BUITENLANDSE LEVENS- VERZEKERINGEN: Ontsnappen aan. de fi scus is verleden tijd

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "BUITENLANDSE LEVENS- VERZEKERINGEN: Ontsnappen aan. de fi scus is verleden tijd"

Transcriptie

1 Analyses JULI-AUGUSTUS 2015 #40 Monthly EDITORIAAL DE GRIEKSE CRISIS VERHOOGT DE VOLATILITEIT OP DE MARKTEN Beste cliënt, Met het afsluiten van de maand juni sluiten we ook het tweede kwartaal af en dat gebeurt in een periode van helse volatiliteit. De Griekse saga is hier natuurlijk niet vreemd aan. Is dit een ramp voor de euro? Niet noodzakelijk. Inderdaad, we zijn niet de mening toegedaan dat een eventueel vertrek van Griekenland uit de eurozone ook het vertrek aankondigt van andere landen in de periferie. Het is duidelijk dat een kapitaalcontrole waardoor de Griekse bevolking nog nauwelijks geld kan afhalen, niet meteen tot de verbeelding spreekt voor de andere perifere landen. Maar de beurzen leden schade. In tegenstelling tot het eerste kwartaal eindigt het tweede kwartaal voor de meeste beurzen in het rood. De obligatiemarkten deelden in de klappen nu het positieve momentum weg is na 30 jaar van continue daling van de obligatierendementen. De toegenomen volatiliteit heeft natuurlijk ook te maken met de wens van de Federal Reserve om uiteindelijk het startschot te geven voor een reeks rentestijgingen. De werkloosheidsgraad is dermate afgenomen dat er stilaan toch wat druk lijkt te komen voor de werkgever om hogere wedden uit te betalen. Maar hoeveel rentestijgingen we zullen krijgen, is geen uitgemaakte zaak en zal sterk afhankelijk zijn van de economische data. Uit het voorgaande zou men kunnen afl eiden dat omwille van de nervositeit in verband met Griekenland, enerzijds, en de mogelijke rentestijgingen in de VS, anderzijds, de euro als munt verlies optekende. Maar niets is minder waar, aangezien de eenheidsmunt nauwelijks terrein verloor. Er waren behoorlijk wat koersschommelingen, maar de euro blijft voorlopig relatief dicht in de buurt van 1,10 handelen versus de dollar. Grote schommelingen zijn er ook op de Chinese beurzen. Aangezien we nog steeds overtuigd zijn van een zachte landing van de economie en van de verdere opening en deregulering van de kapitaalmarkten, blijven we positief op lange termijn. Dit neemt niet weg dat de belegger vaak met geleend geld heeft gekocht. Nu de beurs getoond heeft dat ze ook kan dalen, worden deze geleende gelden sneller terugbetaald waardoor posities worden verkocht. Op korte termijn doet dit pijn, op lange termijn zorgt dit voor een gezondere situatie. FRANK VRANKEN Chief Strategist GRIEKSE CRISIS: Sterft de Europese droom in Athene? BUITENLANDSE LEVENS- VERZEKERINGEN: Ontsnappen aan OBLIGATIE- FONDSEN: P P. 04 P. 06 de fi scus is verleden tijd Hoe uw portefeuille beheren in turbulente markten? Wenst u deze publicatie in elektronisch formaat te ontvangen? Schrijf u in via de website:

2 Analyses Monthly Macro-economie GRIEKSE CRISIS: Sterft de Europese droom in Athene? CHRISTOPHE VAN CANNEYT Chief Economist Terwijl ik deze regels op papier zet, vraag ik me af of ook u intussen niet schoon genoeg heeft van de continue stroom van analyses en berichtgeving over Griekenland. Aangezien ik de redactie van deze tekst moet beëindigen net voor het allesbepalende referendum van 5 juli, vraag ik me af of het op dit moment veel zin heeft om er nog een analyse bovenop te gooien. Tja, je kunt er niet omheen: papier is in deze volatiele tijden een te trage informatiedrager geworden om de snel evoluerende situatie op het terrein te kunnen volgen. Maar anderzijds leent papier zich er wel toe om de hiaat te vullen waaraan de razendsnelle elektronische communicatie van vandaag zich al te vaak bezondigt. In de race om voortdurend de allerlaatste cijfers, polls en uitspraken van politici te citeren, verliest men als lezer vaak het perspectief dat de tragere papieren informatiedrager wel nog kan leveren. WIE IS DE SCHULDIGE? En dus wil ik het even hebben over een aantal aspecten van deze crisis die misschien te weinig aan bod komen in al het elektronische geweld: de vraag wie nu eigenlijk verantwoordelijk is voor de lamentabele situatie waarin Griekenland terechtgekomen is. En zoals vaak bij erg complexe maatschappelijke problemen, heeft zowat iedereen boter op het hoofd. In eerste instantie, de Griekse elite en machthebbers die een door en door verrot systeem van cliëntelisme en vriendjespolitiek tot en met het regelrecht afkopen van stemmen hadden ontwikkeld. Het instrumentarium dat daartoe werd opgezet, verklaart vandaag mee de structurele zwakte van de Griekse economie. Het gaat «HOE DE SITUATIE OOK UITDRAAIT, DE EUROPESE DROOM VAN EEN SOLIDAIR EUROPA DER VOLKEREN IS UITEENGESPAT IN ATHENE, DE BAKERMAT VAN DE DEMOCRATIE.» hierbij onder andere om het halsstarrig vasthouden aan de invloed van de politiek op de economie via de vele overheidsbedrijven: economisch zijn die erg ineffi ciënt, maar ze vormen wel het middel bij uitstek om vele «politieke postjes» te creëren. BUITENSPORIGE BELASTINGONTWIJKING Ook het royale pensioenstelsel voor ambtenaren past in dit kader. Maar de passieve corruptie ging nog verder: zo zijn gevallen bekend van politieke partijen die de vliegtuigtickets van in het buitenland wonende Grieken betaalden als ze naar hun thuisland terugkeerden bij verkiezingen, uiteraard in ruil voor hun stem Dat dergelijk ineffi ciënt systeem niet veel goeds voor de overheidsfi nanciën betekent, staat buiten kijf. Maar daar heeft ook de Griekse bevolking van haar kant dapper aan meegeholpen. Mede door het gebrek aan een effi ciënt inningssysteem en de vele legale gaten in het systeem nam de belastingontwijking er endemische vormen aan. Omdat er bijvoorbeeld geen onroerende voorheffi ng verschuldigd was op niet-afgewerkte woningen, werd er bijna geen enkele woning afgewerkt. Bij een telling bleken er in Athene meer peperdure sportwagens rond te rijden dan er mensen waren die een inkomen boven de EUR aangaven. Op een klein Grieks eilandje werden op een bevolking van enkele honderden mensen plots 300 blinden ontdekt, die uiteraard allen recht hadden op een uitkering. Griekse leerkrachten bleken hun offi ciële onderwijsopdracht te verwaarlozen om s avonds goedbetaald privéonderricht te kunnen geven aan de kinderen van meer kapitaalkrachtige ouders. Of je het de modale Griek erg kwalijk kan nemen, is een andere zaak, maar de collectieve normvervaging binnen de Griekse samenleving is in elk geval medeoorzaak van de ineenstorting van het systeem vandaag. GRIEKENLAND HAD NIET MOGEN TOETREDEN TOT DE EURO En dat brengt ons bij de derde schuldige in dit drama: de Europese politici die dit land toegang hebben verleend tot de euro. De offi ciële cijfers van Griekenland 2

