BUITENLANDSE LEVENS- VERZEKERINGEN: Ontsnappen aan. de fi scus is verleden tijd

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "BUITENLANDSE LEVENS- VERZEKERINGEN: Ontsnappen aan. de fi scus is verleden tijd"

Transcriptie

1 Analyses JULI-AUGUSTUS 2015 #40 Monthly EDITORIAAL DE GRIEKSE CRISIS VERHOOGT DE VOLATILITEIT OP DE MARKTEN Beste cliënt, Met het afsluiten van de maand juni sluiten we ook het tweede kwartaal af en dat gebeurt in een periode van helse volatiliteit. De Griekse saga is hier natuurlijk niet vreemd aan. Is dit een ramp voor de euro? Niet noodzakelijk. Inderdaad, we zijn niet de mening toegedaan dat een eventueel vertrek van Griekenland uit de eurozone ook het vertrek aankondigt van andere landen in de periferie. Het is duidelijk dat een kapitaalcontrole waardoor de Griekse bevolking nog nauwelijks geld kan afhalen, niet meteen tot de verbeelding spreekt voor de andere perifere landen. Maar de beurzen leden schade. In tegenstelling tot het eerste kwartaal eindigt het tweede kwartaal voor de meeste beurzen in het rood. De obligatiemarkten deelden in de klappen nu het positieve momentum weg is na 30 jaar van continue daling van de obligatierendementen. De toegenomen volatiliteit heeft natuurlijk ook te maken met de wens van de Federal Reserve om uiteindelijk het startschot te geven voor een reeks rentestijgingen. De werkloosheidsgraad is dermate afgenomen dat er stilaan toch wat druk lijkt te komen voor de werkgever om hogere wedden uit te betalen. Maar hoeveel rentestijgingen we zullen krijgen, is geen uitgemaakte zaak en zal sterk afhankelijk zijn van de economische data. Uit het voorgaande zou men kunnen afl eiden dat omwille van de nervositeit in verband met Griekenland, enerzijds, en de mogelijke rentestijgingen in de VS, anderzijds, de euro als munt verlies optekende. Maar niets is minder waar, aangezien de eenheidsmunt nauwelijks terrein verloor. Er waren behoorlijk wat koersschommelingen, maar de euro blijft voorlopig relatief dicht in de buurt van 1,10 handelen versus de dollar. Grote schommelingen zijn er ook op de Chinese beurzen. Aangezien we nog steeds overtuigd zijn van een zachte landing van de economie en van de verdere opening en deregulering van de kapitaalmarkten, blijven we positief op lange termijn. Dit neemt niet weg dat de belegger vaak met geleend geld heeft gekocht. Nu de beurs getoond heeft dat ze ook kan dalen, worden deze geleende gelden sneller terugbetaald waardoor posities worden verkocht. Op korte termijn doet dit pijn, op lange termijn zorgt dit voor een gezondere situatie. FRANK VRANKEN Chief Strategist GRIEKSE CRISIS: Sterft de Europese droom in Athene? BUITENLANDSE LEVENS- VERZEKERINGEN: Ontsnappen aan OBLIGATIE- FONDSEN: P P. 04 P. 06 de fi scus is verleden tijd Hoe uw portefeuille beheren in turbulente markten? Wenst u deze publicatie in elektronisch formaat te ontvangen? Schrijf u in via de website:

2 Analyses Monthly Macro-economie GRIEKSE CRISIS: Sterft de Europese droom in Athene? CHRISTOPHE VAN CANNEYT Chief Economist Terwijl ik deze regels op papier zet, vraag ik me af of ook u intussen niet schoon genoeg heeft van de continue stroom van analyses en berichtgeving over Griekenland. Aangezien ik de redactie van deze tekst moet beëindigen net voor het allesbepalende referendum van 5 juli, vraag ik me af of het op dit moment veel zin heeft om er nog een analyse bovenop te gooien. Tja, je kunt er niet omheen: papier is in deze volatiele tijden een te trage informatiedrager geworden om de snel evoluerende situatie op het terrein te kunnen volgen. Maar anderzijds leent papier zich er wel toe om de hiaat te vullen waaraan de razendsnelle elektronische communicatie van vandaag zich al te vaak bezondigt. In de race om voortdurend de allerlaatste cijfers, polls en uitspraken van politici te citeren, verliest men als lezer vaak het perspectief dat de tragere papieren informatiedrager wel nog kan leveren. WIE IS DE SCHULDIGE? En dus wil ik het even hebben over een aantal aspecten van deze crisis die misschien te weinig aan bod komen in al het elektronische geweld: de vraag wie nu eigenlijk verantwoordelijk is voor de lamentabele situatie waarin Griekenland terechtgekomen is. En zoals vaak bij erg complexe maatschappelijke problemen, heeft zowat iedereen boter op het hoofd. In eerste instantie, de Griekse elite en machthebbers die een door en door verrot systeem van cliëntelisme en vriendjespolitiek tot en met het regelrecht afkopen van stemmen hadden ontwikkeld. Het instrumentarium dat daartoe werd opgezet, verklaart vandaag mee de structurele zwakte van de Griekse economie. Het gaat «HOE DE SITUATIE OOK UITDRAAIT, DE EUROPESE DROOM VAN EEN SOLIDAIR EUROPA DER VOLKEREN IS UITEENGESPAT IN ATHENE, DE BAKERMAT VAN DE DEMOCRATIE.» hierbij onder andere om het halsstarrig vasthouden aan de invloed van de politiek op de economie via de vele overheidsbedrijven: economisch zijn die erg ineffi ciënt, maar ze vormen wel het middel bij uitstek om vele «politieke postjes» te creëren. BUITENSPORIGE BELASTINGONTWIJKING Ook het royale pensioenstelsel voor ambtenaren past in dit kader. Maar de passieve corruptie ging nog verder: zo zijn gevallen bekend van politieke partijen die de vliegtuigtickets van in het buitenland wonende Grieken betaalden als ze naar hun thuisland terugkeerden bij verkiezingen, uiteraard in ruil voor hun stem Dat dergelijk ineffi ciënt systeem niet veel goeds voor de overheidsfi nanciën betekent, staat buiten kijf. Maar daar heeft ook de Griekse bevolking van haar kant dapper aan meegeholpen. Mede door het gebrek aan een effi ciënt inningssysteem en de vele legale gaten in het systeem nam de belastingontwijking er endemische vormen aan. Omdat er bijvoorbeeld geen onroerende voorheffi ng verschuldigd was op niet-afgewerkte woningen, werd er bijna geen enkele woning afgewerkt. Bij een telling bleken er in Athene meer peperdure sportwagens rond te rijden dan er mensen waren die een inkomen boven de EUR aangaven. Op een klein Grieks eilandje werden op een bevolking van enkele honderden mensen plots 300 blinden ontdekt, die uiteraard allen recht hadden op een uitkering. Griekse leerkrachten bleken hun offi ciële onderwijsopdracht te verwaarlozen om s avonds goedbetaald privéonderricht te kunnen geven aan de kinderen van meer kapitaalkrachtige ouders. Of je het de modale Griek erg kwalijk kan nemen, is een andere zaak, maar de collectieve normvervaging binnen de Griekse samenleving is in elk geval medeoorzaak van de ineenstorting van het systeem vandaag. GRIEKENLAND HAD NIET MOGEN TOETREDEN TOT DE EURO En dat brengt ons bij de derde schuldige in dit drama: de Europese politici die dit land toegang hebben verleend tot de euro. De offi ciële cijfers van Griekenland 2

3 Macro-economie Analyses Monthly lieten dit inderdaad toe, maar blijkens verschillende nu opduikende verklaringen wisten de bewindvoerders op dat moment zeer goed dat deze cijfers niet klopten. Door Griekenland, tegen beter weten in, toch toe te laten tot de eengemaakte munt, zijn de bewindvoerders dus buiten de door hun parlementen bekrachtigde mandaten gegaan, iets waarvoor de Europese belastingbetaler nu een zware rekening dreigt te moeten betalen. Dat hier tot op de dag van vandaag geen democratische haan naar kraait, is iets wat me in hoge mate blijft verbazen. En dan komen we tenslotte bij de feiten die de directe aanleiding tot het Griekse drama hebben gevormd. Direct na het uitbreken van de financiële crisis greep er een totale ontsporing van de Griekse begroting plaats, iets waarover de toenmalige Griekse regering regelrecht heeft gelogen door de cijfers te vervalsen. Toen de nieuwe regering eind 2009 de waarheid ontdekte en wereldkundig maakte, was het te laat: Griekenland bleek het niet meer te redden zonder externe steun. Dat dergelijke steun niet echt van harte wordt gegeven aan een land dat zijn Europese partners bedrogen heeft, is logisch. Misschien was het dit ethische element dat de Trojka (IMF, ECB en Europese Commissie) ertoe bracht om erg hard te zijn in haar eisen tot besparen en hervormen in ruil voor financiële steun. Feit is dat de remedie van de harde besparingspolitiek haar doel 3 is voorbijgeschoten, omdat deze heeft geleid tot een totale ineenstorting van de zwakke Griekse economie. Wat dan weer de vraag van de regering Tsipras om een ander pad te bewandelen, enigszins begrijpelijk zou maken, ware het niet dat ook die vraag duidelijk geïnspireerd is door binnenlandse, populistische overwegingen. GEEN OPLOSSING OM UIT DE IMPASSE TE GERAKEN? En zo is de Griekse situatie een complex kluwen van economische, financiële, sociale, morele, politieke en geopolitieke elementen geworden. Want, inderdaad, op het moment dat de hele regio rond Griekenland instabiel lijkt (van spanningen in buurland Turkije tot de situatie in Noord-Afrika en de daarmee gepaard gaande humanitaire crisis rond de bootvluchtelingen), speelt ook de grote wereldpolitiek een rol in dit conflict. Hoe we er op termijn zullen uitgeraken, blijft een raadsel. Of de Grieken nu ja of nee stemmen, Griekenland zal nog lang een crisishaard blijven waarvoor Europa een oplossing zal moeten vinden. En daarvoor lijkt de bereidheid in een aantal landen bijzonder klein. De conclusie lijkt dan ook dat, hoe de situatie ook uitdraait, de Europese droom van een solidair en steeds meer verbonden Europa der volkeren uiteengespat is in Athene, de bakermat van de democratie. En daar kan geen enkele rechtgeaarde Europeaan trots op zijn. Private Bankers

