ONLINE FAILLISSEMENTSVEILING. in opdracht van diverse curatoren van:

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "ONLINE FAILLISSEMENTSVEILING. in opdracht van diverse curatoren van:"

Transcriptie

1 26 T/M 29 SEPTEMBER 2014 ONLINE FAILLISSEMENTSVEILING in opdracht van diverse curatoren van: BEDRIJFS- EN PERSONENAUTO S Opgeslagen: Wilmersdorf 12B, 7327 AC Apeldoorn; kijkdag: 26 september uur 1x Opel Combo; 2x Volkswagen Caddy; 1x Volkswagen Transporter; 1x Citroën Berlingo; 1x BMW 325i High Executive; 1x Renault Kangoo; 1x Chrysler Voyager; 1x Audi TT Roadster Van Beusekom B.V., Parkstraat 5, 3743 ED Baarn, Nederland, Tel.: +31(0) , Fax: +31(0) , Registermakelaars Taxateurs Veilinghouders

2 INHOUDSOPGAVE Inhoud Bezichtiging Bijzondere veiling- en verkoopvoorwaarden Omschrijving / Uitlevering BTW-nummer / Uitvoer naar EU-land Vervoersverklaring Algemene verkoopvoorwaarden Bezichtiging: 26 september 2014, van uur, aan het adres: Wilmersdorf 12-B, 7327 AC Apeldoorn Online biedingen: Afzonderlijk of in combinaties: 26 september t/m 29 september 2014 Sluiting: 29 september 2014 vanaf / uur Gunning uiterlijk: 1 oktober 2014 Uitleveren: 3 oktober 2014 van uur LET OP!! * De in deze catalogus vermelde startbedragen zijn onder voorbehoud van eventuele wijzigingen op de website. Bedrijfs- en personenwagens Apeldoorn 1

3 BIJZONDERE VEILING- en VERKOOPVOORWAARDEN van de besloten vennootschap Van Beusekom B.V. Artikel 1 - Toepasselijkheid In aanvulling op de Algemene Voorwaarden van Van Beusekom B.V. (Van Beusekom) en de aan wijziging onderhevige bijzondere voorwaarden bij veilingen (zie zijn deze bijzondere (online-) veilingvoorwaarden van toepassing op de relatie tussen Van Beusekom enerzijds en verkoper(s) /aanbieders respectievelijk koper(s)/bieders anderzijds, bij deelnemen aan door Van Beusekom georganiseerde openbare veilingen (op locatie), online-veilingen of executieveilingen. De toepasselijkheid van algemene voorwaarden van verkoper/aanbieder, koper/bieder wordt hierdoor uitgesloten. Artikel 2 Openbare veilingen (op locatie), online-veilingen en/of executieveilingen 2.1 Bij een openbare veiling worden zaken door middel van een competitieve biedprocedure onder leiding van een veilingmeester door de opdrachtgever van Van Beusekom aangeboden aan de kopers/bieders die daarbij persoonlijk aanwezig zijn of daartoe in de gelegenheid zijn. 2.2 Van Beusekom organiseert veilingen die tegelijk online en in aanwezigheid van een veilingmeester en/of kopers bieders plaatsvinden, dit zijn ook openbare veilingen. 2.3 Een consument die als koper/bieder deelneemt aan deze openbare online veilingen is in de gelegenheid om daarbij persoonlijk aanwezig te zijn. 2.4 Van Beusekom behoudt zich het recht voor een veiling te annuleren, deze (eerder dan op de website of elders vermeld) te beëindigen of te verlengen. 2.5 In het geval een (online) veiling vanwege een technische storing wordt onderbroken of tijdelijk niet (volledig) voor kopers/bieders toegankelijk is, heeft Van Beusekom het recht de veiling op een later tijdstip voort te zetten. 2.6 Van Beusekom kan voor of tijdens de veiling zonder opgave van redenen: een bod niet als zodanig erkennen; een of meer bieders uitsluiten; zaken tot kavels samenvoegen; kavels splitsen en kavels uit de veiling nemen; vergissingen of toewijzingen bij biedingen herstellen, zonder dat daaraan door verkoper(s), aanbieders, koper(s) of bieders rechten kunnen worden ontleend. 2.7 Van Beusekom is ook niet aansprakelijk voor eventuele hieruit voortvloeiende directe of indirecte schade voor verkoper(s), aanbieders, koper(s) of bieders, noch voor directe of indirecte schade als gevolg van hiervoor genoemde technische- of systeemschade. Artikel 3 - Registratie 3.1 Om te kunnen deelnemen aan een (online-) veiling moet de koper/bieder zich registreren via 3.2 Koper/bieder garandeert dat de verschafte gegevens juist en volledig zijn en zal zich op eerste verzoek legitimeren. 3.3 Van Beusekom kan een registratie weigeren of zonder opgaaf van redenen beëindigen. Artikel 4 - Omschrijving, verkopen, gunning 4.1 De omschrijving van de te verkopen zaken is door Van Beusekom zo juist en volledig mogelijk gemaakt aan de hand van een visuele inspectie. 4.2 De te verkopen zaken zijn weergegeven in kavels. Van Beusekom is niet aansprakelijk voor hierin vermelde onjuiste of onvolledige omschrijvingen. 4.3 Kopers/ bieders worden in de gelegenheid gesteld om kavels te bezichtigen en zij worden geacht daarvan gebruik te maken. 4.4 Alle kavels worden voetstoots verkocht. Leidingen, kabels, en/of andere verbindingen voor energie, besturing of productie die zich aan of in een kavel bevinden, slechts tot de eerste afsluiting, fitting of aangebracht merkteken. Ondergrondse/ ingemetselde verbindingen behoren niet tot het kavel. 4.5 Aan Verkopers/aanbieders is het recht van gunning voorbehouden. 4.6 Vanaf het tijdstip van gunning door Verkopers/aanbieder cq toewijzing door Van Beusekom zijn de gekochte zaak of zaken voor risico van koper. 4.7 Er is geen mogelijkheid om kosteloos van de koop af te zien. 4.8 In het geval een curator verkoper is, is artikel 7:19 BW van toepassing. Artikel 5 - Data van bezichtigingen, biedingen, sluitingstermijnen, gunning en uitlevering 5.1 De data voor bezichtigingen en de sluitingstermijn voor de (online) biedingen zijn, evenals de datum van gunning en de uitleverdata, vermeld op de website Deze data zijn bindend en hiervan kan niet worden afgeweken zonder uitdrukkelijke toestemming van Van Beusekom. 5.2 Biedingen kunnen afzonderlijk of in combinaties tevens worden gedaan op Artikel 6 Betaling, eigendomsvoorbehoud 6.1 Na gunning ontvangen Kopers per een factuur met de koopsom vermeerderd met opgeld en BTW. 6.2 Betaling dient voor de levering en binnen de termijn op de factuur vermeld te geschieden, door het verschuldigde bedrag bij te schrijven op de bankrekening met IBAN NL44 ABNA en BIC code ABNANL2A ten name van de Stichting Beheer Derdengelden Van Beusekom, ovv het factuurnummer, of door contant of per pin te betalen. 6.3 Betaling met creditcard is niet mogelijk. 6.4 Na ontvangst van de betaling worden de goederen geleverd. 6.5 De eigendom van zaken die geleverd zijn voordat de betaling door Van Beusekom is ontvangen, wordt door Van Beusekom voor haar opdrachtgever voorbehouden. Artikel 7 - Levering en vervoer 7.1 De goederen worden geleverd vanaf de door Van Beusekom daartoe aangewezen locatie in de staat waarin ze zich bevinden. 7.2 Kopers dienen op de daartoe aangewezen data zelf te zorgen voor demontage, afhalen, ontruiming, benodigde gereedschappen, verpakkings-materiaal en transport of vervoer. 7.3 Eventueel op de door Van Beusekom aangewezen locatie aanwezige heftrucks, palletwagens en steekwagens mogen niet worden gebruikt. 7.4 Kopers dienen bij het afhalen van de goederen legitimatie te tonen, vervoerders die door kopers zijn ingeschakeld dienen bij het afhalen van de goederen de factuur en een schriftelijke verklaring van koper te tonen, buitenlandse kopers dienen een vervoersverklaring te overleggen zoals vermeld in de brochure of op de website. 7.5 Vloeistoffen en/of chemicaliën dienen door koper volgens de daarvoor geldende milieuregels te worden vervoerd, koper is verantwoordelijk in geval van lekkage van vloeistoffen of chemicaliën. 7.6 Beschadigingen aan gebouwen, vloeren en terreinen die door koper zijn veroorzaakt, dienen door koper te worden hersteld. 7.7 Vloerankers of uitstekende delen die op de locatie achterblijven dienen te worden afgeslepen en/of verwijderd. 7.8 Benodigde vergunningen zijn voor rekening van koper. 7.9 In het geval voor het verwijderen van goederen noodzaak bestaat om aan gebouwen te breken, is voorafgaande toestemming van Van Beusekom vereist De koper wiens goederen het ophalen van andere goederen belemmert, is verplicht op eerste verzoek van Van Beusekom zorg te dragen voor ophalen van zijn goederen, bij gebreke waarvan Van Beusekom gerechtigd is ophalen en eventuele opslag van de goederen door derden te doen geschieden, voor rekening van koper. Artikel 8 - Gebreken, eigendomsvoorbehoud, intellectuele eigendom 8.1 Koper dient direct na de levering na te gaan of het geleverde aan de overeenkomst beantwoordt, door te (doen) onderzoeken of de juiste zaken zijn geleverd. 8.2 Als sprake is van gebruikte zaken geldt dat deze gekocht zijn in de staat waarin ze zich bij aflevering bevinden. 8.3 Indien ten aanzien van de gekochte goederen aanspraken van derden uit hoofde van eigendomsvoorbehoud, intellectuele eigendom of andere rechten geldend worden gemaakt, is koper gehouden de goederen voor deze derden te houden, onder de verplichting de goederen op eerste verzoek aan die derden af te geven, dan wel een passende regeling met die derden te treffen. 8.4 Koper vrijwaart Van Beusekom tegen iedere aanspraak van derden. Artikel 9 - Bijzondere aanwijzingen, opslag, be- en verwerking, gebruik, toepassing 9.1 Indien Van Beusekom aan de koper aanwijzingen heeft gegeven voor het betreden van gebouwen of terreinen, demontage, sloop, ophalen van goederen, opslag, be- of verwerking, gebruik of toepassing van geleverde zaken, dient de koper deze aanwijzingen onverkort op te volgen. 9.2 In geval van doorverkoop zal de koper aanwijzingen aan zijn contractspartij ter hand stellen. 9.3 Afwijking van de door Van Beusekom gegeven aanwijzingen zijn voor eigen risico. 9.4 Van Beusekom is niet aansprakelijk voor schade veroorzaakt door onjuiste demontage, opslag, be- of verwerking, gebruik of toepassing van geleverde zaken. Artikel 10 Toepasselijk recht Nederlands recht is van toepassing. Artikel 11 - Consumenten 11.1 Iedere online veiling van Van Beusekom wordt tegelijk in aanwezigheid van een veilingmeester gehouden, waarbij kopers en/of bieders aanwezig kunnen zijn, dit zijn openbare veilingen. De kenmerken van de zaken die via een online veiling worden verkocht zijn door Van Beusekom beschreven in de kavels. Op de website zijn alle relevante gegevens van de verkoper/aanbieder van een of meer kavels vermeld De prijs van zaken die op een online veiling worden verkocht, komt per opbod of afslag tot stand, dat wordt voor ieder online veiling op de website vermeld, de aldus tot stand gekomen prijs wordt verhoogd met opgeld en BTW De overeenkomst komt bij een veiling tot stand door toewijzing (gunning). De wijze van betalen en levering is in de artikelen 6 en 7 hiervoor vermeld De consument heeft geen recht van ontbinding bij de overeenkomst die tot stand is gekomen tijdens een openbare veiling Alleen indien sprake is van een online veiling die geen openbare veiling of executie-veiling is, kan de koper/bieder die consument is de overeenkomst zonder opgave van redenen binnen veertien dagen na de levering ontbinden door een daartoe bestemd via bestemd formulier in te vullen en aan Van Beusekom te sturen. De zaken dienen vervolgens binnen veertien dagen na ontbinding onbeschadigd en in dezelfde staat als waarin ze aan de koper zijn geleverd te worden geretourneerd, de consument draagt de kosten van de retournering, Van Beusekom betaalt de aankoopsom terug aan de koper binnen veertien dagen na ontbinding en nadat zij de geleverde zaken retour heeft ontvangen. De consument kan van dit recht van ontbinding geen gebruik maken als hij de geboden mogelijkheid om bij de veiling aanwezig te zijn niet heeft benut. Bedrijfs- en personenwagens Apeldoorn 2

