CRA PROJEKTHULP. 2 e ja.argang ni'.. 1 jtuü / j1ül 19B3 PV.

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "CRA PROJEKTHULP. 2 e ja.argang ni'.. 1 jtuü / j1ül 19B3 PV."

Transcriptie

1

2 \,' I 1 N H lj D 1. Voorwoord bu deze nieuwsbrief. 2. Een brief van Edit.h. 3. Hezcek van Edith Nieman aan Nederland. I.. I Buen provecho I,Smakelijk eten I 5. Ingezonden tekening. 6. Een bevalling op Schiphol. 7. Het dia-plan. S. Verslag van de pennjnemeeflwr. 9. Snippers uit de dagbladpers. 1. Dit zijn ;,rij. 11. Namen, adressen en Y8t diep, meel" zij.

3 f PROJEKTHULP CRA 2 e ja.argang ni'.. 1 jtuü / j1ül 19B3 VOORWOOHD BIJ DEZ2: NTFJJWE NIEUWSBRIEF! :1_er lig dan de meest rocente nieuwsbrief van de projekt hulp GRAN voor ti.. V-:ü wetenswaardigheden naar wj hopt.'il, ;rant ook deze eer hebben wu,.en dat zijn Wil, Dick en f'alll, net overgrote aeel van de artlkeleu, die in deze nleuw3bri.ef staan, voor onze rekening moeten neffléh. U Y(\{Jt toch dat ti artikelen in kunt /!!lag /!U()et )x sturen ',1 Dat we het elke keer weer vragen en dat we dat een pietbie gênant, gaan vinden BopaaIde voorvallen kunnen voor een ander herkenbaar zijn en die ander kan lch daardoor weer wat gesterkt voelen I SchrjJf ze op ervof schruf ze van je ölf. En wilt u voor die ander anoniem blijven? Dat kan toch 1 Uw naam en adres die nen natuurlijk wel bu de redaktie (= het bestuur) bekend to zijn, maar Hchrijf' b uw verhaa.l dat u ondor pseudoniem of volledig anoniem wil t blijven. hl anders n:.t. In het artikel nb zoek van Edith Niema."l. aan Nedurland ll kunt u lozen dat aua tehuis licf..aîl'l ook nog over een dependance )x Doorhalen wat nlct V&l toepadsing is. ) beschikt: Ben tehui$ vcor ongehuwde moeders. Wij, het, bestuur. vinden dat dit. ook onder cnze 1/8rantwoordeljj"kheid vut. De kinderen van deze moedel's komen immers weor veelal volledlg voor rekening van het Contro de Rohabilltacion y Adopcion del Nmo. F.n nu hebbfln we het volgende LLttgedacht. Op 25 september 1983 viert CRAN haar eerste lustrum. Dat willon wij ni et ongemerkt voorbij laten gaan. Alf!,ie jarig bont en je hoort...:;tt van verte vrienden, dat doet je dan vat nietwaar? Wel, voor de kinderen in CRA. wilden we een groot pakket. san'lenstellen (het BIA helpt ons \rel bij de verzending I) bestaande uit viltrtiften (voor elk kind een setje), pupier, vouwblaadjes, kleurkaa.rtûn,lprikknarten, vlechtstroken enz., allemaal dingen die f niet.. te krugen zijn f zo schreeuwend dur, dat men er amper aan kan komen. En in de dependance hebben ze Gchroeuwend behoefte aan een koelkast. Opsturen van zoln gevaarte is vat lastig. Die kan daar beter aangeschf'j't worden. Bn 1 hegrijpt het al. Dat kost \Jeor ge111 I Jawe-I, wo doen weer cen beroep op u W1j doen..eer een aalwlarr op uw pt'tûmonnaifl 1 Een extra Ilmaand U _gift (kwart.aal-, half jaarlijks!- en Jaar betalerc moeten het zelf' maar uitrekenen I) buvoorbeeld, deze maand overmaken op het banknummer van de Projekthulp GRA\1 onder verme'lding : "extra /jlft 1 lustrum CRAN" en wij yeten wat we kunnen dobn. Enne) er is wej eon beetje haast bij t Maak net nog even over vor u mot vakantie gaat. Vlndt u trouwen::; deze nieuwsbrief bij de post liggen air u terug komt, van uw wlverdiendo vakantie J da.n heeft u bók de gelegenheid om aan deze oproep te voldoen i W\: rekenen op ti 1 We hopen dat. w:) CRAN een fijne verjaardag kunnen bezorgen. --- PV.

4 l!;lt;n BRTEF VAN li:ditii. Oogoperatje, poliotherapie, nieronderzoeken etc.etc =.;; -=== I De peso is nu 4 cent waard, dus reken maar ult. Het. personeel bestaat uit 3 mngen op de loon1ü8t + verschillende Ondersta8-'1.de brief ontvingen we in april var Edith Nicman voluntairs. Hier volgens de wc moet je Iedere 15 Jagen uil Bogotà ll:itbet,alen, dus je begrijpt nooit tijd genoeg om de # te wis selen. Donatie voor Europa is $25,=.;: (Amerika betault al Hallo, $.35,-! I). Afschuweli.jk., maar \laar t Per Jaar + 2 kinderen voor adoptie, het is wel eindjes Jullie twee brieven ontvangen. Glaudia 2prêékt geen Engels aan elka.ar knopen, vooral omdat je dollars alleen maar vandaar mijn antwoord op jullie vragen. Claudia. is flinds officieel kunt, verkopen?))j1. de bank en dan krijg je een de opri chting van CRAN oudûrdirec.tricc geweest, dus Jullie certificaat dat pas over 3 maanden in te wisselen is. A1 met moeten ha,ar ker"nsn, tenminsto degonen die gereisd hebben. al geldproblemen zijn er altijd. Zij 1::1 de ourlstc dochter van Olga Me... '>1ri.que die jflrenlang de Plannen voor de toekomst is 11., ongehuwde moedertehuiu. Dat sociaal werkster in Fnna wa,s, ft eercto adoptienuis wtk'tr kost ons hot meeste- gold.. we kochten al. beddegoed, maar cderland moe werkte in Bogotà. Zij is ongeveer 3.iaar, ongehuwd, serjeus en een hele gooie directrice vooral omdat Ximûnfl. Lleras alleen me&r t dagen werkte, dood :LU altijd It meeste werk en Xirnena de betalingon en public rulations naju' de agenciub en lmjers too. Orrrlat limena Z1C1l tei".1g trok 1 doorda.t de familia van haar daar op aanjl'lmg n2i alle ellende voo! vorig jar; zet me 's morgens in. Aan vanwege telefoontjes ui.t I t bultenland. cort:lpondoil_ cia etc. GfiA,N kreeg rechtsgeldigheid op 25 september 19'iR: j dm: dit jaar bestaan 7, 5 jaar. Op ft moment zijn er 7 kind'oren in CRAN vu,i!:ai ::: jaar, de o - 2 jaar oude kinderen in pleeggezinnen _ 15 op ft ffiqment. De pleegmoeder krugt 4 pesos per maand ("" f 16,-) maar alle onkosten melk, wiegjes, luiers, flessen etc. zijn voor CRAN. Van Tt totaal van de CRIu1'-kinderen is ongeveer 7 %protectie clwz, kinderen van moeders die in verwachting zijn, de baby in adüptie willen geven ou in de tussentijd hun andere kinderen sulilen in CRAN + verscheidone van de kinderbescherming dia!:l Uven SOIUB nog veel la.'1gor omdat hun tlgeval tl blijft liggon. Niemand de verantwoordelljkheid wil 11emen van die kinderen. Je k'tmt je vüorstellen hoevoel gold er dool' gaat iedere mau."1d I:;n we staa.'1 ook constant rood. In Europa klb.gen uo mènsen oyor de kosten maar heus alle:: wordt be,'jtood a8..'>1 de kinderen. CRAN :.: Centra de Rehabilitacion y Adopcion uel Niiio:- dus eerst komt Ol' rehab11itatie. ALLE kinderen protectie of adoptie worden gcl'ehab11ite-erd, dus ortjlopedü:che operaties, die zijn goed kostbaa.r, voo'('al crtnda.t ze daarna ook nog allerlei t,herapie moeten hebben, missen nog de bedden (die huren \.Te nu) en ook jean ljflkaot, gasfornuis, Zodra 'We de inboédel hebben, huren wc op eigen kasten een hui$1 en regelen I t pla.'1 zelf. Nu i.;:; het VÜl een ander a.t"ulc ziekenhula die ons z l(r bc'ee rnkenülgen st,mrt voor i'llles. Yvonne.,eet er alle:: van, bel ha!'!!'. Enige foto';;; van du kinderen. 7, Croüt ul. l..jljt vliegt de tutl N.B. Groct,j es, " --.._--- [c i-i; ) (Z. Edith. De brief vnn 1!:dit.-h Nieman is ongecorrigeerd overgp.no_ men door de ty:pert! ---

