ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR KOPEN EN VERKOPEN BIJ BCA AUTOVEILING

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR KOPEN EN VERKOPEN BIJ BCA AUTOVEILING"

Transcriptie

1 ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR KOPEN EN VERKOPEN BIJ BCA AUTOVEILING INLEIDING U wordt sterk aangeraden deze Algemene Voorwaarden te lezen alvorens te verkopen, te bieden of te kopen. Door het enkel ter verkoop aanbieden, bieden of kopen van Voertuigen via BCA Autoveiling B.V. aanvaardt u deze Algemene Voorwaarden, die voor alle partijen bindend zijn. Een exemplaar van deze Algemene Voorwaarden wordt op verzoek kosteloos verstrekt. Uw aandacht wordt vooral gevraagd voor de in artikelen 14 en 15 gestelde tijdslimiet. Kopers hebben bepaalde rechten die uitsluitend binnen deze tijdslimiet kunnen worden uitgeoefend. BCA treedt niet op als Koper, Verkoper. Behoudens uitdrukkelijke of impliciete machtiging treedt BCA niet op als middellijk of onmiddellijk vertegenwoordiger van enige Koper dan wel Verkoper. BCA, en accepteert geen aansprakelijkheden anders dan bepaald in deze Algemene Voorwaarden. Op biedingen en transacties via buitenlandse zusterondernemingen van BCA Autoveiling B.V. zijn de algemene voorwaarden van toepassing die gepubliceerd worden op de website van de desbetreffende zusteronderneming. Deze Algemene Voorwaarden zijn voor het laatst gewijzigd en gedeponeerd op 1 oktober

2 INHOUD INLEIDING DEFINITIES EN INTERPRETATIE ACCEPTATIE VAN VOERTUIGEN TOT EEN VEILING AANMELDINGSFORMULIEREN: FLEETOWNERS VERKOPERS BEPALINGEN VAN TOEPASSING OP HAMERVEILINGEN EN INTERNETVEILINGEN SPECIALE BEPALINGEN VAN TOEPASSING OP HAMERVEILINGEN SPECIALE BEPALINGEN VOOR INTERNETVEILINGEN LIMIETPRIJZEN VOERTUIGEN DIE WORDEN GEVEILD IN DE STAAT WAARIN ZIJ ZICH OP DAT MOMENT BEVINDEN GEGARANDEERDE KILOMETERSTAND DE KOOPOVEREENKOMST GARANTIE VAN BCA AUTOVEILING VRIJWARING JEGENS BCA AUTOVEILING DOOR VERKOPER SCHADE TESTRAPPORT AAN BCA VERSCHULDIGDE KOSTEN OVERGANG VAN EIGENDOMSRECHTEN RISICO EN PARKEERVERGOEDINGEN BETALING DOOR DE KOPER BETALING DOOR BCA AAN DE VERKOPER HERVEILING BIJ IN GEBREKE BLIJVEN VAN DE VERKOPER VERZUIM VAN DE KOPER AAN BCA VOORBEHOUDEN RECHTEN ONDERHANDSE VERKOOP SPECIALE HAMERVEILINGEN BEPERKING VAN AANSPRAKELIJKHEID GESCHILLEN

3 1. DEFINITIES EN INTERPRETATIE A. Onder Aanmeldingsformulier dient te worden verstaan: het formulier, in fysieke of elektronische vorm, dat BCA aan aspirant-verkopers ter beschikking stelt. B. Onder Algemene Inbrengverklaring dient te worden verstaan: het formulier dat aspirant- Verkopers moeten invullen en ondertekenen, waarin zij (onder meer) verklaren deze Algemene Voorwaarden te accepteren. C. Onder BCA dient te worden verstaan BCA Autoveiling B.V., gevestigd te Barneveld en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel te Arnhem onder nummer D. Onder BCA-leidinggevende dient te worden verstaan de werknemer van BCA die op de desbetreffende tijd leiding heeft over het veilingbedrijf in kwestie. E. Onder Entrykosten wordt verstaan: de kosten die BCA in rekening brengt aan een aspirant-verkoper voor het aanmelden van een Voertuig voor een Veiling. F. Onder Fleetowner dient te worden verstaan: een Verkoper die een E-relatie formulier heeft ingevuld en hiermee een Fleet verkoopovereenkomst met BCA heeft. G. Onder Hamerveiling dient te worden verstaan: een fysieke veiling waarbij de Veilingmeester in persoon de veiling leidt, en biedingen aanhoort van fysiek aanwezige Kopers en van Kopers die telefonisch en/of via een internetverbinding de veiling volgen, al dan niet met gebruikmaking van beelden die via een webcam gemaakt en verstuurd worden. H. Onder Internetveiling dient te worden verstaan: een veiling die geheel on line plaatsvindt door middel van biedingen van ingelogde aspirant-kopers, op basis van foto s en eventuele Testrapporten die op de website van BCA zichtbaar worden gemaakt. I. Een Koper is degene die door gebruik te maken van de faciliteiten van BCA, deelneemt aan een Veiling georganiseerd door BCA, welke deelname al dan niet kan leiden tot een transactie tussen Verkoper en Koper. Zowel particulieren, bedrijven als RDW-erkende bedrijven kunnen via BCA als Koper een transactie sluiten. Een aspirant-koper neemt deel aan een Veiling met het doel een Voertuig te kopen. J. Onder Limietprijs wordt verstaan de door de Verkoper aan BCA kenbaar gemaakte (dan wel, in voorkomend geval, door BCA bepaalde) minimum verkoopprijs waarvoor de Verkoper voornemens is het Voertuig te verkopen. K. Ontvangst van een Voertuig vindt plaats: (1) op het moment dat het Voertuig op naam van de Koper gezet wordt in het geval het Voertuig wordt afgehaald bij de vestiging van BCA; (2) op het moment dat het Voertuig afgeleverd wordt op de met Koper overeengekomen locatie, zoals blijkend uit de door het transportbedrijf op de transportdocumenten vermelde tijdstip; (3) een en ander uitsluitend indien en voor zover de kilometerstand van het Voertuig hetzelfde is als ten tijde van de Veiling, dan wel maximaal 10 kilometer hoger dan die stand. L. Onder Technisch Medewerker dient te worden verstaan: een persoon die door de BCAleidinggevende is aangesteld voor het inspecteren van Voertuigen. 3

4 M. Onder Testrapport dient te worden verstaan: een document dat bij een Voertuig zichtbaar wordt gemaakt voordat dit Voertuig wordt geveild, en waarop de bevindingen worden samengevat van een Technisch Medewerker die zoals omschreven in artikel 15 van een Verkoper opdracht heeft gekregen een beperkte rapportage over het Voertuig op te stellen. N. Onder Veiling wordt verstaan Hamerveiling en Internetveiling. O. Onder Veilingmeester dient te worden verstaan: een werknemer of vertegenwoordiger van BCA die op de desbetreffende tijd de leiding over de Veiling heeft. P. Onder Veilingpashouder dient te worden verstaan: iedere zakelijke (aspirant-) Koper die voldoet aan de eisen die BCA stelt en in het bezit is gesteld van een BCA Veilingpas en gebruik kan maken van de aan die pas verbonden faciliteiten. Q. Een Verkoper omvat tevens alle aspirant-verkopers, tenzij de context anders aangeeft. R. Onder Voertuig dient te worden verstaan: alle soorten auto s, motorfietsen en kampeerwagens, alle soorten vrachtauto s, landbouwwerktuigen en andere voertuigachtige artikelen. S. Een schriftelijke mededeling kan gebeuren per post, fax of , en wordt geacht te zijn gedaan zodra de verzender daarvan redelijkerwijs heeft kunnen vaststellen dat de geadresseerde de mededeling ontvangen heeft, te weten: - per post door middel van ontvangst een met handtekening retour -formulier; - per fax door middel van een faxbevestiging; - per indien de zich bevindt in de verzonden items van de verzender. s aan BCA dienen uitsluitend te worden gericht aan tenzij BCA een ander adres opgeeft. T. Mondelinge mededelingen zijdens BCA zijn alleen dan bindend voor BCA indien dat blijkt uit het desbetreffende artikel van deze Algemene Voorwaarden en indien de mededeling is gedaan door de Veilingmeester of door degene die zich bekend maakt als degene die op dat moment de dagelijkse leiding heeft op het bedrijfsterrein van BCA. U. Op Veilingen worden alleen Voertuigen toegelaten met een Nederlands kenteken dan wel met de benodigde papieren voor de import vanuit een ander EER-land. V. BCA is de rechthebbende op alle rechten van intellectuele eigendom ter zake van de veilingapplicaties, beschrijvingen en databanken. De gebruiker dient zich te onthouden van het toebrengen van schade aan de website, daaronder begrepen handelingen die de toegang tot de website belemmeren en handelingen die de goede naam van BCA schaden. 2. ACCEPTATIE VAN VOERTUIGEN TOT EEN VEILING A. BCA zal niet worden geacht een Voertuig tot een Veiling te hebben toegelaten tenzij en tot het moment waarop de Verkoper aan BCA heeft afgegeven en BCA heeft geaccepteerd: (1) het Voertuig; (2) het kentekenbewijs uitgegeven door het land waar de auto op dat moment geregistreerd is, of een vergelijkbaar document of officieel hiervoor in de plaats komend document; (3) indien het Voertuig APK-plichtig is, een geldig APK-keuringsrapport of ander formulier dat op het Voertuig betrekking heeft; 4

5 (4) de sleutels van het Voertuig; (5) de Entrykosten; (6) een volledig ingevuld en ondertekend Aanmeldingsformulier. (7) Indien een Veiling niet op het BCA-terrein plaatsvindt, garandeert de Verkoper de onder (1) tot en met (4) genoemde zaken direct na het sluiten van de Verkoopovereenkomst ter beschikking te stellen hetzij aan BCA, hetzij, op instructie van BCA, aan de Koper of transporteur. B. BCA is zonder opgaaf van redenen gerechtigd de inontvangstneming te weigeren van één of meer van de onder 2.A genoemde zaken en zodoende het desbetreffende Voertuig niet tot een Hamerveiling toe te laten. 3. AANMELDINGSFORMULIEREN: FLEETOWNERS A. BCA kan met een Fleetowner schriftelijk overeenkomen dat BCA gemachtigd is alle Aanmeldingsformulieren of gedeelten daarvan namens de Fleetowner in te vullen. Dit kan gebeuren zowel op het terrein van de Fleetowner als op het terrein van BCA. Een dergelijke machtiging zal niet geacht worden te bestaan door het enkele feit dat BCA één of meerdere Voertuigen van die Fleetowner heeft geaccepteerd zonder of met een onvolledig ingevuld Aanmeldingsformulier. B. In het geval van een schriftelijke machtiging als bedoeld onder 3.A, zal BCA, tenzij de Verkoper BCA anderszins opdracht heeft gegeven, ofwel in het algemeen of met betrekking tot één bepaald Voertuig, een Aanmeldingsformulier invullen waarbij de Fleetowner garandeert dat: (1) de Verkoper de eigenaar is van het Voertuig en volledig gerechtigd is dit Voertuig te verkopen; (2) het Voertuig niet total loss verklaard is door een verzekeringsmaatschappij, of ernstige schade heeft opgelopen; (3) het Voertuig niet in gebruik is geweest bij de politie of als taxi of lesauto is gebruikt; (4) er voor het Voertuig geen nieuw kenteken is afgegeven of het Voertuig opnieuw is geïmporteerd; (5) de kilometerstand juist is; C. De Verkoper zal BCA moeten melden wanneer aan één van de voorafgaande garanties niet wordt voldaan, en zal ingeval van verzuim BCA schadeloos stellen voor alle gevolgen van een dergelijke niet-nakoming. D. Wanneer er sprake is van een machtiging als bedoeld onder 3.A, kan de Verkoper BCA opdracht geven Voertuigen te veilen in de staat waarin zij zich op dat moment bevinden, of BCA aanwijzingen geven betreffende de mechanische staat van de Voertuigen. In dat geval zal BCA het Aanmeldingsformulier dat op dat Voertuig betrekking heeft overeenkomstig de aanwijzingen invullen. De Verkoper is verantwoordelijk voor de juistheid van deze aanwijzingen, en zal BCA vrijwaren tegen aansprakelijkheid die voortvloeit uit enige onjuistheid. E. Indien de Fleetowner met betrekking tot een bepaald Voertuig zulke aanwijzingen of opdrachten niet heeft gegeven, zal BCA gerechtigd doch niet verplicht zijn naar eigen inzicht 5