4 OMSCHRIJVING DER KAVELS De omschrijving van de kavels die betrekking hebben op de te verkopen zaken is gemaakt aan de hand van een visuele inspectie. Verkopers nemen geen verantwoordelijkheid voor exacte hoeveelheden en omschrijvingen. Kopers worden in de gelegenheid gesteld tijdens de bezichtiging zelf een inschatting te maken. De kavellijst dient daarbij als leidraad. Alle kavels worden voetstoots verkocht. UITLEVEREN Voor de planning en organisatie dient de koper zich te schikken naar de aanwijzingen van onze medewerkers en de logistieke mogelijkheden van Van Beusekom B.V.. Zoveel als mogelijk zal rekening worden gehouden met de wensen van de koper. Koper dient zelf zorg te dragen voor verpakkingsmateriaal, gereedschap en transport. TRANSPORT Bent u niet in de gelegenheid zelf uw kavels op te halen, kunt u hiervoor HubHub of onlinebezorgservice.nl benaderen. Zij kunnen in overleg ook uw kavels demonteren. voor meer informatie zie voor meer informatie zie Voor demontage, transport etc. van grote machines kunt u gebruik maken van: voor meer informatie zie Bedrijfs- en personenwagens Apeldoorn 3

5 BTW-NUMMER Indien gekochte kavels worden uitgevoerd naar een EU-land buiten Nederland, verzoeken wij u vriendelijk uw BTW-nummer door te faxen aan +31 (0) of per te sturen aan Tevens verzoeken wij u in dat geval de in deze catalogus opgenomen vervoersverklaring in te vullen en te ondertekenen. VERVOERSVERKLARING (elke koper dient deze verplicht in te vullen als men de goederen naar een EU-Land vervoerd) Hierbij verklaart ondergetekende (eventueel namens de koper) dat hij de goederen, vermeld op de hieronder gespecificeerde factuur, zal vervoeren naar een ander EU-land dan Nederland. Indien de goederen in opdracht van de koper door een transportbedrijf worden opgehaald, dient op de veilinglocatie een ingevuld en ondertekent CMR-formulier te worden afgegeven tezamen met de vervoersverklaring. Daarnaast verklaart hij dat hij bereid is, op verzoek van de Nederlandse Belastingdienst, nadere informatie te verstrekken over de bestemming van de goederen. Naam: Van Beusekom B.V. Adres: Parkstraat 5, 3743 ED Baarn Factuurnummer:... Datum factuur: Klant en vervoermiddel: Bedrijfsnaam:... BTW nummer:... Kenteken:... Plaats en land van bestemming:... Persoon die de goederen in ontvangst neemt: Naam:... Plaats:... Datum: (Handtekening van de ontvanger) Bedrijfs- en personenwagens Apeldoorn 4

6 1 Volkswagen Transporter bedrijfswagen, 2.5 TDI dieselmotor, 174 PK, handgeschakeld, kenteken: 09-VVT-6, afgelezen tellerstand: km, bj.: , APK tot: , laadverm.: kg, met 3 persoonscabine met lederen bekleding, airco, elektrische ramen en spiegels, rvs sidebars, mistlampen, lichtmetalen velgen, trekhaak, laadruimte betimmering, met stickerbelettering (gebruikerssporen rondom, barst in de voorruit, kras op bumper links voor, gat achterbumper, diverse krassen/deuken) (accu kan leeg zijn) (kentekenpapieren 1 vooralsnog incompleet, waardoor latere uitlevering op afspraak) 1500 Volkswagen Caddy bedrijfswagen, 1.6 TDI dieselmotor, 75PK, handgeschakeld, kenteken: 4-VVK-73, tellerstand: niet leesbaar, bj.: , APK tot: , laadverm.: 689 kg, met radio/cd-speler, airco, elektrische ramen en spiegels, mistlampen (gebruikerssporen rondom, bumper voorzijde stuk, deukje linksachter, motorkap deuken, spiegel stuk, volgens opgave niet rijdbaar, motorsteun afgebroken, aircopomp, koelvin, aircoslang afgebroken/defect) (accu kan leeg zijn) (kentekenpapieren vooralsnog incompleet, waardoor latere uitlevering op afspraak) (Rest BPM: 2.497,=) (BPM doorschuifregeling van toepassing) (Particuliere koper dient rest BPM te voldoen) (BPM bij export EU niet van 2 1 toepassing) 3000 Volkswagen Caddy bedrijfswagen, 1.6 TDI dieselmotor, 75PK handgeschakeld, kenteken: 4-VVK-74, bj.: , afgelezen tellerstand: km, APK tot: , laadverm.: 689 kg, met radio/cd-speler, airco, elektrische ramen en spiegels, mistlampen (gebruikerssporen rondom, bumper voorzijde schade en rondom deuken) (accu kan leeg zijn) (kenteken papieren vooralsnog incompleet, waardoor latere uitlevering op afspraak) (Rest BPM: 2.497,=) (BPM doorschuifregeling van toepassing) (Particuliere koper dient rest BPM te voldoen) 3 1 (BPM bij export EU niet van toepassing) Volkswagen Caddy bedrijfswagen, 1.9 TDI diesel, 105 PK, handgeschakeld, kenteken: 40-VHK-2, bj.: , APK tot: , afgelezen tellerstand: , laadverm.: 700 kg, met radio/cd-speler, airco, elektrische ramen en spiegels, trekhaak (rondom lichte gebruikerssporen en stoelbekleding schade) 1 (accu kan leeg zijn) (kentekenpapieren compleet) Citroën Berlingo bedrijfswagen, 2.0 HDI dieselmotor, 90PK, handgeschakeld, kenteken: 07-BB-FN, bj.: , afgelezen tellerstand: , APK tot: , met radio, rondom diverse schades, barst in voorruit, stoelbekleding stuk, volgens opgave niet rijdbaar maar start en rijd wel (accu kan leeg zijn) (kenteken 1 papieren compleet) Opel Combo bedrijfswagen, 1.3 CDTI diesel, 75PK, handgeschakeld, kenteken: 85-VKP-9, tellerstand: onbekend, bj.: , APK tot: , laadverm.: 500 kg, met radio/cd-speler, trekhaak (rondom lichte gebruikerssporen, ster in voorruit, volgens opgave niet rijdbaar, brandstofpomp en/of motor defect) (accu kan leeg zijn) (kentekenpapieren compleet) Chrysler MPV personenauto, type: Voyager 3.3 V6 SE Luxe, datum eerste toelating: , kenteken: 65-SF-JV, afgelezen kilometerstand: ca , kleur: zwart, brandstof: benzine, motor: 6 cilinder 3,3ltr, vermogen: 128 kw (174 PK), vervaldatum APK: , v.v. 7 zitplaatsen, automatische transmissie, radio CD-speler, Airconditioning, ingebouwde DVD speler met koptelefoons en afstandsbediening, Parrot carkit en 4 winterbanden. (lichte gebruikssporen rondom, schade bumper linksachter) (kentekenpapieren compleet) (marge) 1000 bedrijfs- en personenwagens Apeldoorn 5

