CRA PROJEKTHULP. 2 e ja.argang ni'.. 1 jtuü / j1ül 19B3 PV.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "CRA PROJEKTHULP. 2 e ja.argang ni'.. 1 jtuü / j1ül 19B3 PV."

Transcriptie

1

2 \,' I 1 N H lj D 1. Voorwoord bu deze nieuwsbrief. 2. Een brief van Edit.h. 3. Hezcek van Edith Nieman aan Nederland. I.. I Buen provecho I,Smakelijk eten I 5. Ingezonden tekening. 6. Een bevalling op Schiphol. 7. Het dia-plan. S. Verslag van de pennjnemeeflwr. 9. Snippers uit de dagbladpers. 1. Dit zijn ;,rij. 11. Namen, adressen en Y8t diep, meel" zij.

3 f PROJEKTHULP CRA 2 e ja.argang ni'.. 1 jtuü / j1ül 19B3 VOORWOOHD BIJ DEZ2: NTFJJWE NIEUWSBRIEF! :1_er lig dan de meest rocente nieuwsbrief van de projekt hulp GRAN voor ti.. V-:ü wetenswaardigheden naar wj hopt.'il, ;rant ook deze eer hebben wu,.en dat zijn Wil, Dick en f'alll, net overgrote aeel van de artlkeleu, die in deze nleuw3bri.ef staan, voor onze rekening moeten neffléh. U Y(\{Jt toch dat ti artikelen in kunt /!!lag /!U()et )x sturen ',1 Dat we het elke keer weer vragen en dat we dat een pietbie gênant, gaan vinden BopaaIde voorvallen kunnen voor een ander herkenbaar zijn en die ander kan lch daardoor weer wat gesterkt voelen I SchrjJf ze op ervof schruf ze van je ölf. En wilt u voor die ander anoniem blijven? Dat kan toch 1 Uw naam en adres die nen natuurlijk wel bu de redaktie (= het bestuur) bekend to zijn, maar Hchrijf' b uw verhaa.l dat u ondor pseudoniem of volledig anoniem wil t blijven. hl anders n:.t. In het artikel nb zoek van Edith Niema."l. aan Nedurland ll kunt u lozen dat aua tehuis licf..aîl'l ook nog over een dependance )x Doorhalen wat nlct V&l toepadsing is. ) beschikt: Ben tehui$ vcor ongehuwde moeders. Wij, het, bestuur. vinden dat dit. ook onder cnze 1/8rantwoordeljj"kheid vut. De kinderen van deze moedel's komen immers weor veelal volledlg voor rekening van het Contro de Rohabilltacion y Adopcion del Nmo. F.n nu hebbfln we het volgende LLttgedacht. Op 25 september 1983 viert CRAN haar eerste lustrum. Dat willon wij ni et ongemerkt voorbij laten gaan. Alf!,ie jarig bont en je hoort...:;tt van verte vrienden, dat doet je dan vat nietwaar? Wel, voor de kinderen in CRA. wilden we een groot pakket. san'lenstellen (het BIA helpt ons \rel bij de verzending I) bestaande uit viltrtiften (voor elk kind een setje), pupier, vouwblaadjes, kleurkaa.rtûn,lprikknarten, vlechtstroken enz., allemaal dingen die f niet.. te krugen zijn f zo schreeuwend dur, dat men er amper aan kan komen. En in de dependance hebben ze Gchroeuwend behoefte aan een koelkast. Opsturen van zoln gevaarte is vat lastig. Die kan daar beter aangeschf'j't worden. Bn 1 hegrijpt het al. Dat kost \Jeor ge111 I Jawe-I, wo doen weer cen beroep op u W1j doen..eer een aalwlarr op uw pt'tûmonnaifl 1 Een extra Ilmaand U _gift (kwart.aal-, half jaarlijks!- en Jaar betalerc moeten het zelf' maar uitrekenen I) buvoorbeeld, deze maand overmaken op het banknummer van de Projekthulp GRA\1 onder verme'lding : "extra /jlft 1 lustrum CRAN" en wij yeten wat we kunnen dobn. Enne) er is wej eon beetje haast bij t Maak net nog even over vor u mot vakantie gaat. Vlndt u trouwen::; deze nieuwsbrief bij de post liggen air u terug komt, van uw wlverdiendo vakantie J da.n heeft u bók de gelegenheid om aan deze oproep te voldoen i W\: rekenen op ti 1 We hopen dat. w:) CRAN een fijne verjaardag kunnen bezorgen. --- PV.

4 l!;lt;n BRTEF VAN li:ditii. Oogoperatje, poliotherapie, nieronderzoeken etc.etc =.;; -=== I De peso is nu 4 cent waard, dus reken maar ult. Het. personeel bestaat uit 3 mngen op de loon1ü8t + verschillende Ondersta8-'1.de brief ontvingen we in april var Edith Nicman voluntairs. Hier volgens de wc moet je Iedere 15 Jagen uil Bogotà ll:itbet,alen, dus je begrijpt nooit tijd genoeg om de # te wis selen. Donatie voor Europa is $25,=.;: (Amerika betault al Hallo, $.35,-! I). Afschuweli.jk., maar \laar t Per Jaar + 2 kinderen voor adoptie, het is wel eindjes Jullie twee brieven ontvangen. Glaudia 2prêékt geen Engels aan elka.ar knopen, vooral omdat je dollars alleen maar vandaar mijn antwoord op jullie vragen. Claudia. is flinds officieel kunt, verkopen?))j1. de bank en dan krijg je een de opri chting van CRAN oudûrdirec.tricc geweest, dus Jullie certificaat dat pas over 3 maanden in te wisselen is. A1 met moeten ha,ar ker"nsn, tenminsto degonen die gereisd hebben. al geldproblemen zijn er altijd. Zij 1::1 de ourlstc dochter van Olga Me... '>1ri.que die jflrenlang de Plannen voor de toekomst is 11., ongehuwde moedertehuiu. Dat sociaal werkster in Fnna wa,s, ft eercto adoptienuis wtk'tr kost ons hot meeste- gold.. we kochten al. beddegoed, maar cderland moe werkte in Bogotà. Zij is ongeveer 3.iaar, ongehuwd, serjeus en een hele gooie directrice vooral omdat Ximûnfl. Lleras alleen me&r t dagen werkte, dood :LU altijd It meeste werk en Xirnena de betalingon en public rulations naju' de agenciub en lmjers too. Orrrlat limena Z1C1l tei".1g trok 1 doorda.t de familia van haar daar op aanjl'lmg n2i alle ellende voo! vorig jar; zet me 's morgens in. Aan vanwege telefoontjes ui.t I t bultenland. cort:lpondoil_ cia etc. GfiA,N kreeg rechtsgeldigheid op 25 september 19'iR: j dm: dit jaar bestaan 7, 5 jaar. Op ft moment zijn er 7 kind'oren in CRAN vu,i!:ai ::: jaar, de o - 2 jaar oude kinderen in pleeggezinnen _ 15 op ft ffiqment. De pleegmoeder krugt 4 pesos per maand ("" f 16,-) maar alle onkosten melk, wiegjes, luiers, flessen etc. zijn voor CRAN. Van Tt totaal van de CRIu1'-kinderen is ongeveer 7 %protectie clwz, kinderen van moeders die in verwachting zijn, de baby in adüptie willen geven ou in de tussentijd hun andere kinderen sulilen in CRAN + verscheidone van de kinderbescherming dia!:l Uven SOIUB nog veel la.'1gor omdat hun tlgeval tl blijft liggon. Niemand de verantwoordelljkheid wil 11emen van die kinderen. Je k'tmt je vüorstellen hoevoel gold er dool' gaat iedere mau."1d I:;n we staa.'1 ook constant rood. In Europa klb.gen uo mènsen oyor de kosten maar heus alle:: wordt be,'jtood a8..'>1 de kinderen. CRAN :.: Centra de Rehabilitacion y Adopcion uel Niiio:- dus eerst komt Ol' rehab11itatie. ALLE kinderen protectie of adoptie worden gcl'ehab11ite-erd, dus ortjlopedü:che operaties, die zijn goed kostbaa.r, voo'('al crtnda.t ze daarna ook nog allerlei t,herapie moeten hebben, missen nog de bedden (die huren \.Te nu) en ook jean ljflkaot, gasfornuis, Zodra 'We de inboédel hebben, huren wc op eigen kasten een hui$1 en regelen I t pla.'1 zelf. Nu i.;:; het VÜl een ander a.t"ulc ziekenhula die ons z l(r bc'ee rnkenülgen st,mrt voor i'llles. Yvonne.,eet er alle:: van, bel ha!'!!'. Enige foto';;; van du kinderen. 7, Croüt ul. l..jljt vliegt de tutl N.B. Groct,j es, " --.._--- [c i-i; ) (Z. Edith. De brief vnn 1!:dit.-h Nieman is ongecorrigeerd overgp.no_ men door de ty:pert! ---

5 E7,OEK VAN EDIT!! NIEMAN A.AN NEI;E;tL.A.:U, Mei jongstleden was Edith Nieman weer voor Mn van haar bezoekjes in Nederland.. We hadden als projekthulp_groep al lang naa.t' zotn gelegenheid uitgekeken, om flens de mogelijkheid te hebben een praatje met Edith te makon. Tonslotte is direkt kontakt heél wat makkelijker dan een briei'wisfh'üing met Colombia. Wij hadden dárom äo'n behoefto ow met Edith te praten, omdat wij ons werk via haar deen. r:indelljk W'as het dan zo ver. Via Yvonne ThUssen van het BIA werd een bezoekse geregeld bu de socretaresso van de projokthulp CRAN. Het Was ontzettend leuk om Edith yeer eens te zien. Zij van haar kant was ook erg enthoubiact, omdat z zo weer eene een va haar oude pupillen terugzag. Wo hobben eon paar uur heel geanimeerd met elkaar gesproken. In de eerste plaats hebben We he tover CRAN als thui;; gehad. \Jat VQor ons, Diek, Paul on wuzelf' IIhot Ilews!! was, (vuor ve Ien ven u misschien helemaal niet) 'das het feit dat (:ftan,'il sinds twee jaar in een ander gebouw zit. u ziel. eigenlijk dus al oud nieuws.. Hot 18 GOH veel groter gebouw dan waarin men begonnen is.. Ook heai't men nu de ooschikklng vvo!' een 2-klassig scheolljo 1n het gebouw. Wat de bezetting betroft het aantal kinderen 1t.l vergeleken mü t de eerste twee,jaur, ook sterk toegenomen. In CHAN verblijven momenteel gemiddeld 7 kinderen, plus, schrik niet, verdoeld over 2 a pleeggezinnen, nog een plusminus 15 babies. SQm 6 of meer per pleeggezin. Deze pleeggezinnen krijgen puur voor de verzorging een kleine vergoeding per dag. Vuor het eten en drinken van tie kinderen dienen zlj rekeningen in, zodat men b CRAN ook kan zien wat zij voor voeding a.bnschaffon. Vooding on kleding worden voor 1.% vergoed. Naar aanleidjng van die ploeggezinnen vertelde Edith nog een mooi verhaal HEen pleegmoeder r'j.iendo ctoeds ontzettend hoge rekeningen :in en toen men dat eenp goed ging bekàjken, bleek d,t 7.ij kip kocht voor ûe bab;y. 'Jan de kip trek zij bouillon on lüermce maakte ztj een soort pap die het kind te drinkon k!'eegl1. Ik denk niet, dat een moeder hier aan zo ieto QOU begirltj.en, maar ploegmoeder dacht dat zij heer best deed.. ZU WaB ook niet Vtm dij gedachte af te brengen dat. het hee1 goed was voor do baby, want die groeide er toch zo lekker van.!let einde wan d ook dat er geen babies meer naar deze moeder toegebraoht werden. [<On verhaal met een heel andere strekking dat door Rdith verteld werd, is het volgende : "in CRAN zitten regelmatig iets oudere kinderen. Zo van 5 tot 1 a 12 jaar, die ook als enige mogelijkheid om een redelijke toekomst op te bouwen adoptie hebben. Zij kunnen ook heel goed geadopteerd 'Worden, want van de officiële leeftijdsgrens van maximaal 6 of 7 j a' wordt door de overheden van diverse landèn, 'Waaronder ook Nederland, olj aanvraag, hooi gemakkelijk afgeweken. Het tragische ls nu al1een, da.t niemand deze kindcron wi 1 Hnemen11. Zij zun te oud vinden de meeste ouders. Het is echter juist voor deze kinderen, dj.e a.11es veel bew'ugt.er beleven dan een kind van 2, 3 of 4 heel erg om ntcèd:.1 maar weer kinderen te zlen v'ertrekkcn nuur hun nieuve hlnd en zulf achter te moeten b1 ijven. Zîj begrljpen drommels goed dat ze ook niet eeu\jî in GRAN k't1.1'l]len blijven zitton en vragen zich (terecht?) af : "wnt m(h,<t i'or nu met rou geuoul'en Uh1 niemand rou hebben uil 7" Het geval wil dut er op het moment dat Edlth in Holland wal:: er tyee van zulke klmlcren in GRAN zaten en daar hoogdt.watu' schijnlijk op dit moment nog zitten. Oe Bne is een jongen, Victor, van 1 jaar, de ander een meisje, Diana, die bijna 9 is. Victor zit al drie: ( :3 111 ) jaar in CRAN" HU ZiOU dolgraag in een gezin opgonomen wi11en worden waar hij een broer of broers of eventuqel kleinero broertjes en zusjes zou hobben. Als Je Victor vraagt een tekening te maken, vcrtûlde Edith ons, tekent hij altijd een huis en een vliegtuig. Zo graag zou hij een p1aatsjc in een echt gezin villen. Vict,.or heeft echter niet alleen de handicap dat hlj te Ql.ld is, hij heeft ook een coglotbej. Dlt letsel hl er echter geheel te verhelpen, door een hoornvliestransplantatie plaats te laten vinden. Ook Diana zit- al wut 1 angel' in CRli.J.'i en door haar 1eef'tijd moei.lijk te plaatsen. Voor een meisje is echter de mogelijkhei cl van adoptie op oudere leeftijd toch wat gemakkeli"jkor".

