Notulen Participantenvergadering Global Multi Asset Fund d.d. 23 april 2008 te Haarlem

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Notulen Participantenvergadering Global Multi Asset Fund d.d. 23 april 2008 te Haarlem"

Transcriptie

1 Notulen Participantenvergadering Global Multi Asset Fund d.d. 23 april 2008 te Haarlem Voorzitter: F.Y.M. van Zinnicq Bergmann Beheerder: M.J. Gieling, F.Y.M. van Zinnicq Bergmann, M.P. Vijver en R.J. Kuperus (directie Global Multi Asset Management B.V., beheerder van het fonds) Notulist: R.J. Kuperus Bewaarder: R.F. Kok (KAS-Trust Bewaarder Global Multi Asset Fund B.V., bewaarder van het fonds) Agenda 1. Opening 2. Notulen van de vergadering 12 december Mededelingen van de beheerder: 3 a. Presentatie jaarrekening b. Nieuwe naam van het fonds 3 c. Nieuwe directie van beheerder 3 d. Nieuwe gedelegeerd vermogensbeheerder 3 e. Nieuwe invulling en profiel Raad van Bijstand 3 f. Kostenreductie 3 g. Nieuwe prospectus 4. Wijziging beleggingsbeleid (beslissing participantenvergadering) 5. Wijziging voorwaarden van beheer en bewaring (beslissing participantenvergadering) 6. Rondvraag 7. Sluiting 1. Opening De voorzitter opent de vergadering om uur en heet de aanwezigen van harte welkom. 2. Notulen participantenvergadering 12 december 2006 De notulen worden doorgenomen. De heer R. Kok merkt op dat de naam van de bewaarder van het fonds verkeerd in de notulen staat, er dient te staan: KAS-Trust Bewaarder Global Multi Asset Fund B.V..

2 3. Mededelingen beheerder De voorzitter merkt op dat het vandaag gaat om een vergadering waarin onder meer de nieuwe directie en het nieuwe beleggingsbeleid op de agenda staan. Er is door de nieuwe directie van de beheerder veel werk verricht, en de voorzitter denkt dat de nieuw te volgen koers een goede is. Hij staat stil bij het werk over de afgelopen jaren, er is op een constructieve wijze gewerkt, steeds in het belang van de participanten. Bijzondere aandacht gaat uit naar de heer R. van Wakeren, die als lid van de Raad van Bijstand ook in de moeilijke tijden die het fonds gekend heeft een steun was voor de directie. 3a. Presentatie jaarrekening 2007 Namens de directie van de beheerder merkt M. Gieling op dat er formeel nog geen sprake is van een goedgekeurde jaarrekening door de accountant van het fonds. De vergadering neemt daarom kennis van de voorlopige jaarrekening. Er wordt door de heer M. Gieling opgemerkt dat er in 2007 een rendement is bereikt door het fonds van circa - 5%. Binnen dit negatieve resultaat is het gedeelte koersrendement op de beleggingen circa - 2,1%. Dit koersverloop was overigens beter dan de resultaten van de benchmark van het fonds, welke een rendement vertoonde van circa - 2,9%. De definitieve en gedetailleerde cijfers over 2007 zullen na goedkeuring door de accountant op de website van het fonds beschikbaar worden gesteld. Dit wordt voor 30 april verwacht. 3b. Nieuwe naam van het fonds De beheerder van het Global Multi Asset Fund heeft gezocht naar mogelijkheden om de kostenstructuur van het fonds (en de transparantie daarvan) te verbeteren, teneinde een beter rendement voor de participanten te realiseren, met inbegrip van het bieden van een garantiestructuur die de waarde van de beleggingen tot een bepaald niveau garandeert. Daarbij is gebleken dat dit het beste zou kunnen gebeuren door voortaan te beleggen in zogenaamde beursgenoteerde indextrackers ( ETF s ) in plaats van in individuele aandelen, obligaties en/of beleggingsfondsen., op het beleid zal nader onder agendapunt 4 worden ingegaan. De nieuwe naam van het fonds zal zijn Index Garant Klikfonds (per 23 juli 2008), een en ander om het nieuwe beleggingsbeleid en de structuur tot uitdrukking te laten komen in de naam van het fonds. Ook de naam van de bewaarder en beheerder zullen dienovereenkomstig gewijzigd worden. 3 c. Nieuwe directie van beheerder De beheerder, Global Multi Asset Management B.V. krijgt een nieuwe directie. Per 1 april 2008 bestaat de directie uit de heren mr Reinder J. Kuperus en Marc P. Vijver, in verband met de continuïteit en de overdracht van de werkzaamheden van het fonds tot 1 mei 2008 bijgestaan door de voorgaande directie, te weten de heer mr F.Y.M. van Zinnicq Bergmann en de heer drs. M.J. Gieling. Allen voldoen aan de eisen die de Wft stelt aan bestuurders van beleggingsinstellingen. De heer R. Kuperus en de heer M. Vijver zijn directielid en aandeelhouder van Index People en zien goede mogelijkheden om de prestaties van het fonds te verbeteren. De Autoriteit Financiële Markten heeft ingestemd met de aanstelling van de directieleden. 3 d. Nieuwe gedelegeerd vermogensbeheerder Per 23 juli 2008 zal The Index People B.V. als gedelegeerd vermogensbeheerder worden aangetrokken. De vermogensbeheerder uit Haarlem is gespecialiseerd in indexbeleggen en werkt onder meer samen met Barclays Bank.