5 E7,OEK VAN EDIT!! NIEMAN A.AN NEI;E;tL.A.:U, Mei jongstleden was Edith Nieman weer voor Mn van haar bezoekjes in Nederland.. We hadden als projekthulp_groep al lang naa.t' zotn gelegenheid uitgekeken, om flens de mogelijkheid te hebben een praatje met Edith te makon. Tonslotte is direkt kontakt heél wat makkelijker dan een briei'wisfh'üing met Colombia. Wij hadden dárom äo'n behoefto ow met Edith te praten, omdat wij ons werk via haar deen. r:indelljk W'as het dan zo ver. Via Yvonne ThUssen van het BIA werd een bezoekse geregeld bu de socretaresso van de projokthulp CRAN. Het Was ontzettend leuk om Edith yeer eens te zien. Zij van haar kant was ook erg enthoubiact, omdat z zo weer eene een va haar oude pupillen terugzag. Wo hobben eon paar uur heel geanimeerd met elkaar gesproken. In de eerste plaats hebben We he tover CRAN als thui;; gehad. \Jat VQor ons, Diek, Paul on wuzelf' IIhot Ilews!! was, (vuor ve Ien ven u misschien helemaal niet) 'das het feit dat (:ftan,'il sinds twee jaar in een ander gebouw zit. u ziel. eigenlijk dus al oud nieuws.. Hot 18 GOH veel groter gebouw dan waarin men begonnen is.. Ook heai't men nu de ooschikklng vvo!' een 2-klassig scheolljo 1n het gebouw. Wat de bezetting betroft het aantal kinderen 1t.l vergeleken mü t de eerste twee,jaur, ook sterk toegenomen. In CHAN verblijven momenteel gemiddeld 7 kinderen, plus, schrik niet, verdoeld over 2 a pleeggezinnen, nog een plusminus 15 babies. SQm 6 of meer per pleeggezin. Deze pleeggezinnen krijgen puur voor de verzorging een kleine vergoeding per dag. Vuor het eten en drinken van tie kinderen dienen zlj rekeningen in, zodat men b CRAN ook kan zien wat zij voor voeding a.bnschaffon. Vooding on kleding worden voor 1.% vergoed. Naar aanleidjng van die ploeggezinnen vertelde Edith nog een mooi verhaal HEen pleegmoeder r'j.iendo ctoeds ontzettend hoge rekeningen :in en toen men dat eenp goed ging bekàjken, bleek d,t 7.ij kip kocht voor ûe bab;y. 'Jan de kip trek zij bouillon on lüermce maakte ztj een soort pap die het kind te drinkon k!'eegl1. Ik denk niet, dat een moeder hier aan zo ieto QOU begirltj.en, maar ploegmoeder dacht dat zij heer best deed.. ZU WaB ook niet Vtm dij gedachte af te brengen dat. het hee1 goed was voor do baby, want die groeide er toch zo lekker van.!let einde wan d ook dat er geen babies meer naar deze moeder toegebraoht werden. [<On verhaal met een heel andere strekking dat door Rdith verteld werd, is het volgende : "in CRAN zitten regelmatig iets oudere kinderen. Zo van 5 tot 1 a 12 jaar, die ook als enige mogelijkheid om een redelijke toekomst op te bouwen adoptie hebben. Zij kunnen ook heel goed geadopteerd 'Worden, want van de officiële leeftijdsgrens van maximaal 6 of 7 j a' wordt door de overheden van diverse landèn, 'Waaronder ook Nederland, olj aanvraag, hooi gemakkelijk afgeweken. Het tragische ls nu al1een, da.t niemand deze kindcron wi 1 Hnemen11. Zij zun te oud vinden de meeste ouders. Het is echter juist voor deze kinderen, dj.e a.11es veel bew'ugt.er beleven dan een kind van 2, 3 of 4 heel erg om ntcèd:.1 maar weer kinderen te zlen v'ertrekkcn nuur hun nieuve hlnd en zulf achter te moeten b1 ijven. Zîj begrljpen drommels goed dat ze ook niet eeu\jî in GRAN k't1.1'l]len blijven zitton en vragen zich (terecht?) af : "wnt m(h,<t i'or nu met rou geuoul'en Uh1 niemand rou hebben uil 7" Het geval wil dut er op het moment dat Edlth in Holland wal:: er tyee van zulke klmlcren in GRAN zaten en daar hoogdt.watu' schijnlijk op dit moment nog zitten. Oe Bne is een jongen, Victor, van 1 jaar, de ander een meisje, Diana, die bijna 9 is. Victor zit al drie: ( :3 111 ) jaar in CRAN" HU ZiOU dolgraag in een gezin opgonomen wi11en worden waar hij een broer of broers of eventuqel kleinero broertjes en zusjes zou hobben. Als Je Victor vraagt een tekening te maken, vcrtûlde Edith ons, tekent hij altijd een huis en een vliegtuig. Zo graag zou hij een p1aatsjc in een echt gezin villen. Vict,.or heeft echter niet alleen de handicap dat hlj te Ql.ld is, hij heeft ook een coglotbej. Dlt letsel hl er echter geheel te verhelpen, door een hoornvliestransplantatie plaats te laten vinden. Ook Diana zit- al wut 1 angel' in CRli.J.'i en door haar 1eef'tijd moei.lijk te plaatsen. Voor een meisje is echter de mogelijkhei cl van adoptie op oudere leeftijd toch wat gemakkeli"jkor".

