ONLINE FAILLISSEMENTSVEILING. in opdracht van diverse curatoren van:

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "ONLINE FAILLISSEMENTSVEILING. in opdracht van diverse curatoren van:"

Transcriptie

1 26 T/M 29 SEPTEMBER 2014 ONLINE FAILLISSEMENTSVEILING in opdracht van diverse curatoren van: BEDRIJFS- EN PERSONENAUTO S Opgeslagen: Wilmersdorf 12B, 7327 AC Apeldoorn; kijkdag: 26 september uur 1x Opel Combo; 2x Volkswagen Caddy; 1x Volkswagen Transporter; 1x Citroën Berlingo; 1x BMW 325i High Executive; 1x Renault Kangoo; 1x Chrysler Voyager; 1x Audi TT Roadster Van Beusekom B.V., Parkstraat 5, 3743 ED Baarn, Nederland, Tel.: +31(0) , Fax: +31(0) , Registermakelaars Taxateurs Veilinghouders

2 INHOUDSOPGAVE Inhoud Bezichtiging Bijzondere veiling- en verkoopvoorwaarden Omschrijving / Uitlevering BTW-nummer / Uitvoer naar EU-land Vervoersverklaring Algemene verkoopvoorwaarden Bezichtiging: 26 september 2014, van uur, aan het adres: Wilmersdorf 12-B, 7327 AC Apeldoorn Online biedingen: Afzonderlijk of in combinaties: 26 september t/m 29 september 2014 Sluiting: 29 september 2014 vanaf / uur Gunning uiterlijk: 1 oktober 2014 Uitleveren: 3 oktober 2014 van uur LET OP!! * De in deze catalogus vermelde startbedragen zijn onder voorbehoud van eventuele wijzigingen op de website. Bedrijfs- en personenwagens Apeldoorn 1