3 Tot 23 juli 2008 blijft Lombard Odier Darier Hentsch & Cie (Nederland) N.V. het beleggingsbeleid uitvoeren, een en ander met in achtneming van een soepele overgang van het ene naar het andere beleid. Dit betekent dat in de genoemde periode tot aan 23 juli 2008 er een geleidelijke afbouw van de beleggingsposities van het fonds zal plaatsvinden. De relatie met Lombard is formeel opgezegd per 23 juli Indien de afbouw van posities het geldende beleggingsbeleid en -restricties overtreft, is dit het gevolg van genoemde eerdere geleidelijke overgang, gegeven enkele minder liquide beleggingen van het fonds in hedgefunds en de moeilijke verhandelbaarheid ervan. Het prospectus en de voorwaarden van beheer en bewaring bieden hier de mogelijkheid toe. 3e. Nieuwe invulling en profiel Raad van Bijstand Per heden zal de Raad van Bijstand bestaan uit de heren dr. J. Koelewijn, A. Th. Harmsen AA en drs. M.A. Tak. Allen hebben een lange staat van dienst op het gebied van financiering, belegging en accountancy. Daarbij zijn de heer J. Koelewijn en de heer M. Tak ook columnisten en hebben een reputatie op het gebied van het analyseren en beoordelen van beleggingsproducten. De Raad van Bijstand zal het beleid van de beheerder kritisch volgen en de beheerder van advies voorzien. 3f. Kostenreductie Ten opzichte van de bestaande kostenstructuur, is het nieuwe beleid van de beheerder erop gericht zoveel mogelijk kosten te besparen. Dit wordt onder meer bereikt door: 1. de vaste kosten terug te brengen tot ca. 1% van vermogen van het fonds (over 2007 bedroegen deze kosten ca. 2,2%); 2. de kosten voor beheer en beleggen terug te brengen tot ca. 1,5% (over 2007 bedroegen deze kosten ca. 3%); 3. de perfomance fee te laten vervallen (deze bedroeg 50% over de behaalde resultaten boven de strategische benchmark); 4. de zogenaamde op- en afslagkosten, zijnde de kosten die het fonds rekent voor aan- en verkoop van participaties, te laten vervallen (deze bedroegen afzonderlijk 1,5% over de participatiebedrag per participant). Het is de nadrukkelijke de ambitie van de beheerder van het fonds, die daartoe goede contacten onderhoudt met belangrijke distributiekanalen, de instroom van vermogen in het fonds in 2008 aanzienlijk te laten toenemen. Naar verwachting zal het fondsvermogen eind 2008 rond ca. 40 miljoen liggen, waarbij de totale TER (Total Expense Ratio) nog lager komt te liggen, op ca. 2 %. Dit aangezien de vaste kosten geen percentage van het fondsvermogen zijn. Er zijn overigens kosten gemoeid met het beleggen in het Barclays-certificaat, wat onderdeel uitmaakt van het nieuwe beleggingsbeleid. Deze kosten zijn geen onderdeel van de TER, en worden verrekend in de nettovermogenswaarde van het genoemde beleggingsproduct. 3g. Nieuwe prospectus Namens de directie van de beheerder merkt M. Vijver op dat er formeel nog geen sprake is van een goedgekeurd prospectus door de accountant van het fonds. De vergadering neemt daarom kennis van het voorlopige prospectus. Het kan dus zijn dat de tekst van deze conceptversie, die al enkele weken ter informatie aan de beleggers op de website van het fonds staat, nog marginaal wijzigt. Het definitieve prospectus zal na goedkeuring door de accountant op de website van het fonds beschikbaar worden gesteld.