3 Macro-economie Analyses Monthly lieten dit inderdaad toe, maar blijkens verschillende nu opduikende verklaringen wisten de bewindvoerders op dat moment zeer goed dat deze cijfers niet klopten. Door Griekenland, tegen beter weten in, toch toe te laten tot de eengemaakte munt, zijn de bewindvoerders dus buiten de door hun parlementen bekrachtigde mandaten gegaan, iets waarvoor de Europese belastingbetaler nu een zware rekening dreigt te moeten betalen. Dat hier tot op de dag van vandaag geen democratische haan naar kraait, is iets wat me in hoge mate blijft verbazen. En dan komen we tenslotte bij de feiten die de directe aanleiding tot het Griekse drama hebben gevormd. Direct na het uitbreken van de financiële crisis greep er een totale ontsporing van de Griekse begroting plaats, iets waarover de toenmalige Griekse regering regelrecht heeft gelogen door de cijfers te vervalsen. Toen de nieuwe regering eind 2009 de waarheid ontdekte en wereldkundig maakte, was het te laat: Griekenland bleek het niet meer te redden zonder externe steun. Dat dergelijke steun niet echt van harte wordt gegeven aan een land dat zijn Europese partners bedrogen heeft, is logisch. Misschien was het dit ethische element dat de Trojka (IMF, ECB en Europese Commissie) ertoe bracht om erg hard te zijn in haar eisen tot besparen en hervormen in ruil voor financiële steun. Feit is dat de remedie van de harde besparingspolitiek haar doel 3 is voorbijgeschoten, omdat deze heeft geleid tot een totale ineenstorting van de zwakke Griekse economie. Wat dan weer de vraag van de regering Tsipras om een ander pad te bewandelen, enigszins begrijpelijk zou maken, ware het niet dat ook die vraag duidelijk geïnspireerd is door binnenlandse, populistische overwegingen. GEEN OPLOSSING OM UIT DE IMPASSE TE GERAKEN? En zo is de Griekse situatie een complex kluwen van economische, financiële, sociale, morele, politieke en geopolitieke elementen geworden. Want, inderdaad, op het moment dat de hele regio rond Griekenland instabiel lijkt (van spanningen in buurland Turkije tot de situatie in Noord-Afrika en de daarmee gepaard gaande humanitaire crisis rond de bootvluchtelingen), speelt ook de grote wereldpolitiek een rol in dit conflict. Hoe we er op termijn zullen uitgeraken, blijft een raadsel. Of de Grieken nu ja of nee stemmen, Griekenland zal nog lang een crisishaard blijven waarvoor Europa een oplossing zal moeten vinden. En daarvoor lijkt de bereidheid in een aantal landen bijzonder klein. De conclusie lijkt dan ook dat, hoe de situatie ook uitdraait, de Europese droom van een solidair en steeds meer verbonden Europa der volkeren uiteengespat is in Athene, de bakermat van de democratie. En daar kan geen enkele rechtgeaarde Europeaan trots op zijn. Private Bankers