7 8 Audi TT Roadster personen(sport)auto, type: TT Roadster, 1.8 5V Turbo Quatro, datum eerste toelating: , kenteken: 67-FR-SB, afgelezen kilometerstand: ca km, kleur: metalic groen, brandstof: benzine, motor: 5V cilinder 1,8 ltr, vermogen: 165 kw (224 PK), vervaldatum APK: , v.v. hardtop en softtop, Quatro vierwielaandrijving, 2 zitplaatsen, 17inch lichtmetalen velgen, parkeersensoren achter, xenon verlichting, lederen S-line interieur, zwarte hemel (hardtop), carkit, airconditioning, Bose soundsystem (lichte gebruikssporen 1 rondom) (accu kan leeg zijn) (kentekenpapieren compleet) (marge) 2000 BMW personenauto, type: 3-serie Coupé, model: 325i High Executive, kenteken: 79-XG-SR, datum eerste toelating: , afgelezen tellerstand: km, brandstof: benzine, kleur: grijs, motor: 2.5 ltr 6 cilinders,vermogen: 160 kw, 218 PK, met achterwielaandrijving, 18" lichtmetalen velgen, parkeersensoren, lederen interieur, automatische transmissie, stuurwielbediening, cruise control, climate control, M-Line automatisch verstelbare stoelen, reservesleutel (LET OP: lichte gebruiksschade) (accu kan leeg zijn) (kentekenpapieren vooralsnog incompleet, waardoor latere uitlevering op afspraak) (Locatie: Stationsweg Oost 279, 3931 ER 9 1 Woudenberg) 5000 Renault bedrijfswagen, type: Kangoo, uitvoering: 1.5 DCI 55 CONFGV, kenteken: 06-BX-TK, datum eerste toelating: , afgelezen tellerstand: km, brandstof: diesel, kleur: wit, motor: 1.5 ltr 4 cilinders, vermogen: 42 kw, laadvermogen; 622 kg, met zijdeur met glas, Grundig audio en startkabels (accu kan leeg zijn) (kentekenpapieren vooralsnog incompleet, waardoor latere 10 1 uitlevering op afspraak) (locatie: Stationsweg Oost 279, 3931 ER Woudenberg) Mazda Demio personenwagen, benzine, 46 kw, kenteken: XP-PZ-54, bj.: , APK: (accu kan leeg zijn) (Rest BPM 51,=) (kentekenpapieren compleet) 700 bedrijfs- en personenwagens Apeldoorn 6

8 ALGEMENE VOORWAARDEN van de besloten vennootschap Van Beusekom B.V. Artikel 1 Toepasselijkheid Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding van en op iedere overeenkomst tussen Van Beusekom B.V. (Van Beusekom), enerzijds, en haar wederpartij, opdrachtgever, verkoper, koper en/of gebruiker anderzijds. Naast deze algemene voorwaarden hanteert Van Beusekom ook Bijzondere (Online-) Veilingvoorwaarden. De toepasselijkheid van algemene voorwaarden van opdrachtgever, verkoper, koper en/of gebruiker wordt hierdoor uitgesloten. Artikel 2 Offertes Door Van Beusekom uitgebrachte offertes zijn vrijblijvend, zij zijn geldig gedurende 30 dagen, tenzij anders aangegeven. Vermelde prijzen zijn exclusief BTW; inklaringskosten; import- en exportheffingen en andere heffingen; belastingen; rechten en kosten, tenzij anders aangegeven. Artikel 3 Taxaties 3.1 In het kader van een door Van Beusekom te verrichten taxatie zorgt opdrachtgever dat alle zaken en gegevens die noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst tijdig en volledig aan Van Beusekom worden verstrekt. 3.2 Indien voor de uitvoering van de overeenkomst benodigde zaken en gegevens niet tijdig aan Van Beusekom worden verstrekt, worden eventuele uit die vertraging voor van Beusekom voortvloeiende kosten aan opdrachtgever in rekening gebracht. 3.3 Van Beusekom is niet aansprakelijk voor schade ontstaan doordat zij van haar opdrachtgever geen, dan wel onjuiste en/of onvolledige gegevens heeft ontvangen. 3.4 Indien van Beusekom in opdracht werkzaamheden uitvoert bij of ten behoeve van derden, vrijwaart opdrachtgever Van Beusekom voor aanspraken van derden in verband met de uitvoering van de werkzaamheden. Artikel 4 Verkopingen 4.1 Op door Van Beusekom uit te voeren openbare veilingen (op locatie), online-veilingen of executieveilingen zijn ook de door Van Beusekom gehanteerde bijzondere (online-) veilingvoorwaarden van toepassing. 4.2 Opdrachtgever staat er jegens Van Beusekom voor in dat hij bevoegd is tot verkoop van de zaken waar de opdracht aan Van Beusekom betrekking op heeft en dat de te verkopen zaken onbezwaard en onbelast zijn. 4.3 Een eenmaal door Van Beusekom aanvaarde opdracht kan niet zonder vergoeding van door Van Beusekom gemaakte kosten voor reeds verrichte verkoopactiviteiten en/of een deel van de overeengekomen courtage door opdrachtgever worden ingetrokken. 4.4 Van Beusekom verkoopt namens opdrachtgever en is geen partij bij de koopovereenkomst die met de koper tot stand komt. 4.5 Van Beusekom is niet gehouden om verkoop- danwel opslagruimten van waaruit wordt verkocht, schoon op te leveren. 4.6 Indien Van Beusekom in het kader van de overeenkomst tot ontruiming dient over te gaan, is Van Beusekom niet aansprakelijk voor daarbij ontstane schade. Artikel 5 Risico, levering, levertijd 5.1 De in het kader van een door Van Beusekom uitgevoerde openbare veilingen (op locatie), onlineveilingen of executieveilingen door een koper gekochte zaak of zaken is of zijn voor risico van koper vanaf het moment van toewijzing. 5.2 Toewijzing of gunning geschiedt door de Verkoper of voor deze door Van Beusekom. Tussen de opdrachtgever van Van Beusekom en koper komt daardoor een koopovereenkomst tot stand. 5.4 Levering geschiedt vanaf de door Van Beusekom aan te wijzen locatie, nadat betaling door Van Beusekom is ontvangen, de eigendom gaat daarna over. 5.5 Gekochte zaken worden vervoerd voor rekening van koper. 5.6 Indien koper afname weigert of nalatig is informatie of instructies noodzakelijk voor de levering te verstrekken, worden voor rekening van koper die maatregelen getroffen, ter beoordeling van Van Beusekom, die nodig zijn om de verkooplocatie aan opdrachtgever leeg op te leveren. Koper is in dat geval alle kosten, waaronder demontage, transport- en opslagkosten, verschuldigd. 5.7 Indien koper na in gebreke te zijn gesteld alsnog niet afneemt, is Van Beusekom gerechtigd de zaken aan een volgende bieder toe te wijzen. 5.8 Alleen in geval de koper een consument is die op een online veiling heeft gekocht en binnen een termijn van veertien dagen na levering de overeenkomst door middel van een daartoe bestemd formulier heeft ontbonden, zal Van Beusekom zaken terugnemen, die dan aan Verkoper worden geretourneerd. Dit geldt niet voor openbare en executieveilingen. Artikel 6 Betaling 6.1 Betaling dient te geschieden in euro s binnen veertien dagen na factuurdatum, door het verschuldigde bedrag te doen bijschrijven op de bankrekening van Van Beusekom. 6.2 Betaling aan Van Beusekom dient plaats te vinden zonder korting of verrekening. 6.3 Van Beusekom betaalt Verkoper nadat Van Beusekom van Koper betaling heeft ontvangen en na aftrek van al hetgeen verkoper aan Van Beusekom verschuldigd is. Van Beusekom hanteert voor deze betaling een termijn van twee weken. 6.4 Indien binnen de termijn van veertien dagen geen volledige betaling aan Van Beusekom heeft plaatsgevonden is wederpartij zonder nadere ingebrekestelling in verzuim. Vanaf Algemene Voorwaarden Van Beusekom B.V

