Deventer. En Verder. Verkiezingsprogramma Gemeenteraad Deventer

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Deventer. En Verder. Verkiezingsprogramma Gemeenteraad Deventer 2014-2018"

Transcriptie

1 Deventer En Verder Verkiezingsprogramma Gemeenteraad Deventer Januari 2014

2 Verantwoording D66 is een partij van transparante politiek. Een partij die niet alleen open en eerlijk zegt waar zij voor staat maar ook verantwoording aflegt over de besluiten die we genomen hebben. In 2010 hebben wij als grote winnaar van de verkiezingen het huidige college van Deventer geformeerd en een coalitieakkoord opgesteld. Onderstaande tekst is de eerste alinea uit dat coalitieakkoord: De fracties van PvdA, D66, VVD en Algemeen Deventer Belang hebben een coalitieakkoord gesloten en vormen in de periode het college van B&W in Deventer. Deventer staat de komende jaren voor een grote uitdaging. De (rijks)bezuinigingen dwingen tot een herbezinning op taken en investeringen die de gemeente wel en niet (meer) kan uitvoeren. We moeten selectief zijn, scherp kiezen tussen onvermijdelijk en minder noodzakelijk zonder de kracht van Deventer aan te tasten. We gebruiken die kracht om een nieuw bestuurlijk evenwicht te vinden. We gebruiken de in onze gemeenschap aanwezige creativiteit om evenwichtig te versoberen en tegelijkertijd onze gemeente duurzaam te versterken. Wij zoeken de kracht van onze gemeenschap op door de burger meer te betrekken en deelgenoot te maken van besluitvorming. We benutten onze mogelijkheden om, ook in lastige tijden, de economische dynamiek en de ruimtelijke ontwikkeling van onze gemeente te stimuleren. We willen ook sociale dynamiek, dus actieve en betrokken inwoners uit alle geledingen van de bevolking. In nieuw evenwicht, maar wel in dynamisch evenwicht. We wachten niet af, maar we bereiden ons voor. Zodat we nu, en zeker zodra het economisch tij verbetert, nieuwe impulsen aan onze gemeente kunnen geven. Dat is dé opgave voor de komende jaren. In zekere zin is deze tekst nog steeds actueel. De rijksbezuinigingen hebben jaarlijks tot gevolg gehad dat we ook als gemeente hebben moeten bezuinigen. We hebben echter niet alleen bezuinigd, maar ook geïnvesteerd want D66 is van mening dat je ook in economisch moeilijke tijden moet blijven investeren in de stad. Niet afwachten tot er betere tijden komen. We zijn vier jaar verder en die betere tijden zijn er nog steeds niet. Hadden we daarop gewacht dan zouden we al die tijd stilgestaan hebben. En D66 is 2

3 geen partij van stilstand, maar van vooruitgang. Van het maken van moeilijke keuzes, ook in moeilijke tijden. Keuzes die we van te voren duidelijk aankondigen en communiceren zodat u niet verrast wordt. En keuzes die we ook achteraf kunnen verantwoorden, zodat u weet waarom wij achter de genomen besluiten staan en u zich realiseert wat een stem op D66 oplevert. Samen met burgers, maatschappelijke partners en bedrijven hebben wij diverse grote bezuinigingsopgaven vormgegeven. De bouw van het nieuwe stadskantoor, het plaatsen van twee windmolens, ons voorstel voor een zonnepark in Deventer Noord- Oost, de bouw van een nieuwe bibliotheek, de bouw van een nieuw filmhuis in combinatie met een nieuw theater, de inrichting van onze gemeente in woonservicezones, het oprichten van Deventer Werktalent en de vele afboekingen die wij hebben moeten doen op onze grondposities; het is een greep uit de belangrijke besluiten die wij hebben genomen om Deventer sterker te maken. Besluiten die op de korte termijn soms omstreden waren, maar waarvan we overtuigd zijn dat ze op de langere termijn verstandig zullen blijken. We zullen niet achterover leunen totdat slechte tijden overwaaien, maar willen met optimisme, durf en daadkracht verder kijken dan de volgende verkiezingen. Natuurlijk is niet álles voor D66 goed gegaan in deze periode. De wethouderwisselingen in 2012 hebben hun tol geëist en het aanzien van het stadsbestuur geschaad. D66 heeft hier leergeld voor betaald. Doorgaan in deze coalitie was voor ons belangrijk, omdat wij vinden dat wij als winnaar van de verkiezingen in 2010 niet moeten weglopen maar juist verantwoordelijkheid moeten nemen om het door ons opgestelde coalitieprogramma tot uitvoering te brengen. En dat betekent dat we niet opgeven als het tegenzit, hoe heftig de bestuurscrisis ook was. We hebben ons hersteld en sinds oktober 2012 is D66 weer een stabiele coalitiepartner gebleken, zowel in het college als in de gemeenteraad. In dit verkiezingsprogramma vertellen we u welke problemen, uitdagingen en oplossingen we in Deventer zien. De wereld heeft niet stil gestaan de afgelopen vier jaar. Dit verkiezingsprogramma sluit dan ook goed aan op de ontwikkelingen die we hebben doorgemaakt, zonder het vorige programma uit het oog te verliezen. 3

4 Inleiding Nu vooruit. Dat is waar D66 voor staat en wat u van ons kunt verwachten. Optimisme, durf en daadkracht; het fundament van D66 van waaruit wij politiek bedrijven. D66 benadert de mens en maatschappij op een positieve en open manier. Wij zijn een sociaal-liberale partij die op een vrijzinnig-democratische manier en met een pragmatische houding politiek bedrijft. Niet elk probleem of uitdaging is op te lossen of aan te pakken vanuit een bepaalde ideologie. Wij werken vanuit idealen en dogma s zijn ons vreemd. Wij vertrouwen er op dat mensen veel van de problemen die ze tegenkomen, zelf op kunnen lossen. Zonder tussenkomst van de overheid. Maar we reiken wel de helpende hand als dat niet lukt. We hebben en tonen respect voor onze medemens en vanuit de zorgplicht voor komende generaties staan we voor duurzaamheid. We kijken verder dan de grens van onze eigen gemeente. Ook zijn we bereid lastige keuzes te maken. Want die zijn hard nodig. In veel opzichten zijn het zware tijden. Veel mensen komen in de verleiding hun heil te zoeken in schijnveiligheid en schijnoplossingen, zij vallen terug op oude patronen. Dat is niet hoe D66 tegen de wereld aan kijkt. Waar sommige anderen vooral pessimistisch de ontwikkelingen over zich heen laten komen, zien wij kansen en mogelijkheden zonder de risico s uit het oog te verliezen. Ook na de verkiezingen zullen we onderwerpen bespreken die we nu nog niet kunnen voorzien. Om u te laten beoordelen hoe D66 in Deventer daarnaar kijkt en vanuit welke bril wij deze onderwerpen tegemoet zullen treden, willen wij u kort uitleggen hoe wij naar de mens en maatschappij kijken. Wij hanteren vijf richtingwijzers waarin elke D66-er zich herkent en waarmee de manier waarop we in het leven staan beknopt is samengevat. Elk van deze sociaal-liberale richtingwijzers is zeker niet uniek voor het D66-gedachtengoed, maar het is de combinatie van juist deze vijf denkrichtingen die de mens- en maatschappijvisie van D66 weergeeft. Deze vijf richtingwijzers maken onze standpuntbepaling voor u als inwoner herkenbaar; onze standpunten komen voort uit een of meerdere van de vijf richtingwijzers. Mochten er in de komende raadsperiode thema s voorbij komen waarop 4

5 we geen standpunt in dit programma hebben ingenomen, dan kunt u erop vertrouwen dat onze raadsfractie zich in haar besluiten laat leiden door deze richtingwijzers. 5

6 De sociaal-liberale richtingwijzers Vertrouw op de eigen kracht van mensen Wij vertrouwen op de eigen kracht en ontwikkeling van mensen. Daarom zien we de toekomst met optimisme tegemoet. Mensen zijn zo creatief dat ze steeds opnieuw zelf oplossingen vinden. Wij willen dat de overheid deze kracht, vindingrijkheid en creativiteit ondersteunt en ruimte geeft. De sleutel voor verandering ligt bij mensen zelf. Wat mensen voor zichzelf en anderen kunnen doen is veel belangrijker en effectiever dan wat de overheid kan doen. Denk en handel internationaal Samenlevingen zijn op steeds meer verschillende manieren met elkaar verbonden. Wij staan open voor de gehele wereld en sluiten niemand uit. Bij alles wat we doen, vragen we ons steeds af welke effecten dat heeft op anderen in deze wereld. Wij onderkennen dat Europa steeds meer ons binnenland wordt. Internationale samenwerking en economische vooruitgang zijn de sleutels naar een wereld met minder oorlog en conflicten. Daarbij handelen wij steeds pragmatisch, nuchter en op basis van feiten. Beloon prestatie en deel de welvaart Mensen zijn niet gelijk, wél gelijkwaardig. Mensen zijn verschillend en wij willen dat de overheid ruimte laat voor die verschillen. Wij streven naar economische zelfstandigheid voor zoveel mogelijk mensen en vinden dat mensen die uitmuntend presteren daarvoor een beloning verdienen. Wij willen een dynamische, open samenleving waarin iedereen de ruimte krijgt om zijn eigen beslissingen te nemen en iedereen zich op zijn eigen manier kan ontwikkelen. Wij vinden het vanzelfsprekend om welvaart met elkaar te delen. We willen dat zoveel mogelijk mensen meedoen in het maatschappelijk en economisch proces, want daar worden we allemaal beter van. Voor mensen die zichzelf niet kunnen redden, dragen we een gezamenlijke verantwoordelijkheid. 6

