Wegen naar de Toekomst Ministerie van Verkeer & Waterstaat

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Wegen naar de Toekomst Ministerie van Verkeer & Waterstaat"

Transcriptie

1

2 Wegen naar de Toekomst Ministerie van Verkeer & Waterstaat

3 , ' -,.., ', ' Kindekekeningeen Jenaplanschool Gouda.' + aan de KUB en bemiurskundjg advislr + PetePronk, + Cècely Loontjens (Korbee & Hovelynck) Peter van onderqdere,, Verhalenatelier Pete Pronk - Amsterdam,, kinderboeken, sciencefiction en liedjes, ' Drul< + Marten Bierman - planoloog en stedebouwkundige, Nawoord +, Kerckebosch -Zeist lid Eerste Kamer + Maunce de,hond, Generd Pariner KOM. + Rob Creerners en drs. Jaap W.P. Bloem - internet Competente N&O& N.V. Grafisch ontwerp ~~~~, futurologen bijtechnolrénds.. ~... ~.,... ~ -; E,,en'p&ker. utre& ~ ~,.- ~ -..

4 36 Sociale samenleving "Virtuele mobiliteit in 2030 tegen de achtergronden van de sociale samenlevingspatronen" Goos Eilander 51 Tijdsbeleving "Kanteljaar 2030: Van ruisrevolutie naar virtueel realisme" ir. Marten Bierrnan 66 Mobiliteit en VeNOer "Beweging in een virtuele toekomst" Annernarie van Ewyck 76

5 .,-, Dit boekje is een bundeling van materiaal dat ais inspiratie diende voor het samenstellen van het toekomstbeeld van Virtuele Mobiliteit, één van de vjer thema's waar het innovatieprogramma Wegen naar de Toekomst in 1999 en 2000 aan werkt. Een groot deel van dit materiaal is samengebracht om de deelnemers aan zogenaamde stemsessies van Virtuele Mobiliteit in de zomer van 1999 vooraf over het onderwerp te informeren. In deze en andere sessies waarin verschillende belangenhebbenden en geïnteresseerden hun stern Ietierlijk konden laten horen zijn de bouwstenen voor het toekomstbeeld verzameld. Het inspiratiedocument. samengevoegd door het themateam Virtuele Mobiliteit, bevat citaten uit interviews die gehouden werden met deskundigen en uil de Projectgroep Questa van het Ministerie van Verkeer en Waterstaat. tekstdelen uit rapporten. praktijkvoorbeelden uit diverse publicaties en essays gemaakt door auteurs met verschillende achtergronden. Samen vormen ze een bonte collage, dat gezamenlijk een actueel overzicht vormt over Virtuele Mobiliteit nú en in de toekomst. Het is geen volledig en uitputtend werk, maar het inspiratiedocument geefi een beeld van de ontwikkelingen op dit gebied. Zes thema's komen aan bod: werken en leren, sociale samenleving. consument en markt, tijdsbeleving. recreëren en mobiliteit en vervoer. Elk thema is beschreven in een essay. Zeven auteurs zijn uitgenodigd om vanuit hun discipline een ondeiwerp te beschrijven. De ideeën die verzameld werden tijdens sessies in de zomer van 1999 vormden hun uitgangspunt. Het eerste essay, geschreven door prof. dr. Paul Frissen, is een inleiding waarin alle thema's aan bod komen. De andere hoofdstukken gaan steeds in op één onderwerp. De verhalen in deze hoofdstukken zijn door diverse auteurs op persoonlijke titel geschreven en zijn bedoeld om tot discussie te leiden.

6 impulsen te geven aan technische innovaties en nieuwe werkmethodes. Wegen naar de Toekomst voert haar programma uit in samenspraak en in samenwerking met externe partneb. zoals expeits. (organisaties van) weggebruikers en andere belangen- en deskundigenorganisaties. Het programma concentreert zich in tweejaarlijkse cycli op verschillende innovatiethema's. Die leveren elk een toekomstbeeld op voor de lange termijn en monden uit in concrete demonstraties of proefprojecten als eerste stap voor eventuele verdere ontwikkeling door overheids- en marktpartijen. Daarmee realiseert het programma een koppeling tussen langetermijndenken en kortetermijndoen. Dialoog & Samenwerking. Creativiteit & Vernieuwing, Korte & Lange termijn. Het zijn vaste ingrediënten van Wegen naar de Toekomst. De eerste cyclus van Wegen naar de Toekomst heeft al verschillende innovatieve perspectieven en proefprojecten opgeleverd zoals Floating Car Data, Dynamische rijstrookmarkering en een ZOAB-spoelsysteem. Wegen naar de Toekomst ontwikkelt in 1999 en 2000 uitdagende langetermijnperspectieven en concrete proefprojecten en demonstraties voor vier innovatiethema's: WegArchitectuur2030, Flexibele Infrastructuur, Wegdek van de Toekomst en Virtuele Mobiliteit. De relaties tussen de thema's zijn verbeeld in het figuur hiernaast. innovaiiethema Virtuele Mobiliteit 6 Virtuele Mobiliteit is één van de vier innovatiethema's van Wegen naar de Toekomst in de perio- de 1999 en Het is de bedoeling een impuls te geven aan een toekomstbeeld, waarin de

7 betekenis van virtuele mobiliteit in 2030 duideiijk wordt. Het themateam heeft een toekomstbeeld ontwikkeld waarin de mogelijke toepassingsgebieden van Virtuele Mobiiiteit als alternatief voor fysieke mobiliteit in het jaar 2030 worden geschetst. Het team beschouwt virtuele mobiliteit als een extra keuzemogelijkheid naast of in combinatie met fysieke mobiliteit van personen en goederen over wegen, water, raii en door de lucht. Informatie- en communicatietechnologie speien hierin een belangrijke rol, wat tot uitdrukking komt in de mogelijkheden van onder meer de digitale snelweg, telewerken, viriuai reality-vergaderen. Maar ook minder voor de hand liggende facetten van virtualiteit. zoals telepathie, gaat het themateam niet uit de weg. Parallel aan het ontwikkelen van het toekomstbeeld wordt gekeken naar de huidige mogeiijkhe- den. in het komende jaar worden twee concrete proeven, pilots uitgevoerd waarmee de eerste verkennende stappen worden gezet op weg naar het toekomstbeeld voor het jaar De voorloper van dit inspiraüedocument werd samengesteid voor de stemsessie die op 31 augustus 1999 plaatsvond. Daain stonden zes onderwerpen centraal die ook voor dit document het uitgangspunt vormen. Er zijn ook verschillen. In deze versie zijn prahjkvoorbeelden opgenomen waaruit blijkt dat nu al hard aan het verbeteren van virtuele mobiliteit gewerkt wordt. En iiiustratieve teksten die erop wijzen dat ontwikkelingen op dit gebied ook in Nederland op steun kunnen rekenen. Na de stemsessie in augustus heeft Virtuele Mobiliteit in 1999 sessies gehouden waarin de eerder verzamelde kansrijke aangrijpingspunten, onzekerheden en plus- en minpunten gebruikt werden voor het samenstellen van het toekomstbeeld Virtuele Mobiliteit. Daarna zijn er stapstenen op weg naar 2030 geformuleerd en ideeën vormgegeven voor proefprojeden die in 2000 worden uitgevoerd. Meer informatie over Virtuele MobiliteR en Wegen naar de Toekomst kunt u vinden op internet: htip://www.minvenw.ni/iws/wnt/vm Voor meer informatie kunt u ook contaci opnemen met: Vidorine Binkhorst, tel of via mail of Si1 Dekker, tel of via mail

8 Zes onderwerpen De eerste ideeën voor uitwerking van het thema Virtuele Mobiliteit zijn samengebracht onder zes noemers. Hiernaast volgt een korte *... Werken en leren Stel u werkt of studeert in hd jaar Hoe gaat dat in zijn werk? Gaat u naar school of naar kantoor? Of leert en werkt u thuis in uw eigen omgeving en zoekt u virtueel contact met uw collega's of docenten via de PC? Hoeveel tijd zijn we anno 2030 kwijt aan leren en werken? Wat vinden we belangrijk? En: Hoe vergaren we kennis? Dat zijn vragen die we ons kunnen stellen. Sociale samenleving Stel u 2030 voor. Hoe ziet onze sociale samenleving er uit? Vragen die daarbij spelen zijn: Hoe gaan we met elkaar om? Welke 'grenzen' kennen we in de wereld? Hoe communiceren we met elkaar? Hoe is de samenleving opgebouwd? Is er een kloof tussen oud en jong, arm en rijk? Wat ziin onze normen en waarden? Consument en markt Stel u bent consument in Waar doet u uw boodschappen? Hoe betaalt u? Welke producten koopt u via internet en welke producten koopt u in de winkel? Welke goederen/produden worden geproduceerd, waar heeft u behoefte aan? Tijdsbeleving Hoe staan we tegenover het fenomeen tijd in Werken we nog steeds van tot uur, van maandag tot en met vrijdag? Moeten we drie weken op vakantie om uit te rusten? Of kunnen we een vakanüe van 3 weken in 1 uurtje virtueel beleven met hetzelfde effect? Probeer u te verplaatsen in 2030 en de manier waarop we tijd beleven. Recreeren Hoe recreëert u in 2030? Welke mogelijkheden zijn er, virtueel en fysiek en waar beleeft u plezier aan? Denk aan: museumbezoek. reizen. sport en spel, film en muziek. festiviteiten en evenementen. koken, uit eten en nog veel meer. Mobiliteit en vervoer Op welke wijze verplaatsen we ons in 2030 en hoe vervoeren we onze goederen? Is er nog steeds sprake van congestie op onze wegen? Welke virtuele alternatieven zijn gemeengoed geworden? Wat is het overheidsbeleid? Kortom hoe 'verkeren' we in 2030) Dat zijn vragen die rond dit thema centraal staan. 8

