Deventer. En Verder. Verkiezingsprogramma Gemeenteraad Deventer

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Deventer. En Verder. Verkiezingsprogramma Gemeenteraad Deventer 2014-2018"

Transcriptie

1 Deventer En Verder Verkiezingsprogramma Gemeenteraad Deventer Januari 2014

2 Verantwoording D66 is een partij van transparante politiek. Een partij die niet alleen open en eerlijk zegt waar zij voor staat maar ook verantwoording aflegt over de besluiten die we genomen hebben. In 2010 hebben wij als grote winnaar van de verkiezingen het huidige college van Deventer geformeerd en een coalitieakkoord opgesteld. Onderstaande tekst is de eerste alinea uit dat coalitieakkoord: De fracties van PvdA, D66, VVD en Algemeen Deventer Belang hebben een coalitieakkoord gesloten en vormen in de periode het college van B&W in Deventer. Deventer staat de komende jaren voor een grote uitdaging. De (rijks)bezuinigingen dwingen tot een herbezinning op taken en investeringen die de gemeente wel en niet (meer) kan uitvoeren. We moeten selectief zijn, scherp kiezen tussen onvermijdelijk en minder noodzakelijk zonder de kracht van Deventer aan te tasten. We gebruiken die kracht om een nieuw bestuurlijk evenwicht te vinden. We gebruiken de in onze gemeenschap aanwezige creativiteit om evenwichtig te versoberen en tegelijkertijd onze gemeente duurzaam te versterken. Wij zoeken de kracht van onze gemeenschap op door de burger meer te betrekken en deelgenoot te maken van besluitvorming. We benutten onze mogelijkheden om, ook in lastige tijden, de economische dynamiek en de ruimtelijke ontwikkeling van onze gemeente te stimuleren. We willen ook sociale dynamiek, dus actieve en betrokken inwoners uit alle geledingen van de bevolking. In nieuw evenwicht, maar wel in dynamisch evenwicht. We wachten niet af, maar we bereiden ons voor. Zodat we nu, en zeker zodra het economisch tij verbetert, nieuwe impulsen aan onze gemeente kunnen geven. Dat is dé opgave voor de komende jaren. In zekere zin is deze tekst nog steeds actueel. De rijksbezuinigingen hebben jaarlijks tot gevolg gehad dat we ook als gemeente hebben moeten bezuinigen. We hebben echter niet alleen bezuinigd, maar ook geïnvesteerd want D66 is van mening dat je ook in economisch moeilijke tijden moet blijven investeren in de stad. Niet afwachten tot er betere tijden komen. We zijn vier jaar verder en die betere tijden zijn er nog steeds niet. Hadden we daarop gewacht dan zouden we al die tijd stilgestaan hebben. En D66 is 2

3 geen partij van stilstand, maar van vooruitgang. Van het maken van moeilijke keuzes, ook in moeilijke tijden. Keuzes die we van te voren duidelijk aankondigen en communiceren zodat u niet verrast wordt. En keuzes die we ook achteraf kunnen verantwoorden, zodat u weet waarom wij achter de genomen besluiten staan en u zich realiseert wat een stem op D66 oplevert. Samen met burgers, maatschappelijke partners en bedrijven hebben wij diverse grote bezuinigingsopgaven vormgegeven. De bouw van het nieuwe stadskantoor, het plaatsen van twee windmolens, ons voorstel voor een zonnepark in Deventer Noord- Oost, de bouw van een nieuwe bibliotheek, de bouw van een nieuw filmhuis in combinatie met een nieuw theater, de inrichting van onze gemeente in woonservicezones, het oprichten van Deventer Werktalent en de vele afboekingen die wij hebben moeten doen op onze grondposities; het is een greep uit de belangrijke besluiten die wij hebben genomen om Deventer sterker te maken. Besluiten die op de korte termijn soms omstreden waren, maar waarvan we overtuigd zijn dat ze op de langere termijn verstandig zullen blijken. We zullen niet achterover leunen totdat slechte tijden overwaaien, maar willen met optimisme, durf en daadkracht verder kijken dan de volgende verkiezingen. Natuurlijk is niet álles voor D66 goed gegaan in deze periode. De wethouderwisselingen in 2012 hebben hun tol geëist en het aanzien van het stadsbestuur geschaad. D66 heeft hier leergeld voor betaald. Doorgaan in deze coalitie was voor ons belangrijk, omdat wij vinden dat wij als winnaar van de verkiezingen in 2010 niet moeten weglopen maar juist verantwoordelijkheid moeten nemen om het door ons opgestelde coalitieprogramma tot uitvoering te brengen. En dat betekent dat we niet opgeven als het tegenzit, hoe heftig de bestuurscrisis ook was. We hebben ons hersteld en sinds oktober 2012 is D66 weer een stabiele coalitiepartner gebleken, zowel in het college als in de gemeenteraad. In dit verkiezingsprogramma vertellen we u welke problemen, uitdagingen en oplossingen we in Deventer zien. De wereld heeft niet stil gestaan de afgelopen vier jaar. Dit verkiezingsprogramma sluit dan ook goed aan op de ontwikkelingen die we hebben doorgemaakt, zonder het vorige programma uit het oog te verliezen. 3

4 Inleiding Nu vooruit. Dat is waar D66 voor staat en wat u van ons kunt verwachten. Optimisme, durf en daadkracht; het fundament van D66 van waaruit wij politiek bedrijven. D66 benadert de mens en maatschappij op een positieve en open manier. Wij zijn een sociaal-liberale partij die op een vrijzinnig-democratische manier en met een pragmatische houding politiek bedrijft. Niet elk probleem of uitdaging is op te lossen of aan te pakken vanuit een bepaalde ideologie. Wij werken vanuit idealen en dogma s zijn ons vreemd. Wij vertrouwen er op dat mensen veel van de problemen die ze tegenkomen, zelf op kunnen lossen. Zonder tussenkomst van de overheid. Maar we reiken wel de helpende hand als dat niet lukt. We hebben en tonen respect voor onze medemens en vanuit de zorgplicht voor komende generaties staan we voor duurzaamheid. We kijken verder dan de grens van onze eigen gemeente. Ook zijn we bereid lastige keuzes te maken. Want die zijn hard nodig. In veel opzichten zijn het zware tijden. Veel mensen komen in de verleiding hun heil te zoeken in schijnveiligheid en schijnoplossingen, zij vallen terug op oude patronen. Dat is niet hoe D66 tegen de wereld aan kijkt. Waar sommige anderen vooral pessimistisch de ontwikkelingen over zich heen laten komen, zien wij kansen en mogelijkheden zonder de risico s uit het oog te verliezen. Ook na de verkiezingen zullen we onderwerpen bespreken die we nu nog niet kunnen voorzien. Om u te laten beoordelen hoe D66 in Deventer daarnaar kijkt en vanuit welke bril wij deze onderwerpen tegemoet zullen treden, willen wij u kort uitleggen hoe wij naar de mens en maatschappij kijken. Wij hanteren vijf richtingwijzers waarin elke D66-er zich herkent en waarmee de manier waarop we in het leven staan beknopt is samengevat. Elk van deze sociaal-liberale richtingwijzers is zeker niet uniek voor het D66-gedachtengoed, maar het is de combinatie van juist deze vijf denkrichtingen die de mens- en maatschappijvisie van D66 weergeeft. Deze vijf richtingwijzers maken onze standpuntbepaling voor u als inwoner herkenbaar; onze standpunten komen voort uit een of meerdere van de vijf richtingwijzers. Mochten er in de komende raadsperiode thema s voorbij komen waarop 4

5 we geen standpunt in dit programma hebben ingenomen, dan kunt u erop vertrouwen dat onze raadsfractie zich in haar besluiten laat leiden door deze richtingwijzers. 5

6 De sociaal-liberale richtingwijzers Vertrouw op de eigen kracht van mensen Wij vertrouwen op de eigen kracht en ontwikkeling van mensen. Daarom zien we de toekomst met optimisme tegemoet. Mensen zijn zo creatief dat ze steeds opnieuw zelf oplossingen vinden. Wij willen dat de overheid deze kracht, vindingrijkheid en creativiteit ondersteunt en ruimte geeft. De sleutel voor verandering ligt bij mensen zelf. Wat mensen voor zichzelf en anderen kunnen doen is veel belangrijker en effectiever dan wat de overheid kan doen. Denk en handel internationaal Samenlevingen zijn op steeds meer verschillende manieren met elkaar verbonden. Wij staan open voor de gehele wereld en sluiten niemand uit. Bij alles wat we doen, vragen we ons steeds af welke effecten dat heeft op anderen in deze wereld. Wij onderkennen dat Europa steeds meer ons binnenland wordt. Internationale samenwerking en economische vooruitgang zijn de sleutels naar een wereld met minder oorlog en conflicten. Daarbij handelen wij steeds pragmatisch, nuchter en op basis van feiten. Beloon prestatie en deel de welvaart Mensen zijn niet gelijk, wél gelijkwaardig. Mensen zijn verschillend en wij willen dat de overheid ruimte laat voor die verschillen. Wij streven naar economische zelfstandigheid voor zoveel mogelijk mensen en vinden dat mensen die uitmuntend presteren daarvoor een beloning verdienen. Wij willen een dynamische, open samenleving waarin iedereen de ruimte krijgt om zijn eigen beslissingen te nemen en iedereen zich op zijn eigen manier kan ontwikkelen. Wij vinden het vanzelfsprekend om welvaart met elkaar te delen. We willen dat zoveel mogelijk mensen meedoen in het maatschappelijk en economisch proces, want daar worden we allemaal beter van. Voor mensen die zichzelf niet kunnen redden, dragen we een gezamenlijke verantwoordelijkheid. 6

