~3 ~~~n~ ~.~IS" EERSTE BLAD

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "~3 ~~~n~ ~.~IS" EERSTE BLAD"

Transcriptie

1 ~3 ~~~n~ ~.~IS" EERSTE BLAD Rep.n ~~ 15-OU-0285/OQI Ablynx Naamloze vennootschap Maatschappelijke zetel: Technologiepark 21, 9052 Zwijnaarde BTW BE 0475, Rechtspersonenregister Gent eerste blad e. tw` L~'~ ~~- ~ ` ~s v ~~~J~to sas ~~ VG~2~~ ~t~wco~ i BUITENG~WONE ALGEMENE VERGADBRING In het jaar tweeduizend vijftien. Op zevenentwintig februari. Te Zwijnaarde, op de zetel van de vennootschap. Voor lnij, Meester Dirk Delbaere, notaris met standplaats te Gent, vervangende Meester Kim Lagae, notaris met standptaats te Brussel, wettelijk verhinderd, werd de buitengewone algemene vergadering gehouden van de aaudeelhoudet s van de naamloze vennootschap ABLYNX, met zetel te 9052 Zwijnaarde, Technologiepark 21. De vennootschap l3blynx werd opgericht bij akte vet~leden voor uotat~is Jean-Philippe Lagae te Biussel, op 4 joli 2001, bekendgemaakt in de Bijlage tot het Belgisch Staatsblad van 25 joli daa~~na, ondet~ nommer S11. Haar statuten werden voor het Iaatst gewijzïgd blijkens akte opgesteld door notaris Dirk Delbaere, te Gent, vetvangende nota~ is Jean-Philippe Lagae te Bi ussel, op 19 januari 2015, bekel~dgemaakt in de Bijlagen bzj hei Belgisch Staatsblad van 6 febi uari 2015, onder numme~ BUREAU De zitting wordt geopend om l 1 uur én wordt voo~ gezeten door de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "Woconsult", met zetel te 9000 Gent, Ursulinensh~aat 4 bus 101, ondernemingsnummer , vertegenwoordigd door haar zaakvoerder, de heer Wim Robert Ottevaet~e, wonende te 9000 Gent, Ursulinenstraât 4 bus 101, die als seci etaris aanduidt: Mevrouw Els Simonne Vanroose, geboren te Oostende op 14 september 1968, wonende Veumedreef 13, 8020 Waardamme (Oostkamp), rijksregisternammer De vergadering duidt als stemopnemers aan: ~-er. - lje~n~. p t ~ d.~. c.emr ~e~r. ~ `1 é~~..,t.~,~?~ tx.,v c~ ~tstin cv~rn vn~1n. ~. i ~,. i ~Z-~.3 d~. 2~,, fwa~,x. Fr ~ ~~.1~~,, Aven, ~ ~ Cv..h c~t~ ~9 ~,u~ 4 &" e.s~.., 1!,~, ji.~:v~to ~.4J Vr~n~eJric.~- 1~nn~.. ~~,a~ ~-, q t ~,aie..,~. ~~~,h1~.- 1~ ~~a~~u~i..ost.- ~t~~~,.tc.~~a~ uf~rn.mwv~,n~.sr.. ~~. az.3o ~24~~ ~~,.~wa;./ v``oq,,~(r.,h~..~ ~. Hun identiteit wordt vastgesteld aan de band van hun identiteitskaart. SAMENSTFLLING VAN DE VERGADERING

2 Zijn aanwezig of vertegenwoordigd de effectenhouders van wie de identiteit en ook het aantal aai~de(en waa~~mee zij aan deze vergadering daetnemen, veimeld zijn in de hier' aangehechte aanwezigheidsl ij st. Deze aanwezigl~eidslijst wordt afgesloten en ondertekend door de Ieden van het bureau. Na voar lezing wordt deze aanwezigheidslijst door mij, noiaris, ondertekend. Deze aanwezigheidslijst wordt ais bijlage aan deze notulen gehecht, De volmachten vet zneld in deze aanwezi~heidslijst zijn aile onderhands. 7ij zullen worden bewaard in de archieven van de vennootschap. UTTErNZETTING VAN DE VOORZITTEI2. De voorzitter zet uiteen en verzoekt ondez getekende notaris authe~itiek vast te ste(len dat; I. deze vergadering als agenda heeft: 1. Beslissing tot goedkeuriilg, overeenkomstig artilcel 554 van het Wetboek van vemlootschappen (hierna «W.Venn.» ), vau de voorwaatden vais een variabele vergoeding, die bestaat uit het aanbieden door de gevolmaciitigde van de buitengewone algemene vergadering van maximum twintigduizet~d (20.000) warrants, die het recht verlenen om in te schrijven op een aantal aandelen (zoals bepaa(d in de uitgifte- en uitoefenvoorwaacden van deze warrants), aan de heer Peter Fellner, de heer Russell G. Greig, vaste vertegenwoordrger van Greig Biotechnology Ulobal Consulting, Inc.; de heer Bo Jesper Hansen, vaste vertegenwoordiger van Orfaeare Consulting GnibH; de heer William Jenkins, voor zijn éénmanszaak William Jenkins Pharma Consulting; mevrouw Catherine Moukheibiz eu de heer Rezzii Veimeiren. De ~~aad van bestuur stelt voor otn de betroklcen vaf iabele ve~goeding goed te keuren overeenkomstzg artzkel 554 YTl T'en~~. 2, Kennisnarne va~1 het verslag van de cornmissaris overeenkomstig de ai~tikelen 596 en 598 W.Veiln, met betrekking tot (i) de uitgifte van maximum vierhonderdvijftigduizend ( ) warrants ten gunste van bepaalde werknemers van de vennootschap, (ii) de uitgifte van maximum viez~honderdduïzend (400,000) warrants ten gunste van bepaalde leden van het directiecomité van de vetmootschap : de heer Edwin Moses, CEO; de heer Wim Ottevaere vaste vertegenwoordiger van Woconsult BVBA en/of WoconsuIt BVBA, CPO; de heer Antonin de Rollet de Fougerolles, CSO; de heer Kim Simonsan, COO; mevrouw Dominique Tersago, CMO; de heer Guido Gielen, VP HR, de heer Johan Heylen, CCO en de heer Franciscus Gerrit Landolt, VP IP&Legal en (iii) de uitgifte van n~a~timum fwiutigduizend (20.000) warrants ten gunste van bepaalde bestuurders van de vennootschap zoals uiteengezet in agendapunt 1, ((i), (ii) en (iii} hieina samen, de uitgifte» ). Aangezien het om een loutere kennrsname gttat, dzer~t er geen beslttr't te worden genomen door de baiitengewone algemene vergadef~zng. Bijgevolg is et geen voo~stel van besltcit opgenome~z zn deze oproeping met bet~~ekking tot agendapztnt 2. 3, Kennisnarne van het bijzonder verslag van de raad van bestuur overeenkornstig artikel 583 W.Venn, met bet~~ekking tot de Uitgifte. A~mgezien het om een louter e kemzisncrme gaut., client er geen besluit te worden genomen door de 2