4 4. Wijziging beleggingsbeleid. Om het fonds aantrekkelijker te maken voor nieuwe en bestaande beleggers wordt de uitvoering van het beleggingsbeleid vereenvoudigd. Met ingang van 23 juli 2008 zal er worden belegd in ETF s, ook wel indextrackers genoemd. Een ETF volgt een index zo nauwkeurig mogelijk tegen veel lagere kosten dan de actieve beleggingsfondsen waarin het fonds nu belegt. Daarnaast is de risicospreiding van een ETF veel groter dan bij het beleggen in individuele aandelen (of aandelenfondsen) of obligaties (of obligatiefondsen). Wijziging beleggingsbeleid Oud beleid Momenteel wordt het fondsvermogen (in beginsel) belegd in asset classes (beleggingscategorieën), en wel in de volgende verhouding: direct of indirect 40% in wereldwijd gespreide aandelen; direct of indirect 30% in vastrentende waarden; direct of indirect 20% in funds of hedgefunds; en de resterende 10% indirect in vastgoed. Nieuw beleid Beleggingsdoel (gewijzigd) Het fonds heeft ten doel het beleggen van vermogen in effecten en andere vermogenswaarden, zodanig dat de risico's daarvan worden gespreid en gemaximeerd, en zijn participanten in de opbrengst te doen delen. Het beleggingsbeleid zal niet specifiek gericht zijn op het behalen van inkomsten, maar op het behalen van vermogenswinsten op de lange termijn, met in begrip van het bieden van een garantiestructuur die de waarde van de beleggingen tot een bepaald niveau garandeert. Uitgangspunt bij het beleggingsbeleid is wereldwijde spreiding in meerdere asset-classes. In beleggingstermen heet dit Global Beta Exposure. De doelstelling om de strategische benchmark te verslaan wordt verlaten, aangezien dit op langere termijn zelden slaagt en er substantiële transactiekosten mee gemoeid zijn. Bovendien verliest de benchmark zijn functie als graadmeter voor de performance-fee, aangezien die niet meer van toepassing zal zijn in het nieuwe beleid. Beleid (gewijzigd) Algemeen Het fonds belegt indirect (met gebruikmaking van een in opdracht van Index People als aanstaand gedelegeerd beheerder van het fonds door Barclays* vervaardigd certificaat) in: 1. ETF s ( Exchange Traded Funds, beursgenoteerde fondsen die een bepaalde index volgen, ook wel trackers genoemd); 2. geldmarktfondsen die de ontwikkeling van de EONIA referentierente volgen. *Er kan ook gebruik gemaakt worden van (gestructureerde) beleggingsproducten van andere aanbieders, met een zelfde of vergelijkbare structuur en garantieopzet als het Barclays-certificaat. Binnen het Barclays-certificaat bestaat de structuur dat er enerzijds te allen tijde een garantiewaarde aanwezig is gelijk aan 85% van de hoogst behaalde nettovermogenswaarde van de onder het Barclayscertificaat uitgegeven notes, waarin het fonds vanaf 23 juli 2008 zal gaan beleggen, en er anderzijds tegelijkertijd een zo groot mogelijk deel van de beschikbare middelen in ETF s belegd kan worden.