4 Analyses Monthly Fiscaliteit BUITENLANDSE LEVENSVERZEKERINGEN: Ontsnappen aan de fiscus is verleden tijd VINCENT HOVINE Wealth Planner De spaarrichtlijn en de richtlijn betreffende de administratieve samenwerking op het gebied van de belastingen organiseren een automatische gegevensuitwisseling binnen de Europese Unie. De spaarrichtlijn verplicht de EU-lidstaten om automatisch welbepaalde informatie uit te wisselen. Enkel de rentebetalingen worden beoogd door de spaarrichtlijn. Een uitbreiding van haar toepassingsgebied tot de opbrengsten van sommige levensverzekeringscontracten onderschreven 1 juli 2014, wordt binnenkort aangenomen. De uitbreiding zal wellicht van toepassing zijn op gegevens met betrekking tot het jaar 2017 en volgende. «FINANCIËLE GEGEVENS VAN DE EU-ONDERDANEN MET BETREKKING TOT HET JAAR 2016 ZULLEN AUTOMATISCH WORDEN UITGEWISSELD IN 2017.» Tot hier niets zorgwekkends, denkt u wellicht. Niets is echter minder waar, want het verhaal gaat nog verder. De richtlijn betreffende de administratieve samenwerking op het gebied van de belastingen voorziet een gegevensuitwisseling tussen de EU-lidstaten omtrent 5 categorieën van inkomsten en kapitaal, waaronder opbrengsten van levensverzekeringen voor zover deze informatie ter beschikking is in hoofde van de lidstaten. Luxemburg heeft eerder beslist dat het wat levensverzekeringsproducten betreft, niet over deze informatie beschikt. Europa wijzigde recent zijn richtlijn betreffende de administratieve samenwerking: fi nanciële gegevens van de EU-onderdanen met betrekking tot het jaar 2016 zullen automatisch worden uitgewisseld in 2017, en dit ongeacht de beschikbaarheid in hoofde van de lidstaten. Ingevolge de gewijzigde richtlijn zal fi nanciële informatie moeten worden uitgewisseld omtrent de afkoopwaarde van een levensverzekering en dit vanaf 1 januari IN HET SPOOR VAN DE FATCA Los van de spaarrichtlijn en de richtlijn betreffende de administratieve samenwerking op het gebied van de belastingen heeft de G20 aangestuurd op de toepassing van de Common Reporting Standard (CRS) die geïnspireerd is op de Amerikaanse FATCA-regeling. Net zoals de FATCA-regeling, viseert de CRS niet alleen in het buitenland aangehouden banktegoeden, maar ook onder meer beleggingsverzekeringen, en dit ongeacht het ogenblik waarop zij gesloten werden. De thans voor Amerikanen geldende FATCAregeling zou, zij het via een omweg, kunnen worden ingeroepen door bijvoorbeeld België om bij andere EU-lidstaten informatie op te vragen over onder meer levensverzekeringen die Belgische belastingplichtigen in die andere lidstaten onderschreven hebben. De redenering stoelt op de meest begunstigde natie - clausule die voorkomt in de richtlijn betreffende de administratieve samenwerking. Die clausule houdt in dat een lidstaat geen informatie die het al aan een derde land geeft, mag weigeren aan een andere lidstaat. EU-lidstaten die zich op basis van de FATCA-regeling ertoe verbonden hebben om rekeningtegoeden van Amerikaanse belastingplichtigen door te spelen aan de Amerikaanse belastingdiensten, zouden dus nu al door andere lidstaten kunnen worden aangesproken om dezelfde gegevens ook met betrekking tot hun eigen fi scale onderdanen te verkrijgen. In de praktijk betekent dit dat de Belgische fiscale administratie zou kunnen verzoeken dat haar informatie omtrent levensverzekeringscontracten systematisch zou worden meegedeeld, en dit op basis van de gewijzigde richtlijn betreffende de administratieve samenwerking. 4

5 MELEXIS: Kleine dingen die een groot verschil maken Aandelen Analyses Monthly SANDRINE de MOERLOOSE Equity Analyst Melexis is een Belgisch bedrijf dat computerchips, sensoren (i.e. productcategorie waarin het als wereldleider erkend wordt en die goed is voor 59% van zijn omzetcijfer) en intelligente communicatienetwerken produceert, voornamelijk voor de automobielsector. Deze producten bevinden zich op verschillende plaatsen in elk voertuig, onder meer in de afstandsbediening, de airconditioning, de ruitenwissers en de motorbeheersystemen (hybride, «start/stop», ) die toelaten om de uitstoot te verlagen en tevens het vermogen te behouden of te verbeteren. Het bedrijf realiseert het grootste deel van zijn omzetcijfer in Azië-Oceanië, op de voet gevolgd door Europa, het Midden-Oosten en Afrika. Noord- en Zuid-Amerika vertegenwoordigen slechts 15% van zijn inkomsten. «MELEXIS IS GOED GEPOSITIONEERD OM TE PROFITEREN VAN DE HUIDIGE POSITIEVE TENDENS IN HET AUTOMOBIELSEGMENT.» /12 Performance van Melexis en van de DJ Europe Stoxx Small 200 Melexis DJ Europe Stoxx Small 200 Bron : Bloomberg 12/12 06/13 12/13 06/14 12/14 06/15 Melexis heeft een aantrekkelijk profi el om te profi teren van de langetermijngroei van de sector van de halfgeleiders voor de auto-industrie. Ondanks de zwakke groei van de autoverkopen neemt de elektronica per voertuig voortdurend toe, onder impuls van de regelgevingen en de toenemende vraag naar meer ecologische en veiligere wagens. De chips en sensoren zijn ook steeds meer geavanceerd. Deze tendens zal waarschijnlijk niet vóór 2030 ten einde lopen. In deze omgeving slaagt Melexis erin om beter te presteren dan de sector en om marktaandeel te winnen, dankzij continue investeringen in Onderzoek & Ontwikkeling. Zo ontwikkelt de onderneming zich in nieuwe markten en sectoren, zoals consumentenelektronica, industriële toepassingen en medische apparatuur, wat haar toelaat om haar rentabiliteit te verhogen. Momenteel geniet de groep eveneens van een gunstig wisseleffect door de sterke daling van de euro/dollar, aangezien 60% van haar inkomsten in dollar wordt gegenereerd. EEN TWEECIJFERIGE GROEI In 2014 was het bedrijf zeer performant: zijn inkomsten registreerden een groei van 21%, i.e. een niveau dat niet meer behaald werd 2000 (behalve post-crisis in 2010, dat een uitzonderlijk jaar was), en zijn operationele marge kende een toename van 370 basispunten. Voor 2015 verwacht Melexis een groei van 20 à 25% van zijn omzetcijfer en een lichtjes lagere marge dan in 2014, wat conservatief lijkt in de ogen van de markt. Ter conclusie, een belegging in Melexis biedt een indirecte blootstelling aan het segment van de autoconstructeurs. Het bedrijf is goed gepositioneerd om te profi teren van de huidige positieve tendens in het automobielsegment via zijn sensoren en zijn blootstelling aan de Amerikaanse en Aziatische markten. Zijn leiderspositie in sommige productcategorieën en zijn investeringen, evenals de dynamiek van de sector zouden Melexis moeten toelaten om deze positie op lange termijn te handhaven. We wijzen de beleggers erop dat in het verleden behaalde resultaten geen garantie zijn voor de resultaten in de toekomst. 5 Private Bankers