6 Als er onder I.L d,:;.r dit -'8:rlta"'1 '<;""",... y,.<r.b+." ""'''''''' _n.. 6'-' " "'.r,..,.wo'" ' ""+ 11 ultijd kontakt opnemen met Yvorme Thîjssen vo,n het BIA.?:ij is volkomen op ue hoogte met, de mogelukhedon en Jo bijzonderheden Van en voor deze kinderen. Nogmaals de lceftudogrens van 6 jaar wordt nlet zo stri,kt gehand.haafd door do overheid als de meeste mensen denken. We kregen hc'l ook noe over de ko$tr.m van adoptie, die werkelijk del pan uit lljken te rijzen. Edith vertelde hoe dit o..a. komt. Als er zich een zwangere vrouw' aa.'1meldt die te kennen goeft haa..i' baby bij de geboort.fl af te willen staa."l, g8-ut zij in een tehuis voor ongehuwde moeders en w<.>!'dt daar dus!erzorgd. Verder heoft zij vaak fll andere kjndal'en. Als er voor d?ze kinderen ni. et voor OPVru1G gezorgd kan tjord?d, komen des,e kinderen tijdelijk in CRAN. Ok kosten di e verrokond moeten worden. V::orts, wat ook hiervoor al genoemd ie, de pleeggezinrwn die bui ten de echte d tgaven die zu moeten Jom, üok nog Gen vergoeding krijgen voor het werk 'Wt nnn de hqbie: hebben. Di t zijn dus Dllorrta1 ten die door ;;cl;lut:en. ),3(' ] tr; luk door de adoptio-üuûûr2 betaajd móeten 'Worden. :)un had Eillth ook nofj een dri!lgcml V l'j:;oijk :Wll ue n.dupu,a I)uderc. Stuur toch ul;3tublieft, vol'r;1 in h(t begin, r"c;:u] matig foto't) en brlevün met nle::u1..!t,i(:., ovor L!V wlotlc-k.lnd(r rvn) naar CHAN. t knn a.ltijd vin hel, ria. rilt. ':u; niet in de ü81':,tr.' plaats voor de tuî' V(lD Cl\AN, hoewel <Ie m(:n:en d:;wr :'lst z.eor op prijfl st,ellen nog een s wat Vrul IIL"lu'l!! kinderen te!'loren, maar vooral voo!" de moeders, dü:: toch, '4')ru1 in het oogin, ontzettend graag willen horen hoe het met hu...,,: kind güllt. ZU hebben het kind, gedwongen door do omsta.'1digheden, dm wel,qfges!:'aan, maar dat 1,<111 niet zeggen dat zu het dan ook meteen vergeten /,.ljn. VaAl: hebben ze Dcht heimwes na.ar dg baby en ecn foto of briofje met; nieuw;;j kan dan hijel erg helpen.. Er zijn moedcrg dio dagbljk,:3 bij CRAN uanklopp'.m )1l1t rie V7'aag of er nieuws i.b van de baby::! maar,:.ütijd weer teleurgesteld weggaan, omdu.t rie nieuwo ouders ook op herhaalde 'rragen, die in allerlei periodiekje:s gesteld worden door het BIA (en Ui] ook door ons) nirt willen reageren. Niemand hoeft bane': te zun dat er op een gegeven moment eisen om terugp;avb komen u1 t Colombia.. :--let BIA-kanaal i B heel goed en men zorgt ook wat, dit betref'l, heus voor geheimhouding van adressen. Dus mensen, stuur wer oûns een foto on nieuwa va.."l uw k:înd na.ar CRAN, ook a.l ls or niet rechtstreeks naar gevraagd. Wel is hei, verstandig de Colombiaanee namen van het kind te vermelden en de dat11m (lat 7.Ü / hij r.aar Nederland is gekomen. Dan op de valreep nog iets voor iedereeu um over na t.e denken : op 25 septomber van dj,t jaar bcntaat CRAH 5 jaar (zie ook het voorwoord).. Natuurljk uooen wij hier iets aan als projekthulp. We doen (Jns best om }üer extrr. [1,andacht al'ljl te oosteden en zouden graag zien dat ook uit do donateur:.>} 11 dus, ideeën en hulp aangebracht worden om van dit eerste lustrum een' echt feest te kunnen maken, voor atle iu'w'onertjefl van CRAN. ZIJ VERWACHTEN DUS UW R;AKTIE 111 -ü-o-o 1 BUllN PROVECjI9,) Sl1AJ?;Ll_,JK,-""",,,,', Wil de Waard. Hieronder vo]e;t een zeer eenvoud:ig, doch zeer,jmavdl re\':ept. Het heet "papas chorreadas ll en ln eewoqll nederland;:; noemen wo het aardappelen met een kruidige kaas-, uien- en tomatenbaus. De hoeveelheden zijn geschikt voor 4 personen en het kan zonûûr meer als boofdschotel dienst doen.2 eetlepels boter, l+- sjalotjes in kle:i.ne stukjes gesneden en laat wat van het stoeltje zitten,. 2: gr1ef''tjngehakte uien, I) tomawn waarvan de schil en de zaadjes verwijderd zijn en b"'!'..ljdt die in grove stukken (ook italiaanse tomaten ujt blik, die ti earzt heeft uit laten lekken xnt u er goed voor gebruiken), 1 1/4 dl. dikke room, 1 theelepel koriander, een mespuntjc oregano,. een snuifje fijngemalen komijn, t theelupel zout en wl1:l Vi::\l'S gemalen (zwarte) peper, 11 gram -vers geraspte kad.n en aeil t hele grote aardappelen die al geschild en gekookt :.r.ur:t.. Bero:irHngs\f..jze : Vorwant! eerst de boter op een zacht V1lur in een stevige koekepan. Zodra de botor niet meer Dchuimt, voegt U er de sjojot,jes en uien t,oe en laat ze, almw'.u' roerend, I) minuten bakkgn tot ze 7.aeht en doorzichtig { CblO niet bruin laten worden) lótin. Voeg vervolgens de tomaten erbj en laat :oe eveneem:; Ollgcvû8r 5 minuten meesudderen Doe er dan do room, koriander, orugano kómijn, zout en peper door en ondor voortdurend rooron de kaas. BlUf roeren tot de karu:> smelt. Overgiet de aardappelen cr moe en...euen PRO'lECHO

7 i z ; '"...,., ijl! C,\(j a rch 1 J1 "4t i,.. lol _.l CL fi s... 'i 1!:J4i 11 - I. ar a i 'C. I I--"---". i < s: o Cl "" >J '" (f:\... z, t IJ i: \!lc...a.... J" Bovenstaande ekoning is gcilm."lkt door Eva ljaj\kart {9 jaar) an laat ww :h.l:lclljkl:eid niets t,.::; wensen.'ve:)r vinden '\JU. BedGn1t "Bva, cx: weollicht zijr. tr ook nog amlcro kinderer., die een fraaie tekening lru,jjwn/',.ri "l1en ILaken voor dit rlsd t F,EN.._.=-==,-""=",,,,..,.= heliallinc OP SCHIPHOL 1 F:en kort verslg.e van hoe let io on: up d", luchth:wofl Scbiphol kinderen te ktijgcr. Een re1aas dat r:laats vond in 19'ï9. In rruart Ju-ecen we eet! telefoontje vsn het BrA mt. de l[,odeof,; llng, dat als wij het wcr elkaar kregen om I::ilJe benodigde papieren eind mt'i :in orde te hebben, de kinderen, uoarva.11 vi,; tot. nu toe alleen tncm een ItdoBsierft-foto hadden n enkele zeel' fraai.e tokeningen en plak::;els >1ae.rop in een dansend echrift geschrevoi; stond t "pnra pupc. y pë\ru mama" t dan hocl misschien op 23 ju:û:'i ( en dat tobs dat jaar dun. rjliel toevalj ig Wereldkindordag ) tr,t;t Edii,t; Nicma.n mee so"der: vlieger.. We}, Editb Nicman was toch! neg em vls1ager: onbekende vocr ons en hob haar in het kader van het BIA ct;. CF At"I te 1,laat,JAn, uister: wjj or:: dot moment uiteraard Y n.i ct ef. tuen t;.!,.men 'JlC dd maar voor ecr. kennii1gû\-ï nl:', aan. We heboon haar inmiddels leren kennen en 1".<:!! V,--'cr de duidclukheid dier.er. \.: \:.. wel te \ocrtellen, dat er voer on:;: tn dat verre en onbekentle Colombi:c, con 1!siblinf;(! (in dit, goval een broertje f))'" een zu,f'je vnn rcd[-oktievejljl< 5 en 6 jaren Ol.id) op oru, 'Wcchtte en,.t natuurli hiw.' op en.ti. Wij haduer. al'l BIA orreg(ryer. dat het zelf halen voer ons op praktl:;che onoverkoon:bare prdblemtn áov etu:i ten en '\.1e "arer, 7dJCr gel1l1;:kig tb vûrnemer. dr;t om:e Y.indcren ffet een 't.ogenawnrle l1escorte-tflucht'l m8 : zouden kur.nn kotten. Het 3U een l'ace met de klok worden. Z1der. Hij het. niet h&.len t dan :;>;ol;.den de kinderen paf.) ver in :ret fu,jaar IDét een soortgelijke vlucht naar Nudflrland kunnen komen. Nn een geduldige \..'achtt\)d van zo'n drie jaar kregen He iets verschrhkej liks fanetiek over om. Referentie ttievcn ef. die in Yet 81Uá11[' laton vertalen, gobool'tetewuze.yj. ènz. en!',. [111 r:;apierer::: romp'slomp \.lord door on::. zeer sybtm:;.tü,ch afgehandeld en ur.,:nk zij de geweldige b-clp Vtill de menuqu b het BrA, konden wc rmellbl' dan dachter near het Colou:,}üaan.se co!::;.a;laat in Amsterdam cm ut: pbpifjren gelcebj i!(;crd te krgen. Op dit consulllut 'Wo;ren e zéer goed ::h"tf;cspeeld er na BBr; klein half uur stonden ;re alweer cp f1trl'lut er. konden 'dc ni'l.ru'

