INHOUD Weekbulletin gaat met zomerreces. Op 20 augustus verschijnt editie 23.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "INHOUD Weekbulletin gaat met zomerreces. Op 20 augustus verschijnt editie 23."

Transcriptie

1

2 INHOUD Weekbulletin gaat met zomerreces. Op 20 augustus verschijnt editie 23. Weekbulletin Weekbulletin is een uitgave van VNO-NCW. Sinds 1 september 2009 werken VNO-NCW en MKB-Nederland intensief samen. De secretarissen van beide organisaties vormen sindsdien één gemeenschappelijk beleidsbureau dat in opdracht werkt voor beide verenigingen. Het kan dus voorkomen dat er ook contactpersonen van MKB-Nederland in Weekbulletin worden vermeld. Digitale versie Weekbulletin Weekbulletin is ook digitaal te raadplegen en te downloaden als Word- en pdf-bestand via het ledennet (inloggen via u nog niet over de benodigde toegangscode beschikt kunt u zich aanmelden via het 'aanvraagformulier toegang ledennet'. Dit is te vinden op de website onder het kopje: Over VNO-NCW > Ledennet. Vragen en/of opmerkingen over berichten in VNO-NCW Weekbulletin kunnen ook per elektronische post worden ingezonden. Het juiste adres is na elk bericht opgenomen. De redactie is bereikbaar via Verzending en adreswijzigingen Voor vragen over de verzending van Weekbulletin of voor adreswijzigingen: Sander Kok, of telefoon: Antwoordnummer Antwoordnummer VNO-NCW, het algemene informatienummer voor de leden, is op werkdagen bereikbaar van uur onder telefoonnummer Buiten deze uren is het te bereiken per elektronische post: Economische Zaken Conjunctuurinformatie 1 Miljoenennota Miljoenennota 2011: economisch beeld 1 Begroting EZ Van der Hoeven: Meer Braziliaanse bedrijven 3 Crisis deert online verkopen niet 3 Extra geld voor innovatie in bouw 3 Belastingplan Besluit beheerst beloningsbeleid 4 Huizinga wil hervorming klimaatpanel 5 Aantal projecten tijdelijke natuur uitgebreid 5 Problemen met nieuwe geluidregels 5 Regeling omgevingsrecht gewijzigd 6 Besluit externe veiligheid buisleidingen gepubliceerd 6 Reken- en meetvoorschrift geluidhinder aangepast 6 Afvalstoffenheffing bij kamerverhuur aangepast 6 Wet VROM (BES) ingediend 7 Bedrijf overtreedt regels chemische stoffen 7 Plannen Verkeer en Waterstaat WEEKBULLETIN VNO-NCW / EDITIE 28 / 1 OKTOBER 2010

3 Sociale Zaken Begroting SZW 2011: maatregelen tegen krapte arbeidsmarkt 8 Begroting SZW 2011: crisismaatregelen 8 Begroting SZW 2011: jeugdwerkloosheid 8 Begroting SZW 2011: mobiliteitscentra en scholing 8 Begroting SZW 2011: sectorfondsen WW 8 Begroting SZW 2011: bezuinigingsmaatregelen 8 CBS: Veel kleiner banenverlies 9 Koopkrachttegemoetkoming vervangt AOW-regeling 9 Lerarentekort minder groot dan verwacht 10 Sites SZW en VROM naar Rijksoverheid.nl 10 Algemeen Begroting 2011 Binnenlandse Zaken 11 Justitiebegroting Hirsch Ballin: Meer investeren in recherche 12 Rechtshulpverdrag met Marokko 12 Vooraankondiging Leveranciersdag 4 november 12 WEEKBULLETIN VNO-NCW / EDITIE 28 / 1 OKTOBER 2010

4 ECONOMISCHE ZAKEN Conjunctuurinformatie Economie groeit 2,2 procent De Nederlandse economie is in het tweede kwartaal van 2010 met 2,2 procent gegroeid ten opzichte van een jaar eerder. Deze tweede raming van de economische groei komt 0,1 procentpunt hoger uit dan de eerste raming van 13 augustus. Dat blijkt uit de nieuwste cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). Aan de productiekant is vooral de groei van de uitzendbranche hoger ten opzichte van de eerste raming. De productie van de industrie, de overheid en de bouwnijverheid is opwaarts bijgesteld en die van het vervoer neerwaarts. Door de bijstelling is de forse krimp van de bouwnijverheid iets minder groot geworden. Aan de bestedingenkant is de krimp van de investeringen iets kleiner geworden. De groei van de consumptieve bestedingen van huishoudens is lager dan eerder was geraamd. Ten opzichte van de eerste raming is het handelssaldo goederen lager en het handelssaldo van de diensten hoger. De Nederlandse economie groeide in het tweede kwartaal met 1 procent ten opzichte van een kwartaal eerder. Hierbij is rekening gehouden met werkdag- en seizoenseffecten. Deze kwartaal-opkwartaalgroei is 0,1 procentpunt groter dan bij de eerste raming. Consumptie fractie hoger Huishoudens hebben in juli 0,2 procent meer besteed aan goederen en diensten dan in juli In juni waren de bestedingen 1,5 procent hoger dan een jaar eerder. De consumptiecijfers zijn gecorrigeerd voor prijsveranderingen en veranderingen in de samenstelling van koopdagen. In 2011 wordt een start gemaakt met het terugdringen van het tekort op de begroting. Zo bouwt het kabinet de extra uitgaven om de economie te stimuleren af en begint met besparen. In de Miljoenennota zijn de bezuinigingsmaatregelen van 1,8 miljard euro in 2011 uit het aanvullend beleidsakkoord van 25 maart 2009 een pakket maatregelen naar aanleiding van de economische crisis verwerkt. Daarnaast is ook het pakket aan maatregelen om structureel 3,2 miljard euro te besparen ingevuld. Dit betreft onder andere loonmatiging, een lagere loonbijstelling voor rijksambtenaren en het schrappen van reserveringen voor extra uitgaven uit het coalitieakkoord. Meer dan de helft van dit bedrag wordt al in 2011 gerealiseerd. De schuld loopt komend jaar naar verwachting op van circa 382 miljard euro in 2010 tot circa 406 miljard euro in 2011: 66 procent van het bruto binnenlands product (bbp). Het begrotingstekort daalt in 2011 flink als gevolg van stijgende inkomsten en besparingen, maar is met 4 procent van het bbp nog steeds hoog. De Miljoenennota presenteert ook een evenwichtig lasten- en koopkrachtpakket, aldus het kabinet. De lasten stijgen nagenoeg niet van 2010 op De verwachting is dat de koopkracht licht zal dalen. De gevolgen voor mensen die hun baan zijn kwijtgeraakt, kunnen echter groot zijn. Het aantal werklozen loopt naar verwachting op van 4,75 procent in 2009 naar 5,5 procent in 2010 en Jan Klaver, , Miljoenennota 2011: economisch beeld De marginale toename van de consumptie in juli kwam geheel voor rekening van de toegenomen bestedingen aan diensten. Hieraan gaven huishoudens 0,4 procent meer uit dan in juli De bestedingen aan goederen waren 0,1 procent lager. De consumptie van voedings- en genotmiddelen was 1,6 procent hoger dan een jaar eerder. Aan duurzame goederen werd echter 0,3 procent minder besteed. De lichte afname in juli volgt op een toename van bijna 5 procent in juni. Dat was de grootste toename in ruim twee jaar. De terugval valt voor een belangrijk deel toe te schrijven aan een minder forse groei van de bestedingen aan consumentenelektronica en personenauto s. Behalve aan duurzame goederen gaven de huishoudens in juli ook minder uit aan motorbrandstoffen en energie. Jan Klaver, , Miljoenennota 2011 De overheidsfinanciën zijn door de crisis sterk verslechterd. Er moet krachtig worden ingegrepen om de overheidsfinanciën gezond en houdbaar te maken. De Miljoenennota 2011 is volgens het demissionaire kabinet de eerste stap op weg naar financieel herstel. Stimuleringsmaatregelen maken plaats voor maatregelen om de overheidsfinanciën weer op orde te krijgen Relevante wereldhandel -12, / 4 Bruto binnenlands product (bbp) - 3,9 1 3/ 4 11/ 2 Consumptie huishoudens - 2,5 1 / 2 3 / 4 Uitvoer van goederen - 9,2 12 3/ 4 71/ 2 (exclusief energie) Consumentenprijsindex (cpi) 1,2 1 1/ 4 11/ 2 Contractloon marktsector 2, / 2 Loonsom per arbeidsjaar marktsector 2,0 2 3 Koopkracht, mediaan alle huishoudens 1,8-1/ 2-1/ 4 Werkloze beroepsbevolking 4,8 5 1/ 2 51/ 2 (niveau in %) Werkloze beroepsbevolking (niveau in dzd personen) Productie - 5,4 1 3/ 4 2 Arbeidsproductiviteit - 3,1 4 1/ 4 21/ 4 Reële arbeidskosten - 0,6 0 2 Arbeidsinkomensquote 80,9 77 1/ 4 763/ 4 Winstquote 7,7 11 3/ 4 131/ 2 EMU-saldo (% bbp) - 5,4-5,8-3,9 EMU-schuld (% bbp) 60,8 64,5 66,2 Collectieve lasten (% bbp) 38,2 37,9 38,5 WEEKBULLETIN VNO-NCW / EDITIE 28 / 1 OKTOBER

5 ECONOMISCHE ZAKEN Ombuigingen Er wordt in Rijksbegroting 2011 voor een flink pakket omgebogen: bij een aantal departementen ter compensatie van overschrijdingen (onder meer in de zorg); voor 1,8 miljard vanaf 2011 ter invulling van eerder in het Aanvullende Coalitieakkoord dat dateert van het voorjaar van 2009 afgesproken ombuigingen; voor 3,2 miljard (volledig te bereiken in 2015) ter invulling van de uitgavenbesparing die was ingeboekt door de veronderstelde nullijn in cao s voor het overheidspersoneel conform de veronderstelde nullijn in marktsector. miljard loonontwikkeling overheid loonmeevaller 0,4 0,4 inhouden loonbijstelling ,6 0,6 geen incidenteel vanaf ,0 0,3 niet doorgaan van uitgavenintensiveringen 0,4 0,7 bezuiniging op inburgeringskosten overheid 0,1 0,3 subsidies EZ 0,01 0,05 Efficiencyverbetering infra-beheer 0,1 0,1 Kinderopvangtoeslag 0,0 0,3 doelmatigheidskorting 1,5 % 0,0 0,2 tabaksaccijns 0,2 0,2 Totaal 1,8 3,2 De invulling van 3,2 miljard ombuigingen met 0,2 miljard belastingverhoging (tabaksaccijns) is niet volgens de oorspronkelijke spelregels, aldus VNO-NCW en MKB-Nederland. De nieuwe bezuiniging op kinderopvang gaat in in 2012 en komt bovenop een eerder afgesproken bezuiniging voor 2011, ter grootte van 350 miljoen structureel. De nieuwe bezuiniging vanaf 2012 is nog niet ingevuld (oplopend van 320 miljoen in 2012 naar 445 miljoen na 2015). In totaal gaat het om een bezuiniging van 800 miljoen, die bij ongewijzigd beleid oploopt naar ruim 3 miljard. Ouders betalen in 2011 macro 26 procent van de kinderopvangkosten, met inbegrip van de al afgesproken bezuiniging voor Na de bezuinigingen zou dat macro richting 40 procent gaan. Lasten bedrijfsleven Ten behoeve van de financiering van het bedrijfsleven en het investeringsherstel wordt een aantal tijdelijke crisismaatregelen voortgezet voor nog een jaar: 2 x 50 procent vervroegde afschrijving voor bedrijfsinvesteringen (exclusief gebouwen). verruiming van carry back : bedrijven kunnen ook in 2011 hun verlies met voorgaande drie jaren verrekenen. De voortzetting van verruiming van deze beide regelingen in 2011 zal de liquiditeit van bedrijven vergroten met 1,25 tot 2,5 miljard. de verruimde garantieregelingen voor kredieten van banken aan bedrijven. Het gaat om de BMKB-regeling (Borgstelling mkb) voor het mkb en de GO-regeling (Garantie-ondernemersfinanciering) voor (middel)grote bedrijven. Blijvende verhoging (met 233 miljoen) van het budget voor de Wet Bevordering Speur- en Ontwikkelingswerk (WBSO), om zo voor een deel de in het crisispakket verruimde innovatiestimulansen in de WBSO structureel te kunnen voortzetten. Extra tijdelijke maatregelen voor de bouwsector, die nog steeds in zwaar weer zit. Het gaat hier met name om de btwtariefverlaging voor renovatie en herstel van woningen. Deze verlaging is tijdelijk, van 1 oktober 2010 tot 1 juli De andere stimuleringsmaatregelen voor de bouw zijn het verlengen van de tijdelijke verhoging van de Nationale Hypotheek Garantie. Daarnaast gaat de periode waarin mensen met dubbele hypotheeklasten (nieuw huis gekocht, oude woning nog niet verkocht) voor beide huizen in aanmerking komen voor hypotheekrenteaftrek, tijdelijk van twee naar drie jaar. En voor woningen die in 2011 worden gekocht en vervolgens binnen twaalf maanden een tweede keer van eigenaar wisselen, is bij de tweede verkoop alleen overdrachtsbelasting verschuldigd over de eventuele winst. Verlaging van het algemene tarief van de vennootschapsbelasting (vpb) van 25,5 procent naar 25 procent en het blijvend maken van de verlaging van het aparte vpb-tarief voor het mkb: 20 procent voor de eerste euro winst. Het voorkomen van een te hoge loonkostenstijging, die dreigde door stijging van de inkomensafhankelijke zorgbijdrage en WW-premies voor de wachtgeldfondsen. Het kabinet heeft de stijging van werkgeverspremies voor werkloosheid (wachtgeldfondsen) aanzienlijk gedrukt en de werkgeverspremie voor het arbeidsongeschiktheidsfonds verlaagd. Niettemin stijgen de sociale werkgeverslasten nog met 0,5 procent in Het Centraal Planbureau verwacht dat de pensioenpremies komend jaar stijgen (als percentage van de brutoloonsom) van 11,1 naar 11,5 procent voor werkgevers en van 3,4 naar 3,5 procent voor werknemers. Btw-betalingsregeling (afdracht btw aan fiscus): de verschuiving van maand- naar kwartaalbetaling wordt blijvend. Premietarieven werkgevers % premieloon Aof-basispremie werkgever 5,70 5,10 Aok gedifferentieerde premie werkgever 0,05 0,00 Whk-premie UWV werkgever 0,60 0,65 Ww-gemiddelde wachtgeldpremie werkgever 1,80 2,15 Ww-marginale awf-premie werkgever 4,20 4,20 Inkomensafhankelijke zvw-premie 7,05 7,75 Koopkrachtplaatjes 2011 Mediaan alle huishoudens - 0,25% Alleenstaande werknemer modaal 0 % Alleenstaande werknemer 2 x modaal - 0,25% Alleenverdiener met kinderen modaal - 0,25% Alleenverdiener 2 x modaal met kinderen - 1 % AOW-er alleenstaande - 0,5 % Minimum uitkeringsgerechtigde met kinderen + 0,25% Minimum uitkeringsgerechtigde zonder kinderen - 0,5 % Uitgangspunten: cao-stijging 2011 (gemiddeld) 1,5%, inflatie 2011 eveneens 1,5%, volgens statische definitie + Jan Klaver, , 2 WEEKBULLETIN VNO-NCW / EDITIE 28 / 1 OKTOBER 2010

