Deventer. En Verder. Verkiezingsprogramma Gemeenteraad Deventer

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Deventer. En Verder. Verkiezingsprogramma Gemeenteraad Deventer 2014-2018"

Transcriptie

1 Deventer En Verder Verkiezingsprogramma Gemeenteraad Deventer Januari 2014

2 Verantwoording D66 is een partij van transparante politiek. Een partij die niet alleen open en eerlijk zegt waar zij voor staat maar ook verantwoording aflegt over de besluiten die we genomen hebben. In 2010 hebben wij als grote winnaar van de verkiezingen het huidige college van Deventer geformeerd en een coalitieakkoord opgesteld. Onderstaande tekst is de eerste alinea uit dat coalitieakkoord: De fracties van PvdA, D66, VVD en Algemeen Deventer Belang hebben een coalitieakkoord gesloten en vormen in de periode het college van B&W in Deventer. Deventer staat de komende jaren voor een grote uitdaging. De (rijks)bezuinigingen dwingen tot een herbezinning op taken en investeringen die de gemeente wel en niet (meer) kan uitvoeren. We moeten selectief zijn, scherp kiezen tussen onvermijdelijk en minder noodzakelijk zonder de kracht van Deventer aan te tasten. We gebruiken die kracht om een nieuw bestuurlijk evenwicht te vinden. We gebruiken de in onze gemeenschap aanwezige creativiteit om evenwichtig te versoberen en tegelijkertijd onze gemeente duurzaam te versterken. Wij zoeken de kracht van onze gemeenschap op door de burger meer te betrekken en deelgenoot te maken van besluitvorming. We benutten onze mogelijkheden om, ook in lastige tijden, de economische dynamiek en de ruimtelijke ontwikkeling van onze gemeente te stimuleren. We willen ook sociale dynamiek, dus actieve en betrokken inwoners uit alle geledingen van de bevolking. In nieuw evenwicht, maar wel in dynamisch evenwicht. We wachten niet af, maar we bereiden ons voor. Zodat we nu, en zeker zodra het economisch tij verbetert, nieuwe impulsen aan onze gemeente kunnen geven. Dat is dé opgave voor de komende jaren. In zekere zin is deze tekst nog steeds actueel. De rijksbezuinigingen hebben jaarlijks tot gevolg gehad dat we ook als gemeente hebben moeten bezuinigen. We hebben echter niet alleen bezuinigd, maar ook geïnvesteerd want D66 is van mening dat je ook in economisch moeilijke tijden moet blijven investeren in de stad. Niet afwachten tot er betere tijden komen. We zijn vier jaar verder en die betere tijden zijn er nog steeds niet. Hadden we daarop gewacht dan zouden we al die tijd stilgestaan hebben. En D66 is 2

3 geen partij van stilstand, maar van vooruitgang. Van het maken van moeilijke keuzes, ook in moeilijke tijden. Keuzes die we van te voren duidelijk aankondigen en communiceren zodat u niet verrast wordt. En keuzes die we ook achteraf kunnen verantwoorden, zodat u weet waarom wij achter de genomen besluiten staan en u zich realiseert wat een stem op D66 oplevert. Samen met burgers, maatschappelijke partners en bedrijven hebben wij diverse grote bezuinigingsopgaven vormgegeven. De bouw van het nieuwe stadskantoor, het plaatsen van twee windmolens, ons voorstel voor een zonnepark in Deventer Noord- Oost, de bouw van een nieuwe bibliotheek, de bouw van een nieuw filmhuis in combinatie met een nieuw theater, de inrichting van onze gemeente in woonservicezones, het oprichten van Deventer Werktalent en de vele afboekingen die wij hebben moeten doen op onze grondposities; het is een greep uit de belangrijke besluiten die wij hebben genomen om Deventer sterker te maken. Besluiten die op de korte termijn soms omstreden waren, maar waarvan we overtuigd zijn dat ze op de langere termijn verstandig zullen blijken. We zullen niet achterover leunen totdat slechte tijden overwaaien, maar willen met optimisme, durf en daadkracht verder kijken dan de volgende verkiezingen. Natuurlijk is niet álles voor D66 goed gegaan in deze periode. De wethouderwisselingen in 2012 hebben hun tol geëist en het aanzien van het stadsbestuur geschaad. D66 heeft hier leergeld voor betaald. Doorgaan in deze coalitie was voor ons belangrijk, omdat wij vinden dat wij als winnaar van de verkiezingen in 2010 niet moeten weglopen maar juist verantwoordelijkheid moeten nemen om het door ons opgestelde coalitieprogramma tot uitvoering te brengen. En dat betekent dat we niet opgeven als het tegenzit, hoe heftig de bestuurscrisis ook was. We hebben ons hersteld en sinds oktober 2012 is D66 weer een stabiele coalitiepartner gebleken, zowel in het college als in de gemeenteraad. In dit verkiezingsprogramma vertellen we u welke problemen, uitdagingen en oplossingen we in Deventer zien. De wereld heeft niet stil gestaan de afgelopen vier jaar. Dit verkiezingsprogramma sluit dan ook goed aan op de ontwikkelingen die we hebben doorgemaakt, zonder het vorige programma uit het oog te verliezen. 3

