Ostrica Global Active Investment Fund. Halfjaarverslag 2014

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Ostrica Global Active Investment Fund. Halfjaarverslag 2014"

Transcriptie

1 Ostrica Global Active Investment Fund Halfjaarverslag 2014

2 Inhoud ALGEMENE INFORMATIE... 3 SAMENGESTELDE HALFJAARCIJFERS SAMENGESTELDE BALANS PER 30 JUNI SAMENGESTELDE WINST-EN-VERLIESREKENING OVER DE PERIODE 1 JANUARI TOT EN MET 30 JUNI HALFJAARCIJFERS SUBFONDSEN OVERIGE GEGEVENS Halfjaarverslag Ostrica Global Active Investment Fund 30 juni geen accountantscontrole toegepast- 2

3 Algemene informatie Het Ostrica Global Active Investment Fund (het Fonds), is een fonds voor gemene rekening dat kwalificeert als een instelling voor collectieve belegging in effecten (ICBE) in de zin van de Wet op het financieel toezicht (Wft). Ostrica Global Active Investment Fund is opgezet volgens een zogenoemde paraplustructuur. Het vermogen wordt door de Beheerder belegd overeenkomstig het beleggingsbeleid voor de Subfondsen zoals omschreven in het prospectus. De beleggingsopbrengsten, zoals gerealiseerde koerswinsten, dividend en rente, komen ten gunste van de intrinsieke waarde of NAV van de betreffende Subfondsen en daarmee ten gunste van de Participanten. De verliezen en de kosten, zoals gerealiseerde koersverliezen en beheerkosten, komen ten laste van de waarde van de Subfondsen en daarmee ten laste van de Participanten. Beheerder Ostrica B.V. treedt op als de Beheerder van het Fonds in de zin van de Wft. De Beheerder is opgericht op 8 december 1997, statutair gevestigd te Amsterdam en kantoorhoudende te Amstelveen, Nederland. De Beheerder is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel en Fabrieken te Amsterdam onder nummer De Beheerder beschikt sinds 22 november 2011 over een vergunning ingevolge artikel 2:65(1)a Wft. Ostrica B.V. is tevens de Beheerder van het Perlas Global Active Investment Fund. Ostrica B.V. Prof. J.H. Bavincklaan 2 Postbus AB Amsterdam Administrateur In opdracht van de Beheerder FundShare Administrator B.V. Herengracht BZ Amsterdam Bewaarder Als Bewaarder treedt op DAF Depositary DAF Depositary B.V. Herengracht BZ Amsterdam Broker/Custodian DEGIRO B.V. Herengracht BZ Amsterdam Accountant KPMG Accountants N.V. Laan van Lagerhuize DS Amstelveen Halfjaarverslag Ostrica Global Active Investment Fund 30 juni geen accountantscontrole toegepast- 3

4 Essentiële Beleggers Informatie Voor het Fonds is per Subfonds essentiële beleggers informatie (ebi s) opgesteld met specifieke informatie over de kosten en het risico. Deze ebi s zijn, net als het prospectus, te verkrijgen ten kantore van Ostrica B.V. of te downloaden via Paraplustructuur Het Fonds is opgezet volgens een zogenoemde paraplustructuur. Dat wil zeggen dat het Fonds is onderverdeeld in meerdere Subfondsen. Elk Subfonds heeft een eigen beleggingsbeleid en risicoprofiel en kent een eigen NAV. Voor elk Subfonds wordt een eigen administratie gevoerd, zodat onder meer alle aan een Subfonds toe te rekenen opbrengsten en kosten per Subfonds worden verantwoord. Het op een Subfonds ingelegd vermogen wordt afzonderlijk belegd voor het respectievelijke Subfonds. Waardestijgingen en waardedalingen in de portefeuille van een Subfonds komen in beginsel uitsluitend ten goede of ten laste van de Participanten en de Beheerder van het desbetreffende Subfonds. De NAV geeft het evenredige deel weer in het betreffende Fondsvermogen. Iedere Participatie geeft dan ook recht op een evenredig aandeel in het Fondsvermogen naar het aantal Participaties die de Participant in het betreffende Subfonds houdt. Hoewel er sprake is van (administratief) gescheiden vermogens, maken de Subfondsen in juridische zin onderdeel uit van het Ostrica Global Active Investment Fund. Subfondsen Het Fonds bestaat bij introductie uit tien Subfondsen: OSTR Equities Developed Markets Fund; OSTR Equities Emerging Markets Fund; US Government Bond OSTR Fund; EU Government Bond OSTR Fund; US Investment Grade Corporate Bond OSTR Fund; EU Investment Grade Corporate Bond OSTR Fund; OSTR Inflation Investments Fund; OSTR Global High Yield Bond Fund; OSTR Emerging Market Debt Fund; en OSTR Emerging Market Domestic Debt Fund. De Subfondsen voldoen allen aan de eisen die worden gesteld aan een instelling voor collectieve beleggingen in effecten. De Subfondsen worden vooralsnog alleen in Nederland aangeboden. Er kunnen door de Beheerder nieuwe Subfondsen worden geïntroduceerd. Toezicht Ostrica B.V. treedt op als de Beheerder (de Beheerder) van Ostrica Global Active Investment Fund in de zin van de Wft. Ostrica B.V. is opgericht op 8 december 1997, statutair gevestigd te Amsterdam en kantoorhoudende te Amstelveen, Nederland. Ostrica B.V. is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel en Fabrieken te Amsterdam onder nummer De Beheerder beschikt sinds 22 november 2011 over een vergunning ingevolge artikel 2:67(1en2) Wft en staat onder toezicht van de Autoriteit Financiële Markten en van De Nederlandsche Bank. Ostrica Global Active Investment Fund en de Subfondsen zijn geregistreerd bij de Autoriteit Financiële Markten. KPMG Accountants N.V., gevestigd op de Laan van Langerhuize 1, 1186 DS te Amstelveen, is zowel de accountant van Ostrica Global Active Investment Fund als van de Beheerder. DAF Depositary B.V. treedt op als de Bewaarder (de Bewaarder) van het Fonds. Halfjaarverslag Ostrica Global Active Investment Fund 30 juni geen accountantscontrole toegepast- 4

5 Organisatiestructuur Het bestuur van Ostrica Global Active Investment Fund wordt gevoerd door Ostrica B.V., de Beheerder van Ostrica Global Active Investment Fund. Ostrica B.V. heeft administratieve taken, waaronder de financiële en beleggingsadministratie van Ostrica Global Active Investment Fund en de berekening van de intrinsieke waarde van de Subfondsen en de NAV s uitbesteed aan de administrateur van het Fonds: FundShare Administrator B.V. De Beheerder is verantwoordelijk voor de integere uitoefening van het bedrijf en een zorgvuldige dienstverlening, waarbij Ostrica B.V. altijd handelt in het belang van de participanten in het Fonds en de Subfondsen. Activiteiten Het Fonds en de Subfondsen zijn op 16 januari 2014 voor onbepaalde tijd opgericht. De Subfondsen hebben als doel uitsluitend te beleggen met toepassing van het beginsel van risicospreiding. De Subfondsen kunnen niet beleggen in financiële instrumenten die niet zijn toegestaan bij of krachtens de Wft (meer specifiek artikel 130 Bgfo). Het Fonds is geen rechtspersoon en derhalve geen drager van rechten en verplichtingen. Het Fonds is een fonds voor gemene rekening en kan als een niet nader te kwalificeren overeenkomst van eigen aard worden beschouwd. Het beheer en de bewaring van de activa van het Fonds geschiedt onder hetgeen in de Voorwaarden en in het Prospectus is bepaald. Het Fonds houdt adres ten kantore van de Beheerder. Kostenstructuur Bij de Subfondsen worden zowel de onderstaande beheervergoeding als overige kosten zoals ook hieronder genoemd in rekening gebracht. De overige kosten zijn voor zover van toepassing exclusief BTW. De Beheerder ontvangt in het kader van het beheer van de Subfondsen een beheervergoeding op basis van een percentage uitgedrukt in procenten per jaar. De beheervergoeding wordt dagelijks pro rata op basis van het vermogen per Subfonds in rekening gebracht, maandelijks gefactureerd en komt ten goede aan de Beheerder. Beheervergoeding Per Subfonds zal er sprake zijn van de volgende jaarlijkse beheervergoeding: Naam van het subfonds Jaarlijkse beheervergoeding OSTR Equities Developed Markets Fund 1,00% OSTR Equities Emerging Markets Fund 1,00% US Government Bond OSTR Fund 0,75% EU Government Bond OSTR Fund 0,75% US Investment Grade Corporate Bond OSTR Fund 0,75% EU Investment Grade Corporate Bond OSTR Fund 0,75% OSTR Inflation Investments Fund 0,75% OSTR Global High Yield Bond Fund 0,75% OSTR Emerging Market Debt Fund 0,75% OSTR Emerging Market Domestic Debt Fund 0,75% De Beheerder ontvangt bovendien een performance fee. Deze performance fee bedraagt 10% van het (netto) rendement, berekend op jaarbasis over het gemiddelde Subfondsvermogen, gedeeld door het aantal Participaties, met inachtneming van een High Water Mark waarbij eventuele negatieve resultaten van het Subfonds over de voorgaande twee kalenderjaren met het resultaat van betrokken kalenderjaar worden gecompenseerd, alvorens het resultaat wordt toegepast in de berekening van het hiervoor bedoelde netto(meer)rendement waarover de Beheerder een variabele vergoeding ontvangt. Onder netto rendement wordt in dit verband verstaan het bruto rendement dat voor het desbetreffende Subfonds wordt gehaald onder aftrek van kosten. Overige kosten Naast de beheervergoeding en de performance fee komen de volgende kosten en opbrengsten ten laste en/of ten bate van de Subfondsen: a) oprichting van het Ostrica Global Active Investment Fund en de Subfondsen; b) het houden van Algemene Vergaderingen; c) externe accountants; d) toezichtkosten krachtens de Wft; e) externe (juridische en fiscale) adviseurs; Halfjaarverslag Ostrica Global Active Investment Fund 30 juni geen accountantscontrole toegepast- 5

6 f) marketing; g) bewaring door de Bewaarder; h) transacties gedaan voor de Subfondsen; i) dienstverlening door banken en brokers; j) administratie door de Administrateur; k) verplichte publicaties; l) renteopbrengsten- en kosten; m) eventuele kosten en opbrengsten van het inlenen van financiële instrumenten; en n) alle eventuele belastingen voortvloeiend uit transacties voor of het vermogen van de Subfondsen. De Beheerder brengt op transacties een administratieve vergoeding van 10 basispunten (0,10%) in rekening over de bruto waarde van de transactie. De bruto waarde is de koers van het financieel instrument maal de omvang/aantal. Bij de berekening van de bruto waarde is dus geen rekening gehouden met aftrek van (bij aankoop) of optelling van (bij verkoop) eventuele overige kosten. Deze vergoeding komt ten laste van de desbetreffende Subfondsen en is een vergoeding voor de orderimplementatie; de controle op de orderuitvoer en program-trading door derden en het doorgronden van de pre- en post-trade analyses, hetgeen naar verwachting de kwaliteit van de dienstverlening en de performance van de Subfondsen ten goede zal komen. De Overige kosten hangen samen met het vermogen in de Subfondsen en met het aantal transacties per Subfonds en zijn derhalve moeilijk nominaal te kwantificeren op jaarbasis. De Overige kosten zijn echter gemaximeerd op 1,5% van het collectieve vermogen van de Subfondsen op jaarbasis. Resultaten Ostrica (sub)fondsen De Europese Centrale Bank (ECB) heeft op 5 juni jl. de depositorente verlaagd tot -0,1%, de laagste rente ooit. Dit betekent, dat banken die geld stallen bij de ECB hier momenteel voor moeten betalen. De ECB wil met deze maatregel banken aanmoedigen om hun kapitaal op andere manieren aan te wenden om zo de economie verder te ondersteunen en de lage inflatie in de Eurozone (0,5%) positief te stimuleren. Naar verwachting leidt dit beleid tot nog lagere spaarrentes bij private banken. De spaarrente voor particuliere spaarders zal naar verwachting niet negatief worden, het is een feit dat spaarders en beleggers nominaal een steeds lager bedrag ontvangen voor het beschikbaar stellen van hun geld. Ondanks het feit dat wij niet kunnen voorspellen hoe de rente zich op termijn zal ontwikkelen, hebben wij de looptijden van onze obligatiebeleggingen kort ingezet in de aanloop naar en gedurende De kans dat de rente normaliseert, wordt groter naarmate het economische herstel sterker doorzet. Door de looptijd van de obligatiebeleggingen kort te houden, zijn de fondsen beter beschermd tegen mogelijke rentestijgingen. Ondertussen blijven de groeiverwachtingen en het monetair beleid van centrale banken gunstig voor aandelenmarkten. Door de relatief hoge waarderingen in de Verenigde Staten zijn wij wel enigszins terughoudend in deze regio. Wij hebben daarom onze positie in aandelen niet gewijzigd in het afgelopen half jaar en de overweging naar Europese aandelen en aandelen uit opkomende markten aangehouden. In Europa zijn aandelen nog steeds ondergewaardeerd. Wij verwachten dat hier de komende tijd een inhaalslag zal plaatsvinden. Het lijkt er ook op, dat aandelen uit opkomende markten zijn begonnen aan een inhaalrace ten opzichte van aandelen uit ontwikkelde markten. Waar aandelen uit opkomende markten uitermate zwak begonnen in de eerste twee maanden van 2014, lijken beleggers weer enthousiast te worden. Gevoerd beleid Het beleggingsbeleid van de Subfondsen is er op gericht de Participanten de voordelen van spreiding en beheersing van de aan de beleggingen verbonden risico's te bieden. De beoogde spreiding wordt bereikt door het Fondsvermogen te alloceren aan verschillende geografische regio s, verschillende sectoren en bovenal verschillende investeringscategorieën. Daarbij zijn de Subfondsen gehouden te beleggen met toepassing van het beginsel van risicospreiding in bij of krachtens de Wft aan te wijzen financiële instrumenten. Het beleggingsbeleid van de verschillende Subfondsen staat uitgebreid beschreven in het prospectus van Ostrica Global Active Investment Fund. Dit prospectus en de ebi s van de Ostrica Subfondsen zijn te downloaden op en te vinden onder het kopje Ostrica fondsen. Toekomst Ostrica B.V. verwacht in 2014 geen aanpassingen te doen aan het beleggingsbeleid. Halfjaarverslag Ostrica Global Active Investment Fund 30 juni geen accountantscontrole toegepast- 6

7 Samengestelde halfjaarcijfers 2014 Ostrica Global Active Investment Fund Halfjaarverslag Ostrica Global Active Investment Fund 30 juni geen accountantscontrole toegepast- 7

8 Samengestelde balans per 30 juni 2014 Voor resultaatbestemming, alle bedragen zijn in EUR Samengestelde balans Ostrica Global Active Investment Fund ACTIVA Toelichting Beleggingen Aandelen Aandelenfondsen Obligaties Obligatiefondsen Som der beleggingen Vlottende activa Overlopende obligatierente Overige activa Liquide middelen Totaal Activa PASSIVA Fondsvermogen Participatiekapitaal Onverdeeld resultaat Kortlopende schulden Overige schulden Vooruitontvangen bedragen Totaal Passiva De referenties in de balans en de winst-en-verliesrekening verwijzen naar de toelichtingen op de betreffende posten. U vindt deze toelichting in hoofdstukken 4 en 5. Halfjaarverslag Ostrica Global Active Investment Fund 30 juni geen accountantscontrole toegepast- 8

9 Samengestelde winst-en-verliesrekening over de periode 1 januari tot en met 30 juni 2014 Over de verslagperiode van 1 januari 2014 tot en met 30 juni 2014 (Bedragen in EUR) Samengestelde winst-en-verliesrekening Opbrengsten uit beleggingen en overige activa Waardeveranderingen beleggingen Directe beleggingsopbrengsten Totale opbrengsten uit beleggingen Lasten Beheervergoeding Performance fee Overige kosten Totale lasten Resultaat Halfjaarverslag Ostrica Global Active Investment Fund 30 juni geen accountantscontrole toegepast- 9

10 1. Toelichting op de halfjaarcijfers 1.1 Algemeen Het Ostrica Global Active Investment Fund (het Fonds) is een Instelling voor Collectieve Beleggingen (ICBE). Het Fonds is aangegaan voor onbepaalde tijd op 16 januari Het Fonds houdt adres te Amstelveen ten kantore van de Beheerder. 1.2 Over de Beheerder Ostrica B.V. treedt op als de Beheerder van het Ostrica Global Active Investment Fund in de zin van de Wft. De Beheerder is opgericht op 8 december 1997, statutair gevestigd te Amsterdam en kantoorhoudende te Amstelveen, Nederland. De Beheerder is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel en Fabrieken te Amsterdam onder nummer De Beheerder beschikt sinds 22 november 2011 over een vergunning ingevolge artikel 2:65(1)a Wft. De Beheerder heeft vanaf 1997 ervaring met het verrichten van vermogensbeheer en beschikte tot voornoemde datum over een vergunning als beleggingsonderneming. De werkzaamheden van de Beheerder zijn statutair beperkt tot het beheren van beleggingsinstellingen, het beheren van individuele vermogens en de daarbij behorende beleggings- en nevendiensten. De Beheerder is bevoegd de Participaties aan te bieden in Nederland en na kennisgeving daarvan aan de Toezichthouder ook in andere Lidstaten. 1.3 Over de fiscaliteit Het Fonds is een (open) fonds voor gemene rekening dat opteert voor de status van fiscale beleggingsinstelling in de zin van artikel 28 van de Wet op de vennootschapsbelasting Dit houdt in dat, indien aan een aantal voorwaarden wordt voldaan, het Fonds is onderworpen aan vennootschapsbelasting tegen een tarief van 0%. Eén van deze voorwaarden is dat het Fonds de voor uitdeling beschikbare winst ten minste binnen 8 maanden na afloop van het boekjaar aan de Participanten ter beschikking stelt. Gerealiseerde en ongerealiseerde koersresultaten worden toegevoegd aan de zogenoemde herbeleggingsreserve en hoeven mitsdien niet uitgekeerd te worden. Een gedeelte van de kosten die met het beheer van de beleggingen verband houden dienen ten laste van de herbeleggingsreserve te worden gebracht en komen derhalve niet in mindering op de voor uitdeling beschikbare winst. 1.4 Paraplustructuur Het Fonds is opgezet volgens een zogenoemde paraplustructuur. Dat wil zeggen dat het Fonds is onderverdeeld in meerdere Subfondsen. Elk Subfonds heeft een eigen beleggingsbeleid en risicoprofiel en kent een eigen NAV. Voor elk Subfonds wordt een eigen administratie gevoerd, zodat onder meer alle aan een Subfonds toe te rekenen opbrengsten en kosten per Subfonds worden verantwoord. Het op een Subfonds ingelegd vermogen wordt afzonderlijk belegd voor het respectievelijke Subfonds. Waardestijgingen en waardedalingen in de portefeuille van een Subfonds komen in beginsel uitsluitend ten goede of ten laste van de Participanten en de Beheerder van het desbetreffende Subfonds. De NAV geeft het evenredige deel weer in het betreffende Fondsvermogen. Iedere Participatie geeft dan ook recht op een evenredig aandeel in het Fondsvermogen naar het aantal Participaties die de Participant in het betreffende Subfonds houdt. Hoewel er sprake is van (administratief) gescheiden vermogens, maken de Subfondsen in juridische zin onderdeel uit van het Fonds. Halfjaarverslag Ostrica Global Active Investment Fund 30 juni geen accountantscontrole toegepast- 10

11 2. Grondslagen van waardering van activa en passiva en voor bepaling van het resultaat 2.1 Algemeen Het halfjaarverslag is opgemaakt in overeenstemming met in Nederland algemeen aanvaarde grondslagen voor financiële verslaggeving, zoals opgenomen in Titel 9 Boek 2 BW en de Richtlijnen voor de Jaarverslaggeving, de Wet op het financieel toezicht en het Besluit Gedragstoezicht financiële ondernemingen (Bgfo). De hieronder vermelde grondslagen van waardering en resultaatbepaling zijn voor zover niet anders vermeld ook van toepassing op de Subfondsen. Activa en passiva worden gewaardeerd tegen de verkrijgings- of vervaardigings-prijs of de reële waarde. Indien geen specifieke waarderingsgrondslag is vermeld vindt waardering plaats tegen de verkrijgingsprijs. Het resultaat wordt bepaald als het verschil tussen de opbrengstwaarde van de geleverde prestaties en de kosten en andere lasten over het jaar. Kosten worden toegerekend aan het jaar waarop ze betrekking hebben. Het eerste boekjaar loopt van 1 januari 2014 tot en met 31 december Alle bedragen in dit halfjaarverslag luiden in euro. 2.2 Samengestelde cijfers In de samengestelde haljaarcijfercijfers van het Fonds zijn de financiële gegevens van de Subfondsen opgenomen. De in de balans en winst-en-verliesrekening gepresenteerde cijfers vertegenwoordigen de samengestelde financiële gegevens van de Subfondsen. 2.3 Schattingen Bij toepassing van de grondslagen en regels voor het opstellen van de halfjaarcijfers vormt de Beheerder zich verschillende oordelen en maakt schattingen die essentieel kunnen zijn voor de in het halfjaarverslag opgenomen bedragen. Indien het voor het geven van het in artikel 2:362 lid 1 BW vereiste inzicht noodzakelijk is, is de aard van deze oordelen en schattingen inclusief de bijbehorende veronderstellingen opgenomen bij de toelichting op de desbetreffende posten. 2.4 Stelselwijzigingen In het eerste halfjaar van 2014 hebben zich geen stelselwijzigingen voorgedaan. 2.5 Waardering van beleggingen De financiële beleggingen (aandelen en obligaties), allen beursgenoteerd zijn geclassificeerd als handelsportefeuille en worden, tenzij anders vermeld, gewaardeerd tegen de reële waarde. De reële waarde is het bedrag waarvoor een actief kan worden verhandeld of een passief kan worden afgewikkeld tussen ter zake goed geïnformeerde partijen, die tot een transactie bereid en onafhankelijk van elkaar zijn. De reële waarde van een financieel instrument is gebaseerd op de marktnotering indien sprake is van een actieve markt (regelmatige marktnoteringen), waarbij de financiële activa en financiële verplichtingen beide worden opgenomen tegen de meest recente slotkoers (close-price). Halfjaarverslag Ostrica Global Active Investment Fund 30 juni geen accountantscontrole toegepast- 11

12 2.6 Vreemde Valuta De rapportage- en functionele valuta luidt in euro. Activa en passiva in vreemde valuta s zijn omgerekend tegen de koersen per balansdatum. De belangrijkste slotkoersen ten opzichte van de euro ultimo verslagperiode staan hieronder tegen de equivalentiewaarde van één euro opgenomen: Valuta AUD 1,4516 1,5412 CAD 1,4611 1,4601 CHF 1,2143 1,2274 CZK 27, ,3370 DKK 7,4556 7,4600 EUR 1 1 PNC 0,8005 0,8302 HKD 10, ,6568 JPY 138, ,7300 MXN 17, ,9161 NOK 8,3974 8,3436 PLN 4,1585 4,1544 SEK 9,1506 8,8482 SGD 1,7068 1,7362 TRY 2,9012 2,9529 USD 1,3692 1,3743 * Bron: Bloomberg (2014) Voor aan- en verkopen gedurende de verslagperiode zijn de transactiekoersen gehanteerd. Voor posten van de winst- en verliesrekening in vreemde valuta geldt eveneens de transactiekoers. Verschillen uit hoofde van de valutaomrekening worden in de winst- en verliesrekening verwerkt. 2.7 Vorderingen, kortlopende schulden en overige activa en passiva Vorderingen, kortlopende schulden en overige activa en passiva worden bij eerste verwerking gewaardeerd tegen de reële waarde van de tegenprestatie. Na eerste verwerking worden zij gewaardeerd tegen de (geamortiseerde) kostprijs. De reële waarde en de (geamortiseerde) kostprijs zijn gelijk aan de nominale waarde tenzij anders vermeld; de vorderingen worden opgenomen, voor zover nodig onder aftrek van een voorziening wegens oninbaarheid. Activa en passiva in vreemde valuta worden omgerekend tegen de per balansdatum geldende wisselkoers. 2.8 Liquide middelen De liquide middelen betreffen bij banken aangehouden rekening-courant tegoeden en zijn direct opeisbaar. Liquide middelen worden gewaardeerd tegen de nominale waarde. Ontvangen rente op de bankrekeningen van het subfonds komt ten goede aan het desbetreffende subfonds. 2.9 Resultaatbepaling Het resultaat is bepaald als het verschil tussen directe en indirecte beleggingsinkomsten over de verslagperiode en kosten gemaakt in de verslagperiode. De opbrengsten en kosten zijn toegerekend aan de periode waarop zij betrekking hebben. Halfjaarverslag Ostrica Global Active Investment Fund 30 juni geen accountantscontrole toegepast- 12

