Nieuws Financieel/economische informatie op maat

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Nieuws Financieel/economische informatie op maat"

Transcriptie

1 Nieuws Financieel/economische informatie op maat onderneming loonheffing personeel subsidie administratie auto van de zaak omzetbelasting C.J. van Beek & Co accountants-administratieconsulenten

2 ALGEMEEN Milieubewuste automobilist In een brief heeft de staatssecretaris van Financiën de Tweede Kamer op de hoogte gebracht van mogelijke fiscale vergroeningsmaatregelen voor het Belastingplan Uitgangspunt van dergelijke maatregelen is budgettaire neutraliteit, dat wil zeggen dat de totale belastingopbrengst gelijk zal blijven. Wel is het mogelijk dat milieuvervuilers meer gaan betalen en milieuspaarders minder. In dit kader wordt gedacht aan de volgende maatregelen. 1. De BPM wordt met ingang van 2009 omgezet van een belasting op catalogusprijs naar een belasting op emissies (CO 2 -uitstoot). Vanaf 2009 zijn de zuinigste auto s al vrijgesteld van BPM. Naast CO 2 -uitstoot is ook de fijnstofuitstoot bepalend voor de hoogte van de belasting. In een volgende stap wordt de stikstofuitstoot meegenomen als belastinggrondslag. 2. De Motorrijtuigenbelasting (MRB) wordt voor zeer zuinige auto s gehalveerd en voor aardgasauto s verlaagd tot het niveau van benzineauto s. Voor vieze dieselauto s gaat de MRB omhoog. Het gaat dan om diesels in de euroklasse 2 van vóór Dat zal overigens pas in 2010 gebeuren. Voor vieze vrachtauto s (euroklassen 0, 1 en 2) gaat al in 2009 de MRB omhoog. De MRB voor vrachtauto s van euroklasse 3 en hoger wordt niet verhoogd in het kader van de verschuiving van de BPM naar de MRB. 3. De bijtelling voor het privégebruik van een auto van de zaak krijgt een extra categorie van 20% voor zuinige auto s, naast de bijtelling van 14% voor zeer zuinige auto s en de standaardbijtelling van 25%. De 20%-bijtelling geldt voor auto s met een CO 2 -uitstoot tussen de 111 en 140 gram per kilometer. Voor dieselauto s moet de CO 2 -uitstoot tussen de 96 en 116 gram per kilometer liggen. 4. De beslissing over een accijnskorting voor hoge blends ethanol wordt uitgesteld totdat er meer duidelijkheid is over de duurzaamheid van biobrandstoffen. 5. Er komt een gunstige fiscale behandeling voor het gebruik van waterstof als brandstof. De inhoud van deze behandeling is nog niet bekend. 6. Het lage BTW-tarief kan worden gebruikt om de aankoop van milieuvriendelijke goederen en diensten te stimuleren. Op dit moment biedt de Europese regelgeving daar geen ruimte voor. Nederland wil dat in Europees verband mogelijk maken. Handelsregisterwet Op 1 juli 2008 is de nieuwe Handelsregisterwet in werking getreden. De Handelsregisterwet 2007 verplicht alle in Nederland gevestigde ondernemingen en rechtspersonen om zich in te schrijven in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel. Het Handelsregister wordt de basisregistratie van ondernemingen en rechtspersonen in Nederland. Door de nieuwe wet komt er een grote groep nieuwe inschrijvers, bijvoorbeeld eenmanszaken en maatschappen in de land- en tuinbouw en visserij, maar ook eenmanszaken en maatschappen in de vrije beroepsgroepen zoals notarissen en artsen en publiekrechtelijke rechtspersonen zoals ministeries en gemeenten. Er geldt een overgangstermijn tot 1 januari 2010 waarbinnen alle nieuwe inschrijvingen verwerkt moeten worden. De Kamers van Koophandel schrijven de ondernemers aan. De nieuwe inschrijver moet een formulier invullen en met een kopie van het legitimatiebewijs van de eigenaren en/of bestuurders terugsturen. Omdat het Handelsregister deel uit maakt van het stelsel van basisregistraties hoeven ondernemers voortaan de basisgegevens van hun onderneming maar één keer en op één punt aan te leveren. Basisgegevens zoals naam, adres en vestigingsplaats die al zijn geregistreerd, worden binnen de overheid gedeeld en mogen niet door een andere overheidsinstelling van de ondernemer worden opgevraagd. Het Handelsregister moet ook de rechtszekerheid bij het zakendoen verbeteren. Aangifte IB Het is de bedoeling van de belastingdienst om het doen van aangifte inkomstenbelasting op termijn zoveel mogelijk te vergemakkelijken door al bekende gegevens van tevoren in te vullen. Dit jaar is er een proef gedaan met de vooringevulde aangifte onder ambtenaren van de belastingdienst. Volgend jaar wordt de proef op grotere schaal voortgezet. Alle particulieren kunnen volgend jaar gebruik maken van een gedeeltelijk ingevuld aangifteprogramma. Dat moet de kans op fouten in het aangifte- en verwerkingsproces verkleinen. Afhankelijk van de beschikbare informatie wordt de aangifte door de belastingdienst voorzien van NAW-gegevens, het burgerservicenummer, het loon, WOZgegevens, enkele heffingskortingen en een eventuele voorlopige teruggaaf. De belastingplichtige moet de gegevens controleren en waar nodig aanvullen. Uiteindelijk zal voor particulieren de voorlopige aanslag inkomstenbelasting vervallen en zal meteen een definitieve aanslag worden opgelegd. 2

3 Van Beek Nieuwsbrief Transportsector Bewaartermijn kassabonnen Na overleg met de transportsector heeft het kabinet besloten om een aantal maatregelen te treffen ter bestrijding van de sterk gestegen kosten in de sector. Zo komt er in deze kabinetsperiode geen verdere verhoging van de accijns op diesel of van de Motorrijtuigenbelasting voor vrachtwagens met euroklasse 3 of hoger, bestelauto s en bussen. De jaarlijkse indexatie van accijnzen en MRB blijft van kracht, evenals de al aangekondigde verhoging van het eurovignet. Tijdens de afbouwperiode van de BPM in verband met de invoering van de kilometerheffing betaalt de transportsector in totaal ongeveer 114 miljoen minder aan MRB voor vracht-, bestelauto s en bussen dan eerder was voorzien. Verder trekt het kabinet ongeveer 62 miljoen extra uit voor stimuleringsmaatregelen voor Euro-5, EEV en affabriek roetfilters in bestelauto s. Het kabinet wil ook een stimuleringsregeling voor vrachtauto s die aan de Euro-6- normering voldoen. Ondernemers zijn wettelijk verplicht om hun administratie nog zeven jaar te bewaren. Kassabonnen en kassarollen vormen in het algemeen een onderdeel van de administratie en moeten dus ook bewaard worden. Wanneer de gegevens ook digitaal beschikbaar zijn, hoeven de papieren kassabonnen en kassarollen niet bewaard te worden. De digitale administratie moet wel toegankelijk zijn voor een eventuele controle door de belastingdienst. Digitaal bezwaar Ondernemers kunnen vanaf 1 juli 2008 digitaal bezwaar maken of een suppletie OB indienen. De mogelijkheid van digitaal bezwaaar geldt voor een: - aanslag of navorderingsaanslag inkomstenbelasting/premie volksverzekeringen, - aanslag of navorderingsaanslag inkomensafhankelijke bijdrage Zorgverzekeringswet, - aanslag of navorderingsaanslag vennootschapsbelasting, - naheffingsaanslag of beschikking omzetbelasting. Op de website van de belastingdienst (www.belastingdienst.nl) zijn de te gebruiken bezwaarschriften te vinden. Let op! U ontvangt na het indienen van uw bezwaar een melding in uw statusoverzicht, geen bevestiging per e- mail. Belastingschuld ontbonden BV Een rechtspersoon blijft na zijn ontbinding voortbestaan totdat de vereffening van het vermogen is voltooid. Pas op dat moment houdt de rechtspersoon op te bestaan. De rechtspersoon herleeft als de rechtbank op verzoek de vereffening heropent. Uit rechtspraak van de Hoge Raad volgt dat de inspecteur een aanslag kan opleggen aan een niet meer bestaande rechtspersoon. De invordering van aanslagen is opgedragen aan de Algemeen Milieubewuste automobilist 2 Handelsregisterwet 2 Aangifte IB 2 Transportsector 3 Bewaartermijn kassabonnen 3 Digitaal bezwaar 3 Belastingschuld ontbonden BV 3 Inkomstenbelasting Reiskosten openbaar vervoer 4 Ondernemingswinst Herinvesteringsreserve 4 Restwaarde panden 5 Loonbelasting Loonheffing DGA 5 Privégebruik auto 6 Omzetbelasting Uitstel belastingheffing 6 Verkoop onderneming 6 Arbeidsrecht Verkeersboetes 7 NIEUWSBRIEF 3

