ten opzichte van de Asset Owner. Deze verplichting is geen inbreng of verbintenis tot inbreng. De Participaties scheppen uitsluitend rechten en verplichtingen van de Participanten ten opzichte van de Beheerder en de Asset Owner en niet ook tussen Participanten onderling. Paraplustructuur Het Fonds is opgezet volgens een zogenaamde paraplustructuur. Dat wil zeggen dat het Fonds is onderverdeeld in meerdere Strategies (subfondsen) waarin afzonderlijk kan worden belegd. Voor iedere Strategy is een Strategy-prospectus opgesteld. Elke Strategy heeft een eigen beleggingsbeleid, risicoprofiel, beleggingsportefeuille, kostenstructuur en NAV. De toe- en uittredingsmogelijkheden kunnen per Strategy verschillen. Voor elke Strategy wordt een aparte administratie gevoerd. Participanten in een bepaalde Strategy zijn niet gerechtigd tot het vermogen van een andere Strategy. Elke Strategy is ingericht als een fonds voor gemene rekening. Strategies Het Fonds bestaat uit de volgende Strategies (subfondsen): O&E Fixed Income Strategy (tot 28 mei 2014 genaamd: O&E Fixed Income Strategy II) O&E Fixed Income Strategy Multi Asset (tot 28 mei 2014 genaamd: O&E Fixed Income Strategy III) O&E Global Equity Strategy O&E Hedge Fund Strategy Bij de start van het Fonds bestonden daarnaast tevens de volgende Strategies: O&E Fixed Income Strategy I (geëindigd per 28 mei 2014) De Participanten in O&E Fixed Income Strategy I Serie A zijn voorafgaand aan de opheffing over gegaan naar O&E Fixed Income Strategy Multi Asset, de Participanten in O&E Fixed Income Strategy I Serie B zijn voorafgaand aan de opheffing over gegaan naar O&E Fixed Income Strategy. O&E Commodity Strategy (geëindigd per 22 januari 2014) Jaarrekening 2014 O&E Paraplufonds 6

7 7 Niet beursgenoteerd Het Fonds is niet genoteerd op een effectenbeurs. Open end Het Fonds kan Participaties inkopen en uitgeven. Tenzij zich bijzondere omstandigheden voordoen, is het Fonds verplicht om op verzoek op iedere transactiedag van een Strategy Participaties in die Strategy uit te geven of in te kopen tegen de NAV daarvan op die transactiedag, plus een opslag (ingeval van uitgifte) of minus een afslag (ingeval van inkoop). Uitgifte en inkoop of switchen Toetreding tot het Fonds is mogelijk op iedere Transactiedag. Een verzoek tot uitgifte van Participaties dient de Beheerder uiterlijk twee Werkdagen voorafgaande aan de beoogde Transactiedag te hebben bereikt. Het verzoek dient het bedrag (in de valuta van het Fonds) te vermelden waarvoor uitgifte wordt verzocht. Uittreden uit het Fonds is mogelijk op iedere Transactiedag. Uittreding kan worden aangevraagd door het indienen van een verzoek tot inkoop van Participaties. De Participaties vervallen na inkoop. Een verzoek tot inkoop van Participaties dient: de Beheerder uiterlijk twee werkdagen voorafgaande aan de gewenste Transactiedag te hebben bereikt; te luiden in de valuta van het Fonds of in Participaties (tot in maximaal vier decimalen gespecificeerd). Participanten kunnen switchen tussen Strategies. Switchen vindt plaats met toepassing van de voorwaarden die gelden voor inkoop en uitgifte van Participaties en het bepaalde in de betreffende Strategyprospectussen, met dien verstande dat inkoop en uitgifte plaats zullen vinden op dezelfde dag zonder dat de Participant een bedrag hoeft te storten of gelden zal ontvangen. Beheerder Oyens & Van Eeghen Beheer B.V. ( Beheerder ) treedt op als de beheerder van het Fonds. De belangrijkste taken en bevoegdheden van de Beheerder zijn: het bepalen van het beleggingsbeleid; het (doen) voeren van de administratie van de Strategies; het juist en tijdig vaststellen van de NAV; het er zorg voor dragen dat het Fonds voldoet aan de toepasselijke wet- en regelgeving; het bewaken van het belang van de Participanten. De Beheerder kan de uitvoering van het beleggingsbeleid van een Strategy uitbesteden aan Oyens & Van Eeghen en/of één of meerdere andere vermogensbeheerders. Directie De directie van de Beheerder bestaat uit R. van Wechem, CFA, CAIA en drs. J.H.N. Hoogenraad. Wft-vergunning De Beheerder (Oyens & Van Eeghen Beheer B.V.) beschikt vanaf 6 juli 2012 over een vergunning als vereist uit hoofde van artikel 2:67 van de Wft. Het Fonds en de Strategies vallen onder de werking van deze vergunning. Met ingang van 22 juli 2014 is deze vergunning van rechtswege omgezet in een vergunning die voldoet aan de vereisten uit de AIFMD. AIFM-richtlijn Per 22 juli 2013 is de Alternative Investment Fund Managers Directive ( AIFMD ) van toepassing geworden in Nederland. Deze richtlijn zorgt voor geharmoniseerd Europees toezicht op beheerders van bepaalde beleggingsinstellingen en moet bijdragen aan grotere financiële stabiliteit en transparantie. De vergunning van Beheerder is per 22 juli 2014 van rechtswege omgezet in een AIFMD-vergunning en de administratieve organisatie en interne beheersing van Beheerder voldoen aan de AIFMD. Ook is er een AIFMD-bewaarder aangesteld. Deze heeft een onafhankelijke toezichthoudende functie en is door de Autoriteit Financiële Markten als bewaarder goedgekeurd. Jaarrekening 2014 O&E Paraplufonds 7

8 8 Bewaarder De bewaarder van het Fonds is The Bank of New York Mellon SA/NV, Amsterdam Branch (BNY Mellon). De belangrijkste taken en bevoegdheden van de Bewaarder zijn: het behartigen van de belangen van de Participanten; het optreden als Depotbank; het in bewaarneming houden van de activa van het Fonds, bestaande uit financiële instrumenten. het er op toezien dat het vermogen van het Fonds wordt beheerd in overeenstemming met wat daarover in het Prospectus en in de Voorwaarden is bepaald; het er op toezien dat de uitgaande geldstromen van het Fonds overeenkomen met daadwerkelijk te betalen bedragen, en dat uittredende Participanten een correcte vergoeding ontvangen; het er op toezien dat de inkomende geldstromen van het Fonds overeenkomen met daadwerkelijk te ontvangen bedragen; het controleren of toetredende Participanten het juiste aantal Participaties ontvangen; het controleren of de waarde van de Participaties wordt berekend overeenkomstig het Prospectus; het controleren of de inkoop en de uitgifte Participaties gebeurt in overeenstemming met de wet en het Prospectus; de aanwijzingen van de Beheerder uitvoeren, tenzij deze in strijd zijn met de wet, het Prospectus of de statuten van het Fonds; het controleren of de opbrengsten van het Fonds een bestemming krijgen in overeenstemming met de wet en het Prospectus. De Bewaarder kan gebruik maken van de diensten van derden. Asset Owner De Asset Owner van het Fonds en de Strategies is Bewaarder O&E Paraplufonds B.V. De Asset Owner heeft als enige statutaire doelstelling het vervullen van de functie van Asset Owner van het Fonds en de Strategies. De Asset Owner dient de belangen van de Participanten te behartigen. De Asset Owner fungeert ten behoeve van de Participanten als juridisch eigenaar van het vermogen van de Strategies. SGG Custody B.V. treedt (per 2 juni 2014) op als enig bestuurder van de Asset Owner. Administrateur Tot en met 31 mei 2014 trad KAS BANK NV op als administrateur van het Fonds. De belangrijkste taken van de administrateur, onder verantwoordelijkheid van de Beheerder, betroffen in deze periode: het voeren van de financiële- en beleggingsadministratie van de Strategies; het berekenen van de NAV van de Strategies; en het bijhouden van het participantenregister van de Strategies. Beleggingsadministrateur De Beheerder heeft The Bank of New York Mellon SA/NV, Amsterdam branch vanaf 1 juni 2014 aangesteld als Beleggingsadministrateur van het fonds en de Strategies. Op grond van de tussen de Belegggingsadministrateur en de Beheerder gesloten overeenkomst, die voldoet aan de daaraan in de toepasselijke regelgeving gestelde eisen, is de Beleggingsadministrateur onder supervisie van de Beheerder, verantwoordelijk voor: het voorbereiden en het voeren van de beleggingsadministratie van het Fonds en de Strategies; het periodiek berekenen van de NAV van iedere Strategy daarin. Participanten De Participanten in een Strategy zijn gezamenlijk (ieder naar rato van het aantal door hem gehouden Participaties) economisch gerechtigd tot het vermogen van die Strategy. Het door de Participanten bijeen gebrachte vermogen is bestemd ter collectieve belegging voor hun rekening en risico. Jaarrekening 2014 O&E Paraplufonds 8

9 9 Rechtsverhouding tussen Participanten, Beheerder en Asset Owner De rechtsverhouding tussen de Participanten, de Beheerder en de Asset Owner wordt beheerst door wat in het Prospectus (en in ieder relevant Strategy-prospectus) is opgenomen. Beperkte overdraagbaarheid Participaties Het Fonds heeft een besloten karakter: Participaties kunnen alleen worden verkocht aan het Fonds. Fiscaliteit Vanwege de beperkte overdraagbaarheid van Participaties wordt het Fonds voor de vennootschapsbelasting aangemerkt als fiscaal transparant. Daardoor is het niet belastingplichtig voor de Nederlandse vennootschapsbelasting. Risicobeheer Risicobeheer is een integraal onderdeel van het beleggingsproces. Dagelijks worden de belangrijkste risico s gemonitord door de Beheerder. Met name wordt daarbij gekeken of de beleggingen zich nog binnen de vastgestelde kaders en beleggingsrichtlijnen begeven. Bij het realiseren van de beleggingsdoelstelling kan de beheerder gebruik maken van derivaten, zoals futures, forwards en opties en swaps. Aan het beleggen in een Strategy zijn (financiële) risico s verbonden. Er kunnen diverse risicofactoren worden onderkend, die voor beleggers van betekenis en relevant kunnen zijn in het licht van de gevolgen en de waarschijnlijkheid dat die risico s zich zullen voordoen. Aangezien elke Strategy een eigen beleggingsbeleid voert, verschillen deze risico s per Strategy en combinatie van Strategies. In ieder Strategyprospectus worden de risico s die specifiek zijn voor de betreffende Strategy vermeld. Het rendement van de belegging in Participaties over de periode van aankoopmoment tot verkoopmoment staat pas vast op het verkoopmoment van die belegging. Er bestaat geen enkele garantie dat de beleggingsdoelstelling zal worden behaald en er wordt geen rendement gegarandeerd. De waarde van Participaties is onder andere afhankelijk van de beleggingscategorieën en de financiële instrumenten waarin de Strategy belegt en van de keuzes die worden gemaakt bij de uitvoering van het beleggingsbeleid. Omdat iedere Strategy een ander beleggingsbeleid heeft, zal het rendementsrisico voor iedere Strategy anders zijn. Het rendementsrisico is het gevolg van waardeschommelingen van de beleggingen en/of fluctuaties van de directe opbrengsten van de beleggingen (voornamelijk dividenden, rente). De waarde van de beleggingen beweegt met koerswijzigingen van de financiële instrumenten waarin wordt belegd. Alle financiële instrumenten staan bloot aan het risico van koersschommelingen. Die kunnen het gevolg zijn van: algemene risicofactoren (marktrisico); specifieke risicofactoren die alleen gelden voor een individuele belegging (specifieke risico s). Voor een verdere beschrijving van de risico s wordt verwezen naar de algemene toelichting op de jaarrekening (Hoofdstuk III paragraaf 1.4.4). Beleggingen en Corporate Governance Ten aanzien van de stemrechten die verbonden zijn aan de beleggingen van het Fonds worden de volgende uitgangspunten gehanteerd. Het Fonds is in principe een belegger in effecten en geen belegger in ondernemingen. Over het algemeen is sprake van een actief beleggingsbeleid. Doordat (vrijwel) geen sprake is van het beleggen in ondernemingen, zal de Beheerder in principe geen gebruik maken van de stemrechten die verbonden zijn aan de effecten die worden gehouden door het Fonds. Wordt gebruik gemaakt van de stemrechten dan zal de Beheerder dit in de eerste plaats doen door fysieke of persoonlijke deelname aan aandeelhoudersvergaderingen en in de tweede plaats door middel van elektronisch stemmen op afstand ( proxy voting ). Gedurende het jaar 2014 heeft de Beheerder geen gebruik gemaakt van de stemrechten die verbonden waren aan beleggingen van het Fonds gedurende het boekjaar (2013: idem). Jaarrekening 2014 O&E Paraplufonds 9

