Goed en Gezond Samen Leven in de kernen Posterenk en Bussloo

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Goed en Gezond Samen Leven in de kernen Posterenk en Bussloo"

Transcriptie

1 Goed en Gezond Samen Leven in de kernen Posterenk en Bussloo Een projectplan met als doel de (Samen)Leefbaarheid in Posterenk en Bussloo te versterken Posterenks Belang e.o. (PBO) in samenwerking met de Belangenvereniging Bussloo Posterenk/Bussloo; April 2013 Goed en Gezond Samenleven in Posterenk en Bussloo11 Pagina 1

2 1. Inleiding Met dit plan beogen Posterenk en Bussloo haar leefbaarheid de komende jaren te vergroten en dat door planmatig en vooral bottom up, dus door de bewoners zelf, plannen te laten ontwikkelen die een positieve invloed hebben op de leefbaarheid in de dorpen. Met leefbaarheid wordt in dit plan vooral bedoeld de sociale samenhang. Kent men elkaar in de wijken, de buurten en straten en doet men iets voor en met elkaar. Niet enkel voor de gezelligheid maar ook waar het gaat om ondersteuning en hulp bij de zelfredzaamheid. Posterenk is een dorp met ongeveer 300 inwoners en is een van de 11 dorpen binnen de Plattelands Gemeente Voorst. In het dorp Posterenk zijn geen voorzieningen zoals scholen en winkels, daarvoor zijn de bewoners aangewezen op de andere dorpen zoals Bussloo, Wilp en vooral Twello. Het dorp Posterenk heeft met zijn 4 hoofdstraten, die elkaar in de kern kruisen, een specifiek karakter welke deels bepaald is door de lintbebouwing. Het is een dorp wat haar naam te danken heeft aan een Post op de Enk wat oorspronkelijk als grenspost werd gehanteerd. De Wilpermolen met als jaartal 1736 vormt de karakteristieke kern van Posterenk en door de jaren heen heeft het plattelandsdorp Posterenk zich daar omheen gevormd. De naam Bussloo is ontleend aan Loo wat Bosch betekent. Vroeger was er veel bos voornamelijk bestaand uit loofhout. De naam Bussloo wordt al wel in 1390 genoemd als het huis Ter Loe. De oorspronkelijke hofstede werd in 1528 verbouwd tot buitenplaats en werd bewoond door de familie Krijt. In 1625 kwam dit huis door huwelijk in handen van de familie Van Dorth. Later werd dit huis ook wel het Dorthshuis genoemd. Tegen het einde van de 18 e eeuw komt door huwelijk het landgoed Bussloo in handen van de Van Wijnbergens. Tevens werd in die tijd de historische buitenplaats De Middelberg bij Bussloo gevoegd. In 1818 gaf Johan W.A. Van Wijnbergen opdracht om een R.K. kerkje in Bussloo te bouwen (met een interieur in Byzantijnse stijl) Huize Bussloo is in 1910 afgebroken. Tot de hofsteden die eigendom waren van de familie Van Wijnbergen behoorden: de eerder genoemde De Middelberg(borg), De Suydeneng of Snenge; De Bruyninkhof en De Wijnbergens Hofstede. In 1967 is het landgoed verkocht aan de Recreatiegemeenschap Veluwe. Een aanzienlijk deel van het 145 hectare grote landgoed is ontgrond ten behoeve van de aanleg van de A1 en A50. Een groot deel van het landschap is daarmee definitief veranderd in water. Het huidige dorp Bussloo heeft thans ongeveer 165 inwoners. Het heeft naast de kerk (nog wel) ook een basisschool en een actieve sportvereniging (Cupa). Tussen de besturen van PBO en Belangenvereniging Bussloo is afgesproken dat er wordt gewerkt met een Dorpscontactpersoon voor beide dorpen. Posterenk en Bussloo kunnen worden gekenschetst als dorpen waar men elkaar redelijk kent en waar de basale kenmerken van het noaberschap herkend worden en ook onuitgesproken worden gehanteerd. De diverse maatschappelijke ontwikkelingen maken dat expliciete aandacht wordt gevraagd voor het versterken van de leefbaarheid in de genoemde kernen en dat wordt specifieker uitgewerkt in dit projectplan. De onderliggende visie op leefbaarheid in Posterenk en Bussloo is dat elke burger zo lang mogelijk op een veilige en gezonde wijze kan leven in zijn of haar dorp met een volwaardige en vanuit eigen kracht ingezette participatie, dit ondersteund door de werking van het sociale netwerk binnen de kernen. Goed en Gezond Samenleven in Posterenk en Bussloo11 Pagina 2

