Overeenkomst. Afnemer nog geheel of gedeeltelijk c. Prestatie: alle (rechts)handelingen, openstaan, is REMOTE RENTAL gerechtigd de

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Overeenkomst. Afnemer nog geheel of gedeeltelijk c. Prestatie: alle (rechts)handelingen, openstaan, is REMOTE RENTAL gerechtigd de"

Transcriptie

1 ALGEMENE VOORWAARDEN VAN REMOTE RENTAL B.V. Zoggelsestraat 3, Heesch Telefoon +31(0) KvK Definities en toepasselijkheid 3. Levering en leveringstijden 1.1 In deze Algemene Voorwaarden wordt 3.1 De overeengekomen levertijd is geen fatale verstaan onder: termijn, tenzij uitdrukkelijk anders a. Afnemer: iedere derde met wie overeengekomen. REMOTE RENTAL een Overeenkomst aangaat, 3.2 REMOTE RENTAL is steeds gerechtigd alvorens dan wel aan wie REMOTE RENTAL een te leveren of hiermee voort te gaan aanbieding doet. voldoende zekerheid voor het nakomen van b. Overeenkomst: iedere Overeenkomst die betalingsverplichtingen van Afnemer te tussen REMOTE RENTAL en Afnemer tot stand vorderen. komt, elke wijziging daarvan of aanvulling 3.3 Indien Afnemer aan REMOTE RENTAL nog enige daarop, alsmede alle (rechts)handelingen ter betalingsverplichting heeft, in het bijzonder voorbereiding en ter uitvoering van die indien facturen van REMOTE RENTAL door Overeenkomst. Afnemer nog geheel of gedeeltelijk c. Prestatie: alle (rechts)handelingen, openstaan, is REMOTE RENTAL gerechtigd de waaronder de (af)levering van zaken en/of leveringsverplichting op te schorten totdat diensten danwel een deel daarvan, welke Afnemer aan al zijn verplichtingen heeft REMOTE RENTAL op grond van een voldaan. Overeenkomst verricht. 3.4 REMOTE RENTAL zal iedere Prestatie leveren op d. Locatie: de plaats(en) waar REMOTE RENTAL de wijze zoals schriftelijk is de Prestatie dient te verrichten. overeengekomen. REMOTE RENTAL is bevoegd 1.2 De Algemene Voorwaarden maken deel uit de Prestatie geheel of gedeeltelijk te leveren van alle Overeenkomsten en zijn van door middel van (zaken van) derden. toepassing op alle (overige) handelingen en rechtshandelingen van REMOTE RENTAL en 4. Vergunningen e.d. en intellectuele Afnemer ter zake. eigendomsrechten 1.3 Afwijkingen en/of aanvullingen op enige 4.1 Afnemer zal voor zijn rekening zorgdragen bepaling in de Overeenkomst en/of voor het verkrijgen van al de voor het Algemene Voorwaarden gelden slechts leveren van een Prestatie noodzakelijke indien zij schriftelijk worden toestemmingen, vergunningen en overeengekomen en hebben uitsluitend ontheffingen. Indien REMOTE RENTAL een betrekking op de betreffende Overeenkomst. aanvraag verzorgt ten behoeve van Afnemer, geschiedt dit voor rekening en 2. Totstandkoming van Overeenkomsten risico van Afnemer. 2.1 Alle aanbiedingen en prijsopgaven van 4.2 Afnemer zal al de vorderingen van derden REMOTE RENTAL zijn geldig gedurende 30 ter zake intellectuele eigendomsrechten, dagen, tenzij anders aangegeven en zoals de Buma/Stemra rechten, welke vrijblijvend, tenzij deze een termijn voor verband houden met de Prestatie voldoen. aanvaarding bevatten. Afnemer zal zorgdragen voor afdracht aan 2.2 Indien een offerte een vrijblijvend aanbod de betreffende derde c.q. auteursrechtbevat en dit wordt aanvaard, heeft organisatie en REMOTE RENTAL vrijwaren REMOTE RENTAL het recht het aanbod binnen indien deze door een derde ter zake wordt twee werkdagen na ontvangst van de aangesproken. aanvaarding te herroepen. 2.3 Afnemer zal een schriftelijke 5. Locatie opdrachtbevestiging, dan wel een 5.1 Afnemer zal er tijdig voor zorgdragen dat schriftelijke vastlegging van de REMOTE RENTAL de Locatie met de door hem Overeenkomst ontvangen van en de eventueel door hem ingeschakelde Afnemer dient de opdrachtbevestiging, dan derden gebruikte transportmiddelen zonder wel de schriftelijke vastlegging van de belemmeringen kan bereiken op een Overeenkomst, binnen 7 dagen na deugdelijke verharde en voldoende brede ontvangst voor akkoord ondertekend aan weg. REMOTE RENTAL te retourneren. 3. Levering en leveringstijden 3.1 De overeengekomen levertijd is geen fatale termijn, tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen.

2 5.2 Afnemer dient op zijn kosten zorg te dragen 6.3 Indien de zaken niet aan de Overeenkomst voor voldoende en beveiligde voldoen tengevolge van enig handelen door parkeergelegenheid voor de voornoemde Afnemer in strijd met de Overeenkomst transportmiddelen. Tevens dient Afnemer op worden de kosten welke verband houden eerste verzoek van REMOTE RENTAL zorg te met de reparatie separaat aan Afnemer in dragen voor voldoende geschikte ruimte rekening gebracht. welke deugdelijk kan worden afgesloten voor de opslag van materialen en 7. Aanvaarding en reclame gereedschappen van REMOTE RENTAL en/of de 7.1 Keuring en controle van de geleverde en/of door hem ingeschakelde derden benodigd in verhuurde zaken geschiedt terstond na verband met de Prestatie. ontvangst. Eventuele bezwaren, gebreken 5.3 Afnemer zal er voor zorgdragen dat en/of defecten zullen onmiddellijk schriftelijk REMOTE RENTAL bij het leveren van de aan REMOTE RENTAL worden gemeld. Prestatie niet zal worden gehinderd door 7.2 Klachten betreffende niet direct zichtbare derden, zoals het publiek. Afnemer zal voor gebreken en/of defecten dienen zo spoedig zijn rekening en risico in verband daarmee mogelijk na constatering, danwel nadat tijdig zorgdragen voor voldoende assistentie Afnemer deze had kunnen constateren aan en Security personeel. REMOTE RENTAL te worden gemeld, zodat 5.4 De (inrichting van de) Locatie dient REMOTE RENTAL in staat is ter plaatse de minimaal te voldoen aan hetgeen juistheid van de betreffende klachten te daaromtrent in de Overeenkomst is onderzoeken. opgenomen. Afnemer draagt tijdig zorg voor 7.3 Zonder voornoemde meldingen worden de het gereed maken van de Locatie betreffende goederen geacht te zijn waarop/waarin REMOTE RENTAL de Prestatie verhuurd zonder beschadiging, defecten of zal leveren. gebreken en wordt de Prestatie geacht 5.5 De inrichting van de Locatie in het bijzonder conform de Overeenkomst te zijn geleverd. het podium c.q. de plaats waar een optreden plaats vindt en de 8. Gebruik van verhuurde/ter elektriciteitsvoorziening dienen zodanig te beschikking gestelde zaken zijn dat REMOTE RENTAL de Prestatie kan 8.1 Afnemer zal aan hem verhuurde of ter leveren zonder dat REMOTE RENTAL bijzondere beschikking gestelde zaken uitsluitend voorzieningen behoeft te treffen, meerwerk gebruiken voor de overeengekomen behoeft te leveren of schade kan worden bestemming en overeenkomstig de door veroorzaakt aan zaken van REMOTE RENTAL of REMOTE RENTAL verschafte door REMOTE RENTAL ingeschakelde derden. bedieningsvoorschriften en door 5.6 Afnemer zal er voor zorgdragen dat REMOTE RENTAL gegeven aanwijzingen. REMOTE RENTAL direct na de overeengekomen 8.2 Het is Afnemer behoudens schriftelijke showtijd kan aanvangen met de afbouw van toestemming van REMOTE RENTAL verboden de verhuurde of ter beschikking gestelde gehuurde of ter beschikking gestelde zaken zaken. te verplaatsen naar een andere dan de 5.7 Alle door de Afnemer dan wel op verzoek overeengekomen Locatie. van Afnemer door derden in de Locatie ter 8.3 Het is Afnemer niet toegestaan de gehuurde beschikking gestelde zaken en goederen, of ter beschikking gestelde zaken aan zoals de elektriciteit, de elektrische derden in gebruik te geven, ter beschikking installatie, geluidsinstallatie en andere te stellen of onder te verhuren zonder materialen en hulpwerktuigen worden door voorafgaande schriftelijke toestemming van REMOTE RENTAL gebruikt voor rekening en risico van Afnemer. 8.4 REMOTE RENTAL heeft op elk tijdstip het recht 5.8 Afnemer zal zorgdragen voor voldoende zich ervan te overtuigen dat Afnemer aan consumpties op de Locatie voor degene die zijn verplichtingen voldoet, waartoe Afnemer van de zijde van REMOTE RENTAL betrokken REMOTE RENTAL of een door deze aangewezen zijn bij het leveren van de Prestatie. persoon te allen tijde vrije toegang verleent tot de plaats waar de gehuurde of ter 6. Garantie beschikking gestelde zaken zich bevinden. 6.1 De door REMOTE RENTAL aan Afnemer verhuurde of ter beschikking gestelde zaken verkeren in goede staat van onderhoud. 6.2 Indien Afnemer REMOTE RENTAL tijdig meldt dat de verhuurde of ter beschikking gestelde zaken niet aan de Overeenkomst voldoen, zal de servicedienst van REMOTE RENTAL op zo kort mogelijke termijn de nodige reparaties