4 Analyses Monthly Fiscaliteit BUITENLANDSE LEVENSVERZEKERINGEN: Ontsnappen aan de fiscus is verleden tijd VINCENT HOVINE Wealth Planner De spaarrichtlijn en de richtlijn betreffende de administratieve samenwerking op het gebied van de belastingen organiseren een automatische gegevensuitwisseling binnen de Europese Unie. De spaarrichtlijn verplicht de EU-lidstaten om automatisch welbepaalde informatie uit te wisselen. Enkel de rentebetalingen worden beoogd door de spaarrichtlijn. Een uitbreiding van haar toepassingsgebied tot de opbrengsten van sommige levensverzekeringscontracten onderschreven 1 juli 2014, wordt binnenkort aangenomen. De uitbreiding zal wellicht van toepassing zijn op gegevens met betrekking tot het jaar 2017 en volgende. «FINANCIËLE GEGEVENS VAN DE EU-ONDERDANEN MET BETREKKING TOT HET JAAR 2016 ZULLEN AUTOMATISCH WORDEN UITGEWISSELD IN 2017.» Tot hier niets zorgwekkends, denkt u wellicht. Niets is echter minder waar, want het verhaal gaat nog verder. De richtlijn betreffende de administratieve samenwerking op het gebied van de belastingen voorziet een gegevensuitwisseling tussen de EU-lidstaten omtrent 5 categorieën van inkomsten en kapitaal, waaronder opbrengsten van levensverzekeringen voor zover deze informatie ter beschikking is in hoofde van de lidstaten. Luxemburg heeft eerder beslist dat het wat levensverzekeringsproducten betreft, niet over deze informatie beschikt. Europa wijzigde recent zijn richtlijn betreffende de administratieve samenwerking: fi nanciële gegevens van de EU-onderdanen met betrekking tot het jaar 2016 zullen automatisch worden uitgewisseld in 2017, en dit ongeacht de beschikbaarheid in hoofde van de lidstaten. Ingevolge de gewijzigde richtlijn zal fi nanciële informatie moeten worden uitgewisseld omtrent de afkoopwaarde van een levensverzekering en dit vanaf 1 januari IN HET SPOOR VAN DE FATCA Los van de spaarrichtlijn en de richtlijn betreffende de administratieve samenwerking op het gebied van de belastingen heeft de G20 aangestuurd op de toepassing van de Common Reporting Standard (CRS) die geïnspireerd is op de Amerikaanse FATCA-regeling. Net zoals de FATCA-regeling, viseert de CRS niet alleen in het buitenland aangehouden banktegoeden, maar ook onder meer beleggingsverzekeringen, en dit ongeacht het ogenblik waarop zij gesloten werden. De thans voor Amerikanen geldende FATCAregeling zou, zij het via een omweg, kunnen worden ingeroepen door bijvoorbeeld België om bij andere EU-lidstaten informatie op te vragen over onder meer levensverzekeringen die Belgische belastingplichtigen in die andere lidstaten onderschreven hebben. De redenering stoelt op de meest begunstigde natie - clausule die voorkomt in de richtlijn betreffende de administratieve samenwerking. Die clausule houdt in dat een lidstaat geen informatie die het al aan een derde land geeft, mag weigeren aan een andere lidstaat. EU-lidstaten die zich op basis van de FATCA-regeling ertoe verbonden hebben om rekeningtegoeden van Amerikaanse belastingplichtigen door te spelen aan de Amerikaanse belastingdiensten, zouden dus nu al door andere lidstaten kunnen worden aangesproken om dezelfde gegevens ook met betrekking tot hun eigen fi scale onderdanen te verkrijgen. In de praktijk betekent dit dat de Belgische fiscale administratie zou kunnen verzoeken dat haar informatie omtrent levensverzekeringscontracten systematisch zou worden meegedeeld, en dit op basis van de gewijzigde richtlijn betreffende de administratieve samenwerking. 4

5 MELEXIS: Kleine dingen die een groot verschil maken Aandelen Analyses Monthly SANDRINE de MOERLOOSE Equity Analyst Melexis is een Belgisch bedrijf dat computerchips, sensoren (i.e. productcategorie waarin het als wereldleider erkend wordt en die goed is voor 59% van zijn omzetcijfer) en intelligente communicatienetwerken produceert, voornamelijk voor de automobielsector. Deze producten bevinden zich op verschillende plaatsen in elk voertuig, onder meer in de afstandsbediening, de airconditioning, de ruitenwissers en de motorbeheersystemen (hybride, «start/stop», ) die toelaten om de uitstoot te verlagen en tevens het vermogen te behouden of te verbeteren. Het bedrijf realiseert het grootste deel van zijn omzetcijfer in Azië-Oceanië, op de voet gevolgd door Europa, het Midden-Oosten en Afrika. Noord- en Zuid-Amerika vertegenwoordigen slechts 15% van zijn inkomsten. «MELEXIS IS GOED GEPOSITIONEERD OM TE PROFITEREN VAN DE HUIDIGE POSITIEVE TENDENS IN HET AUTOMOBIELSEGMENT.» /12 Performance van Melexis en van de DJ Europe Stoxx Small 200 Melexis DJ Europe Stoxx Small 200 Bron : Bloomberg 12/12 06/13 12/13 06/14 12/14 06/15 Melexis heeft een aantrekkelijk profi el om te profi teren van de langetermijngroei van de sector van de halfgeleiders voor de auto-industrie. Ondanks de zwakke groei van de autoverkopen neemt de elektronica per voertuig voortdurend toe, onder impuls van de regelgevingen en de toenemende vraag naar meer ecologische en veiligere wagens. De chips en sensoren zijn ook steeds meer geavanceerd. Deze tendens zal waarschijnlijk niet vóór 2030 ten einde lopen. In deze omgeving slaagt Melexis erin om beter te presteren dan de sector en om marktaandeel te winnen, dankzij continue investeringen in Onderzoek & Ontwikkeling. Zo ontwikkelt de onderneming zich in nieuwe markten en sectoren, zoals consumentenelektronica, industriële toepassingen en medische apparatuur, wat haar toelaat om haar rentabiliteit te verhogen. Momenteel geniet de groep eveneens van een gunstig wisseleffect door de sterke daling van de euro/dollar, aangezien 60% van haar inkomsten in dollar wordt gegenereerd. EEN TWEECIJFERIGE GROEI In 2014 was het bedrijf zeer performant: zijn inkomsten registreerden een groei van 21%, i.e. een niveau dat niet meer behaald werd 2000 (behalve post-crisis in 2010, dat een uitzonderlijk jaar was), en zijn operationele marge kende een toename van 370 basispunten. Voor 2015 verwacht Melexis een groei van 20 à 25% van zijn omzetcijfer en een lichtjes lagere marge dan in 2014, wat conservatief lijkt in de ogen van de markt. Ter conclusie, een belegging in Melexis biedt een indirecte blootstelling aan het segment van de autoconstructeurs. Het bedrijf is goed gepositioneerd om te profi teren van de huidige positieve tendens in het automobielsegment via zijn sensoren en zijn blootstelling aan de Amerikaanse en Aziatische markten. Zijn leiderspositie in sommige productcategorieën en zijn investeringen, evenals de dynamiek van de sector zouden Melexis moeten toelaten om deze positie op lange termijn te handhaven. We wijzen de beleggers erop dat in het verleden behaalde resultaten geen garantie zijn voor de resultaten in de toekomst. 5 Private Bankers