4 ontvanger. Wanneer een belastingschuldige niet betaald heeft aan het einde van de betaaltermijn kan de ontvanger iemand aansprakelijk stellen. Ingeval van een rechtspersoon zal dat de bestuurder zijn. Een belastingschuldige is pas in gebreke nadat hij in de gelegenheid is geweest om van zijn belastingschuld kennis te nemen en deze te voldoen. Voor een rechtspersoon houdt dit in dat de belastingschuld bekend is gemaakt aan een persoon die op dat tijdstip bevoegd was om de rechtspersoon in rechte te vertegenwoordigen. Bestaat een rechtspersoon niet meer en is de vereffening niet door de rechtbank heropend, dan is niemand bevoegd om de niet meer bestaande rechtspersoon in rechte te vertegenwoordigen. Het standpunt van de ontvanger dat een nietbestaande BV per definitie in gebreke is, vindt naar het oordeel van Hof Arnhem geen steun in het recht. INKOMSTENBELASTING Reiskosten openbaar vervoer Met de invoering van de Wet IB 2001 zijn allerlei aftrekposten geschrapt. Een van de weinige resterende aftrekposten voor mensen die in loondienst werken, wordt gevormd door de reiskosten van huis naar het werk, mits zij gebruik maken van het openbaar vervoer én de enkele reisafstand meer dan 10 km bedraagt. Om voor de reisaftrek in aanmerking te komen moet de werknemer een OV-verklaring hebben die door het openbaar vervoerbedrijf is afgegeven of een door de werkgever opgestelde reisverklaring. De inspecteur kan vragen om de reisverklaring en de vervoerbewijzen. De rechtbank Haarlem meende dat een werknemer de vervoerbewijzen niet nodig had om recht te hebben op de reisaftrek. De rechtbank baseerde dat oordeel op de reisverklaring waarin de werkgever verklaarde dat de werknemer op 4 dagen per week met het openbaar vervoer naar zijn werk kwam. Uit bankafschriften van de werknemer bleek dat de werknemer regelmatig vervoerbewijzen had gekocht op het treinstation. In veel gevallen ging het om bedragen die overeen kwamen met de prijs van een vijfrittenkaart. De rechtbank vond aannemelijk dat de werknemer met het openbaar vervoer naar zijn werk was gereisd en de kosten daarvan had betaald. In hoger beroep oordeelde Hof Amsterdam anders. Door de combinatie van de door de werkgever opgemaakte reisverklaring met de vervoerbewijzen kan het verband worden gelegd tussen het woonwerkverkeer en het daadwerkelijk op bepaalde dagen reizen met het openbaar vervoer. Volgens het Hof vormen de vervoerbewijzen een essentieel onderdeel van het te leveren bewijs. Noch uit de tekst van de wet, noch uit de wetsgeschiedenis blijkt dat dit bewijs ook op een andere wijze kan worden geleverd. Mocht dit wel zo zijn, dan was aan de hand van de bankafschriften het bewijs niet te leveren, omdat daaruit niet bleek op welk traject de vervoerbewijzen betrekking hadden. ONDERNEMINGSWINST Herinvesteringsreserve Ondernemers die bij de verkoop van een bedrijfsmiddel een boekwinst behalen, hoeven daarover niet direct belasting te betalen. In plaats daarvan kunnen zij kiezen voor uitstel van belastingheffing door het vormen van een herinvesteringsreserve. De boekwinst wordt dan gereserveerd en afgeboekt als eerste afschrijving op investeringen in andere bedrijfsmiddelen. Het vormen van een herinvesteringsreserve kan alleen voor de boekwinst op bedrijfsmiddelen, niet voor de boekwinst op voorraden. In een procedure was de vraag of een kantoorgebouw, dat door een projectontwikkelaar was gebouwd, ten tijde van de verkoop een bedrijfsmiddel was. Als het kantoorgebouw ten tijde van de verkoop een bedrijfsmiddel was, is de vraag of het is gebouwd om het bij de eerste geschikte gelegenheid te verkopen. Die bedoeling zou het vormen van een herinvesteringsreserve verhinderen. Als argument ter onderbouwing van de stelling dat het kantoorgebouw een bedrijfsmiddel was dat niet was gebouwd om het zo snel mogelijk te verkopen wees de ondernemer op de wijze van financiering. Deze had een looptijd van 20 jaar. Voor de financiering van een voor de verkoop bestemde zaak zou een veel kortere looptijd zijn gekozen met minder kosten. Alle activiteiten op het gebied van projectontwikkeling vonden plaats in een andere concernvennootschap. Daarnaast was de omzetbelasting op een vrijgesteld verhuurd gedeelte van het kantoorgebouw meegefinancierd. Dat zou niet nodig zijn geweest als de ondernemer de intentie had om het kantoorgebouw na oplevering te verkopen. Volgens de belastingdienst was het kantoorgebouw onderdeel van de handelsvoorraad. Het gebouw was in korte tijd ontwikkeld, gebouwd, verhuurd en al vóór de ingebruikname verkocht. Dat betekende dat het niet als bedrijfsmiddel door de ondernemer was gebruikt. Volgens de rechtbank behoorde het kantoorgebouw tot het vaste kapitaal van de onderneming en was het bedoeld om binnen de onderneming te worden gebruikt. Het kantoorgebouw was een bedrijfsmiddel dat niet was gebouwd met 4

5 Van Beek Nieuwsbrief de overheersende bedoeling om het bij de eerste geschikte gelegenheid te verkopen. De ondernemer mocht daarom een herinvesteringsreserve vormen voor de bij de verkoop behaalde boekwinst. In een andere procedure oordeelde Hof Den Haag dat een bedrijfsmiddel zijn karakter verliest op het moment waarop het voor de verkoop wordt bestemd. Het Hof kwam tot dat oordeel in een procedure over de vorming van een herinvesteringsreserve door een vennootschap die bedrijfspanden verhuurde. Van een van deze panden was bij de aankoop bekend dat de huur was opgezegd. Er was geen nieuwe huurder te vinden; de enige gegadigde was slechts geïnteresseerd in koop van het pand. Er werd een koopovereenkomst gesloten waarin was opgenomen dat de verkoper op kosten van de koper een deel van de opstallen zou laten slopen om dit als bouwterrein te kunnen leveren zonder overdrachtsbelasting te hoeven betalen. Hierop baseerde het Hof zijn oordeel, dat het pand voorraad was geworden. De Hoge Raad deelt de opvatting van het Hof niet. Een bedrijfsmiddel verliest zijn functie pas na de verkoop of bij gebruik als voorraad in een nieuwe ondernemingsactiviteit. Handelingen die een ondernemer verricht om de verkoop van een bedrijfsmiddel mogelijk te maken zijn geen nieuwe ondernemingsactiviteit, ook niet als het gaat om op verzoek en voor rekening van de koper verrichte ingrijpende aanpassingen van het bedrijfsmiddel. De Hoge Raad heeft de uitspraak van het Hof vernietigd en de zaak verwezen naar Hof Amsterdam voor verdere behandeling. Restwaarde panden Los van de wettelijke beperking van de afschrijving op onroerende zaken tot 100 resp. 50% van de WOZ-waarde dient bij de afschrijving op bedrijfsmiddelen rekening gehouden te worden met de restwaarde. Dat is de waarde die het bedrijfsmiddel naar verwachting nog heeft aan het einde van de gebruiksperiode. De restwaarde wordt aan het begin van de afschrijvingsperiode bepaald en hoeft niet te worden bijgesteld, behalve ingeval van een blijvende en aanmerkelijke stijging van de restwaarde. Dat is door de Hoge Raad in een aantal arresten bepaald. Hof Arnhem heeft onlangs uitspraak gedaan in een procedure over de afschrijving door een beleggingsmaatschappij op vier verhuurde kantoorpanden. Deze vennootschap had de panden aangeschaft in de jaren 1990, 1995, 1995 en De inspecteur corrigeerde de afschrijving op de kantoorpanden met ingang van 1998 omdat de restwaarde aanmerkelijk en blijvend was gestegen. Het Hof deelde deze opvatting in drie van de vier gevallen niet. Volgens het Hof is pas bij een stijging van de waarde met meer dan 50% sprake van een aanmerkelijke stijging. De staatssecretaris van Financiën deelt deze opvatting niet en zoekt aansluiting bij het begrip 'in belangrijke mate' (30%) of bij het begrip 'aanmerkelijk' uit de oude aanmerkelijk belangregeling in de inkomstenbelasting (33,33%). Het oordeel van Hof Arnhem dient door de belastingdienst niet als uitgangspunt genomen te worden. De staatssecretaris gaat echter niet in cassatie tegen de uitspraak van het Hof. Gezien de korte bezitsperiode kan hij zich vinden in het oordeel dat niet is bewezen dat de stijging van de restwaarde blijvend is. LOONBELASTING Loonheffing DGA Het was de bedoeling dat per 1 januari 2008 niet langer loonbelasting zou hoeven worden ingehouden en afgedragen voor een directeur-grootaandeelhouder (DGA) die de enige werknemer is van een BV. Op het laatste moment is deze maatregel echter opgeschort om een aantal problemen te voorkomen, zoals het verlies van het recht op de afdrachtvermindering voor speur- en ontwikkelingswerk. In overleg met de werkgeversorganisaties en de koepelorganisaties van belastingconsulenten en accountants is een alternatief ontwikkeld dat een aanzienlijke administratieve lastenverlichting oplevert en het probleem van de afdrachtvermindering voor speuren ontwikkelingswerk oplost. Het alternatieve voorstel houdt in: - er komt een eenvoudige loonaangifte voor DGA s; - maandaangiften met ongewijzigde gegevens (DGA die elke maand hetzelfde loon opneemt) kunnen eerder worden ingediend dan nu het geval is; - er komt een eenvoudiger systeem van betaling, waarbij niet steeds een ander betalingskenmerk moet worden ingevuld; - de grens voor het doen van kwartaalaangifte voor de BTW gaat omhoog van tot per 1 januari Ongeveer extra bedrijven gaan hierdoor per kwartaal aangifte doen. De bedoeling is dat de veranderingen in de loonaangifte per 1 januari 2010 ingevoerd NIEUWSBRIEF 5