4 Inleiding Nu vooruit. Dat is waar D66 voor staat en wat u van ons kunt verwachten. Optimisme, durf en daadkracht; het fundament van D66 van waaruit wij politiek bedrijven. D66 benadert de mens en maatschappij op een positieve en open manier. Wij zijn een sociaal-liberale partij die op een vrijzinnig-democratische manier en met een pragmatische houding politiek bedrijft. Niet elk probleem of uitdaging is op te lossen of aan te pakken vanuit een bepaalde ideologie. Wij werken vanuit idealen en dogma s zijn ons vreemd. Wij vertrouwen er op dat mensen veel van de problemen die ze tegenkomen, zelf op kunnen lossen. Zonder tussenkomst van de overheid. Maar we reiken wel de helpende hand als dat niet lukt. We hebben en tonen respect voor onze medemens en vanuit de zorgplicht voor komende generaties staan we voor duurzaamheid. We kijken verder dan de grens van onze eigen gemeente. Ook zijn we bereid lastige keuzes te maken. Want die zijn hard nodig. In veel opzichten zijn het zware tijden. Veel mensen komen in de verleiding hun heil te zoeken in schijnveiligheid en schijnoplossingen, zij vallen terug op oude patronen. Dat is niet hoe D66 tegen de wereld aan kijkt. Waar sommige anderen vooral pessimistisch de ontwikkelingen over zich heen laten komen, zien wij kansen en mogelijkheden zonder de risico s uit het oog te verliezen. Ook na de verkiezingen zullen we onderwerpen bespreken die we nu nog niet kunnen voorzien. Om u te laten beoordelen hoe D66 in Deventer daarnaar kijkt en vanuit welke bril wij deze onderwerpen tegemoet zullen treden, willen wij u kort uitleggen hoe wij naar de mens en maatschappij kijken. Wij hanteren vijf richtingwijzers waarin elke D66-er zich herkent en waarmee de manier waarop we in het leven staan beknopt is samengevat. Elk van deze sociaal-liberale richtingwijzers is zeker niet uniek voor het D66-gedachtengoed, maar het is de combinatie van juist deze vijf denkrichtingen die de mens- en maatschappijvisie van D66 weergeeft. Deze vijf richtingwijzers maken onze standpuntbepaling voor u als inwoner herkenbaar; onze standpunten komen voort uit een of meerdere van de vijf richtingwijzers. Mochten er in de komende raadsperiode thema s voorbij komen waarop 4

5 we geen standpunt in dit programma hebben ingenomen, dan kunt u erop vertrouwen dat onze raadsfractie zich in haar besluiten laat leiden door deze richtingwijzers. 5

6 De sociaal-liberale richtingwijzers Vertrouw op de eigen kracht van mensen Wij vertrouwen op de eigen kracht en ontwikkeling van mensen. Daarom zien we de toekomst met optimisme tegemoet. Mensen zijn zo creatief dat ze steeds opnieuw zelf oplossingen vinden. Wij willen dat de overheid deze kracht, vindingrijkheid en creativiteit ondersteunt en ruimte geeft. De sleutel voor verandering ligt bij mensen zelf. Wat mensen voor zichzelf en anderen kunnen doen is veel belangrijker en effectiever dan wat de overheid kan doen. Denk en handel internationaal Samenlevingen zijn op steeds meer verschillende manieren met elkaar verbonden. Wij staan open voor de gehele wereld en sluiten niemand uit. Bij alles wat we doen, vragen we ons steeds af welke effecten dat heeft op anderen in deze wereld. Wij onderkennen dat Europa steeds meer ons binnenland wordt. Internationale samenwerking en economische vooruitgang zijn de sleutels naar een wereld met minder oorlog en conflicten. Daarbij handelen wij steeds pragmatisch, nuchter en op basis van feiten. Beloon prestatie en deel de welvaart Mensen zijn niet gelijk, wél gelijkwaardig. Mensen zijn verschillend en wij willen dat de overheid ruimte laat voor die verschillen. Wij streven naar economische zelfstandigheid voor zoveel mogelijk mensen en vinden dat mensen die uitmuntend presteren daarvoor een beloning verdienen. Wij willen een dynamische, open samenleving waarin iedereen de ruimte krijgt om zijn eigen beslissingen te nemen en iedereen zich op zijn eigen manier kan ontwikkelen. Wij vinden het vanzelfsprekend om welvaart met elkaar te delen. We willen dat zoveel mogelijk mensen meedoen in het maatschappelijk en economisch proces, want daar worden we allemaal beter van. Voor mensen die zichzelf niet kunnen redden, dragen we een gezamenlijke verantwoordelijkheid. 6

7 Streef naar een duurzame en harmonieuze samenleving Wij willen de wereld om ons heen tegemoet treden met respect en mededogen. Dat geldt voor de mensen om ons heen en voor onze omgeving. De aarde is niet van ons en dus geen gebruiksartikel. We willen stoppen met het uitputten en vervuilen van onze leefomgeving. We willen dat in de discussie over natuur en milieu niet het behoud, maar de aantasting van natuur en milieu beargumenteerd wordt. Koester de grondrechten en gedeelde waarden De fundamentele waarden van onze samenleving zijn vrijheid voor en gelijkwaardigheid van ieder mens, ongeacht opvattingen, geloof, seksuele geaardheid, gerichtheid of herkomst. Lichamelijke integriteit, geweldloze oplossing van belangenconflicten en een respectvol gehanteerde vrijheid van meningsvorming en -uiting, inclusief respect voor onze democratische rechtsstaat, zijn voor ons centrale waarden. Die waarden zijn universeel en zonder meer bovengeschikt. Wij beschermen de grondrechten van onszelf en anderen. 7

8 Financiën De gemeentefinanciën zijn nog nooit zo belangrijk geweest als nu. D66 staat voor solide financieel beleid. Dat is iets anders dan met de hand op de knip en vleugellam de stad besturen. Evenwichtig versoberen en duurzaam versterken was de titel van het coalitieakkoord en daar hebben we op gestuurd. Het is waar dat we de afgelopen periode scherp aan de wind gezeild hebben. Ook zijn er vele miljoenen afgeboekt of als verliesvoorziening opgenomen als gevolg van de grondproblematiek. D66 vindt dat we echter een goede mix hebben gehanteerd van investeren en bezuinigen. Hierdoor hebben we nu een begroting die op orde is met voldoende weerstand om tegenvallers op te vangen. Rijksbezuinigingen De komende periode zullen wij opnieuw geconfronteerd worden met rijksbezuinigingen waardoor de druk op de gemeentefinanciën nog verder zal toenemen. Ook de grondproblematiek is nog niet voorbij, waardoor nieuwe afboekingen en verliesvoorzieningen noodzakelijk zijn. Om de schade voor de gemeente te beperken, zet D66 in op het verkopen van gronden die geen strategische waarde meer hebben voor de gemeente. Tegelijkertijd zullen wij erop toezien dat in nauw overleg met projectontwikkelaars, woningbouw-corporaties, recreatieondernemers en andere relevante partners, de gronden die we nog wel in bezit hebben, op een verantwoorde wijze ontwikkeld worden. Onzekerheden Het doorvoeren van rijksbezuinigingen gaat altijd gepaard met onzekerheden en risico s. Bij de inschatting van deze risico s gebruiken wij ons gezond verstand, maar helemaal vrij van risico s zal de gemeentebegroting de komende jaren niet zijn. De komst van de Wet HOF (Houdbaarheid Overheidsfinanciën) heeft effect op de investeringsruimte van gemeenten. D66 wil, voordat we nieuwe investeringsvoorstellen doen, eerst precies weten wat het effect is van deze wet en op welke manier we daarmee om kunnen gaan. 8