13 2.10 Opbrengsten uit beleggingen Onder de opbrengsten uit beleggingen worden verantwoord de directe (ontvangen couponrente en dividenden en tevens de opgelopen, maar nog niet ontvangen rente) opbrengsten uit beleggingen, de waardeveranderingen van beleggingen, alsmede overige resultaatscomponenten zoals verdiende interest op bankrekeningen. De niet in contanten uitgekeerde stockdividenden worden op het moment van toekenning gewaardeerd tegen reële waarde en tegen deze waarde in de winst-en-verliesrekening verantwoord. Onder opbrengsten uit beleggingen worden niet-verrekenbare buitenlandse bronheffingen op dividenden in mindering gebracht Fiscale aspecten Het Ostrica Global Active Investment Fund is een (open) fonds voor gemene rekening dat opteert voor de status van fiscale beleggingsinstelling in de zin van artikel 28 van de Wet op de vennootschapsbelasting Dit houdt in dat, indien aan een aantal voorwaarden wordt voldaan, het Ostrica Global Active Investment Fund is onderworpen aan vennootschapsbelasting tegen een tarief van 0%. Eén van deze voorwaarden is dat het Ostrica Global Active Investment Fund de voor uitdeling beschikbare winst ten minste binnen 8 maanden na afloop van het boekjaar aan de Participanten ter beschikking stelt. Gerealiseerde en ongerealiseerde koersresultaten worden toegevoegd aan de zogenoemde herbeleggingsreserve en hoeven mitsdien niet uitgekeerd te worden. Een gedeelte van de kosten die met het beheer van de beleggingen verband houden dienen ten laste van de herbeleggingsreserve te worden gebracht en komen derhalve niet in mindering op de voor uitdeling beschikbare winst. Op door het Ostrica Global Active Investment Fund ontvangen dividenden uit Nederlandse aandelenbeleggingen zal in beginsel 15% dividendbelasting zijn ingehouden. Dividenden en rente betaald op buitenlandse beleggingen kunnen onderworpen zijn aan een bronbelasting in het betreffende land. Het bronbelastingtarief kan mogelijk op grond van een belastingverdrag worden verlaagd. In dat geval kan het Ostrica Global Active Investment Fund in beginsel om een teruggaaf van de ingehouden bronbelasting (tot aan het verdragstarief) verzoeken bij de desbetreffende buitenlandse belastingautoriteiten. De uiteindelijk ten laste van het Ostrica Global Active Investment Fund ingehouden Nederlandse dividendbelasting en buitenlandse bronbelasting kan het Ostrica Global Active Investment Fund in beginsel verrekenen met de op de door het Ostrica Global Active Investment Fund uitgekeerde dividenden ingehouden Nederlandse dividendbelasting (een afdrachtvermindering) Lasten Hierin zijn de beheervergoeding en alle overige kosten verantwoord die betrekking hebben op de verslagperiode. Alle kosten binnen het Ostrica Global Active Investment komen ten laste van het desbetreffende subfonds en vinden derhalve hun weerslag in de Net Asset Value van het desbetreffende subfonds Personeelskosten Ostrica Global Active Investment Fund heeft geen personeel in dienst en derhalve ook geen personeelskosten Kasstroomoverzicht Het kasstroomoverzicht geeft inzicht in de herkomst van de liquide middelen die gedurende de verslagperiode beschikbaar zijn gekomen en de wijze waarop deze zijn aangeleverd. Het kasstroomoverzicht is opgesteld volgens de indirecte methode. De liquide middelen in het overzicht bestaan uit direct opeisbare tegoeden in rekeningcourant bij de banken Verbonden partijen Transacties met verbonden partijen vinden plaats op basis van marktconforme voorwaarden. Halfjaarverslag Ostrica Global Active Investment Fund 30 juni geen accountantscontrole toegepast- 13

14 3. Financiële instrumenten en mitigatie van het risico Om de risico s die gepaard gaan met beleggen in Ostrica Global Active Investment Fund te mitigeren zijn er bij Ostrica verschillende controles ingebouwd. Een van die controles is de dagelijkse Ostrica Monitor. Via deze monitor controleert de Compliance Officer of de verschillende Subfondsen binnen de gestelde restricties volgens de prospectus van het desbetreffende Subfonds blijven. Onderstaand een kort overzicht van de restricties per Subfonds. OSTR Equities Developed Markets Fund De doelstelling van het Subfonds is te beleggen in een wereldwijd gespreide portefeuille van aandelen uit ontwikkelde landen. De beleggingen worden voor deze vermogenscategorie breed gespreid over verscheidene individuele aandelen en soortgelijke instrumenten. Hierbij wordt spreiding aangebracht op basis van de waardering, fundamentele balansvariabelen, verwachtingen en gedragspsychologische factoren. Daarnaast zijn bij de spreiding de sector en de regio van belang. Het Subfonds is met name geschikt voor beleggers met een beleggingshorizon van ten minste 10 jaar die een hoger rendement nastreven en bereid zijn daarbij meer dan gemiddelde risico s te nemen. De benchmark van het Subfonds is de ishares MSCI World UCITS ETF (IWRD NA) uitgedrukt in EUR. De rendementsdoelstelling van het Subfonds is om jaarlijks na aftrek van kosten gemiddeld absoluut één (1) procent meer rendement te behalen dan de voor het Subfonds geldende benchmark. Als aanvullende restricties voor het Subfonds, naast de bij of krachtens de Wft voor instellingen voor collectieve beleggingen in effecten geldende grenzen, gelden dat: Er wordt belegd in: a. aandelen; b. met aandelen vergelijkbare instrumenten; c. obligaties; d. andere verhandelbare schuldinstrumenten dan obligaties; e. geldmarktinstrumenten waaronder liquiditeiten; f. van alle onder a, b, c, d of e genoemde financiële instrumenten afgeleide financiële derivaten; en g. deelnemingsrechten van beleggingsinstellingen die voornamelijk beleggen in onder a, b, c, d, e en/of f genoemde financiële instrumenten. Het Subfonds belegt minimaal 70 procent van de Total Asset Value in aandelen (inclusief reguliere aandelen en preferente aandelen) van bedrijven gedomicilieerd in, en genoteerd en verhandeld aan een gereguleerde markt in ontwikkelde landen in de wereld, over een verscheidenheid van sectoren en sub industrieën. Het Subfonds zal beleggen in aandelen van ondernemingen met een marktkapitalisatie van in beginsel minimaal EUR 250 miljoen. Niet meer dan 10 procent van de Total Asset Value van het Subfonds mag worden belegd in één of meer instrumenten van dezelfde uitgevende instelling, behalve instellingen voor collectieve beleggingen in effecten (icbe) die UCITS compliant gekwalificeerd zijn, waar dit maximum op 20 procent is gesteld. Het Subfonds belegt niet meer dan 10 procent van het beheerde vermogen in deposito s bij één bank. Onder het gestelde in de vorige alinea mag maximaal 30 procent van de Total Asset Value van het Subfonds worden belegd in de volgende type beleggingen: schuldpapier / vastrentende waarden uitgegeven of gegarandeerd door overheden of hun agentschappen, schuldpapier uitgegeven door bedrijven die minimaal Investment Grade aangemerkt zijn door minimaal twee rating agentschappen op moment van aankoop, geldmarkt fondsen en andere cash-gerelateerde instrumenten, die zijn genoteerd en worden verhandeld aan een gereguleerde markt of in liquide middelen. Maximaal 100 procent van de Total Asset Value van het Subfonds mag worden belegd in instellingen voor collectieve beleggingen in effecten (icbe) die UCITS compliant gekwalificeerd zijn, een en ander met inachtneming van het gestelde in de voorgaande alinea s. Halfjaarverslag Ostrica Global Active Investment Fund 30 juni geen accountantscontrole toegepast- 14

15 Maximaal 30 procent van de Total Asset Value van het Subfonds mag worden belegd in instellingen voor collectieve beleggingen in effecten (icbe) die niet UCITS compliant gekwalificeerd zijn, een en ander met inachtneming van het gestelde in de voorgaande alinea s. Het gebruik van onder andere de volgende financiële derivaten is toegestaan: opties, futures, opties op futures, swaps, total returns swaps en forwards. Het Subfonds zal een instrument niet direct short gaan, maar kan hiervoor gebruik maken van financiële derivaten. Het totale risico van de instelling voor collectieve belegging in effecten bedraagt niet meer dan tweemaal de totale nettowaarde van de activa. Het Subfonds kan gebruik maken van derivaten om actieve valuta posities in te nemen. Het totale risico van het Subfonds wordt met niet meer dan tien (10) procent van de totale nettowaarde van de portefeuille vergroot door het aangaan van kortlopende leningen, in welk geval het totale risico van de icbe niet meer dan 210 procent bedraagt van de totale nettowaarde van haar portefeuille (Total Asset Value). OSTR Equities Emerging Markets Fund De doelstelling van het Subfonds is te beleggen in een wereldwijd gespreide portefeuille van aandelen uit opkomende landen. De beleggingen worden voor deze vermogenscategorie breed gespreid over verscheidene individuele aandelen en soortgelijke instrumenten. Hierbij wordt spreiding aangebracht op basis van de waardering, fundamentele balansvariabelen, verwachtingen en gedragspsychologische factoren. Daarnaast zijn bij de spreiding de sector en de regio van belang. Het Subfonds is met name geschikt voor beleggers met een beleggingshorizon van ten minste 10 jaar die een hoger rendement nastreven en bereid zijn daarbij meer dan gemiddelde risico s te nemen. De benchmark van het Subfonds is de ishares MSCI Emerging Markets UCITS ETF (IEMM NA) uitgedrukt EUR. De rendementsdoelstelling van het Subfonds is om jaarlijks na aftrek van kosten gemiddeld absoluut één (1) procent meer rendement te behalen dan de voor het Subfonds geldende benchmark. Als aanvullende restricties voor het Subfonds, naast de bij of krachtens de Wft voor instellingen voor collectieve beleggingen in effecten geldende grenzen, gelden dat: Er wordt belegd in: a. aandelen; b. met aandelen vergelijkbare instrumenten; c. obligaties; d. andere verhandelbare schuldinstrumenten dan obligaties; e. geldmarktinstrumenten waaronder liquiditeiten; f. van alle onder a, b, c, d of e genoemde financiële instrumenten afgeleide financiële derivaten; en g. deelnemingsrechten van beleggingsinstellingen die voornamelijk beleggen in onder a, b, c, d, e en/of f genoemde financiële instrumenten. Het Subfonds belegt minimaal 70 procent van de Total Asset Value in aandelen (inclusief reguliere aandelen en preferente aandelen) van bedrijven gedomicilieerd in, en genoteerd en verhandeld aan een gereguleerde markt in opkomende landen in de wereld, over een verscheidenheid van sectoren en sub-industrieën. Het Subfonds zal beleggen in aandelen van ondernemingen met een marktkapitalisatie van in beginsel minimaal $ 250 miljoen. Niet meer dan 10 procent van de Total Asset Value van het Subfonds mag worden belegd in één of meer instrumenten van dezelfde uitgevende instelling, behalve instellingen voor collectieve beleggingen in effecten (icbe) die UCITS compliant gekwalificeerd zijn, waar dit maximum op 20 procent is gesteld. Het Subfonds belegt niet meer dan 10 procent van de Total Asset Value in deposito s bij één bank. Halfjaarverslag Ostrica Global Active Investment Fund 30 juni geen accountantscontrole toegepast- 15

16 Onder het gestelde in de vorige alinea mag maximaal 30 procent van de Total Asset Value van het Subfonds worden belegd in de volgende type beleggingen: schuldpapier / vastrentende waarden uitgegeven of gegarandeerd door overheden of hun agentschappen, schuldpapier uitgegeven door bedrijven die minimaal Investment Grade aangemerkt zijn door minimaal twee rating agentschappen op moment van aankoop, geldmarkt fondsen en andere cash-gerelateerde instrumenten, die zijn genoteerd en worden verhandeld aan een gereguleerde markt, of in liquide middelen. Maximaal 100 procent van de Total Asset Value van het Subfonds mag worden belegd in instellingen voor collectieve beleggingen in effecten (icbe) die UCITS compliant gekwalificeerd zijn, een en ander met inachtneming van het gestelde in de voorgaande alinea s. Maximaal 30 procent van de Total Asset Value van het Subfonds mag worden belegd in instellingen voor collectieve beleggingen in effecten (icbe) die niet UCITS compliant gekwalificeerd zijn, een en ander met inachtneming van het gestelde in de voorgaande alinea s. Het gebruik van onder andere de volgende financiële derivaten is toegestaan: opties, futures, opties op futures, swaps, total returns swaps en forwards. Het Subfonds zal een instrument niet direct short gaan, maar kan hiervoor gebruik maken van financiële derivaten. Het totale risico van de instelling voor collectieve belegging in effecten bedraagt niet meer dan tweemaal de totale nettowaarde van de activa. Het Subfonds kan gebruik maken van derivaten om actieve valuta posities in te nemen. Het totale risico van het Subfonds wordt met niet meer dan tien (10) procent van de totale nettowaarde van de portefeuille vergroot door het aangaan van kortlopende leningen, in welk geval het totale risico van de icbe niet meer dan 210 procent bedraagt van de Total Asset Value van haar portefeuille. US Government Bond OSTR Fund De doelstelling van Subfonds is te beleggen in financiële instrumenten, maar zonder de specifieke risico s van het beleggen in aandelen. Het Subfonds belegt voornamelijk in Amerikaanse (USA) staatsobligaties. Hierbij wordt spreiding aangebracht over verschillende looptijden. In tijden van stijgende rente tracht de Beheerder in obligaties met korte looptijden te beleggen, omdat in het algemeen gesteld kan worden dat, in voorkomend geval, obligaties met een kortere looptijd minder gevoelig zijn voor rentefluctuaties. In tijden van dalende rente tracht de Beheerder, om bovengenoemde reden, in obligaties met langere looptijden te beleggen. Het Subfonds is met name geschikt voor beleggers met een beleggingshorizon van 3 tot 5 jaar die meer rendement wensen te behalen dan met sparen, terwijl men hierbij beoogt de risico s beperkt te houden. De benchmark van het Subfonds is de ishares 3-7 Year Treasury Bond ETF (IEI US) uitgedrukt in EUR. De rendementsdoelstelling van het Subfonds is om jaarlijks na aftrek van kosten gemiddeld absoluut een half (0,5) procent meer rendement te behalen dan de voor het Subfonds geldende benchmark. Als aanvullende restricties voor het Subfonds, naast de bij of krachtens de Wft voor instellingen voor collectieve beleggingen in effecten geldende grenzen, gelden dat: Er wordt belegd in: a. obligaties; b. andere verhandelbare schuldinstrumenten dan obligaties; c. geldmarktinstrumenten waaronder liquiditeiten; d. van alle onder a, b of c genoemde financiële instrumenten afgeleide financiële derivaten; en e. deelnemingsrechten van beleggingsinstellingen die voornamelijk beleggen in onder a, b, c en/of d genoemde financiële instrumenten. Halfjaarverslag Ostrica Global Active Investment Fund 30 juni geen accountantscontrole toegepast- 16

17 Het Subfonds belegt minimaal 70 procent van de Total Asset Value in schuldpapier / vastrentende waarden gedenomineerd in USD, uitgegeven of gegarandeerd door de Amerikaanse overheid, haar agentschappen of politieke subdivisies, die zijn genoteerd en worden verhandeld aan een gereguleerde markt. Het Subfonds belegt in effecten en geldmarktinstrumenten van ten minste zes verschillende emissies. Maximaal 30 procent van de Total Asset Value van het Subfonds mag worden belegd in geldmarkt instrumenten en andere cash-gerelateerde instrumenten, die zijn genoteerd en worden verhandeld aan een gereguleerde markt, of in liquide middelen in EUR. Niet meer dan 20 procent van de Total Asset Value van het Subfonds mag worden belegd in een instelling voor collectieve beleggingen in effecten (icbe) die UCITS compliant gekwalificeerd is Het Subfonds belegt niet meer dan 10 procent van de Total Asset Value in deposito s bij één bank. Maximaal 100 procent van de Total Asset Value van het Subfonds mag worden belegd in instellingen voor collectieve beleggingen in effecten (icbe) die UCITS compliant gekwalificeerd zijn, een en ander met inachtneming van het gestelde in de voorgaande alinea s. Maximaal 30 procent van de Total Asset Value van het Subfonds mag worden belegd in instellingen voor collectieve beleggingen in effecten (icbe) die niet UCITS compliant gekwalificeerd zijn, een en ander met inachtneming van het gestelde in de voorgaande alinea s. Het gebruik van onder andere de volgende financiële derivaten is toegestaan: opties, futures, opties op futures, swaps, total returns swaps en forwards. Het Subfonds zal een instrument niet direct short gaan, maar kan hiervoor gebruik maken van financiële derivaten. Het totale risico van de instelling voor collectieve belegging in effecten bedraagt niet meer dan tweemaal de Total Asset Value. Het Subfonds kan gebruik maken van derivaten om de USD wel of niet te hedgen naar EUR, door maandelijks een forward- of future-contract aan te gaan op de EUR-USD koers, met een looptijd van minimaal een jaar. Het totale risico van het Subfonds wordt met niet meer dan tien (10) procent van de totale nettowaarde van de portefeuille vergroot door het aangaan van kortlopende leningen, in welk geval het totale risico van de icbe niet meer dan 210 procent bedraagt van de Total Asset Value van haar portefeuille. EU Government Bond OSTR Fund De doelstelling van Subfonds is te beleggen in financiële instrumenten, maar zonder de specifieke risico s van het beleggen in aandelen. Het Subfonds belegt voornamelijk in staatsobligaties van landen in het Eurogebied. Hierbij wordt spreiding aangebracht over landen en verschillende looptijden. In tijden van stijgende rente tracht de Beheerder in obligaties met korte looptijden te beleggen, omdat in het algemeen gesteld kan worden dat, in voorkomend geval, obligaties met een kortere looptijd minder gevoelig zijn voor rentefluctuaties. In tijden van dalende rente tracht de Beheerder, om bovengenoemde reden, in obligaties met langere looptijden te beleggen. Het Subfonds is met name geschikt voor beleggers met een beleggingshorizon van 3 tot 5 jaar die meer rendement wensen te behalen dan met sparen, terwijl men hierbij beoogt de risico s beperkt te houden. De benchmark van het Subfonds is de ishares Euro Government Bond UCITS ETF (IEGA LN). De rendementsdoelstelling van het Subfonds is om jaarlijks na aftrek van kosten gemiddeld absoluut een half (0,5) procent meer rendement te behalen dan de voor het Subfonds geldende benchmark. Als aanvullende restricties voor het Subfonds, naast de bij of krachtens de Wft voor instellingen voor collectieve beleggingen in effecten geldende grenzen, gelden dat: Er wordt belegd in: a. obligaties; b. andere verhandelbare schuldinstrumenten dan obligaties; c. geldmarktinstrumenten waaronder liquiditeiten; Halfjaarverslag Ostrica Global Active Investment Fund 30 juni geen accountantscontrole toegepast- 17

18 d. van alle onder a, b of c genoemde financiële instrumenten afgeleide financiële derivaten; en e. deelnemingsrechten van beleggingsinstellingen die voornamelijk beleggen in onder a, b, c en/of d genoemde financiële instrumenten. Het Subfonds belegt minimaal 70 procent van de Total Asset Value in schuldpapier / vastrentende waarden genoteerd in EUR, uitgegeven of gegarandeerd door de overheden in het Eurogebied, gerelateerde agentschappen of politieke subdivisies, die zijn genoteerd en worden verhandeld aan een gereguleerde markt. Het Subfonds belegt in effecten en geldmarktinstrumenten van ten minste zes verschillende emissies. Maximaal 30 procent van de Total Asset Value van het Subfonds mag worden belegd geldmarkt instrumenten en andere cash-gerelateerde instrumenten, die zijn genoteerd en worden verhandeld aan een gereguleerde markt, of in liquide middelen in EUR. Niet meer dan 20 procent van de Total Asset Value van het Subfonds mag worden belegd in een instelling voor collectieve beleggingen in effecten (icbe) die UCITS compliant gekwalificeerd is. Het Subfonds belegt niet meer dan 10 procent van de Total Asset Value in deposito s bij één bank. Maximaal 100 procent van de Total Asset Value van het Subfonds mag worden belegd in instellingen voor collectieve beleggingen in effecten (icbe) die UCITS compliant gekwalificeerd zijn, een en ander met inachtneming van het gestelde in de voorgaande alinea s. Maximaal 30 procent van de Total Asset Value van het Subfonds mag worden belegd in instellingen voor collectieve beleggingen in effecten (icbe) die niet UCITS compliant gekwalificeerd zijn, een en ander met inachtneming van het gestelde in de voorgaande alinea s. Het gebruik van onder andere de volgende financiële derivaten is toegestaan: opties, futures, opties op futures, swaps, total returns swaps en forwards. Het Subfonds zal een instrument niet direct short gaan, maar kan hiervoor gebruik maken van financiële derivaten. Het totale risico van de instelling voor collectieve belegging in effecten bedraagt niet meer dan tweemaal de totale nettowaarde van de activa. Het totale risico van het Subfonds wordt met niet meer dan tien (10) procent van de totale nettowaarde van de portefeuille vergroot door het aangaan van kortlopende leningen, in welk geval het totale risico van de icbe niet meer dan 210 procent bedraagt van de totale nettowaarde van haar portefeuille. US Investment Grade Corporate Bond OSTR Fund De doelstelling van het Subfonds is te beleggen in financiële instrumenten, maar zonder de specifieke risico s van het beleggen in aandelen. Het Subfonds belegt voornamelijk in investment grade obligaties van bedrijven in de Verenigde Staten. Hierbij wordt spreiding aangebracht over verschillende risicofactoren, zoals sector, kredietwaardigheid en looptijd. Het Subfonds belegt in beginsel niet in de vermogenscategorie aandelen, behoudens voor zover een aandelen-exposure ontstaat door belegging in beleggingsinstellingen die ook in aandelen beleggen. Het Subfonds is met name geschikt voor beleggers met een beleggingshorizon van 3 tot 5 jaar die meer rendement wensen te behalen dan met sparen, terwijl men hierbij beoogt de risico s beperkt te houden. De benchmark van het Subfonds is de ishares Credit Bond ETF (CFT US), ingedekt naar Euro. De rendementsdoelstelling van het Subfonds is om jaarlijks na aftrek van kosten gemiddeld absoluut een half (0,5) procent meer rendement te behalen dan de voor het Subfonds geldende benchmark. Als aanvullende restricties voor het Subfonds, naast de bij of krachtens de Wft voor instellingen voor collectieve beleggingen in effecten geldende grenzen, gelden dat: Er wordt belegd in: a. obligaties; b. andere verhandelbare schuldinstrumenten dan obligaties; Halfjaarverslag Ostrica Global Active Investment Fund 30 juni geen accountantscontrole toegepast- 18