10 10 2 Meerjarenoverzicht Onderstaande cijfers hebben betrekking op de stand ultimo van het verslagjaar, tenzij anders vermeld. Het fonds is gestart in het voorjaar Bedragen in duizenden euro's tenzij anders vermeld Direct resultaat uit beleggingen Indirect resultaat uit beleggingen Overig resultaat Kosten (963) (1.022) (792) Beleggingsresultaat Netto-activa Aantal uitstaande participaties (stuks) O&E Fixed Income Strategy , , ,80 O&E Fixed Income Strategy Multi Asset , , ,31 O&E Global Equity Strategy , , ,57 O&E Hedge Fund Strategy , , ,09 O&E Fixed Income Strategy I - A 1) , ,25 O&E Fixed Income Strategy I - B 1) , ,38 O&E Commodity Strategy 2) , ,53 Netto-vermogenswaarde per participatie (in ) O&E Fixed Income Strategy 116,48 112,14 113,82 O&E Fixed Income Strategy Multi Asset 108,04 101,94 103,31 O&E Global Equity Strategy 133,01 117,63 101,27 O&E Hedge Fund Strategy 109,33 107,29 100,77 O&E Fixed Income Strategy I - A 1) 109,37 110,59 O&E Fixed Income Strategy I - B 1) 108,55 110,31 O&E Commodity Strategy 2) 81,12 92,15 1) O&E Fixed Income Strategy I - A en I-B zijn opgeheven per 28 mei ) O&E Commodity Strategy is opgeheven per 20 januari 2014 Jaarrekening 2014 O&E Paraplufonds 10

11 11 3 Beheerdersverslag 3.1 Beleggingsomgeving De groei van de wereldeconomie kwam in 2014 opnieuw lager uit dan de aanvankelijke verwachting, iets wat in de voorgaande drie jaren ook is gebeurd. Opvallend was dat elke regio teleurstelde. Macrocijfers vielen met name in Europa en opkomende markten tegen, maar ook de economische data van de VS stelden per saldo teleur. Desondanks was 2014 een goed jaar voor beleggers. Op grondstoffen na, lieten financiële markten over een breed front sterke resultaten zien. Aandelen behaalden de hoogste resultaten, gesteund door het beleid van centrale banken en hogere bedrijfswinsten. Binnen vastrentende waarden lieten Europese staatsobligaties verrassend genoeg de sterkste resultaten zien. De drijvende kracht achter de goede prestaties was de aanzienlijke daling van de rente door de toenemende angst voor deflatie en de haperende economie wat actie van de ECB uitlokte. Intact herstel ondanks tegenvallende groei Economische cijfers bleven met name in het eerste kwartaal van 2014 ver achter op de verwachtingen. In de VS en Japan werd de economie ernstig ontregeld door het strenge winterweer. Hierdoor werden bestedingen uitgesteld en groeide de banencreatie op een laag niveau. De Amerikaanse economie kromp in het eerste kwartaal zelfs met -2,1%. Onderliggend lag het herstel echter op schema. Dit was mede terug te zien aan een sterke inhaalvraag in het tweede kwartaal. De groei nam in het 3e kwartaal zelfs toe tot 5%, aangejaagd door toenemende investeringen en consumentenbestedingen. Onder huis-houdens verbeterde het vertrouwen aanzienlijk, vooral gesteund door stijgende inkomens en het herstel op de cruciale arbeidsmarkt. De werkloosheid daalde tegen het einde van het jaar naar 5,7%, het laagste niveau in zes jaar. De Europese economie begon het jaar goed. Na jaren van economische krimp was er eindelijk weer groei. Belangrijk was dat naast Duitsland de groei in de periferie aantrok. Perifere landen als Spanje en Ierland plukten, na een periode van bezuiningen en hervormen, de vruchten van de verbeterde concurrentiepositie en afnemende bezuinigingen. Gedurende het jaar verslechterde de groei echter door toedoen van de relatief dure euro, beperkte voortgang van hervormingen in Frankrijk en Italië en de spanningen en sancties voortkomend uit de situatie in de Oekraïne. Ook in opkomende markten was er aanvankelijk sprake van tegenvallende groei, ingegeven door de afzwakking van de Chinese economie, kapitaaluitstroom en sociale onrust in diverse opkomende landen, zoals Turkije en Thailand. Gedurende het jaar verbeterde het beeld in opkomende markten, na renteverlagingen in diverse opkomende landen, Chinese steunmaatregelen om de groei te stabiliseren en hernieuwde kapitaalinstroom. De verschillen tussen de economische groei en marktprestaties was in 2014 echter erg groot. Landen die kampten met politieke onzekerheid, gebrek aan hervormingen en die veel grondstoffen (vooral olie) exporteren presteerden relatief zwak (o.a. Rusland en Brazilië). Daarentegen waren er landen, vooral in Azië, die profiteerden van de prijsdaling van energie en andere grondstoffen. In Indonesië en India vonden belangrijke verkiezingen plaats en werden hervormingsgezinde leiders gekozen. In India hebben hervormingen ertoe bijgedragen dat het handelstekort in een korte tijd nagenoeg is weggewerkt. Jaarrekening 2014 O&E Paraplufonds 11

12 Rendementen in het jaar 2014 Financiële markten hebben, ondanks de teleurstellende groei van de wereldeconomie, bovengemiddelde rendementen laten zien. Het eerste kwartaal liet nog een gemengd beeld zien als gevolg van zwakke economische cijfers en sociale en geopolitieke onrust. Daarna leefden markten op na betere economische cijfers in de VS en nieuwe steunmaatregelen van centrale banken. Om te voorkomen dat de eurozone in een deflatiespiraal terecht zou komen, kondigde de ECB gedurende het jaar diverse onconventionele maatregelen aan. Zowel vastrentende waarden als aandelen reageerden hier sterk positief op. Europese kapitaalmarktrentes bereikten intussen nieuwe dieptepunten. Staatsobligaties met een kortere looptijd handelden zelfs op negatieve rentes. Aandelen lieten eveneens aantrekkelijke rendementen zien. De regio Noord Amerika was in 2014 veruit de beste regio, mede ingegeven door de forse appreciatie van de Amerikaanse dollar. 3.3 Vooruitzichten Voor 2015 behouden wij het vertrouwen dat het wereldwijde economische herstel zal doorzetten. De VS zal volgend jaar opnieuw één van de belangrijkste steunpilaren zijn voor de wereldeconomie. Amerikaanse huishoudens blijven waarschijnlijk een belangrijke aanjager van de groei. Vanuit bijna alle hoeken krijgen Amerikaanse huishoudens nu rugwind. Voor consumenten betekenen de gedaalde rente en olieprijs een hoger reëel beschikbaar inkomen, terwijl het nominale inkomen een impuls krijgt van toenemende loongroei en werkgelegenheid. Ook zorgt de aanhoudende stijging van het vermogen (waardestijging huizen en beleggingen) voor een hoog vertrouwen. Voor Europa zijn we gematigd optimistisch. De negatieve bijdrage van overheidsbezuinigingen loopt ten einde en de Eurozone krijgt aanzienlijke rugwind van de depreciatie van de euro en de forse daling van de olieprijs. Hervormingen vorderen echter langzaam en afbouw van schulden is een uitdaging in een omgeving van lage nominale groei. Gezien de extreem lage rentevergoedingen, de aantrekkende economie en de hogere winstgroei blijven wij in ons beleggingsbeleid de voorkeur geven aan aandelen boven vastrentende waarden. Hoewel de rendements-verwachting vanaf de huidige renteniveaus mager is, is de omgeving voor vastrentende waarden nog niet slecht te noemen. De lage groei en inflatie en de omvangrijke aangekondigde obligatie opkoopprogramma van de ECB blijven obligatiemarkten ondersteunen. Tegelijkertijd zoeken wij diversificatie in strategieën die gericht zijn op het behalen van absoluut rendement en die een buffer vormen voor de portefeuille in tijden van stress op financiële markten. 3.4 Beheer van Strategies De beleggingsomgeving, rendementen in 2014 en vooruitzichten (paragraaf 2.1 tot en met 2.3) geven achtergrondinformatie voor hierna omschreven doelstelling, beleggingsprofiel, beleggingsbeleid, beleggingsresultaat en vooruitzichten van de volgende Strategies: O&E Fixed Income Strategy (tot 28 mei 2014 genaamd: O&E Fixed Income Strategy II) O&E Fixed Income Strategy Multi Asset (tot 28 mei 2014 genaamd: O&E Fixed Income Strategy III) O&E Global Equity Strategy O&E Hedge Fund Strategy O&E Fixed Income Strategy I (geëindigd per 28 mei 2014) In de beheerderverslag van de jaarrekening van O&E Paraplufonds over het jaar 2013 is toegelicht dat O&E Commodity Strategy per 22 januari 2014 is geëindigd, omdat de Beheerder niet langer een strategische rol voor grondstoffen ziet en op tactische basis betere kansen ziet in andere asset klassen. Vanwege de afwikkeling van O&E Commodity Strategy per 22 januari 2014 is van deze Strategy geen analyse van de rendementen en vooruitzichten opgenomen. Jaarrekening 2014 O&E Paraplufonds 12