3 TWEED BLAD tweede en laatste blad buitenge~vone algemene vefagadering. 13~gevolg is e~ geen voorstel van bestuit opgenamen zn deze opr oeping met betf-ekking toi agendapunt Kennisnan~e van het bijzonder verslag van de raad van bestuur overeenkomstig de ai~tikelen 596 en 598 W. Vei~n. met betrekking tot de uiygifte. Aangezien het om een lozttere kennisname gaat, dient er geen besltrit te worden genomen door de baritengewone algemene vergade~ ing. B jgevolg is er geen voorstel van besluii opgenomen in deze oproeping met betr ekking tot agend'apunt Principiële beslissing tot verhoging van het kapitaal door de uitgifte van in totaal maximum achthonderdzeventigduizend ( ) warrants, waarvan (i) maximum vierhonderdvijftigduizend (450,000) warrants ten gunste van bepaalde werknemers, (ii) maximum vierhonderdduizend ( ) warrants ten gunste van bepaalde leden van het directiecoinité van de venriootschap, zoals uiteengezet in agendapunt 2 en (iii) maximum twintigduizend (20.000) warrants ten gunste van bepaalde bestuurders van de vennootschap zoais uiteengezet in agendapunt 1, Deze wa~ rants zullen de modaliteiten hebben die worden beschreven in het bijzonder verslag van de raad van bestuur waarnaar wordt verwezen in agendapunt 3. Voar aile duidelijkheid woi dt gepreciseetd dat indien het voorstel van beshlit onder agendapuzit l niet wordt goedgekeurd, geen warrants kunnen worden aangeboden aan de in dat agendapunt geïdentificeerde peisonen, zelfs indien dit voorstel van besluit wel zou worden goedgekeurd, De raad van. bestuur stelt voor om de icitgifte van maximaal achtl~onderdzeventigduizend ( ) warrants op aandelen, met de uitgifte- en uitoefenvoor waarden zoals beschreven in het verslag van de raad van bestuur N~aarnaar wordt verwezen in agendapan~t 3 en ten gunste van de daarrn vermelde personen, goed te kei~r~en. Indien het bovenstaande vooistel van besluit niet de ver~eiste n~eerderizeid zou halen, stelt de raad van bestuur voor orn over elke categoràe van beguns~zgden afzonderlijk te stemtnen vza deelbesluiten. Hier~onder volgen daur~o»z, in subsidiaïre onde, drie voarstellen tot deelbesluit met betrekking tot de a~itgifte aan respectievel~k bepaali~e tiverknemers, bepaalde Zeden van het directiecomité van de vennootschap, zoals uiteengezet ot~det~ agendapunt 2, en bepaalde leden van de Raad van Bestuur, zoals uiteengezet in ugendapunt I, waarb~ het uiteindel~ke besluzt dan zozt wor den samengestedd nit de goedgekeut'de deelbeslztilen. De Raad van.bestuur w jst et' echter op dat, indien zowel de globale uitgifte (ten belope van maxirnaul 870. D00 tivarrants), als de acitgifte van warrants onder het voorstel tot deelbesluit szsb S, a niet zou zijn goedgekeur d, de voorstellen tot deelbesluit sub b en c kometa te vervallen en ovet~ deze voorstellen tot deelbeslatit nret meer kan worden gesterrid. a) De rczad van bes~uur stelt voor om de uitgifte zoals beschreven rn agendapztnt S voor wat betreft maximum vierhondet~dv~ftigdzdzend ( ) warrants op aandelen ten gunste van bepaalde werknenzeys goed te keuren. b) De raad van bertuur stelt voor om de uitgifte goals beschreven in agendapunt S voor vat betreft vier~honder~dduizend ( ) warrants op aandelen, ten gunste van de zn agendapunt 2 vermelde leden van het directiecomité van de vennootschap, goed te keuren. i' 3

4 c) De ~~aad vun besta~ur stelt vaor om de uitgifte zouls beschreven in agendapuf~t S voof~ ~~at betreft twintigdztizend (20.000) i~varr ants o~~ aa~~delei~ ten gunste van de in agenc~aparnt 1 vermelde bestut~r der~s, goed te kearren. Voor aile daaidellkheid tivordt gepl~eciseerd dat i~sdien het voorstel van besluit onder agendapa~nt 1 niet wordt goedgekeurd, geen ~~ar rants kunnen worden aangeboden aan de in dat agendapunt geïdentificeerde personen, zelfs indien dit voorstel van deeibesluit wel zou wofden goedgekeurd. De t crad van bestiaux verduidel~ict dat, in voorkomend geval, de kuprtaalverhoging en de uitgifte van warrants zaals beschreven in dit agendaptrnt S voortvloeiend zsit de deelbesluiten sub a, b en/of c principieel zal geacht te z jn goedgekeu~~d ten belope van het maximaal cantal uit te geven warrants overeenkomstig de goedgekeurde deelbesluiten onder a, b en/of c. 6. Volmacht aan de heer Edwin Moses en de heer Giiido Gielen, elk alleen handelend en met macht tot indeplaatsstelling, om (i) te bepaleu hoeveel warrants aan de genoemde beguzlstigden zullen worden aangeboden, met dien verstande dat geen van deze gevoltnachtigden mag optreden met betrekking tot warrants die aan hem zouden worden aangeboden en (ii) aile handelingen te stellen die nodig of nuttig zijn met beti ekking tot het aanbod van de warrants en om de warrantuitgifte te verwezen[ijlcen, Deze volmacht omvat onder meer volgeude bevoegdheden de warrants aanbieden aan zlk vals de begunstigden door middel van een aanbodbrief overeenkomstig zijn beslissing met betrekkzng tot het cantal warrants dat zal worden aangeboden aan elk van de begunstigden, met dieu vei stande dat de gevolmachtigde niet mag oph eden inet betrekking tot warrants die aan hem zouden worden aangeboden; de schriftelijke aanvaacdingen van het aanbod van de warrants (met inbegrip van de vohnachien tot inschrijving} in ontvangst nemen; verschijnen voar een notaris met het oog op de vaststelling van de verwezenlijking van de uitgifte van de warrants die werden aanvaard; neerleggen van de notariële akte tot vaststeliing van de verwezenlijking van de uitgifte van wai7~ants bij de rechtbank van koophandel. De verwezenlijking van de uitgifte van de warrants zat plaatsvinden ten belope van hei cantal aauvaarde warrants. De raad van bestuur stelt voor om bovenvermelde volrnaclit, goed te keuren. 7. Volmacht aan de CEO van de vennootschap, met macht tot indeplaatsstelling, voor de uitvoering van de beslissingen die wozden genomen met betrekking tot de voorgaande agendapui~ten, met inbegrip van de bevoegdheid om alla handelingen te vervullen namens de vennootschap in het kader van de uitoefening vau warrants op aatidelen, uitgegeven door de veimootschap overeenkomstig agendapunt 5. Dit betreft onder meer aile handelingen in het kader van de uitoefenprocedure uiteengez~t in de uitgifte- en uitoefenvoozwvaarden van het aandelenoptieplan (waarnaar wordt vetwezen in agendapunt 3 en artikel 591 W.Venn., met inbegrip van, maar niet beperkt tot, (i) het openen van eén (geblokkeerde) rekening op naam van de vennootschap en mededeling van dit nommer aan de 4