3 2. Achtergrond en doelstelling De aanleiding voor het maken van dit plan Goed en Gezond Samenleven in Posterenk en Bussloo ligt besloten in de diverse maatschappelijke ontwikkelingen. In de diverse beleidsplannen wordt al langere tijd aangegeven dat de kosten van de gezondheidzorg in Nederland veel te hoog worden. Verder wordt gewezen op de enorme toename van het aantal ouderen en chronisch zieken. Ook geven diverse onderzoeken aan dat er een groot tekort zal gaan ontstaan aan professionals in de gezondheidszorg en welzijn instellingen. In de notitie van ZZ naar GG van de Raad voor de Gezondheid en Zorg (RvZ) 1, wordt gewezen op het belang van een omslag van Zorg en Ziekte naar Gezondheid en Gedrag. Het belang van een eigen verantwoordelijkheid voor je gezondheid wordt sterk benadrukt en dat vraagt een andere opstelling en gedrag van de burger. De ontwikkeling van de participatiemaatschappij wordt sterk benadrukt. Dit kan op diverse manieren worden uitgewerkt zoals het belang van een goede voeding, beweging en sport. Maar eveneens vraagt het een andere opstelling ten opzichte van elkaar en de wijze waarop wij invulling geven aan de eigen verantwoordelijkheid waar het gaat over gezond gedrag en een gezonde samenleving met elkaar. Van de burger wordt een grotere zelfverantwoordelijkheid gevraagd en we zullen de komende jaren een minder groot beroep kunnen doen op de gezondheidszorg; de verzorgingsstaat is voorbij. Voorbeelden van deze drastische wijzigingen zien wij nu reeds bij de veranderingen van de AWBZ en WMO waar de landelijke overheid deze verantwoordelijkheden verplaatst naar de Gemeentelijke overheid en deze zal vervolgens een groter beroep doen op de eigen verantwoordelijkheid van de burger. Er wordt een groter beroep gedaan op de mantel- buurt- en familiezorg en al met al wordt de drempel verhoogd voor het gebruik van de professionele zorg. In deze zich veranderende maatschappelijke context maken de gezamenlijke kernen haar plan Goed en Gezond Samenleven in Posterenk en Bussloo en daar worden op de volgende thema s nadere uitwerkingen bij gemaakt: Dit alles vanuit de visie van beide Kernen: De onderliggende visie op leefbaarheid in Posterenk en Bussloo is dat elke burger zo lang mogelijk op een veilige en gezonde wijze kan leven in zijn of haar dorp met een volwaardige en vanuit eigen kracht ingezette participatie, dit ondersteund door de werking van het sociale netwerk bi k 3. Haalbaarheid en draagvlak Vanuit de overheid is er sterke behoefte / noodzaak om zich terug te trekken en de burgers bewust te maken van de noodzaak de eigen redzaamheid te vergroten. Wanneer de overheid zich terug trekt zonder dat de burger hierop voorbereid is dan zal dit desastreuze gevolgen hebben. Posterenks belang en de Belangenvereniging Bussloo onderkennen deze situatie en zijn gemotiveerd om de inwoners van de dorpen hierover te informeren en te ondersteunen. PBO en de Belangenvereniging Bussloo hebben een zeer goede band met haar achterban en zijn daarmee een uitstekende intermediair tussen de gemeente en de burger. Een Dorpscontactpersoon uit de eigen kern zal deze situatie nog extra versterken. Met deze aanpak kunnen we ook de kleinheid van de kernen behouden. Vergroting van de leefbaarheid zal bijdragen aan de activiteit van de burger en daarmee ook het lokale bedrijfsleven en vrijwilligersorganisaties stimuleren. Daarmee is aanpak ontstaan die op erg veel draagvlak zal kunnen rekenen. 1 Raad voor de Volksgezondheid en Zorg; Van ZZ naar GG; 2010 Goed en Gezond Samenleven in Posterenk en Bussloo11 Pagina 3