9 naa; zeest. DOOR VIRTUELE MOBILITEIT NIET MIXDER PERSONEKVERKiIR 1iIAb.R WEL AKDER TIJDSTIP, ANDER DOEL, SPREIDING FILES Blljuende psychologische behoefte aan aail face to face-cor,:act Onze totale mobiliteitsbehoefte zal waarrchijnlilk hetzelfde blilven De eerste fac:or IE onze blilvende psychologische behoefte aan mobiliteit. Onze uerplaa!singstild IE door de decennia heen constant gebleven, ook zl kregen we nog zoveel mogelqidieden om ons sneller af minder te verplaatsen Ditstaztbekendalrde'wetvail Erei'er' u;evindenhetblijkbaarfi]nommobieitezijn.gewoon om de mobiliteit zelf, en dus worden we nier minder mobiel als dat technisch en organisatorisch mogeliik wordt Her fraaie adagium ~ L Lbenihtcnvcikncr T = minder uitloeigosirr. gaat dus helaas niet op. Afstandenzipin de Ioopdeieeuwenkieinprg~worden door deuitvinding van nipiiweveivoeriniddelenen de conhnue mnovme (leer. versnelling) daarvan. Daarmee weid het niimteliike iande!ingnbereii van bïrg.-irvergioat. Deversnel!?ngvznonze fysiekevervoermiddelen ende mogeli~kheidvanf,nueel ipi plaats van fysiekvervoer hebben erechteralleenmaariocge!eiddat wegro!erege~iedenzijo gaan beslaanin ocze contacten. De dooi snelheid gewonnen njd investeerden we niet in extra vrije uunjes bil het haardvuur. maar in langere afstanden NZ verloop van tild komt er rerandenng in de riiimtelilke verdeling va3 Fragmentuit: E~,, van A bestemmingen en worden lange afstanden de norm De Duitse burger legde!n 1950 gemiddeld 2 OOY bid, naar een duurzame kilometer per jaai af tegen i5.000 kilometer rond netwerkamen/ev,ng, Uit telewerkondeizoeks blijkt dat het deel van de bevollang dat anno nu telewerk?, wel degelilk een discusriestuka toekomst- nobilitebrvermindenng te zien geeft. De dag af dagen dat thws gewerkt wordt, verdejn? hun aandeel verkenning, Ministerne van woon-werkverkeer UI: de spits. Nog mo01ei. dit leidt niet tot erna autoverplaatsingen rondom het huis. VROM, september alleen tot meei verp1;atningen te voet en per fiets, endaar kan niemand bezwaar tegen hebben 9

10

11 ~.. ~. ~ Toekomstvoorspellingen ~ ~ ~ Kroniek van Virtuele Mobiliteit Een aantal auteurs en Maurice de Hond geven het in deze bundel al aan: het voorspellen van de toekomst gaat gepaard met een grote mate van onzekerheid. Onzekerheid waar ook het themateam van Virtuele Mobiliteit mee worstelde bij het voorbereiden en uiteindelijk het samenstellen van het toekomsibeeld over dit thema. Komen we wel uit waar we willen? Hoe begaanbaar is het pad dat we uitgestippeld hebben? En wat als we onderweg van gedachten veranderen? ~. ~ ~ Wegen naar de Toekomst is-één van de groepen binnen het Ministerie en één van de velen daarbuiten die zich richt op toekomstige ontwikkelingen. Om een idee te krijgen hoe de Nederlandse infrastructuur er over dertig jaar uiiziet worden er in dit innovatieprogramma dialoogsessies vormgegeven waaraan experts, belanghebbenden en burgers deelnemen. Hoe het proces ook ingericht wordt, de toekomst blijft onzeker. Toch is het voor organisaties als Verkeer & Waterstaat noodzakelijk om ver vooruit te kijken. Om grote infrastructurele werken te realiseren, maar vooral om te anticiperen op en te participeren in belangrijke ontwikkelingen. ', '

12 ~~~~ ~~~~~~~~~~~~~ ~~~~~~ Een cirkel van fragmenten Prof. dr. Paul Frissen, bestuurskundig adviseur, werkzaam aan de Katholieke Universiteit Brabant 1999 Het einde van het miilennium naderi Veei energie en creativiteit is verioren gegaan mei de Y-2-K problemen. Bedrijven geven garsnties dat de mythe van beheersbsarheid die deze probiemen heeft veroorzaakt re ook wel ral oplossen. Tjrnrner is de tragische held ervan. in de Verenigde Staten trekken PC-hippies zich terug uit de grote steden om te krinnen overleven De Verenigde Naties publiceren een rapport waaruit blijkt dat de grote meerderheid van de wereidbevolking niet eens een telefoon heeft 2000 De parlementaire enquête heeft uitgewezen dat de iimmer-aanpak van het millenniumprobleem tot forse crises heeft geleid. Alleen orgenisaties die hebben vertrouwd op onmiddeilijk leervermogen in relatief chaotische situaties waren succesvol. De overheid heeft het daarom veel beter gedaan dan de meeste bedrijven. Ieders concisie is dat een overgang naar internetgebaseerde technologie onvermijdelijk is. Om middelen daarvoor vrij te maken wordt het budget voor fysieke infrastruciuur dramatisch gekort Dit ondanks de fanztieke lobby van Nederiand Distributieland en de ANWB. -~ Een alliantie van overheden, bedrijven en maatschappelijke organisaties bereikt een akkoord De financiering van ICT in het onderwijs wordt ingrijpend veranderd. Op basis van een publiek-privaat arrangement (collectieve middelen en verzekeringen) krijgt elk kind een budget voor de jaarlijkse aanschaf van een 'state-of-the-ari-notebook', netwerkvoorzieningen en software Educztieve softwsre zal gratis worden vervaardigd door de spelindustrie. Lara Croft als onderwijzeres 12

13 ~ ~ I 2030 Grote verwachtingen bestaan over de inteiligente combinatie van nano-technologie en genetische modificatie. Veel ouderdomsziekten kunnen worden bestreden, waardoor ouderen veel langer in het arbeidsproces kunnen blijven en de dramatische tekorten op de arbeidsmarkt enigszins kunnen worden verlicht Groot bijkomend voordeel is dat het maatschappelijk geheugen op peil blilft De in de afgelopen decennia opgetreden culturele veranderingen hebben dit geheugen namelijk fors aangetest. Dat is een onvermoed gevolg gebleken van de veranderde leerstrategieën die ICT heeft meegebracht (focus op actuele content en een zwaar leunen op intelligente agenten) Het gebruik van 'holo-virtuality' ("Beam me up. Scotty") is wijd verbreid. Uiteraard was dat vele jaren geleden al zo in de wereld van amusement en seks Achteraf blijkt dit tot brede acceptatie en gewenning te hebben geleid, waardoor nu ook sociaal, economisch en organisatorisch deze techniek begint door te dringen. De lang voorspelde teloorgang van de centraal geleide en op een of meer fysieke plekken gevestigde bureaucratische organisatie neemt een aanvang. '~ 2028 Het beeld van gebouwd Nederland is fors veranderd. De virtuele woning wordt een steeds vertrouwder beeld. Dit huis is volledig smart Dat betekent dat elke wand van het huis van binnen multimediaal is en als batterij, beeldscherm en cornmunicaüenetwerk tegelijk functioneert Daken zijn energiecollectoren; vloeren en kelderruimten zijn recyclingsystemen. Maar het meest opmerkelijke is de buitenkant 'Wees uw eigen archited'-smattware maakt het mogelijk om het uiterlijk op ieder gewenst moment van gedaante te laten wisselen. interessant is dat de bestaande architectuurprofessie een gat in de maikt heeft ontdekt: er blijk: namelijk behoefte aan voorgeprogrammeerde pakketten, die een bepaalde still representeren. Met name retro is erg populair. ('A- ~. ~. 13

14 ~ ~. ~. ~.. ~ ~ ~. De fileproblematiek staat hoog op de agenda. De beëindiging van het investeringsprogramma in fysieke infrastructuur leidt tot veel verzet. Vooral nu duidelijk is geworden dat al enige jaren bin-,, nen het ministerie van Verkeer en Waterstaat beleidsnotities circuleren, waarin volgens het amb- telijk apparaat de files een non-probleem zijn, zit de minister in een ingewikkeld parket. Ze moet toegeven dat het infrastructuurbeleid al jaren gedomineerd is door een aantal lobby's, die de 'economie van het verleden' verdedigen. Natuurlijk zal de mobiliteit blijven toenemen Iedereen is het erover eens dat de technologie niet tot substitutie zal leiden. Maar wel is duideiijk dat alleen beprijzing en via ICT gereguleerde benutiing echt soelaas bieden. De langzaam zichtbaar wordende plan-ramp van de Betuweroute draagt bij aan het verleggen van prioriteiten. ~ ~~~ ~., 2003.~~~.- '.'..' ---. Het nieuwe kabinet-jorritsma (paars-groen) volgt het kortstondige PvdA-CDA-Groen Links- ~... c kabinet op. Dat kabinet is gevallen op het openbaar vervoer Er is een tamelijk massaal venet ontstaan tegen de moralistische ondertoon van het beleid op dit punt. Individuele mobiliteit wordt gekoesterd. De verwachting dat ICT (vrijwel elk huishouden is aangesloten op het inter- net) tot substitutie zou leiden is niet uitgekomen. Weliswaar is het telewerken fors toegenomen en blijken de nieuwe toetreders tot de arbeidsmarkt geheel andere ideeën te hebben over werk- tijden, de recreatieve mobiliteit is daarentegen fors gestegen. Juist door massale verbreiding van ICT begint het besef door te dringen dat de enige oplossing te vinden is in intelligente vormen van verkeersgeleiding en rekeningrijden. De markt van mobiliteitsproviders wordt als booming gezien. Het kabinet besluit tot een project van interactieve beleidsoniwikkeiing en zegt toe dat alle interessante voorstellen die hieruit resulteren per definitie zullen worden uitgevoerd. 14 i