7 Streef naar een duurzame en harmonieuze samenleving Wij willen de wereld om ons heen tegemoet treden met respect en mededogen. Dat geldt voor de mensen om ons heen en voor onze omgeving. De aarde is niet van ons en dus geen gebruiksartikel. We willen stoppen met het uitputten en vervuilen van onze leefomgeving. We willen dat in de discussie over natuur en milieu niet het behoud, maar de aantasting van natuur en milieu beargumenteerd wordt. Koester de grondrechten en gedeelde waarden De fundamentele waarden van onze samenleving zijn vrijheid voor en gelijkwaardigheid van ieder mens, ongeacht opvattingen, geloof, seksuele geaardheid, gerichtheid of herkomst. Lichamelijke integriteit, geweldloze oplossing van belangenconflicten en een respectvol gehanteerde vrijheid van meningsvorming en -uiting, inclusief respect voor onze democratische rechtsstaat, zijn voor ons centrale waarden. Die waarden zijn universeel en zonder meer bovengeschikt. Wij beschermen de grondrechten van onszelf en anderen. 7

8 Financiën De gemeentefinanciën zijn nog nooit zo belangrijk geweest als nu. D66 staat voor solide financieel beleid. Dat is iets anders dan met de hand op de knip en vleugellam de stad besturen. Evenwichtig versoberen en duurzaam versterken was de titel van het coalitieakkoord en daar hebben we op gestuurd. Het is waar dat we de afgelopen periode scherp aan de wind gezeild hebben. Ook zijn er vele miljoenen afgeboekt of als verliesvoorziening opgenomen als gevolg van de grondproblematiek. D66 vindt dat we echter een goede mix hebben gehanteerd van investeren en bezuinigen. Hierdoor hebben we nu een begroting die op orde is met voldoende weerstand om tegenvallers op te vangen. Rijksbezuinigingen De komende periode zullen wij opnieuw geconfronteerd worden met rijksbezuinigingen waardoor de druk op de gemeentefinanciën nog verder zal toenemen. Ook de grondproblematiek is nog niet voorbij, waardoor nieuwe afboekingen en verliesvoorzieningen noodzakelijk zijn. Om de schade voor de gemeente te beperken, zet D66 in op het verkopen van gronden die geen strategische waarde meer hebben voor de gemeente. Tegelijkertijd zullen wij erop toezien dat in nauw overleg met projectontwikkelaars, woningbouw-corporaties, recreatieondernemers en andere relevante partners, de gronden die we nog wel in bezit hebben, op een verantwoorde wijze ontwikkeld worden. Onzekerheden Het doorvoeren van rijksbezuinigingen gaat altijd gepaard met onzekerheden en risico s. Bij de inschatting van deze risico s gebruiken wij ons gezond verstand, maar helemaal vrij van risico s zal de gemeentebegroting de komende jaren niet zijn. De komst van de Wet HOF (Houdbaarheid Overheidsfinanciën) heeft effect op de investeringsruimte van gemeenten. D66 wil, voordat we nieuwe investeringsvoorstellen doen, eerst precies weten wat het effect is van deze wet en op welke manier we daarmee om kunnen gaan. 8

9 Een andere grote uitdaging op het gebied van financiën zijn de decentralisaties binnen het sociaal domein. Wat D66 betreft is het uitgangspunt bij de decentralisaties dat deze uitgevoerd worden met de middelen die we daarvoor krijgen van het Rijk. De decentralisaties gaan echter gepaard met rijksbezuinigingen en we moeten dus het maximale uit de beschikbare middelen halen om de zorgkwaliteit voor alle kwetsbare groepen in Deventer op peil te houden. Dit is de centrale opgave waar we de komende jaren voor staan. Moeilijke keuzes willen we voorbereiden en maken in goed overleg met de zorgpartners en zorgconsumenten. Geen lastenverhoging D66 is tegen structurele lastenverhoging de komende periode. Met de invoering van Diftar hebben we laten zien dat de lasten m.b.t. de afvalstoffenheffing omlaag kunnen terwijl we gelijktijdig werken aan minder restafval. De totale OZB-opbrengst voor onze gemeente gaat wat D66 betreft niet méér omhoog dan de jaarlijkse trendmatige verhoging. 9

10 Burger en bestuur De samenleving is aan het veranderen en het lokale bestuur verandert mee. Het takenpakket van de gemeente verbreedt zich: naast het fysieke wordt het sociale domein veel prominenter. De verhouding tussen overheid en samenleving verandert; de gemeente wordt steeds meer burger- en servicegericht, maar doet tegelijkertijd een steeds groter beroep op de zelfredzaamheid van mensen. D66 wil een gemeente die uitgaat van een vitale samenleving. Onderzoek laat zien dat mensen ook vandaag de dag bereid zijn om zich in te zetten voor hun naasten en hun omgeving. Mensen zijn initiatiefrijk, weten wat ze nodig hebben, weten wat ze een ander kunnen geven en waar de grenzen liggen. Deventer heeft in de afgelopen twee decennia een stevige participatietraditie opgebouwd. D66 vindt het tijd deze traditie verder uit te bouwen. Loslaten in vertrouwen D66 wil dat de inwoners van Deventer gemakkelijker zelf initiatieven kunnen ontplooien om zorg te organiseren of om de leefomgeving te verbeteren. Dat betekent dat mensen zo min mogelijk gehinderd moeten worden door regelgeving en bureaucratie. In de eerste plaats kunnen inwoners terecht bij de wijkaanpak. Maar niet alles hoeft wat D66 betreft eerst door de wijkaanpak te gaan; maatwerk moet mogelijk zijn. Lokale initiatieven horen in de hand van de initiatiefnemers te blijven. Loslaten in vertrouwen betekent dat de gemeente experimenten toestaat met het (aanvaardbare) risico dat zij mislukken. D66 wil voorkomen dat er een afrekencultuur ontstaat waardoor loslaten in vertrouwen onmogelijk wordt gemaakt. Referendum D66 wil dat mensen zich op eigen initiatief via een referendum kunnen uitspreken over een genomen besluit: een raadgevend correctief referendum. D66 wil het liefste een bindend correctief referendum, maar een correctief referendum met een bindende uitslag mag nog niet van de wet. Een correctief referendum met een niet-bindende uitslag mag wel: het raadgevend correctief referendum. Dit vergt een aanpassing van de verordening. D66 is de enige partij die zich verbindt aan de uitslag daarvan. In het 10

11 raadsdebat over windmolens in 2010 heeft D66 een initiatiefvoorstel ingediend om een referendum te houden over de plaatsing van de windmolens. D66 was de enige partij die zich wilde binden aan een uitslag. Transparantie en democratische legitimiteit Met de grote veranderingen in het sociale domein is het onvermijdelijk dat Deventer bepaalde taken regionaal gaat uitvoeren. Daarnaast wordt de gemeente steeds meer een partner en netwerkorganisatie, in plaats van een uitvoerend orgaan. Het op afstand zetten van taken mag echter niet leiden tot nieuwe structuren die zich onttrekken aan democratische controle en functioneren zonder legitieme basis. D66 vindt het belangrijk dat glashelder is waar de verantwoordelijkheden liggen. 11

12 Economie Deventer heeft een zogeheten Economische Kopgroep, met vertegenwoordigers van het bedrijfsleven, onderwijs, kennisinstellingen, maatschappelijke organisaties en de gemeente. Deze kopgroep heeft in 2012 De Economische Visie DEVisie 2020 ontwikkeld. Het spreekt D66 bijzonder aan hoe deze visie tot stand is gekomen; in samenspraak en co-creatie met vele partners, waarbij de gemeente als gelijkwaardige deelnemer heeft bijgedragen aan het eindresultaat. De gemeenteraad heeft deze visie vervolgens unaniem vastgesteld. In deze visie zijn drie economische profielen voor Deventer vastgesteld, op basis waarvan we de komende jaren Deventer op de kaart zetten : Boeiende beleefstad Duurzame maakstad Open informatiestad Het bijbehorende uitvoeringsprogramma geeft voor elk van deze thema s prioriteiten aan. Boeiende Beleefstad Met zijn historische binnenstad, de IJssel, het groene buitengebied en hoogwaardig cultureel aanbod heeft Deventer sterke troeven in handen. Het is een stad waar je graag wilt wonen, werken en verblijven. Ook winkelen kan in Deventer prima: het MKB en de detailhandel zijn goed georganiseerd en Deventer heeft een enorme diversiteit aan winkels en horecagelegenheden. Dat moeten we koesteren. Dat doen wij door met ondernemers in gesprek te blijven en hen als gelijkwaardige partner in de stad mee te laten beslissen over allerlei belangrijke zaken die ook hen aangaan. Deventer kan zich meten met steden als Maastricht en Den Bosch, maar is veel minder bekend bij het grote publiek. Daar moet verandering in komen. Cultuur staat voor D66 centraal bij het thema 'Boeiende Beleefstad'. Cultuur is samen met het MKB de motor van onze lokale economie met bovenlokale uitstraling, een sector die wij graag op hoog niveau willen houden. Wij geloven dat het succes van Deventer voor een groot deel afhankelijk is van ons hoogwaardige culturele aanbod en 12