5 DERDE BLAD relevante walyanthouders, de voorlegging vragen, indien nodig, van een gepast bewijs van het recht van de persoon of personen die de warrants wensen uit te oefenen en van verklaringen en documenten die nodig of wenselijk worden geacht om te voidoen aan toepasselijke wettelijke of reglementaire voorschriften;(ii) de Icennisname van de kennisgevingen e1~ van de betalingen betreftende de uitoefening van war rants;(iii) de opstellin~ en ondertelcening van de lijst zoals bedoeld in at~tikel 591 W.Venn. betreffende de uitoefening van warratrts;(iv) contacten met de Commissaris van de vennootschap in het leader van de voor ecllt verklaring van de lijst van de uitgeoefende wa~~rants met toepassing van artikel 591 W.Venn.; (v) de vaststelling in welke vorm (op naaix~ dan wel gedematerialiseerd) de nieuwe aandelen worden uitgegeven;(vi) de verschijning voor een notaris met het oog op de authentieke vaststelling van de kapitaalverhoging en van het aantal aandelen uitgegeven bij da lcapitaalverhoging, ingevolge de uitoefening van warrants, en de wijziging van de statuten om deze in ovet eenstemming te brengen met het nieuwe bedrag van het maatschappetijk kapitaal en het nieuw aantal aandelen;(vii) desgevallend, de nieuwe kapitaalveifiegetlwoordigende waarde van de aandelen vast te stellen;en (viii) de nieuwe aavdelen in te schrijven in het aandelenregister van de vennoatschap en de nodige aanpassingen aan te bz engen in het warrantenregister van de vennootschap;en (ix) aile handelingen te stellen die noodzakelijk, vereisi of nuttig zijn in dit vei band. Deze volnaacht doet geen afbreuk aai~ de volmacht die door de raad van bestuui werd vez leend aan de CEO van de vennootschap bij notariële akte van 3 december 2010, bij notariële akte van 28 aprii 201 I, bij notariële akte van 1 februari 2012 en bij notariële akte van 26 apz i De fcrad van best2~ur stelt voor vm bovenvermelde volnlacht goed te keuren. 8. Volmacht aan gelijk welke besiuurder, alleenhandelend, met macht van indeplaatsstelling, om de nodige formaliteiten te vervullen in verband met de «Kruispuntbanlc voor Ondernemingen», let «Ondernemingsloket» en de btw, indien nodi~. De r~aac~ van besta~ur stelt voor osa hep geven van een volmacl2t aan gel jk welke bestuarrder, alleenhandelend, met macht van indeplaatsstelling, om de nodige formaliteiten te ver va~llen in verband met de «Krzcispuntbarzk voor Ondernemingen», het a Ondernemingsloket ~~ en de biw, indien rzodig, goed te keur~en. II. De voorzitter verklaart dat: met de afkorting W.Venn. vermeld op de agenda, Liet Wetboek van vennootschappen wordt bedoeld; - op 28 januari 2015 de oproeping en bijhorende doctunenten per gewone brief (of alternatieve bezorgingswijze voor diegenen die daar vooraf schriftelijk mee hadden ingesteznd) werden verstuurd aan de aandeelhouders op naam etc ovexige gerechtigden. De voorzitter legt de bewijzen voor. de houders van gedematerialiseerde effecten werden uitgenodigd door middel van een publicatie iii het Belgisch Staatsblad op 28 januari 2015 en in De Standaard op 28 januari 2015 en door een publicatie op de website van de vennootschap. De voorzitter Iegt een bewijsexemplaar voo~~ van de publicatie in hei Beigisch Staatsblad en in De Standaard, 5

6 Deze zulienrn de archieven van de vennootschap worden bewaard. de hier aanwezige effectenhouders de formaliteiten hebben vervuid om tot de vergadering te worden toegelaten zoals bepaald door de at~ilcelen 31 en 32 der statuten. de vemiootschap formulieren heeft ontvangen van aandeelhouders die per brief wensen te stemmen. De voorzitter legt deze formulieren voor aan d~ leden van het bw eau. Deze formulieren zullen in de archieven van de vennootschap worden bewaard. het kapitaal wordt vertegenwoof~digd door aandelen; - uit de aanwezigheidslijst blijlct dat.~~~1+~5,'~~~ aandelen zijn vertegenwoordigd, dit is minder dan de helft, namelijk a~c~ `~ i procent van de aandelen; - overeenkomsiig artikel 36 der statu%n de buitengewone algemene vergadering enkei geldig kan beraadslagen en beslissen wanneer op zijn minst de meerderheid van de aandelen aanwezig of vertegenwoordigd is op de vergadering, behoudens in de gevallen waar de wet een andet quorumvereiste oplegt (of geen quorum vereist); - om over punt S van de agenda (uitgi$e van warrants) ge(dig te kunneti beraadslagen en beslissen, de meerderheid van de aandelen aanwezig of vertegenwoot~digd moet zijn op de vergadering; voor het besluit tot uitgifte van warranteu een drie vierde meerderheid is vereist, de andere besluiten worden genomen met meerderheid van stemmen, De onthoudingen of Manco stemmen en de nietige stemmen voor de agendapunten die geen wijziging van de statuten inhouden, worden bij de berekening van de meerderheid, niet meegerekend. Bij staking van stemmen is het voo~~stel verworpen; alle punten op de agenda verband houden met punt 5, zodat over deze punten niet nuttig kan woi den beraadslaagd of beslist. De juistheid van deze feiten werd door de vergadering onderzocht en door de aanwezigen als juist erkend. Aangezien het noodzakelijke quorum niet wordt bereikt zal een tweede Buitengewone Algemene Vergadering worden gehouden op 16 maart 201 S, om 11 uyi1, op de zetel van de vennootschap. ~~ ~,v~~en ~ De verslagen vei-~neld op de agenda zullen worden gehecht aat~ het protes-verbaal van de tweede ~~~~ i~ ~,~,, algemene vergader ing of, eventueei samen met een uitgifte van dat protes-verbaal, woz~den neergelegd op de griffie van de reclitbank van koophandel. Waarna de vea gadering wordt opgeheven om e,q ~. ~,. ;~ ~~,,,~,,,,~,~y,,~ i Waa~van ondergetekende notaris dit protes-vezbaal heeft o~igesteld op ~ plaats en de datum die hiervoor werden vermeld. Rechten op ~eschriften (Wetboek diverse rechten en taksen~ Het recht bedraagt vijfennegentig euro (EUR 95,00). En nadat dit protes-verbaal integraal werd voor en en toegelicht, hebben leden van het bureau en de aandeelhouders en a~~dere e ctenhoudeis die er de avens ioe heb -~~t~ediukt samen met mij, notaris, g tekend. t 7 6 ~~ Geregistreerd op np 4 maart 2015 t registratiekantoor GENT I-AA Register 5 Boek 000 Biad 000 Vak 4232; 4 bladen, 0 verzendingen Ontvangen registratiereçhten: 50,00 De ontvanger

