Jaarverslag Inhoudelijk - en financieel verslag. Van de Stichting Schuldhulpmaatje Zutphen

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Jaarverslag 2014. Inhoudelijk - en financieel verslag. Van de Stichting Schuldhulpmaatje Zutphen"

Transcriptie

1 Jaarverslag 2014 Inhoudelijk - en financieel verslag Van de Stichting Schuldhulpmaatje Zutphen

2 1. Inhoudsopgave.2 2. Voorwoord Nieuwe ontwikkelingen De uitvoering Samenwerkingsverbanden PR & Voorlichting Overzicht hulpvragen Kort financieel verslag Toekomstvisie Bijlage Voorwoord 2

3 Voor u ligt het jaarverslag van de Stichting Schuldhulpmaatje Zutphen (SHM Zutphen) Door middel van dit verslag legt SHM Zutphen zowel inhoudelijk als financieel verantwoording af over haar werkzaamheden verricht in In haar tweede bestaansjaar heeft SHM Zutphen de nodige ontwikkeling doorgemaakt wat betreft het aantal maatjes 1, het aanbod aan scholing en training en het verzoek om het pilotproject JobHulpmaatjes te gaan uitvoeren 2. In 2014 nam niet alleen het aantal hulvragers maar ook de inhoudelijke complexiteit van de hulpvragen toe 3. Ook werd het afgelopen jaar de Vereniging Schuldhulpmaatje Nederland een feit. Een belangrijke stap voorwaarts in de groei van projectorganisatie naar een door haar leden gedragen landelijke organisatie. Dit alles in de overtuiging dat hierdoor de continuïteit -, het behoud én de verbetering van de kwaliteit van de dienstverlening nog beter gewaarborgd zal zijn. De maatjes en het bestuur hebben ook in 2014 met betrokkenheid, enthousiasme en professionaliteit hun werkzaamheden uitgevoerd. Zutphen, 26 februari 2015 Namens het bestuur, Bouwe Sprey, voorzitter Namens deze, Gidie Ritzerveld, Coördinator 1 Zie paragraaf 5: de uitvoering. 2 Zie paragraaf 3: nieuwe ontwikkelingen. 3 Zie paragraaf 6: overzicht hulpvragen. 3

4 3. Nieuwe ontwikkelingen Net als in 2011 is de armoede in 2012 sterk toegenomen. In de grote steden leeft 15% van de huishoudens in armoede. Verder is sinds 2007 de armoede onder kinderen sterk toegenomen. 4 Wat dragen preventie en vroegsignalering bij aan het oplossen van schuldenproblematiek? Als schulden van een huishouden uitgroeien tot problematische schulden en geen maatregelen worden getroffen om dit op te lossen, bestaat een gerede kans dat een crisissituatie volgt. Naast veel persoonlijk leed brengen crisissituaties ook veel kosten voor betrokkenen en de maatschappij met zich mee. In onderstaande tabel zijn voorbeelden gegeven van kosten die gemoeid zijn met mensen die in een crisissituatie belanden. Preventie en vroegsignalering van dit soort situaties dragen bij aan voorkoming van persoonlijk leed en veel kosten 5. Dagvaarding Rechtbank 220 t/m 717 Kosten huisuitzetting tot Kosten verblijf Crisisopvang Kosten op straat/dakloos Kosten afsluiten gas/water/licht 790 Kosten schuldhulptraject (p.p./min.) SHM Zutphen heeft het afgelopen jaar onder andere door het (laten) ontwikkelen van de trainingsmodule Bedrijfsmaatjes specifiek willen inzetten op het zo vroeg mogelijk inzetten van maatjes voor in dit geval mensen met betaald werk die desondanks te kampen hebben met (dreigende) financiële problemen. De samen met de Stichting Perspectief voorbereide en uitgevoerde trainingen voor zowel de vrijwilligers van Perspectief als van SHM Zutphen waren gericht op verbreding en verdieping van specifieke kennis bijvoorbeeld ten aanzien van het begeleiden en ondersteunen van mensen met een beperking en de begeleiding van ZZP ers. In november van het afgelopen jaar werd SHM Zutphen benader door de Stichting Encour 6 met de vraag of we samen met hen het pilotproject JobHulpmaatje 7 in 2015 zouden willen uitvoeren 4 Verborgen Leed, pagina 2. Literatuurstudie over financiën van Nederlandse huishoudens, schuldhulpverlening en schuldpreventie. In opdracht van de Vereniging Schuldhulpmaatje Nederland. 5 Verborgen Leed, pagina Zie: 7 Zie paragraaf 5: Samenwerkingsverbanden. 4

5 4. De uitvoering De Maatjes Het aantal maatje is in 2014 gegroeid van 12 naar 20 én er is bij is bij de intake ook aandacht besteed aan de optie Bedrijfsmaatje. De maatjes komen maandelijks bij elkaar met als centraal agendapunt de onderlinge uitwisseling (intervisie). Dit stelt de maatjes in staat zowel kennis en ervaring als best practices en of knelpunten met elkaar te delen. Deze maandelijkse bijeenkomsten bevorderen tegelijkertijd het werken in teamverband. Helaas hebben we het afgelopen jaar van 3 maatjes afscheid genomen en zijn 4 kandidaat maatjes vroegtijdig gestopt. Scholing en Training De 13 bestaande maatjes hebben allen met succes de jaarlijkse her certificering 8 afgerond. Van de 8 nieuwe maatjes hebben er 4 het afgelopen jaar de 3 daagse landelijke training gevolgd. Verbreding en Verdieping van scholing en training In 2014 zijn in samenwerking met de Stichting Perspectief 9 3 extra scholingsavonden verzorgd waarin de volgende thema s centraal stonden: ZZP érs met schulden, de uitvoeringspraktijk door het Plein 10 en de begeleiding van mensen met een beperking. Deze werd gegeven aan zowel de vrijwilligers van Perspectief (die mensen met financiële problemen begeleiden) als aan de maatjes van SHM Zutphen. Op deze wijze werd niet alleen inhoudelijk kennis verspreid maar werd ook de onderlinge kennismaking tussen beide groepen vrijwilligers gestimuleerd. De gemeente Zutphen stelde vanuit de Kleinsma gelden hiervoor financiële middelen ter beschikking. De training Bedrijfsmaatje SHM Zutphen kreeg het afgelopen jaar 2 hulpvragers via hun werkgever doorverwezen met het verzoek om hen te begeleiden. De ervaringen van de 2 maatjes die deze hulpvragen hebben opgepakt leidde ertoe dat zij aangaven behoefte te hebben aan extra scholing en training met name wat betreft de specifiekere financieel technische aspecten (o.a. loonbeslag, maar ook verzekeringskwesties) als het omgaan met een directie, een P&O medewerker dan wel een afdeling P&O. Dit bracht de coördinator ertoe om samen met 2 externe partijen 11 een op maat trainingsmodule Bedrijfsmaatje te (laten) ontwikkelen. In september van het afgelopen jaar was het dan zover en werden de eerste 5 kandidaat Bedrijfsmaatjes getraind. De pilot werd overwegend positief ontvangen door de deelnemende maatjes en mede op basis van hun constructieve feedback is de training op een aantal punten aangepast. Gezien het feit dat onderzoek 12 (zie onderstaande tabel) heeft aangetoond dat de problematiek van mensen met een baan die te kampen hebben met (dreigende) financiële 8 E-learning. 9 Welzijnsorganisatie in Zutphen. 10 Uitvoeringsdienst Gemeente Zutphen. 11 Kuver Support en DPO2. 12 NIBUD: Schuldhulpverlening in Bedrijf,