6 ECONOMISCHE ZAKEN Begroting EZ 2011 De Nederlandse economie is in de loop van 2010 iets hersteld van de recente economische crisis. Dit is met name te danken aan de aantrekkende wereldhandel en de daarmee toenemende export. Door meer ruimte te creëren voor ondernemerschap en innovatie, een sterkere positionering van Nederland op groeimarkten en een toekomstbestendige energievoorziening wil het ministerie van Economische Zaken (EZ) de Nederlandse concurrentiekracht versterken. minister Van der Hoeven van Economische Zaken heeft dat tijdens een werkbezoek aan Sao Paulo bekendgemaakt. Het steunpunt wordt gevestigd op het Nederlandse consulaatgeneraal in de stad. Op andere plekken in Brazilië zijn al vergelijkbare posten. Van der Hoeven wil meer Braziliaanse bedrijven naar ons land halen. De Braziliaanse economie groeit sterk en wordt wereldwijd steeds belangrijker. Inmiddels hebben de nodige Braziliaanse bedrijven de weg naar Nederland gevonden en hebben ze hier vestigingen geopend. EZ werkt hiervoor in 2011 onder meer aan: Voldoende toegang tot kredieten voor grote en kleine bedrijven. Vanwege het belang van een gezonde vermogensverschaffing aan bedrijven worden de crisismaatregelen in de BMKB, GO en Groeifaciliteit met een jaar verlengd tot eind Deze garantieregelingen zorgen ervoor dat bedrijven die in de kern gezond zijn, voldoende toegang hebben en houden tot de kapitaalmarkt. Meer snelgroeiende bedrijven. Nederland kent weinig snelle groeiers en mkb-bedrijven die uitgroeien tot grote internationale spelers. In 2011 moeten in totaal meer dan honderd bedrijven deelnemen aan het programma Groeiversneller. Bedrijven met een jaaromzet van enkele miljoenen worden in vijf jaar tijd geholpen om door te groeien naar een omzet van 20 miljoen euro of meer. Meer innovatieve bedrijven. Het budget van de fiscale faciliteit WBSO (Wet Bevordering Speur- en Ontwikkelingswerk) wordt opgehoogd met 170 miljoen euro, bovenop de verruiming van 63 miljoen die al was voorzien. Om mkb-bedrijven een eerlijker kans te geven bij overheidsaanbestedingen, is een voorstel ingediend voor een nieuwe aanbestedingswet. In 2011 worden de 900 Mhz- en 1800 Mhz-banden (nu in gebruik voor gsm) opnieuw verdeeld voor mobiele telefonie/ breedband. Om het snelgroeiende gebruik van smartphones en mobiel internet aan te kunnen, komen er extra frequenties beschikbaar uit de 800 Mhz-band. In 2011 moet een wijziging van de Telecomwet leiden tot meer helderheid voor de consument over hoe providers hun internetverkeer organiseren. EZ spant zicht de komende jaren in om ten minste vijftien toonaangevende kennisintensieve buitenlandse bedrijven aan te trekken in sectoren waar Nederland traditioneel sterk in is. In 2011 kunnen via de Stimuleringsregeling Duurzame Energie tot huishoudens van duurzame energie worden voorzien. Daarnaast zorgt EZ ervoor dat particulieren en bedrijven (bijvoorbeeld tuinders) die duurzame energie produceren, voorrang krijgen op het elektriciteitsnet. Ten slotte worden vergunningsprocedures versimpeld om aanleg van energie-infrastructuur en grote duurzame projecten te vergemakkelijken. Jan Klaver, , Van der Hoeven: Meer Braziliaanse bedrijven Peter Bongaerts, , Crisis deert online verkopen niet De bestedingen bij Nederlandse webwinkels hebben dit jaar nog niet te lijden gehad onder de economische crisis. In de eerste zes maanden van 2010 gingen de online aankopen door consumenten met 10 procent omhoog naar 3,85 miljard euro. Dat meldt de brancheorganisatie Thuiswinkel.org, die hiernaar onderzoek liet doen door Blauw Research en Gfk Retail & Technology. De resultaten zijn neergelegd in de Thuiswinkel Markt Monitor Voor het hele jaar verwachten de onderzoekers eveneens een groei met 10 procent tot ruim 8 miljard euro. Het totale aantal bestellingen op internet is in het eerste half jaar met 34 procent gestegen in vergelijking met een jaar eerder. Deze forse stijging is hoofdzakelijk het gevolg van het aantal bestellingen per consument. Dat nam met 25 procent toe. In mindere mate is de toename van het aantal internetkopers met 7 procent naar 7,6 miljoen mensen verantwoordelijk. Cumulatief hebben nu ruim 9 miljoen Nederlanders weleens wat gekocht op internet. Doordat consumenten makkelijker en vaker achter de pc schuiven om iets te kopen, neemt het gemiddelde aankoopbedrag af. Lag dit in de eerste helft van 2009 nog op 145 euro, dit jaar daalde de aankoopsom met 17 procent tot gemiddeld 120 euro. Reizen blijven met 1,69 miljard euro het grootste afzonderlijke marktsegment binnen de online verkopen, al bleef de groei met 5 procent onder het gemiddelde. Daarna volgen telecom (0,44 miljard euro) en kleding (0,27 miljard euro). De onderzoekers constateren dat de verkoop van producten harder groeit dan die van diensten: respectievelijk met 16 en 5 procent. Het aandeel van fysieke producten in de totale online verkopen groeide in een jaar van 46 naar 48 procent. Sigrid Verweij, , Extra geld voor innovatie in bouw Het ministerie van Economische Zaken stelt nog dit jaar 5,9 miljoen euro beschikbaar om innovatie bij kleine en middelgrote bouwbedrijven te stimuleren. De regeling houdt in dat bedrijven een meerjarig innovatieplan kunnen uitvoeren. In het Braziliaanse Sao Paulo komt een steunpunt dat bedrijven adviseert hoe ze in Nederland kunnen investeren. Demissionair Het geld is bestemd voor groepen van 15 tot 35 mkb-bedrijven, die werkzaam zijn in de bouw. Vereist is dat meer dan 50 pro- WEEKBULLETIN VNO-NCW / EDITIE 28 / 1 OKTOBER

7 ECONOMISCHE ZAKEN cent van de deelnemers uit mkb-bedrijven met de SBI-code 41 en 43 (Standaard Bedrijfsindeling 2008 Centraal Bureau voor de Statistiek juli 2008) bestaat. Het gaat hier om bedrijven die zich richten op algemene burgerlijke en utiliteitsbouw en projectontwikkeling (SBI code 41) en gespecialiseerde werkzaamheden in de bouw (code 43). De inschrijving op de regeling is geopend op 27 september. Tot het einde van het jaar kunnen de ondernemingen hun innovatieve voorstellen indienen. De subsidieregeling IPC Bouw (Innovatie Prestatie Contract) is een instrument om het innovatieve vermogen van het mkb te stimuleren. Hiermee kunnen mkb ers onder leiding van een penvoerder bijvoorbeeld een brancheorganisatie een eigen meerjarig innovatieplan uitvoeren. De deelnemende bedrijven zijn verplicht om samen te werken en externe kennis te verwerven. De penvoerder coördineert het opstellen en begeleidt het uitvoeren van het innovatieplan. Ook voor de voorbereiding van de IPC-aanvraag kan de penvoerder een subsidie aanvragen. Het plan moet gaan om een verbetering van het product of proces van het bedrijf. Voor vragen en advies over de wijze van indiening kunt u contact opnemen met het IPC-team van Agentschap NL: Rik Mooijweer, , Belastingplan 2011 Extra maatregelen om ondernemerschap en innovatie te bevorderen, nieuwe regels in de strijd tegen fraude en belastingontwijking en zeer zuinige auto s blijven fiscaal aantrekkelijk. Dat zijn de belangrijkste punten uit het Belastingplan 2011 van demissionair minister van Financiën De Jager. Het Belastingplan 2011 bevat diverse maatregelen die ondernemerschap stimuleren. Zo wordt de vennootschapsbelasting in 2011 met een half procent verlaagd tot 25 procent. Verder wordt het mkb-tarief definitief: de vennootschapsbelasting over de eerste euro aan winst gaat omlaag naar 20 procent. De liquiditeitspositie van het bedrijfsleven krijgt een impuls door het verlengen van de verruimde mogelijkheid tot achterwaartse verliesverrekening, definitieve invoering van de btw-kwartaalaangifte voor alle bedrijven in Nederland en het verlengen van de regeling voor tijdelijke versnelde afschrijving. De fiscale stimuleringsregeling ter compensatie van de loonkosten voor speur- en ontwikkelingswerk (WBSO) wordt op diverse punten blijvend verruimd en de innovatiebox wordt uitgebreid. Tot slot wordt de werkkostenregeling, die in 2011 van kracht wordt, op verzoek van werkgevers nog op een aantal punten verder versoepeld. Daarnaast bevat het Belastingplan 2011 maatregelen tegen fraude en belastingontwijking. Aanvullende wetgeving moet voorkomen dat investeerders en ondernemers via gekunstelde constructies de vennootschapsbelasting en overdrachtsbelasting ontlopen. De Belastingdienst krijgt wettelijke mogelijkheden om automatisch gegevens over spaartegoeden en andere bankgegevens uit te wisselen met landen buiten de EU. In 2011 blijven de fiscale voordelen voor zeer zuinige auto s vrijstelling aanschafbelasting BPM, vrijstelling motorrijtuigenbelasting en een bijtelling van 14 procent ongewijzigd. Wie nu een zeer zuinige auto rijdt, profiteert in ieder geval tot 2013 van het nultarief in de motorrijtuigenbelasting. Daarentegen stopt de overheid met de afbouw van de BPM en de daaraan gekoppelde verhoging van de motorrijtuigenbelasting. Die ingreep wordt stilgezet in afwachting van een definitief besluit over de kilometerheffing. Het pakket aan tijdelijke fiscale maatregelen om de woningmarkt te stimuleren, werd eind augustus al aangekondigd. Het gaat onder meer om een tijdelijke verlaging van het btw-tarief voor arbeidskosten bij renovatie. Daarnaast gaat de periode waarin mensen met dubbele hypotheeklasten (nieuw huis gekocht, oude woning nog niet verkocht) voor beide huizen in aanmerking komen voor hypotheekrenteaftrek, tijdelijk van twee naar drie jaar. En voor woningen die in 2011 worden gekocht en vervolgens binnen twaalf maanden een tweede keer van eigenaar wisselen, is bij de tweede verkoop alleen overdrachtsbelasting verschuldigd over de eventuele winst. Ter compensatie van de hogere zorgpremies gaat in 2011 het tarief in de eerste schijf van de loon- en inkomstenbelasting omlaag en worden de belastingschijven verruimd. Om participatie te stimuleren, wordt de arbeidskorting verhoogd. Verder profiteren 65-plussers van een hogere ouderenkorting. Het Belastingplan 2011 wordt na akkoord van het parlement op 1 januari 2011 van kracht. Jeroen Lammers, , Besluit beheerst beloningsbeleid Financiële ondernemingen moeten een beloningsbeleid hanteren dat onzorgvuldige behandeling van klanten voorkomt en niet aanmoedigt tot het nemen van onaanvaardbare risico s. Dat staat in het Besluit beheerst beloningsbeleid, waarmee de ministerraad op voorstel van demissionair minister De Jager van Financiën heeft ingestemd. In het besluit krijgen De Nederlandsche Bank (DNB) en de Autoriteit Financiële Markten (AFM) de expliciete bevoegdheid om het beloningsbeleid van financiële ondernemingen te toetsen. Op 6 mei 2009 hebben DNB en de AFM principes voor beheerst beloningsbeleid in de financiële sector gepubliceerd. Deze passen binnen het pakket van nationale maatregelen om tot een duurzaam en gematigd beloningsbeleid in de financiële sector te komen. Perverse beloningsprikkels worden wereldwijd gezien als een van de oorzaken van de financiële crisis. De principes vormen het uitgangspunt van de toezichthouders bij het beoordelen van het beloningsbeleid van financiële ondernemingen. Doelgroep zijn bestuurders en medewerkers van alle financiële ondernemingen, met name waar de beloning voor een significant deel variabel is of kan zijn. De instellingen moeten de principes concreet toepassen op hun situatie en daartoe hun beloningsbeleid kritisch tegen het licht houden en waar nodig aanpassen. 4 WEEKBULLETIN VNO-NCW / EDITIE 28 / 1 OKTOBER 2010