3 uitvoeren. 8.5 Het is Afnemer niet toegestaan gerechtelijke kosten wordt tevens verstaan veranderingen van welke aard dan ook aan al de redelijke niet door de gehuurde of ter beschikking gestelde REMOTE RENTAL te liquideren proceskosten. zaken aan te brengen en/of deze zaken te beschilderen en/of (met bijvoorbeeld 11. Overmacht stickers) te beplakken dan wel op andere 11.1 In geval van overmacht is REMOTE RENTAL wijze uiterlijk te veranderen, zonder gerechtigd hetzij de uitvoering van de voorafgaande schriftelijke toestemming van Overeenkomst op te schorten hetzij de Overeenkomst geheel of ten dele te ontbinden één en ander zonder tot enige 9. Teruggave van verhuurde dan wel ter schadevergoeding jegens de wederpartij beschikking gestelde zaken en herstel gehouden te zijn. oorspronkelijke toestand 11.2 Als overmacht aan de zijde van 9.1 Afnemer zal op het overeengekomen tijdstip REMOTE RENTAL wordt tevens aangemerkt: de gehuurde dan wel ter beschikking stakingen door, danwel ziekte van gestelde zaken, identiek zoals ontvangen in werknemers van REMOTE RENTAL en door hem goede technische en uiterlijke staat, ter voor de uitvoering van de Prestatie beschikking stellen, dan wel afleveren aan ingeschakelde derden, maatregelen en/of verboden door de Nederlandse en/of 9.2 Indien is overeengekomen dat gehuurde vreemde overheid, niet voorzienbare en niet dan wel ter beschikking gestelde zaken door voorspelbare verkeersbelemmeringen, REMOTE RENTAL op een Locatie zullen worden ongeluk(ken) met een door REMOTE RENTAL of verwijderd, zal Afnemer er voor zorgdragen door hem dat de Locatie en de toegang ter ingeschakelde derde gebruikt beschikking zullen worden gesteld. transportmiddel, onvoorziene technische 9.3 Het moment van teruggave is het moment gebreken aan deze transportmiddelen, het waarop REMOTE RENTAL al de gehuurde dan ontbreken van de vereiste vergunningen of wel ter beschikking gestelde zaken naar ontheffingen, (toerekenbare) tekortkoming behoren en volledig heeft ontvangen. in de nakoming door toeleveranciers van 9.4 Indien REMOTE RENTAL Afnemer uitdrukkelijk REMOTE RENTAL, diefstal van materialen toestemming heeft gegeven voor het benodigd voor het leveren van de Prestatie aanbrengen van veranderingen en/of de en alle omstandigheden waardoor beschildering c.q. het bespuiten dan wel het REMOTE RENTAL niet dan wel niet tijdig of niet aanbrengen van andere uiterlijke naar behoren kan presteren zonder dat ter verandering aan de gehuurde en/of ter zake daarvan ons enig verwijt kan worden beschikking gestelde zaken, zullen al de gemaakt. kosten welke zijn gemoeid met het 11.3 Een beroep op overmacht kan door terugbrengen van deze zaken in de REMOTE RENTAL ook nog worden gedaan nadat oorspronkelijke toestand voor rekening zijn REMOTE RENTAL in verzuim is met één of meer van Afnemer. verplichtingen uit de Overeenkomst In geval van overmacht heeft REMOTE RENTAL 10. Betalingen het recht alle door REMOTE RENTAL aan de 10.1 Indien niet anders overeengekomen dient Afnemer ter beschikking gestelde zaken Afnemer de prijs ten tijde van de direct op te halen c.q. te doen ophalen. aflevering/levering van de Prestatie zonder korting of compensatie à contant te betalen. 12. Aansprakelijkheid, verzekering en 10.2 Indien is overeengekomen dat een factuur vrijwaring zal worden gezonden, dan dient Afnemer de 12.1 In geval van verhuur van goederen door prijs zonder korting of een beroep op REMOTE RENTAL aan Afnemer is Afnemer, tot compensatie te voldoen binnen 30 dagen na het moment van teruggave - als ware hij factuurdatum. eigenaar, bezitter en gebruiker Bij overschrijding van de betalingstermijn is aansprakelijk voor alle schade welke het Afnemer, zonder dat enige ingebrekestelling gevolg is van beschadiging, verlies of het is vereist, vanaf de vervaldag van de factuur tenietgaan van verhuurde en/of ter een rente verschuldigd gelijk aan de beschikking gestelde zaken, alsmede voor wettelijke rente vermeerderd met 2 punten. schade welke wordt veroorzaakt door en/of 10.4 Bij overschrijding van de betalingstermijn is met deze zaken. Afnemer tevens verschuldigd alle (buiten)gerechtelijke inningskosten, waarbij de buitengerechtelijke kosten zullen worden berekend aan de hand van het incassotarief van de Nederlandse Orde van Advocaten.