15 2027 in een virtueel en wereldwijd symposium is fysieke mobiliteit hei onderwerp. Men blikt terug op de tweeentwintig jaar geleden in Nederland genomen beslissing (door het nieuwe paars-groene kabinet) om voortaan alleen nog maar te investeren in de ict-toerusting van de iysieke infrastruc- tuur. Parailei aan deze beslissing is toen een traject in gang gezet om de íysieke infrastructuur te verkopen aan rnobiliteitsproviders. Zeker in vergelijking met andere landen die veel langer aan het transport van atomen zijn blijven vasthouden, is dit een tame!ijk succesvol beleid gebleken. De slimme wegen en de slimme vewoersmodaiiteiten hebben de toename van de rnobiliteitsbehoefte redelijk eífectief weten te verwerken. Belangrijk voordeel is wei geweest dat demografische ont- wikkelingen en krapte op de arbeidsmarkt hebben geleid tot een forse flexibilisering van werktij- den, het verdwijnen van het weekend en een volledige wijziging van het concept werkplek De mobiliteitsautoriteit stemt in met een nieuwe bevoegdheidsverdeiing. De zelfreguierende associatie voor mobiliteit in de virtuele wereid neemt alle bevoegdheden van de Nederlandse autoriteit over. Door compressietechnieken is congestie immers opgelost. Bovendien heeít de associatie bepaald dat alle smartware en content in de virtuele wereld gratis van compressiemodules moeten worden voorzien. De associatie zal bovendien behulpzaam zijn bi] de reguleringsactiviteiten van de Nederlandse autoriteit inzake de íysieke infrastructuur... ~ Onderwijs biift zorgen baren. Feitelijk zijn er twee onderwijsstructuren ontstaan. Enerzijds de traditionele schooi die blijít vasthouden aan klassikale kennisoverdracht binnen voorgeschreven curricula. Anderzijds een virtuele onderwijswerkeiijkheid. die een zeer ver ontwikkeld vervolg is op ideeën ais levenslang leren en studiehuis uit de vorige eeuw. Hoewel deze laatste werkeiijkheid op volledig geprivatiseerde basis functioneert. is er meer en meer kritiek op de subsidieversiaving van de traditionele school. Deze blijkt vrijwel alle publieke middelen in het kennisdomein op te slokken 15

16 ~ -4&.L.Z,, -~.~,-,' 2004 Het Sociaal Cultureel Planbureau publiceeri een omvangrilk rappori over de In-toerusüng van de Nedeilandse samenleving. Daaruit blijkt dat vrijwel Iedere Nederlander boven de twaalf een of meer mobiele telefoons bezit. Veelal GSM, maar de sateliiettelefoons beginnen fors op te rukken. De helft van deze telefoons heeft een internetverbinding, terwijl inmiddels een standaardfaciliteit is geworden. Elk huishouden in Nederland heeít een of meer TVs, die aliemaal PC zijn geworden WEB-TV is de meesi gebruikte toepassing. Ondanks het aanhoudende verzet van de publieke omroepen is het kijkgedrag ingrijpend aan het veranderen Dedicated providers van specifieke teievisieprogramma's bedienen inmiddels 25 % van de markt en hebben 35 % van het advertentieaanbod veroverd. Als groeimarkt ziet het SCP voigsysiemen voor kinderen onder de twaalf jaar: de zogenaamde 'srnari nannies' 2005 Hef interacüeve beleidsprojeci over mobiliteit word afgesloten. De grote deelname - ook uit het buitenland - heeft tot een keur aan ideeën geleid. Bovendien zijn die allemaal betaalbaar, omdat aan het einde van het trajed collectief is onderhandeld over de besteding van het beschikbare budget. Een selectie: - de fysieke infrastructuur wordt verkocht aan mobiliteitsproviders; - er komt een nationale mobiliteitsautoriteit; - iedereen krijgt een fiscaal te verrekenen rnobiliteitsvoucher, dat verhandeibaar is; -wegen en spoorwegen worden slim gemaakt; in ruil voor een forse belastingverlaging wordt rekeningrijden over de hele linie ingevoerd, - er komen experimenten met transportvrije zones. enkele steden zullen als centra van 'plezier en cultuur' worden ingericht,,, ' <- ~& ï'?., 'i'-,. - i,~,*"".ea>, +.:G$,%-,i 4'iU L, Het omroepbestel valt uiteen. De kabeiinfrastruduur wordt in heel Nederland geschikt gemaakt voor WEB-N De omroepbijdiage verdwijnt De kabelexploitanten krijgen een publieke toegankelijkheidsverplichting in termen van minimale bandbreedte en functionaliteit voor iedereen. De sterk gedaalde kosten van de hardware geeft programmamakers en gespecialiseerde providers ongekende mogelijkheden Wel biijkt er een grote behoefte te bestaan aan geselecteerd aanbod. De restanten van de publieke omroepen zien dat als een mogelijke toekomst.

17 ~.~~ ~~~~~~~~~ ~ ~ ~~~~ ~~~~ ~ ~~~~~~~~.~~ 2024 Virtueel amusement is de grootste economische sector geworden. De anti-kafiel-ingrepen van.. ~~ enige jaren geleden blijken succesvoi te zijn geweest Er heeft zich een con??lete netwerkecono- mie ontwikkeld, waarbij de maximale bedrijkgrootte op zo'n honderd mensen wordt geschat. De invloed van aandeelhouders is geminimaliseerd In plaats daarvan hebben zelfregulerende verbanden van de virtuele were!d een belangrijke invloed Vee! aanbod richt zich op hei virtuele reizen De kwaliteit daarvan is zo groot dat de behoefte aan fysieke verplaatsing daalt 2023 Nu de virtuele wereld een aantal oorlogen en conflicten achter de rug heeft, ontskat er vanuit virtuele gemeenschappen, associaties. regulators en netwerken een initiatief om tot een aantal afspraken te komen Er zal iets moeien gebeuren. Smartware dient op de een of andere manier beschermingsrecht te krijgen naar anaiogie van de rechten van krijgsgevangenen in fysieke oor- logen. Ook viituele gemeenschappen voor kennis, gezondheid en cultuur verdienen bescher- ming Wat bovendien grote zorgen baart zijn de efieciieve aanvallen die vanuit de virtuele wereld op de met slimme technologie toegeruste mobiliteitssystemen van de fysieke wereld zijn uitgevoerd Binnen Europe keft de auto het vliegtuig definitief verdreven, nu vrijwel alle grote Europese mobiliteitsbanen intelligent zijn geworden. Daardoor kan de individuele auto zich met zeer grote snelheden voortbewegen Zo'n 500 kilometer per uur is haalbazr. Het comfort is onvergelijkbaar veel groter dan dat van vliegtuigen Bovendien zijn vliegtuigen nog steeds grote vervuilers, hetgeen in Europa steeds meer als onacceptabel wordt gezien. 17

18 ~~~~ k-~~ ~ ~ ~~~~ 2007 Voortvarend wordi een begin gemaakt rnet het project 'slimme wegen' Een consoriium van publieke en private organisaties krijgt een flink deel van de ICES-gelden om op grote schaal intelli- gente systemen voor verkeersbegeleiding en rekeningrijden te makev Een aantal verzeifstandigde overheidsorganisaties (ISG, Kadaster. RDW, Belastingdienst en andere) blijkt veel creativiteit en ralent in huis ie hebben. De eerste proeven op de A2 blijken su~cesvoi. voor21 ook omdat slim kan worden ingespeeid op de ICTtoerusring van auto's d!e inn:iddels standaard is geworden. Vooral de serisor?n voor veilige afsrand zijn gemakkeiijk aan net ver~eerssegeleidingssysteem te koppe- len De opgedan- ervaring mei smartcards i1 de sfeer van belas:,ngbetaling en de studiefinancie- ringsvojchers bewijzen hun nut De RDW kat inte!!igenie nummerborde;. maken 2008 eg: Voor hangjongeren komen er virtuele hangplekken Cd-rommakers en militaire specialisten op het &--.-,i -e. gebied van '~irtual warfare' hebben een omgemg gecreeerd waarin gangs met elkaar oorlog kunnen voeren Deze is zo echt dat de fysie:ke bena'e-oorlogen nog maar een gebrekkige kick geveii. Voord <I, &!#,;Es& voor de bewegingsvrijheid in de Randsbd waren deze gangs zeer bedmgend geworden. Nu Ii!l<t een '? :%3 <z rs- virtuele regulering mogelijk Vooral militaire specialisten biedt dit eea uitgelezen mogelijkheid ewaring op te doen voor 'echte' virtuele oorlogwering 2009 Het kabinet-fatimc MoiihiKe treedt aan De succesvolle emancipatie van met name vrouwen uit etnische minderheden wordt dasrmee gemarkeerd Het is OOI< het eerste kabinet dat een coalitie is van politieke pariijen (beter wat daarvan res:) en maatschappeligke organisaties Een van die organisaties is een vittuele gemeenschap die is voottgekomen uit het digitale discussieplatform over files van het voormdige ministerie van Verkeer en Warerstaat. Deze gemeenschap is in toenemende mate een denktank inzake virtuele mobiliteit geworden. Ze hee: de viriuele wereld tamelijk succesvo! weten te overtuigen van de noodzaak van verbindingen me: de fysieke wereld Politieke invloed in de fysieke wereld is daawan een voorbeeld Hoewel de zittende politieke klasse veel verzet bied: tegen de a!s irreëel bestempelde ideeën (ondergronds transport, internationaie arbeidsdeling. geen!adbouw meer; Nederland als pretpark) heeft virtuele rnobiliteir veel aanhang veiwowen De polls laten zien dat rnet name ook de steun onder senioren, ale op grote scbaal virtueel zijn gegaan, aanzienlijk is