13 onlosmakelijk verbonden is met ons economisch succes. Het belang van cultuur hebben wij in de afgelopen periode onderstreept met besluiten als: een nieuwe bibliotheek, een nieuw filmhuis annex theater en het vaststellen van het Bericht aan de stad, waarin we het ontwikkelen van de Cultuurdriehoek benoemen. Doorlopend belangrijk zijn het aantrekken van meer bezoekers, het ontwikkelen van Deventer tot een toeristisch A-merk en het werken aan het goed vestigingsklimaat. Ook wil D66 de verblijfsrecreatie stimuleren. D66 wil de komende periode vooral werken aan een jonger imago voor Deventer. Dat kan op veel manieren, maar wij denken dat een poppodium dat zich kan meten met omliggende steden, cruciaal is om dit imago op te vijzelen. Wij zullen dan ook het college oproepen te onderzoeken op welke wijze het Burgerweeshuis zich kan ontwikkelen tot een aansprekend poppodium waarmee Deventer zich op de kaart zet naast andere steden en aantrekkelijker wordt voor een jonger publiek. Vrije openingstijden in de horeca is voor een liberale partij als D66 belangrijk omdat wij ondernemers de keuzevrijheid willen geven om zelf hun openingstijden te bepalen. Ook zijn wij van mening dat dit kan helpen de overlast te verminderen omdat er als gevolg van dit voorstel minder uitgaanspubliek op het zelfde moment uit de horecagelegenheden komt. Dit zorgt ook voor spreiding van de aanwezige overlast. Tot slot zijn vrije openingstijden in de horeca goed voor het aanzien van het uitgaansleven in Deventer. Duurzame Maakstad Bedden, boeken, chemische producten, kruidkoek, worst... Deventer is van oudsher goed in dingen maken. De inzet: het economisch potentieel van Deventer als duurzame maakstad op zijn minst behouden en nog verder uitbouwen. Daarvoor zijn er volop mogelijkheden. D66 is de partij voor duurzaamheid en daarom spreekt dit thema ons bijzonder aan. Duurzaamheid staat bij ons hoog op de agenda, maar de duurzame maakstad biedt ook kansen voor onze burgers die minder makkelijk aan de slag komen. Vele bedrijven werken op basis van MVO (Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen) en zijn bereid om te investeren in mensen die het op eigen kracht niet redden. De duurzame 13

14 maakstad sluit dan ook goed aan op onze plannen met betrekking tot arbeidsmarktbeleid en de manier waarop wij kijken naar de re-integratie van werkzoekenden. Open Informatiestad Informatie is al eeuwen een handelsmerk van Deventer. Vanaf de eerste uitgevers, drukkerijen en de oudste wetenschappelijke bibliotheek van Nederland, tot en met de boekenmarkt en het bibliotheek-innovatielab van nu. Deventer telt ook relatief veel adviesbureaus, internet- en contentbedrijven, zeg maar de uitgevers van de 21ste eeuw. Voor D66 heeft het kenniscluster in de stad de komende jaren prioriteit. ZZP ers, startende ondernemers en grotere, reeds bestaande ondernemingen moeten hun krachten bundelen om economisch zo effectief mogelijk te kunnen zijn. Dit kan door de doorontwikkeling van de ontmoetingsplekken in de stad, de verdere uitrol van de wifideken en het toevoegen van andere, slimme toepassingen om ondernemerschap te bevorderen. Maar ook de startersondersteuning zoals we dat kennen van het Ondernemershuis en Startershuis moet wat ons betreft blijven bestaan en van hoog niveau zijn. Overige speerpunten Naast de drie thema s uit de Economische Visie en de punten uit het uitvoeringsprogramma, heeft D66 nog een aantal andere concrete voorstellen op het gebied van de Deventer economie: Circulaire economie D66 legt haar focus op een circulaire economie: een economie die uitgaat van hergebruik van grondstoffen. Daar waar de overheid invloed heeft - en waar het toegestaan is vanwege aanbesteden, inkopen, regelgeving, vergunningen, e.d. - wordt dit gestimuleerd, zoals bijvoorbeeld de aanschaf van voertuigen in de bouw. Daarbij moet ruimte zijn voor nieuwe vormen van financiering. De gemeente geeft hierbij het goede voorbeeld door haar eigen organisatie voorop te laten lopen in het hergebruik 14

15 van grondstoffen, en neemt een faciliterende rol aan om inwoners en bedrijven hiertoe aan te sporen. De haven D66 wil meer investeren in achterstallig onderhoud van de haven. Deventer heeft een grote binnenhaven maar de omzet is veel te laag. De haven biedt kansen voor bedrijven om zich hier te vestigen: naast de weg en het spoor moet Deventer meer gebruik maken van de potentie van de haven. De combinatie van deze drie mogelijkheden om goederen te vervoeren en om te slaan, maken het bijvoorbeeld interessant voor bedrijven om zich te vestigen op Bedrijvenpark A1. Zondagsopening De zondagsopening blijft voor D66 een belangrijk thema. Wij geloven in de vrijheid van ondernemers om zelf te kunnen en mogen bepalen wanneer zij hun eigen winkel open doen. Ook vinden wij dat burgers zelf moeten kunnen bepalen wanneer zij winkelen, dit doen mensen nu ook al op internet. De ogen hiervoor sluiten en star vasthouden aan bestaande regels en beperkingen, is volgens ons niet van deze tijd. D66 wil de regels rondom sluitingstijden loslaten, zodat ondernemers zelf onderling kunnen bepalen wanneer zij open gaan. In Deventer hebben we de afgelopen periode gezien dat een meerderheid van de raad liever regels stelt dan dat ze regels loslaat. Een gemiste kans. Wij gaan uit van de eigen kracht van ondernemers en vinden dat de rol van de overheid hierin minimaal moet blijven. Vermindering regeldruk Ondernemers ervaren grote regeldruk en ook dit is een terugkerend thema voor D66. Regels zijn nodig om excessen te voorkomen maar niet meer dan dat. Ook de komende periode zullen wij daarom alert zijn op overbodige en doorgeschoten regelgeving die het ondernemen hindert in plaats van bevordert. D66 gelooft in een aanpak op basis van twee principes: meer vertrouwen en een dienstbare overheid. We kiezen liever voor het achteraf controleren van enkelen, op basis van steekproeven, in plaats van het vooraf controleren van iedereen. De ondernemer kan eenvoudig via één contactpersoon bij de gemeente terecht en die vertelt hem wat ons betreft snel of het 15

16 zo goed is. Kortom, controle op resultaat en niet op het proces. D66 wil het Deventer accountmanagement voor bedrijven verder uitbouwen, zodat ondernemers gemakkelijker hun weg kunnen vinden bij de gemeente voor advies. Verder zal er een ondernemersdossier worden ingevoerd. Hiermee kan een ondernemer al zijn gegevens digitaal bij de gemeente inleveren en hoeven er bij een vergunningsaanvraag niet telkens opnieuw gegevens worden aangeleverd. Bij wijzigen van rechtspersoon moet bij ongewijzigde samenstelling van het bestuur en de balans volstaan kunnen worden met een melding in plaats van een nieuwe (horeca-) vergunning Bedrijventerreinen Door onder meer Het Nieuwe Werken (flexplekken op kantoor en flexibeler werken naar tijd en plaats) blijft de behoefte aan kantoorruimte afnemen. De huidige leegstand is dus structureel, niet conjunctureel. D66 pleit er voor met de eigenaren van kansloze kantoren en winkels te bespreken of andere bestemmingen, bijvoorbeeld verbouw tot woningen, een optie kan zijn. Maak transformatie van leegstaande gebouwen gemakkelijker door bestemmingsplannen en regelgeving flexibel te maken. Hergebruik (verbouw) verdient de voorkeur boven nieuwbouw, en inbreiden gaat boven uitbreiden. Jeugdwerkloosheid Jeugdwerkloosheid is een groeiend probleem. Steeds meer jongeren vinden na hun opleiding lastig een baan. Dat zet een nieuwe generatie op achterstand. Goed onderwijs vergroot de mogelijkheden op werk, maatschappelijke participatie en (financiële) zelfstandigheid. Daarom zet D66 in op een goede aansluiting tussen opleiding en arbeidsmarkt door meer en betere samenwerking tussen scholen, bedrijven en gemeente. D66 wil daarom dat de gemeente werkgevers en onderwijsinstellingen om de tafel zet zodat zij een begin gaan maken met het afstemmen van de vraag van werkgevers op het aanbod van de onderwijsinstellingen 16

17 Kunst & Cultuur Welkom in cultuurstad Deventer. Zodra je Deventer binnenkomt merk je aan de positieve sfeer dat Deventer iets bijzonders heeft. En dat bijzondere is in eerste instantie wat ongrijpbaar, maar dit heeft alles te maken met ons hoogwaardige culturele klimaat en de manier waarop we in Deventer met elkaar om gaan. Voor iedereen is er in Deventer een plek om te wonen, te werken, te recreëren en een toekomst op te bouwen. Ons multiculturele karakter is wat ons betreft een verrijking en draagt bij aan de diversiteit van onze stad. Al jarenlang. Onze rijke historie, ons historisch erfgoed en ons hoogwaardige culturele aanbod maken Deventer tot een stad die zich positief onderscheidt in (Oost-) Nederland. D66 vindt dat we dit hoogwaardige aanbod moeten handhaven en koesteren en zal zich hier hard voor maken. Ook, en misschien wel juist, in deze tijden waar budgetten krapper worden. We hebben niet voor niets ingezet op een nieuw filmtheater, een nieuwe bibliotheek en een vernieuwd historisch museum. Cultuur is DNA van de samenleving Voor D66 is cultuur het DNA van een samenleving : cultuur maakt je kritisch, cultuur inspireert en cultuur zet je aan tot zelfstandig en onafhankelijk nadenken. Vaardigheden en eigenschappen die volgens D66 belangrijk zijn om mee te kunnen komen in de samenleving. D66 ziet cultuur als een voorwaarde voor een gezond functionerende samenleving waarin zelfstandige, kritische en zelfbewuste burgers leven. Burgers die voor zichzelf kunnen zorgen en voor zichzelf kunnen opkomen, zonder dat de overheid voorschrijft wat ze wel en niet mogen doen of laten. Alle inwoners moeten zowel actief als passief kunnen deelnemen aan cultuur. Iedereen moet zich in onze gemeente thuis kunnen voelen en iedereen moet ook een eigen bijdrage kunnen leveren aan dat gemeenschappelijk gevoel. Als er één terrein is waarin de ruimte voor het individu van belang is, dan is dat volgens D66 op cultureel gebied. Daarom is het belangrijk dat burgers zich hiervoor inzetten en plannen op dit gebied mee-ontwikkelen en uitvoeren. De amateurkunst vormt een belangrijke basis voor de professionele kunstuitingen, ze kunnen niet zonder elkaar. 17