8 Den Haag racen om alle papie:t'en percoonlljk op het BIA af te geven. Nu werd het wacl:ten "'pennend.. ZO\A in Colombia met de toegezonden papieren alles nog voor do bepaalde datum in orde komen? Elk moment dat de telefoon ging, kreeg Je een schok. Is dit het BIA? hln wat voor hericht zouden ze tebben? Toen het telefoontje van bet BIA dun eindelijk kwam., was dat natuurlijk toch onvorwacht, En 2 zouden meekomen! 1 De dag 23 juni 19"79. Een goede vriend van ons zou on:;; in zijn auto naar Schiphol r\jien t de hele dag bij ons blljven en alles op do filid vast leggen, want jullie zîjn toch te nerveus en op zo'n belangrijke dag kun,ie ook niot aan alles denken en je zult op ecn g {;even moment OO:3t genoeg aan jezelf en elkaar he'tben. Dat 'W"!iL' ge'w"f.:!ldig fijn t We zoude:: om 1, 'Uur op Scr.iphol moeten zljn. Tegen negel: uur kwam de vri f!rld voorrljdp.n en ne een voor:rpoedlge on ut:llj,q tocht over de nederlund wegen op eer:: zaterdagochtend, konden we de wagen üp het parkeerterrein hij dl: luchthaven :,tallen.. Uitstappen, de tassen met dingen die nodir, zouden hebben or uiten op slot de portieren. We "rilden net naar het ntationsgebou\l gaan lopen toen 1,./ tot de ontdekking kwamen dat de moter nog liep. Nogal schaapachtig kekn we naar elkaar en naar de pruttelende uitlaat van de FiutO. De dcurer. cp l()t Jawel 1 Wat nu to doen? Re.scr1te sleutelc '; Vergeet het!ili;t.?r I Cie \,lilren thuis t ldeetje t 1)e vijfde deur? Inrlerdaad, die was clukkjg niet op slot gedaan. De vriend: IIScrry hoor, ik ben minstens zo nerveus als juhie t I! Enfin, hij door del achterdeur, over de achterbank naar voren krui pen er. do zaak in orde breng-on (ook de laadklep sluit,en!). Op tljd kwrunen ;.re "cij de uknöep" in de ontvall!$sthal. Na wat rondgekeken en ge.zacht te hebeen k-w-am 3enr.ifer t toen de kontaktpersoon bij het ma 'Voor Colom1:ia) op ons af. We z1...den rudig (?) ol' een 'bank moeten plaats nemen bn zij zou de andere ouderparen, die vandaag ook met deze vlucht een kind zouden krugel, op gaan Dporen. De tijd tikte gestp-ag door on,,'"ij hadden wel een beetje do: ideo dat we naar ons zelf za ton ie kij..'k.en en dät alles een beet.le buiten om on:> heen gebeurde. Het vliegtuie: zou cm or.geveer elf uur aankojten en toen tegen die tijd JennH'er weer opdook, WBrden alle verer. strak gespannen. De mededeling dat het toestel een vertraging van drie uur had, werkte als een douche. I TeleurstelJing bu iedereen en waccten duurt al zo 1ang t Don maar naar het res"tauroxlt om 1-""at te gebruiken. \>ig konden een plaatsje ou een raam te pakken krijgen, zodat we one blikken over hot platform konder laten gll,îden en kondon kijken naar binnenkomende en vertrekkende toestellen van diverse nationaliteiten. Traag, \'leer traag t.ikten de sekonden de minuten weg. Na oon lieeuu:igheid ll leek het 'Wel, was het dun eindeluk 2 ver. We ginger:.. naar het door Jermifer 8.tUlgflduide punt en zagen de OXIderen er.1 staan. Dcar dook Jonnifur op en 7,ei OrtS dat hot vii egtuie geland WaD er. dat we haar maar moes Gen volgen.we keken elkaar aan en moesten toen el yat weg likken. Ha.nd in hand en met slappe knieën Hepen we achter de onderen aan. Dank z de BIAras van Jennifer WPIen we Ehel door de douane en gingen we nart:t' een apu te opvangrllimte. Hier moe8ton wo wachten vnn J ennifcr terwljl zij de kinderen ging halen. Trillerig en met een dikke keel zat Je dûar md: je b"oede gedr!:\g. Na ongeveer een kwartier, t\..iintig minuten klonk de kreet: lidaar komen ze I!I Iedereen sprottg op en jawel hoor, daux kwam Jcnnifer met om haar rokk.en kleine dribhe1endb boentjeo, die onder een poncho uitf:1taker., en rue met meel te de Ltrote...menGentraptreden tokloil.\l]en.. Wie..fUl wj,e? Door een wails en als in een roes zagen '\Je de kinderen met,jermifcr en nog een paar volwassonen op ons toekomen. In een kfj.kofonie vun geluidon zoals de opgconden kreten van de ouders en do kinderen, gelardeerd met de nasale ow.roepctem van de juffrouw van Schiphol, die iets k-wijt- '1111 aan de menson op de luchthaver. t e andere mensolijke en machinale geluiden, hadden 'We den opeens twee ktnderen, dia je onderzoekend er. niet befrijpend aankeken. Er word druk goknuffeld en er werdon kadootjes uitgelsseld.. Voor de kinderen hadden we elk een speelgoedje meegebracht en de kinderen verrasten ons met een pak colombiaanse koffie en een 'Wandkleedje met folkloristische motieven. Een energleke mevrouw, diû nu niet bepa.ald de indruk maekte de halve wereld overgevlogen te zijn en die Edith Nieman bleek te zun, vertelde ons dat alu ze nu niet tets te eten en te drinken tot zic"' namen, de vermoedcl,jke oorzaak te zoeken lag in het telt dat de kinderen in het vjiegtuig allos ma.ar den ook alles!:lchter elkaar naar binnt..'u hadden 21 tten werken, wat maar eet- on I of dri.nkbaar V{i,.<::t.. De aluminium kuipje>"! boter, jam en wat al nlet mf.!er, waren door de kinderen fruw.tiek leeggegeten. Pl1.ur 1 Onvoorstelbaar voor onc en volgens ons moesten ze straalrulusolljk zijn. Dat laatste vlei erg mee. De cola ging