6 Analyses Monthly Fondsen van derden OBLIGATIEFONDSEN: Hoe uw portefeuille beheren in turbulente markten? CHARLES-ANTOINE de BELLEFROID Head of Fund Analysis De eerste 6 maanden van het jaar waren zeer bewogen op de obligatiemarkten. Eerst was er de aankondiging van de Quantitative Easing door de ECB, die de Europese obligatiemarkten naar nooit geziene hoogten stuwde. Vervolgens manifesteerden zich de eerste tekenen van een lichte terugkeer van de infl atie in Europa en waren er nieuwe verwikkelingen in de beruchte saga van de Grexit. Deze gebeurtenissen leidden tot een algemene daling van de obligaties: eerst van de staatsobligaties, maar nadien volgden ook de bedrijfsobligaties. Ondanks de recente correctie blijven de obligatierendementen op een uiterst laag niveau. De volatiliteit zou de komende maanden dus op het appel moeten blijven, meer bepaald in het licht van de verwachte renteverhoging in de Verenigde Staten dit jaar. Welke obligatiefondsen zijn het best bestand tegen een dergelijke omgeving? OBLIGATIEFONDSEN MET EEN KORTE DURATIE Deze fondsen beleggen in obligaties met een korte looptijd. Dit laat toe om gedeeltelijk te profi teren van de markttendens en minder onderhevig te zijn aan de volatiliteit. Hun rendement op vervaldag is echter minder hoog. Wij raden meerdere fondsen in verschillende marktsegmenten aan. Het fonds Muzinich Short Duration High Yield belegt in de Amerikaanse markt van de hoogrentende obligaties, terwijl het fonds Neuberger Berman Short Duration Emerging Market Debt focust op staats- en bedrijfsobligaties van de opkomende markten met korte looptijden. «DE PERFORMANCES VAN DEZE FONDSEN KUNNEN STERK VERSCHILLEN VAN JAAR TOT JAAR. BIJGEVOLG IS EEN GOEDE DIVERSIFICATIE PRIMORDIAAL.» OBLIGATIEFONDSEN "ZONDER BEPERKING" Het doel van deze fondsen bestaat erin om de obligatiemarkt in haar geheel op lange termijn te kloppen. Hiervoor hanteren zij een dynamische spreiding tussen de verschillende obligatiesegmenten, maar ze beogen eveneens waarde te genereren via hun selectie van obligaties. In deze categorie raden wij drie fondsen aan: Amundi Global Aggregate beschikt over een grote fl exibiliteit in zijn spreiding en heeft hiervan in het verleden weldoordacht gebruikgemaakt om een aantrekkelijke performance te realiseren. M&G Optimal Income wordt beheerd door Richard Woolnough, die een jarenlange ervaring heeft in obligatiebeheer en die meermaals blijk gegeven heeft van zijn vermogen om goed te functioneren in moeilijke omstandigheden. Het derde fonds is Templeton Global Total Return, dat op de opkomende landen focust. OBLIGATIEFONDSEN MET EEN ABSOLUTE PERFORMANCE Deze fondsen beschikken over een grote flexibiliteit en streven ernaar om een positieve performance te realiseren over een tijdshorizon van meer dan drie jaar, ongeacht de marktomstandigheden. Ze kunnen dus gebruikmaken van dekkingsstrategieën of een negatieve opinie over sommige segmenten van de obligatiemarkt uitdrukken. Onze voorkeur gaat uit naar twee fondsen: Bluebay Investment Grade Absolute Return Bond houdt zich voornamelijk bezig met het opsporen van lange- en kortetermijnbeleggingsopportuniteiten binnen de staatsen bedrijfsobligaties met een «investment grade»-rating. NN Asbolute Return Bond heeft een meer defensief profi el en bouwt op de expertise en de beste ideeën van alle obligatieteams van ING. Rekening houdend met de sterke overtuiging van de beheerders, kunnen de performances van deze fondsen sterk verschillen van jaar tot jaar. Bijgevolg is een goede diversifi catie primordiaal. Aarzel niet om uw private banker te contacteren voor alle bijkomende informatie. 6

7 Home Equity Funds Analyses Monthly HOME EQUITY FUNDS: Een halfjaarlijkse balans MARC ENGELS Head of Equity Funds /91 Het begin van de zomervakantie is een goed moment om een eerste balans van het jaar op te maken. Men moet niettemin in gedachten houden dat deze tekst werd geschreven op 29 juni 2015 in volle Griekse crisis. Eens te meer zijn we geneigd om te zeggen dat de grote denkers/strategen van de financiële markten zich vergist hebben met betrekking tot de verrassende omvang van de performances. Tot half april hebben de Europese aandelenmarkten over het geheel genomen zeer goed gepresteerd. De dien waargenomen winstnemingen nemen eveneens een niet te verwaarlozen omvang aan. De Belgische beurs en de niche van de Europese bedrijven met een kleine of middelgrote beurskapitalisatie vormden geen uitzondering hierop. De twee belangrijkste indexen van de Belgische markt lieten een mooie performance optekenen. Het feit dat ze in april de historische hoogtepunten van 2007 niet bereikt hebben, «TOT HALF APRIL HEBBEN DE EUROPESE AANDELENMARKTEN OVER HET GEHEEL GENOMEN ZEER GOED GEPRESTEERD.» Evolutie van de netto-inventariswaarde van PLDW Belgium ( zijn oprichting) Bron : 06/94 06/97 06/00 06/03 06/06 06/09 06/11 06/14 05/15 We wijzen de beleggers erop dat in het verleden behaalde resultaten geen garantie zijn voor de resultaten in de toekomst. is veeleer te wijten aan de samenstelling van de indexen dan aan de evolutie van de bedrijven. Bij een gelijke samenstelling zouden ze wellicht een nieuw record hebben gevestigd. Ons compartiment PLDW Belgium moet zeker niet onderdoen. Tijdens het begin van het jaar bereikte het trouwens nieuwe hoogtepunten. GALAPAGOS, DE GOUDEN MEDAILLE In ons compartiment hebben sommige waarden sterk geprofiteerd van dit gunstige elan. Galapagos wist de gouden medaille weg te kapen met een stijging van meer dan 200%. Maar ook Tessenderlo kende een zeer mooie evolutie en profiteert nog altijd sterk van zijn aandeelhouders/ managementwissel. Bij de teleurstellingen vinden we Mobistar, dat het moeilijk heeft om het bod van Telenet op Base te boven te komen. Ook EVS en Exmar behoren tot de slechte leerlingen. De indexen van de kleine en middelgrote beurskapitalisaties kenden eveneens een uitstekend eerste semester, ondanks de correctie van de laatste weken. Ze deden het weerom beter dan de bedrijven met een grote beurskapitalisatie. Ons compartiment Small & Mid Cap Europe kon eveneens profi teren van deze gunstige tendens en bereikte nieuwe hoogtepunten. Tijdens de eerste zes maanden lieten verschillende waarden (een twintigtal!) in ons compartiment performances van meer dan 25% optekenen. Zoals met dit soort bedrijven vaak het geval is, is het onmogelijk om er sectorale conclusies uit te trekken daar deze performances steeds aan specifieke redenen toe te schrijven zijn. Hoewel sommige waarden het lieten afweten, kon het compartiment grote rampen vermijden. De overwinning ging naar Moncler en Sartorius Stedim Biotech, die er allebei met meer dan 50% op vooruitgingen. De conclusie die wij uit dit eerste semester trekken, is dat onze beleggingsfi losofi e duidelijk lonend was. Gebaseerd op een gedetailleerde fundamentele analyse, een sterke overtuiging en regelmatige contacten met het management van de bedrijven, genereren onze beleggingsbeslissingen duidelijk waarde voor de beleggers. Onze twee compartimenten zijn uiteraard niet immuun voor een kortetermijnvolatiliteit op de markten, maar op langere termijn heeft onze benadering haar nut en rentabiliteit bewezen! 7 Private Bankers