4 4. Activiteiten Hoewel PBO en de Belangenvereniging Bussloo vanuit de intensieve kontakten met de achterban al een redelijk beeld hebben van de actuele thema s die aandacht vragen zal er gestart worden met informatie en inventarisatie bijeenkomsten. Deze voorgenomen bijeenkomsten zullen meerdere belangen dienen die ook nu al hoog in het vaandel staan van de belangenverenigingen, maar waar nu geen concrete invulling aan kan worden gegeven zoals; - Het promoten van de kern Posterenk en Bussloo. - Het uitbreiden van activiteiten in de kernen. - Het zorgdragen voor ontmoetingsplekken zodat de inwoners van Posterenk en Bussloo meer contact met elkaar hebben. De informatiebijeenkomsten zullen moeten leiden tot een grotere bewustwording. Vanuit de inventarisatie zullen activiteiten benoemd en concreet gemaakt worden. Op voorhand voorzien wij dat de activiteiten gevat kunnen worden in een drietal thema s; 1 (Sociale) Veiligheid: De Inwoners van Posterenk en Bussloo maken met elkaar een concreet plan op welke wijze zij met elkaar de (Sociale) Veiligheid kunnen versterken binnen de dorpen. Veiligheid wordt op twee manieren uitgewerkt. In Posterenk, Bussloo en omgeving neemt de laatste jaren het aantal inbraken bijzonder toe en een deel van het plan gaat om de uitwerking hoe burgers met elkaar de veiligheid daaromtrent kunnen vergroten door b.v. afgesproken burgerwaakzaamheid te vergroten en een expliciete aandacht en alertheid. Bij het tweede deel gaat het meer om de vergroting van de Sociale veiligheid vooral waar het gaat om de oudere inwoners die daar een sterkere behoefte hebben. 2 Gezondheid: Posterenk en Bussloo zijn plattelandsdorpen met veel open ruimten waar in de infrastructuur meer gebruik gemaakt kan worden van de ontwikkeling van faciliteiten die de gezondheid bevorderen. Denk bv. aan de ontwikkeling van extra wandel- en hardlooppaden. Bij dit thema werken burgers aan een plan hoe concreet meer gedaan kan worden aan gezondheidspreventie. 3 Posterenk en Bussloo in Beweging: Bij dit thema kan het gaan om de ontwikkeling van sport gelieerde activiteiten maar tevens aan gezondheid bevorderend bewegen. Dit heeft ook alles te maken met preventie. Een plan wordt gemaakt hoe de burgers van Posterenk en Bussloo specifiek en concreet meer doen aan bewegen. In alle gevallen is de ondersteuning gericht op het verhogen van de zelfredzaamheid. Uiteindelijk zal ook de dorpscontactpersoon zich terugtrekken uit dit proces. 5. Planning Er heeft inmiddels intensief overleg plaatsgevonden voor het ontwikkelen en opstellen van dit plan. Zodra het startsein wordt gegeven kan gestart worden met de informatie- en inventarisatiebijeenkomsten. Deze fase zal ca. 3 maanden in beslag nemen. Daarna kunnen projectgroepen vastgesteld worden en kan met concrete aanpak van de plannen begonnen worden. Goed en Gezond Samenleven in Posterenk en Bussloo11 Pagina 4

5 Vanaf mei 2015 zullen de activiteiten van de dorpscontactpersoon in het teken staan van borging van de opgezette activiteiten en overdracht aan de inwoners van Posterenk. In september 2015 zal de dorpscontactpersoon haar activiteiten beëindigen. 6. Organisatie Alle activiteiten worden geïnitieerd door Posterenks Belang en omstreken in samenwerking met de Belangenvereniging Bussloo. De uitvoering ligt in handen van de dorpscontactpersoon. Zij zal zo veel mogelijk vrijwilligers motiveren om activiteiten te ontplooien door daar zelf het voortouw in te nemen en dit geleidelijk weer af te bouwen. Gedurende de looptijd van het project zal er een logboek bijgehouden worden om de voortgang te monitoren. Elke 2 maanden zal er een voortgangsoverleg plaatsvinden tussen de vertegenwoordigers van de Belangenverenigingen en de dorpscontactpersoon. De resultaten zullen in een eindrapport worden vastgelegd en aan de gemeente worden aangeboden. Goed en Gezond Samenleven in Posterenk en Bussloo11 Pagina 5