9 er goed in. Alle spanning was!!'.l van om: o.fgcvallen, hûe:we:l Je situatie nog wel wat onwbzenluk overkwam. Nadat we van Jennifer de paspoorten van de kinderen hadden gekregen en de 1!Schiphol_ ) buisjes" ( voor de kinderpoepjes) en de laatste instrukties in ontvangst hadden genomen, gingen we na zo'n klein uur in omgekeerde richting. Ook nu leverde de gang door de douane geen enkel oponthoud op en in de hal namen we van Jennifer en Edith en van de andere ouderparen afscheid en gingen we elk ons weegs. Gelukkig was het een stralende arme dag, zodat de klimatologische overgang voor de kinderen niet al te groot was. Met ons vijven liepen we, na eerst nog een bezoek aan de toiletten gebracht te hebben, naar de parkeerplaats en ",re installeerden ons in de auto. En nu op weg naar huis. De gevolgen van de warmte in de auto en de voor de kinderen afmattende wereldreis zorgde er alras voor dat we zacht puffende geluidjes in de auto konden Waarnemen. Vertederd keken we opzij en geheel onderuitgezakt waren ze in slaap gevallen t Toen we na een uurtje voor ons huis parkeerden, moeeten we e zachtjes wekken en in ons fraaiste spaans vertelden we hun dat zij nu thuis waren. Als in een droom wankelden ze naar de voordeur, gingen naar binnen, liepen door naar de woonkamer, keken daar rond en ze waren meteen klaar wakker! }Îet de enthousiaflte kreet: 11 Sandra, Sandra, televisiön, televlsiön!it rende onze nieuwbakken zoon naar de bank, ging zitten en begon met overgave naar de lege beeldbuis te staren Na een "olifantendracht ll van drie jaar, konden we konstateren dat de bevalling geslaagd genoemd kon worden. Zowel de kinderen als de ouders maakten het wel. NIEUWS VAN HET DIA - PLAN. --- IVvdK. 'I In de vorige nieuwsbrief beloofde ik u uitsluitsel te geven,f over de dia-serie, die over CRAN zou gaan. Welnu de teloofde dia-serie is klaar, hoewel hij altijd weer voor verbetering en aanvulling vatbaar is. De dia's vaarover we nu beschikken gaan tot nu toe 1-1el over het oude, het eerste tehuis CRAii[. Binnen afzienbare tijd hopen we ook over dia's van de nieuwe behuizing(en) te kunnen beschikken. Een paar zelfreizende cuders hebben van mij filmmateriaal gekregen en zullen daar verschrikkelijk hun best gaan doen. De dia's zijn geheel uit eigen zak bekostigd (en al met al loopt zo'n bedrag nog aardig op t) De serie beloopt op het ogenblik een tachtigtal dia's. Van elke dia is eel duplikaat gemaakt, want als er onverhoopt iets met een dia zou gebeuren zou je deze mooi kwijt zijn en overmaken is er niet bij I Vanei 1 september kuren de dia's bij mij telefonisch of schrifteluk aangevraagd worden en de periode waarin men over de dia's kan beschikken Yillen we op maximaal drie ken stellen. Verlenging is in speciale gevallen op aanvraag mcgelijk. De verzendkosten van de dia's zijn geheel voor rekening van de aanvrager, dus twee keer betalen voor de verzendingen : n keer om ze in huis te krijgen en n keer om ze weer op de basis terug te laten keren. Verder zijn er geen koeten aan verbonden. Wel verlangen IDj, dat de dia's aangetekend verzonden dienen te worden. Wilt u nog meer informatie over dit onderwerp, dan ktmt 11 mij hierover altijd even bellen!schrijven. Hijn adre:o met telefoonnummer staan elders in dit blad. Nog even het volgende De dia's worden in een universele doos met twee sledes voor elk 5 dia's verstuurd. --- Paul Vries. Via Yvonne Thijssen, van het BIA weet u wel, hebben we negatie ven van CRAN gekregen, die zij daar gemaakt heeft gedurende een verblijf van haar daar. Ze zijn in eigen doka afgedrukt en het aardige is dat o een van de foto's de logopediste aan het werk te zien is IDet en van de [upillen. ij weet dat de logopediste betaald wordt door middel van uw donaties! Foto's kunnen we helaas niet afdrukken in onze nieuwsbrieven, vandaar even deze mededeling. PV.

10 VERSLAG VAl! DE P_INGMLESTt. ' Avonds net uk,zig aan het financiöle verslagje voor deze niouw:;;brlcf, of daar rinkelt de telefoon.. Pa:al Vries aal'l de lijn ;- "Joh, 'k ïj8et niet hoelang ze hier al i:s en wanneer ze wer terug gaat naar Colombia, maar Edith is weer ju het land." Wi1 wordt ingelicht cn zu probeert vla het BIA kontakt met haat" te krijgen. Dit Inkt en zij regelt het een en ander om Edith naar Dordrecht te krljgen. Dit za] de vol.gendc middag al plaats vinden. Àangeien we Rdith niet wet loge handen wllen ontvangen, moet ik een aantal dingen op de zaak regelen om er even tusflen uit kl.l1u1cn. De gang naar de bank om daar wat cheques in orde t.e maken voor CRAN ia Mn Vrul die dingen fln de reaktie van Edith b het in ontvangst nemen VWl deze cheques is plezierig te ervaron. Zij stelde dit zeer op p:r)js, want eerluk gezegd had ze or mog niet op gerekend nu al weer geld voor CRAN te ontvangen. z was gea.rrivecrd in gezelü('.r.ap van Yvûnne ThlJesen en (ik kende haar per6qnljk nog niot) kwam alg zeer hartelijk, npontaan en ontspannen bij mij over, ze was buna overal mee op de hoogte en..:as ook zeer benieuw hoe het met de projekthulp liep. Hot me wel duidelijk dat :.::U zich zeer bli hot tehuis betrokken voelt" alles draait om CRAN. gehele situatie in het nieu'<.tb tûbuiv is beter met o.e. meer ruimte, meubilair, inrichting1 betere omgeving n opvang, loot nu zelfs een apwte schoolruimte waarln tafeltjcb on stoeltjes. Een hele ver'l1 tering al hlijven allerlei dingen zoals b.v. sch.rljfgcrei en papier 7.elf: voot' onze begrippen schreeuwnd duur, Goede (dus gifvrije) kleurstiften en potloden zijn zo goed als niet. te krijgen. In de nieuwsbrief (de tweede Và1l 1982) waarin we melding maakten var. oen famjlje-aktle, heeft dit geleid tot een extra bijdrage als aanvulling van medische hulp voor één van de kinderen in CRAN. Dit voorstel kwam tot stand in een briefwlsel1ng tussen Edith en ons. Het verzoek om in deze ried tine evetltue l iet.s '!:.e tloen komt omdat men tracht voor die kinderen, waarvoor eon medische behandeling noodzakelijk, respektievelijk wenselijk is, ook zo snel mogelijk te laten geschiûden. Men stelt dit dan als een pl<lüriteit, doch dit houdt tevens in dat zoi!!"s financieel voor CPJ;N danig uit de hand 'z Z..J W <t.,. z z. 9 " f- u Ol <t :x: UJ a: UJ a:... Z w U w w... ẉ, "" '"... m I.I,. u,.,; ia w I.,, ' ::: '" ' I- ;:;': \ " ö f c--..' \.IJ i.,, <,Cl w ".. '" 5! Cl., " w, «;, ",; :.' Ü. ;t: < o. "..: J "'> a: o ",. ' " z t "' " ei :":; ''> u " 8,,' "' '" '",,; eh H R w -r, ti " ' ". :::..I..: V r-. '" cr. ". (\l, ".; ;J;,' '" '" "' {" I Cl 1 '" l,t lh.,u <J tn (J f: i I-'!,'1' W rt n 1:::J '-,-i q; '::r t),. - U.. zn... " C) ".;,. :.{. 3,,. '". :::- ;,.,d >? I-. _. 7 w 8 - D o u,.,1 _ = w

11 AMSTERDAM ROTTERDAM BANK N.V. Nr ;:g4 r.::-::4o"'--"---' e _.._j -"=-=-",HrIl!.S"L...-ABdiQ.:I'.lt,,hL.OB"'C!.IJ.uaun-I=-='=-. L I banktid B.B.V. Cheque. Rotterdam, AANTEKEN EN mi' RI:GISTERED I"h,". Ed.ith lhema!l r In oporaoht vanfby crder of: Wereldkinderen Pro,jecthulp Crane PI;.. de heer D 11ei,jer L.J Wij zender> IJ 'lierbij onze cheque We send )'OU ef'\closed our ch$que ", Bedrag I US. $ 4,-- Amourl te' betahog van in >myment of Onlvangstbevestig,ng aan ons worat l'liet va, angd. Ac"nowiedgement of reoeip11o us is MI required eab Voor nbiedlng dit formuuéf"... n de crntqthi Yel'WÎîdefen BetOnt presentatien kindty dtttac:h thls form trom th. c:heque Hoogachtill'ldiYours failhruj!y, AmS!e'dal"l,Rotterdam Bat'!!>; N.V. Rotierd.. rn