8 ECONOMISCHE ZAKEN De principes kunnen in de toekomst worden aangepast. Ook is het mogelijk dat nieuwe of aanvullende wettelijke maatregelen nodig zullen zijn, bijvoorbeeld in verband met de implementatie van de aanpassingen van de Capital Requirement Directive ( Kapitaaleisenrichtlijn ). De ministerraad heeft ermee ingestemd het ontwerpbesluit voor advies aan de Raad van State te zenden. De tekst van het besluit wordt openbaar bij publicatie in het Staatsblad. Naar verwachting zal het besluit op 1 januari 2011 in werking treden. Commentaar VNO-NCW en MKB-Nederland De minister had al aangekondigd dat de rol van de toezichthouder wordt vergroot. Hoe een en ander in de praktijk concreet moet worden toegepast, behoeft nog wel nadere invulling. De vraag is immers wat precies begrippen als perverse prikkels en cultuur zijn. DNB is daarom nu bezig met het ontwikkelen van beleidsregels, waarover tegen het einde van dit jaar een consultatie volgt. AFM gaat een proefproject onder financiële instellingen uitvoeren. Martin Noordzij, , Huizinga wil hervorming klimaatpanel Het internationale klimaatpanel IPCC moet voldoen aan de eisen van de tijd en professioneler gaan werken. Dat stelt demissionair minister Huizinga van Ruimte en Milieu in reactie op twee recente onderzoeksrapporten over de werkwijze van het klimaatpanel. De onderzoeksrapporten van het Nederlandse Planbureau van de Leefomgeving en de International Academy Council onder leiding van professor Robert Dijkgraaf bepleiten een versterking van de procedures en zijn kritisch over de managementstructuur van het IPCC. Klimaatwetenschap wordt steeds omvangrijker en ingewikkelder. De publieke aandacht is wereldwijd sterk toegenomen. Daarom ontkomt het IPCC niet aan hervormingen, stellen beide rapporten. In een brief aan de Kamer schrijft Huizinga dat Nederland zich zal inzetten voor het doorvoeren van de aanbevelingen. Erik te Brake, , Aantal projecten tijdelijke natuur uitgebreid Demissionair minister Verburg van Landbouw heeft toestemming gegeven voor proefprojecten met tijdelijke natuur op locaties bij Almelo en Steenwijk. Vorig jaar gaf zij hiervoor al toestemming aan de Haven Amsterdam. Tijdelijke natuur is natuur die voor een beperkt aantal jaren ontwikkeld wordt op gronden die wachten op realisatie van bestemmingen, zoals bedrijvigheid of wonen. De bestaande praktijk was dat de terreinomstandigheden in zodanige vorm werden gehouden, dat er zich geen plant- en diersoorten gingen vestigen. Via de pilots wil Verburg ervaring opdoen met tijdelijke natuur. De eigenaar van de locatie krijgt nu op voorhand toestemming als de plant- en diersoorten verwijderd mogen worden op het moment dat tot uitvoering van het oorspronkelijke project wordt overgegaan. In de tussentijd profiteren zogenaamde pioniersoorten van de mogelijkheden van tijdelijke natuur. Verburg ziet tijdelijke natuur als een bijdrage aan de biodiversiteit. In een brief aan de Tweede Kamer licht zij het project nader toe. De brief van Verburg kunt u opvragen bij Annemieke Bron of Maya Karia: of Jos Rijkhoff, , Problemen met nieuwe geluidregels Vele duizenden bedrijven produceren vanaf 1 januari zonder het zelf te weten te veel geluid. Op die datum wordt namelijk hun milieuvergunning definitief vervangen door het Activiteitenbesluit. Dit besluit is voor veel bedrijven strenger dan hun huidige vergunning. Dispensatie is relatief eenvoudig te krijgen, maar wordt in de praktijk nauwelijks aangevraagd, zegt adviesbureau LBP SIGHT. De overheid heeft begin 2008 het Activiteitenbesluit ingevoerd. Dit besluit bevat algemene milieuregels en vervangt voor de meeste bedrijven de milieuvergunning. Doel van de invoering was het verlagen van de regeldruk; bedrijven hoeven voortaan alleen nog aan de regels te voldoen, een vergunning is niet nodig. Wat de geluidproductie betreft is voortaan een zogenoemde etmaalwaarde van 50 decibel op 50 meter van het pand toegestaan. Voor de meeste bedrijven is dat prima, zoals voor een bakkerij of tandarts, zegt Frans Houtkamp van LBP SIGHT. Maar vele duizenden bedrijven mogen nu volgens hun milieuvergunning veel meer geluid produceren dan in het Activiteitenbesluit is toegestaan. In 2008 is een overgangsperiode gestart die op 1 januari 2011 afloopt. Dus als zij niets doen, hebben ze vanaf die datum een serieus probleem. Getroffen bedrijven moeten maatwerkvoorschriften aanvragen. Op zich is dat een redelijk eenvoudige procedure volgens de Algemene Wet Bestuursrecht. Je moet aangeven hoe de situatie was en waarom je als bedrijf niet terug kunt in geluidruimte. Maar we zien in onze praktijk dat veel bedrijven die procedure nog niet eens in gang hebben gezet. En de tijd begint nu echt te dringen. Commentaar VNO-NCW en MKB-Nederland Het is niet duidelijk of het probleem dat Houtkamp schetst zich op grote schaal zal voordoen, maar formeel heeft hij gelijk. Bedrijven doen er dan ook goed aan om hun geluidsituatie ( wat stond er in de vergunning? ) goed te bekijken en contact op te nemen met de gemeente als zij een probleem vermoeden. Overigens kunnen bedrijven ook ná 1 januari 2011 om een maatwerkvoorschrift vragen, maar na deze datum is het overgangsrecht vervallen, zodat zij dan in ieder geval moeten voldoen aan de norm van 50 db(a) etmaalwaarde. Jan van den Broek, , WEEKBULLETIN VNO-NCW / EDITIE 28 / 1 OKTOBER

9 ECONOMISCHE ZAKEN Regeling omgevingsrecht gewijzigd De ministeriële Regeling omgevingsrecht (Mor) die op 1 oktober in werking treedt, wordt gewijzigd ten aanzien van de toegestane digitale bestandsformaten. Het gaat om de gevallen waarin bij een elektronische aanvraag om een omgevingsvergunning, digitale documenten worden verstrekt. Met de wijziging van de regeling wordt geregeld dat bestanden, naast de thans toegestane PDF versies A en X, ook in het bestandsformaat PDF 1.4 kunnen worden aangeleverd. Er zijn verschillende redenen om ook bestanden in PDF 1.4 toe te staan. In de eerste plaats is PDF 1.4 de meest gebruikte PDFversie. Daarnaast kent de geplande nieuwe viewer voor conversie en het branden van markups als output-formaat alleen PDF 1.4. Het Nationaal Archief heeft bovendien aangegeven geen bezwaar te hebben tegen het gebruik van PDF 1.4. Jan van den Broek, , Besluit externe veiligheid buisleidingen gepubliceerd Op 17 september is het Besluit externe veiligheid buisleidingen (Bevb) gepubliceerd in het Staatsblad. Met dit besluit wordt het externe veiligheidsbeleid van toepassing op buisleidingen. Externe veiligheid heeft betrekking op de beheersing van de risico s voor de burger, die verbonden zijn aan het gebruik en vervoer van gevaarlijke stoffen bij tal van industriële activiteiten. Naar verwachting zal het Bevb begin 2011 in werking treden. Het Bevb regelt onder andere welke veiligheidsafstanden moeten worden aangehouden rond buisleidingen met gevaarlijke stoffen. De normstelling is in lijn met het Besluit externe veiligheid inrichtingen (Bevi), dat veiligheidsnormen oplegt aan bedrijven die een risico vormen voor personen buiten het bedrijfsterrein. Hierbij is rekening gehouden met de specifieke kenmerken van een buisleiding als transportmodaliteit. Reken- en meetvoorschrift geluidhinder aangepast Het Reken- en meetvoorschrift geluidhinder 2006 is op 1 oktober aangepast. In dit voorschrift is ter uitvoering van de Wet Geluidhinder een rekenmethode opgenomen over cumulatieve geluidsbelasting. In deze methode werd in eerste instantie geen uitspraak gedaan over de samenloop van cumulatieve geluidsbelasting met de aftrek als bedoeld in artikel 110g van de Wet Geluidhinder. Vanuit de praktijk kwam de roep om in deze cumulatieregeling daar toch een uitspraak over te doen. Dit is gebeurd met de regeling van 17 augustus 2009 (Stcrt ) tot wijziging van het betreffende voorschrift. In artikel I, onderdeel C, van de genoemde regeling is hoofdstuk 2 van bijlage I bij het Reken- en meetvoorschrift 2006 gewijzigd. Vrij snel na genoemde wijziging is gebleken dat de toepassing van de nieuwe methode leidt tot uitkomsten die hoewel op zich niet incorrect lastig uitlegbaar zijn. Met name op verzoek van het ministerie van Verkeer en Waterstaat is vervolgens heroverwogen hoe de cumulatieregeling het best kan worden gecombineerd met de aftrek als bedoeld in artikel 110g van de Wet Geluidhinder. Bij de heroverweging zijn drie varianten in beschouwing genomen. De oorspronkelijke methode uit het Reken- en meetvoorschrift geluidhinder 2006 bleek de minste bezwaren op te leveren. Stapsgewijs ziet die er volgt uit: de geluidsbelasting van de deelbronnen wordt niet gecorrigeerd conform artikel 110g Wet Geluidhinder; de geluidsbelasting van de deelbronnen wordt hinderequivalent omgezet volgens de methode Miedema; de zo verkregen waarden worden opgeteld volgens de in de akoestiek gebruikelijke energetische sommatie; het aldus verkregen gecumuleerd niveau wordt niet gecorrigeerd conform artikel 110g Wet Geluidhinder. Jan van den Broek, , In Nederland ligt ongeveer kilometer buisleiding voor het transport van stoffen, waaronder aardgas, brandstoffen, drinkwater en afvalwater. Hiervan is ruim kilometer bestemd voor het transport van gevaarlijke stoffen. Het Bevb is gericht op de buisleidingen voor het transport van gevaarlijke stoffen, omdat deze categorie een potentieel extern veiligheidsrisico met zich meebrengt. De buisleidingen voor het transport van gevaarlijke stoffen kunnen in drie groepen worden onderverdeeld: hogedruk gasleidingen (ongeveer kilometer); transportleidingen voor brandbare vloeistoffen, zoals olie en olieproducten (ongeveer kilometer); transportleidingen voor overige gevaarlijke stoffen (ongeveer 2000 kilometer) voor overige gassen, zoals koolstofdioxide, ethyleen en chloor. Jan van den Broek, , Afvalstoffenheffing bij kamerverhuur aangepast Bij de Tweede Kamer is ingediend het wetsvoorstel Wijziging van de Wet Milieubeheer in verband met de heffingsplicht voor huishoudelijke afvalstoffen bij kamerverhuur en bij volgtijdig gebruik. Het gaat om een wijziging van de regels rond de afvalstoffenheffing in het geval van meervoudig gebruik van een pand, zoals kamerverhuur. De eigenaar/verhuurder wordt voortaan belastingplichtig in plaats van de gebruiker. Deze kan de heffing vervolgens verhalen op de kamerhuurders. De wetswijziging biedt een oplossing voor het probleem dat nu één kamerbewoner aangeslagen wordt voor de afvalstoffenheffing van alle kamerbewoners in een woning. Deze moet dan vervolgens voor elkaar zien te krijgen dat de andere kamerbewoners hun deel aan hem of haar terugbetalen. De verontreinigingsheffing en de heffing van onroerendezaakbelastingen zijn eerder op een soortgelijke wijze geregeld. In die gevallen wordt bij kamerverhuur ook de verhuurder aangeslagen. 6 WEEKBULLETIN VNO-NCW / EDITIE 28 / 1 OKTOBER 2010