13 O&E FIXED INCOME STRATEGY Doelstelling en beleggingsprofiel De O&E Fixed Income Strategy belegt in een combinatie van staatsobligaties en vastrentende beleggingsfondsen, met een brede spreiding over de diverse vastrentende asset klassen. Doel is op langere termijn (5 tot 7 jaar) een hoger resultaat te behalen dan wanneer belegd zou worden in Nederlandse staatsobligaties. Als benchmark wordt de EFFAS Bond Index Netherlands Govt All >1 Yr TR gehanteerd. De Beheerder zal een actief beleggingsbeleid voeren en de samenstelling van de portefeuille aanpassen aan (verwachte) wijzigingen in rente, inflatie en risicopremies. Bij het beleggingsbeleid wordt rekening gehouden met macro-economische ontwikkelingen in de wereld en de verwachte reactie daarop van monetaire en fiscale autoriteiten. De inzichten van de Beheerder worden vertaald in asset allocatiebeleid, duration beleid, valutabeleid en selectie van externe fondsmanagers, de belangrijkste factoren die van invloed zijn op het rendement. Per 28 mei 2014 is de O&E Fixed Income Strategy (voorheen O&E Fixed Income Strategy II) uitgebreid met de categorie staatsobligaties door de samenvoeging met de O&E Fixed Income Strategy I serie B, die per die datum is geëindigd. Beleggingsbeleid Gedurende de verslagperiode bleef de relatief lage rentegevoeligheid van de portefeuille gehandhaafd met een duration van rond de 3 jaar. Bij de huidige, in historisch perspectief zeer lage renteniveaus, is het renterisico naar onze mening sterk asymmetrisch. Door de lage rentegevoeligheid is de portefeuille minder kwetsbaar voor koersdalingen als gevolg van de verwachte rentestijging. Keerzijde hiervan is dat de portefeuille minder profiteert van koersstijgingen bij een verdere rentedaling. Met het oog op de laagrentende marktomgeving en de sterke search for yield bleef onze voorkeur uitgaan naar kredietrisico boven renterisico. Naast een kern van staatsobligaties (inclusief perifere markten als Ierland en Spanje) en investment grade bedrijfsobligaties wordt tevens belegd in hoogrentende 100% Asset allocatie 2014 O&E Fixed Income Strategy markten, zoals opkomende markten (EMD) en High Yield. Gedurende het jaar is het belang in euro bedrijfsobligaties flink uitgebreid met het oog op het ondersteunende ECB beleid. Dit ging met name ten laste van de positie in wereldwijde en EM bedrijfsobligaties. Daarnaast werd in 2014 ook het belang in High Yield obligaties in een aantal stappen verlaagd. Beleggingsresultaat Over de verslagperiode (01/01/ /12/2014) steeg de intrinsieke waarde per participatie van de O&E Fixed Income Strategy (voorheen FIS II) van 112,14 naar 116,47, waarmee het beleggingsresultaat uitkwam op +3,87%. De performance van de benchmark van Nederlandse staatsobligaties bedroeg over deze periode +11,5%. De achterblijvende performance wordt grotendeels verklaard door de veel lagere rentegevoeligheid (duration) van de portefeuille. Hierdoor profiteerde de portefeuille slechts in beperkte mate van de sterke rentedaling in Hiertegenover stond een positieve bijdrage van de posities van zowel de perifere staatsobligaties (Ierland en Spanje) als de hoogrentende markten. Met name de posities in opkomende markten (EMD) droegen positief bij aan de performance. Het fondsvermogen van de O&E Fixed Income Strategy bedroeg ultimo december ,1 mln. Vooruitzichten Vooruitkijkend is de ruimte voor een verdere rentedaling beperkt vanaf de huidige extreem lage renteniveaus. Anderzijds wordt een flinke rentestijging in 2015 niet verwacht, gelet op het ondersteunende monetaire beleid van de ECB en gunstige technische factoren. In de huidige laagrentende marktomgeving wordt renterisico nauwelijks vergoed, terwijl het risico sterk asymmetrisch is. Wij blijven daarom voorzichtig ten aanzien van renterisico en geven de voorkeur aan kredietrisico en in beperkte mate van liquiditeitsrisico. Een markt die in dit kader aantrekkelijke kansen biedt is die van Nederlandse hypotheken vanwege de hoge risicopremie in combinatie met het beperkte kredietrisico. 90% 16% 16% 16% 17% 18% 13% 13% 14% 14% 14% 14% 14% 12% Liquiditeiten 80% 12% 9% 9% 9% 8% 8% 8% 8% Obligaties - Absolute return 70% 20% 20% 20% 17% 17% 6% 6% 4% 7% 7% 7% 7% 7% 4% 4% 4% 4% 4% 7% 3% 4% High Yield 60% 9% 9% 8% 8% 8% 8% 10% 9% 9% 9% 9% 9% 7% Emerging Market Debt (lokale valuta) 50% 10% 10% 11% 11% 12% 8% 7% 7% 16% 15% 12% 12% EM Debt (staat, harde valuta) 30% 40% 30% 25% 24% 24% 24% 23% 16% 16% 18% 18% 22% 22% 22% Bedrijfsobligaties -EM Bedrijfsobligaties - Global 20% 10% 19% 20% 20% 22% 22% 28% 28% 28% 28% 28% 28% 28% 30% Bedrijfsobligaties - Euro Europese Staatsobligaties 0% dec-13 jan-14 feb-14 mrt-14 apr-14 mei-14 jun-14 jul-14 aug-14 sep-14 okt-14 nov-14 dec-14 Jaarrekening 2014 O&E Paraplufonds 13

14 O&E FIXED INCOME STRATEGY MULTI ASSET Doelstelling en beleggingsprofiel De O&E Fixed Income Strategy Multi Asset belegt in een combinatie van staatsobligaties en vastrentende beleggingsfondsen, met een brede spreiding over de diverse vastrentende asset klassen. Doel is op langere termijn (5 tot 7 jaar) een hoger resultaat te behalen dan de benchmark. De huidige benchmarksamenstelling is als volgt: 50% staatsobligaties Nederland, 35% euro bedrijfsobligaties, 10% High Yield obligaties wereldwijd en 5% Emerging Market Debt lokale valuta. De Beheerder zal een actief beleggingsbeleid voeren en de samenstelling van de portefeuille aanpassen aan (verwachte) wijzigingen in rente, inflatie en risicopremies. Bij het beleggingsbeleid wordt rekening gehouden met macro-economische ontwikkelingen in de wereld en de verwachte reactie daarop van monetaire en fiscale autoriteiten. De inzichten van de Beheerder worden vertaald in asset allocatiebeleid, duration beleid, valutabeleid en selectie van externe fondsmanagers, de belangrijkste bepalende factoren voor het rendement. Per 28 mei 2014 is de O&E Fixed Income Strategy Multi Asset (voorheen O&E Fixed Income Strategy III) uitgebreid met de categorie staatsobligaties door de samenvoeging met de O&E Fixed Income Strategy I, serie A, die per die datum is geëindigd. Beleggingsbeleid Gedurende de verslagperiode bleef de relatief lage rentegevoeligheid van de portefeuille gehandhaafd met het oog op de verwachte rentestijging en het asymmetrische renterisico. Gemiddeld werd in de portefeuille een duration aangehouden van ongeveer 4 jaar bij een benchmark duration van gemiddeld 6 jaar. Door de lagere rentegevoeligheid was de portefeuille minder kwetsbaar voor koersdalingen als gevolg van de verwachte rentestijging. Keerzijde hiervan is dat de portefeuille minder profiteert van koersstijgingen bij een verdere rentedaling. In de asset allocatie van de portefeuille werd na de uitbreiding van de portefeuille met staatsobligaties per eind mei, een onderwogen positie aangehouden in staatsobligaties. Hiertegenover stonden overwogen posities in bedrijfsobligaties (inclusief posities in EM credits en absolute return credits). Daarnaast werd tevens een overwogen positie aangehouden in hoogrentende markten. Binnen deze categorie werd in de tweede helft van het jaar het belang in High Yield obligaties in een aantal stappen verlaagd, onder meer ten gunste van EM staatsobligaties. Daarnaast werd het belang in wereldwijde bedrijfsobligaties verlaagd ten gunste van euro bedrijfsobligaties en eurozone staatsobligaties. Beleggingsresultaat Over de verslagperiode (01/01/ /12/2014) steeg de intrinsieke waarde per participatie van de O&E Fixed Income Strategy Multi Asset (voorheen FIS III) van 101,94 naar 108,04, waarmee het beleggingsresultaat uitkwam op +5,99%. De performance bleef daarmee achter bij de performance van de benchmark (+10,7%). De achter-blijvende performance wordt grotendeels verklaard door de veel lagere rentegevoeligheid (duration) van de portefeuille, waardoor de portefeuille slechts in beperkte mate profiteerde van de sterke rentedaling in Het fondsvermogen van de O&E Fixed income Strategy Multi Asset bedroeg ultimo december ,3 mln. Vooruitzichten Vooruitkijkend is de ruimte voor een verdere rentedaling beperkt vanaf de huidige extreem lage renteniveaus. Anderzijds wordt een flinke rentestijging in 2015 niet verwacht, gelet op het ondersteunende monetaire beleid van de ECB en gunstige technische factoren. Hoewel wij voorzichtig blijven ten aanzien van renterisico, hebben we de duration onderweging wel gereduceerd. In de asset allocatie blijven wij vooralsnog onderwogen in staatsobligaties en licht overwogen in bedrijfsobligaties en hoogrentende markten. Binnen de laatste categorie bieden met name opkomende markten aantrekkelijke kansen. Daarnaast vinden wij de markt van Nederlandse hypotheken aantrekkelijk, vanwege de hoge risicopremie in combinatie met het beperkte kredietrisico.. Asset allocatie 2014 O&E Fixed Income Strategy Multi Asset Jaarrekening 2014 O&E Paraplufonds 14

15 O&E GLOBAL EQUITY STRATEGY Doelstelling en beleggingsprofiel De O&E Global Equity Strategy heeft als doelstelling om met wereldwijd beleggen in aandelen op de middellange termijn (3-5 jaar) een hoger rendement te halen dan de MSCI AC World Net Total Return (USD- 50% hedged). De Beheerder belegt in een wereldwijd gespreide portefeuille van aandelen en hanteert daarbij een coresatellite benadering. De core bestaat uit indextrackers (passieve beleggingen), waarmee tegen lage kosten een efficiënte marktexposure wordt bereikt. De satellite bestaat uit actieve beleggingsfondsen van managers met een uitgesproken aanpak, die naar het oordeel van de Beheerder, een transparante, consistente en reproduceerbare beleggingsstrategie hebben en de potentie om bovengemiddelde rendementen te behalen. De Beheerder zal een actief beleid voeren, waarbij regioallocatie en manager selectie de belangrijkste bronnen van toegevoegde waarde zijn. Beleggingsbeleid Gedurende de verslagperiode werden in de portefeuille kleine actieve regionale posities ingenomen ten opzichte van de benchmark (MSCI AC World Net Total Return USD- 50% hedged). Het jaar begon met een overwogen positie in opkomende landen, maar deze positie werd in januari met verlies gesloten. Halverwege het jaar werd de positie weer geopend ten koste van de regio Amerika. In het najaar is het gewicht van de regio Europa iets verlaagd ten gunste van Amerika en het gewicht van Japan verhoogd ten koste van de regio Pacific ex. Japan. In de tweede helft van 2014 is besloten binnen de Global Equity enkele accentveranderingen door te voeren om de performance te verbeteren. Naast passieve en actieve managers zullen er ook systematische managers worden toegevoegd aan de portefeuille. Dit zijn managers die op basis van een zorgvuldig gebouwd kwantitatief model aandelen selecteren. Veelal leveren deze managers een meer stabiele outperformance op dan de actieve managers, vanwege een betere portefeuille constructie. Daarnaast zal een deel van de portefeuille worden ingericht met superieure beleggingsstijlen. Dit zijn beleggingsstijlen die een gunstigere rendement/risicoverhouding hebben dan de benchmark. Na grondig onderzoek is gekozen voor de beleggingsstijlen: Value, Momentum en Quality. In de tweede helft van 2014 is de systematische manager JPMorgan Highbridge US Steep geselecteerd voor de Amerikaanse portefeuille. Om inhoud te geven aan de Quality-stijl is de S&P500 minimum volatility geselecteerd om de rendement/risico-verhouding van de portefeuille te verbeteren. Tevens zijn de twee actieve Japan managers verkocht en verruild voor een indextracker. Dit is gedaan om de beleggingskosten te verlagen en te profiteren van de verwachte koersstijgingen in Japan. In de regio Opkomende landen is Harding Loevner toegevoegd aan de portefeuille. Deze manager selecteert ondernemingen met een strategische concurrentiepositie in emerging en frontier markets. Deze investering ging vooral ten koste van Skagen Kon-Tiki. O&E Global Equity Strategy heeft in het jaar 2014 belegd in niet-dividenduitkerende fondsen. Met ingang van 2015 wordt de Amerikaanse dollar niet meer voor 50% afgedekt en is de benchmark overeenkomstig aangepast. Vanwege de verandering van het valutabeleid is de Amerikaanse indextracker met valutahedge eind december verkocht. Beleggingsresultaat Over de verslagperiode (01/01/ /12/2014) steeg de intrinsieke waarde van de Global Equity Strategy van 117,63 naar 133,01 per participatie op jaarultimo, waarmee het beleggingsresultaat uitkwam op +13,1%. De performance van de benchmark (MSCI AC World Net Total Return USD-50% hedged) bedroeg over deze periode +14,8%. Het verschil kan verklaard worden door een tijdelijk onderweging van de regio Amerika en een moeilijk tweede halfjaar voor de managers Franklin European Growth en Skagen Kon-Tiki. De nieuwe managers JPMorgan en Harding Loevner leverden direct een positieve bijdrage, evenals de tracker op de S&P500 minimum volatility stijlindex. Vooruitzichten Voor 2015 verwachten we een conjuncturele opleving van de wereldeconomie met meer groei in Amerika, Europa en Japan. Tegenlijkertijd verwachten we voor de olieproducerende landen een moeilijk jaar door lagere olieopbrengsten en de appreciatie van de Amerikaanse dollar. De centrale banken van Europa en Japan zetten hun buitengewone stimulerende monetaire beleid voort om hun valuta te verzwakken, terwijl de Amerikaanse centrale bank dichterbij het punt komt haar beleidsrente voor het eerst weer te verhogen. De historisch lage kapitaalmarktrentes maken de aandelenmarkten wel aantrekkelijker voor beleggers, al zullen de eerder aangegeven divergenties en toenemende geopolitieke spanningen van tijd tot tijd ook leiden tot onrust op de aandelenmarkten. De huidige omgeving van aantrekkende groei en ruim monetair beleid is een gunstige uitgangssituatie voor de aandelenmarkten. Voor Nederlandse beleggers is internationaal beleggen interessanter geworden vanwege de beoogde verzwakking van de euro, waardoor naast het aandelenrendement op termijn een positief valuta-effect kan worden behaald. Jaarrekening 2014 O&E Paraplufonds 15