19 ~ 2021 Het jaren geleden geskrte experiment mei 'plezier en cultuur'-steden heeít alom navolging gekregen Omdat bedrijvigheid in de virtuele economie zeer diffuus is geworden - in principe is elke piek een werkplek - kan bij stedeliike ontwikkeling maar het beste worden geconcentreerd op recreatieve en culturele voorzieningen Veel fysieke economie - behalve in termen van dienstverlening en detailhandel - is er niet meer. Alles wordt geïmporteerd. omdat internationaal afspraken zijn gemaakt over arbeidsdeling. De verschiliende stadsmanagers proberen zich te profileren met unieke concepten van piezier en cultuur Amsterdam heeít een internationale reputatie met zijn culturele diversiteitsconcept. Eindhoven heeft het oude begrip 'lichtstad' zeer ver uitgewerkt samen met het netwerk van voormaiige Philipsbedrijven Het netwerk voor ondergronds transport van goederen nadert zijn voltooiing De vrachtwagenindustrie heeft jaren geieden de koers veranderd Voortaan zou voorai worden geinvesteerd in graaftechnologie. Dat blijkt zeer verstandig te zijn geweest. Verschillende Europese landen staan voor de beslissing om transport van goederen over de weg te verbieden. Het Nederlandse netwerk - eigenlijk een indirect gevolg van het Betuweroutetrauma - verbindt alle steden boven de inwoners met elkaar Voor verdere distributie is bovengronds transport wel toegestaan De verschillende mobiliteitsproviders kunnen hiervoor een licentie krijgen, mits ze aan publieke doelsteilingen van duurzaamheid en universele diens:verlening voldoen., r-.. ~...-~, 2019 Na tien jaar heeft 'Virtuele mobiliteii' (een van de partners in het kabinet-mouhine van die üjd) toch gelijk gekregen. Nazeer veel levendige debatten in de talloze al dan niet virtuele publieke gemeen-,.,r---_ schappen die de afgelopen decennia zijn ontstaan, ontstaat er iets wat menigeen aanduidt als een consensus over de vraagstukken van mobiliteit en infrastructuur. De ooit gekoesterde illusie dat ICT tot een aanzieniijke redulbe van mobiliteit zou leiden is allang opgegeven. De virtuele werkelijkheid heeft een paar belangrijke veranderingen opgeleverd: de fysieke infrastructuur en het vetvoer zijn slimmer en duurzamer geworden; de 9 tot 5 gekte is verdwenen; tijdig is de economie van hei ver- leden (distributie en transport) verlaten. Nederland is sterk in de sectoren kennis, amusement en het nieuwe bouwen. Nederland ziet zichzelf als een geslaagde Europese variant van Los Angeles. Eén groot en verspreid stedeiijk gebied met voldoende parken. 19

20 2Q l O De Betuweroute is weliswaar klaar, maar de exploitatie van de lijn dreigt nu al een groot fiasco te worden Enerzijds is vervoer over water steeds Ikosteneffectiever, anderzijds hebben tie Duitse Spoonvegen, die de NS hebben overgenomen hun koers verlegd Ze benutten bestaand spoor vooral voor de ontwikkeling var ondergronds transpo4 en bovengrondse corridoroniwikkeling. De aanlegkosten var de Betuweroute zijn in de aígelopen pren meer dan verdubbeld ien opzichte van de aanvankelijk begrote tien miljard. Die kosten drukken nu veel te zwaar op een succesvolle exploitatie vap. de lijn. Bovendien past de Beiuwerode niet meer in het nieuwe eco- nomisch concept kennis en cultuur Velen spreken al van de grootste planramp van de laatste decennia Het kabinet is voornemens de Beiuweroute om te bouwen tot een light-:ail- verbinding tussen de ;landstad, Utrecht en de oostelijke steden en Duitsland F. - 6, -~, ry s 2011 De virtuele hangplekkei zijn een overdonderend succes en een internationaal gevaar tegeiijker- tijd. Er is sprake van een iniensieve deelname van voorheen probleemjongeren De mobiliteit in de steden is aanzienlijk toegenomen evenals het gevoel van vei!igheid. Omdat echter de viriuele omgevingen voor een belangrijk deel zijn gebaseerd op virtual warfare systemen, is het interve- nieren in echte veiligheidssystemen de grootste kick voor de deelnemers Tot nu toe heeft dat al regelmatig tot bijna-crisiss~tuaties geleid. Nu echter eer aantal íundamentalistische milities uit de VS coalities heeft gesloten met Islamitische groeperingen en deze coalities op grote schaal de virtuele wereld binnentreden, benutten zij deelnemers aan de virtuele hangplekken als quasi- spionnen De eerste pogingen om de virtueel verzegelde Russische kernwapenarsenalen binnen te dringen zijn al gesignaleerd Red Alert in real iife 20

Even voorstellen: Breedband Beemster. Ruim 50 Ambassadeurs!

Even voorstellen: Breedband Beemster. Ruim 50 Ambassadeurs! Powered by Agenda Even voorstellen Doelstelling Breedband Beemster Waarom glasvezel? Maatschappelijke thema s zorgen -wonen werken leren ontspannen Vergelijk netwerken Aanbod / wat krijg ik en wat kost

Nadere informatie

Voor het eerst neemt vrije tijd niet meer af

Voor het eerst neemt vrije tijd niet meer af Voor het eerst neemt vrije tijd niet meer af Hoe gaan Nederlanders met hun tijd om? vraagt het Sociaal en Cultureel Planbureau zich af in het laatste rapport over het vijfjaarlijkse Tijdsbestedingsonderzoek.

Nadere informatie

solidariteit van jong met oud, of ook omgekeerd?

solidariteit van jong met oud, of ook omgekeerd? Bijdrage prof. dr. Kees Goudswaard / 49 Financiering van de AOW: solidariteit van jong met oud, of ook omgekeerd? Deze vraag staat centraal in de bij drage van bijzonder hoogleraar Sociale zekerheid prof.

Nadere informatie

Vergrijzing, verkleuring en individualisering. Voor wie verstandig handelt!

Vergrijzing, verkleuring en individualisering. Voor wie verstandig handelt! Vergrijzing, verkleuring en individualisering Trendsamenvatting Naam Definitie Scope Conclusies Invloed Impact Bronnen Vergrijzing, verkleuring en individualisering De wereldbevolking neemt toe, waarbij

Nadere informatie

Speech van commissaris van de koningin Max van den Berg, Symposium LifeLines, Groningen (UMCG), 1 oktober 2012

Speech van commissaris van de koningin Max van den Berg, Symposium LifeLines, Groningen (UMCG), 1 oktober 2012 Speech van commissaris van de koningin Max van den Berg, Symposium LifeLines, Groningen (UMCG), 1 oktober 2012 Dames en heren, [Inleiding] Ik vind het wel leuk, maar ook een beetje spannend. Maar moet

Nadere informatie

Centraal Bureau voor de Statistiek

Centraal Bureau voor de Statistiek Centraal Bureau voor de Statistiek Persbericht PB09-068 27 oktober 2009 9.30 uur www.cbs.nl Consument koopt graag via internet Driekwart internetgebruikers koopt online Gemak en flexibiliteit belangrijkste

Nadere informatie

!"#$%&'()*+,"#"-. 70-&6+*%"#"-!"#$%&'()*+)&#,#-.#/)01*1 +"7"#""- 9"#)&7(7:'3#)$#:;#/8#$)"$<#),"$:',:#$=) %'-#$;#/87$()#$)"/('$7%':7#%)>#/'$&#/#$?

!#$%&'()*+,#-. 70-&6+*%#-!#$%&'()*+)&#,#-.#/)01*1 +7#- 9#)&7(7:'3#)$#:;#/8#$)$<#),$:',:#$=) %'-#$;#/87$()#$)/('$7%':7#%)>#/'$&#/#$? 23'4)567/84 9"#)&7(7:'3#)$#:;#/8#$)"$#/'$&#/#$? /01"-20%%+-3&45567$%(8&9!"#$%&'()*+,"#"-. +"7"#""- 70-&6+*%"#"-!"#$%&'()*+)&#,#-.#/)01*1 D)E#'-)F!"#$$%&'($&!")*

Nadere informatie

MOBILITEIT MOGELIJK MAKEN

MOBILITEIT MOGELIJK MAKEN MOBILITEIT MOGELIJK MAKEN ONS DNA Op een plek die duizenden jaar terug werd gedomineerd door een ruige delta van wind, duinen en zee bevindt zich nu ons welvarende Nederland. De ontwikkeling van ons land

Nadere informatie

Het waarom van ons aanbod

Het waarom van ons aanbod Pagina 1 van 5 - scroll Het waarom van ons aanbod Mensen laten zich leiden door ervaringen en de betekenis die zij daaraan hebben gegeven. Daarmee besturen zij zichzelf en daarmee geven zij iedere keer

Nadere informatie

Nederlandstalige samenvatting (summary in Dutch language)

Nederlandstalige samenvatting (summary in Dutch language) Nederlandstaligesamenvatting 145 Nederlandstaligesamenvatting (summaryindutchlanguage) Reizen is in de afgelopen eeuwen sneller, veiliger, comfortabeler, betrouwbaarder, efficiënter in het gebruik van

Nadere informatie

Wij geloven dat je leven leuker is als je je eigen keuzes maakt.