10 ECONOMISCHE ZAKEN Met de wijziging blijft het beginsel de vervuiler betaalt volledig overeind, aldus het kabinet. In beginsel wordt namelijk de gebruiker rechtstreeks aangeslagen. Alleen in bijzondere gevallen, zoals bij kamerverhuur en volgtijdig gebruik, wordt om praktische redenen de verhuurder aangeslagen, maar omdat deze de kosten mag en doorgaans ook zal doorberekenen, komen deze normaliter toch terecht bij de vervuiler. Jan van den Broek, , Wet VROM (BES) ingediend De BES-eilanden (Bonaire, Sint Eustatius en Saba) krijgen hun eigen milieuwet. Het wetsvoorstel Wet volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en milieubeheer BES is momenteel in behandeling bij de Tweede Kamer. Dit wetsvoorstel voorziet in een bijna VROM-brede wet, waarin een Wet Milieubeheer-op-maat, inclusief een aantal extra bepalingen ter bescherming van andere milieufacetten, een Woningwet-opmaat en beperkte regelingen op de terreinen van huisvesting, ruimtelijke ordening en de bescherming van Antarctica, zijn opgenomen. Het wetsvoorstel moet in samenhang worden gezien met het voorstel van wet, houdende invoering van de regelgeving met betrekking tot de openbare lichamen Bonaire, Sint Eustatius en Saba (Invoeringswet BES) en het voorstel van wet, houdende aanpassing van wetten in verband met de nieuwe staatsrechtelijke positie van Bonaire, Sint Eustatius en Saba (Aanpassingswet BES). Het uitgangspunt voor deze wetsvoorstellen en het voorliggende wetsvoorstel is dat bij aanvang van de nieuwe staatsrechtelijke positie van de BES-eilanden de Nederlands-Antilliaanse regelgeving van toepassing blijft, tenzij deze vanwege de te nemen ministeriële verantwoordelijkheid moet worden gewijzigd, dan wel Nederlandse wet- en regelgeving van toepassing moet worden verklaard. De BES-eilanden worden na de opheffing van het Antilliaanse staatsverband, per oktober 2010, opgenomen in het Nederlandse staatsbestel. Jan van den Broek, , Bedrijf overtreedt regels chemische stoffen De VROM-Inspectie heeft een Chinees bedrijf in Rotterdam een dwangsom aangezegd van 1 miljoen euro per week met een maximum van 4,5 miljoen euro wegens het overtreden van de Europese chemische regelgeving (REACH). Het Chinese bedrijf heeft als vertegenwoordiger van duizend Chinese producenten meer dan meldingen (preregistraties) gedaan van stoffen die deze bedrijven in Europa willen invoeren. Die meldingen moeten worden gedaan bij het Europees Agentschap voor chemische stoffen (ECHA) in het kader van de REACH-regelgeving. De administratie van het Chinese bedrijf vertoont echter ernstige gebreken. Daardoor kunnen registratiedeadlines niet worden bepaald en is niet duidelijk welke gegevens nodig zijn voor veiligheidsrapporten, die weer de basis zijn om gezondheids- en milieurisico s te kunnen bepalen. Doel van de Europese REACH-regels is het beschermen van mens en milieu tegen ongewenste en in sommige gevallen gevaarlijke effecten van chemische stoffen. Dit gebeurt via registratie, evaluatie en autorisatie van die chemische stoffen. De regels gelden ook voor in Europa geïmporteerde chemicaliën. Alle stoffen waarvan één ton per jaar of meer in Europa wordt ingevoerd, moeten afhankelijk van het volume in 2010, 2013 of 2018 worden geregistreerd bij het ECHA. Ook moet in bepaalde gevallen voor deze stoffen een veiligheidsevaluatie worden ingediend. Bedrijven moesten in 2008 een melding (preregistratie) doen als zij voornemens waren een stof te registreren. Bedrijven gevestigd buiten Europa kunnen deze (pre-)registratie niet zelf doen, maar moeten een bedrijf aanwijzen dat hen vertegenwoordigt. Het Chinese bedrijf dat nu een dwangsom krijgt opgelegd, is zo n vertegenwoordiger. De hoogte van de dwangsom is gebaseerd op het te behalen economisch voordeel. Het bedrijf zal nu moeten zorgen dat de administratie in orde is, dat wil zeggen dat het per producent de geïmporteerde volumes per afnemer in Europa moet administreren. Ook moet het een systeem bijhouden over de verstrekking van de meest recente versie van het veiligheidsinformatieblad aan deze afnemers. Willem-Henk Streekstra, , Plannen Verkeer en Waterstaat 2011 Het ministerie van Verkeer en Waterstaat gaat in 2011 stevig door met de realisatie van infrastructuur. Zo starten onder meer belangrijke projecten rond Rotterdam, waar de A15 wordt verbreed om de haven beter te ontsluiten. Daarnaast wordt de Zuid-Willemsvaart verbreed; het grootste binnenvaartproject in tien jaar Rond Amsterdam wordt begonnen met de verbreding van de 63 kilometer weg tussen Schiphol en Almere. Hierbij worden meer dan honderd viaducten aangepakt en twee tunnels gebouwd. Ook de aanleg van extra spoor start in Hierdoor kunnen er in 2015 twee keer zo veel treinen van en naar Flevoland rijden. Andere spoorprojecten in 2011 zijn de oplevering van het station Houten- Castellum en de aanpak van het spoor rond Den Bosch. Komend jaar komt er zeker 200 kilometer rijstrook bij. Onder meer bij de A27 bij Lunetten en bij de A9 tussen Alkmaar en Uitgeest. In de Spoedaanpak zijn tot nu toe zeventien projecten van start gegaan. Voor mei 2011 starten de overige dertien projecten en zijn de eerste tien projecten opgeleverd. Om besluitvorming structureel te versnellen, ligt de vernieuwde Tracéwet ter behandeling voor in de Tweede Kamer. Om ons land nu en in de toekomst te beschermen tegen hoog water en de zoetwatervoorziening op orde te houden, presenteert het kabinet het eerste Deltaprogramma. Dit programma kondigt maatregelen aan om de veiligheid en zoetwatervoorziening van onze delta op orde te krijgen. De beslissingen zullen voor 2015 aan de Tweede Kamer worden voorgelegd. August Mesker, , Willem-Henk Streekstra, , WEEKBULLETIN VNO-NCW / EDITIE 28 / 1 OKTOBER

11 SOCIALE ZAKEN Begroting SZW 2011: maatregelen tegen krapte arbeidsmarkt bestrijding van jeugdwerkloosheid in de periode Dit blijkt uit de begroting van SZW. De werkloosheid in Nederland is minder fors opgelopen dan voorspeld, mede dankzij de crisismaatregelen van de overheid en de inzet van werkgevers en werknemers. Structureel economisch herstel is alleen mogelijk als we de komende jaren ook bereid zijn maatregelen te nemen voor de toekomst van de arbeidsmarkt. Anders dreigt de arbeidsmarkt de achilleshiel te worden van het economisch herstel. Dit schrijft demissionair minister Donner van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) in de beleidsagenda bij de begroting van SZW voor Nederland heeft mede als gevolg van de vergrijzing te maken met een dalende beroepsbevolking en groeiende arbeidstekorten. De groei van het aantal werknemers stagneert vanaf 2015 en daalt vanaf 2021 structureel. De agenda voor de toekomst is te zorgen dat mede door het verhogen van de AOW-leeftijd naar 67 jaar meer mensen (langer) inzetbaar zijn op de arbeidsmarkt. Ook moeten er vanuit de sociale zekerheid meer mensen aan werk komen. De herstellende economie en de vergrijzing bieden daar kansen voor. Dit draagt ook bij aan het herstel van de overheidsfinanciën, aldus Donner. Rob Slagmolen, , Sip Nieuwsma, , Begroting SZW 2011: mobiliteitscentra en scholing Uit de begroting van SZW blijkt dat de dertig mobiliteitscentra voor hulp bij (dreigend) ontslag tot en met mei mensen na hun ontslag binnen drie maanden naar ander werk hebben begeleid mensen zijn vanuit hun baan aan een andere baan geholpen. De centra worden straks onderdeel van de reguliere dienstverlening. Het gebruik van de scholingsmaatregelen stijgt, maar is nog beperkt. In totaal zijn vanwege de crisis 177 scholingsbonussen toegekend en 160 ervaringscertificaten (evc). Het algemene gebruik van evc s is veel groter en neemt ook steeds meer toe: van 9900 in 2007 naar in 2008 en in Rob Slagmolen, , Begroting SZW 2011: sectorfondsen WW Begroting SZW 2011: crisismaatregelen Uit de begroting van SZW blijkt dat de crisismaatregelen op het terrein van de arbeidsmarkt effect hebben gehad. Zo hebben werknemers gebruikgemaakt van werktijdverkorting en deeltijd-ww en zijn jongeren die vanwege de oplopende jeugdwerkloosheid tussen wal en schip dreigden te vallen, aan een baan of stage geholpen. Deze regelingen hebben in belangrijke mate bijgedragen aan het beperken van de stijging van de werkloosheid, aldus demissionair minister Donner van Sociale Zaken. Nu de economie voorzichtig herstelt en de werkloosheid daalt, wordt een deel van de crisismaatregelen in 2011 afgebouwd om de mobiliteit op de arbeidsmarkt niet te belemmeren. Zo loopt de deeltijd-ww in juli 2011 af en eindigt het actieplan aanpak Jeugdwerkloosheid in Andere crisismaatregelen hebben hun nut voor de verdere versterking van de arbeidsmarkt en gaan onverkort door. Zij moeten vooral helpen om de mobiliteit te bevorderen. Zo worden de mobiliteitscentra die bij de crisisaanpak zijn opgezet, onderdeel van de vaste dienstverlening. Alfred van Delft, , Begroting SZW 2011: jeugdwerkloosheid Het Actieplan Jeugdwerkloosheid dat dateert van september 2009 heeft jongeren aan een baan, leerwerkplek of stage geholpen. Het kabinet besteedt 250 miljoen euro aan de De economische crisis heeft geleid tot hoge premielasten in die sectoren die het zwaarst getroffen zijn, zoals de bouw. Sectorfondsen krijgen vijf jaar in plaats van drie jaar de tijd om hun tekorten in te lopen. Dit blijkt uit de begroting van SZW. Mariet Feenstra, , Begroting SZW 2011: bezuinigingsmaatregelen De Nederlandse economie herstelt zich van een ongekende terugval van bijna 4 procent in Hierdoor zijn de overheidsfinanciën in korte tijd in een ernstige situatie geraakt. Het ministerie van Sociale Zaken heeft te maken met overschrijdingen van het budget en neemt in 2011 maatregelen om de tegenvallers van ruim 400 miljoen euro te dichten. In de begroting van SZW staan de volgende bezuinigingsmaatregelen in verband met tegenvallers: AOW ers krijgen per 2011 een koopkrachttegemoetkoming; de huidige AOW-tegemoetkoming vervalt. De nieuwe koopkrachttegemoetkoming is alleen voor Nederlands belastingplichtigen en wordt niet in het buitenland uitgekeerd. De besparing bedraagt na aftrek van de extra uitvoeringskosten 105 miljoen euro in 2011, oplopend tot 120 miljoen in De reïntegratiebudgetten van uitkeringsinstantie UWV en gemeenten blijven in 2011 vanwege bestuurlijke afspraken gehandhaafd, maar worden met ingang van 2012 met 190 miljoen euro gekort. Meer mensen met een arbeidsbeperking moeten bij een reguliere werkgever aan de slag geholpen worden. De gemiddelde loonkosten nemen de komende jaren af en daardoor 8 WEEKBULLETIN VNO-NCW / EDITIE 28 / 1 OKTOBER 2010

12 SOCIALE ZAKEN is minder budget nodig. In 2011 wordt 120 miljoen euro in mindering gebracht op het budget voor de Wet Sociale Werkvoorziening. De tegemoetkomingen voor oudere belastingplichtigen (MKOB), nabestaanden (Anw) en arbeidsongeschikten (WAO, WIA, WAZ en Wajong) worden met ingang van 2011 met 14 euro op jaarbasis verlaagd. Dit leidt tot een besparing van 54 miljoen euro in 2011, oplopend naar 58 miljoen in De AOW-partnertoeslag wordt per 2011 met 8 procent verlaagd. Dit levert een extra besparing op van 35 miljoen euro, oplopend naar 50 miljoen. Het aantal banen in het bedrijfsleven was nog steeds lager dan een jaar eerder. De daling bedroeg In alle bedrijfstakken echter was het banenverlies aanzienlijk kleiner dan in de voorgaande kwartalen. De sterke groei van de werkgelegenheid in de niet-commerciële dienstverlening hield aan. In vergelijking met een jaar eerder waren er banen meer dan in het tweede kwartaal van Het grootste deel van deze groei is toe te schrijven aan de zorg, met een plus van Ook werken er meer mensen bij de overheid en in het onderwijs dan een jaar eerder. Standaard koopkrachtbeeld Koopkrachtcijfers Actieven: Alleenverdiener met kinderen: Modaal* - 1 1/ 4-1/ 4 2 x modaal* - 1 1/ 4-1 Tweeverdieners: modaal + ½ x modaal met kinderen** - 1-1/ 4 2 x modaal + ½ x modaal met kinderen** - 1-1/ 4 modaal + modaal zonder kinderen - 3/ 4-1/ 2 2 x modaal + modaal zonder kinderen - 1-1/ 4 Alleenstaande: minimumloon - 1/ 2 0 modaal - 3/ x modaal -1-1/ 4 Alleenstaande ouder: Minimumloon** - 1/ 4 1 / 2 Modaal** / 4 Inactieven: Sociale minima paar met kinderen - 1/ 2 1 / 4 alleenstaande - 1/ 4-1/ 2 alleenstaande ouder - 1/ 2 1 / 2 AOW (alleenstaand): (alleen) AOW - 1/ 4-1/ 2 AOW / 2-3/ 4 AOW (paar): (alleen) AOW - 1/ 2-3/ 4 AOW / 2-3/ 4 Joep Rats, , Mario van Mierlo, , CBS: Veel kleiner banenverlies In het tweede kwartaal van 2010 waren er banen van werknemers minder dan in het tweede kwartaal van Dit is een daling van 0,8 procent. Vergeleken met het eerste kwartaal waren er echter banen meer: de eerste stijging na vijf kwartalen van daling. Dit blijkt uit cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). Na seizoencorrectie steeg het aantal banen in vergelijking met het eerste kwartaal met 0,3 procent. Dit is de eerste groei na vijf kwartalen krimp. De omslag van krimp naar groei is grotendeels toe te schrijven aan meer uitzendbanen. De uitzendbranche, met zijn flexibele arbeidscontracten, ving de eerste en zwaarste klappen op van de recessie. Nu de economie weer groeit, herstelt de werkgelegenheid daar als eerste. De lonen van werknemers per arbeidsjaar waren in het tweede kwartaal 1,3 procent hoger dan in hetzelfde kwartaal van Deze loonstijging wijkt weinig af van de cao-loonstijging van 1,1 procent. Promoties en variabele beloningselementen bonussen, provisies en overwerkvergoedingen hadden per saldo nauwelijks een opwaarts effect op de lonen. De loonkosten per arbeidsjaar, waarin ook de werkgeverspremies zijn opgenomen, stegen met 1,5 procent iets sneller dan de lonen. Dit komt doordat de werkgeverspremies voor werkloosheid en de zorgverzekering omhoog gingen. Rob Slagmolen, , Koopkrachttegemoetkoming vervangt AOW-regeling Ouderen krijgen vanaf 1 januari 2011 een andere koopkrachttegemoetkoming. Alle ouderen die in Nederland belasting betalen, ontvangen deze tegemoetkoming. De maatregel is bedoeld als compensatie voor negatieve koopkrachtontwikkelingen in Nederland. De nieuwe regeling vervangt de huidige AOWtegemoetkoming. Ruim 2,5 miljoen Nederlandse belastingbetalers komen vanaf volgend jaar voor de nieuwe tegemoetkoming in aanmerking. Deze is bedoeld om ouderen te compenseren voor een eerdere verlaging van de ouderenkorting en het daarmee samenhangende inkomensverlies. Het gaat net als bij de nu nog geldende AOW-tegemoetkoming om een bedrag van ongeveer 400 euro bruto per jaar. Ouderen die in het buitenland wonen, maar van hun inkomen voor 90 procent of meer in Nederland belasting betalen, krijgen de nieuwe tegemoetkoming ook. De naar schatting ouderen die in 2011 in het buitenland wonen en daar ook belasting betalen, komen dus niet voor de tegemoetkoming in aanmerking. Daarmee wordt een onbedoeld effect van de huidige regeling gecorrigeerd, waarbij ook zij die geen belasting betaalden wel werden gecompenseerd voor de gevolgen van de belastingwet, aldus demissionair minister Donner van Sociale Zaken. De WEEKBULLETIN VNO-NCW / EDITIE 28 / 1 OKTOBER

