2.1 Ligging plangebied en huidige situatie Beoogde planontwikkeling Ruimtelijke effecten... 8

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "2.1 Ligging plangebied en huidige situatie... 5 2.2 Beoogde planontwikkeling... 6 2.3 Ruimtelijke effecten... 8"

Transcriptie

1 TOELICHTING

2 INHOUDSOPGAVE 1. INLEIDING PLANGEBIED EN PLANONTWIKKELING Ligging plangebied en huidige situatie Beoogde planontwikkeling Ruimtelijke effecten BELEIDSKADERS/PLANOLOGISCHE SITUATIE Rijksbeleid Provinciaal beleid Provinciaal Omgevingsplan Limburg Provinciale waarden Limburgs Kwaliteitsmenu Conclusie provinciaal beleid Gemeentelijk beleid MILIEUTECHNISCHE ASPECTEN Bodem Geluid Milieuzonering Luchtkwaliteit Externe veiligheid OVERIGE RUIMTELIJKE ASPECTEN Archeologie Kabels en leidingen Verkeer en parkeren Waterhuishouding Vierde Nota Waterhuishouding Provinciaal beleid Watertoets (Waterschap Peel en Maasvallei) Natuur en landschap Flora en fauna Duurzaamheid FINANCIEEL-ECONOMISCHE UITVOERBAARHEID... 23

3 7. PLANSTUKKEN Algemeen Toelichting, regels en verbeelding Toelichting Regels Verbeelding VOOROVERLEG, INSPRAAK EN FORMELE PROCEDURE Inleiding Vooroverleg Inspraak Formele procedure Algemeen Zienswijzen BIJLAGEN... 27

4 1. INLEIDING De bedrijfslocatie, gelegen aan de Molenweg 30 te Stramproy, is een agrarisch bedrijf dat gelegen is in zowel de gemeente Leudal als de gemeente Weert (zie figuur 1). De hoofdactiviteit van het bedrijf bestaat uit het houden van melkgeiten. De ondernemers willen al geruime tijd aan deze hoofdactiviteit een tweetal nevenactiviteiten toevoegen. Hiermee willen zij een verbreding van de bedrijfsvoering bewerkstelligen en daarmee voor het bedrijf in de toekomst een brede en solide (financiële) basis creëren. Figuur 1: Ligging projectlocatie Ondernemers willen de twee reeds bestaande (neven)activiteiten van het bedrijf verder intensiveren en uitbouwen met gebruikmaking van de nieuw gerealiseerde loods/werktuigenberging. De locatie van deze werktuigenberging is gelegen in de gemeente Leudal en heeft als adres Isidoorstraat 27 te Haler gekregen. Het gewijzigde gebruik van de loods/werktuigenberging dient formeel gewijzigd en vastgelegd te worden. De twee alternatieve activiteiten waarvan sprake is zijn: 1. Verkoop van eigen producten Een gedeelte van de werktuigenberging, met een maximale oppervlakte van circa 38 m 2, is ingericht als verkoopruimte voor de verkoop van eigen producten. 2. Paardenhouderij Op het bedrijf van ondernemers zijn al lange tijd paarden aanwezig. Deze dieren worden gefokt, opgefokt en opgeleid door mevrouw M. van Summeren. Deze activiteit zal verder uitgebreid worden. Met de uitbreiding van het bedrijf met deze tak willen de ondernemers een extra inkomstenstoom te genereren. Het betreft een agrarische activiteit, welke past bij de huidige bedrijfsvoering en welke tevens gezien kan worden als een verbreding van de huidige bedrijfsvoering. Ten behoeve van deze nevenactiviteit wordt de gerealiseerde werktuigenberging als rijhal gebruikt.

5 De gemeente heeft besloten medewerking te verlenen aan het bovengenoemd voornemen, middels het doorlopen van een bestemmingsplanprocedure conform art. 3.1 Wet ruimtelijke ordening. De herziening van het bestemmingsplan bestaat uit een toelichting, planregels en een (digitale) verbeelding. De planregels zijn opgesteld conform SVBP 2008, de digitale verbeelding is opgesteld conform IMRO Naast bovengenoemd plan is het bedrijf voornemens om haar hoofdactiviteit (melkgeitenhouderij) verder uit te breiden. Hiervoor loopt in de gemeente Weert een wijzigingsprocedure. De uitbreiding heeft betrekking op het realiseren van een stal voor opfokgeiten en een voeropslag (sleufsilo). De plannen van het bedrijf worden ingegeven door wet- en regelgeving. Hierbij dient met name gedacht te worden aan welzijn en hygiëne. Bij de uitbreiding gaat het bedrijf niet meer dieren houden, er zal enkel een verplaatsing van dieren binnen het bedrijf plaatsvinden. Middels een vormverandering van het bouwblok kan de uitbreiding van de hoofdactiviteit aan de zuidzijde worden gerealiseerd. Omdat hiervoor een afzonderlijke procedure wordt doorlopen bij de gemeente Weert, wordt deze wijziging in dit plan inhoudelijk niet verder toegelicht. Bij het opstellen van het landschappelijk inpassings- en compensatieplan zijn echter de uitbreidingsplannen in de gemeente Weert meegenomen. Het landschappelijk inpassings- en compensatieplan is dan ook in samenspraak met de gemeente Weert opgesteld en geaccordeerd. Voorliggend document voorziet in een toelichting op bijbehorende regels en verbeelding voor de bestemmingsplanwijziging. 2. PLANGEBIED EN PLANONTWIKKELING In dit hoofdstuk worden het plangebied, de huidige situatie en het project beschreven. Tevens wordt in dit hoofdstuk ingegaan op de ruimtelijke effecten van het project. 2.1 Ligging plangebied en huidige situatie De projectlocatie aan de Molenweg 30/Isidoorstraat 27 betreft een melkgeitenhouderij en een beperkte rundveehouderij (vleesvee). Dit agrarisch bedrijf is gevestigd ten oosten van Stramproy in het buitengebied. De locatie is gelegen in een agrarische omgeving met meerdere boerderijen met daartussen enkele huizen met een woonfunctie.

6 Figuur 2: Situatietekening en ligging plangebied Het bedrijf wordt rondom omgeven door grond met een agrarische gebruiksfunctie, die hoofdzakelijk in gebruik is als akkerbouwland en/of weiland. De wegen in de nabijheid van de projectlocatie worden grotendeels begeleid door bomenrijen, waardoor een kleinschalig landschap is ontstaan. De locatie wordt in zuidwestelijke richting begrensd door een tuinbouwkas (glas), in noordelijke richting grenst het bedrijf aan de Molenweg (zie figuur 1). Het plangebied heeft betrekking op ca m 2 aan de oostzijde van de projectlocatie en is bij de gemeente Leudal bekend als Isidoorstraat 27 te Haler (zie figuur 2). Op deze plek is reeds een loods/machineberging en een parkeerplaats gerealiseerd. 2.2 Beoogde planontwikkeling Ondernemers willen twee bestaande (neven)activiteiten van het bedrijf verder intensiveren en uitbouwen met gebruikmaking van de gerealiseerde loods. Het gewijzigde gebruik wordt middels deze bestemmingsplanherziening formeel vastgelegd. De twee alternatieve activiteiten waarvan sprake is zijn: 1. Verkoop van eigen producten Een gedeelte van de werktuigenberging, met een maximale oppervlakte van circa 38 m 2, is ingericht als verkoopruimte voor de verkoop van eigen producten. Het betreft hierbij de verkoop van verse geitenmelk. Ook zullen uit geitenmelk vervaardigde producten (kaas en ijs) in de boerderijwinkel verkocht worden. De opname van diverse streekeigen producten in het verkoopassortiment is niet uit te sluiten.