Wij geloven dat je leven leuker is als je je eigen keuzes maakt. Wij geloven dat je leven leuker is als je je eigen keuzes maakt. Wij vinden dat de overheid zich daarom minder met jou moet bemoeien en dat bedrijven minder invloed moeten hebben. Wij willen de overheid

Nadere informatie

Maandag 21 november Toespraak van JOKE SCHAUVLIEGE VLAAMS MINISTER VAN LEEFMILIEU, NATUUR EN CULTUUR

Maandag 21 november Toespraak van JOKE SCHAUVLIEGE VLAAMS MINISTER VAN LEEFMILIEU, NATUUR EN CULTUUR Maandag 21 november 2011 Toespraak van JOKE SCHAUVLIEGE VLAAMS MINISTER VAN LEEFMILIEU, NATUUR EN CULTUUR Digitale rondleiding in collectie Ghysels Mortsel / Antwerpen Geachte schepen De Ridder, Geachte

Nadere informatie

Rapport DE ANTIFILE-APP

Rapport DE ANTIFILE-APP Rapport DE ANTIFILE-APP Rapport over een klacht over de minister van Infrastructuur en Milieu (Rijkswaterstaat) Datum: 19 augustus 2015 Rapportnummer: 2015/125 2 Klacht Verzoeker klaagt erover dat een

Nadere informatie

Aantal huisartsen en aantal FTE van huisartsen vanaf 2007 tot en met 2016

Aantal huisartsen en aantal FTE van huisartsen vanaf 2007 tot en met 2016 Aantal huisartsen en aantal FTE van huisartsen vanaf 2007 tot en met 2016 Werken er nu meer of minder huisartsen dan 10 jaar geleden en werken zij nu meer of minder FTE? LF.J. van der Velden & R.S. Batenburg,

Nadere informatie

Het Mobiel Erfgoed Plein

Het Mobiel Erfgoed Plein Het Mobiel Erfgoed Plein 30 april 2017 Mobiele Collectie Nederland Eén van de belangrijkste doelstellingen van de stichting Mobiele Collectie Nederland (MCN) is het verhogen van de zichtbaarheid van mobiel

Nadere informatie

BACK TO SCHOOL ONDERZOEK 2015. Een onderzoek uitgevoerd door MWM² in opdracht van Spotta

BACK TO SCHOOL ONDERZOEK 2015. Een onderzoek uitgevoerd door MWM² in opdracht van Spotta BACK TO SCHOOL ONDERZOEK 2015 Een onderzoek uitgevoerd door MWM² in opdracht van Spotta Inhoudsopgave Management Summary Resultaten Achtergrond 2 3 Management summary Management summary (1/3) De zomerperiode

Nadere informatie

T-Mobile biedt 4G voor alle smartphones, dus ook de iphone 5

T-Mobile biedt 4G voor alle smartphones, dus ook de iphone 5 T-Mobile biedt 4G voor alle smartphones, dus ook de iphone 5 Samen Meer Bereiken Een netwerk voor mobiele telefonie is nooit af. T-Mobile volgt het gebruik en de prestaties van het mobiele netwerk op de

Nadere informatie

M-commerce, sociale media en veranderend winkelgedrag beïnvloeden de ontwikkelingen in de globale retailmarkt. Dat blijkt uit de enquête

M-commerce, sociale media en veranderend winkelgedrag beïnvloeden de ontwikkelingen in de globale retailmarkt. Dat blijkt uit de enquête DigitasLBi presenteert nieuwe enquête over wereldwijd winkelgedrag en onthult enkele belangrijke trends voor Belgische markt Brussel, 24 april, 2014 M-commerce, sociale media en veranderend winkelgedrag

Nadere informatie

babbel 2012 zal herinnerd worden als het jaar dat mobiliteit een belangrijk onderdeel van onze langetermijnstrategie werd.

babbel 2012 zal herinnerd worden als het jaar dat mobiliteit een belangrijk onderdeel van onze langetermijnstrategie werd. Tijd voor n babbel 2012 zal herinnerd worden als het jaar dat mobiliteit een belangrijk onderdeel van onze langetermijnstrategie werd. 50 Telenet Jaarverslag 2012 Markt en activiteiten Telefonie Telefonie

Nadere informatie

Grote gemeenten goed voor driekwart van bevolkingsgroei tot 2025

Grote gemeenten goed voor driekwart van bevolkingsgroei tot 2025 Persbericht PB13 062 1 oktober 2013 9:30 uur Grote gemeenten goed voor driekwart van bevolkingsgroei tot 2025 Tussen 2012 en 2025 groeit de bevolking van Nederland met rond 650 duizend tot 17,4 miljoen

Nadere informatie

Uw eigen denken kan de oorzaak zijn van het probleem

Uw eigen denken kan de oorzaak zijn van het probleem Uw eigen denken kan de oorzaak zijn van het probleem Wat dienstverlenende organisaties kunnen leren van de manier waarop Toyota zijn auto s maakt. Wees bereid anders te denken Wij nodigen u uit om eens

Nadere informatie

Beroepen van de toekomst

Beroepen van de toekomst Beroepen van de toekomst Ruud Smeulders, BrilliantBrains Renée Prins, HBO-i 3 oktober 2013 1 wat denk je dat een trendwatcher doet? 2 en wat doet een futurist? 3 trendwatcher? futurist? niet een waarzegger

Nadere informatie

Tech 2015: niet méér, maar slimmere technologie

Tech 2015: niet méér, maar slimmere technologie Tech 2015 Tech 2015: niet méér, maar slimmere technologie 21 december 2014 Bron:Nos.NL Tech 2015: niet méér, maar slimmere technologie 21 DEC 2014 BRON: NOS.NL GESCHREVEN DOOR: Rachid Finge Techredacteur

Nadere informatie

1/29/2016 Future Mobility. Essay. Roald Brink Lectoraal Vraagstuk B. Egeter / A. Westerduin IGOLIT01C

1/29/2016 Future Mobility. Essay. Roald Brink Lectoraal Vraagstuk B. Egeter / A. Westerduin IGOLIT01C 1/29/2016 Future Mobility Essay Roald Brink Lectoraal Vraagstuk B. Egeter / A. Westerduin IGOLIT01C Een autonoom verkeerssysteem is geen nabije toekomst Dagelijks maken miljoenen reizigers gebruik van

Nadere informatie

Innovatieplatform Twente S a m e n w e r k e n a a n i n n o v a t i e

Innovatieplatform Twente S a m e n w e r k e n a a n i n n o v a t i e Innovatieplatform Twente S a m e n w e r k e n a a n i n n o v a t i e Twente is een innovatieve regio die nationaal en internationaal sterk in opkomst is. Daarom is op initiatief van de provincie Overijssel

Nadere informatie

Cloud services: aantrekkelijk, maar implementeer zorgvuldig

Cloud services: aantrekkelijk, maar implementeer zorgvuldig Cloud services: aantrekkelijk, maar implementeer zorgvuldig Auteur: Miranda van Elswijk en Jan-Willem van Elk Dit artikel is verschenen in COS, mei 2011 Cloud services worden steeds meer gebruikelijk.

Nadere informatie

Spookfiles A58 is één van de projecten binnen het programma Beter Benutten van het Ministerie van Infrastructuur en Milieu.

Spookfiles A58 is één van de projecten binnen het programma Beter Benutten van het Ministerie van Infrastructuur en Milieu. Factsheet Algemene informatie Wat is het project Spookfiles A58? In de hele wereld wordt gewerkt aan manieren om het verkeer sneller, veiliger, comfortabeler en duurzamer maken. Nederland loopt voorop

Nadere informatie

Duurzame energie in Japan

Duurzame energie in Japan Duurzame energie in Japan Rob Stroeks (Project Officer, TWA Tokio) - 8-3-2004 Samenvatting Japan heeft van oudsher weinig natuurlijke energiebronnen. De daarmee samenhangende afhankelijkheid van buitenlandse

Nadere informatie

Even voorstellen. Kabelbedrijven werken als multimediabedrijven

Even voorstellen. Kabelbedrijven werken als multimediabedrijven Even voorstellen Kabelbedrijven werken als multimediabedrijven in een bijzonder dynamische markt. In deze wereld van snelle ontwikkelingen ontplooien zij zich als vernieuwende en betrouwbare leveranciers

Nadere informatie

10 Innovatielessen uit de praktijk 1

10 Innovatielessen uit de praktijk 1 10 Innovatielessen uit de praktijk 1 Geslaagde gastoudermeeting levert veel ideeën op voor innovatie! Wat versta ik onder innoveren? Innoveren is hot. Er zijn vele definities van in omloop. Goed om even

Nadere informatie

Samenvatting... Figuur S.1 De groei van de personenmobiliteit verklaard. Groei aantal reizigerskilometers. 60% bevolkingsgroei 40% overig.

Samenvatting... Figuur S.1 De groei van de personenmobiliteit verklaard. Groei aantal reizigerskilometers. 60% bevolkingsgroei 40% overig. Samenvatting... Personenmobiliteit: meer mensen en grotere woon-werkafstanden In de periode 1995-2005 is de personenmobiliteit met 10% gegroeid tot 184 miljard reizigerskilometers. Circa 60% van de groei

Nadere informatie

ICT als aanjager van de onderwijstransformatie

ICT als aanjager van de onderwijstransformatie ICT als aanjager van de onderwijstransformatie ICT als aanjager van de onderwijstransformatie Technologische innovatie biedt het onderwijs talloze mogelijkheden. Maar als we die mogelijkheden echt willen

Nadere informatie

Samen, duurzaam doen!

Samen, duurzaam doen! Samen, duurzaam doen! Een online platform voor duurzaamheid in de Kromme Rijn en Utrechtse Heuvelrug Transitie: We leven niet in een tijdperk van verandering maar in een verandering van tijdperken Jan

Nadere informatie

World Food Center uit de startblokken!