6 Als er onder I.L d,:;.r dit -'8:rlta"'1 '<;""",... y,.<r.b+." ""'''''''' _n.. 6'-' " "'.r,..,.wo'" ' ""+ 11 ultijd kontakt opnemen met Yvorme Thîjssen vo,n het BIA.?:ij is volkomen op ue hoogte met, de mogelukhedon en Jo bijzonderheden Van en voor deze kinderen. Nogmaals de lceftudogrens van 6 jaar wordt nlet zo stri,kt gehand.haafd door do overheid als de meeste mensen denken. We kregen hc'l ook noe over de ko$tr.m van adoptie, die werkelijk del pan uit lljken te rijzen. Edith vertelde hoe dit o..a. komt. Als er zich een zwangere vrouw' aa.'1meldt die te kennen goeft haa..i' baby bij de geboort.fl af te willen staa."l, g8-ut zij in een tehuis voor ongehuwde moeders en w<.>!'dt daar dus!erzorgd. Verder heoft zij vaak fll andere kjndal'en. Als er voor d?ze kinderen ni. et voor OPVru1G gezorgd kan tjord?d, komen des,e kinderen tijdelijk in CRAN. Ok kosten di e verrokond moeten worden. V::orts, wat ook hiervoor al genoemd ie, de pleeggezinrwn die bui ten de echte d tgaven die zu moeten Jom, üok nog Gen vergoeding krijgen voor het werk 'Wt nnn de hqbie: hebben. Di t zijn dus Dllorrta1 ten die door ;;cl;lut:en. ),3(' ] tr; luk door de adoptio-üuûûr2 betaajd móeten 'Worden. :)un had Eillth ook nofj een dri!lgcml V l'j:;oijk :Wll ue n.dupu,a I)uderc. Stuur toch ul;3tublieft, vol'r;1 in h(t begin, r"c;:u] matig foto't) en brlevün met nle::u1..!t,i(:., ovor L!V wlotlc-k.lnd(r rvn) naar CHAN. t knn a.ltijd vin hel, ria. rilt. ':u; niet in de ü81':,tr.' plaats voor de tuî' V(lD Cl\AN, hoewel <Ie m(:n:en d:;wr :'lst z.eor op prijfl st,ellen nog een s wat Vrul IIL"lu'l!! kinderen te!'loren, maar vooral voo!" de moeders, dü:: toch, '4')ru1 in het oogin, ontzettend graag willen horen hoe het met hu...,,: kind güllt. ZU hebben het kind, gedwongen door do omsta.'1digheden, dm wel,qfges!:'aan, maar dat 1,<111 niet zeggen dat zu het dan ook meteen vergeten /,.ljn. VaAl: hebben ze Dcht heimwes na.ar dg baby en ecn foto of briofje met; nieuw;;j kan dan hijel erg helpen.. Er zijn moedcrg dio dagbljk,:3 bij CRAN uanklopp'.m )1l1t rie V7'aag of er nieuws i.b van de baby::! maar,:.ütijd weer teleurgesteld weggaan, omdu.t rie nieuwo ouders ook op herhaalde 'rragen, die in allerlei periodiekje:s gesteld worden door het BIA (en Ui] ook door ons) nirt willen reageren. Niemand hoeft bane': te zun dat er op een gegeven moment eisen om terugp;avb komen u1 t Colombia.. :--let BIA-kanaal i B heel goed en men zorgt ook wat, dit betref'l, heus voor geheimhouding van adressen. Dus mensen, stuur wer oûns een foto on nieuwa va.."l uw k:înd na.ar CRAN, ook a.l ls or niet rechtstreeks naar gevraagd. Wel is hei, verstandig de Colombiaanee namen van het kind te vermelden en de dat11m (lat 7.Ü / hij r.aar Nederland is gekomen. Dan op de valreep nog iets voor iedereeu um over na t.e denken : op 25 septomber van dj,t jaar bcntaat CRAH 5 jaar (zie ook het voorwoord).. Natuurljk uooen wij hier iets aan als projekthulp. We doen (Jns best om }üer extrr. [1,andacht al'ljl te oosteden en zouden graag zien dat ook uit do donateur:.>} 11 dus, ideeën en hulp aangebracht worden om van dit eerste lustrum een' echt feest te kunnen maken, voor atle iu'w'onertjefl van CRAN. ZIJ VERWACHTEN DUS UW R;AKTIE 111 -ü-o-o 1 BUllN PROVECjI9,) Sl1AJ?;Ll_,JK,-""",,,,', Wil de Waard. Hieronder vo]e;t een zeer eenvoud:ig, doch zeer,jmavdl re\':ept. Het heet "papas chorreadas ll en ln eewoqll nederland;:; noemen wo het aardappelen met een kruidige kaas-, uien- en tomatenbaus. De hoeveelheden zijn geschikt voor 4 personen en het kan zonûûr meer als boofdschotel dienst doen.2 eetlepels boter, l+- sjalotjes in kle:i.ne stukjes gesneden en laat wat van het stoeltje zitten,. 2: gr1ef''tjngehakte uien, I) tomawn waarvan de schil en de zaadjes verwijderd zijn en b"'!'..ljdt die in grove stukken (ook italiaanse tomaten ujt blik, die ti earzt heeft uit laten lekken xnt u er goed voor gebruiken), 1 1/4 dl. dikke room, 1 theelepel koriander, een mespuntjc oregano,. een snuifje fijngemalen komijn, t theelupel zout en wl1:l Vi::\l'S gemalen (zwarte) peper, 11 gram -vers geraspte kad.n en aeil t hele grote aardappelen die al geschild en gekookt :.r.ur:t.. Bero:irHngs\f..jze : Vorwant! eerst de boter op een zacht V1lur in een stevige koekepan. Zodra de botor niet meer Dchuimt, voegt U er de sjojot,jes en uien t,oe en laat ze, almw'.u' roerend, I) minuten bakkgn tot ze 7.aeht en doorzichtig { CblO niet bruin laten worden) lótin. Voeg vervolgens de tomaten erbj en laat :oe eveneem:; Ollgcvû8r 5 minuten meesudderen Doe er dan do room, koriander, orugano kómijn, zout en peper door en ondor voortdurend rooron de kaas. BlUf roeren tot de karu:> smelt. Overgiet de aardappelen cr moe en...euen PRO'lECHO

7 i z ; '"...,., ijl! C,\(j a rch 1 J1 "4t i,.. lol _.l CL fi s... 'i 1!:J4i 11 - I. ar a i 'C. I I--"---". i < s: o Cl "" >J '" (f:\... z, t IJ i: \!lc...a.... J" Bovenstaande ekoning is gcilm."lkt door Eva ljaj\kart {9 jaar) an laat ww :h.l:lclljkl:eid niets t,.::; wensen.'ve:)r vinden '\JU. BedGn1t "Bva, cx: weollicht zijr. tr ook nog amlcro kinderer., die een fraaie tekening lru,jjwn/',.ri "l1en ILaken voor dit rlsd t F,EN.._.=-==,-""=",,,,..,.= heliallinc OP SCHIPHOL 1 F:en kort verslg.e van hoe let io on: up d", luchth:wofl Scbiphol kinderen te ktijgcr. Een re1aas dat r:laats vond in 19'ï9. In rruart Ju-ecen we eet! telefoontje vsn het BrA mt. de l[,odeof,; llng, dat als wij het wcr elkaar kregen om I::ilJe benodigde papieren eind mt'i :in orde te hebben, de kinderen, uoarva.11 vi,; tot. nu toe alleen tncm een ItdoBsierft-foto hadden n enkele zeel' fraai.e tokeningen en plak::;els >1ae.rop in een dansend echrift geschrevoi; stond t "pnra pupc. y pë\ru mama" t dan hocl misschien op 23 ju:û:'i ( en dat tobs dat jaar dun. rjliel toevalj ig Wereldkindordag ) tr,t;t Edii,t; Nicma.n mee so"der: vlieger.. We}, Editb Nicman was toch! neg em vls1ager: onbekende vocr ons en hob haar in het kader van het BIA ct;. CF At"I te 1,laat,JAn, uister: wjj or:: dot moment uiteraard Y n.i ct ef. tuen t;.!,.men 'JlC dd maar voor ecr. kennii1gû\-ï nl:', aan. We heboon haar inmiddels leren kennen en 1".<:!! V,--'cr de duidclukheid dier.er. \.: \:.. wel te \ocrtellen, dat er voer on:;: tn dat verre en onbekentle Colombi:c, con 1!siblinf;(! (in dit, goval een broertje f))'" een zu,f'je vnn rcd[-oktievejljl< 5 en 6 jaren Ol.id) op oru, 'Wcchtte en,.t natuurli hiw.' op en.ti. Wij haduer. al'l BIA orreg(ryer. dat het zelf halen voer ons op praktl:;che onoverkoon:bare prdblemtn áov etu:i ten en '\.1e "arer, 7dJCr gel1l1;:kig tb vûrnemer. dr;t om:e Y.indcren ffet een 't.ogenawnrle l1escorte-tflucht'l m8 : zouden kur.nn kotten. Het 3U een l'ace met de klok worden. Z1der. Hij het. niet h&.len t dan :;>;ol;.den de kinderen paf.) ver in :ret fu,jaar IDét een soortgelijke vlucht naar Nudflrland kunnen komen. Nn een geduldige \..'achtt\)d van zo'n drie jaar kregen He iets verschrhkej liks fanetiek over om. Referentie ttievcn ef. die in Yet 81Uá11[' laton vertalen, gobool'tetewuze.yj. ènz. en!',. [111 r:;apierer::: romp'slomp \.lord door on::. zeer sybtm:;.tü,ch afgehandeld en ur.,:nk zij de geweldige b-clp Vtill de menuqu b het BrA, konden wc rmellbl' dan dachter near het Colou:,}üaan.se co!::;.a;laat in Amsterdam cm ut: pbpifjren gelcebj i!(;crd te krgen. Op dit consulllut 'Wo;ren e zéer goed ::h"tf;cspeeld er na BBr; klein half uur stonden ;re alweer cp f1trl'lut er. konden 'dc ni'l.ru'