16 O&E HEDGE FUND STRATEGY Doelstelling en beleggingsprofiel Het doel van de Hedge Fund Strategy is om via belegging in een breed scala aan hedge fund strategieën een investering te bieden die een lage correlatie heeft met andere vermogenscategorieën. De Strategy heeft een streefrendement op de middellange termijn van Euribor plus 2-4% bij een beperkt risico. De portefeuille is opgebouwd uit hedge funds met een beleggingsfilosofie die aansluit bij de doelstelling van de Strategy en met sterk risicomanagement. De toegevoegde waarde van de Beheerder bestaat uit het selecteren en combineren van de hedge fund strategieën en het voeren van tactisch beleid. Beleggingsbeleid De focus ligt op strategieën die hun rendement grotendeels behalen uit andere risicofactoren dan regulier aandelen-, rente- of kredietrisico. Macro strategieën spelen hierbij een belangrijke rol omdat deze over de cyclus de minste correlatie vertonen met aandelenmarkten. Systematische macrostrategie hebben bovendien een negatieve correlatie met aandelen in crisisperiodes wat impliceert dat ze een positief rendement behalen in periodes dat aandelenmarken zware verliezen lijden. SSgA Global Multi-Strategy heeft een grote positie in systematische macro strategieën. Begin 2014 hebben wij een positie in dit fonds opgebouwd om bescherming te bieden in periodes van crisis. Dit is extra relevant omdat obligaties op de huidige lage renteniveaus veel minder compensatie bieden voor verliezen op aandelen dan in het verleden het geval is geweest. Daarnaast hebben wij Kempen OIP opgenomen, een fundamentele manager met een duidelijke filosofie en een zeer heldere en transparante werkwijze. Beleggingsresultaat Na het sterke jaar 2013 was 2014 een moeilijker jaar voor hedge fund strategieën. In 2014 steeg de intrinsieke waarde per participatie van de Strategy van 107,29 naar 109,33. Het beleggingsresultaat bedroeg 1,90%. De performance van de benchmark bedroeg over deze periode 3,35%. Vooral aandelengerelateerde strategieën hadden moeite met de sterke stijlrotatie op aandelenmarkten en de underperformance van smallcaps. In oktober sneden event driven managers zich bovendien aan het afketsen van enkele overnames en een negatieve uitspraak in de rechtzaak rond Amerikaanse hypotheekbedrijven. Hedge funds profiteerden ook niet direct van de sterke appreciatie van de dollar (+13,9%) en andere valuta omdat valutarisico wordt afgedekt. Macrostrategieën presteerden sterk in de 2e helft van het jaar dankzij fundamentele trends veroorzaakt door toenemende divergentie in groei en monetair beleid tussen de grote economische blokken. Het nieuwe SSgA fonds rendeerde mede hierdoor 5,9%. Teleurstellend was SSARIS Multi-Manager Absolute Return (-0,1%), dat verliezen leed op event driven strategieën en op hedges in de long/short credit portefeuille, gericht op bescherming tegen stijgende premies voor kredietrisico. Deze hedges begonnen zich in november en december uit te betalen maar dit was onvoldoende om het jaar positief af te sluiten. Het fondsvermogen van de Hedge Fund Strategy bedroeg per eind december ,6 mln. Vooruitzichten De toenemende divergentie op vlak van onder meer groei, monetair beleid en de impact van de daling van de olieprijs biedt volop kansen voor actief management. De geleidelijke normalisatie van monetair beleid in Amerika is een belangrijke factor hierin en zorgt ervoor dat markten steeds meer worden gedreven door economische fundamenten in plaats van door beleidsmakers. De recente sterke performance van macrostrategieën is bemoedigend in dit kader. De sterk opgelopen waardering van nagenoeg alle markten zorgt, in combinatie met lage groei en hoge schulden, voor een gevaarlijke mix. Onze managers zullen daarom blijven inzetten op het genereren van rendement uit andere bronnen dan de blootstelling aan de richting van aandelen- en obligatiemarkten. Rendement strategieën in 2014 in Rendement managers in 2014 in Jaarrekening 2014 O&E Paraplufonds 16

17 O&E FIXED INCOME STRATEGY I (geëindigd per 28 mei 2014) Doelstelling en beleggingsprofiel De doelstelling van de O&E Fixed Income Strategy I was vermogensgroei op de langere termijn (5 tot 7 jaar), waarbij werd nagestreefd een hoger resultaat te behalen dan op Nederlandse staatsobligaties. Hiertoe werd door de Strategy voornamelijk in obligaties belegd, in Euro die zijn uitgegeven door overheden van lidstaten van de Europese Economische Ruimte. Als benchmark geldt de EFFAS Bond Index Netherlands Govt All >1 Yr TR. Dit verslag betreft de periode 01/01/ /05/2014. Per 28 mei 2014 vond een herstructurering plaats, waarbij de O&E Fixed Income Strategy I is geëindigd (zie voor nadere toelichting paragraaf 1.4 Toelichting op de jaarrekening. De Strategy bestond uit twee subfondsen die afzonderlijk in Serie A en B werden geadministreerd. Het beleggingsbeleid is voor beide Series hetzelfde, het belangrijkste verschil is dat voor Serie A geen beheerfee verschuldigd is, wat leidt tot verschillende NAV s en netto resultaten voor serie A en B. Beleggingsbeleid Gedurende de verslagperiode (01/01/ /05/2014) bleef de relatief lage rentegevoeligheid van de portefeuille gehandhaafd met een duration van rond de 3 jaar. Bij de huidige, in historisch perspectief zeer lage renteniveaus, is het renterisico naar onze mening sterk asymmetrisch. Door de lage rentegevoeligheid is de portefeuille minder kwetsbaar voor koersdalingen als gevolg van de verwachte rentestijging. Keerzijde hiervan is dat de portefeuille minder profiteert van koersstijgingen bij een verdere rentedaling. Rond deze strategisch lage rentegevoeligheid is tevens een tactisch duration beleid gevoerd om in te spelen op de kortere termijn rentebewegingen. De verlaging van de rentegevoeligheid (door afdekking van het renterisico middels verkoop van obligatiefutures) heeft negatief bijgedragen aan het resultaat door de flinke daling van de kapitaalmarktrente. In de landenverdeling werd naast een kern van staatsobligaties uit de sterke eurozone landen (Duitsland, Nederland en Finland) tevens belegd in perifere staatsobligaties. Hierbinnen werd in april het belang in Ierland verlaagd ten gunste van Spanje. Tevens was een deel van de staatsobligatieportefeuille belegd in Duitse inflation linked bonds (ILB s). Beleggingsresultaat Over de verslagperiode (01/01/ /05/2014) steeg de intrinsieke waarde per participatie van de O&E Fixed Income Strategy I van 109,37 naar 112,00 voor serie A en van 108,55 naar 110,93 voor serie B. Hiermee kwam het beleggingsresultaat uit op +2,40% (serie A) en +2,19% (serie B). De performance van de benchmark van Nederlandse staatsobligaties bedroeg over deze periode +4,86%. De performance bleef achter bij de benchmark door de lagere rentegevoeligheid (duration), waardoor minder werd geprofiteerd van de sterke rentedaling. Het fondsvermogen van de O&E Fixed Income Strategy I (totaal serie A en B) bedroeg per 28 mei ,9 mln. Jaarrekening 2014 O&E Paraplufonds 17

18 In Control Statement Wij beschikken over een beschrijving van de bedrijfsvoering, die voldoet aan de eisen van de Wft en het Besluit Gedragstoezicht financiële ondernemingen Wft (BGfo). Wij hebben gedurende het afgelopen boekjaar verschillende aspecten van de bedrijfsvoering beoordeeld. Bij onze werkzaamheden hebben wij geen constateringen gedaan op grond waarvan wij zouden moeten concluderen dat de beschrijving van de opzet van de bedrijfsvoering als bedoeld in artikel 121 van het BGfo niet voldoet aan de vereisten zoals opgenomen in de Wft en daaraan gerelateerde regelgeving. Op grond hiervan verklaren wij als Beheerder voor Beleggingsinstelling O&E Paraplufonds te beschikken over een beschrijving van de bedrijfsvoering als bedoeld in artikel 121 van het BGfo, die voldoet aan de eisen van het BGfo. Ook hebben wij niet geconstateerd dat de bedrijfsvoering niet effectief en niet overeenkomstig de beschrijving functioneert. Derhalve verklaren wij met een redelijke mate van zekerheid dat de bedrijfsvoering gedurende het verslagjaar 2014 effectief en overeenkomstig de beschrijving heeft gefunctioneerd. Amsterdam, 20 mei 2015 De Beheerder, Oyens & Van Eeghen Beheer B.V. Jaarrekening 2014 O&E Paraplufonds 18

19 19 4 JAARCIJFERS 2014 O&E PARAPLUFONDS 1 O&E PARAPLUFONDS 1 januari 31 december 2014 (in euro) Jaarrekening 2014 O&E Paraplufonds 19