9 dat moment is wederpartij over het verschuldigde bedrag rente verschuldigd, gelijk aan de wettelijke rente plus 2%. 6.4 Door wederpartij gedane betalingen strekken eerst ter afdoening van de verschuldigde rente en kosten, pas daarna ter afdoening van de openstaande facturen, de oudste facturen eerst. 6.5 Ingeval de Opdrachtgever om welke reden dan ook de opdracht intrekt voordat de veiling heeft plaatsgevonden, is hij de kosten die van Beusekom tot dat moment heeft gemaakt verschuldigd. Van Beusekom is tevens gerechtigd om een deel van de courtage daarvoor in rekening te brengen. De kosten of een deel van de courtage worden aan Opdrachtgever gefactureerd, daarvoor geldt hetgeen in dit artikel is opgenomen. Artikel 7 Opschorting/ontbinding van de overeenkomst 7.1 Vorderingen van Van Beusekom op wederpartij, opdrachtgever, verkoper, koper en/of gebruiker voortvloeiend uit de overeenkomst met Van Beusekom zijn onmiddellijk opeisbaar: indien nakoming en betaling van een voorschot of gevraagde zekerheid uitblijft of onvoldoende is; in geval van faillissement of surséance van betaling van wederpartij; indien wederpartij in verzuim is en/of anderszins niet voldoet aan verplichtingen uit de overeenkomst. 7.2 Van Beusekom is bevoegd de uitvoering van de overeenkomst op te schorten of tot gehele of gedeeltelijke ontbinding van de overeenkomst over te gaan, een en ander onder gehoudenheid van wederpartij, opdrachtgever, verkoper, koper en/of gebruiker de door Van Beusekom geleden schade te vergoeden en onverminderd de overigens aan Van Beusekom toekomende rechten. 7.3 Indien zich omstandigheden voordoen, welke van dien aard zijn dat de uitvoering van de overeenkomst onmogelijk en/of onevenredig kostbaar wordt, is Van Beusekom bevoegd de overeenkomst te ontbinden. Artikel 8 Incassokosten Kosten die Van Beusekom moet maken met betrekking tot invordering komen, met een minimum van 10% van het openstaande bedrag, ten laste van wederpartij, opdrachtgever, verkoper, koper en/of gebruiker. ingevolge de overeenkomst aanspraak heeft. 9.3 Van Beusekom is in ieder geval niet aansprakelijk voor: gevolgschade, o.a. in de vorm van winstderving; tekortkomingen van door haar ingeschakelde derden; schade veroorzaakt door of verband houdend met het afvoeren van milieubelastende en/of gevaarlijke stoffen; schade veroorzaakt door of in verband staand met bediening, beheer en onderhoud van technische installaties. 9.4 Elk vorderingsrecht van wederpartij, opdrachtgever, verkoper, koper en/of gebruiker jegens Van Beusekom vervalt twaalf maanden na het ontstaan van de vordering, welke ontstaat op het moment dat de schade voor het eerst geconstateerd is of had kunnen worden. Artikel 10 Overmacht 10.1 Onder overmacht wordt verstaan omstandigheden die niet aan Van Beusekom zijn toe te rekenen en nakoming van de overeenkomst verhinderen.10.2 In geval van overmacht worden de verplichtingen van Van Beusekom opgeschort Indien Van Beusekom haar verplichtingen door overmacht langer dan drie maanden opschort zijn beide partijen bevoegd de overeenkomst te ontbinden. Van Beusekom is alsdan geen schadevergoeding aan opdrachtgever verschuldigd Indien Van Beusekom voor de opschorting door overmacht gedeeltelijk aan haar verplichtingen heeft voldaan of door overmacht slechts gedeeltelijk aan haar verplichtingen kan voldoen, worden de gedeeltelijk verrichte werkzaamheden bij opdrachtgever in rekening gebracht en is opdrachtgever gehouden die te voldoen. Artikel 11 Toepasselijk recht Op iedere aanbieding van en op iedere overeenkomst tussen Van Beusekom en haar wederpartij, opdrachtgever, verkoper, koper en/of gebruiker is Nederlands recht van toepassing. Artikel 12 Vertalingen In geval van verschillen tussen vertalingen van deze algemene voorwaarden en de Nederlandse tekst van deze voorwaarden prevaleert de Nederlandse tekst. Artikel 9 Aansprakelijkheid 9.1 Eventuele aansprakelijkheid van Van Beusekom is beperkt tot het bedrag dat door de verzekeraar wordt gedekt en/of uitgekeerd. 9.2 Indien de schade niet door de verzekering wordt gedekt en/of uitgekeerd, is de aansprakelijkheid beperkt tot het bedrag waarop Van Beusekom Algemene Voorwaarden Van Beusekom B.V

10

13 T/M 15 SEPTEMBER 2015 ONLINE VEILING. van: BUFFET-, BOEKEN-, OOSTERSE KASTEN, DRESSOIRS, TV-MEUBELS ETC. TE DOETINCHEM

13 T/M 15 SEPTEMBER 2015 ONLINE VEILING. van: BUFFET-, BOEKEN-, OOSTERSE KASTEN, DRESSOIRS, TV-MEUBELS ETC. TE DOETINCHEM 13 T/M 15 SEPTEMBER 2015 ONLINE VEILING van: BUFFET-, BOEKEN-, OOSTERSE KASTEN, DRESSOIRS, TV-MEUBELS ETC. TE DOETINCHEM Havenstraat 74a, 7005 AG Doetinchem; kijkdag: 13 september 2015 12.00 15.00 uur

Nadere informatie

20 T/M 25 NOVEMBER 2015 ONLINE VEILING. van: BEDRIJFSAUTO S, BOUW- MACHINES EN GEREEDSCHAPPEN

20 T/M 25 NOVEMBER 2015 ONLINE VEILING. van: BEDRIJFSAUTO S, BOUW- MACHINES EN GEREEDSCHAPPEN 20 T/M 25 NOVEMBER 2015 ONLINE VEILING van: BEDRIJFSAUTO S, BOUW- MACHINES EN GEREEDSCHAPPEN Noordzijde 77A, 4225 PK Noordeloos, Wilgenweg 5, 3421 TV Oudewater; kijkdag: 20 november 2015 09.00 16.00 uur

Nadere informatie

13 T/M 16 JUNI 2015 ONLINE VEILING. van: GROTE PARTIJ TUINHOUT, VLOEREN EN STEIGERPLANKEN ETC.

13 T/M 16 JUNI 2015 ONLINE VEILING. van: GROTE PARTIJ TUINHOUT, VLOEREN EN STEIGERPLANKEN ETC. 13 T/M 16 JUNI 2015 ONLINE VEILING van: GROTE PARTIJ TUINHOUT, VLOEREN EN STEIGERPLANKEN ETC. Wilgenweg 19B, 3421 TV Oudewater; kijkdag: 13 juni 2015 10.00 15.00 uur (hardhouten) palen en planken; schuttingplanken;

Nadere informatie

22 MEI T/M 30 JUNI 2015 5 ONLINE FAILLISSEMENTSVEILINGEN

22 MEI T/M 30 JUNI 2015 5 ONLINE FAILLISSEMENTSVEILINGEN 22 MEI T/M 30 JUNI 2015 5 ONLINE FAILLISSEMENTSVEILINGEN in opdracht van mr. B.M. König, Hekkelman Advocaten, Nijmegen, curator in het faillissement van: IFORCE BV; VOORRAAD VERWERKTE CONSUMENTENRETOURGOEDEREN

Nadere informatie

TAXI-AUTOVERHUUR OVERBEEK B.V.

TAXI-AUTOVERHUUR OVERBEEK B.V. 9 T/M 11 OKTOBER 2013 ONLINE FAILLISSEMENTSVEILING in opdracht van mr. A.R.M. Berntsen, Berntsen Mulder Advocaten te Alphen aan den Rijn, curator in het faillissement van: TAXI-AUTOVERHUUR OVERBEEK B.V.

Nadere informatie

3 T/M 9 FEBRUARI 2015 ONLINE VEILING. van: LAUREANO BEHEER B.V.

3 T/M 9 FEBRUARI 2015 ONLINE VEILING. van: LAUREANO BEHEER B.V. 3 T/M 9 FEBRUARI 2015 ONLINE VEILING van: LAUREANO BEHEER B.V. Westbaan 160, 2841 MC Moordrecht; kijkdag: 3 februari 2015 09.00 16.00 uur bedrijfswagens w.o.: Nissan, Ford, Peugeot, Volkswagen; De Meeuw

Nadere informatie

25 T/M 28 JULI 2015 ONLINE VEILING. van:

25 T/M 28 JULI 2015 ONLINE VEILING. van: 25 T/M 28 JULI 2015 ONLINE VEILING van: GROTE PARTIJ TUINHOUT, VLOEREN EN STEIGERPLANKEN ETC. Wilgenweg 19B, 3421 TV Oudewater; kijkdag: 25 juli 2015 10.00 15.00 uur (hardhouten) palen en planken; schuttingplanken;

Nadere informatie

ONLINE FAILLISSEMENTSVEILING

ONLINE FAILLISSEMENTSVEILING 23 T/M 27 JULI 2015 ONLINE FAILLISSEMENTSVEILING in opdracht van mr. M. van der Laarse, Hoboken Advocaten te Rotterdam, curator in het faillissement van: SAFE4SURE B.V. Elandstraat 104, 2901 BK Capelle

Nadere informatie

Verklaring van Deelname. In verband met deelname aan de Faillissementsveiling: Zeegaande Woonkotter RAN van Onlineveilingmeester.

Verklaring van Deelname. In verband met deelname aan de Faillissementsveiling: Zeegaande Woonkotter RAN van Onlineveilingmeester. Verklaring van Deelname In verband met deelname aan de Faillissementsveiling: Zeegaande Woonkotter RAN van Onlineveilingmeester.nl In origineel getekend en voorzien van kopie paspoort/id-kaart als hierna

Nadere informatie

Algemene voorwaarden veiling. Artikel 1. Toepasselijkheid.