6 worden. De DGA blijft per 1 januari 2009 in de loonbelasting, zodat recht blijft bestaan op de afdrachtvermindering voor speuren ontwikkelingswerk. Daarnaast is gewezen op het al eerder aangekondigde soepeler boetebeleid voor aangiftebelastingen zoals de loonheffing. Privégebruik auto Met ingang van het jaar 2006 vindt de bijtelling voor het privégebruik auto voor werknemers niet langer plaats in de aangifte inkomstenbelasting, maar moet de werkgever loonheffing inhouden over de waarde van het privégebruik. Daaraan is te ontkomen door een verklaring van de werknemer dat hij de auto niet voor privédoeleinden gebruikt. Wordt in strijd met de verklaring toch privé gereden of wordt de verklaring in de loop van het jaar ingetrokken dan heeft dat fiscale gevolgen. Een werknemer had het gehele jaar 2006 een auto van de zaak. Hij had aan het begin van het jaar een verklaring geen privégebruik opgesteld en aan zijn werkgever overhandigd. Op verzoek van de werknemer is de verklaring per 1 maart 2006 ingetrokken. In de rest van het jaar reed de werknemer meer dan 500 privékilometers met de auto. Dat had een naheffingsaanslag loonbelasting over de maanden januari en februari tot gevolg. De Rechtbank Arnhem vond dat de naheffingsaanslag terecht was opgelegd. De Hoge Raad deelt deze opvatting. De werknemer heeft het gehele jaar de beschikking gehad over een personenauto, waarmee hij meer dan 500 kilometer voor privédoeleinden heeft gereden. Op grond daarvan bedraagt de bijtelling op kalenderjaarbasis 22% van de waarde van de auto. Dat de auto gedurende twee maanden niet privé is gebruikt is niet van invloed op de bijtelling. OMZETBELASTING Uitstel belastingheffing Ondernemers moeten omzetbelasting berekenen over de prestaties die zij verrichten, tenzij er een vrijstelling geldt voor de geleverde goederen of diensten. De berekende omzetbelasting moet periodiek worden aangegeven en betaald aan de belastingdienst, onder aftrek van de voorbelasting. Volgens de wet wordt de omzetbelasting verschuldigd op het moment dat de factuur wordt uitgereikt of op het moment waarop dit uiterlijk had moeten worden gedaan. Een factuur moet vóór de vijftiende dag na de maand waarin de levering of dienst is verricht, worden uitgereikt. Een BV verrichtte in 2001 managementdiensten. Op de facturen die de BV aan de opdrachtgever stuurde vermeldde zij omzetbelasting. De BV verwerkte deze omzetbelasting niet in de aangiften en betaalde deze ook niet aan de belastingdienst. Omdat de opdrachtgever de facturen niet kon betalen, stuurde de BV in 2002 een creditnota voor het bedrag van de managementvergoeding inclusief omzetbelasting. De omzetbelasting werd echter niet afzonderlijk op de creditnota vermeld. De BV en de opdrachtgever spraken af dat de in de oorspronkelijke facturen genoemde bedragen verschuldigd bleven, maar dat pas nieuwe facturen zouden worden gezonden wanneer de opdrachtgever in staat zou zijn om de rekeningen te betalen. De belastingdienst legde na een boekenonderzoek een naheffingsaanslag op en een boete van 25% van de nageheven belasting. De BV bestreed de naheffingsaanslag en de boete omdat de vorderingen door de creditering teniet waren gegaan en ten tijde van de facturering al bekend was dat de facturen niet zouden worden voldaan. Dat is echter geen reden om de belasting niet aan te geven. Als blijkt dat de in rekening gebrachte vergoeding niet zal worden ontvangen, kan een verzoek om teruggaaf worden gedaan. Volgens de rechtbank was de naheffingsaanslag terecht opgelegd. Als er door de creditnota al een recht op teruggaaf was ontstaan, was dat niet eerder dan in 2002 het geval. Ook de boete was terecht opgelegd. Het staat een belastingplichtige niet vrij om eigenmachtig van de wet afwijkende voorzieningen te treffen. Verkoop onderneming Een ondernemer kocht in 1996 een bedrijfsverzamelgebouw. De bij aankoop in rekening gebrachte omzetbelasting bracht hij als voorbelasting in aftrek. Het bedrijfsverzamelgebouw bestond uit acht zelfstandige units. Alle units werden belast verhuurd. Op zichzelf bezien vormde de exploitatie van het bedrijfsverzamelgebouw slechts een bedrijf omdat de wet uitdrukkelijk bepaalt dat de duurzame exploitatie van een vermogensbestanddeel onder het begrip bedrijf valt. Op 3 november 1999 verkocht de exploitant het bedrijfsverzamelgebouw. De kopers, die tot het moment van de aankoop van het gebouw geen ondernemers waren voor de omzetbelasting, zetten de exploitatie van het bedrijfsverzamelgebouw ongewijzigd voort. Verkoper en kopers deden geen verzoek voor een belaste levering van het gebouw. De inspecteur was van mening dat geen 6

7 Van Beek Nieuwsbrief sprake was van de overgang van een algemeenheid van goederen. Een dergelijke overgang is volgens de wet geen levering. Omdat geen verzoek voor een belaste levering was gedaan, herzag de inspecteur de aftrek van voorbelasting bij de verkoper door het opleggen van een naheffingsaanslag. De inspecteur baseerde zijn opvatting dat er geen overgang van een algemeenheid van goederen was op een arrest van de Hoge Raad uit Daarin bepaalde de Hoge Raad dat de uitzondering op het begrip levering bij de overgang van een algemeenheid van goederen alleen van toepassing kan zijn als de afnemer een echte ondernemer is. Er is sprake van quasi-ondernemerschap wanneer de activiteiten uitsluitend bestaan uit de duurzame exploitatie van een vermogensbestanddeel. Hof Den Bosch was echter van oordeel dat het arrest van de Hoge Raad is achterhaald door jurisprudentie van het Hof van Justitie EG uit Volgens Hof Den Bosch is het in strijd met de Zesde richtlijn om de uitzondering van het leveringsbegrip te laten afhangen van de status van de afnemer. Dat blijkt uit het arrest van het Hof van Justitie EG, waarin het niet-leveringsbeginsel ook van toepassing is verklaard op een algemeenheid van goederen die overgaat op iemand die geen belastingplichtige is of die slechts voor een deel van zijn activiteiten belastingplichtig is. Gezien de aard van het bedrijfsverzamelgebouw kon daarmee een autonome economische activiteit worden uitgeoefend, namelijk de verhuur van de units. Hof Den Bosch was daarom van oordeel dat de overgang van het bedrijfsverzamelgebouw geen levering was en vernietigde de aan de verkoper opgelegde naheffingsaanslag. De Hoge Raad heeft het beroep in cassatie van de staatssecretaris van Financiën tegen de uitspraak van het Hof afgewezen. ARBEIDSRECHT Verkeersboetes Werkgevers zijn wettelijk aansprakelijk voor de gedragingen van hun personeel. De vraag is of deze aansprakelijkheid zo ver gaat dat de werkgever ook moet opdraaien voor boetes die aan hem zijn opgelegd voor verkeersovertredingen van werknemers met een auto van de zaak. Veel werkgevers menen dat hun aansprakelijkheid niet zo ver gaat en verhalen dergelijke boetes op de werknemers. Hof Den Haag kwam in een spraakmakend vonnis tot het oordeel dat een werkgever de aan hem als kentekenhouder opgelegde boetes voor kleine snelheidsovertredingen niet mag verhalen op de werknemer die de overtreding heeft begaan, behalve wanneer sprake is van opzet of bewuste roekeloosheid van de werknemer. Een regeling waarbij de eerste drie boetes voor snelheidsovertredingen in een bepaalde periode voor rekening van de werkgever komen en verdere boetes in die periode voor rekening van de werknemer komen vond het Hof acceptabel. Verdedigbaar is namelijk dat een werknemer die in een bepaalde periode meer dan drie verkeersovertredingen maakt zich niet als een goed werknemer gedraagt. Volgens het Hof zijn boetes voor snelheidsovertredingen tot 10 km boven de limiet niet het gevolg van opzet of bewuste roekeloosheid, omdat men gemakkelijk iets te hard rijdt of omdat de verkeerssituatie vereist dat men over een korte afstand iets te hard rijdt. Bij grotere overschrijdingen van de maximumsnelheid zal vrijwel altijd sprake zijn van opzet of bewuste roekeloosheid en mogen de boetes dus verhaald worden. De werkgever ging in cassatie bij de Hoge Raad. De Hoge Raad maakt duidelijk dat in deze gevallen de boetes slechts vanwege justitiële efficiency aan de werkgever worden opgelegd. In het verleden kon de eigenaar of de houder van het kenteken van een auto voorkomen dat een verkeersboete aan hem werd opgelegd door de naam en het adres van de bestuurder bekend te maken. Die mogelijkheid is vervallen voor lichte verkeersovertredingen door de invoering van de risicoaansprakelijkheid van de kentekenhouder. Volgens de Hoge Raad is daarmee niet bedoeld om de werkgever te bestraffen zonder hem de mogelijkheid te geven om de boete te verhalen op de werknemer. Dat zou leiden tot een verschil in behandeling tussen werknemers met een auto van de zaak en werknemers die zakelijk rijden met een eigen auto. In het eerste geval zouden de boetes voor rekening van de werkgever zijn en in het laatste voor rekening van de werknemer. Eerder had de Hoge Raad al vastgesteld dat een werkgever niet hoeft op te draaien voor boetes die aan de werknemer zijn opgelegd, tenzij de werkgever de door de werknemer begane overtreding gestimuleerd heeft. Hoewel bij de totstandkoming van deze uitgave de grootst mogelijke zorgvuldigheid is betracht, bestaat de mogelijkheid dat bepaalde informatie na verloop van tijd verouderd of niet meer juist is. Dit kan ten gevolge van (aanpassing van de) regelgeving die bekend is geworden na het opmaken van deze uitgave. Voor toepassing in individuele gevallen raden wij u aan contact met ons op te nemen. NIEUWSBRIEF 7