5 De door Index People als aanstaand gedelegeerd beheerder van het fonds en Barclays geformuleerde handelsregels bepalen dat bij een neergaande koers van de ETF s de posities in ETF s worden afgebouwd ten gunste van geldmarktfondsen, zodanig dat de beleggingen voldoende liquide zijn om de garantiewaarde uit te kunnen keren. Mocht dit onverhoopt niet lukken, dan zal Barclays er zelf in voorzien dat de garantiewaarde uitgekeerd kan worden. Barclays geldt in deze als debiteur van het fonds. ETF s Het fonds belegt wereldwijd (via het Barclays-certificaat) een zo groot mogelijk deel van het fondsvermogen, op datum van uitgifte van het Barclays-certificaat circa 85% (dat percentage fluctueert), in ETF s die indexen van verschillende beleggingscategorieën volgen. Indien over de periode 3 januari maart 2008 in het Barclays-certificaat belegd zou zijn, dan was er een gemiddelde belegging in de ETF s geweest van circa 60% van het totaal van de beleggingen in het Barclays-certificaat. Binnen de mogelijkheden die het Barclays-certificaat daartoe biedt, bepaalt Index People in welke ETF s er wordt belegd, en voor welk percentage. Daarbij geldt voor het gedeelte dat in ETF s belegd wordt de volgende onderverdeling: 1. circa 55% wordt (via het Barclays-certificaat) belegd in ETF s in wereldwijd gespreide aandelen.; 2. circa 25% wordt (via het Barclays-certificaat) belegd in ETF s in wereldwijd gespreide vastrentende waarden.; 3. circa 20% wordt (via het Barclays-certificaat) belegd in ETF s in wereldwijd gespreide alternatieve waarden. Tot deze alternatieve waarden behoren onder meer vastgoed, commodities, private equity en infrastructuur. De heer M. Vijver merkt op dat er dus niet meer in hedgefunds zal worden belegd. Geldmarktfondsen Daarnaast belegt het fonds indirect (via het Barclays-certificaat) op de datum van eerste uitgifte van het Barclays-certificaat voor circa 15% van het fondsvermogen (dat percentage fluctueert) in geldmarktfondsen die de EONIA referentierente volgen en die de rentecondities hebben van een deposito, maar dan zonder beperkingen in de opvraagbaarheid van de toevertrouwde gelden. Garantiewaarde Voor de belegger in het fonds betekent dat het risico van waardevermindering van de belegging in het fonds is gemaximeerd is tot circa 15% van het ingelegde bedrag. Hierbij worden de kosten van het fonds in mindering gebracht op het garantieniveau dat onder het Barclays-certificaat geldt. Het maximale verlies bij iedere stijging van de netto vermogenswaarde van het Barclays-certificaat ten opzichte van het instapmoment vermindert omdat de garantiewaarde telkens op 85% van dat hogere niveau wordt vastgeklikt. De effecten waarin (via ETF s en geldmarktfondsen) wordt belegd kunnen worden verhandeld op (al dan niet gereglementeerde) markten. De onder de werking van het Barclays-certificaat aan het fonds uitgegeven notes zijn niet beursgenoteerd en kunnen dagelijks door het fonds aan Barclays worden verkocht tegen: (i) de garantiewaarde; of, indien hoger (ii) de laatst vastgestelde nettovermogenswaarde.