9 Een andere grote uitdaging op het gebied van financiën zijn de decentralisaties binnen het sociaal domein. Wat D66 betreft is het uitgangspunt bij de decentralisaties dat deze uitgevoerd worden met de middelen die we daarvoor krijgen van het Rijk. De decentralisaties gaan echter gepaard met rijksbezuinigingen en we moeten dus het maximale uit de beschikbare middelen halen om de zorgkwaliteit voor alle kwetsbare groepen in Deventer op peil te houden. Dit is de centrale opgave waar we de komende jaren voor staan. Moeilijke keuzes willen we voorbereiden en maken in goed overleg met de zorgpartners en zorgconsumenten. Geen lastenverhoging D66 is tegen structurele lastenverhoging de komende periode. Met de invoering van Diftar hebben we laten zien dat de lasten m.b.t. de afvalstoffenheffing omlaag kunnen terwijl we gelijktijdig werken aan minder restafval. De totale OZB-opbrengst voor onze gemeente gaat wat D66 betreft niet méér omhoog dan de jaarlijkse trendmatige verhoging. 9

10 Burger en bestuur De samenleving is aan het veranderen en het lokale bestuur verandert mee. Het takenpakket van de gemeente verbreedt zich: naast het fysieke wordt het sociale domein veel prominenter. De verhouding tussen overheid en samenleving verandert; de gemeente wordt steeds meer burger- en servicegericht, maar doet tegelijkertijd een steeds groter beroep op de zelfredzaamheid van mensen. D66 wil een gemeente die uitgaat van een vitale samenleving. Onderzoek laat zien dat mensen ook vandaag de dag bereid zijn om zich in te zetten voor hun naasten en hun omgeving. Mensen zijn initiatiefrijk, weten wat ze nodig hebben, weten wat ze een ander kunnen geven en waar de grenzen liggen. Deventer heeft in de afgelopen twee decennia een stevige participatietraditie opgebouwd. D66 vindt het tijd deze traditie verder uit te bouwen. Loslaten in vertrouwen D66 wil dat de inwoners van Deventer gemakkelijker zelf initiatieven kunnen ontplooien om zorg te organiseren of om de leefomgeving te verbeteren. Dat betekent dat mensen zo min mogelijk gehinderd moeten worden door regelgeving en bureaucratie. In de eerste plaats kunnen inwoners terecht bij de wijkaanpak. Maar niet alles hoeft wat D66 betreft eerst door de wijkaanpak te gaan; maatwerk moet mogelijk zijn. Lokale initiatieven horen in de hand van de initiatiefnemers te blijven. Loslaten in vertrouwen betekent dat de gemeente experimenten toestaat met het (aanvaardbare) risico dat zij mislukken. D66 wil voorkomen dat er een afrekencultuur ontstaat waardoor loslaten in vertrouwen onmogelijk wordt gemaakt. Referendum D66 wil dat mensen zich op eigen initiatief via een referendum kunnen uitspreken over een genomen besluit: een raadgevend correctief referendum. D66 wil het liefste een bindend correctief referendum, maar een correctief referendum met een bindende uitslag mag nog niet van de wet. Een correctief referendum met een niet-bindende uitslag mag wel: het raadgevend correctief referendum. Dit vergt een aanpassing van de verordening. D66 is de enige partij die zich verbindt aan de uitslag daarvan. In het 10

11 raadsdebat over windmolens in 2010 heeft D66 een initiatiefvoorstel ingediend om een referendum te houden over de plaatsing van de windmolens. D66 was de enige partij die zich wilde binden aan een uitslag. Transparantie en democratische legitimiteit Met de grote veranderingen in het sociale domein is het onvermijdelijk dat Deventer bepaalde taken regionaal gaat uitvoeren. Daarnaast wordt de gemeente steeds meer een partner en netwerkorganisatie, in plaats van een uitvoerend orgaan. Het op afstand zetten van taken mag echter niet leiden tot nieuwe structuren die zich onttrekken aan democratische controle en functioneren zonder legitieme basis. D66 vindt het belangrijk dat glashelder is waar de verantwoordelijkheden liggen. 11

12 Economie Deventer heeft een zogeheten Economische Kopgroep, met vertegenwoordigers van het bedrijfsleven, onderwijs, kennisinstellingen, maatschappelijke organisaties en de gemeente. Deze kopgroep heeft in 2012 De Economische Visie DEVisie 2020 ontwikkeld. Het spreekt D66 bijzonder aan hoe deze visie tot stand is gekomen; in samenspraak en co-creatie met vele partners, waarbij de gemeente als gelijkwaardige deelnemer heeft bijgedragen aan het eindresultaat. De gemeenteraad heeft deze visie vervolgens unaniem vastgesteld. In deze visie zijn drie economische profielen voor Deventer vastgesteld, op basis waarvan we de komende jaren Deventer op de kaart zetten : Boeiende beleefstad Duurzame maakstad Open informatiestad Het bijbehorende uitvoeringsprogramma geeft voor elk van deze thema s prioriteiten aan. Boeiende Beleefstad Met zijn historische binnenstad, de IJssel, het groene buitengebied en hoogwaardig cultureel aanbod heeft Deventer sterke troeven in handen. Het is een stad waar je graag wilt wonen, werken en verblijven. Ook winkelen kan in Deventer prima: het MKB en de detailhandel zijn goed georganiseerd en Deventer heeft een enorme diversiteit aan winkels en horecagelegenheden. Dat moeten we koesteren. Dat doen wij door met ondernemers in gesprek te blijven en hen als gelijkwaardige partner in de stad mee te laten beslissen over allerlei belangrijke zaken die ook hen aangaan. Deventer kan zich meten met steden als Maastricht en Den Bosch, maar is veel minder bekend bij het grote publiek. Daar moet verandering in komen. Cultuur staat voor D66 centraal bij het thema 'Boeiende Beleefstad'. Cultuur is samen met het MKB de motor van onze lokale economie met bovenlokale uitstraling, een sector die wij graag op hoog niveau willen houden. Wij geloven dat het succes van Deventer voor een groot deel afhankelijk is van ons hoogwaardige culturele aanbod en 12