6 Analyses Monthly Fondsen van derden OBLIGATIEFONDSEN: Hoe uw portefeuille beheren in turbulente markten? CHARLES-ANTOINE de BELLEFROID Head of Fund Analysis De eerste 6 maanden van het jaar waren zeer bewogen op de obligatiemarkten. Eerst was er de aankondiging van de Quantitative Easing door de ECB, die de Europese obligatiemarkten naar nooit geziene hoogten stuwde. Vervolgens manifesteerden zich de eerste tekenen van een lichte terugkeer van de infl atie in Europa en waren er nieuwe verwikkelingen in de beruchte saga van de Grexit. Deze gebeurtenissen leidden tot een algemene daling van de obligaties: eerst van de staatsobligaties, maar nadien volgden ook de bedrijfsobligaties. Ondanks de recente correctie blijven de obligatierendementen op een uiterst laag niveau. De volatiliteit zou de komende maanden dus op het appel moeten blijven, meer bepaald in het licht van de verwachte renteverhoging in de Verenigde Staten dit jaar. Welke obligatiefondsen zijn het best bestand tegen een dergelijke omgeving? OBLIGATIEFONDSEN MET EEN KORTE DURATIE Deze fondsen beleggen in obligaties met een korte looptijd. Dit laat toe om gedeeltelijk te profi teren van de markttendens en minder onderhevig te zijn aan de volatiliteit. Hun rendement op vervaldag is echter minder hoog. Wij raden meerdere fondsen in verschillende marktsegmenten aan. Het fonds Muzinich Short Duration High Yield belegt in de Amerikaanse markt van de hoogrentende obligaties, terwijl het fonds Neuberger Berman Short Duration Emerging Market Debt focust op staats- en bedrijfsobligaties van de opkomende markten met korte looptijden. «DE PERFORMANCES VAN DEZE FONDSEN KUNNEN STERK VERSCHILLEN VAN JAAR TOT JAAR. BIJGEVOLG IS EEN GOEDE DIVERSIFICATIE PRIMORDIAAL.» OBLIGATIEFONDSEN "ZONDER BEPERKING" Het doel van deze fondsen bestaat erin om de obligatiemarkt in haar geheel op lange termijn te kloppen. Hiervoor hanteren zij een dynamische spreiding tussen de verschillende obligatiesegmenten, maar ze beogen eveneens waarde te genereren via hun selectie van obligaties. In deze categorie raden wij drie fondsen aan: Amundi Global Aggregate beschikt over een grote fl exibiliteit in zijn spreiding en heeft hiervan in het verleden weldoordacht gebruikgemaakt om een aantrekkelijke performance te realiseren. M&G Optimal Income wordt beheerd door Richard Woolnough, die een jarenlange ervaring heeft in obligatiebeheer en die meermaals blijk gegeven heeft van zijn vermogen om goed te functioneren in moeilijke omstandigheden. Het derde fonds is Templeton Global Total Return, dat op de opkomende landen focust. OBLIGATIEFONDSEN MET EEN ABSOLUTE PERFORMANCE Deze fondsen beschikken over een grote flexibiliteit en streven ernaar om een positieve performance te realiseren over een tijdshorizon van meer dan drie jaar, ongeacht de marktomstandigheden. Ze kunnen dus gebruikmaken van dekkingsstrategieën of een negatieve opinie over sommige segmenten van de obligatiemarkt uitdrukken. Onze voorkeur gaat uit naar twee fondsen: Bluebay Investment Grade Absolute Return Bond houdt zich voornamelijk bezig met het opsporen van lange- en kortetermijnbeleggingsopportuniteiten binnen de staatsen bedrijfsobligaties met een «investment grade»-rating. NN Asbolute Return Bond heeft een meer defensief profi el en bouwt op de expertise en de beste ideeën van alle obligatieteams van ING. Rekening houdend met de sterke overtuiging van de beheerders, kunnen de performances van deze fondsen sterk verschillen van jaar tot jaar. Bijgevolg is een goede diversifi catie primordiaal. Aarzel niet om uw private banker te contacteren voor alle bijkomende informatie. 6