8 Den Haag racen om alle papie:t'en percoonlljk op het BIA af te geven. Nu werd het wacl:ten "'pennend.. ZO\A in Colombia met de toegezonden papieren alles nog voor do bepaalde datum in orde komen? Elk moment dat de telefoon ging, kreeg Je een schok. Is dit het BIA? hln wat voor hericht zouden ze tebben? Toen het telefoontje van bet BIA dun eindelijk kwam., was dat natuurlijk toch onvorwacht, En 2 zouden meekomen! 1 De dag 23 juni 19"79. Een goede vriend van ons zou on:;; in zijn auto naar Schiphol r\jien t de hele dag bij ons blljven en alles op do filid vast leggen, want jullie zîjn toch te nerveus en op zo'n belangrijke dag kun,ie ook niot aan alles denken en je zult op ecn g {;even moment OO:3t genoeg aan jezelf en elkaar he'tben. Dat 'W"!iL' ge'w"f.:!ldig fijn t We zoude:: om 1, 'Uur op Scr.iphol moeten zljn. Tegen negel: uur kwam de vri f!rld voorrljdp.n en ne een voor:rpoedlge on ut:llj,q tocht over de nederlund wegen op eer:: zaterdagochtend, konden we de wagen üp het parkeerterrein hij dl: luchthaven :,tallen.. Uitstappen, de tassen met dingen die nodir, zouden hebben or uiten op slot de portieren. We "rilden net naar het ntationsgebou\l gaan lopen toen 1,./ tot de ontdekking kwamen dat de moter nog liep. Nogal schaapachtig kekn we naar elkaar en naar de pruttelende uitlaat van de FiutO. De dcurer. cp l()t Jawel 1 Wat nu to doen? Re.scr1te sleutelc '; Vergeet het!ili;t.?r I Cie \,lilren thuis t ldeetje t 1)e vijfde deur? Inrlerdaad, die was clukkjg niet op slot gedaan. De vriend: IIScrry hoor, ik ben minstens zo nerveus als juhie t I! Enfin, hij door del achterdeur, over de achterbank naar voren krui pen er. do zaak in orde breng-on (ook de laadklep sluit,en!). Op tljd kwrunen ;.re "cij de uknöep" in de ontvall!$sthal. Na wat rondgekeken en ge.zacht te hebeen k-w-am 3enr.ifer t toen de kontaktpersoon bij het ma 'Voor Colom1:ia) op ons af. We z1...den rudig (?) ol' een 'bank moeten plaats nemen bn zij zou de andere ouderparen, die vandaag ook met deze vlucht een kind zouden krugel, op gaan Dporen. De tijd tikte gestp-ag door on,,'"ij hadden wel een beetje do: ideo dat we naar ons zelf za ton ie kij..'k.en en dät alles een beet.le buiten om on:> heen gebeurde. Het vliegtuie: zou cm or.geveer elf uur aankojten en toen tegen die tijd JennH'er weer opdook, WBrden alle verer. strak gespannen. De mededeling dat het toestel een vertraging van drie uur had, werkte als een douche. I TeleurstelJing bu iedereen en waccten duurt al zo 1ang t Don maar naar het res"tauroxlt om 1-""at te gebruiken. \>ig konden een plaatsje ou een raam te pakken krijgen, zodat we one blikken over hot platform konder laten gll,îden en kondon kijken naar binnenkomende en vertrekkende toestellen van diverse nationaliteiten. Traag, \'leer traag t.ikten de sekonden de minuten weg. Na oon lieeuu:igheid ll leek het 'Wel, was het dun eindeluk 2 ver. We ginger:.. naar het door Jermifer 8.tUlgflduide punt en zagen de OXIderen er.1 staan. Dcar dook Jonnifur op en 7,ei OrtS dat hot vii egtuie geland WaD er. dat we haar maar moes Gen volgen.we keken elkaar aan en moesten toen el yat weg likken. Ha.nd in hand en met slappe knieën Hepen we achter de onderen aan. Dank z de BIAras van Jennifer WPIen we Ehel door de douane en gingen we nart:t' een apu te opvangrllimte. Hier moe8ton wo wachten vnn J ennifcr terwljl zij de kinderen ging halen. Trillerig en met een dikke keel zat Je dûar md: je b"oede gedr!:\g. Na ongeveer een kwartier, t\..iintig minuten klonk de kreet: lidaar komen ze I!I Iedereen sprottg op en jawel hoor, daux kwam Jcnnifer met om haar rokk.en kleine dribhe1endb boentjeo, die onder een poncho uitf:1taker., en rue met meel te de Ltrote...menGentraptreden tokloil.\l]en.. Wie..fUl wj,e? Door een wails en als in een roes zagen '\Je de kinderen met,jermifcr en nog een paar volwassonen op ons toekomen. In een kfj.kofonie vun geluidon zoals de opgconden kreten van de ouders en do kinderen, gelardeerd met de nasale ow.roepctem van de juffrouw van Schiphol, die iets k-wijt- '1111 aan de menson op de luchthaver. t e andere mensolijke en machinale geluiden, hadden 'We den opeens twee ktnderen, dia je onderzoekend er. niet befrijpend aankeken. Er word druk goknuffeld en er werdon kadootjes uitgelsseld.. Voor de kinderen hadden we elk een speelgoedje meegebracht en de kinderen verrasten ons met een pak colombiaanse koffie en een 'Wandkleedje met folkloristische motieven. Een energleke mevrouw, diû nu niet bepa.ald de indruk maekte de halve wereld overgevlogen te zijn en die Edith Nieman bleek te zun, vertelde ons dat alu ze nu niet tets te eten en te drinken tot zic"' namen, de vermoedcl,jke oorzaak te zoeken lag in het telt dat de kinderen in het vjiegtuig allos ma.ar den ook alles!:lchter elkaar naar binnt..'u hadden 21 tten werken, wat maar eet- on I of dri.nkbaar V{i,.<::t.. De aluminium kuipje>"! boter, jam en wat al nlet mf.!er, waren door de kinderen fruw.tiek leeggegeten. Pl1.ur 1 Onvoorstelbaar voor onc en volgens ons moesten ze straalrulusolljk zijn. Dat laatste vlei erg mee. De cola ging

9 er goed in. Alle spanning was!!'.l van om: o.fgcvallen, hûe:we:l Je situatie nog wel wat onwbzenluk overkwam. Nadat we van Jennifer de paspoorten van de kinderen hadden gekregen en de 1!Schiphol_ ) buisjes" ( voor de kinderpoepjes) en de laatste instrukties in ontvangst hadden genomen, gingen we na zo'n klein uur in omgekeerde richting. Ook nu leverde de gang door de douane geen enkel oponthoud op en in de hal namen we van Jennifer en Edith en van de andere ouderparen afscheid en gingen we elk ons weegs. Gelukkig was het een stralende arme dag, zodat de klimatologische overgang voor de kinderen niet al te groot was. Met ons vijven liepen we, na eerst nog een bezoek aan de toiletten gebracht te hebben, naar de parkeerplaats en ",re installeerden ons in de auto. En nu op weg naar huis. De gevolgen van de warmte in de auto en de voor de kinderen afmattende wereldreis zorgde er alras voor dat we zacht puffende geluidjes in de auto konden Waarnemen. Vertederd keken we opzij en geheel onderuitgezakt waren ze in slaap gevallen t Toen we na een uurtje voor ons huis parkeerden, moeeten we e zachtjes wekken en in ons fraaiste spaans vertelden we hun dat zij nu thuis waren. Als in een droom wankelden ze naar de voordeur, gingen naar binnen, liepen door naar de woonkamer, keken daar rond en ze waren meteen klaar wakker! }Îet de enthousiaflte kreet: 11 Sandra, Sandra, televisiön, televlsiön!it rende onze nieuwbakken zoon naar de bank, ging zitten en begon met overgave naar de lege beeldbuis te staren Na een "olifantendracht ll van drie jaar, konden we konstateren dat de bevalling geslaagd genoemd kon worden. Zowel de kinderen als de ouders maakten het wel. NIEUWS VAN HET DIA - PLAN. --- IVvdK. 'I In de vorige nieuwsbrief beloofde ik u uitsluitsel te geven,f over de dia-serie, die over CRAN zou gaan. Welnu de teloofde dia-serie is klaar, hoewel hij altijd weer voor verbetering en aanvulling vatbaar is. De dia's vaarover we nu beschikken gaan tot nu toe 1-1el over het oude, het eerste tehuis CRAii[. Binnen afzienbare tijd hopen we ook over dia's van de nieuwe behuizing(en) te kunnen beschikken. Een paar zelfreizende cuders hebben van mij filmmateriaal gekregen en zullen daar verschrikkelijk hun best gaan doen. De dia's zijn geheel uit eigen zak bekostigd (en al met al loopt zo'n bedrag nog aardig op t) De serie beloopt op het ogenblik een tachtigtal dia's. Van elke dia is eel duplikaat gemaakt, want als er onverhoopt iets met een dia zou gebeuren zou je deze mooi kwijt zijn en overmaken is er niet bij I Vanei 1 september kuren de dia's bij mij telefonisch of schrifteluk aangevraagd worden en de periode waarin men over de dia's kan beschikken Yillen we op maximaal drie ken stellen. Verlenging is in speciale gevallen op aanvraag mcgelijk. De verzendkosten van de dia's zijn geheel voor rekening van de aanvrager, dus twee keer betalen voor de verzendingen : n keer om ze in huis te krijgen en n keer om ze weer op de basis terug te laten keren. Verder zijn er geen koeten aan verbonden. Wel verlangen IDj, dat de dia's aangetekend verzonden dienen te worden. Wilt u nog meer informatie over dit onderwerp, dan ktmt 11 mij hierover altijd even bellen!schrijven. Hijn adre:o met telefoonnummer staan elders in dit blad. Nog even het volgende De dia's worden in een universele doos met twee sledes voor elk 5 dia's verstuurd. --- Paul Vries. Via Yvonne Thijssen, van het BIA weet u wel, hebben we negatie ven van CRAN gekregen, die zij daar gemaakt heeft gedurende een verblijf van haar daar. Ze zijn in eigen doka afgedrukt en het aardige is dat o een van de foto's de logopediste aan het werk te zien is IDet en van de [upillen. ij weet dat de logopediste betaald wordt door middel van uw donaties! Foto's kunnen we helaas niet afdrukken in onze nieuwsbrieven, vandaar even deze mededeling. PV.