6 problemen veel groter is dan verwacht en nog steeds toeneemt is het verder uitrollen van deze dienstverlening een van de speerpunten van SHM Zutphen voor de komende jaren. Ontwikkeling van het aantal werknemers met financiële problemen vanaf Sterk gestegen 20% 14% 24% Licht gestegen 52% 36% 43% Gelijk gebleven 25% 46% 29% Licht gedaald 3% 2% 3% Sterk gedaald 0% 1% 1% De coördinator De coördinator heeft ook in 2014 uitvoering gegeven aan het uitvoeren dan wel het doen uitvoeren van alle werkzaamheden van SHM Zutphen. Daarnaast is de coördinator gestart met het benaderen van bedrijven in Zutphen en omgeving om de problematiek van medewerkers met (dreigende) financiële problemen onder hun aandacht te brengen. Daarbij de nadruk vestigend op een zo vroeg mogelijke inzet van een bedrijfsmaatje in de ondersteuning van de medewerker. Om dit te bevorderen werd contact gelegd met de Zutphense Uitdaging 14 die hierin als bemiddelaar kon optreden vanwege hun uitgebreid netwerk aan contacten met het bedrijfsleven in Zutphen en omgeving. De coördinator heeft het afgelopen jaar een aantal presentaties gehouden onder andere aan de Saxion Hogeschool in Enschede en bij Spectrum Gelderland. Daarnaast heeft hij geparticipeerd in overleggen met externen en geïnvesteerd in het aangaan van nieuwe samenwerkingsverbanden 15. Tenslotte heeft de coördinator deelgenomen aan 2 bijeenkomsten van het regionaal coördinatoren overleg van Schuldhulpmaatje stichtingen in de regio Achterhoek. Het bestuur In 2014 is de samenstelling van het bestuur gewijzigd. De heren Ton Peperkamp en Peter Kallenbach hebben afscheid genomen en de heer Rick Dollekamp is het bestuur komen versterken. Dhr. Dollekamp is diaken van de PKN Zutphen en heeft de functie van penningmeester op zich genomen. Het bestuur is het afgelopen jaar 4 maal bij elkaar geweest. Centraal op de agenda stond uiteraard de voortgang van de uitvoering, het aantal maatjes en de financiële continuïteit. Het bestuur heeft met het oog op de versterking van de continuïteit bij de gemeente Zutphen een verzoek om financiële ondersteuning voor de komende 3 jaren neergelegd. Dit verzoek werd uitermate positief ontvangen door de wethouder. Er is gesproken over de verdere uitrol van het concept Bedrijfsmaatje in de richting van bedrijven in Zutphen en omgeving en het bestuur heeft met enthousiasme ingestemd om medewerking te verlenen aan de uitvoering van het project Jobhulpmaatje in Tenslotte is het bestuur verheugd te kunnen melden dat dhr. Dolf Mulder 16 bereid is gevonden om de functie van vertrouwenspersoon op zich te nemen. 13 NIBUD: Schuldhulpverlening in Bedrijf, Zie: 15 Zie paragraaf 5: Samenwerkingsverbanden. 16 Dolf Mulder werkt o.a. als geestelijk verzorger en als vertrouwenspersoon bij Zorgverlener Diafaan. 6

7 5. Samenwerkingsverbanden 5.1. SHM Zutphen werk samen met de volgende organisaties en of instellingen: De gemeente Zutphen SHM Zutphen heeft met enige regelmaat overleg met de betreffende beleidsambtenaar en participeert in het door de gemeente geïnitieerde overleg inzake schulddienstverlening Verbindtkracht genaamd. Woonbedrijf Warnsveld Het woonbedrijf verwijst huurders die in financiële problemen zijn dan wel dreigen te komen voor ondersteuning door naar SHM Zutphen. Humanitas DMH Humanitas DMH verwijst hulpvragers door naar SHM Zutphen. Op dit moment werkt SHM Zutphen samen met zowel Humanitas DMH Zutphen/Warnsveld als Lochem. Ook in 2014 heeft SHM Zutphen een 6 tal hulpvragers via Humanitas DHM doorverwezen gekregen. Kerken en Geloofsgemeenschappen in Zutphen en Warnsveld SHM Zutphen werkt met hen samen en ook via dit netwerk worden hulpvragers doorverwezen naar SHM Zutphen. Bedrijven SHM Zutphen is het afgelopen jaar door 2 bedrijven in Zutphen/Warnsveld benaderd met het verzoek om medewerkers van deze bedrijven die met financiële problemen bleken te kampen te ondersteunen en begeleiden. Eind 2014 is met het Plein overeengekomen dat mogelijke hulpvragers ook rechtstreeks aan SHM Zutphen doorverwezen gaan worden. Tot dan toe verwees het Plein eerst door naar de Stichting Perspectief die op haar beurt weer door verwees naar SHM Zutphen. In goed overleg - en met overeenstemming met Stichting Perspectief is deze rechtstreekse doorverwijzing vanuit het Plein voor 2015 gerealiseerd PR en Voorlichting SHM Zutphen heeft het afgelopen jaar de volgende pr- & voorlichtingsactiviteiten uitgevoerd: De coördinator heeft voorlichtingsbijeenkomsten verzorgd bij de Doopsgezinde Gemeente in Zutphen, aan de Saxion Hogeschool Enschede, bij Spectrum Gelderland, en bij de Stichting Zutphense HAND. Een artikel in het Kerkblad van de PKN Warnsveld/Leesten. 17 De coördinator heeft verkennende gesprekken gevoerd met een P&O medewerker en de directie van een 2- tal bedrijven over de inzet van bedrijfsmaatjes. 6. Overzicht hulpvragen 17 Onderweg. 7

8 In 2014 zijn 72 hulpvragers begeleid en ondersteund hetgeen meer dan een verdubbeling is van het aantal hulpvragers in 2013 (33). Daarvan zijn 28 hulpvragen naar tevredenheid afgerond, worden nog 20 hulpvrager gemonitord (incidenteel contact) en lopen 24 hulpvragen nog door in Voor meer gedetailleerde informatie zie paragraaf 9: Kengetallen. 7. Staat van Baten en Lasten 2014, Balans 2014 SHM Zutphen heeft met succes ook het afgelopen jaar zowel lokale/regionale als landelijke fondsen weten te werven. Alle signalen wijzen erop dat ook voor 2015 een substantiële stijging te verwachten valt van het aantal hulpvragen. Er zal in 2015 extra ingezet worden op het werven en opleiden van Bedrijfsmaatjes en in het kader van het nieuw uit te voeren project Jobhulmaatjes het werven en opleiden van maatjes voor de uitvoering van dit project. Dit alles brengt extra kosten met zich mee wat betreft scholing en training van deze maatjes. Dat betreft zowel het reguliere scholingsaanbod van Schuldhulpmaatje Nederland maar ook meer specifieke scholing en training (o.a. training Bedrijfsmatjes en de training Jobhulpmaatje). Daarnaast blijft een verbreding en verdieping op onderwerpen die de maatjes vanuit de praktijk aanreiken van belang. Kortom ook in 2015 zal SHM naast de reeds toegezegde bijdrage van de participerende kerken en naar verwachting een bijdrage van de gemeente Zutphen ook voor 2015 op fondsenwerving blijven inzetten. Staat van Baten en Lasten 2014 Baten Lasten Bijdrage PCI 12 Apostelen 1400,- Cursus ,75 Bijdrage PKN Warnsveld/Leesten Declaraties 1.430,28 Bijdrage PKN Zutphen 1400,- Kantoorkosten*** 3.614,92 Bijdrage Evangelische Gemeente 350,- Huur 708,- Bijdrage Christelijk Gereformeerde Kerk 850,- Kosten inhuur coördinator ,80 Antony Groote Broederschap 1000,- Diverse uitgaven** 5.560,- Hic Jacet Robur 1000, ,13 Porticus 7500,- Gemeenten Zutphen (Klijnsma Gelden) Oranjefonds ,- Rabobank Graafschap Noord 6000,- Diverse inkomsten* 7477,95 Batig saldo ,21 Batig Saldo ,03 ================================================================================== Totaal ,16 Totaal ,16 * Lening t.b.v. hulpvrager Bijdrage collecten Bijdrage aflossing lening **Betaling kosten deurwaarder Aflossing lening *** hogere uitgaven vanwege extra trainingsdagen gehouden samen met Stichting Perspectief en voor Bedrijfshulpmaatje 8

9 Balans Saldo bankrekening ,03 Voorziening opleiding maatjes 3.535,- Eigen vermogen 7.210, , ,03 =========== ========== 8. Toekomstvisie SHM Zutphen zal ook in 2015 met de inmiddels bekende professionele inzet en menselijke betrokkenheid haar centrale missie Het voorkomen, en oplossen van financiële schuldproblematiek van particulieren, geïnspireerd door Bijbelse motivatie blijven uitvoeren. SHM Zutphen wil vanaf 2015 haar inzet op werknemers met schulden en de daaraan verbonden bedrijven verbreden en verdiepen. Gezien de resultaten van het eerder geciteerde onderzoek van het Nibud is SHM Zutphen er van overtuigd dat ook in het Zutphense bedrijfsleven het huidige bekende aantal werknemers met financiële problemen het spreekwoordelijke topje van de ijsberg is. Concreet betekent dat met meerdere bedrijven in contact komen (verbreden), naast directe ondersteuning en begeleiding van werknemers ook gaan inzetten op preventie door het geven van voorlichting in bedrijven over deze problematiek en tenslotte inzetten op vroegtijdige begeleiding en ondersteuning (verdieping). Tenslotte zal SHM in 2015 uitvoering gaan geven aan het project Jobhulpmaatje waarbij werkzoekenden door een maatje begeleid en ondersteund worden zodat zij weer bemiddelbaar zijn voor de arbeidsmarkt. De reeds beproefde werkwijze van Schuldhulpmaatje, namelijk één op één begeleiding door een deskundig en betrokken maatje zal hiervoor worden ingezet. 9