7 Streef naar een duurzame en harmonieuze samenleving Wij willen de wereld om ons heen tegemoet treden met respect en mededogen. Dat geldt voor de mensen om ons heen en voor onze omgeving. De aarde is niet van ons en dus geen gebruiksartikel. We willen stoppen met het uitputten en vervuilen van onze leefomgeving. We willen dat in de discussie over natuur en milieu niet het behoud, maar de aantasting van natuur en milieu beargumenteerd wordt. Koester de grondrechten en gedeelde waarden De fundamentele waarden van onze samenleving zijn vrijheid voor en gelijkwaardigheid van ieder mens, ongeacht opvattingen, geloof, seksuele geaardheid, gerichtheid of herkomst. Lichamelijke integriteit, geweldloze oplossing van belangenconflicten en een respectvol gehanteerde vrijheid van meningsvorming en -uiting, inclusief respect voor onze democratische rechtsstaat, zijn voor ons centrale waarden. Die waarden zijn universeel en zonder meer bovengeschikt. Wij beschermen de grondrechten van onszelf en anderen. 7

8 Financiën De gemeentefinanciën zijn nog nooit zo belangrijk geweest als nu. D66 staat voor solide financieel beleid. Dat is iets anders dan met de hand op de knip en vleugellam de stad besturen. Evenwichtig versoberen en duurzaam versterken was de titel van het coalitieakkoord en daar hebben we op gestuurd. Het is waar dat we de afgelopen periode scherp aan de wind gezeild hebben. Ook zijn er vele miljoenen afgeboekt of als verliesvoorziening opgenomen als gevolg van de grondproblematiek. D66 vindt dat we echter een goede mix hebben gehanteerd van investeren en bezuinigen. Hierdoor hebben we nu een begroting die op orde is met voldoende weerstand om tegenvallers op te vangen. Rijksbezuinigingen De komende periode zullen wij opnieuw geconfronteerd worden met rijksbezuinigingen waardoor de druk op de gemeentefinanciën nog verder zal toenemen. Ook de grondproblematiek is nog niet voorbij, waardoor nieuwe afboekingen en verliesvoorzieningen noodzakelijk zijn. Om de schade voor de gemeente te beperken, zet D66 in op het verkopen van gronden die geen strategische waarde meer hebben voor de gemeente. Tegelijkertijd zullen wij erop toezien dat in nauw overleg met projectontwikkelaars, woningbouw-corporaties, recreatieondernemers en andere relevante partners, de gronden die we nog wel in bezit hebben, op een verantwoorde wijze ontwikkeld worden. Onzekerheden Het doorvoeren van rijksbezuinigingen gaat altijd gepaard met onzekerheden en risico s. Bij de inschatting van deze risico s gebruiken wij ons gezond verstand, maar helemaal vrij van risico s zal de gemeentebegroting de komende jaren niet zijn. De komst van de Wet HOF (Houdbaarheid Overheidsfinanciën) heeft effect op de investeringsruimte van gemeenten. D66 wil, voordat we nieuwe investeringsvoorstellen doen, eerst precies weten wat het effect is van deze wet en op welke manier we daarmee om kunnen gaan. 8

9 Een andere grote uitdaging op het gebied van financiën zijn de decentralisaties binnen het sociaal domein. Wat D66 betreft is het uitgangspunt bij de decentralisaties dat deze uitgevoerd worden met de middelen die we daarvoor krijgen van het Rijk. De decentralisaties gaan echter gepaard met rijksbezuinigingen en we moeten dus het maximale uit de beschikbare middelen halen om de zorgkwaliteit voor alle kwetsbare groepen in Deventer op peil te houden. Dit is de centrale opgave waar we de komende jaren voor staan. Moeilijke keuzes willen we voorbereiden en maken in goed overleg met de zorgpartners en zorgconsumenten. Geen lastenverhoging D66 is tegen structurele lastenverhoging de komende periode. Met de invoering van Diftar hebben we laten zien dat de lasten m.b.t. de afvalstoffenheffing omlaag kunnen terwijl we gelijktijdig werken aan minder restafval. De totale OZB-opbrengst voor onze gemeente gaat wat D66 betreft niet méér omhoog dan de jaarlijkse trendmatige verhoging. 9

10 Burger en bestuur De samenleving is aan het veranderen en het lokale bestuur verandert mee. Het takenpakket van de gemeente verbreedt zich: naast het fysieke wordt het sociale domein veel prominenter. De verhouding tussen overheid en samenleving verandert; de gemeente wordt steeds meer burger- en servicegericht, maar doet tegelijkertijd een steeds groter beroep op de zelfredzaamheid van mensen. D66 wil een gemeente die uitgaat van een vitale samenleving. Onderzoek laat zien dat mensen ook vandaag de dag bereid zijn om zich in te zetten voor hun naasten en hun omgeving. Mensen zijn initiatiefrijk, weten wat ze nodig hebben, weten wat ze een ander kunnen geven en waar de grenzen liggen. Deventer heeft in de afgelopen twee decennia een stevige participatietraditie opgebouwd. D66 vindt het tijd deze traditie verder uit te bouwen. Loslaten in vertrouwen D66 wil dat de inwoners van Deventer gemakkelijker zelf initiatieven kunnen ontplooien om zorg te organiseren of om de leefomgeving te verbeteren. Dat betekent dat mensen zo min mogelijk gehinderd moeten worden door regelgeving en bureaucratie. In de eerste plaats kunnen inwoners terecht bij de wijkaanpak. Maar niet alles hoeft wat D66 betreft eerst door de wijkaanpak te gaan; maatwerk moet mogelijk zijn. Lokale initiatieven horen in de hand van de initiatiefnemers te blijven. Loslaten in vertrouwen betekent dat de gemeente experimenten toestaat met het (aanvaardbare) risico dat zij mislukken. D66 wil voorkomen dat er een afrekencultuur ontstaat waardoor loslaten in vertrouwen onmogelijk wordt gemaakt. Referendum D66 wil dat mensen zich op eigen initiatief via een referendum kunnen uitspreken over een genomen besluit: een raadgevend correctief referendum. D66 wil het liefste een bindend correctief referendum, maar een correctief referendum met een bindende uitslag mag nog niet van de wet. Een correctief referendum met een niet-bindende uitslag mag wel: het raadgevend correctief referendum. Dit vergt een aanpassing van de verordening. D66 is de enige partij die zich verbindt aan de uitslag daarvan. In het 10

11 raadsdebat over windmolens in 2010 heeft D66 een initiatiefvoorstel ingediend om een referendum te houden over de plaatsing van de windmolens. D66 was de enige partij die zich wilde binden aan een uitslag. Transparantie en democratische legitimiteit Met de grote veranderingen in het sociale domein is het onvermijdelijk dat Deventer bepaalde taken regionaal gaat uitvoeren. Daarnaast wordt de gemeente steeds meer een partner en netwerkorganisatie, in plaats van een uitvoerend orgaan. Het op afstand zetten van taken mag echter niet leiden tot nieuwe structuren die zich onttrekken aan democratische controle en functioneren zonder legitieme basis. D66 vindt het belangrijk dat glashelder is waar de verantwoordelijkheden liggen. 11

12 Economie Deventer heeft een zogeheten Economische Kopgroep, met vertegenwoordigers van het bedrijfsleven, onderwijs, kennisinstellingen, maatschappelijke organisaties en de gemeente. Deze kopgroep heeft in 2012 De Economische Visie DEVisie 2020 ontwikkeld. Het spreekt D66 bijzonder aan hoe deze visie tot stand is gekomen; in samenspraak en co-creatie met vele partners, waarbij de gemeente als gelijkwaardige deelnemer heeft bijgedragen aan het eindresultaat. De gemeenteraad heeft deze visie vervolgens unaniem vastgesteld. In deze visie zijn drie economische profielen voor Deventer vastgesteld, op basis waarvan we de komende jaren Deventer op de kaart zetten : Boeiende beleefstad Duurzame maakstad Open informatiestad Het bijbehorende uitvoeringsprogramma geeft voor elk van deze thema s prioriteiten aan. Boeiende Beleefstad Met zijn historische binnenstad, de IJssel, het groene buitengebied en hoogwaardig cultureel aanbod heeft Deventer sterke troeven in handen. Het is een stad waar je graag wilt wonen, werken en verblijven. Ook winkelen kan in Deventer prima: het MKB en de detailhandel zijn goed georganiseerd en Deventer heeft een enorme diversiteit aan winkels en horecagelegenheden. Dat moeten we koesteren. Dat doen wij door met ondernemers in gesprek te blijven en hen als gelijkwaardige partner in de stad mee te laten beslissen over allerlei belangrijke zaken die ook hen aangaan. Deventer kan zich meten met steden als Maastricht en Den Bosch, maar is veel minder bekend bij het grote publiek. Daar moet verandering in komen. Cultuur staat voor D66 centraal bij het thema 'Boeiende Beleefstad'. Cultuur is samen met het MKB de motor van onze lokale economie met bovenlokale uitstraling, een sector die wij graag op hoog niveau willen houden. Wij geloven dat het succes van Deventer voor een groot deel afhankelijk is van ons hoogwaardige culturele aanbod en 12