12 adlro bank fid Afd.JDept. B.S_V. Cheques Mrs. Edith Nieman Rotterdil, I In oparachl van/by order oi: mf Wereldkinderen Projecthulp Crane F/A Dhr. D. lei,jer Wil zenden IJ hierbij onle cheque We seoel )'<lu el'lclosed OWf chequi:i L N, Bedrag Amaun! L::":::-B::'.;:$ 1.:..::.'':::::'::''!.'-_---.J tar belahng van H'l pa:ymat'lt of Ontvangslb$\tU$hging aan 1'1$ wordt niet 'I/$rlaogd klo:!'\owleldgemert of receipt 1 us is net réquired. eab Voor.anbieding dli formulier van de cheque li*rwl;d. htore1)n!sentatton kïndly detael'! \his for,," '.om the f;heque Hoogachten';fYours failhfully, Amsterdam-Rotterdam Bank N.\f. Rotterdam Nr , I,"tI1I1«1A1" BA"" "

13 !I ili5 z 6 ;;i;g i:l r::;;:;. (J'; ;;i.n :lt -! (/') c, '" - ::z: G:l < '" AI 'll '"... e> i 'IJ": z <I> 2: '"1 ifl n I-i Ol (i), '" t.j r -!J>ïl)Oi'1 ct :1;',"',', R,-, m ;::t CJ. tb., ;;; I)) "O:;t) ;:;j ejb l) 'ti p lil " F' " " 1'1 cr?;' p- ;->.,., D f-'p.., "., '., "" ' w., îf.'-' '-.:' '4- '" '" '>"', ï:: <::;' <'Xl., '., " [, i 8,.:-.,, " CD,. o IJ' > -)i. ;;,,, Ll '" ;.<. '..N '-!, '" '", :;;':1(_',:::;i.," Eindsa!do per f 4249, cbeque 'JS$ 18,= '" '" "" cr" 11 o i1l "do '"... " " 'J',_,. " C' 8 {< """,."..,t. ",> '" "".,,,,-,,...- ;:, ::;'''!";;;!':;...,,'d,..,., "'v'"" :;.' ","'a"""""''-""""" )llleq o.nue (fjl JlueQ D.IIII (fjl (incl.kc''swn) g. j' 279,3 druk-en pcrtikosten c+ <+ '" '"gj' 2916, ,55 " b" <+ <+S n ;" f 1363,21 P, Ontva.'lgStU :la u >-' <+ ",!l I-'.g Regelmatige donaties Q j' 2632,5 Giften en extra stortlgen 1512, ' Administratie kosten 7,5 " g. '" Rente 19 J 52 + j' +{+;g.2 - ;..., " j' 5567, <'983 Cheque US$ 1,CO Q.!I us' / 4Gc,\JO I\cnra) " ' '" US$: 14,OC inclusief ko:;ten f 3886,9... SALDC :r-er 558) J &, [ " N

14 Uit vorenstaande blijkt, dat 'We nog groeien In nu een bredere b$$ii;) hebben en wc zien de toekomst mot vertrouwee tegernocl.,. Het blukt dat je met een relutief {nog} kleine groep mensen gezamelijk veel kunt doen, waar je ale eenling gowoon strandt. 'rot nu toe hebben wc ltevenll US$ 24, naar GHAN overge maakt. Laten we met, zun allen er voo't 7.orgen, dat het zo door rijft gaan. De ouderpnren, we1ke informaties hebben ingewonnen over CRAN, hebben zich nu ook bjj ons aangesloten. Het aantal vast! dona teurs ia hiermede op 31 gekomen en brengt het jaarlijkse, toe gezegde bedrag op ongeveer f 49,. --- S!UPPEHS _GIT DE DADPE.lj.S Dick MeUer. U wist. natuurlijk al, ûn:t adoptie eon zeer kostbar{'.' zaak * In de brief van Edit.'1 Nieman wtrrdt, dnar ook al ge\..te van gemaakt" Afgelopf)n januari is het adopteren van een buit<mlands kind maar eventjes J' 12, duurder geworden. De konten bou.ragen nu minfmaal 11.2,()() gulden. Tot deze verhoging beo]oten, omdat in het, buitenland meer botuald moet, \.ïordqn voor de opv8nglllli::;en Wtaar kinderen verblijven in afwachting van hun vertrek mlal' het hu.1tenland. Toto nu. toe viel ongeveer 2 tot. 25 procent van de mûm;en, die zich abrjgelden om een blitenlando kind te adopteren af tudens de wachtperiodo. De laatste maanden 11': dat gestegen 'tot 5 %" (Goudsohe Courant, 3183) Do Nederlandse Verenieing voor Pleeggezinnen (NVP) gaat zich voortaan uj tslultend b97,ighouden met pleeggezinnenwerk. De ongeveer 2. louter op adoptie ingestelde leden gaan over nar.1' een nieuwe verenigtng voor lntorla.nûedjke adoptie. Deze is op 7 mei j.l. opgeric1rt. ln dze nieuwe vereniging gaat ook de adoptievereniging Werelukinderen (35 leden) en het BIA op. De htervorer. genoemde NiJP gaat verder IDet ongoveer 1 leden, maar vervd.cht snel "c.lit te zu:llen groeien, omdat onder de 13. Nederlandse pleegouders nogal wat mensen zijn, d;.e tot nu tuc. 'lau he, lldmaatsohapdv<tllkde NIJP übben afgezien, omdat ze :Ln prtdclpo vegen J.nterJan ELi\) adoptl.e iljn. (Algemeen Dagblad,,3(383) Het leek ons een aardig idee om, zonder ego-tripperij, ons wat moor aan u bekend te maken.enkûlcn van u kennen sommigen va"\. onu van stem en,!of gezicht en we dachten dat het vullicht goed was om iets maer uit de nnonimiteit te treden. Dat wi 1 len ve doen door aiddel van een getekend portrot van de hand V<'U'l onze kindgi'en, die uit CRN'l" afkom Gtig zijn en dour i et::; van ons (j,)i * zelf te vl:.u"i:,ellen. 1fuJ I!. Hijn naam i;; Pntl Vries el"l j k oon in 1964 met tl'mrwd. 1.5 jhar. (m;, gezin t'estaat vurdor uit,:'hmdra ( "JO jt1fu' ) en jl.rrrt-jhn ( ().j 1:1:l.r), "uc en broor, clio 4 jan!' geleden ui t GRAN naar Schounhoven zijn 1 gekomen. 3CJDJ1.- Roet en Ha..'îG, twee (Joezeboesten, komple_ teren htl1ze Vries. lna bectjort het, huiuhoudon en ik ben al,s leraar tekenen,lkunstgeschiûdenis verbonden aan de H.T.S."Vakschool-8choon..r:ovcn!', misschlün betel" bekend als de Itzilve.cschool 'l, hel. instituut waar jonge mensen en runbachtelljke oploiding tot, goud- er(oc zilversmid kunnen krijgen, f graveur of' uurwrkrt:k"lker kunnen worden terwijl er evonoens een opleitling tot juwelier gevolgd kar: 1,.!t.')rden. Verder ben j,k op bescïloldcn wijze als ooeldend kwlfitenaar werkzaam on danig lût de hand gelopon hobbyf p, zijn klu8?,eh en filmen en fotograferen.