Algemene voorwaarden veiling. Artikel 1. Toepasselijkheid. Algemene voorwaarden veiling. Artikel 1. Toepasselijkheid. Deze algemene veilingvoorwaarden gelden voor iedere door verlatenboot.nl gehouden veiling en iedere (aan)bieding en iedere in dat kader gesloten

Nadere informatie

Executieveiling: De door Gemeente Rotterdam georganiseerde verkoop in het openbaar via de Website ExecutieVeiling.nl van Kavels;

Executieveiling: De door Gemeente Rotterdam georganiseerde verkoop in het openbaar via de Website ExecutieVeiling.nl van Kavels; Algemene Veilingvoorwaarden Executieveiling Gemeentebelastingen Rotterdam Artikel 1. Definities Aflevering: bezitsverschaffing van de Kavel door Gemeentebelastingen Rotterdam als houder van de Kavel, zulks

Nadere informatie

a.partycentrum La France BV, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel te Den Haag onder nummer KvK 28057498.

a.partycentrum La France BV, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel te Den Haag onder nummer KvK 28057498. Algemene Voorwaarden Lafrance.nl/feestveiling is een online-platform waarop feestarrangementen door middel van online veilingen worden aangeboden en verkocht. Op al onze diensten zijn onze algemene voorwaarden

Nadere informatie

wegens plaatsmaken voor nieuwe collectie:

wegens plaatsmaken voor nieuwe collectie: 19 T/M 25 JUNI 14 ONLINE VEILING wegens plaatsmaken voor nieuwe collectie: OVERTOLLIGE VOORRAAD HAARDEN, KACHELS EN TOEBEHOREN Penningsweg 4, 4879 AG Etten-Leur; kijkdag: 19 juni 14 09.00 12.00 uur gashaarden

Nadere informatie

Algemene voorwaarden CUTECH B.V.

Algemene voorwaarden CUTECH B.V. Algemene voorwaarden CUTECH B.V. Algemene voorwaarden CUTECH BV 1-7 8-4-2005 Inhoudsopgave Inhoudsopgave...2 Algemene bepalingen...3 Artikel 1. Toepasselijkheid...3 Artikel 2. Offerten...3 Artikel 3. Wijzigen

Nadere informatie

ONLINE EXECUTORIALE VEILING

ONLINE EXECUTORIALE VEILING 10 T/M 15 JULI 2015 ONLINE EXECUTORIALE VEILING in opdracht van de pandhoudster van: PARTIJ MEDISCHE APPARATUUR EN INVENTARIS UIT EEN COSMETISCHE KLINIEK Opgeslagen: Metaalstraat 1, 5107 ND Dongen; kijkdag:

Nadere informatie

1.1 Lpg-vulnippel.nl: gebruiker van deze algemene voorwaarden

1.1 Lpg-vulnippel.nl: gebruiker van deze algemene voorwaarden Leveringsvoorwaarden ALGEMENE VOORWAARDEN Hodam mede handelend onder de naam lpg-vulnippel.nl Inschrijvingsnummer KvK: 58634215 1. Definities 1.1 Lpg-vulnippel.nl: gebruiker van deze algemene voorwaarden

Nadere informatie

Algemene voorwaarden en condities van Onderhoud Service Arnhem voor de verhuur van steigers en het gebruik van onze steigermaterialen en diensten.

Algemene voorwaarden en condities van Onderhoud Service Arnhem voor de verhuur van steigers en het gebruik van onze steigermaterialen en diensten. Algemene voorwaarden en condities van Onderhoud Service Arnhem voor de verhuur van steigers en het gebruik van onze steigermaterialen en diensten. 1 Definities AV; De onderhavige algemene voorwaarden.

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Rocks recherchediensten te Zevenaar

Algemene voorwaarden Rocks recherchediensten te Zevenaar Algemene voorwaarden Rocks recherchediensten te Zevenaar Deze voorwaarden zijn uitdrukkelijk van toepassing op alle diensten en werkzaamheden van Rocks recherchediensten, hierna te noemen : het recherchebureau.

Nadere informatie

-cliënt: degene die deelneemt aan advies-, trainings-, coaching-of begeleidingstraject, dat laatste als hij niet zelf de opdrachtgever is.

-cliënt: degene die deelneemt aan advies-, trainings-, coaching-of begeleidingstraject, dat laatste als hij niet zelf de opdrachtgever is. Algemene voorwaarden 2015 -Corewonders V.O.F. Artikel Definities In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder: -opdrachtnemer: Corewonders V.O.F. die deze algemene voorwaarden gebruikt voor het aanbieden

Nadere informatie

ONLINE FAILLISSEMENTSVEILING

ONLINE FAILLISSEMENTSVEILING 6 T/M 11 AUGUSTUS 2015 ONLINE FAILLISSEMENTSVEILING in opdracht van mr. J.C. Siebert, Siebert & Becker Advocaten te Haarlem, curator in het faillissement van: BEAUTYLINE B.V. Wagenweg 72, 2012 NG Haarlem;

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR LEVERING AAN NIET- CONSUMENTEN

ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR LEVERING AAN NIET- CONSUMENTEN ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR LEVERING AAN NIET- CONSUMENTEN VAN: Embrace Design BV hierna te noemen: gebruiker Ar>kel 1. Defini>es 1. In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder: gebruiker: de gebruiker

Nadere informatie

1. Alle door Steviger! in offertes, opdrachtbevestigingen of aan de andere kant genoemde bedragen zijn exclusief omzetbelasting.

1. Alle door Steviger! in offertes, opdrachtbevestigingen of aan de andere kant genoemde bedragen zijn exclusief omzetbelasting. gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel Rijnland onder nummer 28097926. Art. 1: Algemeen 1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle, ook precontractuele en toekomstige, rechtsverhoudingen tussen Steviger!

Nadere informatie

Algemene voorwaarden van de CWO Consultancy & Marketing B.V.

Algemene voorwaarden van de CWO Consultancy & Marketing B.V. Algemene voorwaarden van de CWO Consultancy & Marketing B.V. Op alle opdrachten verstrekt aan de CWO Consultancy & Marketing B.V. gevestigd en kantoorhoudende te Barendrecht aan de Voordijk 490-A onderstaande

Nadere informatie

Algemene Leveringsvoorwaarden BioCuisine Nederland BV

Algemene Leveringsvoorwaarden BioCuisine Nederland BV Algemene Leveringsvoorwaarden BioCuisine Nederland BV Besloten vennootschap, handelend onder de naam BioCuisine Nederland BV, gevestigd te Haaksbergen aan de Industriestraat 50 Artikel 1: Toepasselijkheid

Nadere informatie

Opdrachtgever: Bedrijf of particulier die gebruik maakt van de diensten van Klusbedrijf Sander Stromeier.

Opdrachtgever: Bedrijf of particulier die gebruik maakt van de diensten van Klusbedrijf Sander Stromeier. Algemene Voorwaarden Klusbedrijf Sander Stromeier Deze Algemene Voorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel en staan gepubliceerd op de website van Klusbedrijf Sander Stromeier: www.sanderstromeier.nl.

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN

ALGEMENE VOORWAARDEN 1 ALGEMENE VOORWAARDEN Opgesteld door: 2 ALGEMENE VOORWAARDEN FRIETFEEST.NL, gevestigd te Sint-Oedenrode, ingeschreven in het handelsregister onder nummer 17223508 verder te noemen FF. Artikel 1: Definities.

Nadere informatie

Algemene Inkoopvoorwaarden Effort l FSR B.V. gedeponeerd bij KvK onder nummer

Algemene Inkoopvoorwaarden Effort l FSR B.V. gedeponeerd bij KvK onder nummer Algemene Inkoopvoorwaarden Effort l FSR B.V. gedeponeerd bij KvK onder nummer 32104291. 1. TOEPASSELIJKHEID 1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle opdrachten waarbij wij als koper fungeren. 2.

Nadere informatie

4. schriftelijk $% &#% ' #(

4. schriftelijk $% &#% ' #( 1. koper De partij vermeld in de overeenkomst als zijnde de koper en/of opdrachtgever, alsmede alle voor haar werkzame en door haar, zowel direct als indirect, ingeschakelde personen, alsmede de entiteiten

Nadere informatie

Artikel 1. Toepasselijkheid

Artikel 1. Toepasselijkheid Artikel 1. Toepasselijkheid 1.1 Op alle aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten van OnderhoudShop.nl zijn deze Algemene Voorwaarden van toepassing. 1.2 Het accepteren van een aanbieding dan wel het

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN van Hotel Supply International B.V., K.v.K. Amsterdam

ALGEMENE VOORWAARDEN van Hotel Supply International B.V., K.v.K. Amsterdam Algemene voorwaarden ALGEMENE VOORWAARDEN van Hotel Supply International B.V., K.v.K. Amsterdam 62734970. hierna te noemen: gebruiker Artikel 1. Definities 1. In deze algemene voorwaarden wordt verstaan

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN VAN HOLLAND COVERS ZEILMAKERIJ B.V. te Etten-Leur

ALGEMENE VOORWAARDEN VAN HOLLAND COVERS ZEILMAKERIJ B.V. te Etten-Leur ALGEMENE VOORWAARDEN VAN HOLLAND COVERS ZEILMAKERIJ B.V. te Etten-Leur 1. Definities 1.1 Holland Covers: Gebruiker van deze algemene voorwaarden Holland Covers Zeilmakerij B.V., gevestigd aan de Oude Kerkstraat

Nadere informatie

van: DrawBridge54 Nederland, Zaagmolen 2, 3962 GA Wijk bij Duurstede, KvK 30248637

van: DrawBridge54 Nederland, Zaagmolen 2, 3962 GA Wijk bij Duurstede, KvK 30248637 ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR DIENSTVERLENING van: DrawBridge54 Nederland, Zaagmolen 2, 3962 GA Wijk bij Duurstede, KvK 30248637 Artikel 1 Toepasselijkheid 1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten

Nadere informatie

235. Verkoop van 2 Tweedehands auto's Skoda en Nissan Qashqai

235. Verkoop van 2 Tweedehands auto's Skoda en Nissan Qashqai 235. Verkoop van 2 Tweedehands auto's Skoda en Nissan Qashqai Verkoop informatie Aantal : 2 Locatie : Mont-Saint-Guibert (België) Startdatum : 22 oktober 2013 vanaf 17:00 Sluitingsdatum : 29 oktober 2013

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN Leveringsvoorwaarden Kingdom Hotel Supplies

ALGEMENE VOORWAARDEN Leveringsvoorwaarden Kingdom Hotel Supplies Artikel 1. Definities 1. In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder: gebruiker: de gebruiker van de algemene voorwaarden; niet-consument: een opdrachtgever die handelt in de uitoefening van een

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Visserij-innovatiecentrum Zuidwest-Nederland B.V.