13 SOCIALE ZAKEN vervanging van de AOW-tegemoetkoming levert een besparing op van 101 miljoen euro in 2011, oplopend tot 119 miljoen in In september 2010 kondigde het kabinet in de nota Internationale arbeidsmobiliteit en sociale zekerheid een onderzoek aan naar beëindiging van de export van tegemoetkomingen in de sociale zekerheid naar het buitenland. Omdat die zijn bedoeld om nadelige effecten op de koopkracht in Nederland mee te compenseren, ligt het volgens het kabinet niet voor de hand om deze te exporteren naar het buitenland. Het wetsvoorstel Mogelijkheid Koopkrachttegemoetkoming Oudere Belastingplichtigen (MKOB) werd bij de presentatie van de Miljoenennota al aangekondigd. Donner heeft het wetsvoorstel inmiddels naar de Tweede Kamer gestuurd. De nieuwe website van de Rijksoverheid is op 31 maart gelanceerd. Toen zijn vier ministeries ingestapt, samen met Postbus 51 en Regering.nl. In de tweede ronde in juli stapten drie nieuwe ministeries in. Met de overgang van VROM en SZW zijn negen van de dertien departementen in de website opgenomen. In het vierde kwartaal gaan ook Buitenlandse Zaken, Defensie, Financiën en Landbouw deel uitmaken van nl. In plaats van zestien websites van het Rijk is eind 2010 alle informatie te vinden op één plek. Dit past in het kabinetsstreven om de overheid toegankelijker en doelmatiger te maken. Joep Rats, , Guusje Dolsma, , Lerarentekort minder groot dan verwacht Het lerarentekort zal de komende jaren minder groot worden dan eerder gedacht. Dat blijkt uit de nota Werken in het Onderwijs 2011, die demissionair minister Rouvoet en staatssecretaris Van Bijsterveldt (beiden Onderwijs) samen met de nieuwe begroting naar de Tweede Kamer hebben gestuurd. Door de economische recessie en extra investeringen in het beroep van leraar wordt het tekort kleiner. De crisis heeft bijvoorbeeld tot gevolg dat minder leraren uitstromen naar de marktsector. Daar werd in het verleden wel rekening mee gehouden. Ze gaan echter toch voor de klas staan. Bovendien blijven oudere leraren langer doorwerken. De gemiddelde leeftijd om met pensioen te gaan is in een paar jaar tijd gestegen van 60,4 naar 62,7 jaar. Volgens de bewindspersonen zijn er ook meer leraren bijgekomen dankzij de extra investeringen in het beroep van leraar zoals actieplan LeerKracht. Met de Lerarenbeurs, bijvoorbeeld, kunnen leraren een opleiding volgen om hun niveau te verhogen. Overigens staat ook in de begroting dat het gevaar voor een lerarentekort niet is geweken. Zelfs bij laagconjunctuur dreigt een tekort. De investeringen op basis van Actieplan LeerKracht nemen ieder jaar toe tot uiteindelijk 1 miljard euro in Voor 2010 gaat het om 611 miljoen. Chiel Renique, , Gertrud Visser, , Sites SZW en VROM naar Rijksoverheid.nl De ministeries van Volkshuisvesting Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer (VROM) en Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) zijn op 30 september ingestapt op nl. De informatie van hun huidige websites is vanaf deze datum te vinden op de rijksbrede website. Vanaf 4 oktober zijn www. vrom.nl en niet meer te raadplegen. 10 WEEKBULLETIN VNO-NCW / EDITIE 28 / 1 OKTOBER 2010

14 ALGEMEEN Begroting 2011 Binnenlandse Zaken Justitiebegroting 2011 In 2011 wordt een begin gemaakt met het vormen van een Politiedienstencentrum. Hierin worden verschillende ondersteunende taken van de regionale politiekorpsen gebundeld, zoals de salarisadministratie, ict, inkoop en het beheer van gebouwen. Dat kan landelijk goedkoper en beter dan apart bij alle korpsen. Het instellen van het Politiedienstencentrum hangt niet af van eventuele voorstellen van het komende kabinet over het politiebestel. Verder wordt onderzocht of een nieuw model stembiljet kan worden ontwikkeld dat beter bruikbaar is voor de kiezers in het buitenland en kiezers met een beperking. Ook wordt gekeken of een nieuw ontworpen papieren stembiljet elektronisch kan worden geteld. Dat zijn enkele punten uit de begroting van het ministerie van Binnenlandse Zaken. Voor 2011 is in totaal bijna 6 miljard euro beschikbaar, waarvan 5 miljard voor de politie. Andere punten uit de BZK-begroting: Bij de politie zijn eind volgend jaar vijfhonderd extra wijkagenten en vijfhonderd extra forensisch assistenten aan het werk. Hiermee moet de veiligheid in de wijken en het aantal opgeloste misdrijven omhoog gaan. Veertig gemeenten krijgen extra geld om sociale overlast en fysieke verloedering aan te pakken. Alle veiligheidsregio s moeten eind 2011 voldoen aan de wettelijke eisen op het gebied van de brandweer en de rampenbestrijding. Agressie en geweld tegen werknemers met een publieke taak worden niet geaccepteerd. De aanpak hiervan gaat onverminderd door. In 2011 vindt besluitvorming plaats over het advies van de Staatscommissie Grondwet (dit najaar) over het verbeteren van de toegankelijkheid van de Grondwet. Uiterlijk eind 2011 moet in het kader van de Vernieuwing Rijksdienst het aantal ambtenaren bij de rijksoverheid met arbeidsplaatsen ten opzichte van 2006 zijn verminderd. Eind 2010 moet de helft van deze taakstelling zijn gerealiseerd. Commentaar VNO-NCW en MKB-Nederland VNO-NCW en MKB-Nederland juichen efficiëntie toe. De politie moet nationaal doen wat nationaal efficiënter is en lokaal doen wat lokaal speelt: het eigenlijke politiewerk. Wij zijn dan ook van mening dat haast gemaakt moet worden met het instellen van de buurtagenten, die ten minste 80 procent van hun tijd ook daadwerkelijk aan hun werk in de buurt kunnen besteden. Het contact tussen ondernemers en bewoners in een buurt en de buurtagent versterkt de preventie en draagt daarmee bewezen bij aan het terugdringen van criminaliteit. Het is goed om plekken waar sprake is van sociale en/of fysieke verloedering aan te pakken en daar extra geld voor beschikbaar te stellen. Vroegtijdig ingrijpen kan met relatief geringe investeringen veel schade voorkomen. Dit zou zich echter niet rigide moeten beperken tot veertig eerder aangewezen gebieden. VNO-NCW en MKB-Nederland staan achter het principe dat geweld tegen iedereen die met publiek te maken heeft (ook ondernemers!) niet geaccepteerd dient te worden. Nederland is de afgelopen jaren veiliger geworden. Dat constateert demissionair minister Hirsch Ballin in de Memorie van Toelichting bij de Justitiebegroting Zo vinden er minder vermogens- en geweldsdelicten plaats en vallen er minder ex-gedetineerden in herhaling. Verheugend, maar er blijft nog genoeg te doen, aldus de minister. Uit de slotrapportage van het project Veiligheid begint bij voorkomen blijkt dat de vermogenscriminaliteit in deze kabinetsperiode met 25 procent is afgenomen. Ook het aantal geweldsdelicten is significant gedaald: met 19 procent ten opzichte van Het percentage ex-gedetineerden dat opnieuw met politie en justitie in aanraking kwam, nam met bijna 5 procent af. Het programma Geweld in het (semi-)publieke domein beoogt een verdere afname van het aantal geweldsdelicten. De Dadergerichte Aanpak Geweld speelt daarbij een belangrijke rol. Doelstelling voor 2011 is dat 80 procent van de 32 grote gemeenten met deze aanpak vertrouwd is. Verder onderzoekt Justitie hoe het strafrecht slagvaardiger kan worden gemaakt. Zowel de officier van justitie als de rechter moeten sneller kunnen reageren op strafbare feiten, bijvoorbeeld door het opleggen van elektronisch toezicht, een gebiedsof contactverbod of reclasseringstoezicht, dan wel door de verdachte een borgsom te laten storten. Doel is het terugdringen van recidive en betere bescherming van het slachtoffer van het misdrijf. In 2011 wordt de opzet van een goed aansluitende, effectieve nazorg voor ex-gedetineerden voltooid. Dan moeten justitiële inrichtingen, gemeenten en maatschappelijke partners regionaal de afspraken over nazorg, zoals geformuleerd in het Samenwerkingsmodel Nazorg, hebben geïmplementeerd. Op 1 januari treedt de Wet versterking positie slachtoffers in het strafproces in werking. Dit betekent een verdere uitbreiding van de rechten van het slachtoffer (en nabestaanden). Met de wet krijgt het slachtoffer een zelfstandige positie in het strafproces als benadeelde partij. Justitie gaat de tarieven voor boeten en transacties in twee fasen verhogen. Op 1 januari 2011 gaan de tarieven met 15 procent omhoog; een jaar later volgt een verhoging met nog eens 20 procent. Ook wachten met betalen van een boete wordt duurder: de procentuele opslag bij de eerste en tweede aanmaning stijgt in Commentaar VNO-NCW en MKB-Nederland Terecht constateert de minister dat er ondanks een aantal positieve ontwikkelingen nog genoeg te doen valt. Publiekprivate samenwerking moet worden versterkt, omdat dit bewezen effectief werkt om lokaal criminaliteit terug te dringen. Verder is er meer inzet nodig op het gebied van overvallen: een vorm van criminaliteit die gepaard gaat met veel geweld en (emotionele) schade. En het nieuwe kabinet zal moeten investeren in een gerichte aanpak en preventie van alle vormen van computercriminaliteit, zoals identiteitsfraude en gegevensdiefstal. Els Prins, , Anne Volkers, , Marcel van t Hul, Els Prins, , Anne Volkers, , WEEKBULLETIN VNO-NCW / EDITIE 28 / 1 OKTOBER

15 ALGEMEEN Hirsch Ballin: Meer investeren in recherche Demissionair minister Hirsch Ballin (Binnenlandse Zaken, Justitie) vindt dat er de komende kabinetsperiode bij de politie in Nederland een kwantitatieve en kwalitatieve versterking van de recherche nodig is. Dit onder meer gelet op de overvalcriminaliteit en de zware en georganiseerde criminaliteit. Dat schrijft Hirsch Ballin in antwoord op vragen van het Kamerlid Van Raak (SP). Leveranciers ontvangen begin oktober een officiële uitnodiging met nadere informatie over het programma, locatie en aanmeldingsregistratie. Om het programma zoveel mogelijk bij de wensen te laten aansluiten, hoort het ministerie graag vooraf welke onderwerpen aan de orde moeten komen. U kunt uw wensen tot uiterlijk 23 september mailen naar Ook voor verdere vragen kunt u zich wenden tot deze postbus. Linda van Beek, , Over het verzoek van de Tweede Kamer om de invulling van de bezuiniging op de politie te stoppen kan de minister, gelet op de demissionaire status van het kabinet, in de beleidsarme begroting geen toezegging doen. Het ligt voor de hand dat voorstellen hierover aan de orde komen bij de besprekingen over de vorming van een nieuw kabinet. Els Prins, , Anne Volkers, , Rechtshulpverdrag met Marokko Het Openbaar Ministerie en de rechter-commissarissen in Marokko en Nederland kunnen elkaar in de toekomst gemakkelijker helpen bij de opsporing en de vervolging in strafzaken. Dat is het gevolg van een rechtshulpverdrag dat demissionair minister Hirsch Ballin van Justitie met zijn Marokkaanse ambtgenoot Naciri heeft getekend. Nederland en Marokko vragen elkaar al langer om hulp bij de opsporing en vervolging in strafzaken. Jaarlijks gaat het om enkele honderden verzoeken in zaken als drugshandel, witwassen, geweldsdelicten en terrorisme. Door dit verdrag is het niet meer nodig dat bij elk verzoek eerst moet worden nagegaan of het recht van het andere land het verlenen van de gevraagde hulp toelaat. De bedoeling is de zaken eenvoudiger en sneller verlopen. Het verdrag opent de weg naar het verrichten van een huiszoeking, het in beslag nemen van voorwerpen of het beslagleggen op criminele vermogens. Het is niet alleen belangrijk om criminelen op te sporen en te vervolgen, maar ook om ervoor te zorgen dat het spel uit is door beslag te leggen op hun vermogens, aldus Hirsch Ballin. Els Prins, , Anne Volkers, , Marcel van t Hul, Vooraankondiging Leveranciersdag 4 november Het ministerie van Binnenlandse Zaken organiseert ook dit jaar weer een bedrijfsvoeringsdag voor leveranciers van het Rijk. Naast plenaire sessies is er de mogelijkheid om in kleiner verband met sleutelfiguren te spreken over de actuele ontwikkelingen in de bedrijfsvoering van het Rijk. De bijeenkomst vindt plaats op 4 november en duurt van tot uur. 12 WEEKBULLETIN VNO-NCW / EDITIE 28 / 1 OKTOBER 2010

Kortetermijnontwikkeling

Kortetermijnontwikkeling Artikel, donderdag 22 september 2011 9:30 Arbeidsmarkt in vogelvlucht Het aantal banen van werknemers en het aantal openstaande vacatures stijgt licht. De loonontwikkeling is gematigd. De stijging van

Nadere informatie

Totaalbeeld arbeidsmarkt: werkloosheid in februari 6 procent

Totaalbeeld arbeidsmarkt: werkloosheid in februari 6 procent Arbeidsmarkt in vogelvlucht Gemiddeld over de afgelopen vier maanden is er een licht stijgende trend in de werkloosheid. Het aantal banen van werknemers stijgt licht en het aantal openstaande vacatures

Nadere informatie

- Daarnaast is in 2012 de bijdrage van werkgevers verhoogd van ruim 700 miljoen naar ruim 1 miljard.