3 BIJZONDERE VEILING- en VERKOOPVOORWAARDEN van de besloten vennootschap Van Beusekom B.V. Artikel 1 - Toepasselijkheid In aanvulling op de Algemene Voorwaarden van Van Beusekom B.V. (Van Beusekom) en de aan wijziging onderhevige bijzondere voorwaarden bij veilingen (zie zijn deze bijzondere (online-) veilingvoorwaarden van toepassing op de relatie tussen Van Beusekom enerzijds en verkoper(s) /aanbieders respectievelijk koper(s)/bieders anderzijds, bij deelnemen aan door Van Beusekom georganiseerde openbare veilingen (op locatie), online-veilingen of executieveilingen. De toepasselijkheid van algemene voorwaarden van verkoper/aanbieder, koper/bieder wordt hierdoor uitgesloten. Artikel 2 Openbare veilingen (op locatie), online-veilingen en/of executieveilingen 2.1 Bij een openbare veiling worden zaken door middel van een competitieve biedprocedure onder leiding van een veilingmeester door de opdrachtgever van Van Beusekom aangeboden aan de kopers/bieders die daarbij persoonlijk aanwezig zijn of daartoe in de gelegenheid zijn. 2.2 Van Beusekom organiseert veilingen die tegelijk online en in aanwezigheid van een veilingmeester en/of kopers bieders plaatsvinden, dit zijn ook openbare veilingen. 2.3 Een consument die als koper/bieder deelneemt aan deze openbare online veilingen is in de gelegenheid om daarbij persoonlijk aanwezig te zijn. 2.4 Van Beusekom behoudt zich het recht voor een veiling te annuleren, deze (eerder dan op de website of elders vermeld) te beëindigen of te verlengen. 2.5 In het geval een (online) veiling vanwege een technische storing wordt onderbroken of tijdelijk niet (volledig) voor kopers/bieders toegankelijk is, heeft Van Beusekom het recht de veiling op een later tijdstip voort te zetten. 2.6 Van Beusekom kan voor of tijdens de veiling zonder opgave van redenen: een bod niet als zodanig erkennen; een of meer bieders uitsluiten; zaken tot kavels samenvoegen; kavels splitsen en kavels uit de veiling nemen; vergissingen of toewijzingen bij biedingen herstellen, zonder dat daaraan door verkoper(s), aanbieders, koper(s) of bieders rechten kunnen worden ontleend. 2.7 Van Beusekom is ook niet aansprakelijk voor eventuele hieruit voortvloeiende directe of indirecte schade voor verkoper(s), aanbieders, koper(s) of bieders, noch voor directe of indirecte schade als gevolg van hiervoor genoemde technische- of systeemschade. Artikel 3 - Registratie 3.1 Om te kunnen deelnemen aan een (online-) veiling moet de koper/bieder zich registreren via 3.2 Koper/bieder garandeert dat de verschafte gegevens juist en volledig zijn en zal zich op eerste verzoek legitimeren. 3.3 Van Beusekom kan een registratie weigeren of zonder opgaaf van redenen beëindigen. Artikel 4 - Omschrijving, verkopen, gunning 4.1 De omschrijving van de te verkopen zaken is door Van Beusekom zo juist en volledig mogelijk gemaakt aan de hand van een visuele inspectie. 4.2 De te verkopen zaken zijn weergegeven in kavels. Van Beusekom is niet aansprakelijk voor hierin vermelde onjuiste of onvolledige omschrijvingen. 4.3 Kopers/ bieders worden in de gelegenheid gesteld om kavels te bezichtigen en zij worden geacht daarvan gebruik te maken. 4.4 Alle kavels worden voetstoots verkocht. Leidingen, kabels, en/of andere verbindingen voor energie, besturing of productie die zich aan of in een kavel bevinden, slechts tot de eerste afsluiting, fitting of aangebracht merkteken. Ondergrondse/ ingemetselde verbindingen behoren niet tot het kavel. 4.5 Aan Verkopers/aanbieders is het recht van gunning voorbehouden. 4.6 Vanaf het tijdstip van gunning door Verkopers/aanbieder cq toewijzing door Van Beusekom zijn de gekochte zaak of zaken voor risico van koper. 4.7 Er is geen mogelijkheid om kosteloos van de koop af te zien. 4.8 In het geval een curator verkoper is, is artikel 7:19 BW van toepassing. Artikel 5 - Data van bezichtigingen, biedingen, sluitingstermijnen, gunning en uitlevering 5.1 De data voor bezichtigingen en de sluitingstermijn voor de (online) biedingen zijn, evenals de datum van gunning en de uitleverdata, vermeld op de website Deze data zijn bindend en hiervan kan niet worden afgeweken zonder uitdrukkelijke toestemming van Van Beusekom. 5.2 Biedingen kunnen afzonderlijk of in combinaties tevens worden gedaan op Artikel 6 Betaling, eigendomsvoorbehoud 6.1 Na gunning ontvangen Kopers per een factuur met de koopsom vermeerderd met opgeld en BTW. 6.2 Betaling dient voor de levering en binnen de termijn op de factuur vermeld te geschieden, door het verschuldigde bedrag bij te schrijven op de bankrekening met IBAN NL44 ABNA en BIC code ABNANL2A ten name van de Stichting Beheer Derdengelden Van Beusekom, ovv het factuurnummer, of door contant of per pin te betalen. 6.3 Betaling met creditcard is niet mogelijk. 6.4 Na ontvangst van de betaling worden de goederen geleverd. 6.5 De eigendom van zaken die geleverd zijn voordat de betaling door Van Beusekom is ontvangen, wordt door Van Beusekom voor haar opdrachtgever voorbehouden. Artikel 7 - Levering en vervoer 7.1 De goederen worden geleverd vanaf de door Van Beusekom daartoe aangewezen locatie in de staat waarin ze zich bevinden. 7.2 Kopers dienen op de daartoe aangewezen data zelf te zorgen voor demontage, afhalen, ontruiming, benodigde gereedschappen, verpakkings-materiaal en transport of vervoer. 7.3 Eventueel op de door Van Beusekom aangewezen locatie aanwezige heftrucks, palletwagens en steekwagens mogen niet worden gebruikt. 7.4 Kopers dienen bij het afhalen van de goederen legitimatie te tonen, vervoerders die door kopers zijn ingeschakeld dienen bij het afhalen van de goederen de factuur en een schriftelijke verklaring van koper te tonen, buitenlandse kopers dienen een vervoersverklaring te overleggen zoals vermeld in de brochure of op de website. 7.5 Vloeistoffen en/of chemicaliën dienen door koper volgens de daarvoor geldende milieuregels te worden vervoerd, koper is verantwoordelijk in geval van lekkage van vloeistoffen of chemicaliën. 7.6 Beschadigingen aan gebouwen, vloeren en terreinen die door koper zijn veroorzaakt, dienen door koper te worden hersteld. 7.7 Vloerankers of uitstekende delen die op de locatie achterblijven dienen te worden afgeslepen en/of verwijderd. 7.8 Benodigde vergunningen zijn voor rekening van koper. 7.9 In het geval voor het verwijderen van goederen noodzaak bestaat om aan gebouwen te breken, is voorafgaande toestemming van Van Beusekom vereist De koper wiens goederen het ophalen van andere goederen belemmert, is verplicht op eerste verzoek van Van Beusekom zorg te dragen voor ophalen van zijn goederen, bij gebreke waarvan Van Beusekom gerechtigd is ophalen en eventuele opslag van de goederen door derden te doen geschieden, voor rekening van koper. Artikel 8 - Gebreken, eigendomsvoorbehoud, intellectuele eigendom 8.1 Koper dient direct na de levering na te gaan of het geleverde aan de overeenkomst beantwoordt, door te (doen) onderzoeken of de juiste zaken zijn geleverd. 8.2 Als sprake is van gebruikte zaken geldt dat deze gekocht zijn in de staat waarin ze zich bij aflevering bevinden. 8.3 Indien ten aanzien van de gekochte goederen aanspraken van derden uit hoofde van eigendomsvoorbehoud, intellectuele eigendom of andere rechten geldend worden gemaakt, is koper gehouden de goederen voor deze derden te houden, onder de verplichting de goederen op eerste verzoek aan die derden af te geven, dan wel een passende regeling met die derden te treffen. 8.4 Koper vrijwaart Van Beusekom tegen iedere aanspraak van derden. Artikel 9 - Bijzondere aanwijzingen, opslag, be- en verwerking, gebruik, toepassing 9.1 Indien Van Beusekom aan de koper aanwijzingen heeft gegeven voor het betreden van gebouwen of terreinen, demontage, sloop, ophalen van goederen, opslag, be- of verwerking, gebruik of toepassing van geleverde zaken, dient de koper deze aanwijzingen onverkort op te volgen. 9.2 In geval van doorverkoop zal de koper aanwijzingen aan zijn contractspartij ter hand stellen. 9.3 Afwijking van de door Van Beusekom gegeven aanwijzingen zijn voor eigen risico. 9.4 Van Beusekom is niet aansprakelijk voor schade veroorzaakt door onjuiste demontage, opslag, be- of verwerking, gebruik of toepassing van geleverde zaken. Artikel 10 Toepasselijk recht Nederlands recht is van toepassing. Artikel 11 - Consumenten 11.1 Iedere online veiling van Van Beusekom wordt tegelijk in aanwezigheid van een veilingmeester gehouden, waarbij kopers en/of bieders aanwezig kunnen zijn, dit zijn openbare veilingen. De kenmerken van de zaken die via een online veiling worden verkocht zijn door Van Beusekom beschreven in de kavels. Op de website zijn alle relevante gegevens van de verkoper/aanbieder van een of meer kavels vermeld De prijs van zaken die op een online veiling worden verkocht, komt per opbod of afslag tot stand, dat wordt voor ieder online veiling op de website vermeld, de aldus tot stand gekomen prijs wordt verhoogd met opgeld en BTW De overeenkomst komt bij een veiling tot stand door toewijzing (gunning). De wijze van betalen en levering is in de artikelen 6 en 7 hiervoor vermeld De consument heeft geen recht van ontbinding bij de overeenkomst die tot stand is gekomen tijdens een openbare veiling Alleen indien sprake is van een online veiling die geen openbare veiling of executie-veiling is, kan de koper/bieder die consument is de overeenkomst zonder opgave van redenen binnen veertien dagen na de levering ontbinden door een daartoe bestemd via bestemd formulier in te vullen en aan Van Beusekom te sturen. De zaken dienen vervolgens binnen veertien dagen na ontbinding onbeschadigd en in dezelfde staat als waarin ze aan de koper zijn geleverd te worden geretourneerd, de consument draagt de kosten van de retournering, Van Beusekom betaalt de aankoopsom terug aan de koper binnen veertien dagen na ontbinding en nadat zij de geleverde zaken retour heeft ontvangen. De consument kan van dit recht van ontbinding geen gebruik maken als hij de geboden mogelijkheid om bij de veiling aanwezig te zijn niet heeft benut. Bedrijfs- en personenwagens Apeldoorn 2