4 Onder de door Afnemer te betalen 12.2 Afnemer is aansprakelijk voor alle schade 13. Verzuim en ontbinding welke REMOTE RENTAL lijdt indien Afnemer niet 13.1 Indien de Afnemer niet, niet behoorlijk of onmiddellijk de goederen naar behoren niet tijdig voldoet aan enige verplichting aflevert na beëindiging van de welke voor hem uit de met REMOTE RENTAL verhuurperiode. Deze schade bedraagt gesloten Overeenkomst c.q. de wet mocht tenminste 10 % van de waarde van de voortvloeien, is Afnemer zonder betreffende verhuurde of ter beschikking ingebrekestelling in verzuim en is gestelde zaken. REMOTE RENTAL gerechtigd uitvoering van de 12.3 Afnemer verplicht zich - ten behoeve van Overeenkomst op te schorten en/of die REMOTE RENTAL - de gehuurde en/of ter Overeenkomst en direct daarmee beschikking gestelde zaken alsmede alle aan samenhangende Overeenkomsten geheel of de Prestatie van REMOTE RENTAL verbonden gedeeltelijk te ontbinden zonder dat risico s volledig te verzekeren en verzekerd REMOTE RENTAL tot enige schadevergoeding is te houden tegen alle verzekerbare schade. gehouden en onverminderd de Op verzoek dient de Afnemer tov REMOTE RENTAL een REMOTE RENTAL verder toekomende rechten. kopie van de polis en polisvoorwaarden te 13.2 In geval van (voorlopige) surséance van overhandigen. betaling of faillissement van Afnemer, 12.4 Indien bij teruggave van de gehuurde zaken stillegging of liquidatie van het bedrijf van blijkt dat (onder)delen daarvan beschadigd Afnemer, danwel - indien Afnemer een zijn en/of in aantal niet in overeenstemming natuurlijk persoon is - onder curatele stelling zijn met het aantal dat door REMOTE RENTAL van Afnemer, zullen alle Overeenkomsten aan Afnemer ter beschikking is gesteld, is met Afnemer van rechtswege ontbonden Afnemer aansprakelijk voor deze schade zijn, tenzij REMOTE RENTAL Afnemer binnen en/of het ontbrekende deel. Afnemer zal als een redelijke termijn meedeelt nakoming dan de schade en/of waarde van het van (een deel) van de betreffende ontbrekende deel - zoals alsdan door Overeenkomst(en) te verlangen, in welk REMOTE RENTAL in rekening gebracht - aan geval REMOTE RENTAL zonder ingebrekestelling REMOTE RENTAL betalen. gerechtigd is de uitvoering van de 12.5 Afnemer is aansprakelijk voor alle schade, betreffende Overeenkomst(en) op te veroorzaakt door beschadiging, tenietgaan schorten, totdat de betaling voldoende zeker of verlies van zaken danwel voor is gesteld, onverminderd de REMOTE RENTAL verwonding of overlijden van personen, verder toekomende rechten. welke direct of indirect ontstaan tijdens 13.3 REMOTE RENTAL heeft het recht de en/of door de Prestatie van REMOTE RENTAL op Overeenkomst te beëindigen indien er de Locatie. zijdens de Afnemer sprake is van blijvende 12.6 Indien Afnemer, op grond van het recht, overmacht. De Afnemer zal alsdan alle door deze algemene voorwaarden danwel enige REMOTE RENTAL gemaakte en nog te maken Overeenkomst met REMOTE RENTAL kosten aan REMOTE RENTAL vergoeden. aansprakelijk is en REMOTE RENTAL wordt door 13.4 In elk van de leden 1, 2 en 3 genoemde een derde aangesproken, zal Afnemer gevallen zijn alle vorderingen van REMOTE RENTAL volledig vrijwaren en de REMOTE RENTAL op Afnemer onmiddellijk schade vergoeden. opeisbaar, is Afnemer gehouden tot 12.7 Indien REMOTE RENTAL ondanks het bepaalde onmiddellijke teruggave van verhuurde dan in de Overeenkomst en deze daarvan deel wel onbetaald gebleven zaken en heeft uitmakende Algemene Voorwaarden REMOTE RENTAL het recht om de terreinen en aansprakelijk is voor enige schade, is iedere gebouwen van Afnemer te betreden, aansprakelijkheid van REMOTE RENTAL beperkt teneinde die zaken in bezit te nemen. tot het bedrag dat in het desbetreffende geval onder de 14. Rechtskeuze en bevoegde rechter bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering van 14.1 Op de Overeenkomst en op deze REMOTE RENTAL wordt uitbetaald. Deze voorwaarden is Nederlands recht van beperking van de aansprakelijkheid geldt toepassing. niet voor zover de schade het gevolg is van 14.2 Alle geschillen die ontstaan naar aanleiding opzet of grove schuld van van de Overeenkomst of deze voorwaarden zullen, voor zover niet anders door de wet dwingend voorgeschreven, zijn onderworpen aan het oordeel van de bevoegde rechter te s-hertogenbosch, met dien verstande dat REMOTE RENTAL het recht heeft vorderingen, al dan niet gelijktijdig, tegen Afnemer aanhangig te maken bij andere rechterlijke colleges, die bevoegd zijn van dergelijke

5 vorderingen kennis te nemen.

ALGEMENE VOORWAARDEN VAN F & F PRODUCTIONS.

ALGEMENE VOORWAARDEN VAN F & F PRODUCTIONS. ALGEMENE VOORWAARDEN VAN F & F PRODUCTIONS. Grashoen 98 5658 EK Eindhoven www.fandfproductions.nl www.stagefreaks.nl 1. Definities en toepasselijkheid 1.1 In deze Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder:

Nadere informatie

Offerte 'Voorbeeld' Tijdschema. NWP Pro Audio. Jeffrey van der Loo. Vechtstraat 8 5347 KP Oss. Projectnummer: 528 Periode: 25-03-2015

Offerte 'Voorbeeld' Tijdschema. NWP Pro Audio. Jeffrey van der Loo. Vechtstraat 8 5347 KP Oss. Projectnummer: 528 Periode: 25-03-2015 NWP Pro Audio t.a.v. Jeffrey van der Loo Vechtstraat 8 5347 KP Oss Offerte 'Voorbeeld' Projectnummer: 528 Periode: 25-03-2015 Locatie: NWP Pro Audio Vechtstraat 8 5347 KP Oss Offertenummer: 142 Offertedatum:

Nadere informatie

Algemene voorwaarden van Trigger Management & Bookings

Algemene voorwaarden van Trigger Management & Bookings Algemene voorwaarden van Trigger Management & Bookings 1. Definities en toepasselijkheid 1.1 In deze Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder: a. Afnemer: iedere derde met wie TRIGGER MANAGEMENT & BOOKINGS

Nadere informatie

1. Definities en toepasselijkheid 2. Totstandkoming van Overeenkomsten 3. Levering en leveringstijden

1. Definities en toepasselijkheid 2. Totstandkoming van Overeenkomsten 3. Levering en leveringstijden ALGEMENE VOORWAARDEN WS SOUNDEXPRESSE en LEUKEPARTYSHOWS.NL Dissel 30, 6026 DB Maarheeze (Netherlands) Telefoon 0495-599095 Inschrijfnummer K.v.K. 17132146 1. Definities en toepasselijkheid 1.1 In deze

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden L&A Sounds Rental Meester Bierensweg 46A 4841AL Prinsenbeek.

Algemene Voorwaarden L&A Sounds Rental Meester Bierensweg 46A 4841AL Prinsenbeek. Algemene 2015 L&A Sounds Rental Meester Bierensweg 46A 4841AL Prinsenbeek info@la-sounds.nl www.la-sounds.nl Pagina 1 van 10 Inhoudsopgave Artikel 1 Definities Artikel 2 Toepasselijkheid Artikel 3 Aanbiedingen

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN CRAFTSOUND

ALGEMENE VOORWAARDEN CRAFTSOUND ALGEMENE VOORWAARDEN CRAFTSOUND Artikel 1 Definities 1. In deze Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder: a) Afnemer: iedere (rechts)persoon, die met Craftsound een Overeenkomst aangaat, dan wel aan wie

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN VAN ULTRASOUND PRODUCTIONS V.O.F. Ceramstraat 7 5013 BB Tilburg Telefoon: 013-5321729 www.ultrasound-productions.

ALGEMENE VOORWAARDEN VAN ULTRASOUND PRODUCTIONS V.O.F. Ceramstraat 7 5013 BB Tilburg Telefoon: 013-5321729 www.ultrasound-productions. ALGEMENE VOORWAARDEN VAN ULTRASOUND PRODUCTIONS V.O.F. Ceramstraat 7 5013 BB Tilburg Telefoon: 013-5321729 www.ultrasound-productions.nl Artikel 1 Definities 1. In deze Algemene Voorwaarden wordt verstaan

Nadere informatie

Algemene voorwaarden verhuur en dienstverlening van Inter Laser Artikel Artikel Artikel Artikel Artikel

Algemene voorwaarden verhuur en dienstverlening van Inter Laser Artikel Artikel Artikel Artikel  Artikel Post on 2 februari 2016 Algemene voorwaarden verhuur en dienstverlening van Inter Laser Artikel 1 Definities 1. In deze Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder: a) Afnemer: iedere (rechts)persoon, die

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN VAN NVE-ENTERTAINMENT

ALGEMENE VOORWAARDEN VAN NVE-ENTERTAINMENT ALGEMENE VOORWAARDEN VAN NVE-ENTERTAINMENT gevestigd aan de Roosje Vosstraat 90, 1963 CT Heemskerk, ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel en fabrieken voor Alkmaar onder nummer