6 Beleggingsrestricties Ten aanzien van de spreiding van de beleggingsportefeuille geldt als uitgangspunt dat van het door het fonds indirect (via het Barclays-certificaat) in ETF s te beleggen fondsvermogen: - niet minder dan 5% of meer dan 75% wordt belegd in aandelen ETF s; - niet meer dan 50% wordt belegd in vastrentende waarden ETF s; - niet meer dan 30% wordt belegd in alternatieve waarden ETF s. Risico nieuw beleggingsbeleid Het risico van beleggen in het fonds zal als gevolg van het nieuwe beleggingsbeleid lager worden. Conform de daartoe door de Autoriteit Financiële Markten gehanteerde risicometer, kwalificeert het fonds zich voor de categorie klein risico. Gevraagde beslissing De voorzitter verzoekt de participantenvergadering de wijziging van het beleggingsbeleid goed te keuren. De participantenvergadering keurt de wijziging van het beleggingsbeleid goed. 5. Wijziging voorwaarden van beheer en bewaring In de voorwaarden van beheer en bewaring zijn een aantal wijzigingen aangebracht, zoals blijkt uit het eerder op de website van het fonds gepubliceerde concept ervan. Er worden geen wijzigingen aangebracht die kunnen worden gezien als een vermindering van rechten van participanten of het opleggen van lasten. Het betreft uitsluitend wijzigingen verband houdende met de wijziging van het beleggingsbeleid en de vervanging van de gedelegeerd vermogensbeheerder. De wijziging van het beleggingsbeleid wordt in dit stuk toegelicht. Gevraagde beslissing De voorzitter verzoekt de participantenvergadering de wijziging van de voorwaarden van beheer en bewaring goed te keuren. De participantenvergadering keurt de wijziging van de voorwaarden van beheer en bewaring goed. 6. Rondvraag De voorzitter en de heer M. Gieling bedanken alle betrokkenen bij de voorgaande periode en bij de wijzigingen van het fonds voor hun inzet en wensen de nieuwe directie van de beheerder veel succes met de nieuwe fase waarin het fonds zich zal gaan begeven. De heer R. Kuperus en de heer M. Vijver bedanken de scheidende directie voor de soepele overgang en de prettige samenwerking. De heer R. Kok sluit zich aan bij deze woorden. 7. Sluiting Met dank aan allen voor hun aanwezigheid, betrokkenheid en belangstelling sluit de voorzitter de vergadering.

jaarrekening 2011 Oikocredit Nederland FONDS

jaarrekening 2011 Oikocredit Nederland FONDS jaarrekening 2011 Oikocredit Nederland FONDS Inhoud 1. Verslag van de beheerder 2 2. Vergelijkend overzicht 4 3. Jaarrekening 2011 5 Balans per 31 december 2011 5 Winst- en verliesrekening over 2011 6

Nadere informatie

Den Haag, 31 juli 2012 ING Fund Management B.V.

Den Haag, 31 juli 2012 ING Fund Management B.V. Inlegvel bij het supplement met betrekking tot het ING Industrials Fund dd. 31 juli 2012, behorende bij het prospectus van ING Beleggingsfondsen Paraplu N.V. In het supplement van het Subfonds wordt op

Nadere informatie

AANVULLEND PROSPECTUS. Allianz Holland Fund. aandelen serie 4 in Allianz Holland Paraplufonds N.V.

AANVULLEND PROSPECTUS. Allianz Holland Fund. aandelen serie 4 in Allianz Holland Paraplufonds N.V. AANVULLEND PROSPECTUS Allianz Holland Fund aandelen serie 4 in Allianz Holland Paraplufonds N.V. 1 juli 2013 1 / 12 Belangrijke informatie Dit aanvullend prospectus moet worden gelezen in samenhang met,

Nadere informatie

Robeco Obligaties DividendFunds N.V.