7 Ondernemers zien de winkel eveneens als een informatiepunt voor de bezoekers van het bedrijf, hier kan informatie verstrekt worden over de melkgeiten- en paardenhouderij. Ook een toelichting op de te verkopen producten is hier mogelijk. Voor de ontvangst van potentiële kopers van producten en paarden en voor ruiters is in de verkoopruimte een koffiehoek ingericht. 2. Paardenhouderij Op het bedrijf van cliënten zijn al lange tijd paarden aanwezig. Deze dieren worden gefokt, opgefokt en opgeleid door mevrouw M. van Summeren en door haar op (semiprofessionele) wijze bereden. Aangezien de ontwikkeling van de paardenhouderij op het bedrijf niet stilstaat, hebben ondernemers besloten ook deze tak te professionaliseren. Dit wil zeggen dat het fokken en opfokken van veulens, het zadelmak maken van deze dieren en de verkoop van jonge paarden verder uitgebouwd zal worden. Met de uitbreiding van het bedrijf met deze tak beogen de ondernemers een extra inkomstenstoom te genereren. Omdat deze vorm van paardenhouderij een agrarische bezigheid is die past bij de huidige bedrijfsvoering en eveneens als een verbreding van de huidige bedrijfsvoering moet worden gezien, is dit naar mening van ondernemers inpasbaar in het bestaande agrarische bedrijf. Het aanleren en zadelmak maken van de jonge paarden zal voor rekening komen van mevrouw M. van Summeren. Omdat dit een proces is dat gedurende het gehele jaar wordt uitgevoerd, zowel bij goede als minder goede weeromstandigheden, is het wenselijk dat dit binnen kan gebeuren. Ondernemers gebruiken derhalve de nieuw gerealiseerde werktuigenberging als rijhal, hetgeen overigens het gebruik van het gebouw als werktuigenberging niet hoeft uit te sluiten. In figuur 3 is de nieuwe indeling van de werktuigenberging weergegeven. Figuur 3: Indeling rijhal en verkoopruimte

8 2.3 Ruimtelijke effecten De ruimtelijke effecten van onderhavig plan zijn zeer beperkt. Enkel het gebruik van de loods wordt gewijzigd van machineberging in rijhal en verkoopruimte. Aan de linkerzijde van de loods is een parkeerplaats gerealiseerd ten behoeve van de rijhal en verkoopruimte. Tevens is hiervoor een nieuwe ontsluiting op de Isidoorstraat gerealiseerd. Hierdoor hoeven de bezoekers aan de rijhal en verkoopruimte geen gebruik te maken van de inrit behorende bij de melkgeitenhouderij. Hiermee insleep en verspreiding van ziektes voorkomen. In figuur 4 en 5 is de linker- en rechter voorzijde van de nieuwe loods weergegeven. In figuur 6 en 7 is het zijaanzicht en de parkeerplaats weergegeven. Figuur 4: Linker voorzijde rijhal Figuur 5: Rechter voorzijde rijhal Figuur 6: Parkeerplaats t.b.v. rijhal en verkoopruimte Figuur 7: Linker achterzijde rijhal parkeerplaats

9 3. BELEIDSKADERS/PLANOLOGISCHE SITUATIE In dit hoofdstuk wordt ingegaan op het Rijks-, provinciale en gemeentelijke beleid. Het Rijksbeleid wordt besproken aan de hand van de Nota Ruimte. Voor de beschrijving van het provinciale beleid is gebruik gemaakt van het Provinciaal Omgevingsplan Limburg (POL). Het gemeentelijke beleid is ontleend aan het bestemmingsplan Buitengebied van de voormalige gemeente Hunsel. 3.1 Rijksbeleid Het voorliggende plan is, voor zover mogelijk, getoetst aan de in de Nota Ruimte omschreven beleidslijnen. De Nota Ruimte is de visie van het kabinet op de inrichting van Nederland. Op 27 februari 2006 is de Nota Ruimte, welke geldt als deel 4 van de planologische kernbeslissing (PKB-procedure), formeel in werking getreden. De Nota Ruimte is een nota van het Rijk, waarin de principes voor de ruimtelijke inrichting voor Nederland vastgelegd worden. In de Nota Ruimte gaat het daarbij om inrichtingsvraagstukken die spelen tussen nu en 2020, met een doorkijk naar In de nota worden de hoofdlijnen van beleid aangegeven, waarbij de ruimtelijke hoofdstructuur van Nederland (RHS) een belangrijke rol zal spelen. De Nota Ruimte bevat niet alleen de ruimtelijke uitspraken zoals die eerder in de Vijfde Nota over de Ruimtelijke Ordening waren opgenomen, maar ook die uit het Tweede Structuurschema Groene Ruimte (SGR2) en uit het Nationaal Verkeers- en Vervoersplan (NVVP). Daarnaast worden in de Nota Ruimte ook de Gebiedsgerichte Economische Perspectieven (GEP) opgenomen. De Nota Ruimte is derhalve een integraal product die uitspraken doet die een specifiek nationaal ruimtelijk belang dienen of die zorgen voor een gegarandeerde basiskwaliteit voor alle inwoners van Nederland. Het Rijk heeft landelijk de beleidslijnen uitgezet, maar laat de verdere invulling over aan de provincies en gemeenten. Daarmee beoogt het Rijk starheid in de ontwikkelingen en een teveel aan regels te voorkomen. De inzet is die van sterke steden en een vitaal platteland, waarbij ook expliciet gekozen is voor een ruimtelijk beleid dat bijdraagt aan de versterking van de internationale concurrentiepositie van Nederland: - méér ruimte voor ondernemen, wonen en recreëren, en; - méér ruimte voor infrastructuur en water. Voor verstedelijking en economische activiteiten gaat het Rijk uit van de bundelingstrategie. Daarbij wordt voldoende aanbod van ruimte gereserveerd voor stedelijke functies en bij de vraag aangesloten. Er wordt optimaal gebruik gemaakt van de ruimte die in het bestaande bebouwde gebied aanwezig is en er wordt ruimte geboden aan gemeenten om te kunnen bouwen voor de eigen bevolkingsgroei. Daarbij wordt de infrastructuur optimaal benut, het groen in en om de stad in samenhang met het bebouwd gebied verder ontwikkeld en aangesloten op het watersysteem. Een optimale benutting van het bebouwd gebied blijft van groot belang. Tevens wordt het behoud van landschapspatronen gezien als een cultuuropgave. Er dient derhalve een halt te worden toegeroepen aan de aantasting van het landschap. De bestaande