8 Monthly Performances Indices Analyses Monthly AANDELEN SECTOREN (STOXX 600) BEURZEN MSCI World -4,0% 10,1% 17,3% Europa - DJ Euro Stoxx 600-4,6% 11,3% 4,4% Europa - DJ Euro Stoxx 50-4,1% 8,8% 1,2% België - Bel 20-3,6% 8,8% 12,4% Nederland - AEX -4,3% 11,3% 5,6% Frankrijk - CAC 40-4,3% 12,1% -0,5% Duitsland - DAX -4,1% 11,6% 2,7% Verenigd Koninkrijk - FTSE 100-5,4% 8,7% 4,3% Spanje - Ibex 35-4,0% 4,8% 3,7% Italië - FTSE MIB -4,4% 18,1% 0,2% Zwitserland - SMI -5,8% 12,7% 11,5% Dow Jones Industrial Average -3,8% 7,3% 22,5% S&P 500-3,7% 8,7% 26,9% Nasdaq Composite -3,2% 14,2% 29,2% Japan - Nikkei 225-1,6% 23,6% 7,0% MSCI Emerging Markets -4,7% 10,3% 8,7% Hong Kong - Hang Seng -5,8% 20,7% 15,4% China - Shangai Composite -8,8% 43,7% 69,9% Brazilië - Bovespa 1,3% -1,4% -1,7% Healthcare -5,0% 14,3% 18,2% Oil & Gas -5,7% 7,9% -15,1% Food & Beverages -4,5% 9,3% 11,2% Personal & Household Goods -4,2% 14,9% 9,2% Telecommunication -2,6% 15,0% 7,5% Insurance -3,7% 8,7% 9,8% Technology -7,3% 8,6% 7,5% Retail -2,8% 13,6% -4,1% Real Estate -5,0% 8,2% 20,0% Chemicals -4,5% 14,0% 3,8% Media -3,6% 14,5% 7,3% Utilities -7,4% -1,4% 13,3% Automobiles & Parts -3,9% 21,7% 4,0% Construction & Materials -4,3% 14,3% 4,7% Industrial Goods & Services -5,7% 10,5% -1,9% Travel & Leisure -4,4% 11,5% 18,3% Financial Services -4,4% 17,7% 9,8% Banks -2,9% 12,5% -2,8% Basic Resource -8,0% -0,3% -6,2% MUNTEN USD - EUR -1,4% 8,5% 13,6% GBP - EUR 1,3% 9,5% 7,0% JPY - EUR -0,1% 6,1% -0,1% CHF - EUR -0,7% 15,4% 2,0% NOK - EUR -2,5% 3,0% -7,4% BEDRIJFSOBLIGATIES (IBOXX INDICES) AAA -2,2% -1,1% 10,9% AA -2,0% -3,2% 4,7% A -1,9% -1,6% 8,5% BBB -2,1% -1,4% 8,0% Investment Grade -2,0% -1,5% 8,2% High Yield -1,7% 1,4% 4,0% OVERHEIDSOBLIGATIES (JPM INDICES) 1-3 j -0,2% 0,2% 1,9% 3-5 j -0,6% -0,1% 5,9% 5-7 j -1,3% -0,8% 11,3% 7-10 j -2,4% -2,1% 17,2% > 10 j -6,2% -3,0% 29,0% GRONDSTOFFEN PERFORMANCES IN USD 1 maand Goud -1,5% -1,0% -1,7% Ruwe olie -3,0% 10,9% -48,3% WENST U TE REAGEREN? - Herrmann-Debrouxlaan Brussel - 02/ Facebook: - Twitter: Linkedin: Analyses Monthly is een fi nanciële nieuwsbrief uitgegeven onder de verantwoordelijkheid van: Gregory Christians, Chief Investment Offi cer, en Christophe Van Canneyt, Chief Economist, van Private Bankers NV waarvan de maatschappelijke zetel gevestigd is aan de Herrmann-Debrouxlaan 46 te 1160 Brussel. BTW BE De redactie van deze nieuwsbrief werd afgesloten op 7 juli De verstrekte informatie mag niet worden beschouwd als een aanbod of een verzoek tot aan- of verkoop van om het even welk fi nancieel instrument. Brussel Antwerpen Hasselt Luik Meise Namen Sint-Martens-Latem Waregem

Oktober 2015. Macro & Markten. 1. Rente en conjunctuur :

Oktober 2015. Macro & Markten. 1. Rente en conjunctuur : Oktober 2015 Macro & Markten 1. Rente en conjunctuur : VS Zoals al aangegeven in ons vorig bulletin heeft de Amerikaanse centrale bank FED de beleidsrente niet verhoogd. Maar goed ook, want naderhand werden

Nadere informatie

Beleggingsupdate Allianz Pensioen

Beleggingsupdate Allianz Pensioen Allianz Nederland Levensverzekering N.V. Beleggingsupdate Allianz Pensioen Beleggingsupdate Q3 2017 Rendementen Allianz Pensioen Passieve en Actieve Lifecycles In deze Beleggingsupdate vindt u tabellen

Nadere informatie

BI CARMIGNAC PATRIMOINE

BI CARMIGNAC PATRIMOINE BI CARMIGNAC PATRIMOINE Beleggingsdoelstelling Het compartiment belegt in het fonds Carmignac Patrimoine A (acc) EUR (ISIN: FR0010135103). Dit fonds behoort tot de categorie gediversifieerd en heeft als

Nadere informatie

Beleggingsthema s 2016. What a difference a day makes (1975), Dinah Washington

Beleggingsthema s 2016. What a difference a day makes (1975), Dinah Washington Beleggingsthema s 2016 What a difference a day makes (1975), Dinah Washington Inleiding De dagen die in 2015 het verschil maakten, zijn de dagen waarop centrale bankiers uitspraken deden, what a difference

Nadere informatie

Capital Life. Beleggingsfondsen met een veelbelovende toekomst. Capital Life

Capital Life. Beleggingsfondsen met een veelbelovende toekomst. Capital Life Capital Life Beleggingsfondsen met een veelbelovende toekomst Capital Life Capital Life U zoekt: een uitgekiende spreiding van uw beleggingen de deskundigheid van één van de wereldleiders op het gebied

Nadere informatie

ZAL HET LAATSTE KWARTAAL 2015 REDDEN? Bouwen op het verleden om de toekomst te schrijven

ZAL HET LAATSTE KWARTAAL 2015 REDDEN? Bouwen op het verleden om de toekomst te schrijven Analyses OKTOBER 2015 #42 Monthly EDITORIAAL ZAL HET LAATSTE KWARTAAL 2015 REDDEN? Beste cliënt, Het derde kwartaal was zeker geen hoogvlieger op de beurzen. Na een negatief tweede kwartaal eindigden de

Nadere informatie

Deutsche Bank Wealth Management 0

Deutsche Bank Wealth Management 0 0 Standaard risicoprofielen Bandbreedtes Vermogensbeheer Risico Profielen Conservative Core Growth Min Target Max Min Target Max Min Target Max Aandelen 0% 20% 40% 20% 40% 60% 40% 60% 80% Vastrentende

Nadere informatie

BI CARMIGNAC PATRIMOINE A EUR ACC

BI CARMIGNAC PATRIMOINE A EUR ACC BI CARMIGNAC PATRIMOINE A EUR ACC Beleggingsdoelstelling Het interne beleggingsfonds belegt in het fonds Carmignac Patrimoine A EUR acc (ISIN: FR0010135103). Dit fonds behoort tot de categorie gediversifieerd

Nadere informatie

INFORMATIE BELEGGINGSFONDSEN (NETTO) WERKNEMERS PENSIOEN

INFORMATIE BELEGGINGSFONDSEN (NETTO) WERKNEMERS PENSIOEN INFORMATIE BELEGGINGSFONDSEN (NETTO) WERKNEMERS PENSIOEN Informatie voor werkgevers Ingangsdatum 1 januari 2016 Als uw werknemer niet kiest voor een gegarandeerde uitkering wordt zijn premie belegd. Dit

Nadere informatie

Welkom bij het webinar over de beleggingsresultaten van de Life Cycle Fondsen van Aegon PPI in het derde kwartaal van 2015

Welkom bij het webinar over de beleggingsresultaten van de Life Cycle Fondsen van Aegon PPI in het derde kwartaal van 2015 Welkom bij het webinar over de beleggingsresultaten van de Life Cycle Fondsen van Aegon PPI in het derde kwartaal van 2015 Bas Endlich Jacob Vijverberg 1 Marktontwikkelingen derde kwartaal 2015 Geen renteverhoging

Nadere informatie

NN First Class Balanced Return Fund

NN First Class Balanced Return Fund NN First Class Balanced Return Fund Alle Fonds onder de loep cijfers zijn per 31/03/015 Het NN First Class Balanced Return Fonds won in het eerste kwartaal 8,9% Zeer sterke performances van aandelen en

Nadere informatie

EEN PORTEFEUILLE MET EEN SELECTIE VAN FONDSEN VAN BANQUE DE LUXEMBOURG

EEN PORTEFEUILLE MET EEN SELECTIE VAN FONDSEN VAN BANQUE DE LUXEMBOURG BEHEER MET BL-MULTIFONDSEN EEN PORTEFEUILLE MET EEN SELECTIE VAN FONDSEN VAN BANQUE DE LUXEMBOURG Vermogensbeheer met BL-fondsen vormt de kern van onze expertise in vermogensbeheer. Onze beleggingsaanpak

Nadere informatie

Overzicht van de fondsen tak 23 in Voorzorg

Overzicht van de fondsen tak 23 in Voorzorg Capital Life Overzicht van de fondsen tak 23 in Voorzorg Situatie op 31/10/2014 Capital Balanced Benchmark obligaties: EuroMTS Global Index Datum Performance (%) Sterren NIW Info oprichting 1 maand 3 maanden

Nadere informatie

Het beste scenario voor uw belegging

Het beste scenario voor uw belegging db Best Strategy Notes Het beste scenario voor uw belegging gegarandeerd de beste strategie een gediversifieerde belegging een coupon van maximum 25% bruto* op vervaldag een korte looptijd van 2,5 jaar

Nadere informatie

DE EURO EN DE OLIEPRIJS IN VRIJE VAL FISCALITEIT

DE EURO EN DE OLIEPRIJS IN VRIJE VAL FISCALITEIT Analyses JANUARI 2015 #35 Monthly EDITORIAAL DE EURO EN DE OLIEPRIJS IN VRIJE VAL Beste cliënt, Vooreerst mijn allerbeste wensen voor het nieuwe jaar. 2014 is niet bepaald een hoogvlieger geworden voor

Nadere informatie

Rainbowfondsen Beheerscommentaren op de economische activiteit en de financiële markten 31/03/2010

Rainbowfondsen Beheerscommentaren op de economische activiteit en de financiële markten 31/03/2010 Rainbowfondsen Beheerscommentaren op de economische activiteit en de financiële markten 31/03/2010 Inleiding Het merendeel van de economische indicatoren wijst de goede kant uit. De economie herstelt.