10 9. Bijlage Kengetallen Hulpvraagtrajecten van SchuldHulpMaatje Zutphen 2014 Rubriek Maatjes: 1 Totaal aantal maatjes 20 2 Totaal aantal uren besteed Rubriek Hulpvragers: 1 Totaal aantal hulpvragen 72 2 Soort hulpvraag: Achterstand betalingen 30 Begeleiding administratie 10 Begeleiding belastingen 10 Voorkoming schulden 12 Anders 10 3 Wat is van toepassing? Budgetbeheer 20 Beschermingsbewind 5 Minnelijke schikking 5 WSNP 20 (Nog) geen traject 22 Niet ingevuld 4 Ondersteuning door professionele hulpverleners: Ja 40 Nee 32 5 Geslacht: Man 46 Vrouw 26 6 Burgerlijke Staat: Gehuwd/ Samenwonend 15 Gescheiden 30 Ongehuwd/ Niet samenwonend 2 Weduw(e)naar 5 Onbekend 7 Aantal kinderen betrokken bij hulpvraag: Kinderen > 18 jaar Kinderen in Voortgezet onderwijs Kinderen in Basisonderwijs Kinderen < 4 jaar 10

11 8 Leeftijd hulpvrager: < > 65 9 Herkomst: Nederland Europa 16 Azië 2 Afrika 14 Noord Amerika Zuid-Amerika Australië 10 Hulpvrager aangemeld via: Gemeente 1 Diaconie/ Caritas/ Leger des Heils 13 Maatschappelijk werk 30 Voedselbank GGZ 1 GGD 2 Bewindvoerder Woningbouwvereniging 6 Stadsbank Landelijke SchuldHulpMaatje websites 7 Rechtstreeks 2 Familie/ Vrienden 3 Werkgever 3 Anders 4 11 Redenen niet in behandeling nemen hulpvraag: Hulpvrager meldt zich niet aan loket Onvoldoende taalbeheersing Komt afspraken niet na 2 Onbehandelde verslaving Onvoldoende motivatie 2 Wordt elders geholpen 1 Zaak voor bewindvoerder Onvoldoende medewerking hulpverlening Dakloosheid Hulpvrager is voldoende zelfredzaam Ernstig psychiatrische aandoening 1 Justitiële zaken 11

12 Anders 12 Doorverwijzingen: Schuldhulpverlening burgerlijke gemeente Overige professionele schuldhulpverlening Bewindvoerder 5 Voedselbank GGZ GGD Maatschappelijk werk 10 Noodfonds Diaconie/ Caritas Verslavingszorg 10 Stichting MEE 10 Anders 13 Doorlooptijd afgeronde hulpvragen: < 3 mnd 3-6 mnd mnd mnd mnd 5 > 24 mnd 6 14 Aantal succesvol afgerond: Voortijdig beëindigd, deels succesvol afgerond: 8 16 Voortijdig beëindigd, zonder resultaat (incl. verhuizing en overlijden): 5 Rubriek Overig: 1 Aantal afsluitingen nutsvoorzieningen voorkomen: 2 Aantal huisuitzettingen voorkomen: 2 3 Aantal dreigende beslagleggingen voorkomen: 20 4 Aantal dreigende woningontruimingen voorkomen: 10 5 Hulpvrager heeft werk gevonden: 12

13 13

14 14

Jaarverslag Inhoudelijk - en financieel verslag Van de Stichting SchuldHulpMaatje Zutphen

Jaarverslag Inhoudelijk - en financieel verslag Van de Stichting SchuldHulpMaatje Zutphen Jaarverslag 2016 Inhoudelijk - en financieel verslag Van de Stichting SchuldHulpMaatje Zutphen Een op de drie huishoudens puzzelt elke maand hoe ze de rekeningen moeten betalen INHOUDSOPGAVE 1. Voorwoord............................................

Nadere informatie

Jaarverslag 2014 Stichting Vrijwillige Schulddienstverlening Bronckhorst (SHM Bronckhorst)

Jaarverslag 2014 Stichting Vrijwillige Schulddienstverlening Bronckhorst (SHM Bronckhorst) Bronckhorst Jaarverslag 2014 Stichting Vrijwillige Schulddienstverlening Bronckhorst (SHM Bronckhorst) Het bestuur Het bestuur heeft in 2014 5 maal vergaderd waarbij behoud, verbreding en verdieping van

Nadere informatie

Jaarverslag 2013. Inhoudelijk - en financieel verslag. Van de Stichting Schuldhulpmaatje Zutphen

Jaarverslag 2013. Inhoudelijk - en financieel verslag. Van de Stichting Schuldhulpmaatje Zutphen Jaarverslag 2013 Inhoudelijk - en financieel verslag Van de Stichting Schuldhulpmaatje Zutphen Zutphen, 18 februari 2014 1. Inhoudsopgave.2. 2. Voorwoord.3. 3. Ontstaansgeschiedenis 4.5. 4. De uitvoering..5.6.

Nadere informatie

Jaarverslag Inhoudelijk - en financieel verslag. Van de Stichting Schuldhulpmaatje Zutphen

Jaarverslag Inhoudelijk - en financieel verslag. Van de Stichting Schuldhulpmaatje Zutphen Jaarverslag 2015 Inhoudelijk - en financieel verslag Van de Stichting Schuldhulpmaatje Zutphen Al jaren is er een stijging van het aantal mensen met schuldproblemen. Ondertussen hebben meer dan 1 miljoen

Nadere informatie

Jaarverslag. SchuldHulpMaatje Culemborg 2015

Jaarverslag. SchuldHulpMaatje Culemborg 2015 Jaarverslag SchuldHulpMaatje Culemborg 2015 Inhoudsopgave Algemeen jaarverslag 1. Inleiding 2. Financiële ondersteuning 3. Werving vrijwilligers en opleiding tot schuldhulpmaatje 4. Aanmeldingen hulpvragers

Nadere informatie

Jaarverslag 2015 SchuldHulpMaatje. Amersfoort. Voorwoord. Doelstelling. Visie. Missie

Jaarverslag 2015 SchuldHulpMaatje. Amersfoort. Voorwoord. Doelstelling. Visie. Missie Amersfoort Een alleenstaande man uit Amersfoort van rond de 30 jaar wil graag een schuldhulpmaatje. Wat is zijn situatie? Ik heb schulden. Het lukte me tot nu wel om de vaste lasten op tijd te betalen

Nadere informatie

JAARVERSLAG 2015 SCHULDHULPMAATJE LANSINGERLAND

JAARVERSLAG 2015 SCHULDHULPMAATJE LANSINGERLAND JAARVERSLAG 2015 SCHULDHULPMAATJE LANSINGERLAND SchuldHulpMaatje SchuldHulpMaatje geeft hulp bij schulden. Dit initiatief van de landelijke kerken in Nederland is een antwoord op de toenemende schuldenproblematiek.