19 c. geldmarktinstrumenten waaronder liquiditeiten; d. van alle onder a, b of c genoemde financiële instrumenten afgeleide financiële derivaten; en e. deelnemingsrechten van beleggingsinstellingen die voornamelijk beleggen in onder a, b, c en/of d genoemde financiële instrumenten. Het Subfonds belegt minimaal 70 procent van de Total Asset Value in schuldpapier / vastrentende waarden gedenomineerd in USD, uitgegeven of gegarandeerd door bedrijven in ontwikkelde landen, die minimaal Investment Grade aangemerkt zijn door minimaal twee rating agentschappen op moment van aankoop en die zijn genoteerd en worden verhandeld aan een gereguleerde markt. Niet meer dan 10 procent van de Total Asset Value van het Subfonds mag worden belegd in één of meer instrumenten van dezelfde uitgevende instelling, behalve instellingen voor collectieve beleggingen in effecten (icbe) die UCITS compliant gekwalificeerd zijn, waar dit maximum op 20 procent is gesteld. Het Subfonds belegt niet meer dan 10 procent van het beheerde vermogen in deposito s bij één bank. Onder het gestelde in de vorige alinea mag maximaal 30 procent van de Total Asset Value van het Subfonds worden belegd in geldmarkt instrumenten en andere cash-gerelateerde instrumenten, die zijn genoteerd en worden verhandeld aan een gereguleerde markt, of in liquide middelen in EUR. Maximaal 100 procent van de Total Asset Value van het Subfonds mag worden belegd in instellingen voor collectieve beleggingen in effecten (icbe) die UCITS compliant gekwalificeerd zijn, een en ander met inachtneming van het gestelde in de voorgaande alinea s. Maximaal 30 procent van de Total Asset Value van het Subfonds mag worden belegd in instellingen voor collectieve beleggingen in effecten (icbe) die niet UCITS compliant gekwalificeerd zijn, een en ander met inachtneming van het gestelde in de voorgaande alinea s. Het gebruik van onder andere de volgende financiële derivaten is toegestaan: opties, futures, opties op futures, swaps, total returns swaps en forwards. Het Subfonds zal een instrument niet direct short gaan, maar kan hiervoor gebruik maken van financiële derivaten. Het totale risico van de instelling voor collectieve belegging in effecten bedraagt niet meer dan tweemaal de totale nettowaarde van de activa. Het Subfonds kan gebruik maken van derivaten om de USD wel of niet te hedgen naar EUR. Het totale risico van het Subfonds wordt met niet meer dan tien (10) procent van de totale nettowaarde van de portefeuille vergroot door het aangaan van kortlopende leningen, in welk geval het totale risico van de icbe niet meer dan 210 procent bedraagt van de totale nettowaarde van haar portefeuille. EU Investment Grade Corporate Bond OSTR Fund De doelstelling van het Subfonds is te beleggen in financiële instrumenten, maar zonder de specifieke risico s van het beleggen in aandelen. Het Subfonds belegt voornamelijk in investment grade obligaties uitgegeven door bedrijven in het Eurogebied. Hierbij wordt spreiding aangebracht over verschillende risicofactoren, zoals sector, kredietwaardigheid, looptijd en land. Het Subfonds belegt in beginsel niet in de vermogenscategorie aandelen, behoudens voor zover een aandelen-exposure ontstaat door belegging in beleggingsinstellingen die ook in aandelen beleggen. Het Subfonds is met name geschikt voor beleggers met een beleggingshorizon van 3 tot 5 jaar die meer rendement wensen te behalen dan met sparen, terwijl men hierbij beoogt de risico s beperkt te houden. De benchmark van het Subfonds is de ishares Euro Corporate Bond Large Cap UCITS ETF (IBCS GR). De rendementsdoelstelling van het Subfonds is om jaarlijks na aftrek van kosten gemiddeld absoluut een half (0,5) procent meer rendement te behalen dan de voor het Subfonds geldende benchmark. Als aanvullende restricties voor het Subfonds, naast de bij of krachtens de Wft voor instellingen voor collectieve beleggingen in effecten geldende grenzen, gelden dat: Halfjaarverslag Ostrica Global Active Investment Fund 30 juni geen accountantscontrole toegepast- 19

20 Er wordt belegd in: a. obligaties; b. andere verhandelbare schuldinstrumenten dan obligaties; c. geldmarktinstrumenten waaronder liquiditeiten; d. van alle onder a, b of c genoemde financiële instrumenten afgeleide financiële derivaten; en e. deelnemingsrechten van beleggingsinstellingen die voornamelijk beleggen in onder a, b, c en/of d genoemde financiële instrumenten. Het Subfonds belegt minimaal 70 procent van de Total Asset Value in schuldpapier / vastrentende waarden gedenomineerd in EUR, uitgegeven of gegarandeerd door bedrijven in Ontwikkelde Landen, die minimaal Investment Grade aangemerkt zijn door minimaal twee rating agentschappen op moment van aankoop en die zijn genoteerd en worden verhandeld aan een gereguleerde markt. Niet meer dan 10 procent van de Total Asset Value van het Subfonds mag worden belegd in één of meer instrumenten van dezelfde uitgevende instelling, behalve instellingen voor collectieve beleggingen in effecten (icbe) die UCITS compliant gekwalificeerd zijn, waar dit maximum op 20 procent is gesteld. Het Subfonds belegt niet meer dan 10 procent van het beheerde vermogen in deposito s bij één bank. Onder het gestelde in de vorige alinea mag maximaal 30 procent van de Total Asset Value van het Subfonds worden belegd in geldmarkt instrumenten en andere cash-gerelateerde instrumenten, die zijn genoteerd en worden verhandeld aan een gereguleerde markt, of in liquide middelen in EUR. Maximaal 100 procent van de Total Asset Value van het Subfonds mag worden belegd in instellingen voor collectieve beleggingen in effecten (icbe) die UCITS compliant gekwalificeerd zijn, een en ander met inachtneming van het gestelde in de voorgaande alinea s. Maximaal 30 procent van de Total Asset Value van het Subfonds mag worden belegd in instellingen voor collectieve beleggingen in effecten (icbe) die niet UCITS compliant gekwalificeerd zijn, een en ander met inachtneming van het gestelde in de voorgaande alinea s. Het gebruik van onder andere de volgende financiële derivaten is toegestaan: opties, futures, opties op futures, swaps, total returns swaps en forwards. Het Subfonds zal een instrument niet direct short gaan, maar kan hiervoor gebruik maken van financiële derivaten. Het totale risico van de instelling voor collectieve belegging in effecten bedraagt niet meer dan tweemaal de totale nettowaarde van de activa. Het totale risico van het Subfonds wordt met niet meer dan tien (10) procent van de totale nettowaarde van de portefeuille vergroot door het aangaan van kortlopende leningen, in welk geval het totale risico van de icbe niet meer dan 210 procent bedraagt van de totale nettowaarde van haar portefeuille. OSTR Inflation Investments Fund De doelstelling van het Subfonds is te beleggen in financiële instrumenten die bescherming bieden tegen inflatie. Het Subfonds belegt voornamelijk in inflatie obligaties (inflation linked), maar kan ook beleggen in derivaten op grondstoffen. Het Subfonds is met name geschikt voor beleggers met een beleggingshorizon van 5 tot 10 jaar die een hoger rendement nastreven, maar daarbij de risico's wensen te spreiden over verschillende vermogenscategorieën. Hierbij is de allocatie van het Fondsvermogen wel meer gericht op obligaties dan op de andere vermogenscategorieën. De benchmark van het Subfonds is de ishares Euro Inflation Linked Government Bond UCITS ETF (IBCI NA). De rendementsdoelstelling van het Subfonds is om jaarlijks na aftrek van kosten gemiddeld absoluut een half (0,5) procent meer rendement te behalen dan de voor het Subfonds geldende benchmark. Als aanvullende restricties voor het Subfonds, naast de bij of krachtens de Wft voor instellingen voor collectieve beleggingen in effecten geldende grenzen, gelden dat: Halfjaarverslag Ostrica Global Active Investment Fund 30 juni geen accountantscontrole toegepast- 20

21 Er wordt belegd in: a. grondstof indices; b. grondstof index trackers (ETFs); c. obligaties; d. andere verhandelbare schuldinstrumenten dan obligaties; e. geldmarktinstrumenten waaronder liquiditeiten; f. van alle onder a, b, c, d of e genoemde financiële instrumenten afgeleide financiële derivaten; en g. deelnemingsrechten van beleggingsinstellingen die voornamelijk beleggen in onder a, b, c, d, e en/of f genoemde financiële instrumenten. Het Subfonds belegt minimaal 70 procent van de Total Asset Value in inflatie gerelateerde financiële instrumenten of andere instrumenten waarvan de manager verwacht dat ze bescherming bieden tegen inflatie en die zijn genoteerd en worden verhandeld aan een gereguleerde markt. Het Subfonds belegt in effecten en geldmarktinstrumenten van ten minste zes verschillende emissies. Niet meer dan 20 procent van de Total Asset Value van het Subfonds mag worden belegd in een instelling voor collectieve beleggingen in effecten (icbe) die UCITS compliant gekwalificeerd is. Het Subfonds belegt niet meer dan 10 procent van het beheerde vermogen in deposito s bij één bank. Onder het gestelde in de vorige alinea mag maximaal 30 procent van de Total Asset Value van het Subfonds worden belegd in geldmarkt instrumenten en andere cash-gerelateerde instrumenten, die zijn genoteerd en worden verhandeld aan een gereguleerde markt, of in liquide middelen in EUR. Maximaal 100 procent van de Total Asset Value van het Subfonds mag worden belegd in instellingen voor collectieve beleggingen in effecten (icbe) die UCITS compliant gekwalificeerd zijn, een en ander met inachtneming van het gestelde in de voorgaande alinea s. Maximaal 30 procent van de Total Asset Value van het Subfonds mag worden belegd in instellingen voor collectieve beleggingen in effecten (icbe) die niet UCITS compliant gekwalificeerd zijn, een en ander met inachtneming van het gestelde in de voorgaande alinea s. Het gebruik van onder andere de volgende financiële derivaten is toegestaan: opties, futures, opties op futures, swaps, total returns swaps en forwards. Het Subfonds zal een instrument niet direct short gaan, maar kan hiervoor gebruik maken van financiële derivaten. Het totale risico van de instelling voor collectieve belegging in effecten bedraagt niet meer dan tweemaal de totale nettowaarde van de activa. Het totale risico van het Subfonds wordt met niet meer dan tien (10) procent van de totale nettowaarde van de portefeuille vergroot door het aangaan van kortlopende leningen, in welk geval het totale risico van de icbe niet meer dan 210 procent bedraagt van de totale nettowaarde van haar portefeuille. OSTR Global High Yield Bond Fund De doelstelling van het Subfonds is te beleggen in hoogrentende financiële instrumenten. Het Subfonds belegt voornamelijk in non-investment grade obligaties, maar kan ook beleggen in converteerbare obligaties. Hierbij wordt spreiding aangebracht over verschillende risicofactoren, zoals sector, kredietwaardigheid, looptijd en land. Het Subfonds belegt in beginsel niet in de vermogenscategorie aandelen, behoudens voor zover een aandelenexposure ontstaat door belegging in converteerbare obligatie of in beleggingsinstellingen die ook in aandelen beleggen. Het Subfonds is met name geschikt voor beleggers met een beleggingshorizon van 5 tot 10 jaar die een hoger rendement nastreven, maar niet (direct) in aandelen wensen te beleggen. De benchmark van het Subfonds is de SPDR Barclays High Yield Bond ETF (JNK US) ingedekt naar Euro. De rendementsdoelstelling van het Subfonds is om jaarlijks na aftrek van kosten gemiddeld absoluut één (1) procent meer rendement te behalen dan de voor het Subfonds geldende benchmark. Halfjaarverslag Ostrica Global Active Investment Fund 30 juni geen accountantscontrole toegepast- 21

22 Als aanvullende restricties voor het Subfonds, naast de bij of krachtens de Wft voor instellingen voor collectieve beleggingen in effecten geldende grenzen, gelden dat: Er wordt belegd in: a. aandelen; b. andere met aandelen vergelijkbare instrumenten; c. obligaties; d. andere verhandelbare schuldinstrumenten dan obligaties; e. geldmarktinstrumenten waaronder liquiditeiten; f. van alle onder a, b, c, d of e genoemde financiële instrumenten afgeleide financiële derivaten; en g. deelnemingsrechten van beleggingsinstellingen die voornamelijk beleggen in onder a, b, c, d, e en/of f genoemde financiële instrumenten. Het Subfonds belegt minimaal 50 procent van de Total Asset Value in hoogrentende financiële instrumenten die zijn genoteerd of worden verhandeld aan een gereguleerde markt en maximaal 50 procent van de Total Asset Value van het Subfonds mag worden belegd in converteerbare obligaties, die zijn genoteerd en worden verhandeld aan een gereguleerde markt. Niet meer dan 10 procent van de Total Asset Value van het Subfonds mag worden belegd in één of meer instrumenten van dezelfde uitgevende instelling, behalve instellingen voor collectieve beleggingen in effecten (icbe) die UCITS compliant gekwalificeerd zijn, waar dit maximum op 20 procent is gesteld. Het Subfonds belegt niet meer dan 10 procent van het beheerde vermogen in deposito s bij één bank. Onder het gestelde in de vorige alinea mag maximaal 50 procent van de Total Asset Value van het Subfonds worden belegd in geldmarkt instrumenten en andere cash-gerelateerde instrumenten, die zijn genoteerd en worden verhandeld aan een gereguleerde markt, of in liquide middelen in EUR. Maximaal 100 procent van de Total Asset Value van het Subfonds mag worden belegd in instellingen voor collectieve beleggingen in effecten (icbe) die UCITS compliant gekwalificeerd zijn, een en ander met inachtneming van het gestelde in de voorgaande alinea s. Maximaal 30 procent van de Total Asset Value van het Subfonds mag worden belegd in instellingen voor collectieve beleggingen in effecten (icbe) die niet UCITS compliant gekwalificeerd zijn, een en ander met inachtneming van het gestelde in de voorgaande alinea s. Het gebruik van onder andere de volgende financiële derivaten is toegestaan: opties, futures, opties op futures, swaps, total returns swaps en forwards. Het Subfonds zal een instrument niet direct short gaan, maar kan hiervoor gebruik maken van financiële derivaten. Het totale risico van de instelling voor collectieve belegging in effecten bedraagt niet meer dan tweemaal de totale nettowaarde van de activa. Het Subfonds kan gebruik maken van derivaten om vreemde valuta te hedgen naar EUR Het totale risico van het Subfonds wordt met niet meer dan tien (10) procent van de totale nettowaarde van de portefeuille vergroot door het aangaan van kortlopende leningen, in welk geval het totale risico van de icbe niet meer dan 210 procent bedraagt van de totale nettowaarde van haar portefeuille. Halfjaarverslag Ostrica Global Active Investment Fund 30 juni geen accountantscontrole toegepast- 22

23 OSTR Emerging Market Debt Fund De doelstelling van het Subfonds is te beleggen in hoogrentende financiële instrumenten. Het Subfonds belegt voornamelijk in obligaties uit opkomende landen, waarbij valutarisico zo veel als mogelijk wordt vermeden. Hierbij wordt spreiding aangebracht over verschillende risicofactoren, zoals sector, kredietwaardigheid, looptijd en land. Het Subfonds belegt in beginsel niet in de vermogenscategorie aandelen, behoudens voor zover een aandelenexposure ontstaat door belegging in beleggingsinstellingen die ook in aandelen beleggen. Het Subfonds is met name geschikt voor beleggers met een beleggingshorizon van 5 tot 10 jaar die een hoger rendement nastreven, maar niet (direct) in aandelen wensen te beleggen. De benchmark van het Subfonds betreft ishares J.P. Morgan $ Emerging Markets Bond UCITS ETF (EEMB LN) ingedekt naar Euro. De rendementsdoelstelling van het Subfonds is om jaarlijks na aftrek van kosten gemiddeld absoluut één (1) procent meer rendement te behalen dan de voor het Subfonds geldende benchmark. Als aanvullende restricties voor het Subfonds, naast de bij of krachtens de Wft voor instellingen voor collectieve beleggingen in effecten geldende grenzen, gelden dat: Er wordt belegd in: a. obligaties; b. andere verhandelbare schuldinstrumenten dan obligaties; c. geldmarktinstrumenten waaronder liquiditeiten; d. van alle onder a, b of c genoemde financiële instrumenten afgeleide financiële derivaten; en e. deelnemingsrechten van beleggingsinstellingen die voornamelijk beleggen in onder a, b, c, en/of d genoemde financiële instrumenten. Het Subfonds belegt minimaal 70 procent van de Total Asset Value in schuldpapier / vastrentende waarden gedenomineerd in USD, uitgegeven of gegarandeerd door overheden van of bedrijven in Opkomende Landen in de wereld, die zijn genoteerd en worden verhandeld aan een gereguleerde markt. Niet meer dan 20 procent van de Total Asset Value van het Subfonds mag worden belegd in één of meer instrumenten van dezelfde uitgevende instelling. Het Subfonds belegt niet meer dan 10 procent van het beheerde vermogen in deposito s bij één bank. Onder het gestelde in de vorige alinea mag maximaal 30 procent van de Total Asset Value van het Subfonds worden belegd geldmarkt instrumenten en andere cash-gerelateerde instrumenten, die zijn genoteerd en worden verhandeld aan een gereguleerde markt, of in liquide middelen in EUR. Maximaal 100 procent van de Total Asset Value van het Subfonds mag worden belegd in instellingen voor collectieve beleggingen in effecten (icbe) die UCITS compliant gekwalificeerd zijn, een en ander met inachtneming van het gestelde in de voorgaande alinea s. Maximaal 30 procent van de Total Asset Value van het Subfonds mag worden belegd in instellingen voor collectieve beleggingen in effecten (icbe) die niet UCITS compliant gekwalificeerd zijn, een en ander met inachtneming van het gestelde in de voorgaande alinea s. Het gebruik van onder andere de volgende financiële derivaten is toegestaan: opties, futures, opties op futures, swaps, total returns swaps en forwards. Het Subfonds zal een instrument niet direct short gaan, maar kan hiervoor gebruik maken van financiële derivaten. Het totale risico van de instelling voor collectieve belegging in effecten bedraagt niet meer dan tweemaal de totale nettowaarde van de activa. Het Subfonds maakt gebruik van derivaten om de USD te hedgen naar EUR. Het totale risico van het Subfonds wordt met niet meer dan tien (10) procent van de totale nettowaarde van de portefeuille vergroot door het aangaan van kortlopende leningen, in welk geval het totale risico van de icbe niet meer dan 210 procent bedraagt van de totale nettowaarde van haar portefeuille. Halfjaarverslag Ostrica Global Active Investment Fund 30 juni geen accountantscontrole toegepast- 23

24 OSTR Emerging Market Domestic Debt Fund De doelstelling van het Subfonds is te beleggen in hoogrentende financiële instrumenten. Het Subfonds belegt voornamelijk in obligaties uit opkomende landen uitgedrukt in lokale valuta. Hierbij wordt spreiding aangebracht over verschillende risicofactoren, zoals sector, kredietwaardigheid, looptijd, land en valuta. Het Subfonds belegt in beginsel niet in de vermogenscategorie aandelen, behoudens voor zover een aandelen-exposure ontstaat door belegging in beleggingsinstellingen die ook in aandelen beleggen. Het Subfonds is met name geschikt voor beleggers met een beleggingshorizon van 5 tot 10 jaar die een hoger rendement nastreven, maar niet (direct) in aandelen wensen te beleggen. De benchmark van het Subfonds is de ishares Emerging Markets Local Government Bond UCITS ETF (SEML IM) uitgedrukt in Euro. De rendementsdoelstelling van het Subfonds is om jaarlijks na aftrek van kosten gemiddeld absoluut één (1) procent meer rendement te behalen dan de voor het Subfonds geldende benchmark. Als aanvullende restricties voor het Subfonds, naast de bij of krachtens de Wft voor instellingen voor collectieve beleggingen in effecten geldende grenzen, gelden dat: Er wordt belegd in: a. obligaties; b. andere verhandelbare schuldinstrumenten dan obligaties; c. geldmarktinstrumenten waaronder liquiditeiten; d. van alle onder a, b of c genoemde financiële instrumenten afgeleide financiële derivaten; en e. deelnemingsrechten van beleggingsinstellingen die voornamelijk beleggen in onder a, b, c, en/of d genoemde financiële instrumenten. Het Subfonds belegt minimaal 70 procent van de Total Asset Value in schuldpapier / vastrentende waarden genoteerd in lokale valuta, uitgegeven of gegarandeerd door overheden van of bedrijven in Opkomende Landen in de wereld, die zijn genoteerd en worden verhandeld aan een gereguleerde markt. Niet meer dan 20 procent van de Total Asset Value van het Subfonds mag worden belegd in één of meer instrumenten van dezelfde uitgevende instelling. Het Subfonds belegt niet meer dan 10 procent van het beheerde vermogen in deposito s bij één bank. Onder het gestelde in de vorige alinea mag maximaal 30 procent van de Total Asset Value van het Subfonds worden belegd in geldmarkt instrumenten en andere cash-gerelateerde instrumenten, die zijn genoteerd en worden verhandeld aan een gereguleerde markt, of in liquide middelen in EUR. Maximaal 100 procent van de Total Asset Value van het Subfonds mag worden belegd in instellingen voor collectieve beleggingen in effecten (icbe) die UCITS compliant gekwalificeerd zijn, een en ander met inachtneming van het gestelde in de voorgaande alinea s. Maximaal 30 procent van de Total Asset Value van het Subfonds mag worden belegd in instellingen voor collectieve beleggingen in effecten (icbe) die niet UCITS compliant gekwalificeerd zijn, een en ander met inachtneming van het gestelde in de voorgaande alinea s. Het gebruik van onder andere de volgende financiële derivaten is toegestaan: opties, futures, opties op futures, swaps, total returns swaps en forwards. Het Subfonds zal een instrument niet direct short gaan, maar kan hiervoor gebruik maken van financiële derivaten. Het totale risico van de instelling voor collectieve belegging in effecten bedraagt niet meer dan tweemaal de totale nettowaarde van de activa. Het totale risico van het Subfonds wordt met niet meer dan tien (10) procent van de totale nettowaarde van de portefeuille vergroot door het aangaan van kortlopende leningen, in welk geval het totale risico van de icbe niet meer dan 210 procent bedraagt van de totale nettowaarde van haar portefeuille. Halfjaarverslag Ostrica Global Active Investment Fund 30 juni geen accountantscontrole toegepast- 24

25 3.1 Risico s Onderstaand een opsomming van alle risico s die direct of indirect te maken (kunnen) hebben met beleggen in het Fonds en de wijze waarop de Beheerder, deze mitigeert. Marktrisico De mate van risico van beleggen in de Subfondsen is onder meer afhankelijk van de verdeling over de verschillende vermogenscategorieën. Het risico bestaat dat een hele markt of vermogenscategorie in waarde daalt waardoor de waarde van de beleggingen worden beïnvloed. Het marktrisico neemt toe indien de spreiding over financiële instrumenten, regio s en sectoren afneemt. Rendementsrisico Het betreft het risico dat het rendement van een belegging over de periode van aankoop tot verkoopmoment niet op een eerder moment dan het verkoopmoment vaststaat. Het rendement is niet gegarandeerd. Het is tevens onzeker of de beleggingsdoelstelling zal worden bereikt. De waarde van de beleggingen fluctueert met koerswijzigingen en is afhankelijk van de vermogenscategorieën en financiële instrumenten waarin wordt belegd. Relatief rendementsrisico De waardefluctuaties van beleggingen kunnen in positieve en negatieve zin afwijken van de waardefluctuaties van de benchmarks van de Subfondsen. Bij een negatieve afwijking bestaat het risico dat de doelstellingen van de Subfondsen niet worden bereikt. Inflatierisico Het algemene risico van inflatie houdt in dat de koopkracht die de beleggingen representeren wordt aangetast door waardevermindering van de munteenheid als gevolg van inflatie. Renterisico Dit is het risico dat veranderingen in de rentestand invloed hebben op de waardeontwikkeling van de beleggingen van de Subfondsen die beleggen in vastrentende waarden. Bij een stijgende rente zal de waarde van vastrentende waarden over het algemeen dalen. Valutarisico De waarde van de beleggingen in financiële instrumenten zou kunnen worden beïnvloed door de ontwikkelingen van de valutakoersen (ten opzichte van de Euro), waarin deze beleggingen verhandelbaar zijn. Valutakoersen kunnen grote veranderingen laten zien. Deze veranderingen kunnen ertoe leiden dat het rendement op de beleggingen teniet worden gedaan door de verandering in de valutakoers. Concentratie van beleggingen Dit is het risico dat is verbonden aan een grote concentratie van beleggingen in bepaalde soorten financiële instrumenten, markten, valuta, regio s of sectoren. Derivatenrisico Derivaten kunnen specifieke risico s met zich dragen. De risico s van het gebruik van derivaten hangen nauw samen met en zijn afgeleid van de risico s van de financiële instrumenten waar de derivaten betrekking op hebben. Tegenpartijrisico Het betreft het risico dat een tegenpartij niet langer aan haar verplichtingen kan voldoen, dit betreft zowel het risico dat een partij aan wie effecten zijn uitgeleend, deze niet of niet-volledig kan terug leveren, als bij transacties met derivaten waarbij de tegenpartij niet aan haar verplichtingen kan voldoen. De waarde van met name vastrentende en/of gegarandeerde beleggingen wordt beïnvloed door een positieve of negatieve ontwikkeling van de kredietwaardigheid van uitgevende instellingen en debiteuren. Afwikkelingsrisico De Subfondsen lopen het risico dat een afwikkeling via een handelssysteem of een tegenpartij niet plaatsvindt zoals verwacht, omdat de betaling of de levering van de financiële instrumenten door een tegenpartij (van de Subfondsen) niet, niet op tijd of zoals verwacht plaatsvindt. Halfjaarverslag Ostrica Global Active Investment Fund 30 juni geen accountantscontrole toegepast- 25