10 VERSLAG VAl! DE P_INGMLESTt. ' Avonds net uk,zig aan het financiöle verslagje voor deze niouw:;;brlcf, of daar rinkelt de telefoon.. Pa:al Vries aal'l de lijn ;- "Joh, 'k ïj8et niet hoelang ze hier al i:s en wanneer ze wer terug gaat naar Colombia, maar Edith is weer ju het land." Wi1 wordt ingelicht cn zu probeert vla het BIA kontakt met haat" te krijgen. Dit Inkt en zij regelt het een en ander om Edith naar Dordrecht te krljgen. Dit za] de vol.gendc middag al plaats vinden. Àangeien we Rdith niet wet loge handen wllen ontvangen, moet ik een aantal dingen op de zaak regelen om er even tusflen uit kl.l1u1cn. De gang naar de bank om daar wat cheques in orde t.e maken voor CRAN ia Mn Vrul die dingen fln de reaktie van Edith b het in ontvangst nemen VWl deze cheques is plezierig te ervaron. Zij stelde dit zeer op p:r)js, want eerluk gezegd had ze or mog niet op gerekend nu al weer geld voor CRAN te ontvangen. z was gea.rrivecrd in gezelü('.r.ap van Yvûnne ThlJesen en (ik kende haar per6qnljk nog niot) kwam alg zeer hartelijk, npontaan en ontspannen bij mij over, ze was buna overal mee op de hoogte en..:as ook zeer benieuw hoe het met de projekthulp liep. Hot me wel duidelijk dat :.::U zich zeer bli hot tehuis betrokken voelt" alles draait om CRAN. gehele situatie in het nieu'<.tb tûbuiv is beter met o.e. meer ruimte, meubilair, inrichting1 betere omgeving n opvang, loot nu zelfs een apwte schoolruimte waarln tafeltjcb on stoeltjes. Een hele ver'l1 tering al hlijven allerlei dingen zoals b.v. sch.rljfgcrei en papier 7.elf: voot' onze begrippen schreeuwnd duur, Goede (dus gifvrije) kleurstiften en potloden zijn zo goed als niet. te krijgen. In de nieuwsbrief (de tweede Và1l 1982) waarin we melding maakten var. oen famjlje-aktle, heeft dit geleid tot een extra bijdrage als aanvulling van medische hulp voor één van de kinderen in CRAN. Dit voorstel kwam tot stand in een briefwlsel1ng tussen Edith en ons. Het verzoek om in deze ried tine evetltue l iet.s '!:.e tloen komt omdat men tracht voor die kinderen, waarvoor eon medische behandeling noodzakelijk, respektievelijk wenselijk is, ook zo snel mogelijk te laten geschiûden. Men stelt dit dan als een pl<lüriteit, doch dit houdt tevens in dat zoi!!"s financieel voor CPJ;N danig uit de hand 'z Z..J W <t.,. z z. 9 " f- u Ol <t :x: UJ a: UJ a:... Z w U w w... ẉ, "" '"... m I.I,. u,.,; ia w I.,, ' ::: '" ' I- ;:;': \ " ö f c--..' \.IJ i.,, <,Cl w ".. '" 5! Cl., " w, «;, ",; :.' Ü. ;t: < o. "..: J "'> a: o ",. ' " z t "' " ei :":; ''> u " 8,,' "' '" '",,; eh H R w -r, ti " ' ". :::..I..: V r-. '" cr. ". (\l, ".; ;J;,' '" '" "' {" I Cl 1 '" l,t lh.,u <J tn (J f: i I-'!,'1' W rt n 1:::J '-,-i q; '::r t),. - U.. zn... " C) ".;,. :.{. 3,,. '". :::- ;,.,d >? I-. _. 7 w 8 - D o u,.,1 _ = w

11 AMSTERDAM ROTTERDAM BANK N.V. Nr ;:g4 r.::-::4o"'--"---' e _.._j -"=-=-",HrIl!.S"L...-ABdiQ.:I'.lt,,hL.OB"'C!.IJ.uaun-I=-='=-. L I banktid B.B.V. Cheque. Rotterdam, AANTEKEN EN mi' RI:GISTERED I"h,". Ed.ith lhema!l r In oporaoht vanfby crder of: Wereldkinderen Pro,jecthulp Crane PI;.. de heer D 11ei,jer L.J Wij zender> IJ 'lierbij onze cheque We send )'OU ef'\closed our ch$que ", Bedrag I US. $ 4,-- Amourl te' betahog van in >myment of Onlvangstbevestig,ng aan ons worat l'liet va, angd. Ac"nowiedgement of reoeip11o us is MI required eab Voor nbiedlng dit formuuéf"... n de crntqthi Yel'WÎîdefen BetOnt presentatien kindty dtttac:h thls form trom th. c:heque Hoogachtill'ldiYours failhruj!y, AmS!e'dal"l,Rotterdam Bat'!!>; N.V. Rotierd.. rn

12 adlro bank fid Afd.JDept. B.S_V. Cheques Mrs. Edith Nieman Rotterdil, I In oparachl van/by order oi: mf Wereldkinderen Projecthulp Crane F/A Dhr. D. lei,jer Wil zenden IJ hierbij onle cheque We seoel )'<lu el'lclosed OWf chequi:i L N, Bedrag Amaun! L::":::-B::'.;:$ 1.:..::.'':::::'::''!.'-_---.J tar belahng van H'l pa:ymat'lt of Ontvangslb$\tU$hging aan 1'1$ wordt niet 'I/$rlaogd klo:!'\owleldgemert of receipt 1 us is net réquired. eab Voor.anbieding dli formulier van de cheque li*rwl;d. htore1)n!sentatton kïndly detael'! \his for,," '.om the f;heque Hoogachten';fYours failhfully, Amsterdam-Rotterdam Bank N.\f. Rotterdam Nr , I,"tI1I1«1A1" BA"" "

13 !I ili5 z 6 ;;i;g i:l r::;;:;. (J'; ;;i.n :lt -! (/') c, '" - ::z: G:l < '" AI 'll '"... e> i 'IJ": z <I> 2: '"1 ifl n I-i Ol (i), '" t.j r -!J>ïl)Oi'1 ct :1;',"',', R,-, m ;::t CJ. tb., ;;; I)) "O:;t) ;:;j ejb l) 'ti p lil " F' " " 1'1 cr?;' p- ;->.,., D f-'p.., "., '., "" ' w., îf.'-' '-.:' '4- '" '" '>"', ï:: <::;' <'Xl., '., " [, i 8,.:-.,, " CD,. o IJ' > -)i. ;;,,, Ll '" ;.<. '..N '-!, '" '", :;;':1(_',:::;i.," Eindsa!do per f 4249, cbeque 'JS$ 18,= '" '" "" cr" 11 o i1l "do '"... " " 'J',_,. " C' 8 {< """,."..,t. ",> '" "".,,,,-,,...- ;:, ::;'''!";;;!':;...,,'d,..,., "'v'"" :;.' ","'a"""""''-""""" )llleq o.nue (fjl JlueQ D.IIII (fjl (incl.kc''swn) g. j' 279,3 druk-en pcrtikosten c+ <+ '" '"gj' 2916, ,55 " b" <+ <+S n ;" f 1363,21 P, Ontva.'lgStU :la u >-' <+ ",!l I-'.g Regelmatige donaties Q j' 2632,5 Giften en extra stortlgen 1512, ' Administratie kosten 7,5 " g. '" Rente 19 J 52 + j' +{+;g.2 - ;..., " j' 5567, <'983 Cheque US$ 1,CO Q.!I us' / 4Gc,\JO I\cnra) " ' '" US$: 14,OC inclusief ko:;ten f 3886,9... SALDC :r-er 558) J &, [ " N

14 Uit vorenstaande blijkt, dat 'We nog groeien In nu een bredere b$$ii;) hebben en wc zien de toekomst mot vertrouwee tegernocl.,. Het blukt dat je met een relutief {nog} kleine groep mensen gezamelijk veel kunt doen, waar je ale eenling gowoon strandt. 'rot nu toe hebben wc ltevenll US$ 24, naar GHAN overge maakt. Laten we met, zun allen er voo't 7.orgen, dat het zo door rijft gaan. De ouderpnren, we1ke informaties hebben ingewonnen over CRAN, hebben zich nu ook bjj ons aangesloten. Het aantal vast! dona teurs ia hiermede op 31 gekomen en brengt het jaarlijkse, toe gezegde bedrag op ongeveer f 49,. --- S!UPPEHS _GIT DE DADPE.lj.S Dick MeUer. U wist. natuurlijk al, ûn:t adoptie eon zeer kostbar{'.' zaak * In de brief van Edit.'1 Nieman wtrrdt, dnar ook al ge\..te van gemaakt" Afgelopf)n januari is het adopteren van een buit<mlands kind maar eventjes J' 12, duurder geworden. De konten bou.ragen nu minfmaal 11.2,()() gulden. Tot deze verhoging beo]oten, omdat in het, buitenland meer botuald moet, \.ïordqn voor de opv8nglllli::;en Wtaar kinderen verblijven in afwachting van hun vertrek mlal' het hu.1tenland. Toto nu. toe viel ongeveer 2 tot. 25 procent van de mûm;en, die zich abrjgelden om een blitenlando kind te adopteren af tudens de wachtperiodo. De laatste maanden 11': dat gestegen 'tot 5 %" (Goudsohe Courant, 3183) Do Nederlandse Verenieing voor Pleeggezinnen (NVP) gaat zich voortaan uj tslultend b97,ighouden met pleeggezinnenwerk. De ongeveer 2. louter op adoptie ingestelde leden gaan over nar.1' een nieuwe verenigtng voor lntorla.nûedjke adoptie. Deze is op 7 mei j.l. opgeric1rt. ln dze nieuwe vereniging gaat ook de adoptievereniging Werelukinderen (35 leden) en het BIA op. De htervorer. genoemde NiJP gaat verder IDet ongoveer 1 leden, maar vervd.cht snel "c.lit te zu:llen groeien, omdat onder de 13. Nederlandse pleegouders nogal wat mensen zijn, d;.e tot nu tuc. 'lau he, lldmaatsohapdv<tllkde NIJP übben afgezien, omdat ze :Ln prtdclpo vegen J.nterJan ELi\) adoptl.e iljn. (Algemeen Dagblad,,3(383) Het leek ons een aardig idee om, zonder ego-tripperij, ons wat moor aan u bekend te maken.enkûlcn van u kennen sommigen va"\. onu van stem en,!of gezicht en we dachten dat het vullicht goed was om iets maer uit de nnonimiteit te treden. Dat wi 1 len ve doen door aiddel van een getekend portrot van de hand V<'U'l onze kindgi'en, die uit CRN'l" afkom Gtig zijn en dour i et::; van ons (j,)i * zelf te vl:.u"i:,ellen. 1fuJ I!. Hijn naam i;; Pntl Vries el"l j k oon in 1964 met tl'mrwd. 1.5 jhar. (m;, gezin t'estaat vurdor uit,:'hmdra ( "JO jt1fu' ) en jl.rrrt-jhn ( ().j 1:1:l.r), "uc en broor, clio 4 jan!' geleden ui t GRAN naar Schounhoven zijn 1 gekomen. 3CJDJ1.- Roet en Ha..'îG, twee (Joezeboesten, komple_ teren htl1ze Vries. lna bectjort het, huiuhoudon en ik ben al,s leraar tekenen,lkunstgeschiûdenis verbonden aan de H.T.S."Vakschool-8choon..r:ovcn!', misschlün betel" bekend als de Itzilve.cschool 'l, hel. instituut waar jonge mensen en runbachtelljke oploiding tot, goud- er(oc zilversmid kunnen krijgen, f graveur of' uurwrkrt:k"lker kunnen worden terwijl er evonoens een opleitling tot juwelier gevolgd kar: 1,.!t.')rden. Verder ben j,k op bescïloldcn wijze als ooeldend kwlfitenaar werkzaam on danig lût de hand gelopon hobbyf p, zijn klu8?,eh en filmen en fotograferen.