World Food Center uit de startblokken! World Food Center uit de startblokken! De plannen voor de realisatie van het World Food Center (WFC) zijn in een ver gevorderd stadium. Het WFC wordt een iconisch experience center waar de Nederlandse

Nadere informatie

Steeds meer vijftigers financieel kwetsbaar

Steeds meer vijftigers financieel kwetsbaar Maart 215 stijgt naar 91 punten Steeds meer vijftigers financieel kwetsbaar De is in het eerste kwartaal van 215 gestegen van 88 naar 91 punten. Veel huishoudens kijken positiever vooruit en verwachten

Nadere informatie

http://www.economiepagina.com - Alle nuttige economielinks bij elkaar!

http://www.economiepagina.com - Alle nuttige economielinks bij elkaar! Opgave 1 Gulden (ƒ) wordt euro ( ) Geld is een (1) aanvaard ruilmiddel. De maatschappelijke geldhoeveelheid in Nederland bestaat uit munten, bankbiljetten en (2). De komende jaren worden de functies van

Nadere informatie

Domino-avond: Leefbaarheid op de Haart anno 2020. Samenvatting / conclusies

Domino-avond: Leefbaarheid op de Haart anno 2020. Samenvatting / conclusies Domino-avond: Leefbaarheid op de Haart anno 2020 Samenvatting / conclusies Domino-avond: Leefbaarheid op de Haart anno 2020 Om de leefbaarheid anno 2020 op de Haart te kunnen waarborgen hebben we met elkaar

Nadere informatie

Pallas Advies. Bedrijfsinformatie

Pallas Advies. Bedrijfsinformatie Pallas Advies Bedrijfsinformatie Wat is Pallas Advies? Pallas Advies ondersteunt en adviseert overheidsorganisaties op het gebied van parkeren, mobiliteit en (reis)informatie. De ondersteuning kan op meerdere

Nadere informatie

The Netherlands of 2040. www.nl2040.nl

The Netherlands of 2040. www.nl2040.nl The Netherlands of 2040 www.nl2040.nl 1 Tijden veranderen 2 Tijden veranderen 3 Nieuwe CPB scenario studie Vraag Waarmee verdienen we ons brood in 2040? Aanpak Scenario s, geven inzicht in onzekerheid

Nadere informatie

Dé perfecte partner voor uw bouwplannen! Recreëer, werk en leer in een perfecte omgeving. Neem vandaag nog contact op voor meer informatie

Dé perfecte partner voor uw bouwplannen! Recreëer, werk en leer in een perfecte omgeving. Neem vandaag nog contact op voor meer informatie TLBURG TLBURG Recreëer, werk en leer in een perfecte omgeving U wil de juiste omgeving om in te recreëren, sporten, werken of leren. Met onze services kunnen wij zo n omgeving voor u realiseren. Design

Nadere informatie

DE HOOGBEGAAFDHEIDS SNELWEG

DE HOOGBEGAAFDHEIDS SNELWEG DE HOOGBEGAAFDHEIDS SNELWEG Hoogbegaafden zijn snelle denkers. Ze leggen snel verbanden waardoor ze vaak snel en ver vooruit kunnen kijken. Ze verwerken grote hoeveelheden informatie in één keer, regelmatig

Nadere informatie

De chip: hoe iets piepkleins een ware wereldrevolutie veroorzaakte

De chip: hoe iets piepkleins een ware wereldrevolutie veroorzaakte De chip: hoe iets piepkleins een ware wereldrevolutie veroorzaakte Gilbert Declerck, CEO IMEC Imke Debecker, Outreach Communications Katrien Marent, Corporate Communications Director Zonder de uitvinding

Nadere informatie

Welke kansen bieden internet en sociale media (niet)?

Welke kansen bieden internet en sociale media (niet)? Welke kansen bieden internet en sociale media (niet)? Chris Aalberts Internet en sociale media hebben de wereld ingrijpend veranderd, dat weten we allemaal. Maar deze simpele waarheid zegt maar weinig

Nadere informatie

Embargo t/m woensdag 16 december 2015, 11.00 uur. Publicatie Policy Brief Geen tijd verliezen. Van opvang naar integratie van asielmigranten

Embargo t/m woensdag 16 december 2015, 11.00 uur. Publicatie Policy Brief Geen tijd verliezen. Van opvang naar integratie van asielmigranten Persbericht Sociaal Cultureel Planbureau (SCP), Wetechappelijk Onderzoek- en Documentatiecentrum (WODC), Wetechappelijke Raad voor het Regeringsbeleid (WRR) Embargo t/m woedag 16 december 2015, 11.00 uur

Nadere informatie

We doen zeven aanbevelingen om de aanpak van drukte en de leefbaarheid te

We doen zeven aanbevelingen om de aanpak van drukte en de leefbaarheid te Aanbevelingen Rekenkamer t.a.v. Drukte Amsterdam december 2016 Aanbevelingen We doen zeven aanbevelingen om de aanpak van drukte en de leefbaarheid te verbeteren. Vier aanbevelingen hebben betrekking op

Nadere informatie

Negenduizend NS-medewerkers hebben actuele reisinformatie in de palm van hun hand met Windows Mobile 5

Negenduizend NS-medewerkers hebben actuele reisinformatie in de palm van hun hand met Windows Mobile 5 Negenduizend NS-medewerkers hebben actuele reisinformatie in de palm van hun hand met Windows Mobile 5 Om de serviceverlening aan reizigers, de veiligheid en de interne communicatie op een nog hoger niveau

Nadere informatie

Zetten 2025 Levendig, verbonden en duurzaam

Zetten 2025 Levendig, verbonden en duurzaam Zetten 2025 Levendig, verbonden en duurzaam Zicht op Zetten Wij zijn Zicht op Zetten, een burgerinitiatief waarvoor circa twintig Zettenaren zich vrijwillig inzetten. We zijn gestart met de wens om vanuit

Nadere informatie

Ik ben Sim-kaart. Mobiel bellen groep 5-6. De Simkaart is een meisje, tikkeltje ondeugend en een echte kletsgraag. Aangeboden door

Ik ben Sim-kaart. Mobiel bellen groep 5-6. De Simkaart is een meisje, tikkeltje ondeugend en een echte kletsgraag. Aangeboden door De Simkaart is een meisje, tikkeltje ondeugend en een echte kletsgraag Hoi! Blijf even aan de lijn. Ik zit namelijk op de andere. Wacht even. Hoi, ik kom zo even terug, want ik moet even iets zeggen over

Nadere informatie

Page 1. RAND Europe Sponsored Research. Motivatie voor het onderzoek. Inhoud presentatie. Probleemdefinitie. State-of-the-art in data verzameling

Page 1. RAND Europe Sponsored Research. Motivatie voor het onderzoek. Inhoud presentatie. Probleemdefinitie. State-of-the-art in data verzameling RAND Europe Sponsored Research RESR: Reistijdinformatie: beschikbaar of niet? Rik van Grol Ronald Plasmeijer Reistijdinformatie: beschikbaar of niet? Rik van Grol Ronald Plasmeijer PLATOS-colloquium 2

Nadere informatie

De kansen van online samenwerken

De kansen van online samenwerken De kansen van online samenwerken Independent Insurances Whitepaper 10/10 10-2015 De kansen van online samenwerken Independent Insurances Whitepaper 10/10 10-2015 INDEPENDENT INSURANCES Introductie De

Nadere informatie

Inhoud persmap Culturele Hoofdstad 2018

Inhoud persmap Culturele Hoofdstad 2018 Inhoud persmap Culturele Hoofdstad 2018 In de bijlagen treft u een aantal stukken aan, die als achtergrond dienen bij de kandidaatsteling van Leeuwarden/Ljouwert voor Culturele Hoofdstad van Europa in

Nadere informatie

1 Demografische trends in de gezondheidszorg 29. 2 Specifieke behoeften ten aanzien van domotica voor zorg en welzijn 37

1 Demografische trends in de gezondheidszorg 29. 2 Specifieke behoeften ten aanzien van domotica voor zorg en welzijn 37 Inhoud Voorwoord 8 Inleiding 11 Over de auteurs 16 deel 1 zorg 27 1 Demografische trends in de gezondheidszorg 29 2 Specifieke behoeften ten aanzien van domotica voor zorg en welzijn 37 3 Jong en zorgbehoevend;

Nadere informatie

De ontwikkeling en toepassing van games voor gezondheid. Een verkenning van de Nederlandse situatie in internationaal perspectief

De ontwikkeling en toepassing van games voor gezondheid. Een verkenning van de Nederlandse situatie in internationaal perspectief De ontwikkeling en toepassing van games voor gezondheid Een verkenning van de Nederlandse situatie in internationaal perspectief HKU, Applied Games R&D programma Lector Jeroen van Mastrigt In opdracht

Nadere informatie

en sector onder vuur Ontwikkelingssamenwerkingsorganisaties strategieën in een veranderende wereld Marieke de Wal

en sector onder vuur Ontwikkelingssamenwerkingsorganisaties strategieën in een veranderende wereld Marieke de Wal Als je denkt dat je te klein en onbeduidend bent om het verschil te maken, denk dan eens aan slapen met een mug Dalai Lama De wereld verandert en wordt complexer. Dat is ook merkbaar in de ontwikkeling

Nadere informatie

Sociale media in Nederland Door: Newcom Research & Consultancy

Sociale media in Nederland Door: Newcom Research & Consultancy Sociale media in Nederland Door: Newcom Research & Consultancy Sociale media hebben in onze samenleving een belangrijke rol verworven. Het gebruik van sociale media is groot en dynamisch. Voor de vierde

Nadere informatie

Er gebeurt niets. Ze willen niet weg.