10 contrasten tussen stad en land dienen aantrekkelijker te worden gemaakt. Bij eventuele veranderingen dienen bestaande waarden te worden gerespecteerd. Tevens dient optimaal te worden bijgedragen aan de versterking van de vitaliteit van netwerken, steden en dorpen. Intensief ruimtegebruik is een belangrijk uitgangspunt. In de nota wordt in dat kader gesteld, dat benutting van het bestaand bebouwd gebied de voorkeur geniet boven nieuwe uitbreiding. In het kader van een vitaal platteland en een economisch vitale en duurzame landbouw zoals het Rijk dat voor ogen heeft, kan worden gesteld dat het voorgenomen plan tot uitbreiding, waardoor de continuïteit van het bedrijf wordt gegarandeerd, past binnen het voorgestane rijksbeleid. 3.2 Provinciaal beleid Provinciaal Omgevingsplan Limburg Op 29 juni 2001 is door Provinciale Staten van Limburg het Provinciaal Omgevingsplan Limburg (POL) vastgesteld. Dit POL is een integraal plan voor het omgevingsbeleid voor het grondgebied van de Provincie Limburg. Dit houdt in dat het POL zowel een streekplan, een milieubeleidsplan, een waterhuishoudingsplan, een verkeers- en vervoersplan alsook een grondstoffenplan is. Op 22 december 2006 is een integrale herziening van het POL in werking getreden. Het POL2006 is in 2008, 2009 en 2010 geactualiseerd. Het onderhavige plan voor het wijzigen van het gebruik van de werktuigenberging binnen de agrarische bouwkavel als rijhal en verkoopruimte, valt binnen het perspectiefgebied P5a. Het perspectief P5a Ontwikkelingsruimte landbouw en toerisme omvat gebieden met een overwegend landbouwkundig karakter in Noord- en Midden-Limburg waarbij plaatselijk ook omgevingskwaliteiten aan de orde kunnen zijn. Soms gaat het om oude bouwlanden, waarbij een gaaf cultuurhistorisch kavel-, wegen- en bebouwingspatroon samengaat met monumentale bebouwing en landschappelijke openheid. Andere kwaliteiten die hier kunnen voorkomen zijn stiltegebieden, grondwaterbeschermingsgebieden, hydrologische bufferzones rondom natte natuurgebieden of leefgebied voor ganzen en weidevogels. Projectlocatie Figuur 8: Uitsnede POL-kaart perspectieven en ligging plangebied

11 Met respect voor de aanwezige kwaliteiten wordt de inrichting en ontwikkeling van de gebieden in belangrijke mate bepaald door de landbouw. Daarnaast wordt in deze gebieden extra belang gehecht aan verbreding van de plattelandseconomie. De bestaande landbouwbedrijvigheid in al zijn vormen kan zich hier verder ontwikkelen, al zijn er wel beperkingen voor de niet-grondgebonden landbouw. Ook andere nieuwe economische dragers dragen bij aan behoud en versterking van de natuur- en landschapskwaliteit en het sociale klimaat. Het agrarisch bedrijf aan de Molenweg te Stramproy is een grondgebonden bedrijf (melkgeitenhouderij). Onderhavig plan zorgt voor een verbetering van de bedrijfsstructuur door verbreding van de activiteiten. Het plan houdt daarbij rekening met de landschappelijke kwaliteiten van het gebied middels een landschappelijk inpassingsplan Provinciale waarden Naast de indeling in perspectieven is tevens sprake van diverse provinciale waarden binnen de provincie Limburg. Hierna wordt ingegaan op de kristallen, groene en blauwe waarden. - Kristallen waarden Gelet op de POL-kaart kristallen waarden (4a) blijkt dat het plangebied gelegen is in Roerdalslenk zone III. Onderhavig initiatief heeft geen betrekking op het onttrekken van grondwater en heeft derhalve geen gevolgen voor deze waarden. - Groene waarden Gelet op de POL-kaart groene waarden (4b) is onderhavig plangebied niet binnen dergelijke waarden gelegen. - Blauwe waarden Gelet op de POL-kaart blauwe waarden (4c) is onderhavig plangebied gelegen op een afstand van ongeveer meter van de Tungelroysebeek. Deze beek is op de POL kaart Blauwe waarden aangewezen als beek met specifiek ecologische functie. De beek ligt echter op dusdanige afstand van de projectlocatie dat geen effecten zijn te verwachten op het oppervlaktewater en/of de ecologische functie van de beek Limburgs Kwaliteitsmenu Voor (ruimtelijke) ontwikkelingen buiten de zogenaamde rode contouren, waarvan in casu sprake is, is het Limburgs Kwaliteitsmenu van kracht. In dit Kwaliteitsmenu geeft de provincie de Limburgse gemeenten een handreiking op welke wijze zij om moeten gaan met ontwikkelingen in het buitengebied. Gemeenten dienen in een structuurvisie dit provinciale beleidskader te verwerken en aan te geven op welke wijze zij toepassing geven aan het Limburgs Kwaliteitsmenu. In z n algemeenheid betreft het Limburgs Kwaliteitsmenu een beleidsregel die onder voorwaarden ruimtelijke ontwikkelingen in het buitengebied van Limburg toestaat. Daarbij dient sprake te zijn van kwaliteitswinst. Deze kwaliteitswinst kan op diverse wijze tot stand komen, bijvoorbeeld door het realiseren van een landschappelijke inpassing, het slopen van bedrijfsbebouwing of glasopstanden, het realiseren van natuur of het leveren van een financiële bijdrage in een (gemeentelijk) groenfonds. De provincie geeft in het Limburgs Kwaliteitsmenu richtlijnen en drempelwaarden voor het bepalen van de hoogte van de tegenprestatie bij verschillende soorten ruimtelijke ontwikkelingen. Onderhavige ontwikkeling gaat gepaard met een landschappelijke inpassing. Dit is verder uitgewerkt in een beplantingsplan dat als bijlage 1 is toegevoegd. Het beplantingsplan wordt verder toegelicht in paragraaf 4.7 van deze toelichting.

12 3.2.4 Conclusie provinciaal beleid Gelet op het vorenstaande kan worden gesteld dat vanuit provinciaal beleid geen bezwaren bestaan tegen onderhavig plan. Het wijzigen van het gebruik van de werktuigenberging als rijhal en gedeeltelijk als verkoopruimte ten behoeve van streekeigen producten, past binnen het door het provinciaal bestuur in het POL vastgelegde beleid. 3.3 Gemeentelijk beleid De projectlocatie waartoe de werktuigenberging behoort, is gelegen in twee gemeenten en valt derhalve onder de werking van het bestemmingsplan Buitengebied van de gemeente Weert en de gemeente Leudal (voormalige gemeente Hunsel). Onderhavig plangebied is geheel gelegen binnen de gemeente Leudal, derhalve is het bestemmingsplan Buitengebied van de voormalige gemeente Hunsel van toepassing. In het vigerende bestemmingsplan van de voormalige gemeente Hunsel (Leudal) is het perceel bestemd als Agrarische doeleinden. Dit perceelsgedeelte is eveneens in gebruik voor de agrarische productie (weiland en akkerbouwland). Projectlocatie Figuur 9: vigerende bestemmingsplankaart gemeente Leudal In 2009 is middels een vrijstellingsprocedure (artikel 19 lid 1, WRO) bouwvergunning verleend voor het realiseren van onder andere een werktuigenberging. Het huidige gebruik is echter afwijkend van het gebruik dat in de vrijstellingsprocedure is aangegeven. Onderhavig plan is derhalve in strijd met het vigerende bestemmingsplan. Om medewerking aan de plannen van de familie Van Summeren te kunnen verlenen voor het gewijzigd gebruik van de werktuigenberging dient een bestemmingsplanprocedure te worden doorlopen conform artikel 3.1 Wro. De herziening van het bestemmingsplan bestaat uit een toelichting, planregels en een (digitale) verbeelding. De planregels dienen opgesteld te worden conform SVBP 2008, de digitale verbeelding conform IMRO Tevens dient het BOM+ plan, behorende bij de vrijstelling artikel 19 lid 1 WRO van 26 mei 2009, te worden aangepast.