15 Dit is rnqn moeder. 'Wil Je, 1iIaap.d '?!ete kenti Joor(: L jru'a d4.. Uf-a Rtt Mijn naam is Wil de Waard - Droogendijk, ik bon getrouwd met, Kees de Waard en we zijn roop. 33 e-.n 41 jaar. (Getrouwd z1jn ve 1 jaar geleden) J.... " "U.t:' '::1 :.. V.s -Q e Ik werk part - time (2 uur per week) als afdelingsf3 cretaressc op de secretarie van het Stadskantoor in Dordrecht.. Ambtenaar dus I De rest van de tlhl besteed ik min of meer aan gezin en huishouden. Dit gezin bestaat. uit : naa."ti,'. mezelf dus nog Kees, dan t'w'e8 jongens van 16 en 15 jaar oud en een meisje van 1. Ook behoort er nog een oude (13 jaar) zeer luie en dikke poes genaamd Pjeper bu de levende have. Onze twee zoons varen 11 en 1 jaar toen \re onze dochter Ligia {toèn 6} op ginge:ll hulen in Go]_omhia. Zij woonde Wen enkele maanden in CRAN.. Of ik nog hobby l s heb? Lezen, breion, conditie-training, fjp.tüen, op vakantie gaan en in de zon zitten. r --- Mijn n!:tajtt is Oick r-teijer en ik ben.39 jaar. Ik ben getrouwd met Hanna. en zu is 34 jaar. hobben drie kindth'sn ; Ange1a Maria, :; jaar oud en zij komt uit Colombia; Maxius Angelo is 2t j nar en d Zijn f6usje Marline nu 1 ja1:i.1'. Ik ben Yerkzaam b een technisoh installatiebedrljf als techniker I calculator en dit bcdrîjf is gevestigd in Rottcl' --- :f I

16 I. Namen, funkties, adressen en tp.lefoortnummer.s van de 'oiûrkgroepleden : PAUL VRIF.s (voonitter). GALVANISTRAAT XD SCHOONHOVEN. telefoon I WIL de WAARD (sekreta.resse). ABEELSTI\AAT AG nordiu:cht. telefoon: DICK mijer (pengmeester). SINGEL BS PUTTERSHOEK I telefoon Hieronder volgon de Bank-gegevens AMRO - BANK te ROTTERDA. Poutgironummer van de bnr.k! J 1 6 " t.g.v. rek.nr , t.n.v. WERELDKINDl':REN '1PROJEKTHULP CRAN!I -" ;t"'i.. ',"I " ';.".' ;{;," -Q-O-O- K".;;1. i.!it' 'i ' I;' )

Bepaling toezichtvorm gemeente Stein

Bepaling toezichtvorm gemeente Stein Bepaling toezichtvorm 2008-2011 gemeente Stein F i n a n c i e e l v e r d i e p i n g s o n d e r z o e k P r o v i n c i e L i m b u r g, juni 2 0 0 8 V e r d i e p i n g s o n d e r z o e k S t e i

Nadere informatie

H O E D U U R I S L I M B U R G?

H O E D U U R I S L I M B U R G? H O E D U U R I S L I M B U R G? N AD E R E I N F O R M A T I E S T A T E N C O M M I S S I E S OV E R O N D E R AN D E R E A F V A L S T O F F E N H E F F I N G E N I N L I M B U R G 1 6 a u g u s t u

Nadere informatie

L i mb u r g s e L a n d m a r k s

L i mb u r g s e L a n d m a r k s L i mb u r g s e L a n d m a r k s P r o g r a m m a I n v e s t e r e n i n S t ed e n e n D o r p e n, l i j n 2 ; D e L i m b u r g s e I d e n t i t e i t v e r s i e 1. 0 D o c u m e n t h i s t o

Nadere informatie

Bepaling toezichtvorm gemeente Simpelveld

Bepaling toezichtvorm gemeente Simpelveld Bepaling toezichtvorm 2008-2011 gemeente Simpelveld F i n a n c i e e l v e r d i e p i n g s o n d e r z o e k P r o v i n c i e L i m b u r g, j u n i 2 0 0 8 V e r d i e p i n g s o n d e r z o e k

Nadere informatie

R e s u l t a a t g e r i c h t h e i d e n c o m p e t e n t i e m a n a g e m e n t b i j d r i e o v e r h e i d s o r g a n i s a t i e s

R e s u l t a a t g e r i c h t h e i d e n c o m p e t e n t i e m a n a g e m e n t b i j d r i e o v e r h e i d s o r g a n i s a t i e s R e s u l t a a t g e r i c h t h e i d e n c o m p e t e n t i e m a n a g e m e n t b i j d r i e o v e r h e i d s o r g a n i s a t i e s O p le i d i n g: M a s t e r P u b l i c M a n a g e m e n

Nadere informatie

Bepaling toezichtvorm gemeente Venray

Bepaling toezichtvorm gemeente Venray Bepaling toezichtvorm 2007-2010 gemeente Venray F i n a n c i e e l v e r d i e p i n g s o n d e r z o e k P r o v i n c i e L i m b u r g, april 2 0 0 7 V e r d i e p i n g s o n d e r z o e k V e n

Nadere informatie

Bepaling toezichtvorm gemeente Meerlo-Wanssum

Bepaling toezichtvorm gemeente Meerlo-Wanssum Bepaling toezichtvorm 2007-2010 gemeente Meerlo-Wanssum F i n a n c i e e l v e r d i e p i n g s o n d e r z o e k Provincie L i m b u r g, april 2 0 0 7 V e r d i e p i n g s o n d e r z o e k M e e

Nadere informatie

H a n d l e i d i n g d o e l m a t i g h e i d s t o e t s M W W +

H a n d l e i d i n g d o e l m a t i g h e i d s t o e t s M W W + H a n d l e i d i n g d o e l m a t i g h e i d s t o e t s M W W + D o e l m a t i g h e i d s t o e t s v o o r g e b i e d e n w a a r v o o r g e e n b o d e m b e h e e r p l a n i s v a s t g e s

Nadere informatie

R e g i o M i d d e n -L i m b u r g O o s t. G r e n z e l o o s w o n e n i n M i d d e n -L i m b u r g R e g i o n a l e W o o n v i s i e

R e g i o M i d d e n -L i m b u r g O o s t. G r e n z e l o o s w o n e n i n M i d d e n -L i m b u r g R e g i o n a l e W o o n v i s i e R e g i o M i d d e n -L i m b u r g O o s t G r e n z e l o o s w o n e n i n M i d d e n -L i m b u r g R e g i o n a l e W o o n v i s i e 4 o k t o b e r 2 0 0 6 P r o j e c t n r. 2 9 5 7. 7 2 B o

Nadere informatie

T I P S I N V U L L I N G E N H O O G T E T E G E N P R E S T A T I E S B O M +

T I P S I N V U L L I N G E N H O O G T E T E G E N P R E S T A T I E S B O M + T I P S I N V U L L I N G E N H O O G T E T E G E N P R E S T A T I E S B O M + A a n l e i d i n g I n d e St a t e nc o m m i s si e v o or R ui m t e e n G r o e n ( n u g e n o em d d e St at e n c

Nadere informatie

Q u i c k -s c a n W M O i n L i m b u r g De e e r s t e e r v a r i n g e n v a n g e m e e n t e n e n c l i ë n t e n

Q u i c k -s c a n W M O i n L i m b u r g De e e r s t e e r v a r i n g e n v a n g e m e e n t e n e n c l i ë n t e n Q u i c k -s c a n W M O i n L i m b u r g De e e r s t e e r v a r i n g e n v a n g e m e e n t e n e n c l i ë n t e n M w. d r s. E. L. J. E n g e l s ( P r o v i n c i e L i m b u r g ) M w. d r s.

Nadere informatie

Uitleg Toerklas s e 1e traject 42e Nacht van Venlo 2009. Punt Goe d Fout Oms c hr i j vi ng

Uitleg Toerklas s e 1e traject 42e Nacht van Venlo 2009. Punt Goe d Fout Oms c hr i j vi ng Pagina 1 van 14 Punt Goe d Fout Oms c hr i j vi ng 3 Z Al s u z ag dat de punt ac ht e r "SUCCES" e e n kl e i ne o was had u uw e e r s t e goe de c ont r ol e t e pakke n. Ooooooooo z i t dat z o!!!!!!

Nadere informatie

TEKENLIJST SPIJKERSCHRIFT

TEKENLIJST SPIJKERSCHRIFT TEKENLIJST SPIJKERSCHRIFT Dit is een vereenvoudigde lijst met spijkerschrifttekens uit Mesopotamië. Deze lijst maakt het mogelijk de tijdens de workshop Graven om te Weten bestudeerde tablet te vertalen.

Nadere informatie

Iris marrink Klas 3A.

Iris marrink Klas 3A. Iris marrink Klas 3A. 1 Inhoud. 1- Voorpagina 2- Inhoud, inleiding & mijn mening 3- Dag 1 4- Dag 2 5- Dag 3 6- Dag 4 7- Dag 5 Inleiding. Ik kreeg als opdracht om een dagverslag te maken over Polen. 15

Nadere informatie

Tik-tak Tik-tak tik-tak. Ik tik de tijd op mijn gemak. Ik haast me niet zoals je ziet. Tik-tak tik-tak, ik denk dat ik een slaapje pak.

Tik-tak Tik-tak tik-tak. Ik tik de tijd op mijn gemak. Ik haast me niet zoals je ziet. Tik-tak tik-tak, ik denk dat ik een slaapje pak. Tik-tak - Lees het gedicht tik-tak voor. Doe dit in het strakke ritme van een langzaam tikkende klok: Tik - tak - tik - tak Ik tik - de tijd - op mijn - gemak. Enzovoort. - Laat de kinderen vrij op het

Nadere informatie

B e l e i d s k a d e r K e r k e n, K l o o s t e r s e n a n d e r e r e l i g i e u z e g e b o u w e n

B e l e i d s k a d e r K e r k e n, K l o o s t e r s e n a n d e r e r e l i g i e u z e g e b o u w e n B e l e i d s k a d e r K e r k e n, K l o o s t e r s e n a n d e r e r e l i g i e u z e g e b o u w e n I n é é n d a g k a n r e l i g i e u s e r f g o e d v a n m e e r d e r e g e n e r a t i e

Nadere informatie

MEMORY WOORDEN 1.1. TaalCompleet A1 Memory Woorden 1 1

MEMORY WOORDEN 1.1. TaalCompleet A1 Memory Woorden 1 1 MEMORY WOORDEN 1.1 TaalCompleet A1 Memory Woorden 1 1 ik jij hij zij wij jullie zij de baby het kind ja nee de naam TaalCompleet A1 Memory Woorden 1 2 MEMORY WOORDEN 1.2 TaalCompleet A1 Memory Woorden

Nadere informatie

Geboortegedichtjes. Wie zegt dat er geen wonderen gebeuren. En ook nog nooit gebeurd zijn bovendien. Die moet beslist met eigen ogen

Geboortegedichtjes. Wie zegt dat er geen wonderen gebeuren. En ook nog nooit gebeurd zijn bovendien. Die moet beslist met eigen ogen Geboortegedichtjes Wie zegt dat er geen wonderen gebeuren En ook nog nooit gebeurd zijn bovendien Die moet beslist met eigen ogen Dit schitterende wonder komen zien We hebben ze geteld Je armpjes en je

Nadere informatie

J A P U O I Z S E O G K G J V S Z H T J U Z V I O E U A L I G I T K U I H U U K O Z A E I Z J L O G P B E L V H P

J A P U O I Z S E O G K G J V S Z H T J U Z V I O E U A L I G I T K U I H U U K O Z A E I Z J L O G P B E L V H P 1 80 Cijfers(45) Beschikbare letters: A B E G H I J K L O S T U V J A U O I Z S E O G K G J V S Z H T J U Z V I O E U A L I V K I B G T H G I T K U O H B I I H U U K O Z A E I Z J L O G G J B A Z E S H

Nadere informatie

Ik mag tien vriendinnen uitnodigen op mijn verjaardagsfeestje. De uitnodigingen liggen netjes naast elkaar op mijn bureau. Ik heb de namen heel dun

Ik mag tien vriendinnen uitnodigen op mijn verjaardagsfeestje. De uitnodigingen liggen netjes naast elkaar op mijn bureau. Ik heb de namen heel dun Ik mag tien vriendinnen uitnodigen op mijn verjaardagsfeestje. De uitnodigingen liggen netjes naast elkaar op mijn bureau. Ik heb de namen heel dun met potlood op de kaarten geschreven, omdat ik al een

Nadere informatie

NOORWEGEN. Vertrek: s ochtends moesten we gewoon naar school tot 12 uur. we werden 09-05-2012 13-05-2012

NOORWEGEN. Vertrek: s ochtends moesten we gewoon naar school tot 12 uur. we werden 09-05-2012 13-05-2012 NOORWEGEN 09-05-2012 13-05-2012 Vertrek: s ochtends moesten we gewoon naar school tot 12 uur. we werden door onze ouders naar Schiphol gebracht. Ik zat bij Ilonka in de auto. Op Schiphol gaf meester Hendrie

Nadere informatie

Wat kunnen we voor u betekenen?