7 Home Equity Funds Analyses Monthly HOME EQUITY FUNDS: Een halfjaarlijkse balans MARC ENGELS Head of Equity Funds /91 Het begin van de zomervakantie is een goed moment om een eerste balans van het jaar op te maken. Men moet niettemin in gedachten houden dat deze tekst werd geschreven op 29 juni 2015 in volle Griekse crisis. Eens te meer zijn we geneigd om te zeggen dat de grote denkers/strategen van de financiële markten zich vergist hebben met betrekking tot de verrassende omvang van de performances. Tot half april hebben de Europese aandelenmarkten over het geheel genomen zeer goed gepresteerd. De dien waargenomen winstnemingen nemen eveneens een niet te verwaarlozen omvang aan. De Belgische beurs en de niche van de Europese bedrijven met een kleine of middelgrote beurskapitalisatie vormden geen uitzondering hierop. De twee belangrijkste indexen van de Belgische markt lieten een mooie performance optekenen. Het feit dat ze in april de historische hoogtepunten van 2007 niet bereikt hebben, «TOT HALF APRIL HEBBEN DE EUROPESE AANDELENMARKTEN OVER HET GEHEEL GENOMEN ZEER GOED GEPRESTEERD.» Evolutie van de netto-inventariswaarde van PLDW Belgium ( zijn oprichting) Bron : 06/94 06/97 06/00 06/03 06/06 06/09 06/11 06/14 05/15 We wijzen de beleggers erop dat in het verleden behaalde resultaten geen garantie zijn voor de resultaten in de toekomst. is veeleer te wijten aan de samenstelling van de indexen dan aan de evolutie van de bedrijven. Bij een gelijke samenstelling zouden ze wellicht een nieuw record hebben gevestigd. Ons compartiment PLDW Belgium moet zeker niet onderdoen. Tijdens het begin van het jaar bereikte het trouwens nieuwe hoogtepunten. GALAPAGOS, DE GOUDEN MEDAILLE In ons compartiment hebben sommige waarden sterk geprofiteerd van dit gunstige elan. Galapagos wist de gouden medaille weg te kapen met een stijging van meer dan 200%. Maar ook Tessenderlo kende een zeer mooie evolutie en profiteert nog altijd sterk van zijn aandeelhouders/ managementwissel. Bij de teleurstellingen vinden we Mobistar, dat het moeilijk heeft om het bod van Telenet op Base te boven te komen. Ook EVS en Exmar behoren tot de slechte leerlingen. De indexen van de kleine en middelgrote beurskapitalisaties kenden eveneens een uitstekend eerste semester, ondanks de correctie van de laatste weken. Ze deden het weerom beter dan de bedrijven met een grote beurskapitalisatie. Ons compartiment Small & Mid Cap Europe kon eveneens profi teren van deze gunstige tendens en bereikte nieuwe hoogtepunten. Tijdens de eerste zes maanden lieten verschillende waarden (een twintigtal!) in ons compartiment performances van meer dan 25% optekenen. Zoals met dit soort bedrijven vaak het geval is, is het onmogelijk om er sectorale conclusies uit te trekken daar deze performances steeds aan specifieke redenen toe te schrijven zijn. Hoewel sommige waarden het lieten afweten, kon het compartiment grote rampen vermijden. De overwinning ging naar Moncler en Sartorius Stedim Biotech, die er allebei met meer dan 50% op vooruitgingen. De conclusie die wij uit dit eerste semester trekken, is dat onze beleggingsfi losofi e duidelijk lonend was. Gebaseerd op een gedetailleerde fundamentele analyse, een sterke overtuiging en regelmatige contacten met het management van de bedrijven, genereren onze beleggingsbeslissingen duidelijk waarde voor de beleggers. Onze twee compartimenten zijn uiteraard niet immuun voor een kortetermijnvolatiliteit op de markten, maar op langere termijn heeft onze benadering haar nut en rentabiliteit bewezen! 7 Private Bankers