18 De gemeente is verantwoordelijk voor het aanbieden van een culturele basisinfrastructuur. Zoals bijvoorbeeld het theater, de bibliotheek en een poppodium. De gemeente zorgt voor een evenwichtig klimaat in de culturele sector, stimuleert verbindingen tussen de professionele instellingen en de amateurkunst en stimuleert cultuureducatie. Wijken krijgen een zelf te besteden budget voor de aanschaf van kunst in de openbare ruimte. Bewustzijn Mensen nemen meer verantwoordelijkheid voor de samenleving wanneer zij zich bewust van zijn van dat wat degenen die hen voorgingen daaraan hebben bijgedragen. Daarom wil D66 blijvende aandacht voor onze monumenten, archieven, verzamelingen, bodemschatten en architectuur. Deze bezittingen zijn van grote maatschappelijke en culturele waarde en moeten behouden en tentoongesteld worden. Maar alleen houden wat je hebt is onvoldoende, we moeten er ook iets mee doen. Dat is ook de reden waarom D66 achter de besluitvorming staat met betrekking tot de gemeentelijke musea; wij denken dat de nieuwe organisatie beter in staat is onze burgers en onze bezoekers te laten zien wat Deventer in huis heeft en wat Deventer zo bijzonder maakt. Ook cultuureducatie op scholen is in dit opzicht belangrijk. In het onderwijs moet aandacht zijn voor de Deventer geschiedenis. Scholen kunnen nauw samenwerken met bijvoorbeeld de nieuwe museumorganisatie, maar ook met Stadsarchief- en Athenaeumbibliotheek en de Openbare Bibliotheek. Economisch van belang Ook in economisch opzicht is cultuur interessant voor Deventer; cultuur is de motor van onze lokale economie met een bovenlokale uitstraling. Wij zijn ervan overtuigd dat de aantrekkingskracht van Deventer voor een groot deel afhankelijk is van ons hoogwaardige culturele aanbod en onlosmakelijk verbonden is met ons economisch succes. Het belang van cultuur hebben wij in de afgelopen periode dan ook onderstreept door de besluiten die wij hebben genomen: een nieuwe bibliotheek, een nieuw filmhuis annex theater en het vaststellen van het Bericht aan de stad, waar het ontwikkelen van de cultuurdriehoek wordt benoemd, het kloppend hart van de stad. 18

19 Evenementen Ook de evenementen zijn van hoog niveau, hebben internationale allure en maken Deventer tot een interessante stad om te bezoeken; het Dickens-festijn, de grootste boekenmarkt van Europa en Deventer op Stelten hebben grote aantrekkingskracht. Wat D66 betreft blijven deze evenementen van groot belang voor Deventer. We geven maximaal medewerking aan nieuwe initiatieven van cultureel ondernemers door bureaucratische regels af te schaffen. Maximale medewerking wil niet zeggen dat D66 automatisch voor financiële steun van de gemeente is. Burgerweeshuis Voor D66 is het belangrijk dat we de stad een wat jonger imago geven, zoals dit in het thema Boeiende Beleefstad gevat is. Meer bezoekers, Deventer tot een toeristisch A- merk ontwikkelen en werken aan het vestigingsklimaat zijn van doorlopend belang. De komende periode wil D66 werken aan een jonger imago voor Deventer. Dat kan op vele manieren, maar wij denken dat een krachtig poppodium van cruciaal belang is om dit imago op te vijzelen. Wij zullen dan ook het college vragen te onderzoeken op welke wijze het Burgerweeshuis zich kan ontwikkelen tot een goed poppodium wat zich kan meten met andere poppodia en Deventer voor een jonger publiek interessant maakt. Buitengebied Naast aandacht voor de stad Deventer, moet er ook aandacht zijn voor de dorpen in het buitengebied. Het mag niet zo zijn dat het aanbod in het buitengebied verschraalt ten gunste van de stad. D66 wil voortdurende bestuurlijke aandacht voor het buitengebied, ook op het gebied van kunst en cultuur. Hedendaagse kunstenaars Niet alleen bestaande en oude cultuur is voor D66 interessant. Wij willen ook vernieuwing en voortdurende innovatie in het aanbod. Voor hedendaagse kunstenaars, zowel professionele als amateurs, moet het aantrekkelijk zijn om in Deventer te komen wonen en werken. Een belangrijke voorwaarde hiervoor is de beschikbaarheid van voldoende betaalbare atelierruimten waar kunstenaars zich kunnen ontplooien. D66 wil zich inzetten om deze atelierruimten te behouden en zo nodig uit te breiden. Wat ons 19

20 betreft komen leegstaande kantoorpanden, winkelpanden en kerken hiervoor in aanmerking. 20

Verkiezingsprogramma 2014-2018. Deventer

Verkiezingsprogramma 2014-2018. Deventer Verkiezingsprogramma 2014-2018 Deventer Colofon Dit verkiezingsprogramma kwam tot stand onder verantwoordelijkheid van de lijsttrekker voor de verkiezingen, Bas Noor. Voor het meedenken of meeschrijven

Nadere informatie

Verkiezingsprogramma D66 Maastricht 2014-2018. Samen Sterker

Verkiezingsprogramma D66 Maastricht 2014-2018. Samen Sterker Samen Sterker Werk > flexibelere arbeidsmarkt > verminderen bureaucratie > betere kansen voor startende (jonge) ondernemers Werk Algemeen Op dit moment hebben mensen die langs de kant staan te weinig kans

Nadere informatie

Reimerswaal VERKIEZINGSPROGRAMMA RAADSPERIODE HET KAN ANDERS! STEM GEWOON CDA!

Reimerswaal VERKIEZINGSPROGRAMMA RAADSPERIODE HET KAN ANDERS! STEM GEWOON CDA! Reimerswaal VERKIEZINGSPROGRAMMA RAADSPERIODE 2014-2018 HET KAN ANDERS! STEM GEWOON CDA! Reimerswaal Het kan anders Ons land verandert snel. Niet alleen kennen we op dit moment in Nederland financieel

Nadere informatie

Verkiezingsprogramma D66 Maastricht 2014-2018. Samen Sterker

Verkiezingsprogramma D66 Maastricht 2014-2018. Samen Sterker Samen Sterker Samenleven > niet gelijk, maar gelijkwaardig > aantrekkelijke, ecologische woonstad > iedereen een eerlijke kans op de arbeidsmarkt Samenleven Mensen zijn niet allemaal gelijk, maar wel gelijkwaardig.

Nadere informatie

OPEN. 21 punten voor Nijkerk in

OPEN. 21 punten voor Nijkerk in OPEN 21 punten voor Nijkerk in 2014-2018 We staan open voor vernieuwing en verandering van top-down handelen naar open staan voor verbinden met andere overheden, instellingen en bedrijven van denken in

Nadere informatie

VVD- Best. Verkiezingsprogramma Best in Balans

VVD- Best. Verkiezingsprogramma Best in Balans VVD- Best Verkiezingsprogramma 2014-2018 Best in Balans 20 oktober 2013 Best in Balans Voor u ligt het verkiezingsprogramma 2014-2018 genaamd Best in Balans. Met dit verkiezingsprogramma willen we u laten

Nadere informatie

Continuïteit en stabiliteit geven zekerheid aan de inwoners van de gemeente Sluis Gemeenteprogramma CDA Sluis 2014 2018 SAMEN VERDER! 1 Voorwoord Door een goed financieel beleid en verbeterde onderlinge

Nadere informatie

Ontwikkelingen. in zorg en welzijn. Wij houden daarbij onverkort vast aan de Koers 2010-2013,

Ontwikkelingen. in zorg en welzijn. Wij houden daarbij onverkort vast aan de Koers 2010-2013, KOERS 2014-2015 3 Het (zorg)landschap waarin wij opereren verandert ingrijpend. De kern hiervan is de Kanteling, wat inhoudt dat de eigen kracht van burgers over de hele breedte van de samenleving uitgangspunt

Nadere informatie

Samen Sterk Voor Uw Belang

Samen Sterk Voor Uw Belang Samen Sterk Voor Uw Belang Verkiezingsprogramma GemeenteBelangen 2014 2018 Speerpunten www.gemeentebelangen-aalten.nl Samen sterk voor uw belang Verkiezingsprogramma 2014 2018 GemeenteBelangen werkt actief

Nadere informatie

Verkiezingsprogramma D66 Maastricht Samen Sterker

Verkiezingsprogramma D66 Maastricht Samen Sterker Samen Sterker Vrije tijd Mike Broers > gemeente moet verleiden tot bewegen > aansluiten bij Jeugdcultuurfonds > verdere groei Muziekgieterij als verbinden in de popcultuur Vrije tijd Sport & Bewegen In

Nadere informatie

KOERSDOCUMENT SOCIAAL DOMEIN VIJFHEERENLANDEN Werkgroep Sociaal Domein Versie 1.0

KOERSDOCUMENT SOCIAAL DOMEIN VIJFHEERENLANDEN Werkgroep Sociaal Domein Versie 1.0 KOERSDOCUMENT SOCIAAL DOMEIN VIJFHEERENLANDEN 2018-2022 Werkgroep Sociaal Domein 22-06-2017 Versie 1.0 Inhoudsopgave Inleiding Visie Sociaal Domein Doelstellingen Sociaal Domein Meedoen in Vijfheerenlanden

Nadere informatie

De gemeenteraad aan zet Wat wilt u weten over de jongeren met een beperking in uw regio?