! Het kan voordelig zijn om de ingebruikname van een nieuw pand dat gaat worden gebruikt

! Het kan voordelig zijn om de ingebruikname van een nieuw pand dat gaat worden gebruikt Omzetbelasting - eindejaarstips Geen integratieheffing meer vanaf 2014 De integratieheffing voor de btw wordt met ingang van 1 januari 2014 afgeschaft. Hiermee komt een einde aan de heffing van btw over

Nadere informatie

Actuele aanpassingen in de autobelastingen

Actuele aanpassingen in de autobelastingen Actuele aanpassingen in de autobelastingen Inhoudsopgave: 1. Wijzigingen fiscale bijtelling auto van de zaak 2. Extra aanscherping d.m.v. invoering 60-maanden termijn 3. Overgangsregeling voor huidige

Nadere informatie

Deurne, 2 januari 2012

Deurne, 2 januari 2012 Molenstraat 25 5751 LA DEURNE Postbus 274 5750 AG DEURNE Telefoon 0493-326000 Telefax 0493-326001 Internetadres www.welten.nl e-mail info@welten.nl Deurne, 2 januari 2012 Geachte relatie, Met ingang van

Nadere informatie

Autokosten en uw onderneming Spelregels kostenaftrek, BTW verrekening, privé bijtelling

Autokosten en uw onderneming Spelregels kostenaftrek, BTW verrekening, privé bijtelling Autokosten en uw onderneming Spelregels kostenaftrek, BTW verrekening, privé bijtelling (bron: belastingdienst.nl augustus 2012) Als ondernemer hebt u misschien een personenauto of een bestelauto nodig

Nadere informatie

RB EINDEJAARSTIPS & AANDACHTSPUNTEN 2014 / 2015

RB EINDEJAARSTIPS & AANDACHTSPUNTEN 2014 / 2015 RB EINDEJAARSTIPS & AANDACHTSPUNTEN 2014 / 2015 Omzetbelasting Omzetbelasting Benut verlaagd BTW-tarief voor renovatie en onderhoud tot 1 juli 2015 Het BTW-tarief op arbeidskosten bij renovatie, herstel

Nadere informatie

De fiscale aspecten van een onroerende recreatiewoning

De fiscale aspecten van een onroerende recreatiewoning De fiscale aspecten van een onroerende recreatiewoning Hieronder wordt ingegaan op de fiscale consequenties van de aankoop en het bezit van een recreatiewoning die zodanig met de (onder)grond is verbonden

Nadere informatie

Actualiteitenseminar Loonheffingen & Arbeidsrecht 2012. Presentatie Auto van de zaak

Actualiteitenseminar Loonheffingen & Arbeidsrecht 2012. Presentatie Auto van de zaak Actualiteitenseminar Loonheffingen & Arbeidsrecht 2012 Presentatie Auto van de zaak Auto in de loonbelasting (vanaf 2006) Bijtelling voor ter beschikking gestelde personenauto s en bestelauto s Waarover

Nadere informatie

FACTSHEET WIJZIGINGEN BELASTINGEN AUTO 2009

FACTSHEET WIJZIGINGEN BELASTINGEN AUTO 2009 FACTSHEET WIJZIGINGEN BELASTINGEN AUTO 2009 Verhoging MRB-tarief per 1 januari 2009 De afbouw van de BPM wordt net als in 2008 gefinancierd door een verhoging van het rijksdeel van de MRB. De stijging

Nadere informatie

Checklist Auto van de zaak De heilige koe bij de hoorns gevat

Checklist Auto van de zaak De heilige koe bij de hoorns gevat Checklist Auto van de zaak De heilige koe bij de hoorns gevat 1. Eigen auto of auto van de zaak? Een ondernemer die een auto aanschaft en deze zowel privé als zakelijk gaat gebruiken, staat voor de volgende

Nadere informatie

Een Goede Start met de Belastingdienst

Een Goede Start met de Belastingdienst Een Goede Start met de Belastingdienst Ga alvast naar belastingdienst.nl/starters 3 april 2015 @BDzakelijk Programma Online informatie Administratie Ondernemen en BTW Pauze Ondernemen en inkomstenbelasting

Nadere informatie

(Geïnteresseerd en/of vragen, bel 073-6122888 of mail info@vhpaccountants.nl)

(Geïnteresseerd en/of vragen, bel 073-6122888 of mail info@vhpaccountants.nl) Nieuwsitems: Bezwaar maken voor ondernemers: prejudiciële vragen over aftrekbeperking BTW en privé-gebruik auto Uitstel van winstneming voor deel verkoopwinst bedrijfspand Bij herfinanciering eigenwoningschuld

Nadere informatie

Btw-nieuwsbrief 20 december 2012. Btw-correctie Privégebruik auto

Btw-nieuwsbrief 20 december 2012. Btw-correctie Privégebruik auto Btw-nieuwsbrief 20 december 2012 Btw-correctie Privégebruik auto Inhoudsopgave Introductie 3 Privégebruik auto 4 1. Woon-werkverkeer 4 2. Werkelijk gebruik 5 3. Alleen zakelijk gebruik en woon-werkverkeer

Nadere informatie

Auto van de zaak als zelfstandig ondernemer Regels, uitzonderingen en fiscale voordelen

Auto van de zaak als zelfstandig ondernemer Regels, uitzonderingen en fiscale voordelen `` Auto van de zaak als zelfstandig ondernemer Regels, uitzonderingen en fiscale voordelen Wanneer je als zelfstandig ondernemer een auto van de zaak hebt dan krijg je te maken met zaken als bijtelling,

Nadere informatie

1.1. Inleiding...1. 1.2. DGA: ondernemer?...1. 2.1. Inleiding...3. 2.2. Hoeveel bijtelling?... 3. 2.3. De hybrideauto van de zaak...

1.1. Inleiding...1. 1.2. DGA: ondernemer?...1. 2.1. Inleiding...3. 2.2. Hoeveel bijtelling?... 3. 2.3. De hybrideauto van de zaak... 1. Goed om vooraf te weten 1.1. Inleiding...1 1.2. DGA: ondernemer?...1 2. Bijtelling wegens privégebruik 2.1. Inleiding...3 2.2. Hoeveel bijtelling?... 3 2.3. De hybrideauto van de zaak...4 2.4. Bijtellingspercentage

Nadere informatie

Fiscaliteiten autobelastingen in 2009

Fiscaliteiten autobelastingen in 2009 Fiscaliteiten autobelastingen in 2009 Afbouw BPM, slurptax, vrijstelling BPM voor zuinige auto's, wijzigingen in de motorrijtuigenbelasting (MRB). Ook in 2009 gaat er veel veranderen op het gebied van

Nadere informatie

Kluwer Online Research. Nieuwe regels privégebruik ondernemingsauto in de omzetbelasting

Kluwer Online Research. Nieuwe regels privégebruik ondernemingsauto in de omzetbelasting Belastingadvies Actualiteiten auto in de omzetbelasting Nieuwe regels privégebruik ondernemingsauto in de omzetbelasting Per 1 juli 2011 geldt een nieuwe regeling voor het in de heffing betrekken van privégebruik

Nadere informatie

Soms moeten opties worden meegenomen in de cataloguswaarde. Vanaf medio 2006 geldt dat echter uitsluitend nog voor opties af-fabriek.