Toekomstplan Landstede Welzijn, 2012-2016

Toekomstplan Landstede Welzijn, 2012-2016 Toekomstplan Landstede Welzijn, 2012-2016 Inleiding: Waarom dit document? In het kader van de bezuinigingen en Welzijn Nieuwe Stijl vinden zowel de gemeente Raalte als Landstede Welzijn een heroverweging

Nadere informatie

Op weg naar een duurzame sportvereniging

Op weg naar een duurzame sportvereniging Op weg naar een duurzame sportvereniging 1 Inhoud Inleiding... 4 De fasen op een rij... 10 1. Dromen... 11 1.1 Het begint met een droom... 11 1.2 Mandaat van bestuur en leden... 12 1.3 Wijs verantwoordelijke(n)

Nadere informatie

Zorg voor senioren; hoe eerder, hoe beter! Beschrijving van het project Buurtcontactpersonen in Utrecht Binnenstad en Utrecht Noordoost

Zorg voor senioren; hoe eerder, hoe beter! Beschrijving van het project Buurtcontactpersonen in Utrecht Binnenstad en Utrecht Noordoost Zorg voor senioren; hoe eerder, hoe beter! Beschrijving van het project Buurtcontactpersonen in Utrecht Binnenstad en Utrecht Noordoost Stade Advies Utrecht, mei 2008 Lous Brouwer in opdracht van i.s.m.

Nadere informatie

Meedoen mogelijk maken

Meedoen mogelijk maken verbind Sociale Zaken en Werkgelegenheid Beleid, Advies en Control Werkplein De Lure Hanzelaan 180 Postbus 10007 8000 GA Zwolle Telefoon (038) 498 40 57 s.bruns@zwolle.nl www.zwolle.nl Meedoen mogelijk

Nadere informatie

www.rotterdam.nl Actieprogramma gericht op het bestrijden van eenzaamheid December 2014 Voor mekaar

www.rotterdam.nl Actieprogramma gericht op het bestrijden van eenzaamheid December 2014 Voor mekaar www.rotterdam.nl Actieprogramma gericht op het bestrijden van eenzaamheid December 2014 Voor mekaar Inhoud Voorwoord 4 Hoofdstuk 1: Inleiding 5 Hoofdstuk 2: Eenzaam in Rotterdam: Het probleem 6 Hoofdstuk

Nadere informatie

Stad om op te groeien Kadernota Integraal Jeugdbeleid Groningen 2011-2014

Stad om op te groeien Kadernota Integraal Jeugdbeleid Groningen 2011-2014 Stad om op te groeien Kadernota Integraal Jeugdbeleid Groningen 2011-2014 Stad om op te groeien Kadernota Integraal Jeugdbeleid Groningen 2011-2014 Dienst Onderwijs Cultuur Sport en Welzijn, gemeente Groningen

Nadere informatie

ZO LANG MOGELIJK ZELFSTANDIG

ZO LANG MOGELIJK ZELFSTANDIG 1 ZO LANG MOGELIJK ZELFSTANDIG Inleiding De ouderen worden min of meer gedwongen om in hun eigen huis te blijven wonen ook als de zorgvraag bij hen toeneemt. De meeste mensen zullen ook graag zelfstandig

Nadere informatie

Bondgenoten in de decentralisaties

Bondgenoten in de decentralisaties Januari 2013 Bondgenoten in de decentralisaties Invulling geven aan het transformatieproces en de coalitieaanpak TransitieBureau Begeleiding in de Wmo Januari 2013 Bondgenoten in de decentralisaties TransitieBureau

Nadere informatie

HOE THUISZORGORGANISATIES SAMENWERKING ORGANISEREN: VISIES, PRAKTIJKEN EN DILEMMA S

HOE THUISZORGORGANISATIES SAMENWERKING ORGANISEREN: VISIES, PRAKTIJKEN EN DILEMMA S HOE THUISZORGORGANISATIES SAMENWERKING ORGANISEREN: VISIES, PRAKTIJKEN EN DILEMMA S Rapportage over de samenwerking van thuiszorgmedewerkers met mantelzorgers en andere organisaties Marieke van Wieringen

Nadere informatie

Meedoen mogelijk maken in Brummen

Meedoen mogelijk maken in Brummen Meedoen mogelijk maken in Brummen Inventarisatie participatiebevorderende activiteiten Auteur(s) Datum MOVISIE Hugo Greeven Marjoke Verschelling Anneke van der Ven Utrecht, 10 augustus 2011 MOVISIE Kennis