Nadere informatie

Verslag coördinatie van het Project SchuldHulpMaatje in Heerhugowaard. Inleiding. Schuldhulpmaatjes. Hulpvragen. Tijdsbesteding

Verslag coördinatie van het Project SchuldHulpMaatje in Heerhugowaard. Inleiding. Schuldhulpmaatjes. Hulpvragen. Tijdsbesteding Verslag coördinatie van het Project SchuldHulpMaatje in Heerhugowaard 2015 Inleiding Schuldhulpmaatjes Hulpvragen Tijdsbesteding Relaties / Ketenpartners Bedrijfsmaatje Conclusie Januari 2016 Pagina 1

Nadere informatie

Verslag coördinatie van het Project Schuldhulpmaatje in Heerhugowaard. Inleiding. Schuldhulpmaatjes. Hulpvragen. Tijdsbesteding

Verslag coördinatie van het Project Schuldhulpmaatje in Heerhugowaard. Inleiding. Schuldhulpmaatjes. Hulpvragen. Tijdsbesteding Verslag coördinatie van het Project Schuldhulpmaatje in Heerhugowaard 2016 Inleiding Schuldhulpmaatjes Hulpvragen Tijdsbesteding Relaties / Ketenpartners Bedrijfsmaatje Conclusie Januari 2017 Pagina 1

Nadere informatie

Jaarverslag 2016 SchuldHulpMaatje Amersfoort

Jaarverslag 2016 SchuldHulpMaatje Amersfoort Amersfoort Verdwalen in het digibos van formulieren Na ontslag had de hulpvrager moeite om zijn betalingen op een goede manier aan te passen zodat hij niet in de schulden zou raken. Voor het aanleveren

Nadere informatie

Jaarverslag. SchuldHulpMaatje Culemborg 2014

Jaarverslag. SchuldHulpMaatje Culemborg 2014 Jaarverslag SchuldHulpMaatje Culemborg 2014 Inhoudsopgave Algemeen jaarverslag 1. Inleiding 2. Financiële ondersteuning 3. Werving vrijwilligers en opleiding tot schuldhulpmaatje 4. Aanmeldingen hulpvragers

Nadere informatie

Jaarverslag. schulddienstverlening 2013. Een goede start

Jaarverslag. schulddienstverlening 2013. Een goede start Jaarverslag schulddienstverlening 2013 Een goede start 1. Aanleiding In 2012 heeft u het beleidsplan schulddienstverlening: De kanteling van schuldhulpverlening naar schulddienstverlening vastgesteld.

Nadere informatie

INHOUDSOPGAVE 1. LEESWIJZER SAMENVATTING DOELSTELLINGEN EN KWALITEITSBORGING DE WET GEMEENTELIJKE SCHULDHULPVERLENING...

INHOUDSOPGAVE 1. LEESWIJZER SAMENVATTING DOELSTELLINGEN EN KWALITEITSBORGING DE WET GEMEENTELIJKE SCHULDHULPVERLENING... INHOUDSOPGAVE 1. LEESWIJZER... 2 2. SAMENVATTING... 2 3. DOELSTELLINGEN EN KWALITEITSBORGING... 4 4. DE WET GEMEENTELIJKE SCHULDHULPVERLENING... 4 4.1 Integrale aanpak... 4 4.2 Termijnen... 4 4.3 Doelen

Nadere informatie

Jaarverslag 2016 Schuldhulpmaatje West-Friesland

Jaarverslag 2016 Schuldhulpmaatje West-Friesland Jaarverslag 2016 Schuldhulpmaatje West-Friesland Inhoud: Hulpvragers Maatjes Coördinatoren Sponsors Financiën Bestuur Toekomst Namens het bestuur mag ik u verslag uitbrengen van de activiteiten van Schuldhulpmaatje-WF

Nadere informatie

SchuldHulpMaatje Zoetermeer. Jaarverslag 2014. Zoetermeer

SchuldHulpMaatje Zoetermeer. Jaarverslag 2014. Zoetermeer Jaarverslag 2014 Zoetermeer 0 1. Jaarverslag project SchuldHulpMaatje Zoetermeer 2014 1.1 Voorwoord 2014 is het eerste jaar dat SchuldHulpMaatje Zoetermeer (SHMZ) een volledig kalenderjaar actief is. Op

Nadere informatie

Jaarverslag 2014 SchuldHulpMaatje. Amersfoort. Voorwoord. Doelstelling

Jaarverslag 2014 SchuldHulpMaatje. Amersfoort. Voorwoord. Doelstelling Amersfoort Mevrouw Ch. zit in de schuldsanering. Zij ging flink het schip in door medische rekeningen, dus sloot ze leningen af om haar kind te kunnen voeden en kleden. Schulden en het onvermogen deze

Nadere informatie

Schuldhulpmaatje Drechtsteden

Schuldhulpmaatje Drechtsteden Schuldhulpmaatje Drechtsteden Jaarverslag 2013 Stichting SchuldHulpMaatje Drechtsteden Jaarverslag 2013 Voor u ligt het verslag over het jaar 2013 van de Stichting SchuldHulpMaatje Drechtsteden. Over de

Nadere informatie

STICHTING SCHULDHULP UTRECHTSE HEUVELRUG BELEIDSPLAN EN BEGROTING STICHTING SCHULDHULP UTRECHTSE HEUVELRUG

STICHTING SCHULDHULP UTRECHTSE HEUVELRUG BELEIDSPLAN EN BEGROTING STICHTING SCHULDHULP UTRECHTSE HEUVELRUG BELEIDSPLAN EN BEGROTING 2016-2018 STICHTING SCHULDHULP UTRECHTSE HEUVELRUG 1 Doel en resultaat Het doel is om vrijwilligers (schuldhulpmaatjes) te koppelen aan hulpvragers en te coachen in hun rol als

Nadere informatie

Bijlage 3 Producten 1 2 MAART 2015 1788622

Bijlage 3 Producten 1 2 MAART 2015 1788622 Gescand archih datum _ Bijlage 3 Producten 1 2 MAART 2015 1788622 De gemeente en haar partners bieden verschillende producten aan op het gebied van schuldhulpverlening: Preventie en vroegsignalering Schuldbemiddeling

Nadere informatie

Jaarverslag Stichting Vianen Helpt Bij Schulden. h/o SchuldHulpMaatje Vianen

Jaarverslag Stichting Vianen Helpt Bij Schulden. h/o SchuldHulpMaatje Vianen Jaarverslag 2016 Stichting Vianen Helpt Bij Schulden h/o SchuldHulpMaatje Vianen Website Bankrekening www.shmvianen.nl NL44RABO0186764324 1 Jaarverslag 2016 Van de Stichting Vianen Helpt Bij Schulden h/o

Nadere informatie

Hulpvragen en voortgang

Hulpvragen en voortgang Hulpvragen en voortgang Maatjes Alle maatjes actief voor Stichting SchuldHulpMaatje BoZ verrichten hun werkzaamheden op vrijwillige basis. De opbouw en verloop van het maatjesbestand sinds de oprichting

Nadere informatie

Jaarverslag 2013 Stichting BOOM Maasluis

Jaarverslag 2013 Stichting BOOM Maasluis Budget Op Orde Maken Jaarverslag 2013 Stichting BOOM Maasluis Ter inleiding Dit is het eerste jaarverslag van Stichting BOOM Maassluis. We kijken zelf ook in verbazing om naar wat er allemaal gebeurd is

Nadere informatie

Beleidsplan SchuldHulpMaatje Zoetermeer 2013-2015

Beleidsplan SchuldHulpMaatje Zoetermeer 2013-2015 Beleidsplan SchuldHulpMaatje Zoetermeer 2013-2015 Voorwoord Een belangrijke kerkelijke/diaconale missie luidt: helpen wie geen helper heeft. Naast de reeds eeuwenoude diaconale hulpverlening aan gezinnen

Nadere informatie

2. Worden alleen mensen die zich aanmelden via de sociale dienst doorverwezen naar de PLANgroep?

2. Worden alleen mensen die zich aanmelden via de sociale dienst doorverwezen naar de PLANgroep? Vragen raadslid dhr. J. Koelman (fractie SP) ex artikel 35 Rvo betreffende Beleidsregels Integrale schuldhulpverlening 2012-2016 Gemeente Boxmeer (RIS 2012-441) en Jaarverslag 2013 PLANgroep, Uw partner

Nadere informatie

Stichting Maatjes voor Schuldhulp IJmond

Stichting Maatjes voor Schuldhulp IJmond 14-6-2016 Stichting Maatjes voor Schuldhulp Plan van aanpak 2016-2018 p/a: Elbestraat 16, 1966 XJ Heemskerk, tel. 06-10789771 Email: shmijmond@gmail.com ; Bank NL76INGB 0006 7731 32 2 I Voorwoord Stichting

Nadere informatie

BELEIDSPLAN. SchuldHulp Maatje Zeist. Beleidsplan SchuldHulpMaatje Zeist 2016-2020

BELEIDSPLAN. SchuldHulp Maatje Zeist. Beleidsplan SchuldHulpMaatje Zeist 2016-2020 BELEIDSPLAN SchuldHulp Maatje Zeist Beleidsplan SchuldHulpMaatje Zeist 2016-2020 Inhoud 1. Inleiding 2. Missie 3. Visie 4. Wat wil SHMZ bereiken 5. Voor wie is SHMZ 6. Met wie werkt SHMZ samen 7. De Organisatiestructuur