13 4. MILIEUTECHNISCHE ASPECTEN Bij de realisering van een planontwikkeling moet in de eerste plaats rekening worden gehouden met aspecten uit de omgeving die een negatieve invloed kunnen hebben op het plangebied. Dit geldt omgekeerd ook voor de uitwerking die het project heeft op zijn omgeving. Voor de locatie zijn in dit hoofdstuk de milieuaspecten bodem, geluid, milieuzonering, luchtkwaliteit en externe veiligheid onderzocht. 4.1 Bodem Indien sprake is van een planologische functiewijziging, dient te worden bezien of de milieuhygiënische kwaliteit van de bodem ter plaatse geschikt is voor het voorgenomen gebruik. Bij onderhavig plan is er geen sprake van een functiewijziging. Het gebruik van de werktuigenberging blijft namelijk agrarisch. Bij de vrijstellingsprocedure (artikel 19, lid 1 WRO) van 2009 is op de locatie een historisch bodemonderzoek volgens de richtlijn NVN 5725 verricht door Aelmans Eco B.V (rapportnummer 08/03432/V/E/HW) d.d. 27 juni Dit rapport is als bijlage 2 van deze toelichting opgenomen. Conclusies uit het historische onderzoek zijn: In de voorhanden zijnde historische informatie zijn geen aanwijzingen aangetroffen die duiden op de aanwezigheid van mogelijke bodemverontreinigingen en/of bodembedreigende activiteiten. Daarnaast zijn tijdens de terreininspectie geen aanwijzingen geweest, welke zouden kunnen wijzen op enige vorm van bodemverontreiniging. Ten aanzien van de locatie luidt, op basis van vorenstaande, de hypothese: onverdacht. Van belang is voorts dat de verantwoordelijkheid van Aelmans Eco B.V. voor het historisch bodemonderzoek beperkt is tot de resultaten ten grondslag liggende en de op het moment van onderzoek ter beschikking staande gegevens. Wij willen expliciet vermelden dat het verlenen van een bouwvergunning ter competentie ligt bij het bevoegd gezag. De resultaten van het onderzoek wijzen uit dat geen bezwaar bestaat ten aanzien van het voorgenomen bouwplan en het gebruik van de projectlocatie als agrarische bouwkavel. Er bestaat blijkens het rapport geen aanleiding om over te gaan tot het uitvoeren van een verkennend onderzoek. Verwezen wordt naar het terzake uitgebrachte rapport in bijlage 2. Gelet op vorenstaande vormt het aspect bodem geen belemmeringen voor de beoogde planontwikkeling. 4.2 Geluid In het kader van de agrarische bedrijfsvoering (melkgeitenhouderij) is sprake van een inrichting. In dit kader dient het bedrijf te beschikken over een milieuvergunning (Wet milieubeheer). In de vigerende vergunning die het bedrijf heeft, zijn voorschriften ten aanzien van de geluidsproductie opgenomen.

14 Het plan, het wijzigen van het gebruik van de werktuigenberging als rijhal en verkoopruimte, heeft consequenties ten aanzien van de geluidproductie van het bedrijf. Het aantal verkeersbewegingen van en naar de inrichting zal als gevolg van onderhavig plan enigszins toenemen. Het gaat echter slechts om enkele voertuigbewegingen per dag van hoofdzakelijk lichte voertuigen. Het meest nabij gelegen geluidsgevoelig object van derden is gelegen op een afstand van ruim 200 meter van het plangebied. De verwachting is derhalve dat ondanks de geringe toename van de geluidsproductie ter plaatse nog steeds ruimschoots voldaan kan worden aan de voorschriften uit de milieuvergunning. Verder heeft onderhavig project geen betrekking op het toevoegen van een geluidsgevoelige functie. Gelet op vorenstaande vormt het aspect geluid geen belemmeringen voor de beoogde planontwikkeling. 4.3 Milieuzonering Milieuzonering zorgt ervoor dat nieuwe bedrijven een passende locatie in de nabijheid van woningen krijgen en dat (andersom) nieuwe woningen op een verantwoorde afstand van bedrijven gesitueerd worden. Het waar mogelijk scheiden van bedrijven en woningen bij nieuwe ontwikkelingen dient twee doelen: - het reeds in het ruimtelijke spoor voorkomen of zoveel mogelijk beperken van hinder en gevaar voor woningen; - het tegelijk daarmee aan de bedrijven voldoende zekerheid bieden dat zij hun activiteiten duurzaam binnen aanvaardbare voorwaarden kunnen uitoefenen. De gemeente beslist zelf of zij op een bepaalde locatie bedrijven of woningen wil mogelijk maken. Dit besluit dient echter wel zorgvuldig te worden afgewogen en verantwoord te worden. In onderhavige situatie is geen sprake van het toevoegen van een woonfunctie. Verder wordt de milieuzonering behorende bij het agrarisch bedrijf op de locatie niet gewijzigd als gevolg van onderhavig plan. Gelet op vorenstaande vormt het aspect milieuzonering geen belemmering voor de voorgenomen planontwikkeling. 4.4 Luchtkwaliteit Sinds 15 november 2007 zijn de belangrijkste bepalingen inzake de luchtkwaliteit opgenomen in hoofdstuk 5, titel 5.2 van de Wet milieubeheer (hierna ook: Wmb). Omdat de luchtkwaliteitseisen op zijn genomen in titel 5.2 van de Wmb, staat deze ook wel bekend als de Wet luchtkwaliteit. Met de inwerkingtreding van de Wet luchtkwaliteit is het besluit luchtkwaliteit 2005 komen te vervallen. Het doel van titel 5.2 Wm is om de mensen te beschermen tegen de negatieve gevolgen van luchtverontreiniging op hun gezondheid. In de wet- en regelgeving zijn de richtlijnen uit de Europese regelgeving opgenomen, waaraan voorgenomen ontwikkelingen dienen te voldoen.