13 onlosmakelijk verbonden is met ons economisch succes. Het belang van cultuur hebben wij in de afgelopen periode onderstreept met besluiten als: een nieuwe bibliotheek, een nieuw filmhuis annex theater en het vaststellen van het Bericht aan de stad, waarin we het ontwikkelen van de Cultuurdriehoek benoemen. Doorlopend belangrijk zijn het aantrekken van meer bezoekers, het ontwikkelen van Deventer tot een toeristisch A-merk en het werken aan het goed vestigingsklimaat. Ook wil D66 de verblijfsrecreatie stimuleren. D66 wil de komende periode vooral werken aan een jonger imago voor Deventer. Dat kan op veel manieren, maar wij denken dat een poppodium dat zich kan meten met omliggende steden, cruciaal is om dit imago op te vijzelen. Wij zullen dan ook het college oproepen te onderzoeken op welke wijze het Burgerweeshuis zich kan ontwikkelen tot een aansprekend poppodium waarmee Deventer zich op de kaart zet naast andere steden en aantrekkelijker wordt voor een jonger publiek. Vrije openingstijden in de horeca is voor een liberale partij als D66 belangrijk omdat wij ondernemers de keuzevrijheid willen geven om zelf hun openingstijden te bepalen. Ook zijn wij van mening dat dit kan helpen de overlast te verminderen omdat er als gevolg van dit voorstel minder uitgaanspubliek op het zelfde moment uit de horecagelegenheden komt. Dit zorgt ook voor spreiding van de aanwezige overlast. Tot slot zijn vrije openingstijden in de horeca goed voor het aanzien van het uitgaansleven in Deventer. Duurzame Maakstad Bedden, boeken, chemische producten, kruidkoek, worst... Deventer is van oudsher goed in dingen maken. De inzet: het economisch potentieel van Deventer als duurzame maakstad op zijn minst behouden en nog verder uitbouwen. Daarvoor zijn er volop mogelijkheden. D66 is de partij voor duurzaamheid en daarom spreekt dit thema ons bijzonder aan. Duurzaamheid staat bij ons hoog op de agenda, maar de duurzame maakstad biedt ook kansen voor onze burgers die minder makkelijk aan de slag komen. Vele bedrijven werken op basis van MVO (Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen) en zijn bereid om te investeren in mensen die het op eigen kracht niet redden. De duurzame 13

14 maakstad sluit dan ook goed aan op onze plannen met betrekking tot arbeidsmarktbeleid en de manier waarop wij kijken naar de re-integratie van werkzoekenden. Open Informatiestad Informatie is al eeuwen een handelsmerk van Deventer. Vanaf de eerste uitgevers, drukkerijen en de oudste wetenschappelijke bibliotheek van Nederland, tot en met de boekenmarkt en het bibliotheek-innovatielab van nu. Deventer telt ook relatief veel adviesbureaus, internet- en contentbedrijven, zeg maar de uitgevers van de 21ste eeuw. Voor D66 heeft het kenniscluster in de stad de komende jaren prioriteit. ZZP ers, startende ondernemers en grotere, reeds bestaande ondernemingen moeten hun krachten bundelen om economisch zo effectief mogelijk te kunnen zijn. Dit kan door de doorontwikkeling van de ontmoetingsplekken in de stad, de verdere uitrol van de wifideken en het toevoegen van andere, slimme toepassingen om ondernemerschap te bevorderen. Maar ook de startersondersteuning zoals we dat kennen van het Ondernemershuis en Startershuis moet wat ons betreft blijven bestaan en van hoog niveau zijn. Overige speerpunten Naast de drie thema s uit de Economische Visie en de punten uit het uitvoeringsprogramma, heeft D66 nog een aantal andere concrete voorstellen op het gebied van de Deventer economie: Circulaire economie D66 legt haar focus op een circulaire economie: een economie die uitgaat van hergebruik van grondstoffen. Daar waar de overheid invloed heeft - en waar het toegestaan is vanwege aanbesteden, inkopen, regelgeving, vergunningen, e.d. - wordt dit gestimuleerd, zoals bijvoorbeeld de aanschaf van voertuigen in de bouw. Daarbij moet ruimte zijn voor nieuwe vormen van financiering. De gemeente geeft hierbij het goede voorbeeld door haar eigen organisatie voorop te laten lopen in het hergebruik 14