20 20 O&E PARAPLUFONDS 1.1 Balans per 31 december 2014 voor resultaatbestemming noot december 31 december ACTIVA Beleggingen O&E Fixed Income Strategy *) O&E Fixed Income Strategy Multi Asset *) O&E Global Equity Strategy O&E Hedge Fund Strategy O&E Fixed Income Strategy I O&E Commodity Strategy Vorderingen Effectentransacties Overige vorderingen Immateriële vaste activa Geldmiddelen Totaal activa NETTO-ACTIVA EN PASSIVA Netto-activa Participantenvermogen Wettelijke reserve Herwaarderingsreserve Onverdeeld resultaat Totaal netto-activa Passiva Crediteuren inzake effectentransacties Schulden Overige passiva Totaal netto-activa en passiva *) Per 31 mei 2014 zijn de namen van de Strategies gewijzigd: - O&E Fixed Income Strategy heette voorheen O&E Fixed Income Strategy II - O&E Fixed Income Strategy Multi asset heette voorheen O&E Fixed Income Strategy III. Jaarrekening 2014 O&E Paraplufonds 20

Strategy-prospectussen dd. 5 februari 2015 van:

Strategy-prospectussen dd. 5 februari 2015 van: Strategy-prospectussen dd. 5 februari 2015 van: O&E Fixed Income Strategy (pagina 2) O&E Fixed Income Strategy Multi Asset (pagina 5) O&E Global Equity Strategy (pagina 8) O&E Hedge Fund Strategy (pagina

Nadere informatie

O&E Paraplufonds. HALFJAARBERICHT 2014 1 januari 30 juni 2014

O&E Paraplufonds. HALFJAARBERICHT 2014 1 januari 30 juni 2014 O&E Paraplufonds HALFJAARBERICHT 2014 1 januari 30 juni 2014 2 Inhoudsopgave I. DEFINITIES 4 II. VERSLAG VAN DE BEHEERDER OVER HET EERSTE HALFJAAR 2014 6 1 PROFIEL 6 2 BEHEERDERSVERSLAG OYENS & VAN EEGHEN

Nadere informatie

O&E Paraplufonds. HALFJAARBERICHT 2015 1 januari 30 juni 2015

O&E Paraplufonds. HALFJAARBERICHT 2015 1 januari 30 juni 2015 O&E Paraplufonds HALFJAARBERICHT 2015 1 januari 30 juni 2015 2 Inhoudsopgave I. DEFINITIES 3 II. VERSLAG VAN DE BEHEERDER OVER HET EERSTE HALFJAAR 2015 5 1. PROFIEL 5 2. MEERJARENOVERZICHT 10 3. BEHEERDERSVERSLAG

Nadere informatie

Halfjaarbericht 2015. Bright LifeCycle Fonds

Halfjaarbericht 2015. Bright LifeCycle Fonds Halfjaarbericht 2015 Bright LifeCycle Fonds Periode: 19 december 2014 tot en met 30 juni 2015 Inhoudsopgave HALFJAARBERICHT BRIGHT LIFECYCLE FONDS... 3 BALANS PER 30 JUNI 2015... 3 WINST- EN VERLIESREKENING

Nadere informatie

O&E Paraplufonds JAARVERSLAG 2013

O&E Paraplufonds JAARVERSLAG 2013 O&E Paraplufonds JAARVERSLAG 2013 2 Inhoudsopgave I. DEFINITIES 4 II. VERSLAG VAN DE BEHEERDER OVER HET BOEKJAAR 2013 6 1 Profiel 6 2 Beheerdersverslag Oyens & Van Eeghen Beheer B.V. 9 2.1 Beleggingsomgeving

Nadere informatie

2. STrUCTUUr 3. De BeHeerDer Michiel Goris (1956)

2. STrUCTUUr 3. De BeHeerDer Michiel Goris (1956) 1. profiel Het MM Fortune Fund ( hierna: het fonds) is een open-end beleggingsfonds voor gemene rekening, opgericht op 15 april 2008 en gevestigd te Rijswijk. Een fonds voor gemene rekening is geen rechtspersoon

Nadere informatie

Bericht 3 e kwartaal September 2014

Bericht 3 e kwartaal September 2014 Bericht 3 e kwartaal September 2014 Providence Capital NV is geregistreerd als beleggingsonderneming bij de Autoriteit Financiële Markten (AFM) en legt zich onder meer toe op het verrichten van vermogensbeheer

Nadere informatie

Aanpassing Prospectussen Aegon, AEAM en Aegon Paraplu 1 Funds Per 1 augustus 2016

Aanpassing Prospectussen Aegon, AEAM en Aegon Paraplu 1 Funds Per 1 augustus 2016 Aanpassing Prospectussen Aegon, AEAM en Aegon Paraplu 1 Funds Per 1 augustus 2016 Per 1 augustus 2016 voert de beheerder van de Aegon Funds, de AEAM Funds en de Aegon Paraplu 1 Funds, Aegon Investment

Nadere informatie

Essentiële Beleggersinformatie

Essentiële Beleggersinformatie Essentiële Beleggersinformatie Dit document verschaft u essentiële beleggersinformatie aangaande dit fonds. Het is geen marketingmateriaal. De verstrekte informatie is bij wet voorgeschreven en is bedoeld

Nadere informatie

NN First Class Balanced Return Fund

NN First Class Balanced Return Fund NN First Class Balanced Return Fund Alle Fonds onder de loep cijfers zijn per 31/03/015 Het NN First Class Balanced Return Fonds won in het eerste kwartaal 8,9% Zeer sterke performances van aandelen en

Nadere informatie

INHOUDSOPGAVE 1. PROFIEL 2. STRUCTUUR 3. BEHEERDER 4. BELEGGINGSBELEID EN RISICO S 5. KOSTEN 6. OVERIGE INFORMATIE

INHOUDSOPGAVE 1. PROFIEL 2. STRUCTUUR 3. BEHEERDER 4. BELEGGINGSBELEID EN RISICO S 5. KOSTEN 6. OVERIGE INFORMATIE INHOUDSOPGAVE 1. PROFIEL 2. STRUCTUUR 3. BEHEERDER 4. BELEGGINGSBELEID EN RISICO S 5. KOSTEN 6. OVERIGE INFORMATIE 1. PROFIEL Het MM Fortune Fund ( hierna: het fonds) is een open-end beleggingsfonds voor

Nadere informatie

O&E Paraplufonds. HALFJAARBERICHT 2013 1 januari 30 juni 2013

O&E Paraplufonds. HALFJAARBERICHT 2013 1 januari 30 juni 2013 O&E Paraplufonds HALFJAARBERICHT 2013 1 januari 30 juni 2013 2 Inhoudsopgave I. DEFINITIES 4 II. VERSLAG VAN DE BEHEERDER OVER HET EERSTE HALFJAAR 2013 6 1 Profiel 6 2 Beheerdersverslag Oyens & Van Eeghen

Nadere informatie

HALFJAARBERICHT 2013 1 januari 30 juni 2013

HALFJAARBERICHT 2013 1 januari 30 juni 2013 HALFJAARBERICHT 2013 1 januari 30 juni 2013 Oyens & Van Eeghen Beheer B.V. Zuidplein 124 1077 XV AMSTERDAM INHOUD 1 INLEIDING 1 1.1 Algemeen 1 1.2 Doelstelling 1 1.3 Directie 1 1.4 Wft-vergunning 1 2 HALFJAARCIJFERS

Nadere informatie

Essentiële Beleggersinformatie

Essentiële Beleggersinformatie Essentiële Beleggersinformatie Dit document verschaft u essentiële beleggersinformatie aangaande dit fonds. Het is geen marketingmateriaal. De verstrekte informatie is bij wet voorgeschreven en is bedoeld

Nadere informatie

Marktwaardedekkingsgraad per 31 maart 2014: 128,6%, een toename van 3,3%-punt ten opzichte van 31 december 2013.

Marktwaardedekkingsgraad per 31 maart 2014: 128,6%, een toename van 3,3%-punt ten opzichte van 31 december 2013. Kwartaalbericht 2014 Samenvatting Marktwaardedekkingsgraad per 31 maart 2014: 128,6%, een toename van 3,3%-punt ten opzichte van 31 december 2013. Meer informatie vindt u op de website. Beleggingsrendement

Nadere informatie

Informatie beleggingsfondsen per 31 december 2015

Informatie beleggingsfondsen per 31 december 2015 Levensloop Rendement Bouw Informatie beleggingsfondsen per 31 december 2015 Productomschrijving Met Levensloop wordt geld gereserveerd waarmee in de toekomst (tussentijds) verlof kan worden gefinancierd.

Nadere informatie

Tussentijds bericht Staalbankiers Beleggingsfondsen Beheer B.V. per 30-06-2013

Tussentijds bericht Staalbankiers Beleggingsfondsen Beheer B.V. per 30-06-2013 Tussentijds bericht Staalbankiers Beleggingsfondsen Beheer B.V. per 30-06-2013 Inhoudsopgave 1. Verslag van de directie 3 2. Jaarrekening 5 Balans per 30 juni 2013 Winst- en verliesrekening over 26 april

Nadere informatie

Informatie beleggingsfondsen per 30 juni 2015

Informatie beleggingsfondsen per 30 juni 2015 Levensloop Rendement Informatie beleggingsfondsen per 30 juni 2015 Productomschrijving Met Levensloop wordt geld gereserveerd waarmee in de toekomst (tussentijds) verlof kan worden gefinancierd. Door Loyalis

Nadere informatie

Welkom bij het webinar over de beleggingsresultaten van de Life Cycle Fondsen van Aegon PPI in het derde kwartaal van 2015

Welkom bij het webinar over de beleggingsresultaten van de Life Cycle Fondsen van Aegon PPI in het derde kwartaal van 2015 Welkom bij het webinar over de beleggingsresultaten van de Life Cycle Fondsen van Aegon PPI in het derde kwartaal van 2015 Bas Endlich Jacob Vijverberg 1 Marktontwikkelingen derde kwartaal 2015 Geen renteverhoging

Nadere informatie

Marktwaarde van de pensioenverplichtingen in het derde kwartaal gestegen van 16.893 miljoen naar 17.810 miljoen ( 15.008 miljoen ultimo Q4 2013).

Marktwaarde van de pensioenverplichtingen in het derde kwartaal gestegen van 16.893 miljoen naar 17.810 miljoen ( 15.008 miljoen ultimo Q4 2013). Kwartaalbericht 2014 Samenvatting Marktwaardedekkingsgraad per 30 september 2014 130,4%, een toename van 0,9%-punt ten opzichte van 30 juni 2014. Over de eerste negen maanden steeg de marktwaardedekkingsgraad

Nadere informatie

Kwartaalbericht Pensioenfonds KLM-Cabinepersoneel. Eerste kwartaal 2015-1 januari 2015 t/m 31 maart 2015

Kwartaalbericht Pensioenfonds KLM-Cabinepersoneel. Eerste kwartaal 2015-1 januari 2015 t/m 31 maart 2015 Kwartaalbericht Pensioenfonds KLM-Cabinepersoneel Eerste kwartaal 2015-1 januari 2015 t/m 31 maart 2015 Samenvatting: dalende euro en dalende rente door monetair beleid De beleidsdekkingsgraad is gedaald

Nadere informatie

ABN AMRO Strategie Fondsen

ABN AMRO Strategie Fondsen ABN AMRO Strategie Fondsen Halfjaarverslag 2014 30 juni 2014 ABN AMRO Strategie Fondsen Besloten fonds voor gemene rekening Beheerder BNP Paribas Investment Partners Funds (Nederland) N.V. Burgerweeshuispad

Nadere informatie

Inlegvel 1 Prospectus Paraplufonds Finles beleggingsfondsen (16 maart 2011)

Inlegvel 1 Prospectus Paraplufonds Finles beleggingsfondsen (16 maart 2011) Inlegvel 1 Prospectus Paraplufonds Finles beleggingsfondsen (16 maart 2011) Vermelding koersen Finles beleggingsinstellingen alleen nog op de website Per 16 maart 2011 worden de koersen van het Subfonds

Nadere informatie

American Value Fund. Halfjaarverslag. over de periode 5 november 2009 (datum van oprichting) tot en met 30 juni 2010

American Value Fund. Halfjaarverslag. over de periode 5 november 2009 (datum van oprichting) tot en met 30 juni 2010 Halfjaarverslag over de periode 5 november 2009 (datum van oprichting) tot en met 30 juni 2010 Algemene informatie American Value Fund Kantooradres Fonds : Javastraat 24 2585 AN Den Haag Beheerder : Safe

Nadere informatie

VermogensParapluFonds HALFJAARVERSLAG 2014

VermogensParapluFonds HALFJAARVERSLAG 2014 HALFJAARVERSLAG 2014 HALFJAARVERSLAG 2014 Inhoudsopgave Algemene gegevens 5 Structuur 6 Halfjaarcijfers 2014 VermogensParapluFonds 8 Balans en Winst & Verliesrekening 9 Toelichting 13 Halfjaarcijfers 2014

Nadere informatie

Beleggen in het Werknemers Pensioen

Beleggen in het Werknemers Pensioen Kwartaalbericht Beleggen in het Werknemers Pensioen Het Werknemers Pensioen van a.s.r. is een moderne DC-regeling. Het kent drie lifecycles: defensief, neutraal en offensief. Alle lifecycles van het Werknemers

Nadere informatie

Eagle Fund Beheer B.V.