8 Monthly Performances Indices Analyses Monthly AANDELEN SECTOREN (STOXX 600) BEURZEN MSCI World -4,0% 10,1% 17,3% Europa - DJ Euro Stoxx 600-4,6% 11,3% 4,4% Europa - DJ Euro Stoxx 50-4,1% 8,8% 1,2% België - Bel 20-3,6% 8,8% 12,4% Nederland - AEX -4,3% 11,3% 5,6% Frankrijk - CAC 40-4,3% 12,1% -0,5% Duitsland - DAX -4,1% 11,6% 2,7% Verenigd Koninkrijk - FTSE 100-5,4% 8,7% 4,3% Spanje - Ibex 35-4,0% 4,8% 3,7% Italië - FTSE MIB -4,4% 18,1% 0,2% Zwitserland - SMI -5,8% 12,7% 11,5% Dow Jones Industrial Average -3,8% 7,3% 22,5% S&P 500-3,7% 8,7% 26,9% Nasdaq Composite -3,2% 14,2% 29,2% Japan - Nikkei 225-1,6% 23,6% 7,0% MSCI Emerging Markets -4,7% 10,3% 8,7% Hong Kong - Hang Seng -5,8% 20,7% 15,4% China - Shangai Composite -8,8% 43,7% 69,9% Brazilië - Bovespa 1,3% -1,4% -1,7% Healthcare -5,0% 14,3% 18,2% Oil & Gas -5,7% 7,9% -15,1% Food & Beverages -4,5% 9,3% 11,2% Personal & Household Goods -4,2% 14,9% 9,2% Telecommunication -2,6% 15,0% 7,5% Insurance -3,7% 8,7% 9,8% Technology -7,3% 8,6% 7,5% Retail -2,8% 13,6% -4,1% Real Estate -5,0% 8,2% 20,0% Chemicals -4,5% 14,0% 3,8% Media -3,6% 14,5% 7,3% Utilities -7,4% -1,4% 13,3% Automobiles & Parts -3,9% 21,7% 4,0% Construction & Materials -4,3% 14,3% 4,7% Industrial Goods & Services -5,7% 10,5% -1,9% Travel & Leisure -4,4% 11,5% 18,3% Financial Services -4,4% 17,7% 9,8% Banks -2,9% 12,5% -2,8% Basic Resource -8,0% -0,3% -6,2% MUNTEN USD - EUR -1,4% 8,5% 13,6% GBP - EUR 1,3% 9,5% 7,0% JPY - EUR -0,1% 6,1% -0,1% CHF - EUR -0,7% 15,4% 2,0% NOK - EUR -2,5% 3,0% -7,4% BEDRIJFSOBLIGATIES (IBOXX INDICES) AAA -2,2% -1,1% 10,9% AA -2,0% -3,2% 4,7% A -1,9% -1,6% 8,5% BBB -2,1% -1,4% 8,0% Investment Grade -2,0% -1,5% 8,2% High Yield -1,7% 1,4% 4,0% OVERHEIDSOBLIGATIES (JPM INDICES) 1-3 j -0,2% 0,2% 1,9% 3-5 j -0,6% -0,1% 5,9% 5-7 j -1,3% -0,8% 11,3% 7-10 j -2,4% -2,1% 17,2% > 10 j -6,2% -3,0% 29,0% GRONDSTOFFEN PERFORMANCES IN USD 1 maand Goud -1,5% -1,0% -1,7% Ruwe olie -3,0% 10,9% -48,3% WENST U TE REAGEREN? - Herrmann-Debrouxlaan Brussel - 02/ Facebook: - Twitter: Linkedin: Analyses Monthly is een fi nanciële nieuwsbrief uitgegeven onder de verantwoordelijkheid van: Gregory Christians, Chief Investment Offi cer, en Christophe Van Canneyt, Chief Economist, van Private Bankers NV waarvan de maatschappelijke zetel gevestigd is aan de Herrmann-Debrouxlaan 46 te 1160 Brussel. BTW BE De redactie van deze nieuwsbrief werd afgesloten op 7 juli De verstrekte informatie mag niet worden beschouwd als een aanbod of een verzoek tot aan- of verkoop van om het even welk fi nancieel instrument. Brussel Antwerpen Hasselt Luik Meise Namen Sint-Martens-Latem Waregem

Analyses Monthly EDITORIAAL INHOUD. 05 l MAART 2012. Danny Wittenberg. 01 Editoriaal

Analyses Monthly EDITORIAAL INHOUD. 05 l MAART 2012. Danny Wittenberg. 01 Editoriaal Analyses Monthly 05 l MAART 2012 INHOUD EDITORIAAL Danny Wittenberg 01 Editoriaal 02 Griekenland ziet nog steeds geen licht aan het einde van de tunnel 03 De ECB kalmeert de interbankenmarkt 04 Michelin,

Nadere informatie

NIEUWS, TRENDS & ANALYSES VAN DE FINANCIËLE MARKTEN. jaargang 6 nr 1 januari 2015 REdACTIE beëindigd Op 12 januari 2015.

NIEUWS, TRENDS & ANALYSES VAN DE FINANCIËLE MARKTEN. jaargang 6 nr 1 januari 2015 REdACTIE beëindigd Op 12 januari 2015. NIEUWS, TRENDS & ANALYSES VAN DE FINANCIËLE MARKTEN INVEST NEWS jaargang 6 nr 1 januari 2015 REdACTIE beëindigd Op 12 januari 2015 ObLIGATIEMARKTEn NORMALISERING IN 2015? VAn defensieve naar CYCLISCHE

Nadere informatie

U Ontdek onze tips en

U Ontdek onze tips en Herfst 2012 Het financiële magazine van Deutsche Bank Zijn spaarkampioenen ware kampioenen? U Inflatie, lage rentes en volatiele markten: sparen of beleggen? U Ontdek onze tips en oplossingen om uw beleggingen

Nadere informatie

Analyses. Drie specialisten bundelen hun krachten. Hoe haalt u het beste geld van uw vennootschap naar uw privévermogen?

Analyses. Drie specialisten bundelen hun krachten. Hoe haalt u het beste geld van uw vennootschap naar uw privévermogen? Analyses 06 Drie specialisten bundelen hun krachten Christophe Van Canneyt - Frank Vranken - Danny Wittenberg Hoe haalt u het beste geld van uw vennootschap naar uw privévermogen? Cardio 3: een zaak van

Nadere informatie

Beleggingen. Positieve verwachtingen geleidelijk ingelost. Hoogrentende bedrijfsobligaties: ook in 2014 interessant!

Beleggingen. Positieve verwachtingen geleidelijk ingelost. Hoogrentende bedrijfsobligaties: ook in 2014 interessant! uw Beleggingen oktober maart 04 03 STRATEGIE Positieve verwachtingen geleidelijk ingelost ACTUA Hoogrentende bedrijfsobligaties: ook in 04 interessant! FOCUS Gezondheidssector in vorm! edito Een nieuwe

Nadere informatie

Het monetair beleid van de Europese Centrale Bank: een stap vooruit

Het monetair beleid van de Europese Centrale Bank: een stap vooruit Uw beleggingen September 2013 De economie trekt eindelijk aan in de eurozone Na zes opeenvolgende kwartalen van krimpende economische activiteit knoopt de eurozone sinds het tweede kwartaal van 2013 weer