4 OMSCHRIJVING DER KAVELS De omschrijving van de kavels die betrekking hebben op de te verkopen zaken is gemaakt aan de hand van een visuele inspectie. Verkopers nemen geen verantwoordelijkheid voor exacte hoeveelheden en omschrijvingen. Kopers worden in de gelegenheid gesteld tijdens de bezichtiging zelf een inschatting te maken. De kavellijst dient daarbij als leidraad. Alle kavels worden voetstoots verkocht. UITLEVEREN Voor de planning en organisatie dient de koper zich te schikken naar de aanwijzingen van onze medewerkers en de logistieke mogelijkheden van Van Beusekom B.V.. Zoveel als mogelijk zal rekening worden gehouden met de wensen van de koper. Koper dient zelf zorg te dragen voor verpakkingsmateriaal, gereedschap en transport. TRANSPORT Bent u niet in de gelegenheid zelf uw kavels op te halen, kunt u hiervoor HubHub of onlinebezorgservice.nl benaderen. Zij kunnen in overleg ook uw kavels demonteren. voor meer informatie zie voor meer informatie zie Voor demontage, transport etc. van grote machines kunt u gebruik maken van: voor meer informatie zie Bedrijfs- en personenwagens Apeldoorn 3

5 BTW-NUMMER Indien gekochte kavels worden uitgevoerd naar een EU-land buiten Nederland, verzoeken wij u vriendelijk uw BTW-nummer door te faxen aan +31 (0) of per te sturen aan Tevens verzoeken wij u in dat geval de in deze catalogus opgenomen vervoersverklaring in te vullen en te ondertekenen. VERVOERSVERKLARING (elke koper dient deze verplicht in te vullen als men de goederen naar een EU-Land vervoerd) Hierbij verklaart ondergetekende (eventueel namens de koper) dat hij de goederen, vermeld op de hieronder gespecificeerde factuur, zal vervoeren naar een ander EU-land dan Nederland. Indien de goederen in opdracht van de koper door een transportbedrijf worden opgehaald, dient op de veilinglocatie een ingevuld en ondertekent CMR-formulier te worden afgegeven tezamen met de vervoersverklaring. Daarnaast verklaart hij dat hij bereid is, op verzoek van de Nederlandse Belastingdienst, nadere informatie te verstrekken over de bestemming van de goederen. Naam: Van Beusekom B.V. Adres: Parkstraat 5, 3743 ED Baarn Factuurnummer:... Datum factuur: Klant en vervoermiddel: Bedrijfsnaam:... BTW nummer:... Kenteken:... Plaats en land van bestemming:... Persoon die de goederen in ontvangst neemt: Naam:... Plaats:... Datum: (Handtekening van de ontvanger) Bedrijfs- en personenwagens Apeldoorn 4