15 van grondstoffen, en neemt een faciliterende rol aan om inwoners en bedrijven hiertoe aan te sporen. De haven D66 wil meer investeren in achterstallig onderhoud van de haven. Deventer heeft een grote binnenhaven maar de omzet is veel te laag. De haven biedt kansen voor bedrijven om zich hier te vestigen: naast de weg en het spoor moet Deventer meer gebruik maken van de potentie van de haven. De combinatie van deze drie mogelijkheden om goederen te vervoeren en om te slaan, maken het bijvoorbeeld interessant voor bedrijven om zich te vestigen op Bedrijvenpark A1. Zondagsopening De zondagsopening blijft voor D66 een belangrijk thema. Wij geloven in de vrijheid van ondernemers om zelf te kunnen en mogen bepalen wanneer zij hun eigen winkel open doen. Ook vinden wij dat burgers zelf moeten kunnen bepalen wanneer zij winkelen, dit doen mensen nu ook al op internet. De ogen hiervoor sluiten en star vasthouden aan bestaande regels en beperkingen, is volgens ons niet van deze tijd. D66 wil de regels rondom sluitingstijden loslaten, zodat ondernemers zelf onderling kunnen bepalen wanneer zij open gaan. In Deventer hebben we de afgelopen periode gezien dat een meerderheid van de raad liever regels stelt dan dat ze regels loslaat. Een gemiste kans. Wij gaan uit van de eigen kracht van ondernemers en vinden dat de rol van de overheid hierin minimaal moet blijven. Vermindering regeldruk Ondernemers ervaren grote regeldruk en ook dit is een terugkerend thema voor D66. Regels zijn nodig om excessen te voorkomen maar niet meer dan dat. Ook de komende periode zullen wij daarom alert zijn op overbodige en doorgeschoten regelgeving die het ondernemen hindert in plaats van bevordert. D66 gelooft in een aanpak op basis van twee principes: meer vertrouwen en een dienstbare overheid. We kiezen liever voor het achteraf controleren van enkelen, op basis van steekproeven, in plaats van het vooraf controleren van iedereen. De ondernemer kan eenvoudig via één contactpersoon bij de gemeente terecht en die vertelt hem wat ons betreft snel of het 15

16 zo goed is. Kortom, controle op resultaat en niet op het proces. D66 wil het Deventer accountmanagement voor bedrijven verder uitbouwen, zodat ondernemers gemakkelijker hun weg kunnen vinden bij de gemeente voor advies. Verder zal er een ondernemersdossier worden ingevoerd. Hiermee kan een ondernemer al zijn gegevens digitaal bij de gemeente inleveren en hoeven er bij een vergunningsaanvraag niet telkens opnieuw gegevens worden aangeleverd. Bij wijzigen van rechtspersoon moet bij ongewijzigde samenstelling van het bestuur en de balans volstaan kunnen worden met een melding in plaats van een nieuwe (horeca-) vergunning Bedrijventerreinen Door onder meer Het Nieuwe Werken (flexplekken op kantoor en flexibeler werken naar tijd en plaats) blijft de behoefte aan kantoorruimte afnemen. De huidige leegstand is dus structureel, niet conjunctureel. D66 pleit er voor met de eigenaren van kansloze kantoren en winkels te bespreken of andere bestemmingen, bijvoorbeeld verbouw tot woningen, een optie kan zijn. Maak transformatie van leegstaande gebouwen gemakkelijker door bestemmingsplannen en regelgeving flexibel te maken. Hergebruik (verbouw) verdient de voorkeur boven nieuwbouw, en inbreiden gaat boven uitbreiden. Jeugdwerkloosheid Jeugdwerkloosheid is een groeiend probleem. Steeds meer jongeren vinden na hun opleiding lastig een baan. Dat zet een nieuwe generatie op achterstand. Goed onderwijs vergroot de mogelijkheden op werk, maatschappelijke participatie en (financiële) zelfstandigheid. Daarom zet D66 in op een goede aansluiting tussen opleiding en arbeidsmarkt door meer en betere samenwerking tussen scholen, bedrijven en gemeente. D66 wil daarom dat de gemeente werkgevers en onderwijsinstellingen om de tafel zet zodat zij een begin gaan maken met het afstemmen van de vraag van werkgevers op het aanbod van de onderwijsinstellingen 16

17 Kunst & Cultuur Welkom in cultuurstad Deventer. Zodra je Deventer binnenkomt merk je aan de positieve sfeer dat Deventer iets bijzonders heeft. En dat bijzondere is in eerste instantie wat ongrijpbaar, maar dit heeft alles te maken met ons hoogwaardige culturele klimaat en de manier waarop we in Deventer met elkaar om gaan. Voor iedereen is er in Deventer een plek om te wonen, te werken, te recreëren en een toekomst op te bouwen. Ons multiculturele karakter is wat ons betreft een verrijking en draagt bij aan de diversiteit van onze stad. Al jarenlang. Onze rijke historie, ons historisch erfgoed en ons hoogwaardige culturele aanbod maken Deventer tot een stad die zich positief onderscheidt in (Oost-) Nederland. D66 vindt dat we dit hoogwaardige aanbod moeten handhaven en koesteren en zal zich hier hard voor maken. Ook, en misschien wel juist, in deze tijden waar budgetten krapper worden. We hebben niet voor niets ingezet op een nieuw filmtheater, een nieuwe bibliotheek en een vernieuwd historisch museum. Cultuur is DNA van de samenleving Voor D66 is cultuur het DNA van een samenleving : cultuur maakt je kritisch, cultuur inspireert en cultuur zet je aan tot zelfstandig en onafhankelijk nadenken. Vaardigheden en eigenschappen die volgens D66 belangrijk zijn om mee te kunnen komen in de samenleving. D66 ziet cultuur als een voorwaarde voor een gezond functionerende samenleving waarin zelfstandige, kritische en zelfbewuste burgers leven. Burgers die voor zichzelf kunnen zorgen en voor zichzelf kunnen opkomen, zonder dat de overheid voorschrijft wat ze wel en niet mogen doen of laten. Alle inwoners moeten zowel actief als passief kunnen deelnemen aan cultuur. Iedereen moet zich in onze gemeente thuis kunnen voelen en iedereen moet ook een eigen bijdrage kunnen leveren aan dat gemeenschappelijk gevoel. Als er één terrein is waarin de ruimte voor het individu van belang is, dan is dat volgens D66 op cultureel gebied. Daarom is het belangrijk dat burgers zich hiervoor inzetten en plannen op dit gebied mee-ontwikkelen en uitvoeren. De amateurkunst vormt een belangrijke basis voor de professionele kunstuitingen, ze kunnen niet zonder elkaar. 17