Wat kunnen we voor u betekenen? ? W? D N T N, V S N,. M. E. D,. H T N. D N. W? E! H N D N N,. T. D N T. H N. H 22. D N,. S. E N ;. O N. M N. Z N. O N. I N. 9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X IJ Z,, -. A B C D E F G H I

Nadere informatie

Inhoud. Een nacht 7. Voetstappen 27. Strijder in de schaduw 51

Inhoud. Een nacht 7. Voetstappen 27. Strijder in de schaduw 51 Inhoud Een nacht 7 Voetstappen 27 Strijder in de schaduw 51 5 Een nacht 6 Een plek om te slapen Ik ben gevlucht uit mijn land. Daardoor heb ik geen thuis meer. De wind neemt me mee. Soms hierheen, soms

Nadere informatie

KAASKNALLERS. Ik zal mij eerst eens even voorstellen. Ik ben een man, eh muis, mijn naam is Stilton,

KAASKNALLERS. Ik zal mij eerst eens even voorstellen. Ik ben een man, eh muis, mijn naam is Stilton, KAAS Ik zal mij eerst eens even voorstellen. Ik ben Kaasknallers, een man, eh muis, mijn naam is Stilton, Geronimo Stilton! Ik ben uitgever van De Wakkere Muis, de meest gelezen krant van wakker Muizeneiland

Nadere informatie

0-3 maanden zwanger. Zwanger. Deel 1

0-3 maanden zwanger. Zwanger. Deel 1 Zwanger Ik was voor het eerst zwanger. Ik voelde het meteen. Het kon gewoon niet anders. Het waren nog maar een paar cellen in mijn buik. Toch voelde ik het. Deel 1 0-3 maanden zwanger Veel te vroeg kocht

Nadere informatie

Wat kan ik voor u doen?

Wat kan ik voor u doen? 139 139 HOOFDSTUK 9 Wat kan ik voor u doen? WOORDEN 1 1 Peter is op vakantie. Hij stuurde mij een... uit Parijs. a brievenbus b kaart 2 Ik heb die kaart gisteren.... a ontvangen b herhaald 3 Bij welke...

Nadere informatie

O, antwoordde ik. Verder zei ik niets. Ik ging vlug de keuken weer uit en zonder eten naar school.

O, antwoordde ik. Verder zei ik niets. Ik ging vlug de keuken weer uit en zonder eten naar school. Voorwoord Susan schrijft elke dag in haar dagboek. Dat dagboek is geen echt boek. En ook geen schrift. Susans dagboek zit in haar tablet, een tablet van school. In een map die Moeilijke Vragen heet. Susan

Nadere informatie

1. Joris. Voor haar huis remt Roos. Ik ben er. De gordijnen beneden zijn weer dicht.

1. Joris. Voor haar huis remt Roos. Ik ben er. De gordijnen beneden zijn weer dicht. 1. Joris Hé Roos, fiets eens niet zo hard. Roos schrikt op en kijkt naast zich. Recht in het vrolijke gezicht van Joris. Joris zit in haar klas. Ben je voor mij op de vlucht?, vraagt hij. Wat een onzin.

Nadere informatie

Ja hoor. Dan moet je rechtdoor. Bij de moet je naar rechts en daarna de links. Het postkantoor is aan rechterhand.

Ja hoor. Dan moet je rechtdoor. Bij de moet je naar rechts en daarna de links. Het postkantoor is aan rechterhand. Thema 5 Woonomgeving Oefening 2 Situatie 1 Pardon meneer, mag ik iets vragen? Jazeker, wat kan ik voor doen? Weet u het postkantoor is? Ja hoor. Dan moet je rechtdoor. Bij de moet je naar rechts en daarna

Nadere informatie

Weekje weg: shoppen, interview/fotoshoot en veel praten

Weekje weg: shoppen, interview/fotoshoot en veel praten Weekje weg: shoppen, interview/fotoshoot en veel praten Naar mijn vriendin 19 maart ging ik in de middag naar Den-Haag met de trein. Ik zag hier wel erg tegenop met 6 maanden zwangerschap zo,n lange reis

Nadere informatie

Take a look at my life week 5&6

Take a look at my life week 5&6 Take a look at my life week 5&6 Maandag 27 januari 2014 Zou vandaag gaan werken, maar heb op het laatste moment afgezegd omdat het nogal glad was op de weg. Dus ik durfde het niet aan om op de fiets naar

Nadere informatie

TSO pagina. Hallo allemaal.

TSO pagina. Hallo allemaal. TSO pagina Hallo allemaal. Na de laatste vrije dagen zijn we beland in de laatste race naar de zomervakantie. Het jaar vliegt voorbij, he. En wat is er nog veel te doen de laatste weken. Volop meeluisteren

Nadere informatie

REGELS. Onderstreep de pluralisvorm in de zin.

REGELS. Onderstreep de pluralisvorm in de zin. 61 61 REGELS 1 Onderstreep de pluralisvorm in de zin. 1 Ik woon met mijn gezin in een rijtjeshuis met vier slaapkamers. 2 De vijf appartementen in deze flat zijn heel klein. 3 Hij heeft een groot huis

Nadere informatie

de aanbieding reclame, korting De appels zijn in de a Ze zijn vandaag extra goedkoop.

de aanbieding reclame, korting De appels zijn in de a Ze zijn vandaag extra goedkoop. Woordenlijst bij hoofdstuk 4 de aanbieding reclame, korting De appels zijn in de a Ze zijn vandaag extra goedkoop. alleen zonder andere mensen Hij is niet getrouwd. Hij woont helemaal a, zonder familie.

Nadere informatie

m Page 1 of 12 Alle persberichten over Jouw 5-S terren R a d io F orest. Bron - F M R a d i o/ R a d i ov i s i e 0 4 d e c e m b e r 2 0 0 4 F orest: V a n D ex ters en U ltiem e K erstpla ten V a na

Nadere informatie

et en de letterfabriek mijn eerste leesboek Inkijkexemplaar Plantyn

et en de letterfabriek mijn eerste leesboek Inkijkexemplaar Plantyn MIJN EERSTE LEESBOEK et en de letterfabriek mijn eerste leesboek Plantyn De iconen in Mijn eerste leesboek geven het niveau van woorden en teksten aan. Hieronder staat hoe je ze kunt herkennen. Plantyn

Nadere informatie

Hongarije. Pörkölt. www.ajvar.nl. Marhapörkölt pörkölt van rundvlees

Hongarije. Pörkölt. www.ajvar.nl. Marhapörkölt pörkölt van rundvlees Pörkölt Marhapörkölt pörkölt van rundvlees 800 gr. rundvlees zonder been 3 grote uien 4 teentjes knoflook 2 el. reuzel of olie 1½ el. zoet paprikapoeder 1 tomaat, tomaten uit blik 1 paprika 1 dl. rode

Nadere informatie

Spreekbeurt Dag. Oglaya Doua

Spreekbeurt Dag. Oglaya Doua Spreekbeurt Dag Oglaya Doua Ik werd wakker voordat m n wekker afging. Het was de dag van mijn spreekbeurt. Met m n ogen wijd open lag ik in bed, mezelf afvragend waarom ik in hemelsnaam bananen als onderwerp

Nadere informatie

Antwoordenmodel. Herhalingsoefeningen De Sprong, Thema 1. Oefening 1. studiejaar 2007/2008 studiejaar 2008/2009. 255 euro per maand 272 euro per maand

Antwoordenmodel. Herhalingsoefeningen De Sprong, Thema 1. Oefening 1. studiejaar 2007/2008 studiejaar 2008/2009. 255 euro per maand 272 euro per maand Antwoordenmodel Herhalingsoefeningen De Sprong, Thema 1 Oefening 1 1. studiejaar 2007/2008 studiejaar 2008/2009 255 euro per maand 272 euro per maand 182.000 studenten 200.000 studenten 5.800 Nederlandse

Nadere informatie

Zondag, 18 oktober 2015.

Zondag, 18 oktober 2015. Zondag, 18 oktober 2015. Nadat we gisteren eerst nog de familiedag hadden gevierd, heel gezellig, met haast iedereen, Heeft Ria mij weggebracht naar het station van Hengelo. Vincent, Angelique, Bobbie

Nadere informatie

Nieuwsbrief CliëntAanZet

Nieuwsbrief CliëntAanZet Nummer 5 Juni/Juli 2014 Van de redactie Hallo, Hier weer een nieuwe nieuwsbrief CliëntAanZet. Heb je een leuk idee voor deze nieuwsbrief? Of wil je misschien zelf iets schrijven? Stuur een bericht naar:

Nadere informatie

sarie, mijn vriend kaspar en ik

sarie, mijn vriend kaspar en ik sarie, mijn vriend kaspar en ik Leen Verheyen sarie, mijn vriend kaspar en ik is een theatertekst voor kinderen vanaf 4 jaar en ging in première op 12 september 2009 bij HETPALEIS in Antwerpen 1 ik: het

Nadere informatie

Medley 4: Liefdes medley

Medley 4: Liefdes medley Medley 4: Liefdes medley Wordt nooit verliefd - De Jantjes Zodra ik zestien jaren werd Heeft moeder me gezegd: "Mijn kind, vertrouw het manvolk niet Die kerels zijn zo slecht Ze maken al de meisies gek

Nadere informatie

Verhaal: Jozef en Maria

Verhaal: Jozef en Maria Verhaal: Jozef en Maria Er was eens een vrouw, Maria. Maria was een heel gewone jonge vrouw, net zo gewoon als jij en ik. Toch had God haar uitgekozen om iets heel belangrijks te doen. Iets wat de hele

Nadere informatie

CAS-PER HET DIEP-ZEE SPOOK-JE. Lettergrepenverhaal. Voor kinderen rondom 7 jaar. Geschreven en geïllustreerd door PetraLouise Muris

CAS-PER HET DIEP-ZEE SPOOK-JE. Lettergrepenverhaal. Voor kinderen rondom 7 jaar. Geschreven en geïllustreerd door PetraLouise Muris 1 CAS-PER HET DIEP-ZEE SPOOK-JE. Lettergrepenverhaal. Voor kinderen rondom 7 jaar. Geschreven en geïllustreerd door PetraLouise Muris Waarom ergens lid worden of betalen? Alle geschreven kinderboeken van

Nadere informatie

DIPLOMA. KNM(b. sl' #2hotWN De Jury. Concertwedstrijd Veld hoven. Vereniging: Harmonie Orkest Vleuten. Dirigent: Arjan van Gaasbeek.

DIPLOMA. KNM(b. sl' #2hotWN De Jury. Concertwedstrijd Veld hoven. Vereniging: Harmonie Orkest Vleuten. Dirigent: Arjan van Gaasbeek. DIPLOMA Concetwedstijd Veld hoven 29 novembe 2OL4 Veeniging: Hamonie Okest Vleuten Plaats: Vleuten Diigent: Ajan van Gaasbeek Divisie: 2" divisie Aantal punten: Veplicht gedeelte: Colossus Thomas Doss

Nadere informatie

Lees ook: De regels van Floor Floor gaat door! (Getipt door de Nederlandse Kinderjury) Floor gaat ervoor!

Lees ook: De regels van Floor Floor gaat door! (Getipt door de Nederlandse Kinderjury) Floor gaat ervoor! Lees ook: De regels van Floor Floor gaat door! (Getipt door de Nederlandse Kinderjury) Floor gaat ervoor! Kijk ook op: www.ploegsma.nl www.marjonhoffman.com isbn 978 90 216 6573 3 / nur 282 Tekst: Marjon

Nadere informatie

A 7 8. Dit is de stad van 't leed. Allegro Moderato q. = 63 SOPRANO ALTO TENOR BASS. Mm mp. Componist: Erika Budai Leuven, 12 januari 2014

A 7 8. Dit is de stad van 't leed. Allegro Moderato q. = 63 SOPRANO ALTO TENOR BASS. Mm mp. Componist: Erika Budai Leuven, 12 januari 2014 Tekst: Emile Verhaeren Vertaling: Frans Boenders SOPRANO A Dit is de stad van 't leed Allegro Moderato q. = 63 Coonist: Erika Budai Leuven, 1 januari 01 ALTO TENOR BASS 6 11 B q=63 16 Tra nen, kwel ling

Nadere informatie

Nieuwsbrief SHIB september 2013

Nieuwsbrief SHIB september 2013 Nieuwsbrief SHIB september 2013 www.shib.nl info@shib.nl Postbus 250, 3770 AG Barneveld Bankrekening 1526.55.018 t.n.v. SHIB SHIB 10 jaar en meer Al eerder lieten we weten: SHIB bestaat dit jaar 10 jaar!