6 gegevens over de mechanische staat van dat Voertuig in het Aanmeldingsformulier op te nemen. BCA zal daartoe pas overgaan nadat indien BCA redelijkerwijs in staat is een indruk te krijgen van de mechanische staat van het Voertuig en van de mate waarin het Voertuig aan de eisen van de wegenverkeerswetgeving voldoet. In de gevallen waarin BCA gegevens als hierboven genoemd niet in de het Aanmeldingsformulier opneemt, zal BCA het Voertuig veilen in de staat waarin het zich op dat moment bevindt. 4. VERKOPERS A. De volgende garanties zullen deel uitmaken van de overeenkomst tussen BCA en de Verkoper: (1) de Verkoper garandeert gerechtigd te zijn het Voertuig te verkopen; (2) de Verkoper garandeert dat het Voertuig het juiste kenteken en chassisnummer heeft; (3) de Verkoper garandeert dat alle gegevens die de Verkoper in het Aanmeldingsformulier en de Algemene Inbrengverklaring heeft ingevuld juist zijn; B. BCA heeft het recht (maar is niet verplicht) om zowel vóór de Veiling (door de inhoud van het Aanmeldingsformulier of een deel hiervan aan aspirant-kopers bekend te maken) als tijdens de Veiling: (1) gegevens die in het Aanmeldingsformulier zijn opgenomen of door de Verkoper zijn verstrekt bekend te maken aan derden; (2) naar beste kunnen een samenvatting van deze informatie te maken samen met een behoorlijke beschrijving van het uiterlijk van het Voertuig. 5. BEPALINGEN VAN TOEPASSING OP HAMERVEILINGEN EN INTERNETVEILINGEN A. De Veilingmeester is gerechtigd om zonder opgaaf van redenen een bod van een aspirant- Koper te accepteren, en kan naar eigen goeddunken leiding geven aan biedingen. B. BCA is gerechtigd (uitsluitend schriftelijke) volmachten te accepteren om namens aspirant- Kopers een bod uit te brengen, maar zijn niet verplicht zulke volmachten te accepteren. Biedingen binnen de grens van de volmacht die door BCA is geaccepteerd worden aanvaard voor risico van de aspirant-koper. C. De Veilingmeester kan naar eigen goeddunken en op ieder moment een Voertuig terugnemen als naar zijn mening de biedingen niet een redelijk niveau bereiken, of als er naar zijn mening andere aanvaardbare redenen zijn om het Voertuig terug te nemen. D. Het oordeel van de Veilingmeester zal, zonder dat deze hiervoor redenen behoeft op te geven, beslissend zijn ingeval van: (1) eventuele geschillen die zich voordoen tijdens het bieden; (2) een geschil dat ontstaat over biedingen die zijn uitgebracht. Dergelijke geschillen zullen ter beoordeling staan van de Veilingmeester. Uitsluitend de Veilingmeester is gerechtigd te besluiten dat er geen verkoopovereenkomst tussen partijen tot stand is gekomen en het Voertuig tijdens dezelfde of een volgende Veiling opnieuw te veilen. 6

7 E. In het geval de Veilingmeester bepaalt dat er geen verkoopovereenkomst tot stand is gekomen, zal noch de oorspronkelijke Koper noch de Verkoper enig recht ontlenen aan de uitgebrachte biedingen. De aspirant-koper heeft recht op restitutie van een eventuele aanbetaling of het geld dat hij anderszins reeds heeft betaald. Het desbetreffende Voertuig zal worden geacht een Voertuig te zijn waarvoor minder dan de Limietprijs is geboden en waarop artikel 23 van toepassing is. Het Voertuig zal tijdens dezelfde of tijdens een volgende Veiling opnieuw ter veiling worden gebracht. F. BCA handelt volgens de Wet Bescherming Persoonsgegevens, en zal geen persoonsgegevens aan derden verstrekken anders dan ten behoeve van de in deze Algemene Voorwaarden omschreven doeleinden, zoals de afwikkeling van een transactie of geschil, of in het kader van een juridische procedure of een verzoek van een overheidsorgaan. 6. SPECIALE BEPALINGEN VAN TOEPASSING OP HAMERVEILINGEN A. Hamerveilingen staan onder leiding van een Veilingmeester die zich bevindt op de locatie van het Voertuig. De Veilingmeester draagt zorg voor een ordelijk verloop van het biedingsproces. Pas nadat de hamer is neergekomen, is er een Verkoopovereenkomst tot stand gekomen. Degene die het hoogste door de Veilingmeester geaccepteerde bod heeft uitgebracht is de Koper. De prijs is het bedrag van het hoogste bod zoals vastgesteld en genoemd door de Veilingmeester. B. Onmiddellijk nadat de hamer is neergekomen zal de Koper zijn naam en adres aan bij de Hamerveiling betrokken veilingmedewerker opgeven. Als de Koper nalaat dit te doen zal de Veilingmeester (ongeacht of de Koper nu wel of niet bereid is de prijs te betalen) naar eigen goeddunken de acceptatie van het bod herroepen waardoor geen verkoopovereenkomst tot stand is gekomen. C. Wanneer een Voertuig met een Limietprijs wordt geveild, zal het Voertuig pas worden verkocht als het hoogste bod niet lager is dan de Limietprijs, tenzij de Verkoper tijdens de Hamerveiling, BCA alsnog opdracht geeft het Voertuig voor de lagere prijs te verkopen. 7. SPECIALE BEPALINGEN VOOR INTERNETVEILINGEN A. Verkopers en aspirant-kopers die willen meedoen aan een Internetveiling dienen zich vooraf te registreren. De gegevens op de website dienen volledig en naar waarheid te worden ingevuld door handelingsbekwame en (indien de gebruiker een onderneming is) uitsluitend door daartoe bevoegde en personen. Gebruikersnaam en inlogcode zijn strikt persoonlijk. Het overdragen of mededelen van gebruikersnaam en inlogcode aan een derde is niet toegestaan. BCA heeft op ieder moment het recht een gebruiker tijdelijk of definitief van verdere deelname uit te sluiten. B. De Verkoper kan een Voertuig inbrengen voor een Internetveiling door middel van de op de door BCA kenbaar gemaakte procedure, die van tijd tot tijd door BCA kan worden aangepast. 7

8 C. Tegen betaling van het toepasselijke tarief kan BCA of een door BCA ingeschakelde hulppersoon, hetzij op locatie van de Verkoper hetzij op het veilingterrein van BCA, een Testrapport opmaken. Het is niet verplicht een Testrapport te laten opmaken. De Verkoper garandeert de juistheid van de op het Aanmeldingsformulier vermelde gegevens. D. Een Internetveiling begint op het moment dat deze langs elektronische weg toegankelijk is voor Aspirant-Kopers. Een Internetveiling eindigt op de vooraf door BCA aangekondigde einddatum en eindtijdstip. E. Indien een Internetveiling tot een verkooptransactie geleid heeft, bepaalt BCA na overleg met de Koper of de Koper het aangekochte Voertuig, na betaling van de koopprijs, komt afhalen, dan wel dat BCA het Voertuig naar Koper transporteert of door een derde laat transporteren. Indien de Koper kiest voor aflevering dienen ook allee kosten voor de aflevering vooraf aan BCA voldaan te worden. F. De Koper dient het door hem gekochte Voertuig onmiddellijk na afhalen resp. afleveren te controleren. In afwijking van artikel 14 onder C dient de Koper een eventuele ontbindingsverklaring uiterlijk binnen zeven dagen na ontvangst van de factuur in te dienen. G. BCA spant zich in haar website waarop de Internetveilingen toegankelijk gemaakt de gehele dag, maar in ieder geval gedurende kantoortijden, toegankelijk te houden voor geregistreerde bezoekers. Iedere aansprakelijkheid voor gebreken in het technisch functioneren van de website wordt uitgesloten. BCA behoudt zich het recht voor een Internetveiling af te gelasten, zelfs nadat een Internetveiling is begonnen, of deze te verschuiven naar een later tijdstip. In beide gevallen komen eventuele biedingen van aspirant-kopers te vervallen. 8. LIMIETPRIJZEN A. De Verkoper kan op het Aanmeldingsformulier een Limietprijs aangeven. Als op het Aanmeldingsformulier geen Limietprijs wordt genoemd, is BCA gerechtigd het Voertuig zonder Limietprijs te veilen tegen de hoogste geboden prijs. B. Niettegenstaande het feit dat de Verkoper andersluidende instructies heeft gegeven, of andersluidende instructies in het Aanmeldingsformulier heeft gegeven, zal de Verkoper geacht worden BCA te hebben gemachtigd het Voertuig zonder Limietprijs te veilen wanneer het Voertuig ter Veiling wordt aangeboden in de staat waarin het zich op dat moment bevindt. C. BCA zal in voorkomende gevallen (indien mogelijk) op voorhand de Verkoper informeren dat het Voertuig zonder Limietprijs geveild zal worden. D. BCA zal de netto Limietprijs ter vertrouwelijke kennisneming aannemen en niet aan aspirant-kopers bekendmaken. De Veilingmeester behoeft geen rekening te houden met wat in het Aanmeldingsformulier als netto Limietprijs is aangegeven. E. Wanneer een Voertuig wordt geveild met een Limietprijs, zal BCA niet verplicht zijn dit feit aan het begin van de Veiling te vermelden. 8

9 9. VOERTUIGEN DIE WORDEN GEVEILD IN DE STAAT WAARIN ZIJ ZICH OP DAT MOMENT BEVINDEN A. Een Voertuig dat wordt geveild in de staat waarin het zich op dat moment bevindt wordt gekocht en verkocht in de staat waarin het zich op dat moment bevindt, met alle eventuele gebreken. De verkoopovereenkomst bevat geen voorwaarden, garanties of andere condities (daaronder begrepen voorwaarden, condities of garanties die in de branche gebruikelijk zijn) wat betreft de leeftijd, omschrijving, of de mate waarin het Voertuig aan de vereisten van de wegenverkeerswetgeving voldoet. Dergelijke voorwaarden, garanties en andere bepalingen zijn op grond van deze algemene voorwaarden uitgesloten. De enige garantie die de Verkoper geacht wordt te geven is de garantie dat het Voertuig niet door een verzekeringsmaatschappij total loss is verklaard. B. Ongeacht eventuele andersluidende door de Verkoper gegeven instructies en op het Aanmeldingsformulier gegeven aanwijzingen wordt de Verkoper geacht BCA te hebben gemachtigd het Voertuig te veilen in de staat waarin het zich op dat moment bevindt indien: (1) het Voertuig meer dan vijf jaar oud is (met uitzondering van gevallen waarin BCA schriftelijk anderszins is overeengekomen met de Verkoper): (2) de verkoopprijs lager is dan het bedrag dat op dat moment door BCA aan aspirant- Kopers bekend is gemaakt; (3) er geen Aanmeldingsformulier of rapport van een Technisch Medewerker is dat de vereiste gegevens van de mechanische staat van het Voertuig vermeldt; (4) BCA niet in staat is de ouderdom van het Voertuig af te leiden uit een Aanmeldingsformulier of uit de autopapieren; en/of (5) het Voertuig opnieuw wordt verkocht ingevolge artikelen 20 of 21 van de Algemene Voorwaarden; (6) er naar de mening van BCA een geldig APK-keuringsrapport, kentekenbewijs of ander bewijsstuk vereist is, doch dit niet is afgegeven voor het Voertuig. C. Alle Voertuigen die voor een bedrag worden verkocht dat lager is dan het onder B(2) genoemde bedrag, worden gekocht en verkocht in de staat waarin zij zich op dat moment bevinden, zelfs wanneer er niet nadrukkelijk is aangekondigd dat het Voertuig wordt verkocht in de staat waarin het zich op dat moment bevindt. Met uitzondering van het bovengenoemde geval zal een Voertuig worden gekocht en verkocht in de staat waarin het zich op dat moment bevindt wanneer vóór of tijdens de Veiling BCA communiceert dat het Voertuig wordt geveild in de staat waarin het zich op dat moment bevindt. D. Wanneer een Voertuig wordt gekocht en verkocht in de staat waarin het zich op dat moment bevindt (ofwel wanneer de verkoopprijs lager is dan het onder B(2) genoemde, ofwel uit hoofde van een aankondiging van de Veilingmeester), zal het Voertuig worden verkocht en gekocht in de staat waarin het zich op dat moment bevindt, in weerwil van de op het Voertuig of elders getoonde informatie en niettegenstaande hetgeen door BCA voor of tijdens de Veiling over het Voertuig gecommuniceerd wordt. 9