6 1 Volkswagen Transporter bedrijfswagen, 2.5 TDI dieselmotor, 174 PK, handgeschakeld, kenteken: 09-VVT-6, afgelezen tellerstand: km, bj.: , APK tot: , laadverm.: kg, met 3 persoonscabine met lederen bekleding, airco, elektrische ramen en spiegels, rvs sidebars, mistlampen, lichtmetalen velgen, trekhaak, laadruimte betimmering, met stickerbelettering (gebruikerssporen rondom, barst in de voorruit, kras op bumper links voor, gat achterbumper, diverse krassen/deuken) (accu kan leeg zijn) (kentekenpapieren 1 vooralsnog incompleet, waardoor latere uitlevering op afspraak) 1500 Volkswagen Caddy bedrijfswagen, 1.6 TDI dieselmotor, 75PK, handgeschakeld, kenteken: 4-VVK-73, tellerstand: niet leesbaar, bj.: , APK tot: , laadverm.: 689 kg, met radio/cd-speler, airco, elektrische ramen en spiegels, mistlampen (gebruikerssporen rondom, bumper voorzijde stuk, deukje linksachter, motorkap deuken, spiegel stuk, volgens opgave niet rijdbaar, motorsteun afgebroken, aircopomp, koelvin, aircoslang afgebroken/defect) (accu kan leeg zijn) (kentekenpapieren vooralsnog incompleet, waardoor latere uitlevering op afspraak) (Rest BPM: 2.497,=) (BPM doorschuifregeling van toepassing) (Particuliere koper dient rest BPM te voldoen) (BPM bij export EU niet van 2 1 toepassing) 3000 Volkswagen Caddy bedrijfswagen, 1.6 TDI dieselmotor, 75PK handgeschakeld, kenteken: 4-VVK-74, bj.: , afgelezen tellerstand: km, APK tot: , laadverm.: 689 kg, met radio/cd-speler, airco, elektrische ramen en spiegels, mistlampen (gebruikerssporen rondom, bumper voorzijde schade en rondom deuken) (accu kan leeg zijn) (kenteken papieren vooralsnog incompleet, waardoor latere uitlevering op afspraak) (Rest BPM: 2.497,=) (BPM doorschuifregeling van toepassing) (Particuliere koper dient rest BPM te voldoen) 3 1 (BPM bij export EU niet van toepassing) Volkswagen Caddy bedrijfswagen, 1.9 TDI diesel, 105 PK, handgeschakeld, kenteken: 40-VHK-2, bj.: , APK tot: , afgelezen tellerstand: , laadverm.: 700 kg, met radio/cd-speler, airco, elektrische ramen en spiegels, trekhaak (rondom lichte gebruikerssporen en stoelbekleding schade) 1 (accu kan leeg zijn) (kentekenpapieren compleet) Citroën Berlingo bedrijfswagen, 2.0 HDI dieselmotor, 90PK, handgeschakeld, kenteken: 07-BB-FN, bj.: , afgelezen tellerstand: , APK tot: , met radio, rondom diverse schades, barst in voorruit, stoelbekleding stuk, volgens opgave niet rijdbaar maar start en rijd wel (accu kan leeg zijn) (kenteken 1 papieren compleet) Opel Combo bedrijfswagen, 1.3 CDTI diesel, 75PK, handgeschakeld, kenteken: 85-VKP-9, tellerstand: onbekend, bj.: , APK tot: , laadverm.: 500 kg, met radio/cd-speler, trekhaak (rondom lichte gebruikerssporen, ster in voorruit, volgens opgave niet rijdbaar, brandstofpomp en/of motor defect) (accu kan leeg zijn) (kentekenpapieren compleet) Chrysler MPV personenauto, type: Voyager 3.3 V6 SE Luxe, datum eerste toelating: , kenteken: 65-SF-JV, afgelezen kilometerstand: ca , kleur: zwart, brandstof: benzine, motor: 6 cilinder 3,3ltr, vermogen: 128 kw (174 PK), vervaldatum APK: , v.v. 7 zitplaatsen, automatische transmissie, radio CD-speler, Airconditioning, ingebouwde DVD speler met koptelefoons en afstandsbediening, Parrot carkit en 4 winterbanden. (lichte gebruikssporen rondom, schade bumper linksachter) (kentekenpapieren compleet) (marge) 1000 bedrijfs- en personenwagens Apeldoorn 5

7 8 Audi TT Roadster personen(sport)auto, type: TT Roadster, 1.8 5V Turbo Quatro, datum eerste toelating: , kenteken: 67-FR-SB, afgelezen kilometerstand: ca km, kleur: metalic groen, brandstof: benzine, motor: 5V cilinder 1,8 ltr, vermogen: 165 kw (224 PK), vervaldatum APK: , v.v. hardtop en softtop, Quatro vierwielaandrijving, 2 zitplaatsen, 17inch lichtmetalen velgen, parkeersensoren achter, xenon verlichting, lederen S-line interieur, zwarte hemel (hardtop), carkit, airconditioning, Bose soundsystem (lichte gebruikssporen 1 rondom) (accu kan leeg zijn) (kentekenpapieren compleet) (marge) 2000 BMW personenauto, type: 3-serie Coupé, model: 325i High Executive, kenteken: 79-XG-SR, datum eerste toelating: , afgelezen tellerstand: km, brandstof: benzine, kleur: grijs, motor: 2.5 ltr 6 cilinders,vermogen: 160 kw, 218 PK, met achterwielaandrijving, 18" lichtmetalen velgen, parkeersensoren, lederen interieur, automatische transmissie, stuurwielbediening, cruise control, climate control, M-Line automatisch verstelbare stoelen, reservesleutel (LET OP: lichte gebruiksschade) (accu kan leeg zijn) (kentekenpapieren vooralsnog incompleet, waardoor latere uitlevering op afspraak) (Locatie: Stationsweg Oost 279, 3931 ER 9 1 Woudenberg) 5000 Renault bedrijfswagen, type: Kangoo, uitvoering: 1.5 DCI 55 CONFGV, kenteken: 06-BX-TK, datum eerste toelating: , afgelezen tellerstand: km, brandstof: diesel, kleur: wit, motor: 1.5 ltr 4 cilinders, vermogen: 42 kw, laadvermogen; 622 kg, met zijdeur met glas, Grundig audio en startkabels (accu kan leeg zijn) (kentekenpapieren vooralsnog incompleet, waardoor latere 10 1 uitlevering op afspraak) (locatie: Stationsweg Oost 279, 3931 ER Woudenberg) Mazda Demio personenwagen, benzine, 46 kw, kenteken: XP-PZ-54, bj.: , APK: (accu kan leeg zijn) (Rest BPM 51,=) (kentekenpapieren compleet) 700 bedrijfs- en personenwagens Apeldoorn 6