7 MERDE EN LAATSTE BLAD VOOR EE~SLUIDEND AFSHR~'I', ~ ~~~L i~q ~ ~,,~ ;J ~-..~.._ ~ t é,~; t;

8 Aanwezigheitlsfijsi - AV - Ablynx NV - 27 febroari 2015 Nr Aandeelhouder/Warranthouder Adres PC tad Lantl Vdmachthoutler Aantal aandelen Stemrechten AanTal wartants Handtekening (ge6bkkeerd en/af irt registerj 1 ABINGWORTH BIOEQU(TITES MASTER FUND LTD ATTN: DAVID SIRD 38 JERMYN STREET SW1Y 6DN LONDON UK Edwin Moses 215, , ACADIAN ACWI EX US SMALL CAP FUND - LLC 260 FRANKUN STREET2tST FLOOR MA BOSTON Etlwin Moses 1, ACADIAN INTERNATIONAL SMALL CAP FUND 200 CLARENDON STREET 52ND FLOOR MA BOSTON Edwin Moses 27, , ADVANCED SERTES TRUST-AST FI PYRAMIS GATEWAY CEN"ER 3100 MULBERRY STREET NJ NEWARK USA Edwin Moses 41,7D , QUANTITATIVE PORTFOLIO 9TH FLOOR 5 ALASKA PERMANENT FUND CORPORATION 801 W 1DTH STREET SUITE 302 AK JUNEAU Edwin Moses 6, , ALTRIA CLIENT SERVICES MASTER RETIREMENT TRUST 6601 WEST BROAD STREET VA RICHMOND USA Edwin Moses 12, , ARK LIFE ASSURANCE COMPANY LIMITED ONE PARK PLACE HATCH STREET DUBLIN 2 IRELAND Edwin Moses , ARK LIFE ASSURANCE COMPANY LIMRED ONE PARK PLACE HATCH STREET DUBLIN 2 lreland Etlwin Moses 55,85x.00 55, AVIVA INVESTORS AVIVA INVESTORS LUXEMBOURG 2 RUE DU FORT BOURBON IST F1.00R PO BOX 1375 IUXEM60URG Edwin Moses 147,000.W 147, L AVIVA INVESTORS INTERNATIONAL FOND AVIVA 2 RUE DU FORT BOUR80N IST FLOOR PO BOX 1375 LUXEMBOURG Edwin Moses 11, , INVESTORS Luxembourg L AVIVA ~NVESTORS INTERNATIONAL FUND AVIVA AVIVA fnvestors LUXEMBOURG 2 RUE DU PO BOX 1375 LUXEMBOURG Edwin Moses 11, , tnvestors Luxembourg FORT BOURBON DST FLOOR L AVfVA L(FE AND PENSIONS UK LIMfTEQ 2 ROULIER STREET Y0901UU YORK Edwin Moses 2, , AVNA LIFE AND PENSIONS UK LIMITER 2 ROULIER STREET Y090 1UU YORK Edwin Moses , AVIVA LIFE AND PENSIONS UK LiMITED 2 ROULIER STREE i Y090 1 UU YORK Edwin Moses 82, , ZS AVIVA LIFE AND PENSIONS UK LIMITER 2 ROULIER STREET Y090 1UU YORK Edwin Moses 1,722, ,722,468,00 16 AVIVA LIFEAND PENSIONS UK LIMITER 2 ROULIER STREET Y0901UU YORK Etlwin Moses 54, , AVIVA i.ffe AND PENSIONS UK LIMITER 2 ROULIER STREET Y0901UU YORK Edwin Moses 307, , AVIVA LIFE ANO PENSIONS UK I.IMITED 2 ROULIER STREET Y090 ~UU YORK Edwin Moses 17, , bcimgweigngton Asset Mgt-ME778B 3rd floor, 2940 Jutland Road. Vdoria British CWumbia Canada Edwin Moses 28, ,Q BELL ATLANTIC MASTER TRUST ONE VERIZON WAY BIDGJ NJ BASKING Edwin Moses 24,800,00 24, RIDGE Page 1 of 6 v D.,, ~~ ~$~

9 Aanwezigheldslijst - AV - gbiy~x NV - 27 tebruaii 2015 Nr AandeelhouderJWa~ranthouder Adres PC Stad Land volmachthovder Aantal aandelen Stemrcchien Aa`kai warrams Handiekening (yebbkkeerd en/of in register) 21 BNP Panbas B Fond I Belgium Montagne du Parc, 3 B-1000 Brussels Belgium Edwin Moses 244p20.D0 244, BNP Panbas B Pension Balanced Rue du Progrès, ~D Brussels BHgium Edwin Moses 520, , BNP PARIBAS B PENSION GROWTH Rue du Progrès, 55 B-1210 Brussels Belgium Edwfn Moses 55, , BNP PARIBAS B PENSION STABILITY 55 flue du Progrès, B-1210 Sn.~ssefs Belgium Etlwin Moses 35,Ot2.D0 35, BNY MELLON EB COLLECTIVE lnvestment FUND PLAN ONE WALL STREET NY NEW YORK USA Edwin Moses 256,00 256,00 26 Boehringeringelheim iniema6onal GmbH BingerStrasse Ingelhelm Am Germany Edwin Moses 2,142, ,142, Rein 27 CF DV ACWI EX-U.S. tmf FUND ONE WALL STREET NY NEVJ YORK USA Edwin Moses CIP-OEP AVIVA INV EUROPEAN EQ FUND INVESTORS ATTN: HELEN KIRBY STH FLOOR NO 1 POU~TRY EC2R 8EJ IONDON UK Edwin Moses 194, , EUROPEAN EQUITY FUND 29 COLIEGES OF APPUED ARTS AND TEGHNOIOGY 250 YONGE S?REE{' SURE 2900 M58 2L7 TORONTO CANADA Edwin Moses 13, , PENSION PLAN ONTARIO 30 Commornveatth of Pennsylvania Public Schoo~ Employées NORTH FIFI'H STREET PA HARRISBURG Edwin Moses 9, , Retirement System 5 31 Commonwealth ot Pennsylvania Public Schooi Employees NORTH FiFTH STREET PA 1710~~0125 HARRISBURG Edwin Moses 36, ,fi06.00 Retiremenf System 5 32 COX EN"fERPRISES INC. MASTER TRUST PEACHTREE OUNWOODY RD 6A ATLANTA USA Edwin Moses 21,40Q.00 21, CllRATORS OF UNV MO AS TRUSTEE UNV MO RE7 118 tjnner5ity HALL _ MO COLOMBIA Edwin Moses 23, , DSBLTY AND OTH BEN PL 34 DEUTSCHE X-TRACKERS MSCI EMU HEDGED EQUIN ATt'N: KENDRY WAl'SON/TDAM 161 BAY STREET ON MSJ 2T2 ORONTO CANADA Edwin Moses ETF TO CANADA TRUST TOWER 33RD FLOOR T 35 Dhr Koernaad Oe Rycker Vefdfwisstraat Knesselare België 200,p , Dhr Patddc Pattyn Wa2ndesUaat Nevele België 227, , EVANGEUCAL LUTHERAN CHURCN IN AMERICA BOARD 800 MARQUETTE AVENUE SUITE 1050 MN MINNEAPOLIS Edwin Moses OF PENSIONS Faraib~ Capital AA lnvestors LP. One Maritime Plaza SuRe 2100 CA 9411 San Francisco USA Edwin Moses 21, , Fa2tlon Capital AM Investors LP. One Maritime Piaza Suite 2100 CA 9411 San Francisco USA Edwin Moses 6, , Farallon CapiNal InsMufional Partners 11 LP. One Maritime Pfaza SuRe 2100 CA San Francisco USA Edwin Moses 14, , Page 2 of 6