10 10. GEGARANDEERDE KILOMETERSTAND A. Ieder ingebracht Voertuig wordt door BCA bij de Nationale Auto Pas aangemeld. Indien er door de Nationale Auto Pas een afwijking in de opgegeven kilometerstand wordt geconstateerd, dan vermeldt BCA dat op het Testrapport. B. De kilometerstand wordt uitsluitend door Verkoper gegarandeerd wanneer de Veilingmeester deze stand noemt én vermeldt dat deze gegarandeerd is. C. Een gegarandeerde kilometerstand betekent dat de door BCA gecommuniceerde kilometerstand redelijk nauwkeurig is. D. Wanneer de kilometerstand niet wordt gegarandeerd, zal er geen onderdeel van de verkoopovereenkomst van toepassing zijn op de kilometerstand van het Voertuig, en wordt het Voertuig verkocht met dien verstande dat de kilometerstand van het Voertuig die wordt aangegeven door de kilometerteller, door wat voor formulier dan ook dat betrekking heeft op het Voertuig, of een indicatie die door BCA wordt gegeven, onjuist is of onjuist kan zijn. 11. DE KOOPOVEREENKOMST A. Partijen bij de verkoopovereenkomst zijn de Koper en Verkoper. BCA faciliteert de totstandkoming van deze tweepartijentransactie, en is geen partij bij de verkoopovereenkomst en is niet aansprakelijk voor enige al dan niet toerekenbare tekortkoming door de Koper of Verkoper. B. Iedere Koper wordt geacht voor eigen rekening te bieden en niet te handelen onder last of volmacht, tenzij BCA schriftelijke toestemming heeft verleend voor het bieden onder last of volmacht. C. De Koper aanvaardt alle eventuele beschadigingen en gebreken aan de carrosserie, de banden en de bekleding van het Voertuig, die door een inspectie van het interieur en het exterieur aan het licht gebracht zouden kunnen worden. D. Tenzij BCA communiceert dat het Voertuig door een verzekeringsmaatschappij total loss is verklaard, wordt zulks geacht niet het geval te zijn. E. Met uitzondering van gevallen waarin een Voertuig wordt verkocht en gekocht in de staat waarin het zich bevindt, en met uitzondering van gevallen waarin BCA het tegendeel noemt, garandeert de Verkoper dat het Voertuig geen ernstige schade heeft opgelopen, niet door de politie of als taxi of lesauto is gebruikt, alsmede dat gegevens ten aanzien van (hernieuwde) afgifte van een kenteken en/of (hernieuwde) import juist zijn. F. Met uitzondering van gevallen genoemd in artikelen 9 en 10 spant BCA zich in dat een omschrijving met betrekking tot het Voertuig door BCA, of een omschrijving die wordt gegeven in een Testrapport of in enig ander document dat vóór de Veiling door BCA over het Voertuig is gecommuniceerd (tenzij zulk een Testrapport of omschrijving door BCA niet is goedgekeurd of is aangepast) zo nauwkeurig mogelijk is, gegeven de korte tijdspanne waarin de omschrijving gemaakt wordt en de test plaats vindt. G. Wanneer een Voertuig door BCA wordt omschreven als zijnde zonder ernstige mechanische gebreken, wordt die mededeling gedaan namens Verkoper en is die mededeling uitsluitend 10

11 van toepassing op de motor, versnellingsbak, koppeling, remmen, stuurinrichting en transmissie van het Voertuig. H. Met uitzondering van de bovengenoemde gevallen zal de verkoopovereenkomst geen voorwaarden, garanties of andere condities bevatten (daaronder begrepen voorwaarden, condities of garanties die in de branche gebruikelijk zijn), wat betreft de omschrijving of de mate waarin het Voertuig aan de eisen van de Wegenverkeerswetgeving voldoet. Het Voertuig wordt verkocht met de veronderstelling dat enige andere omschrijving of voorstelling van zaken betreffende het Voertuig, behoudens ten aanzien van het in dit artikel onder C, D, E en F genoemde, wanneer dan ook gegeven, gehecht aan het Voertuig of anderszins, of in een mededeling van BCA onjuist is of onjuist kan zijn. 12. GARANTIE VAN BCA AUTOVEILING A. BCA garandeert dat: (1) elk ter Veiling aangeboden Voertuig door BCA te goeder trouw is geaccepteerd; (2) met uitzondering van gevallen waarin een Voertuig wordt verkocht en gekocht in de staat waarin het zich op dat moment bevindt, BCA de ernstige mechanische gebreken die op het Aanmeldingsformulier zijn vermeld zal noemen; (3) indien uit het Aanmeldingsformulier blijkt dat een Voertuig door een verzekeringsmaatschappij total loss is verklaard, BCA dit feit zal noemen; (4) met uitzondering van gevallen waarin een Voertuig wordt verkocht en gekocht in de staat waarin het zich op dat moment bevindt, indien het Aanmeldingsformulier wordt aangegeven dat het Voertuig ernstige schade heeft opgelopen, door de politie of als taxi of lesauto is gebruikt, er opnieuw een kenteken is afgegeven of het Voertuig opnieuw is geïmporteerd, of niet aan de eisen der wegenverkeerswetgeving voldoet, BCA hiervan melding zal maken. B. Met uitzondering van de bovengenoemde gevallen geeft BCA geen garantie met betrekking tot wat voor Voertuig dan ook. Ingevolge de vorenstaande door BCA eventueel gegeven garanties of voorstellingen van zaken, hebben uitdrukkelijk geen betrekking op de geschiktheid of de mate waarin het Voertuig aan de eisen van de wegenverkeerswetgeving voldoet en dienen ook niet als zodanig te worden opgevat, ook niet krachtens enige bepaling in deze Algemene Voorwaarden of uit hoofde van een of meer van de volgende omstandigheden: (1) het feit dat BCA het Voertuig ter Veiling heeft geaccepteerd; (2) het feit dat door BCA een bod wordt gevraagd op het Voertuig; (3) een publicatie door BCA of iets dat BCA is gemachtigd te publiceren krachtens artikel 4B; (4) een mededeling van de Veilingmeester tijdens een Hamerveiling, voor of na de uitnodiging tot het overbrengen van een bod, van iets waartoe de Veilingmeester bevoegd is krachtens bovengenoemd artikel 4B; (5) het feit dat een Testrapport op het Voertuig is aangebracht, of dat in dat rapport of ander document een bepaalde bewering is gedaan; (6) het feit dat ingevolge artikel 3 BCA gegevens over de mechanische staat van het Voertuig of wat voor andere gegevens dan ook op het Aanmeldingsformulier heeft vermeld. 11

12 13. VRIJWARING JEGENS BCA AUTOVEILING DOOR VERKOPER A. Indien BCA te goeder trouw een garantie heeft gegeven of een mededeling is gedaan gebaseerd op: (1) zaken waartoe BCA bevoegd is om deze bekend te maken of mede te delen ingevolge artikel 4A; of (2) een behoorlijke en redelijke omschrijving van het Voertuig gebaseerd op het uiterlijk van het Voertuig zoals dit op dat moment bestaat; dan zal een zodanige garantie of verklaring geacht worden te zijn gegeven of gedaan door de Verkoper. De Verkoper zal BCA vrijwaren tegen alle hieruit resulterende aansprakelijkheid ontstaan op ongeacht welke wijze of wat voor reden dan ook. B. Indien BCA te goeder trouw heeft gehandeld en om wat voor reden dan ook aansprakelijk wordt gesteld of uit hoofde van de hierboven genoemde gevallen, dan zal de Verkoper BCA vrijwaren met betrekking tot deze aansprakelijkheid ontstaan op ongeacht welke wijze of om wat voor reden dan ook. 14. SCHADE A. De Koper heeft het recht, onverminderd enige andere rechten of rechtsmiddelen die hem ten dienste staan jegens de Verkoper, de verkoopovereenkomst buitengerechtelijk te ontbinden door het aan BCA van een daartoe strekkende schriftelijke verklaring gericht aan de Verkoper: (1) wanneer het Voertuig door een verzekeringsmaatschappij total loss is verklaard, doch dit feit niet door BCA is medegedeeld; of (2) wanneer het Voertuig niet werd verkocht en gekocht in de staat waarin het zich op dat moment bevond en: 1. het Voertuig door de politie of als taxi of lesauto is gebruikt en dit feit niet door BCA is medegedeeld; of 2. wanneer BCA geen melding heeft gemaakt van ernstige mechanische gebreken aan, of een verkeerde voorstelling van zaken heeft gegeven van de staat van de motor, versnellingsbak, koppeling, remmen, stuurinrichting of transmissie van het Voertuig; of 3. wanneer de kilometerstand was gegarandeerd, terwijl de door BCA opgegeven kilometerstand niet redelijk nauwkeurig was; of 4. wanneer er een onjuist jaar van eerste kentekenregistratie van het Voertuig is opgegeven, gedurende het tijdvak dat er biedingen geplaatst (kunnen) worden. B. De voorwaarden waaraan dient te worden voldaan alvorens de Koper tot ontbinding kan overgaan zijn dat: (1) de Koper het Voertuig niet inmiddels heeft doorverkocht/geëxporteerd; (2) uiterlijk binnen de onder C genoemde tijd de Koper het Voertuig afgeeft en zijn vordering schriftelijk indient bij de BCA-leidinggevende; 12

13 (3) bij de schriftelijk indiening van een vordering de Koper niet in verzuim is wat betreft betalingsverplichtingen die ingevolge artikel 19 zijn ontstaan; (4) naar de mening van de Technisch Medewerker (welke mening deze geacht wordt te geven in de hoedanigheid van expert) alle of één van de door de Koper aangegeven klachten in hoofdzaak terecht zijn. Indien de klachten door de Technisch Medewerker in hoofdzaak niet terecht geacht worden, zal op verzoek van de Koper een in overleg met BCA aan te wijzen onafhankelijke expert worden gevraagd de gegrondheid van de klachten te beoordelen. Indien de expert in overleg tussen partijen wordt ingeschakeld is diens mening bindend. De kosten van de onafhankelijke expert komen voor rekening van de Koper als de expert oordeelt dat de klachten in hoofdzaak niet terecht zijn. De kosten van de onafhankelijke expert komen voor rekening van de Verkoper indien de klachten wel terecht beoordeeld worden. C. Wanneer de Koper ontbinding vordert op basis van het onder A(1) genoemde (total loss) of A(2) (III) (onjuiste kilometerstand) dient de vordering uiterlijk om uur op de vijfde werkdag na afloop van de desbetreffende Veiling schriftelijk te worden ingediend. D. Wanneer de Koper ontbinding van de overeenkomst vordert op basis van het onder A (2) (IV) genoemde (onjuiste vermelding van jaar van eerste kentekenregistratie) dient de vordering tot ontbinding schriftelijk te worden ingediend uiterlijk één uur na Ontvangst van het Voertuig. E. BCA kan naar eigen inzicht één of meerdere van de onder B genoemde voorwaarden niet inroepen. F. BCA zal tegenover de Verkoper niet aansprakelijk zijn, tenzij er sprake is van opzet of grove schuld aan de zijde van BCA, vanwege het feit dat ingevolge dit artikel de verkoopovereenkomst is ontbonden. 15. TESTRAPPORT A. De Verkoper kan, tegen betaling van de hiervoor op dat moment van toepassing zijnde tarieven, een Technisch Medewerker verzoeken een Voertuig te inspecteren en een Testrapport op te stellen. BCA is niet verplicht op dit verzoek in te gaan. Indien BCA het Voertuig niet accepteert geldt het bepaalde in artikel 9. B. De Technisch Medewerker zal zich inspannen om, gegeven de korte tijdspanne die voor een inspectie wordt uitgetrokken, naar beste kunnen een Testrapport op te stellen, een en ander volgens de door BCA van tijd tot tijd te hanteren testpunten en -criteria. C. In deze Algemene Voorwaarden wordt een Testrapport geacht een samenvatting te geven van een aantal technische aspecten die de Verkoper bekend wil maken aan aspirant-kopers. In het Aanmeldingsformulier en/of het Testrapport zijn foto s opgenomen; in het geval van strijdigheid tussen de foto en de tekst van het Testrapport geldt hetgeen is af te leiden uit de foto of foto s. BCA zal jegens de Koper niet aansprakelijk zijn tengevolge van onjuistheden in het Testrapport of tengevolge van een publicatie of mededeling die hierop is gebaseerd. BCA is niet aansprakelijk voor de inhoud van het Testrapport, tenzij de Verkoper bewijst dat er sprake is van ernstige nalatigheid of grove schuld aan de zijde van BCA. D. Wanneer er opdracht is gegeven tot het maken van een Testrapport door een Technisch Medewerker, zal BCA dit rapport bekendmaken aan aspirant-kopers en wel voorafgaand aan 13