8 ALGEMENE VOORWAARDEN van de besloten vennootschap Van Beusekom B.V. Artikel 1 Toepasselijkheid Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding van en op iedere overeenkomst tussen Van Beusekom B.V. (Van Beusekom), enerzijds, en haar wederpartij, opdrachtgever, verkoper, koper en/of gebruiker anderzijds. Naast deze algemene voorwaarden hanteert Van Beusekom ook Bijzondere (Online-) Veilingvoorwaarden. De toepasselijkheid van algemene voorwaarden van opdrachtgever, verkoper, koper en/of gebruiker wordt hierdoor uitgesloten. Artikel 2 Offertes Door Van Beusekom uitgebrachte offertes zijn vrijblijvend, zij zijn geldig gedurende 30 dagen, tenzij anders aangegeven. Vermelde prijzen zijn exclusief BTW; inklaringskosten; import- en exportheffingen en andere heffingen; belastingen; rechten en kosten, tenzij anders aangegeven. Artikel 3 Taxaties 3.1 In het kader van een door Van Beusekom te verrichten taxatie zorgt opdrachtgever dat alle zaken en gegevens die noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst tijdig en volledig aan Van Beusekom worden verstrekt. 3.2 Indien voor de uitvoering van de overeenkomst benodigde zaken en gegevens niet tijdig aan Van Beusekom worden verstrekt, worden eventuele uit die vertraging voor van Beusekom voortvloeiende kosten aan opdrachtgever in rekening gebracht. 3.3 Van Beusekom is niet aansprakelijk voor schade ontstaan doordat zij van haar opdrachtgever geen, dan wel onjuiste en/of onvolledige gegevens heeft ontvangen. 3.4 Indien van Beusekom in opdracht werkzaamheden uitvoert bij of ten behoeve van derden, vrijwaart opdrachtgever Van Beusekom voor aanspraken van derden in verband met de uitvoering van de werkzaamheden. Artikel 4 Verkopingen 4.1 Op door Van Beusekom uit te voeren openbare veilingen (op locatie), online-veilingen of executieveilingen zijn ook de door Van Beusekom gehanteerde bijzondere (online-) veilingvoorwaarden van toepassing. 4.2 Opdrachtgever staat er jegens Van Beusekom voor in dat hij bevoegd is tot verkoop van de zaken waar de opdracht aan Van Beusekom betrekking op heeft en dat de te verkopen zaken onbezwaard en onbelast zijn. 4.3 Een eenmaal door Van Beusekom aanvaarde opdracht kan niet zonder vergoeding van door Van Beusekom gemaakte kosten voor reeds verrichte verkoopactiviteiten en/of een deel van de overeengekomen courtage door opdrachtgever worden ingetrokken. 4.4 Van Beusekom verkoopt namens opdrachtgever en is geen partij bij de koopovereenkomst die met de koper tot stand komt. 4.5 Van Beusekom is niet gehouden om verkoop- danwel opslagruimten van waaruit wordt verkocht, schoon op te leveren. 4.6 Indien Van Beusekom in het kader van de overeenkomst tot ontruiming dient over te gaan, is Van Beusekom niet aansprakelijk voor daarbij ontstane schade. Artikel 5 Risico, levering, levertijd 5.1 De in het kader van een door Van Beusekom uitgevoerde openbare veilingen (op locatie), onlineveilingen of executieveilingen door een koper gekochte zaak of zaken is of zijn voor risico van koper vanaf het moment van toewijzing. 5.2 Toewijzing of gunning geschiedt door de Verkoper of voor deze door Van Beusekom. Tussen de opdrachtgever van Van Beusekom en koper komt daardoor een koopovereenkomst tot stand. 5.4 Levering geschiedt vanaf de door Van Beusekom aan te wijzen locatie, nadat betaling door Van Beusekom is ontvangen, de eigendom gaat daarna over. 5.5 Gekochte zaken worden vervoerd voor rekening van koper. 5.6 Indien koper afname weigert of nalatig is informatie of instructies noodzakelijk voor de levering te verstrekken, worden voor rekening van koper die maatregelen getroffen, ter beoordeling van Van Beusekom, die nodig zijn om de verkooplocatie aan opdrachtgever leeg op te leveren. Koper is in dat geval alle kosten, waaronder demontage, transport- en opslagkosten, verschuldigd. 5.7 Indien koper na in gebreke te zijn gesteld alsnog niet afneemt, is Van Beusekom gerechtigd de zaken aan een volgende bieder toe te wijzen. 5.8 Alleen in geval de koper een consument is die op een online veiling heeft gekocht en binnen een termijn van veertien dagen na levering de overeenkomst door middel van een daartoe bestemd formulier heeft ontbonden, zal Van Beusekom zaken terugnemen, die dan aan Verkoper worden geretourneerd. Dit geldt niet voor openbare en executieveilingen. Artikel 6 Betaling 6.1 Betaling dient te geschieden in euro s binnen veertien dagen na factuurdatum, door het verschuldigde bedrag te doen bijschrijven op de bankrekening van Van Beusekom. 6.2 Betaling aan Van Beusekom dient plaats te vinden zonder korting of verrekening. 6.3 Van Beusekom betaalt Verkoper nadat Van Beusekom van Koper betaling heeft ontvangen en na aftrek van al hetgeen verkoper aan Van Beusekom verschuldigd is. Van Beusekom hanteert voor deze betaling een termijn van twee weken. 6.4 Indien binnen de termijn van veertien dagen geen volledige betaling aan Van Beusekom heeft plaatsgevonden is wederpartij zonder nadere ingebrekestelling in verzuim. Vanaf Algemene Voorwaarden Van Beusekom B.V