Soms moeten opties worden meegenomen in de cataloguswaarde. Vanaf medio 2006 geldt dat echter uitsluitend nog voor opties af-fabriek. Informatiebrief auto van de zaak en loonadministratie De belastingdienst zal bij controles over het jaar 2010 speciale aandacht besteden aan de belastingheffing over de auto van de zaak. Mede door het

Nadere informatie

Nieuwsbrief van 9 februari 2016

Nieuwsbrief van 9 februari 2016 Nieuwsbrief van 9 februari 2016 Behandelde onderwerpen in deze nieuwsbrief zijn: Vooraf ingevulde aangifte indienen vóór 1 mei 2016 Wettelijke rente 2016 Beëindiging VAR nu definitief Werkkostenregeling:

Nadere informatie

... ... ..., hierna te noemen werkgever ... ... ..., hierna te noemen werknemer

... ... ..., hierna te noemen werkgever ... ... ..., hierna te noemen werknemer Voorbeeldafspraak Aanvulling op de arbeidsovereenkomst Inzake verbod op privégebruik van de ter beschikking gestelde bestelauto Voorbeeldafspraak De ondergetekenden: A. [NAW-gegevens + loonheffingennummer],

Nadere informatie

10 vragen en antwoorden over de bestelauto en de fiscus in 2017.

10 vragen en antwoorden over de bestelauto en de fiscus in 2017. 10 vragen en antwoorden over de bestelauto en de fiscus in 2017. 1. Welke bijtelling geldt er in 2017 voor een bestelauto? 2. Geldt de afkoopregeling van 300 euro nog in 2017? 3. Welke bestelauto s zijn

Nadere informatie

Wat verandert er in 2014?

Wat verandert er in 2014? Wat verandert er in 2014? In 2014 veranderen een aantal belastingregels en zijn er veranderingen voor toeslagen. Zo kunt u nog maar 1 rekeningnummer gebruiken voor de meeste belastingteruggaven en toeslagen.

Nadere informatie

Rechtbank Oost-Nederland 14 maart 2013, nrs. AWB 12/1843 en AWB 12/3008

Rechtbank Oost-Nederland 14 maart 2013, nrs. AWB 12/1843 en AWB 12/3008 Rechtbank Oost-Nederland 14 maart 2013, nrs. AWB 12/1843 en AWB 12/3008 Uitspraak van de meervoudige kamer ingevolge artikel 8:77 van de Algemene wet bestuursrecht (Awb) van 14 maart 2013 inzake [X], wonende

Nadere informatie

Fiscale eindejaarstips

Fiscale eindejaarstips Fiscale eindejaarstips 1. Energiezuinig- en milieubewust investeren? Beter nu dan later Investeringen in bedrijfsmiddelen met een waarde van minder dan 2.500 komen vanaf 1 januari 2014 niet meer in aanmerking

Nadere informatie

AUTOBELASTINGEN IN BELASTINGPLAN 2015

AUTOBELASTINGEN IN BELASTINGPLAN 2015 AUTOBELASTINGEN IN BELASTINGPLAN 2 e editie 18 september 2014 Ingangsdatum en looptijden Ingangsdatum van alle maatregelen is 1 januari, tenzij anders vermeld. De looptijd van de in het Belastingplan opgenomen

Nadere informatie

Afschaffing korting jaarbetaling MRB De korting van 12 voor het ineens betalen van het hele jaarbedrag MRB komt per 1-1-2012 te vervallen.

Afschaffing korting jaarbetaling MRB De korting van 12 voor het ineens betalen van het hele jaarbedrag MRB komt per 1-1-2012 te vervallen. BELASTINGPLAN 2012, AUTOBELASTINGEN. Voorgestelde wijzigingen (kunnen nog wijzigen na behandeling in de Tweede en Eerste Kamer) De meest in het oog springende wijzigingen zijn het stopzetten van de vrijstelling

Nadere informatie

34 002 Wijziging van enkele belastingwetten en enige andere wetten (Belastingplan 2015) Het voorstel van wet wordt als volgt gewijzigd:

34 002 Wijziging van enkele belastingwetten en enige andere wetten (Belastingplan 2015) Het voorstel van wet wordt als volgt gewijzigd: 34 002 Wijziging van enkele belastingwetten en enige andere wetten (Belastingplan 2015) DERDE NOTA VAN WIJZIGING Het voorstel van wet wordt als volgt gewijzigd: 1 In artikel I wordt na onderdeel P een

Nadere informatie

Lees in onderstaande uitleg voor het jaar 2008 dan ook '25%' i.p.v '22%'.

Lees in onderstaande uitleg voor het jaar 2008 dan ook '25%' i.p.v '22%'. Update per 2008 De bijtelling voor een auto van de zaak is per 2008 gestegen tot 25%. Alleen enkele zeer zuinige auto's kennen per 2008 een verlaging van de bijtelling, naar 14%. Lees in onderstaande uitleg

Nadere informatie

Winst uit onderneming

Winst uit onderneming 12 IB 170-1T21FD Was u in 2012 ondernemer of medegerechtigde in een onderneming? Dan had u winst uit onderneming. In deze aanvullende toelichting vindt u meer informatie over het privégebruik van een woning

Nadere informatie

Belangrijke informatie

Belangrijke informatie Belastingwetgeving niveau 5 Correctiemodel voorbeeldexamen Belangrijke informatie 2015 Nederlandse Associatie voor Examinering Belastingwetgeving niveau 5 1 / 9 Vraag 1 Toetsterm 1.1 Beheersingsniveau:

Nadere informatie

BTW i.v.m. auto (van de zaak)

BTW i.v.m. auto (van de zaak) BTW i.v.m. auto (van de zaak) (bron: belastingdienst.nl - februari 2012) (R&D: een aantal regelingen binnen de omzetbelasting/btw wijken af van regelingen binnen de Inkomstenbelasting/IB. Deze nieuwsbrief

Nadere informatie

Administratieve verplichtingen. Marja van den Oetelaar

Administratieve verplichtingen. Marja van den Oetelaar Administratieve verplichtingen Marja van den Oetelaar Thema s Suppletieaangifte Herziening van ten onrechte berekende btw Teruggaaf van btw bij oninbare vorderingen Factureringsregels 2013 Self-billing

Nadere informatie

AUTOBELASTINGEN IN BELASTINGPLAN 2015

AUTOBELASTINGEN IN BELASTINGPLAN 2015 AUTOBELASTINGEN IN BELASTINGPLAN 1 e editie 17 september 2014 Ingangsdatum en looptijden Ingangsdatum van alle maatregelen is 1 januari, tenzij anders vermeld. De looptijd van de in het Belastingplan opgenomen

Nadere informatie

De 15 meest gestelde vragen over zakelijk rijden in 2017.

De 15 meest gestelde vragen over zakelijk rijden in 2017. De 15 meest gestelde vragen over zakelijk rijden in 2017. Bijtelling, investeringsaftrek, BPM, motorrijtuigenbelasting en btw. Wie de belastingen rondom mobiliteit een beetje wil volgen, heeft er bijna

Nadere informatie

Let op bij Kopieren ID Kaart:

Let op bij Kopieren ID Kaart: Nieuwsbrief van d.d. 07-06-2012 Nummer: 05 2012 Let op bij Kopieren ID Kaart: Voor iedere W.N. bent u verplicht een kopie van een geldig identiteitsbewijs te bewaren bij uw administratie. Gerechtshof Leeuwarden

Nadere informatie

FiscaalActueelFiscaal Actueel nr 3-2008

FiscaalActueelFiscaal Actueel nr 3-2008 3 FiscaalActueelFiscaal Actueel nr 3-2008 INHOUD o.a. Verkeersboete kan op werknemer verhaald worden Dga blijft in de loonheffing 2 Verdere fiscale vergroening 3 Hoge Raad accepteert guldenssteekproef

Nadere informatie

De 15 meest gestelde vragen over zakelijk rijden in 2017.