Er gebeurt niets. Ze willen niet weg. Veel nieuw bij de DUO Laatst was ik op bezoek bij de DUO om in het nieuwe gebouw in Groningen te kijken. Naar het gebouw zelf en het Nieuwe Werken dat ze daar toepassen. Er is veel nieuw, want is er blijkt

Nadere informatie

Eindexamen maatschappijleer vwo 2003-II

Eindexamen maatschappijleer vwo 2003-II Opgave 1 Armoede en werk 1 Het proefschrift bespreekt de effecten van het door twee achtereenvolgende kabinetten-kok gevoerde werkgelegenheidsbeleid. / De titel van het proefschrift heeft betrekking op

Nadere informatie

Personeelsvoorziening van de toekomst

Personeelsvoorziening van de toekomst Personeelsvoorziening van de toekomst een transitienetwerk voor Noordoost-Brabant Food & Feed Noordoost-Brabant Wie doet over tien jaar het werk? Waar staat uw bedrijf over tien jaar? De crisis voorbij,

Nadere informatie

'Maak werk van Vrije tijd in Brabant'

'Maak werk van Vrije tijd in Brabant' 'Maak werk van Vrije tijd in Brabant' OPROEP VANUIT DE VRIJETIJDSSECTOR Opgesteld door: Vrijetijdshuis Brabant, TOP Brabant, Erfgoed Brabant, Leisure Boulevard, NHTV, MKB, BKKC, Stichting Samenwerkende

Nadere informatie

De smartphone gaat de retail redden.

De smartphone gaat de retail redden. De smartphone gaat de retail redden. Natuurlijk er wordt steeds meer op internet gekocht en deze ontwikkeling zal nog veel verder doorgaan. Maar tegelijkertijd zien we ook dat winkels en winkelgebieden

Nadere informatie

Ontwikkeling netwerken: waar gaan we naartoe?

Ontwikkeling netwerken: waar gaan we naartoe? Ontwikkeling netwerken: waar gaan we naartoe? Arjen van Dalsum Key Business Partner Manager arjen.vandalsum@kpn.com 06-53161614 Leusden, 3 november 2011 Agenda Introductie Visie strategie KPN Ontwikkelingen

Nadere informatie

DE VOORHOEDE VAN DIGITAL

DE VOORHOEDE VAN DIGITAL DE VOORHOEDE VAN DIGITAL Betalingen vormen het hart van e-commerce. Maar de digitalisering heeft voor banken veel meer potentie dan alleen betalingen. Daarom investeert ABN AMRO in de ontwikkeling van

Nadere informatie

SPEECH SHULA PREMIEREDINER 2015

SPEECH SHULA PREMIEREDINER 2015 SPEECH SHULA PREMIEREDINER 2015 Al jarenlang beginnen dit soort speeches van televisiebazen met de constatering dat het medialandschap en het kijkgedrag snel veranderen. En wordt er meestal gelijk door

Nadere informatie

Stoppen als huisarts: trends in aantallen en percentages

Stoppen als huisarts: trends in aantallen en percentages Dit rapport is een uitgave van het NIVEL. De gegevens mogen worden gebruikt met bronvermelding. Stoppen als huisarts: trends in aantallen en percentages Een analyse van de huisartsenregistratie over de

Nadere informatie

Amsterdam, 11 mei 2005 Projectnummer: H870 Nanda Deen BA Tamara Deprez MA drs. Annemieke Blok MBA. 1 Motivaction International B.V.

Amsterdam, 11 mei 2005 Projectnummer: H870 Nanda Deen BA Tamara Deprez MA drs. Annemieke Blok MBA. 1 Motivaction International B.V. ANWB Kiezen voor mobiliteit - Files en bereikbaarheid - conclusies Amsterdam, 11 mei 2005 Projectnummer: H870 Nanda Deen BA Tamara Deprez MA drs. Annemieke Blok MBA 1 Motivaction International B.V. Inhoudsopgave

Nadere informatie

Visie op duurzaam Veranderen

Visie op duurzaam Veranderen Visie op duurzaam Veranderen Ruysdael Ruysdael is een gerenommeerd bureau dat zich sinds haar oprichting in 1994 heeft gespecialiseerd in het managen van veranderingen. Onze dienstverlening kent talloze

Nadere informatie

LexCom Home. Het meest flexibele huisnetwerk voor radio,tv, telefoon en data over één universele kabel

LexCom Home. Het meest flexibele huisnetwerk voor radio,tv, telefoon en data over één universele kabel LexCom Home Het meest flexibele huisnetwerk voor radio,tv, telefoon en data over één universele kabel LexCom Home: een flexibel netwerk dat het nuttige met het aangename combineert LexCom Home is het huisnetwerk

Nadere informatie

WAT MAAKT EEN ONDERNEMER GELUKKIG? NOU, GELD IN ELK GEVAL NIET

WAT MAAKT EEN ONDERNEMER GELUKKIG? NOU, GELD IN ELK GEVAL NIET TEKST: JUDITH KATZ, KARIN BOJORGE ILLUSTRATIE EN INFOGRAPHICS: MAREN BRUIN FORUM-ONDERZOEK WAT MAAKT EEN ONDERNEMER GELUKKIG? NOU, GELD IN ELK GEVAL NIET Wat vinden ondernemers nou het leukste aan het

Nadere informatie

Nieuwe resultaten van de zoektocht naar het Higgs deeltje in ATLAS

Nieuwe resultaten van de zoektocht naar het Higgs deeltje in ATLAS Nieuwe resultaten van de zoektocht naar het Higgs deeltje in ATLAS Op 4 juli 2012 presenteerde het ATLAS experiment een update van de actuele resultaten van de zoektocht naar het Higgs deeltje. Dat gebeurde

Nadere informatie

Burger dringt aan op meer en innovatieve parkeeroplossingen

Burger dringt aan op meer en innovatieve parkeeroplossingen Burger dringt aan op meer en innovatieve parkeeroplossingen Parkeren raakt iedereen. Het publieke debat over de toekomst van parkeren is daarom geen ver van m n bed show, voorbestemd voor beleidsmakers,

Nadere informatie

Vervoer in het dagelijks leven

Vervoer in het dagelijks leven Vervoer in het dagelijks leven Doordat de afstanden tot voorzieningen vandaag de dag steeds groter worden neemt het belang van vervoer in het dagelijks leven toe. In april 2014 zijn de leden van het Groninger

Nadere informatie

Beroepsbevolking 2005

Beroepsbevolking 2005 Beroepsbevolking 2005 De veroudering van de beroepsbevolking is duidelijk zichtbaar in de veranderende leeftijdspiramide van de werkzame beroepsbevolking (figuur 1). In 1975 behoorde het grootste deel

Nadere informatie

Ik ben Sim-kaart. Mobiel bellen groep 7-8. De Simkaart is een meisje, tikkeltje ondeugend en een echte kletsgraag. Aangeboden door

Ik ben Sim-kaart. Mobiel bellen groep 7-8. De Simkaart is een meisje, tikkeltje ondeugend en een echte kletsgraag. Aangeboden door De Simkaart is een meisje, tikkeltje ondeugend en een echte kletsgraag Hoi! Blijf even aan de lijn. Ik zit namelijk op de andere. Wacht even. Hoi, ik kom zo even terug want ik moet even iets zeggen over

Nadere informatie

NAAR EEN EUROPA VOOR ALLE LEEFTIJDEN

NAAR EEN EUROPA VOOR ALLE LEEFTIJDEN NL NAAR EEN EUROPA VOOR ALLE LEEFTIJDEN AGE- STANDPUNT IN HET KADER VAN HET 2007 - EUROPEES JAAR VAN GELIJKE KANSEN VOOR IEDEREEN The European Older People s Platform La Plate-forme européenne des Personnes

Nadere informatie

Green IT. Duurzaam Middelbaar Beroeps- Onderwijs

Green IT. Duurzaam Middelbaar Beroeps- Onderwijs Green IT Rob de Vrind Duurzaam Middelbaar Beroeps- Onderwijs We hebben een prachtige wereld waar we zuinig op moeten zijn Kijk maar hoe mooi de wereld is Kijk maar hoe mooi de wereld is Kijk maar hoe mooi

Nadere informatie

Wensdenken en illusoire politiek

Wensdenken en illusoire politiek Wensdenken en illusoire politiek Flexwerkers sneller laten doorstromen naar vaste contracten. Dat is wat minister Asscher wil bewerkstelligen met de Wet werk en zekerheid. Het omgekeerde lijkt te gebeuren,

Nadere informatie

1. Ouder en beter Inleiding

1. Ouder en beter Inleiding 1. Ouder en beter Inleiding Wat kan er fascinerender zijn dan ons brein? Het produceert de meest fantastische gedachten. Alles wat we weten over werelden zo ver weg als andere zonnestelsels of zo klein

Nadere informatie

Digitale cultuur als continuüm

Digitale cultuur als continuüm Digitale cultuur als continuüm Samenvatting Activiteitenplan 2017-2020 Stichting Digitaal Erfgoed Nederland (DEN) Den Haag, 31 januari 2016 1/5 1. Vooraf Deze samenvatting is gebaseerd op de subsidieaanvraag

Nadere informatie

Internet of Everything (IoE) Top 10 inzichten uit de Cisco-enquête IoE Value Index (Index voor IoE-waarde) onder besluitvormers uit 12 landen

Internet of Everything (IoE) Top 10 inzichten uit de Cisco-enquête IoE Value Index (Index voor IoE-waarde) onder besluitvormers uit 12 landen Internet of Everything (IoE) Top 10 inzichten uit de Cisco-enquête IoE Value Index (Index voor IoE-waarde) onder 7.500 besluitvormers uit 12 landen Joseph Bradley Jeff Loucks Andy Noronha James Macaulay

Nadere informatie

Aanleiding voor het onderzoek

Aanleiding voor het onderzoek Aanleiding voor het onderzoek Gemeente Heerlen, juni 2013, alle zondagen koopzondag; wekelijkse koopzondag Centrum gestart m.i.v. september 2013 Heroverweging wekelijkse koopzondag in 2015 Breed gedragen

Nadere informatie

Unicomedia biedt een totaal oplossing voor narrowcasting en adviseert over hardware, implementatie en beheer van deze netwerken.