Algemene Voorwaarden Visserij-innovatiecentrum Zuidwest-Nederland B.V. Algemene Voorwaarden Visserij-innovatiecentrum Zuidwest-Nederland B.V. Artikel 1 Algemene bepalingen a. Visserij-innovatiecentrum Zuidwest-Nederland B.V.: Het Innovatiecentrum b. Gebruiker: Degene met

Nadere informatie

Catalogus Verkoop bij inschrijving. Winkelinventaris

Catalogus Verkoop bij inschrijving. Winkelinventaris Catalogus Verkoop bij inschrijving Winkelinventaris 1 Verkoop bij inschrijving van executoriaal in beslag genomen winkelinventaris. In opdracht van mr. E. van der Kolk van Molkenboer & van der Kolk Advocaten

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR LEVERING AAN DE CONSUMENTEN

ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR LEVERING AAN DE CONSUMENTEN ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR LEVERING AAN DE CONSUMENTEN VAN: SynBatt BV Rijksstraatweg 20f Sassenheim hierna te noemen: gebruiker Artikel 1 Definities 1. In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende

Nadere informatie

Algemene voorwaarden voor levering diensten door 3 Ster Advies

Algemene voorwaarden voor levering diensten door 3 Ster Advies Algemene voorwaarden voor levering diensten door Van: gevestigd en kantoorhoudende te 7827 RG, Emmen, Drieteenspecht 4, hierna te noemen: Artikel 1: Definities 1. In deze algemene voorwaarden wordt verstaan

Nadere informatie

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle diensten van Mobiliteitsvisie.

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle diensten van Mobiliteitsvisie. ALGEMENE VOORWAARDEN MOBILITEITSVISIE Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle diensten van Mobiliteitsvisie. Naast Mobiliteitsvisie kunnen tevens alle personen die op enigerlei wijze aan

Nadere informatie

Algemene voorwaarden De Wijde Blik BV

Algemene voorwaarden De Wijde Blik BV Algemene voorwaarden De Wijde Blik BV Artikel 1: Definities a. Onder opdrachtgever wordt verstaan de partij die de opdracht voor de werkzaamheden heeft verstrekt. b. Onder opdrachtnemer wordt, tenzij anders

Nadere informatie

ALGEMENE VERKOOP- EN LEVERINGSVOORWAARDEN

ALGEMENE VERKOOP- EN LEVERINGSVOORWAARDEN ALGEMENE VERKOOP- EN LEVERINGSVOORWAARDEN van de besloten vennootschap STEENSMA B.V., gevestigd te Leeuwarden, gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel en Fabrieken te Leeuwarden op 26 januari 2015. Artikel

Nadere informatie

De onderstaande Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle door Fruit in Bedrijf afgesloten verkoop- en leverovereenkomsten.

De onderstaande Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle door Fruit in Bedrijf afgesloten verkoop- en leverovereenkomsten. ALGEMENE VOORWAARDEN De onderstaande Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle door Fruit in Bedrijf afgesloten verkoop- en leverovereenkomsten. De complete algemene voorwaarden: Artikel 1 - Algemeen

Nadere informatie

Algemene voorwaarden. Artikel 1. Geldigheid van deze voorwaarden

Algemene voorwaarden. Artikel 1. Geldigheid van deze voorwaarden Algemene voorwaarden Artikel 1. Geldigheid van deze voorwaarden 1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes en op alle overeenkomsten aangegaan door: Beijes Trappen & Bouw Veldbloemstraat

Nadere informatie

Algemene voorwaarden van:

Algemene voorwaarden van: Algemene voorwaarden van: Köhlen Consulting Bouwkundig Advies Glacisweg 34 F 6212 BP Maastricht Artikel 1 Werkingssfeer 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes en overeenkomsten

Nadere informatie

VERKOOP BIJ INSCHRIJVING

VERKOOP BIJ INSCHRIJVING VERKOOP BIJ INSCHRIJVING Naam: SOFTBRUSH WASBORSTELS Adres: p/a Herenweg 116 Plaats: 3648 CM Wilnis Deze brochure omvat Pagina Voorblad 1 Deze brochure omvat 2 Verkoopinformatie 3 Voorwaarden verkoop bij

Nadere informatie

Aldus opgesteld te Eindhoven op 6 aug 2015.

Aldus opgesteld te Eindhoven op 6 aug 2015. Algemene voorwaarden Artikel 1: Definities a. Opdrachtgever: elke natuurlijke- of rechtspersoon die aan Michaela Communicatie een opdracht verstrekt of een overeenkomst met Michaela Communicatie aangaat.

Nadere informatie

Artikel 2. Toepasselijkheid van deze voorwaarden

Artikel 2. Toepasselijkheid van deze voorwaarden Artikel 1. Definities 1.1. In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder: gebruiker: Sterke Zet v.o.f. gevestigd en kantoorhoudende op Industrieterrein 40e te Panningen. opdrachtgever: de wederpartij

Nadere informatie

Out of Bounds Webdesign. Algemene Voorwaarden

Out of Bounds Webdesign. Algemene Voorwaarden Out of Bounds Webdesign Algemene Voorwaarden blad 2 van 8 1 Toepasselijkheid van deze voorwaarden 1.1 Deze voorwaarden gelden voor iedere aanbieding en iedere overeenkomst voor zover van deze voorwaarden

Nadere informatie

Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden Algemene voorwaarden Artikel 1: Definities In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven: NVG: de Nederlandse

Nadere informatie

1. Alle door GTeyes B.V. uitgebrachte offertes worden gestand gedaan voor een termijn van maximaal 30 dagen.

1. Alle door GTeyes B.V. uitgebrachte offertes worden gestand gedaan voor een termijn van maximaal 30 dagen. Nummer 53446089 ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR LEVERING AAN CONSUMENTEN EN TUSSENHANDEL VAN: - GTeyes B.V., gevestigd Jericholaan 14B, 5625 TH te Eindhoven en kantoorhoudende te 5625 TH Eindhoven, Jericholaan

Nadere informatie

Info@megasnel.nl 036 52 98 447 Verfmolenstraat 4, 1333 AV Almere ALGEMENE VOORWAARDEN

Info@megasnel.nl 036 52 98 447 Verfmolenstraat 4, 1333 AV Almere ALGEMENE VOORWAARDEN Info@megasnel.nl 036 52 98 447, ALGEMENE VOORWAARDEN Algemene Voorwaarden Artikel 1 Toepasselijkheid 1.1 Op alle offertes en leveringen van MegaSnel zijn deze algemene leverings- en betalingsvoorwaarden

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN. Brochure 260344

ALGEMENE VOORWAARDEN. Brochure 260344 ALGEMENE VOORWAARDEN Brochure 260344 ALGEMENE VOORWAARDEN van BRAMMER NEDERLAND B.V., gevestigd te Haarlem Artikel 1 1.1 Deze algemene voorwaarden maken deel uit van elke door Brammer Nederland B.V. te

Nadere informatie

Voorwaarden Planh Jobcoaching BV Bij ondertekening van de offerte gaat de opdrachtgever akkoord met de leveringsvoorwaarden.

Voorwaarden Planh Jobcoaching BV Bij ondertekening van de offerte gaat de opdrachtgever akkoord met de leveringsvoorwaarden. Voorwaarden Planh Jobcoaching BV Bij ondertekening van de offerte gaat de opdrachtgever akkoord met de leveringsvoorwaarden. 1. Onderzoek, begeleiding, rapportages en advisering, vinden plaats in opdracht

Nadere informatie

Algemene voorwaarden FranklinCovey (F&U Nederland B.V.) bij de uitvoering van opdrachten op maat

Algemene voorwaarden FranklinCovey (F&U Nederland B.V.) bij de uitvoering van opdrachten op maat Algemene voorwaarden FranklinCovey (F&U Nederland B.V.) bij de uitvoering van opdrachten op maat Artikel 1: Toepasselijkheid 1.1 Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en overeenkomsten

Nadere informatie

Artikel 1. Definities

Artikel 1. Definities ALGEMENE BETALINGS- EN LEVERINGSVOORWAARDEN pagina 1/5 Artikel 1. Definities In deze Algemene betalings- en leveringsvoorwaarden wordt verstaan onder: De opdrachtnemer: Affectief Financieel Consult B.V.