De 15 meest gestelde vragen over zakelijk rijden in 2017. De 15 meest gestelde vragen over zakelijk rijden in 2017. Bijtelling, investeringsaftrek, BPM, motorrijtuigenbelasting en btw. Wie de belastingen rondom mobiliteit een beetje wil volgen, heeft er bijna

Nadere informatie

! Het is verstandig om vooraf een berekening te (laten) maken om te voorkomen dat de aangifte

! Het is verstandig om vooraf een berekening te (laten) maken om te voorkomen dat de aangifte Inkomstenbelasting - aandachtspunten T-biljet indienen Bij onder andere vakantiebaantjes kan over het loon of een uitkering feitelijk te veel loonbelasting/premie volksverzekeringen zijn ingehouden. In

Nadere informatie

Een Goede Start met de Belastingdienst

Een Goede Start met de Belastingdienst Een Goede Start met de Belastingdienst Ga alvast naar belastingdienst.nl/starters 14 oktober 2015 Programma Online informatie Administratie Ondernemen en BTW Ondernemen en inkomstenbelasting 2 www.belastingdienst.nl/starters

Nadere informatie

2.17. Innovatiekosten

2.17. Innovatiekosten 2.17. Innovatiekosten Om innovatie te stimuleren, bestaat er een belangrijke fiscale faciliteit, de WBSO (Wet bevordering speur- en ontwikkelingswerk). De WBSO is een fiscale korting die u mag verrekenen

Nadere informatie

Nieuwsbrief van 9 februari 2017

Nieuwsbrief van 9 februari 2017 Nieuwsbrief van 9 februari 2017 Behandelde onderwerpen in deze nieuwsbrief: WOZ-beschikking 2017 Vervallen tijdklem bij Kapitaalverzekering Eigen Woning Autobelastingen 2017 Geen aftrek BTW bij postbusnummer

Nadere informatie

september/oktober 2008

september/oktober 2008 september/oktober 2008 MILJOENENNOTA 2009 MILJOENENNOTA 2009 LOON- EN INKOMSTENBELASTING 1. Heffings- en invorderingsrente 2. Restwaarde panden 3. Aangifte inkomstenbelasting 4. Reiskosten openbaar vervoer

Nadere informatie

Belastingdienst/Directie Vaktechniek Belastingen. Besluit van 26 maart 2013, nr. BLKB/2013/400M,

Belastingdienst/Directie Vaktechniek Belastingen. Besluit van 26 maart 2013, nr. BLKB/2013/400M, Omzetbelasting. Kleine ondernemersregeling Belastingdienst/Directie Vaktechniek Belastingen Besluit van 26 maart 2013, nr. BLKB/2013/400M, De Staatssecretaris van Financiën heeft het volgende besloten.

Nadere informatie

Volkswagen Bedrijfswagensplan

Volkswagen Bedrijfswagensplan Fiscaal vriendelijk investeren Bij de aanschaf van een nieuwe bedrijfswagen kunnen interessante fiscale voordelen van toepassing zijn. Zo geldt naast de investeringsaftrek (KIA) de mogelijkheid om versneld

Nadere informatie

Auto: zakelijk of privé?

Auto: zakelijk of privé? Zeer zuinige auto s zijn nu nog vrijgesteld van motorrijtuigenbelasting Auto: zakelijk of privé? "Zet ik de auto op de zaak of houd ik hem liever privé?" Een in de praktijk veel gestelde vraag waar veel

Nadere informatie

VOORBEELDAFSPRAAK. Aanvulling op de arbeidsovereenkomst inzake verbod op privé-gebruik van de ter beschikking gestelde bestelauto

VOORBEELDAFSPRAAK. Aanvulling op de arbeidsovereenkomst inzake verbod op privé-gebruik van de ter beschikking gestelde bestelauto VOORBEELDAFSPRAAK Aanvulling op de arbeidsovereenkomst inzake verbod op privé-gebruik van de ter beschikking gestelde bestelauto De ondergetekenden: A. [ NAW-gegevens + loonheffingennummer]., hierna te

Nadere informatie

8. De btw. 8.2. Aftrek van voorbelasting. De btw

8. De btw. 8.2. Aftrek van voorbelasting. De btw ..1. Inleiding Een ondernemer (ook als u een zelfstandig of een vrij beroep uitoefent ) die een auto gebruikt in het kader van zijn onderneming, rekent de auto veelal tot het ondernemingsvermogen. Daarom

Nadere informatie

Als u vragen heeft over dit onderwerp of over de intrekking van mededeling 26, dan kunt u uiteraard contact opnemen

Als u vragen heeft over dit onderwerp of over de intrekking van mededeling 26, dan kunt u uiteraard contact opnemen BTW-nieuwtjes 5/2010 van vilsteren BTW advies bv Heidesteinlaan 2a, 6866 AG Heelsum E-mail: info@btwadvies.com Website: www.btwadvies.com Telefoon: 026-7071710 KvK Arnhem 09136209 De pro rata en het mogen

Nadere informatie

ALIMENTATIEVERPLICHTING AFTREKBAAR ALS BOX-3 SCHULD

ALIMENTATIEVERPLICHTING AFTREKBAAR ALS BOX-3 SCHULD ALIMENTATIEVERPLICHTING AFTREKBAAR ALS BOX-3 SCHULD Een man betaalde in 2006 19.442 alimentatie aan zijn ex-vrouw. Het bedrag werd als persoongebonden aftrek in mindering gebracht op het box-1 inkomen.

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Voorwoord Wegwijs met enkele begrippen... 3

Inhoudsopgave. Voorwoord Wegwijs met enkele begrippen... 3 Inhoudsopgave Voorwoord 1 1 Wegwijs met enkele begrippen 3 11 Welke waarde heeft uw auto? 3 111 De cataloguswaarde 3 112 De waarde in het economisch verkeer (taxatiewaarde of dagwaarde?) 6 113 Verkoopprijs

Nadere informatie

Belastingen en de boekhouding

Belastingen en de boekhouding BAD1.1 les 7 programma Belastingen en de boekhouding Drie groepen belastingen Ondernemer als onbezoldigd ontvanger Loonbelasting Omzetbelasting Belastingen Drie groepen zakelijke belastingen waterschapslasten,

Nadere informatie

Zuinige auto s. November 2011. Inhoudsopgave 1 Inleiding. 1 Inleiding

Zuinige auto s. November 2011. Inhoudsopgave 1 Inleiding. 1 Inleiding November 2011 Inhoudsopgave 1 Inleiding 2 Maatregelen in de BPM 3 Voorbeelden BPM 4 Maatregelen in de motorrijtuigenbelasting 5 Maatregelen bijtelling auto van de zaak Zuinige auto s 1 Inleiding De afgelopen

Nadere informatie

MKB Boekhouder in control

MKB Boekhouder in control MKB Boekhouder in control Themabijeenkomst over alles wat een boekhouder moet weten van omzetbelasting 09-05-2017 MKB Boekhouder in control - omzetbelasting 1 Omzetbelasting in uw bedrijf 09-05-2017 MKB

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2009 2010 32 128 Wijziging van enkele belastingwetten en enige andere wetten (Belastingplan 2010) Nr. 19 HERDRUK 1 DERDE NOTA VAN WIJZIGING Ontvangen 16

Nadere informatie

Uitspraak GERECHTSHOF s-hertogenbosch Uitspraak op het hoger beroep van de heer [belanghebbende], belanghebbende

Uitspraak GERECHTSHOF s-hertogenbosch Uitspraak op het hoger beroep van de heer [belanghebbende], belanghebbende Uitspraak GERECHTSHOF s-hertogenbosch Team belastingrecht Meervoudige Belastingkamer Kenmerk: 13/00784 Uitspraak op het hoger beroep van de heer [belanghebbende], wonende te [woonplaats], hierna: belanghebbende,

Nadere informatie

FLEET131 Zakelijk rijden VW 297x210 v6.indd 1 20-01-15 12:01

FLEET131 Zakelijk rijden VW 297x210 v6.indd 1 20-01-15 12:01 FLEET131 Zakelijk rijden VW 297x210 v6.indd 1 20-01-15 12:01 De 15 meestgestelde vragen over zakelijk rijden in 2015. Bijtelling, investeringsaftrek, bpm, motorrijtuigenbelasting en brandstofaccijns. Wie

Nadere informatie

De 15 meest gestelde vragen over zakelijk rijden in 2016.