15 Als aan minimaal één van de volgende voorwaarden wordt voldaan, vormen de luchtkwaliteitseisen in beginsel geen belemmering voor het uitoefenen van de bevoegdheid van een bestuursorgaan ex. artikel 5.16 Wm: - er is geen sprake van een feitelijke of dreigende overschrijding van de grenswaarde; - een project leidt al dan niet per saldo, niet tot een verslechtering van de luchtkwaliteit; - een project draagt niet in betekenende mate (NIBM) bij aan de verslechtering van de luchtkwaliteit; - een project past binnen het NSL (Nationaal Samenwerkingsprogramma Luchtkwaliteit) of een regionaal programma van maatregelen. Het besluit NIBM Deze Algemene maatregel van Bestuur (AmvB) legt vast wanneer een project niet in betekenende mate bijdraagt aan de toename van concentraties van bepaalde stoffen in de lucht. Een project is NIBM wanneer het aannemelijk is dat het een toename van de concentratie veroorzaakt van maximaal 3%. De 3% grens wordt gedefinieerd als 3% van de grenswaarde voor de jaargemiddelde concentratie van fijn stof (PM10) of stikstofdioxide (NO2). Dit komt overeen met 1,2 microgram/m3 voor zowel PM10 als NO2. Het NSL is vanaf augustus 2009 van kracht, zodat de 3% grens aangehouden dient te worden. In de regeling NIBM is (onder andere) aangegeven dat een plan tot 500 woningen niet in betekenende mate bijdraagt aan de toename van de concentratie fijn stof en stikstofdioxide in de lucht. Met behulp van de NIBM-tool van Infomil is bepaald of onderhavig plan in betekenende mate bijdraagt aan de toename van de concentratie fijn stof en stikstofdioxide in de lucht. Hierbij is uitgegaan van een worst-case benadering. Voor het aantal extra verkeerbewegingen als gevolg van het plan is 20 bewegingen (weekdaggemiddelde) aangehouden, waarvan het aandeel vrachtverkeer 20% bedraagt. De uitkomst is in figuur 10 weergegeven. Hieruit blijkt dat onderhavig plan NIBM is. Figuur 10: NIBM-tool Gelet op vorenstaande vormt het aspect luchtkwaliteit geen belemmeringen voor onderhavige planontwikkeling.

16 4.5 Externe veiligheid Externe veiligheid beschrijft de risico s die ontstaan als gevolg van opslag of handelingen met gevaarlijke stoffen. Dit kan betrekking hebben op inrichtingen (bedrijven) of transportroutes. Op beide categorieën is verschillende wet- en regelgeving van toepassing. Het huidige beleid voor inrichtingen (bedrijven) is afkomstig uit het Besluit externe veiligheid inrichtingen (Bevi) dat op 29 oktober 2004 van kracht is geworden. Het externe veiligheidsbeleid voor transport van gevaarlijke stoffen is opgenomen in de Circulaire Risiconormering gevaarlijke stoffen die op 4 augustus 2004 in de Staatscourant is gepubliceerd. Het externe veiligheidsbeleid voor transport van gevaarlijke stoffen door buisleidingen (hogedruk) aardgasleidingen en K1, K2, K3 vloeistofleidingen is omschreven in de Circulaire zonering langs hogedruk aardgasleidingen uit 1984 en de Circulaire bekendmaking van voorschriften ten behoeve van de zonering langs transportleidingen voor brandbare vloeistoffen van de K1, K2 en K3 categorie uit In deze laatste 2 circulaires staan toetsingsafstanden en bebouwingsafstanden beschreven die gelden voor verschillende ruimtelijke objecten. Het beleid voor hogedruk aardgasleidingen en vloeistofleidingen is overigens thans sterk in beweging. Binnen een straal van circa 1 kilometer dient te worden geïnventariseerd of in de huidige en toekomstige situatie binnen of buiten het plangebied risicobronnen (Bevi-inrichting, transport gevaarlijke stoffen over weg, water en spoor, hogedruk aardgas- en transportleidingen brandbare vloeistoffen) aanwezig zijn. Uit de inventarisatie blijken binnen een straal van 1 kilometer geen risicobronnen aanwezig zijn. In de nabijheid van het plangebied bevinden zich geen relevante hoge druk aardgasleidingen en K1, K2, K3 leidingen. Verder blijkt uit de gegevens van de risicokaart van de provincie Limburg, dat geen Bevi-inrichtingen, geen andere dan bovengenoemde transportassen over weg, water of spoor voor het vervoer van gevaarlijke stoffen en geen hogedruk aardgas- en transportleidingen voor brandbare vloeistoffen aanwezig zijn in het plangebied. Uit het bovenstaande blijkt dat in de nabijheid van het plangebied geen risicovolle bronnen aanwezig zijn, die van invloed kunnen zijn op de ontwikkeling in onderhavig plangebied. Derhalve behoeven de risico s hiervan niet nader te worden beschouwd en is er geen verantwoordingsplicht van het groepsrisico nodig. Gelet op vorenstaande vormt het aspect externe veiligheid geen belemmeringen voor onderhavige planontwikkeling.

17 5. OVERIGE RUIMTELIJKE ASPECTEN Naast de diverse milieutechnische aspecten, zoals uiteengezet in hoofdstuk 4, dient tevens te worden gekeken naar de overige ruimtelijke aspecten. In dit hoofdstuk wordt ingegaan op de aspecten archeologie, kabels en leidingen, verkeer en parkeren, waterhuishouding, natuur- en landschap, flora en fauna en duurzaamheid. 5.1 Archeologie Sinds 1 september 2007 is de Wet op de Archeologische Monumentenzorg in werking getreden. Deze wet is de Nederlandse uitwerking van het Verdrag van Malta uit In de Wet op de Archeologische Monumentenzorg is een raamwerk gegeven dat regelt hoe Rijk, provincies en gemeenten om moeten gaan met het aspect archeologie in ruimtelijke plannen. In de wet wordt het culturele erfgoed, en dan met name het archeologische erfgoed, beschermd. Onder archeologisch erfgoed worden alle fysieke overblijfselen verstaan, die bijdragen aan het verkrijgen van inzicht in menselijke samenlevingen uit het verleden. De fysieke overblijfselen kunnen zich zowel in als boven de grond bevinden. De uitgangspunten van de Wet op de Archeologische Monumentenzorg zijn als volgt: - De archeologische waarden dienen zoveel mogelijk in de bodem te worden bewaard. Opgravingen vinden alleen plaats indien behoud in situ (dus in de bodem) niet mogelijk is; - Er dient vroeg in het proces van de ruimtelijke ordening al rekening te worden gehouden met het aspect archeologie. In een vroegtijdig stadium moeten initiatiefnemers aangeven hoe met eventuele archeologische waarden wordt omgegaan in geval van bodemverstorende activiteiten. In beginsel dient er dus een verkennend vooronderzoek plaats te vinden bij dergelijke activiteiten. Er kan uitzondering worden gemaakt, indien het plangebied kleiner is dan m 2 en er binnen een straal van 50 meter geen vondsten zijn gedaan in het verleden; - De initiatiefnemer tot ruimtelijke plannen betaalt het archeologisch onderzoek en mogelijke opgravingen. In de Wet op de Archeologische Monumentenzorg is bepaald dat gemeenten verantwoordelijk zijn voor hun eigen bodemarchief. De gemeente is dus het bevoegde gezag indien het gaat om het toetsen van archeologische onderzoeken en Programma s van Eisen. Voorheen werd dit door de provincie gedaan, maar deze beperkt zich tot zaken die van provinciaal belang zijn. De projectlocatie is gelegen in een gebied dat op de Indicatieve Kaart van Archeologische Waarden (IKAW) is aangeduid als zone met hoge archeologische verwachtingswaarden. Aangezien bij onderhavig project geen sprake is van uitbreiding of nieuwbouw zal het project geen invloed hebben op de archeologische situatie ter plaatse. Er vinden als gevolg van het project immers geen bouwwerkzaamheden plaats. Bij de vrijstellingsprocedure (artikel 19, lid 1 WRO) van 2009 is op de locatie o.a. voor de betreffende werktuigenberging een Inventariserend Veldonderzoek (IVO-O) en een Bureauonderzoek uitgevoerd door Archeopro (zie bijlage 3).