18 De gemeente is verantwoordelijk voor het aanbieden van een culturele basisinfrastructuur. Zoals bijvoorbeeld het theater, de bibliotheek en een poppodium. De gemeente zorgt voor een evenwichtig klimaat in de culturele sector, stimuleert verbindingen tussen de professionele instellingen en de amateurkunst en stimuleert cultuureducatie. Wijken krijgen een zelf te besteden budget voor de aanschaf van kunst in de openbare ruimte. Bewustzijn Mensen nemen meer verantwoordelijkheid voor de samenleving wanneer zij zich bewust van zijn van dat wat degenen die hen voorgingen daaraan hebben bijgedragen. Daarom wil D66 blijvende aandacht voor onze monumenten, archieven, verzamelingen, bodemschatten en architectuur. Deze bezittingen zijn van grote maatschappelijke en culturele waarde en moeten behouden en tentoongesteld worden. Maar alleen houden wat je hebt is onvoldoende, we moeten er ook iets mee doen. Dat is ook de reden waarom D66 achter de besluitvorming staat met betrekking tot de gemeentelijke musea; wij denken dat de nieuwe organisatie beter in staat is onze burgers en onze bezoekers te laten zien wat Deventer in huis heeft en wat Deventer zo bijzonder maakt. Ook cultuureducatie op scholen is in dit opzicht belangrijk. In het onderwijs moet aandacht zijn voor de Deventer geschiedenis. Scholen kunnen nauw samenwerken met bijvoorbeeld de nieuwe museumorganisatie, maar ook met Stadsarchief- en Athenaeumbibliotheek en de Openbare Bibliotheek. Economisch van belang Ook in economisch opzicht is cultuur interessant voor Deventer; cultuur is de motor van onze lokale economie met een bovenlokale uitstraling. Wij zijn ervan overtuigd dat de aantrekkingskracht van Deventer voor een groot deel afhankelijk is van ons hoogwaardige culturele aanbod en onlosmakelijk verbonden is met ons economisch succes. Het belang van cultuur hebben wij in de afgelopen periode dan ook onderstreept door de besluiten die wij hebben genomen: een nieuwe bibliotheek, een nieuw filmhuis annex theater en het vaststellen van het Bericht aan de stad, waar het ontwikkelen van de cultuurdriehoek wordt benoemd, het kloppend hart van de stad. 18

19 Evenementen Ook de evenementen zijn van hoog niveau, hebben internationale allure en maken Deventer tot een interessante stad om te bezoeken; het Dickens-festijn, de grootste boekenmarkt van Europa en Deventer op Stelten hebben grote aantrekkingskracht. Wat D66 betreft blijven deze evenementen van groot belang voor Deventer. We geven maximaal medewerking aan nieuwe initiatieven van cultureel ondernemers door bureaucratische regels af te schaffen. Maximale medewerking wil niet zeggen dat D66 automatisch voor financiële steun van de gemeente is. Burgerweeshuis Voor D66 is het belangrijk dat we de stad een wat jonger imago geven, zoals dit in het thema Boeiende Beleefstad gevat is. Meer bezoekers, Deventer tot een toeristisch A- merk ontwikkelen en werken aan het vestigingsklimaat zijn van doorlopend belang. De komende periode wil D66 werken aan een jonger imago voor Deventer. Dat kan op vele manieren, maar wij denken dat een krachtig poppodium van cruciaal belang is om dit imago op te vijzelen. Wij zullen dan ook het college vragen te onderzoeken op welke wijze het Burgerweeshuis zich kan ontwikkelen tot een goed poppodium wat zich kan meten met andere poppodia en Deventer voor een jonger publiek interessant maakt. Buitengebied Naast aandacht voor de stad Deventer, moet er ook aandacht zijn voor de dorpen in het buitengebied. Het mag niet zo zijn dat het aanbod in het buitengebied verschraalt ten gunste van de stad. D66 wil voortdurende bestuurlijke aandacht voor het buitengebied, ook op het gebied van kunst en cultuur. Hedendaagse kunstenaars Niet alleen bestaande en oude cultuur is voor D66 interessant. Wij willen ook vernieuwing en voortdurende innovatie in het aanbod. Voor hedendaagse kunstenaars, zowel professionele als amateurs, moet het aantrekkelijk zijn om in Deventer te komen wonen en werken. Een belangrijke voorwaarde hiervoor is de beschikbaarheid van voldoende betaalbare atelierruimten waar kunstenaars zich kunnen ontplooien. D66 wil zich inzetten om deze atelierruimten te behouden en zo nodig uit te breiden. Wat ons 19

20 betreft komen leegstaande kantoorpanden, winkelpanden en kerken hiervoor in aanmerking. 20

Verkiezingsprogramma D66 Haaksbergen

Verkiezingsprogramma D66 Haaksbergen D66 Haaksbergen Verkiezingsprogramma 2014-2018 VOORWOORD Het verkiezingsprogramma van D66 Haaksbergen gaat over de wijken en kernen van ons dorp en over het prachtige en waardevolle groene buitengebied

Nadere informatie

Denken in groei, niet in krimp Verkiezingsprogramma D66 Valkenburg aan de Geul 2014-2018

Denken in groei, niet in krimp Verkiezingsprogramma D66 Valkenburg aan de Geul 2014-2018 Denken in groei, niet in krimp Verkiezingsprogramma D66 Valkenburg aan de Geul 2014-2018 Pagina 1 van 33 Inhoudsopgave Voorwoord Lijsttrekker Lloyd Wagemans: Denken in groei, niet in krimp... 3 Wat wil

Nadere informatie

Samen. Inhoud. Leven in. Bronckhorst. Verkiezingsprogramma raadsperiode 2014-2018. Van vrijblijvend naar betrokken: mensen maken hun leefomgeving

Samen. Inhoud. Leven in. Bronckhorst. Verkiezingsprogramma raadsperiode 2014-2018. Van vrijblijvend naar betrokken: mensen maken hun leefomgeving Samen Leven in Bronckhorst Verkiezingsprogramma raadsperiode 2014-2018 Inhoud Van vrijblijvend naar betrokken: mensen maken hun leefomgeving Van grenzen naar ruimte: minder regels en meer mogelijkheden