Eagle Fund Beheer B.V. Eagle Fund Beheer B.V. Halfjaarbericht 2014 Inhoudsopgave Algemene informatie 3 Verslag van de directie Algemeen 4 Opzet van de bedrijfsactiviteiten 4 Fiscale positie 4 Activiteiten in het eerste halfjaar

Nadere informatie

Aanvullend prospectus. Achmea paraplu fonds A

Aanvullend prospectus. Achmea paraplu fonds A Aanvullend prospectus Achmea paraplu fonds A Inlegvel behorende bij het aanvullend Prospectus Achmea paraplu fonds A Inlegvel per 1 januari 2017 Wijziging benchmark Beleggingspool Achmea Aandelen Wereldwijd

Nadere informatie

Safe Harbour Fund Management B.V. Halfjaar bericht boekjaar 2011

Safe Harbour Fund Management B.V. Halfjaar bericht boekjaar 2011 Safe Harbour Fund Management B.V. Halfjaar bericht boekjaar 2011 INHOUDSOPGAVE Pagina Halfjaar-bericht 2011 Verslag van directie 1 Halfjaarrekening 4 Balans 5 Winst-en-verliesrekening 6 Kasstroomoverzicht

Nadere informatie

31.07.2015 VOORSTEL EN TOELICHTING TOT WIJZIGING VAN DE VOORWAARDEN VAN DEELNAME VAN

31.07.2015 VOORSTEL EN TOELICHTING TOT WIJZIGING VAN DE VOORWAARDEN VAN DEELNAME VAN DELTA LLOYD CORPORATE BOND FUND, DELTA LLOYD COLLATERALIZED BOND FUND, DELTA LLOYD SOVEREIGN BOND FUND, DELTA LLOYD SOVEREIGN LT BOND FUND, DELTA LLOYD SOVEREIGN XLT BOND FUND, DELTA LLOYD SUB SOVEREIGN

Nadere informatie

Verder zien. Meer weten.

Verder zien. Meer weten. Verder zien. Meer weten. 1 EEN SOLIDE LANGETERMIJN BELEGGING Dankzij de gebundelde expertise van topbeleggers 2 De beste beleggers voor de beste resultaten Toegang tot de meest exclusieve fondsen ter wereld

Nadere informatie

Stichting Pensioenfonds Ballast Nedam

Stichting Pensioenfonds Ballast Nedam Stichting Pensioenfonds Ballast Nedam Deelnemersvergadering Arthur van der Wal Nieuwegein, 28 september 2006 Agenda < Huidig Mandaat bij ING IM < Performance, Beleid en Vooruitzichten < Financieel Toetsingskader

Nadere informatie

Fundament Bond Fund. Halfjaarverslag. over de periode 1 januari 2011 tot en met 30 juni 2011

Fundament Bond Fund. Halfjaarverslag. over de periode 1 januari 2011 tot en met 30 juni 2011 Halfjaarverslag over de periode 1 januari 2011 tot en met 30 juni 2011 Algemene informatie Fundament Bond Fund Kantooradres Fonds : Javastraat 24 2585 AN Den Haag Beheerder : Safe Harbour Fund Management

Nadere informatie

Verder zien. Meer weten. 1 EEN SOLIDE LANGETERMIJN BELEGGING Dankzij de gebundelde expertise van topbeleggers 2 De beste beleggers voor de beste resultaten Toegang tot de meest exclusieve fondsen ter wereld

Nadere informatie

Het beleggingsbeleid, de kosten en de rechten van de bestaande participanten blijven ongewijzigd.

Het beleggingsbeleid, de kosten en de rechten van de bestaande participanten blijven ongewijzigd. Toelichting op wijziging Prospectus van het Index Umbrella Fund d.d. 17 juli 2014 Algemene toelichting: Op 22 juli 2013 is de Europese richtlijn inzake beheerders van alternatieve beleggingsinstellingen

Nadere informatie

Inlegvel 1 Prospectus Finles Multi Strategy Hedge Fund (30 juni 2011)

Inlegvel 1 Prospectus Finles Multi Strategy Hedge Fund (30 juni 2011) Inlegvel 1 Prospectus Finles Multi Strategy Hedge Fund (30 juni 2011) Samenvoeging Raad van Toezicht Finles beleggingsfondsen en Raad van Commissarissen Finles N.V. Op de jaarvergadering van de Finles

Nadere informatie

De jaarlijkse kosteninhouding voor het beheer van de verzekering Levensloop Aandelen bestaat uit een aantal componenten:

De jaarlijkse kosteninhouding voor het beheer van de verzekering Levensloop Aandelen bestaat uit een aantal componenten: Levensloop Aandelen Informatie beleggingsfondsen per 31 december 2009 Productomschrijving Met Levensloop wordt geld gereserveerd waarmee in de toekomst (tussentijds) verlof kan worden gefinancierd. Door

Nadere informatie

Theta Legends Fund Unieke toegang tot legendarische beleggingsfondsen

Theta Legends Fund Unieke toegang tot legendarische beleggingsfondsen Theta Legends Fund Unieke toegang tot legendarische beleggingsfondsen Theta Legends Fund Theta Legends Fund is een fund of hedge funds met de volgende kenmerken: Toegang. Theta Capital geeft toegang tot

Nadere informatie

Stichting Pensioenfonds Ballast Nedam Deelnemersvergadering

Stichting Pensioenfonds Ballast Nedam Deelnemersvergadering Stichting Pensioenfonds Ballast Nedam Deelnemersvergadering Arthur van der Wal Anna Timmermans 27 september 2007 www.ingim.com Agenda Huidig Mandaat bij ING IM Performance, Beleid en Vooruitzichten 2 Huidig

Nadere informatie

visie op 2018 Vice seminar a.s.r. vermogensbeheer 1 november 2017 Jack Julicher, Chief Investment Officer

visie op 2018 Vice seminar a.s.r. vermogensbeheer 1 november 2017 Jack Julicher, Chief Investment Officer visie op 2018 Vice seminar a.s.r. vermogensbeheer 1 november 2017 Jack Julicher, Chief Investment Officer de zon schijnt, maar centrale banken vinden het nog fris 2 okt-16 nov-16 dec-16 jan-17 feb-17 mrt-17

Nadere informatie

NN First Class Return Fund

NN First Class Return Fund NN First Class Return Fund Fonds onder de loep Alle cijfers zijn per 30/06/015 Het NN First Class Return Fund leverde in het tweede kwartaal 1,7% in De wereldeconomie vertraagde sterk, aandelen begonnen

Nadere informatie

ABN AMRO. verzekeringen. Marktontwikkelingen & vooruitzichten. Portefeuilleverdeling & fondsselectie. Rendement. Profielfonds 3. Tweede kwartaal 2012

ABN AMRO. verzekeringen. Marktontwikkelingen & vooruitzichten. Portefeuilleverdeling & fondsselectie. Rendement. Profielfonds 3. Tweede kwartaal 2012 ABN AMRO verzekeringen Profielfonds 3 Tweede kwartaal 2012 Marktontwikkelingen & vooruitzichten Volgens recente signalen vertoont de mondiale economie tekenen van verzwakking. Tegelijkertijd nemen de risico

Nadere informatie

Kwartaalbericht Pensioenfonds KLM-Cabinepersoneel. Vierde kwartaal 2014-1 oktober 2014 t/m 31 december 2014

Kwartaalbericht Pensioenfonds KLM-Cabinepersoneel. Vierde kwartaal 2014-1 oktober 2014 t/m 31 december 2014 Kwartaalbericht Pensioenfonds KLM-Cabinepersoneel Vierde kwartaal 2014-1 oktober 2014 t/m 31 december 2014 Samenvatting: dalende euro en dalende rente Nominale dekkingsgraad gedaald van 117,4% naar 115,1%

Nadere informatie

NN First Class Return Fund

NN First Class Return Fund NN First Class Return Fund Fonds onder de loep Alle cijfers zijn per 30/06/016 Het NN First Class Return Fund won in het tweede kwartaal van 016 3,6% De stemming werd vooral bepaald door de zoektocht naar

Nadere informatie

Informatie beleggingsfondsen per 30 juni 2016

Informatie beleggingsfondsen per 30 juni 2016 Levensloop Rendement Informatie beleggingsfondsen per 30 juni 2016 Productomschrijving Met Levensloop wordt geld gereserveerd waarmee in de toekomst (tussentijds) verlof kan worden gefinancierd. Door Loyalis

Nadere informatie

Eagle Fund Beheer B.V.

Eagle Fund Beheer B.V. Eagle Fund Beheer B.V. Halfjaarbericht 2015 Inhoudsopgave Algemene informatie 3 Verslag van de directie Algemeen 4 Opzet van de bedrijfsactiviteiten 4 Fiscale positie 4 Activiteiten in het eerste halfjaar

Nadere informatie

I. DEFINITIES 4 II. VERSLAG VAN DE BEHEERDER OVER HET JAAR PROFIEL 6 2. MEERJARENOVERZICHT BEHEERDERSVERSLAG 16

I. DEFINITIES 4 II. VERSLAG VAN DE BEHEERDER OVER HET JAAR PROFIEL 6 2. MEERJARENOVERZICHT BEHEERDERSVERSLAG 16 O&E Paraplufonds Jaarverslag 2015 2 Inhoudsopgave I. DEFINITIES 4 II. VERSLAG VAN DE BEHEERDER OVER HET JAAR 2015 6 1. PROFIEL 6 2. MEERJARENOVERZICHT 15 3. BEHEERDERSVERSLAG 16 3.1 O&E FIXED INCOME STRATEGY

Nadere informatie

Insinger de Beaufort Income Plus Fund. Halfjaarverslag 2011 (over de periode eindigend 30 juni)

Insinger de Beaufort Income Plus Fund. Halfjaarverslag 2011 (over de periode eindigend 30 juni) Insinger de Beaufort Income Plus Fund Halfjaarverslag 2011 (over de periode eindigend 30 juni) - 2 - INHOUDSOPGAVE Algemene informatie...- 4 - Organisatiestructuur...- 4 - Halfjaarverslag...- 5 - Balans...-

Nadere informatie

Marktwaarde van de pensioenverplichtingen in het tweede kwartaal gestegen van 15.941 miljoen naar 16.893 miljoen ( 15.008 miljoen ultimo Q4 2013).