Nadere informatie

ALGEMENE INKOOPVOORWAARDEN

ALGEMENE INKOOPVOORWAARDEN ALGEMENE INKOOPVOORWAARDEN gevestigd te Rotterdam alsmede haar rechtsopvolgsters en/of met haar gelieerde ondernemingen, hierna te noemen Columbus Exotics, heeft de navolgende Algemene Inkoopvoorwaarden

Nadere informatie

Algemene inkoopvoorwaarden

Algemene inkoopvoorwaarden ALGEMENE INKOOPVOORWAARDEN Nova Fruit B.V. gevestigd te Oosteinde 5 te Barendrecht alsmede haar rechtsopvolgsters en/of met haar gelieerde ondernemingen, hierna te noemen Nova Fruit B.V., heeft de navolgende

Nadere informatie

ALGEMENE INKOOPVOORWAARDEN

ALGEMENE INKOOPVOORWAARDEN ALGEMENE INKOOPVOORWAARDEN C.G. Timmermans & Zn. B.V. gevestigd te Veen alsmede haar rechtsopvolgsters en/of met haar gelieerde ondernemingen, hierna te noemen CGT, heeft de navolgende Algemene Inkoopvoorwaarden

Nadere informatie

Fresh Handling BV ALGEMENE INKOOPVOORWAARDEN

Fresh Handling BV ALGEMENE INKOOPVOORWAARDEN ALGEMENE INKOOPVOORWAARDEN Fresh Handling BV gevestigd te Oudezijds Kolk 5c te 1012 AL Amsterdam alsmede haar rechtsopvolgsters en/of met haar gelieerde ondernemingen, hierna te noemen Fresh Handling BV,

Nadere informatie

ALGEMENE INKOOPVOORWAARDEN

ALGEMENE INKOOPVOORWAARDEN ALGEMENE INKOOPVOORWAARDEN M.J. Pronk B.V. gevestigd te Groothandelsmarkt 2, 1681 NN, Zwaagdijk Oost, alsmede haar rechtsopvolgsters en/of met haar gelieerde ondernemingen, hierna te noemen M.J. Pronk

Nadere informatie

De onderstaande Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle door Fruit in Bedrijf afgesloten verkoop- en leverovereenkomsten.

De onderstaande Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle door Fruit in Bedrijf afgesloten verkoop- en leverovereenkomsten. ALGEMENE VOORWAARDEN De onderstaande Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle door Fruit in Bedrijf afgesloten verkoop- en leverovereenkomsten. De complete algemene voorwaarden: Artikel 1 - Algemeen

Nadere informatie

Global Fresh International B.V.

Global Fresh International B.V. ALGEMENE VERKOOPVOORWAARDEN Global Fresh International B.V. gevestigd te Vleuten, t Hoog 5, 3451 RC alsmede haar rechtsopvolgsters en/of met haar gelieerde ondernemingen, hierna te noemen Global Fresh,

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN. Brochure 260344

ALGEMENE VOORWAARDEN. Brochure 260344 ALGEMENE VOORWAARDEN Brochure 260344 ALGEMENE VOORWAARDEN van BRAMMER NEDERLAND B.V., gevestigd te Haarlem Artikel 1 1.1 Deze algemene voorwaarden maken deel uit van elke door Brammer Nederland B.V. te

Nadere informatie

ALGEMENE VERKOOPVOORWAARDEN

ALGEMENE VERKOOPVOORWAARDEN ALGEMENE VERKOOPVOORWAARDEN De Terp Squashpackers B.V. gevestigd te Lutterveld 2a, Erichem alsmede haar rechtsopvolgsters en/of met haar gelieerde ondernemingen, hierna te noemen De Terp SQP, heeft de

Nadere informatie

ALGEMENE VERKOOPVOORWAARDEN

ALGEMENE VERKOOPVOORWAARDEN ALGEMENE VERKOOPVOORWAARDEN M.J. Pronk B.V. gevestigd te Groothandelsmarkt 2, 1681 NN, Zwaagdijk Oost, alsmede haar rechtsopvolgsters en/of met haar gelieerde ondernemingen, hierna te noemen M.J. Pronk

Nadere informatie

ALGEMENE VERKOOP- EN LEVERINGSVOORWAARDEN VAN CLICK AND KNOW

ALGEMENE VERKOOP- EN LEVERINGSVOORWAARDEN VAN CLICK AND KNOW ALGEMENE VERKOOP- EN LEVERINGSVOORWAARDEN VAN CLICK AND KNOW 1. Algemeen 1.1 Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen van, op alle tussen en cliënt gesloten overeenkomsten, alsmede op

Nadere informatie

ALGEMENE VERKOOPVOORWAARDEN

ALGEMENE VERKOOPVOORWAARDEN ALGEMENE VERKOOPVOORWAARDEN Hendrix Fruit & Vegetables B.V. gevestigd te Venlo, Venrayseweg 182 alsmede haar rechtsopvolgsters en/of met haar gelieerde ondernemingen, hierna te noemen Hendrix Fruit & Vegetables

Nadere informatie

Artikel 7 Aanvaarding en reclame 1. Wederpartij dient direct na levering door Olympic Fruit B.V. van de overeengekomen zaken deze

Artikel 7 Aanvaarding en reclame 1. Wederpartij dient direct na levering door Olympic Fruit B.V. van de overeengekomen zaken deze ALGEMENE VERKOOPVOORWAARDEN Olympic Fruit B.V. gevestigd te Barendrecht, Handelscentrum ZHZ 40A alsmede haar rechtsopvolgsters en/of met haar gelieerde ondernemingen, hierna te noemen Olympic Fruit B.V.,

Nadere informatie

Algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden AllweCare Medical B.V. (BTB versie 14-01)

Algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden AllweCare Medical B.V. (BTB versie 14-01) Algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden AllweCare Medical B.V. (BTB versie 14-01) Artikel 1 Definities 1.1 AllweCare: de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid AllweCare Medical B.V., ingeschreven

Nadere informatie

ALGEMENE VERKOOP- VOORWAARDEN

ALGEMENE VERKOOP- VOORWAARDEN ALGEMENE VERKOOP- VOORWAARDEN gevestigd te Hogesteeg 54 5324 AE Ammerzoden alsmede haar rechtsopvolgsters en/of met haar gelieerde ondernemingen, hierna te noemen John Wiegmans Groente en fruit groothandel,

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN

ALGEMENE VOORWAARDEN ALGEMENE VOORWAARDEN 1 Definities 1.1. In deze Algemene Voorwaarden ( Voorwaarden ) wordt verstaan onder: - De Media Maatschap: De Media Maatschap B.V. te Amsterdam, alsmede haar rechtsopvolgers onder

Nadere informatie

ALGEMENE VERKOOP EN LEVERINGSVOORWAARDEN 2015. Autobedrijf Drive in cars (hierna te noemen Drive in cars)

ALGEMENE VERKOOP EN LEVERINGSVOORWAARDEN 2015. Autobedrijf Drive in cars (hierna te noemen Drive in cars) ALGEMENE VOORWAARDEN ALGEMENE VERKOOP EN LEVERINGSVOORWAARDEN 2015 Autobedrijf Drive in cars (hierna te noemen Drive in cars) Ingeschreven bij de kamer van koophandel onder nummer: 61580198. Statutair

Nadere informatie

TROOST JACK. export groenten en fruit

TROOST JACK. export groenten en fruit Postbus 37, 2680 AA Monster TROOST JACK export groenten en fruit ALGEMENE VOORWAARDEN H. Troost & Zn. B.V. gevestigd te ABC Westland 514, Poeldijk alsmede haar rechtsopvolgsters en/of met haar gelieerde

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN VAN HOLLAND COVERS ZEILMAKERIJ B.V. te Etten-Leur

ALGEMENE VOORWAARDEN VAN HOLLAND COVERS ZEILMAKERIJ B.V. te Etten-Leur ALGEMENE VOORWAARDEN VAN HOLLAND COVERS ZEILMAKERIJ B.V. te Etten-Leur 1. Definities 1.1 Holland Covers: Gebruiker van deze algemene voorwaarden Holland Covers Zeilmakerij B.V., gevestigd aan de Oude Kerkstraat