De gemeenteraad aan zet Wat wilt u weten over de jongeren met een beperking in uw regio? De gemeenteraad aan zet Wat wilt u weten over de jongeren met een beperking in uw regio? Transities sociale domein Gemeenten staan zoals bekend aan de vooravond van drie grote transities: de decentralisatie

Nadere informatie

PvdA Borger-Odoorn Verkiezingsprogramma Gewoon doen!

PvdA Borger-Odoorn Verkiezingsprogramma Gewoon doen! PvdA Borger-Odoorn Verkiezingsprogramma 2014-2018 Gewoon doen! 1 De sterkste schouders dragen de zwaarste lasten Solidair, samen en een stimulerende (ondersteunende) overheid De PvdA werkt aan een solidaire

Nadere informatie

Raadsvoorstel en besluitnota

Raadsvoorstel en besluitnota 2016/197661 Raadsvoorstel en besluitnota Onderwerp Visie op de opvang en integratie van vluchtelingen in Zaanstad Gevraagd besluit 1. De visie inzake de opvang en integratie van vluchtelingen in Zaanstad

Nadere informatie

Zelfstandig Oudewater pakt door!

Zelfstandig Oudewater pakt door! Zelfstandig Oudewater pakt door! Coalitieprogramma 2016-2018 Onze stad is al meer dan 750 jaar een stad om trots op te zijn. We zijn trots op onze dorpskernen, ons buitengebied, onze monumenten en onze

Nadere informatie

HEERHUGOWAARD. Voorwoord. Beste Heerhugowaarder,

HEERHUGOWAARD. Voorwoord. Beste Heerhugowaarder, Voorwoord Beste Heerhugowaarder, In dit verkiezingsprogramma 2014 hebben wij onze standpunten en visie in tien thema s kort en bondig weergegeven. Onze visie komen voort uit de sociaalliberale keuzes van

Nadere informatie

Op eigen kracht. De Sociale Structuurvisie

Op eigen kracht. De Sociale Structuurvisie Op eigen kracht De Sociale Structuurvisie Sociaal Uniek Maak kennis met het gedachtegoed van gemeente Noordoostpolder! Vitaal Samen Eigen kracht! Gemeente Noordoostpolder vaart op eigen kracht. De inwoners

Nadere informatie

BESTURINGSFILOSOFIE GEMEENTE GOOISE MEREN

BESTURINGSFILOSOFIE GEMEENTE GOOISE MEREN BESTURINGSFILOSOFIE GEMEENTE GOOISE MEREN Projectleider Afdeling Iris van Gils Kerngroep Visie/Missie Datum 28 november 2014 Planstatus Vastgesteld in de Fusieraad 24 november 2014 Opdrachtgever Stuurgroep

Nadere informatie

Geachte lezer, Anne-Corine Schaaps directeur

Geachte lezer, Anne-Corine Schaaps directeur Geachte lezer, Fijn dat u even tijd neemt om kortweg kennis te maken met het beleid van stichting Welcom. Door het beleid voor de komende vier jaren te omschrijven, laat Welcom zien wat ze in de samenleving

Nadere informatie

Participatieverslag Nieuw & Anders

Participatieverslag Nieuw & Anders Participatieverslag Nieuw & Anders Op 26 en 31 maart vonden twee bijeenkomsten plaats met de titel Nieuw & Anders plaats. Twee bijeenkomsten die druk bezocht werden door vrijwilligers, verenigingen en

Nadere informatie

GIDS-gemeenten die de JOGGaanpak & GIDS combineren

GIDS-gemeenten die de JOGGaanpak & GIDS combineren GIDS-gemeenten die de JOGGaanpak & GIDS combineren Notitie versie 1.0 September 2016 Door Frea Haker (Gezond in ) Eveline Koks (Jongeren Op Gezond Gewicht) Anneke Meijer (Coördinatie Gezond Gewicht Fryslân

Nadere informatie

Afdeling Rhenen-Elst-Achterberg

Afdeling Rhenen-Elst-Achterberg RHENEN IS VAN ONS ALLEMAAL! PROGRAMMA RAADSPERIODE 2014 2018 De PvdA wil dat Rhenen een gemeente is waar - iedereen gelijke kansen heeft - het veilig leven, wonen en werken is - het kwetsbare wordt beschermd

Nadere informatie

Wat willen we in Pegode VZW bereiken?

Wat willen we in Pegode VZW bereiken? Niel, 15 november 2012 Wat willen we in Pegode VZW bereiken? Doelstelling Pegode VZW zoals vermeld in de statuten: De vereniging heeft als doel, met uitsluiting van elk winstoogmerk, de maatschappelijke

Nadere informatie

Samen voor een sociale stad

Samen voor een sociale stad Samen voor een sociale stad 2015-2018 Samen werken we aan een sociaal en leefbaar Almere waar iedereen naar vermogen meedoet 2015 Visie VMCA 2015 1 Almere in beweging We staan in Almere voor de uitdaging

Nadere informatie

De kunst van samen vernieuwen

De kunst van samen vernieuwen De kunst van samen vernieuwen Cultuuragenda gemeente Zutphen 2016 Kunst, cultuur en erfgoed geven kleur aan Zutphen. Ze zorgen voor een leefbare en dynamische samenleving, sociale en economische vitaliteit

Nadere informatie

Ook moet gekeken worden wat efficiënter kan. Hierdoor ontstaat inzicht waarop bezuinigingen kunnen worden gerealiseerd.

Ook moet gekeken worden wat efficiënter kan. Hierdoor ontstaat inzicht waarop bezuinigingen kunnen worden gerealiseerd. OPA Borsele Speerpunten Ondersteuning van mensen in kwetsbare situaties Mensen met een psychische, verstandelijke of lichamelijke beperking en ouderen worden steeds meer aangesproken op hun eigen kracht

Nadere informatie

VERKIEZINGSPROGRAMMA SPEERPUNTEN 50PLUS ROTTERDAM OMDAT HET OM ROTTERDAMMERS GAAT

VERKIEZINGSPROGRAMMA SPEERPUNTEN 50PLUS ROTTERDAM OMDAT HET OM ROTTERDAMMERS GAAT Voor individuele vrijheid Voor sociale rechtvaardigheid Voor maatschappelijke verantwoordelijkheid SPEERPUNTEN 50PLUS ROTTERDAM OMDAT HET OM ROTTERDAMMERS GAAT Rotterdam is van oudsher een havenstad, een

Nadere informatie

De Omgevingsvisie van Steenwijkerland een samenvatting

De Omgevingsvisie van Steenwijkerland een samenvatting De Omgevingsvisie van Steenwijkerland een samenvatting Vooraf Hoe ziet onze leefomgeving er over 15 jaar uit? Of eigenlijk: hoe ervaren we die dan? Als inwoner, ondernemer, bezoeker of toerist. De tijd

Nadere informatie

Visie Missie. De missie van onze stichting is de volgende: wie je morgen bent creëer je vandaag met de som van gisteren

Visie Missie. De missie van onze stichting is de volgende: wie je morgen bent creëer je vandaag met de som van gisteren Visie Missie De Jan Ligthartscholen van de Jan Ligthartgroep Tilburg hebben een duidelijk doel voor ogen: het onderwijs dusdanig inrichten dat het de basis vormt van het levenslang leren dat een mens doet.

Nadere informatie

Het verhaal van Careyn Het Dorp

Het verhaal van Careyn Het Dorp Het verhaal van Careyn Het Dorp Het Dorp staat voor een nieuwe manier van werken. Een werkwijze die de klant en kwaliteit van leven centraal stelt en waarbij onze zorgprofessional aan zet is. Het Dorp

Nadere informatie

Wmo beleidsplan 2013 INLEIDING

Wmo beleidsplan 2013 INLEIDING December 2012 INLEIDING Het beleidsplan Wet Maatschappelijke Ondersteuning (Wmo) 2008-2011 heeft een wettelijk bepaalde werkingsduur van vier jaren. In 2012 is besloten dit beleidsplan met één jaar te

Nadere informatie

Nieuwjaarstoespraak Deventer 2013

Nieuwjaarstoespraak Deventer 2013 Nieuwjaarstoespraak Deventer 2013 Dames en heren, Een fantastisch 2013 gewenst! Fijn dat u allemaal gekomen bent, hier in Schouwburg, voor de Deventer nieuwjaarsreceptie. De receptie is een gezamenlijk

Nadere informatie

SAMEN AAN ZET Bouwen op eigen kracht in Leudal

SAMEN AAN ZET Bouwen op eigen kracht in Leudal SAMEN AAN ZET Bouwen op eigen kracht in Leudal 0 1. Inleiding Het vitaal houden van onze samenleving is cruciaal in het bouwen aan een solide toekomst voor onze inwoners. Het Sociaal Domein is volledig