Marktwaarde van de pensioenverplichtingen in het tweede kwartaal gestegen van 15.941 miljoen naar 16.893 miljoen ( 15.008 miljoen ultimo Q4 2013). Kwartaalbericht 2014 Samenvatting Marktwaardedekkingsgraad per 30 juni 2014 129,5%, een toename van 0,9%-punt ten opzichte van 31 maart 2014. Over de eerste zes maanden steeg de marktwaardedekkingsgraad

Nadere informatie

BNP Paribas Fund IV -BNP Paribas Rente Gigant Garantie Fonds II

BNP Paribas Fund IV -BNP Paribas Rente Gigant Garantie Fonds II BNP Paribas Fund IV -BNP Paribas Rente Gigant Garantie Fonds II Vereffeningsverslag 31 maart 2014 BNP Paribas Fund IV besloten fonds voor gemene rekening met een open-end structuur Beheerder BNP Paribas

Nadere informatie

TG Fund Management B.V. Amsterdam

TG Fund Management B.V. Amsterdam INHOUDSOPGAVE Pagina - Balans per 31 december 2010 na resultaatbestemming 3 - Winst- en verliesrekening over 2010 4 - Toelichting Algemeen en Waarderingsgrondslagen 5 - Toelichting op de Balans en Winst-

Nadere informatie

NN First Class Return Fund

NN First Class Return Fund NN First Class Return Fund Fonds onder de loep Alle cijfers zijn per 30/09/015 Het NN First Class Return Fund verloor in het derde kwartaal 9,6% Het kwartaal werd gekenmerkt door winstnemingen na een positieve

Nadere informatie

IBUS Fondsen Beheer B.V. Jaarverslag 2013

IBUS Fondsen Beheer B.V. Jaarverslag 2013 IBUS Fondsen Beheer B.V. INHOUDSOPGAVE JAARVERSLAG 4 JAARREKENING Balans per 31 december 2013 5 Winst- en verliesrekening over 2013 6 Kasstroomoverzicht 7 Grondslagen van waardering en resultaatbepaling

Nadere informatie

Insinger de Beaufort European Mid Cap Fund N.V.

Insinger de Beaufort European Mid Cap Fund N.V. Insinger de Beaufort European Mid Cap Fund N.V. Halfjaarverslag 2011 (over de periode eindigend 30 juni) - 2 - INHOUDSOPGAVE Algemene informatie...- 4 - Organisatiestructuur...- 4 - Halfjaarverslag 2011...-

Nadere informatie

HALFJAARBERICHT 2014 1 januari 30 juni 2014

HALFJAARBERICHT 2014 1 januari 30 juni 2014 HALFJAARBERICHT 2014 1 januari 30 juni 2014 Oyens & Van Eeghen Beheer B.V. Zuidplein 124 1077 XV AMSTERDAM INHOUD 1 INLEIDING 1 1.1 Algemeen 1 1.2 Doelstelling 1 1.3 Directie 1 1.4 Wft-vergunning 1 1.5

Nadere informatie

STICHTING BEWAARDER TITANS FUND. Amsterdam, Nederland JAARREKENING 2012

STICHTING BEWAARDER TITANS FUND. Amsterdam, Nederland JAARREKENING 2012 STICHTING BEWAARDER TITANS FUND, Nederland JAARREKENING 2012 Claude Debussylaan 24 1082 MD Kamer van Koophandel Inschrijvingsnummer: 34333826 Inhoudsopgave Page Bestuursverslag 3 Balans per 31 december

Nadere informatie

REGISTRATIEDOCUMENT als bedoeld in bijlage D van het Besluit toezicht financiële ondernemingen Wft.

REGISTRATIEDOCUMENT als bedoeld in bijlage D van het Besluit toezicht financiële ondernemingen Wft. REGISTRATIEDOCUMENT als bedoeld in bijlage D van het Besluit toezicht financiële ondernemingen Wft. Haven European Value Fund (het European Value Fund ) is een semi open-end beleggingsfonds voor gemene

Nadere informatie

Kwartaalbericht Pensioenfonds KLM-Cabinepersoneel. Eerste kwartaal januari 2017 t/m 31 maart Samenvatting:

Kwartaalbericht Pensioenfonds KLM-Cabinepersoneel. Eerste kwartaal januari 2017 t/m 31 maart Samenvatting: Kwartaalbericht Pensioenfonds KLM-Cabinepersoneel Eerste kwartaal 2017-1 januari 2017 t/m 31 maart 2017 Samenvatting: De maandelijkse nominale dekkingsgraad is gestegen van 105,7% naar 110,5%; De beleidsdekkingsgraad

Nadere informatie

Interpolis Obligaties 3e kwartaal 2012

Interpolis Obligaties 3e kwartaal 2012 Interpolis Obligaties 3e kwartaal 2012 De obligatiemarkten werden in het derde kwartaal vooral beïnvloed door de ingrepen van de Europese Centrale Bank (ECB). Aan het begin van het kwartaal bleven aanvankelijk

Nadere informatie

BNP Paribas Garantie Fondsen besloten fondsen voor gemene rekening

BNP Paribas Garantie Fondsen besloten fondsen voor gemene rekening BNP Paribas Garantie Fondsen -BNP Paribas Best of World Garantie Fonds Vereffeningsverslag 18-12-2012 BNP Paribas Garantie Fondsen besloten fondsen voor gemene rekening Beheerder BNP Paribas Investment

Nadere informatie

Persbericht ABP, eerste halfjaar 2008

Persbericht ABP, eerste halfjaar 2008 Persbericht ABP, eerste halfjaar 2008 Hoofdpunten Rendement over eerste helft 2008 is 5,1%. De dekkingsgraad is medio 2008 uitgekomen op 132%. De kredietcrisis eist zijn tol. Vooral aandelen en onroerend

Nadere informatie

Bericht 3 e kwartaal 2015 Oktober 2015

Bericht 3 e kwartaal 2015 Oktober 2015 Bericht 3 e kwartaal 2015 Oktober 2015 Providence Capital NV is geregistreerd als beleggingsonderneming bij de Autoriteit Financiële Markten (AFM) en legt zich onder meer toe op het verrichten van vermogensbeheer

Nadere informatie

Risico pariteit -1- 1 Aandelen Wereldwijd Ontwikkelde Markten - MSCI World Index MSCI Daily Net TR World Euro, Aandelen Wereldwijd

Risico pariteit -1- 1 Aandelen Wereldwijd Ontwikkelde Markten - MSCI World Index MSCI Daily Net TR World Euro, Aandelen Wereldwijd Risico pariteit Risico pariteit is een techniek die wordt ingezet om de risico s in een beleggingsportefeuille te reduceren. Sinds 2008 heeft risico pariteit om drie redenen veel aandacht gekregen: 1.

Nadere informatie

VBI WINKELFONDS NV ANNEXUM. Directie Annexum Beheer B.V. WTC, G-Toren Strawinskylaan 485 1077 XX Amsterdam HALFJAARBERICHT 2012

VBI WINKELFONDS NV ANNEXUM. Directie Annexum Beheer B.V. WTC, G-Toren Strawinskylaan 485 1077 XX Amsterdam HALFJAARBERICHT 2012 1 Halfjaarbericht 2012 VBI Winkelfonds NV ANNEXUM VBI WINKELFONDS NV HALFJAARBERICHT 2012 Directie Annexum Beheer B.V. WTC, G-Toren Strawinskylaan 485 1077 XX Amsterdam 2 Halfjaarbericht 2012 VBI Winkelfonds

Nadere informatie

HALFJAARBERICHT 2015 BNG VERMOGENSBEHEER B.V.

HALFJAARBERICHT 2015 BNG VERMOGENSBEHEER B.V. HALFJAARBERICHT 2015 BNG VERMOGENSBEHEER B.V. Inhoud 1 Profiel 1 2 Directieverslag 2 2.1 Beheerd vermogen 2 2.2 Financieel resultaat 2 2.3 Financiële markten 2 2.4 Personeel en organisatie 2 3 Financiële

Nadere informatie

Insinger de Beaufort Multi-Manager Zeus

Insinger de Beaufort Multi-Manager Zeus Insinger de Beaufort Multi-Manager Zeus Halfjaarverslag 2013 (over de periode eindigend 30 juni) - 2 - INHOUDSOPGAVE Algemene informatie...- 4 - Organisatiestructuur... - 4 - Halfjaarverslag 2013...- 5

Nadere informatie

Kwartaalbericht Algemeen Pensioenfonds KLM Derde kwartaal juli 2014 t/m 30 september 2014

Kwartaalbericht Algemeen Pensioenfonds KLM Derde kwartaal juli 2014 t/m 30 september 2014 Kwartaalbericht Algemeen Pensioenfonds KLM Derde kwartaal 2014-1 juli 2014 t/m 30 september 2014 Nominale dekkingsgraad is gedaald van 123,1% naar 117,0% Beleggingsrendement is 1,8%, Obligaties stegen

Nadere informatie

Halfjaarverslag BND Paraplufonds Collectief

Halfjaarverslag BND Paraplufonds Collectief BND Paraplufonds Collectief Inhoud Samengestelde balans per 30 juni 2016 en samengestelde winst- en verliesrekening over de periode 1 januari 2016 30 juni 2016 2 Toelichting op de balans per 30 juni 2016

Nadere informatie

Kwartaalbericht Algemeen Pensioenfonds KLM. Tweede kwartaal april 2012 t/m 30 juni Samenvatting: Lage rente drukt dekkingsgraad

Kwartaalbericht Algemeen Pensioenfonds KLM. Tweede kwartaal april 2012 t/m 30 juni Samenvatting: Lage rente drukt dekkingsgraad Kwartaalbericht Algemeen Pensioenfonds KLM Tweede kwartaal 2012-1 april 2012 t/m 30 juni 2012 Samenvatting: Lage rente drukt dekkingsgraad Nominale dekkingsgraad is gedaald van 110,0% naar 105,1% Beleggingsrendement

Nadere informatie

Kwartaalbericht Pensioenfonds KLM-Cabinepersoneel. Vierde kwartaal oktober 2015 t/m 31 december Samenvatting:

Kwartaalbericht Pensioenfonds KLM-Cabinepersoneel. Vierde kwartaal oktober 2015 t/m 31 december Samenvatting: Kwartaalbericht Pensioenfonds KLM-Cabinepersoneel Vierde kwartaal 2015-1 oktober 2015 t/m 31 december 2015 Samenvatting: De maandelijkse nominale dekkingsgraad is gestegen van 103,7% naar 106,3%; De beleidsdekkingsgraad

Nadere informatie

Stichting Pensioenfonds Huntsman Rozenburg Beleggingsplan 2011

Stichting Pensioenfonds Huntsman Rozenburg Beleggingsplan 2011 Stichting Pensioenfonds Huntsman Rozenburg Beleggingsplan 2011 April 2011 ING Investment Management / ICS Inleiding Jaarlijks stelt het Bestuur van de Stichting Pensioenfonds Huntsman Rozenburg (Huntsman)

Nadere informatie

Stichting Pensioenfonds Ballast Nedam Deelnemersvergadering

Stichting Pensioenfonds Ballast Nedam Deelnemersvergadering Stichting Pensioenfonds Ballast Nedam Deelnemersvergadering Arthur van der Wal Matthijs Claessens 30 september 2010 www.ingim.com Agenda Huidig mandaat bij ING IM Performance, beleid en vooruitzichten

Nadere informatie

TG Fund Management B.V. Amsterdam

TG Fund Management B.V. Amsterdam INHOUDSOPGAVE Pagina - Balans per 30 juni 2010 3 - Winst- en verliesrekening over eerste halfjaar 2010 4 - Toelichting Algemeen en Waarderingsgrondslagen 5 - Toelichting op de Balans en Winst- en Verliesrekening