26 Risico van minder toezicht De Subfondsen kunnen beleggen in beleggingsinstellingen, die niet onder toezicht staan dan wel niet onder toezicht staan dat te vergelijken is met het toezicht op gereguleerde beleggingsinstellingen in de Europese Unie. Dit kan leiden tot een hoger risico voor Participanten. De Subfondsen zullen niet beleggen in beleggingsinstellingen waarin de aansprakelijkheid van de Participanten verder strekt dan het bedrag van hun inbreng. Beleggen met geleend geld De Beheerder heeft de mogelijkheid kortlopende leningen aan te gaan tot maximaal 10% van het betreffende fondsvermogen. Deze mogelijkheid is primair bedoeld om inkoop van Participaties te faciliteren en kan ertoe leiden dat met geleend wordt belegd. De Beheerder is geheel vrij in de wijze waarop de leningen, met in achtneming van de beleggingsrestricties, worden ingezet. De leningen worden alleen ten behoeve van de Subfondsen aangegaan onder de voorwaarde dat uitsluitend het Fondsvermogen strekt tot verhaal van eventuele vorderingen van de leninggevers. Zodra een Subfonds belegt met geleend geld bestaat het risico dat er een negatieve hefboomwerking ontstaat wanneer de waarde van de beleggingen daalt en minder waard worden dan het voor de aanschaf van deze beleggingen geleende geld. Daarnaast kan het de Beheerder zijn toegestaan te investeren in andere beleggingsinstellingen die mogelijk meer dan 100% van hun fondsvermogen kunnen beleggen, dat wil zeggen dat bij hun investeringen gebruik kan worden gemaakt van geleend geld ( leverage ). Deze beleggingsinstellingen zullen van tijd tot tijd van deze mogelijkheid gebruik maken om een additioneel rendement te behalen. Echter, de Subfondsen zullen niet beleggen in beleggingsinstellingen waarin de aansprakelijkheid van de deelnemers cq het Subfonds daarin verder strekt dan het bedrag van haar eigen inbreng. Bewaarnemingsrisico In beginsel bestaat het risico van verlies van in bewaring gegeven activa als gevolg van insolvabiliteit, nalatigheid of frauduleuze handelingen van de bewaarnemer of van een onderbewaarnemer. De Bewaarder is, ten behoeve van de Participanten, juridisch eigenaar van de bezittingen van de Subfondsen. Ondanks het feit dat de activa van het Ostrica Global Active Investment Fund door de Bewaarder (administratief) gescheiden worden gehouden van het vermogen van de Bewaarder en het vermogen van andere Subfondsen, lopen de Participanten een beperkt risico dat er geen onderscheid wordt gemaakt tussen de activa van de Bewaarder en de activa die door de Bewaarder in haar naam, namens de Participanten of deelnemers van andere Subfondsen wordt gehouden. De Bewaarder kent geen andere activiteiten dan de bewaarfunctie, wat het risico beperkt. Risico erosie fondsvermogen Door het uitkeren van rendement treedt erosie van het Fondsvermogens op. Het Ostrica Global Active Investment Fund heeft de status van fiscale beleggingsinstelling. Teneinde deze status te kunnen behouden dient het gedeelte van de winst van een Subfonds dat moet worden uitgekeerd om te voldoen aan de criteria voor de status van fiscale beleggingsinstelling jaarlijks aan de Participanten te worden uitgekeerd. Ook het terugkopen van Participaties heeft erosie van het Fondsvermogen en dientengevolge afname van de liquiditeitspositie tot gevolg. Wijzigen wet- en regelgeving De financiële en fiscale wet- en regelgeving is aan verandering onderhevig. Deze kan in ongunstige zin voor het Ostrica Global Active Investment Fund of de Participanten wijzigen waardoor de waarde van de beleggingen negatief wordt beïnvloed. Verhandelbaarheids/liquiditeitsrisico Participaties kunnen in beginsel periodiek worden toegekend, geswitcht en ingetrokken. Aan toetreding, switchen en uittreding kunnen kosten zijn verbonden. Daarnaast kan toetreding, switchen en uittreding fiscale gevolgen hebben. De selectie van de financiële instrumenten, waarin belegd zal worden, zal zodanig plaatsvinden dat zoveel mogelijk wordt veilig gesteld dat de Subfondsen bij inkoop van Participaties in beginsel kunnen voldoen aan hun verplichtingen, mede door de portefeuille van de Subfondsen voldoende liquide te houden. De Participant dient er echter rekening mee te houden dat geen zekerheid kan worden gegeven dat voor uittreding voldoende liquiditeiten in de Subfondsen aanwezig zijn om alle aangeboden Participaties in te kopen. Als gevolg van de periodieke verhandelbaarheid van de Participaties (alleen door inkoop op vastgestelde tijdstippen) kan uw belegging mogelijk alleen op een relatief ongunstige moment te gelde worden gemaakt. Verder geldt dat indien uittreding plaatsvindt waarbij beleggingen met bijvoorbeeld beperkingen, te gelde dienen te worden gemaakt, onder meer het tegenpartijrisico, de stijging of daling van de te gelde te maken financiële instrumenten voor rekening en risico van de nog achterblijvende Participanten kunnen komen indien de uitkering hiervan plaatsvindt na het moment waarop de uittreding heeft plaatsgevonden. Onder bijzondere omstandigheden kan de Beheerder genoodzaakt zijn om toekenning en inkoop (gedeeltelijk) op te schorten. Halfjaarverslag Ostrica Global Active Investment Fund 30 juni geen accountantscontrole toegepast- 26

27 Structuurrisico Het Ostrica Global Active Investment Fund heeft een paraplustructuur waardoor er meerdere Subfondsen zijn binnen een juridische structuur. Het Fondsvermogen dient uitsluitend tot voldoening van de vorderingen voortvloeiende uit (i) schulden die verband houden met het beheer en het bewaren van het betreffende Subfonds en (ii) de Participaties.. Indien voornoemde vorderingen niet volledig uit het Fondsvermogen kunnen worden voldaan, kan het vermogen van de Bewaarder hiervoor worden aangesproken overeenkomstig artikel 4:45(4)Wft. Er bestaat een risico dat het vermogen van de Bewaarder onvoldoende is om alle verplichtingen uit te voldoen. Gelet echter op het feit dat bij de Subfondsen, alsook bij de andere beleggingsinstellingen waarvoor de Bewaarder eventueel als Bewaarder optreedt, geen sprake mag zijn van een reëel risico in de zin van artikel 4:44(1) van de Wft, wordt het hiervoor omschreven risico als theoretisch aangemerkt. Kwalificatierisico fonds voor gemene rekening De Voorwaarden bepalen dat het Ostrica Global Active Investment Fund en/of de Subfondsen geen maatschap, vennootschap onder firma of commanditaire vennootschap vormen. Ingeval het Ostrica Global Active Investment Fund en/of Subfondsen als (afzonderlijke) maatschap(pen) worden aangemerkt is niet zeker dat het bepaalde in artikel 7.2 van de Voorwaarden tegen derden kan worden ingeroepen wat negatieve gevolgen kan hebben voor onder meer de aansprakelijkheidsregeling van de Participanten. Aanvullend risico uit Voorwaarden en Beleid Participanten dienen er rekening mee te houden dat zij gebonden zijn aan de Voorwaarden van Beheer en Bewaring, die onder meer inhouden dat de Beheerder en de Bewaarder in principe niet door de Participanten te vervangen kunnen worden. Participanten zijn derhalve gebonden aan het beleid van de Beheerder en de Bewaarder. Halfjaarverslag Ostrica Global Active Investment Fund 30 juni geen accountantscontrole toegepast- 27

28 4. Toelichting op de balans 4.1 Beleggingen Verloopoverzicht aandelen Stand begin verslagperiode 0 Aankopen Verkopen Waardeveranderingen Stand ultimo verslagperiode Verloopoverzicht aandelenfondsen Stand begin verslagperiode 0 Aankopen Verkopen 0 Waardeveranderingen Stand ultimo verslagperiode Verloopoverzicht obligaties Stand begin verslagperiode 0 Aankopen Verkopen 0 Waardeveranderingen Stand ultimo verslagperiode Verloopoverzicht obligatiefondsen Stand begin verslagperiode 0 Aankopen Verkopen 0 Waardeveranderingen Stand ultimo verslagperiode Som der beleggingen Vlottende activa Overlopende obligatierente Stand ultimo verslagperiode Liquide middelen De liquide middelen bestaan uit bedragen op rekeningen geopend door de Bewaarder bij: DeGiro B.V Stand ultimo verslagperiode Halfjaarverslag Ostrica Global Active Investment Fund 30 juni geen accountantscontrole toegepast- 28

29 4.4 Fondsvermogen Aantal participaties Waarde Stand begin verslagperiode 0 0 Uitgegeven participaties Ingekochte participaties Stand ultimo verslagperiode Onverdeeld resultaat Stand begin verslagperiode 0 Onttrekking resultaatsbestemming 0 Resultaat verslagperiode Stand ultimo verslagperiode De intrinsieke waarde, ook wel Net Asset Value (NAV) genoemd, wordt per Subfonds berekend door de waarde van de activa per subfonds - inclusief het saldo van baten en lasten per subfonds over het reeds verstreken deel van het lopende boekjaar, verminderd met de verplichtingen - te delen door het aantal uitstaande participaties. De waardes die ten grondslag liggen aan de berekening van de intrinsieke waarde per participatie worden per subfonds weergegeven in hele euro s, respectievelijk participaties. De intrinsieke waarde per participatie wordt per subfonds weergegeven in 6 decimalen achter de komma gebaseerd op onafgeronde waardes in euro`s respectievelijk participaties. Uitgifte en inkoop van participaties Toekenning van Participaties vindt periodiek plaats door de Bewaarder, al dan niet vertegenwoordigd door de Beheerder. In beginsel vindt toekenning dagelijks plaats. De Participaties worden niet verhandeld op een markt in financiële instrumenten. Elke Participatie in hetzelfde Subfonds geeft recht op een evenredig aandeel in het vermogen van het Subfonds voor zover dit aan de deelgerechtigden toekomt. De Beheerder stelt het aantal Participaties, tot in maximaal vier (4) decimalen gespecificeerd, dat wordt toegekend vast op de dag van toekenning, voor een bedrag dat gelijk aan het bedrag waarvoor toekenning wordt verzocht, gedeeld door de NAV op de Werkdag waarop toekenning plaats vindt. Een verzoek tot toekenning, inclusief ieder vervolgverzoek, bedraagt minimaal EUR 50,-. Participaties worden slechts toegekend indien de nettoprijs binnen de vastgestelde termijnen in het vermogen van het Subfonds is gestort. De Beheerder stelt de waarde van de in te kopen Participaties vast op de Werkdag van inkoop. Dit gebeurt op basis van de NAV van de vorige Werkdag. De inkoopprijs van een Participatie of gedeelte van een Participatie is gelijk aan NAV te verminderen met uittredingskosten van maximaal 0,5% van de NAV. De uittredingskosten komen ten gunste van de Beheerder. Retourprovisies De Beheerder ontvangt geen retourprovisies of commissies van aanbieders van andere fondsen of andere dienstverleners. Mocht de Beheerder in uitzonderlijke gevallen wel afspraken hieromtrent met uitgevende instellingen en/of andere fondsaanbieders maken, dan zullen alle eventuele hieruit voortvloeiende provisies en commissies ten goede komen aan betreffende Subfondsen. Deze opbrengsten zullen dus niet ten gunste van de Beheerder komen. Halfjaarverslag Ostrica Global Active Investment Fund 30 juni geen accountantscontrole toegepast- 30

30 5. Toelichting op de winst- en-verliesrekening 5.1 Beheervergoeding, performance fees en overige kosten Beheervergoeding Performance fees Overige kosten Stand ultimo verslagperiode Beheervergoeding Bij de Subfondsen worden zowel de onderstaande beheervergoeding als overige kosten zoals ook hieronder genoemd in rekening gebracht. De overige kosten zijn voor zover van toepassing exclusief BTW. De Beheerder ontvangt in het kader van het beheer van de Subfondsen een beheervergoeding op basis van een percentage uitgedrukt in procenten per jaar. De beheervergoeding wordt dagelijks pro rata op basis van het vermogen per Subfonds in rekening gebracht, maandelijks gefactureerd en komt ten goede aan de Beheerder. Per Subfonds zal er sprake zijn van de volgende jaarlijkse beheervergoeding: Naam van het subfonds Jaarlijkse beheervergoeding OSTR Equities Developed Markets Fund 1,00% OSTR Equities Emerging Markets Fund 1,00% US Government Bond OSTR Fund 0,75% EU Government Bond OSTR Fund 0,75% US Investment Grade Corporate Bond OSTR Fund 0,75% EU Investment Grade Corporate Bond OSTR Fund 0,75% OSTR Inflation Investments Fund 0,75% OSTR Global High Yield Bond Fund 0,75% OSTR Emerging Market Debt Fund 0,75% OSTR Emerging Market Domestic Debt Fund 0,75% Performance fees De Beheerder ontvangt bovendien een performance fee. Deze performance fee bedraagt 10% van het (netto) rendement, berekend op jaarbasis over het gemiddelde Subfondsvermogen, gedeeld door het aantal Participaties, met inachtneming van een High Water Mark waarbij eventuele negatieve resultaten van het Subfonds over de voorgaande twee kalenderjaren met het resultaat van betrokken kalenderjaar worden gecompenseerd, alvorens het resultaat wordt toegepast in de berekening van het hiervoor bedoelde netto(meer)rendement waarover de Beheerder een variabele vergoeding ontvangt. Onder netto rendement wordt in dit verband verstaan het bruto rendement dat voor het desbetreffende Subfonds wordt gehaald onder aftrek van kosten Overige kosten Naast de beheervergoeding en de performance fee komen de volgende kosten en opbrengsten ten laste en/of ten bate van de Subfondsen: a) oprichting van het Ostrica Global Active Investment Fund en de Subfondsen; b) het houden van Algemene Vergaderingen; c) externe accountants; d) toezichtkosten krachtens de Wft; e) externe (juridische en fiscale) adviseurs; f) marketing; g) bewaring en toezicht door de Bewaarder; h) transacties gedaan voor de Subfondsen; i) dienstverlening door banken en brokers; j) administratie door de Administrateur; k) verplichte publicaties; Halfjaarverslag Ostrica Global Active Investment Fund 30 juni geen accountantscontrole toegepast- 30

31 l) renteopbrengsten- en kosten; m) eventuele kosten en opbrengsten van het inlenen van financiële instrumenten; en n) alle eventuele belastingen voortvloeiend uit transacties voor of het vermogen van de Subfondsen. De Beheerder brengt op transacties een vergoeding van 10 basispunten (0,10%) in rekening over de bruto waarde van de transactie. De bruto waarde is de koers van het financieel instrument maal de omvang/aantal. Bij de berekening van de bruto waarde is dus geen rekening gehouden met aftrek van (bij aankoop) of optelling van (bij verkoop) eventuele overige kosten. Deze vergoeding komt ten laste van de desbetreffende Subfondsen en is een vergoeding voor de orderimplementatie; de controle op de orderuitvoer en program-trading door derden en het doorgronden van de pre- en post-trade analyses, hetgeen naar verwachting de kwaliteit van de dienstverlening en de performance van de Subfondsen ten goede zal komen. De Overige kosten hangen samen met het vermogen in de Subfondsen en met het aantal transacties per Subfonds en zijn derhalve moeilijk nominaal te kwantificeren op jaarbasis. De Overige kosten zijn echter gemaximeerd op 1,5% van het collectieve vermogen van de Subfondsen op jaarbasis. 6. Overige toelichtingen 6.1 Kengetallen Ongoing Charges Figure (Total Cost of Ownership) Alle kosten die toebedeeld kunnen worden aan een (specifiek) subfonds worden aan het betreffende subfonds onttrokken. 6.2 Uitbesteding van taken De Beheerder heeft administratieve taken, waaronder de financiële en beleggingsadministratie van het Fonds en de berekening van de intrinsieke waarde van de Subfondsen (NAV s) uitbesteed aan de administrateur: FundShare Administrator B.V. Hiertoe is met de Administrateur een overeenkomst van uitbesteding en dienstverlening gesloten, die voldoet aan de daaraan in de toepasselijke regelgeving gestelde eisen. Voor de Administrateur is o.a. het voeren van administraties een van haar kernactiviteiten. De Bewaarder heeft administratieve taken, waaronder de controle van de beleggingsrestricties van de Subfondsen uitbesteed aan de Administrateur. Hiertoe is met de Administrateur een overeenkomst van uitbesteding en dienstverlening gesloten, die, naar het oordeel van beide partijen, voldoet aan de daaraan in de toepasselijke regelgeving gestelde eisen. Voor de Administrateur is o.a. het aanleveren van gegevens voor het controleren van de naleving van de beleggingsrestricties van beleggingsinstellingen een van haar kernactiviteiten. 6.3 Verbonden partijen Ostrica Global Active Investment Fund heeft een beheerovereenkomst afgesloten met Ostrica B.V. ten aanzien van het beheer en de administratie van de beleggingsinstelling. Beleggingen worden aangekocht via DEGIRO B.V. DEGIRO B.V. is niet gelieerd aan de Beheerder maar wel aan de Bewaarder. In de verslagperiode heeft de Beheerder voor de Subfondsen op rekeningen bij DEGIRO B.V. transacties geïnitieerd uit hoofde van het beheren van het in de Subfondsen belegde vermogen. Daarnaast hebben er geen transacties met verbonden partijen plaatsgevonden. Ingevolge de insiderstradingregels die gelden voor de directie en het personeel van Ostrica B.V. is er geen sprake geweest van individuele effectentransacties van directie en personeel in beleggingstitels die ook door de Beheerder zijn op genomen in de Subfondsen. Ostrica B.V. en DAF Depositary B.V. worden, als respectievelijk Beheerder en Bewaarder van het Fonds, als verbonden partijen aangemerkt. Er zijn geen andere rechtspersonen, Valore Capital Partners B.V., de 100% aandeelhouder van Ostrica B.V., die een belangrijke zeggenschap kunnen uitoefenen op het Fonds of op de Beheerder. Ook de statutaire directieleden en nauwe verwanten zijn verbonden partijen. Transacties met verbonden partijen bestaan derhalve slechts uit de beheervergoeding die door de Beheerder in rekening wordt gebracht aan de Subfondsen. Er worden geen andere kosten ten laste van het Subfondsen gebracht uit hoofde van diensten van verbonden partijen. Halfjaarverslag Ostrica Global Active Investment Fund 30 juni geen accountantscontrole toegepast- 31

32 6.4 Overig Stembeleid De Beheerder maakt in beginsel geen gebruik van de zeggenschapsrechten verbonden aan de beleggingen van de Subfondsen, tenzij zich naar de mening van de Beheerder bijzondere omstandigheden voordoen. De Beheerder zal daarbij dan de belangen van de Participanten in acht nemen. Graag verwijzen wij u naar de site inzake het beleid van de Beheerder op het gebied van het stemrecht Over de Bewaarder Als Bewaarder treedt op DAF Depositary B.V. De Bewaarder is opgericht op 3 oktober 2011, statutair gevestigd en kantoorhoudende te Amsterdam, Nederland, en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel en Fabrieken te Amsterdam onder nummer De Bewaarder treedt op als Bewaarder van alle bezittingen die deel uitmaken of deel gaan uitmaken van de Fondsen. De Bewaarder zal bij de uitvoering van zijn taak in het belang van de Participanten optreden. De Bewaarder kan ook als Bewaarder optreden voor andere beleggingsinstellingen en/of ICBE s. Halfjaarverslag Ostrica Global Active Investment Fund 30 juni geen accountantscontrole toegepast- 32

33 Halfjaarcijfers Subfondsen OSTR Equities Developed Markets Fund OSTR Equities Emerging Markets Fund US Government Bond OSTR Fund EU Government Bond OSTR Fund US Investment Grade Corporate Bond OSTR Fund EU Investment Grade Corporate Bond OSTR Fund OSTR Inflation Investments Fund OSTR Global High Yield Bond Fund OSTR Emerging Market Domestic Debt Fund (Onderdeel van de toelichting op de balans en de winst-en-verliesrekening) Halfjaarverslag Ostrica Global Active Investment Fund 30 juni geen accountantscontrole toegepast- 33

34 Balans per 30 juni 2014 OSTR Equities Developed Markets Fund Voor resultaatbestemming, alle bedragen zijn in EUR Balans OSTR Equities Developed Markets Fund ACTIVA Toelichting Beleggingen Aandelen Som der beleggingen Overige activa Liquide middelen Totaal Activa PASSIVA Fondsvermogen Participatiekapitaal Onverdeeld resultaat Kortlopende schulden Overige schulden Totaal Passiva Halfjaarverslag Ostrica Global Active Investment Fund 30 juni geen accountantscontrole toegepast- 34

35 Winst-en-verliesrekening OSTR Equities Developed Markets Fund per 30 juni 2014 Over de verslagperiode van 1 januari 2014 tot en met 30 juni 2014 (Bedragen in EUR) Winst-en-verliesrekening OSTR Equities Developed Markets Fund Opbrengsten uit beleggingen en overige activa Waardeveranderingen beleggingen en overige activa Directe beleggingsopbrengsten Totale opbrengsten uit beleggingen Lasten Beheervergoeding Performance fee Overige kosten Totale lasten Resultaat Halfjaarverslag Ostrica Global Active Investment Fund 30 juni geen accountantscontrole toegepast- 35

36 7. Toelichting op de balans van OSTR Equities Developed Markets Fund per 30 juni 2014 en de winst-en-verliesrekening over de periode van 1 januari 2014 tot en met 30 juni Grondslagen voor waardering en resultaatbepaling De grondslagen die van toepassing zijn, zijn opgenomen in de toelichting op de samengestelde halfjaarcijfers. 7.2 Beleggingen Zie factsheet op pagina 38 Verloopoverzicht aandelen Stand begin verslagperiode 0 Aankopen Verkopen 0 Waardeveranderingen Stand ultimo verslagperiode Som der beleggingen Liquide middelen De liquide middelen bestaan uit bedragen op rekeningen geopend door de Bewaarder bij: DeGiro B.V Stand ultimo verslagperiode Fondsvermogen Aantal participaties Waarde Stand begin verslagperiode 0 0 Uitgegeven participaties , Ingekochte participaties Stand ultimo verslagperiode Intrinsieke waarde Fondsvermogen Aantal uitstaande participaties Intrinsieke waarde per participatie 10,80 Onverdeeld resultaat Stand begin verslagperiode 0 Onttrekking resultaatsbestemming 0 Resultaat verslagperiode Stand ultimo verslagperiode Halfjaarverslag Ostrica Global Active Investment Fund 30 juni geen accountantscontrole toegepast- 36

37 7.5 Beheervergoeding, performance fees en overige kosten Beheervergoeding Performance fees Overige kosten Stand ultimo verslagperiode Lopende kostenratio Overige kosten Totale kosten Gemiddelde NAV Lopende kostenratio geannualiseerd 0,717% Halfjaarverslag Ostrica Global Active Investment Fund 30 juni geen accountantscontrole toegepast- 37