De 15 meest gestelde vragen over zakelijk rijden in 2016. De 15 meest gestelde vragen over zakelijk rijden in 2016. Bijtelling, investeringsaftrek, bpm, motorrijtuigenbelasting en btw. Wie de belastingen rondom mobiliteit een beetje wil volgen, heeft er bijna

Nadere informatie

Syllabus. IB en het cafetariasysteem - uitwerkingen

Syllabus. IB en het cafetariasysteem - uitwerkingen Syllabus IB en het cafetariasysteem - uitwerkingen 2017 Uitwerking casus 1 1. Berekening loonheffing Loon uit tegenwoordige arbeid 39.071,00 Verschuldigde belasting uit werk Schijf 1 8,40% x 19.922,00

Nadere informatie

MRB vrijstelling 2013 2014 2015 2016

MRB vrijstelling 2013 2014 2015 2016 AUTOBELASTINGEN 2013 Onder voorbehoud van goedkeuring Eerste Kamer. MRB Nul-tarief MRB voor zeer zuinige auto s loopt tot en met 2013 Het nul-tarief motorrijtuigenbelasting dat in 2010 is ingevoerd voor

Nadere informatie

Ik Start! En nu? Tom Jacobs AA mr. Michiel Gijsbers RB

Ik Start! En nu? Tom Jacobs AA mr. Michiel Gijsbers RB Ik Start! En nu? Tom Jacobs AA mr. Michiel Gijsbers RB Onderwerpen Fiscale voordelen inkomstenbelasting en omzetbelasting Sociale zekerheid BTW-aangifte en Kleine ondernemersregeling (KOR) Gebruik van

Nadere informatie

Wonen in Nederland en werken in Duitsland

Wonen in Nederland en werken in Duitsland 12345 20 Aanvullende toelichting Bij aangifte inkomstenbelasting 20 Wordt deze aanvullende toelichting gebruikt voor het invullen van een F-biljet? Dan wordt met u, uw of uzelf de overleden belastingplichtige

Nadere informatie

Nieuwsbrief van d.d. 10-06-2009. Verzoek Loonheffingen Verklaring geen privé-gebruik auto

Nieuwsbrief van d.d. 10-06-2009. Verzoek Loonheffingen Verklaring geen privé-gebruik auto Nieuwsbrief van d.d. 10-06-2009 Nummer: 12 2009 Verzoek Loonheffingen Verklaring geen privé-gebruik auto Een verklaring aanvragen Als u een auto van uw werkgever ter beschikking heeft, kunt u met dit formulier

Nadere informatie

Benut mogelijkheid van extra uitstel van betaling

Benut mogelijkheid van extra uitstel van betaling PAG 2 LET OP BIJ BTW- TARIEF VERBOUWINGEN PAG 3 TIPS BIJ HET AAN VRAGEN VAN EEN VERKLARING ARBEIDSRELATIE (VAR) PAG 4 2015: ARBEIDS- KORTING OMHOOG VOOR LAGERE INKOMENS EN OMLAAG VOOR HOGERE INKOMENS PAG

Nadere informatie

Dit jaar let de Belastingdienst extra op de kosten van de ondernemer en wordt ook het aantal

Dit jaar let de Belastingdienst extra op de kosten van de ondernemer en wordt ook het aantal Nieuw jaar = nieuwe regels Het jaar 2014 is al weer een aantal weken oud. Een nieuw jaar zorgt ook weer voor nieuwe regels. In deze nieuwsflits een aantal belangrijke opmerkingen / wijzigingen voor 2014.

Nadere informatie

info &boon tips & boon

info &boon tips & boon tips & boon Uw positie als DGA Fiscale actualiteiten 2010 Ruim één op de vijf ondernemers is directeur-grootaandeelhouder (dga). Voor het kabinet aanleiding om, zeker in het huidige economische klimaat,

Nadere informatie

Inkomstenbelasting Tarief 2009 Belastingplan 2009 Heffingskortingen en bonussen Doorwerkbonus voor 62-plussers.

Inkomstenbelasting Tarief 2009 Belastingplan 2009 Heffingskortingen en bonussen Doorwerkbonus voor 62-plussers. Belastingplan 2009 Hietweideweg 4 Telefoon 0571 273355 7391 XX Twello Fax 0571 275318 Internet www.schimmelenplante.nl Aan alle relaties van Schimmel en Plante Accountants en Belastingadviseurs Geachte

Nadere informatie

Autobrief 2.0; een nieuw autobeleidsplan

Autobrief 2.0; een nieuw autobeleidsplan De complexe wereld van autobelastingen (2011-2015) Het kabinet is voornemens het stelsel van autobelastingen eenvoudiger te gaan maken. Met alle jaarlijkse aanpassingen en uitzonderingen is het behoorlijk

Nadere informatie

Wat staat ons op fiscaal gebied te wachten in 2014?

Wat staat ons op fiscaal gebied te wachten in 2014? Wat staat ons op fiscaal gebied te wachten in 2014? Eerste schijf inkomstenbelasting omlaag In het belastingplan 2014 staat dat het tarief van de eerste schijf in de loon- en inkomstenbelasting stapsgewijs

Nadere informatie

Wonen in Nederland en werken in Duitsland

Wonen in Nederland en werken in Duitsland 12345 20 Aanvullende toelichting bij aangifte inkomstenbelasting 20 Woonde u in 20 in Nederland, maar werkte u? Dan betaalde u meestal belasting en was u daar ook verzekerd voor de sociale verzekeringen.

Nadere informatie

Winst uit onderneming

Winst uit onderneming bij aangifte inkomstenbelasting 20 Was u in 20 ondernemer of medegerechtigde in een onderneming? Dan had u winst uit onderneming. In de toelichting bij uw aangifte inkomstenbelasting staat hierover algemene

Nadere informatie

Kluwer Online Research Belastingadvies Actualiteiten auto in de inkomsten- en loonbelasting

Kluwer Online Research Belastingadvies Actualiteiten auto in de inkomsten- en loonbelasting Belastingadvies Actualiteiten auto in de inkomsten- en loonbelasting CO 2 -differentiatie: de regels met ingang van 1 januari 2012 Het kabinet stimuleert het rijden van een schonere auto van de zaak via

Nadere informatie

Freelancers en zzp'ers

Freelancers en zzp'ers Freelancers en zzp'ers Zelfstandig of toch niet? Arbeidsrecht Belastingen Maart 2011 / E-0444 Kamer van Koophandel Nederland, Woerden Freelancers en zzp's E-0444 03-2011 1 In deze brochure: 1. Zelfstandig

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Voorwoord... 1. 1. Inleiding in de btw... 3. 2. Btw-ondernemerschap... 6. 3. In welke gevallen bent u btw verschuldigd?...

Inhoudsopgave. Voorwoord... 1. 1. Inleiding in de btw... 3. 2. Btw-ondernemerschap... 6. 3. In welke gevallen bent u btw verschuldigd?... Inhoudsopgave Voorwoord............................................................... 1 1. Inleiding in de btw.................................................... 3 1.1. Wat zijn kostprijsverhogende belastingen?..............................

Nadere informatie

Freelancers en zzp ers

Freelancers en zzp ers Freelancers en zzp ers Zelfstandig of toch niet? Arbeidsrecht Belastingen Juli 2013 / E-0444 Kamer van Koophandel Nederland, Woerden Hoewel aan deze tekst veel zorg is besteed, wordt voor de inhoud geen

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2012 2013 33 404 Wijziging van enkele belastingwetten (Wet herziening fiscale behandeling woon-werkverkeer) Nr. 2 VOORSTEL VAN WET Wij Beatrix, bij de gratie

Nadere informatie

MRB vrijstelling 2013 2014 2015 2016

MRB vrijstelling 2013 2014 2015 2016 AUTOBELASTINGEN 2013 MRB Nul-tarief MRB voor zeer zuinige auto s loopt tot en met 2013 Het nul-tarief motorrijtuigenbelasting dat in 2010 is ingevoerd voor zeer zuinige auto s blijft tot en met 2013 bestaan.

Nadere informatie

Rapport. Rapport van een klacht over de Belastingdienst/Rivierenland. Datum: 26 september Rapportnummer: 2011/280

Rapport. Rapport van een klacht over de Belastingdienst/Rivierenland. Datum: 26 september Rapportnummer: 2011/280 Rapport Rapport van een klacht over de Belastingdienst/Rivierenland. Datum: 26 september 2011 Rapportnummer: 2011/280 2 Klacht Verzoeker klaagt er over dat de Belastingdienst/Rivierenland ondanks de uitspraak

Nadere informatie

Btw-correctie Privégebruik auto Btw-nieuwsbrief

Btw-correctie Privégebruik auto Btw-nieuwsbrief Btw-correctie Privégebruik auto Btw-nieuwsbrief 14 januari 2014 www.bakertillyberk.nl Inhoudsopgave Introductie... 3 Privégebruik auto... 4 1. Woon-werkverkeer...4 2. Werkelijk gebruik...5 3. Alleen zakelijk

Nadere informatie

U rekent zich rijk Gemeente Amsterdam Dienst Belastingen Gemeente Amsterdam

U rekent zich rijk Gemeente Amsterdam Dienst Belastingen Gemeente Amsterdam Rapport Gemeentelijke Ombudsman U rekent zich rijk Gemeente Amsterdam Dienst Belastingen Gemeente Amsterdam 18 december 2009 RA0945988 Samenvatting Aan een bedrijf wordt een voorlopige aanslag Verontreinigingsheffing

Nadere informatie

Aanwijzing bezwaarschriften omzetbelasting bij privégebruik auto als massaal bezwaar

Aanwijzing bezwaarschriften omzetbelasting bij privégebruik auto als massaal bezwaar Aanwijzing bezwaarschriften omzetbelasting bij privégebruik auto als massaal bezwaar Besluit van 29 maart 2017, nr. 2017/36822. De Staatssecretaris van Financiën heeft het volgende besloten. In dit besluit

Nadere informatie

Dit voorbeeldexamen bestaat uit 24 vragen. De opbouw en het aantal vragen komt overeen met het online examen.