Nadere informatie

SCHULDHULPVERLENING september 2013 1

SCHULDHULPVERLENING september 2013 1 SCHULDHULPVERLENING september 2013 1 2 Inhoudsopgave Als schulden een probleem worden... 4 Hoe vraag ik schuldhulpverlening aan? 5 Wanneer kom ik in aanmerking voor schuldhulpverlening? 5 Waaruit bestaat

Nadere informatie

december Totaal behandeld

december Totaal behandeld Schuldhulpverlening In 2015 is besloten om met ingang van 2015 geen afzonderlijk jaarverslag over schuldhulpverlening op te stellen, maar de resultaten in een bijlage op te nemen bij de Marap. In 2015

Nadere informatie

Cijfers Schuldhulpverlening 2016

Cijfers Schuldhulpverlening 2016 Cijfers Schuldhulpverlening 2016 1. Aanmeldingen In 2016 zien we weer een lichte stijging van het aantal klanten dat voor een eerste gesprek aan onze balie is gekomen. We hebben in 2016 ingestoken op vindbaarheid,

Nadere informatie

FINANCIEEL VERSLAG van de stichting Sociaal Fonds van de Kerken Dordrecht te Dordrecht. per 31 december 2014

FINANCIEEL VERSLAG van de stichting Sociaal Fonds van de Kerken Dordrecht te Dordrecht. per 31 december 2014 FINANCIEEL VERSLAG van de stichting Sociaal Fonds van de Kerken Dordrecht te Dordrecht per 31 december 2014 vastgesteld door het bestuur op 29 november 2016 INHOUDSOPGAVE Pag. Jaarverslag 1 Financieel

Nadere informatie

MAATSCHAPPELIJK RENDEMENT VAN VRIJWILLIGERSPROJECTEN IN DE SCHULDHULPVERLENING

MAATSCHAPPELIJK RENDEMENT VAN VRIJWILLIGERSPROJECTEN IN DE SCHULDHULPVERLENING MAATSCHAPPELIJK RENDEMENT VAN VRIJWILLIGERSPROJECTEN IN DE SCHULDHULPVERLENING Dit onderzoek is mogelijk gemaakt door de volgende organisaties (op alfabetische volgorde): Stichting Christelijke Schuldhulppreventie

Nadere informatie

Tussenevaluatie. Pilot Schuldhulpverlening Driebergen. Tussenevaluatie pilot schuldhulpverlening pagina 1 van 7

Tussenevaluatie. Pilot Schuldhulpverlening Driebergen. Tussenevaluatie pilot schuldhulpverlening pagina 1 van 7 Tussenevaluatie Pilot Schuldhulpverlening Driebergen Tussenevaluatie pilot schuldhulpverlening pagina 1 van 7 Projectnaam: Projectleider: Ambtelijk opdrachtgever: Bestuurlijk opdrachtgever: Pilot Schuldhulpverlening

Nadere informatie

Interkerkelijk diaconaal samenwerkingsverband Emmen. Jaarverslag 2010.

Interkerkelijk diaconaal samenwerkingsverband Emmen. Jaarverslag 2010. Interkerkelijk diaconaal samenwerkingsverband Emmen Jaarverslag 2010. Inleiding: Hierbij ontvangt u ons jaarverslag over de gang van zaken in 2010 en de verwachte activiteiten in 2011 e.v. Vanaf 2007 worden

Nadere informatie

6. Schuldhulpverlening

6. Schuldhulpverlening 6. Schuldhulpverlening Sociale Hulpverlening in de inloophuizen Het komt helaas meer en meer voor dat mensen financieel en/of emotioneel in de zorgen raken of in een sociaal isolement terecht komen en

Nadere informatie

Armoede in Nederland 2013

Armoede in Nederland 2013 Armoede in Nederland 2013 Onderzoek naar hulpverlening door diaconieën, parochiële caritas-instellingen en andere kerkelijke organisaties Onderzoek over 2012; vergelijking met 2009 Onderzoek uitgevoerd

Nadere informatie

Kennismaking. Bewindvoering

Kennismaking. Bewindvoering Kennismaking Bewindvoering Zes Rivieren Bewindvoeringskantoor Zes Rivieren is een eenmanszaak van Henk-Jan Tromp. De missie van mijn kantoor is het ondersteunen van mensen die niet in staat zijn om hun

Nadere informatie

Inhoud. Woord vooraf Jaarrapportage Resultaten Hulpvragen Organisatie SHM Soest. pagina 1 pagina 2 pagina 3 pagina 4 pagina 7

Inhoud. Woord vooraf Jaarrapportage Resultaten Hulpvragen Organisatie SHM Soest. pagina 1 pagina 2 pagina 3 pagina 4 pagina 7 def versie Inhoud Woord vooraf Jaarrapportage Resultaten Hulpvragen Organisatie SHM Soest pagina 1 pagina 2 pagina 3 pagina 4 pagina 7 Colofon Samenstelling Tanja Minks, coördinator Adriaan Vonk, voorzitter

Nadere informatie

Project SchuldHulpMaatje. LCR Congres Samenhang en Samenspel

Project SchuldHulpMaatje. LCR Congres Samenhang en Samenspel Project SchuldHulpMaatje LCR Congres Samenhang en Samenspel Waarom problemen? Echtscheiding Zonder baan Arbeidsongeschikt Niet geleerd om te gaan met geld Niet alert budgederen Overbesteding Hebzucht PrakHsche

Nadere informatie

Stichting SchuldHulp Utrechtse Heuvelrug. Jaarverslag. Stichting SchuldHulp Utrechtse Heuvelrug

Stichting SchuldHulp Utrechtse Heuvelrug. Jaarverslag. Stichting SchuldHulp Utrechtse Heuvelrug Jaarverslag 2016 Stichting SchuldHulp Utrechtse Heuvelrug Inhoudsopgave 1. Bestuursverslag 2016... 3 1.1. Algemeen... 3 1.2. Start van SchuldHulpMaatje Utrechtse Heuvelrug... 4 1.3. Resultaten... 4 1.4.

Nadere informatie

Korte kennismaking met elkaar Presentatie project Schuldhulpmaatje Koffie/thee Gelegenheid tot stellen van vragen

Korte kennismaking met elkaar Presentatie project Schuldhulpmaatje Koffie/thee Gelegenheid tot stellen van vragen 1 2 Agenda Korte kennismaking met elkaar Presentatie project Schuldhulpmaatje Koffie/thee Gelegenheid tot stellen van vragen Deze presentatie kan worden gedownload op www.isfdelft/nl op de pagina downloads

Nadere informatie

Persoonlijke Budget Begeleiding (PBB)

Persoonlijke Budget Begeleiding (PBB) Persoonlijke Budget Begeleiding (PBB) Interkerkelijke Stichting voor Ondersteuning bij Financiële Administratie te Wageningen informatie pbb-wageningen (4dec 2014) december 2014-1 - 2014 ISOFA-Wageningen

Nadere informatie

SAMEN STA JE STERK S U P P O R T F R Y S L Â N B E L E I D S P L A N 2 0 1 5-2 0 1 7

SAMEN STA JE STERK S U P P O R T F R Y S L Â N B E L E I D S P L A N 2 0 1 5-2 0 1 7 SAMEN STA JE STERK SUPPORT FRYSLÂN BELEIDSPLAN 2015-2017 INLEIDING Maatjesproject Support Fryslân startte in 2001 als onderdeel van Solidair Fryslân. Per 1 januari 2014 is Support Fryslân een zelfstandige

Nadere informatie

Jaarverslag 2013. Interkerkelijke Stichting SchuldHulpMaatje Apeldoorn

Jaarverslag 2013. Interkerkelijke Stichting SchuldHulpMaatje Apeldoorn Jaarverslag 2013 Interkerkelijke Stichting SchuldHulpMaatje Apeldoorn Apeldoorn, februari 2014 1 Voorwoord pag 3 Doel van SHMA - 4 Ontstaan van SHMA - 4 Wat doet SHMA - 4 Wat deed SHMA in 2013-5 Coördinatie

Nadere informatie

Stichting Vrijwilligers Thuiszorg Geldrop - Mierlo & Nuenen c.a.