18 Naar aanleiding van het onderzoek wordt in het rapport geconcludeerd dat: in verband met de hoge mate van verstoring van de bodem en het volledig ontbreken van archeologische indicatoren binnen het plangebied, er geen aanleiding bestaat om een vervolgonderzoek te adviseren. Gelet op vorenstaande vormt het aspect archeologie geen belemmeringen voor onderhavige planontwikkeling. 5.2 Kabels en leidingen Onderhavig project gaat niet gepaard met graafwerkzaamheden in de bodem. Het aspect kabels en leidingen is derhalve niet van toepassing. 5.3 Verkeer en parkeren Met betrekking tot onderhavige planontwikkeling dienen de (eventuele) gevolgen voor de verkeersstructuur alsmede het parkeren inzichtelijk te worden gemaakt. Bij de werktuigenberging is reeds een parkeerplaats aanwezig van ca. 600 m 2 (zie figuur 11). Dit is ruim voldoende voor het gebruik van de werktuigenberging als rijhal en verkoopruimte. De ruime parkeerplaats is voldoende groot om met een personenauto met trailer op het parkeerterrein te kunnen draaien. De auto s kunnen hierdoor te allen tijde het terrein vooruit verlaten. Bij het verlaten van de parkeerplaats is het zicht naar beide zijden optimaal doordat de parkeerplaats ligt aan de buitenzijde van een bocht. Ook eventuele vrachtwagens kunnen op de parkeerplaats draaien. Deze parkeerplaats is voorzien van parkeervakken en dermate breed dat een auto met trailer makkelijk kan draaien. Figuur 11: Ligging parkeerplaats

19 5.4 Waterhuishouding In deze paragraaf wordt beschreven op welke wijze bij het project rekening is gehouden met de ruimtelijk relevante aspecten van (duurzaam) waterbeheer. Allereerst wordt ingegaan op het Rijks- en provinciale waterbeleid Vierde Nota Waterhuishouding In de Vierde Nota Waterhuishouding (NW4) is aangegeven dat het waterbeheer in Nederland gericht moet zijn op een veilig en goed bewoonbaar land met gezonde en veerkrachtige watersystemen, waarmee een duurzaam gebruik gegarandeerd blijft. Voor wat betreft het buitengebied stelt de Vierde Nota, dat met name aspecten als verdroging en beperking van emissies van bestrijdingsmiddelen van belang zijn. Waterkwaliteit staat daarmee in het buitengebied voorop Provinciaal beleid De provincie Limburg kent ook als uitgangspunt dat verdroging zo veel mogelijk moet worden tegengegaan en dat de waterkwaliteit, met het oog op een duurzaam gebruik in de toekomst, erg belangrijk is. Verder sluit de provincie aan bij het beleid van de Vierde Nota Waterhuishouding om infiltratie van water in de bodem te bevorderen en water meer terug te brengen in stedelijk gebied. Binnen de waterbeheersplannen van Limburg is integraal waterbeheer een belangrijk begrip. Ook hier speelt verdroging en waterkwaliteit een belangrijke rol in het beleidsproces. Ter invulling van (specifiek) ecologische functies stelt het Waterschap onder andere dat, ter voorkoming van verdroging, grondwaterstanden (daar waar dat mogelijk is) verhoogd moeten worden door peilbeheer. Ook dient het rioleringsbeheer door gemeenten op en aan de aan watergangen en -plassen toegekende functies, afgestemd te worden. Naast die ecologische functie dienen er ook mensgerichte hoofdfuncties ten behoeve van industrie of drinkwater ingepast te worden. Tevens dient er plaats te zijn voor mensgerichte nevenfuncties Watertoets (Waterschap Peel en Maasvallei) Vanaf 1 november 2003 zijn de overheden wettelijk verplicht om alle ruimtelijke plannen, die van invloed zijn op de waterhuishouding, voor advies voor te leggen aan de waterbeheerders. Tot juli 2004 kwam het voor dat voor de watertoets verschillende waterbeheerders (waterschapsbedrijf, waterschap, provincie en Rijkswaterstaat) apart moesten worden benaderd. Die gaven dan afzonderlijke wateradviezen. Dat zorgde voor veel onduidelijkheid en papieren rompslomp. Daarom hebben de Limburgse waterbeheerders afgesproken om alle aanvragen in het hun betreffende gebied af te handelen via één loket: het zogenaamde watertoetsloket. Het loket is ondergebracht bij het waterschap. Niet alle ruimtelijke plannen behoeven de watertoets te doorlopen. Daartoe heeft het waterschap een stroomschema, met daarbij behorende notitie ondergrens, opgesteld waaruit het toepassingsbereik van de watertoets blijkt. Ook zijn per gemeente waterkaarten opgesteld waaruit de verschillende waterbelangen op een bepaalde locatie zijn af te lezen. Aan de hand van het meldformulier watertoets kunnen (ruimtelijke) plannen vervolgens voor advies worden voorgelegd aan het betreffende waterschap. Onderhavige planontwikkeling is gelegen binnen het werkgebied van het Waterschap Peel en Maasvallei. Uit de kaarten van de gemeente Leudal van het Waterschap Peel en Maasvallei ( Wateratlas ) blijkt dat onderhavig plangebied niet is gelegen binnen een aandachtsgebied, (zie figuur 12).

20 Gelet op het beleid van het Waterschap Peel en Maasvallei, hoeft een bouwplan niet aan het watertoetsloket voorgelegd te worden, als het plan minder dan m 2 nieuw verhard oppervlak bedraagt en NIET binnen een aandachtsgebied valt. Onderhavig plan heeft betrekking op het toevoegen van een verhard oppervlak van totaal ca. 600 m 2 en is niet gelegen binnen een aandachtsgebied. Het plan hoeft derhalve niet voorgelegd te worden aan het watertoetsloket. Figuur 12: Uitsnede wateratlas Grondwater Op de POL-kaart kristallen waarden is aangegeven dat de projectlocatie ligt binnen de Boringsvrije zone III van de Roerdalslenk. Dat houdt in dat het boren dieper dan dertig meter beneden maaiveld (onder meer om waterputten te slaan) enkel met ontheffing toegestaan is ter bescherming van de diepe grondwatervoorraad. Onderhavig plan, het wijzigen van het gebruik van de werktuigenberging als rijhal en verkoopruimte, leidt niet tot verstoring van het grondwater. Oppervlaktewater In de directe nabijheid van het plangebied ligt geen oppervlaktewater met een specifiek ecologische functie. Op een afstand van ca. 240 meter van het bedrijf is een sloot gelegen met primair/secundair oppervlaktewater. In het plangebied is geen sprake van een bufferzone ter bescherming van verdroginggevoelige gebieden. Ecosystemen In de directe nabijheid van het plangebied bevinden zich geen gebieden met een ecologische functie. Gebruiks-, belevings-, en toekomstwaarde oppervlaktewater In het plangebied zelf en de directe omgeving bevindt zich geen oppervlaktewater met een recreatieve gebruikswaarde.

Bestemmingsplan Arenborgweg 12 Venlo. Gemeente Venlo Vastgesteld

Bestemmingsplan Arenborgweg 12 Venlo. Gemeente Venlo Vastgesteld Bestemmingsplan Arenborgweg 12 Venlo Gemeente Venlo Vastgesteld Bestemmingsplan Arenborgweg 12 Venlo Gemeente Venlo Vastgesteld Rapportnummer: 211x05303 Datum vaststelling: Contactpersoon gemeente: De

Nadere informatie

TOELICHTING BESTEMMINGSPLAN

TOELICHTING BESTEMMINGSPLAN 4 2011$ TOELICHTING BESTEMMINGSPLAN Plan: `Molenweg 17 Stramproy Behoort bij besluit van de raad van Weert van 25 september 2013, nummer RAD-000857 De griffier Plan IDN: NL.IMRO.0988.BPMolenweg17-VG01!