38 FACTSHEET OSTR Equities Developed Markets Fund Peildatum 30 juni 2014 Fondsomschrijving Het OSTR Equities Developed Markets Fund heeft als doelstelling in een wereldwijd gespreide portefeuille van aandelen uit ontwikkelde landen te beleggen. De beleggingen worden voor deze vermogenscategorie breed gespreid over verscheidene individuele aandelen en soortgelijke instrumenten. Hierbij wordt spreiding aangebracht op basis van de waardering, fundamentele balansvariabelen, verwachtingen en gedragspsychologische factoren. Daarnaast zijn bij de spreiding de sector en de regio van belang. Het Subfonds is met name geschikt voor beleggers met een beleggingshorizon van ten minste 10 jaar die een hoger rendement nastreven en bereid zijn daarbij meer dan gemiddelde risico s te nemen. De rendementsdoelstelling van het Subfonds is om jaarlijks na aftrek van kosten gemiddeld absoluut één (1) procent meer rendement te behalen dan de ishares MSCI World UCITS ETF (IWRD NA). Vermogensverdeling Sectorverdeling Fondsinformatie 1% 99% Liquiditeiten Aandelen 9% 4% Energie 9% 6% 5% 13% 8% 8% 13% 3% 9% 13% Nutsbedrijven Basismaterialen Technologie Kapitaalgoederen Duurzame goederen Consumentengoederen Gezondheid Diensten Benchmark ISIN Beheerder Management Fee Overige kosten Datum oprichting ishares MSCI World UCITS ETF NL Ostrica BV 1% Nacalculatie Telecommunicatie Financiele dienstverlening Landenverdeling Banken Koersontwikkeling 46% 2% 3% 7% 5% 3% 6% Australië Duitsland Spanje Frankrijk Verenigd Koninkrijk Prijs bij oprichting 10, ) Laagste koers 9, ) Huidige koers 10, ) Hoogste koers 10, ) 9% Italië 3% Japan 13% Noorwegen Overig 3% Zweden Verenigde Staten Koersverloop Rendementen 11,00 Kwartaalrendement 4,64% Sinds oprichting 7,97% 10,50 AUM ,23 10,00 9,50 Top 10 posities Apple Inc. 1,05% Verenigde Staten Technologie Statoil ASA 1,01% Noorwegen Energie AbbVie, Inc. 1,00% Verenigde Staten Gezondheid Nippon Telegraph and Telephone Corporation 0,97% Japan Telecommunicatie Anheuser-Busch InBev SA 0,97% België Consumentengoederen Hewlett-Packard Company 0,95% Verenigde Staten Technologie Actividades de Construccion y Servicios SA 0,95% Spanje Kapitaalgoederen Northern Tier Energy LP Class A 0,94% Verenigde Staten Energie Microsoft Corporation 0,94% Verenigde Staten Technologie Questcor Pharmaceuticals, Inc. 0,93% Verenigde Staten Gezondheid Disclaimer - Ostrica heeft aan de samenstelling van deze publicatie de uiterste zorg besteed. Aansprakelijkheden voor eventuele onjuistheden kunnen wij niet aanvaarden. Beleggen brengt risico met zich mee. De waarde van uw belegging kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst. Halfjaarverslag Ostrica Global Active Investment Fund 30 juni geen accountantscontrole toegepast- 38

39 Balans per 30 juni 2014 OSTR Equities Emerging Markets Fund Voor resultaatbestemming, alle bedragen zijn in EUR Balans OSTR Equities Emerging Markets Fund ACTIVA Toelichting Beleggingen Aandelen Som der beleggingen Vlottende activa Overlopende activa 0 Overige activa Liquide middelen Totaal Activa PASSIVA Fondsvermogen Participatiekapitaal Onverdeeld resultaat Kortlopende schulden Overige schulden Totaal Passiva Halfjaarverslag Ostrica Global Active Investment Fund 30 juni geen accountantscontrole toegepast- 39

40 Winst-en-verliesrekening OSTR Equities Emerging Markets Fund Over de verslagperiode van 1 januari 2014 tot en met 30 juni 2014 (Bedragen in EUR) Winst-en-verliesrekening OSTR Equities Emerging Markets Fund Opbrengsten uit beleggingen en overige activa Waardeveranderingen beleggingen en overige activa Directe beleggingsopbrengsten Totale opbrengsten uit beleggingen Lasten Beheervergoeding Performance fee Overige kosten Totale lasten Resultaat Halfjaarverslag Ostrica Global Active Investment Fund 30 juni geen accountantscontrole toegepast- 40

41 8. Toelichting op de balans van OSTR Equities Emerging Markets Fund per 30 juni 2014 en de winst-en-verliesrekening over de periode van 1 januari 2014 tot en met 30 juni Grondslagen voor waardering De grondslagen die van toepassing zijn, zijn opgenomen in de toelichting op de samengestelde halfjaarcijfers. 8.2 Beleggingen Zie factsheet op pagina 43 Verloopoverzicht aandelen Stand begin verslagperiode 0 Aankopen Verkopen Waardeveranderingen Stand ultimo verslagperiode Som der beleggingen Liquide middelen De liquide middelen bestaan uit bedragen op rekeningen geopend door de Bewaarder bij: DeGiro B.V Stand ultimo verslagperiode Fondsvermogen Aantal participaties Waarde Stand begin verslagperiode 0 0 Uitgegeven participaties Ingekochte participaties Stand ultimo verslagperiode Intrinsieke waarde Fondsvermogen Aantal uitstaande participaties Intrinsieke waarde per participatie 11,21 Onverdeeld resultaat Stand begin verslagperiode 0 Onttrekking resultaatsbestemming 0 Resultaat verslagperiode Stand ultimo verslagperiode Halfjaarverslag Ostrica Global Active Investment Fund 30 juni geen accountantscontrole toegepast- 41

42 8.5 Beheervergoeding, performance fees en overige kosten Beheervergoeding Performance fees Overige kosten Stand ultimo verslagperiode Lopende kostenratio Overige kosten Totale kosten Gemiddelde NAV Lopende kostenratio geannualiseerd 0,80% Halfjaarverslag Ostrica Global Active Investment Fund 30 juni geen accountantscontrole toegepast- 42

43 FACTSHEET OSTR Equities Emerging Markets Fund Peildatum 30 juni 2014 Fondsomschrijving Het OSTR Equities Emerging Markets Fund heeft als doelstelling in een wereldwijd gespreide portefeuille van aandelen uit opkomende landen te beleggen. De beleggingen worden voor deze vermogenscategorie breed gespreid over verscheidene individuele aandelen en soortgelijke instrumenten. Hierbij wordt spreiding aangebracht op basis van de waardering, fundamentele balansvariabelen, verwachtingen en gedragspsychologische factoren. Daarnaast zijn bij de spreiding de sector en de regio van belang. Het Subfonds is met name geschikt voor beleggers met een beleggingshorizon van ten minste 10 jaar die een hoger rendement nastreven en bereid zijn daarbij meer dan gemiddelde risico s te nemen. De rendementsdoelstelling van het Subfonds is om jaarlijks na aftrek van kosten gemiddeld absoluut één (1) procent meer rendement te behalen dan de ishares MSCI Emerging Markets UCITS ETF (IEMM NA). Vermogensverdeling Sectorverdeling Fondsinformatie Benchmark ishares MSCI Emerging Markets UCITS ETF ISIN NL Beheerder Ostrica BV Management Fee 1% Overige kosten Nacalculatie Datum oprichting Financiele Landenverdeling 9% 4% 6% 6% 8% Brazilië China India dienstverlening Banken Koersontwikkeling Prijs bij oprichting 10, ) Laagste koers 9, ) Huidige koers 11, ) Hoogste koers 11, ) 26% Zuid-Korea Mexico 5% Overig 12% 12% 8% Polen Rusland Turkije 4% Koersverloop 11,50 Taiwan Zuid-Afrika Rendementen Kwartaalrendement 7,11% Sinds oprichting 12,09% 11,00 AUM ,59 10,50 10,00 9,50 Top 10 posities SPDR MSCI EM Asia UCITS ETF 18,06% - - ishares MSCI Korea UCITS ETF 5,57% Zuid-Korea - ishares MSCI Taiwan UCITS ETF 4,44% Taiwan - ishares MSCI Brazil UCITS ETF 4,20% Brazilië - ishares MSCI South Africa UCITS ETF 3,71% Zuid-Afrika - Turkiye Is Bankasi Anonim Sirketi Class C 1,37% Turkije Banken Eregli Demir ye celik Fabrikalari T.A.S. 1,36% Turkije Basismaterialen China Cinda Asset Management Co., Ltd. Class H 1,32% China Financiele dienstverlening State Bank of India 1,24% India Banken Sinotrans Ltd. Class H 1,19% China Diensten Disclaimer - Ostrica heeft aan de samenstelling van deze publicatie de uiterste zorg besteed. Aansprakelijkheden voor eventuele onjuistheden kunnen wij niet aanvaarden. Beleggen brengt risico met zich mee. De waarde van uw belegging kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst. Halfjaarverslag Ostrica Global Active Investment Fund 30 juni geen accountantscontrole toegepast- 43

44 Balans per 30 juni 2014 US Government Bond OSTR Fund Voor resultaatbestemming, alle bedragen zijn in EUR Balans US Government Bond OSTR Fund ACTIVA Toelichting Beleggingen Obligaties Som der beleggingen Vlottende activa Overlopende obligatierente Overige activa Liquide middelen Totaal Activa PASSIVA Fondsvermogen Participatiekapitaal Onverdeeld resultaat Kortlopende schulden Overige schulden Totaal Passiva Halfjaarverslag Ostrica Global Active Investment Fund 30 juni geen accountantscontrole toegepast- 44

45 Winst-en-verliesrekening US Government Bond OSTR Fund Over de verslagperiode van 1 januari 2014 tot en met 30 juni 2014 (Bedragen in EUR) Winst-en-verliesrekening US Government Bond OSTR Fund Opbrengsten uit beleggingen en overige activa Waardeveranderingen beleggingen Directe beleggingsopbrengsten Totale opbrengsten uit beleggingen Lasten Beheervergoeding Overige kosten Totale lasten Resultaat Halfjaarverslag Ostrica Global Active Investment Fund 30 juni geen accountantscontrole toegepast- 45

46 9. Toelichting op de balans van US Government Bond OSTR Fund per 30 juni 2014 en de winst-en-verliesrekening over de periode van 1 januari 2014 tot en met 30 juni Grondslagen voor waardering De grondslagen die van toepassing zijn, zijn opgenomen in de toelichting op de samengestelde halfjaarcijfers. 9.2 Beleggingen Zie factsheet op pagina 48 Verloopoverzicht obligaties Stand begin verslagperiode 0 Aankopen Verkopen 0 Waardeveranderingen Stand ultimo verslagperiode Som der beleggingen Vlottende activa Overlopende obligatierente Stand ultimo verslagperiode Liquide middelen De liquide middelen bestaan uit bedragen op rekeningen geopend door de Bewaarder bij: DeGiro B.V Stand ultimo verslagperiode Fondsvermogen Aantal participaties Waarde Stand begin verslagperiode 0 0 Uitgegeven participaties Ingekochte participaties Stand ultimo verslagperiode Intrinsieke waarde Fondsvermogen Aantal uitstaande participaties Intrinsieke waarde per participatie 10,02 Onverdeeld resultaat Stand begin verslagperiode 0 Onttrekking resultaatsbestemming 0 Resultaat verslagperiode Stand ultimo verslagperiode Halfjaarverslag Ostrica Global Active Investment Fund 30 juni geen accountantscontrole toegepast- 46

47 9.6 Beheervergoeding en overige kosten Beheervergoeding Overige kosten Stand ultimo verslagperiode Lopende kostenratio Overige kosten Totale kosten Gemiddelde NAV Lopende kostenratio geannualiseerd 0,47% Halfjaarverslag Ostrica Global Active Investment Fund 30 juni geen accountantscontrole toegepast- 47

48 FACTSHEET US Government Bond OSTR Fund Peildatum 30 juni 2014 Fondsomschrijving Het US Government Bond OSTR Fund heeft als doelstelling in financiële instrumenten, maar zonder de specifieke risico s van het beleggen in aandelen te beleggen. Het Subfonds belegt voornamelijk in Amerikaanse (USA) staatsobligaties. Hierbij wordt spreiding aangebracht over verschillende looptijden. In tijden van stijgende rente tracht de Beheerder in obligaties met korte looptijden te beleggen, omdat in het algemeen gesteld kan worden dat, in voorkomend geval, obligaties met een kortere looptijd minder gevoelig zijn voor rentefluctuaties. In tijden van dalende rente tracht de Beheerder, om bovengenoemde reden, in obligaties met langere looptijden te beleggen. Het Subfonds is met name geschikt voor beleggers met een beleggingshorizon van 3 tot 5 jaar die meer rendement wensen te behalen dan met sparen, terwijl men hierbij beoogt de risico s beperkt te houden. De rendementsdoelstelling van het Subfonds is om jaarlijks na aftrek van kosten gemiddeld absoluut een half (0,5) procent meer rendement te behalen dan de ishares 3-7 Year Treasury Bond ETF (IEI US). Vermogensverdeling Sectorverdeling Fondsinformatie 2% Benchmark ishares 3-7 Year Treasury Bond ETF Overheid ISIN NL Beheerder Ostrica BV Management Fee 0,75% Overige kosten Nacalculatie Datum oprichting % Landenverdeling Liquiditeiten Obligaties Koersontwikkeling Prijs bij oprichting 10, ) Laagste koers 9, ) Huidige koers 10, ) Hoogste koers 10, ) Verenigde Staten Koersverloop 10,20 10,10 10,00 Rendementen Kwartaalrendement 1,19% Sinds oprichting 0,24% AUM ,91 9,90 9,80 Top 10 posities 3.5% us treasury 2/15/ ,27% Verenigde Staten Overheid 2.75% us treasury 2/28/2018 9,92% Verenigde Staten Overheid 2.125% us treasury 8/31/2020 9,33% Verenigde Staten Overheid 2.875% us treasury 3/31/2018 7,45% Verenigde Staten Overheid 2.25% us treasury 11/30/2017 5,98% Verenigde Staten Overheid 1.25% us treasury 11/30/2018 5,92% Verenigde Staten Overheid 2.375% us treasury 6/30/2018 5,19% Verenigde Staten Overheid 2% us treasury 9/30/2020 4,94% Verenigde Staten Overheid 2.25% us treasury 7/31/2018 4,64% Verenigde Staten Overheid 1.375% us treasury 9/30/2018 4,32% Verenigde Staten Overheid Disclaimer - Ostrica heeft aan de samenstelling van deze publicatie de uiterste zorg besteed. Aansprakelijkheden voor eventuele onjuistheden kunnen wij niet aanvaarden. Beleggen brengt risico met zich mee. De waarde van uw belegging kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst. Halfjaarverslag Ostrica Global Active Investment Fund 30 juni geen accountantscontrole toegepast- 48

49 Balans per 30 juni 2014 EU Government Bond OSTR Fund Voor resultaatbestemming, alle bedragen zijn in EUR Balans EU Government Bond OSTR Fund ACTIVA Toelichting Beleggingen Obligaties Som der beleggingen Vlottende activa Overlopende obligatierente Overige activa Liquide middelen Totaal Activa PASSIVA Fondsvermogen Participatiekapitaal Onverdeeld resultaat Kortlopende schulden Overige schulden Totaal Passiva Halfjaarverslag Ostrica Global Active Investment Fund 30 juni geen accountantscontrole toegepast- 49

50 Winst-en-verliesrekening EU Government Bond OSTR Fund Over de verslagperiode van 1 januari 2014 tot en met 30 juni 2014 (Bedragen in EUR) Winst-en-verliesrekening EU Government Bond OSTR Fund Opbrengsten uit beleggingen en overige activa Waardeveranderingen beleggingen en overige activa Directe beleggingsopbrengsten Totale opbrengsten uit beleggingen Lasten Beheervergoeding Performance fee Overige kosten Totale lasten Resultaat Halfjaarverslag Ostrica Global Active Investment Fund 30 juni geen accountantscontrole toegepast- 50

51 10. Toelichting op de balans van EU Government Bond OSTR Fund per 30 juni 2014 en de winst-en-verliesrekening over de periode van 1 januari 2014 tot en met 30 juni Grondslagen voor waardering De grondslagen die van toepassing zijn, zijn opgenomen in de toelichting op de samengestelde halfjaarcijfers Beleggingen Zie factsheet op pagina 53 Verloopoverzicht obligaties Stand begin verslagperiode 0 Aankopen Verkopen 0 Waardeveranderingen Stand ultimo verslagperiode Som der beleggingen Vlottende activa Overlopende obligatierente Stand ultimo verslagperiode Liquide middelen De liquide middelen bestaan uit bedragen op rekeningen geopend door de Bewaarder bij: DeGiro B.V Stand ultimo verslagperiode Fondsvermogen Aantal participaties Waarde Stand begin verslagperiode 0 0 Uitgegeven participaties Ingekochte participaties Stand ultimo verslagperiode Intrinsieke waarde Fondsvermogen Aantal uitstaande participaties Intrinsieke waarde per participatie 10,24 Onverdeeld resultaat Stand begin verslagperiode 0 Onttrekking resultaatsbestemming 0 Resultaat verslagperiode Stand ultimo verslagperiode Halfjaarverslag Ostrica Global Active Investment Fund 30 juni geen accountantscontrole toegepast- 51

52 10.6 Beheervergoeding, performance fees en overige kosten Beheervergoeding Performance fees Overige kosten Stand ultimo verslagperiode Lopende kostenratio Performance fee Overige kosten Totale kosten Gemiddelde NAV Lopende kostenratio geannualiseerd 1,27% Halfjaarverslag Ostrica Global Active Investment Fund 30 juni geen accountantscontrole toegepast- 52

53 FACTSHEET EU Government Bond OSTR Fund Peildatum 30 juni 2014 Fondsomschrijving Het EU Government Bond OSTR Fund is met name geschikt voor beleggers met een beleggingshorizon van 3 tot 5 jaar die meer rendement wensen te behalen dan met sparen, terwijl men hierbij beoogt de risico s beperkt te houden. De doelstelling van fonds is te beleggen in financiële instrumenten, maar zonder de specifieke risico s van het beleggen in aandelen. Het fonds belegt voornamelijk in staatsobligaties van landen in het Eurogebied. Hierbij wordt spreiding aangebracht over landen en verschillende looptijden. In tijden van stijgende rente tracht de Beheerder in obligaties met korte looptijden te beleggen, omdat in het algemeen gesteld kan worden dat, in voorkomend geval, obligaties met een kortere looptijd minder gevoelig zijn voor rentefluctuaties. In tijden van dalende rente tracht de Beheerder, om bovengenoemde reden, in obligaties met langere looptijden te beleggen. De rendementsdoelstelling van het fonds is om jaarlijks na aftrek van kosten gemiddeld absoluut een half (0,5) procent meer rendement te behalen dan de ishares Euro Government Bond UCITS ETF (IEGA LN). Vermogensverdeling Sectorverdeling Fondsinformatie 1% Benchmark ishares Euro Government Bond UCITS ETF Overheid ISIN Beheerder Management Fee Overige kosten Datum oprichting NL Ostrica BV 0,75% Nacalculatie % Liquiditeiten Obligaties Landenverdeling Koersontwikkeling 20% 1% 3% 4% 7% 7% 20% Oostenrijk België Duitsland Spanje Finland Prijs bij oprichting 10, ) Laagste koers 9, ) Huidige koers 10, ) Hoogste koers 10, ) Frankrijk Ierland 2% 21% 2% 13% Italië Nederland Overig Portugal Koersverloop 10,25 10,20 10,15 Rendementen Kwartaalrendement 1,72% Sinds oprichting 2,43% AUM ,54 10,10 10,05 10,00 9,95 Top 10 posities Naam Gewicht Land Sector 2% bundesrepub. deutschland 1/4/2022 3,08% Duitsland Overheid 2.25% france (govt of) 10/25/2022 2,87% Frankrijk Overheid 3.25% france (govt of) 10/25/2021 2,50% Frankrijk Overheid 4.75% buoni poliennali del tes 5/1/2017 2,35% Italië Overheid 1.5% bundesrepub. deutschland 5/15/2023 2,32% Duitsland Overheid 0.25% bundesobligation 4/13/2018 2,21% Duitsland Overheid 3.5% france (govt of) 4/25/2020 2,21% Frankrijk Overheid 2.25% buoni poliennali del tes 5/15/2016 2,11% Italië Overheid 4.25% buoni poliennali del tes 3/1/2020 2,11% Italië Overheid 1.5% bundesrepub. deutschland 2/15/2023 2,03% Duitsland Overheid Disclaimer - Ostrica heeft aan de samenstelling van deze publicatie de uiterste zorg besteed. Aansprakelijkheden voor eventuele onjuistheden kunnen wij niet aanvaarden. Beleggen brengt risico met zich mee. De waarde van uw belegging kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst. Halfjaarverslag Ostrica Global Active Investment Fund 30 juni geen accountantscontrole toegepast- 53

54 Balans per 30 juni 2014 US Investment Grade Corporate Bond OSTR Fund Voor resultaatbestemming, alle bedragen zijn in EUR Balans US Investment Grade Corporate Bond OSTR Fund ACTIVA Toelichting Beleggingen Obligatiefondsen Obligaties Som der beleggingen Vlottende activa Overlopende obligatierente Overige activa Liquide middelen Totaal Activa PASSIVA Fondsvermogen Participatiekapitaal Onverdeeld resultaat Kortlopende schulden Overige schulden Totaal Passiva Halfjaarverslag Ostrica Global Active Investment Fund 30 juni geen accountantscontrole toegepast- 54

55 Winst-en-verliesrekening US Investment Grade Corporate Bond OSTR Fund Over de verslagperiode van 1 januari 2014 tot en met 30 juni 2014 (Bedragen in EUR) Winst-en-verliesrekening US Investment Grade Corporate Bond OSTR Fund Opbrengsten uit beleggingen en overige activa Waardeveranderingen beleggingen Directe beleggingsopbrengsten Totale opbrengsten uit beleggingen Lasten Beheervergoeding Performance fee Overige kosten Totale lasten Resultaat Halfjaarverslag Ostrica Global Active Investment Fund 30 juni geen accountantscontrole toegepast- 55

56 11. Toelichting op de balans van US Investment Grade Corporate Bond OSTR Fund per 30 juni 2014 en de winst-en-verliesrekening over de periode van 1 januari 2014 tot en met 30 juni Grondslagen voor waardering De grondslagen die van toepassing zijn, zijn opgenomen in de toelichting op de samengestelde halfjaarcijfers Beleggingen Zie factsheet op pagina 58 Verloopoverzicht obligatiefondsen Stand begin verslagperiode 0 Aankopen Verkopen 0 Waardeveranderingen Stand ultimo verslagperiode Verloopoverzicht obligaties Stand begin verslagperiode 0 Aankopen Verkopen 0 Waardeveranderingen Stand ultimo verslagperiode Som der beleggingen Vlottende activa Overlopende obligatierente Stand ultimo verslagperiode Liquide middelen De liquide middelen bestaan uit bedragen op rekeningen geopend door de Bewaarder bij: DeGiro B.V Stand ultimo verslagperiode Halfjaarverslag Ostrica Global Active Investment Fund 30 juni geen accountantscontrole toegepast- 56

57 11.5 Fondsvermogen Aantal participaties Waarde Stand begin verslagperiode 0 0 Uitgegeven participaties Ingekochte participaties Stand ultimo verslagperiode Intrinsieke waarde Fondsvermogen Aantal uitstaande participaties Intrinsieke waarde per participatie 10,04 Onverdeeld resultaat Stand begin verslagperiode 0 Onttrekking resultaatsbestemming 0 Resultaat verslagperiode Stand ultimo verslagperiode Beheervergoeding, performance fees en overige kosten Beheervergoeding Performance fees Overige kosten Stand ultimo verslagperiode Lopende kostenratio Overige kosten Totale kosten Gemiddelde NAV Lopende kostenratio geannualiseerd 0,83% Halfjaarverslag Ostrica Global Active Investment Fund 30 juni geen accountantscontrole toegepast- 57