13 onlosmakelijk verbonden is met ons economisch succes. Het belang van cultuur hebben wij in de afgelopen periode onderstreept met besluiten als: een nieuwe bibliotheek, een nieuw filmhuis annex theater en het vaststellen van het Bericht aan de stad, waarin we het ontwikkelen van de Cultuurdriehoek benoemen. Doorlopend belangrijk zijn het aantrekken van meer bezoekers, het ontwikkelen van Deventer tot een toeristisch A-merk en het werken aan het goed vestigingsklimaat. Ook wil D66 de verblijfsrecreatie stimuleren. D66 wil de komende periode vooral werken aan een jonger imago voor Deventer. Dat kan op veel manieren, maar wij denken dat een poppodium dat zich kan meten met omliggende steden, cruciaal is om dit imago op te vijzelen. Wij zullen dan ook het college oproepen te onderzoeken op welke wijze het Burgerweeshuis zich kan ontwikkelen tot een aansprekend poppodium waarmee Deventer zich op de kaart zet naast andere steden en aantrekkelijker wordt voor een jonger publiek. Vrije openingstijden in de horeca is voor een liberale partij als D66 belangrijk omdat wij ondernemers de keuzevrijheid willen geven om zelf hun openingstijden te bepalen. Ook zijn wij van mening dat dit kan helpen de overlast te verminderen omdat er als gevolg van dit voorstel minder uitgaanspubliek op het zelfde moment uit de horecagelegenheden komt. Dit zorgt ook voor spreiding van de aanwezige overlast. Tot slot zijn vrije openingstijden in de horeca goed voor het aanzien van het uitgaansleven in Deventer. Duurzame Maakstad Bedden, boeken, chemische producten, kruidkoek, worst... Deventer is van oudsher goed in dingen maken. De inzet: het economisch potentieel van Deventer als duurzame maakstad op zijn minst behouden en nog verder uitbouwen. Daarvoor zijn er volop mogelijkheden. D66 is de partij voor duurzaamheid en daarom spreekt dit thema ons bijzonder aan. Duurzaamheid staat bij ons hoog op de agenda, maar de duurzame maakstad biedt ook kansen voor onze burgers die minder makkelijk aan de slag komen. Vele bedrijven werken op basis van MVO (Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen) en zijn bereid om te investeren in mensen die het op eigen kracht niet redden. De duurzame 13

14 maakstad sluit dan ook goed aan op onze plannen met betrekking tot arbeidsmarktbeleid en de manier waarop wij kijken naar de re-integratie van werkzoekenden. Open Informatiestad Informatie is al eeuwen een handelsmerk van Deventer. Vanaf de eerste uitgevers, drukkerijen en de oudste wetenschappelijke bibliotheek van Nederland, tot en met de boekenmarkt en het bibliotheek-innovatielab van nu. Deventer telt ook relatief veel adviesbureaus, internet- en contentbedrijven, zeg maar de uitgevers van de 21ste eeuw. Voor D66 heeft het kenniscluster in de stad de komende jaren prioriteit. ZZP ers, startende ondernemers en grotere, reeds bestaande ondernemingen moeten hun krachten bundelen om economisch zo effectief mogelijk te kunnen zijn. Dit kan door de doorontwikkeling van de ontmoetingsplekken in de stad, de verdere uitrol van de wifideken en het toevoegen van andere, slimme toepassingen om ondernemerschap te bevorderen. Maar ook de startersondersteuning zoals we dat kennen van het Ondernemershuis en Startershuis moet wat ons betreft blijven bestaan en van hoog niveau zijn. Overige speerpunten Naast de drie thema s uit de Economische Visie en de punten uit het uitvoeringsprogramma, heeft D66 nog een aantal andere concrete voorstellen op het gebied van de Deventer economie: Circulaire economie D66 legt haar focus op een circulaire economie: een economie die uitgaat van hergebruik van grondstoffen. Daar waar de overheid invloed heeft - en waar het toegestaan is vanwege aanbesteden, inkopen, regelgeving, vergunningen, e.d. - wordt dit gestimuleerd, zoals bijvoorbeeld de aanschaf van voertuigen in de bouw. Daarbij moet ruimte zijn voor nieuwe vormen van financiering. De gemeente geeft hierbij het goede voorbeeld door haar eigen organisatie voorop te laten lopen in het hergebruik 14

15 van grondstoffen, en neemt een faciliterende rol aan om inwoners en bedrijven hiertoe aan te sporen. De haven D66 wil meer investeren in achterstallig onderhoud van de haven. Deventer heeft een grote binnenhaven maar de omzet is veel te laag. De haven biedt kansen voor bedrijven om zich hier te vestigen: naast de weg en het spoor moet Deventer meer gebruik maken van de potentie van de haven. De combinatie van deze drie mogelijkheden om goederen te vervoeren en om te slaan, maken het bijvoorbeeld interessant voor bedrijven om zich te vestigen op Bedrijvenpark A1. Zondagsopening De zondagsopening blijft voor D66 een belangrijk thema. Wij geloven in de vrijheid van ondernemers om zelf te kunnen en mogen bepalen wanneer zij hun eigen winkel open doen. Ook vinden wij dat burgers zelf moeten kunnen bepalen wanneer zij winkelen, dit doen mensen nu ook al op internet. De ogen hiervoor sluiten en star vasthouden aan bestaande regels en beperkingen, is volgens ons niet van deze tijd. D66 wil de regels rondom sluitingstijden loslaten, zodat ondernemers zelf onderling kunnen bepalen wanneer zij open gaan. In Deventer hebben we de afgelopen periode gezien dat een meerderheid van de raad liever regels stelt dan dat ze regels loslaat. Een gemiste kans. Wij gaan uit van de eigen kracht van ondernemers en vinden dat de rol van de overheid hierin minimaal moet blijven. Vermindering regeldruk Ondernemers ervaren grote regeldruk en ook dit is een terugkerend thema voor D66. Regels zijn nodig om excessen te voorkomen maar niet meer dan dat. Ook de komende periode zullen wij daarom alert zijn op overbodige en doorgeschoten regelgeving die het ondernemen hindert in plaats van bevordert. D66 gelooft in een aanpak op basis van twee principes: meer vertrouwen en een dienstbare overheid. We kiezen liever voor het achteraf controleren van enkelen, op basis van steekproeven, in plaats van het vooraf controleren van iedereen. De ondernemer kan eenvoudig via één contactpersoon bij de gemeente terecht en die vertelt hem wat ons betreft snel of het 15

16 zo goed is. Kortom, controle op resultaat en niet op het proces. D66 wil het Deventer accountmanagement voor bedrijven verder uitbouwen, zodat ondernemers gemakkelijker hun weg kunnen vinden bij de gemeente voor advies. Verder zal er een ondernemersdossier worden ingevoerd. Hiermee kan een ondernemer al zijn gegevens digitaal bij de gemeente inleveren en hoeven er bij een vergunningsaanvraag niet telkens opnieuw gegevens worden aangeleverd. Bij wijzigen van rechtspersoon moet bij ongewijzigde samenstelling van het bestuur en de balans volstaan kunnen worden met een melding in plaats van een nieuwe (horeca-) vergunning Bedrijventerreinen Door onder meer Het Nieuwe Werken (flexplekken op kantoor en flexibeler werken naar tijd en plaats) blijft de behoefte aan kantoorruimte afnemen. De huidige leegstand is dus structureel, niet conjunctureel. D66 pleit er voor met de eigenaren van kansloze kantoren en winkels te bespreken of andere bestemmingen, bijvoorbeeld verbouw tot woningen, een optie kan zijn. Maak transformatie van leegstaande gebouwen gemakkelijker door bestemmingsplannen en regelgeving flexibel te maken. Hergebruik (verbouw) verdient de voorkeur boven nieuwbouw, en inbreiden gaat boven uitbreiden. Jeugdwerkloosheid Jeugdwerkloosheid is een groeiend probleem. Steeds meer jongeren vinden na hun opleiding lastig een baan. Dat zet een nieuwe generatie op achterstand. Goed onderwijs vergroot de mogelijkheden op werk, maatschappelijke participatie en (financiële) zelfstandigheid. Daarom zet D66 in op een goede aansluiting tussen opleiding en arbeidsmarkt door meer en betere samenwerking tussen scholen, bedrijven en gemeente. D66 wil daarom dat de gemeente werkgevers en onderwijsinstellingen om de tafel zet zodat zij een begin gaan maken met het afstemmen van de vraag van werkgevers op het aanbod van de onderwijsinstellingen 16

17 Kunst & Cultuur Welkom in cultuurstad Deventer. Zodra je Deventer binnenkomt merk je aan de positieve sfeer dat Deventer iets bijzonders heeft. En dat bijzondere is in eerste instantie wat ongrijpbaar, maar dit heeft alles te maken met ons hoogwaardige culturele klimaat en de manier waarop we in Deventer met elkaar om gaan. Voor iedereen is er in Deventer een plek om te wonen, te werken, te recreëren en een toekomst op te bouwen. Ons multiculturele karakter is wat ons betreft een verrijking en draagt bij aan de diversiteit van onze stad. Al jarenlang. Onze rijke historie, ons historisch erfgoed en ons hoogwaardige culturele aanbod maken Deventer tot een stad die zich positief onderscheidt in (Oost-) Nederland. D66 vindt dat we dit hoogwaardige aanbod moeten handhaven en koesteren en zal zich hier hard voor maken. Ook, en misschien wel juist, in deze tijden waar budgetten krapper worden. We hebben niet voor niets ingezet op een nieuw filmtheater, een nieuwe bibliotheek en een vernieuwd historisch museum. Cultuur is DNA van de samenleving Voor D66 is cultuur het DNA van een samenleving : cultuur maakt je kritisch, cultuur inspireert en cultuur zet je aan tot zelfstandig en onafhankelijk nadenken. Vaardigheden en eigenschappen die volgens D66 belangrijk zijn om mee te kunnen komen in de samenleving. D66 ziet cultuur als een voorwaarde voor een gezond functionerende samenleving waarin zelfstandige, kritische en zelfbewuste burgers leven. Burgers die voor zichzelf kunnen zorgen en voor zichzelf kunnen opkomen, zonder dat de overheid voorschrijft wat ze wel en niet mogen doen of laten. Alle inwoners moeten zowel actief als passief kunnen deelnemen aan cultuur. Iedereen moet zich in onze gemeente thuis kunnen voelen en iedereen moet ook een eigen bijdrage kunnen leveren aan dat gemeenschappelijk gevoel. Als er één terrein is waarin de ruimte voor het individu van belang is, dan is dat volgens D66 op cultureel gebied. Daarom is het belangrijk dat burgers zich hiervoor inzetten en plannen op dit gebied mee-ontwikkelen en uitvoeren. De amateurkunst vormt een belangrijke basis voor de professionele kunstuitingen, ze kunnen niet zonder elkaar. 17