9 dat moment is wederpartij over het verschuldigde bedrag rente verschuldigd, gelijk aan de wettelijke rente plus 2%. 6.4 Door wederpartij gedane betalingen strekken eerst ter afdoening van de verschuldigde rente en kosten, pas daarna ter afdoening van de openstaande facturen, de oudste facturen eerst. 6.5 Ingeval de Opdrachtgever om welke reden dan ook de opdracht intrekt voordat de veiling heeft plaatsgevonden, is hij de kosten die van Beusekom tot dat moment heeft gemaakt verschuldigd. Van Beusekom is tevens gerechtigd om een deel van de courtage daarvoor in rekening te brengen. De kosten of een deel van de courtage worden aan Opdrachtgever gefactureerd, daarvoor geldt hetgeen in dit artikel is opgenomen. Artikel 7 Opschorting/ontbinding van de overeenkomst 7.1 Vorderingen van Van Beusekom op wederpartij, opdrachtgever, verkoper, koper en/of gebruiker voortvloeiend uit de overeenkomst met Van Beusekom zijn onmiddellijk opeisbaar: indien nakoming en betaling van een voorschot of gevraagde zekerheid uitblijft of onvoldoende is; in geval van faillissement of surséance van betaling van wederpartij; indien wederpartij in verzuim is en/of anderszins niet voldoet aan verplichtingen uit de overeenkomst. 7.2 Van Beusekom is bevoegd de uitvoering van de overeenkomst op te schorten of tot gehele of gedeeltelijke ontbinding van de overeenkomst over te gaan, een en ander onder gehoudenheid van wederpartij, opdrachtgever, verkoper, koper en/of gebruiker de door Van Beusekom geleden schade te vergoeden en onverminderd de overigens aan Van Beusekom toekomende rechten. 7.3 Indien zich omstandigheden voordoen, welke van dien aard zijn dat de uitvoering van de overeenkomst onmogelijk en/of onevenredig kostbaar wordt, is Van Beusekom bevoegd de overeenkomst te ontbinden. Artikel 8 Incassokosten Kosten die Van Beusekom moet maken met betrekking tot invordering komen, met een minimum van 10% van het openstaande bedrag, ten laste van wederpartij, opdrachtgever, verkoper, koper en/of gebruiker. ingevolge de overeenkomst aanspraak heeft. 9.3 Van Beusekom is in ieder geval niet aansprakelijk voor: gevolgschade, o.a. in de vorm van winstderving; tekortkomingen van door haar ingeschakelde derden; schade veroorzaakt door of verband houdend met het afvoeren van milieubelastende en/of gevaarlijke stoffen; schade veroorzaakt door of in verband staand met bediening, beheer en onderhoud van technische installaties. 9.4 Elk vorderingsrecht van wederpartij, opdrachtgever, verkoper, koper en/of gebruiker jegens Van Beusekom vervalt twaalf maanden na het ontstaan van de vordering, welke ontstaat op het moment dat de schade voor het eerst geconstateerd is of had kunnen worden. Artikel 10 Overmacht 10.1 Onder overmacht wordt verstaan omstandigheden die niet aan Van Beusekom zijn toe te rekenen en nakoming van de overeenkomst verhinderen.10.2 In geval van overmacht worden de verplichtingen van Van Beusekom opgeschort Indien Van Beusekom haar verplichtingen door overmacht langer dan drie maanden opschort zijn beide partijen bevoegd de overeenkomst te ontbinden. Van Beusekom is alsdan geen schadevergoeding aan opdrachtgever verschuldigd Indien Van Beusekom voor de opschorting door overmacht gedeeltelijk aan haar verplichtingen heeft voldaan of door overmacht slechts gedeeltelijk aan haar verplichtingen kan voldoen, worden de gedeeltelijk verrichte werkzaamheden bij opdrachtgever in rekening gebracht en is opdrachtgever gehouden die te voldoen. Artikel 11 Toepasselijk recht Op iedere aanbieding van en op iedere overeenkomst tussen Van Beusekom en haar wederpartij, opdrachtgever, verkoper, koper en/of gebruiker is Nederlands recht van toepassing. Artikel 12 Vertalingen In geval van verschillen tussen vertalingen van deze algemene voorwaarden en de Nederlandse tekst van deze voorwaarden prevaleert de Nederlandse tekst. Artikel 9 Aansprakelijkheid 9.1 Eventuele aansprakelijkheid van Van Beusekom is beperkt tot het bedrag dat door de verzekeraar wordt gedekt en/of uitgekeerd. 9.2 Indien de schade niet door de verzekering wordt gedekt en/of uitgekeerd, is de aansprakelijkheid beperkt tot het bedrag waarop Van Beusekom Algemene Voorwaarden Van Beusekom B.V

10

TAXI-AUTOVERHUUR OVERBEEK B.V.

TAXI-AUTOVERHUUR OVERBEEK B.V. 9 T/M 11 OKTOBER 2013 ONLINE FAILLISSEMENTSVEILING in opdracht van mr. A.R.M. Berntsen, Berntsen Mulder Advocaten te Alphen aan den Rijn, curator in het faillissement van: TAXI-AUTOVERHUUR OVERBEEK B.V.

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Master Pyrotech, Kolkweg 64, 8243 PN Lelystad, Nederland

Algemene Voorwaarden Master Pyrotech, Kolkweg 64, 8243 PN Lelystad, Nederland Algemene Voorwaarden Master Pyrotech, Kolkweg 64, 8243 PN Lelystad, Nederland Artikel 1. TOEPASSING VAN DEZE VOORWAARDEN 1. Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten die Master

Nadere informatie

Algemene voorwaarden van TBK installatietechniek bv

Algemene voorwaarden van TBK installatietechniek bv Algemene voorwaarden van TBK installatietechniek bv ALGEMEEN 1. Al onze aanbiedingen, overeenkomsten en de uitvoering daarvan worden uitsluitend beheerst door de onderhavige voorwaarden. Afwijkingen dienen

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR LEVERING AAN NIET-CONSUMENTEN

ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR LEVERING AAN NIET-CONSUMENTEN ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR LEVERING AAN NIET-CONSUMENTEN Van: SportImprovement, De Line 3, 8411 TV Jubbega te Friesland hierna te noemen: SportImprovement Artikel 1 Definities 1. In deze algemene voorwaarden

Nadere informatie

VDS AUTOMOTIVE SERVICES B.V.