Stichting Vrijwilligers Thuiszorg Geldrop - Mierlo & Nuenen c.a. Stichting Vrijwilligers Thuiszorg Geldrop - Mierlo & Nuenen c.a. Jaarverslag 2013 Inhoudsopgave. Gedicht 3. Voorwoord 4. Doelstelling en werkwijze van de Stichting 5. Verslag van het bestuur 6. Verslag

Nadere informatie

Jaarverslag 2015 Interkerkelijke Diaconale Hulpverlening Schuldhulp Renswoude - Scherpenzeel - Woudenberg

Jaarverslag 2015 Interkerkelijke Diaconale Hulpverlening Schuldhulp Renswoude - Scherpenzeel - Woudenberg Jaarverslag 2015 Interkerkelijke Diaconale Hulpverlening Schuldhulp Renswoude - Scherpenzeel - Woudenberg INHOUDSOPGAVE Pagina 1 Voorwoord 2 2 Verantwoording 2.1 Algemeen 4 2.1 Hulpvragen 5 2.2 Maatjes

Nadere informatie

Project SchuldHulpMaatje

Project SchuldHulpMaatje Project SchuldHulpMaatje Waarom problemen? Echtscheiding Zonder baan Arbeidsongeschikt Niet geleerd om te gaan met geld Niet alert budgetteren Overbesteding Hebzucht 1 op de 4 gezinnen heeft betalingsproblemen

Nadere informatie

Bijlage bij Gekantelde schuldhulpverlening Beleidsnotitie 2013-2016 : uitkomsten inventarisatie Sociaal Team

Bijlage bij Gekantelde schuldhulpverlening Beleidsnotitie 2013-2016 : uitkomsten inventarisatie Sociaal Team 201305354 Bijlage bij Gekantelde schuldhulpverlening Beleidsnotitie 20132016 : uitkomsten inventarisatie Sociaal Team Kredietbank Nederland Woningstichting Weststellingwerf gebied van Ja, wij zijn betrokken

Nadere informatie

Aanvullende notitie op het Beleidsplan schuldhulpverlening gemeente Menterwolde

Aanvullende notitie op het Beleidsplan schuldhulpverlening gemeente Menterwolde Aanvullende notitie op het Beleidsplan schuldhulpverlening gemeente Menterwolde Inleiding Met de invoering van de Wet gemeentelijke schuldhulpverlening zijn de minnelijke schuldsanering en de wettelijke

Nadere informatie

Jaarverslag 2014 Drechtsteden

Jaarverslag 2014 Drechtsteden Jaarverslag 2014 Drechtsteden Dit verslag geeft in het eerste deel een overzicht van de activiteiten en de organisatie van de Stichting SchuldHulpMaatje Drechtsteden en in het tweede deel een overzicht

Nadere informatie

Jaarverslag Interkerkelijke Stichting SchuldHulpMaatje Apeldoorn

Jaarverslag Interkerkelijke Stichting SchuldHulpMaatje Apeldoorn Jaarverslag 2015 Interkerkelijke Stichting SchuldHulpMaatje Apeldoorn Apeldoorn, april 2016 1 Voorwoord pag 3 Doel van SHMA - 4 Wat doet SHMA - 4 Wat deed SHMA in 2015-5 Coördinatie en andere personele

Nadere informatie

Stichting Vrijwilligers Thuiszorg Geldrop - Mierlo & Nuenen c.a.

Stichting Vrijwilligers Thuiszorg Geldrop - Mierlo & Nuenen c.a. Stichting Vrijwilligers Thuiszorg Geldrop - Mierlo & Nuenen c.a. Jaarverslag 2012 Inhoudsopgave. Gedicht 3. Voorwoord 4. Doelstelling en werkwijze van de Stichting 5. Verslag van het bestuur 6. Verslag

Nadere informatie

Nationaal Instituut voor Budgetvoorlichting

Nationaal Instituut voor Budgetvoorlichting Nationaal Instituut voor Budgetvoorlichting Financiële problemen op de werkvloer Micha Aarts Nibud Nibud is een onafhankelijk kenniscentrum Doelstellingen: Verhogen zelfredzaamheid consument Voorkomen

Nadere informatie

Stichting SchuldhulpOpMaat Groenlo

Stichting SchuldhulpOpMaat Groenlo Stichting SchuldhulpOpMaat Groenlo Jaarverslag 216 Voorwoord De schuldenproblematiek van Nederlandse huishoudens blijft de laatste jaren groeien. Dit is reden tot grote zorg, omdat schulden veel negatieve

Nadere informatie

Het college van de gemeente Geldermalsen;

Het college van de gemeente Geldermalsen; Het college van de gemeente Geldermalsen; gelet op de Wet gemeentelijke schuldhulpverlening, het raadsbesluit van 27 juni 2017 waarbij het Beleidsplan Schuldhulpverlening is vastgesteld en artikel 4:81

Nadere informatie

Jaarverslag Interkerkelijke Stichting SchuldHulpMaatje Apeldoorn

Jaarverslag Interkerkelijke Stichting SchuldHulpMaatje Apeldoorn Jaarverslag 2016 Interkerkelijke Stichting SchuldHulpMaatje Apeldoorn Apeldoorn, februari 2017 1 Voorwoord pag 3 Doel van SHMA - 4 Wat doet SHMA - 4 Wat deed SHMA in 2016-5 Coördinatie en andere personele

Nadere informatie

Jaarverslag Stichting Noodfonds Haaksbergen

Jaarverslag Stichting Noodfonds Haaksbergen Jaarverslag 2015 Stichting Noodfonds Haaksbergen Inhoudsopgave Voorwoord Inleiding Hoofdstuk 1 Hoofdstuk 2 het functioneren van de stichting het bestuur samenstelling activiteiten verleende noodhulp werkwijze

Nadere informatie

Werknemers met schulden

Werknemers met schulden Steeds meer mensen hebben problematische schulden. Ook in uw bedrijf werken misschien mensen met schulden. In deze folder vindt u informatie over de ondersteuning die de gemeente Capelle aan den IJssel

Nadere informatie

Beleidsplan stichting SchuldHulpMaatje Ermelo

Beleidsplan stichting SchuldHulpMaatje Ermelo Beleidsplan stichting SchuldHulpMaatje Ermelo 2014-2018 Inhoud 1. Inleiding... 2 2. Missie... 2 3. Visie... 2 4. Wat wil SHME bereiken... 3 5. Voor wie is SHME... 3 6. Met wie werkt SMHE samen... 4 7.

Nadere informatie

Uitgevoerde Activiteiten 2014 Stichting Hulpdienst In-Zicht

Uitgevoerde Activiteiten 2014 Stichting Hulpdienst In-Zicht Uitgevoerde Activiteiten 2014 Stichting Hulpdienst In-Zicht Veenendaal 31 december 2014 Stichting Hulpdienst In-Zicht Markt 10-3901 DN Veenendaal (06) 38255710 - www.hulpdienstinzicht.nl - info@hulpdienstinzicht.nl

Nadere informatie

Jaarverslaggeving 2013 van Stichting Voor Elkaar Zwolle te Zwolle

Jaarverslaggeving 2013 van Stichting Voor Elkaar Zwolle te Zwolle Jaarverslaggeving 2013 van Stichting Voor Elkaar Zwolle te Zwolle INHOUDSOPGAVE Pagina ACCOUNTANTSRAPPORT 1 Opdracht 2 2 Samenstellingsverklaring 2 3 Algemeen 3 1 JAARVERSLAG OVER 2013 4 JAARREKENING 1

Nadere informatie

waarbij het advies om de sociale wijkteams te betrekken bij het project vroegsignalering wordt overgenomen;

waarbij het advies om de sociale wijkteams te betrekken bij het project vroegsignalering wordt overgenomen; B en W-nummer 15.0533; besluit d.d. 9-6-2015 Onderwerp Preventieplan Schuldhulpverlening Besluiten: 1. Het preventieplan schuldverlening vast te stellen met daarin maatregelen voor schuldpreventie rond

Nadere informatie

DE BASIS EN SPEERPUNTEN VOOR

DE BASIS EN SPEERPUNTEN VOOR 1 JAARPLAN 2015 Voorwoord Het jaar 2014 is bijzonder succesvol geweest voor Present Rotterdam. Met succes zijn we op weg naar een stabiele organisatie met vaste partners, hebben we veel groepen vrijwilligers

Nadere informatie

IJmond JAARVERSLAG 2015

IJmond JAARVERSLAG 2015 JAARVERSLAG 2015 April 2016 1. Inleiding In oktober 2015 luidt de nationale ombudsman de noodklok. Hij maakt zich zorgen over onder meer het beperkte aanbod van schuldhulp en over de financiële expertise

Nadere informatie

Beleidsplan Stichting Hulpdienst In-Zicht

Beleidsplan Stichting Hulpdienst In-Zicht Beleidsplan 2014-2017 Stichting Hulpdienst In-Zicht Veenendaal - 9 mei 2014 Stichting Hulpdienst In-Zicht Markt 10-3901 DN Veenendaal (06) 38255710 - www.hulpdienstinzicht.nl - info@hulpdienstinzicht.nl

Nadere informatie

SCHULDHULPVERLENING april

SCHULDHULPVERLENING april SCHULDHULPVERLENING april 2016 1 2 INHOUDSOPGAVE ALS SCHULDEN EEN PROBLEEM WORDEN... 4 HOE VRAAG IK SCHULDHULPVERLENING AAN? 5 WANNEER KOM IK IN AANMERKING VOOR SCHULDHULPVERLENING? 5 WAARUIT BESTAAT SCHULDHULPVERLENING?