Nadere informatie

IBN ALS SOCIALE ONDERNEMING VOOR EEN BREDERE GROEP

IBN ALS SOCIALE ONDERNEMING VOOR EEN BREDERE GROEP IBN ALS SOCIALE ONDERNEMING VOOR EEN BREDERE GROEP IBN ALS SOCIALE ONDERNEMING VOOR EEN BREDERE GROEP IBN biedt mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt meer kansen door het optimaal benutten van talenten,

Nadere informatie

Uit vrije wil. Actieplan vrijwilligerswerk

Uit vrije wil. Actieplan vrijwilligerswerk Uit vrije wil Actieplan vrijwilligerswerk ChristenUnie Algemene Politieke Beschouwingen 2008 Inleiding Onbetaalde arbeid en vrijwilligerswerk zijn de smeerolie van de samenleving. Ze verdienen erkenning

Nadere informatie

Natuurlijk Heerde! Een bloeiende gemeente op de Veluwe. W ij wonen waar anderen op vakantie gaan. CONCEPT Geactualiseerde Toekomstvisie 2025

Natuurlijk Heerde! Een bloeiende gemeente op de Veluwe. W ij wonen waar anderen op vakantie gaan. CONCEPT Geactualiseerde Toekomstvisie 2025 Natuurlijk Heerde! Een bloeiende gemeente op de Veluwe W ij wonen waar anderen op vakantie gaan CONCEPT Geactualiseerde Toekomstvisie 2025 even voorstellen In onze gemeente wonen ruim 18.500 mensen in

Nadere informatie

'Maak werk van Vrije tijd in Brabant'

'Maak werk van Vrije tijd in Brabant' 'Maak werk van Vrije tijd in Brabant' OPROEP VANUIT DE VRIJETIJDSSECTOR Opgesteld door: Vrijetijdshuis Brabant, TOP Brabant, Erfgoed Brabant, Leisure Boulevard, NHTV, MKB, BKKC, Stichting Samenwerkende

Nadere informatie

Wij zijn ING. En wij hebben samen een doel: mensen in staat stellen een stap voor te blijven, in het leven en in zaken.

Wij zijn ING. En wij hebben samen een doel: mensen in staat stellen een stap voor te blijven, in het leven en in zaken. The Orange Code Wij zijn ING. En wij hebben samen een doel: mensen in staat stellen een stap voor te blijven, in het leven en in zaken. De Orange Code is ons manifest waarin we hebben vastgelegd hoe we

Nadere informatie

Samen doen. Zorgvisie. Zorg- en dienstverlening van A tot Z

Samen doen. Zorgvisie. Zorg- en dienstverlening van A tot Z Samen doen Zorgvisie Zorg- en dienstverlening van A tot Z Wat en hoe? 3 W Samen met de cliënt bepalen we wát we gaan doen en hóe we het gaan doen. Mensen met een verstandelijke beperking kunnen op diverse

Nadere informatie

Verkiezingsprogramma D66 Montfoort Wij gaan ervoor. Doet u mee?

Verkiezingsprogramma D66 Montfoort Wij gaan ervoor. Doet u mee? Wij gaan ervoor. Doet u mee? > Voorwoord Woensdag 19 maart 2014 kiezen de inwoners van Montfoort een nieuwe gemeenteraad. D66 Montfoort moedigt iedereen aan die mag stemmen om dat ook te doen. In de gemeenteraad

Nadere informatie

Innovatiebudget Sociaal Domein regio Arnhem

Innovatiebudget Sociaal Domein regio Arnhem Innovatiebudget Sociaal Domein regio Arnhem Eind juli is de eerste ronde afgerond voor de besteding van het regionale Innovatiebudget Sociaal Domein. In deze ronde is niet het volledige beschikbare budget

Nadere informatie

Noorden veldwerker. Zorg. De Noordenveldwerker Wegwijzer in welzijn, wonen en zorg. Brochure Noorderveldwerker.indd :26

Noorden veldwerker. Zorg. De Noordenveldwerker Wegwijzer in welzijn, wonen en zorg. Brochure Noorderveldwerker.indd :26 Welzijn Noorden veldwerker Wonen Zorg De Noordenveldwerker Wegwijzer in welzijn, wonen en zorg Brochure Noorderveldwerker.indd 1 04-05-12 13:26 1 Inleiding De uitvoering van de Wet maatschappelijke ondersteuning

Nadere informatie

Aan de raad van de gemeente LEIDSCHENDAM-VOORBURG

Aan de raad van de gemeente LEIDSCHENDAM-VOORBURG Aan de raad van de gemeente LEIDSCHENDAM-VOORBURG Datum 20 december 2011 Onderwerp Raadsbrief: Sociale structuurvisie Categorie B Verseonnummer 668763 / 681097 Portefeuillehouder De heer Rensen en de heer

Nadere informatie

Ontwikkelprogramma armoede gemeente Leeuwarden 2014

Ontwikkelprogramma armoede gemeente Leeuwarden 2014 Ontwikkelprogramma armoede gemeente Leeuwarden 2014 Inleiding Uit onze gemeentelijke armoedemonitor 1 blijkt dat Leeuwarden een stad is met een relatief groot armoedeprobleem. Een probleem dat nog steeds

Nadere informatie

Strategisch Communicatieplan Meedoen in Alblasserdam Augustus 2013

Strategisch Communicatieplan Meedoen in Alblasserdam Augustus 2013 Strategisch Communicatieplan Meedoen in Alblasserdam Augustus 2013 Wendy Hermans Monique Speelman Karin Stevens Inhoudsopgave 1 Meedoen in Alblasserdam... 3 1.1 Inleiding... 3 1.2 Ontwikkelingen... 3 1.3

Nadere informatie

Visie op de vernieuwing van het sociaal domein in de gemeente Nijkerk. Iedereen telt en doet mee

Visie op de vernieuwing van het sociaal domein in de gemeente Nijkerk. Iedereen telt en doet mee Visie op de vernieuwing van het sociaal domein in de gemeente Nijkerk Iedereen telt en doet mee Inhoudsopgave 1. Inleiding 2. De opgave voor het sociaal domein 3. Waar staat Nijkerk nu? 4. Principes voor

Nadere informatie

Inleiding regeerakkoord Vertrouwen in de toekomst

Inleiding regeerakkoord Vertrouwen in de toekomst Inleiding regeerakkoord 2017-2021 Vertrouwen in de toekomst Inleiding Mensen in Nederland hebben veel vrijheid. Nederlanders vormen een sterke groep. Iedereen kan proberen om verder te komen in zijn leven.

Nadere informatie

Gemeenten krijgen vanaf 2015 veel meer verantwoordelijkheid:

Gemeenten krijgen vanaf 2015 veel meer verantwoordelijkheid: 2 juni 2014 Sociaal Domein Gemeenten krijgen vanaf 2015 veel meer verantwoordelijkheid: Jeugdzorg, AWBZ-begeleiding naar Wmo, Participatiewet. Samenhang met ontwikkelingen Publieke Gezondheidszorg en Passend

Nadere informatie

Voorzitter, Er is al heel veel gezegd. Dat gaat de VVD niet doen.

Voorzitter, Er is al heel veel gezegd. Dat gaat de VVD niet doen. Er is al heel veel gezegd. Dat gaat de VVD niet doen. Toen wij over het coalitieakkoord spraken, telde de VVD Den Haag haar zegeningen. Er werd ruimte geboden voor een aantal van onze ideeën. Bijvoorbeeld

Nadere informatie

Mezzo Advies voor gemeenten Verordening WMO versie 2

Mezzo Advies voor gemeenten Verordening WMO versie 2 voor gemeenten Verordening WMO 2015 versie 2 Mezzo Auteur: Karin Verbeek Bunnik, oktober 2014 Inhoudsopgave 1. INLEIDING... 3 2. DE REIKWIJDTE VAN MANTELZORG... 3 2.1. Mantelzorg is altijd vrijwillig...

Nadere informatie

Werkplan 2014. Adviesraad Sociaal Domein Lopik

Werkplan 2014. Adviesraad Sociaal Domein Lopik Werkplan 2014 Adviesraad Sociaal Domein Lopik 18 februari 2014 Ter introductie De Adviesraad Sociaal Domein Lopik (ASDL) bestaat uit inwoners van Lopik die een actieve verhouding hebben met het sociale

Nadere informatie

AANVRAAGFORMULIER ACTIVITEITENSUBSIDIE 2016:

AANVRAAGFORMULIER ACTIVITEITENSUBSIDIE 2016: Puntentotaal vraag 3: (in te vullen door interne subsidiecommissie): AANVRAAGFORMULIER ACTIVITEITENSUBSIDIE 2016: 1. Aanvrager Naam organisatie Postadres Postcode + plaats Bezoekadres Postcode + plaats

Nadere informatie

De Wmo en de decentralisaties

De Wmo en de decentralisaties De Wmo en de decentralisaties Presentatie Alice Makkinga Adviseur programma Aandacht voor Iedereen Inhoud Landelijk programma Aandacht voor iedereen Belangrijke maatschappelijke trends? Belangrijkste wettelijke

Nadere informatie

Regionale visie op welzijn. Brabant Noordoost-oost

Regionale visie op welzijn. Brabant Noordoost-oost Regionale visie op welzijn Brabant Noordoost-oost Inleiding Als gemeenten willen we samen met burgers, organisaties en instellingen inspelen op de wensen en behoeften van de steeds veranderende samenleving.