18 De gemeente is verantwoordelijk voor het aanbieden van een culturele basisinfrastructuur. Zoals bijvoorbeeld het theater, de bibliotheek en een poppodium. De gemeente zorgt voor een evenwichtig klimaat in de culturele sector, stimuleert verbindingen tussen de professionele instellingen en de amateurkunst en stimuleert cultuureducatie. Wijken krijgen een zelf te besteden budget voor de aanschaf van kunst in de openbare ruimte. Bewustzijn Mensen nemen meer verantwoordelijkheid voor de samenleving wanneer zij zich bewust van zijn van dat wat degenen die hen voorgingen daaraan hebben bijgedragen. Daarom wil D66 blijvende aandacht voor onze monumenten, archieven, verzamelingen, bodemschatten en architectuur. Deze bezittingen zijn van grote maatschappelijke en culturele waarde en moeten behouden en tentoongesteld worden. Maar alleen houden wat je hebt is onvoldoende, we moeten er ook iets mee doen. Dat is ook de reden waarom D66 achter de besluitvorming staat met betrekking tot de gemeentelijke musea; wij denken dat de nieuwe organisatie beter in staat is onze burgers en onze bezoekers te laten zien wat Deventer in huis heeft en wat Deventer zo bijzonder maakt. Ook cultuureducatie op scholen is in dit opzicht belangrijk. In het onderwijs moet aandacht zijn voor de Deventer geschiedenis. Scholen kunnen nauw samenwerken met bijvoorbeeld de nieuwe museumorganisatie, maar ook met Stadsarchief- en Athenaeumbibliotheek en de Openbare Bibliotheek. Economisch van belang Ook in economisch opzicht is cultuur interessant voor Deventer; cultuur is de motor van onze lokale economie met een bovenlokale uitstraling. Wij zijn ervan overtuigd dat de aantrekkingskracht van Deventer voor een groot deel afhankelijk is van ons hoogwaardige culturele aanbod en onlosmakelijk verbonden is met ons economisch succes. Het belang van cultuur hebben wij in de afgelopen periode dan ook onderstreept door de besluiten die wij hebben genomen: een nieuwe bibliotheek, een nieuw filmhuis annex theater en het vaststellen van het Bericht aan de stad, waar het ontwikkelen van de cultuurdriehoek wordt benoemd, het kloppend hart van de stad. 18

19 Evenementen Ook de evenementen zijn van hoog niveau, hebben internationale allure en maken Deventer tot een interessante stad om te bezoeken; het Dickens-festijn, de grootste boekenmarkt van Europa en Deventer op Stelten hebben grote aantrekkingskracht. Wat D66 betreft blijven deze evenementen van groot belang voor Deventer. We geven maximaal medewerking aan nieuwe initiatieven van cultureel ondernemers door bureaucratische regels af te schaffen. Maximale medewerking wil niet zeggen dat D66 automatisch voor financiële steun van de gemeente is. Burgerweeshuis Voor D66 is het belangrijk dat we de stad een wat jonger imago geven, zoals dit in het thema Boeiende Beleefstad gevat is. Meer bezoekers, Deventer tot een toeristisch A- merk ontwikkelen en werken aan het vestigingsklimaat zijn van doorlopend belang. De komende periode wil D66 werken aan een jonger imago voor Deventer. Dat kan op vele manieren, maar wij denken dat een krachtig poppodium van cruciaal belang is om dit imago op te vijzelen. Wij zullen dan ook het college vragen te onderzoeken op welke wijze het Burgerweeshuis zich kan ontwikkelen tot een goed poppodium wat zich kan meten met andere poppodia en Deventer voor een jonger publiek interessant maakt. Buitengebied Naast aandacht voor de stad Deventer, moet er ook aandacht zijn voor de dorpen in het buitengebied. Het mag niet zo zijn dat het aanbod in het buitengebied verschraalt ten gunste van de stad. D66 wil voortdurende bestuurlijke aandacht voor het buitengebied, ook op het gebied van kunst en cultuur. Hedendaagse kunstenaars Niet alleen bestaande en oude cultuur is voor D66 interessant. Wij willen ook vernieuwing en voortdurende innovatie in het aanbod. Voor hedendaagse kunstenaars, zowel professionele als amateurs, moet het aantrekkelijk zijn om in Deventer te komen wonen en werken. Een belangrijke voorwaarde hiervoor is de beschikbaarheid van voldoende betaalbare atelierruimten waar kunstenaars zich kunnen ontplooien. D66 wil zich inzetten om deze atelierruimten te behouden en zo nodig uit te breiden. Wat ons 19

20 betreft komen leegstaande kantoorpanden, winkelpanden en kerken hiervoor in aanmerking. 20

Verkiezingsprogramma 2014-2018. Deventer

Verkiezingsprogramma 2014-2018. Deventer Verkiezingsprogramma 2014-2018 Deventer Colofon Dit verkiezingsprogramma kwam tot stand onder verantwoordelijkheid van de lijsttrekker voor de verkiezingen, Bas Noor. Voor het meedenken of meeschrijven

Nadere informatie

Verkiezingsprogramma D66 Maastricht 2014-2018. Samen Sterker

Verkiezingsprogramma D66 Maastricht 2014-2018. Samen Sterker Samen Sterker Werk > flexibelere arbeidsmarkt > verminderen bureaucratie > betere kansen voor startende (jonge) ondernemers Werk Algemeen Op dit moment hebben mensen die langs de kant staan te weinig kans

Nadere informatie

Verkiezingsprogramma D66 Maastricht 2014-2018. Samen Sterker

Verkiezingsprogramma D66 Maastricht 2014-2018. Samen Sterker Samen Sterker Samenleven > niet gelijk, maar gelijkwaardig > aantrekkelijke, ecologische woonstad > iedereen een eerlijke kans op de arbeidsmarkt Samenleven Mensen zijn niet allemaal gelijk, maar wel gelijkwaardig.

Nadere informatie

Ontwikkelingen. in zorg en welzijn. Wij houden daarbij onverkort vast aan de Koers 2010-2013,

Ontwikkelingen. in zorg en welzijn. Wij houden daarbij onverkort vast aan de Koers 2010-2013, KOERS 2014-2015 3 Het (zorg)landschap waarin wij opereren verandert ingrijpend. De kern hiervan is de Kanteling, wat inhoudt dat de eigen kracht van burgers over de hele breedte van de samenleving uitgangspunt

Nadere informatie

Ook moet gekeken worden wat efficiënter kan. Hierdoor ontstaat inzicht waarop bezuinigingen kunnen worden gerealiseerd.

Ook moet gekeken worden wat efficiënter kan. Hierdoor ontstaat inzicht waarop bezuinigingen kunnen worden gerealiseerd. OPA Borsele Speerpunten Ondersteuning van mensen in kwetsbare situaties Mensen met een psychische, verstandelijke of lichamelijke beperking en ouderen worden steeds meer aangesproken op hun eigen kracht

Nadere informatie

Nieuwjaarstoespraak Deventer 2013

Nieuwjaarstoespraak Deventer 2013 Nieuwjaarstoespraak Deventer 2013 Dames en heren, Een fantastisch 2013 gewenst! Fijn dat u allemaal gekomen bent, hier in Schouwburg, voor de Deventer nieuwjaarsreceptie. De receptie is een gezamenlijk

Nadere informatie

Geachte lezer, Anne-Corine Schaaps directeur

Geachte lezer, Anne-Corine Schaaps directeur Geachte lezer, Fijn dat u even tijd neemt om kortweg kennis te maken met het beleid van stichting Welcom. Door het beleid voor de komende vier jaren te omschrijven, laat Welcom zien wat ze in de samenleving

Nadere informatie

De gemeenteraad aan zet Wat wilt u weten over de jongeren met een beperking in uw regio?