VDS AUTOMOTIVE SERVICES B.V. VDS AUTOMOTIVE SERVICES B.V. ALGEMENE VERKOOP- EN LEVERINGSVOORWAARDEN Versie mei 2014 ARTIKEL 1: DEFINITIES In deze Algemene Verkoop- en Leveringsvoorwaarden worden door VDS Automotive Services B.V. de

Nadere informatie

4. Totstandkoming en uitvoering van de overeenkomst

4. Totstandkoming en uitvoering van de overeenkomst ALGEMENE VOORWAARDEN DE WATERKOETS 2014 maart 1. Definities In deze Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder: A. Diensten:De door de Waterkoets in het kader van deze algemene voorwaarden aangeboden en

Nadere informatie

Rederij Succes. ALGEMENE VOORWAARDEN VAN REDERIJ SUCCES gevestigd te (3764 AZ) Soest aan de Grote Melmweg 35

Rederij Succes. ALGEMENE VOORWAARDEN VAN REDERIJ SUCCES gevestigd te (3764 AZ) Soest aan de Grote Melmweg 35 Rederij Succes ALGEMENE VOORWAARDEN VAN REDERIJ SUCCES gevestigd te (3764 AZ) Soest aan de Grote Melmweg 35 Gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te Amersfoort onder nummer 08023921 Definities. In deze

Nadere informatie

Algemene voorwaarden ionline BV, gevestigd te Barneveld

Algemene voorwaarden ionline BV, gevestigd te Barneveld Algemene voorwaarden ionline BV, gevestigd te Barneveld 1. Definities 2. Toepasselijkheid 3. Offertes en aanbiedingen 4. Totstandkoming Overeenkomst 5. Uitvoeringstermijnen; prijsverhoging; uitvoering

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Emiel Al V.O.F.

Algemene voorwaarden Emiel Al V.O.F. Algemene voorwaarden Emiel Al V.O.F. Artikel 1: Partijen 1. Gebruiker: de vennootschap onder firma Emiel Al V.O.F., gevestigd te (4132 AT) Vianen aan het adres Voorstraat 100, ingeschreven in het handelsregister

Nadere informatie

Algemene voorwaarden artikel 1. Algemeen artikel 2 Offertes en aanbiedingen

Algemene voorwaarden artikel 1. Algemeen artikel 2 Offertes en aanbiedingen Algemene voorwaarden artikel 1. Algemeen Deze voorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding, offerte en overeenkomst tussen Author Motive, hierna te noemen: Gebruiker, en een Opdrachtgever waarop

Nadere informatie

Algemene leveringsvoorwaarden HAZMEDS. Algemene Leveringsvoorwaarden diensten en producten HAZMEDS

Algemene leveringsvoorwaarden HAZMEDS. Algemene Leveringsvoorwaarden diensten en producten HAZMEDS Algemene Leveringsvoorwaarden diensten en producten HAZMEDS artikel 1. Algemeen 1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding, offerte en overeenkomst tussen HAZMEDS hierna te noemen: Gebruiker,

Nadere informatie

Algemene leverings- en betalingsvoorwaarden van: PayRoll Solutions B.V. Elzenlaan 1B 2781 LZ WOUBRUGGE. Inschrijfnummer K.v.K. te Gouda: 290506470000

Algemene leverings- en betalingsvoorwaarden van: PayRoll Solutions B.V. Elzenlaan 1B 2781 LZ WOUBRUGGE. Inschrijfnummer K.v.K. te Gouda: 290506470000 Algemene leverings- en betalingsvoorwaarden van: PayRoll Solutions B.V. Elzenlaan 1B 2781 LZ WOUBRUGGE Inschrijfnummer K.v.K. te Gouda: 290506470000 Artikel 1: Toepasselijkheid 1. Deze voorwaarden zijn

Nadere informatie

ALGEMEN VOORWAARDEN / JC de RuiterBeheer B.V.

ALGEMEN VOORWAARDEN / JC de RuiterBeheer B.V. artikel 1. Algemeen 1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding, offerte en overeenkomst tussen JC de Ruiter Beheer B.V., hierna te noemen: Gebruiker, en een Opdrachtgever waarop Gebruiker

Nadere informatie

ALGEMENE INKOOPVOORWAARDEN EN ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR WERKZAAMHEDEN

ALGEMENE INKOOPVOORWAARDEN EN ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR WERKZAAMHEDEN ALGEMENE INKOOPVOORWAARDEN EN ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR WERKZAAMHEDEN Algemene inkoopvoorwaarden en algemene voorwaarden voor werkzaamheden van de naamloze vennootschap gevestigd te Almelo (Nederland),

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN SAM DEKKERS TIMMERWERKEN KVK 56025734

ALGEMENE VOORWAARDEN SAM DEKKERS TIMMERWERKEN KVK 56025734 ALGEMENE VOORWAARDEN SAM DEKKERS TIMMERWERKEN KVK 56025734 Artikel 1 Geldigheid van deze voorwaarden. 1 1 Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten aangegaan door SAM DEKKERS TIMMERWERKEN,