14 de desbetreffende Veiling. Bij Internetveilingen geschiedt bekendmaking door het Testrapport te publiceren op de website van BCA. Bij Hamerveilingen zal BCA een exemplaar van het Testrapport afdrukken en aan het betreffende Voertuig bevestigen. Het kenbaar maken van het Testrapport zal gebeuren voordat het Voertuig in veiling gebracht wordt. BCA is gerechtigd, doch niet verplicht, tijdens de Veiling te communiceren dat de Verkoper opdracht heeft gegeven tot het maken van een Testrapport. E. Koper heeft het recht de verkoopovereenkomst te ontbinden indien: (1) naar de mening van BCA, dan wel van een op verzoek van de Koper in overleg met BCA ingeschakelde onafhankelijke expert, een vermelding in het Testrapport onnauwkeurig was met betrekking tot de staat van de motor, de versnellingbak, de koppeling, de remmen, de stuurinrichting en/of de transmissie; én (2) de Koper het Voertuig, de sleutels en alle documenten die aan de Koper ter beschikking zijn gesteld binnen een werkdag na Ontvangst van het Voertuig aan BCA retourneert. F. Ingeval van ontbinding van een overeenkomst om bovengenoemde redenen, zal het Testrapport van de Technisch Medewerker aangepast worden op basis van de bevindingen van de onafhankelijke expert als bedoeld in artikel 15E(i), en zal het Voertuig opnieuw worden geveild. De Verkoper zal niet opnieuw aanmeldingskosten verschuldigd zijn en deze Algemene Voorwaarden zullen van toepassing zijn tussen de Verkoper en BCA alsof de oorspronkelijke verkoop niet had plaatsgevonden. G. Ingeval van een gedeeltelijke teruggave van de koopprijs op grond van dit artikel zal de koopprijs hierna geacht worden de oorspronkelijke koopprijs te zijn minus het teruggegeven bedrag. H. Koper kan slechts reclameren voor schades die een reparatiewaarde vertegenwoordigen van minimaal EUR 350,- per aangekocht Voertuig. Koper kan slechts een beroep doen op de regeling voor technische mankementen indien deze mankement een reparatiewaarde vertegenwoordigen van EUR 350,- per aangekocht Voertuig. Lagere schades resp. technische mankementen komen voor rekening en risico van Koper, die dat risico hiermee aanvaardt. 16. AAN BCA VERSCHULDIGDE KOSTEN A. BCA zal een lijst van tarieven bijhouden, waarbij BCA gerechtigd is deze periodiek te wijzigen. De tarieven worden van tijd tot tijd gepubliceerd op de door BCA gebruikte Nederlandstalige website(s). Op verzoek wordt een exemplaar van de tarieven verstrekt. B. BCA is gerechtigd Entrykosten bij de Verkoper in rekening te brengen wanneer een Voertuig op een Veiling wordt aangeboden, en als om wat voor reden dan ook het Voertuig niet wordt verkocht gedurende het tijdvak dat er biedingen geplaatst zijn of hadden kunnen zijn, of vervolgens opnieuw geveild moet worden. BCA is gerechtigd opnieuw Entrykosten in rekening te brengen met betrekking tot elke hierop volgende gelegenheid dat het Voertuig ter Veiling wordt aangeboden (met uitzondering van gevallen waarop artikel 15G van toepassing is). C. BCA is gerechtigd commissie aan de Koper in rekening te brengen wanneer: (1) het Voertuig na afloop van het de biedingen is verkocht doordat BCA het Voertuig aan de hoogste bieder heeft toegewezen, of nu de overeenkomst vervolgens door de Koper 14

15 wordt ontbonden of niet, met uitzondering van gevallen waarin de overeenkomst wordt ontbonden ingevolge artikelen 14 en 15E; (2) de Verkoper ook de Koper is; (3) het Voertuig niet wordt geveild doch onderhands wordt verkocht; (4) het Voertuig opnieuw wordt verkocht ingevolge artikel 21 of 22 van deze Algemene Voorwaarden. D. BCA is gerechtigd Entrykosten en commissie in rekening te brengen als Voertuigen door Kopers op het veilingterrein worden doorverkocht. E. De Verkoper is gehouden BCA op haar verzoek Entrykosten of tarieven, commissie of andere bedragen die hij aan BCA is verschuldigd te betalen, ongeacht of hij nu wel of geen betaling heeft ontvangen van de Koper. F. BCA is gerechtigd een parkeervergoeding in rekening te brengen in overeenstemming met artikel 18. G. BCA is gerechtigd Entrykosten in rekening te brengen als een Voertuig te laat binnen is voor de aangemelde Veiling. BCA is gerechtigd een forfaitair bedrag van EUR 750 in rekening te brengen indien het Voertuig te laat, dat wil zeggen nadat het biedproces is begonnen en ongeacht het aantal Veilingen waarop een Voertuig wordt aangeboden, door de Verkoper wordt teruggetrokken. H. Alle aan BCA verschuldigde kosten die niet door BCA kunnen worden verrekend of ingehouden worden pas geacht te zijn betaald indien het verschuldigde bedrag op de bankrekening van BCA is bijgeschreven. 17. OVERGANG VAN EIGENDOMSRECHTEN A. Eerst na betaling aan BCA van de volledige koopprijs, een en ander als omschreven in artikel 19, wordt de eigendom van het Voertuig overgedragen. Tot op het moment waarop de eigendomsrechten op de Koper overgaan, is de Verkoper gerechtigd gebruik te maken van het Voertuig. B. Artikel 17A zal van kracht zijn ook als de Koper een Veilingpashouder van BCA is en/of als BCA de Koper toestaat het Voertuig van het veilingterrein te verwijderen en/of BCA een van de in artikel 19 B t/m F genoemde artikelleden niet van toepassing verklaart. 18. RISICO EN PARKEERVERGOEDINGEN A. Tenzij anders overeengekomen ligt het risico van diefstal, vermissing en/of beschadiging van Voertuigen bij de Verkoper, vanaf het moment dat het Voertuig bij BCA wordt afgeleverd (of het zich nu op het veilingterrein of de bezoekersparkeerterrein of elders bevindt) tot op het moment waarop het Voertuig wordt verkocht en/of door de Verkoper of transporteur wordt opgehaald (met inbegrip van de tijd waarin het Voertuig wordt getest of op het veilingterrein, de openbare weg of elders wordt gedemonstreerd). Vanaf het moment waarop het Voertuig is verkocht en (conform artikel 17) in eigendom aan de Koper is overgedragen is het Voertuig voor risico van de Koper. BCA is niet aansprakelijk voor 15

16 eventuele transportschade indien een verkocht Voertuig vervoerd wordt van het terrein van de Verkoper of van BCA naar het adres van de Koper. B. Voor alle al dan niet verkochte Voertuigen die niet zijn verwijderd van het veilingterrein aan het einde van de veilingdag op de tweede dag nadat zij zijn geveild zal een parkeervergoeding verschuldigd zijn. Hierbij geldt een dagtarief dat is aangegeven op een schriftelijke mededeling die op het veilingterrein is aangebracht. BCA zal een retentierecht hebben op het Voertuig totdat alle onbetaalde parkeervergoedingen volledig betaald zijn, dan wel verrekend. 19. BETALING DOOR DE KOPER A. De Koper dient de koopprijs te voldoen aan BCA, dat de koopprijs namens de Verkoper in ontvangst neemt. De Koopprijs dient te worden voldaan op de door BCA aan te geven wijze, te weten contant, per pin of door middel van een overboeking op de bankrekening van BCA. BCA behoudt zich het recht voor om contante betalingen van hoge bedragen te weigeren en in plaats daarvan betaling per pin of bankoverschrijving te verlangen. B. Bij Hamerveilingen dient de Koper direct nadat de hamer is neergekomen een aanbetaling te doen, tenzij hij Veilingpashouder is. De minimale aanbetaling bedraagt 500,- dan wel een ander door BCA te bepalen lager bedrag. De aanbetaling geschiedt contant of per pin. C. Bij Hamerveilingen dient de Koper onmiddellijk na het neerkomen van de hamer een aanbetaling aan BCA te betalen D. Het resterende deel van de prijs dient uiterlijk om uur van de eerste werkdag volgend op de Veiling (en zo nodig verlengd tot de eerst daarop volgende werkdag) te zijn voldaan. E. Bij Internetveilingen dient de Koper de koopprijs in één keer volledig te voldoen op de wijze als omschreven onder A, zulks uiterlijk om uur op de eerste werkdag volgend op de dag van de Veiling. F. Niemand is gerechtigd een Voertuig van het veilingterrein te verwijderen of bij de Verkoper op te eisen tot op het moment dat BCA schriftelijk heeft bevestigd dat de volledige koopprijs is voldaan. Voor Veilingpashouders kunnen afwijkende regels gelden op dit punt. G. BCA is gerechtigd om af te zien van haar recht op een aanbetaling. BCA zal niet aansprakelijk zijn ten opzichte van de Verkoper tengevolge daarvan, behoudens indien haar opzet, grove schuld of ernstige nalatigheid verweten kan worden. H. BCA is gerechtigd klanten rekeningfaciliteiten te verlenen wanneer en op welke voorwaarden BCA goeddunkt. I. Uitgezonderd in gevallen waarin de Koper de overeenkomst als omschreven in artikel 14 of 15E ontbindt, en met uitzondering van gevallen waarin artikel 5E of 23B van toepassing is, zal een door de Koper gedane aanbetaling in geen enkel geval in aanmerking komen voor restitutie. 16

17 20. BETALING DOOR BCA AAN DE VERKOPER A. BCA is niet verplicht de koopprijs of een aanbetaling aan de Verkoper te voldoen tenzij en tot op het moment waarop BCA de prijs of zulk een aanbetaling van Koper heeft ontvangen. B. BCA is gerechtigd de door Verkoper aan BCA verschuldigde gelden, met inbegrip van alle ongeïnde vorderingen die BCA op de Verkoper heeft, te verrekenen met reeds verrichte betalingen. C. De Verkoper erkent dat indien BCA de Verkoper de koopprijs minus de inhoudingen als hierboven onder B omschreven betaalt voordat de koopprijs door Koper aan BCA is betaald, de eigendom van het Voertuig en alle eventuele andere rechten van de Verkoper uit hoofde van en in verband met de verkoopovereenkomst op BCA overgaan, tot zekerheid van de voldoening door Verkoper aan zijn verplichtingen. Als de Verkoper hiertoe wordt verzocht, zal hij meewerken aan wijziging van de tenaamstelling op de kentekenpapieren en dergelijke, zulks in verband met de hiervoor genoemde overgang van zijn eigendomsrecht op BCA. D. Indien de overeenkomst ingevolge artikel 5E niet tot stand is gekomen, dan wel indien de overeenkomst ontbonden wordt ingevolge artikelen 14 of 15, zal BCA gerechtigd zijn om de prijs of een aanbetaling te restitueren aan de Koper. E. Als BCA redelijkerwijs gronden heeft aan te nemen dat: (1) de Verkoper niet gerechtigd was het Voertuig te verkopen; of (2) de Verkoper BCA op het Aanmeldingsformulier of anderszins had moeten laten weten dat hij niet de eigenaar van het Voertuig was, doch naliet dit te doen; of (3) feiten die door de Verkoper aan BCA zijn gemeld op het Aanmeldingsformulier of anderszins betreffende de eigendom van het Voertuig onjuist waren; dan zal BCA gerechtigd zijn bedragen die BCA verschuldigd zou zijn geweest aan de Verkoper onder zich te houden totdat de Verkoper tot tevredenheid van BCA heeft bewezen dat hij geen inbreuk heeft gemaakt op enige impliciete voorwaarde van de verkoopovereenkomst. Als dit niet binnen een redelijke tijd is gedaan, zal BCA gerechtigd zijn: (4) al zulke bedragen onder zich te houden totdat alle kwesties met betrekking tot het eigendomsrecht zijn opgelost, al dan niet door een gerechtelijke procedure; en/of (5) zulke bedragen aan diegene te betalen die tot tevredenheid van BCA heeft bewezen dat hij eigenaar van het Voertuig is; en/of (6) al dan niet samen met de Koper een gerechtelijke procedure aan te spannen tegen de Verkoper. F. Ingeval BCA verplicht wordt iemand rente te betalen uit hoofde van het feit dat BCA bedragen als hierboven genoemd onder zich heeft gehouden, zal BCA gerechtigd zijn de betaling van deze rente te vorderen van de Verkoper. 17