- Daarnaast is in 2012 de bijdrage van werkgevers verhoogd van ruim 700 miljoen naar ruim 1 miljard. Terugdraaien bezuinigingen 2013 mogelijk, effect voor 2013 al gehaald omdat bezuinigingen uit 2011 en 2012 meer opbrengen dan eerder geraamd Brancheorganisatie Kinderopvang, september 2012 De bezuinigingen

Nadere informatie

Miljoenennota door René Boon

Miljoenennota door René Boon Miljoenennota door René Boon .. .. .. .. .. ... .. Conclusies: Herstel Nederlandse economie, maar wel kwetsbaar In 2015 komen overheidsfinanciën in rustiger vaarwater terecht Toch nog groot tekort, circa

Nadere informatie

Nieuwsbrief Prinsjesdag 2015 NIEUWSBRIEF. over de gevolgen van Prinsjesdag 2015 voor uw personeelsbeleid

Nieuwsbrief Prinsjesdag 2015 NIEUWSBRIEF. over de gevolgen van Prinsjesdag 2015 voor uw personeelsbeleid NIEUWSBRIEF over de gevolgen van Prinsjesdag 2015 voor uw personeelsbeleid Via deze speciale Prinsjesdag-nieuwsbrief brengen wij u volledig op de hoogte van Prinsjesdag 2015 die relevant zijn voor werkgevers.

Nadere informatie

Groei of krimp? bij Pincode 5e ed. 4GT Hoofdstuk 7 en 4K Hoofdstuk 5 aanvullend lesmateriaal n.a.v. vernieuwde syllabus EC/K/5A: 2

Groei of krimp? bij Pincode 5e ed. 4GT Hoofdstuk 7 en 4K Hoofdstuk 5 aanvullend lesmateriaal n.a.v. vernieuwde syllabus EC/K/5A: 2 Groei of krimp? bij Pincode 5e ed. 4GT Hoofdstuk 7 en 4K Hoofdstuk 5 aanvullend lesmateriaal n.a.v. vernieuwde syllabus EC/K/5A: 2 Als je moet kiezen welk plaatje je op je cijferlijst zou willen hebben,

Nadere informatie

Sector in beeld: kostenontwikkelingen 2016 september 2015

Sector in beeld: kostenontwikkelingen 2016 september 2015 Sector in beeld: kostenontwikkelingen 2016 september 2015 Dit document geeft u een geactualiseerd overzicht van kostenontwikkelingen in 2016, met de meest recente gegevens over de cao kinderopvang, de

Nadere informatie

special MILJOENENNOTA 2014 uitgaven 267,0 miljard inkomsten 249,1 miljard De miljoenennota en uw portemonnee.

special MILJOENENNOTA 2014 uitgaven 267,0 miljard inkomsten 249,1 miljard De miljoenennota en uw portemonnee. MILJOENENNOTA 2014 special De miljoenennota en uw portemonnee. inkomsten 249,1 miljard uitgaven 267,0 miljard Het kabinet heeft op Prinsjesdag bekend gemaakt hoe de begroting, met daarin het bezuinigingspakket

Nadere informatie

Centraal Bureau voor de Statistiek. Persbericht. Economie krimpt 4,5 procent in eerste kwartaal 2009

Centraal Bureau voor de Statistiek. Persbericht. Economie krimpt 4,5 procent in eerste kwartaal 2009 Centraal Bureau voor de Statistiek Persbericht PB09-038 15 mei 2009 9.30 uur Economie krimpt 4,5 procent in eerste kwartaal 2009 Grootste krimp na de Tweede Wereldoorlog Export en investeringen vallen

Nadere informatie

2513AA22XA. De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 1 A 2513 AA S GRAVENHAGE

2513AA22XA. De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 1 A 2513 AA S GRAVENHAGE > Retouradres Postbus 90801 2509 LV Den Haag De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 1 A 2513 AA S GRAVENHAGE 2513AA22XA Postbus 90801 2509 LV Den Haag Parnassusplein 5 T 070 333

Nadere informatie

Haarlem. Raadsfractie Trots Haarlem t.a.v. de heer Van den Raadt

Haarlem. Raadsfractie Trots Haarlem t.a.v. de heer Van den Raadt Gemeente Haarlem Haarlem Retouradres Postbus 511, 2003PB Haarlem Raadsfractie Trots Haarlem t.a.v. de heer Van den Raadt Datum Ons kenmerk Contactpersoon Doorkiesnummer E-mai] Onderwerp 31 maart 2015 CS//2015/107824

Nadere informatie

Centraal Bureau voor de Statistiek. Persbericht. Inkomen huishoudens gecorrigeerd voor inflatie licht gedaald. Meer inkomen uit vermogen en pensioen

Centraal Bureau voor de Statistiek. Persbericht. Inkomen huishoudens gecorrigeerd voor inflatie licht gedaald. Meer inkomen uit vermogen en pensioen Centraal Bureau voor de Statistiek Persbericht PB06-074 13 juli 2006 9.30 uur Uitgaven huishoudens hoger dan inkomsten De Nederlandse economie is in 2005 met 1,5 procent gegroeid. Het voor inflatie gecorrigeerde

Nadere informatie

Flashraming CBS: export zorgt voor economische groei

Flashraming CBS: export zorgt voor economische groei Persbericht PB14-050 14 augustus 2014 09.30 uur Flashraming CBS: export zorgt voor economische groei - Economie groeit volgens de flashraming met 0,5 procent ten opzichte van eerste kwartaal 2014 - Volgens

Nadere informatie

Gezien het nader rapport van Onze Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport van (datum invullen), (nummer invullen);

Gezien het nader rapport van Onze Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport van (datum invullen), (nummer invullen); Besluit van houdende wijziging van de percentages van het drempel- en het toetsingsinkomen voor de berekening van de zorgtoeslag (Besluit percentages drempel- en toetsingsinkomen zorgtoeslag) Op de voordracht

Nadere informatie

Centraal Bureau voor de Statistiek. Persbericht. Economische groei derde kwartaal 2008 vertraagt tot 1,8 procent

Centraal Bureau voor de Statistiek. Persbericht. Economische groei derde kwartaal 2008 vertraagt tot 1,8 procent Centraal Bureau voor de Statistiek Persbericht PB08-077 14 november 2008 9.30 uur Economische groei derde kwartaal 2008 vertraagt tot 1,8 procent Bijna een halvering in vergelijking met eerste halfjaar

Nadere informatie

Artikelen. Cao-lonen 2005, de definitieve gegevens. Nathalie Peltzer

Artikelen. Cao-lonen 2005, de definitieve gegevens. Nathalie Peltzer Cao-lonen, de definitieve gegevens Nathalie Peltzer In zijn de cao-lonen per uur, inclusief bijzondere beloningen, met,7 procent gestegen. In stegen de caolonen nog met, procent. Sinds 98 is de cao-loon-stijging

Nadere informatie

Economische effecten van een verlaging van de administratieve lasten

Economische effecten van een verlaging van de administratieve lasten CPB Notitie Datum : 7 april 2004 Aan : Projectdirectie Administratieve Lasten Economische effecten van een verlaging van de administratieve lasten 1 Inleiding Het kabinet heeft in het regeerakkoord het

Nadere informatie

Sociaal akkoord aow en Witteveenkader Op verzoek van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Sociaal akkoord aow en Witteveenkader Op verzoek van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid CPB Notitie 10 juni 2011 Sociaal akkoord aow en Witteveenkader Op verzoek van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. CPB Notitie Aan: Ministerie van SZW Centraal Planbureau Van Stolkweg

Nadere informatie

Persbericht. Economie groeit 0,9 procent in eerste kwartaal Centraal Bureau voor de Statistiek. Kwartaal-op-kwartaalgroei aangetrokken

Persbericht. Economie groeit 0,9 procent in eerste kwartaal Centraal Bureau voor de Statistiek. Kwartaal-op-kwartaalgroei aangetrokken Centraal Bureau voor de Statistiek Persbericht PB04-103 1 juli 2004 9.30 uur Economie groeit 0,9 procent in eerste kwartaal 2004 De Nederlandse economie is in het eerste kwartaal van 2004 met 0,9 procent

Nadere informatie

Bezuiniging op de kinderopvangtoeslag

Bezuiniging op de kinderopvangtoeslag Bezuiniging op de kinderopvangtoeslag Realisatie en effect Zicht op bezuinigingen Peter Hilz/Hollandse Hoogte De Algemene Rekenkamer wil met de publicatiereeks Zicht op Bezuinigingen bijdragen aan het

Nadere informatie

Op de voordracht van Onze Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, van. 2014;

Op de voordracht van Onze Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, van. 2014; Besluit van houdende wijziging van het Besluit percentages drempel- en toetsingsinkomen zorgtoeslag in verband met gewijzigde percentages met ingang van het berekeningsjaar 2015 Op de voordracht van Onze

Nadere informatie

Persbericht. Economie verder gekrompen. Centraal Bureau voor de Statistiek. Uitvoer blijft groeien. Minder investeringen

Persbericht. Economie verder gekrompen. Centraal Bureau voor de Statistiek. Uitvoer blijft groeien. Minder investeringen Centraal Bureau voor de Statistiek Persbericht PB13-011 14 februari 2013 9.30 uur Economie verder gekrompen Economie krimpt in vierde kwartaal 0,2 procent t.o.v. kwartaal eerder Ten opzichte van een jaar

Nadere informatie

CBS: economie krimpt door lager gasverbruik

CBS: economie krimpt door lager gasverbruik Persbericht PB14-032 15 mei 2014 9.30 uur CBS: economie krimpt door lager gasverbruik - Sterke afname binnenlands verbruik en export van aardgas door milde winter - Mede hierdoor economische krimp van

Nadere informatie

Centraal Bureau voor de Statistiek. Persbericht. Werkgelegenheid commerciële sector daalt. Minder banen in industrie en zakelijke dienstverlening

Centraal Bureau voor de Statistiek. Persbericht. Werkgelegenheid commerciële sector daalt. Minder banen in industrie en zakelijke dienstverlening Centraal Bureau voor de Statistiek Persbericht PB02-196 26 september 2002 9.30 uur Werkgelegenheid commerciële sector daalt Voor het eerst sinds 1994 is het aantal banen van werknemers in commerciële bedrijven

Nadere informatie

Analyse Prinsjesdag 2016 Troonrede & Miljoenennota

Analyse Prinsjesdag 2016 Troonrede & Miljoenennota Analyse Prinsjesdag 2016 Troonrede & Miljoenennota Inhoud 1. Samenvatting Miljoenennota en Troonrede 2. Advies Raad van State 3. Budgettair beleid per Ministerie 4. Vervolg 2016 Samenvatting Miljoenennota

Nadere informatie

Centraal Bureau voor de Statistiek. Persbericht. Economie 0,7 procent gekrompen

Centraal Bureau voor de Statistiek. Persbericht. Economie 0,7 procent gekrompen Centraal Bureau voor de Statistiek Persbericht PB12-009 15 februari 2012 9.30 uur Economie 0,7 procent gekrompen In vierde kwartaal 0,7 procent krimp t.o.v. een jaar eerder Consumptie 1,8 procent lager

Nadere informatie

2513AA22XA. De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 1 A 2513 AA S GRAVENHAGE

2513AA22XA. De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 1 A 2513 AA S GRAVENHAGE > Retouradres Postbus 90801 2509 LV Den Haag De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 1 A 2513 AA S GRAVENHAGE 2513AA22XA Postbus 90801 2509 LV Den Haag Anna van Hannoverstraat 4

Nadere informatie

Koopkrachtverandering van ouderen 2015-2016

Koopkrachtverandering van ouderen 2015-2016 Koopkrachtverandering van ouderen 2015-2016 Berekeningen Prinsjesdag 2015 Nibud, september 2015 Koopkrachtverandering van ouderen 2015-2016 Berekeningen Prinsjesdag 2015 Nibud, september 2015 In opdracht

Nadere informatie

Wat is de essentie van het 6 miljard pakket? Waarom is er besloten om te bezuinigen? Wordt de economie kapot bezuinigd?