58 FACTSHEET US Investment Grade Corporate Bond OSTR Fund Peildatum 30 juni 2014 Fondsomschrijving Het US Investment Grade Corporate Bond OSTR Fund is met name geschikt voor beleggers met een beleggingshorizon van 3 tot 5 jaar die meer rendement wensen te behalen dan met sparen, terwijl men hierbij beoogt de risico s beperkt te houden. De doelstelling van het fonds is te beleggen in financiële instrumenten, maar zonder de specifieke risico s van het beleggen in aandelen. Het fonds belegt voornamelijk in investment grade obligaties van bedrijven in de Verenigde Staten. Hierbij wordt spreiding aangebracht over verschillende risicofactoren, zoals sector, kredietwaardigheid en looptijd. Het fonds belegt in beginsel niet in de vermogenscategorie aandelen, behoudens voor zover een aandelen-exposure ontstaat door belegging in beleggingsinstellingen die ook in aandelen beleggen. De rendementsdoelstelling van het fonds is om jaarlijks na aftrek van kosten gemiddeld absoluut een half (0,5) procent meer rendement te behalen dan de ishares Credit Bond ETF (CFT US), ingedekt naar Euro. Vermogensverdeling Sectorverdeling Fondsinformatie 3% 5% Overig Energie Benchmark ishares Credit Bond ETF (CFT US) 30% 10% Nutsbedrijven Basismaterialen Technologie Kapitaalgoederen ISIN Beheerder Management Fee Overige kosten Datum oprichting NL Ostrica BV 0,75% Nacalculatie % Liquiditeiten Obligaties 11% Consumentengoederen Gezondheid Diensten Teleco mmunic atie Landenverdeling Financiele dienstverlening Koersontwikkeling Prijs bij oprichting 10, ) Laagste koers 9, ) Huidige koers 10, ) Hoogste koers 10, ) Overig Verenigde Staten Rendementen Koersverloop 10,05 Kwartaalrendement 1,01% Sinds oprichting 0,41% AUM ,87 10,00 9,95 9,90 Top 10 posities Naam Gewicht Land Sector pictet-short trm mmkt -i 8,89% - - Amundi Money Mrkt Fd Short Term (EUR) C 8,89% % brambles usa inc 4/1/2020 1,63% Verenigde Staten Basismaterialen 7% american express co 3/19/2018 1,43% Verenigde Staten Financiele dienstverlening 5.75% berkshire hathaway energ 4/1/2018 1,37% Verenigde Staten Nutsbedrijven 9.455% comcast cable communications holdings inc 11/15/2022 1,29% Verenigde Staten Diensten 3.25% beam inc 6/15/2023 1,28% Verenigde Staten Consumentengoederen 5.5% block financial llc 11/1/2022 1,25% Verenigde Staten Technologie 3.5% origin energy finance 10/9/2018 1,23% Verenigde Staten Nutsbedrijven 2.45% colgate-palmolive co 11/15/2021 1,18% Verenigde Staten Consumentengoederen Disclaimer - Ostrica heeft aan de samenstelling van deze publicatie de uiterste zorg besteed. Aansprakelijkheden voor eventuele onjuistheden kunnen wij niet aanvaarden. Beleggen brengt risico met zich mee. De waarde van uw belegging kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst. Halfjaarverslag Ostrica Gbal Active Investment Fund 30 juni geen accountantscontrole toegepast- 58

59 Balans per 30 juni 2014 EU Investment Grade Corporate Bond OSTR Fund Voor resultaatbestemming, alle bedragen zijn in EUR Balans EU Investment Grade Corporate Bond OSTR Fund ACTIVA Toelichting Beleggingen Obligaties Som der beleggingen Vlottende activa Overlopende obligatierente Overige activa Liquide middelen Totaal Activa PASSIVA Fondsvermogen Participatiekapitaal Onverdeeld resultaat Kortlopende schulden Overige schulden Totaal Passiva Halfjaarverslag Ostrica Gbal Active Investment Fund 30 juni geen accountantscontrole toegepast- 59

60 Winst-en-verliesrekening EU Investment Grade Corporate Bond OSTR Fund Over de verslagperiode van 1 januari 2014 tot en met 30 juni 2014 (Bedragen in EUR) Winst-en-verliesrekening EU Investment Grade Corporate Bond OSTR Fund Opbrengsten uit beleggingen en overige activa Waardeveranderingen beleggingen Directe beleggingsopbrengsten Totale opbrengsten uit beleggingen Lasten Beheervergoeding Performance fees Overige kosten Totale lasten Resultaat Halfjaarverslag Ostrica Global Active Investment Fund 30 juni geen accountantscontrole toegepast- 60

61 12. Toelichting op de balans van EU Investment Grade Corporate Bond OSTR Fund per 30 juni 2014 en de winst-en-verliesrekening over de periode van 1 januari 2014 tot en met 30 juni Grondslagen voor waardering De grondslagen die van toepassing zijn, zijn opgenomen in de toelichting op de samengestelde halfjaarcijfers Beleggingen Zie factsheet op pagina 63 Verloopoverzicht obligaties Stand begin verslagperiode 0 Aankopen Verkopen 0 Waardeveranderingen Stand ultimo verslagperiode Som der beleggingen Vlottende activa Overlopende obligatierente Stand ultimo verslagperiode Liquide middelen De liquide middelen bestaan uit bedragen op rekeningen geopend door de Bewaarder bij: DeGiro B.V Stand ultimo verslagperiode Fondsvermogen Aantal participaties Waarde Stand begin verslagperiode 0 0 Uitgegeven participaties Ingekochte participaties Stand ultimo verslagperiode Intrinsieke waarde Fondsvermogen Aantal uitstaande participaties Intrinsieke waarde per participatie 10,22 Onverdeeld resultaat Stand begin verslagperiode 0 Onttrekking resultaatsbestemming 0 Resultaat verslagperiode Stand ultimo verslagperiode Halfjaarverslag Ostrica Global Active Investment Fund 30 juni geen accountantscontrole toegepast- 61

62 12.6 Beheervergoeding, performance fees en overige kosten Beheervergoeding Performance fees Overige kosten Stand ultimo verslagperiode Lopende kostenratio Overige kosten Totale kosten Gemiddelde NAV Lopende kostenratio geannualiseerd 0,682% Halfjaarverslag Ostrica Global Active Investment Fund 30 juni geen accountantscontrole toegepast- 62

63 FACTSHEET EU Investment Grade Corporate Bond OSTR Fund Peildatum 30 juni 2014 Fondsomschrijving Het EU Investment Grade Corporate Bond OSTR Fund is met name geschikt voor beleggers met een beleggingshorizon van 3 tot 5 jaar die meer rendement wensen te behalen dan met sparen, terwijl men hierbij beoogt de risico s beperkt te houden. De doelstelling van het fonds is te beleggen in financiële instrumenten, maar zonder de specifieke risico s van het beleggen in aandelen. Het fonds belegt voornamelijk in investment grade obligaties uitgegeven door bedrijven in het Eurogebied. Hierbij wordt spreiding aangebracht over verschillende risicofactoren, zoals sector, kredietwaardigheid, looptijd en land. Het fonds belegt in beginsel niet in de vermogenscategorie aandelen, behoudens voor zover een aandelen-exposure ontstaat door belegging in beleggingsinstellingen die ook in aandelen beleggen. De rendementsdoelstelling van het fonds is om jaarlijks na aftrek van kosten gemiddeld absoluut een half (0,5) procent meer rendement te behalen dan de ishares Euro Corporate Bond Large Cap UCITS ETF (IBCS GR). Vermogensverdeling Sectorverdeling Fondsinformatie 2% 8% 2% Energie Nutsbedrijven Benchmark ishares Euro Corporate Bond Large Cap UCITS ETF Basismaterialen Technologie Kapitaalgoederen Duurzame goederen ISIN Beheerder Management Fee Overige kosten Datum oprichting NL Ostrica BV 0,75% Nacalculatie % Consumentengoederen Liquiditeiten Obligaties 11% Gezondheid Diensten Telecommunicatie Landenverdeling Financiele dienstverlening Koersontwikkeling 3% 5% 3% 3% 11% 13% 3% Oostenrijk Zwitserland Duitsland Prijs bij oprichting 10, ) Laagste koers 9, ) Huidige koers 10, ) Hoogste koers 10, ) Denemarken 14% 6% Finland Frankrijk 21% 18% Verenigd Koninkrijk Italië Luxemburg Nederland Koersverloop 10,25 10,20 10,15 Overig Rendementen Kwartaalrendement 2,07% Sinds oprichting 2,21% AUM ,57 10,10 10,05 10,00 9,95 Top 10 posities Naam Gewicht Land Sector 4.5% societa iniziative autostradali e servizi spa 10/26/2020 2,16% Italië Diensten 4.5% a2a spa 11/28/2019 2,14% Italië Nutsbedrijven 4% glaxosmithkline capital plc 6/16/2025 2,13% Verenigd Koninkrijk Gezondheid 4.75% teliasonera ab 3/7/2017 2,13% Zweden Telecommunicatie 4.9% societe generale sa 7/16/2019 2,12% Frankrijk Financiele dienstverlening 4.5% acea spa 3/16/2020 2,05% Italië Nutsbedrijven 3.375% mondi finance plc 9/28/2020 2,01% Verenigd Koninkrijk Basismaterialen 2.75% bat international finance plc 3/25/2025 1,90% Verenigd Koninkrijk Consumentengoederen 2.25% wm morrison supermarkets plc 6/19/2020 1,83% Verenigd Koninkrijk Consumentengoederen 4.247% veolia environnement sa 1/6/2021 1,82% Frankrijk Nutsbedrijven Disclaimer - Ostrica heeft aan de samenstelling van deze publicatie de uiterste zorg besteed. Aansprakelijkheden voor eventuele onjuistheden kunnen wij niet aanvaarden. Beleggen brengt risico met zich mee. De waarde van uw belegging kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst. Halfjaarverslag Ostrica Global Active Investment Fund 30 juni geen accountantscontrole toegepast- 63

64 Balans per 30 juni 2014 OSTR Inflation Investments Fund Voor resultaatbestemming, alle bedragen zijn in EUR Balans OSTR Inflation Investment Fund ACTIVA Toelichting Beleggingen Obligaties Som der beleggingen Vlottende activa Overlopende obligatierente Overige activa Liquide middelen Totaal Activa PASSIVA Fondsvermogen Participatiekapitaal Onverdeeld resultaat Kortlopende schulden Overige schulden Totaal Passiva Halfjaarverslag Ostrica Global Active Investment Fund 30 juni geen accountantscontrole toegepast- 64

65 Winst-en-verliesrekening OSTR Inflation Investments Fund Over de verslagperiode van 1 januari 2014 tot en met 30 juni 2014 (Bedragen in EUR) Winst-en-verliesrekening OSTR Inflation Investment Fund Opbrengsten uit beleggingen en overige activa Waardeveranderingen beleggingen en overige activa Directe beleggingsopbrengsten Totale opbrengsten uit beleggingen Lasten Beheervergoeding Performance fees Overige kosten Totale lasten Resultaat Halfjaarverslag Ostrica Global Active Investment Fund 30 juni geen accountantscontrole toegepast- 65

66 13. Toelichting op de balans van OSTR Inflation Investments Fund per 30 juni 2014 en de winst-en-verliesrekening over de periode van 1 januari 2014 tot en met 30 juni Grondslagen voor waardering De grondslagen die van toepassing zijn, zijn opgenomen in de toelichting op de samengestelde halfjaarcijfers Beleggingen Zie factsheet op pagina 68 Verloopoverzicht obligaties Stand begin verslagperiode 0 Aankopen Verkopen 0 Waardeveranderingen Stand ultimo verslagperiode Som der beleggingen Vlottende activa Overlopende obligatierente Stand ultimo verslagperiode Liquide middelen De liquide middelen bestaan uit bedragen op rekeningen geopend door de Bewaarder bij: DeGiro B.V Stand ultimo verslagperiode Fondsvermogen Aantal participaties Waarde Stand begin verslagperiode 0 0 Uitgegeven participaties Ingekochte participaties Stand ultimo verslagperiode Intrinsieke waarde Fondsvermogen Aantal uitstaande participaties Intrinsieke waarde per participatie 10,33 Onverdeeld resultaat Stand begin verslagperiode 0 Onttrekking resultaatsbestemming 0 Resultaat verslagperiode Stand ultimo verslagperiode Halfjaarverslag Ostrica Global Active Investment Fund 30 juni geen accountantscontrole toegepast- 66

67 13.6 Beheervergoeding, performance fees en overige kosten Beheervergoeding Performance fees Overige kosten Stand ultimo verslagperiode Lopende kostenratio Overige kosten Totale kosten Gemiddelde NAV Lopende kostenratio geannualiseerd 0,7% Halfjaarverslag Ostrica Global Active Investment Fund 30 juni geen accountantscontrole toegepast- 67

68 FACTSHEET OSTR Inflation Investments Fund Peildatum 30 juni 2014 Fondsomschrijving Het OSTR Inflation Investment Fund heeft als doelstelling in financiële instrumenten die bescherming bieden tegen inflatie te beleggen. Het Subfonds belegt voornamelijk in inflatie obligaties (inflation linked), maar kan ook beleggen in derivaten op grondstoffen. Het Subfonds is met name geschikt voor beleggers met een beleggingshorizon van 5 tot 10 jaar die een hoger rendement nastreven, maar daarbij de risico's wensen te spreiden over verschillende vermogenscategorieën. Hierbij is de allocatie van het Fondsvermogen wel meer gericht op obligaties dan op de andere vermogenscategorieën. De rendementsdoelstelling van het Subfonds is om jaarlijks na aftrek van kosten gemiddeld absoluut een half (0,5) procent meer rendement te behalen dan de ishares Euro Inflation Linked Government Bond UCITS ETF (IBCI NA). Vermogensverdeling Sectorverdeling Fondsinformatie 1% Benchmark ishares Euro Inflation Linked Government Bond UCITS ETF Overheid ISIN Beheerder Management Fee Overige kosten Datum oprichting NL Ostrica BV 0,75% Nacalculatie % Liquiditeiten Obligaties Landenverdeling Koersontwikkeling Prijs bij oprichting 10, ) Laagste koers 9, ) Huidige koers 10, ) Hoogste koers 10, ) Du itsl an d Fr an krij k Ita lië Rendementen Kwartaalrendement 3,02% Sinds oprichting 3,26% AUM ,29 Koersverloop 10,35 10,30 10,25 10,20 10,15 10,10 10,05 10,00 9,95 9,90 Top 10 posities Naam Gewicht Land Sector REP OF GERMANY 06/16 15,50% Duitsland Overheid 0.1% france (govt of) 7/25/ ,73% Frankrijk Overheid 0.25% france (govt of) 7/25/ ,55% Frankrijk Overheid 3.1% buoni poliennali del tes 9/15/ ,54% Italië Overheid 1.85% france (govt of) 7/25/ ,01% Frankrijk Overheid 2.1% france (govt of) 7/25/2023 7,89% Frankrijk Overheid 1.6% france (govt of) 7/25/2015 5,61% Frankrijk Overheid 1.1% france (govt of) 7/25/2022 2,71% Frankrijk Overheid 2.25% france (govt of) 7/25/2020 2,51% Frankrijk Overheid 2.6% buoni poliennali del tes 9/15/2023 2,25% Italië Overheid Disclaimer - Ostrica heeft aan de samenstelling van deze publicatie de uiterste zorg besteed. Aansprakelijkheden voor eventuele onjuistheden kunnen wij niet aanvaarden. Beleggen brengt risico met zich mee. De waarde van uw belegging kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst. Halfjaarverslag Ostrica Global Active Investment Fund 30 juni geen accountantscontrole toegepast- 68

69 Balans per 30 juni 2014 OSTR Global High Yield Bond Fund Voor resultaatbestemming, alle bedragen zijn in EUR Balans OSTR Global High Yield Bond Fund ACTIVA Toelichting Beleggingen Beleggingsfondsen Obligaties Som der beleggingen Vlottende activa Overlopende activa 0 Overlopende obligatierente Overige activa Liquide middelen Totaal Activa PASSIVA Fondsvermogen Participatiekapitaal Onverdeeld resultaat Kortlopende schulden Overige schulden Totaal Passiva Halfjaarverslag Ostrica Global Active Investment Fund 30 juni geen accountantscontrole toegepast- 69

70 Winst-en-verliesrekening OSTR Global High Yield Bond Fund Over de verslagperiode van 1 januari 2014 tot en met 30 juni 2014 (Bedragen in EUR) Winst-en-verliesrekening OSTR Global High Yield Bond Fund Opbrengsten uit beleggingen en overige activa Waardeveranderingen beleggingen en overige activa Directe beleggingsopbrengsten Totale opbrengsten uit beleggingen Lasten Beheervergoeding Performance fees Overige kosten Totale lasten Resultaat Halfjaarverslag Ostrica Global Active Investment Fund 30 juni geen accountantscontrole toegepast- 70

71 14. Toelichting op de balans van OSTR Global High Yield Bond Fund per 30 juni 2014 en de winst-en-verliesrekening over de periode van 1 januari 2014 tot en met 30 juni Grondslagen voor waardering De grondslagen die van toepassing zijn, zijn opgenomen in de toelichting op de samengestelde halfjaarcijfers Beleggingen Zie factsheet op pagina 73 Verloopoverzicht obligatiefondsen Stand begin verslagperiode 0 Aankopen Verkopen 0 Waardeveranderingen Stand ultimo verslagperiode Verloopoverzicht obligaties Stand begin verslagperiode 0 Aankopen Verkopen 0 Waardeveranderingen Stand ultimo verslagperiode Som der beleggingen Vlottende activa Overlopende activa 0 Overlopende obligatierente Stand ultimo verslagperiode Liquide middelen De liquide middelen bestaan uit bedragen op rekeningen geopend door de Bewaarder bij: DeGiro B.V Stand ultimo verslagperiode Halfjaarverslag Ostrica Global Active Investment Fund 30 juni geen accountantscontrole toegepast- 71

72 14.5 Fondsvermogen Aantal participaties Waarde Stand begin verslagperiode 0 0 Uitgegeven participaties Ingekochte participaties Stand ultimo verslagperiode Intrinsieke waarde Fondsvermogen Aantal uitstaande participaties Intrinsieke waarde per participatie 10,15 Onverdeeld resultaat Stand begin verslagperiode 0 Onttrekking resultaatsbestemming 0 Resultaat verslagperiode Stand ultimo verslagperiode Niet uit de balans blijkende rechten en verplichtingen Valuta futures # contracten Notioneel bedrag Exposurewaarde Beheervergoeding, performance fees en overige kosten Beheervergoeding Performance fees Overige kosten Stand ultimo verslagperiode Lopende kostenratio Overige kosten Totale kosten Gemiddelde NAV Lopende kostenratio geannualiseerd 0,72% Halfjaarverslag Ostrica Global Active Investment Fund 30 juni geen accountantscontrole toegepast- 72

73 FACTSHEET OSTR Global High Yield Bond Fund Peildatum 30 juni 2014 Fondsomschrijving Het OSTR Global High Yield Bond Fund heeft als doelstelling in hoogrentende financiële instrumenten te beleggen. Het Subfonds belegt voornamelijk in non-investment grade obligaties, maar kan ook beleggen in converteerbare obligaties. Hierbij wordt spreiding aangebracht over verschillende risicofactoren, zoals sector, kredietwaardigheid, looptijd en land. Het Subfonds belegt in beginsel niet in de vermogenscategorie aandelen, behoudens voor zover een aandelen-exposure ontstaat door belegging in converteerbare obligatie of in beleggingsinstellingen die ook in aandelen beleggen. Het Subfonds is met name geschikt voor beleggers met een beleggingshorizon van 5 tot 10 jaar die een hoger rendement nastreven, maar niet (direct) in aandelen wensen te beleggen. De rendementsdoelstelling van het Subfonds is om jaarlijks na aftrek van kosten gemiddeld absoluut één (1) procent meer rendement te behalen dan de SPDR Barclays High Yield Bond ETF. Vermogensverdeling Sectorverdeling Fondsinformatie 1% 23% Overig 7% Energie 15% Nutsbedrijven Basismaterialen 4% Benchmark ISIN Beheerder Management Fee Overige kosten Datum oprichting SPDR Barclays High Yield Bond ETF NL Ostrica BV 0,75% Nacalculatie Liquiditeiten Obligaties Landenverdeling 2% 2% 1% 1% 2% 1% Canada 1% Duitsland 23% Finland Verenigd Koninkrijk Koersontwikkeling Prijs bij oprichting 10, ) Laagste koers 9, ) Huidige koers 10, ) Hoogste koers 10, ) Griekenland 67% Italië Nederland Overig Portugal Verenigde Staten Koersverloop 10,20 10,15 Rendementen Kwartaalrendement 1,67% Sinds oprichting 1,51% AUM ,98 10,10 10,05 10,00 9,95 Top 10 posities Naam Gewicht Land Sector BRGF INST EURO CASH -A- 7,42% - - pictet-short trm mmkt -i 7,42% - - Amundi Money Mrkt Fd Short Term (EUR) C 7,42% % thomas cook group plc 6/22/2017 1,04% Verenigd Koninkrijk Diensten 6.25% unitymedia hessen gmbh & co kg / unitymedia nrw gmbh 1/15/2029 0,92% Duitsland Diensten 7.5% sabine pass lng lp 11/30/2016 0,88% Verenigde Staten Nutsbedrijven 7.625% snai spa 6/15/2018 0,84% Italië Diensten 4.875% avis budget car/finance 11/15/2017 0,84% Verenigde Staten Diensten 8.25% frigoglass finance bv 5/15/2018 0,83% Griekenland Kapitaalgoederen 8.375% standard pacific corp 1/15/2021 0,69% Verenigde Staten Duurzame goederen Disclaimer - Ostrica heeft aan de samenstelling van deze publicatie de uiterste zorg besteed. Aansprakelijkheden voor eventuele onjuistheden kunnen wij niet aanvaarden. Beleggen brengt risico met zich mee. De waarde van uw belegging kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst. Halfjaarverslag Ostrica Global Active Investment Fund 30 juni geen accountantscontrole toegepast- 73

74 Balans per 30 juni 2014 OSTR Emerging Market Domestic Debt Fund Voor resultaatbestemming, alle bedragen zijn in EUR Balans OSTR Emerging Market Domestic Debt Fund ACTIVA Toelichting Beleggingen Aandelen Beleggingsfondsen Som der beleggingen Overige activa Liquide middelen Totaal Activa PASSIVA Fondsvermogen Participatiekapitaal Onverdeeld resultaat Kortlopende schulden Overige schulden Totaal Passiva Halfjaarverslag Ostrica Global Active Investment Fund 30 juni geen accountantscontrole toegepast- 74

75 Winst-en-verliesrekening OSTR Emerging Market Domestic Debt Fund Over de verslagperiode van 1 januari 2014 tot en met 30 juni 2014 (Bedragen in EUR) Winst-en-verliesrekening OSTR Emerging Market Domestic De bt Fund Opbrengsten uit beleggingen en overige activa Waardeveranderingen beleggingen Directe beleggingsopbrengsten Totale opbrengsten uit beleggingen Lasten Beheervergoeding Overige kosten Totale lasten Resultaat Halfjaarverslag Ostrica Global Active Investment Fund 30 juni geen accountantscontrole toegepast- 75

76 15. Toelichting op de balans van OSTR Emerging Market Domestic Debt Fund per 30 juni 2014 en de winst-en-verliesrekening over de periode van 1 januari 2014 tot en met 30 juni Grondslagen voor waardering De grondslagen die van toepassing zijn, zijn opgenomen in de toelichting op de samengestelde halfjaarcijfers Beleggingen Zie factsheet op pagina 78 Verloopoverzicht aandelen Stand begin verslagperiode 0 Aankopen Verkopen 0 Waardeveranderingen Stand ultimo verslagperiode Verloopoverzicht aandelenfondsen Stand begin verslagperiode 0 Aankopen Verkopen 0 Waardeveranderingen Stand ultimo verslagperiode Som der beleggingen Halfjaarverslag Ostrica Global Active Investment Fund 30 juni geen accountantscontrole toegepast- 76

77 15.3 Liquide middelen De liquide middelen bestaan uit bedragen op rekeningen geopend door de Bewaarder bij: DeGiro B.V Stand ultimo verslagperiode Fondsvermogen Aantal participaties Waarde Stand begin verslagperiode 0 0 Uitgegeven participaties Ingekochte participaties Stand ultimo verslagperiode Intrinsieke waarde Fondsvermogen Aantal uitstaande participaties Intrinsieke waarde per participatie 10,26 Onverdeeld resultaat Stand begin verslagperiode 0 Onttrekking resultaatsbestemming 0 Resultaat verslagperiode Stand ultimo verslagperiode Beheervergoeding en overige kosten Beheervergoeding Overige kosten Stand ultimo verslagperiode Lopende kostenratio Overige kosten Totale kosten Gemiddelde NAV Lopende kostenratio geannualiseerd 0,91% Halfjaarverslag Ostrica Global Active Investment Fund 30 juni geen accountantscontrole toegepast- 77

78 FACTSHEET OSTR Emerging Market Domestic Debt Fund Peildatum 30 juni 2014 Fondsomschrijving Het OSTR Emerging Market Domestic Debt Fund als doelstelling in hoogrentende financiële instrumenten te beleggen. Het Subfonds belegt voornamelijk in obligaties uit opkomende landen uitgedrukt in lokale valuta. Hierbij wordt spreiding aangebracht over verschillende risicofactoren, zoals sector, kredietwaardigheid, looptijd, land en valuta. Het Subfonds belegt in beginsel niet in de vermogenscategorie aandelen, behoudens voor zover een aandelen-exposure ontstaat door belegging in beleggingsinstellingen die ook in aandelen beleggen. Het Subfonds is met name geschikt voor beleggers met een beleggingshorizon van 5 tot 10 jaar die een hoger rendement nastreven, maar niet (direct) in aandelen wensen te beleggen. De rendementsdoelstelling van het Subfonds is om jaarlijks na aftrek van kosten gemiddeld absoluut één (1) procent meer rendement te behalen dan de ishares Emerging Markets Local Government Bond UCITS ETF (SEML IM). Vermogensverdeling Sectorverdeling Fondsinformatie 15% Overig Benchmark ISIN Beheerder Management Fee Overige kosten Datum oprichting ishares Emerging Markets Local Government Bond UCITS ETF NL Ostrica BV 0,75% Nacalculatie % Liquiditeiten Obligaties Landenverdeling Koersontwikkeling Prijs bij oprichting 10, ) Laagste koers 9, ) Huidige koers 10, ) Hoogste koers 10, ) Overig Koersverloop 10,40 10,30 Rendementen Sinds oprichting 2,62% AUM ,81 10,20 10,10 10,00 9,90 Top 10 posities Naam Gewicht Land Sector parvest bond world eme-priv 14,40% - - fidelity-em loc cu db-ya eur 14,32% - - bgf-emk loc curr bd-eur d2 14,31% - - schroder isf-emk lc b-cheura 14,25% - - ishares em local gov bnd 14,08% - - ing l renta-em mk db lc-nh 14,05% - - Disclaimer - Ostrica heeft aan de samenstelling van deze publicatie de uiterste zorg besteed. Aansprakelijkheden voor eventuele onjuistheden kunnen wij niet aanvaarden. Beleggen brengt risico met zich mee. De waarde van uw belegging kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst. Halfjaarverslag Ostrica Global Active Investment Fund 30 juni geen accountantscontrole toegepast- 78

Halfjaarbericht 2015. Bright LifeCycle Fonds

Halfjaarbericht 2015. Bright LifeCycle Fonds Halfjaarbericht 2015 Bright LifeCycle Fonds Periode: 19 december 2014 tot en met 30 juni 2015 Inhoudsopgave HALFJAARBERICHT BRIGHT LIFECYCLE FONDS... 3 BALANS PER 30 JUNI 2015... 3 WINST- EN VERLIESREKENING

Nadere informatie

Halfjaarverslag 2015. BND Paraplufonds Collectief

Halfjaarverslag 2015. BND Paraplufonds Collectief Halfjaarverslag 2015 BND Paraplufonds Collectief Inhoud Samengestelde balans per 30 juni 2015 en samengestelde winst- en verliesrekening over de periode 1 januari 2015 30 juni 2015 2 Toelichting op de

Nadere informatie

Halfjaarverslag BND Paraplufonds Collectief

Halfjaarverslag BND Paraplufonds Collectief BND Paraplufonds Collectief Inhoud Samengestelde balans per 30 juni 2016 en samengestelde winst- en verliesrekening over de periode 1 januari 2016 30 juni 2016 2 Toelichting op de balans per 30 juni 2016

Nadere informatie

Perlas Global Active Investment Fund (Perlasplan)

Perlas Global Active Investment Fund (Perlasplan) Perlas Global Active Investment Fund (Perlasplan) Halfjaarverslag 2014 Inhoud ALGEMENE INFORMATIE... 3 STRUCTUUR... 4 SAMENGESTELDE HALFJAARCIJFERS 2014... 7 SAMENGESTELDE BALANS PER 30 JUNI 2014 PERLASPLAN...