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN VERKOOP

ALGEMENE VOORWAARDEN VERKOOP ALGEMENE VOORWAARDEN Banken Champignons BV gevestigd te Bijsterhuizen 3130, 6604 LV, Wijchen, alsmede haar rechtsopvolgsters en/of met haar gelieerde ondernemingen, hierna te noemen Banken Champignons,

Nadere informatie

Algemene verhuurvoorwaarden Van Rixtel Verhuur

Algemene verhuurvoorwaarden Van Rixtel Verhuur Algemene verhuurvoorwaarden Van Rixtel Verhuur Geregistreerd in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder kenmerk 65495861. Artikel 1 Definities 1.1. In deze voorwaarden wordt verstaan onder:

Nadere informatie

ALGEMENE HUURVOORWAARDEN HANENBERG MATERIEEL B.V. gevestigd te Nistelrode Toepasselijkheid Artikel 1 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle huurovereenkomsten waarbij Hanenberg Materieel

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN RADIORECLAME EN OVERIGE DIENSTEN STICHTING RADIO CONTINU. 1. In deze algemene voorwaarden ( Voorwaarden ) wordt verstaan onder:

ALGEMENE VOORWAARDEN RADIORECLAME EN OVERIGE DIENSTEN STICHTING RADIO CONTINU. 1. In deze algemene voorwaarden ( Voorwaarden ) wordt verstaan onder: ALGEMENE VOORWAARDEN RADIORECLAME EN OVERIGE DIENSTEN STICHTING RADIO CONTINU 1. Definities 1. In deze algemene voorwaarden ( Voorwaarden ) wordt verstaan onder: 2. SRC: Stichting Radio Continu 3. Contractant:

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden

Algemene Voorwaarden Definities: Algemene Voorwaarden A: Training Centre Holland handelsnaam van Wijvan10 B.V. : de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Training Centre Holland handelsnaam van Wijvan10 B.V.,

Nadere informatie

Algemene voorwaarden NL Brandbeveiliging B.V.

Algemene voorwaarden NL Brandbeveiliging B.V. Algemene voorwaarden NL Brandbeveiliging B.V. 1. Toepasselijkheid 1.1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, offertes en overeenkomsten betrekking hebbende op levering van

Nadere informatie

2.2 Eventuele afwijkingen op deze algemene voorwaarden zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen.

2.2 Eventuele afwijkingen op deze algemene voorwaarden zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen. Genietlokaal is gevestigd aan de Gruytsweg 40, te Warfstermolen. Genietllokaal staat ingeschreven bij de kamer van koophandel onder het volgende Kvk nummer: 58065377 Bij vragen of op- en aanmerkingen kunt

Nadere informatie

Algemene voorwaarden MG Green Products h.o.d.n. Exitroom Deurne tevens h.o.d.n. Mobiele Exitroom

Algemene voorwaarden MG Green Products h.o.d.n. Exitroom Deurne tevens h.o.d.n. Mobiele Exitroom Algemene voorwaarden MG Green Products h.o.d.n. Exitroom Deurne tevens h.o.d.n. Mobiele Exitroom Inhoud Artikel 1. Algemene bepalingen... 1 Artikel 2. Wanneer is er een overeenkomst?... 1 Artikel 3. Hoe

Nadere informatie

CUMLINGUA ALGEMENE VOORWAARDEN VERTAAL-, SCHRIJF en CORRECTIEDIENSTEN

CUMLINGUA ALGEMENE VOORWAARDEN VERTAAL-, SCHRIJF en CORRECTIEDIENSTEN CUMLINGUA ALGEMENE VOORWAARDEN VERTAAL-, SCHRIJF en CORRECTIEDIENSTEN Artikel 1 - Toepasselijkheid van de voorwaarden 1.1 Deze voorwaarden gelden voor iedere aanbieding en iedere overeenkomst tussen Cumlingua

Nadere informatie

Artikel 1 Algemeen 1.1 1.2 Artikel 2 Overeenkomst Artikel 3 Producten en diensten 3.1 3.2 Artikel 4 Levering 4.1

Artikel 1 Algemeen 1.1 1.2 Artikel 2 Overeenkomst Artikel 3 Producten en diensten 3.1 3.2 Artikel 4 Levering 4.1 Artikel 1 Algemeen 1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle verbintenissen en rechtsbetrekkingen tussen Airco Herstel Twente en haar opdrachtgever. 1.2 Van deze algemene voorwaarden kan

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN KKamsterdam

ALGEMENE VOORWAARDEN KKamsterdam ALGEMENE VOORWAARDEN KKamsterdam Toepasselijkheid 1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op en maken onlosmakelijk deel uit van iedere aanbieding, offerte en overeenkomst die betrekking heeft

Nadere informatie

Algemene Leverings- en betalingsvoorwaarden

Algemene Leverings- en betalingsvoorwaarden Algemene Leverings- en betalingsvoorwaarden Algemene leverings- en betalingsvoorwaarden van Brude IT. Gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel Limburg Noord onder KvK nummer: 55965296 Deze algemene voorwaarden

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN VAN STAGE CREW Heidseweg ab Heide Telefoon: /

ALGEMENE VOORWAARDEN VAN STAGE CREW Heidseweg ab Heide Telefoon: / ALGEMENE VOORWAARDEN VAN STAGE CREW Heidseweg 28 5812ab Heide Telefoon: 06 11411529 / 0478-538258 www.stagecrewevents.nl Artikel 1 Definities 1. In deze Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder: a) Afnemer:

Nadere informatie

Algemeen Aanbiedingen en bestellingen Uitvoering van de overeenkomst

Algemeen Aanbiedingen en bestellingen Uitvoering van de overeenkomst Algemeen Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en overeenkomsten van Adviesbureau KAP b.v., alsmede op de uitvoering van alle werkzaamheden door Adviesbureau KAP b.v. Afwijkingen

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden MediSign. (hierna: MediSign) (MediSign is een handelsnaam van Mia Media B.V.)

Algemene Voorwaarden MediSign. (hierna: MediSign) (MediSign is een handelsnaam van Mia Media B.V.) Algemene Voorwaarden MediSign. (hierna: MediSign) (MediSign is een handelsnaam van Mia Media B.V.) I. Algemeen deel Artikel 1 Toepasselijkheid 1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle

Nadere informatie

a. Alle door Dividino gedane aanbiedingen, offertes en prijsopgaven, in welke vorm dan ook, zijn vrijblijvend.

a. Alle door Dividino gedane aanbiedingen, offertes en prijsopgaven, in welke vorm dan ook, zijn vrijblijvend. Algemene Voorwaarden Dividino Group B.V. 1. Toepasselijkheid a. Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, opdrachten en overeenkomsten die worden gesloten tussen Dividino Group

Nadere informatie

Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden Algemene voorwaarden ALGEMENE LEVERINGS- EN VERKOOPSVOORWAARDEN WOODFIX 1. DEFINITIES 1.1 Onder Leverancier wordt in deze voorwaarden verstaan WoodFix, onder Afnemer wordt in deze voorwaarden verstaan

Nadere informatie

Algemene voorwaarden van Best-app

Algemene voorwaarden van Best-app Algemene voorwaarden van Best-app Artikel 1: definities a. Best-app is een commanditaire vennootschap die onder nummer 61730084 is ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel te Eindhoven.

Nadere informatie

Algemene verkoop en leveringsvoorwaarden van Learn it B.V.

Algemene verkoop en leveringsvoorwaarden van Learn it B.V. Algemene verkoop en leveringsvoorwaarden van Learn it B.V. Hieronder vindt u de algemene voorwaarden die betrekking hebben op diensten afgenomen bij Learn it B.V. De volledige algemene voorwaarden zijn

Nadere informatie

ALGEMENE BEDRIJFSVOORWAARDEN WERVING & SELECTIE FLEXURANCE B.V.