10 Aarnvezigneitlslijst - AV - Abtyrix NV - 27 ;ebfuan 20~ 5 Nr Aandeelhouder/WarranYhwder Adres PC Staà Cand Volmaththouder AanWl aandelen Stemrechte~ Aantat warrants Handtekening (geblokkeerd en/of m rogiscer) ~' 41 Faral~on Capital insututionai Partners lil L.P. One Maritime Plata Suite 2100 CA 9411 San Francisco USA Edwin Moses 1, ,SOD Farallon Capital Institutionnal Partners L.P. One Maritime Piana Suite 2100 CA San Francisco USA Edwin Moses 90, Farallon Capital Offshore Invesfors II L.P. One Maritime Pfaza Sufte 2100 CA San Francisco USA Edwin Moses 156, , Farallon Capital Partners L.P. One Madtfine Plata Suite 2100 CA San Francisco USA Edwin Moses 85, , FIDELITY INVESTM NTS MONEY MANAGEMENT INC. ONE SPARTAN WAY MERRfMACK 3054 NEW USA Edwin Moses 1, , HAMPSHIRE 46 FtDELITY SELECT GLOBAL SMALL CAP FUND LEVEL MACQUARIE STREET NSW 2000 SYDNEY AUSTRAUA Edwin Moses 83, , Floritla Retirement System 1801 HERM RAGE BLVD SllITE 100 FL TALLAHASSEE Edwin Moses 109, , GLOBAL HEALTH CARE OPPORTUNIT( 110 THOMPSON BLVD P.O. BOX N~576 NASSAU BAHAMAS Etlwin Moses 59, , GOIDMAN SACHS TRUST GOLDMAN SACNS 200 VVEST STREET NY NEW YORK USA Edwin Moses 25, , INTERNATIONAL SMALL CAP INSIGHTS FUNK 50 Hghmark IoncyshoR Equity Washington street, Ste. 310 MA Newton USA Edwin Moses 9, , HORI20N PRIV.BNK ACTIVE STOCK SELECTION Haveniaan 2 X080 Brussel Belglé Etlwirt Moses 220, ,x69.00 ~ 52 INDIAfJA PUBLIC EMPLOYEE5 RETIREMENT FUND ONE NORTti CAPITOL STE D01 IN INDIANAPOLIS Edwin Moses 1, ,68, ING INTERNA7(ONAI SMALL CAP FUND 7337 E DOUBLETREE RANCH ROADS COTTSDALE USA Edwin Moses 4, , ARIZONA 54 INVESTIN PRO F.M.B.A. GLOBAL EQUITIES 1 Aï7N: KLAVS HOLTEN NYKREDIT PORTEFOEIJE DK-1780 COPENHAGEN DENMARK. Edwin Moses 5, , OTTO MONSTEDS PLADS 9. V 55 JP MORGAN BANK AS TRUSTEES OF THE KRAFT FOODS THREE LAKES DR1vE f~ NORTHFEILD USA Edwin Moses 15, ,77.00 MASTER REiIREMENT TRUST 56 JPMORGAN FUNDS EUROPEAN BANK AND BUSINESS 6 ROUTE DE TREVES L-2633 SENNWGERB LUXEMBOURG ECwin Moses x,049, ,049, CENTRE ERG 57 KBC EQUtTY FUND - BELGIUM Havenlaan Bnissel Belgié Edwin Moses 25, , KBC EQUITY FUND - FLgNDERS Haven~aan Brussel België Edwin Moses 19, i9,p00.od 59 KBC EQUI~Y FUND - PHARMA Havenlaan Brussel Belgié Edwin Moses 18, , KBC EQUffY FUND - PHARMA GROWTH Havenlaan Z ~OSO B~ussel België Edwin Moses 8,999.D0 8, Page 3 of 6 d ~~ t