Nadere informatie

Bestemmingsplan Greate Mar 2 te Wergea V A S T G E S T E L D

Bestemmingsplan Greate Mar 2 te Wergea V A S T G E S T E L D Bestemmingsplan Greate Mar 2 te Wergea V A S T G E S T E L D Bestemmingsplan Greate Mar 2 te Wergea V A S T G E S T E L D Inhoud Toelichting en bijlagen Regels en bijlagen Verbeelding 21 april 2015 Projectnummer

Nadere informatie

Rapport Bestemmingsplan Buitengebied Hof van Twente, herziening Bovenbergweg 4, Markelo Gemeente Hof van Twente

Rapport Bestemmingsplan Buitengebied Hof van Twente, herziening Bovenbergweg 4, Markelo Gemeente Hof van Twente Rapport Bestemmingsplan Buitengebied Hof van Twente, herziening Bovenbergweg 4, Markelo Gemeente Hof van Twente projectnaam identificatienummer Bestemmingsplan Bovenbergweg 4 te Markelo NL.IMRO.1735.BGxBovenbergw-VS10

Nadere informatie

Kom Sinderen, locatie Kromkamp e.o.

Kom Sinderen, locatie Kromkamp e.o. Kom Sinderen, locatie Kromkamp e.o. Inhoudsopgave Toelichting 5 Hoofdstuk 1 Inleiding 5 1.1 Aanleiding voor het plan 5 1.2 Doel van het plan 5 1.3 Ligging en begrenzing van het plangebied 5 1.4 Geldende

Nadere informatie

Binnendamseweg 26C, gemeente Giessenlanden

Binnendamseweg 26C, gemeente Giessenlanden Foto: Google Earth Bron: Google Streetview Binnendamseweg 26C, gemeente Giessenlanden Ruimtelijke onderbouwing Scholten Ruimtelijk Advies Opdrachtgever: Blokland Bouwpartners Project: Ruimtelijke onderbouwing

Nadere informatie

Zuiderpad naast nr. 13

Zuiderpad naast nr. 13 Zuiderpad naast nr. 13 Bestemmingsplan ex artikel 3.1 Wro Status: vastgesteld Datum: 24 maart 2015 Gemeente Beemster Afdeling Ruimtelijke Ontwikkeling ID-code: NL.IMRO.0370.2014Zuiderpad13-VA01 Terinzagelegging

Nadere informatie

Meerstad-Midden, uitwerkingsplan Meeroevers III, vlek 17, 18 en 19 VASTGESTELD

Meerstad-Midden, uitwerkingsplan Meeroevers III, vlek 17, 18 en 19 VASTGESTELD Meerstad-Midden, uitwerkingsplan Meeroevers III, vlek 17, 18 en 19 VASTGESTELD Datum: 28 oktober 2014 Bestemmingsplan Meerstad -Midden, uitwerkingsplan Meeroevers III, vlek 17, 18 en 19 V A S T G E S

Nadere informatie

Ontwerpwijzigingsplan Langeweg 13, Nieuw Beijerland. Gemeente Korendijk

Ontwerpwijzigingsplan Langeweg 13, Nieuw Beijerland. Gemeente Korendijk Ontwerpwijzigingsplan Langeweg 13, Nieuw Beijerland Ontwerpwijzigingsplan Langeweg 13, Nieuw Beijerland Toelichting Regels Verbeelding Schaal 1:1.000 Datum: Maart 2015 Projectgegevens: TOE01-0252881-01B

Nadere informatie

Milieuadvies voor het bestemmingsplan Bosch en Duin Gemeente Zeist

Milieuadvies voor het bestemmingsplan Bosch en Duin Gemeente Zeist Milieuadvies voor het bestemmingsplan Bosch en Duin Gemeente Zeist Milieudienst Zuidoost-Utrecht April 2011 ZEI111.S207/ 15334 opgesteld door beoordeeld door D. van de Belt J. M. Krol Akkoord: Milieudienst

Nadere informatie

Toelichting. Wijzigingsplan Agrarisch Buitengebied omgeving Koperensteeg 20 in Wekerom

Toelichting. Wijzigingsplan Agrarisch Buitengebied omgeving Koperensteeg 20 in Wekerom Toelichting Wijzigingsplan Agrarisch Buitengebied omgeving Koperensteeg 20 in Wekerom Vormverandering bouwblok agrarisch bedrijf en toevoegen gebruiksmogelijkheid (groepsaccommodatie) Bestemmingsplan Agrarisch

Nadere informatie

De paardenhouderij in het omgevingsrecht

De paardenhouderij in het omgevingsrecht De paardenhouderij in het omgevingsrecht handreiking voor de praktijk colofon Dit is een uitgave van de Sectorraad Paarden (SRP) en de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG). Tekst mr. A.P. Cornelissen

Nadere informatie

BESTEMMINGSPLAN KOM STEENSEL GEMEENTE EERSEL

BESTEMMINGSPLAN KOM STEENSEL GEMEENTE EERSEL BESTEMMINGSPLAN KOM STEENSEL GEMEENTE EERSEL Gemeente Eersel Bestemmingsplan Kom Steensel Toelichting bijlagen Regels bijlagen Plankaart schaal 1:1.000 projectgegevens: TOE03-EER00073-01A REG03-EER00073-01A

Nadere informatie

F 532 F 450 P 3853 P 267 P 222 P 237 P 3221 P 3220 P 195 P 197 P 1697 P 192 P 1695 P 209 P 169 P 208 P 2020 P 207 P 4140 P 2359 P 166

F 532 F 450 P 3853 P 267 P 222 P 237 P 3221 P 3220 P 195 P 197 P 1697 P 192 P 1695 P 209 P 169 P 208 P 2020 P 207 P 4140 P 2359 P 166 P P P P 0 F 0 F P P P P 0 P P P P P P 0 P P 0 P 00 P P 0 P P P P P P P P P P P P P 0 P P P P P P Kenmerk: 00/GIS0/jbo maart 0 Schaal: :.000 Overzicht transacties omgeving Kampen uwe bouwgrond Formaat:

Nadere informatie

GEMEENTE ROZENDAAL. De Del

GEMEENTE ROZENDAAL. De Del GEMEENTE ROZENDAAL ONTWERP BESTEMMINGSPLAN De Del Opdrachtnummer : 79.03 Datum : december 2011 Versie : 5 Plan ID Auteurs : : mro b.v. : 2 INHOUD VAN DE TOELICHTING 1 INLEIDING... 5 1.1 AANLEIDING... 5

Nadere informatie

vastgesteld bestemmingsplan Kom Diepenveen

vastgesteld bestemmingsplan Kom Diepenveen Kom Diepenveen 2 Inhoudsopgave Toelichting 7 Hoofdstuk 1 Inleiding 9 1.1 Algemeen 9 1.2 Ligging plangebied 11 1.3 Geldende bestemmingsplannen 12 1.4 Aanleiding voor actualisatie en digitalisatie 14 1.5