ALGEMENE BEDRIJFSVOORWAARDEN WERVING & SELECTIE FLEXURANCE B.V. ALGEMENE BEDRIJFSVOORWAARDEN WERVING & SELECTIE FLEXURANCE B.V. Voor het uitvoeren van Werving & Selectie opdrachten door Flexurance B.V., verder te noemen Flexurance in het kader van een overeenkomst

Nadere informatie

1.1 Lpg-vulnippel.nl: gebruiker van deze algemene voorwaarden

1.1 Lpg-vulnippel.nl: gebruiker van deze algemene voorwaarden Leveringsvoorwaarden ALGEMENE VOORWAARDEN Hodam mede handelend onder de naam lpg-vulnippel.nl Inschrijvingsnummer KvK: 58634215 1. Definities 1.1 Lpg-vulnippel.nl: gebruiker van deze algemene voorwaarden

Nadere informatie

Aldus opgesteld te Eindhoven op 6 aug 2015.

Aldus opgesteld te Eindhoven op 6 aug 2015. Algemene voorwaarden Artikel 1: Definities a. Opdrachtgever: elke natuurlijke- of rechtspersoon die aan Michaela Communicatie een opdracht verstrekt of een overeenkomst met Michaela Communicatie aangaat.

Nadere informatie

ALGEMENE LEVERINGS- EN BETALINGSVOORWAARDEN VAN DE ORGANISATIE VAN NEDERLANDSE TANDPROTHETICI

ALGEMENE LEVERINGS- EN BETALINGSVOORWAARDEN VAN DE ORGANISATIE VAN NEDERLANDSE TANDPROTHETICI ALGEMENE LEVERINGS- EN BETALINGSVOORWAARDEN VAN DE ORGANISATIE VAN NEDERLANDSE TANDPROTHETICI 1. Algemeen 1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op de totstandkoming, de inhoud en de nakoming

Nadere informatie

Algemene voorwaarden CUTECH B.V.

Algemene voorwaarden CUTECH B.V. Algemene voorwaarden CUTECH B.V. Algemene voorwaarden CUTECH BV 1-7 8-4-2005 Inhoudsopgave Inhoudsopgave...2 Algemene bepalingen...3 Artikel 1. Toepasselijkheid...3 Artikel 2. Offerten...3 Artikel 3. Wijzigen

Nadere informatie

Algemene voorwaarden De Wijde Blik BV

Algemene voorwaarden De Wijde Blik BV Algemene voorwaarden De Wijde Blik BV Artikel 1: Definities a. Onder opdrachtgever wordt verstaan de partij die de opdracht voor de werkzaamheden heeft verstrekt. b. Onder opdrachtnemer wordt, tenzij anders

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Dockbite B.V.

Algemene Voorwaarden Dockbite B.V. Algemene Voorwaarden Dockbite B.V. Artikel 1 Definities 1. In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven. -

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden NVVB als opdrachtnemer (zakelijke dienstverlening NVVB aan derden)

Algemene Voorwaarden NVVB als opdrachtnemer (zakelijke dienstverlening NVVB aan derden) Algemene Voorwaarden NVVB als opdrachtnemer (zakelijke dienstverlening NVVB aan derden) 1 Algemeen 1.1 Onder deze verkoop- en leveringsvoorwaarden wordt verstaan: Opdrachtnemer: De Nederlandse Vereniging

Nadere informatie

1.2 De toepasselijkheid van de door de opdrachtgever gehanteerde algemene voorwaarden wordt uitdrukkelijk uitgesloten.

1.2 De toepasselijkheid van de door de opdrachtgever gehanteerde algemene voorwaarden wordt uitdrukkelijk uitgesloten. Algemene voorwaarden J&S Diensten 1. Algemeen 1.1 Al onze aanbiedingen, overeenkomsten en uitvoering daarvan, worden uitsluitend beheerst door de onderhavige voorwaarden. Afwijkingen dienen uitdrukkelijk

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN AGILE MARKETING AGENCY. 1. Definities/begripsbepalingen. Agile Marketing Agency: Agile Marketing Agency B.V.,

ALGEMENE VOORWAARDEN AGILE MARKETING AGENCY. 1. Definities/begripsbepalingen. Agile Marketing Agency: Agile Marketing Agency B.V., ALGEMENE VOORWAARDEN AGILE MARKETING AGENCY 1. Definities/begripsbepalingen Agile Marketing Agency: Agile Marketing Agency B.V., Klant: Elk natuurlijk of rechtspersoon aan wie Agile Marketing Agency een

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN ALLROUND BACKOFFICE

ALGEMENE VOORWAARDEN ALLROUND BACKOFFICE Artikel 1 Definities 1. In deze voorwaarden wordt verstaan onder: Allround Backoffice: de gebruiker van deze algemene voorwaarden, ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder

Nadere informatie

Artikel 1 - Definities In deze Algemene Voorwaarden ("Voorwaarden") wordt verstaan onder:

Artikel 1 - Definities In deze Algemene Voorwaarden (Voorwaarden) wordt verstaan onder: ALGEMENE VOORWAARDEN Blue Clinics B.V. Algemene Bepalingen Artikel 1 - Definities In deze Algemene Voorwaarden ("Voorwaarden") wordt verstaan onder: Blue Clinics: de besloten vennootschap Blue Clinics,

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN ONLINE RETAIL SERVICE B.V.

ALGEMENE VOORWAARDEN ONLINE RETAIL SERVICE B.V. ALGEMENE VOORWAARDEN ONLINE RETAIL SERVICE B.V. Door gebruik te maken van onze diensten geeft de wederpartij aan kennis te hebben genomen en in te stemmen met de algemene voorwaarden. 1. ALGEMEEN 1.1 Al

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN. Artikel 1 Definities. in deze Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder:

ALGEMENE VOORWAARDEN. Artikel 1 Definities. in deze Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder: ALGEMENE VOORWAARDEN Van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Linkedintoresults B.V., tevens handelend onder de namen Linkedintoresults en LI2R, gevestigd en kantoorhoudende te, aan

Nadere informatie

Toepassing Artikel 1: Definities Artikel 2: Algemeen Artikel 3: Offertes

Toepassing Artikel 1: Definities Artikel 2: Algemeen Artikel 3: Offertes Toepassing Onderstaande Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes, aanbiedingen, rechtsbetrekkingen en overeenkomsten tussen Paradigmum en haar afnemers. Artikel 1: Definities In deze algemene

Nadere informatie

ALGEMENE VERKOOPVOORWAARDEN van Pieter Cornelis Visser, wonende te Haastrecht en gevestigd in Woerden.

ALGEMENE VERKOOPVOORWAARDEN van Pieter Cornelis Visser, wonende te Haastrecht en gevestigd in Woerden. ALGEMENE VERKOOPVOORWAARDEN van Pieter Cornelis Visser, wonende te Haastrecht en gevestigd in Woerden. 1. Aanbiedingen. Tenzij daarbij uitdrukkelijk het tegendeel is vermeld zijn onze offertes, prijscouranten

Nadere informatie

ALGEMENE VERKOOPVOORWAARDEN

ALGEMENE VERKOOPVOORWAARDEN ALGEMENE VERKOOPVOORWAARDEN Harvest House gevestigd te Honderdland 415, 2676 LV Maasdijk, Nederland en geregistreerd bij de Kamer van Koophandel te Haaglanden onder nummer 27263588 heeft de navolgende

Nadere informatie

1. Object van deze overeenkomst.

1. Object van deze overeenkomst. ALGEMENE VOORWAARDEN van De Verhuurschuur Administratie adres :Beatrixstraat 13 5451ZB Mill Uitgifte en retourneer adres : Houtzagerijstraat 23 5451ZH Mill 1. Object van deze overeenkomst. Deze voorwaarden

Nadere informatie

ALGEMENE VERKOOPVOORWAARDEN

ALGEMENE VERKOOPVOORWAARDEN ALGEMENE VERKOOPVOORWAARDEN Handelsmaatschappij Jan Oskam B.V. gevestigd te Vleuten, aan de Europaweg 2, alsmede haar rechtsopvolgsters en/of met haar gelieerde ondernemingen (waaronder in ieder geval

Nadere informatie

ALGEMENE INKOOPVOORWAARDEN Windturbineservice BV (WTS BV) Algemene Inkoopvoorwaarden van Windturbineservice BV (WTS BV) te Dronten

ALGEMENE INKOOPVOORWAARDEN Windturbineservice BV (WTS BV) Algemene Inkoopvoorwaarden van Windturbineservice BV (WTS BV) te Dronten ALGEMENE INKOOPVOORWAARDEN Windturbineservice BV (WTS BV) Algemene Inkoopvoorwaarden van Windturbineservice BV (WTS BV) te Dronten Artikel 1: Toepasselijkheid / offerte / totstandkoming 1.1. Deze inkoopvoorwaarden

Nadere informatie

Algemene voorwaarden van LOS ONDERZOEK EN ADVIES

Algemene voorwaarden van LOS ONDERZOEK EN ADVIES Algemene voorwaarden van LOS ONDERZOEK EN ADVIES Algemeen en Toepasselijkheid Artikel 1 1. Deze algemene voorwaarden van dienstverlening en uitvoering van werkzaamheden zijn van toepassing op alle overeenkomsten

Nadere informatie

Deze overeenkomst is gesloten gedurende de tijd, die beide partijen schriftelijk of per e-mail zijn overeengekomen.