Nadere informatie

Halfjaarverslag 2015. BND Paraplufonds Collectief

Halfjaarverslag 2015. BND Paraplufonds Collectief Halfjaarverslag 2015 BND Paraplufonds Collectief Inhoud Samengestelde balans per 30 juni 2015 en samengestelde winst- en verliesrekening over de periode 1 januari 2015 30 juni 2015 2 Toelichting op de

Nadere informatie

Beleggingsupdate Allianz Pensioen

Beleggingsupdate Allianz Pensioen Allianz Nederland Levensverzekering N.V. Beleggingsupdate Allianz Pensioen Beleggingsupdate Q3 2017 Rendementen Allianz Pensioen Passieve en Actieve Lifecycles In deze Beleggingsupdate vindt u tabellen

Nadere informatie

Halfjaarcijfers per 30 juni 2014

Halfjaarcijfers per 30 juni 2014 Halfjaarcijfers per 30 juni 2014 STICHTING BEHEER OIKOCREDIT NEDERLAND FONDS INHOUDSOPGAVE Balans per 30 juni 2014 Staat van baten en lasten over het eerste halfjaar 2014 Toelichting op de halfjaarcijfers

Nadere informatie

NN First Class Return Fund

NN First Class Return Fund NN First Class Return Fund Fonds onder de loep Alle cijfers zijn per 30/06/017 Het NN First Class Return Fund verloor in het tweede kwartaal 0,6% Aandelen bleven in lokale valuta s gemeten stijgen De euro

Nadere informatie

ACTIVINVESTOR MANAGEMENT B.V. Amsterdam. Halfjaarbericht per 30 juni 2012

ACTIVINVESTOR MANAGEMENT B.V. Amsterdam. Halfjaarbericht per 30 juni 2012 ACTIVINVESTOR MANAGEMENT B.V. Amsterdam Halfjaarbericht per 30 juni 2012 Profiel ActivInvestor Management B.V. is 16 december 2004 opgericht en heeft als doel het opzetten en beheren van niche vastgoedbeleggingsfondsen

Nadere informatie

Halfjaarverslag. Legal & General Nederland Beleggingen B.V. 2009

Halfjaarverslag. Legal & General Nederland Beleggingen B.V. 2009 Halfjaarverslag Legal & General Nederland Beleggingen B.V. 2009 Inhoudsopgave 1. Algemene gegevens 2 2. Verslag van de Directie 3 3. Halfjaarrekening tot en met 30 juni 2009 Balans 5 Winst- en verliesrekening

Nadere informatie

OVE Rentefonds Europa 1-3. HALFJAARBERICHT 2014 1 januari 30 juni 2014

OVE Rentefonds Europa 1-3. HALFJAARBERICHT 2014 1 januari 30 juni 2014 OVE Rentefonds Europa 1-3 HALFJAARBERICHT 2014 1 januari 30 juni 2014 2 Inhoudsopgave I. DEFINITIES 3 II. VERSLAG VAN DE BEHEERDER OVER HET EERSTE HALFJAAR 2014 5 1 Profiel 5 2 Kerncijfers 8 2.1 Inleiding

Nadere informatie

19-3-2014 R.K. Beleggingsfonds 1 RK BELEGGINGSFONDS. Bisdom van s-hertogenbosch. Jaarvergadering 18 maart 2014

19-3-2014 R.K. Beleggingsfonds 1 RK BELEGGINGSFONDS. Bisdom van s-hertogenbosch. Jaarvergadering 18 maart 2014 19-3-2014 R.K. Beleggingsfonds 1 RK BELEGGINGSFONDS Bisdom van s-hertogenbosch Jaarvergadering 18 maart 2014 19-3-2014 R.K. Beleggingsfonds 2 Agenda jaarvergadering 18 maart 2014 19.30 uur Verwelkoming

Nadere informatie

INFORMATIE BELEGGINGSFONDSEN (NETTO) WERKNEMERS PENSIOEN

INFORMATIE BELEGGINGSFONDSEN (NETTO) WERKNEMERS PENSIOEN INFORMATIE BELEGGINGSFONDSEN (NETTO) WERKNEMERS PENSIOEN Informatie voor werkgevers Ingangsdatum 1 januari 2016 Als uw werknemer niet kiest voor een gegarandeerde uitkering wordt zijn premie belegd. Dit

Nadere informatie

BND Paraplufonds. Haljaarverslag 2014. BND Paraplufonds

BND Paraplufonds. Haljaarverslag 2014. BND Paraplufonds Haljaarverslag 2014 BND Paraplufonds Inhoud Samengestelde balans per 30 juni 2014 en samengestelde winst- en verliesrekening over de periode 1 januari 2014 30 juni 2014 2 Toelichting op de balans per 30

Nadere informatie

Inlegvel 1 Prospectus EMS Top-Rentefonds (7 augustus 2007)

Inlegvel 1 Prospectus EMS Top-Rentefonds (7 augustus 2007) Inlegvel 1 Prospectus EMS Top-Rentefonds (7 augustus 2007) Gate per Finles Beleggingsfonds Om de belangen van beleggers te beschermen stelt de Beheerder voor om voor alle Finles Beleggingsfondsen een zogenoemde

Nadere informatie

NN First Class Return Fund

NN First Class Return Fund NN First Class Return Fund Fonds onder de loep Alle cijfers zijn per 30/09/016 Het NN First Class Return Fund behaalde dit kwartaal,9% De groei in opkomende markten werd breder gedragen Wereldwijde aandelen

Nadere informatie

REGISTRATIEDOCUMENT als bedoeld in bijlage D van het Besluit toezicht financiële ondernemingen Wft.

REGISTRATIEDOCUMENT als bedoeld in bijlage D van het Besluit toezicht financiële ondernemingen Wft. REGISTRATIEDOCUMENT als bedoeld in bijlage D van het Besluit toezicht financiële ondernemingen Wft. HEK European Value Fund is een open-end beleggingsfonds voor gemene rekening dat als dat substantieel

Nadere informatie

Ambassador Investments Fondsen

Ambassador Investments Fondsen Ambassador Investments Fondsen Ambassador Investments Fondsen Vanaf het vierde kwartaal 2013 is het voor beleggers mogelijk te participeren in de beleggingsstijl van Ambassador Investments door zelfstandig

Nadere informatie

Kwartaalbericht Pensioenfonds KLM-Cabinepersoneel. Vierde kwartaal oktober 2016 t/m 31 december Samenvatting:

Kwartaalbericht Pensioenfonds KLM-Cabinepersoneel. Vierde kwartaal oktober 2016 t/m 31 december Samenvatting: Kwartaalbericht Pensioenfonds KLM-Cabinepersoneel Vierde kwartaal 2016-1 oktober 2016 t/m 31 december 2016 Samenvatting: De maandelijkse nominale dekkingsgraad is gestegen van 98,8% naar 105,7%; De beleidsdekkingsgraad

Nadere informatie

Jaarrekening Stichting Bewaarder Mn Services Levensloop Fonds 2013

Jaarrekening Stichting Bewaarder Mn Services Levensloop Fonds 2013 Jaarrekening Stichting Bewaarder Mn Services Levensloop Fonds 2013 Inhoud Verslag van het Bestuur 2 Jaarrekening Statutaire doelstelling en personalia 4 Balans per 31 december 2013 5 Winst-en-verliesrekening

Nadere informatie

Kwartaalbericht Pensioenfonds KLM-Cabinepersoneel. Tweede kwartaal 2015-1 april 2015 t/m 30 juni 2015. Samenvatting:

Kwartaalbericht Pensioenfonds KLM-Cabinepersoneel. Tweede kwartaal 2015-1 april 2015 t/m 30 juni 2015. Samenvatting: Kwartaalbericht Pensioenfonds KLM-Cabinepersoneel Tweede kwartaal 2015-1 april 2015 t/m 30 juni 2015 Samenvatting: De maandelijkse nominale dekkingsgraad is fors gestegen van 105,7% naar 115,4%. Dit komt

Nadere informatie

OVE Rentefonds Europa 1-3 JAARVERSLAG 2014

OVE Rentefonds Europa 1-3 JAARVERSLAG 2014 OVE Rentefonds Europa 1-3 JAARVERSLAG 2014 2 Inhoudsopgave I. DEFINITIES 3 II. VERSLAG VAN DE BEHEERDER OVER HET BOEKJAAR 2014 5 1 Profiel 5 2 Kerncijfers 8 2.1 Inleiding 8 2.2 Meerjarenoverzicht 8 3 Beheerdersverslag

Nadere informatie

ADDENDUM OP PROSPECTUS EUROPEAN OPPORTUNITIES FUND

ADDENDUM OP PROSPECTUS EUROPEAN OPPORTUNITIES FUND ADDENDUM OP PROSPECTUS EUROPEAN OPPORTUNITIES FUND In verband met de invoering van de Alternative Investment Fund Managers Directive (de AIFMD ) heeft de beheerder na overleg met de bewaarder besloten

Nadere informatie

ABN AMRO Basic Funds N.V. Jaarrekening 2013

ABN AMRO Basic Funds N.V. Jaarrekening 2013 Jaarrekening 2013 Pagina 1 van 12 INHOUD Pagina Directieverslag 3 Balans per 31 december 2013 4 Winst- en verliesrekening 2013 5 Toelichting algemeen 6 Toelichting op de balans per 31 december 2013 8 Toelichting

Nadere informatie

Inlegvel 1 Prospectus van het Finles Liquid Macro Fund (29 juni 2010)

Inlegvel 1 Prospectus van het Finles Liquid Macro Fund (29 juni 2010) Inlegvel 1 Prospectus van het Finles Liquid Macro Fund (29 juni 2010) Kostenverlaging Finles Liquid Macro Fund De kostenstructuur van het Finles Liquid Macro Fund is per 1 juli 2010 als volgt: - Aankoopkosten

Nadere informatie

TOELICHTEND INFORMATIEMEMORANDUM. met betrekking tot het voorstel tot wijziging van het prospectus van

TOELICHTEND INFORMATIEMEMORANDUM. met betrekking tot het voorstel tot wijziging van het prospectus van TOELICHTEND INFORMATIEMEMORANDUM met betrekking tot het voorstel tot wijziging van het prospectus van Insinger de Beaufort European Mid Cap Fund N.V. 16 april 2014 I N H O U D 1. DOEL TOELICHTEND INFORMATIEMEMORANDUM

Nadere informatie

SGG Depositary B.V. Jaarverslag 2013/2014

SGG Depositary B.V. Jaarverslag 2013/2014 SGG Depositary B.V. Jaarverslag 2013/2014 Amsterdam, Hoogoorddreef 15 Kamer van Koophandel Amsterdam, 59.062.576 Inhoudsopgave Algemeen 3 Balans per 31 december 2014 4 Winst- en Verliesrekening over de

Nadere informatie

Insinger de Beaufort Multi-Manager Zeus

Insinger de Beaufort Multi-Manager Zeus Insinger de Beaufort Multi-Manager Zeus Vereffeningsverslag 24/04/2014 - 2 - INHOUDSOPGAVE Algemene informatie...- 4 - Organisatiestructuur... - 4 - Verslag van de Beheerder...- 5 - Vereffeningsverslag...-

Nadere informatie

Levensloop Rendement Bouw

Levensloop Rendement Bouw Levensloop Rendement Bouw Informatie beleggingsfondsen per 31 december 2016 Productomschrijving Met Levensloop wordt geld gereserveerd waarmee in de toekomst (tussentijds) verlof kan worden gefinancierd.

Nadere informatie