Dit voorbeeldexamen bestaat uit 24 vragen. De opbouw en het aantal vragen komt overeen met het online examen. Belastingwetgeving niveau 5 Examenopgaven voorbeeldexamen Belangrijke informatie Dit voorbeeldexamen bestaat uit 24 vragen. De opbouw en het aantal vragen komt overeen met het online examen. Dit voorbeeldexamen

Nadere informatie

EXAMENPROGRAMMA. Moderne Bedrijfsadministratie (MBA) Vakopleiding Bedrijfsadministratie & Accountancy (VBA ) Examen Belastingwetgeving niveau 5 Niveau

EXAMENPROGRAMMA. Moderne Bedrijfsadministratie (MBA) Vakopleiding Bedrijfsadministratie & Accountancy (VBA ) Examen Belastingwetgeving niveau 5 Niveau Diplomalijn(en) Financieel-Administratief Diploma('s) Moderne Bedrijfsadministratie (MBA) Vakopleiding Bedrijfsadministratie & Accountancy (VBA ) Eamen Belastingwetgeving niveau 5 Niveau 5 (vergelijkbaar

Nadere informatie

Nieuwsbrief van d.d

Nieuwsbrief van d.d Nieuwsbrief van d.d. 18-06-2008 Nummer: 15-2008 TPG Post hoeft boete werknemer niet te betalen TPG Post, tegenwoordig TNT Post, hoeft de boete die een werknemer kreeg voor een snelheidsovertreding niet

Nadere informatie

1 Het geding in feitelijke instanties

1 Het geding in feitelijke instanties Uitspraak 10 januari 2014 nr. 09/01485 Arrest gewezen op het beroep in cassatie van de Staatssecretaris van Financiën tegen de uitspraak van het Gerechtshof te Arnhem van 3 maart 2009, nr. 07/00372, betreffende

Nadere informatie

Privé gebruik auto. BTW: Privégebruik auto vanaf 1 juli 2011

Privé gebruik auto. BTW: Privégebruik auto vanaf 1 juli 2011 Privé gebruik auto BTW: Privégebruik auto vanaf 1 juli 2011 Wijzigingen met betrekking tot de verwerking van het privé gebruik auto voor de BTW per 1 juli 2011. Smit en de Wolf Scheveningseweg 10 2517

Nadere informatie

FISCAL EINDEJAARTIPS VOOR HET FAMIILEBEDRIJF(2014)

FISCAL EINDEJAARTIPS VOOR HET FAMIILEBEDRIJF(2014) FISCAL EINDEJAARTIPS VOOR HET FAMIILEBEDRIJF(2014) Het einde van het jaar is weer in zicht. Bedrijfsopvolging.nl heeft wat fiscale tips voor familiebedrijven op een rij gezet. Schenken Ieder jaar kunt

Nadere informatie

EINDEJAARSTIPS 2012 TIPS VOOR UW ADMINISTRATIE. Voorraadopname

EINDEJAARSTIPS 2012 TIPS VOOR UW ADMINISTRATIE. Voorraadopname EINDEJAARSTIPS 2012 TIPS VOOR UW ADMINISTRATIE Voorraadopname Indien u voorraden aanhoudt van materialen of verkoopartikelen dient u deze op of rond 31 december 2012 te inventariseren. Maak gebruik van

Nadere informatie

RB Eindejaarstips 2009

RB Eindejaarstips 2009 Inkomstenbelasting Verplichtingen periodieke giften en alimentatie uit het box 3-vermogen U kunt onder voorwaarden periodieke giften en alimentatie als persoonsgebonden aftrek in mindering brengen op uw

Nadere informatie

Aansprakelijkheid van bestuurders

Aansprakelijkheid van bestuurders Als uw onderneming de belastingen en premies niet kan betalen Bent u bestuurder van een onderneming? Kan uw onderneming de belastingen en premies niet betalen? Dan moet u dat tijdig melden bij de Belastingdienst

Nadere informatie

Fiscale voordelen en plichten voor starters Frank Navis

Fiscale voordelen en plichten voor starters Frank Navis Fiscale voordelen en plichten voor starters Frank Navis 16-11-2017 Flynth, prettig kennismaken De adviseurs en accountants van Flynth ondersteunen ondernemers met het realiseren van ambities en doelen.

Nadere informatie

Fiscaal optimaal van start. P.M. (Marijn) Bremmer LL.M.

Fiscaal optimaal van start. P.M. (Marijn) Bremmer LL.M. Fiscaal optimaal van start P.M. (Marijn) Bremmer LL.M. Het MKBTR-verhaal 4 pijlers Visie & strategie Organisatie Rapportage Wet- en regelgeving Het MKBTR-verhaal 3 kernwaarden Eerlijk Eenvoudig Effectief

Nadere informatie

Besluit van 14 december 2010, nr. DGB2010/6832M, Staatscourant 2010, 20507

Besluit van 14 december 2010, nr. DGB2010/6832M, Staatscourant 2010, 20507 Algemene wet inzake rijksbelastingen. Besluit heffingsrente Directoraat-generaal Belastingdienst, Brieven en beleidsbesluiten Besluit van 14 december 2010, nr. DGB2010/6832M, Staatscourant 2010, 20507

Nadere informatie

Aansprakelijkheid van bestuurders

Aansprakelijkheid van bestuurders Aansprakelijkheid van bestuurders Bent u bestuurder van een onderneming? Kan uw onderneming de belastingen en premies niet betalen? Dan moet u dat tijdig melden bij de Belastingdienst of het Bedrijfspensioenfonds.

Nadere informatie

Automobiellink. BPM tarieven voor personenauto s in 2014

Automobiellink. BPM tarieven voor personenauto s in 2014 December 2013 - nummer 443 Automobiellink Het loopt tegen het einde van het jaar. Daarom stellen wij u nu op de hoogte van enkele fiscale tips, zodat u dit jaar nog van deze tips gebruik kunt maken. BPM

Nadere informatie

Art. 39 Algemene wet inzake rijksbelastingen In de gevallen waarin het volkenrecht, dan wel naar het oordeel van Onze Minister het internationale

Art. 39 Algemene wet inzake rijksbelastingen In de gevallen waarin het volkenrecht, dan wel naar het oordeel van Onze Minister het internationale Art. 39 Algemene wet inzake rijksbelastingen In de gevallen waarin het volkenrecht, dan wel naar het oordeel van Onze Minister het internationale gebruik, daartoe noopt, wordt vrijstelling van belasting

Nadere informatie

In het kort Verklaring geen privé-gebruik auto... 8

In het kort Verklaring geen privé-gebruik auto... 8 (Bestel)Auto van de zaak Inhoud In het kort... 1 Auto van de zaak vastleggen... 1 Volgorde van werken... 2 'Koppelen' van een auto van de zaak aan de werknemer(s)... 3 Percentage 100%... 4 Percentage

Nadere informatie

Omzetbelasting. Aftrek omzetbelasting met betrekking tot auto s e.d.

Omzetbelasting. Aftrek omzetbelasting met betrekking tot auto s e.d. Omzetbelasting. Aftrek omzetbelasting met betrekking tot auto s e.d. Belastingdienst/Centrum voor proces- en productontwikkeling. Sector brieven & beleidsbesluiten. Besluit van 9 februari 2009, nr. CPP2009/109M,

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Voorwoord... 1. 1. Wegwijs met enkele begrippen... 3

Inhoudsopgave. Voorwoord... 1. 1. Wegwijs met enkele begrippen... 3 Inhoudsopgave Voorwoord............................................................... 1 1. Wegwijs met enkele begrippen........................................ 3 1.1. Welke waarde heeft uw auto?........................................

Nadere informatie

Nieuws Financieel/economische informatie op maat

Nieuws Financieel/economische informatie op maat Nieuws Financieel/economische informatie op maat onderneming loonheffing personeel subsidie administratie auto van de zaak omzetbelasting C.J. van Beek & Co accountantsadministratieconsulenten MILJOENENNOTA

Nadere informatie

Ondernemen met de Belastingdienst. Presentatie bij Club Jonge Bedrijven Rijnland op 20 januari 2014

Ondernemen met de Belastingdienst. Presentatie bij Club Jonge Bedrijven Rijnland op 20 januari 2014 Ondernemen met de Belastingdienst Presentatie bij Club Jonge Bedrijven Rijnland op 20 januari 2014 Programma Inkomstenbelasting Omzetbelasting Actualiteiten Inkomstenbelasting programma Algemeen (administratie)

Nadere informatie

Prinsjesdag 2010 Belastingplan 2011 Otto Brands

Prinsjesdag 2010 Belastingplan 2011 Otto Brands Prinsjesdag 2010 Belastingplan 2011 Otto Brands Bezemschoon opleveren Belastingplan 2011 Feest: landbouwvrijstelling Focus: Bestrijding constructies en fraude Ondernemers motor van de economie Woningmarkt

Nadere informatie