Robeco Obligaties DividendFunds N.V. Prospectus Robeco Obligaties DividendFunds N.V. serie A : Robeco Divirente serie B : Robeco Euro Obligaties Dividend serie C : Robeco High Yield Obligaties Gevestigd te Rotterdam Inschrijvingen kunnen

Nadere informatie

Prospectus ASR Mixfondsen

Prospectus ASR Mixfondsen Prospectus ASR Mixfondsen ASR Mixfonds I ASR Mixfonds II ASR Mixfonds III ASR Mixfonds IV ASR Mixfonds V ASR Mixfonds VI ASR Mixfonds VII ASR Nederland Beleggingsbeheer N.V. Archimedeslaan 10 3584 BA Utrecht

Nadere informatie

BELANGRIJKE INFORMATIE

BELANGRIJKE INFORMATIE Prospectus BELANGRIJKE INFORMATIE Dit Prospectus is vastgesteld te Amsterdam in januari 2013 en is tot stand gekomen onder de verantwoordelijkheid van het Waardegroeifonds Management B.V. (de Beheerder),

Nadere informatie

Prospectus SNS Beleggingsfondsen

Prospectus SNS Beleggingsfondsen Prospectus SNS Beleggingsfondsen Prospectus SNS Beleggingsfondsen N.V. SNS Beleggingsfondsen Beheer B.V. Pettelaarpark 120, 5216 PT s Hertogenbosch Postbus 70053, 5201 DZ s Hertogenbosch Telefoon 073-683

Nadere informatie

ANTAURUS EUROPE FUND

ANTAURUS EUROPE FUND PROSPECTUS ANTAURUS EUROPE FUND 1 1. BELANGRIJKE INFORMATIE Waarschuwing Beleggers in het Antaurus Europe Fund (hierna ook het Fonds ) worden er op gewezen dat aan een belegging in het Fonds (hierna ook

Nadere informatie

NEDERLANDSE AANDELENFONDS. Jaarverslag 2013

NEDERLANDSE AANDELENFONDS. Jaarverslag 2013 NEDERLANDSE AANDELENFONDS Jaarverslag 2013 Nederlandse Aandelenfonds 1 Jaarverslag 2013 Inhoudsopgave Nederlandse Aandelenfonds Nederlandse Aandelenfonds... 3 Algemene informatie... 4 Kerncijfers... 7

Nadere informatie

GESPREIDE BELEGGINGSFONDS. Jaarverslag 2013

GESPREIDE BELEGGINGSFONDS. Jaarverslag 2013 GESPREIDE BELEGGINGSFONDS Jaarverslag 2013 Gespreide Beleggingsfonds 1 Jaarverslag 2013 Gespreide Beleggingsfonds Inhoudsopgave Gespreide Beleggingsfonds Gespreide Beleggingsfonds... 6 Algemene informatie...

Nadere informatie

Leidraad actief en passief beleggen in het belang van de klant

Leidraad actief en passief beleggen in het belang van de klant Leidraad actief en passief beleggen in het belang van de klant 1 Autoriteit Financiële Markten De AFM bevordert eerlijke en transparante financiële markten. Wij zijn de onafhankelijke gedragstoezichthouder

Nadere informatie

Onderzoek Indextrackers. Samenvatting

Onderzoek Indextrackers. Samenvatting Onderzoek Indextrackers Samenvatting 1. Inleiding De stichting Autoriteit Financiële Markten (AFM) houdt toezicht op correcte, duidelijke en niet misleidende informatieverstrekking aan consumenten. Het

Nadere informatie

Alternative Harbour Fund. Jaarverslag

Alternative Harbour Fund. Jaarverslag Jaarverslag 2010 Algemene informatie Alternative Harbour Fund Kantooradres Fonds : Javastraat 24 2585 AN Den Haag Beheerder : Safe Harbour Fund Management B.V. Javastraat 24 2585 AN Den Haag Bewaarder