Deze overeenkomst is gesloten gedurende de tijd, die beide partijen schriftelijk of per e-mail zijn overeengekomen. Huurvoorwaarden Algemeen. Alle genoemde prijzen gelden per weekend (tenzij anders beschreven) en zijn exclusief BTW. Na reservering ontvangt u schriftelijk of per e-mail een orderbevestiging. De overeenkomst.

Nadere informatie

ALGEMENE VERKOOP- EN LEVERINGSVOORWAARDEN VAN JOEP TUERLINGS AGENTUREN B.V. h.o.d.n. TUERLINGS FASHION GROUP TE TILBURG (Tuerlings)

ALGEMENE VERKOOP- EN LEVERINGSVOORWAARDEN VAN JOEP TUERLINGS AGENTUREN B.V. h.o.d.n. TUERLINGS FASHION GROUP TE TILBURG (Tuerlings) ALGEMENE VERKOOP- EN LEVERINGSVOORWAARDEN VAN JOEP TUERLINGS AGENTUREN B.V. h.o.d.n. TUERLINGS FASHION GROUP TE TILBURG (Tuerlings) Artikel 1. Toepasselijkheid 1.1 Deze voorwaarden zijn van toepassing

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN VAN CHAMPAGNE KOECHLIN

ALGEMENE VOORWAARDEN VAN CHAMPAGNE KOECHLIN ARTIKEL 1: DEFINITIES... 1 ARTIKEL 2: TOEPASSELIJKHEID... 1 ARTIKEL 3: AANBIEDINGEN EN TOTSTANDKOMING OVEREENKOMST... 2 ARTIKEL 4: UITVOERING VAN DE OVEREENKOMST... 2 ARTIKEL 5: LEVERING... 3 ARTIKEL 6:

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Van der Laarse Consultancy. Artikel 1 - Toepasselijkheid. Artikel 2 - Verplichting. Artikel 3 - Offertes

Algemene Voorwaarden Van der Laarse Consultancy. Artikel 1 - Toepasselijkheid. Artikel 2 - Verplichting. Artikel 3 - Offertes Algemene Voorwaarden Van der Laarse Consultancy Artikel 1 - Toepasselijkheid 1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle rechtsverhoudingen tussen Van der Laarse Consultancy (verder Opdrachtnemer)

Nadere informatie

Algemene voorwaarden van dienstverlening en uitvoering van werkzaamheden:

Algemene voorwaarden van dienstverlening en uitvoering van werkzaamheden: Algemene voorwaarden van dienstverlening en uitvoering van werkzaamheden: Artikel 1 1.1 Deze algemene voorwaarden van dienstverlening en uitvoering van werkzaamheden zijn van toepassing op alle overeenkomsten

Nadere informatie

Algemene Leveringsvoorwaarden

Algemene Leveringsvoorwaarden Definities In deze Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder: Aanbieding: iedere vorm van aanbod gedaan door of namens de Opdrachtnemer waaronder begrepen maar niet beperkt tot offertes, prijsopgaven,

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN RADIORECLAME EN OVERIGE DIENSTEN STICHTING RADIO CONTINU

ALGEMENE VOORWAARDEN RADIORECLAME EN OVERIGE DIENSTEN STICHTING RADIO CONTINU ALGEMENE VOORWAARDEN RADIORECLAME EN OVERIGE DIENSTEN STICHTING RADIO CONTINU 1. Definities 1. In deze algemene voorwaarden ( Voorwaarden ) wordt verstaan onder: 2. SRC: Stichting Radio Continu 3. Contractant:

Nadere informatie

Algemene voorwaarden The Golf Teachers

Algemene voorwaarden The Golf Teachers Algemene voorwaarden The Golf Teachers 1. Definities. In deze Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder: a. Diensten: De door The Golf Teachers in het kader van deze algemene voorwaarden aangeboden en

Nadere informatie

! Maajkol Rosmolen 48 2406 JV Alphen aan den Rijn Nederland

! Maajkol Rosmolen 48 2406 JV Alphen aan den Rijn Nederland ALGEMENE VERKOOP- EN LEVERINGSVOORWAARDEN MAAJKOL 1.! Definities 1.1! Afnemer: de natuurlijke persoon of rechtspersoon die met Maajkol een! Overeenkomst aangaat. 1.2! Algemene Voorwaarden: Deze algemene

Nadere informatie

2.2 De toepasselijkheid van enige algemene of specifieke voorwaarden of bedingen van de Afnemer wordt door ons uitdrukkelijk van de hand gewezen.

2.2 De toepasselijkheid van enige algemene of specifieke voorwaarden of bedingen van de Afnemer wordt door ons uitdrukkelijk van de hand gewezen. 1 Verkoopvoorwaarden 1 Definities In deze algemene verkoopvoorwaarden, hierna aan te duiden als "Voorwaarden", wordt verstaan onder: "Wij"/"ons": "Afnemer : "Overeenkomst": Poortershaven Industriële Mineralen

Nadere informatie

De in deze algemene voorwaarden gehanteerde begrippen worden gebruikt in de navolgende betekenis:

De in deze algemene voorwaarden gehanteerde begrippen worden gebruikt in de navolgende betekenis: Artikel 1 Definitie De in deze algemene voorwaarden gehanteerde begrippen worden gebruikt in de navolgende betekenis: 1. Onder Opdrachtgever wordt verstaan de rechtspersoon of natuurlijk persoon die met

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN HAKVOORT HR HRM & ORGANISATIEADVIES. In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:

ALGEMENE VOORWAARDEN HAKVOORT HR HRM & ORGANISATIEADVIES. In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder: ALGEMENE VOORWAARDEN HAKVOORT HR HRM & ORGANISATIEADVIES Artikel 1 Definities In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder: a. Hakvoort HR HRM & Organisatieadvies: Verder te noemen Hakvoort HR, is

Nadere informatie

Algemene voorwaarden SmartPhort

Algemene voorwaarden SmartPhort Algemene voorwaarden SmartPhort Artikel 1 Definities 1. SmartPhort: de gebruiker van deze algemene voorwaarden, gevestigd aan J.F. Kennedylaan 19F, 5555XC te Valkenswaard, ingeschreven in het Handelsregister

Nadere informatie

Progé: Algemene voorwaarden

Progé: Algemene voorwaarden Progé: Algemene voorwaarden Algemene leveringsvoorwaarden Progé binnenafwerking Artikel 1. Toepasselijkheid 1. Alle transacties zijn onderworpen aan de navolgende voorwaarden. 2. Indien de opdrachtnemer

Nadere informatie

Algemene voorwaarden D&W tailors

Algemene voorwaarden D&W tailors Algemene voorwaarden D&W tailors D&W tailors is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel Apeldoorn onder nummer 55537774, gevestigd te Voorst, hierna te noemen D&W tailors. Artikel 1. Algemeen 1. D&W tailors

Nadere informatie

Algemene voorwaarden van SIGNUM INTERFOCUS NEDERLAND BV

Algemene voorwaarden van SIGNUM INTERFOCUS NEDERLAND BV Algemene voorwaarden van SIGNUM INTERFOCUS NEDERLAND BV Algemeen en Toepasselijkheid Artikel 1 1. Deze algemene voorwaarden van dienstverlening en uitvoering van werkzaamheden zijn van toepassing op alle

Nadere informatie

1.2 De voorwaarden zijn eveneens van toepassing op overeenkomsten met WVA, waarvoor bij de uitvoering van de werkzaamheden derden worden betrokken.