Nadere informatie

Bijbellezing: Johannes 2 vers 1-12. Bruiloftsfeest

Bijbellezing: Johannes 2 vers 1-12. Bruiloftsfeest Bijbellezing: Johannes 2 vers 1-12 Bruiloftsfeest Sara en Johannes hebben een kaart gekregen In een hele mooie enveloppe Met de post kregen ze die kaart Weet je wat op die kaart stond? Nou? Wij gaan trouwen!

Nadere informatie

Neus correctie 2012. Aanleiding. Intake gesprek. Stap 1: Wat gaan we doen

Neus correctie 2012. Aanleiding. Intake gesprek. Stap 1: Wat gaan we doen Neus correctie 2012 Aanleiding Al een tijdje heb ik last van mijn neus. Als kind van een jaar of 5 kreeg ik een schep tegen mijn neus, wat er waarschijnlijk voor heeft gezorgd dat mijn neus brak. Als kind

Nadere informatie

Vlucht AVI AVI. Ineke Kraijo Veerle Hildebrandt. Kraijo - Hildebrandt Vlucht De Vier Windstreken. De Vier Windstreken AVI

Vlucht AVI AVI. Ineke Kraijo Veerle Hildebrandt. Kraijo - Hildebrandt Vlucht De Vier Windstreken. De Vier Windstreken AVI AVI E4* Alcoholisme, ruzie, bang zijn Midden in de nacht rinkelt de telefoon. Anna weet wat dat betekent. Ze moet vluchten, alweer. Ze rent de donkere nacht in. De volgende dag valt Anna in de klas in

Nadere informatie

Goedendag! Ik, ik ben. Ben jij? En jij? Jij bent! nee. één. twee. drie. vier. vijf. zes. zeven. acht. negen. tien. Gaat het? Het gaat goed.

Goedendag! Ik, ik ben. Ben jij? En jij? Jij bent! nee. één. twee. drie. vier. vijf. zes. zeven. acht. negen. tien. Gaat het? Het gaat goed. Vocabulaire En Action 5 : Nederlans naar Frans Unité 1 Goedendag! Ik ben Ik, ik ben ja Ben jij? En jij? Jij bent! nee één twee drie vier vijf zes zeven acht negen tien Unité 2 Gaat het? Het gaat goed.

Nadere informatie

KINDEREN VOOR KINDEREN CONCERT. ZONDAG 24 JUNI 2012 PURMEREND. Met het Stedelijk Orkest.

KINDEREN VOOR KINDEREN CONCERT. ZONDAG 24 JUNI 2012 PURMEREND. Met het Stedelijk Orkest. KINDEREN VOOR KINDEREN CONCERT. ZONDAG 24 JUNI 2012 PURMEREND. Met het Stedelijk Orkest. WAKKER MET EEN WIJSJE Als ik door de stad loop Vraag ik me vaak af Waarom zijn alle mensen Zo nors en zo kortaf?

Nadere informatie

de gevolgeen der snoeqzucht

de gevolgeen der snoeqzucht de gevolgeen der snoeqzucht de gevolgeen der snoeqzucht "\Vic,yil klock zijn en g ezond 11oud' yan snoeperij zijn mond! A.-.J. W. l\1(~inü Mina k l('('

Nadere informatie

Werkboek Het is mijn leven

Werkboek Het is mijn leven Werkboek Het is mijn leven Het is mijn leven Een werkboek voor jongeren die zelf willen kiezen in hun leven. Vul dit werkboek in met mensen die je vertrouwt, bespreek het met mensen die om je geven. Er

Nadere informatie

Thema 2 De Samenleving: samen of ieder voor zich?

Thema 2 De Samenleving: samen of ieder voor zich? Thema 2 De Samenleving: samen of ieder voor zich? Oefening 2 1. b. Alle mensen zijn anders en dat moeten we respecteren. 2 Han van Eijk - Leef Niemand hoeft alleen maar goed of slecht te zijn. Niemand

Nadere informatie

Eindverslag zomerkamp 2016 Oosterzee, Friesland 18 juli t/m 22 juli 2016

Eindverslag zomerkamp 2016 Oosterzee, Friesland 18 juli t/m 22 juli 2016 Eindverslag zomerkamp 2016 Oosterzee, Friesland 18 juli t/m 22 juli 2016 Maandag 18 juli We vertrekken vanaf de locatie Koningsbelt met 25 leerlingen, 10 begeleiders en aanvullende gezinsleden zoals een

Nadere informatie

Wat mevrouw verteld zal ik in schuin gedrukte tekst zetten. Ik zal letterlijk weergeven wat mevrouw verteld. Mevrouw is van Turkse afkomst.

Wat mevrouw verteld zal ik in schuin gedrukte tekst zetten. Ik zal letterlijk weergeven wat mevrouw verteld. Mevrouw is van Turkse afkomst. Interview op zaterdag 16 mei, om 12.00 uur. Betreft een alleenstaande mevrouw met vier kinderen. Een zoontje van 5 jaar, een dochter van 7 jaar, een dochter van 9 jaar en een dochter van 12 jaar. Allen

Nadere informatie

O v e n C S M 6 9 3 0 0 G G e l i e v e e e r s t d e z e g e b r u i k e r s h a n d l e i d i n g t e l e z e n! B e s t e k l a n t, D a n k u v o o r h e t a a n k o p e n v a n epe rn o d ub ce t

Nadere informatie

Soms ben ik eens boos, en soms wel eens verdrietig, af en toe eens bang, en heel vaak ook wel blij.

Soms ben ik eens boos, en soms wel eens verdrietig, af en toe eens bang, en heel vaak ook wel blij. Lied: Ik ben ik (bij thema 1: ik ben mezelf) (nr. 1 en 2 op de CD) : Weet ik wie ik ben? Ja, ik weet wie ik ben. Weet ik wie ik ben? Ja, ik weet wie ik ben. Ik heb een mooie naam, van achter en vooraan.

Nadere informatie

Verteld door Schulp en Tuffer

Verteld door Schulp en Tuffer Verteld door Schulp en Tuffer Het allereerste kerstfeest Het allereerste kerstfeest Verteld door Schulp en Tuffer Vertaald en bewerkt door Maria en Koos Stenger Getekend door Etienne Morel en Doug Calder

Nadere informatie

Inhoud. Woord vooraf 7. Het allereerste begin 9. Oervaders 19. Israël als moeder 57. Wijsheid voor ouders en kinderen 83. Koninklijke vaders 113

Inhoud. Woord vooraf 7. Het allereerste begin 9. Oervaders 19. Israël als moeder 57. Wijsheid voor ouders en kinderen 83. Koninklijke vaders 113 Inhoud Woord vooraf 7 Het allereerste begin 9 Oervaders 19 Israël als moeder 57 Wijsheid voor ouders en kinderen 83 Koninklijke vaders 113 Profetische opvoedkunde 145 Kinderen in zijn koninkrijk 177 Leerling

Nadere informatie

Vegetarische gerechten door Gery Mulder uit de ANBO Nieuwsbrief 2011. Aardappelgerecht(februari)... 1. Natte preipot(april)... 2

Vegetarische gerechten door Gery Mulder uit de ANBO Nieuwsbrief 2011. Aardappelgerecht(februari)... 1. Natte preipot(april)... 2 Vegetarische gerechten door Gery Mulder uit de ANBO Nieuwsbrief 2011 Aardappelgerecht(februari)... 1 Natte preipot(april)... 2 Courgettesoep(mei)... 3 Rabarber met een variatie(juli-augustus)... 4 Meloensalade(september)...

Nadere informatie

Over schulden gesproken

Over schulden gesproken Over schulden gesproken Verhalen uit de praktijk Sandra van der Stege 8 Inleiding In Nederland zijn veel mensen met schulden. Ongeveer 1 op de 5 mensen heeft moeite om elke maand rond te komen. In de schulden

Nadere informatie

KLEM. Katja en Udo in de schulden. Anne-Rose Hermer

KLEM. Katja en Udo in de schulden. Anne-Rose Hermer KLEM Katja en Udo in de schulden Anne-Rose Hermer Dit boek heeft het keurmerk Makkelijk Lezen 1 Katja ontmoet Udo Katja is bijna negentien jaar. Ze woont nog bij haar ouders. Katja werkt in een warenhuis.

Nadere informatie

Gezonde recepten avondeten. Gezonde recepten avondeten

Gezonde recepten avondeten. Gezonde recepten avondeten Gezonde recepten Gezonde recepten Vraag jij je ook wel eens af wat gezonde recepten zijn en wat nu gezond is en wat niet? Er zijn zoveel geluiden in voedingsland, dat je soms de weg kwijt kunt raken. Wat

Nadere informatie

Floor regelt_herdr :41 Pagina a

Floor regelt_herdr :41 Pagina a Floor regelt_herdr5 04-12-12 14:41 Pagina a Floor regelt_herdr5 04-12-12 14:41 Pagina b Floor regelt_herdr5 04-12-12 14:41 Pagina c Floor regelt_herdr5 04-12-12 14:41 Pagina d Lees ook: De regels van Floor

Nadere informatie

De Samenleving: samen of ieder voor zich? Oefening 2. 1. b. Alle mensen zijn anders en dat moeten we respecteren. 2 Han van Eijk - Leef

De Samenleving: samen of ieder voor zich? Oefening 2. 1. b. Alle mensen zijn anders en dat moeten we respecteren. 2 Han van Eijk - Leef Thema 2 De Samenleving: samen of ieder voor zich? Oefening 2 1. b. Alle mensen zijn anders en dat moeten we respecteren. 2 Han van Eijk - Leef Niemand hoeft alleen maar goed of slecht te zijn. Niemand

Nadere informatie

W el k rekenb la d gebru ik j ij?

W el k rekenb la d gebru ik j ij? > VOORBEELD 1 Aan 50 leerli n g e n u it h et v ie r d e j a a r werd gevraa gd welk reke nbl ad z i j h e t l i ef s t g e b r uike n. D e r e s u l t a t e n vi n d j e i n o n d e r s t a a n d e t

Nadere informatie

Joopie viert Halloween.

Joopie viert Halloween. 1 Joopie viert Halloween. Geschreven en geïllustreerd door PetraLouise Muris. Voorlezen voor de kleintjes of zelf lezen rondom 7 jaar. Waarom ergens lid worden of betalen? Alle geschreven kinderboeken

Nadere informatie

Een tijdje terug viel er iets uit de lucht. Het waren brokstukken van een satelliet. (Af / De / Os) brokstukken vielen op de aarde.

Een tijdje terug viel er iets uit de lucht. Het waren brokstukken van een satelliet. (Af / De / Os) brokstukken vielen op de aarde. Voorbeeldtekst: Afval uit de ruimte Een tijdje terug viel er iets uit de lucht. Het waren brokstukken van een satelliet. (Af / De / Os) brokstukken vielen op de aarde. Foto: ANP In (de / van / zeg) ruimte

Nadere informatie

Een varende stad. Celien maakt overal foto s van. Binnen en buiten. Ze is zo druk aan het fotograferen, dat ze haar verdriet vergeet.