De gemeenteraad aan zet Wat wilt u weten over de jongeren met een beperking in uw regio? De gemeenteraad aan zet Wat wilt u weten over de jongeren met een beperking in uw regio? Transities sociale domein Gemeenten staan zoals bekend aan de vooravond van drie grote transities: de decentralisatie

Nadere informatie

Participatieverslag Nieuw & Anders

Participatieverslag Nieuw & Anders Participatieverslag Nieuw & Anders Op 26 en 31 maart vonden twee bijeenkomsten plaats met de titel Nieuw & Anders plaats. Twee bijeenkomsten die druk bezocht werden door vrijwilligers, verenigingen en

Nadere informatie

Werkplan 2014. Adviesraad Sociaal Domein Lopik

Werkplan 2014. Adviesraad Sociaal Domein Lopik Werkplan 2014 Adviesraad Sociaal Domein Lopik 18 februari 2014 Ter introductie De Adviesraad Sociaal Domein Lopik (ASDL) bestaat uit inwoners van Lopik die een actieve verhouding hebben met het sociale

Nadere informatie

BESTURINGSFILOSOFIE GEMEENTE GOOISE MEREN

BESTURINGSFILOSOFIE GEMEENTE GOOISE MEREN BESTURINGSFILOSOFIE GEMEENTE GOOISE MEREN Projectleider Afdeling Iris van Gils Kerngroep Visie/Missie Datum 28 november 2014 Planstatus Vastgesteld in de Fusieraad 24 november 2014 Opdrachtgever Stuurgroep

Nadere informatie

IBN ALS SOCIALE ONDERNEMING VOOR EEN BREDERE GROEP

IBN ALS SOCIALE ONDERNEMING VOOR EEN BREDERE GROEP IBN ALS SOCIALE ONDERNEMING VOOR EEN BREDERE GROEP IBN ALS SOCIALE ONDERNEMING VOOR EEN BREDERE GROEP IBN biedt mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt meer kansen door het optimaal benutten van talenten,

Nadere informatie

Samen voor een sociale stad

Samen voor een sociale stad Samen voor een sociale stad 2015-2018 Samen werken we aan een sociaal en leefbaar Almere waar iedereen naar vermogen meedoet 2015 Visie VMCA 2015 1 Almere in beweging We staan in Almere voor de uitdaging

Nadere informatie

4. Opgroeien en meedoen in Lansingerland

4. Opgroeien en meedoen in Lansingerland 4. Opgroeien en meedoen in Lansingerland Lansingerland moet een gemeente zijn waar jongeren met plezier kunnen opgroeien. Goed onderwijs, goede sportfaciliteiten, een eigen plekje in de wijk, goede jeugdzorg

Nadere informatie

HEERHUGOWAARD. Voorwoord. Beste Heerhugowaarder,

HEERHUGOWAARD. Voorwoord. Beste Heerhugowaarder, Voorwoord Beste Heerhugowaarder, In dit verkiezingsprogramma 2014 hebben wij onze standpunten en visie in tien thema s kort en bondig weergegeven. Onze visie komen voort uit de sociaalliberale keuzes van

Nadere informatie

Wat willen we in Pegode VZW bereiken?

Wat willen we in Pegode VZW bereiken? Niel, 15 november 2012 Wat willen we in Pegode VZW bereiken? Doelstelling Pegode VZW zoals vermeld in de statuten: De vereniging heeft als doel, met uitsluiting van elk winstoogmerk, de maatschappelijke

Nadere informatie

Aan de raad van de gemeente LEIDSCHENDAM-VOORBURG

Aan de raad van de gemeente LEIDSCHENDAM-VOORBURG Aan de raad van de gemeente LEIDSCHENDAM-VOORBURG Datum 20 december 2011 Onderwerp Raadsbrief: Sociale structuurvisie Categorie B Verseonnummer 668763 / 681097 Portefeuillehouder De heer Rensen en de heer

Nadere informatie

Ook de wensen en eisen aan de professionele organisaties veranderen door de kanteling.

Ook de wensen en eisen aan de professionele organisaties veranderen door de kanteling. Welzijn nieuwe stijl in gemeente Apeldoorn. Maatschappelijk agenderen gericht op de kanteling van formele naar informele zorg en het versterken van de zelfredzaamheid bewoners. Wat is interessant aan deze

Nadere informatie

WIJKACCOMMODATIES: BREDER EN BETER Groeiend nut en noodzaak van het netwerk van wijkaccommodaties in de stad Groningen

WIJKACCOMMODATIES: BREDER EN BETER Groeiend nut en noodzaak van het netwerk van wijkaccommodaties in de stad Groningen STRATEGISCHE VISIE BBOG zomer 2010 WIJKACCOMMODATIES: BREDER EN BETER Groeiend nut en noodzaak van het netwerk van wijkaccommodaties in de stad Groningen 1. BBOG Het BBOG staat voor Buurtcentra Besturen

Nadere informatie

'Maak werk van Vrije tijd in Brabant'

'Maak werk van Vrije tijd in Brabant' 'Maak werk van Vrije tijd in Brabant' OPROEP VANUIT DE VRIJETIJDSSECTOR Opgesteld door: Vrijetijdshuis Brabant, TOP Brabant, Erfgoed Brabant, Leisure Boulevard, NHTV, MKB, BKKC, Stichting Samenwerkende

Nadere informatie

Platform VG Rijnmond PvdA Leefbaar Rotterdam VVD D66 Wmo-zorg moet voorzien in de zorgbehoefte

Platform VG Rijnmond PvdA Leefbaar Rotterdam VVD D66 Wmo-zorg moet voorzien in de zorgbehoefte Platform VG Rijnmond www.platformvgrijnmond.nl @platformvgrijnmond keesmarges@gmail.com 06 22104065 Gemeenteraadsverkiezingen 19 maart 2014 Standpunten politieke partijen zoals opgenomen in hun verkiezingsprogramma

Nadere informatie

redenen om voor Sociaal Werkers te kiezen.

redenen om voor Sociaal Werkers te kiezen. 10 redenen om voor te kiezen. ociaal Werkers hebben een uiterst belangrijke rol in de participatiesamenleving. De effecten van het werk van deze professionals zijn niet voor iedereen even zichtbaar. Wel

Nadere informatie

Samen doen. Zorgvisie. Zorg- en dienstverlening van A tot Z

Samen doen. Zorgvisie. Zorg- en dienstverlening van A tot Z Samen doen Zorgvisie Zorg- en dienstverlening van A tot Z Wat en hoe? 3 W Samen met de cliënt bepalen we wát we gaan doen en hóe we het gaan doen. Mensen met een verstandelijke beperking kunnen op diverse

Nadere informatie

Afdeling OIRSCHOT DE BEERZEN. Verkiezingsprogramma 2014 2018

Afdeling OIRSCHOT DE BEERZEN. Verkiezingsprogramma 2014 2018 Afdeling OIRSCHOT DE BEERZEN Secretariaat: De Korenaar 21 5688 TS Oirschot Telefoon: 0499 479060 E mail: secretaris@vvdoirschot.nl Internet: www.vvdoirschot.nl Economisch herstel Verkiezingsprogramma 2014

Nadere informatie

Verbeteren door vernieuwen en verbinden

Verbeteren door vernieuwen en verbinden Verbeteren door vernieuwen en verbinden Visie op het sociaal domein Hoeksche Waard tot stand gekomen met medewerking van professionele organisaties, vrijwilligersorganisaties en organisaties van zorgvragers

Nadere informatie

Gelukkig Heerhugowaard!

Gelukkig Heerhugowaard! Gelukkig Heerhugowaard! De VVD-agenda voor Heerhugowaard voor het geluk van de Heerhugowaarder. November 2015 Heerhugowaard, 5 november 2015 Beste lezer, U leest het goed; wij zetten het op de agenda!

Nadere informatie

Voorzitter, Er is al heel veel gezegd. Dat gaat de VVD niet doen.

Voorzitter, Er is al heel veel gezegd. Dat gaat de VVD niet doen. Er is al heel veel gezegd. Dat gaat de VVD niet doen. Toen wij over het coalitieakkoord spraken, telde de VVD Den Haag haar zegeningen. Er werd ruimte geboden voor een aantal van onze ideeën. Bijvoorbeeld

Nadere informatie

Ontwikkelprogramma armoede gemeente Leeuwarden 2014

Ontwikkelprogramma armoede gemeente Leeuwarden 2014 Ontwikkelprogramma armoede gemeente Leeuwarden 2014 Inleiding Uit onze gemeentelijke armoedemonitor 1 blijkt dat Leeuwarden een stad is met een relatief groot armoedeprobleem. Een probleem dat nog steeds

Nadere informatie

Nieuw perspectief voor Westerveld

Nieuw perspectief voor Westerveld Nieuw perspectief voor Westerveld Verkiezingsprogramma voor de gemeenteraad 2014 2018 1 STERK Westerveld is een nieuwe lokale politieke kiesvereniging in de gemeente Westerveld De politieke missie van

Nadere informatie

Cliënt in beweging. van zorgen voor naar zorgen dat. Voorwoord

Cliënt in beweging. van zorgen voor naar zorgen dat. Voorwoord Cliënt in beweging van zorgen voor naar zorgen dat Meerjarenbeleidsplan 2016-2020 Voorwoord In 2014 en 2015 is er een maatschappelijke verandering in gang gezet die veel betekent voor de Nederlandse burger

Nadere informatie

Voorzitter, een mooi politiek moment, de laatste algemene beschouwingen van dit College, de opmaat naar de begroting voor het verkiezingsjaar.