Nadere informatie

Diaconieën ondersteunen mensen in armoede, binnen en buiten de kerk.

Diaconieën ondersteunen mensen in armoede, binnen en buiten de kerk. Kerk helpt bij armoede. Geloven is delen. Diaconieën ondersteunen mensen in armoede, binnen en buiten de kerk. Onze diaconie is aangesloten bij de Stichting Diaconale werkgroep solidair Skarsterlân. Uit

Nadere informatie

Enquête armoedebestrijding

Enquête armoedebestrijding Enquête armoedebestrijding BIJ VOORKEUR VIA INTERNET: U kunt de vragenlijst via internet invullen. Ga naar www.knooppuntkerkenenarmoede.nl/armoedeonderzoek. Log in met het wachtwoord dat u heeft ontvangen

Nadere informatie

Geachte leden van de Participatieraad, Uw advies lopen wij in deze brief puntsgewijs langs.

Geachte leden van de Participatieraad, Uw advies lopen wij in deze brief puntsgewijs langs. P5T Gemeente Haarlem Haarlem Retouradres: Postbus 511, 2003 PB Haarlem Participatieraad t.a.v. ambtelijk secretaris S.K. Augustin Datum Contactpersoon Registratienummer E-mail Onderwerp Bijlage 26 april

Nadere informatie

2513AA22XA. De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 1 A 2513 AA S GRAVENHAGE

2513AA22XA. De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 1 A 2513 AA S GRAVENHAGE > Retouradres Postbus 90801 2509 LV Den Haag De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 1 A 2513 AA S GRAVENHAGE 2513AA22XA Postbus 90801 2509 LV Den Haag Anna van Hannoverstraat 4

Nadere informatie

Schulden herkennen, bespreken én aanpakken (deelsessie 19)

Schulden herkennen, bespreken én aanpakken (deelsessie 19) Schulden herkennen, bespreken én aanpakken (deelsessie 19) Vivian den Hartogh Lectoraat schulden en incasso, Hogeschool van Utrecht Arie Visser SBCM Kenniscentrum en A&O fonds sociale werkgelegenheid Agenda

Nadere informatie

memo de gemeenteraad M.J.C. Suijker (wethouder) datum 29 november 2011

memo de gemeenteraad M.J.C. Suijker (wethouder) datum 29 november 2011 memo aan onderwerp de gemeenteraad Schuldhulpverlening van M.J.C. Suijker (wethouder) datum 29 november 2011 memo Hierbij bericht ik u, namens het college van burgemeester en wethouders, over de stand

Nadere informatie

STICHTING SCHULDHULPMAATJE ZAANSTAD I.O.

STICHTING SCHULDHULPMAATJE ZAANSTAD I.O. STICHTING SCHULDHULPMAATJE ZAANSTAD I.O. Aan: Ter kennisname aan: College van Burgemeester en Wethouders van Zaanstad Postbus 2000 1500 GA Zaandam Gemeenteraad van Zaanstad Onderwerp: Schuldhulpmaatje

Nadere informatie

Stichting SchulhulpOpMaat Groenlo

Stichting SchulhulpOpMaat Groenlo Stichting SchulhulpOpMaat Groenlo Jaarverslag 2014 Doel/missie De stichting SchuldhulpOpMaat Groenlo, hierna aangeduid met de afkorting SOM, heeft ten doel het voorkomen en oplossen van financiële schuldproblematiek

Nadere informatie

Intakeformulier. De reden van aanmelding is:

Intakeformulier. De reden van aanmelding is: Intakeformulier Dit formulier is bedoeld om de financiële situatie van de cliënt in kaart te brengen. Met de gegevens maken wij een budgetplan, hierop baseren wij het bewind of inkomensbeheer. Graag ontvangen

Nadere informatie

Jaarverslag Interkerkelijke Stichting SchuldHulpMaatje Apeldoorn

Jaarverslag Interkerkelijke Stichting SchuldHulpMaatje Apeldoorn Jaarverslag 2014 Interkerkelijke Stichting SchuldHulpMaatje Apeldoorn Apeldoorn, april 2015 1 Voorwoord pag 3 Doel van SHMA - 4 Ontstaan van SHMA - 4 Wat doet SHMA - 4 Wat deed SHMA in 2014-5 Coördinatie

Nadere informatie

B&W Vergadering. Voorgesteld besluit 1. Het college besluit in te stemmen met het concept Beleidsplan Schuldhulpverlening

B&W Vergadering. Voorgesteld besluit 1. Het college besluit in te stemmen met het concept Beleidsplan Schuldhulpverlening 2.1.9 Beleidsplan schuldhulpverlening 2017-2020 1 Dossier 610 voorblad.pdf B&W Vergadering Dossiernummer 610 Vertrouwelijk Nee Vergaderdatum 6 september 2016 Agendapunt 2.1.9 Omschrijving Beleidsplan schuldhulpverlening

Nadere informatie

ZELFREDZAAMHEID in Amsterdam

ZELFREDZAAMHEID in Amsterdam PROBLEMATISCHE SCHULDEN EN ZELFREDZAAMHEID in Amsterdam oktober 2013 Steeds meer mensen hebben schulden en de schulden die zij hebben zijn groter dan voorheen. In 2012 melden 11% meer mensen zich bij kredietbanken

Nadere informatie

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten Generaal Binnenhof 1a 2513 AA 's-gravenhage W&B/B&K/03/74179

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten Generaal Binnenhof 1a 2513 AA 's-gravenhage W&B/B&K/03/74179 Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid Directie Werk en Bijstand Afdeling Beleidsinnovatie en Ketenprocessen Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten Generaal Binnenhof 1a 2513 AA 's-gravenhage

Nadere informatie

Jaarverslag 2014 van de Stichting Hulp en Steun, Buro voor Schuldhulp

Jaarverslag 2014 van de Stichting Hulp en Steun, Buro voor Schuldhulp Jaarverslag 2014 van de Stichting Hulp en Steun, Buro voor Schuldhulp Bestuur Het bestuur van de stichting bestond in het verslagjaar uit de volgende personen: Klaas Kramer (voorzitter), Albert Pieter

Nadere informatie

Schuldhulpverlening voor uw werknemers

Schuldhulpverlening voor uw werknemers Schuldhulpverlening voor uw werknemers Werknemers met schulden Veel werkgevers hebben wel eens te maken met werknemers met problematische schulden. Dit kan (financiële) gevolgen hebben voor u als werkgever.

Nadere informatie

Schuldhulpverlening. Financiële Winkel van Delft

Schuldhulpverlening. Financiële Winkel van Delft Schuldhulpverlening Financiële Winkel van Delft Start Diverse activiteiten: Schuldbemiddeling. Training en instructie. Preventie (voorlichting). Advisering. Spelregels Convenant NVVK Algemene Wet Bestuursrecht

Nadere informatie

SPEEDDATE. Instituut voor het Midden- en Kleinbedrijf

SPEEDDATE. Instituut voor het Midden- en Kleinbedrijf i n l i c h t i n g e n f o r m u l i e r SPEEDDATE Wij verzoeken u dit inlichtenformulier zorgvuldig in te vullen. Wij danken u alvast voor uw medewerking. 1 personalia gegevens aanvrager Achternaam Voornaam

Nadere informatie

Workshop Hoe kom ik uit de schulden?