Nadere informatie

WIJKACCOMMODATIES: BREDER EN BETER Groeiend nut en noodzaak van het netwerk van wijkaccommodaties in de stad Groningen

WIJKACCOMMODATIES: BREDER EN BETER Groeiend nut en noodzaak van het netwerk van wijkaccommodaties in de stad Groningen STRATEGISCHE VISIE BBOG zomer 2010 WIJKACCOMMODATIES: BREDER EN BETER Groeiend nut en noodzaak van het netwerk van wijkaccommodaties in de stad Groningen 1. BBOG Het BBOG staat voor Buurtcentra Besturen

Nadere informatie

Inleiding. Tegenbegroting 2015 PvdA Utrecht pagina 2

Inleiding. Tegenbegroting 2015 PvdA Utrecht pagina 2 Tegenbegroting 2015 Inleiding Vrijheid, democratie, rechtvaardigheid, duurzaamheid en solidariteit. Dat zijn de idealen van de sociaal-democratie. In deze tegenbegroting 2015 vertaalt de PvdA Utrecht deze

Nadere informatie

ONTWERP-RAADSVOORSTEL VAN BenW AAN DE RAAD VOOR

ONTWERP-RAADSVOORSTEL VAN BenW AAN DE RAAD VOOR ONTWERP-RAADSVOORSTEL VAN BenW AAN DE RAAD VOOR OPSTELLER VOORSTEL: AFDELING: PORTEFEUILLEHOUDER: Agendapunt: No. /'09 Dokkum, ONDERWERP: Wmo Verordening 2014 SAMENVATTING: De Wet maatschappelijke ondersteuning

Nadere informatie

DE BASIS EN SPEERPUNTEN VOOR

DE BASIS EN SPEERPUNTEN VOOR 1 JAARPLAN 2015 Voorwoord Het jaar 2014 is bijzonder succesvol geweest voor Present Rotterdam. Met succes zijn we op weg naar een stabiele organisatie met vaste partners, hebben we veel groepen vrijwilligers

Nadere informatie

Meer kansen, meer banen. SW-bedrijven als banenmakelaar

Meer kansen, meer banen. SW-bedrijven als banenmakelaar Meer kansen, meer banen Inleiding Mensen met een grote afstand tot de arbeidsmarkt hebben terecht de volle aandacht van de politiek. Vrijwel alle verkiezingsprogramma s besteden er aandacht aan. Het gaat

Nadere informatie

4. Opgroeien en meedoen in Lansingerland

4. Opgroeien en meedoen in Lansingerland 4. Opgroeien en meedoen in Lansingerland Lansingerland moet een gemeente zijn waar jongeren met plezier kunnen opgroeien. Goed onderwijs, goede sportfaciliteiten, een eigen plekje in de wijk, goede jeugdzorg

Nadere informatie

Toen wij als CDA samen met onze coalitiepartners aan de afgelopen periode begonnen, stonden er voor ons twee zaken voorop:

Toen wij als CDA samen met onze coalitiepartners aan de afgelopen periode begonnen, stonden er voor ons twee zaken voorop: Ruben Mink: Rotterdam staat er na 4 jaar beter voor! De fundamentele vraag die wat betreft het CDA centraal staat is of Rotterdam er BETER voorstaat dan vier jaar geleden. En of het stadsbestuur daaraan

Nadere informatie

Mezzo Advies Verordening WMO 2015

Mezzo Advies Verordening WMO 2015 Verordening WMO 2015 Mezzo Auteur: Karin Verbeek Bunnik, mei 2014 Inhoudsopgave 1. Inleiding 3 2. De reikwijdte van mantelzorg 4 2.1 Mantelzorg is altijd vrijwillig 4 2.2 Mantelzorg en bovengebruikelijke

Nadere informatie

PvdA Hillegom Antwoorden op vragen omroep BO

PvdA Hillegom Antwoorden op vragen omroep BO PvdA Hillegom Antwoorden op vragen omroep BO Wat is de naam van uw partij? PvdA Hillegom Wie is uw lijsttrekker? Annemieke van Dijk en Fred van Loenen Wie is uw wethouderskandidaat? De PvdA heeft in Hillegom

Nadere informatie

Voorbereiden door krachten te bundelen... 2. Visie op nieuwe taken... 2. Vernieuwingen in welzijn, (jeugd)zorg en werk... 2

Voorbereiden door krachten te bundelen... 2. Visie op nieuwe taken... 2. Vernieuwingen in welzijn, (jeugd)zorg en werk... 2 Nieuwsbrief sociaal domein, #1 Vernieuwing welzijn, (jeugd)zorg en werk Inhoud Voorbereiden door krachten te bundelen... 2 Visie op nieuwe taken... 2 Vernieuwingen in welzijn, (jeugd)zorg en werk... 2

Nadere informatie

Uw gezondheid, Ons specialisme. De koers van Amphia van 2017 naar 2022

Uw gezondheid, Ons specialisme. De koers van Amphia van 2017 naar 2022 Uw gezondheid, Ons specialisme De koers van Amphia van 2017 naar 2022 In Amphia draait het om mensen en hun gezondheid. Iedereen heeft recht op uitstekende zorg én uitstekende service en aandacht: patiënten,

Nadere informatie

Kadernota Evenementen. Provincie Groningen van de

Kadernota Evenementen. Provincie Groningen van de Kadernota Evenementen 2016-2020 van de Provincie Groningen Kadernota Evenementen 2016-2020 van de provincie Groningen Het huidige evenementenbeleid heeft een looptijd tot en met 2015. In deze kadernota

Nadere informatie

DE VERKIEZINGEN STAAN

DE VERKIEZINGEN STAAN DE VERKIEZINGEN STAAN VOOR DE DEUR In contact komen en blijven om mee te praten over beleid Op 19 maart 2014 zijn de gemeenteraadsverkiezingen. Elke stap die de partijen nemen, biedt mogelijkheden om te

Nadere informatie

Subsidieplafonds Subsidieplafonds 2016

Subsidieplafonds Subsidieplafonds 2016 Subsidieplafonds Subsidieplafonds 1 0360_15 Subsidieplafonds V1 Subsidieplafonds 2 Subsidieplafonds Beoogd Maatschappelijk Effect stelling Bedrag Jaarlijkse subsidie Samenredzaamheid 1. Ambitie Bewoners

Nadere informatie

CDA Weststellingwerf. Visie en programma

CDA Weststellingwerf. Visie en programma CDA Weststellingwerf Visie en programma 2014 2018 HELDER GROEN Vertrouwen Verbinden Verantwoordelijkheid Visie Het CDA draagt het christelijk democratisch gedachtegoed uit. De samenleving staat hierbij

Nadere informatie

Gelukkig Heerhugowaard!

Gelukkig Heerhugowaard! Gelukkig Heerhugowaard! De VVD-agenda voor Heerhugowaard voor het geluk van de Heerhugowaarder. November 2015 Heerhugowaard, 5 november 2015 Beste lezer, U leest het goed; wij zetten het op de agenda!

Nadere informatie

Onbekommerd wonen in Breda

Onbekommerd wonen in Breda Onbekommerd wonen in Breda Verslag van de aanpak GWI 1998-2015 Geschikt Wonen voor Iedereen 2 Aanleiding In Nederland is sprake van een dubbele vergrijzing. Het aantal ouderen neemt flink toe en ze worden

Nadere informatie

Werken aan een Duurzame Toekomst

Werken aan een Duurzame Toekomst 2 Werken aan een Duurzame Toekomst Sterk, Sociaal, Solide./> F/x \:.i t / /\ GROENUMIlffi n NUMEGEN IJ W PARTIJ VAN DE ARBEID Nijmegen -^S ^ &...^(i** Perspectiefnota 22-25 Amendement GroenLinks, PvdA

Nadere informatie

Cultureel Perspectief in Rijswijk

Cultureel Perspectief in Rijswijk Cultureel Perspectief in Rijswijk Rijswijk, maart 2014 de Bibliotheek aan de Vliet Cultureel Perspectief in Rijswijk Voorwoord In dit Cultureel Perspectief vragen ondergetekenden aandacht voor het belang

Nadere informatie

Aan de raad AGENDAPUNT 3. Doetinchem, 10 december 2008. Beleidsplan Re-integratiebeleid 2009-2011

Aan de raad AGENDAPUNT 3. Doetinchem, 10 december 2008. Beleidsplan Re-integratiebeleid 2009-2011 Aan de raad AGENDAPUNT 3 Beleidsplan Re-integratiebeleid 2009-2011 Voorstel: 1. De kaders uit het beleidsplan 'Werken werkt!' vaststellen, zijnde: a. als doelstellingen: - het bevorderen van de mogelijkheden

Nadere informatie

Beleidsplan 2012 t/m 2016

Beleidsplan 2012 t/m 2016 Beleidsplan 2012 t/m 2016 Mei 2012 Beleidsplan 2012 t/m 2016 Inleiding Dit beleidsplan is het resultaat van een voortgaand proces, waar we sinds twee jaar aan werken. In die periode is het volgende gebeurd.