Nadere informatie

Rulebook Ohpen Indices

Rulebook Ohpen Indices Rulebook Ohpen Indices Ohpen, Indexbeleggen voor iedereen 2 Inhoud 1. Inleiding 4 2. Corporate Actions 4 3. Waardering van de indices 6 4. Herweging 6 5. Beurs van verhandeling 7 6. Samenstelling indices

Nadere informatie

Aanpassing Prospectussen Aegon, AEAM en Aegon Paraplu 1 Funds Per 1 augustus 2016

Aanpassing Prospectussen Aegon, AEAM en Aegon Paraplu 1 Funds Per 1 augustus 2016 Aanpassing Prospectussen Aegon, AEAM en Aegon Paraplu 1 Funds Per 1 augustus 2016 Per 1 augustus 2016 voert de beheerder van de Aegon Funds, de AEAM Funds en de Aegon Paraplu 1 Funds, Aegon Investment

Nadere informatie

visie op 2018 Vice seminar a.s.r. vermogensbeheer 1 november 2017 Jack Julicher, Chief Investment Officer

visie op 2018 Vice seminar a.s.r. vermogensbeheer 1 november 2017 Jack Julicher, Chief Investment Officer visie op 2018 Vice seminar a.s.r. vermogensbeheer 1 november 2017 Jack Julicher, Chief Investment Officer de zon schijnt, maar centrale banken vinden het nog fris 2 okt-16 nov-16 dec-16 jan-17 feb-17 mrt-17

Nadere informatie

AEGON Equity Fund. vierde kwartaal 2006

AEGON Equity Fund. vierde kwartaal 2006 Profiel Het AEGON Equity Fund is een besloten fonds voor gemene rekening, waarin verzekeringsrelaties van AEGON kunnen participeren. Het AEGON Equity Fund belegt wereldwijd in aandelen met de nadruk op

Nadere informatie

NN First Class Return Fund

NN First Class Return Fund NN First Class Return Fund Fonds onder de loep Alle cijfers zijn per 30/09/015 Het NN First Class Return Fund verloor in het derde kwartaal 9,6% Het kwartaal werd gekenmerkt door winstnemingen na een positieve

Nadere informatie

Ruilverhouding fondsen

Ruilverhouding fondsen Ruilverhouding fondsen Dit document dient enkel ter informatie en is 1) geen voorstel of aanbod tot het aankopen of verhandelen van de financiële instrumenten hierin beschreven en 2) geen beleggingsadvies.

Nadere informatie

NN First Class Return Fund

NN First Class Return Fund NN First Class Return Fund Fonds onder de loep Alle cijfers zijn per 30/06/015 Het NN First Class Return Fund leverde in het tweede kwartaal 1,7% in De wereldeconomie vertraagde sterk, aandelen begonnen

Nadere informatie

VIVIUM DYNAMIC FUND. FACT SHEET 31 maart 2016 Beleggingsbeleid. Risicoklasse. Algemene kenmerken

VIVIUM DYNAMIC FUND. FACT SHEET 31 maart 2016 Beleggingsbeleid. Risicoklasse. Algemene kenmerken FACT SHEET 31 maart 2016 Beleggingsbeleid De beheerdoelstelling van dit compartiment stemt overeen met een hoog risiconiveau in vergelijking met de beurs- en obligatiemarkten. De activa van dit compartiment

Nadere informatie

Visie Van Lanschot 2012. BeterBusiness. Haarlem, 19 april 2012

Visie Van Lanschot 2012. BeterBusiness. Haarlem, 19 april 2012 Visie Van Lanschot 2012 BeterBusiness Haarlem, 19 april 2012 Welkom Frank Olde Agterhuis Directeur Van Lanschot Bankiers Haarlem Programma 16.40 tot 17.30 uur Visie Van Lanschot 2012 Slechte economie,

Nadere informatie

Interpolis Obligaties 4e kwartaal 2012

Interpolis Obligaties 4e kwartaal 2012 Interpolis Obligaties 4e kwartaal 2012 Op de financiële markten keerde de rust enigszins terug in het vierde kwartaal. In de VS hield de zogenoemde fiscal cliff de beleggers nog wel geruime tijd in haar

Nadere informatie

Stichting Pensioenfonds Ballast Nedam Deelnemersvergadering

Stichting Pensioenfonds Ballast Nedam Deelnemersvergadering Stichting Pensioenfonds Ballast Nedam Deelnemersvergadering Arthur van der Wal Anna Timmermans 27 september 2007 www.ingim.com Agenda Huidig Mandaat bij ING IM Performance, Beleid en Vooruitzichten 2 Huidig

Nadere informatie

MARKET NEUTRAL. Een goed alternatief voor obligaties?

MARKET NEUTRAL. Een goed alternatief voor obligaties? Analyses DECEMBER 2015 #43 Monthly EDITORIAAL DE BAL LIGT IN HET KAMP VAN DE CENTRALE BANKEN Beste cliënt, Het jaar loopt stilaan op zijn laatste benen en analisten kijken vooruit naar 2016. Maar waar

Nadere informatie

Belfius Pension Fund Maandelijkse Reporting Maart 2014

Belfius Pension Fund Maandelijkse Reporting Maart 2014 Belfius Pension Fund Maandelijkse Reporting Maart 2014 110 108 106 104 96 94 Rendement sinds 31/12/2013 (% verandering in EUR) MSCI Europe MSCI EMU MSCI United Kingdom ( ) MSCI World ex-europe ( ) MSCI

Nadere informatie

Vraag en antwoord: waarom beleggen in staatsobligaties?

Vraag en antwoord: waarom beleggen in staatsobligaties? ING Investment Office Publicatiedatum: 13 maart 2014 Vraag en antwoord: waarom beleggen in staatsobligaties? In onze beleggingsvisie op 2014 ( Visie 2014: minder crisis, meer groei ) kunt u lezen dat we

Nadere informatie

FOR PROFESSIONAL INVESTORS. Emerging Dividends. Grip op je Vermogen, Den Haag, september 2012

FOR PROFESSIONAL INVESTORS. Emerging Dividends. Grip op je Vermogen, Den Haag, september 2012 FOR PROFESSIONAL INVESTORS Emerging Dividends Grip op je Vermogen, Den Haag, september 2012 Emerging Dividends I september 2012 I 2 Op zoek naar inkomen even Google checken GoogleTM zoek-activiteit naar

Nadere informatie

Stichting Pensioenfonds Ballast Nedam

Stichting Pensioenfonds Ballast Nedam Stichting Pensioenfonds Ballast Nedam Deelnemersvergadering Arthur van der Wal Nieuwegein, 28 september 2006 Agenda < Huidig Mandaat bij ING IM < Performance, Beleid en Vooruitzichten < Financieel Toetsingskader

Nadere informatie

Financiële infofiche levensverzekering voor tak 23

Financiële infofiche levensverzekering voor tak 23 Financiële infofiche levensverzekering voor tak 23 Securex Life Select One 1 Type levensverzekering Nettopremie Waarborgen Levensverzekering met een rendement dat gekoppeld is aan het tak 23 beleggingsfonds

Nadere informatie

de ICBE/het Fonds: de BEVEK naar Luxemburgs recht, genaamd BNP PARIBAS L1. Dit Fonds wordt beheerd door BNP PARIBAS INVESTMENT PARTNERS LUXEMBOURG.

de ICBE/het Fonds: de BEVEK naar Luxemburgs recht, genaamd BNP PARIBAS L1. Dit Fonds wordt beheerd door BNP PARIBAS INVESTMENT PARTNERS LUXEMBOURG. Aanvullende informatie bij de Essentiële Beleggersinformatie in het kader van de distributie in België van aandelen van instellingen voor collectieve belegging in effecten vallend onder het recht van een

Nadere informatie

Informatie beleggingsfondsen per 30 juni 2015

Informatie beleggingsfondsen per 30 juni 2015 Levensloop Rendement Informatie beleggingsfondsen per 30 juni 2015 Productomschrijving Met Levensloop wordt geld gereserveerd waarmee in de toekomst (tussentijds) verlof kan worden gefinancierd. Door Loyalis

Nadere informatie

Evenwichtig beleggen? Ontdek de juiste balans tussen rendement en risico, zonder dat u ervan wakker hoeft te liggen.