18 21. HERVEILING BIJ IN GEBREKE BLIJVEN VAN DE VERKOPER A. De Verkoper wordt geacht BCA te hebben gemachtigd een Voertuig te veilen in de staat waarin het zich op dat moment bevindt tijdens de eerstvolgende Veiling op het veilingterrein wanneer BCA de Verkoper ervan op de hoogte heeft gesteld dat: (1) de overeenkomst ingevolge bepaling 13 van deze Algemene Voorwaarden is ontbonden; of (2) het Voertuig op het moment waarop er biedingen gedaan zijn of hadden kunnen worden, niet werd verkocht; en als de Verkoper verzuimt uiterlijk aan het einde van de werkdag volgend op de ontvangst of veronderstelde ontvangst van een dergelijke mededeling BCA een andersluidende opdracht te geven. B. Een kennisgeving per post aan de Verkoper via het adres dat voor hem is aangegeven op het Aanmeldingsformulier, een en ander tenzij de Verkoper BCA nadien een ander adres heeft medegedeeld, in welk geval naar dat adres zal worden verzonden, zal geacht worden door de Verkoper te zijn ontvangen binnen de normale tijd die daarvoor staat, dat wil zeggen binnen twee werkdagen na verzenddatum, ongeacht het feit of de brief die deze berichtgeving bevat door de postinstantie aan BCA wordt geretourneerd of niet. 22. VERZUIM VAN DE KOPER A. Indien de Koper op enigerlei wijze heeft verzuimd te voldoen aan zijn verplichtingen het Voertuig te betalen ingevolge artikel 19 en dientengevolge in verzuim is, zal BCA gerechtigd doch niet verplicht zijn om: (1) op eigen naam of krachtens volmacht gerechtelijke stappen om de koopprijs te incasseren, zulks onverminderd de andere rechten welke de Verkoper kan hebben jegens de Koper wegens toerekenbare tekortkoming of anderszins onmiddellijk als vertegenwoordiger van de Verkoper de overeenkomst te ontbinden vanwege het verzuim van de Koper, van welke ontbinding de Koper per ommegaande op de hoogte zal worden gesteld; (2) op persoonlijke titel of anderszins alle rechten van de Verkoper te doen gelden om de overeenkomst te doen beëindigen of nietig te laten verklaren en/of het Voertuig terug te vorderen van de Koper of van degene aan wie het Voertuig door de Koper is verkocht en/of de prijs of schadevergoeding van de Koper te vorderen; (3) het Voertuig opnieuw te veilen. B. Wanneer kennisgeving aan de Koper noodzakelijk is om de overeenkomst te beëindigen, nietig te laten verklaren of te herroepen zal zulk een kennisgeving geacht worden te zijn gegeven indien deze in een schriftelijke mededeling naar het adres dat voor de Koper in het Aanmeldingsformulier of in de factuur staat opgenomen, dan wel een later door de Koper aan BCA gemeld ander adres, wordt verzonden. C. Indien het transport van het Voertuig niet verzorgd wordt door BCA of door een door BCA aan te wijzen transportbedrijf, dient Koper het door hem gekochte en betaalde Voertuig binnen vijf werkdagen na het einde van de Veiling op zijn kosten af te halen, bij gebreke 18

19 waarvan hij per alsdan in verzuim is. De Koper is aansprakelijk voor kosten ter zake van verwijdering, opslag en eventuele verzekering van ieder Voertuig, dat hij niet binnen de in vorenstaande regel bedoelde termijn heeft afgehaald. BCA heeft ter van deze kosten een retentierecht op het Voertuig. D. Tijdens het verzuim van de Koper is BCA gerechtigd het door de Koper gekochte Voertuig zonder nadere kennisgeving opnieuw te veilen. Indien een dergelijke nieuwe Veiling leidt tot een koopovereenkomst met een derde, vervalt de verplichting van BCA het Voertuig te leveren aan de eerder Koper die in verzuim is, terwijl de verplichtingen van die Koper in stand blijven in verband met het bepaald onder F. E. Wanneer ingevolge dit artikel 22 A(3) of C een Voertuig opnieuw wordt geveild, zal in alle andere gevallen BCA naar eigen goeddunken het Voertuig op basis van het oorspronkelijke Aanmeldingsformulier kunnen verkopen of in de staat waarin het zich op dat moment bevindt. F. BCA zal de opbrengst van het Voertuig wanneer dit voor de tweede keer wordt geveild aanwenden ter betaling van de hiernavolgende schulden in de onderstaande volgorde: (1) de aan BCA verschuldigde Entrykosten en commissie die dan aan BCA verschuldigd zijn; (2) eventuele aan BCA verschuldigde parkeervergoedingen; (3) alle bedragen die verschuldigd zijn ingevolge de oorspronkelijke overeenkomst; G. Het eventueel resterende deel van de opbrengst zal worden betaald aan de Verkoper, of, indien de rechten van de Verkoper op BCA zijn overgegaan ingevolge artikel 19C van de Algemene Voorwaarden door BCA worden behouden. Met uitzondering van het geval waarin het gerealiseerde bedrag voldoende is voor de oorspronkelijke Koper om aan zijn verplichtingen te voldoen zal de oorspronkelijke Koper aansprakelijk blijven met betrekking tot alle aan BCA of de oorspronkelijke Verkoper ingevolge de oorspronkelijke verkoopovereenkomst of anderszins verschuldigde bedragen. 23. AAN BCA VOORBEHOUDEN RECHTEN A. BCA behoudt zich de volgende rechten voor die zij naar eigen goeddunken kan uitoefenen zonder hiervoor iemand verantwoording schuldig te zijn, namelijk bij Hamerveilingen: (1) personen de toegang tot het veilingterrein ontzeggen; (2) Voertuigen niet tot het veilingterrein toe te laten; (3) van een Verkoper te eisen dat hij onmiddellijk een Voertuig van het veilingterrein verwijdert, en indien de Verkoper hiermee in gebreke blijft dit zelf te doen en de kosten daarvan op de Verkoper te verhalen; en bij alle Veilingen: (1) ingeval van een geschil tussen partijen in een verkoopovereenkomst deze te voorzien van naam en adres van de wederpartij; (2) naar eigen goeddunken de Voertuigen van kavelnummers te voorzien en in weerwil van de kavelnummers Voertuigen in een naar eigen goeddunken te bepalen volgorde en tijd te veilen. 19

20 B. Indien er, terwijl een Voertuig nog in de macht is van BCA, een vordering worden ingesteld tegen BCA voortkomend uit of op enigerlei wijze verband houdend met het recht van de Verkoper of de door hem gemachtigde persoon het Voertuig te verkopen of iemand hiertoe te machtigen, zal BCA volledig gerechtigd doch niet verplicht zijn het Voertuig in afwachting van een beslissing over zulk een vordering onder zich te houden en/of het geld dat door de Koper aan BCA is betaald te restitueren, alsmede eventueel aan BCA verschuldigde parkeervergoedingen van de Verkoper te vorderen. 24. ONDERHANDSE VERKOOP A. Indien er bij een Voertuig minder dan de Limietprijs wordt geboden, zal BCA gerechtigd doch niet verplicht zijn de Verkoper op de hoogte te stellen van het hoogste bod en faciliteiten en diensten te verlenen waarvan de Verkoper gebruik kan maken om met de hoogste bieder of met enig andere persoon die geïnteresseerd is in het Voertuig tot een koopovereenkomst te komen. B. Onder onderhandse verkoop dient te worden verstaan: een verkoopovereenkomst resulterend uit de verstrekking van de bovengenoemde informatie, faciliteiten of diensten. C. Indien en voor zover er een onderhandse verkoop tot stand komt heeft BCA recht op commissie. D. Artikel 9 zal niet van toepassing zijn op een onderhandse verkoop, onafhankelijk van het feit of het Voertuig wel of niet ter Veiling is gebracht in de staat waarin het zich op dat moment bevindt. De voorwaarden van een onderhandse verkoop zullen eventuele wettelijke rechten van de Koper niet kunnen uitsluiten, doch afgezien hiervan zal een onderhandse verkoop tot stand komen op die voorwaarden die expliciet of impliciet door of namens de partijen in de onderhandse verkooptransactie worden overeengekomen. E. BCA is geen partij bij en zal niet aansprakelijk zijn voor een onderhandse verkoop noch door één der partijen aansprakelijk kunnen worden gesteld wegens het enkele feit dat BCA: (1) informatie heeft doorgegeven of iets gezegd heeft dat op het terrein ligt van een Veilingmeester; (2) biedingen of de aanvaarding van een bod heeft doorgegeven; (3) een overeenkomst heeft afgesloten zonder de naam of het adres van de ene partij aan de andere door te geven; (4) ingestemd heeft met een verlaging van de kosten; (5) een factuur heeft verzonden; (6) aanwijzingen heeft gegeven met betrekking tot de betaling of de koopprijs heeft ontvangen; en/of (7) aanwezig is geweest bij de overdracht van het Voertuig. F. Artikel 13 tot en met 15, 17 tot en met 22, 23B en 26 zijn van toepassing op een onderhandse verkoop met de navolgende wijzigingen: (1) Verwijzingen (hoe dan ook verwoord) naar mededelingen van BCA zullen worden opgevat als betrekking hebbend op iets dat BCA heeft gecommuniceerd toen, voorafgaand aan de onderhandse verkoop, het Voertuig voor de laatste maal ter Veiling werd aangeboden. 20

Algemene voorwaarden Webwinkel Werkman Horseshoes. Artikel 1. Definities

Algemene voorwaarden Webwinkel Werkman Horseshoes. Artikel 1. Definities Algemene voorwaarden Webwinkel Werkman Horseshoes Artikel 1. Definities Werkman: Werkman Horseshoes Webwinkel: website van Werkman waarop zij zaken te koop aanbiedt Overeenkomst: de overeenkomst van koop

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN VAN VISA2CHINA

ALGEMENE VOORWAARDEN VAN VISA2CHINA ALGEMENE VOORWAARDEN VAN VISA2CHINA Artikel 1. Werkingssfeer 1. Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten tussen Visa2china en opdrachtgevers. 2. Visa2china is bevoegd om bij

Nadere informatie

Algemene Veilingvoorwaarden: deze algemene veilingvoorwaarden;

Algemene Veilingvoorwaarden: deze algemene veilingvoorwaarden; Algemene Veiling Voorwaarden van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid vidaxl B.V., gevestigd te Venray (KvK nummer 52904822 ) en van de aan haar gelieerde (rechts-)personen, gedeponeerd

Nadere informatie

CUMLINGUA ALGEMENE VOORWAARDEN VERTAAL-, SCHRIJF en CORRECTIEDIENSTEN

CUMLINGUA ALGEMENE VOORWAARDEN VERTAAL-, SCHRIJF en CORRECTIEDIENSTEN CUMLINGUA ALGEMENE VOORWAARDEN VERTAAL-, SCHRIJF en CORRECTIEDIENSTEN Artikel 1 - Toepasselijkheid van de voorwaarden 1.1 Deze voorwaarden gelden voor iedere aanbieding en iedere overeenkomst tussen Cumlingua

Nadere informatie

Algemene voorwaarden TU Delft

Algemene voorwaarden TU Delft Algemene voorwaarden TU Delft ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR HET UITVOEREN VAN OPDRACHTEN DOOR DE TECHNISCHE UNIVERSITEIT DELFT Artikel 1: Begripsomschrijving In deze algemene voorwaarden voor opdrachten, verstrekt

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN. 1. Algemeen

ALGEMENE VOORWAARDEN. 1. Algemeen ALGEMENE VOORWAARDEN De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Office Support SG Arnhem B.V. gevestigd en kantoorhoudende te Arnhem, gedeponeerd ter Griffie van de arrondissementsrechtbank

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden LEVERINGS- EN BETALINGSVOORWAARDEN JB KAMPEERAUTO S BV SOEST

Algemene Voorwaarden LEVERINGS- EN BETALINGSVOORWAARDEN JB KAMPEERAUTO S BV SOEST Algemene Voorwaarden LEVERINGS- EN BETALINGSVOORWAARDEN JB KAMPEERAUTO S BV SOEST De navolgende voorwaarden zijn van toepassing op elke verkoop en levering van zaken aan en verrichtingen van diensten ten

Nadere informatie

ALGEMENE LEVERINGS- EN BETALINGSVOORWAARDEN VAN DE ORGANISATIE VAN NEDERLANDSE TANDPROTHETICI

ALGEMENE LEVERINGS- EN BETALINGSVOORWAARDEN VAN DE ORGANISATIE VAN NEDERLANDSE TANDPROTHETICI ALGEMENE LEVERINGS- EN BETALINGSVOORWAARDEN VAN DE ORGANISATIE VAN NEDERLANDSE TANDPROTHETICI 1. Algemeen 1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op de totstandkoming, de inhoud en de nakoming

Nadere informatie

ALGEMENE VEILINGVOORWAARDEN SHETLAND PONY SELECT SALE

ALGEMENE VEILINGVOORWAARDEN SHETLAND PONY SELECT SALE ALGEMENE VEILINGVOORWAARDEN SHETLAND PONY SELECT SALE Begrippen In deze algemene veilingvoorwaarden wordt verstaan onder: Veiling: de Shetland pony Select Sale. Notaris: de notaris of zijn plaatsvervanger

Nadere informatie

1.2 De toepasselijkheid van de door de opdrachtgever gehanteerde algemene voorwaarden wordt uitdrukkelijk uitgesloten.

1.2 De toepasselijkheid van de door de opdrachtgever gehanteerde algemene voorwaarden wordt uitdrukkelijk uitgesloten. Algemene voorwaarden J&S Diensten 1. Algemeen 1.1 Al onze aanbiedingen, overeenkomsten en uitvoering daarvan, worden uitsluitend beheerst door de onderhavige voorwaarden. Afwijkingen dienen uitdrukkelijk

Nadere informatie

1.1 Lpg-vulnippel.nl: gebruiker van deze algemene voorwaarden

1.1 Lpg-vulnippel.nl: gebruiker van deze algemene voorwaarden Leveringsvoorwaarden ALGEMENE VOORWAARDEN Hodam mede handelend onder de naam lpg-vulnippel.nl Inschrijvingsnummer KvK: 58634215 1. Definities 1.1 Lpg-vulnippel.nl: gebruiker van deze algemene voorwaarden

Nadere informatie

A l g e m e n e v o o r w a a r d e v a n K O E K & E I

A l g e m e n e v o o r w a a r d e v a n K O E K & E I Artikel 1 algemeen 1.1. In deze voorwaarden wordt onder Koek & Ei verstaan: mw. Y. Singer, handelende onder de naam Ambachtelijke bakkerij Koek en Ei, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder dossiernummer

Nadere informatie

4. schriftelijk $% &#% ' #(

4. schriftelijk $% &#% ' #( 1. koper De partij vermeld in de overeenkomst als zijnde de koper en/of opdrachtgever, alsmede alle voor haar werkzame en door haar, zowel direct als indirect, ingeschakelde personen, alsmede de entiteiten

Nadere informatie

1. Alle door GTeyes B.V. uitgebrachte offertes worden gestand gedaan voor een termijn van maximaal 30 dagen.

1. Alle door GTeyes B.V. uitgebrachte offertes worden gestand gedaan voor een termijn van maximaal 30 dagen. Nummer 53446089 ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR LEVERING AAN CONSUMENTEN EN TUSSENHANDEL VAN: - GTeyes B.V., gevestigd Jericholaan 14B, 5625 TH te Eindhoven en kantoorhoudende te 5625 TH Eindhoven, Jericholaan

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN OFFICE FOCUS versie ARTIKEL 1. DEFINITIES

ALGEMENE VOORWAARDEN OFFICE FOCUS versie ARTIKEL 1. DEFINITIES ALGEMENE VOORWAARDEN OFFICE FOCUS versie 1 2017 ARTIKEL 1. DEFINITIES In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven.