Wat is de essentie van het 6 miljard pakket? Waarom is er besloten om te bezuinigen? Wordt de economie kapot bezuinigd? Wat is de essentie van het 6 miljard pakket? Er is een pakket van 6 miljard euro aan aanvullende bezuinigingen overeenkomen. De bezuinigingen worden hoofdzakelijk gevonden via uitgavenbeperkingen binnen

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2016 2017 33 682 Evaluatie Wet uniformering loonbegrip Nr. 15 BRIEF VAN DE MINISTER VAN SOCIALE ZAKEN EN WERKGELEGENHEID Aan de Voorzitter van de Tweede

Nadere informatie

Wijzigingen minimumloon en sociale uitkeringen 2016

Wijzigingen minimumloon en sociale uitkeringen 2016 Wijzigingen minimumloon en sociale uitkeringen 2016 Wijzigingen minimumloon en sociale uitkeringen 2016 Werk en inkomen Wettelijk minimumloon en uitkeringsbedragen De bruto bedragen van het wettelijk minimumloon

Nadere informatie

Wat verandert er in 2014?

Wat verandert er in 2014? Wat verandert er in 2014? In 2014 veranderen een aantal belastingregels en zijn er veranderingen voor toeslagen. Zo kunt u nog maar 1 rekeningnummer gebruiken voor de meeste belastingteruggaven en toeslagen.

Nadere informatie

Prinsjesdag 2014. Stand van zaken MKB. Rabobank Nederland, september 2014

Prinsjesdag 2014. Stand van zaken MKB. Rabobank Nederland, september 2014 Prinsjesdag 2014 Stand van zaken MKB Rabobank Nederland, september 2014 Internationale omgeving Basisscenario De wereldeconomie groeit ook in 2014, met name in de VS, maar spectaculair is het allemaal

Nadere informatie

Gelet op de artikelen 1.6, zevende lid, 1.8, eerste lid en 1.9, eerste lid, van de Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen 1 ;

Gelet op de artikelen 1.6, zevende lid, 1.8, eerste lid en 1.9, eerste lid, van de Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen 1 ; Ontwerpbesluit van [[ ]] tot wijziging van het Besluit kindertoeslag in verband met de indexatie van de toetsingsinkomens, de verhoging van de toeslagpercentages in de eerste kindtabel en de maximale toeslagpercentages

Nadere informatie

Economie groeit met 0,1 procent, 46 duizend banen minder

Economie groeit met 0,1 procent, 46 duizend banen minder Persbericht PB13-070 14 november 2013 09.30 uur Economie groeit met 0,1 procent, 46 duizend banen minder - Economie groeit in derde kwartaal met 0,1 procent ten opzichte van tweede kwartaal - 46 duizend

Nadere informatie

Economie groeit met 0,7 procent

Economie groeit met 0,7 procent Persbericht PB14 010 14 februari 08.30 uur Economie groeit met 0,7 procent Economie groeit in vierde kwartaal met 0,7 procent ten opzichte van het derde kwartaal 8 duizend banen minder dan in het derde

Nadere informatie

Miljoenennota 2017 & HR

Miljoenennota 2017 & HR Miljoenennota 2017 & HR Prinsjesdag, 20 september 2016 Duurzame inzetbaarheid: ondersteuning bij cultuuromslag Wat betreft duurzame inzetbaarheid worden de campagnes over werkstress en pesten op de werkvloer

Nadere informatie

Macro-economische Ontwikkelingen

Macro-economische Ontwikkelingen Macro-economische Ontwikkelingen e kwartaal 1 Bijlage II Overall conclusie De Nederlandse economie groeit naar verwachting met 1¾% in 1 en met 1½% in 11. De toename van het bbp komt bijna volledig voor

Nadere informatie

Sociale Verzekeringen per 1 januari 2012

Sociale Verzekeringen per 1 januari 2012 Sociale Verzekeringen per 1 januari 2012 Uitkeringen als de AOW, ANW, WW, WIA, WAO en Wajong gaan vanaf 1 januari 2012 omhoog. De verhogingen worden doorgevoerd omdat de uitkeringen zijn gekoppeld aan

Nadere informatie

Verandering van de koopkracht van chronisch zieken en gehandicapten in 2014. Nibud, september 2013

Verandering van de koopkracht van chronisch zieken en gehandicapten in 2014. Nibud, september 2013 Verandering van de koopkracht van chronisch zieken en gehandicapten in 2014 Nibud, september 2013 Verandering van de koopkracht van chronisch zieken en gehandicapten in 2014 Nibud, september 2013 In opdracht

Nadere informatie

De regeling is al goedgekeurd voor 2013. Voor 2014 maakt deze deel uit van het Belastingplan, wat nog moet worden goedgekeurd.

De regeling is al goedgekeurd voor 2013. Voor 2014 maakt deze deel uit van het Belastingplan, wat nog moet worden goedgekeurd. Particulier Toeslagen op tijd aanvragen Zorg ervoor dat de toeslagen op tijd worden aangevraagd. Als de deadline gepasseerd is heeft u geen recht meer op uitbetaling. Als u bij ons op de uitstellijst staat

Nadere informatie

3. Minimum(jeugd)lonen De minimum(jeugd)lonen bedragen per 1 juli 2014 (bruto per maand, per week en per dag, in euro s, exclusief vakantiebijslag):

3. Minimum(jeugd)lonen De minimum(jeugd)lonen bedragen per 1 juli 2014 (bruto per maand, per week en per dag, in euro s, exclusief vakantiebijslag): Rekenregels per 1 juli 2014 1. Inleiding In deze rekenregels zijn het bruto wettelijk minimumloon, de sociale premies, belastingtarieven en heffingskortingen per 1 juli 2014 opgenomen. Deze premies en

Nadere informatie

Koopkrachtveranderingen voor mensen met een beperking 2015-2016. Prinsjesdag 2015 Nibud, september 2015

Koopkrachtveranderingen voor mensen met een beperking 2015-2016. Prinsjesdag 2015 Nibud, september 2015 Koopkrachtveranderingen voor mensen met een beperking 2015-2016 Prinsjesdag 2015 Nibud, september 2015 Koopkrachtveranderingen voor mensen met een beperking 2015-2016 Prinsjesdag 2015 Nibud, september

Nadere informatie

SOCIALE VERZEKERINGEN PER 1 JULI 2012.

SOCIALE VERZEKERINGEN PER 1 JULI 2012. SOCIALE VERZEKERINGEN PER 1 JULI 2012. bron: Redactioneel/Rijksoverheid. door: Ton van Vugt. Uitkeringen als de AOW, ANW, WW, WIA, WAO en Wajong gaan vanaf 1 juli 2012 omhoog. De verhogingen worden doorgevoerd

Nadere informatie

Centraal Bureau voor de Statistiek. Persbericht. Vooral minder banen in industrie en zakelijke dienstverlening

Centraal Bureau voor de Statistiek. Persbericht. Vooral minder banen in industrie en zakelijke dienstverlening Centraal Bureau voor de Statistiek Persbericht PB02-252 10 december 2002 9.30 uur Werkgelegenheid groeit in de zorg en daalt in het bedrijfsleven In het derde kwartaal van 2002 is het aantal banen van

Nadere informatie

Cao-lonen 2006, de definitieve gegevens

Cao-lonen 2006, de definitieve gegevens Cao-lonen 26, de definitieve gegevens Monique Hartog In 26 zijn de cao-lonen per uur, inclusief bijzondere beloningen, met 2, procent gestegen. Dit is veel hoger dan in 2, toen de stijging nog,7 procent

Nadere informatie

Belastingplan 2016 in teken van lagere lasten op arbeid

Belastingplan 2016 in teken van lagere lasten op arbeid PAG 2 HOGER HEFFINGSVRIJ VERMOGEN IN BOX 3 PAG 3 WIJZIGING AANMERKELIJK BELANG EN EMIGRATIE PAG 4 AANPASSING AUTOBELASTINGEN PAG 5 VERLAGING TWEEDE EN DERDE SCHIJF EN VERLENGING DERDE SCHIJF PAG 6 SNELLERE

Nadere informatie

Macro-economische Ontwikkelingen

Macro-economische Ontwikkelingen Macro-economische Ontwikkelingen e kwartaal 8 Overall conclusie De kredietcrisis zorgt voor een terugval van de economische bedrijvigheid in Nederland die sinds het begin van de jaren tachtig niet is voorgekomen.

Nadere informatie

Publicatie datum: Factsheet Miljoenennota 2018

Publicatie datum: Factsheet Miljoenennota 2018 Publicatie datum: 20-09-2017 Factsheet Miljoenennota 2018 Macrobudget BUIG IOAW en Bbz Volumeontwikkeling Colofon Gevolgen voor macrobudget Participatiewet Factsheet Miljoenennota 2018 Op Prinsjesdag,

Nadere informatie

Macro-economische Ontwikkelingen

Macro-economische Ontwikkelingen Macro-economische Ontwikkelingen e kwartaal 1 Bijlage II Onderdeel Economische groei Inflatie Producentenvertrouwen Consumptie Omzet detailhandel Consumentenvertrouwen Hypotheken Hypotheek- en kapitaalmarktrente

Nadere informatie

Eindexamen economie 1-2 vwo 2007-II

Eindexamen economie 1-2 vwo 2007-II Beoordelingsmodel Opmerking Algemene regel 3.6 is ook van toepassing als gevraagd wordt een gegeven antwoord toe te lichten, te beschrijven en dergelijke. Opgave 1 1 maximumscore 1 0,15 0,12 100% = 25%

Nadere informatie

Koopkracht van 65-plussers

Koopkracht van 65-plussers Koopkracht van 65-plussers 2009-2010 Berekeningen Prinsjesdag 2009 In opdracht van de ouderenbonden UnieKBO en PCOB Nibud, september 2009 Koopkracht van 65-plussers 2009-2010 Berekeningen Prinsjesdag 2009

Nadere informatie

CPB Notitie. Samenvatting. Aan: Ministerie van SZW

CPB Notitie. Samenvatting. Aan: Ministerie van SZW CPB Notitie Aan: Ministerie van SZW Centraal Planbureau Van Stolkweg 14 Postbus 80510 2508 GM Den Haag T (070) 3383 380 I www.cpb.nl Contactpersoon M.H.C. Lever Datum: 10 juni 2011 Betreft: Sociaal akkoord

Nadere informatie

Persbericht. Economische groei in de eerste negen maanden 4,1% Centraal Bureau voor de Statistiek

Persbericht. Economische groei in de eerste negen maanden 4,1% Centraal Bureau voor de Statistiek Centraal Bureau voor de Statistiek Persbericht PB00-265 23 november 2000 9.30 uur Economische groei in de eerste negen maanden 4,1% De volumegroei van het bruto binnenlands product (BBP) komt in het derde

Nadere informatie

Wijziging van de Wet inkomstenbelasting 2001 tot het geleidelijk uitfaseren van de aftrek wegens geen of geringe eigenwoningschuld

Wijziging van de Wet inkomstenbelasting 2001 tot het geleidelijk uitfaseren van de aftrek wegens geen of geringe eigenwoningschuld Wijziging van de Wet inkomstenbelasting 2001 tot het geleidelijk uitfaseren van de aftrek wegens geen of geringe eigenwoningschuld VOORSTEL VAN WET Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen

Nadere informatie

Persbericht. Huishoudens verliezen koopkracht in Centraal Bureau voor de Statistiek

Persbericht. Huishoudens verliezen koopkracht in Centraal Bureau voor de Statistiek Centraal Bureau voor de Statistiek Persbericht PB04-112 15 juli 2004 9.30 uur Huishoudens verliezen koopkracht in 2003 In 2003 is het reëel beschikbaar inkomen van huishoudens voor het eerst in tien jaar

Nadere informatie

Boek 4 Hoofdstuk 7: De overheid en ons inkomen

Boek 4 Hoofdstuk 7: De overheid en ons inkomen Boek 4 Hoofdstuk 7: De overheid en ons inkomen Valt het mee of tegen? a Als Yara een appartement koopt moet ze een hypotheek afsluiten. Hiervoor betaalt ze iedere maand een bepaald bedrag. Dit zijn haar

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2014 2015 Aanhangsel van de Handelingen Vragen gesteld door de leden der Kamer, met de daarop door de regering gegeven antwoorden 1424 Vragen van het lid

Nadere informatie

Herstel economie. Drie pijlers: overheidsfinanciën op orde eerlijk delen hervormen om economie te laten groeien

Herstel economie. Drie pijlers: overheidsfinanciën op orde eerlijk delen hervormen om economie te laten groeien Miljoenennota 2017 Herstel economie Drie pijlers: overheidsfinanciën op orde eerlijk delen hervormen om economie te laten groeien Ontwikkelingen (1) Overheidsfinanciën in balans Schuld daalt voor het eerst

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2014 2015 33 682 Evaluatie Wet uniformering loonbegrip Nr. 13 BRIEF VAN DE MINISTER VAN SOCIALE ZAKEN EN WERKGELEGENHEID Aan de Voorzitter van de Tweede

Nadere informatie

Sociale Verzekeringen per 1 juli 2012

Sociale Verzekeringen per 1 juli 2012 Sociale Verzekeringen per 1 juli 2012 Uitkeringen als de AOW, ANW, WW, WIA, WAO en Wajong gaan vanaf 1 juli 2012 omhoog. De verhogingen worden doorgevoerd omdat de uitkeringen zijn gekoppeld aan het wettelijk

Nadere informatie

Op de voordracht van Onze Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport van. 2012, Z-.;

Op de voordracht van Onze Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport van. 2012, Z-.; Besluit van houdende wijziging van het Besluit percentages drempel- en toetsingsinkomen zorgtoeslag in verband met gewijzigde percentages met ingang van het berekeningsjaar 2013 Op de voordracht van Onze

Nadere informatie

Verhoging assurantiebelastingtarief

Verhoging assurantiebelastingtarief Reactie minister van Financiën en nawoord Algemene Rekenkamer Volgens de minister kan het verschil tussen de geraamde en gerealiseerde opbrengst in belang rijke mate worden toegerekend aan de tegenvallende

Nadere informatie

Koopkracht van ouderen 2013-2014. Berekeningen Prinsjesdag 2013 Nibud, september 2013

Koopkracht van ouderen 2013-2014. Berekeningen Prinsjesdag 2013 Nibud, september 2013 Koopkracht van ouderen 2013-2014 Berekeningen Prinsjesdag 2013 Nibud, september 2013 Koopkracht van ouderen 2013-2014 Berekeningen Prinsjesdag 2013 Nibud, september 2013 In opdracht van de CSO, koepel

Nadere informatie

Winstgroei en buffers ondersteunen investerings herstel

Winstgroei en buffers ondersteunen investerings herstel Na de snelle daling van de bedrijfswinsten door de kredietcrisis, is er recentelijk weer sprake van winstherstel. De crisis heeft echter geen gat geslagen in de grote financiële buffers van bedrijven.