Nadere informatie

VERKLARING VAN BELEGGINGSBEGINSELEN

VERKLARING VAN BELEGGINGSBEGINSELEN VERKLARING VAN BELEGGINGSBEGINSELEN Van Stichting Pensioenfonds Holland Casino 0. Introductie Deze Verklaring inzake beleggingsbeginselen (hierna: Verklaring) beschrijft op beknopte wijze de uitgangspunten

Nadere informatie

Prospectus. inzake. (een fonds voor gemene rekening met open-end structuur) 25 juni 2012

Prospectus. inzake. (een fonds voor gemene rekening met open-end structuur) 25 juni 2012 Prospectus inzake (een fonds voor gemene rekening met open-end structuur) 25 juni 2012 INHOUD Pagina Belangrijke informatie 3 1 Alpha High Performance Fund - Algemeen 4 - Structuur 5 - Subfondsen 6 2 Beleggingen

Nadere informatie

Aanvullend Prospectus FBTO. Aandelenfonds

Aanvullend Prospectus FBTO. Aandelenfonds Aanvullend Prospectus FBTO Aandelenfonds Nederland Aandelenfonds fbto.nl Aanvullend Prospectus FBTO Aandelenfonds Nederland Dit Aanvullend Prospectus maakt onderdeel uit van het Prospectus van Achmea Pensioen-

Nadere informatie

MyPersonal Portfolio. Defensief

MyPersonal Portfolio. Defensief HOOFDSTUK Pagina 1. Inleiding 3 2. Het beleggingsproces 4 3. Doelstellingen en uitgangspunten van uw portefeuille 6 4. Uw portefeuille: de verdeling over de beleggingscategorieën 7 5. Het openen van een

Nadere informatie

Avéro Achmea Mixfonds II, aanvullend prospectus. Informatie voor de particulier

Avéro Achmea Mixfonds II, aanvullend prospectus. Informatie voor de particulier Avéro Achmea Mixfonds II, aanvullend prospectus Informatie voor de particulier Inhoud Het Aanvullend Prospectus 3 Beschrijving van het product 4 Beleggingsbeleid 4 Risico s 6 De vermogensbeheerder 8 De

Nadere informatie

Allianz Holland Paraplufonds N.V. Halfjaarbericht. 1 oktober 2013-31 maart 2014. Allianz Nederland Asset Management B.V.

Allianz Holland Paraplufonds N.V. Halfjaarbericht. 1 oktober 2013-31 maart 2014. Allianz Nederland Asset Management B.V. Allianz Holland Paraplufonds N.V. Halfjaarbericht 1 oktober 2013-31 maart 2014 Allianz Nederland Asset Management B.V. Beleggingsmaatschappij Allianz Holland Paraplufonds N.V. Halfjaarbericht 1 oktober

Nadere informatie

Aanvullend Prospectus. Centraal Beheer Achmea Aandelenfonds Nederland

Aanvullend Prospectus. Centraal Beheer Achmea Aandelenfonds Nederland ros pec tus Aanvullend Prospectus Centraal Beheer Achmea Aandelenfonds Nederland Aanvullend Prospectus Dit Aanvullend Prospectus maakt onderdeel uit van het Prospectus van Achmea Pensioen- en Levensverzekeringen

Nadere informatie

PROSPECTUS. DD Equity Fund een fonds voor gemene rekening

PROSPECTUS. DD Equity Fund een fonds voor gemene rekening PROSPECTUS DD Equity Fund een fonds voor gemene rekening Amsterdam, 7 januari 2015 INHOUDSOPGAVE DEFINITIES...4 BELANGRIJKE INFORMATIE EN VERANTWOORDING...6 PROFIEL...8 ALGEMENE GEGEVENS... 10 Juridische