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN A.G. VAN GEFFEN TRANSPORTBEDRIJF B.V. TANKPAS

ALGEMENE VOORWAARDEN A.G. VAN GEFFEN TRANSPORTBEDRIJF B.V. TANKPAS ALGEMENE VOORWAARDEN A.G. VAN GEFFEN TRANSPORTBEDRIJF B.V. TANKPAS Artikel - 1. Toepasselijkheid 1.1. Deze algemene voorwaarden (algemene tankpas voorwaarden) zijn van toepassing op het gebruik van de

Nadere informatie

1. In deze algemene verkoopvoorwaarden wordt verstaan onder:

1. In deze algemene verkoopvoorwaarden wordt verstaan onder: ALGEMENE VERKOOPVOORWAARDEN MAMMOET GROEP JUNI 2006 1. DEFINITIES EN TOEPASSELIJKHEID 1. In deze algemene verkoopvoorwaarden wordt verstaan onder: a. Mammoet Groep": de groep van vennootschappen, gevestigd

Nadere informatie

Mauritslaan 42/ 44 6161 HW Geleen

Mauritslaan 42/ 44 6161 HW Geleen Algemene Voorwaarden Payroll Totaal BV I. Algemeen In de algemene voorwaarden wordt verstaan onder: a. Opdrachtgever: de partij die de opdracht geeft. b. Opdrachtnemer: de partij die de opdracht aanvaardt,

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Gelderse Sport Federatie

Algemene voorwaarden Gelderse Sport Federatie Algemene voorwaarden Gelderse Sport Federatie Artikel 1. Definities 1. GSF/Opdrachtnemer: Stichting Gelderse Sport Federatie, gevestigd te (6816 VD) Arnhem aan de Papendallaan 60. 2. Opdrachtgever: iedere

Nadere informatie

TRADUCIR.NL ALGEMENE VOORWAARDEN

TRADUCIR.NL ALGEMENE VOORWAARDEN TRADUCIR.NL ALGEMENE VOORWAARDEN Artikel 1 Algemeen Deze algemene voorwaarden gelden voor iedere offerte en iedere overeenkomst tussen traducir.nl en een opdrachtgever, met uitsluiting van de algemene

Nadere informatie

2.1 Alle aanbiedingen van MF-Budgetcoaching zijn vrijblijvend, tenzij nadrukkelijk schriftelijk anders is vermeld.

2.1 Alle aanbiedingen van MF-Budgetcoaching zijn vrijblijvend, tenzij nadrukkelijk schriftelijk anders is vermeld. Algemene Voorwaarden MF-Budgetcoaching Artikel 1 Toepassingsgebied 1.1 Deze algemene leveringsvoorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding, offerte en overeenkomst waarbij MF-Budgetcoaching deze

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Dockbite B.V.

Algemene Voorwaarden Dockbite B.V. Algemene Voorwaarden Dockbite B.V. Artikel 1 Definities 1. In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven. -

Nadere informatie

Artikel 1; Algemeen. Artikel 2; Prijzen en betalingen. Artikel 3; Aansprakelijkheid

Artikel 1; Algemeen. Artikel 2; Prijzen en betalingen. Artikel 3; Aansprakelijkheid Artikel 1; Algemeen 1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en overeenkomsten van Mediation Nederland en op alle rechtsverhoudingen die daaruit voortvloeien. 1.2 Afwijkingen

Nadere informatie

Sentio Six wijst iedere verwijzing naar algemene inkoopvoorwaarden, hoe ook genaamd, expliciet van de hand.

Sentio Six wijst iedere verwijzing naar algemene inkoopvoorwaarden, hoe ook genaamd, expliciet van de hand. Artikel 1 Definities * Klant: een natuurlijk persoon van 18 jaar of ouder of een rechtspersoon met wie Sentio Six een overeenkomst tot levering van haar product heeft gesloten, dan wel aan wie Sentio Six

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Kunstdeco. Artikel 1. Definities (niet uitputtend)

Algemene Voorwaarden Kunstdeco. Artikel 1. Definities (niet uitputtend) Algemene Voorwaarden Kunstdeco Artikel 1 Definities (niet uitputtend) De klant, opdrachtgever, koper, hierna te noemen wederpartij: Een natuurlijk persoon van 18 jaar of ouder of een rechtspersoon met

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN PARTICULIEREN BIJ LICHTE BEDRIJFSWAGEN- TRANSACTIES VOOR LEDEN VAN DE TRUCK DEALER ASSOCIATIE

ALGEMENE VOORWAARDEN PARTICULIEREN BIJ LICHTE BEDRIJFSWAGEN- TRANSACTIES VOOR LEDEN VAN DE TRUCK DEALER ASSOCIATIE ALGEMENE VOORWAARDEN PARTICULIEREN BIJ LICHTE BEDRIJFSWAGEN- TRANSACTIES VOOR LEDEN VAN DE TRUCK DEALER ASSOCIATIE ALGEMEEN 1. Deze Algemene Voorwaarden maken deel uit van alle overeenkomsten, gesloten

Nadere informatie

Algemene voorwaarden zakelijke dienstverlening

Algemene voorwaarden zakelijke dienstverlening Algemene voorwaarden zakelijke dienstverlening Biercontract.nl Graaf Wichmanlaan 62 1405 HC Bussum Handelsregisternummer: 57084033 BTW nummer 167606657B02 1. Definities 1. In deze algemene voorwaarden

Nadere informatie

ALGEMENE LEVERINGS- EN BETALINGSVOORWAARDEN VERSIE 1.0 MEI 2015

ALGEMENE LEVERINGS- EN BETALINGSVOORWAARDEN VERSIE 1.0 MEI 2015 ALGEMENE LEVERINGS- EN BETALINGSVOORWAARDEN VERSIE 1.0 MEI 2015 1. Definities 1.1. LeadsTown: LeadsTown is een handelsnaam van BME International. BME International: BME International B.V. i.o. is een besloten

Nadere informatie

ALGEMENE VERKOOPVOORWAARDEN ZAKELIJK Theunissen V.O.F.

ALGEMENE VERKOOPVOORWAARDEN ZAKELIJK Theunissen V.O.F. ALGEMENE VERKOOPVOORWAARDEN ZAKELIJK Theunissen V.O.F. Artikel 1. Definities In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder: Theunissen : de gebruiker van deze algemene voorwaarden, te weten de vennootschap

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN VAN HOLLAND COVERS ZEILMAKERIJ B.V. te Etten-Leur

ALGEMENE VOORWAARDEN VAN HOLLAND COVERS ZEILMAKERIJ B.V. te Etten-Leur ALGEMENE VOORWAARDEN VAN HOLLAND COVERS ZEILMAKERIJ B.V. te Etten-Leur 1. Definities 1.1 Holland Covers: Gebruiker van deze algemene voorwaarden Holland Covers Zeilmakerij B.V., gevestigd aan de Oude Kerkstraat

Nadere informatie

Felixx. Pensioen Consultants B.V. Leveringsvoorwaarden

Felixx. Pensioen Consultants B.V. Leveringsvoorwaarden Felixx. Pensioen Consultants B.V. Leveringsvoorwaarden Algemene leverings- en betalingsvoorwaarden Felixx. Pensioen Consultants B.V. Artikel 1 Definities In deze algemene leverings- en betalingsvoorwaarden

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN

ALGEMENE VOORWAARDEN 1 ALGEMENE VOORWAARDEN Opgesteld door: 2 ALGEMENE VOORWAARDEN FRIETFEEST.NL, gevestigd te Sint-Oedenrode, ingeschreven in het handelsregister onder nummer 17223508 verder te noemen FF. Artikel 1: Definities.

Nadere informatie

a.partycentrum La France BV, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel te Den Haag onder nummer KvK 28057498.

a.partycentrum La France BV, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel te Den Haag onder nummer KvK 28057498. Algemene Voorwaarden Lafrance.nl/feestveiling is een online-platform waarop feestarrangementen door middel van online veilingen worden aangeboden en verkocht. Op al onze diensten zijn onze algemene voorwaarden

Nadere informatie

Verklaring van Deelname. In verband met deelname aan de Faillissementsveiling: Zeegaande Woonkotter RAN van Onlineveilingmeester.

Verklaring van Deelname. In verband met deelname aan de Faillissementsveiling: Zeegaande Woonkotter RAN van Onlineveilingmeester. Verklaring van Deelname In verband met deelname aan de Faillissementsveiling: Zeegaande Woonkotter RAN van Onlineveilingmeester.nl In origineel getekend en voorzien van kopie paspoort/id-kaart als hierna

Nadere informatie

Algemene Inkoopvoorwaarden Effort l FSR B.V. gedeponeerd bij KvK onder nummer

Algemene Inkoopvoorwaarden Effort l FSR B.V. gedeponeerd bij KvK onder nummer Algemene Inkoopvoorwaarden Effort l FSR B.V. gedeponeerd bij KvK onder nummer 32104291. 1. TOEPASSELIJKHEID 1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle opdrachten waarbij wij als koper fungeren. 2.

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Congressen en Symposia

Algemene Voorwaarden Congressen en Symposia Algemene Voorwaarden Congressen en Symposia 1. Definities 1.1 In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder: a. Congressen en Symposia: de congressen, vergaderingen en andere bijeenkomsten waarbij

Nadere informatie

Qloods: de gebruiker van de onderhavige voorwaarden en alle aan Qloods op enigerlei wijze verbonden ondernemingen en organisaties.