Nadere informatie

Kreeksehaven 61 3077 AG Rotterdam The Netherlands KVK: 53596285 BTW: NL850942135B01. Algemene Voorwaarden. Artikel 5. Uitvoering van de overeenkomst

Kreeksehaven 61 3077 AG Rotterdam The Netherlands KVK: 53596285 BTW: NL850942135B01. Algemene Voorwaarden. Artikel 5. Uitvoering van de overeenkomst Kreeksehaven 61 3077 AG Rotterdam The Netherlands KVK: 53596285 BTW: NL850942135B01 Algemene Voorwaarden Artikel 1. Definities 1.1 Anno 90: Besloten Vennootschap, gevestigd te Rotterdam en ingeschreven

Nadere informatie

Algemene voorwaarden van De Oranje Fiets, praktijk voor coaching, begeleiding en bijles

Algemene voorwaarden van De Oranje Fiets, praktijk voor coaching, begeleiding en bijles Algemene Voorwaarden Algemene voorwaarden van De Oranje Fiets, praktijk voor coaching, begeleiding en bijles Artikel 1 Algemeen Artikel 2 Uitvoering van de overeenkomst Artikel 3 Betaling Artikel 4 Eigendomsvoorbehoud

Nadere informatie

Administratiekantoor Bouw-Mouw

Administratiekantoor Bouw-Mouw ALGEMENE VOORWAARDEN Administratiekantoor Bouw-Mouw Zoomweg 55 8071 EH Nunspeet Inschrijvingsnummer Kamer van Koophandel 08147387 Artikel 1. Toepasselijkheid van deze voorwaarden 1. Deze voorwaarden gelden

Nadere informatie

koper: een opdrachtgever die handelt in de uitoefening van een bedrijf of beroep;

koper: een opdrachtgever die handelt in de uitoefening van een bedrijf of beroep; ALGEMENE VOORWAARDEN Van: Indoneth, gevestigd en kantoorhoudende te Vianen, 4132VB aan de Achterstraat 65. Artikel 1. Definities 1. In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder: koper: een opdrachtgever

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Klusbedrijf Daan Penders

Algemene voorwaarden Klusbedrijf Daan Penders Algemene voorwaarden Klusbedrijf Daan Penders Artikel 1. Definities In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder: Klusbedrijf Daan Penders Klusbedrijf Daan Penders Tubasingel 13 2287 CM Rijswijk KvK:

Nadere informatie

AANVRAAGFORMULIER NIEUWE KLANT

AANVRAAGFORMULIER NIEUWE KLANT AANVRAAGFORMULIER NIEUWE KLANT Na ontvangst van een volledig ingevuld formulier wordt uw aanvraag binnen twee werkdagen afgehandeld. Let op: vermeld zowel factuuradres als afleveradres! Bedrijfsnaam: Contactpersoon:

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN ONLINE RETAIL SERVICE B.V.

ALGEMENE VOORWAARDEN ONLINE RETAIL SERVICE B.V. ALGEMENE VOORWAARDEN ONLINE RETAIL SERVICE B.V. Door gebruik te maken van onze diensten geeft de wederpartij aan kennis te hebben genomen en in te stemmen met de algemene voorwaarden. 1. ALGEMEEN 1.1 Al

Nadere informatie

Artikel 1. Definities

Artikel 1. Definities Artikel 1. Definities 1. In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder: a. Opdrachtgever: de wederpartij van de stylist(e) b. Stylist(e): de stylist(e) van de algemene voorwaarden Artikel 2. Toepasselijkheid

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN SCHÖNE EDELMETAAL B.V.

ALGEMENE VOORWAARDEN SCHÖNE EDELMETAAL B.V. ALGEMENE VOORWAARDEN SCHÖNE EDELMETAAL B.V. Artikel 1: definities 1. koper de partij vermeld in de overeenkomst als zijnde de koper en/of opdrachtgever, alsmede alle voor haar werkzame en door haar, zowel

Nadere informatie

Progé: Algemene voorwaarden

Progé: Algemene voorwaarden Progé: Algemene voorwaarden Algemene leveringsvoorwaarden Progé binnenafwerking Artikel 1. Toepasselijkheid 1. Alle transacties zijn onderworpen aan de navolgende voorwaarden. 2. Indien de opdrachtnemer

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN. Algemeen

ALGEMENE VOORWAARDEN. Algemeen ALGEMENE VOORWAARDEN Algemeen 1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes en overeenkomsten met Artishock events & marketing B.V.. Afwijkingen van deze voorwaarden zijn uitsluitend bindend,

Nadere informatie

Algemene Veilingvoorwaarden Definities In deze algemene veilingvoorwaarden wordt verstaan onder: a. Afname: het moment waarop de toegewezen Kavel(s)

Algemene Veilingvoorwaarden Definities In deze algemene veilingvoorwaarden wordt verstaan onder: a. Afname: het moment waarop de toegewezen Kavel(s) Algemene Veilingvoorwaarden Definities In deze algemene veilingvoorwaarden wordt verstaan onder: a. Afname: het moment waarop de toegewezen Kavel(s) aan Koper worden afgegeven. b. Bieder: degene die zich

Nadere informatie

Karmerood Coaching Doelgericht onderweg naar morgen. Algemene voorwaarden. Artikel 1. Definities.

Karmerood Coaching Doelgericht onderweg naar morgen. Algemene voorwaarden. Artikel 1. Definities. Algemene voorwaarden Artikel 1. Definities. 1. In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder; gebruiker : Karmerood Coaching, gevestigd te Bussum en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel te Hilversum,onder

Nadere informatie

Algemene in en verkoopvoorwaarden Angstelgoud. Artikel 1 Definities

Algemene in en verkoopvoorwaarden Angstelgoud. Artikel 1 Definities Algemene in en verkoopvoorwaarden Angstelgoud Artikel 1 Definities 1. Koper, de partij vermeld in de overeenkomst als zijnde de koper en/of opdrachtgever, alsmede alle voor haar werkzame en door haar,

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Zeeland Rolluik Techniek BV Bedrijfsnaam: Zeeland Rolluik Techniek KvK nr: 59304855 BTW nr: 853413563B01

Algemene voorwaarden Zeeland Rolluik Techniek BV Bedrijfsnaam: Zeeland Rolluik Techniek KvK nr: 59304855 BTW nr: 853413563B01 Algemene voorwaarden Zeeland Rolluik Techniek BV Bedrijfsnaam: Zeeland Rolluik Techniek KvK nr: 59304855 BTW nr: 853413563B01 Artikel 1. Toepasselijkheid 1.1 Op alle aanbiedingen van, bestellingen bij

Nadere informatie

- Onder opdrachtgever wordt verstaan de partij die de opdracht voor de werkzaamheden heeft verstrekt.

- Onder opdrachtgever wordt verstaan de partij die de opdracht voor de werkzaamheden heeft verstrekt. Artikel 1: Definities - Onder opdrachtgever wordt verstaan de partij die de opdracht voor de werkzaamheden heeft verstrekt. - Onder opdrachtnemer wordt, tenzij anders vermeld, verstaan: burojohanna.nl.

Nadere informatie

Artikel 2 Aanbieding, aanvaarding en omschrijving van de werkzaamheden

Artikel 2 Aanbieding, aanvaarding en omschrijving van de werkzaamheden Algemene voorwaarden van Feeking Artikel 1 Algemene toepassing van begrippen: a in deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder: - Opdrachtgever: de natuurlijke persoon of rechtspersoon die aan opdrachtnemer

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN. Artikel 1: Toepasselijkheid van deze voorwaarden.

ALGEMENE VOORWAARDEN. Artikel 1: Toepasselijkheid van deze voorwaarden. ALGEMENE VOORWAARDEN Van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid FS2010 B.V. gevestigd Mon Plaisir 87, 4879 AM ETTEN LEUR. Gedeponeerd op 10 mei 1995 bij de Kamer van Koophandel te Dordrecht.

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden voor het leveren van coaching diensten

Algemene Voorwaarden voor het leveren van coaching diensten Algemene Voorwaarden voor het leveren van coaching diensten Artikel 1. Definities 1. In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder: opdrachtnemer: Maurits Hoogerwerf Praktijk voor bewustzijnscoaching

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN van Handelsonderneming Spiegelenberg Eefde BV

ALGEMENE VOORWAARDEN van Handelsonderneming Spiegelenberg Eefde BV ALGEMENE VOORWAARDEN van Handelsonderneming Spiegelenberg Eefde BV Handelsonderneming Spiegelenberg Eefde BV gevestigd te Eefde gedeponeerd op 22 januari 2002 bij de griffie van de Rechtbank te Zutphen,

Nadere informatie

ALGEMENE LEVERINGSVOORWAARDEN

ALGEMENE LEVERINGSVOORWAARDEN ALGEMENE LEVERINGSVOORWAARDEN VAN: - Aalders ICT Services gevestigd en kantoorhoudende te 7948 BT Nijeveen aan de Dorpsstraat 86 hierna te noemen: AIS Artikel 1. Definities 1. In deze algemene voorwaarden

Nadere informatie

1. Deze voorwaarden gelden voor iedere aanbieding en iedere overeenkomst tussen WD- MEDIA en een opdrachtgever.

1. Deze voorwaarden gelden voor iedere aanbieding en iedere overeenkomst tussen WD- MEDIA en een opdrachtgever. ALGEMENE LEVERINGSVOORWAARDEN - versie - 01 Oktober 2012 Artikel 1 - Definities 1. In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder: - Uitvoerend bedrijf: WD-MEDIA, hierna te noemen: WD-MEDIA, en gebruiker.

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Autobedrijf Keurmerk B.V.

Algemene voorwaarden Autobedrijf Keurmerk B.V. Artikel 1. Algemeen Algemene voorwaarden Autobedrijf Keurmerk B.V. 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elke overeenkomst c.q aanbieding tussen Autobedrijf Keurmerk B.V. nader te noemen

Nadere informatie

Algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden AllweCare Medical B.V. (BTB versie 14-01)

Algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden AllweCare Medical B.V. (BTB versie 14-01) Algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden AllweCare Medical B.V. (BTB versie 14-01) Artikel 1 Definities 1.1 AllweCare: de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid AllweCare Medical B.V., ingeschreven

Nadere informatie

1.2 Opdrachtgever: de persoon, onderneming of instelling die in de overeenkomst als zodanig is genoemd.

1.2 Opdrachtgever: de persoon, onderneming of instelling die in de overeenkomst als zodanig is genoemd. Algemene voorwaarden Bye Bye Burnout (voor het leveren van coaching, training en workshops) Artikel 1 Definities In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder: 1.1 Opdrachtnemer: Bye Bye Burnout. 1.2

Nadere informatie

ONLINE VEILING. GROTE VOORRAAD SPAANSE EN ITALIAANSE BOMEN EN PLANTEN 29 AUGUSTUS T/M 7 SEPTEMBER van:

ONLINE VEILING.  GROTE VOORRAAD SPAANSE EN ITALIAANSE BOMEN EN PLANTEN 29 AUGUSTUS T/M 7 SEPTEMBER van: 29 AUGUSTUS T/M 7 SEPTEMBER 2015 ONLINE VEILING van: GROTE VOORRAAD SPAANSE EN ITALIAANSE BOMEN EN PLANTEN Koedijk 9A, 8147 RE Giethmen; kijkdag: 29 augustus 2015 10.00 14.00 uur Palmbomen; Olijfbomen;

Nadere informatie

Algemene voorwaarden NL Brandbeveiliging B.V.