Evenwichtig beleggen? Ontdek de juiste balans tussen rendement en risico, zonder dat u ervan wakker hoeft te liggen. Evenwichtig beleggen? Ontdek de juiste balans tussen rendement en risico, zonder dat u ervan wakker hoeft te liggen. Bent u als belegger op zoek naar rendement én bescherming, zonder de zorgen van het

Nadere informatie

DISCRETIONAIR BEHEER ONZE BEHEERSMANDATEN MET BELEGGINGSFONDSEN

DISCRETIONAIR BEHEER ONZE BEHEERSMANDATEN MET BELEGGINGSFONDSEN DISCRETIONAIR BEHEER ONZE BEHEERSMANDATEN MET BELEGGINGSFONDSEN ONZE BEHEERSMANDATEN MET BELEGGINGSFONDSEN Banque de Luxembourg biedt u haar expertise aan op het gebied van vermogensbeheer. Door ons een

Nadere informatie

In dit rapport bespreek ik de behaalde resultaten van het CASHCOW Citadel Fund in 2016, onze huidige positionering met strategie en visie voor 2017.

In dit rapport bespreek ik de behaalde resultaten van het CASHCOW Citadel Fund in 2016, onze huidige positionering met strategie en visie voor 2017. Jaarlijks Rapport 12/01/2017 CASHCOW Citadel Fund Beste cliënten, Beste investeerders, In dit rapport bespreek ik de behaalde resultaten van het CASHCOW Citadel Fund in 2016, onze huidige positionering

Nadere informatie

UNIEK IN BELGIË. TWINSTAR Tomorrow. Vandaag investeren in een LEVENSLANG extra inkomen voor later.

UNIEK IN BELGIË. TWINSTAR Tomorrow. Vandaag investeren in een LEVENSLANG extra inkomen voor later. UNIEK IN BELGIË TWINSTAR Tomorrow Vandaag investeren in een LEVENSLANG extra inkomen voor later. 1 2 Levenslang een gegarandeerd extra maandelijks inkomen. Een innovatief product voor een inventieve generatie.

Nadere informatie

Achmea life cycle beleggingen in beeld

Achmea life cycle beleggingen in beeld Achmea life cycle beleggingen in beeld Scheiden. Uw pensioengeld in vertrouwde handen Wat betekent dat voor uw ouderdomspensioen? Achmea life cycle beleggingen in beeld Voor het beleggen van pensioen bent

Nadere informatie

Verklaring van Beleggingsbeginselen. Joachim Aelvoet CBFA

Verklaring van Beleggingsbeginselen. Joachim Aelvoet CBFA Verklaring van Beleggingsbeginselen Joachim Aelvoet CBFA 17 maart 2011 Onderzoek 29 IBP's +/- 4,5 miljard euro vermogen +/- 100.000 aangeslotenen methode: eerste analyse individueel gesprek conclusies

Nadere informatie

In deze nieuwsbrief voor Q2 2014

In deze nieuwsbrief voor Q2 2014 In deze nieuwsbrief voor Q2 2014 Werkloosheid Verenigde Staten - Fed blijft op toneel Rusland eist rol op, p.1. - Aandelen meest kansrijk in 2014, p.2. - Obligaties winnen in Q1 - weinig potentie, p.2.

Nadere informatie

Onze visie op de markten en ons aanbod van beleggingsdiensten. Trends Finance Day 01-06-2013

Onze visie op de markten en ons aanbod van beleggingsdiensten. Trends Finance Day 01-06-2013 Onze visie op de markten en ons aanbod van beleggingsdiensten Trends Finance Day 01-06-2013 Samenvatting wereldeconomie Economie Monetair Aandelen Obligaties EMU Core* - + + - EMU PIIGS** - - 0 - USA 0

Nadere informatie

Mededeling betreffende het dividend

Mededeling betreffende het dividend Mededeling betreffende het dividend Hierbij delen wij u mee dat u, als u op 15/09/2015 aandeelhouder was van één van onderstaande Aandelenklassen, een tussentijds dividend zult ontvangen voor die Aandelenklasse.

Nadere informatie

BEHEERSVERSLAG Transparantinvest Portfolio Fund juli 2015

BEHEERSVERSLAG Transparantinvest Portfolio Fund juli 2015 BEHEERSVERSLAG Transparantinvest Portfolio Fund juli 015 Macro & Markten 1. Rente en conjunctuur : Europa Griekenland heeft een akkoord kunnen bereiken met zijn schuldeisers waardoor de rentevoeten in

Nadere informatie

Halfjaarbericht eerste helft 1997 ABN AMRO Asset Management TOTAAL BEHEERD VERMOGEN TOEGENOMEN MET 21 PROCENT

Halfjaarbericht eerste helft 1997 ABN AMRO Asset Management TOTAAL BEHEERD VERMOGEN TOEGENOMEN MET 21 PROCENT Amsterdam, 11 juli 1997 Halfjaarbericht eerste helft 1997 ABN AMRO Asset Management TOTAAL BEHEERD VERMOGEN TOEGENOMEN MET 21 PROCENT Totaal vermogen beheerd door ABN AMRO Asset Management wereldwijd in

Nadere informatie

Opkomende markten: do s en don ts

Opkomende markten: do s en don ts Online Seminar Beleggen Opkomende markten: do s en don ts Simon Wiersma Investment Manager ING Investment Office Bart-Jan Blom van Assendelft Marketing Manager ING Beleggen Amsterdam, 12 november 2013

Nadere informatie

Bericht 3 e kwartaal September 2014

Bericht 3 e kwartaal September 2014 Bericht 3 e kwartaal September 2014 Providence Capital NV is geregistreerd als beleggingsonderneming bij de Autoriteit Financiële Markten (AFM) en legt zich onder meer toe op het verrichten van vermogensbeheer

Nadere informatie

Verslag Investment Committee. 30 november Verslag Investment Committee

Verslag Investment Committee. 30 november Verslag Investment Committee Verslag Investment Committee November 2017 kenmerkte zich door een correctie op de beurzen. Niet geheel onlogisch gezien de steile klim die we sinds de zomermaanden meemaakten. Hoewel hier en daar stemmen

Nadere informatie

VERVANGENDE FONDSEN VOOR DE BLACKROCK FUNDS OF ISHARES

VERVANGENDE FONDSEN VOOR DE BLACKROCK FUNDS OF ISHARES ONDERZOEK NAAR VERVANGENDE FONDSEN VOOR DE BLACKROCK FUNDS OF ISHARES NOVEMBER 2014 Met dank aan: Naar aanleiding van het besluit van BlackRock om per 31 december 2014 de Funds of ishares op te heffen

Nadere informatie

Op zoek naar rendement? Zoek niet langer

Op zoek naar rendement? Zoek niet langer Op zoek naar rendement? Zoek niet langer High-yield en opkomende markten Juni 2014 Uitsluitend voor professionele beleggers De rente op staatsobligaties blijft nog lang laag. In het nauw gedreven door

Nadere informatie

Beleggen met het oog op de toekomst

Beleggen met het oog op de toekomst GAMMA METROPOLITAN- RENTASTRO (Growth 1, Stability 2, and Balanced 3 ) Beleggen met het oog op de toekomst 1 pensioenspaarfonds naar Belgisch recht Metropolitan-Rentastro Growth 2 commerciële benaming

Nadere informatie

Informatie beleggingsfondsen per 31 december 2015

Informatie beleggingsfondsen per 31 december 2015 Levensloop Rendement Bouw Informatie beleggingsfondsen per 31 december 2015 Productomschrijving Met Levensloop wordt geld gereserveerd waarmee in de toekomst (tussentijds) verlof kan worden gefinancierd.

Nadere informatie

Resultatenrekening. B. Andere

Resultatenrekening. B. Andere Resultatenrekening I. Waardeverminderingen, minderwaarden en meerwaarden A. Obligaties en andere schuldinstrumenten a) Obligaties C. Aandelen en andere met aandelen gelijk te stellen waardepapieren a)

Nadere informatie

Belgische bijlage bij het uitgifteprospectus

Belgische bijlage bij het uitgifteprospectus Belgische bijlage bij het uitgifteprospectus Dexia Bonds Beleggingsvennootschap conform Richtlijn 85/611/EEG 69, route d Esch, L 2953 Luxemburg Beleggingsvennootschap met veranderlijk kapitaal naar Luxemburgs

Nadere informatie

VIVIUM DYNAMIC FUND FACT SHEET 31 december 2016

VIVIUM DYNAMIC FUND FACT SHEET 31 december 2016 FACT SHEET 31 december 2016 Beleggingsbeleid De beheerdoelstelling van dit compartiment stemt overeen met een hoog risiconiveau in vergelijking met de beurs- en obligatiemarkten. De activa van dit compartiment

Nadere informatie

Blootstelling van 100 % van de geïnvesteerde nettopremie via depot bij BNP Paribas Fortis

Blootstelling van 100 % van de geïnvesteerde nettopremie via depot bij BNP Paribas Fortis AG Protect+ Best Performance 2 Blootstelling van 100 % van de geïnvesteerde nettopremie via depot bij BNP Paribas Fortis Wat is op dit moment de beste strategie om succesvol te beleggen? Eerder voorzichtig

Nadere informatie

Fondsen Allianz. (ex-royal Life) Halfjaarlijks financieel beheersverslag 2014

Fondsen Allianz. (ex-royal Life) Halfjaarlijks financieel beheersverslag 2014 Fondsen Allianz (ex-royal Life) Halfjaarlijks financieel beheersverslag 2014 Economische context en beursklimaat in 2014 Kalmte na de storm (but fasten your seatbelts) De eerste helft van 2014 was over

Nadere informatie

Analyses. Monthly WANNEER CHINA HET LAAT AFWETEN «HIGH-YIELD» OBLIGATIES: OPKOMENDE MARKTEN: FUNDS: P. 05 P. 06-07 P.