Qloods: de gebruiker van de onderhavige voorwaarden en alle aan Qloods op enigerlei wijze verbonden ondernemingen en organisaties. ALGEMENE VOORWAARDEN Qloods Artikel 1: begripsomschrijving Qloods: koper: de gebruiker van de onderhavige voorwaarden en alle aan Qloods op enigerlei wijze verbonden ondernemingen en organisaties. de wederpartij

Nadere informatie

Algemene voorwaarden van Volleberg Accountants, gevestigd te Beek

Algemene voorwaarden van Volleberg Accountants, gevestigd te Beek Algemene voorwaarden van Volleberg Accountants, gevestigd te Beek 1. Begripsbepalingen In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder: Opdrachtgever: De natuurlijke of rechtspersoon die aan opdrachtnemer

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Gebruikers

Algemene voorwaarden Gebruikers Algemene voorwaarden Gebruikers Ten aanzien van de dienstverlening van Onlineschademelden.nl gelden de volgende voorwaarden en alle toepasselijke wettelijke regels. Door gebruik te maken van de Website

Nadere informatie

In deze algemene leverings voorwaarden en op de locaties waar deze algemene leverings voorwaarden gelden worden de volgende definities gehanteerd:

In deze algemene leverings voorwaarden en op de locaties waar deze algemene leverings voorwaarden gelden worden de volgende definities gehanteerd: De Klimmuur Algemene Leverings Voorwaarden Artikel 1. Definities In deze algemene leverings voorwaarden en op de locaties waar deze algemene leverings voorwaarden gelden worden de volgende definities gehanteerd:

Nadere informatie

Academie voor bijzondere wetten

Academie voor bijzondere wetten Academie voor bijzondere wetten Algemene voorwaarden Als twee partijen een verbintenis aangaan, in dit geval met betrekking tot het verzorgen van een training, is het goed dat er een aantal afspraken wordt

Nadere informatie

2.1 Alle aanbiedingen van BudgetCoach de Eilanden zijn vrijblijvend, tenzij nadrukkelijk schriftelijk anders is vermeld.

2.1 Alle aanbiedingen van BudgetCoach de Eilanden zijn vrijblijvend, tenzij nadrukkelijk schriftelijk anders is vermeld. Algemene Voorwaarden Algemene Voorwaarden BudgetCoach de Eilanden Artikel 1 Toepassingsgebied 1.1 Deze algemene leveringsvoorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding, offerte en overeenkomst waarbij

Nadere informatie

Artikel 2: Bestellen en het tot stand komen van een overeenkomst

Artikel 2: Bestellen en het tot stand komen van een overeenkomst Artikel 1: Algemeen 1.1 Dit zijn de Algemene Verkoop- en Leveringsvoorwaarden van Archiefkasten-shop.nl gevestigd in Haarlem. Archiefkasten-shop.nl is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel te Haarlem

Nadere informatie

ALGEMENE VERKOOP- EN LEVERINGSVOORWAARDEN BUITING VERTAALBUREAU ARNHEM, NEDERLAND

ALGEMENE VERKOOP- EN LEVERINGSVOORWAARDEN BUITING VERTAALBUREAU ARNHEM, NEDERLAND ALGEMENE VERKOOP- EN LEVERINGSVOORWAARDEN BUITING VERTAALBUREAU ARNHEM, NEDERLAND Artikel 1 Toepasselijkheid van de voorwaarden 1. Deze voorwaarden gelden voor iedere aanbieding en iedere overeenkomst

Nadere informatie

De onderstaande Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle door Fruit in Bedrijf afgesloten verkoop- en leverovereenkomsten.

De onderstaande Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle door Fruit in Bedrijf afgesloten verkoop- en leverovereenkomsten. ALGEMENE VOORWAARDEN De onderstaande Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle door Fruit in Bedrijf afgesloten verkoop- en leverovereenkomsten. De complete algemene voorwaarden: Artikel 1 - Algemeen

Nadere informatie

Algemene in en verkoopvoorwaarden Angstelgoud. Artikel 1 Definities

Algemene in en verkoopvoorwaarden Angstelgoud. Artikel 1 Definities Algemene in en verkoopvoorwaarden Angstelgoud Artikel 1 Definities 1. Koper, de partij vermeld in de overeenkomst als zijnde de koper en/of opdrachtgever, alsmede alle voor haar werkzame en door haar,

Nadere informatie

Artikel 2: Bestellen en het tot stand komen van een overeenkomst

Artikel 2: Bestellen en het tot stand komen van een overeenkomst Artikel 1: Algemeen 1.1 1.2 Dit zijn de Algemene Verkoop- en Leveringsvoorwaarden van Officecity Kantoormeubelen B.V. gevestigd in Haarlem. Officecity.nl is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel te

Nadere informatie

VTC-CURSUSVOORWAARDEN

VTC-CURSUSVOORWAARDEN VTC-CURSUSVOORWAARDEN Artikel 1 Algemeen 1.1 In deze voorwaarden wordt verstaan onder: a. VTC:de besloten vennootschap Verticaal Transport Centrum B.V. statutair gevestigd en kantoorhoudende te (3771 LB)

Nadere informatie

2.2 Eventuele afwijkingen op deze algemene voorwaarden zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen.

2.2 Eventuele afwijkingen op deze algemene voorwaarden zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen. Genietlokaal is gevestigd aan de Gruytsweg 40, te Warfstermolen. Genietllokaal staat ingeschreven bij de kamer van koophandel onder het volgende Kvk nummer: 58065377 Bij vragen of op- en aanmerkingen kunt

Nadere informatie

Artikel 1. Definities De hierna volgende termen worden in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven:

Artikel 1. Definities De hierna volgende termen worden in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven: ALGEMENE VOORWAARDEN Artikel 1. Definities De hierna volgende termen worden in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven: (a) Opdrachtnemer: Joosen Re-integratie & Advies

Nadere informatie

Artikel 1. Toepasselijkheid algemene voorwaarden:

Artikel 1. Toepasselijkheid algemene voorwaarden: Definities: In deze algemene voorwaarden wordt onder Oriental Wines, handelend onder de naam Oriental Wines, gevestigd te Wilgenburg 6 te Sint Willebrord. Onder opdrachtgever wordt verstaan een ieder (natuurlijk

Nadere informatie

DISCLAIMER. Pagina 1 van 5. verkoop van registergoederen van de Stichting Kenter Jeugdhulp DE ONDERGETEKENDE(N):

DISCLAIMER. Pagina 1 van 5. verkoop van registergoederen van de Stichting Kenter Jeugdhulp DE ONDERGETEKENDE(N): Pagina 1 van 5 DE ONDERGETEKENDE(N): DISCLAIMER verkoop van registergoederen van de Stichting Kenter Jeugdhulp Naam rechtspersoon: Plaats statutaire zetel: Kantooradres: Nummer Kamer van Koophandel: e-mailadres:

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Zakelijk Schrijven. Artikel 1 Definities In deze Algemene Voorwaarden gelden de volgende definities:

Algemene voorwaarden Zakelijk Schrijven. Artikel 1 Definities In deze Algemene Voorwaarden gelden de volgende definities: Algemene voorwaarden Zakelijk Schrijven Artikel 1 Definities In deze Algemene Voorwaarden gelden de volgende definities: 1. Zakelijk Schrijven: Zakelijk Schrijven, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel

Nadere informatie

Alle aanbiedingen van Hilversmediation zijn vrijblijvend, tenzij uitdrukkelijk anders bepaald.

Alle aanbiedingen van Hilversmediation zijn vrijblijvend, tenzij uitdrukkelijk anders bepaald. Algemene Voorwaarden Hilversmediation A. ALGEMEEN Artikel 1 Toepasselijkheid; totstandkoming Deze Algemene Voorwaarden, die bestaan uit een algemeen deel en een bijzonder deel (mediation), zijn van toepassing

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN ADVISERING JOHN VAN VLIET FINANCIEEL ADVIES OP HET TERREIN VAN VERZEKERINGEN, PENSIOENEN EN ANDERE EMPLOYEE BENEFITS

ALGEMENE VOORWAARDEN ADVISERING JOHN VAN VLIET FINANCIEEL ADVIES OP HET TERREIN VAN VERZEKERINGEN, PENSIOENEN EN ANDERE EMPLOYEE BENEFITS ALGEMENE VOORWAARDEN ADVISERING JOHN VAN VLIET FINANCIEEL ADVIES OP HET TERREIN VAN VERZEKERINGEN, PENSIOENEN EN ANDERE EMPLOYEE BENEFITS 1. ALGEMEEN. 1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN

ALGEMENE VOORWAARDEN ALGEMENE VOORWAARDEN ADVISERING FINANCIEEL ADVIESBUREAU KARIN BLOTT OP HET TERREIN VAN HYPOTHEKEN / VERZEKERINGEN / OVERIG FINANCIEEL ADVIES. 1. ALGEMEEN. 1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing

Nadere informatie

Voor het inroepen van de dienstverlening van Hofland Incasso C.V. met betrekking tot incasso bij voorbaat.

Voor het inroepen van de dienstverlening van Hofland Incasso C.V. met betrekking tot incasso bij voorbaat. 2015-01 ALGEMENE VOORWAARDEN Voor het inroepen van de dienstverlening van Hofland Incasso C.V. met betrekking tot incasso bij voorbaat. Artikel 1 Toepassingsgebied. 1.1 Deze algemene leveringsvoorwaarden

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Lindsay's kousenwinkel

Algemene voorwaarden Lindsay's kousenwinkel Algemene voorwaarden Lindsay's kousenwinkel In deze Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder: -"Webwinkel" : Lindsay's kousenwinkel, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel te Rotterdam onder nummer

Nadere informatie

ALGEMENE VERKOOPVOORWAARDEN PARTICULIER Theunissen V.O.F.

ALGEMENE VERKOOPVOORWAARDEN PARTICULIER Theunissen V.O.F. ALGEMENE VERKOOPVOORWAARDEN PARTICULIER Theunissen V.O.F. Artikel 1. Definities In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder: Theunissen : de gebruiker van deze algemene voorwaarden, te weten de vennootschap

Nadere informatie

a. Alle door Dividino gedane aanbiedingen, offertes en prijsopgaven, in welke vorm dan ook, zijn vrijblijvend.

a. Alle door Dividino gedane aanbiedingen, offertes en prijsopgaven, in welke vorm dan ook, zijn vrijblijvend. Algemene Voorwaarden Dividino Group B.V. 1. Toepasselijkheid a. Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, opdrachten en overeenkomsten die worden gesloten tussen Dividino Group

Nadere informatie

Algemene Leveringsvoorwaarden Artikel 1. Definities Artikel 2. Algemeen Artikel 3. Offertes en aanbiedingen

Algemene Leveringsvoorwaarden Artikel 1. Definities Artikel 2. Algemeen Artikel 3. Offertes en aanbiedingen Algemene Leveringsvoorwaarden De betalingen van uw bestelling dient te geschieden via IDeal, PayPal of per bank. Een artikel kan binnen 14 dagen retour gezonden worden. De kosten van het retour zenden

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden 2017

Algemene Voorwaarden 2017 Algemene Voorwaarden 2017 Algemene Voorwaarden van Autocentrum Nederland B.V. te Borne Documentcode: AV/ACN17-1 Autocentrum Nederland B.V. Postbus 150 7550 AD HENGELO Tel: 085 273 02 34 E-mail: info@autocentrumnederland.nl

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Administratiekantoor Van Bavel m.i.v. 01-01-2017 Artikel 1. Toepasselijkheid. De voorwaarden zijn van toepassing op iedere overeenkomst gesloten tussen Administratiekantoor Van Bavel

Nadere informatie

ARTIKEL 6. WIJZIGINGEN, MEER- EN MINDER WERK

ARTIKEL 6. WIJZIGINGEN, MEER- EN MINDER WERK ALGEMENE VOORWAARDEN De hierna volgende Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en overeenkomsten van Surlinio B.V, ingeschreven bij de KvK Haaglanden onder nummer 60691611. ARTIKEL

Nadere informatie

Algemene leveringsvoorwaarden

Algemene leveringsvoorwaarden Algemene leveringsvoorwaarden Artikel 1. Definities In deze algemene voorwaarden worden de volgende definities gehanteerd, zowel in enkelvoud als in meervoud. 1.1 Aanvraagformulier Het (online) formulier

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Hotel The Dolphins. 1. TOEPASSING 2. RESERVERINGEN 3. WIJZIGINGEN IN DE OVEREENKOMST

Algemene voorwaarden Hotel The Dolphins. 1. TOEPASSING 2. RESERVERINGEN 3. WIJZIGINGEN IN DE OVEREENKOMST Algemene voorwaarden Hotel The Dolphins. 1. TOEPASSING 1.1 Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, reserveringen en overeenkomsten met betrekking tot alle kamers, die worden

Nadere informatie

Algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden Middeljans Sport en Reclame

Algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden Middeljans Sport en Reclame Algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden Middeljans Sport en Reclame Definities: In deze algemene voorwaarden wordt onder Middeljans verstaan Geesje Middeljans- Boekholt, handelend onder de naam Middeljans

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN. Artikel 1 Definities. Artikel 2 Toepasselijkheid. In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:

ALGEMENE VOORWAARDEN. Artikel 1 Definities. Artikel 2 Toepasselijkheid. In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder: ALGEMENE VOORWAARDEN Artikel 1 Definities In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder: Algemene voorwaarden: deze algemene voorwaarden. Cursusgeld: het cursusgeld van een losse module of het abonnement.

Nadere informatie

Algemene voorwaarden 1/5

Algemene voorwaarden 1/5 Algemene voorwaarden Definities Artikel 1. In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder: a. De cliënt: de contractspartij van PrivateLife bv die de opdracht geeft. b. Honorarium: de financiële vergoeding

Nadere informatie

De Consument: Een wederpartij die een natuurlijke persoon is en niet handelt in de uitoefening van een bedrijf of beroep.