Algemene voorwaarden NL Brandbeveiliging B.V. Algemene voorwaarden NL Brandbeveiliging B.V. 1. Toepasselijkheid 1.1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, offertes en overeenkomsten betrekking hebbende op levering van

Nadere informatie

2. De prijzen in de genoemde offertes zijn exclusief BTW, tenzij anders aangegeven

2. De prijzen in de genoemde offertes zijn exclusief BTW, tenzij anders aangegeven Leveringsvoorwaarden Van: FMH Onderwijsmanagement gevestigd en kantoorhoudende te 1399 HW Muiderberg aan Schoutenpad 8 hierna te noemen: FMH Artikel 1. Definities 1. In deze algemene voorwaarden wordt

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN Algemene voorwaarden van van Gijben Totaalbouw, Broekhuizenstraat 44, 3784 WT Terschuur. Hierna te noemen gebruiker.

ALGEMENE VOORWAARDEN Algemene voorwaarden van van Gijben Totaalbouw, Broekhuizenstraat 44, 3784 WT Terschuur. Hierna te noemen gebruiker. ALGEMENE VOORWAARDEN Algemene voorwaarden van van Gijben Totaalbouw, Broekhuizenstraat 44, 3784 WT Terschuur. Hierna te noemen gebruiker. Artikel 1: Definities. 1. In deze algemene voorwaarden wordt verstaan

Nadere informatie

Artikel 1: Definities Onder opdrachtgever wordt verstaan de partij die de opdracht voor de werkzaamheden heeft verstrekt.

Artikel 1: Definities Onder opdrachtgever wordt verstaan de partij die de opdracht voor de werkzaamheden heeft verstrekt. ALGEMENE VOORWAARDEN Artikel 1: Definities Onder opdrachtgever wordt verstaan de partij die de opdracht voor de werkzaamheden heeft verstrekt. Onder opdrachtnemer wordt, tenzij anders vermeld, verstaan:.

Nadere informatie

Algemene voorwaarden voor opleidingen en trainingen van Instituut Mentoris

Algemene voorwaarden voor opleidingen en trainingen van Instituut Mentoris voor vakdocentschap in het beroepsonderwijs Algemene voorwaarden voor opleidingen en trainingen van Instituut Mentoris Artikel 1: Toepasselijkheid Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle

Nadere informatie

ALGEMENE VERKOOPVOORWAARDEN H.O. EL BERRO

ALGEMENE VERKOOPVOORWAARDEN H.O. EL BERRO ALGEMENE VERKOOPVOORWAARDEN H.O. EL BERRO Artikel 1. Toepasselijkheid 1.1 Op alle aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten van H.o. EL Berro (hierna: EL Berro) zijn bij uitsluiting van eventuele andere

Nadere informatie

Algemene voorwaarden van Best-app

Algemene voorwaarden van Best-app Algemene voorwaarden van Best-app Artikel 1: definities a. Best-app is een commanditaire vennootschap die onder nummer 61730084 is ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel te Eindhoven.

Nadere informatie

1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op iedere offerte, de website en de overeenkomst tussen Snelontruiming.nl, en u de opdrachtgever.

1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op iedere offerte, de website en de overeenkomst tussen Snelontruiming.nl, en u de opdrachtgever. Algemene voorwaarden Snelontruiming.nl 1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op iedere offerte, de website en de overeenkomst tussen Snelontruiming.nl, en u de opdrachtgever. 2. Alle offertes en aanbiedingen

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN. Jan's Vlees B.V. Laan van de Kreeft 191 7324 BX Apeldoorn

ALGEMENE VOORWAARDEN. Jan's Vlees B.V. Laan van de Kreeft 191 7324 BX Apeldoorn ALGEMENE VOORWAARDEN Jan's Vlees B.V. Laan van de Kreeft 191 7324 BX Apeldoorn Artikel 1 Definities In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder: 'koper': iedere (rechts)persoon die bij Jan s Vlees

Nadere informatie

Algemene Veilingvoorwaarden: deze algemene veilingvoorwaarden;

Algemene Veilingvoorwaarden: deze algemene veilingvoorwaarden; Algemene Veiling Voorwaarden van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid vidaxl B.V., gevestigd te Venray (KvK nummer 52904822 ) en van de aan haar gelieerde (rechts-)personen, gedeponeerd

Nadere informatie

Algemene voorwaarden. 2.3 Het staat partijen vrij te bewijzen dat de overeenkomst op andere wijze tot stand is gekomen.

Algemene voorwaarden. 2.3 Het staat partijen vrij te bewijzen dat de overeenkomst op andere wijze tot stand is gekomen. Algemene voorwaarden Artikel 1 Algemeen 1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle rechtsverhoudingen tussen OAMKB Gooi-, Eem- & Flevoland BV, gevestigd te Hilversum, nader aan te duiden

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Zakelijk Schrijven. Artikel 1 Definities In deze Algemene Voorwaarden gelden de volgende definities:

Algemene voorwaarden Zakelijk Schrijven. Artikel 1 Definities In deze Algemene Voorwaarden gelden de volgende definities: Algemene voorwaarden Zakelijk Schrijven Artikel 1 Definities In deze Algemene Voorwaarden gelden de volgende definities: 1. Zakelijk Schrijven: Zakelijk Schrijven, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Artikel 1 : Toepasselijkheid van de voorwaarden Artikel 3: Uitvoering van de overeenkomst Artikel 2: Offertes

Algemene voorwaarden Artikel 1 : Toepasselijkheid van de voorwaarden Artikel 3: Uitvoering van de overeenkomst Artikel 2: Offertes Algemene voorwaarden Artikel 1 : Toepasselijkheid van de voorwaarden 1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes en overeenkomsten met betrekking tot het leveren van goederen en/of het verrichten

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Robivo Trading B.V. d.d. oktober 2015 tevens raadpleegbaar via: www.robivotrading.nl

Algemene voorwaarden Robivo Trading B.V. d.d. oktober 2015 tevens raadpleegbaar via: www.robivotrading.nl Algemene voorwaarden Robivo Trading B.V. d.d. oktober 2015 tevens raadpleegbaar via: www.robivotrading.nl Artikel 1 Definities In deze algemene voorwaarden worden de volgende definities gehanteerd: a)

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR DE LEVERING VAN DIENSTEN. Gevestigd en kantoor houdend: Fluitekruid 8, 9861 EM Grootegast Hierna te noemen: kdws

ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR DE LEVERING VAN DIENSTEN. Gevestigd en kantoor houdend: Fluitekruid 8, 9861 EM Grootegast Hierna te noemen: kdws ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR DE LEVERING VAN DIENSTEN Van: Kuipers Drinkwater Security B.V. Gevestigd en kantoor houdend: Fluitekruid 8, 9861 EM Grootegast Hierna te noemen: kdws Artikel 1. Definities. 1.

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN VAN VISA2CHINA

ALGEMENE VOORWAARDEN VAN VISA2CHINA ALGEMENE VOORWAARDEN VAN VISA2CHINA Artikel 1. Werkingssfeer 1. Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten tussen Visa2china en opdrachtgevers. 2. Visa2china is bevoegd om bij

Nadere informatie

ALGEMENE VEILINGVOORWAARDEN VEILING van BM ONDERDELEN BV, gevestigd te Boven-Leeuwen (KvK nummer )

ALGEMENE VEILINGVOORWAARDEN VEILING van BM ONDERDELEN BV, gevestigd te Boven-Leeuwen (KvK nummer ) ALGEMENE VEILINGVOORWAARDEN VEILING van BM ONDERDELEN BV, gevestigd te Boven-Leeuwen (KvK nummer 63793326) Artikel 1; Toepasselijkheid 1.2 BM ONDERDELEN is gerechtigd om bij een Veiling bijzondere veilingvoorwaarden

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN PARTICULIEREN BIJ LICHTE BEDRIJFSWAGEN- TRANSACTIES VOOR LEDEN VAN DE TRUCK DEALER ASSOCIATIE

ALGEMENE VOORWAARDEN PARTICULIEREN BIJ LICHTE BEDRIJFSWAGEN- TRANSACTIES VOOR LEDEN VAN DE TRUCK DEALER ASSOCIATIE ALGEMENE VOORWAARDEN PARTICULIEREN BIJ LICHTE BEDRIJFSWAGEN- TRANSACTIES VOOR LEDEN VAN DE TRUCK DEALER ASSOCIATIE ALGEMEEN 1. Deze Algemene Voorwaarden maken deel uit van alle overeenkomsten, gesloten

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Highbeat BV / UWKM. Artikel 1. Toepasselijkheid van deze voorwaarden

Algemene voorwaarden Highbeat BV / UWKM. Artikel 1. Toepasselijkheid van deze voorwaarden Algemene voorwaarden Highbeat BV / UWKM Artikel 1. Toepasselijkheid van deze voorwaarden 1.1 Deze voorwaarden gelden voor iedere aanbieding en iedere overeenkomst voor zover van deze voorwaarden niet door

Nadere informatie