11 Aarnvezigheidslÿst - AV - AWyrix NV - 27 februari 2015 Nr AandeelhoudM(Wartanthoude~ Adres FC Stad Land VolmxhMouder Aanfat aandelen Stemrechten Aantal warrants Ha~dTekening (geblokkeerd ertjof in registe~j 6T KBC E.F.- BELGIAN EQUITY Havenlaan Brosse( Belgié Edwin Moses 6,26x Metropotltan-Rerrtasfro Growth Rue du Progrès, 55 &1210 BrussNs Beigium Edwin Moses , Mevr Monique Santerrs Heirweg Zingem Belgié 2, , NATIONAL FREASURY MANAGEMENT AGENCY DUBLIN 2 OUBUN 2 UK Edwin Moses 1, , Noonday Offshore Ina One Maritime Pfaza Suite 2100 CA San Francisco USA Edwin Moses 6, , / 66 Northem Trtist Company 50 Bank Street, Canary Whart E~4 5NT London United Kingdom t'k1nt de 2,553, , ROODENBEKE Hélène-Marie 67 ONEPA7H GLOBAL SHARES - SMALL CAP (UNHEDGED) LEVEL PITT STRBET NSW 2000 SYDNEY AUSTRALIA Edwin Moses 1,933,00 1, INDDCPOOL 66 Oppenheimer Global Opportunities Fund 225 LibeRy St, NY New York USA EGwin Moses 1,150, (,150, PRfCOS Havenlaan Brosse( België Edwin Moses 270, , PRICOS OEFENS~VE Havenlaan Brussel Belgié Etlwin Moses 10, ~t0, PUBLIC EMPLOYEES' RETIREMENF SYSTEM OF 429 MISSISSIPPI STREEi MS JACKSON Edwin Moses 59, , MISSISSfPPI PUBLIC EMPLOYEES RETIREMEN7 SYSTEM OF OHIO 277 EASTTOWN STREET COLUMBUS USA Edwin Moses PUBLIC EMPLOYÉES RETIREMENT SYSTEM OF OHIO OHIO 73 PUBLIC EMPLOYÉES RETIREMENT SYS7EM OF OHIO 2i7 FAST TOWN STREET COLUMBUS USA Edwin Moses 13, ~'s, PUBLIC EMPLOYÉES RETIREMENT SYSTEM OF OHIO ~N~~ 74 PUBLIC EMPLOYÉES RE'f'iREMENT SYSTEM OF OHIO 2T! EAST TOWN STREET CQ[.UMBUS USA Edwin Moses 9, , PUBLIC EMPLOYÉES REfiREMENT SYSTEM OF OH(0 OHIO 75 Pyramis Giobai Advisors Fund B LLC 1209 Orange SVeet, New Castie County, Wilmingfon Delaware USA Edwin Moses 4, , Pyramis Group Tnut for Employee Beriefit Ptans: Pyramis 900 Salem St. SmitM~eld, RI Edwin Moses 242, , Setea international Smali Capitalization Co 77 Pyramis Select International Smalt Cap Equiry Fund, LLC 900 Salem St. Smith6eld, R Edwin Moses 28, ,300.OD 78 RBS MVESTMENT FUNOS ICVC SALANCED FUND ST ANDREW SQUARE EH2 1AF ED~NBURGH ilk Edwin Moses 28,120,W 28, ROGERSCASEYTARGET SOlUT70NS LLC. ONE PARKLANDS GRIVE DARIEN CT Edwin Moses 2, , SCHRODER GLOBAL HEAITHCARE FOND 31 ~RESHAM STREET EC2V 7QA LONDON UK Edwin Moses 177, , Page 4 of 6

12 AanwezigheldsA}st - AV - Ablynx NV - 27 februan 2015 Nr Aandedhouder/Warranthouder Adres PC Stad Land Votmachihoude~ Aantal aandeien Stemrechten Aarttal warrants Handtekening (geblokkeerd en/of in register) 81 SEMPRA ENERGY PENSION MASTER TRUST 107 ASH STREET CA SAN DIEGO USA Edwin Moses 1,050,00 1.OW STANLIB FUNDS LtM1TED ST.4NOARD BANK HOUSE LA MOTTE STREET ST HEUER JE2 4SZ JERSEY Edwin Moses 90, , State Street Bank and Trust Company 1776 Herita9e Dfive MA Quincy Unitetl States of YKINT de 4,985,129,00 4,965, America ROODENBEKE Hélène Marie 84 STICHT~NG DEPOSI7ARY APG QEVELOPEO MARKETS EQU~TY POOL OUDE LtNDESTRAAT EJ HEERLEN NE7HERtAN~S Edwin Moses T, , SS STICHTiNG PENSIOENFONDS HORECA AND CATER]NG HOU7SlNGEL 25 27~9EA ZOETERMEER THE NETHERLANDS Edwin Moses 2, , i 86 SUPERANNUATION FllNQS MANAGEMENT CORPORATION LEVEL 363 PIRIE STREET 5000 ADELAIDE SCUTH AUSTRALIA Edwin Moses 65, , OF SOUTH AUSTRAUA 87 TEACHERS' RETIREMENT SYSTEM OF THE CITY OF NEW 55 WATER STREBT 16TH FLOOR NY New York USA Edwin Moses 33, , f YORK 88 THE BOEING COMPANY EMPLOYEE RETIREMENT PIANS 100 NORTH RIVERSIDE PLAZA IL CHICAGO USA Etlwin Moses 53, , MASTER TRUST ILLWOtS 89 The Malter Trust Bank of Japan, Ltd. As irusteee of fitleiity 113, Hamarnatsucho 2-0home, Minato-ku Tokyo ~OS8579 Japan Edwin Moses 3, , Select Global Small Cap Fund PP~T fo Ta 90 The Nomura Trust and Banking Co, LTD. Re: Fldefity Global 2-24 Otemachi Chiyoda-Ku Tokye Japan Edwin Males 1, , Small Cap Mother Fund 91 UMC BENEFIT BOARD INC 1901 CHESTNUT AVE IL GLENVIEVJ Etlwirt Moses UNISUPER LEVEL BOURKE STREET VICTORIA MELBOURNE AUSTRAUA Edwin Moses 49, , UNISYS MASTER TRUST UNISYS WAY BLUE BELL PA Edwin Moses 30, , UPS GROUP TRUST 55 GLENLAKE PARKWAY GA NE ATLANTA ~ Edwin Moses 9, , VANGUARD INTERNATIONAL SMALL COMPANIES INDEX LEVEL 342 SOUTHBANK BOULEVARD VIC 3006 SOUTHBANK AUSTRALIA Edwin Moses 2, , FUND 96 VANGUARD INVESTM1AEN7' SERTES PLC 70 SIR JOHN ROGERSON'S QUAY DUBL(N 2 IREIAND Edwin Moses 7, , VIB VZW Rijvisschestraat Zwï~naarcle België Edwin Moses 1,003, ,003, VIRGINIA RET[REMENT SYSTEM 1200 FAST MAIN STRcET va RICHMOND USA Edwin Moses 19, , WEST VIRGINIA INVESTMENT MANAGEMENT BOARD 500 VIRGINIA STREET E STE 200 WV CHARLESTON Edwin Moses 2Q, ,3'! WYOMMG RETIREMENT SYSTEM WYOMING REl'IREMENT 6101 YELLOWSTONE RD. 5TH FLOOR VJY WEST USA Edwin Moses 1, , SYSTEM CHEYENNE Page s of s ~ ~ ~ D t

OPROEPING TOT DE BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING DIE ZAL WORDEN GEHOUDEN OP 12 AUGUSTUS 2014

OPROEPING TOT DE BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING DIE ZAL WORDEN GEHOUDEN OP 12 AUGUSTUS 2014 TiGenix Naamloze vennootschap die een openbaar beroep doet of heeft gedaan op het spaarwezen Romeinse straat 12 bus 2 3001 Leuven BTW BE 0471.340.123 RPR Leuven OPROEPING TOT DE BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING

Nadere informatie

TINC Commanditaire Vennootschap op Aandelen

TINC Commanditaire Vennootschap op Aandelen TINC Commanditaire Vennootschap op Aandelen TITEL I: RECHTSVORM - NAAM - ZETEL - DOEL - DUUR Artikel 1. Rechtsvorm - Naam De vennootschap heeft de vorm van een commanditaire vennootschap op aandelen (hierna

Nadere informatie

ABN AMRO MULTI-MANAGER FUNDS

ABN AMRO MULTI-MANAGER FUNDS ABN AMRO MULTI-MANAGER FUNDS Afgekort tot AAMMF Een beleggingsvennootschap met veranderlijk kapitaal opgericht naar Luxemburgs recht Prospectus februari 2015 VERZOEKEN OM INFORMATIE ABN AMRO MULTI-MANAGER

Nadere informatie

Schroder International Selection Fund. Prospectus. (een in Luxemburg gevestigde open-end beleggingsmaatschappij) Januari 2009.