1.2 De voorwaarden zijn eveneens van toepassing op overeenkomsten met WVA, waarvoor bij de uitvoering van de werkzaamheden derden worden betrokken. 1 Algemeen 1.1 Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, offertes en werkzaamheden tussen Wim Visser Automatiseringen, hierna te noemen WVA, en Opdrachtgever, hierna te noemen Klant. 1.2

Nadere informatie

2. Tenzij schriftelijk anders overeengekomen worden de onder 1 bekend gemaakte Voorwaarden geacht door de betrokken Partijen te zijn geaccepteerd.

2. Tenzij schriftelijk anders overeengekomen worden de onder 1 bekend gemaakte Voorwaarden geacht door de betrokken Partijen te zijn geaccepteerd. LEVERINGS- EN BETALINGSVOORWAARDEN VOOR DE DETAILHANDEL IN BLOEMEN EN PLANTEN, VASTGESTELD DOOR DE VBW CENTRALE VERENIGING BLOEMENDETAILHANDEL, GEVESTIGD TE (6717 LP) EDE AAN DE ZANDLAAN 18, GEDEPONEERD

Nadere informatie

Qloods: de gebruiker van de onderhavige voorwaarden en alle aan Qloods op enigerlei wijze verbonden ondernemingen en organisaties.

Qloods: de gebruiker van de onderhavige voorwaarden en alle aan Qloods op enigerlei wijze verbonden ondernemingen en organisaties. ALGEMENE VOORWAARDEN Qloods Artikel 1: begripsomschrijving Qloods: koper: de gebruiker van de onderhavige voorwaarden en alle aan Qloods op enigerlei wijze verbonden ondernemingen en organisaties. de wederpartij

Nadere informatie

Algemene voorwaarden. ALGEMENE VOORWAARDEN PARKTHEATER EINDHOVEN N.V. Theaterpad 1 te Eindhoven

Algemene voorwaarden. ALGEMENE VOORWAARDEN PARKTHEATER EINDHOVEN N.V. Theaterpad 1 te Eindhoven ALGEMENE VOORWAARDEN PARKTHEATER EINDHOVEN N.V. Theaterpad 1 te Eindhoven (versie 1 november 2006) Algemene voorwaarden Artikel 1. Definities In deze voorwaarden wordt verstaan onder: exploitant: de naamloze

Nadere informatie

Verder te noemen InnerKom, is ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel te Utrecht onder nummer

Verder te noemen InnerKom, is ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel te Utrecht onder nummer Algemene voorwaarden Artikel 1 Definities In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder: a. InnerKom, coaching en training van ondernemers dmv NLP: Verder te noemen InnerKom, is ingeschreven in het

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN. Algemeen

ALGEMENE VOORWAARDEN. Algemeen ALGEMENE VOORWAARDEN Algemeen 1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes en overeenkomsten met Artishock events & marketing B.V.. Afwijkingen van deze voorwaarden zijn uitsluitend bindend,

Nadere informatie

Opdrachtgever: de natuurlijke persoon dan wel rechtspersoon die aan opdrachtnemer opdracht heeft gegeven tot het verrichten van werkzaamheden;

Opdrachtgever: de natuurlijke persoon dan wel rechtspersoon die aan opdrachtnemer opdracht heeft gegeven tot het verrichten van werkzaamheden; ALGEMENE VOORWAARDEN KH LEGAL ADVICE BV 1. Definities In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder: Opdrachtgever: de natuurlijke persoon dan wel rechtspersoon die aan opdrachtnemer opdracht heeft

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Visserij-innovatiecentrum Zuidwest-Nederland B.V.

Algemene Voorwaarden Visserij-innovatiecentrum Zuidwest-Nederland B.V. Algemene Voorwaarden Visserij-innovatiecentrum Zuidwest-Nederland B.V. Artikel 1 Algemene bepalingen a. Visserij-innovatiecentrum Zuidwest-Nederland B.V.: Het Innovatiecentrum b. Gebruiker: Degene met

Nadere informatie

Algemene voorwaarden De Ruyter Training & Consultancy B.V. ALGEMENE VOORWAARDEN van De Ruyter Training & Consultancy B.V. gevestigd te Vlissingen.

Algemene voorwaarden De Ruyter Training & Consultancy B.V. ALGEMENE VOORWAARDEN van De Ruyter Training & Consultancy B.V. gevestigd te Vlissingen. ALGEMENE VOORWAARDEN van De Ruyter Training & Consultancy B.V. gevestigd te Vlissingen. 1. TOEPASSELIJKHEID VOORWAARDEN a. Deze voorwaarden zijn van toepassing op: - alle offertes, eventueel gezamenlijk

Nadere informatie

Algemene voorwaarden. De Beukelaar Groep. Inhoudsopgave. 1. Algemeen. 2. Aanbieding en totstandkoming overeenkomst. 3. Intellectuele eigendom

Algemene voorwaarden. De Beukelaar Groep. Inhoudsopgave. 1. Algemeen. 2. Aanbieding en totstandkoming overeenkomst. 3. Intellectuele eigendom Algemene voorwaarden Inhoudsopgave 1. Algemeen 2. Aanbieding en totstandkoming overeenkomst 3. Intellectuele eigendom 4. Betalingsvoorwaarden 5. Annulering en restitutie 6. Wijzigingen in de opdracht 7.

Nadere informatie

1. Alle door Steviger! in offertes, opdrachtbevestigingen of aan de andere kant genoemde bedragen zijn exclusief omzetbelasting.

1. Alle door Steviger! in offertes, opdrachtbevestigingen of aan de andere kant genoemde bedragen zijn exclusief omzetbelasting. gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel Rijnland onder nummer 28097926. Art. 1: Algemeen 1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle, ook precontractuele en toekomstige, rechtsverhoudingen tussen Steviger!

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Stichting Perspekt

Algemene Voorwaarden Stichting Perspekt Algemene Voorwaarden Stichting Perspekt Artikel 1 Definities Aanbod/ Aanbiedingen: een uitnodiging tot aanvaarding van een aanbod of aanbiedingen van Perspekt; Algemene Voorwaarden: deze algemene voorwaarden;

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN PROPTIMIZE NEDERLAND B.V. (versie oktober 2012)

ALGEMENE VOORWAARDEN PROPTIMIZE NEDERLAND B.V. (versie oktober 2012) ALGEMENE VOORWAARDEN PROPTIMIZE NEDERLAND B.V. (versie oktober 2012) 1. Definities 1.1 In deze Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder: Opdracht : a) De overeenkomst waarbij Opdrachtnemer hetzij alleen

Nadere informatie

3. Mondelinge toezeggingen door en afspraken met ondergeschikten van de Installateur binden de Installateur niet.

3. Mondelinge toezeggingen door en afspraken met ondergeschikten van de Installateur binden de Installateur niet. Algemene Voorwaarden Algemene Verkoop-, leverings-, en betalingsvoorwaarden van de Vreede installatietechniek (dvit), De Deel 9, 8556 EL te Biddinghuizen, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel te Almere

Nadere informatie

TRADUCIR.NL ALGEMENE VOORWAARDEN

TRADUCIR.NL ALGEMENE VOORWAARDEN TRADUCIR.NL ALGEMENE VOORWAARDEN Artikel 1 Algemeen Deze algemene voorwaarden gelden voor iedere offerte en iedere overeenkomst tussen traducir.nl en een opdrachtgever, met uitsluiting van de algemene

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Van Olde Bijvank (KvK Oost-Brabant 17156283)

Algemene voorwaarden Van Olde Bijvank (KvK Oost-Brabant 17156283) Algemene voorwaarden Van Olde Bijvank (KvK Oost-Brabant 17156283) Artikel 1. Algemeen 1.1. Deze voorwaarden zijn, onverminderd het in lid 2 van dit artikel bepaalde, van toepassing op alle aanbiedingen,

Nadere informatie