Voorzitter, een mooi politiek moment, de laatste algemene beschouwingen van dit College, de opmaat naar de begroting voor het verkiezingsjaar. Naar Groningen 2.0 Voorzitter, een mooi politiek moment, de laatste algemene beschouwingen van dit College, de opmaat naar de begroting voor het verkiezingsjaar. In het laatste jaar van deze statenperiode

Nadere informatie

MdV UITGESPROKEN TEKST GELDT

MdV UITGESPROKEN TEKST GELDT MdV De begroting is wederom een knap staaltje werk waar door heel veel medewerkers in dit huis veel energie en vakmanschap in is gestoken. Dat verdient waardering, zowel richting college als richting al

Nadere informatie

Voorstel onderzoek De gemeente als goed samenwerkingsspeler voor initiatieven uit de samenleving

Voorstel onderzoek De gemeente als goed samenwerkingsspeler voor initiatieven uit de samenleving Voorstel onderzoek De gemeente als goed samenwerkingsspeler voor initiatieven uit de samenleving Achtergrond In oktober heeft een uitvraagronde plaatsgevonden waarin de fracties van de gemeenteraden van

Nadere informatie

Informatiekaart 2. Mantelzorg in de Wmo 2015. Gemeenten aan zet. Kennisdossier Mantelzorg en de Wmo

Informatiekaart 2. Mantelzorg in de Wmo 2015. Gemeenten aan zet. Kennisdossier Mantelzorg en de Wmo Informatiekaart 2 Mantelzorg in de Wmo 2015 In de vernieuwde Wmo staan participatie en zelfredzaamheid centraal. Nederland wordt steeds meer een participatiemaatschappij: de rol van de overheid in zorg

Nadere informatie

Stadskanaal: Samen met de burger Integraal beleidskader Sociaal Domein

Stadskanaal: Samen met de burger Integraal beleidskader Sociaal Domein Stadskanaal: Samen met de burger Integraal beleidskader Sociaal Domein Versie: 31 maart 2014 1. Inleiding: Wij kunnen ons in Nederland gelukkig prijzen met een van de sterkste sociale stelsels ter wereld.

Nadere informatie

Aan de raad AGENDAPUNT 3. Doetinchem, 10 december 2008. Beleidsplan Re-integratiebeleid 2009-2011

Aan de raad AGENDAPUNT 3. Doetinchem, 10 december 2008. Beleidsplan Re-integratiebeleid 2009-2011 Aan de raad AGENDAPUNT 3 Beleidsplan Re-integratiebeleid 2009-2011 Voorstel: 1. De kaders uit het beleidsplan 'Werken werkt!' vaststellen, zijnde: a. als doelstellingen: - het bevorderen van de mogelijkheden

Nadere informatie

Manifest Zorgzaam ''s-hertogenbosch

Manifest Zorgzaam ''s-hertogenbosch Manifest Zorgzaam ''s-hertogenbosch 21 juni 2013 Onze samenwerking Vijftien organisaties doen de gemeente s-hertogenbosch op 28 juni 2013 tijdens de jaarlijkse Godshuizenlezing een aanbieding in het kader

Nadere informatie

Werken aan een Duurzame Toekomst

Werken aan een Duurzame Toekomst 2 Werken aan een Duurzame Toekomst Sterk, Sociaal, Solide./> F/x \:.i t / /\ GROENUMIlffi n NUMEGEN IJ W PARTIJ VAN DE ARBEID Nijmegen -^S ^ &...^(i** Perspectiefnota 22-25 Amendement GroenLinks, PvdA

Nadere informatie

gemeente Eindhoven Kerntaak gekoppeld aan het werkprogramma van het college

gemeente Eindhoven Kerntaak gekoppeld aan het werkprogramma van het college gemeente Eindhoven Raadsnummer Inboeknummer 13R5271 13bst00404 Beslisdatum B&W 12 maart 2013 Dossiernummer 13.11.551 RaadsvoorstelVerbindende kracht - Samen voor elkaar: de ontwikkeling van samenkracht

Nadere informatie

Inbreng Ruben Mink Algemene beschouwingen

Inbreng Ruben Mink Algemene beschouwingen Voorzitter, Inbreng Ruben Mink Algemene beschouwingen Voordat ik kom tot de bijdrage van de CDA-fractie wil ik graag een groot compliment maken. Zoals u misschien wél verwacht had, gaat dat compliment

Nadere informatie

Startnotitie. Vrijwilligerswerk Vrijwilligers maken het verschil! 2011 2014. Versie: 21 april 2011 1

Startnotitie. Vrijwilligerswerk Vrijwilligers maken het verschil! 2011 2014. Versie: 21 april 2011 1 Startnotitie Vrijwilligerswerk Vrijwilligers maken het verschil! 2011 2014 Versie: 21 april 2011 1 1. Aanleiding 1.1. Voor u ligt de startnotitie vrijwilligersbeleid, directe aanleiding voor deze startnotitie

Nadere informatie

De Wmo en de decentralisaties

De Wmo en de decentralisaties De Wmo en de decentralisaties Presentatie Alice Makkinga Adviseur programma Aandacht voor Iedereen Inhoud Landelijk programma Aandacht voor iedereen Belangrijke maatschappelijke trends? Belangrijkste wettelijke

Nadere informatie

BELEIDSNOTITIE PARTICIPATIERAAD GEMEENTE VENRAY

BELEIDSNOTITIE PARTICIPATIERAAD GEMEENTE VENRAY BELEIDSNOTITIE PARTICIPATIERAAD GEMEENTE VENRAY INLEIDING Met ingang van 1 januari 2015 krijgen gemeenten een groot aantal taken overgeheveld, de zogeheten decentralisaties AWBZ-Wmo, de Jeugdwet en de

Nadere informatie

Onbekommerd wonen in Breda

Onbekommerd wonen in Breda Onbekommerd wonen in Breda Verslag van de aanpak GWI 1998-2015 Geschikt Wonen voor Iedereen 2 Aanleiding In Nederland is sprake van een dubbele vergrijzing. Het aantal ouderen neemt flink toe en ze worden

Nadere informatie

de kracht van mensen verkiezingsprogramma D66 gemeenteraadsverkiezingen 2013 Heerenveen

de kracht van mensen verkiezingsprogramma D66 gemeenteraadsverkiezingen 2013 Heerenveen de kracht van mensen verkiezingsprogramma D66 gemeenteraadsverkiezingen 2013 Heerenveen De Kracht van Mensen Juni 2013 Programmacommissie D66 Heerenveen www.d66heerenveen.nl Hans Zaadnoordijk (voorzitter)

Nadere informatie

www.liberaalhardenberg.com Verkiezingsprogramma "Naar een transparante en eerlijke toekomst"

www.liberaalhardenberg.com Verkiezingsprogramma Naar een transparante en eerlijke toekomst Verkiezingsprogramma 2014 2018 "Naar een transparante en eerlijke toekomst" Inleiding De afgelopen vier jaar heeft Liberaal Hardenberg als eenmansfractie steeds de strijd aangebonden met gevestigde opvattingen

Nadere informatie

Ruimte voor initiatief en ondernemerschap

Ruimte voor initiatief en ondernemerschap Ruimte voor initiatief en ondernemerschap Verkiezingsprogramma VVD Winterswijk 2014-2018 Voorwoord Voor u ligt het verkiezingsprogramma van de VVD Winterswijk voor de periode 2014 2018. De VVD wil werken

Nadere informatie

PvdA Hillegom Antwoorden op vragen omroep BO

PvdA Hillegom Antwoorden op vragen omroep BO PvdA Hillegom Antwoorden op vragen omroep BO Wat is de naam van uw partij? PvdA Hillegom Wie is uw lijsttrekker? Annemieke van Dijk en Fred van Loenen Wie is uw wethouderskandidaat? De PvdA heeft in Hillegom

Nadere informatie

Wat gaan we doen? Colofon. Almeerse Scholen Groep. Koersplan maart 2015

Wat gaan we doen? Colofon. Almeerse Scholen Groep. Koersplan maart 2015 Colofon De uitgebreide versie van het ASG Koersplan 2015-2018 kunt u vinden op www.almeersescholengroep.nl. Dit is een uitgave van de Almeerse Scholen Groep. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd

Nadere informatie

Beleidsplan 2012 t/m 2016

Beleidsplan 2012 t/m 2016 Beleidsplan 2012 t/m 2016 Mei 2012 Beleidsplan 2012 t/m 2016 Inleiding Dit beleidsplan is het resultaat van een voortgaand proces, waar we sinds twee jaar aan werken. In die periode is het volgende gebeurd.

Nadere informatie

Werken aan de zorg van morgen

Werken aan de zorg van morgen Werken aan de zorg van morgen Uitkomsten zorgdebat VNG Jaarcongres 2015 E-health, wonen en zorg Whitepaper Ruim baan voor initiatieven om langer gezond thuis te wonen Hoofdstuk 1: Uitdagingen Hoofdstuk

Nadere informatie

Wmo-raad gemeente Oss - Postbus 5-5340 BA Oss - telefoon 06-44524496 - email: wmoraad@oss.nl

Wmo-raad gemeente Oss - Postbus 5-5340 BA Oss - telefoon 06-44524496 - email: wmoraad@oss.nl Wmo-raad gemeente Oss - Postbus 5-5340 BA Oss - telefoon 06-44524496 - email: wmoraad@oss.nl Datum 9 december 2014 Kenmerk 14015aWMOR / AvO Aan het college van B en W van de Gemeente Oss Betreft Advies

Nadere informatie

Rapport Carriere Waarden I

Rapport Carriere Waarden I Rapport Carriere Waarden I Kandidaat TH de Man Datum 18 Mei 2015 Normgroep Advies 1. Inleiding Carrièrewaarden zijn persoonlijke kenmerken die maken dat u bepaald werk als motiverend ervaart. In dit rapport

Nadere informatie

Meer kansen, meer banen. SW-bedrijven als banenmakelaar

Meer kansen, meer banen. SW-bedrijven als banenmakelaar Meer kansen, meer banen Inleiding Mensen met een grote afstand tot de arbeidsmarkt hebben terecht de volle aandacht van de politiek. Vrijwel alle verkiezingsprogramma s besteden er aandacht aan. Het gaat