Nadere informatie

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Jaargang 2010 705 Besluit van 20 september 2010 tot wijziging van het Besluit kinderopvangtoeslag en tegemoetkomingen in kosten kinderopvang in verband met

Nadere informatie

Bouwproductie 15 procent lager in komende twee jaar

Bouwproductie 15 procent lager in komende twee jaar Bouwproductie 15 procent lager in komende twee jaar Het CPB heeft haar vooruitzichten voor de Nederlandse economie sterk neerwaarts aangepast. Het bbp daalt volgens het CPB dit jaar met 3,5 procent en

Nadere informatie

Wijzigingen minimumloon en sociale uitkeringen 2016

Wijzigingen minimumloon en sociale uitkeringen 2016 Wijzigingen minimumloon en sociale uitkeringen 2016 Wijzigingen minimumloon en sociale uitkeringen 2016 Werk en inkomen Wettelijk minimumloon en uitkeringsbedragen De bruto bedragen van het wettelijk minimumloon

Nadere informatie

Financiële bijlage D66-verkiezingsprogramma

Financiële bijlage D66-verkiezingsprogramma Financiële bijlage D66-verkiezingsprogramma D66 staat garant voor een solide financieel beleid, dat ruimte biedt voor investeringen in de kwaliteit van de samenleving en economische dynamiek. Het verkiezingsprogramma

Nadere informatie

Inkomenseffecten Wet Uniformering Loonbegrip

Inkomenseffecten Wet Uniformering Loonbegrip Opdrachtgever SZW Inkomenseffecten Wet Uniformering Loonbegrip Opdrachtnemer CPB / D. van Vuuren, M. Gielen Onderzoek Inkomenseffecten Wet Uniformering Loonbegrip Categorie Wets- en beleidsevaluatie Conclusie

Nadere informatie

Brief van de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Brief van de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid 29544 Arbeidsmarktbeleid Nr. 514 Brief van de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 7 april 2014 Bijgaand treft u het rapport

Nadere informatie

Op de voordracht van Onze Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport van, kenmerk;

Op de voordracht van Onze Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport van, kenmerk; Besluit van de Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport van 2010, houdende wijziging van de percentages van het drempel- en toetsingsinkomen, benodigd voor de berekening van de zorgtoeslag Op de

Nadere informatie

Het Besluit kinderopvangtoeslag en tegemoetkomingen in kosten kinderopvang wordt als volgt gewijzigd:

Het Besluit kinderopvangtoeslag en tegemoetkomingen in kosten kinderopvang wordt als volgt gewijzigd: Besluit van houdende wijziging van het Besluit kinderopvangtoeslag en tegemoetkomingen in kosten kinderopvang in verband met aanpassingen van de maximumuurprijs en de inkomenstabellen Op de voordracht

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2011 2012 33 024 Wijziging van de Wet op de zorgtoeslag, in verband met de introductie van een vermogenstoets Nr. 3 MEMORIE VAN TOELICHTING I. ALGEMEEN 1.

Nadere informatie

2513AA22XA. De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 1 A 2513 AA S GRAVENHAGE

2513AA22XA. De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 1 A 2513 AA S GRAVENHAGE > Retouradres Postbus 90801 2509 LV Den Haag De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 1 A 2513 AA S GRAVENHAGE 2513AA22XA Postbus 90801 2509 LV Den Haag Parnassusplein 5 T 070 333

Nadere informatie

Het rapport van de commissie van Dijkhuizen "Naar een activerender belastingstelsel".

Het rapport van de commissie van Dijkhuizen Naar een activerender belastingstelsel. Het rapport van de commissie van Dijkhuizen "Naar een activerender belastingstelsel". Conclusies na analyse en doorrekenen van de adviezen: -- De adviezen van de Commissie van Dijkhuizen leiden tot een

Nadere informatie

Persbericht. Economische groei derde kwartaal 3,3 % Centraal Bureau voor de Statistiek

Persbericht. Economische groei derde kwartaal 3,3 % Centraal Bureau voor de Statistiek Centraal Bureau voor de Statistiek Persbericht PB00-014 25 januari 2001 9.30 uur Economische groei derde kwartaal 3,3 % De volumegroei van het bruto binnenlands product (BBP) in het derde kwartaal van

Nadere informatie

Centraal Bureau voor de Statistiek. Persbericht. Werkloosheid opnieuw toegenomen

Centraal Bureau voor de Statistiek. Persbericht. Werkloosheid opnieuw toegenomen Centraal Bureau voor de Statistiek Persbericht PB13-048 18 juli 9.30 uur Werkloosheid opnieuw toegenomen Werkloosheid in juni gestegen tot 8,5 procent In een half jaar tijd ruim 100 duizend werklozen erbij

Nadere informatie

Cao-lonen 2009, de definitieve gegevens

Cao-lonen 2009, de definitieve gegevens Cao-lonen 29, de definitieve gegevens Monique Hartog In 29 zijn de cao-lonen per uur, inclusief bijzondere beloningen, met 2,8 procent gestegen. Dit is lager dan de stijging van 3,3 procent in 28. In de

Nadere informatie

Prinsjesdag 2010 Belastingplan 2011 Otto Brands

Prinsjesdag 2010 Belastingplan 2011 Otto Brands Prinsjesdag 2010 Belastingplan 2011 Otto Brands Bezemschoon opleveren Belastingplan 2011 Feest: landbouwvrijstelling Focus: Bestrijding constructies en fraude Ondernemers motor van de economie Woningmarkt

Nadere informatie

Arbeidsmarkt in vogelvlucht

Arbeidsmarkt in vogelvlucht Arbeidsmarkt in vogelvlucht In het eerste kwartaal van 2011 is het aantal banen van werknemers, in vergelijking met het vierde kwartaal van 2010, licht gedaald. Dit is het eerste kwartaal met banenkrimp

Nadere informatie

(Verwachte) fiscale wijzigingen Belastingplan 2018 en Regeerakkoord

(Verwachte) fiscale wijzigingen Belastingplan 2018 en Regeerakkoord UW ONDERNEMING, ONZE ERVARING (Verwachte) fiscale wijzigingen Belastingplan 2018 en Regeerakkoord mr. B. (Bas) Opmeer Programma 2 Politieke werkelijkheid Tarieven en vrijstellingen Box 3 Schenkbelasting

Nadere informatie

CBS: Meer werkende vrouwen op de arbeidsmarkt

CBS: Meer werkende vrouwen op de arbeidsmarkt CBS: Meer werkende vrouwen op de arbeidsmarkt Tussen maart en mei is het aantal mensen met een baan met gemiddeld 6 duizend per maand gestegen. De stijging is volledig aan vrouwen toe te schrijven. Het

Nadere informatie

Centraal Bureau voor de Statistiek. Persbericht. Werkloosheid in mei verder opgelopen

Centraal Bureau voor de Statistiek. Persbericht. Werkloosheid in mei verder opgelopen Centraal Bureau voor de Statistiek Persbericht PB13-044 20 juni 9.30 uur Werkloosheid in mei verder opgelopen Toename van de werkloosheid iets afgevlakt Meer werklozen van 25 jaar en ouder Lichte daling

Nadere informatie

Inkomenseffecten Wet Uniformering Loonbegrip

Inkomenseffecten Wet Uniformering Loonbegrip CPB Notitie 1 juni 13 Inkomenseffecten Wet Uniformering Loonbegrip Uitgevoerd op verzoek van het ministerie van Financiën en het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. CPB Notitie Aan: Ministerie

Nadere informatie

Macro-economische Ontwikkelingen

Macro-economische Ontwikkelingen Macro-economische Ontwikkelingen e kwartaal 1 BIJLAGE II Overall conclusie De Nederlandse economie groeit in 1 naar verwachting met 1¼%. Voor komend jaar wordt een groei van 1¾% voorzien. De toename van

Nadere informatie

Bijna 30% van de starters stopt na het eerste jaar Met name cafetaria s en restaurants worden na één jaar weer opgeheven

Bijna 30% van de starters stopt na het eerste jaar Met name cafetaria s en restaurants worden na één jaar weer opgeheven Kwartaalbericht Starters ING Economisch Bureau Bijna 30% van de starters stopt na het eerste jaar Met name cafetaria s en restaurants worden na één jaar weer opgeheven In het eerste kwartaal 2014 waren

Nadere informatie

Sociale Verzekeringen per 1 januari 2011

Sociale Verzekeringen per 1 januari 2011 Sociale Verzekeringen per 1 januari 2011 Uitkeringen als de AOW, ANW, WW, WIA, WAO en Wajong gaan vanaf 1 januari 2011 omhoog. De verhogingen worden doorgevoerd omdat de uitkeringen zijn gekoppeld aan

Nadere informatie

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Jaargang 2014 488 Besluit van 1 december 2014, houdende wijziging van het Besluit percentages drempelen toetsingsinkomen zorgtoeslag in verband met gewijzigde

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2017 2018 34 819 Wijziging van de Wet inkomstenbelasting 2001 tot het geleidelijk uitfaseren van de aftrek wegens geen of geringe eigenwoningschuld Nr. 3

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2010 2011 31 322 Kinderopvang Nr. 137 BRIEF VAN DE MINISTER VAN SOCIALE ZAKEN EN WERKGELEGENHEID Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Nadere informatie

Werkloosheid daalt verder in september

Werkloosheid daalt verder in september Persbericht Pb14-061 16 oktober 2014 9.30 uur Werkloosheid daalt verder in september - Opnieuw meer mensen aan het werk - In de afgelopen vijf maanden vooral minder mannen werkloos - Aantal WW-uitkeringen

Nadere informatie

Keuzes in Kaart Johannes Hers

Keuzes in Kaart Johannes Hers Keuzes in Kaart 2013-2017 Johannes Hers MLT KIK: Thema's Planning Proces en werkafspraken 25 mei 2012 MLT basispad - wat zit er in? Bij MLT zal precies beschreven worden wat wel en niet in basispad Algemeen

Nadere informatie

2513AA22XA. De Voorzitter van de Tweede Kamerder Staten-Generaal Binnenhof 1 A 2513 AA S GRAVENHAGE. Datum 8 april 2011 Betreft Evaluatie IOW

2513AA22XA. De Voorzitter van de Tweede Kamerder Staten-Generaal Binnenhof 1 A 2513 AA S GRAVENHAGE. Datum 8 april 2011 Betreft Evaluatie IOW > Retouradres Postbus 90801 2509 LV Den Haag De Voorzitter van de Tweede Kamerder Staten-Generaal Binnenhof 1 A 2513 AA S GRAVENHAGE 2513AA22XA Postbus 90801 2509 LV Den Haag Anna van Hannoverstraat 4

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2015 2016 33 682 Evaluatie Wet uniformering loonbegrip Nr. 14 BRIEF VAN DE MINISTER VAN SOCIALE ZAKEN EN WERKGELEGENHEID Aan de Voorzitter van de Tweede

Nadere informatie

Aantal werklozen in december toegenomen

Aantal werklozen in december toegenomen Persbericht Pb15-002 22-01-2015 09.30 uur Aantal werklozen in december toegenomen - In de afgelopen drie maanden meer mensen op de arbeidsmarkt - Jeugdwerkloosheid vrijwel onveranderd - Aantal WW-uitkeringen

Nadere informatie

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Jaargang 2010 714 Besluit van 9 september 2010, houdende wijziging van de percentages van het drempelen toetsingsinkomen, benodigd voor de berekening van de

Nadere informatie

2513AA22XA. De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 1 A 2513 AA S GRAVENHAGE

2513AA22XA. De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 1 A 2513 AA S GRAVENHAGE > Retouradres Postbus 90801 2509 LV Den Haag De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 1 A 2513 AA S GRAVENHAGE 2513AA22XA Postbus 90801 2509 LV Den Haag Anna van Hannoverstraat 4

Nadere informatie

Nationale rekeningen voldoen aan nieuwe internationale richtlijnen

Nationale rekeningen voldoen aan nieuwe internationale richtlijnen Nationale rekeningen voldoen aan nieuwe internationale richtlijnen De Nederlandse nationale rekeningen voldoen vanaf vandaag als één van de eerste lidstaten van de Europese Unie aan de nieuwe internationale

Nadere informatie

Wijzigingen per 1 januari Wijzigingen per 1 januari 2017

Wijzigingen per 1 januari Wijzigingen per 1 januari 2017 Wijzigingen per 1 januari 2017 Wijzigingen per 1 januari 2017 Op 1 januari 2017 zijn enkele wetten aangepast, die van invloed zijn op het geven van een passend financieel advies. In dit bericht geven we,

Nadere informatie