Nadere informatie

Meer Werk Beter Onderwijs Minder Belastingen

Meer Werk Beter Onderwijs Minder Belastingen Meer Werk Beter Onderwijs Minder Belastingen Verkiezingsprogramma 2014-2018 D66 Nijmegen Versie november 2013: Definitief programma, zonder opmaak 1 TOP 10 1. D66 verbindt ondernemers, onderwijs en overheid

Nadere informatie

De toekomst vormen we samen Coalitieakkoord 2014-2018

De toekomst vormen we samen Coalitieakkoord 2014-2018 De toekomst vormen we samen Coalitieakkoord 2014-2018 Gemeente Nieuwegein INHOUDSOPGAVE 1. Inleiding 1 2. Samenwerkingsagenda 3 3. Sociale agenda 5 4. Economische agenda 8 5. Samenlevingsagenda 11 6.

Nadere informatie

VERKIEZINGSPROGRAMMA 2014-2018 D66 OUDE IJSSELSTREEK KRITISCH EN CONSTRUCTIEF

VERKIEZINGSPROGRAMMA 2014-2018 D66 OUDE IJSSELSTREEK KRITISCH EN CONSTRUCTIEF VERKIEZINGSPROGRAMMA 2014-2018 D66 OUDE IJSSELSTREEK KRITISCH EN CONSTRUCTIEF Definitieve versie 12 november 2013 1 Inhoudsopgave Storm en frisse wind in Oude IJsselstreek... 3 Kritisch en constructief?

Nadere informatie

Dordrecht Stad die werkt

Dordrecht Stad die werkt Dordrecht Stad die werkt verkiezingsprogramma VVD Dordrecht 2014-2018 Dordrecht Stad die werkt verkiezingsprogramma VVD Dordrecht 2014-2018 Inhoudsopgave Voorwoord 6 De VVD-visie: Dordrecht: stad die werkt

Nadere informatie

Weten wat er speelt en doen wat nodig is! Verkiezingsprogramma PvdA De Bilt

Weten wat er speelt en doen wat nodig is! Verkiezingsprogramma PvdA De Bilt Weten wat er speelt en doen wat nodig is! Verkiezingsprogramma PvdA De Bilt Vastgesteld door Ledenvergadering PvdA De Bilt op 27 november 2013 1 Inhoudsopgave Voorwoord PvdA, weten wat er speelt en doen

Nadere informatie

Fractie Franssen. Partijprogramma 2014-2018 Gulpen- Wittem daar ben ik thuis!

Fractie Franssen. Partijprogramma 2014-2018 Gulpen- Wittem daar ben ik thuis! Fractie Franssen Partijprogramma 2014-2018 Gulpen- Wittem daar ben ik thuis! Fractie Franssen 2014-2018 Gulpen-Wittem daar ben ik thuis! Inleiding: Woensdag 19 maart 2014 zijn de gemeenteraadsverkiezingen.

Nadere informatie

Wat moed. Dat moet. Krachten verbinden

Wat moed. Dat moet. Krachten verbinden Wat moed. Dat moet. Krachten verbinden Coalitieakkoord 2014 2018 CDA GB/VVD [Geef een citaat uit het document of de samenvatting van een interessant punt op. Het tekstvak kan overal in het document worden

Nadere informatie

Coalitieakkoord van D66, GroenLinks, VVD en SP

Coalitieakkoord van D66, GroenLinks, VVD en SP Utrecht, 25 april 2014 Coalitieakkoord van D66, GroenLinks, VVD en SP Inhoudsopgave Inleiding 3 Hoofdstuk 1 Samenwerken 030 5 Hoofdstuk 2 Werken aan werk 8 Hoofdstuk 3 Onderwijs 13 Hoofdstuk 4 Mobiliteit

Nadere informatie

De drempel laag, de lat hoog!

De drempel laag, de lat hoog! De drempel laag, de lat hoog! Bestuursovereenkomst Raadsperiode 2014 2018 IJsselstein Bestuursovereenkomst Raadsperiode 2014 2018 IJsselstein Voorwoord D66, VVD en CDA hebben overeenstemming bereikt om

Nadere informatie

Verkiezingsprogrammma 2014 PvdA Doetinchem

Verkiezingsprogrammma 2014 PvdA Doetinchem Verkiezingsprogrammma 2014 PvdA Doetinchem PvdA Werkt aan de toekomst Vraag aan de mensen op straat wat ze op dit moment persoonlijk bezighoudt en hoor terug over de onzekerheid over werk, inkomen en voorzieningen

Nadere informatie

Aanpakken en Doen! Bestuursakkoord 2014-2018

Aanpakken en Doen! Bestuursakkoord 2014-2018 Bestuursakkoord Aanpakken en Doen! Bestuursakkoord 2014-2018 Emmen, mei 2014 2 Aanpakken en Doen! Bestuursakkoord 2014-2018 Preambule Wakker Emmen, de PvdA en het CDA hebben elkaar gevonden in de vorming

Nadere informatie

Het wordt zomer Coalitieakkoord 2015-2018 OPA, VVD, CDA, D66

Het wordt zomer Coalitieakkoord 2015-2018 OPA, VVD, CDA, D66 Het wordt zomer Coalitieakkoord 2015-2018 OPA, VVD, CDA, D66 Coalitieakkoord 2015/2018 Inhoudsopgave Inleiding..2 1. Zorg....4 2. Veiligheid......6 3. Bereikbaarheid...8 4. Parkeren..9 5. Economie 10

Nadere informatie

Meedoen mogelijk maken

Meedoen mogelijk maken verbind Sociale Zaken en Werkgelegenheid Beleid, Advies en Control Werkplein De Lure Hanzelaan 180 Postbus 10007 8000 GA Zwolle Telefoon (038) 498 40 57 s.bruns@zwolle.nl www.zwolle.nl Meedoen mogelijk