Nadere informatie

Beleggingen. Beleggen achter het IJzeren Gordijn. Het beheer van onze pensioenspaarfondsen een tip van de sluier! FOCUS FOCUS

Beleggingen. Beleggen achter het IJzeren Gordijn. Het beheer van onze pensioenspaarfondsen een tip van de sluier! FOCUS FOCUS Uw Beleggingen december oktober 2013 2014 FOCUS Beleggen achter het IJzeren Gordijn FOCUS Het beheer van onze pensioenspaarfondsen een tip van de sluier! COACHING Een belegger gaat nooit met pensioen EDITO

Nadere informatie

Beleggingsoplossingen voor uw klanten

Beleggingsoplossingen voor uw klanten Magazine voor professionele beleggers - JNURI 2011 Strategy & Focus Beleggingsoplossingen voor uw klanten Strategy & Focus I januari 2011 I 2 STRTEGY & FOCUS JNURI 2011 Manager Strategy & Focus Philippe

Nadere informatie

The Merit Capital Investor Januari 2014

The Merit Capital Investor Januari 2014 The Merit Capital Investor Januari 2014 Voorwoord Obligatiemarkten Aandelen Fonds in de kijker 2014 : Het jaar van de waarheid Traditiegetrouw brengen we bij de jaarwende onze terugblik op het voorbije

Nadere informatie

Argwaan tegenover de deviezen van de groeilanden

Argwaan tegenover de deviezen van de groeilanden MARKETS WEEKLY Argwaan tegenover de deviezen van de groeilanden De prijsdalingen voor grondstoffen en vooral olie wegen erg zwaar op de producerende landen. Bovendien maakt het vooruitzicht op een eerste

Nadere informatie

BELEGGINGS- HORIZON. Zomer 2012 PETERCAM IN DEBAT MET PAUL KRUGMAN TOEKOMST VAN DE EURO OP HET SPEL FISCAAL MISBRUIK: EEN NIEUWE NOTIE

BELEGGINGS- HORIZON. Zomer 2012 PETERCAM IN DEBAT MET PAUL KRUGMAN TOEKOMST VAN DE EURO OP HET SPEL FISCAAL MISBRUIK: EEN NIEUWE NOTIE BELEGGINGS- HORIZON Zomer 2012 PETERCAM IN DEBAT MET PAUL KRUGMAN TOEKOMST VAN DE EURO OP HET SPEL FISCAAL MISBRUIK: EEN NIEUWE NOTIE INHOUD ZOMER 2012 EDITORIAAL.............................................................

Nadere informatie

High yield obligaties: voorboden van het herstel

High yield obligaties: voorboden van het herstel Jaargang 1, nummer 2 juni / juli 29 Fondsportret High yield obligaties bieden kansen en risico s die vergelijkbaar zijn met aandelen. Volgens fondsbeheerder Wesley Sparks en het team van Schroder ISF Global

Nadere informatie

trackers een nieuwe dimensie in beleggen Drs Rogier Rake RBA Drs Sander Heemskerk RBA

trackers een nieuwe dimensie in beleggen Drs Rogier Rake RBA Drs Sander Heemskerk RBA 4 trackers een nieuwe dimensie in beleggen Drs Rogier Rake RBA Drs Sander Heemskerk RBA Amsterdam 2007 5 trackers een nieuwe dimensie in beleggen ISBN 90-805886 - 3-6 1e druk 2006 2e herziene druk 2007

Nadere informatie

Beleggingen. Beleggen in België? Kwantitatief beheer of beleggen zonder emoties! Wat mag u nog verwachten van de aandelenmarkten?

Beleggingen. Beleggen in België? Kwantitatief beheer of beleggen zonder emoties! Wat mag u nog verwachten van de aandelenmarkten? Uw Beleggingen september oktober 2013 2014 FOCUS Kwantitatief beheer of beleggen zonder emoties! ACTUA Wat mag u nog verwachten van de aandelenmarkten? FOCUS Beleggen in België? EDITO Zit er nog toekomst

Nadere informatie

Allianz Holland Paraplufonds N.V. Halfjaarbericht. 1 oktober 2013-31 maart 2014. Allianz Nederland Asset Management B.V.

Allianz Holland Paraplufonds N.V. Halfjaarbericht. 1 oktober 2013-31 maart 2014. Allianz Nederland Asset Management B.V. Allianz Holland Paraplufonds N.V. Halfjaarbericht 1 oktober 2013-31 maart 2014 Allianz Nederland Asset Management B.V. Beleggingsmaatschappij Allianz Holland Paraplufonds N.V. Halfjaarbericht 1 oktober

Nadere informatie

een nieuwe impuls uitgave 3 e kwartaal 2014 Beleggingsstrategie

een nieuwe impuls uitgave 3 e kwartaal 2014 Beleggingsstrategie een nieuwe impuls uitgave 3 e kwartaal 2014 Beleggingsstrategie juni 2014 Vooruitzichten derde kwartaal 2014 Een nieuwe impuls Wat is de belangrijkste boodschap voor het komende kwartaal? Dat verschillende

Nadere informatie

The Merit Capital Investor April 2015

The Merit Capital Investor April 2015 The Merit Capital Investor April 2015 Voorwoord Obligatiemarkten Aandelen Fondsen in de kijker Nieuwe trends De comeback van Europa In onze vorige edities hebben we het meermaals aangedurfd om Europa als

Nadere informatie

Bent u een passief kuddedier of een actieve individualist?