Nadere informatie

Voorbereiden door krachten te bundelen... 2. Visie op nieuwe taken... 2. Vernieuwingen in welzijn, (jeugd)zorg en werk... 2

Voorbereiden door krachten te bundelen... 2. Visie op nieuwe taken... 2. Vernieuwingen in welzijn, (jeugd)zorg en werk... 2 Nieuwsbrief sociaal domein, #1 Vernieuwing welzijn, (jeugd)zorg en werk Inhoud Voorbereiden door krachten te bundelen... 2 Visie op nieuwe taken... 2 Vernieuwingen in welzijn, (jeugd)zorg en werk... 2

Nadere informatie

Verkiezingsprogramma PvdA Feijenoord

Verkiezingsprogramma PvdA Feijenoord Verkiezingsprogramma PvdA Feijenoord Vrijheid, democratie, rechtvaardigheid, duurzaamheid en solidariteit. Dat zijn de idealen van de Partij van de Arbeid. Wij staan voor een spreiding van kennis, macht

Nadere informatie

Kadernota 2015 Raad 2 juli 2015. Voorzitter, collega-raadsleden, college, dames en heren,

Kadernota 2015 Raad 2 juli 2015. Voorzitter, collega-raadsleden, college, dames en heren, Kadernota 2015 Raad 2 juli 2015 Voorzitter, collega-raadsleden, college, dames en heren, Wanneer we kijken naar de wereld om ons heen, dan beseffen we hoe rijk gezegend we zijn met de omgeving waarin we

Nadere informatie

Verkiezingsprogramma. Daadkrachtig en betrokken

Verkiezingsprogramma. Daadkrachtig en betrokken Verkiezingsprogramma Daadkrachtig en betrokken Als Volkspartij voor Vrijheid en Democratie willen we betrokken zijn. Betrokken bij de inwoners en ondernemers van de Gemeente Veere. De VVD is er van overtuigd

Nadere informatie

De bibliotheek actief in het sociale domein. Veranderende wetten en de rol van de bibliotheek daarbij

De bibliotheek actief in het sociale domein. Veranderende wetten en de rol van de bibliotheek daarbij De bibliotheek actief in het sociale domein Veranderende wetten en de rol van de bibliotheek daarbij Programma Wetten op een rij: Wet Langdurige Zorg (Wlz) Wet Maatschappelijke Ondersteuning 2015 (Wmo

Nadere informatie

Koers voor de toekomst

Koers voor de toekomst Koers voor de toekomst Er verandert veel in de wereld om ons heen. Neem alleen al de toenemende mobiliteit, of de economie die sterker lijkt dan ooit tevoren, en overal wordt gebouwd, en - om dichter in

Nadere informatie

November 2014 PLAN VAN DE ARBEID VOORNE PUTTEN

November 2014 PLAN VAN DE ARBEID VOORNE PUTTEN November 2014 PVDA PLAN VAN DE ARBEID VOORNE PUTTEN Een plan van De Partij van de Arbeid Voorne putten Werkgroep Economie & Werk Voorne Putten PvdA Nissewaard Gert-Jan Alberts Kim van de Kant PvdA Hellevoetsluis

Nadere informatie

Zorgen over het keukentafelgesprek De bedoeling en werkwijze van het keukentafelgesprek in de Wmo AVI / VNG / 19 april 2015

Zorgen over het keukentafelgesprek De bedoeling en werkwijze van het keukentafelgesprek in de Wmo AVI / VNG / 19 april 2015 Zorgen over het keukentafelgesprek De bedoeling en werkwijze van het keukentafelgesprek in de Wmo AVI / VNG / 19 april 2015 De Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo 2015) is er op gericht dat gemeenten

Nadere informatie

Taal verbindt mensen Wij verbinden mensen met taal Want Taal doet meer dan schrijven, spreken en lezen Het is de sleutel naar een nieuwe toekomst!

Taal verbindt mensen Wij verbinden mensen met taal Want Taal doet meer dan schrijven, spreken en lezen Het is de sleutel naar een nieuwe toekomst! Taal verbindt mensen Wij verbinden mensen met taal Want Taal doet meer dan schrijven, spreken en lezen Het is de sleutel naar een nieuwe toekomst! Taal doet meer In Utrecht wonen meer dan 15.000 volwassenen

Nadere informatie

Transitie MEE Groningen AWBZ naar Wmo. Transitie MEE Groningen AWBZ naar Wmo

Transitie MEE Groningen AWBZ naar Wmo. Transitie MEE Groningen AWBZ naar Wmo Transitie MEE Groningen AWBZ naar Wmo Transitie MEE Groningen AWBZ naar Wmo Januari 2014 Centraal kantoor Groningen Koeriersterweg 26a 9727 AC Groningen Postbus 1346 9701 BH Groningen T 050-527 45 00 E

Nadere informatie

Inge Test 07.05.2014

Inge Test 07.05.2014 Inge Test 07.05.2014 Inge Test / 07.05.2014 / Bemiddelbaarheid 2 Bemiddelbaarheidsscan Je hebt een scan gemaakt die in kaart brengt wat je kans op werk vergroot of verkleint. Verbeter je startpositie bij

Nadere informatie

Verkiezingsprogramma D66 Maastricht 2014-2018. Samen Sterker

Verkiezingsprogramma D66 Maastricht 2014-2018. Samen Sterker Samen Sterker Internationalisering > wegnemen barrières grensoverschrijdend vervoer > werken waar je wilt > meer innovatie over de grenzen heen Internationalisering Maastricht is de meest internationale

Nadere informatie

Participatiesamenleving. WlZ, WMO, Zvw, Jeugdwet, Participatiewet. door Judith Hovius

Participatiesamenleving. WlZ, WMO, Zvw, Jeugdwet, Participatiewet. door Judith Hovius Participatiesamenleving WlZ, WMO, Zvw, Jeugdwet, Participatiewet. door Judith Hovius Inhoud 1) Wat is recht? 2) Mensenrechten 3) Verschuivende beroepsbeelden 4) Veranderingen per 2015 op een rij 5) Enkele

Nadere informatie

interim-professionals voor Finance & Control

interim-professionals voor Finance & Control Veel omzet draaien, maar toch weinig verdienen? Niet beschikken over de juiste managementinformatie? Ineens geconfronteerd worden met liquiditeitsproblemen? Een ervaren interim-manager kan u bijstaan om

Nadere informatie

PARTICIPATIE: ÓÓK IN OOST-GRONINGEN!

PARTICIPATIE: ÓÓK IN OOST-GRONINGEN! PARTICIPATIE: ÓÓK IN OOST-GRONINGEN! DOELEN VAN PARTICIPATIEWET ALLEEN TE HALEN ALS RIJK, PROVINCIE, GEMEENTEN, ONDERWIJS EN SOCIALE PARTNERS GEZAMENLIJK AAN DE SLAG GAAN! DE PARTICIPATIEWET IN OOST-GRONINGEN:

Nadere informatie

Inspiratiediner Wij in de Wijk. Bora Avric, Senior Adviseur Movisie

Inspiratiediner Wij in de Wijk. Bora Avric, Senior Adviseur Movisie Inspiratiediner Wij in de Wijk Bora Avric, Senior Adviseur Movisie 6/23/2014 Sportquiz Vraag 1: Hoeveel procent van de Nederlanders sport minimaal 1 x per maand? 64% of 75 % Sportquiz Vraag 1: Hoeveel

Nadere informatie

Gangmakers voor Bussum!

Gangmakers voor Bussum! Met de fusie tussen Bussum, Naarden en Muiden in het vizier en de op handen zijnde Raadsverkiezingen in maart 2014 geeft de Bussumse Ondernemers Vereniging (BOV) met dit pamflet haar visie op de economische

Nadere informatie

Tegenprestatie naar Vermogen

Tegenprestatie naar Vermogen Tegenprestatie naar Vermogen Beleidsplan Tegenprestatie in het kader van de Participatiewet 2015 Hof van Twente, oktober 2014-1 - De Tegenprestatie naar Vermogen Inleiding Al vanaf 1 januari 2012 kunnen

Nadere informatie

SOCIAAL PERSPECTIEF. sociale structuurvisie Zaanstad 2009-2020

SOCIAAL PERSPECTIEF. sociale structuurvisie Zaanstad 2009-2020 SOCIAAL PERSPECTIEF sociale structuurvisie Zaanstad 2009-2020 SOCIAAL PERSPECTIEF sociale structuurvisie Zaanstad 2009-2020 De sociale ambitie: Zaanstad manifesteert zich binnen de metropoolregio Amsterdam

Nadere informatie

STERKE STEDEN - STERKE REGIO S - STERK NEDERLAND

STERKE STEDEN - STERKE REGIO S - STERK NEDERLAND STERKE STEDEN - STERKE REGIO S - STERK NEDERLAND Nederland moet snel uit de crisis. Steden zijn de economische motor van Nederland. Zij vormen de spil in krachtige netwerken met het bedrijfsleven, het

Nadere informatie

WIJKVISIE STADSKANAAL NOORD 2011-2020

WIJKVISIE STADSKANAAL NOORD 2011-2020 WIJKVISIE STADSKANAAL NOORD 2011-2020 Vastgesteld in de raadsvergadering van 18 juni 2012. Verkorte versie wijkvisie Stadskanaal Noord 2011-2020 1 Wijkvisie Stadskanaal Noord 2011-2020 In de wijkvisie