Nadere informatie

Kracht en kwetsbaarheid

Kracht en kwetsbaarheid Kracht en kwetsbaarheid Sociale samenhang en leefbaarheid in gemeente Barneveld Ir. M. Jager-Vreugdenhil Drs. C. van Til-Teekman K. Kruiswijk-van Hulst MSc J. Slendebroek-Meints MSc November 2010 Kracht

Nadere informatie

Iedereen moet kunnen meedoen

Iedereen moet kunnen meedoen Nieuwe wet voor maatschappelijke ondersteuning in uw gemeente Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport Inhoud 2 Voorwoord 5 Wat is de Wmo? 5 Waarom is de Wmo belangrijk? 9 Negen taken voor uw

Nadere informatie

Acht is meer dan duizend

Acht is meer dan duizend Acht is meer dan duizend Datum: 17 mei 2013 Plan van aanpak voor de implementatie van jeugdhulp bij de samenwerkende gemeenten in de regio Rotterdam-Rijnmond per 1 januari 2015 Status: definitief INHOUD

Nadere informatie

Sleutels voor de lokale aanpak van eenzaamheid

Sleutels voor de lokale aanpak van eenzaamheid Sleutels voor de lokale aanpak van eenzaamheid Inhoud Voorwoord 3 Inleiding 4 Deel 1: Wat is eenzaamheid? Is het een probleem? 1 Wat wordt onder eenzaamheid verstaan? 5 2 Waarom is er aandacht voor eenzaamheid

Nadere informatie

Jeugdparticipatiebeleid: wat levert het op?

Jeugdparticipatiebeleid: wat levert het op? Jeugdparticipatiebeleid: wat levert het op? Onderzoek naar het ontwikkelen van indicatoren voor effectenmeting van jeugdparticipatiebeleid Dr. Majone Steketee Drs. Jodi Mak Drs. Peter van der Graaf Drs.

Nadere informatie

Winst door verbinden werk, activering en maatschappelijke ondersteuning

Winst door verbinden werk, activering en maatschappelijke ondersteuning Winst door verbinden werk, activering en maatschappelijke ondersteuning Verkenning voor gemeenten en partners In opdracht van het ministerie van SZW en het ministerie van VWS Oktober 2012 1 Inleiding 3

Nadere informatie

De keien eerst! Actief burgerschap/sociale integratie. met medewerking van Hans Hooghoff en Henk Norder.

De keien eerst! Actief burgerschap/sociale integratie. met medewerking van Hans Hooghoff en Henk Norder. De keien eerst! Actief burgerschap/sociale integratie. Met de AVS op weg. Elaine Toes met medewerking van Hans Hooghoff en Henk Norder. Met dank aan de volgende (bovenschools) directeuren voor hun inbreng

Nadere informatie

Het CJG, de oplossing voor de jeugdzorg? De invloed van vertrouwen en samenwerking op de organisaties binnen het Centrum voor Jeugd en Gezin.

Het CJG, de oplossing voor de jeugdzorg? De invloed van vertrouwen en samenwerking op de organisaties binnen het Centrum voor Jeugd en Gezin. Het CJG, de oplossing voor de jeugdzorg? De invloed van vertrouwen en samenwerking op de organisaties binnen het Centrum voor Jeugd en Gezin. Auteur: Eva Geesing 2 Het CJG, de oplossing voor de jeugdzorg?

Nadere informatie

Iedereen kan meedoen. Iedereen doet mee!

Iedereen kan meedoen. Iedereen doet mee! In Nederland heeft iedereen volop kansen. Kansen om zich te ontwikkelen, kansen op werk, op prettig wonen en op een leuke en zinvolle vrijetijdsbesteding. Sommige mensen hebben ondersteuning nodig om deze

Nadere informatie

Opvoeden en ontmoeten in de wijk Het ontwikkelen van een gezamenlijke pedagogische visie in de brede school

Opvoeden en ontmoeten in de wijk Het ontwikkelen van een gezamenlijke pedagogische visie in de brede school 1 Opvoeden en ontmoeten in de wijk Het ontwikkelen van een gezamenlijke pedagogische visie in de brede school Stijn Verhagen, Pauline Calkoen, Kitty Jurrius en Jacques Verheijke COLOFON Uitgave: Lectoraat