De Consument: Een wederpartij die een natuurlijke persoon is en niet handelt in de uitoefening van een bedrijf of beroep. Algemene Voorwaarden voor levering aan consumenten Van: DutchMudMen.com - Tutum B.V. Gevestigd en kantoorhoudende aan de Asterweg 19 D12 1301, 1031 HL te Amsterdam. Telefoonnummer 020 820 11 41. KvK nummer:

Nadere informatie

W E B S H O P V O O R W AARDEN BRAAIMASTER

W E B S H O P V O O R W AARDEN BRAAIMASTER W E B S H O P V O O R W AARDEN BRAAIMASTER ARTIKEL 1. DEFINITIES 1. Braaimaster: de gebruiker van deze algemene voorwaarden, gevestigd te Medemblik, ingeschreven in het Handelsregister onder KvK-nummer

Nadere informatie

ALGEMENE VERKOOP- EN LEVERINGSVOORWAARDEN VAN: Foodlight BV te Utrecht, Nederland

ALGEMENE VERKOOP- EN LEVERINGSVOORWAARDEN VAN: Foodlight BV te Utrecht, Nederland ALGEMENE VERKOOP- EN LEVERINGSVOORWAARDEN VAN: Foodlight BV te Utrecht, Nederland 1. Algemeen 1.1 Tenzij schriftelijk anders overeengekomen zijn deze algemene voorwaarden van toepassing op alle aanbiedingen

Nadere informatie

1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op iedere offerte, de website en de overeenkomst tussen Snelontruiming.nl, en u de opdrachtgever.

1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op iedere offerte, de website en de overeenkomst tussen Snelontruiming.nl, en u de opdrachtgever. Algemene voorwaarden Snelontruiming.nl 1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op iedere offerte, de website en de overeenkomst tussen Snelontruiming.nl, en u de opdrachtgever. 2. Alle offertes en aanbiedingen

Nadere informatie

Algemene voorwaarden. Postbussen 2015

Algemene voorwaarden. Postbussen 2015 Algemene voorwaarden Postbussen 2015 Inhoud 1. Definities 3 2. Inhoud van de Overeenkomst 4 3. Verplichtingen Postbushouder 5 4. Controlerecht PostNL 6 5. Wijziging van voorwaarden 7 6. Entreetarief en

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN ADVISERING VAKADI ASSURANTIEN C.V. OP HET TERREIN VAN RISK MANAGEMENT, VERZEKERINGEN EN EMPLOYEE BENEFITS

ALGEMENE VOORWAARDEN ADVISERING VAKADI ASSURANTIEN C.V. OP HET TERREIN VAN RISK MANAGEMENT, VERZEKERINGEN EN EMPLOYEE BENEFITS ALGEMENE VOORWAARDEN ADVISERING VAKADI ASSURANTIEN C.V. OP HET TERREIN VAN RISK MANAGEMENT, VERZEKERINGEN EN EMPLOYEE BENEFITS 1. ALGEMEEN. 1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op overeenkomsten

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN ADVISERING VAN NL PENSIOEN OP HET TERREIN VAN PENSIOENEN EN EMPLOYEE BENEFITS

ALGEMENE VOORWAARDEN ADVISERING VAN NL PENSIOEN OP HET TERREIN VAN PENSIOENEN EN EMPLOYEE BENEFITS ALGEMENE VOORWAARDEN ADVISERING VAN NL PENSIOEN OP HET TERREIN VAN PENSIOENEN EN EMPLOYEE BENEFITS 1. ALGEMEEN. 1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op overeenkomsten waarbij door NL Pensioen,

Nadere informatie

1. Defini)es. 2. Algemeen. 3. Aanbieding en accepta)e

1. Defini)es. 2. Algemeen. 3. Aanbieding en accepta)e 1. Defini)es 1.1 Opdrachtgever: De natuurlijke of rechtspersoon of non-profi

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Rootsmann Versie geldig vanaf: 24 juni 2014. Artikel 1 Definities

Algemene voorwaarden Rootsmann Versie geldig vanaf: 24 juni 2014. Artikel 1 Definities Algemene voorwaarden Rootsmann Versie geldig vanaf: 24 juni 2014 Artikel 1 Definities 1.1 Rootsmann: de gebruiker van deze algemene voorwaarden. De eenmanszaak Rootsmann, statutair gevestigd te Vinkeveen

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN PROPTIMIZE NEDERLAND B.V. (versie oktober 2012)

ALGEMENE VOORWAARDEN PROPTIMIZE NEDERLAND B.V. (versie oktober 2012) ALGEMENE VOORWAARDEN PROPTIMIZE NEDERLAND B.V. (versie oktober 2012) 1. Definities 1.1 In deze Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder: Opdracht : a) De overeenkomst waarbij Opdrachtnemer hetzij alleen

Nadere informatie

2.2 Assurantie Service Jan van Veen behoudt zich het recht voor opdrachten zonder opgave van redenen te weigeren.

2.2 Assurantie Service Jan van Veen behoudt zich het recht voor opdrachten zonder opgave van redenen te weigeren. ALGEMENE VOORWAARDEN ADVISERING Assurantie Service Jan van Veen OP HET TERREIN VAN Individuele Arbeidsongeschiktheidsverzekering, Uitvaartverzekering, Overlijdensrisicoverzekering, (Direct Ingaande) Lijfrenteverzekering

Nadere informatie

1. ALGEMEEN. 2. OVEREENKOMST.

1. ALGEMEEN. 2. OVEREENKOMST. ALGEMENE VOORWAARDEN ADVISERING VAN SCHRIJVER ASSURANTIE MANAGEMENT OP HET TERREIN VAN RISK MANAGEMENT, VERZEKERINGEN, PENSIOENEN EN ANDERE EMPLOYEE BENEFITS 1. ALGEMEEN. 1.1 Deze algemene voorwaarden

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN KKamsterdam

ALGEMENE VOORWAARDEN KKamsterdam ALGEMENE VOORWAARDEN KKamsterdam Toepasselijkheid 1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op en maken onlosmakelijk deel uit van iedere aanbieding, offerte en overeenkomst die betrekking heeft

Nadere informatie

1.3 De toepasselijkheid van eventuele inkoop of andere voorwaarden van opdrachtgever wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.

1.3 De toepasselijkheid van eventuele inkoop of andere voorwaarden van opdrachtgever wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen. Artikel 1. Algemeen 1.1 Deze voorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding, offerte en overeenkomst tussen GerLing Translations te Wijchen, hierna te noemen: opdrachtnemer, en een opdrachtgever

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN SCHÖNE EDELMETAAL B.V.

ALGEMENE VOORWAARDEN SCHÖNE EDELMETAAL B.V. ALGEMENE VOORWAARDEN SCHÖNE EDELMETAAL B.V. Artikel 1: definities 1. koper de partij vermeld in de overeenkomst als zijnde de koper en/of opdrachtgever, alsmede alle voor haar werkzame en door haar, zowel

Nadere informatie

Executieveiling: De door Gemeente Rotterdam georganiseerde verkoop in het openbaar via de Website ExecutieVeiling.nl van Kavels;

Executieveiling: De door Gemeente Rotterdam georganiseerde verkoop in het openbaar via de Website ExecutieVeiling.nl van Kavels; Algemene Veilingvoorwaarden Executieveiling Gemeentebelastingen Rotterdam Artikel 1. Definities Aflevering: bezitsverschaffing van de Kavel door Gemeentebelastingen Rotterdam als houder van de Kavel, zulks

Nadere informatie

2. Aanbiedingen en totstandkoming overeenkomsten

2. Aanbiedingen en totstandkoming overeenkomsten Algemene voorwaarden 1. Algemeen / Toepasselijkheid 1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle bestellingen die via www.cateringagriport.nl worden verzorgd. Cateringagriport.nl behoudt zich

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN D-TAC

ALGEMENE VOORWAARDEN D-TAC ALGEMENE VOORWAARDEN D-TAC Gevestigd: Postbus 23 2450 AA Leimuiden KVK nummer: 28099669 Algemeen Artikel 1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten en aanbiedingen van D-tac

Nadere informatie

b. opdrachtgever: de natuurlijke of rechtspersoon met wie de uitvaartverzorger c.q. beheerder een overeenkomst sluit.

b. opdrachtgever: de natuurlijke of rechtspersoon met wie de uitvaartverzorger c.q. beheerder een overeenkomst sluit. Algemene Voorwaarden van Gerrie van den Hoef Uitvaartverzorging Broekhuizerweg 5 5866 BA Swolgen en Afscheidshuis t Pastoersweike Bosweg 5 5866 AC Swolgen Telefoon 06-19082814 E-mail info@gerrievandenhoef.nl

Nadere informatie

1. Algemeen. 2. Toepasselijkheid. 3. Aanbiedingen/ Overeenkomsten

1. Algemeen. 2. Toepasselijkheid. 3. Aanbiedingen/ Overeenkomsten 1. Algemeen Door bij FotoVakPrintNaarden een bestelling te plaatsen, geeft u te kennen dat u met de leverings- en betalingsvoorwaarden van FotoVakPrintNaarden akkoord gaat. FotoVakPrintNaarden heeft het

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Zorg & Zo Buro - Dienstverleners

Algemene voorwaarden Zorg & Zo Buro - Dienstverleners Algemene voorwaarden Zorg & Zo Buro - Dienstverleners 1. Algemeen! 1.1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding, offerte en overeenkomst van de eenmanszaak Zorg & Zo Buro gevestigd

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden NVVB als opdrachtnemer (zakelijke dienstverlening NVVB aan derden)

Algemene Voorwaarden NVVB als opdrachtnemer (zakelijke dienstverlening NVVB aan derden) Algemene Voorwaarden NVVB als opdrachtnemer (zakelijke dienstverlening NVVB aan derden) 1 Algemeen 1.1 Onder deze verkoop- en leveringsvoorwaarden wordt verstaan: Opdrachtnemer: De Nederlandse Vereniging

Nadere informatie

Algemene voorwaarden de Haan online marketing

Algemene voorwaarden de Haan online marketing Algemene voorwaarden de Haan online marketing 1. Definities 1.1 Opdrachtgever: De natuurlijke of rechtspersoon of nonprofitinstelling met wie de Haan online marketing een overeenkomst sluit tot het leveren

Nadere informatie

ALGEMENE LEVERINGSVOORWAARDEN

ALGEMENE LEVERINGSVOORWAARDEN ALGEMENE LEVERINGSVOORWAARDEN Algemene voorwaarden Brand New Fragrances B.V. (verder: BNF) voor klanten die BNF producten bestellen, via buitendienst en / of rechtstreeks via mail of telefoon bij BNF hoofdkantoor

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN OPDRACHTNEMERS (VERSIE 2016)

ALGEMENE VOORWAARDEN OPDRACHTNEMERS (VERSIE 2016) ALGEMENE VOORWAARDEN OPDRACHTNEMERS (VERSIE 2016) 1. Definities 1.1 In deze Voorwaarden gebruiken wij (Poplo) de volgende definities die in het enkel- en meervoud dezelfde betekenis hebben: a. Account:

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN. Artikel 1 Algemeen

ALGEMENE VOORWAARDEN. Artikel 1 Algemeen ALGEMENE VOORWAARDEN Artikel 1 Algemeen Deze algemene voorwaarden (hierna verder te noemen de Algemene Voorwaarden ) zijn van toepassing op elk gebruik van de websites van AkkermansM: www.akkermansm.com

Nadere informatie

Algemene voorwaarden van StudyRight. KvK-nummer: Algemene Voorwaarden - StudyRight

Algemene voorwaarden van StudyRight. KvK-nummer: Algemene Voorwaarden - StudyRight Algemene Voorwaarden - StudyRight Inhoudsopgave: Artikel 1 - Definities Artikel 2 - Toepasselijkheid Artikel 3 - Het aanbod Artikel 4 - De overeenkomst Artikel 5 - De prijzen en tarieven Artikel 6 - Betaling

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden

Algemene Voorwaarden Definities: Algemene Voorwaarden A: Training Centre Holland handelsnaam van Wijvan10 B.V. : de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Training Centre Holland handelsnaam van Wijvan10 B.V.,

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN. Brochure 260344

ALGEMENE VOORWAARDEN. Brochure 260344 ALGEMENE VOORWAARDEN Brochure 260344 ALGEMENE VOORWAARDEN van BRAMMER NEDERLAND B.V., gevestigd te Haarlem Artikel 1 1.1 Deze algemene voorwaarden maken deel uit van elke door Brammer Nederland B.V. te

Nadere informatie

2.3 Algemene voorwaarden van de opdrachtgever of derden zijn voor Onlinepoort niet bindend en niet van toepassing.

2.3 Algemene voorwaarden van de opdrachtgever of derden zijn voor Onlinepoort niet bindend en niet van toepassing. Artikel 1. Definities 1.1 Opdrachtgever is de natuurlijke of rechtspersoon met wie de overeenkomst tot levering van producten en diensten van Onlinepoort wordt gesloten. 1.2 Producten en diensten van Onlinepoort

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden van De Jong Assurantiën cv en/of De Jong & Bouterse bv, behorend bij de Overeenkomst tot het verrichten van diensten

Algemene Voorwaarden van De Jong Assurantiën cv en/of De Jong & Bouterse bv, behorend bij de Overeenkomst tot het verrichten van diensten Algemene Voorwaarden van De Jong Assurantiën cv en/of De Jong & Bouterse bv, behorend bij de Overeenkomst tot het verrichten van diensten Artikel 1 Algemeen 1.1 In de Algemene Voorwaarden wordt verstaan

Nadere informatie