Workshop Hoe kom ik uit de schulden? Workshop Hoe kom ik uit de schulden? Hoe kan een beschermingsbewindvoerder daarbij helpen Wim Peeters beschermingsbewindvoerder Even voorstellen Wim Peeters oprichter Bolwerk bewindvoering > 30 jaar (commercieel)management

Nadere informatie

Jaarverslag Activiteiten Detentie Nazorg. Humanitas Haagland. Projectnaam Een Nieuwe Kans (ENK) / Buiten Re-integratiecentrum (RIC)

Jaarverslag Activiteiten Detentie Nazorg. Humanitas Haagland. Projectnaam Een Nieuwe Kans (ENK) / Buiten Re-integratiecentrum (RIC) Jaarverslag 2015 Activiteiten Detentie Nazorg Humanitas Haagland Projectnaam Een Nieuwe Kans (ENK) / Buiten Re-integratiecentrum (RIC) Coördinator Frederiek van Hulst Tijdsinvestering coördinator 1 januari

Nadere informatie

Notitie Schulddienstverlening

Notitie Schulddienstverlening Notitie Schulddienstverlening 2017-2020 1 Inhoud 1. Inleiding... 3 1.1 Terminologie... 3 2. Pilot Ketensamenwerking Armoedebestrijding... 4 3. Wet gemeentelijke Schuldhulpverlening (Wgs)... 4 3.1 doelstellingen...

Nadere informatie

Besluitenlijst d.d. d.d. (paraaf adjunct-secretaris) Bijlagen Voorstel buurtgericht werken schuldhulpverlening

Besluitenlijst d.d. d.d. (paraaf adjunct-secretaris) Bijlagen Voorstel buurtgericht werken schuldhulpverlening Nota voor burgemeester en wethouders Onderwerp Eenheid/Cluster/Team ST_PU_KZ Plan buurtgericht werken schuldhulpverlening 1- Notagegevens Notanummer 2009.216772 Datum 26-8-2009 Programma: 09. Werk en inkomen

Nadere informatie

Datum 4 juni 2010 Betreft Schuldhulpverlening; stand van zaken toezeggingen AO 17 december 2009

Datum 4 juni 2010 Betreft Schuldhulpverlening; stand van zaken toezeggingen AO 17 december 2009 > Retouradres Postbus 90801 2509 LV Den Haag De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 1 A 2513 AA S GRAVENHAGE 2513AA22XA Postbus 90801 2509 LV Den Haag Anna van Hannoverstraat 4

Nadere informatie

- : ; Schuldpreventie als onderdeel van schulddienstverlening

- : ; Schuldpreventie als onderdeel van schulddienstverlening 1 V ì - : ; ť Schuldpreventie als onderdeel van schulddienstverlening Inleiding De vaststelling van de 'Actualisatie Beleidskader schuldhulpverlening' in de raadvergadering van 27 april 2011 is de start

Nadere informatie

stichting BELEIDSPLAN 2013 2017

stichting BELEIDSPLAN 2013 2017 stichting BELEIDSPLAN 2013 2017 1. Inleiding De Stichting KombijMij is op 20 februari 2012 opgericht en geïnitieerd door Kees en Liesbeth van Bolhuis. De directie, Kees en Liesbeth van Bolhuis en het bestuur

Nadere informatie

Stichting Encour. Beleidsplan

Stichting Encour. Beleidsplan Stichting Encour Beleidsplan Visie Door het toepassen van Bijbelse financiële principes op elk gebied van het leven neemt stress af en worden mensen schuldenvrij: het geld is niet de baas over de mensen,

Nadere informatie

Werknemers en financiële problemen. Zorg van de werkgever?

Werknemers en financiële problemen. Zorg van de werkgever? Werknemers en financiële problemen. Zorg van de werkgever? Chris Bakhuis, Bestuurslid KBvG en vestigingsmanager Flanderijn Wil Flikweert, Registeraccount en partner Ernst & Young Programma 08.00 08.15

Nadere informatie

ONS KENMERK DOORK1ESNUMMER 010-2465221

ONS KENMERK DOORK1ESNUMMER 010-2465221 gemeente Schiedam t.a.v. Leden van de Gemeenteraad Burgemeester en wethouders Postbus 1501 3100 EA Schiedam Stadskantoor Stadserf 1 3112 DZ Schiedam T 010 246 55 55 F 010 473 59 78 W www.schiedam.nl UW

Nadere informatie

Stichting Christelijke Hulpverlening. t Swanenburghshofje. Jaarverslag 2015

Stichting Christelijke Hulpverlening. t Swanenburghshofje. Jaarverslag 2015 Stichting Christelijke Hulpverlening t Swanenburghshofje Jaarverslag 2015 Inhoudsopgave 1. Voorwoord 2. Terugblik 2015 2.1 Visie, missie en doelgroepen 2.2 Werkzaamheden 2.3 Cijfers 2.4 Medewerkers 2.5

Nadere informatie

H Hilversum en omstreken Samen lukt t. Jaarverslag (incl. jaarstukken) 2013 Stichting Schuldhulpmaatje Hilversum en omstreken

H Hilversum en omstreken Samen lukt t. Jaarverslag (incl. jaarstukken) 2013 Stichting Schuldhulpmaatje Hilversum en omstreken H Hilversum en omstreken Samen lukt t Jaarverslag (incl. jaarstukken) 2013 Stichting Schuldhulpmaatje Hilversum en omstreken 1 Voorwoord In dit Jaarverslag beschrijven wij in het eerste deel de activiteiten

Nadere informatie

Noodfonds Zwolle en omgeving. Jaarverslag 2013 publieksversie Stichting Noodfonds Zwolle en omgeving

Noodfonds Zwolle en omgeving. Jaarverslag 2013 publieksversie Stichting Noodfonds Zwolle en omgeving Noodfonds Zwolle en omgeving Jaarverslag 213 publieksversie Stichting Noodfonds Zwolle en omgeving Jaarverslag bestemd 213 Noodfonds voor hulpverleners Zwolle en omstreken DOELSTELLING Het Noodfonds Zwolle

Nadere informatie

Soest FINANCIELE VERANTWOORDING 2014

Soest FINANCIELE VERANTWOORDING 2014 FINANCIELE VERANTWOORDING 2014 Geachte lezer, Hierbij presenteren wij de financiele verantwoording over 2014 van het project SchuldHulpMaatje. PAGINA Het verslag is als volgt opgebouwd: Balans 2 Staat

Nadere informatie

INTERKERKELIJK SOCIAAL FONDS

INTERKERKELIJK SOCIAAL FONDS INTERKERKELIJK SOCIAAL FONDS GEVOLGEN SCHAALVERGROTING VOOR HET INTERKERKELIJK SOCIAAL FONDS DELFT UITWERKING ADVIEZEN COMMISSIE TOEKOMST INTERKERKELIJK SOCIAAL FONDS INHOUD PRESENTATIE 1. SPREEKUUR NOODFONDS

Nadere informatie

Jaarverslag 2015 TA RENKUM

Jaarverslag 2015 TA RENKUM 2015 Jaarverslag 2015 TA RENKUM HENNY BLIJDEVEEN VAN Jaarverslag TA Renkum 1. Inleiding Humanitas Thuisadministratie is in de gemeente Renkum ook dit verslagjaar weer actief geweest. Vanwege een wisseling

Nadere informatie

Aan: de leden van de Commissie Welzijn ten behoeve van de vergadering van 23 januari 2012 Onderwerp: Voedselbank Teylingen

Aan: de leden van de Commissie Welzijn ten behoeve van de vergadering van 23 januari 2012 Onderwerp: Voedselbank Teylingen MEMO Aan: de leden van de Commissie Welzijn ten behoeve van de vergadering van 23 januari 2012 Onderwerp: Voedselbank Teylingen Geachte leden van de Commissie Welzijn, Bij de behandeling van de programmabegroting

Nadere informatie

Businessplan. Project SchuldHulpMaatje. SchuldHulpMaatje Zoeterwoude (SHMZ) (Stichting Schuldhulp Zoeterwoude)

Businessplan. Project SchuldHulpMaatje. SchuldHulpMaatje Zoeterwoude (SHMZ) (Stichting Schuldhulp Zoeterwoude) Businessplan 2016 Project SchuldHulpMaatje SchuldHulpMaatje Zoeterwoude (SHMZ) (Stichting Schuldhulp Zoeterwoude) 1 Inleiding 3 Hoofdstuk 1 Achtergrond en aanleiding 1.1 Armoede in Zoeterwoude 4 Hoofdstuk

Nadere informatie