Nadere informatie

Halfjaarverslag BND Wereld Indexfonds

Halfjaarverslag BND Wereld Indexfonds BND Wereld Indexfonds Inhoud Samengestelde balans per 30 juni 2016 en samengestelde winst- en verliesrekening over de periode 1 januari 2016 30 juni 2016 3 Toelichting op de balans per 30 juni 2016 en

Nadere informatie

Ostrica Global Active Investment Fund

Ostrica Global Active Investment Fund Ostrica Global Active Investment Fund Halfjaarverslag 2015 (geen accountantscontrole toegepast) Inhoud Algemene informatie...3 Profiel...4 Kerncijfers en halfjaaroverzicht Subfondsen...7 Samengestelde

Nadere informatie

Halfjaarverslag BND Wereld Indexfonds

Halfjaarverslag BND Wereld Indexfonds Halfjaarverslag 2017 Inhoud Halfjaarverslag 2017 Samengestelde balans per 30 juni 2017 3 Samengestelde winst- en verliesrekening over de periode 1 januari 2017 tot en met 30 juni 3 Participatieklassen

Nadere informatie

HALFJAARBERICHT 2013 1 januari 30 juni 2013

HALFJAARBERICHT 2013 1 januari 30 juni 2013 HALFJAARBERICHT 2013 1 januari 30 juni 2013 Oyens & Van Eeghen Beheer B.V. Zuidplein 124 1077 XV AMSTERDAM INHOUD 1 INLEIDING 1 1.1 Algemeen 1 1.2 Doelstelling 1 1.3 Directie 1 1.4 Wft-vergunning 1 2 HALFJAARCIJFERS

Nadere informatie

TG Fund Management B.V. Amsterdam

TG Fund Management B.V. Amsterdam INHOUDSOPGAVE Pagina Balans per 30 juni 2015 3 Winst en Verliesrekening over eerste halfjaar 2015 4 Toelichting 5 Overige informatie 9 2 Balans per 30 juni 2015 in euro s 30062015 30062014 Activa Vlottende

Nadere informatie

Ostrica Global Active Investment Fund. Jaarverslag 2014

Ostrica Global Active Investment Fund. Jaarverslag 2014 Ostrica Global Active Investment Fund Jaarverslag 2014 Inhoud INHOUD 2 ALGEMENE INFORMATIE 3 PROFIEL 4 KERNCIJFERS EN JAAROVERZICHT SUBFONDSEN 7 VERSLAG VAN DE BEHEERDER 8 SAMENGESTELDE JAARCIJFERS 2014

Nadere informatie

Perlas Global Active Investment Fund (Perlasplan)

Perlas Global Active Investment Fund (Perlasplan) Perlas Global Active Investment Fund (Perlasplan) Halfjaarverslag 30 juni 2013 Inhoud Algemene informatie 3 Structuur 4 Geconsolideerde halfjaarcijfers Perlasplan 9 Geconsolideerde balans per 30 juni 2013

Nadere informatie

ABN AMRO Investment Management B.V. Jaarrekening 2013

ABN AMRO Investment Management B.V. Jaarrekening 2013 Jaarrekening 2013 Pagina 1 van 12 INHOUD Pagina Directieverslag 3 Balans per 31 december 2013 4 Winst- en verliesrekening 2013 5 Toelichting algemeen 6 Toelichting op de balans per 31 december 2013 8 Toelichting

Nadere informatie

TG Fund Management B.V. Amsterdam

TG Fund Management B.V. Amsterdam INHOUDSOPGAVE Pagina - Balans per 30 juni 2010 3 - Winst- en verliesrekening over eerste halfjaar 2010 4 - Toelichting Algemeen en Waarderingsgrondslagen 5 - Toelichting op de Balans en Winst- en Verliesrekening

Nadere informatie

Jaarverslag Stichting Optimix Beleggersgiro 2013

Jaarverslag Stichting Optimix Beleggersgiro 2013 Jaarverslag 2013 Inhoudsopgave Algemene gegevens 2 Bestuurverslag 3 Jaarrekening 2013 4 - Balans per 31 december 2013 5 - Winst en verliesrekening over de periode 1 januari t/m 31 december 2013 6 - Toelichting

Nadere informatie

Halfjaarcijfers per 30 juni 2011

Halfjaarcijfers per 30 juni 2011 Halfjaarcijfers per 30 juni 2011 STICHTING BEHEER OIKOCREDIT NEDERLAND FONDS INHOUDSOPGAVE pagina Balans per 30 juni 2011 2 Staat van baten en lasten eerste halfjaar 2011 3 Toelichting op de halfjaarcijfers

Nadere informatie

TG Fund Management B.V. Amsterdam

TG Fund Management B.V. Amsterdam INHOUDSOPGAVE Pagina - Balans per 31 december 2010 na resultaatbestemming 3 - Winst- en verliesrekening over 2010 4 - Toelichting Algemeen en Waarderingsgrondslagen 5 - Toelichting op de Balans en Winst-

Nadere informatie

BND Paraplufonds. Haljaarverslag 2014. BND Paraplufonds

BND Paraplufonds. Haljaarverslag 2014. BND Paraplufonds Haljaarverslag 2014 BND Paraplufonds Inhoud Samengestelde balans per 30 juni 2014 en samengestelde winst- en verliesrekening over de periode 1 januari 2014 30 juni 2014 2 Toelichting op de balans per 30

Nadere informatie

STICHTING DEPOSITARY QUANTRUST MACRO FUND AMERSFOORT JAARREKENING 2013

STICHTING DEPOSITARY QUANTRUST MACRO FUND AMERSFOORT JAARREKENING 2013 JAARREKENING 2013 INHOUDSOPGAVE Bestuursverslag Balans Winst- en verliesrekening Toelichting behorende tot de jaarrekening Overige gegevens Controleverklaring van de onafhankelijke accountant Algemeen

Nadere informatie

Tussentijds bericht Staalbankiers Beleggingsfondsen Beheer B.V. per 30-06-2013

Tussentijds bericht Staalbankiers Beleggingsfondsen Beheer B.V. per 30-06-2013 Tussentijds bericht Staalbankiers Beleggingsfondsen Beheer B.V. per 30-06-2013 Inhoudsopgave 1. Verslag van de directie 3 2. Jaarrekening 5 Balans per 30 juni 2013 Winst- en verliesrekening over 26 april

Nadere informatie

TG Fund Management B.V. Amsterdam

TG Fund Management B.V. Amsterdam INHOUDSOPGAVE Pagina - Balans per 30 juni 2014 3 - Winst- en Verliesrekening over eerste halfjaar 2014 4 - Toelichting 5 - Overige gegevens 10-2 - Balans per 30 juni 2014 in euro s 30-06-2014 30-06-2013

Nadere informatie

Ophorst Van Marwijk Kooy Vermogensbeheer N.V. Gouda

Ophorst Van Marwijk Kooy Vermogensbeheer N.V. Gouda Ophorst Van Marwijk Kooy Vermogensbeheer N.V. Gouda Rapport inzake de tussentijdse cijfers per 30 juni 2016 Inhoudsopgave Pagina Tussentijdse cijfers 1 Balans per 30 juni 2016 3 2 Winst- en verliesrekening

Nadere informatie

SynVest Beleggingsfondsen N.V.

SynVest Beleggingsfondsen N.V. Financiële berichten SynVest Beleggingsfondsen N.V. Halfjaarverslag 2015 SynVest. Ondernemend vermogen. Synvest Beleggingsfondsen N.V. INHOUDSOPGAVE HALFJAAR CIJFERS 2015 1 Halfjaar cijfers Synvest Beleggingsfondsen

Nadere informatie

TG Fund Management B.V. Amsterdam

TG Fund Management B.V. Amsterdam INHOUDSOPGAVE Pagina - Balans per 31 december 2012 voor resultaatbestemming 3 - Winst- en verliesrekening over 2012 4 - Toelichting Algemeen en Waarderingsgrondslagen 5 - Toelichting op de Balans en Winst-

Nadere informatie

Halfjaarcijfers per 30 juni 2014

Halfjaarcijfers per 30 juni 2014 Halfjaarcijfers per 30 juni 2014 STICHTING BEHEER OIKOCREDIT NEDERLAND FONDS INHOUDSOPGAVE Balans per 30 juni 2014 Staat van baten en lasten over het eerste halfjaar 2014 Toelichting op de halfjaarcijfers

Nadere informatie

HOLLAND IMMO GROUP BEHEER B.V. TE EINDHOVEN. Halfjaarcijfers per 30 juni 2014. Geen accountantscontrole toegepast

HOLLAND IMMO GROUP BEHEER B.V. TE EINDHOVEN. Halfjaarcijfers per 30 juni 2014. Geen accountantscontrole toegepast HOLLAND IMMO GROUP BEHEER B.V. TE EINDHOVEN Halfjaarcijfers per 30 juni 2014 Balans per 30 juni 2014 Vóór resultaatbestemming ACTIVA 30 juni 2014 31 december 2013 Vlottende activa Handelsdebiteuren 1.624

Nadere informatie

Halfjaarcijfers per 30 juni 2010

Halfjaarcijfers per 30 juni 2010 W:\370 FI(financien)\396 begroting - jaarrekening\2011\jr - SBONF\2011 halfjaarcijfers SBONF\2010 halfjrcijfers SBONF.doc Halfjaarcijfers per 30 juni 2010 STICHTING BEHEER OIKOCREDIT NEDERLAND FONDS INHOUDSOPGAVE

Nadere informatie

TG Fund Management B.V. Amsterdam

TG Fund Management B.V. Amsterdam INHOUDSOPGAVE Pagina - Balans per 30 juni 2012 3 - Winst- en verliesrekening over eerste halfjaar 2012 4 - Toelichting Algemeen en Waarderingsgrondslagen 5 - Toelichting op de Balans en Winst- en Verliesrekening

Nadere informatie

BALANS PER 31 DECEMBER 2016 (na resultaatbestemming) ====================== IMMATERIËLE VASTE ACTIVA

BALANS PER 31 DECEMBER 2016 (na resultaatbestemming) ====================== IMMATERIËLE VASTE ACTIVA JAARREKENING 2016 BALANS PER 31 DECEMBER 2016 (na resultaatbestemming) ====================== 31-12-2016 ---------------- 31-12-2015 ---------------- activa: IMMATERIËLE VASTE ACTIVA 5.375 6.875 MATERIËLE

Nadere informatie

Aanpassing Prospectussen Aegon, AEAM en Aegon Paraplu 1 Funds Per 1 augustus 2016

Aanpassing Prospectussen Aegon, AEAM en Aegon Paraplu 1 Funds Per 1 augustus 2016 Aanpassing Prospectussen Aegon, AEAM en Aegon Paraplu 1 Funds Per 1 augustus 2016 Per 1 augustus 2016 voert de beheerder van de Aegon Funds, de AEAM Funds en de Aegon Paraplu 1 Funds, Aegon Investment

Nadere informatie

HOLLAND IMMO GROUP INSINGER DE BEAUFORT BEHEER B.V. TE EINDHOVEN. Halfjaarcijfers per 30 juni 2014. Geen accountantscontrole toegepast

HOLLAND IMMO GROUP INSINGER DE BEAUFORT BEHEER B.V. TE EINDHOVEN. Halfjaarcijfers per 30 juni 2014. Geen accountantscontrole toegepast HOLLAND IMMO GROUP INSINGER DE BEAUFORT BEHEER B.V. TE EINDHOVEN Halfjaarcijfers per 30 juni 2014 Balans per 30 juni 2014 Vóór resultaatbestemming ACTIVA 30 juni 2014 31 december 2013 Vlottende activa

Nadere informatie

PUBLICATIESTUKKEN 2013 VAN OSTRICA B.V. TE AMSTERDAM

PUBLICATIESTUKKEN 2013 VAN OSTRICA B.V. TE AMSTERDAM PUBLICATIESTUKKEN 2013 VAN OSTRICA B.V. TE AMSTERDAM INHOUDSOPGAVE Pagina Balans per 31 december 2013 1 Grondslagen van waardering en resultaatbepaling 3 Toelichting op de balans 6 Overige informatie 6

Nadere informatie

IBUS Fondsen Beheer B.V. Jaarverslag 2013

IBUS Fondsen Beheer B.V. Jaarverslag 2013 IBUS Fondsen Beheer B.V. INHOUDSOPGAVE JAARVERSLAG 4 JAARREKENING Balans per 31 december 2013 5 Winst- en verliesrekening over 2013 6 Kasstroomoverzicht 7 Grondslagen van waardering en resultaatbepaling

Nadere informatie

Tussentijdse cijfers / voor publicatiedoeleinden. van Ostrica B.V. te Amsterdam

Tussentijdse cijfers / voor publicatiedoeleinden. van Ostrica B.V. te Amsterdam Tussentijdse cijfers 01-01-2014 / 30-06-2014 voor publicatiedoeleinden van Ostrica B.V. te INHOUDSOPGAVE Pagina Tussentijdse cijfers Balans per 30 juni 2014 1 Grondslagen van waardering en resultaatbepaling

Nadere informatie

STICHTING BEWAARDER COMMODITY DISCOVERY FUND AMERSFOORT JAARREKENING 2014

STICHTING BEWAARDER COMMODITY DISCOVERY FUND AMERSFOORT JAARREKENING 2014 JAARREKENING 2014 INHOUDSOPGAVE Bestuursverslag Balans Winst- en verliesrekening Toelichting behorende tot de jaarrekening Overige gegevens Controleverklaring van de onafhankelijke accountant Algemeen

Nadere informatie

Tussentijdse cijfers 01-01-2015 / 30-06-2015 voor publikatiedoeleinden. van Ostrica B.V. te Amsterdam

Tussentijdse cijfers 01-01-2015 / 30-06-2015 voor publikatiedoeleinden. van Ostrica B.V. te Amsterdam Tussentijdse cijfers 01-01-2015 / 30-06-2015 voor publikatiedoeleinden van Ostrica B.V. te INHOUDSOPGAVE Pagina Balans per 30 juni 2015 1 Grondslagen van waardering en resultaatbepaling 3 Toelichting op

Nadere informatie

BALANS PER 31 DECEMBER 2015 (na resultaatbestemming) ====================== IMMATERIËLE VASTE ACTIVA MATERIËLE VASTE ACTIVA

BALANS PER 31 DECEMBER 2015 (na resultaatbestemming) ====================== IMMATERIËLE VASTE ACTIVA MATERIËLE VASTE ACTIVA JAARREKENING 2015 BALANS PER 31 DECEMBER 2015 (na resultaatbestemming) ====================== 31-12-2015 ---------------- 31-12-2014 ---------------- activa: IMMATERIËLE VASTE ACTIVA 6.875 8.375 MATERIËLE

Nadere informatie

IBUS FONDSEN BEHEER B.V. JAARVERSLAG 2011. Krijgsman 6 - Postbus 8010-1180 LA AMSTELVEEN Telefoon 020-7559000 - Fax 020-7559090

IBUS FONDSEN BEHEER B.V. JAARVERSLAG 2011. Krijgsman 6 - Postbus 8010-1180 LA AMSTELVEEN Telefoon 020-7559000 - Fax 020-7559090 IBUS FONDSEN BEHEER B.V. JAARVERSLAG 2011 Krijgsman 6 - Postbus 8010-1180 LA AMSTELVEEN Telefoon 020-7559000 - Fax 020-7559090 INHOUDSOPGAVE Pagina JAARVERSLAG 3 JAARREKENING Balans per 31 december 2011

Nadere informatie

BNP Paribas Garantie Fondsen besloten fondsen voor gemene rekening

BNP Paribas Garantie Fondsen besloten fondsen voor gemene rekening BNP Paribas Garantie Fondsen -BNP Paribas Best of World Garantie Fonds Vereffeningsverslag 18-12-2012 BNP Paribas Garantie Fondsen besloten fondsen voor gemene rekening Beheerder BNP Paribas Investment

Nadere informatie

HOLLAND IMMO GROUP BEHEER B.V. TE EINDHOVEN. Halfjaarcijfers per 30 juni 2015. Geen accountantscontrole toegepast

HOLLAND IMMO GROUP BEHEER B.V. TE EINDHOVEN. Halfjaarcijfers per 30 juni 2015. Geen accountantscontrole toegepast HOLLAND IMMO GROUP BEHEER B.V. TE EINDHOVEN Halfjaarcijfers per 30 juni 2015 Balans per 30 juni 2015 Vóór resultaatbestemming ACTIVA 30 juni 2015 31 december 2014 Vaste activa Immateriële vaste activa

Nadere informatie

HOLLAND IMMO GROUP BEHEER B.V. TE EINDHOVEN. Halfjaarcijfers per 30 juni Geen accountantscontrole toegepast

HOLLAND IMMO GROUP BEHEER B.V. TE EINDHOVEN. Halfjaarcijfers per 30 juni Geen accountantscontrole toegepast HOLLAND IMMO GROUP BEHEER B.V. TE EINDHOVEN Halfjaarcijfers per 30 juni 2016 Balans per 30 juni 2016 Vóór resultaatbestemming ACTIVA 30 juni 2016 31 december 2015 Vaste activa Immateriële vaste activa

Nadere informatie

Publicatiestukken 2014. van Ostrica B.V. te Amsterdam

Publicatiestukken 2014. van Ostrica B.V. te Amsterdam Publicatiestukken 2014 van Ostrica B.V. te INHOUDSOPGAVE Pagina Balans per 31 december 2014 1 Grondslagen van waardering en resultaatbepaling 3 Toelichting op de balans 6 Overige informatie 7 BALANS PER

Nadere informatie

Halfjaarverslag. Legal & General Nederland Beleggingen B.V. 2009

Halfjaarverslag. Legal & General Nederland Beleggingen B.V. 2009 Halfjaarverslag Legal & General Nederland Beleggingen B.V. 2009 Inhoudsopgave 1. Algemene gegevens 2 2. Verslag van de Directie 3 3. Halfjaarrekening tot en met 30 juni 2009 Balans 5 Winst- en verliesrekening

Nadere informatie

Halfjaarcijfers per 30 juni 2012

Halfjaarcijfers per 30 juni 2012 Halfjaarcijfers per 30 juni 2012 STICHTING BEHEER OIKOCREDIT NEDERLAND FONDS INHOUDSOPGAVE Balans per 30 juni 2012 2 Winst en verliesrekening over het eerste halfjaar 2012 3 Toelichting op de halfjaarcijfers

Nadere informatie

RFM Regulated Fund Management BV HALFJAARBERICHT 2012

RFM Regulated Fund Management BV HALFJAARBERICHT 2012 RFM Regulated Fund Management BV HALFJAARBERICHT 2012 Inhoudsopgave pagina Algemeen Directieverslag 2 Halfjaarrekening Balans 4 Winst- en verliesrekening 5 Kasstroomoverzicht 6 Toelichting algemeen en

Nadere informatie

SynVest Beleggingsfondsen NV

SynVest Beleggingsfondsen NV Financiële berichten SynVest Beleggingsfondsen NV Halfjaarverslag 2016 SYNVEST. Ondernemend vermogen. INHOUDSOPGAVE HALFJAAR CIJFERS tot en met 30 juni 2016 Pagina 1 Directie verslag 2 2 Halfjaar cijfers

Nadere informatie

Eagle Fund Beheer B.V.