Nadere informatie

Plan-m.e.r. Nieuwbouw ligboxenstal

Plan-m.e.r. Nieuwbouw ligboxenstal Plan-m.e.r. Nieuwbouw ligboxenstal Planlocatie: Firma Roos Katwoude Hoogedijk 24 1145 PN Katwoude Opdrachtgever: Firma Roos Katwoude Hoogedijk 24 1145 PN Katwoude Projectleider: John Verweij mob: 06 524

Nadere informatie

4 ALTERNATIEVEN EN VARIANTEN 17 4.1 Inleiding 17 4.2 Alternatieven en varianten 17

4 ALTERNATIEVEN EN VARIANTEN 17 4.1 Inleiding 17 4.2 Alternatieven en varianten 17 INHOUDSOPGAVE 1 INLEIDING 1 1.1 Aanleiding 1 1.2 M.e.r.plicht buizenstraat/-strook Eemshaven Oosterhorn Delfzijl 2 1.3 De eerste stap in de m.e.r. procedure: de startnotitie 3 1.4 Leeswijzer 4 2 HET PROJECT

Nadere informatie

RUCPHEN BEstEmmiNgsPlaN Kom st. WillEBRoRd, VERlENgdE VosdoNKsEWEg BEstEmmiNgsPlaN

RUCPHEN BEstEmmiNgsPlaN Kom st. WillEBRoRd, VERlENgdE VosdoNKsEWEg BEstEmmiNgsPlaN RUCPHEN Bestemmingsplan Kom St. Willebrord, Verlengde Vosdonkseweg BESTEMMINGSPLAN Kom St. Willebrord, Verlengde Vosdonkseweg Gemeente Rucphen bestemmingsplan identificatie planstatus identificatiecode:

Nadere informatie

Bestemmingsplan De Leyen/Jan Steenlaan 2000 Gemeente De Bilt

Bestemmingsplan De Leyen/Jan Steenlaan 2000 Gemeente De Bilt Bestemmingsplan De Leyen/Jan Steenlaan 2000 Gemeente De Bilt Bestemmingsplan De Leyen/Jan Steenlaan 2000 Gemeente De Bilt Utrecht, december 2000 Inhoudsopgave Toelichting voorschriften 1. Inleiding 1 1.1.

Nadere informatie

Kaderstellende Nota. Herontwikkeling KPN-gebouw Koelmalaan 350. Juni 2011. Kaderstellende Nota Herontwikkeling KPN-gebouw, versie 27 juni 2011 1

Kaderstellende Nota. Herontwikkeling KPN-gebouw Koelmalaan 350. Juni 2011. Kaderstellende Nota Herontwikkeling KPN-gebouw, versie 27 juni 2011 1 Kaderstellende Nota Herontwikkeling KPN-gebouw Koelmalaan 350 Juni 2011 Kaderstellende Nota Herontwikkeling KPN-gebouw, versie 27 juni 2011 1 Inhoudsopgave 1. Inleiding 3 2. Plangebied.. 4 3. Vigerend

Nadere informatie

O-13-01839 BESLUIT. Omgevingsvergunning 1 e fase voor de activiteiten het handelen in strijd met regels ruimtelijke ordening en bouwen

O-13-01839 BESLUIT. Omgevingsvergunning 1 e fase voor de activiteiten het handelen in strijd met regels ruimtelijke ordening en bouwen BESLUIT Omgevingsvergunning 1 e fase voor de activiteiten het handelen in strijd met regels ruimtelijke ordening en bouwen Burgemeester en wethouders hebben op 21 maart 2013 van P. van Dommelen Landhorst

Nadere informatie

Bestemmingsplan Bolsward Kom

Bestemmingsplan Bolsward Kom 04-07-02 / 16-09-08 GEMEENTE BOLSWARD 04-07-02 / 16-09-08 BESTEMMINGSPLAN BOLSWARD KOM TOELICHTING INHOUDSOPGAVE blz DEEL A. ALGEMENE INFORMATIE 0. WAT IS EEN BESTEMMINGSPLAN? 0. 1. Wat regelt een bestemmingsplan?

Nadere informatie

Cultuurhistorisch onderzoek in de vormgeving van de ruimtelijke ordening. Aanwijzingen en aanbevelingen

Cultuurhistorisch onderzoek in de vormgeving van de ruimtelijke ordening. Aanwijzingen en aanbevelingen Cultuurhistorisch onderzoek in de vormgeving van de ruimtelijke ordening Aanwijzingen en aanbevelingen 2 Inhoud 1 De ruimtelijke ordening en cultuurhistorisch onderzoek 3 2 Producent, participant, proces

Nadere informatie

Doel van de nota. Leeswijzer

Doel van de nota. Leeswijzer Doel van de nota Deze notitie Ontheffingenbeleid keur Wetterskip Fryslân geeft inhoud aan de uitwerking van beleid en beleidsregels die toegepast worden bij de beoordeling van ontheffingsaanvragen op grond

Nadere informatie

Aanvulling plan-mer Bestemmingsplan Buitengebied Gemeente Lingewaard

Aanvulling plan-mer Bestemmingsplan Buitengebied Gemeente Lingewaard Aanvulling plan-mer Bestemmingsplan Buitengebied Gemeente Lingewaard Gemeente Lingewaard 2 september 2013 Definitief rapport 9X3266 INHOUDSOPGAVE 1 INLEIDING 1 2 BESCHERMDE SOORTEN 3 2.1 Beschrijving

Nadere informatie

MER containerterminal Alphen aan den Rijn / aanpassing

MER containerterminal Alphen aan den Rijn / aanpassing MER containerterminal Alphen aan den Rijn / aanpassing N207-Noord Definitief Opdrachtgever: Provincie Zuid-Holland Van Uden Group Grontmij/LBP Houten, 24 april 2006 Verantwoording Titel : MER containerterminal

Nadere informatie

Sport- en werklandschap Meerpaal

Sport- en werklandschap Meerpaal Sport- en werklandschap Meerpaal Vormvrije m.e.r. beoordelingsnotitie Definitief Gemeente Houten Grontmij Nederland B.V. Houten, 29 mei 2012 Verantwoording Titel Subtitel Projectnummer Referentienummer

Nadere informatie

Omgev ingsv ergunning Bubble 1 8 Septemberplein. Ruimtelijke onderbouwing artikel 2.12 lid 1a sub 3 Wabo

Omgev ingsv ergunning Bubble 1 8 Septemberplein. Ruimtelijke onderbouwing artikel 2.12 lid 1a sub 3 Wabo Omgev ingsv ergunning Bubble 1 8 Septemberplein Ruimtelijke onderbouwing artikel 2.12 lid 1a sub 3 Wabo Inhoudsopgav e Toelichting 3 Hoofdstuk 1 Inleiding 5 1.1 Aanleiding 5 1.2 Het projectgebied 5 1.3

Nadere informatie

Bestemmingsplan Kom-Oost. Juli 2013

Bestemmingsplan Kom-Oost. Juli 2013 Bestemmingsplan Kom-Oost Juli 2013 toelichting 1 2 3 Inhoud van de toelichting Hoofdstuk 1 Inleiding 1.1 Ligging en begrenzing plangebied 1.2 Aanleiding en doelstelling 1.3 Geldende regeling 1.4 Leeswijzer

Nadere informatie