Een varende stad. Celien maakt overal foto s van. Binnen en buiten. Ze is zo druk aan het fotograferen, dat ze haar verdriet vergeet. Naar Engeland Celien staart naar de horizon, die nauwelijks te zien is. De lucht en de zee hebben dezelfde grauwe kleur. Ze trekt haar jas dichter om zich heen. De boot is net vertrokken en vaart nog niet

Nadere informatie

Drukkerij Van de Sande Ambachtshof 1, 2632 BB Nootdorp

Drukkerij Van de Sande Ambachtshof 1, 2632 BB Nootdorp Dij V S Amcf, 2632 BB N Dij V S - SD - S Pi - Bc.l Hii - Iiw - H Cll - D Ec - Fmiliijf - Mw 200 Amcf - T mi - Omij - Gmlij cii Dllli Aciii - P P: w,, wii - P: iil,, i, l - Af P: ij, ill, w, c, zi Oz l

Nadere informatie

Zien en zingen. Een bundel oude kinderliedjes

Zien en zingen. Een bundel oude kinderliedjes Zien en zingen. Een bundel oude kinderliedjes Hugo de Groot bron. Met illustraties van Corina. A.J.G. Strengholt, Amsterdam 1945 Zie voor verantwoording: http://www.dbnl.org/tekst/groo172zien01_01/colofon.php

Nadere informatie

De Bloem (van plastic) is een meid van nu! Tikkeltje brutaal!

De Bloem (van plastic) is een meid van nu! Tikkeltje brutaal! De Bloem (van plastic) is een meid van nu! Tikkeltje brutaal! Hé hoi, hallo! Ik zal me even voorstellen. Ik ben Bloem. Bloem van Plastic. Maar je mag gewoon Bloem zeggen. Wow! Wat goed dat jullie even

Nadere informatie

We hebben verleden week nog gewinkeld. Toen wisten we het nog niet. De kinderbijslag was binnen en ik mocht voor honderd euro kleren uitkiezen.

We hebben verleden week nog gewinkeld. Toen wisten we het nog niet. De kinderbijslag was binnen en ik mocht voor honderd euro kleren uitkiezen. Woensdag Ik denk dat ik gek word! Dat moet wel, want ik heb net gehoord dat mijn moeder kanker heeft. Niet zomaar een kankertje dat met een chemo of bestraling overgaat. Nee. Het zit door haar hele lijf.

Nadere informatie

Kunstweek Piet Mondriaan

Kunstweek Piet Mondriaan Agenda Do 18 apr Studiemiddag kinderen vrij vanaf 13.00 uur Vr 19 apr Boerderijschool klas 3/4 Ma 22 apr Klassen 4, 5 en 6 atletiek bij Archeus Do 25 apr 12.30 afsluiting Mondriaan weken, ouders welkom!

Nadere informatie

Matteüs 25:1-13 - Gezinsdienst: Wachten duurt lang!

Matteüs 25:1-13 - Gezinsdienst: Wachten duurt lang! Matteüs 25:1-13 - Gezinsdienst: Wachten duurt lang! Liturgie Zingen: -Opwekking 654 Dank U voor deze nieuwe dag -Zoek eerst het Koninkrijk van God -Weet je waar het hemels koninkrijk op lijkt (Elly en

Nadere informatie

LES 3 Ik leer Nederlands. TESTEN TEST 1

LES 3 Ik leer Nederlands. TESTEN TEST 1 12/11/14 1 LES 3 Ik leer Nederlands. TESTEN TEST 1 1. (lezen) Ik.... een lange tekst. 2 Hij.... een moeilijk boek. 3. Zij.... een gemakkelijk tekstje. 4..... jullie veel? Ja, wij.... graag kinderboeken.

Nadere informatie

Auteur: Mirjam Wind, docent en coördinator NT2, Educatie Video s: Gabe Dijkstra en Rick Biemolt, studenten Alfa-college, MultiMedia en Design

Auteur: Mirjam Wind, docent en coördinator NT2, Educatie Video s: Gabe Dijkstra en Rick Biemolt, studenten Alfa-college, MultiMedia en Design Woord voor Woord is een programma mondelinge vaardigheden NT2 voor analfabete beginners. Het omvat 12 lessen. De ontwikkeling van het programma en de daarbij behorende video s is mogelijk gemaakt door

Nadere informatie

Het is de familieblues. Je kent dat gevoel vast wel. Je zit aan je familie vast. Voor altijd ben je verbonden met je ouders, je broers, je zussen.

Het is de familieblues. Je kent dat gevoel vast wel. Je zit aan je familie vast. Voor altijd ben je verbonden met je ouders, je broers, je zussen. De familieblues Tot mijn 15e noemde ik mijn ouders papa en mama. Daarna niet meer. Toen noemde ik mijn vader meester. Zo noemde hij zich ook als hij lesgaf. Hij was leraar Engels op een middelbare school.

Nadere informatie

D E P A U L U S C A K E of de suiker is niet méér waard dan het zout

D E P A U L U S C A K E of de suiker is niet méér waard dan het zout D E P A U L U S C A K E of de suiker is niet méér waard dan het zout Personen Verteller Huisvrouw Cake ingrediënten; o Bloem o Zout o Suiker o Eieren o Kersen o Sukade o Krenten o Boter (Bij dit toneelstuk

Nadere informatie

Stil blijft Lisa bij de deur staan. Ook de man staat stil. Ze kijken elkaar aan.

Stil blijft Lisa bij de deur staan. Ook de man staat stil. Ze kijken elkaar aan. Wild Op het laatste moment ziet Lisa de man pas. Ze hangt de was op in de tuin. En ineens komt hij achter de lakens vandaan. Lisa laat het mandje met was in het gras vallen. Ze gilt. De man ziet er slecht

Nadere informatie

Thema Kinderen en school. Demet TV. Lesbrief 9. De kinderopvang

Thema Kinderen en school. Demet TV. Lesbrief 9. De kinderopvang Thema Kinderen en school. Demet TV Lesbrief 9. De kinderopvang zoekt opvang voor haar kind. belt naar een kinderdagverblijf. Is er plaats? Is de peuterspeelzaal misschien een oplossing? Gaat inschrijven

Nadere informatie

LEESHUIS. Voor meer informatie of het downloaden van deze of vele andere handige documenten www.expertisecentrumnederlands.nl

LEESHUIS. Voor meer informatie of het downloaden van deze of vele andere handige documenten www.expertisecentrumnederlands.nl LEESHUIS Voor meer informatie of het downloaden van deze of vele andere handige documenten Grafementoets: instructie voor de leerkracht De Grafementoets wordt afgenomen na eenheid 1 (Heks Snuifiepuifie)

Nadere informatie

groep4 Thema 4 week 1 taalboek

groep4 Thema 4 week 1 taalboek T 4 w 1 Tl gp4 cif lb Di i vi v Tl cif v cil cl. I bl z pig g. G Eucif/Ryl Jgbl H ccp, ll, lu wv z ii gblv. Mlbg 1 u 2015 Ni ui z uigv g w vvlvuig /f pb g il v u, fpi, icfil f p wl wz z vfg cifl ig v uigv.

Nadere informatie

Kinderkerstfeest van de Kindernevendienst 26 december Kerstverhaal

Kinderkerstfeest van de Kindernevendienst 26 december Kerstverhaal Kinderkerstfeest van de Kindernevendienst 26 december 2016 Kerstverhaal Heel lang geleden was er een jonge vrouw, Maria. Zij woonde in het dorpje Nazareth. Maria was een heel gewone vrouw, net zo gewoon

Nadere informatie

Cursistenboek Taalklas.nl Hoofdstuk 5 Eten

Cursistenboek Taalklas.nl Hoofdstuk 5 Eten Cursistenboek Taalklas.nl Hoofdstuk 5 Eten 1 Woorden 1 het bord 2 het brood 3 het glas 4 de koffie 5 de lepel 6 het mes 7 de patat 8 de rijst 9 de suiker 1 10 de taart 11 de thee 12 de vis 13 het vlees

Nadere informatie

ALLES DUBBEL. Survivalgids. voor startende tweelingmama s. Denise Hilhorst

ALLES DUBBEL. Survivalgids. voor startende tweelingmama s. Denise Hilhorst Voorproefje ALLES DUBBEL Survivalgids voor startende tweelingmama s Denise Hilhorst Inhoud Dubbel van start 7 Dubbel ervaren 8 Dubbel zwanger 10 Dubbel voorbereiden 19 Dubbel bevallen 25 Dubbel voeden

Nadere informatie

Take a look at my life 35

Take a look at my life 35 Take a look at my life 35 Verslaafd aan foto,s maken. Elke dag weer mijn mobiel uit me zak halen en foto,s maken van de dingen die ik mee maak of tegenkom. Er zijn al zoveel mensen die gebruik maken van

Nadere informatie

Nieuwsbrief Amigos. maart 2014 DE SAN JUAN DE FLORES

Nieuwsbrief Amigos. maart 2014 DE SAN JUAN DE FLORES Nieuwsbrief Amigos maart 2014 DE SAN JUAN DE FLORES Voorwoord Beste Amigos, Terwijl wij hier in Nederland al weer helemaal het gevoel krijgen in het voorjaar te zijn beland, hebben de bursalen in Guatemala

Nadere informatie

Openbare basisschool De Braskörf

Openbare basisschool De Braskörf Nieuwsbrief Openbare basisschool De Braskörf Cornelis Jetseslaan 13 9646DC Veendam Tel. 0598-621234. Postadres: postbus 296, 9640 AG Veendam *********************************************************************************************

Nadere informatie

Toets Geletterdheid en Begrijpend Lezen

Toets Geletterdheid en Begrijpend Lezen 1. Print deze tekst 2. Download het geluidsbestand en luister Je gaat een toets Geletterdheid en Begrijpend Lezen maken. Dit is een leestoets. De toets heeft vijf delen. Deel A, B, C, D en E. Deze toets

Nadere informatie

Wat gaan we doen? Kies uit: bijzondere dagelijks gratis aanstaande praktisch. 1 Dick en Anna gaan vrijdag trouwen. Dat is over twee dagen.

Wat gaan we doen? Kies uit: bijzondere dagelijks gratis aanstaande praktisch. 1 Dick en Anna gaan vrijdag trouwen. Dat is over twee dagen. 103 103 HOOFDSTUK 7 Wat gaan we doen? WOORDEN 1 Kies uit: bijzondere dagelijks gratis aanstaande praktisch 1 Dick en Anna gaan vrijdag trouwen. Dat is over twee dagen. 2 Op 22 november zijn we 25 jaar

Nadere informatie

Vegetarische gerechten van Gery Mulder

Vegetarische gerechten van Gery Mulder Vegetarische gerechten van Gery Mulder Tomaten preisoep... 1 Zuuurkoolschotel, een echt wintergerecht... 2 Aardappelgerecht... 3 Rabarber met een variatie... 5 Natte preipot... 6 Tomaten preisoep Benodigd:

Nadere informatie

2c nr. 1 zinnen met want en omdat

2c nr. 1 zinnen met want en omdat OPDRACHTKAART www.nt2taalmenu.nl nt2taalmenu is een website voor mensen die Nederlands willen leren én voor docenten NT2. Iedereen die Nederlands wil leren, kan gratis online oefenen. U kunt ook veel oefeningen

Nadere informatie

ANTWOORDEN TAALCOMPLEET A2 THEMA 2 GELD

ANTWOORDEN TAALCOMPLEET A2 THEMA 2 GELD ANTWOORDEN TAALCOMPLEET A2 THEMA 2 GELD Opdracht 1: de pinpas de geldautomaten het geld het bedrag Opdracht 8 1. Hij betaalt in Nederland met de euro. 2. Wij wisselen geld. 3. Je hebt briefjes en munten.

Nadere informatie

E E N B A R M H A R T I G E S A M A R I T A A N

E E N B A R M H A R T I G E S A M A R I T A A N E E N B A R M H A R T I G E S A M A R I T A A N Personen Pa Ma Kind 1 Kind 2 Dominee Vrouw van de Dominee Zondagsschooljuf Man van de zondagsschooljuf Buurman Smit Buurvrouw Smit Het Ding (speelt wel mee,

Nadere informatie

WAT ALS... Junior journalist culinair

WAT ALS... Junior journalist culinair Junior journalist 2012 - culinair WAT ALS... Wat als 's avonds de prei, de selder en de wortelen een eigen leven gaan leiden in je koelkast? Het kan onzin zijn, maar ik denk toch iets helemaal anders.

Nadere informatie