Analyses. Monthly WANNEER CHINA HET LAAT AFWETEN «HIGH-YIELD» OBLIGATIES: OPKOMENDE MARKTEN: FUNDS: P. 05 P. 06-07 P. Analyses SEPTEMBER 2015 #41 Monthly EDITORIAAL WANNEER CHINA HET LAAT AFWETEN Beste cliënt, Bij het afsluiten van de maand augustus blijkt nog maar eens hoe volatiel en desastreus de zomermaanden kunnen

Nadere informatie

Waar liggen de kansen?

Waar liggen de kansen? Grip op je vermogen Waar liggen de kansen? Bob Homan ING Investment Office 20 april 2012 Welke economie is het snelst gegroeid na invoering van de euro?* a) Zwitserland b) Duitsland c) VS d) Griekenland

Nadere informatie

5 voorspellingen voor 2015

5 voorspellingen voor 2015 Maart 2015 Wim Meulemeester Beleggingsexpert Het jaar 2014 was een verrassend beleggingsjaar. Alhoewel een lage rente in de lijn der verwachtingen lag, werden heel wat experts verrast door de forse daling

Nadere informatie

VIVIUM DYNAMIC FUND FACT SHEET 31 maart 2017

VIVIUM DYNAMIC FUND FACT SHEET 31 maart 2017 FACT SHEET 31 maart 2017 Beleggingsbeleid De beheerdoelstelling van dit compartiment stemt overeen met een hoog risiconiveau in vergelijking met de beurs- en obligatiemarkten. De activa van dit compartiment

Nadere informatie

Wijs & van Oostveen VISIE Robert Schuckink Kool Hoofd Beleggingsstrategie. drs. Martijn Meijer Hoofd Vermogensbeheer

Wijs & van Oostveen VISIE Robert Schuckink Kool Hoofd Beleggingsstrategie. drs. Martijn Meijer Hoofd Vermogensbeheer Wijs & van Oostveen VISIE 2014 Robert Schuckink Kool Hoofd Beleggingsstrategie drs. Martijn Meijer Hoofd Vermogensbeheer Driebergen - Rijsenburg, 22 januari 2014 Programma Visie 2013 - Programma Robert

Nadere informatie

VIVIUM BALANCED FUND FACT SHEET 31 maart 2017

VIVIUM BALANCED FUND FACT SHEET 31 maart 2017 FACT SHEET 31 maart 2017 Beleggingsbeleid De beheerdoelstelling van dit compartiment stemt overeen met een matig risiconiveau in vergelijking met de beurs- en obligatiemarkten. De activa van dit compartiment

Nadere informatie

Presentatie beleggingsresultaten over eerste kwartaal van 2017 van de Life Cycle Fondsen van Aegon PPI. Bas Endlich Jacob Vijverberg 1

Presentatie beleggingsresultaten over eerste kwartaal van 2017 van de Life Cycle Fondsen van Aegon PPI. Bas Endlich Jacob Vijverberg 1 Presentatie beleggingsresultaten over eerste kwartaal van 2017 van de Life Cycle Fondsen van Aegon PPI Bas Endlich Jacob Vijverberg 1 Agenda Financiële markten Resultaten Vooruitzichten Bron: Bloomberg,

Nadere informatie

Verenigd Koninkrijk stemt voor Brexit. Update beleggingsstrategie Insinger de Beaufort

Verenigd Koninkrijk stemt voor Brexit. Update beleggingsstrategie Insinger de Beaufort 3 2 Verenigd Koninkrijk stemt voor Brexit Update beleggingsstrategie Insinger de Beaufort Agenda 1 1 VK stemt voor Brexit 2 Reacties van financiële markten 3 Crisis of een instapmoment? 4 Beleggingsstrategie

Nadere informatie

Risico s en kenmerken van beleggen

Risico s en kenmerken van beleggen Risico s en kenmerken van beleggen 1. Risico s en kenmerken in het algemeen Beleggen brengt risico s met zich mee. Vaak geldt: hoe hoger het verwachte rendement, hoe meer risico s. Ook geldt dat in het

Nadere informatie

Fortis AG - Uw verzekeringen bij uw makelaar

Fortis AG - Uw verzekeringen bij uw makelaar Fortis AG - Uw verzekeringen bij uw makelaar Top Protect Flexible Strategy 02/2017 1 Flexibel, veilig... en rendabel! Never change a winning team. In de beleggingswereld bevat deze uitspraak alvast heel

Nadere informatie

Hof Hoorneman China Value Fund

Hof Hoorneman China Value Fund Hof Hoorneman China Value Fund UW VERMOGEN IS HET WAARD 1 China is en blijft de groeimotor van de wereld. Waarom beleggen in China? De Chinese economie groeit met ruim 7%. Dit groeipercentage is aanzienlijk

Nadere informatie

Om in te tekenen. Stuur het bijgevoegde inschrijvingsformulier terug in de voorgefrankeerde omslag.

Om in te tekenen. Stuur het bijgevoegde inschrijvingsformulier terug in de voorgefrankeerde omslag. Om in te tekenen Stuur het bijgevoegde inschrijvingsformulier terug in de voorgefrankeerde omslag. Surf naar www.deutschebank.be en teken in via internet. Een eenvoudige, veilige en comfortabele manier

Nadere informatie

Marktwaarde van de pensioenverplichtingen in het derde kwartaal gestegen van 16.893 miljoen naar 17.810 miljoen ( 15.008 miljoen ultimo Q4 2013).

Marktwaarde van de pensioenverplichtingen in het derde kwartaal gestegen van 16.893 miljoen naar 17.810 miljoen ( 15.008 miljoen ultimo Q4 2013). Kwartaalbericht 2014 Samenvatting Marktwaardedekkingsgraad per 30 september 2014 130,4%, een toename van 0,9%-punt ten opzichte van 30 juni 2014. Over de eerste negen maanden steeg de marktwaardedekkingsgraad

Nadere informatie

Financiële infofiche Levensverzekeringen voor tak 23. Top Profit 1. Type levensverzekering

Financiële infofiche Levensverzekeringen voor tak 23. Top Profit 1. Type levensverzekering Financiële infofiche Levensverzekeringen voor tak 23 Top Profit 1 Type levensverzekering Individuele levensverzekering waarvan het rendement gekoppeld is aan beleggingsfondsen (tak 23). Waarborgen Waarborgen

Nadere informatie

juni MARKTCOMMENTAAR

juni MARKTCOMMENTAAR 2015 juni MARKTCOMMENTAAR INHOUDSOPGAVE INLEIDING Terwijl een grote meerderheid een gunstige afloop verwachte van de onderhandelingen tussen Griekenland en zijn schuldeisers, werden deze onderhandelingen

Nadere informatie

rofiel Rendement sinds 31/12/2013

rofiel Rendement sinds 31/12/2013 Belfius Pension Fund Maandelijkse Reporting Januari 2014 Profiel Rendement sinds 31/12/2013 Belfius Pension Fund Low 0.31% Belfius Pension Fund Balanced Plus -0. Belfius Pension Fund High -0.45% Gegevens

Nadere informatie

stars for life growth

stars for life growth zelfstandigen fondsenfiche stars for life growth stars for life growth het groeipotentieel van de markt benutten de fondsselectie van stars for life Growth Met stars for life growth kan men op lange termijn

Nadere informatie

Informatie beleggingsfondsen per 31 december 2014

Informatie beleggingsfondsen per 31 december 2014 Levensloop Rendement Informatie beleggingsfondsen per 31 december 2014 Productomschrijving Met Levensloop wordt geld gereserveerd waarmee in de toekomst (tussentijds) verlof kan worden gefinancierd. Door

Nadere informatie

Verder zien. Meer weten.

Verder zien. Meer weten. Verder zien. Meer weten. 1 EEN SOLIDE LANGETERMIJN BELEGGING Dankzij de gebundelde expertise van topbeleggers 2 De beste beleggers voor de beste resultaten Toegang tot de meest exclusieve fondsen ter wereld

Nadere informatie

Levensloop Rendement Bouw

Levensloop Rendement Bouw Levensloop Rendement Bouw Informatie beleggingsfondsen per 31 december 2016 Productomschrijving Met Levensloop wordt geld gereserveerd waarmee in de toekomst (tussentijds) verlof kan worden gefinancierd.