Schroder International Selection Fund. Prospectus. (een in Luxemburg gevestigde open-end beleggingsmaatschappij) Januari 2009. Schroder International Selection Fund Prospectus (een in Luxemburg gevestigde open-end beleggingsmaatschappij) Januari 2009 België Schroder International Selection Fund (een in Luxemburg gevestigde open-end

Nadere informatie

Welke algemene vergaderingen zijn er?

Welke algemene vergaderingen zijn er? Welke algemene vergaderingen zijn er? Inhoudsopgave : Er zijn 3 soorten, nl:... Waarom is de agenda van de jaarvergadering belangrijk?... Wie stelt de agenda van de jaarvergadering op?... Hoe gebeurt de

Nadere informatie

STEMMING PER BRIEF. Algemene vergadering van Anheuser-Busch InBev NV (de Vennootschap ) van woensdag 29 april 2015 (om 11.00 uur)

STEMMING PER BRIEF. Algemene vergadering van Anheuser-Busch InBev NV (de Vennootschap ) van woensdag 29 april 2015 (om 11.00 uur) Bijlage 3 STEMMING PER BRIEF Algemene vergadering van Anheuser-Busch InBev NV (de Vennootschap ) van woensdag 29 april 2015 (om 11.00 uur) Dit ondertekend formulier moet verzonden worden naar en uiterlijk

Nadere informatie

Invesco Funds, SICAV Prospectus

Invesco Funds, SICAV Prospectus Invesco Funds, SICAV Prospectus 27 juni 2012 Een open-end beleggingsvennootschap opgericht krachtens de Luxemburgse wetgeving en geharmoniseerd volgens de EU-richtlijn van de Raad 2009/65/EG zoals gewijzigd.

Nadere informatie

Istock.com: Jason Lugo, prezioso, Brzi, LeggNet, ermess, diverroy, uchar, chris_tack, ArtmannwWitte, gioadventures, oonal, mattabe

Istock.com: Jason Lugo, prezioso, Brzi, LeggNet, ermess, diverroy, uchar, chris_tack, ArtmannwWitte, gioadventures, oonal, mattabe De vzw o Foto s: Istock.com: Jason Lugo, prezioso, Brzi, LeggNet, ermess, diverroy, uchar, chris_tack, ArtmannwWitte, gioadventures, oonal, mattabe 2 Voorwoord De Belgische grondwet voorziet in de vrijheid

Nadere informatie

De algemene vergadering van uw vennootschap

De algemene vergadering van uw vennootschap De algemene vergadering van uw vennootschap De jaar- of bijzondere algemene vergaderingen vormen een belangrijke gebeurtenissen in het leven van een vennootschap. Omdat rond deze periode heel wat jaarvergaderingen

Nadere informatie

Buitengewone Algemene Vergadering van Aandeelhouders. te houden op vrijdag 20 maart 2015 ten kantore van de vennootschap, Coolsingel 120 te Rotterdam

Buitengewone Algemene Vergadering van Aandeelhouders. te houden op vrijdag 20 maart 2015 ten kantore van de vennootschap, Coolsingel 120 te Rotterdam Buitengewone Algemene Vergadering van Aandeelhouders Robeco Hollands Bezit N.V. te houden op vrijdag 20 maart 2015 ten kantore van de vennootschap, Coolsingel 120 te Rotterdam 1. Oproepadvertentie 2. Agenda

Nadere informatie

Reed Elsevier NV Agenda voor de Jaarlijkse Algemene Vergadering van Aandeelhouders 2015

Reed Elsevier NV Agenda voor de Jaarlijkse Algemene Vergadering van Aandeelhouders 2015 De officiële taal van de Agenda is de Nederlandse taal en de Nederlandse versie is bindend voor het bepalen van de juridische positie van de Vennootschap. Reed Elsevier NV Agenda voor de Jaarlijkse Algemene

Nadere informatie

VERZELFSTANDIGING AFVAL ENERGIE BEDRIJF AKTE VAN STATUTENWIJZIGING. van AEB HOLDING N.V. 82033344 M 9760145 / 24

VERZELFSTANDIGING AFVAL ENERGIE BEDRIJF AKTE VAN STATUTENWIJZIGING. van AEB HOLDING N.V. 82033344 M 9760145 / 24 1 VERZELFSTANDIGING AFVAL ENERGIE BEDRIJF AKTE VAN STATUTENWIJZIGING van AEB HOLDING N.V. 1 januari 2014 2 AKTE VAN STATUTENWIJZIGING AEB HOLDING N.V. Heden, één januari tweeduizend veertien, verscheen

Nadere informatie

De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid April 2008 De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid April 2008 2 Federale Overheidsdienst Economie, K.M.O., Middenstand en Energie

Nadere informatie

NAAMLOZE VENNOOTSCHAP Maatschappelijke zetel: Broekstraat 31-1000 Brussel BTW BE 0401.574.852 RPR Brussel

NAAMLOZE VENNOOTSCHAP Maatschappelijke zetel: Broekstraat 31-1000 Brussel BTW BE 0401.574.852 RPR Brussel NAAMLOZE VENNOOTSCHAP Maatschappelijke zetel: Broekstraat 31-1000 Brussel BTW BE 0401.574.852 RPR Brussel De aandeelhouders worden uitgenodigd om de gewone algemene vergadering bij te wonen die zal plaatsvinden

Nadere informatie

Belgisch addendum bij het uitgifteprospectus van mei 2011

Belgisch addendum bij het uitgifteprospectus van mei 2011 Belgisch addendum bij het uitgifteprospectus van mei 2011 Mei 2011 Amundi Funds Beleggingsvennootschap overeenkomstig de richtlijn 85/611/EEG p/o Amundi Luxembourg sa 5 Allée Scheffer L-2520 Luxembourg