Nadere informatie

Betreft: Reactie van de Haagse Maatschap op Landelijke bezuinigingen kinderopvang (RIS 181086)

Betreft: Reactie van de Haagse Maatschap op Landelijke bezuinigingen kinderopvang (RIS 181086) College van B&W en Raadsleden Den Haag T.a.v. Griffie Postbus 19157 2500 CD Den Haag Betreft: Reactie van de Haagse Maatschap op Landelijke bezuinigingen kinderopvang (RIS 181086) Geacht College en Raadsleden,

Nadere informatie

Langer zelfstandig wonen

Langer zelfstandig wonen Langer zelfstandig wonen Inspiratiedag 5 oktober 2013 Kenniscentrum Leefbaarheid en Gemeenschapsvoorzieningen HAN Centre of Expertise Krachtige Kernen Martha van Biene, martha.vanbiene@han.nl Daniëlle

Nadere informatie

Ontwikkelingen in het sociale domein

Ontwikkelingen in het sociale domein Ontwikkelingen in het sociale domein Wat zijn de gevolgen van de decentralisaties September 2013 Welkom De 3 decentralistatie in het sociale domein AWBZ naar Wmo Participatiewet Jeugdwet De 3 decentralistatie

Nadere informatie

Terugkoppeling EVI-raadstafel Maastricht-Heuvelland 15 juli 2015

Terugkoppeling EVI-raadstafel Maastricht-Heuvelland 15 juli 2015 Terugkoppeling EVI-raadstafel Maastricht-Heuvelland 15 juli 2015 Op de agenda vandaag EVI panels proces Bespreken van uw input aan de hand van thema s Ter herinnering Doel: beleidsdocument 2016 2017;;

Nadere informatie

College van Burgemeester en wethouders van de gemeente Helmond

College van Burgemeester en wethouders van de gemeente Helmond College van Burgemeester en wethouders van de gemeente Helmond Postbus 232 5700 AE HELMOND Helmond, 20 januari 2012 Onderwerp: Advies betreffende evaluatie Seniorenraad 2009-2011 nota Seniorenbeleid 2012

Nadere informatie

Beleidsregel tegenprestatie Participatiewet 2015

Beleidsregel tegenprestatie Participatiewet 2015 Beleidsregel tegenprestatie Participatiewet 2015 Kenmerk: 193113 Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Oldebroek; gelet op artikel 2, tweede lid van de Verordening tegenprestatie Participatiewet

Nadere informatie

Deze laatste begroting van de huidige bestuursperiode nodigt uit tot vooruitkijken.

Deze laatste begroting van de huidige bestuursperiode nodigt uit tot vooruitkijken. Geacht college, raad en toehoorders, Ik wil graag beginnen met een compliment voor deze begroting, die naar het schijnt in een bijzonder korte tijd is opgesteld. En daarnaast voor de uiterst overzichtelijke

Nadere informatie

Kwaliteit. 1 Inleiding. 2 De wettelijke voorwaarden. 2.1 Jeugdwet

Kwaliteit. 1 Inleiding. 2 De wettelijke voorwaarden. 2.1 Jeugdwet Kwaliteit 1 Inleiding Wat is kwaliteit van zorg en wat willen we als gemeenten samen met onze zorgaanbieders ten aanzien van kwaliteit afspreken? Om deze vraag te beantwoorden vinden twee bijeenkomsten

Nadere informatie

Teamkompas voor Zelfsturing

Teamkompas voor Zelfsturing Teamkompas voor Zelfsturing Wat is het teamkompas: Met dit instrument kun je inzicht krijgen in de ontwikkeling van je team als het gaat om effectief samenwerken: Waar staan wij als team? Hoe werken wij

Nadere informatie

Visie De bibliotheek Noordenveld is er voor iedereen! Zij is laagdrempelig, toegankelijk en biedt literatuur, informatie, inspiratie en interactie.

Visie De bibliotheek Noordenveld is er voor iedereen! Zij is laagdrempelig, toegankelijk en biedt literatuur, informatie, inspiratie en interactie. Aan de gemeenteraad Roden, 12 juni 2013 G E M E E N T E T N O O R D E N V E L D Agendapunt: 6.5/19062013 Documentnr.: RV13.0062 : : Raadd.d.1 Onderwerp Beleidskader Bibliotheekwerk 2013-2016 Onderdeel

Nadere informatie

Bouwstenen voor Burgerkracht. Dag van de transities, 19 november 2014 Helga Koper en Lydia Sterrenberg

Bouwstenen voor Burgerkracht. Dag van de transities, 19 november 2014 Helga Koper en Lydia Sterrenberg Bouwstenen voor Burgerkracht Dag van de transities, 19 november 2014 Helga Koper en Lydia Sterrenberg Even voorstellen: Platform 31 Wie zijn we? Een kennis- en netwerkorganisatie voor stedelijke en regionale

Nadere informatie

Zozijn en de Stelselwijzigingen. Zozijn participeert!

Zozijn en de Stelselwijzigingen. Zozijn participeert! Zozijn en de Stelselwijzigingen Zozijn participeert! Doel van deze bijeenkomst Informeren over belangrijke veranderingen De impact hiervan op de dienstverlening en cliënten De aanpak van Zozijn Vragen

Nadere informatie

Agendapunt BV7a, Kaderstelling opvang vluchtelingen in een AZC gemeente Ede

Agendapunt BV7a, Kaderstelling opvang vluchtelingen in een AZC gemeente Ede Onderwerp: afspraken met regio en provincie over evenredige verdeling en maximum aantal van 1,25% van de Edese bevolking de opvang van vluchtelingen een gedeelde verantwoordelijkheid is van alle gemeenten

Nadere informatie

De Wmo en de decentralisaties

De Wmo en de decentralisaties De Wmo en de decentralisaties Presentatie Alice Makkinga Adviseur programma Aandacht voor Iedereen Inhoud Landelijk programma Aandacht voor iedereen Belangrijke maatschappelijke trends? Belangrijkste wettelijke

Nadere informatie

Conceptvisie Brede Scholen in Sliedrecht Samenwerken & verbinden voor de jeugd

Conceptvisie Brede Scholen in Sliedrecht Samenwerken & verbinden voor de jeugd Conceptvisie Brede Scholen in Sliedrecht Samenwerken & verbinden voor de jeugd Opdrachtgever: Hans Tanis, Wethouder Onderwijs Auteurs: Hans Erkens en Diana Vonk Datum: 9 oktober 2013 Inleiding 1.1. Aanleiding

Nadere informatie

Het is bijna voorbij.. Dat is het perspectief van Oost.

Het is bijna voorbij.. Dat is het perspectief van Oost. Jij komt nooit meer terug, voorbij, het ging allemaal zo vlug, al die kennissen die vragen, hoe het met ons gaat. Het is te laat, het is te laat. Dit zongen wij samen met snik in onze stem onder uw aanvoering

Nadere informatie

MIDDEN TUSSEN DE MENSEN SPORT EN RECREATIE MOBILITEIT EN BEREIKBAARHEID.

MIDDEN TUSSEN DE MENSEN SPORT EN RECREATIE MOBILITEIT EN BEREIKBAARHEID. MIDDEN TUSSEN DE MENSEN De uitgangspunten van het CDA Koggenland zijn helder: je wilt werken voor je brood, je ziet om naar elkaar en je laat de wereld knap achter voor je kinderen. Het CDA staat voor

Nadere informatie

Veranderingen in het sociale domein en de rol van kerken Samenvatting

Veranderingen in het sociale domein en de rol van kerken Samenvatting Veranderingen in het sociale domein en de rol van kerken Samenvatting We bevinden ons midden in een grote verandering van verzorgingsstaat naar participatiesamenleving. Waar voorheen de overheid op het

Nadere informatie

Binden, bewaren, bezielen en betalen

Binden, bewaren, bezielen en betalen EGH/ZHL november 2013 Binden, bewaren, bezielen en betalen voor landschap en erfgoed in Zuid-Holland Zuid-Holland heeft veel te bieden qua natuur, landschap en erfgoed. Er zijn talrijke partijen die zich

Nadere informatie

Samen maken. mogelijk. wij meedoen voor jeugd ONDERSTEUNING BIJ LEVEN MET EEN BEPERKING

Samen maken. mogelijk. wij meedoen voor jeugd ONDERSTEUNING BIJ LEVEN MET EEN BEPERKING Samen maken wij meedoen voor jeugd mogelijk Kinderen en jongeren met een beperking moeten de kans krijgen zich optimaal te ontwikkelen, zodat zij zo zelfstandig mogelijk mee kunnen doen in de maatschappij.

Nadere informatie

Visie Jongerenwerk Leidschendam-Voorburg

Visie Jongerenwerk Leidschendam-Voorburg Visie Jongerenwerk Leidschendam-Voorburg Juni 2014 Waarom een visie? Al sinds het bestaan van het vak jongerenwerk is er onduidelijkheid over wat jongerenwerk precies inhoudt. Hierover is doorgaans geen

Nadere informatie

Mezzo memo. Betreft : Het keukentafelgesprek, visie en uitgangspunten Van : Mezzo Bijlage 1 : Het keukentafelgesprek in de praktijk

Mezzo memo. Betreft : Het keukentafelgesprek, visie en uitgangspunten Van : Mezzo Bijlage 1 : Het keukentafelgesprek in de praktijk Mezzo memo Betreft : Het keukentafelgesprek, visie en uitgangspunten Van : Mezzo Bijlage 1 : Het keukentafelgesprek in de praktijk Inleiding Gemeenten krijgen een steeds grotere taak in de ondersteuning

Nadere informatie