Nadere informatie

Aanbiedingen/totstandkoming overeenkomst Prijzen Levering

Aanbiedingen/totstandkoming overeenkomst Prijzen Levering Algemene Voorwaarden van ondernemers in de kantoorvakhandel, aangesloten bij de vereniging met volledige rechtsbevoegdheid Novaka Organisatie Kantoorvakhandel, gevestigd te Amsterdam en ingeschreven bij

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Klus- en montagebedrijf Baving Vries

Algemene voorwaarden Klus- en montagebedrijf Baving Vries Algemene voorwaarden Klus- en montagebedrijf Baving Vries Artikel 1 Geldigheid van deze voorwaarden. 1-1 Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle door Baving Klus- en Montagebedrijf, gevestigd te Vries,

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN VAN EDITOO B.V

ALGEMENE VOORWAARDEN VAN EDITOO B.V ALGEMENE VOORWAARDEN VAN EDITOO B.V., GEVESTIGD TE ARNHEM, GEDEPONEERD BIJ DE KAMER VAN KOOPHANDEL EN FABRIEKEN VOOR CENTRAAL GELDERLAND OP 24 MAART 2014 ONDER NUMMER 09116701 Artikel 1: Definities 1.

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Mak Mediation. : De Diensten van Mak Mediation

Algemene voorwaarden Mak Mediation. : De Diensten van Mak Mediation Algemene voorwaarden Mak Mediation 1. DEFINITIES Adviezen Diensten Opdracht Opdrachtgever Overeenkomst : De Diensten van Mak Mediation : Datgene waartoe Mak Mediation zich heeft verplicht zoals omschreven

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden B2B

Algemene Voorwaarden B2B Algemene Voorwaarden B2B Laatst bijgewerkt: Augustus 2014 www.redcoon.nl Algemene Voorwaarden B2B Augustus 2014 Inhoudsopgave: Artikel 1 Definities & toepasselijkheid algemene voorwaarden Artikel 2 Aanbiedingen

Nadere informatie

Algemene betalings- en leveringsvoorwaarden Administratiekantoor Roke aan klant. Artikel 1 Algemeen Artikel 2 Offertes en aanbiedingen

Algemene betalings- en leveringsvoorwaarden Administratiekantoor Roke aan klant. Artikel 1 Algemeen Artikel 2 Offertes en aanbiedingen Algemene betalings- en leveringsvoorwaarden Administratiekantoor Roke aan klant. Artikel 1 Algemeen 1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding, offerte en overeenkomst tussen Administratiekantoor

Nadere informatie

Artikel 1. Algemeen. Artikel 2 Offertes en aanbiedingen

Artikel 1. Algemeen. Artikel 2 Offertes en aanbiedingen Artikel 1. Algemeen 1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding, offerte en overeenkomst tussen Plasti Protection, hierna te noemen: Gebruiker, en een Opdrachtgever waarop Gebruiker deze

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN MADE IN SCOTLAND

ALGEMENE VOORWAARDEN MADE IN SCOTLAND ALGEMENE VOORWAARDEN MADE IN SCOTLAND artikel 1. Algemeen Deze voorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding, offerte en overeenkomst tussen Made in Scotland, hierna te noemen: Made in Scotland,

Nadere informatie

ALGEMENE VERKOOP- en LEVERINGSVOORWAARDEN van GentleCeph B.V. te ROTTERDAM

ALGEMENE VERKOOP- en LEVERINGSVOORWAARDEN van GentleCeph B.V. te ROTTERDAM ALGEMENE VERKOOP- en LEVERINGSVOORWAARDEN van GentleCeph B.V. te ROTTERDAM Inhoud 1. Definities... 1 2. Algemeen... 2 3. Informatieverstrekking door Afnemer, Offertes... 2 4. Totstandkoming van de Overeenkomst...

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR LEVERING JOIN THE PIPE KRAANWATER TAPPUNT

ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR LEVERING JOIN THE PIPE KRAANWATER TAPPUNT artikel 1. Algemeen 1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding, offerte en overeenkomst tussen Join the Pipe, hierna te noemen: Gebruiker, en een Wederpartij waarop Gebruiker deze voorwaarden

Nadere informatie

Algemene voorwaarden The Golf Teachers

Algemene voorwaarden The Golf Teachers Algemene voorwaarden The Golf Teachers 1. Definities. In deze Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder: a. Diensten: De door The Golf Teachers in het kader van deze algemene voorwaarden aangeboden en

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR LEVERING AAN NIET-CONSUMENTEN

ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR LEVERING AAN NIET-CONSUMENTEN artikel 1. Algemeen 1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding, offerte en overeenkomst tussen NAÏF CARE B.V., hierna te noemen: Gebruiker, en een Wederpartij waarop Gebruiker deze voorwaarden

Nadere informatie

Algemene voorwaarden De Buorkerij voor levering aan niet-consumenten.

Algemene voorwaarden De Buorkerij voor levering aan niet-consumenten. Artikel 1. Algemeen 1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding, offerte en overeenkomst tussen handelsonderneming De Buorkerij, hierna te noemen: Gebruiker, en een Wederpartij waarop

Nadere informatie

Algemene voorwaarden van: D. Seepma h.o.d.n. Autobedrijf Seepma Adonisweg 6 A 8938 BJ Leeuwarden

Algemene voorwaarden van: D. Seepma h.o.d.n. Autobedrijf Seepma Adonisweg 6 A 8938 BJ Leeuwarden Algemene voorwaarden van: D. Seepma h.o.d.n. Autobedrijf Seepma Adonisweg 6 A 8938 BJ Leeuwarden (AS 104-10) Inschrijfnummer K.v.K. te Noord-Nederland: 011074860000 Artikel 1: Toepasselijkheid, definities

Nadere informatie