Nadere informatie

Ouderen van de toekomst

Ouderen van de toekomst >%> ±< >%> ±< >%> ±< >%> ±< overzichtstudies >%> ±< Ouderen van de toekomst >%> ±< >%> ±< Verschillen in de wensen en mogelijk- >%> ±< heden voor wonen, welzijn en zorg >%> ±< >%> ±< >%> ±< >%> ±< >%>

Nadere informatie

AANPAK HANGJONGEREN IN GEMEENTEN. veiligheid door samenwerking

AANPAK HANGJONGEREN IN GEMEENTEN. veiligheid door samenwerking AANPAK HANGJONGEREN IN GEMEENTEN veiligheid door samenwerking aanpak hangjongeren in gemeenten aanpak hangjongeren in gemeenten 4 aanpak hangjongeren in gemeenten aanpak hangjongeren in gemeenten 5 Inhoudsopgave

Nadere informatie

leefbaarheid is mensenwerk gemeente borger odoorn. Nieuw Buinen Borger Valthermond Tweede Exloërmond onderzoek leefbaarheid Exloo Klijndijk Buinen

leefbaarheid is mensenwerk gemeente borger odoorn. Nieuw Buinen Borger Valthermond Tweede Exloërmond onderzoek leefbaarheid Exloo Klijndijk Buinen Tweede rmond Nieuw Eerste Exloërmond Exloërveen erveen Bronnegerveen Tweede Exloërmond rmond erveen erveen Westdorp Bronneger Ellertshaar ermond Zandberg ergroen leefbaarheid is mensenwerk onderzoek leefbaarheid

Nadere informatie

Handboek Meer halen uit sportevenementen Achterliggend handboek bij checklist maatschappelijke spin - off sportevenementen

Handboek Meer halen uit sportevenementen Achterliggend handboek bij checklist maatschappelijke spin - off sportevenementen Handboek Meer halen uit sportevenementen Achterliggend handboek bij checklist maatschappelijke spin - off sportevenementen Marieke de Groot Paul Duijvestijn Handboek Meer halen uit sportevenementen Achterliggend

Nadere informatie

in opdracht van Gehandicaptensport Nederland

in opdracht van Gehandicaptensport Nederland in opdracht van Gehandicaptensport Nederland W.J.H. Mulier Instituut s-hertogenbosch, september 2010 instituut - centrum voor sociaal-wetenschappelijk sportonderzoek W.J.H. Mulier Instituut Centrum voor

Nadere informatie

SPortief. Participeren Uitgave. meer:

SPortief. Participeren Uitgave. meer: Wmo & SPort SPortief Participeren Uitgave 2011 meer: Combinatie Wmo en sport is goud waard Gemeenten geven het goede voorbeeld Alles over effi ciënt samenwerken Meerwaarde van maatschappelijke partners

Nadere informatie

Opvoeden en ontwikkelen doen we samen!

Opvoeden en ontwikkelen doen we samen! Opvoeden en ontwikkelen doen we samen! Praktijkgericht onderzoek naar de manier waarop scholen in primair en voortgezet onderwijs hun maatschappelijke opdracht praktisch kunnen vormgeven KPC Groep Sophie

Nadere informatie

Het Gesprek. Deel IV: Nieuwe doelgroep, ander Gesprek

Het Gesprek. Deel IV: Nieuwe doelgroep, ander Gesprek Het Gesprek Deel IV: Nieuwe doelgroep, ander Gesprek Het Gesprek Deel IV: Nieuwe doelgroep, ander Gesprek Colofon Deze publicatie is uitgegeven door de VNG in het kader van project De Kanteling, april

Nadere informatie

Ouderen over ondersteuning en zorg

Ouderen over ondersteuning en zorg Ouderen over ondersteuning en zorg Kwaliteitscriteria voor ondersteuning en zorg vanuit ouderenperspectief met extra aandacht voor kwetsbare ouderen, waaronder migrantenouderen CSO Zorgbelang Nederland

Nadere informatie

III. HOE WERKT EEN BREDE SCHOOL?

III. HOE WERKT EEN BREDE SCHOOL? INHOUDSOPGAVE III. HOE WERKT EEN BREDE SCHOOL? A. Het opstarten van een brede school... 3 1. Fasen in het opstartproces... 4 1.1. Verkennen... 4 1.2. Plannen maken... 8 2. Om rekening mee te houden...

Nadere informatie