Nadere informatie

Meer voor wie minder heeft! Minimabeleid 2015 2018

Meer voor wie minder heeft! Minimabeleid 2015 2018 Meer voor wie minder heeft! Minimabeleid 2015 2018 2 Voorwoord wethouder van der Zanden Zo n 10% van de Helmonders leeft op of onder de grens van het sociaal minimum. Zo n inkomensgrens is een hard, meetbaar

Nadere informatie

Midden Tussen De Mensen. Verkiezingsprogramma 2014 2018 CDA-BINNENMAAS

Midden Tussen De Mensen. Verkiezingsprogramma 2014 2018 CDA-BINNENMAAS Midden Tussen De Mensen Verkiezingsprogramma 2014 2018 CDA-BINNENMAAS Inhoudsopgave INLEIDING... 3 1. RUIMTE VOOR DE JEUGD... 4 BELEIDSPUNTEN BINNENMAAS - RUIMTE VOOR DE JEUGD... 6 JONGEREN... 6 GEZINNEN...

Nadere informatie

Anders met minder in de Wmo

Anders met minder in de Wmo Anders met minder in de Wmo Zelforganiserend vermogen als kracht voor verandering en continuïteit Ilse Avontuur Ferry Knaack Olaf van Kolck Heleen Rijnkels Alwin Schortinghuis p1 BMC Anders met minder

Nadere informatie

Samen werken aan een nieuw sociaal domein. Hoe werken gemeenten aan de decentralisaties werk, jeugd en zorg?

Samen werken aan een nieuw sociaal domein. Hoe werken gemeenten aan de decentralisaties werk, jeugd en zorg? Samen werken aan een nieuw sociaal domein Hoe werken gemeenten aan de decentralisaties werk, jeugd en zorg? Samen werken aan een nieuw sociaal domein Hoe werken gemeenten aan de decentralisaties werk,

Nadere informatie

De volgende ambities kenmerken een krachtig sociaal domein voor Noordoost Friesland:

De volgende ambities kenmerken een krachtig sociaal domein voor Noordoost Friesland: AAN: De raad van de gemeente Ferwerderadiel Sector : l Nr. : 08/61.13 Onderwerp : Kadernota Samen leven, zorg voor elkaar Ferwert, 26 november 2013 Inleiding De gemeenten worden per 2015 verantwoordelijk

Nadere informatie

Kadernota vrijwillige inzet

Kadernota vrijwillige inzet Kadernota vrijwillige inzet Periode 2015-2019 1 Inhoudsopgave Voorwoord 4 Aanleiding 5 Hoofdstuk 1: Opmaken balans vrijwillige inzet 7 1.1 Waar heeft de gemeente zich de afgelopen jaren op gericht 7 1.2

Nadere informatie

Doen wat nodig is. Kadernota Sociaal Domein Almere 17 December 2013 Versie voor besluitvorming Raad

Doen wat nodig is. Kadernota Sociaal Domein Almere 17 December 2013 Versie voor besluitvorming Raad Doen wat nodig is Kadernota Sociaal Domein Almere 17 December 2013 Versie voor besluitvorming Raad 1 Voorwoord Een verandering start je niet alleen. Die moet ontstaan in de stad, bij en met de partners

Nadere informatie

Amsterdammers Maken de Stad Programma voor de Gemeenteraadsverkiezingen 2014

Amsterdammers Maken de Stad Programma voor de Gemeenteraadsverkiezingen 2014 Amsterdammers Maken de Stad Programma voor de Gemeenteraadsverkiezingen 2014 Amsterdammers Maken de Stad Programma voor de Gemeenteraadsverkiezingen 2014 Colofon Programmacommissie GR2014: Paul Tang (voorzitter),

Nadere informatie

water noaberschap landgoederen ondernemend innovatiekracht landbouw papier natuur hout

water noaberschap landgoederen ondernemend innovatiekracht landbouw papier natuur hout noaberschap ondernemend water innovatiekracht papier landgoederen landbouw natuur hout i n n o v e r e n m e t o U d e Wa a r d e n C o n C e p t- t o e K o m s t v i s i e 2 0 3 0 brummen 5 maart 2013

Nadere informatie

INWONERS AAN ZET. Subnota bij het Beleidsplan Sociaal domein 2015-2018

INWONERS AAN ZET. Subnota bij het Beleidsplan Sociaal domein 2015-2018 INWONERS AAN ZET Subnota bij het Beleidsplan Sociaal domein 2015-2018 KERNGEGEVENS hier komen de verhalen uit hun huizen, staan de stoelen klaar voor vertrek. hier spreekt men af, ergens in de tijd, in

Nadere informatie

Basisprogramma 20100-2014

Basisprogramma 20100-2014 Basisprogramma ChristenUnie Binnenmaas 20100-2014 STABIEL EN BETROKKEN WWW.BINNENMAASKIEST.NL pagina 1 van 22 INHOUD 1 INLEIDING... 3 2 DIENSTBARE OVERHEID... 4 2.1 ROL VAN GEMEENTE... 5 2.2 VEILIGHEID...

Nadere informatie

Meer Westland Minder Gemeente

Meer Westland Minder Gemeente Meer Westland Minder Gemeente Verkiezingsprogramma VVD Westland 2014-2018 VVD Westland onderscheidt zich door één gemeentehuis op één locatie woningbouw alleen in de dorpen bouwen naar behoefte opheffen

Nadere informatie

van nu naar later Samen maken wij het verschil

van nu naar later Samen maken wij het verschil van nu naar later Samen maken wij het verschil BEKIJK HET FILMPJE 1 2 Layar De meeste foto s in dit inspiratiemagazine zijn interactief gemaakt via LAYAR, een app voor ios of Android (www.layar.com) die

Nadere informatie

Werken@Breda Op weg naar werk

Werken@Breda Op weg naar werk Werken@Breda Op weg naar werk NOTA RE-INTEGRATIE / PARTICIPATIE 2013-2014 þgeschikt CONCEPT Werken@Breda Op weg naar werk Nota re-integratie/participatie 2013-2014 Concept Voorwoord > Voor u ligt de

Nadere informatie