Nadere informatie

Beleggingen 2010 en 2011 (en 2012)

Beleggingen 2010 en 2011 (en 2012) Beleggingen en (en 2012) Deelnemersvergadering Stichting Pensioenfonds Groothandel Vegro 6 december Martijn Euverman Copyright Sprenkels & Verschuren. Geen enkele reproductie van het document of een deel

Nadere informatie

Rendement. 9 de jaargang maart 2015 nr 30 FINANCIEEL NIEUWS

Rendement. 9 de jaargang maart 2015 nr 30 FINANCIEEL NIEUWS Rendement 9 de jaargang maart 2015 nr 30 FINANCIEEL NIEUWS De voordelen van globale diversificatie Ondanks de sterk toegenomen globalisering blijft internationale diversificatie in aandelenportefeuilles

Nadere informatie

Risico pariteit -1- 1 Aandelen Wereldwijd Ontwikkelde Markten - MSCI World Index MSCI Daily Net TR World Euro, Aandelen Wereldwijd

Risico pariteit -1- 1 Aandelen Wereldwijd Ontwikkelde Markten - MSCI World Index MSCI Daily Net TR World Euro, Aandelen Wereldwijd Risico pariteit Risico pariteit is een techniek die wordt ingezet om de risico s in een beleggingsportefeuille te reduceren. Sinds 2008 heeft risico pariteit om drie redenen veel aandacht gekregen: 1.

Nadere informatie

BELEGGINGSVISIE. Specials Pagina 2: Fondsselectie Pagina 3: Fonds onder de aandacht - ING Global Emerging Markets Fund haalt de krenten uit de pap

BELEGGINGSVISIE. Specials Pagina 2: Fondsselectie Pagina 3: Fonds onder de aandacht - ING Global Emerging Markets Fund haalt de krenten uit de pap BELEGGINGSVISIE Specials Pagina 2: Fondsselectie Pagina 3: Fonds onder de aandacht - ING Global Emerging Markets Fund haalt de krenten uit de pap Rentes (10 jaars yield) Verenigde Staten 2,10% Eurozone

Nadere informatie

Positieve flow voor leningen opkomende landen

Positieve flow voor leningen opkomende landen Positieve flow voor leningen opkomende landen Opkomende markten hebben de afgelopen jaren het beste groeimomentum laten zien. De verbetering van de groei houdt naar verwachting ook de komende tijd aan.

Nadere informatie

De Vries Investment Services, Voor objectief en onafhankelijk beleggingsadvies

De Vries Investment Services, Voor objectief en onafhankelijk beleggingsadvies De Vries Investment Services is een onafhankelijk en objectief beleggingsadvieskantoor. Wij begeleiden beleggers bij het realiseren van hun financiële doelstellingen en bieden een service die banken niet

Nadere informatie

april MARKTCOMMENTAAR

april MARKTCOMMENTAAR april 2015 MARKTCOMMENTAAR INHOUDSOPGAVE Inleiding 2 In het kort 3 INLEIDING Zelfs al is de situatie ongewoon, het is uiteindelijk niet verwonderlijk dat er bepaalde onvoorziene bewegingen worden waargenomen.

Nadere informatie

Informatie beleggingsfondsen per 30 juni 2016

Informatie beleggingsfondsen per 30 juni 2016 Levensloop Rendement Informatie beleggingsfondsen per 30 juni 2016 Productomschrijving Met Levensloop wordt geld gereserveerd waarmee in de toekomst (tussentijds) verlof kan worden gefinancierd. Door Loyalis

Nadere informatie

visie op 2017 seminar a.s.r. vermogensbeheer 2 november 2016 Jack Julicher

visie op 2017 seminar a.s.r. vermogensbeheer 2 november 2016 Jack Julicher visie op 2017 Anybody who is intelligent who is not confused doesn t understand the situation very well. (Charlie Munger, 91 jaar, vice-voorzitter Berkshire Hathaway) aged 91), Vice seminar a.s.r. vermogensbeheer

Nadere informatie

Laat uw geld zijn vruchten afwerpen. db Renteportefeuille. n Geniet zorgeloos van regelmatige inkomsten

Laat uw geld zijn vruchten afwerpen. db Renteportefeuille. n Geniet zorgeloos van regelmatige inkomsten db Renteportefeuille Laat uw geld zijn vruchten afwerpen n Geniet zorgeloos van regelmatige inkomsten n Dankzij een veilige, transparante en flexibele oplossing n Kwalitatief voor u beheerd door onze specialisten

Nadere informatie

Interpolis Obligaties 3e kwartaal 2012

Interpolis Obligaties 3e kwartaal 2012 Interpolis Obligaties 3e kwartaal 2012 De obligatiemarkten werden in het derde kwartaal vooral beïnvloed door de ingrepen van de Europese Centrale Bank (ECB). Aan het begin van het kwartaal bleven aanvankelijk

Nadere informatie

Belangrijk nieuws van de Raad van Bestuur van uw Fonds

Belangrijk nieuws van de Raad van Bestuur van uw Fonds JPMORGAN FUNDS 10 JULI 2015 Belangrijk nieuws van de Raad van Bestuur van uw Fonds Geachte Aandeelhouder, Hierbij informeren wij u dat de aandelenklasse B waarin u belegd hebt, gaat fuseren met aandelenklasse

Nadere informatie

NN First Class Return Fund

NN First Class Return Fund NN First Class Return Fund Fonds onder de loep Alle cijfers zijn per 31/1/015 Het NN First Class Return Fund won in het vierde kwartaal van 015 3,5% Het herstel van de wereldeconomie liet in het vierde

Nadere informatie

Delta Lloyd Safe Index combineert rendement, transparantie en veiligheid!

Delta Lloyd Safe Index combineert rendement, transparantie en veiligheid! pages Delta Index NL 24/0/0 1:03 Page 1 Delta Lloyd Safe Index combineert rendement, transparantie en veiligheid! 1 Delta Lloyd Safe Index is een belegging die gekoppeld is aan een portefeuille van 10

Nadere informatie

Bereid u voor op méér. NIEUW! CombiPlan. Combineer naar méér op úw manier. Voor hetzelfde geld een hoger rendement

Bereid u voor op méér. NIEUW! CombiPlan. Combineer naar méér op úw manier. Voor hetzelfde geld een hoger rendement Bereid u voor op méér. NIEUW! CombiPlan Combineer naar méér op úw manier. Voor hetzelfde geld een hoger rendement Stop met dromen begin met plannen maken. Iedereen heeft zo zijn dromen. Wilde dromen, zoals

Nadere informatie

Perspectief Mid Year Update Economie & Beleggingsstrategie Ineke Valke

Perspectief Mid Year Update Economie & Beleggingsstrategie Ineke Valke Perspectief Mid Year Update Economie & Beleggingsstrategie Ineke Valke Serious Money. Taken Seriously. Actuele stand van zaken Repressie houdt aan Verbeteringen en verslechteringen in Zuid-Europa Regelingen

Nadere informatie

ABN AMRO. verzekeringen. Marktontwikkelingen & vooruitzichten. Portefeuilleverdeling & fondsselectie. Rendement. Profielfonds 3. Tweede kwartaal 2012

ABN AMRO. verzekeringen. Marktontwikkelingen & vooruitzichten. Portefeuilleverdeling & fondsselectie. Rendement. Profielfonds 3. Tweede kwartaal 2012 ABN AMRO verzekeringen Profielfonds 3 Tweede kwartaal 2012 Marktontwikkelingen & vooruitzichten Volgens recente signalen vertoont de mondiale economie tekenen van verzwakking. Tegelijkertijd nemen de risico

Nadere informatie

QE in de eurozone: bezit van de zaak, einde van het vermaak?

QE in de eurozone: bezit van de zaak, einde van het vermaak? QE in de eurozone: bezit van de zaak, einde van het vermaak? Komt er QE in de eurozone? Sinds enige maanden wordt er op de financiële markten gezinspeeld op het opkopen van staatsobligaties door de Europese

Nadere informatie

Belfius Pension Fund Maandelijkse Reporting Mei 2014

Belfius Pension Fund Maandelijkse Reporting Mei 2014 Belfius Pension Fund Maandelijkse Reporting Mei 2014 112 110 104 98 96 94 Rendement sinds 31/12/2013 (% verandering in EUR) MSCI Europe MSCI EMU MSCI United Kingdom ( ) MSCI World ex-europe ( ) MSCI EMU

Nadere informatie

Essentiële Beleggersinformatie

Essentiële Beleggersinformatie Essentiële Beleggersinformatie Dit document verschaft u essentiële beleggersinformatie aangaande dit fonds. Het is geen marketingmateriaal. De verstrekte informatie is bij wet voorgeschreven en is bedoeld

Nadere informatie

Informatie over beleggingen in de prepensioneringsregeling

Informatie over beleggingen in de prepensioneringsregeling Informatie over beleggingen in de prepensioneringsregeling Heeft u vragen over dit beleggingsverslag of over de prepensioneringsregeling? Neemt u dan gerust contact op met onze Klantenservice. De contactgegevens

Nadere informatie

Jaarbericht ABC 2013

Jaarbericht ABC 2013 Jaarbericht ABC 2013 Terugblik De wereldeconomie maakte zich in 2013 op voor de tweede fase van groeiherstel na de crisis van 2008-2010. De groei van de wereldeconomie bedroeg over 2013 circa 3%, vergelijkbaar

Nadere informatie