Eagle Fund Beheer B.V. Eagle Fund Beheer B.V. Halfjaarbericht 2014 Inhoudsopgave Algemene informatie 3 Verslag van de directie Algemeen 4 Opzet van de bedrijfsactiviteiten 4 Fiscale positie 4 Activiteiten in het eerste halfjaar

Nadere informatie

Internet Publicatiebalans 2015

Internet Publicatiebalans 2015 Stichting Fonds Welzijnswerk p/a Esscheweg 70 5271 NA SINT-MICHIELSGESTEL Internet Publicatiebalans 2015 Ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer S41081829. Rapportdatum: 21 maart 2016 INHOUDSOPGAVE

Nadere informatie

BNP Paribas Fund IV -BNP Paribas Rente Gigant Garantie Fonds II

BNP Paribas Fund IV -BNP Paribas Rente Gigant Garantie Fonds II BNP Paribas Fund IV -BNP Paribas Rente Gigant Garantie Fonds II Vereffeningsverslag 31 maart 2014 BNP Paribas Fund IV besloten fonds voor gemene rekening met een open-end structuur Beheerder BNP Paribas

Nadere informatie

Halfjaarcijfers per 30 juni 2015

Halfjaarcijfers per 30 juni 2015 Halfjaarcijfers per 30 juni 2015 STICHTING BEHEER OIKOCREDIT NEDERLAND FONDS INHOUDSOPGAVE Balans per 30 juni 2015 2 Staat van baten en lasten over het eerste halfjaar 2015 3 Toelichting op de halfjaarcijfers

Nadere informatie

JAARRAPPORT 2011. Oyens & Van Eeghen Beheer B.V. Zuidplein 124 1077 XV AMSTERDAM

JAARRAPPORT 2011. Oyens & Van Eeghen Beheer B.V. Zuidplein 124 1077 XV AMSTERDAM JAARRAPPORT 2011 Oyens & Van Eeghen Beheer B.V. Zuidplein 124 1077 XV AMSTERDAM Vastgesteld door de Algemene Vergadering van Aandeelhouders d.d. 30 mei 2012. INHOUD 1 INLEIDING 2 JAARREKENING 3 OVERIGE

Nadere informatie

Finles N.V. Halfjaarverslag 2013

Finles N.V. Halfjaarverslag 2013 Finles N.V. Halfjaarverslag 2013 1. Algemene informatie Directie De directie van Finles N.V. wordt gevoerd door: Drs. J.A.M. van der Holst R.J. van Kuijk J.P.P.A. van Oudvorst RA Vestigingsplaats Finles

Nadere informatie

Tussentijdse cijfers / voor publicatiedoeleinden. van Ostrica B.V. te Amsterdam

Tussentijdse cijfers / voor publicatiedoeleinden. van Ostrica B.V. te Amsterdam Tussentijdse cijfers 01-01-2016 / 30-06-2016 voor publicatiedoeleinden van te INHOUDSOPGAVE Pagina Balans per 30 juni 2016 1 Grondslagen van waardering en resultaatbepaling 3 Toelichting op de balans 6

Nadere informatie

Stichting Yourney te Amsterdam. Rapport inzake de jaarrekening 2012/2013

Stichting Yourney te Amsterdam. Rapport inzake de jaarrekening 2012/2013 Stichting Yourney te Amsterdam Rapport inzake de jaarrekening 2012/2013 Inhoudsopgave RAPPORT Blz. Algemeen 3 Fiscale positie 4 JAARREKENING Grondslagen voor de financiële verslaggeving 5 Balans per 31

Nadere informatie

Finles N.V. Halfjaarverslag 2016

Finles N.V. Halfjaarverslag 2016 Finles N.V. Halfjaarverslag 2016 1 Algemene informatie Directie De directie van Finles N.V. wordt gevoerd door: Drs. J.A.M. van der Holst R.J. van Kuijk J.P.P.A. van Oudvorst RA Vestigingsplaats Finles

Nadere informatie

Elite Fund Management B.V. te Naarden

Elite Fund Management B.V. te Naarden Elite Fund Management B.V. te Naarden Halfjaarbericht 2015 30 juli 2015 1 Inhoudsopgave Algemeen 3 Halfjaarbericht over de periode 1 januari 2015 tot en met 30 juni 2015 4 Balans per 30 juni 2015 5 Winst-en-verliesrekening

Nadere informatie

Financieel verslag 2015 Stichting Voorlezen Dordrecht

Financieel verslag 2015 Stichting Voorlezen Dordrecht Financieel verslag 2015 Stichting Voorlezen Dordrecht Datum: 11 mei 2016 INHOUDSOPGAVE Pagina 1. Jaarrekening 1.1 Balans per 31 december 2015 3 1.2 Staat van baten en lasten over de periode 17-11-2014

Nadere informatie

SynVest Fund Management B.V. gevestigd te Amsterdam Rapport inzake de Publicatiebalans 2016 Vastgesteld door de Algemene Vergadering d.d.

SynVest Fund Management B.V. gevestigd te Amsterdam Rapport inzake de Publicatiebalans 2016 Vastgesteld door de Algemene Vergadering d.d. SynVest Fund Management B.V. gevestigd te Amsterdam Rapport inzake de Publicatiebalans 2016 Vastgesteld door de Algemene Vergadering d.d. 26 juni 2017 Inhoudsopgave 1. Jaarrekening 1.1 Balans per 31 december

Nadere informatie

ABN AMRO Basic Funds N.V. Jaarrekening 2013

ABN AMRO Basic Funds N.V. Jaarrekening 2013 Jaarrekening 2013 Pagina 1 van 12 INHOUD Pagina Directieverslag 3 Balans per 31 december 2013 4 Winst- en verliesrekening 2013 5 Toelichting algemeen 6 Toelichting op de balans per 31 december 2013 8 Toelichting

Nadere informatie

Kingdom Ministries De heer A. van der Laak Klaproosstraat WD OMMEN Publicatiebalans 2014

Kingdom Ministries De heer A. van der Laak Klaproosstraat WD OMMEN Publicatiebalans 2014 Kingdom Ministries De heer A. van der Laak Klaproosstraat 49 7731 WD OMMEN Publicatiebalans 2014 Vastgesteld op de bestuursvergadering d.d. 30 december 2016. Kingdom Ministries De heer A. van der Laak

Nadere informatie

OPTIMIX VERMOGENSBEHEER NV PUBLICATIEVERSLAG PER 30 JUNI 2016

OPTIMIX VERMOGENSBEHEER NV PUBLICATIEVERSLAG PER 30 JUNI 2016 OPTIMIX VERMOGENSBEHEER NV PUBLICATIEVERSLAG PER 30 JUNI 2016 BALANS PER 30 JUNI 2016 (VÓÓR WINSTVERDELING) 30 juni 2016 2015 30 juni 2015 * ACTIVA Vaste activa Materiële vaste activa 1.245.612 1.321.629

Nadere informatie

Jaarrekening 2012 Brand New Day Premiepensioeninstelling N.V.

Jaarrekening 2012 Brand New Day Premiepensioeninstelling N.V. Jaarrekening 2012 Brand New Day Premiepensioeninstelling N.V. Het jaarverslag 2012 is vastgesteld op de algemene vergadering van aandeelhouders van 8 april 2013 Inhoud Verkorte balans en toelichting 1.

Nadere informatie

Halfjaarcijfers Add Value Fund Management B.V. Johannes Vermeerstraat DR Amsterdam. Tel: Fax:

Halfjaarcijfers Add Value Fund Management B.V. Johannes Vermeerstraat DR Amsterdam. Tel: Fax: Halfjaarcijfers 2014 Add Value Fund Management B.V. Johannes Vermeerstraat 14 1071 DR Amsterdam Tel: 020-570 30 57 Fax: 020-570 30 50 Inhoud Halfjaarcijfers 2014 Balans per 30 juni 2014 3 Winst- en verliesrekening

Nadere informatie

BEWAARDER RE WONINGFONDS VI BV DIRECTIEVERSLAG 2015

BEWAARDER RE WONINGFONDS VI BV DIRECTIEVERSLAG 2015 BEWAARDER RE WONINGFONDS VI BV DIRECTIEVERSLAG 2015 INHOUDSOPGAVE ALGEMEEN Verslag van de directie JAARREKENING Balans Winst- en verliesrekening Kasstroomoverzicht Toelichting algemeen en waarderingsgrondslagen

Nadere informatie

ABN AMRO Strategie Fondsen

ABN AMRO Strategie Fondsen ABN AMRO Strategie Fondsen Halfjaarverslag 2014 30 juni 2014 ABN AMRO Strategie Fondsen Besloten fonds voor gemene rekening Beheerder BNP Paribas Investment Partners Funds (Nederland) N.V. Burgerweeshuispad

Nadere informatie

INHOUDSOPGAVE 1. PROFIEL 2. STRUCTUUR 3. BEHEERDER 4. BELEGGINGSBELEID EN RISICO S 5. KOSTEN 6. OVERIGE INFORMATIE

INHOUDSOPGAVE 1. PROFIEL 2. STRUCTUUR 3. BEHEERDER 4. BELEGGINGSBELEID EN RISICO S 5. KOSTEN 6. OVERIGE INFORMATIE INHOUDSOPGAVE 1. PROFIEL 2. STRUCTUUR 3. BEHEERDER 4. BELEGGINGSBELEID EN RISICO S 5. KOSTEN 6. OVERIGE INFORMATIE 1. PROFIEL Het MM Fortune Fund ( hierna: het fonds) is een open-end beleggingsfonds voor

Nadere informatie

2. STrUCTUUr 3. De BeHeerDer Michiel Goris (1956)

2. STrUCTUUr 3. De BeHeerDer Michiel Goris (1956) 1. profiel Het MM Fortune Fund ( hierna: het fonds) is een open-end beleggingsfonds voor gemene rekening, opgericht op 15 april 2008 en gevestigd te Rijswijk. Een fonds voor gemene rekening is geen rechtspersoon

Nadere informatie

BEWAARDER RE WONINGFONDS IV BV DIRECTIEVERSLAG 2016

BEWAARDER RE WONINGFONDS IV BV DIRECTIEVERSLAG 2016 BEWAARDER RE WONINGFONDS IV BV DIRECTIEVERSLAG 2016 INHOUDSOPGAVE ALGEMEEN Verslag van de directie JAARREKENING Balans Winst- en verliesrekening Kasstroomoverzicht Toelichting algemeen en waarderingsgrondslagen

Nadere informatie

Global Opportunities (GO) Capital Asset Management BV gevestigd te AMSTERDAM. Rapport inzake de jaarrekening 2013

Global Opportunities (GO) Capital Asset Management BV gevestigd te AMSTERDAM. Rapport inzake de jaarrekening 2013 Global Opportunities (GO) Capital Asset Management BV gevestigd te AMSTERDAM Rapport inzake de jaarrekening 2013 Inhoudsopgave Pagina Opdracht 1 Algemeen 1 Resultaten 1 Financiële positie 2 Kengetallen

Nadere informatie

TRIODOS CUSTODY BV Jaarverslag 2013

TRIODOS CUSTODY BV Jaarverslag 2013 1 TRIODOS CUSTODY BV Jaarverslag 2013 INHOUDSOPGAVE Directieverslag 3 Jaarrekening 2013 Balans per 31 december 2013 4 Winst- en verliesrekening over 2013 5 Toelichting op de balans en de winst- en verliesrekening

Nadere informatie

Finles N.V. Halfjaarverslag 2012

Finles N.V. Halfjaarverslag 2012 Finles N.V. Halfjaarverslag 2012 1 1. Algemene informatie Directie De directie van Finles N.V. wordt gevoerd door: Drs. J.A.M. van der Holst R.J. van Kuijk J.P.P.A. van Oudvorst RA Vestigingsplaats Finles

Nadere informatie

JAARREKENING Stichting Milieu-Educatief Centrum Maarssen t.a.v. het stichtingsbestuur Endelhovenlaan GR Maarssen UITGEBRACHT AAN:

JAARREKENING Stichting Milieu-Educatief Centrum Maarssen t.a.v. het stichtingsbestuur Endelhovenlaan GR Maarssen UITGEBRACHT AAN: JAARREKENING 2015 UITGEBRACHT AAN: Stichting Milieu-Educatief Centrum t.a.v. het stichtingsbestuur Endelhovenlaan 1 3601 GR KVK NUMMER: 41184853 DATUM: 14 maart 2016 Freen & Co bv Oosterpark 77-78 1092

Nadere informatie

Stichting Alfred Heineken Fondsen Amsterdam. Jaarrekening 2013

Stichting Alfred Heineken Fondsen Amsterdam. Jaarrekening 2013 Stichting Alfred Heineken Fondsen Amsterdam Jaarrekening 2013 INHOUDSOPGAVE Pagina 1 Balans per 31 december 2013 3 2 Staat van baten en lasten 2013 4 3 Activiteiten van de stichting 5 4 Grondslagen voor

Nadere informatie

Informatie ten behoeve van het deponeren van de rapportage bij het Handelsregister

Informatie ten behoeve van het deponeren van de rapportage bij het Handelsregister Informatie ten behoeve van het deponeren van de rapportage bij het Handelsregister Informatie ten behoeve van het deponeren van de rapportage bij het Handelsregister Classificatie van de rechtspersoon

Nadere informatie

Stichting Bewaarder BNP Paribas Beleggingsfondsen NL. te Amsterdam. Jaarrekening 2013

Stichting Bewaarder BNP Paribas Beleggingsfondsen NL. te Amsterdam. Jaarrekening 2013 Stichting Bewaarder BNP Paribas Beleggingsfondsen NL te Amsterdam Jaarrekening 2013 Inhoudsopgave Blad Verslag van het Bestuur 2 Jaarrekening Balans per 31 december 2013 4 Staat van baten en lasten over

Nadere informatie

VermogensParapluFonds HALFJAARVERSLAG 2014

VermogensParapluFonds HALFJAARVERSLAG 2014 HALFJAARVERSLAG 2014 HALFJAARVERSLAG 2014 Inhoudsopgave Algemene gegevens 5 Structuur 6 Halfjaarcijfers 2014 VermogensParapluFonds 8 Balans en Winst & Verliesrekening 9 Toelichting 13 Halfjaarcijfers 2014

Nadere informatie

TESLIN CAPITAL MANAGEMENT BV Halfjaarcijfers. De directie: Cassaforte BV Nellestein Management BV Happy Acres BV

TESLIN CAPITAL MANAGEMENT BV Halfjaarcijfers. De directie: Cassaforte BV Nellestein Management BV Happy Acres BV TESLIN CAPITAL MANAGEMENT BV Halfjaarcijfers De directie: Cassaforte BV Nellestein Management BV Happy Acres BV BALANS PER 30 JUNI 2015 Activa (Vóór winstbestemming, alle bedragen zijn in ) 30-06-2015

Nadere informatie

Stichting Bewaarder Holland Immo Group XI/ Retail Residential Fund te Eindhoven

Stichting Bewaarder Holland Immo Group XI/ Retail Residential Fund te Eindhoven Stichting Bewaarder Holland Immo Group XI/ Retail Residential Fund te Eindhoven Jaarrekening 2012 Stichting Bewaarder Holland Immo Group XI/ Retail Residential Fund Jaarrekening 2012 Inhoudsopgave Jaarstukken

Nadere informatie

Stichting GIST / GIST Foundation. Jan van Goyenkade HR AMSTERDAM. Jaarrekening 2015

Stichting GIST / GIST Foundation. Jan van Goyenkade HR AMSTERDAM. Jaarrekening 2015 Stichting GIST / GIST Foundation Jan van Goyenkade 6 1075 HR AMSTERDAM Jaarrekening 2015 30 juni 2016 Stichting GIST / GIST Foundation Jan van Goyenkade 6 1075 HR AMSTERDAM Jaarrekening 2015 INHOUDSOPGAVE

Nadere informatie

MAURITS EN ANNA DE KOCK STICHTING TE AMSTERDAM

MAURITS EN ANNA DE KOCK STICHTING TE AMSTERDAM MAURITS EN ANNA DE KOCK STICHTING TE AMSTERDAM Rapport inzake jaarstukken 2012 INHOUDSOPGAVE Pagina ACCOUNTANTSVERSLAG 1 Ontbreken van de verklaring 2 2 Algemeen 2 3 Ontbreken van de verklaring 4 JAARREKENING

Nadere informatie

Fundament Bond Fund. Halfjaarverslag. over de periode 1 januari 2011 tot en met 30 juni 2011

Fundament Bond Fund. Halfjaarverslag. over de periode 1 januari 2011 tot en met 30 juni 2011 Halfjaarverslag over de periode 1 januari 2011 tot en met 30 juni 2011 Algemene informatie Fundament Bond Fund Kantooradres Fonds : Javastraat 24 2585 AN Den Haag Beheerder : Safe Harbour Fund Management

Nadere informatie

De Grote Voskuil Capital B.V. Haarlem. Tussentijds overzicht over de periode 1 januari 2016 t/m 30 juni 2016

De Grote Voskuil Capital B.V. Haarlem. Tussentijds overzicht over de periode 1 januari 2016 t/m 30 juni 2016 Haarlem Tussentijds overzicht over de periode 1 januari 2016 t/m 30 juni 2016 INHOUD Pagina ACCOUNTANTSVERSLAG 1 Opdracht 3 2 Samenstellingsverklaring van de accountant 3 TUSSENTIJDS OVERZICHT 1 Balans

Nadere informatie

Stichting By the Ocean we Unite het bestuur Sprenglaar KD ALMERE. Jaarrekening 2016

Stichting By the Ocean we Unite het bestuur Sprenglaar KD ALMERE. Jaarrekening 2016 Stichting By the Ocean we Unite het bestuur Sprenglaar 174 1359 KD ALMERE Jaarrekening 2016 Stichting By the Ocean we Unite Sprenglaar 174 1359 KD ALMERE Jaarrekening 2016 INHOUDSOPGAVE Pagina 1. Informatie

Nadere informatie

IBUS ASSET MANAGEMENT UK B.V. HALFJAARVERSLAG 2007. Krijgsman 6 - Postbus 8010-1180 LA Amstelveen Telefoon 020-7559000 - Fax 020-7559090

IBUS ASSET MANAGEMENT UK B.V. HALFJAARVERSLAG 2007. Krijgsman 6 - Postbus 8010-1180 LA Amstelveen Telefoon 020-7559000 - Fax 020-7559090 IBUS ASSET MANAGEMENT UK B.V. HALFJAARVERSLAG 2007 Krijgsman 6 - Postbus 8010-1180 LA Amstelveen Telefoon 020-7559000 - Fax 020-7559090 INHOUDSOPGAVE Vennootschappelijke Balans 3 Vennootschappelijke Winst-

Nadere informatie

BEWAARDER RFM WONINGFONDS IV BV JAARVERSLAG 2013

BEWAARDER RFM WONINGFONDS IV BV JAARVERSLAG 2013 BEWAARDER RFM WONINGFONDS IV BV JAARVERSLAG 2013 INHOUDSOPGAVE ALGEMEEN Verslag van de beheerder JAARREKENING Balans Winst- en verliesrekening Kasstroomoverzicht Toelichting algemeen en waarderingsgrondslagen

Nadere informatie

Bouwfonds Vastgoedfondsen Beheer B.V. Hoevelaken. Halfjaarcijfers 2009

Bouwfonds Vastgoedfondsen Beheer B.V. Hoevelaken. Halfjaarcijfers 2009 Bouwfonds Vastgoedfondsen Beheer B.V. Hoevelaken Halfjaarcijfers 2009 Inhoudsopgave Halfjaarcijfers 2009 Inhoudsopgave 2 Balans per 30 juni 2009 3 Winst- en Verliesrekening 4 Kasstroomoverzicht 5 Toelichting

Nadere informatie

Loyalis Global Funds HALFJAARVERSLAG 2015

Loyalis Global Funds HALFJAARVERSLAG 2015 Loyalis Global Funds HALFJAARVERSLAG 2015 Halfjaarverslag Loyalis Global Funds 2015 GEEN ACCOUNTANTSCONTROLE TOEGEPAST Pagina 1 van 39 INHOUDSOPGAVE pagina 1. Algemene gegevens 3 2. Structuur 5 3. Halfjaarcijfers

Nadere informatie

Essentiële Beleggersinformatie

Essentiële Beleggersinformatie Essentiële Beleggersinformatie Dit document verschaft u essentiële beleggersinformatie aangaande dit fonds. Het is geen marketingmateriaal. De verstrekte informatie is bij wet voorgeschreven en is bedoeld

Nadere informatie

Uitgebracht aan de directie en aandeelhouder van: Vinc Vastgoed Management I B.V. inzake. tussentijds bericht per 1 juli 2010

Uitgebracht aan de directie en aandeelhouder van: Vinc Vastgoed Management I B.V. inzake. tussentijds bericht per 1 juli 2010 Uitgebracht aan de directie en aandeelhouder van: inzake tussentijds bericht per 1 juli 2010 7 juli 2010 Barendrecht INHOUDSOPGAVE Pagina Balans per 1 juli 2010 2 Winst- en verliesrekening over de periode

Nadere informatie

Eagle Fund Beheer B.V.

Eagle Fund Beheer B.V. Eagle Fund Beheer B.V. Halfjaarbericht 2015 Inhoudsopgave Algemene informatie 3 Verslag van de directie Algemeen 4 Opzet van de bedrijfsactiviteiten 4 Fiscale positie 4 Activiteiten in het eerste halfjaar

Nadere informatie

Stichting International Foundation for Animal Genetics gevestigd te Veenendaal. Rapport inzake de jaarstukken 2013

Stichting International Foundation for Animal Genetics gevestigd te Veenendaal. Rapport inzake de jaarstukken 2013 Stichting International Foundation for Animal Genetics gevestigd te Veenendaal Rapport inzake de jaarstukken 2013 Vendelier 4 Postbus 622 3900 AP Veenendaal T: (0318) 618666 veenendaal@schuiteman.com Schuiteman

Nadere informatie

Jaarverslag Stichting Optimix Beleggersgiro 2014

Jaarverslag Stichting Optimix Beleggersgiro 2014 Jaarverslag 2014 Inhoudsopgave Algemene gegevens 2 Bestuurverslag 3 Jaarrekening 2014 4 - Balans per 31 december 2014 5 - Winst en verliesrekening over de periode 1 januari t/m 31 december 2014 6 - Toelichting

Nadere informatie

Global Opportunities (GO) Capital Asset Management BV gevestigd te AMSTERDAM. Rapport inzake de jaarrekening 2014

Global Opportunities (GO) Capital Asset Management BV gevestigd te AMSTERDAM. Rapport inzake de jaarrekening 2014 Global Opportunities (GO) Capital Asset Management BV gevestigd te AMSTERDAM Rapport inzake de jaarrekening 2014 Inhoudsopgave Pagina Opdracht 1 Algemeen 1 Resultaten 1 Financiële positie 2 Kengetallen

Nadere informatie

Inmaxxa BV te Naarden Halfjaarbericht 2010 28 juli 2010

Inmaxxa BV te Naarden Halfjaarbericht 2010 28 juli 2010 Inmaxxa BV te Naarden Halfjaarbericht 2010 28 juli 2010 Inmaxxa BV Halfjaarbericht 2010 1 Inhoudsopgave Algemeen 3 Jaarverslag van de directie 4 Halfjaarbericht over de periode 1 januari 2010 tot en met

Nadere informatie

Stichting Steunfonds KansPlus gevestigd te Houten

Stichting Steunfonds KansPlus gevestigd te Houten gevestigd te Houten Rapport inzake de Jaarrekening 2012 INHOUDSOPGAVE Pagina 1. Accountantsrapport 1.1 Opdracht 2 1.2 Algemeen 3 1.3 Resultaten 4 1.4 Financiële positie 5 2. Jaarrekening 2.1 Balans per

Nadere informatie

Jaarrekening Stichting Bewaarder Mn Services Levensloop Fonds 2013

Jaarrekening Stichting Bewaarder Mn Services Levensloop Fonds 2013 Jaarrekening Stichting Bewaarder Mn Services Levensloop Fonds 2013 Inhoud Verslag van het Bestuur 2 Jaarrekening Statutaire doelstelling en personalia 4 Balans per 31 december 2013 5 Winst-en-verliesrekening

Nadere informatie

STICHTING BEWAARDER COMMODITY DISCOVERY FUND. (Voorheen Stichting Bewaarder Gold & Discovery Fund) AMERSFOORT JAARREKENING 2012

STICHTING BEWAARDER COMMODITY DISCOVERY FUND. (Voorheen Stichting Bewaarder Gold & Discovery Fund) AMERSFOORT JAARREKENING 2012 (Voorheen Stichting Bewaarder Gold & Discovery Fund) JAARREKENING 2012 INHOUDSOPGAVE Bestuursverslag Balans Winst- en verliesrekening Toelichting behorende tot de jaarrekening Overige gegevens Controleverklaring

Nadere informatie

HOLLAND IMMO GROUP XV/RETAIL RESIDENTIAL FUND C.V. TE EINDHOVEN. Halfjaarcijfers per 30 juni 2009. Geen accountantscontrole toegepast

HOLLAND IMMO GROUP XV/RETAIL RESIDENTIAL FUND C.V. TE EINDHOVEN. Halfjaarcijfers per 30 juni 2009. Geen accountantscontrole toegepast HOLLAND IMMO GROUP XV/RETAIL RESIDENTIAL FUND C.V. TE EINDHOVEN Halfjaarcijfers per 30 juni 2009 Balans per 30 juni 2009 Vóór resultaatbestemming ACTIVA 30 juni 2009 31 december 2008 Beleggingen Terreinen

Nadere informatie

Publicatiebalans inzake de jaarrekening 2012-2013

Publicatiebalans inzake de jaarrekening 2012-2013 Heeneman & Partners fondsmanagement BV Publicatiebalans inzake de jaarrekening 2012-2013 Inschrijvingsnummer Kamer van Koophandel 56039433 2 Inhoudsopgave Pagina Balans per 31 december 2013 4 Grondslagen

Nadere informatie

STICHTING BEWAARBEDRIJF HERMES II AMERSFOORT JAARREKENING 2011

STICHTING BEWAARBEDRIJF HERMES II AMERSFOORT JAARREKENING 2011 JAARREKENING 2011 INHOUDSOPGAVE Bestuursverslag Balans per 31 december 2011 Winst- en verliesrekening over 2011 Toelichting behorende tot de jaarrekening 2011 Overige gegevens Controleverklaring van de

Nadere informatie