Nadere informatie

Transformaties in rijks- en lokaal beleid. 19 september 2013 Jolanda Verbiesen

Transformaties in rijks- en lokaal beleid. 19 september 2013 Jolanda Verbiesen Transformaties in rijks- en lokaal beleid 19 september 2013 Jolanda Verbiesen Waar geven gemeenten geld aan uit? 1. Salarissen ambtenaren 2. Overdrachtsuitgaven (oa. Bijstand) 3. Inkoop tot 2007 ca. 1000,-

Nadere informatie

Inspiratiediner Wij in de Wijk. Bora Avric, Senior Adviseur Movisie

Inspiratiediner Wij in de Wijk. Bora Avric, Senior Adviseur Movisie Inspiratiediner Wij in de Wijk Bora Avric, Senior Adviseur Movisie 6/23/2014 Sportquiz Vraag 1: Hoeveel procent van de Nederlanders sport minimaal 1 x per maand? 64% of 75 % Sportquiz Vraag 1: Hoeveel

Nadere informatie

MdV UITGESPROKEN TEKST GELDT

MdV UITGESPROKEN TEKST GELDT MdV De begroting is wederom een knap staaltje werk waar door heel veel medewerkers in dit huis veel energie en vakmanschap in is gestoken. Dat verdient waardering, zowel richting college als richting al

Nadere informatie

Raadsvoorstel. Onderwerp: Vrijwillige inzet in Velsen

Raadsvoorstel. Onderwerp: Vrijwillige inzet in Velsen Raadsvoorstel Onderwerp: Vrijwillige inzet in Velsen 2014-2017 Datum raadsvergadering 06-02-2014 Portefeuillehouder(s) R.G. te Beest W.E. Westerman Registratienummer Rs13.00783 Ambtenaar K. Bruijns Datum

Nadere informatie

interim-professionals voor Finance & Control

interim-professionals voor Finance & Control Veel omzet draaien, maar toch weinig verdienen? Niet beschikken over de juiste managementinformatie? Ineens geconfronteerd worden met liquiditeitsproblemen? Een ervaren interim-manager kan u bijstaan om

Nadere informatie

Kadernota Wmo Dit is eigen kracht in Hattem!

Kadernota Wmo Dit is eigen kracht in Hattem! Kadernota Wmo 2015 - Dit is eigen kracht in Hattem! Inleiding Er vinden grote veranderingen plaats in zorg en welzijn. Steeds meer taken worden overgedragen aan gemeenten. Met de toenemende verantwoordelijkheid

Nadere informatie

KADERNOTA Venlo als Übergang in einem intelligenten. Grenzregion

KADERNOTA Venlo als Übergang in einem intelligenten. Grenzregion KADERNOTA 2017 Venlo als Übergang in einem intelligenten Grenzregion 1 Inleiding We bespreken een Kadernota die anders is dan we gewend zijn. Je vraagt je dan af waarom is dat zo? Zij de financiële resultaten

Nadere informatie

Stadskanaal: Samen met de burger Integraal beleidskader Sociaal Domein

Stadskanaal: Samen met de burger Integraal beleidskader Sociaal Domein Stadskanaal: Samen met de burger Integraal beleidskader Sociaal Domein Versie: 31 maart 2014 1. Inleiding: Wij kunnen ons in Nederland gelukkig prijzen met een van de sterkste sociale stelsels ter wereld.

Nadere informatie

Voorstel onderzoek De gemeente als goed samenwerkingsspeler voor initiatieven uit de samenleving

Voorstel onderzoek De gemeente als goed samenwerkingsspeler voor initiatieven uit de samenleving Voorstel onderzoek De gemeente als goed samenwerkingsspeler voor initiatieven uit de samenleving Achtergrond In oktober heeft een uitvraagronde plaatsgevonden waarin de fracties van de gemeenteraden van

Nadere informatie

Een liberaal lokaal Haarlemmermeer En meedenken is meedoen Natuurlijk samenwerken!

Een liberaal lokaal Haarlemmermeer En meedenken is meedoen Natuurlijk samenwerken! Haarlemmermeer, 2 april 2013 Deze tijd vraagt om een nieuwe manier van denken met een duidelijke visie om de problemen aan te pakken. Ons motto; Een liberaal lokaal Haarlemmermeer En meedenken is meedoen

Nadere informatie

Taal verbindt mensen Wij verbinden mensen met taal Want Taal doet meer dan schrijven, spreken en lezen Het is de sleutel naar een nieuwe toekomst!

Taal verbindt mensen Wij verbinden mensen met taal Want Taal doet meer dan schrijven, spreken en lezen Het is de sleutel naar een nieuwe toekomst! Taal verbindt mensen Wij verbinden mensen met taal Want Taal doet meer dan schrijven, spreken en lezen Het is de sleutel naar een nieuwe toekomst! Taal doet meer In Utrecht wonen meer dan 15.000 volwassenen

Nadere informatie

Vrijwilligerswerk is geen containerbegrip

Vrijwilligerswerk is geen containerbegrip Vrijwilligerswerk is geen containerbegrip De veranderende politieke en maatschappelijke verhoudingen resulteren in minder overheid en meer burger. Door de terugtredende overheid ontstaat er meer ruimte

Nadere informatie

MO grp_brochure def.indd :06

MO grp_brochure def.indd :06 S ociaal Werkers hebben een uiterst belangrijke rol in de participatiesamenleving. De effecten van het werk van deze professionals zijn niet voor iedereen even zichtbaar. Wel voor degene die hulp kreeg.

Nadere informatie

Verbeteren door vernieuwen en verbinden

Verbeteren door vernieuwen en verbinden Verbeteren door vernieuwen en verbinden Visie op het sociaal domein Hoeksche Waard tot stand gekomen met medewerking van professionele organisaties, vrijwilligersorganisaties en organisaties van zorgvragers

Nadere informatie

MIDDEN TUSSEN DE MENSEN SPORT EN RECREATIE MOBILITEIT EN BEREIKBAARHEID.

MIDDEN TUSSEN DE MENSEN SPORT EN RECREATIE MOBILITEIT EN BEREIKBAARHEID. MIDDEN TUSSEN DE MENSEN De uitgangspunten van het CDA Koggenland zijn helder: je wilt werken voor je brood, je ziet om naar elkaar en je laat de wereld knap achter voor je kinderen. Het CDA staat voor

Nadere informatie

Armoede Manifest. Armoede onder kinderen is dubbel triest. Realiseer maatwerk voor kwetsbare groepen. Signaleer vroegtijdig

Armoede Manifest. Armoede onder kinderen is dubbel triest. Realiseer maatwerk voor kwetsbare groepen. Signaleer vroegtijdig Armoede Manifest Armoede onder kinderen is dubbel triest 1 Realiseer maatwerk voor kwetsbare groepen 2 Signaleer vroegtijdig 3 Verbeter de schuldhulpverlening 4 6 Richten wij de Armoedecoalitie Eindhoven

Nadere informatie

Zozijn en de Stelselwijzigingen. Zozijn participeert!

Zozijn en de Stelselwijzigingen. Zozijn participeert! Zozijn en de Stelselwijzigingen Zozijn participeert! Doel van deze bijeenkomst Informeren over belangrijke veranderingen De impact hiervan op de dienstverlening en cliënten De aanpak van Zozijn Vragen

Nadere informatie

Een hoop nieuwe verantwoordelijkheden. Decentralisaties in het Sociaal Maatschappelijk Domein

Een hoop nieuwe verantwoordelijkheden. Decentralisaties in het Sociaal Maatschappelijk Domein Louis Litjens - Projectdirecteur Ramon Testroote - Wethouder Louis Louis Litjens Ramon Testroote - Wethouder Ramon Testroote Litjens - Projectdirecteur Projectdirecteur Wethouder Een hoop nieuwe verantwoordelijkheden

Nadere informatie

gemeente Eindhoven Kerntaak gekoppeld aan het werkprogramma van het college

gemeente Eindhoven Kerntaak gekoppeld aan het werkprogramma van het college gemeente Eindhoven Raadsnummer Inboeknummer 13R5271 13bst00404 Beslisdatum B&W 12 maart 2013 Dossiernummer 13.11.551 RaadsvoorstelVerbindende kracht - Samen voor elkaar: de ontwikkeling van samenkracht

Nadere informatie

Tegenprestatie naar Vermogen

Tegenprestatie naar Vermogen Tegenprestatie naar Vermogen Beleidsplan Tegenprestatie in het kader van de Participatiewet 2015 Hof van Twente, oktober 2014-1 - De Tegenprestatie naar Vermogen Inleiding Al vanaf 1 januari 2012 kunnen

Nadere informatie

Partijprogramma Ouderenpartij Heerlen (OPH)2014/2018

Partijprogramma Ouderenpartij Heerlen (OPH)2014/2018 Partijprogramma Ouderenpartij Heerlen (OPH)2014/2018 De Ouderenpartij Heerlen (OPH) is een lokale partij die zich inzet voor de belangen van alle inwoners van de gemeente Heerlen de groeiende groep ouderen

Nadere informatie

Ook de wensen en eisen aan de professionele organisaties veranderen door de kanteling.

Ook de wensen en eisen aan de professionele organisaties veranderen door de kanteling. Welzijn nieuwe stijl in gemeente Apeldoorn. Maatschappelijk agenderen gericht op de kanteling van formele naar informele zorg en het versterken van de zelfredzaamheid bewoners. Wat is interessant aan deze

Nadere informatie

2. Hoeveel jaar in totaal bent u wethouder in uw huidige gemeente?

2. Hoeveel jaar in totaal bent u wethouder in uw huidige gemeente? Geachte mevrouw, heer, Mijn naam is Sebastiaan van Niele. Ik ben student aan de Universiteit van Amsterdam in de laatste fase van mijn studie. Op het moment doe ik onderzoek naar de gevolgen van decentralisatie

Nadere informatie

Voor en met elkaar : burgerinitiatieven worden beloond

Voor en met elkaar : burgerinitiatieven worden beloond Voor en met elkaar : burgerinitiatieven worden beloond Verenigingen, stichtingen en instellingen barsten doorgaans van de ambities en toekomstplannen. Maar om ze te realiseren heb je financiële middelen

Nadere informatie

Ambitiedocument Omgevingswet. Stadsronde

Ambitiedocument Omgevingswet. Stadsronde Ambitiedocument Omgevingswet Stadsronde 30-5-2017 Ruimte voor ontwikkeling, waarborgen voor kwaliteit Procesaanpak Maastricht Ambitiedocument (januari - juni 2017) Hoe gaat de gemeente om met de bestuurlijke

Nadere informatie