15 Dit is rnqn moeder. 'Wil Je, 1iIaap.d '?!ete kenti Joor(: L jru'a d4.. Uf-a Rtt Mijn naam is Wil de Waard - Droogendijk, ik bon getrouwd met, Kees de Waard en we zijn roop. 33 e-.n 41 jaar. (Getrouwd z1jn ve 1 jaar geleden) J.... " "U.t:' '::1 :.. V.s -Q e Ik werk part - time (2 uur per week) als afdelingsf3 cretaressc op de secretarie van het Stadskantoor in Dordrecht.. Ambtenaar dus I De rest van de tlhl besteed ik min of meer aan gezin en huishouden. Dit gezin bestaat. uit : naa."ti,'. mezelf dus nog Kees, dan t'w'e8 jongens van 16 en 15 jaar oud en een meisje van 1. Ook behoort er nog een oude (13 jaar) zeer luie en dikke poes genaamd Pjeper bu de levende have. Onze twee zoons varen 11 en 1 jaar toen \re onze dochter Ligia {toèn 6} op ginge:ll hulen in Go]_omhia. Zij woonde Wen enkele maanden in CRAN.. Of ik nog hobby l s heb? Lezen, breion, conditie-training, fjp.tüen, op vakantie gaan en in de zon zitten. r --- Mijn n!:tajtt is Oick r-teijer en ik ben.39 jaar. Ik ben getrouwd met Hanna. en zu is 34 jaar. hobben drie kindth'sn ; Ange1a Maria, :; jaar oud en zij komt uit Colombia; Maxius Angelo is 2t j nar en d Zijn f6usje Marline nu 1 ja1:i.1'. Ik ben Yerkzaam b een technisoh installatiebedrljf als techniker I calculator en dit bcdrîjf is gevestigd in Rottcl' --- :f I

16 I. Namen, funkties, adressen en tp.lefoortnummer.s van de 'oiûrkgroepleden : PAUL VRIF.s (voonitter). GALVANISTRAAT XD SCHOONHOVEN. telefoon I WIL de WAARD (sekreta.resse). ABEELSTI\AAT AG nordiu:cht. telefoon: DICK mijer (pengmeester). SINGEL BS PUTTERSHOEK I telefoon Hieronder volgon de Bank-gegevens AMRO - BANK te ROTTERDA. Poutgironummer van de bnr.k! J 1 6 " t.g.v. rek.nr , t.n.v. WERELDKINDl':REN '1PROJEKTHULP CRAN!I -" ;t"'i.. ',"I " ';.".' ;{;," -Q-O-O- K".;;1. i.!it' 'i ' I;' )

Nieuwsbrief 2008 nr.17

Nieuwsbrief 2008 nr.17 Nieuwsbrief 2008 Nieuwsbrief 2008 nr.17 Inhoud Voorwoord Tijdsoverwegingen 2 Tijdsoverwegingen. 3 Wauw! Een verslag van een bijzondere vakantie. 4 Mijn vakantie in Holland. 4 Kamperen in Delfgauw. 5 Vakantie

Nadere informatie

Ashra, de asielzoeker

Ashra, de asielzoeker Ashra, de asielzoeker Door J.M. Moret-Provily; Uitgever: jongerenblad Daniël/ Jeugdbond Mam, mam, daar komen ze weer. Met een klap gooit Ashra de deur van het huis open. Mam, mam, daar komen ze weer! Verschrikt

Nadere informatie

Evaluatieverslag Training Op Eigen Kracht

Evaluatieverslag Training Op Eigen Kracht Evaluatieverslag Training Op Eigen Kracht Training financiële zelfredzaamheid en empowerment voor klanten van de Voedselbank Amsterdam Amsterdam, juni 2010 Drs. Hille Hoogland Drs. Adinda van de Beek Voorwoord

Nadere informatie

INTERVIEW MET DE PRINS VAN ORANJE EN PRINSES MÁXIMA IN DE AANLOOP NAAR DE TROONSWISSELING OP 30 APRIL 2013.

INTERVIEW MET DE PRINS VAN ORANJE EN PRINSES MÁXIMA IN DE AANLOOP NAAR DE TROONSWISSELING OP 30 APRIL 2013. INTERVIEW MET DE PRINS VAN ORANJE EN PRINSES MÁXIMA IN DE AANLOOP NAAR DE TROONSWISSELING OP 30 APRIL 2013. Koninklijke Hoogheden, we zijn hier in uw toekomstig werkpaleis. Over twee weken bent u Koning

Nadere informatie

Een Bijzondere Broer of Zus

Een Bijzondere Broer of Zus Een Bijzondere Broer of Zus Informatiemap voor jongeren met een broer of zus met een handicap, chronische ziekte of psychische stoornis Uitgave: GGNet, regio Apeldoorn Team Preventie Postbus 2003 7230

Nadere informatie

DEPRESSIE, EEN GIDS VOOR FAMILIELEDEN

DEPRESSIE, EEN GIDS VOOR FAMILIELEDEN DEPRESSIE, EEN GIDS VOOR FAMILIELEDEN Prof. Dr. Pim Cuijpers, VU Amsterdam Oorspronkelijke uitgave december 1996, hoofdstuk 4 herzien door dr. Tara Donker in 2014 Momenteel is professor Pim Cuijpers hoofd

Nadere informatie

Hoofdstuk 1. Een half jaar later

Hoofdstuk 1. Een half jaar later Proloog Oké, nog vijf minuten. Als Sam er dan nog steeds niet was zou ze de envelop zelf openmaken. Dat ding maakte haar al nu al, vanaf het moment dat ze thuis was gekomen, bijna twee uur geleden, gek

Nadere informatie

Jaargang 22 nr. 1 maart 2011. In dit nummer o.m.

Jaargang 22 nr. 1 maart 2011. In dit nummer o.m. Het boek wordt op 19 maart 2011 gepresenteerd op de landelijke dag van de Stichting Plotsdoven, die gehouden wordt in Madurodam, Den Haag. Het eerste exemplaar zal aan de schrijfsters worden aangeboden.

Nadere informatie

WOORDKOMPAS Z pagina 1

WOORDKOMPAS Z pagina 1 WOORDKOMPAS Z pagina 1 de z(et) van Zacharias en van Zaandam het zaad/ de -en Ik wil lavendel in mijn tuin. Breng je uit Frankrijk een

Nadere informatie

er straks voor mij? Wie Portretten van verzorgenden Hans Hoogerheide & Ad de Jongh

er straks voor mij? Wie Portretten van verzorgenden Hans Hoogerheide & Ad de Jongh zorgt Wie er straks voor mij? Portretten van verzorgenden Hans Hoogerheide & Ad de Jongh Wie zorgt er straks voor mij? 2008 Kavanah, Dwingeloo Niets uit deze uitgave mag worden gefotokopieerd, noch in

Nadere informatie

JONGEREN RAPPORTEREN OVER KINDERRECHTEN IN NEDERLAND

JONGEREN RAPPORTEREN OVER KINDERRECHTEN IN NEDERLAND Inhoudsopgave Inleiding Praat mee met je rechten! Jonge vluchtelingen Kinderen in armoede Gehandicapte kinderen Jongeren in de jeugdzorg 1 Inleiding Dit is een rapport waarin jongeren in Nederland hun

Nadere informatie

Stichting Make a Memory. Jaarverslag 2012

Stichting Make a Memory. Jaarverslag 2012 Stichting Make a Memory Jaarverslag 2012 INHOUD Voorwoord door voorzitter Ed van Schaik 3 Ontwikkelingen in 2012 5 Jaarrekening 2012 27 Colofon 35 2 jaarverslag Stichting Make a Memory 2012 VOORWOORD Met

Nadere informatie

Wel & Wee. van Pinokio. December 2011 nr 35. Hadesstraat 8, 1363 TK Almere Tel. 036-5352023 ING Bank: 67.57.72.559 ING Bank: 529223 www.pinokio.

Wel & Wee. van Pinokio. December 2011 nr 35. Hadesstraat 8, 1363 TK Almere Tel. 036-5352023 ING Bank: 67.57.72.559 ING Bank: 529223 www.pinokio. Wel & Wee van Pinokio December 2011 nr 35 Hadesstraat 8, 1363 TK Almere Tel. 036-5352023 ING Bank: 67.57.72.559 ING Bank: 529223 www.pinokio.nl Voorwoord Inhoud Voorwoord... 3 Momenten van spanningen...

Nadere informatie

Vijf getuigenissen van (ex) Camelot bewoners die een goed zicht geven over de handelswijze van dit bedrijf jegens haar bewoners. Lees en huiver!