Nadere informatie

STATUTEN HOOFDSTUK 1 BENAMING, ZETEL, MAATSCHAPPELIJK DOEL, DUUR

STATUTEN HOOFDSTUK 1 BENAMING, ZETEL, MAATSCHAPPELIJK DOEL, DUUR STATUTEN HOOFDSTUK 1 BENAMING, ZETEL, MAATSCHAPPELIJK DOEL, DUUR Artikel 1 De vereniging zonder winstoogmerk draagt de naam European Design and Automation Association (EDAA) en heeft de rechtsvorm van

Nadere informatie

ING Groep N.V. Algemene Vergadering

ING Groep N.V. Algemene Vergadering ING Groep N.V. Algemene Vergadering 2015 Maandag 11 mei 2015, 14.00 uur Muziekgebouw aan t IJ Piet Heinkade 1 1019 BR Amsterdam Nederland Deze vergadering wordt uitgezonden op de website van ING Groep:

Nadere informatie

HERZIENE STEMMING PER BRIEF Gewone Algemene Vergadering te houden op woensdag 29 april 2015 om 10u30

HERZIENE STEMMING PER BRIEF Gewone Algemene Vergadering te houden op woensdag 29 april 2015 om 10u30 NAAMLOZE VENNOOTSCHAP Maatschappelijke Zetel: Zinkstraat 1, 2490 Balen Ondernemingsnummer: BTW BE 0888.728.945 RPR Antwerpen, afdeling Turnhout HERZIENE STEMMING PER BRIEF Gewone Algemene Vergadering te

Nadere informatie

GECOORDINEERDE STATUTEN

GECOORDINEERDE STATUTEN GECOORDINEERDE STATUTEN RESIDENTIE SCHUBERT Te 9900 Eeklo, Molenstraat, 40 KBO nummer 0851.463.426 Ten jare NEGENTIENHONDERD DRIEËNNEGENTIG Op TIEN FEBRUARI Voor ons meester JOZEF DAUWE, notaris ter standplaats

Nadere informatie

Franklin Templeton Investment Funds

Franklin Templeton Investment Funds November 2009 VERKORT PROSPECTUS Société d investissement à capital variable statutair gevestigd te Luxemburg Franklin Templeton Investment Funds Dit Verkort Prospectus biedt een selectie uit de belangrijkste

Nadere informatie

PROSPECTUS KBC EQUIMAX

PROSPECTUS KBC EQUIMAX PROSPECTUS van de openbare Bevek naar Belgisch recht met een veranderlijk aantal rechten van deelneming opterend voor Beleggingen die niet voldoen aan de voorwaarden van de Richtlijn 2009/65/EG ICB KBC

Nadere informatie

ALLEN 8c OVERV. Koninklijke DSM N.V., gevestigd te Heerlen. Akte d.d. 30 mei 20 1 1.

ALLEN 8c OVERV. Koninklijke DSM N.V., gevestigd te Heerlen. Akte d.d. 30 mei 20 1 1. ALLEN 8c OVERV Koninklijke DSM N.V., gevestigd te Heerlen. Akte d.d. 30 mei 20 1 1. - Afschrifi van de akte van statutenwijziging van Koninklijke DSM N.V., gevestigd te Heerlen, d.d. 30 mei 201 1 verleden

Nadere informatie

VOLMACHT VOOR DE ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS VAN 30 APRIL 2015 OM 11:00 UUR

VOLMACHT VOOR DE ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS VAN 30 APRIL 2015 OM 11:00 UUR UCB NV - Researchdreef 60, 1070 Brussel - Ondernemingsnr. 0403.053.608 (RPR Brussel) VOLMACHT VOOR DE ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS VAN 30 APRIL 2015 OM 11:00 UUR BELANGRIJK: Om geldig te zijn,

Nadere informatie

Notulen van de gewone algemene vergadering. der aandeelhouders van "SOCIETE ANONYME BELGE DE CONSTRUCTIONS AERONAUTIQUES" Naamloze Vennootschap

Notulen van de gewone algemene vergadering. der aandeelhouders van SOCIETE ANONYME BELGE DE CONSTRUCTIONS AERONAUTIQUES Naamloze Vennootschap Notulen van de gewone algemene vergadering der aandeelhouders van "SOCIETE ANONYME BELGE DE CONSTRUCTIONS AERONAUTIQUES" (afgekort "S.A.B.C.A.") Naamloze Vennootschap Op 28 mei 2015, op de maatschappelijke

Nadere informatie

First State Investments ICVC

First State Investments ICVC First State Investments ICVC Aanvullend Informatiedocument Europese versie 6 juli 2015 Dit Aanvullend Informatiedocument bevat essentiële informatie met betrekking tot First State Investments ICVC, een

Nadere informatie

PENSIOENSPAARFONDS NAAR BELGISCH RECHT

PENSIOENSPAARFONDS NAAR BELGISCH RECHT BEHEERREGLEMENT PRICOS DEFENSIVE BEHEERREGLEMENT PRICOS DEFENSIVE PENSIOENSPAARFONDS NAAR BELGISCH RECHT Openbaar Gemeenschappelijk Beleggingsfonds naar Belgisch recht met veranderlijk aantal rechten van

Nadere informatie

Artikel 3 De vennootschap heeft ten doel: 1. [doelen]; 2. al hetgeen met het vorenstaande verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn.

Artikel 3 De vennootschap heeft ten doel: 1. [doelen]; 2. al hetgeen met het vorenstaande verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn. 1 Voorbeeld* statuten Besloten Vennootschap Artikel 1 In deze statuten wordt verstaan onder: a. vennootschap: de rechtspersoon waarop deze statuten betrekking hebben; b. directie: het bestuur van de vennootschap;

Nadere informatie

Prospectus. Fidelity Funds. Société d investissement à capital variable Gevestigd in Luxemburg

Prospectus. Fidelity Funds. Société d investissement à capital variable Gevestigd in Luxemburg Fidelity Funds Société d investissement à capital variable Gevestigd in Luxemburg Prospectus Dit prospectus is alleen geldig als het voorzien is van het addendum gedateerd April 2015. FIDELITY FUNDS Supplement

Nadere informatie

2. De vennootschap is gevestigd op Curacao en kan elders filialen en bijkantoren vestigen.

2. De vennootschap is gevestigd op Curacao en kan elders filialen en bijkantoren vestigen. ./ < ontwerp 2: 1510312011 MODELSTATUTEN OEELNEMINGEN VAN HET LAND CURACAO Naani, zetel en duur Artikel1 1. De vennootschap draagt de naam: "[naam] N.V.". 2. De vennootschap is gevestigd op Curacao en

Nadere informatie

Algemene vergadering van vennoten en aandeelhouders

Algemene vergadering van vennoten en aandeelhouders BIBF Beroepsinstituut van erkende Boekhouders en Fiscalisten INHOUD p. 1/ Algemene vergadering van vennoten en aandeelhouders p. 5/ Een Luxemburgse SPF in het licht van de recente fiscale maatregelen p.

Nadere informatie