Nadere informatie

ALLEEN VOOR BELEGGERS IN NEDERLAND. MAAK KENNIS MET ishares EN ETF s

ALLEEN VOOR BELEGGERS IN NEDERLAND. MAAK KENNIS MET ishares EN ETF s ALLEEN VOOR BELEGGERS IN NEDERLAND MAAK KENNIS MET ishares EN ETF s Exchange Traded Funds (ETF s), ook wel trackers genoemd, hebben de beleggingswereld ingrijpend veranderd. ETF s zijn eenvoudig, flexibel

Nadere informatie

Insinger de Beaufort Real Estate Equity Fund ( Fonds C ), (Aandelen serie Fonds C) Aanvullend prospectus. 17 december 2014

Insinger de Beaufort Real Estate Equity Fund ( Fonds C ), (Aandelen serie Fonds C) Aanvullend prospectus. 17 december 2014 Insinger de Beaufort Real Estate Equity Fund ( Fonds C ), (Aandelen serie Fonds C) Aanvullend prospectus 17 december 2014 02 Inhoud pagina I. Belangrijke informatie 4 A. Inleiding 4 B. Algemeen 4 C. Beleggingsbeleid

Nadere informatie

Verklaring van beleggingsbeginselen

Verklaring van beleggingsbeginselen Verklaring van beleggingsbeginselen 0. Introductie Deze Verklaring inzake beleggingsbeginselen (hierna: Verklaring) beschrijft op beknopte wijze de uitgangspunten van het beleggingsbeleid van Stichting

Nadere informatie

Informatie Memorandum WinCap Fund

Informatie Memorandum WinCap Fund Informatie Memorandum WinCap Fund INFORMATIEMEMORANDUM WinCap Fund (FONDS VOOR GEMENE REKENING) 26 maart 2015 1 WinCap Fund Informatiememorandum 26 maart 2015 BELANGRIJKE INFORMATIE WinCap IM B.V. is op

Nadere informatie

Beleggen bij Schretlen & Co

Beleggen bij Schretlen & Co Beleggen bij Schretlen & Co 30.0.120 Beleggen bij Schretlen_PMS_V2.indd 1 09-01-14 13:52 Beleggen bij Schretlen & Co Voordat u bij Schretlen & Co gaat beleggen, willen wij u informeren over hoe wij tegen

Nadere informatie

JAARVERSLAG Oktober 2011 December 2012

JAARVERSLAG Oktober 2011 December 2012 Synthes Fund JAARVERSLAG Oktober 2011 December 2012 Inhoudsopgave Algemene informatie 2 Ontwikkeling Synthes Fund 3 Profiel 4 Verslag van de beheerder 5 Jaarrekening Balans 9 Winst- en verliesrekening

Nadere informatie

JAARVERSLAG Achmea Beleggingsfondsen N.V. 2012

JAARVERSLAG Achmea Beleggingsfondsen N.V. 2012 JAARVERSLAG Achmea Beleggingsfondsen N.V. 2012 Belangrijke informatie Voor u ligt het jaarverslag van Achmea Beleggingsfondsen N.V. Dit jaarverslag is onderworpen aan Nederlands recht en wordt opgesteld

Nadere informatie

JAARVERSLAG Achmea Beleggingsfondsen N.V. 2014

JAARVERSLAG Achmea Beleggingsfondsen N.V. 2014 JAARVERSLAG Achmea Beleggingsfondsen N.V. 2014 Belangrijke informatie Voor u ligt het jaarverslag van Achmea Beleggingsfondsen N.V. Dit jaarverslag is onderworpen aan Nederlands recht en wordt opgesteld

Nadere informatie

Aanvullende prospectus All Star Clone. Aanvulling op het Prospectus van het Paraplufonds Caesar Capital Paraplufonds

Aanvullende prospectus All Star Clone. Aanvulling op het Prospectus van het Paraplufonds Caesar Capital Paraplufonds Aanvullende prospectus All Star Clone Aanvulling op het Prospectus van het Paraplufonds Caesar Capital Paraplufonds Beheerder: Caesar Capital Fondsbeheer B.V. Datum: 23 juni 2014 Aanvullende Prospectus

Nadere informatie