Vijf getuigenissen van (ex) Camelot bewoners die een goed zicht geven over de handelswijze van dit bedrijf jegens haar bewoners. Lees en huiver! Vijf getuigenissen van (ex) Camelot bewoners die een goed zicht geven over de handelswijze van dit bedrijf jegens haar bewoners. Lees en huiver! 1. Anoniem, Bewoners Camelot. Wordt je als bewoner fatsoenlijk

Nadere informatie

Hoe een doener zich staande houdt in de wereld van denkers.

Hoe een doener zich staande houdt in de wereld van denkers. Hoe een doener zich staande houdt in de wereld van denkers. Ook dit boekje geeft je inzicht, ditmaal in de keuken van de realiteit. De hoe en waarom van het dagelijks leven. Natuurlijk kun je zelf de dingen

Nadere informatie

Colofon. Inhoud. nummer 1 1

Colofon. Inhoud. nummer 1 1 olofon De Koerier is een periodiek, uitgebracht door de studievereniging voor Technische Natuurkunde Johannes Diderik van der Waals, in samenwerking met STOOR, beide gevestigd aan de faculteit der Technische

Nadere informatie

JAARGANG 15 NUMMER 1 JAARGANG 15 NUMMER

JAARGANG 15 NUMMER 1 JAARGANG 15 NUMMER Vereniging ouders van een vermoord kind Cocon Een schaduw, levenslang JAARGANG 15 NUMMER 1 JAARGANG 15 NUMMER 1 MAART 2015 MAART 2015 Cocon is het ledenblad van de V e r e n i g i n g o u d e r s v a n

Nadere informatie

ARMOEDE IN NEDERLAND IN DE JAREN '20 EN '30. door Janine Ter Linde en Sascha van der Zon INLEIDING

ARMOEDE IN NEDERLAND IN DE JAREN '20 EN '30. door Janine Ter Linde en Sascha van der Zon INLEIDING ARMOEDE IN NEDERLAND IN DE JAREN '20 EN '30 door Janine Ter Linde en Sascha van der Zon INLEIDING Dit boekje wil een bijdrage leveren aan kennis over een periode die de oudst nog levende Nederlanders hebben

Nadere informatie

Kanker... en hoe moet het nu met mijn kinderen?

Kanker... en hoe moet het nu met mijn kinderen? Kanker... en hoe moet het nu met mijn kinderen? Inhoud Voor wie is deze brochure? 3 Volmaakte ouders bestaan niet 4 Vertellen of niet? 6 Reacties van kinderen 13 Helpen verwerken 20 Als de dood ter sprake

Nadere informatie

Informatieboekje over de Kindertelefoon. Wat ik moet weten voor een spreekbeurt

Informatieboekje over de Kindertelefoon. Wat ik moet weten voor een spreekbeurt Informatieboekje over de Kindertelefoon Wat ik moet weten voor een spreekbeurt Landelijk Bureau Kindertelefoon Juli 2014 1 Inhoud 1 Wat is de Kindertelefoon?... 3 2 Wat doet de Kindertelefoon voor je?...

Nadere informatie

Kanker... en hoe moet het nu met mijn kinderen?

Kanker... en hoe moet het nu met mijn kinderen? Kanker... en hoe moet het nu met mijn kinderen? KWF Kanker Infolijn 0800-022 66 22 (gratis) Informatie en advies voor kankerpatiënten en hun naasten www.kwfkankerbestrijding.nl Voor informatie over kanker

Nadere informatie

Opening De Lommer kijk op pag. 4 VITAAL IS EEN UITGAVE VAN VIVRE EN VERSCHIJNT VIER KEER PER JAAR. Kus me nog eens wakker kijk op pagina 8

Opening De Lommer kijk op pag. 4 VITAAL IS EEN UITGAVE VAN VIVRE EN VERSCHIJNT VIER KEER PER JAAR. Kus me nog eens wakker kijk op pagina 8 Opening De Lommer kijk op pag. 4 VITAAL IS EEN UITGAVE VAN VIVRE EN VERSCHIJNT VIER KEER PER JAAR september 2011 NR. 4 11 Kus me nog eens wakker kijk op pagina 8 Inhoud Vier Vier miljoen 2 vitaal vitaal

Nadere informatie

CONTACTBLAD Postbankrekeningnummer 6933420. Internet site: http://www.kankerpatient.nl/ppc. 9 e jaargang, nr. 33, september 2003

CONTACTBLAD Postbankrekeningnummer 6933420. Internet site: http://www.kankerpatient.nl/ppc. 9 e jaargang, nr. 33, september 2003 CONTACTBLAD Postbankrekeningnummer 6933420 Internet site: http://www.kankerpatient.nl/ppc 9 e jaargang, nr. 33, september 2003 Redactie: Het bestuur PPC Inge van Leeuwen Hans Vasen Redactieadres: Janneke

Nadere informatie

Maandblad van het Informatie- en Adviescentrum voor iedereen die vragen heeft over de vuurwerkramp.

Maandblad van het Informatie- en Adviescentrum voor iedereen die vragen heeft over de vuurwerkramp. Nieuwskrant 13 Mei Uitgave 13, juli/augustus 2002 Informatief magazine betreffende de gevolgen van de vuurwerkramp Uitgave 1, april 2001 Maandblad van het Informatie- en Adviescentrum voor iedereen die

Nadere informatie

nieuwsbrief Voorwoord Resultaten enquête Colofon In dit nummer:

nieuwsbrief Voorwoord Resultaten enquête Colofon In dit nummer: nieuwsbrief Voorwoord Ik woon alweer ruim een jaar in dit huis. En als als ik heel eerlijk ben weet ik eigenlijk niet eens wie er vier deuren verderop wonen. Als werkende moeder met een kind van vier en

Nadere informatie

Koen Kamphuys Auteursrecht Copyright.

Koen Kamphuys Auteursrecht Copyright. Koen Kamphuys PDF-versie. Bestandsnaam: deeddaar.pdf, van bronbestand deeddaar.doc, versie 2.2, (17/2/1997) Gedownload van: http://www.bart.nl/~kamphuys/deeddaar.zip. E-mail: kamphuys@bart.nl 1996, 1997,

Nadere informatie

Kanker... en hoe moet het nu met mijn kinderen?

Kanker... en hoe moet het nu met mijn kinderen? Kanker... en hoe moet het nu met mijn kinderen? Inhoud Voor wie is deze brochure? 3 Volmaakte ouders bestaan niet 4 Vertellen of niet? 6 Reacties van kinderen 11 Helpen verwerken 17 Thuis en in het ziekenhuis

Nadere informatie

Onze Nieuwe Toekomst vzw. Werken. in een Beschermde Werkplaats. ONTmoetingsdagen Werk aan de Winkel

Onze Nieuwe Toekomst vzw. Werken. in een Beschermde Werkplaats. ONTmoetingsdagen Werk aan de Winkel Onze Nieuwe Toekomst vzw Werken in een Beschermde Werkplaats ONTmoetingsdagen Werk aan de Winkel Onze Nieuwe Toekomst vzw is een beweging van, voor en door mensen met een verstandelijke beperking. We willen

Nadere informatie

Nationaal dialoogproces Welzijnsschakels. Armoede bij ouderen. Begeleiding van CEDES

Nationaal dialoogproces Welzijnsschakels. Armoede bij ouderen. Begeleiding van CEDES Nationaal dialoogproces Welzijnsschakels Armoede bij ouderen Begeleiding van CEDES Oktober 2011 VOORWOORD Oktober was voor enkele Welzijnsschakels een spannende maand. De trein op naar Brussel, niet weten

Nadere informatie

Kanker... in gesprek met je arts

Kanker... in gesprek met je arts Kanker... in gesprek met je arts Inhoud Voor wie is deze brochure? 3 Het eerste contact met uw arts 4 Artsen zijn ook mensen 8 Begrijpen en onthouden 10 Vragen vóór de diagnose 13 Vragen over diagnose

Nadere informatie