Bent u een passief kuddedier of een actieve individualist? Exclusief voor onze relaties Nummer 3 2012 Bent u een passief kuddedier of een actieve individualist? Fondsen Schroder ISF* Global Equity Yield Special Schroders Wealth Index 2012 Frontier markets : de

Nadere informatie

Juli 2015. De maandbrieven zijn beschikbaar op onze website (www.finlescapitalmanagement.nl)

Juli 2015. De maandbrieven zijn beschikbaar op onze website (www.finlescapitalmanagement.nl) Juli 2015 Voor u ligt de nieuwe nieuwsbrief voor beleggers. Zoals u van ons gewend bent gaan wij in de nieuwsbrief in op de huidige macroeconomische ontwikkelingen en geven wij ook onze visie op de diverse

Nadere informatie

Succesvol indexbeleggen in een dynamische wereld

Succesvol indexbeleggen in een dynamische wereld Succesvol indexbeleggen in een dynamische wereld De meeste beleggers, zowel institutionele als particuliere, zullen ontdekken dat het volgen van de financiële markten met minimale kosten de beste manier

Nadere informatie

Expect the unexpected

Expect the unexpected Kwartaal Focus 1 e kwartaal 2015 (januari) Expect the unexpected Het afgelopen kwartaal, Q4, stond in het teken van de nodige volatiliteit (beweeglijkheid) op de beurzen. In oktober daalde de AEX in 2

Nadere informatie

Inhoud. Brugstraat 88 4701 LL Roosendaal tel. 0165 572.900 www.vermogensmanagers.nl. 1. Terugblik en vooruitblik

Inhoud. Brugstraat 88 4701 LL Roosendaal tel. 0165 572.900 www.vermogensmanagers.nl. 1. Terugblik en vooruitblik Brugstraat 88 4701 LL Roosendaal tel. 0165 572.900 www.vermogensmanagers.nl 1 e Kwartaalbericht 2014 Datum publicatie : 15 april 2014 Redactie : Ad Maas Inhoud 1. Terugblik en vooruitblik 2. Benchmarken

Nadere informatie

9 11 Relatie aan het woord: William van Ettinger lage rente stelt nieuwe uitdagingen

9 11 Relatie aan het woord: William van Ettinger lage rente stelt nieuwe uitdagingen Beleggingsvisie Extra rendement nog steeds mogelijk Pagina 4 Relatie aan het woord over de lage rente: William van Ettinger Pagina 9 Een kijkje in de keuken van Aegon Pagina 16 Jaargang 18 april 2015 2

Nadere informatie

rbs.be/markets Certificaten: eenvoudig toegang tot kansrijke beleggingsthema s

rbs.be/markets Certificaten: eenvoudig toegang tot kansrijke beleggingsthema s rbs.be/markets Certificaten: eenvoudig toegang tot kansrijke beleggingsthema s Wanneer koopt u een Certificaat? Met Certificaten van RBS 1 kunt u inspelen op kansrijke beleggingsthema s. 1 Certificaten

Nadere informatie

Meesterlijke selectie. Uitgave 2 e kwartaal 2014. Beleggingsstrategie

Meesterlijke selectie. Uitgave 2 e kwartaal 2014. Beleggingsstrategie Meesterlijke selectie Uitgave 2 e kwartaal 2014 Beleggingsstrategie Maart 2014 Vooruitzichten tweede kwartaal 2014 Meesterlijke selectie Het grootste deel van 2014 ligt nog voor ons. Wat ons betreft biedt

Nadere informatie

INVESTOR PULSE NEDERLAND DERDE EDITIE

INVESTOR PULSE NEDERLAND DERDE EDITIE INVESTOR PULSE NEDERLAND DERDE EDITIE W E V R O E G E N U I T 2 0 L A N D E N H O E Z E D E N K E N IN EEN ONDERZOEK UITGEVOERD DOOR CICERO BLACKROCK INVESTOR PULSE NEDERLAND DERDE EDITIE WAT HOUDT NEDERLANDERS

Nadere informatie

TIJD VOOR EEN NIEUWE STRATEGIE. De opmars van de Chinese consument. Emerging markets van Oost tot West NIEUWS, CIJFERS EN ANALYSE

TIJD VOOR EEN NIEUWE STRATEGIE. De opmars van de Chinese consument. Emerging markets van Oost tot West NIEUWS, CIJFERS EN ANALYSE NIEUWS, CIJFERS EN ANALYSE EEN NIEUWSBRIEF VAN FIDELITY WORLDWIDE INVESTMENT, 2011-Q3 NEDERLAND De opmars van de Chinese consument VALUE-CHAIN INVESTING Emerging markets van Oost tot West FLEXIBEL BELEGGEN

Nadere informatie

METROPOLITAN-RENTASTRO GROWTH

METROPOLITAN-RENTASTRO GROWTH JAARVERSLAG 31.12.11 METROPOLITAN-RENTASTRO GROWTH PENSIOENSPAARFONDS Gemeenschappelijk beleggingsfonds naar Belgisch recht Geen enkele inschrijving mag worden aanvaard op basis van dit verslag. Inschrijvingen

Nadere informatie

Certificaten: toegang tot wereldwijde markten

Certificaten: toegang tot wereldwijde markten Business area Certificaten: toegang tot wereldwijde markten rbs.nl/markets Wanneer koopt u een Certificaat? Met Certificaten van RBS* kunt u inspelen op kansrijke beleggingsthema s. Een Certificaat is

Nadere informatie

MiFID : Een klare kijk op beleggingen

MiFID : Een klare kijk op beleggingen MiFID : Een klare kijk op beleggingen MiFID, in het belang van belegger Sinds 1 november 2007 zijn specifieke regels van toepassing op beleggingen in financiële instrumenten. Die regels vloeien voort uit

Nadere informatie