Unicomedia biedt een totaal oplossing voor narrowcasting en adviseert over hardware, implementatie en beheer van deze netwerken. Retail Digital Signage heeft zich in verschillende vormen effectief bewezen om doelgericht met consumenten te communiceren. Digitale media wordt ingezet om merkenherkenning te ondersteunen, winkel promoties

Nadere informatie

Ik ben als bestuurder in deze provincie bijzonder geïnteresseerd in de kansen van nieuwe energie voor onze kenniseconomie.

Ik ben als bestuurder in deze provincie bijzonder geïnteresseerd in de kansen van nieuwe energie voor onze kenniseconomie. Welkomstwoord van Jan Franssen, Commissaris van de Koningin in Zuid-Holland, bij het Lustrumcongres 'Geothermal Heat is Cool' van het Platform Geothermie, Den Haag, 24 oktober 2012 ---------------------------------------------------------------------------------

Nadere informatie

Elk kind heeft het recht om...

Elk kind heeft het recht om... Elk kind heeft het recht om... Rechten is hetgeen je mag doen en mag hebben. Je hoeft er niet eerst iets anders voor te doen. Rechten heb je gewoon. Ook jij hebt rechten. Iedereen heeft ze. Kinderrechten

Nadere informatie

Ageing Tomorrow, Innovation Today*

Ageing Tomorrow, Innovation Today* Public Sector Ageing Tomorrow, Innovation Today* Point of view Januari 2009 *connectedthinking 1 PricewaterhouseCoopers verleent sectorspecifieke diensten op de gebieden Assurance, Tax & HRS en Advisory.

Nadere informatie

Aan het college van Burgemeester en Wethouders van Haarlem c.c. leden van de commissie Samenleving

Aan het college van Burgemeester en Wethouders van Haarlem c.c. leden van de commissie Samenleving Aan het college van Burgemeester en Wethouders van Haarlem c.c. leden van de commissie Samenleving Datum Ons kenmerk Contactpersoon Doorkiesnummer E-mail Kopie aan Onderwerp 19 mei 2016 2016/09 S.K. Augustin

Nadere informatie

Jen Kegels, Eveline De Wilde, Inge Platteaux, Tamara Van Marcke. Hardware. De computer in een oogopslag. 1 / 11 Cursusontwikkeling

Jen Kegels, Eveline De Wilde, Inge Platteaux, Tamara Van Marcke. Hardware. De computer in een oogopslag. 1 / 11 Cursusontwikkeling Hardware De computer in een oogopslag 1 / 11 Cursusontwikkeling Opslag Er worden verschillende apparaten gebruikt om gegevens op te slaan. Dit zijn de meest voorkomende apparaten. Harde schijf; CD / DVD;

Nadere informatie

Huizen. Speelse indeling. Nieuwe keuken. 3 ruime slaapkamers. Nabij winkelcentrum. Scherpe prijsstelling. Perpignanlaan 55, 5627 LC Eindhoven H51

Huizen. Speelse indeling. Nieuwe keuken. 3 ruime slaapkamers. Nabij winkelcentrum. Scherpe prijsstelling. Perpignanlaan 55, 5627 LC Eindhoven H51 Huizen vanhendriks Perpignanlaan 55, 5627 LC Eindhoven Nieuwe keuken Nabij winkelcentrum 3 ruime slaapkamers Speelse indeling Scherpe prijsstelling H51 Kenmerken Soort Kamers Woonoppervlakte Inhoud Bouwjaar

Nadere informatie

Overzicht HvA > V1 > IA 2008 /2009

Overzicht HvA > V1 > IA 2008 /2009 HvA, Blok 2 / Informatie Architectuur Docent / Auke Touwslager 10 november 2008 Overzicht HvA > V1 > IA 2008/2009 Overzicht - Even voorstellen - Introductie vak - opdrachten & lesprogramma - Doel van het

Nadere informatie

Betreft: Verzoek tot Offerte AmersfoortBreed Cultuureducatie / Website Scholen in de Kunst Datum: 10 oktober 2011

Betreft: Verzoek tot Offerte AmersfoortBreed Cultuureducatie / Website Scholen in de Kunst Datum: 10 oktober 2011 Betreft: Verzoek tot Offerte AmersfoortBreed Cultuureducatie / Website Scholen in de Kunst Datum: 10 oktober 2011 Geachte heer, mevrouw, Gemeente Amersfoort is in 2010 gestart met het project AmersfoortBreed.

Nadere informatie

Mediabeleid in Nederland

Mediabeleid in Nederland Opgave 1 Massamedia tekst 1 Mediabeleid in Nederland 5 10 15 20 25 30 35 In de afgelopen tien jaar konden Nederlandse burgers, naast de drie publieke tv-zenders en vijf publieke radiozenders, steeds meer

Nadere informatie

De beste, mooiste en meest intelligente oplossing voor de automatisering en beveiliging van uw domein.

De beste, mooiste en meest intelligente oplossing voor de automatisering en beveiliging van uw domein. De beste, mooiste en meest intelligente oplossing voor de automatisering en beveiliging van uw domein. Fibaro is een complete en krachtige oplossing voor het monitoren, beheren en intelligent automatiseren

Nadere informatie

2 Ontwikkelingen. 2.1 Grijze en groene druk

2 Ontwikkelingen. 2.1 Grijze en groene druk 2 Ontwikkelingen Nederland vergrijst en ontgroent. Ook in arbeidsorganisaties zal de gemiddelde leeftijd van medewerkers steeds meer omhoog gaan. Oudere medewerkers zullen een steeds groter deel van het

Nadere informatie

Uw nieuwbouwwoning krijgt glasvezel.

Uw nieuwbouwwoning krijgt glasvezel. Nieuwbouwspecial. Uw nieuwbouwwoning krijgt glasvezel. Lees er alles over in deze special. ALLES WAT U WILT WETEN OVER GLASVEZEL IN UW NIEUWBOUWWONING. 3 4 5 6 7 8 9 3 DE VRIJHEID VAN GLASVEZEL VOLGENS

Nadere informatie

DE AUTOKOPER 2008-2013 Studie naar trends onder autokopers. AutoTrack.nl - Afdeling marketing E: marketing@autotrack.

DE AUTOKOPER 2008-2013 Studie naar trends onder autokopers. AutoTrack.nl - Afdeling marketing E: marketing@autotrack. DE AUTOKOPER 2008-2013 Studie naar trends onder autokopers AutoTrack.nl - Afdeling marketing E: marketing@autotrack.nl T: 020-5175175 Inhoud De achtergrond Resultaten autokoper Conclusies onderzoek Discussie

Nadere informatie

Meerjarenprogramma begroting 2015-2017 en 2 e concernbericht 2013.

Meerjarenprogramma begroting 2015-2017 en 2 e concernbericht 2013. Meerjarenprogramma begroting 2015-2017 en 2 e concernbericht 2013. Voorzitter, college, collega raadsleden, mensen op de publieke tribune, luisteraars van de Zuidwest FM en lezers van onze GBWP bijdrage.

Nadere informatie

Inleiding CUSTOMER TOUCH MODEL. Is het mogelijk klanten zo goed te kennen dat je kunt voorspellen wat ze gaan kopen voordat ze dat zelf weten?

Inleiding CUSTOMER TOUCH MODEL. Is het mogelijk klanten zo goed te kennen dat je kunt voorspellen wat ze gaan kopen voordat ze dat zelf weten? Inleiding Is het mogelijk klanten zo goed te kennen dat je kunt voorspellen wat ze gaan kopen voordat ze dat zelf weten? Er zijn geruchten dat Amazon een dergelijke gedetailleerde kennis van haar klanten

Nadere informatie

Verras uw business-collega s met een IT-sixpack

Verras uw business-collega s met een IT-sixpack Hybride-cloudaanpak Verras uw business-collega s met een IT-sixpack De CIO staat steeds meer onder druk: enerzijds vragen uw businesscollega s een s nellere en meer flexibele dienstverlening, anderzijds

Nadere informatie

Bestaat volgend jaar jouw bedrijf nog?

Bestaat volgend jaar jouw bedrijf nog? Bestaat volgend jaar jouw bedrijf nog? Stichting Economiteit INDEX Voorwoord aan de lezer 1. Samenvatting 2. Ontstaansgrond van dit boekje 3. Het economiteitsdenken 3.1 Introductie Economiteitscijfer 3.2

Nadere informatie

Self service. 360 o Klantbeeld. Door én met klanten. Grip op markten. Antwoord op dynamiek. Adoptability

Self service. 360 o Klantbeeld. Door én met klanten. Grip op markten. Antwoord op dynamiek. Adoptability Self service 360 o Klantbeeld Door én met klanten Antwoord op dynamiek Adoptability Grip op markten De front office betaalt en de front office bepaalt door Chris Ras, Michel Peters en Roel Corzaan De groei

Nadere informatie

Gedragscode. Gewoon goed doen

Gedragscode. Gewoon goed doen Gedragscode Gewoon goed doen 2 Inhoudsopgave pagina 1. Missie, ambitie en kernwaarden 4 2. Gewoon goed doen 5 3. Waarom een gedragscode? 6 4. Omgaan met de patiënt/klant: respectvol en gastvrij 7 5. Professioneel

Nadere informatie